Sie sind auf Seite 1von 324

Z \Zbz

Z
vk
p 

Zc fp^
vzzcZ]Zvs Zz
`pZc `p

\ZZ
  
 ` v WZ^Z^`Hzc
Z|`Zv ^o\kvs Zz Hzc
ZZ]xzcvvz]bZz^o
Zz]`] Z
vvsZzW]dvcz]`H`zZ
   M `zc

N   M
bb ZsbvdzbZH
 z`ZZv]Z] |]hc
 M 
M     M
 
 
 M  N
Z]Zb v |^o|
vvsbzZZZZoZd

Z
p 

M  
  
 M M
   ZZ
ZZZd-Z^Zd
ZZdz]Zd-Z^Zd
n ~ `Z|z^c v
vvsZz]Zzz]Zkz ZoZd
  M b
bbzZloHz
vZ]c\kvvs z|c
vZ]t. vdWZovvsZk
vdkZ]bz]d^svz|cZ Z
bzsz\kz-z|c\kvsZZ
 \vZvs~o]Zcz
bzl~vvsx.]Z\loz
ZzZn~ nZ~ \Z
ZzZn~ \Z
ZzZ n~ \Z
Z v]]Hc`]Z\lo
b]WZzZt]Hs]Zbzc
n~b]Z]voZ ]v`kzb
vsk vs]RzZ
   ZZ
n ~ ]ZZZZ]
  
 
|z^cZkzZo`ozn~ r

Z\Zbz
p 

Zc fp^
nZ~ zznZ~ `dt z
bZc j.
`pZc `p

\ZZ
~nZ~ `ggZZ] v WZ^Z^`Hzc
 
`Z]Hzc
vbsbH bZz]`Zz]ZH
|zbzZvvsZZZ]
  
`]ZZ`Z
b]vsZb]zZg
Z]vvs`ZZcvsZb|P
b]Z]Z-vzvsZvob
 n|~ zc\tdZZ
     z
vZ]vsZ]vs 
 M
 Rz
nvvsZ~kZszRRzk
\rZvvszRz`^s
\kRz`^s`kzc
vd]zZ^vvsvZ]Rzz`^s
ZcoRzvvoZbHZ]
RzZbHZ]
RzvocZb
`v]Z]c#
o ZdZ # 
vcWZl]Zdrv]Znzc


Z
p 

#Z]vvsZ|n~ b
vz # Z]vvs v.]~ z Z Z
bzZ
Zvsvsbzvozd
H|sb]Z]vsZzZZZkz^sZZ
vsZ]vsvbdozd^prZ]
n-~ zd^Z]z]lvprz
   N 
vocbZ |lZ-|]]Z
Z]Z]vk] 
Z]ZcvsZ
bz] |kovoc
zz]rv]kzcv]
ZZcZZoz Z]`WZcZ]
ZZZzvsbbZ]Z]`kzc
ZZZzvsbbZ]Z
ZZZzvsbbZ]zZ]
ZZZzvsbbZ]nczgjWZd
Z]Z]Zz ]ZZbo
vocZZ]`vZ
 fp^
vzovskZgk-zz
`pZc `p

\ZZ
   M `zfp]
fhc vocvWZZ
Z#

Z\Zbz
p 

fhcZ WZ^Z^`Hzc
  n |~
zxtHd vocbon | ~ fp]
vvobzzoZ]
vzHZ]Zcovo>ZpzzH
bz-skkzHZ]voH
vZskkZcok
vzzHZ]voZ^]ZbzZ
vocZ]ZdHzotZcfp]
zHZ]vobo v Hnzc
   
M   M 
vsz bz-zkz
Zc fp^
   
`pZc`p

\ZZ
Hdb^`bZdt\td]nzs ~
 ` v zc
 
  
 M M  ` v zc
nZ] ~ nZH ~ zcn| ~
vZz]]vpZ]kvoc`^
kvoZ`v]Zz v^d
kvoz]ZZHdoZz v^vd
 
 
 zgZ
v]ZZcovoz]z v^H
vd
j

Z
p 

Zz v^H]vvcrZ
b|kbZ]] vrZ
bvobov
vZ]vo vZ^dfhcZz-
vocbooZ]

n Z]Zcz ~ Z bb]ZgZ]vZZ]

 ZovprW]z vovBdB |
kvoz]
zxvovZobov]rZo
kvo]kcvrZoZ
nvZz] ~ ]kvoz]|z^cvd
 Z^]\oZZ]
vpboZon~ Z]
Zp`Z
\kZc]kn ~ Zd
`pZc `p

\ZZ
\kZcz]n~ Zd\oZZ
b]ZbWzoz]ZZ]Zz
vdZo\kkZc
bkZdbZd
bzk]dz
b^oZvb^bdv]v
Zz]zsZk

|ZZc|fp^

vzzcZ] ZvsZz
`Z^`zc
  M MQ  
M Q 
   
      
     Q

 M 

 
 M   M 

   
   
 M M  

zJ F]Zd p
 Z
  
M M   
 
 
  
   M 
   
   
 vl  vZc v`
z z
ZZ Zz] Z]Z-Z Z z^Z .] ~
pc Z vdZZbzcZ] Z
 vv Zs Zo bv - zcbzcWZ Z-v
vZzZbk
] ZZ-z ZZ] ZvZz^ZZ
]Z^o.kZZ z]Z]vvzZv

vzzcZ]Zvs Zz

Z

tZ|Z]Zz]Z bvzzz]z]bHk Z|kvZ]Zzz^Z


zt \Zk `d-z^ Zvv
nvdzBd]zcv WZ^Z^` ZZdzo
     M M `zc

vz 
ZZbzcZ]ZZZ Zbz^s ~
Zo Z v dzzz] ]Z `vZ]Z
ZZ zvzZ] ZZZ-Z
v - Z c Zozcv]zcb vZ]
` Zzsz- ]Z - c # b
ZZ vv Z ~ z\Z^]~b
ZcZ]zc|zszcZ]Zbk v]nbZkZ

Z^ Zszs bboncZ]
vHpcZ.dz-Z]z] `ldz] WZ Z
zsZ] vsz]s v z ] \ vZ
 v Z Z Z] z- dz Z
bvz^c cv- ]
z s ] z `ldv - Z ZbvZ
Z#]zlcv bH ] Z \ Z]# Z

Zc fp^ 

>ZFz
 JsZ]DXD^DJ JD ` v WZ^Z^`zc

`]Z zgbv]] k `]Z Zz


z zsv]z zs>ZZHcZ.- z.
^dZ\oZ Z]# zbk v vZ]Z
ZZZZZ vc dz-z s kd
vZ
 ] Zs Zo vZsZ]#
z vb] Zd Zo v]z z]
v] vZ]zs\czzcvv v Zdv]
bkz]v`
c z.v Zo P s ZoZdx-

 o zz-Zo v z vs Zz]


Z
 o b]Zs v ] vz\zz]
z Zs bZ^dzz-" bz
vzs z ZZbb
sz]o z ] Zszz-kz] zs
Z- z Zo bZ v z.v] z
vZzZloZ] zz- zZ z]
 o ZZ
bZkb^Z^dvbz]~
bZzczz z fobzzcZ]Zz]Z]
bv bd-zsZdz- zcz
v k v^Z ] Zo WZk`$v]
zzcZsZ]~ zzcZcvs b
Zo Zc vdZZ~ vZznfo

vzzcZ]ZvsZz

Z

vZ-Zs kZ] bv ]Z zcb-v


nvZ]vvdZZzZvZd
]^co kZ] bZ]ZZd
ZZd] Zz-xlbk Zz] ZZ
Z^Hc ] Z vZ] ZZZs
Z]zZo]vvo
   vZzZcvs
`
Zv] Z cvzZvs Z ~
nb
    vZz|
`z]
Z^dH| Z vs c d-] # ~
nvZZ-]Z
 $^z] ZzZ Z Zzz]Z]
vZl]o zz ZZ^dZ
Zv]z] $] ZdZz.vZ]|#
nbdZvZZZ]ZZpd
  
M zc] k
vz
z] btzcv]bzc `ozbzc ~
Zd $z] Z]Zz 
Z^c|l~ZvZ]Zdvs Zv

Zc fp^

Z|`Zv^o\kvsZzzc

] zvvsZ] zz]Z]vZdZvPc z]


bvvsZz^s kz] bZ^
ZbZ^b]kZz
Z] vb-Z]  `zcxB
bZdzb]ZHdtvZ]Z^z
     `Z]
vz
Zlvs zZs z] Z bZZ^obH ~
vZ]z -vZ zsg Zv
bZp Zz]Z|.
kZd-zcZd|k ZfoZ^>Z]Z
bx-^o]
^oz] bzc    vs
g. ] bZ. ZZ]Z
Zcvsbz]Z]vZ]Zo
      

   M  M

>z  `@ 
Z| ~ vZ]o l | ~
vZ]^ Z| Z.dHd^vZ~ vZ].
Z]\^ ] vdsZ]z ] s ZvZ~
nvddZZ]b]
.g x v ko^oz] Zl

vzzcZ]ZvsZ z

Z

n v~v
    zc] k
vz 
bz zZ Z] b]zZ ~
b#zvcxpvd^z] vZ]z^s Z
cz vZ]ZZZonz^Zbz ~ 
bPd vs bvPc z
Zzb^Zvz^s
   vs
vZ]  
zt|d`]Zzv z`]
v Z^o b]v]v| Z

nvd-d^bZz]

z] b^xzcvvz]bbozZ]z`lZ]
ZZz`H^v ^zvZvsZZZ
nZZ ~ ZZzoZX
bvozoZ.ZzZZ.bZ
ZZz]ZdZopsZl]Z`vlZcDP3k
]^ozZnzc^vZ]vpv#z-Hc
]Z H]bZlZZoZZv

Zc nz zc | ~

Zc fp^

ZZ]xzcvvz]bZz^o

z]]Z` b]Z-v z- b


vZzdp
vZ]ZZZvvs] z 
z] | v kl]Z Z#z] z.#
v] b. s zz-Zz] Z
hZ^ 
Z]vzZ]HZZdzo 
HpdvvsZZl bZzz
bv vs Z] zZ] ZZ
z bpc ZZ kZ] z-Zd
z ] ~ z z~HzlzZZzkkZ] 
dvs Zv] zZ]Z] zzZ]
Zk | `Zv ^ob-vsvZ]
z]vtv]Z
Z] b. Z]z]Zc] Zvs ] zvlz
`WZ] Zz]|.ZlZb] ZZh
ZZ\k Znz]Zz`
z-zZzZR
Zsp# Z] zsZvWZz]o
Zbob]boZZ] ]^Z vZc
bz
v] Zc vzz^Z] .] JD ZsZ]
vW

vzzcZ]ZvsZz

Z

Z- \v]Z-Z Z Z `Zd`Z] >ZZg


z] vZ]Z . v]d v]z
z.]ZZcbvz]v^Zt]vZ
Z k`] Z-Z Z  Ztd>ZhZg
]Z ZdvZ]]]ZH| bboZ
xb]bZ z.]ZZzWZ Z^sZ Z
b
z `dHP zcZ]Z zJs Ztd>Z]
bkzczZszczd\xk
tcz] |c] ZZ^>ZZs
k^ bk #z- ZZvv]z zcZ]Zzs
J
dzvs | vZ] v]^z Z]
s vs ZvZ z# n] ~ bnZ ~

- Zc  M M ] z- zc>ZZ
Z.dsvZvZZcZc z-
v] v] zk D z-Z^dzhzZ Zk vk
vvsv zz-ZdsZ
Z] Z]ZbZbolvk
vz-vZ]]v d^ z Zv
vd]
bz   bHd >Z]Z
vZ]  ]Z-vzc|#Zzcbzd|

Zz]`]ZF

Zc fp^

-vzcvzcv]zc
z] z b] ZZo bvZ]
z^z kZzd-vzbb^P
b^ b] n z b] ]b] ZZ
vZ]Z Z^ WZ] z Zs bb
ZbZn z bbZ-v zsZo
ZZzZ^ vZ]z
b
voWZz^zoz ZzpvvsZZ-Z] ]zZ
b
ZZo ] -vzzcbzcv]b
zc^cv]zcZ^bbv Z^szz
 zsZo ^Zo ] -vzzcZz
bvbZZoZ]
vvsZzz] b`zz]Z]
bZsoZHcZZhZp#
vZ]v
v] zb Z^vtd>ZZg
z]ZcZh   ]ZbZ-
ZzZZZ vZ]t]Z^o
zsZ]ZZZlkZ] Zzzzvvs
bzZlcZsvo vxz.#
vZ]vsZz]^^ZdcZ|
vZs zz`]vt]HpcZZ

vzzcZ]ZvsZz

Z

vZ ^vc
z- dvZ]  >ZZc
`^WZ^,ZZvZl]sZZvv
z# vs Zz`lZZ^>z]Z]o
z v~Hvd| nps
z Zv `ozz-vzZc vZZ]
vZ]z]H
dzvW.v Z]
dzs z]z^s]Zc
vz Zk Z  Z
dZ-Z vsZ
Z~lb-s# 
dzb]z-Z #zZ Z]
Z b bvs Z
dv# Z v Zc
] c # db `-
dv- Z Z] c ~-z Zc
bZsz] Zd] v
dZ Z] Zz |
Zo zvsZ b]b 

dkdvZz]#
Z  ` Z&^nZo~

 fp^

vvsZzW]dvcz]`H`zZ

M ] zzczZ
  
Z dzzc z^Z] ZsZ] > kzvc
vdZs]Zv
z^czR h\z] Z v]] ZZ] Z>Zg
ZZ- vZbl ]Z dz] b
   v].d-ZZ]
nvz- z v v]ZZHd ~
v]Z]^pZ]zZ].d-|Zloz~
z|  `k] vd]hZ]ZvPc>ZhZg
M vd^z^s
vZZcbzov
vvzZ
zc `Zv z ] ]Z ^ozZo
Z]
Hk z] ] bHZ]c`kzZg
``k] vd]Z] Z] Z|k ZZZ ] dsvn ~ bZ] z^Z] Zs  xpvd^
kZ bZd`kZ `Zg`k
 `kz]zc
M  M bH  `
       
