You are on page 1of 22

Zaharija

PRVI DIO
Jahve potie na obraenje
#1Osmoga mjeseca druge godine Darijeve doe rije
Jahvina proroku Zahariji, sinu Berekjinu, sinu Idonovu.
(2) "Jahve se teko razgnjevio na oce vae! (3) Zatim im
reci: 'Ovako govori Jahve nad Vojskama: Vratite se meni, i
ja u se vratiti vama' - rije je Jahve nad Vojskama. (4)
'Ne budite poput svojih otaca koje su pozivali negdanji
proroci.' Ovako govori Jahve nad Vojskama: 'Vratite se sa
zlih putova svojih i od zlih djela. Ali oni nisu sluali ni
pazili na mene' - govori Jahve. (5) Gdje su sad oci vai?
Zar e dovijeka ivjeti proroci? (6) Ali moje rijei i
odredbe, koje sam naloio slugama svojim prorocima,
nisu li stigle vae oce? Oni se obratie i priznae: 'Jahve
nad Vojskama uinio je s nama kako bijae namislio
uiniti prema naim putovima i naim djelima.'"
Prvo vienje: Konjanici
(7) Dvadeset i etvrtog dana, jedanaestoga mjeseca, a to
je mjesec ebat, druge godine Darijeve, doe rije
Jahvina proroku Zahariji, sinu Berekjinu, sinu Idonovu.

(8) Imao sam nou vienje. Gle, na rianu ovjek jae


meu mirtama koje imaju duboko korijenje, a iza njega
konji rii, smei i bijeli. (9) Upitah: "Koji su ovi,
gospodaru?" Aneo koji je sa mnom govorio ree mi: "Ja
u ti pokazati koji su." (10) ovjek koji stajae meu
mirtama odgovori: "Ovo su oni koje je poslao Jahve da
obilaze zemlju." (11) Oni se obratie anelu Jahvinu, koji
stajae meu mirtama, i kazae: "Obili smo zemlju, i gle:
sva zemlja poiva i miruje." (12) Tada progovori aneo
Jahvin i ree: "Jahve nad Vojskama, kada e se ve
jednom smilovati Jeruzalemu i gradovima judejskim na
koje se ve sedamdeset godina ljuto srdi?" (13) A Jahve
anelu koji je govorio sa mnom odgovori utjenim
rijeima. (14) I aneo koji je govorio sa mnom ree mi:
"Objavi ovo: 'Ovako govori Jahve nad Vojskama:
Ljubavlju ljubomornom gorim za Jeruzalem i za Sion, (15)
a velikim gnjevom plamtim na ohole narode, jer kad se
ono malo rasrdih, oni prijeoe mjeru.' (16) Zato ovako
govori Jahve: 'Vraam se Jeruzalemu s milosrem; opet e
u njemu sagraditi Dom moj' - rije je Jahve nad Vojskama
- 'i opet e se u Jeruzalemu protezati ue mjerako.' (17) I
ovo porui: 'Ovako govori Jahve nad Vojskama: Moji e
se gradovi opet prelijevati obiljem, i Jahve e utjeiti
Sion, izabrati Jeruzalem.'"
Drugo vienje: Rogovi i kovai
#2Podigoh oi i vidjeh. I gle: etiri roga. (2) Upitah

anela koji je govorio sa mnom: "to je ovo?" On mi


odgovori: "To su rogovi koji su raznijeli Judu, Izraela i
Jeruzalem." (3) Onda mi Jahve pokaza etiri kovaa. (4) A
ja upitah: "to su doli ovi raditi?" On mi odgovori: "Ono
su rogovi koji su raznijeli Judu te se nitko vie ne usuuje
dii glavu; a ovi su doli da ih zastrae i da slome rogove
narodima koji podizahu rog na zemlju Judinu kako bi je
raznijeli."
Tree vienje: Mjera
(5) Podigoh oi i vidjeh. I gle: ovjek, a u ruci mu
mjerako ue. (6) Upitah ga: "Kamo ide?" Odgovori mi:
"Da izmjerim Jeruzalem i da vidim koliko je irok a
koliko dug." (7) I gle, aneo koji je govorio sa mnom
stajae nepomino, a drugi mu izie u susret (8) i ree mu:
"Tri, reci onome mladiu ovako: Jeruzalem e biti kao
otvoren grad radi mnotva ljudi i stoke koji e biti u
njemu. (9) A ja u mu - rije je Jahvina - biti ognjen zid
unaokolo i Slava njegova sred njega." (10) "Hej! Hej!
Bjeite iz zemlje sjeverne" - rije je Jahvina - "jer u sva
etiri vjetra nebeska razasuo sam vas" - rije je Jahvina!
(11) "Hej, Sione, koji ivi kod keri babilonske, spasi
se!" (12) Ovako govori Jahve nad Vojskama, ija me
Slava izaslala k narodima koji su vas opljakali: "Tko vas
dira, dira mi zjenicu oka. (13) Gle, ruku diem na njih da
plijenom budu svojim robovima." Znat ete tako da me
posla Jahve nad Vojskama! (14) "Klii i raduj se, keri

