Sie sind auf Seite 1von 542

BIBLIOTEKA POSEGANA

Peta knjiga
Urednik biblioteke
Krunoslav Matei

Savjet biblioteke
Predsjednik
Dubravko Jeli

lanovi
Anto Bagari, Marija Bajt, Jasenka Beli (tajnica), Krunoslav Matei,
Mato Nosi, Filip Potrebica i Juraj Zeli

Recenzenti
prof. dr. se. Mira Kolar
prof. dr. se. Filip Potrebica

Nenad Moaanin

POEGA IPOZESTINA
U SKLOPU
OSMANLUSKOGA CARSTVA
(1537.-1691.)
2. izdanje

Naklada Slap
2003.

Izdava
NAKLADA SLAP

10450 Jastrebarsko, dr. F. Tumana 33


nslap@nakladaslap.com
www.nakladaslap.com
Direktor Biserka
Matei
Lektor
arko Tara
Tehniki urednik
Damir Bora
Prijevod
saetaka Nada
Jeli
Copyright 2003., 1997. "Naklada Slap", Jastrebarsko
Nijedan dio ove knjige ne smije se umnoiti, fotokopirati niti
reproducirati na bilo koji nain bez pismenog doputenja izdavaa.
CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i
sveuilina knjinica - Zagreb
UDK 94(497.5-37 Poega) "15/16"
MOAANIN, Nenad
Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga carstva (1537.1691.) / Nenad Moaanin. - 2. izd. - Jastrebarsko : Naklada Slap,
2003. - (Biblioteka Posegana ; knj. 5)
Bibliografske biljeke uz tekst. - Kazala. Summarv. ISBN 953-191-064-2 1. Poega
- - Povijest 430131020

ISBN 953-191-064-2

SADRAJ
Predgovor ......................................................................................................... 9
Napomene o prijevodu............................................................................11
Prostorna razdioba dijelova teksta i formatiranje .............................. 14
Simboli i popis kratica.......................................................................................17
Literatura i izvori..............................................................................................19
PRVI DIO POEGA IPOETINA U
SKLOPU OSMANLIJSKOGA CARSTVA
Uvod

...............................................................................................................27
Prilike pred uspostavu turske vlasti ......................................................27
Uspostava i stabilizacija osmanlijske vlasti (1537-1541) .............................32
Borba za nadzor nad cijelim teritorijem..................................................35
Upravna podjela......................................................................................35
Stanovnitvo...........................................................................................35
Struktura poreza, proizvodnja i zanimanja..............................................37
Posade tvrava........................................................................................38
Postanak kasabe.................................................................................................40
Nahije.....................................................................................................40
Zamah kolonizacije na selu 1541/43-1560..............................................40
Kasaba oko 1550. - oko 1560.................................................................42
Vrijeme Hadi Mehmed-age: 1560-1590..........................................................46
"Rang kasabe"........................................................................................46
Gradske etvrti.......................................................................................47
Doseljavanje i zanimanja........................................................................48
Agrarna proizvodnja i pitanje vjerodostojnosti
popisa iz 1561.........................................................................................50
Proizvodnja i porezi u gradu ................................................................52
Selo i agrar do osamdesetih godina .....................................................54
Problem "rentabilnosti"..........................................................................56
Proizvodnja hrane...................................................................................59
Raspodjela nadarbina..............................................................................62
Kontroverze oko posljednjeg detaljnog popisa.......................................62
Grad Poega osamdesetih godina ........................................................64
Osobni pogled: pria Hadi Mehmed-age..............................................66

Arpaluci, odakluci, hajduci.............................................................................74


Uprava i vojska.......................................................................................74
Hajduci izmeu razbojnitva, suradnje s carevcima
i pomone slube Osmanlijama..............................................................77
Porezni sustav i pitanje naseljenosti........................................................80
Agrarni odnosi u drugoj polovici 17. stoljea.........................................84
Posade u tvravama................................................................................86
Trgovita.................................................................................................87
Grad Poega ........................................................................................88
Ilustracije ........................................................................................................95
Saetak............................................................................................................107
Summarv.........................................................................................................111
DRUGI DIO
GRAA
Popis iz 1540....................................................................................................
Popis iz 1545....................................................................................................
Popis iz 1561....................................................................................................
Popis iz 1579....................................................................................................
Glosar ............................................................................................................
Prilozi ...........................................................................................................
Imensko i predmetno kazalo..........................................................................

117
151
234
397
505
527
537

PREDGOVOR

Ova je knjiga rezultat trogodinjeg rada na turskim opim poreznim popisima


za Poeki sandak iz kojih sam izdvojio dijelove to se odnose na sudbenoupravnu oblast sa sjeditem u Poegi, dakle podruje Poekoga kadi-luka. Zato
ba opi porezni popisi (takoer "detaljni", "mufassal" defteri, za razliku od
"sumarnih" tj. "idmal" deftera)? Prije svega njih odlikuje najvea raznovrsnost,
jer donose obilje podataka o svim izvorima prihoda jednoga kraja, ako ih drava
ubire i troi izravno, ili ih u vidu plaa dijeli svojim slubenicima kao nadarbine,
posebice konjanitvu razmjetenom po provincijama (spahijama). Na taj nain
saznajemo mnogo toga poglavito o drutvenim i gospodarskim strukturama,
posebice o agrarnim odnosima. No isto tako se javlja i s tim temeljnim podrujem
interesa popisivaa povezano mnotvo obavijesti onomastike i toponomastike
naravi, geografskog i biografskog znaaja, te nadasve takvih koje omoguuju
"prikljuke" na crti istraivanja politike, vojne, demografske, crkvene i pravne
povijesti, pa i drugih oblasti prologa ivota.
Glavnom predradnjom za ovu knjigu drim svoju doktorsku disertaciju
"Gradovi u turskoj Slavoniji i Srijemu" (1989). S obzirom na to da su nove
spoznaje posljednjih nekoliko godina nadolazile gotovo svakodnevno, odluio sam
disertaciju ne objavljivati, nego je "razgraditi" i dio toga gradiva upotrijebiti kao
poetnu osnovu za novi, produbljeniji rad. Pri tome moda nisam bio dovoljno
moderan (ili pomodan) pa da u sredite interesa postavim teme poput "odnosa
peludne groznice i alkoholizma kod martolosa konvertita druge generacije", pa da
onda rezultate usporeujem s moebitnim analognim pojavama u toskanskim ili
bretonskim selima. Gdje nema dugih i bogatih nizova, serija podataka pogodnih
barem za elementarnu statistiku obradu na takva istraivanja ne moemo
pomiljati. Za sada je mogue takvo to pokuati samo
9

Predgovor

u podruju agrarne proizvodnje, dok je najvei dio ostalih sektora povijesti turske
Slavonije posve nepokriven, ili pak krivo protumaen. Stoga sam odabrao
razmjerno "konzervativan" put s teitem u sferi drutvene i gospodarske
povijesti, vodei rauna o kvantitativnim metodama i teorijskim modelima ondje
gdje mi je ve bio poznat plodni presedan na polju meunarodne povijesne
osmanistike.
Popisi koje ovdje prilazem tek su manji dio ukupne grae turske provenijencije ne samo za hrvatsku povijest openito, nego ak i za povijest Slavonije u
16. i 17. stoljeu. Tu su jo dijelovi opih poreznih popisa koji se odnose na druge
kadiluke Poekog sandaka, zatim dolaze srijemski, pa pakrako-cer-niki opi
popisi, te niz specijalnih popisa (glavarine raje, raspodjele nadarbina, vojnih
posada po utvrdama s plaama i si.). Izvori se dalje ire na oblast regesta carskih
naredbi, predstavki razliitih molitelja sredinjoj vlasti, raunskih knjiga zakupa
regalija, narativnih vrela i dr. Pri tome valja naglasiti daje broj opih poreznih
popisa, dakle takvih kao to su ovi nai, vjerojatno konaan (jer se u 17. st. takvi
registri vie ne sastavljaju), dok glede ostalih moemo s razlogom oekivati da e
se pronai vie novih (ozbiljno valja sumnjati jedino u mogunost da se pojavi vei
broj, pa ak i samo jedan primjerak, knjiga protokola erijatskih sudova, sidila,
koji za starije razdoblje nisu esti ni za Bosnu). Ovo to prije kada znamo da je
samo u glavnome turskom povijesnom arhivu (Babakanhk Osmanh Arfjivi/BOA,
Arhiv Predsjednitva vlade) uz oko stotinu milijuna signatura (!) arhivistiki
obraen tek manji dio fondova, dok je u neke iznimno vane arhive jo uvijek tee
stupiti (Arhiv muzeja Topkapi saraja/ Topkapx Sarayx Mwzesi Ar[ivi). Tako ne bi
bilo udno da se jednom pred istraivaem i za samu Poegu i okolicu nae vie
gradiva no to nam je ovdje na uvidu. Naravno da nisam elio objaviti itavu meni
dostupnu grau, jer bi posao obrade potrajao viestruko dulje, a ni cilj mi nije bilo
izdanje izvora samo po sebi, nego vie da izvornim materijalom potkrijepim
prosudbe u raspravi, jer s obzirom na ogranienu dostupnost izvora, naznaka u
biljeci ne bi puno pomogla. U hrvatskoj historiografiji ovu e grau u njezinoj
punini moi koristiti tek budui narataji povjesniara-turkologa, dok e drugi
strunjaci najvie koristi imati u posebnim sferama svoga interesa, poput
geografsko-topono-mastike, filoloke, demografsko-povijesne ili pak etnoloke.
Kae se kako je, kada se o nekoj temi zna vrlo malo ili nita, dragocjena "svaka
rije" to o njoj vjerodostojno govori. Na svega 153 fotokopije grae koja je ovdje
priloena nalazi se tekst koji daje blizu 90 000 rijei hrvatskoga prijevoda.
Tako e ova graa pripomoi bogatstvom poticaja to iz nje izviru da u nas
zaivi slojevitije i uravnoteenije poimanje znaenja razdoblja osmanlijske
vladavine u procesima novovjekovne, pa i moderne hrvatske nacionalne integracije. Htjeli-ne htjeli tragovi su toga vremena daleko dublji no to se to ini pri
povrnom promatranju. Radi se zapravo o pitanju vrijednosnih kriterija, tvori li
hrvatsku povijesnu batinu i ono to je dolo "izvana", posebice ako se ne smatra
izdankom civilizacijskoga ozraja zapadnoga kranstva. Ako je odgovor
jednoznano negativan, onda e nam povijesna svijest, barem kada je
10

Predgovor

rije o osmanlijskome imbeniku ostati suena na sliku katastrofe, a rad i


stvaranje, koje nita manje od ruenja i u tom vremenu pripadaju totalitetu ivota,
ostat e nepoznati, nepriznati, "niiji", tj. svaiji samo ne hrvatski. Zato se toga
tako lako odrei? U vrijeme koje prethodi nacionalnim preporodima i ideologijama
i uvelike "produuje" srednji vijek, i "tursko" moe biti hrvatsko. Osmanlijsko
carstvo nije bilo nacionalna drava Turaka. Vrijednosni reduk-cionizam i
obrambenom nudom uvjetovana shvaanja razumljivi su u kontekstu dugog puta
prema modernome biu naroda, slobodi i punoj dravnoj neovisnosti. No danas
integrirati "strane" ustanove i sustave kao svoje u smislu imbenika i elementa
oblikovanja novovjekovne Hrvatske, takve kakvu danas vidimo znak je zrelosti i
snage, intelektualne i moralne, da se staloenije sagleda cjelina narodnoga ivota u
povijesnoj perspektivi. Prisjetimo se samo oita proturjeja u nemalom dijelu
historiografije 19. i 20. stoljea: u Osman-lijskom Carstvu se sjedne strane vidi
Antikrista i zator svake uljudbe, a s druge strane trajno djeluje fascinacija
karijerama Hrvata u slubi toga istoga Antikrista. Doista, Hrvatska je sljednica te
drave jednako kao i drugih koje su nekada zahvaale i njezin prostor. Praviti
nekakvu bilancu (obino emotivno obojenu) toga razdoblja nije zahvalan posao i
lako moe zamagliti stvarno znaenje. Tako se esto zaboravlja i ne shvaa da se
razaranja i unitavanja koja su vezana uz pojavu Osmanlija u golemoj mjeri
odnose izravno na ratove i pljakake provale, a ne na sam sustav nakon uspostave
redovitog ustroja vlasti. To se pokazuje i ovdje na primjeru poekoga kraja. Isto
tako, koliko je posljedica turskih provala depopulacija sredinjih hrvatskih
prostora i zatim njihovo pretvaranje u zonu koja e se najtee integrirati u modernu
Hrvatsku (definitivno tek nedavno), toliko bez osmanlijske nazonosti uope nije
mogue zamisliti "zlatni vijek Dubrovnika", lake spajanje cijele dananje Istone
Hrvatske s maticom nakon 1699., bogatstvo hrvatske usmene knjievnosti, i tota
drugo. Zato je, barem to se povijesne znanosti tie, bolje ne truditi se oko pitanja
poput onoga "gdje bismo danas bili da nije...".
Napomene o prijevodu. Je li opravdano prevoditi turske izvore? Latinski se
izvori kada ih se objavljuje kao serije grae ne prevode, premda su tako dostupni
vrlo malom broj ljudi, tj. uskoj profesionalnoj skupini povjesniara medievalista i
latinista. Isto bi trebalo da vrijedi i za turske, no to se naelo esto ne potuje,
posebice u zemljama srednje i jugoistone Europe. Na taj se nain oteava pristup
izvoru meunarodnoj strunoj javnosti, dok domaem "turkolokom" itateljstvu
prijevod ne treba, a ira struna javnost ionako ne moe u punoj mjeri koristiti
tako specifian tip izvora. No kako sam u predgovoru naglasio, korist za domae
povjesniare openito moe biti znatna, uz pretpostavku da se uzmu u obzir
ogranienja to ih namee zahtjev za posebnom spremom. Zato sam smatrao da i
prijevod ima smisla, ali pod uvjetom da bude pristupaan meunarodnoj
osmanistici.
Kako to postii? Polazim od injenice da su velikim dijelom termini, rubrike
i openito stil i kompozicija osmanlijskih poreznih popisa stereotipni, te se
mnotvo rijei, sintagmi, fraza i itavih odlomaka teksta iz popisa u popis
11

Predgovor

ponavlja bez ikakvih izmjena, odnosno s minimalnim odstupanjima. Zatim,


naslovi poput "selo", "varo", "mahala" ili pak rije "kue" na kraju popisa
naselja u znaenju njihova zbroja toliko su esti i karakteristini da sam siguran
kako e njihovo znaenje prepoznati i turski i zapadni osmanist, bilo zahvaljujui neznatnoj promjeni grafije, bilo prema jedinom moguem znaenju koje s
obzirom na uvijek istu lociranost u tisuama popisnih deftera doista nije teko
odgonetnuti. Za one pak rijei za koje mogu pretpostaviti da bi mogle biti posve
narazumljive ili bi izazvale stanovitu dvojbu, dajem u glosaru osmanlijsko-turski ekvivalent. Neto je tei problem s duljim biljekama o promjenama posjednika iftluka i drugih zemljinih estica, gdje je valjalo dati izvorni ekvivalent
za dulju sintagmu pa i za reenicu ("nestao je bez traga", "pao u
zarobljenitvo", "staratelj njegove siroadi prodao za pokrie dugova" i si.). No
nadam se da e na taj nain i dulji odlomci biti dosta razumljivi svakome putem
jasnih kljunih rijei: ime, funkcija, nain stjecanja posjeda, nain prijelaza
posjeda drugome, novani iznos pristojbe itd. Poznato mi je da se veina
zapadnih osmanista moe na elementarnom stupnju snalaziti u strunoj literaturi na jezicima srednje i jugoistone Europe, pa prema tome i u onoj hrvatskoj.
Stoga oekujem da e barem dijelu njih priloeni glosar uiniti itav prijevod
grae u potpunosti dostupnim. Naposljetku, i to je put kojim hrvatska povijesna
batina postaje u svijetu poznata i priznata.
Sto se domae historiografske i ire kulturne javnosti tie, moram naglasiti
da sam u prijevodu polazio od nekih sasvim osobitih odrednica, pa zato sada
elim potanje o njima govoriti. Prijevod, naime, poiva na nizu neizbjenih
kompromisa. "Dosljednost" bi nanijela golemu tetu znaenjskoj sloenosti
izvornika. Toga mnogi do sada nisu bili svjesni. Primjerice, pitanje osobnih
imena, odnosno zemljopisnih naziva. Njihovo je itanje, na alost, u znatnoj
mjeri optereeno skoro nepremostivim tekoama. Ne moe ih se naprosto
prevoditi kao to je to sluaj prilikom rada s izvorima na latinskom jeziku
("Iohannes", "Petrus", "Dobroslauus" i si.). Osmanlijski je popisiva, smatra
se, arapskim pismom biljeio imena onako kako bi ih uo. To bi znailo da nam
se nudi stvarni lik imena u konkretnom vremenu i na konkretnom prostoru. I
doista, barem je 70% osobnih imena koja se javljaju na ovim stranicama moralo
tako nekako glasiti i u razdoblju 1540-79. Manji dio oznaen je s * (nesigurno),
** (vrlo nesigurno), odnosno s n (sasvim neitko). Meutim pogleda li se
"konfesionalna" raspodjela tih imena, vidjet e se da je ona vrlo nejednaka.
Daleko je najmanje dilema kod itanja muslimanskih imena, jer im, konano,
arapsko pismo vie odgovara. Tu neto tee ide sa enskim imenima, no takvih
je razmjerno malo. Neto je tee s imenima koja se mogu pripisati pravoslavnom stanovnitvu, ali tu posao znatno olakava dosta uzak krug imena i
njihova "tipinost" (Vukdrag, Radul, Vukain, Milosav). S imenima stanovnitva koje se manje-vie moe smatrati katolikim situacija je vrlo teka, pa
udjel pouzdano razrijeenih likova ne prelazi polovicu. Vjerujem da su upravo
ona imena koja nisam uspio proitati na neki nain i najzanimljivija, a stoje jo
"nezgodnije" dio njih sigurno govori o zanimanju ili o porijeklu, to je povjes12

Predgovor

niaru iznimno vano. Nisam htio - kako se katkada nekima dogaa - prepisivati
skupine slova koje mi nita ne znae, odnosno ne izazivaju nikakve asocijacije
("abrakadabra"), i drim da time nisam pogrijeio.
S druge sam strane nastojao da prenesem do krajnje granice sve za to sam
siguran da pie, a ima nekog smisla, makar to bio i fragment prezimena
(primjerice, dosta je sluajeva kada je oito da je netko upisan s prezimenom, od
kojega se razabire samo zavrno -i ili -vic; dakle Hi, Qvi). Katkada sam pak,
slutei da bi ime (vlastito, patronim ili oznaka zanimanja) moglo skrivati neku
vredniju informaciju bez obzira na to to ga ne mogu valjano proitati, umjesto n
(neitko i moda manje vano!) donosio arapski prijepis to bi moglo pomoi da
ga netko jednom ipak razrijei (slino sam postupio i u toponomas-tikoj oblasti:
"selo Kac", mezra "HVCI"). "Raunovodstveno" pismo sijakat kojim su pisani ovi
izvori preteito ne vodi rauna o tokama, njihovu mjestu i broju u odnosu na crte.
Posljedica je toga potpuno legitimno itanje kombinacije slova ^Ljjj kao Bori Boi - Buri - Jozi - Juri - Pui - Noi -Turi; ako k tomu duktus nije vrst i
jasan, u igru ulaze ak i kombinacije s poetnim D! Takoer se "bezazleno" J (i od
zavrnoga -i) moe shvatiti kao jedno t ili n, to odmah ukljuuje itanje zadnja
dva sloga kao -eti, -iti, -eni, -ini ... te konano varijanti moe biti i petnaestak.
Zato se i tekst "crni" od pomonih znakova to upuuju na oprez. Nasuprot
gornjem primjeru, ime koje ne stvara nikakav problem u latinskim izvorima "Stephanus" - u turskima se javlja pisano na pet naina, te mi nije preostalo drugo
no da nagaam o moguem itanju: 1) jju*\. Najvie podsjea na lik "Stevan", ali
teko ga je zamisliti u kraju gdje ga ne oekujemo, barem ne masovno. Isti je lik
sreom na nekoliko mjesta punktiran - umjesto s jasno je napisano , to
asocijativno "aktivira" i grleni zatvornik prije s ( ' kao nositelj kratkog suglasnika)
te moramo itati: Itvan. U to je dakle vrijeme maarski lik bio popularan. Na nj se
nadovezuje 2) skraeni lik ay^\ koji ipak ne bih shvatio kao "Itva" nego kao
"tiva", te prezime a^Ta u kojem vidim prije "tivi" nego "Itvi". Uz ove
likove povezane s maarskim vlastitim imenom javlja se ponekad i 3) -u
___________________________________________________________________
.
(po svoj prilici "Pista"). No konano imamo jo dva naina pisanja s tri itanja: 0
u^i i 0 LL-LJ pri emu odabirem u prvom sluaju 4) "tipan" (gdjegdje moda
"Stepan", a la "Stepan sin Vukobrata"), a u drugom 5) "tefan" (jednom je tako
punktirano, ba kada se spominje "Despot tefan", dok se jednom javlja i skraeno
"tevko") odnosno "tefan" (a la "Vukain sin Stefana"). Uza sav oprez nije se
teko prevariti.
Valja spomenuti i to, da su i brojke, takve kakve su zapisane u izvorniku
(mjestimice su to tzv. posebni sijakatski brojevi), vrlo neitke. Zbog toga i upisani
zbroj prihoda katkada ne odgovara zbroju koji bismo dobili zbrajajui jedan po
jedan iznose pojedinih stavki poreza. Tome je katkad kriv osmanlijski popisiva,
katkad loa fotokopija, a katkad moje dvojbe, pa i zamor golemom koliinom
"mikroskopskih" crtica. U svakom sluaju nekoliko aki ovamo ili onamo ni na
koji nain nee umanjiti valjanost prorauna i generalizacija koje bi bile iste i da se
rauni poklapaju do posljednjeg novia.
13

Predgovor

Nazive pojedinih lokaliteta pisao sam u sluaju grada, varoi i sela kurzivom, a u sluaju tzv. mezri i drugih katastarskih jedinica velikim slovima da se
jae istaknu s obzirom na vee tekoe ubiciranja. I tu je broj tee itljivih imena
znatan. Gdje sam smatrao da je to vanije, uvao sam likove kakvi su zabiljeeni
u popisu bez osuvremenjivanja: Pleternik, Vethi, Kutheva i si. U sluaju da ime
sela zavrava, arapskim slovima na "-fe" (Petrofe, Pavlofe i si.) priklanjao
sam se itanju "-vci", a ne isto tako moguem "-ac", jer pisar mjestimice biljei
"-ac", i to s dugim "a", a "-vci" arapskim pismenima nikada.
Prostorna razdioba dijelova teksta i formatiranje. Postoji vie naina
kako da se osmanlijski porezni popis ili neki njegov dio priredi i objavi. To je
mogue uiniti na vie naina, zavisno od toga da li se reproducira osmanlijskoturski tekst na arapskome pismu, u transkripciji, u prijevodu na suvremeni
turski ili neki drugi jezik, ili pak u kombinaciji nekih od tih naina. Obino se
izdanje na jeziku i pismu izvornika njemu najvie i pribliava vanjskim izgledom, dok je u posljednjem sluaju to manje esto; ak se tada tekst moe u
visokom stupnju "ifrirati", tj. pretvoriti u brojke i tako uiniti podatnijim za
raznovrsna izraunavanja. Na nain kako e objavljeni defter izgledati utjeu i
materijalno-tehnike okolnosti, te iskustvo i snalaljivost samoga prireivaa.
Nema konanoga i najboljega rjeenja, jer ako su opa naela jasna i ekonomina bez gubitka obavijesnosti, onda su svi pristupi dobri. Opredijelio sam
se za naelo koje bih nazvao - u nedostatku boljega izraza - "mimetikim".
Premda je ovdje priloeni tekst izvora predoen u prijevodu, taj prijevod
maksimalno nastoji prenijeti znaenja originalnog dokumenta. Da se vratimo
naas osobnim imenima. Tu sam nastojao sauvati u krajnjoj mjeri likove i
njihove meusobne veze onakvima kakvi su oni izvorno, no bez forsiranja
"znanstvenosti". "Dosljedne" transkripcije kao to su "Mevlana Muslihuddin
bin Tur'AlI el-imam" ili "Sulevman ve AydTn ve Karagoz veledan-i Regeb
kethiida" ne govore povjesniaru koji nije osmanist nita, a onome koji to jest
ne pruaju neku dodatnu pomo, osim u posebnom sluaju kakve "anomalije"
koja bi tako dola na vidjelo. Druga bi krajnost bila "prijevod" poput "Mevlana
Muslihuddin, sin Turalije, imam", odnosno "Sulejman, Ajdin i Karaoz, sinovi
Redep-ehaje". Ne samo to zvui provincijalno, nego ionako zamornu
kolonu od vie tisua osobnih imena ini tivom koje gubi i ono malo
privlanosti skrivene u malim nijansama koje je mogue prenijeti bez "ekstravagantnosti" transkripcije. Zato biram kompromis: "Mevlana Muslihuddin
b Tur Ali imam", odnosno "Sulejman, Ajdin i Karagoz vn Redeb ehaja".
Umjesto da nekoliko tisua puta piemo "sin, sinovi, ki, djeca", ta se spona
to upuuje na porijeklo od drugospomenute osobe javlja u izvorniku tek u
manjem broju sluajeva i doista je ne treba ubacivati ondje gdje je nema samo
zbog "prijevoda", kada znamo daje ovakav popis prije usporediv s formularima
u kojima su rubrike negoli s narativnim izvorom, makar i neknjievnim (dakle:
1. ime poreznog obveznika, 2. ime oca, 3. zanimanje). Ondje pak gdje je
izrijekom naveden tip potomstva, ako uvodimo rije "sin itd." gubimo ne ba
beznaajne razlike izmeu b za bin tj. ibn (sin, vie za muslimane), bt za bint
14

Predgovor

(ki, muslimani), v za veled (sin, doslovce "dijete", vie za krane), vn za veledan


(perz. mn. od ar. veled), vd za evlad (ar. mn. od veled), bn za ebna (ar. mn. od ibn).
Nije li uputnije ostaviti vidljivima te nijanse? K tomu jo pridolaze i rani oblici
prezimena -zae (perz.) i -o\lu (tur.). Zato se ne bi ostavilo vidljivim zavrno b u
imenu Redeb ili 6 kod "Karadoza"? Izmeu nazoviuene primjene malo kome
shvatljive transkripcije i provincijalnosti, mislim da ovo predstavlja srednje
rjeenje od kojega praktinijeg ne vidim. Dakako, u duljim biljekama, najee
kod popisa iftluka i mezri 1545. i 1561. koje predstavljaju ulomke "birokratske
proze", makar i suhoparne, nisam izbjegavao "sinove i genitive". Sve ovo vrijedi i
za sluajeve tipa "Mika Ivan tekli". Zarez, kojemu bi po pravopisu bilo mjesto
prije oznake zanimanja, nisam tamo stavljao naprosto stoga to bi lako dolo do
pomutnje, tako da se ne moe jasno razabrati tko je tko i to je to u slijedu ime ime oca/prezime - zanimanje. Zato su zanimanja u kurzivu. U kurzivu su i dodatna
pojanjenja koja je pisar unosio iznad ili ispod pojedinog naslova, stavke poreza,
reenice ili biljeke, i to koso ili okomito u odnosu na temeljni zapis. To nisam
mogao oponaati u prijevodu, ali sam zato takve "kose" biljeke oznaavao
znakom # da doaram njihov osobiti poloaj. Kao to se vidi iz faksimila, raspored
naziva dabina s iznosima ispod njih oponaa kompoziciju u izvorniku. Tako se
tedi prostor i izbjegava meni nimalo dopadljive "tanke" stupce na marginama
stranica (lijevo nazivi daa, desno brojani iznosi, sve jedan ispod drugoga), s
golemom prazni-mom u sredini i tako vie stotina puta zaredom!
Knjigu bi bilo teko napisati bez pomoi koju su mi pruili brojni kolege,
prijatelji i ustanove u zemlji i inozemstvu, kako savjetima i sugestijama, tako i
nabavljanjem fotokopija. Gotovo nita manju zahvalnost dugujem piscima
literature koja mi je pruila metodoloke i mnoge druge poticaje. Tu podrazumijevam veinu ovdje citiranih autora, koje poznajem kao kolege i prijatelje.
Takoer, i to ne na posljednjem mjestu, moram spomenuti i pomo u izobrazbi za
rukovanje osobnim raunalom bez kojega bi rezultati bili bez sumnje oskudniji.
Siguran sam da e svi koji budu itali ove retke, a na ovaj su ili onaj nain
odgovarali na moja pitanja i zamolbe, znati da upravo na njih mislim. Kada bih
poimence nabrajao sve one kojima ovim putem zahvaljujem iz toga gotovo da bi
nastao popis od vie desetaka imena. No uvjeren sam da e ova knjiga dospjeti do
veine njih, pa neka znaju da su svaki na svoj nain pripomogli njezinom
nastanku. Izravno najvie dugujem suradnji s Orijentalnim institutom u Sarajevu i
ljubaznosti njegova suradnika pok. Fehima D. Spahe. Vrlo vrijedne rezultate dali
su krai boravci u turskim arhivima (1988. i 1992.) u Istanbulu te u bekoj
Osterreichische Nationalbibliothek. Pri popunjavanju fonda literature istiem
ljubaznost dr. Anthonva Greenwooda i dr. Markusa Kohbacha koji su mi
omoguili fotokopiranje u bibliotekama svojih ustanova (American Research
Institute in Turkev i Institut fiir Orientalistik Bekog sveuilita). Ipak, neka mi
oproste ostali, najvie sam poticaja naao u radovima dr. Bruce McGowana i dr. dr.
h. c. Machiela Kiela, kao i u osobnim kontaktima s njima. U posljednoj fazi rada
(ve "pet minuta poslije dvanaest") dragocjena
15

Predgovor

je bila pomo dr. Christopha K. Neumanna (Orient-Institut der Deutschen


Morgenlandischen Gesellschaft, Istanbul). Poimence bih, i to izvan historiografskog i turkolokoga podruja, elio iskazati ivotnu zahvalnost supruzi
Klari, svojoj femtne inspiratrice, I ovaj rad dugujem njezinoj podrci.
U Zagrebu, u studenome 1996.

Nenad Moaanin

Predgovor drugom izdanju


U proteklih sedam godina viekratno sam se intenzivno bavio problemima
slavonske povijesti osmanskoga razdoblja (osobito socijalne i gospodarske), pa
sam tako nerijetko dopunjavao i revidirao hipoteze koje se ovdje pojavljuju u
Prvome dijelu. Iznova pisati uvodnu raspravu ipak ne bi imalo smisla, tim prije to
drim da pristup temeljnim problemima, onako kako je ovdje ocrtan, i dalje
posjeduje dovoljno irine i otvorenosti spram reinterpretacije, te tako uva
osjetljivo bogatstvo nijansi i uvijek novih mogunosti. Slikovito govorei, nita ne
bih posve odbacio, tek mogu rei da sada tota vidim jasnije. Primjerice,
najvanija je razlika u procjeni veliine "kue" kao harake jedinice ("Porezni
sustavi pitanje naseljenosti"). Danas smatram daje i dalje tono da su te fiskalne
jedinice obuhvaale vie od jedne inokosne obitelji, ali da to vjerojatno ne znai
1,5-3 glave obitelji, nego ne vie od 1,5 a da znatno manji broj obveznika u 17.
stoljeu spram onoga u esnaestom potjee od neupisivanja onih koji su bili
izloeni tekim i redovitim nametima u korist pokrajinske uprave, ega u
prethodnom stoljeu nije bilo pa je plateno sposobnih bilo skoro dvaput vie. To
je ujedno i najvea modifikacija koju sam naknadno izvrio. Ovdje su u odnosu na
prvo izdanje otklonjeni tek manji faktoloki propusti i pogreke. Tko eli detaljnije
pratiti razvitak ovih i drugih relevantnih promiljanja, neka pogleda to na te teme
piem u knjizi "Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vladavine", Slavonski
Brod 2001. Jo doraenije teze imale bi se pojaviti u preradi te knjige koju
pripremam u engleskom prijevodu.
U Zagrebu, 2. veljae 2003.
Nenad Moaanin

16

SIMBOLI I POPIS KRATICA


SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

*
**
n

**

nnn

#aaa
aaa
b
B
bb
bn(y)

itanje nesigurno
doubtful
itanje vrlo nesigurno
very doubtful
rije ili dio rijei potpuno neitki
unrcadable word or a part of a word
dvije potpuno neitke rijei
two unreadable words
tri ili vie posve neitkih rijei
three or more unreadable words
naknadno dodana rije ili opaska
later insertion
dulje dodatno tumaenje
longer additional explanation
kasnije precrtani tekst
later strikethrough
bin, ibn - sin
batine - batina
ba berat - s beratom
ebna-i, ibney-i - sinovi
17

Simboli i kratice
br
bt
c
d
eb
gr.
kom.
nd
pok.
pos.
pr.
s.
sp.
v
VB

vd
vn

18

birader-i u/mezbur - njegov brat,


brat spomenutoga
bint - ki
mucerret - neoenjen
doniini - dunum
ehl-i berat - posjednik berata
der sinor-i - u granicama
tane - komad, primjerak
nam-i diger - drugim imenom
el-merhum, mutevefa - pokojni
der yed-i, der tesarruf-i - posjeduje
tabi-i - pripada
sahh - kontrolirao, valja!
mezbur, mezkur, muar ileyh vb.
spomenuti
veled-i - sin
maa bastine-i hod, der batine-i
hod - s vlastitom batinom, na svojoj
batini
evlad-i - djeca, potomci
veledan-i - djeca, potomci

LITERATURA I IZVORI

\J Poegi i Poetini u razdoblju osmanlijske vladavine pisalo se razmjerno


malo, posebice s turkoloke strane. Razlozi su tome posve jasni -nepristupanost
turskih izvora ne-turkolozima, te druga podruja interesa pisaca s turkolokom
spremom, daleko vie usmjerenih na "sredinje" teme povijesti Bosne i
Bosanskoga paaluka kao upravne jedinice, odnosno na lokalne teme kojima
Poega ne pripada - rodni kraj pisca, bolje snalaenje u toponomastici, tema
zadana planom rada, sugestijom mentora i si. Uglavnom je do sada ovaj predmet
bio vie usputnom oblau rada.
U tome bi se smislu malo to moglo navesti kao jo uvijek historiografski
aktualno. Opsenija djela i rasprave koje dolaze izvan okvira turkologije, ako se ne
bave posve specifinim pitanjima ili detaljima s crkvenopovijesnog, etnolokog ili
podruja povijesti umjetnosti i si., nego tee irim i cjelovitijim prikazima i
ralambama s teitem na politikoj, drutvenoj, gospodarskoj pa i kulturnoj
povijesti openito, nisu brojna i danas jo vrijedi otvoriti svega dva ili tri takva
rada. To su uvodna rasprava Ive Maurana uz njegovo izdanje izvora "Popis
naselja i stanovnitva u Slavoniji 1698. godine" (1988.) zatim rasprava istog
autora "Poega i Poeka kotlina za turske vladavine" (1977.), te knjiga Josipa
Buturca "Katolika crkva u Slavoniji za turskoga vladanja" (1970.). Ti su radovi
jo uvijek aktualni zbog analiza i zakljuaka na temelju neturskih vrela, uglavnom
na latinskom i njemakom jeziku (od vanosti za politiku, ratnu i crkvenu
povijest), a k tomu donose i reference za svu ili gotovo svu stariju (pa i zastarjelu)
literaturu, u koju kadikad ipak valja zaviriti.
19

Literatura i izvori

S turkoloke strane treba spomenuti kao raspravu objavljeni magistarski rad


Fazilete Cviko-Hafizovi "Grad Poega kao sjedite Poekog sandaka -urbani i
privredni razvoj u 16. stoljeu" (1994.). Uz jo dva neto kraa rada koji na neki
nain nadopunjuju ovu temu, to je jedini pokuaj cjelovitijeg prikaza temeljen
najveim dijelom na turskim izvorima koje autorica obrauje samostalno, a ne iz
druge ili tree ruke. Rad je samim time vrlo koristan, iako ima i stanovitih
nesigurnosti i netonosti. S druge strane autorica nije ulazila u prosudbe koje bi
ile puno dalje od faktografske prezentacije. Ovome treba pridodati i raspravu o
sustavu krajike obrane Adema Hania pod naslovom "Prilog istoriji starih
gradova u bosanskoj i slavonskoj krajini pred kraj XVI vijeka" (1962). Izravno se
jednim posebnim aspektom ivota u turskoj Poegi bavi moj rad "Hacx Mehmet
a\a of Poega, God's Special Protege (ca. 1490 -ca. 1580)"(1994).
Konano bih elio istaknuti znaenje maarske osmanistike i veliku praktinu
korist od praenja njezinih rezultata. Izuzevi Pakrako-cerniki sandak, koji je
od poetka bio tjenje povezan s Bosnom, svi prostori u Panoniji na ovaj ili onaj
nain zanimljivi hrvatskoj historiografiji (osim Poekog sandaka 1580-1600)
uklopljeni su izravno ili (u 17. stoljeu) neizravno u sastav Budimskog ejaleta.
Tumaiti probleme turske vlasti u Poetini polazei od iskustva s Bosnom moe
istraivaa odvesti krivim putem. U usporedbi s dinarskim krajevima tu prilike
mogu izgledati dosta neobine i jedinstvene. No poznavanje relevantnih izvora i
literature za Srijem i niz ugarskih oblasti pomae da se i prilike u Poekom
sandaku te u samoj Poetini razumiju kao inaica onoga to je tipino u
razmjerima jednog paaluka sa svim svojim specifinostima. Tako u najmanju
ruku treba dobro prouiti opsean rad Gy. Kaldy-Nagya "The Administration of
the Sanjaq Registrations in Hungarv" (1968). Bez poznavanja tog rada nepotrebno
bih utroio mnogo vie vremena i truda, a neke probleme ne bih mogao dostatno
osvijetliti.

IZVORI
Ovdje navodim samo one, gotovo iskljuivo turske izvore koje sam koristio u
radu a izravno su vezani uz naslov knjige, odnose se na Poegu kao grad i kadiluk
ili za njih donose vee i kompaktnije skupine podataka. Ne spominjem takve koji
se odnose na druga podruja Slavonije ili ire, ili pak mjestimice daju poneki
koristan, ali izoliran podatak. Njih citiram u biljekama, jednako kao i izvore
kranske provenijencije.
CT

- Codices Turcici, Baverische Staatsbibliothek Munchen KK

Kamil Kepeci, Basbakanhk Osmanli Arsivi Istanbul MMD - Maliyeden


Miidevver, Basbakanhk Osmanh Arsivi Istanbul
20

Literatura i izvori

MXT - Codices mixti, Osterreichische Nationalbibliothek Wien TT


- Tapu tahrir, Bajbakanhk Osmanh Arsivi Istanbul
A. Objavljeni izvori - popisi i si.
1.

Turski

Branislav urev, Poeka kanun-nama iz 1545. godine, Glasnik


dravnog muzeja u Sarajevu, N.S. drutvene nauke 1, Sarajevo, 1946.
1.1.

1.1.
Eref Kovaevi, Muhimme defteri (dokumenti o naim krajevima),
Orijentalni Institut u Sarajevu, Sarajevo 1985. To je graa iz fonda Muhimme
defterleri istanbulskog BOA. Takoer sam radi sigurnijeg razrjeavanja nekih
mjesta uz ovaj rad koristio i neobjavljene fragmente prijevoda iste grae u kopiji
rukopisa pok. Abdulaha Polimca iz Orijentalnog instituta. Za dio te grae
raspolaem i fotokopijama. Signature v. Kovaevi, o.c.
2.
2.1.
1891.

Neturski (popisi koje posjeduje Hofkammerarchiv u Beu)


Tadija Smiiklas, Dvijestogodinjica osloboenja Slavonije, Zagreb,

2.1.
Ive Mauran, "Popis naselja i stanovnitva u Slavoniji 1698. godine",
Osijek, 1988.
2.1. i 2.2. sadre i podatke o turskome razdoblju nastale kratko vrijeme nakon
protjerivanja Osmanlija, pa ih stoga valja ovdje spomenuti.
B. Neobjavljeni izvori - popisi i si.
1.

Detaljni katastarski defteri (TT = tapu tahrir)

1.1.
TT 204 za vilajet Poegu iz 1540. Dio deftera (kadiluk Gorjan) nosi
posebnu numeraciju (TT 203) pa se ponekad govori o dva deftera za to godite.
Osim toga poetak popisa zapravo je vrlo kratki sumarni popis (idmal), pa itav
defter ima obiljeja oba tipa popisa. Na poetku detaljnog popisa stoji kratki
kanun. Openito se moe primijetiti da popis u mnogoemu odraava jo uvijek
dosta nestabilnu situaciju najranijeg razdoblja.
1.1.
TT 243 za sandak Poegu iz 1545. Ima kanun-namu. Ni u jednom od
prva dva popisa nije registrirano muslimansko stanovnitvo u gradu.
1.1.
TT351 za sandak Poegu iz 1561. Kanun-nama ponovljena iz
prethodnog popisa. Obino se datira u 1565., ali se iz biljeaka u tekstu vidi da
21

Literatura i izvori

je stariji. Iz 1565. pak potjee napomena pred samim tekstom da je


primjerak popisa nevaei zbog niza nepravilnosti to ih je poinio
ovlateni povjerenik (Ferhad-beg azmanski). No njegovi grijesi za nas
znae dodatne informacije, te zapravo i nismo toliko na gubitku. Vea je
nevolja u tome to je pisan katastrofalno loe, a ni fotokopija kojom
raspolaem nije kvalitetna.
1.4. TT 672 iz 1579 s novom i opirnijom kanun-namom. Najitkije je pisan. Uz
njega se obino spominje i TT 650 kojeg se smatra kopijom, to nije
sasvim tono, jer mu neki dijelovi nedostaju, osobna imena koja sadri
ponekad imaju alternativni oblik i punktaciju, a na kraju je i popis
stanovitog broja zemljinih posjeda u sandaku(emlak, mn. od mulk).
2.

Sumarni defteri

2.1.

TT 204, ve spomenut, sadri samo imena sela s ukupnim prihodom.

2.1.
TT 486, za sandak Poegu iz 1569. s raspodjelom nadarbina izmeu
vladara (sultana), upravitelja oblasti (sandakbega), pokrajinskog konjanitva
vieg i nieg ranga (zaima i timarnika) te tvravskih posada.
3.

Defteri glavarine (dizije, filurije)

3.1.

CT 782, oko 1570.

3.1.

MXT 584 iz 1581., pogreno nazivan "vlaki defter"

3.4.

KK 3803 iz 1628, poimenini

3.4.

MMD 5459 iz 1665. za ejalet Kaniu, sumarni podaci za Poeki

sandak
3.4.
MMD 4553 iz 1690. za zakupe dravnih prihoda (mukate) Budima,
Kanie i Bosne sa sumarnim podacima za Poeki sandak.
Vrijednost je ovih - popularno zvanih - "harakih" deftera u tome to
pomau u procjenama broja kranskoga stanovnitva bez posebnog
statusa, stupnja njegove optereenosti glavarinom, kadikad i veliine
obitelji te u traganju za podacima o migracijama.
4.

Vojniki defteri

4.1.

MXT 557 (Smederevo-Poega) iz 1541/43.

4.1.

MXT 627 (Bosna i Poega) iz 1643.

4.1.
MMD 5459, ve spomenut, osim podataka o diziji sadri i popis
tvravskih posada u pozadinskim gradovima Poekog sandaka plaenih putem
nadarbina s izdvojenim popisom vjerskih slubenika tvravskih damija.
22

Literatura i izvori
C. Narativni izvori
1. Objavljeni
Evlija elebi, Putopis - odlomci o jugoslovenskim zemljama, prev. Hazim
abanovi, Sarajevo 1979.
2. Neobjavljeni
Mustafa eAli, Kiinhii '1-abbar, Istanbul, Nuruosmaniye 3409, fol. 37r-38r
[Siilevman, 25. vaqica, Appendix].

23

PRVI DIO
V

POEGA IPOZESTINA U
SKLOPU OSMANLIJSKOGA
CARSTVA

UVOD

"(...) I have been in turn fascinated, intrigued, and


repulsed by the corpus of approximately 1,500 Otto-man
defter-i hakani (...)". "() most of the published works
based on this particular source suffer (...) from a
complete absence of anything resembling a useful
methodological approach (...)". "() tms criticism (...)
applies cqually to much of my own published work as
well".
Heath W. Lowry, Studies in Defterology (1992.)

Prilike pred uspostavu turske vlasti


O turskim provalama, ratovanju te o politikim sukobima ovdje ne bih
posebno govorio, jer je ta tematika uglavnom dostatno rasvijetljena i prikazana u
radovima drugih autora. No o drutvenim, gospodarskim i kulturnim prilikama u
Poegi i okolici u razdoblju koje je neposredno prethodilo uspostavi turske vlasti dakle u postmohako doba - znamo vrlo malo. Koliko je grad uope imao
stanovnika, ime su se bavili, kakva je bila struktura njihovih zanimanja, zatim
selo, agrarni odnosi, imena plemikih obitelji i si. - sve je to posve nejasno. Podaci
koje donose Csanki i Bosendorfer1 o plemikim obiteljima i posjedima u Poekoj
upaniji obino ne doseu ni do 1500. godine.
Csanki, Dezso, Magvarorszag tortenelmi foldrajza a hunyadiak koraban II, Budapest 1894.
Bosendorfer, Josip, Crtice iz slavonske povijesti, Osijek 1910.

27

Prvi dio

Znamo da je grad bio obzidan, ali ne moemo sa sigurnou zakljuiti je li ve


poetkom 16. stoljea prerastao te okvire. Poznata su nagaanja o 40 000 ili
50 000 itelja upanije2, zatim sauvana, fiziki ili u povijesnim izvorima,
sakralna arhitektura s ponajvie gotikim, ali i kasnoromanikim elementima,
pa i renesansnim. Ovi potonji mogli bi upuivati na odravanje osnovnih
funkcija grada u punom opsegu barem do pustoenja 1532. Da li bi, da nije grad
istodobno bio sjeditem upanije, a k tomu mu se posve blizu nalazio i kaptol,
sami graani svojim brojem i gospodarskim potencijalom bili sposobni odravati komunalni ivot, teko je rei. ini se takoer da su sela bila nevelika i
ratrkana, dok je broj crkava i samostana bio razmjerno velik. No sve su to samo
naznake u "izmaglici" s gotovo nikakvim vrstim osloncem za pouzdanije
generalizacije.
Zato bih pokuao donekle upotpuniti ovu sliku onim to nam o tom
vremenu izravno ili neizravno govore turski izvori. Podataka ima vie u popisima iz 1545. i 1561. negoli u prvom sauvanom popisu (1540.). Oni govore prije
svega o vlasnicima posjeda u "nevjerniko vrijeme", ali i o kojeemu drugome.
Nastojao sam podatke prikazati tablino. Isprva nisam znao s kojeg bi se
razloga osmanlijska uprava mogla nai ponukanom da unosi u biljeke o
posjedovanju zemljinih estica imena vlasnika prije osvojenja. Onda sam
ustanovio da se odreda radi o posjedima koje je unutar granica teritorija nekog
stalnog naselja uivala osoba koja ne pripada mjesnom seoskom stanovnitvu.
Svega jednom ili dvaput to je bio netko iz sela kojem imanje pripada, ali mu je
tada posjed samo potvren. Nijednom selo ne figurira kao kolektivni posjednik
iz vremena prije 1537. Prema tome namee se zakljuak da se ime, recimo,
Franje Tahija kao biveg vlasnika, pojavljuje zato da se taj dio ukupnoga
teritorija naselja ne bi automatski prepustio mjesnom puanstvu, bilo daje ono
ostalo na svojim selitima, bilo da se oekivao njegov povratak, odnosno, stoje
trea mogunost, dolazak novih kolonista. Nekadanji je alodijal ili zemlju u
posjedu osoba koje nisu ivjele u selu zato valjalo tretirati izdvojeno i dati je u
tapiju onome koji vie ponudi. To je ponegdje bilo i mjesno stanovnitvo, ako
je imalo jaeg interesa i novca da do takve zemlje doe, no najee bi do takve
zemlje doao neki muslimanski stanovnik grada, obino vojnik, pripadnik
posade u Poegi ili u kojem od manjih naselja. Jo je vie posjeda koji su tako
doli u ruke tih osoba, a da nema spomena o "nevjernikim" vlasnicima. Moglo
bi se raditi o nemogunosti da se pronae vjerodostojni izvor informacije,
osobito onda kada je u pitanju itavo selo koje je trajnije opustjelo pa se kao
mezra (s potencijalom veeg broja selita) daje u tapiju, uz elju vlasti da se
mjesto potpuno naseli. Zabiljeeni su sluajevi povratka stanovnika kada su
oni dokazali da su stanovite "batine" bile njihove, pa su im i vraene, premda
2

Tvrdnja biskupa Simuna Erdodvja o 40 000 obraenika na islam (1536.); "Grad" od 50 000
itelja prema Delalzadeu (1532.). Za prvi iskaz v. Laszowski, Emilij, Monumenta Habsburgica
II, MSHSM 38, Zagreb 1916, 311. Za drugi Hammer, Joseph von, Geschichte des Osmanischen
ReichesII, Pesth 18342, 94.

28

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva


je muslimanski posjednik u prvo vrijeme dobio i njih. No takva se sela u naelu
eljelo rekolonizirati, te su s vremenom gubila status mezre u rukama vojnika,
spahija i graana. U posjedu pojedinaca ostajale bi one estice, obino po jedno
selite, rijetko dva ili vie, koje moemo smatrati bivim alodijalnim zemljitem.
Tako se na osobit nain u nekim elementima agrarnih odnosa konzervirala situacija
iz vremena oko 1530. godine.
Geografski bismo pretpostavljene tragove alodijala mogli locirati preteito u
brdovitije zone. Slino je u i drugim kadilucima, pa se ini kao da se alodijal
koncentrirao sa svih strana po neto viem terenu u podnoju slavonskoga gorja.
Teko je oekivati da osmanlijski popisivai ne bi na isti nain i drugdje, i to u
nizinama, a ne samo u Poetini, zabiljeili imena "kafira" kao vlasnika estica.
Ostaje nam pretpostavka o velikom "uzmicanju" alodijala u krajevima koji su bili
izloeniji provalama i pljaki u razdoblju 1450-1520. Tako bismo dobili predodbu
o odnosu rustikala i alodijala, ak i s mogunou ubikacije, kojoj se moe
prigovoriti da je previe jednostavna i "mehanika", no bolje od nje nemamo.
U svakom je sluaju vidljivo da su glavni vlasnici takvog zemljita bili kaptol
sv. Petra, kutjevaki (?) opat i Crkva openito, zatim nekoliko "jaih" plemenitih
pojedinaca i obitelji, primjerice Stjepan Berislavi, Janu i Franjo (i Stjepan?)
Tahi, Veliki, zatim pouzdanici vladara kao to su Ladislav More ili Ivan
Hoberdanac, te konano manje istaknute obitelji poput Hercega, Horvata,
Ugrinovia, a zatim kao vlasnici i ljudi neplemenita statusa. Osobito su vlasnicima
parcela bili kanonici(?) magistri (vie "metara"), a rudinski(?) je opat ujedno i
zapovijedao utvrdom ("opat porkulab"). Takva se slika dosta razlikuje od one koju
smo do sada imali pred oima, a ne dopire dalje od sredine, u najboljem sluaju
druge polovice 15. stoljea. Karakteristina je mjeavina hrvatskih i maarskih
likova u imenima, a ini se da je bilo i paralelizama poput Hoberdanac- Obrdani.
Vjerojatno se prema razmjetaju alodijalnih imanja moe naslutiti i poloaj
vlastelinstava (za Tahija - oko Kamenskog - to se moe utvrditi i dodatno pomou
vrela kranske provenijencije). Turskih se vlasti nije ticalo tko je kome bio
zemaljski gospodin, jer su te ovlasti prele na dravu (sultana) i ekala ih je
preraspodjela u nadarbine a ne draba kao u gore spomenutim sluajevima. Zato je
ime pojedinog "nevjernika" bilo zanimljivo zabiljeiti samo ako govori o njemu
kao o neposrednom vlasniku neke parcele, a ne kao o vlastelinu manjeg ili veeg
broja sela na irem podruju.
Podaci o "kafirima" vlasnicima zabiljeeni su tek 1545., a dio njih istom
1561., dok u prvom popisu referenci na predosmanlijsko doba ima daleko manje,
posebice nedostaju imena konkretnih bivih vlasnika. To je uzrokovano jo uvelike
nesreenim prilikama 1540. kada je doista jo vladao pravi provizorij. No iz prvog
popisa moemo neto zakljuiti o samome gradu. Tada se prvi put govori o
"Eliptinoj zemlji" (doslovce: "zemlja-jaje"), to se oito odnosi na
srednjovjekovni (i dananji) glavni trg. U sljedeem se popisu kae kako je ona
(prazna, bez zgrada) omeena i isto je to i bazar. Na prostoru pak
29

Prvi dio

izmeu bazara i (neimenovane) crkve lei "velika batina" kojoj se "gornji" kraj
nalazi blizu "kue", a "donji" blizu "duana (jednina)". Mjesta za duane je
preostalo petnaest, a da li su na bazaru ili drugdje nije precizirano, iako se moe
pretpostaviti da su ti duani bili uz sjevernu stranu trga. Tako bi se moda "Velika
batina" prostirala negdje od prostora sjeveroistono od trga prema sjevernom
dijelu gradskog prostora unutar zidina, moda prema mjestu gdje je stajala upna
crkva sv. Pavla (kasnije bi taj teren mogao biti pretvoren u musallu, prostor za
skupnu molitvu na otvorenom). Jedina kua za koju znamo da je ostala itava, a
bivi vlasnici poznati, jest vjerojatno "bolja" kua Petra (s prezimenom na -vi) i
"Dujma" (u defterima "Dovman"), koja je na koncu prela u vlasnitvo dizdara. Ta
su dvojica takoer prije 1537. imali zemlje u Sovskom Dolu. Zemljita za kue,
"preostalih od nevjernika", zabiljeeno je neto preko ezdeset, najvie
sedamdeset. Je li grad tijekom prve treine 16. stoljea imao toliko graanskih
kua (ne zgrada naprosto, nego domova s vrtom i dvoritem, kako se u defteru
precizira)?
Sve bi to upuivalo na nekadanju trojnu podjelu grada (barem oko 1500.):
tvrava, katedrala, meuprostor "velike batine" i moda jo kakva reprezentativnija zgrada poput kraljevske palae, "kue Petra i Dujma" i si. (istok), trg,
duani, crkve i samostan (jug), te preteito stambeni dio (zapad). Oko grada su
vinogradi, vrtovi, vonjaci i livade, rasporeeni ve prema prirodnim pogodnostima u posjedu graana i crkve. Crkveni su mlinovi, izrijekom je spomenuta
crkva sv. Duha3. Uz onih, recimo, 65 kua koje su morale stajati prije 1537. a
zemljite im je pripalo do 1561. muslimanima, moemo zamisliti jo 40-50 takvih
koje su ostale u istim rukama i nakon osvajanja. U popisu iz 1540. takvih je kua
45, veina ih je izjednaena s "batinama" i nema nijednog stanovnika oznaenog
kao pridolica. Martin, sin Dujma mogao bi imati veze s jednim od suvlasnika
"znamenite" kue. Moda je meu graanima koji su doekali tursku vlast i
prihvatili nastaviti sa starim zanimanjima bio i mitniar ("Stojan badar"). Za neke
graane, a ima sluajeva i po selima, moe se tvrditi da su ve u predtursko
vrijeme doseljeni, ili potomci doseljenika s izgubljenih podruja juno od Save, od
jajake do mavanske banovine pa i dalje (knez Lacko, vlah Mihal, imena kao
Jovan i si. kada se spominju meu posjednicima iz "nevjernikog doba"). Ovdje se
vjerojatno radilo o povremenom doseljavanju, "kapilarnog" tipa, pojedinaca i
manjih skupina da bi moda oko 1521-27., odnosno odmah nakon pada Poege
1537. dolo i do veih pokreta.
Prema tome drim daje u, nazovimo ga tako, "Jagelonsko doba" u Poegi bilo
najmanje 110 kua i 15 duana. Sigurno ih je bilo vie od toga, ali koliko, ne
moemo znati, kao ni priblino procijeniti broj domova itavoga kraja. Mogli
bismo ipak - u pomanjkanju vreg oslonca - nagaati o kakvih 2000 domova u
Poetini prije 1536. (usp. dolje razmatranje o tzv. bejtulmalu). U prilog takvoj
pretpostavci govorio bi i jedini poznati iznos prikupljenog kraljevskog
Jo nije jasno na koju se crkvu te biljeke zapravo odnose.

30

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

poreza u upaniji iz 1494/95., od 3647,5, odnosno 2827 forinti 4. Tijekom etrdesetak godina nakon tog pustoenja naseljenost bi dakle lagano opadala. To bi
opadanje moglo odraavati prije svega povlaenje veih i gospodarski jaih
subjekata, poput kaptola sv. Petra. U tu bi se sliku takoer moglo uklopiti i navode
kanuna za "vilajet Srijem i Poegu", to prethodi tekstu popisa iz 1540. Kanun
kae:
"Nekada je u spomenutom kraju bio nevjerniki obiaj da se na Despotov
nain uzimalo od svake kue na urevdan 50 aki i k tomu o berbi vinograda jo
50 aki [...] A sada [...] neka se ne daje dukat o berbi. Ostale pristojbe po starome
obiaju."
Pedeset aki znai dukat, a sitan novac izgleda da se naziva g^iL to se moe
itati "bani". Da li se sukladno tome radilo o banovcima? Ili pak o nekakvom
"Despotovu novcu"? Ipak je puno vjerojatnije itanje ^L. to znai vinograd, a
onda je i daleko lake umjesto "sitnia" uiniti etimoloki legitiman skok do
"berbe". Ovo je po svoj prilici referenca na kraljevsku diku i k tome na novanu
rentu. ini se previe jednostavnim da bi novana renta na svakome mjestu bila
jednaka. No svakako je ona u iznosu od jednog dukata bila dovoljno
karakteristina obveza da bi bila smatrana opevaeom. Je li "stari obiaj" kada je
rije o naturalnoj renti uistinu bio star dvije-tri godine, pa stoga podaci o njoj u
prvom popisu ne vrijede za "Despotovo" doba, ne znamo. No mislim da moemo
kao indikativnu prihvatiti primjedbu u kanunu kako je "na svakih 4-5 kua koje se
batine" upisan po jedan plug. Tu plug znai prvenstveno dau, obvezu da se preda
stanovita koliina ita, ali sigurno neto govori i o kapacitetima seoskih
domainstava glede stoke za rad. U komorskim popisima s konca 17. st. kada se
govori o turskom vremenu nerijetko se (dodue drugdje u Slavoniji) susree
"aratrum" koji zahtijeva da se okupe snage nekoliko domainstava, a o tome vrlo
rjeito govori i M. A. Reljkovi jo sredinom 18. stoljea 5. Radi se, dakle, o
dugovjenoj pojavi, konstanti koju neizravno barem za nekoliko desetljea unazad
potvruje i osmanlijski kanun.

Adamek, Josip - Kampu, Ivan, Popisi i obrauni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeu,
Zagreb, 1976, 3,5.
5
Mati, T., Djela Matije Antuna Relkovia, Stari pisci hrvatski XXIII, Zagreb, 1916,126, 50.

31

I.
Uspostava i stabilizacija osmanlijske vlasti
(1537. -1541.)

Borba za nadzor nad cijelim teritorijem


Kao poetak turske vladavine u Poegi i Poetini obino se uzima 1537.
godina, 15. sijenja kao datum osvajanja grada, 25. sijenja tvrave, a samim
time bi trebala pasti i okolica. Ve prethodne godine osmanlijski su odredi
sigurno zaposjeli dobar dio upanije, no nije vjerojatno da je tada zauzet i grad
Poega. Ako i jest, valjalo ga je iznova osvajati poetkom sljedee godine.
Spomenuti datumi osvajanja mogli bi znaiti da je do zauzea grada dolo
sporazumnom predajom, jer imena u popisu iz 1540. sugeriraju ve razmjerno
stabilno naselje (mitniar!) te da se neko vrijeme odupirala samo tvrava.
Teko da je u asu osvojenja Poege ili nedugo zatim pala itava Poetina, jer
je u kasno ljeto iste godine na podruju sada bive upanije izbio opi ustanak
u vezi s pribliavanjem Katzianerove vojske, a jo poetkom 1538. Veli vojvoda
zahtijeva da mu se predaju Kutjevo i Gradite, dakle istoni dio prostora o
kojem je rije. Tahijev Kamengrad pada istom poetkom 1539.6
Prema jednoj vijesti Veli vojvoda otiao je s dunosti prije sredine svibnja.
Ne znamo je li mu uspjelo zauzeti Kutjevo. Ivan i Nikola Zrinski piu kralju
Moaanin, Nenad. Ratovanje i osnivanje upravnih jedinica u srednjoj Slavoniji 1536-1541,
Nauni skup o Vojnim krajinama do 1699, Beograd 1989, 115-124. Sve pretpostavke koje se u
nastavku teksta odnose na dogaaje do druge polovice 1541. temeljim na istraivanjima predoenim u tom radu.

32

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

poetkom veljae 1540. kako se Mehmed-beg Jahjapai zavjerio "da nee


napustiti Poegu dok je ne pokori itavu". to to znai? Ako znamo da je na
prvi popis dovren poetkom studenoga 1540, te da su Kutjevo i okolica u njemu
potpuno pusti, onda Veli vojvoda vjerojatno nije uspio 1538., nego istom negdje
s proljea ili tijekom ljeta 1540. (opet on ili netko drugi).
Stoga je sasvim prihvatljiva pomisao da je poeki kraj od kasnog ljeta
1536. do potkraj 1540. bio u neprestanom previranju i da osmanlijska vlast u
njemu nije u to vrijeme nipoto bila stabilna. Zbog toga treba sumnjati u
valjanost tvrdnje kako je nakon pobjede nad Katzianerom za nagradu Mehmed-begov sin Arslan-beg kao sandakbeg dobio upravu nad novim Poekim
sandakom. Tako se zakljuuje prema pisanju dobro upuenog S. tiljanovia
(sijeanj 1538.) kako je Arslan-beg kao "novi sandak" dobio zemlju "od
Ivankova do Kobaa", te da u Poegi okuplja vojsku kako bi okuao "fortunam
novi zanchvakatus". To se ba ne slae dobro s poloajem Veli vojvode koji u
veljai 1538. govori u ime Mehmed-pae (i sultana), a ne spominje Arslan-bega.
Prouimo li biljeke u prvom popisu, prilike e nam se initi jo zamrenijima. Openito govorei, u tekstu nema sigurnoga redoslijeda kao u kasnijim
popisima, iz deftera se jo "dimi". Kao sandakbeg se nedvosmisleno spominje
samo Mehmed-beg, i to kao posjednik nekretnina blizu Poege. Najvaniji
posjednik uz njega u ovom ranom razdoblju jest Veli ehaja, odnosno Veli-beg,
po svoj prilici onaj isti Veli vojvoda s poetka 1538. - dakle njegov povjerenik.
Arslan-beg se javlja u neto drugaijem svjetlu. Prvi put spomenut je kao
uivatelj prihoda od Poege i to putem naknadno unijete biljeke: "dri je" (tj.
Poegu kao izvor dohotka) "Arslan-beg, sandakbeg reenoga (sandaka)".
"Spomenutome je dat novi berat 27 Redeba 947 (28.11.1540.)," dakle im je
popis dovren. Nakon toga kronoloki slijedi biljeka koja objanjava da on
uiva prihod od Migalovaca u Brodskom kadiluku koja glasi: "dri ga (tj. selo)
Arslan-beg, sandakbeg Broda** H temeljem potvrde emina Mitrovice, 4 Ramadana 947 (3.1.1541.)". Od dvije rijei koje je teko proitati, prva izgleda
kao "Brod" i nipoto se ne moe proitati kao da stoji "spomenutoga".
Prema tome, sve to na temelju turskih izvora moemo tvrditi jest to, da
je Arslan-beg imao naslov sandakbega Poege od konca studenoga 1540. do
listopada 1541., kada na njegovo mjesto dolazi Murad-beg, to se vidi iz sljedee
biljeke. Ako mu je tada obnovljen berat, onda je mogao biti na istom poloaju
dvije do tri godine prije toga. Pa ipak, njegova pojava u izvorima djeluje dosta
blijedo. Iza njega u Poekom kadiluku prema kasnijim popisima nije ostalo
nikakvih tragova koji bi o njemu govorili kao o posjedniku nekretnina. Uloga
je njegova oca daleko dojmljivija, pa ak je i Veli-beg snanije prisutan u
popisima. S obzirom na spomenuti Arslan-begov sandak "od Ivankova do
Kobaa" i mogunost itanja "sandakbeg Broda" njegovu je ulogu mogue
promatrati i tako kao daje najprije utemeljeno krajite (vilajet) sa sjeditem u
Brodu koje je obuhvatilo i Poetinu za koju je jo dvije-tri godine trajalo
estoko otimanje, pa se tu naao Arslan-beg, dodue s naslovom sandakbega,
ali kao pogranini zapovjednik (ne jedini) pod vrhovnim zapovjednitvom
33

Prvi dio

Mehmed-bega, gospodara Podunavlja i osvajaa Poege, koji e ondje postaviti


svog ovjeka Veli-bega kao glavnog izvritelja. Sandak je jo bio nestabilno
krajite (zato se i naziva vilajet), sjedite mu je moda - barem povremeno -bilo i u
Brodu i zajedno sa Srijemom nalazio se pod nadzorom Mehmed-bega (iz
Beograda)7.
Sto moemo zakljuiti na osnovi prvoga popisa? Neobinom nam moe
izgledati tvrdnja u kanunu kako je to "novi defter". Znai da je ve postojao jedan
prije njega. To bi mogao biti popis upravo onog "novog sandaka od Ivankova do
Kobaa" eventualno s dodatkom o tek osvojenoj Poegi. Sasvim je mogue da se
ve 1537. pokualo popisivati nova podruja, ali da objektivne okolnosti nisu
dopustile da posao bude obavljen kako valja, pa se nametnula potreba za novim,
kvalitetnijim defterom koji je dovren koncem 1540. Neto se slino dogodilo
1561-65., o emu vie kasnije. No teko da emo to pitanje moi do kraja rijeiti.
Ostaje nam popis beogradskog kadije Zekira (posve razumljivo daje popisiva
odatle kad znamo daje i Poetina tvorila dio goleme oblasti kojom su gospodarili
Jahjapaii).
Jedan je od najzanimljivijih podataka iznos bejtulmala (ostavtina bez
nasljednika koja pripada dravi) u poekom kadiluku, koji je 1540. iznosio 4500
aki i bio vie nego dvostruko vei od iste stavke u popisu iz 1545. pa i poslije
toga.Ta je svota bila u oitoj korelaciji s naputanjem kraja, odnosno
doseljavanjem u njega: vii iznos proporcije bejtulmakbroj kua upuuje na
smanjenje, a nii na poveanje broja kua. Ako je dvije do tri ake prema jednoj
kui "standard" za mirno razdoblje (1545.), onda su ga ratovanje i prevrati u
krajiko vrijeme doista mogli utrostruiti (8-9 aki prema 504 kue 1540. g.).
Vidjeli smo da je 1537-40. bilo pobuna, moda i kratkotrajnog povlaenja
Osmanlija ak i iz Poege, pa su upravo ta zbivanja mogla potaknuti znatno
poveanje svote na ime ostavtina bez nasljednika. Na kraju prvoga popisa stoji
zbroj kua - njih 504 (bez korezidenata, pa raune moe modificirati jo
dvjestotinjak takvih jedinica) - a s tim bi brojem moglo biti u korelaciji oko 1200
aki bejtulmala. Ako se prihvati da preostalih manje ili vie 3300 (koliko nedostaje
do upisanih 4500) indicira dodatnih 1000-1500 kua u vrijeme na samom poetku
turske vlasti (1537. g., prije ljeta) onda procjena stoji. Da je nasuprot tome
glavnina izbjegla ranije, svega pet stotina kua teko da bi dostajalo za "opi
ustanak seljaka i plemia (!)" 1537. Izvor jo veli da su se ti isti ustanici na vijest o
propasti Katzianerove vojske iznova pokorili Turcima. Stoga nije iskljueno da je
najvei pojedinani izbjegliki val napustio Poe-tinu barem nekoliko mjeseci,
ako ne i godinu-dvije poslije pada Poege u sijenju 1537.
Jo je Evlija elebi zabiljeio tradiciju koja zna samo za Mehmed-bega kao prvog "sandakbega". Usp. abanovi, Hazim, Evlija elebi: Putopis, Sarajevo 1982, 238.

34

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

Upravna podjela
U prvom se popisu spominju kadiluk i pet nahija, Svilna, Kaptol, Podgor,
Hrueva i Granica. Poeka se posebno ne spominje, ali moemo smatrati da
postoji od poetka. Osim toga na jednom se mjestu javlja i naziv "nahija Pleternik"
(Pleternica) te "nahija Vikovci", iako se na terenu ne vide obrisi upravne jedinice.
Ovakva je situacija moda uvjetovana prvobitnim razgranienjem podruja
kontrole: Veli vojvoda nadzire jug i centar, istok (Kutjevo) "katelani", a
sjeverozapad prema Kamenskome Tahi. Kasnije su posebne nahije postale Kutjevo
i Orljavska jer je njihovo podruje kasnije i pokoreno, dok je nahija Poega
"zauzvrat" apsorbirala sve gore spomenute nahije osim Svilne.
Stanovnitvo
Zbog plaanja filurije, titula knez i primiur, te vrlo malog broja upisanih
muslimana u defterima za Slavoniju i Srijem iz etrdesetih godina, bilo je
miljenja da su to "vlaki defteri". 8No kransko se puanstvo ne bi moglo
jednostavno proglasiti vlakim, ak ni ono s imenima koja zvue "dinarski".
Muslimana doista nije bilo izvan tvrava u veem broju, a vojska se u principu
popisuje u vojnikim defterima. Nekolicina takvih koji ve ive na selu ipak je
registrirana i u najstarijim popisima. Vlakim se obiljejem isto tako smatra
pripadnost stanovnika nekih sela dematima (demat doslovce znai "communitas"), ali zabiljeenih demata nema upravo 1540., a knezovi koji se kasnije
javljaju sa dematima ve su tu (primjerice uro Jelovi u Svilni). Defterski
materijal zapravo pokazuje kako je nemogue neku ustanovu proglasiti "vlakom"
ako se zajedno s njom ne javlja niz drugih "vlakoga" znaaja i to manje iz
gospodarske, pa i drutvene oblasti negoli iz kulturoloke koja je presudna. Nita
ne pomae niti termin "vlasi" kao primarno drutvena kategorija kada ga rabe
osmanlijski financijsko-upravni organi (1555. svi obveznici "klasinih" rajinskih
dabina u Srijemu i Slavoniji nazvani su "vlasima", to ukljuuje ne samo
starosjedilako hrvatsko puanstvo nego i Maare!). 9 U grai koja je ovdje
predoena, prevagu ima gledite o "vlasima" (malo slovo) kao o drutvenoj,
tovie poreznoj kategoriji.10 Ne zaboravimo da su ovi izvori
urev, Branislav, Dva deftera Crne Gore iz vremena Skender-bega Cmojevia I, Sarajevo 1968,
71,bilj. 15.
" Hadibegi, Hamid, Glavarina u osmanlijskojdravi, Orijentalni institut, Posebna izdanja IV,
Sarajevo 1966, 61. Broj kua kranske raje u popisima iz 1545/45. i oko 1570. pokazuje da se kao
"vlasi" navodi upravo "obina" raja, a uope ne ono stanovnitvo koje se u detaljnim defterima
popisuje izriito kao vlako.
Usp. 1561. sluaj vlaha u nahiji Orljavska i njihova izriita obiljeavanja kao porezno-soci-jalne
kategorije u biljeci o mezri KRIZEV DOL.

35

Prvi dio

napokon pomagalo za poreznike. ak se i pojmovi "spahija", "raja", "musliman",


"kranin" i si. mogu promatrati na taj nain! Sasvim sigurno i oni stanovnici za
koje po imenima nasluujemo da pripadaju istom - vlakom -supstratu sa svim
popratnim konotacijama, mogu u naim prosudbama biti promatrani u okvirima te
skupine, ali ako daju desetinu, oni sa stanovita deftera to nisu. 11
Nejasnoe i nesporazumi oko "vlaha" u naem sluaju potjeu po svoj prilici
odatle to je Poetina bila popisivana sukladno obiaju da dva ili tri sandaka kao
"regija" dobiju na slinim ili istim naelima zasnovan porezni sustav, sa slinim ili
istim nainom popisivanja i slinom ili istom kanun-namom. Takvoj je jednoj
oblasti pod vlau Jahjapaia sa sreditem u Smede-revu/Beogradu pripala
Poega, pa se to odrazilo i na popisima i zakonskim spomenicima. Upravo se na
teritoriju Smederevskog sandaka tridesetih godina 16. stoljea odvijala
transformacija vlako-graniarskog svijeta u "desetin-sku" raju. Neki su tragovi
vlakih ustanova te neke osobitosti poreznoga sustava iz ranijeg vremena ostali i
dalje vidljivim, pa su ti elementi prenoeni u organizaciju vlasti u istonom
Srijemu pa onda i dalje na zapad gdje ni "Vlaha" ni "vlaha" nije bilo u znatnijem
broju, ali su prilike nalagale sline mjere. Svakako je u srednjoj Slavoniji pa i u
Poetini bilo ve i prije 1537., a pogotovo nakon te godine pojedinaca i manjih
skupina "vlake" provenijencije ili barem s nekim obiljejima za koja bi se reklo
da su po postanku vlaka a da takvima ne moraju nuno i biti. Mogue je da je jo
prije pada Poege bilo znatnijeg doseljavanja i s jugozapada, jer jedan ferman iz
1564/65. o popisivanju Kliskog sandaka govori o tome kako se vei broj raje koji
se "prije 35 godina" iselio u krajeve oko Dunava sada vratio. 12 No samom
nazonou takvoga elementa ne bi se dalo objasniti metode popisivanja i razrez
poreza. Njih tumai kanun, koji kae da se brau i sinove domaina "prave" kue
koji ive zajedno s njim nije biljeilo odvojeno nego se od svih zajedno
naplaivalo "po 50 osmanlijskih aki". Ako netko zapisan u takvu kuu (kao
poreznu jedinicu) umre, nevjernici prikrivaju istinu i govore da nema nikoga od
njegove brae i sinova, pa ne daju njihovu filuriju. Zato e se ubudue poslije
"prave kue" popisivati braa i sinovi. Ako takve osobe i ne uu u zbroj "pravih
kua" filurija e se naplatiti od stvarnog broja domova. Iz samog se popisa vidi da
takvih sinova i brae nije bilo toliko da bi se moglo govoriti o nekom
"patrijarharhalno-plemenskom" ustroju. Izvor vie svjedoi o pedantnosti
poreznika.
Stoga i preteitu uporabu velikoga slova u prijevodu ove grade treba shvati ti kao konvenciju,
a ne kao neku vrstu etniku odrednicu. Ondje gdje je drugi aspekt izrazito naglaen ostavljam
malo slovo.
Orijentalni institut u Sarajevu, rukopis A. Polimca. Signirano 1/2 129-2 za godinu 972
(1564/65).

36

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

Struktura poreza, proizvodnja i zanimanja


Prema prvome popisu, kransko je stanovnitvo po selima bilo duno plaati
glavarinu pod imenom filurije, 32 mjerice ita po selitu, desetinu vina i redovitu
svotu na ime globa i svadbarine. Gdje su prilike doputale, ubiralo se i desetinu od
konica pela te vjerojatno od janjadi, zatim jo ponegdje pristojbu od sijena i
jednu za sada neidentificiranu dabinu. U Poegi se naplaivalo i trne takse,
sudske pristojbe, vinski monopol za cijeli kraj, te monopol na izradu voska. Iz tih
se podataka dade naslutiti i veliina grada koju ne moemo izravno ustanoviti iz
popisa jer nije zabiljeeno muslimansko stanovnitvo. Dijelom moe pomoi iznos
trnih taksi, a dijelom prihod od trnog nadzornitva i privoenja na sud (ihtisab i
ihzarija). Izmeu tih gradskih pristojbi i broja kua u gradu moe biti korelacije
kao i u sluaju bejtulmala za cijelu regiju, posebice u sluaju ihtisaba. No jo je
sigurniji indikator porezna "stavka baduhava" (sitne globe i svadbarina). Prema
omjeru globe: kue iz 1561. g. moemo naslutiti daje 1540. u gradu bilo oko tri
stotine muslimanskih kua, a u vrijeme sljedeeg popisa isto toliko ili ak malo
manje.
Naseljenih je mjesta bilo svega sedamdeset i pet, dok je veina pustoselina
preputena vojnicima u zakup od 53 ake godinje paualno. Umjesto itne
desetine plaao se takozvani "porez plug". Kanun odreuje da se svakih 4-5
batinskih kua rauna kao jedan plug, a da svaki plug ima dati 4 lukna ita
(raunajui osam istanbulskih kejla po luknu). Tako konano jedan plug daje 32
kejla, tj. 16 kejla penice i 16 kejla jema. Gotovo je sigurno da su ovakav princip,
dosta blizak "logici pauala" za Vlahe i podlonike slinog statusa, nametnuli
Jahjapaii prema praksi u Smedercvskom sandaku. Iz upisa u defteru vidi se da
se lukno (tj. 8 kejla) penice cijenilo na 48, a jema na 32 ake 13. Moe izgledati
neobino, ali i u prilikama koje bi nam se mogle priiniti vrlo skuenima, tj. bez
ozbiljnijih vanagrarnih aktivnosti, posebice meu kranskim ivljem u gradu,
ipak nije dominirao agrar. ak ni 1540. g. poeka varo nije naselje agrarnoga
znaaja. Od 65 obitelji s 45 batina, manje od polovice batina ore i anje! I doista,
zabiljeena su svega etiri pluga, drugim rijeima tek neto vie od etvrtine
stanovnika obrauje zemlju - pod uvjetom da ni jedna muslimanska kua to ne
ini. Graani su dodue u agraru bili aktivni, ali specijalizirani u vinogradarstvu,
koje je ujedno predstavljalo jedinu snaniju granu proizvodnje. Vinska desetina
predstavljala je 80% vrijednosti dabina od agrarnih proizvoda.
Zanata koji prelaze okvire seoskog obrta poput kovakog, zidarskog ili
tesarskog teko da je i u gradu bilo u veoj mjeri. Vei udio specijaliziranih
obrtnika u kasnijim popisima svakako najveim dijelom potjee od doseljenika.
Lukno je bilo na snazi jo jedino u Smederevskom sandaku. Tako bi se njegova primjena u
Poegi mogla tumaiti utjecajem Jahjapaia, te se i njegovo povlaenje ini povezano s njihovim
odlaskom.

37

Prvi dio

Zato je trgovina morala imati vrlo istaknutu ulogu, to pokazuju i visoki iznosi
trnih taksi. Znamo za kranina mitniara. Spahijsko, tj. sandakbegovo vino (od
vlastitih vinograda i dcsetinsko) prodavalo se u Poegi i u Kaptolu. Zakon o
spahijskom monopolu na prodaju vina u roku od dva mjeseca oito se nije
primjenjivao po selima gdje se malo prodavalo. Najvjerojatnije se izvozilo vino a
uvozilo ito jer ako se proizvodnja, koju se moe dosta tono izraunati prema
desetini, raspodijeli na kue, dobiva se itaper capita daleko ispod egzistencijalnog
minimuma (ne vie od 90 kg, a potrebno je neto ispod 300). 14 Iznos zabiljeenog
badibazara (trnih pristojbi) od 4000 aki ne bi bio nespojiv s dopremom na trg
jo jednom toliko ita koliko je prema defteru bilo ponje-veno, odnosno s
prodajom i otpremom velike koliine vina. Od svake vodenice zahtijevalo se
godinje po dukat, neovisno o tome je li u funkciji cijele godine ili samo pola, to
takoer upuuje na pomanjkanje itarica. Zabiljeeno ih je u cijelom kadiluku
ispravnih 23, od ega je desetak bilo u rukama Mehmed-bega i njegova subae
(vojvode, ehaje) Veli-bega. Moemo pretpostaviti da su bile maksimalno
koritene i donosile dobru zaradu. Budui da na popisu dabina potpuno izostaju
svinje, a uglavnom i ovce, te kako nema ni pristojbe od povrtnjaka, dae na ime
podavanja drva spahiji (ovdje sandakbegu) i uz vrlo laku pristojbu od sijena,
namee se zakljuak da u postojeim prilikama Jahja-paii nisu traili nemogue,
pa se na taj nain raja koja nije izbjegla mogla odrati u svojim selima. U ovo
vrijeme jo nisu uvoeni timari, a vjerojatno niti izvanredne dabine, jer je sav
prihod od kadiluka bez filurijc (koja je dravna) iznosio oko 53000 aki, to je
vrijednost ne vea od osrednjeg zeameta. Zato je i sav prihod osim regalija
pripadao hasu sandakbega.
Posade tvrava
Uz pitanje o broju muslimanskih stanovnika u gradu vezan je i problem
procjene snage posade u tvravi. Ve 1545. u popisu se spominje palanka, no nije
sigurno da je bila sagraena ve prije 1540. U razdoblju 1541-43., moda ve
odmah nakon pada Budima, prekomandirano je s podruja kojim je vladao
Mehmed-beg mnogo vojske u Budim. Od toga je iz Poege poslano 100, iz
Kaptola 50 i iz Kutjeva 100 belija15. Ne znamo koliko ih je ostalo, jer ovo nisu bili
svi. Belije su istaknuti konjanici plaeni u gotovu specijalizirani za provale
Za preraunavanje kejlova penice i drugih itarica u kilograme, te pretvaranje ostalih stavki
desetine i drugih dabina, ukljuivo novane, u tzv. "ekonomski ekvivalent penice" ("e.w.e."),
usp. Bruce McGovvan, Food Suppfy and Ttuation on the Middle Danube, 1568-1579, Archivum
Ottomanicum I, Budapest 1969, 139-196. Postupcima koje pisac primjenjuje moe se prigovoriti,
ali boljih zasigurno nema. Drim da i ovakva razmjerno gruba preraunavanja ipak dovoljno
upuuju na stvarne koliine i omjere.
15
MXT557.

38

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

na neprijateljsko podruje ("Beslic dicuntur equites cerniti qui faciunt excursiones") . Arslan-beg je doista mogao skupiti u Poegi tisuu konjanika ako
zamislimo da su mu na raspolaganju stajali svi belije u sandaku (jo oni iz
Broda, akova, Gorjana i Podgoraa). Oni bi, budui da nisu poput "uvara
tvrava" (mustahfiza) ljudi koji su se jae uklopili u mjesne prilike, uvijek mogli
biti prebaeni nekamo drugamo. S definitivnim prestankom statusa pograninog
podruja za srednje Podunavlje 1541/43. upravo je mnogo belija prebaeno da
slue u Budimu pod Mehmedom Jahjapaiem, od svibnja 1543. beglerbegom i
paom. Usporeujui broj poekih belija sa slinim brojkama za druge tvrave u
regiji, moramo pretpostaviti da je uz njih stajalo jo jedanput toliko belija koji
nisu prekomandirani te moda i dvaput toliko drugih lanova posade. Ako bi se
radilo o ve pretpostavljenih 150 muslimanskih "odoma-enih" boraca (raun
prema ihtisabu), onda bi muslimanskih, uvjetno reeno kua, bilo blizu 350, dok bi
obitelji bilo moda i stotinjak manje.
Meu belijama znatan je dio bio obiljeen oznakom vjerskog, teritorijalnog
ili "strukovnog" porijekla. Jedanaestorica su zapovjednici, 11 s oznakom divane,
26 obraenici, 1 sin janjiara, 8 iz Bosanskog sandaka, jedan iz Zvor-nikog,
jedan iz Kamengrada (Kliski?), i 1 kranski vodi. Oznaka divane upuuje na
pripadnike skupine oznaene rijeju deli ("delije"), koji ini se da nisu proli
stroge kriterije za dodjelu timara, te su, katkada i po kazni, poslani meu tvravske
posade17. Jedan je od zapovjednika sin poekoga dizdara. Veliko je iskuenje da
zapovjednika belija, Murad-agu (dnevnica 25 aki), izjednaimo s Murad-agom
iz biljeaka o posjedu raznih parcela iz kasnijih popisa. Samo je jedan Murad-aga
koji se kao posjednik spominje 1540. pa i kasnije, dok se u sljedea dva deftera
pojavljuju i neki detalji o njemu. Neke od svojih brojnih posjeda kasnije je prodao,
jedan nije valjano posjedovao, i konano je, vjerojatno sredinom pedesetih godina,
umro bez nasljednika (jednu je parcelu prodao Ulama-pai koji upravlja
sandakom 1550-53).
Kaptolski su belije bili stavljeni dijelom pod komandu gorjanskog, a dijelom
kutjevakog age. Kutjevaki Berak-aga (dnevnica 40 aki) drao je 1540. mezru
Sveti urad (danas selo Kula) koju je kasnije prodao. Jo 1561. u Kutjevu je ivio
njegov sin Sulejman. Kutjevaki je odred belija osobito zanimljiv. Od deset
buljuka est je imalo za zapovjednike osobe s oznakom divane, dvojica su boraca s
oznakom "saravlii" ("Sarajlija"?) dvojica su kon-juari ("mirahor"), a jedan je
upisan ali, ga nema na mjestu. Taje "kanjenika" postrojba ojaana ve
spomenutom kaptolskom skupinom od tri buljuka slinog profila, tj. svakom je
zapovijedao po jedan divane.
10

Laszowski, op.cit. I, MSHSM 35, Zagreb, 1914,157.

17

Claudia Romer, Osmanische Festungsbesatzungen in Ungam zur Zeit Murads III, Schriften
der Balkan-Kommission, Philologische Abteilung 35, Wien 1995, 43-45.

39

II.
Postanak kasabe

Nahije
Sada je (1545. g.) slika upravne podjele neto stabilnija, s tim da su
zabiljeene nahije Poega, Gnojnica, Svilna, Hrueva, Granice, Kutheva, Kamengrad i Orljavska - vie nego ikada poslije toga. Ima svojevrsnih teritorijalno-politikih nejasnoa glede granica samog kadiluka, jer ako se ne radi o
nemaru, onda iz popisa proizlazi da su kadiluku bila prikljuena i neka podruja
osvojena 1543. To bi znailo da jo treba ovoj skupini nahija pridodati Voin.

Zamah kolonizacije na selu 1541/43-1560.


Ovaj put su prinosi penice i jema a i prihodi od njih znatno porasli u
apsolutnim iznosima (oko tri puta), to je u vezi s naglim poveanjem ukupnog
stanovnitva kadiluka (77% za krane, a svih zajedno vjerojatno osjetno vie).
Poveanje bi bilo etverostruko ako se pribroje proso i zob. To se vidi i po vie
nego utrostruenom broju mlinova te smanjenoj pristojbi. Proporcionalno je
dolo do osjetnog porasta proizvodnje penice i jema (od 14,5 na 24 kejla po
kui) i poveanja uloge prosa i zobi. To je povezano s uvoenjem timara, jer je
spahijama zob potrebna za konje. Mogue je da se zajedno s tim poelo
zahtijevati i izvanredne dabine u naturi (tzv. avariz-RUZUl), tO maci prije,
svega penicu i jeam, pa je pojaan uzgoj prosa koje toj obvezi ne podlijee.
U ovom je razdoblju takoer dolo do smjetanja janjiara u poeku tvravu,
pretpostavljam njih pedesetak (podatak iz 1555/56.). Svaki je imao sluiti tri
godine, kada bi ga zamijenio novi. Osim plae i prava na jednu aku i oku mesa,
40

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

oni su imali i pravo na kejl penice mjeseno (ili novanu protuvrijednost) 18.1 tu
okolnost treba uzeti u obzir kada razmatramo oscilacije u proizvodnji itarica,
odnosno dabine seoskog stanovnitva.
Kako protumaiti okolnosti u kojima dolazi do ovako dubokih i naglih
promjena? Nakon pada Budima 1541. te novih osvajanja i pomicanja granice
1543. kako u Ugarskoj tako i u Slavoniji nije vie bilo razloga za dulje odravanje
krajikoga statusa. Ovo to prije to je vlastima uspjelo privui znatan broj
kolonista. Imena tih ljudi ista su kao i imena stanovnika koji su registrirani 1540.
(ak se ini da je neto manja zastupljenost onih imena i likova koji -barem laiku zvue "dinarski", odnosno "balkanski"), pa moramo pomiljati i na djelomini
povratak starosjedilaca. To bi znailo da oni nisu izbjegli odvie daleko, no kamo i
da li uope na teritorij pod kraljevskim nadzorom, ne moemo znati. Prema
defterskim biljekama vrlo ih se malo vratilo na svoje batine bez ostalih bivih
stanovnika, tek nekoliko pojedinaca, individualno ili po dvojica-trojica. Tada bi
novi posjednik morao njima prepustiti dio mezre ili iftluka. ini se da je velika
veina dolazila skupno u naselja koja su se koliko-toliko odrala u vremenu
katastrofa, odnosno na pustoseline gdje su mogli zadobiti posjed nad svim
batinama. U popisu iz 1545. naseljenih je mjesta (ne raunajui grad) ak i manje
negoli 1540. (62 prema 74). Neki su se dakle starosjedioci vraali, a dijelom su
kolonisti sa statusom koji je imao nekih slinosti s vlakim (a da sami nisu nuno
bili ni porijeklom Vlasi) dolazili iz prekosavskih krajeva, posebice s podruja Soli
i Usore, nastavljajui tako proces zapoet ve nakon 1521.
Podjela prihoda izmeu sandakbega i spahija koji se sada pojavljuju znaila
je u neku ruku i pojaavanje islamizacije. Ona je meu mjesnim starosjedilakim
ivljem bila do tada vrlo slaba. U prva dva popisa zajedno na selu ivi jedva dva
tuceta muslimana, a ni ti nisu svi lokalni obraenici. Takvih je bilo vie meu
vojnikim staleom, samo to onda veina njih po svoj prilici nije mjesnog
podrijetla. Spominju se knez Sinan spahija i njegov brat Ali kao sinovi kranina.
U kasnijem se popisu javlja jo jedan primjer mjesnog obraenika (Husein sin
Ivania Petrovia kojem je otac ostavio posjed). No takvi su sluajevi vrlo rijetki.
Morali bismo raunati s veim brojem obraenika meu zarobljenicima
-robovima, koje pojedini zapovjednici dovode na svoje posjede kao radnu snagu.
Poega je bila veliki trg za prodaju robova (1545. pedeset tisua aki "carske
petine", to znai nekoliko stotina robova godinje). Moemo zamisliti da su jak
poticaj tome dala osvajanja 1543.
Jedna od najvanijih mjera "normalizacije" bilo je i ukinue zakupnih
iftluka, kako bi se oslobodila naturalna i novana sredstva koja su nedostajala
18

Barkan, Omer Liitfi, Istanbul Saraylarma aitMuhasebcDeftcrleri, Bclgclcr IX/13, Ankara 1979,
46. O broju janjiara moe se nagaati prema navedenoj najamnini za tovarne konje i mazge koji
mogu ponijeti tovar odreene teine (u ovom sluaju tovar aki za plae). O janjiarima koji slue
smjenu (nobetgi) v. Pakahn, Mchmet Zeki, Osmanli Tarih Devimleri ve Terimleri Sozlugii II,
Istanbul 1983, 705.

41

Prvi dio

spahijskim nadarbinama i gradu to se razvija. Drava je pak smatrala da moe


nametnuti viu filuriju, te je ona poveana na 60 aki s dodatkom vojnice ("sefer
filurija") od jo 60 aki. To se u tekstu kanun-name pravda "ustaljenim obiajem",
dakle mogli bismo smatrati da se odnosi na situaciju iz "Despotova vremena",
barem kakvom je vidi kanun iz ranijeg popisa. No puno je eksplicit-nija uputa
popisivau iz 1545. koja kae da su prigodom popisivanja sandaka "nedavno"
ispitani "kraljevi zakoni" pa je ustanovljeno daje stari obiaj ubrati od kue dukat i
itnu desetinu, a kada vladar ide u rat jo po dukat od 50 aki 19. Porezno je
optereenje u samom defteru vee (2 x 60 aki), a desetina je proirena na vino,
dok za naplatu pristojbi nije traen "kraljevski" presedan. Mjera s posve izravnim
ciljem da se ustanovi klasini timarski sustav bilo je ukinue "pluga" kao mjerila
osnovnog naturalnog podavanja i zamjena ovog rjeenja desetinom 20. Oivljavanje
naputenih selita prati dodatno uvoenje pristojbi od svinja te ponegdje na lan i
konoplju (sirovina za tkanje).

Kasaba oko 1550. - oko 1560.


Popis iz 1545. jo uvijek ne obuhvaa gradsko muslimansko stanovnitvo.
Znai li to daje muslimansko nevojniko stanovnitvo jo uvijek malobrojno? Iz
defterskih biljeaka znamo za nekoliko muslimanskih stanovnika u Poegi, od
kojih je vie njih s civilnim zanimanjima. Uz vojne zapovjednike i njihovo ljudstvo
- sandakbega sa svojim vojvodama i svitom, dizdara, njegova zamjenika, age i
odabae, uvare tvrave, azape i topnike tako se spominju imam, hoda, katib,
bozadi, zidar, hamamdi, potkiva i sedlar, s profesionalno neobiljeenim
osobama ukupno tridesetak. Vjerojatno svi jo ive u istonom dijelu grada koji se
naziva mahalom "tvravskog ovjeka" (Hisar eri). Meu kranima uz funkcije
mitniara, kneza i teklia kao zanimanja koja se sigurno mogu identificirati jesu
papuar, brija, koar, sedlar, dva kramara i dva zidara. Vjerujem da bi se jo dvije
ili tri oznake mogle protumaiti kao zanimanja, ali ih je teko proitati, ili objasniti
(npr. "ptiar"). Jedan bi graanin po imenu Dragi, koji se, izgleda, javlja ve
1540. a nosi (nejasnu) oznaku zanimanja, mogao biti otac Radia Dragievia koji
se kao "mercator Posegae" 1553. zaduio kod Dubrovana za znatnu sumu novca 21.
Vei broj upisanih zanimanja u odnosu na prvi popis ne znai nuno "gradskiji"
znaaj naselja. Ta pojava prije govori o fluktuaciji stanovnika. I knez je novi, a
novopridole stanovnike treba oznaiti nazivom zanimanja prvenstveno radi lake
identifiiy

Kaldy-Nagy, Gyula, The Administration ofthe Sanjaq Registrations in Hungary, Acta Orien-talia
Hungarica XXI, Budapcst 1968,193.
2
^ urev, Branislav, Poeka kanun-nama iz 1545. godine, Glasnik dravnog muzeja u Sarajevu, N.
s. drutvene nauke 1, Sarajevo 1946, 134.
Tadi, Jorjo, Dubrovaka arhivska graa o Beogradu, I (1521-1571), Beograd 1950, 226. Dug je
iznosio 8369 aki.

42

Poega i Poestina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

kacije za potrebe poreznih nadletava . Dakle, oni uz ija imena ne stoji oznaka
zanimanja gotovo su sigurno takoer obrtnici ili se bave nekim oblikom trgovine.
ini se da se u sastavu muslimanskog stanovnitva nije mnogo toga
promijenilo. Spomenuta zanimanja vezana su uz potrebe vojske ili vjere (osim,
eventualno, bozadije). Tako je sasvim mogue da se tu nije nita bitno promijenilo
u odnosu na raniji popis. Grad je dodue moda ve prije 1541. imao hamam i
karavansaraj (zadubine Gazi Husrev-bega), pa je uputno pomiljati i na osoblje tih
ustanova, a do popisa 1545. Mchmed-beg je dao podii uz postojeih 15 jo 60
novih duana. Oit je snaan zamah izgradnje. Svakako je bilo vie od tri zidara
koje smo identificirali. No vjerojatnije je da su trgovali vie krani, odnosno
trgovci koji bi u pazarnc dane koristili duane, negoli muslimani. "Varo" kao
etvrt u ranom razdoblju turske Poege mogli bismo prema tome traiti u
zapadnom dijelu teritorija unutar srednjovjekovnih bedema (ili njihovih ostataka),
s tim da su krani koncentrirani junije, dakle na prostoru glavnog trga, za koji se
i kae daje u varoi, i oko njega, a muslimanski se svijet poinje iriti u
sjevernijem dijelu. Slino e vrijediti i za obrtnike. Da je tomu tako svjedoi i
izostanak spomena koje druge mahale osim tvravske, te usporedba oznaka
zanimanja muslimana i krana. Kod prvih medu otprilike 150 imena koja
zatjeemo da se spominju uz posjednike nekretnina bilo u gradu Poegi bilo
posvuda drugdje svega etiri pripadaju osobama koje vode neki obrt, od ega su
sigurno u gradu samo dvojica, dok se ne javlja nijedan trgovac. Ipak izgleda da je
vojniko muslimansko stanovnitvo bilo donekle i poslovno aktivno barem u
novanim poslovima (zajmovi i si.), prije svega na temelju svoga vlasnitva
nekretnina. Neki Junus (da li Junus vojvoda iz prva dva popisa?) iz Poege morao
je 1552. isplatiti 100 zlatnika Mehmedu ehaji, povjereniku nekog poduzetnika iz
Peuha, vjerojatno kakvog gospodarski jaeg zapovjednika. 23
Gradski su prihodi razmjerno malo poveani ako se usporedi iste stavke u
oba popisa koje se odnose na proizvodnju. Prema 128 kejla desetine 1540. sada je
sandakbeg primio 135 kejla (penice i jema 92 kejla) i to raznovrsnijeg sastava.
Veliki je skok, meutim, ostvaren u trnim i sudskim pristojbama, to moe znaiti
da su se ito i drugi agrarni proizvodi sada u poveanom opsegu izvozili preko
trga u Poegi. No taj bismo porast radije pripisali poveanim potrebama grada,
kadiluka pa i ire regije za robom iz udaljenijih i stranih
Da upisana zanimanja nisu sva, pa ak ni veina zanimanja kojima se stanovnici bave u vrijeme
popisa prvi je iscrpno u jednoj defterolokoj studiji dokazao Heath Lowry, The Ottoman Tahrir
Defters as a Source for Urban Demographic History: the Case Study of Trabzon (ca. 1486-1583),
Los Angeles 1977. (neobjavljena disertacija), str. 71 i drugdje.
Petritsch, Ernst Dieter, Regesten der osmanischen Dokumente im osterreichischen Staatsarchiv
I, Mitteilungen des osterreichischen Staatsarchivs, Wien 1991, 73.

43

Prvi dio

krajeva. Proizvodnja vina u gradu i s njom povezane dabine poinju se sada


smanjivati.
Za Poegu kao gradje u godinama nakon 1550. najvaniji dolazak znatnog
broja muslimanskih obrtnika, inovnika i obrazovanijih ljudi. Tada zapravo i
nastaje kasaba, muslimanski grad. To doseljavanje nije bilo toliko spontano,
koliko prisilno, sukladno dravnim ciljevima da ojaaju vanija vojna i upravna
sredita. Nakon 1548. naglo se smanjuje broj kvalificiranih majstora u gradovima
sjeveroistone Bosne (Zvornik i dr.). Oni su morali pripomoi pretvaranju
donedavnih graninih utvrda i varoi u Srijemu, Slavoniji i Ugarskoj u islamske
gradove kao kljuni element dubljeg ovladavanja teritorijem negoli je to puka
nazonost gradske posade24. U gradu se poetkom pedesetih godina pojavljuje i
dervika tekija koju je utemeljio Ulama-paa. O pripadnosti raznih skupina dervia
u slavonskim gradovima pojedinim redovima openito se malo to moe rei, no
budui da je na sjeverozapadnim granicama Carstva vrlo snano bio zastupljen
halvetijski red, vjerujem da su dervii u Poegi bili preteito halvetije, to vie to
iz neto kasnijeg vremena imamo jasnijih indicija o halvetijstvu.
Tako se pojaala graditeljska, trgovaka pa i kulturna djelatnost. Sve se to
osjea neizravno i iz dopunskih izvora koji dolaze u prvi plan jer popisa iz tih
godina nema. Koje bismo linosti i ustanove izdvojili kao one to su dale najvei
doprinos pretvaranju Poege u jae sredite s dominantnim obiljejima islamskoga
grada? Nakon najranijeg razdoblja u kojemu vidimo samo tvravu, varo - i
Mehmed-bega, na vidjelo dolazi, usporedno s mjerama drave i vie linosti koje
kreativnim zahvatima mijenjaju sliku Poege. To su ponajprije ljudi iz Husrevbegova kruga, moda sandakbeg Murad-beg i Ferhad-beg sin Husrev-begova
subae Iskendera, Ulama-paa i njegovi sinovi, te dugogodinji dizdar Hadi
Mehmed-aga.
Dostaje nejasno pitanje postanka Husrev-begova vakufa. U vrijeme popisa
1545. svakako postoji hamam (spominje se hamamdi), ali nije spomenut kao
vakufski objekt, jednako kao i Husrev-begov karavansaraj i duani. Meh-medbegovi su duani bili jo njegovo privatno vlasnitvo, a ne vakuf. Ne znamo zato
se samo oni spominju. Teko da su hamam, karavansaraj i duani sagraeni, pa
uvakufljeni u vrlo kratkom vremenu do Husrev-begove smrti (1538/40? - 1541.).
U nesigurnim prilikama prvu godinu ili dvije teko da je od tih objekata bilo
znatnijeg prihoda - ako su uope tada podignuti! Moda je Husrev-beg pred smrt
stekao zemljite i zapovjedio izgradnju objekata, ne doekavi kraj posla. Tako je
vjerojatnije da su ti objekti ukljueni u Husrev-begov vakuf u vrijeme Murad-bega.
No jasnoga odgovora za sada nema.
Handi, Adem, O irenju islama u sjeveroistonoj Bosni u XVi XVI vijeku, Studije o Bosni,
Istanbul 1994, 71 (pretisak istoimenog rada objavljenog u Prilozima za orijentalnu filologiju
(POF) XVI-XVII, Sarajevo 1966-67.).

44

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

Posredno s Husrev-begom ima veze i pretvaranje niza parcela u vakufsku


zemlju. Njegov bliski povjerenik Ferhad-beg sin subae Iskendera kupio je prije
1545. dvije mezre u Poekoj nahiji, a zatim, nakon te godine vei broj takvih
nekretnina u nahijama Kamangrad i Orljava. Sve ih je potkraj pedesetih godina
uvakufio, prve (Ivan Dol, srednjovjekovna Odolja) za odravanje damije u
epu, nekoliko od onih iz druge skupine za damiju u Jajcu, dok za ostale
znamo samo da su postale dijelom njegova vakufa bez navoda o konkretnoj
namjeni. To su i jedine zemljine parcele u vakufskom statusu za koje znamo
izvan grada Poege s okolicom.25
Ulama-paa je u Poegi podigao tekiju ("Paina tekija"), a njegov sin
Donmez-beg turbe. Donmez-beg je sam posudio novac koji je nedostajao za
izgradnju turbeta dizdara Ahmeda, a mogue je da je utemeljio i vakuf (jer je
novac kasnije posuivan i iz sredstava turbeta). Iskender-beg, drugi Ulamapain sin i budui poeki sandakbeg takoer je posuivao dizdaru Ahmedu,
i to kunina krzna . Sve vie se osjeala i poduzetnika aktivnost bogatog i
spretnog dizdara Hadi Mehmed-age o kome e biti jo rijei. U ovim je
zbivanjima on svjedoio (1557. g.) na sudu u Sarajevu u sluaju dugova koje je
ostavio pokojni dizdar Ahmed, koji je umro na hodoau. Poetkom je toga
razdoblja (oko 1546-1550) sagraen i ljetnikovac Bali-bega Malkoevia. Ovaj
je Bali-beg moda sagradio i mesdid u selu Vidovac, koji se kasnije pribrajao
poekim damijama .
Ako Husrev-begov vakuf i jest postojao i djelovao ve 1545., a moda i
neto ranije, ostaje injenica da do poetka pedesetih godina ne samo Poega,
nego ni gradovi u Slavoniji i Srijemu openito nemaju izrazitih obiljeja islamskih centara obrta, trgovine i kulture. Moda je presudna bila upravo godina
1552., kada je dolo do novih veih osvajanja: azma-Virovitica-Fulek (Filakovo) i posebice Temivar. Nakon toga posvuda sjeverno od Dunava i Save niu
namjesto "tvrava/varoi" kasabe, gradovi s jaim islamskim jezgrama zanatsko-trgovakog i vjersko-prosvjetnog ivota.
" O ovom Ferhad-begu v. Handi, Gazi Husrev-begovi vakufi u teanjskoj nahiji u XVIstoljeu,
o. c.,173-174(pretisak iz Anala Gazi Husrev-begove biblioteke II-III).
2" Veinstein, Gilles, Les pelerins de la Mecque a travers quelques actes du qadi de Sarajevo
(1557-1558) Turcica XXI-XXIII (1991), 488-89.
2' Vrijedna je panje biljeka u TT 351 o oslobaanju muslimana u Vidovcu nekih nameta,
posebice "slube zapovjednicima" i devirme. Ako se danak u krvi ne uzima od muslimana,
napomena je izlina. Ako pak vrijedi "povlastica" kao u Bosni da muslimani predaju djeake,
onda ova skupina nije tom odredbom povlatena, nego "zakinuta". Manji dio upisanih osoba
(moda petorica) mogli bi biti konvertiti, no to nije dovoljno da se osoboenje povee s prijanjim
statusom, to prije stoje ono sada dodijeljeno "zbog danononih molitava", tj. zbog nekog interesa
vlasti da u tom selu razvija islamski nukleus. Vjerojatno su svi vojnici, jer su upravo njih vii
zapovjednici nerijetko tjerali na rad u vlastitu korist. ini se da za sve muslimane davanje djeaka
u devirmu nije nuno i uvijek predstavljalo neto poeljno.

45

III.
Vrijeme Hadi Mehmed-age
(1560. -1590.)

"Rang kasabe"
U popisu iz 1561. Poega se jo ne naziva kasabom, no drim da je ve
imala takav tretman. To podrazumijeva muslimanski grad s preteito civilnim
stanovnitvom manje do srednje veliine, te se tako potvruje pretpostavka o
razmjerno slaboj nazonosti nevojnikog muslimanskog elementa do poetka
pedesetih godina. Dodue ve 1545. u biljeci o gradskim panjacima rabi se
naziv "sehir", no to nipoto ne znai daje tada postignut rang "ehera", veeg
muslimanskog zanatsko-trgovakog sredita. Naziv "eher" ovdje je mogao biti
upotrijebljen gotovo sinonimno za grad koji ima (jau) tvravu. Uobiajeno
je shvaanje kako za status kasabe mjesto mora zadovoljavati neke preduvjete,
kao to su stalno naseljeno muslimansko stanovnitvo (demat), najmanje
jedna vea mahala, najmanje jedna damija u kojoj se obavljalo svih pet
molitava, molitve petkom i Bajramom i drala propovijed te trg, arija i tjedni
pazar. Priznanje statusa kasabe donosilo je oslobaanje od zemljarine i izvanrednih nameta29. Meutim, ini se da se vlastima urilo s priznanjem i prije
ispunjenja svih ovih uvjeta kada je rije o gradovima sjeverno od Save. U
Pretpostavka prema priopenju koje je podnio Tuncer Bavkara na 12. simpoziju CIEPO-a u
Pragu 1996.
29

Handi, O formiranju nekih gradskih naselja u Bosni uXVIstoljeu, o.c, 112 (pretisak iz POF
XXV, Sarajevo 1975.).

