You are on page 1of 7

FOND ZA STUDENTSKE ZAJMOVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

FOND

ZA STUDENTSKE
ZAJMOVE
FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

THE S T U D E N T S L O
AN
FUND
OF THE FEDERATION OF
BOSNIA AND
HERZEGOVINA

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH ZAJMOVA ZA


AKADEMSKU 2016/2017. GODINU
Registarski broj Prijave
(Popunjava Fond)

I. LINI PODACI STUDENTA


Prezime
Prethodno / djevojako prezime
Ime
Ime oca
Ime majke
Spol

Muki

enski

Jedinstveni matini broj (JMB)


Dan

Datum roenja

Mjesto roenja
Dravljanstvo

Mjesto

Grad

Mjesec

Godina

Opina

Drava

BiH

Drugo (Navesti!)

II. PODACI O PREBIVALITU I KONTAKTNI PODACI STUDENTA


Drava BiH
Entitet

DA

NE

FBiH

RS

Kanton
Grad / mjesto
Opina

Potanski broj

Ulica i kuni broj


Telefon

Mobitel

FOND ZA STUDENTSKE ZAJMOVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

E-mail

III. PODACI O STUDIJU

Univerzitet / visokokolska ustanova

Fakultet

Odsjek / smjer / studijska grupa


Struno zvanje po zavretku studija

Stepen / vrsta studija


Dodiplomski studij

Prvi ciklus

Drugi ciklus

(Bolonjski proces)

(Bolonjski proces)

Drugo (Navesti!)

Predvieno ukupno redovno trajanje studija u godinama i semestrima (prema NPP-u)


Predvieno trajanje u godinama:
Predvieno trajanje u semestrima:
Raniji korisnik studentskog zajma Fonda za
studentske
zajmove
Federacije
Bosne
i
Hercegovine (u sluaju potvrdnog odgovora,
navesti akademsku godinu / akademske godine u
kojoj / kojima je studentski zajam koriten!):
Korisnik nekog drugog studentskog zajma i/ili
stipendije organa javne uprave na opinskom,
kantonalnom, federalnom i dravnom nivou (u
sluaju potvrdnog odgovora, navesti vrstu i
davaoca studentskog zajma / stipendije!):

DA

NE

DA

NE

IV. PODACI O USPJEHU TOKOM STUDIJA I AKADEMSKIM POSTIGNUIMA STUDENTA


IV.1. Studenti prve godine studija

FOND ZA STUDENTSKE ZAJMOVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Status studenta

Redovan
student

Paralelan
student

Vanredan
student

Drugo
(Navesti!)

Akademska godina upisa


studija
Pohaani semestar
studija u tekuoj
akademskoj godini

Pohaani semestar (I ili II)

Savladavanje studija bez


ponavljanja prethodnih
semestara / godina
studija

DA
Naziv

Zavrena srednja kola


Opi prosjek ocjena
tokom srednjokolskog
obrazovanja (na dvije
decimale)
Broj preostalih NPP-om
predvienih semestara
i/ili godina studija do
stjecanja kvalifikacije za
rad na osnovu zavretka
studija

I razred

NE
Grad

II razred

III razred

Predzavrna godina studija

Opina

Drava

IV razred

Drugo (Navesti!)

DA

IV.2. Studenti viih godina studija

Status studenta

Redovan
student

Paralelan
student

Vanredan
student

Drugo
(Navesti!)

Akademska godina upisa


studija
Pohaana godina i semestar
studija u tekuoj
akademskoj godini u I
ciklusu
Pohaana godina i semestar
studija u tekuoj
akademskoj godini u II
ciklusu
Savladavanje studija bez
ponavljanja prethodnih
semestara / godina studija

Pohaana godina
(II, III, IV)

Pohaani semestar
(III, IV, V)

Pohaana godina

Pohaani semestar

(I, II)

(I, II, III, IV)

DA

NE

FOND ZA STUDENTSKE ZAJMOVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Opi prosjek ocjena za


akademsku 2015/2016.
godinu studija, odnosno
opi prosjek I ciklusa studija
ukoliko se dodjeljuje
studentski zajam za prvu
godinu II ciklusa studija
(na dvije decimale)
Broj preostalih NPP-om
predvienih semestara i/ili
godina studija do stjecanja
kvalifikacije za rad na
osnovu zavretka studija

Zavrna godina studija

Predzavrna
godina
studija

Drugo
(Navesti!)

