Sie sind auf Seite 1von 8

Page 1

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

10

20

(2)
30

40

50

60

70

80

yyyyyvvyyyyyyyyyvyyyyyyyyyyyyvvy
yyvvvvvyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyvv
yyyyyvvvyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyvvv
yyyyyyvvvyyyyyyyyyvyyyyyyyyyyyyyyyyyyvvv
yyyvyyyyyyyyyvyyyyyyyyyyyyvvv
yyyvvyyyyyy|yyyyvyyyyyyyyyyyyyyvv
yyyyyyvyyyyyyy|yyyvyyyyyyyyyyvvvvvv
yyyyyyyyyyyvvyyyyyyyyyyyyyyvvvvvvvv
yyyyyyyyyvvyyyyyy|yyyyyyvvvvvvvvvv
yyyyyyyyyyyyyyyyyvvyyvLvvvvvvvvvvvv
yyyyyyvvvyyyyyyyvvvvvvyvvvLvvvvvvvvv
yyyyyyvvyyvvvvyyyyvvvvvvLvvvvvLLLLLvvvvvv
yyyyyyyyvvyyyyvvvvvvvvvvvvvvvvvLLLLvvvvvvvvvv
yyyyyyyyyyyyyyyyyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvLLvLvvvvvvvvvv
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyvvvvvvvvvvLvvvvvvvvvvvvvvLvvvvvvvZZTT
|yyyyyyyyyyyyyyvvvvvvvvvvvLvvvvvvvvvvLvLLvvvvvvvTZZZT
yyyyyyyyyyyyyyyyyyvvLvvvvvvvvvvvvvvLLLLLvvvvvTTZUT
|yyyyyyyyyyvyyyyyyyyyvvvvvvvvvvvvvvvLvLvvvvLLLLLLLvvvZZZZTTYZ
yyyyyyyyyyyyyyvvvvvvvvvvvvvvvLvvLvvvLLvfUUUZTYT
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyvvvvvvvvvvvLvvvyfffZZYYT
yyyyyyvyyyyyyyvvvLvvvvvv|fffUffffTTTYT
yyyyyyyvvvyvvvvvvvfff_ZZY//fZYYTT
yyyyyyyyvvyyyyyvvLvyyvvvv|fff_TTYUf/fZYZ__
|yyyyyyyvvvyyyyyvvvvvvvvvvvvv|///ff_fUZTTYUfffYYY_f
yyyyyyyyyyyvvvyyyvvvvvvvvvvvv/ffgXXUZTTTYfffYYY__
yyyyyyyyyyyyvvvvyvvvvvvvvvvvvvvkfffffffZUUUZTTYyYYYf
yvyyyyyyyyyyyyyvyvvvvvvvvyvv~kkWf/XfZUZTTTZTTT_f_ZY/
yyyyyyyyyyyyyyyyvvvvvvvvkWfffXUfUZTYYYYUffZZ/
|yyyyyyyyyyyvvvvyvvKkW?fffZUUfUYYYZfUZTff
||yyyyyyyyyyvvy|vv|~~~Wg//fffZZUUfXffYYYf__TUff
yyyyyvvvvvykKKk~kkkKK///ffZZTTTUUfZYYTf___ff_
|yyvvvvvvvvy|~kW???g?????W~~?g?g?////XUZZUUUTTYY_f_ff_~
|||yyyyvyvvvvvLvvLvKgggg/ggg?g??WWkk??g///g/////FUTUUZZYY_fff__
|yyyyyyyyyvvvvvvvvy?ggg/ggg?gg?kkKkk??g////g////XXFUZUUUYY_f_
||yyyyyyyyyyvLvvvvvWgg/gggg????WWKKkKWW?g/////ffXXXXFFUTUT_f_L
~||yyyyyyyyvv|k??//gg?????g????WW?g/////fffffgXXUZTTYUf_
~|||||yyyyyyyyy|KgWgg/?WkW?ggggggg?g/g/////ffff//XXXUZTTTYU_f
~||||||||yyyyyy?gg??WWkk?ggggggggggg/////ffffffffXXXUUZTTYYUfff
||||||||yyyyyykgg/gWWkk?ggggg?g?????////ggffUZXfff/XXUFUTTTYTf/_f
||yyyKW?g//gWWKkggg?g????????g//////gZZUZUUZfXXfFFFZTTYT__f
|||||||||y|||W??g/gg?W~K?gg???ggg??g?gggg/////UTTUUUUUffXXfUXZTU_fyv
|||||||||?g?ggggg?Wggg?/ggggg?gg?gg//////UZTTTZUU___fffXfT|fyvvvL
|||||||||~Wg?gggg/g?KWgggg/////gg/gggg/gg////fZZTZUUfff__f_f~||yvvL
~|||||y~~k?g?gg/g/g??kgg///////////gg/gg/gg/gfUUUUUUf//fyvyyvL
||||||~k?gg?g/g//g??WKg//////////////////ggggfffUUUUUf/////_yyyvyv>
||||KW?gggg//g//gggW?g//////////////////////ffUUUUUUf/////__yyLL
~||||~W??g//gg//g///gg???///////////////////////gfUTTZUZTTUg////_______yvv
~~~~~~|~~k?ggg/gg////////gg?g////////////////////////ffZTTTZUUZZU////__yyyyv
KK~W?//gggg//////g/ggggg/////gggg///////////////fTTTZZZUUZ////f~|yyyyy
KKKkWg////g////gggg//gggg///ggggggggg/////////////gXUTTZTZUUZZffWW~~||yyyy
~Kkk?g//g//g//////////gggg/gggggg//ggggg//////////ff/XUTZZUTTfff/ffK?WkKK~||yy
~~kk?//ggggg//////////gggg//////////////ggg/////gfff/XXFUTTTZTTT___f?Wg?kkK~||
~~W?//gggg/////////////gg/////////////////gg////ffffXXXXXZZTTU___Wkk~||||
~K?//g////g/////////gggg///////////////////gg///fff/XXXFFFUTTXfffKkKK~~|||
~K?//////ggg/////////ggg//////////////////////ggffffXXXFFFZTTYU//fWKWKK~~~|||||
Wg//////gg/////////gg///////////////////////////ff/XFXFFUUTTTTYTg?WkkkWkKK~~||
k?/////gg//////////gg//////////////////////////////XFXFFXZTTTYTW?kkWWkKkKK~~|||
W/////g///////////gg//////////////////gg//g////////XFXXFUUUTTTYTkW?KkWWWkKKK~~~~~
g///gg//g/////////g//////////////////gggggg/////////UXXXUUUZTTTTWKKKWkKkKKK~~~|
///////g///////////////////////////////////gg///////ffXXXUUZTTTTUKKkKKkKkkkk~~~~~|
//////gg//////g///////////////////////////ggg///////f//XUUUUUTUfUkKWkWWK~~~|
//////g///////g///////////////////////////////gggg////ffXUUUUfXXUX~~kKkWKK~~~~
/gg///g/////////g/////////////gg/////////////////gg////fXfUfff_XkkWKKkKK~~|
gg/////////gg////////////////gg////////////////////g/ggg/XXXXf__~KW?kKWKk~~
//////gg//g///////////////ggg/////////////////gg/////gg/////fff___~~KWWkKWWKKK~
/////gg/g////////////////gg//////////////gffgfgg///////gg///f___KKkWkWkWKKK~~|
///gg///////////////////g////////////////ffffffggg//////ffffff_ffKkkKKkkKK~|