46

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

Srijemskom sandaku dosta je gradova tada dobilo taj status a da uvjeti nisu
bili zadovoljeni, to se vidi iz biljeaka u popisima. U Poekom je sandaku
vladalo slino stanje, s tom razlikom da nema nijedne biljeke o stjecanju ranga
kasabe, pa tako ni u dijelovima teksta koji se odnosi na Poegu. Jednostavno
nema upisa zemljarine. U svakom sluaju Poega je zadovoljavala sve kriterije.
Gradske etvrti
Vjerojatno su se nakon vremena podjele na mahalu - tvravu i varo
pedesetih godina pojavile i nove gradske etvrti, mahale nastale doseljavanjem
i grupiranjem novih stanovnika oko pojedinih objekata, uglavnom bogomolja.
No prvi su podaci o njima u popisu iz 1561., treem po redu. Pretpostavili bismo
da se relativna "mladost" poekih mahala - osim tvravske - oituje i u
tragovima terminoloke naravi. Mahale postoje, ali su jo uvijek obuhvaene
pojmom "demat", to kao oznaka za graane osim znaenja "skupina" moe
imati i konotaciju "novopridoli"30. Krani su pak jo uvijek stanovnici
"varoi", dakle onoga dijela grada to naprosto ne pripada tvravi, a ne neke
posebne mahale, ak ni "varo-mahale". Daje tomu tako, potvruje i posljednji
popis (1579.) kada su razlike nedvosmisleno istaknute.
Je li neto prije 1560. "mahala posadnika" (hisar eri) jednostavno preimenovana u mahalu "Carske damije"? Po svoj prilici samo jedan njezin dio,
dakle ue podruje oko tvrave, dok se druge mahale formiraju po pravcima
ulica od kojih neke najvanije i danas postoje. Vjerojatno u tom procesu nove
mahale poinju ukljuivati i prostor koji se do tada smatralo dijelom varoi.
Mahale koje se sada spominju jesu 1. asne damije, carske, 2. asne damije,
pokojnoga Jahja-pae, 3. mesdida krojaa Hasana, 4. mesdida katiba Muslihuddina, 5. mesdida Bali-age, 6. mesdida vojvode Kejvana, 7. mesdida Ali
Balija, 8. azapska, 9. varoka i 10. martoloka. Uz nabrojene bogomolje spomenut je i prostor za molitvu na otvorenom (musalla), no on je mogao biti u
funkciji i mnogo ranije.
Teko je poblie odrediti identitet osoba koje se pojavljuju kao utemeljitelji mahala. Moda bi se neto odreenije moglo rei o Bali-agi, odnosno
Ali Baliju. Iako susreemo vie osoba s takvim imenom, ipak neke kao da vie
odgovaraju toj ulozi od drugih. Tako bismo izdvojili Bali-agu, zapovjednika
vojnuka u sandaku31 s timarom od 12534 ake, koji je umro 1578. , a posjedovao je agrarne povrine znatne vrijednosti, koje su naslijedili njegovi potomci
Ali, Alemah i Fatima. Moe li njegov sin Ali biti identian s Ali Balijem, agom
iu

U citiranom djelu Lowry navodi i stav Halila Inalcika, da se dematom nazivaju ljudi pristigli
deportacijom (siirgiin), dok jo nisu rasporeeni po mahalama.
31
BOA, Istanbul, ADFE 42 - 17.
32
TT486.

47

Prvi dio

III demata azapa i titularom nadarbine od 6000 aki , ne znamo (vjerojatno


nije), ali ove osobe doista su jedine meu ostalima takvoga imena koje bi mogle
raspolagati gospodarskom podlogom i financijskim sredstvima da se pojave u
ulozi osnivaa mahala.
Doseljavanje i zanimanja
Ukupno je upisano 546 domainstava, od ega 75 kranskih. Polovica
stanovnika ima oznaku zanimanja, to bi moglo znaiti da su preteno novopridoli u odnosu na prethodni popis (i ovim bi se putem mogla poduprijeti
pretpostavka o 200-300 muslimanskih kua prije 1545). I varoki knez je
pridolica (prilac). Veina se tih ljudi to doselila, a to postala aktivnima u
poslu neto prije popisa, moda sredinom predesetih godina. Postavit emo
pitanje tko su i odakle su. Njih trideset estero (jedna je ena) su konvertiti, a
desetak je osoba oznaeno kao doseljenici (osam iz Bosne, jedan iz Kavseria,
dok za dizdara znamo iz drugih izvora da je iz dalekoga kraja). Samo je jedan
doseljenik profesionalno obiljeen (zidar iz Bosne, za razliku od drugih zidara).
To znai da e oznaka, primjerice, "Bosna" stajati uz ime samo onim osobama
koje ni po emu drugom nije potrebno isticati, pa je samo manji broj stvarnih
doseljenika izriito tako i oznaen. Za sinove konvertita ne stoji odakle su, no
posve je sigurno da veinom nisu mjesnog podrijetla. To osobito vrijedi za
imama, hodu i dvojicu katiba. Svakako je meu njima moralo biti i osloboenika. Lako je mogue da u tu skupinu spada i dosta onih kojima je otac
"Abdi" (skraenica od Abdullah, to je eufemizam za oznaavanje nemuslimanskog pretka34). Takvih je 29, pa bi udio obraenika od 65 moguih inio
nezanemarivih 13,8%. A ako suzimo brojku unutar koje traimo udjel potomaka konvertita na doseljenike kojih je moglo biti 200-250, tada bi ovih bila
etvrtina, pa i vie. Sa sigurnou nita ne moemo tvrditi, ali svakako treba
naglasiti da su naznaene situacije sasvim mogue.
Posebno je zanimljiv pokuaj analize muslimanskih imena s obzirom na
zanimanje i porijeklo. Inae najrairenije ime - Mehmed (Muhammed) nije na
vrhu ljestvice. Opi presjek pokazuje da prednjai ime Hasan, a za njim dolaze
podjednako esto Mehmed i Ali. No pogleda li se poblie imena osoba vojnikoga stalea, i to onih malo bolje stojeih (posjednika zemljinih nekretnina na
selu), onda e se zapaziti da izrazito dominira Ali, a potom Husein i Hasan.
Ovo ne mora znaiti neki poseban "heterodoksni" utjecaj, nego jednostavno
sklonost ratnikoga elementa izboru imena "idealnog ratnika-vjernika", kao i
to da se zapaa obiteljska vezanost uz vojniki zanat. Napokon kod konvertita
JJ

Ibidem.

Lowry, o. c, smatra da se konvertiti osim kao "sinovi Abdullaha" mogu javljati - ako se radi
o istaknutijima - i kao "sinovi Abdullatifa, Abduldabbara, Abdulkerima" i si. (druga Boja
imena/atributi).

48

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

se javlja neto tree: najvie "sinova Abdullaha" s "civilnim" zanimanjima zove se


Ferhad. Je li ovdje ime koje nije ni ranoislamsko, ni arapsko, pa ni "herojsko" (kao
to su Rustem, Saltxk i si.) diskretni znak veze s prolou? 35
Za polovicu potomaka "Abdullaha" (18) upisano je zanimanje. Oni bi mogli
pripadati novijim doseljenicima, dok bi profesionalno neobiljeeni mogli biti
stariji. Ako je tako (a slino se moe pretpostaviti i za ostale muslimane), onda bi
vea uestalost oznaka zanimanja znaila da se u odgovarajue dijelove grada
stanovnitvo intenzivnije doseljavalo uoi popisa. To su 1. mahala asne carske
damije i 2. Jahja-paina mahala. Jo u dvije mahale preko polovice stanovnika
ima upisano zanimanje: u mahalama vojvode Kejvana i katiba Muslihuddina.
Osim Jahja-paine mahale, ostale tri morale su se nalaziti u istonom dijelu grada.
ini se da u tom dijelu grada, moda pred istonim ulazom u grad podno tvrave
treba traiti i mahalu Ali Balija. Jahja-paa je sagradio damiju koncem etrdesetih
godina na zapadnoj strani izvan podruja opasanog zidinama (jedna je kua u toj
etvrti-ulici kraj potoka Vujaka, pa je moemo po tome ubicirati). Dakle, jo
uvijek je neto manje doseljavanje muslimana u stari prostor varoi, gdje se,
meutim, ve oblikuje mahala krojaa Hasana, moda i Bali-agina. Posljednje
dvije, nevelike mahale (azapska i martoloka) vjerojatno su se pojavile na
podruju izvan srednjovjekovne gradske jezgre unutar zidina.
Prema strukturi zabiljeenih zanimanja zakljuujemo o tome kakvi su profili
bili najvie traeni u Poegi poetkom ezdesetih godina. Naroito je zanimljiva
vrlo velika skupina od 49 krojaa, a zatim skupine trgovaca (13) i slastiara (10).
Pedesetak krojaa bilo je svakako previe za potrebe same kasabe, ak i onda ako
imamo u vidu vojnu posadu, sluge i robove kojih u popisu nema. No ne smijemo
gubiti iz vida kadiluk, u kojem, dodue, potrebe seljaka za jednostavnijom i
grubljom odjeom moe zadovoljiti kuna radinost, ali je tu i dodatnih 905 kua
muslimana u trgovitima Kaptol i Kutjevo te na selu. Kvalitetniji odjevni predmeti
predstavljaju statusne simbole i kod stanovnitva skromnijih mogunosti, te su
esto dostupniji od "dobrih konja" i skupocjenog oruja. Tako brojke koje govore
o nazonosti struka vezanih uz vojsku, posebice sedlarske, izmarske i oruarske,
a zatim i koarske i openito metalo-preraivake sasvim uvjerljivo slijede za
brojem krojaa. One su manje, ali su jo uvijek nezanemarive. Ni u oblinjim
kadilucima i njihovim sjeditima Poekog sandaka nema dovoljno krojaa. I u
tim gradovima brojke govore prije svega o doseljenicima, no i tada je teko
odbaciti dojam o realno slaboj zastupljenosti krojakog obrta (Brod - 103
muslimanske kue, 2 krojaa; akovo - 144/4; Orahovica - 210/10; Osijek 353/1!). Slino bi se moglo konstatirati i u sluaju mnogih drugih profesija. I
drugdje gotovo svi graani
Takva se struktura poneto razlikuje od prosjeka za ira podruja s dominantnim civilnim i
seoskim stanovnitvom. Usp. Kupusovi, Amina, Muslimanska imena u opirnom popisu Bosanskog
sandaka iz 1604. godine, POF 40/1990, Sarajevo 1991, 267-308.

49

Prvi dio

ive od neagrarnih djelatnosti (to jasno pie uz popis Broda), no to je vjerojatnije


vie trgovina poljoprivrednim proizvodima, a manje zanati. Te kasabe manje
privlae doseljenike, moda ne toliko one "spontane", koliko "usmjerene odozgo".
Samo u Poegi iznosi trnih taksi naglo rastu iz popisa u popis, dok drugdje
stagniraju.
Slino je i s kategorijom "trgovac" (tagir) koja je u drugim oblinjim
gradovima minimalno zastupljena. Taj naziv podrazumijeva veletrgovca skupom
robom (obino luksuznim tkaninama) koji putuje na veu udaljenost. Sluaj
ostavtine trojice poekih trgovaca u Dubrovniku (1592.) dobro ilustrira upravo
ovaj tip zanimanja36. Njihova je titula kao veletrgovaca glasila "hoda", tako da ta
oznaka ne mora nuno podrazumijevati uitelja u osnovnoj koli. Opseg i
vrijednost njihova poslovanja mogli su biti i vei od iznosa koji nam sugeriraju
podaci o trnim taksama, ali ne moemo ga procijeniti jer ono ne podlijee
propisima o pristojbama na bazaru (ihtisab).
Konano brojka od deset slastiara na oko 500 kua zajedno s visokim
prihodom od toenja osvjeavajueg napitka (1000 aki od bozahane) podrazumijeva naselje u kojemu se moe razmiljati i o malo eim i rafiniranijim
zabavama, proslavama i "drutvenom ivotu". Daje tako doista i bilo, svjedoi
prianje dizdara Hadi Mehmed-age o emu emo kasnije detaljnije govoriti.
Valja imati na umu da se dio graana bavio pljakom kao "privrednom
granom". U Poegi je zabiljeen jedan, a u Kaptolu dvojica starjeina haramija
koji slino akindijama poduzimaju provale na neprijateljski teritorij 37. Nasuprot
tome, pripadnici vojnikog stalea esto su se bavili trgovinom (ve spomenuti
dizdar bio je poduzetnik velikoga stila), ali i obrtom. U popisu se javljaju tri
janjiarska uglednika (base), od kojih je jedan kroja, a drugi trgovac.
Agrarna proizvodnja i pitanje vjerodostojnosti popisa iz 1561.
Ne bi bilo dobro zanemariti niz tekoa koje prate pokuaj utvrivanja vrsta,
volumena, raspodjele i vrijednosti agrarne proizvodnje a nisu ponekad otprve
uoljive te ih je razmjerno lako previdjeti. Najjednostavnije bi bilo uope se tim
pitanjem ne baviti, pa prepriavati izvore, ili ga "rjeavati" na razini primjedbi o
tekim "vremenima". No ako moemo identificirati prave tekoe koje proizlaze iz
karaktera izvora, ve smo napredovali. A one se uglavnom svode na pitanja: 1)
koliko je sam popis iz 1561. vjerodostojan i 2) je li temeljna mjerna jedinica,
istanbulski kejl, bila bazom izraunavanja desetine i poslije 1540., ili ne, i ako nije,
o kakvim se jedinicama radi?
Popis iz 1561. proglaen je nevaeim zbog nevaljane razdiobe poreznih
tereta. Stoga je sastavljen novi popis, dovren 1565., pa su se obveze poV. biljeku 31.
O ovim "haramijama" v. Pakakn, o. c, I, 737 (Haramilik).

50

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

danika imale ispunjavati na temelju stanja koje je u njemu "snimljeno". No taj


"korektni" popis nije sauvan, a u BOA se uva stariji, "odbijeni" defter (gayr-i
maqbsl). Krivcem se smatra, po optubama za nasilnitvo i samovolju inae
prilino ozloglaeni Ferhad-beg (Vukovi-Desisali) koji je, reklo bi se, "napuhao" prihode od desetine i pristojbi kako bi se njima podmirile potrebe financiranja
tvravskih posada38. K tomu je sam popis vrlo neitko pisan, s dosta prekrienih
mjesta kao da se radi o konceptu, a na poetku mu stoji prijepis, isto tako runo
izveden, stare kanun-name iz 1545. - kao da se slika socijalno-gospodarskoga
ivota u sandaku u proteklih petnaest godina uope nije promijenila. Konano je
provedbu valjanoga popisa osigurao srijemski sandakbeg Bajram-beg, no ta
verzija nije dostupna istraivau; vjerojatno se nee ni pronai. Sauvan je,
meutim, sumarni popis razdiobe nadarbina iz 1569. (TT 485), koji je pisao
iskusni i kaligrafiji vini zaim Behram, osoba zasluna za vie lijepo sastavljenih i
ispisanih deftera u regiji39. Taj bi dakle defter morao biti usklaen s "valjanim"
Bajram-begovim popisom od prije etiri godine. Iznosi u njemu koje moemo radi
kontrole sravniti s onima u "nevaljalome" defteru ne pokazuju nikakva odstupanja.
Takoer znamo da su tvravske posade ipak dijelom dobile nadarbine, premda se
Bajram-bcga 1564. upozorava da sandak nije "dovoljno rentabilan" da podnese
takav teret40. Vjerojatno dakle ni "bolja" verzija popisa, ona iz 1565, ne odstupa
drastino od iznosa koje imamo na uvidu. Po svoj se prilici sredinja vlast pomirila
s nemogunou da istodobno udovolji kako naelu da ne preoptereti raju, tako i
onome da se plae za vojsku moraju podmiriti na svaki nain. Vjerojatno su
konano na gubitku bili i raja i posadnici. Uza sve to ne vjerujem da su odstupanja
od stvarnosti tolika da bi izvor bio neupotrebljiv. Ni Ferhad-beg ne bi umjesto
tisue aki prihoda upisao dvije ili tri. Prije bi se radilo o eventualnom upisivanju
realno oekivanog prihoda, posebice itne desetine. Teko da bi netko krivotvorio,
barem u ozbiljnijoj mjeri, broj kua, posebice u gradu. Konano, analiza samih
defterskih podataka u kontekstu razvojnih tendencija koje se nadaju iz prethodnih
popisa - pa i potonjega iz 1579., potvruje uvjerenje da slika nije toliko iskrivljena
da bi to bitno naruilo utemeljenost zakljuaka.
Problem kejla kao mjerne jedinice jednako je sloen. Od njegove protuvrijednosti u kilogramima zavise spoznaje o gospodarskim i drutvenim tren^ Opaska o neuspjelom popisu za koji je najprije bio zaduen kadija Skopja (umro), zatim Ferhadbeg pa Bajram-beg, pisana je 1565, i stavljena na poetak "nevaljalog" deftera iz 1561.
-" Osobu zaima Behrama na temelju defterskih podataka prikazuje Fazileta Hafizovi: Onekim
vakufima u Slavoniji u XVIstoljeu, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke XV-XVI, Sarajevo 1990,
19-25. Ovome treba dodati i to da je zaim Behram bio i defter emini u Budimskom ejaletu, pa je u
tome smislu jasnija i njegova funkcija popisivaa. Usp. Halasi-Kun, Tibor, Sixteenth-Century
Turkish Settlements in Southern Hungary, Belleten XXVIII, Ankara 1967,1-72.
' Cviko-Hafizovi, Grad Poega kao sjedite Poekog sandaka - urbani i privredni razvoj u 16.
stoljeu, Institut za suvremenu povijest, Povijesni prilozi, Zagreb 1994, 54.

51

Prvi dio

dovima. U prvom popisu na snazi je istanbulski kejl od dvadeset oka x 1,283 kg


(preko mjere "lukno" od po osam kejla). U "nevaljanom" defteru nemamo nikakvih
vijesti metroloke naravi, dok posljednja kanun-nama 1579. kae kako je u
Poekom sandaku uobiajen kejl od etrdeset oka. Znai li to da su 1545. i 1561.
zabiljeeni iznosi mjereni mjerom razliitom od one iz 1540, da bi zatim 1579. bili
mjereni mjerom dvostruko veom od istanbulske (40 oka = 51,312 kg)? Jasnog
odgovora nema, no ako se drimo te pretpostavke, dospijevat emo u manje
kontradikcije nego da smo odabrali neki drugi put. Sigurno je da je nakon 1540. u
sva tri popisa u Poetini primijenjen isti kejl, jer je kadiluk jedan - bez obzira na
to koliko oka kejl mjerio. Zatim, teko da su 1545. pa donekle i 1561.
"kancelarijske" cijene za ito u pojedinim kadilucima odreivane matematiki
tono na temelju lokalnoga kejla, jer je on jako oscilirao (35-100 oka, kao to
emo jo vidjeti) a ove cijene pokazuju znatno manju amplitudu (1540. nikakvu,
1545. gotovo nikakvu dok, se 1561. ona kree od 12 do 20 aki). Najvei skok
dogodio se upravo u Poekom kadiluku, pa to moemo povezati s uvoenjem,
odnosno poveavanjem broja timara i ograniavanjem proizvodnje ita. Zato
bismo pomiljali na to da slijed od 8-10-20 aki treba shvatiti tako, daje 1545. jo
jednom primijenjen istanbulski kejl, a onda mu je 1561. Ferhad-beg udvostruio
cijenu kako bi se nominalno poveao fond nadarbina. Tada bi bilo lake shvatiti
ogorene prosvjede timarnika, opoziv deftera i novi, ko-rektniji popis 1565. (u
kojem se ve mogao pojaviti kejl od 30,35 ili 40 oka, usp. odlomak "Kontroverze
oko posljednjeg detaljnog popisa"). Taj je popis ve mogao imati i kanun-namu
sastavljenu sukladno novim prilikama, pa da u njoj ve bude i odredba o
"zaputenom selitu", kako sugerira zakonska odredba na tu temu iz posljednjeg
popisa.
Iako to s ovim nije u izravnoj vezi, potrebno je jo objasniti oscilacije u
pristojbi na tapiju u okviru gradskih dabina. To pitanje, poevi od samog
znaenja "tapije" kao stavke u sumi redovitih dabina - a ne kao pristojbe i
popratne isprave kod prijenosa prava na posjed - nije u meni dostupnoj literaturi
zadovoljavajue protumaeno. Ta se stavka u akama kretala ovako: 1540. - 0;
1545. - 30; - 1561. - 400 i 1579. - 300 (tom prilikom zajedno s pristojbom od
voa). Ako se shvati kao taksa na zaposjedanje zemlje koja se daje "u tapiju" kao
na drabi, onda bi imalo smisla zakljuiti kako se i iz nje vidi intenzitet
doseljavanja 1561. i neto manje 1579., ali se ne moe odrediti njezina visina.
Budui da je spajana s pristojbom od voa u iznosu od 2 ake po kui, ta je dabina
- kao dio nadarbinskih prihoda - moda iznosila isto po dvije ake po doseljeniku
(?) na ime "manipulativnog troka". Nekoliko ostalih "malih" dabina, poput
baduhave, isto tako zasluuje osobitu panju, jer se u tim naoko manje vanim
stavkama esto krije mogunost vrijedna uvida.

Proizvodnja i porezi u gradu


Suma poreza u gradu 1561. znatno je via od razine iz 1545. (11348: 5520
aki). Ta se razlika moe protumaiti doseljavanjem novih 150-200 obitelji,
52

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

veom orijentacijom na uzgoj penice meu itaricama (bogatiji grad troi vie
peninog kruha), dvostruko viom cijenom kejla penice, upola veom cijenom
pinte vina i nizom novouvedenih pristojbi. Nove mlinove podigli su muslimani:
"carski sluga" (emin mukata) Firuz-beg obnovio je pet vodenica na zemlji
Mehmcd-paina vakufa uz Orljavu (ti mlinovi nisu morali izravno sluiti potronji
graana), dok su dva mlina u gradu drali naelnik Jahja-paine mahale Ferhad
mlinar i slastiar Jusuf b Ali. Ortatvo ove dvojice dobro bi se slagalo sa slikom
grada koji ne doivljava tek mehaniki rast, nego i porast kvalitete ivljenja, ma
koliko skroman.
U kranskom se dijelu stanovnitva primjeuje neto jaa orijentacija prema
agraru u odnosu na prethodni popis, no time se nita nije bitno promijenilo.
Poveanje uzgoja itarica ne prati istom brzinom porast stanovnitva, pa ni sada
nije ni izdaleka zadovoljen minimum per capita. Iznosi su tek malo vii od onih iz
1545. Indikativan je i udjel desetine od penice u sumi poreza u akama, pri emu
se "normalom" za agrarno naselje smatra 25-35%, 41 a u naem sluaju on iznosi
oko 17%. Proizvodnja vina stagnira, to je povezano sa sve veim interesom
muslimana za vinograde (60 dunuma prema ranijih 40). Krani su ipak jo uvijek
preteito vinogradari, a udjel je vinske desetine u sumi poreza jo uvij ek vrlo
visok (40%; iznosi preko 15 % ve mogu biti znakom specijalizacije 42). Oni sada
dre 125 prema nekadanjih 25 svinja, ime su moda kompenzirali smanjenu
koliinu ita. K tomu su poeli i uzgajati povre i bilje za tkanje u kunoj radinosti
na njivama izvan okunice, ini se svi. Meu muslimanima j e pristojbu od bostana
moralo platiti samo etrdesetak domainstava, niti desetina kua. est puta vei
iznos pristojbe od konica govori o znatno pojaanoj proizvodnji meda i to
vjerojatno za potrebe samoga grada (eer i slatkii, emu se moe pribrojiti i suho
groe od muslimanskih vinograda). Ipak je i ona ispod seoskoga prosjeka.
Prihodi od trnih taksi poveali su se nejednako: mitnica za 62%, pristojbe od
nadzornitva za 53%, a taksa od privoenja na sud samo 20%. Pristojbe od
nadzornitva (ihtisab: mjerenje, vaganje, globe za prekraje u kupoprodaji i si.)
vee su priblino isto toliko koliko je vei i porast broja domainstava, to je
razumljivo. Mitnica daje vie, a tzv. ihzarija nie postotke porasta. U prihod od
mitnice ovaj put je vidno uraunata bavarina, to ne znai da se nije uraunavala i
ranije. U brojkama koje su navedene za mitnicu ogleda se sjedne strane pojaani
uvoz vrednije robe koju veletrgovci dovoze kao kolske ili konjske tovare s veih
udaljenosti i plaaju carinu; s druge strane djeluje i opi porast stanovnitva u
regiji, pa trgovci u svom poslovanju raunaju i na kupce koji iz ire regije dolaze
na trg u Poegu. Moemo pretpostaviti da su daleko naj-traenija roba bile
skupocjene strane tkanine, zatim zaini, kvalitetniji predmeti metalnog obrta i si.
Kiel, Machiel, Art and Society ofBulgaria in the Turkish Period, Assen/Maastricht 1985, 110.
Kicl, ibid.

53

Prvi dio

Selo i agrar do osamdesetih godina


Pokraj Poege kao grada u kadiluku susreemo prilino arenilo naziva za
naseljena mjesta i nenaseljene, ali gospodarski iskoritavane zemljine estice
(varoi, sela, mezre, iftluci, batine, zemini, izgoni i si.). Nerijetko se mijeaju
kategorije, posebice mezre i sela. U skupinu razliitih mjesta koja na ovaj ili onaj
nain imaju nedvojbeno agrarni karakter ulaze i trgovita koja se nazivaju varoi.
Uz njih moe, ali i ne mora, stajati utvrda. Meu njima prednjae Kaptol i Kutjevo,
neto manje razvijena bila bi Velika, dok su ostala mjesta koja se nazivaju
varoima do 1579. ili taj naziv izgubila (Pleternica), ili su izrazitije zaostajala za
prve tri varoi (Straeman, Vetovo i Gradite). Varoi su bile veinom vjerski
mjeovite s iznimkom Velike i Straemana, gdje muslimana uglavnom nije bilo.
Sela je prema posljednjem popisu (1579.) bilo 161, a slabije ili nikako naseljenih
zemljinih jedinica 134. Mezre i iftluci nalazile su se u golemoj veini sluajeva u
posjedu muslimana (uglavnom lanova tvravskih posada), dok su preostale
estice imale ee i kranske vlasnike. Ne bi valjalo shvatiti mezre i iftluke kao
znatnije posjede, veliine "boljeg" sela ili jo vee. Vrlo esto se u istim zapisima
estica naziva mezrom-iftlukom-zemljom-bati-nom sinonimno. Za iftluk se
esto kae da je u "nevjerniko vrijeme" bio batina (= sesija) nekog kranina.
Izgon znai naprosto njiva. Preteito se i radilo o parceli veliine njive ili dvije
("priblino dva pluga, jedan plug, gtin-luk"), s time da mezre donose neto vei
prosjeni prihod jer se na njima ponajvie uzgajaju itarice, dok vlasnik iftluka
nastoji proizvesti i druge plodine. Sto je jo vanije, iftluk je u najveem broju
sluajeva i realno manja obradiva povrina. To su obino batine po selima koje su
kranski vlasnici napustili, tako daje iftluk najee jedna od vie sesija istoga
sela. Zbog toga 1579. uz 81 iskljuivo ili preteito muslimansko selo imamo 73
kranska sela koja su vie mijeana no to se to ini na prvi pogled, jer je u veini
njih po jedno ili vie selita u rukama muslimana, koji rijetko na njima stanuju, no
na taj nain petina selita pripada drugoj vjerskoj skupini. U malom broju sluajeva
(ispod 10% od 164 iftluka) to je toliko veliko selite da na njega dolaze novi
stanovnici, a jo rjee iftluk obuhvaa cijelo selo, mezru ili pak vie njih s
dodatnim nekretninama (livade, njive itd.) ime poinje donekle nalikovati
vlastelinstvu. U posljednjem popisu ima dosta mezri koje se sada smatraju selima,
no na njima je vrlo malo kua i prihod se navodi samo sumarno. No rijetko se
izriito kae da je parcela promijenila status. Mezre su pak pustoseline ili "sela u
nastanku", to u pravilu imaju ime, zemljopisni su i povijesni entitet, dok je veina
iftluka geografski "bezimena". Za lokaciju iftluka 1561. godine tipina je
formulacija "u selu N.", a za lokaciju mezre "blizu sela (varoi) N.". No 1579.
popisiva se ne izraava tako jasno, pa za mnoge iftluke koji su ranije bili
oznaeni kao dijelovi sela sada kae da su "blizu sela". To ipak ne znai da ih ne
bismo smjeli pribrajati selu ako nas zanima njegova naseljenost i proizvodnja.
54

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

Svakako moemo zakljuiti da su posjednici iftluka u ovom razdoblju


zainteresirani za proizvodnju, jer bi se prema prosjeku vrijednosti prihoda od
iftluka u usporedbi sa seoskim prosjekom moglo rei da su age, odabae, pa i nie
rangirani pripadnici vojnike kaste ovako ili onako uspijevali doi do bolje zemlje
u selu. Po selima Poetine broj kua bio je 2-3 puta vei od broja batina (meu
koje moemo uraunati i iftluke), pa je prema tome vrijednost uroda na jednom
iftluku i pet puta nadmaivala urod "po domainstvu". Stoga bi vrijedilo
razmotriti utjecaj mnoenja iftluka na opadanje prinosa itarica, posebice u
kranskim selima. Sve to ne znai svuda i uvijek nuno siromaenje sela. Mogue
je da se dio stanovnika kranskih sela, onaj koji nije mogao nai gospodarski
primjerenog odgovora, odselio poetkom sedamdesetih godina. No oni koji su
ostali (650 kua prema popisu glavarine 1581.) nali su naina da pariraju
nepovoljnom razvitku, ini se jaanjem kunog obrta, svinjogojstva i si.
Broj mezri se smanjuje pretvaranjem u sela, a broj iftluka (kao i zemina i
dr.) u stalnom je porastu (mezre od 130 na 96, iftluci i dr. od 106 na 202).
Posjednik mezre ne moe, osim iznimno, obraditi na njoj vie zemlje no to
pripada jednom ili dvama selitima, pa zapravo potpomae kolonizaciju kao pionir.
Kad mezra postane selo, on moe dio koji je koristio zadrati kao iftluk, prodati
ga, zamijeniti itd. Trajnost i stabilnost posjeda u rukama jedne obitelji nije bila
velika. Samo je 33-34% potomaka posjednika iz 1545. petnaestak godina nakon
toga dralo iste mezre, iftluke, zemine 43 i dr. Oko 13% "normalnoga" prijenosa
prava onemoguila je smrt bez djece.To su ujedno i "isti sluajevi". Svi ostali
primjeri govore o prijelazu u posjed drugih osoba, i to ponajvie prodajom (31%).
Budui da su prodavai ee osobe viega poloaja (age), moemo pomiljati na
njihov primarni interes za trgovinu, pri emu bi prodajom doli do gotovine za
vee pothvate odnosno na to bili prisiljeni da pokriju dugove. Iz ovog kuta
gledano, pitanje o "poekim trgovcima" nikako se ne moe apsolvirati
konstatacijom o trinaest osoba u gradu upisanih s oznakom "tagir" (trgovac,
zapravo trgovac koji putuje na veim relacijama i uvozi vredniju robu). Ostatak
(blizu etvrtine sluajeva) mogao bi se svrstati u skupinu "razno". To su ponajvie
primjeri viestrukoga suvlasnitva, pri emu je od dvojice, trojice ili vie
prvobitnih posjednika samo jedna grana ostala ukljuena i 1561., dok bi se ostale
mogue linije prekidale na razne naine: smru i prodajom, no ima dosta sluajeva
fiktivnog posjedovanja, "naputanja zemlje", zamjene, poklona, "nestanka bez
traga", pada u zarobljenitvo i potiskivanja posjednika veom ponudom za uplatu
tapijske pristojbe. Ovakvih tumaenja u popisu iz 1579. vie nema, kao to nema
ni specifikacije prihoda
Zemin je nekretnina poput iftluka, ali dok iftluk ovdje uglavnom odgovara "cijeloj batini"
(sessio integm), zemin je u pravilu manji. Tako izmeu iftluka i mezre moe biti i kvantitativne
i kvalitativne razlike, dok se iftluk od zemina razlikuje samo u kvantitativnom pogledu. V. Yuzo
Nagata, Studies on the Social and Economic history ofthe Ottoman Empire, Izmir 1995,17.

55

Prvi dio

od pojedinih parcela. Tako je teko utvrditi to se dalje zbivalo, premda je iz same


injenice zamalo udvostruenog broja iftluka jasno da se proces nastavio ne
gubei na intenzitetu.
Problem "rentabilnosti"
Ispitajmo poblie kretanje iznosa desetine od penice i broja kua. Analizirati
moemo primjere samo onih kranskih sela koja se javljaju u sva tri posljednja
popisa (1540. pristojbi od svinja nema). Ustanovit emo da se broj kua u
etrdesetak sela kretao od 405 preko 492 do 407 a iznos desetine od 16320 preko
46100 do 46699 aki. Izraeno u novcu to bi predstavljalo osjetni porast nakon
1545. za kojim slijedi odravanje dostignutog nivoa ili blaga tendencija uspona.
No treba uzeti u obzir veliki skok maksimiranc 44 cijene penice (10-20-28 aki za
kejl). Zbog toga se desetina u mjericama kretala od 1632 na 2305 i potom na 1667
kejla (no ako smo odluili drati se gore iznesene pretpostavke o kejlu od 40 oka
na kraju ovoga niza, tada je posljednji iznos dvostruk). Rast cijene bio bi u funkciji
zaostajanja volumena proizvodnje za tempom naseljavanja i porastom potrebe za
iznalaenjem izvora prihoda vojsci i openito neradnim slojevima drutva. Cijena
je dodue 1561. bila dvostruka u odnosu na 1545., premda se proizvodnja poveala
za 41%, no jo vie je poraslo stanovnitvo, posebice u gradu i varoima (105%).
Kada se zatim sedamdesetih godina stanovnitvo smanjuje za 13%, a cijena kejlu
penice raste 29%, postaje jasno da i porast mase desetine do 1561. nije dovoljan
da bi sprijeio realni pad, tek to je on u prvih esnaest godina promatranog razdoblja sporiji, a u sljedeih osamnaest je znatno bri. Taj pad meutim jo ne znai
nestaicu i glad za samo seljatvo u cjelini (muslimanska sela popisana 1579. u
usporedbi s kranskima pokazuju vrlo sline iznose). Gubitnik su spahije, te onaj
dio raje koji se ne moe odrati niti izrazito u poljodjelstvu, niti izrazito u obrtu i
trgovini. Spahiji treba itarica da prehrani svoju obitelj, pratnju i konje. Tome treba
pribrojiti i vie stotina vojnika u tvravama koje bi drava rado isplatila putem
nadarbina, a ne uvijek izravno novcem od regalija. Ako je spahiji prea dabina u
naravi no gotovina, bit e prikraen. ini se da ove pojave imaju svoj komentar u
odredbi o "zaputenom selitu", koja se pojavila ve u srijemskoj kanun-nami
1567/69., a zatim s manjim dodacima u poekoj iz 1579. Tekst glasi:
"U reenom je sandaku mnogo raje bilo zapisano spahiji. Kad ih se obvezalo
na brigu za urod, neki su postali tesari, zdjelari, lonari, ribari, mlinari
To jest cijene prema kojoj se vrila raspodjela nadarbina. Ona je mogla biti vie no dvostruko
nia od realne trine cijene i sluila je tome da novani prihod spahije ukljui vie stvarnog
desetinskog ita no to bi ga bilo po dnevnoj cijeni.

56

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

i klesari, dok su neki trgovali i bavili se drugim vrstama posla i zarade. Tek toliko
da uzmognu rei kako daju desetinu, netko bi davao pola kejla, netko jedan, a
sijali su tek malo vie. Koliko li je uura uzmanjkalo dravi i spahiji, zato to su
oni do krajnosti zaputali poljodjelstvo! Ne samo daje to prijevara, nego je u
pokrajini bilo malo ita, jer je stvorena oskudica. Budui da je u starom
defteru zapisano da se od ovakvih usjeva ne ubire desetina, nego da se od
srednje stojeih uzme po osamdeset aki, a od imunijih po stotinu u gotovu,
zavedeno je dalje na isti nain u novi defter" (istaknuti dijelovi ne nalaze se u
srijemskoj kanun-nami; ostale manje razlike stilske su naravi, u Srijemu se od
imunijih uzima 120 aki i si.)46.
Ovdje bismo mogli saeti prikaz razvitka agrarnih odnosa u prvih etrdesetak
godina osmanlijske vlasti. itavo to razdoblje djeluju dva procesa koji kao da
jedan drugome proturjee. S jedne strane kadiluk se naseljava, grad i trgovita sve
vie potvruju svoj karakter. Na selu se ukupno uzevi volumen proizvodnje
itarica poveava, pa i raunajui po domainstvu. Volumen barem proporcionalno
nije manji ak ni 1579. u odnosu na 1561. jer mu valja pribrojiti proizvodnju na
iftlucima koja nije mala. Uz 23 mlina 1540. do posljednjega popisa podignuto je
mnotvo novih s blizu tri stotine vitala ukupno. Unato svemu tome, vlasti tvrde
kako su uivatelji nadarbina prikraeni, u vilajetu vlada nestaica, poljodjelstvo se
zaputa, sandak je "nerentabilan" i si. I to je sa stanovita financijske uprave
sasvim tono. U raunanju proizvodnje penice (osim u sluaju prvog popisa gdje
sam se posluio brojkama za cijeli kadiluk) pratio sam kretanje iznosa i omjera u
38 sela koja pokazuju razmjernu stalnost naseljenosti kroz sva tri popisa. Ondje se
broj kejla desetine po kui kree od dva do tri, stoje iznad granice ispod koje se
smatralo daje selite "zaputeno", ali ni to nije tako mnogo. Sto emo onda rei za
niz sela sa slabijim rezultatima? Proizvodnja raste, ali udjel itarica u ukupnoj
masi doista nije toliki da bi omoguio izdravanje tvravskih posada/>ow/z
stanovitoga broja spahija. Jedan "tipini" posadnik koji bi umjesto dnevnica dobio
kao ekvivalent pravo na prihod nekog sela, to iznosi 1500 aki, u ovim bi
uvjetima (jedna treina = vrijednost desetine penice) mogao 1545. raunati na
neto oko 1000 kg, 1561. na malo vie od 600, a 1579. na 670 kilograma, 47 i to
samo onda ako mu timar obuhvaa "prosperitetnije" selo. Kako spahija 1545. vrlo
vjerojatno nema
45

Termin za trgovanje ovdje je reneberlik. Premda on primarno znai openito stvaranje sredstava za
ivot vlastitim radom, ovdje cijeli kontekst ipak sugerira trgovinu. Usp. Inalcik, Halil, The Ruzname
Registers ofthe Kadiasker of Rumeli as preserved in the Istanbul MiiftiiliikArchives, Turcica XX,
Strasbourg 1988, 257-258.
4
Za odredbu u srijemskoj kanun-nami v. McGowan, irem sanca\x mufassal tahrir defteri, Ankara
1983, 6.
U sluaju da je u Poekom kadiluku kejl u maloprodaji i kao mjera podavanja iznosio 84 oke,
te da se to odrazilo u navedenoj cijeni od 28 aki, mogli bismo govoriti o nametanju vee mjere zbog
gubitka pri ubiranju poreza. Tada bi spahijsko ito iznova doseglo po tonu ili neto vie na timaru. V.
bilj. 57.

57

Prvi dio

mnogo, jasno je da ih je kasnije "previe". Pri takvom stanju stvari on teko moe
prehranjivati obitelj, jo manje trgovati itom. Ako pak dobiva plau u gotovu
(dnevnica od 3-4 ake, godinji iznos jednak malom timaru), mora kupiti hranu na
trgu, gdje je stvarna cijena u odnosu na onu maksimiranu po kojoj se rauna
desetina dvostruka. Dakle za isti iznos od, uzmimo, 670 kg on izdvaja 375 aki
(25%) vrijednosti timara, ili 750 aki plae u gotovu (50%). Odatle i interes za
preorijentaciju na timare, samo to niti ta povoljnija varijanta ne moe rijeiti
problem. To je jednako pogaalo i sitne spahije.
Oito je da je porast proizvodnje ita bio u funkciji opeg poveanja
stanovnitva. Pokuaj vlasti da na raun toga osigura izdravanje sve veeg broja
pripadnika vojnike kaste nije mogao dati eljena razultata. Iznosi koji su
zabiljeeni u popisima, a trebalo bi da odraavaju trogodinji prosjek vjerojatno su
odvie "idealni", te "Bajram-begov defter" (nepoznate sudbine) nije bitno blii
stvarnosti od "nevaljalog" Ferhad-begova. Vjerojatno je raja mogla zasijati i
ponjeti toliko ita da od uroda izdvoji onoliko koliko je popisiva "normirao". No
svjesni toga da mogu ograniiti sjetvu a da ne trpe nestaicu hrane, seljaci su, kako
proizlazi iz odredbe kanun-name iz 1579., sijali osjetno manje. Ako se pak u
odredbi o "zaputenom iftu" misli na kejl od 40 oka, onda iznosi desetine i nisu
"idealni", nego realni! Kao "subminimalni iznosi" u odredbi o pristojbi na
zaputeno selite oznaeni su 0,5 i jedan kejl, od ega vojnik, ali i vii zapovjednik
koji bi ih dobio kao plau-nadarbinu u naravi nisu mogli imati prave koristi. Ako
hoemo da nam iznosi desetine po kui u popisima izgledaju doista nedovoljnim sukladno "pesimistikim" komentarima kanun-name - onda nam odgovara mjera
od 40 oka. No gotovo 700 kg ita godinje za jednog lana posade i nije tako loe,
ak i kad ima obitelj koju mora izdravati. To pak mogu ponititi slabe ljetine,
provala hrvatskoga bana ili krajikoga zapovjednika, razbojnici i si. Dobar konj
moe stajati i vie od polovice godinje zarade, i tako dalje pro et contra
unedogled. Dakle ni povoljniji iznosi u sluaju dvostruko vee mjere u praksi ne bi
jamili osobitu sigurnost. Ipak mislim da je zapravo najvanija okolnost bila ta da
su iznosi desetine i u kejlima, a ne samo u akama za svako selo upisivani
globalno, a ne individualno - dok su u stvarnosti domaini morali individualno
predavati desetinu. To u praksi znai da u selu od 10 kua vei dio uura od 40
kejla mogu dati dvije ili tri "bolje" kue, a ostale "pola kejla ili jedan kejl, tek
toliko...". Sasvim je lako zamisliti daje nemalu ulogu igrala i okolnost daje granica
bila blizu. To jo ne znai automatski izravnu opasnost za urod od neprijateljskog
unitavanja - barem do 1593. - ali znai da je vei broj lanova tvravskih posada,
pa i ostalih spahija koji su bili plaeni putem nadarbina, esto bio sprijeen u tome
da fiziki bude nazoan podjeli etve, jednostavno zbog okolnosti slube. 48
Desetinsko je ito tako moglo propasti, ili biti pronevjereno
Usp. Faroqhi, Suraiya, Politics and socio-economic ehange in the Ottoman Empire ofthe later
sbcteenth centuty, u: Suleyman the Magnificent and his age: the Ottoman Empire in the eatiy modern
world, ur. Metin Kunt i Christine Woodhead, New York 1995, 109.

58

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

(bilo od seljaka bilo od eventualnih zastupnika). Ovdje se zapravo pokazuju


posljedice naputanja realistinijeg polazita prema "plugu" od etiri kue. Spahija
pak ima pravo na desetinu i on to ispravno shvaa kao uur od svake kue - zato je
i odredba o "zaputenom selitu" upravo tako artikulirana. Titular nadarbine
sigurno nije zadovoljan time da preivljava. "Prosjena" etiri kejla po kui u
veini sluajeva realno padaju na jedan kejl s obraenog dijela selita i potvruju
iskaz odredbe. Zato je mogue i to da su razlike u cijenama prema kadilucima
rezultat ne samo kancelarijske "montae" radi stvaranja nadarbina koje vie vrijede
na papiru negoli u stvarnosti, nego jo i vie spahijskoga inzistiranja na veim
mjerama kao kompenzaciji za gubitak.
Premda je teko dovesti u sklad "euforinu" sliku koju stvaraju prorauni
prema podacima deftera i "depresivne" komentare osmanlijskih nadletava, rekao
bih daje "takozvana stvarnost" upravo u jednoj od mogunosti koje sam prikazao u
ovom odlomku. S dosta rezervi opredijelio bih se za posljednju kao plauzibilniju
(vei kejl koji se podrazumijeva u odlomku kanun-name, ali ne i u obraunu
prihoda u samom defterskom tekstu, osim posljednjeg popisa), no to nipoto ne
mora biti posljednja rije. Konani je dojam u svakom sluaju taj, daje glede
isplativosti podjele prihoda na timare, posebice tvravskih posada, poeki kraj (za
donoenje fermana i odredbe kanun-name vjerojatno su bile mjerodavne prilike u
sreditu sandaka) bio na "rubu rentabilnosti" te su ustrajnu gospodarsku
ekspanziju o kojoj zakljuujemo prema popisima mogle pratiti slubene tvrdnje
koje u takvu sliku unose korekciju. Izgleda da se ni prema popisu posada iz 1586.
nita bitno nije promijenilo49. Do radikalnog smanjenja poreznog optereenja,
takvog koje iskljuuje posade gradova, nije moglo doi prije potresa koji su
uslijedili nakon 1593. godine.
Proizvodnja hrane
Drim da dva podatka koji govore o "nerentabilnosti" sandaka, pri emu
vjerujem da se ponajprije misli na iru okolicu njegova sredita, treba razliito
vrednovati, tj. odredba iz kanun-name morala bi imati veu teinu. Nije neobino
da je Ferhad-beg, ve otprije na zlu glasu zbog nasilja prema svakome, pa i prema
vojnicima, pokuao, vjerojatno zbog neke osobne koristi prevariti posadnike te im
dodijelio fiktivne prihode. Uostalom, njegov je idmal spaljen, dok je mufassal
povjeren Bajram-begu na doradu5.
Ako se poblie pozabavimo odredbom o "zaputenom cifru", vidjet emo da
udjeli itne desetine u sumi poreza, ukljuujui glavarinu, nominalno dolaze
V. Handi, Prilog istoriji starih gradova u bosanskoj i slavonskoj krajini pred kraj XVI vijeka,
Godinjak drutva istoriara BiH XIII, Sarajevo 1962, 321-339.
Pritubi na sandakbegove, popisivae itd. bilo je uvijek, ali se ovaj Ferhad-beg uistinu u tome
smislu negativno isticao (primjeri iz Muhimme deftera prema Kovaevievu izdanju). O slubenom
unitavanju deftera govori se u opasci ispred nevaljana popisa, v. bilj. 38.

59

Prvi dio

do gornje granice "normale" za Osmanlijsko carstvo (25%), pa je i prelaze,


dostiui itavih 33, odnosno 42% (s filurijom i bez nje, 1561.). Stvarnije udjel u
proizvodnji mnogo manji i bolje ga je mjeriti preraunavanjem itave mase
proizvoda u itni ekvivalent. Tada on iznosi oko 13% i to se moralo osjeati ak i
kada se polazi od drugaijih standarda no to su nai dananji. U prvim je popisima
cijena kejla slina cijeni u drugim dijelovima Slavonije i Srijema, a udjel je
desetine u novcu u granicama "normale". Do poremeaja je moralo doi pedesetih
godina kada je "mnogo raje" poelo ograniavati sjetvu i baviti se svakojakim
drugim "poslovima i stjecanjem". Budui da se odredba iz 1579. poziva na "stari
defter", to bi znailo da se pojavila ve u kanun-nami "valjanog" popisa iz 1565.
Nastala je "oskudica ita u vilajetu", to je moralo dovesti do znatnog poveanja
cijene, ovaj put stvarne trine, a ne "kancelarijske". Ako iskrsne mogunost da se
lake ivi od neeg drugog, porezni e obveznik-proizvoa nastojati ograniiti
onu granu proizvodnje koja je razmjerno najtee oporezovana. Priliku za to morala
je dati izgradnja Poege i niza obnovljenih sela, pojaana potreba vlasti za
drvenom graom i graevnim materijalom openito (popravljanje utvrda, isporuke
trupaca i dasaka vojsci), potreba za nadniarima i sitnom lokalnom trgovinom i si.
ini se da su i bogatija sela uzgajala ito ispod mogunosti, no ipak dovoljno, dok
su siromanija vie traila izlaz opisanim alternativnim zanimanjima. U popisu iz
1579. ima vie sela sa sasvim "solidnim" prihodom, koji je naveden bez
specifikacije daa, to bi doista moglo indicirati nazonost "zaputenih sesija", to
jest desetinu smanjenu toliko da je vie nema potrebe ubirati, iako ukupan prihod,
poglavito od pristojbi, nije tako nizak da bi selo bilo poreznicima nezanimljivo.
Iznosi proizvedenog ita koje moemo ustanoviti polazei od desetine ne
samo da nisu bili dovoljni za potrebe spahija, nego, preraunati u kilograme nisu
mogli dosegnuti ni granicu koja se smatra egzistencijskim minimumom/^/-capita.
Pa ipak raja nije morala gladovati. U (kranskim) selima iz popisa u popis raste
broj i vrijednost svinja. Ako uzmemo da potrebe jednog domainstva zadovoljava
5 glava godinje, onda 1561. ta granica jo nije bila dosegnuta, ali 1579. gotovo
svako od 38 analiziranih sela pokazuje iznose preko 5, mjestimice i vie od 2051.
Vie od pet komada podrazumijeva mogunost trgovanja. No to ne znai da je
trgovalo gotovo etiri stotine kua. Sigurno se tek manji broj domaina bavio
trgovinom svinjama i oni su na tome temeljili relativno bogatstvo. Veina je i
1579. vjerojatno drala manje komada od koliine potrebne za godinju potronju
te je manjak morala nadoknaivati kupovinom.
U komorskim popisima stotinu godina kasnije zatjeu se po jedna ili dvije svinje po kui. S
obzirom na to da nije vjerojatna drastina promjena situacije, moemo smatrati da rubrika u
starim defterima uzima u obzir samo ukupan broj glava u vlasnitvu cijelog sela - slino kejlima
ita. Pri tome je netko mogao posjedovati mnogo, a netko nita. I to je jo vanije, sa stanovita
deftera je svejedno da li se ivotinje od kojih e porez biti plaen nalaze na samoj sesiji ili u veim
ili manjim krdima kao imovina raznih vlasnika lutaju hrastovim umama. Ne izgleda vjerojatnim
da su komorski popisivai biljeili imovinu i izvan selita, pa odatle ove razlike.

60

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva


Da se trguje, vidi se po rubrici o pristojbi od svinja koja u prva dva popisa
podrazumijeva dabinu od jedne ake od dvije glave, a zatim aku od svinje.
Nadalje, u drugom se popisu prikljuuje "boina daa", pristojba za klanje o
Boiu, dok se u treem tome pridodaje i kupoprodajna dabina, "bad" to izriito
upuuje na trgovinu i koincidira s premaenom granicom od 5 glava po
domainstvu. Svinjogojstvo ovakvih razmjera nije iznimno veliko, ali nije ni
sporedna gospodarska djelatnost. Ono je u uvjetima nedostatne proizvodnje
itarica moralo igrati kljunu ulogu "strategijske priuve" u ishrani. Kada tvrdimo
da raja openito nije trpjela veu glad i neimatinu, to ne znai da je automatski
morala "prosjeno" dobro ivjeti u usporedbi sa svim ostalim hrvatskim prostorima
u sklopu Osmanlijskoga Carstva. Vjerojatno jest, ali ne bezuvjetno. Ne bi valjalo
mehaniki pribrojiti penini ekvivalent fonda svinja masi toga ekvivalenta
ostvarenoj od drugih proizvoda. Tada bismo spram priblino sigurnih 400 kg dobili
800 ili 900 kgper capita, to bi stvorilo sliku o bogatstvu kakvoga sigurno nije
bilo. Veina je raje svinje drala i kupovala da kompenzira manjak ita, odnosno
da se u sluaju velike nevolje preivi. Manjina je svakako pravila dobar posao.
Ovome valja pridodati i povrtlarstvo. Ispoetka se ubirala samo pristojba od
povra uzgojenog na njivi u iznosu od dvije ake po kui, da bi se kasnije popis
vrsta povra i openito korisnog bilja poveavao, a pristojba se pretvorila u
desetinu, to je siguran indikator pojaanja uzgoja. Zajedno s pelarskom
proizvodnjom dosta su visoki udjeli ove oblasti (oko 10%, u srednjem Podunavlju
pa i u veini drugih krajeva Carstva u isto vrijeme oko 7% i nie).
Glede zakljuka koji bi se mogao nametnuti kako je osmanlijska porezna
politika favorizirala razmjerno bogatije regije nameui im proporcionalno lake
optereenje, a siromanijima tee, valja rei da to nije nipoto bila namjera vlasti,
jer bi to onda govorilo o nekakvoj ekonomskoj politici "razvoja" a takva nije
postojala. Deklarirane namjere vlasti koje su popisivai, kadije, sandakbegovi i
ostali dunosnici u naelu morali provoditi bile su, u skladu s vladajuom
ideologijom, "da svatko ima dovoljno", "neka dadu prema svojim mogunostima",
"da se ne uzme ni jedna aka vie niti manje", "da se ne trai nita protivno
carskome kanunu" i si. (ideal "pravne" i "socijalne" drave u srednjovjekovnoorijentalnoj verziji). Pa kad je propisana desetina, a itaricama je u osmanlijskome
sustavu kao glavnom izvoru prihoda i temeljnoj namirnici uope pripadala kljuna
uloga, drava nije raspolagala nikakvim mehanizmima da sprijei ograniavanje
proizvodnje. Pristojba "za zaputeno selite" mogla je tek malo ublaiti gubitak.
Prisiliti raju na pojaanu proizvodnju mogao je tek uzurpator prava koncem 18. i u
19. stoljeu, a to u vrijeme jakog "klasinog" reima nije bilo mogue.
Zemljoradnika raja u Hercegovini, sredinjoj Grkoj ili sjeveroistonoj Anadoliji
proizvodila je nerijetko i apsolutno i proporcionalno vie ita negoli ista takva raja
u Slavoniji. I to zato to je imala manje mogunosti da ivi od neeg drugog.
Uz spomenuto razvijeno svinjogojstvo vrlo je vjerojatno da je i uzgoj krupne
stoke bio dobro zastupljen, lako mogue i izvozna orijentacija, no
61

Prvi dio

porezni popisi o tome ne daju informacije. Raja je imala malo konja i volova za
oranje, to se vidi iz broja kua koje moraju sastaviti "plug", te iz spomenutih
Reljkovievih opaski iz 18. stoljea. Ona nije imala ni osobito mnogo ovaca.
Meutim posve je sigurno da je vojnika kasta, posebice njezini prvaci, raspolagala znatnim stonim fondom (Hadi Mehmed-aga, vojnike potrebe, obrti
vezani uz meso i kou, biljeke o vakufskim stadima ovaca oko Broda 1561. i dr.).
Raspodjela nadarbina
I vlast je preko povjerenika za izvedbu popisa i raspodjele nadarbina kuala
poveati prihode Riznice nametanjem visokih slubenih cijena itarica. Tako bi sve
manje povrine davale dabine sve veem broju titulara nadarbina. Time je i
drava, nita manje od "snalaljive" raje, nanosila tetu timarnicima i napokon sebi
samoj. No ako bi se izigrani timarnici pobunili, krivnja bi pala na neposrednog
izvritelja, primjerice na Ferhad-bcga pakrakog. Ne znamo koliko je on
"pretjerao" u idmalu koji je slubeno uniten. Idmal koji je sauvan i po kojem
su se vlasti orijentirale do konca sedamdesetih godina (dokle dopiru naknadne
biljeke u defteru), sastavili su 1569. zaim Ahmed, katib budimskih janjiara i ve
poznati nam zaim Behram, koji je ivio u regiji i morao dobro poznavati prilike.
U Poetini su prihodi od onih koji osoba koje su ivjele na podruju kadiluka
podijeljeni izmeu sandakbega, etrnaest timarnika i dijelova posada Poege,
Kaptola i Kamengrada. "Vanjski" bi uivatelji bili etvorica (ili estorica) zaima, te
dijelovi posada Naica i Osijeka. Prema sumarnom defteru sandakbegu je
pripadala Poega, varoi Straeman, Velika i Kutjevo, te nekoliko sela, mezri,
iftluka i drugih parcela. Od preostalih bogatijih naselja varo Vetovo se nalazila u
posjedu zapovjednika vojnuka Bahtijar-age, Gradite u timaru nekog Huscina, dok
su znatni prihodi od Kaptola bili podijeljeni samim lanovima tamonje posade
kao kolektivnom titularu nadarbine. U drugim je kadilucima bilo smjeteno znatno
vie timara, to bi moglo govoriti o zbiljskoj preraspodjeli blioj stvarnim
mogunostima. Teko je odgonetnuti kako se postupilo s prihodima od novih
iftluka koji su se pojavili nakon 1561. U idmalu iz 1569. nakon osam godina
nalaze se uklopljeni u nadarbine oni isti koji su zabiljeeni jo u "nevaljanom"
mufassalu. S druge pak strane iftluci se 1579. spominju sa sumarno iskazanim
prihodima, a ne uz specifikaciju dabina kao 1561. Znai li to da su ubudue od
njih ubirane dae samo u gotovini, ne znamo. Moda se na taj nain htjelo
doskoiti "manjku ita u vilajetu".
Kontroverze oko posljednjeg detaljnog popisa
Defter koji je sastavljen 1579. posljednji je detaljni popis sandaka, pa prema
tome i Poetine sa svojim gradskim sreditem. Gotovo je posve sigurno
62

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

da nakon toga nije vie sastavljen nijedan mufassal, jer znamo da se u sljedeih
stotinu godina upravo taj popis smatralo mjerodavnim glede poreznih obveza raje.
Za pomo koju je pruio u njegovu sastavljanju neki je Sejdi Ali, sin spahije
Hamze i stanovnik Poege, dobio timar, to se rijetko dogaalo u sluaju
nevojnikih zasluga52. Kao to je ve reeno, postoji i "duplikat" ovog deftera, koji
to ba i nije jer sadri stanovita odstupanja koja mogu biti zanimljiva u
"mikroskopskoj" analizi. Te je godine u itavom sandaku zabiljeeno neto manje
kua, oko 200. No to ne mora znaiti manji broj dua, nego e prije govoriti o
unutranjim migracijama na malu distancu pri emu neto vie kua s vjerojatnim
veim brojem osoba (vlakih) moe izravnati manjak. Popisiva je tada dobio
uputu da je prije popisa dio bezemljaa preao u sela gdje ima vie obradive zemlje
pa neka ih ne popisuje u bivim prebivalitima 53. Ni posljednjeg popisivaa, zaima
Behrama nisu mimoile optube. Nakon popisa, 1580., zaimi i timarnici su ga
tuili da je neku raju opteretio previe, a neku premalo 54. No ini se da ovaj puta
defter nije bio proglaen "nevaljanim".
Teko je dokuiti konanu sudbinu pristojbe od drva i sijena. Pristojbe od
drva 1561. uope nema, dok se ona 1579. javlja zajedno s dabinom od bostana u
nevelikom iznosu. Sijeno je pak oporezovano prema kolima u iznosu od 5 aki.
Meutim prema podatcima Muhimme deftera, daa od drva i sijena ubirala se
1577. zajedno u vrijednosti od 12 aki, to bi se slagalo s pristojbom od sijena
uveanom za 2 ake (bostan) te 5 aki (kola drva). No to je moglo biti uvedeno
istom 1565., jer "odbijeni defter" drva ne spominje. Prava je tekoa u tome, da li
vjerovati iznosu od 12 aki 1579. i kasnije ili prihvatiti ono to se u spomenutom
zapisu dalje tvrdi, a to je da se eljelo na ime te dae u Poekom sandaku
nametnuti jedan gro (50 aki) kao i u Segedinskom. Zatim se od toga odustalo jer
su poeka kola manja od bakih, ali je napokon ipak nametnut gro 55. Ako je ova
mjera dola nakon posljednjeg deftera, dakle ako nije bila jo jednom opozvana,
onda bi to znailo dopunsku "pomo" spahiji, prikraenom u itu.
Najsloenije je pitanje veliine itne mjere, kejla. Vidjeli smo da se u kanunnami govori o 40 oka. No u vrijeme popisa zaim Behram je imao nevolja s
razliitim i vrlo nejednakim mjerama, pa je pitao kako da to rijei. U odgovoru
sultana (tj. sredinje vlasti u njegovo ime) citira se popisivaevo zapaanje kako u
sandaku vrijedi kejli od 84, 66,72,100 i 35 oka, te kad popisiva predlae da se
takva praksa prekine, on (Murat III) zapovijeda neka kejl u svakom kadiluku
-^ Schvvarz, Klaus, rukopis habilitacije bez utvrenog naslova s temom organizacije i financiranja krajikih posada u vrijeme Murata III, Berlin, s.d. Nedavno je rkp. pok. K. Schwarza
objavljen, no nemam drugih bibliografskih podataka. Signatura je dokumenta AE 20 (dakle BOA,
fond Ali Emiri).
53
Kaldy-Nagy, o. c.,191.
54
Kaldy-Nagy, o. c, 217.
" Kaldy-Nagy, o. c.,196.

63

Prvi dio

bude od 30 oka, a sve dotadanje uplje mjere neka se porazbijaju . Ne znamo je li


zaim Behram jo jednom zamolio reviziju odluke, jer u kanun-nami stoji odredba
o kejlu od etrdeset oka. Pitanje je iznimno vano za nae kalkulacije i
generalizacije57. Moda je carska naredba doista u posljednji as korigirana. Treba
ipak raunati i s eventualnom nunou da se prorauni umanje za etvrtinu.
Ovome moemo pridodati i razmatranje o stvarnim motivima za intervenciju
u mjerni sustav. Poveavanjem mjere raste i volumen podavanja u naturi. Stoga su,
nakon naputanja "pluga" i lukna, spahije, nezadovoljni koliinom desetine, moda
ishodili poveanje kejla, napose u zapadnim kadilucima, poput poekoga. To bi
pak znailo da im je bilo vie stalo do namirnica za vlastitu potronju negoli za
izvoz, jer veleprodaji vie odgovara ujednaena i manja mjera (poput istanbulskog
kejla ili barem ovog posljednjeg "ope-poekog" prema fermanu). Ovako je
centralna vlast vjerojatno pokuala pomoi raji, ali je sama mjera u principu
morala pogodovati i veletrgovini. Ako je u 17. stoljeu kejl slubeno poveavan, to
bi znailo zaokret u korist spahija koji su se nali u tekom poloaju. 58
Grad Poega osamdesetih godina
Ukupno se u gradu 1579. spominje deset etvrti (zapravo veih ulica). Neke
su mahale nove, neke su nestale, dok je vjerojatno vie njih zapravo
preimenovano. Posebno je zanimljiva mogunost da je novu mahalu "Hadi-age"
utemeljio dizdar Hadi Mehmed, no to se ne moe dokazati. Isto tako se postavlja
pitanje nije li nakon popisa prve mahale, nekadanje "posadnike", a zatim
"Carske damije" druga po redu "mahala druge carske damije" ili "druga mahala
carske damije". Upis je mogue protumaiti i na jedan i na drugi nain, a od toga
zavisi pitanje o broju damija. No kako je iz drugog izvora poznato da je postojala
i damija sultana Selima (II)59, vjerojatnija bi bila prva varijanta. Izrazita veina
stanovnika u posljednjem popisu ima zabiljeeno zanimanje, to govori o
poveanoj mobilnosti. Moemo samo nagaati o moguim uzrocima te pojave
(prisilno preseljenje ili to drugo). Neto manje
56

Kaldy-Nagy, o. c, 198.
" O prednostima i nedostacima standardizacije mjera u ovakvim sluajevima v. Inalcik, Introduction
to Ottoman Metrology, Turcica XV, Strasbourg 1983, 333-335. Pieve tvrdnje glede uske veze tzv.
maksimiranih cijena i mjera (primjeri za Bosnu i Bugarsku) u naem se sluaju ne bi mogle izravno
primijeniti.
5 Usp. Immanuel Wallerstein, Suvremeni svjetski sistem (The Modem World-System), Zagreb 1986,
390, bilj. 48 (W. Kula, primjeri za Poljsku).
59 BOA, MMD 5459. Damije sultana Sulejmana i Murata spominju se jo u MXT 627, fol. 332,
podaci o plaama vjerskih slubenika - dnevniara (biljeke iz pedesetih godina 17. st.), no Selimova
se tu ne spominje. Muratova damija jednom je spomenuta "u tvravi", a drugi put "u kasabi"; to ipak
ne znai da su postojale dvije.

64

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

nabrojenih osoba ne znai nikakvo opadanje. Naprotiv, grad djeluje sve razvijenije.
U njemu je najmanje 160 duana. ini se da u to vrijeme dolazi i do veeg
razdvajanja muslimanskog i kranskog dijela naselja, to se vidi iz prijepisa
sudskog zapisnika o sporu oko gradskih panjaka. Predaja o potiskivanju krana
iz grada unutar zidina u predjel oko potoka Vujak, koja smjeta ta zbivanja u ovo
razdoblje, mogla bi tako biti tona. No neto od te predaje moe imati veze i s
pojavom nove kranske mahale na zemljitu Jahja-paina vakufa. Ako je sama
Jahja-pasina mahala barem na jednom mjestu doticala Vujak, a vakufska zemlja
se nalazila ne previe daleko, onda ovu novu ("franaku") mahalu treba traiti
negdje nie okuke Vujaka kojemu je tok i skrenut vjerojatno ezdesetih godina. Ti
su naseljenici plaali samo paual koji je sluio odravanju esme , nisu imali
nikakvih upisanih autonomno-upravnih dunosnika, ali zato dosta novih
zanimanja, od ega dva svratitara, to znai da su se bavili ukonaivanjem
putnika. Nasuprot tome samo je prva kranska mahala nalikovala nekadanjoj
varoi (termin varo vie se ne javlja, pa moda ove dvije mahale i nisu u fizikom
dodiru), s knezom i dva teklia. Ona je daleko manja od varoi iz 1561. Moda je
stanovnitvo varoi popisano 1561. manjim dijelom i ivjelo prema jugu uz potok,
pa bi u tom sluaju ova mahala predstavljala ostatak varoi nakon odlaska ili
potiskivanja veine kranskog ivlja iz ue jezgre grada.
Napokon bi valjalo ispitati i mogunost "scenarija" prema kojemu bi
sandakbeg preselio dio varokog stanovnitva na zemlju uz potok, a dio je ostao
na uem gradskom podruju, ne vie kao varo nego kao kranska, doslovce
"nevjernika" mahala. Nova bi se mahala onda zbog naznake da se razlikuje od
stare od koje je i potekla (a k tomu nije muslimanska) nazivala u popisu
"franakom". Da li ovdje "franaki" konotira neto vie od uobiajenoga "zapadni,
katoliki", teko je rei (mislim na franjevce: takvo je tumaenje izazov, no moe
nas odvesti do puke etimologije, pa samo elim i tu pomisao pribiljeiti, ne
zadravajui se na njoj). Moda dvije esme u popisu valja traiti oko Fratrovice.
Zakljuio bih da popis iz 1579. daje naslutiti pomake, odvajanje, vjerojatno i
potiskivanje dotadanje kranske zajednice, ali bez potpune separacije i s
naznakama pregrupiranja i revitalizacije u novim okolnostima.
Lagano smanjenje broja kua u kasabi u odnosu na 1561. 61 ne mora znaiti
trajnije opadanje broja stanovnika. Naprotiv, sva je prilika da se rast nastavio.
esmu je podigao Mustafa-paa pokraj postojee Jahja-begove esme. Cviko-Hafizovi
(1994), 72, ita "uz damiju". No u tom bi sluaju umjesto "gami'i" stajalo "gamisi", stoje teko
oekivati (dvije krupne pravopisne pogreke). Nepunktirano "gamisi" vrlo je lako itati kao
"emesi". Osim toga, uope nije iskljueno da se ne radi o Jahja-pai, nego o Jahja-begu, jednom
od Arslan-begovih sinova i esmi koja se ne mora nalaziti gdje i damija Jahja-pae, spomenuta
jo 1561.
Lowry, o. c. tvrdi kako dio nedobrovoljnih naseljenika nastoji pobjei i vratiti se u postojbinu
im popusti kontrola. I to je mogao biti razlog smanjenu broja kua.

65

Prvi dio

U razdoblju izmeu 1579. i 1594. podignuta je jo jedna carska damija, damija


Murata III., a to podrazumijeva prije porast negoli opadanje. Moda je to bila
znamenita "Klotar-damija"62, jer je Sulejmanova gotovo iskljuena iz konkurencije (jedino jo ostaje Selim II.). Tada bismo pomiljali na 1582. kao
godinu utemeljenja. tovie, sve se vjerojatnijim ini da je grad dostigao jo
ezdesetih godina granicu od 700 do 800 kua jer ne moemo zanemariti
nepopisane vojnike: one koji su plaeni u gotovu, kao i one meu uivateljima
kolektivnih nadarbina koji nisu zabiljeeni u gradskim mahalama. Takvih je
ukupno 200-300 i svaki od njih predstavlja "kuu", dobrim dijelom i obitelj, kao
materijalnu injenicu, ako ve ne kao fiskalnu jedinicu. Ovaj segment stanovnitva bio je moda mobilniji i nestabilniji od drugih, ali se morao obnavljati, "nije smio" nestati. K tomu valja uzeti u obzir da broj dua mora biti
vei od umnoka broja kua s koeficijentom 4 ili 5. Taj koeficijent vrijedi za
"obian svijet", meutim znamo da je dizdar imao nekoliko desetaka robova.
Kako je bio i "osobito sklon mladim robinjama", onda je lako moglo biti i
njegove "dodatne" djece u kui, pa bi to znailo da barem jednu od kua u
gradu treba mnoiti s koeficijentom, recimo, ezdeset. S koliko emo "mnoiti
sandakbega"? Tako uvijek valja imati na umu, uvjetno reeno, konstantni i
razmjerno varijabilni dio gradske aglomeracije.
Osim nove damije, ini se iz osamdesetih godina, iz toga vremena potjee
i novo turbe koje se moralo nalaziti kraj tekije. Ono je u vezi sa irenjem
sinanijskog ogranka reda halvetija, a u Poegu ga je donio Hasan-efendi iz
Skopja. Sedamdesetih se godina sinanijsko halvetijstvo tek poelo iriti i predstavljalo je privlanu novost pa je muslimansko stanovnitvo Poege pozvalo
ovog propovjednika koji je ve boravio u Slavoniji u svoj grad, gdje je i ostao.
Turbe (tree po redu za koje znamo) podignuto je oko 1590. i postalo je
mjestom hodoaa63.

Osobni pogled: pria Hadi Mehmed-age


Dugogodinji poeki dizdar Mehmed, sin Ahmeda, roen je oko 1490.
godine u Safedu u ejaletu Damask (u Galileji; danas Cfat u Izraelu), tada pod
vlau egipatskih Mameluka64. Ne znamo pod kakvim okolnostima, da li dobrovoljno ili kao zarobljenik, naao se - vjerojatno nakon to je Selim I osvojio
Palestinu 1516. - u Solunu, gdje je po gradskim etvrtima obavljao teke fizike
poslove za nadnicu od 3 ake. Takav mu je ivot dodijao, pa se prikljuio
"2 "erklot" kod Evlije elebija ima smisla samo ako se ovako razrijei.
"3 Sokolovi, Osman A., Pjesnik Aga-dede iz Dobor-grada o svome zaviaju i pogibiji Osmana II,
Anali Gazi Husrev-begove biblioteke I, Sarajevo 1972,16-17.
64
Vei dio podataka o Hadi Mehmedu donosim u svom radu Haci Mehmet aga of Poega, God's
Special Protege (ca. 1490 - ca. 1580), u: G. David-P. Fodor (ed.), Hungarian-Ottoman Militarj and
Diplomatic Relations in the age ofSiilevman the Magnificent, Budapest 1994,171-181.

66

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

Sulejmanovu pohodu na Be 1532. Ubrzo je zadobio povjerenje Mehmed-bega


Jahjapaia, kojem je bio "drug u piu i zabavi". Nakon osvajanja Poege, prema
vlastitoj izjavi, postao je dizdar i na tom poloaju ostao do potkraj ivota.
injenica je meutim da znamo kako je 1557. dobio imenovanje na taj poloaj, ali
je mogue da je dunost obnaao i prije, pa je privremeno odstupio. Spominje ga
ve popis iz 1545., ali jo ne kao hadiju. ini se da je stanovao "u kui Petra i
Dujma", koja je 1540. pripala Kurdu vojvodi, a taj mu ju je kasnije prodao. Ako je
u toj kui primao goste i ukonaivao putnike, onda je bila vrlo velika, jer aginu
kuu narativni izvor opisuje kao "veliki han" u kojemu on dri primanja poput
vladara "dvadeset do trideset puta dnevno". U njegovoj su se kui pripravljali
izvanredni slatkii, a "jedan kruh bi dostajao za pedeset osoba". Tko god je u
Poegi bio siromaan i gladan, mogao je kod Hadi Mehmeda u svako doba birati
izmeu est raznovrsnih jela. Okolnim begovima dizdar je poklanjao najuspjenija
djela svoga pekarskog umijea. Nitko nije mogao odgonetnuti tajnu kako mu
uspijeva ispei divovske "evreke" (gorek, perec). U svojim bi dvorima primao 7080 putnika s konjima, pa je uz hranu osiguravao i krmu. Sam sultan Sulejman mu
je 1566. na svom posljednjem pohodu iskazao divljenje, jer su vojsci stigla estora
kola natovarena perecima, pileim krilcima, janjeim glavama i kestenom kao
osobni agin poklon. Sulejman je navodno poalio to nema takvoga kuhara.
Njegov je timar iznosio 6000 aki65, to je vrijednost ne prevelike dizdarske
plae. Prvi timar za koji znamo da mu je pripadao (oko 1550. g.) bio je manji
-4500 aki i obuhvaao je jedanaest mezri i jedan iftluk. 66 No s vremenom je
Hadi Mehmed uspio isposlovati da se nekolicini njegovih ljudi ("za zasluge"?)
dodijele timari kojima su oni bili fiktivni nositelji, tako daje na ime nadarbina
ostvarivao dohodak od 20-30 000 aki. Zato su ga neslubeno nazivali begom. K
tomu je, shvativi daje na jugoistoku, u sredinjim krajevima Carstva, kesten vrlo
traena roba, uspio dobiti u posjed vie kestenika kojih je u okolici Poege bilo
dosta i zapoeo unosno trgovati. K tomu je stao pozivati u goste brojne monike i
uglednike, koji mu pak s razloga prestia nisu mogli ostati duni, pa bi ga obdarili
vrednijim stvarima no to bi on na njih potroio. Tako je stekao izvanrednu ergelu
rasnih konja, sjajnoga oruja, 40-50 robova i slugu oba spola i nadasve
skupocjenih, zlatom protkanih tkanina (70-80 komada tzv. serasef). U kuhinji je
radilo 30 sluavki, a na poljima volovi i mazge do kojih je dolazio, kako je rekao,
"na lak nain". Robinje su morale nositi nanule i nije ih putao da izlaze iz kue
kupovati po gradu marame i cipele.
Hadi Mehmed je vrsto vjerovao da za njegove uspjehe skrbi osobno Bog.
Tvrdio je da obian svijet od pet ili deset klasova dobiva po jedno zrno, a on od
jednoga klasa gomile. Jednom je pak u vrijeme nestaice i skupoe pregledao
0D

TT485.

Po tome se ini da negdje izmeu 1545. i 1550. nije obnaao funkciju dizdara, da bi po smrti
dizdara Ahmeda dobio novi berat i njegov timar. Be, Konsularakademie, krafft 28h/92.

67

Prvi dio

svoj hambar, i ustanovio da zalihe jedva dostaju za mjesec dana. Nato je zapeatio
ulazna vrata i poeo silaziti na kapidik u razizemlju, kako bi se to manje troilo.
Molio je Boga za blagoslov i odjednom bi ita za pola godine! Sve su to mogli
potvrditi i drugi ugledni ljudi u Poegi. Tako je barem uo i zabiljeio znameniti
pisac Mustafa Ali iz Galipolja, koji je kao tajnik bosanskoga Ferhad-bega boravio i
u hrvatskim krajevima i 1575/76. bio u Poegi primljen kao dizdarov gost.
U kojoj mjeri podaci naih popisa potvruju Hadi Mehmedovu priu? U njoj
bi moglo biti dosta istine samo je valja znati smjestiti u stvarne okvire. Primjerice,
ini se apsurdnim daje agina posluga pekla takav kruh da ga ne bi moglo pojesti
pedeset osoba. Meutim vakufske kuhinje namijenjene javnome dobru pekle su
hljebove kruha i od po 17,3 kg67, a ovdje pisac po svoj prilici ne misli na
"natjecanje" u jelu, nego prije na kriku ili dvije koju bi (siromaniji) gost dobio uz
zdjelu orbe ili kakav jednostavniji obrok. Zatim bi valjalo rijeiti i pitanje kue
koja izgleda kao "veliki han". Je li to uope ona kua o kojoj govori defterska
biljeka, i ako jest, moemo li u njoj vidjeti neku od najveih zgrada iz
predosmanlijskoga vremena, koja bi k tomu sluila nekoj javnoj svrsi? Moemo
zamiljati palau kod Kamenitih vrata ("Azapska kapija") koja bi mogla primiti
vie od stotinu osoba i isto toliko konja. Prvobitno je mogla biti i manja, pa da
dizdar kasnije izvede dogradnje. Ako je ista osoba utemeljitelj "Hadi-agine"
mahale, i nju bismo mogli smjestiti na tom prostoru. No nekog vreg oslonca u
poznatim izvorima za to nema. Stoga ne bih lako izjednaavao Mehmcd-agu s
"Hadi-agom" niti bih inzistirao na lokaciji u spomenutom dijelu grada. No kua u
kojoj je odsjeo Mustafa Ali zaista bi mogla biti "kua Petra i Dujma". Ona je 1561.
spomenuta u prvoj gradskoj mahali, bivoj tvravskoj, gdje se nalazila damija
sultana Sulejmana. Potom se 1579. ona nalazi u "mahali druge asne damije", tj.
Selima II. To znai daje ta mahala nastala zajedno s damijom koja se pojavila
izmeu 1566. i 1574. unutar prostora kojeg se dotle raunalo u okvir "prve"
mahale. Zbog podataka i popratnih nagaanja o damijama nastalim prenamjenom
crkava (dananja franjevaka crkva i crkva sv. Lovre) moglo bi se prije svega
drugu, ali moda i prvu, pa i treu carsku damiju vidjeti na tom prostoru. No u
tome bismo sluaju dobili neodrivu situaciju, pri emu bi prva mahala ("Hisar
eri") do druge polovice ezdesetih godina obuhvaala dvije treine, ako ne i cijeli
prostor unutar srednjovjekovnih zidina, a jasno je da nije bilo tako. Ostaje nam
dakle zakljuak da druga carska damija jedva moe biti crkva sv. Lovre, a franjevaka (nekada sv. Dimitrija) nipoto. Dananja bi franjevaka crkva dakle jedino
mogla biti pretvorena u damiju Murata III. Ona je mogla ostati u funkciji do
sedamdesetih, ili ak poetka osamdesetih godina, s time da je s nestankom
samostana izgubila posjede koji su zabiljeeni kao zemlja crkve
Faroqhi, Tovvns and Tovvnsmcn of Ottoman Anatolia, Cambridge 1984, 210-212.

68

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

"Svetog Duha". Kako 1579. nije bilo tree carske damije, ostaje nam kao jedina
mogunost prihvatiti Batinievu 1582. godinu . To bi donekle odgovaralo slici o
postupnom potiskivanju varokih krana s prostora oko bazara, gdje se ini da su
jo 1561. dosta prisutni. Tako bi crkva zajedno s prostorom samostana i njegovim
moebitnim ostacima bila pretvorena u treu carsku ili "Klotar-damiju",
vjerojatno nazivanu i "Velika damija" (popis iz 1666, v. dolje). Za Sulejmanovu bi
pak damiju preostao samo prostor tvrave. No vratimo se dizdaru.
Zanimljiva su i imena nekih stanovnika prve i druge mahale 1579. U prvoj je
upisan dizdarov sin Hamza Ali, to znai da nije ivio u istome kuanstvu s ocem,
no u drugoj mahali, ondje gdje su se i nalazili agini "dvori" ive etvorica
konvertita -jedini u mahali - koji podsjeaju na "tri-etiri kupljena" roba preko
kojih je aga poveao svoju nadarbinu (ali ne moraju to nuno biti). Oni su 1561.
stanovnici Azapske mahale, pa bismo mahalu druge carske damije mogli dijelom
protegnuti i na bivu azapsku mahalu, i tako i dalje traiti Hadi Mehmedovu kuu
u sjeveroistonom dijelu grada.
Hadi Mehmed je 1579. bio jo iv, ali se prema biljeci iz iste godine u
idmalu iz 1569. povukao, osiguravi da njegov timar pripadne sinu Hamzi Aliju 69.
Kao jedan od aga tvravskih plaenih konjanika (farisa), Hamza Ali je vjerojatno
bio odgovoran i za njihove plae, dakle vrio je funkciju tzv. havale. Osobe s
takvim zaduenjima esto su izazivale "afere" i teke sukobe, jer su imale dosta
mogunosti da utaje novac od plaa. ini se da je u takvom kontekstu 1584. u
Poegi izbila pobuna zbog prijevara s plaama. Pobunjenici su navalili na Hamzu
Alija da ga ubiju, a on je "od straha" pobjegao u kuu nekog potkivaa Alija.
Izgleda da se uspio spasiti, no progonitelji, predvoeni drugim agama ubili su i
opljakali potkivaa. Prisvojili su njegov novac u "tekuoj moneti" (vjerojatno
forinte, talire i si.), neto aki i robe u vrijednosti dvije (godinje) plae, dakle
nekoliko tisua aki (moda pet ili est) 70. Ovi podaci dosta uvjerljivo govore o
loem poloaju obinih vojnika, koji su se prema svojim zapovjednicima nalazili u
poloaju ne odvie razliitom od podlonikog. Ubijeni potkiva bio je po svoj
prilici neki ortak Hadi Mehme-dova sina, te je vjerojatno i on imao neke koristi
od manipulacije vojnikim novcem ("roba u vrijednosti dvije plae"). Vidimo da je
ve u to vrijeme aka sve vie postajala raunskim novcem koji se zbog kvarenja
sve manje pojavljuje u optjecaju.
Batini, Mijo V., Djelovanje Franjevaca u Bosni i Hercegovini za prvih est viekova njihova
boravka, II, Zagreb 1881, 57.
"" Trebalo bi ispitati moguu vezu izmeu Hamze Alija (oca?) i Sejdi Alija (sina?) koji je za
zasluge prilikom popisa 1579. dobio timar. Ako se tako iznimna pojava (timar za civilnu ili
policijsku slubu) moe pripisati Hadi Mehmedovoj obitelji, onda ju je lake shvatiti.
70
Polimac, o.c. Signirano M 55 (=Muhimme 55), 688/55-2.

69

Prvi dio

Ako je jedan potkiva raspolagao s nekoliko desetaka, moda i stotinu forinti


u gotovu i lako pokretnoj robi, ona nije udo daje za trojicom poekih trgovaca,
to su svibnja 1591. umrli u Dubrovniku na povratku iz Venecije, ostalo robe u
vrijednosti od oko dva milijuna aki 71. To je znatan dio itavog uvoza tkanina
preko Dubrovnika u Osmanlijsko Carstvo, pa bi se tek mali dio mogao pripisati
potrebama bogatijih ljudi u Poegi i okolici. Najkrupniji od te trojice, Hoda
Husein mogao je djelovati za raun veeg broja trgovaca u Bosanskome ejaletu
toga vremena. U popisu iz 1579. u mahali Hadi Dafera upisan je jedan "Hoda
Husein, trgovac", to ne znai da se nuno radi o istoj osobi. Drugi trgovac,
Armenac Hoda Murad nije nazoan u tome mufassalu, ali jedan stanovnik Poege
u to vrijeme jest Armenac (Ermeni). U svakom se sluaju pokazuje uloga Poege u
"vanjskoj" trgovini na velike udaljenosti, unutar mree trgovakih veza koja se u
nekim vidovima nije morala podudarati s upravnim i vojnim prostornim i
hijerarhijskim vezama i odnosima, no ponekad im je mogla odgovarati. Uzmemo li
u obzir Hadi Mehmedovo bogatstvo, lako moemo zamisliti takve ljude kao
naruitelje skupe uvozne robe posredstvom osoba kao stoje bio Hoda Husein. Ta
trgovina, dakako, nije predstavljala neku po naim mjerilima "razboritu" razmjenu,
nego se svodila na nabavu luksuznih artikala "za pokazivanje" uz izravno
gotovinsko plaanje. Za Poegu i Poetinu nije ba sigurno da su se u znatnijoj
mjeri ukljuivale u veliki izvoz ive stoke uglavnom s prostora sredinje ugarske
nizine prema Italiji. Izvoz s podruja grada i kadiluka veim je dijelom morao biti
ogranien na podruje Carstva, tovie oblinjih sandaka.
Openito se uzima da je teko procijeniti prihode begova, jer su svoje
slubene prihode morali troiti na uzdravanje pratnje, dok su se istodobno bogatili
neformalnim putem preko plijena, posudbe novca i pekulacija sa itom i stokom.
Oni su svakako raspolagali najveim kapitalom i nadzirali daleko najvee
gospodarske resurse72. U tu skupinu se probio i Hadi Mehmed, s tim da je njegov
slubeni prihod bio znatno manji od begovskoga pa je jo tee procijeniti koliko je
zaista "bio teak". Biblijska uda s njegovim usjevima na neki se nain osjeaju i u
popisnim defterima. Njegov iftluk u Neganovcima, koji je 1569. davao 250 aki
na ime desetine i pristojbi nadarbini Hamza Alija, nakon deset godina prelazi u
ruke samoga agina sina i njegovih dviju sestara, i donosi im tri tisue aki. Na
slian je nain potomstvu pripao i agin iftluk u Radovancima, koji se nalazio u
njegovu posjedu vjerojatno jo od 1541. Od poetnog pauala od 80 aki, Hamza
Aliju, Emini i Aji je 1579. pripadalo 1500
Usp. Biegman, Nicolaas H., The Turco-Ragusan Relationship according to the Firmms oj Mursd
III (1575-1595), The Hague-Paris 1967, 164,181. Takoer Filipovi, Nedim, Nekoliko dokumenata o
trgovini za vrijeme turske vladavine, POFII, Sarajevo 1951, 57-81.
"79

O slubi i profesionalnoj sudbini sandakbegova i beglerbegova usp. Kunt, Metin, The Sultan's
Servants, Istanbul 1983, 53.

70

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

aki. iftluk se sastojao od vinograda, vrta, kestenika i vlastite vodenice. Taj je


posjed jo i proirio nudei veu tapijsku pristojbu za oblinju mezru Jakevci,
ime je otjerao dotadanjeg vlasnika. To su primjeri najveeg porasta prihoda od
iftluka u Poetini i svjedoe o interesu vlasnika da intenzivira proizvodnju. U
radnoj snazi nije oskudijevao, a do radne stoke je dolazio prema vlastitim rijeima
"na lak nain".
Dok nagaamo o izvorima i putevima dizdarova bogaenja, valja voditi
rauna o jo jednoj okolnosti. Aga je posjedovao nekretnine na mjestima gdje su se
nalazili i najvea mulkovna (slobodna, privatna), a zatim vakufska imanja zaklade
njegova prijatelja i pokrovitelja Mehmed-pae. Samo su njih dvojica drali posjede
(livade) unutar gradske meraje (prostora za ispau stoke graana), pa su te parcele
bile izuzete od propisanog reima koritenja zajednikog zemljita. Najvaniji agin
iftluk i timarski prihodi nalazili su se u Radovancima tik uz sandakbegovu
nadarbinu u Velikoj (do 1541. Arslan-beg!), s vie vakufskih vodenica. Veliki agin
iftluk kod Pleternice obuhvaao je i dva paina mlina. Nakon utemeljenja vakufa
nekretnine koje je posjedovala zaklada (ukljuujui i veinu poekih duana)
moralo se iznajmljivati da bi donosile prihod. Mehmed-paa je poivio do 1548. na
poloaju budimskog beglerbega pa ostaje sasvim vjerojatnom mogunost daje
upravo dizdar imao najvie koristi od iznajmljivanja vakufskih dobara. I ne samo
to. Hadi Mehmed je bio najvei pojedinani posjednik zemljinih parcela u
gradskome hataru. Ujedno je bio i jedan od rijetkih graana iz vojnike kaste koji
su drali prigradske parcele (velika je veina njih bila orijentirana na iftluke irom
nahije). Njegov je posjed od 43,5 dunuma nadmaivao trinaest puta prosjek od
3,25, to se podudara sa zamiljenom veliinom njegova kuanstva nasuprot
obinom. Drao je etvrtinu livada, a ako je zakupio i livadu Mehmed-paina
vakufa, moda i polovicu. Povrtnjaci i livade na periferiji grada vrijede vie od
udaljenijih. Svakako ostaje i mogunost da je imao nekih posjeda i izvan
Poetine.
Usporedimo li iznose nadarbina i posjede iftluka, moemo rei da je slian
polazni poloaj za pokretanje poslova i stjecanje profita imalo jo nekoliko
mjesnih zapovjednika. Hadi Mehmedu nisu konkurirali zaimi, vojvode ili
sandakbeg; njihovi su slubeni prihodi bili vii, posjedi nisu bili koncentrirani na
malom prostoru, a esto su ivjeli izvan regije, ili se u njoj kratko zadravali, to
ih je sve prije odvraalo od investicija i izvoznikih pothvata nego na njih
poticalo. Pravi su pandan dizdaru bili ljudi poput Bali-age i Ali Balija (uteme ljitelji mahala), ili spahije Bahtijar-age, najveeg posjednika iftluka u Poetini.
On je namro svojim potomcima iftluk pod obvezom "rekordnih" 5000 aki
poreza. Vjerojatno su takvi "emiri" tvorili uobiajeni sastav uzvanika na aginim
gozbama i svetkovinama. Ako sada zamislimo daje Hadi Mehmedova obitelj
zajedno s neslobodnim lanovima domainstva, esto nazonim gostimaputnicima i katkada siromasima predstavljala skupinu od blizu stotinu
71

Prvi dio

osoba, emu valja pribrojiti i velike potrebe za stonom hranom, onda je jasno da
prihodi koji su zabiljeeni u popisima nisu mogli dostajati za to drugo osim za
svakodnevnu prehranu (36 tona itnoga ekvivalenta godinje). Izvozna aktivnost i
"dareljivost" velikih razmjera upuuju na druge izvore. to se tie ita, ne izgleda
da bi ono bilo glavna roba za izvoz, ako ga je uope izvozio. Moda ga je ak i
kupovao. Gostoprimstvo, dobrotvorna kuhinja i pokloni u vidu golemih pereca ne
doputaju pomisao na izvoz. Za te je ambicije bilo dovoljno obilje ljudske i
ivotinjske radne snage: "stoku i mazge koje je bilo lako pribaviti upotrijebio sam
u poljodjelstvu i tako otkrio jednu oblast svojih prihoda". Lake bi nam bilo
zamisliti Bahtijar-agu ili Bali-agu kao izvoznike ita, jer nisu bili vezani ovakvim
posebnim ciljevima. Vjerojatno su glavni predmet izvoza bile ovce, i posebno
kesten. Kestenje bio cijenjen i 1561. kejl kestena je vrijedio 10 aki. U popisu iz
1579. stavka "kesten" je upisana rjee, no zato ima vie kestenika sa znatnim
iznosom uura (i po 1000 aki). Nije ga se prestalo uzgajati ni na onim mjestima
gdje nije posebno upisan jer je u defteru, sukladno tendenciji da se objedinjuju
sline i bliske stavke, sada gotovo sigurno kesten ukljuen u rubriku "voe i
tapija", pa se poveanje tih iznosa dijelom moe tako protumaiti. Sasvim je
mogue daje kestenik na dizdarovom iftluku u Radovancima donosio preteiti dio
od 1500 aki poreza. Ve na taj nain bi proizvodnja iznosila pet tona. K tomu je
vrlo vjerojatno daje otkupljivao znatan dio proizvodnje u kadiluku, pa i ire
(spomenuo je kesten u "poekim gorama", to moe znaiti i sa strane Orahovice,
gdje su zabiljeeni jo vei kestenici), te ga dobro prodavao u udaljenijim
krajevima.
Osim proizvodnje na iftluku, vrijedi prouiti i odnose pojedinih poreznih
stavki u Radovancima kao timaru, pa ih usporediti s opim tendencijama u
kadiluku. Samo se pet kranskih sela kontinuirano pojavljuje u svim popisima da
bi ih se moglo odabrati za usporedbu (Draga, Kantorija, Potoan, krabac i
Vikovci). Razlike izmeu Radovanaca i ove skupine su znatne, i kao da potvruju
dizdarcvu svjesnu inervenciju u strukturu proizvodnje, dok bi u drugim selima
prevladavala relativna "ravnodunost" gospodara. U skupini "Draga itd." 1540.
porez se dijelio na itarice (70%), vino (10%) i ostalo (20%, preteito od globa).
Do 1561. udio ita je opao na 50%, sitne pristojbe gotovo nita ne znae, vinska
desetina utrostruava udio, a javlja se i med. Konano 1579. vino gotovo nestaje u
korist voa i povra. Ovdje dakle zapaamo krivudanje, dok je na Hadi
Mehmedovu timaru razvitak gotovo linearan. ito i voe s medom i povrem
neprekidno potiskuju vino. U Radovancima je za prvoga popisa bilo 47 domova,
pet godina nakon toga svega 20, no vrijednost poreza u akama nije opala; 1561. i
dalje imaju 20 kua a dvostruki iznos poreza kao da svjedoi o gospodarskom
"bumu". Optereenje u akama po domainstvu povealo se za 92%, da bi se
potom zaustavilo. Pet drugih sela u to vrijeme biljee porast od samo 39%, s
pomakom od 39 na 49 kua. Posljednji interval ne pokazuje porast optereenja
glede devet novih kua za Hadi Mehmeda uz
72

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

poveanje za 108% i gubitak od 16 kua (skoro treina) za nadarbine u skupini


"Draga itd.". Zato agina raja nije napustila selita u pedesetim godinama, to bi se
moglo oekivati? Eto jo jednog "uda" koje emo pridodati izvjeu Mustafe
Alija.
Hadi Mehmedov "dvor" posredno je vrio funkciju hana i imareta (javne
kuhinje), kao da nazonost Husrev-begova karavansaraja, tekije i kranskih
svratitara (konukija) nije bila dovoljna. Stoga moramo Poegu u to vrijeme
zamisliti kao vrlo prometan grad koji se odlikuje "hotelijerstvom". Je li aga
utemeljio vakuf? Neto takvoga bilo bi gotovo nuno oekivati. Za sada nema
tragova o tome. Naposljetku, mogao je i darovati ve postojei vakuf svojeg
zatitnika Mehmed-pae. No o tome zasada ne moemo nita odreeno rei.

73

IV.
Arpaluci, odakluci, hajduci

Za tursku Poegu sedamnaesto stoljee poinje pogibijom sandakbega i


njegovih odreda u vojsci bosanskog paaluka pod Siskom 1593. Ono prestaje
definitivnim protjerivanjem Osmanlija 1691. Tih nepunih stotinu godina obiljeeno je korjenitim promjenama u upravi, poreznom sustavu, demografiji i
tipologiji sukoba u drutvu. Najveu tekou za istraivanje toga razdoblja od niti
stotinu godina predstavlja pomanjkanje grae. S jedne strane, vie se ne sastavljaju
katastarski defteri onakvoga tipa kakav smo upoznali u prethodnoj epohi. Dodue,
imamo uvid u vei broj popisa glavarine, no u samo jednom od njih obveznici su
popisani poimenino a ne sumarno (1628.). Tako smo uvelike upueni na
kombinatoriku koja polazi od pojedinanih, ne odvie brojnih osmanlijskih
dokumenata koje valja sravnjivati s komorskim popisima iz 1698. i 1702. Gotovo
pretjerano govorljivi Evlija elebi o samome gradu Poegi ne kae gotovo nita.
Na sreu, mnogi podaci dobiveni mukotrpnim i neizravnim putem postaju jasniji i
bolje protumaivi nakon izvrenih analiza za esnaesto stoljee.

Uprava i vojska
Poeki je sandak pripojen novoosnovanom Bosanskom ejaletu potkraj
1580. No ve nakon sisakog poraza i poetka velikoga rata, sredinja vlast
pokazuje namjeru da ga ukljui u obrambeni sustav oko Drave i tako pojaa frontu
prema jugozapadnom dijelu Ugarske i tajerskoj, koja je ugroenija od bosanske.
tovie, bosanski e beglerbeg koji je otprije bio nadlean za pakrako krajite od
poetka 17. stoljea dobiti u svoju "zonu odgovornosti" i
74

Poega i Poedna u sklopu Osmanlijskoga Carstva

ostatak linije do Drave. To je vidljivo i iz primjedbi Evlije elebija 73. Ve 1595.


pokualo se utemeljiti novi ejalet sa sjeditem u Sigetu koji bi se protegnuo na
jugoistok do Dunava. Veina sandaka kojima je zapovijeeno da se prikljue
novom ejaletu usprotivila se i ignorirala nalog, pa tako i Poeki sandak 74.
Konano je 1600. na istom podruju uspjelo osnivanje novog ejaleta, ali sada sa
sjeditem u novoosvojenoj Kanii. Problem koji pri tome nije bio do sada jasno
uoen sastojao se u tome stoje Kania zapravo bila, barem u prvo vrijeme, paaluk
vie kao ustanova, a manje kao teritorij 75. To znai da injenicu da je kaniki paa
dobio sandake u pozadini, ukljuivo Poegu, kao arpaluk (apanau) treba tako i
shvatiti (Hammer!). Jednostavno su hasovi nekolicine san-dakbcgova spojeni u
has novoga beglerbega ili su potrebe novog pae podmirene na drugi nain,
spajanjem raznih regalnih prihoda. Takva se situacija pojavljuje i u raspravi Ajni
Alija o ureenju Carstva iz 1607., gdje se Poega nalazi u okviru Bosanskoga
ejaleta, a Kania se tretira kao ejalet s tzv. saljanom, dakle koji se "sam izdrava"76.
Pa ipak se vojska u Poegi 1611. pobunila i prisilila Portu da vrati nadlenost
bosanskoga pae i u gotovinskom plaanju, dakle da faktiki poniti stanje iz
160077. Sljedea je vijest iz 1626., i govori o obnovljenom "kondominiju": spahije
primaju nadarbine od bosanskoga pae, dok kaniki zapovijeda u ratu . Pripadnost
Kanii znaila je na neki nain povratak pod Budim jer je budimski beglerbeg
imao vee ovlasti i od bosanskoga, a pogotovo kanikoga pae. Niz vijesti iz
kasnijeg vremena svjedoi o neprekidnom nadmetanju i sukobu interesa glede
pripadnosti jednom ili drugom ejaletu. Vjerojatno je od etrdesetih godina nadalje
prevladao utjecaj i realna vlast Kanie, ali bosanskoga upletanja ima i nakon toga.
Od 1646. franjevci, u elji da se oslobode bosanskoga biskupa, daju svoj prilog
ovoj borbi time to trae zatitu kanikoga pae. U defteru plaenih posada iz
1643. poeki je kajmakam (isto to i muteselim) gradski dizdar, pa je tako moda
bilo i prilikom borbe u kojoj je 1664. sudjelovao Evlija elebi.
'' Fekete, Ludwig, Turkische Schriften aus dem Archive despalatins Nikolaus Esterhdzy 1606-1654,
Budapest 1932,233 (1618,tekst o reguliranju nadlenosti na granicama u kontekstu obnove i
proirenja odredaba mirovnog ugovora iz 1606.). abanovi, o. c. 244-245 i bilj. 11. Kontradikcije
nema ako se razgovor s dizdarom u Moslavini na Dravi promatra u kontekstu podijeljenih
nadlenosti izmeu Kanie i Bosne o emu kasnije raspravljam.
74
BOA, Muhimme defterleri No 73/124.
'5 Opirnije o tom pitanju v. moj rad Zur VenvaltungsgeschichteMiitelslavoniens als Bestandteils des
Eydlet Kanizsa, Nagvkanizsa torok aloli felszabadulasanak 300. evfordulojan tartott nemzet-kozi
tudomanvos konferencia eloadasai, Kulonlenyomat, Zalai Muzeum 4. 1992, Nagvkanizsa 1992, 7375.
76
Baverische Staatsbibliothek, Munchen, CT 116/1 fol. 4v, 5r, 44r.
77
Cviko-Hafizovi (1994), 32. Takoer Polimac, o. c.
7
Raki, Franjo, Prilozi za geografsko-statistiki opis bosanskoga paaluka, Starine XIV, Zagreb
1882, 186. Isto proizlazi iz detaljnih istraivanja osmanlijske grae za povijest june Transdanu-bije
toga doba. Usp. Geza David, A Del-Dunantiil kozigazgatasa a torok korban, u zborniku citiranom u
bilj. 62, 55-64.

75

Prvi dio

Poloaj "odsutnoga" sandakbega i muteselima u ime uivatelja arpaluka


dobivale su najrazliitije osobe, sada sve vie birokrati a sve manje ratnici. Tako je
1643. spomenut Hasan kaim-mekam ("kajmakam"), namjesnik nepoznatog
sandakbega79. Godine 1667/8. Hadi Ali, sandakbeg Poege na nain arpaluka,
traio je da mu se osigura navodno pravo koje bi sandakbegovima pripadalo "jo
od carskoga osvajanja" na irovinu, pristojbu od svinja i torovinu u kazama
Orahovica i Slatina.80 To se "pravo" ne ini ba zajamenim u defterima iz 16.
stoljea, pa bismo rekli da ovo pokazuje kako sada uz manje nadzora sredinje
vlasti ovakvi upravljai nastoje prisvojiti jo vie izvora prihoda. Jedan je pak od
namjesnika odsutnih upravljaa godine 1679. pisao predstavku sredinjoj vlasti iz
koje saznajemo da je on, stanoviti Hadi Meh-med-aga, bio "majordom" i tzv.
babakikulu (glavni inspektor pokrajinske riznice) biveg beglerbega Ujvara koji je
Poegu dobio u apanau. Kada je godinu dana prije toga dobio poloaj, doao je u
sukob s rajom u istim kadilucima, jer ona nije njemu kao ni ranijim muteselimima
htjela plaati protuvrijednost (bedel) za redovite namete. Nisu se odazvali ni
zahtjevu povjerenika budimskog vezira. Nato je muteselim knezove dao zatvoriti.
Ovdje naglasimo to daje konano glavnu rije imao budimski vezir, dakle i
nadlenost Kanie bila je nepotpuna pa moemo zakljuiti daje Poeki sandak
konano neizravno, ali u dobroj mjeri faktiki, iznova podinjen Budimskom
ejaletu.
Stari sustav raspodjele nadarbina jo se odravao, ali je pretrpio znatne
modifikacije. ini se daje sasvim ukinuta dodjela kolektivnih timara posadama
tvrava. Osim toga imamo, dodue samo jedan, ali vrlo znakovit primjer
legaliziranog prodavanja nadarbine (Pleternica) 82. Jae se irilo i nasljeivanje
funkcija, a ne samo nadarbina. To se dade naslutiti iz predstavke jednog poekog
alajbega koji 1676. moli da mu se potvrdi funkcija koju su obnaali i njegov otac i
djed, a on se za opsade Ujvara namuio ljeti i zimi i tako stekao zasluge 3. U
komorskim popisima u sluaju Poetine ne nalazimo izravnih tragova kolektivnih
timara posada (gedik). U sluaju kolektivnog timara koji je obuhvaao prihode od
Kaptola, mogue je da je on i dalje postojao, ali sada vidimo daje sva desetina u
17. stoljeu pripadala dizdaru84. U mjestu su ivjeli preteito "Turci plaenici" 85 pa
su oni mogli i dalje primati prihod u gotovu novcu od sume gradskih dabina
(mitnica, sajmovi, pristojbe). Plae u gotovu ionako se u to vrijeme sve vie nastoji
pribaviti iz najblieg izvora, a ne vie od
7

MXT 627, popis poekih dnevniara (oko fol. 306).


BOA, Ibn-iil-Emin, Mustedivat, 156.
81
BOA, Ali Emiri, IV Mehmet, 309.
8
^ Mauran, Ive, Popis naselja i stanovnitva u Slavoniji 1698. godine, Osijek 1988, 268..
83
BOA, Ibn-ul-Emin, tevcihat 18/20-a, 222.
^ Mauran, Ive, Popis naselja i stanovnitva u Slavoniji 1698. godine, Osijek 1988, 363.
8
^ Smiiklas, Tadija, Dvijestogodinjica osloboenja Slavonije, Zagreb 1891,152.
80

76

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

sredstava dalekih dravnih dobara pod zakupom. Tako se i u jednoj carskoj naredbi
kanikome pai iz 1677. zapovijeda da se "ciganska glavarina" (inae dravni
prihod) u sandacima za koje je nadlena kanika blagajna ima dijeliti posadama
gradova u tim sandacima, dakle i Poekome 86. Logino je pretpostaviti da je i u
Poekom sandaku dolo do uspostave nasljednih, tzv. odakluk timara kao i u
cijelom Bosanskom ejaletu nakon sisake katastrofe, no izravnih potvrda za to jo
nemamo.

Hajduci izmeu razbojnitva, suradnje s carevcima i


pomone slube Osmanlijama
Pretpostavljamo da se u Poegi manje osjeala "revolucija" u sustavu uprave i
vojnoj organizaciji. U sredinjim oblastima Carstva ona je staru spahijsku vojsku
uinila suvinom i namjesto nje u prvi plan postavila plaene odrede, unovaene
izvan krugova iz kojih je tradicionalno potjecala ratnika kasta, naoruane
vatrenim orujem. Na dalekom sjeverozapadnom krajitu inaica takvih odreda
postala je naoruana raja. U krajnje tekim ratnim prilikama poslije 1593.
nastojalo se dosta brojne skupine raje upotrijebiti kao pomone vojne i orunike
odrede.87 Vlaha niti je bilo dovoljno, niti su bili dovoljno pouzdani. Mnogi su
seljaci tako 1698. i 1702. izjavili kako su uivali porezne olakice ili ak imunitet
na ime slubi kao "haidones", "sclopetarii", "vigiles" i slino 88. Ne bi bilo neobino
daje dobar dio muslimanskih seljaka i graana bio obuhvaen slinim obvezama.
To je oito u sluaju Kaptola a vjerojatno i za druga naselja, osim same Poege. U
tome bi smislu bio jalov pokuaj da se razlui tko je meu kranskom (i k tomu
ne-vlakom) rajom hajduk i "napada Turke" a tko se ubraja u "pandurones" i
pomae turskim vlastima.
Ve 1600. zabiljeen je sluaj daje raja ubila poekog kadiju, no vrhovni je
zapovjednik Ibrahim-paa "hladnokrvno" sve amnestirao, tovie opravdao njihovo
djelo i konano primio mnogo raje u oruanu slubu da poslui borbi protiv
hajduka. Svoj je postupak argumentirao izvjesnocu da e raja izbjei na
80

BOA, Kamil Kcpcci 2306, fol. 105.


ini se da lokalnoj muslimanskoj eliti u Poegi uope nije vie bilo do "pothvata" iz starih
vremena, tj. pljakakih provala preko granice. Dolazak pred grad s plijenom tatarskih i drugih
pljakakih odreda s pohoda po sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1664. izazvao je ne samo zavist i elju
za udjelom u plijenu tadanjega poekog muteselima, nego jo vie paniku zbog nepromiljenog
napada na susjednu dravu, koji Poegi samo donosi razorne protuudare od kojih se ne moe
obraniti. Pri tome izgleda da nije uope igrala ulogu muteselimova zavisnost od nekog pae
kojemu bi takva provala eventualno odgovarala (kanikoga, bosanskoga ili kojeg drugog). Usp.
abanovi, o. c. 501-503.
DO

00

Mauran, o. c.passim; Smiiklas, o. c.passim.

