Sie sind auf Seite 1von 401

Kaqchikel Choltzij

Kolon Chuqa Kaka


Taq Tzij

KAQCHIKEL
KOLON CHUQA KAKA TAQ TZIJ

CHOLTZIJ

Kaqchikel Cholchi

Kulbil Yol Twitz Paxi

Kaml taq bey pa Kaqchikel Cholchi 20082011

Kaml bey:
Rukan Kaml bey:
Ajtzib:
Ajpwq:
Nabey Toonel:
Rukan Toonel:
Rox Toonel:

Lolmay Pedro Oscar Garca Matzar


Mynor Wankar Chacach Cat
Vitalina Mactzul Canux
Ama Floricelda Yucut Cutzn
Silvia Esperanza Conjn Gonzles
Celedonia Xico Gmez
Rosa Mara Garca Baln

Rubi wuj: Kaqchikel choltzij, kolon chuqa kaka taq tzij

Nuky taq tzij:

Rony Arnoldo Chipix Otzoy


Rafael Hernndez Huit

Niky rupam ri wuj:

Pedro Morejon Patzn


Juan Esteban Ajsivinac

Ajyal naoj:

Pedro Oscar Garca Matzar


Peter Rohloff
Robert Henderson

Xenikon taq tzij:

Levi Carmelina Lix


Byron Vinicio Socorec
Alfonso Batz
Juan Patal
Toms Chioc
Anglica Aj

Nuky rupam wuj:

Robert Henderson

Toonel taq molaj:

Wuqu Kawoq chuqa Kaqchikel Cholchi

Darwin Alvaro Bala


Victor Par
Israel Raxjal
Maricela Marroquin
Cruz Zurdo
Fidel Calel Castro

RUPAM WUJ

Rupam wuj

II

Nabey taq tzij

Nabey peraj
Retamabalil chabl

Retamabalil kajulew

41

Retamabalil ajilanem

101

Retamabalil winq

141

Retamabalil kematzib

157
II

Rukan peraj
Artes del idioma

201

Ambiente natural

235

Ambiente social

293

Matemticas

307

Informtica

347

Cholwuj

389

NAB EY TAQ TZIJ

Ri Kaqchikel Cholchi ruqa ri Kulbil Yol Twitz Paxil nuya


apon chiwch re jun wuj rubi Kaqchikel choltzij, kolon chuqa
kaka taq tzij, akuchi nucholajij apo jalajj kaka taq tzij pa ruwi
chabl, ruwachulew, ajilank, winq chuqa richin kematzib, ruma
ri re jun wuj re charon pa woo tanaj. Ri nabey peraj yecholajij ri
taq tzij pa Kaqchikel chabl, ri rukan tanaj yecholajij apo pa kaxlan
tzij.
Ri nabey peraj rubinian Kaqchikel choltzij, ri ko woo tanaj
chupam: ri nabey tanaj rubinian Retamabalil chabl, kaka
taq tzij ri nukt jalajj taq tzij nisamajx richin chabl chuqa
richin rukutik ri qachabl. Ri rukan tanaj rubinian Retamabalil
kajulew, kolon chuqa kaka taq tzij nucholajij jalajj taq tzij pa
ruwi kibi taq wachinq e ko pa ruwachulew chuqa yeaqoman.
Ri rox tanaj rubinian Retamabalil ajilanem, kaka taq tzij nukt
taq tzij pa ruwi ri maya ajilank chuqa jalajj taq tzij richin ri
kaxlan ajilank. Ri rukaj tanaj rubiniam Retamabalil winq, kolon
chuqa kaka taq tzij, pa re jun tanaj re nicholajx jalajj taq tzij pa
ruwi kayij, kimoloj winq, taq tok, chuqa juley chik. Ri ro tanaj
1

rubinian Retamabalil Kematzib, Kaka taq tzij, re jun peraj re


nukt taq tzij ri yeokisx pa ruwi kematzib chuqa ri jalajj taq
tzij yeql chupam ri jalajj taq rusamajibal ri kematzib.
Ri rukan peraj chi re re choltzij rubinian Vocabulario kaqchikel,
chupam re re yecholajx pa kaxlan ri taq tzij Artes del idioma,
Ambiente natural, Matemtica, Ambiente social chuqa Informtica.
Re jalajj taq choltzij re nokisx richin chi ri qachabl xtokisx
pa ri jalajj taq kojlibl ruma ri jalajj taq rusamaj xtubebana ri
chwaq kabij. Re jun wuj re jun jebl samajibl, ri nikatzin richin
rusamajixik ri tijonk chuqa netamx kibi ri taq tzij man qetaman ta
chuqa tikirel tz nkokisaj ri winaqi ri e ko kiraybl richin nketamaj
chuqa nkikt ri kaqchikel chabl chupam ri kikaslem, yalan
xtikatzin chi ke konojel ri tijonela yesamj chupam ri jalajj taq
tijonk, chuqa jun jebl samajibl pa nimatijobl.
Rikin rutzukik re kaka taq tzij re, nqaya jun, kai, oxi taq
xak richin nqajotoba rukux ri kaqchikel chabl, po ka nikatzin
rukanoxik ri kaka taq tzij richin nqanimirisaj chuqa nqajunumaj
ri qachabl achiel rubanon ri kaxlan chabl, ruma ri, katzinel
rutaluxik ri kaka taq tzij chupam ri jalajj molojril, pa taq tijobl,
pa taq kayibl chuqa pa qochoch richin niqetamaj chuqa niqokisaj
ri chwaq kabij apo.
Ronojel ri choboj chuqa ri naoj xqokisaj richin xqatzk re jun
kaka tzij, xqelesaj chupam ri sikiwuj: Rukemik kaka taq tzij
tziban pa Kaqchikel Cholchi achoq chupam nusikij jalajj taq naoj
richin runukik jun tzij, achiel ri nubij chi katzinel noqx rukemchi

ri chabl, ri taq tzij ko chi man kan ta e yuquyq (nm kaqn) chuqa
ko chi noqx rubeyal kichoboj qatit qamama.
Richin rubanik re jun samaj re chuqa xeqakulbej xqachp ri
kinaoj xkiya kan ri qachalal xetoon pa taq moloj ri xeqank. Ri
taq tzij echolajin chupam re jun choltzij re e ko pa rubeyal pa
kaqchikel-kaxlan chuqa pa kaxlan-kaqchikel akuchi nql jujun taq
tzij e junam kitzibaxik po ma junam ta kiqajarik.
Xtikatzin ta ka re jun wuj re chi ke konojel ri qachalal kaqchikela
chuqa chi ke konojel ri qachalal nikisamajij chuqa nikajo niketamaj
ri qachabl.
Pa rukisibl janila nqakawomaj chi ke konojel ri winaqi xojkito chi
rutzetik, runukik chuqa runikoxik ri taq tzij chuqa nqamatyoxij chi
ke konojel ri qachibil ri yesamj pa Kaqchikel Cholchi ruma ronojel
kitoik chuqa kinaoj xkiya kan chupam ronojel rubeyal rutzukik ri
kaka taq tzij richin ri qachabl. Janila niqamatyoxij chi re ri moloj
Wuqu Kawoq ruma ronojel ri tok chuqa ronojel ri naoj xkisipaj
chi qe richin xqank chuqa xqakisbej re jun samaj re.


NAB EY PERAJ
KAQCHIKEL

KAXLAN

RETAMAB ALIL CH AB L
kaka taq tzij

ach adjunto
achalal chabl lenguaje informal o familiar
achqajark tzij meronimia
achbab subordinado
achbabanem subordinacin
achi masculino
achibil referente
achibil tzij correferencia
achibilal comitativo
achik fantasa
achikanem imaginacin
achkojlem vinculacin
achlajil relacin
achqajanil hiponimia
achtunun anaptixis

achwch tzij metonimia


ajilabl nmero
ajilabalil numeral
ajilabalil jaltas adjetivo numeral (k)
ajilanem numeracin
ajilanem naojbl lgico matemtico (inteligencia)
ajilank tzij escandir
ajilank jalbanoj cardinal
ajowanel afectivo
ajowanem apreciacin
ajowanil afectividad
ajpwq econmico
ajwax procltico
ajwinq personaje

akaxabl

beyalil wakami
banem praxis
bank construir
banikil manera
banikil estilo
banikilal indicativo
banobab causal
banobl cultura
banoj verbo
banoj chobotzij sintagma verbal
banoj kaptzij frase verbal
banoj pachunem verbal conjugacin
banoj qajaribl predicado verbal
banoj tas sustantivo verbal
banojil verbal
baybt vibrante
beyakutk tcnica
beyakutunem tcnicamente
beyal norma, regla
beyal apon aspecto potencial
beyal bano aspecto perfectivo
beyal kan aspecto completivo
beyalil metodologa
beyalil aspecto
beyalil kemchi aspecto gramatical
beyalil wakami aspecto incom-

akaxabl audicin
akaxanem comprensin
akaxanem comprensin
akaxank escuchar
akaxoma, akaxanela auditorio
alaxil endgeno
apoinem participacin
apon futuro
apon potencial (tiempo/aspecto)
atowabl convenio
bab oracin
babal sincdoque
bl instrumento/locativo
balel instrumental
ban prctica
banabeyal disciplina
bananem mmica
banayom antipasiva
banayom chabl voz antipasiva
banayom rubanenil antipasiva
de enfoque agentivo
banbanel ergativo
banbanel molaj juego ergativo
(je)
banbanelil ergatividad
banel agente
banel sujeto
8

beyanel

chobonem naojbl
chabl idiolecto
chabl pa jay lenguaje coloquial
chabl chaban
chabalinel hablante
chabanel articulador
chabanel dialogante
chabanem articulacin
chabaqajanil fono
chabelil dilogo
chabenk articular
chachatzij pleonasmo
chachel tensa
chachel kuxatzib vocal tensa
chakulqajanem dorsal
chakultzib consonante
chakultzib tzij gutural
charpach encabalgamiento
chayom tzij debate
choboj consulta
choboj opinin
chobolil nuknaoj fundamento filosfico
chobonaoj parmetro
chobonel analtico
chobonem anlisis
chobonem naojbl inteligencia verbal

pletivo
beyanel normado
beynaoj cognitiva
biaj nombre
biaj tas sustantivo propio
biaj winq antropnimo
bijinel jutzij perifrstico
bijnem enunciativa
bin dicho
bitz fonema
bixanel entonador
bixanem entonacin
bixk enunciado
bixikil expresin
bochinem persuasin
bojbaqajanil implosivo
bojbon explosivo
bon pintura
bonibl tempera
bonil color
bonink colorear
beyatijonk didctica
bonibl crayn
chal cortesa
chaonem chabl lenguaje
oral
chaonk hablar
chabl idioma
chabl lenguaje
9

chobotzij

cholajin

chobotzij sintagma
chobotzijnel sintagmtico
choby tzij escritura tcnica
chowem expresin
chowem weqosamaj expresin
artstica
choweyonil monlogo
chut apstrofe, saltillo, glotal
chutietal detalle
chutibiaj siglas
chutijuch guin menor
chutin simple
chutirisanel diminutivo
chutirisanel kajtzij partcula
diminutiva
chutirisanem resumen, reduccin
chutirisanem simplificacin
chutitzib minscula
chutitzijol nota
chutl tzij cua
chaoj seleccin
chaon clasificado
chaonel clasificador
chaonel ajilabalil clasificador
numrico
chaonel tas clasificador nominal
chaonem clasificacin
10

chaonk clasificar, seleccionar


chaonel winaqilal clasificador
personal
chajinem conservacin
chajinem previsin
chajink conservar
chaninaojem intuicin
chapayonil autosostenible
chw atributivo
chawem atribucin
chawil atributo
chayun naoj anlisis crtico
cheqeqajanil mojado
chiaj labios
chieyaj labiodental
chibejitz,chutijitz grafema
chilabanem asignacin
chity ministerio (educacin)
chiwuj revista
choj comn
chojajilabl nmero cardinal
chojbey continuo
chojmibanoj direccional
cholaj columnas
cholajibl ordinal
cholajibl jaltas adjetivo ordinal
cholajil tzij orden bsico
cholajin estructurado

cholanem

itzqajanil
etamanem aprendizaje
etamank saber
etamanil capacidad
etank medir
etatzib, retal tzib diacrtico
etawachibl tzij sentido figurado
etzanem dinmica
etzanem juego
ewabanel sujeto implcito
ewanaoj pretericin
ewanaoj implcita
ewanem tzib criptografa
ewank tzij cifrar
ichinabl posesivo (adjetivo)
ichinan kexebiaj pronombre posesivo
ichinan tas sustantivo siempre
posedo
ichinanel poseedor
ichinanem posesin
ichsolchi paralingstica
ijaq postdorsal
ikowinq avanzado
ikowinem adelantamiento
ikowinem tzij anticipacin
ilinem operativo
iqikinem oficializacin (k)
itzqajanil cacofona

cholanem estructura
cholaqajanil articulatorio
cholatijonem dosificacin
cholatijonk gua curricular
cholatzij lxica
cholchabl sintaxis
cholmayij dictamen
choloj discurso ceremonial
choloj bab oracin indicativa
cholonem tzij oratoria
choly tzij orador
choltzib alfabeto
choltzij glosario, vocabulario
cholwuj bibliografa
chubanikil intencional
chuqatuq punto y coma
chuqunem puntuacin
elesabl molde
elesan tzij elipsis
eltijoxel promocin
etan mensurativa
etabl medida
etal dato
etalem marcado
etalem medicin
etalema perstasis
etalwch pictogramas
etamanel aprendiente
etamanel,samajel tcnico
11

ixoqilal

jalqajanil chakultzib

ixoqilal femenino
jas glotal (sonido)
jas chakultzib consonantes
glotalizadas
jas tzij palabras glotalizadas
jachel ajilabl nmero distributivo
jachkoxom cadencia
jachoj diseminar
jacholil distributivo
jacholil jalbanoj adverbio distributivo
jachon asignado
jachon chabl adstrato
jachonel partitivo
jachonem distribucin (k)
jachqajanil deponente
jachsamaj denominativo
jajil palatal
jajkoxom palatizacin
jajqij pospositivo
jalajj diversificado
jalajj naojbl inteligencia
mltiple
jalajojil diversificacin
jalatajinel innovador
jalatajinem innovacin
jalbanelil adverbializador
jalbanoj adverbio
12

jalbanojil adverbial
jalbanojil pajtzij clusula adverbial
jalbanojil chobotzij sintagma
adverbial
jalbeyal histerologa
jalbitzil alfono
jalchabl sustrato
jalchabanem transposicin
jalel variable
jalel molapach versificacin
jaljitz alomorfo
jalkojlem mettesis
jalkoxom metafona
jalkuxatzib tas sustantivo
cambia vocal
jalkojolibal tzij anstrofe
jalnaoj fluctuacin
jalon variacin
jalon tzij discusin
jaloj cambio
jalojbl susceptibles
jalonel modificador
jalonk cambiar
jalqajan antonomasia
jalqajanem transicin
jalqajank disimilar
jalqajanil mutacin
jalqajanil chakultzib vocali-

jaltas

juunem, nimanem

zacin
jaltas adjetivo
jaltas chobotzij sintagma adjetival
jaltasil adjetivizador
jaltasink adjetivar
jaltinamt transmigracin
jaltzij anttesis
jalwch disfraz
jalxe sustantivo supletivo
jantape siempre
jantapelil persistencia
jantaqbl cuantificador
jaql koxom compacto/difuso
jaql nukunem sistema abierto
jaqitas sustantivo invariable
jaruil cuantitativo
jaruil cantidad
jaruil jalbanoj adverbio de cantidad
jasinem glotalizacin
jebl qajark diccin
jebl samaj perfeccionismo
jebetzijoxk concinidad
jechujnem excepcin
jechuqajanem disimilacin
jikulabi determinante (artculo)
jikibanel aseverativa
13

jikibanem aseveracin
jikibank definir
jikl afirmativa
jikl bab oracin afirmativa
jikl kajtzij partcula afirmativa
jikl kulabi artculo determinante
jikl rubeyal rgimen
jikinel determinativo
jikinem afirmacin (adverbio)
jikinem validacin
jil desinencia
jilil desinencial
jiqinem sollozacin
jitz morfema
jitzqajanil estridente/mate
jorjor faringe
jotay epenttica (vocal)
jotay kuxatzib vocal epenttica
jotayil derivacin
jotayin derivado
jotayin jaltas adjetivo derivado
jotayinel enftico
jotayink derivar
juil ritmo
juun inductivo
juunel subordinador
juunem, nimanem sometimien-

juunk

ka

to
juunk inducir
jubanel sujeto simple (k)
jubanoj verbo intransitivo
juch lnea
juchabl lenguaje general
juchbiaj firma
juchi soltzij diccionario monolinge
jujalel modificador directo
jujap monoslaba (k)
jujik afirmativo
jujik positivo
jujik kajtzij partcula determinante
jujunal individual
jukatinamital internacional
jukaxaj facilitacin
jukuxatzib vocal corta
junabey previo
junam similitud
Junam ruxeel raz similar
junamanel equilibrado
junamaqajuj sinnimo, sinonimia
junamaqajuj soltzij diccionario
de sinnimos
junaqajanil asonancia
junaqajark variacin libre
14

junawch cognado
junem relativo
junil singular
junil katzib monoslaba
junilal singularidad
junilem neutralizacin
junumachabl tipologa
junumachabl contrastivo
junumaj asimilacin
junumanel comparativo
junumanem coherencia
junumaqij democracia
junumatzij smil
junumaxk katzij paronimia
junumaxk tzij parnima
juqajanil homonimia
juqajark monosemia
juqajark tzij acepcin
juqajan homnima
jutaqil frecuencia
jutaqmul,jutaqil frequentativo
jutijonel unidocente
jutijonk rea
jutzibanem homografa
jutzib homgrafa
jutzij qajanem zeugma
juxunk rayar
juxunk subrayar
ka hasta, desde, pues

kajbab

kojlemal

kajbab encltico
kajnaoj sntesis
kajtzij partcula
kaka nueva
kaka tzij neologismo
kakabanem reformulacin
kakabanikil reconstruccin
kakabeyalil reconversin
kakak modernismo
kakanaoj reforma
kakanukulem recomposicin
kakarisanem modernizacin
kamanil deductivo
kamaxelal deduccin
kamaxk deducir
kambl tzij catacresis
kasetal vale
kaslemal tzij currculo
kaslemanel dramtico
kaslemanem dramatizacin
katzinem benefactivo
kawomanem agradecimiento
kawomanem taqowuj carta de
agradecimiento (k)
kaxkobel imitativa
kayewal conflicto
kex pronominal
kexebiaj pronombre personal
kexoj relevo
15

kexoj chabl relevos del lenguaje


kexoj pwq cheque
kexonel pronominalizador
kexonem sustitucin
kexonem tzij obtestacin
kibanel sujeto compuesto
kibanobl multiculturalidad
kichabl multilingismo
kipalbal multigrado
kiqajark polismico
kiqajark polisemia
kisink concluir
kison chuq punto y final
kistzib ltima letra
kix, ris tzib tilde
kiyibanobal pluricultural
kiyilal pluralidad
kiyilem pluralizacin
kiyinel pluralista
kiyinel pluralizador
kiyirisanel eficiencia
kiyirisanel generador
kiyirisanem produccin
kiyirisanem qajark extensin
semntica
kojilibl locativo
kojlem estativo
kojlemal posicional

kojlibl jalbanoj

kutbanel

kojlibl jalbanoj adverbio de


lugar
kojolibl mbito
kojolibl lugar
kojolil localismo
kolotzib gtica
kotonel experimentador
kotonem indagacin
kotonk indagar
kotoxk experimentar
koxom acento
koxomal acentuacin
koxomatzij palabra afectiva
koxombl qulaj, kamqulaj
cuerdas vocales
koxotzib ortogrfico (acento)
kulabi artculo
kulajtas sustantivo mas sustantivo
kulanel interlocutor
kulantzij heteronimia
kulbanayom activa
kulbanayom chabl voz activa
kulbanel molaj juego absolutivo (ja)
kulbanel tzij receptor
kulbiaj determinado
kulel objeto (k)
16

kulel banoj objetos verbales


kulel wuj recibo
kuljap rima
kulnaoj pensamiento holstico
kultzijol dialogismo
kulum beneficiario
kulunel paciente
kulunem recepcin
kuly taqowuj destinatario (correspondencia)
kuly, kulunel recipiente
kuluyom pasiva
kuluyom chabl voz pasiva
kulwach perfectivo
kulwachin hecho
kulwachinem anecdtico
kulwachinem solchi incidencia
lingstica
kulwachitj pronstico
kulwachixik relato
kutbl manifestacin
kutbl kajtzij partcula direccional
kutbl kexebiaj pronombre
demostrativo
kutbl naoj propuesta
kutbl samaj cualitativo
kutbl tzij esquema
kutbanel agentivo

kutel

kajux

kutel gua
kutnaojil lgica
kutsamaj socializacin
kutuetal naoj neuma
kutuj etamabl entrevista
kutulel demostrativo
kutunaoj comportamiento
kutunel indicador
kutunel bab oracin interrogativa
kutunel kajtzij partcula interrogativa
kutunem interrogacin
kutunem cuestin
kutunem identificacin
kutunem kajtzij partcula interrogativa
kutunk interrogar
kutunk ensear
kututzil solicitud
kutuwachibl multimedia
kutuweqoj escenografa
kutuwuj instancia
kuty chabl lenguaje expresivo
kuty jalbanoj dectico o deixis
kuty kexebiaj neutro
kutwch cualidad
17

kuxal esencial
kuxatzib vocal
kuxlanem concienciacin
kaptzij frase
kiyil plural
kai chabl, kachi bilinge
kai rubeyal disyuntivo
kaik bimestral
kaokisaxk ambiguo
kabanel transitivizador
kabanoj verbo transitivo
kabtzib dgrafo
kachi soltzij diccionario bilinge
kachiaj bilabial
kachuq dos puntos
kajalel modificador indirecto
kajap bislaba
kajlajpach soneto
kajnaq alveolos
kajnaqkox alveolar
kajtzuk cuadro
kajtzuk bitz cuadro fonmico
kajtzuk cholochoj cuadro sinptico
kajtzuk qalatzib cuadro fontico
kajtzukbl grfica
kajux corchete

kakux

kowilem

kakux duda (adverbio)


kakux jalbanoj adverbio de
duda
kakulel objeto indirecto
kakuxatzib vocal prolongada
kakuxil dubitacin
kamux diptongo
kamubiaj poliptoton
kamul simultnea
kamulel tpico
kamulem reduplicacin
kamultzij conversin
kamulubiaj topicalizacin
kamulun chabl batologa
kamulun jitz geminacin
kamulun naoj anfora
kamulun tzibanel colorista
kamulun tzij conduplicacin
kamulunaoj conmoracin
kamulunem repeticin
kamunaoj tautologa
kamutzij complexin
kamuxtuq comillas (k)
kan completivo (pasado)
kanonem consecucin
kanulil investigativa
kanunem exploracin
kanunk localizar
kaqajark anfibologa
18

karejqalem bivalentes
kasamaj sinergia
kasetesk naoj mapa mental
katas sustantivo de sustantivo
katijonel polidocente
katzib slaba
katzibal silbico
katzuj diresis
katzijolil ambigedad
kawch semejanzas
kawinaqil recproco
kaxe tas sustantivo compuesto
kaxe qajaribl predicado compuesto
kaxe, yoxtzij compuesto
kaxlan chabl castellano
kemchi gramtica
kemchinem gramaticalmente
kemtzij coordinado
kiwch taq nuk clase de cdigos
koetal abreviatura
kochonem tolerancia
kojoeyaj interdental
kojolem gnero (gramatical)
kojolibl contexto
kojolil diferencia
kw slida
kowilem duracin

kulwachitajnq

mejikil

kulwachitajnq antecedente
kuqubl kux sensibilizacin
kuqul wuj, kutunel kaslem
obra teatral
kuqulibl teatro, escenario, lugar
kutamil base
kutirisank contraer
lj superlativo
lj jaltas adjetivo superlativo
latz relajada
latz kuxatzib vocal relajada
lem novela
lema cuento
lema sikiwuj mdulo literario
lema tzij tema, idea, principal
lemail literario
lemalil chabl lenguaje literario
lemanaoj leccin
lematzij antologa
lemawuj obras literarias
lemawuj obra
lemk literatura
lemotzij narracin
lil kemchi elemento gramatical
lil qajanem elemento fnico
lil solchi elemento lingstico
lil tel elementos del enunciado
19

lilchabl linealidad
loman regular
lomanel moderativo
malatzij bab conector oracional
maya ajilanem numeracin maya
mayatzib epigrafa
mayatzib escritura maya, jeroglfico
mayatzij protomaya (k)
mayel admirativa (oracin)
mayel bab oracin admirativa
mayoj admiracin
meichinan tas sustantivo usualmente no posedo
meuchuqa kachiaj implosivo
bilabial
mebab oracin negativa
mebanel negacin del sujeto estativo
mebanoj negacin del verbo
mebanoj qajaribl predicado
no verbal
mejalatel tas sustantivo absoluto (k)
mejalatel tzij interjeccin
mejaloj tzij interjectivo
mejikil indeterminado

mejikil kexebiaj

molotas

mejikil kexebiaj pronombre


indefinido
mejikil kulabi artculo indeterminante
mejikil kutbl kajtzij partcula indeterminante demostrativa
mejunam contrario
mejunan xeel raz distinta
mekajtzij partcula negativa
mekisel infinitivo
mekisel jaltas adjetivo indefinido
mekisel, mejikil indefinido
mekoxom tono
mekoxotzib prosdico (acento)
mekoyal ausente
mekulabi indeterminante (artculo)
mekulbanoyom negacin del
beneficiario
mekutbl naoj alegora
mekutnaoj antfrasis
memtzib lquido
meqalaj naoj reticencia
meqalaxel indeclinable
meqaton qajanil voclico
meqel jalbanoj adverbio de negacin

meqel tzij negacin de respuesta


meqel, manq, me negacin, negativo
meqitzij irreal
meqitzij kajtzij partcula irreal
meqitzij tzijonem mito
merijtzij tas sustantivo pierde
sufijo
mesamajibl negacin del instrumento
metojil no privativa
metzaqt defectivo
metzaqatil incompletivo
metzetel abstractivo
metzetil tas sustantivo abstracto
metzijol proxmica
mewinaqilal gerundio
mexeel antietimolgico
mexibin seguridad
meyaom negacin del dativo
mochch leyenda
mol lbum
molaj sector
molaj winq comunal
moloj, tunun agrupacin
molojil institucional
molon cmulo
molotas sustantivo colectivo

20

motzaj

nojel

motzaj prrafo
mulunel muletilla
muxtuq coma
nukulem naoj metacognicin
nail percepcin
naochabl ideograma
naochabl lenguaje cientfico
o tcnico
naoj idea
naojbl inteligencia
naojil actitudinal
naojil samaj obra de arte
naojin wuj, chobon samaj tesis
naojinel cientfico
naojitzij expletivo
naonem exclamacin
naowch exclamativo
naowinq ideologa
nay intelectual
nabl intrapersonal
nabey primera (persona)
nabey kiwinaqil primera persona plural
nabey pachunem primera conjugacin
nabey rupalbal primario
nabey rupalbal primero primaria
21

nabey samaj boceto


nabey tojtobenk evaluacin
diagnstica
nabey juniwinaqil primera persona singular
nj qijul pretrito
naqaj inmediativo
naqatinamt, ruxikin tinamt semiurbana
naqil participio perfecto
naqoqajanil interruptor
natajxik tzij recapitulacin
natawuj memoria
nataxk, kuxlank recuerdo
nib refrn
nikajal central
nikanaoj atenuacin
nikonem revisin
nimabeyal mtodo
nimajuch guin mayor
nimalil creencia
nimanil confianza
nimatzib mayscula
nimil superioridad
nimirisan bab oracin compleja
nimirisanel aumentativo
nimirisanem ampliacin
nojel global

nojelem

petenil

nojelem globalizacin
nojinaoj hiptesis
nojixaxk equipamiento
nojsawuj formulario
nub sacapuntas
nuk cdigo
nukjitzoj morfologa (k)
nukjitzinel morfolgico
nuklema eplogo
nuksamaj planificacin
nuktzij lexema
nukubitz fonologa
nukubitzil fonolgico
nukulem recopilacin
nukunel coordinador
nukunem coordinacin
nukunem codificacin
nukunem programacin
nukunem qajanil coarticulacin
nukunk organizar
nukutunu conjuncin coordinativa (k)
nuky, nukulal sistemtico
ochochibl direccin (residencial)
ojer histrico
ojer tzij primitivo
okisanem aplicacin

okisanem implementacin
okisaxel aplicativo
okisaxk aplicada (lingstica)
oqachuq punto y seguido
oxchuq puntos suspensivos
oxik trimestral
oxkoben metfora
oxpach terceto
pach verso
pachil versivo
pachun tzij poema
pachunem conjugacin
pachunem tzij poesa
pachi abertura
pajsamaj autoeficacia
pajtzij clusula
paqchi golpete
paqpaq ictus
patan kaslem destino
peraj etapa
peraj categora
peraj cholaj tijonk parte curricular
peraj ramaj perodo
peraj samaj sesin
peraj tzij texto
pertzij cltico
perwuj cartel
petenil gentilicio

22

petenil tas

qaxabl

petenil tas sustantivo gentilicio


peyonem invitacin
peyonem taqowuj carta de invitacin
pirtzijol fragmento
pirwuj ficha
pixa consejo
pixa lema aplogo, fbula
pixanem orientacin
qachi dialecto, vernculo
qajaeyaj dental
qajabixikil prosodia
qajachiaj labial
qajajorjor faringeal
qajakam fricativo
qajan jitz velar
qajanel oxkoben metagoge
qajanem significativo
qajanem chiaj labializacin
qajanem tzibanem escritura
fontica
qajanil sonido
qajaribl predicado
qajark significado
qajatzib fontica
qajatzij definicin
qajy chuq punto y aparte
qakanem interpersonal
qalaj bab oracin aclarativa
23

qalajbl virtual
qalajel kajtzij partcula enftica
qalajil explicito
qalajirisabl descifrar
qalajirisanel descodificador
qalajirisank describir
qalajisabl rtulo
qalajisan naoj concepto
qalajisanel implicatura
qalajisanem implicacin
qalajisaxk rotulacin
qalajixk intensivo
qalajnel intensificador
qalarisan tzij crtica
qalatzij concesin
qalaxan translcido
qanchi ingls
qasanaoj foro
qasy transferencia
qasy tzij asistente
qatanaoj extenuacin
qatayom retencin
qatbl barrera
qaton tzij concesivo
qatonem interrupcin
qatonem tzij contradiccin
qatqajark adversativo
qaxabl canal

qaxanel naoj

rajqajel

qaxanel naoj capacitador


qaxanem naojbl inteligencia
interpersonal
qaxank canalizar
qebaqajem antonimia
qebaqajuj antnimo
qebaqajuj soltzij diccionario
de antnimos
qejelonem saludo
qeqatzib negrilla
qetenem afianzamiento
qetzib letra cursiva (k)
qi logro
qijem permisin
qijil valorativa
qijul tiempo (verbal)
qijul apon tiempo futuro
qijul kan tiempo pasado
qijul wakami tiempo presente
qijul, beyal, taqoil tiempo,
modo, aspecto
qojom naojbl inteligencia musical
qolon tzij carientismo
qoloj chiste, broma, engao
qajanel calco
qajinq bajo
qajkemchi calco semntico
qajon tzij prstamo

qajsolchi calco lingstico


qajtzij declinacin
qajtzijonel declinable
qajtzijoxk declinar
qasanil neoliberal
qasaqij predominio
qasatzij desvalorativa
qasy qij despectivo
qichin autonoma
qitzij autentico
qupikoxom afresis
rachalal chabl familia de
idiomas
rachalal qajatzij hiperonimia
rachalal solchi familia lingstica
rachibil pajtzij clusula relativa
rachjotay tzij parasntesis
rachtunuj kemchi parataxis
rajilabal kemchi nmero gramatical
rajilabal qij, ruqilul fecha
rajilanem cuenta
rajowanel desiderativo
rajowanem competencia
rajowanem optacin
rajowaxik efectivo
rajqajan onomatopeya
rajqajel onomatopyico (k)

24

ralaxinem

retamabalil nakuxaj

ralaxinem generacin
raqn cholti chol propio (k)
raqn kiti chuj propio
raqn poqom poqom propio
raqn qachi kichee propio
raqn qoti qanjobal propio
raqn tyol mam propio (k)
raqn tzi ixil propio
raqn tzoltal tzotzil propio
raybl deseo
raybl objetivo
raybanel competente
raybexk propsito
rayinil ansiedad
rebeyalil solchi proceso lingstico
rechech fluidez
rejqalem samaj ponderativo
relesan kistzib elidir
reqajaj aqaj velo del paladar
retal seal
retal huella
retal ajilabl clave
retal chabl superestrato
retal cholajil inciso
retal kaslem historia
retal kutk tica
retal loqoj comprobante
retal qajanil fonograma
25

retal qijul marcador de tiempo


retal retamabalil qajark semasiolgica
retal tzij acta
retal wuj diploma
retalil kutunem signo de interrogacin (k)
retalil qajanem chabl transcripcin
retalil solchi significante
retalil tijonk diplomado
retalil tzib signos de puntuacin
retamabal destreza
retamabalil cholatzij lexicologa
retamabalil chabl artes del
idioma
retamabalil choboj mayoj filosofa
retamabalil cholatzij lexicografa
retamabalil ewanem criptologa
retamabalil kaslemal fundamento antropolgico
retamabalil naowinaqil epistemologa
retamabalil nakuxaj psicolo-

retamabalil nimawinq

rubeyal jalbanoj

ga
retamabalil nimawinq andragoga
retamabalil qajark semntica
retamabalil soltzib criptoanlisis
retamabalil tijonk pedagoga
retamabalil ulew topografa
retamabalil winaqil sociologa
retamabalil winasolchi sociolingstica
retamanaoj factor
retamanem cognoscitivo
retamaxk memorizacin
richin peculiaridad
richinan tas sustantivo posedo
rij koxom tonema
rij tzij sufijo
ro quinto
rochochibal direccin general
rokisaxik naojil tecnologa
roqin tzij indirecta
rox tercero
rox juwinaqil tercera persona singular
rox kiwinaqil tercera persona
plural
rox pachunem tercera conjugacin

rubanem caso
rubanik accin
rubanikil manera (adverbio)
rubanikil chabl irregular
rubanikil cholchabl lexicalizarse
rubanikil jalbanoj adverbio de
manera
rubanikil jalbanoj pajtzij
clusula adverbial de causa
rubanikil kemchi construccin
gramatical
rubanikil talutzij estilo periodstico
rubanikil wiqon esttica
rubanikilal perfil
rubanikilem constructivismo
rubatzil xikinaj nervio auditivo
rubey tzij andamio
rubey koxomal onda sonora
rubey naoj deontolgica
rubey samaj procedimiento
rubeyal control
rubeyal modalidad
rubeyal chabl dialctica
rubeyal choonem modo de articulacin
rubeyal jalbanoj adverbio de
modo

26

rubeyal kaslem

rucholajem kemchi

rubeyal kaslem autodeterminacin


rubeyal lemotzij aspecto de la
narracin
rubeyal naojbl aptitud
rubeyal naojinem autocontrol
rubeyal nukuetal simbolismo
rubeyal nukubitzil proceso
fonolgico
rubeyal rukutik gua metodolgica
rubeyal rutzibaxik regla ortogrfica
rubeyal samaj instruccin
rubeyal solchi estrategia lingstica
rubeyal wixalem reflexin metodolgica
rubeyalil estrategia
rubeyalil banoj modo del verbo
rubeyalil jalbanoj pajtzij clusula adverbial de propsito
rubeyalil kemchi regla gramatical
rubeyalil silonem movimiento y
direccin
rubeyalil taqonem banoj modo imperativo / exhortativo
27

rubeyalil tzij pragmtica


rubeynaoj cognicin
rubi lema ttulo
rubi tinamt topnimo
rubixikil pronunciacin
rubixikil banikil descriptivo
rubixikil biaj vocativo
rubixikil jalnaoj parresia
rubixikil jutzij perfrasis
rubixikil naoj asociacin
rubixikil tzij catfora
ruchabexik chabl metalenguaje
ruchakul taqowuj cuerpo de la
carta
ruchakulbalil tzib consonntico
ruchoboj kajulew cosmovisin
ruchobonem lemalil anlisis literario
ruchobonem solchi anlisis
lingstico
ruchutirisanem lema eptome
ruchi margen
ruchi qajanil lingual
ruchiil permetro
rucholabl tzij copulativo
rucholajem orden
rucholajem kemchi categora

rucholajem samaj

rukisibl tzijonem

gramatical
rucholajem samaj mecnica
rucholajil estructural
rucholajil samaj lineamiento
rucholajil, ruxe patrn
rucholanem estructuracin
rucholanem ajilabl enumeracin
rucholanem chobnem tzij estructura sintagmtica
rucholanem kaxlan cuenta gregoriana
rucholanem kemchi estructura
gramatical
rucholanem lema disposicin
rucholanem maya maya (cuenta)
rucholanem ojer chabl cultismo sintctico
rucholanem retalil estructura de
signos
rucholanem samaj programa
rucholanem tzij constituyente
rucholchabl sintctica
ruchuqa intensidad
rujachel samaj producto
rujalel banel modificadores del
sujeto
rujalel qajaribl modificado-

res del predicado


rujalel tas modificadores de sustantivo
rujaloj cholachij cambio lexical
rujaloj kuxatzib apofona
rujaloj qajanil cambio alofnico
rujaloj qajark cambio semntico
rujotayil energtica
rujotayil banoj derivacin de
verbo
rujotayil tas derivacin de sustantivo
rujotayil tzij palabra derivada
rujul kaqq glotis
rukamaj tas sustantivo sustractivo
rukexel sustituto
rukexel jalbanoj enlage
rukexel tzij eufemismo
rukisibl final
rukisibl banotzij catstasis
rukisibal koxom agudo
rukisibl pajtzij terminacin
rukisibl samaj resultado
rukisibl tzij conclusin
rukisibl tzijol idolopeya
rukisibl tzijonem peroracin

28

rukiyinem

rukamulunem samajibl

rukiyinem rendimiento
rukojlem achi gnero masculino
rukojlem chobotzij sintagma
estativo
rukojlem tzij correccin
rukojlemal ajilabl posicin
numrica
rukojlemal jaltas adjetivo posicional
rukojlemal kojibl posicin
tpica
rukoxomal acentual
rukoxomal chakultzib apicoalveolar
rukux ncleo
rukux tinamt urbana
rukux banel ncleo del sujeto
rukux kaslemal antropocntrica
rukux lema situacin central
rukux naoj tema
rukux qajanem nfasis
rukux qajaribl ncleo del
predicado
rukux tzijonem confirmacin
rukutbal modelo
rukutbal tijonk propuesta educativa
29

rukutunem weqojitz interrogacin retrica


rukutunik retroalimentacin
rukuyilal pluralismo
rukan achtzij consecuente
rukan qajanil tropo
rukab segundo
rukab kiwinaqil segunda persona plural
rukab juwinaqil segunda persona singular
rukab koxom grave
rukab pachunem segunda conjugacin
rukab qajark denotativo
rukab ruchalajem tzij constituyentes secundarios
rukab tijonem bsico (educacin)
rukaj cuarto
rukakuxnem dubitativo
rukamulun duplicacin
rukamulun junaoj expolicin
rukamulun naoj anafrica
rukamulun weqojitz epanalepsis
rukamulunem kulum topicalizacin del beneficiario
rukamulunem samajibl topi-

rukamulunem yaom

runuk ewanem

calizacin del instrumento


rukamulunem yaom topicalizacin del dativo
rukamuluxik koxom aliteracin
rukamuluxik naoj epanfora
rukojlem ixoqilal gnero femenino
rukojolem epiceno
rukojolem ikiqalil grado positivo
rukojolem junumanel grado
comparativo
rukojolem kaslemalil gnero
dramtico
rukojolem kuxaj genero lrico
rukojolem lemalil gnero literario
rukojolem qajark diferencia
fonolgica
rukojolem sikinem gnero narrativo
rukojolem tzibanem gnero
periodstico
rukojolibal lema rea curricular
rukojolil qajark pertinente
rukotzijal florecimiento
rukowil durativo

rukowilem consistencia
rulewal contorno
rulewal kaqti divisin yukateka
rulewal qanti divisin occidental
rulewal qeqti divisin oriental
rulewal saqti divisin wasteka
rumujal silueta
runaoj actitud mental
runaoj tzibanel teora
runaojil etopeya
runaotzij conceptual
runabal naojbl inteligencia
intrapersonal
runabeyal pajtzij clusula principal
runabeyal, rukux principal
runikajal intermedio
runimilem tamao
runimilem volumen
runimilem kojolem grado superlativo
runimilem pach escasin
runimilem tas especificativo
runimilem weqojitz epanortosis
runimirisanem cholatzij ampliacin lxica
runuk ewanem cdigo criptogrfico

30

runuk retamabalil naoj

ruqajanil qajanijitz

runuk retamabalil naoj cdigo epistemolgico


runuk solchi cdigo lingstico
runuk uchuqajanem cdigo
paralingstico
runukik formulacin
runukik lil elemento compositivo
runukik samaj gestin
runukik tijonk fundamento curricular
runukulem organizacin
runukulem sistematizacin
runukulem sistema
runukulem morse sistema morse
runukunem composicin
runukuxik, nukunem formacin
rupachunem banoj conjugacin verbal
rupalj gestual
rupalbal grado
rupam intrnseco
rupam kajtzik casilla
rupam lema contenido
rupam qajark dominio semntico
rupam taqowuj partes de una
31

carta
rupam tzij infijo
ruqa rural
ruqa tzij inflexin
ruqa chabl lenguaje regional
ruqa cholti rama chol
ruqa mayataan rama yukateka
ruqa qajanem onomasiolgica
ruqa qoti rama qanjobal
ruqa tyool rama mam
ruqa wasteka rama wasteka
ruqajanik chiaj labializar
ruqajanil fnico
ruqajanil chakultzib alveopalatal
ruqajanil chakultzib eyaj sonido dental
ruqajanil chiaj sonido labial
ruqajanil koxomk sonido alveolar
ruqajanil kuxatzib sonido
voclico
ruqajanil kojoeyaj sonido interdental
ruqajanil kowiqajanil sonido
palatal
ruqajanil qajanijitz sonido ve-

ruqajanil qajatzib

rutzaqat chakultzib

lar
ruqajanil qajatzib sonido fricativo
ruqajanil setechut sonido ovular
ruqajanil tzapikoxom sonido
africado
ruqajanil tzapiqajanil sonido
oclusivo
ruqajanil xakaqajajil sonido
resonante
ruqajarik chabl propiedad
ruqajarik ojer chabl cultismo semntico
ruqajatzib chabalil fontica
preceptiva
ruqajatzib xikinaj fontica
acstica
ruqij valor
ruqij nuknaoj fundamento legal
ruqijonem valoracin
ruqijul poca
ruqijul jalbanoj adverbio de
tiempo
ruqijul jalbanoj pajtzij clusula adverbial de tiempo
ruqijul juna ciclo
ruqijul lemotzij momento de la

narracin
rusamaj rol
rusamaj qajarik papel semntico
rusamajinem manipulacin
rusamajixik funcin
rusilonem agilidad
rusilonem koxomal sonoro
rusotzib criptolexemia
rusutil medio
rut factura
rutaqen marco
rutaqil jalbanoj pajtzij clusula adverbial de condicin
rutikersaxik qajanem punto de
articulacin
rutikiribal principio, comienzo
rutikiribal chobolil principio
filosfico
rutikiribal samaj aprestamiento
rutikirisaxik banelil incoativo
rutikirisaxik pajtzij concatenacin
rutunem naoj connotativo
rutzaqt complemento
rutzaqat banayom antipasivo
de incorporacin
rutzaqat chakultzib consonante compuesta

32

rutzaqat pajtzij

ruxe retamabalil tzijoxikil

rutzaqat pajtzij clausula de


complemento
rutzaqat qajanil epntesis
rutzaqat qajaribl predicativo
rutzaqat samaj anexo
rutzaqatil componente
rutzaqatil chabl acusativo
rutzaqatil kajtzij parasinttico
rutzetik banelil enfoque agentivo
rutzetik samaj monitoreo
rutzetonem perspectiva
rutzibanem chabl lenguaje
escrito
rutzibaxik inscripcin
rutzukik junumatzij analoga
rutzukik kachabl compositivo
rutzam pice
rutzaqik cholchabl anacoluto
rutzij barbarismo
rutzijol noticia
rutzijol naoj epifonema
rutzijoxikil comunicativo
rutzijoxikil wachnaoj sinptico
rutzil endereza
rutzil resolucin
rutzil kutunem peticin
33

rutzilem normalizacin
ruwch clase
ruwch banoj forma verbal
ruwch chowen forma de expresin
ruwch kaslem parbola
ruwch naoj valor (actitudes)
ruwch qij clima
ruwch tzij prefijo
ruwachibl figura, grfica
ruwachibal lema figura literaria
ruwachibl weqojitz figura retrica
ruwchtzij habla
ruwaq sexto
ruwi aqaj paladar
ruwi samaj encabezado
ruwinaqilal kemchi persona
gramatical
ruwixal xiltzij afijo de flexin
ruxe causa
ruxe aqajanil epiglotis
ruxe banoj base verbal
ruxe chapayom patrn bsico
ruxe jaltas adjetivo radical
ruxe naoj fundamento
ruxe retamabalil tzijoxikil
fundamento pedaggico

ruxeel

soloj naoj

ruxeel etimolgico
ruxeel fuente
ruxeel origen
ruxeel banoj raz verbal
ruxeel chabanoj postverbal
ruxeel chachel raz afectiva
ruxeel jubanoj raz intransitiva
ruxeel kabanoj raz transitiva
ruxeel katzij timo
ruxeel ojer chabl cultismo
ruxeel rupalbal preprimaria
ruxeel tzij etimologa
ruxeel raz
ruxikin lateral
ruyonil automtica
ruyonil individualista
ruyonil cholatzij semantema
samaj ejercicio, trabajo, deber
samaj actividad
samaj profesin
samaj proyecto
samajel profesional
samajibl instrumento
samajibl material
samajibl herramienta
samajibl recurso
samajitas sustantivo instrumental o locativo
samajtzib escritura prctica

saqabanel sujeto explicito


saqikaslem realismo
saqil claridad
saqil naojil romanticismo
saqil xekaslemal subrealismo
saqkaslem futurismo
saqnaoj pensamiento explcito
setebl eje
setechut vula, campanilla
setelinem liberalismo
setetzib letra de molde
setil qajanil asonante
sikinem dictado
sikinem lectura
sikink leer
sikiwuj libro
silin lrico (gnero literario)
silobanikil habilidad
silonel promotor
silonem movimiento
silonem kajtzij partcula de movimiento
solchi lingstica
solchi soltzij diccionario lingstico
solk desarrollar
solnaoj desarrollo
soloj desenlace
soloj naoj seminario

34

solonem

tijonk

solonem descodificacin
soltzib criptograma
soltzij diccionario
suqaq trabalenguas
tas sustantivo, nominal
tas chobotzij sintagma nominal
tas kaptzij frase nominal
tasanel sustantivizador
tastas sustantivo complejo
telbiaj nomitativo
tojem chakultzib ensordecimiento
tojkoximank aspirar
tojkoxom sordo
tojkoxomal aspirado
tajin progresivo
tajin beyal aspecto progresivo
tajinel progresista
tajinem integral
taluj tzibanem periodismo
talunem expansin
talutzib peridico
talutzijonem locucin
taqanem mandato o exhortacin
taqatzij telegrama
taqayom kemchi gramtica de
referencia
taqchinem induccin
35

taqel imperativa, exhortativa


taqil circular, memo (k)
taqoil modo
taqon mensaje
taqon kajtzij partcula subordinadora
taqonel remitente
taqonel tzij emisor
taqonem correo
taqonem exhortativo
taqonem bab oracin imperativa o exhortativa
taqonem tunutzij apdosis
taqowuj carta
taqtzij condicional
tawila adivinanza
tijobl talutzib peridico escolar
tijoj escolar
tijonel docente
tijonel facilitador
tijonem capacitacin
tijonem educacin
tijonijay aula
tijonk alfabetizacin
tijonk capacitar
tijonk curso
tijonk enseanza
tijonk taller

tijonil

tzetelil

tijonil educativa
tijoxel acadmico, estudiante,
aprendiz
tikiribl inicial
tikiribalil iniciativa
tikirisanem tzij introduccin
tikoj coeficiente
tikoj naonel coeficiente intelectual
toonel auxiliar
toonel banoj verbo auxiliar
tojay privativa
tojil wuj pagar
tojotobl test
tojtoban samaj lista de cotejo
tojtobenk diagnstico
tojtobenk evaluacin
tojtobenk prueba, examen
torin tzij satrico
tunel apositivo
tunem consolidacin
tunem unificacin
tunem naoj connotar
tuntzib paragoge
tuntzibanil paraggico
tunu conjuncin
tunubanem inclusin
tunuchabl coin
tunuj aditivo

tunujitz yuxtaposicin
tunl correlacin
tunl choltzib alfabeto unificado
tunl tas sustantivo segn composicin
tunl tzij preposicional
tunun katzij vocablo
tunun tzij aposicin
tununem colectivo
tunuqajanil prtasis
tunutimamital naciones unidas
tunutzij contraccin
tuny kanaoj paradoja
tuny tzij proposicin
tzajbl wuj editorial
tzapijnem oclusin
tzapikoxom africado
tzapin qajanil oclusivo
tzaqatbab consecutivo
tzaqatel completo
tzaqatenel complementizador
tzaqatil bab oracin compuesta
tzetebl ejemplo, model, muestra
tzetekaslemal drama
tzetl visual
tzetelil observacin

36

tzetenem

tzijonel

tzetenem visibilizacin
tzeton, chetem costumbre
tzetoj enfoque
tzetonem supervisin
tzetonil expectativa
tzetoxk verificacin
tzib signo, letra, grafa, carcter
tziban apunte
tziban wuj ensayo
tzibanel autor
tzibanem acuerdo
tzibanem redaccin
tzibanikil ortografa
tzibany terico
tzibasikij lectoescritura
tzibatajnq inscrito
tzibawuj libreta, cuaderno
tzilanem discriminacin
tzubalil naoj visual espacial
(inteligencia)
tzuj, chuq punto
tzuknaoj paradigma
tzukulel temtica
tzukulel kuxatzib vocal temtica
tzukunel junumatzij analgico
tzukunem creacin
tzuky naoj paradigmtico
tzuky tzij neologista
37

tzaqatbl apndice
tzalajuch guin
tzalan transversal
tzalan juch guin, diagonal
tzalatzib itlica (k)
tzalqomij tzij hiprbaton
tzalqominem interpretacin
tzamchakultzib apical
tzamqajanem nasalizacin
tzamqajanil nasal
tzaqalil continuativo
tzaqatbanoj suplemento
tzaqbitz haplologa
tzaqotzib elisin
tzaqtzij apcope
tzibanel compositor
tzibanem escritura
tzij palabra
tzij trmino
tzijem activacin
tzijobl comunicacin
tzijobalil elemento de la comunicacin
tzijol informacin
tzijol chabl lenguaje informativo
tzijonaojil, chowinel expresiva
tzijonel comunicador
tzijonel narrador

tzijonem

witzij

tzijonem discurso
tzijonem conversacin
tzijonem conferencia
tzijonem kemchi gramtica descriptiva
tzijonil explicativo
tzijotijonem pedaggico
tzijowch descripcin
tzijowuj crnica
tzijoxikil exposicin
tzijoxikil winq hipotiposis
tzijy banobal historiador
tziranaoj pensamiento tcito
tzolij tzij respuesta
tzubal visin
tzubalil csmica
uchubanem eficacia
uchuqa energa
uchuqabl hegemona
uchuqabalil hegemnica
uchuqabil fenmeno
uchuqalil cintica
uchuqanem potencializacin
uka parntesis
ukulel objeto directo
ukwanem conduccin
ukwank manejar
ukwanil manejo
umanel causativo

umanelil factitivo
uxlakux tzibanem acuerdo de
paz
wachibl dibujo
wachinem figurado
wachnaoj mapa conceptual
wachsoltzij diccionario ilustrado
wachtzib logotipo
wachtzijol diagrama
wakami presente (tiempo)
waqinem semestral
weqbi hipocorstico
weqkuqunel escengrafo
weqoj naojbl inteligencia
creativa
weqojitz retrica
weqojitz kamutzij epmone
weqonel creativo
weqonem creatividad
weqosamaj artstica
weqotas jalbanoj adjunto adverbial
weqotas tas adjuntos nominales
winanaojil sociopoltica
winaqil personalidad
wiqon diseado
wiqon sikink lectura creativa
wiqoj diseo
witzij hiprbole

38

wixal

yuqutzib

wixal flexin
wixal tzij palabra flexionada
wixalal flexional
wixalem reflexin
wixalk reflexionar (k)
wixank flexionar
wixy reflexivo
wuj documento
wujbl biblioteca
wujilal documentacin
xak nivel
xakaqajanil resonante
xakil rengln
xalqat circunstancial
xebanoj complejo (sustantivo)
xeel identidad
xenaoj criterio
xenabal proceso (histrico)
xilonem naoj segmentacin
xiltzij afijo
ximk concordar
ximl concordancia
ximy relacional
ximy chutitzij preposicin
ximtas sustantivo relacional
ximtas chobotzij sintagma sustantivo relacional

ximtzij preposicional
ximtzij chobotzij sintagma preposicional
xol combinacin
xoll naoj interactivo
xoly tzib anagrama
xukulil ceremonial
xulajilanem gradacin
xupkoxomal aspiracin
yaom dativo
yaonem datismo
yaoqarark matiz
yakbl librero
yakbl carpeta
yaknaoj fbula, aplogo
yakon oculto
yakokux convencionalismo
yakokux impulso
yojbl wuj refutacin
yokobank demorar
yoqonel peyorativa
yoqonem conminacin
yoqonem xenofobia
yoqotzij sarcasmo
yujun sikink lectura integradora
yuqutzib letra de carta

39

RETAMAB ALIL KAJULEW


kolon chuqa kaka taq tzij

aaj muslo
abj clculo
abj piedra
abj ya hielo
abajem congelamiento
ach parte, componente
achixm, atixm estornudo
achalaxinem dilatacin
achq, ks masilla, heces
achaqomanel paramdico
achbey naonemil subtlamo
achchamichq alcaloide
achetabl pesa
acheyaj partes de los dientes
achiel como, son
achij chj pino macho (hoja gran-

41

de)
achij tzatzqor lbulo occipital
achk pesadilla, sueo
achixkij, achalawina menta
achjiqobl partes del fruto
achkoxokuxbl littmann
achkr pez (clases)
achkotzij partes de la flor
achlemiwach queratina
achpospoy lbulo pulmonar
achqanal calora
achqatbey mixtuq ciproterona
achsipojk sase hepatitis d crnica
achtzukutaratk alrgeno
achwach frontal

achwi

amory

achwi parietal
achxaq partes de la hoja
achyaajbl aerosol
aj pa juyu salvaje (animal)
aj pa qays silvestre (animales)
aj pa ya acutico
aj ruqa tinamt rural
aj ulew terrestre (animal)
ajachel matazano
ajaqomalaqul reumatlogo
ajaqomasal alerglogo
ajawarem seoro
ajbaqinel ostepata
ajchajiney neonatlogo
ajeyaj dentista
ajeyaj odontlogo
ajij caa de azcar
ajibch neurlogo(a)
ajichaj herbvoro (animal)
ajkk hematfago
ajkiqanikaj hemisferio izquierdo
ajmeway ayunador
ajowakuxulew geofagia
ajowalil voluntad
ajowatzaqoj aborto artificial
ajtiojil invertebrado (animal)
ajtinamt habitante
ajtzaqonel abortadora
42

ajwachaj estilista
ajxik areo (animales voladores)
ajxokon izquierdo
ajxokonikaj hemisferio derecho
ajyaulew, ajtewkaslem anfibio,
batracio
ak chian, chia
k gallina (toda clase)
akak, ak pecas
akwal nio
akwal ik, saqmoyomy cuarto
creciente (S.337-338)
akwalil feto
al azacun
al densidad
alal peso
alanel rgano reproductor
alanx naranja
alaxibl fuente (reproductor femenino)
alaxinem nacimiento, parto
alaxpj absceso, empiema
alaxya edema
alchich estao
alkutu jt gusano medidor
m arcnido
amolo mosca (toda clase)
amoloem moscada
amory ronrn (clase) (P.G.41)

amuley

atzam

amuley chichicaste
amuley, kikache ortiga (de hoja pequea)
anima alma
anin, chanin, aninq acelerado
anix ans
antun chk clarinero, zanate macho
anx ajo
aq cerdo
aqal carbn
aqaj lengua
aqalil carbono
aqawinq mapache
aqom medicina, medicamento
(general)
aqomabl jay clnica, hospital,
centro de salud
aqomajayil hospitalario
aqomakul lienzo
aqomakwal pediatra
aqomakwalal peditrico
aqomanel mdico
aqomaqanel podlogo
aqomawch oftalmlogo. oculista
aqomy akwal pediatra
aqomy beykk angilogo
aqomy ilinibl gastroenterlo43

go
aqomy kayenaoj psiquiatra
aqomy kikbl cardilogo
aqomy kinq hepatlogo
aqomy nimaixkolb coloproctlogo
aqomy okiunum endocrinlogo
aqomy qaychak onclogo(a)
aqomy sachjotay cancerlogo
aqomy tutz gineclogo(a)
aqomy tzikn urlogo
aqomy uxlabl neumlogo
aqomy xikinaj otorrino
aqomy xikitzamaqul otorrinolaringlogo
aqomy yabichi estomatlogo
aqomy yabitzumal dermatlogo
aqomikex casena
aqomixq ginecologa
aqomiya suero
aqalil orgnico
aqaj panal (avispas P.G.41)
aqanaj piernas, inferiores, pie
aqatiij jamn
atiyalil aluminio
atzam sal

atzamipoqolaj

bokpowo

atzamipoqolaj bicarbonato de
sodio
atzamya sales minerales
awj domstico (animal)
aws, runaq grano (alimentos)
aws haba
axalin cangrejos de mar (P.G.42)
ayi saurio o lagarto (reino)
ba bolo alimenticio (Saenz 51)
bajbl martillo (odo)
bajibl martillo
balam tigre
balam pamalax mariposa grande (de monte)
balam kinq frijol pinto
banaoj actitud
banachibanel radiolgico
banelal hbito
banikem tcnica
banikil forma
banikilal factor
baniwch modelo
banobaq osificacin
banochabqaq radiografa
banotzaqoj abortifaciente
bany chiachq colostoma
bany jotakikelal hematopoyesis
bany kojleqanal lipoescultu44

ra
bany tzaqoj aborto criminal
banqoloj simulador
baq aguja
baq hueso
baqakim grama (P.G.19)
baqamalax esfenoides
baqchi maxilar
baqibl sistema seo
baqijolom crneo
baqilel vertebrado (animal)
baqtzaj tortilla (masa ordinaria)
baqwachaj frontal
btz hilo
batzibl liblula
baybonem vibrin
baybot kuxaj arritmia
benq kuxaj adiccin, obsessin
beyajem transitorio
beyichat camilla
beyichulaj uretra
beyikeenal tubo digestivo
biq ingerir
biqiba deglucin
bis tristeza
boj algodn
bok glbulo
bokpowo fibrina

bolos kinq

chamikq

bolos kinq frijol redondo


bolosaqil bombilla
boloxaq ondulada (hojas)
bon color (vista)
bonichakul cromosoma
bonilem coloracin
boniwachaj coroides (vista)
boq tamal de masa grande
boqinem tamal (hacer grandes
de masa)
bosabj litiasis
bosil germinativo
bosk, chuwachi mal aliento
(C.269)
boxachich estufa
bususaqxim compresa
buyubq cartlago (odo)
buyl suave (general)
bajbil mongolito (X.87)
baqjey vbora cola seca (P.G.37)
batz mono
batzel qays planta textil
bay taltuza
bolobk cilndrico
bonitz clorofila
bop espongiario
boql sb golondrina (P.G.46)
botl sik, muql ratit abejn
(P.G.46)
45

buchsij clavel
chal tilo
chak acn
chabachakul sntoma
chabq lodo
chabayabil patolgico(a)
chabqaq rayo x
chajbl eyaj cepillo de diente
chajbl tot acetilcistena
chajchoj limpia
chajchojibl purificador
chajchojil higiene
chajchojirisank limpieza
chajchorisanem purificacin
chajk desinfectar
chajixikibl aurlavo
chajlil boro
chajon menstruacin
chakulaj cuerpo
chakulal organismo (P.13)
chakuxaril cianosis
chm cido
chamalanx limn
chamchq aminocido
chamchq ixim zena
chamchj agrio
chamichaqil glicoprotena, glucoprotena
chamikq guayaba agria

chamikaxlit

chilakan

(P.G.1)
chamikaxlit tamarindo
chamil acidez
chamitztz crema agria
chamitzikab aspirina (cido
acetilsaliclico)
chamuchuqa vitamina c
chan, kaqwuluwuj ruwi calvo
(P.G.1678)
chq materia
charl kupukiij espina bfida
oculta
chatal mesa
chekaj rodilla
chekn zompopo
chil gallina de plumas paradas
chip meique
chich carro
chichil hierro
chima perulero
zapote
injerto
chimatull
(P.G.1)
chin zinc
chipal plutonio
chipichumil plutn
chiwu maguey (clase)
chol ik chile seco pequeo
chobonel racional
chobonem anlisis
46

chobqoloj delirio
chojchk cogulo, trombo
chojchiknel plaqueta
chop pia
chopichaj alcachofa
choy ratn
choy ik chile colorado y picante
chu pececillo
chuchubl frigorfico
chuchuchakul crioterapia
chuchulil litio
chuchurisan enfriado
chumil estrella
chuti alanx mandarina
chuti rabasaqil otoscopio
chuti, kol mini
chutiojil atrofia
chutichak microorganismo
chutikiy agudo
chutinukulem microsistema
chutiritzumaj mama reductiva
chutisotinem circulacin menor
chutiwarabl colchoneta
chutxaq asaeteada (hoja)
chabq kumtz vbora (clase)
chet estilo (flor)
chich metal
chikikamal raz tpica
chilakan gusano (clase) (P.G.31)

chimachy

chojichi

chimachy orqudea silvestre


chipchip chipe
chojb malva
chomochi gusano genrico
chj pino
chajl jay cucaracha casera
chajl siwan, kilin siwan guardabarranco
chajiil vigilancia
chajichakul inmunitaria
chajichakulil inmunolgico
chajil potasio
chajin cuidado, vigilado
chajinel chakulal anticuerpo
chajinel kajkab insulina
chajinel yapamaj antidiarreico
chajinem precaucin
chajinem proteccin
chapabl pinza
chapel, kowilj slido (general)
chaqichumil neptuno
chaqixnakt hinojo
chaqokal tomillo
chaqraxtzuy higo
chaqsikij artemisa
chaqialaxinem xerotocina
chaqij seca
chaqij chiaj sed
chaqij jiqobl fruto seco
47

chaqiij kumtz vbora (clase)


(P.G.38)
chaqij ojb pulmona, neumona
chaqijibl toallita
chaqikexu queso seco
che madera, rbol
cheel
che qays planta (general)
chetzibabl lpiz
chiaj boca
chij carnero
chikp animal
chikp infeccin
chikp eyaj infeccin dental
chikopikinq pielonefritis
chikopil bacteria, germen (general), cirrosis
chp, kulantro cilantro, culantro
chiyichaj esprrago
chom camarn
chojalichakul esttica
chojalil equilibrio
chojalin equilibrado
chojbl barra
chojbanikil normal
chojbey, cholajem secuencia
chojbeyil, rucholol secuencial
chojichi entera (hoja)

chojiqanya

etatzopibl

chojiqanya imptigo
chojmilal disciplina
chojmilil plomo
cholkatik secuela de quemadura
choltzij lista
chonkis coronadito
choxoj kamk
choxokk derrame de sangre
choxopj piorrea
choy lago
chubaj saliva
chubunem insalivacin
chulabl sistema urinario
chulabalil urinaria
chulaj orina
chulajotayinelal urogenital
chumatew helada
chun calcio
chunabj yeso
chupy qaq bombero
chupy qaq lucirnaga
chuqelya puncin
chutichoy piscina
chuw, kok olor desagradable,
mal olor
chuwabj azufre
chuxikin lado
ejqal maletn
ejqiche encino blanco
48

elchaqunum secrecin
elchojchiknel plaquetofresis
elechojchk embolectoma
elekk hemorragia
elesy chajichakul absorcin de
anticuerpos
elesy chikopixkoya cefradina
elesy rusipojik laqul fepranidol
elesy tzapitzam fenilefrina
eleya extravasacin
elkasya eyaculacin
elkikchi queilorragia
elmekatzin urea
eluxla espirar, exhalar
elyatzumajbl sacaleche
eqanaojin bradipsiquia
eqanabenail bradistesia
eqayabil virulencia
etauchuqabl dinammetro
etauxlabl pulsioxmetro
etabl bscula, medidor
etal signos
etamabalil ciencia
etan retal control
etantot carbocistena, carboximetilcistena
etaqanbl tallmetro
etasuribl espectrofotmetro
etatzopibl pulsmetro

etawosbl

ixkalet, ixtutz

etawosbl absorcimetro
etbanaoj test
etchakulajil anatmico
etkatn termmetro
etkayew alerta
etqaq electrograma
etqom dosis
etzanem deporte
etzanil deportiva
ewakowil criptorquidea
eya pericn
eyaj diente
eyajem denticin
eyajil dental
eyajinel/aqomy
yabichi
odontlogo/estomatlogo
eyalil flor
ibochinel nervioso
ibochinel qatwaim anorexia
nerviosa
ichaj ik chile no picante
ichajilal vegetal
ichinaj collar
ijatz polen (semilla)
ijaj espalda
ijatzulem polinizacin
ijbaq occipital
ijiy envs (hoja)
ijiunum glndula exocrina
49

ik chile (todo gnero)


ik, atit luna
ikchumil astro
ikoy gicoy
ikan gallina ciega (gusano)
ikoqij, ikoqij venus
ikuy guachipiln
ilibl instrumento (alimento)
ilinaq canola
ilinelal nutritiva(o)
ilinem nutricin
ilinemil nutriente
ilinibl aparato digestivo
ilink nutrir
iliyaabj mineral (alimento)
inup ceiba
iqipospoy pulmn derecho
iqiqul vlvula tricspide
s vello
itz savia
itzaqom veneno
itzbanaoj agresin
itzbanaojem agresividad
itzel malo
itzelil virus
itzeqanal transaturada
itzkamawach glaucoma
ixim awas cebada
ixkalet, ixtutz rana P.G.43

ixkq

jikoj

ixkq ua
ixkij alawina
ixkitz cutete
ixko pistilo (flor)
ixkolb intestino (P.G.1242)
ixkoya amgdala
ixkoya tomate
ixmukr trtola
ixpach lagartija (P.G.33)
ixpe anuros
ixpq sapo (P.G.33)
ixpumy paloma cantora
ixqaychaj gusano peludo (clase)
(P.G.39)
ixtolk lagartija (clase)
jaj paladar
jb lluvia
jachel aislamiento
jachilinbl centrfuga
jachiq hemoglobina
jachkk tzatzqor cerebrovascular
jachochikopil vector
jachosanm hipfisis
jachy kk vascular
jachtzatzqor cisura o surco
jalawch estado de cuerpo
jalchabachakul somatizacin,
histeria

jalchakul ciruga esttica


jalem metamorfosis
jalkik hematosis
jaloj, jalowch recambio
jalotok rescate
janiky suficiente
janila muy, mucha(o)
janiqoxomal neurtico(a)
janisamaj hiperactividad
janiwa ortorexia
jantape frecuentemente
jaqajb primavera
jaql abierta
jaqchibl abreboca
jaqkekoj enzima
jebeixtn belladona
jekon jalado
jekpalj estiramiento facial completo
jeky, tuyuq cicatriz
jikachich magntica, imn
jiky baniwachibl resonancia magntica
jikulew gravedad
jikibey inductivo
jikilite ail
jikisamaj profesional
jikiwch condicin
jikoj masaje