//gg//////////////////////////////////g/gfff_fg/g/g///ffZZUUfKKKKkKKK~~||
//g///////////////////g//////g///////////g/ffffff/gg///ffZTZYZUZKKKKKK~|
///////////////////gggg///////gg////////////ffff//////fffFFUZYZYZYYYZKKK~~~K~~||
///////////////////g/////////////////////////fff/////ffFFUUTYYYUYZUWKK~~~~~~~|
//////////////////g////////////g////////ffff/ffff////ffFFUZZUTYYUYUUkkWK~~~~|
//////////////ggggg////////////g////////fffgf/fff/XXXFFUZZZZTTUTYTWWWKkK~~~~~~
//////////ggggg////////////////g/////////fff/f//XUUUUUFFUUZZZUTUYYWWWWkK~~~~~|
////////////////////////////////////gggf/fff/XXUTUUUZZTFUUZZUUZYYYZZWkW?WkK~~
///////////////////////////////gg/g//ggffg/ffXXUTUZUFZTZUTTYZUZWW?W?Wk~||
///////////////////////////////g//g////ggffgfXUZZZZTFTTZTYYZZkWWWk?WWkK~~~||
///////////////////////////////gg/g////////ffFFUZZFZZFFZUTYYZZZW???WWWkKK~~~||
//////////////////////////////g?///////f//gfFXFUTFXFFZTFTZZWWWWW?kWkK~~||
/////////////////////////////gg?///////ff/XZXFFUTTUFFZFFTZZ??WkWWWkKKKK~~||||
////////////////////////////ggg?g//////fffXUXFFZTZFFFFUZZZZZgg?W?kkkKkKK~~~|||
////////////////////////////ggg?//g/////ffXUUUUFUTZZFTTFgg???WW?kKKKK~|~||||
////////////////////////g//ggggg/g//////ff/XUUUFUTFTTTF?Wfg?g?W??W?K~K~~K|
/////////////////////g//////gg?g/gg//////f/XUUUUUUZTTTTTFfWgg???W?WkWkk~|||
////////////////////////////gg?/ggg////////XXUUUFZZFTTTU////gggg?WWWkkK~~~~||
/////////////////////////g//ggg/gg//////////XXXXUFFZFFT///g????WkWk~~|||
///////////////////////g//ggg?gg/gg///g//////XffXUUUZTUX/gg???WWWkkkK~~|~|||
///////////g///////////////gg?gg/?g/gg///////ffUUUUUUX_/g?WWWWkkkKK||
/gg//////////////////////g/???/ggg///g/////////fffUUXXf___??WWWkkKK~~~||
//g/g///////g////////////gg?gg//gg//ggg/ffffff//ffX/Xf_?WWkkkkKKK~~~||||
////////////g////////////gg?g/g/gg//gf/ffffffff//ff____WWkkkK~~~||||
//////g///////////////g/gggg////g/g/ffffffffffff____WWWk~K~|||||
/////////////gg///////gggg?//g/g/gg//f/f__ff/XXfff____kKK~~~~||||
/////////////g/////ggg/gggg//////g/gfff_////XfFFFfFfff_____kKKKK~~~~|||||
/////////////gg///gggggggg////g/g//g///ffFUUUUZUU___KKkKKK~~~~|||
//////////////g///gggg?gg///////////g/____/fffUUUUUUUUUUT___KKKKK~~~~|||
///g/////////gg///gggggg//////////////f/f__ffUUZUZUUUUTTTT__KK~~~~|||
////gg///////gg//gggg/g//////////////Xffff_fffUUZTZTZTTZTYTY~~~~~||
/////gg//////gg/ggggggg////////////XFUUUXff_/fXfUUZTTZTTZZTYYK~~~~~~~~||
//////gg/////g//gggg?gg//////////XUUXXXXUff///XfUZTZTTTTXUYY|K~K~~~~~~~~~~|||
////////////gg/ggggg///g////////XUTFXUFUXf/ffXXfZZTTTTTXK|~~~~~~~~~~~~~|||
////////ggg/gg/gggg///g/ffg////XXZFUUUFZ//f/fXf_TZZTTTUXKKK~~~~~~~~~~~~~||
//////////gg/ggggg////gfffgf//XXUTUFUFFFU//f/U_UZZTZTUXKKk~~~~~~~~~~~~~||
g////////ggg/ggggg//////ffgff/XFTUFFXFUFX/ff//ffUUUUUUXWkk~~~~~~~~~~~||
/g///////gggggggg///////fffgfXUXUZZZFUFZTTXfff///fff/XX?WkKK~~~~~~~~||
/g///////gg/gggggg////g//fffgUUXZZUFZZFTTX/fffff//ff?WkkK~~~~~~~~~||
/g///////gg/ggg/g////g///fffXUUUFUZTZZFTTX///f_fWWkKK~~~~~~~~~~~||
/////////g/gggg///////////fffUUUUFUZFFFTTTXff//ffWWKK~~~~~~~~~~~||
/////////gg//gg////////////ffXUUUUUUFZTTTTTXfff/fffWkKK~~~~~~~~||
gg/gg///////gg//////////////fXZUUUUFTZTZTTZX/f__f?WkKK~~~~~~~~~~|
WW?/?//////ggg//////////////fXUUUUFZTZTZZfX//____fWWkK~~~~~~~~~~||
K?//g///////gg/gg/gg///////g//XUUUFZZZZZTUX//____kkK~~~~~~~~~|
W///g///////gg/g//g//////gg////XUUFUUUUU/f///___kK~~~~~~~~~~~~
W?//?////////g/gg?///////gg///////FUUU/ff/ffff__K~~~~~~~~
K///?/////////g/gg//////fgg//////////Xf/f/ffff___~~~~~~~~~~|
K///?////////g/gg//g////fg/////////ff_fffff/_~~~~~~~~|

(4)

(5)

Page 2

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

90

100

(3)
110

120

130

140

150

160

yyy|||||~~~~~~KKKKKKKKKkKKKKKKKK|W?k?~K~yyy~
yyy||||~~~~~~~KKKKKKKKKKKKKKK~~~~|~KW?W?~|y|~
yyy|||||~~~~~~~KKKK~~~~~~~~W?g/?K|yy|
yyy||||||~~~~~~~~~~~KK~~~~~~~~~~~K????K||
yyy||||||~~~~~~~~~KK~~~~~~~~~~||~~kgkWW||y||
yyy|||||||||~~~~~~~~~~~K~~~~~~~~~~~~|y~?Kk?y||||
yyy|||||||||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~y|~~k?y|||
yyyy||||||||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||yyyy|~||KW||||
yyy||||||||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|yyyyy||y~~yy|||