ZbZ bvvZ Zz] zz^.]~
WZ]Z\kZz z] z k. ZZ-vZ
nvvZsZvZ]ZZb

vzzcZ]ZvsZz

Z

vZ]Zb.z^cZsZhZ]Zk
    M
  
 
  M
       M

 M   

hvZZtHcWZs z] vvsz ZBh ~


pc]vZtHcZss z] vZ]^
Zz-b^`ZsZZszcZ]] zcbH
v\vv]vZ]
z]z]z WZ|#vvvs>Z>ZHo
H| \oZ bvdzvsZz
zxZsd\oZ
z.vZHczz z] Z ZZh
nZZ
]vZ z vs z Z] zvvsZ
bzz vZ- ZZsZbZ] vzz]
b^] Zhvz s Zds\oZ
c Z] v|- ZZss z]
Zc z]z ] Z # zo~.vZdv
Zdz-vc`^ z]Zlz^s]zoZ .Z-Z
Zds`zvdkvo^v
^ Zc Z

 fp^

^B JFhB B N  DxBt3c x3DhB `zc

ZZ] `ZZZszdps `Zs^


zcdzcv ZZzdpdvcs
vc
Z ~ z v ] Zds^v`^
Z] \Zd.vZdzd-s z]z]dZk
bdsZPZo
   N

 
 
vz- vZ^vbkkZ ZZc
bWZbZZZcds
nvZdz-ZvbcZ^vzd-
ZZ] vc`Zsv # Zc v z^s s^Z
vZ Z] bzozdtZ] bZ] bs Z
| s v Zz] Zsds~Hc Z] Z
vbZ]bzosZk
bv\czsZ ZZsZ] ^Zc
 bv]s cZo|WzkcZZ ^
vcs bz`oboo
bZlc
v j zz vvszs z] ZZ
WZz]z]zvs Z z] v d
zdZ^kZz$Z s Zd]$bZ s
v ZtHcs Zsvso]Zldz^s]vs

vzzcZ]ZvsZz

Z

Z-vZpcs z] ZbZ b


bZpddv ] ^ckcZ] vZ
boo ]Zs Z#vtcZ
Ztz s Zbv]-v`Zsv
s Z ZvZZvvcZ]ZZ] b
ZcZsW-c vZzz]pZ#
dZ zczcdzcdzd] |# Zv]
Zo-vzZ] Z] Z-Z vk
^|# kZ HP v]vzsZ#

  M bdvbzz
zksvz].Z]Z-Z

    ~  `
 M   
 M   
 M  
ZZ vZ]]$ZZ-vBh bzb~
z ZZ-v|Z] vWZZ- Zdzz
] z-z]s Z z] vWZl]Zc vsZZZ#
vv #Z^oZ]b Z]ZcZ^Zl
vdpZzcZ s `zv Z] z.
Z#vZ \ Z v] Z ^ztcc zZ-Z
b^Z z] #v]zZ- WZv v#z]v
z] cz Zsb]]v ZZZ z^Z
nvZzHcz

 fp^

^B JFhB B N  DxBt3c x3DhB `zc

dvZvs Zvz]vs z]ZHcZz]Z]


bvhc]vZ]^b]Z]]
vkd-z] z vZdx-
ZZz ZZ- ZZ-vs ZdZ] dsZ]
^pvZvZZ|c vs \
 o 
zvHc vv>d] k
vZtd jz-vZzHcZ]vv
z `kz `z- vzzZ
vZ^gZz `k] W|k`kcv
 d-z->hvZ| z `kHpcZd
vZ>knzzc vvz- ~ 
v vZ>ZZgkzHpcvv 
bvZ
Hv^Hhv ^gZ z t]
z^gvZ   d-z->hvZ]
vv>z.vvZZ.zv vvZ.
kzx HpcZc bvZZ zx zZc b
c `ZvZ]cZZd
bk v Z Hv] vZ^Hhv^g
bvZZsvvZZbbZ
b]vHddZHpc z`k
^`ZsZZszcbvZzfp] `z
Zdvnvv]Zz- ~   b

vzzcZ]ZvsZz

Z

ZvZ]^Zk `dbvHvHpHdd
zoz WZs z] ] Zvs z Z
vdvZvZtHcv
z WZ|#vvvsvZzZ^]
vH| ^Zcbvdz vsZ^]
vZ^ZZpd
z z] Z z^Z ZZhvZz~
 ZdZlZ] ZZz.vHcZ
Z] Zl bvsZsz] bZtHc
bvz- Zt]zZHc3Z]
vZ]Z|.ZlZhz^cZ]Zk
 M  
 M
  M     
 
  
  
 
 N 

M     

   

vZ]]z Z$ZZvv zZ Z ~


vZZ-Z ct ]z 
s | vvsv]Z|# vz | ] Zc
bz Z] vvs v -vZ]]Zov]Z
H  `

 fp^

l4Azp]
ZDDB  
zB DZzBB x3

vZo]
WZvZ]WZZc$ZZZ
Z] z-k Z] bvZ Z
bdz-zzZz]|
]bz-]z z] ] bWZd
vtZ.$ v^]vt] z] s bzZ z-
\oZ vZ]v z z] vvs v
n]vt
zZ Zz] Zhvvsvzc
ZZzb
vvZZos ZZ bZZ]
vZ]z.#z z zZs Zv
H H H vs z] #vlcvpcpc
v] ] vsz $Z] vZ]HB
z-vZz]oZ
Zlcvc] Z] s ZZbZZ]
ZpkZ] vv] bZs\] z]Z]
Z^] z-| b Zz]z]Z^d
vs
z ZhZvZ]Zl\kZhz Zo z
z z-vZWZs Zlz Z Z]Z]bk]
 v]vvZzvZ]c
]~ | `] z Z Z^] b

vzzcZ]ZvsZz

Z

dkZZv]#Z ZvZ] # 
z Z] vz]] b|z bzo# v^]zZc vZ]
Z]Z]z-svz]zcv]Zzv\] s
ldkz] vbzo\ Zc n^t vZ]v]
RcbZ] s Zl]z Z] z vZzg
bv z v\^ Z]Z]Z.z] ZdZ ZB
Zs.c] v Zct Zc ]
Z] b^Z bz z vz]
vZkvd
] bvcv]ZdsZ] zzc\l
zpvZ s#] vdZs Zc] WZZ]Z]
Zs Z]Z]z] v]Zd]Zd# Zd]z
] s ZzcZZs ZzgbvZ
v]Z]# vz]tbZ v]ZdsZ 
kc z Z] kZdtZdZ]ZlvZs
zs ZZsZZvvZ vZz]Zlv]s
z-kbsZ] ]zdz v]Z]
vv
-vZo z WZZz `bk ] ZhZ
Zbpv Z vZ^ z-b z
z-bvZbz^ ] |sz] Zc \
- vZ Z# vtdvd
vZk ] v Z-Zd]^z v]z

 fp^ 

bb ZsbvdzbZH

 zk D vb]Z
z] v#v^]Zo] z> zdt Z
sZ] vz]Zc zdzcvv Z] vz]ZcvWZ
s `^cZ z cZ] vz]ZccZ
Z] #bH] b #bz-vZz-
 Z] Z] zvv]~o

s z] Z] b vs Zvs zt
z] z z bv#Z b vz
 |.boZ]z-ZlZb
v] z]z]\lZZcZ#Z~Z b^c
vvHpcWZ`
b^ ZW-ZH.vZzzz
|bz] \ `]Zh]
> hdvdz
|s bo. WZZz.~ kb
Zz]b Z$bz]  dtz z]
v]zd ZdbvZZn vz] Zc
b ] Z|#zd|vz-zZ z >Zz b
Zvvtv^]z] dZ Z^vZ]
v#Z vz^Zz
z] Zc Zc ZsZc ^
vz]
   M Z]

vzzcZ]ZvsZz

Z

Zlbznchcov].s#
vZ v] # v] b

Z Zk ^v]
 o ] #

s Z

Zsv. Zk

z Z ]

z vZZ

Z Z] v v

Zs z vZ]ds

Z]v z- Zs

Zo ] vZsZ#

Z] | ~

s ] v]o # 

btz-Zsvs]

btz] tc#

vvZ v 

vc v]z

z z Zs z]

Z z Z] z] z

Z]v#

ZZ ]

bZlZ z^s]

bz ~Z z^s]

ldk Zs zc

Z ] vzc

bc ZZ v

bzv c zzc

Z Zs vZ

vZ] # | `Z

vs v] ] | `Z

vs vZ z

Zvs zvs Z bhcZ]


Z>Zls t]Zo-vZZz Zc vs]
dv vZZs H] ZdZ b^Z vZ]
bdZZl]"dZozd
pzZ^vHlnh ~

 fp^

z`ZZv]Z]|]hc

Z] v]o]s $
v]s Z.|vz-`|
 ] bvk# Z] Z^lv]
k#Z] Z vcv] ] vz-koWZ
bs cZo`Zz z |Z] Zoc
z] zg bZ tc ov 
d-Z z] b cZ 
b~lhv]vz
ZzWvZ^] s Zzc Z] Z$Z
v]Z] z ] Z#Zk ] Z
z Z zc oz s ] vZ]z
] z dsWZ ] #z- dHdzv
z] z WZ ] bvz `Z z Zk]z
vZ]bzoz
 Z] -Z ] zc Z
Z k] z  Z] Z
 WZzcZcZc Zz.zc ~ z.zc
Z vZ] z Zcbdzc
Z^czvz v z bbZ]
.z-v z Zs vZ] ZZvz Z
WZ v] bZv c\c.c
bd.
 M Z]z bovvs

vzzcZ]ZvsZz

Z


 

z-z.v kz.|# vzo Z z-~~


nvZl]~-
vZ]dhZg bZZ]oZ
] vzzc z-Zdz-dx-oz-
Zv$`Z Zdz-] Wz
vZz]bdkZo
vZ]vZc\lZhZ]Zk
     M  

M      M 
M

 

vsz Zo bvvsz] ~


vZ z.v vtd]Zld.$v]Zz] vk
Z] Zc ] Z] Zd.zd-s b
vcs Z ] ZvZz]Z ] z vZZ]
nz--z.bzZv^vsvZz]
ldvz]Z] Zd.Z] vz]] b
vZZ]Zc
b|.b]ZhZ]Zk
~ `
      
vz `

 fp^

NJB 3 B  Z^B

B ]F B^FldB
  F v x3

     
M

    
  
M$ZZvv zZ ZZ-z ] ZZh ~


z] v Z] z] Z] vcZ vZ]zdZs
Z^b z^ vvs Z^d|# "dv.
nv]z-
ZZk \Z dsvZ] ZdZ
zWZ vZbv]z^Z
] zvs bZ] bZ^dZk z.H|\k
v|z] Z>WvlvoZ 
vZs z- zz vZb]ZZv]kzc Z-Z
s ZH| Zk b Z
Z^d
$c bZ] bZ ] z
Z]Z]bv] vv Z] dZ]z]zdZs
bv$ZZ^dd
b|szovdZhZkz.
 MM   N 
 N     

 M   
M
z] `
j
 p `

vzzcZ]ZvsZz

Z

vzZdz]s-bvhz ~
Zz] vdzvvsz Z Z>Zpc
# z-vzZ].vcZ.$ vsZdlWo
vZ]z]|# Z~.z-vz] z- zz] Z]
\Z vz-z] s z] ~.zvc
 dz Z  vs z Z-vZ^
n]vscZ
|# ~.]zcWZ ~.bsbZh\l
vz-Z]Zdvv]vz
Zh] xvZ]Z|#zczoz `Z| ~.
Zo Z kz Zhz-b
vZ]z^
Z.v`ZHkH|vvs bZl
|#Z bvvz v ZoZ -vz
`bZ b ~  Z^Z] bz
Zz-zz Zs Z`pzZnZ
Zx]zczcZ |# ^PZ^dZoz
bzcv
  M  M 

  
M   M lH `

J Dx Bd
 Z>XB Z]x4 ^D
 

 fp^

z z.]b zcZz^z]Z] ~


^ zcbZ-vz bvz-ZZZ
b\zdzz--vZoZ^b
zcZc Z-z Z>pcZzZd]bZb
bvz-z-v zpd ] vZ]
nbdZbvv]
bHZ]b|   Z^
ZZdZzcZZd^vZ Zo
] ZZ \xzWZ vZ]zlc
Z zZo] z-z s bz^vvs
Z] ZZ]v Z] tc ] v
Z ZdkZkZ] vzsv|WZk Z] Z zv
v Z vs vd-dszs dsZ^Wzdxs
vZZ] k] vs Z] sZ z bbZ
Z HpldHZ]vZdZdzZZ] Z^o
ZvZo .bt]v]vv Z vs
b. z^cZ] ] Zs bvcvZ] v
`^cz^cZ bZZo`k  
Z.dzZ] ZZ]z-vZ ZZ]
b^ H|c b] ZzpZv
z zlcZc zZd] b
vvz-zpsv]d-.z^o
Zs z^] vvs zbvvp]Zc

vzzcZ]ZvsZz

Z

-z Z] ZZ] b^pzZsz] v


vZZ^c
v] vvvsZ] Zz- ]Z
] ZZovz v] Zk 
kz vz] ldkZ^] ZZo
z^Z] vvsvv]zzZ ] ZZ.Z^ ZZ.dZ#
bZ] z- |Z]ZZ] z s ZvZs
Z]ZZ]bd^p
  
   M 
   
  
 

 M 

ZZ-z \ n^Z. Zz^~


k$]s vkvs
|# k$]bx-vtc v z] ZZo|#
z Zc z-z]Z]~ bx-vtZvz]cZo
n]sZd
kvzbZ ] vvs ]Zl
Z^cZs z^Zz ZZ^Zvvs
Zo]z.dZZz
Z] Zz- zz]] bZ.Z^z Z
z-|WZZZv]sbZZ]
Z `

Z]Zb v |^o|

 fp^

Z b- Z] Z
Z Z Zs z^v] zs
s s ]z]j~]
Z ] Zd v Z^Z Z
bt Z 
Z Z ] b`H \ b
bZ z z kWZ
ZZkv] bz ks zZ Z z Zdz]
Z Z vz zcz]
z ] # s z
z
Z zpb] z]z] ^ Z 
v btcdtc z Zs z
Z ] Z Zv#
Z Z] v # d ,Z^Z vz] z# Z] Dv]
z] zsBD v] z

Z dczd-Zc

kvz v]o zobzZZZ]


HvoHpZ Z] Zd]Z
n` Z~ dt`z v ZZp
 nz ~

vzzcZ]ZvsZz

Z

bZbZdbk ] Z b v]Zdsds


zZbbk ] z\Z
zZls `oZ]z\Z`kzcZ] zd

      ~
Z z z

Zds ZZ \

Zs ^ Zc

zpZs Zc

ZZ zk v 

Z Z vZZk

Z `oZ - v]

bZ b~

Z]zvHd   Z Z]z# z-


v]z  `zzd ] Zzo
   M
H bZ
  b`]zz ZZ Z]z v
v    Zkz]vv
~ |# ] bp z# bbo] ]
v^ ] `Zo] |# v vd|# ] Zp

n ~

bb]Z]ZlZ

z-Z] ~ Z Z

 M 

Z z] dtc v v

| v z d

      `


nvv]Z-ZdWZz]b ~

vvsbzZZZZoZd-

 fp^ 

Wkz ZZzZHlcZ^d] Z
vZkczz

 N 

 
  

x v]# vs bHlc

  M  v-

vvs v |# z]

vZ bz |

Wc #Z

]cz. z]
v]#v

 O O  

Z]vvZz.] Zd-

vs bZ]d-

 

 zc\l 

b ] zd|b

l Z

b b-c Z]#

    ZcZ


M N  M z^  `
 
Z>pcvdz]v|`zcb] ZZ z- ~ 
nvsvsz]
nvvsZ]~z.|#vv~
Z] b^Z z^ZZ] Z-~ bH `
p|# z ] Z>pc Z] Z-vz]z]vzc ZZ-z
nvZ]

vzzcZ]ZvsZz

Z

 O  


  