77

Prvi dio

neprijateljsko podruje ako ju se podvrgne istrazi . Ta se mjera pokazala vie nego


opravdanom, ali oito nije mogla dati brzih rezultata jer su hajduki napadi 1602. i
1603. teko pogodili osmanlijsko krajite. Dokument o pobuni vojske 1611. govori
o plaama koje su ostale u bosanskoj blagajni, a iz Kanie nije dolazio novac, te su
posade gradova jednostavno prestale braniti granicu, pa je "raja poharana vie
puta, a Poega dvaput" (rijedak primjer kada turski izvori izravno potvruju
neturske)90. Zanimljivo je da je do tekog haranja najprije dolo 1595/96., upravo u
vrijeme kada je poeki sandak po prvi put bio nakratko izdvojen iz okvira
Bosanskog paaluka. U sluaju potjere za vladikom Jevremom, koji je doao
iznuivati novac "mirnodopske" 1637. godine, kao daje sva katolika raja bila
naoruana, ulazila u Poegu kako je htjela i diktirala sandakbegu uvjete s pozicija
moi91. Ni u jednom ni u drugom sluaju ne radi se o hajducima, a ipak ne moemo
govoriti ni o kakvoj bitnoj razlici. Pri tome doista (poekog) hajduka ne moemo
definirati drugaije nego kao onog pripadnika openito "samosvjesnije" raje u 17.
stoljeu koji se iz bilo kojeg razloga naao u "dubljoj" zavadi s vlastima i ne vidi
mogunosti za suradnju, pri emu se nerijetko takav stav moe preko noi
izmijeniti. U esnaestom stoljeu u cijeloj je Slavoniji zabiljeeno vrlo malo
hajdukih napada, od 1595. do 1607. bune i napadi su na vrhuncu i vlada kaos,
zatim se do sredine 17. st. broj sukoba smanjuje i slabi im intenzitet, a zatim nema
gotovo nikakvih izvjetaja o takvim pojavama. To znai daje vjerojatno
profunkcioni-rao novi sustav ukljuivanja velikog broja raje u dravnu slubu, pa i
nova "politika" prema kranskoj raji, posebice katolikoj. Karakteristino je da
hajduci i (ili) ustanici ne nastupaju protiv spahija, jer renta koja pripada spahiji nije
tako teak teret, nego izravno i "odmah" protiv same sredinje vlasti. Izvanredni
nameti u korist drave, tei od spahijskih, nisu nuno i uvijek toliko nepodnoljivi
da bi po nekom automatizmu izazivali ustanke, bijeg ili hajduiju. Opu bunu zbog
"dulusa" 1607. ne smatram tipinim spletom okolnosti. Sto uope znai "porez
dulus"? Jednom se dulus u sklopu osmanlijskog poretka javlja u znaenju
"napojnice" ("bakia") koji se dijeli vojsci i inovnitvu kada novi sultan "sjedne"
(dulus) na prijestolje. Na drugi nain, iako povezano s prvim, dulus se spominje
i kao dodatna taksa koja se pribraja glavarini prigodom dolaska novoga sultana 92.
U naem sluaju moglo bi se raditi o
" Hammer, o. c. 633. Nije bilo teko "vjerski" opravdati pobunu. ejhulislam Ebussuud Efendi
tumaio je pojam "pobuna" vrlo restriktivno: ako raja ustane protiv nepravdi lokalnih upravljaa
a ne protiv drave, ne moe biti proglaena pobunjenicima i stoga pretvorena u roblje. V. Faroqhi,
o. c. 279.
90
Polimac, o. c. signirano M 80, fo 65/1 (K-ll) M 79.
"1 Jaov, Marko, Spisi kongregacije za propagandu vere u Rimu o Srbima 1622-16441, SANU,
Zbornik za istoriju, jezik i knjievnost srpskog naroda, II odeljenje, XXVI, Beograd 1986, 386.
92 Pakabm, o. c. I, 312-315 (Ciilus bahsisi). Hadibegi, o. c. 87. (ne spominje samu rije, ali je
jasno da se radi o dodavanju "dulusa" osnovici glavarine 1604.).

78

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

zaostalom dulusu iz 1603. kada je na prijestolje stupio Ahmed I. Svota sama po


sebi i nije tako velika (petnaestak aki po kui), no vjerojatno je namet raspisan u
vrijeme velikih napetosti kada bilo to moe odigrati ulogu "ot-ponca". No moglo
se raditi i o otporu pokuaju da se dulus pretvori u redoviti dodatak glavarini. Jo
se Smiiklas prije vie od stotinu godina pitao, kako to da da dulus nije plaala
pravoslavna raja, nego katolika, i to preko franjevaca93. Odgovor bi se moglo
potraiti u okolnosti da je veina pravoslavne raje bila vlaka, i stoga podvrgnuta
vlakoj filuriji, a ne klasinoj glavarini -diziji kojoj se onda pridodaje dulus.
Tumaenje dulusa kao pristojbe za "pristup oltaru" teko bi se u ovom sluaju
moglo odrati, premda je lako zamisliti takav namet na redovnike.
Pobune dakle nisu protumaive redukcijom uzroka na "izrabljivanje", nego ih
valja shvatiti kao odgovor na povod (neka mjera pritiska od strane vlasti) koji ne
mora biti drastine naravi, ali predstavlja priliku da se oslobodi energija nove
samosvijesti, koja izvire iz jaeg politikog, vojnikog, gospodarskog i kulturnog
poloaja (oslonac na kransku vojnu mo sa zapada, naoruavanje raje koje
potie i sama vlast, jaanje trgovakog sloja, prosvjete u rukama franjevaca itd.).
Izvan konteksta ratnih prilika manje je izazova, no ustanak je latentno prisutan.
Stoga optube na raun Luke Ibriimovia da se drui s Osmanlijama i praktiki s
njima surauje, moda i nisu bez osnove, a da pri tome njegove veze s kranskim
vojnopolitikim imbenicima i njegova uloga u vodstvu potonjega ustanka nisu
nita manje vrste94.
Teko je rei koliko je pouzdana izgubljena kronika poekog franjevakog
samostana, odnosno koliko ju je vjerno vear prepriao 95. Prihvatimo li daje sve
to se pripovijeda tono, moramo se sloiti da su u vrijeme "dugog rata" ubijena
petorica sandakbegova zaredom, a potom do sredine 17. st./o dva, jedan dodue
izvan Poetine. To bi moralo biti previe. Ne moe se prihvatiti ni tvrdnja H.
Porzie o spaljivanju nekoliko tisua kua u "poekoj kotlini" 1599. 96, jer bi to
znailo da su spaljene sve kue do posljednje. Apsurdno je prevelik i broj
naoruanih katolika koji se 1637. nalazi u potjeri za vladikom (6000, to je gotovo
ravno broju domainstava katolika za cijeli sandak). Tu moe biti i literarnih
konvencija, i zamjene nieg naslova viim (muteselim->"paa"), i pogreno
shvaenih zemljopisnih odrednica, i lapsusa
93

Smiiklas, o. c. 78-79.
" Usp. Buturac, Josip, Fra Luka Ibriimovi 1626-1698, Poeki zbornik III, Slavonska Poega
1970.
"* vear, Ivan, Ogledalo Iliriuma, IV, Zagreb 1839. Podatke toga izvora kombinirane i povezane u
cjelinu s ostalim poznatim vijestima za "hajduku" tematiku neturske provenijencije donosi
Mauran, Poega i Poeka kotlina za turske vladavine, Poega 1277-1977, Slavonska Poega 1977.,
181-184.
96 Horvat, Karlo, Prilozi za hrvatsku povijest iz arhiva rimskih, Starine XXIV, Zagreb 1913,142.

79

Prvi dio

calami starih pisaca i krivih itanja u nae vrijeme. Svakako ostaje injenica da
su bune i pustoenja osobito velikih razmjera u doba "Dugog rata". Oito je da
su. dijelovi kranskog stanovnitva suraivali i s osmanlijskim vlastima, to se
vidi i iz dogaaja 1600. i iz injenice da habsburki krajiki zapovjednici
unitavaju i otimaju svaiju imovinu, pa tako i katolike raje.
Konano valja spomenuti jo jednu okolnost koja je mogla doprinijeti
estini sukoba dijela kranske raje i vlasti na poetku 17. stoljea. ini se da
je u to vrijeme dolo do novog vala kolonizacije, koji je uvelike izmijenio
stanovnitvo Poetine. U poimeninim popisima pojedinih kadiluka Poekog
sandaka iz 1628.97 moe se primijetiti posve drugaiji broj i omjer osobnih
imena u odnosu na popise iz 16. stoljea. Imena je sada mnogo manje, uope
vie nema starih mjeovitih maarsko-hrvatskih likova, a svega nekoliko osobnih imena predstavlja do dvije treine ukupnoga broja (npr. Petar, Todor, Vuk;
ponegdje se preko 40% poreznih obveznika zove Petar!). Dok je oko 1580.
zabiljeeno, zajedno s inaicama toga imena, na stotine "ura", nakon pedesetak godina ima ih jedva tucet. Ako bi se ta pojava mogla povezati s preseljenjem, uglavnom u Podunavlje, 10 000 obitelji iz Kliskog sandaka nakon pobune (1604?)98, i ako je prihvatljivo da ih se dosta naselilo i oko Poege, onda
bismo moda mogli djelomice tumaiti bune i hajduiju u to vrijeme dolaskom
"buntovnijeg" puanstva. Novo je stanovnitvo moglo doi i s podruja Bosanskog sandaka, ali za sada se "kliska" pretpostavka ini neto sigurnijom.
Moemo razmiljati i o mogunosti da se za to razdoblje i to stanovnitvo vezao
naziv "Sijai", kojih onda u 16. stoljeu u Poetini jo nije bilo (barem ne u
veem broju). U svakom sluaju to je vano i jo otvoreno pitanje.
Porezni sustav i pitanje naseljenosti
Podaci koje donose popisi glavarine u 17. stoljeu na prvi bi pogled
upuivali na drastino smanjivanje broja kua, kako u cijelom sandaku, tako
i u Poekom kadiluku. Iz vremena poslije 1581. a prije no to e zaredati
relativno ablonski popisi dizije za kaniku blagajnu od 1628. nadalje, poznato
je vrlo malo podataka o broju kua poreznih obveznika u Poetini. Jedan je iz
1600. i govori o 650 kua pod obvezom izvanrednog poreza u naravi (tzv.
avariz) , a drugi je iz 1622. i govori o prikupljenoj glavarini u Poekom
kadiluku koja pripada kanikoj blagajni: 200 220 aki od "obine" raje i 29 000
y

' BOA, Kamil Kepeci 3803 (Poega), 3804 (Osijek). Primijetio sam i jedan poimenini popis
za "glavarinski vilajet" (dakle kadiluk) akovo iz 1638/39. Fond je isti, signaturu jo treba
provjeriti.
9
Raki, o. c. uvodni redci odlomka s pregledom za Kliski sandak.
99
Be, Staatsarchiv, Turcica (12. 2. 1600.)

80

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

od migranata (haymane, kategorija "prilac" i "dolac") . Ni u jednom sluaju nije


poznat stvarni broj kua. Kod prikupljanja avariza jedinica obino nije jedna
obitelj, nego vie njih. No ovdje je rije o tome da svakih deset kua dade
stanovitu koliinu brana i jema za vojsku, a kua koje sveukupno podlijeu toj
obvezi ima 650. Broj je dakle vjerojatno toan, samo to ne govori o kuama koje
su osloboene avariza kao to je barem pedeset kua krana u gradu i k tomu jo
jedan broj kua s derbendijskim (i novim "pandurskim") olakicama, pri emu svi
oni ipak plaaju glavarinu. Kranskih je kua (bez vlakih) dakle moralo
"slubeno" biti priblino isto toliko kao i dvadesetak godina prije -barem sa
stanovita poreznih nadlestava, bez obzira na haranje "carevaca" i hajduka 1599. K
tomu se ini da su nakon posljednjeg opeg popisa, moda nakon poetka velikoga
rata 1593., sva muslimanska sela osloboena barem dijela izvanrednih nameta,
dakle avariza. Uspjeh pokuaja da se iz podatka iz 1622. izraunaju kue zavisi od
visine glavarine u to vrijeme. Ona je najvjerojatnije bila ve tada blizu 400 aki,
samo to ima razloga za sumnju u primjenu modela koji je vrijedio u sredinjim
dijelovima Carstva (osnovica od oko 250 aki, to prati inflaciju + dodaci u korist
sakupljaa poreza)101.
Nakon iznosa od 75 aki glavarine oko 1580., prvi sigurno zabiljeeni iznos
jest onaj iz 1628. u vrijednosti od 383 ake. Jednako stoji za godinu 1665., dok je
nakon toga, ne zna se kada, dizija porasla na 394 ake, to se vidi iz posljednjeg
zapisa u kojemu se spominje glavarina za Poeki kadiluk iz 1690. (bez obzira na
to to te godine vjerojatno nije vie mogla biti stvarno prikupljena). Broj
glavarinskih jedinica 1628. (611) podsjea na avariske kue iz 1600., ali je nii.
Moemo prema tome govoriti o stanovitom smanjenju u odnosu na 1600. godinu,
ali istodobno zapaamo kako je broj kua pod dizijom zapravo jednak broju kua
koje daju avariz ili barem blizu njega, to znai da nisu obuhvaene one kue koje
su osloboene nekadanjih izvanrednih nameta. Osloboenje od dizije pak nije
mogue zamisliti ako ne postoje posebni razlozi kao to su vojna zaduenja i
slino, to opet znai da e tek malo onih krana koji ne daju avariz istodobno biti
osloboeno glavarine. Budui da podaci za 1665. i 1690. pokazuju tek male
oscilacije, morali bismo tvrditi da se moda ve na prijelazu stoljea pa onda sve
do kraja osmanlijske vlasti odravao broj od neto vie od est stotina kua obine
raje (katolika). Tome proturjee onodobni kranski izvori koji ukazuju na porast,
a ne na pad u
luu

BOA,, Kamil Kepeci.2290. U brojnim popisima koji govore o funkcioniranju kanike blagajne iz
kataloga Kamil Kepeci mogue je nai i pokoji stariji podatak o poekoj glavarini (npr. iz 1620.),
no tu su iznosi dosta nii, to se moe odnositi na razdoblja kraa od godine dana, zaostatke,
parcijalne obveze pojedinih pobiraa ako ih je vie, na niu osnovicu dizije i si.
I"* Darling, Linda, The Ottoman Finance Department and the Assessment and Collection ofthe cizye
and avariz Tazes, 1560-1660, (doktorska disertacija), The Universitv of Chjcago 1990, 192-193.
102
MMD 5459, MMD 4553.

81

Prvi dio

razdoblju 1580-1630. (za vrijeme nakon toga barem na stagnaciju) . Zato preostaje
kao jedino tumaenje razmjerno malenog broja kua u popisima glavarine ono
koje polazi od pretpostavke o promjeni osnove prema kojoj se odreuje veliina
"kue" kao fiskalne jedinice . Tako bi se mogla tumaiti i osnova na kojoj je
izvren poimenini popis obveznika glavarine 1628. Alternativno bi tumaenje
moglo polaziti od injenice da su sauvani popisi (samo one) dizije koja je
namijenjena pokrajinskoj riznici u Kanii, te da je prema tome isputen stanoviti
broj jedinica koje ne plaaju kanikim nadletvima, nego drugamo. Komorski
popisi nastali oko 1700. daju naslutiti da je glavarina s podruja Poctine u
cijelosti troena za isplatu kanikoga garnizona, pa stoga drim ipak
prihvatljivijom hipotezu o novoj poreznoj osnovi. Ona ima i drugih prednosti.
Zapravo se novi sustav nadovezuje na neke konstante, zabiljeene jo davne 1540.
i iznova naznaene u komorskim popisima.
U komorskim su popisima neki seljaci naime izjavljivali da zbog straarske
slube nisu plaali glavarinu, neki pak da su je plaali u paualnom iznosu, dok je
veina tvrdila ju je plaala, ali u nejednakim iznosima. Podataka o glavarini ima za
oko 65 naselja, dok je se u osamdesetak ne spominje (muslimanska, pravoslavna i
neka sela s vojnim zaduenjima). Iznosi variraju u dosta velikim rasponima. Da je
tzv. "cizye-hane" ili glavarinska kua kao fiskalna jedinica bila neto drugo no
stoje to inokosna obitelj, pokazuju upravo ove razlike koje nisu ni sluajne ni
proizvoljne. Karakteristina je pojava da se popisi glavarine novoga tipa javljaju
tek dvadesetih godina, i da je jedino onaj iz 1628. poimenini, a nakon toga su
samo sumarni. Problem veliine glavarinske "kue" i broja domainstava uope
rjeiv je samo usporedbom osmanlijskih popisa s komorskima. Kada bismo imali
uvid samo u onaj iz 1698, teko da bismo napredovali u razrjeavanju toga pitanja.
Klju je dakle u neto mlaem izvoru, onom iz 1702. U tom se popisu jasno
naznauje praktini vid plaanja glavarine: "imperatori Turcico" plaalo se "u
Kaniu" po nekoliko forinti "a sessione integra", dakle teite je prebaeno s
obitelji na zemljinu jedinicu. Ako se spominju iznosi od malo manje ili malo vie
od jedne forinte onda se i kae da je to bilo plaanje "domatim". Popis iz 1698.
govorei o sesijama zapravo navodi kue, i u tome smislu moe dovesti u zabunu.
Kad bi u oba popisa bila rije o jedinicama iste veliine, morali bismo smatrati da
su seljaci odjednom poeli iskazivati vee svote svojih nekadanjih obveza prema
osmanlijskoj dravi, to bi im moglo samo nakoditi, a tako naivni sigurno nisu
bili. K tomu su i iznosi kakvi se javljaju 1702. ako ne uvijek podudarni, onda
barem daleko blii standardu od 383 ake (potkraj turske vlasti i 394). To sve pak
vodi zakljuku da nezanemarivi dio stvarnih kua (ne samo onih s olakicama !)
nije ukljuen u zbroj glavarinskih jedinica za kadiluk, jer je obitelji uvijek bilo vie
Raki, o. c. Usp. takoer navode komorskih popisa o broju kua "tempore Turcarum",
posebice za samu Poegu, ali i drugdje po Slavoniji.
104
Moaanin, The Croalian Rural Households and (Mornari Fiscal Units, POF 42-43, 1992-93,
Sarajevo 1995, 211-216.

82

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

negoli cijelih sesija (to znamo jo iz vremena odredbe o "zaputenom selitu").


Problematinim bi nam se mogao uiniti poimenini karakter prvog glavarin-skog
popisa u 17. stoljeu, jer su brojke blizu onima iz sumarnih popisa (neto preko
600 jedinica). No kako znamo da je temelj od kojega se polazilo cijelo selite ili
batina, onda je posve lako dopustiti da su 1628. popisani svi naslovnici cijelih
batina. Na taj nain kao kue pod dizijom optereene s 383 ake moralo se
pojaviti manje obveznika glavarine no to ih je figuriralo kako u popisima iz 16.
stoljea, tako i u naim procjenama na temelju naznaka izvora iz sedamnaestoga.
Iz komorskih popisa saznajemo da je svaka obitelj-kua doista davala plus-minus
po forintu, a to je viestruko manje od slubeno fiksirane svote. Opteretiti
stanovnitvo blizu granice vie nego trostrukom svotom glavarine, znailo bi
izazvati potpuni slom poreznoga sustava u tom kraju. Zato, unato biljeci u izvoru
o 383 ake od jedne "cizye-hane", nijedan imenovani obveznik 1628. sigurno nije
plaao vie od 0,8 ili 1,2 forinti, kako se i navodi u anketi poslije protjerivanja
Turaka. No njegovo je ime "pokrivalo" jednu do tri stvarne obitelji koje bi morale
meu sobom rijeiti kako e prikupiti tri ili vie forinti, slino ubiranju desetine
kada dio obveznika nije bio u stanju, ili nije htio zasijati toliko da ta dabina za
svakoga i materijalno predstavlja tri ili etiri kejla. Zapravo ovih estotinjak kua
odgovara kuama-batinama iz davne 1540., s tim da su tada biljeeni i korezidenti
a sada vie nisu. U samoj je Poegi poimence zabiljeeno svega devet (!) osoba, a
znamo da se stvarni broj kua bliio dvjema stotinama. To govori o gotovo
potpunom naputanju zemljoradnje. U varoima sjeverne zone kadiluka (Velika,
Kaptol i Vetovo) broj ovakvih "umjetnih" glavarinskih kua neto je manji od broja
iz 1581., to sugerira status quo, dok je u Kutjevu vie novih jedinica negoli starih
filurijskih kua, to upuuje na poveavanje kranskog dijela naselja. Osim toga,
broj naselja u kojima su ivjeli obveznici glavarine (uglavnom katolici) iznosi 77,
to upuuje na odravanje naseljenosti, pa ak i na stanoviti porast. U sluaju da je
- na selu - nakon 1581. nestalo 150 kua ili vie zbog rata, nasilja i si., teko je
zamisliti da ni jedno selo ne bi opustjelo, a sada ih ima u najmanju ruku isto koliko
i prije.
Kolika je bila veliina glavarinske kue kao fiskalne jedinice? Vjerojatno
najee 1,5-3 stvarne kue, jer ako elimo sauvati ope naelo: osnovica +
dodaci kao plaa konkretnim ubiraima poreza (tzv. maas, gulamiye i si.), moramo
od 383 ake oduzeti do 150 aki na ime tih dodataka, a ostatak bi vrijedio oko
dvije forinte. Ponegdje je "cijela batina" davala i vie od tri forinte, a ponegdje
manje, no to se u defterima, gdje se javlja samo jedan, uvijek isti iznos nastao
nakon raunovodstvenog "prebijanja" vika i manjka, ne vidi. Ako ovu pojavu
usporedimo s nainom ubiranja stare filurijc u 16. stoljeu, vidjet emo na djelu
novi nain rada osmanlijskih financijskih nadletava u 17. stoljeu: u vrijeme kada
dravna riznica trpi sve veu nestaicu novca, porezni sustav postaje sve
rafiniraniji i dabine se nastoji pobirati sa eljom da se vodi puno vie rauna o
realnostima na terenu, i to do detalja. Iz podatka za samu Poegu (tj. u gradu do
200 kranskih kua) posve je jasno da katolikih kua
83

Prvi dio

u kadiluku nije nikako moglo biti manje od 800, a s obzirom na sve to je do sada
reeno ukupan je broj morao prelaziti tisuu (1200?). Tu bi pretpostavku
potkrijepila i istraivanja za itav prostor Slavonije i Srijema, gdje je situacija ita.
Mletako-dalmatinski opis iz 1626. ostavlja za seosko stanovnitvo u cijelom
sandaku procjenu od 10 000 kua, to znai da katolikog puka ima 7-8000, a to
opet znai porast prema 1581. godini (6622) 105, pa je teko zamisliti da je taj porast
mimoiao Poetinu. Oko tisuu kua na koje pomiljamo polazei od gore
prikazane analize, neobino bi dobro odgovaralo Balievievoj procjeni broja
katolika od 5000 dua u upi 1600.106, pa ak i navodu o broju katolika 1637. u
vrijeme sukoba s vladikom, ako se taj broj shvati kao broj "revoltiranih dua" u
cijelom kraju, a ne doslovce kao broj odraslih mukih glava pod orujem. Ne
zaboravimo da unato ratu i pustoenjima nema zabiljeenih znatnijih iseljavanja
ni iz grada ni iz okolice, ali ima doseljavanja, o emu je ve bilo govora (s
podruja Kliskog sandaka).
Agrarni odnosi u drugoj polovici 17. stoljea
O ovom pitanju moemo raspravljati polazei od "retrospektivnih" podataka
komorskih popisa i njihove revizije pomou osmanistike "tehnike". Ve
primjeujemo kako se unato nizu promjena u mnogoemu odrao i jasni
kontinuitet s razdobljem esnaestog stoljea. Desetina je ostala ista, dok su
pristojbe zbog inflacije izgubile na znaenju i spahije su najee traili u zamjenu
novac (forintu ili vie) ili neku drugu protuvrijednost koja je mogla bolje
zadovoljiti njihove potrebe. Ako im se isplatilo, ubirali su i dalje stare dabine.
Tako vidimo da je oko 1680. spahija (Kartal Mehmed-paa iz Broda) u
Kadanovcima traio pristojbu od sijena u iznosu koji nije bio vei od onoga u
starim defterima107. Tako se konano nije uspjelo odrati podizanje pristojbe na
cijeli gro iz 1579. godine. Oito je da se u svakoj spornoj situaciji posezalo za
posljednjim detaljnim popisom iz te godine. Na predstavci "odsutnog"
sandakbega Hadi Alija iz 1667. na margini je slubenik u Istanbulu dopisao
podatke staroga deftera s tono onakvim iznosima dabina i pristojbi kakvi su bili
prije devedesetak godina, kako bi se znalo to su i kolike su porezne obveze raje .
No ako spora nije bilo, vrijedili su aranmani na licu mjesta. U tom sluaju je,
kako smo ve ustanovili, prevladavao novani paual, no ponekad se ubirao i
odreeni iznos po jedinici proizvoda. Sauvani primjeri govore o iznosima manjim
od onih u starim defterima. Primjerice, od svinja bi se katkada
105

Osterreichische Nationalbibliothek, Wien, MXT 584.


10^ Horvat, Karlo, Monumenta historica, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Sarajevo
1909, XXI, 69-70.
107 Mauran (1988), 273. Ako je od dvadesetak kola sijena naplaivano forintu i 20 denara, to
sasvim odgovara pristojbi od pet aki za kola sijena u 16. stoljeu.
108
V. bilj. 79.

84

Poega i Poelina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

uzimala daa od jednog denara od glave, a to je prema dukatu manje negoli jedna
aka 1580. No aka se uzimala i od koza . Da li to znai jo veu ulogu
svinjogojstva? Isto tako nam se i mlinarina ini puno niom. U mjestima gdje se
navodi broj mlinova u "tursko vrijeme", ini se kao da ih je manje, no ta zapaanja
nisu dovoljna za generalizaciju. O proizvodnji itarica u ovo vrijeme nema gotovo
nikakvih podataka. Jedini su oni o tzv. sursatu za ratnu godinu 1662. o 2000 inika
jema, to je nevelik iznos 110. Podatak o zalihama ita koje je u muslimanskim
selima zatekao general Dunevvald 1687. govori tek to da te posljednje godine
etva vjerojatno nije ni zapoela (jer zalihe koje bi stotinu godina prije ostale
nakon izdvajanja spahijske desetine viestruko nadmauju iznos od tada navedenog
- "da prezimi tri tisue ljudi") 111. Kuluk od nekoliko radnih dana u korist spahije
("laboratores tres" i si.) vjerojatno nije nova pojava, nego je se moe povezati s
mnogobrojnim iftlucima, a primjetno je i stvaranje novih (sluaj novih sela 112).
Razni "darovi" takoer su uobiajena pojava iz ranijeg vremena.
Pojava koja u komorskim popisima u ovom sluaju najvie pada u oi i
takoer svjedoi o kontinuitetu, jest, barem u kranskim selima, vei broj kua na
(cijeloj) batini. Tu se sa stanovita obveze davanja "normalne" itne desetine
spahiji sigurno nije nita promijenilo nabolje, naprotiv moda je zbog poveanja
stanovnitva doseljavanjem poetkom 17. stoljea situacija postala jo teom.
Koliko je bilo spahija, kakvoga sastava i gdje su ivjeli? Turski "dominus
terrestris" ne nosi automatski naziv spahije. U komorskim popisima spominju se
kao uivatelji nadarbina i drugih posjeda (to nije svejedno, ali je teko u takvome
izvoru razlikovati dvije kategorije) u Poegi 49 imena, a izvan nje na selu jo 23,
svega 72 imena. Moda ih nije bilo ukupno vie od ezdeset, jer se sasvim sigurno
neki u malo izmijenjenom liku javljaju dva ili vie puta. Oduzmemo li od toga
osobe kao to su sandakbeg, alajbeg, emin i si., vjerojatno bi u kategoriju "zaimi i
timarnici", a to su zapravo spahije, ulo neto vie od pedeset osoba. Osobe koje
nisu bile nastanjene u Poetini ovdje emo zanemariti, ini se da ih je bilo koliko
i stotinjak godina ranije. No broj titulara nadarbina u drugoj polovici 17. stoljea
ipak moramo uveati za nekoliko tuceta osoba, jer i dalje imamo posla s
posadnicima Kaptola i Kamengrada te moda jo nekim sitnim timarnicima, pri
emu su svi oni uivali rentu preteito od
luy
110

Mauran (1988) passim; Smiiklas (1891) passim.


BOA, MMD 4484, str. 6.

111

Smiiklas (1891), II, 15,18.


112 Arslanovaca u 16. stoljeu (ili barem do 1579.) jo nema, pa ne mogu stajati u vezi s
Jahjapaiima. Jedan Arslan-beg bio je sandakbeg 1628, ali ni on ne mora biti "eponim".
Vjerojatnije je selo dobilo ime po kakvom spahiji (usp. KK 3803). Isto tako u starim defterima
nema ni Derviage, Eminovaca, Aikovaca, Alaginaca i nekih drugih imena naselja. Krnjakovci
postaju Latinovci, Sveti urad postaje Kula itd. U sjeverozapadnom dijelu kadiluka ini se da
starija vlaka kolonizacija nije mijenjala u veoj mjeri imena naselja iz predturskog vremena niti
na tom podruju nastaju nova sela, ali novije vlako doseljavanje u 17. stoljeu donosi i nova
imena (Mrtovlasi i si.).

85

Prvi dio

muslimanske raje. Nitko se nije sjetio "referirati" komorskoj komisiji tko je


"Turcima" bio spahija! A tu se radi o polovici seoskoga ivlja. U posljednjem
mufassalu javljaju se tek po jedan beg - zaim kao stalni stanovnik i jedan aga timarnik. Kad njih ukljuimo u kategoriju "spahija", dobit emo do 45 takvih
osoba 1579. Tako e nam broj nositelja nadarbina u kasnom 17. stoljeu biti
vjerojatno vei nego u kasnom esnaestom, a to bi bilo teko prihvatiti u uvjetima
smanjivanja naseljenosti i slabljenja gospodarskih resursa. Isto tako zapaamo
neto veu koncentraciju domicilnih spahija u samoj Poegi potkraj osmanlijske
vlasti (68%, a 1579. godine 62%), no valja imati na umu da u to vrijeme gradu
sigurno pripada i vei udjel u cjelokupnom stanovnitvu kraja negoli u vrijeme
starih deftera.
Posade u tvravama
O tvravskim posadama neto nam govori popis posada plaenih u gotovu iz
1643. za Bosanski cjalet s dodatkom za Poeki sandak, zatim jedan popis posada
iz 1666, nekoliko pojedinanih dokumenata te neke naznake u komorskim
popisima. Prema popisu iz 1643., u Poegi je bilo 83 ulufedija u palanci, i to 43
mustahfiza ("gradskih uvara") i 40 farisa ("konjanika"). Dizdar je uivao
dnevnicu od 19 aki. U tvravi Kamengradu plaenih je posadnika bilo 78, od
ega 51 konjanik i 27 martolosa koji su dijelom ve muslimani. Ti se podaci mogu
nadopuniti podacima o preostalim timarnicima iz 1666 113, a to su dijelovi posada u
Poegi, Kamengradu i Kaptolu. U Poegi su kao timarlije upisani "uvari" ne kao
mustahfizi, nego kao merdan-i kal'a, zatim topnici i azapi. "uvara" je 44, topnika
6 i azapa 21, svega 71. K tomu jo treba pribrojiti 14 pripadnika damijskog
osoblja, takoer timarnika, pa je ukupan broj 85, dok s palankom ini 168 ljudi.
Plaa tvravskog dizdara neto je nia i odgovara iznosu koji je primao jo Hadi
Mehmed. U Kamengradu se pak uz ulufedije nalazilo jo 18 "uvara", 3 topnika,
31 azap i 3 damijska slubenika (55 + 78 dnevniara = 133). Ovo je u proturjeju
s navodima komorskoga popisa da je "tvrava Kamensko" sasvim poruena,
postoji tek u ostacima, opkoljena samim umama" 114. Jo 1679. spominju se
dvojica vjerskih slubenika - timarlija u Kamengradu 115. Ako je damija bila u
funkciji do kraja, a nije bilo ni borbe za Kamensko, kako da protumaimo tu
zaputenost? Uzmimo da je stari Tahijev Kamengrad ostao zaputen jo od 1539.,
a daje za potrebe osmanlijske utvrde iskoriten neki oblinji lokalitet, ili pak daje
osposobljen samo dio prvobitnoga kompleksa. No pitanje jo valja istraiti. U
Kaptolu je zabiljeeno 26 osoba, iskljuivo "uvara". Prema komorskome popisu
varoki su krani davali rentu
113

BOA, MMD 5459.


Smiiklas (1891), II, 230.
Majer, Hans Georg (izd.), Das Osmanische Registerbuch der Beschwerden vom Jahre 1675,
Bandl,Wienl984.
114

86

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

dizdaru . Vjerojatno je situacija ostala ista kao i u 16. stoljeu, pa moemo


zakljuiti "unatrag" daje dio rente koju su ostvarivali muslimanski stanovnici koji
su njom bili obvezani pripadao ostatku posade. tovie, ako je dvadeset i pet osoba
imalo godinju plau u prosjeku 1500 aki, onda je to zajedno s dizdarovih pet ili
est tisua iznosilo preko etrdeset tisua te bi renta od kasabe u odnosu na
dvadesetak tisua iz 1579. morala biti dvostruko veom. Aka je silno izgubila na
vrijednosti, ali se desetina u svome materijalnom volumenu mogla i poveati.
"Timarske ake" ionako nisu novac nego ifre za stanovitu koliinu desetine. S
promaknuem Kaptola u rang kasabe u 17. stoljeu to je je dopunski indikator
jaanja upravo agrarne proizvodnje u barem jednom dijelu Poetine.
O drugim tvravama nema spomena u osmanlijskim izvorima toga doba,
napose u tome smislu da bi u njima boravile posade kakve smo maloas prikazali.
Jo 1540. i 1545. govori se o Rudinama, Vrhovcima, Brestovcu, Mitrovici itd., ali
nigdje nema govora o posadama ovakvoga tipa; kasnije se ni usput ne spominju.
Ako su dakle te tvrave i bile u nekoj funkciji, onda prije povremeno, bez
popravaka i dogradnji, i to zavisno od lokalnih prilika, vjerojatno kao uporita
mjesnog muslimanskog stanovnitva. Mogue je da je u nekim situacijama njih
koristio i sandakbeg i postavljao svoje ljude. Sredinjica Carstva s tim nije mogla
imati veze. To valja imati na umu kada govorimo o hajducima, zauzimanju tih
utvrda i borbama oko njih. Hajducima je ipak moralo biti lake zaposjesti slabo ili
nikako branjenu i odravanu utvrdu nego jednu od gore spomenutih.
Poluvojna zaduenja obuhvatila su jo od vremena "Dugog rata" mnogo vie
kranskoga stanovnitva no to je u starim defterima bilo upisanih der-benija,
merametija, klesara i si. Na derbendije se vjerojatno odnosi najee rabljeni
termin komorskih popisa "vigiles". Derbent blizu Pleternice s mostom na Orljavi
na putu za Brod proiren je na selo Orahova Draga. Nekoliko je sela u tom kraju
takoer dobilo zaduenje menzila: primati i ugostiti "Turke i Tatare".
Trgovita
Kao varoi u 17. stoljeu spominju se Velika, Kutjevo i Vetovo, dok je Kaptol
izmeu 1628. i 1666. prerastao u kasabu. Iz Poege je jo oko 1570. potekla
obnova Trgovita kod orljavakog grada, 1545. jo mezre, a 1561. muslimanskog
sela. Vjerojatno su oko 1570. zainteresirani utjecajni ljudi ishodili na Porti da se
ondje podigne damija, utemelje (ili samo potvrde) trg i sajmovi, a stanovnici da
budu osloboeni izvanrednih nameta (usp. Graa). U sedamnaestom stoljeu
Trgovite je kasaba s damijom Selima II (spomen s
Mauran (1988) 363.

87

Prvi dio

poetka ljeta 1675.).117 Tako potkraj osmanlijske vlasti imamo u Poetini tri
kasabe. U Kaptolu se spominju najmanje dvije damije, tvravska i damija u
kasabi. Jedna se pak naziva damijom sultana Selima, dakle podignuta 1566.-74.
Do 1569. spominje se samo tvravski mesdid, pa je ona vjerojatno podignuta u
varoi, koja se poinje dijeliti na muslimansku i kransku mahalu. Sam mesdid
inae nije ni tada ni 1666. imao imama, premda ga se poelo nazivati damijom.
No ni 1579. Kaptol jo nije kasaba. Vjerojatno je nakon 1628. muslimanski dio
naselja toliko porastao daje stekao i vii rang i k tome oprost od izvanrednih
nameta. Krani su pak dobili istovrsni imunitet za "straarenje pokraj utvrde". Te
su injenice u komorskome popisu predstavljene kao "priori et tempore Turcamm
oppidum liberum regium", samo to to ne stoji za razdoblje prije postizanja statusa
kasabe. Moemo pretpostaviti daje takvom razvitku doprinosilo postojanje sajma
na Petrovo, koji u izvorima 16. stoljea uope nije spomenut. Kutjevo je, sudei
prema veem broju kranskih kua i batina 1628. u odnosu na 1581., takoer
moglo dobiti vii status, no izgleda da do toga nije dolo, moda zbog stagnacije
muslimanskog dijela varoi. U esnaestom stoljeu veim dijelom u okviru
sandakbegova hasa, ini se da nije mijenjalo status, jer ako je oko 1680.
potpadalo pod poekog alajbega118, to je u novim uvjetima "odakluka i arpaluka"
moglo znaiti praktiki isto. Mogui indikator nazadovanja jest broj mlinova, kojih
je isprva 21, zatim 1579. godine 18, a "tempore Turcarum", tj. u drugoj polovici
17. stoljea deset. Dodue, defteri prvenstveno broje mlinske kamenove, pa tako
broj moe izgledati vei, dok u ovdje razmatranim sluajevima ne znamo da li se
radi o mlinovima "unius rotae" ili ne. U Velikoj (takoer pod sandakbegom) mlinarstvo se dobro odralo (u 16. stoljeu 33 "kamena", prije 1680. jedanaest
mlinova), dok je u Vetovu gotovo nestalo (osam vodenica 1579., prema komorskom popisu jedna; no valja tek ustanoviti je li to mlin u vlasnitvu kranskog
stanovnitva ili se doista radi samo o ostatku nekadanjeg razvijenog mlinar-stva).
Konano, to vie nestaju agrarna obiljeja naselja, to e manje biti mlinova. Na
selu ih i prema komorskim popisima ima posvuda, a gotovo svi su morali postojati
jo u tursko vrijeme. Straeman i Pleternica nisu zadrali nekadanji status
trgovita.
Grad Poega
Vrlo je nezahvalno pisati o gradu Poegi u 17. stoljeu s obzirom na
pomanjkanje popisa koji bi omoguili pouzdaniji uvid u njegov razvitak. Sigurno
je tek to da je Poega znatno vei grad u sedamnaestom negoli u esnaestom
stoljeu. Toliko je elemenata koji na to upuuju da ih ne moemo
BOA, Ibn-ul-Emin, Evkaf, 2684. Da li je tako dananji Orljavac zapravo "possessio Thergouisthva" iz 1467 (Bosendorfer, 153)?
118
Smiiklas (1891), 159; Mauran (1988), 301; ovdje, bilj. 82. Izgleda da se radi o istoj osobi.

88

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

zanemariti bez ozbiljne tete za koliko-toliko realistinu predodbu. Pitanje je


samo to, u koje razdoblje smjestiti "skok" od petstotinjak na tisuu i vie kua: da
li ve u vrijeme poslije 1590. ili pak u dvadesete godine 17. stoljea?
Odgovoriti moemo samo tako da se upitamo postoji li uope "skok", ili e
prije biti govora o laganom i kontinuiranom rastu? Skloniji sam drugoj
pretpostavci. Prije svega moramo rijeiti pitanje, da li su u defterima 16. stoljea
popisane sve kue. Nije nikada dosta ponavljati da ti defteri nisu statistike, nego
popisi poreznih kapaciteta. Ne popisuje se ono to dravi ne donosi prihod. Vojnici
u tvravi ne ulaze u takav popis. Ako posadnik ivi u jednoj od gradskih mahala,
ipak e njegovo ime biti spomenuto, ako ni zbog ega drugog onda stoga da se tog
ovjeka ne bi podvrglo nekoj obvezi kojoj bi eventualno podlijegao obrtnik. Kako
smo gore pokazali, broj stvarnih kua morao je ve prije 1580. osjetno premaiti
"defterske" kue i dosegnuti barem sedam stotina. To prije to izgleda da su
lanovi tvravske posade, ne samo timarnici nego i dnevniari dosta brzo stekli
nasljedne poloaje i ukorijenili se, postali stalno stanovnitvo - a da pri tome zbog
posebnoga statusa uglavnom nisu ulazili u detaljne popise. Najkasnije nakon
velikih poremeaja poslije 1593. oni su integralni dio stanovnitva grada. Izravnu
potvrdu za to moemo nai u popisu iz 1643., gdje se iz biljeaka koje dopiru do
1656. vidi kako mjesta u okviru posade prelaze s oca na sina, ukljuujui i
zapovjedna (npr. agaluk u Kamen-gradu) . Kada govorimo o prividnom neskladu
izmeu broja kua u starim defterima i brojki koje se javljaju u preteito
narativnim izvorima 17. stoljea, Poega nije nikakva iznimka. Gdje god na
podruju Slavonije i Srijema moemo sravniti "defterske" kue s "putopisnim
kuama" u Evlije elebija, obino su brojke kod potonjega barem dvostruke. I
onda kada dopustimo da poneto ide na raun pieve fantazije, opet ne moemo
olako precrtati itavu razliku. Mnogo bismo lake razrijeili dilemu kada bismo
vodili rauna o razlici izmeu karaktera i svrhe popisivanja u esnaestom stoljeu i
"autopsije" putnika, muslimanskih i kranskih, ukljuivo iskaze koji su uli u
komorske popise. Kua kao fizikih objekata uvijek je vie od "kua" kao
fiskalnih jedinica. Broj obitelji, ako i nije jednak, svakako je blii broju
materijalnih objekata.
Svatko e se sloiti da je kranskih kua u Poegi u 17. stoljeu bilo do
dvjesta, za to ima dosta indicija. Uz nekadanjih pedesetak, kako da zamislimo
"gimnaziju s etrdeset uenika" oko 1640. godine, pri emu bi dobar dio aka
morao pripadati obiteljima poekih graana 120? Prema tome, im "priznamo"
vojnike kao graane i ukljuimo sada znatno brojniju kransku zajednicu,
stiemo do tisuu kua. K tomu valja ostaviti prostora i za poveanje muslimanskog trgovako-obrtnikog dijela stanovnitva. Zato smatram posve prihvatOsterreichische Nationalbibliothek Wien, MXT 627. Formulacija: "be cdyes [...] veledes
dmecl".
Buturac, Josip, Katolika crkva u Slavoniji za turskoga vladanja, Zagreb 1970, 29,167.

89

Prvi dio

ljivom brojku od 1000 kua oko 1625., a i onu od 1500 za 1680., s time da
moemo odbiti udio novonastalih prigradskih sela: raunao bih dakle s 1100 do
1200 kua potkraj osmanlijske vlasti.
Neposredno nakon (prvog) protjerivanja Turaka 1688. nastao je nacrt koji
prikazuje gradske utvrde i glavne ulice. Prostor izvan podruja zidova srednjovjekovne tvrave gotovo je isto toliko velik kao teritorij unutar zidina. Budui da
su na njemu ucrtane i ulice, to je svakako bio naseljen i izgraen prostor i prije
1687. Stoga i crtu koja opasuje naselje moemo smatrati linijom zidova kasabe,
makar i drvene ograde, bez obzira na nain kako je predoena, tj. tako da sugerira
planirani ili ve izvedeni fortifikacijski sustav po novim naelima. Prostor kasabe
zadobio je ove okvire moda ve potkraj 16. stoljea, osobito zapadni dio. U
sedamnaestom stoljeu sigurno se dodatno iri kranski dio grada prema jugu, s
onu stranu zida. Moda je u to vrijeme ograen i neto manji prostor na istonom
prilazu staroj tvravi. Palanka koja se spominje jo 1545., a njezina posada istom
1643., mogla bi imati neke veze s "vratima na obali Orljave koja uva 50 Turaka"
prema Balieviu (1600.)121. Ondje se nalazio i stari most vojvode Kurda, onuda je
vodio i put za Kutjevo, Naice i Osijek pa bi bilo mjesta utvrdi tipa palanke.
Jedan indikator vjerojatnog poveavanja muslimanske kasabe nalazimo u
popisu vjerskih slubenika iz 1666. godine . Ako je sredinom osamdesetih godina
16. stoljea bilo 10-11 bogomolja, onda nije udo da ih je naselje vee za etvrtinu
ili treinu 1666. imalo tri ili etiri vie. Naime, tada su popisani vjerski slubenici
timarlije (dakle nisu ukljueni oni koji se izdravaju od privatnih vakufa!).
"Damija" u kojima su timarlije slubovali bilo je est, od toga pet sigurno u
gradu, a jednu koja se nalazila u Vidovcu i bila pribrajana gradskim damijama
moda je podigao Bali-beg Malkoevi jo oko 1550. S Jahja-painom damijom,
musalom i jo najmanje est mahalskih mesdida to ini 14 kultnih zdanja. Ne
raunamo li damiju u Vidovcu i musallu, to znai dvanaest, pa ako i
pretpostavimo da su u popisu jednom ili dvaput odvojeno nabrajani slubenici
jedne te iste damije, dakle da ih ima tri kao i oko 1585., opet ne moemo tvrditi
da ih je manje od deset. U svakom sluaju kad Pavao Rovinjanin 1640. govori o
etrnaest damija, to nije daleko od istine jer on ne razlikuje damiju od
mesdida123.
Osim musalle i vidovake damije spominju se damija sultana Sulejmana,
sultana Selima, "Velika damija" i "camic-ihassa", a zatim jo jednom "cami'-i
hassa u samoj Poegi" time to je naveden jedan slubenik (pa bi se reklo da je u
pitanju ista bogomolja samo s duljim nazivom), te konano "damija u samoj
1/1

Horvat (1913), 69.


122 Nalazi se zajedno s popisom posadnika u istom defteru, v. bilj. 112.
1-3 Zlatovi, tipan, Izvjetaj o Bosni god. 1640. o. Pavla iz Rovinja, Starine XXIII, 35. Pisac
izvjea nije bio u gradu ali je promatrao grad sa stanovite udaljenosti. Je li sam prebrojao minarete
ili je nekako douo slubeni podatak, ne znamo, no njegova je tvrdnja doista blizu istine.

90

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

Poegi". Za ovu posljednju teko je rei je li isto to i "cami'-i hassa", kako smo to
s oprezom ustvrdili za pretposljednju. Slubenika koji joj pripada (muarrifdevrihan) ami"-ihassa" ve ima, dodue kao "devrihana i saatiju". Ako u oba
sluaja dvostruka kvalifikacija samo oznaava ono za stoje slubenik kvalificiran,
a ne da obojica vre oba posla, onda bismo i posljednju damiju shvatili samo kao
novi spomen one prve - ili pak damija moe imati i dva devrihana. U protivnome
imali bismo posla s jednim objektom vie koji ne bismo znali kojem utemeljitelju
da pripiemo i kamo da ga smjestimo. Jo stroa kritika odvela bi nas do
izjednaavanja damije sultana Sulejmana s bogomoljom "camic-ihassa". Tada bi
ostalo jo jedino pitanje: tri ili etiri damije? "Velika damija" je sigurno ona
Murata III. odnosno tzv. "Klotar damija". Ako je postojala etvrta damija, to bi
mogao biti i nekadanji "mesdid u kasabi" kojemu imam 1569. pripada
posadnicima timarlijama. Je li to bila damija na brijegu u samoj tvravi, moda
ona koju popis naziva "u samoj Poegi", a Sulejmanovom da se naziva kronoloki
druga, bilo iz osnove podignuta, bilo nastala prenamjenom neke crkve (materijal
od ruevina upne crkve?)? Tvr-avska damija ne bi imala mahale, pa se ne bi ni
spominjala u starim defterima. U prilog toj pretpostavci ila bi i injenica da je
nain financiranja vjerskih slubenika u ovakvim sluajevima bio vrlo
konzervativan, pa se moemo posluiti analogijom. Ako u popisu timarnikaposadnika 1569. nema imama Sulejmanove damije, a "camV-i hassa" ga 1666.
ima, onda ona ne moe biti ono to se podrazumijevalo pod "Sulejmanovom
damijom". No sada je otvorena i trea mogunost, naime da je rije o graevini iz
vremena nakon 1582., moda i iz 17. stoljea. Tko zna. Ukratko, govorili bismo o
etiri damije - ali s dunim oprezom.
Nisu svi vjerski slubenici u ovdje spomenutim bogomoljama bili uvrteni u
mustahfize - "uvare". Opaa se da nisu zabiljeeni imami (osim u sluaju
enigmatine "camic -i hassa"\), katkada ni mujezini, dok se najee javljaju nii
slubenici s uom specijalnou (muarrif, sallahan, devrihan, sirad, saati,
kandildi). Nasuprot tome, u drugim, manjim gradovima imam je kao pripadnik
mustahfiza uvijek nazoan u popisu. Stoga se "carske damije" u Poegi razlikuju
od primjerice - Careve damije u Sarajevu. Tamo su imam, hatib i mujezini bili
timarlije, a ostali su slubenici plaani iz drugih izvora 124. U sluaju Poege izvor
za plaanje ostalih slubenika (dakle prije svega imama) damija sultana
Sulejmana, Selima i Murata bila je mukata skele u Dubocu 12'. Ukupno je tih
slubenika bilo sedamnaest, koliko i u prethodnoj skupini. Kada tome pridodamo
slubenike izdravane sredstvima privatnih vakufa, dobit emo brojku od
ezdesetak osoba. Dakle imamo nekoliko vrstih oslonaca u izraunavanju broja
kua: oko 60 vjerskih slubenika, oko 170 vojnika, do 200
Handi, Ein Aspekt der Enlstehungsgeschichte osmanischer Stadle in Bosnien des 16. Jahrhunderts, Sudost-Forschungen XXXVII, Munchen 1978, 45.
125

BOA, MMD 5160 No 16053, 161.

91

Prvi dio

kranskih kua, ukupno neto preko 400. Ne izgleda vjerojatnim da se br<


vjerskih slubenika poveao 1579.-1666. od moda 40 na oko 60, a da je bn
muslimana trgovaca, obrtnika i drugih ostao i dalje isti. Daje i 1666. dolazi
po jedan slubenik na 17 ili 18 kua (uraunata i vojska, nepoznat broj robov;
sandakbegove svite i si.), to bi - bez vojske - u drugoj polovici 17. stolje
znailo ne manje od 800 kua u kasabi.
Neki su segmenti gradskog stanovnitva u razdoblju od stotinjak godin
stagnirali (posada), a neki su se mogli i poveavati (spahije, moda dervii). (
jaoj aktivnosti obrazovanijih ljudi meu muslimanima govori i vie abi
ljeenih prijepisa standardnih djela islamske uenosti. Jedno je prepisao pc
laznik medrese, pa tako imamo i spominjanje vie vjerske kole1. Spomenut je
i defterhana koja je izgorjela. Gotovo je sigurno da je bilo dosta musli
manske imigracije iz okolice. Vie muslimanskih sela iz 1580. prema komor
skom popisu nastavali su i u tursko vrijeme christiani. To je lako utvrdit
sravnimo li grau koja se ovdje predstavlja s bekim materijalom. Kamo bi t
muslimani otili ako ne u grad?
Graani su uivali iroke povlastice, ali ne moemo precizirati kakve. Akc
je za krane vrijedila "civica libertas"128, onda su sigurno i muslimani bil
povlateni. To je moglo znaiti i rang ehera (u to se vrijeme Osijek ve naziv;
mahmiyye,n9 pa bi i Poegu mogao zapasti neki vii naslov). Moda je postojali i
muafnama. Termin "civitas regia" mogao bi znaiti i carski has, pa prema tome
Poega u 17. stoljeu ne bi vie pripadala sandakbegu. Kako je jedini "gospo
dar" bio "turski sudac"130, to pretpostavljam daje kadija mogao zakupiti barerr
neke prihode, poput trnih pristojbi. One se, izgleda, nisu mijenjale. Ako se oc
jednih natovarenih kola plaalo 12 ugarskih denara131, to znai daje u odnosu
spram odredaba kanun-nama badisijah (etiri ake) porastao samo zbog
inflacije, a ne realno. Prema Evliji elebiju kadiluk je imao rang "od 300 aki".
no kadijini su prihodi (3000 groa) dosta zaostajali za prihodima kadija u
kadilucima toga ranga. Stoga se ini da rang kao takav izraava injenicu da se
u kadiluku nalazio dosta velik broj muslimanskih kua132. Podaci o vakufima
vrlo su oskudni. Znamo tek toliko daje 1675. zapovijeeno bosanskom begler126 dralovi, Muhamed, Bosansko-hercegovsaki prepisivati djela u arabikim rukopisima, I,
Sarajevo 1988, 253.
127
Majer (1985.).
128
Buturac (1970), 29, bilj. 13 i 14; 178, bilj. 27 s daljnjim podacima o izvorima.
129
Pari, Bibliotheque Nationale, Ture 242.
130
Smiiklas (1891), 136.
131
Mauran (1988), 253.
132 abanovi (1979), 239. Ne izgleda vjerojatnom abanovieva tvrdnja da "rang" u akama ne
znai dnevnicu, jer je kadija imao i drugih izvora prihoda. Jo 1647. Poega je bila kadiluk od 150
aki. Poveanje kadijine plae ne znai i poveanje stanovnitva (staro naelo o 10 aki od svakih
tisuu kua nije ovdje primjenjivo), nego prije dodjelu poloaja istaknutijoj linosti u vrijeme
Evlijina posjeta. Usp. Inalcik (1988), 263, 270.

92

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

begu, sarajevskom muli i poekom kadiji da se pobrinu za popravak karavansaraja i hamama to pripadaju Husrevbegovu vakufu u Poegi, jer su s vremenom
postali ruevni .
U Poegi su katolici uivali povlastice "kao nigdje u Turskoj". Kada je do
toga dolo, ne znamo, ali je posve vjerojatno da poetak nove, poslovno aktivnije i
dinaminije kranske zajednice u gradu treba traiti u "franakoj mahali", prvi put
spomenutoj 1579., a ne u staroj varoi koja postoji jo od 1537. Ve potkraj 16.
stoljea ta se zajednica morala osjeati dovoljno snanom da se raja u gradu usudi
1600. ubiti kadiju. I uz suradnju okolnog seljatva i ratne prilike to nije bilo neto
to bi pokuala "aka sirotinje". Serdar Ibrahim-paa odgovara kritiarima svoje
popustljivosti: "Zar da raju podvrgnemo istrazi i otjeramo je u neprijateljsku
zemlju?" Dogaaji iz 1637. (vladika Jevrem) na jo spektakularniji nain
potvruju izmijenjene prilike. Privilegij se sastojao u prvom redu u slobodi
javnosti (barem nekih) vjerskih ina i manifestacija, poput uporabe zvona, javnog
liturgijskog pjevanja i noenja redovnikog odijela.134 Zatim u gradu su smjeli
stanovati samo katolici. Kao tree, javlja se ustanova "javnih osoba i redovnih
sudaca". To bi morala biti posve nova institucija koja nema veze s knezovima i
birovima iz 16. stoljea.
Koncem razdoblja osmanlijske vlasti u gradu je bilo, kako je reeno, do
dvjesta kranskih kua. Vidjeli smo da glavarinski popis (1628.) biljei svega
devet fiskalnih jedinica. Komorski popis iz 1698. kae daje tada zateenih 170
sesija plaalo u "tursko vrijeme" vrlo razliite iznose glavarine. Velika veina njih 150 - davala je sumarno 24 forinte na godinu. Ostali su davali po 0,3, 0,8
odnosno 1,5 forinti. To vjerojatno upuuje na podjelu na veinu koja se nije ni u
kojem vidu bavila agrarnim djelatnostima i na malobrojne (cijele?) sesije koje
ukljuuju agrarnu povrinu (konstanta jo iz 1540!). Popis tako i moe tvrditi da su
gotovo svi bili zanatlije i trgovci. Pretvorimo li gornje iznose u ake i podijelimo li
priblini konani zbroj u akama s ve poznate 394 ake konanog iznosa
glavarine po fiskalnoj jedinici, defterski broj od devet obraunskih jedinica
potpuno odgovara broju od 170 sesija u komorskome popisu.
Posljednja je zanimljivost koju zapaamo u komorskim popisima nazonost
esnafa - cehova. Osim naziva zanata to se ogledaju u prezimenima i oznakama
zanimanja poput Saraevi, Krznar, Kova, Gumbar, Katani, Mesar, Sedlar,
Kolundija, Nalbanti (?), Mutavi, Srebrenar, Samardi, Boza-di (!), Dulger,
noar, Biakija, belija i kolesar, javljaju se i prezimena nastala prema
starjeinama dvaju cehova: uribai (krznarski) i Kujundibai (zlatarski). Ovo
predstavlja neusporedivo bogatiju strukturu od one zabiljeene 1579. Neka
prezimena koja upuuju na tursko vrijeme nije lako objasnilJJ

Majer (1985).

Ovdje se moemo opet zapitati jesu li uope krani bili sasvim potisnuti iz grada oko 1570, i
ako jesu da li su se uspjeli barem u nekoj mjeri vratiti. Privilegij javnog iskazivanja vjere u
zatvorenoj sredini istovjernika i nije privilegij.

93

Prvi dio

ti (belija = prezime pokrtenika?), a neka su posprdna (Haramzadi = nezakoniti


sin). Teko je rei je li u Poegi bilo podjele na obrte po vjeri ili ne. Moda su
postoj ali i paralelni muslimanski starjeine krznara i zlatara, ili su ak krani
predsjedali zajednikom esnafu. Tijekom 17. stoljea u Poegi je ivjelo trideset
trgovakih obitelji koje su morale imati iroko razgranato poslovanje i biti dosta
imune. Matej Mihajlovi, otac prizrenskog biskupa Ivana, mogao je sina biskupa
uzdravati prihodom od nekretnina blizu grada, koji je iznosio, ini se, najmanje
200 kuda, to odgovara vrijednosti godinjeg prihoda manjeg begovskog
zeameta135. Ova je skupina bogatih trgovaca mogla poduprijeti osnivanje gimnazije
u Poegi 1637. (inicijativa biskupa fra Ivana), te tvrdi da moe preuzeti troak oko
obnove crkava u Slavoniji 1645. godine. Nekoliko desetljea nakon dominacije
poslovnoga genija Hadi Mehmed-age ini se da su preuzeli vodstvo novi
poduzetniki talenti koji su dolazili "odozdo". U redovima mjesne osmanlijske
elite gotovo se neprimjetno poeo osjeati zamor. No nitko nije slutio da se blii
kraj. Zloslutna prorotva (primjerice Vejsi-efendi iz Skopja i njegove
milenaristike vizije propasti) itao je i tovie prepisivao i graniarski svijet u
Slavonji,136 ali se neposredna opasnost nije osjeala, ak i kada su 1683. poeli
stizati nalozi za ratne pripreme.
U polupraznoj i poharanoj Poegi, vie od stoljea nakon bajkovitih zgoda o
starome dizdaru, negdje 1687. opet je jedan osmanlijski uglednik ugostio svoje
"uzvanike" neobino ukusnim kruhom. Ironijom sudbine ondje se naao u dvoritu
jedne "velike muslimanske kue" Osman-aga Temivarski kao zarobljenik zajedno
s jednim odredom carskih vojnika . Vojnici su kao plau dobili brana s kojim nisu
znali to e. Snalaljivi aga pronaao je metalnu plou, naloio pod njom vatru i
pekao svakome pogau. Na to je u znak zahvalnosti od svakoga dobio po kriku za
nagradu. "Gladan ovjek ne pita", umovao je Osman-aga suosjeajui s
neprijateljskim vojnicima na nain kakav je u samo dvadesetak godina starijim
spisima nezamisliv.

135

Buturac (1970), 96.


136 parjS; Bibliotheque Nationale, Ture 243. (knjiga raznovrsnih zapisa osjekoga imama Ahmeda iz 1635.).
13^ Tolasa, Harun, Kendi Kalemivle Temevarlx Osman a\a, Konya 1986. (autobiografija Osman-age), 72.

94

Prvi dio

SVLEYA\ANlA\PEtWOKTVR:|

^ggcmgturcwrM(Dttaiti
Osvojitelj Poege Sulejman II. "Velianstveni" (za Turke on je
Sulejman I. "Zakonodavac") 1495.-1566. (vladao od 1520.)

95

/?

r-, , ,*lUv i u, -~,Ui,-,-!;. j-.ti.,

fi

ti.
,<i

4' . fc-s

*?

-ft'

3r'

#>'
* > #

.>

-*'

$'

jtf

>* ^

&

/"'

Poetak popisa iz
1540.

NalogzaimuBehramuod2. 7.1579. da se u kadilucima Poekog sandaka


uvede jedinstveni kejl od 30 oka. BOA, Muhimme, 40,47.

uiiy- ^Air*"

& al */^'

^ *? -* "r' ^

* ^ i<7* Jj/i jl< hi ^"

.v;i/p.u. *

._____T-T----ni'f

.-V..,~J. >-'Isl/

jte

A./..' ..

-*>
<#t ;?' >' J

/*/
:V-

SSS .fegg

.''/ i* > > is ^s

jy>i*

TTjnr/r&jrTnT

r rj

*wj '

i)r^^
-^JSS

-ds.
/fc/w *z 75^5. iftluci i mezre

Popis iz 1545. Musellemi i klesari topovskih kugli u varoi Straieman

00

*-

'^'V .

: 3, *)* te

'Nx
Cx*v VVSr
"^S,^-'
;:

<

&^^%
'^;V ^i<4r

-4.'

ai

.-SJ:

J31

-"s*
*.j
u^i

.?*
fei^\.-pi
:

-,\ v\

u
"Jrii

*~<^|sjj
,^^&.
^"^'"^
^ . ^

a?r'
l"1

-si' .
'^'
i/
il

3
_<ai

r?& \

29
^

IJJ

-ii

V.'

Af,

JV

^=* ^ 3?
*

.u

(Ps

*=--=y ^3 -4*-' ?' -R'

felEffifi

<sa

'4

i '-raj

-Ci

' -ij^c

" j;

-yj

3w.

=ii

.^

.Jt

rJI

-7<5fi

Btll

.J&J

sS

'i

"5?
^

**>-,

' *~ '-=

.1".

'i

6'-

-lp!

r&

-Ai

&

"U

siv

/%>pw fe 1561. Poetak popisa poeke mahale Bali-age

fljpis iz i 567. iftluci i mezre, umetnuti podatak o Vlasima


u selu Donji i Gornji Laz

trffy.i-j>J'f u-ii-i jy2

J-i i^tj^l lW,Eyf- '&jy * lib


c

*-jjjj-)j^

^.

*^#
7-p*-

S&Vti/t/CUJXli<iArvPj|

^lai^ji^^^rO^C-;^

^^Sii^k^t"0^

1^-3^flr" TV f)t)J=^"J
-^JAr-J jjJ'^^Jl^-V

.^rt)Rl<j<*I^I*>uj!r

fe^-^V^
<^s.-

i L:

&^^i>V= - '*V><M

j^Jr^J^o jj> >-gplX*j


tf^lkkiuHia- <-Jjtai<-l

V^itBSjjV^Bf^^n/T
' '&te?>Vai>uc*\>jB;6bJbji

$W)IV?t&,jjlieujl*J.il

|"

i ,

Sij^rtSjiojol VJU*-C u^i,

* - *yW-jVivj-ujvlJijUj.1 .

.ir'1-j*/jrJuij.).-juJ'" ' ' ""-

C3SgSf
^

& 4*wl,i,ii.Vv*U)w~.L-

JtjJl .

^/>ti-ViAll1<UolLVtf

3*ri4B^wli ^*Mtfir-\t

vj-ti&jLLti^iti^jra^jji

'fj'tJ-ji^j. sA> l; _iiy <*J

Vs~-^- eul_-uD\-c j j\ u Jjl


*"*?UJ:*XI* JJ.OJZJ)J

Jtof
|

C&*>\Uy4U3Lej]^ij

V-!Hr Ji>il''t^!lt>,.'-i?i''.
*rtA> l!^-> - ^ \3 U- J. JUjj Jc^tj 1

^fe^o-Ju^rttl^e-A
VWJ

"rUJ^lu W OS^* J* . I

Ji^v^^U^jpJolJjl

^^A^c^*^

-;<iU> .ii-Akj o^iAr*' c&->i>'


*2UJUA1J.>JC1JLJ*JU.S.JJ^>*6>J
J^uli'AiltJajlljIljOi'jk-iJ^^

>

<>,!ssb'-j-ttiP^jfrv<;
" U3\**-nsJ?<rvhll*-^ **A
t

^-'JiA*-J-^rt.<.-jjl<Wlij
"^toJ-J JrU^-Ja-^iJ^il!
-J5i-j *4J*~NUJ J^jJ <j-Uii
JIjipaJjJiULlljI

Sufer'A.......................................

Popis iz 1579. Biljeke o sporovima na sudu s kraja popisa Poege

Kanunnama za Poeki sandak iz 1579. Ulomak o zaputenom selitu

^^X'ySr'S/^ &/**#> **
\SZ7 J *'"'" j "V *-"^ ^*
t~

' ....................................................." '

" ' -"-""" " '

Razgovor Mustafe Alija s poekim dizdarom. Kunhii 'l-ahbar, Istanbul,


Nuruosmaniye 3409, fol. 38r (Suleyman, 25. vagi a, Appendix)

Pokuaj ubojstva dizdareva sina 1584. godine.


BOA, Muhimme 55,688/55-2.

o nahfja
a ukinuto

Poega i Poestina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

I
&

* s

Si

2a
ranica sandaka
ranice kadiluka

oo

|{
1 *

l*

^^
-,

<4 ~"

i 1!
e

Ili
*n -i
-

m
OOC3
ft-Oo. 9

:r 2

.iffUi

1
<q
N
T>
C
10
t

o to

r5
A Jf

ffiSltii

ifilitiii

^f
,i ^

u\m i
XJl>>33>3J<

e*>o@oD

s^f

jl

ff^Co

/*
c

-fy

"i

>

W>

/
U

/S

\/

ufc

-^

101

-iJC _^"

v_

/.
ti

V^1' 'JS*
**r

C;

-^

ft

li
ft?

?$,.- ^/Wrt.,'ji,.i^u...-.,.,,l
%.

< *y

>*
TL/J,-

f
pfl>)

. .. * *>-

**

r*b

*i

XJiL>
Predstavka Porti koju 1579. podnosi muteselim Hadti Mehmed-aga BOA Ali Emiri,
IVMehmet, 309

Poetak popisa plaene posade poieSke palanke iz 1643. Wien,


Osterreichische Nationalbibliothek, MXT627

-#

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

toj11*111

i 44 4

***jjC^M

^.

n:^0^^3^Vi^^,tu:U^^

-'WjJi

wy
r..\

m% ;?$

Spomen pogeke defterhane C'arhiva") iz 1675. Majer, Das Osmanische


Registerbuch der Bescfaverden vom Jahre 1675, Band 1, Wien 1984.

Trgovite (Orljavac) kao kasaba. BOA, Ibn-ul-Emin, Evkf, 2684

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

sf~ ~\ /\iL

Fra Luka Ibriimovi


(Poega, oko 1620. - Poega, 1698.)
Kao narodni ustaniki voda 12. oujka 1688. g.
pobjeuje Turke u odlunom boju na brdu Sokolovcu iznad Poege.

Saetak

Grad Poega i dio okolice dospjeli su pod osmanlijsku vlast poetkom 1537.
godine. No borbe su na tom podruju trajale jo dvije do tri godine, tako da se
turska vlast uvrstila istom 1540., kada je sastavljen prvi poznati detaljni popis. Do
oko 1543. Poetinom je upravljao iz Smedereva Mehmed-beg Jahjapai putem
svojih upravitelja, ukljuujui i vlastitog sina Arslan-bega. Oni su uveli oblik
uprave slian onome u Smederevu, gdje je obitelj vladala jo od 1500. godine.
Ondje je mnogobrojna vlaka populacija bila silom prevedena u status obine raje
pri emu je preostalo neto tragova prijanjeg poloaja. U to vrijeme u Poetini
nije bilo znatnijeg vlakog doseljavanja, no 1540. kraj je bio opustoen i rijetko
naseljen. Zato je nametanje poluvlakih pristojbi bilo za preostalo stanovnitvo
dosta primjereno, a osmanlijska se vlast pri tome oito nije protivila gotovo
izravnom prijenosu suslava koji se inio uspjenim. Povremeno je Poega
nazivana sandakom, a Arslan-beg smatran sandakbe-gom. Istodobno je itav kraj
skupa sa Srijemom pripadao istom krajitu koje je zavisilo od zapovjednika u
Beogradu. Velike obradive povrine, sada zaputene, iznajmljene su pripadnicima
vojnikoga stalea za 53 ake godinje. Kada su Jahjapaii preli u Budim, a
borbe prestale, ovaj je provizorij naputen. Brojne su se skupine predratnog
seljakog stanovnitva poele vraati da se iznova nasele. Ukinut je paual od 53
ake i jednostavnije poluvlake pristojbe. Umjesto toga uvedena je desetina i
preraspodjela slobodne zemlje. Dijelei selita i pustoseline vlasti su pomno pazile
da ne dopuste seljacima da se domognu dijela zemlje u selu koji je u
predosmanlijsko vrijeme pripadao izravno zemaljskom gospodaru. Zato su i imena
bivih vlasnika alodija ula u popis iz 1545., te s dopunama iznova u popis iz
1561. Tako sada znamo vie o pojedinim vlasnicima parcele iz vremena oko 1530.
107

Prvi dio

ini se da Poega nije prestala funkconirati kao grad ak ni u najteem


poetnom razdoblju. Popis iz 1540. svjedoi da se trgovaka djelatnost nastavlja,
posebice trgovina vinom. Stanovnitvo se sastojalo od muslimanske posade i
kranskog ivlja. Kranin, i to ista osoba, obnaao je funkciju ubiraa trnih
pristojbi sve do 1561. (taj sluaj poneto nalikuje sluaju vjeitog zapovjednika
grada Hadi Mehmeda). Prije druge polovice etrdesetih godina gotovo i nije bilo
muslimanskih trgovaca i obrtnika. Oni vjerojatno u veem broju dolaze (prisilnim
preseljenjm) poslije 1548. s podruja dananje sjeveroistone Bosne. Osobe
povezane s razvitkom grada u ranoj fazi, tj. prije 1560., bile su Mehmed-bcg
Jahjapai, Husrev-beg i Ulama-paa (upravljao sandakom pedesetih godina). Svi
su oni imali sinove, unuke ili odlinije slubenike koji su dali prinos kako
vjerskom i profanom graditeljstvu u Poegi, tako i razvitku poslovnih ustanova.
Moemo nagaati da je grad vrlo brzo (oko 1545.) dostigao veliinu kasabe od oko
300-350 domainstava, zatim je do 1580. ona dospjela na 500, te u sedamnaestom
stoljeu na vie od tisuu kua. Postojale su tri do etiri damije, od ega su dvije
mogle biti nekadanje crkve. Osim jedne, sve su stupile u funkciju temeljem
carskog naloga te se uzdravale sredstvima oblinjih zakupa dravnih prihoda.
Mjesni utemeljitelji zaklada sagradili su vie malih bogomolja po razliitim
etvrtima. Gotovo sve muslimanske gradske etvrti (1579. njih deset, 1640.
navodno etrnaest) nosile su ime prema damijama i mesdidima. S obzirom na to
daje Poega bila sjedite pograninog sandaka s dosta jakom koncentracijom
vojnike kaste, izgleda da su zanati i trgovina cvali. Ne raspolaemo podacima s
uvjerljivim brojanim iznosima, no postoji dosta prigodnih spomena bogatih osoba
(1584. naeno je vie tisua aki u kui obinoga potkivaa; 1593. poeki trgovci
koji su umrli u Dubrovniku ostavljaju imetak milijunske vrijednosti). Kao sirovine
ponajvie su se rabili koa, krzno i metal. U sedamnaestom je stoljeu zajamena
nazonost cehova (krznarskih i zlatarskih), no moralo ih je biti i ranije. Pretpostavit emo da su poeki obrtnici podmirivali potrebe mnogo ireg podruja no to je
to bio kadiluk. Agrarna proizvodnja koju bismo mogli pripisati gradu pokazivala je
dosta mali obujam, ukoliko zanemarimo velike koliine vina u ranom razdoblju.
U redovima vojnike kaste nije bilo bogatije i utjecajnije osobe od dizdara
Hadi Mehmed-age (oko 1490. - oko 1580.). Posjetio ga je osobno glasoviti
Mustafa Ali te je i ostavio iv portret lokalnoga monika. Aga je ivio u velikoj
kui, gdje je ugoavao i prvake i siromahe. Poega je u to vrijeme imala veu
ulogu u transregionalnom prometu nego danas. Moglo se birati prenoite: kod
Hadi Mehmeda, u hanu Husrev-begova vakufa, u jednome od dva svratita
kranskih vlasnika ili pak u mjesnoj tekiji.
Velik dio agrarnih povrina u kadiluku imao je pravni status iftluka, odnosno
mezri. To ne znai da je podruje bilo nenaseljeno, jer je uobiajena veliina takvih
parcela rijetko premaivala dva selita (batine). Najee se radilo o jednom
cijelom selitu (sessio integra) ili cijelom iftu. Mnogima je pripadnicima
vojnikog stalea koji su ivjeli u glavnom naselju bilo nuno
108

Poega i Poetina u sklopu Osmanlijskoga Carstva

osigurati dodatni izvor prihoda. Obratimo li panju na koliine ita dodijeljene


spahijama (i ako vjerujemo podacima popisa), ustanovit emo da prosjeci uope
nisu tako loi. Pa ipak su pritube timarnika na nevaljalu raspodjelu koju vre
velikodostojnici vrlo este. tovie, tzv. pristojba na zaputeno selite nametnuta
je brojnoj raji s razloga prijevare (jer daju samo pola mjerice ita na ime
desetka). Stoga vjerujemo da su stvarni iznosi bili neto nii od onih koje navode
popisi, ali time ipak nisu znaili siromatvo. Borba za ito bila je poticana nadasve
strahom od mogue gladi, razlozima prestia i sukobima interesa. Moemo
pripomenuti i to daje mnogo kranskih seljaka posjedovalo golema krda svinja,
to je moralo smanjivati uinak mogue nestaice hrane.
Nakon vala rekolonizacije etrdesetih godina seosko je stanovnitvo bilo u
laganom porastu. Ta se tendencija zaustavila oko 1620. godine, a zatim nastupa
stagnacija. Na prvi bi se pogled moglo misliti daje poslije 1600. dolo do ozbiljne
depopulacije. Tomu nije tako zbog promjene u nainu popisivanja glavarinskih
kua: umjesto domainstva kao jedinica se rauna cijelo selite. Teko je
odgovoriti na pitanje o postanku muslimanskih sela (jezgra prve skupine gradskog
muslimanskog stanovnitva gotovo se sigurno sastojala od prisilnih preseljenika).
Poega je bila jedini kadiluk sjeverno od Save i Dunava s muslimanskom veinom
na selu. ini se da je tek manji dio potjecao od lokalnih obraenika. Veina tzv.
sinova Abdullaha morala je biti sastavljena od osloboenih ratnih zarobljenika.
U Poegi i nedalekom Dubocu carska je petina od robova iznosila itavih pedeset
tisua aki godinje. Neki su pak doli iz Bosne.
U sastavu kranskog dijela stanovnitva dolo je do znatnih promjena.
Poslije 1540. u kadiluku se naselilo nekoliko skupina pravoslavnih Vlaha, posebice
na sjeverozapadu. Starije katoliko puanstvo s predturskim tradicijama (osobna
imena sa zamjetnim maarskim utjecajem na lik), velikim je dijelom iezlo oko
1600. Njega su zamijenili noviji katoliki doseljenici iz dinarskih krajeva s
udaljenog jugozapada, tj. iseljenici iz Kliskog sandaka koji su doli u sukob s
lokalnim upravljaima. Teko je rei je li njihov dolazak pojaao bune i pustoenja
hajduka u narednim desetljeima, no to je posve mogue.
Ima stanovitih nejasnoa o sudbini kranske zajednice u gradu (1540.-1580.
oko pedeset kua). Ona je do pedesetih godina bila poduzetnija od muslimanske.
Pria se da je potom, nakon 1570., ona potisnuta s prostora bazara unutar starog
obzidanog naselja prema brdovitoj junoj periferiji. Nenadano, krana e biti do
dvjesta kua, od toga tridesetak trgovakih obitelji, a govorit e se i o osobitom
privilegiju (1640. godine). Taj se privilegij ne moe usporediti s raznim oblicima
poreznoga imuniteta koji su uivali neki maarski gradovi. Poeki su krani,
dodue, plaali gotovo beznaajan iznos glavarine, no to je bila posljedica novog
naela po kojem je taj porez u Slavoniji uvelike prikupljan. Puno je vanija
povlastica sloboda vrenja vjerskih obreda poput javnog noenja pomazanja
bolesnicima, zvonjave i si. (uz odredbu koja zabranjuje ulazak u grad drugim
kranima). Sve se to dogaalo u dosta vanom
109

Prvi dio

pokrajinskom sreditu s muslimanskom veinom, dostojanstvenicima, mulama,


medresom itd. Razlog tomu moe se nai u posve novoj situaciji u sedamnaestom
stoljeu: krani su dobili znatne ustupke nakon to se pokazalo da obrambeni
sustav koji je dobro funkcionirao prije 1593. ne moe zadrati napade habsburkohrvatskih odreda i (ili) lokalnih ustanika i hajduka. Tako je Poega bila opljakana
i spaljena vie puta oko 1600. Tada je vrhovni zapovjednik Ibrahim-paa
zapovjedio da se raju privlai, a ne kanjava. Tako mu je uspjelo stabilizirati
osmanlijsku vlast, no to je istodobno znailo da dosta raje dobiva priliku
napredovati na drutvenoj ljestvici. Zapravo se u podruju rjeavanja lokalnih
problema razvio stanoviti oblik partnerstva izmeu voa kranske zajednice i
osmanlijske vlasti.

110

Summary

The town of Poega and a part of its surroundings ame under the
Ottoman rule at the begining of the year 1537. However, there was almost
continous fighting in the area for two or three more years, so that the Ottoman
control became firm not earlier than 1540, when first known mufassal was
composed. Yahyapaaoglu Mehmet bey from Smederevo (Semendire) and his
subordinates, including his son Arslan bey, governed the area until ca. 1543.
They introduced the sort of government that was similar to that of Smederevo
where the family had been in charge since 1500. There the large Vlach population had been (forcibly) turned into ordinary rayas, although some traces of
their previous status were preserved. Around Poega there was no considerable
Vlach immigration at that time, but in 1540 the region was devastated and
scarcely populated. Therefore the imposition of "halfway" Vlach taxation was
rather suitable for the remaining inhabitants, while the Ottoman government
obviously did not oppose an almost simple extension of the presumbly wellfunctioning system. Sometimes Poega was called a liva and Arslan bey was
considered a sancakbeyi. At the same time the whole region together with
Srijem (irem) belonged to the same frontier vilayet dependent of the governor
in Belgrade. The large amount of agricultural land that was laying waste, was
rented over to askeris for 53 ak?es a year. When the Yahyapaaoglus left for
Buda in 1543 and the fighting decrcased, this provisional status had to be
abandoned. Numerous groups of the pre-war peasant population were coming
back to resettle. The lump-sum rent of 53 akes and the simpler "semi-Vlach"
taxes were abolished. Tithes and redistribution of free land ame in their stead.
While redistributing the qiftliks and mezraas the authorities were very careful
not to allow the peasants to seize the part of the village land that in the preOttoman time belonged directly to the landlord. Therefore the names of
111

Prvi dio
former holders of the seigniorial land entered thc survey of 1545 and they were
repeated and completed also in 1561. So now we know more which noble
possessed which plot of land around 1530.
It seems that thc town of Poega itself did not stop functioning even during
the most difficult initial phase. Commercial activities were going on as wit-nessed
in the 1540 tahrir, the most important item being wine. The population consisted of
two parts, the Muslim garrison and the Christian vra. A Christian - the same
person - hcld the office of the collector of market dues down to 1561 (the case
resembles a bit that of Haci Mehmet, the "eternal" dizdar). There were almost no
Muslim merchants and artisans until the second half of the forties. They probably
ame (involuntarily) in greater number after 1548 from the present day NorthEastern Bosnia. Persons connected with the town's development in the early phase,
that is, before 1560 were Yahyapaaoglu Mehmet bey, Hiisrev bey of Bosnia and
Ulama pa.$a (who governed the sancak in the fifties). Ali of them had either sons,
or grandsons, or distinguished servants, who made their contribution to religious
and secular architecture in Poega as well as to the development of commercial
instituitions. We can guess very soon (arround 1545) the town reached the sie of
a. kasaba of some 300-350 households, in 1580 there were 500 households and by
the seventeenth century there were more than 1000 hanes. There were three or four
mosques, of vvhich two could have been former churches. Ali but one were put in
function upon sultanic orders and supported from the means of the nearby
mukataas. Local vakif founders built several small mescits in various quarters.
Allmost ali Muslim mahalles (ten i 1579, in 1640 allegcdly 14) were named after
the mosques and mescits. It seems that since Poega was the seat of a frontier
sancak with comparativlcy high concentration oiaskeris, crafts and trade were
thriving. We lack data with convincing figures, but there is enough occasional
reference to wealthy persons (in 1584 several thousand ak$es in cash were found
in the home of a simple shoeing smith; the merchants from Poega who died in
Dubrovnik in 1593 left an inheritance worth millions). The most widely used raw
materials were hides, furs and metal. There is sufficient evidence of the existence
of guilds (furriers and goldsmiths) in the seventeenth century, but they must have
existed earlier as well. We can assume that Poega's artisans supplied the needs of
a considerabh/ larger area than the kaza. The agricultural products that could be
ascribed to the town were represented in rather poor quantities, except for very
large amounts of wine in the early phase.
Among askeris nobody was richcr and more influential than the dizdar Haci
Mehmet aga (ca. 1490 - ca. 1580). The famous Mustafa Ali himself paid him a
visit and left a vivid portrait of the local potentate. The aga lived in a large house
where he arranged banquets for notables and the poor alike. At that time Poega
had a greater role in transregional traffic than is the case today. One could choose
where to stay for the night: at Haci Mehmet's, in the han that belonged to thc pious
foundation of Gazi Hiisrev bey, in one of the two inns kept by Christians or in the
local zaviye.
112

Poega i Poelina u sklopu Osmanlijskoga Carstva


A very large portion of the agricultural land in the kaza had the legal status of
gifliks and mezraas. This docs not mcan that the area was not populated, because
the usual sie of such holdings rarely exceeded two ba^tines, and in most cases
equaled one "sessio integra" or "taman qift". It was necessary for many askeris
living in the main settlement to secure an additional source of income. If we look
at the quantities of grain that were handed over to the sipahis - and if we trust the
data in tahrirs - then the averages do not look bad at ali. Nevertheless complaints
of the fr'mar-holders due to wrong tevzi made by the dignitaries in charge were
very frequent. Moreover, the son called "resm-i qift bozan" was imposed upon
many rayas under the pretext of cheating (leaving only half a kile as their tithe). So
we belive that the actual amounts were somcwhat lower than indicated in the
tahrirs but still not a sign of poverty. The struggle over grain was much more an
affair of fear, prestige and conflict of interest. We may add to this that many
Christian peasants owned enormous pig herds, what must have had a diminishing
effect on possible food shortages.
The sie of the country population was slowly rising after the resettlement
wave in the forties. This trend stoppcd arround 1620. Aftervvards there ame
stagnation. At first glance one might think that after 1600 severe depopulation
ensued, but this is not so, because the way of registration of cizye-hanes ehanged
from the houschold to the "complete farm" principle. It is hard to answer the
question of the origin of the Muslim villagcrs (the ore of the first civilian Muslim
town-dwellers were almost surely poeple transferred from other places by way of
surgiiri). Poega was the only kaza to the north of the Sava and the Danube with
Muslim majority in the villages. It seems that only a minor fraction consisted of
local converts. The majority of the "sons of Abdullah" must have been war
prisoners set free. In Poega and the nearby Duboac the sultan's pencik was as
high as fifty thousand akqes a year. Some ame from Bosnia.
Changes in the Christian population were considerable. After 1540 a few
Orthodox Vlach groups settled in the kaza, mostly in the north-wcstern corner,
while the former Catholic population that was linked to the pre-Ottoman traditions
(personal names influenced by Hungarian spelling) largely disap-peared around
1600. In their places ame many newcomers from the far south-west, that is, the
Dinaric Catholic population that left their homes in the sancak Klis after conflicts
and uprisings against local governors. Whether their arrival added some strenght to
the mutinies and ravages by the hajduks in the next decades is difficult to say, but
it is quite possible.
There are some uncertainties about the situation of the Christian commu-nity
(1540-1580 about fifty hanes, approximately). Until the fifties they were more
active in trades than the Muslims. Then it is said that some time after 1570 they
were driven out of the market area inside the old walled town to the hilly periphery
in the south. Suddenly there is a record of up to 200 Christian hanes, thirty
merehant families and special privileges (in 1640). Thpse privi-leges cannot be
compared to a variety of tax exemptions that some Hungarian towns enjoyed.
True, the Christians in Poega did pay an almost insignificant
113

Prvi dio

sum of cizye, but that was due to the new way of tax collection wider application
in Slavonia. What was more important was the free performance of religious rites:
carrying the ointment to the sick, chiming the bells and the like (including an
interdiction for other Christians to enter the town). Ali that was happening in
hardly an insignificant provincial center with a Muslim maj ority, notables, mollas,
a medrese, etc. The reason for such an arrangement could be found in an entirely
different situation in the seventeenth century: Christians vvere given important
concessions after the defense system that had functioned well before 1593 proved
insufficient to stop attacks of Habsburg-Croatian frontier troops and (or) local
insurgents and brigands. Thus Poega was sacked and burnt several times around
1600. Then the serdar Ibrahim paa ordered a polity of attraction toward the rayas
instead of repression. Thus he managed to stabilize the Ottoman rule, but at the
same time it created an opportunity for a fair portion of rayas to climb a few steps
higher on the ladder of social prestige. In fact there developed some sort of
partnership between the heads of the Christian community and the Ottoman
governors in settling local problems.

114

DRUGI DIO

GRAA
<Lc jjJ A____Jai

Popis iz 1540. (TT 204)


Defter vilajeta Poega, sastavljen pod povjerenikom Zekirom, kadijom
Beograda. Pisao gaje Jusuf, jedan od spahija koji su D doli* na Uzvieni Prag,
u prvoj dekadi sretnoga Redeba godine 947.

Kaza grada Poege


Demat varoi sp. tvrave
Ivanu Antol B knez, Miklo Marko, urko Matija B, Petar Toma B, ura v
Petri B, urak br, Dragi* Radoja* B, Marko br, Kraja Luka B, Martin Dujma*,
Petar br, Ivani a, Grgur br, Horvat ura v knez nahije Pleternik1 Martin Albert*,
Martin n, Ivan br, Mata br, Martin Vukdrag B, Lo G Janko* B, Grgur ura, Ivan br,
Ivani Urban*, Marko Andrija B, Miklo v Toma, Itvan n, Ivan Simun, Petar
Jovan, H Andrija, _,LK ai, Miko v, Itvan B, Itvan ni, iVa br, Itvan Milivoj*,
Itvan ura, ura Pavle, Martin* Vidi*, Marko Jaka, Miko Bla, Ivani
Veari** B, Mihal v, Ivan Miklo B, ura v Jakob B, Mata br, Miko Gvac,
Andrija** br, ura n, Petar v, Luka Mata, Ivani v, ura Kelcmen, Mihal ura,
Petar Marko, Lacko Andrija, Petar urko, Itvan br, Andrija n, Miko a, Mata B,
Imra H, Miklo Jaka
neupisano:
Batina, pos. Iva Vinko*
Batina, pos. Junus ehaja
Batina, pos. sp. Junus ehaja
Batina, pos. Bartol
Batina, Velika, na prostoru izmeu bazara i crkve. Donji se dio nalazi blizu
duana, a gornji blizu kue. Sa zaputenim vinogradima i mlinovima pos. Husrev,
sluga Velija ehaje.
Vinogradi i mlinovi u reenoj varoi to pripadaju crkvi. Pos. Veli ehaja.
Vodenice, pos. Veli ehaja. Na granici* Mihalovakog luga*. Kom. 3
Prihod: 17159
filuri kua 45 x 50
plug 4

2250
penica 8x6*
H

jeam x 4*

384
256

vodenice 3 x 50

150

trg

4000

Mogue je takoer itati "H. v ., knez...", to je manje vjerojatno.

117

Drugi dio
ihtisab i privoenje na
sud
vosak

1338
Poega-Kaptol
-Kamengrad

300

vinski monopol

5000

vinska desetina
2000 x 1,5

3000

desetina meda 5*xl0

50

desetina janjadi 10 x 10

100

baduhava

globe

225

svadbarina

118

Zemlje, livade i zaputeni mlinovi u posjedu plemenitog sandakbega


Mehmed-bega, neka mu je trajna veliina!
Mezra
G

tipan, u posjedu plemenitog sandakbega Mehmed-bega, neka mu je trajna


veliina!
Mezra
VRBOVSKA. S vinogradima i vodenicama u posjedu sp.
Vinograd
RADINOVCI, kom. 1.
Zatim
Vinograd RADINOVCI, kom. 1.
Zatim
Vinograd DRKLOVCI, kom. 1.
Zatim
Vinograd nnjak, kom. 1.
"Ert-i beya"2 u samoj reenoj varoi.
"Eliptina, jajolika zemlja". Odgovara obliku glavnog trga u Poegi.

118

Graa
Livada
Nasuprot varoi, kom. 2.
Zatim livada a,
kom. 1
Zatim livada
MIHALOVCI, nasuprot tvravi Poega
Vodenica
zaputena, 1
prihod: 160
plugl
penica 2 = 96
jeam 2 = 64
Demat musellema sp. tvrave
Itvan Grgur, Matija Marko, Iva** Jaka, tipan K prihod
od globa: 20
Selo JJ Lji

Itvan Kucviprimiur B, Antol br, Antol ai B, Jaka Radeli B, Andrija


Leskovi B, Mihal br, Petar Miko B, Marko br, Miko uriari* B, Nikola Jovan
B, Ivan Miko B, urko br, Iva Petar B, Itvan ari B, Itvan Grgi B, Ivani aan B,
Petar H; Mata* br, vodenica, kom. 1, vodenica Andrijaa, kom. 1

prihod: 1255
filurija kua 12x50
plug 30*

600
penica 6
jeam 6

vodenice 2 x 50
baduhava

288*
198*
100

globe

60

svadbarina

15

Selo Vikovac
Martin Ili B, Milo* Jaki B, Jaka Mari, Itvan br, Mihal uri B, Itvan
br, Itvan Vuk B, Antol br, Itvan Kostovi B
119

Drugi dio
Dnhod: 5.3S
filurija kua 6

300

plugl

penica 2

96*

jeam 2

64*

vino 30 x 1,5

45

baduhava

globe

30

Selo Vidovac
Martin v. Gorjan**, Petar Galov n B, Mata* Imra B, Petar Imra B, neupisano:
batina, pos. Mustafa i Isa
prihod: 41U
filurija kue 4
plugl

200
penica 2

96*

jeam 2

64*

vino 20 x 1,5

30

baduhava

globe

20

Selo (JAUM j_>jj

Mata* Radi, Grga** B, Radin* ni B, neupisano: batina, pos. a i Sulejman


Abdullah, batina, pos. Mehmed b. Jusuf
Dnhod: JZD
filurija kue 3
plugl

150
penica 2

96

jeam 2

64

globe

15

baduhava

Selo Gornja i Donja Komuina


Nasuh Ajdin B, Ajas br, Sulejman br, Jusuf Mumin B, Hubjar br, Nasuh
Abdullah B, neupisano : batina, pos. Nasuh Inebegi
3nhod: 32b
filurija kue 3 x 50
plugl
baduhava

120

150
penica 2

96

jeam 2

64

globe

15

Graa

Selo Velika
ura Ilijaprimiur, Pavle Ilija B, Pavle n B, Petar br, Ivan Ljubii* B, ura
-^jiji B, Pavle imun* B, Itvan* Dragi B, Petar ura B, Itvan^ijir*, Mihal
Jaka* B, Marko Petrovi, Iskender Abdullah B, Mahmud b. Abdullah B, Itvan
br, Mihal ^jj^, Marko Jovan B, Jova* Andrija, Mihal v, Petar H B, Mihal br, Antol
Lui*,H Luka B, ura br, ^ijjij Radul B, Mata* & B, Mataja , a Cvetko** B,
Boza* Baki B, Mahmud b Abdullah B, ura i, Miko Petrovac*, Luka D B,
Iva Radi, Golubi n, ay u Ban, Iva tuj^i, Imra dolac, Andra** Svak**, Marko
n
an, Mataja dolac
vodenica, Mahmud b Abdullah, kom. 1
vodenica, Mihal, kom. 1
vodenica, Pavle, kom. 1
vodenica, a, kom. 1
vodenica, Itvan, kom. 1
vodenica, K, kom. 1
vodenica, Jova*, kom. 1
Dnhod: 5126
filuri kua 35 x 50
plug 6

1750
penica 12

576

jeam 12

364

vodenice 7

350

vinska desetina 1000 x


1.5

1500

desetina meda 3

30

desetina janjadi 3

30

sijeno* 17

51

baduhava

globe

145

svadbarina

70

neupisano:
Mezra
Marku Petri. Pos. plemeniti mir-i liva Mehmed-beg, neka mu je trajna
veliina!
Vodenica
Zaputena, pos. reeni mir-i liva
Plug 1, penica 2 = 96; jeam 2 = 64
121

Drugi dio

Selo Skrabac
Milo Kelemen B, Ilija br, Mihal Mata* B, Miklo Jovan, Lovrinac Mata B,,
Marko* Itvi*, ura Laki* B, Pavleprimiur
prihod: 611
filuri kua 7
plugl

350
penica 2

96

jeam 2

64
48

vinska desetina 36 (!) x


1,5
baduhava

globe

35

svadbarina

18

Selo Radovci
Marko b. (!) Ilija primiur, tipan Ivanko* B, urko Lakui B, Petar a B,
Marko i B, Petar br, Mihal tivi B, Paval Viko, Itvan kova B, ura Popovi*
B, Marko Tajcvi** B, urad Jovan B, Mihal br, Toma Barta* (OJJL), ura Gi
B, Marko Dimitri B, ura Vukevi* B, Givoj dolac B, n b n B4, Ivan VHdai,
Miklo* Herak B, Antol Stojan B, Mihal Gruban* B, Iva Jovan B, Boza Hrani B,
n
a dolac B, Hga ovar** B, Martin br, Mihal ^^iu, Miko Boi, Mihal ^manko
B, Miko br, Petar* Keleevi* B, Mataja &i B, Miko kova B, Itvan* Marko B,
Boan* Margaai B, Marko Pejak* B, Grgur dolac B, Petar dolac B, Barbul*
Slavi B, Miko ovar** B, Andri Svaevi, ura avi B, <K br, Petar dolac,
urko Lacko
vodenica, ura, kom. 1
vodenica, Mihal, kom. 1
vodenica, Miko, kom. 1
prihod: 4397
filuri kua 41
plug 10

2050
penica 2

96

jeam 2

64

vodenice 3 x 50

150

vinska desetina 1125 x


1,5

1700*

konice 2

20

Radovanci
Moda muslimanska imena.

122

Graa
desetina janjadi 3
baduhava

30
globe

205

svadbarina

76

Selo Potoari
Miko Obrad B, imun br B, Petar Filip B, Martin ^i B, Mata Radman* B,
Miklo* tipan* B, Toma Kelemen B, Petar ^an B, ura Petrak** B, Miko
Mladuni* B, Petar Stojan B, Miklo br, Petrul** Krsti* B, Ivan Maan* B, ura
a
iprimiur, Miklo br
prihod: 1266
filuri kua 12
plug 3

600
penica 6

288

jeam 6

199

vinska desetina 50 x 1,5

75

konice 2

20

desetina janjadi 2

20

baduhava

globe

65

svadbarina

26

Selo Draga
Itvan* Hrani B, Itvan v, urad ni B, Marko Volari*B, Miko Volari B,
Jaka Jakob B, Itvan Drakovi B, Vladko* Blagui B, Martin Kelemen B
prihod: 875
filuri kua 8
plug 2

400
penica 4

198

jeam 4

128

vinska desetina 40 x 1,5

60

konice 2

20

desetina janjadi 2

20

baduhava

globe

40

svadbarina

15

Selo Horvat, pr. sp.


Martin Imra B, Lovrinac br, Ivani ^vi B, ura Blagui B, ura Martin B,
Petar br, Jaka Itvan B, Miklo dolac
123

Drugi dio
prihod: 535
filuri kua 6
plugl

300
penica 2

96

jeam 2

64

vinska desetina 30 x 1,5

45

baduhava

30

Selo Bikupac, pr. sp.


Marko Matko B, Toma ^ Lji, Grgur ovar B, Gal H B, ura ^i Lovrinac*
Vladi B, ura Luka B, Petar ^vi B, Bozo v^B, Marko uro B Jaka Boji*
B, Miko br B, an Bozo B, Petar Blagui B, Marko Rac B, Bla: ^U B, Itvan
Mato B, Marko Hajdai B, B, Itvan Matija B, Itvai Bristani* B
vodenica, Itvan, kom. 1
neupisano: batina, pos. Stevan Pavle martolos
prihod: 2520
filuri kua 2Q_
____Plug 5____

vinska desetina 336 x


________L5________
konice 3
desetina janjadi 2
sijeno kola 10
baduhava

1000

penica 10
jeam
10

480
320
500
30
20
30

globe
svadbarina

100
J40

Selo Straeman* (nij,\^Lu,\)


Antol Galovi* primiur, Pavle Vinko B, Martin kova B, Ivani H B, ura
Filip B, Marko Jova B, Miko kova B, Rajko ai B, ura Vri* B, Miko Jova B
vojnuk, batina: Mahmud bAbdullah
vodenica: Stojan, kom. 1
prihod: 910
filuri kua 9
plug 2
vodenica 1

124

450
penica 4

198

jeam 4

128
50

Graa
vinska desetina 40 x 1,5

60

konice 2

20

desetina janjadi 1

10

baduhava

globe

45

svadbarina

15

Dodatak sp. selu: musellemi tvrave Kamengrad


Itvan Hi B, Marko Opatovi* B, Starii* Bla B
Selo Kantor, pr. sp.
Itvan Peroi B, Ivani Itvan, ^ui H B, Marko Barta*, Marko Vri* B,
Mihal br, Ferenac* Marii B, urko br
3nhod. b3b
filuri kua 6
plus 1

300
penica 2

96

jeam 2

64

vinska desetina 30 x 1,5


baduhava

45
globe

30

NAHIJA SVILNA
Selo Donja Svilna
ura Jela** knezsp. nahije, Vojko Stojko B, JLU br, Itvan* Vinko*, Miko
jLL , Matija Mata, Matija ^L^I B, Mata Radosav B, Martin br, Vuk v, Milo
Stevai B, Ivani br, Martin v Milo, Andrija s Vani, Iva br, Mihal Vlajni B,
Marko br, Gruba* v, Miko Hi B, Ivan br, Petra* br, ura ac B, Petro* br, Iva
(ijji) br.
prihod: 1134
filuri kua 18
plug 2

900*
penica 4

198

jeam 4

128

vinska desetina 60 x 1,5

90

konice 2

20

desetina janjadi 2

20

baduhava

globe

60

svadbarina

24

125

Drugi dio
Selo Gornja Svilna, pr. sp.
ura Grguri B, Martin Simuni*, Toma v. ai B, Itvan* br
prihod: 165 filuri, kue 3 = 150 baduhava15
Selo Vovci, pr. sp.
Mihal nvi B, Vrban br, Jaka v. ^iji B, Marko br, Martin Muladi*, Miha br prihod:
165 filuri, kue 3 = 150 baduhava 15
Selo Resnik, pr. sp.
Valent* Sraka** B, SJ>^i br, Ivani Crnkovi B, Matko br, Matija Itvi B, ura br
prihod: 165
filuri, kue 3 = 150
baduhava 15
Selo Luka **, pr. sp.
Itvan Hi B, Niko* v, Toma ni B, urko br, Valent br B, Mata br, Niko* br,
Miko* i B, Petar B, Bartol imuni B, Martin a
prihod: 705
filuri kua 7
plug

350
penica 2

96

ieam 2

64

vinska desetina 30 x 1,5


baduhava

45
globe

35

svadbarina

15

Selo Mihalovci, pr. sp.


Marko v Niko, Petar br, Vladko Valent B, H br, Ivan Mari B, ura Marii
B, Petar agi B, Mihal Gal B, Niko Vlai* B, Itvan i, Petar B
126

Graa

prihod: 919
filuri kua 9
Plug 2

450
penica 4

198

jeam 4

128

vinska desetina 40 x 1,5

60

konice 2

20

baduhava

globe

45

svadbarina

14

Selo a, 7, pr. sp.


Niko Marko B, Kraja br, Mihal kova, Nikola br, ura Dragia B, Stevan br,
Hi B
neupisano:
batina, H ura, pos. Veli ehaja
Mezra
MITRO VICA, pos. sp. Veli ehaja
Mezra
GOSTANICA**, pos. sp. Veli ehaja
Mezra
urak* Jovan, pos. sp. Veli-beg5
Mezra
GRUBANICA, pr. Poegi, pos. Husrev sluga sp. Veli-bega prihod:
700
filuri kua 4
plug 3
baduhava

200
penica 6

298

jeam 6

196
20

Moda identian s vojvodom Velijem, upravljaem novoosvojenog podruja oko Poege


1538. u ime Mehmed-bega Jahjapaia. Usp. Moaanin (1989), 118.

127

Drugi dio

Demat krana varoi tvrave Kaptol, pr. Poegi


, ura Seletkov* knez, Jaka kova B, Martin ni B, ura Levaki* B, Mihal aa
B, Niko Pero B, Antol Jaki*, Petar an B, Jaka v n B, Niko v B, Niko Miklo
B, ura Blako B, Jaka metar* B, ura Petrak* B, Matija Domko* B, Itvan*
kavi** B, Ivan Itvan B, Ivan ^i B, Itvan Antol B, Andrija Petrovi* B,
Miklo ^ic B, Kelemen Valent** B, Marko Mihal B, Matija Pavle B, Niko ura
B, Petar Grgur B, ura Mari B, ura an B, Matija Niko B, Itvan Koi B,
Petar Grkovi B, n Kraja B, ura Petar B, Itvan* B, Martin dolac, Marko
Stupari B, Martin Nikovi B, H n[ B, Niko br
ncupisano:
batina, pos. Mustafa-aga, dizdar tvrave Kaptol
batina, pos. Kurd b. Husein
batina, pos. Mustafa-aga, dizdar reene tvrave
batina, pos. Kasim Saruda
batina, pos. Hasan b. Ibrahim
vodenica, zaputena, pos. plemeniti mir-i liva Mehmed-beg, neka mu je trajna
veliina!
prihod: ^>U33
filuri kua 37 x 50
plug 10

1850
penica 20

960

jeam 20

640

vinska desetina 200 x


1,5

300

vinski monopol

700

konice 5

50

desetina janjadi 10

100

sijeno kola 20

60

bavarina 5 x 20

100

baduhava

globe

185

svadbarina

88

Dodatak sp. varoi: musellemi sp. tvrave


ura dolica*, Niko dolica*, Matija Gari, ura Kelemen, Niko Itvi, Jaka
dolica *, ura Jakob
128

Grada
NAHIJA KAPTOL
Selo Doljanovac, pr. sp.
Martin Ko^i B, Ivani ^i B, Milo Petar B, Ivan Vali* B, Tom as Vali*
B, Miko* ai B, Petar Petar B, Martin Egovi B, Jaka Iva B, Itvan &, ura H B,
Pava v. H B, Iva Peri* B
vodenica, ispravna, 1
vodenica, n, 1
Selo cui_^
pusto. Pos. Ramadan i Halil ana 4, H
prihod: 1430
filuri kua 13
plug 4

650
penica 8

384

jeam 8

256

vinska desetina 33 x 1,5

49

konice 2

20

baduhava

globe

65

svadbarina

28

NAHIJA PODGOR
Selo Srednja, pr. sp.
Mata Ani* B, Miko* imun B, Ivan Vladisav* B, Jaka Stani* B
prihod: 410
filuri kua 4
plugl

200
penica 2

96

jeam 2

64

vinska desetina 20 x 1,5

30

konice 2

20

baduhava

20

Selo Vas, pr. sp.


ura i B, ura v. Andra* B, Itvan doslac
129

Drugi dio
prihod: 165
filuri kua 3
baduhava

150
globe

15

Selo Krajna** Vas, pr. sp.


Marko Lonari** B, Petar Galovi B, j^rbr, Tomaura B, Miko* imun B,
Itvan br, Martin Radovan B, & br, Bla ^ic B, ura br
prihod: sbv
filuri kua 6
plugl

300
penica 2

96

jeam 2

64

vinska desetina 30 x 1,5

45

konice 3

30

sijeno kola 3
baduhava

9
globe

30

svadbarina

15

Selo Kadinovac**, pr. sp.


Iva v. Pavle knez, Lacko Ili*primiur, Pavle Kelemen B nemoan starac,
Itvan br Lacko, Petar Vali*, Itvan br, urka Itvan B, Itvan br, Itvan si B,
Andrija Baki* B, Marko urad B, Petar br
vodenica, zaputena, dri je sp. knez
prihod: 535
filuri kua 6
plugl

300
penica 2

96

jeam 2

64

vinska desetina 30 x 1,5


baduhava

45
globe

30

Selo Frkljevci, derbent, pr. sp.


