Sie sind auf Seite 1von 3

Jaro u klepe na dvee. Mon trochu rychleji ne bych i chtl, ale prod neporum.

Otevr se mi oknko pr dn na sbrn javorov miazgy, z kter se d vyrobit lahodn


sirup. Nejlep sirup poskytuje proda, kdy non teplota pad pod nulu a teplota ve dne
plh k deseti stupm Celsia. Avak minul tden se teplota v noci drela nad nulou a ve
dne byla nkde u patnctky. Pravda, toto me bt jen jaksi vkyv. Nechcu bhat po
ulicch a kiet podlan globln oteplovn pokad, kdy se poas zblzn a vybo ze
starch kolej, na kter jsem cel ivot zvykl. Ale co zaznamenvm divnho kadm
rokem ji od dcka je, e pupeny strom ponaj rait dve, zimy jsou stle mrnj i
krat a pta zpv sniuje na sv bohatosti. A to je jen pika ledovce.
Jarn obdob pro m znamen zatek nekonenho cyklusu. Cyklusu, kter ns
pout do uritch hranic. Mohou pipomnat vzen. Ale narozdl od vzen je zde jeden
zsadn rozdl. Z vzen se d utct. Z hranic, kter nm nastavuje sama proda, nen
niku, a nm civilizovan spolenost namlouv, e t oddlen od prody se d. Dle m
alespo sten znalost tchto hranic nesmrn osvobozuje. Kdy vm, e proda
poskytuje miazgu pouze pr dn brzy zjara; kdy vm, e jahody dozrvaj jen v lt; kdy
vm, e erstv spaden aludy mohu sbrat jenom na jese; kdy vm, e listy ptaince
abince mi poskytuj cenn minerly i bhem zimy, zatmco ostatn rostliny sp pod
snhovou peinou, tak m znalost onch hranic duevn povzn. Vm, co si mohu
dovolit, abych uchoval produ dalm pokolenm. A taky vm, kdy u je toho na produ
moc. Proto se snam nepekraovat nastaven limity a nekodit takto prod a lidem,
jak to dl cel modern spolenost. Snam se t z toho, co mi v dan moment poskytuje
proda okolo m. Ale nkdy to fakt nejde. Nkdy si fakt musm koupit rajata ze
panlska, esnek z ny, brambory z Mexika, cibuli z Egyptu, protoe prost nemm
jinou volbu, nechcu zemt hladem. Tak jako nkdy prost musm pout ten zpropaden
pota. Civilizace se svou pravou rukou kapitalizmu a nesmrnou nenasytnost mi nedv
na vbr. Bu ij podle pravidel civilizace, nebo pojdi, protoe jse od narozen zvisl na
civilizaci. Osobn neznm nikoho, kdo by se natolik dokzal osvobodit z civilizanho
paradigmatu, e by bez civilizace peil cel svj ivot. Ale vm, e takov lid na svt
existuj.
Kadm dnem se dozvdm o tom, jak njak les byl pokcen, jak njak ivoin
i rostlinn druh vymel, jak se z njakho ocenu stala plastov pou svta, jak njak
ekosystm zahynul kvli tby dehtovch psk, i jak civilizace zdomestikovala njak
nrod divoce ijcch lid v njak Amazonii. Ze veho ivho se stv statistika. sla. ivot
ubjme, dlme z nho nco, co je nm odcizeno, nco vzdlenho. Nco k emu se
me zachzet jako k vci. A pro? Jen proto, abysme si mohli zkontrolovat n milounk
fejsbek na smrtfounu, kter ns jako ern dra pohlcuje? Kde je, ped tiscovkami let
z generace na generaci ddn, kompletn balek znalost technik a metod peit,
kterm disponoval kadtehdy divoce ijclovk? Jet ped pr stovkami let
pevaly zbytky starobylch vdomost. Jet ped pr stovkami let se vdlo, e jako
nhrada mdla se mohla vyut mydlice. Ale kdo dnes v, k emu se mydlice pouv? Kdo
dnes v, kde mydlice roste? Kdo dnes v, e nco takovho jako mydlice vbec existuje?
Zd se, e kad si radji koup mdlo za pr korun msto prochzky do lesa s naunou

