Sie sind auf Seite 1von 4

2.10.2015.

- 1

Svibanj 2014.
to se dogodilo?
Bonjaci

sanacija
Bonjaci

to se dogodilo?
Topola

Procjeivanje kroz tijelo nasipa

Procjeivanje kroz tijelo nasipa

Procjeivanje kroz tijelo nasipa

u svibnju 2014. na lijevoobalnom nasipu u blizini Bonjaka dolo je do


procjeivanja kroz tijelo nasipa i iznoenja materijala iz nasipa u
duljini od oko 3400 m, to je na najkritinijem mjestu uzrokovalo slom
(odron) pokosa zaobalne strane nasipa u duljini od cca 30 m.
Da se sprijei proboj, nasip je na tom mjestu obloen geomembranom i
slagane su vree s pijeskom u njegovoj noici. Nakon to se voda povukla,
na temelju vizualnog pregleda nasipa i provedenih istranih radova,
zakljueno je da se voda kroz nasip najvjerojatnije procjeivala kroz
pjeskovite proslojke.

projekt sanacije: na mjestima odrona i prekomjernog procjeivanja, nasip


sa zaobalne strane stepenasto zasjeen u duljini od cca 40 m i rekonstruira
ugradnjom novih slojeva nasipa od kohezivnog materijala.
U noici nasipa: uzduni dren od ljunkovitog materijala za kontrolirano
prihvaanje procjedne vode i odvodnju prema bonom odvodnom kanalu
kroz poprene drenane izvode na svakih 30 m.
Nasip: u duljini 3400 m sa zaobalne strane ojaanje bermom visine 2,0 m

kod Topole na desnom (konkavnom) zavoju rijeke Save. Ugroena je


dionica nasipa ukupne duljine 2150 m. Tamo se, tijekom nailaska velikog
vodnog vala u svibnju 2014. godine, nizvodno od uvarnice voda
procjeivala kroz tijelo nasipa u duljini od oko 2000 m.
Voda je izvirala sa zaobalne strane na polovini visine pokosa i time
potakla plie odrone s te strane nasipa. Na dionici od priblino 1000 m
pojavila su se tri odrona, koja su tijekom vodnog vala privremeno sanirana
slaganjem vrea s pijeskom. Time je sprijeeno i njihovo daljnje irenje,
koje bi vjerojatno dovelo i do sloma nasipa. Osim toga, na dvije dionice na
nasipu, na kojima je kruna bila nia od ostatka dionice, slaganjem vrea je
izvedeno nadvienje protiv prelijevanja preko krune.

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

uzroci

Procjeivanje kroz tijelo nasipa

Topola

Najvjerojatniji uzrok procjeivanja kroz nasipe su pjeskoviti proslojci u


glinenim materijalima od kojih su bili izgraeni stari nasipi, a koji
pri nadogradnji nisu uklanjani.
Nadvienjem i nadogradnjom nasipa 2004. god., formiran je relativno
nepropustan glineni ekran na zaobalnoj strani koji je pri posljednjem
visokom vodostaju djelovao kao glineni pokrov i sprjeavao dreniranje
kroz propusnije slojeve starog nasipa.
Meutim, uslijed pritiska vode je dolo do proboja tih glinenih
pokrova pa su se na zaobalnom pokosu na pojedinim mjestima pojavili
izvori, a ponegdje i plii odroni.
Odroni pokosa nisu zahvatili temeljno tlo koje se pokazalo otpornim na
hidrostatske pritiske u tlu uzrokovane vodnim valom.

