Sie sind auf Seite 1von 96

201

Betonske konstrukcije 201


3

Betonske
konstrukcije
PROJEKTNI ZADATAK
Stambeno poslovni objekat
(Priz. + 4 sprata)

KATARINA LJUBII
RGGF

Betonske konstrukcije 201


3
UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO GEOLOKO GRAEVINSKI FAKULTET
GRAEVINSKI ODSJEK

GLAVNI PROJEKAT STAMBENO - POSLOVNOG


OBJEKTA
(KONSTRUKTIVNA FAZA PROJEKTA)

Betonske konstrukcije 201


3
Katarina Ljubii
SADRAJ:

1. OPA DOKUMENTACIJA........................................................................................
1.1 Lista primjenjenih propisa i standarda............................................................
1.2 Koriteni programski paketi.............................................................................
2. PRORAUNSKI MODEL KONSTRUKCIJE.................................................................
3. TEHNIKI UVJETI ZA IZVOENJE..........................................................................
3.1 Redosljed izvoenja pojedinih radova i tehnoloki proces..............................
3.2 Napomene u vezi odravanja, osmatranja i pregleda objekta........................
3.3 Ostale napomene............................................................................................
4. TEHNIKI OPIS.....................................................................................................
4.1 Uvod................................................................................................................
4.2 Funkcija...........................................................................................................
4.3 Konstrukcija.....................................................................................................
4.4 Materijalizacija i obrada..................................................................................
4.5 Instalacije........................................................................................................
5. STATIKI PRORAUN NOSIVE KONSTRUKCIJE I ANALIZA OPTEREENJA...............
5.1 Analiza optereenja.........................................................................................
5.2 Statiki uticaj nosive konstrukcije...................................................................
5.3 Duina sidrenja...............................................................................................
5.4 Zatitni sloj betona.........................................................................................
5.5 Proraunske kombinacije optereenja.............................................................
6. DIMENZIONIRANJE NA SAVIJANJE.........................................................................
7. DIMENZIONIRANJE NA POPRENE SILE................................................................
8. DIMENZIONIRANJE STUBOVA...............................................................................
9. DIMENZIONIRANJE TEMELJA SAMACA..................................................................
10. DIMENZIONIRANJE STEPENITA.........................................................................
11. DIMENZIONIRANJE PLOA..................................................................................
12. GRAFIKI PRILOZI .............................................................................................
12.1 Plan oplate....................................................................................................

Betonske konstrukcije 201


3
12.2 Nacrt armature greda....................................................................................
12.3 Nacrt armature stubova................................................................................
12.4 Nacrt armature stepenita............................................................................
12.5 Nacrt armature meuspratnih ploa.............................................................
12.6 Nacrt armature temeljne konstrukcije...........................................................

Betonske konstrukcije 201


3

1. OPA DOKUMENTACIJA

1.1 Lista primjenjenih propisa i standarda


- Pravilnik o tehnikim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u
seizmikim podrujima, posljednja revizija, Slubeni list SFRJ br. 52/1990;
- Evropski standard za korisna optereenja stambenih i javnih zgrada
EuroCode 1
- EuroCode 2 za proraun armirano betonskih

elemenata

i temeljnih

stopa

1.2 Koriteni programski paketi


Za analizu i dimenzioniranje ab elemenata

konstrukcije koriten je

programski paket Tower 6.0 - 3D MODEL BUILDER ver.1408.

Betonske konstrukcije 201


3

2. PRORAUNSKI MODEL KONSTRUKCIJE

Raunska

analiza

nosivosti

konstrukcije

je

sprovedena

na

3-D

raunskom modelu po svim karakteristinim ramovima.

Spojevi spratnih greda su monolitno spojeni (ukljetenja).

Spoj stubova i temelja samaca je modeliran sa stepenom ukljetenja


1.00 sa mogunosti prenosa svih uticaja na temeljnu konstrukciju.

Meuspratne grede su takoer modelirane kao proste grede, odnosno


sa ukljetenjima na spoju

sa stubovima. Statiki proraun greda je

prikazan za konanu fazu sa ukupnim optereenjem i ukupnom visinom


grede. Grede su betonirane betonom C25/30 na licu mjesta, sa
konstruktivnom visinom od 40 cm.

Konstrukcija je raunata po teoriji I reda, dok je proraun stubova vren


po

teoriji

II

reda,

metodom

na

izdvojenom

model

stubu,

sa

koeficijentima izvijana za pojedinane (mjerodavne) pravce.

Proraun temeljne konstrukcije i sistema u globalu je rijeen sa


ekvivalentnom statikom analizom.

Prema seizmikim kriterijima, objekat pripada VII seizmikoj zoni sa


povratnim periodom od 500 god. Seizmika analiza je sprovedena
prema ekvivalentnoj statikoj analizi sa koeficijentom seizminosti od
Ks=0.025.

Periodi oscilovanja su raeni uz pretpostavku konstantne krutosti


sistema (stadij I) ab konstrukcija. Kako je poznato da pojavom mikronaprslina u betonu dolazi do smanjenja krutosti sistema, a time i
poveanja perioda oscilovanja, to bi nekom konanom vremenu znailo

Betonske konstrukcije 201


3
i manje seizmike sile od raunskih. Meutim sa ovim proraunom smo
na strani vee sigurnosti.

Za dokaz stabilnosti vitkih pritisnutih elemenata predpostavljeno je da


je konstrukcija horizontalno pomjerljiva.

Modalna

analiza

je sprovedena

prema JUS-u za

ukupno stalno

optereenje, optereenje snijegom i za 30% korisnog optereenja.

Tlo ispod stubova je modelirano kao isto ealstini oslonac za prijem


vertikalnog, horizontalnog optereenja i momenata savijanja.

Mrea konanih elemenata je dimenzija 100x100 cm, za sve povrinske


elemente.

Napravljen je statiki proraun i dimenzioniranje zgrade pravougaonih


tlocrtnih dimenzija cca 36,00 x 30,00 m. Zgrada je namjenjena i
projektovana kao stambeno-poslovni objekat. Po visini objekat se sastoji
(prizemlje i 4 sprata). Razmaci etaa iznose 3,10 + 4 2,6 m.

Statiki proraun i dimenzioniranje elemenata sklopa proveden je za


djelovanja slijedeih optereenja:

vlastita teina g
dodatno stalno optereenje g
korisno optereenje p
snijeg
potres

Za izradu elemenata dijelova konstrukcije koristit e se beton C25/30,


te rebrasta armatura.

Sva

vertikalna

horizontalna

optereenja

preuzima

okvirna

AB

konstrukcija, a optereenja se preko stupova prenose na temeljnu


konstrukciju. Pri izradi statikog prorauna, za dobivanje statikih
uticaja (M,N,T) koriten je programski paket ''Tower 3D Model Bulider''
ver. 6.0, build 1408, za statiku i dinamiku analizu objekata. Program
je temeljen na metodi konanih elemenata. Promatrani su ravninski

Betonske konstrukcije 201


3
okviri u dva razliita smjera te traeni najnepovoljniji utjecaji i na iste je
izvreno dimenzioniranje stubova.

Odabrani propisi za dimenzioniranje ab elemenata.

Temeljne stope:

EC-2:

Odabrana armatura B

500

Stubovi i klasino armirane grede:

EC-2:

Odabrana

armatura B 500,

Statiki raun je koncipiran na slijedeim kontrolama:


o Kapacitet nosivosti presjeka na savijanje
o Kapacitet nosivosti presjeka na poprenu silu
o Kontrola napona pritiska i zatezanja u betonu.
o Kontrola deformacija sa uticajima reologije betona (deformacije
uslijed skupljanja i teenja betona).

3. TEHNIKI UVJETI ZA IZVOENJE

3.1 Redosljed izvoenja pojedinih radova i tehnoloki proces


Betoniranje ne smije otpoeti prije nego to nadzorni organ pregleda
armaturu i pismeno odobri poetak betoniranja. Kod armature voditi
rauna da se ista u toku rada ne pomjeri, da ostane u projektovanom
poloaju i da bude sa svih strana obuhvaena betonom.

Betonske konstrukcije 201


3
Za vrijeme betoniranja radnici ne smiju gaziti preko armature i oplate ve
Izvoa treba da postavi pokretne mostove izdignute iznad armature od tri
reda fosni, da se beton prilikom donoenja ne prosipa po armaturi i oplati,
a to je najvanije da se armatura ne pomjeri. Pri betoniranju voditi rauna
da se betonska masa brzo ugradi.
Sve betonske i armirano betonske radove izvesti prema projektu,
statikom proraunu i detaljima, u skladu sa vaeim tehnikim propisima
za beton, armaturu i oplatu.
Za svaku poziciju i vrstu rada oznaena je marka betona koja se mora
odrati, a to izvoa dokazuje izradom i ispitivanjem probnih, normnih
kocki kod Zavoda za ispitivanje graevinskog materijala. Probne kocke
izvoa je duan da izradi u prisustvu nadzornog organa.
Svi

betonski

radovi

moraju

se

izvesti

prema

nacrtima,

statikom

proraunu, solidno i struno sa odgovarajuom kvalifikovanom radnom


snagom i pod strunim nadzorom. Izrada i ugraivanje betona vrie se
mainskim putem.
Za armirano betonske konstrukcije vriti ispitivanje granulometrijskog
sastava kamenog agregata i upotrebiti ga u optimalnom sastavu i vriti
doziranje agregata. Voda koja se upotrebljava za beton mora biti ista i
bistra. Koliina upotrebljene vode po jednom metru kubnom betona
kontrolisae se u toku rada imajui u vidu vanost vodocementnog faktora.
Prije betoniranja izvriti pregled skele, oplate i podupiraa u pogledu oblika
i stabilnosti, a u toku betoniranja voditi kontrolu nad istim.
Svi izliveni dijelovi konstrukcije moraju biti izraeni precizno prema
dimenzijama u projektu.