      
    
    
   
  n ~ M 
Zk okZ] ZsZ Z ]~@
v Z Zz] Zc sZZsk
bo bZZ
zZo vZ |# z z] vbZZ-zz]Z
vZ]zZ
z]#] bv d-zc
ZzZz Zc z dvc `]Z
 z- Zz]Zc vZvZZvZZ]
Z Z z.v k|# v]Z
Z]zZzsdd
bZZ \lc^ z] ] vPc \~
>

nvZ]zZzZovZ|#zz]Z-zv
   

 
   M M
 M 

bH `

 B3l
 dBFzB JB FzB  Z^ 3l
 cB3

 fp^

 O
 n M ~ 
      
       

 n ~
      
 
   
n M  ~
     
vd- Rzzo~@
Z] sv^]v]Z-v]z]bvvs
vZ]Zz]v]bvZZ
Zc`Ws  M bz 
v] ZvZ] vb ]bz zZ Z
bzz bk ] ZvZ] v^] v]Z-v]
Zvvsz] Zbzbk vvZ]
b d-zZZvd
z] s  bz 
v Zbk bzZ ZZZ-v]
Z] z]Z]vdz] zZ] WvZ]z] zZ
vvZz b

zZ Z>ZZcv] M  
z] WZWvZ]zZZ vZ]Z-v] ]v
>

nbzZZsZ]vvs]vd

vzzcZ]ZvsZz

Z

Z vZ] ZvozZl
ZZ] zz Zc fp^vk
z z ] ovHvzo]
bzZ.b

    ~


    n ~
     M  
  
 
 
   
   M 
  
     
     
  
   M 

  

 

ZZ] nvoc~ Zd ]Z]] vpv r ~@


Z zkZzo] b- bz bz]]
RZHk H| vvs Z-z z z 
v]bZ
 z Nk Z Z] vH zv nvoc~
Zb

Bx
 d J zBcBbBZZ

 fp^

vvbZbZ#d-
]vd-dZZ-zZb-Z]ZbR>Zpcvd-~ vz v zo~
bZc Zv]bZ^Z
vvs
` Z bvz z zp] b-z]]
Z]bz.z]cv
] Zk zF fvoc z-bH]bv]^cs | ~ vZc Zd-Z
v]b#Z] bvZ Z] bzZ
>

nvZp^ccvvsb

      
  
   
z bZ Zzov r | ~@
k]Zloz "cZtvvs]Z vd-zo b
z v] v ZcZtvvsZts z v
>

nvzcZv]vz-dvZZlo

] vp Hl HZ] nZ ~ 


bz bv] vp|]] ] vpZ] p
z]voc

Zc vZZzozp]b-

vzzcZ]ZvsZz

Z

vZH`Zs d \z
bZZ.
 N 
 M  
   N  
   
  N   
  
Zb$ b\Zk vd-bz]~@
bd.Zb" zZ ZcbZco bv
zZ Z v- z vvdbs Pz
b\Zcob
Z-v].z Zd] Z^dZz] zz]Z]
bZ z Z-v]]vvsvZ]z z]
>nbvt]

vdz z.Z

z- Zc z z]

v Zv] Zd zp]Zsz]


z]
       M
    M 
      
   M  M 
       
  M 

ZZZd-Z^Zd

 fp^

v]#
vz | v#
b#ZdZZ Zd
bZoZ bZ- v#vd-vv kZZd
]vv|-z bZ Zov- 
vd-vZbZ Z v]v
] z ] |#Zb-vvzvv]#vZZ]Zc
ZZ]ZcvWZ
 bbdZbZ]
b ] d
 

z Z k Zk \ZZ
zZHcZ.]bs $
] z] Z v | zz Z\ Z-v- \
] Z] vs o v]
zZvs v
 

vZ] vz] s

vZ] vvv

^] v vc

nvZ]vb

. ^

`nz
Z~

vzzcZ]ZvsZz

Z

r Zo v ozZ \oZ z


Z Z]hcZZ]v-z v zcz
vz v-b\Zk s v Z Z]
v-Z
] Zc # z

] ZZWZ]

vj l

vc Z 

]Zd 

]z.cZk

 z v-

Zc]b-v

t]Z z vZ]

t]Zk zzsbv

b ZZ # Z z#

bZk Zdz-z-

z^s ]
oZ ] Zv

 

 

zp Z z ]|k
Z b-bz z.

Zk ] cv

ZdZkvs v]Zcz]

Z ] vZdZs ]

Zd\ z] .c Z]

d-v Zs ]

d# Z

b] dv

b#ZdZ 

Z] zZ

nbc d

Z]#z- vvs bzZZ]klZ]


Zz~^ z`zl ` zH
nz]-v^Zv~ Zd

ZZdz]Zd-Z^Zd

Zc fp^

Z-vZ^Z-d Z>ZHovdvdWv Zl\Zcbk Zo ] Zc zoZv


ZpdZz]Zz] WZ`Zz\Zz 
vkZzv pozn Z`Z~ $
vZZc|z^c Zk z Zo
 Z]b
Zl]Z]xBZ^Z5l] cZo cZz]ZB
vbz| zvd]z b\Z
 s `H s`tbzzbv
vZzZbZoZlZd`^ v]
 

 M
  
vvsz] zZ Z^Zk b]Zvlz
 z WZ^z^cxv
bz |czZ v cZ Hk
 o |cZ^s
bz\cz`
bdtZxZ]  Z
ZbzZdHdoz |cbx v
 Z^sZz |cvvsvZ] bv
PcZbvZbz
g Zz z] vZZ^sZZc>h
Z
vz|c Z^s bx z.`z

vzzcZ]ZvsZz

Z

bzZzZ Z^s^cZ^sZZkvZ] b
] bz] z oz |cZ^s ] b
Z^svD] bz] zZ #] bz
ZbzZkbz] z obzZ^c
| ] Zco ZZ\czHlcZ
bz]
v v^z] Z\lo
 zsZ^]
bz vvZZZco z] bzb
b^bz~k

s z \k ZkzsZ^]
s ] vZZ s k] vHlcZ
bzzds Zkpb Z]
v]# z-vZz]vcs Zk ]zs
Z] ZZkHlck Zp^\cz
] bo v vsbzZo Z] Z]
vvsZZ]s|lbz
bz|l Z zZ |lbbz|l]
 Zbbz|kZ Zk]ZlZlb
Hv^ ] vpszo|l\czZc>Z
Z Zk|lzcZbZZ] ]Z zZ Z] H
bZ
bx ZHdWZx > Zk
Z^sZ>Pc Z^s]z]>vd

Zc fp^

nZ~ `Z|z^cvZ^sZ]sbZ]]zo
Z]oZcZzzoPcZ]
bZ ZZ`k
g Zz z ] Z`WZvk
b
ZlbZl] vzZg`WZk
zZlvZ]ZlZ]oz] Z]z-b v]
ob|WZk Z>z o Zk ] b
Zz] Z]Zo v.oZzZ z#z-WZ
sWZcZ vZ]Zz]
bbo Zbbo ZkZ v
 bp] v z Zbbo ZZ
B Zo p] z bZ
b
vvsZ] Z b-cv Zo~
 pb Z k
] Z^s bZZ^ bB
WZor Znzx ~ ZoHZl
Pc vvs Zg k] bz ZZ^sZb]Zc
v]vZt`^cz]Z^gZZZcvZ
c nvZz|cvZ|dPvs

vzzcZ]ZvsZz

Z

\vHlckz] zZ] dtz^c


z^cZzoz]vbvz^cHc
bbz zc
Zbv|
z ~ @  bzZZ
> nsk ]zz.zp
~@   bzoZ
> nZZdo`]ZZv]
  bZ^ZkZ
z ~@ 
> nz-cZZcbzc|.bl]bcH|]p
   bZkZ
  
 
s] Z Zz]Z-v~ @  M 
Z Z]ZloZZZ#Zc Zb ] Zz
d]bvH| Z] Z z- bv] v
>nd
 vz zZ
  
 
Z]db]xz] WZ^ z^ v vZ#z ~@
>nZ]Z^bzz]c.#~
dtz^c`ov]kZsZ^ Z Z] z
b]>h g Zvvs Zz z] z vs

Zc fp^

vvsZz]Zzz]ZkzZoZd

b^Z# bvZ]vos \ d
z^cZ]
oZZ ] vcZz->h
z vZ] # kz] z>hv# z.ZzsvZ
  ]#  
bs]-v.]  
z bZZz ^v.]z-
>hZZz] bWZ^ZZZ
$Z#z z Z ] v.]lcv]z v ]
z^>hbv Z^Wz] nk~ Z^s
W
 W] b^bvskHH
ZZ]b^vdvsk
W-k
^zov~HdoZZ^ZZ>
zoZ^ks vvsH H
zv#~bvsk 
vb zovZz zz^s >h

zvZ] #bs

] Zbn]Z]~ ^ \ Z
     vb^czdszoZ^k
   bzZ `vzo`kZ
c M

vz zcZ]ZvsZz

Z

WZ^ZZ]z] .
Z vZ]vz `k] Z bv]
k bvv Hd Z] vv
 ] |Zk Zz] \k
bs\^
v z^dZ^s bk Zc Zkc
>Z Zz   vz b
Z^sZ#] vsb
vvsvZZZ ZZ] z Zvvs
Z zgPc vHlcZZ] kHk
`W`Z#bZZHlcZ `k]
bs
   M M 
z] z] Z] Z#c]v-zc~ @
>nHlc
  M 
ZZZ] Z#c ]v-zc~@
>nvz
 O M bZ
ZZZ bWZ] bPsc ~@
>nbzz|#z
z^dZ]Zdk v nvoc~ nZ~ \d
ZB  Z zo vz bb


B zBzp
 JZF]Z Bs
B 3b

Zc fp^

   M
    
  

   
  
 
 O
      
   
 M M   
 > @ 
   O 
   O 
    
     
      
      
   
      
>M M  @ 
M   
     


 

nvoc~ fvoNvo Z]  nZ ~


fvoZcNZ] vH ^v

M bbz ^
 zB
zpJZF] vnvoc~

vzzcZ]ZvsZz

Z

^Z-Z] v zo Z] vzvvs~@


,Z] vl-^cZ] ^vkzZ]
] vz-z dZk ZZ] v|,
vct z ~
 o ] v gvo
vZ]vZv]]Z]lp
v] z Z] bZ# z] Zc`zvvs~
vZ]]z.Z
z zZv] Ws vZ bl]Z~
  M    
nZp]~ nZ~ `t M   z~ v-`c
rzh ~ bd-lb | nvoc~ krZb
dv btZ]Z.dsZ ZdszZ bk
Z bz bvZ]ZvcZb
Z] vZ]z] bd|  ZZd-v]x
vZ] ] z z]Z]vZ]z] Z>k
ZgZ PZco v]bobZ^]
nZcZ
zcZ z nZp] ~ ] vZ] v^]fvoz 
vkzzZdv`n|~
^bz bnZ~ n~ oz| fvo
z| zoZ fvo Z]  Zzo
xZ nvoc~ Zd

Zc fp^

bbzZlo Hz

z ] z v vbdZZ
Z^c ZzZ bvz-zZ ~vdzvZ]Zc
Zv Z# ggZ z z] Zp^ vvs
vz~ vZ] Z] xBZ]ZzHt
z]Z]v Z-ZZZz z]
 zb v ] vZc bZ] vZcp]
]vd
Zs v oovcZ^zZx
z] z^sB xDsPco Z]
 R Z vdz^dZ^k||o
fZ]bpzkv]V
v Zcvz]Zc oZ`]Zz]Z]
ZggZZ- Z] vZ] b
|t `] voz] vdZ]Zlo
 vt]z^.]Hk H| vvsZd-bbd> nbZHdtoZvt]vzo vt]Z
Z zcd`Zb
Z `W bz^dZ vd Zvt
Z]doZZ vZz
b
ZbZzoZtZcz `WZZd]
z] vZ] vZ]z]bHH

vzzcZ]ZvsZz

Z

H zov- bZ^Z `


bZtzz bzZlo H

]b bb

v Z^s vZ]bd>vZZ^sz]vcZvZ]
z] bZz] \xZZz^d\dz^d
\dvz^Z^sZZZpd
vz^vzZZbp] nzc Zvd
Hb^czdszoZ bnPHdvZ^s
v bzZlo `^cz H
Z`]bzcZ] v zz^s Zcj
 bdx-bnz z# vZ]-|] b^cz`o
ZggZZ] Z`ggZZtv
btb|tvo\lo
Pc zdtvZ]z \czv]
bZ ZZz-vvsvZ
zDv]vZ]HHz]vbo\cz>h
z bs Hd v Z]  nN~ ZD]

   z Hvs b
vs vs bz ~ vvszv\ ~ 
nvZ]dz
Z vZ]] b v vZ] bv b^gv rk
v zvZ]bdszh v] HRZ bZd
v>Z]Zbv

Zc fp^

vZ]c\kvvsz|c

v]# z-] vsobzbzz -|]


Zs^ZZz-|] s c] Z] Zc
 ] bZzoZ] Z Zv
bo bz -|] s vdzo`
bz bzoZ] cZZvZ]|kZ
ovvsZZ-|] z] > ZkkHk
 o
] b\Z]bz
bH]bZ \]vZpc|# \cz\Z
bZZZc] Zs`WZ
-Zdvz |cZ\cz`Z] z-
>c bvs bz] k$] v.]vZ]d
 vvsvZZ Pc z-b>Zk>ZD>Zk
zJ Dfo bv ] ZpZ]\kc\k|c
vzz|cz^dZ^sWZ#
zRvbnZ~ b
 
  M 
   
 
b Zc 
 HP]Z] nZ ~
Z zkZzoo] Zs Hd v Z] Z
  b-] WZ Zl] vZc vR ] k
      
bzsZc 

vzzcZ]ZvsZz

Z

 
  M  
 
M  

 
 
    
 M   N  M 
       N  
bbZbH\oZvvsZ~ @
Z] z.vZv^g|# b-Z Z
bZbH
bb\oZZb-WZ
Zobk bbk ] b-Z
Z# zxZob vZ]
^ccbk Zc z- Z^gz] dz.b
 v|]Zd` v zz] z]
z Z]kbd]]bz Z
cZtZ] vZ^cz ] b
bz \dvvb]]bZZpdvdZ
pdz dZ^gz] v Z#Z
z.bv] ZpvvsvZ^Z] ZbvZ^
>

nvZZoHvdbbovsz
vzvb
>

nb#~~ @ 

   N  vZz k
>

nbvvz-dzbvzb~@

 fp^

vZ]t.vdWZovvs Zk

zo b]Zd b- vZz


kzbZZs b|# Z ] kzZ
bbzob]
 M   
  
   

