You are on page 1of 24

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26.

August 2016

wniosek dotyczcy okolicznoci katastrofy, w ktrej zabity zosta pod


Smoleskiem, m.in. p. Andrzej Szczygo: AP III Ko 726/ 10 tu: PK I Ko2 91.2016
do wiadomoci: Minister Sprawiedliwoci Prokurator Generalny RP Zbigniew Ziobro
Aug
26

IX.wieczka
chanukowa
szames

PDO383
na scen wchodzi
Minister
Waszczykowski
zadymia nielogicznie
ZECh Prokurator
Chopik CANTO
DCCXXXIX
Zainteresowany, we Frankfurcie w
pitek, 26 sierpnia 2016 r.
Prokurator Mirosaw Chopik
Prokuratura Krajowa
Biuro Prezydialne
PK I Ko2 91.2016
w odpowiedzi na Pana pismo z 22.08.2016 wysane we: Freitag, 26. August 2016 11:32 von:
Biuro Podawcze z adresu: [mailto:biuro.podawcze@pk.gov.pl] Z powaaniem przez: Joanna
piewankiewicz, referent Prokuratury Krajowej
http://sowa2.quicksnake.net/obrazky/sowa2.quicksnake.net/law/pk-i-ko2-91-2016.pdf
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

1. Niestety mija si Sz. Pan Prokurator z prawd zakadajc, i korespondencja z mojego


adresu, ktr datuje Pan na 9 sierpnia br., przytaczam jota w jot: "nie zawiera konkretnych
skarg lub wnioskw dotyczcych zakresu dziaania prokuratury ani sprecyzowanych
oczekiwa wobec Prokuratury Krajowej", albowiem:
I. Od pierwszego dnia po
katastrofie powietrznej w
okolicach Smoleska 10
kwietnia 2010 r. wnioskowaem
w sposb konkretny do
Prokuratury Rzeczypospolitej
Polskiej o przesuchanie ob.
Jarosaw Kaczyski w
charakterze podejrzanego o
spowodowanie wspomnianej
katastrofy, w ktrej ponioso
mier 96 osb, a nie "polego",
jak mataczy Jarosaw Kaczyski.
II. Oczekiwaem i oczekuj z
anielskim spokojem Polaka i Katolika, e Prokuratura Krajowa (dzisiaj, po reorganizacji z woli
partii Kaczyskiego struktury Ministerstwa Sprawiedliwoci) przestanie ochrania gwnego
podejrzanego w tej sprawie, ktry w mataczeniu swoim posun si tak daleko, e dla
odcignicia uwagi spoecznej w Polsce od sprawy katastrofy, wywoa zastpczy konflikt o
Trybuna Konstytucyjny, aby zadymi jasny dla wielu obraz Sprawy tzw. sztuczn mg i
wybuchami petard, bo jak inaczej nazwa donos Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tej
sprawie na rzd Beaty Szydo do Komisji Weneckiej, jeeli za kapusia robi w tej sprawie sam
Minister Spraw Zagranicznych Waszczykowski?
III. Zrzucanie odpowiedzialnoci na jedynego tylko wiceministra, koza ofiarnego, bez
postawienia pytania: W CZYIM INTERESIE? Wystpi jeden z drugim czonek Rzdu RP?
Czy tylko po to donis do Komisji Weneckiej, eby wykaza
si dziaalnoci antyrzdow i narazi siebie na
pozbawienie pracy, bez oskarania przez Ministra od Sub
Specjalnych Kamiskiego o prac dla wywiadu Rosji, czy
Chin (vide casus: bezpodstawnie przetrzymywany w
areszcie Mateusz Piskorski w parze z pedaem
przetrzymywanym bezpodstawnie w sprawie znalezionych
tymczasem zwok piknej Esterki z Poznania, ktrej sekcji
zwok nie dokonuje niestety adna niezalena,
midzynarodowa Komisja Wenecka, czy Trybuna Haski,
aby uniemoliwi tym samym zacieranie ladw przez
Policj (patrz zadeptanie ladw morderstwa Andrzeja
Leppera przez policjantw z Warszawy) i mataczenie
okolicznociowe, przy okazji rzuconego psom na poarcie
Igora Stachowiaka we Wrocawiu, dokonywane w tym
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

czasie przez bandy ydoskich osobnikw zamelinowanych w strukturach Policji i


Ministerstwa Sprawiedliwoci RP; patrz wreszcie: ujawnione przeze mnie bandy osobnikw o
ydoskich nazwiskach w Tomaszowie Mazowieckim, skd posem lewicy Millera by Sobotka,
ktry da cynk mafijnym handlarzom broni, wsppracujcym z tym wanie Ministrem
Spraw Wewntrznych, a jeli sd uzna w tych dniach, e gazeta Michnika miaa racj i nie
zniewaaa nikogo nazywajc po imieniu mafijne zwizki w rzdzie Szydo, to co ten Jarosaw
Kurski, brat Jacka Kurskiego cieszy si, jak dure w gazecie Michnika, jakby nie rozumia
znaczenia sowa Rodzina w jzyku neapolitaskim? Sodoma i Camorra, taki jest zdaniem
sdu RP zwizek rzdu Szydo ze sekciarsk polityk sodomity Jarosawa Kaczyskiego.

IV. Wielokrotnie i w sposb


jednoznaczny wystpowaem do
Prokuratury i Ministrw
Sprawiedliwoci RP w zwizku ze
spraw zakoczon bezprawnym
wyrokiem Sdu Rejonowego w
Tomaszowie Maz. 1 sierpnia 2008
r. o kasacj wyroku wydanego w
postpowaniu nakazowym, z
racym naruszeniem prawa,
zawierajcego w orzeczeniu treci
zniewaajce moj osob,
uniemoliwiajcego mi aktywny i
bezporedni udzia w yciu
politycznym Narodu Polskiego, co
samo w sobie jest czynem
bezprawnym, rasistowskim w
dyktatorskim systemie dzierenia
wadzy przez takich zoczycw
kryptosyjonistycznych, jak
utrzymywany ponad prawem
Jarosaw Kaczyski. .
V. Waszczykowski winien by
przesuchany pod zarzutem
mataczenia w zwizku z niedawn
jego zapowiedzi w Chorwacji, do
ktrej zabra ze sob, za
pominiciem
protokou dyplomatycznego,
zatem naruszajc procedury
obowizujce w stosunkach midzynarodowych, nie tylko posa Jarosawa Kaczyskiego ale i
Marszaka Sejmu m.in., o ktrym mwi si przecie nie bez kozery, e jest Drug osob w
pastwie (jak Komorowski by za czasw Lecha Kaczyskiego) i jest zasad w Grze, jak: po
odzi wino pdzi w kartach, nie towarzyszy przecie nigdy Druga osoba w pastwie
jakiemu ministrowi, ale odwrotnie! Bo inaczej, to byaby anarchia w pastwie, nie rzdy
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

prawa i demokracji, ale ydoskie przekabacanie polityki midzynarodowej, stawianie na


gowie normalnego porzdku, bydkie przesanianie tego, co ma si do ukrycia baaganem
ydoskim, sztucznie wywoanym, bo po co ten Waszczykowski, stypendysta amerykaski,
m.in., prowokacyjnie nawiza w Chorwacji do swojego ydokomunistycznego pochodzenia
repatriacyjnego przemilczajc rol brata wicepremiera Gliskiego, ktry le wyraa si o
rzdach braci Kaczyskich, jako o "dyktaturze ciemniakw"?