50

jiq

junamaqajuj

jiq goloso, antojo


jiqabl aspirador
jiqakwalil aborto quirrgico
jiqalil nitrgeno
jiqanal liposuccin
jiqank respirar
jiqanil respiratorio
jiqil, jiqom ahogado
jiqobl, ruwch che fruta
jiqonem ahogamiento
jiquxla aspirar
jiqanem respiracin
jiqojb tosferina
js ejote de vaina suave
jitzqulem estrangulamiento
jobinit equinoccio de invierno
jok tamalito de elote
jokon licuado
jolomaj cabeza
jorjr faringe
josjk qays romero
jotatiojil tejido celular
jotaxaojil citotxico
jotay yema axilar, terminal (rbol,
arbusto)
jotayil gen
jotayilal genital
jotayinem reproduccin
jotayiwch tejido ocular
51

jotibch vena cava superior


jotouchuqalil hipervitaminosis
jotokatn hipertermia
jotokab hiperglucemia
jotl alto(a)
jotolen nivel
jotomeqanal hiperlipidemia
jototzumaj levantamiento de
busto, pexia
jotzaqat continua
joxok sarna
juijal epicarpio (fruta)
jubj enjambre (P.G.41)
jubl che canela
jubuqays laurel
jubusij organo
jubl olor agradable
juchumay medida del codo a la
munuera (P.G.57)
jujun alguna
jukux monocotiledn
jul hoyo
juley adicional
julibch flebotoma
julil cavidad (cuerpo)
jull sabor (buen)
jun chik otro
junal simples
junamaqajuj sinnimo

junelk

katy qijolaqom

junelk constante
junilal unidad
jupir sachnaoj demencia senil
jupitz apretn
jupochomich
blefaroplastia
simple
jupochoxikin otoplastia simple
juraqn huracn
juretz contusin
jurok juroch
jt gusano (toda clase)
jutaqil frecuencia
jutas duramadre
jutu podos
juxikichakul unilateral
juyu cerro
kajlaqubaq trapezoide (hueso)
kajolajotay blasto
kaka nueva
kalkax costado
kalkax, meskel axila, sobaco
(P.58)
kamabl sistema nervioso
kamabalil neurolgico
kamajotay neurona, clula nerviosa
kamajotayil neural
kamakaxabl nervio auditivo
kamal nervio

kamalem nerviosa
kamalil fibra nerviosa
kamatiojil fibra (msculo)
kamibch capilar
kamti tendn
kanixt catrnica, sea de verano
kanti ya cantil de agua
kapil mordedura
kapil kq tifus
kapil sip enfermedad de lyme
kq pulga
kaqietal dermatitis numular,
dermatitis eccematosa
karr, tarr vibratoria
kasachakul ortopedia
kasbanem resucitacin
kasel ser vivo
kasil vital
kasleqays salvia (P.G.15)
kasy silonem fisiatra
kasya semen
kasyaal seminal
katn fiebre, calentura, calor, caliente, temperatura
katanil trmica
katk quemadura
katinq quemado
katinem incendio
katy qijolaqom termoterapia

52

katzinel

kiyuchuqa chamichq

katzinel esencial
kay vescula biliar
ky amargo
kayalanx naranja agria
kaychum quilo (masa)
kaychuminem quilificacin
kaye difcil
kayeil severa
kayeban deforme
kayenuk deformidad
kayesach crisis
kayesikinem dislexia
kayetzatzqor malformacin de
Chiari a
kayetzu ojo vago, ambliopa
kayew, kaya complicada
kayewabaq raquitismo
kayewal dificultad
kayinelil producto
kep equinodermo
kl perico
ketchakul dermatitis atpica,
eccema atpico
kewex pk
kexekamatiojil neoplasia
kexobanikil deformada
kexoj alteracin (salud)
kexonk alterar (salud)
kexpm avispa (hace panal en
53

pared)
kichelaj bosque, selva, monta na
kilinaq cacahuate, man
kin banosinanil
kiqumuya potomana
kiss ciprs
kisk olor de orina
kiskamatiojil abrasin
kisy itzaqom antdoto
kiw bulbo raqudeo
kix gisquil
kixaq dentada (hoja)
kixjiq licha (rambutn)
kixsij rosa
ky demasiada
kiyal abundancia, abundante
kiyikaxkate mentoplastia
kiyinem crecimiento
kiyiritzumaj mama aumentativa
kiyisaqabok leucocitosis
kiyitiojil sarcoma
kiyitzumaj mastopata
kiytaq excesiva
kiytiij hernia
kiytzumaj mama supranumeraria
kiyuchuqa chamichq hiperlipoproteinemia

kiywch

kixachi

kiywch mltiple
kochbany, kochiban mltiple
kojlemal sitio
kojlemalil substancia
kojliaq lengua geogrfica
kojlichaban ortofona
kojlipochonem quirfano
kojlitzamaj rinoplastia
kojliyawanel hospicio
kolaj baln, pelota
koloik siete caldo (chile)
koll mercurio
kolopospoy alvolo
koltikon cosecha
koxkobal, ixkobel cereza
koxochakul percusin
koxomakuxbl fonendoscopio
koxomal sonido (general)
koy qenm jocote de agosto
kup miripodos
kch zopilote
kul manta, tela
kulaxaq alterna (hoja)
kulbajbl yunque
kulum bahdo (vrtigo), desmayo
kulukk aurcula
kuluman accidente (primeros

auxilios
kulunem adaptacin
kulutzaqoj aborto habitual
kulwachaj retina (vista)
kum ayote
kutk seal
kutik mtodo
kutusanl afecto
kutusanem afectividad
kututzaqoj aborto a demanda
kuxaj corazn, cardio
kuxalem cardiaca
kuxaq corazonada (hoja)
kuxbej probabilidad
kuxil sustancia
kuxlaj preocupacin
kuxuchj pino colorado
kuxuchuqa chamichq nucleoprotena
kuxy jotatiojil degenerativa
(enfermedad)
kamatiojil tejido
kanixt cafmica
kasal vivparo
kechekumtz vbora montaesa
(clase) (P.G.38)
kl chocoyo
kische cedro
kixachi hoja dentada

54

kixawuch

kaqabok
kakojolwinaqil bisexual
kamiaqom akwalil aborto qumico
kamichikopil germicida
kaminq akwalil aborto diferido
kamiral aborto embrinico
kamisabl nix insecticida
kamisabl okx fungicida
kamisabl qays herbicidas
kamisanel asesina
kamisanel sachjotay radioterapia
kamiyawabil peste, epidemia
kan ofidio o serpiente
kanes chorizo, longaniza
kani urodelo
kaplin guapinol
kapochomich blefaroplastia
completa
kapochoxikin otoplastia completa
kq rojo
kq guayaba
kaqq aire
kaqq jb lluvia con viento
kaqiqal atmsfera
kaqixeel raz area
kaqabok glbulo rojo

kixawuch puerco espn


kolokamal tuberosa
koxpon abejn de miel (P.G.40)
koy mico
kulaxaq hoja alterna
kulum desmayo (Coto 151)
kaey molar (P.G.3741)
kaiqil xido
kaijal mesocarpio
kab panela, dulce, azcar
kabaqal carbohidrato
kabil dulzura, sacarosa
kabraqn terremoto
kabyabil diabetes
kch membrillo
kachinem masticacin
kaj cielo
kajasaqil lmpara
kajbaq estribo
kajilal espacio
kajitzam vbora cuatro trompas
(P.G.37)
kajnq, tiey enca
kajpamaj rumiante (animal)
kajpamajem rumiacin
kajraqn cuadrpedo
kajulew universo
kakux dicotiledn
kakaw cacao
55

kaqachojchk

kinq

kaqachojchk trombo rojo


kaqachop pitaya
kaqachj pino rojo
kaqakinq, kajlik frijol rojo
kaqalanx toronja
kaqaqoq sanda
kaqasij rosa de jamaica
kaqasip garrapata pequea
(P.G.34)
kaqatokan frambuesa
kaqatull chicozapote
kaqatzamil yodo
kaqatzumal eritrosis
kaqaxtn hongo (clase)
kaqayib ciruela roja
kaqbaq gota (enfermedad)
(P.G.51)
kaqchumil marte
kaqibch arteria
kaqibochilal arterial
kaqikch rey zope
kaqirem enrojecimiento
kaqitaratk urticaria
kaqx guacamaya
kaqixkk tortuguita
kaqolajay trueno
kaqrab papaya
kaqtumutj faisn (ave)
kaqwch remolacha
56

kaqwololj ruwi zopilote aura


kaqxe rbano
kaqximal granada
kr pez
karnal granadilla
katas aracnoides (cerebro)
kawiq falangina
kawkab golosina de chocolate
kaxa caja
kaxikichakul bilateral
kaxkate mentn
kaxkatey masetero
kaxlanwy pan
kaywachel radilogo
keen masa
keenal digestiva(o)
kebe mdula
kej caballo
kenkex hongo (clase)
kexbekk varice
kexu queso
ki dulce
ki sabor dulce
kk sangre
kikache palo de hule
kikbl aparato circulatorio
kikelal sanguneo
kikichul hepatomegalia
kinq frijol

kinq

kupukiij

kinq rin
kinaqil renal
kinaqomanel nefrlogo
kite ibch, teibch aorta
kite kumtz salamandra
kiwch tipo, clase
kiwch kumtz serpiente (reino)
kiwch xeel raz (clases)
kol pequeo
kop crustceo
kobaq albaricoque
kobaq aqanaj peron
kj len
kojolwinq sexo
kojolwinaqil sexual
kojolwinaqilem sexualidad
kk tortuga
kokal, poxaj costilla (P.58)
kolajem finalizar de comer
koljekpalj mini estiramiento facial
koljolomaj microcefalia
koljolomiqa
abraquicefalia,
abraquicfalo
kolkj mascarilla
kolobl refaccin
kolqa abraquia
kolqoxom lesin
konojel general
57

konojel bey generalmente


kosinem cansancio
kosinemkux insuficiencia cardiaca
kot guila
kotichaj apio
kotoijaj escoliosis
kotobaq hueso arqueado
kotocheel ijaj cifosis
kotzij flor (toda clase)
kotzij aqom manzanilla (medicina) (P.G.15)
kotzijal corola (flor)
kotzijal che planta ornamental
kotzkom onda (P.G.382)
kowibaq hueso duro
kowil naq
kowilj kej macho, mula
kowin capacidad
kowirinem solidificacin
koyopa relmpago
kuk ardilla
kulix coles
kumtz culebra (general)
kumtz reumatismo
kumtz kr anguila (P.G.42)
kumatzchumil jpiter
kupbaq cigomtico (hueso)
kupukiij espina bfida, mielodis-

kuruchch, tuk tuk

may

plasia
kuruchch, tuk tuk pjaro carpintero
kutubaq hueso corto
kutuchakt taburete
kx saqbin
kuxin paterna
lab ptalo
labichaj acelga
labitzetz bledo
lamlj ruchi desdentado
lanq samajichakul abordaje
lante llantn
lq plato
laqichichbl autoclave
laqubaqil locomotor
laqul articulacin
latzunk filtrar
lej tortilla delgada
lel agua salubre, sabor de fruta en
descomposicin
lem espejo
lemotzetebl kawe
lemow vidrio
lemowch anteojos, lentes, gafas
letet bicicleta
ley ortiga (de hoja grande)
lip ninfa o crislida
lilj kabyabil prediabetes

lilj kabyabinel prediabtico


liqliq, jiliq, kolkob babosa
litzlitz gavilancillo, gabiln penqueo (P.G.5)
ll esperanza
loqobl viruela
lotajinem escaldadura
lotz trbol
loxapwq platino
loxil argn
loyalaxel ovparo (animal)
luslil neurastenia
majkuy hierba mora
majmoyk paludismo, malaria
malax mariposa (todo gnero)
malaxbaq pelvis (hueso)
mama k gallo
map, tolon chich coyol
maqr hierba ao nuevo
masat venado
mataqtami ballena (P.G.43)
matztz tuerto (de un ojo)
matzitz, syan kinq frijol (colores)
matzixim, mutzixim arroz, trigo
matztz ciego (ojo vaco)
(P.G.52)
may tabaco

58

mayoj

menaonem

mayoj ansiedad
meachojchik kk antitrombina
meajowachulaj enuresis
meajowakwal aborto psicolgico
meajowaksin encopresis
meajowalil abulia
meajowan silonel balismo
mealx baq osteoporosis
mealx mixtuq oligoespermia
meaqalil inorgnico
meilinem desnutricin
meiq tiojil anoxia
mejotayinem esterilizacin
meqoxom analgsico
meuchuqa dbil
meuchuqanem debilidad
meutzijul fstula
meutzna incomoda
meutznail incomodidad
meuxla cuerpo inodoro
mebinem isqumico
mechabl disfona
mechabexk afona
mechajon amenorrea
tomecharel
chq
mo/molcula
mechobonel irracional
59

mechajiil vulnerabilidad
mechajichakul inmunodeficiencia
mechojalil desequilibrio
mejalon virginidad
mejiq apnea
mejiqanem inhalacin
mejotay estril
mejotayem esterilizada
mejotayibl esterilizador
mekachoj terminal (enfermedad)
mekaslem inanimado
mekatzin deshecho
mekiyil chikopil bacteriosttico
mekiyinem buyubq acondroplasia
mekuxben aventura
meki inspida
mekojolwinq asexual
mekowin incapacidad
mekowinq aqomajay unidad
especial (mdica)
mekowinem resistencia
melaqul gonoartritis
mem mudo
menaoj inconciencia
menaon falta
menaonem falta de sensacin

menel chulaj

much

menel chulaj anuria


menojisan insaturada
menukutiojil ataxia
mepaxik kojlijatz anovulacin
meqajan silenciosa
meqalj ausencia
meqanal lpido
meqn caliente (tibio)
meqijil insolacin
meqtewul clima
merupam yakchulaj miccin
mesij criptgama (planta)
mesilon neutro
mesilonel inmovilizador
mesilonem akinesia
mesilowch antideslizante
mesipojk antiinflamatorio
mesolo inexplicable
mestansya colinabo (humor frio)
metotepamaj aborto cervical
meteba chilca
metzaj ceja
metzaqatzaqoj aborto incompleto
metzeto meetaman
metzubal ceguera
mewaril insomnio
meway ayuno
mewayjal anorexgeno

mewayjanem ayunar
mewichikop vih
mewinaqilem privado
meyaal wachaj ojo seco
meyakaslem infertilidad
meyawa ixq anticonceptivo
mip artrpodo
mich pestaa (P.G.55)
mixku manzanilla (fruto)
mixtuq espermatozoide
mo papagayo (P.G.45)
mokobaq omplato, escpula
molaj paquete
molochakul aparato
molochikopil salmonella
moloj bloque
molojotayil genotipo
mololem, mololen chatarra
molosamajibal equipo
molxaq ovalada (hojas)
moqoq pantorrilla
Moxirk oqej clico
moy ciego (ojo claro) (P.G.52)
moyew niebla
moyoj depresin, distimia, psicatenia
muq cochinilla
muy juilin (P.G.42)
much chipiln

60

muj

nikajal akaxabl

muj sombra (general)


mujanem sombreado (general)
ml ruchi labio leporino, queilosquisis
muluchumil alchumil
mulun kuxaj, naoxaoj nausea
munibl venta de golosinas
munil fruto (carnoso), golosina
munilj, mn glotn
muqmj madrugada
muquchak cuerpo opaco
muql nublado
muql ratit abejn (entierra lo
que caza)
mutl oj aguacate pequeo
muxux ombligo
nail metablico
nao estimulacin
naoj conocimiento
naojil teora (ciencia)
naojin mente
naojinal mental
naojinem mentalidad
naokuxanel psiclogo(a)
naokuxanem psicolgico
naon estmulo
naonem sensacin, metabolismo
naonemil estmulo sensorial
naonil sensibilidad
61

naoqaq electroestimulacin
nabenail percepcin
nabey primero
nabeyal hidrgeno
nabeyanem hidrogenacin
nabeyem precoz
nabuchuqalil provitamina
nabyaal tzumaj calostro
nabl tijikil papilas gustativas
najil distancia (vista)
najtzetbl telescopio
najtzu presbicia
najtzubl binocular
nakbl adhesiva
nakikul esparadrapo
nakojinel analizador
nakl sonso, atontado
nakank retraso mental
naokuxanel/aqomy kayenaoj
psiclogo/psiquiatra
naqonil itzel
naqtzu miopa (vista)
naqtzubl retinoscopio
naws colinabo (humor caliente)
nchaqij chakulaj deshidratacin
ney beb
nix insecto
nikajal akaxabl odo medio

nm

nojisan

nm mayor
nm itzqaq sfilis
nimaayin cocodrilo
nimaetzelal mayor riesgo
nimaik chile guaque
nimaixkolb colon, intestino
grueso
nimaq grandes
nimachak llaga
nimachakt wiaj cojn
nimachaqij ojb tuberculosis
nimachun hipercalcemia
nimajeky queloide
nimajikitzu obsesin
nimajiyabil hipocondra
nimakatn fiebre tifoidea
nimakayewal desastre
nimakilinaq nuez
nimakwanel qanal lipoprotena
nimakiy grave
nimamixku manzana
niman tzij respeto (C.280)
nimanem honra (C.276-277)
nimanukulem macro sistema
nimapajbl ya cubeta
nimapixtun tortilla (grande y
gruesa para atol)
nimaqa maana (tiempo)

nimaqabaj queiromegalia
nimaqatbey kk mbolo slido
nimaqij feria
nimaqos zacatn
nimasaqul pltano
nimasotinem circulacin mayor
nimatiojil obesidad
nimatunay dalia
nimatuq uva
nimatzamipolaj reserva alcalina
nimawaim banquete
nimawaran hipersomnia
nimaxaojil intoxicacin
nimaxaojil qutun botulismo
nimaxeel raz principal (rbol,
planta)
nimaxibiril pnico
nimejqal maleta
nimiren dilatada
nimoyowal irritabilidad
nimoyowanel irritable
nimuchuqab hipertensin
nimupam profundo
nit equinoccio
nitztzetbl microscopio
nkitij consumen
nojilin entera (alimento)
nojisan saturada

62

noxti

peq

noxti tuna (P.G.40)


noxti noxta
nukrikil dieta
nukulem coordinacin, sistema
nukunaoj plasticidad neural
nukalul chubaj higrostoma
nukowirisaj endurecindola
numqeq hongo (clase)
nupchumil saturno
nupqa anular, anillo
nupxikinaj canal semicircular
oon, inay iguana (P.G.32)
oj aguacate
ojb catarro, tos, gripa
okal eucalipto
okiunum glndula endocrina,
sistema endocrino
okx hongo (P.G.13)
okoxkolb histoplasma
oroqm colmena (P.G.41)
otoy cantil de sapo
otzoy, mokok camaroncillo
(P.G.42)
oxaq verticilada (hoja)
oxi ajawa cinturn de orin
oxijal endocarpio
oxlaqubaq trapecio (hueso)
oxtas piamadre (vena)
oxwiq falangeta
63

oyl jb cenzontle
oyon llamado
oyonibl telfono
oyowal enojo, pleito
oyowal ira
pak rajadura de la piel, dureza de
la piel
pak aqn pie de atleta
pachuxaq escamada (hoja)
pajb invierno
paktzin guanaba
palj cara
palow mar
pamaj estmago
pamilaqul menisco
panixkolob interior intestino
par zorrillo
parky izote
parutz flor de muerto
patn encino
patn roble
paxiabj litotricia
paxkukuy paloma de monte
paxlq verdolaga
pey gallina de patas cortas
pejk ejote
pemech concha
peq costra de cabello (nio recin
nacido)

peqs

punpn

peqs escroto
peqetiojil qayichak
peqeya bursa
perech almeja
piy pavo (hembra)
pich pjaro de abusin
pilow, tapakl piloy, frijol grande
pm gruesa
pimajeky cicatriz inesttica
piniyox baq cbito y radio
pisaqom tabletas (medicina)
pisbl vendas
pisoj vendar (herida)
pisolqul membrana sinovial
pison rikil enlatadas
pisonem vendaje
pitzel opresiva
pitzikay colesitectoma
pitzikojlijatz anexectoma
pitziqaytzeb metroplastia
pitzixkoya amigdalectoma
piwiy peciolo
pixk bellota
pixnak, xuy mezqiono, verruga
(P.G.50)
pixtun tortilla delgada y gruesa
pochochi queilostomatoplastia
pochojeky queloplasta

pochokay colesitostoma
pochokikbl neurociruga
pochokikbanel neurocirujano
pochomich blefaroplastia
pochonel cirujano(a)
Pochonel akwal cirujano pediatra
pochonem operacin, ciruga
pochoxikin otoplastia
pochy sachjotay cirujano cancerlogo
pojy mochuelo (P.G.44)
poq piedra poma
poqokol pimiento
poqolaj polvo
poqolaj anx ajo en polvo
poqon sufrimiento
poqotew criopata
pospoy pulmn
powo filamento (parte de la flor)
puch gallina con plumas resaltadas en la cara
puch cheles (legaas)
pj materia
pum latido
punkebe mdula oblonga
punpux hongo (clase)
punpn hongo (clase)
punpn pato

64

punpuna

qatowi

punpuna ganso o pato negro


pur jute
qal reclinable
qabaj brazo, mano
qabibaq metacarpiano
qajk fractura
qajinem quebradura
qalajirisanem manifestacin
qaliwch asimilacin
qn ulew arcilla (suelo)
qanabalam, kolbalam tigre
(peque`no)
qanachakul ictericia
qanachm limalimn
qanachamil cido rico
qanachq cuerpo cetnico
qanachulaj acidosis
qanakabil kk acidosis diabtica
qanal grasa
qanalanx lima
qanam nspero
qanapk anona amarilla
qanapwaq oro
qanaqoq meln
qanaqor incaparina
qanatzujal xantorrea
qanawch zanahoria
qanayib ciruela amarilla
65

qanchumil mercurio
qanjub qays mejorana
qanqalil, atzamil sodio
qanqj amarillento
qansij eneldo
qantul mamey
qanya ampolla
qaq fuego
qaq rayo
qaq boxachich calefactor
qaqanem, sipojnem inflamacin
qaqanil fsforo
qaqchak estomatitis (aftas)
qaqiaqom electrologa, electromedicina
qaqil elctrico
qaqya cido (qumico)
qasnaj escorpin
qastal abeja, avispa
qatbey kk mbolo, embolia
qatbey mixtuq progesterona
qatchajon menopausia
qatchikopil tetraciclina
qaton obstruida(o)
qatonel chojchk anticogulado
qatonem obstruccin, limitacin
qatowi abstinencia

qaty chojchk

qeq saqiky

qaty chojchk anticoagulacin


qaty elekk antihemorrgico
qaty kayewabaq antirraqutico
qaty kaqq biombo
qaty nimuchuqa valsartn,
xipamida
qaty panixkolb estreimiento
qaty rubey atzam carbamazepina
qaty sachiq antioxidante
qaty sachjotay cobalto 60
qaty sikisotil ropinirol
qaty sikitiojilal anticonvulsivo
qaty tzoliqutun rabeprazol
qaty ubuil antitiroideo
qatwaim anorexia
qatxaoj antiemtico
qatzutuj avispa amarilla
qaxakwal pubertad
qaxanem yabil transmisin de
enfermedad
qaxaq palmeada
qaxy uchuqa adenosina
qaxbl bomba
qaxchajon dismenorrea

qaxchulaj urter
qaxoij lumbago, lumbalgia
qaxojiq disnea
qaxojolom jaqueca
qaxomal dolor
qaxonem bombear
qaxotiojilal mialgia
qaxowach queratalgia
qaxy ilinemil cardiovascular
qaxy kamajotay neurotransmisor
qaxy kamal axn
qaxl hongo (clase)
qaxwachaj cristalino (vista)
qaxwi abuso
qy podrido (fruta o madera en
descomposicin)
qayimes valeriana
qayiqanal margarina
qayiqijolaqom fitoterapia
qays planta
qays kumtz vbora (clase)
qaynq chak lepra
qaytzeb tumor
qaytzeb unum adenoma
qaytzebem oncolgico(a)
qenm jocote
qq lunar
qeq saqiky cigea

66

qeqakanti

qajiubuil

qeqakanti vbora (clase)


qeqakinq frijol negro
qeqakot, katinq kot guila negra (P.G.44)
qeqal jb temporal (lluvia con
viento)
qeqamolo jejn
qeqatull zapote negro (P.G.1)
qeqawaim cena
qequlew tierra negra
qequm oscuro
qetebl abrazadera
qij sol
qijlem prevalencia
qijnem dignidad (C.166)
qijobl reloj
qijolaqom tratamiento, terapia
qilanem prevencin
qoch qabaj hombro al codo
(P.G.1172)
qochk plegable
qochochekaj sartorio (msculo)
qochonem flexin
qolibl goma
qomanem curacin
qomikul curitas
qoq chilacayote
qoral medida de masa para una
67

tortilla
qorinem quimificacin
qosy ajas camarn hembra
qotzaj mejilla
qul vlvula
quq quetzal
qutaqoxe jengibre
qutun rikil
qutukoxbal garbanzo
qutl chocolate (bebida)
qutusimaj clavo (especia)
qabaj aqanaj extremidad
qanakanti vbora amarilla
(P.G.37)
qanchi culebra (clase)
qantil, kanti vbora (clase)
(P.G.37)
qantzy hongo de san juan
qaqank inflamar
qaqbelen vbora (clase)
qays kanti vbora (clase)
qelchan vbora (clase) (P.G.38)
qeqikas vbora (clase) (P.G.37)
qochochekaj msculo sartorio
qochojolomaj msculo esplenio
qochopamaj oblicuo (msculo
qotzm floripondio (P.G.6)
qusqj dulce (poca dulzura)
qajiubuil hipotiroidismo

qajiuchuqab

rachchajixik yawaixq

qajiuchuqab hipotensin
qajichun hipocalcemia
qajikux aburrimiento
qajikab hipoglucemia
qajipaexk paresa
qajisaqabok leucopenia
qajnq baja
qajnq chamichq escorbuto
qajnq chajichakul inmunodepresin
qajuchuqalil avitaminosis
qanibaq metatarsiano
qas ki sabroso
qasmoyil paroxetina
qasy baybt antiarrtmico
qasy chm anticido
qasy katn antipirtico
qasy mayoj ansioltico
qasy moyoj antidepresivo
qasy ojb antitusgeno
qasy qaxolaqul paracetamol
qasy qaxomal benzocana
qasy sinanem andropausia
qasy tzubal endoftalmitis
qasy uchukk nadolol
qasy uchuqam antihipertensivo
qasqanal mantequilla
qate ruwachulew suelo (tierra)

qejoj huerto
qi anhdrido carbnico, xido de
carbono, dixido de carbono,
gas carbnico
qiriqk, qs aspero (P.G.50)
qoch, joj cuervo
qol pavo
qoq olor a ceniza
qulaj cuello, garganta
quluch bocio
qumqays, pe, ruyaal qays
t
qumul oral
qupibl cuchilla, tijera
qupinel eyaj incisivo
qupinem amputacin
qupitiojil bistur
ra muslo (de l)
rabaj chulabalil litiasis urinaria
rabark aciculada (hoja)
rabasaqil linterna
rachachi queilorrafia
rachojchik kikelal trombina
rachulew, kajlik frijol del suelo
rachq amolo gusano de carne
P.G.9
rachchajixik yawaixq tocolo-

68

rachtzatzqor

raxakinq

ga
rachtzatzqor cerebelo (cerebro)
rachwa (tzatzqor) lbulo frontal
rachwi (tzatzqor) lbulo parietal
rachxe (tzatzqor) lbulo temporal
ral embrin
ral k pollito (P.G.45)
ral ik satlite
ralas wachaj pupila (vista)
ralal chakul peso corporal
ralal kaqq presin atmosfrica
ralaxibl ya nacimiento de
agua
ralaxil meqenal fuente de calor
ralaxil saqil fuente de luz
ralaxpj kay absceso biliar
ralaxpj laqul absceso artrifluente
ralaxpj meskel absceso axilar
ralaxpj pospoy empiema pulmonar
ralaxpj tiey absceso gingival
ralaxpj tiojil supuracin
ralaxpj tzumaj absceso de mama
ralaxpj tzatqoril absceso cere69

bral
ralaxpj xul absceso de laringe
ralaxqanal tiojil celulitis
ralaxya pospoy edema pulmonar, absceso pulmonar
ralaxya xepamaj ascitis
raq juyu coche monte, puerco
de monte, jabal (P.G.31)
raq masat hongo (clase)
raqochamen, chamebl calmante
raqom qajchamichq antiescorbtico
raqom tikom insumo agrcola
raqom ya cloro
raqomaj chak tretinona
raqomajay nimawinq geriatra
raqomaqul pospoy broncodilatador
raqomawch colorio
raqn extremidad inferior
raqn jb hongo (clase)
raqn qays herbceo (tallo)
raqn ya ro
rx verde
raxabj piedra de ro
raxakan vbora (clase)
raxakinq soya

raxaqn

retal nail

raxaqn vbora (clase)


raxboj ichaj brcoli
raxche encino (otro gnero)
raxik chile verde
raxjiq kiwi
raxkoxbal oliva
raxkej calambre
raxkk tortuguilla (larva de
maz)
raxnaqil salud
raxnaqil chakulaj salud fsica
raxnaqil kaslemal salud reproductiva
raxnaqil kuxaj salud del corazn
raxnaqil naoj salud mental
raxnaqil winaqilem salud pblica
raxnaqilem saludable
raxon perico verde (P.G.45)
raxqab sereno, roco
raxqequmaj verde oscuro
raxsolt reptil (general)
raxtew paludismo, malaria (escalofro)
raxtzuy pera
raxwch abeja negra de miel
(P.G.40)
raxwonn ronrn negro que pica
70

(P.G.41)
raxya agua fra y pura
rel chulkk hematuria
relebal kaqq norte
relebal qij oriente
relekk tutz colporragia
relekk tzamaj epistaxis
relesik tepamaj histerectoma
relesy qaxomal acetanlida
relesy ralaxqanal tiojil cido
hialurnico
relesy sipokamal tiamina, antineurtico
relesy xaoj antihemtico
relk comn
relkk xikinaj otorragia
reset wachaj msculo orbicular
retabal baq densiometra sea
retabal koxoxikin timpanmetro
retabal kaqq barmetro
retabal nimuchuqa tensimetro
retabal pospoy espirmetro
retabal qochijaj raquometro
retabal wosaqalil cooxmetro
retabal xikinaj audimetro
retal referencia
retal nail sndrome metablico

retal yabil

retamabalil winaqilem

retal yabil sndrome


retal, rukatik mancha
retamabalil beykk angiologa
retamabalil chakulaj anatoma
retamabalil chajiney neonatologa
retamabalil che qays botnica
retamabalil chikp zoologa
retamabalil chulubl urologa
retamabalil eyaj odontologa
retamabalil ikchumil astronoma
retamabalil ilinibl gastroenterologa
retamabalil iqal ecologa
retamabalil jotayil gentica
retamabalil kamabl neurologa
retamabalil kayenaoj psiquiatra
retamabalil kamk yawabil
epidemiologa
retamabalil kikbl cardiologa
retamabalil kinq hepatologa
retamabalil kumtz reumatologa
71

retamabalil molochakul aparatologa


retamabalil naokuxaj psicologa
retamabalil naqwch oftalmologa
retamabalil nimaixkolb coloproctologa
retamabalil nimilem geometra
retamabalil okiunum endocrinologa
retamabalil qaytzeb oncologa
retamabalil rijnem gerontologa
retamabalil ritzechakul traumatologa
retamabalil ruwachulew geografa
retamabalil sal alergologa
retamabalil samajchakul fisiologa
retamabalil sikiriya anestesiologa
retamabalil tikon agronoma
retamabalil uxlabl neumologa
retamabalil winaqil sociologa
retamabalil winaqilem antropo-

retamabalil xikitzamaqul

rixkq kj

loga
retamabalil xikitzamaqul otorrinolaringologa
retamabalil yabichi estomatologa
retamabalil yabikinq nefrologa
retamabalil yabil patologa
retamabalil yabitzumal dermatologa
retkiil sinanem clmax
retqanal chakul plicmetro
retqaq tetzatzqoril electroencefalograma
retqaq tiojilal electromiograma
retqaqbal tiojilal electromigrafo
retyabil asperjer sndrome de
asperger
retyabil ixq gestosis
retyabil own sndrome de down
retzetik xikinaj audiometra
retzaj rasguo
retzaj wachi queilosis
rexil perejil
rij ik cuarto menguante
rij aqanaj dorso del pie
rij awn frijol de milpa
72

rij ijatz tegumento


rij kuxaj caja torcica
rij kuxaj epicardio (msculo)
rij moqq trceps (msculo)
rij pisaqom capa entrica
rij qabaj dorso de la mano
rij qulaj nuca
rij wachaj prpado
rik choy chiltepe
rikon kuxaj distole
rikilal alimento
rikilem alimentaria
rismachi qoch loroco
rismal jb musml
rismal jotayilal vello pbico
rismal wiaj, wiaj cabello
ritzaqom ponzoa
ritzechakul traumatismo
ritzel chuchuchakul criociruga
ritzel molochikopil salmonelosis
ritzel okoxkolb histoplasmosis
ritzel tetzatzqoril anencefalia
ritzelal riesgo, peligro
ritzelal chikp zoonosis
ritzelal qanal grasa saturada
rx ustedes
rixkq anx ajonjol
rixkq kj diente de len

rixkq tzikn

rubaqil qabaj

rixkq tzikn hongo (clase)


rixkolob ulew lombriz (de tierra) (P.G.39)
rokoxom xikinaj timpanometra
rokx km champin
ronkej casampulga
roqoj infusin
roqonem borboteo
rora ruda
rot, mok tuerto
rox tercer
roxaq hoja verticulada
rubanik juxikin reconstruccin
oreja unilateral
rubanik kaxikin reconstruccin
oreja bilateral
rubanikil rikilal estado de los
alimentos
rubanikil xexikin correccin lbulo oreja completa
rubanikil ya estado de agua
rubankojlem jaj malformacin congnita paladar
rubankojlem ruwachi malformacin congnita labio
rubankojlem wiaqn malformacin congnita de dedos del
pie
rubankojlem wiqa malforma73

cin congnita de dedos de la


mano
rubankamik chikopil antisepsia
rubaqil kutamil hueso del tronco
rubaqul qabaj escafoides
rubaqwi qabaj falange distal
rubey akwalil canal del parto
rubey atzam canal de sodio
rubey kamajotayil tubo neural
rubey kamakaxabl canal semicircular
rubey kay va biliar
rubey kk vaso sanguneo
rubey mixtuq canal deferente
rubey naonemil tlamo
rubey palama saqbe
rubey saqayaal vaso linftico
rubey ya arroyo, canal, conducto
ruboj kk mbolo gaseoso
rubosabj kinq nefrolitiasis
rubuyul blando
rubaqil aqanaj hueso del pie
rubaqil chiaj hueso maxilar
rubaqil palj hueso de la cara
rubaqil qabaj hueso de la
mano

rubaqil qabaqanaj

ruchoxoj tzatzqor

rubaqil qabaqanaj hueso largo (manos pie)


ruchab qij rayo solar
ruchaja eyaj pasta dental
ruchajchojil esttico(a)
ruchajik jotayilal aseo perineal
ruchajik kamijotay microdermoabrasin
ruchakat qajk frula
ruchakat wiaj almohadilla
ruchamil yujutiojil lcera gstrica, pptica
rucharel chq electroforesis
ruchat qajk frula
ruchich aqomabl ambulancia
ruchichol olor a manta quemada (C.269)
ruchojchk kikelal trombosis
ruchachal bey verbena
ruchachal qij vbora (clase de
galpago)
ruchajinel mixtuq prstata
ruchajixik yawaixq obstetricia
ruchajiya kamakux lquido
cefalorraqudeo
ruchaq kakaw, peq cacao (variedad), pataxte
rucheel ijaj, cheijaj columna
74

vertebral
rucheel kamajotay dendrita
rucheel kojlijatz trompa de falopio
rucheel pospoy trquea
rucheel jolomaj msculo trapecio
ruchi borde
ruchi pamaj boca del estmago
ruchi tepamaj cerviz/ crvix
ruchi tutz vulva
ruchi ya ribera
ruchikopil che pola
ruchikopil eyaj caries
ruchikopil ixim palomilla
ruchikopil naqwachaj tracoma
ruchikopil pixnak papiloma
ruchikopil pospoy bronconeumona
ruchikopil sase cirrosis heptica
ruchikopil totipamaj helicobacter pylori
ruchojalil kajulew equilibrio
ecolgico
ruchoxkk lemwach queratohemia
ruchoxkk tepamaj aborto
inevitable
ruchoxoj tzatzqor derrame ce-

ruchoxokk chiaj

rukamal uxlabl

rebral
ruchoxokk chiaj hematemesis
ruchumay qabaj, chumayqa
antebrazo
ruchuqa chamichq protena
ruchuqa chaqichi polidipsia
ruchuqa ilinem fibra alimentaria
ruchuqa kaslem ginseng
ruchuqa tiojil cido lctico
ruchuqab sanl abreaccin
ruchuqalil ruwachulew energtico
ruchuqelya lemwach queratocentesis
ruchuqupam jolomaj intracraneana
ruchuwil chiaj halitosis
rujachol yuqutiojil luxacin
rujalon bon daltonismo
rujeknaonil pamaqn tunel
tarsiano
rujeky pospoy fibrosis pulmonar idioptica
rujikachich yabil magnetoterapia
rujiqanal aqn liposuccin pierna, lifting pierna
rujiqanal moqoq liposuccin
75

pantorrilla, lifting brazo


rujiqanal qabaj liposuccin
brazo
rujiqanal xepamaj abdominoplastia
rujiqik yakaqatil rinitis
rujiqipoqol sanayil silicosis
rujolom xar xkampranya
rujotay kaslemal clula
rujotokab kk coma diabtico
rujotol qanachamil hiperuricemia
rujotoqanal sase ehgna
rujubulil aqa huele de noche
(P.G.7)
rujujotay kaslem unicelular
rujul wachaj rbita
rujulil cueva (de animal)
rujulil akaxabl conducto auditivo
rujulil chakulaj poro (cuerpo)
rujulil tzamaj fosa nasal
rujt pamixkolb oxiuraxis
rujutzop taquicardia
rukachjolom amoldamiento
rukamal cinta
rukamal ibch vaso capilar
rukamal uxlabl nervio olfatorio

rukamal wachaj, kamawach

rukamisel chikopil

rukamal wachaj, kamawach


nervio ptico
rukaq ixim gorgojo (C.251)
rukaqatil picazn
rukatanal jokkeem metabolismo basal
rukatik choxokk petequia
rukatik qaqya dermatitis irritativa
rukayesach kamal crisis nerviosa
rukaykab qutun comino
rukijotay kaslem multicelular
rukisbal mewichikop sida
rukiyem runum ya adenopata
rukiyem yajaqkekoj alcalosis
rukiyialas wachaj midriasis
rukiyijotay tzatzqor glioma
rukiyik samajichakul hipertrofia
rukiyinem kajotay oncogenes
rukiyiqanal nukrikil dieta cetognica
rukojlibal eyaj mandbula
rukojlibal ijatz ovario (gnada), antera
rukoxomal akaxabl tmpano
rukoxtzib ecografa
rukoxtzib doppler doppler
76

rukux ichaj repollo


rukux ijatz almendra, albumen
rukux kamajotay soma
rukux naonemil hipotlamo
rukuxbe chaban cuerpo calloso
rukuxil itzaqom toxina
rukamal nabl nervio gustativo
rukokil eyaj cemento (diente)
rukux ijatz cotiledn
rukux pemech perla (P.G.43)
rukaiqil jachiq oxihemoglobina
rukan segundo
rukab yatzumaj lactosa (mamfero)
rukajtzukal juna estaciones
del ao
rukamik ataque, infarto
rukamik baq osteonecrosis
rukamik kamatiojil gangrena
rukamik kuxaj ataque de corazn, infarto de corazn
rukamik tiojil necrosis
rukamik tzatzqor ataque cerebral
rukamisel chikopil amoxicilina,

rukan teej

rumeutzil naoj

cido clavulnico
rukan teej nodriza
rukanoxik yabikab curva de
glucemia
rukaqibch pospoy arteria
pulmonar
rukaqil chakul eritema
rukaqil chiachq erupcin del
paal
rukeek digestin estomacal
rukeem chakul masa corporal
rukeem eyaj placa bacteriana
rukebe kumtz mdula espinal
rukel wachaj iris
rukematzibal elwachibal tomografa computarizada
rukiil sinanem orgasmo
rukiil sabor
rukinaq choy frijol silvestre,
frijol de arroz
rukinaq ulew, rukinaq kumtz frijol de culebra
rukis chumil cometa
ruky kuxaj angina
rukoelqanal xepamaj miniabdominoplastia
rukojoalas wachaj anisocoria
rukojol kokal intercostal
rukojol tzamaj tabique
77

rukojol xikixkolb yeyuno


rukokal ya galpago
rukolsach naoj sncope
rukosik kuxaj, qitj kuxaj
cardiopata
rukotzij ixq placenta
rukowil eyaj marfil
rukowil rukebe kumtz esclerosis
rukowil tetzatzqoril encefalosclerosis
rukumatzil kuxaj mal en el bazo
rukup pednculo (flor)
rukup pamaj ploro
rukupukik ijaj espina bfida
abierta
rukutubaq jolomaj etmoides
rulaqucheel ijaj anfiartrosis
rulem eyaj esmalte
rulem wachaj, lemwach crnea
transparente (vista)
rulewal hbitat
ruloqte jotay clula glial
rumeal qij planeta
rumeilinem tiojilal amiotrfica
rumeuchuqa kux psicastenia
rumeutzil naoj disfrico

rumekiil sinanem

runum wachaj, ruxe wachaj

rumekiil sinanem anorgasmia


rumolochikopil nimaixkolb
flora intestinal
rumul ya remolino de agua
runaoj etamabalil teora antropolgica
runabal wachaj vista (sentido)
runabal akaxabl odo (sentido)
runabal aqaj gusto (sentido)
runabal baqilal seo (sistema)
runabal ibochil sistema sensorial
runabal tzumal tacto (sentido)
runabal uxlabl olfato (sentido)
runabal winq hombre (sentido)
runaq wachaj ojo
runaqajbaq qabaj falange
proximal
runikaj tzatzqoril hemisferio
cerebral
runikajal tzatzqor diencfalo
runikajbaq qabaj falange
media
runikajal
wachaj
frontaloccipital, frente
runimabaq aqanaj tibia
78

runimabaqil aqanaj fmur


runimabaqil qabaj hmero
runimaqaq chak chancro
runimawi tzatzqoril neocrtex
runimayawa kk septicemia
runimqaxom qulaj tortcolis
runimuchuqa kk albmina
runimuchuqa kk chulaj albuminuria
runukulem qij solar (sistema)
runukulem jolomaj partes de la
cabeza
runukulem palj partes de la cara
runum chubaj glndula salivar
runum ixkolob glndula intestinal
runum kinq glndula suprarrenal
runum pamaj glndula gstrica
runum qanal glndula sebcea
runum saqayaal ganglio linftico
runum tzi orzuelo (vista)
runum tzojpil glndula sudorpara
runum ubu glndula tiroide
(C.184)
runum wachaj, ruxe wachaj

runum ya

ruqajik baqchi

glndulas lagrimales
runum ya ganglio
rupaexik parlisis
rupaexik aqanaj parapleja
rupaexik nikajichakul hemiplegia
rupaexik qabaqn cuadripleja
rupalbl grado
rupam aqanaj planta del pie
rupam baq mdula o tutano
rupam eyaj pulpa (diente)
rupam jachkk intravascular
rupam kuxaj endocardio
rupam qabaj palma de la mano
rupam tepamaj endometrio
rupaxik kojlijatz ovulacin
rupeqs ixkolb divertculo de
meckel
rupeqetiojil akaxabl coleateatoma
ruperaj chakul extremidad
ruperaj chajinel chakulal antgeno
rupir qupichakul mun
rupitzik nimaixkolb colonectoma
rupitzik xekamal radiculectoma
79

rupochik kaxkatetzam perfiloplastia


rupochik lemwch queratotoma
rupochik qaytzeb ciruga
plstica
rupochik wachi queiloplastia
rupochik xeeyaj radectoma
rupochik yabichi ciruga maxilofacial
rupochobal lemwach querattomo
rupochotzumal tzikn circuncisin
rupoqolaj ik chile en polvo
rupoqolaj xnakt cebolla en polvo
rupoqonal ixkolb enteropata
rupunpun choy, raxqejum pato
de laguna (P.G.46)
ruqa extremidad superior
ruqa che rama (rbol, planta)
ruqa ejqan mancuerna
ruqa juku remo
ruqa ney hongo (clase)
ruqa pospoy bronquiolo
ruqa rucheelal ijaj vertebral
ruqajik aqanaj fractura del pie
ruqajik baqchi fractura de ma-

ruqajik jolomaj

ruqij

xilar
ruqajik jolomaj fractura de crneo
ruqajik qabaj fractura del brazo
ruqajik tzikaj fractura del codo
ruqanal qatbey kk mbolo
lquido
ruqanaya kinq bilis
ruqaqal chakul ibch flebografa
ruqatbey chun antagonista de
calcio
ruqatik sachjotay quimioterapia
ruqatik tzujachul uropata obstructiva
ruqatik tzujakk hemostasia
ruqatik tzujakk shock
ruqatkiyilem akwalil aborto
electivo
ruqatowi tzamil abstemio
ruqatsanm kolwinaqil tamoxifeno
ruqaxchq tzumal absorcin
cutnea
ruqaxichq panixkolb absorcin intestinal
ruqaxkamal wch quiasma p-

tico
ruqaxoibch qabaj braquialgia
ruqaxomal baqijolom cefalea
ruqaxomal chekaj gonalgia
ruqaxomal rucheel ijaj raquialgia
ruqaxya kamibch presoterapia
ruqayitzeb kinaqil oncocitoma renal
ruqaytzeb chiaj queilonco
ruqaytzeb baqil osteoma
ruqaytzeb buyutiojil rabdomiosarcoma
ruqaytzeb kamabl ganglioneuroma
ruqaytzeb lemwch queracele
ruqaytzeb tepamaj mioma,
miometrio
ruqaytzeb tiojil miomosarcoma
ruqaytzeb tzatzqor tumor cerebral
ruqetebal cheij abrazadera
cernv
ruqetebal
ruqul
samajichakul abrazadera cervical
ruqij valor (cumpleaos, impor-

80

ruqijolaqom iq

rusachoj nukunaoj

tancia)
ruqijolaqom iq oxigenoterapia
ruqijolaqom qaq electroterapia
ruqijolaqom qaty sachjotay
cobaltoterapia
ruqijolaqom qijiqaq helioterapia
ruqijolaqom sanm sonohisterografa
ruqijotuj kuxaj podmetro
ruqijul chajon ciclo menstrual
ruqijul kaslem generacin
ruqolil xikinaj cerrumen
ruqor pamaj quimo (mezcla
sustancia)
ruqa rucheel ijaj vrtebra
ruqaxomal ibch neuralgia
ruqajibal kaqq sur
ruqajibal qij occidente
ruqajikab kk coma hipoglucmico
ruqul aqanaj tobillo
ruqul eyaj cuello (diente)
ruqul pamaj cardia (cuello de la
vejiga)
ruqul pospoy vlvula pulmonar
ruqul pospoy bronquio
81

ruqul qabaj mueca


ruqul samajichakul cervical
ruqul tepamaj crviz
ruqupik kamatiojil incisin
rurabtiojil qotzaj musculo cigomtico
ruraxal ulew hmedo (tierra)
rusachjotay baq osteosarcoma
rusachjotay kk leucemia
rusachjotay sase hepatoblastoma
rusachkuxil kamabl neurotxico
rusachoj banikil trastorno disocial
rusachoj benq kuxaj trastorno obsesivo-compulsivo
rusachoj jachonem autismo
rusachoj kamalil esclerosis lateral
rusachoj kiyilem trastorno de
rett
rusachoj kikotem trastorno bipolar
rusachoj nataxk trastorno de estrs agudo
rusachoj nimaxibiril trastorno de pnico
rusachoj nukunaoj esquizofre-

rusachoj pamaj

rusipojik ruchi tepamaj

nia
rusachoj pamaj indigestin
rusachoj uchuban piromana
rusachoj uxlanem astenia
rusachonem yaokaslem climaterio
rusal tzi tia (P.G.49)
rusamachakul xepamaj viscera
rusamaj funcin
rusamaj kojolwinaqil funcin
sexual
rusanm kojolwinaqil estrgeno
rusanamil kamabl anfetamina
rusaqil wachaj esclertica
ruset wachaj orbicular
rusewo wakaxilal sebo de res
rusij parky flor de izote
rusipojiche kojlijatz salpinguitis
rusipojik aqaj glositis
rusipojik aqanaj dermatitis por
estasis
rusipojik baq osteomielitis
rusipojik chakul dermatitis
rusipojik chajinel prostatitis
rusipojik cheelijaj raquitis
rusipojik eyaj gingivitis
rusipojik ibochilal flebitis

rusipojik ijlaqul tumefaccin


rusipojik jorjr faringitis
rusipojik jujukamal polineuritis
rusipojik kamal neuritis
rusipojik kamti tendinitis
rusipojik kojlijatz anexitis
rusipojik kuxaj pancarditis
rusipojik kinq nefritis
rusipojik kiteiboch poliarteritis nodosa
rusipojik kowil orquitis
rusipojik laqul artritis
rusipojik naqwch oftalmia
rusipojik nimaixkolb colitis
rusipojik pamixikin otitis
rusipojik peqeixkolb diverticulitis
rusipojik peqeya bursitis
rusipojik pirchakul uvetis
rusipojik pirkuxaj carditis
rusipojik pospoy nocardiosis
rusipojik quluch adenitis
rusipojik rij wachaj blefaritis
rusipojik rubey chulaj uretritis
rusipojik rubey saqayaal linfadenitis
rusipojik ruchi tepamaj cervicitis

82

rusipojik rukojlibal ijatz

rutiojil aqanaj

rusipojik rukojlibal ijatz ooritis


rusipojik rukel wachaj iritis
rusipojik rukojol xikixkolb
yeyunitis
rusipojik rupam ixkolb gastroenteritis
rusipojik rupam kuxaj endocarditis
rusipojik rupam pamaj gastritis
rusipojik ruqul pospoy bronquitis
rusipojik rusaqil wachaj escleritis
rusipojik rutas pamaj peritonitis
rusipojik rutasul kuxaj pericarditis
rusipojik rutiojil kuxaj miocarditis
rusipojik ruwi kowil balanitis
rusipojik ruxe jorjr esofagitis
rusipojik ruxe tzumal dermitis
rusipojik saqsay pancreatitis
rusipojik sase hepatitis c y b crnica
rusipojik tasitzatzqor encfalomeningitis
rusipojik tetzatzqoril encefalo83

mielitis
rusipojik tieyaj periodontitis
rusipojik tuyuq coxitis
rusipojik tzamipospoy neumonitis
rusipojik tzatzqor encefalitis
rusipojik unum chubaj paperas
rusipojik unutzum mastitis
rusipojik wachiaj queilitis
rusipojik xaribch hemorroide
rusipojik xetiojil aqanaj fascitis
rusipojik xexikixkolb iletis
rusipojik yakbl chulaj cistitis
rusipojilem wachaj queratitis
Rusok chikopil reservorio
rusokotajik lemwachaj abrasin
corneal
rutarakox naon estmulo vibroacstico
rutankor xikinaj lenticular
rutas pamaj peritoneo
rutas tzatzqor meninges (arteria)
rutasul kuxaj pericardio
rute pamaj, tepamaj matriz,
vientre, tero
rute tutz himen
rutiojil aqanaj msculo de ex-

rutiojil kuxaj

rutzetbal nimaixkolb

tremidad inferior
rutiojil kuxaj miocardio
rutiojil palj bucinador (msculo)
rutiojil tzumal msculo cutneo
rutiojiq pospoy enfisema pulmonar
rutiojil baqaqanaj msculo de
extremidad inferior
rutiojil jolomaj msculo de la
cabeza
rutiojil kutamil msculo de
tronco
rutiojil qabaj msculo de brazo
rutiojil qulaj msculo de cuello
rutijonik chieyaj educacin bucodental
rutikomal kajulew elemento de
la naturaleza
rutobal telemaj deltoides
(msculo)
rutojtobal baq gammagrafa
sea
rutojtobal beyakay colangiografa
rutojtobal kaqaibch arterografa

rutojtobal retqaq tiojilal


electromiografa
rutojtobal rubey kk angiografa
rutojtobal rutzetwch kuxaj
ecocardiografa
rutojtobal ruya kikteej amniocentesis
rutojtobenik prueba
rutojtobenik jiquxla espirometra
rutun che, ruwi che copa del
rbol
rutunul xekamal irradiado
rutzapik laqujolom craneos
inostosis
rutzaqat resto
rutzaqat chajichakul inmunoterapia
rutzaqat naonem anabolismo
rutzetbal akwalil fetoscopia
rutzetbal itzkamawach tonmetro
rutzetbal kexbekk transiluminador
rutzetbal naqwch oftalmoscopio
rutzetbal nimaixkolb colonoscopia

84

rutzetbal pamaj

rutzuja kk

rutzetbal pamaj gastroscopia


rutzetbal pamilaqul artroscopio
rutzetbal
qatjiqanem,
qatjiqibl desfibrilado
rutzetbal rukoxotzib ecgrafo
rutzetbal rupam chakulaj endoscopia
rutzetbal ruqul pospoy broncoscopia
rutzetbal tepamaj histeroscopia
rutzetbal tutz colposcopia
rutzetbal unutzum mamgrafo
rutzetbal wakuxaj toracoscopia
rutzetbal xejorjr esofagoscopia
rutzetbal xetzumal dermatoscopio
rutzetbal yakbl chulaj cistometra
rutzetbeyikk ney ecografa
doppler
rutzetechi tepamaj papanicolau
rutzetenaonil chikopil antibio85

grama
rutzetequl tepamaj histerosalpingografa
rutzetik akwalil monitoreo fetal
rutzetik chabqaq radiologa
rutzetik chabqaq, qaqiaqom
radio-electrologa
rutzetik itzkamawach tonometra
rutzetik kaqabok hematocrito
rutzetik kk hematologa
rutzetik naqwch oftalmoscopia
rutzetik pamilaqul artroscopa
rutzetik ruxul qulaj laringoscopio
rutzetik samajichulaj urografa
rutzetik unutzum mamografa
rutzetik yakikteej amnioscopia
rutzetjulil tzamaj rinoscopia
rutzetpam xepamil laparoscopia
rutzetwch kuxaj ecocardiograma
rutzila naoj trauma
rutzila naojil traumtico(a)
rutzuja kk ruchoxik kk

rutzujal kasyaal

ruwi eyaj

rutzujal kasyaal gonorrea,


uretritis
rutzumal jolomaj cuero cabelludo
rutzumal tzikn prepucio
rutzuybal kotzij cliz (flor)
rutzi ya nutria (P.G.42)
rutzam aq hongo (clase)
rutzam ixkolob apndice
rutzam kk ciempis
rutzam pospoy alvolo
rutzam tzi hongo (clase)
rutzaqik kotzixq abrupto placentae
rutzil kaslem antibitico
rutzil qanal grasa insaturada
ruwa achamichq codena
ruwa kuxaj pecho, pectoral, trax
ruwa kuxiq neumotrax
Ruwa winq mal de ojo, conjuntivitis, ojeado
ruwaitzelil enterovirus
ruwch superficie, anchura
ruwch chekaj espinilla
ruwch cheel clase de tallo
ruwch chiaj ruwachi
ruwch ichaj verdura (tipos)
ruwch meqanal triglicrido

ruwch okx hongo (clase)


ruwch pamaj recto del abdomen (msculo)
ruwch telemaj, wachtelem clavcula
ruwch tzumal, ruwi tzumal
epidermis
ruwch tzatzqor partes del cerebro
ruwachulew tierra (planeta)
ruwachkoxom kuxaj fonocardiograma
ruwachtuj kuxaj electrocardiograma
ruwachtujbl kuxaj electrocardigrafo
ruwaqiwch baq piramidal
ruwaqtzik aqanaj astrgalo
ruwarkk jolomaj cefalohematoma
ruwawi qabaj yema (dedo)
ruweq kamajotay sinapsis
ruweq qabaj falange (mano)
ruwi aqanaj dedos del pie
ruwi awn punta de milpa
ruwi chekaj wichek
ruwi
chiaj
suprahioideo
(msculo)
ruwi eyaj corona (diente)

86

ruwi juyu

ruxla ya

ruwi juyu cima, cumbre


ruwi qabaj dedos de la mano
ruwi rubey naonemil epitlamo
ruwi runikajal tzatzqor telencfalo
ruwi tetzatzqoril mesencfalo
ruwi tzikn glande
ruwi tzumaj pezn
ruwi tzatzqor corteza cerebral
ruwi utiw hongo (clase)
ruwi uxtuxil gemelos
ruwi xar hongo (clase)
ruwi xeel, puyal pelo absorbente
ruwi xikay ixkolb, ruwi
xikixkolb duodeno
ruwi wi
ruwial superficial
ruwi chiaj msculo suprahioides
ruwon kolopospoy atelectasia
ruwujil utzikasil documentacin sanitaria
ruwuquchuqa chamichq virin
ruxaq limbo (hoja)
ruxaq che hoja (toda clase)
ruxaq pakay hoja de pacaya
87

ruxaribch pospoy vena pulmonar


ruxe chiaj hioideo
ruxe jorjr esfago
ruxe kalkax trceps braquial
ruxe kix ichintal
ruxe pamaj abdomen
ruxe pospoy diafragma (msculo)
ruxe tzumal dermis
ruxe xikixkolb leon
ruxe xikinaj lbulo del odo
ruxe, xe inferior
ruxe chali vbora (clase)
(P.G.38)
ruxe chiaj msculo hioides
ruxe eyaj raz (diente)
ruxe meskel msculo serrato
ruxekul zarzaparrilla
ruxibisanl kamalem crisis
nerviosa
ruxibisanl kayesach crisis de
angustia
ruxikay kaqibch aneurisma
ruxikin che hongo (clase)
ruxikin jay bao
ruxikin kuk hongo (clase)
ruxla olor
ruxla ya brisa

ruxul qulaj

sachoj rikilal

ruyawa ixq embarazo


ruxul qulaj xul
ruxulub kej zarza
ruyojuchuqa chamichq lacruya kikteej lquido amnitico
tato
ruya tetzatzqoril hidrocefalia ruyoxotiojil aqanaj bceps cruruyaajbal qulaj aerosolterapia
ral
ruyoxotiojil qabaj bceps braruyaal ixkolob jugo intestinal
ruyaal pamaj jugo gstrico
quial (su)
ruyaal qutun sopa
ruyuchalas wachaj miosis
ruyaal saqsay amilasa
ruyuchichaj ya, ruway uml
ruyaal tzumaj leche
lechuguilla
ruyaal tzamaj tot
ruyuqik yuqutiojil esguince
ruyaal wachaj lgrima
sachel desaparece
ruyaal wachal lagrimal
sachichabl afasia
ruyabil kinq nefropata
sachiq oxidante
ruyabil Kron enfermedad de sachixkolb gastrosquisis
cronh
sachjotaqomanel radioterapeuruyabil tetzatzqoril encefalota
pata
sachkamabalil sndrome neuroruyabil tetzatzqoril, yabikebe cutneos
kumtz encefalomielopata
sachkux estrs
ruyabil tzamixkolob apendici- sachkuxil txico
tis
sachnaoj demencia
ruyabil xann dengue
sachnem prdida
ruyabil taspospoy pleuresa
sachoachk narcolepsia
ruyakaslem mixtuq testostero- sachoj trastorno
na
sachoj naokuxanem afona
ruyakiil sinanem cltoris
funcional, psicognica
sachoj rikilal bulimia, bulimia
ruyaktuj kuxaj holter
nerviosa
ruyawa ijaj dorsalgia
88

sachonem

saqikumtz

sachonem desorientacin
sachy jotay cncer
sachy kamatiojil miastenia
sachy naoj amnesia
sachraybl letargo
sak saltamontes
sal alergia, roncha
sal jiote
saliwachibl fotoalergia
salkm pelamano
salpich empeine
sm msculo pectoral mayor
samachakulaj rgano, organismo
samaj oficio
samajibl material
samajiwr sonambulismo
sanl emocin, sentimiento
sanm hormona
sanamil estimulante
sanayi arena
sanayichak sarampin, varicela, rubola
sanayil silicio
sank hormiga
sanikem hormigueo
sanm cangrejo de cinaga
saqajinem aclareciendo
saqij verano
89

saqoq pantano
saqul banana
saqabok glbulo blanco
saqachojchk trombo blanco
saqakinq frijol blanco
saqalchan gusano (variedad de)
saqalil nen
saqanam anemia
saqanem olfativa(o)
saqapwq plata
saqaqanal manteca grasa
saqarinem amaneci
saqatokan fresa
saqatzep mayonesa
saqawaim desayuno
saqawaink desayunar
saqbch granizo, granizada
saqbinit equinoccio de verano
saqboj ichaj coliflor
saqbuyl qanal colesterol
saqboj hortensia
saqichj pino blanco
saqijix monja blanca
saqikix cardo santo (P.G.15)
saqikch quebranta hueso
(P.G.32)
saqikr pez blanco (P.G.42)
saqiky garza (P.G.44)
vbora
(clase)
saqikumtz

saqil

silochakul

(P.G.38)
saqil claridad, luz
saqilem externa
saqkab tiza blanca
saqky maguey (P.G.267)
saqkorowach codorniz
saqkotzij azucena
saqmatalbaq vbora (clase)
(P.G.37)
saqmojotay cigoto
saqmolo huevo
saqmuquy gaviln grande pardo
(P.G.45)
saqper plida
saqperil palidez
saqpr flor de dolores
saqsay pncreas
saqtztz crema
saqulew tierra blanca
saqwch papa
saqxe nabo
saqxim gasa
sase hgado (P.G.151)
semet callo (salud)
setaqom pastilla
setechi hoja lobulada
setl ik luna llena
setl tiojil pronador, supinador
sewa cera

sewo sebo
siel tallo leoso
sb humo
sibil helio, vapor
sibinem vaporizacin
sibq kanti bejuquillo
sij msculo dorsal
sija fenerogama
sik tullido
sik cigarrillo
sikank fumar
sikij apazote
sikiwuj folleto
sikaqn cojo (P.G.53)
sikirinem, rupaexinem paralizacin, paralizar
sikirisanel anestesilogo
sikirisk epilepsia
sikirya anestesia
sikisotil parkinson
sikitiojil convulsin
sikitiojilal convulsiva
sikiwr morfina
sikqa manco (P.G.52)
siksil poliomielitis
silel tiojil msculo voluntario
silel uchuqabil materia cintica
silochakubl ejercitador
silochakul ejercicio

90

silochakulem

timpisobl

silochakulem gimnasia
silojolomaj msculo esternocleidomastoideo
silokaswch rehabilitacin
silonel, kabraqn, sinonel temblor
silonem movimiento, temblor
silowachnq mobiliario
siml agradable (sabor y olor de
cosas tostadas)
sinaj, qasnaj alacrn
sinanem relacin sexogenital
sinanichak ergeno(a)
sinanil excitacin
sip garrapata
sipojnem hinchazn
sipotiojil hiperplasia
sis pizote
sison pulguilla de gallina
siwan barranco
smoch lucero de la maana
sochj
cascabel
(culebra)
(P.G.37)
sokotajk herida
solt escama
solot wiaj dermatitis seborreica
solotajnem descamacin
soqolbl potrero
sotinem circulacin
91

sotinemil circulatorio
sotoy gusano (clase) (P.G.39)
sotz murcilago
sum girasol silvestre
sut pauelo
subl limpiador
suban tamalito (masa)
suqixkolb invaginacin intestinal
suquy musgo
suril onda
surisutz, rumul ya nubes en
formal de bola
suriyakbl tubo (medicina)
surkum remolino de viento
susuy estomas (hoja)
sutaj coronilla
sutijolom, meqabarel mareo
sutinem rotacin (planeta)
sutubl eje
sutz catarata (vista), nube
syan, mes, lux mes
tayonel tartamudo
tayonem tartamudeo
tet ttano
tim bolsa, plstico
timatut capa
timil ltex
timpisobl termoselladora

toqo

tochich

toqo glucosa
tot caracol (odo)
tot, pur mucosa
totepamaj moco cervical
totil, puril mucosidad
tujil pulsada
tujtj ultrasonido
tot caracol (insecto)
tachinl periquito (P.G.45)
tk, toj, tokon sordo (P.G.51)
takaml tamal
takara abj sapo pequeo
takowit bano
tanaj chikopi reino animal
tanatk pea, peasco
tp cangrejo
tapal nance
taqaj costa
taqtj mal sazonada, mal guisada (sabor)
taqokk ventrculo
tas tasul
tasl itz difteria
tasbaq periostio
taspoy pleura
tasul tzamaj pituitaria (glndula)
teaqomil droga
teibochiqul vlvula aorta
tey pice

tekamisel chikopil penicilina


telemaj hombro
tetzatzqoril encfalo
tew fro
tewurinem enfri (clima)
tieyajinel periodontlogo
tiij carne
tiojem muscular
tiojil msculo, carne
tiojilem musculacin
tiojiq enfisema
tiojilal msculo
tijoj poqn sufrir
tikawain almuerzo
tikon agricultura, siembra
tikomal qejoj hortaliza
tikomal xanil elemento qumico
tiliqul vula
tip, qep sabor de fruta no madura
(banana)
tiqupibl navaja
tixli danta (P.G.31)
toem auxilio
toichakul inmunidad
tok ayuda
toikem emergencia
toom tayuyo
toonel ayudante, auxiliar
tochich dtil (P.G.2)

92

tojobr

tzaqatisanem

tojobr qulaj
tojtoaqomanel patlogo
tojtobl laboratorio
tojtobem evaluacin
tojtobetiojil biopsia
tojtowachbl optotipo
toky avispa delgada y negra
tokan mora
tolor hongo (clase)
tolobon masacuata
tonchin chorcha (campanero)
toqa, aqa noche
toqochul glucosuria
toqax encino (otro gnero)
toril desechable
tras durazno
tuch armado
tujanem baarse (temascal)
tuksuban
gusano
(clase)
(P.G.31)
tukur bho o tecolote
tull zapote
tun, ruchi ixkolb recto
tunakotzij estigma (flor)
tuny sauco
tunem fecundacin
tunil fecundado
tunuchuqa integrales
tunuchuqalil multivitamnico
93

tuq morado
tuq wch berenjena
tuqikarnal maracuy
tuqpoy bazo
tuqsij albahaca
tuquchak equimosis
tuqyabil prpura (enfermedad)
tut, kip palma
tutz vagina
tuyq, tzan achq, qotzal,
qoral achq cadera
tzay cordal (diente)
tzajichich choque
tzalabaq, mokobaq hueso
plano
tzalamawch plataforma
tzapl cerrada
tzapicheel pospoy bisinosis
tzapijb otoo
tzapikk oclusin
tzapin uxla asfixia
tzapinem congestin
tzapipospoy asma
tzapitzam congestin nasal
tzapixaq cerrada (hoja)
tzaqaq electrnico(a)
tzaqat elemento
tzaqt completa
tzaqatisanem suplemento

tzaqatzaqoj

tzalawch, yalyt

tzaqatzaqoj aborto completo


tzaqtimoqoq protesis de pantorrilla, aumento de piernas
tzarin tamalito (plano)
tzaruwuj micropore
tzeb, tzebb espeso
tzebe maltosa
tzebilin yogur
tzebjiqobl compota
tzebkexu requesn
tzebki vainilla
tzetebl lupa
tzetechiachq proctologa
tzetekiw mielografa
tzetenab diagnstico
tzetiojil risorio, facial (msculo)
tzetonel kk hematlogo
tzety qaqchakul negatoscopio
tzety rupam laqul artroscopia
tzety rupam tutz colposcopio
tzi perro
tzieyaj canino
tzibawuj libreta
tzichj pinabete, pino de hoja
grande
tzikn ave (todo genero de)
tzikn pene

tzilan daar
tzilanem afectar
tzilon contaminada
tzilonem contaminacin
tziloqutun intolerancia alimenticia
tzin yuca
tzinalil, jekchun magnesio
tzo nixtamal
tzojpinem sudoracin
tzubunem absorcin
tzuj, mutil gota (afeccin diatstica) (k)
tzujal flujo
tzujbl gotero
tzujem goteo
tzuktiij protems
tzukutaratk alergnico
tzumaj senos, mama (ser humano)
tzumal piel o cuero
tzuntasinel mamfero (animal)
tzunuj encino (otro gnero)
tzunn colibr, gorrin
tzunn saqiky garceta (P.G.44)
tzureq flor (comestible, choreque)
tzeq velo de novia
tzalawch, yalyt bizco, turnio

