Sie sind auf Seite 1von 6

Page 1

Vervaco 35360

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

10

(3)

(2)
20

30

40

50

60

70

80

TTTTTTT
TTTTTTTTT

TTTTTT

TTTT

TTTTTTT
gggg
TTTTTTTT
gggggg
TTTTTTTTT
ggggT
TTTTTTTT
gggT
TTTTTTg
ggTT
TTTTgg
ggT
TTgTgggg
gggTT Tggkgggg
ggggTTTggKkgkkkgg
gggTTggKkgkkggggg
ggTgggKkkkkggg
ggTgggTWKkkkkgkkggg
gTggWggTWKKkkgkkg
gKWTWWKKkkkkgggg
ggKWTWWWKKKkkkkkg
ggKWTWKWWKkkkkggg
KggKWTWKWWKkkkgg
KgKWTWWKWWKkggggggg
KgKWTWWKWKkkkkkkkkk
gKWTWgWKkKkkgggggggg
gWTWTWWKkKkkkkkkgg
gWTWTWKKkKkggggggg
gWTWTWTKKkKggggg
gWTWTWTTKkKgggggggggg
gWWgTWTWWKKkggkgggggggggg
gWWTWTWWKKkkkgggggg
gWKTWWWKKkkggkkgg
KWWWWKkkggkkggg
KWgWTWWKkkgkkggkgg
WWKWgWTWWWKkgkkkgggkgg
WWWWKWWTTWWWKKkkkKkkkkkgkk
WWWKKWTWWWWWWWKKKKkgkkggkkg
WWWKKWTWWWWWWKKKKKkggkggkkgg
WWKKKKTTWWWWWWWKKKKkkkkggkkkg
WKKKKWWWWWWWWWWWWKKkkKkkkKKkggggg
TWKKKKWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKKkgkggKK
TWWKKWKWWWWWkkkkkWWWWWKKKkkgggKKKW
TWKKWWWWWWkkKKKKKWWWKKWKkggggKKKWW
TkKKWWWWkkKKKKWWWWKKWWWkKKKKKKWWWW
T gkKWWWkKKKKWWKKKKKWWWkkKKWWWWWW
T gkKWWkKKKKWKKKkkkWWWkkKKKWWWWW
TT gkKWKKKWWWKKKkkWWWkkkKKKWWWWWg
TTT gkKWWWWWWKKKkWWWkkkKKKKWWWWWWgg
TTT gkKWWWWWWKKWWWKKKKKWWWWWWWWWg
TT ggkKWWKKKWWWKKKKWWWWWWWWWKWWg
TTTT
gkkKWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKWWWg
TTTTT
ggkKKWWWKKKKKKWWWWWKKKKWWKW
TTTTT
gkkKKKKKKKWWWWWWKKWWWWKKWWg
TTTTTT
gkkkkWWWWWWWKKWWWWWWWKKKKg
TTTTTTT
ggkWWWWWkkKKWWWWWWWWWKkkK
TTTTTT
ggggkkkKKWWWWWWWWWWWKkKKg
TTTTTT
kgggkkKKKWWWWWWWWKKKKKkkkKg
TTTT>TT
gkKKWWWWWWWWWKKkkkkkgggkg
TTTT>TTTT
gkKWWWWWWWKKKkkgkkggkgggkg
TT>>TTTTT
gkKWWKKKKkkggggggggggggkg
TTT>>TTTT
gkKKKkkkkkkkkggggggggkg
TTTT>>TTTT
ggkKKKKkkkggggggggggkg
TTTT>TTTTT
ggkKkkKkkkkgggggggkg
TTTT>>TTTTT
gkkKkgkggggggggggkk
TTTTT>>TTTT
gkkggggggggggg
TTTTT>>>TTTT
gkggggggg
TTT>>T>TTTT
gggggg
TTTTT>>TTTT
gggg
TTTTT>>>TTTT
gggg
TTT>>>>TTTT
ggg
TTT>T>>>TTTT
Tggg
TTTTT>>>>TTT
TTggg
TTT>T>>>TTTT
TTggg
TTTT>>>>TTTT
TTTTggg
TTTT>>>>TTTTT
TTTTgggg
TTTT>>>>T>TTT
TTTTTgggg
TTT>T>>>>TTTT
TTTTTgggg
TTTT>>>>>TTT
TTTTTgggg
TTTT>>>>>TTTTT
TTTTgggkg
TTT>>>>>T>TTT
TTTTTgggkgg
TTTT>>>>>TTTT
TTTTTggggkKg
TTTT>>>>TTTT
TTTTgggkKg
TTT>>>>>>TTT TTTgggkkKKg
TTTT>>>>>TTTT TTgggkkKKg
TTT>>>>>TTTTTTgggkkKKg
TTT>T>>>TTTTTgggkkKKg
TTT>>>>>TTTTTggggkKKgg
TTT>>>>>>TTTgggkKKKg
TTTT>>>>TTTTgggggkkKKKg
TTT>T>>>TTTTKKggggkkKKKg
TTT>>>TTTTkKKgggggkkKgg
TTT>>>TTTTTgkKgggggggkkKgT
TTT>>TTTTTggkKgggggggggggkggT
TTT>TTTTTggkKgggggggggggggkgT
TTT>>TTTgggkKggkggggggggggggT
TTTT>TTTTggkKgkgkggkggggggT
TTTTTTTTgggkKgkkkkkkgggggTT
TTTTTTTggkgKKkkkgggggTT
TTTTTTTggkgKKKkkkggggTTT
TTTTTTggggkgTKKkkkkgggTTT
TTTTTTggkgTKKkkgkgggTTTT
TTTTgkgTKKKkkkgTTT
TTTTTgkgTTKKKkgggTTTT
TTTkgTTKKkgggTTTT

