You are on page 1of 23

Republika e Kosovs

Republika Kosovo - Republic of Kosovo


Kuvendi - Skuptina - Assembly
_______________________________________________________________________
Ligji Nr. 04/L - 110

PR NDRTIM
Kuvendi i Republiks s Kosovs;
N baz t nenit 65 (1) t Kushtetuts s Republiks s Kosovs,
Miraton

LIGJ PR NDRTIM

KREU I
DISPOZITA T PRGJITHSHME

Neni 1
Qllimi
Qllimi i ktij ligji sht prcaktimi i kornizs ligjore e cila rregullon lshimin e lejeve
ndrtimore, pajtueshmrin me krkesat e lejes ndrtimore dhe lshimin e certifikats s
prdorimit brenda territorit t Republiks s Kosovs.

Neni 2
Fusha e zbatimit
Ky ligj rregullon ndrtimin e t gjitha objekteve ndrtimore n Kosov, projektimin, ndrtimin,
rindrtimin, rrnimin, nse nuk sht parapar ndryshe me ligj t veant.

Neni 3
Prkufizimet
1. Pr qllime t ktij ligji, termet e veanta t prdorura n tekstin e ktij ligji, do ta ken
kuptimin si n vijim. N raste t dykuptimsis, definicionet n kt ligj, do t interpretohen n
prputhje me definicionet e njjta apo t ngjashme t standardeve t aplikuara n Republikn e
Kosovs, BE-se dhe ISO :
1.1. Pun ndrtimore aktivitetet e krijimit t ndrtimeve apo objekteve ndrtimore.
1.2. Ndrtim apo objekt ndrtimor - do gj q ndrtohet apo rezulton nga punt
ndrtimore.
1.3. Projektim - hartimi i dokumentacionit tekniko-investiv sipas Kodit t Ndrtimit dhe
sipas dispozitave t ktij ligji.
1.4. Vendndrtimi siprfaqe toksore apo ujore ku zhvillohet pun ndrtimore ose
ndonj zhvillim tjetr q ka t bj me ndrtimin.
1.5. Rindrtimi pun ndrtimore q ka pr synim ndyshimin substancial t nj
ndrtimi, pr shembull:
1.5.1. ndrtim i katit t ri t nj ndrtese ose largim i nj kati ekzistues, si dhe
ndryshim i gabaritit t ndonjrit kat pr m shum se nj (1) metr;
1.5.2. ndryshim i madhsis s elementeve arkitekturore t pjess s jashtme pr
m shum se dy prqind (2 %) dhe zero presje nj (0,1) metr;
1.5.3. zvendsim, largim, ose riparim i pjesve strukturore t ndrtimeve;
1.5.4. ndryshim i projektit ekzistues sipas t cilit paraprakisht sht lshuar
certifikata e shfrytzimit;
1.5.5. modifikim, zgjerim ose reduktim i sistemeve t shrbimeve publike pr
prdorim t prbashkt n ndrtim.
1.6. Mirmbajtja e ndrtimit - realizimi i punve pr ruajtjen e krkesave esenciale t
ndrtimit gjat prdorimit t tij.
1.7. Ndrtesa ndrtim i projektuar pr banim pr njerzit apo kafsht, strehim apo
ruajtje t gjsendeve, ose prdorim pr aktivitete publike apo private, dhe zhvillim t
tregtis ose prodhimit.
1.8. Produkt ndrtimi - do produkt i prodhuar pr tu prfshir n mnyr t
prhershme n ndrtim.

1.9. Ministria - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor.


1.10. Ndrtimi i ri ndrtim q kryhet n pjes t nj parcele toke ku nuk ka ndrtim ose
q zvendson plotsisht ndrtimin ekzistues.
1.11. Riparimi kthim i nj objekti n kushte t pranueshme duke br riprtritjen,
zvendsimin, apo rregullimin e pjesve t dmtuara ose t degraduara, pr shembull:
1.11.1. lvizja e konstruksioneve t ndrtimit brenda hapsirs s brendshme t
ndrtimit, shtimi ose mnjanimi i t rejave, dhe prerja e tyre pr t korrigjuar
defektet ose zvendsuar sistemet e shrbimeve publike t prdorimit individual
pa ndryshuar llojin dhe kapacitetin e tyre;
1.11.2. korrigjimi ose renovimi i atyre pjesve t rrjeteve inxhinierike-komunale
pr prdorim individual npr ndrtime q jan projektuar pr shrbimin e
nevojave t banesave ose vendbanimeve tjera, stacioneve, ose vendeve tjera (duke
prfshir ato pjes t sistemeve inxhinierike-komunale pr prdorim t prbashkt
q jan t shtrira n banesa, etj); apo
1.11.3. korrigjimi ose renovimi i sistemeve dhe pajisjeve teknologjike dhe rrjeteve
inxhinierikekomunale lokale dhe pajisjeve mekanike transportuese dhe/ose
renovimi dhe/ose ndryshimi i fasads s ndrtimeve n prputhje me
dokumentacionin ekzistues ndrtimor.
1.12. Objektet e trashgimis historiko-kulturore ndrtime q trajtohen n kuadr t
Ligjit t Trashgimis Kulturore duke prfshir edhe ndrtimet n zonat e veanta t
mbrojtura.
1.13. Rrnimi shkatrrim ose largim.
1.14. Ndrtim peizazhi - ndrtim i parqeve, kopshteve, bulevardeve, shesheve dhe
rregullimi i natyrs n prgjithsi.
1.15. Kushtet ndrtimore - kushtet e prcaktuara nga plani rregullativ urban, ose n
munges t ktij plani, t aprovuara nga organi kompetent, t cilat shrbejn si baz pr
hartimin e dokumentacionit ndrtimor. Kushtet ndrtimore n kt ligj i referohen
kushteve t ndrtimit sipas Ligjit t Planifikimit Hapsinor, i cili i definon kushtet e
ndrtimit si kushte q prcaktojn llojin, madhsin, mnyrn e ndrtimit, kushtet e
siguris, dhe fardo kushti tjetr t domosdoshm pr ndrtime.
1.16. Dokumentacioni ndrtimor dokumentet e shkruara, grafike, dhe me figura, t
prgatitura ose t asembluara, me qllim t prshkrimit t dizajnit, lokacionit, dhe
karakteristikave fizike t elementeve t projektit, i domosdoshm pr t marr lejen
ndrtimore.