94

tzamaj

uchuqamil

tzamaj nariz
tzamajal nasal
tzamijotobl alcoholmetro
tzamil, tijoj ya alcohol
tzamilem alcoholismo
tzaminqut vinagre
tzamkk alcoholemia
tzamxe cofia
tzaqnq uchuqa ela
tzaqoj aborto
tzaqojibey aborto ampollar
tzaqowiaj alopesia
tzarajmq piedra pmez
tzatzkexu queso crema
tzatzqa guante
tzatzqor
tzatzqoril cerebral
tzatzqoril,
rukamik
cerebra/ataque
tzy salado (sabor)
tzaytzj medio salado (sabor)
tzeqaj blster
tzetiojil msculo risorio o facial
tzetz pepino
tzijbl encendedor
tzijy promotor
tzikab sauce
tzikaj codo
tzolij sbila
95

tzolinaon excitabilidad
tzoliqutun reflujo gastroesofgico
tzop pulso
tzopinem pulsacin
tzoq gripe aviar
tzubl visin
tzubalil oftlmica
tzuk, tuk hipo
tzuntzn kisk
tzuq, baq vacuna
tzuqbl jeringa
tzuqunem vacunacin, inyeccin
tzuqel alimentable
tzuqunel alimentador
tzuqunem alimentacin
tzuquxel alimentado
tzyq ropa
tzyaqbl vestuario
ubu tiroide
ubuil tiroideo(a)
uchuqa fuerza, intenso
uchuqab tensin
uchuqabil energa
uchuqalem presin
uchuqalil vitamina
uchuqam prehipertenso
uchuqamil prehipertensin

uchuqan

wayjal

uchuqan impulso
uchuqanem intensidad
uk piojo
uka, achko estambre (flor)
ukalemwach queratocono
ukya bebida
ulewal uchuqabil materia y
energa
uml conejo
unum glndula
s mosquito
usmakq nigua
usmakabojt abejita muy pequea de miel (P.G.40)
t paloma torcaza
utiw coyote
tz bueno
utzichakulal endermolgica
utzikasil sanitaria(o)
utzikaslem sano
utzikaslemal sanidad
utzikojlem ambiente (salud)
utzikoxomabl diapasn
utzitzubal emetropa
uxlabl aparato respiratorio
uxlabil oxgeno
uxlanabaqal monosacarido
uxlaninq chakulal materia potencial

uxtuxil calcaal
wail comensal
wain comida (tiempo)
wach ptico(a)
wachay haz (hoja)
wachichaj hierbas, verduras
wachinaqil instrumental
wachinel fructuoso, variable
wachinem fructificar
wachitot ostras o moluscos
wachxan coco
wakl fibrosa
wakaxilal res
wakx vaca
waq ruwch calcneo (hueso)
waqanem espum
waqiwachbl omron (sistema)
waqwch cuboides
waqxaqbaq carpo
warabl colchn
waranel kk, rx rx moretn,
hematoma
waranem kk amoratamiento
warichakul parestesia
warnq kk amoratado
wy barro (de la cara)
waybl cuchara
wayijanel hambriento, indigente
wayjal hambre

96

waylj che

xikixul

waylj che guayacn


weqkexu queso de capa
wit encino (otro gnero)
wixikibaq maxilar inferior
wibaq eyaj mandbula superior
wilanem localizacin
winq humano, persona
winq kab abeja de miel
(P.G.41)
winaqilem pblica
wontiojil contraccin
woqya, wosya agua gaseosa
wos gaseoso
wosaqalil monxido de carbono
woschi, yabichubaj rabia
woschulaj proteinuria
wotzaqsij onagra
wuch tacuacn
wujil manual
wujil perfil
wuqu ik, wuqtzunchumil siete cabrilla (estrella)
wuqunum ubu glndula paratiroide
xaoj vmito
xabon jabn
xajab calzado
xann zancudo
xq talpetate (suelo)

xaqakup spalos (flor)


xaqixaq ajenjo
xar pjaro azul
xarchumil urano
xaribch vena
xaribochem venosa
xaril uranio
xax delgada
xeel raz (rbol
xeilin nutrieron
xebaq eyaj mandbula inferior
xekaj
wachulew
mundo
(P.G.30)
xep tamalito (con frijol entero)
xetiojil aqanaj fascia plantar
xexaqom vaselina
xexikibaq maxilar superior
xexikinaj sien (cabeza)
xil grillo
xibink asustar
xibisanl angustia
xibiril m aracnofobia
xk gaviln
xikay ixkolb intestino delgado
xikibaq parietal
xikinaj oreja o pabelln
xikitiojil temporal (msculo)
xikixul trompa de eustaquio

97

xilichi

ya pamaj

xilichi hoja partida


xilqaqil tungsteno
ximbl gancho
xinbiril miedo
xinbiril chi kaj acrofobia
xinbiril sinanem anorexia sexual
xinbiril tzapikojolil claustrofobia
xinbiril wachibl fotofobia
xinbiril xibinem agorafobia
xiwak caracol (grande para corneta) (P.G.43)
xiwan gato de monte
xkankel zumbadora (culebra)
xko perico (gnero) (P.G.45)
xlen ronrn (que come las rosas)
xmawch ciego total
xmuqubr nubl (clima)
xnakt cebolla
xnakt qs cebolln, ceboln
xoch lechuza
xk tiburn
xokom pospoy pulmn izquierdo
xokomil viento (sopla en las tardes por el lago
xokoqa arco iris
xokoqul vlvula mitral

xolel che diversidad (rboles)


xonpk anona rosada
xoqojaw coral (P.G.37)
xorott tule (clase)
xotolaqul artrosis
xoyon perdiz (P.G.45)
xpinkk cucaracha que vuela
xqanel gusano de maz y frijol
xtn ichaj espinaca
xtunay culantrillo (P.G.15)
xtp, sp, tp quequexque
xtx k gallina ponedora
(C.244)
xtx chk zanate hembra
xtuxtuli cucaracha (otro gnero)
(P.G.43)
xubaq kot guila pequea
(P.G.44)
xubatiojil msculo bucinador
xuliiba plano
xulibch vena cava inferior
xulsij cartucho
xury ronrn, abeja (clase)
(P.G.41)
xuty ronrn (que agujerea las tapias)
ya agua
ya ik luna nueva
ya pamaj diarrea

98

yaaj

yayj, paqpj

yaaj mollera
yaajbl atomizador
yaal lquido
yaaqom ampolla (medicina)
yaarinem derriti (clima), fusin, licuefacin
yaichaj berro
yaochajinel chakulal plasmocito
yaokaslem frtil
yaosinanil ertico
yaowar zoplicona, narctico
yay taratk alrgeno
yay ya pamaj clera
yaabj mineral (reino)
yabietzan ludopata
yabikamabl neurosis
yabikq peste bubnica
yabipix amigdalitis
yabipoy beriliosis
yabipowo bola
yabitzaqoj aborto infectado
yabixul laringitis
yabqaq herpes
yabuq siguamonta
yabtas meningitis
yajaqkekoj fosfatasa alcalina
yakaqatil alrgico(a)
yakaqom contenedor

yakbl aqom botiqun


yakchulaj vejiga (urinaria)
yakk plasma
yakokux nimo
yakokk uremia
yakoqanal adiposidad
yakotzyaqbl armario
yaky kamakux cafena
yaky kojowinaqil andrgeno
yaky uchuqa adrenalina
yamanik esmeralda
yaqanal aceite
yaqanil ya nitroglicerina
yaqaq pilas
yaqaqbl generador
yasilonel fisioterapeuta
yawa paciente
yawail ixq gestacin
yawailal ixq gestacional
yawabil ik eclipse de luna
(S.329)
yawabil qij eclipse de sol
(S.329)
yawabil enfermedad (general)
yawalx congnito
yawaran hipntico
yaxnakt puerro
yayj, paqpj dessabrido (sabor)

99

yejotayin

yuqxaribch

yejotayin desarrollan
yojil tzetbl astigmatismo
yojlin baq, nukubaq esqueleto
yojonil borrosa
yojotiojil fotocoagulacin
yonilitzaqoj aborto espontneo
yonisilel tiojil msculo involuntario
yot hoyuelo
yoxaq hoja opuesta
yoxotiojil aqanaj msculo bceps crural
yoxotiojil qabaj msculo b-

ceps braquial
yup celentreo (animal)
yut kuxaj, won kuxaj sstole
yuchichaj lechuga
yuchjul esfnter
yujaqom agitador
yujutiojil lcera
yuqtiij msculo flexor, extensor
yuqtiojil ligamento
yuqq elstica
yuqy
baq
traumatlogo
(C.132)
yuqxaribch varicocele

100

RETAMAB ALIL AJILANEM


kaka taq tzij

a, ab ao de 365
achibil afn
achik virtual
achikil espejismo
achjaloj dependencia
achlajil relacin
achlajink relacionar
achlanem relatividad
achsamajil cofuncin
achuchuqa impedancia
achxeqa cotangente
ajilabl baco
ajilabl nmero
ajilabalem precisin
ajilabalil numeral
ajilabanem trascendental

ajilaj cifra
ajilajil conteo
ajilal escalar
ajilanel contable
ajilanem numeracin
ajilanem numrico
ajilanem trascendente
ajilank contar
ajilatikoj logaritmo
ajilatikojil neperiano
ajilatzib componente
ajilatzib dgito
ajilatzukbl transportador
ajilawinq fsico matemtico
ajilaxolonel fisicoqumica
ajkaqibl meteorlogo

101

ajukan
ajukan internacional
akomtik acromtico
akomtikil acromatismo
akre acre
alal denso
alal etabl medidas de peso
alaxanel generador
alchumil satlite
alchuqa dinamia
alkatn kilocalora
alkutu geme
almul 12 libras y media
alpa alfa
alton dalton
alwetalil alabeada
alweto albedo
ampere ampere
amperetabl ampermetro
aninabl ciclotrn
aninq instantnea
aninel acelerador
aninel uchuqa betatrn
aninelil aceleratriz
aninem velocidad
anxtrom angstrom
anxtromyo angstromio
apowar avogadro
aqanaj pie
arkimetes arqumedes

bolobk etabl
arowrapo bargrafo
asertijo acertijo
astiwmatixmo astigmatismo
awstiko astico
axoma axioma
bakaj cuasipartcula
banabl fbrica
banawch atributo
banawachibl pantgrafo
banbanem fundicin
banikil forma
banikilal cualitativa
banikilem condicin
baqtun 144
baybotil vibratorio
belejlajtzk eneadecgono
belejtzk enegono
benturi venturi
beyajilank transitiva
beyajnem recorrido
beyal estrategia
beyalem inferencia
beyalil inferencial
biaj nominal
bitz trmino
bojuchuqa disruptiva
bola bola
bolobk cilindro
bolobk etabl barril
102

bolobk ruchi qoqil

chajil

bolobk ruchi qoqil cilindro


elptico
bolobikil cilndrico
bolojuch lnea ondulada
bonibl colormetro
bonibalil colorimtrico
bonil color
boraj manojo
boraj percha
buqmet galn
buyl suave
beyanaoj teora
chab rayo
chabl lenguaje
chabalil vector
chajchobl cristal
chajchj pura
chajchojil cristalina
charon fisin
charon jachon
charonem distribucin
charonem generacin
chewenem propagacin
chich metal
chijil retculo
chijojil reologa
chipal onza
chitirisaxk simplificar
chiya isobrico

chob congregacin, rebao


chobojil analtica
chobonem anlisis
chuchubl frigorfico
chuchulil criogenia
chuti peraj pedacito
chutiajil infinitesimal
chutiejqalem peridica
chutietabl micrmetro
chutietabl uchuqa bolmetro
chutietal umbral
chutin kol
chutinal menor que
chutinisanem notacin
chutinisaxik truncar
chutiqajanil decibel
chutiramaj segundo
chutiramajel minutero
chutiramanel aguja minutero
chutirisanem contraccin
chutirisanem simplificacin
chutirisanem reduccin
chutitzumalil corpsculo
chaokoyopa filtro
chaonem clasificacin
chaosamaj prioridad
chajibl contenido
chajil potasio

103

chajiqaq

cholajibl

chajiqaq ignifuga
chanaj rato
chanin aceleracin
chapanel koyopa colimador
chapk capturar
chapil tendencia
che rbol
cheelil axial
chi belejtq de nueve en nueve
chi jujun de uno en uno
chi kajkj de cuatro en cuatro
chi kaka de dos en dos
chi lajtq de diez en diez
chi oxx de tres en tres
chi rij inversa
chi waqtq de seis en seis
chi waqxaqtq de ocho de ocho
chi wotq de cinco en cinco
chi wuqtq de siete en siete
chiil permetro
chijun estndar
chijun achalil correlacin directa
chikajil numerador
chip alcance de dos dedos al recorrer cosas granuladas
chiwch chukojol
chiyabl manmetro
chiyaj racimo de cosas pequeas

chiyal pitzonem
chiyalil parcial
choj normal
choj kajin fraccin simple
choj rujachonem distribucin
normal
chojajil natural
chojajil ajilank nmeros naturales
chojajilabl cardinal
chojajilem perfecto
chojchoj libre
chojil cannica
chojilem simple
chojmil trayectoria
chojmilal proyectiva
chojmilem proyeccin
chojmilil plomo
chojminem perspectiva
chojmiqaq bobina
chojnem normalizacin
chojtzuk ngulo recto
chojuch lnea recta
chojuchuqa inercia
chojuchuqalil inercial
chokominem empuje
cholaj filas
cholajem orden
cholajibl ordinal

104

cholajibalil

etabl

cholajibalil continuidad
cholajibanem permutacin
cholajil ordinario
cholajilan, rukan bitz consecuente
cholajilem numerable
cholajinem ordenamiento
cholajitz serie
cholan ordenado
cholan molaj conjunto ordenado
cholanem continuo
cholanem sucesiva
cholanil categora
cholbeyal norma
cholqij ao sagrado de 260 das
cholqij calendario
choltun calendario de cuenta larga
choltzij kaxlan kaqchikel
cholwch, cholbl, cholatzij
diagrama
chumay medida de la mano al
chumitzuk estrellado
chupam, rukux, runikajal interior
chuq punto
chuxe inferior
chuy miria
chuyaj alcance de los dedos al re-

coger cosas granuladas con cuatro dedos


chuymet mirialitro
ejqan 40 pares de leos
ejqalel estimador
ejqan uchuqa carga
ektopaskal hectopascal
ekwaror ecuador
elebl codominio
elektron electrn
elektroto electrodo
elel menos
elenel saliente
elesan centrfugo
elesanel anulador
elesanem exclusin
elesanem extraccin
elesank eliminar, sacar
elesy kasetesk crongrafo
elesy uchuqa combustible
elesy uchuqa, pila pila
eletzij extrapolacin
entropiya entropa
eron hern
eryo ergio
espijmomanometro esfigmomanmetro
etauchuqalil termometra
etabl balanza

105

etabl chiuchuqa

iris

etabl chiuchuqa voltmetro


etabl etamil declinmetro
etabl jalbonil espectrocolmetro
etabl nikaset radiosonda
etabl nimilem densivolmetro
etabl rokaj barmetro
etabl saqil espectrofotmetro
etabl silonem acelermetro
etabl siloya hidrmetro
etabl tzuk grafmetro
etabl uchuqa densmetro
etabl ya hidrometra
etabl yuquchuqa dinammetro
etajb pluvimetro
etajil imaginario
etajilem mdulo
etajuch eje
etakananil calorfica
etakatanal calora
etakojolibl telmetro
etakojolil kiloampermetro
etal, tzij dato
etalil medida
etalunel cobariante
etamabl conocimiento
etamanil habilidad
etamasaqil espectrgrafo

etamil magnitud
etanem sentido
etank medir
etanojel bruto
etaqa sopesar
etatunuj sigma
etatzebl sinoidal
etatzukil, ulewachibl exhuacin
etaya marina
etayas caudal
eter ter
etokal metro
expira espira
eyolika elica
ion in
ichanan retal pa s. pertenece a
ichin propio
ichinal propiedad
ichinal retal pertenencia
ik mes
ikojuch transversal
ikiqalil nmero positivo
ilobl radar
ilobanem radiacin
ilonem integracin
interpas interfase
inyektiw inyectiva
iris iris

106

irisaxan

jalsaqibl

irisaxan irisacin
isospin isospn
isotono istono
isotopo istopo
isteresis histresis
itrojenion hidrogenin
itrojeno hidrgeno
itrolisix hidrolisis
itromekanika hidromecnica
itrometrya hidrotimetra
itroplaxt hidroplasticidad
itropujaxan hidrofugacin
itrostatika hidrosttica
jachel divisible
jachelil divisibilidad
jachetal intercuartlico
jachk bisectar
jachil partido
jachilem distributiva
jachjuch vnculo
jachjuchil bisectriz
jachnikaj dicotoma
jachoj divisin
jachojil cociente
jachojilem cortadura
jachojuch frontera
jachon jacha
jachonel divisor
jachonel ajilabl numero distri-

butivos
jachonem desintegracin
jachonk disociar
jachoxel dividendo
jaj brazada
jalajbonil espectro
jalajbonilem espectral
jalajnem variacin
jalajj conjuntos diferentes
jalajj variedad
jalajj chabl trminos generales
jalajj, ky parmetro
jalbanikil sublimacin
jalbeyal incidencia
jalbeyalem refraccin
jalbeyalil catalizador
jalbeyanem catlisis
jalk componer
jalkatanem termomecnico
jaloj cambio
jalon condensada
jalonel condensador
jalonem condensacin
jalonem ik eveccin
jalonk refractar
jalowachibl cuerpos geomtricos
jalsaqibl interfermetro

107

jalsaqil

jeqonel

jalsaqil interferometra
jaluchuqa dinamo
jaluchuqalem electrocapilaridad
jaluchuqanel transductor
jalwachinem compresin
jalwajilabl conmutativa
jalyas licuefaccin
jama gamma
jaml vacuidad
jamemolaj disjunto
jantape frecuentemente
jantape junajoteil constante de
proporcionalidad
jaqajk oxtzuk tringulo, obtusngulo
jaqajuch lnea abierta
jaql abierto
jaql molaj conjunto abierto
jaql nimajachoj abierto intervalo
jaqitzuk ngulo obtuso
jaqjuch hiprbola
jaqjuchil hiperblico
jaqjuchil xeij coseno hiperblico
jaqtzuk obtuso
jaruil cantidad
jarulem cuantitativa

jarupe tanto
jarusamaj cuasicuantitativa
jas haz
jawachinem interaccin
jawron hadrn
jechejk desigualdad
jechl desigual
jechul aislado
jechun discrepancia
jechunem desviacin
jeketal discreto
jekobl telescopio
jekonel centrpeta
jeky uchuqa electroimn
jeky uchuqalil electromagntica
jeky uchuqanem gravitatoria
jeksilobl magnetodinmico
jekuchuqa magnetoelctrico
jekuchuqabil gravedad
jekuchuqalem gravitacional
jekuchuqalil electromagnetismo
jekuchuqanem gravitacin
jelonel juch convergente
jelonem juch convergencia
jelonk converger
Jenr Henry
jeqonel adsorbente

108

jeqonem
jeqonem adsorcin
jeqonk adsorber
jerxio hercio
jik positivo
jikibl calculadora
jiknk calcular
jikoj clculo
jikchi polo
jikchil nodo
jikiban definido
jikiban fijo
jikibanem definicin
jikibey directa
jikibitz trmino positivo
jikl determinado
jikl directo
jikilem teorema
jikilenel determinante
jikilik postulado
jikinel determinista
jikiqatayom apocromtico
jikitzij condicional
jikitzij conjetura
jilonk deslizar
jiperon hipern
jiqanem sustraccin
jiqilem absorbente
jiqsaqilem absorbencia
jiquchuqa magntico

jujikilem
jiquchuqabil magnetismo
jojya hidrosoluble
jokaj alcance de ambos puos
jonomonika gnomnica
josinem rozamiento
jotajilanem potenciacin
jotalal pesada
jotayin derivada
jotayinem deduccin
jotayinem derivacin
jotayinil derivable
jotolem elevacin
jotowi coplanar
jotoya capilaridad
jowle joule
jual kilopondio
jubey diodo
jubitz monomio
juch barra
juch lnea
juchajil, ajilajuch recta numrica
juchil lineal
juchilem recta
juchtzuj isograda
juchuy ocho millares.
jujk exacta
jujik tzij principio
jujikilem exactitud
109

jujunk

junaper

jujunk corresponder
jujunikil correspondencia
jukala ciento sesenta millares
jukalperaj icosgono
jukaltzik icosaedro
jukan opuesto (otro lado)
jukan tikomal elemento opuesto
jukanil nadir
julajper onceavo
julajtzk endecgono
julil abertura
julon gluon
jumuch ochenta
jun wokawaix googol, ggol
juna ao
junaalal asttico
junaetal conmensurable
junail anualidad
junauchuqa homogneo
junaban equipotente
junabeyal directamente
junachi circunscrito
junajote proporcional
junajoteil proporcionalidad
junakux concntrico
junakulwachin equiprobable
junakajtzuk involutiva
junakatzuk issceles

junakojolem equidistante
junakojolk equidistar
junakojolil paralela
junakojolil kajtzk paralelogramo
junakoyopa afocal
junalal equilibrio
junalem identidad
junam igual
junam uniforme
junam molaj conjunto iguales
junam oxtzuk tringulo equingulo
junam oxtzuk tringulo equiltero
junam retal s. igual
junamabl paridad
junamabalil isotropa
junamawch antisimtrica
junamawachil hemisimtrica
junamaxel indiferente
junamil asociativa
junamil istropo
junamil molaj interseccin
junamilal igualdad
junamilem equivalente
junanem amplificacin
junanimil semejanza
junaper proporcin

110

junaqeel

kajimanem

junaqeel coincidente
junaqeelil isclina
junasikixik palndromo
junatikk semejante
junatikk bitz trminos semejantes
junatzuk equingulo
junatzukil isgono
junatzumalil isbara
junawch comn
junawch simetra
junawch xeajilabl denominador comn
junawachel congruente
junawachibl similar
junawachil homlogo
junawachil simtrico
junawachilem congruencia
junejqalem equivalencia
junejqalem absoluto
junejqalem rajil valor absoluto
junil ajilank nmeros enteros
junila molaj conjunto unitario
junilal unitario
junilal kajin fraccin unitaria
junilal molaj conjunto unitario
junilal, yonilal, jun unidad
junilem nmero entero
junumaj comparable

junumanem comparacin
junumanem igualacin
junumaxk comparar
junwi extraeza
jupu s. interseccin
juqo cuatro centena
Juruoxtzuk Pitgoras
juruoxtzukil pitagrica
jurujq largo
jurukajtzik romboide
jurunem oblonga
jurutzuk cosecante
juruwachinq lmina
jutuq cuarenta
juwch tipo
juwachil unidimensional
juwi, juraqn unidad
juwinq 20 das
juwinq, jukal 20 das
juxanil unilateral
juxbalil rectilneo
kajal barin
kajalajil diofntica
kajibl fraccionario, quebrado
kajil partcula
kajim fraccionar
kajim nm ajilabl fracciones
impropias
kajimanem fraccionamiento

111

kajin

kulubenk

kajin fraccin
kajin kol ajilabl fracciones
propias
kakjaloj fenmeno
kalabajnem operacin
kalabajnem ajilanem operaciones matemticas
kalabank operar
kam cuerda
kamajin, kamajij restar
kamal descuento
kamanel sustraendo
kamaxel minuendo
kamel restable
kamoj resta
kanbl parbola
kapaj mordisco
kaqatilem turbulento
kasl qijobl reloj despertador
katn calor
katun 8
ky ya alcohol
kayesolik trivial
kexel, tzeqelel sucesor
kexelem sustitucin
kexelil representacin
kexonem transformacin
kexuchuqanem rectificacin
kikotojuch paramtrica

kipalj poliedro
kisamaj, etatzuk notable
kisel finito
kisel molaj conjunto finito
kiyajilaj polidgito
kiyatzuk polgono
kiyibl desarrollo
kiyibanem desarrollado
kiyil abundante
kiyilel creciente
kiyinem aumento
kiyinem incrementacin
koil existencia
kojlemal universo
kojlemalil sustancia
kojlibl lugar
kojlibalil posicin
kolokk esfera
kolokikil esferoide
kulaj par
kulaj, waijun binaria
kulanem dualidad
kulapalj paraleleppedo
kulbat lmite
kulbatil acotada
kulk lema
kulsamaj correlacin
kulubelil respuesta
kulubenk responder

112

kulwachinem

kajtzikil

kulwachinem contemporaneidad
kutbl modelo
kutetal miembro
kutetalil armnica
kutsaqil fluorescencia
kutsolik proposicin
kutu del pulgar al medio
kutunem demostracin
kutunem encuesta
kutunem etal identificacin
kutunem ruma meqitzij demostracin por contradiccin
kutunk pregunta
kutunk identificar
kutuwachibl espectrograma
kuxuchuqa tomo
kuxuchuqalil tritionio
kuxulem nucleacin
kuxulk nuclear
ka bi
kaon kan
kauchuqalil termoelectricidad
kabl cuadrada
kabeyal bicontinua
kabiaj binominal
kabix s. propiedad conmutativa
kablajpalj dodecaedro
kablajper doceavo

kablajtzuk dodecgono
kabmulubl bimodal
kachab semirrecta
kachakul birrefringente
kachakulil birrefringencia
kachich bimetal
kachichil aleacin
kachi cateto
kachojil binormal
kachojmil biyeccin
kajchumil astrofsica
kaji cuatro
kajikchi dipolo
kajikchiil bipolar
kajikchil bipolaridad
kajkj juna ao bisiesto
kajkajbl cuadrangular
kajlajtzk tetradecgono
kajpalj tetraedro
kajper cuadriltero
kajram, kajper, rukaj cuarto
kajramil cuartil
kajset astroide
kajtij cuatrilln
kajtzibal cuadrica
kajtzik rombo
kajtzk cuadrado
kajtzikel cuadrante
kajtzikil rmbico

113

kajtzuk

kasamabalil

kajtzuk cuadro
kajtzuk quadriltero
kajtzukil cuadrtica
kajtzukilem cuadrantal
kajtzukpalj trapezoedro
kajtzukul trapecio
kajtzukulem trapezoide
kajuch tzuk correspondiente
kajuchil bilineal
kajunam equidiferencia
kajunam ruchi tringulo issceles
kajunamil junamil
kajunawch isometra
kajwinatzk octacontgono
kakal lajpalj pentacontedro
kakal lajtzk pentacontgono
kakelebl interpolacin
kakajtzik bicuadrada
kakojolil dual
kakotojuch catenaria
kakotzolem diada
kamperaj cometa
kamux ajilajuch plano cartesiano
kamul duplo
kamulil ensima
kamulubl frecuencia
kamulubl junejqalem frecuen-

cia absoluta
kamulubl mejunam rajil frecuencia relativa
kamulubalil emprica
kamulun bidual
kamulun tzolitzij redundancia cclica
kamulunem duplicacin
kamulunem iteracin
kamulunem repeticin
kamulunk duplicar
kamuxil mutuamente
kany ulew brjula
kantor cantor
kanuchuqanem magnetostriccin
kanulwch, setechutil cnica
kanulwachil conicidad
kaperaj bilateral
kaperaj bisector
kaperajil semiplano
kaqq aire
kaqiqabalil meteorologa
kaqiqal oxigeno
kaqiqalem oxigenacin
kaquchuqa infrarrojo
karwono carbono
kasamabl conjuncin
kasamabalil disyuncin

114

kaset

kotokk

kaset semieje
kasetesq corona circular
kasetesk corona
katij billn
katikil cuadrtico
katoriko catdico
katoro ctodo
katyon catin
katzalajuch convexo
kawch mixta
kawch compuesto
kawachil bidimensional
kawachinem reversible
kawinatzk tetracontgono
kawitrojeno dihidrgeno
kaxa caja
kaxeel raz cuadrada
kaxini cassini
kaxlan nukulem sistema castellano
kayi rujechijik desigualdad doble
kayi ruxeel raz doble
kayi, kawch doble
Kelwin Kelvin
kepler kepler
kikwan ki compatible
kilat quilate
kiloton kilotn

kilowatyo kilovatio
kimch ajilabl clases de nmeros
kimika qumica
kiwch etabl tipos de medida
kiwch juch clases de lneas
kiwch molaj clases de conjunto
kiweyal cigeal
klan clan
kol, chutin, ruchaq menor
kojobalil latitud
kojolem dimensin
kojolibalil campo
kojolil distancia
kolojel diferenciable
kolojil diferencia
kololil diferencial
kolombiyo colombio
koloyre coloide
korolar corolario
korolis coriolis
kota cota
kotobl cicloide
kotojuch lnea curva
kotojuchil curvatura
kotojuchil curvilneo
kotojuchilem asntota
kotokaji cuartica
kotokk curva

115

kotosetesk

liqil

kotosetesk hipocicloide
kotosilonem generatriz
kototunun isoterma
kototzuj crtico
kototzuj punto crtico
kotzajil rengln
kotzokajtzik diamante
kotzl horizontal
kotzolem coordenada, abscisa
kw consistente
kowilem denso
kowkw slido
kowlomp coulomb
kowsilonem viscosidad
kowtzuk estereorradin
Krame Cramer
kristaloyre cristaloide
krusil cartesiano
kumajuch lnea quebrada
kuxpite cspide
kwantika cuntica
kwark quark
la gramo
laj deci
laj deca
lajchu punto decimal
lajel nukulem, runukulem lajujil sistema decimal
lajetokal decmetro

lajetokal decmetro
lajjachil decil
lajkal juna bicentenario
lajla decigramo
lajla decagramo
lajmet decilitro
lajmet decalitro
lajper dcimo (fraccin)
lajtikoj vulgar
lajtzk decgono
lajuchuqa dina
lajuj juna dcada
lajuj saqche regleta
lajujal decena
lajujil decimal
lajujil pir fraccin decimal
lajujil tzuj punto decimal
lajujila decimales
lajulew hectrea
laser lser
latino kajtzk cuadrado latino
lemet botella
len centavo
lewa legua
lewton leptn
lian plana
liq ozono
linaks linacs
liqil difusin

116

liqilem

mejunam rajil

liqilem fluidez
liqilk fluido
lixa lisa
lomanil centralizacin
lomanil, janamlil promedio
lux lux
luminoteknia luminotecnia
majneton magnetn
majnetoptika magnetoptica
manjachel indivisible
mankujaj nmero impar
maquq quetzal (dinero)
maser mser
may ao de 400 das
maya etabl medidas mayas
maya nikulem sistema maya
maya qijul etabl medidas de
tiempo maya
mayajil hiptesis
meajilabl nmero irracional
meajilatikoj antilogaritmo
meal ingravidez
mealal imponderable
meetal azar
meetamanil incertidumbre
meichin impropia
meilobanem irradiacin
meuchuqa dbil
mechutirisanem irreducible

mechutirisanem sordo
mechutirisanem kajin fraccin irreducible
mechapk despreciable
mechaq incompatible
mechinal retal s. no pertenece a
mechoj inestable
mecholchj aleatorio
mecholpaxel submltiplo
mejaj momento
mejalon refractario
mejametro megmetro
mejk kutunem demostracin
indirecta
mejikil indeterminado
mejikil, meqitzij absurdo
mejikilem incerteza
mejikuchuqa antiferromagntico
mejuchuqalil antiferromagnetismo
mejujik indirecta
mejunaetal inconmensurable
mejunajil imperfecto
mejunam diferente
mejunam distinto
mejunam kiyatzuk polgono
irregular
mejunam rajil relativo

117

mejunam rajil

moly uchuqa

mejunam rajil valor relativo


mejunam retal s. no igual
mejunam ruchi tringulo escaleno
mejunamil inecuacin
mejunamilem irregular
mejunatzuk escaleno
mejunawch asimetra
mejunawachil asimtrico
mekajil antipartcula
mekajin irracional
mekisel infinito
mekisel molaj conjunto infinito
mekulaj impar
mekutel implcito
mekanika mecnica
mekojolil adimensional
melil tikk exponente negativo
melil, manq negativo
menikaj incentro
menim incomplejo
menimirisan decrecimiento
meqalj nulo
meqalj incgnita
mequchuqalil microonda
meqitzij contradiccin
merkuro mercurio
meruyonil dependiente
mesaqil amorfo

mesilojuch directriz
mesilon rgido
metrotekya metrotecnia
metunel molaj conjunto no coordinable
metunun desapareado
metunun inconexo
metzetel saqil ultravioleta
metzumalil positrn
mexon mesn
mikropisika microfsica
mikrosonta microsonda
mimirasaetal saturar
mita mnimo
molabeyal anillo
molaj conjunto
molaj grupo
molajilabal cardinalidad
molajilank media
molbitz expresin
molbitz soltziby expresin algebraica
molichinil propiedad asociativa
molkux molcula
molkuxank molecular
molkuxuchuqa atomicidad
mololem acumulacin
molon acumulativa
moly uchuqa imn

118

moltaqotzij

nikaset

moltaqotzij cdigo
moltk factor
moltikil cofactor
moltikilem factorizacin
moluchuqa paramagntico
moluchuqabil paramagnetismo
moluchuqalem anin
moluchuqalil contradominio
moqaj alcance del puo
mowre moivre
muon mun
muone muones
mul por
naijinem racionalizacin
naojin racional
naojinem razonamiento
naojink racionalizar
naojuch meridiano
naonem nocin
naotzij criterio
naowinq cientfico
nabebitz antecedente
nabey primer
nabey ik enero
nabeyal antecesor, anterior
nabjotay primo
nabjotay ajilabl nmero primo
nabtzib antiderivada

nj etal atpico
nanometro nanmetro
naqajan aproximacin
naqajil pronstico
naqajink aproximar
naqanel aproximado
nawtika nutica
nejaton negatn
newton newton
newtrino neutrino
newtron neutrn
nichramajel segundero
nichramanel aguja segundera
nijun neutro
nijun tikomal elemento neutro
nikaj medio
nikaj mitad
nikaj aqa medianoche
nikaj ik lnula
nikaj qij medio da
nikaj runikajal
nikajal, kuxaj centro
nikajset hemisferio
nikajuch baricentro
nikajux perpendicular
nikajuxil ortogonal
nikajuxilem perpendicularidad
nikanel centralizador
nikaset circunradio

119

nikasetesk

nukulem

nikasetesk semicrculo
nikasetul semiesfera
nikasetulem radioactividad
nikasetulil semicircunferencia
nikatzuk llano
nikunem reglada
nm grande
nm mayor
nm chuwch. . . mayor que. . .
nm nm ajilank nmeros complejos
nimabeyal mtodo
nimajachanel mximo comn divisor
nimajachel mnimo comn
nimajachoj intervalo
nimajunam ntimo
nimal supremo
nimalj macro
nimalaxel mximo
nimaliqilem Super fluidez
nimanem cuantificado
nimank centrifugar
nimil mega
nimil, jalonem dilatacin
nimilj grandisimo
nimilem tamao, volumen
nimilem nimpimil
nimirisan ampliada

nimirisanel divergente
nimirisanem divergencia
nimirisanem progresin
nimirisanem crecimiento
nimirisank extender
nimirisank, kiyirisank aumentar
nimirisaxik estocstico
nimnm complejo
nimnm rukokal plano complejo
nimonem inclusin
nimonem induccin
nimuchuqalil super cuerda
nimukwanem super conductividad
nitrometano nitrometano
nitz micra
nitzramaj microsegundo
nitzuchuqa microamperio
nojnq perigonal
nojnq tzuk ngulo perigonal
noniux nonius
noto nodo
nowa nova
nukakaslem semidesintegracin
nukujuch regresin
nukulem composicin
nukulem construccin

120

nukulem

paranto

nukulem sinodal
nukulem cholajil sistema numrico
nukulem kulaj sistema binario
nukumolaj muestreo
nukunel integrador
nukunem programacin
ojqan dirigido
ojqanem rastreo
okaj milsimo
okal centi
okala siglo
okalem centigramo
okalil centsimo
okamet centilitro
okatij millonsimo
okel entrante
okel tzuk ngulo entrante
okibl entrada
okibalil dominio
okisanem aplicacin
orojrawa odgrafa
oxajil triada
oxajilem terna
oxbitz trinomio
oxil triates
oxjunamil tricotoma
oxkulatris osculatriz
oxlajtzk tridecgono

oxmul triple
oxpalj triedro
oxsamaj triseccin
oxtij trilln
oxtk cbica
oxtzik pirmide
oxtzuk equiltero
oxtzuk tringulo
oxtzukal triangular
oxwinaqilal sexagesimal
oxwinatzk hexacontgono
oyoejqalem esperanza
pal vertical
paalem, raqn altura
paalil estable
pachun conjugado
pachun etajuch eje conjugado
pachun tzuk ngulo conjugado
paj medida
pakaj agrupacin
palj, ruwch cara
palajtzuk diedro
palibl prisma
palibalil prismatoide
pamil capacidad (medidas)
pamil etabl medidas de capacidad
panqaj profundidad
paranto faradio

121

parenjet

qaqal

parenjet fahrenheit
pasil cinturn
Paxkal Pascal
penrulo pndulo
pentowramo femtogramo
per razn
perauchuqa ferromagnetismo
peraj fase
peraj lado
peraj sector
peraj tira, pedazo, lienzo
peraj, chark parte
peraj, molaj muestra
perajil zona
perasaqil diptrica
perbl tangram
perjuch segmento
permi fermi
permon fermin
perqijul estacin
perset segmento (ngulo)
perulew regin
pi pi
pion pin
piktun 3
pir mili
pirla miligramo
pirmet mililitro
piskolin ajilank capica

piskolink voltear
piston pistn
pitzkolil kilociclo
pitzkolinem ciclo
pixanil senido
polariskopio polariscopio
polariton polariton
polaron polarn
polarowrapya polarografa
ponon fonn
ponyo fonio
positron positrn
posporolil fosforescencia
poton fotn
potosintesis fotosntesis
poxitronio positrnio
poysewye poiseuille
prawster dragster
proton protn
punmet litro
puyaj milmetro
qaij seno
qajanem ruido
qajanil sonido
qajanilem resonancia
qalajil explcita
qanachich cobre
qanajilabl inglesa
qaqal trmica

122

qaqil

qupijuch

qaqil voltaje
qataj manada
qatanbl termmetro
qatanem cancelacin
qatawch coma
qatayom aberracin
qatayon, chapayon esfuerzo
qatk absorber
qatoj uchuqa resistencia
qatonem restriccin
qatonemil absorcin
qatotzetebal contraejemplo
qaty uchuqa dielctrica
qaty uchuqalil aislante
qatuchuqa magnetoresistencia
qaxalem desplazamiento
qaxanem transferencia
qel inclinado
qeelil pendiente
qq xaq
qequm oscura
qequnel polarizador
qequnem polarizacin
qetaj el alcance de ambos brazos
unidos
qij da
qijobl reloj
qijul perodo, tiempo
qipaj pedazo como de banana

qobilel decreciente
qobink disminuir
qochojuch fractal
qocholem torsin
qochon rizada
qochonem declinacin
qochuchuqa plegado
qolaj kilo
qolajal kilogrmetro
qolajbl, tzumalil masa
qolajers kilohercio
qolajla kilogramo
qolajmet kilolitro
qoq valo
qoqilem elptico
qoraj medida de masa
qujlal arco
qaenk satisfacer
qajnq deficiente
qajnq ajilank nmero deficiente
qajnq uchuqa electrodbil
qasanel discriminante
qasanem decaimiento
qirirel arrastre
qitzij real
qitzij koil axioma de existencia
qum chob
qupijuch concurrente

123

qupijuchil

raqn

qupijuchil secante
qupijuyu menos (signo)
qupin discontinua
qupink cortar
qupinil discontinuidad
rabache, jajche, estache vara
rach binomio
rach richin newton binomio de
newton
rachala kotojuch familia de
curvas
rachalajibl moltk factor primo
rachq jachoj residuo
rachq, etaltk resto
rachibil amigo
rachibil ajilank nmeros amigos
rachlajil cholanem relacin de
orden
rachlajil junaejqalem relacin
de equivalencia
raj jaj, oxraqn yarda
raj jajbl cadena
rajil precio
rajilabal Euler nmero de Euler
rajilabal qij fecha
rajilajitz censo
rajilajuch Ewler recta de Euler

rajilank ajilanem nmero trascendente


rajilanik chojajilanem nmero
perfecto
rajilanik mekajin nmeros irracionales
rajilanik wotzukil nmero pentagonal
rajilem ponderada
ral inters
ral ajilank subndice
ral molaj subconjunto
ralal neto
ralal peso
raman raman
ramaj hora
ramaj tiempo
ramaj richin wawe tiempo local
ramajel horero
ramajil horario
ramajil aninq
ramanel, aninq aguja horeta,
aguja segundera
ramqm milla
raponel resultante
raponil resultado
raqabalil vectorial
raqakal centmetro
raqn longitud

124

raqn etabl

retalil

raqn etabl medidas de longitud


ratabl rokajil baromtrico
raxmet garrafn
raxil humedad
raybl objetivo
rejqalem estimacin
rejqalem valor
rejqalem ajilaj cifra significativa
rejqanem significativa
relebal kaqq norte
relebal qij este
relesanem moltk extraccin de
factores
rep llave
reqn etabl medida de longitud
retabal qanajilabl medidas
inglesas
retabal ramaj medidas de tiempo
retabal raqn extensmetro
retabal ulew medida agraria
retabalil oxtzuk trigonometra
retabalil oxtzukil trigonomtrica
retabalil rokaj barometra
retajil junilal unidad imaginaria
retajuch junawch eje de simetra

retal signo
retal smbolo
retal banem suceso
retal chaqlaxel s. menor que
retal cholatzij pictograma
retal jachoj signo de divisin
retal jaloj variable
retal jupu s. de interseccin
retal kamaj signo menos
retal meral molaj s. de no subconjunto
retal meruyonil variable dependiente
retal nikaperaj apotema
retal nimalaxel s. mayor que
retal ral molaj s. de subconjunto
retal samaj efecto
retal setejuch circuncrculo
retal tikoj signo por
retal tolan molaj s. conjunto vaco
retal tunaj signo ms
retal tunel molaj s. conjunto
coordinable
retal tunumolaj s. unin de conjuntos
retal ulew rea superficial
retalem sesgo
retalil metra

125

retalil

rikin

retalil muestral
retaluxil covarianza
retamabalil ajilanem matemtica
retamabalil beyalil lgica
retamabalil chajchojil cristalografa
retamabalil etauchuqa calorimetra
retamabalil jalajbonil espectrografa
retamabalil jekuchuqa magnetosttica
retamabalil kuxuchuqa atomstica
retamabalil kajulew cosmologa
retamabalil qajanil acstica
retamabalil silonem cinemtica
retamabalil silouchuqa cintica
retamabalil tzintzouchuqa
electro ptica
retamabalil tzij estadstica
retamabalil uchuqa esttica
retamabalil uchuqalil termodinmica
retamabalil ya oceanografa
retamabalil yuquchuqa dina-

mometra
retamabalil qajanil ultrasnica
retatzij argumento
retawch geometra
retawachibl, jachetal sextante
retawachil geomtrica
retawachil chuq punto geomtrico
retmolaj evento
retsamaj meruyonil eventos dependiente
riilem, rukojolil dispersin
rij chich xido
richiil polaridad
richin jachonel divisor propio
richinil jachil propiedad distributiva
rij exterior, externo
rij ajilatikoj cologaritmo
rij ilonel cmara
rij juch cncavo
rij tikomal elemento inverso
rij tzuk ngulo externo
rij tzuk opuesto (ngulo)
rijilem inversamente
rijinem inversin
rikaetal varianza
rikin juba probabilidad
rikin

126

rikisibl

ruchanil tzuk

rikisibl ltimo
ro quinto (grado)
ro ik mayo
rojqan pirjuch segmento dirigido
rokaj atmsfera
rokajil atmosfrico
rokisaxik aplicable
rokixaxik aplicada
rolomabl mediatriz
roloman mediano
romana romana
ronojel general
ronojelil generalizar
ropinem cuanto
rox tercero
rox ik marzo
roxkalil chutiramaj
roxram tercio
rubanikil estructura
rubanikil cholajil forma ordinaria
rubanikil ronojel forma general
rubelej noveno
rubelej ik septiembre
rubey camino
rubeyal Eratosten criba de Eratstenes
rubeyal kulaj operacin bina-

ria
rubeyal Kramer regla de Cramer
rubeyal nimirisaxik proceso estocstico
rubeyal retamabalil tzij estadstica inferencial
rubeyal samaj algoritmo
rubeyanil frmula
rubeyanil Ewler frmula de Euler
rubeyanil ronojel frmula general
rubeyasamaj ri jachoj algoritmos de la divisin
rubixikil descriptiva
rubixikil retamabalil tzij estadstica descriptiva
ruchakul cuerpo
ruchakul retawachil cuerpo
geomtrico
rucharik waqwch partes del
cubo
ruchobik retawch geometra
analtica
ruchutinisanem ajilank notacin cientfica
ruchutirisaxik redondeo
ruchanil tzuk goniometra

127

ruchaq al

rujuch cholwch

ruchaq al libra
ruche cholwch diagrama de rbol
rucheel, ten columna
ruchi extremo
ruchi qoq elipse
ruchi qoqil elipsoide
ruchi saqil difraccin
ruchi tzuk polar
ruchobonem ajilank anlisis
matemtico
ruchobonem cholajil anlisis
numrico
ruchojmil ruchojmilal
ruchojmilal raqabl direccin
del vector
rucholajem kiyatzuk teselado
rucholajil secuencia
rucholajil sistemtico
rucholanem cuenta
rucholwch Venn diagrama de
Venn
ruchuqa fuerte
ruchuqa aqal energa trmica
ruchuqa naonem friccin
ruchuqa, kochonem capacidad
ruchuqalil densidad
ruchuqalem impulso

rujachoj tunubitz divisin de


polinomios
rujachoj jubitz divisin de monomios
rujachoj kajin divisin de fracciones
rujachoj lajulil divisin de nmeros decimales
rujachoj pirjuch divisin de un
segmento
rujachoj tzuk divisin de un ngulo
rujachonem kabiaj distribucin binominal
rujachonem kamulubl distribucin de frecuencias
rujalik mantisa
rujechejik oxtzuk desigualdad
del tringulos
rujechumen chijun desviacin
estndar
rujechumen molajilank desviacin media
rujik jalajnem variacin directa
rujik junaper proporcin directa
rujotolem tzuk ngulo de elevacin
rujuch cholwch diagrama de
barras

128

rujuch tzoliwachibl

rukux tzalajuch

rujuch tzoliwachibl lnea de


reflexin
rujuchil cholwch diagrama de
lneas
rujukal vigsimo
rujulaj undcimo
rujulaj ik noviembre
rujulajuj decimoprimero
rujunamil jaqjuch ecuacin de
la hiprbola
rujunamil juchil ecuacin de la
recta
rujunamil juchulil ecuacin lineal
rujunamil junamilem ecuacin
equivalente
rujunamil kajibl ecuacin
fraccionaria
rujunamil kajin fraccin equivalente
rujunamil kanbl ecuacin de
la parbola
rujunamil kabiaj ecuacin binominal
rujunamil katikil ecuacin cuadrtica
rujunamil kutamil ecuacin radical
rujunamil ruchi qoq ecuacin

de la elipse
rujunamil setejuch ecuacin de
la circunferencia
rujunamil soltziby ecuacin
algebraica
rujunamil sutinel ecuacin redundante
rujunamil tikilem ecuacin exponencial
rujunamil tzibal ecuacin literal
rujunamil yoqoyk ecuacin logartmica
rujunilal caracterstica
rujunilal xoal unidad de militar
rujunumanel uchuqa electrosttica
rukamaj kajin sustraccin o
suma de de fraccin
rukamaj lajujil resta de nmeros decimales
rukiyinem kamulubl moda
rukojlemal entorno
rukux patrn
rukux ajilanem fundamental
rukux ajinank aritmtica
rukux qolajbl centro de gravedad
rukux tzalajuch diagonal prin-

129

rukuxal

runukulem etabl lajujil

cipal
rukuxal nucleido
rukuxal ncleo
rukan secundaria
rukan segundo
rukan kuxuchuqa subatmica
rukan tzalajuch diagonal secundaria
rukab ik febrero
rukabalaj decimosegundo
rukablaj docena
rukablaj ik diciembre
rukaj ik abril
rukamulunem waqwch duplicacin del cubo
rukiil sabor
rukojol alternado
rukojolem dimensional
rukojolil espacio
rukojolil etal espacio muestral
rukojolil siloj amplitud
rukokal plano
rukolojil molaj diferencia de
conjuntos
rukolojil
nimirisanem
pa
rukux ajilank diferencia de
una progresin aritmtica
rukolojil raqabl diferencia de

vectores
rukotzolem yuqtzuk coordenadas rectangulares
rulaj dcimo
rulaj ik octubre
rulajulal xoal decena de millar
rulewal rea
rulewal geogrfico
runaotzij jachelil criterio de divisibilidad
runikajal mediana
runikajalem1 semi
runikal oxtzuk centroide
runimabeyal ulewachibl mtodo de exhaucin
runimal al, arowa arroba
runimersaxik tikilem crecimiento exponencial
runimil homotecia
runimilem escala
runimilem biaj escala nominal
runimilem cholajibl escala ordinal
runojisaxik ri kajtzuk completar el cuadro
runukujuch regresin lineal
runukulem bitz tipificacin
runukulem etabl lajujil sistema mtrico decimal

130

runukulem qanchi

rusetechutil Permat

runukulem qanchi sistema ingls


rupalj cara
rupalbal posicional
rupalibal tzuj colineal
rupam contenido
rupam interno
rupam kotojuch concavidad
rupam qabaj cuarta
rupam setesk circuncentro
rupam tzuk ngulo interno
ruperaj cholwch diagrama de
sectores
ruqa tzuk hipotenusa
ruqa, retamabalil rama
ruqajanil uchuqaya hidrocustica
ruqijobal qabaj reloj de pulsera
ruqijobal xan reloj de pared
ruqujlal qaij arcoseno
ruqujlal xeij arcocoseno
ruqujlal xeqa arcotangente
ruqajbal ocaso
ruqajbal kaqq sur
ruqajbal qij oeste
ruqasanem tikilem decaimiento
exponencial
ruriilem cholwch diagrama de

dispersin
rusachoj junejqalem error absoluto
rusachoj mejunan rajil error relativo
rusamaj papel
rusamaj achjaloj dependencia
funcional
rusamajilem mapeo
rusamajixik funcin
rusamajixik kiyilel funcin continua
rusamajixik kulbatil funcin
acotado
rusamajixik kawch funcin
compuesta
rusamajixik pa jotolil funcin
convexa
rusamajixik piyektiw funcin
biyectiva
rusamajixik soltziby funcin
algebraica
rusamajixik waix funcin cero
rusamajixik xejuch funcin
cncava
rusamajixix jotayinil funcin
derivable
rusetechutil Permat cnica de
Fermat

131

rusilonem liqil

ruwi qabaj

rusilonem liqil hidrodinmica


rusilonem uchuqalem electrodinmica
rusolik solucin
rusoltzebay kajin fraccin algebraica
rutajinem Piwnans sucesin de
Fibonancci
rutaqotzij xeij ley de cosenos
rutata alal tonelada
rute alal quintales
rutikik cholajil coeficiente numrico
rutikoj lajujil multiplicacin de
nmeros decimales
rutikojil kisamaj producto notable
rutikojil soltziby producto algebraico
rutikomal junalem elemento
identidad
rutikomal junawachil elemento
simtrico
rutunaj lajujil suma de nmeros
decimales
rutunuj mekisel integral
rutunutzik tzuk ngulo adyacente
rutzaqat banikilem condicin

suficiente
rutzaqat kotojuch convexidad
rutzaqatbal richin jun molaj
complementario de un conjunto
rutzaqatbal tzuk ngulo complementario
rutzaqatil completado
rutzumalil fsico
rutzam pice
rutzam etal escuadra
rutzijoxikil a priori
rutzijoxikil tzeteyom a posteriori
rutzil arreglo
rutzil correccin
ruwa tunuj total
ruwa qij solar
ruwch anchura
ruwch clase
ruwachulew terrestre
ruwachibl juch grfica
ruwachin tikoj potencial
ruwaq sexto
ruwaq ik junio
ruwaqxaq octavo
ruwaqxaq ik agosto
ruwi sima
ruwi superior
ruwi qabaj pulgada

132

ruwi tikoj

silojil

ruwi tikoj residuo


ruwiil exceso
ruwilem residual
ruwuq sptimo
ruwuq ik julio
ruxalqat ajilabalil cruz numrica
ruxe matriz
ruxe tzuk adyacente (ngulo)
ruxe tzukil alterno
ruxe, kutamil radical
ruxe, palibl base
ruxeel origen
ruyaal lquido
ruyon independiente
ruyon retsamaj eventos independientes
ruyon montona
ruyonil unicidad
sachoj error
sachy yas escape
samaj trabajo
samajel operador
samajibl dispositivo
samanaoj arte
saqapwq plata
saqche, juchubl, rubeyal regla
saqil luz

saqilj candela
saqilal dioptra
saqilem luminosidad
saqinem luminaria
saqkojlemal anistropo
saqkojlemalil anisotropa
selaj pedazo redondo
selta celda
selyus celsius
senoytal senoidal
setaj crculo, redonod
setebl comps
setebl toro
setebalil toroide
setechut cono
setejuch circunferencia
setl circular
setesk crculo
setesuribl rbita
setesuribalil orbital
siemen siemens
sibibl evapormetro
sibil vapor
sibilem vaporizacin
sibinem evaporacin
sibinemil ebullicin
silobl dinmica
siloj onda
silojil ondulatorio

133

silokaqibal

tikl

silokaqibal aerodinmica
silolem ondulacin
silon latente
silonel ondulador
silonem accin
silonem movimiento
sily kuxuchuqa electroluminiscencia
sima cima
sirisk esfrico
sisoyte cisoide
solaj vuelta
solk despejar
solikil premisa
soliton solitn
solkayewal programa
soloj procedimiento
solonem conclusin
soltzib lgebra
soltzibil algebraica
soluchuqa diatrmano
sotojuch linea espiral
sowreyektiwa sobreyectiva
stantar standard
sut giro
surin uchuqa hidroelectricidad
surinem nutacin
surinem rotacin
surinem traslacin

surinem tzuk ngulo de rotacin


surink trasladar
suripwq moneda
surisilonem espn
suritzuk revolucin
surkum mas (signo)
surkun espiral
sutinel redundante
sutinem circulacin
sutz por (signo)
tij milln
tajinem sucesin
tales tales
tales thales
talunem disipacin
talunem emisin
tanaj grupo
tananem inflexin
taqonem comisin
taqotzij ley
taqotzij jalwajilabl ley conmutativa
tawu tau
tera tera
tesla tesla
tewkatanil temperatura
tikel multiplicable
tikk doblar
tikl coeficiente

134

tikilem

tusaj, pisaj

tikilem exponencial
tikirel funcional
tikoj multiplicacin
tikojil producto
tikojin, tikojij multiplicar
tikojinel multiplicador
tikojixel multiplicando
tikl factorial
tikolem multiplicidad
tikomal elemento
tikomalil elemental
tikonem amplificacin
tiky exponente
tok apoyo
toonem recurrencia
tojtobl experimento
tojtobenk comprobacin
tojtobenk evaluar
tojtobenk prueba
tolan vaco
tolan molaj conjunto vaco
torke torque
tun 400 das
tunaj suma
tunaj ajilank, Piwnans fibonacci
tunajel sumando
tunajin, tunajij sumar
tunel sumable

tunel molaj conjunto coordinables


tunijunam kajtzk cuadrado
mgico
tunun combinado
tunubl enlace
tunubalil combinatoria
tunubitz polinomio
tunubitzil polinmica
tunuchuqa diamagnetismo
tunuj adicin
tunuj unin
tunujuch traza
tunujunam mgico (cuadrado)
tunukulaj cerradura
tunukuxal termonuclear
tunumolaj unin de conjuntos
tunun ligado
tunun unificado
tununel aditivo
tununel colisionador
tununem clausura
tununem cohesin
tunuset disco
tunutzuk suplementario
tunuwch mosaico
tunuwachil arista
tunuwachinq seccin
tusaj, pisaj rimero de tortilla

135

tuwik

tzakaj

tuwik cerrado el puo y levantado en pulgar


tuwo tubo
tzaj choque
tzalajil tabla numrica
tzalajilank tabla
tzapl cerrado (conjunto)
tzapl molaj conjunto cerrado
tzapijuch lnea cerrada
tzapijuchil contorno
tzaqalem coplanario
tzaqamanel tzujilal radio focal
tzaqaramanel, nikaset radio
tzaqt completo, exacto
tzaqt, junil entero
tzaqatbl complementario
tzaqatil complemento
tzetebl ejemplo
tzetebl jalonem acelergrafo
tzetebalem alteracin
tzetebalil ocular
tzetel visible
tzetewachibl microscopio
tzetewachil catadiptrico
tzetk vista
tzetobl lente
tzetonel detector
tzetonel observador
tzetonem observacin

tzib carcter
tzibauchuqa magnetgrafo
tzibauchuqabl magnetmetro
tzibal literal
tziban inscrito
tzibanaoj terica
tzik vrtice
tzik tzuk ngulo vrtice
tzilin, tilin etal campana
tzintzojil brillo
tzintzojil luminoso
tzintzojnem fulguracin
tzintzol radiante
tzintzuchuqa flujo
tzitaj juba
tzujil foco
tzujilal focal
tzuk ngulo
tzukil angular
tzukubal orto
tzukuchoj ortonormal
tzukutzuj ortocentro
tzukuwachibl holografa
tzumalil, chaq materia
tzumalinem materializacin
tzumasaqil fluorescente
tzaaqatisank agregar
tzakaj cocida

136

tzalajuch
tzalajuch diagonal
tzalamabl geoplano
tzalan oblicua
tzalan juch lnea oblicua
tzapinem clausurativa
tzaqatzumalil antimateria
tzaqonem cada
tzaqy uchuqa exoenergtico
tzatzil casquete
tzeqaj racimo
tzeqmabl osciloscopio
tzeqmanem oscilacin
tziban tzuk ngulo inscrito
tzijol paradoja
tzijolem determinstico
tzijonem discusin
tzolijem recproco
tzolinem reflexiva
tzolitzij cclica
tzoliwch espejo
tzoliwachibl reflexin
tzubaj montculo de hierbas
tzuyaj puo
uchanabalil goniomtrica
uchuanabl gonimetro
uchuqa fuerza
uchuqa grado
uchuqabl batera
uchuqabl qij clula

ukwasilonem
uchuqabil energa
uchuqachich galvnico
uchuqal elctrica
uchuqalel electricidad
uchuqalem electrizacin
uchuqalem ionizacin
uchuqalem tensin
uchuqalil excentricidad
uchuqalil termologa
uchuqasaqil fotoelctrica
uchuqasaqilal fotoelectrn
uchuqasaqilem fotoelectricidad
uchuqaya hidrulico
uchuqokal centgrado
ukaetal parntesis
ukalil corchetes
ukwabl conveccin
ukwabl uchuqa galvanmetro
ukwanel conductible
ukwanel chich conductor
ukwanel uchuqa conductimetra
ukwanelil conductancia
ukwanem conduccin
ukwanemil conductividad
ukwany conductivo
ukwany qajanil hidrfono
ukwasilonem corriente
137

ukwy uchuqa
ukwy uchuqa circuito
ulew agrarias
tz bueno
utzilj ptima
utzilem optimizacin
uxlanem reposo
waire baire
waix cero
waus gauss
wachibl figura
wachibl imagen
wachibalem topolgico
wachibalil topologa
wachibalink copiar
wachil ptica
wachilem ancho
wachin tikoj potencia
wachin jotayin
wachinq grafo
wachinaqil tridimensional
wachinem superficie
wanach banach
waqajil dado
waqil hexa
waqjuchbl escalmetro
waqlajtzk hexadecgono
waqpalj hexaedro
waqpalj ortoedro
waqraqn, qabl braza

woil
waqtzk hexgono
waqtzukil hexagonal
waqwch cubo
waqxaqlajtzk octadecgono
waqxaqpalj octaedro
waqxaqper octante
waqxaqtzik octgono
waset dimetro
watyo vatio
wawe local
wayes bayes
wen venn
weber weber
wekerel becquerel
weqaj etapas
wertrant bertrand
weta beta
wiajil excesivo
wiopisika biofsica
winq 20 dias
winaqel nukulem sistema vigesimal
winaqilal vigesimal
winaqilem poblacin
winomika binmica
wisika fsica
wit bit
wiyektiwa biyectiva
woil por ciento
138

woo juna
woo juna lustro
woo kipalj platnicos
woolil penta
wok hecto
wokaj quinto
wokalil centena
wokalil xoal centena de millar
wokalper percentil
wokaltzk hectgono
woketakal hectmetro
wokla hectogramo
wokmet hectolitro
wolajpalj pentacaedro
wolajtzk pentadecgono
wolil porcentaje
woltyo voltio
wopalj pentaedro
wopalibl pentaprisma
wos gaseoso
woson bosn
wotzuk pentgono
wotzukil pentagonal
wrawiton gravitn
wray gray
wuqil hepta
wuqlajtzk heptadecgono
wuqtzk heptgono
wuqtzukil unicursal
wuquqij semana

xolem
wyela biela
xar vaso
xak paso
xakajilan consecutivo
xakajilan tzuk ngulo consecutivo
xakil rango
xakilem jerarqua
xalqat cruz
xanil lateral
xeajilabl denominador
xeel raz
xeij coseno
xeil radicando
xejuch cncava
xeqa tangente
xeqalil tangencia
xetzuk capaz
xichoj problema
xilaj pedazo de cosas pequeas
slidas como astillas
ximonem adhesin
xinkroton sincrotrn
xoa milenio
xoal millar
xoetokal kilmetro
xokonil nmero negativo
xolajil mixto
xolem combinacin
139

xolk

yutzuk

xolk diluir
xolk fusin
xoljuch mixtilneo
xoloj mezcla
xolpaxel mltiplo
xolwch kajin fraccin mixta
xototzuk oblicungulo
xtokex stokes
xulu achalil correlacin inversa
ya agua
yail electrlito
yal red
yaoj colocar
yakbl silowachibl magnetoscopio
yakonem conservacin
yaktzumalil confinamiento
yalan intensidad
yas gas
yastzumalil plasma
yasya hidrocarburo
yija giga
yox gemelo
yojtajbl cromtica
yojtajbalil cromatismo
yojtajilem deformacin

yojtajinem descomposicin
yojtajinem pa moltk descomposicin en factores
yojtajink descomponer
yojtajyail electrlisis
yojtanem aniquilacin
yojtasamajibl electroltica
yokl aqal dilatacin trmica
yonajilank, jantape constante
yonitzuk radin
yoqoyk logartmica
yoqoyk kotojuch curva logartmica
yujunem interferencia
yunqutul palanca
yupaj instante, cerrar y abrir de
ojo
yuqtzuk rectngulo
yuqtzukil rectangular
yuqy agudo
yuquyk oxtzuk tringulo acutngulo
yutzitzel elstica
yutzitzelil elasticidad
yutzuk ngulo agudo

140

RETAMAB ALIL WINQ


kolon chuqa kaka taq tzij

abj piedra
achalail familia
achalal familia
achalalril familiar
achalkan concua de mujer
achibil compaera/o
achijilom esposo
achkas codeudor
achkayij centro comercial
achkulujay vecinos
achochilril ambiente hogareo
achpopochin capitn (X.59)
achsamaj rejqalil achalalril
obligaciones de la familia
aj jukan tzij trmino extranjero
aj palow animal marino

ajalaxel aborigen
ajalwch escrutinio
ajanel carpintero
ajawal regidor (C.479)
ajawilaj ajawal
ajchamey, ajchamiy alcade
auxiliar
ajchai,
ajlabal
soldado
(C.479)
ajchaibl destacamento soldados
ajik servidumbre
ajik kas fiador
ajilanel contador
ajilatal, ajpatan cofrada (S.36)
ajkas, okxaninel deudor

141

ajkot

asumache

ajkot escultor, tallador


ajkiqa derecha
ajkiqa chob partido de derecha
ajlabl ejrcito
ajlabl guerrero, ejrcito militar
ajlabl jay zona militar
ajmir mecnico
ajmuqche, nachanel espa
ajnaoj artesano
ajpop autoridad
ajqn ulew alfarero
ajqopasit orfebre
ajsamajay oficinista
ajsel, ajmuxanel marinero, navegante
ajtij, tijonel profesor
ajtikon agrnomo
ajtzaq albail
ajtzib secretario/a
ajwatas,
ilinel,
ajbany
qutun cocinero
ajxet olla de tres asas
ajxik, tzikina aves
ajyuq obispo, clero, pastor
alajil (h) libertad democrtica
alajil banobl precolombina
alibtz nuera
alinam suegro (de mujer)

alite suegra (de mujer)


alkwalaxela hijos
amaq comunidad
amaq patria
amaqel patriota
amaqel chuqa tinamitalil nacionalidad y civismo
amaqel, tinamitalil, winaqirem nacionalidad, civismo, sociedad
ana, anabom hermana (de hombre)
anitzib taquigrafa
anitzibawuj cuaderno de taquigrafa
apenabl canoa
aqal carbn
aqen batea
aqn, aqen tol
aqijikk ventilar
aqom lob facultad de medicina
aqomabl jay centro de salud,
hospital
aqomanel doctor, mdico
aqomqays planta medicinal
aqaetzanibl cancha de balompi
aqawl ganado porcino
asumache azumanche

142

atit, atitaj

chijonk

atit, atitaj abuela


awj ganado
awajbl ganadera
baluk cuado de hombre
banbl jay taller, oficina (S.56)
banobl historia
banobl lob facultad de historia
bany xajab zapatero
Beleje Kat Beleje Cat
Beleje Tzi Beleje Tzi
beya palow corrientes marinas
beyajen viaje
beyal naoj normas de conducta
bix canto
bixamaq himno nacional
bojoy olla
bolosaqibl candela elctrica
bon pintura
bonijuxbl, juxbl marcador
bonil color
bonin perwuj cartel, afiche
bonin wuj lmina ilustrativa
boniwuj libro para colorear
bontzibabl crayon
bot lmina de techo
botchin lmina de zinc
botjay lmina duralita
botsq lam luz

bulbux ya manantial, nacimiento de agua


chabl chi
chabalel doctrina (S.73)
chabalela cristiana
chabalil oracin, comunicacin
chajchojirisanem aseo
chajchojirisank asear
chakt silla
chakonk conquistar
charon si lea rajada
chat cama
chatal mesa
chattzibabl escritorio
chek atitaj, mokoyaj tatarabuela
chek iyaj tataranieto/a (de mujer)
chek mamaaj, numok tatarabuelo
chek mamaj tataranieto/a (de
hombre)
chich hierro
chichibl tzib mquina de escribir
chichinel, ajkamachich piloto
chijo esfuerzo
chijonk esforzar

143

chob naojil

chity ajqattzij

chob naojil partido poltico


choboj nocin
chojibl derecho
chojikk protestar
chojinem derecho
chokebl chom instrumento
para camaronear
chukuy, chikuy chicharra
chutial sobrinos/a (de mujer)
chutikajol sobrino (de varn)
chutitataaj to
chutiteej ta
chutiwuj cuaderno de notas
chaonem votacin
chaoxel candidato
chaj ceniza
chj ocote
chajilem mull partido conservador
chajinel fiscal, guardin
chajinel potz guardaespaldas
chajinem cuidado
chajink cuidar
chajink proteger
chakch canasto
champomal gobierno
champomal patan servicios comunitarios
champomal potz polica nacio-

nal
champomal saqil alumbrado pblico
champomal tijobl escuelas pblicas
champomanel gobernante
chaninem prontitud
chapbl kr para pescar
chaqalaxel hermano menor (del
mismo sexo)
che madera, palo, rbol
cheabj estela
cheamaq rbol nacional
chewuj cartapacio
cheqays vegetales
cheqays chuqa chikopi flora
y fauna
cheqays/cheal flora
chij awj ganado ovino
chikopi fauna
chiroy olla pequea
chity ministerio
chity ajmeb ministerio de economa
chity ajpokob ministerio de defensa nacional
chity ajpwaq ministerio de finanzas
chity ajqattzij ministerio de