VI. Robert Gliski, brat ydoskiego Ministra Kultury RP


Piotra Gliskiego, wicepremiera w rzdzie
kryptosyjonistw Szydo zainicjowa Marcowe
Rozruchy Studenckie w 48 rocznic wystawienia
Dziadw Marcowych aktora Holoubka 1968 r. na
proseminaryjnym spotkaniu ze studentami reyserii
dzkiej Szkoy Filmowej, na ktrym dokona outingu
mwic otwartym tekstem KOD-u wg. scenariusza
pijaru, ktry mia za zadanie wypromowanie na Polaka
i KATOLIKA modszego o dwa lata zgreda (dziada),
jak wyzna nie kryjc yda w rodzinie, byego dziaacza
kryptosyjonistycznej partii Tadeusza Mazowieckiego
Unia Wolnoci.
VII. Brat Ministra Kultury RP ujawni, e odwoany
niedawno ydoski dyrektor Teatru Polskiego we Wrocawiu, Piotr Mieszkowski, to tzw.
Przyjaciel Rodziny od lat trzydziestu, dlatego zapewne robi ten za dyrektora teatru
finansowanego przez pastwo nie majc minimum wyszego wyksztacenia, dla porwnia:
mniej wicej z cenzusem naukowym Wasy by, albo tzw. muzealnika Roberta Costro.

VIII. Czy Gliski usunie mataczy - naganianym sztucznie


przez aktorw ze spalonego teatru, ktry nie umia na siebie
zarobi, odwoywaniem przyjaciela Mieszkowskiego - spraw
odpowiedzialnoci Jarosawa Kaczyskiego za mier 96 osb
pod Smoleskiem z wdzicznoci za otrzymane z rozdania
Kaczyskiego stanowisko ministerialne? Czy ten ma jeszcze
moe inne haki na Gliskiego i Waszczykowskiego?
O to take Prokuratura Krajowa winna zapyta na
przesuchaniu Jarosawa Kaczyskiego, bowiem zdradzi si z
mataczeniem swoim Waszczykowski potwierdzajc nieprawd
25.08.2016 i obciajc nieprawdziwymi pomwieniami
Arabskiego, ktrego chc zrobi kozem ofiarnym w sprawie
spowodowania katastrofy samolotowej przez Jarosawa
Kaczyskiego, ktry w telefonicznej rozmowie satelitarnej
wyda wyrok mierci na wasnego brata zwyczajem ydoskim
(patrz Kain, Abel, biblijna para bliniakw jednojajowych).

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

IX.wieczka chanukowa szames Parcival AKT I. Herody Herodenspiel von Stefan Kosiewski na
scen wchodzi Witold Waszczykowski zadymiajc nielogicznie:

- Dokumenty s ju odtajnione. W tej chwili chc tylko je uoy, chc tylko je opisa tak,
eby pastwu je przedstawi. Przeka je oczywicie wczeniej do prokuratury i poka,
e toczya si gra przeciwko polskiemu prezydentowi - oznajmia Waszczykowski.
Piat pyta: Dlaczego wiadek nie przekaza jeszcze do Prokuratury Krajowej istotnych
dokumentw w sprawie spowodowania katastrofy pod Smoleskiem?
Gralka Halka: On ciemnia, karty ukada, zabawia si w nadinterpretacj, o grze nawija,
eby tylko zagada, zafajdaczy, lada co, odcign Wysoki Sd od istoty sprawy: kto zabi!? I
czy odcierpi kiedykolwiek za grzechy swoje i za te trupy?
Baran z dzwonkiem wolnoci na nurku uwizanym u szyi: Beeee, Waszyczykowski
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

Diabeek z zidamy: Za twe zbytki, chod


do Pieka, bo ty bydki. Zwraca si do
Ministra Waszczykowskiego.
Chop z Wesela Wyspiaskiego, bez
cenzusu akademickiego, podobny troch
do yda Mieszkowskiego, przyjaciela
rodziny wicepremiera Gliskiego (nie z
Czeladzi Ministra Budki, z ul. Wskiej, bo
to nie rodzina, a jeno przypadkowa
zbieno ydoskich nazwisk: bzierzta tych psiepszonych ministruf choby i do Nieba, nom tu
takich ydkw do szczyscia ni(e) czeba.
Minister Spraw Zagranicznych Waszczykowski w Ankarze, nazajutrz po napadzie wojsk
tureckich Erdogana, skumanego z Putinem, na stanowiska kurdyjskie na terytorium Syrii
zwizanej traktatem o braterskim stacjonowaniu wojsk rosyjskich tam, gdzie wjechaa ju
czogami Turcja amic traktaty midzynarodowe; to chyba Waszczykowski musia ministrowi
Erdogana poukada i pokaza, e toczy si gra przeciwko prawu midzynarodowemu, w
ktrej Erdogan zaj pozycj agresora takiego samego, jak skazani ju wyrokami
prawomocnymi w Hadze przywdcy pastw bakaskich, dla przykadu: poka, e toczya
si gra przeciwko polskiemu prezydentowi p. Lechowi Kaczyskiemu, zwanemu w
propagandzie partyjnej sekty, Polegemu.

W tej grze uczestniczy przesuchiwany obecnie przez


prokuratur szef gabinetu Tuska Arabski, nie nie
rodzina Syryjczyka, to tylko przypadkowa zbieno
nazwisk, tak si ju zbiego w Unii Wolnoci, w ktrej
dziaa wczeniej kolega Gliski, e walczc o stoek w
wietlicowej zabawie Bejtaru, zawsze kto traci
pozycj, wic ja tu bynajmniej nie mam nic
personalnie przeciwko Arabskiemu. Gra bya o
rozdzielenie wylotu do Katynia premiera Tuska i
prezydenta Kaczyskiego.
Jarosaw Kaczyski szarpic nerwowo w tym czasie
sier kota ssiadki, albowiem jego kot wasny wyrwa
si by noc na Zolibrz i std rekwizyt zastpczy,
zachodzi uzasadniona obawa, czy ba mu jeszcze kto
nie ukrci, z czysto teatralnej Zemsty Fredrowskiej yd przy pisaniu gsim pirem padajcy
gsto, chociaby. Chociaby i kaczym albo i bez powodu, zatem uczestnik per prokura Obrad
Okrgego Stou, zmowy w Magdalence w osobie brata, nie po to przecie tylko si zaapa,
eby si przelecie, zaliczy wizyt zagraniczn do Chorwacji, mruczy sobie a muzom pod
nosem: dajcie mu wypowiedzie jego kwesti.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

Waszczykowski: Ja to udowodni, e w tej wizycie, ktr od wielu, wielu miesicy przed 10tym kwietnia 2010 r. przygotowywano, wizyt w Katyniu i w tej wizycie, zgodnie z
przygotowaniami polsko-rosyjskimi mia nie bra udziau Lech Kaczyski.

Gralka Halka: Co ten gupi chce udowadnia i komu?