1.17. Leja ndrtimore leje e lshuar nga organi kompetent q shrben si baz ligjore
pr realizimin e ndrtimit n prputhje me kt ligj.
1.18. Mbikqyrja inspektuese inspektim i prputhjes
dokumentacionin ndrtimor dhe kodin e aplikuar ndrtimor.

ndrtimit

me

1.19. Certifikata e prdorimit dokument i lshuar nga nj organ kompetent q


vrteton prputhjen e ndrtimit me dokumentacionin ndrtimor dhe kodet e aplikuara
ndrtimore, dhe q tregon se ndrtimi sht i prshtatshm pr prdorim.
1.20. Organi Kompetent - autoriteti q sht prgjegjs pr lshimin e lejeve
ndrtimore, koordinimin e inspektimeve ndrtimore, dhe lshimin e certifikats s
prdorimit.
1.21. Aplikuesi person fizik apo juridik, i cili dorzon krkesn pr leje ndrtimore.
1.22. Projektuesi - person fizik ose juridik i licencuar q sht prgjegjs pr hartimin e
dokumentacionit ndrtimor.
1.23. Kontraktuesi - person ose organizat q ndrmerr pun ndrtimore n prputhje
me kontratn.
1.24. Komuna - komuna n kt ligj ka kuptimin e prcaktuar sipas Ligjit t
vetqeverisjes lokale.
1.25. Kodi i ndrtimit - akti nnligjor q parasheh vendosjen e krkesave minimale pr
adresimin e fuqis strukturore, hapsirave t emergjencs, sanitaris, ndriimit adekuat
dhe ventilimit, qasjes, ruajtjen e energjis dhe sigurin e jets n lidhje me objektet e reja
dhe ato ekzistuese, pr t mbrojtur shndetin publik, sigurin dhe mirqenien e
prgjithshme t banorve. Do t bazohet n standardet ndrkombtare dhe do t prfshij
norma teknike t prshtatura pr Kosovn.
1.26. Libri dhe ditari ndrtimor - mbahet n vendpunishte pr prcjelljen e punve
ndrtimore q sht e nevojshme pr t marr miratimin pr ndrtimin dhe zhvillimin e
projektit kryesor. Te gjitha proceset dhe detajet e Librit dhe Ditarit ndrtimor duhet t
rregullohen me akt t veant nnligjor.
1.27. Marrveshja pr infrastruktur - Kontrat ligjrisht e zbatueshme ndrmjet
aplikuesit pr leje ndrtimi dhe organit kompetent e cila specifikon afatet dhe kushtet n
lidhje me financimin e infrastrukturs nga aplikuesi ose ofrimin e infrastrukturs nga
aplikuesi, q mund t krkohet n baz nenit 17 t Ligjit pr financat e pushtetit lokal.
1.28. Heshtja sht pranim - garantimi i s drejts s do personi q t ndrmerr nj
aktivitet apo veprim bisnesor t llojit t caktuar, pa marrjen e aprovimit nga ana e organit
kompetent, nse nj aprovim apo refuzim i krkess nuk sht dhn n kuadr t
kufizimeve kohore t parapar me kt ligj.
4

KREU II
PARIMET

Neni 4
Parimet e lejelshimit dhe mbikqyrjes
1. Lshimi i lejes ndrtimore dhe prcaktimi i krkesave t saj do t zbatohen n pajtueshmri
me parimet si n vijim:
1.1. mbrojtja e shndetit dhe siguris;
1.2. ruajtja dhe mbrojtja e trashgimis kulturore;
1.3. mbrojtja e t drejtave pronsore;
1.4. transparenca n procedurat administrative;
1.5. parimi i nj zyreje shrbyese, dhe
1.6. heshtja sht pranim.

KREU III
LLOJET E NDRTIMIT

Neni 5
Llojet e ndrtimit
1. Llojet e ndrtimit jan:
1.1. ndrtimi i ri (duke prfshir instalimin);
1.2. rindrtimi;
1.3. riparimi renovimi, sanimi, rehabilitimi-prmirsimi (nuk krkon leje ndrtimi);
1.4. punt ndrtimore q kan pr synim mbrojtjen e monumenteve t palvizshme t
trashgimis kulturore;
1.5. rrnimi;
1.6. ndrtime peizazhi, dhe

1.7. instalimi apo ngritja e ndrtimeve t prkohshme.

Neni 6
Kodi unik i ndrtimit i Republiks s Kosovs
1. Kodi Unik i Ndrtimit i Republiks s Kosovs (n tekstin e mtejm Kodi) do t prpilohet
nga Qeveria e Kosovs bazuar n kt Ligj. Kodi do t prpilohet n frymn e standardeve
teknike t BE-s, praktikave m t mira ndrkombtare dhe rrethanave ekzistuese n Kosov.
2. Qllimi i Kodit sht vendosja e krkesave minimale pr mbrojtjen e shndetit publik, siguris
dhe mirqenies s prgjithshme prmes rezistencs s nevojshme t strukturs s hapsirave t
emergjencs, ekuilibrit dhe stabilitetit, sanitaris, menaxhimit t mbeturinave ndrtimore,
ndriimit adekuat dhe ventilimit, masave pr efiienc dhe kursim t energjis, dhe siguris s
jets dhe prons nga zjarri dhe rreziqeve tjera q i atribuohen mjedisit ndrtimor si dhe ti krijoj
siguri zjarrfiksve dhe prgjegjsve tjer n raste t emergjencave. Kodi do t vendos fardo
krkese tjetr teknike q parimisht konsiderohet shtje relevante teknike.
3. Rregullat teknike t efiiencs dhe kursimeve t energjis s Kodit i referohen Standardeve t
Kosovs mbi efiiencn dhe kursimet e energjis t aprovuara nga Agjencia pr Standardizim e
Kosovs n kuadr t Ministris s Tregtis dhe Industris.

KREU IV
NDRTIMI

Neni 7
Pjesmarrsit n ndrtim
Pjesmarrsit n ndrtim jan aplikuesi, poseduesi i lejes ndrtimore, projektuesi, kontraktuesi.

