Sie sind auf Seite 1von 13

Phil-IRI Form 7

Philippine Informal Reading Inventory-Oral Test


No. of Divisions:
Region

(Bilang ng Sangay)

(Rehiyon)

Date:
(Petsa)

Pre Test:
(Panimulang Pagtataya)

Post Test:
(Panapos na Pagtataya)

REGIONAL READING PROFILE


(Pangrehiyon na Talaan sa Pagbasa)
1

Pupil Tested

Grade
(Baitang)

Enrolment
(Bilang ng Mag-aaral)

(Bilang ng
Mag-aaral na Kumuha
ng Pagtataya)

Pre

Post

Reading Level
Frustration
(Pagkabigo)

Pre

Post

(Antas sa Pagbasa)

Non-Reader

Instructional

Independent

Pre

Pre

(Pampagkatuto)

Post

II
III
IV
V
VI
Total

(Kabuuan)

Legend:

Frus. - Frustration Level


(Pagkabigo)
Ins. - Instructional Level
(Pampagkatuto)

Change

(Di-Makabasa)

(Pagbabago)

(Malaya)

Post

Pre

Post

(Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos)

Frus

Ins

(Pam(Pagkabigo) pagkatuto)

Ind
(Malaya)

NR
(DiMakabasa)

Ind. - Independent Level


(Malaya)
NR - Non-reader
(Di-Makabasa)

Phil-IRI Form 7

Phil-IRI Form 6

Philippine Informal Reading Inventory- Oral Test


Division

No. of Districts:

(Sangay)

(Bilang ng Purok)

Region

Date:

(Rehiyon)

(Petsa)

Pre Test:
(Panimulang Pagtataya)

Post Test:
(Panapos na Pagtataya)

DIVISION READING PROFILE


(Pansangay na Talaan sa Pagbasa)
1

Pupil Tested

Grade
(Baitang)

Enrolment
(Bilang ng Mag-aaral)

(Bilang ng
Mag-aaral na Kumuha
ng Pagtataya)

Pre

Post

Reading Level
Frustration

(Pagkabigo)

Pre

Post

(Antas sa Pagbasa)

Non-Reader

Instructional

Independent

Pre

Pre

(Pampagkatuto)

Post

II
III
IV
V
VI
Total

(Kabuuan)

Legend:

Frus. - Frustration Level


(Pagkabigo)
Ins. - Instructional Level
(Pampagkatuto)

Change

(Di-Makabasa)

(Pagbabago)

(Malaya)

Post

Pre

Post

(Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos)

Frus

Ins

(Pam(Pagkabigo) pagkatuto)

Ind
(Malaya)

NR
(DiMakabasa)

Ind. - Independent Level


(Malaya)
NR

- Non-reader
(Di-Makabasa)

Phil-IRI Form 6

Phil-IRI Form 5

Philippine Informal Reading Inventory-Oral Test


District

No. of Schools:

(Purok)

(Bilang ng Paaralan)

Division

Date:

(Sangay)

(Petsa)

Pre Test:
(Panimulang Pagtataya)

Post Test:
(Panapos na Pagtataya)

DISTRICT READING PROFILE


(Pampurok na Talaan sa Pagbasa)
1

Pupil Tested

Grade
(Baitang)

Enrolment
(Bilang ng Mag-aaral)

(Bilang ng
Mag-aaral na Kumuha
ng Pagtataya)

Pre

Post

Reading Level

Non-Reader

(Antas sa Pagbasa)

Frustration
(Pagkabigo)

Pre

Post

Instructional

Independent

Pre

Pre

(Pampagkatuto)

Post

II
III
IV
V
VI
Total

(Kabuuan)

Legend:

Frus. - Frustration Level


(Pagkabigo)
Ins. - Instructional Level
(Pampagkatuto)

Change

(Di-Makabasa)

(Pagbabago)

(Malaya)

Post

Pre

Post

(Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos)

Frus

Ins

(Pam(Pagkabigo) pagkatuto)

Ind
(Malaya)

NR
(DiMakabasa)

Ind. - Independent Level


(Malaya)
NR - Non-reader
(Di-Makabasa)

Phil-IRI Form 5

Phil-IRI Form 4

Philippine Informal Reading Inventory-Oral Test


School

Date:

(Paaralan)

( Petsa)

District

Pre Test:

(Purok)

(Panimulang Pagtataya)

Division

Post Test:

(Sangay)

(Panapos na Pagtataya)

Region
(Rehiyon)

SCHOOL READING PROFILE


(Talaang Pampaaralan sa Pagbasa)
1

Pupil Tested

Grade
(Baitang)

Enrolment
(Bilang ng Mag-aaral)

(Bilang ng
Mag-aaral na Kumuha
ng Pagtataya)

Pre

Post

Non-Reader
Frustration

(Pagkabigo)

Pre

Post

Instructional
Pre

Post

II
III
IV
V
VI
Total

(Kabuuan)

Legend:

Frus. - Frustration Level


(Pagkabigo)
Ins. - Instructional Level
(Pampagkatuto)

(Pagbabago)

(Malaya)

Pre

Post

Pre

Post

(Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos) (Panimula) (Panapos)

Change

(Di-Makabasa)