Betonske konstrukcije 201


3
Po zavrenom betoniranju vriti zatitu betona od pretjeranog suenja i
sunca, kvaenjem vodom najmanje tri dana, takoe zatititi beton od
vjetra i mraza.
Preko izlivene konstrukcije ne smiju se voziti kolica, ni gaziti, ve se svuda
moraju postaviti fosne. Zidanje preko betonskih konstrukcija moe se
nastaviti tek po odobrenju nadzornog organa.
Oplata mora biti izraena strunom radnom snagom i od suhe i zdrave
grae, koja mora odgovarati vaeim tehnikim propisima za drvene
konstrukcije i oplate. Oplata mora biti stabilna, dobro ukruena, poduprta
podupiraima odgovarajuih dimenzija, da nosi i beton i radnu ekipu, a u
svemu prema upustvu nadzornog organa. Oplata mora biti sa pravilnim
vezama i potrebnim nadvienjima tako da se moe lako skinuti bez
oteenja betonske konstrukcije. Unutranje povrine oplate moraju imati
taan oblik betonske konstrukcije po planu, a u njima izbetonirane
povrine po skidanju oplate moraju biti potpuno ravne sa otrim i ravnim
ivicama.
Podupirai se ne smiju postaviti direktno na teren ili konstrukciju ve se
ispod njih moraju postaviti fosne. Ukruenje podupiraa izvriti u oba
pravca radi spreavanja pomjeranja u bilo kojem pravcu.
U sluaju izmjene statikog prorauna zbog jaeg ili slabijeg terena kao i
zbog drugih uzroka ili u sluaju konstruktivnih izmjena, izvoa je duan da
sve izvri prema naknadnom statikom proraunu i detaljima.
Za sve ugraene materijale u montane armirano betonske elemente,
Izvoa je duan da dostavi propisane ateste o kvalitetu. Izvoa je duan
da pripremi sve tehnike mjere kod izrade (lijevanja), odravanja

Betonske konstrukcije 201


3
(njegovanja), transporta i montae ovdje projektovane montane armirano
betonske konstrukcije.
Sa radovima, treba otpoeti poetkom sunog perioda, kako bi se iskopi i
betoniranja obavili u suhom tlu, tj. preduprijedili negativni efekti na
susjednom objektu.
Budui da su nosivost i ostale karakteristike tla od izuzetnog znaaja za
ispunjavanje projektovanog ponaanja konstrukcije, to se Investitoru
nalae da, posebno u fazi izvoenja zemljanih radova, obezbijedi stalno
prisustvo kvalifikovanih predstavnika izvoaa i nadzornog organa
prvenstveno ovlatenih inenjera geoloke i graevinske
toga,

prognozirane

nosivosti

sastav

tla

potrebno

struke.
je

Pored

potvrditi

geomehanikim ispitivanjima na samom nivou temeljne spojnice svih


projektovanih temelja i to dokumentovati propisanim izvjetajima o
karakteristikama nosivog tla.

Dobijene rezultate unijeti i u zapisnike o

prijemu temeljnih spojnica, koji moraju biti sastavni dio Graevinskog


dnevnika. Radovi na konstrukciji se ne mogu nastaviti dok nadzorni organ
ne izvri uvid u ove zapisnike i da pismeni nalog za nastavak radova.
Svaki iskop za temelj prima nadzorni organ. Eventualno, po nalogu
projektanta ili nadzornog organa, iskop je potrebno i produbiti, do dobro
nosivog sloja (Geoloki elaborat), kao i eventualno izvriti zamjenu loeg
tla sa ljunkovitim materijalom.
U svaki iskopani temelj vri se postavljanje ljunkovitog nabijenog
tampona debljine 10 cm do nivoa 5 cm ispod kote temeljne spojnice
minimalnog koeficijenta stiljivosti 35 MPa. Nakon toga se vri betoniranje
izravnavajueg sloja mravim betona MB 15, debljine 5 cm - do kote
temeljne spojnice.

Betonske konstrukcije 201


3
Za izvoenje pojedinih faza radova mora postojati predhodno odobrenje
odgovornog projektanta, odnosno nadzornog organa. Takvo odobrenje se
izdaje nakon ustanovljene ispravnosti izvodenja predhodne faze rada.
Odobrenje, sa konstatacijorn o ispravnosti izvoenja predhodne faze,
upisuje se u Graevinski dnevnik.
Radovi poinju iskopom zemlje, pri emu se eventualni humus i glinoviti
materijal odvaja za transport. Dimenzije iskopa u osnovi se poveavaju za
po 10 cm sa svake strane u odnosu na date dimenzije. Svaki iskop za
temelj prima nadzorni organ. Eventualno, po nalogu projektanta ili
nadzornog organa, iskop je, kao to je ve reeno, potrebno i produbiti, do
dobro nosivog sloja, kao i eventualno izvriti zamjenu loeg tla sa
ljunkovitim materijalom.
Prije betoniranja temelja potrebno je izraditi oplatu i postaviti armaturu
temelja i ankere elemenata iznad temelja, u svemu prema Izvoakom
projektu. Prekidi i nastavci betoniranja su na spoju temelja i gornjih
konstruktivnih elemenata.
Skelu drati u svome poloaju najmanje 14 dana nakon podbetoniranja.
Ove radove sprovesti uz obavezno prisustvo ovlatenog nadzornog organa
za fazu konstrukcije, koji predhodno mora odobriti Organizaciju izvoenja
ovih radova predloenu od strane izabranog Izvoaa.
Ugraivanje betona se vri pervibratorima odgovarajueg prenika ( 40 50 mm). Pri izvoenju armirakih radova neophodno je isptovati
projektovane razmake profila, duine preklopa i sidrenje armature, a pri
betoniranju projektovane zatitne slojeve.

Betonske konstrukcije 201


3
Prilikom spravljanja, transporta, ugradnje, njegovanja i kontrole betona
izvoa je duan da se u svemu pridrava Glavnog i Izvoakog projekta,
kao i odredbi vaeih tehniikh propisa, odnosno Pravilnika o tehnikim
normativima za beton i armirani beton.
Projekat betona radi Izvoa radova o svom troku, pri emu ga odobrava
odgovorni projektant. Kao polazna osnova za izradu Projekta betona, ovim
uslovima se propisije:
Za agregat za beton koristiti prirodni ljunkovito-pjeskoviti materijal, vrst,
jedar i postojan, bez organskih primjesa i sa procentom muljevitih
sastojaka manjim od 1%. Agregat za beton se permamentno kontrolie u
pogledu mineraloko-petrografskog sastava,

granulometrijskog sastava,

vlanosti, sadraja estica manjih od 0.09 i 0.02 mm, sadraja glinovitih


materijala, sadraja zrna nepravilnog oblika, postojanosti na mraz,
sadraja tronih zrna, otpornosti na habanje i drobljenje, specifine i
zapreminske mase.
Za spravljanje betona, ako bude potrebno, koristiti retardere i plastifikatore
koji omoguavaju bolju ugradljivost i kompaktnost betonske mjeavine.
Kontrola kvaliteta betona vri se uzimanjem uzoraka u fabrici betona i na
mjestu ugraivanja betona, i to svakog dana i za svaki element
konstrukcije koji se betonira. Uzorci se uzimaju za spravljanje serija od po
3 kocke ivice 20.0 cm i od po 3 cilindra D/H=15/30 cm, u fabrici betona i
na mjestu ugraivanja betona. Kocke i cilindri se njeguju i uvaju u
uslovima konstrukcija u koje je ugraen odnosni beton, a ispituju se poslije
28 dana starosti. Izvoa radova je obavezan da za beton montane
konstrukcije i stubove izradi projekat betona. Projekat betona mora biti
ovjeren od strane odgovornih projektanata.

Betonske konstrukcije 201


3
U projektu betona treba naroito propisati i: uslove kvaliteta komponenti
betona (agregat, cement, voda); granulometrijski sastav agregata za
beton; vrstu i marku cementa; uslove kontrole kvaliteta betona i
komponenti na fabrici betona; uslove spravljanja betona; uslove transporta
betona od fabrike betona do gradilita, kao i uslove transporta betona na
gradilitu; uslove kontrole kvaliteta betona na mjestu ugraivanja; uslove
ugraivanja betona; uslove njegovanja ugraenog betona i planove
betoniranja elemenata konstrukcije.

3.2 Napomene u vezi odravanja, osmatranja i pregleda objekta


Program odravanja konstrukcije objekta prati onaj propisan u Pravilniku o
sadrini i nainu osmatranja tla i objekata u toku graenja i upotrebe, pri
emu kontrolne preglede ove konstrukcije treba sprovoditi i u skladu sa
Pravilnikom o tehnikim normativima za beton i armirani beton. Tu se za
predmetni objekat daje uestalost kontrolnih pregleda (u zavisnosti od tipa
i vrste konstrukcije objekta i uslova sredine i eksploatacije, u cilju
obezbjeenja

projektom

predviene

sigurnosti

funkcionalnosti

konstrukcije objekta u toku njenog vijeka eksploatacije).


Ovakve kontrolne preglede treba sprovoditi kao najmanje dvostepene.
Prvi stepen dvostepene kontrole ini vizuelni pregled, koji obuhvata i
snimanje poloaja i veliina eventualnih prslina i pukotina, kao i ostalih
oteenja bitnih za sigurnost konstrukcije, a drugi stepen ini i kontrola
ugiba glavnih noseih elemenata konstrukcije pod stalnim i povremenim
optereenjem. Dvostepenost se ogleda u tome da, tek ako se na osnovu
prvostepenog pregleda utvrdi da je sigurnost konstrukcije smanjena u
odnosu na projektovanu, treba obaviti drugostepenu kontrolu. Preglede

Betonske konstrukcije 201


3
treba da obavljaju struna lica, koja su imenovana od strane institucije
koja odrava objekat. Tako, prvi stepen kontrole moe obavljati i
rukovodilac ili ovlateno lice same organizacije koja odrava objekte, ili
njena trolana komisija, a eventualno potrebni drugi stepen kontrole, tj.
ispitivanja

probnim

optereenjem

mogu

obavljati

samo

za

to

specijalizovane institucije.