knkou v ruce.
Zajist je tak jednoduch svalovat vinu za ztrtu tchto znalost a existenci dalch
neduh svta na systm, ve kterm ijeme. Chudoba? Vina systmu. Vlka? Za to me
systm. Rasizmus? Systm. Ale co je to systm? Pro je tak tk zmnit systm? Pro
jsme tak bezmocn a neschopn zmnit systm, o kterm vme, e je jedovat a kod
naemu zdrav i dui? Dr ns napevno nco jinho, ne my sami? Je to snad neviditeln
ruka trhu? Vdy cokoli, co si lovk vymyslel, se d odmyslet, tak kde je ta mlka?
Nedvno jsem se zeptal svho znmho, pro vstv skoro kad den rno do
fachu. Odpovdl mi:Abysem zaplatil njem. Ptal jsem se jej nadle:A pro plat
njem? Co by se stalo, kdybys jej neplatil? Majitel by m mohl klo vykopnout z bytu,
vynoilo se z jeho st. Zakrtko bylo jasn, e mu nepokldm upmn otzky, nbr ho
angauju v jakmsi podivnm mozkovm cvien. Na co mi humorn reagoval, kdy jsme
prochzeli celou sekvenc udlost, kter by se staly, kdyby pestal chodit do prce a platit
njem. Policie by jej nsiln vyhostila, anebo by elila dsledkm svho jednn v ppad
odmtnut rozkazu. V druhm ppad by lenov policie elili trestm ze strany
policejnho fa. Pokud by ten neuposlechl a nechtl udlit trest, tak by elil trestu ze
strany ministra vnitra a tak dle do aleluj. Nebylo to pro mho kolegu dn novinka.
Tak jsem se ho zeptal na posledn otzku. Co je za oponou tto mainerie lidskho
domina nutcho jej chodit den co den do prce, kterou stejn z due nenvid? Zamyslel
se na chvilku. Pak se mi dostalo prost odpovdi penze a chamtivost.
J bych spe ekl, e to je dmon, kter je reprezentovan prv penzmi a
chamtivost dmajc uvnit kadho z ns. Nezle na tom, co o nm vme a u
individuln i kolektivn. Je jedno, kolik zloby v sob drme, kolik hodin denn jsme ve
stresu, jak moc nenvidme svj ivot, jak moc jsme nasran na systm. Pes to vecko s
tm bordelem vesele pokraujeme. Hodinu za hodinou, den za dnem, rok za rokem.
Drme se ve vzen, o kterm nemme nejmenho pont. Jak by ekl Morpheus z filmu
Matrix, kdy Neovi popisoval, co to Matrix je: Jako kad dal jsi se narodil do zajet.
Narozen do vzen, kter neme ctit, ani vidt, ani se jej dotknout. Vzn tvou mysl.
Bohuel, nedoku popsat co to Matrix je. Mus to vidt sm. Vznme se. Sami jsme si
vzni a zrove vlastnmi strci. Bojme se utct, mme strach zdivoet. Jsme poslun.
Jsme poddajn. Jsme krotc. Jsme zdomcnl. Mon u po stalet od vzniku prvn
civilizace zskv tento dmon na sle pstuje v ns svmi chorobnmi triky rakovinu v
podob kapitalizmu, vlky, chudoby, rasizmu, nenvisti, penz, ekologick destrukce,
soukromho vlastnictv, civilizace. Rakovinu, kter ns jistojist vyhub.
Je tomu opravdu tak tk uvit, e jsme v pekle obklopeni dmony? Kdykoli se
podvm okolo sebe, tak je vidm. Kdykoli, kdy se podvm na obchod narvan k
prasknut, zatmco bezdomovci hned u jeho popelnic nemaj co do huby a hledaj tchu
jinde v podob krabicov poezie a dalch levnch drog. Kdy se projdu okolo benznov
stanice, do kter je dodvna zpracovan ropa z dalekch zem, pro jej tbu nkde
pokceli starobyl les, existujc tisce let. Kdy shldnu nov postavenou poulin lampu,
kter svt nkomu do barku a znemouje non spnek. Kdy jedu tramvaj a dvm se

na bilbrdy, bezejmenn sexopy, kancele, hypermarkety. Vude bez milosti servruj


pltek smrti namoen v omce vykoisovn s koenm mizrie. Kad korportn logo
a kad znaka jen maskuj jatka, svetopy, otroctv, havarovan ropn tankery a zemi
ukradnutou porobenm nrodm, zemi, z kter ili po tisce generac.
Jako spolenost nevme v dmony. Mon jsme a moc racionln na vru v nco,
co vda nedoke ani popt, ani dokzat, a moc objektivn a pokrokov. Alespo si to
namlouvme. Ale potom se rozhldnu do dli a vidm ztranou krajinu vude okolo sebe
s lidmi, kte si neuvdomuj, e chod po rozlehl spirituln pustin bez ivota. A
pesvdm se o naprostm opaku na pokrokovosti. Zkzu civilizaci!