Neni 8
Poseduesi i lejes
Nse poseduesi i lejes ndrtimore ndryshon gjat ndrtimit, poseduesi i ri i lejes ndrtimore sht
i obliguar t njoftoj me shkrim organin kompetent q e ka lshuar lejen ndrtimore, i cili duhet
ta reflektoj ndryshimin n leje ndrtimore brenda pesmbdhjet (15) ditsh.

Neni 9
Mjetet juridike dhe parandalimi i konfliktit t interesit
1. Kundr vendimit t organit administrativ pala ka t drejtn e ushtrimit t mjetit juridik n
pajtim me Ligjin e Procedurs Administrative dhe t hap konfliktin administrativ n pajtim me
Ligjin pr konfliktin administrativ.
2. Ushtrimi i mjetit juridik n vendimin e organit administrativ, ose hapja e konfliktit
administrativ nuk e ndal ekzekutimin e vendimit, prve nse nuk vendos ndryshe organi
kompetent.
3. Gjat zhvillimit t procedurs organi kompetent sht i obliguar q t veproj n pajtim me
Ligjin pr parandalimin e konfliktit t interesit n ushtrimin e funksionit publik.

KREU V
DOKUMENTACIONI NDRTIMOR

Neni 10
Dokumentacioni ndrtimor
Prmbajtja e dokumentacionit ndrtimor (prfshir rindrtimin dhe rrnimin) prcaktohet me
Kod ndrtimor.

Neni 11
Monitorimi nga projektuesi
Projektuesi mund t monitoroj procesin e ndrtimit dhe prputhshmrin e tij me
dokumentacionin e aprovuar ndrtimor.

Neni 12
Validiteti i dokumentacionit t aprovuar paraprak ndrtimor
Dokumentacioni ndrtimor i aprovuar pr nj projekt t mhershm konsiderohet i vlefshm pr
ndonj projekt t ardhshm n varsi t krkesave t planit rregullativ urban ose kushteve
ndrtimore specifike pr at projekt.

Neni 13
Arkivimi i dokumentacionit ndrtimor
Organi kompetent duhet t mirmbaj, ruaj dhe ti mundsoj qasje sipas krkess aplikuesit n
t gjith dokumentacionin ndrtimor dhe dokumentet tjera prcjellse sipas legjislacionit n fuqi.

KREU VI
LEJA NDRTIMORE

Neni 14
Llojet pr t cilat lshohet leja ndrtimore
1. Leja ndrtimore krkohet pr aktivitetet vijuese:
1.1. ndrtimi i ri (prfshir montazhet);
1.2. rindrtimi i objekteve ekzistuese;
1.3. rrnimi i objekteve ekzistuese, dhe
1.4. riparimi i objektit ndrtimor, nse ndodh ndryshim thelbsor i tij krahasuar me
situatn para paraqitjes s dmit nga katastrofat natyrore, luftrat apo ngjarjet e ngjashme.
1.5. intervenimet n fasadat dhe strukturn (sanimet) e nj objekti ekzistues.

Neni 15
Kategorit e ndrtimeve pr lshimin e lejes ndrtimore dhe certifikats s prdorimit
1. Nj leje ndrtimore apo nj certifikat prdorimi lshohet mbi bazn e klasifikimeve si n
vijim:
1.1. Kategoria I ndrtime me rrezikshmri t ult;
1.2. Kategoria II ndrtime me rrezikshmri t mesme, dhe
1.3. Kategoria III ndrtime me rrezikshmri t lart dhe me interes nacional.
2. Karakteristikat detaje t kategorive prcaktohen nga Ministria dhe Komunat me akt nnligjor.
3. Nse nj ndrtim prmban karakteristika t m shum se nj kategorie, ndrtimi klasifikohet
sipas karakteristikave korresponduese t kategoris m t lart.

Neni 16
Ndrtimet pr t cilat nuk krkohet leja ndrtimore
Detajet e ndrtimeve pr t cilat nuk krkohet leja ndrtimore prcaktohen me akt nnligjor nga
Ministria n bashkpunim me Komunat.

Neni 17
Procedura e prgjithshme pr lshimin e lejes ndrtimore
1. Lshimi i lejes ndrtimore kalon npr dy (2) faza :
1.1. Faza I: organi kompetent parasheh kushtet ndrtimore brenda pesmbdhjet (15)
ditve pas pranimit t krkess pr kushtet ndrtimore pr ndrtimet e kategoris I dhe
tridhjet (30) dit pr ndrtimet e kategorive II dhe III; dhe
1.2. Faza II: leja ndrtimore lshohet nga organi kompetent brenda tridhjet (30) ditve
pas pranimit t krkess pr leje ndrtimore pr kategorin I dhe dyzet e pes (45) dit
pr kategorit II dhe III.
2. N territoret pr t cilat ekziston plani rregullativ urban, nuk nevojitet t kryhen procedurat e
parapara pr Fazn I pasi q plani rregullativ urban prcakton kushtet e nevojshme t Fazs I.
3. Planet rregullative urbane jan dokumente publike dhe do person duhet t ket qasje n to
prmes ueb-faqeve komunale apo prmes krkess s pals.

Neni 18
Prcaktimi i kushteve ndrtimore
1. Nse nuk ekziston plani rregullativ urban, aplikuesi i propozon organit kompetent kushtet
ndrtimore q dalin mbi bazn e diametrit prej pesdhjet (50) metrave nga vijat kufizuese t
parcels toksore pr t ciln aplikuesi ka krkuar t ndrtoj objektin e tij ndrtimor.
2. N rast kur nuk ekziston plani rregullues urban, organi kompetent njofton publikun dhe
mundson komentet pr krkesn e dhnies s lejes s ndrtimit.
3. Organi kompetent aprovon krkesn e aplikuesit apo i vendos kushtet e veta ndrtimore si
parashihet me kt ligj.
4. N rast se organi kompetent nuk kthen prgjigje me shkrim sipas afatit t krkuar, ather
zbatohen kushtet ndrtimore t propozuara nga aplikuesi.