vyyy|||||||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~yyyyy|||yy|||||
vyyyyy|||||~~~~~~~~~~~~~~~~~~|yyyyyyyyyyyyyy|
vyyy|||||||~~~~~~~~~~~~~|yyyyyyyyyyyy|||
vvvyyyyy|||||||~~~~~~~~~~~~~~||yyyyyyyyyyyy
yyyy|||||||||~~~~~~~~~~||yyyyyyyyyyy|
ZTTTyyyy||||||||||~~~~~|||yyyyyyyyy
ZZTyyyyyyyy|||||||||||||~~~~|||yyyyyyyyyyyy
ZUTTTvyyyy|||||||||||||~~~|~yyyyyyyyyyyyyyy
TYZUTyyyyy||||||||||||||~~||||||yyyyyyyyyyyyyy
TYTUUyvyyyy|||||||||||~||||||yy|yyyyyyyyyyyy
YYTTTvyyyy||||||||~~||||||||||||yyyyyyyyyyyyyyy
TYTYTvyyyyy||||yy||||||||||||||yyyyyyyyyyyyyyy
YTT_vvyyyyy|||||yyy|||||||||||||yyyyyyyyyyyyyy
Z__fvvyvyyyy|||yyyy||||||||||||||||yyyyyyyyy
Y_f_vvvvyyy|||||yy|||||||||||yyy|||yyyy
Y__vLvvvyvyyyy|||||||yyyyyy|||||||y||||yyy|
YfvLvvyy|||||||yyy|||||||yyyy|||||yyyy|||
/__vvvyyy|||||||yyy||||||yyyyyyyyyy||||yyy|||||
/f__yvyvyy||||||yyy||||||yyyyyyyyyyy|||y||||||||
ffff_vyyyyy||||||yyy||yyyyyyyyyyy|||||||||||
fffYLLLvyyy|||||vyyyyyyyyyyyyyy|||||||||
f__LLLLLvvvvyy||yvvyyyyyyyyyyy||||||~|||
_~LLLLLLLLvvy|yyvyyyyyyyyyyyyyyyyyy||||
__LvLLvvvvLvvvyyyyvvyyyyyyyyyyyyyyvyy|||~~||
f_Lv>LLLvvvLvyyy||yyyvyyyyyyyyyyyy||||~~~~
_LvLLLLLvvLvvvvyyy|yyyyvLyyyyyyyyyyyy||||~~~~Ky
LLvvLLLvvvyyyyyvyyyyyvyyyyyyy||||~~~~~
fLvvvLvLLLvyy|yvyyyvyvyy||||||||~~~~~W~y
_ffvLvvvv>LLL>Lvyyyyyvvyvvvy||||||||~~~~ky
f|LvvLvLLL>>LLvyyyyyyvyvvvvy|||||||yyy
vLLvvvvLLL>>>Lvyyyyyyvvy||||||||yy
vLLvLvvvLL>>>>>vyyyyyyyvy||||||||yyy
vvLLLLLvLvvLL>>>>>>vvyyyyyyyvvyy|||||||||||yyyy
vvLLLLLLLvvvL>>>>>>>Lvvyyyyyyyvvvvyyy||||||||||yyyyyyy
vL>LLLLvLvvL>>>>>>>>vvyyyyyvvvyyyy|||||||yyyy
yv>L>LL>vLvv>>>>>>>>LLvvvyyyyvvvyyyyyy|||||||yyyy
L>>LL>vLLL>>>>>>>>>>vvyyyvvvyyyyy||||||yyyyy
vvvLLL>LL>>>>>>>>>>>>Lvyyvvvyyyyyyy||||||||y
yyvvvvL>>L>>>>>>>>>>>>Lvvyvvvvvvvvyyyyy|||||yyyy
yyyvvL>>>>>>>>>L>>>>LLvvyyyvvvvvvyyyyvyyyyy||||||yyy
yyyvvLL>>>>>>>>>>>>>>Lvvyyyvvvvvvvyyyyyvyy|||||||yyy
yyvvv>>>>>>>>>>>>LLvvvvvvvvvyyyyy|yyy|||||yyy
yyvv>>>>>>>>>>>>>Lvyvvvvvvvvvvvvvyyyyvyyyy|||yy
yyvvvvvL>>>>>>>>>>>vvvvvvvvvvvyyyyvvvyyyyyyyy||||||y
||yvvvvvL>>>>>>>>>vvvvvvvvvvvvvvvvyyyvvyyyyyyyy||||
|||yyvvvvvvv>>>>>>>LvvvvvLLvvvvvvLvvyyvvvyyyyyyyyy||||||||||||
|yyvvvvvvvvL>>>>>LLvvvvvvLLvvvvLvyvyyyyyy|||||||||||||
||yyvvvvLvLvvL>>>>LvvvvvLLLLvvvvvvLvyvvyyyyyyyy|||||||||||||
|yvvvvLLLLLvvv>>>LvvvvvLLLLLvvvvvvyyyyyyyyyy||||||||||
|yvLvLLLLLLLL>LvvvvLLLLLLvvvvvLLvvyyvyyyy|||||||||
||yyvvvLLL>LLLLLvvvLvvLvvLLvLvvvvvLLvyvyyyyy||||
||yvLLL>L>L>L>vvvvvvvLLvvLvvvvvvvvyyyvyyyy|||||
|yyvLLL>>>>>>L>LLvLvvLLvvLvvvvvvvvvyyyvvy|||||
||yyvvL>L>>>>>>L>LLLLLLvLvvvvvvvvvvyyvyyy|y||||||
|||yyyvvLL>>>>>>>>>>>LLLLLvvvvvvvvvvyyyyyvvyyy|||||||||
yyyvvLL>>>>>>>>>>>>>>LLLLvvvvvvvvyyyyvvvyyyy||||||||||||
|||yyvvLL>>>>>>>>>>>>>>>>LL>vvvvvvvvyyyyyyvvyyyy|yy|||y||||||||
||yyvLvL>>>>>>>>>>>>>>>>vL>Lvvvvyyyvvyyy|||yy|||||||||||
|||yyyvvLL>>>>>>>>>>>>>>>>Lv>>Lvvvvvvvyyvyy||||y|||||||||
||yyyvvLL>>>>>>>>>>>>>>>>Lv>>>>Lvvvvvvyyyyvvyyyy|||||||||||
||yvvvLL>>>>>>>>>>>>>>>>>LLLL>>>>vvvvyyyyyyyy|||||||||||
||yyyvvLL>>>>>>>>>>>>>>L>LLLLLLL>>Lvvvyyyyyyy||||||||
||yyvLLL>>>>>>>>>>>>>>>LL>vvvvLL>>>>Lyyyyyyyyyyyy|||||||||||
|yyvvvLL>>>>>>>>>>>>>>>L>>vLvL>>>>>vyyyyyyyyyyyy||||||||||
~||yyyyvvvLL>>>>>>>>>>>>>>>LvLL>>>>>L|||||||yyyyyyyyyyyy||||||
yyvvvL>>>>>>>>>>>>>>>LLvyyvL>>>>>>>y|||||yyyyyyyyyyy||
|||yyyvvLLLL>>>>>>>>>>>>>>L|||yLL>>>>>>v|||yyyyyyyyyyyyyy|||~
|||yyyyvvLLLL>>>>>>>>>>>>>Lvvv~yyv>>>>>>>>>||||yyyyyyyyyyyyyyy|~W
||||yyvvvLLL>>>>>>>>>>>>>LvL>?~|LL>>>>>>>>||yyy|yyyyKWW
|||yyyvvvLLL>>>>>>>>>>>>LL>?||vL>>>>>>>>>|||yyyv|||yyyK?WW
|||y|yyyvvvLLLL>>>>>>>>>>>>LvvLLv?~~yvL>>>>>>>>>|yyy~|yyyy|Kk??W
||yyyvvLLL>>>>>>>>>>>>>vvvLLv?W||vvL>>>>>>>>>y|||yyyyy|~~~||y|KWkWWW
|||yyyyvvvLLLLL>>>>>>>>>>LL>Lv?~|yvvL>>>>>>>>>|||yyyyyyyy|~|Kk?Wk?k
||yyyvvvLLLLL>>>>>>>>>>vyvvLy?k|||yvvL>>>>>>>>L|||yyyyy|~kWWWkKk
||yyyyvvvLLLLL>>>>>>>>>LvLv?|||vvL>>>>>>>>>|||||||~KkWWkKKKK
|yyyyyvvLLLL>>>>>>>>>>Lyvvy?kK~yvvL>>>>>>>>>||||||||||||KKWWWkK
||yyyvvvLLLL>L>>>>>>>vvyLkW~K~|yvLLL>>>>>>>>v||||||||||KKkWWWkkKKk
||yyyyvvvLvLLLL>>>>>>>LvyW|||yyvvvL>>>>>>>>>KWWWWWKKkk?
||yyyyyvvvLLLL>L>>>>LLLvK~|||yvLLLL>>>>>>>L~kkWWWkKKKW?/
|yyyvvvvLLLL>L>>>L>Ly||yyyyvvLL>>>>>>>>>y~~~~kWWkWKKk??//
||yyyyvvvLLLL>>L>LL>vyK||||yyyyyvvLL>>>>>>>>L~~~~~~~~KWWWkkWW?g//?
||yyyyvvvvLLLL>>>>LLv||y|yyyyvvLL>>>>>>>>~~~~~~~KKWWWkkkW?g//??