O  N   
M 
r    O N 
|# Z b-zo] WZ b-bZ Zc~@
vZ]tz.]Zvz]v]Z`v
vZ]z-vd-] Z zkv^]Z
zbv dz]Z vvsvoc\z Z^>Zpc
tz vZ]Z `vZs zldkc Z
bz] Z
o `] $ZcW-bZZd-
] vvo ZZ
o vz-ZZ] v Z`v
bH] vZ]tZ Zh
v^z Z] o sZ] vv] $z
>

nbzsZcbddv

bov]do |c z vZ^Z~


Z]3vvt
Zcv] vp\k z ZvZ]
vZz`bo ]
> h dzvZ|cb
z-kZ] ]DZ]bz \#]bz

vzzcZ]ZvsZz

Z

\ Z3vZHoZzZZ^z] z.vZ
v
ZtvvsvZ]dz] Zz-Z]
Zc ZszZ#Z vkZ]bz 
bzvdZd^vk] bz] d^k
v- Z bz |cZ] ZZ^vW|k
c Zoc vz vvs>hZZZz#
]Z##]co
vvZc|# zk$] zo zl>Z
kz] bbvk vvcv]v
H| vvsboz vZcvZ^Zc]Z
b\bHzHgPc |d bdoz
fZ] ] ZZZ vcZ] > Zk
Zzc]
z |cZ] ZZ ^vW|kbz\
z vZbzZbz ZvZ
Z kHk ZZZkZ v-
ZZov z] Z vZd]^v
]Zv Z ] ZoZv|c]
vcZ ZHdHp bZ
z@ Zzv^
bvkc >
vv]]Z>Z z Zz z
`]Zk]b bW bZ^

 fp^

vdkZ]bz]d^svz|cZ Z

t]z Zo Zn ] zd


b-Zp ] v b-Zp]\
vvz.v]]v]
zZ ] v- Hd kHk
 o b>h
bZ] z~ ^bz
] zF zZ boHzo>h
vZzvZoz bo] Z^Hlc
  
N    |cZ]Z
> nbzcz] |c ]v Z]b]Z"~@
W-bz
zbk v]bhcZ] \zcZh
ZcZ^cvvszZ bz~ vZ]v^cZk 
  v.]]Zo zZ Hlc] z-Zz]
c z z] Z~ @     N
] c vzZ z Zc bdvkc z] k
 M  vZz Z Z>nvZ]
Z] vs z.vv|# ~ @ 
z] ] Pc Z vZZZvZ^> nv~
vvs|cx.] vZ bZo ^vs
vZvZZZZo
bZk|#Z]ZzZb^]
Z] ^z x.]] Z]z-R z]
Zd] ] Zs ZvZ v z

vzzcZ]ZvsZz

Z

z- pcPc v] Z Zd


] vxs\xs z] vZ]Z Z-z v
ZsZvZvc
Z^Zz-\ZkZ bs
vvt]vz] ]z]HoZZ
ZzvZZs vzc\
Z>ovZR vz]dZZcz-vZzZ
vZvZvZz]\ZZZvvs
zobo Z]zZ\Z.
] vvc kHdZkHdob
kZ] vz z ZZcZ]~`|c\Z
bz bcZZo co
v HZ] \Zbo] v Z] cz]#
vZzZ^`Z#

   M

Z] ZsZZ vZvZlZ Z ~@


>nz^

bbH HZbZzo
] z-Z vvsv]\ZZ] bz #z
vZ]zZ#vZ]dzsv]
] Z bzbz-z]Zo
^ `v

fp^

bzsz\kz-z|c\kvsZZ

] ZZ^Z]Wz Z]Zoz]
ZoZv Z]bz Z] bzZ]
ZoZ]Z] Zos] Htd s
s ] - dzo Zk`^cz]Z
zbo] ZZ]Zc ]b] zHpH
bb~bzbz] Z]WZ |]
kHk vvsdsZ dsZ Z]s ~]]
~@   bbZ#b
>

nbdsZZ-z>ZpcbsZs

vzZp] cz] o bZ]# z-


bnzz.Z^sZ
vzR bnzHZ^~ Z#
bv vZ]## z-vWZ\vz
z^s x bzb b~bzz vz
 H HzovzR b
 vz O  M 
z# b]dZZ Z] dlZ]
Zo z# b bZk] v Zo 
z|s zs z# b ZkZzBZ] vkh^s
, z# b Zd \Z] bczd]ZzB 
vZzc bZ`HZs ]bsZ^z Z]`c^nzHZ^~ 

vzzcZ]ZvsZz

Z

osbzbbZz.Zz
vZz$Z#spc]z.Zobz
    

   M 

Zc bvz Z ] Zc Zb ~@
] bv zsdzZcsZ]vZ] Z z]
>nZZz]Zcvz-HtdZ^oZs
 blzWxZZkc
ZZZc]bZ`
Z] Zto b]ZdbkzgPc kHk
z^bp zdtbbds b
ozvdd bZZo b
 z Z ZhZ ZpZ zsZ^]vZ
vdx-zHoZZ
kcvZ]Zc s Zh~o Z Z z-

F BZ b Z]b] z vZ ] d


vo\z] vZ] s b^z] Zh J Z3
ZcozobzZ]bl]Hxbzzs
^ z`zl ` . ^nZ~
 ~      Zzzo
       
    n  M
 

Zc fp^

BvBs
J \vZvs~o]Zcz

vZv$]
l Z b^Z Z ~o Z ]Zc z-
 ]b^Z zvZb
vs vZ]
# cZ # Wd]# v] obZv] v
  z^ bZZvvs] cv # d
b 
bzoZvZ|cs sZz-lZ]
v]Zz # vZ]Zz | ] s
]ZosZ]Hd vzZ
ZH] Hzc\k Zzo vZ]\z
  bzpclZ]]Zo
ZvZ]kb vZ  
ZkZZo
     zsZ^]
  
 dZbk k z-Z^] ~@
   z  `
 M M  
M     
 M M   
ZH `
  M N   `
 
  M  M
 M  

vzzcZ]ZvsZz

Z

> ndobkk
ZbZ zon zD~ vZ#
vzb Z R k zb
  M  
     


 


 Z]Z]~z-vzZ~Z]Z~@
] nZ~ Z ] ]Zdbczv v
 nHx ~ bnvWvWz~ Zdz v-nz~
]vZ]\ZZc pZ] bv Zv]
ZkZZ] Hp bcvp] vov^vnz~ \Z
Zc Hz Z] \Zbz z zZs
bv Z
nZZ~ b Zc ~l zo
WZ^Z^`v||ZddZd-`Z] zZ
zv
Rzzo# bz 
ZkZ ^cz\o] bzcZ] zlZ Z] Z v vz
 M   O   vz~
    BdB
 Zz] vvsvd zcv]Z v] vdWZc~
vv VdZz vHZz] zvc ZZ] vvsZ
z~ z nb]s ZZZ] vs ZhZd
Zbpc Zc ZsZkZvn

Zc fp^

bzl~vvsx.]Z\loz

]ZdtZbHZz-Z] Z~~ v|Z Z


dkZdZZ vdk|z-b-vs
vsbZpdZbZ] ~ v]v z
> n
 zv#Z]v] vZzsZ]z.z^sx
    M
 O      
  
bk v vsk s] Htd~~@
z #z]Z]bobk kv] s bZ
zcz]ZZvc Z.dzzs
>nvk
Z - vbz] bz-
bovZz]~bzZ] s vZHzcbb
Z]bbzZdb Z s ~
bzl~vvsv^]Z
] ]Z vZdZZlZ\lo
 b
\loz.kHk zobzb Z
 Zl] Hx Z] \lo
vvZ]vZZ#zb

> hZ#Z]bZdZz]Z >Z z-


Z] z.]Z vcZ vdZzZZz ~Wzr
vk bz Z]bz ]ZZz|

vzzcZ]ZvsZz

Z

bZvbz] \cz cHxvZ]


vZzbzbZzonZ~
      
       
N M     M
 
  
 O 
  O

 M
d O  O  O 
kvvsbzbWZ|## vv]z z-~@
vz] HddZv] vvs$] vdss Z-v
] zcbZzZZbZ-vkbz
dvs bz] Z>pcvZZZZZ-z $
vs ZZ] b]ZZ]d Hxc`]Zh] vd- Hxd
vv
z bdz bZ~vs bz
Z z b dz b cvoWZc
> nzb
vZzZzcnzHZ^~ 
    
   

Z ]voZ ] vp fvo nZ `~
Zzokv

Zc fp^

ZzZnzHZ^~ nZ~ \Z

     


     
 
 M  M M M   
O 
 O   

  

]bvsZ] bZtZ] zZ t~@


 ] Zdbvs # Z v]z-
j-bvsZdZzWZsZl-bZZ z
Wsz] bboZb vbz
bv l zc bZz\z
bvz-Z]Zs ZzZ sk
vs ] z.z] BBv ZZd-vs |k]v
vsZ]vsvsz]
vvbvvszoZ v ZZ] b
z ZbZ]Zbz z] cWZ
> nb
Z Zzo z bnvoc~ nZ~ 
z
 M

   

] vs ZZHcbzcvv vs ]RZHc~@
 Z]nzHZ^~

vzzcZ]ZvsZz

Z

> n
vZzb``ZHd vfvo
    
 
 M    
  M   M 
 M

   

vZzzvvzks
M 
 

  M  O 
   M    M
 N
    M
 
 
  M  M 
 
 M  M  M

  O  

ZcvZcz-
 o ] Hd z^] s # Z~ @
bdz- Hc Z vk]v]vzd
 fp^nZ~ bfvoz 
bvZfp]
Zdzs] vZ bZZZZ ]nZ~ z
Hzvv]Z.^bb`p
   
 

ZzZnzHZ^~ \Z

Zc fp^

Zk|# " v]zdZc


$ v]bszdZdsZcb
Z Zk-z ]vvZdZ]Z
z-WZZ.vZ]
- v]Z] #Zco Zo 
vZ Z] v Z]
z]Z]vZlZ] kvZ]
> nHtdvvss] ZZ.
vZznzHZ^~ Z]
   N   
        
        
       
 
 O 
 
M  M 
       
 
   
  
      

r

O Z Z ^

 Z]nzHZ^~

vzzcZ]ZvsZz

Z

Hx vZv x ] ZdvvsZZdt~@
Zs P dZ] v- s z]
vz Z^vZ]v|-P
] vvs] v] vZZ^\ vsvz
v z ZdZ]Z] z- bZd
Zcvs ZZkZvsZ] vz^s
Z-v bz^s Z^zo
ZszcZcdZdb]Z-zb-vs]
zcbZo H Hz^
] bt] vZ s s ~ b
# vs ] vdbZd|#
nZ-z]Zd
 z z] s kz] v v Z.
 Zbb~`Z$k|] zz^cZ
] Z]b-z ZoZz.]Zd] z
Bh vz- zkvvs.]rZvs v ^
s  Zc vZ]zt vZ vt]Zdt
zz |# vs Zlz] z
> nvZ
 ZbZzobz bnWzH~
H
kzc oz`t^ZbZJP Jk

ZzZnWzH~ \Z

Zcfp^

   M 
  M
M (       
 >  
     
      
 
 
    
 
     

 
M 

   

vvsv Zc bz-vvvsb^pz^F\~@
] #vvsv Zc bz-~ vz-Z]]#
vz-Z] ] #vvsv Zcbz-~vz-Z]
 Zc \ z o] vvsvz Z# b]#
Zc z-czc z-c z] bZo
vt]c]b]z-b]]Zdz-
 c z v vs b-\
z- z] bd^pz-bd] bczc
^]cz.Z]Z^cxbs
Z$c ZdZo Zdz o]kHkvvs
vpv `vZ] ]zzHdZo^v nWzH~
^zp]Z

vzzcZ]ZvsZz

Z

z c Zs z] s ] \^ v]b


>n
bzZ
     

>  
Z#z  Z z vs @~
>nZ]Z^bzz]c#~Z]Z^b]xz]d]v]
vZzZ^ZkZ
 
      
 N  
Z]v|c ] z ZdZc Z ] ~@
> nvZ\zc]zHozZ]c]v
   vZz>Z
 
Z Zc vZ]zcbl] bcH| ] pz~@
> nzczz-c
sZDg|o]Z

 
  
M   

ZZ`dZZZz.bcZtdZc ~@
>nvZc

b Zc n~WZ~ Zd

Zc fp^

v]]Hc`]Z\lo

v]]Hc`]Z\lo~
   MM M  M 
Hcb\Z Z ] H| zoz Z# v]
Z] ] `sv]$Z z vvx.]Z | Zdz] v
z Zo ZZlo| Zdv d\Z]# Zc vzz
ZkZZZ]ZloZoZZ]Zlo]
] Zv ZbZpZg # z-Z z |#z ] Zd#
`Z\lo`]b-]Zlo z Zo Z] b^
vZ zpbzz z zo`^ZtZkvZ
Zdb^Z]b]z
] dZz z ]
Zs sZ | v#Z]
vv#z Z#z zH]bZo \lo `]zdtv#
^Zz#v d^\lob] z-vZZ "v
zoZ] ]Z z]Z]zv] boZ]] v]~Z^
vZZZ]dZDdJb3kH|
Z ] vz^s kz] ]Z ZDP |3 |#b
#     ZcvsZ
zZ z] \Zz.Z z zz ~bZ v]
 
] k O zZl ]
vZ vZ v]H| z Zzok WZvZ
oZv Z] z.vvvZk
 M v

   bZv^l]b^pz-#

vzzcZ]ZvsZz

Z

b^pbzvnz Z^^z-||
Z]Zd z t]Zz Z]
Z bZ^sz Zv`WZkZ
vz^] HcZZZvz^dvd
] kHk zoHlcZ^sv#
> hbs^
v vlz zcZ] ZZb ] Z
b
 v # vsZ` Z Z
  Z] 
] Zpzcv# z`sZkZv 
bk ] # z-Zv]v bzzZz
z-   MbZoZvZ] ]z-
z-    bZz`^czvx-
v]   bZ`kvv Z-Z] Z.
     bZ] Zvo
cz] vbkzvv^l]z-
vZ]vz vv]zs dzZZ]Zs] v]Zk
   L  
\loz-# ] Z Zd]ZcZ\loz
Z#d^ |-z Z ] Zd] Zvz.
z v] vz]Zlo ZgZZ ]# bvZ
Z z ] \Z Z Z v z zh vHbz
bZ^vvZzZZZZdzo Z z z
nv]Zss

Zc fp^

b]WZzZt]Hs]Zbzc

Z`ZvHz] zzv ^gv


bblo
^ZvsZZkZbk ] z#
vZ
HvHvzozZZpx
ZZ] bv cZpzc
zzc^gvbl]v]vs
s z g Zz] oz^c v z vd]
vZ]z g ] zcZbZ^s>ZZoz-bH
v#bz bWZ v vsbk >Z
]k szobHDs Z#b
zcdz]H HzoWZ
vz
# zZ vZzzcWZ v] z- z#
Z> z vcz z.v] Zb^pz d
bz
] ksv z ZzcZz-Z]
ZZ]h Z^sHv `WZkZ
v ] zzZ ]v ^kZ>hbv
z bv ZZzoZ^cnZ^~ Z
vZzvvsZs>Z
     M
M   M Z B  

vzzcZ]ZvsZz

Z

   