Mata Peroevi* B, Petar v, Marko a B, Miko* n B, imun Luka B, Nikola
br, Mata Martinevi B, Iva br
pnnod: Z4y
filuri kua 5, paualno
baduhava

130

169
globe

40

svadbarina

20

Graa
Selo Vrin Dol, pr. sp.
Toma Valak B, Imra ** B, Marko ai B, Itvan br, Lovrinac Ruica** B
prihod: i8U
filuri kua 4
plugl

200
penica 2

96

jeam 2

64

globe

20

baduhava

Selo Orahova Draga, pr. sp.


Antol* Marovi B, Petar br, Lika Petrovi B, Iva br
prihod: 110
filuri kua 2
baduhava

100
10

Selo Slavkovci, pr. sp.


Mata Bradko* B, Niko Bero B, Itvi (sic!) br
vodenica, zaputena, pos. Mata prihod: 110
filuri kua 2
baduhava

100
10

Selo Stikovac**, pr. sp.


Itvan B, Petar br, Valak Vuki B, Petar br
prihod: 110
filuri kua 2
baduhava

100
10

Selo Mali Doljanovac **, pr. sp.


Gal ura** B, Itvan v, urko Vuki, Mata br
prihod: 110
filuri kua 2
baduhava

100
10

Selo Gorjanci*, pr. sp.


Bla urka B, Matak Mari B, Petar Gruja* B, Toma Luka' B, Niko Jakob
B, Bla br, Luka* i B, Kraja br
131

Drugi dio
prihod: 490
filuri kua 6
plugl

300
penica 2

96

jeam 2

64

baduhava

30

Selo ^U-JJU Dol, nd Odvorci, pr. sp.


Miko* Radoja B, Petar br, Pavle br, Martin Guti* B, Petar br, Toma
Krii** B, Petar ^i B, Martin Dragi B, batina, pos. Iva Antol*
prihod: 510
filuri kua 5
plugl

250
penica 2

96

jeam 2

64

vinska desetina 30 x 1,5

45

sijeno# 3

30

baduhava

25

# Moda konice, ali stoji "sijeno".


Selo Zagr&
Ivan Kelemen B, Mata urai
vodenica, pos. Iva*, 1 prihod: 160
filuri kua 2

100

vodenica 1

50

baduhava

10

Selo Vethova*
Iva H B, Luka Radovan** B, Ivan Crevari, B, Petar Domkoevi* B, Iva
Novak B, Vuk kova B, Vala Joavi** B, Miklo Anii* B, Iva v. n B, Marko
Jovan B, Iva v. Drago** B, Bartol* Petrovi B, Miko Blako B, Martin Draari B,
Petru sveenik
vodenica, Martin, 1
vodenica, zaputena pos. plemeniti mir-i liva, 2
Neupisano:
Batina, pos. Sinan-aga
mezra**, zaputena, pos. Ali-aga b. Iskender
132

Graa
prihod: 1886
filuri kua 15
plug 4

750
penica 8

384

jeam 8

256

vodenice 3

150

vinska desetina 100 x


1,5

150

konice 5

50

desetina janjadi 2

20

sijeno kola 7

21

baduhava

globe

75

svadbarina

30

Selo Gradac, pr. sp.


Miko Valenti B, Niko br B, Iva v. ** B, Toma br, Martin Makovi* B,
Toma br, Petar svinjar*, Iva Pavei* B, Miko Radii B, Miko Rui*
vodenica, Miko, 2
prihod: 830
filuri kua 9
plugl

450
penica 2

96

jeam 2

64

vodenice 2

100

vinska desetina 60 x 1,5

90

baduhava

globe

45

svadbarina

15

Selo Ilijaevci, pr. sp.


Martin Rui B, ura ai B, Miko urkovi B, Martin uri B
prihod: 380
filuri kua 4
plugl
baduhava

200
penica 2

96

jeam 2

64

globe

20

133

Drugi dio

Selo Sulkovci, musellemi tvrave Poega, pr. sp.


ura Rajkovi B, Lacko Radei** B, Albert* Hi B, Miko br, Toma
Matkovi B, Antol Filip, Mihal* aevi, Pavle Dobrai
Neupisano
Batina, pos. Bali-aga
Selo Peternik (sic!), derbent
Petar Hi B, Mata Dragica* B, Grgur Sui B, Pavle &i B, Iva &i B, Andra a B,
urko Marini*, Mihal Breko, Matas** Radoi vodenica, zaputena, pos.
plemeniti mir-i liva
prihod: 252
filuri kua 4, paualno
baduhava

184
globe

45

svadbarina

23

Selo Bzenica, pr. sp.


Lacko Didovi B, ura G B, Itvan Maleevi B, Petar Filip* B, Jaka
Dobrai B
prihod: 43U
filuri kua 5
plugl
baduhava

250
penica 2

96

jeam 2

64

globe

20

Selo Didina Rika, pr. sp.


Miklo avi B, Marko ^vi B, Petar Vuki* B, Petar Jagodi B, Itvan br,
Itvan Anii B, ura a B, Iva kova B, Toma Petrievi B, Grga* Hi B, Jakob
br, Lovrinac Rado*3 B
Neupisano
Batina, pos. Ali b Abdullah
prihod: 1005
filuri kua 10
Plug 2

500
penica 4

192

jeam 4

128

vinska desetina 40 x 1,5

60

konice 2

20

134

Graa
desetina janjadi 2

20

sijeno kola 5

15

baduhava

globe

50

svadbarina

20

Selo Brestovac, pr. sp.


Petar Petrievi B, ene Dragovi B, Miko Dragovi, Mihal i B, Bartol br,
Petar br

prihod: 280
filuri kua 4

200

vinska desetina 40 x 1,5

60

baduhava

20

Selo Ivanovci, pr. sp.


Andrija Vuihni B, ** br, Anbru Jova, Mihal a B, Pavle* G B, Miko v.
Imra v. Stoja** B, Toma v, Matko Hvi B, imun v, G v. G B, Mata v, Toma Iva,
Vrban Petar B, Matija br, Toma br
prihod: W5
filuri kua 9
plugl

450
penica 2

96

jeam 2

64

vinska desetina 40 x 1,5

60

konice 3

30

desetina janjadi 2

20

sijeno kola 5

15

baduhava

globe

45

svadbarina

15

Selo Vrhovina, pr. sp.


Iva si B, Petar Barlakovi B, Mata br, Iva Ilui* B, Marko Pejak B
prihod: MU
filuri kua 4
plugl
baduhava

200
penica 2

96

jeam 2

64
20

135

Drugi dio
Selo Topolovica**, pr. sp.
Antol skovi B, Mihal v, Martin Bui* B, a v, Miko br, Bla b.* Doljan* B
prihod: 165
filuri kua 3

150

baduhava

15

NAHIJA HRUSEVA
Selo Zabragovci, pr. sp.
Lovrinac ac B, Valu ai B, Petar i B, Pavle. a
B, Pavle v, Petar Rakovi B, ura Grgur6
prihod: 342
filuri kua 7
plug 1
vinska desetina 20 x 1.5
konice 2
desetina janjadi_2_
sijeno kola 4
baduhava

. Lji B, Marko br, Miklo

350
9^_
64

penica 2
jeam 2

_3Q_

20
20

12
globe
svadbarina

J5_

15

Selo Berakov Dol, pr. sp.


Petar Sakoti* B, Andrija br, Itvan Polovai B, Martin Polovai B, Miko
Antol B, Grgur b. Kuzma B, Imra br, Lacko Hi" B, Lovrak* br
prihod: /yz
filuri kua 7
plug 2

350
penica 4

192

jeam 2

128

vinska desetina 20 x 1,5


konice 2
desetina janjadi 1

30
20
10

sijeno kola 4

12

baduhava

Moda slijedi jo jedno ime.


136

globe
svadbarina

35
15

Graa
Selo CaGvi Dol, pr. sp.
Jaka Rai B, Bla Antol B, Matija Jurica**, Jaka v.
prihod: 110
filuri kua 2

100

baduhava

10

Selo Valovci, pr. sp.


Matija a B, Ilija br, Dijanu** _ u j
# prihod: 110
filuri kua 2

100
10

baduhava
Selo a^jljj, pr. sp.
n

b. Valko B, Petar v. n B, Bla br, Andrija Imra B, Toma Vrban B

prihod: MU
filuri kua 4
plugl

200
penica 2

96

jeam 2

64

baduhava

20

Selo Migalovci, pr. sp.


Toma D B, Petar Laku B, Mata Joka B
Neupisano
Batina, pos. vojvoda Kurd
Dnhod: 32b
filuri kua 3
plugl
baduhava

150
penica 2

96

jeam 2

64
15

Selo Sovski Dol, pr. sp.


Ilija Radan B, Jaka Imra B, Petar Valent B, Petar uri B, Toma a B, Bla
Vrka** B, Pavle Radivoj B, Dijanu* Matija B, Petar br, Petar Radivoj vojnuk
vodenica, Petar Horvat*, 1
137

Drugi dio

)rihod: 760
filuri kua 8
plug 2

400
penica 4

192

jeam 4

128

baduhava

40

Selo Zadubravje**
Marko b. Grujica* B, Grgur Kelemen B, Jaka br, Iva Valko B, Itvan H, Miko
^i prosjak
vodenica, Grgur, 1
prihod: Z/u
filuri kua 4

200

vodenica 1

50

baduhava

20

Selo Paka, pr. sp.


Miklo Dori* B, Mata br, Imra ^i B, Bla br, Toma Radan** B, Petar br,
Martin Karai* B, Toma H B, Bartol* br, Petar Stojani B, Grgur br, Iva
Ladislav B, ura br, Martin Iva, Stojan ura, Petar ni, Ivak a
prihod: 11U2
filuri kua 11
Plug 2

550
penica 4

192

jeam 4

128

vinska desetina 60 x 1,5

90

konice 3

30

bavarina 1

20

sijeno kola 5x3

15

baduhava

globe

55

svadbarina

22

Selo Dobrogoe f^j^jj), pr. sp.


Matija Maraa B, Matija Drai B
prihod: 110

138

filuri kua 2

100

baduhava

10

Graa
Selo Imrehovci
Grgur Berak* B, Mihal Radoni* B
vojnuci:
ene Ovarevi B, Iva br
prihod:110
filuri kua 2
baduhava

100
10
NAHIJA GRANICA

Selo Koniini**, pr. sp.


ura v. Gugi, Miko dolac, Boidar dolac B, Iva B, Mihal ura vojnuk
prihod: 220
filuri kua 4
baduhava

200
20

Selo ebokovac, pr. sp.


Pejan* ac B, Berak Vladii B
prihod: 110

pr. sp.

filuri kua 2
baduhava
7 Selo a ,

100
10

Kraja Habuevi B, Bla b. B, Itvan Rui** B, Mata Itvan B, Kelemen


Petrijanovi* B, Miklo v, Miklo Bujanovi* B, Mihal ai B, ura Pavli B
prihod: 857
filuri kua 8
plug 2
vinska desetina 30 x 1,5
konice 3
baduhava

400

penica 4
jeam 4

192
128
45
30

globe
svadbarina

40
22

Moda Koreac iz kasnijih popisa.

139

Drugi dio
Selo Caglin, pr. sp.
Andrija Pavlov B, Petar ai B, Ivko Vranui B, Iva Petrovi B

prihod: 220
filuri kua 4

200

baduhava

20

Selo Vojvodina, pr. sp.


Toma Radei B, Marko Bla B
prihod: 110
filuri kua 2
baduhava

100
10

Selo H, pr. sp.


Mihal ^ B, Matija Vlajnovi* B, Grgur ^i B
?rihod: 165
filuri kua 3
baduhava

150
15

Selo Poradovci*pr. sp.


Matija Poradovac* B, ** v
3rihod: 55
filuri kua 1

50

baduhava

Selo ai, pr. sp.


ura Valko B
prihod: 55
filuri kua 1

50

baduhava
Selo Grazdi*, pr. sp.
Iva Miklo* B
prihod: 55
filuri kua 1

140

baduhava

50

Graa

Selo Tulinovac, pr. sp.


Petar Pavii B, Matja urica b, Kraja br, ivko Ivan B, Petar Mi B prihod:
380
filuri kua 4
plugl

200
penica 2

96

jeam 2

64

baduhava

20

Selo Trbunjak, pr. sp.


Itvan ura B, Iva Qi B, tipan Raji** B
prihod: 165
filuri kua 3

150

baduhava

15

Selo Sibokovac, pr. sp.


Andrija Marjani B, Grgur br, Jaka Hi B
orihod: 60 (sic!)
filuri kua 2

100

baduhava

15

Selo n, pr. sp.


Lovra Bla B
prihod: 55
filuri kua 1

50

baduhava

Selo Kutheva, pusto


batina, pos. Pava v. Radi sa zaputenom vodenicom
umjesto desetine, godinje: 53
vodenica, zaputena, 3, pos. plemeniti mir-i liva Mehmed-beg neka mu je trajna
veliina! prihod: 53
Selo Tretanovac
Pusto. Pr. sp. Mezra, pos. Inehan, Mustafa, Isa i Murad
umjesto desetine, godinje: 53
141

Drugi dio
Mezra VRANIA**
Pusta. pr. sp. : batina, pos. Sulejman i* a, umjesto desetine,
godinje: 33 batina, pos. urko Vali, umjesto desetine,
godinje: 41
Selo Korduevac**
Pusto.
batina, pos. Kaja** Ahmed, umjesto desetine, godinje: 33
Selo Greda**
batina, pos. Ali divane, umjesto desetine, godinje: 33
Selo Vratovci**
Pusto.
batina, pos. Mustafa b. Sadi i Isa br, umjesto desetine, godinje: 53
Selo Vrevci**
Pusto.
batina, pos. Mehmed b. Hamza i Kurd b. Ali, umjesto desetine, godinje:
53
Selo I^_JJJJU

Pusto.
batina, pos. Firuz* b. Hasan, umjesto desetine, godinje: 36
Selo
Pusto.
batina, pos. Veli b. Hasan, umjesto desetine, godinje: 30
Selo Mihalovac i n
Pusto.
Pos. Bajazid b. Husein, Husein b. Mustafa i Hasan b. Hersek**, umjesto
desetine, godinje: 53
Selo Petrini* Gornji
Pusto.
Pos. Hasan-aga i Dafer*-aga s batinama E i H, umjesto desetine, godinje:
53
142

Graa

Selo Poljanska
Pusto. [Pos.] Hizir-aga i Dafer b Mumin s batinom & H n.
Godinji paual: 53
Selo Posadje
Pusto. Pos. irmerd odabaa, Kurd b Hasan, Mustafa i HuseinAbdullah.
Godinji paual: 53
Selo Gaci
Pusto. Pos. Hizir odabaa i Turna Ali.
Godinji paual: 53
Selo cij

Pusto. Pos. Ali Dan b Ahmed, Husein Bosna, Dafer Bosna i Sulejman.
Neupisano.
Godinji paual: 53
Selo Brestovac *
Pusto. Pos. Bali-aga, pr. Kamengradu.
Godinji paual: 53
Selo AAJJJJ\

Pusto. Pos. Bali-aga, pr. sp.


Godinji paual: 53
Selo Sveti Martin
Pusto. Pos. Bali-aga s batinom PAVKOVCI, ANCI i DANCI.
Godinji paual: 53
Selo Donji i Gornji Cerevi**
Pusto, pr. Kutjevu. Pos. Mehmed b Ali. Neupisano*.
Godinji paual: 53
Selo Petrinci*
Pusto. Pos. Hasan b Ibrahim. Neupisano.
Godinji paual: 53
143

Drugi dio

Selo a i Bertalovci*
Pusto. Pos. Hasan-aga. Neupisano.
Godinji paual: 53
Selo Vran nd Satnica ili Ogudovci
Pusto. Pos. Ramadan, Umur v Ahmed i Mustafa b Mehmed.
Godinji paual: 53
Selo Odvorbanovci, ^JL^j Dol, Zakorenje i &lovci
Pusto. Pos. Murad-aga.
Godinji paual: 53
Selo ^
Pusto. Pos. Hasan-aga i Jakub-aga.
Godinji paual: 53
Selo Gornji Vran
Pusto. Pos. Ramadan i Mehmed v Ahmed.
Godinji paual: 53
Selo Radosalovi E E
Pusto. Pos. Jusuf b Jakub i Ali* b Hamza.
Godinji paual: 53
Selo novi
Pusto. Pos. Jusuf b Mahmud i Ali br.
Godinje: 53
Selo Lukaevci n
Pusto. Pos. Ali reis i Hasan reis.
Godinji paual: 53
Selo &ovci
Pusto. Pos. Hasan, Oru i Hizir. Neupisano.
Godinji paual: 53

Graa
Selo &vci
Pusto. Pos. Junus ehaja. Neupisano.
Godinji paual: 53
Selo Sveti Marak
Pusto. Pos. Hasan-aga i Dafer-aga. Neupisano.
Godinji paual: 53
Selo Podbuje * pusto, nd a Selce
Pos. Hasan b Ali, Berak b Hamza i Behram b Jahja. Neupisano. Godinji
paual: 53
Selo Vaica*, pusto, nd H Ivi** i a Dol
Pos. Hizir-aga.
Godinji paual: 53
Selo ^
Pusto. Pos. Timurhan-aga. Batina -Lajji^i, pos. sp. Godinji paual: 53.
Batina Hemovci, pos. sp.
Godinji paual: 53
Selo novci
Pusto. Pos. Ahmed-aga i Mahmud b Ahmed.
Godinji paual: 53
Selo Zagorevci
Pusto. Pos. Sinan-aga. Neupisano.
Godinji paual: 53
Selo
Pusto. Pos. a knez**. Neupisano.
Godinji paual: 53
Selo Gornje i Donje Zavrje, pusto, nd Deevac**
Pos. Murad-aga. Neupisano.
Godinji paual: 53
145

Drugi dio

Selo Posada*, nd Visae, akovac, Kova* Banovci** i Gorjan


Pusto. Pos. Murad-aga. Neupisano.
Godinji paual: 53
Selo Odolino*, nd Ivan Dol te Gornji i Donji Meljanci
Pusto. Pos. Murad-aga. Neupisano.
Godinji paual: 53
Selo Grdeina* i Valica**s batinom Opanci
Pos. Bali-aga. Neupisano.
Godinji paual: 53
Selo Bankovci, s batinom nvci
Pusto. Pos. Hasan odabaa. Neupisano.
Godinji paual: 53
Selo Vranjevica**s batinom Petruinci
Pusto. Pos. Kurd vojvoda i Husein b Jusuf, pr. Velikoj. Neupisano.
Godinji paual: 53
Selo Doljanci
Pusto. Pos. Bajazid b Mustafa. Neupisano.
Godinji paual: 53
Selo*
Pusto. Pos. Hasan-aga i Husein Abdullah. Neupisano.
Godinji paual: 53
Selo Vrhovci Gornji
Pusto. Pos. Hasan-aga. Neupisano.
Godinji paual: 53
Selo Donji Vrhovci
Pusto. Pos. Hasan-aga. Neupisano.
Godinji paual: 53
146

Graa
Selo V-lovci
Pusto. Pos. Hasan-aga. Neupisano.
Godinji paual: 53
Selo cu \j*.
Pusto. Pos. Ramadan i Hasan v a.
Godinji paual:53
Selo Gornji i Donji Laz
Pos. Mahmud b Murad i Ahmed b Mahmud*.
Godinji paual: 53
Selo Markovci
Pusto. Pos. Oru-aga.
Godinji paual: 53
Selo Zarilac, nd Mali Zarilac
Pos. Inehan b Hizir, Inehan b Musa, Mustafa Bosna i Alagoz Abdullah.
Godinji paual: 53
Selo Migalovci*
Pusto. Pos. Ali-aga i Mustafa-aga.
Godinji paual: 53
Selo Ilijaevci
Pusto. Pos. Iskender b irmerd.
Godinji paual: 53
Selo Caklovica**
Pusto. Pos. Bajazid ehaja b Ali.
Godinji paual: 53
Selo alovci i H &vci
Pusto. Pos. Mahmud b Murad, Murad b Abdullah i Sefer b Hamza. Godinji
paual: 53
147

Drugi dio Selo

Bresnica
PuStO. POS. a V. jjjZ.

Godinji paual: 53
Selo Jakuevica, nd. Perakovica i ><
Pusto. Pos. Husein topnik*, Ali Bosna i Veli Abdullah.
Godinji paual: 53
Selo Rudina
Pusto. Pos. Radojica v Vladisav.
Godinji paual: 53
Selo Doljan
Pusto. Pos. Radovan* v Cvetko i urko v _^_,L.
Godinji paual: 53
Selo Vrbova
Pusto. Pos. Dursun b Ali.
Godinji paual: 53
Selo Giletinci**
Pusto. Pos. Mustafa-aga, dizdar tvrave Kaptol i Husein b Hamza.
Godinji paual: 53
Selo Orljavica
Pusto. Pos. Mesih vojvoda b Hasan.
Godinji paual: 53
Selo Mali Keleni, nd Golubi* (d^jz)
Pusto. Pos. Mezid b Ajdin.
Godinji paual: 53
Selo ovci
Pusto. Pos. Avs i Ferhad vn* Hasan, te Sirmerd i Hasan b Mehmed.
Godinji paual: 53
148

Graa
Selo Bukvalci
Pusto. Pos. Avs i Ferhad vn* Hasan, te irmerd i Hasan b Mehmed.
Godinji paual: 53
Selo Potoari
Pusto. Blizu Mitrovice. Pos. Veli ehaja.
Godinji paual: 53
Vinogradi poznati pod imenom ^ci, avci, ^kotica, nci i Stani* zaputeni su.
Pos. plemeniti mir-i liva Mehmed-beg, neka mu je trajna veliina!
Mezre, zaputeni mlinovi, zaputeni vinogradi i livade u posjeduporkulaba
zaputene tvrave Mitrovica, pos. Veli ehaja
Godinji paual: 53
Livada
Vrbovski** Toma, pr. nahiji Vikovci. Blizu tvrave Blataka**. Pos. H i
Mehmed b Ali.
prihod, paualno: 23
Mezra
Gornji i Donji Ilijaevci. Pusta. Od kae Poega, pr. Kutjevu. Pos. Hasan
emiri i Kurd.
Godinji paual: 53
Mezra
VELIKI i MALI PETROVCI, pr. sp. Pos. reeni.
Godinji paual: 53
Mezra
H

. Zemlja* crkve. Pos. Musa-aga.


Godinji paual: 53
Mezra
DRAGAEV DOL. Pos. sp.
Godinji paual: 53
Mezra
H. Pos. sp. Godinji
paual: 53
149

Drugi dio

Mezra
SVETI URE. Pos. Berak-aga.
Godinji paual: 53
Ukupni prihod kae Poega: 78068
filuri kua 504 x 50
plug

25200
penica 180 x 48

8640

jeam 180 x 32*

5760

vodenice 23 x 50

1150

derbentske kue,
paualno

378

puste mezre i batine,


posjed izvan deftera

3266

vinska desetina n x 1,5

8745*

desetina meda 55 xl0

500

desetina janjadi 44 x 10

440

sijeno, kola 80 x 3

240

a 6x20

120

vinski monopol

5700

trg

4000

ihtisab i privoenje na
sud

1932

vosak

300

bejtulmal

4500

baduhava

150

globe

8820

svadbarina

B62*

Popis iz 1545. (TT 243)


Detaljni popis sandaka Poega
NAHIJA POEGA
Selo varo Poega
Miklo Ferenac* knez, Petar Mati, Iva ai, urka tipan, Matija K, Iva
Matai*, Grgur* Ribi, kova tipan, ura n, Martin Egudevi, Ivan Gostovi,
vHlar Dragi, Matija tekli, Ferenac Lukai, Petar Blagovi, ura Kelemen,
Martin ptiar, tipan Lopri, Marko mladac**, Ivan papuar, Ivan Vrdkovi*,
Matija, lud, Ivani a, tefan Milovi, Luka kramar*, Jakob koar8, H Petar ,
Mika i, Martin Vuk, urko brija, tefan , tefan , tefan H, Iva zidar, a n,
Petar Bari*, Itvan zidar, uro Sui*, uro Lopri, Mika a, Ivi M, Lovrinac
sedlar, Petarpokuarac, Mihal &, Andrija Milkovi*, imun, Vuk Radonja,
udova Kata, udova Lacka*, udova &, udova &, Stojan badar
kua: 47
svaka kua x 60 = 2860
#carski has
udove: 4 x 6 = 24
# carski has
Drihod od desetine i pristojbi bez filurije: 5520
penica

jeam i ra

brano*

zob

vino

vodenice

60x10
600
svinje

32x8
256
konice

25x6
150
lan* i

18x6
108
tapija

1800 x 2
3600
baduhava,

4*
150
vinogradi

svadbarina

muslimana,
godinje
200

konoplja
50

60

50

30

284

Mee meraje posadnika tvrave Poega sa stanovnicima reenog ehera:


Od potoka Komuine kod Poege do do potoka Vlaka*. Odatle do Svetog
ura i Mihalovakog luga. Zatim do granice Hemovaca, Drkovaca i Vrho-vaca.
Zemlju na tom prostoru, osim livada koje su u defteru s tapijama i potvrdama
zavedene na ime budimskog beglerbega Mehmed-pae i nekoliko drugih osoba,
odranije je popisiva pokrajine dao u tapiju za ispau stoke
Mogue i "kozar", ali manje vjerojatno.

151

Drugi dio

posadnika tvrave Poega i drugih itelja grada, te se tako nalazi u njihovu


posjedu. To je puk sela Komuina osporavao, tvrdei da uz potok Komuinu
sa strane tvrave ima zemlje koju odavno obrauje. Nastala je velika prepirka
oko njihovih dabina, oni koji su htjeli da se obrauje zemlja vie su puta
donijeli sudske presude. Sada je u poekoj sudnici na njihovo zadovoljstvo
zaveden mir. U sidil je zavedeno da su s razumijevanjem odustali od spora uz
uvjet da na strani potoka Komuine prema tvravi stoka sp. seljana pase
zajedno sa stokom graana. Zato to su pokazali prijepis iz sidila u novi je
defter zavedeno da se na strani potoka Komuina prema tvravi zajedno
napasa stoka sp. seljana, posadnika poeke tvrave i graana i da se zajedniki
koristi kao meraja.
Mukate same Poege
prihod od
mabejna uvara
tvrave, azapa,
belija i
martolosa
tvrava vilajeta
Poega,
godinje: 100000
prihod od
privoenja na
sud u samoj
Poegi,
godinje: 1000

prihod od
pendika robija u
kazi Poega,
godinje: 50000

prihod od
pravljenja voska
u Poegi,
Kaptolu i
Kamengradu,
godinje: 2500

prihod od
mitnice u samoj
Poegi s
bavarinom,
godinje: 8000

prihod od trnih
pristojbi same
Poege,
godinje: 1500

prihod od
vinskog
monopola,
godinje: 5000

prihod od
bejtulmala,
skrivenog i
izgubljenog
dobra, odbjegle
stoke i robija u
kazi Poega,
godinje: 2000

Duani
Njihova Svjetlost Mehmed-paa, beglerbeg Budima. U varoi Poega, 15
zaputenih mjesta za duane preostalih od nitavnih nevjernika. Zatim prazno
i omeeno zemljite na bazaru zvano "Jajolika zemlja" koje je popisiva
pokrajine dao u tapiju sp. pai. U starom je defteru zemljite "Jajolike zemlje"
bilo zavedeno u defter, a Oni su dobili sudsku potvrdu. Potom je na njemu
izgraeno 60 duana, tonije 75. Kako se nalaze u Njihovu osobnom vlasnitvu,
u novi je carski defter zavedeno na Njih.
Vrt
Arnavud Ali, blizu tvrave
#budui da je zemljite bilo bez posjednika, stekao je pravo na tapiju i Riznici
platio 17 aki tapijske pristojbe, pa je zavedeno na njega
152

Grada

Vrt
Davud, u mahali "Hisar eri".
#prazno zemljite preostalo od nevjernika. Riznici platio 20 aki tapijske
pristojbe, pa je zavedeno na njega.
Vrt
Dur Bali*, blizu vrta topnika Huseina.
#prazno zemljite preostalo od nevjernika. Riznici platio 20 aki tapijske
pristojbe, pa je zavedeno na njega.
Vrt
Hasan azap. Blizu Orljave.
#prazno zemljite preostalo od nevjernika. Riznici platio 10 aki tapijske
pristojbe, pa je zavedeno na njega.
Vrt
Bali bozadi. Blizu Poege na strani Orljave.
#prazno zemljite preostalo od nevjernika. Stekao je pravo na tapiju i Riznici
platio 20 aki tapijske pristojbe, pa je zavedeno na njega.
Vrt
Hadi Mehmed. Blizu varoi Poega na strani Orljave.
#prazno zemljite preostalo od nevjernika. Stekao je pravo na tapiju i Riznici
platio 20 aki tapijske pristojbe, pa je zavedeno na njega.
Vinograd
Abdi Hindi, pr. Selcu**.
#Posadio ga spomenuti. Sada je Riznici platio 18 aki tapijske pristojbe, pa
je zavedeno na njega.
Livada
Pokraj sela Orljava, blizu varoi.
#prazno zemljite preostalo od nevjernika. Posjedovao neki Omer, sada
prema carskoj zapovijedi Riznici platio 20 aki tapijske pristojbe, pa je na njega
zavedeno.
Vinograd
Bajazid ehaja. Kod potoka (^JIJ) Komuina.
#zemljite zaputenog vinograda preostalo od nevjernika. Budui da se
nalazilo u njegovu posjedu Riznici je prema carskoj zapovijedi platio 20 aki
tapijske pristojbe pa je zavedeno na njega.
153

Drugi dio

Vinograd
Hasan odabaa. U palanci. Pr. varoi Poega.
#bez posjednika zemljite vinograda preostalog od nevjernika. Reeni je
platio Riznici 20 aki tapijske pristojbe pa je zavedeno na njega.
Zemlja
Vrt Mustafe blizu varoi.
#budui daje zemlja preostala od nevjernika bila bez posjednika, Riznici je
platio 20 aki tapijske pristojbe, pa je na njega zavedeno.
Zemlja
Vrt Jusufa, imama. Blizu varoi Poega, na strani Orljave.
#bio je zaputen, Riznici je platio 10 aki tapijske pristojbe pa je na njega
zavedeno.
Poeki vrtovi i vinogradi: dopuna
Zemljite
Muruvvet. Blizu Poege.
#biloje bez posjednika. Ranijega je topibaa Mahmud* dobio u tapiju od
sandakbega. Sada je prema carskoj naredbi riznici platio 15 aki tapijske pristojbe
pa je na njega zavedeno.
Vinograd
Inehan b Ali, ovjek tvrave.
#vinogradkojije u nevjerniko vrijeme posjedovao aac. Bio je bez posjednika i
zaputen. Stekavi pravo na tapiju Riznici je platio 20 aki tapijske pristojbe pa je
zavedeno na njega.
Vinograd
Ferhad zidar. Blizu varoi Poega.
#zemljite vinograda, ostalo od nevjernika, bez posjednika i zaputeno.
Stekavi pravo na tapiju platio je Riznici 20 aki tapijske pristojbe pa je na njega
zavedeno.
Vinograd
Mustafa-aga. U gr. varoi Poega.
#neko kupio drugi Mustafa-aga, no kako je uistinu u njegovu posjedu, na
njega je i zavedeno.
154

Graa
Livada
Omer. Blizu Orljave.
#bez posjednika zemljite preostalo od nevjernika. Stekavi pravo na tapiju
Riznici je platio 20 aki tapijske pristojbe, pa je na njega zavedeno.
Vinograd
#poznat kao Agotonovi Mihal Gas. Njegov brat ura je za spomenuti
vinograd platio 35 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
Zemlja
PODLAC. Blizu varoi.
#bilaje bez posjednika i zaputena. Sandakbegje dao tapiju nekom Jakub-agi
koji ju je drao u posjedu. Sada je Riznici platio 10 aki tapijske pristojbe, pa je
na njega zavedeno.
Vrt
Husein, od uvara Kamengrada.
#budui da je bila bez posjednika zemlja, Riznici je platio 7 aki tapijske
pristojbe pa je na njega zavedeno.
Vrt
Husein topnik. Blizu poeke tvrave.
#budui da je bila zemlja bez posjednika, Riznici je platio 20 aki tapijske
pristojbe pa je na njega zavedeno.
Desetina od onih sp. vinograda i vrtova koje dre zimije i gornica od onih
koje dre muslimani, rauna se zajedno s varokim hasovima.
Selo Radovanci, pr. Poegi
Grgur a, Marko Hvi, Paval Vojnovi, Miklo Kraja*, ura Ivanovi, Mihal
tekli, ura Peri, Mika Antol*, Mihal Koi, Antol tivi*, Bartol Grguri, Mihal
Sladovi*, Marko a, Petar Mileti, ura Sovi, Mihal vojnuk, ura Vukevi,
Matak vojnuk, Toma Peri, Marko Stefan, udova Marija*, Marko Ili knez
kua: 20, svaka kua x 60 = 1200
#carski has
udova: 1=6
# carski has
155

Drugi dio
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 2673
penica
65x10
650

jeam i ra proso 16x 6


3.5 x 6
96
20

svinje
150

konoplja
32

konice
65

zob
15x5
75

vino
500x2
1000

baduhava
100

tapija
25

sijeno
100

Selo Potoan
Miklo tekli, Bartol Kului*, urak Valent, Pavle, Mika n, Petar Filip,
Petar uri*, ura ogovi, Mika Blagaji*, imun Obrad, Matija &, Toma
Kelemen, Hin Matija, Petar a
kua: 14 x 60 = 840
knez ura
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 2724
penica
100 x 10
1000
svinje
119

jeam i ra
25x8 200
bostan/
konoplja
20

proso
40x6
240

zob
10
50

vino
300x2
600

konice

baduhava/
svadbarina
80

tapija
25

120

sijeno
70

Selo Draga, 7 (v)


ura H( Lacko n, tefan Kralii**, Paval **, Marko tefan, Mika ci, a akovi
kua: 7 x 60 = 420
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 729
penica
25x10
250

jeam i ra
10x8
80

proso
8x6
48

zob
5x5
25

konice
10

lan
35

tapija
12

baduhava
25

vino
120x2
240

svinje
30

Selo Horvat**
Lovrinac Imra*, ura ain, Paval kouhar, tipan Blagi*, Petar H, batina
Martina ovia*
kua: 6 x 60 = 360
#carski has
156

Graa

prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 514


penica
20x10
200

jeam i ra
11x8
88

proso
6x8
48

zob
5 45

vino
20
40

konice
15

tapija
10

bostan
8

lan
20

baduhava
30

svinje
25

Selo Podgorje s mahalom Vas i n Vas i Srednja*


Mika s; Luka H} Martin s, Bla tipan, Petar Radovan, Matija prilac,
Petar Galovi, Bla Galovi, Mika Paval, Martin Lacko, ura Duri, Paval
Radosav, Petar tipan, n, Martin Mileti*, Mihal Mileti*, Matko H, Mika
n
i, ura Dobrai*, n imun, Itvan ni, Petar Peroevi**, Petar &i, Paval
Kelemen, ura Q, ura ^i, Mika Stevan**
kua: 27x60= 1620
# carski has
knez Paval**
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 3700
penica
95x10
950

jeam i ra
50 400

proso
25 250

svinje
155

baduhava
100

bostan
40

zob
15
75

vino
800
1600

konice
25

tapija
20

sijeno
135

Selo varo Kaptol s mezrom Petrovci


ura a, Iva Bla**, Iva H, Petar nkovi, n Qi, batina mu se nalazi na
mezri Petrovci, Martin Petrovi, Petar Gr^i, na batini Odvorbanovci, Dijanu
Novak, ura &, Lovrinac Valari**, ura Lui*, ura Petri, Paval harami,
Marko kova, Mihal kova, ura Mari, Iva Mati*, Ferenac Lovrinac, Mika
Ili, Matija tekli na batini Odvorbanovci, Mika Vrban, imun Slatovi*,
Marko Svinjari, Imraprilac na batini Ive Golubovia** u a, a Petrovi, Iva
Miklo, Marko avi, Matija a, Martin n na batini Mikloa, Mika Novak,
Marko Novak, ura Dkovi, Itvan Antol na batini Odvorbanovci, aa, Iva
Markovi na batini a, Mika Hraak*, Martin Petri*, ura ai, Matija
Kelemen, Mika u, a **, tefan Imrehovi*, Ivan Gi na batini ** na mezri H,
Mika ai, tefan ^vi, Antolpiljar, Mika H, Iva kova, imun , ura Jaa**,
Bla piljar, ura ni, ura H, Bla Svirevi*, tefan Hraak, Paval ni na
batini Petrovci, Ma^ '3, ura avi, ura Sori*, Iva Miku**, Martin kova na
batini Hia, Iva Peri, Marko Itvan, ura H, Luka Podrinac** na batini
Odvorbanovci, Marko Podrinac** na batini Odvorbanovci, Gal Petar, Paval
Kelemen, drugi Mika Ili, Itvan piljar, batina kaptolske crkve, pos. stanovnici
Kaptola, udova H, udova Ura, udova Dora, druga udova Dora, Itvan a knez*,
ura knez
157

Drugi dio

kua: 72 x 60 = 4320
#carski has udove: 4 x
6 = 24 #carski has
3nhod od
penica

desetine i
jeam i

pristojbi b(
brano

275 x 10

*100

50

2750
svinje

ra
120
960
konice

600
tapija

250
baduhava,
svadbarina

lgod. 2x32 "


god. 1 x 16
80
vodenice
Mehmed-pae,
budimskog
beglerbega u

290

60

100

350

varoi Poega: 4

JZ

iilunje:
zob

11620
vodenice

sijeno
n
360

Vinograd Petra,** Novaka** i n u selu Kaptol. Dva hassa* vinograda koje je u


nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu Kapolnai Ferenc. Bili su bez
posjednika i zaputeni. Ranije je neki vojvoda Isfendijar dobio tapiju od
sandakbega, pa ih uiva. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 50
aki, pa je zavedeno na njega.
Selo Doljanovac, nd Prepotija, s mezrom Komarevci i Bogdinovci
EH, Mika Antol, ura vlah * *, Iva n, Mika n, Ivan n, Martin Matak batina
na mezri H; Martin Katui na batini Ferenca* Ivania* na mezri Selce*, nn na
batini Lacka Jae* na mezri Bresnica**, Mikula nkula, Stefan Eri na batini ni
Pavle na mezri Bresnica**, Iva H } iva ni; Paval Cvikovi*, Paval DrHvi, Martin
nje, Mihal n, Ujas n, ura ptiar*

kua 19x60 = 1140


#carski has
prihod od desetine i pristojbi bez
penica
49x10
490

jeam i ra
25 2
50

sijeno

vodenica 1
cijela god.
32

95
tapija
30

158

konice
20

proso
20 120

svinje
50

filurije: 3090
zob
10x5
50

vino
900
1800

povrtnjaci
i konoplja
30

baduhava,
svadbarina
141

vodenice "
god. 2
32

Grada
Selo varo Velika
Marko Iva, Jaa** &, urapop na batini Gornja Svetinja, Ivani Andri-ja,
Mihal Bartol, Mika Pavi, Grgur Grabar*, Martin Grabar*, Petra Tor-mai, Mika
Lovrini, Paval Simi*, Martin , Lovra Hi, Paval Bonjak, Mika Brkovi*,
ura Mika, tipan tekli, MihalQ, ura Matoi, Matija Radoi na batini **,
Petar Bosni**, Mika **, ura Mika, Bla ^evi, Mika Golubi, Ivani a na
batini a, Stefan Saralevi**, Matko Matovi, Marko Sari, Mika kapi, Mihal
n
i, Petar Markovi, Iva Radovac, Iva Valenti, Ivani Toma, batina Matka, pos.
Iva v, udova Mara, udova Urula*, udova Kata, batina n, pos. sp. knez, ura Ilija
knez
kua: 38 x 60 = 2280
#carski has
udove: 3 x 6 = 18
#carski has
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 5396
penica

jeam i ra

proso

zob

vino

sijeno

139x10
1390
svinje

72
576
konice

45
270
povrtnjaci

22
110
vodenice,
cijela g.
7x32

950
1900
baduhava,
svadbarina

190
tapija

150

100

166

224

270

50

Muselemi tvrave Drenovac u sp. selu


ura sevi, Miklo Boidar*, Itvan a
#Spomenuta se tvrava nalazi u pograninoj oblasti. Njezin krov i most su
drveni pa ih stalno treba popravljati. Kako blizu nje nema naseljenog sela,
sandakbeg je ranije odredio iz sp. sela ovu trojicu nefera raje za merametije
reene tvrave. Oni ne plaaju poreze i vre popravke koliko je potrebno. Sada,
kada je sandakbeg podnio izvjee i predstavku uzvienom prijestolju da su
reeni merametije pa je u povodu merametija izdan ferman, zavedeno je u novi
je defter.
Selo Skrobac
Marko urko, Iva Antol, Mika Kelemen, ura Sokevi*
kua: 4 x 60 = 240 #carski has
159

Drugi dio
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 496
proso 8
48

zob
5 25

penica
25x10
200C!)

jeam i ra

konice

lan**

tapija

baduhava

sijeno

15

10

12

30

20

1296

svinje
40

Selo varo Straeman


Toma Marai, Mika Vrban, Mihal Hi, Petar Horvat, Marko prilac, ure
Valenti, Itvan Rajkovi, Paval Vujkovi, Ivani Hj, Iva Rajkovi, Paval
Sapri**, Iva Toma, ura aevi, Mihal Vladisav, Mika Radovi, Stojan
martolos ura martolos, orepop na batini crkve, knez Antol, Mika Markovi
vojnuk
kua: 19x60= 1140
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 2010
penica
82x10
820
sijeno
baduhava
95
45

jeam i ra
25 200

proso

zob

1590

1050
bostan,
konoplja
25

svinje

konice

145

20

vino
200x2
400
vodenice,
cijela g.
5 80

Musellemi tvrave Kamengrad u sp. selu


Martin kova, Matko kova, ura Vrban, Itvan kljuar** Sp. se tvrava nalazi u
pograninom vilajetu. Njezin krov i most su drveni pa ih stalno treba popravljati.
Kako blizu nje nema naseljenog sela, sandakbeg je ranije odredio iz sp. sela ovu
etvoricu nefera raje za merametije reene tvrave. Oni ne plaaju poreze i vre
popravke koliko je potrebno. Sada, kada je sandakbeg podnio izvjee i predstavku
uzvienom prijestolju da su reeni na utvreni nain merametije, u povodu
merametija je izdan ferman pa je zavedeno u novi defter.
Klesari topovskih kugli za tvrave sandaka Poega u sp. selu, 3 nefera
Marko ^vi, Marko Paval, ura **
Spomenuti su majstori klesari. Sada s tim da sa svojim batinama uivaju
porezni imunitet kleu topovske kugle potrebne za tvrave to se nalaze u Poekom
sandaku. Kada je podnoju uzvienog trona podnesena predstavka da oni od
carskoga osvojenja vre tu slubu i da svaki godinje isklee po stotinu kugli,
160

Graa
zapovijeeno je da ih se predaje tvravama reenog sandaka. Dok temeljem
uzviene zapovijedi svake godine budu klesali po sto kugli i isporuivali ih neka
budu a oproteni i izuzeti.
Selo Kantorija, 656
Dijanu* avi, Mihal Doraki*, Ferenac Marai, Bla Stari* klesar
topovskih kugli*, Andrija Pavi, Ivani ai
kua: 6 x 60 = 360
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 656
penica
20x10
200

jeam i ra 8
64

proso
10 60

zob
5
25

vino
90x2
180

svinje
25

konice
15

sijeno
30

tapija
10

bostan*
12

baduhava
25

Selo Bikupac
Paval &, Marko Kuburovi, ura Jakui, Marko n, Pal Galovi, Itvan
Mati*, Grgal Ovari, Itvan Matija, ura Luka, ura Sgovi, n a
kua: 11x60 = 660
Drihod od desetine i pristojbi bez filurije: 1501
penica
50x10
500

jeam i ra
30 XH
240

proso
18 90

zob
10
50

vino
150x2
300

svinje
76

konice
30

bostan
30

sijeno*
85*

tapija
10

baduhava, svadbarina
100

Musellemi tvrave Kamengrad u selu Bikupac


Mika Anii*, Marko Matkovi, Petar Deevi*, Itvan PaveiSp. se
tvrava nalazi u pograninom vilajetu. Njezin krov i most su drveni pa ih stalno
treba popravljati. Kako blizu nje nema naseljenog sela, sandakbeg je ranije
odredio iz sp. sela ovu etvoricu nefera raje za merametije reene tvrave. Oni ne
plaaju poreze i vre popravke koliko je potrebno. Sada, kada je sandakbeg
podnio izvjee i predstavku uzvienom prijestolju da su reeni na utvreni nain
merametije, u povodu merametija je izdan ferman pa je zavedeno u novi defter.
161

Drugi dio

Selo Grubenica, nd. Nova


Mika Hi, Fercnac Habua, Bla Kuruevi**, Martin uraevi, Matija
Pavak, Itvan ai, Mihal uraevi, Iva njan, Toma Raji*, Novica Milovan,
Dijanu* Pavi, Matija tefan, Mihal Maklenica**
kua: 13 x 60 = 780
Drihod od desetine i pristojbi bez filurije: 977
penica
30 x 10
300

jeam i ra
12 96

proso 8
48

zob
5 25

vino
150
300

tapija
10

sijeno
65

svinje
35

konice
30

baduhava
50

bostan
18

Selo Gradac s mezrom Blataka


Dimitar ^vi, Iva Hi na batini H Gia, Toma ^i, Mika Radovi na
batini Blataka, Mika Vali, Mika na, na batini Blataka, Toma ni, Bla
primiur na batini Blataka, a a na batini Blataka, Mika Petrovi, Mika
Anii, ura Pavi, Jakob ^i na batini Blataka, tefan Radovi, Iva Toma*
na batini Blataka
kua: 15 x 60 = 900
Martin Makovi knez
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 2565
penica
110 1100

jeam i ra
65
520

sijeno
75

bostan

konice
30

20
baduhava
50

proso
35 280

zob
20
100

vino
150
300

svinje
44

vodenice
2 32

tapija
10

Selo Ilijaevci, pr. sp.Marko Kralji*, Martin* Ivai*, Mika urkovi, Mihal
H
i, Miklo Ferenac, ura aaak, Iva ni
kua: 7x60 = 420
162

Grada

prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 878


penica

jeam i ra

zob

vino

tapija

42
420
bostan

25
200
sijeno

8
40
svinje

80
160
konice

8
baduhava

10

35

40

40

25

Selo Vikovci
Martin Ili*, Paval ari*, tefan kova, Mihal H, Miklo Baki*, Antol
Vuka^vi, udova H
kua: 6x6= 36
udova: 1x6 = 6
srihod od desetine i pristojbi bez filurije: 915
penica
37 370

jeam i ra
20 160

proso
10 60

zob
5 25

vino
100
200

sijeno
30

svinje
15

bostan, konoplja
10

konice
15

baduhava
20

tapija
10

Selo Donji i Gornji Gajanci


Andrija Bikupi*, Mihal &i, Petar ai, Mika Strugani*, tefan Grgi*
kua: 5 x 60 = 300
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 508
penica
20 200

jeam i ra
10 80

proso
7 42

bostan
5

sijeno
25

svinje

konice

15

10

baduhava
20

zob
- 5
35*

vino
30 60
vodenica
" god.
16

Selo Orljavica
Iva Rui, Paval ^i^ Mikula/?n'/ac, Antol n, Paval Radi, urko Matkovi, Matija ai, Iva i, tefanprimiur
kua: 9 x 60 = 540
163

Drugi dio

orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 1096


penica
45 450

jeam i ra
20 160

proso
21
126

zob
10
50

bostan

sijeno

svinje

konice

20
baduhava
55

45
tapija
15

65

14

vino
40 80
vodenica
" god.
16

Selo Vidovac s mezrom ZDENCI


Matija** Martin, ** Imra*, Matija Irnra*, tefan Petrovi, Matija Radi
kua 6 x 60 = 360
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 400
penica
12 120

jeam i ra 8
64

proso 6
30

svinje
15

sijeno
30

konice
10

zob 5
25

vino
40 80

baduhava, svadbarina 20

Selo akovi
Petar Mesari*, Itvan Va^vi, Ivan Matkovi
kua: 3 x 60 = 180
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 455
penica
15 150

bostan 8
baduhava
10

jeam i ra
10 80

proso
7 42

zob
5 25

sijeno

svinje

konice

15

34

15

vino
30
60
vodenica 1
16

Selo varo Pleternik


Petrak** Raki*, urko Mari, Petar Markovi, n M, Martin kova, Bla
G
ar, Vuk a, Iva ^vi, Martin Valenti*, Mikula Cvitkovi, Ivan prilac, Iva
Ma^i, H Mileti*, ura ^i, Mihal ^vi, Antol Blaki**, tefan Petrovi,
Mata Radovan, udova Ana, udova Katalina
kua: 25 x 60 = 1500
udove: 2x6 = 12
164

Graa
prihod od desetine i pristojbi bez filurijeproso
penica
jeam i ra
25 150
100 1000
35 110*
vodenice
Mehmed-pae
2 32

vodenica raje
1*
32

baduhava,
svadbarina
170

konice

svinje
275

2544
zob
10
50
bostan,
konoplja
20

vino
200
400
sijeno
125

50

Selo Frkljevci
Petar Vidi, Mileta Domankovi*, Iva Dulevi**, Petar Duri, Matija
Radulovi, imun Luka, Toma &, tefan urevi, Mika s, Petar ureti, Petar
Dulevi, Marko ureti, udova Mara, udova Kata
kua: 12 x 60 = 720
udove: 2x6 = 12
knez Lacko
prihod od des
penica
20 200

etine i pnstoj
jeam i ra
20 120

bi bez munje
proso
10 60

sijeno
60
baduhava
60

tapija
20

svinje
50

906
zob
10
50
konice
30

vino
70
140
bostan
18

Selo Sulkovci, pr. sp.


Antol Valkovi, tefan ni, Mika Milobrad, Marko ai, Andrija i, Petar
Petkovi*, Grgur Petkovi*, Mihal Petkovi**, Matija avi, Marko tekli, Mikula
a
i, Mika Jurak*, ura Rajkovi primiur
kua: 13 x 60 = 780
prihod od des
penica
45 450

etine i pnstoj
jeam i ra
30 240

bi bez munje
proso
24 144

sijeno
60

svinje
25

konice
15

izoy

zob
15
75

vino
50
100

bostan
15

tapija
20

baduhava
65

165

Drugi dio

Selo Bzenica
Mika Bi, Paval si, Dijanu a, tefan Svi, ura i, Mika a, Petar prirriiur,
Martin ^ak, Lacko ai
kua: 9 x 60 = 540
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 815
penica
47 470

jeam i ra
15 120

proso
10 60

sijeno

svinje
15

konice
5

zob 8
40

baduhava,
svadbarina
40

bostan

45
tapija
10

vino
50
100

10

Selo varo Vethi s mezrom ZAGOREVCI


Iva Marjani* knez, Mika ni, tefan H, ura prilac, Mihal a, Mihal prilac,
Ferenac kova, Martin Ei, Martin avi, Mika Kovai, Bla Rai, Toma Hi,
Grgur Domkovi, Ivan &i, Mika Makovi*, ura s, ura Di-jani**, Iva Ko^i,
Marko Novak, Mika Val^i, ura Tomi, Bla njegov brat, ura i, Itvan ^di,
Iva Matkovi,* ura a, Petar Bla, Mika Ivai, Antol metar*, Mihal &i, Ivan
svirac* Mihal Mika, Mika Luka, c ^ku, Bartol* Horvat, Petar Luka, Mika^
Pavlovi, Ivan uria, Mika ai, Iva ^arac, Petar Iva, Miklo/>op, Mika a, tefan*
H, Petar Raki*, Subota Mara, ura Dra-gani**, Subota Mar**
kua: 48 x 60 = 2880
Martin H knez
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 3215
penica
126 1260
sijeno
240
vodenice
Oru-age 2, "
godine,
ispravna 1
16
zaputena 1

jeam i ra
60 480
bostan,
konoplja
60
vodenice
Mehmed-pae,
budimskog
beglerbega 2
32

proso
30 180

zob
20
100

vino
500
1000

svinje

konice

vodenice raje
3 48

150
tapija

20
baduhava,
svadbarina
29

60 pokrajine dao u tapiju reenome Oru-agi.


Sp. mlinove je ranije popisivao
On ih posjeduje, pa je sada prema carskoj zapovijedi Riznici platio 200 aki
tapijske pristojbe, pa je zavedeno na njega.

166

Graa
Vinograd
Vuk dijak. U selu Vethi. Zaputeno zemljite vinograda, preostalo od
nevjernika. Zimija Martin Toma** iz sp. sela platio je Riznici 20 aki tapijske
pristojbe, pa je zavedeno na njega.
Vinograd
ura nac. U selu Vethi. Zaputeno zemljite vinograda, preostalo od
nevjernika. Zimija Ferenac RadHn iz sp. sela platio je Riznici 20 aki tapijske
pristojbe, pa mu je izdana potvrda. Sada, budui da su neki Jusuf b Jakub i Ali b
Karaman uz izjavu da tapija za sp. vinograd moe biti via, Riznici platili 100 aki
tapijske pristojbe, zavedeno je na njihovo ime.
Vinograd
a

i. U selu Vethi. Bio je bez posjednika i zaputen. Stekavi pravo na tapiju,


odabaa Mustafa Kovaevi (^jt ^}ji) Riznici je platio 50 aki tapijske pristojbe pa
je zavedeno na njega.
Vinograd
ivko**. U selu Vethi. Kako je bio bez posjednika i zaputen, svojedobno
gaje sandakbeg dao u tapiju Timurhanu sinu irmcrda. Ovaj ga posjeduje, pa je
sada prema carskoj naredbi Riznici platio 50 aki tapijske pristojbe, te je zavedeno
na njega.
Selo Odvorbanovci
Mihal Petri, Petar MoHari, Iva &, Itvan Mati, Iva &vi, Paval Vukdrag
kua: 6 x 60 = 360
arihod od desetine i pristojbi bez filurije
penica 20
jeam i ra proso 10 60
200
540
tapija
sijeno
konice 15
10
30

40Q
bostan
10

svinje
20

baduhava
15

Selo Donja i Gornja Komuina


#pripadaju redu belija
Ajas v Husein, Sulejman v Nasuh, Ajas v Nasuh, Muin v Jusuf, Ajdin v
Nasuh
kua: 5
167

Drugi dio

orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 580


penica 35 350

jeam i ra 15
120

proso 12 72

konice 10

tapija
5

baduhava
15

bostan
10

Selo Donja Torna, pr. Poegi


prihod: 145
Selo Prediinci, pr. Poegi
prihod: 100
Selo Zakorenje, pr. Poegi
prihod: 100
Selo Branovci, pr. Poegi
prihod: 100

NAHUA GNOJNICA
Selo Odvorci
tipan Grabi*, Mika Radinovi*, Petra Hi, tipan Hri, Andrija Ma-leti*,
Kuzma Maleti, Ivak &i, Petar Radinovi*, Petar primiur, udova Katarina*
kua: 9 x 60 = 540
udova 1 = 6
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 920
penica

jeam i ra

proso

zob

vino

25
250
bostan

15
120
sijeno

10
60
svinje

6
30
baduhava

100
200

26

40

39

45

tapija
15
konice
5

Selo Orahova Draga


Antol Vukovi, Mika tivi, Ferenac Antol, udova Ana kue:
3 x 60 = 180 udova 1 = 6
168

Grada
irihod od desetine i pristojbi bez filurije: 654
penica
32 320
bostan 4

jeam i ra
12 96

proso 8
48

zob 6
30

sijeno
15

svinje
20

baduhava
15

vino
50
100

tapija 6

Selo Vrin Dol


Marko sic, Toma ^i, Lacko Kosovi, Lovrinac ni
kua: 4 x 6 = 240
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 760
penica

jeam i ra

proso

zob

vino

tapija

30
300
bostan

10
80
sijeno

10
60
svinje

8
35
baduhava

100
200

10

20

27

20

Selo Zagradje s mezrom MALI DUBOVAC i STIPKOVAC


Petar Vali, Toma tivi, Bla Jakobovi, Matak Mari, Matko* Jakobovi, Toma a, Petar Mari, Toma ai, Gal urkanovi, Iva urkanovi, Martin
a
i, urko Vukovi, Bla avi
kua : 13 x 60 = 780
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 2200
penica
100 1000
bostan
24

jeam i ra
50 400

proso
30 180

zob
20
100

konice
65

svinje
141

baduhava
65

vino
100
200

tapija
25

Selo Kadanovci
Dimitar Lukaevi, tefan Kelemen**, Lacko tekli, Luka H, Martin Luka,
knez Iva
kua: 5 x 60 = 300
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 930
penica

jeam i ra

proso

zob

vino

37
370
bostan

15
120
sijeno

10
60
svinje

7
35
baduhava

100
200

10

25

61

25

tapija
8
vodenica
16

169

Drugi dio

NAHIJA SVILNA, pr. Poegi


Selo Popovci*, nd Selce
ura Grgur, ura Mar^vi, Antol Milavi
kue: 3 x 60 = 180 ura Jelovi knez
)rihod od desetine i pristojbi bez filurije

515

penica
20 200

jeam i ra
15 120

proso
10 60

zob
5 25

vino
25 50

sijeno
15

tapija 6

bostan 6

svinje
23

baduhava
10

Selo Donja Svilna


Bla*Luki*, Matija ^evi, Andrija primiur, ura okac**, ** kova,
Mika Si, Stefan Vukovi, Luka ni, Matak* Stevi*, Vinko Stevi, Iva Rumanovi**, Mika ^i, H ivko, ura tivi, Martin ai, Marko Vladi, Mihal
Vladi, Vuka** Gl*3, udova n, udova Kata, udova Ana
kua: 18 x 6 = 1080
udove: 3 = 18
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 4005
penica
90 900
sijeno
85

tapija
30

jeam i ra
40 320

proso
25 150

svinje

konice

baduhava,
135
svadbarina
100

trg
33
godinje
1200

zob
15
75

vino
450
900

bostan,
konoplja
45

vodenice raje
2, pola godine
32

Selo Gornja Svilna


Toma s, Stefan Ivankovi, Bartol Matkovi, Martin Qevi, Mika Hi,
Mata Petrovi, Mika Novak
kua: 7 x 60 = 420
170

Graa

)rihod od desetine i pristojbi bez filurije: 894


penica
30 300

jeam i ra
18
144

sijeno

svinje

baduhava,
35
svadbarina
40

65
tapija

proso
14 84

zob
11
55

vino
50
100

konice
24

vodenice raje
1,
pola godine
16

bostan,
konoplja
16

15

Selo Luka
Itvan Qi, Martin Orbani, Toma Senevi, c Hajnu, Marko i Petar n,
Pero* Su, Marko Hi, Mika Kolari
kua: 8 x 60 = 480
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 665
penica
21 210

jeam i ra
12 96

sijeno

svinje

konice

39

15

40
baduhava,
svadbarina
60

proso 7
49

zob
5 25
bostan,
konoplja
15

vino
50
100
tapija
12

Selo Orahovci
Paval Laku*, Martin ^vi, Mihal akovi, Paval akovi
kua: 4 x 60 = 240
3rihod od desetine i pristojbi bez filurije: 807
penica
25 250

jeam i ra
15 120

proso
10 60

sijeno
20

svinje
55

konice
15

zob
8 40
tapija
10

vino
50
100
bostan
12

baduhava
25

171

ZLI
9 = i BAopn 009 = 09 x 01 ^onjf EJB;>J VAopn 'n B[Oi[i]sl 'a
uauisp^j 'piH jngjr) '^pipunf ^BAO^

SZ
UEjsoq

001
OS
OUIA

03

02

EflEJ

301USOJ[

9JUIAS

09
EABqnpeq
09
ouafis

06
81
qoz

921
IZ
osojd

on

ooz.

OS

0L

0
ZEJ I UIED3f

BDIUSS

X6t7l :3fFjnI3 Z3(\ ;qfojsud i ouijasgp po poquc


Z\ = 9 x Z SAopn 02Z. = 09
x 21 :epm[ ?iAuqoa B3UW 'a
oiopw 'a
VAOpn ')[EAO]S{ UBAJSI '{B) IEqiJA} '^piUlIJEJlS UHJOJS 'lIEa iBjaj 'pIAOJfa SEUTOJ,
'o>[Aiz E^IJV '.puejAj Eing 'pjAopiA joj-ieg 'piH ojfOB^ 'unpiutu iei{ij\[
pA3f[Bqijv ops

oe
BAEqnpEq

zi

01

uB}Soq

BftdBJ

08
01^

017

OUIA

8
qoz

SI
3omso){
09
01
osoid

0P
OfuiAS

821 91
ZEI I UiEOSf

SZ
ousjis

ose
Boiaasd

06Z- :3[ljnm Z9tl iqfojsud i ouij3S9p po poquc


9 = 1 BAopn

ooe = 09 x s :B?n3i
'pln UEdlJS '0IA3pU3S BAI 'piAOJUB/^ JB;3J 'pIU3UI3[9^ OJfJBA. 'pfn 5[B}BJAJ
sluan ops

Graa

prihod od desetine i pristojbi: 1440


penica
70 700

jeam i ra
30
240

proso
20
120

zob
16 80

sijeno

svinje

konice

vodenice raje
2 32

50
tapija
20

28
baduhava
50

20

vino
40 80

bostan
20

Selo Didina Rika, dvije mahale


V-iprilac, Bartol Krajai**, Marko Sviri**, Ivak Galovi, tipan An-tol,
urak Radivi, Marko hegedu, n a, ura Bakovi*, Petar Magovac*, Bla
Petrovi, Grgur tekli, Petar Radovi, Miklo Radivi*, Iva Kovai, Grgur ni,
Lovrinac Radivi, Stefan BenceH**, ura ^i, Mikula Mitrovi, Andrija primiur,
udova n, Imra*
kua: 22x60 = 1320
udova 1 = 6
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 2596
penica
115 1150

jeam i ra
42 336

proso
25 150

sijeno

svinje

vodenice raje
2 32

110
bostan
34

180
baduhava
100

zob
15
75

vino
150
300

konice

tapija

100

30

Selo Brestovac
Bartol Gevi, Vrban* Habjan, Dijanu* Dragovi, Bla Dragovi, n urk-ovi
kua. 5 x 60 = 300
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 882
penica
35 350

jeam i ra
16
127

proso
14 84

zob
8 40

vino
80
160

sijeno
25

svinje
30

lan
20

tapija
10

bostan
10

baduhava
100

173

Drugi dio

Selo Ivanovac, s mahalom


a

Andrija primiur, Albert* Petrovi, Matija Petrovi, Mihal Pavu**,


Andrija Pavu**, Toma Alagovi, Egber* Varai**, Marko Pejakovi, Bla
Vrbani, Mika Doljan*, Pejak Radivica, Mika H, Vala Drai^ Matija Drai,
Toma Stivi, Mihal K, Toma ai, Martin Petrovi, Vala ai, Simun Matkovi
kua: 20 x 60 = 1200
Vrban Radai* vojnuk
Drihod od desetine i pristojbi bez filurije: 1955
penica
75 750

jeam i ra
35 280

proso
30 180

zob
20
100

vino
100
200

sijeno
95

svinje
100

konice
35

vodenica
16

tapija
40

bostan
44

baduhava
115

Selo Brezje
Matija Hi, Ferenac ai, Vala Grgievi*, Mika ai
kua: 4 x 60 = 240
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 396
penica
15 150

jeam i ra
15 80

svinje
20

konice
10

proso 8
48
bostan
10

zob
5 25

sijeno

tapija 8

20
baduhava
25

NAHIJA KRUEVA, pr. Poegi


Selo Paka, dvije mahale
Ivak M, Grgur Mikuli, Martin Kostovi*, Bartol Jakui*, urko Hi, Bla
i, Toma Radivi, Mika primiur, Grgur Gi, Matija imuni, Mika Radovan,
Iva a, Martin kova, tefan Posavac, Petar** Posavac, Petar Habjan*, udova
Katalva ^i knez
a

kua:16x60 = 960
udova 1 = 6
174

Graa
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 1925
penica
85 850

jeam i ra
35 280

proso
25
150

zob
15
75

vino
100
200

bostan

sijeno

svinje

konice

vodenice raje
2 32

40
tapija
40

80
baduhava
110

93

15

Selo Sovski Dol s mezrom ZADUBRAVJE*


Vala Grgi, Paval n, Mihalpop, Mihal Bakovi, tefanpop, Iva Valkovi,
Itvan Posavac, Niko* Stanoevi*, Ilija primiur, Paval Imbrikovi*, Mika
Radivi, Mika Perkovi*, imun siovi, Petar Domakovac*, Iva Dori,
Dijanu* ^i, Matu* Stanoevi*, Brajak* Mika, udova uraka Domljana*,
udova MatijaaPetar Radivi vojnuk
kua: 18x60 = 1080
udove: 2x6 = 12
Drihod od desetine i pristojbi bez filurije: 1355
penica
55 550

jeam i ra
20 160

proso
15 90

zob
12
60

bostan
35

sijeno
85

svinje

konice

86

15

vodenica
Arslana
vojvode
32

tapija

baduhava

35

95

vino
40 80
vodenice raje
2
" godine
32

Selo Dobrogoe, dvije mahale sa selom Imrehovci*


tipan avi, imun Milovi, ura si i Petar a, Miklo ai, Matija i,
Matija Marai, Marko a, Paval Bogosav, tipan varga, Marko Makovi, Grgur
Perakovi, Lacko Radii*, Pejak Matkovi, Marko Posavac, udova a, udova Dora
kua: 14 x 60 - 840
udove: 2x6= 12
175

Drugi dio

prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 930


penica
40 400

jeam i ra
15 120

proso
12
72

zob 8
40

bostan

sijeno

svinje

konice

tapija
20
18

baduhava
870
55

39

20

vino
25 50
vodenice raje
1
" godine
16

Selo Valovci, nd Vala** Vrhovina** (<ij*j> -uij)


Toma Radi, Dijanu ^ri, Ilija avi kue:
3 x 60 = 180
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 354
penica
12 120

jeam i ra 8
64

proso 5
30

zob
2 10

vino
35 70

bostan
5
baduhava
55

sijeno
15

svinje
15

konice 5

tapija
18

Selo Zavratac sa selom eljavi


Bla Evi, Petar a, Anbru Mari, Toma Vrbani, Paval Petrovi, Petar
Mari, Iva Valkovi, ura sic, Ferenac Miklo, Andrija Ilei*, Martin arak,
Iva ^i, Paval H na batini Matijaa, Bartol Kovai* na batini H
kua: 15 x 60 = 900
urihod od desetine i pristojbi bez filurije: 923
penica
25 250

jeam i ra
15 120

proso
10 60

zob 8
40

bostan

sijeno
75

svinje

lan
15

18
tapija
5

baduhava
15

24

vino
75
150
vodenica raje
11/2 godine
16

Selo Berakov* Dol


tefan Stani, Lacko** ni, Mika Antol, Mika i, Toma ai, udova H kua: 5
x 6 = 300
176

Grada

udova 1 = 6
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 596
penica
20 200

jeam i ra
10 80

proso
10 60

zob
5 25

bostan
16

sijeno
25

svinje
45

konice
5

vino
40 80
tapija
15

baduhava
45

Selo Zabragovci s Bankoviem*


Petar Benevi, Dijanu nvi, Marko ci, Paval primiur, Matija Podga-jci**,
tefan c, Marko Hvi, Dura ai, ura n Bla ai vojnuk
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 751
penica
22 220

jeam i ra
13 130

sijeno

bostan

tapija
40
25

baduhava
20
55

proso
12
72

zob
5
25

vino
50
100

svinje

konice

vodenica raje
1
1/2 godine
16

59

15

Selo [Mala*] Vrhovina C^u-u^^j ?)


Martin &i, Mihal ^ak, Iva &, Niko** &, ura &, udova Ana, udova n kua:
5 x 60 = 300 udove: 2 x 6 = 12
)rihod od desetine i pristojbi bez filurije: 467
penica
15 150
bostan 8

jeam i ra 8
64
sijeno
_ 25_

vodenica raje 1
1/2 godine
16

proso
5 30

zob
5 25

vino
50
100

tapija
10

svinje
17

konice
15

baduhava
20

177

Drugi dio

Selo Migalovci
r

Petra Popovi*, Vala* Ladavi, Andrija tekli, Marko ako, Petar Jaku*,
Luka* Matak, ura Petri, Petar Vukovi*, udova Ivaka*
kua: 8 x 60 = 480
udova 1 = 6
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 775
penica
30 300

jeam i ra
15 120

proso
10 60

zob
5 25

vino
30 60

bostan
20

sijeno
40

tapija
20

svinje
40

konice
24

vodenica raje 1
1/2 godine
16

baduhava
50

Selo aglin i Vojvodina Vas (j,\3 !) s mezrom TOPOLINCI**


& Stari, ura Cvitkovi*, Petar Vuki, Iva Petri, ura i, Martin Stari,
Mika Blaekovi*, Paval Hi, Itvan ^ak, Marko i, Toma Ferenac, Imra tekli,
Petar Ili*, ura Petri*, Bla Milovi*, Ivko Hra, Itvan , Iva, Toma Radoi,
H &i, Mikac** Bla, Ivak Novak, Mika Radinkovi**, Petar n, ura Radoi,
Mihal vojvoda vojnuk
kua: 33 x 60 = 1980
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 2675
penica
90 900

jeam i ra
45 360

bostan
45

tapija
50

sijeno
baduhava
120
120

proso
55 370

svinje

zob
25
125

vino
200
400

lan
24

vodenica raje
1
1/2 godine
16

95

NAHIJA GRANICE, pr. Poegi


Selo Konuinci
Matija Bartol, Mihal, primiur, Boidar, Iva H, Matija Gac kua: 5
x 60 = 300
178

Graa
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 856
penica
30 300

jeam i ra
18 144

proso
15 90

zob
8 40

vino
50
100

bostan
12

sijeno
25

svinje
75

konice
30

tapija
10

baduhava
35

Selo Melinac s mezrom renja* (-Lui_>=.)


Mika Lovreni, Grgur Dijaki*, Iva Habjan*, Matak vlah, urak vlah,
drugi Matak vlah na batini Pavla Lakua, Matija Boi* na batini Ivaa u
Crenji*, udova Dora
kua: 7 x 60 = 420
udova 1 = 6
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 656
penica
22 220

jeam i ra
12 96

proso
10 60

zob
7 30

bostan
10

sijeno
35

svinje
35

konice
15

vino
40 80
tapija
10

baduhava
60

Selo enkova
Petar Vladisavi, Ilija Mati*, c n kue:
3x60 = 180
Drihod od desetine i pristojbi bez filurije: 324
penica
15 150

jeam i ra 8
64

konice
10

sijeno
15

proso 5
30

zob 3
15

svinje
25

baduhava
10

Selo Sibokovac
Andrija Barbari*, Grgur Barbari, Petrak Stanoevi**, Maloa** vi,
udova a
kue: 4 x 60 = 240
udova 1 = 6
179

Drugi dio

orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 492


penica

jeam i ra

proso

zob

vino

20
200
konice

12
96
svinje

6
36
sijeno

5
25
baduhava

20
40

25

20

35

15

Selo Trbunjak
Dijanu kova, Ivas &i, tefan ^vi, Bla ai, Habjan* Dijakovi, Pero
Vukasovi, Ivan ai, tefan Hi, Petra* Sinkovi*, Mihal Toma, ivko Ivanovi,
Iva Boki*, Petar Vukasovi, Andrija &i, udova Ana
kua: 14 x 60 = 840
udova 1 = 6
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 1195
Selo Tulinovac (JUJJ -U^JJJ !) s mezrom SVILKOVCI
Ivan Radivi, Ferenac Mikloevi, Matijaprimiur, Marko Dili*, Petar
Pavii*, Mika Iva, Martin* ^ri, Matija ai, Stoja** Golubi**, udova Ana,
Grgur Lakui vojnuk
kua: 9 x 60 = 540
udova 1 = 6
prihod od desetine i pristojbi bez filurije: 857
penica
35 350

jeam i ra
15 120

proso
12
72

zob 8
40

vino
40 80

bostan
20

sijeno
40

svinje
45

konice
15

tapija
25

baduhava
50

Selo Koreac
Matko Radovani, Mihal Valkovi, Petrak* &i, Andrija &, Bla ar, Matija
i, Mihal Milovan**
kua: 7 x 60 = 420
180

Graa
Drihod od desetine i pristojbi bez filurijc: 476
penica
18 180

jeam i ra
10 80

proso 8
48

zob 1
5

vino
30
60

bostan
10

sijeno
35

svinje
20

tapija 8

konice
10

baduhava
20

Selo Grazdi*
Martin uri, Iva uri, Mika uri primiur, Valak* Ladari, Iva
Milovani
kua: 5 x 60 = 300
orihod od desetine i pristojbi bez filurije: 433
penica
16 160

jeam i ra
10
80*

proso 7
56

zob
4 20

sijeno
20

svinje 5

konice
13

bostan 8

vino
25 50
tapija 6

baduhava
15

Mezra &, pr. sp.


prihod: 100

IFTLUCI KAE POEGA


Livada
Mehmed, aga tvrave Poega. Blizu Orljave. Bez posjednika, zemljite
preostalo od nevjernika. Stekavi pravo na tapiju Riznici je platio 15 aki tapijske
pristojbe pa je zavedeno na njega.
prihod od desetine: 10
Zemlja
Crkva "Sveti Duha". Blizu varoi Poega, s vodenicom sp. crkve na vodi
Velika. Zemlje sp. crkve priblino odgovaraju jednome plugu, a ima i neto livade
te na njoj* dva mlina na vodi Velika**. U nevjerniko vrijeme posjedovali su je
sveenici. Budui daje bila bez posjednika i zaputena, sandakbeg ju je neko dao
u tapiju stanovitome Hasan-agi te je [ovaj?] podigao mlinove. Stekao je i tapiju na
neto vrta blizu reene crkvene zemlje na obali Orljave.
181

Drugi dio

Sada je prema carskoj zapovijedi za sve to Riznici platio 300 aki tapijske
pristojbe, pa je u novom carskom defteru zavedeno na njega.
prihod s pristojbom od vodenica: 100
Livada
Katib Mehmed b n. Sp. je livadu sandakbeg neko dao u tapiju nekom Baliagi. Potom ju je [ on ] prodao katibu Mehmedu. Sp. ju je katib Mehmed pretvorio
u vrt** i [tako] uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 30
aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 20
iftluk
Ahmed, Ali i Jakub. U gr. varoi Poega. Zemlja koju su u nevjerniko
vrijeme posjedovali kafiri po imenu Petar, nvi i njegov brat urko. Bila je bez
posjednika i zaputena pa ju je [ njima ] ranije sandakbeg dao u tapiju. Oni su
uivali posjed te su sada prema carskoj zapovijedi Riznici platili 100 aki tapijske
pristojbe pa je zavedeno na njih.
prihod: 80
iftluk
Cehaja Junus. U gr. varoi Poega. Batine koje su u nevjerniko vrijeme
uivali kafiri po imenu Jovan,a, Petri i Pejo. Bile su bez posjednika i zaputene, pa
ih je popisiva pokrajine ranije dao u tapiju ehaji Junusu, koji ih je uivao. Sada
je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega
zavedeno.
prihod: 100
Mezra
Ali-aga. Blizu varoi Poega. Livada izmeu luga i mosta koji je na vodi
Orljavi sagradio Kurd vojvoda. Preostala od nevjernika, bila je bez posjednika.
Stekavi pravo na tapiju reeni je platio Riznici 30 aki tapijske pristojbe, pa je na
njega zavedeno.
prihod: 20
iftluk
ahman*, sin Bajazida. Blizu sela Hevci. Zemlja koju su u nevjerniko
vrijeme posjedovali kafiri po imenu Iva, Grgur i Mihal. Bila je bez posjednika.
Stekavi pravo na tapiju reeni je platio Riznici 100 aki tapijske pristojbe, pa je na
njega zavedeno.
prihod: 80
182

Graa

Ciftluk
Hamamdi Memi. U selu Frkljevci. Izgon* po imenu Ceran** koji je u
nevjerniko vrijeme posjedovao Martin. Bio je bez posjednika i zaputen.
Stekavi pravo na tapiju reeni je platio Riznici 100 aki tapijske pristojbe, pa
je na njega zavedeno.
prihod: 60
Ciftluk
Kenan-aga. Na mezri Kavak*. Zemlja od priblino tri* batine. Bila je bez
posjednika i zaputena, te ju je ranije sandakbeg njemu dao u tapiju. Kao
posjednik sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske
pristojbe, pa je u novom carskom defteru zavedeno na njega.
prihod: 150
Ciftluk
Kenan-aga. Blizu Kaptola na mezri KOMAREVCI. To su batine koje su
u nevjerniko vrijeme posjedovali kafiri po imenu H, Vinko Maruevi, Matija
Bilii** i Mika* Crleni**. Bila je bez posjednika i zaputena, te ju je ranije
sandakbeg njemu dao u tapiju. Kao posjednik sada je prema carskoj zapovijedi
Riznici platio 300 aki tapijske pristojbe, pa je u novom carskom defteru
zavedeno na njega.
prihod: 120
Ciftluk
Murad-aga. Blizu Kaptola. Mezre Donja a, Hnovci i Selce. Bila je bez
posjednika i zaputena, te ju je ranije sandakbeg njemu dao u tapiju. Kao
posjednik sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 500 aki tapijske
pristojbe, pa je u novom carskom defteru zavedeno na njega.
prihod: 250
Ciftluk
Ibrahim b Jusuf. Blizu Kaptola. To je batina uraja Bugaria* koju je u
nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu H n. Bila je bez posjednika i
zaputena, pa je ovaj, stekavi pravo na tapiju, Riznici platio 70 aki tapijske
pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 80
Ciftluk
Mehmed i Bali v(!) Ali-aga. U gr. sela Kaptol. To su batine koje su u
nevjerniko vrijeme posjedovali kafiri po imenu Mikula, Petra* i uria. Bile
183

Drugi dio

su bez posjednika i zaputene, pa ih je njihov otac Ali-aga ranije dobio u tapiju od


popisivaa pokrajine. On je zatim umro, te su njegovi sinovi Mehmed i Bali
uivali posjed. Sada su prema carskoj zapovijedi Riznici platili 200 aki tapijske
pristojbe pa je zavedeno na njih.
prihod: 80
Mezra
TEKIC, blizu Kaptola. Bila je bez posjednika i zaputena. Neki Ali-aga ju je
- osim Despotove zemlje -* dobio u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine. On je
zatim umro, te su njegovi sinovi Mehmed i Bali uivali posjed. Sada su prema
carskoj zapovijedi Riznici platili 200 aki tapijske pristojbe pa je zavedeno na njih.
prihod: 100
iftluk
Memi b Abdullah. U selu Kaptol. To su* batine koje je u nevjerniko
vrijeme posjedovao kafir po imenu Stefan metar. Bila je bez posjednika i
zaputena. Stekavi pravo na tapiju platio je Riznici 100 aki tapijske pristojbe, pa
je na njega zavedeno.
prihod: 80
iftluk
Jusuf Bosna. U selu Komarevci, pr. Kaptolu. To je batina koju je u
nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu urko Laku. Bila je bez
posjednika i zaputena, te ju je ranije sandakbeg njemu dao u tapiju. Kao
posjednik sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske
pristojbe, pa je zavedeno na njega.
prihod: 90
iftluk
Dafer b Jusuf. Na mezri **, pr. Kaptolu. To je batina koju je u nevjerniko
vrijeme posjedovao kafir po imenu Mika Filipi**. Bila je bez posjednika i
zaputena, te ju je ranije sandakbeg njemu dao u tapiju. Kao posjednik sada je
prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe, pa je zavedeno
na njega.
prihod: 90
iftluk
Ali vojvoda i Kejvan vojvoda. Na mezri TEKI, Paka i Sovski Dol. Zemlje i
livade koje je u nevjerniko vrijeme u reenim selima posjedovao Despot, te
Despotova livada blizu Vetova. Zatim vinograd i livada koje je sp. Despot dao
184

Graa

vetovskim sveenicima. Bili su bez posjednika i zaputeni, te ih je sandakbeg


njima dao u tapiju. Kao posjednici sada su prema carskoj zapovijedi Riznici platili
114 aki tapijske pristojbe, pa je zavedeno na njih.
prihod: 120
Ciftluk
Timurhan i Inehan. U selu Kaptol. Zemlja koju je u nevjerniko vrijeme
posjedovao kafir po imenu t^j^j. Bila je bez posjednika i zaputena. Raniji
popisiva pokrajine dao ju je u tapiju nekima Muhammedu (sic!) i Hamzi. Zatim
ju je dao sp. Timurhanu i Inehanu. Zemlji reenoga t^j^j pribraja se i zemlja zvana
DIJAKOVCI. Bila je bez posjednika i zaputena. Stekavi pravo na tapiju reeni
su Timurhan i Inehan prema carskoj zapovijedi platili Riznici 200 aki tapijske
pristojbe, pa je u novom carskom defteru na njih zavedeno.
prihod: 250
Ciftluk
Isa i Ibrahim. U selu Kaptol. Zemlja poznata pod imenom NEGOVANCI.
Bila je bez posjednika i zaputena. Sp. ju je Isa ranije dobio u tapiju od
sandakbega te je uivao posjed. Sada je dragovoljno njegov brat sp. Ibrahim
postao suposjednikom. Prema carskoj zapovijedi Riznici su platili 100 aki
tapijske pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 100
Ciftluk
Hasan i Husein vn Iskender. To je batina koju su u nevjerniko vrijeme
posjedovali kafiri po imenu ura* pop i G Gabrijel. Bila je bez posjednika i
zaputena. Njihov ju je otac ranije dobio od sandakbega u tapiju. Zatim je umro,
pa je prenesena na njegove sinove, sp. Hasana i Huseina te su uivali posjed. Sada
su prema carskoj zapovijedi Riznici platili 200 aki tapijske pristojbe pa je na njih
zavedeno.
prihod: 150
Ciftluk
Kasim nH. U selu Kaptol. To su batine koje su u nevjerniko vrijeme
posjedovali kafiri po imenu Ivani ** i Bla **. Bile su bez posjednika i zaputene.
Sp. ih je ranije dobio u tapiju od popisivaa pokrajine, pa je uivao posjed. Sada je
prema carskoj zapovijedi Riznici platio 200 aki tapijske pristojbe pa je na njega
zavedeno.
prihod: 200
185

Drugi dio

Ciftluk
Hasan. U selu Kaptol. To su batine koje su u nevjerniko vrijeme posjedovali kafiri po imenu H H i Martin **. Bile su prazne i bez posjednika pa ih je
sp. ranije dobio u tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada je prema carskoj
zapovijedi Riznici platio 200 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 180
Ciftluk
Dafer. U selu Kaptol. To je batina koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao npop. Bila je bez posjednika i zaputena pa ju je sp. Dafer ranije dobio
u tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi
Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 100
Ciftluk
Uvejs b Hasan. U selu urak blizu Kaptola. To je batina koju je u
nevjerniko vrijeme posjedovao ura ^ak. Bila je bez posjednika i zaputena
pa ju je sp. ranije dobio u tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada je prema
carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega
zavedeno.
prihod: 80
Ciftluk
n

,posadnik tvrave Poega. U selu Kaptol. To je batina koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao Toma metar. Bila je bez posjednika i zaputena pa
ju je sp. Dafer dobio u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine i uivao posjed.
Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa
je na njega zavedeno.
prihod: 100
Ciftluk
Hasan*. U selu Kaptol. To je batina koju je u nevjerniko vrijeme
posjedovao Ivani Lackovi*. Bila je bez posjednika i zaputena pa ju je ranije
dobio u tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi
Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 80
Ciftluk
Ferhad. Na mezri SATNICA, pr. Kaptolu. To su batine koje su ranije
posjedovali kafiri po imenu Kozar*, Simun, Martin Goli, Vlackovi*, Blago
186

Graa

i Mika kova. Bile su bez posjednika i zaputene pa ju je ranije dobio u tapiju od


sandakbega i uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 200
aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 120
Ciftluk
Turhan i Dafcr. U selu Kaptol. To je batina koju je u nevjerniko vrijeme
posjedovao Miklo Hersek*. Bila je bez posjednika i zaputena pa su je sp. ranije
dobili u tapiju od popisivaa pokrajine i uivali posjed. Sada su prema carskoj
zapovijedi Riznici platili 100 aki tapijske pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 80
Ciftluk
Dafer i Husein. U selu Kaptol. To je batina koju su u nevjerniko vrijeme
posjedovali kafiri po imenu Pavlovci* i Kraja*. Bila je bez posjednika i
zaputena pa ju je Mustafa-aga dobio u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine.
Zatim ju je dao Daferu i Huseinu, pa su oni uivali posjed. Sada su prema carskoj
zapovijedi Riznici platili 100 aki tapijske pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 100
Ciftluk
Omer-hoda. U selu Kaptol. Zemlja poznata pod imenom batina Kanto-rija.
Bila je bez posjednika i zaputena pa ju je ranije dobio u tapiju od sandakbega i
uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske
pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 100
Mezra
SVIRACKA*. Blizu Kaptola. Bila je bez posjednika i zaputena pa ju je
Mehmed-aga, aga azapa tvrave Voin ranije dobio u tapiju od sandakbega i
uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske
pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 100
Ciftluk
Njegova Svjetlost beglerbeg budimski Mehmed-paa. To su hassa zemlje s
kestenikom to su ih u vrijeme nitavnih nevjernika pokraj sela Velika u kazi
Poega posjedovali kafiri po imenu Marku Petri i Vlko* Stefan. Zatim hassa
zemlje to ih je drao vikovaki gospodar Drenovski*. Zatim hassa livada** u
187

Drugi dio

selu Blacko* neko u rukama gospodara tvrave zvane Blacko*. Zatim livada
pred poekom tvravom zvana "Jablan-livada". Zatim livada na prostoru koji
poinje kod rijeke Orljave i dopire do Mihalovakog luga. Bile su bez posjednika i zaputene. Raniji ih je popisiva pokrajine dao u tapiju sp. Svjetlosti
prema carskom kanunu, pa su uivali posjed. Budui da je bilo zavedeno u
starom defteru, opet* je u novi defter na Njih upisano.
prihod: 350
Mezra
n

. Blizu sela Kaptol. Zemlja od dva pluga. Sp. mezra je osim batine Mike
i H bila bez posjednika i zaputena. Sirmerd odabaa, Kurd, Mustafa i Husein
bAbdullah dobili su je u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine i uivali posjed.
Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici ubrano 200 aki tapijske pristojbe pa
je na njih zavedeno.
prihod: 100
Ciftluk
Ramadan-aga. U varoi Kaptol. To je batina koju je u nevjerniko vrijeme
posjedovao kafir po imenu Iva metar. Bila je bez posjednika i zaputena pa
ju je ranije dobio u tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada je prema carskoj
zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 70
Ciftluk
Lutfi. Blizu sela H. To je zemlja koju su u nevjerniko vrijeme posjedovali
zimije po imenu Andrija ai i Galn. Bila je bez posjednika i zaputena. Budui
da je stekao pravo na tapiju, Riznici je platio 100 aki tapijske pristojbe pa je
na njega zavedeno.
prihod: 130
Ciftluk
Ramadan-aga i Husein. U selu ^vac*. To su hassa zemlje, livade i mlinovi
koje je u nevjerniko vrijeme posjedovao zapovjednik tvrave Prepotija*, kafir
po imenu H Ferenc*(<L=ji_,i). Bili su bez posjednika i zaputeni pa su ih sp. dobili
u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine i uivali posjed. Sada su prema carskoj
zapovijedi Riznici platili 100 aki tapijske pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 150
Pluralis maiesteticus.

188

Graa

iftluk
Ferhad. Na mezri PETRINCI, poznatoj* kao batina Matijaa i a tefana.
Bila je bez posjednika i zaputena pa ju je ranije dobio u tapiju od sandakbega
i uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske
pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 60
iftluk
Nasuh. U selu Koreac* Batina koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao
kafir po imenu Ferenc^^i^) Blacki. Bila je bez posjednika i zaputena pa ju
je ranije dobio u tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada je prema carskoj
zapovijedi Riznici platio 300 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 100
Batina
Gradac* Paval. U selu Gradac**. Vodenice: 2. Sp. batina s dva mlina u
jednoj zgradi. Bila je bez posjednika i zaputena. Ranije ju je sandakbeg dao
u tapiju nekom Hizir-agi, a mlin je [ovaj] sagradio i uivao posjed. Sada je
prema carskoj zapovijedi Riznici platio 300 aki tapijske pristojbe pa je na njega
zavedeno.
prihod: 50
iftluk
Hiam. U selu Vethi.* Batina koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao
. Bila je bez posjednika i zaputena pa ju je ranije dobio u tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki
tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
H

prihod: 50
iftluk
Sinan-aga. U gr. sela Vethi. Zemlja koju su u nevjerniko vrijeme posjedovali Petruevi** i Miklo pop *. Zatim zemlja koju je na mezri NEGO
VANCI* * to pripada sp. selu posjedovao kafir po imenu Mika Antol. Bile su
bez posjednika i zaputene pa ih je dobio u tapiju od ranijeg popisivaa
pokrajine i uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100
aki tapijske pristojbe pa je u novom carskom defteru na njega zavedeno.
prihod: 100
189

Drugi dio

Zemlja
Dragaevi Stefan i Ivani. Sp. su nevjernici ranije ivjeli u Pleterniku. Na
podruju Vetova posjeduju pet izgona i neto livade. Reeni su izgoni bili bez
posjednika i zaputeni. Stekavi pravo na tapiju neki su Hasan b Ramadan i
Ahmed b Junus Riznici platili 100 aki tapijske pristojbe, pa je na njih zavedeno.
prihod: 100
Ciftluk
a Husein. U selu Vethi. To je batina po imenu SLOBODJANSKA* * koju je
u nevjerniko vrijeme posjedovao Iva. Bila je bez posjednika i zaputena pa ju je
ranije dobio u tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada je prema carskoj
zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 50
iftluk
Mehmed i Jusuf. U varoi Vethi. To je batina po imenu BAZJANCI. Budui
da su sp. u reenoj nahiji batinu Bila* koju su kupili s tapijom na mezri
Ogudovci - u nevjerniko vrijeme u posjedu Tahi Jana* - dragovoljno zamijenili za
batinu BAZJANCI u posjedu zimija* Ferenca i H iz varoi Vethi, u novom je
carskom deftcru sp. batina BAZJANCI n zavedena na njih.
prihod: 100
Ciftluk
Dafer i Memi. U varoi Vethi. Zemlja koju su u nevjerniko vrijeme
posjedovali zimije po imenu Mikula ai, Martin Dra^vi, Stefan ^i i ai. Bila je
bez posjednika i zaputena. Stekavi pravo na tapiju spomenuti su Riznici platili
300 aki tapijske pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 150
Mezra
GORNJA TORNA*, pr. sp. Bila je bez posjednika i zaputena. Neki Mehmed
i Ramadan dobili su je od ranijeg popisivaa pokrajine u tapiju. Potom je Mehmed
umro, a njegovu est je uivao brat mu Ujas. Reeni su Iljas i Ramadan prema
carskoj zapovijedi Riznici platili 200 aki tapijske pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 100
190

Graa

Mezra
UMANOVCI. Blizu sela Vethi. Bila je bez posjednika i zaputena pa ju je
Dilaver-aga ranije dobio u tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada je prema
carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega
zavedeno.
prihod: 120
Zemlja
Martin Gorlanci**. Blizu sela Vethi. Bila je bez posjednika, ranije ju je dobio
u tapiju neki Hiam i pretvorio u iftluk. Sada je jo Riznici platio 100 aki
tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 50
iftluk
Husein sin Ahmeda vojvode. U selu Podgorje. To su batine koje su blizu sp.
sela u nevjerniko vrijeme posjedovali kafiri po imenu Andrija i Miklo. Zatim u
selu Vethi izgoni zvani Petrinci*, Viako Polje i Maloina**. Bili su bez
posjednika i zaputeni. Stekavi pravo na tapiju ranije su neki Behram-aga, Ahmed
i Ibrahim Riznici platili 300 aki tapijske pristojbe pa im je izdana potvrda. Sada je
sp. Behram-aga umro, a reeni je Husein dodao 50 aki na tapiju tvrdei da tapija
sp. iftluka moe iznositi vie i da imanje pok. Behram-age i drugova na reenom
iftluku toliko* vrijedi*. Nakon to je Riznici platio 350 aki tapijske pristojbe u
novom je carskom defteru zavedeno na njega.
prihod: 270
iftluk
Ramadan odabaa, Iljas odabaa i Turhan Bosna. U selu Donja Torna.**To
su batine koje su u nevjerniko vrijeme posjedovali kafiri po imenu Petar H,
Dimitrov* i Qi. Bile su bez posjednika i zaputene. Stekavi pravo na tapiju reeni
su platili Riznici 850 aki tapijske pristojbe, pa je na njih zavedeno.
prihod: 200
iftluk
Ahmed, ovjek Murad-bega. U selu Velika. Batina koja je u nevjerniko
vrijeme pripadala crkvi, a posjedovali je redovnici*. Bila je bez posjednika i
zaputena. Stekavi pravo na tapiju reeni je platio Riznici 100 aki tapijske
pristojbe, pa je u novom carskom defteru na njega zavedeno.
prihod: 100
191

Drugi dio

Mezra
SLOBODINA**. Blizu sela Velika, s Despotovom livadom. Bila je bez
posjednika i zaputena. Ranije ju je neki Suda au dobio u tapiju od sandakbega, pa uiva posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki
tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 100
Mezra
a

i SLOBOANCI sa zemljom (Ujaka Mikloa, pr. H Velikoj. Bila je bez


posjednika i zaputena. Ranije ju je neki Husein-aga dobio u tapiju od sandakbega, pa uiva posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki
tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 100
Mezra
ORAHOVAC, pr. Velikoj, te mezra PETRINOVCI koja je prikljuena
reenoj mezri, osim batine kafira po imenu Pavla iz sela zvanog Kaptol. Bile
su bez posjednika i zaputene. Husein-aga i Kurd vojvoda dobili su ih u tapiju
od ranijeg popisivaa pokrajine te su uivali posjed. Sada su prema carskoj
zapovijedi Riznici platili 100 aki tapijske pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 100
Mezra
CESLJEVINA. Blizu Velike. Bila je bez posjednika i zaputena pa ju je
Husein-aga ranije dobio u tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada je prema
carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega
zavedeno.
prihod: 120
Ciftluk
Hadi Mehmed. Blizu sela Radovanci. To je batina koju je u nevjerniko
vrijeme posjedovao kafir po imenu Tahi Janu u Radovancima i na Kamengradskom potoku. Bila je bez posjednika i zaputena pa ju je ranije dobio u
tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici
platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 80
Ciftluk
Bearet. Blizu sela Straeman.** Batina zvana Pavla H. Bila je bez posjednika i zaputena pa ju je ranije dobio u tapiju od sandakbega i uivao
192

Graa

posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske
pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 100
Ciftluk
Mahmud* bAbdullah. U selu Straeman.** Batina koju je u nevjerniko
vrijeme posjedovao ura Miklo. Sp. ju je Mahmud dobio u tapiju od ranijeg
popisivaa pokrajine pa je uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi
Riznici platio 57 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 70
Mezra
SVETI** DOL i H. Blizu sela Straeman.** Bila je bez posjednika i
zaputena pa ju je neki Gazanfer ranije dobio u tapiju od sandakbega i uivao
posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske
pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 200
Ciftluk
Gazanfer. U selu Straeman.** Batine koje je u nevjerniko vrijeme
posjedovao kafir po imenu Miklo. Bile su bez posjednika i zaputene pa ih je
ranije dobio u tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada je prema carskoj
zapovijedi Riznici platio 85 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 100
Mezra
SOFJAGUBJE.** Blizu sela Straeman.** Bila je bez posjednika i zaputena. Stekavi pravo na tapiju neki je Husein Riznici platio 100 aki tapijske
pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 100
Ciftluk
Mahmud vojvoda. Blizu sela Odvorci. Zemlja koju su u nevjerniko vrijeme posjedovali kafiri po imenu a a, Dija i Merevi**. Bila je bez posjednika
i zaputena pa ju je ranije dobio u tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada
je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na
njega zavedeno.
prihod: 100
193

Drugi dio

Ciftluk
Mustafa b Mehmed. U sp. selu. Batine koje su u nevjerniko vrijeme
posjedovali kafiri po imenu ni, Korduoci* i a. Bile su bez posjednika i
zaputene. Sp. ih je Mustafa dobio u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine pa
je uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 150 aki
tapijske pristojbe pa je u novom carskom defteru na njega zavedeno.
prihod: 130
iftluk
Mustafa b Mehmed, spomenuti. Batina koju je u nevjerniko vrijeme
posjedovao kafir po imenu ni. Bila je bez posjednika i zaputena pa ju je ranije
dobio u tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi
Riznici platio 150 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 50
Ciftluk
Iljas i Timurhan. U selu Odvorci.** Batina koju je u nevjerniko vrijeme
posjedovao kafir po imenu Bla* Hi. Bila je bez posjednika i zaputena.
Stekavi pravo na tapiju sp. je Riznici platio 70 aki tapijske pristojbe pa je na
njega zavedeno.
prihod: 70
Mezra
DONJE i GORNJE GRABARJE, pr. Poegi. Uistinu se ne obraduje.
Stekavi pravo na tapiju dobio ju je neki Iskender i uruena mu je potvrda. Sada
je neki Mehmed, roak poekoga age azapa Mustafa-age, pokazao sudsku
potvrdu prema kojoj je od carskoga osvojenja zemlja u njegovoj tapiji* i da je
u starom defteru zavedeno na njega s 53 ake paualno. Ima i potvrdu da svake
godine plaa paual. Potom je, pod uvjetom da je obrauje i plaa desetinu, u
novom carskom defteru zavedeno na njega.
prihod: 210
Ciftluk
Bajazid ehaja tvrave Poega. U selu Blacko. Sp. je selo i zemlja po imenu
KUJAS** koja mu pripada bilo je bez posjednika i zaputeno pa gaje sp. Bajazid
ehaja ranije dobio u tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada u sp. kraju
ima sedam nefera raje koji dostatno obrauju zemlju i s batinama koje
posjeduju upisani su u novi carski defter kao raja. Kada je za preostalu
nezaposjednutu zemlju Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe u novom
carskom defteru na njega je zavedeno.
prihod: 80
194

Graa

iftluk
Divane Memi-aga. U selu Donja Svetinja*. Batine koje su u nevjerniko
vrijeme posjedovalin i Despot. Zatim zemlja koja pripada crkvi u Svetinji. Bila
je bez posjednika i zaputena pa ju je ranije dobio u tapiju od sandakbega i
uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 200 aki tapijske
pristojbe pa je u novom carskom deftcru na njega zavedeno.
prihod: 250
iftluk
Sahman, ovjek Divane Mehmed-age. U selu Donja Svetinja. Batina koju
je u nevjerniko vrijeme posjedovao Petar Sari**. Bila je bez posjednika i
zaputena. Stekavi pravo na tapiju sp. je Riznici platio 57 aki tapijske
pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 50
iftluk
Pervane odabaa. U selu Donja Svetinja. Zemlja koju je posjedovao Ivani
Bila je bez posjednika pa ju je dobio u tapiju od sandakbega i uivao posjed.
Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa
je na njega zavedeno.
prihod: 100
H.

iftluk
Pervane odabaa. U selu Resnik. Zemlja koju je u nevjerniko vrijeme
posjedovao kafir po imenu a Rakovi*. Bila je bez posjednika pa ju je sp. dobio
u tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi
Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 100
iftluk
Ali bAbdullah, brat kneza Sinana. U selu H n. Batina koju su u nevjerniko
vrijeme posjedovala braa po imenu Ivani, Marko i**. Bila je bez posjednika
i zaputena. Dobio ju je u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine pa je uivao
posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske
pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 100
iftluk
Husein, ovjek Savera** ehaje. U selu Ivanovci.** Dvije njive zvane a i
DUGI IZGON koje je u nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu Tahi* *
195

Drugi dio

tcfan, zatim vinograd po imenu KOTAN i neto livade to je posjedovao kafir


po imenu Vrbovski. Bili su bez posjednika i zaputeni pa ih je ranije dobio u tapiju
od sandakbega i uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio
100 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 60
Mezra
OBAKOVCI, blizu sela Ivanovac. Bila je bez posjednika i zaputena.
Stekavi pravo na tapiju neki su knez Sinan spahija i Mustafa Riznici platili 100
aki tapijske pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 100
Ciftluk
Sulejman i Husein. U selu Kaptol. Zemlje zvane ABJAK i H. Bile su bez
posjednika i zaputene. Stekavi pravo na tapiju sp. su Riznici platili 100 aki
tapijske pristojbe pa je u novom carskom defteru na njih zavedeno.
prihod: 100
Mezra
MALI KELENI, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena. Neki ju je
Mezid dobio u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine pa je uivao posjed. Sada je
prema carskoj zapovijedi Riznici uzeto 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega
zavedeno.
prihod: 150
Mezra
NEGANOVCI, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena pa ju je neki
Jusuf ranije dobio u tapiju od sandakbega. Zatim se dragovoljno udruio s Hadi
Mehmedom pa su uivali posjed. Sada su prema carskoj zapovijedi Riznici platili
100 aki tapijske pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 150
Mezra
SREDNJA ORLJAVICA, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena pa ju
je neki Arnavud Ali ranije dobio u tapiju od sandakbega. Zatim ju je dao nekom
Hadi Mehmedu, pa je sp. Hadi Mehmed uivao posjed. Sada je prema carskoj
zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 80
196

Graa

Mezra
HODOEVCI, blizu Kaptola. Bila je bez posjednika i zaputena. Stekavi
pravo na tapiju neki su Ramadan-aga i Husein Riznici platili 60 aki tapijske
pristojbe pa je u novom carskom defteru na njih zavedeno.
prihod: 80
Zemlja
a

ALOVCI, blizu Poege. Bila je bez posjednika i zaputena pa ju je neki


Bajazid odabaa ranije dobio u tapiju od sandakbega i uivao posjed. Sada je
prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega
zavedeno.
prihod: 30
Mezra
DOLJANCI, pr. Poegi. Mezra koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao
opat Ivani. Bila je bez posjednika i zaputena pa ju je neki Bajazid odabaa
dobio u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine. Zatim se udruio s bratom
Hudaverdijem* pa je uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici
platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 100
Mezra
VRAN*, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena pa su je neki
Ramadan, Umur i Mustafa dobili u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine i
uivali posjed. Sada su prema carskoj zapovijedi Riznici platili 100 aki tapijske
pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 200
Mezra
SATNICA, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena pa su je neki
Ramadan, Umur i Mustafa dobili u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine i
uivali posjed. Sada su prema carskoj zapovijedi Riznici platili 100 aki tapijske
pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 100
Mezra
OGUDOVCI. Batina Bila* koju je posjedovao Tahi Jan**, kafir sa sp.
mezre sada je u posjedu Ferenca iz sela Vethi. Osim reene batine bila je bez
posjednika i zaputena pa su je neki Ramadan, Umur i Mustafa dobili u tapiju
197

Drugi dio

od ranijeg popisivaa pokrajine i uivali posjed. Sada su prema carskoj zapovijedi Riznici platili 100 aki tapijske pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 150
Mezra
URAK CAPRAG. Bila je bez posjednika i zaputena. Stekavi pravo na
tapiju neki su Ferhad i Ibrahim ranije Riznici platili 100 aki tapijske pristojbe
te im je izdana potvrda. Sada je neki Hizir od ljudi Arslana vojvode izjavio da
tapija na reenu mezru podnosi vie i poveao je za 30 aki. Nakon stoje Riznici
platio 130 aki tapijske pristojbe u novom je carskom defteru zavedeno na
njega.
prihod. 100
Mezra
IVA n, blizu mezre n. Bila je bez posjednika i zaputena. Kada je knez
Antol timarnik prema carskom kanunu stekao pravo na tapiju, Riznici je platio
100 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 100
iftluk
Inehan b Jusuf i Mehmed. U selu Prediinci*. Batina po imenu Ceni**,
koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu Haberdanac10. Bila je
bez posjednika i zaputena. Dobio ju je u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine
Mehmed b Jusuf i uivao posjed. Kako je sada zarobljenik, njegov je brat
Inehan Riznici je platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 100
Ciftluk
Sulejman b Abdullah. U selu Bresnica.** Zemlja koju su u nevjerniko
vrijeme posjedovali kafiri po imenu Marko n, Ivani Hi i Ferenac nkovi. Bila je
bez posjednika i zaputena. Dobio ju je u tapiju od ranijeg popisivaa
pokrajine i uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100
aki tapijske pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 120
Ciftluk
Mustafa b Sadi. U selu Vidovac. Zemlja poznata kao crkvena batina osim
batine a& i* Stanevia u posjedu raje zapisane u sp. selu. Bila je bez posjed10

198

Graa

nika i zaputena. Dobio ju je u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine, dok mu je


parcelu zvanu a dao u tapiju sandakbeg, pa je uivao posjed. Sada je prema
carskoj zapovijedi Riznici platio 200 aki tapijske pristojbe pa je u novom carskom
defteru na njega zavedeno.
prihod: 200
Mezra
GRADIKA, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena. Stekavi pravo
na tapiju neki su Hodaoglu Mustafa odabaa, Muruvvet b Mustafa, Mustafa b
Mehmed i Isa odabaa, nastanjeni u samoj Poegi, Riznici platili 100 aki tapijske
pristojbe pa je u novom carskom defteru zavedeno na njih kao ortake.
prihod: 100
Mezra
BRESTOVAC, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena. Dobili su je u
tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine braa Mustafa i Inehan te Isa i Murad, pa su
uivali posjed. Sada su prema carskoj zapovijedi Riznici platili 200 aki tapijske
pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 180
Mezra
VLAKA*, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena Bila je bez
posjednika i zaputena. Dobili su je u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine
Dafer i Husein, pa su uivali posjed. Sada su prema carskoj zapovijedi Riznici
platili 100 aki tapijske pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 100
Zemlja
Horvat* Ivani. Na mezri VLAKA*. Bila je bez posjednika i zaputena.
Stekavi pravo na tapiju sp. su Dafer i Husein Riznici platili 50 aki tapijske
pristojbe pa je zavedeno na njih.
prihod: 57
Mezra
SELCE, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena. Stekavi pravo na
tapiju neki je Husein Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je zavedeno na
njega.
prihod: 100
199

Drugi dio
Ciftluk
Bali* ehaja i Bahadir. Na mezri KRIEV DOL. Zemlja koju su u
nevjerniko vrijeme posjedovali kafiri po imenu K Bartol, ura Duki*, Gara*
Matija, Marko, ura , Radman* kova, Ivan Lonar i H Pero*. Bila je bez
posjednika i zaputena. Sp. su je ranije dobili u tapiju od sandakbega i uivali
posjed. Sada su prema carskoj zapovijedi Riznici platili 200 aki tapijske pristojbe
pa je na njih zavedeno.
prihod: 100
Mezra
MIHALOVAC. Zemlja koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po
imenu Lacko. Bila je bez posjednika i zaputena. Dobili su je u tapiju od ranijeg
popisivaa pokrajine neki Bajazid, Husein i drugi Husein, pa su uivali posjed.
Sada su prema carskoj zapovijedi Riznici platili 100 aki tapijske pristojbe pa je na
njih zavedeno.
prihod: 150
Mezra
PANJAK sa zemljom KALINO VA*. Zemlja koju su u nevjerniko vrijeme
posjedovali kafiri po imenu Totu* i Miklo. Bila je bez posjednika i zaputena.
Dobili su je u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine neki Oru, Hizir i Hasan, pa
su uivali posjed. Sada su prema carskoj zapovijedi Riznici platili 100 aki
tapijske pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 100
Zemlja
a

in. U nevjerniko vrijeme posjedovao zimija Iva, a zemlju n iH takoer i


zimija po imenu Vrbovski. Zatim blizu sp. zemlje neto zemljita i livada za oko
pet kola to ih je posjedovao Lacko. Bile su bez posjednika i zaputene. Stekavi
pravo na tapiju neki su Ali-aga i Mehmed Riznici platili 100 aki tapijske pristojbe
pa je zavedeno na njih.
prihod: 100
Mezra
VRHOVCI s mezrom SVETI IVAN, pr. Poegi. Bile su bez posjednika i
zaputene. Kurd, Veli i Piri su je ranije dobili u tapiju od sandakbega i uivali
posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici naplaeno 100 aki tapijske
pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 250
200

Graa
Mezra
RADOSLAVI, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena. U tapiju su je
dobili neki Jusuf b Jakub i Ali b Memi*. Potom su se udruili s osobama po imenu
Beir* b n i Hasan b Murad i uivali posjed. Sada su prema carskoj zapovijedi
Riznici platili 100 aki tapijske pristojbe pa je zavedeno na njih.
prihod: 130
Mezra
BERTOLOVCI, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena. Dobili su je u
tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine neki Ali b Hasan* i Jusuf b Jakub, pa su
uivali posjed. Sada su prema carskoj zapovijedi Riznici platili 100 aki tapijske
pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 130
Mezra
HEMOVCI, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena. Stekavi pravo na
tapiju neki je Mehmed b Sinan*, lan tvravskeposade, Riznici platio 100 aki
tapijske pristojbe pa je zavedeno na njega.
prihod: 100
Mezra
a

, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena. Dobio ju je u tapiju od


ranijeg popisivaa pokrajine neki Hasan-aga, pa je uivao posjed. Sada je prema
carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega
zavedeno.
prihod: 100
Mezra
VRBANOVCI, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena. Dobio ju je u
tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine neki Hasan-aga, pa je uivao posjed. Sada je
prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega
zavedeno.
prihod: 100
Mezra
LUKAEVCI, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena. Dobio ju je u
tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine neki Ali reis, pa je uivao posjed. Sada je
prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega
zavedeno.
prihod: 100
201

Drugi dio

Mezra
a

, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena. Ima je u tapiji neki Hasan
reis jo od carskoga osvajanja, pa je upisano u starom defteru. Zaista je posjeduje,
i zato stoje obraduje u novom je carskom defteru zavedeno na njega.
prihod:150
Mezra
LUZAN*, pr. Poegi. Zatim zemlja blizu sp. mezre koju je u nevjerniko
vrijeme posjedovao Ugrinovi, te etiri njive koje je blizu Drkovaca posjedovao
More Laslo. Bile su bez posjednika i zaputene. Ranije ih je od sandak-bega
dobio u tapiju Arslan vojvoda. Zatim ju je prodao osobama Muradu i Faiku, pa su
sp. uivali posjed. Sada su prema carskoj zapovijedi Riznici platili 100 aki
tapijske pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 80
Mezra
DRSKOVAC, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena. Od ranijeg
popisivaa pokrajine dobio ju je u tapiju Murad-aga. Zatim ju je prodao Arslanu
vojvodi. Sp. ju je Arslan vojvoda pak prodao osobama Muradu i Faiku, pa su sp.
uivali posjed. Sada su prema carskoj zapovijedi Riznici platili 100 aki tapijske
pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 120
Mezra
SESVETE, sa zemljom a. pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena.
Divane Ali, ovjek Arslana vojvode ranije ju je dobio u tapiju od sandakbega te je
uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske
pristojbe pa je na njega zavedeno.
prihod: 100
Mezra
VELIKI (4y^) ZARILAC, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena.
Dobili su je u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine neki Inehan b Hizir, Ine* * b
Musa, Ine b Alagoz i Mehmed b Alagoz, pa su uivali posjed. Sada su prema
carskoj zapovijedi Riznici platili 100 aki tapijske pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 150
202

Graa

Mezra
n

VCI, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena. Dobili su je u tapiju od


ranijeg popisivaa pokrajine neki Mahmud b Murad, Murad b Abdullah i Husein b
Sefer pa su uivali posjed. Sada su za sve to prema carskoj zapovijedi Riznici
platili 100 aki tapijske pristojbe pa je na njih kao ortake zavedeno.
prihod: 100
Mezra
KUNOVCI, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena. Dobili su je u
tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine neki Mahmud b Murad, Murad bAbdullah i
Husein b Sefer pa su uivali posjed. Sada su za sve to prema carskoj zapovijedi
Riznici platili 100 aki tapijske pristojbe pa je na njih kao ortake zavedeno.
prihod: 100
Mezra
SVETI MARAK**. Bila je bez posjednika i zaputena. Dobio ju je u tapiju
od ranijeg popisivaa pokrajine neki Hizir-aga pa je uivao posjed. Sada je prema
carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je u novom
carskom defteru na njega zavedeno.
prihod: 150
Mezra
RENICA, nd nVI i ILAKOV* DOL, pr. Poegi. Bila je bez posjednika
i zaputena. Dobio ju je u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine neki Hizir-aga pa
je uivao posjed. Sada je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske
pristojbe pa je na njega zavedejio.
prihod: 150
Mezra
ZUBANOV11 DOL, pr. Poegi. Bila je bez posjednika i zaputena. Dobio ju
je u tapiju od ranijeg popisivaa pokrajine neki Murad pa je uivao posjed. Sada je
prema carskoj zapovijedi Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je na njega
zavedeno.
prihod: 100
upanov?