144

chity ajsamaj

jalwachij

gobernacin
chity ajsamaj ministerio de trabajo
chity ajtij ministerio de educacin
chity ajtikon ministerio de
agricultura
chity ajtzij ministerio de comunicaciones
chity banobl, etzanibl
ministerio de cultura y deportes
chity winq ministro
chom camarn
cholbl agenda
cholkaslemal constitucin poltica
cholqij calendario sagrado maya
cholwuj, wujbl biblioteca
choy laguna, lago
chun cal
chuxtq tobl recursos materiales
echam cuado de mujer
elebl/elem salida
elesank derogar
elqajbl qij suroeste
etamabl conocimiento
etamabalil ciencias
etamank aprender

etamatel popular
etokal metro
etzanibl cancha
etzanibal ruwch jay patio de
recreo
ewl contrabando
ewanel contrabandista
eyaj lob facultad de odontologa
ibil fundar (S.123)
ichimoloj sector privado
ichtijobl colegio
ika primo
ilinel/ilibl alimenticia
inup ceiba
itzkolinem tijonk ciclo educativo
ixajawal reina
ixajpop lidereza, consejera
Iximulew Guatemala
ixjayilom esposa
ixnam ixnam cuada de varn
iy mam nieta nieto (de mujer)
jachwujunel cartero
jakakenk ambicin
jalajj taq chabl trminos generales
jalpaki emigrar (S.149)
jalpakinem emigracin
jalwachij trueque

145

jam

kajuchwuj

jam bolsa
jamajpop monarqua
jamalil libertad
jamtim bolsa plstica
jitz yerno
jikibanel juez
jikibanel qaty tzij juez de
paz
jikibanel sujunk juez de primera instancia
jinam suegro (de varn)
jiteej suegra (de varn)
jolosimaj tachuela
juch lnea
jukan (kaxlan) internacional
junawch, junawi democracia
juyu cerro
juyu jay casa rural
kajabj cemento
kamachich alambre
kamajay direccin
kamasaqil corriente elctrica
kaml bey autoridad
kaml bey director/a
kaml bey ajpop
kaqowch, chaoj eleccin
kaqwch sufragio (voto)
kara balcn
kaslemalil seres vivos

katk incendio
kayibl tienda
kayij kaxlan wy panadera
kayij, kayink comercio
kayinel vendedor
km paja
kiyal qurum
kiybanoj industria
kiyirisanem desarrollo
kiyirisanem pwaqil desarrollo
econmico
kot escultura
koton ya kwa
koxtun templos
koxtun jay templo maya
kulbat mojn
kulkt educacin
kulubk, kulanem matrimonio
kutunel pwq cobrador
kutunem enseanza
kutunem, tijonem instruccin
kwajonem, tilqasas armona
ka piedra de moler
kajalos losa
Kaji Imox Caj Imox
kajsetaj, molajay cuadra
kajtzukwuj cuaderno de cuadrcula
kajuchwuj cuaderno de doble l-

146

kamelal

mepabal

nea
kamelal humildad
kamelank yaonk qij respetar
kaqijinem ventilacin
kaqabey calle
kr peces
kaxlani, qeqa criollos, mestizos
kej caballo
kej awj ganado equino
kelbl esptula
kelonel, boninel pintor
kelonk, bonk pintar
kelowuj cuaderno de dibujo
kem telar
kikotemal felicidad
kiqays chikopi forrajera
kiqij teej da de la madre
kiqij tijonela da del maestro
kk tortuga
kolbl, elesabl, kolobebl
libertad de cautiverio
kolnaojil emancipacin poltica
kolobl refaccin
kotzamaq flor nacional
kotzibl jardn
kuchtoonk asistencia social
kumatzin wuj cdices
kuqulibl escenario

lababl saqaset zona de guerra


labal guerra, cosas que se hacen
a la ligera
labal militar
lq taza, tazones, platos, etc.
laqabenk habitar
laqapubl tenaza, pinza
laqam bandera
le piso
lemk literatura
lemow vidrio
likbl kr atarrayita
los olla para repartir
lob facultad
luchtzalm pizarrn de frmica
majonk conquistar, invasin
malbl kr instrumento
mam nieto
mamaa soberanos (S.263)
mamaaj abuelo
mamaal antecesor
mamaal hroe maya (S.2636)
maman sucesor (S.263)
mamaxe jotaytil
masewal plebeyo (S.263)
matawal, trasmay atarraya
maya taq mamaal personajes
mayas
mepabal rebelin

147

mes, qays

okibl sq/oksq

mes, qays basura


metikux laica
mirjuku nave, barco
molaj chob partido poltico
mull jamalil chob jamalil
mun teleche
naojil, tzintzj arte
naojink artesana (k)
naonel sabio (S.284)
naonem capacidad mental
nabey beyajem primer viaje
nabey rukux primero bsico
nabey rupalbal primero primaria
nabey rupalbal tijonk educacin primaria
nachanem expedicin
najachaq primo menor (del mismo sexo)
najana prima de hombre
najnimal primo mayor (del mismo sexo)
najxibal primo (de mujer)
nik insecto, nigua, jejn
nikamull, nikachob partido
centrista
nikonel inspector
nikonel supervisor
nikonk supervisar

nimaamaq patria
nimaamaq repblica
nimabl kux religin
nimachitinamt, nimamolajay
colonia
nimajay sala
nimakuxbl seminario (religioso)
nimalaxel hermano mayor (del
mismo sexo)
niman tzij disciplina
nimaqijunem celebracin
nitztzubl microscopio
nojkay comercializacin
nojkay lob facultad de ingeniera
nukink reformar (C.475)
nukulem reforma
nukulem sistema de
nukunel coordinador
nukunel samajela personal de
administracin
nukusamajel administrador
nukusamajel coordinador
ochochibl direccin
ochochil hogar
ochochilril medio hogareo
okibl entrada
okibl sq/oksq ventanas (k)

148

okisabl

qajonel

okisabl creencia (S.294)


okxan kas
otoobl bondad (S.295)
Oxib Kej Oxib Kej
oyowal, nimamolajay revolucin, batalla (S.138)
pachun tzij poema
pachunk declamar, trenzar
pakach cucharn
patzn caa de milpa
paxinabj, murabj piedrn
perwuj cartulina
pey contrato (S.307)
piq olote
pitzkolinem ciclo
pokob escudo
pokobamaq escudo nacional
popobl palacio (C.390)
popobl tzij cabildo, ayntamiento (C.80)
popolinem, molojril sesin,
reunin
popolink sesionar
poponel consejero (S.315)
poqonalj cruel, repulsivo
poqonanel piratas
poron xan ladrillo
potz polica
pubanem erupcin

pwaqil economa
qabietzanibl cancha de baloncesto
qanapwaq oro
qaqanel poderoso
qaqaqol petrleo
qatajay apartamento
qatbl tzij juzgado
qatbl tzij municipalidad
qaty amaq poder judicial
qaty tzij abogado
qaty tzij alcalde
qaty tzij alcalde
qaty tzij lob facultad de derecho
qaxem pa ruwi, xqax pa ruwi entender
qays batzainil textiles
qays bonil tintreas
qays kibanoj industriales
qel, kuku, kura tinaja
qijnem dignidad
qijnem, niman tzij respeto
qojom msica
quq quetzal
qutbl machacador
qajem qij crepsculo
qajoj, qajk prstamo
qajonel prestamista

149

qajonem

rukiyal ajlabal

qajonem alquiler
qajonk alquilar
qajoxel inquilino, husped
ral pwq inters
ramonebal tirana (S.326)
ramonel tirano (S.326)
raxnaqil salubridad, salud
raxtamanel guardia de hacienda
raxya agua fra
raxyabl tinajera
rechel che/cheibal plantas
maderables
rejqalem obligacin, deber
relebal kaqq norte, septentrin
relebal qij este, oriente
retal lema aspecto literario
retamabalil ajilanem matemtica
retamabalil chabl artes del
idioma
retamabalil kajulew ciencias
naturales
retamabalil nojkay ingeniera
retamabalil ochochibl educacin para el hogar
retamabalil ruwachulew accidentes geogrficos
retamabalil
ruwachuulew

geografa
retamabalil seolenem nutica
retamabalil silonem educacin
fsica
retamabalil tikon agronoma
retamabalil ulew geologa
retamabalil winaqilal ciencias
sociales
rij ixkanul falda de volcn
ro rupalbal quinto primaria
ro ruwch quinto diversificado
roqowinq ya agua hervida
rox beyajem tercer viaje
rox rukux tercero bsico
rox rupalbal tercero primaria
rubanikil accidentes
rubey tzil drenaje
ruchaq champomanel gobernador
ruchi bey puesta de calle
ruchi jay puerta
ruchi qaq cocina
ruchi xan portn
rucholajem taq chojilal derechos humanos
rujomil ixkanul crter
rukiyal mayordomo
rukiyal ajlabal reservas militares

150

rukiyal

ruwachulew

rukiyal ruqa raqn


rukux tijonk educacin bsica
rukan ajpop subjefe
rukan beyajem segundo viaje
rukan biaj apellido
rukan champomanel vicepresidente
rukan rukux segundo bsico
rukan rupalbal segundo primaria
rukaj rupalbal cuarto primaria
rukaj ruwch cuarto diversificado
rukojolil asignatura
rukowil taqanel amaq poder legislativo
rulos jay terraza
rumaj unionismo, agrupacin,
comit, organizacin (S.333)
runukulem winaqil estructura
social
rupalbal tijonk educacin primaria
rupam jay contenidos de una casa
rupam tijobl mbito escolar
ruqa che ramas de rbol
ruqa ka mano de piedra para
moler

ruqa raqn ya arroyo


ruqa tinamt, juyubl aldea
ruqabal winq recursos humanos
ruqanal cheqays oleaginosos
ruqaqal justicia (poder poltico)
(S.181)
ruqij solojril 1 de septiembre
ruqij tataaj da del padre
ruqijul poca
ruqijul poqonal poca colonial
ruqolil ixkanul lava
ruqajibal kaqq sur
ruqajibal qij oeste
rusamajel champomal funcionario
rusamajibal tijoxel materiales
escolares
rute qaq cocina
rutikomal ulew, kajulew tobl
recursos naturales
ruwa jay patio
ruwch jay atrio
ruwch setul mapa
ruwch tijonk diversificado
ruwch tijonk educacin vocacional
ruwch winaqil clase social
ruwachulew geogrfico

151

ruwaq rupalbal

taluxk nimabl kux

ruwaq rupalbal sexto primaria


ruwaq ruwch sexto diversificado
ruwi tijonk nivel universitario
ruxaq kip hoja de palma
ruxe tijonk prvulos, preprimaria
ruxe xan base de pared
ruxikin jay bao, sanitario
ruxikin tinamt casero
samaj obras
samaj oficio
samaj katz
samajay oficina
samajela personal
samajibl material
saqamaq estado
saqamaqijin gobernado
saqamaqil estatal (estado)
saqamaqink gobernar
saqapwaq plata
saqaset zona
saqawinq europeo
saqibl bombilla
saqil luz natural, claridad
saqil raxnaqil salud pblica
saqkotzij monja blanca
saqnukunel coordinador general
seolenem navegacin

seolenk navegar
sele ola comn
setetzanibl rea deportiva
setpwaq, kexbl monedas
si lea
sikiwuj libro
simj palo con punta
sipan gratuita/o
soko, bojoy olla grande, tinaja
solsamaj seminario (investigacin)
son, chabq barro, lodo (S.348)
sot, kawch corona (S.348)
sut, sutaj servilleta
subabl olla para cocer tamalito
sutibl tzaqolem, tzaqonem
arquitectura
sutulaqin homenajear (S.351)
timank emplasticar
timtut nylon
tisbl tzyq mquina de coser
tisobl sastrera
tisonel sastre
totwuj cuaderno espiral
tuy olla de una asa
talutzibanel periodista, cronista
talutzijobl telecomunicaciones
taluxk nimabl kux evangelizacin

152

tp

tojtobl tijonem

tp cangrejo
taqaj, lian llanura
taqabank comprender
taqem comprensin
taqoj decretar (sinnimo de manadar)
taqonel amaq diputado
taqowuj correos
taqoxel misionero (S.263)
tara, chomitzulu bamb
tataaj padre
teej madre
teopan, kotzijay iglesia
Tekum Uman Tecn Umn
telechemal esclavitud
temewuj tablero
Tepepul Tepepul
tepewal majestad (S.361)
tewpwaqil reptiles
tijobl escuela
tijobalril rulewal etamabl
medio escolar
tijomal lucha (C.317)
tijonela claustro de maestro
tijonem instruccin escolar
tijonijay aula, saln de clases
tijonk educacin
tijonk instruir, ensear, estudiar,
estudio

tijoxel alumno
tijpalow mariscos
tikon agricultura
tikon lob facultad de agronoma
tikomal granja
tikonel agricultor
tinamt ciudad, municipio, pueblo
tinamt jay casa urbana
tinamt, molajay barrio
tinamitril medio comunitario
toaqomanel enfermero/a
toobl recurso
toojril cooperativa
toonel persona que ayuda, colaborador
toonel socio
toonem cooperacin
toonk cooperar
tobl, katzil, moloj recursos,
servicios, dependencias
tojobl potz, ichpotz polica
prividada
tojtobl laboratorio
tojtobl aqom laboratorio clnico
tojtobl kematzib laboratorio
de computacin
tojtobl tijonem laboratorio es-

153

tojtobl xanil

xamanil tobl

colar
tojtobl xanil laboratorio qumico
tojtobenk laboratorio, prueba
tolotk ulew tierra rida
tukbl, tukl meneador
tun atabal
tzababl lapicero, lpiz
tzajwuj cartelera
tzalm tzibabl pizarrn
tzanatzj calvo
tzaqatil anesin, completar
tzaqawuy imprenta
tzaqon xan block
tzatim plstico adhesible
tzibajay secretara
tzibank escritura
tzibawuj cuaderno
tziran ulew desierto
tzukuj invento
tzukl biaj sobrenombre, apodos
tzumajbl lechera
tzumanela mamferos
tzeqelelril ichinanril dependencia
tzijobl amaq historia patria
tzutzul, latz camino angosto, estrecho (C.86)

tzyaqbl vestuario
uchuqa utzinisabl
uchuqachich energa mecnica
uchuqabl kowilal
ulajay embajada
ulanel embajador
utzilj kojlem paz
uxlanibl recreo
wais apaste
wachali consuegro
wachibl ulew topografa
wakax awj ganado vacuno
waqtzuk, kajtzuk puntos cardinales
warabl dormitorio
wayibl comedor
weqjay edificio
winaqil civil
winaqirem civilizacin
winaqirem (h) sociedad
winaqirem tinamitalil sociedad
y civismo
wiy, numam mi nieto/a
wujnakbl, nakbl cinta adhesiva
wujpwaq billete
xalqatat qij conyuntura
xamanil tobl recursos espiritua-

154

xan

yuqki

les
xan adobe
xara jarro
xchaul, xojbl tzo colador de
nixtamal
xibalom hermano (de mujer)
xikin atitaj bisabuela
xikin iyaj bisnieto de mujer
xikin mamaaj bisabuelo
xitpwaqbl/pwaqbl banco
xokon izquierda
xokon mull partido de izquierda
xot comal
xotal jay teja
xuku, xukub tenamaste, te-

nunte
xukulem culto religioso
yaabj mineral
yaabajbl minera
yal naoj orientador
yakayk ulew, yutzuyk ulew
istmo
yakbl bodega
yakon kuchuj
yakonk, rukux ahorrar
yojibl almohadilla, borrador
yojink borrador
yoqyt, rukux pemech perla
yujri influencia
yuqki cadena

155

RETAMAB ALIL KEMATZ IB


kaka taq tzij

achalalril familia
achiel wachibl como imagen
achibil amigable
achik virtual
achik ruwch pantalla virtual
achik samajibl herramientas
virtual
achikanem virtualizacin
achikank virtualizar
achike runukulem nawajo nawokisaj? qu estilo desea utilizar?
achike chi
ajilabl nmero
ajilanem numeracin
ajilanem chuqa tzetchuq nu-

meracin y vietas
ajilank contar
ajilatzib alfanumrico
ajkiqa derecha
ajkiqa ruchi borde derecho
ajkiqa ruchi margen derecho
ajxokon izquierda
ajxokon ruchi borde izquierdo
akaxabl audfono
aninq taqonem mensaje instantaneo
aninq tok ayuda emergente
aninel acelerador
aninel pirtim tarjeta aceleradora
aponibl destino (trasferencia)
arowe adobe

157

bay

chomochi

bay onda
bank accin
bank producir
bank realizar
banikil estilo
banikil forma
banikil modo
banikilel estilista
bany cholkema programa de
autor
bany naojinel
benk ir
beyachajin firewall
beyal dinmica (movimiento)
beyal proceso
beyal, xak paso
beyalil procedimiento
beyalil taqoyal escrutinio
beysamaj concurrencia
biaj nombre
binibl cursor
binibl velocidad
bit bits
bixbl nota
bojbon estallido
bonibl pincel
bonibl richin rubeyal pincel
de formato
bonibl wuj cartucho

bonil color
boninil paint
buyl blando
buyl sensible
buyl suave
bonibl crayn
chab flecha
chabl idioma
chabl lenguaje
chabl, chaban voz
chabanem comunicacin
chajchj tununem integracin
limpia
chapsaqil plug-in
chaqa otra
chaqa chik choltzij pa rubey
mas diccionarios en lnea
chaqa chik pitzbl ms botones
chaqa tzij siguiente dato
charon tzij palabra desglosada
charonk dividir
chatal mesa
chib chip
choonk hablar
choboj consulta
chobonel analizador
chobonem anlisis
chomochi gusano

158

choy

chikp

choy ratn
chuch, tew fro
chumil estrella
chutiokisanem miniaplicacin
chutichib circuito integrado
chutin min
chutin nuksamaj cookie
chutinaoj sntesis
chutinirisank minimizar
chutinisan contractada
chutinisank contraer
chutinukunem ejecutiva
chutiramaj minutos
chutirisanem reduccin
chutirisank resumir
chutirisaxk disminuir
chutirisaxk reducir
chutisamajel microprocesador
chutitzib minscula
chak escoger
chak seleccionar
chaon favoritos
chaonel seleccionado
chaonem clasificacin
chaonem opcional
chaonem preferencia
chaonem seleccin
chaonem pitzbl tecla de clasificacin

chaonk elegir
chaonil rubeyalil
chaoxk clasificar
chay samaj men
chajiuchuqa errtica
chajin ultra
chajinel protector
chajinem proteccin
chajinem seguridad
chajinuk encriptar
chajixk proteger
chajy tzij discreto
chanin okem acceso directo
chanin okem pa yaksamaj acceso directo a memoria
chapayom sostenido
chapbl adaptador
chapk capturar
chapil anclage
chapwujil sujetapapel
che rbol (informtica)
chi rij atrs
chi rij contra
chi rij detrs
chi rij reverso
chi rij la juch fuera de lnea
chi rij kan anterior
chibl vocal
chikp bicho o insecto

159

chikp

elesan, chi rij

chikp virus
choj normal
choj sencillo
choj chuyubl filtro estndar
choj ruwch ancho normal
chojmisan ruxaq formateado de
pgina
chojmisanem correccin, formateado
chojmisank formatear
chojmitzib bloc de notas
cholabl barra
cholaj fila
cholajem alineacin
cholajem lista
cholajibl directorio
cholajk alinear
cholajil detallado
cholajil tabular
cholajink plantear
cholan justificado
cholanem orden
cholbi bibliografa
cholchakul arquitectura
cholkema programa
cholkema pa molaj programa
por lotes
cholkemanel progamador
cholkemanem programacin

cholobl catlogo
cholqij calendario
cholsamaj agenda
choltzij vocabolario
cholwch diagrama
cholwuj ndice
chupuj apagar
chupunq inactivo
chuqk conectar
chuqa y
chutikematzib notebook
chuwch delante
chuwch apon ms adelante
chuxe inferior
chuxe ruchi borde inferior
chuxe ruchi margen inferior
chuxe, chi ruxe, pa xulan abajo
chuyubl filtro
chuyubanem filtracin
charoj divisin
ejqan samaj carpeta
ejqank cargar
ejqaxk levantar
eksel excel
elebl salidad
elenk salir
elesachoj depuracin
elesan, chi rij fuera

160

elesanel
elesanel depurador
elesanel supresor
elesanem extraccin
elesank desactivar
elesank omitir
elesank suprimir
elesawachibl cmara
elesaxk desinstalar
elesaxk eliminar
elesaxk quitar
etabey baudio
etal etiqueta
etal marca
etalil toma
etamanem reconocimiento
etanem marcacin
etawachibl icono
etokibl licencia
etzanem juego
ewaetal contrasea
ewan oculto
ewan pajtzij prrafos ocultos
ewank ocultar
ewatzij clave (ocultar)
ewawch submarino
html html
ichinil propiedad
ik mes
ikowenk avanzar

jalajonk
ikowinq chuyubl filtro avanzado
ikowinem avanzada
ikowinem samanaoj tecnologa avanzada
ilonel descubridor
ilonel localizador
ilonem deteccin
ilonem ukwanel deteccin de
portadora
ilonk descubrir
isqopixk soltar
ja re rubonil color verdadero
ja manq
ja, tz aceptar
jachk compartir
jachk desglosar
jachk separacin
jachk separar
jachon compartido
jachon ramaj tiempo compartido
jachochibl network
jachonel servidor
jalajbeyal multiproceso
jalajj muchas
jalajj rusamajixik operaciones
mltiples
jalajonk diferenciar
161

jalk

jitzy samaj

jalk actualizar
jaloj cambio
jaloj biaj cambiar nombre
jaloj biaj conversin de hangui/hanja
jaloj ewaetal cambiar contrasea
jaloj ri convirtiendo
jalonem relevo
jalonk cambiar
jalonk conversin (formato)
jalwabl samaj convertidor de
documento
jalwch versin
jalwachink intercambiar
jalwachink ruxeel tzij intercambiar base de datos...
jaml disposicin
jaml vaco
jaml uchuqa disposicin fsica
jamk formateo
jamk habilitar
jamon formateado
jamoxk vaciar
jantape constante
jantape rutina
jaql ejqan samaj carpetas activas

jaql kajtzk ventana activa


jaqbl enviar al fondo
jaqbl llave
jaqk abrir
jaqsamaj pa molaj sesin por lotes
jaqtzapibl transistor
jaqyal online
jaruil cantidad
jawa java
jay casa
jebl especial
jebl tzib carcter especial
jekan clculo
jekank calcular
jekyal kematzib modem
jikonk desplazar
jikiban predeterminado
jikibanem confirmacin (confirmar)
jikibaxk aprobar
jikibaxk fijar
jill deslizar
jilinem desplazamiento
jitzon, yutum comprimido
jitzonem compresin (comprimir)
jitzonk comprimir
jitzy samaj zip

162

jotel

juxubl

jotel escalable
jotexk escalar
jotobl ascendente
jotobaxk subir
jotokl flotante
juk, nimk ingresar
juch firma
juch, rubey l nea
juchojmin directo
juchojmin wachinq componente directo
jumul pitzon clic sostenido
jun una, un
jun chik siguiente, adelante
jun rutzibaxik escribir una vez
juna ao
junaoj lgica
junam paridad
junam simtrico
junam jalbeyal multiproceso simtrico
junamalil estndar
junamalil moluchuqa estndar
de circuitos
junamanel emulador
junamanem compatible
junamanem emulacin
junamanem pa xulan compatible hacia abajo

junamanem wajun compatible


binario
junaqajark choltzij diccionario de sinnimos. . .
junil ruyonil
junumanem pa jotl compatible
hacia arriba
junumaqajuj sinnimo
junumaxk comparar
jupitz pa chaosamaj clic en el
men
jupitz kapitz pa qasabl de
uno o dos enter
jupitz pa clic en
jupitz pa ruwi yakbl clic en
archivo
jupitz pa ruwi yakoj clic en
guardar
jupitz pan ajkiqa clic derecho
jupitz pan ajxokon clic izquierdo
jutaqil frecuencia
jutzib dgito
jutzib script
jutzib tzetonem dgito de verificacin
juxbl, etabl regla
juxtzib subrayado
juxubl vector

163

juxun

kulk

juxun tranzado
kajtzk celda
kaka nuevo
kaka kajtzk ventana nueva
kaka oksq nueva ventana
kaka pisobl nueva carpeta
kaka rutzukuxik crear nuevo
kaka samaj documentos recientes
kaka saqwujil nuevo documento en blanco
kaka wachibl nueva imagen
kaka wujil nuevo documento
kamal cable
kamaxk traer
kamayal web
kamwuj manual
ks tok ayuda activa
kaslem ciclo (informtica)
kaswachibl video
kaswachibl chuqa qajanil
video y sonido
katn caliente
kaxabixikil transponder
kaxanel transmisor
kaxanem importe
kaxanem trasmisin
kaxank trasladar
kexbink nombrar

kexoj modificacin
kexoj tzij modificar datos
kexon modificado
kexonel editor
kexonem edicin
kexonk editar
kexonk modificar
kexonk reemplazar
kexwachink convertir
kisibl fin
kisil terminal
kisonel terminador
kisonk terminar
kisoxk finalizar
ky yalan
kiyirk progreso
kiyixk generar
kiysaqil alta resolusin
ko existe
ko chik re yakbl el archivo ya
existe
koj mscara
kojexk permanecer
kojlemal contexto
kojlibl sitio
kolaj bola
kolk archivar
kulaj par, pareja
kulk aceptacin

164

kulun, ja

kemwachibl

kulun, ja aceptado
kulunel receptor
kutajilabl notacin
kutbl escenario
kutbl presentacin
kutbl muestreo
kutchoy puntero
kutk mostrar
kutkojolil local
kutunk solicitar
kuxbanikil linux
kabitz katakana
kajekil recargable
kajekxk recargar
kajtim plaqueta
kajtzk cuadro
kajtzk ventana
kajtzk tzijonem cuadro de dilogo
kajulew universal
kajux corchetes
kamux dual
kamul doble
kamulun ewatzij claves duplicadas
kamulunem espejamiento
kamulunk duplicar
kamuluxk repetir
kanaowch subesquema

kanonel detective
kanonel explorador
kanonem barrido
kanonem exploracin
kanoxk buscar
kanoxk explorar
kanoxk localizar
kany buscador
kapitz doble clic en
kasamaj simultaniedad
katok pa ruyal kematzib ingrese a internet
katzib silbica
katzibl hiragana
katzijixk reiniciar
kawch conmutacin
kawch duplicado
kawch samaj conmutacin de
tareas
kaxa caja
kaxlan espaol
kematzib computadora
kematzibil informtica
kemil digital
kemil relesawachibl cmara
digital
kemilem digitalizacin
kemixk digitalizar
kemwachibl power point

165

kikajtzk

molonem

kikajtzk tabla
kiximon ki acoplado estrechamente
kool limitada
kojolibl campo
kojolil espacio
kolonel salvador
kotzojuch guin
kotzojuch mejachon guin de
no separacin
kotzl horizontal
kotzl juch lnea horizontal
kotzl ruchi borde horizontal
kow slido
kow runukulem seteyakbl
disco de estado slido
lajujil decimal
lq plato
latz estrechamente
majun sin
man nitikr ta natzk re samaj
no se puede crear el documento
man njaqatj ta re yakbl no
se puede abrir este archivo
man tikirel ta acceso denegado
man tz ta nanim la rucheel no
se pueden insertar columnas
man xkul ta rechazado
man, me, manq, ni no

mejalon esttica
mejamel ocupado
mejunan incompatibilidad
menaonel terminal no inteligente
menawokisaj rubeyal naoj
omitir regla
meqeqatzib sin negrita
meqotzijk arrancar en caliente
meruchi sin borde
mesilonel beyalil procedimiento
no interactivo
metzajma tzib caracteres no
imprimibles
metzolink no se puede restaurar
mewachibl montaje
mewachibl pa rupam montaje
en superficie
ml paquete
molaj grupo
molaj lote
molaj okisanel grupo de usuarios
molaj samaj grupo de trabajo
molbanikil elemento
molk compilar
molk samjibl hardware
molnaoj generacin
molonel acumulador
molonem agrupamiento

166

molonk

nimil

molonk agrupar
molsamaj empresa
molsamaj sesin
moltzk grid
moluchuqa circuito
moluchuqa racimo
molwch paleta
molwachibl clip
motzaj prrafo
muj, kexbalil efecto
mujal sombra
naojin biaj alias
naonel inteligente
naonel pirtim tarjeta inteligente
naowinaqil cientfica
nabey primer
nabey rukojolibal qajanil primer plano
nabsamaj preliminar
nabtzetbl vista preliminar
nabtzetbl pa palaqinel vista
previa en navegador
nabtzetenem previsualizacin
nabtzetenem kaka wachaj
previsualizacin de salto de pgina
nabtzijol protoclo
nabtzijol chabanem protoco-

lo de comunicaciones
natabl historial
nijun ninguno
nikaj centro
nikaj, beyabl medio
nikajal intermedia
nikokax caja de verificacin
nikonel manipulador
nikonem diagnstico (infmatica)
nikonem revisin
nikoxaq hojear
nikoxk examinar, revisar, diagnosticar
nikoxk manipular
nikoxk revisar
nm macro
nm max
nm raqn largo
nimakematzib supercomputadora
nimatim placa
nimatunubl hiperenlace
nimatzib mayscula
nimatzib pa chutizib maysculas a minsculas
nimaximy hipervnculo
nimk, juunk introducir
nimil banda

167

nimilem

oqomachikp, chajinel

nimilem densidad
nimilem, rukojolil longitud
nimirisanem desarrollo
nimirisank aumentar
nimirisaxk maximizar
nimiyonil autodimencionar
nimon runukulem sistema insertado
nimon, juun, chikl insertado
nimonem instalacin
nimonk instalar
nimonk, chikibank insertar
nojkayel ingeniero
nojnq masiva
nojnq relleno
nojnq rupam relleno de fondo
nojsaxk rellenar
nu mis
nuk cdigo
nukbl esquema
nukbl pa kwawuj esquema
al portapapeles
nukojlibal pa ruyal kematzib mis sitios de red
nuksamajibl equipo
nukun dominio
nukubey frmula
nukulem administracin
nukulem sistema

nukun cholkemanem programacin estructurada


nukunel administrador
nukunel codificador
nukunel programador
nukunem codificacin
nukunem configuracin
nukunk administrar
nukunk configurar
nukunk organizar
nukuxk arreglar
nusamaj mis documentos
ochochibl direccin
ojqaxk rastrear
okem acceso
okem yal kematzib internet
explorer
okibl enter, entrada
okk entrar
okisanel usuario
okisanem aplicacin
okisanem autorizacin
okisanem implementacin
okisanem utilidad
okisank aprovechar
okisaxk aplicar
okisaxk utilizar
oqomachikp, chajinel antivirus

168

oyobenk

piskonlin

oyobenk esperar
oyonibl telfono
oyonk llamada
pa desde
pa en
pa hacia
pa ajkiqa ka pa ajxokom de
derecha a izquierda
pa biaj por nombre
pa jotl hacia arriba
pa kajtzk en celda
pa rajilabl qij por fecha
pa runimilem por tamao
pa rutikiribal ri yakbl a partir de archivo
pa ruwch por tipo
pa ruwi acerca de
pa ruwi encima
pa ruwi, pa jotl arriba
pa ruxaq en pgina
pa ruxeel desde abajo
pa ruyonil ajilanem numeracin
automtica
pa xulan hacia abajo
pal vertical
pal yakonem grabacin vertical
pal ruchi borde vertical
pajala instantnea

pajala etalil toma instantnea


palaqinel navegador
palaqinel pa kam navegador
web
palaqinem navegacin
palaqink navegar
palibl pad
pan ajkiqa a la derecha
patax kajux corchetes dobles
pbx pbx
pdf pdf
peraj rea
peraj bloque
peraj fraccin
peraj parte
peraj seccin, sector
peraj zona
peraj ajkiqa parte derecha
peraj ajxokon parte izquierda
peraj chuxe parte inferior
peraj ruwi parte superior
perchib oblea
pirtim tarjeta, tablero, plaqueta
pirtim moluchuqa tarjeta de
circuitos
piskolin ruwch kematzib volcado de pantalla
piskolink volcar
piskonlin volcado

169

pison

qijbl

pison envuelto
pitz clic
pitzbl botn
pitzbl teclas
pitzonk presionar
pitzoxk pulsar
pixanem orientacin
puwilixer publisher
pwq moneda
qan puente
qabaj mano
qajanel emisor
qajanibl audio
qajanibl bocinas
qajanil sonido
qajapum bfer
qajaqojom reproductor windows media
qajatzij concepto, definicin
qajawachel audiovisual
qalaj aparece
qalajil explcito
qalajisaxk resaltar
qalasy kutbl panel de presentacin
qalawuj folleto
qalaxanem transmisin
qasy samajibl panel
qatk abortar

qatk cancelar
qaton bloqueado
qaton pitzbl tecla de interrupcin
qatobl diodo
qaton denegado
qaton rubanik accin cancelada
qatonem bloqueo
qaxabl canal
qaxachabl micrfono
qaxal enlace
qaxanel colector
qaxanem tansaccin
qaxanem transacciones
qaxanem transferencia
qaxank exportar
qaxank pdf exportar pdf
qaxanil enrutamiento
qaxatzij satlite
qaxawuj carro
qaxk transmitir
qaxwachibl escner
qaxwachink escanear
qeqakaxa caja negra
qeqatzib negrita
qij da
qij kaslem
qijbl reloj

170

qisamaj

relesaxik chuyubl

qisamaj resultado
qochokutbl supertorcido
qojom msica
qajon rusolkema software compartido
qasan descarga
qasaxk descargar
qirirexk arrastrar
qirirexk chuqa isqopixk
arrastrar y soltar
qupink cortar
qupink rocortar
qupiwachibl recortes
rachalal qajanil pirtim familia de tarjeta de sonido
rachibil okisanel amigable con
el usuario
rachik yakbl memoria virtual
rajilabal pin
rajilabal jalwch nmero de
versin
rajilabl qij chuqa ramaj fecha y hora
rajilabal ruwachibl nmero
de copias
rajilabal ruxaq nmero de pgina
rajilabl wajun nmero binario
rajilanem numeracin de captu-

los
rajilanem cholaj numeracin de
lneas
rajilaxik ajilabl contar nmeros
rajilaxik ruxaq contar pgina
rajilaxik tzij contar palabras
ral hijo (programa secundario)
ral cholkema programa hijo
ram ram
ramaj hora
ramaj, qij, qjul tiempo
raqn alto
raqn pie
raybl, rojowaxik objectivo
re esta
re actual
rejqalem valor
rejqalem samaj destacar valores
rejqaxik tzibatzij levantar texto
relesanel
rubaybot
chajiuchiqa supresor de ondas
errticas
relesanem ronojel rupam tzij
extraccin masiva de datos
relesaxk extraer
relesaxik chuyubl eliminar filtro

171

relesaxik kajtzk

rij

relesaxik kajtzk eliminar celdas


relesaxik kaka wachaj eliminar el salto de pgina
relesaxik kotzocholaj eliminar
fila
relesaxik rucheel eliminar columna
relesaxik ruwch xaq eliminar
pgina
relesaxik ruxaq eliminar hoja
relesaxik ruyonil chuyubl eliminar autofiltro
relesaxik taq rupam eliminar
contenidos
relesaxik tzij eliminar datos
relesayonil yakbl archivo de
autoextraccin
resamajixik tzij procesamiento
de datos
retacholaj vieta
retajilabl serial
retajilabl tunubl puerto serial
retajilabl tzajibl impresora
serial
retal detalle
retal seal
retal ajilabl nmero de serie

retal chojmirisamen marca de


formateo
retal meutz tzij marcar los datos
incorrectos
retal re registro actual
retal tzib smbolo
retal tzibatzij marca de texto
retal uchuqa etiqueta de volumen
retal yal etiqueta de red
retalil identificacin
retalil validez
retamabalil ajilanem matemticas
retamabalil winachich ergonoma
retamanem chabl reconocimiento de voz
retatzib subndice
retokibal kutkojolil licencia local
rewaxik retal ocultar detalles
richin yakbl de archivo
richinil ruwachinq richin ruwachibl propiedades de objeto de dibujo
rij caparazn
rij cscara
rij exterior

172

rij taqowuj

rom

rij taqowuj sobre


rikin con
rikink extender
rikon expandida
rikon yakbl memoria expandida
rikonem extensin
rilonel samajibl localizador de
recursos
ritijonem samajibl estudio de
factibilidad
rochoch recidente
rochoch banikil corresidente
rochoch solkema casa de software
rochochibal kajtzk direccin
de celda
rochochibal seteyakbl direccin de disco
rochochibal taqoyal direccin
electrnica
rochochibal tzijol direccin de
informacin
rojqaxik ruxeel rastrear los procedentes
rojqaxik sachoj rastrear error
rokibl cholwuj entrada del ndice...
rokibl nukbiaj entrada bi-

bliogrfica
rokibl taqoyakbl bandeja de
entrada
rokisan utilizado
rokisanel tuny kematzib interfaz de usuario
rokisanem cholkema programa
de aplicacin
rokisanem cholkema programa
de utilidad
rokisaninem naowinaqil aplicacin cientifica
rokisaxik tratamiento
rokisaxk implementar
rokisaxik la siloche utilizar barra de desplazamiento
rokisaxik qeqatzib aplicar negrita
rokisaxik ri jaloj aplicar modificacin
rokisaxik rubanikil estilo utilizado
rokisaxik rubeyal chi kiwch
aplicar el siguiente formato a los
rokisaxik weqkam tratamiento
de cadena
roksq cholkema programa de
ventanas
rom rom

173

ronojel

rubeyal tzibatzij

ronojel general
ronojel todo
ronojel total
ronojel la chabl todos los idiomas
ronojel la cholwuj todos los indices
ronojel la kasetesk todos los diagramas
ronojel la pisobl todas las carpetas
ronojel la retal tzij todos los registros de datos
ronojel la tzij toda la palabra
ronojel la wujil todo el documento
ronojel la xak todos los niveles
ronojel la yakbl todos los archivos
ronojel pa molaj total por lotes
ronojel rubanik todas las propiedades
ronojel ruchi todos los bordes
ronojel rupam todos los campos
ronojel taq cholkema todos los
programas
ropink saltar
roqixk, manq rechazar
rox tercera

royon solo
rubanikil perfil
rubanikil chuqa ruchajchorisaxik
estilo y formateo
rubanikil okisanel perfil de
usuario
rubanikil ruchi estilo de borde
rubanikil runojsaxik modo de
relleno
rubanikil tzibatzij modo de
texto
rubaybot chajiuchuqa onda
errtica
rubey autopista
rubey samaj algoritmo
rubey tzijoxikil autopista de informacin
rubeyabl yakonem medios de
almacenamiento
rubeyajenem nojsawuj navegacin de formularios
rubeyajexik pa yal navegar en
la red
rubeyal estado
rubeyal formato
rubeyal instruccin o sentencia
rubeyal mtodo
rubeyal kutk paso de seales
rubeyal tzibatzij formato de

174

rubeyal ewawch

ruchabl ruchakul choboj

texto
rubeyal ewawch paso submarino
rubeyal juokinem mtodo de
acceso directo
rubeyal kowil estado slido
rubeyal oyobexk estado de espera
rubeyal pa molaj procesamiento por lote
rubeyal qijobl sincrnica
rubeyal rubanukil okibl estado de mtodo de entrada
rubeyal rukojlem okibl estado del mtodo de entrada
rubeyal ruyonil nachojmisaj
opciones de autocorreccin
rubeyal seteyakbl formato de
disco
rubeyal yakk guardar como
rubeyalem simulacin
rubi lema ttulo
rubi taq cholaj ttulos de filas/columnas
rubi tzib nombre de fuente
rubinibal etalbey velocidad
en baudios
rubinibal kanonem velocidad
de barrido o exploracin

rubinibal qaxanem velocidad


de transferencia
rubinibal qijbl velocidad
del reloj
rubixal pista
rubiyinik pa nabtzetbl ir a
vista preliminar
rubonibl seteyakbl cartucho de disco
rubonil la tzib color de carcter
rubonil la tzib color de fuente
rubonil ruchi color del borde
rubonil rupam color de fondo
rubonil ruwi kajtzk color de
la pestaa
rubonil ruxe la tzib color de
fondo de carcter
rubonil tzajibl impresora de
colores
rubotoxik kojolibl campo enrrollable
rubeyal wajun formato binario
ruchabl aponem lenguaje destino
ruchabl cholkemanem ruby
ruchabl naowinq lenguaje
cientfico
ruchabl ruchakul choboj

175

ruchakul

ruchapik wchaj

lenguaje de consulta estructurado


ruchakul estructura
ruchakul fsica
ruchakul ruyal banikil arquitectura de redes de sistemas
ruchakul wachtzib grafica de
estructura
ruchapik rucholaba samajibl cerrar barra de heramientas
rucharik kajtzk dividir celdas
ruchik perbl seleccionar rea
ruchobonel moluchuqa analizador de circuitos
ruchobonem rubeyal runukulem anlisis y diseo de
sistemas
ruchobonem runukulem anlisis de sistema
ruchutinaoj chabl sntesis
del habla
ruchutirisaxik reduccin de tamao
ruchutirisaxik chicholaj disminuir sangra
ruchaik jun wachibl seleccione una imagen

ruchaik kikajtzk seleccionar


tabla
ruchaik ronojel seleccionar todo
ruchaik rubonil seleccionar color
ruchaik ruchabl seleccionar
idiomas
ruchaik rutzib seleccionar
fuente
ruchaik tzibatzij seleccionar
texto
ruchaik tzij seleccione datos
ruchaom wakami seleccin actual
ruchaonem kotzojuch guin
opcional
ruchajinel
baybt
chajiuchuqa protector de ondas
errticas
ruchajinem chi rij la tziban
proteccin contra escritura
ruchajixik samaj proteger documento
ruchajixik yakonem proteger
grabacin
ruchapabal wachtzib adaptador para grfica
ruchapik wchaj capturar panta-

176

ruche chaosamaj

rucholajem pa xulan

lla
ruche chaosamaj rbol de men
ruche cholajibl rbol de directorio
rucheel vertebral
rucheel qalasanem columna
vertebral
rucheel, pacholaj columna
ruchi borde
ruchi contorno
ruchi margen
ruchi puerta
ruchi cholaj sangra
ruchi jotokam marco flotante
ruchi rij borde exterior
ruchi ruxaq wuj mrgenes de
pgina
ruchi suriyakbl puerta de unidad
rucholabal asamaj barra de estado
rucholabal chaosamaj barra
de men
rucholabal chuqa wuj plantillas y documentos
rucholabal etatzij barra de smbolos
rucholabal iwachibl barra de

dibujo
rucholabal nimajunan barra de
hiperbalances
rucholabal nojsawuj formulario tabular
rucholabal nukubey barra de
frmulas
rucholabal rubeyal barra de
formato
rucholabal samaj plantillas
rucholabal samajibl barra de
herramienta
rucholabal samajibl jikiban
barra de herramientas estndar
rucholabal samajibl wachibl barra de herramientas
de dibujo
rucholabal suribl barra de enrrollado
rucholabal yaxule yajote barra de desplazamiento vertical
rucholabalwachtzib grfica
de barras
rucholajem pa jotl alinear arriba
rucholajem pa runikajal alinear al centro
rucholajem pa xulan alinear abajo

177

rucholajem pan ajkiqa

rujamilchojmisan

rucholajem pan ajkiqa alineacin a la derecha


rucholajem pan ajxokon alinear
a la izquierda
rucholajem taq rusamaj lista de
funciones
rucholajibal aponem directorio
destino
rucholajibal samaj directorio
de trabajo
rucholanem pa jotl orden acendente
rucholanem pa xulan orden descendente
rucholwch cholajik diagrama
de barras
rucholwch peraj diagrama de
bloques
rucholwuj kayij contabilidad
ruchomirisaxik la chi rij restaurar al estado anterior
ruchupik kematzib apagar la
computadora
ruchuqa duro
ruchuqa pila
ruchuqa yaksamaj memoria
ram
ruchuqik yal kematzib conectar a unidad de red

rujachik bonil separacin de colores


rujachik kajtzk separar celdas
rujachik katzib separacin silbica
rujachik samaj compartir documento
rujachik seteyakbl separacin
de disco
rujachik suriyakbl compartir
unidad
rujachonel kam servidor de
web
rujalik ri nimatzib pa
chutitzib cambiar maysculas y minsculas
rujalik ronojel actualizar todo
rujaloj variable
rujalonem kajtzk relevo de
celda
rujamik vaciado
rujamik e chaon formateo condicional
rujamik tzibatzij formateo de
texto
rujamik qajapum vaciado de
bfer
rujamilchojmisan formateado
automtico

178

rujaqik kaka samaj pa wort

rukojlibl kam

rujaqik kaka samaj pa wort


abrir nuevo documento de word
rujaqik nusamaj abrir mis documentos
rujaqik cholkema abrir programa
rujaqik kajtzk abrir ventana de
rujikibaxik okisanel aprobar el
usuario
rujilil kutchoy deslizar puntero
rujitzonem kojolibl compresin de espacios
rujotobaxk xak subir nivel
rujuuxik rikin ri ingresar a travs del
rujuuxik tzij ingresar de datos
rujuch okinel firma de usuarios
rujunamalil pertim yakbl estndares de tarjetas memoria
rujunumaxik wuj comparar documento
rujutaqil ukwanel frecuencia
de portadora
rukajtzik tzib celda de carcter
rukamal jekoyal kematzib
cable-modem
rukamal naonel cable inteligente

rukamaxik chuwch traer hacia


delante
rukaslem banikil ciclo del sistema
rukaxal tunuwuj link enlace
rukexik molaj editar grupo
rukexoj ronojel reemplazar todo
rukexonel solkema editor de
software
rukexonel tzibatzij editor de
texto
rukisibl al final del documento
rukisibl final
rukisibl lmite
rukisibl juch fin de lnea
rukisil achik terminal virtual
rukisil kaswachibl terminal
de video
rukisil silonel terminal hbil
rukojlem posicin
rukojlem chuqa runimilem
posicin y tamao
rukojlem etal marca de posicin
rukojlem ri choy posicin del
ratn
rukojlem ronojel ruwch edicin de pantalla completa
rukojlibl kam sitio web

179

rukux

rukanoxik pa kikajtzk

rukux bsico
rukux matrz
rukux kematzib cpu
rukux rupam kematzib disco local
rukux wachtzib matrz de
grficas
rukux yaksamaj disco duro
rukulik okisanel aceptacin del
usuario
rukulwachibl qajanil avi
rukulwachibal
seteyakbl
disco de video digital
rukutajilabal beyajilank notacin binaria
rukutajilabal naowinq notacin cientfica
rukutbal cholwuj ndice de
muestreo
rukutbal wachtzib grfica de
presentacin
rukutik retal mostrar detalles
rukutik ri kaxa sealar la caja
rukutik rusamaj ri wachibl
mostrar funciones de dibujo
rukwanel seteyakbl controlador de disco
rukwanel taq tzij piloto de datos

rukwanel tunusamajibl controlador de interfaz


rukan segundo
rukan chaosamaj submen
rukan ochochibl subdirectorio
rukan samaj subrutina
rukamulun banikil sistema duplicado
rukamulunem seteyakbl espejamiento de disco
rukamuluxik rehacer
rukanonel kam explorador de
web
rukanoxik busqueda
rukanoxik beyajilank busqueda binaria
rukanoxik chi rij kan buscar el
anterior
rukanoxik chuqa jaloxk buscar y reemplazar
rukanoxik la jun chik buscar el
siguiente
rukanoxik mir motor de bsqueda
rukanoxik pa kam buscar en la
web
rukanoxik pa kikajtzk bsqueda en tabla

180

rukanoxik pa ronojel ruxaq

runanoxik ronojel

rukanoxik pa ronojel ruxaq


buscar en todas las hojas
rukanoxik rurejqalem aponem
bsqueda del valor destino
rukanoxik tzibatzij buscar texto
rukaqjtzk richin molaj samaj
ventana para grupos de trabajo
rukematzib chatal computadora de escritorio
rukematzib kajulew computadora universal
rukematzib oxjotay computadora de tercera generacin
rukemil moluchuqa circuito
digital
rukemil taq juch firmas digitales
rukemil tzetebl mapeo digital
rukikajtzk chapawujil tabla
sujetapapeles
rukiribl nikonel manipulador
de arranque
rukojlibal banco
rukojlibal kawch conmutacin de bancos
rukojlibal tzij banco de datos
rukojolibal ajilank campo numrico

rukojolibal cholajilabl campo alfanumrico


rukojolibal qajanil plano
rukojolibal qajanil nimatim
plano o placa
rukojolibal rukwabal nojsawuj campos de control de formulario
rukojolibal wajun campo binario
rukojolil distancia
rukojolil mejachon espacio de
no separacin
rukolonel ruwch kematzib
salvador de pantalla
rum motor
ruma por
rumol choj pa rubey paquete
sencillo en lnea
rumol seteyakbl paquete de
disco
rumol solkema paquete de software
rumolwch samajibl paleta de
herramientas
rumujal molaj lote sombra
rumujal ri koj mscara de sombra
runanoxik ronojel buscar todo

181

runikajal

runukik

runikajal centrado
runikajal promedio
runikajal ruwch ancho medio
runikajal yakbl memoria intermedia
runikoxk kemchi revisar gramtica
runimaxik re tzij re ingrese los
siguientes datos
runimil ruwch ancho de banda
runimilem escala
runimilem tamao
runimilem baybotbl longitud de onda
runimilem bit densidad de bits
runimilem ruwch pantalla completa
runimilem seteyakbl densidad
de disco
runimilem tzib tamao de fuente
runimilem tzibatzij lmite del
texto
runimilem wuj tamao de papel
runimirsanem okisanem desarrollo de aplicaciones
runimirsaxik chicholaj aumentar sangra
runimirsaxik oksq maximice la

ventana
runimoxik la nimaximy insertar hipervnculo
runimoxik kajtzk insertar celda
runimoxik kikajtzk insertar
tabla
runimoxik rucheel insertar columna
runimoxik ruxaq exel insertar
hoja de microsoft excel
runimoxik wachibl insertar
imagen
runimoxik ximy insertar vnculo
runojkayel banikil ingeniero
de sistemas
runuk cholajik cdigo de barras
runuk kajulew cdigo universal
runuk okinem cdigo de acceso
runuk okisanem cdigo de autorizacin
runuk sikixk cdigo de solo
lectura
runuk wajun cdigo binario
runukbl kutbl esquema de
presentacin
runukik ajustar

182

runukik runimilem

runukunem la chayubl xml

runukik runimilem ajustar a escala


runukik ruxaq configurar pgina
runukik taq nimaq organizar
macros
runukik tzajbl configurar impresora
runukik ordenar
runukik taq tzijonem organizar dilogos
runukoxik tzibanem revisin
ortogrfica
runukulem diseo
runukulem ronojel diseo general
runukulem achik realidad virtual
runukulem cholajin diseo detallado
runukulem kajtzk sistema de
ventanas
runukulem nojsawuj diseo de
formularios
runukulem okibl elebl sistema de entrada y salida romx
runukulem pa rubey diseo en
lnea
runukulem rachik yakbl sis-

tema de memoria virtual


runukulem rukux yaksamaj
administracin de disco
runukulem rutzijoxikil sistema
de informacin ejecutiva
runukulem ruxaq wuj hoja de
estilos
runukulem samajibl rutzijol
administracin de recursos de
informacin
runukulem solkema software
de sistemas
runukunel banikil programador de sistemas
runukunel kiwch arowe administrador de tipos adobe
runukunel okisanem programador de aplicaciones
runukunel rikon yaksamaj administrador de memoria expandida
runukunel ruxeel tzij administrador de base de datos
runukunem la tzajibl configuracin de la impresora
runukunem achik configuracin 3d
runukunem la chayubl xml
configuracin del filtro xml

183

rupalibl choy

ruramaj kanoxk

rupalibl choy pad del mouse


rupam contenido
rupam entorno
rupam fondo
rupam profundidad
rupam superficie
rupam bit profundidad de bits
rupam kajtzk contenido de las
celdas
rupam oksq entorno de ventanas
rupitzoxik la pitzbl richin la
beyajenem pulse los botones
de navegacin
rupitzoxik pitzbl presionar
la tecla
rupitzoxik ruwch kematzib
presionar el botn del monitor
rupitzoxik taq tununem pulse
las combinaciones
ruqa brazo
ruqa nukunel administrador
de extensiones
ruqa okinem brazo de acceso
ruqajanibl pirtim tarjeta de
audio
ruqajanibal yakbl archivo
de audio
ruqajatzij yakon cholkema

concepto de programa almacenado


ruqalajisaxik ruwch tzij resaltar los siguientes datos
ruqatik jaloj cancelar cambios
ruqatonem ruwi yakbl bloqueo superior de memoria
ruqaxabl tzij canal satelital
ruqaxal qaxatzij enlace por satlite
ruqaxanem pa chutiramaj
transacciones por segundo
ruqaxanem pa tanaj transmision en serie
ruqaxanem pa tikiribl transmisin de arranque
ruqijul fecha
ruqasaxik la yakbl descargue
los siguientes archivos
ruqasaxik yakbl descarga de
memoria
ruqirirexik
cholsamajibl
arrastrar la barra de herramientas
ruqirirexik tzij arrastrar datos
ruramaj okinem tiempo de acceso
ruramaj tzaqoj tiempo de cada
ruramaj kanoxk tiempo de bs-

184

rurikon isa

rusaqilj

queda
rurikon isa isa extendido
rurikoxik rochochibl achik
extensin de direccin virtual
rurikiribl punto (inicio)
ruropixik la cholaj saltar de fila
ruropixik rubanikil salto manual
ruropixik rucheel saltar de columna
ruropixik ruxaq saltar de pgina
rusachoj banikil falla de sistema
rusachoj cholchabl error de
sintaxis
rusachoj junumanem error de
paridad
rusachoj la tziban error de escritura
rusachoj tikiribl falla de arranque
rusamaj funcin
rusamaj html documento html
rusamaj pa pdf documento adjunto en formato pdf
rusamaj teletzibanik teclado
de funciones
rusamaj tzibatzij documento
de texto

rusamajay estacin de trabajo


rusamajel esclavo
rusamajel banikil operador de
sistema
rusamajel jotexk procesador escalar
rusamajel rutzil procesador de
arreglos
rusamajel tzij procesador de palabras
rusamajibal ruwch accesorios
de escritorio
rusamajichich achik mquina
virtual
rusamajin funcionamiento
rusamajinem raqaxabal reproduccin de medios
rusamajixik procesamiento
rusamajixik chabl procesamiento de voz
rusamajixik cholkema programa ejecutable
rusamajixik qaxanem procesamiento de transacciones
rusamajixik taq nimaq ejecutar
macros
rusamay qaxanel estacin transmisora
rusaqilj retroiluminada

185

rusetebl yakbl

rutununem banikil

rusetebl yakbl memoria de


burbujas
ruseteyakbl disco de
ruseteyakbl aponem disco
destino
rusijol samaj informe
rusikinel pirtim lector de tarjeta
rusolkema software
rusulowch tzibatzij animacin de texto
rusuribl chab flecha de enrrollado
rusuriyakbl aponem unidad
destino
rusuriyakbl seteyakbl unidad de cd
rusuriyakbl xeel unidad de
fuente
rusutinem tzibatzij enrrollamiento de texto
rusutinem tzij enrrollamiento de
palabras
rutaqobal chibl mesajera vocal
rutaqoyal soltzij diccionario
electrnico
rute maestro
rute samaj documento maestro

rute yakbl archivo maestro


rutijonem cholkema programa
de preparacin
rutikiribal al principio
rutikiribal nimatzib mayscula inicial
rutikirisanem la oksq inicializacin de ventanas
rutikirsaxik rusamaj la kematzib iniciar el funcionamiento de la computadorta
rutojbobenik etzanem prueba
de juego
rutojtobanem retalil comprobacin de validez
rutojtobenik prueba beta
rutojtobenik banikil prueba de
sistemas
rutojtobenik pirtim tarjeta de
diagstico
rutojtobenik sb prueba de humo
rutunik kajtzk combinar celdas
rutunik samaj unir documento
rutununel banikil integrador de
sistemas
rutununem banikil integracin
de sistemas

186

rutunuxik rij taq tzij

rutzijik kematzib

rutunuxik rij taq tzij vincular


con datos externos
rutzamaxik achaon imprimir
la seleccin
rutzamaxik wuj imprima la hoja
rutzapixik kajtzk cerrar ventanas
rutzapixik taqowuj cerrar mensaje
rutzapixik yakbl cerrar archivos
rutzaqat adicional
rutzaqat mejorado
rutzaqat chapbl wachtzib
adaptador de grficas mejorado
rutzaqat taqoyal adjunto en email
rutzaqatil atributo (informtica)
rutzaqatil yakbl atributo de
archivo
rutzetebl bit mapa de bits
rutzetik la binibl observe el
cursor
rutzetik la retal wachibl ko
pa observe+ el icono que aparece en el
rutzetik ruwch kematzib observe el monitor

rutzetik solkema sofware de


auditora
rutzetonem tunuj suma de verificacin
rutzib wachtzib grfica de carcter
rutzibaxik ewaetal teclear
contrasea
rutzibaxik rochochibl escribir la direccin
rutzukik ejqansamaj crear carpeta
rutzukik kikajtzk crear tabla
rutzukik perbl definir rea
rutzukik rute wuj crear documento maestro
rutzukik
rutzaqatil
la
tzibatzij definir atributos de
texto
rutzukik wuj pa html crear documento html
rutzukunem samajibl creacin de prototipos
rutzalqominel cholkema programa ensamblador
rutzijik arrancar dual
rutzijik kematzib encender la
computadora

187

rutzijik rom

ruwachixik kotzonem

rutzijik rom rom de arranque


rutzijil ruyonil chojmisanem
correccin
rutzijol informacin
rutzijol ri taqoyal noticias del
correo
rutzijol, kai oxi tzij comentario
rutzijonem okisanel especificacin funcional
rutzijoxikil pa riwi retokibl
informacin sobre la licencia
rutziyaqbl uml traje de conejo
rutzolitzij chabl respuesta de
voz
rutzolixik buyuchich retornos
de carro blando
rutzolixik pa taqonem volver al
mensaje
rutzyaqbl traje
ruwch ancho
ruwch clase
ruwch dimension
ruwch escritorio
ruwch monitor
ruwch ptica
ruwch tipo
ruwch nimil banda ancha

ruwch tiqbl pantalla tctil


ruwch tunubl fibra ptica
ruwch tzib nachojmisaj tipo
de letra ajustable a escala
ruwch, rupalj pantalla
ruwachibal copia
ruwachibl cholkema programa de dibujo
ruwachibal kemil copia digital
ruwachibal wuj scanner
ruwachibal yakon copia de seguridad
ruwachibal yuquyakbl copia
de seguridad de cinta
ruwachibaxik rubeyal copiar
formato
ruwachibaxik rukikajtzk copiar tabla
ruwachibaxik ruwachibal copiar imagen
ruwachibaxik ruxaq copiar toda la hoja
ruwachibaxik ruwi copiar encabezado
ruwachinq cholkema programa objeto
ruwachinik paanem reflejar
verticalmente
ruwachixik kotzonem reflejar

188

ruwachsaqil seteyakbl

ruxlaxik chuqa katzijixik

horizontalmente
ruwachsaqil seteyakbl disco
lser ptico
ruwachtzib rutzetebl bit
grfica de mapas bits
ruweqnaoj qupiwachibl arte
de recortes
ruwi encabezado
ruwi superior
ruwi chuqa raqn encabezado
y pie de pgina
ruwi kajtzk pestaa
ruwi peraj yakbl rea superior de memoria
ruwi qabaj pulgada
ruwi ruchi borde superior
ruwi ruchi margen superior
ruxaq hoja
ruxaq pgina
ruxaq apon pgina siguiente
ruxaq jikibl hoja de clculo
ruxaq kam pgina web
ruxaq kan pgina anterior
ruxaq re pgina actual
ruxaq yakbl hoja de archivo
ruxe cholajibl directorio raz
ruxe samaj documento fuente
ruxeel base
ruxeel tzij datos fuente

ruxeel chabl lenguaje fuente


ruxeel cholbi base bibliogrfica
ruxeel cholkema programa
fuente
ruxeel kematzib computadora
fuente
ruxeel nimatim placa base
ruxeel nimil banda base
ruxeel nuk cdigo fuente
ruxeel rochochiwuj fuente de libreta de direcciones
ruxeel rutzij rochochibal origen de datos de direcciones
ruxeel ruwch ochochibl
fuente de datos de direcciones. . .
ruxeel samajel base de procesador
ruxeel seteyakbl disco fuente
ruxeel tzij base de datos
ruxeel tzij fuentes de datos
ruxeel uchuqa fuente de energa
ruxeel, rutzib fuente
ruxikixik yakbl memoria de
slo lectura
ruxlaxik chuqa katzijixik suspender y reiniciar

189

ruxojoxik yakbl

ruyonil tzibatzij

ruxojoxik yakbl borrar memoria


ruyaik kutbl colocar el puntero
ruyaik kikin ri echaon agregar a favoritos
ruyal bojbon nodo de estallido
ruyal chabl topologa
ruyal chumil red de estrella
ruyal kematzib red de computadora
ruyal okisanel red de usuario
ruyal pirtim tarjeta de red
ruyal wachibl twitter
ruyal yalwinq red bribones
ruyakbal pa molaj archivo por
grupo
ruyakbal pa molaj archivo por
lotes
ruyakbal qaxanem archivo de
transacciones
ruyakbal tzibatzij archivo de
texto
ruyakik taq nimaq grabar macros
ruyakon chuqa ruchojmirisaxk respaldo y restauracin
ruyakon yakbl archivo de respaldo

ruyakonel qajanibl grabadora de sonidos


ruyakonem achik almacenamiento virtual
ruyakonem tzijoxikil almacenamiento de informacin
ruyojik ronojel ri retal borrar todos los rastros
ruyonil automtico
ruyonil privada
ruyonil remoto
ruyonil jekan clculo automtico
ruyonil chuyubl filtro automtico
ruyonil etal marcacin automtica
ruyonil kwabl piloto automtico
ruyonil nikonem revisin automtica
ruyonil niyake guardar automticamente
ruyonil nukbl esquema automtico
ruyonil okibl entrada automtica
ruyonil tzibatzij texto automtico

190

ruyonil tzolitzij

silonel

ruyonil tzolitzij respuesta automtica


ruyonil xeeltzij resumen automtico
ruyonitikirsaxik autorreanudacin
sachoj error
sachoj falla
sachoj solchi error gramatical
samaj documento
samaj proyecto
samaj servicio
samaj tarea
samaj trabajo
samaj pa taqoyal documento
por correo-e
samajay estacin
samajel operador
samajel procesador
samajibl accesorio
samajibl dispositivo
samajibl factibilidad
samajibl herramienta
samajibl prototipos
samajibl recurso
samajichich mquina
samajilabl calculadora
samajin ejecucin
samajinem operativo

samajink ejecutar
samajixk ejercitar
samajixk operar
samajixk reproducir
samakax caja de herramientas
samanaoj tecnologa
samawuj hoja de trabajo
samayonil autoiniciador
samayonil seteyakbl disco autoiniciador
saqbch nieve
saqil lser
saqjuch lneas en blanco
saqsq transparente
saqtzib carcter blanco
setebl burbuja
setebl cd
seteyakbl disco compacto
sb humo
sikinel lector
sikinel tzibabl lpiz lector
sikinem lectura
sikiwuj libro
sikixk dictar
sikixk leer
siky setekojlibl lectorde cdrom
silonel control (remoto)
silonel hbil

191

silonel

tikiribl

silonel interactivo
silonem interaccin
silonk mover
silowachibl animacin
silowachibl cmara de video
siwan papelera
solk desagrupar
solonel decodificador
solonem decodificacin
soltzoj pa kematzib diccionario en linea
suunk limpiar
suriil rodante
suribl enrrollado
surikolaj bola rodante
suritzib arroba
suriyakbl unidad
sutinem enrrollamiento
sutixk enrrollar
tot concha
tachutinirisaj la kajtzk minimice la ventana
tajin natzibaj mientras se escribe
talutzijol telecomunicaciones
talutzijonem teleconferencia
tanaj captulo
tanaj cholaj
tanuka la etawachibl organi-

zar iconos
tanuku ronojel organizar todo
taq samaj eventos
taqobl mesajera
taqoj asunto
taqoj comando
taqonem correo
taqonem mensaje
taqonk enviar
taqotzib e-mail
taqotzijobl fax
taqowuj carta
taqoyal correo electrnico, email
taqoyal chibl correo vocal
taqoyakbl bandeja
tatzajba la nabey motzaj pegue el primer prrafo
tawachibaj ri nabey motzaj
copie el primer prrafo
tawachibaj tzij copie los datos
tayaka ronojel guardar todo
teletzibank teclado
tewtzijk arrancar en fro
tijonem capacitacin
tijonem estudio
tijonem preparacin
tijonk curso
tikiribl principio

192

tikirisanem

tzetebl

tikirisanem inicializacin
tikirisanem inicio
tikirisank iniciar
tikirisaxk reanudar
tiky cholkema programa de
instalacin
tiq tacto
tiqbl tctil
tok ayuda
toonel asistente
toonel ayudante
toonem asistencia
toonem soporte
toonk ayudar
tojtobanem comprobacin
tojtobenk beta
tojtobenk evaluar
tojtobenk prueba
tunk aadir
tunk combinar
tunk sumar
tunk unir
tunubl fibra
tunubl puerto
tunubl vnculo
tunuj suma
tunuj pa ruyonil auto suma
tunukamal cable coaxil
tunukamal coaxial

tunl integrado
tununel integrador
tununem conexin
tununem integracin
tununem
pa
runimilem
perchib integracin a escala oblea
tunuwuj link
tuny kematzib interfaz
tuny kematzib rll interfaz rll
tzajbank pegar
tzajibl impresora
tzajiban impreso
tzajiban pa cholaj impresin
en serie
tzajibanem impresin
tzajixk imprimir
tzalm tablero
tzapl cerrado
tzapichakul arquitectura cerrada
tzapixk cerrar
tzaqasamaj adjunto
tzaqt completa
tzaqatisank adjuntar
tzaqatisaxk completar
tzaqatzij wuj nota al pie
tzaqonk construir (planos)
tzetebl ejemplo

193

tzetebl

tzijoxikil

tzetebl mapa
tzetebl wachibl mapa de
imgenes
tzetl visible
tzetl kutchoy puntero del ratn visible
tzetk ver
tzetk tzuunk
tzetonem auditora
tzetonem verificacin
tzety verificador
tzety tzibanikil verificador
del ortografa
tzib carcter
tziban escritura
tzibabl lpiz
tziban registro
tzibanaoj argumento
tzibanel apuntador
tzibanikil ortografa
tzibatzij texto
tzibawuj libreta
tzibawuj manuscrito
tzibaxk escribir
tzil sucia
tzil uchuqa energa sucia
tzukk crear
tzukk definir (rea)
tzukunem creacin

tzukunk inventar
tzuyubank restablecer
tzalqomanel interprete
tzalqominel ensamblador
tzalqominel chabl lenguaje
ensamblador
tzaqoj cada
tzaqonk continuar
tzibajay oficina
tzij dato
tzij palabra
tzij pa nimatzib palabras en
maysculas
tzijk activar
tzijk arrancar
tzijk encender
tzijl activo
tzijl cholajibl directorio activo
tzijil peraj sector de arranque
tzijobabl memorndum
tzijokax caja de dilogo
tzijol referencia
tzijonem conversacin
tzijonem dilogo
tzijonibl artculo (acuerdo)
tzijonk conversar
tzijowch descripcin
tzijoxk explicar
tzijoxikil noticia