(4)

Page 2

Vervaco 35360
100

110

120

130

140

150

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

90

TT
TTT
TTTT

TTTTTT
TTTTT
ggTTTTTTTT
gggTTTTTTTg
TTTTTTTgkkg
gggTTTTTTTTgkkg
TTTTTTTggggk
ggggTTTTggk
kkggggkkkk
ggTTTTgggggggkkk
ggTTTTTgkkgggkK
ggggggTTggkkKKkkKKKKTTTT
kkkgTgkKKTTTgTTT
gggggKgT
gggKKgggg
gggggkkkKKgkkkkggkgTT
ggkkggggKKKgTT
ggggggggggkkkkkggggggTT
ggggggggggggkKKKKkkKggggKT
ggkkkkggkKKKggggKK
gkkkKKggkggggggKKgggg
ggggggWWWKgggggKgggggggggKKKKKg
kgggggggWKgggggKKKKKggggggggggKKKKgggkKkkkg
ggggWWkkkgggggKKKKKKKKgKKKgggggkKWKKKkg
ggWWKKKkkkkkgggggWWWWKKggggggkKWKKkkkkg
ggggWWWWWKKKKKkkkkggggWKggggkkkkKWKKKKkTT
ggggggkgggggWWKKKKKKKkkgWKKkkkkKKKKWWkkkkTTTTTT
gggggggkkkkkKgggWKKKKKKKKKWWWKKKKKKKWWKkkgTT>TTTT
gggKkkkkkKKKKKWKKggWWKKKWWgggggWWKKKWWWWWKKkggTT>>TTT
gKKWKKKKKKWWWWWWWKgggWWWKKKggggggKWWWWWKKWKKkgggTT>>TTTT
KKWWWKWWWWWWWWWWKKKgWWKKKKKKKKggKKWWWKKKKKWWKkggT>>>>TTT
KWWWWWKKKKWWWWKKKWWWKKKKKKggggKKKWWKKKkKkKWWKKkgTT>>>>>TTT
WWWKKKKKKKWWWWWWWWKgggggKKKWWWKkkkkkkkKWWKKkggTTT>>>>>>TTT
WWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKWWWWKKkWkkggkgkWKWKkggTTT>T>>TTT
gggWWWWWWWWWWKKKWKKWWWWWKKkkWkggkgkKWWKkggTTTTT>TTT
ggggggWWWWWKKKKKWWWWWWKKKKkkkWkggkkgWWKkggTTTTTTT
ggKKgKWWKKkkkWWWWWWKKkkkkkWWKkggKWKkggTTTT
ggKgKWWWWWWWWWKKKkkkkWWWKKkggKKgKKkggTT
ggKKWWKKKkkkkWWWWWWWWKKkkggKWgKkgggTT
ggKWWWWWWWWWWkkkkKKKkkkggWWKkggg
ggggKKKkkWWWkkkkkKKKKKKkggWKWkggg
gKKKgKKWWWWKKKkkKKKWWkkkkkgKWKkgg
gKWKgKWWWWWKkkKKkKWWkKKkkggKWKkgg
KWWgKWWWWKKKkkkKKkKKKkkgggTTTKWKkgg
KWgKWWWWWKKkgggkkgkkkkgggTTTTTKWKKkg
KWgKWWWWKkkKkggggggggggggTTT>TWKkkgg
KggKWWKkkgggggggTTT>>TWWKkkgg
ggKWKkkgggTTT>>TWKKkgg
ggKKkkkggTT>>>TWKkgg
ggkkgggggggggT>>>TWWKkgg
ggkgggkggggT>>TWKkgkgg
kgggggggggggKT>TWWKkKgg
gkkggggggggggggKTTWWKkKgg
ggkkggggggggTggggKgWWKkKkk
ggggggggTTTgggKgWKKKKkgk
gggggTTTKggggKgWKKWKkgkg
ggggTTTKKggKgWKWWKkKkg
ggTT>TKWKKKgKKWWKKKgg
gTT>>TKWWKWWgWWWWKKkkg
TT>>TgKWWKWgKKKKKkkgg
TT>>TgKKKWgkkkkkgg
TT>>>Tgkgggg
TT>>Tkgg
TT>>>Tkgg
TT>>>Tkg
TT>>Tkgg
TT>Tkgg
T>TTkg
TTTgg
TTggT
ggT
ggTT
TggggTTT
gTTggggggTT
gTTgggggTT
ggTTggTT
KgTTTTgT
KKggKKTTTgT
KKggKKKKKggg
KgggggKKgg
KgTkgg
TTkg
TTTkg
TTTTkg
TTTkgg
TTTTkkgT
TTTTggT
TTTTTgT
TTTTT
TTT
TT
TTTg
TTgg