Neni 19
Kompetencat pr lshimin e lejes ndrtimore
1. Ministria ka kompetenc pr lshimin e lejeve pr ndrtimet e kategoris III, sipas Shtojcs nr.
1 t ktij ligji.
2. Komunat lshojn leje ndrtimore pr kategorit I dhe II t ndrtimeve. Sipas marrveshjes s
dy apo m tepr komunave n prputhje me ligjin e aplikueshm, komunat mund t formojn nj
struktur t prbashkt q do t kishte prgjegjsi pr shqyrtimin e krkesave pr leje ndrtimore
dhe koordinimin e inspektimeve ndrtimore.

Neni 20
Krkesa pr lshimin e lejes ndrtimore
1. Krkesa pr leje ndrtimore mund t paraqitet nga aplikuesi apo personi ligjrisht i autorizuar
prej tij.
2. Me rastin e krkess pr leje ndrtimore, organi kompetent do t lshoj vrtetim pr pranimin
e krkess aplikuesit.
3. Krkess pr lejen ndrtimore i bashkngjitet:
3.1. kopja e planit dhe certifikata e pronsis t aplikuesit si sht certifikuar nga
organet kompetente;
3.2. akti ligjor administrativ pr vendosjen e kushteve ndrtimore, nse krkohet sipas
nenit 18 t ktij ligji;
3.3. tri kopje t dokumentacionit ndrtimor t prgatitur n pajtueshmri me Kodin dhe
nj kopje n form elektronike;
3.4. n rast se krkohen objekte t prkohshme ndrtimore n vendndrtim, krkohet
paraqitja e periudhs kohore pr ato objekte, dhe
3.5. vlersimi i ndikimit n mjedis pr ato ndrtime si krkohet me Ligjin mbi
vlersimin e ndikimit n mjedis.

Neni 21
Procedura pr lshimin e lejes ndrtimore
1. Leja ndrtimore lshohet nse dokumentacioni ndrtimor prgatitet n pajtueshmri me
kushtet ndrtimore dhe n pajtim me dispozitat e ktij ligji, Kodit si dhe ligjit mbi mbrojtjen e
trashgimis kulturore duke prfshir edhe zonat e veanta t mbrojtura.

10

2. Nse organi kompetent vlerson se dokumentacioni ndrtimor nuk sht prgatitur n


prputhje me kushtet ndrtimore dhe me dispozitat e ktij ligji, Kodit si dhe ligjit mbi mbrojtjen
e trashgimis kulturore duke prfshir edhe zonat e veanta t mbrojtura, nuk do t lshoj lejen
ndrtimore. N rast se krkesa pr leje ndrtimore refuzohet, organi kompetent duhet t ofroj
sqarim t mirfillt pr arsyet e refuzimit.
3. Nse kushtet e parapara me kt ligj jan prmbushur dhe nse aplikuesi ka paraqitur dshmi
pr pagesn e takss s lejes ndrtimore, organi kompetent brenda tridhjet (30) dite pr
kategorin I dhe brenda dyzet e pes (45) dite pr kategorit II dhe III e lshon lejen ndrtimore
duke llogaritur nga data e paraqitjes s krkess. Nse organi kompetent nuk e ka informuar
aplikuesin pr vendimin e tij brenda afatit t prcaktuar do t konsiderohet se leja sht lshuar.
N rastin e till, organi kompetent e lshon lejen ndrtimore.
4. Pas pranimit t krkess s pakompletuar pr leje ndrtimore pr ndrtim t kategoris I,
organi kompetent brenda tet (8) ditve e njofton aplikuesin pr hapat e nevojshm q duhet ti
ndrmerr q ta kompletoj krkesn. Pas pranimit t krkess s pakompletuar pr leje ndrtimore
pr ndrtim t kategoris II ose III, organi kompetent brenda pesmbdhjet (15) ditve e njofton
aplikuesin pr hapat e nevojshm q duhet ti ndrmerr q ta kompletoj krkesn. Nse
prmirsimet jan t nevojshme, aplikuesi i bn prmirsimet brenda tet (8) ditve pr ndrtimet
e kategoris I dhe pesmbdhjet (15) ditve pr ndrtimet e kategoris II dhe III. Nse aplikuesi
nuk i prmbahet afateve pas njoftimit, organi kompetent mundet ta refuzoj krkesn. Kjo koh e
shqyrtimit nuk do t ndikoj n afatin e organit kompetent pr lshimin e lejes sipas paragrafit 3.
t ktij neni.
5. N rast se leja ndrtimore sht lshuar, organi kompetent do tia kthej aplikuesit nj kopje t
dokumentacionit, s bashku me dokumentin e lejes ndrtimore dhe do tia drgoj nj kopje
inspekcionit respektiv. Nse refuzohet krkesa, organi kompetent ia kthen dokumentacionin
ndrtimor aplikuesit.
6. Leja ndrtimore pushon s vlejturi nse aplikuesi nuk fillon ndrtimin n afatin prej nj (1) viti
nga dita e fuqizimit t lejes ndrtimore.
7. Vlefshmria e lejes ndrtimore mund t zgjatet me krkesn e aplikuesit pr nj (1) vit.

Neni 22
Taksa administrative e lejes ndrtimore
1. Organi kompetent prcakton taksn e lejes ndrtimore n baz vjetore, n konsultim me
Ministrin. Ministria do t analizoj resurset e organit kompetent sipas vlers s tregut dhe
monitoroj alokimin e resurseve npr t gjith organet kompetente dhe reflektimin e tyre n
taksn e propozuar dhe do t bj rekomandime, sipas nevojs pr t siguruar q taksa e
propozuar sht n prputhje me formuln e prshkruar n kt nen.
1.1. organi kompetent do ti dorzoj taksn e propozuar vjetore ndrtimore Ministris
deri nga fundi i muajit shtator t vitit vijues pr aplikim t saj nga data 1 janar e vitit
11