194

tzijoxikil pa ruwi

winaqirk

tzijoxikil pa ruwi informacin


sobre
tzijwch kematzib escritorio
activo
tzolijnel retornable
tzolin samaj documento retornable
tzolink invertir
tzolink regresar
tzolink restaurar
tzolitzij respuesta
tzolixk recuperar
tzolixk retornos
tzolixk volver
uchuqa energa
uchuqa volumen
uchusaqil electrnica
uka parntesis
ukwabl bus
ukwanel controlador
ukwanel encaminador/director
ukwanel piloto
ukwanel portadora
ukwanel cholkema driver
tz correcto
tz ri kexoj/jaloj aceptar modificaciones
tz chik listo
tz ronojel aceptar todo

tz runimilem tamao correcto


utzijlj tzajbanem pegado especial
uxlank suspender
wachachik binico
wachaj vista
wachel visual
wachel cholkemanem programacin visual
wachibl dibujo
wachibl galera
wachibl imagen
wachibenk dibujar
wachibexk copiar
wachinq componente (figura)
wachinq objeto
wachinq ole objeto ole
wachink reflejar
wachkexel avatar
wachtzib grfica
wachwuj facebook
wajun binario
wawe tatzajba la samaj
akolom pe pegue los datos
copiados en esta parte
weqkam tira
weqkan cadena
weqnaoj arte
winaqirk personalizar

195

winowx

yakosamajibl

winowx windows
wo porcentaje
wort word
wuj papel
xa ba achike cualquier
xa ba achike rupam cualquier
registro
xa xe tzaqt kajtzk solo celdas completas
xa xe tzaqt taq tzij solo palabras completas
xak nivel
xeel raz
xichink interrumpir
xiktzibabl buril
ximon acoplado
xol combinacin (celdas)
xolonem intercalacin
xulubl descendente
yabl tner
yak agregar
yak aportar
yak asignar
yak colocar
yak dar
yal nodo
yal red
yal kematzib internet
yal tzijonem chat (conversacin

en linea)
yajo yahoo
yakbl archivo
yakbl nuksamaj disquete/disco
yakbl pirtim tarjeta de rom
yakbl uchuqa batera
yakk almacenar
yakk grabar
yakon ruchuqa energa de respaldo
yakon seteyakbl disco de seguridad
yakoj jaloj guardar cambios
yakoj samaj guardar documento
yakomes portapapeles
yakon almacenado
yakon compacto
yakon guardada
yakon respaldo
yakon pa ruyonil la jalwch versin guardada automticamente
yakonel grabador
yakonem almacenamiento
yakonem grabacin
yakonk guardar
yakoqaq ups
yakosamajibl dispositivo de almacenamiento

196

yaksamaj

yuquyakbl

yaksamaj memoria usb


yalan flujo
yalan ms
yalan samaj flujo de tareas
yalwinq bribones
yija giga
yijabit gigabyte
yipiyt intermitente
yojbl almohadilla
yojbl buyuqa almohadilla

sensible al tacto
yojon daado
yojon peraj sector daado
yojonk borrar
yonielem auto extraccin
yujk deshacer
yujunem interferencia
yujunk incluir
yuquyakbl cinta

197


RUKA N PERAJ
KAXLAN

KAQCHIKEL

199

ARTES DEL IDIOMA


neologismos

abertura pachi
acuerdo tzibanem
abreviatura koetal
acuerdo de paz uxlakux
abstractivo metzetel
tzibanem
acadmico, estudiante, apren- acusativo rutzaqatil chabl
diz tijoxel
adelantamiento ikowinem
accin rubanik
aditivo tunuj
acento koxom
adivinanza tawila
acentuacin koxomal
adjetivar jaltasink
acentual rukoxomal
adjetivizador jaltasil
acepcin juqajark tzij
adjetivo jaltas
acta retal tzij
adjetivo derivado jotayin jaltas
adjetivo indefinido mekisel
actitud mental runaoj
jaltas
actitudinal naojil
activa kulbanayom
adjetivo numeral (k) ajilabalil
jaltas
activacin tzijem
adjetivo ordinal cholajibl
actividad samaj

201

adjetivo posicional

alomorfo

jaltas
adjetivo posicional rukojlemal
jaltas
adjetivo radical ruxe jaltas
adjetivo superlativo lj jaltas
adjunto ach
adjunto adverbial weqotas
jalbanoj
adjuntos nominales weqotas
tas
admiracin mayoj
admirativa (oracin) mayel
adstrato jachon chabl
adverbial jalbanojil
adverbializador jalbanelil
adverbio jalbanoj
adverbio de cantidad jaruil
jalbanoj
adverbio de duda kakux
jalbanoj
adverbio de lugar kojlibl
jalbanoj
adverbio de manera rubanikil
jalbanoj
adverbio de modo rubeyal
jalbanoj
adverbio de negacin meqel
jalbanoj
adverbio de tiempo ruqijul

jalbanoj
adverbio distributivo jacholil
jalbanoj
adversativo qatqajark
afectividad ajowanil
afectivo ajowanel
afresis qupikoxom
afianzamiento qetenem
afijo xiltzij
afijo de flexin ruwixal xiltzij
afirmacin (adverbio) jikinem
afirmativa jikl
afirmativo jujik
africado tzapikoxom
agente banel
agentivo kutbanel
agilidad rusilonem
agradecimiento kawomanem
agrupacin moloj
agudo rukisibal koxom
lbum mol
alegora mekutbl naoj
alfabetizacin tijonk
alfabeto choltzib
tunl
alfabeto
unificado
choltzib
aliteracin rukamuluxik koxom
alfono jalbitzil
alomorfo jaljitz

202

alveolar

apcope

alveolar kajnaqkox
alveolos kajnaq
alveopalatal
ruqajanil
chakultzib
ambigedad katzijolil
ambiguo kaokisaxk
mbito kojolibl
ampliacin nimirisanem
ampliacin lxica runimirisanem
cholatzij
anacoluto rutzaqik cholchabl
anfora kamulun naoj
anafrica rukamulun naoj
anagrama xoly tzib
anlisis chobonem
anlisis crtico chayun naoj
anlisis lingstico ruchobonem
solchi
anlisis literario ruchobonem
lemalil
analtico chobonel
analoga rutzukik junumatzij
analgico tzukunel junumatzij
anaptixis achtunun
anstrofe jalkojolibal tzij
andamio rubey tzij
andragoga retamabalil nimawinq
anecdtico kulwachinem

anexo rutzaqat samaj


anfibologa kaqajark
ansiedad rayinil
antecedente kulwachitajnq
anticipacin ikowinem tzij
antietimolgico mexeel
antfrasis mekutnaoj
antipasiva banayom
antipasiva de enfoque agentivo
banayom rubanenil
antipasivo de incorporacin
rutzaqat banayom
anttesis jaltzij
antologa lematzij
antonimia qebaqajem
antnimo qebaqajuj
antonomasia jalqajan
antropocntrica
rukux
kaslemal
antropnimo biaj winq
apndice tzaqatbl
apical tzamchakultzib
pice rutzam
apicoalveolar
rukoxomal
chakultzib
aplicacin okisanem
aplicada (lingstica) okisaxk
aplicativo okisaxel
apcope tzaqtzij

203

apdosis

aula

apdosis taqonem tunutzij


apofona rujaloj kuxatzib
aplogo, fbula pixa lema
aposicin tunun tzij
apositivo tunel
apstrofe, saltillo, glotal chut
apreciacin ajowanem
aprendiente etamanel
aprendizaje etamanem
aprestamiento rutikiribal samaj
aptitud rubeyal naojbl
apunte tziban
rea jutijonk
rea curricular rukojolibal lema
artes del idioma retamabalil
chabl
articulacin chabanem
articulador chabanel
articular chabenk
articulatorio cholaqajanil
artculo kulabi
artculo determinante jikl
kulabi
artculo indeterminante mejikil
kulabi
artstica weqosamaj
aseveracin jikibanem
aseverativa jikibanel

asignacin chilabanem
asignado jachon
asimilacin junumaj
asistente qasy tzij
asociacin rubixikil naoj
asonancia junaqajanil
asonante setil qajanil
aspecto beyalil
aspecto completivo beyal kan
aspecto de la narracin rubeyal
lemotzij
aspecto gramatical beyalil kemchi
aspecto incompletivo beyalil
wakami
aspecto perfectivo beyal bano
aspecto potencial beyal apon
aspecto progresivo tajin beyal
aspiracin xupkoxomal
aspirado tojkoxomal
aspirar tojkoximank
atenuacin nikanaoj
tono mekoxom
atribucin chawem
atributivo chw
atributo chawil
audicin akaxabl
auditorio akaxoma, akaxanela
aula tijonijay

204

aumentativo

cartel

aumentativo nimirisanel
ausente mekoyal
autentico qitzij
autocontrol rubeyal naojinem
autodeterminacin
rubeyal
kaslem
autoeficacia pajsamaj
automtica ruyonil
autonoma qichin
autor tzibanel
autosostenible chapayonil
auxiliar toonel
avanzado ikowinq
bajo qajinq
barbarismo rutzij
barrera qatbl
base kutamil
base verbal ruxe banoj
bsico (educacin) rukab tijonem
batologa kamulun chabl
benefactivo katzinem
beneficiario kulum
bibliografa cholwuj
biblioteca wujbl
bilabial kachiaj
bilinge kai chabl, kachi
bimestral kaik
bislaba kajap

bivalentes karejqalem
boceto nabey samaj
cacofona itzqajanil
cadencia jachkoxom
calco qajanel
calco lingstico qajsolchi
calco semntico qajkemchi
cambiar jalonk
cambio jaloj
cambio alofnico rujaloj qajanil
cambio lexical rujaloj cholachij
cambio
semntico
rujaloj
qajark
canal qaxabl
canalizar qaxank
cantidad jaruil
capacidad etamanil
capacitacin tijonem
capacitador qaxanel naoj
capacitar tijonk
cardinal ajilank jalbanoj
carientismo qolon tzij
carpeta yakbl
carta taqowuj
carta de agradecimiento (k)
kawomanem taqowuj
carta de invitacin peyonem taqowuj
cartel perwuj

205

casilla

coarticulacin

casilla rupam kajtzik


caso rubanem
castellano kaxlan chabl
catacresis kambl tzij
catfora rubixikil tzij
catstasis rukisibl banotzij
categora peraj
categora gramatical rucholajem kemchi
causa ruxe
causal banobab
causativo umanel
central nikajal
ceremonial xukulil
cheque kexoj pwq
chiste, broma, engao qoloj
chol propio (k) raqn cholti
chuj propio raqn kiti
ciclo ruqijul juna
cientfico naojinel
cifrar ewank tzij
cintica uchuqalil
circular, memo taqil
circunstancial xalqat
claridad saqil
clase ruwch
clase de cdigos kiwch taq nuk
clasificacin chaonem
clasificado chaon

clasificador chaonel
clasificador nominal chaonel
tas
clasificador numrico chaonel
ajilabalil
clasificador personal chaonel
winaqilal
clasificar, seleccionar chaonk
clusula pajtzij
clausula
de
complemento
rutzaqat pajtzij
clusula adverbial jalbanojil
pajtzij
clusula adverbial de causa
rubanikil jalbanoj pajtzij
clusula adverbial de condicin
rutaqil jalbanoj pajtzij
clusula adverbial de propsito
rubeyalil jalbanoj pajtzij
clusula adverbial de tiempo
ruqijul jalbanoj pajtzij
clusula principal runabeyal
pajtzij
clusula relativa rachibil pajtzij
clave retal ajilabl
clima ruwch qij
cltico pertzij
coarticulacin
nukunem
qajanil

206

codificacin

concienciacin

codificacin nukunem
cdigo nuk
cdigo criptogrfico runuk ewanem
cdigo epistemolgico runuk retamabalil naoj
cdigo lingstico runuk solchi
cdigo paralingstico runuk
uchuqajanem
coeficiente tikoj
coeficiente intelectual tikoj
naonel
cognado junawch
cognicin rubeynaoj
cognitiva beynaoj
cognoscitivo retamanem
coherencia junumanem
coin tunuchabl
colectivo tununem
color bonil
colorear bonink
colorista kamulun tzibanel
columnas cholaj
coma muxtuq
combinacin xol
comillas (k) kamuxtuq
comitativo achibilal
compacto/difuso jaql koxom
comparativo junumanel

competencia rajowanem
competente raybanel
complejo (sustantivo) xebanoj
complementizador tzaqatenel
complemento rutzaqt
completivo (pasado) kan
completo tzaqatel
complexin kamutzij
componente rutzaqatil
comportamiento kutunaoj
composicin runukunem
compositivo rutzukik kachabl
compositor tzibanel
comprensin akaxanem
comprensin akaxanem
comprobante retal loqoj
compuesto kaxe, yoxtzij
comn choj
comunal molaj winq
comunicacin tzijobl
comunicador tzijonel
comunicativo rutzijoxikil
concatenacin rutikirisaxik pajtzij
concepto definicin
conceptual runaotzij
concesin qalatzij
concesivo qaton tzij
concienciacin kuxlanem

207

concinidad

control

concinidad jebetzijoxk
concluir kisink
conclusin rukisibl tzij
concordancia ximl
concordar ximk
condicional taqtzij
conduccin ukwanem
conduplicacin kamulun tzij
conector oracional malatzij
bab
conferencia tzijonem
confianza nimanil
confirmacin rukux tzijonem
conflicto kayewal
conjugacin pachunem
conjugacin
verbal
rupachunem banoj
conjuncin tunu
conjuncin coordinativa (k)
nukutunu
conminacin yoqonem
conmoracin kamulunaoj
connotar tunem naoj
connotativo rutunem naoj
consecucin kanonem
consecuente rukan achtzij
consecutivo tzaqatbab
consejo pixa
conservacin chajinem

conservar chajink
consistencia rukowilem
consolidacin tunem
consonante chakultzib
consonante compuesta rutzaqat
chakultzib
consonantes glotalizadas jas
chakultzib
consonntico
ruchakulbalil
tzib
constituyente rucholanem tzij
constituyentes secundarios rukab ruchalajem tzij
construccin
gramatical
rubanikil kemchi
constructivismo rubanikilem
construir bank
consulta choboj
contenido rupam lema
contexto kojolibl
continuativo tzaqalil
continuo chojbey
contorno rulewal
contraccin tunutzij
contradiccin qatonem tzij
contraer kutirisank
contrario mejunam
contrastivo junumachabl
control rubeyal

208

convencionalismo

cmulo

convencionalismo yakokux
convenio atowabl
conversacin tzijonem
conversin kamultzij
coordinacin nukunem
coordinado kemtzij
coordinador nukunel
copulativo rucholabl tzij
corchete kajux
correccin rukojlem tzij
correferencia achibil tzij
correlacin tunl
correo taqonem
cortesa chal
csmica tzubalil
cosmovisin ruchoboj kajulew
costumbre tzeton
crayn bonibl
creacin tzukunem
creatividad weqonem
creativo weqonel
creencia nimalil
criptoanlisis retamabalil soltzib
criptografa ewanem tzib
criptograma soltzib
criptolexemia rusotzib
criptologa retamabalil ewanem
criterio xenaoj

crtica Qalarisan tzij


crnica tzijowuj
cuadro kajtzuk
cuadro fonmico kajtzuk bitz
cuadro
fontico
kajtzuk
qalatzib
cuadro sinptico kajtzuk cholochoj
cualidad kutwch
cualitativo kutbl samaj
cuantificador jantaqbl
cuantitativo jaruil
cuarto rukaj
cuenta rajilanem
cuenta gregoriana rucholanem
kaxlan
cuento lema
cuerdas vocales koxombl qulaj, kamqulaj
cuerpo de la carta ruchakul taqowuj
cuestin kutunem
cultismo ruxeel ojer chabl
cultismo semntico ruqajarik
ojer chabl
cultismo sintctico rucholanem
ojer chabl
cultura banobl
cmulo molon

209

cua

diagnstico

cua chutl tzij


currculo kaslemal tzij
curso tijonk
datismo yaonem
dativo yaom
dato etal
debate chayom tzij
declinable qajtzijonel
declinacin qajtzij
declinar qajtzijoxk
deduccin kamaxelal
deducir kamaxk
deductivo kamanil
defectivo metzaqt
definicin qajatzij
definir jikibank
dectico o deixis kuty jalbanoj
democracia junumaqij
demorar yokobank
demostrativo kutulel
denominativo jachsamaj
denotativo rukab qajark
dental qajaeyaj
deontolgica rubey naoj
deponente jachqajanil
derivacin jotayil
derivacin de sustantivo rujotayil tas
derivacin de verbo rujotayil

banoj
derivado jotayin
derivar jotayink
desarrollar solk
desarrollo solnaoj
descifrar qalajirisabl
descodificacin solonem
descodificador qalajirisanel
describir qalajirisank
descripcin tzijowch
descriptivo rubixikil banikil
desenlace soloj
deseo raybl
desiderativo rajowanel
desinencia jil
desinencial jilil
despectivo qasy qij
destinatario (correspondencia)
kuly taqowuj
destino patan kaslem
destreza retamabal
desvalorativa qasatzij
detalle chutietal
determinado kulbiaj
determinante
(artculo)
jikulabi
determinativo jikinel
diacrtico etatzib, retal tzib
diagnstico tojtobenk

210

diagrama

divisin occidental

diagrama wachtzijol
dialctica rubeyal chabl
dialecto vernculo
dialogante chabanel
dialogismo kultzijol
dilogo chabelil
dibujo wachibl
diccin jebl qajark
diccionario soltzij
diccionario bilinge kachi soltzij
diccionario
de
antnimos
qebaqajuj soltzij
diccionario de sinnimos junamaqajuj soltzij
diccionario ilustrado wachsoltzij
diccionario lingstico solchi
soltzij
diccionario monolinge juchi
soltzij
dicho bin
dictado sikinem
dictamen cholmayij
didctica beyatijonk
diresis katzuj
diferencia kojolil
diferencia fonolgica rukojolem
qajark

dgrafo kabtzib
diminutivo chutirisanel
dinmica etzanem
diploma retal wuj
diplomado retalil tijonk
diptongo kamux
direccin (residencial) ochochibl
direccin general rochochibal
direccional chojmibanoj
disciplina banabeyal
discriminacin tzilanem
discurso tzijonem
discurso ceremonial choloj
discusin jalon tzij
diseminar jachoj
diseado wiqon
diseo wiqoj
disfraz jalwch
disimilacin jechuqajanem
disimilar jalqajank
disposicin rucholanem lema
distribucin (k) jachonem
distributivo jacholil
disyuntivo kai rubeyal
diversificacin jalajojil
diversificado jalajj
divisin occidental rulewal
qanti

211

divisin oriental

enseanza

divisin oriental rulewal qeqti


divisin wasteka rulewal saqti
divisin yukateka rulewal kaqti
docente tijonel
documentacin wujilal
documento wuj
dominio semntico rupam
qajark
dorsal chakulqajanem
dos puntos kachuq
dosificacin cholatijonem
drama tzetekaslemal
dramtico kaslemanel
dramatizacin kaslemanem
dubitacin kakuxil
dubitativo rukakuxnem
duda (adverbio) kakux
duplicacin rukamulun
duracin kowilem
durativo rukowil
econmico ajpwq
editorial tzajbl wuj
educacin tijonem
educativa tijonil
efectivo rajowaxik
eficacia uchubanem
eficiencia kiyirisanel
eje setebl
ejemplo, modelo, muestra

tzetbl
ejercicio, trabajo, deber samaj
elemento compositivo runukik
lil
elemento de la comunicacin
tzijobalil
elemento fnico lil qajanem
elemento gramatical lil kemchi
elemento lingstico lil solchi
elementos del enunciado lil tel
elidir relesan kistzib
elipsis elesan tzij
elisin tzaqotzib
emisor taqonel tzij
enlage rukexel jalbanoj
encabalgamiento charpach
encabezado ruwi samaj
encltico kajbab
endereza rutzil
endgeno alaxil
energtica rujotayil
energa uchuqa
nfasis rukux qajanem
enftico jotayinel
enfoque tzetoj
enfoque agentivo rutzetik
banelil
ensayo tziban wuj
enseanza tijonk

212

ensear

estructura gramatical

ensear kutunk
ensordecimiento
tojem
chakultzib
entonacin bixanem
entonador bixanel
entrevista kutuj etamabl
enumeracin rucholanem ajilabl
enunciado bixk
enunciativa bijnem
epanfora rukamuluxik naoj
epanalepsis rukamulun weqojitz
epanortosis runimilem weqojitz
epntesis rutzaqat qajanil
epenttica (vocal) jotay
epiceno rukojolem
epifonema rutzijol naoj
epiglotis ruxe aqajanil
epigrafa mayatzib
eplogo nuklema
epmone weqojitz kamutzij
retamabalil
epistemologa
naowinaqil
eptome ruchutirisanem lema
poca ruqijul
equilibrado junamanel
equipamiento nojixaxk
ergatividad banbanelil
ergativo banbanel

escandir ajilank tzij


escasin runimilem pach
escenografa kutuweqoj
escengrafo weqkuqunel
escolar tijoj
escritura tzibanem
escritura fontica qajanem
tzibanem
escritura maya, jeroglfico mayatzib
escritura prctica samajtzib
escritura tcnica choby tzij
escuchar akaxank
esencial kuxal
especificativo runimilem tas
esquema kutbl tzij
estativo kojlem
esttica rubanikil wiqon
estilo banikil
estilo periodstico rubanikil talutzij
estrategia rubeyalil
estrategia lingstica rubeyal
solchi
estridente/mate jitzqajanil
estructura cholanem
estructura de signos rucholanem
retalil
estructura gramatical ruchola-

213

estructura sintagmtica

figura literaria

nem kemchi
estructura sintagmtica rucholanem chobnem tzij
estructuracin rucholanem
estructurado cholajin
estructural rucholajil
etapa peraj
tica retal kutk
timo ruxeel katzij
etimologa ruxeel tzij
etimolgico ruxeel
etopeya runaojil
eufemismo rukexel tzij
evaluacin tojtobenk
evaluacin diagnstica nabey
tojtobenk
excepcin jechujnem
exclamacin naonem
exclamativo naowch
exhortativo taqonem
expansin talunem
expectativa tzetonil
experimentador kotonel
experimentar kotoxk
expletivo naojitzij
explicativo tzijonil
explicito qalajil
exploracin kanunem
explosivo bojbon

expolicin rukamulun junaoj


exposicin tzijoxikil
expresin bixikil
expresin chowem
expresin artstica chowem weqosamaj
expresiva tzijonaojil, chowinel
extensin semntica kiyirisanem
qajark
extenuacin qatanaoj
fbula, aplogo taknaoj
facilitacin jukaxaj
facilitador tijonel
factitivo umanelil
factor retamanaoj
factura rut
familia de idiomas rachalal
chabl
familia lingstica rachalal solchi
fantasa achik
faringe jorjor
faringeal qajajorjor
fecha rajilabal qij, ruqilul
femenino ixoqilal
fenmeno uchuqabil
ficha pirwuj
figura literaria ruwachibal lema

214

figura retrica

generador

figura retrica ruwachibl weqojitz


figura, grfica ruwachibl
figurado wachinem
filosofa retamabalil choboj
mayoj
final rukisibl
firma juchbiaj
flexin wixal
flexional wixalal
flexionar wixank
florecimiento rukotzijal
fluctuacin jalnaoj
fluidez rechech
fonema bitz
fontica qajatzib
fontica acstica ruqajatzib xikinaj
fontica preceptiva ruqajatzib
chabalil
fnico ruqajanil
fono chabaqajanil
fonograma retal qajanil
fonologa nukubitz
fonolgico nukubitzil
forma de expresin ruwch
chowen
forma verbal ruwch banoj
formacin
runukuxik,

nukunem
formulacin runukik
formulario nojsawuj
foro qasanaoj
fragmento pirtzijol
frase kaptzij
frase nominal tas kaptzij
frase verbal banoj kaptzij
frecuencia jutaqil
frecuentativo jutaqmul, jutaqil
fricativo qajakam
fuente ruxeel
funcin rusamajixik
fundamento ruxe naoj
fundamento antropolgico retamabalil kaslemal
fundamento curricular runukik
tijonk
fundamento filosofico chobolil
nuknaoj
ruqij
fundamento
legal
nuknaoj
fundamento pedaggico ruxe
retamabalil tzijoxikil
futurismo saqkaslem
futuro apon
geminacin kamulun jitz
generacin ralaxinem
generador kiyirisanel

215

gnero (gramatical)

hecho

gnero (gramatical) kojolem


gnero dramtico rukojolem
kaslemalil
gnero femenino rukojlem ixoqilal
genero lrico rukojolem kuxaj
gnero literario rukojolem lemalil
gnero masculino rukojlem achi
gnero narrativo rukojolem
sikinem
gnero periodstico rukojolem
tzibanem
gentilicio petenil
gerundio mewinaqilal
gestin runukik samaj
gestual rupalj
global nojel
globalizacin nojelem
glosario vocabulario
glotal (sonido) jas
glotalizacin jasinem
glotis rujul kaqq
golpete paqchi
gtica kolotzib
gradacin xulajilanem
grado rupalbal
grado comparativo rukojolem
junumanel

grado
positivo
rukojolem
ikiqalil
grado superlativo runimilem kojolem
grafema chibejitz, chutijitz
grfica kajtzukbl
gramtica kemchi
gramtica de referencia taqayom kemchi
gramtica descriptiva tzijonem
kemchi
gramaticalmente kemchinem
grave rukab koxom
gua kutel
gua curricular cholatijonk
gua metodolgica rubeyal
rukutik
guin tzalajuch
guin mayor nimajuch
guin menor chutijuch
guin diagonal
gutural chakultzib tzij
habilidad silobanikil
habla ruwchtzij
hablante chabalinel
hablar chaonk
haplologa tzaqbitz
hasta, desde, pues ka
hecho kulwachin

216

hegemona
hegemona uchuqabl
hegemnica uchuqabalil
herramienta samajibl
heteronimia kulantzij
hiprbaton tzalqomij tzij
hiprbole witzij
hiperonimia rachalal qajatzij
hipocorstico weqbi
hiponimia achqajanil
hiptesis nojinaoj
hipotiposis tzijoxikil winq
histerologa jalbeyal
historia retal kaslem
historiador tzijy banobal
histrico ojer
homgrafa jutzib
homografa jutzibanem
homnima, homfona juqajan
homonimia juqajanil
huella retal
ictus paqpaq
idea naoj
identidad xeel
identificacin kutunem
ideograma naochabl
ideologa naowinq
idiolecto chabl
idioma chabl
idolopeya rukisibl tzijol

individualista
imaginacin achikanem
imitativa kaxkobel
imperativa, exhortativa taqel
implementacin okisanem
implicacin qalajisanem
implicatura qalajisanel
implcita ewanaoj
implosivo bojbaqajanil
implosivo bilabial meuchuqa
kachiaj
impulso yakokux
incidencia lingstica kulwachinem
solchi
inciso retal cholajil
inclusin tunubanem
incoativo rutikirisaxik banelil
incompletivo metzaqatil
indagacin kotonem
indagar kotonk
indeclinable meqalaxel
indefinido mekisel, mejikil
indeterminado mejikil
indeterminante
(artculo)
mekulabi
indicador kutunel
indicativo banikilal
indirecta roqin tzij
individual jujunal
individualista ruyonil
217

induccin

introduccin

induccin taqchinem
inducir juunk
inductivo juun
infijo rupam tzij
infinitivo mekisel
inflexin ruqa tzij
informacin tzijol
ingls qanchi
inicial tikiribl
iniciativa tikiribalil
inmediativo naqaj
innovacin jalatajinem
innovador jalatajinel
inscripcin rutzibaxik
inscrito tzibatajnq
instancia kutuwuj
institucional molojil
instruccin rubeyal samaj
instrumental balel
instrumento samajibl
instrumento/locativo bl
integral tajinem
intelectual nay
inteligencia naojbl
inteligencia creativa weqoj
naojbl
inteligencia
interpersonal
qaxanem naojbl
inteligencia intrapersonal ru-

nabal naojbl
inteligencia mltiple jalajj
naojbl
inteligencia musical qojom
naojbl
inteligencia verbal chobonem
naojbl
intencional chubanikil
intensidad ruchuqa
intensificador qalajnel
intensivo qalajixk
interactivo xoll naoj
interdental kojoeyaj
interjeccin mejalatel tzij
interjectivo mejaloj tzij
interlocutor kulanel
intermedio runikajal
internacional jukatinamital
interpersonal qakanem
interpretacin tzalqominem
interrogacin kutunem
interrogacin
retrica
rukutunem weqojitz
interrogar kutunk
interrupcin qatonem
interruptor naqoqajanil
intrapersonal nabl
intrnseco rupam
introduccin tikirisanem tzij

218

intuicin

librero

intuicin chaninaojem
investigativa kanulil
invitacin peyonem
irreal meqitzij
irregular rubanikil chabl
itlica (k) tzalatzib
ixil propio raqn tzi
juego etzanem
juego absolutivo (ja) kulbanel
molaj
juego ergativo (je) banbanel
molaj
kiche propio raqn qachi
labial qajachiaj
labializacin qajanem chiaj
labializar ruqajanik chiaj
labiodental chieyaj
labios chiaj
lateral ruxikin
leccin lemanaoj
lectoescritura tzibasikij
lectura sikinem
lectura creativa wiqon sikink
lectura integradora yujun
sikink
leer sikink
lenguaje chabl
lenguaje cientfico o tcnico
naochabl

lenguaje coloquial chabl pa


jay
lenguaje escrito rutzibanem
chabl
lenguaje
expresivo
kuty
chabl
lenguaje general juchabl
lenguaje informal o familiar
achalal chabl
lenguaje informativo tzijol
chabl
lenguaje
literario
lemalil
chabl
lenguaje
oral
chaonem
chabl
lenguaje regional ruqa chabl
letra cursiva (k) qetzib
letra de carta yuqutzib
letra de molde setetzib
lexema nuktzij
lxica cholatzij
lexicalizarse
rubanikil
cholchabl
lexicografa retamabalil cholatzij
lexicologa retamabalil cholatzij
leyenda mochch
liberalismo setelinem
librero yakbl

219

libreta

metalenguaje

libreta cuaderno
libro sikiwuj
lnea juch
linealidad lilchabl
lineamiento rucholajil samaj
lingual ruchi qajanil
lingstica solchi
lquido memtzib
lrico (gnero literario) silin
lista de cotejo tojtoban samaj
literario lemail
literatura lemk
localismo kojolil
localizar kanunk
locativo kojilibl
locucin talutzijonem
lgica kutnaojil
lgico matemtico (inteligencia) ajilanem naojbl
logotipo wachtzib
logro qi
lugar kojolibl
mam propio (k) raqn tyol
mandato o exhortacin taqanem
manejar ukwank
manejo ukwanil
manera banikil
manera (adverbio) rubanikil
manifestacin kutbl

manipulacin rusamajinem
mapa conceptual wachnaoj
mapa mental kasetesk naoj
marcado etalem
marcador de tiempo retal qijul
marco rutaqen
margen ruchi
masculino achi
material samajibl
matiz yaoqarark
maya (cuenta) rucholanem maya
mayscula nimatzib
mecnica rucholajem samaj
medicin etalem
medida etabl
medio rusutil
medir etank
memoria natawuj
memorizacin retamaxk
mensaje taqon
mensurativa etan
meronimia achqajark tzij
metacognicin nukulem naoj
metafona jalkoxom
metfora oxkoben
metagoge qajanel oxkoben
metalenguaje
ruchabexik
chabl

220

mettesis

negacin del beneficiario

mettesis jalkojlem
mtodo nimabeyal
metodologa beyalil
metonimia achwch tzij
mmica bananem
ministerio (educacin) chity
minscula chutitzib
mito meqitzij tzijonem
modalidad rubeyal
modelo rukutbal
moderativo lomanel
modernismo kakak
modernizacin kakarisanem
modificador jalonel
modificador directo jujalel
modificador indirecto kajalel
modificadores de sustantivo rujalel tas
modificadores del predicado rujalel qajaribl
modificadores del sujeto rujalel
banel
modo taqoil
modo de articulacin rubeyal
choonem
modo del verbo rubeyalil banoj
modo imperativo/exhortativo
rubeyalil taqonem banoj
mdulo literario lema sikiwuj

mojado cheqeqajanil
molde elesabl
momento de la narracin
ruqijul lemotzij
monitoreo rutzetik samaj
monlogo choweyonil
monosemia juqajark
monoslaba junil katzib
monoslaba (k) jujap
morfema jitz
morfologa (k) nukjitzoj
morfolgico nukjitzinel
movimiento silonem
movimiento
y
direccin
rubeyalil silonem
muletilla mulunel
multiculturalidad kibanobl
multigrado kipalbal
multilingismo kichabl
multimedia kutuwachibl
mutacin jalqajanil
naciones unidas tunutimamital
narracin lemotzij
narrador tzijonel
nasal tzamqajanil
nasalizacin tzamqajanem
negacin de respuesta meqel tzij
negacin
del
beneficiario
mekulbanoyom

221

negacin del dativo

onda sonora

negacin del dativo meyaom


negacin del instrumento mesamajibl
negacin del sujeto estativo
mebanel
negacin del verbo mebanoj
negacin, negativo meqel, manq, me
negrilla qeqatzib
neoliberal qasanil
neologismo kaka tzij
neologista tzuky tzij
nervio auditivo rubatzil xikinaj
neuma kutuetal naoj
neutralizacin junilem
neutro kuty kexebiaj
nivel xak
no privativa metojil
nombre biaj
nomitativo telbiaj
norma, regla beyal
normado beyanel
normalizacin rutzilem
nota chutitzijol
noticia rutzijol
novela lem
ncleo rukux
ncleo del predicado rukux
qajaribl

ncleo del sujeto rukux banel


nueva kaka
numeracin ajilanem
numeracin maya maya ajilanem
numeral ajilabalil
nmero ajilabl
nmero cardinal chojajilabl
nmero distributivo jachel ajilabl
nmero gramatical rajilabal
kemchi
objetivo raybl
objeto (k) kulel
objeto directo ukulel
objeto indirecto kakulel
objetos verbales kulel banoj
obra lemawuj
obra de arte naojil samaj
obra teatral kuqul wuj, kutunel
kaslem
obras literarias lemawuj
observacin tzetelil
obtestacin kexonem tzij
oclusin tzapijnem
oclusivo tzapin qajanil
oculto yakon
oficializacin (k) iqikinem
onda sonora rubey koxomal

222

onomasiolgica

prrafo

onomasiolgica ruqa qajanem


onomatopeya rajqajan
onomatopyico (k) rajqajel
operativo ilinem
opinin choboj
optacin rajowanem
oracin bab
oracin aclarativa qalaj bab
oracin admirativa mayel bab
oracin afirmativa jikl bab
oracin compleja nimirisan
bab
oracin compuesta tzaqatil
bab
oracin imperativa o exhortativa taqonem bab
oracin indicativa choloj bab
oracin interrogativa kutunel
bab
oracin negativa mebab
orador choly tzij
oratoria cholonem tzij
orden rucholajem
orden bsico cholajil tzij
ordinal cholajibl
organizacin runukulem
organizar nukunk
orientacin pixanem
origen ruxeel

ortografa tzibanikil
ortogrfico (acento) koxotzib
paciente kulunel
pagar tojil wuj
palabra tzij
palabra afectiva koxomatzij
palabra derivada rujotayil tzij
palabra flexionada wixal tzij
palabras glotalizadas jas tzij
paladar ruwi aqaj
palatal jajil
palatizacin jajkoxom
papel
semntico
rusamaj
qajarik
parbola ruwch kaslem
paradigma tzuknaoj
paradigmtico tzuky naoj
paradoja tuny kanaoj
paragoge tuntzib
paraggico tuntzibanil
paralingstica ichsolchi
parmetro chobonaoj
parasntesis rachjotay tzij
parasinttico rutzaqatil kajtzij
parataxis rachtunuj kemchi
parntesis uka
parnima junumaxk tzij
paronimia junumaxk katzij
prrafo motzaj

223

parresia

persona gramatical

parresia rubixikil jalnaoj


parte curricular peraj cholaj tijonk
partes de una carta rupam taqowuj
participacin apoinem
participio perfecto naqil
partcula kajtzij
partcula afirmativa jikl kajtzij
partcula de movimiento silonem kajtzij
partcula determinante jujik
kajtzij
partcula diminutiva chutirisanel
kajtzij
partcula direccional kutbl
kajtzij
partcula enftica qalajel
kajtzij
partcula indeterminante demostrativa mejikil kutbl
kajtzij
partcula interrogativa kutunel
kajtzij
partcula
interrogativa
kutunem kajtzij
partcula irreal meqitzij kajtzij
partcula negativa mekajtzij
partcula subordinadora taqon

kajtzij
partitivo jachonel
pasiva kuluyom
patrn rucholajil, ruxe
patrn bsico ruxe chapayom
peculiaridad richin
pedagoga retamabalil tijonk
pedaggico tzijotijonem
pensamiento explcito saqnaoj
pensamiento holstico kulnaoj
pensamiento tcito tziranaoj
percepcin nail
perfeccionismo jebl samaj
perfectivo kulwach
perfil rubanikilal
perfrasis rubixikil jutzij
perifrstico bijinel jutzij
permetro ruchiil
peridico talutzib
peridico escolar tijobl talutzib
periodismo taluj tzibanem
perodo peraj ramaj
perstasis etalema
permisin qijem
peroracin rukisibl tzijonem
persistencia jantapelil
persona gramatical ruwinaqilal
kemchi

224

personaje
personaje ajwinq
personalidad winaqil
perspectiva rutzetonem
persuasin bochinem
pertinente rukojolil qajark
peticin rutzil kutunem
peyorativa yoqonel
pictogramas etalwch
pintura bon
planificacin nuksamaj
pleonasmo chachatzij
plural kiyil
pluralidad kiyilal
pluralismo rukuyilal
pluralista kiyinel
pluralizacin kiyilem
pluralizador kiyinel
pluricultural kiyibanobal
poema pachun tzij
poesa pachunem tzij
polidocente katijonel
poliptoton kamubiaj
polisemia kiqajark
polismico kiqajark
ponderativo rejqalem samaj
poqom propio raqn poqom
poseedor ichinanel
posesin ichinanem
posesivo (adjetivo) ichinabl

presente (tiempo)
posicin tpica rukojlemal
kojibl
posicin numrica rukojlemal
ajilabl
posicional kojlemal
positivo jujik
pospositivo jajqij
postdorsal ijaq
postverbal ruxeel chabanoj
potencial (tiempo/aspecto) apon
potencializacin uchuqanem
prctica ban
pragmtica rubeyalil tzij
praxis banem
predicado qajaribl
predicado compuesto kaxe
qajaribl
predicado no verbal mebanoj
qajaribl
predicado
verbal
banoj
qajaribl
predicativo rutzaqat qajaribl
predominio qasaqij
prefijo ruwch tzij
preposicin ximy chutitzij
preposicional tunl tzij
preposicional ximtzij
preprimaria ruxeel rupalbal
presente (tiempo) wakami
225

prstamo

prtasis

prstamo qajon tzij


pretericin ewanaoj
pretrito nj qijul
previo junabey
previsin chajinem
primario nabey rupalbal
primera (persona) nabey
primera conjugacin nabey
pachunem
primera persona plural nabey
kiwinaqil
primera persona singular
nabey juniwinaqil
primero primaria nabey rupalbal
primitivo ojer tzij
principal runabeyal, rukux
principio filosfico rutikiribal
chobolil
principio, comienzo rutikiribal
privativa tojay
procedimiento rubey samaj
proceso (histrico) xenabal
proceso fonolgico rubeyal
nukubitzil
proceso lingstico rebeyalil solchi
procltico ajwax
produccin kiyirisanem

producto rujachel samaj


profesin samaj
profesional samajel
programa rucholanem samaj
programacin nukunem
progresista tajinel
progresivo tajin
promocin eltijoxel
promotor silonel
pronombre
demostrativo
kutbl kexebiaj
pronombre indefinido mejikil
kexebiaj
pronombre personal kexebiaj
pronombre posesivo ichinan kexebiaj
pronominal kex
pronominalizador kexonel
pronstico kulwachitj
pronunciacin rubixikil
propiedad ruqajarik chabl
proposicin tuny tzij
propsito raybexk
propuesta kutbl naoj
propuesta educativa rukutbal
tijonk
prosodia qajabixikil
prosdico (acento) mekoxotzib
prtasis tunuqajanil

226

protomaya (k)

regla ortogrfica

protomaya (k) mayatzij


proxmica metzijol
proyecto samaj
prueba, examen tojtobenk
psicologa retamabalil nakuxaj
punto tzuj, chuq
punto de articulacin rutikersaxik qajanem
punto y aparte qajy chuq
punto y coma chuqatuq
punto y final kison chuq
punto y seguido oqachuq
puntos suspensivos oxchuq
puntuacin chuqunem
qanjobal propio raqn qoti
quinto ro
raz ruxeel
raz afectiva ruxeel chachel
raz distinta mejunan xeel
raz intransitiva ruxeel jubanoj
raz similar Junam ruxeel
raz transitiva ruxeel kabanoj
raz verbal ruxeel banoj
rama chol ruqa cholti
rama mam ruqa tyool
rama qanjobal ruqa qoti
rama wasteka ruqa wasteka
rama yukateka ruqa mayataan
rayar juxunk

realismo saqikaslem
recapitulacin natajxik tzij
recepcin kulunem
receptor kulbanel tzij
recibo kulel wuj
recipiente kuly, kulunel
recproco kawinaqil
recomposicin kakanukulem
reconstruccin kakabanikil
reconversin kakabeyalil
recopilacin nukulem
recuerdo nataxk
recurso samajibl
redaccin tzibanem
reduplicacin kamulem
referente achibil
reflexin wixalem
reflexin metodolgica rubeyal
wixalem
reflexionar (k) wixalk
reflexivo wixy
reforma kakanaoj
reformulacin kakabanem
refrn nib
refutacin yojbl wuj
rgimen jikl rubeyal
regla gramatical rubeyalil kemchi
rubeyal
regla
ortogrfica

227

regular

sentido figurado

rutzibaxik
regular loman
relacin achlajil
relacional ximy
relajada latz
relativo junem
relato kulwachixik
relevo kexoj
relevos del lenguaje kexoj
chabl
remitente taqonel
rendimiento rukiyinem
rengln xakil
repeticin kamulunem
resolucin rutzil
resonante xakaqajanil
respuesta tzolij tzij
resultado rukisibl samaj
resumen reduccin
retencin qatayom
reticencia meqalaj naoj
retrica weqojitz
retroalimentacin rukutunik
revisin nikonem
revista chiwuj
rima kuljap
ritmo juil
rol rusamaj
romanticismo saqil naojil

rotulacin qalajisaxk
rtulo qalajisabl
rural ruqa
saber etamank
sacapuntas nub
saludo qejelonem
sarcasmo yoqotzij
satrico torin tzij
sector molaj
segmentacin xilonem naoj
segunda conjugacin rukab
pachunem
segunda persona plural rukab
kiwinaqil
segunda persona singular rukab juwinaqil
segundo rukab
seguridad mexibin
seleccin chaoj
semantema ruyonil cholatzij
semntica retamabalil qajark
semasiolgica retal retamabalil
qajark
semejanzas kawch
semestral waqinem
seminario soloj naoj
semiurbana naqatinamt
sensibilizacin kuqubl kux
sentido figurado etawachibl

228

seal

sociolingstica

tzij
seal retal
sesin peraj samaj
sexto ruwaq
siempre jantape
siglas chutibiaj
significado qajark
significante retalil solchi
significativo qajanem
signo de interrogacin (k) retalil kutunem
signo letra
signos de puntuacin retalil
tzib
slaba katzib
silbico katzibal
silueta rumujal
simbolismo rubeyal nukuetal
smil junumatzij
similitud junam
simple chutin
simplificacin chutirisanem
simultnea kamul
sincdoque babal
sinergia kasamaj
singular junil
singularidad junilal
sinnimo sinonimia
sinptico rutzijoxikil wachnaoj

sintctica rucholchabl
sintagma chobotzij
jaltas
sintagma
adjetival
chobotzij
sintagma adverbial jalbanojil
chobotzij
sintagma estativo rukojlem
chobotzij
sintagma
nominal
tas
chobotzij
sintagma preposicional ximtzij
chobotzij
sintagma sustantivo relacional
ximtas chobotzij
sintagma
verbal
banoj
chobotzij
sintagmtico chobotzijnel
sintaxis cholchabl
sntesis kajnaoj
sistema runukulem
sistema abierto jaql nukunem
sistema morse runukulem morse
sistemtico nuky
sistematizacin runukulem
situacin central rukux lema
socializacin kutsamaj
sociolingstica retamabalil winasolchi

229

sociologa

sustantivo cambia vocal

sociologa retamabalil winaqil


sociopoltica winanaojil
solicitud kututzil
slida kw
sollozacin jiqinem
sometimiento juunem, nimanem
soneto kajlajpach
sonido qajanil
ruqajanil
sonido
africado
tzapikoxom
sonido
alveolar
ruqajanil
koxomk
sonido
dental
ruqajanil
chakultzib eyaj
sonido fricativo ruqajanil
qajatzib
sonido interdental ruqajanil kojoeyaj
sonido labial ruqajanil chiaj
sonido
oclusivo
ruqajanil
tzapiqajanil
sonido ovular ruqajanil setechut
sonido palatal ruqajanil kowiqajanil
sonido resonante ruqajanil xakaqajajil
sonido velar ruqajanil qajanijitz
sonido
voclico
ruqajanil

kuxatzib
sonoro rusilonem koxomal
sordo tojkoxom
subordinacin achbabanem
subordinado achbab
subordinador juunel
subrayar juxunk
subrealismo saqil xekaslemal
sufijo rij tzij
sujeto banel
sujeto compuesto kibanel
sujeto explicito saqabanel
sujeto implcito ewabanel
sujeto simple (k) jubanel
superestrato retal chabl
superioridad nimil
superlativo lj
supervisin tzetonem
suplemento tzaqatbanoj
susceptibles jalojbl
sustantivizador tasanel
sustantivo gentilicio petenil tas
sustantivo invariable jaqitas
sustantivo absoluto (k) mejalatel tas
sustantivo abstracto metzetil
tas
sustantivo
cambia
vocal
jalkuxatzib tas

230

sustantivo colectivo

texto

sustantivo colectivo molotas


sustantivo complejo tastas
sustantivo compuesto kaxe tas
sustantivo de sustantivo katas
sustantivo instrumental o locativo samajitas
sustantivo mas sustantivo
kulajtas
sustantivo pierde sufijo merijtzij
tas
sustantivo posedo richinan tas
sustantivo propio biaj tas
sustantivo relacional ximtas
sustantivo segn composicin
tunl tas
sustantivo siempre posedo ichinan tas
sustantivo supletivo jalxe
sustantivo sustractivo rukamaj
tas
sustantivo usualmente no posedo meichinan tas
sustantivo verbal banoj tas
sustantivo, nominal tas
sustitucin kexonem
sustituto rukexel
sustrato jalchabl
taller tijonk
tamao runimilem

tautologa kamunaoj
teatro, escenario, lugar kuqulibl
tcnica beyakutk
tcnicamente beyakutunem
tcnico etamanel, samajel
tecnologa rokisaxik naojil
telegrama taqatzij
tema lema tzij
tema, idea principal rukux
naojil
temtica tzukulel
tempera bonibl
tensa chachel
teora runaoj tzibanel
terico tzibany
rox
tercera
conjugacin
pachunem
tercera persona plural rox
kiwinaqil
tercera persona singular rox juwinaqil
tercero rox
terceto oxpach
terminacin rukisibl pajtzij
trmino tzij
tesis naojin wuj, chobon samaj
test tojotobl
texto peraj tzij

231

tiempo (verbal)

verificacin

tiempo (verbal) qijul


tiempo futuro qijul apon
tiempo pasado qijul kan
tiempo presente qijul wakami
tiempo, modo, aspecto qijul,
beyal, taqoil
tilde kix, ris tzib
tipologa junumachabl
ttulo rubi lema
tolerancia kochonem
tonema rij koxom
topicalizacin kamulubiaj
topicalizacin del beneficiario
rukamulunem kulum
topicalizacin del dativo rukamulunem yaom
topicalizacin del instrumento
rukamulunem samajibl
tpico kamulel
topografa retamabalil ulew
topnimo rubi tinamt
trabalenguas suqaq
transcripcin retalil qajanem
chabl
transferencia qasy
transicin jalqajanem
transitivizador kabanel
translcido qalaxan
transmigracin jaltinamt

transposicin jalchabanem
transversal tzalan
trimestral oxik
tropo rukan qajanil
tzotzil propio raqn tzoltal
ltima letra kistzib
unidocente jutijonel
unificacin tunem
urbana rukux tinamt
vula campanilla
vale kasetal
validacin jikinem
valor ruqij
valor (actitudes) ruwch naoj
valoracin ruqijonem
valorativa qijil
variable jalel
variacin jalon
variacin libre junaqajark
velar qajan jitz
velo del paladar reqajaj aqaj
verbal banojil
verbal conjugacin banoj
pachunem
verbo banoj
verbo auxiliar toonel banoj
verbo intransitivo jubanoj
verbo transitivo kabanoj
verificacin tzetoxk

232

versificacin

zeugma

versificacin jalel molapach


versivo pachil
verso pach
vibrante baybt
vinculacin achkojlem
virtual qalajbl
visibilizacin tzetenem
visin tzubal
visual tzetl
visual espacial (inteligencia)
tzubalil naoj
vocablo tunun katzij
vocal kuxatzib
vocal corta jukuxatzib
vocal
epenttica
jotay
kuxatzib
vocal prolongada kakuxatzib

vocal relajada latz kuxatzib


vocal
temtica
tzukulel
kuxatzib
vocal tensa chachel kuxatzib
voclico meqaton qajanil
vocalizacin
jalqajanil
chakultzib
vocativo rubixikil biaj
volumen runimilem
voz chabl, chaban
voz activa kulbanayom chabl
voz
antipasiva
banayom
chabl
voz pasiva kuluyom chabl
xenofobia yoqonem
yuxtaposicin tunujitz
zeugma jutzij qajanem

233

AMBIENTE NATURAL
palabras rescatadas y neologismos

abdomen ruxe pamaj


abdominoplastia rujiqanal xepamaj
abeja de miel winq kab
(P.G.41)
abeja negra de miel raxwch
(P.G.40)
abeja avispa
abejita muy pequea de miel usmakabojt (P.G.40)
abejn (entierra lo que caza)
muql ratit
abejn botl sik, muql ratit
(P.G.41)
abejn de miel koxpon (P.G.40)
abierta jaql

abordaje lanq samajichakul


abortadora ajtzaqonel
abortifaciente banotzaqoj
aborto tzaqoj
aborto a demanda kututzaqoj
aborto ampollar tzaqojibey
aborto artificial ajowatzaqoj
aborto cervical metotepamaj
aborto completo tzaqatzaqoj
aborto criminal bany tzaqoj
aborto
diferido
kaminq
akwalil
aborto electivo ruqatkiyilem
akwalil
aborto embrinico kamiral
aborto espontneo yonilitzaqoj

235

aborto habitual

acidez

aborto habitual kulutzaqoj


aborto incompleto metzaqatzaqoj
aborto inevitable ruchoxkk tepamaj
aborto infectado yabitzaqoj
aborto psicolgico meajowakwal
aborto qumico kamiaqom
akwalil
aborto quirrgico jiqakwalil
abraquia kolqa
abraquicefalia, abraquicfalo
koljolomiqa
abrasin kiskamatiojil
abrasin corneal rusokotajik
lemwachaj
abrazadera qetebl
abrazadera cernv ruqetebal
cheij
abrazadera cervical ruqetebal
ruqul samajichakul
abreaccin ruchuqab sanl
abreboca jaqchibl
abrupto placentae rutzaqik
kotzixq
absceso artrifluente ralaxpj laqul
absceso axilar ralaxpj meskel
absceso biliar ralaxpj kay
ralaxpj
absceso
cerebral

tzatqoril
absceso de laringe ralaxpj xul
absceso de mama ralaxpj
tzumaj
absceso gingival ralaxpj tiey
absceso, empiema alaxpj
absorcimetro etawosbl
absorcin tzubunem
absorcin cutnea ruqaxchq
tzumal
absorcin de anticuerpos elesy
chajichakul
absorcin intestinal ruqaxichq
panixkolb
abstemio ruqatowi tzamil
abstinencia qatowi
abulia meajowalil
abundancia, abundante kiyal
aburrimiento qajikux
abuso qaxwi
accidente (primeros auxilios
kuluman
aceite yaqanal
acelerado anin, chanin, aninq
acelga labichaj
acetanlida relesy qaxomal
acetilcistena chajbl tot
aciculada (hoja) rabark
acidez chamil

236

cido

guila pequea

cido chm
cido (qumico) qaqya
cido hialurnico relesy ralaxqanal tiojil
cido lctico ruchuqa tiojil
cido rico qanachamil
acidosis qanachulaj
acidosis diabtica qanakabil
kk
aclareciendo saqajinem
acn chak
acondroplasia
mekiyinem
buyubq
acrofobia Xinbiril chi kaj
actitud conducta
acutico aj pa ya
adaptacin kulunem
adenitis rusipojik quluch
adenoma qaytzeb unum
adenopata rukiyem runum ya
adenosina qaxy uchuqa
adhesiva nakbl
adiccin, obsesin benq kuxaj
adicional juley
adiposidad yakoqanal
adrenalina yaky uchuqa
areo (animales voladores) ajxik
aerosol achyaajbl

aerosolterapia ruyaajbal qulaj


afasia sachichabl
afectar tzilanem
afectividad kutusanem
afecto kutusanl
afona mechabexk
afona funcional, psicognica
scahoj naokuxanem
agitador (inst. lab.) yujaqom
agorafobia Xinbiril xibinem
agradable (sabor y olor de cosas tostadas) siml
agresin itzbanaoj
agresividad itzbanaojem
agricultura, siembra tikon
agrio chamchj
agronoma retamabalil tikon
agua ya
agua fra y pura raxya
agua gaseosa woqya, wosya
agua salubre sabor de fruta en
descomposicin
aguacate oj
aguacate pequeo mutl oj
agudo chutikiy
guila kot
guila negra qeqakot, katinq
kot (P.G.44)
guila pequea xubaq kot

237

aguja

ambiente (salud)

(P.G.44)
aguja baq
ahogado jiqil, jiqom
ahogamiento jiqonem
aire, viento kaqq
aislamiento jachel
ajenjo xaqixaq
ajo anx
ajo en polvo poqolaj anx
ajonjol rixkq anx
akinesia mesilonem
alacrn sinaj
albahaca tuqsij
albaricoque kobaq
albmina runimuchuqa kk
albuminuria runimuchuqa kk
chulaj
alcachofa chopichaj
alcaloide achchamichq
alcalosis rukiyem yajaqkekoj
alcohol tzamil, tijoj ya
alcoholemia tzamkk
alcoholmetro tzamijotobl
alcoholismo tzamilem
alergnico tzukutaratk
alrgeno achtzukutaratk
alrgeno yay taratk
alergia, roncha sal
alrgico(a) yakaqatil

alergologa retamabalil sal


alerglogo ajaqomasal
alerta etkayew
algodn boj
alguna jujun
alimentable tzuqel
alimentacin tzuqunem
alimentado tzuquxel
alimentador tzuqunel
alimentaria rikilem
alimento rikilal
alma anima
almeja perech
almendra, albumen rukux
ijatz
almohadilla ruchakat wiaj
almuerzo tikawain
alopesia tzaqowiaj
alteracin (salud) kexoj
alterar (salud) kexonk
alterna (hoja) kulaxaq
alto, alta jotl
aluminio atiyalil
alvolo kolopospoy
alvolo rutzam pospoy
amaneci saqarinem
amargo ky
amarillento qanqj
ambiente (salud) utzikojlem

238

ambulancia

anorexia

ambulancia ruchich aqomabl


amenorrea mechajon
amgdala ixkoya
amigdalectoma pitzixkoya
amigdalitis yabipix
amilasa ruyaal saqsay
aminocido chamchq
amiotrfica rumeilinem tiojilal
amnesia sachy naoj
amniocentesis rutojtobal ruya
kikteej
amnioscopia rutzetik yakikteej
amoldamiento rukachjolom
amoratado warnq kk
amoratamiento waranem kk
amoxicilina, cido clavulnico
rukamisel chikopil
ampolla qanya
ampolla (medicina) yaaqom
amputacin qupinem
anabolismo rutzaqat naonem
analgsico meqoxom
anlisis chobonem
analizador nakojinel
anatoma retamabalil chakulaj
anatmico etchakulajil
andrgeno yaky kojowinaqil
andropausia qasy sinanem
anemia saqanam

anencefalia ritzel tetzatzqoril


anestesia sikirya
anestesiologa retamabalil sikiriya
anestesilogo sikirisanel
aneurisma ruxikay kaqibch
anexectoma pitzikojlijatz
anexitis rusipojik kojlijatz
anfetamina rusanamil kamabl
anfiartrosis rulaqucheel ijaj
anfibio, batracio ajyaulew, ajtewkaslem
angina ruky kuxaj
angiografa rutojtobal rubey
kk
angiologa retamabalil beykk
angilogo aqomy beykk
anguila kumtz kr (P.G.42)
angustia xibisanl
anhdrido carbnico, xido de
carbono, gas carbnico qi
animal chikp
nimo yakokux
ans anix
anisocoria rukojoalas wachaj
anona kewex, pk
anona amarilla qanapk
anona rosada xonpk
anorexia qatwaim

239

anorexia nerviosa

aparato circulatorio

anorexia nerviosa ibochinel


qatwaim
anorexia sexual Xinbiril sinanem
anorexgeno mewayjal
anorgasmia rumekiil sinanem
anovulacin mepaxik kojlijatz
anoxia meiq tiojil
ansiedad mayoj
ansioltico qasy mayoj
antagonista de calcio ruqatbey
chun
antebrazo ruchumay qabaj,
chumayqa
anteojos, lentes, gafas lemowch
anticido qasy chm
antiarrtmico qasy baybt
antibiograma rutzetenaonil chikopil
antibitico rutzil kaslem
qaty
anticoagulacin
chojchk
anticogulado
qatonel
chojchk
anticonceptivo meyawa ixq
anticonvulsivo qaty sikitiojilal
anticuerpo chajinel chakulal
antidepresivo qasy moyoj
antideslizante mesilowch

antidiarreico chajinel yapamaj


antdoto kisy itzaqom
antiemtico qatxaoj
antiescorbtico
raqom
qajchamichq
antgeno
ruperaj
chajinel
chakulal
antihemtico relesy xaoj
antihemorrgico qaty elekk
antihipertensivo
qasy
uchuqam
antiinflamatorio mesipojk
antioxidante qaty sachiq
antipirtico qasy katn
antirraqutico qaty kayewabaq
antisepsia rubankamik chikopil
antitiroideo qaty ubuil
antitrombina meachojchik
kk
antitusgeno qasy ojb
antropologa retamabalil winaqilem
anular, anillo nupqa
anuria menel chulaj
anuros ixpe
ail jikilite
aorta kite ibch, teibch
aparato molochakul
aparato circulatorio kikbl

240

aparato digestivo

asteroide

aparato digestivo ilinibl


aparato respiratorio uxlabl
aparatologa retamabalil molochakul
apazote sikij
apndice rutzam ixkolob
apendicitis ruyabil tzamixkolob
pice tey
apio kotichaj
apnea mejiq
podos jutu
apretn jupitz
arcnido m
aracnofobia xibiril m
aracnoides (cerebro) katas
arcilla (suelo) qn ulew
arco iris xokoqa
ardilla kuk
arena sanayi
argn loxil
armado tuch
armario yakotzyaqbl
arritmia fibrilacin auricular
arroyo, canal, conducto rubey
ya
arroz,
trigo
matzixim,
mutzixim
artemisa chaqsikij

arteria kaqibch
arteria pulmonar rukaqibch
pospoy
arterial kaqibochilal
arterografa rutojtobal kaqaibch
articulacin laqul
artritis rusipojik laqul
artrpodo mip
artroscopia tzety rupam laqul
artroscopa rutzetik pamilaqul
artroscopio rutzetbal pamilaqul
artrosis xotolaqul
aruazo jurok, juroch
asaeteada (hoja) chutxaq
ascitis ralaxya xepamaj
aseo perineal ruchajik jotayilal
asesina kamisanel
asexual mekojolwinq
asfixia tzapin uxla
asimilacin qaliwch
asma tzapipospoy
spero qiriqk (P.G.50)
aspirador jiqabl
aspirar jiquxla
aspirina (cido acetilsaliclico)
chamitzikab
astenia rusachoj uxlanem
muluchumil,
asteroide

241

astigmatismo

baarse (temascal)

alchumil
astigmatismo yojil tzetbl
astrgalo ruwaqtzik aqanaj
astro ikchumil
astronoma
retamabalil
ikchumil
asustar xibink
ataque cerebral, apopleja rukamik tzatzqor
ataque de corazn, infarto de
corazn rukamik kuxaj
ataque, infarto rukamik
ataxia menukutiojil
atelectasia ruwon kolopospoy
atmsfera kaqiqal
atomizador yaajbl
tomo/molcula mecharel chq
atrofia chutiojil
audiometra retzetik xikinaj
audimetro retabal xikinaj
aurcula kulukk
aurlavo chajixikibl
ausencia meqalj
autismo rusachoj jachonem
autoclave laqichichbl
auxilio toem
ave (todo genero de) tzikn
aventura mekuxben
avispa (hace panal en pared)

kexpm
avispa amarilla qatzutuj
avispa delgada y negra toky
avitaminosis qajuchuqalil
axila, sobaco kalkax, meskel
(P.G.58)
axn qaxy kamal
ayote kum
ayuda tok
ayudante, auxiliar toonel
ayunador ajmeway
ayunar mewayjanem
ayuno meway
azacun al
azucena saqkotzij
azufre chuwabj
babosa liqliq, jiliq, kolkob
bacteria, germen (general), cirrosis mekiyil chikopil
bacteriosttico mekiyil chikopil
bahdo (vrtigo) desmayo
baja qajnq
balanitis rusipojik ruwi kowil
balismo meajowan silonel
ballena mataqtami (P.G.43)
baln, pelota kolaj
banana saqul
banquete nimawaim
baarse (temascal) tujanem

242

bao

bosque, selva, montaa

bao ruxikin jay


barmetro retabal kaqq
barra chojbl
barranco siwan
barro (de la cara) wy
bscula, medidor etabl
bazo tuqpoy
beb ney
bebida ukya
bejuquillo sibq kanti
belladona jebeixtn
bellota pixk
benzocana qasy qaxomal
berenjena tuq wch
beriliosis yabipoy
berro yaichaj
bicarbonato
de
sodio
atzamipoqolaj
bceps braquial (su) ruyoxotiojil qabaj
bceps crural ruyoxotiojil aqanaj
bicicleta letet
bilateral kaxikichakul
bilis ruqanaya kinq
binocular najtzubl
biombo qaty kaqq
biopsia tojtobetiojil
bisexual kakojolwinaqil

bisinosis tzapicheel pospoy


bistur qupitiojil
bizco, turnio tzalawch, talyt
blando, blanda rubutul
blasto kajolajotay
bledo labitzetz
blefaritis rusipojik rij wachaj
blefaroplastia pochomich
blefaroplastia completa kapochomich
blefaroplastia
simple
jupochomich
blster tzeqaj
bloque moloj
boca chiaj
boca del estmago ruchi pamaj
bocio quluch
bolo alimenticio ba (Saenz 51)
bolsa plstico
bomba qaxbl
bombear qaxonem
bombero chupy qaq
bombilla bolosaqil
borboteo roqonem
borde ruchi
boro chajlil
borrosa yojonil
bosque,
selva,
montaa
kichelaj

243

botnica

calvo

botnica retamabalil che qays


botiqun yakbl aqom
botulismo nimaxaojil qutun
bradipsiquia eqanaojin
bradistesia eqanabenail
ruqaxoibch
braquialgia
qabaj
brazo mano
brisa ruxla ya
brcoli raxboj ichaj
broncodilatador
raqomaqul
pospoy
bronconeumona ruchikopil pospoy
broncoscopia rutzetbal ruqul
pospoy
bronquio ruqul pospoy
bronquiolo ruqa pospoy
bronquitis rusipojik ruqul pospoy
bucinador (msculo) rutiojil palj
bueno tz
bho o tecolote tukur
bulbo raqudeo kiw
bulimia, bulimia nerviosa sachoj rikilal
bursa peqeya
bursitis rusipojik peqeya

caballo kej
cabello rismal wiaj, wiaj
cabeza jolomaj
cabra tzuntzn, kisk
cacahuate, man kilinaq
cacao, kakaw ruchaq kakaw,
peq
cacao (variedad), pataxte ruchaq kakaw, peq
cadera tuyq, tzan achq,
qotzal, qoral achq
cafmica kanixt
cafena yaky kamakux
caja kaxa
caja torcica rij kuxaj
calambre raxkej
calcneo (hueso) waq ruwch
calcaal uxtuxil
calcio chun
clculo abj
calefactor qaq boxachich
caliente (tibio) meqn
cliz (flor) rutzuybal kotzij
callo (salud) semet
calmante raqochamen, chamebl
calora achqanal
calostro nabyaal tzumaj
calvo chan, kaqwuluwuj ruwi

244

calzado

cartlago (odo)

(P.G.53)
calzado xajab
camarn chom
camarn hembra qosy ajas
camaroncillo otzoy, mokok
(P.G.42)
camilla beyichat
canal de sodio rubey atzam
canal deferente rubey mixtuq
canal del parto rubey akwalil
canal semicircular nupxikinaj
canal
semicircular
rubey
kamakaxabl
cncer sachy jotay
cancerlogo aqomy sachjotay
canela jubl che
cangrejo tp
cangrejo de cinaga sanm
cangrejos de mar axalin
(P.G.42)
canino, colmillo tzieyaj
canola ilinaq
cansancio kosinem
cantil de agua kanti ya
cantil de sapo otoy
caa de azcar ajij
capa timatut
capa entrica rij pisaqom
capacidad kowin

capilar kamibch
cara palj
caracol (grande para corneta)
xiwak (P.G.43)
caracol (insecto) tot
caracol (odo) tot
carbamazepina qaty rubey
atzam
carbocistena, carboximetilcistena etantot
carbohidrato kabaqal
carbn aqal
carbono aqalil
cardia (cuello de la vejiga) ruqul
pamaj
cardiaca kuxalem
cardiologa retamabalil kikbl
cardilogo aqomy kikbl
cardiopata rukosik kuxaj, qitj
kuxaj
cardiovascular qaxy ilinemil
carditis rusipojik pirkuxaj
cardo santo saqikix (P.G.15)
caries ruchikopil eyaj
carne tiij
carnero, oveja chij
carpo waqxaqbaq
carro chich
cartlago (odo) buyubq

245

cartucho

chilacayote

cartucho xulsij
casampulga ronkej
cascabel
(culebra)
sochj
(P.G.37)
casena aqomikex
catarata (vista), nube sutz
catrnica, sea de verano
kanixt
catarro, tos, gripa ojb
cavidad (cuerpo) julil
cebada ixim awas
cebolla xnakt
cebolla en polvo rupoqolaj xnakt
cebolln, ceboln xnakt qs
cedro kische
cefalea ruqaxomal baqijolom
cefalohematoma ruwarkk jolomaj
cefradina elesy chikopixkoya
ceguera metzubal
ceiba inup
ceja metzaj
celentreo (animal) yup
clula rujotay kaslemal
clula glial ruloqte jotay
celulitis ralaxqanal tiojil
cemento (diente) rukokil eyaj
cena qeqawaim

centrfuga jachilinbl
cenzontle oyl jb
cepillo de diente chajbl eyaj
cera sewa
cerdo aq
cerebelo (cerebro) rachtzatzqor
cerebral tzatzqoril
cerebral/ataque tzatzqoril
cerebro tzatzqor
jachkk
cerebrovascular
tzatzqor
cereza koxkobal
cerrada tzapl
cerrada (hoja) tzapixaq
cerro juyu
cerrumen ruqolil xikinaj
cervical ruqul samajichakul
cervicitis rusipojik ruchi tepamaj
crviz ruqul tepamaj
cerviz/crvix ruchi tepamaj
champin rokx km
chancro runimaqaq chak
chatarra mololem, mololen
cheles (legaas) puch
chian, chia ak
chichicaste amuley
chicozapote kaqatull
chilacayote qoq

