Sie sind auf Seite 1von 1

www.royalnyelviskola.

hu
00-36-96-550-550

Igeragozs

Verbkonjugation ohne Modalverb (Igeragozs mdbeli segdige nlkl)


AKTIV
Indikativ (kijelent md)
Prsens machen, kommen
Prteritum machte, kam
Perfekt : sein/haben+ Partizip Perfekt hat gemacht; ist gekommen
Plusquamp.: war/hatte+ Patizip Perfekt hatte gemacht; war gekommen

Konjunktiv II (feltteles md)


Prsens: wrde machen, kme oder wrde kommen
Prteritum:
Perfekt
htte/wre +Partizip Perfekt htte gemacht; wre gekommen
Plusquamperfekt:

PASSIV
Indikativ
Prsens:
werden+Partizip Perfekt wird gemacht
Prteritum: wurde+Partizip Perfekt wurde gemacht
Perfekt:
sein+Partizip Perfekt+worden ist gemacht worden
Plusquamp. war+Partizip Perfekt+worden war gemacht worden
Konjunktiv II.
Prsens:
wrde+ Partizip Perfekt wrde gemacht
Prteritum
Perfekt :
wre +Partizip Perfekt+worden wre gebaut worden
Plusquamp.:

Royal Nyelviskola

Oldal: 1