Przecie wiadomo, e zgodnie z procedurami
obowizujcymi kadego arabskiego w Kancelarii
Premiera RP nigdy, ale to przenigdy i pod adnymi
pozorami, nie mog si zabra do jednego samolotu
dwie najwaniejsze osoby w pastwie: prezydent i
premier, zgodnie ze zasad obowizujc w
teatrologii, e nie mnoy si trupw ponad potrzeb
spektaklu, eby nie powtrzyo si nie daj Bg
baracho z katastrof samolotu CASA, zakupionego u
ydw amerykaskich przez Komorowskiego bez
zachowania procedur konkursu publicznego,
otwartego.
Diabeek w kasku straackim i z wem w doni ze
stacji benzynowej wyciganym: Od dolewania oliwy do ognia, to MY! A nie duplomatoki, jak
mawia w. pamici prof. Bartoszewski, byy czonek rady nadzorczej ERGO, anonimowego
kapitau z brany ubezpiecze. Wara goym w golusie od rzdzenia w Polsce przez silnych i
bogatych, jak jasno postawi w Sejmie stary Morawiecki zgaszajc modego, nepotycznie, bo
syna na fotel premiera po Beacie Szydo, ktra winna odej ze zderzakami do ma, o
ktrym prasa brukowa donosi, e biedak nie wie, co robi ze on we Warszawie na delegacji
i dlatego kupuje znoszone przez ydw zachodnioeuropejskich koszule w Owicimie, w
sekondshop; tak mu si spieszy, nie moe doczeka si swojego Zbawienia.
Baran: Jeeli Arabski mwi, e nikt nie rozdziela nigdy wyjazdu premiera od wyjazdu
prezydenta, a Waszczykowski nie ma dowodw takiego rozdzielenia, to o jakiej grze chce
mwi?
Gralka Halka: to oni oba gadajom po prnicy to samo: NIE BYO RAZEM!
Baran: To i nie byo nigdy adnego rozdzielenia.
Anio ze skrzydami: W to miejsce jest ZADYMA.
Sztuczna Mga Waszczykowskiego. I o to biega, o to si
ydom rozchodzi, eby odcign uwag publicznoci
od najwaniejszego, od sprawy Nieba i Pieka.
w. Piotr z kluczami: dwch wsi polskich o takich
nazwach (Niebo i Pieko) z terenu Wojewdztwa
Kieleckiego, ktre Poeta Polski Stefan Kosiewski, autor
sztuki teatralnej HERODY Herodenspiel von Stefan
Kosiewski, w ktrej my wszyscy, gramy: zgosi przed
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

laty PROJEKT Midzynarodowy, jeszcze premierowi Marcinkiewiczowi, jako miejsce na Ziemi,


w ktrym hitlerowski Wehrmacht zamordowa niewinnych mieszkacw zaraz po
wkroczeniu do Polski w 1939 r. Sielpia to jest miejsce jedyne na prawdziwe, rzeczywiste
pojednanie narodw: polskiego i niemieckiego. Tam nad rzek Sielpia bdzie spotyka si
modzie w lesie na wakacjach, cudownej urody Polki (patrz zaczona fotografia) na maliny
z wysokimi Niemcami o bkitnych oczach, noszcych w sobie pami wsplnej przeszoci
jzykw: sowiaskich i germaskich, mitw i wierze europejskich, bogw z czasw
budowania piramid; takich, jak gromowadny Perun Odyn Rudra Neptun i tryzub w Gdasku
Jdru Halny. I pozdrawiam take Tatry, Spisz pozdrawiam i Podhale, na tej Ziemi.

Piotr w. dzwoni kluczami zotymi, Baran dzwoneczkiem wolnoci dzwoni, Waszczykowski od


tych dzwikw samych, ze strachu kapie sztucznymi szczkami, podzwanianiom i kapaniom
towarzysz ze sztucznymi szczkami bracia Gliscy ( w tym miejscu moe uzkaza si nad
scen, na ekranie w jzyku niemieckim reklama kliniki dentystycznej na Wgrzech, ze
sowami: zapewniamy! Jako niemiecka, ceny wgierskie), gulasz, czardasz, muzyka,
Mendelssohna Bartholdyego Handks mit Musik.
Jarosaw Kaczyski nie wzruszony ostatnim dzwonkiem nad przebytem doczesnych
szcztkw bratostwa na gruncie kocielnym, z powyciganymi zawczasu sznurwkami z
butw, mruczy sobie ju tylko, bowiem adnej muzy przy nim nie uwiadczy, kot wyrwa si
drapic pazurkami apy z palcyma krtkimi, grubymi sposzony midoleniem, zostawi aktora
ze spalonego teatru samotnego, ten mruczy co jeszcze pod rozacym si na staro nosem
na wzr kartofla rozgotowanego, ale tak cicho, e nie wiadomo, czy sapie tylko ostatkiem si,
czy bucha bez pary, niczym ociaa lokomotywa Tuwima.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

Zatem dopisuje si tu jeszcze tylko, dla potrzeb nagych


prokuratora Chopika, ktry we wielowiatowym teatrze
HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski za Boga nie
ma nic, ale to NIC do stracenia, czy szukania, albowiem
winien tylko przyj na koniec do wiadomoci jedno
monadyczn: innymi sowy mwic, e pomawiajc
goosownie, bez racji adnej i bez najmniejszego
dowodu jak rwnie bez okrelenia bliszego, o co si ydu
(rusycyzm wiadomy, zamiast ydowi w tym miejscu, nie
poprawia, uwaga do Korekty!) rozchodzi, zarwno w
przypadku pomwienia ks. Biskupa Franciszka-Piotra z
Limburga jak i Poety Jego o rzeczy niebywae, ktre nie
miay nigdy miejsca, jak np.: pomwi Poet Polski o
wpisanie do PROJEKTU zbyt kosztownego Lustra
Weneckiego dla potrzeb ubowcw w azience biskupa (kto
to sysza?), ktrych firma ochroniarska z Opolszczyzny
obstawia miaa na koniec wszystkiego tak, eby nic z tego
nie wyszo na jaw, krtko mwic nikt nie twierdzi, e
Prokurator Chopik chciaby zagra za Chopka, czy niech mu bdzie: Chopika ze spalonego
teatru Jarosawa Kaczyskiego, dlatego mataczy zajadle: "zawiera treci zniewaajce"
popeniajc: *bd zawodowy, **grzech ciki prywatny, czy te ***przestpstwo w miejscu
pracy, albo suby publicznej Justycji, jeli jeszcze kumaj, co to takiego symbolizuje
niewiasta w Tomaszowie Maz. odwaajca na szalach apwki .
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem czyta Autor
https://gloria.tv/audio/WBPoKRVmBdenJ2Wv2XfPFVBCs

POLEN
Stefan Kosiewski
303 obserwatorw

Stefan Kosiewski
POLEN
sie 27, 00:23
Aug
26
IX.wieczka chanukowa szames Parcival AKT I. Herody
Herodenspiel von Stefan Kosiewski PDO383 na scene wchodzi Minister Waszczykowski
zadymia nielogicznie ZECh Prokurator Chlopik CANTO DCCXXXIX
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/6KHEoKKxoW6
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

wniosek dotyczacy okolicznosci katastrofy, w ktrej zabity zostal


pod Smolenskiem, m.in. sp. Andrzej Szczyglo: AP III Ko 726/ 10
tu: PK I Ko2 91.2016
Written by sowa () yesterday at 16:48 in category law, read: 3
http://sowa2.quicksnake.net/law/wniosek-dotyczacyokolicznosci-katastrofy-w-ktorej-zabity-zostal-podSmolenskiem-m-in-sp-Andrzej-SzczygloAP-III-Ko-726-10-tu-PK-I-Ko2-91-2016
Parcival: Rittergedicht, Bnde 1-2