|||yyyyvvvvvLLv>>L>LLLLyyyyyvLLL>>>>>>>L~~~~KWkkWW??g//?W?
||||yyyyvvvvLLL>L>>LLLLvvLvvvvvvvvLL>>>>>>>~~KkWW???g/??WWW
||||yyyvvvvLLLL>LLLL>>LvvvLvvvyyyyvvvLLL>>>>>LKkKKW??ggg??WWWW
||||yyyyvvvvLvLLLL>L>>>>LLLvLvvyyyyyvvLLL>>>>L|KKKkWkkW???????WWWWW
|||||yyyyvvvLLLL>LLL>>>L>LLLLLvyyyyyyvLL>>>>L|KKKkWW?W????????WWWW
|||yyyyyvvvvvLLLL>>>>>L>L>>>LvyyyvLLL>LvKkKkWW?W?W??WW??W?W?W
|||||yyvvvvLLLLL>>>>L>>>>>vy|yyyyyvL>>Lv|kkkWW?W?W??WWW?W???W?
|||yyyyvvvvvvLLL>>>>>LL>>>Lv|||yyyyvLLLv~kkWWW?W?W?WW??W???ggg
|||||yyyyyvvvvLL>>>>LLLL>LL||yvLLvWWWW?W?W??k?W????ggg/
|||||yyyyyyvvvvL>>LLvvvvLL|||yyvLvvyKWWW?WW????WW????g//gg
|||yyyyvLLLLvvyvvvv>v||||yvvLvkWW???????WWW??gg/ggg?
||||yyyyyyyyyvvvLvyyvL>>v|||yvLv|WW??????W?????g///????
||||yyyyyyyyyyyyyyyvyy||yL>Ly|||yvLLyyvy~???W?????????/g///????
||||yyyyyyyyyyyyyyyyyyy|yL>L|||yvLv|vk???????????ggg////???/
||||yyyyyyyyyyyyyy||||||~~~|L>v||yL|y???????W??????gggg/gg//
||||yyyyyyyyyyy||||||~~~yLLvy|||vy|vW?????????????g?ggg////
||||yyyyyyy|~~~~~~~yvv|~~|v|y?????W??W?????ggggg???
|||||yyy|~~~~~~~~~~~|yy~y~|????WWW????????????W??
||||||y|~~~~~~~~~~~~~~~||Kkky~|y~??W?WWW?W????????WW??
|||||||||||||K~~~~~~~~~~~~~~~||kWWk|y|K|yykWWWWWWWW?W??????WkWW
||||||||||y|?W~~~~~~~~~~yWWk~y~||yyW?kWWWWWW??????kKkWW
|||||||||||||||gWk~~~~~~~~|yy~|~||yyykWWWkkWWW??????kkkWW
|||||||||||||||g?W~~~KKK~~~~~~||||y|KWWkkkkWWW????WkkkkW
|||||||||||||||gWW~|kkKK~~~~K~~|~y|||~KWWkkkkkWW???gkWkKkk
||||||||||||y|g??||~WWKK~|WKK~~||K|||~k?WkkkkkWWW???WkkKKK

(5)

(6)

Page 3

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

170


180

190

200

210

220

230

240

250

y~K??////////WKW//?K~~KWWgWgg/gk~~~KK~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
y|~k?//g//////W?g/g?~W?WK/??gk~~~~~|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
y|~~?/WkWg////g?WgggW~kk?k?gWgK~~~~~|v>LL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
||~?kKWWkg///?W?gggK~~K??k?W?kK~~~~|L>LLL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
||~KkKWWWg/ggW??gkK??KWKkWKK~WKv>L>LL>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
|||~~~kkKkk///g???kkWKWkkWkWKKKkkW>LL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
||||~~KKKWg//gggW~WWWkWWWKkKKK?KWkkv>L>L>>>>>>vL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
|||~~~ggg?WK|~WkWWkkKWWWk~|L>L>>L>>vvL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
|||||~~K?g?kkkWkKKK~WkWWk~|~WLL>>>LvLL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
|||||||||~KWg?Wk~~kWKKKkkk?Wk~~K~yL>>LvvLL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
||||||~k??WKKWk~~KkkW?kWKLLvvL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
||||||||~K?WKKKKKK~~~KkK?kWkWk~vL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
|||||||||~KWkKK~~KkkkkWK~~~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
|||||||||WkK~K~KKWK~~~yL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
||||||||||~k~~K~~~~KK~~~vvv>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
|||||||||~K~~~~~~~~~~~~>LvvLvLLLL>L>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
||||||||~~~~~~~~~~~~~~|LLLLLvLLLLLL>>L>L>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
y|||||||||~~~~~~~~~~~~~~|vLLLL>L>>>LLLLLLLL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
||||||~~~~~~~~~~|||vLL>L>>>>LLvLLLLL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
y|||||||~~~~~~~~||||||yvLLLL>L>>>LLLLLLL>>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
yyy||||~~~~~|||||||yvvLL>>L>>>LLLvLvLLL>L>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
yyyy|||||~~~||||yyyvLLLLL>LLL>LvLvLvL>LLL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
yy||||||||~~|yyyvvvvvLLLLLLLvLLLvvvvLLLL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
y|||y||~||yyyvvLvvvLLLvLLvvvLvvvvLLvLLL>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>
||||yy|||~||yyvvvLvvvvLLLvvvvvvvvvvvvvLLLLL>L>>LL>>>>>>>>>>>>>
|||||||~||yyvvvvLvLvvvLvvvvvvvvvvvvvvvLLLLLLLLLL>>>>>>>>>>>>
|||||||y||yyvvvvvvLvvvvvvvvvvvvvvvvvLvLLLvvvLL>LLLL>LLLL>
||||||||||~~||yyvvvvvvvvLvvvvvvvvvvvvvvvvvLLLLLLLvLLLL
||||||||||~|yyvvvvvvvvvvvvyyyyyyvvvvLvvvLvLvL
|||||||||y||~||yvvvvvvvvvyyyyyyyyyyyyyyvvvvLvvvvvvLL
||||y|~~||yyvvvvvyyy||||||yyyyvvvvvvLv