3.3 Ostale napomene


Prilikom izvoenja radova na konstrukciji ovog objekta u svemu se
pridravati vaeih propisa i pravilnika iz oblasti graenja. Na radovima
izvoenja angaovati strunog i ovlatenog izvoaa, koji radove moe
obavljati jedino u permanantnom prisustvu kvalifikovanog i ovlatenog
strunog nadzora. Dopune, promjene, odstupanja niti izmjene bilo kakve
vrste prilikom realizacije ovog projekta konstrukcije nisu dozvoljene bez
pismene saglasnosti odgovornog projektanta konstrukcije. U svemu to
nije odreeno u ovom Tehnikom izvjetaju, u pogledu uslova za izvoenje
radova, a od znaaja je za kvalitet radova, treba pravovremeno
konsultovati

odgovornog

projektanta

objekta,

odnosno

primijeniti

odgovarajuce tehnike normative utvrene u domaim standardima,


tehnikim propisima i drugim propisanim normativima sa obaveznom
primjenom.

Betonske konstrukcije 201


3

4. TEHNIKI OPIS

4.1 Uvod
Projektni zadatak:
Potrebno je izgraditi stambeno-poslovni objekat povrine cca. 1000

Lokacija:
Objekat se nalazi u okolini Bihaa, te su koritene karte HRN ENV 1991 za
usvajanje klimatske i seizmike zone.
Usvojeno rjeenje:
Objekat je pravougaonog tlocrta, povrine cca. 1000
. SPO sadri
prizemlje + 4 sprata. Visina objekta je 15,20 m. U smislu oblikovanja
objekat je projektovan kao jednostavna prizmatina forma ijom se
supstrakcijom formira, i dalje jednostavna, ali ipak specifina kompozicija.
Objekat tei da ne optereti, ali svakako da do kraja definie prostor, na
nain na koji prethodno izgraena struktura u okruenju to zahtijeva.
Fasade su i u oblikovanju i u materijalizaciji rijeene tako da je vizuelno
jasno razgraniena zona prizemlja namenjena poslovanju, od spratnog
stambenog dijela. Predvieni materijali u obradi fasade su kombinacija
potpuno savremenih: staklene povrine u aluminijumskim ramovima.
4.2 Funkcija

Betonske konstrukcije 201


3
U

funkcionalnom smislu namjena objekta po etaama je sljedea:


prizemlje je namjenjeno poslovanju, dok su sve ostale nadzemne
etae stambene. Vertikalne komunikacije predviene su u vidu 1
lifta i jednog stepenita, koji obezbjeuju vezu izmeu svih etaa.
Poslovni prostor u prizemlju je jedna cjelina ukupne povrine sa 5
poslovnih jedinica. Na stambenim etaama nalaze se po 6 stambenih
jedinica, dok su u potkrovlju 4 stambene jedinice znatno vee
povrine. Struktura stanova je od trosobnog do etvorosobnog.
Stanovi su jednostrano ili dvostrano orijentisani. Sadraj stambenih
prostora je takav da moe da zadovolji vii standard stanovanja tako
da svaki stan poseduje: ulazni prostor, kuhinju, trpezariju, dnevni
boravak, i dvije ili tri spavae sobe uz koje se nalazi i glavno
kupatilo. U okviru svakog stana nalaze se i pomone prostorije u
vidu, ostave, kuhinjske ostave, prostorije za domainstvo te
minimum jedna terasa ili loa.

4.3 Konstrukcija
Konstruktivna koncepcija objekta bazirana je na armiranobetonskim
stubovima dimenzija 40/40 cm, oslonjenim na armirano betonsku temeljnu
plou debljine 15 cm kao primarnim, i A.B. gredama kao sekundarnim
konstruktivnim elementima. Dimenzije AB greda su 40/50 cm.
Meuspratna konstrukcija izmeu svih etaa je A.B. ploa. Konstruktivni
zidovi stepeninog prostora, samo stepenite, kao i zidovi liftovskih okana,
takoe su od armiranog betona.
Detaljniji opis konstrukcije predmet je tehnikog opisa uz statiki proraun.
Temeljna konstrukcija: Temelji samci, dubina fundiranja 1,0m.
Krovna konstrukcija:
Izraen je ravni krov sa sljedeim slojevima :

Nasip od oblutaka 6cm 0,9 kN/m2


Hidroizolacija 1,5cm
0,2 kN/m2
Stiropor 10cm
0,9 kN/m2
Mravi beton 5cm

2,0 kN/m 2

Betonske konstrukcije 201


3
4.4 Materijalizacija i obrada
Materijalizacija zidova ispune u objektu je slijedea:
-

Unutranji zidovi izmeu dva stana su od YTONG termobloka debljine


20 cm, malterisani i bojeni.
Unutranji zidovi izmeu stanova i hodnika zgrade su debljine 20 cm,
od YTONG termobloka, a prema hodniku su obloeni stirodurom.
Unutranji pregradni zidovi zidani su od termobloka debljine 12 cm.

Spoljna stolarija je od aluminijumskih profila u boji prema izboru


projektanta zastakljena IZO staklom debljine 6+14+6 mm, adekvatne
projektovanoj dimenziji stakla. Unutranja stolarija je od panela furniranih
hrastovim furnirom.
Ograda stepenita je od kromiranog nehrajueg elika, sa rukohvatom od
hrastovog drveta u boji prema izboru projektanta.

Finalna obrada zidova i plafona u objektu je sljedea:


-

zidovi i plafoni u prostoru podzemne garae malterisani i bojeni


disperzivnom bojom u boji prema izboru projektanta, sa svim potrebnim
predradnjama.
zidovi u lokalu u prizemlju malterisani i bojeni disperzivnom bojom u
boji prema izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama.
plafoni u lokalu u prizemlju su sputeni plafoni od od gips kartonskih
ploa tipa rigips ili knauf, bojeni disperzivnom bojom u boji prema
izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama.
zidovi ulaznog hola i stepeninog prostora u prizemlju obloeni su
granitnim ploama do visine 1,6 m, od date visine do plafona kao i
plafoni su malterisani bojeni poludisperzivnom bojom u boji prema
izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama.
zidovi i plafoni stepeninog prostora po spratovima su malterisani
bojeni poludisperzivnom bojom u boji prema izboru projektanta, sa
svim potrebnim predradnjama.
4.5 Instalacije

U objektu su predviene sve standardne instalacije koje podrazumeva


ovaj tip objekata: instalacije vodovoda i kanalizacije, termotehnike

Betonske konstrukcije 201


3
instalacije (grijanje), instalacije jake i slabe struje i predmet su zasebnih
projektnih elaborata.

5. STATIKI PRORAUN NOSIVE KONSTRUKCIJE I ANALIZA


OPTEREENJA

5.1 Analiza optereenja


5.1.1 Stalno optereenje
Vlastita teina betonskih elemenata je sraunata i uzeta u obzir pri
statikom proraunu u softveru Radimpex Tower 6.

Krovna konstrukcija :

Nasip od oblutaka 6cm


Hidroizolacija 1,5cm
Stiropor 10cm
Mravi beton 5cm

0,9 kN/m2
0,2 kN/m2
0,9 kN/m2
2,0 kN/m2
_________________

Betonske konstrukcije 201


3
4,0 kN/m2
Unutranje prostorije :

Cementni estrih
Parket
Teni pervol u PVC foliji
Plafoni
Pregradni zidovi

2,0 kN/m2
0,5 kN/m2
0,5 kN/m2
0,4 kN/m2
1,0 kN/m2
_________________

4,4 kN/m2
5.1.2 Promjenjivo optereenje
Korisno optereenje:
Odgovarajue korisno optereenje usvojeno prema EN 1991-1-1:2002,
(tabela 6.2.)
Odgovarajua korisna optereenja za poslovno - stambeni objekat su
sljedea:

Podovi
Stepenita

qk = 2,0 kN/m2
qk = 3,0 kN/m2

5.1.3 Uticaj snijega


Lokacija objekta je u II klimatskoj zoni (HRN ENV 1991-2-3).
Usvojena je uobiajena topografija terena sa koeficijentom C e 1 .
Zanemaruje se uticaj ostalih graevina u bliskoj okolini.
S k 0,76 0,0027 h 0,000002 h 2

Nadmorska visina je 231 m.


kN

S k 1,49 Usvojeno S k 1,49 2


m

Za klimatske uslove bez izuzetnih padavina i smetova, usvojena je


proraunska situacija i ema optereenja A (uobiajeni uslovi).

Betonske konstrukcije 201


3
Proraunska situacija Sluaj A
q S 1 C e Ct S k

Krov je ravni

0,8 0 30

Ce Ct 1
q s 1 C e C t S k 0,8 1 1 1,49 1,192

kN
m2

5.1.4 Uticaj vjetra


Objekat se nalazi u prigradskom terenu, te se usvaja kategorija terena II.
hb

z h 15,20m

Osnovna vrijednost poredbene brzine vjetra je oitana iz tabele (HRN ENV


1991-2-4):
Podruje I
Vb 0 22

m
s

Osnovna brzina vjetra :


Vb Vb 0 C dir C season 22

m
s

C dir C season 1

Koeficijent hrapavosti C r ( z ) ako je K r 0,19 :


z
z0

C r z K r ln

15,20
1,086
0,05

0,19 ln

Srednja brzina vjetra Vm :


Vm Vb C r z C 0 z 22 1,086 1 23,892

m
s

Intenzitet turbulencije l v z (ako su koeficijenti k i 1 i C 0 1 ) :

Betonske konstrukcije 201


3
lv z

ki
1

0,175
z
15,20
1 ln

C 0 ln
0
,
05
z

Udarni pritisak vjetra q p :


q p 1 7 l v z 0,5 Vm

1 7 0,175 0,5 1,25 23,892 2 0,7938

kN
m2

Uticaj vjetra za unutranju Wi i spoljanju stranu We :


Wi q p c pi 0,7938 0,4 0,317

kN
m2

C pi 0,4
We q p c pe 0,7938 0,7 0,555

kN
m2

C pe 0,7

5.1.5 Seizmiki uticaji


Usvaja se seizmika zona VII (seizmika karta Hrvatske).
Proraunsko ubrzanje tla:
a g 0,1g

ag
g

0,1

Koeficijent duktilnosti i priguenja: usvojeno I. kat. k p 1,0


Koeficijent kategorije objekta: I. kat. objekta k o 1,5
Koeficijent seizminosti: VII.zona k s 0,025
Koeficijent dinaminosti za I. kategoriju tla:
kd

0,50
T1

0,33

0,50
1,0
T1

Osnovni period vibracije:


3
4

3
4

T1 C t H 0,075 15,20 0,57 s

Proraunski spektar odgovora S d T 1 se odreuje :

Betonske konstrukcije 201


3
S d T 1 a g S

2,5
q

Ako je q 1,4 , a S 1,2 (usvojeno iz tablica) tada je S d T 1 0,21 .