pasues. Prndryshe, taksa e mparshme ndrtimore do t konsiderohet e vlefshme sipas


ktij ligji.
1.2. pas shqyrtimit t takss s propozuar nga Ministria dhe pranimit nga ana e organit
kompetent t fardo rekomandimi nga ministria n lidhje me t, organi kompetent do t
bj publike taksat e propozuara dhe mundsoj diskutimin publik pr nj periudh
gjashtdhjet (60) ditsh. Pas skadimit t afatit pr diskutim publik, norma do t vihet n
prdorim pas tridhjet (30) ditsh shtes t njoftimit publik.
1.3. organet kompetente n konsultim me Ministrin, mund t propozojn ndryshime t
takss s tyre s lejes ndrtimore sipas nevojs pr t reflektuar ndryshimet n lidhje me
shpenzimet lidhur me dhnien e lejeve ndrtimore, por taksa nuk mund t ndryshohet
para se t kalojn gjasht (6) muaj nga ndryshimi i fundit i takss s lejes ndrtimore nga
organi kompetent.
2. Organi kompetent me rastin e propozimit t takss s lejes ndrtimore Ministris ose publikut
pr analiz dhe komente do t dorzoj analizn funksionale t norms s takss, buxhetin e
vlersuar sipas prshkrimit n nn-paragrafin 4.2. t paragrafit 4. t ktij neni, dhe numrin total
bruto t metrave katror sipas prshkrimit n nn-paragrafin 4.1. t paragrafit 4. t ktij neni.
3. Ministria dhe organi kompetent do t bjn gjithmon publike n faqet e tyre elektronike dhe
do t bjn t mundur q do person sipas krkess t informohet lidhur me taksn e lejes
ndrtimore bazuar n metr katror q nuk duhet t tejkaloj nivelin e mbulimit t kostos duke
prfshir t gjitha supozimet dhe llogaritjet e prdorura pr t arritur deri te taksa e publikuar.
4. Taksa e lejes ndrtimore do t llogaritet n baz vjetore si n vijim:
4.1. bazuar n t dhnat e kaluara, prcaktimi i numrit total bruto t metrave katror t
lejuar me leje ndrtimi t lshuar brenda territorit gjat vitit t kaluar;
4.2. prcaktimi i buxhetit t domosdoshm pr organin kompetent pr t lshuar leje
ndrtimore n mnyr efektive dhe efikase dhe pr t kryer mbikqyrjen e ndrtimit, duke
prfshir edhe inspektimin;
4.3. pjestimi i buxhetit t referuar n nn-paragrafin 4.2. t paragrafit 4. t ktij neni me
numrin total bruto t metrave katror t lejuar me leje ndrtimore ashtu si sht
prshkruar n nn-paragrafin 4.1. t paragrafit 4. t ktij neni. Hersi i ktij pjestimi do
t jet taksa e lejes ndrtimore s bazuar n metra katror pr periudhn pasuese.
5. Dispozitat e ktij neni, paragraft 1 - 4 nuk kan efekt zbatues n Tarifat Rregullative pr
zhvillimin ose ruajtjen e infrastrukturs, si sht parapar n nenin 17 t Ligjit mbi Financat e
Pushtetit Lokal, nr. 03/L-049.

12

Neni 23
Taksa pr infrastruktur
Komuna mund t vlersoj nj ngarkes pr aplikuesin pr t rimbursuar koston e krijimit,
prmirsimit, zgjerimit apo riparimit t infrastrukturs komunale vetm aty ku sht e autorizuar
pr t br kt sipas nenit 17 t Ligjit pr Financat e Pushtetit Lokal. Nse komuna propozon t
vlersoj nj taks infrastrukturore, me krkes t aplikuesit komuna do t bj nj Marrveshje
Zhvillimi me aplikuesin n mnyr q t specifikoj afatet, kushtet dhe orarin sipas t cilit taksa
infrastrukturore do t paguhet. Marrveshja pr Zhvillim mund t specifikoj shumn dhe afatet
brenda t cilave Aplikuesi do ta rimbursoj komunn ose ndryshe mund t specifikoj kushtet
mbi t cilat Aplikuesi do t ndrmarr sigurimin e infrastrukturs n lidhje me pagesn e takss
s infrastrukturs. Marrveshja pr Zhvillim do t prmendet n Lejen e Ndrtimit dhe do t
regjistrohet s bashku me pronn e subjektit n Drejtorin pr Kadastr dhe Gjeodezi t
Komuns.

Neni 24
Dokumenti i lejes ndrtimore
Dokumenti i lejes ndrtimore do t prshkruaj n mnyr eksplicite t gjitha kushtet ndrtimore
n prputhje me dokumentacionin e ndrtimit.

Neni 25
Dmet e shkaktuara objekteve ndrtimore
1. N rast t dmtimit t objekteve ndrtimore nga forca madhore sipas Ligjit pr mbrojtje nga
fatkeqsit natyrore dhe fatkeqsit tjera, riparimi dhe rindrtimi i atyre objekteve mund t bhet
pa leje ndrtimore nse nuk bhen ndryshime rrnjsore nga gjendja para dmtimit, prve
objekteve t cilat kan qen t ndrtuara pa leje.
2. N rast se riparimet dhe rindrtimet e bra sipas paragrafit 1 t ktij neni bjn ndryshime
qensore n objekt, leja ndrtimore pr riparim dhe rindrtim do t merret brenda dy (2) viteve
nga dita e paraqitjes s dmit. Pr qllim t ktij paragrafi, ndryshimet qensore i referohen
kushteve ndrtimore. Nse riparimet dhe rindrtimet bhen n objekt t trashgimis kulturore,
krkohet leja ndrtimore dhe harmonizimi me legjislacionin pr trashgimi kulturore.
3. Riparimet dhe rindrtimet e bra sipas ktij neni mund t bhen n baz t vendimit q nxjerr
Qeveria sipas propozimit t Institucioneve prkatse.

13

KREU VII
VENDNDRTIMI

Neni 26
Dokumentet n vendndrtim
1. Kontraktuesi n vendndrtim duhet t ket dokumentet vijuese:
1.1. kontratn mes poseduesit t lejes ndrtimore dhe kontraktuesit;
1.2. lejen ndrtimore dhe dokumentacionin ndrtimor;
1.3. dokumentacionin pr atestet e produkteve ndrtimore dhe pajisjeve;
1.4. dshmin pr kualitetin e prcaktuar pr produktet ndrtimore t prdorura, dhe
1.5. librin dhe ditarin ndrtimor.
2. Forma, mnyra dhe kushtet e udhheqjes e mirmbajtjes s ditarit dhe librit ndrtimor n
vendndrtim prcaktohen nga Ministria me akt nnligjor.

