You are on page 1of 2

,

~p tduh lur6nR dAi '1!OIH" tit'. sA

()31 0

"

(0

>

(. r)

f)~ f h i ",on "L~ p hha" hU'f.rug(IBi hrQ'ng" (d@~6 1)


Ilrp: K16CA,Cn,CC
Tho'j gin,,: 75 phllt
(d6 gi'ntl 02 lrang)
(,ii" I (2.0d). ,Jay' '1; (1~tI(rp Ngmi'; hI111a'ng (Employee) v6i cadthuQc Hnh:

- ((1)1(name)

., ph()llg b,m fJV~ th'/(Jc (depl).

d Conephunng tlu'rc
- Ahl)'it(lO(col1sh IWlor-)I1h~tltllmn s6 In I.~nva phong ban tqrc tIb6c

- ill (/u1"g fil1 e(l /"//!Il (pI int) in tcn

va ph..(l\tg ban tn,rc thuOc


. c.'huYc?llpIU)l1gb 1/1(move) nhan 1IW1t186 Ic\phong ban m6'i
Sillh vi(111lllY chql1 I,it'll cho thUl'C tinh Cll:\ 16p,ki6u cho tham 561'!'1 gii\ lfj Inll.11 Clla
phuO'ng

tht'TG,

J -j'1

Ciiu 2 (I.Od). Cho 1,;f'1kEhqw'i tIme hi~n cC.achuang trinh sau:


Ifj nc J \1de

< i os'

't '''mn. h>

using

std: :en,JI:

class

Base

puh 1 j c :
v i.rt
void

ua 1 v' i J:nec
t 1.119 ( )
{ COli t : < "!Jello
f
vwrld"
qoodJ )'~()
{ C,)\J!:
"(;ood

.(' ') ,., 1 F'i (


(j ') ~ ',It;',."

n\ll~11'
!.

endl;

bye"

//

endl:

}; .
) ;1S ::: De ri
rut-lie:
\ '

v (' ( I

p 1.1
hI

v 0 i d 9 r eel i '19 ()
I;
int
I

void

gOCJ(:il,V(~()

j ('

j \ ,:1::: (0

f C'c'u t < < ffH,e 1.10 , C I.+ " < < r n d J ;


r C'out
"Ac!.i os" endl; !}

main()
[1(' r i \' ed ~ ,l'
n~sP.~
. ,~;

I)('t-J

1Jr.~ I i

\1 ( 'rJ

t- ( f/

tt;f

t{. > 9 r pet .i.f' 'J ( ) ;


6- >goodbYE
();
~t,
'rJ->gr..E'E't
it (1/) ,;
d - >gooclb'yE
() ;

return

0:

II,U.,

1"r,C

~'+-r.*{;I'""''--' (

) Ct,( ('
(')

I '

"'-"\

,~(

el,

pdv.:=1te:

(T'~7')

~ It{

1/

A cl;('/)

\\(('

TOr'I

,,,

p,o/{'c"}f..J
li2

()

('ft" .J (2.0r1). elm c, i di\t ct'tn Iwi Ilrp d(~ij,r(,Yl1g


111msail
(' 1 ,l.r. ,~

( ("

"

,II

,I.. \ ) c! 1

I~

i\'

! (J "

/j. , 1. i~ , . t 1\

1.~p trinh huang doi uqng

int
pub1ic:

- d8 so 1

id;
<' i d ) { j d = a j d; }
P IU jI L () { co u t <-(" lei : 1/ " <.. i J. "' '- e J I' I L;

or0 p ( j n t

vu j J
) ;

,:.1 ass
Ded Vljl'
pl.1
v<.J1i..;;:
i n L s i L:(~;

pub1

i c Top

bufi

int*

public:
De r i v e d (j ltd'
i clf i II t:
. IJ id '-- !_.id; X (:L,)
'L
S i z t~
a s i ze ;
I

S i L t.

( (I

(.t.-

.\

~ Iii. )

bu f

=1

ne"~ in t ( t:;1 ze J ;

Vuid
) I,

i !J L

re~)cl
(lnL
ll(.;V"..j d,
id:.
!Iew id; 'f, C~)
delE.L

buf;
ne""

tj

i Z L: )

"

"

'

"" 'ii

)<

but

1](; \/

'
I '('I
,

Ill;"

inll:)j~L:

..;lL<.;:j;

void prinL()
{
,
Top: : j)rint

()

;
"

'" <

.::d. fCI.:; "':',

L:lld

1 ;

cout"l"Size:
I
"Derivet!

};

{}

y..

a) Hay chi ra cd.: 16i v~ I~p trinh,


.

'I

t11111d6ng

gl1i,k~ thlea va d.1l.in" (n8u C())

b) Hay cai d~t Ijli de Sl'ra16i (klu:"mgJlI(J'c thelll thwk tinh h.,\, l,hlflTng th(rc 111
I
I

C<tiu.. (LOti). Hay ( "li dc,\lluan hi' cupy (Opl.:l<lhll ) diu kJp 1\1):( 1.1:) sau.
~..I d;:;;S Bye!
td ivaLe:
ilJt

intk

dS:'"

size;
buf;

!iublic:

!.1yClo.ss

(in

'HyC1.Jss()

s)
{

! !JuL-,

(k: 1 Cot

"

lill

!!dl

lid

f- ;

It,lzt-;

:jj,

};

"--."'

'''.--

-K";-('Hlg~hrqc dung i'.kii~1I

'i./J.

. .-,

,--..-

-.,....-------