(4)

160

Page 3

Vervaco 35360

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

10

(4)
20

30

40

50

60

70

80

TTTTgkgTKKKkkkgTTT
TTTTTgkgTTKKKkgggTTTT
TTTkgTTKKkgggTTTT
TTkgTTKkggTTT
TkgTTkggTTggg
TkgTTTggTT
TgkgTTTTgTT
TgkgTTTTTTTT
TgkgTTTT>TTTTT
TgkkKT>T>>TTTTTg
TggkK>TT>TTTT>
TgkK>>T>TTTTTT>
TgkKW>T>>TgT>TTT>
TggkKW>T>>TgT>>TT>
ggkKWW>>T>TgTT>>>
gggkkKW>T>TgTT>>
gggkKW>>TT>>
gggkKW>TTTTT
ggkKWTTTTT
gggkKWTTTTTT
ggggKWTTTTTT>T
ggggggKWTTTT>>
ggggggkKWTTT>
gggggggkKWTT>
ggggggkKTT
ggggggggkKT
gggggggggggkKg
gggggggggggkKg
gggggggggggkKg
kggggggggggggggkKg
gkggggggggggggggggkKgg
gkgggggggggggggggkKgggT
gKkkggggggggggggggggkKggT
gKkkgggggggggggggkKgggTT
gKkgkggggggggggggggkKggT
ggKkkkggggggggggggkggggT
gWKKkkgkggggggggggggggggT
gWKKkkgkgggggggggggggggT
gggWKKkkkkggkggggggggggggggggT
gggWKKKkgkggkkggggggggggggggg
ggggWKKKkKkkkkkkggggkggggggggg
gkgggWWWKWKKkKkkkkkkgkgggkgggg
gkkgggWWWWWKKkKKKKggkggggkggggg
gkggggWWWWKKWWgggKkkggggkggggg
gkkgggggWWWgggKKkkggggkkggggg
gkggggggggKWKkgggggkkgggggg
gkgggggggggKWKkggggggkkggggggg
gkkgggggggggggggKKWWkgggkggKkkgggggg
gkggggggggggggggKWWKkgggkggKkkgggggggg
gkkgggggggggkggggKWWKkgggkggKKkkgggggggg
gkkggggggggkgggKKWWkggkkkggKKkgggggkgggg
gkkkgggkgggkkgggkKWWkgggkKkggKKkgggggkggggg
ggKkkgggkkgggkkkgggkKWWKgggkKkggKKkkggggkggggggg
ggKkkggkkkgggkkgggkKWkgggkKKkgKWKkgggkkggggggg
gKKkkgkkkkgggkkggkKWkggggkgkKkgKWKkgggkkgggggggg
gKKkgkkKkgggkkgggkKWkggggkgkKkkKWWkggggkggggggggg
gKKkggkKKkgggkkggkKWkggggkgkKKkKWWkgggKkgggggggggg
gKKkggkKKkgggkkggkKWkggggkggkKKKWWkkgggKkgggggggggg