203

1 2 1.1 . .
. { !
!.
11 100 1 .
: 120
^,
21-. 1 . 1
!. 11 70 { '1 .
30

1-. 1 1 . . 1
21 **. 21 :1
1:. 1- 1 ! 1
!. ! ! . 1 1 1 .
21 10 ! 1 1 1
21 . [2 ! 21 1]
. ^ 2{, . 1- 1
1 1 1 100
.
: 125

! - . \ 1 2. . 1
21 1 **. 21 1
21. - !
01 ". ! ! . ! !
1. 2! 1 1 !
1: . [2 1
1 1 1 . I , .
1- ! 11: 1
1 100 1 .
!: 125

1-. 1 1 1**. !1 . 1 ! **. 21 \


1 . 1- 1
204

&

11 . <3 . 1
1*. 2 1 1 1
. [2
1 1 1 . 1 , .
1- 1 1
121 1 100 11 !.
": 125

1, . 1. 2.1 1 . ! 1 . ! 1- <1 12
!. ! 1 100 1
.
!: 80

11, ^ . ! 1 .
! 1 1- 21 1 100
.
!: 80

, . . \ . 1 1
. 1- 1 1 1
!. 1 100 !
1.
: 80

, . . .
1 . 1- 1 1
21 !. 1 121 1 100
.
: 100

, . 1. 1 . 1-
! !. 1
1!1 100
21.
100
205

.^

0201, . 1. . ! 1 .
1 1, ! 1 !" 21 11 100 1
1 . 2 1
1 1 -, . ,
.** 1 1 1( ,
1 !, ! 50 1.
1 150 , .
!: 120

*. . .
!; . 1 . ^, ( ! 1
!: ^ 1 1 100 !
121 \1. !
-, ! 1 .
11 . / 1> 130* 1
1.
: 120

, . 1. 1 /. 1-
1 !.
100 1
.
!: 100

, . 1. 121. 1
1 1 !. 81
1 11 1 . 1
1 100 1
.
: 150

, . 1. 1 .
1 1 . 21
1-11 , \ !
1 100 1 1.
: 120
206

2.5, . 1 &. 811


1- 1 1 100 1
, .
: 100

>1, . 1. 1 . ! 1-
1 1- ! . 8
. 21 !1
^' # 1 100
.
# .. 5
100

21)11, . 1. \ . 1
1-, . 121 1 100 1
1 , .
!: 100

1. ! .
!1 . 1 . 81
. 1! 21100 , .
!: 100

, . 1. 11 1 . 1 .
1 1 1. 100 1 .,
.
100

, . 1. !
11**. 1 . \)11,
! 1 !
207

&

!. 11 100
.
100

**, . 1. 1 . 1 1 !.
21 1 100 1
.
!: 100

1, 1 . 1 -
! !. 51
1 100 ! 1
.
: 100

. 1 1.
1;1** **.
! 1 . 1 1 !
181 2 1 ** 11,
. 1! 100
.
: 100
1
-. \ 1 11*. 111.
1 .
11 . 2 -1
!. 1 11 100 1
.
!: 100

, . 1. 1 21. 11 -
! 1 .
, 1 .
: 100
208

1 . 1. 1 . 1 ! 1 . 1
&, 1 & .
!: 100

11 1 1., . 1. 1 . 11 1- 1 11 .
1 1 ^, 1 &
.
!: 100

1 **, . ! . 121.
1 1- ! ! ,
. 1 100
.
: 75

01)1**, . !1 . 1 21. 1
1- 1 1 ,
1. 11 100
!.
!: 100

, . 111 . 1 . 1 1 ! 18 , ^ !.
81 1 100 1
1.
75

, . . 1 .
1 1- ! 1 ! 1 ,
!. 1 100 1
! .
: 75
209

^ (

1, . . 1.
1- ! 1 1 ,
. 1 100 1
.
75

1, . 111 . 1.
1- ! ,
. 121 1 100 1
1.
": 75

^ ! 1 ** . 1 .
1 100
.
75

1. ^ 11.
1 . 1 !
1 1: ! 100 ! 1
.
: 100

!)1*. 1. 1 . 1 , 1 , 1
100 1 .
!: 50
1
!. 1 1*.
1 1 . 1 . ! 1 1 100
, .
: 80
210

0051, 1 511. .
1 . 1 - < "
. 21 1 511 ^ 1-, . 1 51 <- !.
51 1 100 ,
! .
: 80

*, 01**, 50*, ** 1 -1
>1*. 21
(1!). ! 1 . 1 1
1 21100 1
.
": 40

]1, . 1. / 1 . 11
! " ^
\ 81 1 100 1 1
, .
!: 100

51* *, . 1. 1 .
& . 21
11 1 21 !. 81
21 1 100
.
: 100

V. 11. 1 . 21
* . , <1: .
51 !" 1 100 1 , .
: 80
211

V. !. 1 1 . 21
** . .
( 8; 1 1. 81
21 1! 100 15 .
80

1, . 1. 21 1 .** 11. { .
1 1 ! 15
. 1 1 100 !18
, .
130

01, . 21. 11. 2


1* 1 1 5 ! 1 ! 151
. 1 1 !
11 !, . 51 511 1
511 6, 1 1 $ . 81 5
21 11100 , ! .
: 150

** 011. 21 8
5! ^ \ **. 311 1 5 1! 21
50 18 51, .
100

^. 5
1 . 1 1. 811
1 1! ! 100 15 51,
.
: 100

31.1, . 1. 5 ! 1 1 11* .
212

&

1 . 1 1 100 1
1 , .
: 100

1* 1* 21 81 1, . 1.
1 . 1 - 1 !
! ^ 1 ".
1:100 .
: 100

>1, . 1 . !1
! 11 100 ,
.
200
/
*, . 1. 1 . 1
! 181 . 21 !
& 1-1, . - !.
21 1 100 1 ,
.
: 70

, . ^
. . 1
. , 1 21
1 11 ]' . 12 1 1 1
1 150 1 ,
. <3 121 .
50 . 21 1 200
1 .
. 160

>1.
11. 1 . 1
1 ! 100 , .
: 100
213

, . . 1 ! .
^ 11 ' 100 1
1, & .
!: 100

1 1 1.2, . . .
! ! 1 ^
. ! 11 100 1
.
!: 100

, . . 1 .
1 ! !2 !. !
1 70 1 1 .
!: 100

11. 21
. ^ 1 { 1 ^ 1
!. ! 11 150 1
1: 21.
!: 150
1
\>11. 1 . : . 11
. 21 1 ! 1: 1 ,
.
70
1 1 \$
, 1 1, , ^
: 4 83 332

1, . .

214

, . .#
"5. 1$ $ $
. 1 $ , 1 $ I
$$1**. 1$ $(
1 $1 1 83 I
. I * , $ $ ^ $
${. 8 {, ' 1
$ 1 $1. 0$ 1 $ 1
1, $ 1 $ 1 $1 ".
$2 $1 $ $11 $ 83 1$ . 0$ , 12
$ 1$ . $ $ $ $.
.

^1 , . 21

21 -.
\ . 1
1 1 !2 1 !. 51
.121 ! 70 1 (1!) .
: 70

5**, . 1. 21
. 1 . 511
1 1 ^ 70 ! ,
^ (!) .
!: 70

1- 11 $$, . 51**, *,
** 5, 512*, , 1 25*
. ?1 2>1 . . 1
. 5. 1- ! 1 ! - 1
!. 51 1211 1(10 150 ! 11
1 ( .
!: 50
215

(81!), . 1. 21
. .
1 8 ^ 1.
60 1 , .
70

^, . 1 .
\ . -, , 1 100 !
1 .
: 100

, . 1. 5
2- 1 ! ! ^
!. 1 1 100 1
(!) 1.
: 100

**, ; 1. 1:
2- ! ^
!. 1 100 "
(!) .
: 100

1, . . 1
- - 1 1
. 81 " 1 100
{ (!) .
: 100

^, . >1. \
21- - 1 1
!. 21 1 100
1 (!) .
: 100
216

&

11*, . . 1
21- 1 - 1 1 1
1. 21 100
(!) .
1:100

, . 1. 1 . 1
1, 1 100 1
1 , .
: 100

11 181**, . 1. .
1 . 11 , 1
1 150 1 .
81 !, 111 ! 1 1 12 \
. ! , ; , ,
, 100 ! 1 1 1 1
250 . 11 ( 1 1 1160
1$ .
: !: , 1 160

11, . . 1 21. 11 1 V 11
1 1 100 .
!: 100
^ , . ^
81
1*, , 1 , *, & 1, 1 ,
1*, , 1 *, , ,
, , * , 1 , , 1,
11*, , , 1, 1!
217

: 22 60 = 1320
51 1
! 1 1 1 .1 !1 .
: 2500

80 850

150
1

150
300

1
25 200

60

50

20

60 360

20
100

1
42

1
25

200

110

48

-,

1
3

N8 . 1 1
1888 8 1 21
1, 1 11 . - !
^ 1 !. 51 ! 1
150 11 1 1.
#5. 1 ^

1 1. . .
!: 100

18. . 1 .. 511 .,
! ! 100 11 -, .
!: 100

11 1 151 21 1, . . .
11 1 . 11 1
! ! 1 . 2! 11 , !
1*. 1
, 081. 51
1 320 1
! .
!: 150
218

&

, . . 1 . 11
11 ! "
1. 51 121 1 100
, .
200

11 1 1 5 1 5>1, . .
1 . ! 1 1
151 . ! ! ! 1
5 5. 1. 51 5 1!
200 ! 1 .
1: 200

, . . 1 1. 11
21 01100 1, ^ .
1 1 1 .
. 100

11111, . . 1 . 5 [ " 1 1 181


!. 51 51 . [?]
121 1 100 ,
.
: 100

\\, . . 1 . 1 *,
! 1 1 ,
!. 51 8 ! 1 100 1
1 .
: 100

5 . . 1 .
- ^ 1 !. 51
219

1 "

1 100 1
1.
: 100

21>1, . . .
- 1 12 1 21 !. !
111 100 1
.
1:100

1**, . . 1
, ! , * , 1 1
. ! 1 2.. -
! 12 1 !. !
1 200 1 .
: 100

, . . 1 . 1 -
1 ^ 1 1. 1
1 100 1.
150

, . . 1 &.
1 1 ^. 2 1
. .
1 100 1 .
!: 100

21\1, . . 1 .
1 ^. 2 1
11 ^. . 1 ^&
1 100 1 .
!: 100
220

, . . 1 . ^ "1 1 ^. 21
*, . !. 1
1' 100 1' .
: 100

11, . . 1 . !:1
1, 1 100 { ,
.
!: 100

1_1, . 1. 1 . *1
1, 1: 100
, .
100

, . . 1 .
- < 1 . 2
*, 5. !.
1' 100 ' {
.
: 100

!, . . 1 . !
1, ^ 1' 100 1
, .
: 100

**. 11.
1 . 1 1 ^
! 1 !. 1
1' 100 1 ,
.
100
221

%1

. ^1
1. 1 . (
^ 1 ( ! 1 !. 1 8
! 11 100 1 ,
.
!: 100

! , . . . 1
. 112 !, !,
, , 11 \ !. 1
1 100 1,
.
!: 80

11, . . . 1 . ! ^ !, ,
^, , 11 \ .
11 100 ,
.
: 70

**, . . 1 .
1 ! ^ !, , , , 11
1 !.
11 100 , .
: 75

11, . . \ .
! ^ 1 , , , , 11
1 . 81
1: 100 , .
!: 75

1 1, . . 1
. 1 1 ^ ! !, ,
222

, , 1 1 . 81
21 11 100 1 ,
.
100

1, , . . 2 1
. 1 ! ^ 1 1-011
1 , , , , , 1 !
. 1 1 100 !
, .
: 80

, . . \ .
! ^ 1-01 1 , ,
, , , 1 ! -.
1 100 1 ,
.
": 70

1.**, . . 1 .
1 ^ - 1 ,
, , , , 1 ! !. !
1 50 ,
.
: 55

1 . 1
^ 1 1-01 1 , ,
, , , 1 ! / !. !
1 100 ,
.
1: 80

1*, . . 1 .
! ^ 1-11 ,
, 1, , , 1 ! !.
223

1 (

1 50 1 ,
.
80

2**, . . 1 .
! ! ^ 1-011
, , 1, , 1, 1 !
!. 81 1 100 1
, .
: 100

1*, . .
1. 1, 1
.121100 1 .
!: 100

11, . . . 1 . 2
1 1 130 !
. 1. 1 ( , 1
(1 20 1 1 150
.
!: 100

1)1, . . 1 1 , !
, 1 1 100 , .
: 100

, . . 1
. 1 , 8 1 !,
1 21 1: 100 , .
100
224

**, . . 1 .
1 ! 12 - 1 1, 1* ,
!" 1 , !.
11 100 1 , 11 ! 1 1
01 , ! 11 01 1.
!: 100

, . .
. 1. 1
1 <2 - 11 1, 1* , !" 1 ,
5" 1 100
, 1 11 ! 1 11
, ! 1 1 !1.
: 100

1, . . 1 .
1 "2 1, 1 , !. !
1 100 ,
2<.
!: 100

1 , . . 1 .
*- 1 ^ .
1 ! 1. . ! !.
1 100 1 .
: 150

. (!)
, 21 * 1 . ^ 1. 1
! 12 ! 1 ,
*. ! 1 100
, ! .
!: 50

225

!: 50 1 !,
.
: 80

2**, . . 1 1
1 1 < <32 !" -11
, , 1, , , 1 8 !
. 81 8 1 100 1 .<
!, .
: 100

^!*, . . / 08<
1. 1 1, 1'
1211100 1 1 .
100

11, . . . 1 !. 2
1 1 130 1 !
. 1 1. ! <, \ \\
( 20 ! 11 150 1 1
.
100

1>1, . . 121,
, 1 100 1 1 , .
!: 100

, . .
. 2 1 , ,
1 121 1! 100 < 1 , .
100
224

&

**, . . 1 .
1 ! ^ - 1 I) 1, 1* ,
!1 , !. 81
1 100 , 1 11 <3 1
, ! 1 !.
!: 100

., . .
1\\). 1 . <
! ^ - 11 1, 1* , ?1 ,
!. 1 100 '
, 1 11 ! 1 1 !
, ! 1 <1.
: 100

1, . . 1 .
! !2 1, , !. !
1 100 ,
.
: 100

1 , . . 1 1 . 1
*- ! ! . 2
1. . ! !.
1 100 .
150

. (!) ,
2 ! 1 . 1 . 1
! ^ ! 1 1 ,
!. 1 100
, .

50
225

11, . . ^ -!
& * 1, 8** 1 . .
1 . ! 1 ^
\ , !. 81
1( 1225 ! , .
!: 200

**, . . ! 1 .
*, , \ (1 1
!. 51 21 11 100
1 , .
100

1, . .
1. 5! 1 . 511 ,
!" 11 1 , 1-,
1211 1 100 ( , !
.
*: 100

15, \ . . 2,
1, , 11 . 1
. 1 ! ^ 1 !
*, 1 ! 8 1 1. 8
21 1 250 ,
.
!: 300
[ 12 ]
^ , . 1
81 1 8 1 1 . .
11 , , ! , !
, 511(: , 11^46////, !, \11, 11 , * *
226

: 10
: 9
1 = 60
1
. , 1: 350
: 50
1/ : 460
#
. $. .1, 1 1 .
11 &1 $ 10
I 1] $ " %1 150 . $1
150 (.

, . .
!* * I * . 1 .
511 1', 1 1: 150
121 . 1 !
1 1 < 2 . 1 1 1
1 100 1. 1 250
1 1.
150

8 , . . 1 . ! 1 , 1* ,
1 1{ 100 ! { ! 1
. 81 * 1 1 1 .
12 1 1 114 .
: 110

., . .
100

. . 1 . !
!, ! *, * 1 (
227

$1

" 1 . 8
1 100 1 .
: 100

11, . . 1 . 1 . 81
, 1 1 100
.
: 100

, . . \ . ]1
, *, * 1 1
1 . 21
1 100 1 .
: 100

)**, . . 1 .
, *, 1* 1
1 . 21
1211 1 100 .
: 100

1. .
1 . 1 , ! , *, 1* 1 1 1: 100
.
: 100

1)** 51)*, . . 1 .
! 1
11 100 /.
: 100
228

&

1*, . , **. 1
21. 811 1 1110 100
1 .
: 100

, . , **. 1
. 31:1 1 ^^ 21 11 100
1( .
100

. 1* *.
1 . 1 ! 1 !
^ 1 !. 81 21 1
100 1 .
!: 100

. . !-
. 1 ^ . 1 ^,
1 , , ! ,
, 1 1 , !. 8<
21 1! 100 1 1.
200

1*, . 1. 1 . 1
1 21 1;10 100 1
.
!: 100

11*, . . 1 . .1
1 1 100 1
.
!: 100
229

1*, . . < 1;.


11, ! . ^
". 11 100
.
!: 80

, . 1. . 11,
! 1 ! ^ !.
11 100
.
!: 80

, . . \ . 1
11, " 1 1 ^
!. 81 1: 100 1 (
.
!: 80

, . . 1.
1 \ * ! .
! . ! . $
1. 100 1 ^ !.
!: 100

1**, . . 1 1 21.
( 1 ! ! .
21 ! . .
*! 1 100 1 21.
!: 100

1. "
*. 1. 1
230


1 181 1" !. 1 1 100 ! 1.
!: 100

)\ 21, . . 1 .
- 1 * 11 . 2,
! ^. ! . 1> 100
.
1: 100

1 .12,1, . . " .
- < ! 11 . 2
1 1 . . 1 21 1 100
1 1 .
!: 100

, . . 1 . 1 *
, 1 !
, !. 1
100 1 .
!: 100

1, . . 1 . 1
, 1 1
11 , !. !
11 100 .
1: 100

11 , . . - 1
. ]1 !
. 21 11 . 11 .
! 21 1 380
.
!: 120
231

&

,* . . 1 .
1- 11 100 .
: 100

- 1 -. 1 . 1 .
1 ! ! 1 , !. 81 1 100
. .
: 100

. 1 . 1
121 1 100 1
. ( .
12 20 1 , 1 120
!.
!: 100

* **. 1 *. 1 .
1 211 ,$, !
1 ! 1! 100 1
.
!: 100

1,** . . !1 1 . 1
1 ! , ,
1 1 11 100 1
1.
!: 100

, . . 1 . 1
, 1
232

\ 1! 1 11 100 1
.
: 100

11, . . 1 .
1 * 11 100 1
& /.
: 100

1, . . 1 . 11
! 1 100 11
.
!: 100

. 21 *
. 1 . !
211 .121 1 200
.
": 100

\1, . 1. ^ 1 . ! 1 . 1
! 1 1 1: 100 !
^.
: 100

* **. 21 1
*3 . 1 . 1 "
11 " ^ 1 ".
1 100 1
.
50
[ 1 ! ]
233

! 12 1561. ( 351)
11 8
/
!
1 $
1 1 \ . , 1
. , 1 .
# 1
$. $ 1[ $,
.
! , $, 1 &
/ , ^ , ^ , 11 !
, , 1, ^ 1.*,
1" ^ (\>, $, ,
-, * , ^, &
# $ ^ $1 "
. \1 / . 2, $. , \$ / 1
20 1 $ .
1^ ! ($
# $ $1 "
. $1 \ / . 7, $. , \> /
1 20 1 $ $1 .
! 1, , , ! , ^
, $, , ! $,
1, $, , ! , !
, &
# $( $11 .
. & \ / / . 2 $.
, / 1 30 $
.
!
# $1
. / (. $. / 1
20 1 .
234

&

, ! \> 1%, ! , 1
, > , ! 1, ,
, !" $1$,
# $1 1
. \1 / 1. 7, . , \ /
20 .
& *, , !
1%, , 1 1%
# 1 .
^. \ / (. 2 &. , \ /
20 .
1 , ^ ! (, ,
*, ! ! (^, ! ,
1- ^ 11 2
# . 1 2, " 1 * 12,
12 1 1 !
. ! ! ! 1-1. !
11 ^ 1
.
811 $, ^,**,
#0( " ,
! 1/>0^/, ! ^ ,
, 1, $.1'
# $1
. \1 / . 2, . , /
20 1$ .
!
# $11
. ( \ / .
. , / 20 1
.
!"
:
62
11 111 1 1 1 11 (1
1, ).

235

1 -
*
# 1 1 1 . \1 I 1. 2 . , \ (
1 20 .
, !
# ^ 1
. \1 I 1 1 .
. , \, / 40 1
.
, , , , 1>,
, ! !, , , ,
, , , - , ,
,
#
. \1 I 1. 7, . , I
20 .
, 1%, , 1 , ,
,* , , , >,
, 1, , 1** , 1-<2
, ^, , ! , !
*, , , 1 , ,
1,
: 49
1
<-12 [, 1 , ! %
,
# "
. 1 \ I . 2 . , \ I
20 1 ( .
, , ,
! 1, ! 1, ! ,
, 1:
#
. \> I 1. 2 . , I
20 .
, ! ^ , ^
# ^ 1 .
. ^ !. 7, . , \ I
20 .
236


$1$, 1, \>11, 1
!, $, , 1
# $ ^ $1
. \$1 I 1. 2 1 $. ,
20 1 $ $1 .
! , 1 , ,
, , ! , 1, !
, , , $, 111/,
, ! , - , ^/,
, 1 , 11, !,
# $ $11 1
^. \$1 I 1. 2 $. , \$1 I 1
20 $ $1 .
, , , ,
, 1111, ! (
# $ "1 $11 1
1. \$1 I 1. 2 $. , \$ I
18 ( 1$ .
! , , ! , !
, , 1 (, 1,
1
# $ $1 ,
. \$1 I /1 2 $. , \ /
20 $ .
, !, !, 1,
! , , 1, , ! 1
1$, 1
# $ ^ 2 $1 1
^. \$1 I . 2 $. , \ I 1
20 .
, ! !
# $ & $1 1
. ^ / . 2 . , \ I
20 .

# ^ 1 "
1. \1 [ 1. 2 $. ,
20 11$ (] $ .
237

1
, 1 ! (
# $( ( $(1
. \ [ (. 2 $. , ^
40 1 $ $( $ .
1 ! , $
# $( $(1 "
. ( (. 2 $. , \> I
20 1 $ $( 1$ .
, , $, 1 !
, ! , 11, ^ 1 , 1
, 5 , !, ! ,
! , ! , 11 , , , !
11
# ( $(1 1
. 1 I 1. 2 $. , \$ I ^
19 $ $ .

: 93
1 $ $1
! 1, ! , ! , !
$1, , , $1$, 1, >&\/\\&
, , <3 $, & $
# $1 ( $(1
. \ I (. 2 $. , \$ (
30 1 $ 1$ .
$, ! ,
# $ ( $1 1
. 1 \>$1 (. 2 $. , \
30 1 $ ($ .
^ $, , , $, <
^
# $ ( $1 .
. ^ I (. 2 $. ,
20 .1 $ 1$ .
!
# $( ( $(1 .
. & I ( . 2 $.
30 1 $ $ .
238


, , , ! !
$1$, ! , ! ! $1$, !,
, ! , $,
, ! , ! , $, 1 12,
"$, $, , !, ,
!, ! , \>, ! ! ,
1, ! , ! 1 ,
$, , , < $, !
1, ! 1, $, ! ,
$, 1 , ! , ! , 1
, ,$, ! (^^.1), , ! ,
, , , 5-1'
!, ! , $^, -1,
, ! , , ! , ! ,
! , , ! , , /
# $ $1
1. \)$1 I VII 1\>. $. 1
20 $ .
{1
# $1 1
. " / ( ^. 2 $. 1
10 $ 1$ .
! , , $1$, !
$1$, !
: 86
1 $11 -
- , , ! , 1 ,
, ^1, , 1
# $. [ $ $ $][ 1
,1 $1 " . &
\ I . 2 $. $ 20 ' $
$ .
1- , , !, ! , ! , 1
# $ ^ $11
. $1 I . 1 20 $
1$ .
239

1 (

$1$(1, , ! 11, ,
,
# $(1
. $( \( I . 20 (
(] .
{& , , , ,
$1, ! , ! ^, 1, , 51
, ! .1:, !, , , ! \, ,
# $(1
. 1( $ I (. 1 20 (
.
" !
# $(1 1
^. \( I (. $. 1(1 20
$ ( ($ .
111
# .1 $1
. \( I (. 2 $. 20
( $ .
!
# ( ( $(1
. \( / ( ^. 20
(] ,(.
, ! , $ , ,
, , , ! , ! ^, -, , !
# ( ^ 1 "
1. [ ] $( \( I ^. 2, $. 1 20
$ 1$ .
, , < !, ,
1 !, , ! , \>\.11
# $( ^ $(1
^. \( I (. 20 $
(] .
!
# ( $(1 ,
. \ / (. 20 ( ,
1$ .

: 63
240

&
\ &
! 1, -, - 111, !, -
# $( ( $(1 ,
. \$( I (. 2, $. 1 10
$ ($ .
-, ^^
# $ $ $(1 \
^. (. $. 20
($ 1.
, $* , 1* !
# $ $(1 1
^. I (. $. /
1( 20 $ ( 1$ 1.
! , 1, , , !
! (
# $ 11 $(1 "
. $( \' 1 (. 1 $.
20 $ 1$ .
! , 1 , !, 11 $(1*,

# ( $(1 1
. I \>( . " $. 20
$ .
!, , , ^, $,
1 , ( , 11*, , !
, 11, , , 1 ,
, $, / , !,
, 1, , !, , ,
! , !
# $( ( . $(1 1
. ] $( 1$ (. 1 $. 1
20 1$ .(.
, $&, ^
# $ ( $(1 1
^. \ I ( [ $ 11[ .
$. 25 ($ $1], $ 1.
241

1
, !
# $1 1
. \$1 I ^. 20 $
, 1.
. 4
# $ $1 1
. $1 I . 20 $
, $ .
&
# $ ^ $1 1
^. $( 11. 1 $.
10 $ , $ .

# $ $1
^. $1 \ I . $.
, \ 20 $ , .
: 54
1
- , ! 1
# 1
. \ ^. 2 . , \'
10 $ .
^, $, 114&&, ! 1
# .
, 1 $1 \, I . 1 1 20
1 .
, , , ,
, ! 1-2
# 1 ,
^. ^ 1\. 1 10
.
5{\)
# 1
. \$1 I . 2 $. 1 20
( .

# $ $1
. 1. 2 $. 25
$ 1$ .
242

&
, ! , ! , !, !
# ^ 21 $1 .
\'.1 I \, 1 / . $1 2 . 1
20 .
&, /
# 21 1
. \$1 I (. 20 .1 [
.
!
# / 21 81 "
. \ 1. 7, . 1 20
$ .
, , , ! , 1\}&'1,

# ^ 21 $1 .
. . \$1 I . & . 11 20
$ 1 .
', ! , 1, ,
: 33
1
! , ! !, !, ,
, 1 , &, $*, ,
, , &1, *
# .1 1 "
. \>' (. $. 1 20
.
, 1 , 11 , 1 , 11,
, , , ^ , 1,
! 102, , , !
11
: 27

1 , , 21, !,
, 1 *, 11 1, 11 1, 1, 1 1, 11
, * 1, , 1, 1,
1 , 1 , 1 , 11 , 1 1,
^ 1, ^ , , 1 **, 1 1,
, , 1:& ^^, ^^ , 21. 1 . ,
243

( , 1 , , 1>*, , 1
, , *, 1 , < , 1, 1 , * 1, 1* 1**, _1 , ^ ,
*, 1* , , 1 , 1 , * 1*,
1 1, (, , , (: 1, 1 ,
^, 1 , 1^ , 1^ , 11, 1 ,
" *, , 1 , . , ^ ., 1 *
: 60
: 10
1 11$ $1
11 1*, 1 , , * 1, **
: 5
1 511 : 11602

100 20
2000

1
53x11
583

30x11
330

250
1

80

360
1

123

1,
1
133

190

20

20x9
180
1
400
!

1
2-
5x 3 0
150

1800x3
5400

1 3
90

500

300

2
60

50

$ 5. 1 $ 11
/ 1 ^ &-$. .
205
.

^
1. 1 1-. .
11 . 2 - ! 1 1 11 2000
115 5{ 51
1 10 1 , !
8 . 2 1 .
*.
# $1 ,
: 10
244

&

1-, . 21* !
1 "1-1" 1 . !
! . 1 1 11. <1
1 , .121 1: 20 1
1 1 1 . 1 1
1.
1: 4
# $1 .$1, : 20
! 1 11:: 20

, , . . 1 !.

. " ". 81 ( ! 1
1.

. ( .

. .
V*
. .

!. 1 .
^1
111 , . 51.

1 , . .
1%&
! . * * .
245

^1
. 1,* . 1 .

1 . .

1 ^ 1 1. !
!.
2
.** . %1 !. 1 .
'
1 , >*^. ( !, ,
, 1 11 ! 1.
4
2>1 < 1 2.

-^. 1 . 1 .

1* 1, 1 , : ! . )\ ,
.*.
7,
, . !, ",
1^2, 1 , 2, ! , ,
! 11, ! >&1 \ 1 .
1

& 1. 1
.

(. . 1 1
! ! .
246

.
# , $(1 ! .
1, 40 ( ( .
(

.
# , $(1 " .
(, . 20 1
.
(

! (.
# , $(1 . . /
, . 20 ( (
.
(
^ 1\\\(1.
# , (1 . , $.
20 ( ( .

! <
#2.( 1<1 . , $.
. 20 ( ( ( .
1
\). 3.
#2( $(1 1 ^. 25.$[ , $.
. 20 ( ( .

21 ! . 3.
#2,$( ^. 25>51, .
20 [ ( ( .
247

1
1
021. . 2.
#5. 1$1 1 , 1
11 81. 11, $. 1
20 1 1 ^ .
^
1 . / 81 1 . . 2.
#3. 1 $1 1 !/(, $,
20 , [$ .

! 18. 1 . . 3.
#2( 1 1 . ,>, .
1 20 ( .

!: 1 11 01.
#2, $ . 1 40
($ ( . .

!. 2. 4.
#2( }1$(1 1 . 2$$1 , .
1 20 $ ( .

$ ^ .
#7,( 1$(1 1 .
$ . 51 1 30 $ $( (
.

. . 3.
#5. 1 $1 20 ' $
( .
248

&
(
21 1 .
#2 $(1 1 .
, &. 15 ( .
^
8 . .
#2 $1 . . 8. 30
$ $(] ( .
"
!. . 3
# ^' $)., (, " ,
$. 20 1 .

1 .5 .
# ^. 2 (1 " . $( $.
1( 20 (.').
(

11 . 1 .
#2 $(1 1 . 8. 20
.
1
1 . 1 811.
# . , ^ .
(
* . 1-.
#2 $(1 . 8. 1( 30
( .
^/
2*. -.
#8. (. 8. 30
.
249

<
1^1(1
. , 1 1 1 . 20
^,
1 . -. " ! (: 50

1-, !. .
^"
1. -. 1.

1. . 2.
^"
1 . 1.
^
" . 1.

1. / . 20.
^,
-. 1.

1 . 1. .

* 1 . . 1!.
( ^ / $
" ! 1 1*. 111 !
1 1 1 1. 2 ! , 1 . 21 , 1 1
1 1 - 1
250

, 11 1 1 !
! !, 1: 1 11 1.
1 , 111 ! 1 1:
1 ! . 1 ! 1 1
1 <1. 11 !11 1 . 1 1 <
! 1 . ! 1 .
21 $ 1 1. 2 12
1 1 1 1'
! . , 1 1 <.
1 8
!

,
, 1
15
11
:
100000

! 1
. 512
<1
51 :
1200

! !
1

:
1000

. 12

! 1
1
1
:
50000

! <1


081
1
05:
10000

. 512

1
1
!11,

, *

121

:
15000

. . <21 .
! 11 ! 1 1.
11 ! 20 ! 1 ! .
251

1 <

. . 2111
!1 1 1 ! 1. 1!1
.121 20 11 ! .

!1! 1-, 1.
! 1/ 1 15 !
! 1 1 1 2111 !
" 1" 1 !. !
21 " 1" !1 . 2,11
1 ! 60 , 1 1 75 .
1 1, 1 '. .
1 1 1 ! .
1 8 ".
1 ^ -,
11,

1500

12

120

12000*

1151
6*
66

7,1 . , , I 11 "
. 0\> ^ 1
^11 ^.
- ^ !

25

4368

21151

!1:

, . 1,

720

,
*

21181

30

22000
'

1*

3200

8
11

111: 5400
2 1 1 !, 6, 2160 2
, 3 1 , 3
252

&

2, 1 , ! 3
2 1 , 1 1
81 , . 1
, , 1 *, **, 11 (, \\, . _1, 1 1*, _1* , _1*
, 111_, 1, . _, 1*, 1,
, , _., , ,
1 . 1, . 1 11, ,
^, \1, 1.1, * .
811 1: 30, . * . _ 1 20
1,

: 27
1
1
! 1 . : 5106
1
42x11 462

5x11
55

.
54

74

189

27

.
2 20

86x20
1720

11

1 20

1,

130

.
25

.
52*

24

24

.
81, 6 3
15

20

6x9
54

616x3
1848

135
1
54

,
.
30
60

51 1
1 , 1 ., ! 1*, 1_ 1 1_ 30, 1
11 30, 1 1 * 30, . , * \<5, . 111 1
30, 11 1 30, . , 1 *_ 30, 1
1*, . 1 30, 1,
1 1 30
: 15
1
253

%1 <

11 7
20

:3069

38x20
760

12x11
132
,
1

20x11
220
,
51

2x9
18

467x3
1400
1

75
1

60

100

30

70

25

30

30
,

30

1
4

1
10

35

1
15

51
11*, 1^, , 1 , 1 1* 20, ^, 1 * . , 1
: 9
! 1
: 1400
1811

10x20
200

45

9x11
99

9x11
99

20
18
,
11

15

20

2x9
18
1,

40
!

242x3
732
1

18

20

18

18

81 >1**
*, 5 1, 1, 1, ,
*
: 6
#5. $ * . ^ 100
1$ , . . . $ $1: 100
254


! <_

1
: 1264

20
1

15x20
300
11

9x11
99
1

9x11
99

2x9
18
,
81

130x3

10

12
,
11

30

20

110

51

390
1

115

10

12

12

51 * $ 1 , * I 8"*
1 , *, , ,
1 . -, 1 1, 1 1, , 1
, . ^ -,
. 1 -, 1 1, 1 *, ,
1, , 1 , , , ',
, , 1 11, *, 81, 11 1,
, 1 , 1 1, 11, 1, 11
, &, ,
: 30
3
2
! 1 1
1
\

24x20
480
,

100

11

48x11
528
!

14x11
154
{

:2828
20

6x9
54

230x3
690

150

172

1
60

30

40
60
,
(
20

90

60

60

18

61

255

1
51 11 1^1
. \'
! !, ! , ! , ! ,
, , , , ,
, /, ! //, ^&, $\\ ,
1, , , &, ,
1 , , 11, 111, !
, , , , 11,
, 1, ! , / , ,
, ,
, : 36
1 $.
, 1 , 1, 1 , \ ^ .
, 1 , \ 11,
, , 1*, , ,
1 1* . -, , ! , ,
1 * . 1 , 1 1 30, 1 ,
1 , , 1 1 ,
1 . , 1, >, ,
, , , ,
1 11, 11 1.
30, . , .
11 1, . -, 1 *,
, , 1 1, ! 1,
, 1 , 1, 1 1*, 1 ,
, , 1, 1 . 1,
1 1, , , 11 ,
1, 2*, 1 , 1
1 . -, .1 30,
1 , 0. 1
30, 1 1 , 1 , 1 . 1,
& , 1 , , 1 , 1 , 1,
11 1, 1 1, ^. 28,
1, 1 , 1 1, 1,
. \\(\111, , 1 , 1, 11 1,
. 1, . 1 30
: 78
4
1
256


! 1 1 2 :

305 20
6100

200x11
2200

80x11
880

50x9
450
1

18035

20

2000 3
2
6000
60

,
-
. 1

. 4

380

290
1

61

100

152
,

152
,

152

152
!

11

37

150

\
&4
20

350

1
72
1

120

150

#5. ^ I , * . 5
1 20 , .
51 , 05, 1 1
, 11 . 2 , , ,
, 1* .1, 1 1, / **, 1
, !
81, 1 , 1 * . 1, 1, 1
** . , 1, 1 1, 1! , 1 1,
. 1 1, 1 |*, , 1

1, 11<5 . 1 , ^
: 23
1
1
: 5046
! 111 1101

58x20
1160

17x11
187

*
1
30

81
23

42

21

31x11
331

!
,
42

1
8

3x9
27

900x3

2
30

2700

131

30
81
!
15
21
60

1
105
42
,

50

257

^ <

51
1, 1 . , !
, 1 1, ! 11, 1 , , .
. .1 1, , , 1 ,
1, 1 1., 1 , 11 , 1 *,
*, 1 1, 1> , .
1 1, , 1 , , 1, 1
, , 1 , 1, , 1
1', 1 , 11, . .
!, 1 1.1, 1 , . 1,
11, . [] ! , *,
1 , .1* . 1, 1. 1
. . 100, 11 11 . 1 81, 1,
*. 1, 211* * . 1 . 50,
11** . 50, 1, 11, 1&,

: 49
! 2
1
1

199 20

72x11
792

3980

150
100
, 1,

150

150

258

1 11 2

:11576
1

45x11

22x9

495

198

7*
1 .
20

94
1

2x20
40

600
50
1
!- -
2,

100
,

150

1200 3
3600
,

235

370

50

!"
60
94
< 1:
. 1. 6
3 0

94
1
941, 11 , ! , 1
1**
8.
. [ [ ^ . $,%, 1 & $. 1
I , . \>1 .
, , 1, . 1 .
$11 1, . > ( 1.1
& . >&.
$1. , $ 1 $1 I
.
51 *
> 1, 1, 1
: 3
1 1
050
20
1
8x11
5x9
20x20
13x11
88
45
400
143

13

,
51
30

,: 825

20

15

, 1,

94

15

150

1
13

021

" 4

12x3
36

51 51
1, 1, 1 *, - ,
*, 21*, , 1 , 1 , 1
1, 1 , 1 *, 1, 1> 1,
, * 11$, >* , ,
11 1, 1 511*, , 1 , .
1 1 30, 1 %, 08.1
30, 1, 1 - , , 1 ,
: 27
#
259

^ (
! 1 1 ! 2 : 5401

111x20
2220

1
59x11
649

81

90

65
54

11x11
121

52

54

90

20

2x9
18

500x3
1500

5
45
"8-6
90
,
1
1,
2 20
15

,
11
60

135
1
54

21
1
27

<1:
(3 6
30

11*, . . . 1, 112
. 81 ! 1 . 81 11 75
1 ! 1 . 1 *.
1$ ($ (^ $1 8(
1, 1, 1,
$ $( $. $ . $ $
$1 ($ 1 $( $
$ $. $ ( $ $(
$ $ 1 $1 $ ($ 1$$ $((
, $ & $. (
\( $ $( ,
{(.
$111 (^ $1 8(
* 1, , , 12
8. $ ^ 1 ^. $($
$(1 ( (1 $ $1, $
& ( .
1 $( $( $ (. 8,
$( $ $(1 1 (
(, ( ( $ 1$
$1 .
260

&
51
*, 11 *, , 1
1 * 20, !*, , , 1
.21*, 1, 1
: 10
! ! 1 ! : 2126

36x20
720

\
17x11
187

13

50

20

3 30

20

18x11
198

10
,

25

20

2x9
18

200x3
600

1
15

20

021

! 10

60

54
1
30
,

1,
15

30

81
1 :, , , , 1 11, 1.
, *, 1 ., , 1,
* . ! 30, , , 1 :,
*, . , . 1> 1 30
: 17
! 1 1 8. : 4000

78x20
1560

1
43x11
473

6x11
66

20

43

85

37

14

5 50

,
1,
13

109
1
24

34

2x9 18

380x3
1140

80

5 75
1:
!

6
30

54

1. 112 , 1 21
11 30 . 1 !.

261

1 <

1 . . 1 1 .
^1. 1 ^ 1 1. 12 ,
1! 30 1
. 1 .
$111 & ^. $1 1$1
1 , 1, 1, 1:
.
8. $ 11 . I $( $
$(1 ( . $% $1, $1 $
( & > ( &.
1 $( I $ (. 8,
$ $( 1$ $( (
(* (, (
$1, 1$ $ &(.
51 $ 8,
1, *, 1 1, , ,
, , ^ 1, 1. 1 30, 1
, 1 1, , 2 , 11^/, ^
: 15
! 1 11 : 2157

32x20
640

1
11x11
121

27

80
1 1
15
32

30

18x11
198

43

32

20

7x9
63

205x3
615

,
8<1
120

1
6

1
32

20

(
30
^
32
,
1,
15

51 $ , ( (
21, 1 1, , 1
1., 11, 1., 11 1, 1
\ , 1 11 11, 1 ,
1, * 1 11, 11 !1, 1 1
11, *, 11, 1/?/, *, ^
262

&

:
18
1
1
1 ! 1 ! : 4500

90x20
1800

1
17x11
187

53x11
583

1 . 2
66*

36
36
1,
1
180
36

130

36

20

27x9
243

200x3
600

!
90

20
36
,

! 50 1,
15
50

51
, . . 1 $1
, 1>1, 1 08. , 1 1 08. , 1 11, *, 1
/*, ^ 1, 1 1'*, &[&, ^
: 10
1
7558

90x20
1800

17
14
2
30

1
9x11
99

9x11
99

20

5x9
45

72x3
216
,

50

45

30

!
15

16

15

14

1,

15
1
14

12

263

81 , .1 1 &
. !, 1 *, 1:,
1, , :1, 1 1, 1>, ,
1*, 1 <, 1/?7
: 12
: 2450

64x20
1280

1
21x11
231

22

21
1
22

22

080

20x11
220

15

14

20

5x9
45

107x3
321

!,

20*

25

60

10

1 2
30

60
1
22
,
1,
20

81 , 1 1 $1 &
1, 1 1, 1 *, 1 . !
1, 1

: 5

12x20
240

25
8

1 :
46
20


7x9
13x11
5x11
63
143
55

24
1 8

14

!
6

85x3
255

34

1 3
45

,
1,
8

8
1
8

51 ^ * 1 1 $1
1 1, 1 *, 1, ! 11, 1 (1!) . , 1 , . 1 . ( 20,
1, .
: 10

264


* 1 1 1 : 2012

45x20
900
81
8

10

1
20x11
220
81
34

19x11
209

16

20

20
10x9
90

1 ,
15

55
1
20

10

10

100x3
300

15

50

15
,

1,
13

21
21 ! , *, 1 1>*, 51.
<1 1 12 ! , / 1 200 1
, 1 .
#81 ,] & . & $1.
81 ^ 5 .*
, 1 . ,
. , * ,
: 5
! 1 ( 1 : 1400
\
8x11
88

13x11
143

20
6x9
63

25

10

10

10

12

20

40x20
800

10

10

VI

44x3
132

65

81 1, "{ $1
, 1 1*, 1 ^, , (1!)

: 5
265

1 1

: 978

23x20
460

1
3x11
33

7x11
77

6
15

1256

18
18

20

5x9
45

34x3
104

!
1 15

1/2
,
81
32

6
1
6

2,
1 1 . ! 121 ,

: 200

5x20
100

\
2x11
22

10

4x11
44

1, 5
5

1
4

1'
4

51 ^5
1 1, , 1, 1 . 1
, ^, 1, 1, , *,
, , 1 . 1,
** , 1 1:* . 1, 1 ,
, (1, 1 , 1 ^, *,
, 1 , ^, 17, 1
: 25
!: 3283

55x20
1100

\
34x11
374


,
1

1 () 46
30

266

46

14

32x11
352

20

5x9
45

225x3

675
,

170

115

20
66

23
4

!
-
2
1
30
46

&

2
1 1, . 11 . 1-
<1 !
!, : 50
21
*. 1 1 1 .
1 1 121 , .
, . 4.1 1 11.
1, . 2. 1 1. \ 1 1 *.
81
1 11, 1 1, 1 1*, ! , !,
, 1, 1 *1, 1 , 1 1*,
. , 1 ^, *,
1

: 13
! 1
!: 3293

90x20
1800

1
20x11
220

26x11
286

20

127

26

20

10x9
90

90x3
270

30

1
26

<1
90

<1
15

27

,
1,
19

65
26

2
60

1
26

1
30

30

51 811, 11 . 1
!1 01, , 1 1, , 1, 1
1, 1*, 11, *, , .
*, ,

: 13
267

1)
! 1 ! : 3600

80x20
1600
51

55

1
30x11
330

17

28

22

18

080

20

21x11
221

24x9
216

200x3
600

18

65

55*

25

30

70
1
28

, 1 2
60
1,
18

51 , 1 12 1 811
1 1, , 1 , 1 , 1 1
1 , , 1> ^
: 7
! ! 1 ! : 3123

80x20
1600


20x11
220
27

55
14

35

14

080

20

15x11
165

20x9
180

200x3
600

1,

18

1/2

30

2 30

10

!
15

14

1,
15

40

15

30

*
. 8. 51.
. 11 1 12 , 51 111
130 15 (.
#$1 1
81 7,01
1, 1 , ! , , 1 11*,
!, , , 1 &, 1 ,
268

&

11, . 1, 1,
*, , , 1, , 11,
, 1 , , 1 :*, ,
1/, 1 11, 1 116*, 1 *, 1 , ,
, 1 , 1 , 1 , *,
. 11 1*, 11 1, , .<
11* 40*, 1&*, 1, 1, 11,
1 1, 1, , 1 , ^,
^
: 46
3
! 1 \ : 8134

100 20
2000

1
80x11
880

,
1
90

81

50x11
550

40x9
460

1000 3
3000

225

, 1

2
30

!-
2
30

50

90

90

,
1,
15

60

15

080

214

90

90
15
35

20

#5. - .
/
81 \1
1 1,
# /1 $ ,

#1 1 * . ,
;*, 1 1*, 1, 1, ,
*
: 9
269

. .

! ! ( 1 : 1649

15x20
300

1
5x11
55

15x11
165

3x9
27

20

240x3
720

45

45

1
18

80

15

1/2

55

15

1 ,
1,
15

20

15

40

18

18

14

15

1
1-. 1 1. !1 . 1
( . 21 1 011 2 .
1- ! 1111:.
1 . 1 11 <. 21 1 1 !
1 ! , 1
. 1-. - .
5. ! ! 1 ! ! 1
! . 1. 121 !
<: .
#. ( 1 $1
51 I
, 51 , 1 65, 1, 1 1, ! 11, 1, 1, 1 81 /
, 51, ,
, : 12
876

25x20
500

\ .
4x11
44

30

15
1
24

270

28

2x11
22

24

11

60

50

24

44

.
81 , .
1 11
! ! !81 1 1 : 500

17x20
340

2
, 1,

1
3x11
33
1
2

1 15

080

1 11

(!)
30

44

1/2

10

20

81 , . ^
^
1 11 (:!): 265

70x20
140

1
4x11
44

3x11
33
1
2

2x9
18

, 1.
17

81 2, . 21
! ! 1 : 300
# 1 1 \^1.
81 ^, , . 21
, ! , , , 1 $1,
1 , ^, 1 , 1 , #8,
. , : 8 ,
: 3 ! ! 111 1 : 1907

50x20
1000

\
19x11
209

1
22

22

36

30

16x11
176
22
1
154

20

15x9
135

30

55
, 1,

16

271

>. <

^ / 2
51 \1, . $.
1, *, , ^ .

, 1, , 1 1, , ^,
, 1 , , 11$, 1,
$1, 1 //, ;*, /,
: 18
1
! ! 1 : 3700

100 20
2000

\ &
20x11
220

35x11
385

31

36

90

1
36

37

36

36

20

18x9
162

38

20

150x3
450
,

60

20
1 1
15
,

1,
18

30

51 %, . $.
1, 1 , 1,
#] .$
: 4
! ! 1 : 2000

50x20
1000
1
8

120


6x11
66

13x11
144

20
,

51

1,
17

20

4x9
36
,
51
145

52x3
156

1
108

105

51 1, . $.
, , 1. *, 1> *,
11
272

&

: 5
! 1 ! : 1535

30x20
600

1
8x11
88

51
10

080

20

10x11
110

2x9
18

90x3
270

25

25

59
,
1,
14

55

10

10

10

021

15

101

50

81 2, 5 * / 51*
, 1, 1 11*, ,
1, , 11 , 1 , 1 , , 1
12, , 1, 1 1
: 16
1 .. : 5000

139x20
2780

32

1
21x11 231

30

81

280

32

50x11
550
121

2 30

74

20

31x9
279
,

75

162x3
486

021

1,
61

..
25
1
32

32

< 30

30

51 , . $.
, , 1-, 1, 1 .* .
11 ., , , 1' , , 1
1
: 8
1
273

! 1 \ ! : 1714

31 20
620

\
18x11
198

16x11
176

16

40

16

68

28

16

20

18x9
162

45
,

1,
9

75x3
225

1 15

!
20

20
1
16

15

7,1
21**. . 1. 1
, 1 1. 60 1. .,
.
#<1 1 $8& 1

^1
51 *, 1 , 1 $. 1
* 1, , 1 11,1 , 11
, 11 ^, ( , 11**, ^
: 7
! 1
1
! \ 11 : 1700

37x20
740

\
13x11
143

30

30

14

23

11

14

30

14

30

274

14x11
154

20

3x9
27
81

69
,
1 11

1
1 30

1
140

10

60x3
180
1
14

021

<1 10

&

81 , . 1 1 $1
1 111, 1 , ]& , , ! 1, 11,
1\1, 11 , 1, 1 , 1 11**, 1 , *
1, * . 11 1, 1,
11*, 1, /1, 1
: 19
(! 1 :
, ! ! 11,
, &: 4
, : 19
! ! 1 !1 : 5124

63x20
1260

70
1

1
53x11
583

20

28x11
308
1,

1
9

330x3
990
11

95
,

30
1

1
40

2
30

30
,

100

<
1400

38

60

175

38

38

1,

30

20

. 1 . 81. 1 ,
! 11 1! .121 50 1 !, 1 <1:1
.
#/ 1$.
7,1
1 1. . 1. , 1
1! 50 11 !, 1 .
# .
51 , 11 1^ $1
, * , , , * , 1
*, 1* *, 1 , 11
: 9
275

! 1 11 : 1500

30x20
600


9x11
99

12x11
132

19

1
0,5
10

100x3
300

45

28

1
15

81

93
1
18

1
18

18
,
1
7

20

080

20

10

021

1
12

18

30

10

51 , . 11 1 $1
, *, 1* , *, ,
1* 1 20, \, *, 1 *, 2,
*, , 1 , . , 1
100
: 13
! 1 / : 2245

50x20
1000


17 11
187

19x11
209

20

65
1 1
15

54

33

26

16

160

12

,
1 13

1
26

15

1
26

021

1 20

19

90x3
270

60

26

51 , . ( $. 11
1 1, *, 1 1, 1 1, *,
1, 1 11 ^
: 7
276

&
: 1926

55x20
1100

1
12x11
132

17x11
187

4x9
36

25

47

14

15

30
,
1,
9

45

1
9

1
14

20

80

214

14

1
1 20

20

60x3
180

15

81 , . . 11
1 , 1*, 1 , - ^, , 1.
1, 11, , 1 , 1 , , 1,

: 12 1
: 3127

97x20
1940


12x11
132

27x11
297

20

19

1
1 20

24

60
1
24

122

69

24

30

1
15

60

2
30

,
1 13

1
24

19

40

50x3
150

15

51 , . $. 1^
1 , 1,, :1 111*, 1* , 1 ,
1 , 1, , , , 1 1,
, *, , ,
&1
: 14
!1 1
277

: 3602

103 20
2060

70
1
28

1
23x11
253

26x11
286

9x9
81

20

1
2,5
50

60x3
180

150

69

28

20
,
1 15

165

28
20

21
!
15

22

28

28

81 * . $. 11
30, , , ,
, 1, , . , 1, 20,

#1 & *
1* ^, *
: 10 1 !:
2450

55x20
1100

1
32x11
352

55

1
55

168
1
22

132

22

25

25x11
275

20

13x9
117
2
30

22

1
1,5
35

30x3
150

250

22
,
1,

16

(1
25

140

51 , \ , . $.
811, 11, , * -*,
$&, *, , , 11 , 1
, ! * 1 20,18 , , 1> ,
278

<1

1 , 1,/?/, 11, , ,
. , &1, 11 .1
: 21
! 1
: 3964

80x20
1600

1
24x11
264

29x11
319

8x9
72

268x3
804

! 2
60

20
,
1 19

40

22

172
1
20

60

102

40

50

40

20

100
,

120
21

30

81 , . &.
1 11, 1 *, ^, 1 1,
*, . , 1
: 6
1748

40x20
800

1
8x11
88

81
12

30

59

12

20
,
1 10

30

1
8

080

44x11
444

26

15

12

30

12

20

4x9
36

4
40

87x3
261

81 1^ 5 1 *, . .
1 , , 1* 1, 1 1, 1* 1,
, 11 , 1, 20, 1 &\, , 1
, , 1 , 20, 11, 11 , 1*, 1
, 12 *, 1, 1 , 1 , 1
# 1
279

# ! < ! ^, 1

: 21
1 1:
!: 5000

140 20
2800

1
66x11
726

113

59

1
28

60

160

18x11
198

3
45
1
28

20

7x9
63

105x3
315

40

28

,
1,
28

35

95
,

115

31

11

# "8. 1 " ! &


^ 1/( 13.

12 51 , * *
#1 1
$ 1 . 81, 1.1 . >!1 1 I
, . 1 I 1
! . ,
. 21 1 . >11 1 , .
\ .
11^1 . I 11.
II > .
51
51 . 51 1 1 * 21.
# .
1*, 1, , 1 1

: 4
.

280

!: 1350

36x20
720

1
4x11
44

6x11
66

20
25(!)
10

1,

25

68

48

11

!
38

16

28

81
30

120

110

^ , . 1
51 , \
1 , 1, * 11, 1 , 20,
11 1, ^ 1*, 11 /*, **,
1, 1, 1 ^, 1 ., 1, 1 1*, 1 ** , 1, 1 , 1 **, **,
, 1 *, , *,
: 22
< 1
1
: 4167

94x20
1880

,
46

100

20

1
14x11
154

50x11
550

110
1

185

44

90

44

90

20
8x9
73

2 40

72

5 75

21

25

44

150x3
450

11
,
40
1 26

81 8$1 1 2,10*, . (
$1
1, 1 1, , 1, 1 ,
, ^, *, , ! , !
281

, 1 *, 1, ', 1 , 1,
.1*, 1 , , 1
: 20
: 3000

49x20
980

1
18x11
198

44x11
484

20

9x9
81

1
38
75

,
95

99

1
193
38

52 38

46

41

1
<' 2x20
40

83x3
249

5
75

!:
1

1
30

,
1 44

38

60

70

81 05(, \ 1, 1 #
. 1
1, 11 1. 11 *, {, ^,
1 *, , 1 , * *, ^ &,
1, , 1 , , 1, .$1,
: 16 !:
3391

103 20
2060
^
,
28

60

30

282

1
9x11
99

701
28

25

39x11
429

155
28

35

1
20

44x3
132

3 45

25

20

2x9
18

43

28

25

1
7

29

&

81 1, . 1 , . $1
# 1^

: 580

20x20
400

\
8x11
88

7x11
77

15

51 & 1*, . .
1 1, 1, 11,1 :*, 1
: 6 : 1593

30x20
600

1
4x11
44

14x11
154

20

19

100x3
300

2
30

30
,

30

106

1;
8

12

12
(
15
, 1,

18

15

150

10

10

20

81 1*, . .
111, 1^ , 1 *, ^ , . 12
: 4 1: 875

15x20
300

1 2
13x11
143

8x11
88

20

2x9
18

1
1
20

35x3
105

15

10

24
, 1,

6
,
!
60

1 15

10

40
6

283

Drugi dio

Selo Zabragovci s Bankoviem* i trnim badom tepanaurom u sp. selu


# pr. dematu sp. kneza
ura Crnovi*, Dijanu* ^kovi, Marko n, n Tomaevi*primiur, Itvan n,
Mihal Marko, Bla Ili, Bla Mili* vojnuk
kua: 8
prihod: iyZ5
penica
36x20
720

jeam i ra
15x11 165

proso
25x11
275

zob
4x9
36

lea i grah
1
20

vino
69x3
207

sijeno

bostan

svinje

konice

vodenica 1
15

40
tapija
25

16
baduhava
55

123

20

lan

poljaina

16
enjak, luk,
kupus
30

16

voe

boina
daa
15

16

bavarina
15

ovarina
110

Selo Mala Vrhovina * (A^^^M), pr. dematu sp. kneza Matijaa


Bla Martin, ura Mihal, a n, Martin Ivani*, Iva Busi*, Fela* Busi*,
ura**
Dnhod: 1756
penica
45x20
900
vino
66x3
198
konice
19
voe
12

jeam i ra
9x11
99

proso
17x11
187

zob
7x9
63

lea i grah
1
20

bostan

sijeno

tapija

svinje

30

10

12
vodenica
2 30
boina
daa
9

baduhava
40
bavarina
15

67

lan

poljaina

12
enjak, luk,
kupus
9

12
ovarina
12

Selo Migalovci, pr. dematu kneza Matijaa iz sela Pake


Petra ni, Petar Matak, Andrija, tekli, Marko* a, ura Petar, Petrii*
Matak, ura Karai*, udovica Ivaka, Paval Lakui*, Martin kova
kua: 9
284

Grada
udovica 1
prihod: 1400
penica
25x20

jeam i ra
8x11

proso
20x11

zob 1

grah 1

500
vino
44x3

88
bostan

220
sijeno

9
tapija

20
svinje

134
konice

45
baduhava

30
lan

67
poljaina

46

18
vodenice
3
45

60

18

18

voe

enjak, luk,

bavarina

ovarina

18

kupus
14

15

30

boina
daa
15

Selo Caglin, pr. dematu kneza Mikloa u selu H


Lovra Starini*, Petar Starini*, Miklo* Martin, ura n, Itvan Iva, ura
Zjai, Petar Starini* Ivani Mika, Toma Gsac, Itvan nj Marko Zjai, Petar Ili,
Vui Matija, Mihal Vladui, Bla Grgi*, Ivak Grgi*, Matija Dra-gaevi,
Matija Ivak, Mata Bla, Ferenac Ivko* Ivani Andrija, batina Mihala n, pos.
Ahmed i Nasuh, Petar ai, Toma Suboti*, Petar Stipanovi, Imra Iva, udova
iva*
kua: 26
udovica 1
prihod: 6000
penica
160x20
3200

jeam i ra
33x11
363

proso
50x11
550

zob
25x9
135

lea i grah 2
40

bostan
54

sijeno
135

svinje

konice

tapija

baduhava,
svadbarina
220

250
lan
54

69
poljaina
54

boina
daa
15

bavarina

vino
200x3
600
vodenica 1
15

50
voe
54
ovarina
100

enjak, luk
13

kupus
21

60

285

Drugi dio

Zemlja aglinske crkve


Spomenute su parcele bile prazne i izvan deftera. Stekavi pravo na tapiju,
Ahraed hAbdi platio je Riznici 50 aki tapijske pristojbe pa je upisano na njega.
# daje svoju desetinu
Selo Vojvodina Vas, mezra * sela Caglin
Matija Toma, Petar* , Vala Mika, Itvanprilac, Mika Radii, Petar
Lui, Mihal Radoevi
kua: 7
prihod: 1625
penica
30x20
600

jeam i ra
7x 11
77

proso
14x11
154

vino
142 x 3
426

bostan
14

sijeno
35

lan

poljaina
14

voe

konice
58

svinje

14
enjak, luk
4

kupus

14
baduhava, svadbarina 20

119
boina
daa
9

zob 1
9

lea i grah 1
20

13
bavarina
15

ovarina
15

NAHIJA GRANICA, pr. Poegi


Selo Konuinci*; pr. dematu kneza Mikloa
Matija Bartol, Mihal, primiur, Iva Ferenac, urak Matija, Ferenac ^kovi,
Mihal Martin, n udovica, Kata udovica, H udovica, Miklo knez, Matko
Margareti*, Dora udovica
kua: 7
udovica 4
knez 1
286

Graa

prihod: 2000
penica
30x20
600

jeam i ra
23x11
252

proso
18x11
198

vino
160x3
480

bostan

sijeno
35

tapija
20

14
baduhava,
svadbarina
45

enjak, luk

kupus

14

17

zob 1
9

lea i grah
1
20

svinje

konice

100

47
voe
24

lan

poljaina

13
boina
daa
10

14
bavarina

ovarina

15

160

Selo Melinac * s mezrom Crena * pr. dl. sp. kneza Mikloa


Toma si, Grgur n, Ivanis Habjan, Matak &, Vuk ura, Toma n, Matija
Andrija
kua: 7
prihod: 16/
penica
38x20
760

jeam i ra
10x11
110

proso
40x11
440

zob 1
9

bostan

sijeno
25

svinje
53

konice
45

tapija
35

14
baduhava,
svadbarina
50

lan
24

poljaina
24

voe
24

enjak, luk

kupus

bavarina
15

ovarina

35

28

boina
daa
10

vino
47x3
141

lea i grah
1
20

30

Selo Cenkova, pr. d. kneza Mikloa iz sela Konuinci*


Petar Vladisavic, Ilija Mati*, H a, Petar Matu* H, Ivanis Radonja*, Gal
prilac, # stanuje u selu ~&vanovci topr. akovu. Zabiljeeno u defter.
n
prilac,
# stanuje u selu Galievac * to pr. akovu. Zabiljeeno u defter.
Katalena* udovica
kua: 7
udovica 1
287

Drugi dio

prihod: 947
penica
20x20
400

jeam i ra
4x11
44

proso
7x11
77

zob
4x9
36

lea i grah
1
20

svinje

konice

sijeno
25

vodenice 2
30

103
tapija
10

36
lan
10

baduhava,
svadbarina
25

bostan
15

poljaina
20

voe
20

kupus

ovarina
12

boina
daa
8

enjak, luk
5

11

Selo ebokovci, pr. dematu kneza Mikloa iz sela Konuinci *


Paval Vladui*, Marko a, ura ni, batina: Matu Grabui*, pos.
stanovnici sela
kua: 4
prihod: 599
penica
10x20
200

jeam i ra
2x11
22

proso
3x11
33

konice

svinje
27

sijeno

voe

30
lan
28

44
poljaina 8

18
bavarina

ovarina

15

49

zob 1
9

vino
15x3
45

baduhava,
svadbarina
35

bostan
28

enjak,
luk
23

kupus
23

boina
daa
4

Selo Trbunjak, pr. d. kneza Mike iz sela Konuinci *


Ivani ni, tefan D^i, Toma K, ura Pavli*, Paval ni, tapija 30, Petra ai,
Petar Paval,primiur, Iva Ki, Petar Dijanovi*, Itvan Andrija
kua: 10
288

Graa

prihod: 2800
penica
71x20
1620

jeam i ra
15x11
165

proso
24x11
264

zob
2 18

vino
91x3
273

bostan
22

sijeno
55

svinje
81

konice
32

tapija
30

baduhava,
svadbarina
60

vodenica 1
15

lan
22

poljaina
22

voe
22

enjak, luk 5

kupus

ovarina

15

30

boina
daa
15

Selo Tulinovci, s mezrom Svilkovci*, pr. dematu sp. kneza Mike


#Stanovnici sp. sela te sela po imenu Caglin, Gradac, Trbunjak, Kuniinci i a
dre derbent u Caglinu na javnom putu koji ide od Podgoraa u Poegu,da bi ga
uvali od lupeke kopiladi. Zbog obveze koju su preuzeli prethodni su im
zapovjednici i kadije izdali potvrde o imunitetu. Dok uredno plaaju carsku diziju
i a, te spahijsku serijatsku desetinu i obiajne dabine, upisani su u defter s
imunitetom od avariza, tekjalifa i danka u krvi.
Ivan Radivi*, Matijaprimiur, Filip Marko, Mika Ivani
kua: 4
prihod: 1500
penica
25x20
500

jeam i ra
13x11
143

proso
18 x 11
198

zob
15x5(!)
135

vino
120x3
260

bostan
8

sijeno
20

svinje
22

konice
12

tapija
20

baduhava,
svadbarina
30

lan
8

poljaina 8

voe 8

boina
daa
5

enjak,
luk
5

kupus 3

ovarina 6

289

Drugi dio

Selo Koreac, pr. dematu sp. kneza Mikloa


Dijanu Matko, Mihal Valkovi, Andrija Galui*, Andrija E, Matija K,
Mihal
kua: 6
prihod: 1500
penica
35x20
700

jeam i ra
6x11
66

proso
11x11
121

bostan
12

sijeno
30

svinje
123

tapija
10

konice
116

baduhava,
svadbarina
100

lan
12

poljaina

voe

enjak,
luk
3

kupus

boina
daa
8

14

zob 1
9

12

12
bavarina

vino
22x3
66

ovarina

15

40

Selo Grazdi, pr. dematu sp. kneza Mikloa


Filip Martin, Grgur Ivani, ura Mika, Valak** Ladari*, Jakob Iva,
ivko Milovan*, Bla Ivkovi, Mihal urii
kua: 8
prihod: 3000
penica
100 x 20
2000

jeam i ra
10x11
110

proso
20x11
220

zob
5x9
45

vino
50x3
150

bostan
16

sijeno
40

svinje
55

konice
34

tapija
60

baduhava

lan

poljaina

voe

16

16

enjak,
luk
6

130
kupus 6

290

16
boina
daa
5

bavarina

ovarina

15

60

Graa

IFTLUCI KAE POEGA


Livada
Mehmed, aga tvrave Poega, blizu Orljave,
prihod od uura: 30
Zemlja
Crkve "Sveti Duha", blizu varoi Poega, s vodenicom sp. crkve blizu
Velike. Zemlje sp. crkve priblino odgovaraju jednome plugu, a ima i neto
livade te na njoj* dva mlina na vodi Velika. U nevjerniko vrijeme posjedovali
su je sveenici. Blizu sp. crkvene zemlje ima i neto povrtnjaka uz Orljavu. U
starom su defteru sp. zemlja i mlinovi povjereni nekom Hasan-agi. On je kao
posjednik sp. zemlju i livadu prodao nekom odabai Mustafi, a povrtnjak i
mlinove nekom ehaji Bajazitu. Taj je sp. mlinove popravio tako da ih je nastalo
pet. Zatim je sp. ehaja Bajazit umro, a sp. su mlinovi i povrtnjak preneseni na
njegova sina Alija. Budui da se na utvreni nain nalaze u njegovu posjedu, u
novi je defter zavedeno na njegovo ime.
prihod: 397
penica

jeam i ra

proso

6x20
120
sijeno

2x11
22
vodenice
5

5x11
55
bostan

20

150

20

Livada
Katib Mehmed sin hamamdije, sada je dri Mehmed sin Nasuhov temeljem sudske potvrde.
prihod: 40
Ciftluk
Ahmed, Ali i Jakub. U gr. varoi Poega. U nevjerniko su vrijeme te
zemlje drali kafiri po imenu Petar, a i n.
prihod: 245
penica
9x20
180

jeam i ra
2 22

proso
2x11
22

sijeno
10

291

Drugi dio

Ciftluk
Mehmed b Junus ehaja. U gr. varoi Poega. U nevjerniko vrijeme te su
batine drali kafiri po imenu Jovan, , Petri* i Vuk Peja**. Sp. su zemlje u
starom defteru povjerene njegovu ocu Junusu ehaji. Sp. je Junus ehaja umro,
ove su zemlje prenesene na ime njegovih sinova Mehmeda i Ahmeda. Potom je
umro reeni Ahmed, pa nakon to je gospodar zemlje dao tapiju sp. Meh-medu i
ona se nala u njegovu posjedu, u novije defter upisano na njegovo ime.
prihod: 462
penica
10x20
200

jeam i ra
8x11
88

zob
2 18

proso
5x11
55

vodenice
4
120

lan
4

sijeno
10

Livada
Ali-aga, blizu varoi Poega. To je zemljite izmeu Orljave i mosta koji je
na njoj podigao Kurd vojvoda.
prihod: 194
jeam i ra
2 22

penica
6x20
120

proso
3x11
33

sijeno
20

Ciftluk
a

u selu Frkljevci i Pleternik. U nevjerniko vrijeme tu su zemlju posjedovali


kafiri po imenu Ivani, D i **. Sp. je zemlja u starom defteru povjerena nekom
ahmanu. Kao posjednik prodao ju je nekom usta14 Petriju*. Taj ju je pak Petri
prodao sp. n. Budui da je posjeduje sudskim rjeenjem, u novi je defter zavedeno
na njegovo ime.
prihod: 300
penica

jeam i ra

proso

sijeno

lan

vodenice

10x20
200

2
22

1
11

2
60

Ciftluk
Hamamdi Memi u selu Frkljevci. To je izgon po imenu Ceran* koji je u
nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu Martin.
prihod: 149
penica

jeam i ra

proso

sijeno

5x20
100

2
22

2
22

Ako vrijedi ovakvo itanje, onda znai "majstoru, kvalificiranom obrtniku".

292

Grada

iftluk
Ali b Mustafa, Pervane b Abdullah i Ali b Sirmerd. Selo urak, zemlja
pribline veliine tri batine. U starom defteru sp. je zemlja bila povjerena nekom
Kenan-agi. Sp. je Kenan-aga n n n prodao Mehmed-agi Isfendijarovu i Muradu
Abdullahovu. Mehmed-aga je opet svoj dio prodao osobama po imenu Aliju i
Muradu, sinovima irmerda. Murad irmerdov je pak prodao svoj udjel osobama
po imenu Pervane i Ali, a Murad Abdullahov nestao je dugorono, bez djece, pa je
njegov dio ostao bez posjednika. Sada su sp. Pervane i Ali stekavi pravo na tapiju
Riznici platili 50 aki tapijske pristojbe pa je uvedeno u novi defter na utvreni
nain na njihovo ime.
Ali b Mustafa, Pervane Abdullah, Ali Sirmerd
prihod: 910
penica
18x20
360
lan 6

jeam i ra
16x11
176
poljaina 6

proso
13x11
143
voe 6

zob
2x9
18
zemljarina
66

sijeno
85
1/2 baduhave
14

ovarina
30

iftluk
Matija v Radoja, Ivan v ure i Matija v Radosav blizu Kaptola na mezri
Komarevci. To su batine koje su u nevjerniko vrijeme posjedovali kafiri po
imenu Kljuarica**, a Maruevi i Mika H. Taje zemlja u starom defteru bila
zapisana na ime stanovitog zaima Kenan-age. Ovaj ju je Kenan-aga H prodao
nekom Mehmed-agi Isfendijarovu i Muradu Abdullahovu, a sp. Mehmed svoj pak
dio reenim zimijama Matiji, Ivanu i Matijau. Sp. je Murad bez djece netragom
nestao, te je njegov dio ostao bez posjednika. Stekavi pravo na tapiju sp. su
zimije Riznici platili 100 aki tapijske pristojbe pa je u novi defter uneseno na
njihovo ime.
Matija Radoja, Ivan ure, Matija Radosav
kue: 3
Stanovnici sp. iftluka koji obrauju zemlju
Veli Hasan, Ferhad n, Memi Husein
# Spomenuta se trojica nefera nalaze kao stanovnici na ovom iftluku. Zemlja
koju posjeduju u defteru je zapisana na njih. Svoju desetinu plaaju gospodaru
zemlje.
293

Drugi dio
prihod: 614
penica
5x20
100

jeam i ra
8x11
88

proso
5x11
55

zob
12x9
108

sijeno

bostan

vino
5 15

35

lan

ovarina
5

poljaina

voe

12
konice
25

12

12

12
vodenice 2
30

enjak i
luk, kupus
10

zemljarina

baduhava svadbarina

66

14

15

iftluk
Ibrahim b ejh Sinan. Blizu Kaptola, mezre po imenu Donja G i KOPA
Anovci. Spomenuta je zemlja u starom defteru zapisana nekom Muradagi.Taj je Murad-aga kao posjednik umro, pa je izvren prijenos na njegovog
sina Mehmeda. Ovaj je pak Mehmed to prodao sp. Ibrahimu. Budui da je on
u posjedu, u novi je defter uvedeno na njegovo ime.
prihod: 659
penica
15x20
300
vodenica 1
15

jeam i ra
17x11
187

proso
4x11
44

zob
2x11

ovarina

svadbarina

baduhava

10

30

30

ism

sijeno
25

Mezra
Selce, blizu Straemana. Sp. je mezra u starom defteru bila zavedena na
ime nekog Murad-age. Ovaj je Murad-aga kao posjednik umro, pa je prenijeta
na njegova sina Mehmeda. Taj ju je Mehmed opet prodao nekom Ahmedu i
Kejvanu. Budui da je u njihovu posjedu, u novi je defter upisana na njihovo
ime.
prihod: 444
penica
13x20
260

jeam i ra
6x11
66

proso
5x11
55

zob
5x9
45

sijeno

bostan 6

10

Ciftluk
Ibrahim b Jusuf. Blizu Kaptola. To je batina uraja* Lonaria koju je u
nevjerniko vrijeme posjedovao Sveti* Ivani. Spomenuta je zemlja u starom
defteru povjerena ovom Ibrahimu. Sada je opet na utvreni nain u novi defter
zavedeno na njegovo ime.
294

Grada

prihod: 351
penica
11x20
220

jeam i ra
3x11
33

proso
2 22

sijeno

vinogradi
25

vodenica 1
30

15
lan
2

poljaina
2

bostan
2

iftluk
Mehmed v Ali-aga. U gr. sela Kaptol. To je zemlja koju su u nevjerniko
vrijeme posjedovali kafiri po imenu Mikula, Petra* i uria*. Sp. je zemlja u
starom defteru bila upisana na ime reenoga Mehmeda i njegova brata Balija.
Ovaj je Bali umro bez djece. Budui da je tapiju na njegov dio prema kanunu
stekao njegov brat Mehmed, taj je sada Riznici platio 50 aki tapijske pristojbe
pa je u novi defter upisano na njegovo ime.
prihod: 557
penica
18x20
360

jeam i ra
9x11
99

proso
7x11
77

bostan
4

sijeno

lan
2

15

Mezra
Teki blizu Kaptola. Ova zemlja je osim Despotove zemlje u starom
defteru upisana na ime nekih Mehmeda i Balija, sinova Ali-age. Sp. Bali je
umro, a kako je tapiju posjedovao njegov brat sp. Mehmed i Riznici platio 50
aki tapijske pristojbe, njegov je dio u novom defteru upisan na ime ovoga.
prihod: 701
penica
28x20
560

jeam i ra
7x11
77

proso
5x11
55

"'

lan 4

sijeno 5

Ciftluk
Mehmeda, Alija i Sulejmana, sinova vojvode Isfendijara u selu Kaptol. To
je batina koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu tefan
metar*. U starom je defteru ta zemlja predana nekom Memiju sinu Abdija.
Sp. je Memi umro bez muke djece pa je ova zemlja ostala bez posjednika. Kako
su prema kanunu pravo na tapiju posjedovali sp. Mehmed, Ali i Sulejman, oni
su sada Riznici platili 100 aki tapijske pristojbe, pa je u novi defter zavedeno
na njihovo ime.
295

Drugi dio

prihod: 417
penica
15x20
300

jeam i ra
3x11
33

vodenica 1
15

bostan
2

proso
3x11
33
lan 2

zob
2 18

sijeno

poljaina
2

10
voe
2

iftluk
Memi b Husein. Na mezri komarevci, pr. Kaptolu. To je batina koju je u
nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu urko Laku. U starom je
defteru sp. zemlja upisana na ime nekog Jusufa Bosna. Potom je Husein bAbdi
kao posjednik sa sudskim rjeenjem umro. Sp. je zemlja prenesena na njegova
sina, reenog Memija. Budui da se ona sada nalazi u njegovu posjedu, u novi
je defter upisana na njegovo ime.
prihod: 490
penica

jeam i

proso

15 x 20

raz
4x11
44

10x11

300

110

sijeno

bostan

lan

vodenica
1

15

15

iftluk
Musa b Abdullah. Na mezri BEINCI*, pr. Kaptolu. To je zemlja koju je
u nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu Mika Filipi*. Ta je zemlja
u starom defteru povjerena nekom Daferu sinu Jusufa. Sp. ju je Dafer kao
posjednik prodao reenom Musi. Budui da se nalazi u posjedu ovoga sudskim
rjeenjem, u novi je defter upisana na njegovo ime.
Musa b Abdi s.
prihod: 310
penica
10x20
200

jeam
2x11
22

ra
2x11
22

proso
5x11
55

sijeno
5

lani a
4

bostan
3

iftluk
Mehmed i Mustafa vn Ali-aga. U selu Teki, Paka, Sovski Dol i Krueva.
To su zemljita i livade koje je u nevjerniko vrijeme posjedovao Despot. U
starom su defteru bile povjerene Ali-agi i Kejvan-vojvodi. Sp. je Ali-aga umro,
a njegov dio prenesen na ime njegovih sinova. Kejvan-vojvoda je pak umro bez
djece. Sada su, budui da su prema kanunu stekli pravo na tapiju, sp. Mustafa
i Mehmed Riznici platili 400 aki tapijske pristojbe pa je u novi defter zavedeno
na njihovo ime.
296

Graa

tapija: 400
prihod: 1400
penica
44x20
880

jeam i ra
18x11
198

proso
18x11
198

zob
7x9
63

voe

bostan
4

lan
4

poljaina
4

14

sijeno
30
enjak, luk,
kupus
16

Ciftluk
Ali-aga, Omer b Atmada, Mustafa, Mehmed i Hubjar vd Ahmed i Omer b
Abdulkadir*. U selu Kaptol. Zemlja koju je u nevjerniko vrijeme drao kafir po
imenu Zikovac**. U starom defteru zemlja zapisana osobama po imenu
Timurhanu i Inehanu. Sp. je Timurhan svoj dio prodao reenom Ali-agi, a Inehan
nekom Sejdinu sinu Ise. Taj ga je pak prodao osobama po imenu Ahmedu, Hiziru*
i Omeru, sinovima Atmade. Zatim je sp. Ahmed umro, a njegov dio pripao sp.
Mustafi, Mehmedu i Hubjaru, njegovim sinovima. Umro je i Hizir bez muke
djece, pa je sp. Omer, stekavi pravo na tapiju, sada Riznici platio 55 aki tapijske
pristojbe. I Omer b Abdulkadir posjedovao je stanoviti dio zemlje, pa je i on za tu
zemlju platio Riznici 20 aki tapijske pristojbe. Na utvreni je nain uvedeno u
novi defter na njihovo ime.
tapija: 75
prihod: 1233
penica
40x20
800
bostan 3

jeam i ra
16x11
176
poljaina
4

proso
10x11
110
vodenica 1
15

zob
5x9
45
svadbarina
55

sijeno
19
voe 4

Ciftluk
Bali b Jusuf, Nasuh b Pir i Ahmed i Mahmud, sinovi Ibrahima. U selu
Kaptol. To je zemlja poznata pod imenom Petvalci**. Sp. je zemlja u starom
defteru zapisana na ime Ise i Ibrahima. Sp. je Isa umro, a njegov je dio pripao
sinovima Bekiru i Oruu. Sp. su pak Bekir i Oru svoj dio prodali sp. Baliju
Jusufovu, a Ibrahim je polovicu svoga dijela prodao nekom Nasuhu b Pir H. Potom
je sp. Ibrahim umro, a preostala polovica prenesena je na ime njegovih sinova
Ahmeda i Mahmuda. U novi je defter upisan njihov posjed na utvreni nain.
Bali b Jusuf, Nasuh Pira, Ahmed b Ibrahim
muslimana, nefera: 3
297

Drugi dio
prihod: 84i>
jeam i ra
penica
9x11
23x20
99
460
lan 6

poljaina 6

proso
5x11
55

zob
12x9
108

sijeno

enjak i
luk, kupus
6

zemljarina
22

ovarina

20

bostan 6
svadbarina
47

40

1/2 baduhave
20

iftluk
Hasan i Husein vn Iskender. Blizu Kaptola. To je batina koju je u
nevjerniko vrijeme posjedovao kafir zvan pop* Gabrijel. Reena je zemlja u
starom defteru povjerena sp. Hasanu i Huseinu. Sada je, budui da se nalazi u
njihovu posjedu, opet upisana kako valja na njihovo ime. s.
prihod: 380
penica
15x20
300

jeam i ra
3x11
33
voe 4

lan 4

proso
2x11
22
poljaina 4

bostan 4

sijeno
15
svadbarina
55

iftluk
Lutfi b Mustafa, Murad b Husein. U selu Kaptol. Zemlja koju je u
nevjerniko vrijeme posjedovao ura* pop*. Spomenuta je zemlja u starom
defteru upisana na ime nekih Hasana i Huseina. Kao posjednici ovi su je prodali
sp. Lutfiju i Muradu. Budui da se nalaze u posjedu, u novi je defter upisano
na njihovo ime. s.
Ali b Husein
prihod: 381
penica

jeam i

proso

15 x 20

raz
4x11
44

2x11

300

22

bostan

sijeno

voe

svadbarina

55

iftluk
Kasim Saruda u selu Kaptol. Zemlja koju su u nevjerniko vrijeme
posjedovali kafiri po imenu Ivani Ferenac i Bla metar. U starom je defteru
ta zemlja upisana na ime sp. Kasima. Sada pak, budui da je posjeduje prema
prethodnoj odluci, u novi je defter opet zavedeno na njegovo ime. s.
298

Graa
prihod: 488
penica
15x20
300

jeam i ra
10x11
110

proso
5x11
55

bostan
2

sijeno
5

lan
2

enjak, luk,
kupus
12

poljaina
2

iftluk
Hasan, u selu Kaptol. To su batine koje su u nevjerniko vrijeme posjedovali
kafiri po imenu Vrani* a i Martin c. Ta je zemlja u starom defteru zapisana na ime
sp. Hasana a sada je, budui daju posjeduje prema prethodnoj odluci, opet upisana
u novom defteru [na njegovo ime], s.
Murad irmerd
prihod: 367
penica
10x20
200

jeam i ra
8x11
88

proso
3x11
33

bostan
2

lan
2

enjak, luk,
kupus
11

sijeno
20

svadbarina
11

iftluk
Ibrahim b Hizir. U selu Kaptol. To je batina koju je u nevjerniko vrijeme
posjedovao kafir po imenu &pop. Sp. je zemlja u starom defteru bila povjerena
nekom Daferu, koji ju je kao posjednik prodao stanovitom Ibrahimu. Budui da je
ovaj posjeduje, u novi je defter upisana na njegovo ime. s.
prihod: 328
penica
10x20
200

jeam i
ra 5x11
55

proso
4x11
44

sijeno

bostan 4

lan 4

enjak,
luk,
kupus
11

10

iftluk
Ali b Uvejs. Na mezri urak blizu Kaptola. To je zemlja koju je u
nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu ura Matija* Sp. je zemlja u
starom defteru povjerena nekom Uvejsu. Taj je Uvejs umro, a sp. je zemlja
prenesena na njegova sina Alija. Nalazi se u njegovu posjedu, pa je u novi defter
upisana na njegovo ime. s.
299

Graa

prihod: 488
penica
15x20
300
sijeno 5

jeam i ra
10x11
110

proso
5x11
55

bostan
2

lan
2

enjak, luk,
kupus
12

poljaina
2

iftluk
Hasan, u selu Kaptol. To su batine koje su u nevjerniko vrijeme posjedovali
kafiri po imenu Vrani* a i Martin a. Ta je zemlja u starom defteru zapisana na ime
sp. Hasana a sada je, budui daju posjeduje prema prethodnoj odluci, opet upisana
u novom defteru [na njegovo ime], s.
Murad irmerd

prihod: 367
penica
10x20
200

jeam i ra
8x11
88

proso
3x11
33

bostan
2

lan
2

enjak, luk,
kupus
11

sijeno
20

svadbarina
11

iftluk
Ibrahim b Hizir. U selu Kaptol. To je batina koju je u nevjerniko vrijeme
posjedovao kafir po imenu npop. Sp. je zemlja u starom defteru bila povjerena
nekom Daferu, koji ju je kao posjednik prodao stanovitom Ibrahimu. Budui da
je ovaj posjeduje, u novi je defter upisana na njegovo ime. s.
prihod: 328
penica

jeam i

proso

10x20

raz
5x11
55

4x11

200

44

sijeno

10

bostan

lan

enjak,

luk,
kupus
11

iftluk
Ali b Uvejs. Na mezri urak blizu Kaptola. To je zemlja koju je u
nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu ura Matija* Sp. je zemlja u
starom defteru povjerena nekom Uvejsu. Taj je Uvejs umro, a sp. je zemlja
prenesena na njegova sina Alija. Nalazi se u njegovu posjedu, pa je u novi defter
upisana na njegovo ime. s.
299

Drugi dio

prihod: 370
penica
12x20
240

jeam i
ra
6x11
66

proso
3x11
33

sijeno
5

enjak.
luk,
kupus
15

bostan
2

svadbarina
10

Ciftluk
Inebali b Mustafa. Selo Kaptol. Zemlja koju je u nevjerniko vrijeme
posjedovao Toma metar. U starom defteru zapisana nekom posadniku tvrave Poega po imenu Kurd. Sp. je Kurd umro bez mukog potomstva, a reeni
je Inebali stekavi pravo na tapiju sada platio Riznici 100 aki tapijske pristojbe
pa je u novom defteru to uvedeno na njegovo ime. s.
prihod: 918
penica
14x20
280
poljaina 4

jeam i ra
4x11
44

proso
2x11
22

konice

enjak, luk,
kupus
5

16

sijeno 5

vino

bostan 4
zemljarina
22

10

Zemlja
tukovi**. Pos. Dafer b Musa u selu Kaptol,
prihod od desetine: 71
Ciftluk
Mehmed b Hasan-aga a u selu Kaptol. Zemlja koju je u nevjerniko
vrijeme posjedovao Ivani nvi. U starom defteru zapisana nekom Hasanu. Taj
ju je Hasan prodao nekome po imenu Mati, sin Itvana. Potom je reeni Mati
umro, a H [njegov nasljednik] ju je prodao sp. Mehmedu i njegovoj majci Fatimi.
Oni je posjeduju, a sada su Riznici platili 60 aki tapijske pristojbe pa je u novi
defter zavedeno na njih. s.
tapija: 60
prihod: 499

300

penica
17x20
340

jeam i ra
9x11
99

sijeno
5

proso
3x11
33

lan
2

bostan
2

poljaina
2

enjak, luk,
kupus
16

Grada
iftluk
Ibrahim b Ferhad. Mezra beinci*, pr. Kaptolu. To su batine koje su
nekada posjedovali kafiri po imenu koar** Simun, Martin Hgi*, Vlackovi,
Blago** i Mika kova. U starom defteru ta je zemlja upisana na ime nekog
Ferhada. Taj je Ferhad umro a sp. su zemlje prenesene na njegova sina, reenog
Ibrahima. Osim posjeda dolje popisane naseljene trojice pripadnika raje u novi
je defter zavedeno na ime sp. Ibrahima.
Ibrahim Ferhad, uroprilac, uro ai, Mika Maleevi*
kua: muslimana 1, krana 3 prihod: 967
penica
25x20
500

jeam i ra
9x11
99

zob
4x9
36

bostan 8

poljaina
8

lan
8

boina
daa
2

kesten 9
90

enjak,
luk, kupus
9

bavarina
22

proso
4x11
44

vino
20x3
60

sijeno
20
konice
5

svinje
10

1/2
baduhave
10

svadbarina
22

voe 4

ovarina
10

iftluk
Husein b Iljas. U selu Kaptol. Batina koju je u nevjerniko vrijeme
posjedovao Miklo Hersek. U starom defteru povjerena osobama po imenu
Durgutu i Daferu. Sp. je Dafer umro, a Durgut je napustio zemlju. Reenu
su zemlju posjedovale bespravno neke druge osobe. Nakon to je prema
kanunu stekao pravo na tapiju, sp. je Hasan sada platio 1100 aki tapijske
pristojbe, pa je u novi defter uneseno na njegovo ime.
prihod: 449
penica
15x20
300
sijeno

jeam
5x11
55
bostan

raz
3x11
33
enjak, luk,
kupus

proso
2x11
22
1/2 baduhave

10

iftluk
a

bt Mustafa. U selu Kaptol. Zemlja koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu Ferenac. U starom defteru zapisano na ime nekih
Dafera i Huseina. Ta su dvojica umrla bez djece. Budui da je prema kanunu
301

Drugi dio

za tu zemlju stekla pravo na tapiju, sp. je a sada Riznici platila 240 aki tapijske
pristojbe, pa je u novi defter zavedeno na njezino ime.
tapija: 240
prihod: 311
penica
9x20
180

jeam i ra
4x11
44

proso
3x11
33

poljaina
2

enjak, luk,
kupus
8

bostan 4

vinograd
15
vodenica 1
15

sijeno
5
ovarina
5

1/2 baduhave
13

iftluk
Husein Iljas u selu Kaptol. To je zemlja koju je u nevjerniko vrijeme drao
kafir po imenu Pavlovci*. U starom defteru sp. zemlja je povjerena osobama
po imenu Daferu i Huseinu. Reeni Dafer i Husein su umrli bez djece, a sp.
zemlju je reenom Huseinu ranije spahija dao u tapiju pa ju je posjedovao.
Budui da se sada jo nalazi u njegovu posjedu, u novi je defter upisano na
njegovo ime.
prihod: 202
penica
7x20 140

jeam i ra
4x11
44

proso
2x11
22

bostan
4

lan
2

enjak, luk,
kupus
12

ovarina
10

tapija
10

vinograd

sijeno
5

15
svadbarina
20

1/2 baduhave
30

iftluk
Mcmi b Ferhad. U selu Kaptol, zemlja poznata pod imenom kantorija. U
starom je defteru bila zapisana na ime nekog Omera sedlara**, koji je umro
bez djece. Kako je spomenuta zemlja ostala bez posjednika, najprije ju je sp.
Memiju spahija dao u tapiju, pa je stekao posjed. Sadajejo Riznici platio 130
aki tapijske pristojbe pa je u novi defter zavedeno na njegovo ime.
tapija: 130
302

Grada

prihod: 391
penica
13x20
260

jeam i ra
6x11
66

proso
3x11
33

sijeno
5

bostan
2

lan
2

voe
2

enjak, luk,
kupus
9

ovarina

1/2 baduhave

12

30

Mezra
Sveti Ilija**, blizu Kaptola
prihod: 348
penica

jeam

ra

proso

sijeno

10x20
200

5x11
55

2x11
22

4x11
44

iftluk
#milostivi*
Pok. #Mehmed-paa, bivi beglerbeg Budima. To je hassa zemlja s kestenikom koju su u vrijeme bijednih nevjernika u poekoj kazi blizu sela Velika
posjedovali kafiri po imenu Marku Petri i Vlkov* tipan i hassa livada koju je
posjedovao gospodar Vikovaca kafir po imenu Vrbovski. Zatim livada pred
poekom tvravom poznata kao "Jablan-livada" te livada na prostoru od rijeke
Orljave do Mihalovakog luga. U starom su defteru ta zemlja i livade bile
povjerene sp. pai. On ih je kao posjednik pretvorio u vakuf za dobrotvorne
graevine u Beogradu. Budui da su vakufsko dobro, sada su u novi defter
zavedene na utvreni nain.
prihod: 351
penica
5x20
100

jeam i ra
3x11
33

proso
11x11
121

zob
3x9
27

sijeno

kesten 2
20

50

Mezra
POSADJE** blizu Kaptola. Zemljite koje odgovara iznosu dva pluga. Osim
batine Mike i H na toj mezri, ona je u starom defteru zapisana na ime stanovitih
irmerda odabae, Kurda, Mustafe i Huseina b Abdullaha. Sp. je irmerd valjano
uivao svoj dio, dok je sp. Kurd umro te je njegov dio prenesen na sina mu
Huseina. Taj je pak umro bez djece. Sp. je Mustafa napustio zemlju, te je za esti
sp. Huseina i Mustafe, stekavi prema kanunu pravo na tapiju neki Bahtijar-aga
sada Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe pa je zavedeno na njega. Sp. je pak
Husein bAbdullah svoju est prodao nekom Sejdin-hodi. Taj ju je pak preprodao
sp. Bahtijar-agi. Njihovo je posjednito na utvreni nain
303

Drugi dio

zavedeno u novi defter. Na reenoj se mezri sada nalazi est nefera, pa je i


zemlja koju oni posjeduju zavedena na njih.
irmerd odabaa, Husein Abdi, Turhan Mustafa, Timur Abdi, Mehmed
Abdullah, Dafer* Bosna, Timurhan Bosna
muslimana nefera: 7
prihod: 1500
penica
61x20
1220

jeam i ra
8x11
88

proso
5x11
55

zob
4x9
36

bostan

voe
2

lan

voe

16

14

16

sijeno
40
vodenica 1
15

iftluk
Kurd-aga. U varoi Kaptol. Batina koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao Ivani metar. Sp. je batina u starom defteru zapisana nekom Ridvanagi. Kao posjednik on ju je prodao nekom Mehmed-hodi. Mehmed-hoda je
umro, pa je zemlja prenesena na njegova sina Mahmuda. Sp. ju je Mahmud pak
prodao nekom Kurd-agi. U novi je defter upisana na ime ovoga i zemlja
Pavlovci i Petrovci koju je kupio u sp. varoi od zimija Mihala i Martina. s.
prihod: 473
penica
5x20
100
vodenica 1
15

jeam i ra
6x11
66

zob
3x11
33

vinograd

sijeno

30

10

enjak, luk, kupus 9

Ciftluk
Ali Bali b Mustafa, Ali b Sahin i Nadija u selu Treni**. Zemlja koju su
u nevjerniko vrijeme posjedovali zimije po imenu Andrija H i Gal Bori*. U
starom je defteru sp. zemlja zapisana nekom Lutfiju. Sp. ju je Lutfi prodao
reenome Ali Baliju i Baliju sinu Huseina. Sp. je Bali umro, a od njegove muke
djece nitko nije preostao. Budui da je njegova est ostala bez posjednika,
spahija ju je najprije dao u tapiju pokojnikovoj supruzi sp. gospoi Nadiji i sp.
Aliju sinu Sahina, te je oni posjeduju na utvreni nain. Sada ondje ivi i est
nefera raje, pa su i na njih upisane njihove esti. Oni su naknadno stekli posjed;
desetinu plaaju svom spahiji.
Ali b ahin, Ali Bali Mustafa, Matija H, Ivanprilac, Filipprilac, Radi
prilac, Radojaprilac, drugi Radoja/?ra7ac
muslimana, nefera: 2
304

Grada

krana, kua: 6
prihod: 970
penica
25x20
500

jeam i ra
16x11
176

proso
6x11
66

bostan

lan

vinograd 2
10

10
baduhava
26

10
zemljarina
44

zob
2 18

sijeno
40

ovarina

svadbarina

40

30

iftluk
Mehmed, Ali i Sulejman, bn Isfendijar vojvoda. U selu Doljanovac. To su
hassa zemlja, livada i mlinovi koje je u nevjerniko vrijeme posjedovao gospodar tvrave PREPOSTIJA kafir po imenu ** Ferenac. U starom defteru to je
zavedeno na ime nekih Ramadan-age i Huseina. Sp. su reenu zemlju, livade i
mlinove, Ramadan-aga kao zastupnik drugoga, a Husein u vlastito ime prodali
sp. Mehmedu, Aliju i Sulejmanu. Budui da se nalaze u njihovu posjedu, u
novom je defteru zavedeno na njihovo ime. Sada na zemlji ivi jedan nefer, pa
je zemlja koju posjeduje zavedena na njegovo ime.
Mehmed-aga
prihod: 646
penica

jeam i

proso

zob

sijeno

vodenice

vinograd

19x20
380

raz
8x11
88

5x11
55

2
18

20

3
45

8
40

iftluk
Bahtijar, Ibrahim i Ihtijar bn Mehmed-aga i Husein bAbdullah. Na mezri
BZENICA. To je zemlja poznata kao batina Matijaa i H tefana. U starom
je defteru ta zemlja data nekome Ferhadu. Sada, budui da se sudskim
rjeenjem nalazi u posjedu sp. Bahtijara, Ibrahima, Ihtijara i Huseina, u novom
je defteru zavedena na njih. s.
prihod: 573
penica
15x20
300
lani H
8

jeam i ra
6x11
66
vodenica 1
15

proso
5x11
55
vinograd 8
40

zob
4x9

sijeno

36
enjak, luk,
kupus
11

30
ovarina
13

305

Drugi dio

iftluk
Husein-aga b Jusuf, Ahmed Semendire i Ferhad bAbdullah. U selu Koreac*. Batina koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu Ferenac*
Blacki. U starom je defteru sp. zemlja zapisana nekom Nasuhu. Ovaj ju je prodao
Mehmedu odabai, sp. Husein-agi, Ahmedu Semendire i Ferhadu. Potom je
Mehmed odabaa svoju est prodao sp. Husein-agi. Budui da je na utvreni
nain u njihovu posjedu, u novije defter zapisano na njihovo ime.
prihod: 906
penica
15x20
300

jeam i ra
19x11
209

bostan

enjak, luk,
kupus
16

26

proso
6x11
66
vodenice 3
90

zob 1
9

sijeno
32

vinograd

svadbarina

100

30

1/2 baduhave
26

Batina
Gradac* Pavli u selu Gradaac. Sada pos. Bla Valenti.
vodenice: 2
#Sp. batina i mlin s dva vitla u starom su defteru zapisani nekom Hizir-agi.
Kako su i sada u njegovu posjedu po prethodnoj je odluci u novi defter zapisano
na njega.
prihod: 283
penica

jeam i

proso

6x20

raz
3x11
33

2x11

120

22

vinograd

sijeno

lan

vodenice
2

35

10

2*

60

iftluk
Hiam. Selo Zdenci**. Batina koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao a
Petra*.
prihod: 273*
Zemljite
Dragaevi tipan i Ivani. Spomenuti su kafiri neko ivjeli u Pleterniku. Na
mjestu Vethi** posjedovali su pet izgona i neto livade. Sp. je zemlja u starom
defteru zapisana osobama po imenu Hasan b Ramadan i Ahmed b Junus. Zatim su
je sp. Hasan i Ahmed prodali stanovitom Mehmed-agi. Kako se nalazi u njegovu
posjedu, u novom je defteru zavedeno na njihovo ime.
306

Graa
prihod: 655
penica
20x20
400

jeam i ra
11x11
121

proso
6x11
66

zob
4x9
36

sijeno
25

lan
7

iftluk
Bahtijar-aga, Ibrahim i Ihtijar bn Mehmed te Hizir b Jusuf. U varoi Vethi.
Batina poznata pod imenom BAZJANCI. U starom je defteru zapisana njihovim
oevima Mehmedu i Jusufu. Mehmed je umro, pa je njegov udio prenesen na sp.
sinove, Bahtijara, Ibrahima i Ihtijara. Umro je i Jusuf, a njegova est prenijeta na
ime sp. sina, Hizira. Kao posjednici nastanjena su sedmorica nefera i na tu je
sedmoricu upisana zemlja. U novi je defter na utvreni nain zavedeno na njihovo
ime dok kako valja obrauju zemlju.
Bahtijar Mehmed, Hizir Jusuf, Oru Kasim, Sejdin Mehmed, Ali Abdi, Hasan
Abdi sufi, Ferhad Ibrahim berat
muslimana, nefera: 7
prihod: 1758
penica
60x20
1200

jeam i ra
12x11
132

proso
9x11
99

poljaina

vodenica 1
vinogradi
15

18
baduhava
30

ovarina
30

10

zob
2 18
enjak,
luk, kupus
10

lan
18

sijeno
20

bostan
18

zemljarina svadbarina
110

130

iftluk
Mustafa i Mehmed b Ali-aga.U varoi Vethi. Zemlja koju su u nevjerniko
vrijeme posjedovali kafiri po imenu Mikula ^i, Martin Dra^i, tipan sic i Kuzma
a
i. Sp. je zemlja u starom defteru zapisana osobama po imenu Dafer i Memi.
Reeni su je Dafer i Memi prodali spomenutima. Kako se nalazi u njihovu
posjedu, u novi je defter zapisana na njih. s.
prihod: 658
penica
26x20
520

jeam i ra
6x11
66

proso
6x11
66

zob
3x9
27

sijeno

lan 3

15

Mezra
gornja toma, pr. sp. Sp. je mezra u starom defteru povjerena osobama po
imenu Iljas i Ramadan. Sp. je Iljas polovicu svoga dijela dao po slobodnoj volji
Sinanu odabai i Nasuhu ehaji, a zatim je umro. Preostala je polovica prene307

Drugi dio

sena na njegove sinove Ibrahima, Mustafu i Alija. Sp. je Ramadan takoer


umro, a njegov je dio prenesen na sinove mu Hasana, Huseina i Mehmeda.
Zatim je umro Hasan pa je njegova est prenijeta na sina mu Ahmeda. U novi
su defter upisani njihovi posjedi.
prihod: 1316
penica

jeam i

proso

zob

40x20

10x11

5x9

800
konice

raz
15x11
165
ovarina

31

75

110
45
baduhava,
svadbarina
30

sijeno

lan

vodenica
1

30
1__ 5
enjak, luk, kupus i
voe

15

Mezra
SUMANOVCI, blizu sela Vethi. U starom je defteru bila zapisana nekom
Dilaver-agi. Budui da se sada na sp. mezri nalazi osam nefera raje, u novije
defter zavedeno da zemlja na kojoj rade bude obraena kako valja. A zemlja
u posjedu Dilaver-age zavedena je u novi defter prema ranijoj odluci na njega.
Iskender Abdi, Firuz Hizir, Mustafa G, Mahmud Abdi, Murad Jakub*,
Gazi Husein*, Bla Ivani*, Petar* prilac
muslimana, nefera: 6
krana, kue: 2
prihod: 584
jeam i ra
5x11
55

proso
5x11
55

zob
2 18

bostan

lan

vodenica 1
15

26

26

enjak, luk,
kupus
13

penica
15x20
300

sijeno
50
poljaina
16

Zemlja
Martin ^iU_^. Blizu sela Vethi.
prihod: 257
penica
9x20
180

jeam i ra
2x11
22

proso
2x11
22

zob
3x9
27

sijeno 5

iftluk
Ramadan odabaa, Iljas odabaa, Turhan b Hamza, Hasan Bosna. [Na
mezri?] DONJA TORNA. Zemlja koju su u nevjerniko vrijeme posjedovali
kafiri po imenu Petar*, a, Dimitar i Crni*. Sada je sp. Ramadan umro; njegov
je dio prenesen na sinove mu Hasana, Huseina Jusufa i Mehmeda, koji su pak
308

Graa

svoj vlastiti dio prodali sa sudskim rjeenjem Turhanu sinu Hamze, a dio koji
se sastoji od livade i mlina prodali su Mehmed-agi. K tomu je i Hasan Bosna
svoj dio sa sudskim rjeenjem prodao Mehmed-agi. Nadalje, sp. je Turhan
umro, a njegova je zemlja prenijeta na sinove mu Ali-agu, Veli odabau,
Mehmeda i Mustafu. Sada se nalazi u njihovu posjedu. Umro je i Iljas odabaa,
pa mu je est prenijeta na sinove Mustafa-agu i Ibrahima. A Jusuf odabaa i
Nasuh ehaja posjeduju odavna reenu [zemlju], pa kako valja u novi defter
upisano kao posjed.
prihod: 1400
penica
33x20
660
enjak i
luk, kupus
15

proso
19x11
209

zob
5x9
45

bostan

poljaina

10

10

baduhava,
svadbarina
45

jeam i ra
27x11
297

sijeno

lan

60
konice
32

15

Mezra
H, blizu sela Velika s DESPOTOVOM LIVADOM. Sp. je zemlja u starom
defteru bila zapisana nekom amu Sudi, a sp. ju je au Suda kao posjednik
prodao nekom Beraku sinu Huseina. Zatim je sp. Berak umro pa je izvren
prijenos na njegove sinove Dafera, Inchana i Mehmeda. Budui da se nalazi
u njihovu posjedu, u novi je defter upisana na njihovo ime.
prihod:
penica
proso
zob
vino
vodenica 1
jeam i ra
524

10x20
200

sijeno
15

10x11
110

bostan
2

3x11
33
lan
2

4x9
36

voe 3

30x3
90

30

poljaina
4

iftluk
Sulejman emiri i Ali vn sinova Ahmed vojvoda. U selu Podgorje. Batine
koje su u nevjerniko vrijeme blizu sp. sela posjedovali kafiri po imenu Andrija
i Miklo, te izgoni to su ih drali u selu Vethi pod imenom Petrinci**, Viako
Polje** i Malovci. Ta je zemlja bila zapisana nekom Hasanu sinu vojvode
Ahmeda, koji je umro bez djece. Sp. je zemlja ostala bez posjednika, pa ju je
spahija dao nekom Huseinu sinu Abdullaha u tapiju. Ovaj ju je potom prodao
Huseinu i Aliju, sinovima vojvode Ahmeda, a sp. je pak Husein sin vojvode
Ahmeda svoju est prodao sp. eminu Sulejmanu. Budui da zajedniki uivaju
posjed, tako je upisano u novi defter.
Martin, prilac
kua krana: 1
309

Drugi dio
prihod: 446
penica
10x20
200

jeam i ra
10x11
110

bostan 8

lan
8

proso
4x11
44

45

zob
5x9

enjak, luk, kupus


11

sijeno
20

Mezra
OBRE** i SLOBOANCI* sa zemljom dijaka Mikloa, pr. Velikoj. Sp. je
zemlja u starom defteru dana nekome Husein-agi. Ovaj ju je Husein-aga kao
posjednik prodao osobama po imenu Hasanu, svome bratu, i Turhanu Bosna. Sp.
je Hasan svoju est osim neto njive i livade prodao osobama po imenu Bajazid i
Paajigit vn Jusuf. Potom je sp. Hasan umro, a njiva i livada su prenijete na
njegova sina Ibrahima. Bajazit je pak svoju est prodao bratu Paajigitu. Kako se
sudskim rjeenjem nalaze u njihovu posjedu, u novije defter uvedeno na njihovo
ime.
Turhan* Bosna, Paajigit Jusuf
muslimana, nefera 2
prihod: 677
penica
15x20
300
lan 6
vinogradi
muslimana
80

jeam i ra
8x11
88
voe 6

proso
5x11
55

zob
6x9
54

vodenica 1 poljaina
30
4

baduhava
ovari na 8 5

sijeno

bostan 6

10
enjak,
luk, kupus svadbarina
5
20

Mezra
# polovica esti
ORAHOVICA, pr. Velikoj i mezra PETRINOVCI, blizu Orahovice. U
starom su defteru sp. mezre, osim batine kafira po imenu Pavla, stanovnika sela
Kaptol, bile zapisane osobama po imenu Husein-aga i vojvoda Kurd. Sp. je
vojvoda Kurd, kao posjednik suvlasnik svoj dio prodao ortaku sp. Husein-agi.
Husein-aga je pak polovicu mezre Orahovica prodao Kurd-agi, a neto zemlje
Neziru* i Aliju, sinovima Huseina. To je na utvreni nain zavedeno u novi defter.
Na sp. mezri stanuje est nefera hajmana. U novije defter zavedeno da obrauju
zemlju koju odavno iskoritavaju i da plaaju desetinu i pristojbe.
Husein-aga, Nezir* Husein, Ali Husein, Osman, kul, Pervane Abdullah, Veli,
prilac,
310

Graa

Bali Iljas, uro Matu, Mata martolos


muslimana, nefera: 7 krana, kue: 2
prihod: 1244
penica
45x20
900

jeam i ra
6x11
66

zob
2x9
18

proso
2x11
22

sijeno
45

bostan

lan

vodenica 1
15

poljaina

vinogradi

16

26

16

120

iftluk
Mezra eljevina* blizu Velike. Sp. mezra eljevina bila je u starom
defteru zapisana nekom Husein-agi. Sp. je Husein-aga dio reene mezre prodao nekom Kurd-agi. Kurd-aga je pak neto od svoje esti prodao nekom
Mehmedu, sinu Alija. U novi je defter na utvreni nain zapisano na ime sp.
Alija, Nezira i Mehmeda. s.
prihod: 696
penica
25x20
500

jeam i ra
8x11
88

proso
4x11
44

zob
6x9
54

sijeno
10

Ciftluk
Kurd-aga b Durmi. Na mezri Orahovica i eljevina, pr. Velikoj. Sp. je
Kurd-aga kupio polovicu* reene mezre Orahovica, dio eljevine i izgone od
nekog Husein-age. Budui da se nalazi u njegovu posjedu sudskim rjeenjem,
upisuje se u novi defter.
prihod: 300
penica
60x20
120

jeam i ra
5x11
55

proso
5x11
55

zob
2x9
18

sijeno
32

vinograd
20

Ciftluk
Hadi Mehmed-aga. Blizu sela Radovanci. Batina koju je u
Radovancima i Kamengradskom potoku* posjedovao kafir po imenu Tahi
Janu. Budui da se hassa zemlja, livada, vinograd, vonjak i mlinovi s
kestenikom to pripadaju sp. posjedu te zemlja s vinogradom i svim
pripadnostima u posjedu kafira po imenu Jaka* ai u gr. sp. sela nalaze u
posjedu sp. Hadi Mehmeda, u novije defter zavedeno na njegovo ime.
umjesto desetine: 100
311

Drugi dio

iftluk
Bearet. U selu Straeman. Batina Pavla. U starom defteru zapisana sp.
Bearetu, pa kako je i sada posjeduje, prema prethodnoj odluci zapisana je na
njega u novi defter. s.
prihod: 371
penica
10 x 20
200

jeam i ra
5x11
55

proso
2x11
22

zob
3x9
27

sijeno 5

poljaina
2

voe 4

lan
2

vinogradi
40

kupus
3

bostan
3

iftluk
Ferhad i Jahja vn Mahmud. U selu Straeman. Batina koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu ura Miklo. U starom defteru
zapisano Mahmudu, ocu reenih. Sp. je Mahmud umro, a reena zemlja
prenesena na sp. dvojicu sinova, Ferhada i Jahju. Budui da je u njihovu
posjedu, u novi je defter zavedena na njihovo ime. s.
prihod: 379
penica
14x20
280

jeam i ra
2x11
22

proso
2x11
22

bostan
2

lan*
2

voe
2

zob 1
9
vinogradi
30

sijeno
10

Selo Pa&i Dol s mezrom TURCAnci**, pr. Straemanu


Muruvvet Omer, Berak Omer, Hasan Hamza, Nasuh Omer, Redeb
Uvejs, Inehan/?ra/ae, Ali Gazanfer
muslimana, kua: 7
prihod: 1529
penica
32x20
640

jeam i ra
22x11
242
,

proso
22x11
242

zob
17x9
153

lan
4

konice
5

enjak,
luk, kupus
10

zemljarina

svadbarina
20

312

110

sijeno
65
ovar ina
38

bostan
14
1/2
baduhave
26

Graa

iftluk
Ali, Hasan i Mustafa bn Gazanfer. U selu Straeman. Zemljite batine koje
je u nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu Miklo. U starom defteru bilo
je zavedeno na ime Gazanfera, oca. Gazanfer je umro, pa je izvren prijenos na
njegove sp. sinove Alija, Hasana i Mustafu. Kako se nalazi u njihovu posjedu, u
novi je defter upisano na njih. s.
prihod: 580
penica
13x20
260

jeam i ra
10x11
110

proso
5x11
55

zob
6x9
54

lan
2

kesten
4

enjak, luk,
kupus
4

vinogradi
42

sijeno
12

Mezra
SOFJAGUBJE, blizu sela Straeman. Sp. je mezra u starom defteru zapisana
nekom Huseinu. Kako je i sada u njegovom posjedu, zapisana mu je po prethodnoj
odluci u novi defter. s.
prihod: 398
penica
10x20
200

jeam i ra
4x11
44

proso
4x11
44

zob
2x9
18

sijeno
5

bostan
2

vinogradi
25

lan
2

voe
2

konice

kesten 4
40

enjak,
luk, kupus
4

12

iftluk
Mustafa-aga b Mehmed. U selu Odvorci. Zemlje koje su u nevjerniko doba
posjedovali kafiri po imenu Lenovi*, Korduoci* Hi i Gladii, re-noci**
Papratovi i Dijanu Petrainovi*. Zatim, u selu Gnojnica, zemlje, livade i
mlinovi sveenika. Sada u posjedu sp. Mustafa-age pa je u novi defter zapisano na
njega.
umjesto desetine, u gotovu: 500
iftluk
Veli b Iljas, Timurhan b Mahmud. U selu Odvorci. Batina koju je u
nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu Bla^ &i. Sp. je zemlja u starom
defteru bila zapisana ocu sp. Velija, Ujasu i sp. Timurhanu. Reeni je Iljas umro, a
njegov je dio prenijet na sina mu sp. Velija. Sp. Timurhan posjeduje svoj dio kako
valja, pa je u novi defter zavedeno na njih.
313

Drugi dio

Timurhan Mahmud, Veli Iljas, Sulejman Ferhad


muslimana, kue: 3
prihod: 750
penica
4x20
80
bostan 6

jeam i ra
5x11
55

proso
3x11
33

zob 1
9

voe 2

enjak,
luk, kupus
5

zemljarina
44

sijeno

lan 6

10

Selo Donje i Gornje Grabarje, pr. Poegi


Sp. je selo u starom defteru bilo zapisano nekom Mehmedu kao mezra. Sp. je
Mehmed umro a nitko od njegove muke djece nije preostao. Prema kanunu nalazi
se u posjedu dolje popisanih. Sada su Riznici platili 500 aki tapijske pristojbe, pa
je u novi defter zavedeno na njihovo ime.
Ferhad Ali c, Firuz Ali c, Jakub Hasan c, HuseinAbdullah c, Murad Hasan c,
Husein Uvejs c, Davud Abdi c, Hasan Abdi c, Firuz Hasan c, Memi prilac,
Gazanfer prilac, Inebegi Jakub, Veliprilac, Firuz Iljas, Hasan prilac
muslimana, nefera: 21
prihod: 1585
penica
23x20
460

jeam i ra
21x11
231

proso
8x11
88

zob
3x9
27

lan
42

poljaina
42

voe
22

vodenice 2
30

zemljarina

ovarina

220

50

baduhava,
svadbarina
42

sijeno
105
konice
54

bostan
42
enjak,
luk, kupus
20

iftluk
Bajazit, ehaja tvrave Poega. U selu Blacko. Zemlja u sp. selu, osim
batina sedmorice ncfera raje, te zemlja po imenu Kupina* u starom su defteru
zapisane sp. Bajazitu ehaji. Budui da se sada nalazi u posjedu osoba po imenu
Turhan b Jusuf, Kasima b Hasan, Veli b Mehmed, Oru b Kurd i Iljas b Hasan, u
novi je defter zavedeno na njihovo ime.
314

Graa

prihod: 1286
penica
30x20
600
poljaina
16
zemljarina
66

jeam i ra
30x11
330
konice
12
baduhava,
svadbarina
54

proso
2x11
22

zob
3x9
27

sijeno

vodenica 1
15

enjak,
luk, kupus
10

lan

40

bostan
40

16

ovarina
50

iftluk
Behram b Jusuf, Veli b Hamza. U selu Donja Svilna. Batine koje su u
nevjerniko vrijeme posjedovali ai i Despot, te zemlja koja pripada crkvi u Svilni.
Sp. je zemlja u starom defteru bila zapisana nekom Divane Memi-agi. Sp. je
Memi-aga umro, a reena zemlja je prenijeta na njegova sina Ahmeda. I ovaj je
umro a nijc ostavio muke djece. Spahija je dao u tapiju Pervane-agi i Sulejmanu
sinu Dafera. Zatim je umro Pervane-aga bez djece, a spahija je dao tapiju
Behramu sinu Jusufa i Veliju, sinu Hamze. Budui da je posjeduju na utvreni
nain, u novi je defter zavedeno na njih. s.
prihod: 600
penica
20x20
400

jeam i ra
9x11
99

proso
4x11
44

zob
2x9
18

enjak,
luk, kupus
9

sijeno

lan

20

10

iftluk
Sahman, ovjek Divane Mehmed-age. U selu Donja Svilna. Batina koju je u
vrijeme nevjernika posjedovao Petar Makari**. Sp. je zemlja u starom defteru
zapisana reenom Sahmanu. Sp. je Sahman umro ne ostavivi muke djece, te je
spahija dao tapiju zimiji Ivaku Sabiu, stanovniku sela Buje*. Kao posjednik sada
je prema carskoj zapovijedi Riznici platio 50 aki tapijske pristojbe pa je u novi
defter upisano na njega. s.
prihod: 393
penica
15x20
300
ovarina
12

jeam i ra
2x11
22

proso
2x11
22

zob
19

sijeno

lan
4

15

315

Drugi dio

iftluk
Ibrahim b Jusuf, Bali odabaa, Behram b Jusuf, Sulejman b Dafer. Selo
Donja Svilna. Zemlja koju je posjedovao Janu* Jeli. Sp. je zemlja u starom
defteru zapisana nekom Pervane odabai. Kako je sada u posjedu sp. Ibrahima,
Balija, Behrama i Sulejmana, u novije defter upisana na njih.
prihod:
penica
480
17x20
340

jeam i ra
4x11
44

proso
4x11
44

zob 2
18

sijeno 5

lan
8

vodenica 1
poljaina 6
15
.

