You are on page 1of 2

USAYAN KO KA-TAKBEER"

pd sa sogowan sii ko kapphakatalingoma o 'Eidul-Adha so kapanakbeer,


maana dii, kapmasula-a sii ko Allah (swt) Pitharo iyan: [
] Maana: " GO KAGIYA ANIYO MAPUMASULA SO ALLAH
KO KIYATOROWA NIYAN RKANO, GO ANGKANO RON
MAKAPANALAMAT".

> aya waqto o kapanakbeer sii ko kaphakatalingoma o 'Eidul-Adha a


miyaaloy o sabaad ko mga ala Ulama na so "Takbeer Muqayyad" maana
giyanan so kapanakbeer sii ko mga oriyan o shambayang a paralo na
magphoon sii ko oriyan o sambayang a Fajr ko ika-9 Thul-Hijjah a
pmbthowan sa "Yawumo-'Arafah, taman dn oto sii ko sambayang 'Asr ko ika13 Thul-Hijjah a giyanan so moripori a gawii ko "Ayyamut-Tashreeq" sa
siinan ko mga tao a kna ba nomanayk.

> go anda pman e kapakasold o ika-10 ko Thul-Hijjah a pmbthowan sa


"Yawumun-Nahr" odi na "Eidul-Adha" taman dn sa di makasudp so alongan
sii ko ika-13 ko Thul-Hijjah na kiyalukaan san dn so kapanakbeer sii ko
mapiya antona-a uras, sa kna ba siibo sosogoon sii ko oriyan o mga
sambayang a paralo, go giyanan e pmbthowan sa "Takbeer Mutlaq".

> sopman so nomanayk na magphoon so kapanakbeer iran sii ko oriyan o


kapakarontar iran sa pito timan a wator ko "Jumratol-'Aqabah" sii ko ika-10
ko Thul-Hijjah a pmbthowan sa "Yawumon-Nahr" na taman dn oto mambo
sii ko ika-13 ko Thul-Hijjah ko dapn kasdp o alongan sangkanan a gawii, go
giyanan so makapantagon ko Takbeer iran a Mutlaq.

> sopman so Takbeer iran a Muqqayad na magphoon sii ko oriyan o


sambayang iran a Dhoh'r sii ko ika-10 ko Thul-Hijjah "Yawumon-Nahr" na

taman dn sii ko samabayang iran a 'Asr ko ika-13 ko Thul-Hijjah a moripori a


gawii sii ko "Ayyamut-Tashreeq".
> go aya sogowan sii ko mga mama na ipphakatanog iran so takbeer, na sii
pman ko mga bae na diyangka a pkhanug iran sa ginawa iran.
wa-Allahu A'lamu-Bissawaab!