246

chilca

cirujano pediatra

chilca meteba
chile (todo gnero) ik
chile colorado y picante choy ik
chile en polvo rupoqolaj ik
chile guaque nimaik
chile no picante ichaj ik
chile seco pequeo chol ik
chile verde raxik
chiltepe rik choy
chipe chipchip
chipiln much
chocolate, (bebida) qutl
chocoyo kl
choque tzajichich
chorcha (campanero) tonchin
chorizo, longaniza kanes
cianosis chakuxaril
cicatriz jeky, tuyuq
cicatriz inesttica pimajeky
ciclo menstrual ruqijul chajon
ciego (ojo vaco) matztz
(P.G.52)
ciego (ojo claro) moy (P.G.52)
ciego total xmawch
cielo kaj
ciempis rutzam kk
ciencia etamabalil
cifosis kotocheel ijaj
cigarrillo sik

cigomtico (hueso) kupbaq


cigoto saqmojotay
cigea qeq saqiky
cilantro culantro
cilndrico bolobk
cima cumbre
cinta rukamal
cinturn de orin oxi ajawa
ciprs kiss
ciproterona achqatbey mixtuq
circulacin sotinem
circulacin mayor nimasotinem
circulacin menor chutisotinem
circulatorio sotinemil
circuncisin rupochotzumal
tzikn
cirrosis heptica ruchikopil sase
ciruela amarilla qanayib
ciruela roja kaqayib
ciruga esttica jalchakul
ciruga maxilofacial rupochik
yabichi
ciruga
plstica
rupochik
qaytzeb
cirujano cancerlogo pochy
sachjotay
cirujano pediatra Pochonel
akwal

247

cirujano(a)

collar

cirujano(a) pochonel
cistitis rusipojik yakbl chulaj
cistometra rutzetbal yakbl
chulaj
cisura o surco jachtzatzqor
citotxico jotaxaojil
claridad luz
clarinero zanate macho
clase de tallo ruwch cheel
claustrofobia
Xinbiril
tzapikojolil
clavel buchsij
clavcula ruwch telemaj, wachtelem
clavo (especia) qutusimaj
clima meqtewul
rusachonem
climaterio
yaokaslem
clmax retkiil sinanem
clnica, hospital, centro de salud aqomabl jay
cltoris ruyakiil sinanem
cloro raqom ya
clorofila bonitz
cogulo, trombo chojchk
cobalto 60 qaty sachjotay
cobaltoterapia ruqijolaqom
qaty sachjotay
coche monte, puerco de monte,

jabal raq juyu


cochinilla muq
coco wachxan
cocodrilo nimaayin
codena ruwa achamichq
codo tzikaj
codorniz saqkorowach
cofia tzamxe
cojn nimachakt wiaj
cojo sikaqn (P.G.53)
colangiografa
rutojtobal
beyakay
colchn warabl
colchoneta chutiwarabl
coleateatoma
rupeqetiojil
akaxabl
clera yay ya pamaj
coles kulix
colesitectoma pitzikay
colesitostoma pochokay
colesterol saqbuyl qanal
colibr, gorrin tzunn
clico Moxirk oqej
coliflor saqboj ichaj
colinabo (humor caliente) naws
colinabo (humor frio) mestansya
colitis rusipojik nimaixkolb
collar ichinaj

248

colmena

convulsiva

colmena oroqm (P.G.41)


colon, intestino grueso nimaixkolb
colonectoma
rupitzik
nimaixkolb
colonoscopia rutzetbal nimaixkolb
coloproctologa retamabalil nimaixkolb
coloproctlogo aqomy nimaixkolb
color (vista) bon
coloracin bonilem
colorio raqomawch
colostoma bany chiachq
colporragia relekk tutz
colposcopia rutzetbal tutz
colposcopio tzety rupam tutz
columna vertebral rucheel ijaj,
cheijaj
coma diabtico rujotokab kk
coma hipoglucmico ruqajikab
kk
comadreja kx, saqbin
comensal wail
cometa rukis chumil
comida qutun, rikil
comida (tiempo) wain
comino rukaykab qutun

como, son achiel


completa tzaqt
complicada kayew, kaya
compota, jalea tzebjiqobl
compresa bususaqxim
kochbany,
compulsin
kochiban
comn relk
concha pemech
condicin jikiwch
conducto
auditivo
rujulil
akaxabl
conejo uml
congelamiento abajem
congnito yawalx
congestin tzapinem
congestin nasal tzapitzam
conocimiento naoj
constante junelk
consumen nkitij
contaminacin tzilonem
contaminada tzilon
contenedor yakaqom
continua jotzaqat
contraccin wontiojil
control etan retal
contusin juretz
convulsin sikitiojil
convulsiva sikitiojilal

249

coordinacin, sistema

cucaracha (otro gnero)

coordinacin, sistema nukulem


cooxmetro retabal wosaqalil
copa del rbol rutun che, ruwi
che
coral xoqojaw (P.G.37)
corazn cardio
corazonada (hoja) kuxaq
cordal (diente) tzay
crnea transparente (vista) rulem wachaj, lemwach, taslem
coroides (vista) boniwachaj
corola (flor) kotzijal
corona (diente) ruwi eyaj
coronadito chonkis
coronilla sutaj
correccin lbulo oreja completa rubanikil xexikin
corteza cerebral ruwi tzatzqor
cosecha koltikon
costa taqaj
costado kalkax
costilla kokal, poxaj (P.G.58)
costra de cabello (nio recin
nacido) peq
cotiledn rukux ijatz
coxitis rusipojik tuyuq
coyol map, tolon chich
coyote utiw
crneo baqijolom

craneos inostosis rutzapik laqujolom


crecimiento kiyinem
crema saqtztz
crema agria chamitztz
criociruga ritzel chuchuchakul
criopata poqotew
crioterapia chuchuchakul
criptgama (planta) mesij
criptorquidea ewakowil
crisis kayesach
crisis de angustia ruxibisanl
kayesach
crisis nerviosa rukayesach
kamal
crisis nerviosa ruxibisanl
kamalem
cristalino (vista) qaxwachaj
cromosoma bonichakul
crustceo kop
cuadripleja rupaexik qabaqn
cuadrpedo kajraqn
cuarto creciente akwal ik, saqmoyomy (S.337-338)
cuarto menguante rij ik
cubeta nimapajbl ya
cbito y radio piniyox baq
cuboides waqwch
cucaracha (otro gnero) xtuxtu-

250

cucaracha casera

deportiva

li (P.G.43)
cucaracha casera chajl jay
cucaracha que vuela xpinkk
cuchara waybl
cuchilla, tijera qupibl
cuello (diente) ruqul eyaj
cuello, garganta qulaj
cuero cabelludo rutzumal jolomaj
cuerpo chakulaj
cuerpo
calloso
rukuxbe
chaban
cuerpo cetnico qanachq
cuerpo inodoro meuxla
cuerpo opaco muquchak
cuervo qoch, joj
cueva (de animal) rujulil
cuidado, vigilado chajin
culantrillo xtunay (P.G.15)
culebra (clase) qanchi
culebra (general) kumtz
curacin qomanem
curitas qomikul
curva de glucemia rukanoxik
yabikab
cutete ixkitz
dalia nimatunay
daltonismo rujalon bon
danta tixli (P.G.31)

daar tzilan
dtil tochich (P.G.2)
dbil meuchuqa
debilidad meuchuqanem
dedos de la mano ruwi qabaj
dedos del pie ruwi aqanaj
deformada kexobanikil
deforme kayeban
deformidad kayenuk
degenerativa
(enfermedad)
kuxy jotatiojil
deglucin biqiba
delgada xax
delirio chobqoloj
deltoides (msculo) rutobal telemaj
demasiada ky
demencia sachnaoj
demencia senil jupir sachnaoj
dendrita rucheel kamajotay
dengue ruyabil xann
densidad al
densiometra sea retabal baq
dentada (hoja) kixaq
dental eyajil
denticin eyajem
dentista ajeyaj
deporte etzanem
deportiva etzanil

251

depresin, distimia, psicatenia

diente de len

depresin, distimia, psicatenia


moyoj
dermatitis atpica, eccema atpico ketchakul
dermatitis irritativa rukatik
qaqya
dermatitis numular, dermatitis
eccematosa kaqietal
dermatitis por estasis rusipojik
aqanaj
dermatitis seborreica, caspa solot wiaj
dermatitis eccema
dermatologa
retamabalil
yabitzumal
aqomy
dermatlogo
yabitzumal
dermatoscopio
rutzetbal
xetzumal
dermis ruxe tzumal
dermitis rusipojik ruxe tzumal
derrame choxoj
derrame cerebral ruchoxoj
tzatzqor
derrame de sangre choxokk
derriti (clima), fusin, licuefacin yaarinem
desabrido (sabor) yayj, paqpj
desaparece sachel

desarrollan yejotayin
desastre nimakayewal
desayunar saqawaink
desayuno saqawaim
descamacin solotajnem
desdentado lamlj ruchi
desechable toril
desequilibrio mechojalil
desfibrilador
rutzetbal
qatjiqanem, qatjiqibl
deshecho mekatzin
deshidratacin
nchaqij
chakulaj
desinfectar chajk
bahdo (vrtigo), desmayo
kulum (C.151)
desnutricin meilinem
desorientacin sachonem
diabetes kabyabil
diafragma (msculo) ruxe pospoy
diagnstico tzetenab
diapasn utzikoxomabl
diarrea ya pamaj
distole rikon kuxaj
dicotiledn kakux
diencfalo runikajal tzatzqor
diente eyaj
diente de len rixkq kj

252

dieta

edema pulmonar, absceso pulmonar

dieta nukrikil
dieta cetognica rukiyiqanal
nukrikil
difcil kaye
dificultad kayewal
difteria tasl itz
digestin estomacal Rukeek
digestiva(o) keenal
dignidad (C.166) qijnem
dilatacin achalaxinem
dilatada nimiren
dinammetro etauchuqabl
disciplina chojmilal
disfona mechabl
disfrico rumeutzil naoj
dislexia kayesikinem
dismenorrea qaxchajon
disnea qaxojiq
distancia (vista) najil
diversidad (rboles) xolel che
rusipojik
pediverticulitis
qeixkolb, ruwi xikixkolb
divertculo de meckel rupeqs
ixkolb
documentacin sanitaria ruwujil utzikasil
dolor qaxomal
domstico (animal) awj
doppler rukoxtzib doppler

dorsalgia ruyawa ijaj


dorso de la mano rij qabaj
dorso del pie rij aqanaj
dosis etqom
droga teaqomil
dulce ki
dulce (poca dulzura) qusqj
dulzura, sacarosa kabil
duodeno ruwi xikay ixkolb
duramadre jutas
durazno tras
bano takowit
bola yabipowo
eclipse de luna yawabil ik
(S.329)
eclipse de sol yawabil qij
(S.329)
ecocardiografa
rutojtobal
rutzetwch kuxaj
ecocardiograma
rutzetwch
kuxaj
ecografa rukoxtzib
ecografa doppler rutzetbeyikk
ney
ecgrafo rutzetbal rukoxotzib
ecologa retamabalil iqal
edema alaxya
edema pulmonar, absceso pulmonar ralaxya pospoy

253

educacin bucodental

encefalopata

educacin bucodental rutijonik


chieyaj
ehgna rujotoqanal sase
eje sutubl
ejercicio silochakul
ejercitador silochakubl
ejote pejk
ejote de vaina suave js
ela tzaqnq uchuqa
elstica yuqq
elctrico qaqil
electrocardigrafo
ruwachtujbl kuxaj
electrocardiograma ruwachtuj
kuxaj
electroencefalograma retqaq
tetzatzqoril
electroestimulacin naoqaq
electroforesis rucharel chq
electrograma etqaq
electrologa electromedicina
electromiografa
rutojtobal
retqaq tiojilal
electromigrafo
retqaqbal
tiojilal
electromiograma
retqaq
tiojilal
electrnico(a) tzaqaq
electroterapia
ruqijolaqom

qaq
elemento tzaqat
elemento de la naturaleza rutikomal kajulew
elemento qumico tikomal xanil
embarazo ruyawa ixq
embolectoma elechojchk
mbolo gaseoso ruboj kk
mbolo lquido ruqanal qatbey
kk
mbolo slido nimaqatbey kk
mbolo, embolia qatbey kk
embrin ral
emergencia toikem
emetropa utzitzubal
emocin, sentimiento sanl
empeine salpich
empiema pulmonar ralaxpj
pospoy
encefalitis rusipojik tzatzqor
encfalo tetzatzqoril
encfalomeningitis rusipojik tasitzatzqor
encefalomielitis rusipojik tetzatzqoril
encefalomielopata ruyabil tetzatzqoril
encefalopata
ruyabil
tetzatzqoril

254

encefalosclerosis

epitlamo

encefalosclerosis rukowil tetzatzqoril


encendedor tzijbl
enca kajnq, tiey
encino patn
encino (otro gnero) raxche
encino (otro gnero) toqax
encino (otro gnero) tzunuj
encino (otro gnero) wit
encino blanco ejqiche
encopresis meajowaksin
endermolgica utzichakulal
endocardio rupam kuxaj
endocarditis rusipojik rupam
kuxaj
endocarpio oxijal
retamabalil
endocrinologa
okiunum
aqomy
endocrinlogo
okiunum
endoftalmitis qasy tzubal
endometrio rupam tepamaj
endoscopia rutzetbal rupam
chakulaj
endurecindola nukowirisaj
eneldo qansij
energtico
ruchuqalil
ruwachulew
energa uchuqabil

enfermedad (general) yawabil


enfermedad de cronh ruyabil
Kron
enfermedad de lyme kapil sip
enfisema tiojiq
enfisema pulmonar rutiojiq
pospoy
enfriado chuchurisan
enfri (clima) tewurinem
enjambre jubj (P.G.41)
enlatadas pison rikil
enojo, pleito oyowal
enrojecimiento kaqirem
entera (alimento) nojilin
entera (hoja) chojichi
enteropata rupoqonal ixkolb
enterovirus ruwaitzelil
enuresis meajowachulaj
envs (hoja) ijiy
enzima jaqkekoj
epicardio (msculo) rij kuxaj
epicarpio (fruta) juijal
epidemiologa retamabalil kamk yawabil
epidermis ruwch tzumal, ruwi
tzumal
epilepsia sikirisk
epistaxis relekk tzamaj
ruwi
rubey
epitlamo

255

equilibrado

espinaca

naonemil
equilibrado chojalin
equilibrio chojalil
equilibrio ecolgico ruchojalil
kajulew
equimosis tuquchak
equinoccio nit
equinoccio de invierno jobinit
equinoccio de verano saqbinit
equinodermo kep
equipo molosamajibal
eritema rukaqil chakul
eritrosis kaqatzumal
ergeno(a) sinanichak
ertico yaosinanil
erupcin del paal rukaqil
chiachq
escafoides rubaqul qabaj
escaldadura lotajinem
escama solt
escamada (hoja) pachuxaq
escleritis rusipojik rusaqil wachaj
esclerosis rukowil rukebe kumtz
esclerosis
lateral
rusachoj
kamalil
esclertica rusaqil wachaj
escoliosis kotoijaj
escorbuto qajnq chamichq

escorpin qasnaj
escroto peqs
esencial katzinel
esfenoides baqamalax
esfnter yuchjul
esguince ruyuqik yuqutiojil
esmalte rulem eyaj
esmeralda yamanik
esofagitis rusipojik ruxe jorjr
esfago ruxe jorjr
esofagoscopia rutzetbal xejorjr
espacio kajilal
espalda ijaj
esparadrapo nakikul
esprrago chiyichaj
espectrofotmetro etasuribl
espejo, transparente (vidrio)
lem
esperanza ll
espermatozoide mixtuq
espeso tzeb
espina bfida abierta rukupukik
ijaj
espina bfida oculta charl kupukiij
espina bfida, mielodisplasia kupukiij
espinaca xtn ichaj

256

espinilla

extrao

espinilla ruwch chekaj


espirar, exhalar eluxla
espirometra
rutojtobenik
jiquxla
espirmetro retabal pospoy
espongiario bop
espum waqanem
esqueleto yojlin baq, nukubaq
rusachoj
esquizofrenia
nukunaoj
estaciones del ao rukajtzukal
juna
estado de agua rubanikil ya
estado de cuerpo jalawch
estado de los alimentos
rubanikil rikilal
estambre (flor) uka, achko
estao alchich
esttica chojalichakul
estril mejotay
esterilizacin mejotayinem
esterilizada mejotayem
esterilizador mejotayibl
esttico(a) ruchajchojil
estigma (flor) tunakotzij
estilista ajwachaj
estilo (flor) chet
estimulacin nao
estimulante sanamil

estmulo naon
estmulo sensorial naonemil
estmulo
vibroacstico
rutarakox naon
estiramiento facial completo
jekpalj
estmago pamaj
estomas (hoja) susuy
estomatitis (aftas) qaqchak
retamabalil
estomatologa
yabichi
estomatlogo aqomy yabichi
estornudo achixm, atixm
estrangulamiento jitzqulem
estrella chumil
estreimiento qaty panixkolb
estrs sachkux
estribo kajbaq
estrgeno rusanm kojolwinaqil
estufa boxachich
etmoides rukutubaq jolomaj
eucalipto okal
evaluacin tojtobem
excesiva kiytaq
excitabilidad tzolinaon
excitacin sinanil
externa saqilem
extrao metzeto, meetaman,

257

extravasacin

flebografa

meetal
extravasacin eleya
extremidad qabaj aqanaj
extremidad ruperaj chakul
extremidad inferior raqn
extremidad superior ruqa
eyaculacin elkasya
factor banikilal
faisn (ave) kaqtumutj
falange (mano) ruweq qabaj
falange distal rubaqwi qabaj
falange media runikajbaq
qabaj
falange proximal runaqajbaq
qabaj
falangeta oxwiq
falangina kawiq
falta menaon
falta de sensacin menaonem
faringe jorjr
faringitis rusipojik jorjr
fascia plantar xetiojil aqanaj
fascitis rusipojik xetiojil aqanaj
fecundacin tunem
fecundado tunil
fmur runimabaqil aqanaj
fenerogama sija
fenilefrina elesy tzapitzam
fepranidol elesy rusipojik laqul

feria nimaqij
frtil yaokaslem
frula ruchakat qajk
frula ruchat qajk
feto akwalil
fetoscopia rutzetbal akwalil
fibra (msculo) kamatiojil
fibra alimentaria ruchuqa ilinem
fibra nerviosa kamalil
fibrina bokpowo
fibrosa wakl
fibrosis pulmonar idioptica rujeky pospoy
fiebre tifoidea nimakatn
fiebre, calentura, calor, caliente,
temperatura katn
filamento (parte de la flor) powo
filtrar latzunk
finalizar de comer kolajem
fisiatra kasy silonem
retamabalil
safisiologa
majchakul
fisioterapeuta yasilonel
fstula meutzijul
fitoterapia qayiqijolaqom
flebitis rusipojik ibochilal
flebografa Ruqaqal chakul

258

flebotoma

frontal

ibch
flebotoma julibch
flexin qochonem
flor (comestible, choreque)
tzureq
flor (toda clase) kotzij
flor de dolores saqpr
flor de izote rusij parky
flor de muerto parutz
flora intestinal rumolochikopil
nimaixkolb
floripondio qotzm (P.G.6)
flujo tzujal
flujo sangre rutzuja kk, ruchoxik kk
flor eyalil
folleto sikiwuj
fonendoscopio koxomakuxbl
ruwafonocardiograma
chkoxom kuxaj
forma banikil
fosa nasal rujulil tzamaj
fosfatasa alcalina yajaqkekoj
fsforo qaqanil
fotoalergia saliwachibl
fotocoagulacin yojotiojil
fotofobia Xinbiril wachibl
fractura qajk
fractura de crneo ruqajik jolo-

maj
fractura de maxilar ruqajik
baqchi
fractura del brazo, mano
ruqajik qabaj
fractura del codo ruqajik tzikaj
fractura del pie ruqajik aqanaj
frambuesa kaqatokan
frecuencia jutaqil
frecuentemente jantape
fresa saqatokan
frigorfico chuchubl
frijol kinq
frijol (colores) matzitz, syan kinq
frijol blanco saqakinq
frijol de culebra rukinaq ulew,
rukinaq kumtz
frijol de milpa rij awn
frijol de suelo rachulew, kajlik
frijol negro qeqakinq
frijol pinto balam kinq
frijol redondo bolos kinq
frijol rojo kaqakinq, kajlik
frijol silvestre, frijol de arroz rukinaq choy
fro tew
frontal achwach
frontal baqwachaj

259

frontal-occipital, frente

gato de monte

frontal-occipital, frente runikajal wachaj


fructificar wachinem
fructuoso variable
fruta jiqobl, ruwch che
fruto (carnoso), golosina munil
fruto seco chaqij jiqobl
fuego qaq
fuente (reproductor femenino)
alaxibl
fuente de calor ralaxil meqenal
fuente de luz ralaxil saqil
fuerza, intenso uchuqa
fumar sikank
funcin rusamaj
funcin sexual rusamaj kojolwinaqil
fungicida kamisabl okx
galpago rukokal ya
gallina ponedora xtx k
(C.244)
gallina (toda clase) k
gallina ciega (gusano) ikan
gallina con plumas resaltadas
en la cara puch
gallina de patas cortas pey
gallina de plumas paradas
chil
gallo mama k

gammagrafa sea rutojtobal


baq
gancho ximbl
ganglio runum ya
ganglio linftico runum saqayaal
ganglioneuroma ruqaytzeb
kamabl
gangrena rukamik kamatiojil
ganso o pato negro punpuna
garbanzo qutukoxbal
garceta tzunn saqiky (P.G.44)
garrapata sip
garrapata pequea kaqasip
(P.G.34)
garza saqiky (P.G.44)
gasa saqxim
gaseoso wos
gastritis rusipojik rupam pamaj
gastroenteritis rusipojik rupam
ixkolb
gastroenterologa retamabalil
ilinibl
gastroenterlogo aqomy ilinibl
gastroscopia rutzetbal pamaj
gastrosquisis sachixkolb
gato syan, mes, lux
gato de monte xiwan

260

gaviln

glbulo blanco

gaviln xk
gaviln grande pardo saqmuquy (P.G.45)
gavilancillo gaviln pequeo
(P.G.5)
gemelos ruwi uxtuxil
gen jotayil
generacin ruqijul kaslem
generador yaqaqbl
general konojel
generalmente konojel bey
gentica retamabalil jotayil
genital jotayilal
genotipo molojotayil
geofagia ajowakuxulew
geografa
retamabalil
ruwachulew
geometra retamabalil nimilem
geriatra raqomajay nimawinq
germicida kamichikopil
germinativo bosil
gerontologa
retamabalil
rijnem
gestacin yawail ixq
gestacional yawailal ixq
gestosis retyabil ixq
gimnasia silochakulem
ginecologa aqomixq
gineclogo(a) aqomy tutz

gingivitis rusipojik eyaj


ginseng ruchuqa kaslem
girasol silvestre sum
glande ruwi tzikn
glndula unum
glndula endocrina, sistema endocrino okiunum
glndula exocrina ijiunum
glndula gstrica runum pamaj
glndula intestinal runum ixkolob
glndula paratiroide wuqunum
ubu
glndula salivar runum chubaj
glndula sebcea runum qanal
glndula sudorpara runum
tzojpil
glndula suprarrenal runum kinq
glndula tiroide runum ubu
(C.184)
glndulas lagrimales runum wachaj, ruxe wachaj
glaucoma itzkamawach
glicoprotena,
glucoprotena
chamichaqil
glioma rukiyijotay tzatzqor
glbulo bok
glbulo blanco saqabok

261

glbulo rojo

gusano genrico

glbulo rojo kaqabok


glositis rusipojik aqaj
glotn munilj, mn
glucosa toqo
glucosuria toqochul
golondrina boql sb (P.G.46)
golosina de chocolate kawkab
goloso, antojo jiq
goma qolibl
gonalgia ruqaxomal chekaj
gonoartritis melaqul
gonorrea, uretritis rutzujal
kasyaal
gorgojo rukaq ixim (C.251)
gota (afeccin diatsica) (k)
tzuj, mutil
gota (enfermedad) kaqbaq
(P.G.51)
goteo tzujem
gotero tzujbl
grado rupalbl
grama baqakim (P.G.19)
granada kaqximal
granadilla karnal
grandes nimaq
granizo, granizada saqbch
grano (alimentos) aws, runaq
grasa qanal
grasa insaturada rutzil qanal

grasa saturada ritzelal qanal


grave nimakiy
gravedad jikulew
grillo xil
gripe aviar tzoq
gruesa pm
guacamaya kaqx
guachipiln ikuy
guanaba paktzin
guante tzatzqa
guapinol kaplin
guardabarranco chajl siwan,
kilin siwan
guayaba kq
guayaba agria chamikq
(P.G.1)
guayacn waylj che
gicoy ikoy
gisquil kix
gusano (variedad de) saqalchan
gusano (clase) chilakan (P.G.31)
gusano
(clase)
tuksuban
(P.G.31)
gusano (clase) sotoy (P.G.39)
gusano (toda clase) jt
gusano de carne rachq amolo
(P.G.9)
gusano de maz y frijol xqanel
gusano genrico chomochi

262

gusano medidor

hierba buena

gusano medidor alkutu jt


tzatzqoril
gusano
peludo
(clase) hemisferio derecho ajxokonikaj
ixqaychaj (P.G.39)
hemisferio
izquierdo
ajgusto (sentido) runabal aqaj
kiqanikaj
haba aws
hemoglobina jachiq
habitante ajtinamt
hemorragia elekk
hbitat rulewal
hemorroide rusipojik xaribch
hbito banelal
hemostasia ruqatik tzujakk
halitosis ruchuwil chiaj
hepatitis c y b crnica rusipojik
hambre wayjal
sase
hambriento indigente
hepatitis d crnica achsipojk sahaz (hoja) wachay
se
helada chumatew
hepatoblastoma rusachjotay sahelicobacter pylori ruchikopil
se
totipamaj
hepatologa retamabalil kinq
helio, vapor sibil
hepatlogo aqomy kinq
ruqijolaqom hepatomegalia kikichul
helioterapia
qijiqaq
herbceo (tallo) raqn qays
hematemesis ruchoxokk chiaj herbicidas kamisabl qays
hematocrito rutzetik kaqabok
herbvoro (animal) ajichaj
hematfago ajkk
herida sokotajk
hematologa rutzetik kk
hernia kiytiij
hematlogo tzetonel kk
herpes yabqaq
hematopoyesis bany jota- hidrocefalia ruya tetzatzqoril
kikelal
hidrogenacin nabeyanem
hematosis jalkik
hidrgeno nabeyal
hematuria rel chulkk
hielo abj ya
hemiplegia rupaexik nikajichakulhierba ao nuevo maqr
hemisferio cerebral runikaj hierba buena ixkij
263

hierba mora

hongo (clase)

hipocondra nimajiyabil
hierba mora majkuy
hierbas, verduras wachichay
hipfisis jachosanm
hipoglucemia qajikab
hierro chichil
hipotlamo rukux naonemil
hgado sase (P.G.151)
higiene chajchojil
hipotensin qajiuchuqab
higo chaqraxtzuy
hipotiroidismo qajiubuil
higrostoma nukalul chubaj
histerectoma relesik tepamaj
hilo btz
histerosalpingografa rutzetequl
himen rute tutz
tepamaj
hinchazn sipojnem
histeroscopia rutzetbal tepamaj
hinojo chaqixnakt
histoplasma okoxkolb
hioideo ruxe chiaj
histoplasmosis ritzel okoxkolb
hiperactividad janisamaj
hoja (toda clase) ruxaq che
hipercalcemia nimachun
hoja alterna kulaxaq
hiperglucemia jotokab
hoja de pacaya ruxaq pakay
hiperlipidemia jotomeqanal
hoja dentada kixachi
hiperlipoproteinemia kiyuchuqahoja lobulada setechi
chamichq
hoja opuesta yoxaq
hiperplasia sipotiojil
hoja partida xilichi
hipersomnia nimawaran
hoja verticulada roxaq
hipertensin nimuchuqab
holter ruyaktuj kuxaj
hipertermia jotokatn
hombre (sentido) runabal winq
rukiyik
sama- hombro telemaj
hipertrofia
jichakul
hombro al codo qoch qabaj
hiperuricemia rujotol qanachamil (P.G.1172)
hipervitaminosis jotouchuqalil hongo (clase) kaqaxtn
hipntico yawaran
hongo (clase) kenkex
hipo tzuk, tuk
hongo (clase) numqeq
hipocalcemia qajichun
hongo (clase) punpux
264

hongo (clase)

imptigo

hongo (clase) punpn


hongo (clase) qaxl
hongo (clase) raq masat
hongo (clase) raqn jb
hongo (clase) rixkq tzikn
hongo (clase) rujolom xar, xkampranya
hongo (clase) ruqa ney
hongo (clase) rutzam aq
hongo (clase) rutzam tzi
hongo (clase) ruwch okx
hongo (clase) ruwi utiw
hongo (clase) ruwi xar
hongo (clase) ruxikin che
hongo (clase) ruxikin kuk
hongo (clase) tolor
hongo okx (P.G.13)
hongo de san juan qantzy
honra nimanem (C.276-277)
hormiga sank
hormigueo sanikem
hormona sanm
hortaliza tikomal qejoj
hortensia saqboj
hospicio kojliyawanel
hospitalario aqomajayil
hoyo, cueva, poxo jul
hoyuelo yot
huele de noche rujubulil aqa

(P.G.7)
huerto qejoj
hueso baq
hueso arqueado kotobaq
hueso corto kutubaq
hueso de la cara rubaqil palj
hueso de la mano rubaqil
qabaj
hueso del pie rubaqil aqanaj
hueso del tronco rubaqil kutamil
hueso duro kowibaq
hueso largo (manos pie) rubaqil
qabaqanaj
hueso maxilar rubaqil chiaj
tzalabaq,
hueso
plano
mokobaq
huevo saqmolo
humano, persona winq
hmedo (tierra) ruraxal ulew
hmero runimabaqil qabaj
humo sb
huracn juraqn
ichintal ruxe kix
ictericia qanachakul
iguana oon, inay (P.G.32)
iletis rusipojik xexikixkolb
leon ruxe xikixkolb
imptigo chojiqanya

265

impulso

intracraneana

impulso uchuqan
inanimado mekaslem
incapacidad mekowin
incaparina qanaqor
incendio katinem
incisin ruqupik kamatiojil
incisivo qupinel eyaj
incomoda meutzna
incomodidad meutznail
inconciencia menaoj
indigestin rusachoj pamaj
inductivo jikibey
inexplicable mesolo
infeccin chikp
infeccin dental chikp eyaj
inferior ruxe, xe
infertilidad meyakaslem
inflamacin qaqanem, sipojnem
inflamar qaqank
infusin roqoj
ingerir biq
inhalacin mejiqanem
inmovilizador mesilonel
inmunidad toichakul
inmunitaria chajichakul
inmunodeficiencia
mechajichakul
inmunodepresin qajnq cha-

jichakul
inmunolgico chajichakulil
inmunoterapia rutzaqat chajichakul
inorgnico meaqalil
insalivacin chubunem
insaturada menojisan
insecticida kamisabl nix
insecto nix
inspida meki
insolacin meqijil
insomnio mewaril
instrumental wachinaqil
instrumento (alimento) ilibl
insuficiencia cardiaca kosinemkux
insulina chajinel kajkab
insumo agrcola raqom tikom
integrales tunuchuqa
intensidad uchuqanem
intercostal rukojol kokal
interior intestino panixkolob
intestino ixkolb (P.G.1242)
intestino delgado xikay ixkolb
intolerancia
alimenticia
tziloqutun
intoxicacin nimaxaojil
intracraneana ruchuqupam jo-

266

intravascular

leche

lomaj
intravascular rupam jachkk
invaginacin
intestinal
suqixkolb
invertebrado (animal) ajtiojil
invierno pajb
ira oyowal
iris rukel wachaj
iritis rusipojik rukel wachaj
irracional mechobonel
irradiado rutunul xekamal
irritabilidad nimoyowal
irritable nimoyowanel
isqumico mebinem
izote parky
izquierdo ajxokon
jabn xabon
jalado jekon
jamn aqatiij
jaqueca qaxojolom
jejn qeqamolo
jengibre qutaqoxe
jeringa tzuqbl
jiote sal
jocote qenm
jocote de agosto koy qenm
jugo gstrico ruyaal pamaj
jugo intestinal ruyaal ixkolob
juilin muy (P.G.42)

jpiter kumatzchumil
jute pur
kawe lemotzetebl
kiwi raxjiq
labio ruwch chiaj, ruwachi, wachi
labio leporino, queilosquisis
ml ruchi
laboratorio tojtobl
lactato ruyojuchuqa chamichq
lactosa
(mamfero)
rukab
yatzumaj
lado chuxikin
lagartija (clase) ixtolk
lagartija ixpach (P.G.33)
lago, laguna choy
lgrima ruyaal wachaj
lagrimal ruyaal wachal
lmpara kajasaqil
laparoscopia rutzetpam xepamil
lpiz chetzibabl
laringe ruxul qulaj, xul
laringitis yabixul
laringoscopio rutzetik ruxul qulaj
ltex timil
latido pum
laurel jubuqays
leche ruyaal tzumaj

267

lechuga

lluvia

lechuga yuchichaj
lechuguilla ruyuchichaj ya, ruway uml
lechuza xoch
lengua aqaj
lengua geogrfica kojliaq
lenticular rutankor xikinaj
len kj
lepra qaynq chak
lesin kolqoxom
letargo sachraybl
leucemia rusachjotay kk
leucocitosis kiyisaqabok
leucopenia qajisaqabok
levantamiento de busto, pexia
jototzumaj
liblula batzibl
libreta tzibawuj
licha (rambutn) kixjiq
licuado jokon
lienzo aqomakul
ligamento yuqtiojil
lima qanalanx
limalimn qanachm
limbo (hoja) ruxaq
limn chamalanx
limpia chajchoj
limpiador subl
limpieza chajchojirisank

linfadenitis rusipojik rubey saqayaal


linterna rabasaqil
lpido meqanal
lipoescultura bany kojleqanal
lipoprotena nimakwanel qanal
liposuccin jiqanal
liposuccin brazo, lifting brazo
rujiqanal qabaj
liposuccin pantorrilla rujiqanal moqoq
liposuccin pierna, lifting pierna rujiqanal aqn
lquido yaal
lquido amnitico ruya kikteej
lquido cefalorraqudeo ruchajiya kamakux
lista choltzij
litiasis bosabj
litiasis urinaria rabaj chulabalil
litio chuchulil
litotricia paxiabj
littmann achkoxokuxbl
llaga nimachak
llamado oyon
llantn lante
llovizna rismal jb, musml
lluvia jb

268

lluvia con viento

malva

lluvia con viento kaqq jb


lbulo del odo ruxe xikinaj
lbulo frontal rachwa (tzatzqor)
lbulo occipital achij tzatzqor
lbulo
parietal
rachwi
(tzatzqor)
lbulo pulmonar achpospoy
lbulo
temporal
rachxe
(tzatzqor)
localizacin wilanem
locomotor laqubaqil
lodo chabq
lombriz (de tierra) rixkolob
ulew (P.G.39)
loroco rismachi qoch
lucero de la maana smoch
lucirnaga chupy qaq
ludopata yabietzan
lumbago, lumbalgia qaxoij
luna ik, atit
luna llena setl ik
luna nueva ya ik
lunar qq
lupa tzetebl
luxacin rujachol yuqutiojil
macho, mula kowilj kej
macro sistema nimanukulem
madera rbol (general)
madrugada muqmj

magnesio tzinalil
magntica imn
magnetoterapia rujikachich
yabil
maguey (clase) chiwu
maguey saqky (P.G.267)
mal aliento bosk (C.269)
mal de ojo, conjuntivitis, ojeado ruwa winq
mal en el bazo rukumatzil kuxaj
mal sazonada, mal guisada (sabor) taqtj
maleta nimejqal
maletn ejqal
malformacin congnita de dedos de la mano rubankojlem
wiqa
malformacin congnita de
dedos del pie rubankojlem
wiaqn
malformacin congnita labio
rubankojlem ruwachi
malformacin congnita paladar rubankojlem jaj
malformacin
de
Chiari
kayetzatzqor
malo, mala, dao itzel
maltosa tzebe
malva chojb

269

mama aumentativa

materia, sustancia

mama aumentativa kiyiritzumaj


mama reductiva chutiritzumaj
mama
supranumeraria
kiytzumaj
mamey qantul
mamfero (animal) tzuntasinel
(animal)
mamografa rutzetik unutzum
mamgrafo rutzetbal unutzum
mancha retal
manco sikqa (P.G.52)
mancuerna ruqa ejqan
mandarina chuti alanx
mandbula rukojlibal eyaj
mandbula inferior xebaq eyaj
mandbula superior wibaq eyaj
manifestacin qalajirisanem
manta, tela kul
manteca grasa saqaqanal
mantequilla qasqanal
manual wujil
manzana nimamixku
manzanilla (fruto) mixku
manzanilla (medicina) kotzij
aqom (P.G.15)
maana (tiempo) nimaqa
mapache aqawinq
mar palow
maracuy tuqikarnal

mareo sutijolom, meqabarel


marfil rukowil eyaj
margarina qayiqanal
mariposa (todo gnero) malax
mariposa grande (de monte)
balam amalax
marte kaqchumil
martillo bajibl
martillo (odo) bajbl
masa keen
masa corporal rukeem chakul
masacuata tolobon
masaje jikoj
mascarilla kolkj
masetero kaxkatey
masilla, heces achq, ks
masticacin kachinem
mastitis rusipojik unutzum
mastopata kiyitzumaj
masturbacin kin
matazano ajachel
silel
materia
cintica
uchuqabil
materia potencial uxlaninq
chakulal
materia y energa ulewal
uchuqabil
materia, pus pj
materia,
sustancia
chq

270

material

mialgia

(P.G.1678)
material samajibl
matriz, vientre, tero rute pamaj, tepamaj
maxilar baqchi
maxilar inferior wixikibaq
maxilar superior xexikibaq
mayonesa saqatzep
mayor nm
mayor riesgo nimaetzelal
medicina, medicamento (general) aqom
mdico aqomanel
medida de masa para una tortilla qoral
medida del codo a la munuera
juchumay (P.G.57)
medio salado (sabor) tzaytzj
mdula kebe
mdula espinal Rukebe kumtz
mdula o tutano rupam baq
mdula oblonga punkebe
mejilla qotzaj
mejorana qanjub qays
meln qanaqoq
membrana tas
membrana sinovial pisolqul
membrillo kch
meninges
(arteria)
rutas

tzatzqor
meningitis yabtas
menisco pamilaqul
menopausia qatchajon
menstruacin chajon
menta achixkij, achalawina
mental naojinal
mentalidad naojinem
mente naojin
mentn kaxkate
mentoplastia kiyikaxkate
meique chip
mercurio koll
mercurio qanchumil
mesa chatal
mesencfalo ruwi tetzatzqoril
mesocarpio kaijal
metablico nail
metabolismo basal rukatanal
jokkeem
metacarpiano qabibaq
metal chich
metamorfosis jalem
metatarsiano qanibaq
mtodo kutik
metroplastia pitziqaytzeb
mezquino, verruga pixnak,
xuy (P.G.50)
mialgia qaxotiojilal

271

miastenia

mucosa

miastenia sachy kamatiojil


miccin merupam yakchulaj
mico koy
microcefalia koljolomaj
microdermoabrasin ruchajik
kamijotay
microorganismo chutichak
micropore tzaruwuj
microscopio nitztzetbl
microsistema chutinukulem
midriasis rukiyialas wachaj
miedo susto
mielografa tzetekiw
mineral (alimento) iliyaabj
mineral (reino) yaabj
mini chuti
mini estiramiento facial koljekpalj
ruminiabdominoplastia
koelqanal xepamaj
miocardio rutiojil kuxaj
miocarditis rusipojik rutiojil
kuxaj
mioma, miometrio ruqaytzeb
tepamaj
miomosarcoma
ruqaytzeb
tiojil
miopa (vista) naqtzu
miosis ruyuchalas wachaj

miripodos kup
mobiliario silowachnq
mochuelo pojy (P.G.44)
moco ruyaal tzamaj
moco cervical totepamaj
modelo baniwch
molar kaey (P.G.3741)
molestia naqonil, itzel
mollera yaaj
mongolito bajbil (X.87)
monitoreo
fetal
rutzetik
akwalil
monja blanca saqijix
mono batz
monocotiledn jukux
monosacarido uxlanabaqal
monxido de carbono wosaqalil
mora tokan
morado tuq
mordedura kapil
moretn, hematoma waranel
kk, rx rx
morfina sikiwr
mosca (toda clase) amolo
moscada amoloem
mosquito s
movimiento, temblor silonem
mucosa tot, pur

272

mucosidad

nacimiento de agua

mucosidad totil, puril


mudo mem
multicelular rukijotay kaslem
mltiple kiywch
multivitamnico tunuchuqalil
mundo xekaj wachulew (P.G.30)
mueca ruqul qabaj
mun rupir qupichakul
murcilago sotz
musculacin tiojilem
muscular tiojem
msculo tiojilal
msculo bceps braquial yoxotiojil qabaj
msculo bceps crural yoxotiojil aqanaj
msculo bucinador xubatiojil
musculo cigomtico rurabtiojil
qotzaj
msculo
cutneo
rutiojil
tzumal
msculo de brazo rutiojil
qabaj
msculo de cuello rutiojil qulaj
msculo de extremidad inferior
rutiojil aqanaj
msculo de extremidad inferior
rutiojil baqaqanaj
msculo de la cabeza rutiojil jo-

lomaj
msculo de tronco rutiojil kutamil
msculo dorsal sij
msculo esplenio qochojolomaj
msculo esternocleidomastoideo silojolomaj
msculo flexor extensor
msculo hioides ruxe chiaj
msculo involuntario yonisilel
tiojil
msculo orbicular reset wachaj
msculo pectoral mayor sm
msculo risorio o facial tzetiojil
msculo sartorio qochochekaj
msculo serrato ruxe meskel
msculo suprahioides ruwi
chiaj
msculo trapecio rucheel jolomaj
msculo voluntario silel tiojil
msculo carne
musgo suquy
muslo aaj
muslo (de l) ra
muy mucha (o)
nabo saqxe
nacimiento de agua ralaxibl

273

nacimiento, parto

neurotransmisor

ya
nacimiento, parto alaxinem
nadolol qasy uchukk
nance tapal
naranja alanx
naranja agria kayalanx
narcolepsia sachoachk
nariz tzamaj
nasal tzamajal
nausea mulun kuxaj, naoxaoj
navaja tiqupibl
necrosis rukamik tiojil
nefritis rusipojik kinq
nefrolitiasis rubosabj kinq
nefrologa
retamabalil
yabikinq
nefrlogo kinaqomanel
nefropata ruyabil kinq
negatoscopio tzety qaqchakul
neocrtex runimawi tzatzqoril
nen saqalil
neonatologa retamabalil chajiney
neonatlogo ajchajiney
neoplasia kexekamatiojil
neptuno chaqichumil
nervio kamal
nervio auditivo kamakaxabl
nervio gustativo rukamal nabl

nervio olfatorio rukamal uxlabl


nervio ptico rukamal wachaj,
kamawach
nerviosa kamalem
nervioso ibochinel
neumologa retamabalil uxlabl
neumlogo aqomy uxlabl
neumonitis rusipojik tzamipospoy
neumotrax ruwa kuxiq
neural kamajotayil
neuralgia ruqaxomal ibch
neurastenia luslil
neurtico(a) janiqoxomal
neuritis rusipojik kamal
neurociruga pochokikbl
neurocirujano pochokikbanel
neurologa
retamabalil
kamabl
neurolgico kamabalil
neurlogo(a) ajibch
neurona,
clula
nerviosa
kamajotay
neurosis yabikamabl
neurotxico
rusachkuxil
kamabl
neurotransmisor
qaxy
kamajotay

274

neutro

odo medio

neutro mesilon
niebla, neblina moyew
nigua usmakq
ninfa o crislida lip
nio akwal
nspero qanam
nitrgeno jiqalil
nitroglicerina yaqanil ya
nivel jotolen
nixtamal tzo
nocardiosis rusipojik pospoy
noche toqa
nodriza Rukan teej
nopal noxti, noxta
normal chojbanikil
norte relebal kaqq
nubes en forma de bola surisutz, rumul ya
nublado muql
nubl (clima) xmuqubr
nuca rij qulaj
kuxuchuqa
nucleoprotena
chamichq
nueva kaka
nuez nimakilinaq
nutria rutzi ya (P.G.42)
nutricin ilinem
nutriente ilinemil
nutrieron xeilin

nutrir ilink
nutritiva(o) ilinelal
obesidad nimatiojil
oblicuo (msculo abdomen)
obsesin nimajikitzu
obstetricia ruchajixik yawaixq
obstruccin,
limitacin
qatonem
obstruida(o) qaton
occidente ruqajibal qij
occipital ijbaq
oclusin tzapikk
odontologa retamabalil eyaj
odontlogo ajeyaj
odontlogo/estomatlogo eyajinel/aqomy yabichi
oficio samaj
ofidio o serpiente kan
oftalmia rusipojik naqwch
oftlmica tzubalil
retamabalil
oftalmologa
naqwch
oftalmlogo oculista
oftalmoscopia rutzetik naqwch
oftalmoscopio
rutzetbal
naqwch
odo
(sentido)
runabal
akaxabl
odo medio nikajal akaxabl

275

ojo

seo (sistema)

ojo runaq wachaj


ojo seco meyaal wachaj
ojo vago, ambliopa kayetzu
olfativa(o) saqanem
olfato (sentido) runabal uxlabl
oligoespermia mealx mixtuq
oliva raxkoxbal
olor ruxla
olor a ceniza qoq
olor a manta quemada
ruchichol (C.269)
olor agradable jubl
olor de orina kisk
olor desagradable, mal olor
chuw
ombligo muxux
omplato, escpula mokobaq
omron (sistema) waqiwachbl
onagra wotzaqsij
oncocitoma renal ruqayitzeb
kinaqil
oncogenes rukiyinem kajotay
oncologa retamabalil qaytzeb
oncolgico(a) qaytzebem
onclogo(a) aqomy qaychak
onda suril
onda kotzkom (P.G.382)
ondulada (hojas) boloxaq
ooritis rusipojik rukojlibal ijatz

operacin, ciruga pochonem


opresiva pitzel
ptico(a) wach
optotipo tojtowachbl
oral qumul
orbicular ruset wachaj
rbita rujul wachaj
organo jubusij
oreja o pabelln xikinaj
orgnico aqalil
organismo chakulal (P.13)
rgano reproductor alanel
rgano,
organismo
samachakulaj
orgasmo rukiil sinanem
oriente relebal qij
orina chulaj
oro qanapwaq
orqudea silvestre chimachy
orquitis rusipojik kowil
ortiga (de hoja grande) ley
ortiga (de hoja pequea) amuley, kikache
ortofona kojlichaban
ortopedia kasachakul
ortorexia janiwa
orzuelo (vista) runum tzi
oscuro qequm
seo (sistema) runabal baqilal

276

osificacin

pancreatitis

osificacin banobaq
osteoma ruqaytzeb baqil
osteomielitis rusipojik baq
osteonecrosis rukamik baq
ostepata ajbaqinel
osteoporosis mealx baq
osteosarcoma rusachjotay baq
ostras o moluscos wachitot
otitis rusipojik pamixikin
otoo tzapijb
otoplastia pochoxikin
otoplastia
completa
kapochoxikin
otoplastia simple jupochoxikin
otorragia relkk xikinaj
otorrino aqomy xikinaj
retaotorrinolaringologa
mabalil xikitzamaqul
otorrinolaringlogo aqomy xikitzamaqul
otoscopio chuti rabasaqil
otro jun chik
ovalada (hojas) molxaq
ovario
(gnada),
antera
rukojlibal ijatz
ovparo (animal) loyalaxel
ovulacin rupaxik kojlijatz
oxidante sachiq
xido kaiqil

oxgeno uxlabil
oxigenoterapia ruqijolaqom iq
oxihemoglobina rukaiqil jachiq
oxiuraxis rujt pamixkolb
paciente yawa
pjaro azul xar
pjaro carpintero kuruchch, tuk
tuk
pjaro de abusin pich
paladar jaj
plida saqper
palidez saqperil
palma tut, kip
palma de la mano rupam qabaj
palmeada qaxaq
palo de hule kikache
paloma cantora ixpumy
paloma de monte paxkukuy
paloma torcaza t
palomilla ruchikopil ixim
paludismo, malaria majmoyk
paludismo, malaria (escalofro)
raxtew
pan kaxlanwy
panal (avispas) aqaj (P.G.41)
pancarditis rusipojik kuxaj
pncreas saqsay
pancreatitis rusipojik saqsay

277

panela, dulce, azcar

pelamano

panela, dulce, azcar kab


pnico nimaxibiril
pantano saqoq
pantorrilla moqoq
pauelo sut
papa saqwch
papagayo mo (P.G.45)
papanicolau rutzetechi tepamaj
papaya kaqrab
paperas rusipojik unum chubaj
papilas gustativas nabl tijikil
papiloma ruchikopil pixnak
paquete molaj
paracetamol qasy qaxolaqul
parlisis rupaexik
paralizacin, paralizar sikirinem, rupaexinem
paramdico achaqomanel
parapleja rupaexik aqanaj
paresa qajipaexk
parestesia warichakul
parietal achwi
parietal xikibaq
parkinson sikisotil
paroxetina qasmoyil
prpado rij wachaj
parte, componente ach
partes de la cabeza runukulem
jolomaj

partes de la cara runukulem palj


partes de la flor achkotzij
partes de la hoja achxaq
partes de los dientes acheyaj
partes del cerebro ruwch
tzatzqor
partes del fruto achjiqobl
pasta dental ruchaja eyaj
pastilla setaqom
paterna kuxin
pato punpn
pato de laguna rupunpun choy,
raxqejum (P.G.46)
patologa retamabalil yabil
patolgico(a) chabayabil
patlogo tojtoaqomanel
pavo qol
pavo (hembra) piy
pecas akak, ak
pececillo chu
pecho, pectoral, trax ruwa
kuxaj
peciolo piwiy
pediatra aqomy akwal
pediatra aqomakwal
peditrico aqomakwalal
pednculo (flor) rukup
pelamano salkm

278

pelo absorbente

pielonefritis

pelo absorbente ruwi xeel, puyal


pelvis (hueso) malaxbaq
pene tzikn
penicilina tekamisel chikopil
pea, peasco tanatk
pepino tzetz
pequeo kol
pera raxtzuy
percepcin nabenail
percusin koxochakul
prdida sachnem
perdiz xoyon (P.G.45)
perejil rexil
perfil wujil
perfiloplastia rupochik kaxkatetzam
pericardio rutasul kuxaj
pericarditis rusipojik rutasul
kuxaj
perico kl
perico (gnero) xko (P.G.45)
perico verde raxon (P.G.45)
pericn eya
periodontitis rusipojik tieyaj
periodontlogo tieyajinel
periostio tasbaq
periquito tachinl (P.G.45)
peritoneo rutas pamaj

peritonitis rusipojik rutas pamaj


perla rukux pemech (P.G.43)
peron kobaq aqanaj
perro tzi
perulero chima
pesa achetabl
pesadilla, sueo achk
peso alal
peso corporal ralal chakul
pestaa mich (P.G.55)
peste bubnica yabikq
peste, epidemia kamiyawabil
(P.G.48)
ptalo lab
petequia rukatik choxokk
pez kr
pez (clases) achkr
pez blanco saqikr (P.G.42)
pezn ruwi tzumaj
piamadre (vena) oxtas
picazn, comezn rukatqatil
pie de atleta pak aqn
piedra abj
piedra de ro raxabj
piedra poma poq
piedra pmez tzarajmq
piel o cuero tzumal
pielonefritis chikopikinq
piernas, extremidades inferio-

279

piernas, extremidades inferiores, pie


res, pie aqanaj
pilas yaqaq
ploro rukup pamaj
piloy, frijol grande pilow, tapakl
pimiento poqokol
pinabete, pino de hoja grande
tzichj
pino chj
pino blanco saqichj
pino colorado kuxuchj
pino macho (hoja grande) achij
chj
pino rojo kaqachj
pinza chapabl
pia chop
piojo uk
piorrea choxopj
piramidal ruwaqiwch baq
piromana rusachoj uchuban
piscina chutichoy
pistilo (flor) ixko
pitaya kaqachop
pituitaria (glndula) tasul tzamaj
pizote sis
placa bacteriana rukeem eyaj
placenta rukotzij ixq
planeta rumeal qij

polen (semilla)

plano, campo, llano xuliiba


planta (general) che qays
planta del pie rupam aqanaj
planta ornamental kotzijal che
planta textil batzel qays
planta, monte qays
plaqueta chojchiknel
plaquetofresis elchojchiknel
plasma yakk
yaochajinel
plasmocito
chakulal
plasticidad neural nukunaoj
plata saqapwq
plataforma tzalamawch
pltano nimasaqul
platino loxapwq
plato lq
plegable qochk
pleura taspoy
pleuresa ruyabil taspospoy
plicmetro retqanal chakul
plomo chojmilil
plutn chipichumil
plutonio chipal
podlogo aqomaqanel
podmetro ruqijotuj kuxaj
podrido (fruta o madera en descomposicin) qy
polen (semilla) ijatz

280

pola

psiquiatra

pola ruchikopil che


poliarteritis nodosa rusipojik kiteiboch
polidipsia ruchuqa chaqichi
polineuritis rusipojik jujukamal
polinizacin ijatzulem
poliomielitis siksil
pollito ral k (P.G.45)
polvo poqolaj
ponzoa ritzaqom
poro (cuerpo) rujulil chakulaj
potasio chajil
potomana kiqumuya
potrero soqolbl
precaucin chajinem
precoz nabeyem
prediabetes lilj kabyabil
prediabtico lilj kabyabinel
prehipertensin uchuqamil
prehipertenso uchuqam
preocupacin kuxlaj
prepucio rutzumal tzikn
presbicia najtzu
presin uchuqalem
presin atmosfrica ralal kaqq
presoterapia
ruqaxya
kamibch
prevalencia qijlem
prevencin qilanem

primavera jaqajb
primero nabey
privado mewinaqilem
probabilidad kuxbej
proctologa tzetechiachq
producto kayinelil
profesional jikisamaj
profundo nimupam
progesterona qatbey mixtuq
promotor tzijy
pronador, supinador setl tiojil
prstata ruchajinel mixtuq
prostatitis rusipojik chajinel
proteccin chajinem
protena ruchuqa chamichq
proteinuria woschulaj
protems tzuktiij
protesis de pantorrilla, aumento de piernas tzaqtimoqoq
provitamina nabuchuqalil
prueba rutojtobenik
psicastenia rumeuchuqa kux
retamabalil
psicologa
naokuxaj
psicolgico naokuxanem
psiclogo(a) naokuxanel
psiclogo/psiquiatra naokuxanel/aqomy
kayenaoj
psiquiatra aqomy kayenaoj

281

psiquiatra

queso crema

psiquiatra
retamabalil
kayenaoj
pubertad qaxakwal
pblica winaqilem
puerco espn kixawuch
puerro yaxnakt
pulga kq
pulguilla de gallina sison
pulmn pospoy
pulmn derecho iqipospoy
pulmn izquierdo xokom pospoy
pulmona, neumona chaqij
ojb
pulpa (diente) rupam eyaj
pulsacin tzopinem
pulsada tujil
pulsioxmetro etauxlabl
pulso tzop
pulsmetro etatzopibl
puncin chuqelya
punta de milpa ruwi awn
pupila (vista) ralas wachaj
purificacin chajchorisanem
purificador chajchojibl
prpura
(enfermedad)
tuqyabil
quebradura qajinem
quebranta hueso saqikch

(P.G.32)
queilitis rusipojik wachiaj
queilonco ruqaytzeb chiaj
queiloplastia rupochik wachi
queilorrafia rachachi
queilorragia elkikchi
queilosis retzaj wachi
queilostomatoplastia pochochi
queiromegalia nimaqabaj
queloide nimajeky
queloplasta pochojeky
quemado katinq
quemadura katk
quequexque xtp
queracele ruqaytzeb lemwch
queratalgia qaxowach
queratina achlemiwach
queratitis rusipojilem wachaj
ruchuqelya
queratocentesis
lemwach
queratocono ukalemwach
queratohemia ruchoxkk lemwach
queratotoma rupochik lemwch
querattomo rupochobal lemwach
queso kexu
queso crema tzatzkexu

282

queso de capa

reconstruccin oreja unilateral

queso de capa weqkexu


queso seco chaqikexu
quetzal quq
quiasma ptico ruqaxkamal
wch
quilificacin kaychuminem
quilo (masa) kaychum
quimificacin qorinem
quimioterapia ruqatik sachjotay
quimo (mezcla sustancia) ruqor
pamaj
quirfano kojlipochonem
quiste peqetiojil
rbano kaqxe
rabdomiosarcoma ruqaytzeb
buyutiojil
rabeprazol qaty tzoliqutun
rabia woschi
racional chobonel
radectoma rupochik xeeyaj
rupitzik
radiculectoma
xekamal
radio-electrologa
rutzetik
chabqaq
radiografa banochabqaq
radiologa rutzetik chabqaq
radiolgico banachibanel
radilogo banochabqaq
radioterapeuta
sachjo-

taqomanel
radioterapia kamisanel sachjotay
raz (rbol, planta) xeel
raz (clases) kiwch xeel
raz (diente) ruxe eyaj
raz area kaqixeel
raz principal (rbol planta)
raz tpica chikikamal
rajadura de la piel, dureza de la
piel pal
rama (rbol, planta) ruqa che
rana ixkalet (P.G.43)
raquialgia ruqaxomal rucheel
ijaj
raquometro retabal qochijaj
raquitis rusipojik cheelijaj
raquitismo kayewabaq
rasguo retzaj
ratn choy
rayo qaq
rayo solar ruchab qij
rayo x chabqaq
recambio jaloj
reclinable qal
reconstruccin oreja bilateral
rubanik kaxikin
reconstruccin oreja unilateral
rubanik juxikin

283

recto

ronrn (que agujerea las tapias)

recto tun
recto del abdomen (msculo)
ruwch pamaj
refaccin kolobl
referencia retal
reflujo gastroesofgico tzoliqutun
rehabilitacin silokaswch
reino animal tanaj chikopi
relacin sexogenital sinanem
relmpago koyopa
reloj qijobl
remo ruqa juku
remolacha kaqwch
remolino de agua rumul ya
remolino de viento surkum
renal kinaqil
repollo rukux ichaj
reproduccin jotayinem
reptil (general) raxsolt
requesn tzebkexu
res wakaxilal
rescate jalotok
reserva alcalina nimatzamipolaj
reservorio Rusok chikopil
resistencia mekowinem
resonancia magntica jiky
baniwachibl
respeto niman tzij (C.280)

respiracin jiqanem
respirar jiqank
respiratorio jiqanil
resto rutzaqat
resucitacin kasbanem
retina (vista) kulwachaj
retinoscopio naqtzubl
retraso mental nakank
reumatismo kumtz
reumatologa retamabalil kumtz
reumatlogo ajaqomalaqul
rey zope kaqikch
ribera ruchi ya
riesgo, peligro ritzelal
rinitis rujiqik yakaqatil
rinoplastia kojlitzamaj
rinoscopia rutzetjulil tzamaj
rin kinq
ro raqn ya
risorio,
facial
(msculo)
tzetiojil
roble patn
rodilla chekaj
rojo kq
romero josjk qays
ronrn (clase) amory (P.G.41)
ronrn (que agujerea las tapias) xuty

284

ronrn (que come las rosas)

sartorio (msculo)

ronrn (que come las rosas)


xlen
ronrn negro que pica raxwonn (P.G.41)
ronrn, abeja xury (P.G.41)
ropa tzyq
ropinirol qaty sikisotil
rosa kixsij
rosa de jamaica kaqasij
rotacin (planeta) sutinem
rtula o rodilla ruwi chekaj
ruda rora
rumiacin kajpamajem
rumiante (animal) kajpamaj
rural aj ruqa tinamt
sbila tzolij
sabor rukiil
sabor (buen) jull
sabor a fruta no madura (banana) tip
sabor dulce ki
sabroso qas ki
sacaleche elyatzumajbl
sal atzam
salado (sabor) tzy
salamandra kite kumtz
sales minerales atzamya
saliva chubaj
salmonella molochikopil

salmonelosis ritzel molochikopil


rusipojiche
salpinguitis
kojlijatz
saltamontes sak
salud raxnaqil
salud del corazn raxnaqil
kuxaj
salud fsica raxnaqil chakulaj
salud mental raxnaqil naoj
salud pblica raxnaqil winaqilem
salud reproductiva raxnaqil
kaslemal
saludable raxnaqilem
salvaje (animal) aj pa juyu
salvia kasleqays (P.G.15)
sanda kaqaqoq
sangre kk
sanguneo kikelal
sanidad utzikaslemal
sanitaria(o) utzikasil
sano utzikaslem
sapo ixpq (P.G.33)
sapo pequeo takara abj
sarampin, varicela, rubola sanayichak
sarcoma kiyitiojil
sarna joxok
sartorio (msculo) qochochekaj

285

satlite

sndrome neurocutneos

satlite ral ik
saturada nojisan
saturno nupchumil
sauce tzikab
sauco tuny
saurio o lagarto (reino) ayi
savia itz
sebo sewo
sebo de res rusewo wakaxilal
seca chaqij
secrecin elchaqunum
secuela
de
quemadura
cholkatik
secuencia chojbey
secuencial chojbeyil
sed chaqij chiaj
segundo rukan
semen kasya
seminal kasyaal
senos mama (ser humano)
sensacin,
metabolismo
naonem
sensibilidad naonil
seal kutk
seoro ajawarem
spalos (flor) xaqakup
septicemia runimayawa kk
ser vivo kasel
sereno, roco raxqab

serpiente (reino) kiwch kumtz


severa kayeil
sexo kojolwinq
sexual kojolwinaqil
sexualidad kojolwinaqilem
shock ruqatik tzujakk
sida rukisbal mewichikop
sien (cabeza) xexikinaj
siete cabrilla (estrella) wuqu ik
siete caldo (chile) koloik
sfilis nm itzqaq
signos etal
siguamonta yabuq
silenciosa meqajan
silicio sanayil
silicosis rujiqipoqol sanayil
silvestre (animales) aj pa qays
simples junal
simulador banqoloj
sinapsis ruweq kamajotay
sncope, lipotimia rukolsach
naoj
sndrome retal yabil
sndrome de asperger retyabil
asperjer
sndrome de down retyabil own
sndrome metablico retal nail
sndrome neurocutneos sachkamabalil

286

sinnimo

taltuza

sinnimo junamaqajuj
sntoma chabachakul
sistema nervioso kamabl
sistema seo baqibl
sistema sensorial runabal
ibochil
sistema urinario chulabl
sstole yut kuxaj
sitio kojlemal
sociologa retamabalil winaqil
sodio qanqalil
sol qij
solar (sistema) runukulem qij
solidificacin kowirinem
slido (general) chapel
soma rukux kamajotay
somatizacin,
histeria
jalchabachakul
sombra (general) muj
sombreado (general) mujanem
sonambulismo samajiwr
sonido (general) koxomal
sonohisterografa ruqijolaqom
sanm
sonso, atontado nakl
sopa ruyaal qutun
sordo tk (P.G.51)
soya raxakinq
suave (general) buyl

substancia kojlemalil
subtlamo achbey naonemil
sudoracin tzojpinem
suelo (tierra) qate ruwachulew
suero aqomiya
suficiente janiky
sufrimiento poqon
sufrir tijoj poqn
superficial ruwial
superficie, anchura ruwch
superior ruwi
suplemento tzaqatisanem
suprahioideo (msculo) ruwi
chiaj
supuracin ralaxpj tiojil
sur ruqajibal kaqq
sustancia kuxil
tabaco may
tabique rukojol tzamaj
tabletas (medicina) pisaqom
taburete kutuchakt
tacto (sentido) runabal tzumal
tacuacn wuch
tlamo rubey naonemil
tallmetro etaqanbl
tallo cheel
tallo leoso siel
talpetate (suelo) xq
taltuza bay

287

tamal

tierra blanca

tamal takaml
tamal (hacer grandes de masa)
boqinem
tamal de masa grande boq
tamalito (con frijol entero) xep
tamalito (masa) suban
tamalito (plano) tzarin
tamalito de elote jok
tamarindo chamikaxlit
tamoxifeno ruqatsanm kolwinaqil
taquicardia rujutzop
tartamudeo tayonem
tartamudo tayonel
tayuyo toom
t qumqays
tcnica banikem
tegumento rij ijatz
tejido kamatiojil
tejido celular jotatiojil
tejido ocular jotayiwch
telfono oyonibl
telencfalo ruwi runikajal
tzatzqor
telescopio najtzetbl
temblor silonel
temporal (lluvia con viento)
qeqal jb
temporal (msculo) xikitiojil

tendinitis rusipojik kamti


tendn kamti
tensimetro retabal nimuchuqa
tensin uchuqab
teora (ciencia) naojil
teora antropolgica runaoj etamabalil
tercer rox
trmica katanil
terminal
(enfermedad)
mekachoj
termmetro etkatn
termoselladora timpisobl
termoterapia katy qijolaqom
terremoto kabraqn
terrestre (animal) aj ulew
test etbanaoj
testculo (gnada) kowil
testosterona ruyakaslem mixtuq
ttano tet
tetraciclina qatchikopil
tiamina, antineurtico relesy
sipokamal
tibia runimabaq aqanaj
tiburn xk
tierra (planeta) ruwachulew
tierra blanca saqulew

288

tierra negra

trastorno de estrs agudo

atol) nimapixtun
tierra negra qequlew
tifus kapil kq
tortilla
(masa
ordinaria)
baqtzaj
tigre balam
tortilla delgada lej
tigre (pequeo) qanabalam
tilo chal
tortilla delgada y gruesa pixtun
tmpano rukoxomal akaxabl trtola ixmukr
timpanometra rokoxom xiki- tortuga kk
naj
tortuguilla (larva de maz) raxtimpanmetro
retabal
kk
koxoxikin
tortuguita kaqixkk
tia rusal tzi (P.G.49)
tos tojobr
tosferina jiqojb
tipo, clase kiwch
txico sachkuxil
tiroide ubu
tiroideo(a) ubuil
toxina rukuxil itzaqom
tracoma ruchikopil naqwachaj
tiza blanca saqkab
toallita chaqijibl
transaturada itzeqanal
tobillo ruqul aqanaj
transiluminador
rutzetbal
tocologa rachchajixik yawaixq
kexbekk
tomate ixkoya
transitorio beyajem
tomillo chaqokal
transmisin de enfermedad
tomografa computarizada, tc,
qaxanem yabil
tac rukematzibal elwachibal trapecio (hueso) oxlaqubaq
tonometra rutzetik itzkamawach trapezoide (hueso) kajlaqubaq
tonmetro rutzetbal itzkamawachtrquea rucheel pospoy
toracoscopia
rutzetbal trastorno sachoj
wakuxaj
trastorno bipolar rusachoj kikotoronja kaqalanx
tem
trastorno de estrs agudo rusatortcolis runimqaxom qulaj
choj nataxk
tortilla (grande y gruesa para
289

trastorno de pnico

universo

trastorno de pnico rusachoj nimaxibiril


trastorno de rett rusachoj
kiyilem
trastorno disocial rusachoj
banikil
trastorno obsesivo-compulsivo
rusachoj benq kuxaj
tratamiento, terapia (mdico)
qijolaqom
trauma rutzila naoj
traumtico(a) rutzila naojil
traumatismo ritzechakul
traumatologa retamabalil ritzechakul
yuqy
baq
traumatlogo
(C.132)
trbol lotz
tretinona raqomaj chak
trceps (msculo) rij moqq
trceps braquial ruxe kalkax
triglicrido ruwch meqanal
tristeza bis
trombina rachojchik kikelal
trombo blanco saqachojchk
trombo rojo kaqachojchk
trombosis ruchojchk kikelal
trompa de eustaquio xikixul
trompa de falopio rucheel

kojlijatz
trueno kaqolajay
tuberculosis nimachaqij ojb
tuberosa kolokamal
tubo (medicina) suriyakbl
tubo digestivo beyikeenal
tubo neural rubey kamajotayil
tuerto rot
tuerto (de un ojo) matztz
tule (clase) xorott
tullido sik
tumefaccin rusipojik ijlaqul
tumor qaytzeb
tumor cerebral ruqaytzeb
tzatzqor
tuna noxti (P.G.40)
tunel tarsiano rujeknaonil pamaqn
tungsteno, wolframio xilqaqil
lcera yujutiojil
lcera
gstrica,
pptica
ruchamil yujutiojil
ultrasonido tujtj
unicelular rujujotay kaslem
unidad junilal
unidad especial (mdica) mekowinq aqomajay
unilateral juxikichakul
universo kajulew