$.Z] Zzc vvsZ]~@


Zc vsZv] c v]c zz] P c zZ
v-
kc ZZZz" cZZZ#c ZZ]
- Z cdvZ]c tc Z-v]Zz.v
>nbcbv] d]
   o Z^ZZZZ
r b v Zs v `oZ b \k z ` Z
s nZ^~ B r . ^ nvld Z^~ 
] v . n v^~ Z Zd . ^
^ n Zp]~
 l ` . ^ nZ^~ Z
v b z Z
zd c vp r Zo Z Zk vp zZ Z
Z] Zzd `k vz z Zc nv Z^s~ Zd
v
v] bl z] vd v] v H ZcZo Z Z
Z.k vZ] Z Z^g z
vZ] Z Zc b^g ^ z `p |Z s
z- z \Z
Z|z^c z bzd]
c^\ZnZ~ Zddz# v]Z]Z.Zl
pZdZZHd|k ]zx Zlo
Zd

Zc fp^

n~ b]Z]voZ]v`kzb

 v]z v] ~@


zoZkZzZ kZzZ^]>n]
Zo
Zn~ zfvo] zZ]hZ^s
ZlZc  vZzzb
  O 
 
   
 
 
O  
 
 M M 
     M
      
  
     
       
 
     
    
     
     
ZB  M 
 O    
ZB

N

 
  


vzzcZ]ZvsZz

Z

L N   
N 

     
      
  
     
  
  M
   M M 
    M 
     

O  


M  
   
  
     
   
    
  
       
 
  
    
      
 
   
   
  
      
   

  

Zc fp^

n~ b]Z]voZ]v`kzb

 M    
ZB    
     M 
   M   
bvZ^Z-zb-z^Z ~@
Zvodz zvs
x-Zl]|##
Z-zzzz^Z
d- s x- Zl]$zvvs
vZ]Z^
x- Zl]bos b
Z.x- Zl]bzx- Zl]bzbo
Zvx.]Z-# v Z] z.vZ]v]
Z] ZZbZzZvZ]vz
vd-
Z] b v Z] 
Z k Z] t Z] Zz z-
z-zZZ] t kcZ vZ]
vZdsZtb^pb^pz]cb^p
d b bbz # ~
s k bZ] #s Ws
ZWsZHZsZ-
Zs\ b Zz Z]Zo 

vzzcZ]ZvsZz

Z

]Z- z] cZkZZ] - t Z]


ZZ] z- vz]WsZ] Zd-
Z] Z] Z.dz s 
]dZcZtz
vZzZc
b] ]Z WZzZ]ZloZ-z]~
ZHxd]zHx]dZd-b]
vZzZc
zdZ zcz]v]v b Z>Hdo]
ZZZZc ]z Z b
zc zWZk Zcvdzs z]z]
ZoZcvzklZ^kz vdb
bobz]z] s Zv]vz]z]vo
Zkb]$b] vZv] ]
Zl]s s bz] zdZ
z ZZz] z ~ 
b] ] Zc z] | zo

vs v- ] vz z] d
bcZdvvsZZp]ZsZZp]Zs]]
Z] Z ] c ZZ WZ v]vs
dz-Zo c z] bzpvz-c z] b
vZ]

Zc fp^

n~ b]Z]voZ]v`kzb

] vvs] d v- Z Rv]


z] zs Zv] z] bz
z b dZo vZdZ.dzz z
] Zkz Zzgz ZZ
Z]] Ztc z Zc vZZ
c b
H p|Z Z v- ] vZ]
bz\oZ H| \oZ vvsz] c vZ]|Z Z |
v\zb\^o
zd]dz vz Z.dzbZp
 vs ] #] # Z b-Z] bz
Zcvs Zz k]Zloz.
z bb #Zz] vbZd vvs
vs
z zc Zc .#d-] ~
bkH| Z] v- Zv vs v-
Zc vzz Z.v Z] kc"
]c]z.ckd
] ZzbkZ] c d-bvZzvvs
Z d Z-vz]z]c z]Z]]Z]bZkZ]
Zc ] s# zz]z^sZ
Z] b]bz-cs
|-bZvbz]Z-z
vZZ ] s cvs vz

vzzcZ]ZvsZz

Z

H| Z] v- v Z]bZ-vzkc]Zz`]


Z] ^czZdZ z- Z Z vZ]c Zz-bk
c Z>Zpcv]z vv] z zcvv
|vZ]zd]^p
v-Zc
skH| Z] v- vZzHkH|vvs
z Zc z \kZo zc Zs ZZd"
] k Z b z] vt]bb
>nZ
#\oZ vZz zcv]
vZzZcZ#
     
 
v] Z] Zc -#Z] ~@
>nvZkb]Z.Z]]
vZzfvoZ]
     M
    
M  M
N 
ZB 
   
  
   


bZzsv] |# zdzd#~@
vt] z Zc Z]b]ZvZcb

Zc fp^

n~ b]Z]voZ]v`kzb

Z] vZs v s


v-Zc Zdvz]ZZtxd
Z.dZ#z Zz] Z- Z# Z]
dz] vz vz]vZ.Z z
>nvt]
vZzfvozsZ]
Z]Zlo Z>pc ~@ 
    vZz>n z] s z]z]
  

v^ ~@ 
Pc np Z~ ~ Zd fvo
rZ Z Z Z b vp p ] ] o vp]
z `zl ` zk] `^d ^ b ] d z
^ Zc ds vo Z `kz fvo ] Zd ZZ
b v Zc ZZ z] `R
Z] ] n ~ ZZ p vp Hp
v p] Z Z] Zc . ^ o Zp^

> z nH Z~ Zd vp ] p ] ] p
vk v v z Z zk Z zo
b- b z b Rz
b- vz Zp^ Z-z z \ H z 
vZ] H \Zk Z] fvo ZZ Zc N O 
Zc Z^ vHlnZp]~ l`H
bz bRznZ~ Zoz 
vz

fvo z] bz fvo ds v]lZ.

vzzcZ]ZvsZz

Z

vs - ] o^Z. s z
>nZ]z]bvz]z]b
Zz bZlbZ]] Z
 Z^s Zv]cv z-bz^dpp
ZkZ Zbz`sZkZ Zbv
bn|~ v nZ^ ~ v v zZZp
bzcZzccvoZZcZzz
vHzcvZzbWzzz bZfvo
 Z B kz]
O
>nH|k ~@
Zd>v `lnvd~RZfvo
vZzZlZczbZ]vp]] n~
   
z`] z- ] Z-v]Zz--~
>n WZz^k]
hvobz bn\xc~ Zk g fvo
vZzZcbvz]^ZsZ

O    
 

vs ] zvs k] vz bbsd~


> nvz^zz]bbo
vZ]c]zzv
nZo\xc~

vskvs]RzZ

Zc fp^

v npfvo^kZZz vl g 
b
 N  M M
 M   
  
     
 
  N    

   N   

    
 M  
   
 
     

 

vvsZl]z vl |.]Z Z.vs v] ~@


z Z.dzvZzz]Z.dz]Z Zlo
~ bZcz v bz z `zv]]v
bZl]]dz]z]zvlz]
vZ]|##ZZ.dz
v- Z-z ~ c boZ Z-zv-Z.dz
b|##dx-
Z-z Z bZ Z Z-z v- Z.dz
 vH znzp~  vZ

vzzcZ]ZvsZz

Z

Z.dzzs Z$Zo b#dx-vZz


vzz.vx-Zl]
|# # x.] Z.dzvZzZcvvs
vZ]
vv]ZZZ-zv-Z.dz
Z .Z Zl]Z vZzvvs
s ] z] ZZ^ bZl]z
>nsZk]Z
~@  vZz bv Z]Zg 
>nsZZZc]
z v] bv z^s b]Z b
HcvZZ-z zo ZdZvdvs
v] v]v]vvZcvZdHx 
Hlc vZZckzoZkZZvd
vZ]vvd] Hlc vZ
vZbZo
ZZZ] Zg fvoz.z
vZzvzoZZZ]
O 
z ~@  M O  
zZ] ^czz ^czZdz Z]
>nZHcZZ]
z^c] `Z^sZv] Z ||
sZ^dvfo z-vZZ b dt

vskvs]RzZ

Zc fp^

Z]c z] v Zc|]ZcvZ vd-Zc# z-zcc`k


zcZ]
H t]bz-vsv z Zo
Zl ZdopH v]v Z]
bZ
ZhkHk zoZ vZ]bdvZ] Z]
bZZkbhb#Z] bb
H| btdbbH| ^b]
n`p~ Z$Z#bbb
vZz

   M 

c v] z- Zk 4hc]Zvvs ~
z zt
H s ] v . ^ n `p~
b vd] b d z vvs c b b zo `
  w   M
O   O     
  M   
  
      M
       
  

 o zo`z5Z]kz] bZpdW bZ ZzsZc


v] Z v
B Z Z]Z czHsZ] vZH| Hk
 O    >ZvdkZd
   O 

vzzcZ]ZvsZz

Z

] vd]Zv] vvpZv
nv]Zb
nWN
 ~ || z vD Z ]v Z#
vZz
   M
    
  M 
   ~  
     
n   
     
  
 
 M
  
  M 
d 
ZZH
vp] zkZ bv b ~
v]ZoczZ
d Zlv]bdZo bHvvzz vZ#
]#bd ~ zZ^v]zo
Z Wvs Z- dZo ] vZc zczZ

vZZZ]bzZ

nZZckZZz]z]z]z]Z]
b| vZ zkZzo`Z] t #

p]vpv~ZlZZ Zp

Zc fp^

Z J ZB JB ZB|B J ZB ZdD F3PB ZZ


v-WZbZo Zc n~WN~ Zd
ZZ ~
z] kz] b|# vz] Zlobov]
 v| ZdZZ v#z vZ]^vxk
boZb z vcZZoZZkZ | Zd
vZ]zZ]ZvvZz]ZZ
] b^z`]xk] Z Z # b
z z]bZvZlZ z] bzZk v v ] v bz Z
o Z-\Zvvx- Z-| Zd\loZlo
vZZZZlov]z- zBZZ
# vZ^ZdZz] vszz z]
vZZdvZvZcvz#z
z zvdZ-vzlcz] b zh
# bo] vz ov] zvvZ]Zvz
`^czz ZvZdzpZvz-v vdsZ
 vd--b
z vvv]^ZZZd^#
Z z z ZZv] dtZlvs
v]z- zZ |# z kbozzZvs
ZkZZ^vZvsoz oZZ
ZZ]`ZWvZvZk
ZdZv]Z bZZkv z- Z H]#
Z#|sz]ZZ Zloz- v\v]zW

^dZ$z z \cz k zvd]

vzzcZ]ZvsZz

Z


  zZlHv]Z]vs
  
Z^z] Hzs z] zv-Zzz Z zs zd]
| ] vvvZz  cz] ^
Z#v] | # ^Z^dZboZ]
  zBc Z vzZ]H
vz Zk v$  M  M
v]] vd|k Zzbob^ vz-vs
sZbZzZ zvvv]sZZo
Z#vvzoZHZs] |k vsczo z bHZs
 z    z
  zHo   
       
Z ] `]Zc s Z-v]]] czoZs  
v]ZZZ
z.Z vZ `Z#
z- Z]Z Z v] Zc Z
vZc ~] ZZoZgZ v]
v] vZd v] Zc vZ `z
ZZ `s$vZv] Zo
Z ] ~z- czoZZZ]Z Zc vbZovvs
vscZ lvZbZo
vvv]HvB ZZ b] z-ZoH|zo

ZZzZ Z] b^]x oZz- Z k b]z-

n~WN~ ]ZZZZ]

Zc fp^

v^dzZ^ZZbo 
zbc z] Z $] |WZk Z Z Z]
Z]vvcvZ]]ZdH
z] Z-z # v- vvs vZ
z] ]bZo ] bsZ Z zs zz Hlc
> nWN~@>nZd
bv]
H Z] vt]z-ZZ]
b#\Z vv]vZcs v]-|] vZ]
\vFk Zc bv# ] ]b
vZ]
Z b \Z v] Z>vFk Wvsv\Z
> h
Z] z d-|] # 
vd^Zcv] bv] Hx b
vtbo| vZzc# z ]v]vc

> hvZs Zv]ZvZ] > Zkx v


 z Z-|] v]Z o Z WZdz
vZv]vz Z ZcZb b s
v]bzbk#v^]ZZb
z^k \Z ] pZ v]Zb
] bvzZ bb z-z]bz
Zvl.Z^ bZ v]~] `^czc
n v^

vzzcZ]ZvsZz

Z

v# b v vvsv]Zb


vvs#v]b]d^b]Z
kZ| bv#cZl]Z Z>
bHd
] bZb hbb b Z
b vZo>hs Zs s Z
bv b]b Z] Z^skzs
bdvz]Zczo\ZkZz

  
   

Z] W- |# ] z z vc ~


nvZ]
zZnpZz z] Z s dlZ]

 bs Z-z \Zk vfvo


        
  
   bz bcZZ]fvoZ^o\
       
        
Hov ] vonvv~ zZ n ~
vp] onZ~ z]\kZo nZ~ Z^o\
bzz
 MM bv fvov- 
Zo nZ~ zv    
bzzz]\k

cJco
 HPp
  zs

Zc fp^

s
Zs Z-v]z] zzzZZsvo
zsb]`Z k] ZZZ^
vZzbzT]kZsZZlvo
v- WZ^Zlbz
Zk vvsvl]Z] ^z Zz-s
Zz-bv s Zk Zvo
v] s b `Zz v]Z] b
J obx.]
vZvt z
z.Z]\bz Zv#lZ]
cl t]z-bl] Hx xbZ
v-#bz]ZHxzWZ
  boZop
 Z
>nvvkb-vZo#Z-~
] ]] Hx Zcz] pzZo
k Zo z.bZzvZsvc]
ZWzxZ z z`Hx Zc>hb
zgz.] z ZZZ
bZoZZ]ZvZ
z-bH oHx ^Hx Zo
kkzok ZkZHlcZl] Hx Z
vZbZbZ vk vk Zk Zcx] HB bZc
] cZk WZ^s
 bb]] bz^s >hbvz

vzzcZ]ZvsZz

Z

 bx-zfvo>Z vZ]ZZ]z`
z   vZz kHk zok
vdZ|#`vZZ]sdv
]#Zco zoHlc bx-Z fvo
vvsZc vbZ ozsZc vZ] v] v
Z]k
Wvs ] Z vk ||
hv]z Hk b]Zg Z]
cZvo
vz]\] s bWZ|#v z ZZo
 

]ZZ
v#Zk z c `

t]Zk z 

 

bz d]] Zvs s 


~] Z Z c z
 

bzbsz b]Zs
c Z bo bzc
      
bd] ] bdczc vdz c ~  
^Z.Z-Z k vp vsnZlHZdZ^~
.