gKKkgkkKKkggkkggkKWkgggkkggkKKKWWkkgggWKkggggkgggg
gKKkkgkKKkggkkggkKWkgggkkggkKKKWWkkgggWKkkggggkkggg
gKKkkkKKKkggkgkKKWkgggkkgggkKKWWkkggWKkkggggkkgggg
gKKkkKWKKkggkgkKKWkgggkkgggkKKWWKkgggWKkkgggkkkgggg
gKKKkKWKKkggkgkKKWkgggkkgggkKKWWKkkggWKKkkgkkKkkgggg
gKKKkKWWKkggkgkKWWKkggkkgggkKKKWWKkggKWKKKkKKKKkkggg
gKKkKWWWKkgkgkKWWKkggkkgggkKKKWWKkggKWKKKKWKKKKkkkg
gKKKWKWWKkgkkKKWWKKkgkkgggkKKWWWKkgggKWKKKKWWKKKKkgk
gKKWWKWWKKkgkKWWWKKkkkkgggkKKKWWKkkggKWWKKKKWWWKKKkk
gKWWKWWWKkgkKWWWKKkkkkggggkKWWWKkgggKWWWKKKKWWWKKKK
gKKWKWWWKkgkKWWKWKkkkkgggkKWWWWkkgggWWWWKKKKWWWWKK
gKKWWWWWKkgkKWWWKKKkkggggkKKWWWkkgggKWWWWKKkkKKKKk
gKWWWWWKkgkKWWKKKKkkggggkKKWWWKkgggKWWWKKKKkkkkkk
gKWWWWWKkgkKWWWKKKkkkggkKKWWWKKkggKWWKKKKKkkkggg
gKKWWWWKkggKWWWKKKkkkggkKKWWWKKgggKWWKWKKKKkkkg
gKKWWWKkggkKWWWKKkkkggggkKKWWWKkggKWWWKWWKKkggg
gKKWWWKKkgkKWWWKKkkkggggkKKWWWKkggKWWWKWKWKkggg
gKWWWWKkgkKKWWKKkkggggkKKWWWKkgggKWWKWWKkkggg
gKWWWWKKkkKWWWKKKkggggkKWWWKKkggKWWWWKkgkgg
gKKWWWKKkkKKWKWKKkggggkKKWKWKkggKWWWKKkkggg
gKWWWKKKkKKWWWKKkggggkKKWWKKkggKWWWKkkggg
gKWWWKKKkKKWWWKKkgggggkKWWKKkgggKWWWKKkggg
gKWWWKKkkKWWWWKkkggggkKWWWKkgggKWWWKkkggg
gKWWWKKkkKWWWKKkkggggkKKWWKKkggKWWWKkgggg
gKWWWWKKkKWWKWKKkgggggkKWWKKkgggKWWKKkggg
gKKWWWKKkKKWWWWKKgggggkKWWWKkggggKKWKKkkgg
gKKWWKKkKKWWKWKKgggggkKKWWWkkgggKWWKkgg
gKKWWWKKgKWWKWKKKggggkKKWWWKkggggKWkkg
gKKWWWKKgKKWWKKgKggggkKKWWWKkggKKkggg
gKWKKKKgKKWWKKgKgggkKKKWWKkggggKkggg
gKKKWKKggKWKKgKKgggkKKKWWKkggggkggg
ggKKKKgggggKgggKgkkKKWKkggggggg
ggKgKKgggggggggkKWKkkgggg
ggggKgggggkKWKkkkggg
gggKgggkKKKkggg
gg gkKKKggg