KREU VIII
ERTIFIKATA E PRDORIMIT

Neni 27
Certifikata e prdorimit
1. Pr t gjitha objektet ndrtimore pr t cilat krkohet leja ndrtimore, merret edhe certifikata e
prdorimit para se objekti t prdoret.
2. Certifikata e prdorimit lshohet kur t plotsohen kto kushte:
2.1. krkesat e lejes ndrtimore jan zbatuar;
2.2. poseduesi i lejes ndrtimore dhe/ose kontraktuesi kan hequr dhe hedhur mbeturinat
ndrtimore nga vendndrtimi n deponi adekuate t mbeturinave ndrtimore, t caktuar
n mnyr specifike pr kt qllim, dhe
2.3. masat e kursimeve dhe efiiencs s energjis jan zbatuar.

14

3. Pr objekte ndrtimore q prbhen nga pjes t pavarura funksionale mund t lshohen


certifikata t ndara prdorimi pr ato pjes t pavarura funksionale kur plotsohen krkesat e
lejes ndrtimore.

Neni 28
Krkesa pr lshimin e certifikats s prdorimit
1. Certifikata e prdorimit lshohet nga organi kompetent.
2. Krkess pr lshimin e certifikats s prdorimit i bashkngjitet si vijon:
2.1. protokollet e nnshkruara q verifikojn prfundimin e t gjitha fazave t ndrtimit t
prcaktuara pr objektin n dokumentacionin ndrtimor, dhe
2.2. evidencn e rezultateve pozitive t testimit t kryer si sht parashikuar n Kod.
3. Inspekcioni ndrtimor ka t drejt t bj inspektimin final t vendndrtimit dhe poseduesi i
lejes ndrtimore duhet ti siguroj qasje t arsyeshme n vendndrtim.
4. Nse kushtet e parapara me ligj jan prmbushur, organi kompetent lshon certifikatn e
prdorimit brenda pesmbdhjet (15) ditve pr kategorin I dhe brenda tridhjet (30) ditve pr
kategorin II dhe III prej dits s pranimit t dokumentacionit. N rast se organi kompetent nuk e
ka informuar aplikuesin pr vendimin e tij brenda afatit t parapar, certifikata e prdorimit
konsiderohet e lshuar. N rastin e till, organi kompetent e lshon certifikatn e prdorimit.

KREU IX
MBIKQYRJA

Neni 29
Mbikqyrja inspektuese
Funksionin e inspektimit t parapar me kt ligj dhe akte tjera nnligjore e kryen Inspekcioni
Ndrtimor i Ministris dhe Inspekcioni Ndrtimor i Komunave brenda kompetencave t tyre.

Neni 30
Autorizimet e Inspektorit
1. Inspekcioni prkats ndrtimor ka t drejt t bj inspektim t do objekti ndrtimor brenda
kompetencave t tij n pajtueshmri me kt ligj.

15

2. Poseduesi i lejes ndrtimore dhe kontraktuesi duhet ti sigurojn qasje t arsyeshme


inspekcionit ndrtimor kur ai i kryen detyrat e tij sipas ktij ligji.

Neni 31
Inspektimi pas prfundimit t fazave ndrtimore
1. Secili faz ndrtimi sht pjes prbrse e krkesave t lejes ndrtimore dhe inspektimi
realizohet pas prfundimit t secilit prej ktyre fazave n kuadr t zbatimit t krkesave t lejes
ndrtimore.
2. Inspektori verifikon prputhjen e punve t prfunduara me dokumentacionin ndrtimor dhe
do t prodhoj protokoll mbi prfundimin e fazs respektiv t ndrtimit, i cili nnshkruhet nga
poseduesi i lejes, kontraktuesi dhe inspektori.
3. N rastin kur inspektori nuk e realizon inspektimin me rastin e prfundimit t ndonj prej
fazave t ndrtimit, poseduesi i lejes e prodhon protokollin mbi prfundimin e asaj faze t
ndrtimit, i cili nnshkruhet nga poseduesi i lejes ndrtimore dhe kontraktuesi.
4. Poseduesi i lejes ndrtimore e njofton organin kompetent me shkrim lidhur me prfundimin e
secilit faz ndrtimi. Inspekcioni i ndrtimit do t realizoj secilin inspektim n ditn e shtat pas
pranimit t atij njoftimi.
5. N rastin kur Inspekcioni i ndrtimit konkludon se punt e kryera nuk prputhen me
dokumentacionin ndrtimor, prgatitet protokolli sqarues lidhur me mosprputhjen. Poseduesi i
lejes ndrtimore korrigjon mosprputhjen brenda nj kohe t arsyeshme, ashtu si prcaktohet
nga inspekcioni i ndrtimit.

Neni 32
Ndalimi i produkteve ndrtimore
1. N rast se inspekcioni ndrtimor prcakton se materialet ndrtimore nuk prputhen me Kodin,
inspektcioni mundet q verbalisht t ndaloj prdorimin e materialeve t tilla. Urdhrat verbale
prodhojn efekt t menjhershm.
2. Urdhrat verbale i drgohen me shkrim poseduesit t lejes ndrtimore brenda tre (3) ditve.
Ndrtimi i afektuar nga jo-konformiteti mund t vazhdohet vetm nse jo-konformiteti till
mnjanohet.

Neni 33
Ndrprerja e ndrtimit pr mosprputhje me krkesat e lejes ndrtimore
1. Gjat inspektimit, inspekcioni ndrtimor mund ti urdhroj poseduesit t lejes ndrtimore t
ndrpres ndrtimin menjher nse objekti ndrtimor ose nj pjes e tij ndrtohet n kundrshtim
16

me lejen ndrtimore dhe n rastin e till vetm pjesa e ndrtimit q ndrlidhet me mosprputhjen
e identifikuar me krkesat e lejes ndrtimore ndrpritet.
2. N rast se ndrtimi ndalohet n prputhshmri me kt nen, inspekcioni do t ofroj sqarim t
detajizuar me shkrim pr arsyet e ndaljes s ndrtimit.
3. N rast se veprimi i prshkruar n paragrafin 1. t ktij neni, ndrmerret pr objektet
ndrtimore t trashgimis kulturore, inspekcioni ndrtimor e njofton organin kompetent
qeveritar.