290

ua

vendar (herida)

ua ixkq
uranio xaril
urano xarchumil
urea elmekatzin
uremia yakokk
urter qaxchulaj
uretra beyichulaj
uretritis rusipojik rubey chulaj
urinaria chulabalil
urodelo kani
urogenital chulajotayinelal
urografa rutzetik samajichulaj
urologa retamabalil chulubl
urlogo aqomy tzikn
uropata obstructiva ruqatik
tzujachul
urticaria kaqitaratk
ustedes rx
uva nimatuq
uvetis rusipojik pirchakul
vula tiliqul
vaca wakx
vacuna tzuq
vacunacin,
inyeccin
tzuqunem
vagina tutz
vainilla tzebki
valeriana qayimes
valor (cumpleaos, importan-

cia) ruqij
valsartn xipamida
vlvula qul
vlvula aorta teibochiqul
vlvula mitral xokoqul
vlvula pulmonar ruqul pospoy
vlvula tricspide iqiqul
vaporizacin sibinem
varice kexbekk
varicocele yuqxaribch
vascular jachy kk
vaselina xexaqom
vaso capilar rukamal ibch
vaso linftico rubey saqayaal
vaso sanguneo rubey kk
vector jachochikopil
vegetal ichajilal
vejiga (urinaria) yakchulaj
vello s
vello pbico rismal jotayilal
velo de novia tzeq
vena xaribch
vena cava inferior xulibch
vena cava superior jotibch
vena pulmonar ruxaribch pospoy
venado masat
vendaje pisonem
vendar (herida) pisoj

291

vendas

virin

vendas pisbl
veneno itzaqom
venosa xaribochem
venta de golosinas munibl
ventrculo taqokk
venus ikoqij
verano saqij
verbena ruchachal bey
verde rx
verde oscuro raxqequmaj
verdolaga paxlq
verdura (tipos) ruwch ichaj
vrtebra ruqa rucheel ijaj
vertebrado (animal) baqilel
vertebral ruqa rucheelal ijaj
verticilada (hoja) oxaq
vescula biliar kay
vestuario tzyaqbl
va biliar rubey kay
va lctea rubey palama
(P.G.43)
vbora (clase de galpago) ruchachal qij
vbora (clase) qantil (P.G.37)
vbora (clase) qeqikas (P.G.37)
vbora (clase) saqmatalbaq
(P.G.37)
vbora (clase) chaqiij kumtz
(P.G.38)

vbora
(clase)
saqikumtz
(P.G.38)
vbora (clase) qelchan (P.G.38)
vbora (clase) chabq kumtz
vbora (clase) qays kumtz
vbora (clase) qeqakanti
vbora (clase) qaqbelen
vbora (clase) qays kanti
vbora (clase) raxakan
vbora (clase) raxaqn
vbora amarilla qanakanti
(P.G.37)
vbora cola seca baqjey (P.G.37)
vbora cuatro trompas kajitzam (P.G.37)
vbora montaesa kechekumtz
(P.G.38)
vbora (clase) ruxe chali
(P.G.38)
vibratoria karr, tarr
vibrin baybonem
vidrio lemow
viento (sopla en las tardes por
el lago, sopla del sur) xokomil
vigilancia chajiil
vih mewichikop
vinagre tzaminqut
virginidad mejalon
virin ruwuquchuqa chamichq

292

viruela

zumbadora (culebra)

viruela loqobl
virulencia eqayabil
virus itzelil
viscera rusamachakul xepamaj
visin tzubl
vista (sentido) runabal wachaj
vital kasil
vitamina uchuqalil
vitamina c chamuchuqa
vivparo kasal
voluntad ajowalil
vmito xaoj
vulnerabilidad mechajiil
vulva ruchi tutz
xantorrea qanatzujal
xerotocina chaqialaxinem
yema (dedo) ruwawi qabaj
yema axilar, terminal (rbol) jotay
yeso chunabj
yeyunitis rusipojik rukojol xikixkolb
yeyuno rukojol xikixkolb
yodo kaqatzamil

yogur tzebilin
yuca tzin
yunque kulbajbl
zacatn nimaqos
zanahoria qanawch
zanate hembra xtx chk
zancudo xann
zapote tull
zapote injerto chimatull
(P.G.1)
zapote negro qeqatull (P.G.1)
zarza ruxulub kej
zarzaparrilla ruxekul
zena chamchq ixim
zinc chin
zompopo chekn
zoologa retamabalil chikp
zoonosis ritzelal chikp
zopilote kch
zopilote aura kaqwololj ruwi
zoplicona, narctico yaowar
zorrillo par
zumbadora (culebra) xkankel

293

AMBIENTE SOCIAL
palabras rescatadas y neologismos

1 de septiembre ruqij solojril


abogado qaty tzij
aborigen ajalaxel
abuela atit, atitaj
abuelo mamaaj
accidentes rubanikil
accidentes geogrficos retamabalil ruwachulew
administrador nukusamajel
adobe xan
agenda cholbl
agricultor tikonel
agricultura tikon
agronoma retamabalil tikon
agrnomo ajtikon
agua fra raxya

agua hervida roqowinq ya


ahorrar yakonk
ahorro yakon
alambre kamachich
albail ajtzaq
alcalde qaty tzij
alcalde qaty tzij
alcalde auxiliar ajchamey
aldea ruqa tinamt
alfarero ajqn ulew
alimenticia ilinel/ilibl
almohadilla, borrador yojibl
alquilar qajonk
alquiler qajonem
alumbrado pblico champomal
saqil

295

alumno

bombilla

alumno tijoxel
ambicin jakakenk
ambiente hogareo achochilril
mbito escolar rupam tijobl
anesin, completar tzaqatil
animal marino aj palow
antecesor, hroe, noble mamaal
apartamento qatajay
apaste wais
apellido rukan biaj
aprender etamank
rbol nacional cheamaq
rea deportiva setetzanibl
armona kwajonem
arquitectura sutibl tzaqolem
arroyo ruqa raqn ya
arte naojil
artes del idioma retamabalil
chabl
artesana(k) naojink
artesano ajnaoj
asear chajchojirisank
aseo chajchojirisanem
asignatura rukojolil
asistencia social kuchtoonk
asociarse rukiyal
aspecto literario retal lema
atabal tun
atarraya matawal

atarrayita likbl kr
atrio ruwch jay
aula, saln de clases tijonijay
autoridad ajpop
autoridad kaml bey
aves ajxik
azumanche asumache
balcn kara
bamb tara
banco xitpwaqbl/pwaqbl
bandera laqam
bao, sanitario ruxikin jay
barrio tinamt
barro, lodo son, chabq (S.348)
base de pared ruxe xan
basura mes, qays
batea aqen
Beleje Cat Beleje Kat
Beleje Tzi Beleje Tzi
biblioteca cholwuj, wujbl
billete wujpwaq
bisabuela xikin atitaj
bisabuelo xikin mamaaj
bisnieto de mujer xikin iyaj
block tzaqon xan
bodega yakbl
bolsa jam
bolsa plstica jamtim
bombilla saqibl

296

bondad

cinta adhesiva

bondad otoobl (S.295)


carbn aqal
borrador yojink
carpintero ajanel
caballo kej
cartapacio chewuj
cabildo, ayuntamiento popobl cartel, afiche bonin perwuj
tzij (C.80)
cartelera tzajwuj
cadena yuqki
cartero jachwujunel
Caj Imox Kaji Imox
cartulina perwuj
cal chun
casa rural juyu jay
calendario
sagrado
maya casa urbana tinamt jay
cholqij
casero ruxikin tinamt
calle kaqabey
ceiba inup
calvo tzanatzj
celebracin nimaqijunem
cama chat
cemento kajabj
camarn chom
ceniza chaj
camino angosto, estrecho tzut- centro comercial achkayij
zul, latz (C.86)
centro de salud, hospital
canasto chakch
aqomabl jay
cancha de balompi aqaetzaniblcerro juyu
cancha
de
baloncesto chob jamalil mull jamalil
qabietzanibl
chicharra chukuy
cancha, estadio etzanibl
ciclo pitzkolinem
candela elctrica bolosaqibl
ciclo educativo itzkolinem tijonk
candidato chaoxel
cangrejo tp
ciencias etamabalil
canoa apenabl
ciencias naturales retamabalil
canto bix
kajulew
caa de milpa patzn
ciencias sociales retamabalil wicapacidad mental naonem
naqilal
capitn achpopochin (X.59)
cinta adhesiva wujnakbl
297

ciudad, municipio, pueblo

cruel, repulsivo

ciudad, municipio, pueblo tinamt


civil winaqil
civilizacin winaqirem
clase social ruwch winaqil
claustro de maestro tijonela
cobrador kutunel pwq
cocina ruchi qaq
cocina rute qaq
cocinero ajwatas
codeudor achkas
cdices kumatzin wuj
cofrada ajilatal (S.36)
colador de nixtamal xchaul
colegio ichtijobl
colonia nimachitinamt
color bonil
comal xot
comedor wayibl
comercializacin nojkay
comercio kayij
compaera/o achibil
comprender taqabank
comprensin taqem
comunidad amaq
concua de mujer achalkan
conocimiento etamabl
conquistar chakonk
conquistar, invasin majonk

consejero poponel (S.315)


constitucin poltica cholkaslemal
consuegro wachali
contador ajilanel
contenidos de una casa rupam
jay
contrabandista ewanel
contrabando ewl
contrato pey (S.307)
conyuntura xalqatat qij
cooperacin toonem
cooperar toonk
cooperativa toojril
coordinador nukunel
coordinador nukusamajel
coordinador
general
saqnukunel
corona sot (S.348)
correos taqowuj
corriente elctrica kamasaqil
corrientes marinas beya palow
crter rujomil ixkanul
crayon bontzibabl
creencia okisabl (S.294)
crepsculo qajem qij
criollos, mestizos kaxlani,
qeqa
cristiana chabalela
cruel, repulsivo poqonalj

298

cuaderno

economa

cuaderno tzibawuj
cuaderno
de
cuadrcula
kajtzukwuj
cuaderno de dibujo kelowuj
cuaderno de doble lnea kajuchwuj
cuaderno de notas chutiwuj
cuaderno
de
taquigrafa
anitzibawuj
cuaderno espiral totwuj
cuadra kajsetaj
cuarto diversificado rukaj ruwch
cuarto primaria rukaj rupalbal
cucharn pakach
cuidado chajinem
cuidar chajink
culto religioso xukulem
cuada de varn ixnam ixnam
cuado de hombre baluk
cuado de mujer echam
deber samaj
declamar, trenzar pachunk
decretar, (sinnimo de mandar)
taqoj
democracia junawch
dependencia tzeqelelril ichinanril
derecha ajkiqa

derecho chojibl
derecho chojinem
derechos humanos rucholajem
taq chojilal
derogar elesank
desarrollo kiyirisanem
desarrollo econmico kiyirisanem
pwaqil
descendientes mamaxe (S.263)
desierto tziran ulew
destacamento soldados ajchaibl
deuda okxan
deudor ajkas
da de la madre kiqij teej
da del maestro kiqij tijonela
da del padre ruqij tataaj
dignidad qijnem
diputado taqonel amaq
direccin kamajay
direccin ochochibl
director/a kaml bey
disciplina niman tzij
diversificado ruwch tijonk
doctor, mdico aqomanel
doctrina chabalel (S.73)
dormitorio warabl
drenaje rubey tzil
economa pwaqil

299

edificio

evangelizacin

edificio weqjay
educacin kulkt
educacin tijonk
educacin bsica rukux tijonk
educacin fsica retamabalil silonem
educacin para el hogar retamabalil ochochibl
educacin primaria nabey rupalbal tijonk
educacin primaria rupalbal tijonk
educacin vocacional ruwch tijonk
ejrcito ajlabl
eleccin kaqowch
emancipacin poltica kolnaojil
embajada ulajay
embajador ulanel
emigracin jalpakinem
emigrar jalpaki (S.149)
emplasticar timank
energa mecnica uchuqachich
enfermero/a toaqomanel
enseanza kutunem
entender qaxem pa ruwi
entrada okibl
poca ruqijul
poca colonial ruqijul poqonal

erupcin pubanem
escenario kuqulibl
esclavitud telechemal
esclavo mun
escritorio chattzibabl
escritura tzibank
escrutinio ajalwch
escudo pokob
escudo nacional pokobamaq
escuela tijobl
escuelas pblicas champomal tijobl
escultor, tallador ajkot
escultura kot
esforzar chijonk
esfuerzo chijo
esptula kelbl
espa ajmuqche
esposa ixjayilom
esposo achijilom
estado saqamaq
estatal (estado) saqamaqil
este, oriente relebal qij
estela cheabj
estructura social runukulem winaqil
europeo saqawinq
evangelizacin taluxk nimabl
kux

300

expedicin

hermano (de mujer)

expedicin nachanem
facultad lob
facultad de agronoma tikon
lob
facultad de derecho qaty tzij
lob
facultad de historia banobl
lob
facultad de ingeniera nojkay
lob
facultad de medicina aqom lob
facultad de odontologa eyaj
lob
falda de volcn rij ixkanul
familia achalail
familia achalal
familiar achalalril
fauna chikopi
felicidad kikotemal
fiador ajik kas
fiscal, guardin chajinel
flor nacional kotzamaq
flora cheqays/cheal
flora y fauna cheqays chuqa
chikopi
forrajera kiqays chikopi
funcionario rusamajel champomal
fundar ibil (S.123)

ganadera awajbl
ganado awj
ganado equino kej awj
ganado ovino chij awj
ganado porcino aqawl
ganado vacuno wakax awj
geografa retamabalil ruwachuulew
geogrfico ruwachulew
geologa retamabalil ulew
gobernado saqamaqijin
gobernador ruchaq champomanel
gobernante champomanel
gobernar saqamaqink
gobierno champomal
granja tikomal
gratuita/o sipan
guardaespaldas chajinel potz
guardia
de
hacienda
raxtamanel
Guatemala Iximulew
guerra cosas que se hacen a la
ligera
guerrero, ejrcito militar ajlabl
habitar laqabenk
hermana (de hombre) ana
hermano (de mujer) xibalom

301

hermano mayor (del mismo sexo)

laica

hermano mayor (del mismo sexo) nimalaxel


hermano menor (del mismo sexo) chaqalaxel
hroe maya mamaal (S.2636)
hierro chich
hijos alkwalaxela
himno nacional bixamaq
historia banobl
historia patria tzijobl amaq
hogar ochochil
hoja de palma ruxaq kip
homenajear sutulaqin (S.351)
humildad kamelal
idioma chabl
iglesia teopan
imprenta tzaqawuy
incendio katk
industria kiybanoj
industriales qays kibanoj
influencia yujri
ingeniera retamabalil nojkay
inquilino, husped qajoxel
insecto, nigua, jejn nik
inspector nikonel
instruccin kutunem
instruccin escolar tijonem
instruir, ensear tijonk
instrumento malbl kr

instrumento para camaronear


chokebl chom
inters ral pwq
internacional jukan (kaxlan)
invento tzukuj
istmo yakayk ulew
izquierda xokon
jardn kotzibl
jarro xara
juez jikibanel
juez de paz jikibanel qaty tzij
juez de primera instancia
jikibanel sujunk
justicia
(poder
poltico)
ruqaqal (S.181)
juzgado qatbl tzij
laboratorio tojtobl
laboratorio clnico tojtobl
aqom
laboratorio de computacin tojtobl kematzib
laboratorio escolar tojtobl tijonem
laboratorio qumico tojtobl xanil
laboratorio, prueba tojtobenk
ladrillo poron xan
laguna lago
laica metikux

302

lam luz

militar

lam luz botsq


lmina de techo bot
lmina de zinc botchin
lmina duralita, hierro botjay
lmina ilustrativa bonin wuj
lapicero, lpiz tzababl
lava ruqolil ixkanul
lechera tzumajbl
lea si
lea rajada charon si
libertad jamalil
libertad de cautiverio kolbl
libertad democrtica alajil (h)
libro sikiwuj
libro para colorear boniwuj
lder kaml bey
lidereza, consejera ixajpop
lnea juch
literatura lemk
llanura taqaj
losa, terraza kajalos
lucha tijomal (C.317)
luz natural, claridad qutbl
machacador qutbl
madera, palo che
madre teej
majestad tepewal (S.361)
mamferos tzumanela
manantial, nacimiento de agua

bulbux ya
mano de piedra para moler
ruqa ka
mapa ruwch setul
mquina de coser tisbl tzyq
mquina de escribir chichibl
tzib
marcador bonijuxbl
marinero, navegante ajsel, ajmuxanel
mariscos tijpalow
matemtica retamabalil ajilanem
material samajibl
materiales escolares rusamajibal tijoxel
matrimonio kulubk
mayordomo rukiyal
mecnico ajmir
medio comunitario tinamitril
medio escolar tijobalril rulewal etamabl
medio hogareo ochochilril
meneador tukbl
mesa chatal
metro etokal
mi nieto/a wiy
microscopio nitztzubl
militar labal

303

mineral

ola comn

mineral yaabj
minera yaabajbl
ministerio chity
ministerio de agricultura chity
ajtikon
ministerio de comunicaciones
chity ajtzij
ministerio de cultura y deportes chity banobl
ministerio de defensa nacional
chity ajpokob
ministerio de economa chity
ajmeb
ministerio de educacin chity
ajtij
ministerio de finanzas chity
ajpwaq
ministerio de gobernacin chity ajqattzij
ministerio de trabajo chity ajsamaj
ministro chity winq
misionero taqoxel (S.263)
mojn kulbat
monarqua jamajpop
monedas setpwaq
monja blanca saqkotzij
municipalidad qatbl tzij
msica qojom

nacionalidad y civismo amaqel


chuqa tinamitalil
nacionalidad, civismo, sociedad
amaqel, tinamitalil, winaqirem
nutica retamabalil seolenem
nave barco
navegacin seolenem
navegar seolenk
nieta nieto (de mujer) iy mam
nieto mam
nivel universitario ruwi tijonk
nocin choboj
normas de conducta beyal
naoj
norte, septentrin relebal
kaqq
nuera alibtz
nylon timtut
obispo, clero, pastor ajyuq
obligacin rejqalem
obligaciones de la familia achsamaj rejqalil achalalril
obras samaj
ocote chj
oeste, poniente ruqajibal qij
oficina samajay
oficinista ajsamajay
oficio samaj
ola comn sele

304

oleaginosos

pintor

oleaginosos ruqanal cheqays


olla bojoy
olla de tres asas ajxet
olla de una asa tuy
olla grande tinaja soko, bojoy
olla para cocer tamalito
subabl
olla para repartir los
olla pequea chiroy
olote piq
oracin,
comunicacin
chabalil
orfebre ajqopasit
orientador yal naoj
oriente, este relebal qij
oro qanapwaq
Oxib Kej Oxib Kej
padre tataaj
paja km
palacio popobl (C.390)
palo con punta simj
panadera kayij kaxlan wy
para pescar chapbl kr
partido centrista nikamull
partido conservador chajilem
mull
partido de derecha ajkiqa
chob
partido de izquierda xokon mu-

ll
partido poltico chob naojil
partido poltico molaj chob
prvulos, preprimaria ruxe tijonk
patio ruwa jay
patio de recreo etzanibal ruwch jay
patria amaq
patria nimaamaq
patriota amaqel
paz utzilj kojlem
peces kr
periodista, cronista talutzibanel
perla yoqyt
persona que ayuda, colaborador toonel
personajes mayas maya taq mamaal
personal samajela
personal de administracin
nukunel samajela
petrleo qaqaqol
piedra abj
piedra de moler ka
piedrn paxinabj
piloto chichinel
pintar kelonk
pintor kelonel

305

pintura

recursos humanos

pintura bon
piratas poqonanel
piso le
pizarrn tzalm tzibabl
pizarrn
de
frmica
luchtzalm
planta medicinal aqom qays
plantas maderables rechel che/
cheibal
plstico adhesible tzatim
plata saqapwaq
plebeyo masewal (S.263)
poder uchuqa (C.428)
poder (de fuerza) uchuqabl
poder judicial qaty amaq
poder legislativo rukowil taqanel
amaq
poderoso qaqanel
poema pachun tzij
polica potz
polica nacional champomal
potz
polica privada tojobl potz
popular etamatel
portn ruchi xan
pozo koton ya
precolombina alajil banobl
prestamista qajonel
prstamo qajoj

prima de hombre najana


primer viaje nabey beyajem
primero bsico nabey rukux
primero primaria nabey rupalbal
primo ika
primo (de mujer) najxibal
primo mayor (del mismo sexo)
najnimal
primo menor (del mismo sexo)
najachaq
profesor ajtij
prontitud chaninem
proteger chajink
protestar chojikk
puerta ruchi jay
puesta de calle ruchi bey
puntos cardinales waqtzuk
quetzal quq
quinto diversificado ro ruwch
quinto primaria ro rupalbal
qurum kiyal
ramas de rbol ruqa che
rebelin mepabal
recreo uxlanibl
recurso toobl
recursos espirituales xamanil
tobl
recursos humanos ruqabal wi-

306

recursos materiales

sobrino (de varn)

nq
recursos materiales chuxtq
tobl
recursos naturales rutikomal
ulew
recursos, servicios y dependencias tobl, katzil, moloj
refaccin kolobl
reforma nukulem
reformar nukink (C.475)
regidor ajawal (C.479)
reina ixajawal
religin nimabl kux
reptiles tewpwaqil
repblica nimaamaq
reservas militares rukiyal ajlabal
respetar kamelank yaonk qij
respeto qijnem
revolucin, batalla oyowal, yujy (S.138)
rey ajawilaj, ajawal
sabio naonel (S.284)
sala nimajay
salida elebl/elem
salubridad, salud raxnaqil
salud pblica saqil raxnaqil
sastre tisonel
sastrera tisobl

secretara tzibajay
secretario/a ajtzib
sector privado ichimoloj
segundo bsico rukan rukux
segundo primaria rukan rupalbal
segundo viaje rukan beyajem
seminario (investigacin) solsamaj
seminario
(religioso)
nimakuxbl
septentrin norte
seres vivos kaslemalil
servicios comunitarios champomal patan
servidumbre ajik
servilleta sut
sesin, reunin poplinem, molojril
sesionar popolink
sexto diversificado ruwaq ruwch
sexto primaria ruwaq rupalbal
silla chakt
sistema de nukulem
soberanos mamaa (S.263)
sobrenombre, apodos tzukl
biaj
sobrino (de varn) chutikajol

307

sobrinos/a (de mujer)

tortuga

sobrinos/a (de mujer) chutial


sociedad winaqirem (h)
sociedad y civismo winaqirem tinamitalil
socio toonel
soldados ajchai (S.35)
subjefe rukan ajpop
sucesor maman (S.263)
suegra (de mujer) alite
suegra (de varn) jiteej
suegro (de mujer) alinam
suegro (de varn) jinam
sufragio (voto) kaqwch
supervisar nikonk
supervisor nikonel
sur ruqajibal kaqq
suroeste elqajbl qij
tablero temewuj
tachuela jolosimaj
taller, oficina banabl jay (S.56)
taquigrafa anitzib
tatarabuela chek atitaj
tatarabuelo chek mamaaj
tataranieto/a (de hombre) chek
mamaj
tataranieto/a (de mujer) chek
iyaj
taza, tazones, platos lq
Tecn Umn Tekum Uman

teja xotal jay


telar kem
telecomunicaciones talutzijobl
templo maya koxtun jay
templos koxtun
tenamaste, tetunte xuku,
xukub
tenaza, pinza laqapubl
Tepepul Tepepul
tercer viaje rox beyajem
tercero bsico rox rukux
tercero primaria rox rupalbal
trmino extranjero aj jukan tzij
trminos generales jalajj taq
chabl
terraza rulos jay
textiles qays batzainil
ta chutiteej
tienda kayibl
tierra rida tolotk ulew
tinaja qel
tinajera raxyabl
tintreas qays bonil
to chutitataaj
tirana ramonebal (S.326)
tirano ramonel (S.326)
tol aqn
topografa wachibl ulew
tortuga kk

308

trueque

zona militar

trueque jalwachij
unionismo, agrupacin, comit
rumaj
vecinos achkulujay
vegetales cheqays
vendedor kayinel
ventanas (k) okibl sq/ oksq
ventilacin kaqijinem
ventilar aqijikk
vestuario tzyaqbl

viaje beyajen
vicepresidente rukan champomanel
vidrio lemow
votacin chaonem
yerno jitz
zapatero bany xajab
zona saqaset
zona de guerra lababl saqaset
zona militar ajlabl jay

309

MATEMTICAS
neologismos

12 libras y media almul


144 000 das
20 das winq
20 das juwinq
3 200
40 pares de leos ejqan
400 das tun
8 000 das
rutzijoxikil
a
posteriori
tzeteyom
a priori rutzijoxikil
baco ajilabl
aberracin qatayom
abertura julil
abierto jaql
abierto intervalo jaql nimaja-

choj
abril rukaj ik
absoluto junejqalem
absorbencia jiqsaqilem
absorbente jiqilem
absorber qatk
absorcin qatonemil
absurdo mejikil, meqitzij
abundante kiyil
accin silonem
aceleracin chanin
acelerador aninel
aceleratriz aninelil
acelergrafo tzetebl jalonem
acelermetro etabl silonem
acertijo asertijo

311

acotada
acotada kulbatil
acre akre
acromtico akomtik
acromatismo akomtikil
acumulacin mololem
acumulativa molon
acstica retamabalil qajanil
adhesin ximonem
adicin tunuj
adimensional mekojolil
aditivo tununel
adsorbente jeqonel
adsorber jeqonk
adsorcin jeqonem
adyacente (ngulo) ruxe tzuk
aerodinmica silokaqibal
afn achibil
afocal junakoyopa
agosto ruwaqxaq ik
agrarias ulew
agregar tzaaqatisank
agrupacin pakaj
agua ya
agudo yuqy
aguja horeta aguja segundera
aguja minutero chutiramanel
aguja segundera nichramanel
aire kaqq
aislado jechul

amplificacin
aislante qaty uchuqalil
alabeada alwetalil
albedo alweto
alcance de ambos puos jokaj
alcance de dos dedos al recorrer cosas granuladas chip
alcance de los dedos al recoger
cosas granuladas con cuatro
dedos chuyaj
alcance del puo moqaj
alcohol ky ya
aleacin kachichil
aleatorio mecholchj
alfa alpa
lgebra soltzib
algebraica soltzibil
algoritmo rubeyal samaj
algoritmos de la divisin
rubeyasamaj ri jachoj
alteracin tzetebalem
alternado rukojol
alterno ruxe tzukil
altura paalem, raqn
amigo rachibil
amorfo mesaqil
ampere ampere
ampermetro amperetabl
ampliada nimirisan
amplificacin junanem
312

amplificacin

ao sagrado de 260 das

amplificacin tikonem
amplitud rukojolil siloj
anlisis chobonem
anlisis
matemtico
ruchobonem ajilank
anlisis numrico ruchobonem
cholajil
analtica chobojil
ancho wachilem
anchura ruwch
angstrom anxtrom
angstromio anxtromyo
angular tzukil
ngulo tzuk
ngulo adyacente rutunutzik
tzuk
ngulo agudo yutzuk
ngulo
complementario
rutzaqatbal tzuk
ngulo conjugado pachun tzuk
ngulo consecutivo xakajilan
tzuk
ngulo de elevacin rujotolem
tzuk
ngulo de rotacin surinem
tzuk
ngulo entrante okel tzuk
ngulo externo rij tzuk
ngulo inscrito tziban tzuk

ngulo interno rupam tzuk


ngulo obtuso jaqitzuk
ngulo perigonal nojnq tzuk
ngulo recto chojtzuk
ngulo vrtice tzik tzuk
anillo molabeyal
anin moluchuqalem
aniquilacin yojtanem
anisotropa saqkojlemalil
anistropo saqkojlemal
nodo jikchil
antecedente nabebitz
antecesor anterior
antiderivada nabtzib
mejikuantiferromagntico
chuqa
antiferromagnetismo
mejuchuqalil
antilogaritmo meajilatikoj
antimateria tzaqatzumalil
antipartcula mekajil
antisimtrica junamawch
anualidad junail
anulador elesanel
ao juna
ao bisiesto kajkj juna
ao de 365 a, ab
ao de 400 das may
ao sagrado de 260 das cholqij

313

pice
pice rutzam
aplicable rokisaxik
aplicacin okisanem
aplicada rokixaxik
apocromtico jikiqatayom
apotema retal nikaperaj
apoyo tok
aproximacin naqajan
aproximado naqanel
aproximar naqajink
rbol che
arco qujlal
arcocoseno ruqujlal xeij
arcoseno ruqujlal qaij
arcotangente ruqujlal xeqa
rea rulewal
rea superficial retal ulew
argumento retatzij
arista tunuwachil
aritmtica rukux ajinank
armnica kutetalil
arqumedes arkimetes
arrastre qirirel
arreglo rutzil
arroba runimal al, arowa
arte samanaoj
asimetra mejunawch
asimtrico mejunawachil
asntota kotojuchilem

barometra
asociativa junamil
asttico junaalal
astigmatismo astiwmatixmo
astrofsica kajchumil
astroide kajset
atpico nj etal
atmsfera rokaj
atmosfrico rokajil
atomicidad molkuxuchuqa
atomstica
retamabalil
kuxuchuqa
tomo kuxuchuqa
atributo banawch
aumentar
nimirisank,
kiyirisank
aumento kiyinem
astico awstiko
avogadro apowar
axial cheelil
axioma axoma
axioma de existencia qitzij koil
azar meetal
baire waire
balanza etabl
banach wanach
baricentro nikajuch
barin kajal
bargrafo arowrapo
barometra retabalil rokaj
314

baromtrico

calcular

baromtrico ratabl rokajil


barmetro etabl rokaj
barra juch
barril bolobk etabl
base ruxe
batera uchuqabl
bayes wayes
becquerel wekerel
bertrand wertrant
beta weta
betatrn aninel uchuqa
bi ka
bicentenario lajkal juna
bicontinua kabeyal
bicuadrada kakajtzik
bidimensional kawachil
bidual kamulun
biela wyela
bilateral kaperaj
bilineal kajuchil
billn katij
bimetal kachich
bimodal kabmulubl
binaria kulaj, waijun
binmica winomika
binominal kabiaj
binomio rach
binomio de newton rach richin
newton

binormal kachojil
biofsica wiopisika
bipolar kajikchiil
bipolaridad kajikchil
birrefringencia kachakulil
birrefringente kachakul
bisectar jachk
bisector kaperaj
bisectriz jachjuchil
bit wit
biyeccin kachojmil
biyectiva wiyektiwa
bobina chojmiqaq
bola bola
bolmetro
chutietabl
uchuqa
bosn woson
botella lemet
braza waqraqn, qabl
brazada jaj
brillo tzintzojil
brjula kany ulew
bruto etanojel
bueno buen
cadena raj jajbl
cada tzaqonem
caja kaxa
calculadora jikibl
calcular jiknk

315

clculo

centilitro

clculo jikoj
calendario cholqij
calendario de cuenta larga choltun
calor katn
calora etakatanal
calorfica etakananil
calorimetra
retamabalil
etauchuqa
cmara rij ilonel
cambio jaloj
camino rubey
campana tzilin
campo kojolibalil
cancelacin qatanem
candela saqilj
cannica chojil
cantidad jaruil
cantor kantor
capacidad ruchuqa, kochonem
capacidad (medidas) pamil
capaz xetzuk
capica piskolin ajilank
capilaridad jotoya
capturar chapk
cara palj, ruwch
cara, superficie rupalj
carcter tzib
caracterstica rujunilal

carbono karwono
cardinal chojajilabl
cardinalidad molajilabal
carga ejqan uchuqa
cartesiano krusil
casquete tzatzil
cassini kaxini
catadiptrico tzetewachil
catlisis jalbeyanem
catalizador jalbeyalil
categora cholanil
catenaria kakotojuch
cateto kachi
catin katyon
catdico katoriko
ctodo katoro
caudal etayas
celda selta
celsius selyus
clula uchuqabl qij
censo rajilajitz
centavo len
centena wokalil
centena de millar wokalil xoal
centsimo okalil
centi okal
centgrado uchuqokal
centigramo okalem
centilitro okamet

316

centmetro

cociente

centmetro raqakal
central nikaj, runikajal
centralizacin lomanil
centralizador nikanel
centrifugar nimank
centrfugo elesan
centrpeta jekonel
centro nikajal, kuxaj
centro de gravedad rukux
qolajbl
centroide runikal oxtzuk
cero waix
cerrado (conjunto) tzapl
cerrado el puo y levantado en
pulgar tuwik
cerradura tunukulaj
choque tzaj
cclica tzolitzij
ciclo pitzkolinem
cicloide kotobl
ciclotrn aninabl
cientfico naowinq
ciento sesenta millares jukala
cifra ajilaj
cifra significativa rejqalem ajilaj
cigeal kiweyal
cilndrico bolobikil
cilindro bolobk
cilindro elptico bolobk ruchi

qoqil
cima sima
cinemtica retamabalil silonem
cintica retamabalil silouchuqa
cinturn pasil
circuito ukwy uchuqa
circulacin sutinem
circular setl
crculo setaj
crculo, redondo setask
circuncentro rupam setesk
circuncrculo retal setejuch
circunferencia setejuch
circunradio nikaset
circunscrito junachi
cisoide sisoyte
clan klan
clase ruwch
clases de conjunto kiwch molaj
clases de lneas kiwch juch
clases de nmeros kimch ajilabl
clasificacin chaonem
clausura tununem
clausurativa tzapinem
cobariante etalunel
cobre qanachich
cocida tzakaj
cociente jachojil

317

cdigo

condicin

cdigo moltaqotzij
codominio elebl
coeficiente tikl
coeficiente numrico rutikik cholajil
cofactor moltikil
cofuncin achsamajil
cohesin tununem
coincidente junaqeel
colimador chapanel koyopa
colineal rupalibal tzuj
colisionador tununel
colocar yaoj
cologaritmo rij ajilatikoj
coloide koloyre
colombio kolombiyo
color bonil
colorimtrico bonibalil
colormetro bonibl
columna rucheel, ten
coma qatawch
combinacin xolem
combinado tunun
combinatoria tunubalil
combustible elesy uchuqa
cometa kamperaj
comisin taqonem
comparable junumaj
comparacin junumanem

comparar junumaxk
comps setebl
compatible kikwan ki
complejo nimnm
complementario tzaqatbl
complementario de un conjunto rutzaqatbal richin jun molaj
complemento tzaqatil
completado rutzaqatil
completar el cuadro runojisaxik
ri kajtzuk
completo exacto
componente ajilatzib
componer jalk
composicin nukulem
compresin jalwachinem
comprobacin tojtobenk
compuesto kawch
comn junawch
cncava xejuch
concavidad rupam kotojuch
cncavo rij juch
concntrico junakux
conclusin solonem
concurrente qupijuch
condensacin jalonem
condensada jalon
condensador jalonel
condicin banikilem

318

condicin suficiente

continuo

condicin suficiente rutzaqat


banikilem
condicional jikitzij
conduccin ukwanem
conductancia ukwanelil
conductible ukwanel
conductimetra
ukwanel
uchuqa
conductividad ukwanemil
conductivo ukwany
conductor ukwanel chich
confinamiento yaktzumalil
congregacin, rebao chob
congruencia junawachilem
congruente junawachel
cnica kanulwch, setechutil
cnica de Fermat rusetechutil
Permat
conicidad kanulwachil
conjetura jikitzij
conjugado pachun
conjuncin kasamabl
conjunto molaj
conjunto abierto jaql molaj
conjunto cerrado tzapl molaj
conjunto coordinables tunel molaj
conjunto finito kisel molaj
conjunto iguales junam molaj

conjunto infinito mekisel molaj


conjunto no coordinable metunel molaj
conjunto ordenado cholan molaj
conjunto unitario junila molaj
conjunto unitario junilal molaj
conjunto vaco tolan molaj
conjuntos diferentes jalajj
conmensurable junaetal
conmutativa jalwajilabl
cono setechut
conocimiento etamabl
consecuente cholajilan, rukan
bitz
consecutivo xakajilan
conservacin yakonem
consistente kw
constante yonajilank, jantape
constante de proporcionalidad
jantape junajoteil
construccin nukulem
contable ajilanel
contar, enumerar ajilank
contemporaneidad kulwachinem
contenido chajibl
contenido rupam
conteo ajilajil
continuidad cholajibalil
continuo cholanem

319

contorno

criterio

contorno tzapijuchil
contraccin chutirisanem
contradiccin meqitzij
contradominio moluchuqalil
contraejemplo qatotzetebal
conveccin ukwabl
convergencia jelonem juch
convergente jelonel juch
converger jelonk
convexidad rutzaqat kotojuch
convexo katzalajuch
coordenada abscisa
coordenadas rectangulares rukotzolem yuqtzuk
copiar wachibalink
coplanar jotowi
coplanario tzaqalem
corchetes ukalil
coriolis korolis
corolario korolar
corona kasetesk
corona circular kasetesq
corpsculo chutitzumalil
correccin rutzil
correlacin kulsamaj
correlacin directa chijun
achalil
correlacin
inversa
xulu
achalil

correspondencia jujunikil
corresponder jujunk
correspondiente kajuch tzuk
corriente ukwasilonem
cortadura jachojilem
cortar qupink
cosecante jurutzuk
coseno xeij
coseno hiperblico jaqjuchil
xeij
cosmologa retamabalil kajulew
cota kota
cotangente achxeqa
coulomb kowlomp
covarianza retaluxil
Cramer Krame
creciente kiyilel
crecimiento nimirisanem
crecimiento exponencial runimersaxik tikilem
criba de Eratstenes rubeyal
Eratosten
criogenia chuchulil
cristal chajchobl
cristalina chajchojil
cristalografa
retamabalil
chajchojil
cristaloide kristaloyre
criterio naotzij

320

criterio de divisibilidad

de diez en diez

criterio de divisibilidad runaotzij jachelil


crtico kototzuj
cromtica yojtajbl
cromatismo yojtajbalil
crongrafo elesy kasetesk
cruz xalqat
cruz numrica ruxalqat ajilabalil
cuadrada kabl
cuadrado kajtzk
cuadrado latino latino kajtzk
cuadrado mgico tunijunam
kajtzk
cuadrangular kajkajbl
cuadrantal kajtzukilem
cuadrante kajtzikel
cuadrtica kajtzukil
cuadrtico katikil
cuadrica kajtzibal
cuadriltero kajper
cuadro kajtzuk
cualitativa banikilal
cuntica kwantika
cuantificado nimanem
cuantitativa jarulem
cuanto ropinem
cuarenta jutuq
cuarta rupam qabaj

cuartica kotokaji
cuartil kajramil
cuarto kajram, kajper, rukaj
cuasicuantitativa jarusamaj
cuasipartcula bakaj
cuatrilln kajtij
cuatro kaji
cuatro centena juqo
cbica oxtk
cubo waqwch
cuenta rucholanem
cuerda kam
cuerpo ruchakul
cuerpo geomtrico ruchakul retawachil
cuerpos geomtricos jalowachibl
curva kotokk
curva logartmica yoqoyk kotojuch
curvatura kotojuchil
curvilneo kotojuchil
cspide kuxpite
dado waqajil
dalton alton
dato etal, tzij
de cinco en cinco chi wotq
de cuatro en cuatro chi kajkj
de diez en diez chi lajtq

321

de dos en dos

dependiente

de dos en dos chi kaka


de nueve en nueve chi belejtq
de ocho de ocho chi waqxaqtq
de seis en seis chi waqtq
de siete en siete chi wuqtq
de tres en tres chi oxx
de uno en uno chi jujun
dbil meuchuqa
deca laj
dcada lajuj juna
decgono lajtzk
decagramo lajla
decaimiento qasanem
decaimiento exponencial ruqasanem tikilem
decalitro lajmet
decmetro lajetokal
decena lajujal
decena de millar rulajulal xoal
deci laj
decibel chutiqajanil
decigramo lajla
decil lajjachil
decilitro lajmet
decimal lajujil
decimales lajujila
decmetro lajetokal
dcimo rulaj
dcimo(fraccin) lajper

decimoprimero rujulajuj
decimosegundo rukabalaj
declinacin qochonem
declinmetro etabl etamil
decreciente qobilel
decrecimiento menimirisan
deduccin jotayinem
deficiente qajnq
definicin jikibanem
definido jikiban
deformacin yojtajilem
del pulgar al medio kutu
demostracin kutunem
demostracin indirecta mejk
kutunem
demostracin por contradiccin kutunem ruma meqitzij
denominador xeajilabl
denominador comn junawch
xeajilabl
densidad ruchuqalil
densmetro etabl uchuqa
densivolmetro etabl nimilem
denso alal
denso kowilem
dependencia achjaloj
dependencia funcional rusamaj
achjaloj
dependiente meruyonil

322

derivable

diatrmano

derivable jotayinil
derivacin jotayinem
derivada jotayin
desapareado metunun
desarrollado kiyibanem
desarrollo kiyibl
descomponer yojtajink
descomposicin yojtajinem
descomposicin en factores yojtajinem pa moltk
descriptiva rubixikil
descuento kamal
desigual jechl
desigualdad jechejk
desigualdad del tringulos rujechejik oxtzuk
desigualdad doble kayi rujechijik
desintegracin jachonem
deslizar jilonk
despejar solk
desplazamiento qaxalem
despreciable mechapk
desviacin jechunem
rudesviacin
estndar
jechumen chijun
desviacin media rujechumen
molajilank
detector tzetonel

determinado jikl
determinante jikilenel
determinista jikinel
determinstico tzijolem
da qij
diada kakotzolem
diagonal tzalajuch
diagonal principal rukux tzalajuch
diagonal secundaria rukan tzalajuch
diagrama cholwch, cholbl,
cholatzij
diagrama de rbol ruche cholwch
diagrama de barras rujuch
cholwch
diagrama de dispersin ruriilem cholwch
diagrama de lneas rujuchil
cholwch
diagrama de sectores ruperaj
cholwch
diagrama de Venn rucholwch
Venn
diamagnetismo tunuchuqa
diamante kotzokajtzik
dimetro waset
diatrmano soluchuqa

323

diciembre

dispositivo

diciembre rukablaj ik
dicotoma jachnikaj
diedro palajtzuk
dielctrica qaty uchuqa
diferencia kolojil
diferencia de conjuntos rukolojil molaj
diferencia de una progresin
aritmtica rukolojil nimirisanem pa rukux ajilank
diferencia de vectores rukolojil
raqabl
diferenciable kolojel
diferencial kololil
diferente mejunam
difraccin ruchi saqil
difusin liqil
dgito ajilatzib
dihidrgeno kawitrojeno
dilatacin nimil, jalonem
dilatacin trmica yokl aqal
diluir xolk
dimensin kojolem
dimensional rukojolem
dina lajuchuqa
dinamia alchuqa
dinmica silobl
dinamo jaluchuqa
dinamometra retamabalil yuqu-

chuqa
dinammetro etabl yuquchuqa
diodo jubey
diofntica kajalajil
dioptra saqilal
diptrica perasaqil
dipolo kajikchi
direccin ruchojmil, ruchojmilal
direccin del vector ruchojmilal
raqabl
directa jikibey
directamente junabeyal
directo jikl
directriz mesilojuch
dirigido ojqan
disco tunuset
discontinua qupin
discontinuidad qupinil
discrepancia jechun
discreto jeketal
discriminante qasanel
discusin tzijonem
disipacin talunem
disjunto jamemolaj
disminuir qobink
disociar jachonk
dispersin riilem, rukojolil
dispositivo samajibl

324

disruptiva

ecuacin de la circunferencia

disruptiva bojuchuqa
distancia kojolil
distinto mejunam
distribucin charonem
distribucin binominal rujachonem kabiaj
distribucin de frecuencias rujachonem kamulubl
distribucin normal choj rujachonem
distributiva jachilem
disyuncin kasamabalil
divergencia nimirisanem
divergente nimirisanel
dividendo jachoxel
dividir jachon
divisibilidad jachelil
divisible jachel
divisin jachoj
divisin de fracciones rujachoj
kajin
divisin de monomios rujachoj
jubitz
divisin de nmeros decimales
rujachoj lajulil
divisin de polinomios rujachoj
tunubitz
divisin de un ngulo rujachoj
tzuk

divisin de un segmento rujachoj pirjuch


divisor jachonel
divisor propio richin jachonel
doblar tikk
doble kayi, kawch
doceavo kablajper
docena rukablaj
dodecaedro kablajpalj
dodecgono kablajtzuk
dominio okibalil
dragster prawster
dual kakojolil
dualidad kulanem
duplicacin kamulunem
duplicacin del cubo rukamulunem waqwch
duplicar kamulunk
duplo kamul
ebullicin sibinemil
ecuacin kajunamil, junamil
ecuacin algebraica rujunamil
soltziby
ecuacin binominal rujunamil
kabiaj
ecuacin cuadrtica rujunamil
katikil
ecuacin de la circunferencia
rujunamil setejuch

325

ecuacin de la elipse

electrosttica

ecuacin de la elipse rujunamil


ruchi qoq
ecuacin de la hiprbola rujunamil jaqjuch
ecuacin de la parbola rujunamil kanbl
ecuacin de la recta rujunamil
juchil
ecuacin equivalente rujunamil
junamilem
ecuacin exponencial rujunamil
tikilem
ecuacin fraccionaria rujunamil
kajibl
ecuacin
lineal
rujunamil
juchulil
ecuacin
literal
rujunamil
tzibal
ecuacin logartmica rujunamil
yoqoyk
ecuacin radical rujunamil kutamil
ecuacin redundante rujunamil
sutinel
ecuador ekwaror
efecto retal samaj
eje etajuch
eje conjugado pachun etajuch
eje de simetra retajuch juna-

wch
ejemplo tzetebl
el alcance de ambos brazos unidos qetaj
elstica yutzitzel
elasticidad yutzitzelil
elctrica uchuqal
electricidad uchuqalel
electrizacin uchuqalem
electro ptica retamabalil
tzintzouchuqa
electrocapilaridad
jaluchuqalem
electrodbil qajnq uchuqa
rusilonem
electrodinmica
uchuqalem
electrodo elektroto
electroimn jeky uchuqa
electrlisis yojtajyail
electroltica yojtasamajibl
electrlito yail
electroluminiscencia
sily
kuxuchuqa
electromagntica
jeky
uchuqalil
electromagnetismo jekuchuqalil
electrn elektron
electrosttica
rujunumanel
uchuqa

326

elemental

escuadra

elemental tikomalil
elemento tikomal
elemento identidad rutikomal junalem
elemento inverso rij tikomal
elemento neutro nijun tikomal
elemento opuesto jukan tikomal
elemento simtrico rutikomal junawachil
elevacin jotolem
eliminar, sacar elesank
elipse ruchi qoq
elipsoide ruchi qoqil
elptico qoqilem
emisin talunem
emprica kamulubalil
empuje chokominem
encuesta kutunem
endecgono julajtzk
eneadecgono belejlajtzk
enegono belejtzk
energa uchuqabil
energa trmica ruchuqa aqal
enero nabey ik
ensima kamulil
enlace tunubl
entero tzaqt, junil
entorno rukojlemal
entrada okibl

entrante okel
entre chiwch, chukojol
entropa entropiya
elica eyolika
equingulo junatzuk
equidiferencia kajunam
equidistante junakojolem
equidistar junakojolk
equiltero oxtzuk
equilibrio junalal
equipotente junaban
equiprobable junakulwachin
equivalencia junejqalem
equivalente junamilem
ergio eryo
error sachoj
error absoluto rusachoj junejqalem
error relativo rusachoj mejunan
rajil
escala runimilem
escala nominal runimilem biaj
escala ordinal runimilem cholajibl
escalar ajilal
escaleno mejunatzuk
escalmetro waqjuchbl
escape sachy yas
escuadra rutzam etal

327

esfera

exhuacin

esfera kolokk
esfrico sirisk
esferoide kolokikil
esfigmomanmetro espijmomanometro
esfuerzo qatayon, chapayon
espacio rukojolil
espacio muestral rukojolil etal
espectral jalajbonilem
espectro jalajbonil
espectrocolmetro
etabl
jalbonil
espectrofotmetro etabl saqil
espectrografa retamabalil jalajbonil
espectrgrafo etamasaqil
espectrograma kutuwachibl
espejismo achikil
espejo tzoliwch
esperanza oyoejqalem
espn surisilonem
espira expira
espiral surkun
estable paalil
estacin perqijul
estadstica retamabalil tzij
estadstica descriptiva rubixikil
retamabalil tzij
estadstica inferencial rubeyal

retamabalil tzij
estndar chijun
esttica retamabalil uchuqa
este relebal qij
estereorradin kowtzuk
estimacin rejqalem
estimador ejqalel
estocstico nimirisaxik
estrategia beyal
estrellado chumitzuk
estructura rubanikil
etapas weqaj
ter eter
evaluar tojtobenk
evaporacin sibinem
evapormetro sibibl
eveccin jalonem ik
evento retmolaj
eventos dependiente retsamaj
meruyonil
eventos independientes ruyon
retsamaj
exacta jujk
exactitud jujikilem
excentricidad uchuqalil
excesivo wiajil
exceso ruwiil
exclusin elesanem
exhuacin etatzukil, ulewa-

328

existencia

fonn

chibl
existencia koil
exoenergtico tzaqy uchuqa
experimento tojtobl
explcita qalajil
exponencial tikilem
exponente tiky
exponente negativo melil tikk
expresin molbitz
expresin algebraica molbitz
soltziby
extender nimirisank
extensmetro retabal raqn
exterior externo
extraccin elesanem
extraccin de factores relesanem moltk
extraeza junwi
extrapolacin eletzij
extremo ruchi
fbrica banabl
factor moltk
factor primo rachalajibl moltk
factorial tikl
factorizacin moltikilem
fahrenheit parenjet
familia de curvas rachala kotojuch

faradio paranto
fase peraj
febrero rukab ik
fecha rajilabal qij
femtogramo pentowramo
fenmeno kakjaloj
fermi permi
fermin permon
ferromagnetismo perauchuqa
fibonacci tunaj ajilank, Piwnans
figura wachibl
fijo jikiban
filas cholaj
filtro chaokoyopa
finito kisel
fsica wisika
fsico rutzumalil
fsico matemtico ajilawinq
fisicoqumica ajilaxolonel
fisin charon
fluidez liqilem
fluido liqilk
flujo tzintzuchuqa
fluorescencia kutsaqil
fluorescente tzumasaqil
focal tzujilal
foco tzujil
fonio ponyo
fonn ponon

329

forma

funcin cncava

forma banikil
fracciones impropias kajim
forma general rubanikil ronojel
nm ajilabl
forma ordinaria rubanikil cho- fracciones propias kajin kol
lajil
ajilabl
frmula rubeyanil
fractal qochojuch
frmula de Euler rubeyanil Ew- frecuencia kamulubl
ler
frecuencia absoluta kamulubl
frmula general rubeyanil ronojunejqalem
jel
frecuencia relativa kamulubl
fosforescencia posporolil
mejunam rajil
fotoelctrica uchuqasaqil
frecuentemente jantape
fotoelectricidad uchuqasaqilem friccin ruchuqa naonem
fotoelectrn uchuqasaqilal
frigorfico chuchubl
fotn poton
frontera jachojuch
fotosntesis potosintesis
fuerte ruchuqa
fraccin kajin
fuerza uchuqa
fraccin
algebraica
ru- fulguracin tzintzojnem
soltzebay kajin
funcin rusamajixik
funcin acotado rusamajixik
fraccin decimal lajujil pir
fraccin equivalente rujunamil
kulbatil
kajin
funcin algebraica rusamajixik
fraccin irreducible mechutirisanemsoltziby
kajin
funcin biyectiva rusamajixik pifraccin mixta xolwch kajin
yektiw
fraccin simple choj kajin
funcin cero rusamajixik waix
fraccin unitaria junilal kajin
funcin compuesta rusamajixik
fraccionamiento kajimanem
kawch
funcin cncava rusamajixik xefraccionar kajim
juch
fraccionario, quebrado kajibl
330

funcin continua

haz

funcin continua rusamajixik


kiyilel
funcin convexa rusamajixik pa
jotolil
funcin derivable rusamajixix
jotayinil
funcional tikirel
fundamental rukux ajilanem
fundicin banbanem
fusin xolk
galn buqmet
galvnico uchuqachich
galvanmetro
ukwabl
uchuqa
gamma jama
garrafn raxmet
gas yas
gaseoso wos
gauss waus
geme alkutu
gemelo yox
generacin charonem
generador alaxanel
general ronojel
generalizar ronojelil
generatriz kotosilonem
geogrfico rulewal
geometra retawch
geometra analtica ruchobik

retawch
geomtrica retawachil
geoplano tzalamabl
giga yija
giro sut
gluon julon
gnomnica jonomonika
goniometra ruchanil tzuk
goniomtrica uchanabalil
gonimetro uchuanabl
googol, ggol jun wokawaix
grado uchuqa
grfica ruwachibl juch
grafo wachinq
grafmetro etabl tzuk
gramo la
grande nm
grandisimo nimilj
gravedad jekuchuqabil
gravitacin jekuchuqanem
gravitacional jekuchuqalem
gravitatoria jeky uchuqanem
gravitn wrawiton
gray wray
grupo molaj
grupo escalone
habilidad etamanil
hadrn jawron
haz jas

331

hectgono

identidad

hectgono wokaltzk
hectrea lajulew
hecto wok
hectogramo wokla
hectolitro wokmet
hectmetro woketakal
hectopascal ektopaskal
hemisferio nikajset
hemisimtrica junamawachil
Henry Jenr
hepta wuqil
heptadecgono wuqlajtzk
heptgono wuqtzk
hercio jerxio
hern eron
hexa waqil
hexacontgono oxwinatzk
hexadecgono waqlajtzk
hexaedro waqpalj
hexagonal waqtzukil
hexgono waqtzk
hidrulico uchuqaya
hidrocustica
ruqajanil
uchuqaya
hidrocarburo yasya
hidrodinmica rusilonem liqil
hidroelectricidad surin uchuqa
hidrfono ukwany qajanil
hidrofugacin itropujaxan

hidrogenin itrojenion
hidrgeno itrojeno
hidrolisis itrolisix
hidromecnica itromekanika
hidrometra etabl ya
hidrmetro etabl siloya
hidroplasticidad itroplaxt
hidrosoluble jojya
hidrosttica itrostatika
hidrotimetra itrometrya
hiprbola jaqjuch
hiperblico jaqjuchil
hipern jiperon
hipocicloide kotosetesk
hipotenusa ruqa tzuk
hiptesis mayajil
histresis isteresis
holografa tzukuwachibl
homogneo junauchuqa
homlogo junawachil
homotecia runimil
hora tiempo
horario ramajil
horero ramajel
horizontal kotzl
humedad raxil
icosaedro jukaltzik
icosgono jukalperaj
identidad junalem

332

identificacin
identificacin kutunem etal
identificar kutunk
ignifuga chajiqaq
igual junam
igualacin junumanem
igualdad junamilal
imagen wachibl
imaginario etajil
imn moly uchuqa
impar mekulaj
impedancia achuchuqa
imperfecto mejunajil
implcito mekutel
imponderable mealal
impropia meichin
impulso ruchuqalem
incentro menikaj
incerteza mejikilem
incertidumbre meetamanil
incidencia jalbeyal
inclinado qel
inclusin nimonem
incgnita meqalj
incompatible mechaq
incomplejo menim
inconexo metunun
inconmensurable mejunaetal
incrementacin kiyinem
independiente ruyon

inters
indeterminado mejikil
indiferente junamaxel
indirecta mejujik
indivisible manjachel
induccin nimonem
inecuacin mejunamil
inercia chojuchuqa
inercial chojuchuqalil
inestable mechoj
inferencia beyalem
inferencial beyalil
inferior chuxe
infinitesimal chutiajil
infinito mekisel
inflexin tananem
infrarrojo kaquchuqa
inglesa qanajilabl
ingravidez meal
inscrito tziban
instantnea aninq
instante, cerrar y abrir de ojo
yupaj
integracin ilonem
integrador nukunel
integral rutunuj mekisel
intensidad yalan
interaccin jawachinem
intercuartlico jachetal
inters ral
333

interfase

kilotn

interfase interpas
isograda juchtzuj
interferencia yujunem
isometra kajunawch
interferometra jalsaqil
issceles junakatzuk
interfermetro jalsaqibl
isospn isospin
interior chupam, rukux, ru- isoterma kototunun
nikajal
istono isotono
internacional ajukan
istopo isotopo
interno rupam
isotropa junamabalil
interpolacin kakelebl
istropo junamil
interseccin junamil molaj
iteracin kamulunem
intervalo nimajachoj
jerarqua xakilem
ntimo nimajunam
joule jowle
inversa chi rij
julio ruwuq ik
inversamente rijilem
junio ruwaq ik
inversin rijinem
kan kaon
involutiva junakajtzuk
kaqchikel choltzij kaxlan
inyectiva inyektiw
Kelvin Kelwin
in ion
kepler kepler
ionizacin uchuqalem
kilo qolaj
iris iris
kiloampermetro etakojolil
irisacin irisaxan
kilocalora alkatn
irracional mekajin
kilociclo pitzkolil
irradiacin meilobanem
kilogrmetro qolajal
irreducible mechutirisanem
kilogramo qolajla
irregular mejunamilem
kilohercio qolajers
isbara junatzumalil
kilolitro qolajmet
isobrico chiya
kilmetro xoetokal
isclina junaqeelil
kilopondio jual
isgono junatzukil
kilotn kiloton
334

kilovatio

magntico

kilovatio kilowatyo
lado peraj
lmina juruwachinq
largo jurujq
lser laser
latente silon
lateral xanil
latitud kojobalil
legua lewa
lema kulk
lenguaje chabl
lente tzetobl
leptn lewton
ley taqotzij
ley conmutativa taqotzij jalwajilabl
ley de cosenos rutaqotzij xeij
libra ruchaq al
libre chojchoj
licuefaccin jalyas
ligado tunun
lmite kulbat
linacs linaks
lnea juch
lnea abierta jaqajuch
lnea cerrada tzapijuch
lnea curva kotojuch
lnea de reflexin rujuch tzoliwachibl

linea espiral sotojuch


lnea oblicua tzalan juch
lnea ondulada bolojuch
lnea quebrada kumajuch
lnea recta chojuch
lineal juchil
lquido ruyaal
lisa lixa
literal tzibal
litro punmet
llano nikatzuk
llave rep
local wawe
logartmica yoqoyk
logaritmo ajilatikoj
lgica retamabalil beyalil
longitud raqn
lugar kojlibl
luminaria saqinem
luminosidad saqilem
luminoso tzintzojil
luminotecnia luminoteknia
lnula nikaj ik
lustro woo juna
lux lux
luz saqil
macro nimalj
mgico (cuadrado) tunujunam
magntico jiquchuqa

335

magnetismo

medidas de tiempo maya

magnetismo jiquchuqabil
magnetodinmico jeksilobl
magnetoelctrico jekuchuqa
magnetgrafo tzibauchuqa
magnetmetro tzibauchuqabl
magnetn majneton
magnetoptica majnetoptika
magnetoresistencia qatuchuqa
magnetoscopio yakbl silowachibl
magnetosttica
retamabalil
jekuchuqa
magnetostriccin
kanuchuqanem
magnitud etamil
manada qataj
manojo boraj
manmetro chiyabl
mantisa rujalik
mapeo rusamajilem
marina etaya
marzo rox ik
mas rikin
mas (signo) surkum
masa qolajbl, tzumalil
mser maser
matemtica retamabalil ajilanem
materia tzumalil, chaq

materializacin tzumalinem
matriz ruxe
mximo nimalaxel
mximo comn divisor nimajachanel
mayo ro ik
mayor nm
mayor que. . . nm chuwch. . .
mecnica mekanika
media molajilank
mediana runikajal
mediano roloman
medianoche nikaj aqa
mediatriz rolomabl
medida etalil
medida paj
medida agraria retabal ulew
medida de la mano al chumay
medida de longitud reqn
etabl
medida de masa qoraj
medidas de capacidad pamil
etabl
medidas de longitud raqn
etabl
medidas de peso alal etabl
medidas de tiempo retabal ramaj
medidas de tiempo maya maya

336

medidas inglesas

moda

qijul etabl
medidas
inglesas
retabal
qanajilabl
medidas mayas maya etabl
medio nikaj
medio da nikaj qij
medir etank
mega nimil
megmetro mejametro
menor kol, chutin, ruchaq
menor que chutinal
menos elel
menos (signo) qupijuyu
mercurio merkuro
meridiano naojuch
mes ik
mesn mexon
metal chich
meteorologa kaqiqabalil
meteorlogo ajkaqibl
mtodo nimabeyal
mtodo de exhaucin runimabeyal ulewachibl
metra retalil
metro etokal
metrotecnia metrotekya
mezcla xoloj
micra nitz
microamperio nitzuchuqa

microfsica mikropisika
micrmetro chutietabl
microonda mequchuqalil
microscopio tzetewachibl
microsegundo nitzramaj
microsonda mikrosonta
miembro kutetal
milenio xoa
milsimo okaj
mili pir
miligramo pirla
mililitro pirmet
milmetro puyaj
milla ramqm
millar xoal
milln tij
millonsimo okatij
mnimo mita
mnimo comn nimajachel
minuendo kamaxel
minutero chutiramajel
minuto roxkalil, chutiramaj
miria chuy
mirialitro chuymet
mitad nikaj
mixta kawch
mixtilneo xoljuch
mixto xolajil
moda rukiyinem kamulubl

337

modelo

nucleacin

modelo kutbl
mdulo etajilem
moivre mowre
molcula molkux
molecular molkuxank
momento mejaj
moneda suripwq
monomio jubitz
montona ruyon
montculo de hierbas tzubaj
mordisco kapaj
mosaico tunuwch
movimiento silonem
muestra peraj
muestral retalil
muestreo nukumolaj
multiplicable tikel
multiplicacin tikoj
multiplicacin de nmeros decimales rutikoj lajujil
multiplicador tikojinel
multiplicando tikojixel
multiplicar tikojin
multiplicidad tikolem
mltiplo xolpaxel
mun muon
muones muone
mutuamente kamuxil
nadir jukanil

nanmetro nanometro
natural chojajil
nutica nawtika
negativo melil, manq
negatn nejaton
negro qq, xaq
neperiano ajilatikojil
neto ralal
neutrino newtrino
neutro nijun
neutrn newtron
newton newton
nitrometano nitrometano
nocin naonem
nodo noto
nominal biaj
nonius noniux
norma cholbeyal
normal choj
normalizacin chojnem
norte relebal kaqq
notable kisamaj, etatzuk
notacin chutinisanem
notacin cientfica ruchutinisanem
ajilank
nova nowa
noveno rubelej
noviembre rujulaj ik
nucleacin kuxulem

338

nuclear

odgrafa

nuclear kuxulk
nucleido rukuxal
ncleo rukuxal
nulo meqalj
numerable cholajilem
numeracin ajilanem
numerador chikajil
numeral ajilabalil
numrico ajilanem
nmero ajilabl
nmero de Euler rajilabal Euler
nmero deficiente qajnq ajilank
numero distributivos jachonel
ajilabl
nmero entero junilem
nmero impar mankujaj
nmero irracional meajilabl
nmero negativo xokonil
nmero pentagonal rajilanik
wotzukil
nmero perfecto rajilanik chojajilanem
nmero positivo ikiqalil
nmero primo nabjotay ajilabl
nmero trascendente rajilank
ajilanem
nmeros amigos rachibil ajila-

nk
nmeros complejos nm nm ajilank
nmeros enteros junil ajilank
nmeros irracionales rajilanik
mekajin
nmeros naturales chojajil ajilank
nutacin surinem
objetivo raybl
oblicua tzalan
oblicungulo xototzuk
oblonga jurunem
observacin tzetonem
observador tzetonel
obtuso jaqtzuk
ocaso ruqajbal
oceanografa retamabalil ya
ochenta jumuch
ocho millares juchuy
octacontgono kajwinatzk
octadecgono waqxaqlajtzk
octaedro waqxaqpalj
octgono waqxaqtzik
octante waqxaqper
octavo ruwaqxaq
octubre rulaj ik
ocular tzetebalil
odgrafa orojrawa

339

oeste

parcial

oeste ruqajbal qij


onceavo julajper
onda siloj
ondulacin silolem
ondulador silonel
ondulatorio silojil
onza chipal
operacin kalabajnem
operacin binaria rubeyal
kulaj
operaciones
matemticas
kalabajnem ajilanem
operador samajel
operar kalabank
ptica wachil
ptima utzilj
optimizacin utzilem
opuesto (ngulo) rij tzuk
opuesto (otro lado) jukan
rbita setesuribl
orbital setesuribalil
orden cholajem
ordenado cholan
ordenamiento cholajinem
ordinal cholajibl
ordinario cholajil
origen ruxeel
orto tzukubal
ortocentro tzukutzuj

ortoedro waqpalj
ortogonal nikajuxil
ortonormal tzukuchoj
oscilacin tzeqmanem
osciloscopio tzeqmabl
osculatriz oxkulatris
oscura qequm
valo qoq
xido rij chich
oxigenacin kaqiqalem
oxigeno kaqiqal
ozono liq
palanca yunqutul
palndromo junasikixik
pantgrafo banawachibl
papel rusamaj
par kulaj
parbola kanbl
paradoja tzijol
paralela junakojolil
paraleleppedo kulapalj
junakojolil
paralelogramo
kajtzk
paramagntico moluchuqa
paramagnetismo
moluchuqabil
paramtrica kikotojuch
parmetro jalajj, ky
parcial chiyalil

340

parntesis

platnicos

parntesis ukaetal
paridad junamabl
parte peraj, chark
partes del cubo rucharik waqwch
partcula kajil
partido jachil
Pascal Paxkal
paso xak
patrn rukux
pedacito chuti peraj
pedazo como de banana qipaj
pedazo de cosas pequeas slidas como astillas xilaj
pedazo redondo selaj
pendiente qeelil
pndulo penrulo
penta woolil
pentacaedro wolajpalj
pentacontedro kakal lajpalj
pentacontgono kakal lajtzk
pentadecgono wolajtzk
pentaedro wopalj
pentagonal wotzukil
pentgono wotzuk
pentaprisma wopalibl
pequeos chutin, kol
percentil wokalper
percha boraj

perfecto chojajilem
perigonal nojnq
permetro chiil
peridica chutiejqalem
perodo, tiempo qijul
permutacin cholajibanem
perpendicular nikajux
perpendicularidad nikajuxilem
perspectiva chojminem
pertenencia ichinal retal
pesada jotalal
peso ralal
pi pi
pictograma retal cholatzij
pie aqanaj
pila elesy uchuqa, pila
pin pion
pirmide oxtzik
pistn piston
Pitgoras Juruoxtzuk
pitagrica juruoxtzukil
plana lian
plano rukokal
plano cartesiano kamux ajilajuch
plano complejo nimnm rukokal
plasma yastzumalil
plata saqapwq
platnicos woo kipalj

341

plegado

producto notable

plegado qochuchuqa
plomo chojmilil
pluvimetro etajb
poblacin winaqilem
poco tzitaj, juba, jutzit
poiseuille poysewye
polar ruchi tzuk
polaridad richiil
polariscopio polariskopio
polariton polariton
polarizacin qequnem
polarizador qequnel
polarografa polarowrapya
polarn polaron
polidgito kiyajilaj
poliedro kipalj
polgono kiyatzuk
polgono irregular mejunam
kiyatzuk
polinmica tunubitzil
polinomio tunubitz
polo jikchi
ponderada rajilem
por mul
por (signo) sutz
por ciento woil
porcentaje wolil
posicin kojlibalil
posicional rupalbal

positivo jik
positrn metzumalil
positrn positron
positrnio poxitronio
postulado jikilik
potasio chajil
potencia wachin tikoj
potenciacin jotajilanem
potencial ruwachin tikoj
precio rajil
precisin ajilabalem
pregunta kutunk
premisa solikil
presin chiyal, pitzonem
primer, primero nabey
primo nabjotay
principio jujik tzij
prioridad chaosamaj
prisma palibl
prismatoide palibalil
probabilidad rikin juba
problema xichoj
procedimiento soloj
proceso estocstico rubeyal nimirisaxik
producto tikojil
producto algebraico rutikojil
soltziby
producto notable rutikojil

