You are on page 1of 5

Oblikovanje nametaja TEST 1 uopteno o nametaju

Ime i prezime uenika:

1. Napii definiciju nametaja:

Nametaj ine predmeti koji su preteno izraeni od drveta


ija je namena
da zadovolje svojim dimenzijama, konstrukcijom i oblikom
fizike,kulturne
i drutvene potrebe oveka.
( 3 boda )
2. Nametaj koji koristimo za opremanje bata, parkova, obala reka, trgova nazivamo:
a. Nametaj za enterijer
b. Nametaj za eksterijer
(1 bod )
3. Nametaj se deli prema:
1.
mestu korienja
2.
nameni
3. konstrukciji
4. osnovnom materijalu
5. nainu komponovanja
6. tehnologiji izrade

4.

( 6 bodova )
Podela nametaja prema mestu korienja ( upisati podkategoriju nametaja )
a) Stambeni nametaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nametaj
Nametaj
Nametaj
Nametaj
Nametaj
Nametaj
Nametaj

za
za
za
za
za
za
za

predsoblje
kuhinju
dnevnu sobu
trpezariju
deiju sobu
spavau sobu
kupatilo
( 3,5 boda )

b) Nametaj za ustanove
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nametaj
Nametaj
Nametaj
Nametaj
Nametaj
Nametaj
Nametaj

za
za
za
za
za
za
za

kancelariju
labaroratoriju
biblioteku
prodavnicu
kolu
hotele i restorane
bolnice

( 3,5 boda )
5. Prema nameni nametaj delimo u etri podgrupe:

1.
2.
3.
4.

Nametaj
Nametaj
Nametaj
Nametaj

za
za
za
za

sedenje
leanje
rad
odlaganje

(2 boda )
6. Prema konstrukciji nametaj delimo u etri podgrupe:
1.
2.
3.
4.

ploasti
ramovski
sanduasti
kombinovani

( 2 boda )
7. Prema osnovnom materijalu nametaj delimo u pet podgrupa:
1.
2.
3.
4.
5.

drveni
pleteni
metalni
plastini
kombinovani

(2,5 boda )
8. Nametaj koji se radi za poznatog kupca spada u podkategoriju:
a. Serijskog nametaja
b. Pojedinanog nametaja
(1 bod )
9. Na slici je data stolica napii u koje kategorije spada:
Prema mestu korienja:

Prema nameni

Prema konstrukciji

Prema materijalu
Prema tehnologiji ( ako se radi
2000 kom. )

( 5 bodova )

10.Na slici je dat krevet napii u koje kategorije spada:


Prema mestu korienja:

Prema nameni

Prema konstrukciji

Prema materijalu
Prema tehnologiji ( ako se radi
1 kom. )

( 5 bodova )
11.Karakteristike nametaja ine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funkcija ili namena


Konstrukcija
Oblik
Boja
Dekor
Kvalitet

(6 bodova )
12.Funkcija ili namena nametaja se odreuje:
a. Prema mainama koje se koriste za izradu
b. Prema tome gde e i kako nametaj biti korien
( 1 bod )
13.Materijali koji se koriste u izradi nametaja podeljeni su u dve velike grupe ( dopii ta
spada u koju grupu )
a. Osnovni materijal masiv, vetake ploe ( iverice, vlaknatice ), furnir
b. Pomoni materijal boje,lakovi,lepkovi...
( 2boda )
14.Oblik nametaja mora da zadovolji sledee uslove:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pravilima ergonomije
Prilagoen prostoru u kome se nalazi
Odgovara sanitetsko higijenskim uslovima
Odgovara savremenim stilovima i modi
Da su komadi u proizvodu proporcijalni po veliini
Da su detalji u garnituri ujednaeni

( 3 boda )
15.Velike povrine treba obojati
a. Mirnim bojama
b. Jakim bojama
(1 bod )

16.Nabroj naine dekorisanja nametaja


1.
2.
3.
4.
5.

bojenje
furniranje
intarzija
lepljenje aplikacija
duborez

( 2,5 boda )
17.ta je cilj kontrole kvaliteta?

Cilj kontrole kvaliteta je da odstupanja stvarnih od nazivnih


mera bude to
manji. Dobrom organizacijom kontrole kvaliteta se postie
bolje
poslovanje i vea zarada.
( 3 boda )
18.Na slici su dati grafikoni praenja kontrole kvaliteta. Oznai ispod slike ta je taguijevo
shvatanje kvaliteta ( 1 ) a ta tradicionalno shvatanje (2).

2
1

( 2 boda )
19.Prema fazama kontrola moe da se obavlja:
1. Ulazna kontrola
2. Kontrola u toku procesa izrade
3. Izlazna kontrola

( 3 boda )
20.Kontrola se vri na tri naina:
1. merenjem
2. ispitivanjem
3. kontrolisanjem
( 3 boda )

Ukupan broj bodova:


Ocena:
ocena
1
2
3
4
5

Broj bodova
Ispod 25
25-30
31-35
36-44
45-55