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

sanacija
Topola

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

to se dogodilo?
Rajevo selo

Procjeivanje kroz tijelo nasipa

Procjeivanje ispod nasipa

Na mjestu odrona u zaobalni pokos ugradnja drena i izvedba


berme visine 2 do 3 m >>> poveanje stabilnosti na klizanje
Od noice nasipa do obodnog kanala drenani rovovi na svakih
30 m. Na taj e se nain, pri pojavi velikog vodnog vala, voda
koja se procjeuje kroz nasip, kontrolirano prihvaati i sprovesti
u obodni zaobalni kanal.
Na bermi: servisni makadamski put irine 3,0 m za odravanje
nasipa.
Kruna nasipa e se zadrati na postojeim kotama (kota
87,30 m n.m.), a na mjestima na kojima je nia, izvest e se
nadvienje krune.
U vrijeme radova na sanaciji su padale kie koje su vlaile glinu
koja je trebala biti ugraena u nasip i time onemoguile da se
ona ugrauje pri optimalnoj vlanosti. Zbog toga je trebalo
poduzeti dodatne mjere ojaanja nasipa to je postignuto
ugradnjom geomrea i geotekstila na mjestima odrona. Budui
da se ugrauje prekomjerno vlana glina, oekuje se i poveano
slijeganje koje e se kompenzirati nadvienjem krune i pokosa za
50 cm iznad projektne kote. Sljedee godine nasip treba
reprofilirati, pokriti humusom i zatravniti.

Nasip je razoren u duljini od oko 110 m. Iznoenjem materijala vodom


nastala je depresija irine 80 do 110 m, duljine oko 150 m, i dubine oko
12 m ispod povrine terena.
Provedenim istranim radovima na mjestu proboja ustanovljeno je da je
temeljno tlo izrazito heterogeno i anizotropno.
Sastavljeno je od tanjeg sloja povrinske gline ispod kojeg su vrlo
propusni slojevi pijeska kroz koje je voda iz Save prola ispod glinenog
nasipa u zaobalje.
Voda je iznosila estice pijeska iz podloge pa se nasip, koji je do tada
odolijevao bonom pritisku rijeke Save, slegnuo i voda se poela
prelijevati preko nasipa i razarati ga do konanog sloma.

20.5.2014.

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Graditeljski odjel Tehnikog veleuilita u Zagrebu dr.sc. Sonja Zlatovi, prof.v.k.

2.10.2015. - 2

Svibanj 2014.
to se dogodilo?
Rajevo selo

Procjeivanje ispod nasipa

Procjeivanje ispod nasipa

Rajevo selo

10.7.2014. Pogled na depresiju nasipa u Rajevom Selu u smjeru juga

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

geofizika...
Rajevo selo

Procjeivanje ispod nasipa

C1, C2- strujne elektrode


C2 P1, P2- potencijalne elektrode

C1
P1

P2

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

geofizika...
Rajevo selo

Procjeivanje ispod nasipa

Procjeivanje ispod nasipa

sanacija
Rajevo selo

uklanjanje dijela postojeeg oteenog nasipa uz prodor (po 30 m s obje


strane)
erodirano podruje: kontroliranom ugradnjom slojeva ljunka i gline te
izvedbom vododrive zavjese u osi nasipa mlazno injektiranim
stupnjacima.
gradnja novog nasipa na uklonjenom dijelu.
ojaanje nasipa bankinama na zaobalnoj strani nasipa.

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

buenje...
Rajevo selo

Procjeivanje ispod nasipa

geoelektrina tomografija

ekvipotencijalne linije

strujnice
Slika 1. Shematski prikaz mjerenja
otpornosti

ABEM Lund Imaging System za mjerenje otpornosti

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Graditeljski odjel Tehnikog veleuilita u Zagrebu dr.sc. Sonja Zlatovi, prof.v.k.