KKKg


ggKg


gg

Page 4

Vervaco 35360

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

90

100

110

120

TT
TTTg
TTgg
Tgg
gggggg
gggg
gg
ggg
Tggg
Tgggggg
T>gTgggg
T>gTgggg
T>TgTgggg
TT>>gTgggggg
>>>>gTggggg
T>>>>ggTTgggg
T>>>>gTTgggg
TTT>>gTTggg
TTT>>gTTTggg
TTT>>gTTTgg
T>TTT>>gTgg
T>>TTT>>Tggg
TT>>TT>>TTggg
T>>>TT>>TTTggT
T>>>T>>TTgg
T>>>>>>TTg
T>>>>>>TT
TT>>T>>T
TT>>T>T
TT>>TTT
TT>TTTTT
T>>TTT
T>>TTT
T>>TT
>TT
>T
>TTT
>>TgTTT
>TgTTT
>TgTTT
>TgTTT
T>TgTTTT
TT>TgTTTT
TTT>TTT
TTTTTT
TTTTTTT
TTTTTTT
TT

gg
gggggg
gggggggggggg
gggggggggggggggg
ggggggggggggkgggggggggk
ggggggggggggggkkkggggkggggggk
gggggggggggggkkkkgggggkgggggggggk
ggkggggggggggkkkKkkgggkkggggggggkk
ggkkgkggggkggkkKKKkgggkkgggggkggkk
gggkkkggkgkgkkkKKKKkgggkkkgggggkkkk
gggkKKkkKkkkkkKKKKKkggggggkkgggggkkKk
kkgkkKKKKKKKKKKKKKkkkggggkkkkggkgkkKk
kgkgkkKKKKKKKKKkKKkgkggggggkkkkkgkkKkg
KkkkkKKKKKKKKKKkKKkggkggggggkKkkkkKKkg
KKKKKKKKKkKKKKkgkKkggkggggkggkKKKKKKkg
WKKKkkkkKkkKKKkgkkggkgggggkkggkkKKKkkgg
KKkkkgkkkkkkKKkgkkgggggggkkkgggkkKKkgg
kkkgggggkggkkkkggkggggkggkkgkgggkKkkg
ggggggggggggkkkgkgggkkggkkkgggkgkkgg
kkgggKggggggggkgggggkkgkkkgkgggkkgg
gggggKKgkgggggggkkgggkkkgkggggg
ggggKKkkggggggkkkgggkkkgggg
gggggKkkgggggggkkkgggkkkgggg
ggggKKkggggkkkgggggkkgkg
gggKKkgggkkkkkgggkkkgg
ggggKkggkkkgkggggkkgg
ggggKkgggkkkgggkkgg
ggggKkgggkkkgggkgg
gggggkggkggggkgg
ggggggkggkkggggggg
kggggkggkgggggg
ggggggkgggggg
ggggggggg
gggggggg
gggggg
gggg
gggg
gggg
ggggg
ggg

gg

g


g

130

140

150

160

Page 5

Vervaco 35360

Pattern Name:
Copyright:
Fabric:
Size:

Vervaco 35360
vodomilka
Aida 14, White
140w X 205h Stitches
14 Count,
25.40w X 37.19h cm

Floss Used for Full Stitches:


Symbol Strands Type Number
k
2
DMC 3021
K
2
DMC 3031

2
DMC 3032
T
2
DMC 3033
W
2
DMC 3371
g
2
DMC 3781

2
DMC 3782

2
DMC 3790
>
2
DMC Ecru

Color
Brown
Mocha
Mocha
Mocha
Black
Mocha
Mocha
Beige
Ecru

Gray-VY DK
Brown-VY DK
Brown-MD
Brown-VY LT
Brown
Brown-DK
Brown-LT
Gray-UL DK

Page 6

Vervaco 35360

Usage Summary
:
:

Type
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC

Number
3021
3031
3032
3033
3371
3781
3782
3790
Ecru

6
795.0 cm

Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
1310
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1410
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
4500
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
1177
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1046
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
2832
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
3239
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
3693
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
303
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000

Verwandte Interessen