Sie sind auf Seite 1von 2

FILM BANDUNG KUDU MANGGUNG

NILIK kana gebyarna acara Fstival Film Bandung 2012, tangtu


ba ninggalkeun hiji pananya: mana ari film produksi urang Bandung?
Padahal, dina sajarah perfilman Indonsia, sidik pisan anu ngamimitian
nyieun film th datangna ti Bandung. Sanajan anu boga vokalna urang
Walanda, tapi film anu dijieunna Bandung pisan, malah Sunda pisan,
nyatana film Loetoeng Kasaroeng, anu dina taun 1926 diproduksi ku NV
Java Film Company, kalayan sutradarana G. Kruger jeung L. Heuveldorp.
Kilang kitu, para pamanna mah diwengku ku aktor-aktris pribumi. Ieu
film munggaran di Indonsia th mimiti diputer di kota Bandung, ti
tanggal 31 Desember 1926 nepi ka 6 Januari 1927 di dua bioskop
kakoncara, Bioskop Metropole jeung Bioskop Majestic.
Ku ayana urang Belanda milih tatar Sunda anu munggaran
diangkat kana film, tangtuna og mibanda rupaning alesan. Moal sapatipati wani nyieun film anu mibanda latar Sunda, lamun teu kasawang yn
film-film Sunda th bakal dipikaresep ku balara. Di tatar Sunda gudangna
carita. Lain ba film Sunda anu munggaran manggung, da puguh novl
anu pangheulana manggung (medal) og taya lian novl nu ngagunakeun
basa Sunda, anu judulna Baruang ka Nu Ngarora, karangan DK.
Ardiwinata, dipedalkeun ku Bal Pustaka, taun 1914.
Forum Film Bandung (FFB) katmbong leuwih mibanda
kapercayaan diri kana kualitas film anu mibanda latar kasangtukang
Sunda. Katitn FFB kana film Sunda, salahsahijina dibuktikeun ku
digelarna diskusi anu jejerna Mengangkat Karya Sastra Sunda ke Dalam
Film Indonesia. Najan perelu ngalalanyahan deui ti mimiti, tapi lamun
miang tina sajarah perfilman, sigana cita-cita FFB th lain saukur impian.
Di satengahing palagan tknologi perfilman nu beuki maju, tangtuna og
urang Sunda ulah saukur jadi nu lalajo. Film Sunda, kudu karasa
nyundana, ulah siga film Indonsia anu teu pati karasa Indonsiana, salian
ti basana.
Lamun urang lalajo film India, ti mimiti detik awal dina
tayanganna og geus karasa Indiana. Teu bda jeung lalajo film Mandarin,
kora, Jepang, jeung sajabana. Para sinas film di India, kalintang miduli
tur reueus kana budayana. Ku kituna, dina saban lalakon film, salawasna
nmbongkeun jati-dirina, tur henteu srab ku meuweuhna budaya Barat
anu dianggap leuwih modern. Tug nepi ka aksarana og tetep
dipertahankeun. Ku kituna, lamun film India atawa Mandarin didabing ku
basa Indonsia, tetep ba moal dianggap film Indonsia. Aya rasa anu teu
bisa dirobah, boh dina lalakonna, pon kitu deui dina cara ngagarapna.
Kiwari dunya film di Indonsia didominasi ku urang Jakarta. Para
sineas film lolobana lulusan IKJ (Institut Kesenian Jakarta). Rumah Produksi
riab di Jakarta. Ku kituna, lamun urang Bandung hayang makalangan di
dunya film, tangtu kudu wani ngaprak ka Jakarta. Anu matak hlok, urang

Jakarta mindeng ngagunakeun lokasi syuting di Bandung. Jadi, naha atuh


lain urang Bandung sorangan anu nyarieun film di Bandung, tur hasilna
adukeun jeung produk Jakarta.

Sawatara taun katukang, di Bandung kungsi aya Rumah Produksi nu


ngaranna ESA Production. ta og produserna mah lain urang Sunda.
Kilang kitu, film anu dijieunna loba nu nmbongkeun latar Sunda, katut
aktor-aktrisna ngarkrut urang Sunda. Hasilna bisa ditayangkeun di
tlvisi nasional nu kakoncara. Hanjakal pisan, lila-lila beuki kalld ku
produksi Jakarta, tug nepi ka antukna eureun mroduksi. Ti saprak harita,
tacan kungsi kacaturkeun deui Rumah Produksi anu produktip nyieunan
sintron. Padahal, lamun ngeunteung kana lalakon ESA Production
mangsa keur jaya, sabenerna urang Sunda og bakal mampuh nyieun
Rumah Produksi anu medalkeun film-film nu mibanda latar Sunda.