Neni 34
Rrnimi i objektit ndrtimor
1. Gjat inspektimit, inspekcioni ndrtimor mund t urdhroj poseduesin e lejes ndrtimore t
rrnoj objektin ndrtimor nse sht vrtetuar se ka parregullsi t pariparueshme q rrezikojn
stabilitetin e ndrtimit, stabilitetin e ndrtimeve fqinje apo v n rrezik jetn e personave.
2. N kryerjen e inspektimit, inspektori ndrtimor me vendim mundet t urdhroj poseduesin e
lejes ndrtimore t rrnoj objektet ndrtimore t prkohshme q nuk jan rrnuar brenda afatit t
prcaktuar;
3. Me vendimin nga paragrafi 1. dhe 2. t ktij neni, inspekcioni ndrtimor do t prcaktoj kohn
e mjaftueshme brenda s cils poseduesi i lejes ndrtimore duhet ta rrnoj objektin ndrtimor apo
nj pjes t tij.
4. N rast se veprimi i prshkruar n paragrafin m lart ndrmirret pr ndrtimet apo objektet e
trashgimis kulturore, duke prfshir edhe ato n zonat e veanta t mbrojtura, inspekcioni i
ndrtimit e njofton organin kompetent qeveritar.
5. Pavarsisht nga paragrafi 1. i ktij neni, inspektori ndrtimor nuk krkon nga poseduesi i lejes
ndrtimore t rrnoj ndrtimin apo pjes t tij nse do t kishte rrezik pr shndetin dhe jetn e
njerzve, ndrtimet tjera apo stabilitetin e toks prkufizuese. N rastin e till, poseduesi i lejes
ndrtimore prpilon planin e rehabilitimit i cili duhet t aprovohet nga organi kompetent.

17

KREU X
GJOBAT DHE NDSHKIMET

Neni 35
Kundrvajtjet nga pronari
1. Mnyra, procedurat, ekzekutimi dhe shumat e gjobave ndaj pjesmarrsve n ndrtim
prcaktohen nga Ministria me akt t veante administrativ dhe rishikohet dhe miratohen pr do
vit dhe publikohen n Gazetn zyrtare.
2. Poseduesi i lejes ndrtimore do t gjobitet nse:
2.1. puna ndrtimore krijon rrezik pr personat tjer, dhe nse nuk siguron, rrethon ose
shnjon dukshm me shenja treguese rreziqet q mund tu kanosen kalimtarve;
2.2. nuk vendos n vendndrtim tabeln informuese, apo
2.3. nuk ndrmerr masa pr sigurimin e ndrtimit dhe ndrtimeve fqinje.

Neni 36
Kundrvajtjet nga organet kompetente
T gjith punonjsit prgjegjs dhe Inspektort n organet kompetente q veprojn n
kundrshtim me kt ligj si dhe pr shkeljet e evidentuara procedurale sipas ktij ligji do t
merren masa ndshkuese financiare dhe penale sipas Kodit Penal t Kosovs.

Neni 37
Kufizimet e fuqis ligjore
Procedurat ligjore t ndrmarrura si rezultat i shkeljes s ktij ligji mund t mos fillojn m von
se nj (1) vit nga data kur nj shkelje e till sht kryer.

KREU XI
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PRFUNDIMTARE

Neni 38
Dispozitat kalimtare dhe prfundimtare
1. Me hyrjen n fuqi t ktij ligji, Ligji i Ndrtimit, Nr. 2004/15, dhe Rregullorja e UNMIK-ut
mbi Shpalljen e Ligjit pr Ndrtim, Nr. 2004/37, s bashku me dispozitat ligjore n ligjet tjera q
18

jan n kundrshtim me kt ligj, shfuqizohen.


2. Ministria, m s largu n afat prej tre (3) muajsh nga hyrja n fuqi e ktij ligji, do t
harmonizoj Ligjin pr Planifikim Hapsinor dhe ligjet tjera relevante me dispozitat e ktij ligji.
3. Ministria, n koordinim me ministrit tjera, komunat, komunitetin e biznesit dhe palt tjera t
interesuara, do t nxjerr Kodin Unik t Ndrtimit t Republiks s Kosovs n afat prej gjasht
(6) muaj nga hyrja n fuqi t ktij ligji. Kodi aprovohet nga Qeveria e Kosovs. Deri n kohn e
aprovimit t Kodit Unik t Ndrtimit, referimet n kt ligj ndaj Kodit Unik t Ndrtimit do t
konsiderohen si referime ndaj standardeve ekzistuese t ndrtimit.
4. Ministria, n koordinim me ministrit tjera dhe komunat, obligohet q n afat prej gjasht (6)
muajsh prej dits s hyrjes n fuqi t ktij ligji t nxjerr udhzimet e domosdoshme
administrative pr zbatimin e ktij ligji. Udhzimet administrative do t prfshijn:
4.1. standardet dhe procedurat minimale pr shqyrtimin teknik t dokumentacionit
ndrtimor q dorzohet nga aplikuesi pr t vrtetuar nse dokumentacioni ndrtimor
sht prgatitur n prputhje me Kodin Unik t Ndrtimit t Republiks s Kosovs (ose
para aprovimit t Kodit, n prputhje me standardet ekzistuese t ndrtimit).
4.2. standardet dhe procedurat minimale pr mbikqyrjen inspektive ashtu si sht
parapar n Kreun IX t ktij ligji. Brenda dymbdhjet (12) muajsh nga hyrja n fuqi e
ktij ligji, t gjitha komunat do t zbatojn plotsisht standardet dhe procedurat t
referuara n nn-paragraft 4.1 dhe 4.2 te paragrafit 4 t ktij paragrafi.
5. Brenda nj (1) muaji nga hyrja n fuqi e ktij ligji, komunat do t vlersojn resurset dhe
kapacitetet e tyre interne pr lshimin e lejeve ndrtimore dhe propozojn taksat e lejeve
ndrtimore, sipas formuls s parapar me kt ligj. Ministria brenda tre (3) muajve nga pranimi
i normave t taksave t lejeve ndrtimore nga organet kompetente pr leje ndrtimore, vlerson
propozimet n prputhje me formuln e parapar me kt ligj. Pas vlersimit nga Ministria,
normat do t bhen publike nga Ministria dhe komunat pr komente publike pr gjashtdhjet
(60) dit. Pas skadimit t periudhs s komenteve, normat e taksave t lejeve ndrtimore do t
bhen publike pr njoftim nga Ministria dhe komunat pr gjashtdhjet (60) dit.
6. Pas tet (8) muajsh nga hyrja n fuqi e ktij ligji, normat e aprovuara do t bhen efektive dhe
procesi pr aprovimin e normave do t bhet sipas ktij ligji.
7. Udhzimi administrativ pr provimin profesional dhe licencimin e arkitektve dhe
inxhinierve n fushn e ndrtimit nr 06/2011, mbetet n fuqi derisa i njjti t mos ndryshohet,
plotsohet dhe amendamentohet.