342

profundidad

raz doble

kisamaj
profundidad panqaj
programa solkayewal
programacin nukunem
progresin nimirisanem
promedio lomanil, janamil
pronstico naqajil
propagacin chewenem
propiedad ichinal
propiedad asociativa molichinil
propiedad distributiva richinil
jachil
propio ichin
proporcin junaper
proporcin directa rujik junaper
proporcional junajote
proporcionalidad junajoteil
proposicin kutsolik
protn proton
proyeccin chojmilem
proyectiva chojmilal
prueba tojtobenk
pulgada ruwi qabaj
punto chuq
punto crtico kototzuj
punto decimal lajchu
punto decimal lajujil tzuj
punto geomtrico retawachil
chuq

puo tzuyaj
pura chajchj
quadriltero kajtzuk
quark kwark
quetzal (dinero) maquq
quilate kilat
qumica kimika
quintales rute alal
quinto wokaj
quinto (grado) ro
racimo tzeqaj
racimo de cosas pequeas chiyaj
racional naojin
racionalizacin naijinem
racionalizar naojink
radar ilobl
radiacin ilobanem
radin yonitzuk
radiante tzintzol
radical ruxe, kutamil
radicando xeil
radio tzaqaramanel, nikaset
radio focal tzaqamanel tzujilal
radioactividad nikasetulem
radiosonda etabl nikaset
raz xeel
raz cuadrada kaxeel
raz doble kayi ruxeel

343

rama

reologa

rama ruqa, retamabalil


raman raman
rango xakil
rapidez ramajil, aninq
rastreo ojqanem
rato chanaj
rayo chab
razn per
razonamiento naojinem
real qitzij
recproco tzolijem
recorrido beyajnem
recta juchilem
recta de Euler rajilajuch Ewler
recta numrica juchajil, ajilajuch
rectangular yuqtzukil
rectngulo yuqtzuk
rectificacin kexuchuqanem
rectilneo juxbalil
recurrencia toonem
red yal
redondeo ruchutirisaxik
reduccin chutirisanem
redundancia cclica kamulun
tzolitzij
redundante sutinel
reflejo wachin, jotayin
reflexin tzoliwachibl

reflexiva tzolinem
refraccin jalbeyalem
refractar jalonk
refractario mejalon
regin perulew
saqche,
juchubl,
regla
rubeyal
regla de Cramer rubeyal Kramer
reglada nikunem
regleta lajuj saqche
regresin nukujuch
regresin lineal runukujuch
relacin achlajil
relacin de equivalencia rachlajil junaejqalem
relacin de orden rachlajil cholanem
relacionar achlajink
relatividad achlanem
relativo mejunam rajil
reloj qijobl
reloj de pared ruqijobal xan
reloj de pulsera ruqijobal
qabaj
reloj
despertador
kasl
qijobl
rengln kotzajil
reologa chijojil

344

repeticin

seccin

repeticin kamulunem
reposo uxlanem
representacin kexelil
residual ruwilem
residuo rachq jachoj
residuo, resto ruwi tikoj
resistencia qatoj uchuqa
resonancia qajanilem
responder kulubenk
respuesta kulubelil
resta kamoj
resta de nmeros decimales
rukamaj lajujil
restable kamel
restar kamajin, kamajij
resto rachq, etaltk
restriccin qatonem
resultado raponil
resultante raponel
retculo chijil
reversible kawachinem
revolucin suritzuk
rgido mesilon
rimero de tortilla tusaj, pisaj
rizada qochon
romana romana
rmbico kajtzikil
rombo kajtzik
romboide jurukajtzik

rotacin surinem
rozamiento josinem
ruido qajanem
s. conjunto coordinable retal tunel molaj
s. conjunto vaco retal tolan molaj
s. de interseccin retal jupu
s. de no subconjunto retal meral
molaj
s. de subconjunto retal ral molaj
s. igual junam retal
s. interseccin jupu
s. mayor que retal nimalaxel
s. menor que retal chaqlaxel
s. no igual mejunam retal
s. no pertenece a mechinal retal
s. pertenece a ichanan retal pa
s. propiedad conmutativa
kabix
s. unin de conjuntos retal tunumolaj
sabor rukiil
saliente elenel
satlite alchumil
satisfacer qaenk
saturar mimirasaetal
secante qupijuchil
seccin tunuwachinq

345

sector

sistema decimal

sector peraj
secuencia rucholajil
secundaria rukan
segmento perjuch
segmento dirigido rojqan pirjuch
segmento (ngulo) perset
segundero nichramajel
segundo chutiramaj
segundo rukan
semana wuquqij
semejante junatikk
semejanza junanimil
semi runikajalem1
semicrculo nikasetesk
semicircunferencia nikasetulil
semidesintegracin nukakaslem
semieje kaset
semiesfera nikasetul
semiplano kaperajil
semirrecta kachab
senido pixanil
seno qaij
senoidal senoytal
sentido etanem
separado charon, jachon
septiembre rubelej ik
sptimo ruwuq
serie cholajitz

sesgo retalem
sexagesimal oxwinaqilal
sextante retawachibl, jachetal
sexto ruwaq
siemens siemen
siglo okala
sigma etatunuj
significativa rejqanem
signo retal
signo de divisin retal jachoj
signo ms retal tunaj
signo menos retal kamaj
signo por retal tikoj
sima ruwi
smbolo retal
simetra junawch
simtrico junawachil
similar junawachibl
simple chojilem
simplificacin chutirisanem
simplificar chitirisaxk
sincrotrn xinkroton
sinodal nukulem
sinoidal etatzebl
sistema binario nukulem kulaj
kaxlan
sistema
castellano
nukulem
sistema decimal lajel nukulem,
runukulem lajujil

346

sistema ingls

tamao, volumen

sistema ingls runukulem


qanchi
sistema maya maya nikulem
sistema mtrico decimal runukulem etabl lajujil
sistema numrico nukulem cholajil
sistema vigesimal winaqel
nukulem
sistemtico rucholajil
sobreyectiva sowreyektiwa
solar ruwa qij
slido kowkw
solitn soliton
solucin rusolik
sonido qajanil
sopesar etaqa
sorbo qum, chob
sordo mechutirisanem
standard stantar
stokes xtokex
suave buyl
subatmica rukan kuxuchuqa
subconjunto ral molaj
subndice ral ajilank
sublimacin jalbanikil
submltiplo mecholpaxel
sucesin tajinem
sucesin de Fibonancci rutaji-

nem Piwnans
sucesiva cholanem
suceso retal banem
sucesor kexel, tzeqelel
suma tunaj
suma de nmeros decimales rutunaj lajujil
sumable tunel
sumando tunajel
sumar tunajin, tunajij
super
conductividad
nimukwanem
super cuerda nimuchuqalil
Super fluidez nimaliqilem
superficie wachinem
superior ruwi
suplementario tunutzuk
supremo nimal
sur ruqajbal kaqq
sustancia kojlemalil
sustitucin kexelem
sustraccin jiqanem
sustraccin o suma de de fraccin rukamaj kajin
sustraendo kamanel
tabla tzalajilank
tabla numrica tzalajil
tales tales
tamao, volumen nimilem

347

tangencia

transitiva

tangencia xeqalil
tangente xeqa
tangram perbl
tanto jarupe
tau tawu
telmetro etakojolibl
telescopio jekobl
temperatura tewkatanil
tendencia chapil
tensin uchuqalem
teorema jikilem
teora beyanaoj
terica tzibanaoj
tera tera
tercero rox
tercio roxram
trmica qaqal
trmino bitz
trmino positivo jikibitz
trminos generales jalajj
chabl
trminos semejantes junatikk
bitz
termodinmica
retamabalil
uchuqalil
termoelectricidad kauchuqalil
termologa uchuqalil
termomecnico jalkatanem
termometra etauchuqalil

termmetro qatanbl
termonuclear tunukuxal
terna oxajilem
terrestre ruwachulew
teselado rucholajem kiyatzuk
tesla tesla
tetracontgono kawinatzk
tetradecgono kajlajtzk
tetraedro kajpalj
Thales Tales
tiempo local ramaj richin wawe
tiempo, estado ramaj
tipificacin runukulem bitz
tipo juwch
tipos de medida kiwch etabl
tira, pedazo, lienzo peraj
tonelada rutata alal
topologa wachibalil
topolgico wachibalem
toro setebl
toroide setebalil
torque torke
torsin qocholem
total ruwa tunuj
trabajo samaj
transductor jaluchuqanel
transferencia qaxanem
transformacin kexonem
transitiva beyajilank

348

transportador

unilateral

transportador ajilatzukbl
transversal ikojuch
trapecio kajtzukul
trapezoedro kajtzukpalj
trapezoide kajtzukulem
trascendental ajilabanem
trascendente ajilanem
traslacin surinem
trasladar surink
trayectoria chojmil
traza tunujuch
triada oxajil
triangular oxtzukal
tringulo oxtzuk
tringulo acutngulo yuquyk
oxtzuk
tringulo equingulo junam
oxtzuk
tringulo equiltero junam
oxtzuk
tringulo escaleno mejunam ruchi
tringulo issceles kajunam ruchi
tringulo, obtusngulo jaqajk
oxtzuk
triates oxil
tricotoma oxjunamil
tridecgono oxlajtzk

tridimensional wachinaqil
triedro oxpalj
trigonometra retabalil oxtzuk
trigonomtrica
retabalil
oxtzukil
trilln oxtij
trinomio oxbitz
triple oxmul
triseccin oxsamaj
tritionio kuxuchuqalil
trivial kayesolik
truncar chutinisaxik
tubo tuwo
turbulento kaqatilem
ltimo rikisibl
ultrasnica retamabalil qajanil
ultravioleta metzetel saqil
umbral chutietal
undcimo rujulaj
unicidad ruyonil
unicursal wuqtzukil
unidad junilal
unidad juwi, juraqn
unidad de militar rujunilal xoal
unidad imaginaria retajil junilal
unidimensional juwachil
unificado tunun
uniforme junam
unilateral juxanil

349

unin

zona

unin tunuj
unin de conjuntos tunumolaj
unitario junilal
universo kojlemal
vaco tolan
vacuidad jaml
valor rejqalem
valor absoluto junejqalem rajil
valor relativo mejunam rajil
vapor sibil
vaporizacin sibilem
vara rabache, jajche, estache
variable retal jaloj
variable dependiente retal meruyonil
variacin jalajnem
variacin directa rujik jalajnem
varianza rikaetal
variedad jalajj
vaso xar
vatio watyo
vector chabalil
vectorial raqabalil
veintena juwinq, jukal

velocidad aninem
venn wen
venturi benturi
vertical pal
vrtice tzik
vibratorio baybotil
vigesimal winaqilal
vigsimo rujukal
vnculo jachjuch
virtual achik
viscosidad kowsilonem
visible tzetel
vista tzetk
voltaje qaqil
voltear piskolink
voltmetro etabl chiuchuqa
voltio woltyo
volumen nimilem, nimipimil
vuelta solaj
vulgar lajtikoj
weber weber
yarda raj jaj, oxraqn
zona perajil

350

INFORMTICA
palabras rescatadas y neologismos

a la derecha pan ajkiqa


a partir de archivo pa rutikiribal ri yakbl
abajo chuxe, chi ruxe, pa xulan
abortar qatk
abrir jaqk
abrir mis documentos rujaqik
nusamaj
abrir nuevo documento de
word rujaqik kaka samaj pa
wort
abrir ventana de rujaqik kajtzk
abrir programa rujaqik cholkema
acceso okem
acceso denegado man tikirel ta

acceso directo chanin okem


acceso directo a memoria chanin okem pa yaksamaj
accesorio samajibl
accesorios de escritorio rusamajibal ruwch
accin bank
accin
cancelada
qaton
rubanik
acelerador aninel
aceptacin kulk
aceptacin del usuario rukulik
okisanel
aceptado kulun, ja
aceptar ja
aceptar modificaciones tz ri

351

aceptar o rechazar

alineacin

kexoj/jaloj
aceptar o rechazar ja, manq
aceptar todo tz ronojel
acerca de pa ruwi
acoplado ximon
acoplado estrechamente kiximon ki
activar tzijk
activo tzijl
actual re
actualizar jalk
actualizar todo rujalik ronojel
acumulador molonel
adaptador chapbl
adaptador de grficas mejorado rutzaqat chapbl wachtzib
adaptador para grfica ruchapabal wachtzib
adicional rutzaqat
adjuntar tzaqatisank
adjunto tzaqasamaj
adjunto en e-mail rutzaqat taqoyal
administracin nukulem
administracin de disco runukulem rukux yaksamaj
administracin de recursos de
informacin runukulem sama-

jibl rutzijol
administrador nukunel
administrador de base de datos
runukunel ruxeel tzij
administrador de extensiones
ruqa nukunel
administrador de memoria expandida runukunel rikon yaksamaj
administrador de tipos adobe
runukunel kiwch arowe
administrar nukunk
adobe arowe
agenda cholsamaj
agregar yak
agregar a favoritos ruyaik
kikin ri echaon
agrupamiento molonem
agrupar molonk
ajustar runukik
ajustar a escala runukik runimilem
al
final
del
documento
rukisibl
al principio rutikiribal
alfanumrico ajilatzib
algoritmo rubey samaj
alias naojin biaj
alineacin cholajem

352

alineacin a la derecha

aplicar el siguiente formato a los

alineacin a la derecha rucholajem pan ajkiqa


alinear cholajk
alinear a la izquierda rucholajem pan ajxokon
alinear abajo rucholajem pa xulan
alinear al centro rucholajem pa
runikajal
alinear arriba rucholajem pa jotl
almacenado yakon
almacenamiento yakonem
almacenamiento de informacin ruyakonem tzijoxikil
almacenamiento virtual ruyakonem achik
almacenar yakk
almohadilla yojbl
almohadilla sensible al tacto
yojbl buyuqa
alta (resolusin) ky
alta resolusin kiysaqil
alto raqn
amigable achibil
amigable con el usuario rachibil okisanel
anlisis chobonem
anlisis de sistema ruchobonem

runukulem
anlisis y diseo de sistemas
ruchobonem rubeyal runukulem
analizador chobonel
analizador
de
circuitos
ruchobonel moluchuqa
ancho ruwch
ancho de banda runimil ruwch
ancho medio runikajal ruwch
ancho normal choj ruwch
anclage chapil
animacin silowachibl
animacin de texto rusulowch
tzibatzij
anterior chi rij kan
antivirus oqomachikp, chajinel
aadir tunk
ao juna
apagar chupuj
apagar la computadora ruchupik kematzib
aparece qalaj
aplicacin okisanem
aplicacin cientifica rokisaninem naowinaqil
aplicar okisaxk
aplicar el siguiente formato a
los rokisaxik rubeyal chi ki-

353

aplicar modificacin

artculo (acuerdo)

wch
aplicar modificacin rokisaxik ri
jaloj
aplicar negrita
aportar yak
aprobar jikibaxk
aprobar el usuario rujikibaxik
okisanel
aprovechar okisank
apuntador tzibanel
rbol (informtica) che
rbol de directorio ruche cholajibl
rbol
de
men
ruche
chaosamaj
archivar kolk
archivo yakbl
archivo de audio ruqajanibal
yakbl
archivo de autoextraccin relesayonil yakbl
archivo de respaldo ruyakon
yakbl
archivo de texto ruyakbal
tzibatzij
archivo de transacciones ruyakbal qaxanem
archivo maestro rute yakbl
archivo por grupo ruyakbal pa

molaj
archivo por lotes ruyakbal pa
molaj
rea peraj
rea superior de memoria ruwi
peraj yakbl
argumento tzibanaoj
arquitectura cholchakul
arquitectura cerrada tzapichakul
arquitectura de redes de sistemas ruchakul ruyal banikil
arrancar tzijk
arrancar dual rutzijik
arrancar en caliente meqotzijk
arrancar en fro tewtzijk
arrastrar qirirexk
arrastrar datos ruqirirexik tzij
arrastrar la barra de herramientas ruqirirexik cholsamajibl
arrastrar y soltar qirirexk chuqa isqopixk
arreglar nukuxk
arriba pa ruwi, pa jotl
arroba suritzib
arte weqnaoj
arte de recortes ruweqnaoj qupiwachibl
artculo (acuerdo) tzijonibl

354

ascendente

barra de frmulas

ascendente jotobl
asignar yak
asistencia toonem
asistente toonel
asunto taqoj
atrs chi rij
atributo
(informtica)
rutzaqatil
atributo de archivo rutzaqatil
yakbl
audfono akaxabl
audio qajanibl
audiovisual qajawachel
auditora tzetonem
aumentar nimirisank
aumentar sangra runimirsaxik
chicholaj
auto suma tunuj pa ruyonil
autodimencionar nimiyonil
autoextraccin yonielem
autoiniciador samayonil
automtico ruyonil
autopista rubey
autopista de informacin rubey
tzijoxikil
autor bany, naojinel
autorizacin okisanem
autorreanudacin ruyonitikirsaxik

avanzada ikowinem
avanzar ikowenk
avatar wachkexel
avi rukulwachibl qajanil
ayuda tok
ayuda activa ks tok
ayuda emergente aninq tok
ayudante toonel
ayudar toonk
banco rukojlibal
banco de datos rukojlibal tzij
banda nimil
banda ancha ruwch nimil
banda base ruxeel nimil
bandeja taqoyakbl
bandeja de entrada rokibl taqoyakbl
barra cholabl
barra de desplazamiento vertical rucholabal yaxule yajote
barra de dibujo rucholabal iwachibl
barra de enrrollado rucholabal
suribl
barra de estado rucholabal asamaj
barra de formato rucholabal
rubeyal
barra de frmulas rucholabal

355

barra de herramienta

bribones

nukubey
barra de herramienta rucholabal samajibl
barra de herramientas de dibujo rucholabal samajibl wachibl
barra de herramientas estndar rucholabal samajibl jikiban
barra de hiperbalances rucholabal nimajunan
barra de men rucholabal
chaosamaj
barra de smbolos rucholabal
etatzij
barrido kanonem
base ruxeel
base
bibliogrfica
ruxeel
cholbi
base de datos ruxeel tzij
base de procesador ruxeel samajel
bsico rukux
batera yakbl uchuqa
baudio etabey
beta tojtobenk
bibliografa cholbi
bicho o insecto chikp
binario wajun

binico wachachik
bits bit
blando buyl
bloc de notas chojmitzib
bloque peraj
bloqueado qaton
bloqueo qatonem
bloqueo superior de memoria
ruqatonem ruwi yakbl
bocinas qajanibl
bola kolaj
bola rodante surikolaj
borde ruchi
borde derecho ajkiqa ruchi
borde exterior ruchi rij
borde horizontal kotzl ruchi
borde inferior chuxe ruchi
borde izquierdo ajxokon ruchi
borde superior ruwi ruchi
borde vertical pal ruchi
borrar yojonk
borrar memoria ruxojoxik
yakbl
borrar todos los rastros ruyojik
ronojel ri retal
botn tecla
brazo ruqa
brazo de acceso ruqa okinem
bribones yalwinq

356

bfer

cambio

bfer qajapum
burbuja setebl
buril xiktzibabl
bus ukwabl
buscador kany
buscar kanoxk
buscar el anterior rukanoxik chi
rij kan
buscar el siguiente rukanoxik la
jun chik
buscar en la web rukanoxik pa
kam
buscar en todas las hojas rukanoxik pa ronojel ruxaq
buscar
texto
rukanoxik
tzibatzij
buscar todo runanoxik ronojel
buscar y reemplazar rukanoxik
chuqa jaloxk
busqueda rukanoxik
busqueda binaria rukanoxik
beyajilank
bsqueda del valor destino rukanoxik rurejqalem aponem
bsqueda en tabla rukanoxik pa
kikajtzk
cable kamal
cable coaxil tunukamal
cable inteligente rukamal

naonel
cable-modem rukamal jekoyal
kematzib
cadena, tira weqkan
cada tzaqoj
caja kaxa
caja de dilogo tzijokax
caja de herramientas samakax
caja de verificacin nikokax
caja negra qeqakaxa
calculadora samajilabl
calcular jekank
clculo jekan
clculo automtico ruyonil
jekan
calendario cholqij
caliente katn
cmara elesawachibl
cmara de video silowachibl
cmara digital kemil relesawachibl
cambiar jalonk
cambiar
contrasea
jaloj
ewaetal
cambiar maysculas y minsculas rujalik ri nimatzib pa
chutitzib
cambiar nombre jaloj biaj
cambio jaloj

357

campo

cerrar ventanas

campo kojolibl
campo alfanumrico rukojolibal cholajilabl
campo binario rukojolibal wajun
campo enrrollable rubotoxik
kojolibl
campo numrico rukojolibal ajilank
campos de control de formulario rukojolibal rukwabal nojsawuj
canal qaxabl
canal satelital ruqaxabl tzij
cancelar qatk
cancelar cambios ruqatik jaloj
cantidad jaruil
capacitacin tijonem
caparazn rij
captulo tanaj
capturar chapk
capturar pantalla ruchapik wchaj
carcter tzib
carcter blanco saqtzib
carcter especial jebl tzib
caracteres no imprimibles
metzajma tzib
cargar ejqank

carpeta ejqan samaj


carpetas activas jaql ejqan samaj
carro qaxawuj
carta taqowuj
cartucho bonibl wuj
cartucho de disco rubonibl seteyakbl
casa jay
casa de software rochoch solkema
cscara caparazn
catlogo cholobl
cd setebl
celda kajtzk
celda de carcter rukajtzik
tzib
centrado runikajal
centro, medio nikaj
cerrado tzapl
cerrar tzapixk
cerrar archivos rutzapixik
yakbl
cerrar barra de heramientas
ruchapik rucholabl samajibl
cerrar mensaje rutzapixik taqowuj
cerrar ventanas rutzapixik

358

chat (conversacin en linea)

color de la pestaa

kajtzk
chat (conversacin en linea)
yal tzijonem
chip chib
ciclo (informtica) kaslem
ciclo del sistema rukaslem
banikil
cientfica naowinaqil
cinta yuquyakbl
circuito moluchuqa
circuito digital rukemil moluchuqa
circuito integrado chutichib
clase ruwch
clasificacin chaonem
clasificar chaoxk
clave (ocultar) ewatzij
claves duplicadas kamulun ewatzij
clic pitz
clic derecho jupitz pan ajkiqa
clic en jupitz pa
clic en archivo jupitz pa ruwi
yakbl
clic en el men jupitz pa
chaosamaj
clic en guardar jupitz pa ruwi
yakoj
clic izquierdo jupitz pan ajxo-

kon
clic sostenido jumul pitzon
clip molwachibl
coaxial tunukamal
codificacin nukunem
codificador nukunel
cdigo nuk
cdigo binario runuk wajun
cdigo de acceso runuk okinem
cdigo de autorizacin runuk
okisanem
cdigo de barras runuk cholajik
cdigo de solo lectura runuk
sikixk
cdigo fuente ruxeel nuk
cdigo universal runuk kajulew
colector qaxanel
colocar yak
colocar el puntero ruyaik
kutbl
color bonil
color de carcter rubonil la
tzib
color de fondo rubonil rupam
color de fondo de carcter
rubonil ruxe la tzib
color de fuente rubonil la tzib
color de la pestaa rubonil ruwi

359

color del borde

concepto

kajtzk
color del borde rubonil ruchi
color verdadero ja re rubonil
columna rucheel, pacholaj
columna vertebral rucheel
qalasanem
comando taqoj
combinacin (celdas) xol
combinar tunk
combinar
celdas
rutunik
kajtzk
comentario rutzijol, kai oxi
tzij
como imagen achiel wachibl
compacto yakon
comparar junumaxk
comparar documento rujunumaxik wuj
compartido jachon
compartir jachk
compartir documento rujachik
samaj
compartir unidad rujachik suriyakbl
compatible junamanem
compatible binario junamanem
wajun
compatible hacia abajo junamanem pa xulan

compatible hacia arriba junumanem pa jotl


compilar molk
completa tzaqt
completar tzaqatisaxk
componente (figura) wachinq
componente directo juchojmin
wachinq
compresin
(comprimir)
jitzonem
compresin de espacios rujitzonem kojolibl
comprimido jitzon
comprimir jitzonk
comprobacin tojtobanem
comprobacin de validez rutojtobanem retalil
computadora kematzib
computadora de escritorio rukematzib chatal
computadora de tercera generacin rukematzib oxjotay
computadora fuente ruxeel kematzib
computadora universal rukematzib kajulew
comunicacin chabanem
con rikin
concepto qajatzij

360

concepto de programa almacenado


concepto de programa almacenado ruqajatzij yakon cholkema
concha tot
concurrencia beysamaj
conectar chuqk
conectar a unidad de red ruchuqik yal kematzib
conexin tununem
configuracin nukunem
configuracin 3d runukunem
achik
configuracin de la impresora
runukunem la tzajibl
configuracin del filtro xml runukunem la chayubl xml
configurar nukunk
configurar impresora runukik
tzajbl
configurar pgina runukik ruxaq
confirmacin (confirmar) jikibanem
conmutacin kawch
conmutacin de bancos rukojlibal kawch
conmutacin de tareas kawch
samaj
constante jantape

conversin de hangui/hanja
construir (planos) tzaqonk
consulta choboj
contabilidad rucholwuj kayij
contar ajilank
contar nmeros rajilaxik ajilabl
contar pgina rajilaxik ruxaq
contar palabras rajilaxik tzij
contenido rupam
contenido de las celdas rupam
kajtzk
contexto kojlemal
continuar tzaqonk
contorno ruchi
contra chi rij
contractada chutinisan
contraer chutinisank
contrasea ewaetal
control (remoto) silonel
controlador ukwanel
controlador de disco rukwanel
seteyakbl
controlador
de
interfaz
rukwanel tunusamajibl
conversacin tzijonem
conversar tzijonk
conversin (formato) jalonk
conversin de hangui/hanja jaloj biaj

361

convertidor de documento

cualquier registro

convertidor de documento jalwabl samaj


convertir kexwachink
convirtiendo jaloj ri
cookie chutin nuksamaj
copia ruwachibal
copia de seguridad ruwachibal
yakon
copia de seguridad de cinta ruwachibal yuquyakbl
copia digital ruwachibal kemil
copiar wachibexk
copiar
encabezado
ruwachibaxik ruwi
copiar formato ruwachibaxik
rubeyal
copiar imagen ruwachibaxik ruwachibal
copiar tabla ruwachibaxik
rukikajtzk
copiar toda la hoja ruwachibaxik ruxaq
copie el primer prrafo tawachibaj ri nabey motzaj
copie los datos tawachibaj tzij
corchetes kajux
corchetes dobles patax kajux
correccin, formateado chojmisanem

correccin, formateado automtico rutzijil ruyonil chojmisanem


correcto tz
correo taqonem
correo electrnico, e-mail taqyal
correo vocal taqoyal chibl
corresidente rochoch banikil
cortar qupink
cpu rukux kematzib
crayn bonibl
creacin tzukunem
creacin
de
prototipos
rutzukunem samajibl
crear tzukk
crear carpeta rutzukik ejqansamaj
crear documento html rutzukik
wuj pa html
crear documento maestro
rutzukik rute wuj
crear nuevo kaka rutzukuxik
crear tabla rutzukik kikajtzk
cuadro kajtzk
cuadro de dilogo kajtzk tzijonem
cualquier xa ba achike
cualquier registro xa ba achike

362

curso

deteccin

rupam
curso tijonk
cursor binibl
daado yojon
dar yak
dato tzij
datos fuente ruxeel tzij
de archivo richin yakbl
de derecha a izquierda pa ajkiqa ka pa ajxokom
de uno o dos enter jupitz kapitz
pa qasabl
decimal lajujil
decodificacin solonem
decodificador solonel
definir (rea) tzukk
definir rea rutzukik perbl
definir atributos de texto rutzukik rutzaqatil la
tzibatzij
delante chuwch
denegado qaton
densidad nimilem
densidad de bits runimilem bit
densidad de disco runimilem seteyakbl
depuracin elesachoj
depurador elesanel
derecha ajkiqa

desactivar elesank
desagrupar solk
desarrollo nimirisanem
desarrollo de aplicaciones runimirsanem okisanem
descarga qasan
descarga de memoria ruqasaxik
yakbl
descargar qasaxk
descargue los siguientes archivos ruqasaxik la yakbl
descendente xulubl
descripcin tzijowch
descubridor ilonel
descubrir ilonk
desde pa
desde abajo pa ruxeel
desglosar jachk
deshacer yujk
desinstalar elesaxk
deslizar jill
deslizar puntero rujilil kutchoy
desplazamiento jilinem
desplazar jikonk
destacar valores rejqalem samaj
destino (trasferencia) aponibl
detallado cholajil
detalle retal
deteccin ilonem

363

deteccin de portadora

disco de video digital

deteccin de portadora ilonem


ukwanel
detective kanonel
detrs chi rij
da qij
diagnstico
(infmatica)
nikonem
diagrama cholwch
diagrama de barras rucholwch
cholajik
diagrama de bloques rucholwch peraj
dilogo tzijonem
dibujar wachibenk
dibujo wachibl
diccionario de sinnimos junaqajark choltzij
diccionario electrnico rutaqoyal soltzij
diccionario en linea soltzoj pa
kematzib
dictar sikixk
diferenciar jalajonk
digital kemil
digitalizacin kemilem
digitalizar kemixk
dgito jutzib
dgito de verificacin jutzib
tzetonem

dimensin ruwch
dinmica (movimiento) beyal
diodo qatobl
direccin ochochibl
direccin de celda rochochibal
kajtzk
direccin de disco rochochibal
seteyakbl
direccin de informacin rochochibal tzijol
direccin electrnica rochochibal taqoyal
directo juchojmin
directorio cholajibl
directorio activo tzijl cholajibl
directorio de trabajo rucholajibal samaj
directorio destino rucholajibal
aponem
directorio raz ruxe cholajibl
disco autoiniciador samayonil
seteyakbl
disco compacto seteyakbl
disco de ruseteyakbl
disco de estado slido kow runukulem seteyakbl
disco de seguridad yakon seteyakbl
disco
de
video
digital

364

disco destino

edicin de pantalla completa

rukulwachibal seteyakbl
disco destino ruseteyakbl aponem
disco duro rukux yaksamaj
disco fuente ruxeel seteyakbl
disco lser ptico ruwachsaqil seteyakbl
disco local rukux rupam kematzib
discreto chajy tzij
diseo runukulem
diseo de formularios runukulem nojsawuj
diseo detallado runukulem
cholajin
diseo en lnea runukulem pa
rubey
diseo general runukulem ronojel
disminuir chutirisaxk
disminuir sangra ruchutirisaxik
chicholaj
disposicin jaml
disposicin fsica jaml uchuqa
dispositivo samajibl
dispositivo de almacenamiento
yakosamajibl
disquete
/disco
yakbl
nuksamaj

distancia rukojolil
dividir charonk
dividir celdas rucharik kajtzk
divisin charoj
doble kamul
doble clic en kapitz
documento samaj
documento adjunto en formato
pdf rusamaj pa pdf
documento de texto rusamaj
tzibatzij
documento fuente ruxe samaj
documento html rusamaj html
documento maestro rute samaj
documento por correo-e samaj
pa taqoyal
documento retornable tzolin samaj
documentos recientes kaka samaj
dominio nukun
driver ukwanel cholkema
dual kamux
duplicado kawch
duplicar kamulunk
duro ruchuqa
e-mail taqotzib
edicin kexonem
edicin de pantalla completa

365

editar

energa de respaldo

rukojlem ronojel ruwch


editar kexonk
editar grupo rukexik molaj
editor kexonel
editor de software rukexonel
solkema
editor de texto rukexonel
tzibatzij
efecto muj
ejecucin samajin
ejecutar samajink
ejecutar macros rusamajixik taq
nimaq
ejecutiva chutinukunem
ejemplo tzetebl
ejercitar samajixk
el archivo ya existe ko chik re
yakbl
electrnica uchusaqil
elegir chaonk
elemento molbanikil
eliminar elesaxk
eliminar autofiltro relesaxik ruyonil chuyubl
eliminar
celdas
relesaxik
kajtzk
eliminar columna relesaxik rucheel
eliminar contenidos relesaxik

taq rupam
eliminar datos relesaxik tzij
eliminar el salto de pgina relesaxik kaka wachaj
eliminar
fila
relesaxik
kotzocholaj
eliminar filtro relesaxik chuyubl
eliminar hoja relesaxik ruxaq
eliminar pgina relesaxik ruwch xaq
emisor qajanel
empresa molsamaj
emulacin junamanem
emulador junamanel
en pa
en celda pa kajtzk
en pgina pa ruxaq
encabezado ruwi
encabezado y pie de pgina ruwi chuqa raqn
encaminador/director ukwanel
encender tzijk
encender la computadora rutzijik kematzib
encima pa ruwi
encriptar chajinuk
energa uchuqa
energa de respaldo yakon ru-

366

energa sucia

espacio

chuqa
energa sucia tzil uchuqa
enlace qaxal
enlace por satlite ruqaxal
qaxatzij
enrrollado suribl
enrrollamiento sutinem
enrrollamiento de palabras rusutinem tzij
enrrollamiento de texto rusutinem tzibatzij
enrrollar
enrutamiento qaxanil
ensamblador tzalqominel
enter entrada
entorno rupam
entorno de ventanas rupam oksq
entrada automtica ruyonil
okibl
entrada bibliogrfica rokibl
nukbiaj
entrada del ndice rokibl cholwuj
entrar okk
enviar taqonk
enviar al fondo jaqbl
envuelto pison
equipo nuksamajibl

ergonoma retamabalil winachich


errtica chajiuchuqa
error sachoj
error de escritura rusachoj la
tziban
error de paridad rusachoj junumanem
error de sintaxis rusachoj
cholchabl
error gramatical sachoj solchi
escala runimilem
escalable jotel
escalar jotexk
escanear qaxwachink
escner qaxwachibl
escenario kutbl
esclavo rusamajel
escoger chak
escribir tzibaxk
escribir la direccin rutzibaxik
rochochibl
escribir una vez jun rutzibaxik
escritorio ruwch
escritorio activo tzijwch kematzib
escritura tziban
escrutinio beyalil taqoyal
espacio kojolil

367

espacio de no separacin

examinar, revisar, diagnosticar

espacio de no separacin rukojolil mejachon


espaol kaxlan
especial jebl
especificacin funcional rutzijonem okisanel
espejamiento kamulunem
espejamiento de disco rukamulunem seteyakbl
esperar oyobenk
esquema nukbl
esquema
al
portapapeles
nukbl pa kwawuj
esquema automtico ruyonil
nukbl
esquema de presentacin runukbl kutbl
esta, este re
estacin samajay
estacin de trabajo rusamajay
estacin transmisora rusamay
qaxanel
estado rubeyal
estado de espera rubeyal
oyobexk
estado de mtodo de entrada
rubeyal rubanukil okibl
estado del mtodo de entrada
rubeyal rukojlem okibl

estado slido rubeyal kowil


estallido bojbon
estndar junamalil
estndar de circuitos junamalil
moluchuqa
estndares de tarjetas memoria
rujunamalil pertim yakbl
esttica mejalon
estilista banikilel
estilo banikil
estilo de borde rubanikil ruchi
estilo
utilizado
rokisaxik
rubanikil
estilo y formateo rubanikil chuqa ruchajchorisaxik
estrechamente latz
estrella chumil
estructura ruchakul
estudio tijonem
estudio de factibilidad ritijonem
samajibl
etiqueta etal
etiqueta de red retal yal
etiqueta de volumen retal
uchuqa
evaluar tojtobenk
eventos taq samaj
examinar, revisar, diagnosticar
nikoxk

368

excel

flecha de enrrollado

excel eksel
existe ko
expandida rikon
explicar tzijoxk
explcito qalajil
exploracin kanonem
explorador kanonel
explorador de web rukanonel
kam
explorar kanoxk
exportar qaxank
exportar pdf qaxank pdf
extender rikink
extensin rikonem
extensin de direccin virtual
rurikoxik rochochibl achik
exterior rij
extraccin elesanem
extraccin masiva de datos relesanem ronojel rupam tzij
extraer relesaxk
facebook wachwuj
factibilidad samajibl
falla sachoj
falla de arranque rusachoj tikiribl
falla de sistema rusachoj banikil
familia achalalril
familia de tarjeta de sonido

rachalal qajanil pirtim


favoritos chaon
fax taqotzijobl
fecha ruqijul
fecha y hora rajilabl qij chuqa
ramaj
fibra tunubl
fibra ptica ruwch tunubl
fijar jikibaxk
fila cholaj
filtracin chuyubanem
filtro chuyubl
filtro automtico ruyonil chuyubl
filtro avanzado ikowinq chuyubl
filtro estndar choj chuyubl
fin kisibl
fin de lnea rukisibl juch
final rukisibl
finalizar kisoxk
firewall beyachajin
firma juch
firma de usuarios rujuch okinel
firmas digitales rukemil taq juch
fsica ruchakul
flecha chab
flecha de enrrollado rusuribl
chab

369

flotante

grabar macros

flotante jotokl
flujo yalan
flujo de tareas yalan samaj
folleto qalawuj
fondo rupam
forma banikil
formateado jamon
formateado automtico rujamilchojmisan
formateado de pgina chojmisan ruxaq
formatear chojmisank
formateo jamk
formateo condicional rujamik e
chaon
formateo de texto rujamik
tzibatzij
formato rubeyal
formato binario rubeyal wajun
formato de disco rubeyal seteyakbl
formato de texto rubeyal
tzibatzij
frmula nukubey
formulario tabular rucholabal
nojsawuj
fraccin peraj
frecuencia jutaqil
frecuencia de portadora rujuta-

qil ukwanel
fro chuch, tew
fuente ruxeel, rutzib
fuente de datos de direcciones
ruxeel ruwch ochochibl
fuente de energa ruxeel
uchuqa
fuente de libreta de direcciones
ruxeel rochochiwuj
fuentes de datos ruxeel tzij
fuera elesan, chi rij
fuera de lnea chi rij la juch
funcin rusamaj
funcionamiento rusamajin
galera wachibl
generacin molnaoj
general ronojel
generar kiyixk
giga yija
gigabyte yijabit
grabacin yakonem
grabacin vertical pal yakonem
grabador yakonel
grabadora de sonidos ruyakonel
qajanibl
grabar yakk
grabar macros ruyakik taq nimaq

370

grfica

identificacin

grfica wachtzib
grfica de barras rucholabalwachtzib
grfica de carcter rutzib wachtzib
grafica de estructura ruchakul
wachtzib
grfica de mapas bits ruwachtzib rutzetebl bit
grfica
de
presentacin
rukutbal wachtzib
grid moltzk
grupo molaj
grupo de trabajo molaj samaj
grupo de usuarios molaj okisanel
guardada yakon
guardar yakonk
guardar automticamente ruyonil niyake
guardar cambios yakoj jaloj
guardar como rubeyal yakk
guardar documento yakoj samaj
guardar todo tayaka ronojel
guin kotzojuch
guin de no separacin
kotzojuch mejachon
guin opcional ruchaonem
kotzojuch

gusano chomochi
hbil silonel
habilitar jamk
hablar choonk
hacia pa
hacia abajo pa xulan
hacia arriba pa jotl
hardware molk samjibl
herramienta samajibl
herramientas virtual achik samajibl
hijo (programa secundario) ral
hiperenlace nimatunubl
hipervnculo nimaximy
hiragana katzibl
historial natabl
hoja ruxaq
hoja de archivo ruxaq yakbl
hoja de clculo ruxaq jikibl
hoja de estilos runukulem ruxaq
wuj
hoja de trabajo samawuj
hojear nikoxaq
hora ramaj
horizontal kotzl
html html
humo sb
icono etawachibl
identificacin retalil

371

idioma

insertar columna

idioma chabl
imagen wachibl
implementacin okisanem
implementar rokisaxk
importe kaxanem
impresin tzajibanem
impresin en serie tzajiban pa
cholaj
impreso tzajiban
impresora tzajibl
impresora de colores rubonil
tzajibl
impresora serial retajilabl
tzajibl
imprima la hoja rutzamaxik
wuj
imprimir tzajixk
imprimir
la
seleccin
rutzamaxik achaon
inactivo chupunq
incluir yujunk
incompatibilidad mejunan
ndice cholwuj
ndice de muestreo rukutbal
cholwuj
inferior chuxe
informtica kematzibil
informacin rutzijol
informacin sobre tzijoxikil pa

ruwi
informacin sobre la licencia
rutzijoxikil pa riwi retokibl
informe rusijol samaj
ingeniero nojkayel
ingeniero de sistemas runojkayel banikil
ingresar juk, nimk
ingresar a travs del rujuuxik
rikin ri
ingresar de datos rujuuxik tzij
ingrese a internet katok pa ruyal
kematzib
ingrese los siguientes datos runimaxik re tzij re
inicializacin tikirisanem
inicializacin de ventanas rutikirisanem la oksq
iniciar tikirisank
iniciar el funcionamiento de la
computadorta rutikirsaxik rusamaj la kematzib
inicio tikirisanem
insertado nimon, juun, chikl
insertar nimonk, chikibank
insertar
celda
runimoxik
kajtzk
insertar columna runimoxik rucheel

372

insertar hipervnculo

lpiz lector

insertar hipervnculo runimoxik


la nimaximy
insertar hoja de microsoft excel
runimoxik ruxaq exel
insertar imagen runimoxik wachibl
insertar
tabla
runimoxik
kikajtzk
insertar vnculo runimoxik ximy
instalacin nimonem
instalar nimonk
instantnea pajala
instruccin o sentencia rubeyal
integracin tununem
integracin a escala oblea tununem pa runimilem perchib
integracin de sistemas rutununem banikil
integracin limpia chajchj tununem
integrado tunl
integrador tununel
integrador de sistemas rutununel banikil
inteligente naonel
interaccin silonem
interactivo silonel
intercalacin xolonem

intercambiar jalwachink
intercambiar base de datos jalwachink ruxeel tzij
interfaz tuny kematzib
interfaz de usuario rokisanel tuny kematzib
interfaz rll tuny kematzib rll
interferencia yujunem
intermedia nikajal
intermitente yipiyt
internet yal kematzib
internet explorer okem yal kematzib
interprete tzalqomanel
interrumpir xichink
introducir nimk, juunk
inventar tzukunk
invertir tzolink
ir benk
ir a vista preliminar rubiyinik
pa nabtzetbl
isa extendido rurikon isa
izquierda ajxokon
java jawa
juego etzanem
justificado cholan
katakana kabitz
lpiz tzibabl
lpiz lector sikinel tzibabl

373

largo

manipulador

largo nm raqn
lser saqil
lector sikinel
lector de tarjeta rusikinel
pirtim
lectorde cd-rom siky setekojlibl
lectura sikinem
leer sikixk
lenguaje chabl
lenguaje cientfico ruchabl
naowinq
lenguaje de consulta estructurado ruchabl ruchakul
choboj
lenguaje destino ruchabl aponem
lenguaje
ensamblador
tzalqominel chabl
lenguaje fuente ruxeel chabl
levantar ejqaxk
levantar texto rejqaxik tzibatzij
libreta tzibawuj
libro sikiwuj
licencia etokibl
licencia
local
retokibal
kutkojolil
limitada kool
lmite rukisibl

lmite del texto runimilem


tzibatzij
limpiar suunk
lnea juch, rubey
lnea horizontal kotzl juch
lneas en blanco saqjuch
link tunuwuj
link enlace rukaxal tunuwuj
linux kuxbanikil
lista cholajem
lista de funciones rucholajem taq
rusamaj
listo tz chik
llamada oyonk
llave jaqbl
local kutkojolil
localizador ilonel
localizador de recursos rilonel
samajibl
localizar kanoxk
lgica junaoj
longitud nimilem, rukojolil
longitud de onda runimilem
baybotbl
lote molaj
lote sombra rumujal molaj
macro nm
maestro rute
manipulador nikonel

374

manipulador de arranque

medios de almacenamiento

manipulador de arranque rukiribl nikonel


manipular nikoxk
mano qabaj
manual kamwuj
manuscrito tzibawuj
mapa tzetebl
mapa de bits rutzetebl bit
mapa de imgenes tzetebl wachibl
mapeo digital rukemil tzetebl
mquina samajichich
mquina virtual rusamajichich
achik
marca etal
marca de formateo retal chojmirisamen
marca de posicin rukojlem etal
marca de texto retal tzibatzij
marcacin etanem
marcacin automtica ruyonil
etal
marcar los datos incorrectos retal meutz tzij
marco flotante ruchi jotokam
margen derecho ajkiqa ruchi
margen inferior chuxe ruchi
margen superior ruwi ruchi
margen, marco ruchi

mrgenes de pgina ruchi ruxaq wuj


ms yalan
ms adelante chuwch apon
ms botones chaqa chik
pitzbl
mas diccionarios en lnea
chaqa chik choltzij pa rubey
mscara koj
mscara de sombra rumujal ri
koj
masiva nojnq
matemticas retamabalil ajilanem
matrz rukux
matrz de grficas rukux wachtzib
max nm
maximice la ventana runimirsaxik oksq
maximizar nimirisaxk
mayscula nimatzib
mayscula inicial rutikiribal nimatzib
maysculas a minsculas nimatzib pa chutizib
medio nikaj, beyabl
medios de almacenamiento
rubeyabl yakonem

375

mejorado

mostrar detalles

mejorado rutzaqat
memorndum tzijobabl
memoria de burbujas rusetebl
yakbl
memoria de slo lectura ruxikixik yakbl
memoria expandida rikon
yakbl
memoria intermedia runikajal
yakbl
memoria ram ruchuqa yaksamaj
memoria usb yaksamaj
memoria virtual rachik yakbl
mensaje taqonem
mensaje instantaneo aninq taqonem
men chay samaj
mes ik
mesa chatal
mesajera taqobl
mesajera vocal rutaqobal
chibl
mtodo rubeyal
mtodo de acceso directo
rubeyal juokinem
micrfono qaxachabl
microprocesador chutisamajel
mientras se escribe tajin

natzibaj
min chutin
miniaplicacin chutiokisanem
minimice
la
ventana
tachutinirisaj la kajtzk
minimizar chutinirisank
minscula chutitzib
minutos chutiramaj
mis nu
mis documentos nusamaj
mis sitios de red nukojlibal pa
ruyal kematzib
modem jekyal kematzib
modificacin kexoj
modificado kexon
modificar kexonk
modificar datos kexoj tzij
modo banikil
modo de relleno rubanikil runojsaxik
modo de texto rubanikil
tzibatzij
moneda pwq
monitor ruwch
montaje mewachibl
montaje en superficie mewachibl pa rupam
mostrar kutk
mostrar detalles rukutik retal

376

mostrar funciones de dibujo

nuevo documento en blanco

mostrar funciones de dibujo


rukutik rusamaj ri wachibl
motor rum
motor de bsqueda rukanoxik
mir
mover silonk
muchas jalajj
muestreo kutbl
multiproceso jalajbeyal
multiproceso simtrico junam
jalbeyal
msica qojom
navegacin palaqinem
navegacin de formularios
rubeyajenem nojsawuj
navegador palaqinel
navegador web palaqinel pa
kam
navegar palaqink
navegar en la red rubeyajexik
pa yal
negrita qeqatzib
network jachochibl
nieve saqbch
ninguno nijun
nivel xak
no man, me, manq, ni
no se puede abrir este archivo
man njaqatj ta re yakbl

no se puede crear el documento


man nitikr ta natzk re samaj
no se puede restaurar metzolink
no se pueden insertar columnas
man tz ta nanim la rucheel
nodo yal
nodo de estallido ruyal bojbon
nombrar kexbink
nombre biaj
nombre de fuente rubi tzib
normal choj
nota bixbl
nota al pie tzaqatzij wuj
notacin kutajilabl
notacin binaria rukutajilabal
beyajilank
notacin cientfica rukutajilabal
naowinq
notebook chutikematzib
noticia tzijoxikil
noticias del correo rutzijol ri taqoyal
nueva carpeta kaka pisobl
nueva imagen kaka wachibl
nueva ventana kaka oksq
nuevo kaka
nuevo documento kaka wujil
nuevo documento en blanco

377

numeracin

orden acendente

kaka saqwujil
numeracin ajilanem
numeracin automtica pa ruyonil ajilanem
numeracin de captulos rajilanem
numeracin de lneas rajilanem
cholaj
numeracin y vietas ajilanem
chuqa tzetchuq
nmero ajilabl
nmero binario rajilabl wajun
nmero de copias rajilabal ruwachibl
nmero de pgina rajilabal ruxaq
nmero de serie retal ajilabl
nmero de versin rajilabal jalwch
objetivo raybl, rojowaxik
objeto wachinq
objeto ole wachinq ole
oblea perchib
observar tzetk
observe el cursor rutzetik la
binibl
observe el monitor rutzetik ruwch kematzib
observe+ el icono que aparece

en el rutzetik la retal wachibl


ko pa
ocultar ewank
ocultar detalles rewaxik retal
oculto ewan
ocupado mejamel
oficina tzibajay
omitir elesank
omitir
regla
menawokisaj
rubeyal naoj
onda bay
onda errtica rubaybot chajiuchuqa
online jaqyal
opcion chaonil, rubeyalil
opcional chaonem
opciones de autocorreccin
rubeyal ruyonil nachojmisaj
operaciones mltiples jalajj rusamajixik
operador samajel
operador de sistema rusamajel
banikil
operar samajixk
operativo samajinem
ptica ruwch
orden cholanem
orden acendente rucholanem pa
jotl

378

orden descendente

parte superior

orden descendente rucholanem


pa xulan
ordenar runukik
organizar nukunk
organizar dilogos runukik taq
tzijonem
organizar iconos tanuka la etawachibl
organizar macros runukik taq
nimaq
organizar todo tanuku ronojel
orientacin pixanem
origen de datos de direcciones
ruxeel rutzij rochochibal
ortografa tzibanikil
otra chaqa
pad palibl
pad del mouse rupalibl choy
pgina ruxaq
pgina actual ruxaq re
pgina anterior ruxaq kan
pgina siguiente ruxaq apon
pgina web ruxaq kam
paint boninil
palabra tzij
palabra desglosada charon tzij
palabras en maysculas tzij pa
nimatzib
paleta molwch

paleta de herramientas rumolwch samajibl


panel qasy samajibl
panel de presentacin qalasy
kutbl
pantalla ruwch, rupalj
pantalla completa runimilem ruwch
pantalla tctil ruwch tiqbl
pantalla virtual achik ruwch
papel wuj
papelera siwan
paquete ml
paquete de disco rumol seteyakbl
paquete de software rumol solkema
paquete sencillo en lnea rumol
choj pa rubey
par, pareja kulaj
parntesis uka
paridad junam
prrafo motzaj
prrafos ocultos ewan pajtzij
parte peraj
parte derecha peraj ajkiqa
parte inferior peraj chuxe
parte izquierda peraj ajxokon
parte superior peraj ruwi

379

paso

powerpoint

paso beyal, xak


paso de seales rubeyal kutk
paso submarino rubeyal ewawch
pbx pbx
pdf pdf
pegado
especial
utzijlj
tzajbanem
pegar tzajbank
pegue el primer prrafo
tatzajba la nabey motzaj
pegue los datos copiados en esta parte wawe tatzajba la samaj akolom pe
perfil rubanikil
perfil de usuario rubanikil okisanel
permanecer kojexk
personalizar winaqirk
pestaa ruwi kajtzk
pie raqn
pila ruchuqa
piloto ukwanel
piloto
automtico
ruyonil
kwabl
piloto de datos rukwanel taq tzij
pin rajilabal
pincel bonibl
pincel de formato bonibl ri-

chin rubeyal
pista rubixal
pistas de diagnstico z>z<z<
placa nimatim
placa base ruxeel nimatim
plano rukojolibal qajanil
plano o placa rukojolibal
qajanil nimatim
plantear cholajink
plantillas rucholabal samaj
plantillas y documentos rucholabal chuqa wuj
plaqueta kajtim
plato lq
plug-in chapsaqil
por ruma
por fecha pa rajilabl qij
por nombre pa biaj
por tamao pa runimilem
por tipo pa ruwch
porcentaje wo
portadora ukwanel
portapapeles yakomes
posicin rukojlem
posicin del ratn rukojlem ri
choy
posicin y tamao rukojlem
chuqa runimilem
powerpoint kemwachibl

380

predeterminado

programa de ventanas

predeterminado jikiban
preferencia chaonem
preliminar nabsamaj
preparacin tijonem
presentacin kutbl
presionar pitzonk
presionar el botn del monitor
rupitzoxik ruwch kematzib
presionar la tecla rupitzoxik
pitzbl
previsualizacin nabtzetenem
previsualizacin de salto de pgina nabtzetenem kaka wachaj
primer nabey
primer plano nabey rukojolibal
qajanil
principio tikiribl
privada ruyonil
procedimiento beyalil
procedimiento no interactivo
mesilonel beyalil
procesador samajel
procesador de arreglos rusamajel rutzil
procesador de palabras rusamajel tzij
procesador escalar rusamajel jotexk

procesamiento rusamajixik
procesamiento de datos resamajixik tzij
procesamiento de transacciones rusamajixik qaxanem
procesamiento de voz rusamajixik chabl
procesamiento por lote rubeyal
pa molaj
proceso beyal
producir bank
profundidad rupam
profundidad de bits rupam bit
progamador cholkemanel
programa cholkema
programa de aplicacin rokisanem cholkema
programa de autor bany cholkema
programa de dibujo ruwachibl
cholkema
programa de instalacin tiky
cholkema
programa de preparacin rutijonem cholkema
programa de utilidad rokisanem
cholkema
programa de ventanas roksq
cholkema

381

programa ejecutable

puerto serial

programa ejecutable rusamajixik cholkema


programa ensamblador rutzalqominel cholkema
programa fuente ruxeel cholkema
programa hijo ral cholkema
programa objeto ruwachinq
cholkema
programa por lotes cholkema
pa molaj
programacin cholkemanem
programacin
estructurada
nukun cholkemanem
programacin visual wachel
cholkemanem
programador nukunel
programador de aplicaciones
runukunel okisanem
programador de sistemas runukunel banikil
progreso kiyirk
promedio runikajal
propiedad ichinil
propiedades de objeto de dibujo richinil ruwachinq richin ruwachibl
proteccin chajinem
proteccin contra escritura ru-

chajinem chi rij la tziban


protector chajinel
protector de ondas errticas ruchajinel baybt chajiuchuqa
proteger chajixk
proteger documento ruchajixik
samaj
proteger grabacin ruchajixik
yakonem
protoclo nabtzijol
protocolo de comunicaciones
nabtzijol chabanem
prototipos samajibl
proyecto samaj
prueba tojtobenk
prueba beta rutojtobenik
prueba de humo rutojtobenik
sb
prueba de juego rutojbobenik
etzanem
prueba de sistemas rutojtobenik
banikil
publisher puwilixer
puente qan
puerta ruchi
puerta de unidad ruchi suriyakbl
puerto tunubl
puerto serial retajilabl tunubl

382

pulgada

reflejar verticalmente

pulgada ruwi qabaj


pulsar pitzoxk
pulse las combinaciones rupitzoxik taq tununem
pulse los botones de navegacin
rupitzoxik la pitzbl richin la
beyajenem
puntero kutchoy
puntero del ratn visible tzetl
kutchoy
punto (inicio) rurikiribl
qu achike
qu estilo desea utilizar? achike
runukulem nawajo nawokisaj?
quitar elesaxk
racimo moluchuqa
raz xeel
ram ram
rastrear ojqaxk
rastrear error rojqaxik sachoj
rastrear los procedentes rojqaxik ruxeel
ratn choy
realidad virtual runukulem
achik
realizar bank
reanudar tikirisaxk
recargable kajekil
recargar kajekxk

receptor kulunel
rechazado man xkul ta
rechazar roqixk
recidente rochoch
reconocimiento etamanem
reconocimiento de voz retamanem chabl
recortes qupiwachibl
recuperar tzolixk
recurso samajibl
red yal
red bribones ruyal yalwinq
red de computadora ruyal kematzib
red de estrella ruyal chumil
red de usuario ruyal okisanel
reduccin chutirisanem
reduccin
de
tamao
ruchutirisaxik
reducir chutirisaxk
reemplazar kexonk
reemplazar todo rukexoj ronojel
referencia tzijol
reflejar wachink
reflejar horizontalmente ruwachixik kotzonem
reflejar verticalmente ruwachinik paanem

383

registro

ruby

registro tziban
registro actual retal re
regla juxbl
regresar tzolink
rehacer rukamuluxik
reiniciar katzijixk
relevo jalonem
relevo de celda rujalonem
kajtzk
rellenar nojsaxk
relleno nojnq
relleno de fondo nojnq rupam
reloj qijbl
remoto ruyonil
repetir kamuluxk
reproduccin de medios rusamajinem raqaxabal
reproducir samajixk
reproductor windows media
qajaqojom
resaltar qalajisaxk
resaltar los siguientes datos
ruqalajisaxik ruwch tzij
respaldo yakon
respaldo y restauracin ruyakon chuqa ruchojmirisaxk
respuesta tzolitzij
respuesta automtica ruyonil
tzolitzij

respuesta de voz rutzolitzij


chabl
restablecer tzuyubank
restaurar tzolink
restaurar al estado anterior ruchomirisaxik la chi rij
resultado qisamaj
resumen automtico ruyonil
xeeltzij
resumir chutirisank
retornable tzolijnel
retornos tzolixk
retornos de carro blando rutzolixik buyuchich
retroiluminada rusaqilj
reverso chi rij
revisar nikoxk
revisar gramtica runikoxk
kemchi
revisin nikonem
revisin automtica ruyonil
nikonem
revisin ortogrfica runukoxik
tzibanem
rocortar qupink
rodante suriil
rom rom
rom de arranque rutzijik rom
ruby ruchabl cholkemanem

384

rutina

servicio

rutina jantape
salidad elebl
salir elenk
saltar ropink
saltar de columna ruropixik rucheel
saltar de fila ruropixik la cholaj
saltar de pgina ruropixik ruxaq
salto
manual
ruropixik
rubanikil
salvador kolonel
salvador de pantalla rukolonel
ruwch kematzib
sangra ruchi cholaj
satlite qaxatzij
scanner ruwachibal wuj
script jutzib
seccin, sector peraj
sector daado yojon peraj
sector de arranque tzijil peraj
segundo rukan
seguridad chajinem
seleccin chaonem
seleccin actual ruchaom wakami
seleccionado chaonel
seleccionar chak
seleccionar rea ruchik perbl
ruchaik
seleccionar
color

rubonil
seleccionar fuente ruchaik
rutzib
seleccionar idiomas ruchaik
ruchabl
seleccionar
tabla
ruchaik
kikajtzk
seleccionar
texto
ruchaik
tzibatzij
seleccionar todo ruchaik ronojel
seleccione datos ruchaik tzij
seleccione una imagen ruchaik
jun wachibl
sencillo choj
sensible buyl
seal retal
sealar la caja rukutik ri kaxa
separacin jachk
separacin de colores rujachik
bonil
separacin de disco rujachik seteyakbl
separacin silbica rujachik
katzib
separar jachk
separar celdas rujachik kajtzk
serial retajilabl
serie tanaj
servicio samaj

385

servidor

suave

servidor jachonel
servidor de web rujachonel
kam
sesin molsamaj
sesin por lotes jaqsamaj pa molaj
siguiente dato chaqa tzij
siguiente, adelante jun chik
silbica katzib
smbolo retal tzib
simtrico junam
simulacin rubeyalem
simultaniedad kasamaj
sin majun
sin borde meruchi
sin negrita meqeqatzib
sincrnica rubeyal qijobl
sinnimo junumaqajuj
sntesis chutinaoj
sntesis del habla ruchutinaoj
chabl
sistema nukulem
sistema de entrada y salida romx runukulem okibl
elebl
sistema de informacin ejecutiva runukulem rutzijoxikil
sistema de memoria virtual runukulem rachik yakbl

sistema de ventanas runukulem


kajtzk
sistema duplicado rukamulun
banikil
sistema insertado nimon runukulem
sitio kojlibl
sitio web rukojlibl kam
sobre rij taqowuj
software rusolkema
software compartido qajon rusolkema
software de sistemas runukulem solkema
sofware de auditora rutzetik
solkema
solicitar kutunk
slido kow
solo royon
solo celdas completas xa xe
tzaqt kajtzk
solo palabras completas xa xe
tzaqt taq tzij
soltar isqopixk
sombra mujal
sonido qajanil
soporte toonem
sostenido chapayom
suave buyl

386

subdirectorio

tecla de interrupcin

subdirectorio rukan ochochibl


subesquema kanaowch
subndice retatzib
subir jotobaxk
subir nivel rujotobaxk xak
submarino ewawch
submen rukan chaosamaj
subrayado juxtzib
subrutina rukan samaj
sucia tzil
sujetapapel chapwujil
suma tunuj
suma
de
verificacin
rutzetonem tunuj
sumar tunk
nimakesupercomputadora
matzib
superficie rupam
superior ruwi
supertorcido qochokutbl
supresor elesanel
supresor de ondas errticas relesanel rubaybot chajiuchiqa
suprimir elesank
suspender uxlank
suspender y reiniciar ruxlaxik
chuqa katzijixik
tabla kikajtzk

tabla sujetapapeles rukikajtzk


chapawujil
tablero tzalm
tabular cholajil
tctil tiqbl
tacto tiq
tamao runimilem
tamao correcto tz runimilem
tamao de fuente runimilem
tzib
tamao de papel runimilem wuj
tansaccin qaxanem
tarea samaj
tarjeta aceleradora aninel
pirtim
tarjeta de audio ruqajanibl
pirtim
tarjeta de circuitos pirtim moluchuqa
tarjeta de diagstico rutojtobenik pirtim
tarjeta de red ruyal pirtim
tarjeta de rom yakbl pirtim
tarjeta inteligente naonel
pirtim
tarjeta tablero
tecla de clasificacin chaonem
pitzbl
tecla de interrupcin qaton

387

teclado

todos los indices

pitzbl
teclado teletzibank
teclado de funciones rusamaj teletzibanik
teclas pitzbl
teclear contrasea rutzibaxik
ewaetal
tecnologa samanaoj
tecnologa avanzada ikowinem
samanaoj
telecomunicaciones talutzijol
teleconferencia talutzijonem
telfono oyonibl
tercera rox
terminador kisonel
terminal kisil
terminal de video rukisil
kaswachibl
terminal hbil rukisil silonel
terminal no inteligente menaonel
terminal virtual rukisil achik
terminar kisonk
texto tzibatzij
texto
automtico
ruyonil
tzibatzij
tiempo ramaj, qij, qijul
tiempo compartido jachon ramaj

tiempo de acceso ruramaj okinem


tiempo de bsqueda ruramaj kanoxk
tiempo de cada ruramaj tzaqoj
tipo ruwch
tipo de letra ajustable a escala
ruwch tzib nachojmisaj
tira weqkam
ttulo rubi lema
ttulos de filas/columnas rubi
taq cholaj
toda la palabra ronojel la tzij
todas las carpetas ronojel la pisobl
todas las propiedades ronojel
rubanik
todo ronojel
todo el documento ronojel la wujil
todos los archivos ronojel la
yakbl
todos los bordes ronojel ruchi
todos los campos ronojel rupam
todos los diagramas ronojel la
kasetesk
todos los idiomas ronojel la
chabl
todos los indices ronojel la chol-

388

todos los niveles

utilizar

wuj
todos los niveles ronojel la xak
todos los programas ronojel taq
cholkema
todos los registros de datos ronojel la retal tzij
toma etalil
toma instantnea pajala etalil
tner yabl
topologa ruyal chabl
total ronojel
total por lotes ronojel pa molaj
trabajo samaj
traer kamaxk
traer hacia delante rukamaxik
chuwch
traje rutzyaqbl
traje de conejo rutziyaqbl
uml
transacciones qaxanem
transacciones por segundo
ruqaxanem pa chutiramaj
transferencia qaxanem
transistor jaqtzapibl
transmisin qalaxanem
transmisin
de
arranque
ruqaxanem pa tikiribl
transmision
en
serie
ruqaxanem pa tanaj

transmisor kaxanel
transmitir qaxk
transparente saqsq
transponder kaxabixikil
tranzado juxun
trasladar kaxank
trasmisin kaxanem
tratamiento rokisaxik
tratamiento de cadena rokisaxik
weqkam
twitter ruyal wachibl
ultra chajin
una, un jun
nico junil, ruyonil
unidad suriyakbl
unidad de cd rusuriyakbl seteyakbl
unidad de fuente rusuriyakbl
xeel
unidad destino rusuriyakbl
aponem
unir tunk
unir documento rutunik samaj
universal kajulew
ups yakoqaq
usuario okisanel
utilidad okisanem
utilizado rokisan
utilizar okisaxk

389

utilizar barra de desplazamiento

volcado de pantalla

utilizar barra de desplazamiento rokisaxik la siloche


vaciado rujamik
vaciado de bfer rujamik
qajapum
vaciar jamoxk
vaco jaml
validez retalil
valor rejqalem
variable rujaloj
vector juxubl
velocidad binibl
velocidad de barrido o exploracin rubinibal kanonem
velocidad de transferencia
rubinibal qaxanem
velocidad del reloj rubinibal
qijbl
velocidad en baudios rubinibal
etalbey
ventana kajtzk
ventana activa jaql kajtzk
ventana nueva kaka kajtzk
ventana para grupos de trabajo
rukaqjtzk richin molaj samaj
ver tzetk
verificacin tzetonem
verificador tzety
verificador
del
ortografa

tzety tzibanikil
versin jalwch
versin guardada automticamente yakon pa ruyonil la jalwch
vertebral rucheel
vertical pal
vida qij, kaslem
video kaswachibl
video y sonido kaswachibl
chuqa qajanil
vincular con datos externos rutunuxik rij taq tzij
vnculo tunubl
vieta retacholaj
virtual achik
virtualizacin achikanem
virtualizar achikank
virus chikp
visible tzetl
vista wachaj
vista preliminar nabtzetbl
vista previa en navegador
nabtzetbl pa palaqinel
visual wachel
vocabolario choltzij
vocal chibl
volcado piskonlin
volcado de pantalla piskolin ru-

390

volcar

zona

web kamayal
wch kematzib
windows winowx
volcar piskolink
word wort
volumen uchuqa
y chuqa
volver tzolixk
volver al mensaje rutzolixik pa yahoo yajo
taqonem
zip jitzy samaj
voz chabl
zona peraj

391

CHOLWUJ

Comunidad Lingstica Kaqchikel. Rukemik Kaka taq Tzij, Criterios


Para la Creacin de Neologismos en Kaqchikel, 88 pginas.2a.
edicin; Guatemala 1,997.
Comunidad Lingstica Kaqchikel. Runukulem pa Rubeyal
Rutzibaxik ri Kaqchikel Chabl, Gramtica Normativa del Idioma Kaqchikel, 302 pginas.1a. edicin; Guatemala 2,006.
Garca Matzar, Lolmay Pedro Oscar y OKMA. Rujotaxik Tzij Pa
Kaqchikel, Derivacin de Palabras en Kaqchikel, 102 pginas.1a.
edicin; Guatemala 2,007.
Comunidad Lingstica Kaqchikel. Retamabalil Kajulew. Kaka
chuqa kolon taq tzij. Ambiente Natural, 92 pginas.1a. edicin;
Guatemala 1,999.
Comunidad Lingstica Kaqchikel. Choltzij KaqchikelKaxlan. Diccionario KaqchikelEspaol, 300 pginas.1a. edicin; Guatemala
2,007.
393

CHOLWUJ

CHOLWUJ

Enciclopedia Continental, Tomo completo para matemticas, editorial


Norma S.A.1,998, impreso en Colombia.
Comunidad Lingstica Kaqchikel. Retamabalil Ajilanem. Kaka
chuqa kolon taq tzij. Matemticas. Neologismos y palabras rescatadas. Primera edicin 1,999.
Chuticholtzij kaqchikel. Vocabulario de neologismos pedaggicos.
DIGEBI Direccin General de Educacin Bilinge. Ministerio de
Educacin.2,004.
Chaqa chik choltaqoyal
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
http://www.wordreference.com/definicion/
http://buscon.rae.es/draeI/
http://www.diccionario-medico.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://denumeros.com
http://es.wikipedia.org
www.disfrutalasmatematicas.com
www.sectormatematicas.cl.org
www.fisica.netii.net

394