sionska, jer evo, dolazim usred tebe prebivat' - rije je


Jahvina. (15) U onaj dan mnogi e narodi uz Jahvu
prionuti i bit e narod moj, a ja u prebivati usred tebe."
Znat e tako da me tebi posla Jahve nad Vojskama. (16) I
Judeja e biti batina Jahvina, njegov dio u Svetoj zemlji,
i on e opet izabrati Jeruzalem. (17) Tiho, ljudi svi, pred
Jahvom, jer, evo, on ustaje iz svetoga Prebivalita
svojega!
etvrto vienje: Jouine haljine
#3Potom mi pokaza Jouu, velikog sveenika, koji stajae
pred anelom Jahvinim, i Satana, koji mu stajae zdesna
da ga tui. (2) Aneo Jahvin ree Satanu: "Suzbio te
Jahve, Satane! Suzbio te Jahve koji izabra Jeruzalem! Nije
li on glavnja iz ognja izvuena?" (3) A Joua bijae
obuen u prljave haljine dok stajae pred anelom
Jahvinim. (4) Aneo se obrati onima koji pred njim
stajahu i ree im: "Skinite s njega te prljave haljine!" I
ree mu: "Evo, skidam s tebe tvoju krivicu i odijevam te u
dragocjenu haljinu!" (5) I nastavi: "Stavite mu ist povez
oko glave!" Oni mu stavie ist povez oko glave i
odjenue ga u dragocjene haljine u nazonosti anelovoj.
(6) I aneo Jahvin upozori Jouu: (7) "Ovako govori
Jahve nad Vojskama: 'Ako bude mojim putovima hodio i
mojih se pridravao naredaba, ti e biti upravitelj u
Domu mojemu, uvat e moja predvorja i dat u ti pristup
meu one koji ondje stoje.

Dolazak "Izdanka"
(8) Posluaj, dakle, Joua, veliki sveenie, ti i drugovi
tvoji koji su oko tebe, jer vi ste ljudi znamenja! Evo, ja u
dovesti Izdanak, Slugu svojega, i uklonit u opainu ove
zemlje u jedan dan. (9) Jer evo kamena koji stavljam pred
Jouu: na tom je kamenu sedam oiju i u nj u urezati
natpis' - rije je Jahve nad Vojskama. (10) 'U dan onaj' rije je Jahve nad Vojskama - 'pozivat ete jedan drugoga
pod lozu i pod smokvu.'"
Peto vienje: Svijenjak i masline
#4Aneo koji je govorio sa mnom vrati se tad i probudi
me kao ovjeka koji se oda sna budi. (2) "to vidi?" upita. Ja odgovorih: "Vidim, evo, svijenjak, sav od zlata,
s posudom za ulje vrh njega; i sedam je iaka na
svijenjaku, sa sedam lijevaka za sedam iaka to su na
njemu. (3) Dvije su masline kraj njega, jedna njemu
zdesna, druga slijeva." (4) Obratih se anelu koji je
govorio sa mnom i upitah ga: "to je to, gospodaru?" (5)
Aneo koji je govorio sa mnom odgovori mi: "Zar ne zna
to je to?" Ja rekoh: "Ne, gospodaru." (6a) On mi tad
odgovori ovako:
Tri rijei Zerubabelu
<6b>Evo rijei Jahvine Zerubabelu: "Ne silom niti