Parcival
books.google.de
brak plus jedynek
Opublikowano 3 hours ago, autor: sowa
Lokalizacja: Tomaszw Mazowiecki, Polen

http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/08/ixswieczka-chanukowa-szames-parcival.html
Written by sowa () today at 16:48 in category law, read: 3
RADIO: https://www.gloria.tv/audio/G6xj5DXeGgSDJuC6f9w72udBj niech Boa Dziecina

bogosawi walce Sprawiedliwych ze Zem, ktre zagniedzio si w strukturach Ministerstwa


Sprawiedliwoci RP jak w caej Ojczynie Polakw! Dotyczy: Katastrofa w Smolesku.
Prokuratura Apelacyjna w Warszawie AP III Ko 726/ 10 3068Rzeplinski Karczewski PDO372
CHAZAROMACHIA FO WG: PK I Ko2 91.2 Pk-i-ko2-91-2016
https://ligon.wordpress.com/2016/08/26/dotyczy-katastrofa-w-smolensku-prokuraturaapelacyjna-w-warszawie-ap-iii-ko-726-10-3068rzeplinski-karczewski-pdo372-chazaromachiafo-wg-pk-i-ko2-91-2016/
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

Dotyczy: Katastrofa w Smolesku. Prokuratura Apelacyjna w Warszawie AP III Ko 726/ 10


sowa 5 roku temu, tu: tu: PK I Ko2
91.2016
Rzeczpospolita Polska
Prokuratura Krajowa
Biuro Prezydialne

Warszawa, 22.08.2016 r.
PK I Ko2 91.2016
Pan Stefan Kosiewski
skosiewski@gmail.com
Potwierdzam otrzymanie Pana
korespondencji z dnia 9 sierpnia 2016 r.,
przesanej m.in. do Prokuratury Krajowej.
Jednoczenie informuj, e wobec tego, i
wskazana korespondencja nie zawiera
konkretnych skarg lub wnioskw
dotyczcych zakresu dziaania prokuratury ani sprecyzowanych oczekiwa wobec
Prokuratury Krajowej, a nadto zawiera treci zniewaajce, w Biurze Prezydialnym zoono j
do akt o numerze jak wyej.
Prokurator Mirosaw Chopik
Ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

Von: Biuro Podawcze [mailto:biuro.podawcze@pk.gov.pl]


Gesendet: Freitag, 26. August 2016 11:32
An: skosiewski@gmail.com
Betreff: PK I Ko2 91.2016
Witam,
Zgodnie z poleceniem w zaczeniu przesyam pismo z dn. 22 sierpnia 2016 r. o sygn. PK I
Ko2 91.2016.
Z powaaniem
Joanna piewankiewicz
referent
Prokuratury Krajowej

mysowa
2 tygodnie temu
28:59 723
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

Rzeplinski Karczewski PDO372 CHAZAROMACHIA FO


von Stefan
Kosiewski ZR
CANTO CANTO
DCCXXX

CHAZAROMACHIA Prolegomena
do Odydzania po Myli prof.
Feliksa Konecznego L.dz. 372
Fascynacja Obdem von Stefan
Kosiewski Zniweczona
Rzeczywisto CANTO DCCXXX
PDF:
de.scribd.com//RzeplinskiKarc Rzepliski le wyrazi si o
Marszaku Senatu
3068Rzeplinski Karczewski PDO372
CHAZAROMACHIA FO WG: PK I
Ko2 91.2016
https://de.groups.yahoo.com/neo/groups/sowa/conversations/messages/3068

https://de.scribd.com/document/320574519/Rzeplinski-Karczewski-PDO372CHAZAROMACHIA-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-CANTO-DCCXXX-20160808-MagazynEuropejski-SOWA
Radio: http://gloria.tv/audio/3RCXesdpD1vYVBUwCToucNkV5
Rzeplinski Karczewski PDO372 CHAZAROMACHIA FO von Stefan Kosiewski ZR CANTO
DCCXXX
Written by sowa () 8. 8. in category Masonry, read: 70
CHAZAROMACHIA Prolegomena do Odydzania po Myli prof. Feliksa Konecznego L.dz. 372
Fascynacja Obdem von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywisto CANTO DCCXXX
https://twitter.com/sowa/status/762743506121138176
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/08/rzeplinski-karczewski-pdo272.html

https://de.pinterest.com/pin/452752568773076282/
Rzepliski le wyrazi si o Marszaku Senatu RP zarzucajc Karczewskiemu
(cytuj): "kamstwo, insynuacj... przyszywanie mi atki wroga Parlamentu"
A zrobi tak w pimie z 4.08.2016, ktre w za. przerzucam do wiadomoci
Zbigniewa Ziobro, jak ubowiec donos na mnie uczynnie zostawi mi na biurku
do zapoznania si w kocu 1977 wychodzc z pokoju na najwyszym pitrze
budynku MO w Sosnowcu przy ul. Teatralnej, rzekomo tylko, eby odla si
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

W donosie czytanym do gry nogami stao na gowie: "le wyraa si o rzdzie


PRL", albowiem nikt nie wyraa si ju wtedy dobrze o rzdach pnego Gierka
Czyni tak w nawizaniu do Pisma z 21 marca 2016 przesanego do wiadomoci
Ministra Sprawiedliwoci Ziobro, w ktrym powtrzyem prawd o zmowie rodziny
Rzepliskiego z rodzin Komorowskiego, o ktrej Karczewski wyrazi si mia
zdaniem zainteresowanego w telewizji: "To jest zmowa politykw PO z prezesem

Rzepliskim, ktry przekroczy ju naprawd wszystkie bariery". Karczewski


oceniajc dotychczasowe dziaania Rzepliskiego nie mia rzecz jasna wiedzy
na temat tego, jaki Rubikon przekroczy jeszcze Cezar, jak ja nie wiem obecnie
gdzie zapodzia si "Piesek przydrony" Miosza, ktrego zdjem z pki, aby
mie pod rk przy Amielu, z ktrego teraz przytaczam Przykazanie Wolnomularza
"Kpijcie sobie z faryzeizmw, ale mwcie wprost do uczciwych ludzi" 15.08.1871

Poniewa faryzeusz w pimie wasnorcznie podpisanym, opatrzonym dat, miejscem


wydania z nagwkiem: Prezes Trybunau Konstytucyjnego, pod znakiem ZP-070-05/16
nie umieszcza jednak wezwania Marszaka Karczewskiego do odszczekania w terminie
takim a takim, wzorem prawa obyczaju szlacheckiego w Rzeczypospolitej, mniemanej
potwarzy, zatem zasadne jest zapytanie, o co tu waciwie ydostwu chodzi? Czego
czepia si Rzepliski Karczewskiego, jak rzep psiego ogona, jeli nie ma .:Sprawy

ktr naleaoby waciwie rozway tu, na Posiedzeniu Warsztatowym fartuszkowej


.:braci ydomasoskiej i postkomunistycznej po teciu Dziadzia, faszywego hrabii
Komorowskiego na Ziemiach Odzyskanych, prowadzonego przed lubem przez
teciow z SB do uznania pochodzenia figuranta po matce tam, gdzie w Izraelu daj
obywatelstwo pierwszego dnia, kiedy tylko postawi si nog z narzeczon i pknie
szko Wiednia pod obcasem Lecha Dodi, panie kochanku mj, o co si tu rozchodzi