2.10.2015. - 3

Svibanj 2014.
geofizika...
Rajevo selo

Procjeivanje ispod nasipa


Metode refrakcijske seizmike

refrakcijska seizmika

refrakcijska seizmika

Refrakcijska seizmika zasniva se na odreivanju brzina


seizmikih valova i lociranju znaajnijih elastinih
diskontinuiteta, a primjenjuje se u svrhu kontinuiranog
praenja prostornog rasporeda i promjena u fizikomehanikim karakteristikama tla i stjenovite mase u podlozi

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Hidrauliki slom

to se dogodilo?
Rainovci
kod crpne postaje Tea

nasip je od visokih voda rijeke Save, osim naselja Rainovci, titio i


poljoprivredne povrine. Prolaskom velikog vodnog vala u svibnju 2014.
godine dolo je do proboja nasipa kod Tee te odrona u nasipu na
mjestu koje je oko 500 m nizvodno. Do odrona i proboja nasipa dolo je
dana 17.05.2014., pri vodostaju Save na koti od oko 85,40 m n.m., to je
otprilike 50 cm ispod kote krune postojeeg nasipa.
Nasip je sagraen od gline na temeljnom tlu koje se sastoji od
tanjeg sloja povrinske gline i sloja pijeska te podinske gline.
Debljine slojeva povrinske gline i pijeska variraju, a sloj podinske gline je
horizontalan du cijele dionice. Uz noicu nasipa je kanal Struac koji
prikuplja procjednu i oborinsku vode s terena u zaobalju te je transportira
do kanala Tea.

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Procjeivanje ispod nasipa

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Hidrauliki slom

to se dogodilo?
Rainovci
kod crpne postaje Tea

Tijekom obrane od poplava, na mjestu odrona, u noicu nasipa su


interventno ugraeni drveni piloti koji su zaustavili odron i
potencijalnu havariju nasipa na tom mjestu. Odron je bio dugaak
etrdesetak metara. U kruni nasipa su nastale pukotine, a sama se kruna
slegla i do 1 m.

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Gunja

poplava otetila mnoge na zgrade, a neke i potpuno razruila.


vei broj kua je obnovljen, a neke su iznova sagraene.
http://polytechnicanddesign.tvz.hr/?page_id=199
http://polytechnicanddesign.tvz.hr/?page_id=676

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Hidrauliki slom

to se dogodilo?
Rainovci
kod crpne postaje Tea

Na uzvodnoj je poziciji proboja nasipa visoka voda u zaobalju onemoguila


ugradnju pilota te je do trenutka proboja nasip nadvisivan vreama s
pijeskom. irina proboja je bila oko 100 m, a nizvodno je nastala
depresija povrine 45 x 80 m i dubine oko 7 m. Depresija je nastala
tako da je ispran gornji sloj pijeska do povrine sloja gline u
podlozi.

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Graditeljski odjel Tehnikog veleuilita u Zagrebu dr.sc. Sonja Zlatovi, prof.v.k.

2.10.2015. - 4

Svibanj 2014.
Hidrauliki slom

to se dogodilo?
Rainovci
kod crpne postaje Tea

Hidrauliki slom

geofizika...
Rainovci
kod crpne postaje Tea
Seizmika refrakcija...

glina

pijesak

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Hidrauliki slom

Razdoblje travnja i svibnja 2014. godine bilo je izrazito kino i voda je


dui period bila u inundaciji te je tlo bilo saturirano.
Ve je poetkom svibnja voda u Savi bila iznad noice nasipa i
vodostaj je rastao do 17. svibnja i kote 85,40 m n.m., a to je oko 40 cm
vie od stogodinje visoke vode.
Visoki vodostaj je izazvao porast pornih tlakova u tijelu nasipa uslijed ega
je nastao hidrauliki slom tla u nizvodnoj noici.
Nakon toga je u kruni nasipa nastala pukotina, nizvodna polovica
krune se slegla, a noica izdigla.
Sreom, na mjestu odrona nije dolo do prelijevanja krune nasipa, a
interventnim zabijanjem drvenih pilota u noici odron je
zaustavljen za vrijeme trajanja visoke vode.
Prelijevanje vode preko krune nasipa je sprjeavano postavljanjem vrea s
pijeskom, meutim na mjestu gdje je nasip poeo tonuti, otvorile su se
vertikalne pukotine okomito na os nasipa.
Kroz pukotine je prodrla voda koja je iznosila materijal iz nasipa,
pa se nasip slegnuo i rijeka se poela prelijevati preko nasipa i
potpuno ga razruila u duljini od 120 m.