Independent

(Pampagkatuto)

Frus
(Pagkabigo)

Ins

(Pampagkatuto)

Ind

(Malaya)

NR
(DiMakabasa)

Ind. - Independent Level


(Malaya)
NR - Non-reader
(Di-Makabasa)

Phil-IRI Form 4

Philippine Informal Reading Inventory-Oral Test


Grade: _______________________

Phil-IRI Form 3

Date:

(Baitang)

Total No. of Enrolment:

Pre Test:

(Bilang ng Mag-aaral)

(Panimulang Pagtataya)

Total No. of Pupil Tested:

Post Test:

(Bilang ng mga Batang Kumuha ng Pagsusulit)

(Panapos na Pagtataya)

School: ___________________________________________
(Paaralan)

CLASS READING PROFILE


(Talaang Pangklase sa Pagbasa)
1

Reading Level
(Antas sa Pagbasa)

Frustration

Name of Pupil

(Pagkabigo)

(Pangalan ng Mag-aaral)

Instructional
(Pampagkatuto)

Non-Reader

Independent
(Malaya)

(Di-Makabasa)

Remarks
(Puna)
(Improved/
Regressed)

Pre
Post
Pre
Post
Pre
Post
Pre
Post
(May Pag(Panimul
(Panimul
(Panimul
(Panimul
unlad/ Bumaba
a)
(Panapos
a)
(Panapos
a)
(Panapos
a)
(Panapos
pa)
)
)
)
)

* Total

(Kabuuan)

* Count the no. of check marks per column and write the no. under Total

Name of Test Administrator:


(Pangalan ng Nagbigay ng Pagtataya)

Signature
(Lagda)

Name of School Head:


(Pangalan ng Punong Guro)

Signature
(Lagda)

Pre-Test

Post-Test

(Panimulang Pagtataya)

(Panapos na Pagtataya)

Phil-IRI Form 2

B. Comprehension
(Pang-unawa)

Passage

Pre-Test

Post-Test

Level

(Panimulang Pagtataya)

(Panapos na Pagtataya)

Comprehension Questions
(Antas ng
Babasahin)

(Mga Tanong)

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

(Iskor)

Q6

Comprehension Questions

Reading
Score (%)

Q7

Level
(Antas sa
Pagbasa)

Reading
Score (%)

(Mga Tanong)

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

(Iskor)

Q6

Q7

I
II
III
IV
V
VI
C. Summary
(Lagom)

Pre-Test

Post-Test

(Panimulang Pagtataya)

Word Recognition:

(Panapos na Pagtataya)

Word Recognition:

(Pagkilala ng Salita)

(Pagkilala ng Salita)

Comprehension:

Comprehension:

(Pang-unawa)

(Pang-unawa)

Reading Level:

Reading Level:

(Antas sa Pagbasa)

(Antas sa Pagbasa)

Signature Over Printed Name (Test Administrator)

Signature Over Printed Name (Test Administrator)

(Lagda/Pangalan ng Nagbigay ng Pagtataya)

(Lagda/Pangalan ng Nagbigay ng Pagtataya)

Signature Over Printed Name (School Head)

Signature Over Printed Name (School Head)

Level
(Antas sa
Pagbasa)

(Lagda/Pangalan ng Punong-Guro)

(Lagda/Pangalan ng Punong-Guro)

Phil-IRI Form 2

Phil-IRI Form 2

Philippine Informal Reading Inventory-Oral Test


Grade/Section:

Name:
(Pangalan)

(Baitang/Pangkat)

School:

Teacher:

(Paaralan)

(Guro)

Date:
(Petsa)

Pre-Test
(Panimulang Pagtataya)

Post-Test
(Panapos na Pagtataya)

INDIVIDUAL SUMMARY RECORD


(Lagom ng Pansariling Talaan sa Pagbasa)

A. Word Recognition
(Pagkilala ng salita)

Post-Test

Pre-Test
(Panimulang Pagtataya)

Types of Miscues
(Uri ng Mali)

Miscue
(Mga Salitang may Mali)

Mispronunciation
(Maling Bigkas)

Substitution

(Pagpapalit)

Insertion

(Pagsisingit)

Omission

(Pagkakaltas)

Reversal
(Paglilipat)

Repetition

(Pag-uulit)

Refusal to Pronounce
(Pagtangging Bumasa)

Total (Kabuuan)

(Panapos na Pagtataya)

# of Miscues

Major Miscue

SelfCorrected

(Blg. ng mga
Salitang may Mali)

(Binagong
Kahulugan)

(Sariling
Pagwawasto)

Miscue

# of Miscues

Major
Miscue

SelfCorrected

(Mga Salitang may Mali)

(Blg. ng mga
Salitang may
Mali)

(Binagong
Kahulugan)

(Sariling
Pagwawasto)

Reading Level

(Antas ng Pagbasa)

Frustration
(Pagkabigo)

Instructional
(Pampagkatuto)

Independent
(Malaya)

Non Reader
(Di-Makabasa)

Frustration
(Pagkabigo)

Instructional
(Pampagkatuto)

Independent
(Malaya)

Phil-IRI Form 2
Non Reader
(Di-Makabasa)

Verwandte Interessen