|||||||||~~~||yyvvvvyy|||||||||||yyyvvvvvL
||~|||||~~|yyvvvy||||||||yyvvvvv
|||||||||~~~~||yvvvvy|||||||||yyvvvvvv
y|||||||~~~|||yyvy|||||||~||||||yyyvv
|||||||~~~~~||yy||||||||~~||||yyvv
yyy|||||~~~~~|||yyy|||||||||~|||yyyyyv
yy|||~~~~~~~~||yyyy|||||||||||||||yyyy
yyyy||~~~~~~||yyy||||||||||||yyyy
yyy|||~~~~~~~~~|||yyyy||||||||||||||y|yyy
yyyy|||~~~~~~~~~||y|||||||||~~||yyy
yyyyy||~~~~~~K~||||||||||||||~||||yyv
yyyyyyy||~~~~|||||||||~~|||||||yy
yyyy|~~~~||||||||~~~|||||||||y
yyyy|||~~~~|||||||~||||||||||||yy
yyyyy||||||~~~~|||||||~~~~|||||||||||yy
yyy|||||||~~~~|||||||~~~~~|||||||||||||yy
yyyyy|||||||~~|||||||~~~~~~~~~~|||||||yyy
yyyy|||||~~~||||||||~~~~~~~~~~~~||||||||||yyy
yyyy|||||||~~||||||||~~~~~~~~~|||||||||yyy
yyyyy||||||~|||||||~~~~~~~|~|||||||||
yy|||||~~||||||~~~~|||||||||||
y||||||~~|||||||~~~~~~~~~|||||||||||||||
||||||~||||~~~~|||||||||||||||||
||||||||||||||||~||~|||||||||||||||||||||||
||||||||||||~~~~|||||||||||||||||||||||
|||||||~~~~|||||||||||||||||||||||
|||~~~~~~~~~~|||||||||||||||||||
||||~~~~~~~~~~~~~~|||||||||||||||||~~
|~~~~~~~~~~~~~~~~~||||||||||~~
||~~~~~~~~~~~~~~|~~||||||||~~
~~~~~~~~|yyvy|~~|||||~||~~
~~~~~~~~|yyyvvvvvLLLv~~|||||||~~
|~~~~~~~~~||yyvLvLLLL>Lv|~~|||||~~~~
||~~~~~~~~~~~~|||yyvvvLLLL>>>>>y~~||||~~~~~~~
|~~~~~~~~~~||yvvvLLL>L>>>>>~~|~|~~~~~
|||~~~~~~~~~~|yyyyvvvvLLLL>>>>>>>v~~~||~~~~~
||~~~~~~~K~||yyyyvvvvvvvvvLL>L>>>>>>~|~~~~~~
|||~~kK~||yyyvvvvvvvvvLLL>>>>>>>>>y~~~~~~~
||~~KK~~~|yyyvvvvvvvvvvLL>L>>>>>>>L|~~~yy||~~~~~~~
|kKK~~|yyvvvvvvvvvvLLLL>L>>>>>>>~~v>>>>>>>>>>>L|~~~~~
~KKK~|yyvvvvvvvvvvvLLL>>>L>>>>L>|~~~LL>L>LL>>>>>>>>>>>Ly~~~~
~~~|||yvvvvvvvvvvvLL>L>>>>>>>LLv~~yvvvLLLLLLLLLLLLLL>>>>>>v~~
~~~KKKK~~|yyvvvvvLvvvvvLLL>>>>>>>LLLL~vvvLLLLvLLvLLvLvLLLLLL>>>>>Ly~
~~~~KKkkWk~~||yvvvvvvvvvvvLLL>>>L>LLvLLvvvvLLLLvvvLvLvLLLLLLLL>L>L>>L
|~~~kW?WWK~yyyyvvvvLvvLvvLLLL>>L>LLvvvvvvvvvvLLLLvvvvvvLLLLLLLLL>L>LLL>>
|~WkK~~~~KWW?WkK~yvvvLvvLvvvvL>LLL>LLvvyvvLvvvLLLLvvvvvLLLLLLLL>>>>>LLLLL
KWWkK~~~W????WK||||yvvvLLvvvvvLLLLLLLLLyvLvvvvLLLLvvvvvLLLLL>>>>>>>>>>LLv
?WWW~~KW????kK~~||||yvvLLvvvvvLLLLLLLLv|yLLvLLLLLLLLLvvLLLLL>L>>>>>>>>>Lvv
??WK~~kg/??Wk~||yyvLLLLvvvLvLLLLvLv|vLLL>LLLLLLLL>L>vLL>L>>>>>>>>>>LLv
WWWK~~kg/?WWk~~~~~yvLvLvvvvvLvvLLLv|yvvvLLLLLvvLvLLL>>>>LL>>>>>>>>>>>LLL
k?kK~~kggWkK~~~~~~~~~|yvvvvvvvvvvLvLvv~yyvvLLLLvvvvvvvvLLL>>>Lv>>>>>>>>>>>LL
kKk~~Wg?kWK~~~~~~~~~~yvvvvvvvLvvvvvvLLvLvvvvvvvvvvvLLvvLL>>>>>>>>>>>>
KKKK?g?WWkK~~~~~~KK~|yvvvvvvvvvvyvvLvLvvvvvvvvvvvvvL>>>>>>>>>>>>
kW?gW?WWkK~~~KkWK~|vvvvvykyyvvvLvLvvvvvvvvvvLL>>LL>>>>>>>
Kk??gWW?WWk~~|W??k~|yyvv|kWvvvvvvvvvvLL>LLLL>>>>>>
kk?gg?W?WWWK~|?g?k~yyyyyyyW?yyvvvvvvvvvvvvLLLLLLLL>>>L
W?/g?W????WK~??k~~||yyyyyyyyy??W~yvvvvvvvyyyyvvLLvLvvvLL>LL
?//???W?WWWK~K?W~~||yyy|yyyyyW?WK~|yvvvvvvyyyyyvvvvvvvLvvvLvv
//???W???WWK~~~k?kK~|yyy||||yyyykgWK~|yyyyyyyyyyvvvvvvvvvvy
/????W?WWWkK??Wk~||yyyy|~|yyg??WK~||||yyyyyyyyvvvvvL
?W?W?WW?WWKkWg?kkkK~~yyyyy|~KK~|y|W?WkWkkK||yyyyyyyLLvvyL
WWWW??WWWW??/?WWkkKK~|yyyWWk|?WWkkKKK|y||yyyyyyyyyyvvLvyL>
WWWWWWWW??g/??WWkKK~||yy|~||kkkKKKKK~|||||yyyyyyvvyvvLvyL>>
WWWW????g/g?WWWWkKK|~~|||||~~~KkK|||yyyvvvvvvvvyLLL>
WWWWW??g/g?W?WWWkKK~||~y|~~~kkK~||||||yvvvvvvLLL>L
W?W?gg//?WWWW?kKkKK~|yy|~~~~KkWk~|||||||yvvvvLLLvv
?W??g/g??WWWK|vy~~~WK~|||~KKKKKKKkWk~||||yvvvvvLLLLL
ggg//g?WWW?|vLL~KkkK~|~||~~~KkKKKkKk?K~~~||yyvvvvLLLLv
gg/g?WWW?WkK~L>vWKKK~~~~||~~KKKkkKkkKWk~~~|vvvLLLvyy
/gg?????W?KK~|yvL>>K~~~||~KKkkkkKkkkWkK~~|yyvvLvy
gg?????g?kkk|yLL>|~vL>~~||||~~~KKkkkKKKKkKkkkkyyvvLLy
?????g/g?KkKyvvL||yvvLL>||||~~KkkkkkKkKKKKKKk|yyvvvLyy
???g////?KkK~||yyyvvLL>>~|vLv|||~~~KKkKKKKKKKKKk|yyyvv||
??//////?kKK~~~~~||yyvvv>>>|yL>v|||~~KkKKkKKKKK~yyyyyvvyy|
g///////gKK~~~||vyvL>y~~vLL|~~~kKKKkKkKKK|yyvyy|||||
////////WKk~~~~||vyvvLL|vLLL~~KKKKkkKkKkK|yyy||
???g///gKkKK~~||yyyvLLLyyvvLv|~~KkKkkkkkkkk|||y|
W??g///WkkKKKK~|yyyyvLLvvvvvL~~~KKkkkWkkkWk~|||||yyy||
W???g/?kkkkKKKK~||yyvvLvvvLvvv|~~~KKKkkkWWWK|y||||yyy|||||
kWW?ggKkWWkkKKK~~||yvvvvvvLv~~KKkkkkWWkyy|||||yy||||
kWW?gKkWkWkkKK~||yyyvvvvvLvv~~KkKkkW~y||||yy|||||||
kWW?kkkWWWWkkKK~~~|||yyyvvvL~KKKkKW|||||yy|||||||
kkWWKWWWWWWkKK~~|||yyyvvL||ykKkkK|||y|||||||||||
KkkkkWWWWWkkK~~~|||yyyyyvvv|yyy~kKK|y||||||||||||
KKKkWkWWWWWkKK~~||yyyyyv|||yKK|||~~y|||||||||||||||||