Proraun za ukupnu silu glasi :
Fb S d (T 1) W

Napomena:
U nastavku statikog prorauna e se za svaku poziciju pojedinano
odrediti njena teina i pripadajua seizmika sila.

5.1.6 Kombinacije optereenja

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Stalno
Korisno
Vjetar
Snijeg
Seizmika x
Seizmika y

Kombinac
ije
1
2
3

II

III

IV

VI

1.35
1.0
1.0

1,50
0.3
0.3

0.3
0
0

0.9
0
0

0
1.3
0

0
0
1.3

Betonske konstrukcije 201


3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.35
1.35
1.35
1.0
1,0
1.0
1.0
1.35

1.05
1.05
1.5
1.0
1.5
1.0
1.0
1.5

1.5
0.9
0
0
0
0.5
1.0
0.9

0.9
1.5
0
0
0
0.2
1.0
1.05

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Na osnovu prorauna utvreno je da je kombinacija 11 najadekvatnija


kombinacija za proraun, stoga e se i dimenzioniranje AB elemenata
uraditi na osnovu uticaja dobijenih po toj kombinaciji.

Stalna proraunska kombinacija

Betonske konstrukcije 201


3

Seizmika proraunska kombinacija

5.2 Statiki uticaj nosive konstrukcije

Betonske konstrukcije 201


3

5.3 Duina sidrenja i preklopa armature

Betonske konstrukcije 201


3

Duljina sidrenja/preklopa armature promjera 10 mm je 402.4 mm


Duljina sidrenja/preklopa armature promjera 16 mm je 646,0 mm

5.4 Zatitni sloj betona

Betonske konstrukcije 201


3
Zatitni sloj (prema uzengiji):

Donja zona grede

Zatitni sloj (prema armaturi za savijanje):

Donja zona grede

Betonske konstrukcije 201


3
6. DIMENZIONIRANJE
6.1 Dimenzioniranje na savijanje
POS G 101 (LEAJ)
Proraun podune armature:
Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
100,48 100

0,071
2
b d f cd 40 46 2 1,667

OITANO:

c 2 2,7

Deformacija betona:

s1 20

Deformacija elika:
Koeficijent poloaja neutralne ose:

0,119

Koeficijent kraka unutranjih sila:

0,953

Poloaj neutralne osi:

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
100,48 100

5,27 cm 2
d f yd 0,953 46 43,48

USVOJENA ARMATURA:
As1 odg 6,03 cm

316

Betonske konstrukcije 201


3
Minimalna

armatura:

As1 0,0015 bw d 0,0015 40 46 2,76 cm

Leaj 2 POS 101

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
169,79 100

0,120
2
b d f cd 40 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -3,5 ; s1 = 15; =0,189; = 0,921

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
169,79 100

9,217cm 2
d f yd 0,921 46 43,48

5 16

USVOJENA ARMATURA:
As1 odg 10,05 cm 2

Minimalna armatura:

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3

Leaj 3 POS 101

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
189,39 100

0,134
2
b d f cd 40 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -3,5 ; s1 = 12,5; =0,219; = 0,909

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
189,39 100

10,417 cm 2
d f yd 0,909 46 43,48

USVOJENA ARMATURA:

Minimalna armatura:

6 16

As1 odg 12,06cm 2

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3

Leaj 4 POS 101

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
180,56 100

0,128
2
b d f cd 40 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -3,5 ; s1 = 13,5; =0,206; = 0,914

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
180,56 100

8,977 cm 2
d f yd 0,914 46 43,48

USVOJENA ARMATURA:
As1 odg 10,05 cm

5 16

Betonske konstrukcije 201


3
As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Minimalna armatura:

Leaj 5 POS 101

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
177,89 100

0,126
2
b d f cd 40 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -3,5 ; s1 = 14; =0,200; = 0,917

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
177,89 100

9,699 cm 2
d f yd 0,917 46 43,48

Betonske konstrukcije 201


3
5 16

USVOJENA ARMATURA:
As1 odg 10,05 cm

Minimalna armatura:

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Leaj 6 POS 101

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
179,68 100

0,127
2
b d f cd 40 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -3,5 ; s1 = 13,5; =0,206; = 0,914

Betonske konstrukcije 201


3

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
179,68 100

9,828 cm 2
d f yd 0,914 46 43,48

5 16

USVOJENA ARMATURA:
As1 odg 10,05 cm 2

Minimalna armatura:

Leaj 7 POS 101

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
136,41 100

0,096
2
b d f cd 40 46 2 1,667

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3

Iz tablica

c2 = -3,5 ; s1 = 20; =0,149; = 0,938

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
136,41 100

7,271cm 2
d f yd 0,938 46 43,48

USVOJENA ARMATURA:

Minimalna armatura:

Polje 1 POS 101

Beton:

C25/30

Armatura: B500

4 16

As1 odg 8,04 cm 2

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3
f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
149,65 100

0,0298
2
b d f cd 142 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -1,5 ; s1 = 20; =0,070; = 0,975

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
149,65 100

7,674cm 2
d f yd 0,975 46 43,48

USVOJENA ARMATURA:

Minimalna armatura:

Polje 2 POS 101


Beton:

C25/30

5 14

As1 odg 7,70 cm 2

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3
Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
98,53 100

0,0225
2
b d f cd 124 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -1,2 ; s1 = 20; =0,057; = 0,980

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
98,53 100

5,026 cm 2
d f yd 0,980 46 43,48

USVOJENA ARMATURA:

Minimalna armatura:

4 14

As1 odg 6,16 cm 2

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3

Polje 3 POS 101

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
93,04 100

0,0212
2
b d f cd 124 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -1,2 ; s1 = 20; =0,057; = 0,980

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
93,04 100

4,746 cm 2
d f yd 0,980 46 43,48

USVOJENA ARMATURA:

Minimalna armatura:

4 14

As1 odg 6,16 cm 2

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3

Polje 4 POS 101

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
98,85 100

0,0225
2
b d f cd 124 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -1,2 ; s1 = 20; =0,057; = 0,980

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
98,85 100

5,043 cm 2
d f yd 0,980 46 43,48

USVOJENA ARMATURA:

Minimalna armatura:

4 14

As1 odg 6,16 cm 2

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3

Polje 5 POS 101

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
101,19 100

0,0231
2
b d f cd 124 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -1,2 ; s1 = 20; =0,057; = 0,980

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
101,19 100

5,162 cm 2
d f yd 0,980 46 43,48

Betonske konstrukcije 201


3
4 14

USVOJENA ARMATURA:

As , min 0,0015 b w d 2,76 cm 2

Minimalna armatura:

Polje 6 POS 101

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
141,51 100

0,0282
2
b d f cd 142 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -1,4 ; s1 = 20; =0,065; = 0,977

x d 46 0,119 5,474cm 15cm

As1 odg 6,16 cm 2

(neutralna os prolazi kroz plou)

Betonske konstrukcije 201


3
As1

M sd
141,51 100

7,241 cm 2
d f yd 0,977 46 43,48

USVOJENA ARMATURA:

Minimalna armatura:

Leaj 1 POS 501

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
69,51 100

0,0492
2
b d f cd 40 46 2 1,667

5 14

As1 odg 7,70 cm 2

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3
OITANO:

c 2 2

Deformacija betona:

s1 20

Deformacija elika:
Koeficijent poloaja neutralne ose:

0,091

Koeficijent kraka unutranjih sila:

0,966

Poloaj neutralne osi:

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

M sd
69,51 100

3,597cm 2
d f yd 0,966 46 43,48

USVOJENA ARMATURA:

Minimalna armatura:

Leaj 2 POS 501

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

(neutralna os prolazi kroz plou)

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

2 16

As1 odg 4,02 cm 2

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3
sd

M sd
115,25 100

0,0816
2
b d f cd 40 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -3 ; s1 = 20; =0,130; = 0,947

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
115,25 100

6,084 cm 2
d f yd 0,947 46 43,48

4 16

USVOJENA ARMATURA:
As1 odg 8,04 cm

Minimalna armatura:

Leaj 3 POS 501

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3
f yd

sd

f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
174,73 100

0,1238
2
b d f cd 40 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -3,5 ; s1 = 14 ; =0,200; = 0,917

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
174,73 100

9,526 cm 2
d f yd 0,917 46 43,48

5 16

USVOJENA ARMATURA:
As1 odg 10,05 cm 2

Minimalna armatura:

Leaj 4 POS 501

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3
Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
155,56 100

0,1102
2
b d f cd 40 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -3,5 ; s1 = 16,5; =0,175; = 0,927

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
155,56 100

8,390cm 2
d f yd 0,927 46 43,48

5 16

USVOJENA ARMATURA:
As1 odg 10,05 cm

Minimalna armatura:

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3
Leaj 5 POS 501

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
152,12 100

0,1078
2
b d f cd 40 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -3,5 ; s1 = 17; =0,171; = 0,929

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
152,12 100

8,186cm 2
d f yd 0,929 46 43,48

5 16

USVOJENA ARMATURA:
As1 odg 10,05 cm 2

Minimalna armatura:

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3

Leaj 6 POS 501

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
140,21 100

0,0993
2
b d f cd 40 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -3,5 ; s1 = 19; =0,156; = 0,935

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
140,21 100

7,497cm 2
d f yd 0,935 46 43,48

USVOJENA ARMATURA:

Minimalna armatura:

4 16

As1 odg 8,04 cm 2

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3

Leaj 7 POS 501

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
92 100

0,0652
2
b d f cd 40 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -2,5 ; s1 = 20; =0,111; = 0,957

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
92 100

4,806cm 2
d f yd 0,957 46 43,48

USVOJENA ARMATURA:

Minimalna armatura:

3 16

As1 odg 6,03 cm 2

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3

Polje 1 POS 501

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
143,55 100

0,0286
2
b d f cd 142 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -1,4 ; s1 = 20; =0,065; = 0,977

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
143,55 100

7,346cm 2
d f yd 0,977 46 43,48

USVOJENA ARMATURA:

4 16

As1 odg 8,04 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3
As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Minimalna armatura:

Polje 2 POS 501

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
92,28 100

0,0210
2
b d f cd 124 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -1,2 ; s1 = 20; =0,057; = 0,980

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
92,28 100

4,707 cm 2
d f yd 0,980 46 43,48

Betonske konstrukcije 201


3
3 16

USVOJENA ARMATURA:
As1 odg 6,03 cm

Minimalna armatura:

Polje 3 POS 501

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
74,21 100

0,0169
2
b d f cd 124 46 2 1,667

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3
Iz tablica

c2 = -1,0 ; s1 = 20; =0,048; = 0,983

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
74,21 100

3,774 cm 2
d f yd 0,983 46 43,48

2 16

USVOJENA ARMATURA:
As1 odg 4,02 cm 2

Minimalna armatura:

Polje 4 POS 501

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3
sd

M sd
86,83 100

0,0198
2
b d f cd 124 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -1,2 ; s1 = 20; =0,057; = 0,980

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
86,83 100

4,429cm 2
d f yd 0,980 46 43,48

3 16

USVOJENA ARMATURA:
As1 odg 6,03 cm

Minimalna armatura:

Polje 5 POS 501

Beton:

C25/30

Armatura: B500

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3
f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
98,75 100

0,0225
2
b d f cd 124 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -1,2 ; s1 = 20; =0,057; = 0,980

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
98,75 100

5,038 cm 2
d f yd 0,980 46 43,48

3 16

USVOJENA ARMATURA:
As1 odg 6,03 cm

Minimalna armatura:

Polje 6 POS 501

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3

Beton:

C25/30

Armatura: B500

f cd

f yd

sd

f ck 25

16,67 MPa
c 1,5
f yk

500
434,78MPa
1,15

M sd
134,46 100

0,0268
2
b d f cd 142 46 2 1,667

Iz tablica

c2 = -1,4 ; s1 = 20; =0,065; = 0,977

x d 46 0,119 5,474cm 15cm


As1

(neutralna os prolazi kroz plou)

M sd
134,46 100

6,880 cm 2
d f yd 0,977 46 43,48

4 16

USVOJENA ARMATURA:
As1 odg 8,04 cm 2

Minimalna armatura:

As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3
6.2 Dimenzioniranje na poprenu silu

Leaj 1 - POS 101


Proraunske vrijednosti poprene sile ( Anvelopa optereenja ) :
V sd , max 141,22 kN

V Rd 1 Rd k 1,2 40 1 0,15 cp bw d
za C 25 / 30 : Rd 0,03 kN / cm 2
k 1,6 d 1,6 0,46 1,14 m

Kako se cijelom duinom grede vodi 516 AS = 10,02 cm2:

As
10,02

0,00544
bw d 40 46

cp

N sd
0,00 kN / cm 2
Ac

V Rd 1 0,03 1,14 1,2 40 0,00544 0,15 0,00 40 46

VRd1= 89,22kN

< Vsd, max= 141,22 kN

V Rd 2 0,5 v f cd bw z
f ck
25
0,7
0,575 0,5
v 0,575
200
200
0,5 0,575 1,66 40 0,9 46 790,326 kN

v 0,5
V Rd 2

Vsd , max Vsd ,1 141,22 kN


Vsd , max
V Rd 2

141,22
0,178
790,326

Vsd 0,178V Rd 2

s w, max min 0,8 d ; 30 cm min 0,8 46 36,8 ; 30cm

min 0,00153

s w, max 30 cm

Betonske konstrukcije 201


3
Poprena armatura se proraunava prema izrazu:

1.Vsd 132,15 kN
Sw

pretpostvk a 8, m 2

Asw f yw, d z ctg


VSd ,eff VRd 1

AS 2 0,5 1,00 cm 2

1,00 43,48 0,9 46


41,93 cm
132,15 89,22

8 / 30 cm

USVOJENE DVOSJENE VILICE:

pretpostvk a 8, m 2

2.Vsd 136,66 kN
Sw

Asw f yw,d z ctg


VSd ,eff V Rd 1

AS 2 0,5 1,00 cm 2

1,00 43,48 0,9 46


37,94 cm
136,66 89,22

8 / 30 cm

USVOJENE DVOSJENE VILICE:

3.V sd 113,12 kN
Sw

pretpostvk a 8, m 2

Asw f yw, d z ctg


VSd ,eff V Rd 1

AS 2 0,5 1,00 cm 2

1,00 43,48 0,9 46


75,31 cm
113,12 89,22

8 / 30 cm

USVOJENE DVOSJENE VILICE:

4.Vsd 125,87 kN
Sw

pretpostvk a 8, m 2

Asw f yw,d z ctg


VSd ,eff V Rd 1

AS 2 0,5 1,00 cm 2

1,00 43,48 0,9 46


49,11 cm
125,87 89,22

USVOJENE DVOSJENE VILICE:

8 / 30 cm

Betonske konstrukcije 201


3
5.Vsd 114 kN
Sw

pretpostvk a 8, m 2

Asw f yw,d z ctg


VSd ,eff V Rd 1

AS 2 0,5 1,00 cm 2

1,00 43,48 0,9 46


72,64 cm
114 89,22

8 / 30 cm

USVOJENE DVOSJENE VILICE:

pretpostvk a 8, m 2

6.Vsd 122,47 kN
Sw

Asw f yw, d z ctg


VSd ,eff V Rd 1

AS 2 0,5 1,00 cm 2

1,00 43,48 0,9 46


54,13 cm
122,47 89,22

8 / 30 cm

USVOJENE DVOSJENE VILICE:

7.Vsd 118,12 kN
Sw

pretpostvka 8, m 2

Asw f yw, d z ctg


VSd ,eff VRd 1

AS 2 0,5 1,00 cm 2

1,00 43,48 0,9 46


62,28 cm
118,12 89,22

8 / 30 cm

USVOJENE DVOSJENE VILICE:

8.Vsd 124,10 kN
Sw

pretpostvka 8, m 2

Asw f yw, d z ctg


VSd ,eff V Rd 1

1,00 43,48 0,9 46


51,60 cm
124,10 89,22

USVOJENE DVOSJENE VILICE:

9.Vsd 118,04 kN

AS 2 0,5 1,00 cm 2

pretpostvk a 8, m 2

8 / 30 cm

AS 2 0,5 1,00 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3
Sw

Asw f yw, d z ctg


VSd ,eff VRd 1

1,00 43,48 0,9 46


62,45 cm
118,04 89,22

8 / 30 cm

USVOJENE DVOSJENE VILICE:

10.Vsd 125,53 kN
Sw

pretpostvk a 8, m 2

Asw f yw,d z ctg


VSd ,eff V Rd 1

AS 2 0,5 1,00 cm 2

1,00 43,48 0,9 46


49,57 cm
125,53 89,22

8 / 30 cm

USVOJENE DVOSJENE VILICE:

11.Vsd 125,08 kN
Sw

pretpostvk a 8, m 2

Asw f yw, d z ctg


VSd ,eff V Rd 1

AS 2 0,5 1,00 cm 2

1,00 43,48 0,9 46


50,19 cm
125,08 89,22

8 / 30 cm

USVOJENE DVOSJENE VILICE:

12.Vsd 141,22 kN
Sw

pretpostvk a 8, m 2

Asw f yw, d z ctg


VSd ,eff V Rd 1

AS 2 0,5 1,00 cm 2

1,00 43,48 0,9 46


34,61 cm
141,22 89,22

USVOJENE DVOSJENE VILICE:

8 / 30 cm

Proraun irine pukotina:


Napomena: Proraun irine pukotina i veliine progiba raen je za estu
kombinaciju optereenja.