 cDv ^ B Z^ J > Dcvk

Zc fp^

ncdzZ^xvdzW|c]
z v Z^\D zofvo

c v] bk b]b^p Z czc 
z]cv]Zcz^ Z
kZ~WZv v z Z
vz
Z#z ~     
c#~ Z]db]xz] WZ^ z^ v v]
nZ]Z^bzz]
] z-v ]vZo]~
z ZZ]Z]] z# Zz z] z#z#zg
   \ z# 
]v z]]
 fvo nZ ~
Z
H 
vp] zkZzoZs] z k^p
 M   
 M z bz b Z
 D M     
    M  
]Z^`^z^ bo oZ] n^j~ 
 M  b v^vpr z Z] ^p
 M    M  
  
b> @r]

vzzcZ]ZvsZz

Z

b
Zdoz-]zHz# Hz-]
ZzbcHxv3B zc ZdovZ]
vZ`
   .]
    
zZb^p b bZ]
bZZdobZvZz-3v
  
   
   
    

  

Zo ozZzv pnZ`Z~ ^Z


`t^ZlzoZ cZk|z^c Zk z
Zc z`zl ` `^v].^Z bzosHs
# Z>Ho Zdx- Z b# vZ] `
vZ]vbbZcz- ~zg Z\Z`]# \Z
vs ^ Z z] ZdpPc ZzpzHgRZ
bz
Zz| pcz] zlbZZ.zo
vvz]z]zp]

cZbbob^zo Z] ZZ 

Zc fp^

|z^cZkzZo oznZ`Z~ rD


zovoc] k] Zzo`^] vZ] lt

b- O Zd-Zzov fp]Z] Zco


vhvo#
vZ]Zo ZvZ^ vZ^z z
s d-] bfZoZkv v`Z xtHd
Zc vWZzZz Zds
H t]zzo nZ`Z~ Zb
Zbv]]sb-z-Zdz]\
] vZZd v Zc z Z] s `Zzo
v zzl] z-z z] s Z] ZbZ
Zc ] zz zZbz b-] #Zvz
sZ
v ^zsz Zo Zc^czZZ]
v z] ~^`t~ bz- cZZZzpc
z vov Zv^]dZzpcZ] Z] WZ]xo Z]
ZZb `k v s Z`] z
bz]Z]`o^ZpcZzpczzd
#z- ^] vzlZdz`zl `
^Zt\^ ] bzpcZs xbzc|Z
bdbZs^b]
`t^] Zc vcz.t Z z vvsv
ZdvZvZZkv]

vlZc|Zfp^

Zz z Z `dt zD
bZc j.
`Z^`zc
  M   
    
     
   

 
  M 

 

 M  M   

  
 M 
  
zBJ ]FZd pJZ

  
M
   
 
   
 
 
 
  M
z z ~ |Z`
ZZ z^ ZZz] z-cZ. ~
Z z z Z]zv- vvZ ZZv
v k z] HoZ#.] z-Z]v^czZ
] $z.Zz Zv] s|zd]
Zl]Z-z bZtbz- Z>pco 
nZ]s zc |] x
bv#
      MM
    M

bZcj. nZ ~ zz nZ~`dt z

Z

dd` 
zcb-v] vvZ Zv Z>Zpc~
Zk ZvdZ Z ZZ Zvd]v]zZd
cZvWZsZ`]bcZdz
5 p
nvz \Z
bZ`z~>Z
     
    
M
ZZ\^ ] z vz z z] vvsvlcz-~

vZlcbozs vz .Z] Z

Zx- Z] Z z]Z] vZkz oz


zpdZszZZcvvZ Zv
nvz
] vs Zt z WZvZZ]
vz s z vvv ZvZ
vs ZvbZWZ] zcb-v]ldHZ]
zpd bZvdZ bvs`Z
Z- vz]z]vzc\ dvZ]d-z
Z v] bbZ vZ Z z v-
s zcZ]Z vZ]pzc.
n|~ v HzcZ vZ] pb
ZcZ bszsz]

Zc fp^ 

~nZ~`ggZZ] v WZ^Z^`zc

Z- v] zcz] ZZ Z]z.zs


Zovz ZbZ#
z-ZZ^z-z Z-Z Zc vcv] vv
zpdd-z vZ- vz-vHtcsZ^d
bvZ^dW|kZZ^vz]Z-
v >Zz ZZ`ld] ]Z]z-vsbZk
Ztddz-ZZ^z-,v] x vz.
Z 
]zx Hpc>Z]Zz] Zc Zo >ZZHc
Zz] Z>dldz nZ-~ z^c ZvcZ]
bv
s Z]v WZ^Z^`ZZdzo
vzb~v]Zzc
H Z z- zZ cZ ] ~
`zZ Zbv Z bh]W vZ]
cZ ZHcbl]bvz vobv
b
Z bk v] ^^ Z z 
Z-z^cxzbZco voc vPc bv
Hzz^z] Z FozZZ^]bvz
Zkzp]zZx.Z
b]Zdz Z]v]ZZd-Zp^ vvs
vZ] dpz] z $vvs ]Z Z

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

d-dcvZcbvo$vocZ
k kbsZ ZdH \WZl ] Ws
vZ |k v] ZZzbZ] |]Zt
ZZ bWZ\ZWZoZcz Z vZ]s
z-v]Zvbz]
bZhz] vcvdHoZz]Z]
Zk zp bdZv z o Zd-z.vZ
Z]]`d-dtv|,

 M  M `zc
   
 
M   
 M    
ZZvZ]Z Z-z >ZHo~
zdd bZ s z z] ~ vzZ]
~ z.vZ]bZ c vobbv]zz]vcbZ
bZ Z-z Z-vz b Zz Zk
nvz-zHxdZZvdz]z]Z]
vz
z |bZ^o|Zd.]Z`WZl~
zp ] ] z^ZZ^xcHz^z]
v\xc $Z]zz vvsv zZk
bdz] z Z$bk bk
] zbk vzc v] b o vz\xc
k$]bo vZ] Zdvd\dZk zp

 `Z]zc

Zc fp^

vZ]dsvZ]zp
bk Z]bz r M Zd-x
zz^Z vcZ ] z$vZ]
b\kZ z] \v] bo bH
vz
Zz- ZzbZk #
ZZZ Zc vZ] ZZZ-z
vz-dcvbtcz] ~ z sv
Z `dZlv]Zz]vcZc z]vcZ
Zzz]vczzZz-
Z ] bZdv] v]ZZd] z]vck#
k"z] ZvZ] vD ] Z
vZbZsz]vcvd] bkcvZ#k
~ z.bZ bZ^ v bsz
ZczoZk
v kz ZZ]^^ " \^ b~
vb^^ |WZo \^cZ] z Z^^^ z |k
vz-zZkv]Z
z ZcZcvvsvZ]z \ Zl
Zz vZZcz]vc bZvzv
| Z vZtHcvs z]z]z]vcZ^oZZ] Z
  Zd-z bvdv
 M 

bZcj. nZ~ zz nZ~`dtz

Z

`] |# ] vWZvzZdZ z#
z-Z-z ZcZ-z bvvs]z-Zcz
Z z]vcbsbPcbHZ]bZ
z bZ z zcZ Zd-
|k z Z# Zl  M Zdvs
bx-]vZdd

   Zcvszc
bvsvZ .d-Z] | Hpb ]~
nvZ]o
 `kv^]Z~Z]bvsZ vz
bd Zl] bk

ovbvzvvs
kdoz] z^s bZ^o
Zdvvsv]
 o x Z]vZz^s Z] b]Z
bdZHpc]zbs Z]
] z.vZsbZc] Z-vzZt$
vs ] vZ]ZZ`k Zkb-Z]k
Zc
^bzoZ] , vz Z . `vZ
bzo\^ ] vZ z] z] s s
] z.z-|WZo s bZc btr -
z]zdz]lvczd

Zc fp^

vbsbHbZz]`Zz]Z

 ] Zdtzc Z^dbzobZo Zk


vZZcvdbzozZZ-z

 
 N  vZzZcvs
Z ` 
bzo\c ] Z-z ] c Z>pcZ ~
nZZ]
nZsZk]]s 

  
  Zcvs zc

  M
r
vz- z] ~ z vd]zZ.d b>Zpc~
ZvZ Zvv]g |k Zc v
nbvvZl]pZ
vz
z] bc  `kz] bvPc~
Zkbz]$Zk
 `vd`kz] vZ]] cZ b
jloZz]blo] bv Z r
ZdZZ^gz]zz]
  bvs 
bH z#  
vz WZ|#kz] k bZk z] Zp^`
bszZ] v ]|# ] do b
] dvZ vZo kZc vZZz- Zc
bs ] ~^kZ^ ]ZZcvboZdo

bZcj. nZ~ zz nZ~`dtz

Z

vZk]z-dZcbHt-v
vv z] vZk] v d
Z]kv] bo]ZZ^bvzbv vpv ZoZp`]
] dobvvs^`]]vZ]
Zcvs kz- Zk] vvs`oZ$zb
btdZ.$vskvZ]
ZZ-z k ] ZZdZkdZx
]vZ]v Z $\oz] Z]Z]Z
Zkzx Hpcvvs ] Z bk
Z] bvs| $~   vvz vvs|
nb
^~ ]z.vZ]|# bszz]Z]
vd]Zls k zd-bo ]] ZZp^ vvs
s ] v$boF^Z] ~ vZ
Zbvb-Z]

  M bvs z.r
v vZ]Z^Zz]blobH]
z-kx- vs ZbZ^
nZ ZdZsZ] | vZ]| Z
zZ] ] vZ^dz]zzZ-
b

Zc fp^

|zbzZvvsZZZ]

z bl]ZozZZZz- 
] z \p]vZ]cZ Z^Zz]Z
vZvsZk
vZ]vkvvsz.] vtZzz]Z]

F pv s ] Zk~ dZ


c4xcbk vv]v] Z z bZHgR
vz-HPdZv]WZZvHxdBJ Zv]
\^ ] z|Zcz] ZdZz]bloxZ]
z] Zd| vz z\^ ] nZ Z
 v-vs
zzczZ z] Z] d\
  ]Hd vs
  ]vZ]HdzsZc b
 ZvZ]]voblo]ZcZvs
bzzsZdobkvzbdlo
   MM Zcvs zc
vzZZZc   
 Zd-Z] z] $Z]bz~
zb^Z bk z- zdbv z 
Z bZbkb]Zld
M zz] zZ Zo ] vd]Zp^ vs z]Z]
       
M

bZcj. nZ~ zz nZ~`dtz

Z

  
Z] Zvv ] > Zzcx
dt.z]f]`]Z] | ] b-Z] vZ]Z^
Zv
^ZZddtZ] `ckZ
zvvsbv`zckz
vZ]|k Z z vdzZcbZk~
. zvvZ^] |k ZoZZ]
^oZv Z zgvZ v|z
v|zZZzd
`zzcbZZoz] Z Zf]ZZ]
kZc$Zzz- o
\Z vds Z]z zv Zo
WZo] ] Rz-z]Z]vZ]ZoZ
z-bZ z-vZ] zsZoz]zds z vpZo] z.vzdZ
\v] .d^\^ ] vZ]vZsv] vz- v]
   vs ] z bvzs
 
bv c z- Zl
cdt     vs
bz`|]bo   vs vZ]
bb^^z] vs Z] ] b^

F J JD B^
`]ZZ`Z

Zc fp^

vZ]zsvsZ\Z-v\^]vdZb
M vs
zcHpZ 
kZ cbl]bv ^ z]b
vvvsZbZZzzsZzb
ZcvsZd-Z]vZ]\z

   M  M 

  
M 
 M 
l ` 
Z Z Z z vz.]bz^~~
] -vzcb z bvz-s z z
ZkbZ ^czbZ bv v
Z-z Z>pcbd-dz] z ZlvvZlv]
zcZ bv z-zp ~ ] vZ]zcZc
nbdZ~]vZ]
vs Z vs zz vZ]t]#
] Zz vpvZZlZbvZ]Z^
bbZZoz.vsz]Z]R ZZo
zcz^cZoZ] b.vvsvs ^
bd-Zlbz
   N
 
MM
 ` 
vv x vdz]vs Z>Zpc~
nvZoZ`]]vs

bZcj. nZ~zz nZ~`dtz

Z

vvsZZ v z^ ^ Z]$
ZZo] Zv\kZp Z
s vzzs z- v]
vZpv]s\vZzp
Zzb\vs zboz] v Zl
Z] s] Z >> Zo] vvsZZ
vkv]
v] bZ] Zd v ^>Z
Z o^vv z Z] z.d]
]vsZ.dtzZ^z-
 vs
z] bZ]  
nv\ZZ^ZkvHtcZ|k
 M  Zcvvs zc
 O M    
c H| Z bZ^ b]Zd]Zd-~
ZZd-zs bZ^b]ZZ vvs
vs ] ZdsZd vo\czkbZ^

nvZ]ZZZ-z

  MM `v]b~


     
ZZ-z vZl]pZZvZ Z>ZHo~
WZz ZdHpz WZd]vZbvzZZZ\^ ]
 bZk
nv|-|ZHk

b]vsZb]zZg

Zc fp^

vz
 z-s Zv] Zp^ vvs |# ~
z]vz Zz]vcz] bvs z ZZ
.]vZ z b^pZ]vvsbvZ]
M z.vv.d^|# ] vs z.vvb
 Zp^vsZ]vsz]  M
 ] Z z z vH| vvsZz]Z]
Z Z -z Z] Zp^ vvszvZ]s
vZt]ZZ-z
] kZZ-z ] b^Z |cbZ^
z Z z bv boZ W WZ|#Zc
vZvZZ
] ZvsZ]Z p^cbZ^
>Z\Z]Zd-Zcv
vs bkz ^W vZ].|k #z Z
vZzZc
 M  
 ` 
zZvZvt]ZvZbzh~
nvdZz
xB ZZvvs vdZRbZk
bz zZ vZ]zZ s zb^pbZh
vsz ]|z^ Zzs\o
vvs v kz Z] zs `lZp^b

bZcj. nZ~ zz nZ~`dtz

Z

 `   vZz


voZ] k zs vZ]Zz ZZZ] ~
Z] `kZ]Z] # Z] z.zsZ]z.v
v^cz z ] zs vZ]] t vZo
vl]Zd ~ z] bt]Z z Z$v
Zs|\kZdz]
Z|# Z] kzZ Z Zdx-
Zd vZvZv]ZZp^ vvsb z.
k bvcZZZkZZo
vZ]
d Zo Z|# vZcbzz]Z]
vZ|# cZZZkv]vs Zd
 vbZZ-z Z|#|# Z.$vZ
] b^ Zc|# ] b^Zc v
z] ZZgZz] ] vsZZkZ]ZZ-z
z]ZZvovs
 MM 
O  
kz] z. bZZd vo ~
nZds
Z Zcvs Zb| ZP b
z z] ZvzZdk] v|-
ZZ]s v] vZvZZ-zZ.
vds bz v ss bovZZ