19

Neni 39
Hyrja n fuqi
Ky ligj hyn n fuqi pesmbdhjet (15) dit pas publikimit n Gazetn zyrtare t Republiks s
Kosovs.

Ligji Nr. 04/L- 110


31 maj 2012
Kryetari i Kuvendit t Republiks s Kosovs,
________________________
Jakup KRASNIQI

20

Republika e Kosovs
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Kuvendi - Skuptina - Assembly
_______________________________________________________________________
Ligji Nr. 04/L - 110

PR NDRTIM
SHTOJCA Nr. 1

LEJA E NDRTIMIT
Kompetencat pr dhnien e lejes s ndrtimit
1. Ministria sht kompetente pr dhnien e lejes s ndrtimit pr objekte ndrtimore, si vijon:
1.1. digat e larta dhe akumulimet e ujit, mbetjet nga minierat ose hiri pr t cilat
parashihet prkujdesje teknike;
1.2. objekte nukleare dhe objektet tjera t cilat shrbejn pr prodhimin e lndve
nukleare djegse, radioizotopeve, rrezatimit, deponi t mbetjeve radioaktive pr qllimet
e hulumtimeve shkencore;
1.3. objektet pr prpunimin e nafts dhe gazit, naftsjellsit dhe gazsjellsit
ndrkombtar dhe magjistral, tubacionet e gazsjellsit me shtypje mbi gjashtmbdhjet
(16) bar nse kalon s paku npr dy (2) komuna, deponive t nafts, gazit dhe
derivateve t nafts me kapacitet mbi pesqind (500) ton, ujsjellsit t ujit t nxeht
magjistral dhe regjional, objekteve pr prodhimin e biodizellit;
1.4. objektet bazike pr prpunimin e industris kimike, metalurgjis s zez dhe t
ngjyrosur, objektet pr prpunimin e lkurs dhe leshit, objektet pr prpunimin e
kauukut, objektet pr prodhimin e celulozs dhe letrs dhe objektet pr prpunimin e
lnds s par t mineraleve jometale, prve objekteve pr prpunimin primar t gurve
t mueshm stolissh dhe gurve t tjer n pajtim me rregulloren e cila prcakton listn
e projekteve pr t cilat krkohet vlersimi i ndikimit n mjedis;

21

1.5. stadiumeve pr dhjet mij (10.000) e m shum spektator, silose me kapacitet mbi
dhjet mij (10.000) m objektet e institucioneve ndshkuese korrektuese;
1.6. hidrocentrale dhe termocentrale me diga prkatse me fuqi dhjet (10) e m shume
MW, termocentrale me fuqi dhjet (10) e me shum MW dhe termocentrale - ngrohtore
elektrike me fuqi dhjet (10) e m shum MW si dhe largprues dhe trafo stacione t
tensionit njqind e dhjet (110) e m shum KV;
1.7. objektet ndr regjionale dhe regjionale t furnizimit me uj dhe t kanalizimit,
impianteve pr prgatitjen e ujit pr pije me kapacitet mbi katrqind (400) l/s dhe
impianteve pr pastrimin e ujrave t zeza n vendbanimet me mbi pesmbdhjet mij
(15.000) banor ose me kapacitet dyzet (40) l/s;
1.8. punve rregulluese pr mbrojtje nga ujrat e mdha n zona urbane dhe siprfaqe
rurale m t mdha se treqind (300) ha;
1.9. objektet me vler kulturore me rndsi t veant, objektet me vler kulturore t
regjistruara n listn botrore t trashgimis kulturore dhe natyrore, objektet n zonat e
mbrojtura n prputhje me Ligjin pr objektet e trashgimis kulturore, objektet brenda
kufijve t parqeve kombtare, prve shtpive familjare, objekteve ekonomike dhe
bujqsore dhe infrastrukturat e tyre kur ato ndrtohen n fshat;
1.10. impiantet pr trajtimin e mbeturinave jo t rrezikshme, me djegie apo n mnyr
kimike me kapacitet m t madh se shtatdhjet (70) ton n dit;
1.11. impiantet pr trajtimin e mbeturinave t rrezikshme me ndezje, me metoda termike
dhe/ose fizike, fiziko-kimike dhe kimike, si dhe deponit qendrore dhe/ose deponit pr
mbetje t rrezikshme;
1.12. aeroportet;
1.13. portet e pasagjerve, portet dhe terminalet;
1.14. rrugve shtetrore t rendit t par dhe t dyt, objekteve n shrbim t rrugve dhe
hyrjeve n komunikacion n kto rrug dhe n kalimet kufitare;
1.15. infrastrukturat publike hekurudhore s bashku me lidhjet n to dhe metrot;
1.16. objektet e telekomunikacionit, prkatsisht rrjetit, sistemet ose pajisjet t cilat jan
t rndsis ndrkombtare dhe magjistralet si dhe ato t cilat ndrtohen n territorin e
dy apo m shum komunave;
1.17. deponit regjionale ose deponit pr deponimin e mbeturinave jo t rrezikshme pr
zona me mbi dyqind mij (200.000) banor;

22

1.18. objektet pr prodhimin e energjis nga burimet e riprtritjes energjetike me fuqi


dhjet (10) e m shume MW si dhe centralet me prodhim t kombinuar.
2. Komunat jan kompetente pr dhnien e lejeve t ndrtimit pr t gjitha objektet ndrtimore t
cilat nuk jan prfshir n paragrafin 1. t ktij neni.

23