Betonske konstrukcije 201


3
POS 101 Polje 1

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2

f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2 1,667 kN / cm 2

elik B 500
f yk 500 N / mm 2

f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2 43,48 kN / cm 2

Msd 149,65 kNm


b 40 cm
d 46 cm

Prognoza irine pukotine:


wk s rm sm
1,7 - za vanjsko optereenje

Proraun srednje deformacije armature:

sm


s s 1 1 2 sr
Es
Es
s

n As1
b

Es
E cm

2bd
1 1
n As1

200

6,557
30,5

6,557 7,70 1 1 2 40 46 9,587 cm

40
6,557 7,70

Betonske konstrukcije 201


3
M sd
149,65 100
kN

45,404
454,04 MPa
x
9,587
cm 2

d As 46
7,70
3
3

M sd

z As

M crit
42,7494 100
kN

12,970
129,70 MPa
x
9,587
cm 2

d As 46
7,70
3
3

b h2
40 50 2
M crit f ct ,m
0,2564
4274,94 kNcm 42,7494 kNm
6
6
2/3
2/3
f ct ,m 0,3 f ck
0,3 25
2,564 MPa 0,2564 kN / cm 2

sr

M crit

z As

sm

454,047
129,70
1 1 0,5

200000
454,04

3
0,002177 2,177 10

E s 200 GPa - modul elastinosti armature

1 1 - Rebrasta armatura

2 0,5 - Dugotrajno optereenje


s rm 50 0,25 0,8 0,5

14
122,727 mm
0,0192

7,70
0,0192
40 2,5 4

k1 0,8 - za rebrastu armaturu


k 2 0,5 - za sluaj savijanja
14 mm

7,70
0,0192
40 2,5 4

wk s rm sm
wk 1,7 122,727 2,177 10 3

wk ,0 291mm wg 0,3mm

Betonske konstrukcije 201


3
Raunska irina pukotine je manja od doputene EC 2 wg 0,3 mm .
Proracun progiba:

Granini progib:
v lim

L
600

2,4 cm
250 250

Beton C25/30
f ck 25 MPa
E cm 9500 3 f ck 8 9500 3 25 8 30471,535 MPa
f ct ,m 0,3 f ck

2/3

0,3 25

2/3

2,565 MPa

elik B 500

E s 200 GPa

el

Es
200

6,563
E cm 30,471

vtot k L2

1
rtot

MA MB
MF

58,48 86,56
1,403
103,31

5
5
1 0,1
1 0,1 1,403 0,089
48
48

As1 8,04 cm 2
As 2 4,02 cm 2

Betonske konstrukcije 201


3
II

b h3
el
12

As1
d2
2

d1
2

As 2

40 50 3
50

II
6,563 8,04
4
12
2

50

4,02
4
2

4
451571,72 cm

M Sd M F 103,31 kNm 10331 kNcm


E c ,eff E cm 3047,153 kN / cm 2
M Sd
1
10331
1

0,0000075
rI
E c ,eff I I
3047,153 451571,72
cm

2bd
1 1
el As1

el As1
b

I II

b x3
x

b x
12
2

I II

6,563 8,04 1 1 2 40 50 10,241 cm

40
6,563 8,04

el As1 d x As 2 x d 2

40 10,2413
10,241
40 10,241

12
2

6,563 8,04 46 10,241 4,02 10,241 4


2

I II 82821,265 cm 4
M sd
103,31 100
kN

30,172
301,72 MPa
x
10,241
cm 2

d As1 46
8,04
3
3

301,72
s1
0,0015
Es
200000

s1

s1

M sd

z As1

1
s1
0,0015
1

0,0000422
rII
d y IIg
46 10,241
cm

sr

M cr

z As

M cr f ctm

M cr
4273,333
kN

12,481 2 124,81 MPa


x
10
,
241
cm

d As 46
8,04
3
3

2
2
bh
40 50

0,256
424273,33 kNcm 42,733 kNm
6
6


1 1 2 sr
s

12,481 10
1 1 0,5

301,72

0,914

1 1 - Rebrasta armatura
2 0,5 - Dugotrajno optereenje
1
1
1
1
1
0,941 0,0000075 1 0,941 0,0000422 0,0000095
rm
rI
rII
cm
k 0,089
L 600 cm

Betonske konstrukcije 201


3

1
vtot,t0 k L 0,089 6002 0,0000095 0,304 cm vlim 2,4 cm
rtot
2

Vrijednost progiba je manja od dopustene (EC-2

L/250)

Napomena:
Mjerodavan presjek za provjeru irine pukotina je onaj sa najveim
momentom, bez obzira na predznak. Poto je geometrija nosaa ista po
cijeloj duini grede, i ostali presjeci e zadovoljiti proraun.

PRORAUN PLOE NA MOMENTE SAVIJANJA

Betonske konstrukcije 201


3

(POS 100 - oslonac - smjer x )

M sd , x max 24,61 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2

f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500
f yk 500 N / mm 2

f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zatitni sloj ploe:


d x 15 1,5 13,5 cm
d y 15 1,5 1 12,5 cm

sd

M sd
24,61 100

0,0810
2
b d f cd 100 13,5 2 1,667

OITANO:

c 2 3

Deformacija betona:
Deformacija elika:

s1 20

Koeficijent poloaja neutralne ose:

0,130

Koeficijent kraka unutranjih sila:

0,947

Potrebna armatura:

As1

M sd
24,61 100

4,427 cm 2
d f yd 0,947 13,5 43,48

USVOJENA ARMATURA:

osnovna mrea

As , stv 5,03 cm / m'


2

Minimalna armatura:

As ,min 0,022

f ck
25
b d 0,022
40 46 2,024 cm 2 / m'
f yk
500

503

Betonske konstrukcije 201


3
(POS 100 - oslonac - smjer y )

M sd , y max 31,28 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2

f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500
f yk 500 N / mm 2

f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zatitni sloj ploe:


d x 15 1,5 13,5 cm
d y 15 1,5 1 12,5 cm

sd

M sd
31,28 100

0,1029
2
b d f cd 100 13,5 2 1,667

Iz tablica c2 = -3,5 ; s1 = 18; =0,163; = 0,932

Potrebna armatura:

As1

M sd
31,28 100

5,717 cm 2
d f yd 0,932 13,5 43,48

USVOJENA ARMATURA:

osnovna mrea

As , stv 6,92 cm / m'


2

Minimalna armatura:

As ,min 0,022

f ck
25
b d 0,022
40 46 2,024 cm 2 / m'
f yk
500

692

Betonske konstrukcije 201


3
(POS 100 - polje - smjer x )

M sd , x max 13,56 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2

f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500
f yk 500 N / mm 2

f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zatitni sloj ploe:


d x 15 1,5 13,5 cm
d y 15 1,5 1 12,5 cm

sd

M sd
13,56 100

0,0446
2
b d f cd 100 13,5 2 1,667

Iz tablica

c2 = -1,9 ; s1 = 20; =0,087; = 0,968

Potrebna armatura:

As1

M sd
13,56 100

2,386 cm 2
d f yd 0,968 13,5 43,48

USVOJENA ARMATURA:

osnovna mrea

As , stv 2,83 cm / m'


2

Minimalna armatura:

As ,min 0,022

f ck
25
b d 0,022
40 46 2,024 cm 2 / m'
f yk
500

Q 283

Betonske konstrukcije 201


3

(POS 100 - polje - smjer y )

M Sd , y 13,45 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2

f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500
f yk 500 N / mm 2

f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zatitni sloj ploe:


d x 15 1,5 13,5 cm
d y 15 1,5 1 12,5 cm

sd

M sd
13,45 100

0,0516
2
b d f cd 100 12,5 2 1,667

Iz tablica

c2 = -2,1 ; s1 = 20; =0,095; = 0,946

Potrebna armatura:

As1

M sd
13,45 100

2,616 cm 2
d f yd 0,946 12,5 43,48

USVOJENA ARMATURA:

osnovna mrea

As , stv 2,83 cm / m'


2

Minimalna armatura:

As ,min 0,022

f ck
25
b d 0,022
40 46 2,024 cm 2 / m'
f yk
500

283

Betonske konstrukcije 201


3

(POS 500 - oslonac - smjer x )

M sd , x max 22,55 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2

f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500
f yk 500 N / mm 2

f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zatitni sloj ploe:


d x 15 1,5 13,5 cm
d y 15 1,5 1 12,5 cm

sd

M sd
22,55 100

0,0742
2
b d f cd 100 13,5 2 1,667

Iz tablica

c2 = -2,8 ; s1 = 20; =0,123; = 0,951

Potrebna armatura:

As1

M sd
22,55 100

4,039 cm 2
d f yd 0,951 13,5 43,48

USVOJENA ARMATURA:

osnovna mrea

As , stv 4,24 cm / m'


2

Minimalna armatura:

As ,min 0,022

f ck
25
b d 0,022
40 46 2,024 cm 2 / m'
f yk
500

424

Betonske konstrukcije 201


3

(POS 500 - oslonac -smjer y )

M Sd , y 22,66 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2

f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500
f yk 500 N / mm 2

f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zatitni sloj ploe:


d x 15 1,5 13,5 cm
d y 15 1,5 1 12,5 cm

sd

M sd
22,66 100

0,0745
2
b d f cd 100 13,5 2 1,667

Iz tablica

c2 = -2,8 ; s1 = 20; =0,123; = 0,951

Potrebna armatura:

As1

M sd
22,66 100

4,059 cm 2
d f yd 0,951 13,5 43,48

USVOJENA ARMATURA:

osnovna mrea

As , stv 4,24 cm / m'


2

Minimalna armatura:

As ,min 0,022

f ck
25
b d 0,022
40 46 2,024 cm 2 / m'
f yk
500

424

Betonske konstrukcije 201


3

(POS 500 - polje - smjer x )

M sd , y

max

12,56 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2

f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500
f yk 500 N / mm 2

f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zatitni sloj ploe:


d x 15 1,5 13,5 cm
d y 15 1,5 1 12,5 cm

sd

M sd
12,56 100

0,0482
2
b d f cd 100 12,5 2 1,667

Iz tablica

c2 = -2 ; s1 = 20; =0,091; = 0,966

Potrebna armatura:

As1

M sd
12,56 100

2,392 cm 2
d f yd 0,966 12,5 43,48

USVOJENA ARMATURA:
As , stv 2,57 cm / m'
2

osnovna mrea

Q 257

Betonske konstrukcije 201


3
Minimalna armatura:

f ck
25
b d 0,022
40 46 2,024 cm 2 / m'
f yk
500

As ,min 0,022

(POS 500 - polje - smjer y )

M sd , y

max

12,70 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2

f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500
f yk 500 N / mm 2

f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zatitni sloj ploe:


d x 15 1,5 13,5 cm
d y 15 1,5 1 12,5 cm

sd

M sd
12,70 100

0,0487
2
b d f cd 100 12,5 2 1,667

Iz tablica

c2 = -2 ; s1 = 20; =0,091; = 0,966

Potrebna armatura:

As1

M sd
12,70 100

2,418 cm 2
d f yd 0,966 12,5 43,48

USVOJENA ARMATURA:

osnovna mrea

Q 257

Betonske konstrukcije 201


3

Minimalna armatura:

As ,min 0,022

f ck
25
b d 0,022
40 46 2,024 cm 2 / m'
f yk
500

DIMENZIONIRANJE STUBOVA

Dimenzioniranje stuba S1 POS 100


Raunski uticaji prema teoriji I reda:
N sd 2990,24 kN
M sd 24,52 kNm

Proraun koeficijenata stepena upetosti stuba u grede:


k A vrh stuba
k B podnoje stuba
2,13 10 3 2,13 10 3
E cm I col

Ecm

2,35
3,25
l col
E 0,0015618

kA

cm
2,249
3
2 E cm I b
E cm 0,0006943
4,166 10 0,5

Ecm 2
Ib
6

I col 2,13 10 3

l col 3,25 m

I b 4,166 10 3

Ib 6 m

kB

2,13 10 3
3,25

Ecm

E 0,0013108

cm
1,887
Ecm 0,0006943
4,166 10 0,5
2
6

Ecm

Betonske konstrukcije 201


3
Iz nomograma za pomini okvir oitano je: =1,6.
Duina izvijanja:
l 0 l 1,6 3,25 5,2 m 520 cm

Vitkost stuba:

520
44,982
0,289 40

25

lim max

15

N sd
f cd AC

15
14,179
2990,21
1,67 40 2

lim 25
44,982 lim 25 stub je vitak

Proraunske vrijednosti unutarnjih sila proraunatih po teoriji II reda:

Betonske konstrukcije 201


3
M sdII N sdI etot
etot e0 ea e2
M sdI
24,52
e0 I
0,0082 m 0,82 cm
N sd 2990,21
ea v
v

l0
2
1

100 l 100 16,60

200

0,0024 0,005

Usvojeno : v 0,005.
520
ea 0,005 1,3
2
2
l 1
e2 K 1 0
10 r
K 1 1,0 i 35
1 2 K 2 yd

r
0,9 d
Za K2=1,0 proraun daje zadovoljavajuu sigurnost.

yd

500
1,15

2,174 10 3
Es
200000
f yd

db
2
40 3 0,8 35,2
2
2
3
1 2 1 2,174 10

0,000137
r
0,9 35,2

d h c dw

e2 1

520 2
0,000137 3,709
10

etot 0,82 1,3 3,709 5,829 cm 0,05829 m


M sdII N sdI etot 2990,21 0,05829 174,326 kNm
N sdII N sdI 2990,21 kN

Proraun armature B500B pomou dijagrama interakcije:


Bezdimenzionalna veliina momenta savijanja:

Betonske konstrukcije 201


3
M sdII
17,432 100
sd

0,0211
2
b d f cd 40 35,2 2 1,67
Bezdimenzionalna veliina uzdune sile (pritisne):

v sd

N sdII
2990,21

1,272
b d f cd 40 35,2 1,67

d1 4,8

0,12
h 40

Iz dijagrama interakcije oitano je:


0,26
As1, req As 2 , req

f cd
1,67
b d 0,26
40 35,2 14,06 cm 2
f yd
43,48

USVOJENA PODUNA ARMATURA STUBA:


15,71 cm 2

5 20

As1, odg=

Napomena:
Poto je moment savijanja Mx priblino jednak momentu savijanja My usvaja se
ista armatura i u y smjeru.

Dimenzioniranje stuba S1 POS 300

Raunski uticaji prema teoriji I reda:


N sd 1715,96 kN
M sd 31,58 kNm

Proraun koeficijenata stepena upetosti stuba u grede:

Betonske konstrukcije 201


3
k A vrh stuba
k B podnoje stuba
2,13 10 3
E cm I col
2
E cm
2,75
l col
E 0,0015491

k A kB

cm
2,231

3
2 E cm I b
E cm 0,0006943
4,166 10 0,5
2
E cm
Ib
6

I col 2,13 10 3
I b 4,166 10

l col 3,25 m
Ib 6 m

Iz nomograma za pomini okvir oitano je: =1,65.

Duina izvijanja:
l 0 l 1,65 2,75 4,5375 m 453,75 cm

Vitkost stuba:

453,75
39,252
0,289 40

25

lim max

15

N sd
f cd AC

15
18,717
1715,96
1,67 40 2

lim 25
39,252 lim 25 stub je vitak

Proraunske vrijednosti unutarnjih sila proraunatih po teoriji II reda:

Betonske konstrukcije 201


3
M sdII N sdI etot
etot e0 ea e2
M sdI
31,58
e0 I
0,0184 m 1,84 cm
N sd 1715,96
ea v
v

l0
2
1

100 l 100 16,60

200

0,0024 0,005

Usvojeno : v 0,005.
453,75
ea 0,005
1,134
2
2
l 1
e2 K1 0
10 r
K1 1,0 i 35
1 2 K 2 yd

r
0,9 d
Za K2=1,0 proraun daje zadovoljavajuu sigurnost.

yd

500
1,15

2,174 10 3
Es
200000
f yd

db
1,6
40 3 0,8
35,4
2
2
1 2 1 2,174 10 3

0,000136
r
0,9 35,4

d h c dw

e2 1

453,75 2
0,000136 2,8
10

etot 1,84 1,134 2,8 5,774 cm 0,05774 m


M sdII N sdI etot 1715,96 0,05774 99,09 kNm
N sdII N sdI 1715,96 kN

Proraun armature B500 pomou dijagrama interakcije:


Bezdimenzionalna veliina momenta savijanja:

Betonske konstrukcije 201


3
M sdII
99,09 100
sd

0,118
2
b d f cd 40 35,4 2 1,67
Bezdimenzionalna veliina uzdune sile (pritisne):

v sd

N sdII
1517,96

0,642
b d f cd 40 35,4 1,67

d1 4,8

0,12
h 40

Iz dijagrama interakcije oitano je:


0,05
As1, req As 2, req

f cd
1,67
b d 0,05
40 35,4 2,719 cm 2
f yd
43,48

USVOJENA PODUNA ARMATURA STUBA:


cm 2

5 10

As1, odg= 3,93

Napomena:
Poto je moment savijanja Mx priblino jednak momentu savijanja My usvaja se
ista armatura i u y smjeru.
Minimalna vertikalna (uzduna) armatura stuba:
As , min 412 4,52 cm 2 , tj. za potres 812 9,04 cm 2
As , min 0,15 N sd / f yd 0,15 247,78 / 43,48 0,85 cm 2
As , min 0,3 / 100 Ac 0,003 35 35 3,68 cm 2
As , min, potres 1 / 100 Ac 0,01 35 35 12,25 cm 2

Za stubove koji preuzimaju sile potresa (kada su dio okvira koji je seizmiki
otporan) mjerodavan je zadnji uvjet od 1% povrine poprenog presjeka stuba.
Maksimalna vertikalna (uzduna) armatura stuba:
As , max 4 / 100 Ac 0,04 35 35 49,00 cm 2

Proraun poprene armature (vilice) stuba:

Betonske konstrukcije 201


3
d bw 0,35 d bL , max

f ydL
f ydw

0,35 22,0

43,48
7,7 mm
43,48

Odabrane su vilice 8 .
Duina kritinog podruja:
l cr 1,5 d e 1,5 40 60 cm, mjerodavno
l cr l cl / 6 275 40 / 6 39,16
l cr 45 cm

Ako je omjer

lcl / de 3

, tada se cijela visina stuba uzima kao kritino podruje.

lcl / d e 275 / 40 6,87 3


Razmak poprene armature na mjestu kritinog podruja stuba:
s w b / 3 40 / 3 13,33 cm, mjerodavno
s w 15,0 cm
s w 7 d bL 7 2,0 14,0 cm

DIMENZIONIRANJE TEMELJA SAMCA


POS 1

U ravni x-z:
Normalne sile:
Transferzalne sile :
Momenti savijanja:

N g 1835,61 kN
T 1,22 kN
M 1,96 kNm

N q 334,95 kN

Betonske konstrukcije 201


3
Uticaji u y smjeru su isti kao u y smjeru, stoga se proraun provodi samo
za x smjer.

Optereenje od poda:
Doputeni napon u tlu:
Dimenzije stuba:
Dubina fundiranja:
Visina temeljne stope:

g=11 kN/m2
dop 250 kN / m 2
b / h 40 / 40 cm

d f 2,75 m
h 0,8 m

ODREIVANJE POTREBNE IRINE TEMELJNE STOPE


N uk N g N q 1835,61 334,95 2170,56 kN
M uk T h M 1,22 0,8 1,96 2,936 kNm

pr dop b d f 250 0,85 25 2,75 191,563 kN / m 2


A pot B B B 2
B B2 B3

6
6
N uk M u
N
6M u

3 uk2
/ B 3
A pot
B
B
B3
6
B3 B Nu 6 M u

pr
pr

pr B 3 B N u 6 M u 0
191,563 B 3 2170,56 B 17,616 0
Iteracija I : B 3,2 m
191,563 3,2 3 2170,56 3,2 17,616 686,37
Iteracija II : B 3,4 m
191,563 3,4 3 2170,56 3,4 17,616 0

Usvojeno: B=3,4 m

PROVJERA EKSCENTRICITETA

Betonske konstrukcije 201


3
ex

Bx

ey

1
By
6

M
1,96
ex e y

0,000903
N uk
2170,56

0,000903 0,000903 1

3,4
3,4
6
0,00053 0,166 Uvjet zadovoljen.

Temelj je centrian u odnosu na stub.

KONTROLA NAPONA
-vertikalna sila:
-optereenje od zemlje:

N uk 2170,56 kN

Fz 3,4 2 0,4 2 1,95 18 400,14 kN

Fs 3,4 2 0,8 25 231,2 kN


-teina temeljne stope:
___________________________________________________________________________
N 2801,9 kN

Za ravan x-z:

stv

N uk M u 2801,9 1,96 6

242,378 0,299
2
A W 3,4 3,4 3,4 3,4

1 242,678 kN / m 2 dop 250 kN / m 2 Uvjet zadovoljen.