snagom, ve duhom mojim!" - rije je Jahve nad


Vojskama. (7) to si ti, goro velika? Pred Zreubabelom
postaje ravnica! On e izvui krunini kamen uz poklike:
"Hvala! Hvala za njega!" (8) Doe mi potom rije
Jahvina: (9) Zerubabelove su ruke ovaj Dom utemeljile,
njegove e ga ruke zavriti. I vi ete znati da me k vama
poslao Jahve nad Vojskama. (10a) Jer, tko je prezreo dan
skromnih poetaka? Radovat e se kad vide olovni visak u
ruci Zerubabelovoj. <10b>"Ovih sedam oi su Jahvine to
strijeljaju po svoj zemlji." (11) Tad progovorih i zapitah
ga: "to su one dvije masline desno i lijevo od
svijenjaka?" (12) Progovorih opet i upitah ga: "to su
one dvije maslinove granice koje kroz dvije zlatne cijevi
dolijevaju ulje?" (13) On mi odgovori: "Zar ne zna to je
to?" Odvratih: "Ne, gospodaru!" (14) On ree: "To su dva
Pomazanika koji stoje pred Gospodarem sve zemlje."
esto vienje: Knjiga koja leti
#5Podigoh opet oi i vidjeh: leti svitak knjige. (2) Aneo
me upita: "to vidi?" Odgovorih: "Vidim svitak knjige
gdje leti: duina joj je dvadeset lakata, a irina deset." (3)
On mi tad ree: "To je prokletstvo koje e zahvatiti svu
zemlju; odsad, svaki koji krade bit e po njem izgnan
odavde i svaki koji krivo prisee bit e po njem odavde
protjeran. (4) Ja u ga izvesti - rije je Jahve nad
Vojskama - da ue u kuu lupeu i u kuu onome koji se
krivo kune mojim imenom te da boravi usred njegove kue

i uniti je skupa s njenim drvljem i kamenjem."


Sedmo vienje: ena u vaganu
(5) Aneo koji je govorio sa mnom izie i ree mi:
"Podigni oi i pogledaj to se to pojavljuje." (6) Ja ga
upitah: "to je to?" On ree: "To se pojavljuje efa." I
nastavi: "To je opa pokvarenost na zemlji." (7) I gle,
podie se olovan poklopac i jedna ena sjedi usred efe.
(8) On ree: "To je zloa." I gurnu je u efu i baci joj na
otvor olovni poklopac. (9) Podigavi oi, vidjeh: dvije
ene izlaze s vjetrom u krilima, a krila im bijahu kao krila
rode; one podigoe efu izmeu zemlje i neba. (10) Upitah
tad anela koji je govorio sa mnom: "Kamo odnose efu?"
(11) On mi odgovori: "Da joj sagrade hram u zemlji
inearskoj i da joj pripreme postolje na koje e je
postaviti."
Osmo vienje: Kola
#6I podigoh oi i vidjeh: gle, etvera bojna kola izlaze
izmeu dviju gora; a gore bijahu od mjedi. (2) U prvim
kolima bijahu rii konji; u drugim kolima crni konji; (3) u
treim kolima bijeli konji, a u etvrtim kolima konji
areni. (4) Obratih se anelu koji je govorio sa mnom i
upitah ga: "to je to, gospodaru?" (5) Aneo mi odgovori
ovako: "Ti kreu u etiri vjetra nebeska poto su stajali
pred Gospodarem sve zemlje. (6) Riani kreu u zemlju

istonu; vranci u zemlju sjevernu; bijelci kreu u zemlju


zapadnu, a arci kreu u zemlju junu." (7) Krepko oni
stupaju, nestrpljivi da obiu zemlju. On im ree: "Idite,
obiite zemlju!" I oni krenue obilaziti zemljom. (8) On
me zovnu i ree mi: "Vidi, oni koji su krenuli u sjevernu
zemlju umirit e gnjev moj u zemlji sjevernoj."
Zavjetna kruna
(9) I doe mi rije Jahvina: (10) "Uzmi prinose od
izgnanika - od Heldaja, Tobije i Jedaje - i poi danas i ui
u dom Joije, sina Sefanijina, koji je doao iz Babilona.
(11) Uzmi srebra i zlata, naini krunu i stavi na glavu
Joui, sinu Josadakovu, velikom sveeniku. (12) I reci mu:
'Ovako govori Jahve nad Vojskama: Evo ovjeka komu je
ime Izdanak; ispod njega e proklijati i on e sazdati
Svetite Jahvino. (13) On e sazdati Svetite Jahvino i
proslaviti se. On e sjediti i vladati na prijestolju. A do
njega e na prijestolju biti sveenik. Sklad savren bit e
meu njima. (14) A kruna neka ostane u Jahvinu Svetitu
za spomen Heldaju, Tobiji, Jedaji i Joiji, sinu Sefanijinu.
(15) I oni koji su daleko doi e i sazdat e Svetite
Jahvino. Znat ete tako da me Jahve nad Vojskama k vama
poslao.' To e se zbiti ako zaista posluate glas Jahve,
Boga svojega."
O postu