Jeeli zmowa crek Rzepliskiego z crk Komorowskich naley do caoci ukadu


o ktrym przebkiwa Jarosaw Kaczyski majc na myli niewtpliwie co wicej
ni tylko zmow politykw PO z prezesem Rzepliskim, gdy kada wanna z trupem
posiada jeszcze drugie dno, czyli za Gr stoi druga Gra z trumn w Kociku
na szczycie i gwiazdk tak sam, jak Magen David w signum Arcybiskupa Krakowa
ktrego cigle naduywa papuciowy jp2 kryty za siatk Ojca Hejmo we Watykanie

Koci skazany na obydzanie i zagad przez bezbonikw z Magdalenki zgodnie


z maksym: terror Latinorum signa turbavit crkojebcw nikczemnych, zoczycw
Rzi i Zosi, jako rzecze Madam Analia w Dziele Teatralnym HERODY Herodenspiel
von Stefan Kosiewski Akt I., tu kliknij, wysuchaj Piacie dla potrzeb .: Dochodzenia
na co crki Rzepliskiego: Roa i Maja ze Zosi Komorowskiego z Platformy wyday
300 tys. dolarw dotacji, a nie s przecie takie gupie, eby (wy)dawa bez potrzeby

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem czwartego dnia Igrzysk Olimpijskich 2016 WRYJO czyta Autor
zapraszajc do wysuchania pliku PDO 369 FO HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski
ZECh ZR CANTO DCCXXVIII Jesu spes mea,
https://gloria.tv/audio/3RCXesdpD1vYVBUwCToucNkV5
usunitego przez poydecznego idiot, czyli nieludzki algorytm, ktry rzecz jasna nie
rozumie, jakim to sowem w Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej okrelano to, co przy pasach
noszone byo a z czasem POROZUMIENIE przenioso do CENTRUM
https://archive.org/details/Pieklo4Sierpnia2016Rzeplinski
vide:
Rzeplinski Komorowski Prolegomena do Odydzania po Myli prof. Feliksa Konecznego
L.dz.305 dobrze WYPASIONA FUNDACJA von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywisto
CANTO DCLXXXXVIII
https://archive.org/details/fav-sowa-frankfurt
Upload

Kutasom basso continuo PDO 369


FO HERODY

d.
O warunkach recydywy:
Zarzd Stowarzyszenia 61, reprezentowany przez R Rzeplisk, crk Prezesa Trybunau
Konstytucyjnego, Rzepliskiego nie zgosi do Sdu Rejonowego Wniosku o zmian w KRS w
zwizku z rzekomym zawieszeniem przed 18 maja 2015 r. przez crk prezydenta
Komorowskiego, Zofi Komorowsk dziaalnoci w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 61
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zamieszanie-po-debacie-komorowski-duda-stowarzyszenie61-wyjasnia-i-wyraza-ubolewanie/srge3e

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

Natomiast z informacji upublicznionej na stronie internetowej zarzdzanej przez podmiot


mona wynioskowa, e Zarzd zgosi 22 maja 2015 zmian dot. zastpienia osoby Zofii
Komorowskiej przez osob trzeci,
przypuszczalnie, na podst. za. do Wniosku z 9.10.2015:
Magdalena Tdziagolska PESEL 81042700468
Niezgodnie z prawd zapowiedziany jako:
"Wniosek o zmian danych podmiotu w KRS (zmiany zgoszone 22 maja i 9 padziernika
2015)", albowiem PDF nie zawiera wniosku z 22 maja 2015
http://mamprawowiedziec.pl/file/10432/
Zachodzi wobec tego uzasadnione podejrzenie, e:
Zarzd Stowarzyszenia 61 ukrywa przed obywatelami RP prawdziwy charakter prowadzonej
dziaalnoci, w tym uczestnictwo crki b. prezydenta Komorowskiego w dziaaniach wadz
Stowarzyszenia 61, finansowanego od samego pocztku przez Bank Swiatowy i Fundacj
Batorego, zaoon w Polsce w celu monitorowania prywatyzacji majtku Narodu Polskiego,
dokonywanej pod oson pluralizacji przy udziale Aleksandra Smolara (z Grupy tzw.
Komandosw Marcowych) na bazie globalistycznych dziaa ydoskiego spekulanta
giedowego, filantropa Sorosa, ktry osabi funta brytyjskiego.

Madam Analia: dobrze wypasiona fundacja, czyli STOWARZYSZENIE 61, ktra na sam tylko
portal Mam prawo wiedzie wydaa 300 tys. dolarw dotacji. Portal rozsawi tatu Zosi
machajc przed nosem wydrukiem w debacie prezydenckiej, swojemu kontrkandydatowi.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

Tatu Zosi w grudniu 2010 r mianowa tatusia Rzi Prezesem TK. Po przegranych wyborach
(prezydenckich) tatu Rzi i Mai, drugiej creczki z tej samej fundacji, napisa z kolegami
ustaw dajc instytucji [na czele] ktrej stoi prawo blokowania kadej ustawy nowej wadzy
(zabezpieczenie] przed wygran PIS). Projekt wnis tatu Zosi, bo tata Rzi ma wszelkie
uprawnienia, prcz inicjatywy ustawodawczej. Tatu Zosi projekt zoy do sejmu, bo by
jeszcze prezydentem. Koalicja PO-PSL, uchwalia go szybciutko, wybierajc sdziw TK na
zapas, tak by aden kandydat nowej wadzy nie mia szans doczy do trzdki tatusia Rzi. I
jeszcze jeden drobiazg. Rzia ma ma, m ma prac. Jest sekretarzem Miasta Stoecznego
Warszawy i nazywa si Marcin Wojdat. Wszyscy s apolityczni, niezaleni i uczciwi. zwi

Uwe, Poeta Polski zwraca si do Ministra Sprawiedliwoci Ziobro:


Radio: https://gloria.tv/audio/qF4Eh76Rpsu
Stowarzyszenie Europejskie PONS GAULI Polnisches Kulturzentrum e.V.
Stefan Kosiewski Rzecznik Interesu Spoecznego
Frankfurt nad Menem 21 marca 2016
do: Stowarzyszenie 61
ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
61@art61.pl
roza.rzeplinska@art61.pl
Ra Rzepliska, prezes; Tomasz Kapliski, czonek
http://mamprawowiedziec.pl/strona/info-projekty/s61#dane-kontaktowe
Wezwanie do zoenia w trybie niezwocznym zawiadomienia do Prokuratura Generalnego
o popenieniu przez siebie przestpstwa we warunkach recydywy
przez Zarzd Stowarzyszenia 61
i niezwoczne podanie prawdziwych danych osobowych
zgoszonych faszywie Sdowi Rejonowemu we Warszawie Wydzia XII do KRS
wnioskiem z 9.10.2015 r. (w za.)
do wiadomoci: Minister Sprawiedliwoci
Prokurator Generalny RP Zbigniew Ziobro

http://sowa.quicksnake.es/HERODY-Herodenspiel-von-StefanKosiewski/Rzeplinski-Komorowski-PDO305-dobrze-WYPASIONAFUNDACJA-ZECh-SCENA-1-NOWA-Akt-I-HERODY-Herodenspiel-vonStefan-Kosiewski-ZR-CANTO-DCLXXXXVIII-FO-z-corami-na-wydaniu