(6)

Page 4

180

170

160

150

140

130

120

10

20

(5)
30

40

50

60

70

80

W?//?////////g/gg?///////gg///////FUUU/ff/ffff__K~~~~~~~~
K///?/////////g/gg//////fgg//////////Xf/f/ffff___~~~~~~~~~~|
K///?////////g/gg//g////fg/////////ff_fffff/_~~~~~~~~|
k//gk////////?/gggg////fff/fff/fff_fffffff_~~~~~~~~|
k?WWW///////gggggggg///f/ff__f/////fWWWkkKf~~~~~|
~~W//////??g??g?/g//fffffff_f///////g?kKK~~|
||k/g///?WgW??ggg//ff______YX/XXXXX//WWK~~~~|||
yy|KW?/?KWW~gggggg/ffff____UZYfXFFFFXFXXkK~~~~|
vW?KKK~k/?ffff//f_f___TZTUXFFFFUUXWK~~~~|
vvy~~~W?Wfff/fgfff_f_UTYTYU/XFFUFUUFXk~~~~||
vvvv||||~~~???f/ffff___fUZTTTf/XXUFUUXkk~~~|||||
LLLv||||~KK?W//fffff//ff___UUTTTZfffUFUUFUXkkK~~~~||~||||
LLvL|||~kK?WK////////f____UZTTTTfffUUFZUFfkkKK~||~~|||y~~
>LLvvyyyKK~Wk?///gfff~___TYTZZffffUUUTUUkWWkKK||~||||||||y~
>LLLvy~~~WKk///gffff~_YYYTZf__UUUTU~KkWkkk|y||~~~y~||~~~
>LLLvvvy|~K?gg///fZZZZZZf___UUT||KkkkWK||~~|||~~
LLLLvLv~~~Kgffff~fgf~_____~~~kKKkkK||~||y||y|y~~|
LLLLLLLvv||~Kffgff|fff_|||__gK|?kK~y||yyyy~||
LL>LLLvvvyy|~fff~|ffff|~|||~g~Kk~kvyy||yyy|||~||||
L>LL>LLvvvyy|_ffff~~|||___yKK||ygy?kKKK|yyy|yLyyy|||||||||
>>>>L>LvLvyy~~~|||||_yyKy|k??|~Kvyyvyyyyyy||||||||
L>L>LLLLLvy||~~|~|yyy||yK~||~?Kyvvyvyvyy|||||||y|~
>>>L>LLLLLvy|||yy|yyy||yvL|?||y|?KW|Lv|vvy|y||||||
L>L>LL>LLLvyy|v||yvyyvvLy?k|~k?y||LL|yLvyyyy|~|||||y
>>>>>>>>LLLy||v||vvvyvLv?W|yv|?~y~|LLLyyvvvLyyy~||yyy
>>>>>>>>>LLvvLyyyvvvvvvvLLvy~|?g~yvyW|vLLvLvLvvyvvy|yyy
>>>>>>>>>>>LLLvyvyvvLvLLvvLLLvy?W|v|y?WvLLvLvvLvLvvvyyLv||y|yyy
>>>>>>>>>>>>>>LvyvyvvLvvLL>LLL>L>ykKvy?kyLLvLvLLvv>LvvLvvvvy|yyy
>>>>>>>>>>>>>>>LLLLvvvLLLL>>>>LL>>LvvvyyvWvLLvvLLLLL>yvLLLvvvyyyyyy||
L>L>L>L>>>>>>>>>>>>LLvLLLL>>>>L>>LyLLyLvvyLLvLvLL>>>yLLLvLvvvyyvyyyy||
LL>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Lvv>>>>>>>>v|v>>LvL>vLLvvLLLv>>v>LLLLLvLLyyvy||
LL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Lv>>>>>>>L|y>>vv>>>L>LLLyL>L>LLLLvLL>LLLLvLL|yvvv|||
LL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>L>>L>>>>>>>v>>L>LLyLL>>L>LLLvvvvyyLLv||
L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LLv>>>>>>>>>>L>>>>LyL>>>>LL>LLvLLvy||yy
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LL>>>>>>>>>>>>>>>vvL>>>>L>>vvLvLLLLy|yy|
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>vL>>>>>>>>>>>>>LLL>>>>>L>>vvyLLLvy
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>vL>>>>>>>LvvLLLvvyv~~
L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LvvyyLLLvLLvvvy~~~
L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Lvvvv>LvvLLvLv~~
LL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LvvvLLLvLL>Lv~~
L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LLvvLLLLLLLv|
L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LLLvLvvLL>LL~kkkK
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LLvvLLLLLLLvW????
>>L>>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>L>LvLLLLLLLLv|~~
L>>>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>L>>LL>LvLL>vy|~~
>L>>>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LLLLLLvLv
LL>>>>>LL>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LLLLLL>LLy||
LL>L>>LL>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>L>L>>>>>>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LLLLLLLLLy|y|
LLL>L>L>L>>>>>>>>>>>>>>>>>L>L>LLLLL>>L>>>>>>>>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>L>L>L>LL>LLyy
LLLLLLLL>>>>L>>>>>>>>>>L>LLLLLLLLLLLL>L>>>L>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>L>LLL>LLL>L>vvvvv
LLLLLLLLL>LLLL>>>>L>L>LLLLLLLLLLLLLLL>L>>>>>L>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LLLLLLLL>LLLvvv
LvLLLLLLLLLLLLLL>L>L>L>LLLLLLLLLLLL>>>>>>>L>>>L>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>L>L>L>LLL>LLvLLyy
LvLvLvLLLLvLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL>L>>>>>>>>>>L>L>L>>>>>>>>>>>>>>>>LLLLLLL>LLLLLLLvLLLvvv
vLLvLvLvLvLvvLLvLLLLLLLLLLLLLL>>>>>>>>>>>>>>L>L>LLLLL>LLLLL>>L>>LLL>L>>>LLLL>>LLLLLLvv
LvvLvLvvvLvvLvLLLvLLLLLLLLLLLLL>>>>>>>>>>>>>>>>L>LLLLLLLLLLLLLLLLL>L>L>>LLLL>LLLvLvvv>
vvvvvvvvvvvvLvvLvLLvLLLLLLLLLL>L>>>>L>>>>>>>>>>>LLLLLLLLvLLLLLLLLLLL>L>>L>>>>L>LLvL>
vvvvvvvvvvvvvvvLvLvLLvLvLLLLLLLL>L>L>L>L>>>>>>>L>LLLLLLLLLLLLLL>L>L>L>>L>>>>>>LLLvv
vvvvvvvvvvvvvLvLLLLvvvLLLLLLLLLL>L>LLLL>L>L>>L>LLLLLLLLLLL>L>>>>>>>L>>>>>L>>L>vvLyy
vvvvvvvvvvvvLvLvvvvvvLvLLLLvLLLLLLLLL>L>>>L>L>L>L>L>LL>L>L>>>>>>>>>>>>>>>L>>L>Lvy
vvvvvvvvvvvvvvvvvLvLvLvvLvLLLLLvLLLL>L>L>L>>L>L>LL>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>L>>LLLvvyy
vvvvvvvvvvvvvvvvvLvvvvvvvLLvLLvLLLLLL>>L>>>>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LLLLLv
vvvvvvvvvvvvvvvLvvvvvvLvLLLvLLLLL>L>>>>>>>L>L>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>L>>L>>LLLv
vvvvvvvvvvvvLvvvvvvvLLLLLLvLLLLLL>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>L>>>>>>>>>Lvv
vvvvvvvvvvvvvvvLLLLvLvLLLLL>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>L>>>LLLL
vvvvvvvvvvvvvvLLLLLLLLLLLLLLL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LL
yyvvvvvvvvvvvvLLLLLLLLLLvLLLLL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>L>>L>LL
yyyyyvvvvvvvvvvvLLLLLLLLLvLLLL>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
yyyyyyyyyyvvvvvvvvvvLvLLLLLLLLLLLLLLL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>L
yyyyyyyyyvvvvvvvvvvLvLLLLLLLLvLLLL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Page 5