#7etvrte godine kralja Darija, etvrtoga dana devetoga


mjeseca, Kisleva, doe rije Jahvina Zahariji. (2) Betel je
naime poslao Sar-Esera i Regem-Meleka s njihovim
ljudima da mole lice Jahvino (3) i da pitaju sveenike u
Domu Jahve nad Vojskama i proroke: "Hoemo li plakati
petoga mjeseca i postiti, kao to inimo ve tolike
godine?"
Podsjeanje na prolost
(4) Tada mi doe rije Jahve nad Vojskama: "Reci svemu
puku zemlje i sveenicima: (5) 'Kad postite i nariete
petoga i sedmoga mjeseca ve sedamdeset godina, zar
meni postite? (6) A kad jedete i pijete, zar sebi ne jedete i
pijete? (7) Nisu li to propisi koje je Jahve objavio preko
negdanjih proroka kada Jeruzalem bijae naseljen i miran
kao i gradovi oko njega i kada bijae napuen Negeb i
efela?'" (8) Rije Jahvina doe Zahariji: (9) "Ovako
govori Jahve nad Vojskama: 'Sudite istinito i budite
dobrostivi i milosrdni jedni drugima. (10) Ne tlaite
udovu ni sirotu, ni doljaka ni uboga, i ne snujte u srcu
pakosti jedan prema drugom.' (11) Ali oni ne htjedoe
posluati, ve prkosno okrenue lea; zatisnue ui da ne
bi uli; (12) otvrdnue srcem kao kremen, da ne bi uli
Zakon i rijei koje im je slao Jahve nad Vojskama, svojim
duhom, preko drevnih proroka. I Jahve nad Vojskama silno
se tad razgnjevi. (13) I zato, kao to je on zvao a oni ga ne
sluae, tako su sad oni zvali a ja ih nisam sluao - rije je

Jahve nad Vojskama. (14) I razmeo sam ih meu sve


narode kojih ne poznavahu, a zemlja iza njih bi
opustoena, te nitko nije njome prolazio niti se vraao.
Tako su zemlju blagostanja obratili u pusto!"
Spas u Mesiji
#8I doe mi rije Jahvina: (2) "Ovako govori Jahve nad
Vojskama: 'Ljubavlju ljubomornom za Sion izgaram i
gnjevom velikim plamtim za nj! Vraam se u Sion,
prebivati hou sred Jeruzalema.' (3) Ovako govori Jahve
nad Vojskama: 'Jeruzalem e se zvati Gradom vjernosti i
Gorom Jahve nad Vojskama, Gorom svetosti.' (4) Ovako
govori Jahve nad Vojskama: 'Starci i starice opet e
posjedati po trgovima jeruzalemskim, svatko sa tapom u
ruci zbog starosti prevelike. (5) A gradski e se trgovi
ispuniti djeacima i djevojicama koji e se igrati na
njegovim trgovima.' (6) Ovako govori Jahve nad
Vojskama: 'Ako to bude udo u oima Ostatka u dane one,
zar e to biti udo i u mojim oima' - rije je Jahve nad
Vojskama. (7) Ovako govori Jahve nad Vojskama: 'Evo
spasit u svoj narod iz zemlje istone i iz zemlje sunanog
zapada. (8) Ja u ih dovesti da se nastane usred
Jeruzalema. I bit e mi narod a ja u im biti Bog u
vjernosti i pravdi.' (9) Ovako Govori Jahve nad
Vojskama: 'Neka ojaaju ruke vama koji ovih dana sluate
rijei ove iz usta proroka koji prorokuje od dana kada
bjehu poloeni temelji Domu Jahve nad Vojskama da bi se