V. PODACI O SPECIFINOM SOCIJALNOM STATUSU STUDENTA

Student invalidno lice


(invalidnost najmanje 60%)
Student civilna rtva rata (izuzev
studenta invalida civilne rtve
rata s invalidnou najmanje
60%)

DA

NE

DA

NE

Student iji je roditelj ehid /


poginuli borac, student bez obaju
roditelja, student bez prethodnog
roditeljskog staranja ili student
bez jednog roditelja (iskljuujui
studenta iji je roditelj ehid /
poginuli borac)

Student iji je
roditelj ehid /
poginuli borac

Student bez
obaju
roditelja

Student bez
prethodnog
roditeljskog
staranja

Student bez
jednog
roditelja

DA

DA

DA

DA

NE

NE

NE

NE

Student obaju nezaposlenih


roditelja s kojima ivi u
zajednikom domainstvu,
student obaju penzioniranih
roditelja ili student iz
domainstva s troje ili vie djece
na redovnom kolovanju i/ili
studiju

Student obaju
nezaposlenih roditelja

Student obaju
penzioniranih
roditelja

Student iz
domainstva s troje
ili vie djece

DA

DA

DA

NE

NE

NE

VI. DOKAZI O ISPUNJAVANJU

UVJETA

JAVNOG POZIVA

1. Ovjerena fotokopija line karte i prijave boravka (obavezno)


(Original ili ovjerena fotokopija ne starija od est mjeseci)

DA

NE

DA

NE

2. Potvrda o statusu redovnog ili paralelnog studenta u akademskoj 2015/2016.


godini, s obaveznom naznakom o upisanoj godini studija, redovnom

FOND ZA STUDENTSKE ZAJMOVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

izvravanju prethodnih studijskih obaveza bez obnove semestra / godine


studija te broju preostalih semestara / studijskih godina do stjecanja
kvalifikacije za rad na osnovu zavretka studija (obavezno)
(Original ili ovjerena fotokopija ne starija od est mjeseci)
3. Uvjerenje o poloenim ispitima s izraunatim i iskazanim prosjekom ocjena
(na dvije decimale) iskljuivo za akademsku 2015/2016. godinu, odnosno
srednjokolska svjedoanstva (za sva etiri razreda) i Diploma o zavrenoj
srednjoj koli (za studente prve godine studija) (obavezno)
(Original ili ovjerena fotokopija ne starija od est mjeseci)

DA

NE

4. Dokaz o specifinom socijalnom statusu studenta rjeenje, potvrda ili


uvjerenje nadlenog centra za socijalni rad i/ili drugog nadlenog organa o
specifinom socijalnom statusu definiranom Javnim pozivom, kopija smrtnog
lista/listova za studente bez jednog ili oba roditelja, odrezak od posljednje
penzije/mirovine i/ili ovjerenu kunu listu (opcionalno)
(Original ili ovjerena fotokopija ne starija od est mjeseci)

DA

NE

6. Ovjerena Izjava o tanosti podataka navedenih u Prijavi (obavezno)

DA

NE

VII. NAPOMENE

FOND ZA STUDENTSKE ZAJMOVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave u dnevnim novinama Osloboenje, Dnevni
avaz i Veernji list.
Neblagovremene i nepotpune prijave nee se uzimati u razmatranje. Uz ostalo, nepotpunim
prijavama smatrat e se i prijave koje nisu dostavljene na zvaninom prijavnom obrascu te prijave
dostavljene s potvrdama i uvjerenjima priznatih visokokolskih ustanova koje ne sadre sve Javnim
pozivom traene podatke.
Prijavu s traenim dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu studentskog zajma potrebno je
poslati potom na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Fond za studentske
zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, Obala Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo, uz obaveznu
naznaku: Prijava na Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova u akademskoj 2016/2017. godini
Ne otvarati.
Prijave i dokazi o ispunjavanja uvjeta za dodjelu studentskog zajma nee se vraati
kandidatima.

Ime i prezime
Potpis
Mjesto i datum

FOND

ZA STUDENTSKE
ZAJMOVE
FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

THE S T U D E N T S L O
AN
FUND
OF THE FEDERATION OF
BOSNIA AND
HERZEGOVINA

IZJAVA O TANOSTI PODATAKA NAVEDENIH U PRIJAVI


Ovim putem, s krivinom, materijalnom i moralnom odgovornou, izjavljujem da su svi
podaci navedeni u Prijavi na Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku
2015/2016. godinu u cijelosti tani. Obavezujem se da u tanost podataka koje navodim
u Prijavi potvrditi dokazima o ispunjavanju uvjeta Javnog poziva, a koje, uz Prijavu, u
propisanom roku dostavljam Fondu za studentske zajmove Federacije Bosne i
Hercegovine. Ukoliko se u postupku razmatranja Prijave ili u bilo kojem kasnijem trenutku
utvrdi hotimina ili nehotimina netanost navedenih podataka, prihvatam sve zakonske
mjere preduzete s ovim u vezi, ukljuujui i mogunost negativnog rjeenja Prijave u
cijelosti te obavezu vraanja dodijeljenih mi sredstava bez odlaganja.

Ime i prezime
Adresa prebivalita
Jedinstveni matini broj (JMB)
Serijski broj line karte
Potpis
Mjesto i datum
6

FOND ZA STUDENTSKE ZAJMOVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IZJAVU OVJERAVA NADLENI ORGAN!