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Hidrauliki slom

to se dogodilo?
Rainovci
kod crpne postaje Tea

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Hidrauliki slom

sanacija
Rainovci
kod crpne postaje Tea

Sanacijom je nasip rekonstruiran u duljini od 130 m, a vodni pokos


nasipa u duljini od 340 m neposredno uzvodno od mjesta odrona.
Na cijeloj dionici sanacije formiran je nizvodni dren duljine 500 m u
noici nasipa,
a noica je s ciljem stabilizacije pokosa, optereena zemljanim
materijalom.
U zoni odrona izveden je privremeni zagat koji ima funkciju zatite od
visoke vode Save do kote 84,50 m n.m. za vrijeme trajanja sanacije.
Privremeni glineni zagat je duljine oko 160 m i izveden je od materijala iz
iskopa nasipa.
Izvan zone odrona uzvodni pokos saniran je zasijecanjem nasipa u
stepenicama visine 1 m. Sanacija izvan zone odrona je duljine oko 340
m.
Kanal Tea je oien i zatvoren je proboj kanala prema depresiji.
Na kanalu Struac: kamena obaloutvrda na geotekstilu >>> poveat e
stabilnost nasipa i smanjiti rizike pojave hidraulikog sloma tla pri
ekstremnim vodostajima.
Za vrijeme sanacije proboja izveden je privremeni zagat od elinog
murja koji ima funkciju zatite od visoke vode Save do kote 84,15 m
n.m. elino murje se ostavlja nakon sanacije i ima vododrivu funkciju u
temeljnom tlu u zoni proboja kao dodatno osiguranje.

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

geofizika...
Rainovci
kod crpne postaje Tea
geoelektrina tomografija

Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Hidrauliki slom

sanacija
Rainovci
kod crpne postaje Tea

Radovi na sanaciji su zapoeti srpnju 2014.


Stalne kie i plavljenje nalazita glinenog materijala u inundaciji
krajem srpnja sprjeavaju dinamiku radova i ugradnju glinenog materijala
u optimalnim uvjetima.
Na zahtjev Investitora predloeno je tehniko rjeenje s ciljem da se
hitnim mjerama omogui izgradnja i zatvaranje nasipa prije jeseni i zime
kako bi funkcionirala zatita od visokih voda Save.
Krajem kolovoza prirodna vlaga gline na nalazitu izmjerena je preko
30%, a rezultati ispitivanja zbijenosti su bili ispod minimalnih projektnih
zahtjeva. Kad se ugrauju prevlani materijali, oekuju se vea slijeganja
nasipa od projektiranih, a i njihova je posmina vrstoa manja od
posmine vrstoe pri optimalnoj vlanosti. Bez dodatnih mjera nije bilo
mogue izvesti nasip koji e zadovoljiti projektne zahtjeve. Da se ojaa,
nasip je armiran geosinteticima, s ime rijeen problem smanjene
posmine vrstoe gline, a oekivana vea slijeganja preduhitrena su
izvedbom nadvienja nasipa za 50 cm.
Jedan dio sanacijskih radova ukljuuje sanaciju depresije nastale
ispiranjem materijala u zaobalju, rekonstrukciju nasipa u duljini oko
120 m te sanaciju nizvodne noice nasipa i kanala Struac uzvodno
od proboja u duljini od 1300 m.
Drugi dio obuhvaa sanaciju odrona nasipa kod crpne postaje Tea
s dionicom nasipa neposredno uzvodno od odrona. Radovi ukljuuju
rekonstrukciju nasipa u duljini oko 120 m na mjestu odrona te
sanaciju uzvodnog pokosa nasipa u duljini oko 340 m od odrona
prema proboju.
Nasipi u Slavoniji koji su popustili u svibnju 2014

Graditeljski odjel Tehnikog veleuilita u Zagrebu dr.sc. Sonja Zlatovi, prof.v.k.