opet sagradilo Svetite. (10) Jer, prije ovih dana ne bijae


nadnice za ovjeka niti nadnice za ivine; niti bijae mira
od neprijatelja onome koji je izlazio ni onome koji je
dolazio; putao sam ljude jedne protiv drugih. (11) Ali
sada, neu biti prema Ostatku ovog naroda kao minulih
dana - rije je Jahve nad Vojskama - (12) nego u posijati
mir: loza e roditi groem, zemlja e davati usjeve, a
nebo e davati rosu svoju. Sve u to dati Ostatku ovoga
naroda. (13) I kao to bijaste prokletstvo meu narodima,
dome Judin i dome Izraelov, tako u vas spasiti da budete
blagoslovom! Ne bojte se, nek' vam jake budu ruke!' (14)
Jer ovako govori Jahve nad Vojskama: 'Kao to bijah
namislio unesreiti vas kada su me razgnjevili oci vai govori Jahve nad Vojskama - i nisam se pokajao, (15)
tako, promijenivi naum, u ove dane mislim usreiti
Jeruzalem i dom Judin. Ne bojte se! (16) A ovo vam je
initi: Govorite istinu jedan drugom; sudite istinito i
miroljubivo na vratima gradskim! (17) Ne snujte jedan
drugome zlo u srcu; ne ljubite lanu kletvu. Jer sve to ja
mrzim' - rije je Jahvina!" (18) Doe mi rije Jahve nad
Vojskama: (19) "Ovako govori Jahve nad Vojskama: Post
etvrtoga, post petoga, post sedmoga i post desetoga
mjeseca postat e za Dom Jahvin radost, veselje i veseli
blagdani. Ali ljubite istinu i mir!" (20) "Ovako govori
Jahve nad Vojskama: Jo e dolaziti narodi i stanovnici
mnogih gradova. (21) Stanovnici jednoga grada ii e u
drugi govorei: 'Hajde da idemo moliti lice Jahvino i

traiti Jahvu nad Vojskama!' Ii u i ja! (22) I doi e


mnogi puk i moni e narodi traiti Jahvu nad Vojskama u
Jeruzalemu i moliti lice Jahvino. (23) Ovako govori Jahve
nad Vojskama! U one e dane deset ljudi od naroda svih
jezika hvatati jednog idova za skut govorei: 'Idemo s
vama, jer usmo da je s vama Bog.'"

DRUGI DIO
#9Prorotvo. Rije Jahvina.
Nova zemlja
Jahve prolazi zemljom Hadraka, Damask mu je
poivalite; jer Jahvini su gradovi Arama i sva plemena
Izraela. (2) Hamat takoer, koji s njim granii, (3) i Tir i
Sidon, tako mudar. Tir podie tvrde bedeme, zgrnu srebra
kao praine i zlata kao blata s ulica. (4) Al' evo, Gospod
e ga osvojiti, survati u more mo njegovu, a njega e
progutati oganj. (5) Vidjet e to Akelon i prestraiti se, a
Gaza sva e uzdrhtati, i Ekron, jer ga nada prevari: nestat
e kralja iz Gaze, Akelon e pust ostati, (6) u Adodu
stanovat e kopilad! Zatrt u ponos Filistejaca, (7) uklonit
u im krv iz usta i gnusobu iz zuba. I oni e pripasti Bogu
naem i bit e kao jedna obitelj u Judeji, a Ekron e biti
kao Jebusejac. (8) Uz Dom svoj utaborit u se kao straa,
protiv onih koji odlaze i dolaze; tlaitelj nee vie ovud
prolaziti, jer njegovu sam uvidio bijedu.
Mesija
(9) Klikni iz sveg grla, Keri sionska! Vii od radosti,
Keri jeruzalemska! Tvoj kralj se evo tebi vraa:
pravian je i pobjedonosan, ponizan jae na magarcu, na