2 242,079 kN / m 2
PRORAUN UTICAJA
Za ravan x-z:
N sd 1,35 1835,61 1,5 334,95 2980,498 kN
M sd 1,5 1,96 2,94 kNm

Betonske konstrukcije 201


3
1, 2

N sd M sd 2980,498
2,94

257,828 0,074
A
W
3,4 3,4
3,4 3,4 2

1 257,903 kN / m 2
2 257,753 kN / m 2
M y x

B y av

a
a
3 1 v 1 v 2
6
Bx
Bx

bx
0,4

0,117
Bx
3,4

x 1,2 0,4 0,117 1,247


3,4 1,5 2
6

1,5
1,5

3 257,9
257,9
257,75 1230,094 kNm
3,4
3,4

M x M y 1230,094 kNm
M y 1,247

DIMENZIONIRANJE
Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2

f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2 1,667 kN / cm 2

elik B 500
f yk 500 N / mm 2

f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2 43,48 kN / cm 2

Betonske konstrukcije 201


3
d 80 6 74 cm

sd

M sd
1230,094 100

0,0396
2
b d f cd 340 74 2 1,667

Iz tablica

As1

c2 = -1,7 ; s1 = 20; =0,078; = 0,971

M sd
1230,094 100

39,373 cm 2
d f yd 0,971 74 43,48

50% As 0,5 39,373 19,686 cm 2


USVOJENA ARMATURA:

7 19

As1 odg 19,86 cm 2

25% As 0,25 39,373 9,843 cm 2

USVOJENA ARMATURA:
As 2 odg 10,05 cm

Armatura usvojena za x smjer se usvaja i u y smjeru.

MINIMALNA ARMATURA

min 0,1% As,min 340 80 0,001 27,2 cm2 As1 As,min

DOKAZ SIGURNOSTI NA PROBIJANJE


d x 74 cm
d y 76 cm

5 16

Betonske konstrukcije 201


3
VRd 1 Rd k 1,2 40 1 d
za C 25 / 30 : Rd 0,03 kN / cm 2
k 1,6 d 1,6 0,75 0,85
As1 odg

Usvojeno : k 1,00

40,04
0,00157
b*d
340 75
dx dy
74 76
d

75 cm
2
2

x y

VRd 1 0,03 1 1,2 40 0,00157 75 2,8413 kN / cm 284,13 kN / m


Vsd ,u

Vsd
U crit

Vsd N sd 0 Acrit 2980,498 257,828 5,776 1491,260 kN

N sd
2980,498
kN

257,828 2
A
3,4 3,4
m

Acrit 4 0,4 1,125 1,125 2 5,776 m 2


U crit 4 0,4 2 1,125 8,668 m
Vsd ,u

1491,260 1,5
kN
258,045
8,668
m

Vrd1 284,13 kN / m Vsd ,u 258,045 kN / m


Vrd1 Vsd ,u

Nije potrebna raunska armatura na proboj.

PRORAUN STEPENITA
Statiki sistem ( ema i dimenzije )

Betonske konstrukcije 201


3

Minimalna debljina ploe:


1
1
l
203 170 10,657 cm
35
35
Usvojeno : d plol 15cm
d min

Analiza optereenja

Kosi dio:

Betonske konstrukcije 201


3
- Sopstvena teina ploe .............................................................. 0,15 . 25
= 3,75 kN/m2
- buka (produeni malter) (1,5cm) ............................................. 0,015 . 19
= 0,285 kN/m2
- Obloga gazita cementnim malterom ....................................... 0,03 . 21 =
0,63 kN/m2
- Obloga ela cementnim malterom ............................................ 0,02 . 21
= 0,25 kN/m2
- Teina stepenika ........................................................................ 0,1537 .
0,5 . 25 = 1,92 kN/m2
___________________________________________________________________________
Stalno optereenje:

g1 = 6,836 kN/m2

Korisno optereenje:

p = 3,0 kN/m2

Horizontalni dio:
- Sopstvena teina ploe .............................................................. 0,15 . 25
= 3,75 kN/m2
- buka (produeni malter) (1,5cm) ............................................. 0,015 . 19
= 0,285 kN/m2
- Obloga gazita cementnim malterom ....................................... 0,03 . 21 =
0,63 kN/m2
___________________________________________________________________________
Stalno optereenje:
Korisno optereenje:

g2 = 4,665kN/m2
p = 3,0 kN/m2

Optereenje u stanju granine nosivosti


q sd 1 1,35 g1 1,50 p 1,35 6,836 1,50 3 13,728 kN / m 2
q sd 2 1,35 g 2 1,50 p 1,35 4,665 1,50 3 10,797 kN / m 2

Betonske konstrukcije 201


3
Dijagram momenata savijanja

Dimenzioniranje ploe na momente savijanja


Oslonac 1
M sd 6,95 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2

f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500
f yk 500 N / mm 2

f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zatitni sloj ploe:


d 15 2,0 0,5 12,5 cm

sd

M sd
6,95 100

0,0266
2
b d f cd 100 12,5 2 1,667

Betonske konstrukcije 201


3
Iz tablica

c2 = -1,4 ; s1 = 20; =0,065; = 0,977

Potrebna armatura:

As1

M sd
6,95 100

1,31 cm 2 /m
d f yd 0,977 12,5 43,48

USVOJENA ARMATURA:
Uzduno:

8/ 20 cm

As , stv 2,51 cm / m'


2

Popreno:

6 / 30 cm

As , stv ??????cm / m'


2

0,6 b d y

As ,min

Minimalna armatura:

As , min 0,0015 bw d 0,0015 100 12,5 1,875 cm 2 / m

f yk

0,6 100 12,5


1,5 cm 2 / m
500

Minimalna armatura:

Maksimalna armatura:
As , max

0,310 b d y f cd
f yd

0,310 100 12,5 1,667


14,856 cm 2 / m
43,48

Betonske konstrukcije 201


3
Polje 1
M sd 3,21 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2

f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500
f yk 500 N / mm 2

f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zatitni sloj ploe:


d 15 2,0 0,5 12,5 cm

sd

M sd
3,21 100

0,0123
2
b d f cd 100 12,5 2 1,667

Iz tablica

c2 = -0,9 ; s1 = 20; =0,043; = 0,985

Potrebna armatura:

As1

M sd
3,21 100

0,599 cm 2 /m
d f yd 0,985 12,5 43,48

USVOJENA ARMATURA:
Uzduno:

8 / 20 cm

As , stv 2,51 cm / m'


2

Popreno:

6 / 30 cm

As , stv ??????cm / m'


2

0,6 b d y

As ,min

Minimalna armatura:

As , min 0,0015 bw d 0,0015 100 12,5 1,875 cm 2 / m

f yk

0,6 100 12,5


1,5 cm 2 / m
500

Minimalna armatura:

Betonske konstrukcije 201


3
Maksimalna armatura:
As , max

0,310 b d y f cd
f yd

0,310 100 12,5 1,667


14,856 cm 2 / m
43,48

Taka preloma spoj kraka stepenita sa podestom


M sd 3,65 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2

f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500
f yk 500 N / mm 2

f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zatitni sloj ploe:


d 15 2,0 0,5 12,5 cm

sd

M sd
3,65 100

0,0140
2
b d f cd 100 12,5 2 1,667

Iz tablica

c2 = -0,9 ; s1 = 20; =0,043; = 0,985

Potrebna armatura:

As1

M sd
3,65 100

0,682 cm 2
d f yd 0,985 12,5 43,48

USVOJENA ARMATURA:
Uzduno:

8 / 20 cm

As , stv 2,51cm / m'


2

Popreno:

8 / 30 cm

As , stv 1,51 cm / m'


2

0,6 b d y

As ,min

Minimalna armatura:

As , min 0,0015 bw d 0,0015 100 12,5 1,875 cm 2 / m

f yk

0,6 100 12,5


1,5 cm 2 / m
500

Minimalna armatura:

Betonske konstrukcije 201


3
Maksimalna armatura:
As , max

0,310 b d y f cd
f yd

0,310 100 12,5 1,667


14,856 cm 2 / m
43,48

Oslonac 1
M sd 2,65 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2

f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500
f yk 500 N / mm 2

f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zatitni sloj ploe:


d 15 2,0 0,5 12,5 cm

sd

M sd
2,65 100

0,0101
2
b d f cd 100 12,5 2 1,667

Iz tablica

c2 = -0,8 ; s1 = 20; =0,038; = 0,987

Potrebna armatura:

As1

M sd
2,65 100

0,494 cm 2
d f yd 0,987 12,5 43,48

USVOJENA ARMATURA:
Uzduno:

8/ 20 cm

As , stv 2,51 cm / m'


2

Popreno:

6 / 30 cm

As , stv 1,13 cm / m'


2

0,6 b d y

As ,min

Minimalna armatura:

As , min 0,0015 bw d 0,0015 100 12,5 1,875 cm 2 / m

f yk

0,6 100 12,5


1,5 cm 2 / m
500

Minimalna armatura:

Betonske konstrukcije 201


3
Maksimalna armatura:
As , max

0,310 b d y f cd
f yd

0,310 100 12,5 1,667


14,856 cm 2 / m
43,48

DIMENZIONIRANJE ZIDNOG PLATNA


Geometrijske karakteristike zida

Duzina zida
irina zida
Zatitni sloj
Statika visina

lw = 1660 cm
bw = 40 cm
cnom = 2,0 cm, usvijeno d1 = 4,0 cm
presjeka d = bw - d1 = 40 4 = 36 cm

Beton C 25/30

f ck 25 N / mm 2

f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500
f yk 500 N / mm 2

f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Momenti savijanja u zidu (anvelopa optereenja)

Betonske konstrukcije 201


3

Napomena:
Kako su momenti savijanja u zidu priblino jednaki nuli mjerodavna je minimalna
armatura.
Minimalna armatura: As ,min 0,022
USVOJENA ARMATURA:

f ck
25
b d y 0,022
100 36 4,553 cm 2 / m'
f yk
434,8
osnovna mrea

503

As , stv 5,03 cm / m'


2

Na ivicama zidova i na mjestu sueljavanja usvajaju se podune ipke 4 14 i


ukosnice 8/20cm.

kkkaaaaaaaaaaaaaooooooeeeeeee