180

170

160

150

140

130

120

90

100

(6)
110

120

130

140

150

160

|||||||||||||||g?W~~~KKK~~~~~~||||y|KWWkkkkWWW????WkkkkW
|||||||||||||||gWW~|kkKK~~~~K~~|~y|||~KWWkkkkkWW???gkWkKkk
||||||||||||y|g??||~WWKK~|WKK~~||K|||~k?WkkkkkWWW???WkkKKK
|||||||||||||yy~?kW|||~k?W~~yKK~|~k~|~~~~KW?WWKKkkWW????WkkkKk
|||||||||yyW?Wk||W?WK~K~~~kk~K~~Kk??WkKKkkkWW???kWkKkk
|||||||yygWWW||yyy|~~~~~~~?~KKkWg?WkKkKkkW???gWkKKkk
|||||yyy/k?k||yyyyyyy|~~~~~~|kW~~KKKKkW?g?WkKKKkWWW??gWWkkKk
||||y|?gW?k~||yyy~~||WK~KKkkkW?ggWkkkKkkWW???g?kkkkW
||~y/gg?~||yyvvvvy|||kk~~KkkWW??ggWWkkKKkkkW???g?kKkkk
|~~|g/g??~|||yyvvvvvLvy||W~~kWWW??gg?WkkKKKkWW??????kkkkk
~~~g/gWgW|yyvvvvLvvy|yyW~~KWW???g/?WWkKKkKkkWWW????kkKKW
~~|k//gkWk||yyvvvvLvLyyyyWk~~kW??gg/gWWkWKKKkkkWW???g?kkKKW
~~~~|||K//g?WKK~~|||yyvvvvvLvyyyyyk~W??g//gWWWkkKKKkkWW?W????kkKkk
~~~|W//g/kkK~~||yyyvvvvvvyyy~~kWg///g?kWkkKkKkkWWWW????gkKKKk
~~~~~~W//gW?KK~~|||yvvvvyyyyyy~~K?////?WWkkKKkKkkkWWW????gkkKkk
~~~~~~Wgg??kKK~~~~|||yyvvyyyy~k?///?WWkkKkkkKkkWWWW?????kKKkk
|~~~~~~~W?WkKKk~~~||||yyyy|KW///g?WkkkKkKkkkkWWW?????gWkKkk
|~~kWKK~~~~~~||||yyyy|||||kW//??WkkkKkKkKkkWWWW??????WkKkk
|~~~K~~~~~~~~~|||yyyyy|||~k?/g??kkkkkkKkKkWkWW????????KkKk
||~~~~|~K~~~~~~~~~~~~~|||||yyy|~~kk//??WkkKkKKKkKKkkW????????WkKKk
|~~|~K~~~~~~~~~~~~|||||||~~~k?/g?WkkkKKKkKkKkkkWW????g???kkkk
~||~~~~~~~~~~|||||||||~~KKWg/?WWkkKkKKkKKKkkWWWW???????Kkkk
~~~~~~~~|||||||||~~KKW?/g?WkkkKKkKKKKkkkW?W???????WkKkk
|y~~~~~~~~~~||||||||~~KKWWgg?WWkkKKKKKKkKkkWWWW???????kkKkk
y|~~~~~~~~~||~~~KkkW?/??WkkKKKKKKKkkkkWW??W??????kkkkk
yy|~~~~~~~~~~~KKkWWgg?WWKKKKKKKKKkkkW????????g?WkKKkk
~~~~~~~~~~~~KkkW??g?WWkkKKKKKKKkkWWW?????????kKKKKK
||~~~~~~~~~~~~~~~~KkkWW?/??kkkKKKKKKKkkkWWgg??????WkKKKKK
||||||~~~~~~~~~~~~~~KKkWW??g??kkkkKKKKKKkkkW??gg??g??WKkKKKk
||||~~~~~~~~~~~KKkWW?Wgg?kkkKKKKKKKKkkk?ggg???g?kkKKKKK
||y|~~~~~~~~~~~~~KKkkWW??/??WkKKKKKKKKKKKk??gg????WkKKKK
||~~~~~~~~~~~~KKkWWW?gg?WWkkKKKKKKKKKKKKk?ggg????kKkKKKK
|||~~~~~~~~~~~KKKkWWW?gg?WWkkKKKKKKKKKKKk?ggg????kKKKKKK
yy~~~~~~~~~KKkkWW??g??WWkKKKKKKKkW?gg????WkkKKK
y|~~~~~~~~~~KKKkkWWW?g???WkkKKKKKKKKWggg????kKKKK
~~~~~~~~~~~~~~KKKKkkW?Wggg?WkkkKKKK~KKKk????????kKKKKKK
~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~KKkkWW??g??WWkkKKKK~KKKkW??????WkKKKKKKK
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~KkkWWW?gg??WWWkkKKKKK~~KKKkW?W????WkKKKKKK
~~~~~~||~~~~~~~~KKkKkWW?gg??WWkkKKKKK~KkWW?????kKKKKKKKK
~~~~~~K~~KkWW?????WWWkkKKKKKK~KKKkWW?W??WkkKKKKKKK
~~~~~~~KkWWkWWWKK??????WWkkkKKKKKK~~KKKKkkWWW???WKKKKKKK
kkKKK~~K?ggg??????k~W?WWkkkKKKKK~~~~KKKkkWWW???kKKKKKKK
????W~~~?g///g?WWkk~KkkkKKKKK~~~~KKKKkkWW?W??WkKKKKKKKK
~~|~~~k???gggWkWkK~KKK~~~~~~~KKKKKKKkWW?W??WkKKKKKK
~~|ykkWWW???KWW~~~~~~~~~~~~KKKKKkkkWW????KkKKKKK
~kkkkKKKWKK?k~KK~~~~~KKKKKKkKkWWW???WKKKKKKKKK
|~~~~~~~~|WK~K??W~~~|~~~~~~KKKKKKKKKKKkkkWWWW???kKkKKKK
y|||~||~~K~||~??gK~~||~~~~KKKKKKKKKKKKkkkkWW????WkkKKKKKKKKK
|||||~KK~|y||~~Wkk~~K~|~~~~KKKKkKKKKKKKKKKkkkkWW?W???kKKKKKKKK
vyyy|K|yy|||~KK~~~~~~|~~KKKKKKKKKKkKKKKkkkWkWWW??WkKKKKK
vyyyy|~~y||||~~|~k~||~KKkkkkkkKKkKkkKkkkWWWW????WKKKKKKKK
yyyyyy~~yy||~||~|~KkK|~kkkkWkkWkKkkkkkkWWWWW???gWKKkKKKKKK
vvvyyvvy~||y~||~~|~~|K??~~kkkkkWkWkWkkkkkkWWWWWW??gWkkKKKKKKKKK
Lvvyyyyyyyy|y|||~~||~?g|WWWWWWWWWWWWWkWWWWW?W????WkKkKKKKKK
vv>vvvvyyyyyyy|~||||~WW|WWW?WW?WWWWWW?WWWW??W??gWkkKKKKKKKKKK
L>Ly|||vvyy||||||kK??????????W??WWW??????g?kkKKKKKKKKKK
vLvyyyvy|~vvyvyyy||KK~~Kgg???????????????????g?WkkKKKKKKK
yyvy|yy|~vvyyvyyy||||K~~~Kg//gggg???????????g?g??kkKKKKKKKKKK
yvy|yyvvy|yvLyy||||~~~Kg/////gggggg?????g????kkKKKKKKKKK
vyyyyyyvvv||vLyyy||||y|~~~K?///////ggggg?gggg?WkkkKKKKKKKKK
vyyLLyyvvLvvyyy|yyy~~k?gg///////g/ggggggWkKKkKKKK~~KKKKKK
LvLLvvvLLvyyyyyyy|||~k?ggg///////g/g/gg?kkKK~~~KKKKKK
LvvvvvvLLvvvvvLLvvvvyyyyy|||~k??ggg//////g//g/gW~K~~~~~~~~~KKKKK
LLLvvvvvv>LLLvvvLvvvLvvy|||Kk???ggg///gg/////?K~~~~~~~KKKK
>LLvvLvvvLL>LLLvLLLLvLLLLvLvvyy|||~KkW???WWkW?g/g///gk||~~KKK
>LLvvvvLvL>LLLvLLL>LLLLLLLLvvvv~KkWkk~~~k?g///gk|||||~KKKKK
>>>vvLL>>>>L>LvLL>>L>>>>L>LLvvvvy||yy|~~~~WWg//?||||||~~~KKKKK
>>LLL>>>>>>>LLLLL>>>>>>>>LLvvvvL|||||||||||kWWWWk~||||~~~KKKK
>>>L>L>>>>>>>>>L>>>>>>>>L>LvvLLvyyyyyy||~KkkK~~||||~~KKKK

Page 6

180

170

160

150

140

130

120

170

180

190

200

210

220

230

240

250

kkWWKWWWWWWkKK~~|||yyyvvL||ykKkkK|||y|||||||||||
KkkkkWWWWWkkK~~~|||yyyyyvvv|yyy~kKK|y||||||||||||
KKKkWkWWWWWkKK~~||yyyyyv|||yKK|||~~y|||||||||||||||||
kKkkWWWWkWkKK~~||||yyyyyyy|||||K|~~y||||||||||||||||||
KkkkWWWWWkkK~~~||||yyyyyy||||~~~||||||||||||||||||
KkkkWkWWWkkKK~~|||||yy|||~~~y|||||||||||||||||||
kKkWWWWkkKK~~||||||||||~||~~~~y||||||||||||||||||
kkWkWkWWkKK~~~~~|||~~~k~~~y||||||||||||||||||||
kkkWWWWkkk~~~~|||||||~~~k~~~yy|||||||||||||||||||||||
kkkkWWkWkK~~|||||||||~kW~~~~~~yy||||||||||||||||||||
KKWWkkWkkKK~~||||||||||||||WK~~~~~yy||||||||||||||||||||||
KKWkkWkkkKK~~||||||||~W~~~~~~~~~yyy|||||||||||||||||||||||
KkkWkWkWkK~~||||||||||||~~~Wk~~~~~y|||||||||||||||||||||
KKkkkkWkkKK~~||||||||||~~~K?~~~~~~yy|||||||||||||||||||||||
KkkkkkkkkKK~~|||||||||||~~Kkk~~~~~~y|||||||||||||||||||||||
KkkkkkkkkkK~~||||||||||~K?~~~~|||||||||||||||||||||||||||
KkkkWkWkkKK~||||||||~~WW~~|||||||||||||||||||||||||||
KkkkkkWkkKK~~|||||~~~Kk?~~~||||||||||||||||||||||||||||
kKkkkWkkKK~~||||~~~Kk?~~|||||||||||||||||||||||||||
KKkkkkkkkKK~~~|||~~~Kk?K~~K~|||||||||||||||||||||||||||||
kkkkWkkkkkK~~||~~~~KW?~||||||||||||||||||||||||||||
kkkkWkkkKKK~~~||~~~~Kk?K~~~||||||||||||||||||||||||||||
KkkkWkkkKKK~~~~~~KKWW~~||||||||||||||||||||||||||||
KkkkkkkkkKK~~~~~~~~~~Kk?K~~|||||||||||||||||||||||||