magaretu, mladetu magariinu. (10) On e istrijebit' kola


iz Efrajima i konje iz Jeruzalema; on e istrijebit' luk
ubojni. On e navijestit' mir narodima; vlast e mu se
proirit' od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje.
Izrael ponovo na vlasti
(11) A i tebi, zbog krvi tvoga Saveza, vratit u sunje
tvoje iz jama bezvodnih. (12) Vratite se u Tvravu,
izgnanici puni nade, jo danas - ja navjeujem dvostruko u ti uzvratiti. (13) Jer, Judu sam kao luk napeo,
a Efrajimom luk naoruao: tvoje u, o Sione, zavitlat'
sinove - protiv sinova tvojih, o Javane - i uinit u te kao
ma junaka. (14) Nad njima tad e se pojaviti Jahve i kao
munja letjet e mu strijela. Jahve Gospod u rog e
zatrubit', hodit e na junim vihorima. (15) Jahve nad
Vojskama zakrilit e ih i oni e gaziti nogama kamenje
praaka, pit e krv kao da je vino, napojit' se kao
kropilo, kao uglovi na rtveniku. (16) Jahve Bog njihov
spasit e ih u dan onaj; kao stado on e pasti narod svoj;
kao drago kamenje krune oni e blistat' u zemlji njegovoj.
(17) Ah, kako li e sretan, kako lijep biti! Od ita e rasti
mladii, a od slatkog vina djevice.
Vjernost Jahvi
#10Traite od Jahve dada u vrijeme proljetno! Jahve
stvara munje i daje kiu; ovjeku kruh daje, a stoci travu.

(2) Lano bajaju kumiri, prijevaru vide gatari, obmanu


govore snovi, varljivu utjehu daju, zato kao stado blude
ljudi, lutaju jer nemaju pastira.
Osloboenje i povratak Izraela
(3) Moj je gnjev planuo na pastire, i ja u kaznom pohodit
jarce. Da, Jahve nad Vojskama pohodit e stado svoje,
dom Judin. I uinit e da budu k'o gizdav konj u boju: (4)
od njega e potei kamen zaglavni, klin atorski, od njega
ubojit luk, od njega sve voe. (5) Bit e zajedno kao
junaci to u boju gaze kao po blatu ulinom; vojevat e,
jer Jahve je s njima, i osramotit e one koji konje jau. (6)
"Ojaat u dom Judin, spasiti dom Josipov. Opet u ih
naseliti, ao mi ih, i bit e kao da ih nisam odbacio, jer ja
sam Jahve, Bog njihov - usliat u ih." (7) Efrajimci bit e
kao junaci i radostit e im se srce kao od vina: vidjet e
sinove svoje i veseliti se, u Jahvi e klicati srce njihovo.
(8) "Zazvidat u im i sabrati ih, jer ja sam ih izbavio, bit
e opet brojni kao to bjehu. (9) Rasijao sam ih meu
narode, ali e se oni u zemljama dalekim spomenuti mene,
pouit e svoje sinove, i oni e se vratiti. (10) Vratit u ih
iz zemlje egipatske, sabrat u ih iz Asirije i dovest ih u
zemlju gileadsku i na Libanon, i nee biti dosta mjesta za
njih." (11) Prijei e more egipatsko, jer on e udariti
valove morske, sve dubine Nila presahnut e. Bit e
oboren ponos Asirije, oduzeto ezlo Egiptu. (12) U Jahvi
e biti snaga njihova, njegovim e se oni proslavit

imenom - rije je Jahvina. #11Otvori vrata, Libanone, nek'


ti oganj saee cedrove! (2) Kukaj, empresu, jer pade
cedar, jer su mogunici upropateni! Kukajte, hrastovi
baanski, jer posjeena je uma najgua. (3) uj jauk
pastira, opustoen je sjaj njihov! uj riku lavia,
opustoen je ponos jordanski!
Dva pastira
(4) Ovako mi ree Jahve: (5) "Pasi ovce klanice! Kupci ih
njihovi kolju nekanjeno, a koji ih prodaju, govore:
'Blagoslovljen bio Jahve, obogatio sam se!' i pastiri ih
njihovi ne tede. (6) Ni ja vie neu tedjeti itelja zemlje
- rije je Jahve nad Vojskama - nego: predajem, evo,
svakoga u ruke njegova blinjega i u ruke kralja njegova; i
oni e pustoiti zemlju, a ja neu izbavljati iz ruku
njihovih." (7) Stadoh pasti ovce klanice za trgovce
ovcama te uzeh dva tapa: jedan nazvah Naklonost, drugi
Sveza. Tako sam pasao stado. (8) I u jednom mjesecu
odbacih tri pastira. Ali mi i ovce dojadie, omrznuh im.
(9) Tad rekoh: "Neu vas vie pasti! Koja mora uginuti,
nek' ugine! Koja mora nestati, nek' nestane! A koje ostanu,
neka jedna drugoj meso proderu!" (10) Tad uzeh svoj
tap Naklonost i slomih ga da raskinem Savez svoj to ga
bijah sklopio sa svim narodima. (11) I on se raskinu onog
dana, i trgovci ovcama koji su to gledali doznae da je to
bila rije Jahvina. (12) Rekoh im tad: "Ako vam je to
dobro, dajte mi plau; ako nije, nemojte." Oni mi

odmjerie plau: trideset srebrnika. (13) A Jahve mi ree:


"Baci u riznicu tu lijepu cijenu kojom su me procijenili!"
Ja uzeh trideset srebrnika i bacih u riznicu u Domu
Jahvinu. (14) Onda slomih i svoj drugi tap, Svezu - da
raskinem bratstvo izmeu Jude i Izraela. (15) I ree mi
Jahve: "Uzmi jo opremu bezumna pastira, (16) jer, evo,
podii u jednoga bezumnog pastira u ovoj zemlji: za
izgubljene on se nee brinuti, zalutale nee traiti, ranjene
nee vidati, iscrpljene nee nositi, nego e jesti meso od
pretilih i papke im otkidati. (17) Teko pastiru opakom
koji stado ostavlja! Neka mu ma stigne ruku i desno oko!
Nek' mu desnica sasvim usahne, oko desno sasvim
potamni!"
Osloboenje i obnova Jeruzalema
#12Prorotvo. Besjeda Jahvina o Izraelu. Govori Jahve
koji razape nebesa, utemelji zemlju i stvori dah ovjeku u
grudima: (2) "Evo, uinit u Jeruzalem aom opojnom
svim narodima uokolo - za opsade Jeruzalema. (3) U onaj
dan uinit u Jeruzalem tekim kamenom svim narodima:
svi koji ga budu dizali teko e se izraniti, a skupit e se
na nj svi narodi zemlje. (4) U onaj dan - rije je Jahvina udarit u sve konje strahom, a njine jahae mahnitou.
Ali nad domom Judinim otvorit u oi, a sljepilom u
udariti sve konje naroda. (5) Tada e u srcu rei
plemena Judina: 'Snaga je Jeruzalemaca u Jahvi nad
Vojskama, Bogu njihovu!' (6) U onaj dan uinit u da

plemena Judina budu kao eravnica uarena na drvlju, kao


baklja upaljena na snoplju: i prodirat e zdesna i slijeva
sve narode uokolo. A Jeruzalem e i dalje stajati na svome
mjestu." (7) Jahve e najprije spasiti Judine atore da se
ponos doma Davidova i ponos Jeruzalemaca ne izdigne
iznad Jude. (8) U onaj dan Jahve e zakriliti Jeruzalemce:
najsustaliji meu njima bit e u onaj dan kao David, a dom
Davidov bit e kao boanstvo, kao Aneo Jahvin pred
njima. (9) "U onaj dan pregnut u da unitim sve narode
koji dou na Jeruzalem. (10) A na dom Davidov i na
Jeruzalemce izlit u duh milosni i molitveni. I gledat e na
onoga koga su proboli; naricat e nad njim kao nad
jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca. (11) U onaj
dan pla velik e nastati u Jeruzalemu, poput plaa hadadrimonskog u ravnici megidonskoj. (12) I plakat e zemlja,
svaka porodica napose, i ene njihove napose; porodica
doma Davidova napose, i ene njihove napose; porodica
doma Natanova napose, i ene njihove napose; (13)
porodica doma Levijeva napose, i ene njihove napose;
porodica imejeva napose, i ene njihove napose; (14) i
sve ostale porodice, svaka porodica za sebe, i ene
njihove napose. #13U onaj dan otvorit e se izvor domu
Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i
neistoe. (2) U onaj dan - rije je Jahve nad Vojskama iskorijenit u iz zemlje imena kumira da se vie ne
spominju; uklonit u iz zemlje i proroke i duh neistoe.
(3) Ako netko jo bude prorokovao, otac i mati koji su ga