Ciftluk
Ibrahim Jusuf, Bali odabaa. U selu Resnik. Zemlja koju je u nevjerniko
vrijeme posjedovao Bence** Jakobi. U starom defteru zapisana nekom Pervane odabai. Kako je sada sudskim rjeenjem u posjedu sp. Ibrahima i Balija,
u novi je defter zapisana na njih.
Ibrahim Jusuf, Veli odabaa, Ali Abdi, Kurd Abdi, Bali divane, Murad
Hasan, Iskender/?ra/ac, AMprilac, MustafaAbdi
muslimana, nefera: 9
prihod: 1224
proso
5x11
55

penica
34x20
680

jeam i ra
10x11
110

lan
18

poljaina
18

vodenica 1 vinograd
15
25

zemljarina

baduhava,
svadbarina
42

ovarina

110

zob
4x9
36

sijeno
45
enjak,
luk, kupus
9

bostan
18

50

Ciftluk
Oru-aga. Selo Didina Rika. Batina koju su u nevjerniko vrijeme posjedovala braa po imenu Ivani, Marko i n. Sp. je zemlja u starom defteru
zapisana nekom Aliju sinu Abdija. Sp. ju je Ali kao posjednik prodao reenom
Oru-agi preko zastupnika. Kako se nalazi u njegovu posjedu sudskim
rjeenjem, u novi je defter upisano na njega.
316

Graa

prihod: 462
penica
10x20
200

jeam i ra
5x11
55

lan
2

bostan
4

proso
5x11
55

zob
4x9
36

sijeno
10

iftluk
Husein, ovjek ehaje Savera. U selu Ivanovac. To su dvije njive zvane
BANOVCI i DUGI IZGON, koje je u nevjerniko vrijeme posjedovao kafir
zvan Tahi* Stefan, te vinograd zvan KOTAN* i neto livade u sp. [selu], koje
je posjedovao kafir po imenu Vrbovski. Sp. je Husein umro bez djece, pa su
reene zemlje ostale bez posjednika. Tapiju je stekao zimija Mika, sin Mihalovia, te je platio Riznici 100 aki tapijske pristojbe, a u novi je carski defter
zavedeno na njegovo ime.
prihod: 369
penica
15x20
300

jeam i ra
2x11
22

proso
2 22

zob 1
9

sijeno
11

lan
5

Mezra
PRIVLAKOVCI*, blizu sela Ivanovac. U starom je defteru sp. mezra
zapisana osobama po imenu knezu Sinanu i Mustafi. Zatim ju je sp. knez Sinan
preko zastupnika a Hamza (!) osobno prodao zimiji po imenu knezu uri
Jeloviu. Kako se sudskim rjeenjem nalazi u njegovu posjedu, u novije defter
zapisana na njega. s.
prihod: 337
penica
10x20
200
vodenica 1
15

jeam i ra
5x11
55

proso
3X11
33

zob
2 18

sijeno
16

iftluk
Sulejman i Husein. U selu Kaptol. Zemlja poznata kao Spanjak** i
Vranci. Sp. je Husein svoju est prodao stanovitom mimaru Hasanu. Sulejman
je pak umro bez muke djece. Stekavi pravo na tapiju za njegov dio, sp. je
mimar Hasan sada Riznici platio 300 aki tapijske pristojbe. Zatim je sp. Hasan
svoja reena tri dijela iftluka prodao osobama po imenu Ibrahim Bosna,
317

Drugi dio

Behram Abdi, Davud b Abdi*, Veli b Abdi i Husrev b Durmi. Kako ih oni
posjeduju, a vinograd** i dva dijela dri sp. mimar Hasan, u defter je zavedeno na
utvreni nain.
Hasan mimar, Ibrahim Bosna bb, Behram^lfrdz, DavadAbdi bb, Veli Abdi,
Husrev Durmi bb, Ahmed Mustafa, Sulejman Timur, Firuz Iskender
muslimana, nefera: 9
prihod: 148
penica
40x20
800

2
jeam i ra
16x11
176

proso
14x11
154

poljaina

konice

vodenica 1
15

18
zemljarina
44

10 '
ovarina
20

svadbarina
30

zob
4x9
36

sijeno

lan
18

45
enjak,
luk, kupus
9

baduhava
20

tapija
10

bostan
18
kesten 6
60

Mezra
MALI KELENI, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru zapisana nekom
Feridu. Sp. je Ferid umro, a sada se [ona] nalazi u posjedu nekih Turhana
odabae, Pirija, Huseina i Mehmeda, pa je u starom defteru upisano na njih.
Turhan odabaa, Piri Mehmed, Husein Mahmud, Kasimprelac, AliBosna
muslimana, nefera: 5
prihod: y7
penica
jeam i ra
26x20
20x11
520
220
lan
svadbarina
10
30

bostan

proso
4x11
44

zob
4x9
36

sijeno
25

voe
5

vodenica 1
15

kupus,
enjak,
luk
5

10 1/2 baduhave
20

poljaina
10
zemljarina
44

Mezra
NEGANOVCI*, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru zapisana
stanovitom Hadi Mehmed-agi. Kako je sada takoer u njegovu posjedu, u novi je
defter zapisana na njegovo ime.
umjesto desetine, paualno: 350
318

Graa

Mezra
SREDNJA ORLJAVICA. U starom defteru zapisana nekom Hadi Me-hmedagi. Dre je spomenuti temeljem sudske potvrde.
Hasan, Ramadan Hizir, Kurd Mehmed, Timurhan nVeli
muslimana, nefera: 4
prihod: 830
penica
22x20
440

jeam i ra
3x11
33

proso
3x11
33

lan 8

poljaina 8

voe 8

svadbarina
55

zob 6
54

sijeno
22

enjak,
luk, kupus
11 ,

bostan 8

vinograd zemljarina
50

baduhava
56

44

Mezra
HODOSEVCI*, blizu Kaptola. Sp. je mezra u starom defteru zapisana
osobama po imenu Ramadan-aga i Husein. Reeni su Ramadan-aga i Husein
napustili zemlju, pa je sp. mezra ostala bez posjednika. Prema kanunu tapiju su
stekli Mehmed-aga, Ali i Sulejman bn njar-age. Budui da se nalazi u njihovu
posjedu, oni su sada Riznici platili 160 aki tapijske pristojbe. Oni posjeduju i dva
vinograda po imenu n i H, pa je u novi defter zavedeno na njih.
prihod: 254
penica

jeam i ra

proso

zob

4x20
80
sijeno

4x11
44
lan

5x11
55
vodenice 3

2
18

10

45

Mezra
DOLJANOVCI, pr. Poegi. Mezra koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao
opat Ivani. Sp. je mezra u starom defteru zapisana Bajazitu odabai i njegovu
bratu Davudu. Kako se sada nalazi u njihovu posjedu sudskim rjeenjem, u novi je
defter zavedeno na njih. Osim to na reenoj mezri stanuju muslimani s beratom,
na njoj se nalazi i demat asnog mesdida. Zato to su danonono zaposleni
[molitvama] za dugovjenost velikoga padisaha, u novije defter zaveden na
njihovo ime imunitet od izvanrednih dabina, obiajnih nameta, devirme i slubi
sandakbegu.
Sejdi Isa bb, Bajazit, njegov brat bb, Ali Veli bb, Jusuf Alagoz bb, Bali Hasan
bb, Hasan Kara Mustafa bb, Husein, njegov brat bb, Jusuf Iskender bb
319

Drugi dio

muslimana, nefera: 8
prihod: 500
penica
14x20
280

jeam i ra
3x11
33

lan

vodenice
2 30

20

proso
3x11
33

zob 2
18

enjak,
luk, kupus baduhava
11
19

sijeno

bostan
8

40
ovarina 9

Mezra
VRAN, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana osobama
po imenu Ramadanu, Umuru i Mustafi. Reeni je Ramadan umro, a njegov je
dio prenijet na sinove mu Husein-agu, Mehmeda odabau i Ahmeda. Umro je
i Umur, a njegov je dio staratelj siroadi prodao nekom Turhanu. Zatim je
umro sp. Turhan, pa je izvren prijenos na njegove sinove Ali-agu, Velija i
Mehmeda. Budui da se dio sp. Mustafe sudskim rjeenjem nalazi u posjedu
Bahtijara, Ibrahima, Ihtijara, Dafera i Jusufa odabae sina Timurhana, na
utvreni je nain u novom defteru zavedeno na njih. s.
prihod: 583
penica
19x20
380

proso
4x11
44

jeam i ra
6x11
66
lan 4

sijeno
55

zob
2,5x9
23

tapija
16

Mezra
Miklo/o/>, urametar. Posjeduju Kurd odabaa i Oru. U novije defter
kako valja zavedeno na njihovo ime.
prihod: 400
penica

jeam i ra

vino

proso

sijeno

15x20
300

2
22

5x3
15

5x11
55

Mezra
SATNICA, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana Ramadanu, Umuru i Mustafi. Suposjedujui kao ortak, sp. je Ramadan umro, a est
je prenijeta na njegove sinove Husein-agu, Mehmeda odabau i Ahmeda. Umro
je i Umur, a njegovu je est staratelj siroadi prodao Turhanu. Zatim je umro
Turhan, te je izvren prijenos na njegove sinove Ali-agu, Velija i Mehmeda.
320

Grada

Kako se dio reenog Mustafe nalazi u posjedu Bahtijara, Ibrahima, Ihtijara,


Dafera i Jusufa odabae sina Timurhanova, u novije defter zavedeno na njih.
prihod: 424
penica
8x20
160

jeam i ra
15x11
165

proso
4x11
44

sijeno
20

lan 3

1/2 baduhave
13

zob
2 18

Mezra
OGUDOVCI. Kafir po imenu Tahi Jan** sa sp. mezre je ranije posjedovao batinu po imenu BILA* a sada je u posjedu Ferenca* iz sela Vethi.
Osim sp. batine u starom je detfteru zapisano na ime Ramadana, Umura i
Mustafe. Kako se sada nalazi [zapisana] na ime Bahtijar-age, Ibrahima i
Ihtijara, sinova Mehmed-age te Dafera sina Jusufa, u novi je defter zavedeno
na njihovo ime.
prihod: 539
penica
10x20
200

jeam i ra
9x11
99

proso
10x11
110

sijeno
56

vinograd
50

vodenica 1
15

zob 1
9

Mezra
URAK CAPRAG. Sp. je mezra u starom defteru zapisana nekom
Hiziru. Sp. je Hizir reenu mezru prodao zimiji knezu Jeloviu. Ovaj ju je pak
prodao Ibrahimu sinu Abdija, Martinu i Mihovilu, sinovima kovaa te Ferhadu
sinu kalauza. Ibrahim je pak svoju est prodao Veliju sinu Iljasa i Mahmudu
sinu Mehmeda. Umro je i Martin, a njegov dio prenijet na sina mu Tomaa.
Budui da je u njihovu posjedu na utvreni nain, u novi je defter zapisana na
njihovo ime.
FerhadAbdi, Veli Iljas, Mahmud Mehmed eb, Toma Martin, Mihovil sin
kovaa, Ivan Mika, Dora udovica, H udovica
muslimana nefera: 3
krana kua: 3
udove 2
321

Drugi dio

prihod: 970
penica
31x20
620

jeam i ra
9x11
99

proso
3x11
33

zob
2 18

sijeno

bostan

lan
12

konice 4

kupus
5

svinje
10

20
poljaina
12

12
vodenica 1
15

zemljarina
44

ovarina
16

1/2
baduhave
40

Mezra
IVANI* &SKI, blizu mezre ZARILAC. U starom je defteru sp. mezra
bila zapisana zimiji knezu- Antolu. Sp. knez nije uistinu bio posjednik, nego su
posjednici bili Veli b Iljas i Mahmud b Mehmed. A Toma Martin i Mihovil sin
kovaa zajedno s ostalim suvlasnicima sada su Riznici platili 165 aki tapijske
pristojbe, pa je u novi defter zavedeno na njihovo ime.
prihod: 834
penica
24x20
480

jeam i ra
9x11
88

proso
15x11
165

zob
2 18

sijeno

vodenica 1
15

68

iftluk
Inehan b Jusuf. U selu Prediinci. Batina po imenu eni**, koju je u
nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu Hoberdanac.Ta je zemlja u
starom defteru zapisana sp. Inehanu. Kako je i sada u njegovu posjedu, u novi
je defter zapisano prema staroj odluci.
prihod: 358
penica
12,5 x 20
250
lan
2

jeam i ra
2x11
22

proso
4x11
44

enjak, luk, kupus


12

zob
2 18

sijeno
10

Ciftluk
Sulejman b Abdullah. U selu Prediinci. Zemlja koju su u nevjerniko
vrijeme posjedovali kafiri po imenu Marko a, Ivani Gi i Ferenac Andrekovi*.
Sp. je Sulejman umro bez djece. Budui daje sp. zemlja ostala bez posjednika,
spahija ju je dao u tapiju Mahmudu, bratu pokojnika, i gospoi Giilah,
pokojnikovoj sestri. Zatim je sp. Mahmud svoju est prodao reenoj Giilah.
Budui da se nalazi u njezinom posjedu, u novi je defter zavedeno na njezino
ime. s.
322

Grada

prihod: 517
penica
16x20
320

jeam i ra
6x11
66

proso
5x11
55

zob
3x9
27

vinograd
23

lan
2

voe
2

poljaina
2

sijeno
15
ovarina
5

iftluk
Mustafa b Sadi. U selu Vidovac. Zavedeno je u starom defteru, osim onoga
to je u sp. selu upisano da od zemlje zvane "Crkvena batina" i batine Petra* i
Stanevia* posjeduje raja. Sada su posjednici oni koji su dolje popisani s
kadijskim potvrdama. U sp. je selu demat muslimana asnoga mesdida. Zato to
su danonono zauzeti [molitvama] za dugovjenost velikoga padiaha, u novi je
defter na njihovo ime zaveden H imunitet od izvanrednih dabina, obiajnih
nameta, devirme i slubi zapovjednicima i drugima.
Mustafa Kurd, Mahmud Mustafa, Dur Ali Mehmed, sufi Ali, Ibrahim Bali,
Uvejs Abdi, Mustafa Ali, Hizir Abdurrahman, Isabali Abdurrahman, Ibrahim
Balaban*, Halil Musa, Kurd Jusuf, Ali Karagoz, Husein Abdi, Hasan Abdi, Murad
Ali, Ramadan Ali, Mehmed Ali, Bali Nasuh, Jusuf Hasan
muslimana, nefera: 20
prihod: 264
penica
45x20
900

jeam i ra
25x11
275

poljaina

lan

svadbarina
46
50

tapija
46
24

proso
15x11
165

zob
10x9
90

vinogradi

vinograd:
Jusuf Abdi
5x5 25

120 1/2 baduhave


45

sijeno

bostan

110
enjak,
luk, kupus
16

46
ovarina
31

Mezra
GRADIKA, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru zapisana Mustafi
odabai, njegovom sinu Muruvvetu, Mustafi sinu Mehmeda i Isi odabai. Sada je
sp. Mustafa odabaa umro, a est je prenijeta na sp. mu sina Muruvveta. Zatim je
sp. Muruvvet prenijeti dio svoga dijela prodao osobama po imenu Muruvvetu sinu
Muse i Stefanu sinu kalauza. Sp. je pak Muruvvet b Musa polovicu svoje esti
prodao nekom Mehmedu sinu Abdullaha, a dio sp. Mustafe sina Mehmeda nalazi
se u posjedu nekog Murada. Odabaa Isa je umro, est je prenijeta na njegove
sinove Bekira i Orua. Budui da je na utvreni nain u njihovu posjedu, u novi je
defter zapisano na njih.
323

Drugi dio

# obrauju ljudi [sela] Skobac


prihod: 326
jeam i ra
2
22

penica
10x20
200

proso
4x11
44

zob
5x9
45

sijeno
15

Selo Tretanovac, iftluk: Mustafa, Inehan, Isa i Murad


Muruvvet Musa, Mehmed Abdi, Bekir Isa, Oru Isa, Kusein Abdi, Murad
Mehmed, Murad Ali, Ali Abdi, Isa Sulejman, Turhan prilac, Ferhad Sinan,
FerhadAbdi, Mustafa Abdi, Ibrahim Abdi, MemiAbdi, tipan, sin kalauza
muslimana, nefera: 15
krana, kua: 1
prihod: 190 0
penica
45x20
900

jeam i ra
30x11
330

proso
12x11
132

sijeno
75

poljaina
32

vodenice
3 45

enjak,
luk, kupus
15

zemljarina
220

bostan
32
konice
7

lan
32
baduhava
60

ovarina
20

Zemlja
Dio mezre DIJAKOVTINA, blizu sp. sela. Od zakopanog 15kamena tik do
javnog puta koji vodi prema tvravi Kaptol donjim putem do granica mezre
Tretanovac, zatim do livada uz potok, pa uz livade do naspram gore sp.
zakopanog kamena, a odatle ravno naprijed zakopani je kamen zavretak puta.
Kako su zemlje koje su unutar sp. granica bile izvan deftera, sada su Muruvvet b
Musa, Mehmed bAbdi i Ferhad hAbdullah Riznici platili 450 aki tapijske
pristojbe, pa je u novi defter zavedeno na njihovo ime.
# rauna se zajedno s gore sp. posjedom. Desetinu daju spahiji Tretanovca
Selo Vlaka, pr. Poegi, iftluk: Dafer i Husein
Ramadan Arslan, Ramadan Ali, Mustafa Mehmed*, Nasuh Davud, Ali
Karagoz, Murad Mehmed, Sefer* b Jusuf, Kurd Hasan, Timur Abdi, Dafer*
bAbdi, Pervane Abdi, Behram prilac, Juraj prilac
Doslovce: "pobodenog". Budui da se u komorskim popisima mea naziva "zakopani
kamen", prevodim sukladno tome, zbog "arome" mjesta i vremena.

324

Graa

muslimana, nefera: 12
krana, kua: 1
prihod: 2186
penica
50x20
1000
lan
26
1/2
baduhave
20

jeam i ra
20x11
220

proso
15x11
165

poljaina

enjak,
luk, kupus
20

26

zob
25x9
225

sijeno

65
vodenice
zemljarina
4
120
132

bostan
26
ovarina
31

Zemlja
Horvat Ivani i ai. U selu Vlaka. Sp. je zemlja u starom defteru zapisana
Dzaferu i Huseinu. Sp. su je Dafer, Husein i Bekir (!) prodali stanovitome
Dzaferu. Taj ju je pak prodao osobama po imenu Hasanu sinu Abdullaha i
Muradu sinu Uvejsa. Kako se sada nalazi u njihovu posjedu, u novi je defter
zavedeno na njihovo ime.
Hasan Abdi, Murad Uvejs
muslimana, nefera: 2
prihod: 410
penica
6x20
120

jeam i ra
13x11
143

proso 1
11

enjak, luk,
kupus
9

zemljarina

ovarina

1/2 baduhave

44

16

20

tapija 3

sijeno

bostan 4

10
svadbarina
30

Selo Selce, pr. Poegi, iftluk: Husein


Hasan Husein, Hasan Abdi, Husein Mehmed, Ivan Krali*, Grgur Ivan
muslimana, nefera: 3 krana, kue: 2
325

Drugi dio

prihod: 990
penica
29x20
580

jeam i ra
12x11
132

proso
4x11
44

zob 2
18

lan
10

poljaina
10

voe
15

svinje
10

zemljarina
44

ovarina
20

svadbarina
20

tapija
16

sijeno

bostan

25
konice
15

10
vodenica 1
15

1/2 baduhave
20

iftluk
Mustafa i Mehmed bn Ali vojvoda. Na mezri Kriev Dol. Zemlja koju su u
nevjerniko vrijeme posjedovali kafiri H Bartol, ura Duki*, Gara* Matija,
Marko, ura H, Radman* kova, Ivan lonar i Pero*. Sp. je zemlja u starom
defteru zapisana Bajazitu ehaji i a. Sp. su je prodali nekom vojvodi Aliju. Taj je
vojvoda Ali umro, pa je prenijeta na njegove sinove, sp. Mustafu i Mehmeda. [Na
njoj] stanuje dolje popisanih osam nefera raje. U novi je defter zavedeno da
zemlju na kojoj odavna rade valjano obraduju.
Komadan Abdi, MustafaAbdi, VeliAbdi, Radin vlah, Itvan* ni, tipan,
prilac
muslimana, nefera: 3
krana, kue: 3
prihod: 938
penica
26x20
520
lan
14
svadbarina
10

jeam i ra
9x11
99
voe 4

proso
4x11
44

zob 1
9

vodenice 2
zemljarina
30
66

sijeno

bostan

35
ovarina
14

14
1/2
baduhave
24

Mezra
MIHALOVAC. Zemlja koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po
imenu Lacko. Sp. je zemlja u starom defteru zapisana Bajazitu, Huseinu i jednom
drugom Huseinu. Sada na sp. mezri stanuje jo est nefera raje i jedna udovica.
Zatim, jedan od stanovnika, Pir Ali b Iljas je svoju est prodao Emini, keri
Sulejman-bega. Budui da je posjeduje sa sudskim rjeenjem, u novi je defter na
nju zavedeno.
Pir Ali Iljas, Mehmed Husein, Ali Bali Mustafa, Ahmed Hasan, Husein vlah
Nasuhprilac, Aja udovica
326

Graa

muslimana, nefera: 6
udovica, muslimanka: 1
prihod: 1007
penica
26x20
520

jeam i ra
9x11
99

proso
9x11
99

zob
5x9
45

sijeno

poljaina

35

14

lan

konice

vodenice 3
60

kupus

zemljarina

ovarina 5

14

13

15

48

Mezra
PANJAK, sa zemljom GALINOVA*. Zemlja koju su u nevjerniko vrijeme
posjedovali kafiri po imenu Totu* i Miklo. Sp. je zemlja u starom defteru
zapisana Oruu, Hiziru i Hasanu. Sp. je Hizir umro, est je prenijeta na Mustafu,
njegova sina. I Hasan je umro bez djece. Tapiju na njegov dio je stekao sp. Oru i
Riznici platio 70 aki tapijske pristojbe. A dio koji dri otprije, budui da je kako
valja u njegovu posjedu, na utvreni je nain u novi defter upisan na njih.
Oru Kurd*, Mustafa Hizir, Veli divane
muslimana, nefera: 3
prihod: 902
penica
22x20
440
lan 6
svadbarina
30

jeam i ra
16x11
176

proso
4x11
44

poljaina 6 vodenica 1
tapija 9

15

zob
7x9
63

sijeno

kupus

ovarina

15

30

15

bostan 6
1/2
baduhave
25

Zemlja
Livadaf?] i izgon. U nevjerniko vrijeme posjedovao zimija po imenu Ivani.
Zemlja i izgon u posjedu zimije Vrbokog. Zatim neto zemlje i livada za oko pet
kola [sijena] u posjedu Lacka, blizu sp. parcela. U starom je defteru sp. zemlja bila
zapisana Ali-agi i Mehmedu. Sp. Ali-aga je umro, a udio je prenijet na njegove
sinove Bekir-agu i Osmana. Ovi su je pak predali sp. Mehmedu. Umro je i
Mehmed, a sp. je zemlja prenijeta na njegove sinove Bahtijara, Ibrahima i Ihtijara.
Kako je sada u njihovu posjedu, u novi je defter zavedeno na njihovo ime.
327

Drugi dio

prihod: 300
penica
13x20
260

jeam i ra
4x11
44

proso
5x11
55

sijeno
15

lan
3

tapija
5

zob
2 18

Selo Vrhovci s mezrom SVETI JOVAN, pr. Poegi


Veli Murad, Piri Murad, Mehmed Husein, Kurd Iskender, Husein Davud,
Pervaneprilac, urin Vujin, Gvozden Vlajovi*, Dragia Plavevi*, Radan n, s,
udovica
muslimana, nefera: 6
krana, kue: 4
udovica: 1 prihod:
795
penica
18x20
360
lan
20
baduhava,
svadbarina
12

jeam i ra
8x11
88

proso
6x11
66

zob
3x9
27

sijeno

poljaina

voe

zemljarina

20

12

enjak,
luk, kupus
10

40

110

bostan
30
ovarina
10

Selo Radoslavi, pr. Poegi, iftluk: Jusuf i Ali


Kurd Mahmud, Husein Ali, Veledhan Inehan, Murad Husein, Ali Jusuf, Ferhad
Veli, Murad Sulejman, nAbdi, Veli Husein muslimana, nefera: 9
prihod: 2078
penica
50x20
1000

jeam i ra
31x11
341

proso
30x11
330

lan

poljaina

voe

26
ovarina

26
svadbarina

20

30

1/212
baduhave
43

328

zob
3x9
27
vodenica 1
15

tapija
25

sijeno

bostan

65

26
enjak,
luk,
kupus*
19

kupus
zemljarina
10
22

Graa
Mezra
BERTOLOVCI, pr. Poegi. Sp. je zemlja u starom defteru bila zapisana Aliju,
sinu Huseina i Jusufu, sinu Jakuba*. Sp. je Jusuf umro, est je prenijeta na njegove
sinove Hadija** i Huseina. Ali je pak svoju est prodao nekom Hasanu sinu
Jusufa. Ovaj ju je pak prodao osobama po imenu Hizir, Ahmed i Omer, sinovima
Atmade. Sp. je Hizir umro bez djece. Njegov je dio trebalo dati u tapiju pa su
sada Mustafa, Dafer, Emreah*, Hubjar i Mehmed vd Ahmed Riznici platili 20
aki tapijske pristojbe. Umro je i Ahmed, pa je est prenijeta na njegove sinove
Mustafu, Dafera, Emreaha, Hubjara i Mehmeda. Budui daje na utvreni nain u
njihovu posjedu, u defter je upisano na njihovo ime.
prihod: 996
penica
23x20
480

jeam i ra
8x11
88

lan

poljaina

14

14

ovarina
35

1/2
baduhave
23

proso
10x11
110

zob
3x9
27

vodenica 1 enjak,
15
luk, kupus
19

sijeno
25

bostan
13

tapija
50

svadbarina
50

zemljarina
62

Mezra
HEMOVCI, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru zapisana Mehmedu H a.
Reeni ju je Mehmed prodao Hasan-agi, Davudu i Huseinu sinu Abdul-laha.
Husein je pak vlastiti dio prodao svome ortaku* sp. Hasan-agi. Hasan-aga je
nestao*. Budui da se nalazi u posjedu njegovih sinova* Osmana, a i Mustafe, u
novi je defter zapisano na njih.
Osman Hasan-aga, AliAbdullah, Ramadan Abdullah
muslimana, nefera: 3
prihod: 552
penica
14x20
280
lan 6
svadbarina
30

jeam i ra
5x11
55
voe 2
1/2
baduhave
15

proso
5x11
55

zob
5x9
45

sijeno

15
vodenica 1 enjak,
poljaina 6 15
luk, kupus
4

bostan 6

ovarina
20

329

Drugi dio

iftluk '
E, pr. Poegi. Sp. je zemlja u starom defteru zapisana nekom Husein-agi.
Kao posjednik on ju je prodao nekom Kurd-agi. Kurd-aga je takoer umro, a
staratelj njegove siroadi hamamdi Memi ju je za pokrie duga prodao Ali-agi
i njegovu bratu a Muradu. Sp. je Murad umro bez djece. Prema kanunu njegovu
je est trebalo dati u tapiju, pa je sp. brat Ali-aga sada Riznici platio 50 aki
tapijske pristojbe. U defter je na utvreni nain zavedeno na njihovo ime.
umjesto desetine, paualno: 300

Hassa mezra
VRBANOVCI, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
nekom Hasan-agi. on ju je kao posjednik prodao stanovitom Kurd-agi. Kurdaga ju je prodao osobama po imenu Huseinu, Baliju i Aliju. Reeni su pomrli.
Sada se n H nalazi u posjedu Jusufa, sina Mehmeda, n Mehmeda, sina Huseina i
Ibrahima, sina Alija. Sada su sp. Riznici platili 60 aki tapijske pristojbe, pa je
upisano na njih.
Ali Husein, Ibrahim Ali, Sulejman Abdullah
muslimana, nefera: 3
prihod: 601
penica
10x20
200

jeam i ra
10x11
110

proso
12x11
132

ovarina

1/2
baduhave
20

tapija
7

20

zob
3x9
27

sijeno

zemljarina
22

10*

Ciftluk
Lutfi-aga. Blizu mezre Vrbanovci. Izgon koji je u nevjerniko vrijeme
posjedovao kafir po imenu Opat. Bio je bez posjednika i izvan deftera. Zato to
gaje trebalo dati pod tapiju, sp. je Lutfi-aga sada Riznici platio 540 aki tapijske
pristojbe, pa je u novi defter zavedeno na njegovo ime zajedno sa zemljom koju
posjeduje na mezri Vrbanovci.
prihod: 481
penica
9x20
180
enjak,
luk, kupus
16

330

jeam i ra
14x11
154

proso
4x11
44

ovarina

1/2
baduhave
23

20

zob
3x9
27

sijeno
15

bostan
2

Graa
Mezra
LUKAEVCI, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru zapisana nekom
Aliju reisu. Reeni je Ali sp. mezru prodao nekom Hizir-agi. Hizir-agi je sp. mezru
spahija dao u tapiju. Zatim ju je prodao osobama po imenu Hudaverdi, Husein,
Pervane, Kejvan, drugi Pervane, Ibrahim, Kurd, Bali, drugi Kurd i Nasuh. Kako je
sada u njihovu posjedu, u novije defter zavedeno na njih.
prihod: 1200
penica

jeam i

proso

zob

26x20

raz
27x11
300

21x11

10x9

220

90

520

sijeno

bostan

lan

50

10

10

Selo Manani, pr. Poegi, iftluk: Hasan reis


Pervane **, Husein Mustafa, Kurd H, Bali Nasuh*, Hudaverdi H, Kurd
Abdullah, Kurd Ali, Kejvan Abdi, Pervane Mahmud, Mehmed Bajazid*, Bali
Jusuf, Ibrahim Mustafa, Veliprilac, Piri Ibrahim, Jusuf Abdi
muslimana, nefera: 15
prihod: 1214
penica
16x20
320

jeam i ra
11x11
121

lan
28

poljaina
28

zemljarina

baduhava,
svadbarina
110

242

proso
9x11
99

zob
5x9
45

sijeno

voe

vodenica 1
15

konice

14

70

58

bostan
28
enjak,
luk, kupus
10

ovarina
28

Mezra
LUAN, pr. Poegi. Zemlja koju je u nevjerniko vrijeme blizu sp. mezre
posjedovao Ugrinovi, te etiri njive koje je blizu Drkovca posjedovao More
Laslo. U starom defteru zapisana Muradu i Faiku. Sada su ovi sudskim rjeenjem
posjednici, pa je u novi defter zavedeno na njihovo ime.
Ferhad Nasuh, Ferhad Husein, Mehmed Abdi, Timur Murad, Gazi Abdi, Oru
Pervane, Mehmed Dafer, Ahmedprilac, Mahmud Murad, Mata Grgur, Ivan
Radivoj
muslimana, nefera: 9
krana, kue: 2
331

Drugi dio

prihod: 1559
penica
55x20
1100

jeam i ra
5x11
55

proso
9x11
99

zob 2
18

sijeno
55

lan
22

poljaina
22

konice
7

enjak,
luk, kupus
9

zemljarina

svadbarina

baduhava

10

vino
11x3
33

bostan
22

88

Selo Drkovac, pr. Poegi


Murad a, Kurd Ali Mustafa, Jusuf Abdi, Husein Abdi, Mehmed Abdi,
Timurhan Husein, Mehmed Ali, Mustafa Ali
muslimana, nefera: 8
prihod: 838
penica
20x20
400

jeam i ra
5x11
55

poljaina

voe 6

12
baduhava

proso
6x11
66

sijeno

20
vodenice:
enjak,
Piri Husein luk, kupus
2
3
60

vodenice raje 2
60

bostan

lan

12

12

zemljarina
110

ovarina
12

10

Dio zemljita mezre Drkovac


Piri Husein. Njiva, priblino: 3 dana oranja. On posjeduje i neto bostana.
Sada je sp. Piri Riznici platio 50 aki tapijske pristojbe, pa je zavedeno na
njegovo ime.
Selo Sesvete sa zemljom Jezerce*, pr. Poegi
a

s, Inehan Mahmud, Mahmud Ali, Dursun Jakub, Mehmed Mahmud,


Mehmed Kurd, a Jakub, Hasan Hamza, Piri Ibrahim, Ali Jakub, Hamza Abdi
muslimana, nefera: 11
332

Graa
prihod: 1550
penica
39x20
780
lan
18
1/2
baduhave
21

jeam i ra
27x11
297
poljaina

proso
10x11
110
vodenica 1
15

18
svadbarina
15

zob
5x9
45

sijeno

40
enjak,
luk, kupus zemljarina
9
110

tapija

voe

20

14

bostan
18
ovarina
30

Selo Veliki (dja) Zarilac, pr. Poegi


Inehan Hizir, Ali Inehan, Bahtijar* Inehan, Pir Ali* Jusuf, Mehmed Ali,
Timurhan Nasuh, Pervane Mustafa, Inehan Husein, n Mahmud, Hasan^4MJ, Ivak
prilac, Mara, udovica, Jelka, udovica, Emreah Timur, Oru, prilac, MalkoAbdi
muslimana, nefera: 13
krana, kua: 1 udovice: 2
prihod: 1490
penica
24x20
480

jeam i ra
30x11
330

proso
12x11
132

zob
8x9
72

sijeno
55

bostan
22

lan
22

poljaina
22

voe
22

konice

vodenice 2
30

enjak,
luk, kupus
26

zemljarina

ovarina
20

1/2
baduhave
33

124

30

iftluk
Bali-aga. Na mezri Lakuje sa zemljom Petrievci, Vrbova i Zavrje blizu
Vrbove. Kako se polovica sp. mezri sada nalazi u posjedu reenoga Bali-age, u
novi je defter zavedeno na njegovo ime.
prihod od desetine: 150
Polovica mezre
LAKUJE sa zemljom PETRIEVCI. Sp. su zemlje u starom defteru bile
zapisane nekom Arnavud Aliju. Taj ih je Arnavud Ali prodao nekom Jusufu, koji
ih je pak prodao stanovitom Daferu sinu Veledhana. Budui da se sada nalaze u
posjedu reenoga Dafera, u novije defter zavedeno na njegovo ime. s.
333

Drugi dio
prihod: 200
penica
3x20
60
sijeno
15

jeam i ra
4x11
44

proso
2x11
22

zob
2 18

enjak, luk,
kupus
9

1/2 baduhave
31

Mezra
MALI (dU) ZARILAC. Pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru bila
zapisana Inehanu sinu Hizira, Inehanu sinu Muse, Inehanu sinu Alagoza i
Mehmedu sinu Alagoza. Sp. je Inehan sin Muse umro, a njegova je est prenijeta
na njegova sina Alija.Reeni je pak Inehan sin Alagoza svoju est, osim mlina,
prodao nekom Mustafi. Sada, budui da se na utvreni nain nalazi u njihovu
posjedu, u novi je defter njima zapisana.
prihod: 665
penica
24x20
480
sijeno 5

jeam i ra
8x11
88

proso
6x11
66

vodenica 1
15

bostan
2

zob 1
9

Mezra
MATIJEVCI*. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana osobama po
imenu Mahmudu sinu Murada, Muradu sinu Abdullaha i Huseinu sinu Sef era.
esti spomenutih Murada i Huseina nalaze se sa sudskim rjeenjem u posjedu
nekih stanovnika mezre KUNOVCI. Sp. pak Mahmud na svojoj esti nema
valjanog posjeda, pa su za tu est sp. stanovnici sada Riznici platili 200 aki
tapijske pristojbe, a u novi je defter upisano na njihovo ime.
prihod: 600
penica
15x20
300

jeam i ra
17x11
190

proso
5x11
55

zob
5x9
45

sijeno
10

Selo Kunovci
Hasan Sadi, Hajdar Sadi, Muruvvet Hamza, Mustafa Ali, Ali Mustafa, Pir**
Mehmed, ^han Incbegi, Mehmed Timurhan, Piri Mustafa, Hurrem Hamza, Veli
Sari, Jusuf Jusuf*, a , Ajdin ugljenar*, Hasan Jusuf, FerhadAbdi, Veli Junus, Veli
Abdi, Matija Paval, Lukaprilac, Veli Davud
muslimana, nefera: 19
334

Graa
krana, kue: 2
Sp. je mezra(!) u starom defteru zapisana osobama po imenu Mahmudu,
Muradu i Huseinu kao mezra. esti reenih Murada i Huseina nalazile su se u
posjedu stanovnika sela sudskim rjeenjem, dok sp. Mahmud nije svoju est
valjano posjedovao. itelji su sp. sela ranije za tu est Riznici platili 200 aki
tapijske pristojbe, pa je u novi defter zavedeno na njihovo ime. No reenu je est
drao sp. Mahmud, te ju je prodao nekom Sinan-agi, koji je sada vlasnik temeljem
sudske potvrde; est je reenoga Sinan-age, zato to se ini daje on zarobljen i
nedostupan, a k tomu je bez djece, iznova kako valja na odgovarajuem mjestu
zapisana u novi defter kao posjed bez nasljednika.
prihod: 2018
penica
35x20
700

jeam i ra
30x11
330

proso
16x11
160

zob
10x9
90

lan
40

poljaina
40

konice
184

kupus
20

baduhava
30

ovarina
20

sijeno

bostan

100
zemljarina
220

40
svadbarina
20

Mezra
SVETI MARAK*, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
nekom Hizir-agi. Kako se i sada nalazi u njegovu posjedu, u novi se defter uvodi
prema prethodnoj odluci.
prihod: 512
penica
15x20
300

jeam i ra
9x11
99

proso
4x11
44

zob
5x9
45

sijeno

vodenica 1
15

15

iftluk
Hizir-aga. VRINCI*, nd vic, , i H DOL, pr. Poegi. U starom je defteru
sp. zemlja zapisana na ime zaima Hizir-age. Sp. je Hizir-aga jo kao naslovnik
posjeda umro, pa je zemlja prenijeta na njegova sina Husein-agu. Kako je taj sada
posjeduje, u novi je defter zavedeno kako valja na njegovo ime.
umjesto desetine, paualno: 300
Mezra
OPATOV* DOL, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru zapisana
stanovitom Murad-agi. Ovaj je Murad-aga sp. mezru s vinogradima* prodao
335

Drugi dio

nekom Sulejmanu elebiju sinu Davuda vojvode. Budui daju ovaj posjeduje,
u novi je defter upisano na njegovo ime.
umjesto desetine, paualno: 150
Ciftluk
Hizir-aga. GORNJE i DONJE ZAVRJE*, s [isputena rije] More Lasla
u sp. selu. Sp. je zemlja u starom defteru bila zapisana nekom Murad-agi. Zatim
je reeni Murad-aga umro, a spahija je sp. zemlju dao u tapiju njegovu bratu
Hizir-agi, dok je jedan dio prodao stanovnicima Prediinaca*. Dok je ostatak
bio u posjedu sp. Hizir-age, taj je umro, pa je izvren prijenos na njegova sina
Husein-agu. U novi je defter na utvreni nain upisano na njega.
paualno: 305
Livada
Hizir-aga. U selu Gajanci. To su dvije parcele poznate pod imenima
Sabrakovci* i Ma11. U starom je defteru bila zapisana na ime Hizir-age, pa kako
je do sada u njegovu posjedu, po ranijoj se odluci upisuje u novom defteru na
njegovo ime.
prihod od desetine: 90
Ciftluk
Sulejman elebi, sin vojvode Davuda. Zemlja poznata kao ZAKORENJE.
Sp. je ciftluk, osim parcele Petra metra*, u starom defteru bio zapisan nekom
Murad-agi. Reeni je Murad-aga umro bez djece, a sp. ciftluk s vinogradima
ostao bez posjednika. Kada je stekao pravo na tapiju, ovaj je Sulejman elebi
od spahije dobio u tapiju sp. ciftluk s vinogradima, pa kako ga on sada
posjeduje, u novi je defter upisano na njega.
prihod paualno: 150
Ciftluk
Ali ehaja, Mustafa i sufi Hasan. U selu Iakovci. U starom defteru, osim
batina raje zapisanih u sp. selu, ubiljeen na nekog Murad-agu. Reeni je
Murad-aga umro, a njegov je brat Hizir-aga tu zemlju prodao osobama po
imenu Hasanu i Omeru. Omer je svoj dio prodao Aliju ehaji, a Hasan je pao
u ropstvo, pa su sada za njegov dio sp. Mustafa i sufi Hasan platili Riznici 65
aki tapijske pristojbe, te je u novi defter na utvreni nain na njih zavedeno.
336

Graa
prihod: 351
penica
10x20
200
kesten* 6

jeam i ra
2x11
22

proso
5x11
455

zob
4x9
36

bostan 6

poljaina 6

kupus, luk
10

sijeno
10

Mezra
MIHALOVI, pr. Poegi sa zemljom Petrovci** Lipovevi**. Sp. je zemlja
u starom defteru bila zapisana nekom Murad-agi. Reeni [ju] je Murad-aga prodao
nekom Hubjaru, koji je umro bez muke djece. Tu je zemlju ranije njezin spahija
dao u tapiju nekom Hizir-agi, koji ju je zatim prodao osobama po imenu Hasanu i
Omeru. Omer je svoj dio prodao Aliju ehaji, a Hasan je pao u zarobljenitvo, pa
budui daje njegov dio ostao bez posjednika, za tu su est sada njegov brat
Mustafa i sufi Hasan platili Riznici 65 aki tapijske pristojbe, te je upisano na
njihovo ime.
prihod: 217
penica
zob 1
proso
sijen
lan
7x20
9
2 22
140
o
jecam i raz
3x11
33

10

Mezra
VIDANOVCI, blizu mezre ZAVRJE. U starom je defteru sp. mezra bila
zapisana nekom Murad-agi. Reeni je Murad-aga umro bez muke djece, a spahija
je sp. mezru dao u tapiju njegovu bratu Hizir-agi. On je je poslije ustupio nekom
Nurullah-agi. Sada je Nurullah-aga Riznici platio 20 aki tapijske pristojbe, pa je u
novi defter upisano na njegovo ime. s.
prihod: 270
penica
9x20
180
bostan
2

jecam i raz
4x11
44
lan

proso
1 11
vinograd
10

zob 1
9
vodenic
a1
15

sijeno
5
enjak, luk,
kupus
3

Mezra
GORNJI VUJAK, pr. tvravi RUDINE u kadiluku Poega. Sp. je mezra u
starom defteru bila zapisana stanovitom Murad-agi. Taj je Murad-aga umro bez
djece. Sada je neki Murad b Ahmed Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe, pa je
u novi defter zavedeno na njegovo ime.
337

Drugi dio

Murad Ahmed, Mustafa beli, Kurd Ali


muslimana nefera: 3
prihod: 819
jeam i ra
8x11
____88

proso 1
11

bostan 6

lan 6

poljaina 6

svadbarina
45 .

ovarina
62

penica
20x20
400

zob 6
54

sijeno

voe 6

15
vodenica 1
15

enjak, luk,
kupus
23
zemljarina
22

baduhava
60

Mezra
DONJI VUJAK, pr. tvravi RUDINE. Sp. je mezra bila bez posjednika i
neupisana u defter, pa su, stekavi pravo na tapiju, dolje popisane osobe sada
Riznici platile 4000 aki tapijske pristojbe, a u novi je defter uvedeno na njihovo
ime.
Kurd Mezid, Husein Hamza, Turhan Hamza, Inehan Hamza, Nasuh Mustafa,
Behram* Abdi
muslimana nefera: 6
prihod: 1129
penica
37x20
740

jeam i ra
7x11 77

proso
5x11
55

poljaina

vodenica 1
vinogradi
15

12
baduhava
30

ovarina
39

26

sijeno
25
kupus
5

bostan
12
zemljarina

lan
12
svadbarina
25

66

Mezra
HORDUEVAC, pr. tvravi RUDINE u kazi Poega. Sp. je mezra u starom
defteru bila zapisana nekom Murad-agi. Reeni ju je Murad-aga prodao kao
zastupnicima Kiiciik Aliju, Muradu, Baliju i Huseinu. Ovi su pak Murad, Bajazid
[sic!] i Husein svoju est prodali svome ortaku Kiicuk Aliju. Potom je taj Kiiciik
Ali umro, a sp. mezra prenijeta na ime njegovih sinova Kurda, Hizira i Isa Balija i
bratueda Hasana. Budui da se nalazi u njihovu posjedu, u novom je defteru
zavedena na njihovo ime.
338

Graa
prihod: 492
penica

jeam i ra

proso

zob

sijeno

enjak,

14x20
280

8x11
88

6x11
66

5x9
45

10

luk, kupus
vg-4

Mezra
VIDAC* BANOVCI*, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
nekom Murad-agi. Reeni ju je Murad-aga prodao putem zastupnika nekom
Pervizu. Perviz je pakjednu polovicu svoje esti prodao nekom Turhanu sinu
Sulejmana, a drugu Hudaverdiju sinu Sulejmana. Budui da se nalazi u njihovu
posjedu, u novom je defteru zavedena na njihovo ime.
prihod: 607
penica
23x20
460

jeam i ra
5x11
55

bostan
4

lan
4

proso
3x11
33
poljaina 4

zob 1
9

sijeno

kupus
3

10
vinograd
25

Mezra
ODAKOVCI, pr. Poegi. Sp. je mezra bila zapisana nekom Bali-agi. Reeni
ju je Bali-aga prodao nekom Ferhadu, a Ferhad-aga opet osobama po imenu Berak
b Hizir, Veli b Ahmeda i Berak b Alagoz. Sada, budui da se nalazi u njihovu
posjedu, u novom je defteru zavedena na njihovo ime.
Berak Hizir, Veli Ahmed, Berak Alagoz
muslimana, nefera: 3
prihod: 519
penica
12x20
240
bostan 6
1/2 baduhave
56

jeam i ra
5x11
55

proso
4x11
44

poljaina
4

enjak, luk,
kupus
14

zob

5x9
45
voe 4

sijeno
15
ovarina
26

Mezra
VLASKA**, pr. Poegi. Mezra koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao
Despot Stefan. U starom je defteru reena mezra bila zapisana nekom Bali-agi. Taj
ju je Bali-aga prodao nekom irmerdu. Sirmerd ju je pak prodao Pervizu i
339

Drugi dio

Hasanu, sinovima irmerda te Seferu i Husrevu, sinovima Jahje. Sada, budui da


se nalazi u njihovu posjedu, u novi je defter zavedena na njihovo ime.
Perviz irmerd, Sefer* Jahja
muslimana, nefera: 2
prihod: 421
penica

jeam i ra

proso

zob

10x20
200
lan

8x11
88
bostan

5x11
55
voe

5x9
45
konice

12

sijeno
10
1/2 baduhave
11

Selo Gornji Gudan, pr. Poegi


Dafer Abdi, Ali Jusuf, HUSTCV Abdulah, Dafer Bajramlu, Mehmedpri-lac,
Dafer Abdi
muslimana, nefera: 6
prihod: 600
penica
10x20
200

jeam i ra
8x11
88

proso
6x11
66

poljaina
12

lan
12

voe
12

svadbarina
15

baduhava
16

ovarina
10

zob 2
18
vinogradi
50

sijeno

bostan

12
30
vodenica 1 zemljarina
15
44

>

Mezra
JAGSINCI**, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
osobama po imenu Turna* Aliju, Hiziru odabai, Huseinu i Hasanu. Reeni je
Turna* Ali umro, a njegov udio prenijet na Balija, Memija, Nasuha i njegove
sinove sp. Huseina i Hasana. Hizir odabaa i sada posjeduje svoju est, pa je
njihov posjedniki status na utvreni nain zaveden u novi defter.
Ferhad Abdi, drugi Ferhad Abdi, Jusuf Veli, Ali Veli
muslimana nefera: 4
prihod: 1400
penica
42x20
840

jeam i ra
27x11 287

lan

poljaina

10

10

340

proso
11x11
121

zob
5x9
54

sijeno

enjak,
luk, kupus
2

vodenice 1
15

ovarina

30

10

bostan
10
1/2
baduhave
10

Graa

Ciftluk
Dafer-aga i Sefcr-aga. Na mezri VRBOVA* i ZAVRJE blizu Vrbove, pr.
Poegi. Kao posjednik ovih mezri bio je upisan neki Divane Mehmed-aga. Taj ih
je Divane Mehmed-aga prodao Hadi Mehmed-agi, a Hadi Mehmed-aga opet
Dafer-agi i Sefer-agi. Budui da su sada oni posjednici, upisano je u novi defter.
prihod od desetine: 200
Selo Kaevci**
Lutfi Hasan, Ali Abdullah, Iljas Abdullah, Jusuf Hasan, Mehmed Jusuf, Piri
Bajazid, Mehmed Ali, Nasuh Abdullah, Piri H, Husein Murad, Memi aver*,
Sejdi** Abdullah nd** Mehmed**, Mustafa Abdullah, Mustafa Iljas, Redeb
Karagoz
muslimana nefera: 15
prihod: 7878
penica
73x20
1460

jeam i ra
20x11
220

proso
20x11
220

zob
5x9
54

sijeno
75

bostan
32

lan
32

poljaina
32

konice

kupus
17

vodenice 6
90

zemljarina

svadbarina

ovarina
32

10
1/2
baduhave
40

30

220

Ciftluk
Mustaf a b Abdullah. U sp. selu. Povjeren sp. U
gotovu, prihod 150
Selo* a. Ciftluk: Jakub i Ali* u selu Sibokovac
Iskender Jusuf, Veli Abdullah, Mehmed Alagoz, Durak Abdullah, Ali*
Abdullah, Iljas Junus*, Musa Hasan, Mehmed Ali, Turhan Sinan, Kurd Timur -han,
Pervane Jusuf, Pervaneprilac, Husein Karagoz
muslimana nefera: 13
341

Drugi dio
prihod: 7287
jeam i ra
penica
15x11
60x20
165
1200
lan

poljaina

26

26

ovarina

zemljarina

26

176

proso
20x11
220

zob
9x9
581

sijeno

bostan

165

voe

vodenice 1
15

konice

126
enjak,
luk, kupus
15

10
baduhava,
svadbarina
22

15

Mezra
8JASEVCI, pr. Poegi. U nevjerniko je vrijeme pripadala u Petru**.
Obrauju je stanovnici sp. iftluka.
#daju desetinu
Mezra
HRUEVAC**, pr. H. Obrauju je stanovnici sp. #daju
desetinu
Mezra
BILAC, pr. Poegi. Mezra koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po
imenu Lubinski* *. U starom je defteru ova mezra bila zapisana nekom Aliju srnu
Abdullaha. Sp. ju je Ali prodao zimijama po imenu Toma v Mika i Dijanu
Dragovi, zapisanim u selu Brestovac. Kako se sada nalazi u njihovu posjedu, u
novije defter zavedeno na njih.
prihod: 542
penica
20x20
400

jecam i raz
5x11
55

proso

zob

sijeno

lan

5x11
55

2
18

10

Mezra
H

, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru zapisana nekom Bali-agi. Ovaj ju
je Bali-aga prodao Mehmed-agi. Budui daje sada u njegovu posjedu, u novi je
defter zavedeno na njegovo ime.
prihod: 436
sijen
o
jecam i penica
10 x 20
200

342

raz
11x11
121

proso
5x11
55

zob
3 27

29*

la
n
4

Graa

Mezra
OPATOVCI, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
nekom Bali-agi. Za vrijeme dok je uivao posjed, ovaj ju je Bali-aga prodao
nekom Mehmed-agi. Kako se sada nalazi u posjedu reenoga Mehmed-age, u
novi je defter zavedeno na njegovo ime.
Kara Ali G, nprilac, Bajazid;?ra/ac, Radulprilac
muslimana, kue: 2 krana, kue: 2
prihod: 822
penica
30x20
600

jeam i ra
9x11
99

proso
5x11
55

zob
3x9
27

sijeno

zemljarina
24

15

iftluk
Dafer b Abdullah. U selu Sovski Dol. Zemlja koju su u nevjerniko
vrijeme posjedovali kafiri po imenu Petar** avi i Dojman*. Ova je zemlja u
starom defteru bila zapisana nekom Abdulbariju Jenginu. Reeni je Abdulbari
Jengin sp. zemlju prodao nekom zimiji po imenu knez Ivani. Ivani ju je pak
prodao nekom Ali-agi, koji je umro, pa je prenijeta na njegove sinove Mustafu
i Mehmeda. Oni su reeni ift opet prodali. Budui da je sada u njegovu
posjedu, u novi je defter zavedeno na njegovo ime.
prihod: 439
penica
9x20
180

jeam i ra
14x11
154

bostan
2

enjak,
luk, kupus
6

proso
6x11
66

zob
2 18

sijeno
5

lan
2

ovarina 6

Ciftluk
Divane Mehmed-aga. U selu Mikanovci**. To je batina poznata pod
imenom LUBAKOVIC*. Reeni je Mehmed-aga sp^zemlju prodao zimijama
po imenu knez urak, Petar, a, Hvi, Jovan n, Mika ivkov, Itvan ni, Mika
Dobrievi i Petar. Sp. je pak knez urak svoju est prodao zimiji po imenu
Mihal, sin a. Sada, budui da je posjeduju kao suvlasnici, u novi je defter
zavedeno na njihovo ime.
343

Drugi dio

prihod:
581

penica
14x20
280

vodenica 1
15

jeam i ra
5x11
55

proso
2x11
22

zob
2 18

vino
30 90

sijeno

lan

80

10

Mezra
IVAN DOL, zatim GORNJI I DONJI KALANI*, pr. Poegi. Sp. su mezre u
starom defteru bile zapisane nekom Murad-agi. Ovaj je Murad-aga reene mezre
sudskim rjeenjem prodao pokojnome Ulama-pai. Sada ih je posjedovao njegov
sin Iskender-beg, pa ih je sudskim rjeenjem prodao Fer-had-begu. Budui da su u
njegovu posjedu spomenuti je gospodar reene mezre uvakufio za asnu -damiju
koju je sagradio u kasabi Zepc. Svake godine paualno se vlasniku plaa 50 aki,
a preostali prihod neka se dade za reenu asnu damiju, upisano je u novi defter.
paualno: 50
prihod od desetine: 50
Mezra
MLADIN* VRH, pr. tvravi RUDINE. Sp. je mezra u starom defteru bila
zapisana nekom Murad-agi. Taj Murad-aga nije uistinu posjedovao reenu mezru,
pa je s razloga to je ostala bez posjednika nju spahija dao u tapiju osobama po
imenu Dafer i Mustafa bn Durak. Potom je Dafer umro, a njegova est prenijeta
na sina mu Kurda. Sada, budui da je ovi posjeduju, u novi je defter upisano na
njihovo ime.
Kurd Dafer, Mustafa Durak, Oru Ibrahim
muslimana, nefera: 3
prihod: 539

jecam i penica
8x20
160
154

raz
14x11

proso
3x11
33

la
n
6

poljaina
6

voe
4

zob
3x9
27

sijen

bostan

15

konice

zemljarina

50

44

baduhava,
svadbarina
11

Mezra
ORLOVO*, pr. tvravi RUDINE. U starom je defteru sp. mezra bila zapisana
nekom Murad-agi. Reeni je Murad-aga umro bez djece, pa budui da je
spomenuta mezra ostala bez posjednika, sada su njegov brat Hizir-aga i
344

Graa
Ramadan ehaja Riznici platili 60 aki tapijske pristojbe. U novi je defter
zavedeno na njihovo ime.
prihod: 763
penica
20x20
400

jecam i raz
11x11
120

proso
11x11
121

zob
II x9
99

sijeno
23

Mezra
KOVAEVCI, pr. tvravi RUDINE. Sp. je mezra u starom defteru zapisana
nekom Murad-agi. Reeni je Murad-aga umro, pa budui da je sp. mezra bila bez
posjednika, pravo na tapiju su stekli Mehmed b Jusuf, Husein b Evrenos, Mehmed
b Evrenos, Ali b Hasan, Hasan b Abdullah i Mustafa b nbeg, te su sada Riznici
platili 100 aki tapijske pristojbe. U novom je defteru zavedeno na njihovo ime.
Mehmed Jusuf, Husein Evrenos, Mehmed Evrenos, Ali Hasan, Hasan
Abdullah, Mustafa b sbeg
muslimana nefera: 6
prihod: 821
penica
jeam i ra
20x20
10x11
400
110

proso
3x11
33

zob
3x9
27
zemljarina
120

bostan
12

lan
12

vinograd
10

enjak,
luk, kupus
5

konice
5

ovarina

sijeno

poljaina

30
voe
10

12
baduhava
15

20

Selo Donji Gudan, pr. tvravi RUDINE


Memi Hasan, Ali Ibrahim, Ahmed prilac, Ferhad* belii, Sadi Saravlii,
Omer Mahmud, Radosav prilac, Niko* Ostoja, Dragobrad* martolos, Dragi
Paval
muslimana, nefera: 6
vlaha* kua: 4
prihod: 8U0
penica
27 540
poljaina
18

proso
3x11
33
voe
18

jeam i ra
12x11
132

sijeno

18
vodenica 1 zemljarina
15
66

lan
18
svadbarina
8

bostan
18
baduhava 6

345

Drugi dio

Mezra
PETROVCI, pr. tvravi RUDINE.
prihod: 241*
penica
6x20
120
jecam i raz
4x11
44

sijeno

zob 5x9
45

proso
2x11
22

30

Mezra

SVETINCI**. Mezra koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao Dolaki*


tcfan*. Sp. je mezra u starom defteru zapisana nekom Osmanu sinu Huseinage. Reeni ju je Osman prodao osobama zvanim Pervane Jusuf, ura sin
tipana,n Mikuli, Gvozden n, Milo Martin,G i Radovan. Kako se sada nalazi u
njihovu posjedu, u novom je defteru zavedeno na njih.
prihod: 34U
penica
jeam i ra
5x20
5x11
100
55
poljaina
4

voe
24

proso
2x11
22

zob 2
18

sijeno
25

bostan
34

kupus
23

Mezra
PODVRKI. To je mezra koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao pop
Miklo. U starom je defteru bila zapisana Bajazidu odabai i Hiziru sinu
Murada. Hizir je umro, a est mu je prenesena na sina Mustafu. Umro je i
Bajazid odabaa, i to bez djece, pa je za njegovu est reeni Mustafa platio 30
aki tapijske pristojbe, pa je u novom defteru zavedeno na njih.
prihod: 582

penica
15x20
300
vodenica
1
30

jecam i raz
4x11

proso
6x11
66

zob
6x9
54

lan

poljaina 4

vinogradi

sijeno

40

15

44

kupus
18

bostan

Mezra
ILIJEVCI. Blizu Podgrada.* Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
nekom Sehsuvaru. Ovaj je Sehsuvar netragom nestao,, a od njegove djece nitko
nije preostao. Na reenoj su mezri stekli pravo na tapiju zimije Ferenac Habu,
Iva Ilija*, Itvan urka i Itvan Izorma**. Sada su Riznici platili 500 aki
tapijske pristojbe, pa je u novi defter zavedeno na njih.
346

Graa
prihod: 394
penica
15x20
300

jeam i ra
4x11
44

proso
5x11
55

zob
4x9
36

sijeno

ovarina

15

29

iftluk
Turhan b Mahmud. U selu Sulkovci. Batina koju je u nevjerniko vrijeme
posjedovao Ivani kova. Sp. je Turhan nestao bez traga. Zato to je reena zemlja
ostala bez posjednika, spahija ju je ranije dao u tapiju Sinanu odabai. Budui da
se sada nalazi u njegovu posjedu, u novom je defteru upisana na njega. s.
prihod: 377
penica
14x20
280

jeam i
ra
2x11
22

proso
3x11
33

sijeno
5

lan
2

enjak, 1/2
luk,
baduhave
kupus 31
4

Zemlja
Dragoevci u selu Sulkovci. Ranije su u starom defteru reena batina i mlin
koji je na njoj povjereni poekom sandakbegu pokojnome Murad-begu. Kako je
sada u posjedu njegova sina, svijetloga Mehmed-bega, u novi je defter zavedena
na njega.
prihod od desetine: 382
Zemlja
DARIN, OKRUGLJAK, SOBJAK, NABRDNJAK i KORITNJAK blizu
mezre BANKOVCI. Zemlje koje je u nevjerniko vrijeme posjedovao Velika (!)
tefan.
prihod od desetine: 40
Mezra
BANKOVCI, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana nekom
Hasanu odabai. Ovaj je Hasan odabaa umro bez muke djece, pa su od spahije
dobili tapiju keri sp. pokojnika Aja i Safija te neak Bajram sin Turhanov. Kako
je sada u njihovu posjedu, u novi je defter zavedeno na njih.
Bajram Turhan, Dafer Karagoz
muslimana, nefera: 2
347

Drugi dio

prihod: 574
penica
15x20
300

jeam i ra
5x11
55

bostan
8

konice
20

ovarina
20

tapija
13

proso
3x11
33

zob
2x9
18

vodenica 1 poljaina 8
15

lan
8

sijeno

20
enjak, luk, kupus 6

1/2 baduhave
50

Mezra
PODANDROVCI**, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru bila
zapisana osobama po imenu Hasanu odabai i Huseinu. Sp. je Hasan odabaa
umro bez djece (!), pa ju je spahija dao pod tapiju pokojnikovim kerima Aji
i Safiji i neaku Bajramu. Umro je i Husein, a njegova se est nala u posjedu
Memija b Abdullaha. Sada su Riznici platili 150 aki tapijske pristojbe, pa je
zavedeno na njih.
Memi Abdullah, Bajram Turhan, Jusuf prilac
muslimana, nefera: 3
prihod: 579
penica
10x20
200
lan 8
konice 5

jeam i ra
6x11
66

proso
3x11
33

zob
15x9
135

zemljarina

poljaina
8

ovarina

12

14

sijeno

bostan 8

15
enjak,
luk, kupus
5

baduhava,
svadbarina
13

Ciftluk
Hajdara* i Beira sinova Dafera blizu sela Komuina**. Zemlja koju je
u nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu Horvat Ivani. U starom je
defteru bila zapisana njihovome ocu Daferu. Sp. je Dafer umro, pa kako se
nala u posjedu njegovih sinova Hajdara i Beira, u novom je defteru zapisana
na njih.
prihod: 225
penica
5x20
100
sijeno 5

348

jeam i ra
4x11
44

proso
4x11
44

zob
2 18

lan
2

poljaina
2

enjak, luk,
kupus
10

Graa
iftluk
Behram v Muhammed u selu Komuina. Zemlja koju je u nevjerniko
vrijeme posjedovao Hersek** Toma. Sp. je zemlja u starom defteru bila zapisana
reenom Behramu. Sada, kako n ima nastanjene raje, za svakoga je od njih
izdvojen dio zemlje te su za izdvojenu zemlju ovi stanovnici platili tapijsku
pristojbu od 120 aki, dok ostalo imanje pos. sp. Behram pa je na utvreni nain
zavedeno u novi defter.
Behram sp., Memi Mahmud, Murad Hasan, Murad Ali
prihod: 288
penica
3x20
60
lan
8

jeam i ra
6x11
66

proso
4x11
44

zob
2x9
18

poljaina 8

voe
8

vinogradi
50

sijeno

bostan 8

20
enjak,
luk, kupus
8

Selo n, pr. Poegi


Dursun Murad, Dur Ali Mustafa, Jusuf Inehan, Murad Uvejs, Jusuf Ali,
Mustafa Nasuh, Inehan Murad*, Bali Hamza*, Mehmed aslu, Bekir Husein, Jakub
Murad, Beir* a, Pir Ali Husein*
prihod: 2381
penica
55x20
1100

jeam i ra
23x11
253

proso
21x11
231

zob
5x9
45

sijeno

bostan

vodenice
2 30

konice

kupus
n

ovarina

svadbarina
50

baduhava
90

20
tapija
20

70

20

poljaina
20
zemljarina
250

Mezra
Doljan, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru zapisana osobama po imenu
Radin Ivai*, Veledhan b Jusuf, Mustafa b Karagoz, Mustafa b Ali i Hasan b
Abdullah. Budui da se sada sudskim rjeenjem nalazi u posjedu Nasuha ehaje,
Lutfija* i Mehmeda sinova Mustafe, te Huseina i Mehmeda, u novi je defter
upisano na njih.
Lutfi Mustafa, Bali Abdullah
muslimana: 2
349

Drugi dio
prihod: yyi
penica
30x20
600

jeam i ra
9x11
99

proso
8x11
88

zob
3x9
27

sijeno
25

poljaina

bostan

lan

vodenica 1
15

kupus
5

zemljarina
44

10
ovarina
22

10
tapija
10

10
1/2
baduhave
26

Zemlja
KOREC**, u selu (!) Doljan. Zemlja koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao Ko*3 i Branova**. Budui da se sp. zemljite sudskim rjeenjem nalazi u
posjedu Nasuha ehaje, Lutfija b Mustafe i Huseina b Mehmeda zapisanih na
mezri Doljan, u novom je defteru zavedeno na njih.
prihod: 404
penica
15x20
300

proso
2 22

jeam i ra
9x11
99

zob 2
18

sijeno
15

Mezra
DONJA GRANEEVICA*. Mezra koju su u nevjerniko vrijeme posjedovali kafiri po imenu urin i Dijanu. Reena je mezra u starom defteru bila
zapisana nekom Ajasu. Sp. ju je Ajas prodao Timurhanu i Ferhadu. Zatim je
Ferhad umro, a njegova est prenesena na sina mu Sulejmana. Sada su reeni
Timurhan i Sulejman Riznici platili 60 aki tapijske pristojbe, pa je u novom
defteru zavedeno na njih.
Timurhan Mahmud, Sulejman Ferhad
prihod: 542
penica
19x20
380

jeam i ra
5x11
55

proso
6x11
66

konice
2

enjak,
poljaina 4 luk, kupus
4

zob
2 18

sijeno
10

bostan i
lan*
4

iftluk
Veli i Iskender. Na mezri GRANEEVCI* *. Zemlja koju su u nevjerniko
vrijeme posjedovali kafiri po imenu Blaini** i K. Sp. zemlja bila je bez
posjednika i izvan deftera. Sada su, stekavi pravo na tapiju, sp. Veli i Iskender
Riznici platili 300 aki tapijske pristojbe, pa je u novi defter upisano na njih.
350

Grada
Veli, sp., Iskender, sp.
muslimana, kue: 2
prihod: 585
penica
25x20
500

jeam i ra
2 22

proso
3x11
33

poljaina
4

voe 4

kupus
4

sijeno
15

bostan 4

lan 4

Mezra
SLAVKOVCI, pr. Poegi. Mezra koju su u nevjerniko vrijeme posjedovali
kafiri po imenu Horvat Matija i Gelert* Dijanu. Sp. je mezra u starom defteru
bila zapisana nekom Huseinu. Sp. [ju] je Husein dao u zamjenu nekom Kurdu ibn
Abdullahu, pa kako je sada taj posjeduje u novom je defteru zavedeno na njega.
prihod: 500
penica
12x20
240

jeam i ra
8x11
88

proso
7x11
77

bostan
2

poljaina
2

voe 2

zob
3x9
27

sijeno
37

enjak, luk, kupus


2

lan
4
zemljarina
22

Mezra
GORNJI PETRINCI** sa zemljom SLOBOTINCP*, blizu Kaptola, pr.
Poegi. Sp. je zemlja u starom defteru bila bila zapisana osobama po imenu Ali-agi
i Bajazidu ehaji. Reeni je Ali-aga umro, a est mu je prenesena na sinove Bekiragu, Osmana i Mustafu. Umro je i Bajazid ehaja, te mu je est prenesena na sina
Huseina. Budui da se sada nalazi u njihovu posjedu, u novi je defter zavedeno na
njih. s.
prihod: 400
penica
7x20
140

jeam i ra
6 66

vodenica
1
30

bostan
2

proso
2x11
22

zob
3x9
27

vinogradi
83

sijeno
26

voe 4

Mezra
BRANOVCI*, blizu Straemana. Reena je mezra u starom defteru zapisana
nekom Korkudu*. Sp. je Korkud* umro, a tri su se dijela sp. mezre
351

Drugi dio

sudskim rjeenjem nala u posjedu zimije a sina Miloa. etvrtina je ostala bez
posjednika. Budui daje stekao pravo na tapiju, sada je neki Bajazid Mehmed a
Riznici platio 30 aki tapijske pristojbe, pa je u novi defter zavedeno na njih.
prihod: 538
penica
18x20
360

jeam i ra
5x11
55

proso
5x11
55

zob
2 18

sijeno

kesten 3
30

20

Mezra
PETRUEVCI, pr. Poegi. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
nekom Mehmed-agi. Reeni [ju] je Mehmed-aga kao posjednik prodao nekom
Ali-agi. Kako je sada u njegovu posjedu, na njega je i zavedena u novi defter.
prihod, paualno: 1-50
Mezra
RUICA**. Mezra koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po
imenu Gali**. Sp. je mezra zapisana nekom Kurdu, a taj je Kurd umro bez djece
pa je reena mezra ostala bez posjednika. Stekavi pravo na tapiju, sada je
Ahmed-aga sin Husreva, aga haramija tvrave Kaptol, Riznici platio 30 aki
tapijske pristojbe pa je u novi defter zavedeno na njega.
prihod od desetine: 150
Selo Gornji i Donji Laz, pr. Poegi
# Salih elebi^nn^
Stepan* Vukdrag knez,
# osim to je reeni knez marljiv i vjet u prikupljanju carskoga dobra
[povjereno mu je H n ?j oiviti i naseliti ovo selo [pa je] odreen za kneza. U novi
je defter zavedeno da je, dok [valjano vri dunost ?] poput drugih knezova
oproten od desetine i svih [obiajnih] nameta.
Radul Stepko*, Vuk Radi, Marko Radosav, Vukman Bogdan, Vukman
Vukosav, Ali Abdullah
pola baduhave**: 100
musliman: 1
krana, kua: 5
knez: 1
iznos ( o ji) : 100
Slijedi dulja biljeka dopisana nad naslov, iznimno neitka. ini se da govori, barem na
poetku, o tome kako je prihod od sela bio dodijeljen nekom Salihu elebiju.

352

Graa

Spomenuti su naseljeni na mjestu derbenta. Nakon stoje sandakbeg podnio


izvjee o tome kako je sigurno da bi pobjegli ako se ne bi a zahtijevalo* da ne*
daju desetinu te ih se ne bi [umjesto nj ej obvezalo nafiluriju, prihvaeno je da kao
protuvrijednost za to to obraduju zemlju i kao pristojbu na svoju stoku godinje
od svake kue gospodaru zemlje daju po 150 aki snn u novije defter zavedeno da
gospodaru zemlje daju 150 aki.
prihod: 1400
penica
44x20
880
lan
14
zemljarina
22

jeam i ra
10 110
vino
24x3*
72
svadbarina*
30

proso 8
88

zob
3 27

sijeno

bostan

31

14

kupus

konice

voe

14
1/2
baduhave
30

14

14

poljaina
14
tapija
10

ovarina
30

Mezra
VLASJE*, pr. Poegi. Reena je mezra u starom defteru bila zapisana nekom
Ibrahimu. Sp. je Ibrahim polovicu svoje esti prodao nekom Nasuhu sinu Jusufa.
Zatim je spomenuti Ibrahim umro, te je druga polovica prenesena na ime njegova
sina Mustafe. Taj ju je pak Mustafa prodao osobama po imenu Turhan b Ali,
Inebeg bAbdullah, Bali b Iskender i Inehan b Mehmed. Kako je i sada u njihovu
posjedu, u novi je defter zavedeno na njih.
Nasuh Jusuf, Turhan Ali, InebegAbdullah, Bali Iskender, Inehan Iskender
kua muslimana: 5
prihod: 988
jeam i ra
12x11
132

proso
4x11
44

zob
4x9
36

lan

poljaina

enjak,
luk, kupus
10

ovarina

12

12

penica
29x20
580

sijeno

bostan

40
tapija
24

12
1/2
baduhave,
svadbarina
70

26

Mezra
MITROVICA. Zemljite koje je u nevjerniko vrijeme posjedovao porku-Idb
tvrave Mitrovica. U starom je defteru reena mezra bila zapisana nekom vojvodi
Huseinu. Sp. je vojvoda Husein umro, a sp. mezra prenesena na ime njegova sina
Kasima. Budui da je sada u njegovu posjedu, u novi je defter zavedeno na njega.
353

Drugi dio

Stanovnici:
Bali Bosna, Husein Karagoz, Iskender Abdidlah, Husein Kasim, Bavazid
Karagoz, Timur* Jusuf, Husein Kurd, Mustafa Jakub, Veli Ibrahim, Jusuf
Durak, Inehan Hasan, Oru* Bosna
muslimana, nefera: 12
prihod: 1US
penica
18x20
360
lan
66
tapija
30

U
jeam i ra
8x11
88

proso
7 x 11
77

vodenica 1 vodenica 1
30
15
svadbarina
30

zob
5x9
45
enjak,
luk, kupus
6

sijeno

bostan

65
zemljarina
22

26
ovarina
30

1/2 baduhave
22

[umetnuto na posebnom listiu uvezanom u defter]


Nahija Poega u sandaku Poega
Timar Hasana, brata janiara, posadnika tvrave Poega
Selo Donji i Gornji Laz, pr. sp.
Stepan* Vukdrag, Radul Stepko*, Vuk Radi, Marko Radosav, Vukman
Bogdan, Vukman Vukosav, Ali Abdullah
musliman, nefer 1
krana, kua: 6
prihod: 1400
penica
44x20
880

jeam i ra
10 110

proso
8 88

lan
14

vino
24x3
72

poljaina
14

kupus
14

svadbarina

tapija

20

10

1/2
baduhave
20

zemljarina
22

zob 4
36

sijeno

bostan
14

35
konice
14

voe
14

ovarina
30

Prijepis iz novog detaljnog deftera. Pisano u srednjoj dekadi blagoslovljenog mjeseca Redeba godine 969.
^ [dva peata, neitko] )>
354

Grada

[slijedi nastavak temeljnog teksta]


iftluk
Husein bAbdullah. U selu Bikupac. Batina Petra* sina [?] Ivania koja mu
je ostala od oca. Budui da se sada nalazi sudskim rjeenjem u posjedu Kejvana
bAbdullaha, u novi je defter zavedeno na njega. s.
prihod: 341
penica
10x20
200

jecam i raz
4x11
44

proso
3x11
33

bostan 4

poljaina

enjak, luk,
kupus
4

zob 1
9
konice

sijeno
5
vinogradi

10

30

Mezra

KOPREVIK** u selu Frkljevci. Zemlja koju su u nevjerniko vrijeme


posjedovali kafiri po imenu Vuki*, Grabarski, knez* Lacko i Petar urevi.
Bila je bez posjednika i izvan deftera, pa je sada Oru b Hasan stekavi po zakonu
pravo na tapiju Riznici platio 300 aki tapijske pristojbe, te je u novom defteru
zavedeno na njega. s.
prihod: 680

penica
25x20
500
bostan

vinogradi

sijeno

60

10

poljaina

voe

enjak, luk,
kupus
14

proso
4x11
44

jecam i raz
4x11
44
lan

2
Mezra

VHVCI> blizu tvrave Mitrovica, pr. Poegi. Bila je izvan deftera. Stekavi
pravo na tapiju, stanoviti je Mehmed b Ali Riznici platio 100 aki tapijske
pristojbe pa je u novi defter upisano na njega.
prihod: 252
penica
5x20
100

proso
5x11
55

zob
2 18

sijeno

lan

20

jecam i raz
5x11
55

iftluk
Fevhad Bosna. U selu Velika. Zemlja koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po imenu Mika Stani**. Bila je izvan deftera, pa je sp. Ferhad
355

Drugi dio

stekavi pravo na tapiju Riznici platio 60 aki tapijske pristojbe te je u novom


defteru zavedeno na njega.
prihod: 351
penica
10x20
200

jeam i ra
4x11
44

proso
2x11
22

lan
2

vodenica
1 30

kesten
4*

zob 2
18

vinogradi

sijeno
5

bostan
2

poljaina
2

voe
2

20

iftluk
Husein topnik*. U selu Velika. Zemlja koju je u nevjerniko vrijeme
posjedovao kafir po imenu Toma. Uz tu zemlju od nevjernika je ostao zaputeni
vrt koji nije bio popisan. Sada je reeni Husein, stekavi pravo na tapiju, Riznici
platio 80 aki tapijske pristojbe, pa je u novi defter upisano na njega.
prihod: 246
penica
10x20
200

jeam i ra
2xll|
22

bostan
2

lan
2

proso
2x11 22
vinogradi
25

zob 1
9

sijeno
5

kesten 2
20

voe
2

vodenica 1
15

Ciftluk
Nasuh i Ahmed vn Mahmud. U selu Velika. Batina koju je u nevjerniko
vrijeme posjedovao kafir po imenu Marko Breko**. Budui da je, osim dvije esti
vinograda koje su na reenoj batini u rukama zimija Pavla i uraja, bila bez
posjednika i izvan deftera, sada je sp. Nasuh platio Riznici 20 aki tapijske
pristojbe pa je u novi defter zavedeno na njega.
prihod: 439
penica
14x20
280

jeam i ra
2x11
22

proso
25x11
55

zob
5x9
45

lan
2

poljaina
2

voe
2

vodenica 1
15

356

sijeno

bostan
2

10
enjak, luk, kupus
4

Grada
Mezra
a

I, pr. tvravi Rudine. Bila je bez posjednika i izvan deftera. Sada je,
stekavi pravo na tapiju, Mehmed b Jusuf Riznici platio 100 aki tapijske pristojbe,
pa je u novi defter zavedeno na njega.
Mehmed prilac, Husein pra/ac
muslimana, nefera: 2
prihod:
684
penica
20x20
400
vodenica 1
15

jeam i ra
14x11
154

proso
4x11
44

vinogradi
28

poljaina
2

zob 1
9

sijeno

bostan 4

30
enjak, luk, kupus
4

Ciftluk
Husein i Veli, vn Mustafa. U selu Kaptol. Zemlja koju je u nevjerniko
vrijeme posjedovao pop imun. Budui daje bila izvan deftera, spomenuti su sada
Riznici platili 30 aki tapijske pristojbe pa je u novi defter zavedeno na njih. s.
Drifiod:
101
penica
4x20
80
lan
2

jeam i ra
2x11
22

proso
2x11
22

enjak,
luk, kupus
4

zemljarina
22

zob 1
9
tapija
4

sijeno

5
konice

bostan
2
vino 6
18

12

Ciftluk
Oru-aga. Na mezri BOKAC* * i MARTUEVCI, pr. Vetovu.To su izgoni
koje na sp. mezrama posjeduje reeni Oru-aga. Sp. je Oru-aga umro, pa je
izvren prijenos na njegove sinove Bahtijara, Ihtijara i Kaju. Zatim su sp. Bahtijar
i Ihtijar svoje esti prodali Husein-agi, sinu Ramadana i Ahmedu, sinu Hasan-age.
Budui da se sada nalazi u posjedu Kaje, Husein-age i Ahmeda, u novi je defter
zavedeno na njih. s.
prihod: 380
penica
13x20
260

jecam i raz
6x11
66

proso
2
2
2

zob
3
27

sijeno
5
357

Drugi dio

iftluk
Bahtijar, Ihtijar i Kaja bn Oru-aga. U gr. Vetova. To su zemljita i livade to
pripadaju vetovskoj crkvi. Dok je njihov otac Oru-aga posjedovao sp. zemljita,
livade i dva mlina, umro je, pa kako se sada nalaze u posjedu njegovih sinova, u
novi je defter zavedeno na njih. s.
prihod: 829
penica
30x20
600
vodenice 2
30

jeam i ra
8x11
88

proso
7x11
77

zob
2 18

bostan
2

lan
2

enjak, luk,
kupus
7

sijeno
5

Ciftluk
Sulejman b Hamza. Zemlja po imenu Perkol** koju je blizu sela Vetovo u
kazi Poega kupio od divane Alija. Zatim zemljita, vinograd, vrt i livada Pavla,
Matije i tipana, sinova kneza Grgura. Zatim zemlja po imenu Sveti Bara** koju
je prodao Hizir-aga. Zatim zemlja i livade koje je kupio od Veledhana s iftluka
DOLJANCI i njegova sina ehaje Hizira* te Bajazida i Sejdija, sinova Ise. Zatim
oko 15 kola livade stoje kupio od Alija, sina ehaje Bajazida i povrh toga u kazi
Gorjan u nahiji Podgora blizu tvrave Naice -za vrijeme nitavnih nevjernika u
posjedu sveenika zvanih kanonici. [Sve] je to ostalo bez posjednika i zaputeno.
Osobe po imenu vojvoda Ali, katib Ahmed i Pervane ranije su od popisivaa
vilajeta dobili tapiju i posjedovali a H kao suvlasnici. Nakon to je sp. vojvoda Ali
umro, njegov je H dio prenesen na sinove17Mustafu i Mehmeda. To su mezre,
livade i izgoni POINCI, H i ZOLJAN*, koje su, reeni Mehmed izravno, a brat
mu Mustafa s drugovima katibom Ahmedom i Pervaneom preko zastupnika,
prodali sp. Sulejmanu. Budui da je sp. zemlju, mezre, livade i izgone kupio na
utvreni nain od svakog vlasnika posebice, pa se temeljem potvrda kadija nalaze
u njegovu posjedu, pet je kako valja u njegovu posjedu i neka sa sp. iftluka
godinja protuvrijednost za desetinu bude pridodana kao paual od 150 aki
mukati rijeke Save a prihod preko desetine neka pripadne [sredstvima] za svijee i
" prostirke mcsdida koji je n n obnovljen u Dubocu zavedeno u novi defter.

na ime desetine
150
358
U izvorniku: "na sina".