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

Aug 8
Krewny Wykltego Kaczyskiego nie zamordowa osobicie rotmistrza Pileckiego: Witold
Moritz Switkowski, Volksdeutch pochowany na Powzkach, mg co najwyej zatwierdzi
wyrok mierci na bohaterskim onierzu WP
..musi sobie Kaczyski take uwiadomi, e
Narodu Polskiego nie mona w nieskoczono okamywa.
... eby nie tylko Jarosaw Kaczyski mg ujrze we waciwym wymiarze skrcony z wasnej
woli swj sezon polityczny i marno swojego zasiadania na fotelu przemiera RP, nad
marnociami, jak rwnie oszukaczy charakter przedwyborczych zapowiedzi dekomunizacji
postkomuny, ktre - po
ograniczeniu si przez
Kaczyskiego do pobielenia
jednego grobu na warszawskich
Powzkach - moe
on sobie zaprawd wsadzi
tam, gdzie na to te obietnice
zasuguj.
Cyrankiewicz by
ydokomunistycznym zoczyc
takim samym jak szef
Naczelnego Sdu Wojskowego
PRL, Switkowski, mwic po
ydowsku: grosonkel
Kaczyskich...

Stefan Kosiewski
3 sierpie o 19:49
http://sowa.quicksnake.es//kutasom-basso-continuo-

PDO369-F

https://www.facebook.com/groups/Prawdziwi.Narodowcy/permalink/1270988242941876/
(...)Winni s urzdnicy Ministerstwa Sprawiedliwoci RP ukrywajcy przestpcw o
ydowskich nazwiskach w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoci RP, ktrzy w stosunku
do swoich syjonistycznych pobratymcw stosuj ze szkod dla Polakw rasistowsk
solidarno plemienn nie obawiajc si przy tym kompromitacji w postaci publicznego
ujawnienia dowodw ich przestpczej dziaalnoci choby przed zapowiedzianym na 24
lutego 2011 r. w Jerozolimie wsplnym posiedzeniem rzdu Izraela i rzdu Donalda Tuska.Dla
przykadu przesyam w za. pismo Biura Ministra Sprawiedliwoci Krzysztofa Kwiatkowskiego,
Wydzia Skarg i Wnioskw z 28.09.2010 r. informujce mnie faszywie i pokrtnie o tym, e
orzeczenie Sdu Rejonowego w Tomaszowie Maz. z 1 sierpnia 2008 r. nie podlega ocenie
Ministerstwa Sprawiedliwoci, podczas kiedy w innym, wczeniejszym pimie z 16 kwietnia
2009 r. poinformowany zostaem przez to samo Biuro Ministra Sprawiedliwoci, Wydzia
Skarg i Wnioskw o tym, e moja korespondencja w tej sprawie adresowana do ministra
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

Czumy przekazana zostaa do Prokuratury Krajowej Biuro Postpowania Sdowego Zesp


Kasacji. Nadesana tymczasem przez Zesp Kasacji odmowa uruchomienia postpowania
kasacyjnego zostaa zabezpieczona jako kolejny dowd niekompetencji i zej woli osb
stosujcych wobec wszystkich obywateli RP dyskryminujce, rasistowskie praktyki
kryptosyjonistyczne. Trudno uwierzy, e bandy zoczycw o ydowskich nazwiskach,
ukryte w strukturach pastwowych RP, prowadz bezinteresownie bezprawn dziaalno ze
szkod dla obywateli Polski polskiego pochodzenia narodowego. Naley si domyla, e
motorem ich dziaania jest jak u wikszoci chazarw korzy materialna, zysk taki sam, jaki
osign ostatnio syn premiera Micha Tusk korzystajc z zafundowanej mu przestpczo
wycieczki do Chin na koszt rujnowanego przedsibiorstwa PKP.Nie ma dla Pana Boga rnicy
midzy wycieczk zorganizowan w 2010 r. na koszt pastwa dla ulegajcego z wasnej,
nieprzymuszonej woli zjawisku korupcji czonka rodziny premiera Tuska, a stolark okienn,
ktr fundowali sobie w PRL-u na koszt Polski ydokomunistyczni promineci w KatowicachBrynowie.To jest ten sam grzech miertelny zodziejskiej ydokomuny i te same metody
amania prawa, z ktrymi Ministerstwo Sprawiedliwoci RP musi sobie wreszcie kiedy dla
przykadu poradzi, eby nie trzeba byo znowu wyrzuca z Polski modych i uczciwych
Polakw, dziennikarzy i eby nie trzeba byo zamyka ust starym Polakom, dziennikarzomrencistom przebywajcym na emigracji politycznej za granic wyrokami wydawanymi
zaocznie i z zemsty pod faszywymi zarzutami za to tylko, e maj odwag szataskie Zo
nazwa Zem. Za niewinno i prawd mwion komu trzeba w oczy: Zoczycami jestecie
WY! Plemi mijowe szatana zorganizowane w tajne, przestpcze bandy utrzymujce si w
Polsce na etatach i u wadzy kosztem ograbionych z wasnoci i wolnoci Polakw(...).
Postkomunici zamienili si w kapitalistw, a partia Kaczyskiego wywodzi si te z tego
samego etnicznie rda co i wszystkie inne partie rzdzce w Polsce po Magdalence i tzw.
przemianach ustrojowych 1989 roku. Katastrofy samolotowej zarzdzonej 10 kwietnia 2010
r. w Smolesku z woli braci Kaczyskich mona byo unikn, a osoby winne spowodowania
tej katastrofy, w wyniku ktrej ponioso mier 96 obywateli RP dawno ju naleao
aresztowa, aby uniemoliwi im obydliwe mataczenie dokonywane na oczach caego
wiata. Prokuratorw, ktrzy nie podjli wacwych dziaa po 10 kwietnia 2010 r. naleao
ju dawno odwoa a nie mianowa za bezczynno generaami. Murarz, ktry nie prowadzi
na budowie robt budowlanych, nie powinien budowniczym przeszkadza. W 2010 r.
zgosiem do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie wniosek dotyczcy okolicznoci
katastrofy, w ktrej zabity zosta pod Smoleskiem, pord innych znanych mi osb, m.in. p.
Andrzej Szczygo. Wniosek ten opatrzony zosta numerem sprawy: Ap III Ko 726/ 10 i
przekazany do Wojskowej Prokuratury Okrgowej w Warszawie. Wnosz jak we
wczeniejszej korespondencji o inicjatyw Ministra Sprawiedliwoci RP na rzecz Kasacji
krzywdzcego mnie wyroku Sdu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z 1 sierpnia
2008 r. oraz o uznanie mnie za stron procesow w sprawie katastrofy samolotowej w
Smolesku a take o odsunicie od sprawy bezczynnych i szkodzcych Polsce
prokuratorw.Dzikuj za zainteresowanie si Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie
dziaalnoci prowadzonego od 1996 r. przeze mnie Polnisches Kulturzentrum, w
szczeglnoci internetowym serwisem informacyjnym Magazynu Europejskiego SOWA z 18 i
20 maja br. a ostatnio z 23 grudnia, w ktrym postawione zostay publicznie pytania
dotyczce braku aktywnoci prokuratury w Warszawie w zakresie ustalenia sprawcy, bd
sprawcw przestpstwa spowodowania katastrofy samolotowej i mierci w wyniku tego
przestpstwa 96 osb, obywateli RP. Z szacunkiem
Stefan Kosiewski http://www.gloria.tv/media/BreuFbBdnsD
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