kkkkkkkkkKK~~~~~~~~KkWW~~|||||||||||yyyy||||||
KkkKkkKkKKK~~~~~~~~~~KKK?W~~|||||||||yy||||||||||
KKKkkkkkkkKK~~~~~~~~~~~KWgK~~~y||||||||||vy||||||
KKKkkkkkkKKKK~~~~~~~~~Kk??~||||||||||yvvy||||
KKkkkkKkKKkKKK~~~~~~~~~Kkk/W~~~|||||||||||yvvy||
KKKKkkkKKkkKKKK~~~~~~~K?gK~|||||||vvvvvvy|||
KKKKKKKkKKKKKKKK~~~~~~~KK~~~|yyyy||vLLLvLvvv|||||||
KKKKKKKKKKKKKKKKK~~K|~~~Kyyyyyy|yLLL>>LLLLvvyyyyy||
KKKKKKKKKkKKKKKKKKKKK~~|~~~Kk|yyyyyyyyyyyvLL>>>>>>>L>Lvvvvvvvyy
KKKKKkKKKKKKKKKKKK|~~~KyyyyyyyyyyyvLLLL>>>>>>>>vvLLLLLv
KKKKKKKKKkKKKKKKKKKK~|yy|~~~~yyyyyyyyyyvLLLLL>>>>>>LLLL>>L
KKKKKKKKKKKKKKKKKKkKK~yyy~~~~~|yyyyyyyyvLLvvvL>>>>>>LvvvL>>L
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK|yyy~~~~|yyyyyyyvLLvvvLL>>>>LLvvvvLLL>>>
KKKKKKKKKKKKkKKKKkkvyy|||yyyyyyyy||vLvvvvvLLLLLLLL>L>L>>>
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKvyyyyyy|||yyyyyyy|~kkLLvvvLvvvvLLLLLL>>
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKyvyyyy||||yyyyyyyyy|W??kvvvvyyyvvLLLvLLL
KKKKKKKKKKKKKKKKKvyyyy||yyyyyyy|~KW????|vvvv|vvvvv
KKKKKKKKKKKKKK~vyyy|yyyyyyy|~WW???gggK|yvv||yvy
KKKKKKKKKKKKKKKKkKvyyyy|yyyyyW?W??gggggWyy|yyyy|
KKKKKKKKKKKKKKKKKKyyy|yyyyy|~KW????ggg/g/g?|k~|||||
KKKKKKKKKKKKKKKKkKyyyyyyy|~kWWWW?ggg/ggggg?W~~WW||~
KKKKKKKKKKKKKKKKKKkKyyyyyyyyyy|~kWWWW??gg/g/gg????WkKKk?gk~|||~
KKKKKKKKKKKKKkKKkKyyyyyyyy|~KkkkWW??ggggg????WWWkkKW?g?K||
KKKKKKKKKKKKKKKKKkkkkyyyyyyyyy|~kKkWW??ggggg???WWkkKKKKkWg/gK~
KKKKKKKKKKKKKKkKkkkyyy|yyyyKKkkW???gg?g???WWkkkKKKKKkg///?K
KKKKKKKKKKKKKKKkKkKyyyyyy~KkkWWW???g?????WWWkkKKKKKkWg///g?WkWW
KKKKKKKKKKKKKKKkkkkkkyyyy|y|~KkkW??????????WWWWWkKKKKKk?/////gggg
KKKKKKKKKKKKkKkKkkkWKyyyy||y||~KWW?W??g??????WWWWWkkkKKkWg////////
KKKKKKkKkKKKkKkkkkkKyyyy||y|K?????????????WWWWWkWKKKKKKKkW?////////
KKKKKKKkKKKKKKkkWkKyyy|||y|k??????g??g???WWWWWkWkKKKKKKkWWW?g///////
KKKKKKKKKKKKKKkkkkkkWKyyy||W?????????????WWWkkWkkKkKKkKkWWW??gg///////
KKKKKKKKKkKKKkKkkWWWKyyy|||WWW???g??ggg???WWkkkkkkkkKkkkkWW??ggg///////
KKKKKKKKKKkKkkkWWWkyy|~kKWWW???gggg???WWWkkWWkkkkkkkkWWW?gggg///////
KKKKKKKKKkKKkkkWWW?Wyy||~KkKWW???g?g???WWWkkkWkkkkkkkWWWW???gg/g//////
KKKKKKKKKKkkkkkWWW??yy|~KKKkWWW???g????WWWkkWkWWWkkWkWWWW??gggg///////
KKKKKKKkKkkkkkkWW?k~y||~||KkkKWWW???g???WWWWkkkkWWWWWkkkWWW???g?g//g/g///
KKKKKKKKKkKkWkWWW?K~~y|||~~||~KKKWWW????????WWWkkKkkKkkkkkkWWWW????ggggggggg/
KKKKKKkkKkkkkkWWW~~|||~|KKkW????????WWWkkkKKKkkkWW????????g?gggg
KKKKKkkKkkkkWWWK~~~~||~||KW????g?g???WWWk~~~~~~~~KkkWW?WWWW???g?gg/
KKKKkKKkkkWWWW~~~~||||||||~KW???g????WWWWK~~~~~~~KKkkkWkkWWW??gg//
KKKKkkkkkkWWK~~~~~~~K|||~~|~KkWW?????W?WWk~~~~~~~~~KKkWkWWW???gg///
KKKKKKKkKkWk~~~~~~k~||||||KKkWWW?????Wk~~~~~~~~~~~KKkkWW????ggg///
KKKKKkWk~~~~~~KK||~||kkWkWW??????WK~~~~~~~~~~~~~~~KKkWW??ggg/gg///
KKkkk~~~~~~~kK||||~||~kWWW?????????k~~~~~~~~~~~~~~KkWW?ggggggg/g//
KKkk|~~~~~~KKk|||~||~kWWW???gggggg?k~~~~~~~~~~~~~KKkW??ggg////////

Page 7
Fabric:
Size:


Aida 14, White
250w X 182h Stitches
14 Count,
45.36w X 33.02h cm

Floss Used for Full Stitches:


Symbol Strands Type Number
F
2
DMC 309
/
2
DMC 310
K
2
DMC 317
|
2
DMC 318
U
2
DMC 335
W
2
DMC 413
~
2
DMC 414
y
2
DMC 415
v
2
DMC 762
T
2
DMC 776
Y
2
DMC 818
Z
2
DMC 899
X
2
DMC 902
f
2
DMC 935

2
DMC 3326

2
DMC 3345

2
DMC 3346
_
2
DMC 3347
?
2
DMC 3799
>
2
DMC 3865
1
DMC
3799
g
1
DMC 310
1
DMC 318

1
DMC 414
1
DMC 762

1
DMC 415
1
DMC 415

1
DMC 318
1
DMC 413
k
1
DMC 317
1
DMC 3865
L
1
DMC 762
1
DMC 414

1
DMC 317

Color
Rose-DK
Black
Pewter Gray
Steel Gray-LT
Rose
Pewter Gray-DK
Steel Gray-DK
Pearl Gray
Pearl Gray-VY LT
Pink-MD
Baby Pink
Rose-MD
Garnet-VY DK
Avocado Green-DK
Rose-LT
Hunter Green-DK
Hunter Green
Yellow Green-MD
Pewter Gray-VY DK
Winter White
Pewter Gray-VY DK
Black
Steel Gray-LT
Steel Gray-DK
Pearl Gray-VY LT
Pearl Gray
Pearl Gray
Steel Gray-LT
Pewter Gray-DK
Pewter Gray
Winter White
Pearl Gray-VY LT
Steel Gray-DK
Pewter Gray

Page 8

Usage Summary
:
:

Type
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC

Number
309
310
317
318
335
413
414
415
762
776
818
899
902
935
3326
3345
3346
3347
3799
3865
3799
310
318
414
762
415
415
318
413
317
3865
762
414
317

6
795.0 cm

Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
125
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
2970
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
2015
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
3987
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
337
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1276
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
2754
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
3126
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
2714
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
244
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
91
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
212
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
171
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
570
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
104
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
309
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
174
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
193
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1384
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
3852
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
1168
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
4831

0.0

0.0

0.0

3.000

3931

0.0

0.0

0.0

2.000

3421

0.0

0.0

0.0

2.000

1390

0.0

0.0

0.0

1.000

2308

0.0

0.0

0.0

1.000

1843

0.0

0.0

0.0

1.000