Graa

NAHIJA KUTJEVO
Selo varo Kutjevo
Hizir, buljukbaa, Mustafa, reis, Sulejman Berak-aga, Hajreddin dizdar,
Timurhan Mahmud*, Iskender Abdullah azap, Kurd Husein, Hasan Bosna,
Mahmud Hasan, Iskender Abdullah, Mehmed Kasim, Bekir Sinan, Iljas Abdullah,
Ferhad Abdullah, Husrev odabaa, Bali odabaa, Ferhad Alagoz, Ali-aga Arnavud,
Bali Bajazid, Memi Timurhan, Ali Sirmerd, Oru Iljas, Murad Bosna, Uvejs
Bosna, Jakub Bosna, Veli Alagoz, Ali irmerd, Timurhan Iljas, Bajazid Bosna,
Hasan Bosna, Hasan Bali, Pir Ali Abdullah, Murad Bosna, Hurrem Abdullah,
Mezid Mehmed, Hasan Ali ehaja, Mustafa odabaa, Mehmed Abdullah, Piri
Hasan, Timurhan Mehmed, Nasuh Alagoz, Hasan Dafer, Kasim Ali, [slijedi pet
imena; kopija neitka] Kejvan Abdullah, Ishak* Memi, Hamza Abdullah,
Emrullah* Mehmed, Ali, kova, Veli Bali, Memi Iskender, Husein* Abdullah,
Dafer Piri, Kurd Mustafa, Nasuh staretinar, Uvejs-aga, Inebegi , Bajazid prilac,
Ahmed Jusuf, Ahmed Hurrem*, Arnavud Mustafa, Uvejs Abdullah, Murad Hasan,
Oru Mehmed, Mustafa Kasim, Husrev Kasim, Bali Sahin*
muslimana, nefera: 71
Krani varoi Kutjevo
Petar Muavi*, Bartol Vala, Mika Toma, Mika Marko, Mika tipan, Ivak
vi, ura Iva, Toma Iva, Mata Paval, tipan Grlii, Mata n, uro varga, Martin
Markovi, H Markovi, Mihal Valent, Martin si, Bartol Mihal, Martin ni, Toma
a
vi, Petar Ferenac, Mika H, Mata n, Petar Qi, Ivan Mihal, Gal Mai*, Petar
Todori*, Petar i, Itvan* a, Itvan* , Andrija n, Itvan* Grguri, Martin kova,
Vladisav Mata, Paval n, Favalprilac, tipan Lovreni knez
kua: 25
knez: 1
prihod: 11436
na poetku popisa dabina nekoliko upisa na kopiji neitko]
a

konice
58
svinje
vodenice
Mehmed-pae
150
2
230
poljaina
74

bostan

tapija

vodenice
muslimana
16
440

vinogradi baduhava, boina


muslimana svadbarina
daa
144
50
bavarina
420
250
40
lan
74

voe
74

vodenice
stanovnika
Tomaevca
2
30
enjak, luk,
kupus
40

ovarina 150
400

359

Drugi dio

Dio zemlje
Uvejs-aga. S livadom, vinogradom i vodenicom* u gr. sp. varoi. Budui da
je bilo izvan deftera, sada je sp. Uvejs-aga Riznici platio 60* aki tapijske
pristojbe, pa je u novom defteru zavedeno na njega.
# desetinu plaa gospodaru zemlje
[vjerojatno na kopiji neitak naslov]
Zaputeni* H, vinogradi, njiva* i livada* u sp. varoi koje je u nevjerniko
vrijeme posjedovao sveenik opat*, u starom su defteru zapisani nekom Musi. Sp.
[ih?] je Musa-aga** s drugim muslimanima [koristio?]*. Zemlja sa strane*
Kutjeva kod Tomaevakog potoka dodijeljena je muslimanima, a opatova zemlja
u granicama koje su odreene muslimanima sada se nalazi u posjedu Kejvana,
Mustafe, Memija i Huseina pa je u novi defter zavedeno na njih.
# desetinu plaa gospodaru zemlje
Ciftluk
Umur ehaja i Murad vn Nasuh i Umur b Husein. U selu Kutjevo. To su dva
izgona koje je u nevjerniko vrijeme posjedovao Lfi_iii**. Kako su bili bez
posjednika i izvan deftera, sp. su sada Riznici platili 200 aki tapijske pristojbe.
Zatim zemlja, livade, vinogradi, povrtnjaci i jedan mlin n to se otprije sudskim
rjeenjem nalaze u njihovu posjedu u* Donjim i Gornjim Ilijaevcima i na
kutjevakom teritoriju. Kako se sada nalaze u njihovu posjedu, u novom je defteru
zapisano na njih.
prihod: 1124
penica
30x20
600
bostan 6

jeam i ra
15x11
165
lan 6

proso
16x11
176

zob
6x9
54

vodenica 1 enjak,
15
luk, kupus
12

sijeno
25
baduhava,
svadbarina
75

vinogradi
50

Mezra
MIHAL MRANOVI**, nd. DRENOVIK*. Sp. mezra nije bila ni u ijem
posjedu. Zato to je bila bez posjednika, sada su zimije po imenu Mika Valkovi i
Matija Radei Riznici platili 200 aki tapijske pristojbe, pa je u novom defteru
zavedeno na njih.
Mika Valkovi, Matija Radei
kue: 2
360

Graa
prihod: 34b
penica
6x20
120

jeam i ra
12x11
122

proso
2 22

zob
2 18

sijeno

bostan 4

poljaina 4

lan 4

ovarina
10

17
1/2 baduhave
11

tapija 4

Mezra
VLAEVCI** i SATNICA blizu Gradita. Sp. je mezra bila u starom defteru
zapisana nekom Hamzi, sinu Mehmeda. Sp. je mezru reeni Hamza prodao nekom
zimiji Marku sinu Ivana, a taj pak zimijama Ivanu sinu Tomaa i Grguru sinu
Ivana. Grgur je opet svoju est prodao osobama po imenu Mustafa b Gazi, Herak
Ivani, te Nasuh Abdullah. Reeni Ivan je, meutim, umro, pa mu je est
prenesena na sina Petri* Ivanova. Ovaj ju je Petri pak prodao Baliju haramibai.
Zatim je sp. Bali umro, pa mu se est nala u posjedu sina Hasana i brata Timura.
A Veli sin Abdullaha platio je sada Riznici 50 aki tapijske pristojbe za zemlju
koju obrauje ve deset godina. Temeljem carske naredbe u novi je defter
zavedeno na utvreni nain.
Mustafa Gazi, Nasuh Abdi, VeliAbdi, Hasan Bali, Timur Mehmed, Ferhadprilac, Herak Ivani
muslimana, nefera: 6
krana, kua: 1 prihod:
1000
penica
25x20
500

jeam i ra
12x11
132

proso
6x11
66

zob
6x9
56H)

poljaina

konice
33

vodenice
3 45

14
baduhava
30

enjak,
luk, kupus
6

ovarina 4

lan
14

sijeno
35

bostan
14

zemljarina svadbarina
66

70

Mezra
DONJI i GORNJI ILIJAEVCI, sa zemljom DOBRAI, pr. Kutjevu.
Budui da se tri esti sp. mezre sada nalaze u posjedu Jusufa sina Iljasa, Inehana
sina Jakuba, Piri*-age sinaAbdullaha, Iljasa sina Alija, katiba Hasana sina Alija i
Nasuha sina Alija, oni su sada Riznici platili 300 aki tapijske pristojbe pa je u
novi defter zavedeno na njih.
361

Drugi dio

Jusuf Iljas, Inebegi(!) Jakub, Piri-aga Abdi, Iljas Ali, Hasan Ali, Ali Nasuh(!)
prihod: 845
penica
25x20
500

jecam i raz
12x11
132

vodenice
3
45

bostan

zob
4x9
36

proso
6x11
66
lan 12

12

sijeno

enjak, luk,
kupus
12

30

Selo tajij^*

Gazanfer Korkud, Hridaverdi Ali, Kurd Jusuf, Hasan Abdi, Veli prilac,
Musa, roak sp.**, Ferhad Abdi, RedebAbdi, Filip* Ivan, Vlaji* Mati
muslimana, nefera: 8
krana, kue: 2
prihod: 14U
penica
30x20
600

U
jeam i ra
13x11
143

proso
13x11
143

zob
15x9
135

lan
20

poljaina

voe

vinogradi

svadbarina
28

20
baduhava
50

20
ovarina
10

50

sijeno

bostan

45
enjak,
luk, kupus
6

20
zemljarina
110

Selo Donji i Gornji &vi, sa zemljom Sredanci*


Bali Hamza, Iskender Korkud, Sulejman Alagoz, Musa Hamza, Iljas Hamza,
Ajas Bosna, Turhan Jusuf, Turhan Abdullah, Korkud Veli, Mehmed Jusuf, Ibrahim
Dursun, Ramadan Abdi, Hasan Abdi, Ferhad Abdullah, Piri Iljas, Hurrem Iljas,
Dur Ali Mustafa, Ferhad Ibrahim
muslimana, nefera: 18
prihod: 128
penica
27 x 20
540

2
jeam i ra
16x11
176

lan
38

poljaina
38

proso
5x11
55

zob
3x9
27

sijeno

kupus*

vodenica
1 15

ovarina

20

362

95

20*

bostan
38
1/2
baduhave
220

Grada
Mezra
SVETICE**, pr. Kutjevu. Sp. je mezra u starom defteru zapisana zimiji
Petru. Sp. ju je Petri (!) prodao hodi* Hajreddinu, sinu Bahajia. Kako se sada
nalazi u posjedu ovoga, u novi je defter zavedeno na njega.
prihod: 349

penica
jecam i 13x20
260

raz

proso
2 22

sijen

kesten

13*

10

4x11
44
MALI i VELIKI PETROVCI*, pr. Kutjevu. Sp. je mezra u starom defteru bila
zapisana nekom eminu Sulejmanu. Reeni ju je emin Sulejman prodao
osobama po imenu Mustafa i Sefer. Potom je Mustafa svoju est prodao
stanovitome Veliju odabai. Kako je sada posjeduju kao suvlasnici, u novi je
defter zavedeno na njih.
Veli odabaa, Sefer b Ali, Husein Abdi, Behram Abdi
muslimana, nefera: 4
)nhoa: 141)
penica
46x20
920

U
jeam i ra
14x11
154

proso
6x11
66

bostan 8

poljaina
8

voe 8

zob
13x9
117
vinogradi
56

sijeno

lan
8

40
enjak,
luk, kupus
15

Selo Krievci**, pr. Kutjevu


Hasan Ismail, Ali Hamza, Husein Bali, Ali Abdi, Husein, kova, Nasuh Ali
muslimana, nefera: 6 prihod: 1400
penica
50x20
1000

jeam i ra
15x11
165

lan

poljaina

12

12

proso
3x11
33

zob
2 18

vodenica 1 enjak,
15
luk, kupus
8

sijeno
30
ovarina
12

bostan
12
1/2
baduhave
10

Mezra
DRAGAEV DOL, pr. Kutjevu. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisane
nekom Musa-agi. Reeni ju je Musa-aga prodao nekom Veliju sinu Karagoza.
Potom je je sp. Veli prodao svojoj supruzi gospoi Aji, keri
363

Drugi dio

Hajreddina. Kako se sada nalazi u njezinom posjedu, u novije defter zavedeno na


nju. s.
prihod: 3X0
penica
jeam i ra
11x20
4x11
220
44
bostan
2

poljaina
2

proso
6x11
66

zob
2 18

voe
2

lan
2

sijeno
5

kesten 2
20

Mezra
KUZMINCI*, pr. Kutjevu. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
nekom Musa-agi. Reeni ju je Musa-aga prodao osobama po imenu Veli reis,
Mehmed bAbdullah i Iskender b Kasim. Potom je Veli reis umro, pa je njegovu
est spahija dao u tapiju bratu Huseinu. Zatim je i Husein svoju est prodao
Mustafi, Nasuhu i Jusufu, sinovima Abdullaha. Iskender b Kasim je svoju est
prodao stanovitom Mustafi, sinu Sahina. Sada su njihovi posjedi na utvreni nain
upisani u novi defter.
Ferhad Ahmed, Mustafa^lM, Mustafa ahin
muslimana, nefera: 3
prihod: 669
penica
24x20
480

jeam i ra
8x11
88

proso
4x11
44

lan
8

poljaina
8

enjak, luk, kupus 6

zob
19

sijeno

bostan
8

18

Mezra
VISACE*, pr. Kutjevu. Mezra koju su u nevjerniko doba posjedovali kafiri
po imenu Druli* Ferenac, Vidan* Matija, ni Ivani, Pavlovaki, Obrdani
Ivani, Bogovi Ivani, Qi Toma i Mati Miklo.
prihod: 3375
penica
100 x 20
2000

jeam i ra
20x11
770

proso
30x11
330

zob
10x9
90

sijeno
33

bostan

lan

poljaina

svadbarina
32

10

15

enjak,
luk, kupus
10

364

10

vodenice 3
45

baduhava
30

Grada

Selo Vikovci**, pr. Kutjevu, iftluk: Sahkuli-aga


Dafer b ahkuli, Radin Radibrad*, Radoja Mai*, Nikola Radoja, Vukman
, Ivan Radibrad*, Milobrad Mai*, Juraj a, Dragi Vuk, Stania Vukain, udova
Radosava
a

musliman: 1
krana kua: 9
udova: 1
prihod: 1516
penica
52x20
1040

jeam i ra
15x11
165

lan

poljaina

20

20

proso
2 22
enjak,
luk, kupus
16

zob
12x9
108
ovarina
40

sijeno
50
1/2
baduhave
15

bostan
20

Mezra
KOPRIVNIK, pr. Kutjevu. Sp. je mezra u starom defteru zapisana nekom
vojvodi Isfendijaru. Sada je posjeduju stanovnici sela imunovci*. Osim toga,
zemlja zvana VELIKI IZGON kraj velikog luga kod mezre DONJI i GORNJI
ILIJASEVCI, otprije** u posjedu zimija kneza Vuia i Radivoja. n [Oni] su je
sudskim rjeenjem prodali spahiji Bektau sinu Durmia te Musi i Veliju sinovima
Nasuha Sp. je Bckta b Durmi umro, a umrli su i njegovi sinovi Aliah i Mehmed
te Musa i Veli pa je izvren prijenos na njihove sinove Lutfija i Ibrahima sina
Velijevog. Posjedi reenih na utvreni su nai zavedeni u novom defteru.
prihod: 854
penica
28x20
560
sijeno
22

jeam i ra
11x11
121
vodenice 2
30

proso
9x11
99

zob
2 18

bostan
2

lan
2

Selo imunovci**, pr. Kutjevu, iftluk vojvode Isfendijara


Ali Bekta, Hasan Mahmud, Lutfi Musa, Behram Musa, Murad Musa,
Ibrahim Veli, Nasuh Sahin, Osman Pervane, Nasuh Hasan, Oru a, Muruvvet
Nasuh, Mustafa prilac, irmerd prilac, Mustafa Abdi, Mehmed Dur Ali,
Mehmed prilac
muslimana, nefera: 16
365

Drugi dio

prihod: 2346
penica
62x20
1240

proso
jeam i ra
12x11
19x11
132
209
vodenica 1
konice
15
148

lan
32
zemljarina
188

baduhava,
svadbarina
120

zob
5x9
45
tapija
25

bostan
32

sijeno
80
poljaina
32

enjak,
luk, kupus
16

ovarina
32

Mezra
BOCAC**, pr. Kutjevu. Sp. je mezra u starom defteru zapisana nekom
ehaji Saveru*. Reeni je eehaja Saver* umro, pa je izvren prijenos na njegove
sinove Mehmeda, Mustafu, Hasana, Huseina i Alija. Kako se nalazi u njihovu
posjedu, u novi je defter zavedeno na njih.
Ferhad/?m/flc, Lovrinac H, Dragi vlah
musliman 1
krana, kue: 2
prihod: 898

jecam i penica
26x20
540

bostan

30

12

zob
3x9
27

proso
5x11
55

raz

sijeno

9x11
lan
6
konice
26
svinje
41

99
poljaina 6

kupus, enjak, luk


______ 26

Selo a, pr. Kutjevu, iftluk ehaje Savera *


Drakula Miloevi, Ivani Vuki, Radoja Radosav, Milosav Vuki, Radi
Vuki, Ivan Pavko*, Radan Radoja, Petri Vuki, Ivani Ra a, Radi orevi,
udova a, udova Milica, Mustafa a, Timur Abdi
muslimana, nefera: 2
krana, kua: 10
udove: 2
prmod: L8Z
penica
50x20
1000

U
jeam i ra
15x11
165

proso
15x11
165

lan
24*

poljaina
22

voe

svinje
30

10
boin a daa
1
5

zob
5x9
45

sijeno
55

enjak, luk, kupus


15
konice
20

ovarina
200

bostan
22
vodenice
2 30

366

Graa
Mezra
KORLATOVC1, pr. Kutjevu. Sp. je mezra u starom defteru zapisana nekom
Mustafi, sinu Koi** -bega. Kako se sada nalazi u posjedu [stanovnika?]
Radoslavia, u novom je defteru zavedeno na njih.
prihod: 175
penica
5x20
100

proso
2x11
22

zob
2 18

jecam i raz
2x11
22

sijen

lan

o
29

Mezra
MARKUINCI, pr. Kutjevu. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
nekom ehaji Saveru*. Reeni je ehaja Saver* umro, pa je izvren prijenos na
njegove sinove Mehmcda, Mustafu, Hasana i Huseina. Kako se sada nalazi u
njihovu posjedu, u novi je defter zavedeno na njih. s.
prihod: 302
penica
zob 2
proso
sijen
lan
8x20
18
5x11
160
55
o
jecam i raz
10
5x11
55
Mezra
DRAGALOVCI, pr. Kutjevu. Sp. mezru sada obrauju stanovnici imunovaca* i Gradike*.
prihod: 1008
penica
30x20
600

jecam i raz
17x11
187

proso
12x11
132

zob 3x9
27

sijeno
59,5*

Mezra
TOMACEVA, pr. Kutjevu. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana nekom
katibu Ahmedu i Husrevu. Sp. je katib Ahmed reenu mezru prodao odabai Kaji
sinu Huseina sam, a njegov ortak Husrev putem zastupnika. Sada na sp. mezri
boravi est nefera raje, a ona se sastoji od pet esti. Tri su doznaene reenomu
Kaji, a dvije su izdvojene i doznaene sp. raji prema carskoj naredbi.** Budui da
su ovi sada za reene esti Riznici platili 150 aki tapijske pristojbe, u novi je
defter zavedeno na njih.
Kaja odabaa Husein, Petri Marko, Petri Ivani, Martin Jovan*, Paval **,
Vladko Mihal, Jovan Nikola, Pavunko* Stepan, Pejak &i, Luka Hrelji, Toma
Stepan, Luka Toma, Paval Petri, Mihajlo a, Barbul* Radulin*, Dragi Vladi-sav,
Mika prilac
musliman 1
367

Drugi dio
krana, kua: 16
prihod: 800
penica
jeam i ra
10x20
10x11
200
110
lan
34

poljaina
34

proso
5x11
55

zob
5x9
45

sijeno
75

svinje

boina
daa
20

konice
35

74
vodenica 1 vodenica odabae Kaje 1
15
15

bostan
34
voe
34

ovarina
20

Mezra
BAR AC VRH. Mezra koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao vlah**
Mihal. Ta je mezra u starom defteru zapisana osobama po imenu katibu Ahmedu i
Husrevu. Reeni su je katib Ahmed sam, a njegov ortak Husrev putem zastupnika
prodali odabai Kaji, sinu Huseina. Kako je sada on posjeduje, u novije defter
zavedeno na njega. s.
prihod: 200
penica

jeam i

proso

zob

sijeno

lan

vino

3x20
60

raz
5x11
55

4x11
44

2
18

4
12

Mezra
STUP ARI*, blizu Gradike, pr. Kutjevu. Sp. je mezra u starom defteru bila
zapisana osobama po imenu Mehmed, a, Dafer, Husein, Hasan i drugi Hasan.
Sada se nalazi u posjedu Alija, Hasana i Huseina, sinova s, pa je u novi defter
zavedeno na njih.
Husein AJagoz, Mustafa^lMz
muslimana, nefera: 2
prihod: 571
sijen
o
jecam i penica
12x20
240
55

raz
5x11

proso
2x11
22

zob
12x9
108

svadbarina baduhava
30
enjak, zemljarina
luk, kupus
16
44
368

26

15

ovcanna
10

vodenica
1 15

Graa

Mezra
BOGDANCI, pr. Kutjevu, blizu Gradike. Sp. je mezra u starom defteru bila
zapisana nekom Mehmedu, Bearetu, Daferu, Hasanu, drugom Hasanu i Huseinu.
Reeni Mehmed, Bearet, Hasan, drugi Hasan i Husein svoje su esti kao ortaci
poklonili sp. Daferu. Ktomu se sada kao stanovnici nalaze trojica nefera raje, pa
je u novi defter zavedeno da valjano obrauju svoju zemlju koju su i otprije
obraivali.
Dafer Bosna, Bali Ferhad, Veli Mehmed, Pir Ali Mustafa
muslimana, nefera: 4
prihod: 705
penica
14x20
280
bostan 8

jeam i ra
7x11
77

proso
6x11
66

zob
12x9
108

lan
8

kupus
5

vodenica 1
15

1/2 baduhave
26

sijeno

poljaina 8

30
zemljarina
svadbarina
22
30

ovarina
10

Selo Porije*, pr. Kutjevu


Hasan odabaa, Ali Hamza, Nasuh na, Mihal aevi, Luka si, Ivani Luka,
udova Margita*, udova Mara muslimana, nefera: 3 krana, kue: 3 udove: 2
prihod: 812
penica

jeam i ra

20x20
400
lan

12x11
132
poljaina

5x11
55
vodenica 1

12

15

12

proso

zob
7x9
63
svinje
51

sijeno

bostan

30
boina
daa

12
ovarina

20

10

Selo Vukevci**, pr. Kutjevu


Bearet Sulejman, Jusuf Abdi, Husein Abdi, Hasan Abdi, Kurd Husein, drugi
JusufAbdi, Turhan Bosna*, Ivani Radi, Radi Vukain, Radojaprilac, Pavle*
Boin*, Stepan prilac, Vukoj a * prilac, Marko prilac, udova Mara, udova
Jelka
muslimana, nefera: 7
krana, kua: 7
udove: 2
369

Drugi dio
prihod: 1002
penica
29x20
580

jeam i ra
15x11
165

proso
5x11
55

zob
4x9
36

bostan

lan

poljaina
28

28

28

enjak, luk,
kupus
12

sijeno
70

Selo Gornja i Donja Duboka, pr. Kutjevu


Ali Sadi, Kurd Veli, Turhan Sadi, Dafer sin Hadi Ahmeda, Ali Abdi,
Jusufprilac, Hasan Bali, Hudaverdi Murad, Radojaprilac muslimana, nefera: 8
krana, kua: 1 prihod: 1700
penica
40x20
800

jeam i ra
20x11
220

proso
20x11
220

zob
7x9
63

lan
18

poljaina
18

konice
15

voe
16

svadbarina
35

baduhava
35

sijeno

bostan

45
ovarina
60

45
zemljarina
110

Mezra
KRNJAKOVCI*, blizu Gradike, pr. Kutjevu. Sp. je mezra u starom defteru
zapisana osobama po imenu Turhan, Hurrem, Hajdar, Mustafa, Nasuh, Dur Ali i
Murad. Reeni su Turhan, Mustafa, Nasuh, Dur Ali i Murad umrli bez djece. Sada
su, stekavi pravo na tapiju za njihove esti, Malko, Dafer, Piri i sp. Hajdar
Riznici platili 200 aki tapijske pristojbe, dok su sp. Hajdar i Hurrem svoje esti
prodali reenima Malkou, Piriju i Daferu. Kako se sada nalazi u njihovu
posjedu, u novi je defter zavedeno na njih.
Malko Abdi, Dafer Husein, Piri Hasan
muslimana, nefera: 3
prihod: 695
penica
15x20
300
lan 6
svadbarina
30

370

jeam i ra
15x11
165

proso
2x11
22

zob
2 18

vodenice 2 enjak,
poljaina 6 30
luk, kupus
5
ovarina
22

tapija
10

sijeno
15
zemljarina
24

bostan 6
1/2
baduhave
16

Graa
Mezra
BEDINCI**, pr. Kutjevu. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
osobama po imenu Turhan, Hurrem, Hajdar, Mustafa, Nasuh, Dur Ali i Murad. Sp.
je Turhan umro bez djece, a njegovu je est spahija dao u tapiju nekom Bearetu,
sinu Sulejmana, a zatim ju je prodao nekom Veliju, sinu Hamze. Reeni pak
Hurrem, Hajdar, Mustafa, Nasuh, Dur Ali i Murad nisu uistinu uivali posjed, pa je
[njihov dio] ostao zaputen. Stekavi pravo na tapiju za njihov dio, sada je sp. Veli
Riznici platio 60 aki tapijske pristojbe, pa je na njih(!) zavedeno.
prihod: 564
sijen
o
penica
21x20
420

jecam i raz

zob
4x9
36

proso
4x11
44

4x11
44

20

Mezra
SVETICE**, pr. Kutjevu. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
osobama po imenu Turhan, Hurrem, Hajdar, Mustafa, Nasuh, Dur Ali i Murad.
Sada je dre stanovnici urkova Dola*.
prihod: 318
sijen
o
penica
10x20
200

jecam i raz
5x11

zob 1
9

proso
4x11
44

10

55
Selo Durkov Dol
Husein Murad, Nasuh Ali, Bali Hasan, Mehmcd Ali, Jusuf Sulejman, Ali
Mezid, Hizir Husein, Berak Ferhad, irmerd Abdi, Timurhan Abdi, Ramadan
Ajdin, Durmi Husein, Timur Karagoz, Ahmed Ramadan, Ali Hasan, Bali Davud,
Kurd Ali, Davudprilac, Niko* Radosav
muslimana, nefera: 18
krana, kua: 1
prihod: 25U
penica
52x20
1040
lan
38
tapija 9

0
jeam i ra
36x11
396
poljaina
38
1/2
baduhave
46

proso
22x11
242
vodenice 3
45

zob
12
108

sijeno
95

bostan
38

kupus

zemljarina svadbarina

15

330

30

ovarina
30

371

Drugi dio

Mezra
DRAGINOVCI*, pr. Kutjevu. Sp. je mezra bila zapisana osobama po imenu
Turhan, Hurrem, Haj dar, Mustafa, Nasuh, Dur Ali i Murad. Reeni nisu uistinu
uivali posjed, pa je ostala zaputena. Sada su stanovnici urkova Dola* Riznici
platili 55 aki tapijske pristojbe, pa je zavedeno na njih.
prihod. 133
penica

jeam i ra

proso

zob

sijeno

3x20
60

2
22

1
11

1
9

27

bostan

Mezra
DONJA I GORNJA BRAZDA*, pr. Kutjevu. Sp. je mezra u starom defteru
bila zapisana osobama po imenu Turhan, Hurrem, Hajdar, Mustafa, Nasuh, Dur
Ali i Murad, ljudima Murad-bega. Reene su osobe pomrle bez djece, pa kako je
reena mezra ostala zaputena, svjetli je gospodar Mehmed-beg, sin Murad-bega,
sada Riznici platio 50 aki tapijske pristojbe, pa je zavedeno u novom defteru da
je njima povjereno.
prihod, paualno*: 135
Mezra
a

OVCI, pr. Kutjevu. Mezra koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao kafir po


imenu Gal. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana nekom Hasanu. Taj je
Hasan umro, asada je posjeduje njegov sin Mustafa pa je u novom defteru
zavedeno na njega. s.
prihod: 184
penica

jeam i ra

3x20
60

5x11
55

proso

zob

sijeno

lan

2
22

2
18

25

Mezra
DRAGOMIRCI, pr. Kutjevu. Mezra koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao Tahi Ferenac. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana osobama po
imenu katib Ahmed, Pervane i Ali. Sada je obrauju stanovnici Gradike.
prihod: 400

372

penica
17,5 x 20
350

jeam i ra
2xl0(!)
20

sijeno
5

bostan
2

proso 1

iom

zob 1
9

poljaina
2

lan
2

Graa

Mezra
GALEKOVCI, pr. Kutjevu. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
osobama po imenu katib Ahmed, Pervane i Ali. Reeni su je prodali nekom Veliju
a Veli je pak umro bez djece. Kako je sp. mezra ostala zaputena, to su sada
stanovnici Granja* Bajazid odabaa, a, Hajdar i Veli stekli pravo na tapiju i Riznici
platili 60 aki tapijske pristojbe pa je u novi defter upisano na njih.
prihod: 398
penica
15x20
300

jeam i ra
3 33

proso
2 22

zob
1 80)

sijeno

vodenica 1
15

20

Mezra
MIKA, pr. Kutjevu. Mezra koju je posjedovao Tahi Ferenac. U starom
defteru bila je zapisana osobama po imenu katib Ahmed, Pervane i Ali. Kako se
sada nalazi u posjedu stanovnika Gradikoga, u novi je defter upisano na njih.
prihod: 557
penica
19x20
380

proso
5 55

jeam i ra 6
66

zob
4x9
36

sijeno
20

Selo Granje, pr. Kutjevu


Bajazid Iljas, Bajazid Sulejman, Beir Mustafa, Timur Isa, Hajdar Mustafa,
Bali Husein, Mustafa Hasan, Veli Hasan, Mustafa Abdullah, Hasan* prilac, Timur
Mehmed*, Bali Mustafa, Mehmed Veli, Ali beli, Mehmed beli
muslimana, nefera: 17
prihod: 2400
penica
70x20
1400

jeam i ra
23x11
253

bostan
24

lan
24

zemljarina
22

ovarina
33

12
132
poljaina

proso
15x11
165

zob
11x9
99

sijeno

kupus

vodenice
3 45

konice

24
20
baduhava, svadbarina 70

60

30

#Za esti Omera i Umura s mezre GRANJE sada su Bajazid i Beir Riznici
platili 15 aki tapijske pristojbe, pa je zavedeno u defter.
373

Drugi dio

Mezra
LESTANCI, pr. Kutjevu. Mezra koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao
Itvan porkulab. Kako je sada dre stanovnici Granja, u novom je defteru
zavedeno na njih.
#Za esti Omera i Umura sa sp. mezre sada su Bajazid i Beir Riznici platili
15 aki tapijske pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 259
penica

jeam i

proso

zob

5x20

raz
7x11
77

2x11

2x9

100

22

18

sijeno

lan

vodenice
1

10

15

Mezra
GRaHRUPI*, pr. Kutjevu. Sada je obrauju stanovnici Granja*.
prihod: 308
penica
10,5 x 20
210

jeam i ra
3x11
33

proso
2,5x11
28

lan
37

Mezra
SVETI URE, pr. Kutjevu. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
osobama po imenu Mehmed b Sulejman i Husein. Reeni je Mehmed svoju est
prodao supruzi, gospoi Perihan*. Ta ju je pak gospoa preko zastupnika prodala
svjetlome Mehmed-begu, sinu Murad-bega. Kako je sada sudskim rjeenjem u
njegovu posjedu, u novi je defter zavedeno na njih.
prihod, paualno: 615
Mezra
a

. Mezra koju su u nevjerniko vrijeme posjedovali nevjernici po imenu Sski


ura i nki* Ivani. Kako se sp. mezra sada nalazi u posjedu Mehmed-bega, sina
Murad-bega, u novom je defteru zavedeno na njega.
prihod, paualno: 160
iftluk
Sulejman sin Huseina. Dio Meurija, pr. Kutjevu. Zemlja koju je u
nevjerniko vrijeme posjedovao Boko** Itvan. Zatim parcela Oreani, zemlja
koju je otprije posjedovao kafir po imenu Toma. Zatim parcela urka Mulja-ia.
Reene su zemlje u starom defteru bile zapisane nekom Nasuhuitamfl 18.
Ovdje je pisar propustio unijeti "i Hasanu Bosna", to se vidi prema biljeci u prethodnom
popisu (1545, TT 243).

374

Graa

Ovaj je svoj dio prodao osobama po imenu Mustafa sin Velija, Sulejman sin
Huseina, Musa sin Mehmeda, Husein sinu Abdullaha i Behram sin Jusufa. Uistinu
je sada ove 968* [godine] od reenih mezri zemlja vlastitog dijela u posjedu sp.
Sulejmana sina Huseina, granice koje SU poznate jer je kako valja u njegovu
posjedu, u novi defter zavedena na njega kao iftluk.
paualno: 200
Mezra
MEURIJE, pr. Kutjevu. Zemlja koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao
Boko** Itvan. Zatim zemljite Oreani, zemlja koju je otprije posjedovao kafir
po imenu Toma. Zatim zemljite urka Muljaia. Reene su zemlje u starom
defteru bile zapisane nekom Nasuhu Bosna1'3. Sp. je Nasuh umro, a est mu je
prenesena na sina Huseina. Ovaj je Husein zemlju OREANI prenio na nekog
Kurda Bosna. Polovicu* esti te od Meurija zemljite za kuu s vrtom i
priblino dvoja kola livade dao je dragovoljno. A reeni je pak Hasan svoj dio
prodao osobi(!) po imenu Mustafa b Veli, Sulejman b Husein, Musa, Mehmed,
Husein bAbdullah i Behram b Jusuf. Potom je Husein umro a est mu je prenesena
na sina Hasana. Kako su sada sp. Riznici platili 90 aki tapijske pristojbe u novi je
defter zavedeno na njih.
Hasan Husein, Kurd Bosna, Sulejman Husein, Musa Mehmed, Behram Jusuf,
Husein Abdullah, Memi Husein, Mustafaprilac, Kurd Mehmed
muslimana, ncfcra: 9
prihod: 1500
penica
23x20
660

jeam i ra
16x11
175

proso
22x11
242

bostan

lan

poljaina

konice

18
baduhava,
svadbarina
80

18

18

125

zob
2 18

sijeno
55
enjak,
luk, kupus
13

vodenica 1
15

ovarina
62

Selo Svibovac**, pr. Kutjevu


n

Husein*, Hasan Mehmed, Halil Ferhad, Jusuf Ferhad, Mustafa sin ehaje
Alija, Ibrahim a, Ferhad Hasan, Ali irmerd, Inehan buljukbaa, Ferhad Abdi,
Timurhan prilac, Veli prilac, Mehmed Ahmed, Ali Husein, a prilac, R,amadan
prilac, Kurdprilac, Ferhad prilac, Baliprilac, a Mustafa, Turhan
' muslimana, nefera: 21
19
Kao u bilj. 145.

375

Drugi dio

prihod: 1400
penica
20x20
600

jeam i ra
15x11
165

proso
15x11
165

zob 2
18

konice
25

bostan
28

lan
28

poljaina
28

ovarina
10

svadbarina
20

baduhava
20

zemljarina
220

sijeno
28
voe 8

vodenica 1
15
enjak, luk,
kupus
4

Mezra
GORANCI, pr. Kutjevu. Mezra koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao
opat porkulab.
#obrauje se izvana
prihod od desetine: 264
Mezra
Varo GRADITE, s hassa zemljom i livadom na sp. mezri. Zatim mezra
BUDKOVCI*, NADOLJE, HABJANOVCI i AR. Sp. su mezre u starom
defteru bile zapisane osobama po imenu katib Mehmed b hamamdi, Husein i
Ahmed. Budui da se sada nalazi u posjedu reenih, u novi je defter zavedeno na
njih.
Mustafa , Hasan Veli, Husein Veli, Muradl?asn, Ali Sadi, Memi* Sinan,
Mehmed Alagoz, Bajazid Ahmed, Sefer Abdi, Hasan Bali, Timur Mehmed,
VeliAbdullah, AliAbdi, Pir Mezid Timur, Memi Mustafa, Husein^4M/, Nasuh
Hasan, Murad Jusuf, Hasan Abdullah, Timur Ali, Ali Hamza, Radi Vladisav,
Radoja Mar, Mar Vuk, Petre martolos, Ivko Radivoj, Radovan Radman,
Radman Dragoj, Marko Dragi, udova Marija, udova Jelica
muslimana, nefera: 21
krana, kua: 8
udovice: 2
prihod: 8000
penica
200 x 20
4000

jeam i ra
80x11
880

proso
90x11
990

zob
100x9
900

lan

poljaina

konice

60
ovarina
120

60
svadbarina
50

60
tapija
21

376

sijeno

bostan

svinje

160
vodenice 4
60

14
baduhava
105

60
enjak,
luk, kupus
20

zemljarina
440

Graa
Mezra
H

NCI, pr. Kutjevu. Bila je bez posjednika i izvan deftera. Stekavi pravo na
tapiju, sada je jedan od timarnika, Mustafa sin Koi**-bega Riznici platio 60 aki
tapijske pristojbe, pa je u novi defter zavedeno na njega.
prihod: 199
penica
5x20
100

jeam i ra
3x11
33

proso
3x11
33

sijeno 8

vodenica 1
vinogradi
15
10

Selo avci, pr. Kutjevu


Veli AbduUah, Inehan Husein, Timur Hamza, Nasuh Halil*, Mehmed
AbduUah, Bali n, Inehan Ahmed, Mehmed Bosna**, Mustafa AbduUah, Kara-goz
Ali, Husein Bali, c prilac, H Mustafa, Ali AbduUah, Timurhan H, tipan Ili**
muslimana, nefera: 15
krana, kua: 1
prihod: 2000
penica
54x20
1080

jeam i ra
17 188

proso
16 176

zob
3 27

sijeno

bostan

lan
30

poljaina
30

ovarina
16

zemljarina
88

80
baduhava
22

30
svadbarina
68

konice
64

Mezra
a

, blizu Gradita, pr. Kutjevu.

prihod od desetine: 461


Mezra
a

ARI, pr. sp. blizu sela Petvalci*. 50

Mezra
POREJE**, pr. Kutjevu, blizu mezre PETVALCI. 50
377

Drugi dio

Mezra
PETVALCI, pr. Kutjevu. Sp. je mezra bila izvan deftera, nije se nalazila ni u
ijem posjedu. Sada je, stekavi prema carskom kanunu pravo na tapiju, spahija
Ibrahim-aga Riznici platio 30 aki tapijske pristojbe, pa je u novi defter
zabiljeeno na njega.
50

NAHIJA ORLJAVSKA, pr. Poegi


Selo Dolac s mezrom Kujnik*
Husein Iskender, Hasan Mustafa, MehmedAbdullah, Paajigit Bali, Kurd
irmerd, Hasan Isa**, Iskender Hersek, Ferhad Abdullah, Ali Husein, Murad
Ferhad
muslimana, nefera: 10
prihod: 2634
penica
80x20
1600

jeam i ra
30x11
330

proso
22x11
242

zob
13
117

lan

poljaina

vinogradi

dink

20

40

ovarina

svadbarina

41

30

20
konice
42

15
1/2
baduhave
27

sijeno

bostan

50
enjak,
luk, kupus
25

20
voe
15

# Spomenuti stanuju na reenim mezrama blizu stranog derbenta zvanog


Orljavska. Neprekidno uvaju sp. derbent, pa su upisani u starom defteru da kao
protuvrijednost za svoju slubu za to to obraduju zemlju i na ime pristojbi svake
godine u gotovu daju 150 aki. Dok vre slubu kojom su obvezani neka daju 150
aki u gotovu. Sada je u novi defter upisano da za oivljavanje okolice sp. deftera
daju desetinu.
Mezra
KRIEV** DOL, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
osobama po imenu Ali sin Sirmcrda, Mehmed, Selim, Gazanfer sin Kasima i
Mustafa. Reeni nisu uistinu uivali posjed sp. mezre. Sada su zimije Obrad,
Vui, Vukain i Vladko iz sela Kunovci* i n Draga, gdje su zapisani kao vlasi
platili Riznici 60 aki tapijske pristojbe, pa je u novi defter zavedeno na njih.
378

Grada
prihod: 400
penica
10x20
200

jeam i ra
8 88

proso 4
44

zob
3 27

lan*
2

voe
2

poljaina
2

ovarina 2

sijeno

bostan
2

20

Selo Joavaa**,pr. Orljavskoj


Hasan Ali, Ismail Ibrahim, Dafer Jahja, Aliah Gazanfer, Mahmud Mustafa,
Hizir v,ShmerdAbdullah, drugi irmerdAbdullah, Memi Ali, Murad Jusuf, Mehmed
Mahmud, Ali Iskender, Sefer* Mustafa
muslimana, nefera: 13
prihod: 1573
penica
jeam i ra
56x20
13x11
1120
143
lan

poljaina

65
zemljarina
220

proso
11x11
121
vodenica 1
30

26
baduhava, svadbarina 50

zob
10
90
konice
14

bostan

sijeno

26
kupus i
enjak
12

65
ovarina
35

Mezra
n

J. Mezra koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao Ivani. Kako se sada


nalazi u posjedu ** stanovnika Joavae**, zabiljeeno je na njih.
prihod: 410
sijen
o
penica
10x20
200

jecam i raz 9
99

zob
4 36

proso
5 55

40

Mezra
H

, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana osobama po


imenu Jakub i Ali. Oni su je prodali nekom ehaji Aliju sinu Sirmerda. Budui da
je u njegovu posjedu, u novi je defter upisano na njega.
prihod: 482
penica
15x20
300
sijeno
5

jecam i raz
5 55

proso
5 55

vodenica
1
30

bostan*

zo
b4
36

5*
379

Drugi dio

Selo Izkorinci**
Murad* Ali, Memi Ajdin, Musa Husein bb, n Ramadan, Jusufprilac
muslimana: 5
prihod: 2200
penica
56x20
1120
lan
14
svadbarina
20

jeam i ra
30x11
330

proso
16x11
176

zob
35x9
315

sijeno

bostan

30

14

poljaina

enjak i
kupus
10

ovarina

zemljarina

tapija

30

66

21

14

1/2 baduhave
40

Selo Deevci*
Kurd Ali Memi, Junus* Veli, Malko Uvejs, Mehmed Uvejs, Paajigit [b]
Murad reis, Osman Ali, Nasuh Sadi*, Ali Uvejs, Emine bt Dafer
muslimana, nefera: 8
# Kako je sada za est Dafer a s mezre(l) Deevaca platila Riznici njegova
ki Emina 40 aki, a sp. * Nasuh b Sadi* za est H 70 aki tapijske pristojbe, to je
zavedeno na njih.
tapija: 40
prihod: 1201
penica
28 560

jeam i ra
19 209

lan

poljaina

14

14

1/2
baduhave
30

proso
8 88

voe 6

svadbarina

tapija

30

20

zob
5 45
kupus,
enjak,
luk
6

sijeno
25

bostan
14

ovarina
20

zemljarina
110

Mezra
s, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana nekom Hasanu.
Ovaj ju je Hasan sudskim rjeenjem prodao nekom n, sinu Mustafe. Taj ju je pak
prodao osobama po imenu Mehmed hAbdullah, ehaja Ali i Hasan b Turhan.
Reeni je Mehmed svoju est prodao sp. Hasanu sinu Turhana. Budui da se nalazi
u njihovu posjedu, na njih je i zavedeno. Ali ehaja, Hasan Turhan, Husein*
Dafer, Mehmed/?n"i/c, DavudAbdullah, BaliAbdullah
380

Graa

prihod: 916
penica
25x20
500
lan
12
ovarina
20

jeam i ra
7 77

proso 4
44

voe 6

vodenica
1
30

zemljarina
48

svadbarina
20

zob
5 45

sijeno

bostan

30
12
livada: Mehmed b Veli, s njivom na
sp. mezri, temeljem sudske
potvrde, prihod: 20
1/2 baduhave
22

Mezra
n

VCI, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana nekom
Hasanu. Potom je reeni Hasan dio svoje zemlje prodao Omeru sinu Hasana, a dio
osobama po imenu Velcdhan i Ramadan. Dio je pak sp. mezre u posjedu Mustafe,
sina Hasan-age. Sada je sp. Mustafa za reenu est platio 30 aki tapijske
pristojbe, pa je zavedeno na njih. Osim esti sp. Omera sina Hasana
Veledhan Jusuf, Ramadan Ali, Ali Abdullah, Ramadan Abdullah # I
reeni Omer, ija je est ** dolje** zavedena kao iftluk muslimana,
nefera: 4
prihod: 750
penica
15x20
300
lan
8
baduhava
15

jeam i ra
8 88

proso 8
88

enjak,
poljaina 8 luk, kupus
6
tapija
10

zemljarina
44

zob
5 45
vodenica
1
30

sijeno

bostan 8

20
ovarina
50

svadbarina
30

Mezra
MAa, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana osobama po
imenu Iskender, Mahmud i Hasan. Reeni je Iskender umro, a est mu je
prenesena na sina Mehmeda. Umro je i Mehmed, a od djece mu nitko nije
preostao. Spahija je dao tapiju nekom Iskenderuodflfca. Zatim su umrli reeni
Mahmud i Hasan bez muke djece. Stekavi pravo na tapiju na njihove esti, sada
je sp. Iskender odabaa Riznici platio 120 aki tapijske pristojbe, pa je zavedeno
na njega.
Prekid, nedovren tekst u izvorniku.

381

Drugi dio

prihod: 396
penica

jeam i ra

proso

zob

sijeno

lan

11
220

5
55

5
55

4
36

25

Mezra
a

, pr. Orljavskoj. Reena je mezra u starom defteru bila zapisana osobama po


imenu Iskender, Mahmud i Hasan. Sp. je Iskender umro, a est mu je prenesena na
sina Mehmeda. Umro je i Mehmed bez muke djece, a njegovu je est spahija dao
u tapiju nekom Iskenderu odabai. Zatim su umrli reeni Mahmud i Hasan bez
muke djece. Stekavi pravo na tapiju na njihove esti, sada je sp. Iskender
odabaa Riznici platio 120* aki tapijske pristojbe, pa je zavedeno na njega.
Iskender odabaa, Sulejman/jm/^c, Mehmed beli, Dafer beli
muslimana, nefera: 4
prihod: 812
penica
25x20
300
lan 8
svadbarina
40

jeam i ra
4 44

proso
5 55

voe
4

enjak,
luk, kupus
16

tapija
20

zob 3
27

ovarina

sijeno
20
zemljarina
22

90

bostan 8
1/2
baduhave
50

Mezra
PAVKOVCI*, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
osobama po imenu Iskender, Mahmud i Hasan. Reeni je Mahmud umro, a od
njegove muke djece nitko nije preostao. Gospoa Fatima, ki Mustafe, dobila je
od spahije tapiju. Umro je i Iskender, a est mu je prenesena na sina Mehmeda. I
Mehmed je umro bez djece. Isto tako je i Hasan umro bez djece. Za njihove sp.
esti sada je Iskender odabaa platio Riznici 120 aki tapijske pristojbe, pa je na
njih zavedeno.
prihod: 484
penica
llfi#20
220
lan
4

jeam i ra
4 44

proso 3
33

ovarina
20

1/2 baduhave
12

#Izrijekom: "puta".
382

zob 4
36

sijeno
15

Grada
Selo Jakuevci*, pr. Orljavskoj
Mustafa Hasan, Bali Musa, Hanifa ki Alija sedlara, Veliprilac, Radoja
Dobrota*
muslimana, nefera: 4
krana, kua: 1
prihod: 722
penica
20x20
400

jeam i ra
9 99

proso 4
44

zob
2 18

sijeno
27

bostan

lan
10

poljaina
10

voe
10

kupus
5

ovarina
10

10
zemljarina
66

svadbarina

1/2
baduhave
12

12

ifuk
Paajigit odabaa. Izgoni na mezrama zvanim BERAKOVCI i JAKUEVCI** koje su u nevjerniko vrijeme posjedovali kafiri po imenu Banfi* Juraj i
Mihal Jaku*. Budui da je bio bez posjednika i izvan deftera, sada je* reeni
Paajigit Riznici platio 40 aki tapijske pristojbe pa je zavedeno na njega.
prihod: 443
penica
15x20
300

jeam i ra
5 55

proso
4 40f!)

sijeno
15

1/2
baduhave
30

ovarina
3

Mezra
BERAKOVCI, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
nekom Aliju sedlaru. Taj je sedlar Ali umro bez djece, pa je reenu mezru spahija
dao u tapiju njegovoj supruzi, gospoi Gul i njezinoj keri Hanifi. Potom je umrla
sp. Gul, pa joj je est prenio na sina Mustafu, sina Hasana. Kako se nalazi u
njihovu posjedu, u novi je defter zavedeno na njih.
prihod: 443
penica
8x20
160

jeam i ra
6 66

proso
10x11
110

zob 4
36

sijeno

vodenice 2
60

11

Selo Marinci**, pr.


Orljavskoj Mezid Jusuf, Ferhad/>m/ac, Mehmed Abdullah, Hasan Abdul-lah,
Mustafa, Ali Jusuf, Nikola Ivan, Radivoj Nikola, Petri Popovi*, Marko
Radosav, Ivan Radosav
a

383

Drugi dio

muslimana, nefera: 6
krana, kua: 5
prihod:
8UU
penica

jeam i ra

proso

zob

sijeno

bostan

15x20
300
lan

8
88
voe

7
77
konice

5
45
vodenica 1

35
poljaina

22
ovarina

22
1/2

10
svadbarina

42
tapija

15
zemljarina

10

30

baduhave
20

30

10

44

Mezra
DONJA VRHOVINA, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila
zapisana nekom vojvodi Malkou. Reeni ju je Malko pak prodao nekom Davudagi. Ovaj je je Davud-aga jedan njen dio prodao sa sudskim rjeenjem
stanovnicima Meurija. Ostala je pak zemlja u novom defteru zavedena na
Davud-agu i [ondje] nastanjenu raju. Davud-aga, Evlija* prilac, Muradprilac,
Memi prilac, Ali Karagoz
muslimana, nefera: 5
prihod:
4*
penica
30x20
600

jeam i ra
22x11
242

proso
2 22

zob
4 36

sijeno
25

bostan

lan
10

poljaina
10

voe
10

konice
14

vodenica 1
15

10
ovarina
39*

Selo Meurije, pr. Orljavskoj


Mustafa Abdullah, Husein* a, Memi Hasan, Timur Dafer, Kurd Meh-med
muslimana, nefera: 5
# Zavedeno da posjeduju sudskim rjeenjem mezre * & po imenu DONJA i
GORNJA VRHOVINA. Za to*plaaju desetinu.
prihod: y22
penica
jeam i ra
25x20
5
500
55
lan
10

poljaina
10

zemljarina
110

svadbarina
20

384

proso 6
66
konice
10

zob
2 18

sijeno
25

enjak, luk, kupus 9

1/2 baduhave
20

bostan
10
ovarina
50

Grada

Mezra
GORNJA VRHOVINA, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila
zapisana nekom vojvodi Malkou. Reeni ju je Malko pak prodao nekom Muradu,
sinu Ahmeda. Sp. je Murad umro, a njegova je zemlja prenesena na sinove po
imenu Hasan, Hurrem, Husrev, Bali, Mehmed a i Arslan. TiK su dio zemlje prodali
stanovnicima sela po imenu Meuricje. Ostala je zemlja zavedena u novi defter na
spomenute, te na nastanjene pridolice.Hasan Murad, Husrev Murad, Hurrem
Murad, Mustafa prilac, Mezid prilac, Ivaa prilac, Vukdrag Pavle*
muslimana, nefera: 5
krana, kua: 2
prihod. 1457
penica
28x20
760
lan
10
svadbarina
30

jeam i ra
12x11
132
poljaina
10

proso
12x11
132
voe

zob
3 27
vinogradi
25

sijeno
25
kupus
5

bostan
10
ovarina
40

10
1/2 baduhave
41

Mezra
SLOBOTINA*, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
Hasanu sinu Alija, Beraku sinu Mehmeda i Huseinu sinu Ajdina. Oni su reenu
mezru prodali katibu Husein-begu. Zatim ju je sp. Husein-beg prodao putem
zastupnika osobama po imenu Kurd b Bali, Inehan b irmerd, Musa b Abdullah i
Radi sin Ivania. Sp. je pak Radi svoju est prodao nekom Huseinu sinu
Abdullaha. Budui da se nalazi u njihovu posjedu, u novije defter zavedeno na
njih.
Kurd Bali, Inehan irmerd, Musa Abdullah, Hilsein Abdullah, Vuk* prilac
muslimana, nefera: 4
krana, kua: 1
prihod: 933
penica
20x20
400
lan
10
svadbarina
11

jeam i ra
14 154

proso
3x11
36m
poljaina
voe
10
5
1/2 baduhave
20

zob
11
111

sijeno
25

bostan
n

ovarina
23

zemljarina
88

tapija
20

385

Drugi dio
Selo polovica * Gornjih i Donjih ntrenovaca, pr. Orljavskoj
Alia, HuscinAbdullah, Timur Mustafa, Hasan Mustafa, Husein Mustafa, Ali*
irmerd, Uvejs Junus*, Mehmed Hasan
prihod:
bUU
penica
10x20
400

jeam i ra
2x11

proso
2 22

zob
2*
18*

sijeno

poljaina

vinogradi
12

vodenice 2
30

40

16

lan

ovarina

svadbarina
20

16
tapija
10

10

99

bostan

voe

16
zemljarina
110

16
l/2baduhave 20

Mezra
OKUSEVCI**, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
nekom Mehmed-agi. Budui da je sada u njegovu posjedu, zavedeno je [i] u novi
defter. A od mezre BORICEV* DOL, koja je reenoj mezri prikljuena, takoer je
na njega, budui da je posjeduje, zavedena est to ju je primio u zamjenu od
zimije po imenu Nikola. Mustafa beli, Bali divane, Veli Hasan, Husein Musa*,
Ferhad beli, Husein Atmada, Husein divane
prihod: 1241
penica jecam i raz
proso 6
20x20
13x11
66
400
143
vinogradi svadbarina baduhava
50
140
130

zob
5
45
ovcanna
140

sijeno
25
tapija
62

vodenica
1 30

Hassa zemlja
Veledhan. Na mezri BORICEV* DOL. Reeni je Veledhan prodao est koju
je posjedovao na mezri BORICEV* DOL nekom Hasanu, sinu Atmade. Sp. je
Hasan umro, pa je izvren prijenos na njegova sina Muruvveta. Kako je sada taj
posjeduje, u novi je defter zavedeno na njih(!).
3nhod: 4 lb
penica
jeam i ra
15x20
3
300
33
lan 8
zemljarina
22

386

poljaina
2
ovarina
,_____8

proso 1
11
voe 2

zob 1
9

sijeno

konice 4

25
vodenice
2* 30

1/2 baduhave
10

bostan
2

Graa

Mezra
a

. pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana ehaji Bajazidu.
Kako se sada nalazi sudskim rjeenjem u posjedu stanovnika &, zavedeno je na
njih.
prihod: 494
penica
12x20
240

jeam i ra
7
77

proso

zob

sijeno

lan

6
66

5
45

64

Mezra
GRANICA* POVUJE**. Mezra koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao
kafir po imenu Vucevski.** Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana osobama
po imenu Bajazid ehaja, Davud i Husein. Sp. Husein je umro, a staratelj njegove
siroadi Arnavud Ali prodao je njegovu est nekom Hasanu odabai. Sp. Bajazid i
Davud su umrli bez djece. Sada je za njihove esti reeni Hasan odabaa Riznici
platio 100 aki tapijske pristojbe. Nakon stoje zavedeno na njih, sp. je Hasan ovu
mezru s onim to joj pripada prodao nekom Ali-agi, pa je u novom defteru
zavedeno na reenog Ali-agu.

prihod: 498
penica
12x20
240

jeam i ra
14x11
154

bostan
2

lan
2

zob 4
36
voe
2

enjak, luk,
kupus
12
ovarina
10

sijeno
20
1/2 baduhave
20

iftluk
Ferhad-beg. Polovica sela Donja i Gornja Koprivnica**, pr. Orljavskoj i
mezra VINAR**, pr. tvravi Rudine. Sp. je mezra VINAR** u starom defteru bila
zapisana nekom Sirmerd-agi. Reeni ju je Sirmerd-aga putem zastupnika prodao
osobi zvanoj hamamdi Hamza** b Ibrahim. Taj ju je pak prodao Dursun-agi, te je
bila u njegovu posjedu. 21 Polovica sela Donja i Gornja Koprivnica bila je
nezaposjednuta i pusta, pa ju je neki Iskender dobio u tapiju od ranijeg popisivaa
pokrajine. Zatim ju je sudskim rjeenjem prodao nekom Mehmedu sinu Ibrahima.
Taj ju je Mehmed prodao nekom Dursun-agi. Budui posjednikom, sp. je Dursunaga s n prodao reenu polovicu sela Donja i Gornja Koprivnica i iftluk zvan
mezra VINAR** Ferhad-begu. Zato to ih posjeduje g njegov sp. iftluk n
pretvoren je u zakladu za asnu-damiju koju je podigao* u gradu* Jajcu. Svake
godine paualno neka se* a 50 aki "M a [ostali]* prihod neka "B" za sp. asnu
damtju-zavedeno je u novi defter.
Prijevod po smislu.

387

Drugi dio

prihod od desetine: 150 paualno* 150


50
Mezra
MASKOVCI, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
osobama po imenu Mehmed b Hasan, Nasuh b Hasan*, Arslan b Hasan i Jusuf b
Nasuh. Oni nisu uistinu posjedovali reenu mezru. Sada je ona u posjedu osoba
zvanih-Hasan, Hurrem, Kurd, Bali, Mehmed ** i Arslan vd Murad-paa. Oni su
sada Riznici platili 240 aki tapijske pristojbe pa je u novi defter zavedeno na
njih.
prihod: 508
penica
14x20
280

jeam i ra
11x11
121

proso
5 55

zob
3 27

sijeno
25

Mezra
LOMNICA**, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
osobama po imenu Husein bAbdi, Dafer b Sulejman i Mustafa Abdullah. Sada je
u posjedu Ferhada odabae, Hasana sina Hamze i Huseina sina Abdija. Reeni su
Riznici platili 100 aki tapijske pristojbe, pa je u novi defter zavedeno na njih.
Ferhad odabaa, Hasan Hamza, Husein Abdi, Hasan prilac, Jusuf prilac
muslimana, nefera: 5
prihod: 800
penica
9x20
180

jeam i ra
5 55

bostan
10

lan
10

ovarina
20

proso 4
44
konice
15

zob
3 27
zemljarina
44

1/2 baduhave
15

sijeno
75*

vodenica 1
15

kupus, enjak, luk 10

svadbarina
20

Mezra
HRABOVCI**, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
osobama po imenu Bali b Hizir i Uvejs b Davud. Oni nisu uistinu bili posjednici,
nego su je drali Ferhad odabaa i Hasan b Hamza, stanovnici Lomnice*. Sada su
Riznici platili 100 aki tapijske pristojbe pa je u novi defter zavedeno na njih.
prihod: 360
penica
10x20
200

388

jeam i ra
7 77

proso
5 55

zob
2
218

sijeno
10

Grada

Mezra
MALA* ** s mezrom DRAGANOVCI**. pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u
starom defteru bila zapisana osobi po imenu RdliAbdi. Reeni ju je Bali prodao
nekom Aliju ehaji, sinu Sirmerda. Budui da je u njegovu posjedu, u novi je
defter zavedeno na njega. Ali ehaja irmerd, Pervane Abdi
muslimana, nefera: 2
prihod: 417
penica
6x20
120
lan
4
ovarina 8

jeam i ra
6 66

proso 4
44

poljaina 4

kupus
2

zob
7 63
vodenica
1
30

sijeno
10
dink 1
15

bostan
4
zemljarina
22

1/2 baduhave
25

Selo Trgovite, pr. Orljavskoj


Mehmed Atmada, Murad Ali, Nasuh Timur, Jusuf Evlija, Inebegi oda-baa,
Redep Ramadan, Musa Husein, Timur Musa, Pir Ali Bajazid, Husein Tljas,
Murad Mehmed, Mehmed Abdullah, Bali irmerd
prihod: 2420
penica

jeam i ra

proso

zob

sijeno

bostan

61x20
1220
lan

19
209
poljaina

19
209
voe

7
63
enjak,
luk, kupus

75
1/2
baduhave

26
svadbarina

26

26

12

115

240

220

iftluk
Husein*-beg, zaim. Mezra PAVLOVCI i mezra PODBEJE**, pr. Orljavskoj. U starom defteru bile su povjerene osobama po imenu Hasan b a, Berak b
Hamza* i Husein Ajdin. Zatim su prodane reenom zaimu Husein-begu. Kako su u
njegovu posjedu, u novi je defter zavedeno na njega.
prihod: 1862
penica
32x20
640

jeam i ra
36x11
396

proso
35 385

lan

poljaina

voe

16
16
baduhava, svadbarina
120

10

zob
13
117

sijeno
55

konice
127

vodenica
1
30

bostan
16
vinogradi*
40

389

Drugi dio
Mezra
H

, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana osobama po


imenu Hersekli Hasan, Husein, njegov brat i Behram. Mezru reeni uistinu ne
posjeduju, nego je dre Mustafa b Veledhan, Nasuh b Husein i Ibrahim b
Abdullah. Ti su sada Riznici platili 165 aki tapijske pristojbe, pa je u novi defter
zavedeno na njih.
Mustafa Veledhan, Nasuh Husein, Ibrahim Abdullah, Nasuh aver*
muslimana, nefera: 4
prihod: 921
penica
25x20
500

jeam i ra
14 154

lan 8

poljaina 8

zemljarina
44

proso
2 22

zob
19

20

ovarina
10

voe 6
svadbarina
20

vinogradi
50

bostan
8

sijeno

konice 8

vodenica
1
30

1/2 baduhave
40

Mezra
FARKA VRH, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
nekom vojvodi Junusu. Budui da je i sada posjeduje, zavedeno je kako valja na
njega.
prihod: 415
penica
14x20
280

proso 3
33

jeam i ra
5
55

zob
3
27

sijeno
20

Selo Crlenci, iftlukpotkivaa Alija


potkiva Ali, Husein Jusuf, Sadi Karagoz, Jusuf Abdullah
muslimana, nefera: 4 prihod: 665
penica
15x20
300
poljaina 8
1/2
baduhave
20

390

jeam i ra
6 66

bostan 8

tapija 8

proso 4
44
lan
8

zob
12
108
enjak,
luk, kupus
9

sijeno

vinogradi

10
zemljarina
44

15
ovarina
20

Graa
Selo Popovci, pr. Orljavskoj, iftluk vojvode Junusa
vojvoda Junus spahija, Ahmed Hizir, Ahmed sin Murada reisa, Bajazid
Murad, Inebegi Mehmed, Ahmed Abdullah, Kurd, ilimar, Bali Kasim, Hasan
prislac, Husein Ferhad, Ferhad/>n'/ac, Kurd divane
muslimana, nefera: 12
prihod: 1799*
penica
46x20
920
lan
18
1/2
baduhave
20

jeam i ra
18 198

proso
16 176

poljaina

voe

18
svadbarina

10
tapija

30

12

zob
15
135
enjak,
luk, kupus
10

sijeno

bostan

40
ovarina

18
zemljarina

80

76

iftluk
Zemlja* VCI, blizu sp. mezre. Kako je sp. zemlja bila bez posjednika i izvan
deftera, Kurd Mustafa je n platio Riznici 30 aki tapijske pristojbe, pa je zavedeno
na njega. Budui vlasnikom**, spomenuti je Kurd sada* umro bez muke djece.
Neki Behram b Abdullah platio je Riznici 60 aki tapijske pristojbe, pa je
zavedeno na njega.
prihod od desetine: 105
Mezra
DONJA VAS*, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana
nekom vojvodi Junusu. Reeni je nije uistinu posjedovao, nego su je drali neki
Durak i Nikola. Sada su oni Riznici platili 30 aki tapijske pristojbe, pa je
zavedeno na njih.
Durak Abdullah, Hizir Abdullah, Nikola Petri, Vukmir Dragi
muslimana, nefera: 2 krana, kue: 2 prihod: 957
penica
25x20
500

jeam i ra
19x11
209

bostan
8

lan
8

1/2 baduhave
10

proso
2 22

zob
2

iom

konice

kupus 3

10
svadbarina
20

ovarina 6

sijeno

poljaina 8

10
vodenice 2
60

zemljarina
22

tapija
22

391

Drugi dio

Mezra
n

, pr. Orljavskoj. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana osobama po


imenu Jakub-aga i Hasan-aga. Reeni je Jakub-aga umro, a est mu je prenesena
na sinove po imenu Jusuf, Nasuh i B. Umro je i sp. Jusuf, pa mu je est prenesena
na sina* Mustafu. Sp. je pak Hasan-aga napustio zemlju, pa kako se njegova est
nala bez posjednika, to su sada reeni Nasuh i H Riznici platili 20 aki tapijske
pristojbe pa je na njih zavedeno.
prihod: 151*
penica
2x20

jeam i ra
2

proso
2

zob
2

sijeno

vodenice 1

40
bostan
2

22
lan
2

22
poljaina
2

18
voe*
2

10
enjak,
luk, kupus
5

15
zemljarina
22

Demat vlaha nahije Orljavska


Milo Vukain, Paval Radohnin**, Petri Vukman, Vukosav Radoja, Paval
Dragoja, Radovan Dragoja, Obrad Vui*, Vukain Vladko, Paval Milobar**,
udova B
kua 9x8 3747
udova 16
Mezra
n

. pr. Orljavskoj

Mezra
53

DRAGA, pr. sp. iznos ( 0 j^)' 753#Sp. Vlasi su naseljeni na zaputenim


mezrama u pograninom vilajetu i oivljuju ih. Dijelom se bave zemljoradnjom, a
dijelom napasaju svoju krupnu i sitnu stoku. Prema vlakom obiaju u drugim
vilajetima kao protuvrijednost za to to obrauju zemlju iza svoje blago svakoj je
kui nametnuto 83 aki i zavedeno u starom defteru. Sada je opet na isti nain
zavedeno da daju 83 ake.
Ciftluk
a

, aga martolosa parkana Sveti ure. Mezre RADKOVCI, RASANCI i


CRNOGAJCI** s polovicom* dijela* sela a. Sa sp. dijela* ranije sp. mezre ne
posjeduje nitko. Kako su bez posjednika i izvan deftera [sije se ito]* pod uvjetom
da plati svake godine u gotovu kao prihod 150aki u novi je defter zavedeno na sp.
agu. Pisano u prvoj dekadi milostivog* evvala godine 970.
prihod od desetine: 150
392

Graa

NAHIJA KAMENGRAD
Selo Vrhovine
Husein Abdullah, drugi Lusein Abdullah, drugi Husein Abdullah, Ferhad
Iskender, Iskender Abdullah, Radi* Radoja*, Mustafa prilac, Musa prilac,
Osman Abdullah, udova Zlata
muslimana, nefera: 8
krana, kua: [1]
udova: 1
prihod: 1674
penica
45x20
900
lan
15

jeam i ra
26 286

poljaina

proso
12
132

zob
12
108

konice
32

15
svadbarina, baduhava 26

kupus

sijeno
45
vodenice 1
15

15

bostan
15
ovarina
20

Mezra
SREDNJA*, pr. Kamengradu. Zemlja koju je u nevjerniko vrijeme posjedovao Tahi Ferenac. Budui da se sada nalazi u posjedu stanovnika Vrho-vaca* u
novi je defter zavedeno na njih.
prihod: 343
penica
10x20
200

jeam i ra
6x11
66

proso
2x11
22

zob 1
9

sijeno
35

iftluk
Ferhad-begj sin Iskender-bega, zaim. Mezre SrcdnJa*, Drenka*, Obradi,
Tr^eva, STRIZEVAC, Pavkov* Vrh* I Malo, pr.Kamengradu, te mezra
MarkovanCi**, pr. Orljavskoj. Sp. su mezre u starom defteru bile zapisane
sandzakbegu Zaasne Ferhad-bcgu. One su sada u njegovu posjedu, a mezre
Donja i Gornja B s mezrom Trenjeva* u sp. nahiji bile su zapisane u starom
defteru nekom Ali-agi. Reeni je Ali-aga umro pa je prijenos izvren na njegove
sinove Bekir-agu, Mustafu i Osmana. Te su zemlje sudskim rjeenjem prodali sp.
Ferhad-begu pa ih on posjeduje. U Kamengradskoj pak nahiji batine, izgoni,
hassa livade, zaputeni vinogradi i mlinovi to ih je u vrijeme nitavnih nevjernika
drao kafir po imenu Tahi Janu u starom su defteru zapisani nekom
393

Drugi dio

Hadi Mehmed-agi, sinu Ahmeda. Sada ih je sudskim rjeenjem prodao sp.


Ferhad-begu, pa ih taj posjeduje.
#u novi defter zavedeno na njega
reene mezre i batine sve* ESEJ sp. mezra Ka!a izgoni, hassa zemlje, Maa
vinogradi i mlinovi te n posjeduje kao mulk. Zatim san za to je uvakufio BBH
paualno 160 aki filurije*HHn i prihod neka reeni mulk daje za njegov vakuf.
Zavedeno u novi defter.
paualno: 160
prihod od desetine: 160
Mezra
VRANOV DOL, pr. Kamengradu. Zemlja koju je u nevjerniko vrijeme
posjedovao kafir po imenu Tahi Ferenac. Sada je obrauju stanovnici sela
Vranovci.
prihod: 287
penica

jeam i ra

proso

zob

sijeno

8x20
160

6
66

2
22

2
18

10

Mezra
H

, pr. Kamengradu. Sp. je mezra u starom defteru bila zapisana nekom ehaji
Abdiju*. Taj ju je ehaja Abdi prodao putem zastupnika vlahu po imenu Miklo,
sin Bogdana. Kako je sada u njegovu posjedu, u defter je zavedeno na njega.
prihod: 424
penica
15x20
300

6*

jeam i
ra
2 22

proso
2
22

zob
1
9

sijeno

ovarina

20

30

1/2
baduhave
21

Mezra
DONJI i GORNJI JAKEVCI**, pr. Kamengradu. Sp. je mezru ranije
popisiva vilajeta dao u tapiju nekom adiju, pa mu je uruena potvrda. Zatim je
neki Hadi Mehmed za reenu mezru izjavio da je obuhvaa njegov iftluk,
batina Janua Tahija, te da za nju tapija i paual moe iznositi vie pa je dodao
100 aki za tapiju i Riznici platio 250 aki. Kako je u starom defteru upisano na
njega, to je i u novom defteru zavedeno kako valja na njega.
394

Grada
prihod: 600
penica
20x20
400

proso
4x11
44

jeam i ra
9x11
99

zob
4x9
36

sijeno
21

Selo Gradanci, pr. Kamengradu


Ali Gazanfer, Hasan Hamza, Bali Sirmerd, Mustafa Abdullah, Aliah Timur
#Smuslimana, nefera: 5
prihod: 976
penica
21x20
420

jeam i ra
11x11
121

zob
6x9
54

sijeno

poljaina
8

konice
12

kupus
12

zemljarina

svadbarina

66
tapija
14

ovarina
15

50

bostan 8

lan 8

20
baduhave
167

Mezra
n

i ANAGUBJE* *, pr. Kamengradu. Sp. su mezre bile bez posjednika, pa je


sandzakbcg dao tapiju osobama po imenu Ibrahim na, Ahmed i Hasan buljukbaa.
Oni je posjeduju. Kako je sada u njihovu zajednikom posjedu u novi je defter
zavedeno na njih.
Hasan buljukbaa, Ibrahim odabaa
prihod: 1000
penica
20x20
400

jeam i ra
13x11
143

proso
13x11
143

lan
20

poljaina
20

vodenice
2
30

ovarina
57

zob
2 18
kupus,
enjak,
luk 13

sijeno
25

bostan
20

svadbarina
50

baduhava
50

395

Drugi dio

Mezra
RASAN, blizu MALOG PODBUJA, pr. Kamengradu. Izvan deftera, dri je
Ahmed, dana na nain tapije.
prihod od desetine: 100

Ciftluk
Svijetli Mehmed-paa, bivi beglerbeg Budima. Blizu sela Velika u kazi
Poega. Crkveni mulk i hassa zemlja koju su u vrijeme nitavnih nevjernika
posjedovali kafiri po imenu Marku Petri i Vukov* Stefan. Hassa zemlja to ju je
drao kafir zvani Vrbovski, gospodar Vikovca. Hassa livada neko u posjedu
gospodara tvrave Blataka* u selu Blatako*. Livada poznata pod imenom "
Jablan-livada" pred tvravom Poega. Livada na prostoru blizu rijeke Orljave
izmeu mihalovakog luga-i a. Bili su [se. ti posjedi] bez posjednika-i zaputeni,
pa je nekadanji popisiva vilajeta dao tapiju sp. Njegovoj svijetlosti prema
carskom kanunu te je on uivao posjed. Kako je bilo zavedeno u starom defteru, u
novi je defter zavedeno na Njih. Temeljem starog deftera zavedeno je-acm sp.
pokojni paa. Dok uiva posjed to je vakuf za dobrotvorna zdanja** u Beogradu.
Budui da sada posjeduje kao vakuf, na utvreni nain zavedeno je u novi defter.
vodenica, H: 1
prihod, paualno: 250
vodenice spomenutog u varoi Kaptol: 4
vodenice spomenutog u varoi Vethi: 2
vodenice spomenutog u varoi Pleternik: 2
vodenice spomenutog u varoi Kutheva: 3
vodenice spomenutog u varoi Velika: 3
vodenice u Poegi na vodi Orljavi: 5
# sp. pet vodenica nalazi se na vakufskom zemljitu. Sada je carski slubenik
Firuz zatraio da ih popravi. Najamnina za njih pridrana je za sp. vakuf, SE na
utvreni je nain zavedeno u novom defteru.
396

Popis iz 1579. (TT 672)


Detaljni popis sandaka Poega
NAHIJA POEGA
Kasaba Poega, pr. sp.
Mahala asne damije presvijetloga Gospodara, upravljaa svijeta
Hadi Muslihuddin hatib i imam, ejh Ahmed mujezin, Pir Mehmed mujezin,
Abdurrahman muarrif,-Husein iraki, Mustafa kajjum, Sulejman ehaja, Mehmed
topibaa, Hasan ehaja, Kenan odabaa, Ali Mehmed, Hasan Aik-zade, Mehmed
Bosna, Oru ehaja, Mustafa mimaru, uda trgovac, Omer b Mehmed*, Hasan
hamamdi, Hadi Sefer trgovac, Sulejman kroja, Ahmed posadnik, Hadi Veli
spahija, Mezid trgovac, Mustafa-aga trgovac, Hadi Isa trgovac, Oru izvikiva,
Veli slastiar, Halil travar, Mahmud trgovac, Hadi Husein Sarajlija, Saban
Behram, Sulejman Husein, Ibrahim sedlar, Hadi Memi spahija, Sefer Bali kroja,
Kejvan odabaa, Hadi Hizir janiar, Hadi Ali Behram, Ibrahim spahija, Aliah
spahija, Ibrahim izmar, Hamza Ali Hadi Mehmed, 15 Mustafa trgovac, Veli
sudskiprivoditelj, Ahmedpotkiva, Sulejman posadnik, Ahmed trgovac, Abdi
slastiar, Hadi Hasan spahija, Hadi Dafer spahija, Mezid spahija, Hasan
Bozadizade, Hasan H, Hasan-aga Hamam-dizade, Omer-aga b Hasan-aga, Ferhad
izvikiva, Musa brija
Mahala druge asne damije16
Ahmed hatib i imam, Hurrem mujezin, Salih muarrif, Muslihuddin iraki,
Memi sufi kajjum, Ibrahim-hoda sallahan, Pervane sallahan, Mustafa spahija,
Ahmed b Murad, Hadi Bekir Hatibzade, Mehmed Dur Ali, Hadi Omer
Jenierizade, Bali-aga, Mehmed ehaja, Veli/ara, Sijnan brija, Ferhad Nasuh,
Musa posadnik, Pervane a, Hurrem Uvejs, Mehmed Bosna, baba Ali Husein,
Hurrem Ahmed, Mustafa a, Mehmed ehaja spahija, Hasan izmar, Bali izmar,
Mehmed n, Omer Husein, Ramadan kroja, Osman Dur Ali, Dafer mutabdija,
Osman Mahmud, Ferhad posadnik, Husein katib, Osman Ali, Mehmed buljukbaa,
Veli-aga timarnik, Sabanposadnik, Isafaris, Mehmed sufi, Uvejs ehaja, Hizir
Husein, Kurd Ahmed, Hasan Ahmed, Ahmed Mustafa, Redeb Abdullah, Malko
Abdullah, Husein Abdullah, Pervane Abdullah
14

Na ovom mjestu uz rije mimar u TT 650 stoji dodatak: "tvrava u sandaku Poega".
^ Dizdarev sin.
1 Moe se shvatit i kao "druga mahale (iste) asne damije". Tada dolazi u pitanje konstrukcija
podjele gradskih etvrti.

397

Drugi dio

Kua
Hadi Mehmed-aga. U sp. mahali. To je kua poznata kao kua Petra i
Dujma*. Zapisana na njega u starom defteru, opet je na njega zavedena u novom
defteru.
Zemlja
Kurd b Dafcr odabaa. S livadom, kola: 2
Kua
Sufi Veli spahija. U sp. mahali, temeljem sudske potvrde.
Mahala damije pokojnoga Jahja-bega
Alauddin imam ihatib, Ramadan mujezin, Omer mujezin, Osman sallahan,
Sinan dabi, Sinan kajjum, Ferhad spahija, sufi* izvikivao, Bajazid kajjum,
Tbrahim svratitar, Hurrem stavlja, Mehmed trgovac, Hajdar slastiar, Arslan
tesar, Memi stavlja, Korkud-aga spahija, Ramadan ribar, Osman kroja, Husein
tesar, IsmailK, Hasan sufi, Dur Ali mesar, Timurhan K, Nasuh izmar, Kurd
trgovac, Jusuf kova, sufi Iskender, Isa ehaja, Ali pekar, Mehmed topnik, Ibrahim
sufi, Nasuh kroja, Husein krznar, Mustafa subaa, Saban odabaa, Hasan topnik,
Hasan tesar
Kua
Hadi Dafer. U sp. mahali. S jedne strane omeena je mulkom age*, s druge
mulkom slastiara Mehmeda, s tree potokom Vujakom a s etvrte javnim putem
i bostanom.
Kua
n

, keri Abdullaha. S gumnom, vonjakom i ostalim to joj pripada u sp.


mahali.
Mahala mesdida Hadi Dafera
Hadi Dafer imam, Hadi Mehmed spahija, Husein kroja, Husein trgovac,
Nasuh kroja, Turhan krznar, Veli tesar, Husein hoda trgovac, Ali sedlar, Bajazid
slijep, Omer brija, Husein spahija, Ibrahim Firuz, Hasan sedlar, Jusuf travar,
Kurd izmar, AUAbdullah, Mustafa Iljas, Ferhad arabadi, Ali trgovac, Osman
kroja, Mehmed kova, Kurd mlinar, Ferhad truba, Firuz Abdullah
Kua
Nasuh i Sefer, sinovi faria Muse. U sp. mahali s vonjakom uz samu kuu.
Omeena je s jedne strane vonjakom Turhana odabae, s druge vonjakom
398

~^*"1ffft

Su

fija muiabdiip

^ ^^ -

"hala Orljava

f^mavud, JuZu/f*

Piri A

^ed Ve^m

izm

^, UQ^Abd^

Sdzidak

m Pute

^ibaMu^,.

,
****** hatif

1Vmmhud

*na

*****,.

afe

me
:a

d imam o ra Sinan a M ^benar, Mm** i

' /;'AJj^/-, Timur


399

J3

Drugi dio

Abdullah, Ferhad//, Mustaf'a sedlar, Beirpotkiva, Hasanpokuarac, Turhan


tavlja, Ferhad kroja, Ahmed Mehmed
Mahala mesdida Bali-age
Muslihuddin halifa i imam, Hadi Ali trgovac, Hadi Mehmed spahija,
Mustafa spahij:a, Oru spahija, Mehmed spahija, Ali spahija, Mehmed spahija,
baba Hajdar izvikiva, Kurd-aga, Hadi Ibrahim ehaja, Kurd Jusuf, Mehmed
odabaa, Osman slastiar, Ibrahim posadnik, Mahmud halifa, Hasan trgovac,
Mehmed slastiar, Mustafa spahija, Gazi pokuarac, Osman kroja, Ferhad
pokuarac, Budak Abdullah, Veli Alagoz, Ahmed kroja, Omer-hoda a, eh-man*
Karagoz, Turhan zidar, Bajazid izmar, Timur Abdullah, Kurd faris, Ali Bosna,
Dafer buljukbaa
Mahala mesdida Hadi-age
Bali halifa imam, Kejvan mujezin, Sadi spahija, Sinan spahija, Murad
ehaja, Mustafa Hasan, Hurrem Gazi, Mehmed trgovac, Mustafa kova, Ibrahim
kalajdi, Malko Abdullah, Ibrahim kroja, Mehmed kroja, Uvejs Isken-der,
Sefer sedlar, Gazi sedlar, Osman brija, Sulejman Inehan, Ibrahim trgovac, Ali
Behram, Salih trgovac, Murad Iskender, Mehmed Piri, Ferhad Iskender, Osman
Kurd, Mehmed Husein, Ali Mahmud, Rizvan Abdullah, Timur Mustafa, Mustafa
Ajdin, Ali Ajdin, Ibrahim Mehmed, Omer Hubjar, Firuzposadnik, Ibrahim Ali,
Ahmed Abdullah, Bali kroja, Oru keedi, Memi Abdullah, Turhan Abdullah,
Mehmed Hasan
Livada
Ali, Murad i Ibrahim vn Arslan. S bostanom i dvoritem. Granice su joj s
jedne strane mulk Jusuf-agc, s druge mulk Nasuh-pae, s tree mulk Bajazida
ehaje i sa etvrte javni put. Prema starom defteru upisano je u novi.
Povrtnjak
Abdi slastiar d. 3, Ferhad gatar 3, Pervane sedlar 2, Veli mesar 7, Sefer
tavlja 5, Ahmed mesar 7, Gazi sedlar 9, Mehmed kroja 4, Husein tavlja 4,
Abdi Alagoz 4, Hadi badar 2,Amavud Husein 4, Mehmed Sirmerd 1, Veli 6,
Nasuh sabljar 4, Memi slastiar 1, Bali slastiar 1, Uvejs slastiar 1, Sulejman 1,
Hasan kroja 1, Musa-aga 2,5, Hasan ** 1, Hadi Mehmed-aga 3,5, Mustafa
kroja 1, Kurd mlinar 1, Kurd izmari, Mehmed bravar 1, Hasan w 3, Mezid reis
1, Ali trgovac 2,5, Husein Ahmed 2, Bali-aga 3, supruga Ajdina 2, supruga
Emreaha 1,5, sufi Musa 1, Hasan mesar 1, Halil l,Hizir izvikiva 2, Mehmed tesar
6, Ali kroja 4, Hasan brija 2, povrtnjak s vonjakom pos. Sinan 4, Hurrem Sefer
1,5, Veli mesar 2
400

Graa
Vonjak
Mustafa katib 1, Memiah 1, Gazi kroja 3, Ali-aga 8, Memi b Mahmud 1,
Ibrahim Hamza 1, Muslihuddin hatib 3, Mustafa b Nasuh 2, Murad b Emre 4,
Aliah** 1
Vinograd
Uvejs mesar 4, Ferhad sokolar 2, Hasan dervi 2, Kurd izmar 1, Timur sufi
3,5, Ahmed b Mustafa 1, Davud potkiva 2,5, vinograd s povrtnjakom, pos.
Ibrahim 8, lij as 2, Uvejs slastiar 1, Piri slastiar 1, Ibrahim Halil 1, Mustafa
slastiar 2,5, Emir** 4, Sinan dede 3,Arnavud Husein 4, Mustafa mesar 2, Ali Bali
1, Ali Alagdz 2,5, Emir* 2, Ahmed 10, Hasan 5, Sefer brija 2, Ali a 6, Ahmed
hoda 2, Mehmed eskidi 4, Mehmed zidar 2,5, Mehmed trgovac 3, Memi hoda 1,
Mehmed trgovac 1, Suda 1, Behram brija 1, sufi H 4, Nasuh sabljar 3, Omer
halifa 1, Kejvan kajjum 1,5, Mustafa Husein 1, Uvejs potkiva 1, rfe/t Murad 1,
Kurd topibaa 1, Husein kroja 1, &6a melami 1,5, Ahmed Ermeni 1
Livac?
Ali e/efcr 5, Mahmud Mustafa 2, Inehan-hoda 3, Ali mujezin 10, Mehmed
Bajazid, 15, Nasuh sabljar 5, Mustafa-aga 15, Mahmud zidar 3, Hasan n 2,
Dizdar-aga 30, Husein mujezin 4, Hasan H 2
Povrtnjak Hadi Mehmed-age i nekih posadnika
dunuma 15
Zemlja
Bez posjednika, u varoi Poega, povjerena Hadi Huseinu poznatom po
imenu Hadi badar
dunuma 2
Povrtnjaci poeke zavije
Veli mesar 2,5, Ferhad slastiar 2, Emine 1, Ahmed arabadi 1, Ibrahim 4,
Ahmed mesar 3, Selim kajjum 1, Mustafa slastiar 1, Mustafa mesar 1,5, Jusuf
izmar 1, Mustafa sabljar 1,5, H 8, Ali tavlja 0,5, Sefer tavlja 1,5, Ferhad
tavlja 1, Uvejs 1, Hasan kroja 1, Pir Ali 1, Salih trgovac 2, Nasuh 1,5, Hasan
Husuf 3, Memi odabaa 2, Ferhad sokolar 2, Uvejs mesar 1, Uvejs odabaa 1,5,
Mehmed kalajdi 1, &> kalajdi 2, povrtnjak reene tekije 10
401

Drugi dio
Vonjaci
Jahja-beg i Ahmed-beg vn pok. Arslan-beg. U samoj kasabi Poega. Vonjak
(!) koji je sp. pokojnik kupio od nekog Dafera Abdullaha. Upisano prema starom
defteru.
Vonjak
Jahja-beg i Ahmed-beg vn pok. Arslan-beg. Izvan kasabe Poega. Vonjak
koji je sp. pokojnik kupio od nekog Hudaverdija sina Abdullaha. Dunuma 3.
Livada
Jahja-beg i Ahmed-beg vn pok. Arslan-beg. Blizu rijeke Orljave. Livada koju
je sp. pokojnik kupio od nekih Nasuha sabljara i Timura krojaa. Temeljem
sudske potvrde upisano prema starom defteru.
Livada
Jahja-beg i Ahmed-beg vn pok. Arslan-beg. Blizu zavije. Livada koju je sp.
pokojnik kupio od nekog Memiahadebedija. Upisano prema starom defteru.
Livada
Hadi Mehmed-aga, dizdar tvrave Poega. U gr. reene kasabe. Te se livade
(!) nalaze s one i s ove strane rijeke Orljave. Sp. ih je aga otprije uivao. Budui
daje u starom defteru bilo zavedeno na njega, opet je na njega upisano.
Mahala krana kasabe Poega
Mihal knez, urko brija, Luka kova, Iva ai, Ivan papuar, Matija tekli,
Ivan Vranevi, Iva Mati**, tipan tekli, Marko ct.oL., Matija kroja, Paval*
prilac, ura Kelemen, Toma Kruka**, ura i, Mika Guari, tiva Hi,
Itvan V^ari, Jakob Crneli, ura Jakob, ura Blai, Bla Ivi, Petar s, Petar
Mihal, uro zidar, Ivko br, ura ^ari, Mitar Dragi, Matej lud*, Jakob krznar
kua: 28
knez 1
Mahala krana Franaka
koji zbog odravanja esme to ju je pok. Mustafa-paa podigao blizu esme
Jahja-bega stanuju na vakufskoj zemlji pod obvezom paualnog plaanja.
Zavedeno temeljem carske zapovijedi.
Iva Mato, Petre sagraki, Iva kroja, Paval Nikoli*, uro Bosna, Paval
Anbru**, Vid kroja, Mika VidGvac, Paval prilac, Marko svratitar, Iva ili-mar,
Mihal prilac, uro Martin, Petar Visovi*, Ivan karada, Itvan Drako,
402

Graa
tipan svratitar, Marko govedar, Andrija novosel**, Mihal vlah, Mihal Ravli*,
Paval slovi, Paval n
kue: 23
umjesto glavarine, paualno godinje: 1600
Prihod od desetine i pristojbi: 7880
ostalo
ito

drva i
bostan

kapija

penica

28
1120
mahu-

50
1400
voe i

35
krana
500
196
vodenice vinogradi

narke

tapija

cijela
godina

muslimana

150

300

5x32
160

347x5
1735

konice

sijeno

400
vino

321
boina
daa

136x5
670

50

tekstilno
bilje i
povre
250
baduhava,
poljaina,
svadbarina,
bavarina
718

Mee meraje sp. kasabe Poega


Kada se stigne od potoka Komuine do potoka Vlaka*, zatim od luga
svetourevskog i mihalovakog do granica Hemovaca, Drkovaca i Vrhovca.
Premda su stanovnici reene kasabe otprije s tapijom popisivaa vilajeta - osim
livada u tapijama i sa sudskim potvrdama na ime pok. Mehmed-pae, neka mu je
prah ist, kao i nekih drugih osoba - uivali zemljoposjed na ovom prostoru, dolo
je do brojnih sporova izmeu stanovnika sela Komuina i itelja kasabe oko nekih
esti na reenoj meraji. Potom su sporne zemlje, s razloga to su u stari carski
dcfter bile upisane kao meraja a spor presjeen i neprijateljstvo prekinuto, na isti
nain upisane u novi carski defter.
Sudski zapisnik
Nastali su sporovi oko livada i njiva izmeu posadnika tvrave Poega i
nevjernika poeke varoi. Spor je presjeen i neprijateljstvo prekinuto tako to je
nakon spora jugoistona strana od Azapske kapije, mosta Kurda vojvode i vode
Velika dodijeljena gradskoj posadi, a sjeverna strana varokoj raji. Budui daje,
nakon stoje o tome predoena sudska potvrda, na njihov zahtjev uvedeno u stari
defter, opet je zavedeno u novom carskom defteru.
Sudski zapisnik
Nastao je spor oko nekih zemljita izmeu raje varoi Poega i sela Selce.
Poslije spora u sidil je upisana izjava raje sela Selce: "Mi ne zalazimo u njive,
livade i vinograde poeke raje na teritoriju Selca". Budui da je, kada su predoili
sudsku potvrdu o tome ovo na zahtjev varoana zavedeno u stari defter, opet je na
isti nain upisano u novi carski defter.
403

Drugi dio

iftluk
Mahmud-b Jusuf ehaja. Blizu kasabe Poega, pr. sp. 22, mlin vitla 4 x 32
prihod od desetine i pristojbi: 550
iftluk
Ahmed, Ali i Jakub. U gr. varoi Poega, 22.
prihod od desetine i pristojbi: 300
iftluk
Mevlana Muslihuddin hatib damije Jahja-bega. Temeljem starog deftera
to je zemlja blizu kasabe Poega na drugoj obali rijeke Orljave omeeno
bostanom Mehmeda i H ehaje, livadom Bajazid-age, iftlukom sinova baba
Arslana te konano lugom i javnim putem.
Zemlja
crkve Svetoga Duha blizu kasabe Poega. Mlin na rijeci Velika, vitla 4 x
42**, stupa 1 x32
prihod od desetine i pristojbi: 391
Selo Doljanovci, nd PREPOTIJA sa irovinom u gr. sp. sela, pr. sp.
ura odselac*, Petar i, uro Petri, uro ci J^, Mihal Ilija, Grga Domi,
Martin u^, j,y , Marija Mareti, uro Mihal, ura Raji, Petar Domani,
Mika Nikola**, Iva Simun, Ivak Grgur, Mika Raji, Iljas Ali
Drihod od desetine i pristojbi: 5877
kapija
15 600

penica
50
1400

ostalo ito
56
1120

drva i
bostan
98

tekstilno
bilje i
povre
250

mahunarke
25

voe i
tapija
35

vino
300x5
670

konice
400

sijeno

50
svinje, bad,
boina daa
50

baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
169

iftluk
Hadi Dafer ijaniar Hizir. Blizu sela Doljanovci, pr. Poegi.
Prihod od desetine i pristojbi: 500
404

Graa
Ciftluk
Ali i Sulejman vn vojvoda Isfendijar. Blizu sela Doljanovci.
Prihod od desetine i pristojbi: 780
Mezra BENIINCJ Blizu sela Doljanovci, pr. Poegi
Ajas Veli 12, Iva Golei*, Mika Antol, Petra Rubeti
kue: 4
krana:3
muslimana: 1
Prihod od desetine i pristojbi: 976
Ciftluk
Oru b Musa 22. Blizu mezre BENIINCI, pr. sp. Prihod
od desetine i pristojbi: 310
Ciftluk
Ibrahim b Ferhad 22. Zemlja poznata pod imenom BOGDINOVCI, pr.
sp.
Husein Ferhad 22, vodenica, kamen 1 = 16
Prihod od desetine i pristojbi: 1250
Selo Vlasje s obradivom zemljom Omera i Memija, pr. sp.
Omer Turhan VB, Kurd Inebeg VB, Muruvvet Inehan, Bali Iskender,
Mehmed Kurd VB, Ibrahim Abdullah, Memi Durak VB
kua:8
bi: 2000
Prihod od desetine i pristoj
zemljarina
176
sijeno

penica
25 700

ostalo ito
30 600

tekstilno
bilje i povre
30

mahunarke
35

21
baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
100

drva i bostan

konice

96

150

voe i tapija
93

405

Drugi dio

Selo Grubanica, nd Nova, s vinogradima na brijegu Spanjak osim vinograda raje


sela Slobodina, pr. Poegi
Iva H VB13, uro Iva, Toma Raji, Mihal Bla, Petar Mata, Mika a, ivko
Martin, H Pavi VB, ivko Miki, Ivan Pavle
kua: 10
Prihod od desetine i pristojbi: 3000
kapija
10 400
tekstilno
bilje i
povre
235

penica
25 700

ostalo ito
15 300

drva i
bostan
70

mahunarke

voe i
tapija
17

vino
56x5
280

konice

sijeno

220
vodenice
1/2 god. 1
16

50
svinje,
bad i
boina
daa
450

baduhava,
poljaina, 135
svadbarina,
bavarina
127

Selo Bankovac
bez raje, pr. sp.
Ciftluk
Aje i Hasana u gr. sp. sela, 22
Zemlja
ARIN*, SOVINJAK*, OKRUGLJAK, PAPRATNJAK i KORIT-NJAK u
gr. sp. sela. Budui daje u starom defteru zapisano kao mulk, opet je zavedeno u
novom defteru.
prihod paualno: 40
Selo Darjanovci, pr. Poegi
Martin Ivan, Iva moslar* VB u gr. sp. sela Q, ivko Petri, Martin Gui,
ura Ivi, Nikola Itvi, Martin Ivi, ivko Mihal, Nikola Vuki
kua: 9
406

Graa

Prihod od desetine i pristojbi: 2460


kapija
9
360
tekstilno
bilje i
povre
25
svinje,
bad i
boina
daa
130

penica
25 700

ostalo ito
15
300

drva i
bostan
63

voe i
tapija
15

vino
144x5
720

mahunarke

konice

sijeno

50
vodenice
1/2 godine
1
16

45
ovarina,
torovina
25

30
baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
91

Selo Komarevci, pr. sp.


Matija Radoi, Matija Radisav, Kurd Ali Husein
kue: 3
Zemlja
Hurrem Husein
Prihod od desetine i pristojbi: 1099
kapija
2

penica
15

ostalo ito
12

zemljarina

drva i
bostan

konice

80
sijeno

420
tekstilno

240
mahunarke

24*
vodenice

14
voe i

12
svinje,

tapija

32*

20

bad i
boina
daa
168

bilje i
povre
50

14

10

iftluk
Memi Husein 22, pos. Hajdar Nasuh, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 280
Mezra
MLADIN VRH, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 300
Selo Neganovci, pr. Poegi
Andrija Krievi*, Mika kova, ura kolesar, Mikaprilac, Mihal Dobor-i,
Filip prilac
407

Drugi dio

kua: 6
Prihod od desetine i pristojbi: 2745
kapija

penica

ostalo ito

drva i

konice

sijeno

6
240
tekstilno

30
840
mahunarke

25
500
voe i

bostan
42
svinje,

130
baduhava,

115

tapija

bad i
boina
daa
450

poljaina,
svadbarina,
bavarina
150

bilje i
povre
125

70

45

iftluk
Selo Neganovci, pos. Hamza Ali, Emine i Aje, vd Hadi Mehmed. S
vinogradima prema starom defteru, 22.
Prihod od desetine i pristojbi: 3000
Mezra
LIPOVAC, pr. sp.
iftluk, zaim Inehan. Hassa iftluk, spahija Mustafa.
Mustafa Abdullah 12, Dafer prilac
Prihod od desetine i pristojbi: 750
Selo Lipa, obraduje raja okolnih sela, pr. Poegi
iftluk Mehmeda buljukbae 22, iftluk Hasana buljukbae 22, iftluk
Mehmeda ehaje 22, Ali-aga
vodenica 3 x 32 = 96
Prihod od desetine i pristojbi: 2259
Livada
Hadi Memi. U gr. sela Lipa. Prihod
od desetine i pristojbi: 20
Zemlja, obradiva
Nurullah-aga. Blizu sela Lipa. Prihod od
desetine i pristojbi: 60 Prinos od vodenice
mevlana Muslihuddina Prihod od desetine i
pristojbi: 60
408

Graa

Varo Kaptol s trgom i sajmovima


Demat asne damije presvijetloga Cara, utoita svijeta
Alauddin imam i hatib, Mehmed mujezin, Nurullah mujezin, Husein ka-jjum,
Kurd-aga, Ali-aga, Husein-aga, Mustafa-aga, Mezid ehaja, Veli odabaa, Ahmed
katib, Mustafa izmar, Bali Mustafa, Kurd Mustafa, Musa kroja, Memi mesar,
Jusuf krznar, Isa Iljas, Abdi kova, Hasan mimar, Mustafa divane, Turgut Jakub,
Memi Bahadir, Bali Jusuf, Sulejman Mehmed, Inehan Musa, Hajdar Nasuh, Memi
odabaa, Jusuf dede, Uvejs dede, Omer Husein, Inehan buljuk-baa, Umur
Mustafa, Nasuh Veli, Ibrahim Ali, Mehmed sufi, baba Sari, Inehan sufi, Ferhad
sufi, Ramadan Durak, Sehsuvar Hasan, Jusuf Murad, Osman Hasan, Pervane
Abdullah, Dafer Ali, Ferruh buljukbaa, Mehmed Sinan, Ali odabaa, Mehmed
Hasan, Ramadan Ali, Hasan sufi, Mehmed Abdullah, Dur-mi Ali, Ramadan Timur,
Riza Ramadan, BahBosna, Mehmed mesar, Murvvet Jusuf, Mustafa Ahmed,
Osman Bosna, Dafer Davud, Behram Jusuf, Hasan kroja, Hasan vratar
kua: 64
Zemlja
ABJAK. Pos. muslimani.
Zemlja
Pos. Husein-aga umjesto17 Mike Patakog* u sp. varoi
Zemlja
ODVORBANOVAC. U gr. sp. varoi.
Mahala krana reene varoi
Itvan ni, ura Mihal, Mika ^i, Mika uri, Mati* uri, Mihal Gelu-i*,
Iva Gelui*, Toma Ivi, Mika Levak, Itvan Martin, Itvan Antol, Vinko Maru,
Marko Ivi, ura Paval, Mika Ili, Mihal Dijanu, ura Subotica*, Petar tipan,
Martin Mari, Marko kova, ura Levai, Itvan dijak, ura Mato, Paval Petar,
Jakob JIJAJA Mikula Jurii, Andrija Dragi, Ivan Martin, Petar uri, ura
Mihal, Ivan Jaku*, Ivan Matko na batini teklia Matijaa, batina ure
Kljuara* pos. stanovnici sp., batina Mihala Martina, sina Domk-ova* (!), pos.
Dafer Musa
kua s batinama: 34
"be ca-yi M. P."

409

Drugi dio

Prihod od desetine i pristojbi: 19440


kapija
32
1280
tekstilno
bilje i
povre
420

penica
300 8400

mahunarke

ostalo ito
110
2200

drva i
bostan
324

voe i
tapija
400

vodenice
1/2 godine
5
80

sijeno

konice

750
vodenica
zaputena
1

560
svinje,
bad i
boina
daa
550

baduhava, poljaina,
150
svadbarina,
bavarina
1926

kranske raje i muslimana


krana i muslimana
Zemlja
DOMKOVIC. Blizu varoi Kaptol. Z&ml)apopa Balaa.
vinograd, kom. 2
Prihod od desetine i pristojbi: 400
Ciftluk
Mehmed b Husein 22. Blizu varoi Kaptol.
Prihod od desetine i pristojbi: 1630
Ciftluk
Hasan b Mustafa 22. Blizu sp. varoi.
Prihod od desetine i pristojbi: 30,5*
Ciftluk
Nezir b Inebegi 22. Blizu varoi Kaptol.
Prihod od desetine i pristojbi: 550
Ciftluk
Bekir ehaja 22. Pos. Osman-aga i Mustafa-aga. Zemlja poznata kao
GORNJA BISTRICA i SLOBOTINA
Prihod od desetine i pristojbi: 300
410

Graa

iftluk
Kurd-aga. Blizu varoi Kaptol. Zemlja poznata kao zemlja popa Mikoa,
mestra ura i opata**^. Zatim mczra ORAHOVAC i CESLJEVINA* blizu
iftluka.
Vodenica kamen 1.
Prihod od desetine i pristojbi: 95
iftluk
Mehmed b Hasan i Fatima 22. Blizu Kaptola.
Prihod od desetine i pristojbi: 499
iftluk
Hasan b Iskender 22. Blizu Kaptola.
Prihod od desetine i pristojbi: 300
iftluk
Hasan-aga b Jusuf 22. Sa zemljom Mike Patakoga i parcelama ure Agiia
i Marka Lcvaka. Blizu varoi Kaptol.
Prihod od desetine i pristojbi: 1223
iftluk
Husein 22. Blizu varoi Kaptol. Prihod
od desetine i pristojbi: 191
iftluk
Murad b Husein i Orue* bt. Lutfi 22. Blizu sp. varoi.
Prihod od desetine i pristojbi: 700
iftluk
Mustafa b Ibrahim 22. Blizu varoi Kaptol.
Prihod od desetine i pristojbi: 1400
iftluk
Ali i Sulejman 22. Blizu varoi Kaptol.
Vodenice, vitla 3 x 16 = 48 Prihod od
desetine i pristojbi: 1380
411

Drugi dio

Ciftluk
Bali b Mustafa i Omer b Husein 22. Blizu sp. varoi.
Prihod od desetine i pristojbi: 300
Ciftluk
Muruvvet b Jusuf 22. Blizu sp. varoi.
Prihod od desetine i pristojbi: 500
Ciftluk
Bali i Iljas 22. Blizu varoi Kaptol.
Prihod od desetine i pristojbi: 519
Ciftluk
Ali i Sulejman vn Isfendijar 22. Blizu sp. varoi. Zemlja zvana KORDUEVCI** s hassa vinogradom, kom. 2
Prihod od desetine i pristojbi: 460
Ciftluk
Isa b Iljas 22. Blizu varoi Kaptol, pr. Poegi.
Prihod od desetine i pristojbi: 210
Ciftluk
Sefer i Iljas 22. Blizu sp. varoi.
Prihod od desetine i pristojbi: 200
Dio iftluka
Umur b Mustafa 22. Blizu sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 455
Dio iftluka
Murad b Sulejman 22. Blizu varoi Kaptol. Pr. nahiji Poega.
Prihod od desetine i pristojbi: 200
Ciftluk
Zahide* 22. Temeljem sudske potvrde, blizu varoi Kaptol.
Prihod od desetine i pristojbi: 540
412

Graa

Ciftluk
Hasan b Dafer 22. Blizu varoi Kaptol.
Prihod od desetine i pristojbi: 150
Ciftluk
Mehmed b Kurd-aga 22. Blizu varoi Kaptol.
Prihod od desetine i pristojbi: 485
Ciftluk
Behram b Jusuf 22. Sa zemljom BANI pos. Ivan. Blizu varoi Kaptol.
Pr. nahiji Poega.
Prihod od desetine i pristojbi: 500
Ciftluk
sp.

Mahmud b Mehmed 22. Blizu varoi Kaptol. Dio batine popa Matije, pr.
Prihod od desetine i pristojbi: 150

Ciftluk
Ali b Jusuf 22. Blizu varoi Kaptol, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 450
Mezra
ABJAK i JERSANCI*. Blizu varoi Kaptol, pr. sp. Ciftluk Kurd-age 22,
dizdara sp. tvrave.
Prihod od desetine i pristojbi: 1500
Ciftluk
Murad i Arslan vn Uvejs-aga. Na mezri ABJAK i JERSANCI*, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 675
Selo Ilijaevci, pr. Poegi
Martin Pavan*, Iva Radei, Jakob Blai*, Paval Lovrinac, Lovra Jakob,
Iva Kuevi, Iva Valenti*, uro Agoti*, Mihal Rui, Mihal kova, Matija a
kua: 11
413

Drugi dio

Prihod od desetine i pristojbi: 2500


kapija

penica

ostalo ito

drva i

konice

11
440
tekstilno

30
840
mahunarke

20
400
voe i

bostan
77
svinje,

80
20
baduhava, poljaina,

tapija

bad i
boina
daa
328

bilje i
povre
30

20

15

sijeno

svadbarina, bavarina
250

Zemlja
GAKI. Pos. Dafer b Kasim 22. Blizu sp. sela Ilijaevci.
Prihod od desetine i pristojbi: 700

Ciftluk
Ibrahim-aga, Ali odabaa i Bali Ajdin 22. To je zemlja Blatakoga (^i^uu).
Prihod od desetine i pristojbi: 900
Selo Orljavica s vanjskim vinogradima, pr. Poegi
Paval Vrani, Mihal prilac, Jakob Mihal, Petar Rui, Iva Matkovi, Paval
Miki, Vuk prilac, Martin Gileti*, Pervane Abdullah 12
kua: 9
Prihod od desetine i pristojbi: 1590
zemljarina
12
sijeno

penica
8
320
tekstilno
bilje i
povre
25

svinje,
20 bad i boina
daa
127

ostalo ito
10
200
mahunarke

kapija
8
320

drva i
bostan
70

voe i
tapija
15

vino
15x5
75

konice
50
ovarina s
torovinom
40

baduhava, poljaina,
21
svadbarina, bavarina
55

Ciftluk
Sulejman i a 22, temeljem sudske potvrde. To su zemlje Maruia, Petre
Kumia, Mihala Puharia**, ure Krajaa i Petra Ostrugaia*.
vinograd, dunuma 6x5
Prihod od desetine i pristojbi: 470
414

Graa
iftluk
Dafer-aga b Bajazid 22. Temeljem sudske potvrde, blizu sp. sela Or-ljavice.
Zemlja Ive Dobarjana, pr. sp. Prihod od desetine i pristojbi: 250
Varo Vethi s hassa vinogradom i iftlukom Bahtijar-age te irovinom u gr. sp.
varoi
Bala Raji, Novak Mihal, Toma Hi, Mika Ivan, Pavle uri, Matija
petrovi, Mihal prilac, Andrija uri, Iva Kovai, Mika Bakovi, Petra n, Bala
Paval, Bala Marii*, Mika Luka, Vuk Komulovi*, ura Komulovi, Martin
Ivan, Miklo Ilini*, Ferenac kova, Mihal Marko, Petar Blagin*, Paval Blai,
Mika dijak, Marko Horvat, Mika vlah, batina popa Mikloa, pos. Dafer, Bali i
aban
kua s batinama: 27
Mahala muslimana spomenute varoi
Ovi muslimani zajedno s kranima popravljaju vetovski put do vrha brda.
Zauzvrat su osloboeni izvanrednih nameta.
Murad Alagoz 12, aban Inehan 12, Husein Dur Ali 12, Dafer Bali 12,
Hasan Nasuh, Abdi Ismail 12, Ali Husein 12, Bali Abdullah 12, Memi Bosna 12,
Turhan Bosna 12, Mehmed Ferhad 12, Ferhad Bosna 12
kua: 12
Mehmed b Ali.
vodenica, kamen 1
vinograd, d. 5
'Jvada
Mehmed elebi, d. 2
Prihod od desetine i pristojbi: 7530
zemljarina
132

kapija
26
1040

sijeno

tekstilno
bilje i
povre
120

vinogradi
60
muslimana
d. 7
35

penica
100
1800*

ostalo ito
80
1600

drva i
bostan
210

mahunarke

voe i
tapija
50

vino
330 x 5
1650

svinje, bad i110


boina
daa
127

konice
150
vodenice,
kamenova
8x16
144

baduhava, poljaina, svadbarina,


bavarina
55

415

Drugi dio

ukljuujui muslimansku raju


Ciftluk
Mevlana Muslihuddin hatib temeljem starog deftera.
Prihod od desetine i pristojbi: 100
Mezra
POSADJE. iftluk Alija i Dafera bn Bahtijar tij. Zemlja koju dri Husein
blizu varoi Vethi.
zemljarina: 22
Prihod od desetine i pristojbi: 2195
Ciftluk
Rahima 22, supruga Ihtijar-age, temeljem sudske potvrde, blizu sp. varoi.
Prihod od desetine i pristojbi: 510
Ciftluk
Oru-aga, Ibrahim i Halil 22, blizu sp. varoi Vethi. Zemlje i izgoni poznati
kao Lukaevci i Bartuevci
Prihod od desetine i pristojbi: 1000
Zemlja
Martin* Goranci*. iftluk** Arnavud Alija, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 308
Selo Tretanovci sa zemljom DIJAKOVSTINA, pr. Poegi
Mehmed Ibrahim 22, Murad Mehmed 22 s iftlukom DIJAKOVSTINA,
Murad Musa 22 s iftlukom DIJAKOVSTINA, Bekir Musa 22, Turhan ir-merd
22, Nesime** bt. Turhan 22, Dafer Mustafa 22, MahmudAbdullah 22,
Timurhanpra/flc 22, Ahmed Ferhad 22, Durmi 22, Dursun Mustafa 22
kua: 12
Prihod od desetine i pristojbi: 1535
zemljarina

penica
25

ostalo ito
20

drva i bostan

konice

264
sijeno

550
tekstilno
bilje i povre

240
mahunarke

91
voe i tapija

50
vodenice,
kamenova
2x16

85

51

75

25

32

Graa
Mezra
PETVALCI. Blizu sp. sela, pr. Poegi est
iftluka Fatime bt. Abdullah 22 est
iftluka Memi b Dafer 22 Prihod od
desetine i pristojbi: 1400
Mezra
GRADIKA. Blizu sp. sela, pr. sp. Prihod
od desetine i pristojbi: 328
Selo Dimitrovica, pr. Poegi
Kasim Husein 22, Bali Iskender 22, Husein Hasan 22, VmurAbdullah 22, Ali
Bajazid 22, Bali Bosna 22, HasanAbdullah 22, KuvdAbdullah 22, Ramadan
Pervane 12
kua: 9
Livada
Mehmed b Husein, kola 6 Prihod od
desetine i pristojbi: 3000
zemljarina
178

penica
45
1260

sijeno

tekstilno
bilje i
povre
100

baduhava,
poljaina,
35
svadbarina, bavarina
356

ostalo ito
30 600

mahunarke

drva i bostan
63
voe i
tapija
42

konice

212
vodenice, cijela godina 2,
1/2 godine 1
80

71

Mezra
VUJKOVAC. Blizu sela Dimitrovice, pr. sp.
iftluk, Kasim b Husein, na sp. mezri Prihod
od desetine i pristojbi: 250
Mezra
SVIRAKA, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 348
417

Drugi dio

Selo Gornji i Donji Guan s mezrama GRABARJE i PODGAJE, pr. sp.


Hasan Mahmud 22, Kurd Abdullah, Bajram* Dafer 22, Ferhad Bajram 22,
Gazi Bajram 22, Umur Sulejman 22, Ali Ibrahim 22, Ali Bosna 22, Hurrem
Dafer 22, Kurd Mahmud 22, Husein Veli 22, Husrev Gazi 22, Jusuf Dur Ali 22,
Mustaf a Abdullah, Husein Kejvan, Omer Ahmed, Hasan Abdullah, Memi Dafer,
Dragobrat Pavle, Niko Stoj a, T)rag\ prilac
kua: 21
krana: 3
muslimana: 18
Prihod od desetine i pristojbi: 4449
zemljarina
286
sijeno
ovarina
s
35
torovinom
235

kapija.
3
120
tekstilno
bilje i
povre
125
vodenice,
kameni
zaputena
1
16

penica
52
1456

ostalo ito
45
900

drva i
bostan
91

voe i
tapija
75

vino
70x5
350

mahunarke

baduhava, poljaina,
50
svadbarina, bavarina
158

Tot Andrija. Blizu tvrave Rudine, pr. Poegi


Prihod od desetine i pristojbi: 20
Mezra
IVAN DOL. iftluk Iskender-bega 22, pr. sp. Prihod

Selo Gornji Kalani, bez raje


Prihod od desetine i pristojbi: 800
Selo Donji Kalani, bez raje
Prihod od desetine i pristojbi: 1310
418

vinogradi
350
muslimana
d. 30x5
150

svinje, bad i boina


daa
52

Zemlja

od desetine i pristojbi: 150

konice

Graa
Selo Donja Komuina, pr. Poegi
Bali odabaa 22, Lutfi Husein 22, Ali Ajdin, Ferhad Ajdin, Veli Ajdin 12,
Kurd Ali Ahmed, Sefer lij as
kua: 7
Prihod od desetine i pristojbi: 2000
zemljarina
78

penica
20
560

ostalo ito
24
480

drva i
bostan
42

tekstilno
bilje i
povre
165

mahunarke
31

voe i
tapija
142

vodenice,
vitla 2 x 1 6
32

konice
vinogradi
160
muslimana
d. 6
24

sijeno
25

vino

baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
158

Zemlja
Izmeu Komuine i Selca. Livade, njive i vonjaci zvane sveenika Petra*,
Bradica Mikloa i Domankoa.
Prihod od desetine i pristojbi: 150
Selo Gornja Komuina, pr. sp.
Kurd Ismail 22, Murad Hasan 12, Turhan Ferhad 12 kue:
3
Prihod od desetine i pristojbi: 1775
zemljarina
746
tekstilno
bilje i
povre
125

penica
20 560

mahunarke

ostalo ito
18
360
voe i
tapija
42

drva i
bostan
21

konice

120
vodenice 1 vinogradi
muslimana
16
d. 5
20

sijeno
45
vino
75
375

baduhava, poljaina,
21
svadbarina
40

iftluci
Blizu sela Gornja Komuina.
419

Drugi dio

Behram b Mehmed 22 i Ibrahim Sinan 22 i Hasan Malko 22 i Memi Sinan


22 i Inehan Bosna 12
Prihod od desetine i pristojbi: 350
iftluk
Hajdar i Beir. Blizu gr. sela Donja i Gornja Komuina, pr. sp. .
Prihod od desetine i pristojbi: 400
Mezra
BISTRA s KOBAANOVCIMA*. Blizu varoi Kaptol, pr. Poegi.
iftluk: Ibrahim b ejh Sinan 22, iftluk: Memi b ejh Sinan 22, Hasan
Malko 22, Inehan Bosna 12
Prihod od desetine i pristojbi: 1500
Selo Cakoti sa zemljom Marka uria, pr. sp.
Omer b Mehmed
#vlastiti iftluk s polovicom zemlje uria
Hasan Abdullah 22, Ali Abdullah, Gazi Kamberah 22
#reeni pos. polovicu zemlje uria
Ibrahim 22, Dervi Hasan 22
Prihod od desetine i pristojbi: 3150
zemljarina

penica

ostalo ito

drva i

88
tekstilno

45
1260
mahunarke

40
800
voe i

bostan
31
vodenice

tapija

1/2 god.
1
16

bilje i
povre
230

121

200

konice

sijeno

250
125
baduhava, poljaina,
svadbarina
40

Selo Dijakovtina, nd Dijakovi


Bali Ferhad 22, Dafer Abdullah 22, Dafer Ali 22, Nasuh Husein 22, Hasan
Abdurrahman 22, Korkud Murad 22, Veli Sirmerd 22
kua: 7
420

Grada
Prihod od desetine i pristojbi: 1920
zemljarina

penica

ostalo ito

drva i

154
tekstilno

35
980
mahunarke

21
420
voe i

bostan
42
vodenice

tapija

1/2 god.
1
16

bilje i
povre
52

45

25

konice

sijeno

121
25
baduhava, poljaina,
svadbarina
40

Mezra
IAKOVAC. Ranije pusto selo, sada zavedeno kao mezra, pr. sp. dio
iftluka Hasana ehaje s vinogradom, dunuma 6, 22 Martin Ivi s
vlastitom batinom Prihod od desetine i pristojbi: 952
Mezra
PETROVAC blizu mezre IAKOVAC, pr. sp. dio
iftluka: Ali ehaja 22 dio iftluka: Hasan ehaja 22
Prihod od desetine i pristojbi: 665
Selo Golobrdci, nd Manan, pr. Poegi
Hudaverdi^4bdw//a/z 22, KejvanAbdullah 22, Husein Mustafa 22, Pervane
Izvornik 22, Kurd Abdullah 22, Ibrahim Mustafa 22, Veli Nasuh 22, Turhan Nasuh
22, Bali Mehmed 22, Kurd Abdullah 22, Sejdi Abdullah 22, Malko Abdullah 22,
Behram Musa 22, Timurhan Ferhad 22
kua: 14
Prihod od desetine i pristojbi: 4160
zemljarina

penica

ostalo ito

drva i

308
tekstilno

65
1280
mahunarke

55
1100
voe i

bostan
98
vodenice

tapija

1/2 god.
1
16

bilje i
povre
250

100

50

konice

sijeno

250
112
baduhava, poljaina,
svadbarina
56

Selo Lukaevci, pr. sp.


iftluk: Osman Sejdi 22, Piri 22
Prihod od desetine i pristojbi: 2000
421

Drugi dio
Selo Horvat s mezrom INOMEDCI, pr. Poegi
iftluk: Marko odabaa temeljem sudske potvrde, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 1130
Mezra
TITNJAK sa zemljom KALINO VA, pr. sp.
iftluk: Mustafa b Hizir. Sa esti: pok. Kaja b Oru 22
livada: Ali-aga. Kola 20
vodenica, kamen 1 = 16
Prihod od desetine i pristojbi: 2100
Zemlja
Nezaposjednuta. Blizu mezre TITNJAK, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 100
Selo Vrbanovci s izgonom Opat, pr. sp.
Ali Husein 22, Jusuf Mehmed 22, Ibrahim Ali 22, Mehmed Lutfi 22
kue. 4
Prihod od desetine i pristojbi: 2900
zemljarina

penica

ostalo ito

drva i

88
tekstilno

60
1680
mahunarke

25
500
voe i

bostan
28
vodenice

tapija

cijela g.
1
32

bilje i
povre
150

100

80

konice

sijeno

120
25
baduhava, poljaina,
svadbarina
97

Selo urak, pr. Poegi


Pervane Abdullah 22, Ali Mustafa 22, Muruvvet Husein
kue: 3
vodenica, kamen 1 = 16
Prihod od desetine i pristojbi: 1500
Selo Donji Vujak sa zemljom Srednji Vujak, pr. sp.
Kurd buljukbaa 22, Husein Hamza 22, Piri Paajigit* 22, Inehan Hamza 22,
Hurrem Bali 22, Pervanc Hasan
kua: 6
vodenica 5 = 80
422

Grada

zemlja HRUEVAC i GALA


Prihod od desetine i pristojbi, konica, drva i sijena: 940
Selo Vrhovci, pr. sp.
iftluk: Ali spahija 22, iftluk: Malko Turhan 22, iftluk: Omer b
Mehmed, iftluk: Inehan Husein 22, iftluk: Nasuh Husein 22, Nasuh Ahmed,
uri* Vui*, Dragia Plavca, Gvozden Vlaevi, Ivanprilac
kua: 10
muslimana 6
krana 4
Prihod od desetine i pristojbi: 930
zemljarina
132
sijeno
vino
30
20x5
100

kapija
4
160
tekstilno
bilje i
povre
70

penica
35 980

ostalo ito
20 400

mahunarke

voe i
tapija
35

vinogradi muslimana
d.5x4
20

svinje,
bad i
boina
daa
32

baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
31

ovarina s torovinom
50
35

drva i
bostan
70

konice
55

iftluk
Kurd Jusuf 22, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 450
Selo Luan, pr. Poegi
Ferhad Husein 22, Timur Ferhad 22, Ferhad Nasuh 22, McmiAbdulah 22,
AHAbdullah 22, Stoja Rosi, Dragoja Vuksan, Grujan Antol*
kua: 8
muslimana 5
krana 3
423

Drugi dio

Prihod od desetine i pristojbi: 1630


zemljarina
110
sijeno
25

kapija
3
120
tekstilno
bilje i
povre
70

baduhava, poljaina,
svadbarina
160

penica
10 280

ostalo ito
21 420

drva i
bostan
56

voe i
tapija
21

ovarina,
torovina
22

mahunarke

konice
226
svinje,
bad i
boina
daa
55

65

Selo Bresnica, pr. sp.