Zc fp^

Z]vvs`ZZcvsZb|P

Zc] Zz]]ZdsZ]ZZWz
bzZcvsZvZ
        
zpc ` 
bzo] bz Zd Z] Zdb Zz]z]Z ~
nZZc]Zz]ZZZ-zZ]v-Zv
ZzWzv] vZZZ] z vvs
 ] ZvZ
 skz -z
Zk vocZ#ZZZ]z z] Z]vZ z
z] ~ vn^cz H| vvsZvZ
~ vdz ZpZv Zvz^ZZZ
zczd] kzc]Z] v- n^cZp^ vvs
vZgWZg
Zd-z] vZ]Z^]Z |#Zb
   `vvs
 bvZ] Z]zcbbHkz
-z p^c~vcvs |c M
dZHpcZ okz] bvZ] zbkZo
vdlpz ZZ-z Z bl]b
z z] bZv  
^vv]z.v
Zgzv O M  
vZ|cZp^cv]vZ]Zvpcvlc

bZcj. nZ~ zz nZ~`dtz

Z

dv] s Zb] bZzs


vz-
 `  O M vvs zcZ
cbZ^vo zdZ]>Z]Z vo
Z^Btz.vZ]Zcvs Zl-vo "
z bz] bvz-Zs s z] Zvvs
z ZlbZdsbvs ZZZ"
   b
 `   M
ZHZ
Zs Z-v]z.vZ cvvsbH| ~
nvvz~$z] s vvs vZ]Zz]
z^ZZ-v dz-z] z.bvobZo
] $Zd-$Z vpz] vZ
bz
 ` M  MM 
R
z]bZop]Zd-

   MM

z- Z vvs] ZdsZ \czk.]~~


nvt]Zlz.d

z z] vvs ] ZdsZ\cz k~

Zc fp^

b]Z]Z-vzvsZvob

z] `
zv] Hvp Z]Zd-
 ` M bz
`  M Z bZop] Zd-

vobZozz Z]vvs
` 
MM $bb]
z
MM $
 ` 
zZ
MM $
z ` 

O M   zc `$


 
vd] R z] b
nt]p
nvvs]ZdsZ\czk.]~
nvvs]ZdsZ\czkvd-z~
Zv]Z vvs] ZdsZ \czkvd- ~
nbv
v vvs] ZdsZ \czkvd- ~
nbz]Z
d] Z Z] vvvs] ZdsZ \czk~
nZZ

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

 BtZ^ s BtZ-v]] vpzsZ]


Rz]kbvbcZ]d
   Zcvs zc
vzr 
Zl]zZd bz Z] bZ^|# lc~
Zd bz Z] |# \bZ^|# ] Zld
zpcvbZ^ n ~
| z z] vlvvsz- 
b vZ zs | z .Z] vZ]] x z
v kZo] x | `]>ZpcvZld
Z] b^z | vvsb-vsdZ-v
Zvs ZzdZx-ZZd
Z] ZZZc vdkz] Zzc $`]
vz-z-zzpdzpczcvv
\oz] Z vZ]Zv]bonzcnc
zs z] $\bls ^
^kZs Z^ v]vZZldvZd
ZbsZvZzg] ld HcZ#
v]zcvZWkvZ^
Zc v\Zp^ vvszboz]Z]
vvsbozZ]lbz cZ.dsz#
Zz] b^ ZbH bvZ]z\^
]ZcZ.$ s Zb ]Z^vZ]zZ

Zc fp^

Z]k~Zn|~ zc\tdZZ

b]ZdZzkz] Zk ]Zc ZZ ]vvZ~


Z vZ]d bvt]Z# zbZ^Z
vZ]dbzvt
Z^Z^^] ZcZzbH Z>zz-
d^ ZbH Z] vvb]ZZ vz Z]Z^
 ZgZ^^vZd bz Z]k z] vZ]
 ] x ] bbZ^ z Z>pcx.]Z]Z^
kd]bzZ]z-ZdZ
bZ^ZZZ] ^^#\^ bk ]
vs ZZoZvs ZZkv \^ ] z
z Zld$vlx z Zz] Zd
z bH s ] boz] bd^vvsbH zzs
vvs~   z]Z]bZk z] bd^
bzozpdd-z ZZz Zc x-

nv

H k Zp^ zo#v^]Zczdt`v#>ZHo
z-z] Z Z bsz vlZcP
`k] Zv ] kZZ Zo
vs ZbzZ]b] ZcbZZ
z-z zpdvZ bZ ] v
Zvs Z bz Z
ZccZ^tdnzzc|~

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

dZZv z Z]Z`oZ]
b
Z]z ZvpZdZ z -
z bz] z Zl Hk bod
n^cvZo vo ZlzdZ zcz]zv
^vzv] vlvlcz^z^cH c p^
z^z^Z Zlz- ]Z - Hpv] 
Fs zz v zN^cZs zo
dsvz v]v]Hv^] vpk
s`Z]zs

 
  
 

Zd Zg Zdc Zoc ZdZg~


z v]ZdbnZos z]
bsZHtdoZz]z]WsZo
|s # z`H

|z]z Z Zl

bov z] bsv] Z# vlr


v-bWWZ^p]
z- ] dZsz]vpb^pb ~~
b z] zk.vz]o
vZZZ"Zc vx- 
Zsb^p "Zcvz^c b^p zz 
 nzzc|~

 JBB b
B BgJZB BbJB NBgB o
 z

Zc fp^

H| zosZo Z]] v] vZ^Zs vdv]s


v-Zgvo

  

 M  
 
b]

vZ b z

bZZ vz z-

vZ c Z]#

vZ]Hp]~.Z

vZvvdZsv|p^ W

 

bZ bHk zon^bb#

    
  M


z s bzc-|] zc||Z bHkzo


b-vcZZgvo
ZZz] ]Zz] ~vcn^cz
 Z zoz] bZvvsZgczvZ


   O 

kbsvZZz]~vp ``] Z
z.v k|# "~ z  `d
nvZp^cZv-n^c voZ]vvs
ncn^ccvoZ]dZ ~ z^ `
ZZ$vvsz] vn^c~ vvp  ` 
nboH|\oZbb
Z-z c Z-z bZ H|~ ZHNH  `
nvZc$bH|

bZcj. nZ ~zz nZ~`dt z

Z

b^bZs W-Zg bvz vd- vn^


`s] b]# bZlvoP vdv b
zg b-z] z- z vk
] bZ^n ~ vzzl Z z z] z
| Zsvz- Z-]bovn ~ z zc

.]Zgz Wkz.$ vp vdZZZ`kzoW-Zg z ] vZ] ks
M `z]  ] bz ] dZ v]
Z]b-zbZ  N 
Zg  vb# vZg vo

   vbcZc

  vZdz] Z W Zl
Z]bZH ]vs Z s Z 
] ZdZ vzZ vvs>Zpc~ NH  `
nvz-z]Z^oZ
ZZovpr Zo ozoZ
vZZpvZ]sp ` v


 O  

  M 

 O M

 

 O 

nZZ-Z]ZWZ]Z ~ z^ `

 JBB b
B BgJZB BbJB NBgB o
 z

Zc fp^

  vZ]vpsZgbzvz.k

       

] zg] vpztc z- Zl


bvpkbo]zzl
b]
vz c|z z.p
vz Zz Z] Z]
ZZk# z czl Zt]bZcz
Wzl ZsZ HZ^zl `cb
Z] Z]FZ]] vl.Z^zl zgZ]zlZ-z]
b-d xZ
z

nb]z vZl

ZZsb ZH

 ~ v-Z] Z Z]vZ


  
 L 

    

 
 

ZkH|dZ]zs k v

#z bbpcZ] Zdzkz^]~


ztb bvo bzt z] vd
nb
ZcZdzkzcZ.]^nZ^Zz~

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

ZpzZs zpdbZ^Z]Z^Dzc
ZHszZs bZz]z]vvsdH| o
k ] ~cz]zzbZp]zbo
ZZvW-ds Z] bzo
z Zkk v z boZZZ]b

ndvnzknz||-

z]bZ`^WZ Zc z] bZ^fvoz


vz] bvozo Z k]ZovZ]Z]
Z \lncnpcZ] nZHd Nz ~
z
~ ^vfZobzH
b^fvo~ bd-bz zZdfvo


 bv b# nPH ~ Z]
r
  
 

 
]n~ vZ] fvo`kZ]
 zl nlp~ nzHZl~  kZ
nvc~ nHv~ znzZ~ nZz^~
 ] z]nzp^l~  vZ
b 
~ bz 
 
bpcH|
bZ]^fvo~ bd-bzZd 


 

 ] nzHZl~
>bz z@ 
 
  
 
n z`Z`kzc onZ^~ |

vZ]vsZ]vsZF]DzF 

Zc fp^

bbHZ vo ] ZbznZ~ z# bpd


ZZco vbvvpcZ] ZvcZ] Z
| z# bz] vvpc`oZkk Z
z]Z]>Z k>ZcbZdz b|
`ZovZ]ZpZZ Zoz] Zo
bvpz zZ] zz] bvp Zz
vZbz]vovzW
Zdvvs# z] bfvoz
ZsZZ bbZ k] vz
] # vs z^$vs v]vZ]s Zo ZZ
Z # ~o Z # kZZ]zgvZZ
vZZ] Z # Zh
 v Z Zc bkvpddkz.Zl
~] bvvsZlvZvpcvlcZvZ]vs
vZ]Zp|#]z
z nBbJ~ vZvs bvsz]Z]
 
H
b ] bZ 
kz] vcZco zo`HZ^`
oz ~o pW|kHZZ
vZ]zczcZzcZ]\oZ
z] b cZfZoZz `#bZl
nvZ]vsZ]vs~M bsZvZ]vsZ]vs
zo bz bs Hd vZ]
 ]vp

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

 
  vz Z zkZ

  M 

 

vZ]vs ] vs vd-RzZzo~


nZovz]z]zbZ]
] ~] ]
 bz bs v Z] $

  H ]] Z
  
  
 

 O 
    

O    
O
   
   
 
 
   
  O    

# ] Z-z vvzRzb-~
dsZ
#v d-bs ZZz s $] bvZZc]ss
Z]z-Zoo Z]b^v] c bZ fvo ] H z HZ] nZ ~


Zc fp^

B v^ x3ZF]B Rz

|b|Zz
Zc]ZbZ] |# d-bZ|#ZcZ] b
b]Zd-bZ|#
bZs |# |# svZ Z|#bs
|#|#zsvZZ|#
bbz bbH| Z
nZ|#Zcvd]
b-Zo]bzbsHd vZ]>Z

M
    
  
  N 
M

 o ZBB

z-Z] z z Z zkZzo] ~


bzc-|] zc||zckvvsd-Z]zZ
vdsZvsZ]vsZ-v]]dsZZ-vzZ]
nvbobvszzo
  bz bZZZ r

    
 
M
  
   

     
   
Zfvo vZ

bZcj. nZ ~zz nZ~ `dtz

Z

N  

 

vs v] z^s z c Rzvzvz~


Z^Z.vZZc
vv Z^ Z]Z# zzo
Z]
vb#]vd~b-vz
v]Z-vvZ Z] Z#c z] zzo
Z] bv dsZ ZdZ] v]ZWZo] Z

o Zz Z] bvz-cZZZd
nvv]ZzZ
bz bZ s Hd v Z] 
] zZ^Azk]zoZ^zp b-

M zk]b-zo] v z] s z
nWZdz|##~ 
Z] z] ~v n^j vd~
`kzc `cnvs kZ^g~ Zd,Z v^
HtdZoz vlv^zzd]Z-vzZk Z`Z
bdkZdZdd]zc
Z^v] pZd^n-~ z nZlncZ~

 z R czzoZ\Bbz
   vZzZ] zk 
zs`   
 
    
 

nvvsZ~ kZszRRzk

Zc fp^

nZcvvs~  zzo
nvZ~  b-kZsz


    

 O 
  
  

     
 M 

 
     

d ovvsb| vb


vk|k^ b
zookZs z b-bb Z~
s bZ WZlz] bzcZvvsb-sZ]bz]
nvv]z
bZ]xkv] WZ ~ v-vlr
] b^z vz.]>ZvZ@bz]\Z>@
vvz-]]ZvZb]]Z
~ Z vZ
n 
vZ^Zd-] b]Z v]
vdZlbv^
DdDc`] >o@]Z Zl bZ
Zb]Zd b ]Z |Zlv] >@Z^
 Z b zZ]
Z]  nZ ~
vZ]Z `b-kZsz

bZcj. nZ ~zz nZ ~`dtz

Z

M ~ ZH`Zzs>ZbZobz] # Z] vc@


 
ZZzs|]xkv] # v]Z n 
vZvoZkH| dDc| v#~ v] vvz.]
   zRzZ#vz
z-vZlZ^
z

vdZ .vv] v#

vdvZ

~] v^bz bs Hd v Z]vr


b-ZzkZzo
  
 
 
 
 
  
    
    
 
    
     
 
   M  
 

   
   
 
 

    

 
  
O   
O

 O   
M   
 

L   


 Zdz kzcZ.]n`Z~

Zc fp^

\rZvvs|Rz`^s

    
   
 
    

 
 


  
  
     


   
  

   
  M  

  

 
 N M
 M 
  
 O

O M   O  

 M M
 

  
  
 

 O 
     
 
 
     
    


 
 N
Z z bk kZ Z|#Zc~ ZHx `
nvzvszHxdZv]vz

bZcj. nZ~ zz nZ~`dtz

Z

   
   
  

 
  
  O
   

  
   

  


 
 

   
   


 
 
 

    
    
   


M     
Z] v nvoc ~ rtnZp]~ v-c
bn ~

Zc fp^

\rZvvs| Rz`^s

 M

 
     O 

 M 

vlz^z z] RzZzo Z.~


\] bZsz] | ]z v] ^sz
Z z^s \fvo Z] vH z]Z]]nvoc~
 Z^nZp]~ l`H 
bzbvnvoc~ Z^ Z]voHdkZd
v nvoc~  n|zc~ WZ^Z^`H
vz
v Z] nZ~
H  nZp]~ l`H>Z
] Z ] Z zo|  vbZ s
 vztZzob] kcR v \
 

 
      
oZzoZl zoZvbZ] zoZc

  Rzfvo] vZd


 
     
Z zoZl 
  
bb]Zz#Z]vvsz]^vHZ]

 Z]  Z^>Z v l
 
    
HbcZ^D] ^z-v Z] v nZ~ nvoc~ 
zorZ\R]vZcvb
\ ` nZp^~ vpoz
vZnZp]~ ZfZov]Zb`

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

] Zl v ]ZZs Z]|c zvd-


vZ-zZRzb-
dz d \c z] zzo
Z]vvZ-z
vd#]cRzZb-\
vZ] z Z-v\c z] zzo
c z] vvZWZo] ZvvvZ]
c b .]bZ Z-z >ZHo\
bv]bcb] 
bz^p] bWZz^z cbb]c
] bkz cbWZz^-|] b] c
cbd]cbkvo
|# b-c~ bdk|# z ^
~ |# b-c~ ] vs|# z v]b]
]vs
Z]^Z^| cv] k]Z
ZZ] v] bZ|#sozv] b Z] 
] bzZ z.]ZZv] z- |
ZHldvb] d]] zZ^ b-Z]Z]Zvd]Z-vbvtdZ] -] b
vk] b|bZ]b
vk] v ~ bkkbZZ] b
vZdsvZz] bvZl]ZZ ZvZ]