ZNAK JONASZA PDO168 Akt I swieczka 9 HERODY


Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DLIII
by Sowa
https://shoudio.com/user/sowa/status/18458
Abp Salvatore Pennacchio Nuncjuszem Apostolskim w Polsce SANTO SUBITO
Zydobiskup Trocki FO286 Arcypedofil Wesolowski Smutno mi, Boze PDO71 Hymn
FO285 Stefan Kosiewski ZECh CANTO CDXLVII
de.pinterest.com/pin/452752568773354011/
Prsident Lech Kaczyski

POLIN

Stefan Kosiewski
http://sowa.quicksnake.at/Zniweczonarzeczywistosc/Kaczynski-z-Wawelu-EKSPULSJAPDO161-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZniweczonaRzeczywistosc-CANTO-DLV
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/08/krewny-wykletego-kaczynskiego-nie_91.html
Opublikowano 4 hours ago, autor: sowa
PDF: Rzeplinski Karczewski PDO372 CHAZAROMACHIA FO von Stefan
Kosiewski ZR CANTO DCCXXX 20160808 Magazyn Europej... by Stefan
Kosiewski on Scribd
https://archive.org/details/Pieklo4Sierpnia2016Rzeplinski
44:42 879

Smolenskie strzaly PDO374 ZR von Stefan Kosiewski


ZECh prowokuja i maszeruja po trupach swoich
...posowi towarzyszy Marszaek Sejmu i dwch Wicemarszakw, z
ktrych jeden wrci dopiero co z Biaorusi
sowa2.quicksnake.net/Expedition/Smolenskie-strz I. Wstp Heraklit z
Efezu jest niewtpliwie postaci bezspornie historyczn; wiemy o nim
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

Katastrofa w Smolesku. Prokuratura Apelacyjna w Warszawie AP


III Ko 726/ 10
sowa 5 roku temu Wywietlenia 3,2k
sowa.quicksnake.co.uk//Prokuratura-Ape
Stefan Kosiewski
Frankfurt am Main, 29 grudnia 2010 r.
Ministerstwo Sprawiedliwoci
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
z dopiskiem Antykorupcja
Szanowni Pastwo,
w pierwszych sowach mojego listu chciabym yczy Pastwu owocnej pracy w Nowym 2011 Roku;
niech Boa Dziecina bogosawi walce Sprawiedliwych ze Zem, ktre zagniedzio si w strukturach
Ministerstwa Sprawiedliwoci RP jak w caej Ojczynie Polakw!
Walce z korupcj w Polsce powiciem mode lata mojego ycia w PRL-u wnioskujc m.in. w 1981 r.
do Prokuratury Rejonowej w Katowicach najpierw jako Sekretarz Komisji Zakadowej NSZZ
Solidarno a potem Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej przy ZPD PRODRYN w Katowicach o
wszczcie dochodzenia przeciwko dyrektorom tego przedsibiorstwa w zwizku z niegospodarnoci
i kradzie mienia pastwowego znacznej wartoci. W picioosobowym skadzie delegacji
zwizkowcw przekazalimy wtedy miej, starszej Pani Prokurator wiele akt dowodowych
zgromadzonych i zawierzonych nam przez zaog przedsibiorstwa skupiajcego ponad tysic
pracownikw 21 zakadw przemysowych wykorzystywanych w trzech wojewdztwach m.in. do
wykonywania stolarki budowlanej w domach jednorodzinnych ydokomunistycznych sekretarzy:
Gierka i Grudnia w Katowicach-Brynowie.
Wnet dowiedzielimy si wtedy, e mia Pani Prokurator, ktra patrzc na dokonane przez nas
zestawienia liczbowe uwiadamiajce skal przestpstw, ktrych dotyczyo nasze zawiadomienie,
wydobya z siebie westchnienie czowieka poczciwego: "A czy panowie wiedz, ile ja zarabiam?"
odesana zostaa pospiesznie na emerytur, a Milicja Obywatelska z Komisariatu przy ul. Zwirki i
Wigury zacza zastrasza naszych kolegw-robotnikw legendami o moich rzekomych zwizkach z
KOR-em i KPN-em.
W grudniu 1981 r. genera Jaruzelski ogosi stan wojenny i po pewnym czasie prokuratura w
Katowicach przysaa do mnie najpierw jedno, a potem drugie wezwanie, z ktrymi za rad mecenasa
Kurcyjusza zamiast do prokuratury, to zgosiem si do kilku ambasad w Warszawie, a po uzyskaniu
po tygodniu promesy wizy z Ambasady RFN poszedem z otrzymanym przyrzeczeniem przejcia na
teren innego pastwa po paszport upowaniajcy mnie do jednokrotnego przekroczenia granicy PRLu. Od 15 grudnia 1982 r. przebywam dziki temu w Niemczech jako obywatel RP, azylant polityczny.
Wspominam za o tym w tym miejscu jedynie dlatego, e latem 2008 r. padem znowu ofiar zemsty
bandy osobnikw o ydowskich nazwiskach zagniedonej w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwoci
RP oraz Ministerstwa Spraw Wewntrzych i Administracji RP. Zoczycy ci dopucili si w lipcu 2008 r.
m. in. na mojej osobie pogromu antypolskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Nastpnie za dla
zatarcia ladw swojej przestpczej dziaalnoci dokonali szeregu kolejnych aktw bezprawia, ktre
nie zostao jeszcze osdzone przez Wymiar Sprawiedliwoci ustanowionej w Magdalence
Rzeczypospolitej.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, ktrzy dopucili si