rodili rei e mu: 'Nee vie ivjeti, jer la govori u ime


Jahvino!' Otac i mati koji su ga rodili probost e ga kada
bude prorokovao. (4) U onaj dan svaki e se prorok
stidjeti svoga vienja; nee se vie ogrtati platem od
kostrijeti da bi lagali, (5) nego e govoriti: 'Nisam ja
prorok; ja sam ratar, zemlja je moje dobro od mladosti!'
(6) Ako li ga tko upita: 'Kakve su ti to rane po tijelu?' on
e odgovoriti: 'Izranjen sam kod prijatelja.'
Besjeda mau: Novi narod
(7) Probudi se, mau, protiv mog pastira, protiv ovjeka,
moga srodnika - rije je Jahve nad Vojskama. Udari
pastira, i ovce e se razbjei! Okrenut u ruku protiv
slabia, (8) i u svoj e zemlji - rije je Jahvina - dvije
treine biti istrijebljene, a treina ostavljena. (9) Tu u
treinu kroz oganj provesti, proistit u ih kao to se
proiuje srebro, iskuat' ih kao to se srebro iskuava. I
on e zazivati ime moje, a ja u mu se odazvati; i rei u:
'Moj je to narod!' a on e rei: 'Jahve je Bog moj!'"
Eshatoloki boj: Sjaj Jeruzalema
#14Gle, dolazi dan Jahvin kada e se podijeliti plijen
usred tebe. (2) I sabrat u sve narode u Jeruzalem u borbu.
I zaposjest e grad, opljakati kue i silovati ene.
Polovina e grada otii u izgnanstvo, ali Ostatak nee biti
istrijebljen iz grada. (3) Tada e Jahve izai i boriti se

protiv tih naroda kako on zna ratovati u dan ratni. (4)


Noge e mu, u dan onaj, stajati na Gori maslinskoj koja je
nasuprot Jeruzalemu na istoku. I raskolit e se Gora
maslinska po srijedi, izmeu istoka i zapada, u golemu
dolinu: jedna e se polovina pomaknuti na sjever, druga na
jug. (5) Dolina Gore moje bit e ispunjena od Goe pa do
Jasola i bit e zakrena kao to je bila zakrena poslije
potresa u dane Uzije, kralja judejskog. Tada e doi
Jahve, Bog tvoj, i svi sveci s njim. (6) U dan onaj nee
vie biti ni studeni ni leda.(7) Bit e to dan udesan znade ga Jahve - ni dan ni no; i u vrijeme veeribit e
svjetlo. (8) U onaj dan ive e vode potei iz Jeruzalema,
pola k moru istonom, pola kmoru zapadnom. Bit e tako
ljeti i zimi. (9) I Jahve e biti kralj nad svom zemljom.
(10) Sva e se zemlja pretvoriti u ravnicu, od Gebe do
Rimona negepskog. A Jeruzalem e se uzvisiti na svom
mjestu; i bit e nastanjen - od Vrata Benjaminovih do
Prvih vrata, to jest do Vrata ugaonih, i od Kule
Hananeelove do Kraljeva tijeska. (11) Opet e se
stanovati u njemu, i vie nee biti prokletstva; Jeruzalem
e ivjeti u miru. (12) A evo kojom e ranom Jahve udariti
sve narode koji budu zavojtili na Jeruzalem: meso e im
se raspadati dok budu na nogama; oi e im trunuti u
dupljama, jezik gnjiti u ustima. (13) U dan onaj nastat e
meu njima silan mete od Jahve: jedan e drugoga za
ruku hvatati, i ruka e se jednoga dizati na drugoga. (14) I
Juda e se boriti u Jeruzalemu. Tu e se sakupiti bogatstva

svih okolnih naroda: zlato, srebro, odjea u velikoj


mnoini. (15) A slina e rana pasti na konje, mazge, deve
i magarce, i na svu stoku koja se nae u tome taboru. (16)
Tko preivi od svih naroda koji dou na Jeruzalem, uzlazit
e godimice da se pokloni pred Kraljem, Jahvom nad
Vojskama, i da slave Blagdan sjenica. (17) Ako koje
pleme zemlje ne uzae u Jeruzalem da se pokloni pred
Kraljem, Jahvom nad Vojskama, nee biti kie za njega.
(18) Ako li pleme egipatsko ne uzae i ne doe, stii e ga
isti udarac kojim e Jahve udariti narode koji ne bi uzali
svetkovati Blagdan sjenica. (19) Takva e biti kazna
Egiptu i svim narodima koji ne budu uzali da svetkuju
Blagdan sjenica. (20) U onaj dan stajat e na konjskim
praporcima 'Jahvi posveen'; a u Domu Jahvinu bit e
lonci kao rtvene ae pred rtvenikom; ( 21) i svaki e
lonac u Jeruzalemu i u Judeji biti posveen Jahvi nad
Vojskama - svi koji budu htjeli rtvovati uzimat e ih i
kuhati u njima. I u dan onaj nee vie biti trgovaca u Domu
Jahve nad Vojskama.