Jovan Hi, Radota Ili, Vuk Radi, Radosav Jovan, ura Petri, Rajica*
dolac
kua: 6
Prihod od desetine i pristojbi: 900
Selo Sulkovci sa irovinom u gr. sp. sela, pr. sp.
Jusuf Sadi
#na batini Andrije ^ia
Luka karica*, Vuk Petrovi, Paval Filip, Iva Petrovi #na
batini Bogovia Marko Rajkovi, tiva Mileti* #na batini
Marka Kopriviia Mika Rajkovi kua: 8 krana 7
musliman 1 iftluk: Sejdi. U gr. sp. sela.

Graa
Prihod od desetine i pristojbi: 3100
kapija
7 280
tekstilno
bilje i
povre
100

penica
45
1260

mahunarke

ostalo ito
30 600
voe i
tapija
52

drva i
bostan
56
ovarina,
torovina
36

konice

sijeno

250
svinje,
bad i
boina
daa
235

70
baduhava,
poljaina,
svadbarina
120

vodenice
vitla 441
64

iftluk
Mehmed Veli 22, blizu gr. sela Sulkovci. Prihod
od desetine i pristojbi: 675
iftluk
Sinan odabaa 22, blizu hatara Sulkovaca.
Prihod od desetine i pristojbi: 377
Zemlja
DRAGUEVCI. Blizu sela Sulkovci.
Prihod od desetine i pristojbi: 700
Selo Bzenica, pr. Poegi
Petar primiur, Paval Grlii, Ivan Itvan, Imra ai, Paval Lacko, Bla ovi,
Matija Mihajlo, Ivan Gudevi
kua: 8
Zemlja, obradiva: Ibrahim Dafer.
Prihod od desetine i pristojbi: 3440
kapija

penica

ostalo ito

drva i

konice

sijeno

8
320
tekstilno

50
1400
mahunarke

35
700
voe i

bostan
56
vodenica

200
svinje,

70
baduhava,

tapija

pola
godine 1

poljaina,
svadbarina

65

16

bad i
boina
daa
223

bilje i
povre
120

50

223

425

Drugi dio

Selo Skrabac, pr. sp.


Mika Kelemen, ura tivac* (CI^.I), Iva Antol, Marko Sari
kue: 4
Prihod od desetine i pristojbi: 2660
kapija

penica

4
160
tekstilno

40
1120
mahunarke

ostalo ito

bilje i
povre
120

50

drva i

konice

sijeno

20
400
voe i

bostan
28
vodenica

200
svinje,

70
baduhava,

tapija

pola
godine 1

bad i
boina
daa
217

poljaina,
svadbarina

65

16

230

Selo urak Caprag, nd Knezci


est iftluka: Husein Turhan 22, est iftluka: Hasan Mehmed 22, est
iftluka: Inehan Ferhad 22, est iftluka: Abdi Jakub 22, Ali divane 22, Murad
Bosna 12, iftluk: Jusuf Abdullah 22, est iftluka: Mustafa Veli 22, Ibrahim
Abdullah, Kurd Abdullah 12, Ivan Martin
#na batini Tomaa
Marko Iva, Iva Novak, Marko Martin
kua: 14
muslimana 10
krana 3
Prihod od desetine i pristojbi: 3030
zemljarina
168
sijeno

kapija
4
160
tekstilno
bilje i
povre
121

baduhava, poljaina,
71
svadbarina
230

penica
45
1260

mahunarke

50

Selo Odvorci, pr. Poegi


Iskender Ali 22
# na esti Huseinova iftluka
Veli b Ali
426

ostalo ito
20 400

drva i
bostan
98

voe i
tapija
65

vodenica
pola
godine
2 32

konice
200
svinje,
bad i
boina
daa
175

Grada
# na esti Huseinova iftluka
Ali Abdullah 22, Inehan Ferhad 22
# zemlja urka Vuia
Bali Bosna 22, Petra Aladori, ura Aladori, Marko Peri, Mihal volar*
# na esti Huseinova iftluka
Toma v., Mika Radinovi**, Iva Dori, Itvan Gri, Itvan Habjan, Iva
H
evi, Ivan Mari
# na esti iftluka: Ali Abdullah
Petar Kelemen VB, ura Radinovi*, Ivan ai, Jovan vlah
kua: 19
krana 14
muslimana 5
Prihod od desetine i pristojbi: 4943
zemljarina
88
sijeno
vino
150
120
600

kapija
14 560
tekstilno
bilje i
povre
221

penica
45
1260
mahunarke

vodenica
100
pola godine 2
32

ostalo ito
40 800
voe i
tapija
130

drva i
bostan
133

konice
300

ovarina s torovinom 60

svinje,
bad i
boina
daa
189

baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
320

Ciftluk
Mehmed vojvoda i Mehmed b Mustafa, 22. Blizu sp. sela s panaurom i
bavarinom.
Prihod od desetine i pristojbi: 1500
vodenica, pola godine kamen 1 x 16
Ciftluk
Sulejman Ferhad, 22. Blizu sela Odvorci, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 445
Ciftluk
Husein Timurhan, 22. Blizu sp. sela Odvorci.
Prihod od desetine i pristojbi: 350
427

Drugi dio

Mezra
DONJI HRANIEVCP, blizu sp. sela. Pos. Sefer spahij a, pr. Poegi,
iftluk: Veli b Iskender, na sp. mezri 22, pr. sp.
iftluk: Husein b Timur. Pos. Itvan Gri* 22, pr. sp.
Prihod od desetine (_,i_d) i pristojbi: 1000
Selo Zagradje s mezrom MALI DUBOVAC i STIPKOVAC, pr. Poegi te zemlja
PRIDVORJE
Bala Jakob, Niko Jakob, Vuk Marti, Petra Valai, Toma Rogi*, Iva
uranovi, Ivan_, u u, Matija Vuki, Itvan Galovi, ura Matijevi, ura
Matak, Martin Iva
kua: 12
Prihod od desetine i pristojbi: 8600
kapija
12
480
tekstilno
bilje i
povre
250
ovarina s
toro vinom
350

penica
120
3360
mahunarke
svinje,
50
bad i
boina
daa
345

ostalo ito
100
2000

drva i
bostan
84

voe i
tapija
131

vino
150x5
750

konice

sijeno

125
260
vodenica
pola godine 1,
zaputena 1
16

baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
255

Selo Orahova Draga, pr. sp.


Pista Kraja, Luka Kelemen, Itvan Bla, ene Dobroslav, Marko
Dee**
Prihod od desetine i pristojbi: 2595
kapija
5
200
tekstilno
bilje i
povre
70

penica
40
1120

mahunarke

baduhava, poljaina,
50
svadbarina, bavarina
100

428

ostalo ito
20 400

drva i
bostan
35

voe i
tapija
64

vino
24x5
220

konice

sijeno

150
ovarina s
torovinom
25

70
svinje,
bad i
boina
daa
109

Grada
Mezra
SLAVKOVCI, blizu sp. sela, pr. sp.
iftluk: Hudaverdi Kurd 22 Prihod od
desetine i pristojbi: 990
Mezra
KUZMINCI, blizu mezre KOPRIVNIK, pr. sp.
Timurhan Bosna 22, Arslan Abdullah 22 Prihod od
desetine i pristojbi: 1420
Selo Frkljevci sa zemljom Mustaje i batinom Petra uroa, pr. Poegi
Veli Abdullah 12, Itvan Radoevi, Iva Domcevic, Toma Kosovi, Mihal
Miki, Bla Paval, Toma Domcevic, Ferenc Rogi, Mihal Martin, Toma tefan,
Petar uro,
#na svojoj batini
Martin Miki, Paval prilac,
#na svojoj batini
Petar ^vi, Mihal Jakob
kua: 15
krana 14
musliman 1
Prihod od desetine i pristojbi: 5000
zemljarina
12
sijeno

kapija
14
560
tekstilno
bilje i
povre
220

svinje,
250 bad i boina
daa 483

penica
55
1540
mahunarke

ostalo ito
45 900
voe i
tapija
120

drva i
bostan
98

konice

300
vodenica
pola godine
6
96

baduhava, poljaina,
100
svadbarina, bavarina
321

iftluk
Ali b Oru 22, blizu gr.* sela Frkljevci.
vodenica, cijela godina vitla 2 = 60 Prihod
od desetine i pristojbi: 500
429

Drugi dio
Selo Kantorovci, pr. sp.
Ferenac s, Toma Marai, Mihal ^ju, Ivani Kopitar**Ferenac Ma-rai,
Vinko Andrija, Ivan Stazi, Itvan H, Marko Mili*
kua: 9
batina: Petar Horvat. U gr. sp. sela.
Prihod od desetine i pristojbi: 3860
kapija
9
360

penica
52
1456

ostalo ito
35 700

drva i
bostan
63

tekstilno
bilje i
povre
61

mahunarke
35

voe i
tapija
60

vino
55x5
275

svinje, bad i boina daa


320

konice
225

sijeno
55

vodenica
pola godine
1
16

baduhava, poljaina, svadbarina,


bavarina
234

Selo Mali Keleni, pr. Poegi


Mehmed Jusuf 22, Mustafa Turhan 22, Piri Mehmed 12, Husein Mehmed 12,
Behram Dur Ali 12, Mustafa Bosna 12 Iskender Bosna 12, Ajdin .Bosna 12
kua: 7
Prihod od desetine i pristojbi: 2779
zemljarina
116
tekstilno
bilje i
povre
100

penica
40
1120

ostalo ito
40 800

drva i
bostan
56

mahunarke
55

voe i
tapija
80

vodenica
pola
godine
1
16

konice

sijeno
55

150
baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
234

Selo Vidovac, pr. Poegi


Memi dede imam, Husein hoda, Hadi Hasan kajjum, Mustafa topibaa,
Kurd posadnik 12, Hasan Alagoz 12, Piri Abdullah 12, Mustafa Kurd 22, Mustafa
spahija, Hasan Timur spahij a, Ibrahim Balaban 22, Ferhad Uvejs 22, Mehmed
Hasan 22, Mustafa Behram 22, Sefer Inehan 22, Hasan odabaa 12, Halil Musa
12, Itvan* Gojan
kua: 18
muslimana 17
krana 1
430

Grada

Prihod od desetine i pristojbi: 4850


kapija
1 40

penica
40
1120

ostalo ito
54
1080

drva i bostan

konice

sijeno
220

mahunarke

voe i tapija

550
vino
100x5
500

tekstilno
bilje i povre
250

ovarina s
torovinom
320

svinje, bad i
boina daa
6

zemljarina
189

91

100
110
baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
274

Selo Bertolovci, pr. Poegi


Ibrahim Jusuf 22, Dafer Ahmed 22, Hubjar Ahmed 22, Husein Oru 22,
Kurd Mehmed 12, Ali Mehmed 12, Bali Abdullah 12
kua: 7
Prihod od desetine i pristojbi: 1855
zemljarina
124

penica
15
420

ostalo ito
20 400

tekstilno
bilje i
povre
155

mahunarke
35

voe i
tapija
45

drva i
bostan
42

konice

230
vodenica 1 baduhava,
poljaina,
16
svadbarina
268

sijeno
120

Mezra
IKOVCI i AKOVCI, pr. Poegi
Husein Oru 22, Ahmed Hubjar 22, Omer Atmada 22
vodenica, kamen 1 = 16
Prihod od desetine i pristojbi: 1510
Selo Doljanci, pr. sp.
Ibrahim Kasim imam, Dafer mujezin, Jusuf ehaja, Sejdi Isa, Ibrahim
Ferhad, Jusuf Alagoz, Ali Veli, Bajazid Isa, Mehmed ehaja, Lutfi Ibrahim,
mesar* Kasim
kua: 11
iftluk
Sulejman kapetan. Zemlja, livade i mlinovi koje je otprije drao u gr.
reenoga sela kao i na teritoriju Vetova. Zatim zemlja, vinogradi, vonjaci i
431

Drugi dio

livade kafira po imenu Paval, Matija, tefan i Grgur. Zatim njegovi posjedi u
selu Miholjcu*.
Prihod od desetine i pristojbi: 1850
penica
25

ostalo ito
25

bostan

700

500

20

mahunarke

voe i

vodenica

35

tapija
45

1
16

konice

tekstilno
bilje i

sijeno

povre
155
baduhava, poljaina, svadbarina
123

20

236

Selo Gornji Vujak s iftlukom Ali-age


Kurd Iskender 22, Husein Osman 22, Bajazid Mustafa 22, Bali reis 12
kua: 4
Prihod od desetine i pristojbi: 1500
zemljarina

penica

ostalo ito

drva i

78
tekstilno

25
700
mahunarke

20
400
voe i

bostan
28
vodenica

255
40
baduhava, poljaina,

tapija

svadbarina

30

32

67

bilje i
povre
50

20

konice

sijeno

Selo Orahovac s mezrama PETRINOVCI, a / CESLJEVINA (^jL^.), pr. sp.


dio iftluka: Mehmed, Mustafa i Sulejman bn Isa** 22, dio
iftluka: Ali-aga s Mezidom** 22,
Bali Abdullah 22, Veli Mustafa 12, Pervane kul, Osman kul, Hasan Mustafa,
IbrahimAbdullah 12, McmiAbdullah, DaferAbdullah, KmdAbdullah kua:
11
Zemlja
obradiva, pos. Muharrem, Sulejman i Jahja vd Ibrahim odabaa
Prihod od desetine i pristojbi: 3320
zemljarina
132
tekstilno
bilje i
povre
201

penica
50
1400
mahunarke
45

432

ostalo ito
40 800

drva i
bostan
277

voe i
tapija
65

vinogradi
muslimana
130

konice

sijeno
85

215
baduhava, poljaina,
svadbarina
170

Graa

Mezra
SLOBODE*, blizu sela Orahovac, pr. Poegi
iftluk: Muharrem, Sulejman i Jahja vd Ibrahim odabaa 22
vinograda 2, d. 6 x 5
Prihod od desetine i pristojbi: 630
Selo Draga, pr. sp.
Marko Itvan, Itvan Kralii, Paval Bonjak, Lacko Dadinovi*, Mihal
Pavli, uraprilac, Mika rakija, ura Stri*
kua: 8
vinograd s kestenom: Veliki Itvan, pos. Hadi Veli temeljem tapuname
gospodara zemlje.
Prihod od desetine i pristojbi: 2120
penica
30 840

kapija
8
320

ostalo ito
20 400

tekstilno
bilje i povre
50
sijeno

mahunarke

svinje, bad i
boina daa
94 40

drva i bostan
56
vino 25, s
vinogradima
Hadi-age i
ljudi izvana u
gr. sp. sela 125

konice
55
ovarina s
torovinom
40

baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
20
40

Selo Drkovci, dvije mahale, osim vodenice mevlane Muslihuddina, pr. Poegi
Hamza-aga 22, Omer spahija 22, Mustafa odabaa 22, Jusuf Abdullah 12,
Uvejs Abdullah 12, Ali Turhan
Prihod od desetine i pristojbi: 1470
zemljarina
90
tekstilno
bilje i
povre
50

penica
25 700

ostalo ito
20 400

drva i
bostan
35

mahunarke

voe i
tapija
15

baduhava,
poljaina,
svadbarina
41

konice
35

sijeno
20

20

433

Drugi dio

Selo Gornji [i] Donji Laz sa zemljom DRSKOVCI i BILINOVDOL, pr. Poegi
Ali Hasan, Bali Hasan, Vuko Vukman, Vuk Radi, Vukman Bogdan, Stepan
Vukdrag, Radul Stepko, Gvozden Vukman
kua: 8
muslimana 2
krana 6
Prihod od protuvrijednosti za desetine: 2350
kua

svadbarina

8 x 200 u
gotovu
1600

tapija

bavarina

globe,
poljaina

150

100

50

450

Selo Selci sa zemljom Vrhovi Petra, pr. sp.


Hasan Abdullah 22,
#pos. obradivu zemlju
Husein Mehmed 22, Husein Hasan 22, Veli Hasan 22, Grgur Ivan, Ivan
Kralii kua: 6 muslimana 4

bi: 2000

krana 2 Prihod od desetine i pristo

zemljarina
88
konice
142
vino
20x5
100

kapija
2 80

penica
30 840

ostalo ito
20 400

drva i bostan

sijeno

tekstilno
bilje i povre
50

mahunarke
25

42
voe i tapija
35

ovarina s
torovinom
35

svinje, bad i
boina daa
7

40
vodenica 1
16

baduhava,
poljaina,
svadbarina,
bavarina
100

Selo Pleternik s livadama katiba Mustafe, pr. sp.


Mustafa Timur 12, urko Martin, Mata Perevi*, tiva Balai, Mika
Domkovi, Mika Andra, Dura Ivan, Mika Matija, Toma Tarini*
#na batini: Vuk Ivan
tiva Mika
kua: 10
434

Graa

musliman 1
krana 9
Prihod od desetine i pristojbi: 3320
zemljarina
12

kapija
9
360

penica
30 840

konice

sijeno

220
svinje, bad i
boina daa
250

300
vodenica
zaputena
1

ostalo ito
40 800

tekstilno
bilje i povre mahunarke
150
100
baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
110

drva i bostan
70
voe i tapija
108

iftluk
Draga. S livadom Hadi Mehmeda blizu sp. sela, pr. sp. 22 Prihod
od desetine i pristojbi: 352
iftluk
Dervi i Mustafa vn Evhad. Blizu gr. sela Pleternik, 22 Prihod
od desetine i pristojbi: 385
iftluk
Ahmed Ibrahim. Blizu sp. sela, pr. Poegi.
Zemljarina: 22
Prihod od desetine i pristojbi: 340
Selo Vrin Dol sa zemljom GONOJNICA (!), pr. Poegi
Toma Valak, Lacko Kukovi, Matija Zori*, Petar Vala, Mika Nenadovi
kua: 5
Prihod od desetine i pristojbi: 2100
kapija
5
200

penica
30 840

ostalo ito
20 400

drva i
bostan
35

prihod:
trni bad
sp. sela,
godinje
15

tekstilno
bilje i
povre
100

mahunarke
25

voe i
tapija
35

svinje, bad i boina


daa
90

konice

sijeno

125
vino
20
100

40
ovarina,
torovina
35

baduhava, poljaina, svadbarina, bavarina


75

435

Drugi dio

Mezra
SVETI Martin s [mezrom] TRGOVITE, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 2552
Mezra
ZANOVCI*, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 402
Varo Straeman sa zemljom DOLJANCI, SREDANCI i ODVORANCI, pr. sp.
Marko pop, Mika Kuzmi, Mika Habjani, Marko uri, ura Filip, Petar
Itvan, Lovra Miki, Paval Vikovi*, Petar kova, ura Valenti, ura Hj, Antol
^i, Mihal Itvan, Petar Horvat, Mika Dubevi, Bla aevi, ura Rajko, Matko
kova, Paval Bonjak, ura Markovi, Mihal Itvan, Mika ipu-ri*, Mihalprilac
kua: 24
kapije 23
birov 1
Batina: ura/w/?, pos. sp. stanovnici
Prihod od desetine i pristojbi: 8021
kapija
23 920

penica
65
1820

ostalo ito
42 840

drva i
bostan
161

voe i
tapija
200

vino
435x5
2175

tekstilno
bilje i
povre
250

mahunarke

vodenice
1/2 god.
9x16
144

svinje, bad i boina


150
daa
124

baduhava,
poljaina,
svadbarina,
bavarina
250

konice

sijeno

486
bad od
sedminog
trga
51

200
ovarina,
torovina
250

vinogradi muslimana d.
8
40

Ciftluk
Omer Abdullah, temeljem sudske potvrde, pr. Poegi 22.
vinograd, d. 3
Prihod od desetine i pristojbi: 700
Ciftluk
Mustafa, Ali i Hasan bn Gazanfer-aga 22. To je Mikloeva zemlja.
436

Graa
Iskender Abdullah 12, Pervane Abdullah 12
vinograd, d. 8 x 5
Prihod od desetine i pristojbi: 521
Mezra
SOFJAGUPJE, blizu sp. varoi.
iftluk: Husdn Abdullah 22 vinograd,
d. 5 Prihod od desetine i pristojbi:
700
Mezra
ANAGUPJE, blizu sp. varoi, pos. Mustafa, Ali i Hasan, pr. sp. 22
Prihod od desetine i pristojbi: 700
Mezra
DURSULOVCI*. Sa iftlukom: Mustafa, Ali i Hasan bn sp. Gazanfer-aga, pr.
sp. 22
Prihod od desetine i pristojbi: 879
Selo Bikupci sa zemljom BLAGOTI i iftlukom Beareta, pr. Poegi
Ahmed Bosna 12, Husein Bosna 12,
#batina Itvana, pos. sp. s vinogradom d. 3
Bearet Abdullah 12, Ahmed Abdullah 12, Junus Abdullah 12, Husein
Abdullah 12, Osman Abdullah, Sulejman Iskender, Itvan Marko, Iva Marko, ura
Jakob, Mihal Vladu, Itvan Bla, Itvan Matija, Durak Marga^i, Itvan 4J^ L,
Ivan Kobasi, Mihal Ilii, Marko Kuduzovic, Ferenc Itvan, Martin Maar
zemlja Mike Iliia, pos. Mihal Ilii
kua: 22
muslimana 8
krana 14
vinogradi muslimana, d. 24
437

Drugi dio

Prihod od desetine i pristojbi: 5200


zemljarina
60
sijeno

kapija
14
560

penica
25**
1860**

ostalo ito
40 800

tekstilno
bilje i
povre
55

mahunarke
50

voe i
tapija
80

drva i
bostan
154
vino
245x5
1225
vodenice, vitla
6
180

baduhava, poljaina, svadbarina,


50
bavarina
118

konice
251
svinje,
bad i
boina
daa
200

Ciftluk
Osman. Blizu sela Bikupci, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 158
Ciftluk
AJ^* Ali b Kejvan. Blizu mahale* Bikupci, pr. sp.

Prihod od desetine i pristojbi: 500


Selo Slobotina sa zemljom Ugrinovia, pr. Poegi
Bla Kuruevi*, Itvanprilac, Itvan uran, Mehmed Dafer 22, Kurd
Dafer 22, Mehmed Abdullah 22 kua: 6 muslimana 3 krana 3 Prihod od
desetine i pristojbi: 1650
zemljarina
66
sijeno
svinje,
47
badi
boina
daa
15

438

kapija
3
120

penica
25 700

ostalo ito
20 400

drva i
bostan
42

konice
35

tekstilno
bilje i
povre
24

mahunarke
25

voe i
tapija
20

vino
25x5
125

vodenice,
pola
godine
1
16

baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
35

Graa
iftluk
Iva Ivan. Zemlja: Habu Ferenac i Iva ( 1^1!). Blizu gr. sp. sela, pr. sp. 22
Prihod od desetine i pristojbi: 1100 vodenica, vitla 2x16
Varo Velika, pr. sp.
Marko Iva, Mihal Bartol, Grgur <uLL, Mihal aai, Mika n, Petra Torjai**, Tomaprilac, Andrija Martin, Mihal imun, Martin Hri**, Petar
Valenti, Bla ai, Marko ura, Mihal Iva, ura Ilijai, ura tekli, Itvan
H
hai, Mika Obrad, ivko zidar, Mihal Vukasovi*, Andrija prilac, Ivan Vukasi,
Marko Erdeljac, ura ai, Andra Krajai, Matko Banovi, Petar Pavkovic, Iva
Vala, Bla prilac, Mika Bla, Grgur fratar*, Iva Toma, Mata Marii, Bla Mihal,
Agoton Krajai, Petar Bla, Paval Valu* *, ura Mato, Ivan prilac, Mika
ura, Martin n, Ivan Boidar, ura Golubi, Iva Bonjak,
batina: Iva, pos. Ferhad Behram
iftluk: Hadi Kej van, pr. sp.
protuvrijednost za desetinu i pristojbe, u gotovu: 50
kua: 45
Prihod od desetine i pristojbi: 15500
kapija
45
1800
tekstilno
bilje i
povre
425
ovarina,
torovina
150

penica
150 4200

mahunarke

ostalo ito
96
1920

drva i
bostan
315

voe i
tapija
250

vino
1030
5150

svinje, bad i boina


200
daa 350

konice

sijeno

350
150
vodenice, cijela godina
17 x 32, zaputene 3
544

baduhava, poljaina, svadbarina,


bavarina
696

iftluk
Hasan Mustafa. Blizu gr. Velike, pr. sp. 22
Prihod od desetine i pristojbi: 650
Prihod
Od mlinskih kamenova u planini (^) Velike, pr. sp. :414
iftluk
Bali Ferhad. Blizu gr. sp. varoi, 22
vodenica, kamen 1
439

Drugi dio
vinograd n 2
Prihod od desetine i pristojbi: 450
Ciftluk
Mustafa, Ibrahim, Mumina, Rahima i Fatima vd Ferhad, pr. sp. 22
vodenica, vitla 2
vinograd n 1
Prihod od desetine i pristojbi: 500
Selo Jakinci, pr. sp.
Hasan Ali 22, Hasan Ali 22, Ali Veli 22, Hizir Veli 22, Kurd Veli, Zulfikar
Musa, Ali Jusuf
kua: 7
Prihod od desetine i pristojbi: 2800
zemljarina

penica
47

ostalo ito
30

drva i
bostan

88
tekstilno

1316
mahunarke

600
voe i

49
vodenica

250
120
baduhava, poljaina,

bilje i
povre
170

50

tapija
65

1/2 godine
1
16

svadbarina
76

konice

sijeno

Selo Vlaka, pr. Poegi


Iljas Hasan 12, Hubjar Nasuh 12, Sefer Jusuf 22, Timur-aga 22, Isa Pervane,
iftluk: zaim Husein-beg
kua: 6
livada s vonjakom Pervanea ehaje
Prihod od desetine i pristojbi: 2600
zemljarina
68
tekstilno
bilje i
povre
170

penica
45
1260
mahunarke
50

ostalo ito
30 600
voe i
tapija
65

drva i
bostan
42

konice

220
baduhava, poljaina,
svadbarina
55

Zemlja
Horvat Iva i ai. Blizu Vlake i Vidovaca, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 998
440

sijeno
70

Graa

iftluk
Husein-beg zaim. Blizu gr. sp. sela Vlaka, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 300
Mezra
DOMANOV DOL. iftluk: Sulejman ehaja, pr. sp.
vinograd, d. 3
vinograd: Dervi i Mehmed, d. 6
Prihod od desetine i pristojbi: 600
Mezra
ZAKORENJE. iftluk: Sulejman ehaja, pr. sp.
vinograd, d. 2
livada, u gotovu: 10
Prihod od desetine i pristojbi: 600
#ranije zapisana kao iftluk, prema novom popisu zavedena kao mezra
Mezra
PRUEVCI. iftluk: Ibrahim i Dervi, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 1000
Mezra
BRDA. iftluk: Ibrahim, Dervi i Hizir, pr. sp. 22
travarina, u gotovu: 30
Prihod od desetine i pristojbi: 450
#ranije zapisana kao iftluk, sada je postala mezra
Selo Gornja Torna, pusto, pr. sp.
Ondje zemlju obrauje raja oblinjeg [sela] A,\J.
Prihod od desetine i pristojbi: 1855 vodenica, vitla 2
= 32
Ciftluk
Ibrahim, Halil i Ahmed. Blizu sela Gornja Torna, pr. sp. 22 Prihod
od desetine i pristojbi: 250
441

Drugi dio

Selo Donja Torna, pr. Poegi


Isa divane 12, Gazanfer Dursun 12, Memiah Mustafa 22, Jusuf Bosna 12,
Arslan Bosna 12, Turhan zdjelar 22, Sinan odabaa 22, Mustafa i (!) Ibrahim 22
kua: 8
Prihod od desetine i pristojbi: 2999
zemljarina
124
tekstilno
bilje i
povre
200

Mezra

penica
45
1260
mahunarke

ostalo ito
35 700

drva i
bostan
56

voe i
tapija
52

vodenica
1 16

konice
250
baduhava,
poljaina,
svadbarina
137

sijeno
170

41

LUKANDOROVCI**. iftluk: Osman Mehmed, temeljem sudske isprave i


potvrde ranijeg popisivaa, 22
Prihod od desetine i pristojbi: 900
Ciftluk
Ibrahim-aga blizu sela Donja Torna, pr. sp. 22
Prihod od desetine i pristojbi: 300
Selo Kjainovci* (<*. ji$g), pr. sp.
Hasan Murad imam, Iljas sufi, Jusuf Hasan 22, Mehmed Ali 22, Mehmed
Jusuf 22, Mehmed Murad 12, Behram Mustafa 12, Omer prilac, Nasuh^lfoM-lah
22, Pir Ali Bajazid 12, Dur Ali Murad 22, Ali spahijski sin, Sinan Hasan 12, Sefer
Bosna 12, Dafer prilac
kua: 15
Prihod od desetine i pristojbi: 3200
zemljarina
136
tekstilno
bilje i
povre
150

Ciftluk

penica
45
1260
mahunarke

ostalo ito
40 800
voe i
tapija
102

drva i
bostan
98

250
vodenica 1 baduhava,
poljaina,
16
svadbarina
177

91

Hadi Dafer, stanovnik Poege, pr. sp.


vodenice 3
Prihod od desetine i pristojbi: 200
442

konice

sijeno
120

Grada

Selo Oraje i Sloboanci sa zemljom dijaka Mikloa, pr. Poegi


Mehmed Iljas 22, Husein Turhan 22, Hasan Paajigit, Bajazid Hasan 12 kua:
4
Prihod od desetine i pristojbi: 2400
zemljarina
56
tekstilno
bilje i
povre
150

penica
35 980

ostalo ito
35 700

drva i
bostan
28

mahunarke

voe i
tapija
35

vinogradi
muslimana
d.10
50

konice

sijeno
75

160
vodenice,
pola
godine
2
16

baduhava,
poljaina,
svadbarina
100

Selo Miholjci50blizu sela Kjainovci* osim posjeda emina Sulejmana, pr. sp.
iftluk: Ramadan 22, iftluk: aban-aga 22, iftluk: Ali Jusuf 22, iftluk:
Salih Zulfikar 22, iftluk: Mustafa Mehmed 22, iftluk: Kara Ferhad 22, iftluk:
Veli 22, iftluk: Husein 22, iftluk: Ibrahim 22, iftluk: Firuz 22, iftluk:
Timurhan 22, iftluk: Piri 22
kua: 12
Prihod od desetine i pristojbi: 1737
zemljarina

penica
15

ostalo ito
20

drva i bostan

konice

464
sijeno

420
tekstilno
bilje i povre

400
mahunarke

84
voe i tapija

201
baduhava,
poljaina,
svadbarina

25

50

30

21

42

Selo Kovaevac, pr. sp.


Ali Hasan 22, Mehmed Evrenos 22, Mehmed Ali 22, Sefer Mustafa 22, Hasan
Abdullah 22 kua: 5 Prihod od desetine i pristojbi: 2100
zemljarina
60
tekstilno
bilje i
povre
160

penica
20 560

mahunarke

ostalo ito
24 480

drva i
bostan
30

voe i
tapija
144

vino
50
250

konice

sijeno
25

165
baduhava,
poljaina,
svadbarina
197

31

443

Drugi dio
Selo Vrbevina, pr. Poegi
Kurd Ali Dafer 22, Vuk Radivoj
kua: 2
vodenica 1 = 16
Prihod od desetine i pristojbi: 1450
Selo Selce, pr. sp.
Janko Vujica, Marko Vujica, Cvetko Dragobrat, Filip ai
kua: 4
Prihod od desetine i pristojbi: 2500
kapija
4
160
tekstilno
bilje i
povre
120

penica '
40
1120

ostalo ito
20 400

drva i
bostan
28

voe i
tapija
65

ovarina,
torovina
35

mahunarke

konice

sijeno

200
svinje,
bad i
boina
daa
100

270

baduhava, poljaina,
50
svadbarina, bavarina
152

iftluk
Ibrahim-aga 22; Dragaeva zemlja, pr. Poegi
Prihod od desetine i pristojbi: 459
Selo Veliki Zarilac, pr. sp.
Ali Inehan 22, Husein tesar 22, Timur Nasuh 22, Ali 22, Ali Abdulah 12,
dio iftiuka: sejjid Ismail 22, Ali bubnjar 22, Behram Veli 12, lskendeiAbdullah
12, Mustafa Hasan 12, Ali Veli 12, Ferhad Ciganin 12, Bali Ferhad 12
kua: 14
Prihod od desetine i pristojbi: 5280
zemljarina

penica
95

ostalo ito
45

drva i
bostan

238
tekstilno

2660
mahunarke

900
voe i

98
vodenice

450
255
baduhava, poljaina,

bilje i
povre
220

150

tapija
170

2
32

svadbarina
160

444

konice

sijeno

Graa
Mezra

Mali Zarilac, blizu sp. sela, pr. Poegi


iftluk: sejjid Ismail b sejjid Isa vodenica,
pola godine 1 Prihod od desetine i
pristojbi: 1495
ielo Vidac Banovci*, pr. sp.
Turhan Sulejman 22, Ali Dur Ali 22, Hasan Murad 22
Prihod od desetine i pristojbi: 1075
elo Kriev Dol, ranije mezra, sada upisano kao selo, pr. sp.
Timurhan Timur 12, Veli Bosna 12, Muruvvet Mustafa 12
vinograd, d. 5
vodenice, cijela godina, vitla 2 x 32
Prihod od desetine i pristojbi: 1130
elo Kadanovci sa zemljom: Zdenaki, pr. sp.
Bogdan Kelemen, Lacko Luka, n Martin, ura Kelemen, Lovrin* Martin
kua: 5
Prihod od desetine i pristojbi: 1700
kapija
5
200
tekstilno
bilje i
povre
125

penica
20 560

mahunarke

baduhava, poljaina,
21
svadbarina, bavarina
55

ostalo ito
18
360

drva i
bostan
35

voe i
tapija
42

vodenica 1

konice

sijeno

45
120
svinje, bad i boina
daa
122

irovina kadanovakih
16
uma, pr. Poegi
80

ilo Podgorje s mahalom VAS, ^I^I i SREDNJA te umom (j^.)u gr. sp. sela, :sp.
Itvan H, ura G, ura Serblin, Iva Andrai, Mihal Galini*, Toma rbanac*,
Pera Perui*, Paval ^i, Petar V-i, Mika Martin, Pista imun, Ivan ladisav,
urko Matko, Iva Petri, Mihal Miki, Martin Hi, Mika varga, Mati imitra,
Marko Miki, Mihal Pejak, Itvan Martin, Mika Metrovic, Bla Gal, ihal Martin,
Anbru Petrovi, Pera Luka, Mihal Miki, Mika ai
kua: 28
445

Drugi dio

kapija 27
birov 1
Ciftiuk
Sulejman-beg, kapetan rijeke Drave, temeljem sudske potvrde 22 Prihod
od desetine i pristojbi: 5590
kapija
27
1080
tekstilno
bilje i
povre
90
ovarina s
torovinom
240

penica
55
1540

ostalo ito
45 900

drva i
bostan
196

voe i
tapija
20

vino
100
500

mahunarke
50 svinje,
"
badi
boina
daa
192

baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
120

Hassa kestenik

konice
200

sijeno

150
vodenica pola
godine
7 112

uma u gr. sp. sela

200

Blizu Bogdinovaca, pr. Poegi Prihod


od desetine i pristojbi: 1050
Selo Gospocko Selo, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 1200
Ciftiuk
Bahtijar-aga. Blizu sela Podgorje, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 200
Dio iftluka
Sulejman-beg, kapetan rijeke Drave. Zemlja ure Dobarjana* i H Andri-jaa
i Mikloa
Prihod od desetine i pristojbi: 100
Mezra
TEKI. iftluk: Zulfikar i Schsuvar vn Dafer, pr. sp. 22
vodenica, kamen 1 x 30
Prihod od desetine i pristojbi: 1400
446

Grada
Mezra
OGUDOVCI i POPOVCI, sa zemljom i livadom Bahtijar-age blizu mezre
TEKI
vodenica 1 x 32
Prihod od desetine i pristojbi: 400
Selo Kunovci, pr. Poegi
Jusuf Bosna 22, Behram Mehmed 22, Hasan spahija 22, Turhan Hasan 22,
Hatida Muruvvet 22 Pcrvane Mehmed 22, Inehan Ahmed, Veli Sari 22, Mehmed
Pcrvane 22, Sefer Ali 22, Dafer Ahmcd, Jusuf Abdullah 22, Firuz Mehmed 22,
Nikola Matija, Ilija ura
kua: 15
muslimana 12
krana 2
Prihod od desetine i pristojbi: 4580
zemljarina
242

kapija
2 80

penica
62
1726

ostalo ito
55
1100

drva i
bostan
105

sijeno

tekstilno
bilje i
povre
375

mahunarke
75

voe i
tapija
150

vodenica
pola god.
1
16

svinje,
132 bad i boina
daa
60

konice
350

baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
159

Mezra
MATUEVCI. Blizu sp. sela, pr. Poegi
iftluk: Inehan i Sulejman b Timurhan 12
iftluk: Korkud Pervane 12 iftluk:
Mehmed Pervane 12 Prihod od desetine i
pristojbi: 800
Selo Badanci, pr. sp.
Emreah Jusuf 12, dio iftluka: Bahtijar i Ihtijar, Ajni 12, dio iftluka: Hizir b
Jusuf 22, Ali torlak** 12, Andri Matija
vodenice 2 = 32
Prihod od desetine i pristojbi: 700
447

Drugi dio

Mezra
VRAN. Sa iftlucima: Bahtijar, Ihtijar, Halil, Sinan-aga i Mustafa b Husein.
Osim esti: Hasan i Husein, pr. sp. dio iftluka: Ibrahim, Halil i Ahmed 22, pr. sp.
Sinan Timurhan 22, Bahtijar-aga, Hizir Jusuf odabaa 22, Ihtijar 22, Mustafa
Hasan 22
Prihod od desetine i pristojbi: 400
Ciftluk
Hasan, Husein, Halil, Aja i Latifa vd Ferruh. Blizu mezre VRAN, pr.
Poegi 22
Prihod od desetine i pristojbi: 200
Mezra
SATNICA. S iftlucima: Bahtijar, Ihtijar, Halil 22, Sinan-aga 22 i Mustafa b
Husein 22, u gr. sp. mezre, pr. sp. Bahtijar-aga, Ihtijar 22, Hizir Jusuf 22, Mustafa
Husein 22
Prihod od desetine i pristojbi: 500
Mezra
PETRINCI sa zemljom TRSTENIK* pr. sp.
Bahtijar-aga, Ihtijar 22, Ali 22
livada: Veledhan, Sadi i Bekir. U gr. sp. TRSTENIKA.
vodenica 1 = 16
vinograd 1
Prihod od desetine i pristojbi: 300
Mezra
SVETI MARAK, pr. Poegi.
iftluk: Dervi, Mehmed i Karamanah* bn Husein-aga. Osim obradivog
zemljita: Mehmed Nasuh, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 800
Zemlja
obradiva: Mehmed Nasuh, blizu sp. mezre, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 700
448

Graa

Mezra
DONJE ZAVRJE. iftluk: Dervi, Mehmed i Karamanah* bn Husein-aga.
Prihod od desetine i pristojbi: 300
Mezra
GORNJE ZAVRJE. iftluk: Nurullah-aga, pr. sp. Prihod
od desetine i pristojbi: 350
Ciftluk
Dervi, Mehmed i Karamanah. Zemlja po imenu VRINCI, nd HRVATINOVI*, DRAGOVI i SLAKOV* DOL, 22
vodenica, vitla 2 x 30(!)*
Prihod od desetine i pristojbi: 300
Mezra
VIANO VCI. iftluk: Nurullah-aga, temeljem sudske potvrde, pr. sp. 22
Prihod od desetine i pristojbi: 400
Mezra
CRNEICA. iftluk: Osman-aga i Mustafa-aga, temeljem sudske potvrde, pr.
sp. 22
Prihod od desetine i pristojbi: 400
Selo Prediinci, pr. sp.
Ali sufi* 22, Mahmud Abdullah 22
iftluk: Dervi, Mehmed i Karamanah* bn Husein-aga.
Prihod od desetine i pristojbi: 1400
Selo Blataka (<a*i\L), nd Novosel, pr. sp.
Turhan Bosna 22, Bajram Ali 22, Veli Mehmed 22, Kasim Hasan 22, Dafer
Kasim 12, Oru Kurd 22, Sefer Murad 12, Piri Veli 12, Mustafa sokolar 12, Bali
Mehmed 12, drugi Bali Mehmed 12, Memi bennak* 12, Pir Mezid Oru 12,
kua: 13
449

Drugi dio
Prihod od desetine i pristojbi: 3200
zemljarina
206
tekstilno
bilje i
povre
200

penica
45
1260

ostalo ito
40 800

drva i
bostan
91

voe i
tapija
200

vodenica
pola
godine
kamen
1
16

mahunarke

konice

sijeno

26
200
baduhava, poljaina,
svadbarina
101

Selo Paljeni Dol,100


pr. Poegi
Husein Memi 22, Kurd Abdullah 22, Abdi Abdullah 22, Abdi Mustafa 22,
Dafer Ali
kua: 5
Prihod od desetine i pristojbi: 3168
zemljarina

penica

ostalo ito

88
tekstilno

45
1460C!)
mahunarke

40
800
voe i

bostan
35
200
baduhava, poljaina,

tapija

svadbarina

150

80

bilje i
povre
200

100

drva i

konice

sijeno
55

Selo Gajanci, pr. sp.


Andrija tivi*, Valko Todori**
kue: 2
Livada: Husein-aga, blizu sp. sela. Livade (!) po imenu SIBREKOVCI* i
MAKINCI**.
vodenica, kamen 1
Prihod od desetine i pristojbi: 1530
Selo Gradac, pr. sp.
knez Martin Makovi, ura Pava**, Mika Puka**, Mika Galini, Iva
Dijanui, ura Pero, Martin ivko, Mika Radul, Iva Luka, Mika Vala, Bla Vala
na batini: Paval Gradaki, Fera* ^ar, Toma Dijanui, Steva Radul, Ivan prilac,
ura Egud, Mihal Bla
kua: 17
knez 1
krana: 16
450

Graa
Prihod od desetine i pristojbi: 4500
kapija
16
640

penica
55
1540

sijeno

tekstilno
bilje i povre
120

100
vodenica
cijela g. 2
62(!)

vino
50
250

ostalo ito
45 900

mahunarke

drva i bostan
112

konice

voe i tapija

250
ovarina s
torovinom
120

50
svinje, bad i
boina daa
131

120
baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
100

Batina
Gradac Paval, pos. Bla Mati. Blizu gr. sp. sela, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 282
Selo Vikovci, pr. Poegi
Ibrahim Dafer* *, Istvan Mesari, Istvan Luka, Vuk Mihal, Mileta Antol,
Pera Magi*, Marko Kati, Martin Valenti*
kua: 7
Prihod od desetine i pristojbi: 3140
konice
kapija
7
280
sijen
o
vino 20
70
100

250
penica
45
1260

ostalo ito
35 600

drva i bostan

56
tekstilno
mahunarke
voe i tapija 91
bilje i povre
52
50
baduhava, poljaina,
svinje, bad i
svadbarina, bavarina
boina daa
180
51

Mezra
SREDNJA ORLJAVICA. iftluk: Dafer Bajazid, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 800
Selo Radovanci, osim iftluka Mehmed-age, pr. sp.
Petar Mileti, Toma Perevi, Istvan Nenadovi, Istvan Ivan, urin*
Bogovi*, urak Vukevi, Marko ^evi, Itvanprilac, urko Lakui, Matu
jLUi, Markoprilac, Antol Stoi*, Paval Vujkovic, Istvan Antol, Bartol Grgur,
Pera Ivan, Iva Ivan, Mihal tekli, Mihal Koi*, Mika Antol, Marko Istvan, ILJ
451

Drugi dio

Mihal, _y * Marko, ura Ivi na batini: Mata* Kraja, Pera Mihi*, Grga*
Mileti, Martin Grgi*, Grga* Ivan, Pavle Glavi
kua: 29
kestenik, pos. stanovnici sp. sela
vinograd: Ahmed v. katib Hasan, d. 3
Prihod od desetine i pristojbi: 7660
kapija
29
1160

penica
65
1820

ostalo ito
62
1240

drva i
bostan
103

tekstilno
bilje i
povre
350

mahunarke
250

voe i
tapija
300

vino
220
1100

ovarina s
torovinom
75

svinje,
bad i
boina
daa
314

konice

sijeno

450
250
vodenice, pola godine
3
48

baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
200

Ciftluk
(U) sp. selu Radovanci, pos. Hamza Ali te Emina i Aja vd Hadi Meh-med,
pr. Poegi 22, s kestenikom, vinogradom, vonjakom i vodenicom temeljem starog
deftera
Prihod od desetine i pristojbi: 1500
Ciftluk
JAIU

izgon i j,*. izgon, pos. Bahtijar i Ihtijar, pr. sp.

Prihod od desetine i pristojbi: 100


Selo Potoan, pr. sp.
Mika urin, Mihal varga, Martin Ivan, Pera Valenti, uro JJJJ, Iva Peri,
Itvan prilac, Bartol Miki, Ivan Miklo s vlastitom obradivom zemljom, Marko
urko, Iva papuar, Iva urin, Paval dolac
kua: 13
Ciftluk: Mehmed spahija. U gr. sp. sela temeljem sudske potvrde.
452

Graa

Prihod od desetine i pristojbi: 4060


kapija
13 520
tekstilno
bilje i
povre
250

penica
45
1260

mahunarke

ostalo ito
35 700

drva i
bostan
91

voe i
tapija
100

vino
70x5
350

konice

sijeno

250
ovarina s
torovinom
40

112
svinje,
bad i
boina
daa
160

baduhava, poljaina,
60
svadbarina, bavarina
210

Zemlja
Zatim livada i vinograd: Petar Rai. To je zemlja nia, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 400
Ciftluk
Memi hamamdi, pr. Poegi. Prihod
od desetine i pristojbi: 150
Mezra
DOLJAN, s iftlucima, pr. sp.
[ciftluka] 3 x 22
Prihod od desetine i pristojbi: 1100
Mezra
KORE, blizu mezre DOLJAN s iftlucima
[ciftluka] 3 x 22
Prihod od desetine i pristojbi: 350
Mezra
HEMOVCI, pr. sp. Dio ciftluka: Osman i Omer.
Prihod od desetine i pristojbi: 1400
Mezra
PETROVCI, blizu tvrave Rudine, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 300
453

Drugi dio

Mulkovi
Pok. Mehmed-paa. U samoj Poegi i drugdje.
Duani u samoj Poegi na "Jajolikoj zemlji", zaklada za dobrotvorne
ustanove u Beogradu, kom. 92
iftluk
Na ime sp. pok. u kazi Poega. Zemlja u privatnom vlasnitvu poznata kao
zemlja "Marku Petri" i "tS^i*18Itvan". Zatim kestenik i hassa posjed po imenu
Vrbovski. Zatim dvije livade na mjestu tvrave Blataka. Zatim livada s jablanovima pred tvravom Poega. Zatim livade na prostoru do Mihalovakog
luga blizu rijeke Orljave. Zatim zaputeni mlin na sp. mjestu. Zatim zemlje
zvane STRIKA VICA,* JAKA VICA*, HAJDINJAK, OKRUGLJAK i ZAGAJNIK.
vodenice:
u samoj Poegi, zaputenih 7
u varoi Kaptol, vitla 4
u varoi Vethi, vitla 2
u selu Pleternik, zaputene 2
u varoi Kutheva, pos. Uvejs-aga, vitla 2
u selu Mitrovica, kamen 1
u varoi Velika, kamenova 5
na vakufskim livadama, vitla 3
Prihod od sp. zemlje, livada i mlinova pridran je za reenu zakladu. Tako
je upisano u stari defter, pa je opet u novi carski defter zavedeno prema
starome.
prihod, paualno: 350

Vakufi
Pok. Jahja-beg, temeljem starog i novog deftera.
gotovina: 15467 duani: 42
kua za iznajmljivanje blizu asne damije, 1
zemljita za kue, godinje: 531 livada u gr.
Poege, prodana topibai vinograd u gr. sela
Gornja Komuina, d. 3 x 5 prihod, paualno: 100

454

Graa

Most
Na rijeci Orljavi, blizu kasabe Poega. Duina reenoga iznosi 200 arina.
im sp. rijeka poplavi ona onemogui prijelaz. Kako je gradnja sp. mosta vrlo
vana, u novom je carskom defteru prema uzvienoj zapovijedi upisano za
popravljae sp. mosta 160 kua muslimana izmeu onih koji u reenoj kasabi ne
slue dravi, tako da budu osloboeni i oproteni od izvanrednih dabina i
obiajnih nameta.
Most
Na rijeci Orljavi. Raja sela Odvorci, Frkljevci, Pleternik, Kadanovci i Vrin
Dol u nahiji Poega. Budui da su u starom defteru upisani kao popravljai sp.
mosta tako da budu osloboeni avariza, nuzula, erahorluka, danka u krvi,
drvodjeljstva, slubi tvravama i palankama, mitropolitovog novia i drugih
obiajnih nameta, opet su na stari nain upisani u novi carski defter.

Vakufi
Pok. Husrev-beg - neka mu je prah ist - u samoj Poegi, temeljem starog
deftera.
karavansaraj 1
hamam 1
duana 12
zemljita za kue 7
Vakufi
Pok. Hadi Ahmed b Mahmud u samoj Poegi, temeljem starog deftera.
duana 7 gotovina: 1000
Vakufi
Mesdid: katib Mustafa u samoj kasabi Poega, temeljem starog deftera.
gotovina: 8000
vrt u mahali Ali Balija
Vakufi
Mesdid: Hadi Dafer u kasabi Poega, temeljem starog deftera.
gotovina: 10000
duana 6
vonjak blizu rijeke Orljave, d. 7
455

Drugi dio

Nahija Svilna u sandaku Poega


Selo Imrehovci, pr. sp.
Grgur Perakovi, Lacko Radovi, Iva prilac, Marko Posavac, Gal ovar,
Itvan varga, Babaja** Matija, urak dijak, Paval Ovari
kua: 9
Prihod od desetine i pristojbi: 2845
kapija
9
360

penica
40
1120

ostalo ito
20 400

drva i
bostan
93

tekstilno
bilje i
povre
120

mahunarke
50

voe i
tapija
62

vino
20
100

svinje, bad i boina


daa
91

konice

sijeno

200
vodenica,
pola
godine
4 64

45
ovarina s
torovinom
60

baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
210

Selo Dobrogoe sa irovinom u gr. sp. sela


Petar ai, Marko Petrovi, Miklo Kramari
kue: 3
Prihod od desetine i pristojbi: 2350
Selo Brezje, pr. sp.
Vala Ili, Mata Glavi, ura Vuki, Vala Grevi
kue: 4
Prihod od desetine i pristojbi: 1260
kapija
4
160
tekstilno
bilje i
povre
45
vodenica
zaputena
1

456

penica
18
504

ostalo ito
12
240

drva i
bostan
28

mahunarke

voe i
tapija
50

svinje,
bad i
boina
daa
80

konice
60
baduhava,
poljaina,
svadbarina,
bavarina
43

irovina uma Velika i Mala uma, Donja uma


30
i Biina* Gora, pr. Svilni
prihod: 362

sijeno
20

Graa
Selo Sovski Dol s mezrom ZADVORJE*, pr. sp.
Paval Imbrievi, Petra Radivoj na vlastitoj batini s batinom: Petar prilac,
Toma Radivoj, Mika Perkovi, uro Perkovi, uro Ili, imun Doslavi**,
Antol Toma, Paval Kelemen, Anbru Galini*, Matan
kua: 13
Prihod od desetine i pristojbi: 5120
kapija
13 512
tekstilno
bilje i
povre
220
ovarina,
torovina
100

penica
75
2100
mahunarke

ostalo ito
45 900

drva i
bostan
91

voe i
tapija
100

vino
35
175

svinje, bad i boina


100
daa 200

konice
276

sijeno

150
vodenica, pola godine 6
96

baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
100

Ciftluk
Sefer Dafer. Blizu sp. sela Sovski Dol, pr. Svilni 22
Prihod od desetine i pristojbi: 500
Zemlja
Obradiva, raje sp. sela na zemlji ZAVRATAC, pr. sp.
Prihod, u gotovu: 150
iftluk
Antol Toma. Blizu gr. sela Sovski Dol
Prihod od desetine i pristojbi: 500
Selo Valevci*, nd Valeva* i Vrhovina
Prazno. Pos. Antol Toma. Prihod od
desetine i pristojbi: 600
Selo Zavratac s Celjavcem, bez raje, pr. Svilni
Prihod od desetine i pristojbi: 2270
457

Drugi dio

Selo Migalovci, pr. sp.


Pera Polovai, Bla ak, Petar Matak, ura Petrai**, Itvan Magi,
BaliAbdullah
kua: 6
krana 5
musliman 1
Prihod od desetine i pristojbi: 2620
kapija
5 200
tekstilno
bilje i
povre
220

penica
49
1372
mahunarke

ostalo ito
35 700
voe i
tapija
105

drva i
bostan
42

konice

sijeno

350
99
vodenica, svinje, bad i boina
1/2 godine daa
2 32
250

baduhava, poljaina,
50
svadbarina, bavarina
200

Mezra
RAHVINJE*, nd OMAREVCI*. Sa zemljom RAVAN izmeu sp. sela i
Sovskog Dola, pr. Svilni
Prihod od desetine i pristojbi: 300
Selo Tulnik, pr. sp.
Bogdan Valak*, Jakob Petrovi, Mata Valak*, Mihal Vuksan, Vuk kova,
Pera Ivi, Mihal Husari**, Itvan kova, Ivan Karavuka*, Matej* Paval
kua: 10
Prihod od desetine i pristojbi: 3053
kapija
10
400

penica
45
1260

ostalo ito
30 600

drva i
bostan
70

tekstilno
bilje i
povre
91

mahunarke
52

voe i
tapija
50

svinje,
bad i
boina
daa
150

baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
27

458

konice
250
vodenica,
1/2 godine
2
32

sijeno
70

Graa

Mezra
PLATICA, blizu sp. sela, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 150
Selo Mali (uU) Bila sa zemljom i vinogradima na brijegu Brestovac, pr. sp.
Mihal Bla, Petar Barta, Kaja* Dragovi, Toma Miki, Iva Jaki, Paval
Sari, tiva Grgur, tipan Habjan, Hasan Abdullah 22
kua: 9
krana 8
musliman 1
Prihod od desetine i pristojbi: 4320
zemljarina
22

kapija
8
320

sijeno

tekstilno
bilje i
povre
191

ovarina,
100
torovina
50

svinje,
bad i
boina
daa
120

penica
55
1540
mahunarke

ostalo ito
45 900

drva i
bostan
63

voe i
tapija
100

vino
100
500

konice
238
vodenica,
1/2 godine
1
16

50
baduhava, poljaina, svadbarina, bavarina 120

Mezra
MUEVCI blizu sela mali Bila, pos. stanovnici sp. sela
Prihod od desetine i pristojbi: 324
Selo Ivanovci sa zemljom KOTLINA, pr. Svilni
Andrija Vuihna*, Albert Peruni*, Andrija imun, ura Doljan, Mata
Pavui, Iva Vrban, Vala Vrban, Bla Habjan, Toma Stoja na batiniu, Toma
Har^i, Mika H, Matija Peruni, Istvan Ivan, Istvan i na batini: Mihal Pavui,
ura Peri
kua: 10
459

Drugi dio

Prihod od desetine i pristojbi: 4127


kapija
15 600
tekstilno
bilje i
povre
191

penica
55
1540

mahunarke

ostalo ito
35 700

drva i
bostan
49

voe i
tapija
100

vino
35
175

konice

sijeno

250
vodenice,
1/2 godine
3
48

100
svinje,
bad i
boina
daa
156

baduhava,
poljaina, 50
svadbarina,
bavarina
112

iftluk
Vala. Pos. Memi-aga b Oru-aga blizu sp. sela Ivanovci, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 370
Mezra
SECINO*. Blizu sp. sela, pos. stanovnici sp. sela, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 100
Selo Veliki Bila, nd Bilovci*, pr. sp.
knez ura Gapar, Iva Antol, Itvan Bilui*, Bogdan JIK*, Bartol Draga,
Ivan Perui, Bla prilac, Jakob ni
kua: 7
knez 1
Prihod od desetine i pristojbi: 2330
kapija
7 280
tekstilno
bilje i
povre
51
ovarina,
torovina
20

460

penica
25 700

ostalo ito
35 700

drva i
bostan
49

mahunarke

voe i
tapija
64

vino
25
125

svinje,
45
bad i
boina
daa
119

baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
100

konice

sijeno
35

100
vodenica, 1/2 godine 1
16

Graa
Mezra

UBKOVCI, blizu sp. sela Bila, pr. sp.


iftluk: urak Gapar 22 (!) Prihod od
desetine i pristojbi: 1700
Mezra
DRAGA VRH. Blizu sp. sela Bila, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 233
Selo Gornja Svilna, pr. Svilni
ura Novak, Itvan Ljubi*, Mika n, Paval Kisi**, Iva Itvan, Mata
Beni*, Petra Sic"
kua: 7
Prihod od desetine i pristojbi: 1980
kapija
7 280
tekstilno
bilje i
povre
50
ovarina,
torovina
35

penica
25 700

ostalo ito
20 400

drva i
bostan
49

mahunarke

voe i
tapija
30

vino
25
125

svinje,
20
badi
boina
daa
190

konice
55

sijeno

40
vodenica, 1/2 godine 2,
zaputena
1
32

baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
50

Mezra
TIKVIINCI, blizu sp. sela, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 800
Selo Orahovac, pr. sp.
Paval Vlahovi, Mika Vlahovi, Matija Kovai*, Bartol Toma
kua: 4
461

Drugi dio

Prihod od desetine i pristojbi: 1760


kapija
4
160
tekstilno
bilje i
povre
49

penica
15 420

ostalo ito
13
260

drva i
bostan
28

voe i
tapija
36

vino
65
320

mahunarke

konice

sijeno

130
ovarina,
torovina
39

60
svinje,
bad i
boina
daa
100

baduhava, poljaina,
49
svadbarina, bavarina
129

Zirovina
uma BATRI*, GUE, NIKANJE, KRATUA*, IJEVAC* i
CVITKOVAC sa umom Gornje i Donje Svilne, pr. sp.
prihod od pristojbi: 762
Selo Resnik
Husein ehaja, Ibrahim odabaa, Hasan faris, Iva Perai, Toma Kele-i**,
Matej Sv^i, Ilii Mata, Jakob ^
kua: 8
muslimana 3
krana 3
Prihod od desetine i pristojbi: 1555
kapija
5
200
sijeno
39
svinje, bad i
boina daa
59

penica
25 700

ostalo ito
15 300

tekstilno
bilje i povre
35

mahunarke
35

baduhava, poljaina,
svadbarina, bavarina
132

drva i bostan
35

konice

voe i tapija

120
vodenice
2 32

39

Ciftluk
Behram Jusuf 22. Blizu gr. sp. sela Resnik, pr. sp. Prihod
od desetine i pristojbi: 300
462

Graa

Selo Didina Rika, pr. Svilni


Turhan.B0.ma 22, Ali Abdulah 22, uro Vuki, Ivan Simari** na batini
ure Radohnia, n Radohni, uro Bonjan** (0 n^ji)
kua: 6
muslimana 2
krana 4
Batine: Petar Jagodi, Iva Peroevi i Itvan Antol
Prihod od desetine i pristojbi: 2765
zemljarina
44
tekstilno
bilje i
povre
100

kapija
4
160

penica
40
1120

ostalo ito
40 800

drva i
bostan
42

sijeno
55

mahunarke
55

voe i
tapija
80

vodenice
pola
godine
3
48

ovarina,
torovina
45

svinje,
bad i
boina
daa
100

globe, poljaina, svadbarina,


bavarina
82

iftluk
Mustafa Iskender 22, blizu gr. sp. sela, batine: Simun i Grgur Pernatovi*
Prihod od desetine i pristojbi: 450
iftluk
Oru-aga. Blizu sela Didina Rika, sa zemljom crkve sp. sela i batinom:
Toma
Prihod od desetine i pristojbi: 1100
vodenica 1
Mezra
KOPI** VRHOVINA sa zemljom JAGOVIC i umom u gr. sp. pos.
Memi-aga kao iftluk
Prihod od desetine i pristojbi: 400
Mezra
RAD AK blizu sela Didina Rika, pr. sp.
batina: Bla Jeli
Prihod od desetine i pristojbi: 500
463

Drugi dio

Selo Hmelinac sa zemljama DONJA GRANICA, POLUBAJE* LONAR i


MARKOVCI, pr. sp.
Petar Martin, Grgur dijak, Mihal Iva, Matija Peri, Mikac vlah, Toma
Lovrinac, Andrija urak
kua: 7
Hmelinaka uma, pos. sp. raja
Prihod od desetine i pristojbi: 2500
kapija
7 280
tekstilno
bilje i
povre
92

penica
40
1120
mahunarke

ostalo ito
20 400
voe i
tapija
64

drva i
bostan
49
ovarina,
torovina
25

konice

sijeno

150
20
svinje, bad i boina
daa
150

globe, poljaina,
svadbarina,
50
bavarina
100

Mezra
RENJEVCI, PORADOVCI i TRETEVNJAK*, pr. sp. livada:
Hajdar Bosna, kola 6 livada: Timur spahija, kola 4 Prihod od
desetine i pristojbi: 325
Selo Ljubaki, pr. Svilni
Petar i
kua: 1
Prihod od desetine i pristojbi: 400
Selo Gornji i Donji Mihaljevci sa zemljom MATATOV(l) IZGON, pr. sp.
Itvan Peruni, Mika Dobri, Itvan Levak, Ivan Puntari*, Matija Valenti, Mika ivko, Mika tekli, Mika uri, Bartol Vajdai, Mihal Gal, ura
Zuban**, Mihal Sovi*
kua: 12 464

Graa

Prihod od desetine i pristojbi: 4060


kapija
12
480
tekstilno
bilje i
povre
200

penica
55
1540

mahunarke

svinje, bad i boina


50
daa 150

ostalo ito
40 800
voe i
tapija
50

drva i
bostan
84
vino
50
250

konice

sijeno

250
vodenice
pola
godine
2 32

62
ovarina,
torovina
50

globe, poljaina,
svadbarina, bavarina
62

Selo Mala** Vrhovina (A.y>\*iujkM ?), pr. sp.


ura Mihal, ura Tomi, Martin Iva, Bla Loi**, Kela* Bui**, Petra
prilac, Paval Tomi, Mata hegedu
kua: 8
Prihod od desetine i pristojbi: 2319
kapija
8
320

penica
35 980

ostalo ito
20 400

drva i
bostan
56

konice
55

tekstilno
bilje i
povre
100

mahunarke
25

voe i
tapija
30

vino
20
100

vodenice
pola
godine
3
48

svinje,
badi
boina
daa
100

globe,
poljaina,
svadbarina,
bavarina
70

sijeno
20
ovarina,
torovina
15

Selo Paka, pr. Svilni


Itvan Iva na batini: Ivan Marui iG, Petar Rizai, Mato Habjan, Petar
Sovi, Mihal Posavac, Matija Hlaevi, Petar Habjan, Marko Jakob s dijelom
vlastite batine, Mihal Rubeti na batini: Radatova i G, Mika Rubeti, Ilija
Ivak, Petar Stanovi*, ura Posavac, Matija Filipovi, Bartol Cvituic, Petar
Blai, Toma Rubeti na batini: Radatova i &, Mihal Jakob
kua: 19
465

Drugi dio

Prihod od desetine i pristojbi: 6500


kapija
19 760
tekstilno
bilje i
povre
320
svinje,
bad i
boina
daa
500

penica
70
1960

ostalo ito
50
1000

drva i
bostan
133

mahunarke

voe i
tapija
200

vino
60
300

konice

sijeno

350
vodenice
pola
godine
5 80

300
ovarina,
torovina
120

globe, poljaina,
150
svadbarina, bavarina
327

Zemlja
DESPOTOVI IZGONI. Blizu sp. sela, pos. Matan i Toma vd panu**
Prihod od desetine i pristojbi: 350
Selo Zabragovci sa irovinom u gr. sp. sela, pr. sp.
Vrban dko VB, Bla Jeli, Martin Grgur, Mihal. u^ , a (<uK) Dkovi, Ivan
Loborko**, Paval D^kovi
kua: 7
Prihod od desetine i pristojbi s trgom: 2154
kapija
7
280
tekstilno
bilje i
povre
85
svinje,
bad i
boina
daa
90

penica
30 840

ostalo ito
20 400

drva i
bostan
49

mahunarke

voe i
tapija
23

vino
20
100

globe, poljaina,
10
svadbarina, bavarina
75

Mezra
BANKOVCI, blizu sp. sela, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 525
466

konice

sijeno

95
vodenice
pola
godine
2 32

40
ovarina,
torovina
35

Graa
Zemlja
Livade i izgoni. Despotova zemlja, pos. Bla Jeli*, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 300
Selo Perakov Dol, pr. Svilni
Itvan Stani*, Lacko ni kue:
2
vodenice, kom. 2, pristojba: 32
Prihod od desetine i pristojbi: 1350
Selo Vojvodina Vas, nd Vojvodinci, pr. sp.
Petar Hi, Vala Miki, Mihal Rado
kua: 3
Prihod od desetine i pristojbi: 2460
kapija
3

penica
39

ostalo ito
36

drva i
bostan

120
tekstilno
bilje i
povre

1092
mahunarke

720
voe i
tapija

21
svinje,
badi
boina
daa

180
40
globe, poljaina,
svadbarina, bavarina

90

49

59

50

49

konice

sijeno

Selo Donja Svilna s mahalom ANDOROVAC


Ibrahim odabaa, Memi beli 22, Hudaverdi Ramadan na batini: Mihal 22,
Ali Memi 12, Bogdan Horvat, Luka Bui*, Mihal kova, ura okac*, Petar
Mati, Marko Vladi, Mihal Ivi, Toma Stoja*
kua 12
krana 8
muslimana 4
Batina: Martin Ilii, pos. spahija Timur
467

Drugi dio

Prihod od desetine i pristojbi s trgom: 5500


zemljarina
56
sijeno

kapija
8
320
tekstilno
bilje i
povre
325

svinje, bad i boina


150
daa
244

penica
85 2380

mahunarke

ostalo ito
75
1500

drva i
bostan
56

voe i
tapija
200

vodenice,
pola
godine
2 32

globe, poljaina,
162
svadbarina,
bavarina
245

Ciftluk
HuseinAbdullah, temeljem sudske potvrde 22, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 246
Ciftluk
Behram Jusuf, blizu gr. sp. sela, 22
Prihod od desetine i pristojbi: 475
Ciftluk
Ibrahim odabaa 22, temeljem sudske potvrde
Prihod od desetine i pristojbi: 300
Ciftluk
Mehmed Ali 22 blizu sp. sela Donja Svilna pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 100
Ciftluk
Sulejman 22, pos. Martin, pr. Svilni
Prihod od desetine i pristojbi: 450
Mezra
Brazinova*, pr. Svilni
Prihod od desetine i pristojbi: 120
468

konice
451
ovarina,
torovina
100

Graa

Selo Buka*, pr. sp.


ura Miki na batini c, Martin Domai*, Martin ai, Ivak Hi, Grga*
Haburi*, Iva Kovai, Toma Jaki na batini: Maglaic** i Marko (!), Vuk
Jaki, Iva Vuk
kua: 9
Prihod od desetine i pristojbi: 3550
kapija
9
360
tekstilno
bilje i
povre
120

penica
45
1260
mahunarke

svinje, bad i50


boina
daa
223

ostalo ito
30 600

drva i
bostan
63

voe i
tapija
60

vino
40
200

konice
253

sijeno

45
vodenice, pola godine 1
16

globe, poljaina,
svadbarina, bavarina
250

Zirovina
sp.

ume: KRIVNICA, ZEBNJAK*, i BRAZINOVA s lugom PAKA, pr.


Prihod od pristojbi: 450

NAHUA KUTJEVO u sandaku Poega


Varo Kutjevo, pr. sp.
Sinan hoda hatib i imam, Mehmed mujezin, Mustafa mujezin, Umur
Sinan, Uvejs-aga, Hasan ehaja, Sulejman reis, Aliah odabaa, Mehmed reis,
Ramadan odabaa, Ibrahim odabaa, Hasan odabaa, Kurd odabaa 22, Hasan
faris 12, Durak azap 22, Sefer azap, Ali azap, drugi Hasan faris, Husein azap 22,
Mehmed Umur, Mustafa Hajdar 22, Nasuh azap 12, Kurd Kejvan, Behram
Abdullah 22, Hasan Ali 22, Veli Nasuh 12, Mehmed Oru 12, Mumin Bali,
Hasan Hamza, Bali Abdullah, Hajdar Mezid*, Osmanfaris 22, Husein Mehmed
22, Dafer Piri, Husein Iskender, Mehmed Abdullah, Ali Abdullah, drugi
Mehmed Abdullah, Behram Bali 12, aban Timurhan 12, Sulejman Ali 12,
Kurd spahija, Mehmed kroja, Gazanfer Iljas, drugi Ali Abdullah 12, Firuz
Hamza 12, Omer Timurhan 22, Kurd Timurhan 12, Bekir Ramadan 22, Murad
Abdullah, Behram Fiilek*, Uvejs Bosna, Memi Mehmed, Hasan Mehmed 12,
Ali Mustafa 12, Mehmed Mustafa 22
kua: 60
469

Drugi dio

Krani sp. varoi


Miklo Itvan, Matija Gal, ura Martin, Petar Kraja, Mihal Itvan, Martin
Jaki, Itvan Grlii*, Mihal Valenti, ura varga, urarakija, Toma Hi, Paval
Bilui*, Martin Bilui*, Itvan Peari*, ** Marko, Bartol Mihal, Marko Gr^i,
Iva Grai, Iva Domjan, Mika Tomai, Matej* Paval, Mika Itvan, Bartol Valenti,
Petar Sadi*, Toma Kelemeni**, s, Petar Matko-vi, Grgur Bla, Mika
prilac, Petar sj
kua: 30
kapija: 29
birov 1
Prihod od desetine i pristojbi: 10000
zemlja rina
455

kapija
29
1160

sijeno

tekstilno
bilje i
povre
440

vodenice,
pola godine
114
18x16,
zaputene
3 288

penica
100 2800

mahunarke

ostalo ito
80
1600

drva i
bostan
203

voe i
tapija
240

vino
225
1125

svinje, bad i boina


200
daa
500

konice
350
vinogradi
muslimana
d.25 x 5 125

globe, poljaina,
svadbarina, bavarina
400

Mezra
DRAGAEV DOL, blizu sp. varoi s iftlukom: Aja Hajruddin 22
Prihod od desetine i pristojbi: 100
Mezra
DOLOVCI* s iftlukom: Mustafa, Rustem, Ibrahim, Hasan i Emina vd
Hajdar, 22
Prihod od desetine i pristojbi: 2510
Selo Krnjakovci, s izgonom k iU* i iftlukom: Veli spahija. Pr. Kutjevu
Malko Abdullah 22, Ibrahim Dafer 22, Radul prilac, Dragoj a prilac
kua: 4 muslimana 2 krana 2
470

Graa

Prihod od desetine i pristojbi: 1241


zemljarina
44
sijeno

kapija
2 80
tekstilno
bilje i
povre
46

svinje, bad i boina


39
daa
99

penica
12 336

ostalo ito
15
300
voe i
tapija
35

mahunarke

36
globe, poljaina,
svadbarina, bavarina
130

drva i
bostan
14

konice

60
vodenice, pola godine
1,
zaputena
1
16

Selo Medurije sa zemljom ORESANI i izgonom BUKVALCI** (i^jij^), pr. sp.


Husein Nasuh 22, Mehmed Kurd 22, Mustafa Jusuf 22, Veli lij as 22, Musa
Mehmed 22, Davud Iljas 22, Durak-hoda 22, Jusuf i Abbas Veli 22
kua: 8
Prihod od desetine i pristojbi: 2140
zemljarina
176
tekstilno
bilje i
povre
70

iftluk

penica
35 980

ostalo ito
25 500

drva i
bostan
70

mahunarke

voe i
tapija
40

vodenice,
pola
godine
2 32

konice
75

sijeno

40
globe, poljaina,
svadbarina
140

20

Blizu sela Medurije, pr. Kutjevu


Emreah* Sulejman 22, Timur Hizir 22
Prihod od desetine i pristojbi: 350
Mezra
HORUSEVAC* s iftlucima u gr. sp. i obradivim zemljitem: AliAbdulah
zemljarina: 130
izgon, kom. 2
Prihod od desetine i pristojbi: 700
471

Drugi dio

Selo Gornji i Donji Cerovik sa zemljom SREDANCI, pr. sp.


Iskender Kurd 22, Sulejman Alagoz 22, Bali Hamza 22, Musa Hamza 22,
Hasan Abdullah 22, Iljas Ahmed 22, Muharrem Memi 22, Dur Ali Mustafa 22,
Osman H 22, Uvejs Ahmed 22, Ibrahim Ferhad 22, Omer Kurd 12, Turhan
Abdullah 12, Ivani Petar, Andrija dolac
kua: 15
muslimana 13
krana 2
Prihod od desetine i pristojbi: 3033
zemljarina
276
sijeno

kapija 2
80
tekstilno
bilje i
povre
81

svinje,
40 bad i boina
daa
180

penica
45
1260
mahunarke

ostalo ito
30 600
voe i
tapija
50

drva i
bostan
105

konice

250
vodenice, pola godine 1
16

globe, poljaina,
45
svadbarina, bavarina
50

Selo Sesvete sa zemljom: Mustafa i Du, LL. (!), pr. sp.


Naima odabaa 22, Musa Mehmed 22, Ibrahim Mahmud 22, Mustafa
Dursun 22, Sulejman Inehan 22, Husein Piri 22, Turhan Abdullah 22, Inehan
Mehmed 22, Hasan Ismail 12, Bali Hasan 12, Uvejs Bosna 12
kua: 11
Prihod od desetine i pristojbi: 2500
zemljarina

penica
40

ostalo ito
20

drva i
bostan

190
tekstilno

1160C!)
mahunarke

400
voe i

77
vodenice,

tapija

pola
godine
1
16

bilje i
povre
200

25

125

konice

sijeno

250
57
globe, poljaina,
svadbarina
40

Mezra
LAKUJE. iftluk: Ali, Alemah i Fatima vd Bali-aga, pr. Kutjevu 22
Prihod od desetine i pristojbi: 5000
472

Graa
Mezra
VRBOVA i ZAVRJE blizu sela Sesvete. iftluk: Ali, Alemah i Fatima vd
sp. Bali-aga
Prihod od desetine i pristojbi: 550
Ciftluk
Sefer-aga. na mezrama VRBOVA i ZAVRJE, pr. Kutjevu Prihod
od desetine i pristojbi: 1450
Selo Hrvatinovci*, pr. Kutjevu
Kurd odabaa 22, Husein Hudaverdi 12, Gazanfer Korkud 22, Memi-hoda,
Mezid Hamza 22, Jusuf Abdullah 12, Hasan Jusuf 22, Ilija martolos, Marinko
Radi
kua: 9
muslimana 7
krana 2
Prihod od desetine i pristojbi: 2889
zemljarina
112
sijeno

kapija
2 80
tekstilno
bilje i
povre
139

svinje,
45 bad i boina
daa 200

penica
40
1120
mahunarke

ostalo ito
30 600
voe i
tapija
62

drva i
bostan
56

konice

250
vinogradi muslimana
d.5
25

globe, poljaina,
50
svadbarina, bavarina
150

Zemlja
LIPINSKI** osim iftluka: Umur ehaja. Pr. Kutjevu
izgon, kom. 2
Prihod od desetine i pristojbi: 150
Selo Gornja i Donja Duboka, pr. sp.
Ali Sadi 22, Dafer b Hadi Ahmed 22, Kurd Veli 22, Turhan Sadi 22,
Sulejman Hasan 22, Hasan Abdullah 22, Hamza Bosna 22, Osman prilac 12,
Firuz Abdullah 12, Ahmed Abdullah 12
kua: 10
473

Drugi dio

Prihod od desetine i pristojbi: 4850**


zemljarina

penica
55

ostalo ito
50

drva i
bostan

190
tekstilno

1540
mahunarke

1000
voe i

70
vodenica

350
100
globe, poljaina,

bilje i
povre
220

50

tapija
120

zaputena
1

svadbarina
210

konice

sijeno

Mezra
b ZDENCI s livadom ^ DOL. iftluk: Mehmed b Mustafa, pr. sp. 22 Prihod
od desetine i pristojbi: 250
M

Selo Donje i Gornje Grabarje, pr. sp.


Inehan Sirmerd 22, Husein Abdullah 22, Hasan Abdullah 22, Davud Ali 22,
Ferhad Ali 22, Ibrahim Ali 22, Nasuh Abdullah 22, Jakub Hasan 22, Murad Hasan
22, Veli Abdullah 22, Husein Uvejs 22, Firuz Ali 22, Davud Abdullah 22, Davud
Husein 22, Bali Bosna 22, Ibrahim Mahmud 22, Dursun .Bosna 22, Jusuf lij as 22,
Inebegi Jakub 22, Memi Umur 22, Firuz Hasan 22, Nasuh Bosna 22, Beir*
Ferhad 22, Ferhad Bosna 22, Veli Bosna 22
kua: 25
zemlja
Jakui i Andrinkovi*, pos. itelji sp. sela
Prihod od desetine i pristojbi: 6750
zemljarina
550
tekstilno
bilje i
povre
380
globe,
poljaina,
svadbarina
220

penica
90
2520

ostalo ito
70
1400

drva i
bostan
175

mahunarke

voe i
tapija
220

vodenice,
pola
godine
6
96

konice
549
ovarina,
torovina
400

sijeno
140

100

Selo Trbunjak, pr. Kutjevu


ura Pavle., Ivak Pavle, Matija Pavle, Petar Berti*, Filip Debeli**, Matej
Ivak, Pera Stevko*, Matija Habjani, Luka Debeli, Mihal Vai, Pista uri, Iva
Luki, Martin ure*, Itvan Petrovi, Bogdan Vukas
474

Graa
kua: 16
batine: LUKAVAC, SAPNA, COKMAREVCI, SATNICA i DESPO-TOV
IZGON
Prihod od desetine i pristojbi: 3150
kapija
16 640

penica
45
1260

ostalo ito
30 600

drva i
bostan
112

tekstilno
bilje i
povre
77

mahunarke
20

voe i
tapija
60

vodenice,
pola
godine
1
16

konice
250

sijeno

45
svinje, bad i boina
daa
220

globe, poljaina,
svadbarina, bavarina
200

Mezra
DUPLJENCI, blizu sp. sela Trbunjak, pr. sp. Prihod
od desetine i pristojbi: 1400
Selo urkov Dol sa irovinom u gr. sp. sela, pr. Kutjevu
Osman Ali 22, Bekir Jusuf 22, Dafer Nasuh 22, Mehmed Ali 22, Husein Ali
22, Rizvan Mustafa 22, Korkud Jusuf 22, irmerd Abdullah 12, Il]as Abdullah 12
kua: 9
Prihod od desetine i pristojbi: 2560
zemljarina

penica
40

ostalo ito
21

drva i
bostan

178
tekstilno

1120
mahunarke

420
voe i

77
vodenica

250
57
globe, poljaina,

bilje i
povre
200

25

tapija
125

zaputena
1

svadbarina
108

konice

sijeno

Mezra
SVINJO*, blizu sp. sela, pr. sp. Prihod
od desetine i pristojbi: 320
Mezra
DRAGINOVCI*, blizu sp. sela urkov Dol i mezre SVINJCI*, pr. sp. Prihod
od desetine i pristojbi: 460
475

Drugi dio

Selo Granje, pr. sp.


Mehmed Veli 22, Bali Husein 22, Mustafa Hasan 22
iftluk temeljem sudske potvrde: Hasan, Halil i Hudaverdi bn Bajazid, Ali
Timur 22
Kurd Ali Mustafa, Hubjar Mustafa 22,
iftluk temeljem tapuname: Hafsa* bt Iskender 22
Ibrahim Mehmed 22, Timur Ali Hadi Ali, Mustafa Oru, IbrahimAbdulkua: 12
Prihod od desetine i pristojbi: 3200
zemljarina
154
tekstilno
bilje i
povre
200

irovina

penica
45
1260

mahunarke

ostalo ito
40 800

drva i
bostan
84

voe i
tapija
200

vodenice,
pola
godine
3
48

konice
227

sijeno

26
globe, poljaina,
svadbarina
101

100

uma GRANICA, pr. sp.


Prihod od pristojbi: 500
Mezra
PISTANCI* s mezrom BORINOVCI i iftluk na sp. mezri: Mustafa, pr. sp.
vodenica 1
Prihod od desetine i pristojbi: 355
Mezra
GALDINOVCI, s iftlukom: Hasan, Halil, Hudaverdi i Zeliha, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 398
Mezra
HORUPI blizu sp. sela, pr. sp. Prihod
od desetine i pristojbi: 395
Mezra
LIPOVCI blizu sp. sela, pr. sp. Prihod
od desetine i pristojbi: 80
476

Graa
Selo Visae, pr. sp.
Uvejs-aga 22, Aliah 22, Dafer odabaa 22, Husein Murad 22, Gazi Jusuf
22, Mehmed Turhan 22, Ali Hasan 22, Veli Mehmed 22, Timur Ferhad 22, Ibrahim
Ferhad 22, Ramadan Ferruh 22, Behram Timur 22, Bali Mehmed 22, Hasan Turhan
22
kua:14
Prihod od desetine i pristojbi: 7500
zemljarina
308
tekstilno
bilje i
povre
394

penica
120
3360

ostalo ito
79
1580
voe i
tapija
300

mahunarke

drva i
bostan
98

konice

sijeno

550
250
vodenice, globe, poljaina,
1/2 godine svadbarina, bavarina
1,
394
zaputena
1
16

250pr. Kutjevu
Selo Bukvalci,

Ali-hoda imam, Inehan divane Iljas, Piri Bosna, faris, Hajdar Bosna/ara,
Ahmed Husein 22, Hasan Nasuh/am, Durak Ramadan, Bali Bosna,
iftluk: Sefer-aga s dijelom: Dafer-aga
kua: 9
Prihod od desetine i pristojbi: 3000
zemljarina
22
tekstilno
bilje i
povre
200

penica
45
1460
mahunarke

ostalo ito
40 800

drva i
bostan
7

voe i
tapija
150

vodenice,
1/2 godine
2 32

konice

sijeno

170
29
globe, poljaina,
svadbarina
80

50

Selo Simunovci*, pr. sp.


Ali Bekta 22, Nasuh H 22, Turhan Ferhad 22, Memi Turhan 22, Hasan
Mahmud 22, Osman Pervane 22, Veli Bekta 22, Behram Oru 22, Veli Nasuh 22,
Gazi Muruvvet 22, irmcrdAbdullah 12, Memi Ali 12, Memi sufi 12, Turhan Jusuf
12, Kurd Oru 12, Abdurrahman Oru 12, Bali Bosna 12, Veli topnik 22, Paajigit
dolac 6, drugi Kurd Oru 12, Oru Bosna 12, ulak** Husein 12
kua: 22
477

Drugi dio

Prihod od desetine i pristojbi: 5556


zemljarina

penica

ostalo ito

drva i

368
tekstilno

85
2380
mahunarke

65
1300
voe i

bostan
154
vodenice,

tapija

1/2 godine
2
32

bilje i
povre
255

100

150

konice

sijeno

451
148
globe, poljaina,
svadbarina
218

Mezra
KOPRIVNIK, blizu sp. sela, pr. Kutjevu
Prihod od desetine i pristojbi: 1352
Mezra
DRAGALOVCI, blizu mezre KOPRIVNIK, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 720
Selo Radoslavci, n.d. Radoslavi, pr. Kutjevu
Velidan* Inehan 22, Ali Evrenos 22, Kurd Mahmud 22, Ramadan Mah-mud
22, Husein Ali 22, Hasan Ali 22, Ajas Iljas 22, Ferhad Veli 22, Ferhad Sulejman
22, Ibrahim Halil 22, Bali Veli 22, Ferhad Veli 22, Memi Ferhad 22, Hasan
Abdullah 22, Gazanfer br 22, Husein Abdullah 22
kua: 16
Prihod od desetine i pristojbi: 4410
zemljarina

penica

ostalo ito

drva i

352
tekstilno

62
1736
mahunarke

55
1100
voe i

bostan
112
vodenice,

tapija

1/2 godine
3
48

bilje i
povre
275

75

150

konice

sijeno

280
132
globe, poljaina,
svadbarina
150

Mezra
KORLATOVCI, nd KORLAT, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 5850
Varo Gradite, pr. sp.
Murad mesar 12, Turhan Mehmed 12, Iskender Abdullah 22, Behram Hamza
22, Jusuf Hasan 12, Memi Iskender 22, Ali Abdullah 12, Veli Oru 6, Ali novasel19
6, Osman Abdullah, Arslan Abdullah 22, Mustafa Abdullah 6,
478

Grada

Osman Bali 12, Hurrem Ferhad 22, Mustafa Saltuk 22, Husein Veli 12, Nasuh
Hasan 22, Zulfikar Veli 22, Ali Sadi 22, Hasan Kurd 22, Hasan Bali 22, Timur
ehaja, Mehmed Veli 22, Mustafa spahija, Mehmed Mustafa, Kurd Hasan 12, Gazi
Nasuh 22, Inehan divane 22, Memi Iljas 22, Veli Bosna 22, Ali ,>uu.t*, Mehmed
Inehan 22, Uvejs Bosna 22
kua: 33
Prihod od desetine i pristojbi: 8600
ostalo ito
99

drva i
bostan

zemljarina

penica
135

498
tekstilno

3760
mahunarke

1980
voe i

330f!)
vodenice,

575
200
globe, poljaina,

bilje i
povre
395

100

tapija
328

1/2 godine
4
64

svadbarina
370

konice

sijeno

Mezra
DRAGOMIRCI. Blizu sp. varoi, pos. sp. Inehan buljukbaa, Husein
buljukbaa, Kurd Uvejs i Memi Iljas, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 300
Mezra
-ti__UJ*, blizu sp. mezre. Pos. sp. Inehan buljukbaa, Husein buljukbaa,
Kurd Uvejs i Memi Iljas, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 300

Mezra
BENDI*, nd BENDIINCI s PAVLOVCIMA blizu Gradita, pos. Veli Oru
Prihod od desetine i pristojbi: 890
Mezra
STUPAR blizu sela Bogdinci, pr. sp. iftluk: Ali ^Jjh. *, Hasan i Husein
22
Prihod od desetine i pristojbi: 693
vodenica zaputena 1
"Novoselac" ili "osoba iz nahije Novosel" (Bosna)?

479

Drugi dio

Selo Koreac sa irovinom u gr. sp. sela. pr. sp.


Matija ^savac* VB: Pavlovci, ^ Matko VB: zemlja GORNJA GRANICA, Mihal Valko s pola batine MANDACAVCI* i vinogradom a AC, Paval
Mihal VB: zemlja SLAPOTINCI**, Petar Iva VB: zemlja a
kua: 5
hassa livade sp. raje na zemlji SAINAC i GORNJA GRANICA
Prihod od desetine i pristojbi: 1239
kapija
5
200

penica
14 392

ostalo ito
10 200

tekstilno
bilje i
povre
40

mahunarke
35

voe i
tapija
25

drva i
bostan
35
vino
15x5
75

konice

sijeno

38
60
svinje, bad i boina
daa
49

globe, poljaina,
svadbarina, bavarina
30

Selo Slapotnica, pr. Kutjevu


Nikola Janko, Radovan Matko, Vujica Mirko, Vojin Radman, Stevan
Gojko
kua: 5
hassa livade raje sp. sela na zemlji SAINAC
Prihod od protuvrijednosti za desetinu: 1030
kua
5 x 180 u gotovu
900

tapija
10

globe, poljaina,
svadbarina, bavarina
120

Selo Grazdi, nd Grazdinci, pr. Kutjevu


Grgur Iva VB: mjesto izmeu a, Lazar vlah VB: Pavlovci, Bla Ivko,
Matija urica
kua: 4
Livada
DUJKOVCI, pos. stanovnici sela
480

Graa

Prihod od desetine i pristojbi: 3500


kapija
4
160
tekstilno
bilje i
povre
250

penica
39
1092

ostalo ito
35 700
voe i
tapija
250

mahunarke

drva i
bostan
38

konice

390
globe, poljaina,
svadbarina, bavarina
340

sijeno
95

185

Selo Luinci s batinama BIHAR, CRNOGLAVAC, BILI*, JOAVKA i livadom


vojvode Alija te irovinom sela Luinci i Liskovica*, pr. sp.
Martin Petrovi, Radul Radman, Radisav Vukdrag, Vuk Radoja*, Martin
Laki*, Vujica Vukevi, RadkoRac*, Iva Vuksan, Dimitar Vukdrag, Radoja li^j ,
Nikola Dragi, Marko Radisav, ^disav Vukdrag, Vuksan Pavle, Ilija Vuihna,
Vuki Vukain, Mileta* Radovi
kua: 17
hassa livade sp. vlaha na zemlji SAINAC i GORNJA GRANICA
Prihod od protuvrijednosti za desetinu: 3200
kua

tapija

vodenica

globe, poljaina,

15

kom.
1
16

svadbarina,
bavarina
110

17x180
3060

Mezra
GORNJI i DONJI BRANIK*, ^L^*, jJJ^*20 s VRBOM, PIVIN-CIMA,
LIPOM i JELOVCEM, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 200
Mezra
DRAGANOVCI blizu sp. sela, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 720
Selo Cenkova, pr. Kutjevu
Paval Vladii, Mika a, Marko Ili, Petar Janu*, Mato n nabatinia, ura
Rajnovi, Mato Perak*, Iva a
kua: 8
"Hisarkk ve }avdarlxk" = "Gradite" i "Raite"?

481

Drugi dio

Prihod od desetine i pristojbi: 2280


kapija
8
320
tekstilno
bilje i
povre
120

penica
30 840

mahunarke

ostalo ito
20 400

voe i
tapija
55

drva i
bostan
56
vodenice,
kom. 1,
zaputena
1
16

sijeno
25

konice
168

svinje, bad i boina


daa
100

globe, poljaina, svadbarina,


bavarina 30
150

Selo Gornji i Donji Ilijaevci sa zemljom VELIKI IZGON, pr. sp.


Arslan AbduUah 22, Hasan Nasuh 22, Firuz Mehmed 22, Ahmed AbduUah
22, Durmi Jusuf 22, Memi AbduUah 12, Jusuf i Murad vn Osman vojvoda,
Dursun AbduUah 12, Hasan Ramadan 12, Hasan Pir Ali 12, Ibrahim AbduUah 12,
Memi AbduUah 12
kua: 12
livada muslimana Kutjeva u gr. sp. sela
Prihod od desetine i pristojbi: 1900
zemljarina

penica

ostalo ito

drva i

160
vodenice,

30
840
tekstilno

20
400
mahunarke

bostan
49
voe i

125
63
globe, poljaina,

tapija

svadbarina, bavarina

45

100

zaputene
2

bilje i
povre
170

92

konice

sijeno

Ciftluk
Umur ehaja i Murad vn Nasuh, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 350 vodenica,
kom. 1
Mezra
i^j^ji *, pr. Kutjevu
Ibrahim odabaa 22, Behram Bali 22, Mehmed Hizir 22
Prihod od desetine i pristojbi: 550
482

Graa
Selo Vukevci, pr. sp.
Hasan Abdullah, Mehmed Abdullah, Jusuf Abdullah, Dafer Abdullah, Veli
Kurd, Piri Abdullah, Ibrahim Abdullah
kua: 7
Prihod od protuvrijednosti za desetinu i pristojbe: 1100
kua
7 x 150 u gotovu
1050

globe, poljaina, svadbarina 50

Selo Poreje sa iftlukom: Ali Iskender, pr. Kutjevu


Martin <ui_, Matija Radii, Iva Perevi**, Mihal Stanovic, Iva Petra,
Mika Valkovi s vlastitim posjedom u selu Drenovik*, Ivan Perak, Paval Itvan,
Ilija Ljubii
kua: 9
Prihod od desetine i pristojbi: 1200
kapija
9
360

penica
15
420

ostalo ito
8
160)

tekstilno
bilje i
povre
30

mahunarke
25

voe i
tapija
35

drva i
bostan
63

konice

50
globe, poljaina,
svadbarina, bavarina
37

sijeno
20
vodenica
zaputena
1

Selo Drenovik blizu sp. osim posjeda: Mika Valkovi


Prihod od desetine i pristojbi: 500
Mezra
KAPNICA i SVETI URE, pr. Kutjevu
iftluk: Husein-beg zaim temeljem sudske potvrde
iftluk: Ahmed Ali na sp. mezri
Prihod od protuvrijednosti za desetinu u gotovu s hajmanom: 300
Selo Donji Sumanovci s mezrom GORNJI SUMANOVCI, pr. sp.
Ali Timur 22, Timur Alagoz 22, NasuhAbdullah 22, Iskender Abdullah 22,
Kurd Nasuh 22, Husein Bosna 22, Ramadan Hasan 22, Ali Abdullah 22, Memiah
Ahmed 22
kua: 9
483

Drugi dio

Prihod od desetine i pristojbi: 3000


zemljarina
198
tekstilno
bilje i
povre
120

penica
45
1260

ostalo ito
35 700

drva i
bostan
63

mahunarke

voe i
tapija

52

91

vodenica,
pola god.
1,
zaputena
1
16

konice

sijeno

350
20
globe, poljaina,
svadbarina

130

Mezra
PETVALCI, blizu sp, sela. pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 250
Selo Hrnci* ndHrnovci, pr. sp.
Radin Vukosav, Milosav Vukosav, Raji** ura, Ivan Pavkovi, Nikola
Dragi, Vuko Petar, Nikola Vuk, Toma Matko, Iva Raji**
kua: 9
Prihod od desetine i pristojbi: 2560
kapija 9
360
tekstilno

penica
40

ostalo ito
25

drva i
bostan

konice

sijeno

1110
mahunarke

500
voe i

63
ovarina,

200
svinje,

20
globe,

tapija

torovina

31

25

bad i
boina
daa
100

poljaina,
svadbarina,
bavarina
21

bilje i
povre
90

30

Mezra
PARTUSEVCI, iftluk: Mustafa, Hasan, Husein i Ali, pr. sp. Prihod
od desetine i pristojbi: 410
Mezra
LUKA, iftluk: Mustafa, Hasan, Husein i Ali, pr. Kutjevu Prihod
od desetine i pristojbi: 1140
Selo Bogdanci, nekada mezra sada postalo selo, pr. sp.
Sefer Ferhad 22, ahman Evrenos 22, Kurd Murad 22, iftluk, Iva Petrovi
22
484

Graa

vodenica zaputena 1
Prihod od desetine i pristojbi: 1325
Selo Krievci*, pr. sp.
Mehmed Hasan 22, Durak Ismail 22, Timur Ismail 22, Husein Bali 22, Dafer
Muruvvet 22
[nedostaje "kua: x"]
Prihod od desetine i pristojbi: 2300
zemljarina
110
tekstilno
bilje i
povre
160

penica
25 700

ostalo ito
27 540

mahunarke

voe i
tapija
80

drva i
bostan
35

konice

sijeno

45
150
globe,
vodenica, zaputena 1
poljaina,
svadbarina
350

130

Selo aglin sa zemljom TOPOLOVCI i izgonima: Despot i pan* te zemljama:


Zidar* Zivko, pr. sp.
ura Radojko, Martin Vinkovi*, Matija Draga, Mihal Vladui*, Pista
Starinovic, Toma Lui, Matija Bilui**, Iva Andrijevi, Ivan Ferenac, Vuki
Andrijevi, Marko Zmakani, Pejak Dragacevi, Ivan Ferenc, ura Petra,
AUAbdullah 22, Hasan Ahmed 12, Murad H 12, Dafer Inehan 12, Durak jjil2
kua: 19
krana 14
muslimana 5
Prihod od desetine i pristojbi: 5000
kapija
14
560

penica
75
2100

sijeno

tekstilno
bilje i
povre
200

svinje,
121
bad i
boina
daa
200

globe,
poljaina,
svadbarina
50

ostalo ito
45 900

mahunarke

drva i
bostan
132
voe i
tapija
100

konice

zemljarina

350
vodenica,
pola god.
1
16

80
ovarina,
torovina
150

50

485

Drugi dio

Mezra
DAROVCI, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 100
Mezra
PAKARCI SELITA, blizu sela aglin, pr. Kutjevu Bekir
Jusuf 22, Korkud Jusuf 22 Prihod od desetine i pristojbi:
600
Selo Kuniinci, pr. sp.
Ferenc Ivko, Bla Perhi*
kue: 2
Prihod od desetine i pristojbi: 2000
Selo Tominovci*, pr. sp.
Murad Uvejs 22, Bali Mehmed 22, Behram Timur 22, Sefer Berak 22
kua: 4
Prihod od desetine i pristojbi: 6050
zemljarina

penica

ostalo ito

drva i

88
tekstilno

70
1960
mahunarke

50
1000
voe i

bostan
28
vodenice

tapija

kom.
5
80

bilje i
povre
320

150

200

konice

sijeno

350
271
globe, poljaina,
svadbarina
327

Selo Tulinovci s mezrom SVILKOVCI*, pr. sp.


Milak Iva, Vojin Vlajko, Vojko Ivan, Dragosav Radoja, Jovan Crnovi
Prihod u gotovu: 1120
kua
5x200
1000

tapija
15

svadbarina
32

globe, poljaina,
bavarina
73

Selo Leskovci, pr. Kutjevu


Vuksan Dragoja na batini: Mustafa, Vukdrag Vuk na batini: Ali, Radko
Nikola, Kurd Abdullah
kua: 4
486

Graa
zemlja
CERJE pos. sp. raja
Prihod od desetine(!) i pristojbi: 900
Selo ebokovci*, pr. sp.
Mihajlo Vujiin, Radosav Petrovi, Matija Paval, Iva Vukosav
kua: 4
Prihod od desetine i pristojbi: 1250
kapija
4
160

penica
15 420

ostalo ito
10 200

drva i
bostan
28

tekstilno
bilje i
povre
49

mahunarke
35

voe i
tapija
35

svinje,
badi
boina
daa
68

konice

sijeno
25

80
globe, poljaina,
svadbarina, bavarina
150

vodenica
zaputena
1

Ciftluk
Jakub i Ali. Tri izgona poznata kao [posjed] Horvat Kate 22 Prihod
od desetine i pristojbi: 850
Batina
Paval Vladii. Blizu sp. sela ebokovci, pr. sp.
Prihod od desetine i pristojbi: 250
Selo Punievci, pr. sp.
Radi urin, Milko urin
kua: 2
Prihod od desetine i pristojbi: 509
Selo Obaevci s mezrom SA TNICA, pr. sp.
Gazanfer Bali 22, Memi Kurd 22, Piri Hasan 22, Hasan-aga 22, Timur ehaja
22, Dragi Radin*
kua: 6
muslimana 5
krana 1
487

Drugi dio

Prihod od desetine i pristojbi: 1600


kapija
1
40

zemljarina
110

penica
15
420

tekstilno
bilje i
povre mahunarke
55

sijeno
35

ostalo ito
14
280

drva i
bostan
42

voe i
tapija
69

baduhava,
poljaina,
svadbarina
212

konice
90
vodenica
zaputena
1

49

Selo Velika [i] Mala Mitrovica sa zemljom BOGDANOVCI, pr. Kutjevu


iftluk: Osman, Aliah i Hurrem bn Veli 22: vinograd d. 3 x 5
Jusuf Mehmed 22, Memi Uvejs 22, Beir i Sefer vn Ali 22, Ibrahim Hasan
22, Hasan Husein 22
kua: 6
#reeni obrauju zemlju koju mogu, a za ostalu zemlju svaki koji^ daje
desetinu
Prihod od desetine i pristojbi: 3250
penica
45
1260

zemljarina
110
tekstilno
bilje i
povre
141

mahunarke

ostalo ito
40 800
voe i
tapija
113

drva i
bostan
49

konice

295
vodenice, pola godine
2
32

sijeno
280
ovarina s
torovinom
35

baduhava, poljaina,
10
svadbarina
130

Selo Tomaevo s mezrom MARA* VRH, pr. sp.


Toma Stepan, Paval Petar, Vladko Mihal, Luka Hrelji, Vuk Mihajlo, Paval
Milkovi, Jovan Nikola, Bartol Radul, Luka Toma, Petar Iva, Martin Levak,
Mihajlo Miletin**, Dejan Ivko, Stefan , Mihal ura, Turhan Timur 12
kua: 16
musliman 1
krana 15
iftluk: Ibrahim i Ahmed vn Kaj a 22
488

Grada

Prihod od desetine i pristojbi: 3280


kapija
15 200

zemljarina
12
sijeno
vino
150
30
150

tekstilno
bilje i
povre
200
svinje,
bad i
boina
daa
100

penica
40
1120

ostalo ito
10
200

drva i
bostan
112

mahunarke

voe i
tapija
110

vodenice,
pola
godine
2 32

konice
206
ovarina,
torovina
150

globe, poljaina,
svadbarina,
50
bavarina
100

Mezra
GORANCI, pr. Kutjevu, zemlje opataporkulaba
iftluk: Kejvan, Ibrahim, Ishak*, Hasan, drugi Hasan i Ali. Na zemlji sp.
opata 22
Prihod od desetine i pristojbi: 500
Mostovi ume i derbenta izmeu sela Tulinovac, Trbunjak, Caglin, Kuniinci i
Cenkova, pr. nahiji Kutjevo
Stoga to je raja sp. sela uz osloboenje od avariza, nuzula, erahorluka,
danka u krvi, drvodjeljstva, slube tvravama i palankama, mitropolitova novia i
drugih obiajnih tereta upisana u starom defteru da kao popravljai i uvari na
deset mjesta javnoga puta kroz goru brine o mostovima, kri umu na putevima i
uva derbent, na uobiajeni je nain opet upisana u novi carski defter.
NAHIJA ORLJAVSKA u sandaku Poega
Selo Trgovite s mezrom SKRIVNIK*, trgom i sajmovima, pr. sp.
Redeb-hoda hatib, Koda Ali-aga, Hurrem mujezin, Kurd mujezin, Mehmed odabaa, Nasuh Timur, Hizir Hasan 22, Durak Musa 22, Nasuh Ismail,
Husein Iljas*, Memi Husein 22, Hizir Husein 22, Bajazid Ali 22, Sehsuvar Dur Ali
22, Piri Bajazid 22, Dafer Abdullah 22, Kurd Isa 22, Veli Durak* 22, Jusuf
Mehmed 22, Jusuf Ali 22, Aliah odabaa 22, Mezid Mehmed 22, Pervane Ishak*
22, Kurd Abdullah 22
kua: 29
489

Drugi dio

Prihod od desetine i pristojbi: 5000


zemljarina
462
tekstilno
bilje i
povre
280

penica
65
1820

ostalo ito
40 800

drva i
bostan
147

konice

sijeno

mahunarke
25

voe i
tapija
150

vodenice,
pola
godine
1
16

450

kesten

150
ovarina,
torovina
340

globe, poljaina,
svadbarina
110

250

Mezra
PODSTRANJA* blizu sp. sela Trgovite, pos. sp. stanovnici, pr. sp.
vodenica, kamen 1
Prihod od desetine i pristojbi: 1000
Selo Crljenci, pr. sp.
Mustafa Hasan, Husein Jusuf 22, Veli Mustafa 22 Prihod
od desetine i pristojbi: 1208
Mezra
JAKUSEVCI blizu sp. sela Crljenci, pr. sp.
Mustafa Hasan 22
Prihod od desetine i pristojbi: 649
Selo Dolac s mezrom KUJNIK*, pr. sp.
Piri Jusuf 22 na iftluku: E, Iskender//me: 12, Mustafa Jusuf 22, Gazanfer
Hasan 22, Ali Husein 22, Oru Timurhan, Murad Ferhad 22, Ali AbduUah 22,
Murad AbduUah 12, Paajigit buljukbaa 22, Kurd Timurhan 22, Piri Ali 22
stanovnik sela Trgovite
kua: 12
490

Graa

Prihod od desetine i pristojbi: 3538


zemljarina
222

penica
50
1400

ostalo ito
25 500

tekstilno
bilje i
mahunarke
p