przekroczenia uprawnie i zamania prawa naraajc mnie przy tym na utrat zdrowia a nawet ycia,
nie zostali jeszcze zwolnieni ze suby, ani nie zostali ukarani przez sd za dziaania, ktrych si
dopucili, bo ich przestpcza dziaalno ochraniana bya i jest przez kolegw z Komendy
Wojewdzkiej w odzi oraz z Komendy Gwnej Policji w Warszawie a take przez prokuratorw z
Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego, ktrych przestpcz dziaalno kryj z kolei
przeoeni w Ministerstwie Sprawiedliwoci RP.
Zoczycy ci zatrudnieni w policji na terenie Tomaszowa, oskaryli mnie faszywie o kradzie dzieciom
starej piki do gry w pik non a Sd Rejonowy w Tomaszowie da wiar faszywym oskareniom i
skaza mnie 1 sierpnia 2008 r. zaocznie wyrokiem nakazowym jako rzekomo mieszkajc w Polsce,
bezrobotn osob, a wic krtko mwic: 57-letniego magistra lumpa, ktremu zdaniem policji i
sdu nie chce si pracowa dla dobra kapitalistw w wyzwolonej przy okrgym stole
Rzeczypospolitej i nie ma on nic lepszego do roboty, jak tylko kra dzieciom stare, bez wartoci piki
do gry w pik non.
Szczegowo opisaem t spraw w korespondencji opublikowanej w internecie a kierowanej take
na adres byego Ministra Sprawiedliwoci Czumy, ktry w 1981 r. zatrudniony by tak samo jak ja w
Zarzdzie Regionu Slsko-Dbrowskiej Solidarnoci i nawet zachodzi do mojego pokoju
redakcyjnego, eby uwiarygadnia swoj opozycyjn dziaalno w PRL-u. Andrzej Czuma odszed z
urzdu przedwczenie i w niesawie spowodowanej jego niekompetencj i prniaczym stylem ycia
tak w Ameryce jak i w Polsce. Nie skorzysta przy tym z moliwoci wniesienia o Kasacj wyroku
wydanego na mnie z powodu uchybie wskazanych w art. 104 1 k.p.w. a take innego racego
naruszenia prawa, ktre miao istotny wpyw na tre orzeczenia.
O to przestpstwo zaniechania nie obwiniam oczywicie tylko i wycznie Andrzeja Czumy, poniewa
nie wiem, czy nauczy si on ju korzysta z internetu chociaby na poziomie refleksji byego
przewodniczcego KK NSZZ Solidarno Lecha Wasy, ktry jest wiernym Czytelnikiem i
niestrudzonym Wsppracownikiem redagowanego przeze mnie magazynu SOWA.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016
Winni s urzdnicy Ministerstwa Sprawiedliwoci RP ukrywajcy przestpcw o ydowskich
nazwiskach w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoci RP, ktrzy w stosunku do swoich
syjonistycznych pobratymcw stosuj ze szkod dla Polakw rasistowsk solidarno plemienn nie
obawiajc si przy tym kompromitacji w postaci publicznego ujawnienia dowodw ich przestpczej
dziaalnoci choby przed zapowiedzianym na 24 lutego 2011 r. w Jerozolimie wsplnym
posiedzeniem rzdu Izraela i rzdu Donalda Tuska.
Dla przykadu przesyam w za. pismo Biura Ministra Sprawiedliwoci Krzysztofa Kwiatkowskiego,
Wydzia Skarg i Wnioskw z 28.09.2010 r. informujce mnie faszywie i pokrtnie o tym, e
orzeczenie Sdu Rejonowego w Tomaszowie Maz. z 1 sierpnia 2008 r. "nie podlega ocenie
Ministerstwa Sprawiedliwoci", podczas kiedy w
innym, wczeniejszym pimie z 16 kwietnia 2009 r. poinformowany zostaem przez to
samo Biuro Ministra Sprawiedliwoci, Wydzia Skarg i Wnioskw o tym, e moja korespondencja w tej
sprawie adresowana do ministra Czumy przekazana zostaa "do Prokuratury Krajowej Biuro
Postpowania Sdowego Zesp Kasacji".
Nadesana tymczasem przez Zesp Kasacji odmowa uruchomienia postpowania kasacyjnego zostaa
zabezpieczona jako kolejny dowd niekompetencji i zej woli osb stosujcych wobec wszystkich
obywateli RP dyskryminujce, rasistowskie praktyki kryptosyjonistyczne.
Trudno uwierzy, e bandy zoczycw o ydowskich nazwiskach, ukryte w strukturach pastwowych
RP, prowadz bezinteresownie bezprawn dziaalno ze szkod dla obywateli Polski polskiego
pochodzenia narodowego. Naley si domyla, e motorem ich dziaania jest jak u wikszoci
chazarw korzy materialna, zysk taki sam, jaki osign ostatnio syn premiera Micha Tusk
korzystajc z zafundowanej mu przestpczo wycieczki do Chin na koszt rujnowanego
przedsibiorstwa PKP.
Nie ma dla Pana Boga rnicy midzy wycieczk zorganizowan w 2010 r. na koszt pastwa dla
ulegajcego z wasnej, nieprzymuszonej woli zjawisku korupcji czonka rodziny premiera Tuska, a
stolark okienn, ktr fundowali sobie w PRL-u na koszt Polski ydokomunistyczni promineci w
Katowicach-Brynowie.
To jest ten sam grzech miertelny zodziejskiej ydokomuny i te same metody amania prawa, z
ktrymi Ministerstwo Sprawiedliwoci RP musi sobie wreszcie kiedy dla przykadu poradzi, eby nie
trzeba byo znowu wyrzuca z Polski modych i uczciwych Polakw, dziennikarzy i eby nie trzeba byo
zamyka ust starym Polakom, dziennikarzom-rencistom przebywajcym na emigracji politycznej za
granic wyrokami wydawanymi zaocznie i z zemsty pod faszywymi zarzutami za to tylko, e maj
odwag szataskie Zo nazwa Zem. Za niewinno i prawd mwion komu trzeba w oczy:
Zoczycami jestecie WY! Plemi mijowe szatana zorganizowane w tajne, przestpcze bandy
utrzymujce si w Polsce na etatach i u wadzy kosztem ograbionych z wasnoci i wolnoci Polakw.
W za. przesyam dwa pisma z dat 28 grudnia 2010 r., ktrych kopie otrzymaem dzisiaj drog
elektroniczn z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie , bo nie moe by tak, eby premier Donald
Tusk, ojciec dostrzeonego zoczycy o chiskiej orientacji turystycznej ponosi odpowiedzialno za
grzechy swojego syna. Premier Donald Tusk ma wasny zakres obowizkw a do nich naley
podstawowy obowizek krytycznej kontroli dziaa jego ministrw oraz innych urzdnikw
pastwowych.
Zaprezentowane powyej fakty dokumentuj to, i premierd Tusk nie wywizuje si ze swoich
obowizkw subowych. Niestety w Polsce nie ma demokratycznej opozycji, ktra winna
kontrolowa parlamentarnie bezprawie rzdzcych. Postkomunici zamienili si w kapitalistw, a
partia Kaczyskiego wywodzi si te z tego samego etnicznie rda co i wszystkie inne partie
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA w dniu Matki Boskiej Czestochowskiej zawierzajc si 26. August 2016
rzdzce w Polsce po
Magdalence i tzw. przemianach
ustrojowych 1989 roku.
Katastrofy samolotowej
zarzdzonej 10 kwietnia 2010 r.
w Smolesku z woli braci
Kaczyskich mona byo
unikn, a osoby winne
spowodowania tej katastrofy, w
wyniku ktrej ponioso mier
96 obywateli RP dawno ju
naleao aresztowa, aby
uniemoliwi im obydliwe
mataczenie dokonywane na
oczach caego wiata.
Prokuratorw, ktrzy nie podjli
wacwych dziaa po 10
kwietnia 2010 r. naleao ju
dawno odwoa a nie mianowa
za bezczynno generaami.
Murarz, ktry nie prowadzi na
budowie robt budowlanych,
nie powinien budowniczym
przeszkadza.
W 2010 r. zgosiem do
Prokuratury Apelacyjnej w
Warszawie wniosek dotyczcy
okolicznoci katastrofy, w ktrej
zabity zosta pod Smoleskiem,
pord innych znanych mi osb,
m.in. p. Andrzej Szczygo.
Wniosek ten opatrzony zosta
numerem
sprawy: Ap III Ko 726/ 10 i
przekazany do Wojskowej
Prokuratury

https://www.gloria.tv/audio/G6xj5DXeGgSDJuC6f9w72udBj
http://sowa2.quicksnake.net/Masonry/Rzeplinski-Karczewski-PDO372-CHAZAROMACHIAFO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-CANTO-DCCXXX
http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/08/abp-salvatore-pennacchionuncjuszem.html?view=magazine
http://sowa.quicksnake.org/_/MINISTERSTWO-ZWOJU
https://gloria.tv/mysowa
https://de.scribd.com/skosiewski