Zc fp^

\kRzz`^s`kzc

] ^kbzo`] bkvzvcv
Z] bZv z]vcWZZ] bvvZ]
WZ]Z^Z]bZ]Wb
Z] vc Zz- z] vcZp
v o v] vvpvcZvZ]z
bkz- z vcZcz#Z.Z d
db^ v z] kbdz-Zz] dHpc
b]kkZvd]z]bb
s dbsZ]ZzZ#
vZ]bv|ZHp Z$z
z bszkZ] zkZ zk#
zzz]ZcZZ# vZ]zk\oZ s
Zdsv]Zz] v v s d
vz]z]zsvZ
Z] b^sZc Z] zz]Zcvvs
z-Z]zzc
z-vZ] WZ|#Zbvvbdvvs
Z] WZ|#ZbvWvkvWvk
vvk WZ ]v|b
z kZ] Z Wvsz] vdvbvz-vz
|] WZbvz-zdz vk |
v] kZ] Z Wvsz] vd vbvzxbv
bbvz- d] Pc] 

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

HkH|vs
 M M
  O 
Zc bx-z bv]b^bk kZvvs~
vtkz] v]vZ]kz] ^ d
]
`]vZ vdZo v vzk
z] bZ b]vvsZ czZ|Wz
 cZ|z\oZ s |Wzvk] vvs
Z vdZo vZ]k~Hp
bz zvbkZz] Wvs v
]vtzZZZ]db]vps
dZc lpz-]Zt]vvs
vZ]WsszWs]]]Zlo 
]]zv vz d] ]zZ-vzZ-z
^Zv]Zd]P^vs^Z
Hd k d] Z vs
vvzZ v Wv d] vvs^
]
ZZ]zzzo~
b] zZd vo] Z v d
b]zk]Zvd
 ^vv d Z c ]
dz-Zk vZ]vzd-Zz]^vv|Zcvz-z]

Zc fp^

vd]zZ^vvsvZ]Rzz`^s

vZ]
$ks z] bWsks z] Z Z-z 
bv]ZvZZ
vc Zh] ^cZ] vt] ~ 
s Zds |lbZ] vWz-vs.c]b-Z]
bd]
Z# c Z v]ZZ]zZv]
z sz]z]Z-v] vs v
v
vk Z] zc s zZcz]Z]
vZz\ dz 
b
bk ] bg Z] |-b^oZ
Zz] \Zk Zz v ] b^p
bvZzcZ-|]
 Zo dtZvbzob
dsZ Zo W] ZZ Zo bvs ] bv
bvz
\Z\# v-bb ~]v^
bZ Z~ Zd]z] ]vv zo
#] ~ ] vZo ] Zct#btsz]
kZz^s v- ZdHv

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

bz] Z]Zs `^sZZzo


s Z z W vZZ Zdvc
nHHz^]vz]ZcvdsPZv
Z] Z-z b vZz] Z^fvoZ]
kvozbH Z] ]bz\#
z>Zsvbv]z^ p] Zco
vZz
 
    dz] bZz-]Zt]~
nvkZtszcZtZZ]Zlo
Wssz]b]lpbH ] Z^z-
kcZtZ]Zlo d bz] z-v
z Zzvz]vWn ~ `vZ]
v zvs v bbH] Z-vzz]zZzc
z] |Wzsv zk v bz] zkzlc
  
v |zvvsz- b
     


vZz]vZ] | Zl  

   
 

v nvoc~ Zd^HdvoHdZ] fvo
Zc

Zc fp^

ZcoRzvvoZbZ]

n ~ ` WZvZZl


cZtZZdo ZvZ] bz] b|
Ztc~z v k]Zlov]Z"
kz.vZZ] "z] cz-dk
ZcZp^okbZ^
M
 x Z^dvbzckz#
     
 
bZ^dZc

bZZ vk

Zcvs Rzb`
kv bZz vZvo]
bovZ]\Zk Z]Zddz.
vnc
vz]RzZvocZ]Z#
] dsvZdbk ] zZ z z] vz
bHzZ R Z zozzo
|d ,kzv] pzZ v Zz
vnczZ]v]
H| o z

s

bZd z] z

bZb z] |

 z ^ z Ztd

 z] bsvvs

Z- vl vl

ZWz]bsvvs

Z | vz

zbsvZ

bZcj. nZ ~zz nZ ~`dtz

Z

p ] o

Z^ zo b-

dx.] z v#

dz|c c z] b-

Zb c v Zc

Z zd] v#

bk Z] z] # Zc

bbs#v#

vv v Zk 

v~z v#

Zk vt]] Zk ]

Zzd]v#

d v s z

dZ]z bZl

^] Z s vZ

c] WZ z]z

vZc vz] Z]


v-Zlv]
v# -

vk

z Z Z Zs b

zZ#Z Zk boc

bZ d z] 

b z -Z]

p]] Zv \

oZk ] b] Z

zl ^ z^s

vZ# | v

- # ^ z^s

 vt]| v

czb-] zZ z vZz
vvZZcvZ]Z-kZz Rz
\k] dv \kv$
Z] d~ c -Z] z] vz-ZkZo
z Zk bzcvz]Zs z bZ]z]oz^
Zoz vZzZvocZ ] dD dzb]z
lZcZo Z] ~ ct]

Zc fp^

RzZbZ]

 M Z] k z Z Z zZs z Z.dz


WZWZ ] Z bZc \W M
vz-z]
v] Z] z Z~d. Z]z]
Z^v] bzb\vvsZ zc
] ZZs vZlvZvWZ
vz
ZZvZ k v] bv] b
ZZdsb ] bzv] Z.Zl\
x-
vZ# Z ] \Z | v b
dHvZ]Zbz Z \v]
vZ]
 ] HpZ \| v b
- #Z zZo ] Z.$ vZZ Z
vZ]voz]zbv]
Z s z Z] - Z]
Z-z Zv# Zc
ds\ c #

dsz] zZo Z#

d nds ~ n ~ Zd nvt `Z b~

vZ Z b v bZs ] ds z] b # b

bZcj. nZ ~zz nZ ~`dtz

Z

Z v] Z
Zk v] Zc 
]v] Z 
B d]~ 
|cz# Z] z #
|z- |c
bs\lbzp
bz]z- c z]
|b| vl Z

]vlb z z

zd] Z]vvsz Z s Z] c cz


 v ds ]odb^p]zdZ
b
ds z] Ho b d]

dszz] d] #

n|~ d n~ Zd nvt`Zb~ 


dtZob
b d n] ~ n ~Zd nvt `Z b~
vZ v k b ] ] ] ] b b
b z z ZH
| d- Z- z

v z] Zc ]
b z vZ

d Z |k ] |k

d Z # Z
bzzZoHvZ

bz z Wv]

zz]Zsz]

RzvocZb

Zc fp^ 

dvz ZoZ ] z] z] Zk
-Z] z] vZvvs] z] sWZ
z dZ] dbZcvZ# Z-z 
svs]
Z# Zo bds\c Z] z Z#
Zc bZlZc^] bvz-Zsv dsz-zZo
Zl]
vd Z] z \b\lZ]
 Z kv]vo] vs bvo
Z-vzZbbzb] zvZvZ
 vz Z-Wz-b^dzZ ] vZZk
v] bv^ fhc] WZ
Zdz]vZ-Z
- Z|c Z]Z#v#z
 bZ vo] zddtvvZZ Z
v] z]z]Z s v #Z] HZ]z
bvo~ czboZ] dtZozz
vdsbZbtdtz-Zo
v]#W.]vZ] Z z- b. `ZZ]
zo`sZW.]vZ] Z bZ-vz-Zk
vZ vz- ] b^czc]bZp^
zs z] bZz zZ]
bZ v vs Z z]z]zZ#

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

dH c Z>>ZHoczz- zsZ


z\zbkb 
vvsZzvocZkZoz
dsZ z.WZWvsZ d# c ~
c Zv vdc b
 bcZzvocv vZztcvzgZ
z p vt]zgZ#vc Z] Z^,kz]zZ
vvs p]ZhZ z Z
vZ]] zd]Z | vlZvcz-vZ]c
Z` bczvzz ZZ.$
bzz^Zz
ZBoZB ~

cz
 Z.]

bdZc z] $.] Z

bdZb $-c Z

Z]] # Z

Z# bZc z] c

] zcz^

Zz vb-z-

,Z]z] \Z ,Z]

v 

ZvZ v v.] #

ZvZ] # d-] Z

o ZdZ #

`v ]Z] c #

Z^DvD c vZc

Z]Zk z] Z] Z] Z]

v oJD Z Z-Z]

v]Zc boZ] Z]Z]

z] Z.]zZ] Z]z-z] zcz


b^Z o] v^cZ bz b
cZs ~
\Z fZg `s~Zd-vs^vZkZoZ

Zc fp^

o ZdZ #

`v]Z]c#

kz] Zbv]bdso]cb|Z
bvbz] $Z ZHcc vz-Ws
Z WZ-Z] z] bv Zzz^z\k
bvZoZp^ Zp^ ZpZpHzc z] $
zcz]bz\oZzRz\
z] vZ]c Z^vZvZ
dzc bd# bv zz
z Z]v] v Z Z# \ Z vZ
Zczz] Z Z>zz-ZvZWZ\ Z
 Z] b B vvZ]Z]s
vZbv Zz ] Zc ZzccZ]
#c Zl^z z^Z`vZ]
zWZ^ Z]z]oZdZ $dZd
b Z-vZ-vkz] Z]Z] Zc scd
\
 ] ZzZdv dtZZsv]Zc 
z-WZzb]pvdZsBZvz]
Z-Z] c zd] Z] Z] v]Zc `vZ]
bZb`zFc Hbc z] Z^ZdZ]
 dc WZvZB zB vvsZ- Z]
Wz]vZb^zv
bZlN] Z-Z

bzs z

Z-v^l |-z 

Z]vvZ.^ Zc

z vz

zo v Z-#

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

bZd~ zz 

bZj-z]-Z Z

z-Wk z-

z- c ]Z Zc

s Z] Zx.

s ZZ]z- ZZ

] \ vZ ^] Zc

.] ]" ] z

r c HdZZdc dzz c cz


s Z ] WZ.] z] vZ] ^ 
z]vvc
~ k\zzZZ]# ZZ
zZvcZlbd]z] vZ]vv
z-z]vZs|.
ZvZ.$vZ.vs z z] Z]vZc
r # Zvd^k] z Z] z vHzkZl-Z \z] vs
 
vZ-Z]zv]zv
j-vvZdv] bZdZHcsz]z] b-vZ^
vZZ Z t vZ ovv
zzsZc v]] z vj-]zsZcZ^
z ] dvv]Z]j-Zc bz]zsz
bj-z
z] \ Z $WZbZdvZ]

v ^vHlzst]vpH nh~


 Zsz ^ pz^ 

Zc fp^

vcWZl]Zdrv]Znzc

 dz $ vz ZZc Z]


dz dkz] # Zc vdZz- vd
WZbZz-z-ZcZ
] v] s
 ZtdvzZ] Z Z ZZ z-
dkz] ~ZdZ Z] bvs Z Z] 
~zWv zczZ- sZ]sZ vcx
Z]W]] vtzgb^Z ]s Zc vk z]
z-Zs ]Z vb
v] Z Zc Z]Z z] z]Z^o] bdZz
d]zrbZd
ZbZ] $ bvZ]
Rz`^sZ bdZdp
Z zkZzob\k 
z~] v^s Hd v Z] nvoc~v rb]
RzZzo ] b
Z^z]Z]vs vs vZ]vs
Z-vdzkvZ] bHzdo`]
z- bH  Z^z-vZ]] #vvs
b^v]Z z `vszo vbv]]s]
Z]z] Z Zh ] DbJDZ vv]^zo]
vz]Hbo
Z] #Z] vs bZ | zz]ZvZ
Z^ dz Z vZ]z]zZ`Zbo

bZcj. nZ ~zz nZ ~`dtz

Z

r dpz k~] bdvZZs ^vs


~Zd   Z v
zznzBg4 zgZ~ Z]sv
z bnZp]~l`b
b
] vp] z ] oZdl
 vbZz ]]v|] ZH
B o
] Zvp] zkZ Zzozp b\] ZZo vv ] v^\]Z
zzzo]
 M M   
  
O   M

  O   
 M
z z^s Z]b#zvs z~
z z] Z-z vs bv bH
 vzb z^s Z]bz vZv c
nvvZv]cz]ZZ-zb]R
  

    
 

 
  

 
  M
 M   
b v n D Z~ Z] nZ~

Zc fp^

#Z]vvsZ|nzgZ~ b

   M 
 M 

 
 
  
 M
    
  


 


  
     
 
    
 
 
  
 

M M  
 
  
    
    


  
   
     

  
   M 

 

 
 
 
  
  
 

 


  M
   M 
b v Zo Z] nZo~ ` Z] nZ~ s ^
Z  `
z  ` d

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

 
 


bbv#Zz~ vt^zo~
v-vvs bo Z ZdZ ZZdzz]
dvbzvZ vZ] vvs] Z.t]Zd
vZ]
Hvp>ZpcZzzo~
zZ Z#vZZ] bvvZcZ^cZ-z 
z]Z]#bbvZ]z] v>ZZ
b] \d-bvv]vbz
bzZ] vvs] vv]Z-vvbz
cZt] vs Hz bk ]
bvzZ>ZHovZ^c
] ov v z fvo z] Z>pcz
Zvs z] vvzRzb-
vZ-z
Z]vv Zdz .#b-rZ
ZWZoZ] ZbvvZvZ] zZ Z#
vv
v^]z]vZZ] Z-z R z z-bk]
] tvZ] Z>dovZ]|WZk bz]Hcz]zZl
c z]Z]vZ]Zs tvZ] Z>dovZ]
vs Z] vZ^ccZt] vs ztZo
bzZtHcz

Zc fp^

bzZvz#Z]vvsv.]~zZZ

v-ZcvvsvvZZz]
vZ#vZ Z#~
nz^svvsb
] zvtz c v]~ ]Zd-|
]z bzds Zk z-~
nzzsbZzHlc]Z-z #Zp
 vv] z] s vvsZo 
z `p v dZ z z]
bZ ZvZ] s Zo ] # Zdz] Zp]
Z-z c dH| vZ b-b-z] v^Z]o
] b-Z] vc bv ~t
Z-v z bkc ] b^dsZz] ]cc
zvZ vz]c ] vczZZ#
zzcZ] c vc ]c ] Z]v
nzZkZ-vzc
 
M 
    O 
  
     
   
  
  
 
     
bkF] b
@ ^FhJ nZ~ Z^

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

M  
 
 
  M
  
 > @ M 
 M    

O   M 


  


   M
  M 

 
 
 
 

     


   

  
Zz] Wzzc\kZ^kzcbZ] z~ ~
vdsb^z] ]ZzvZ]Z-z bz
z^ b|k ^vv]Z bvs WZZ
vZ]|# vZ bkb^hv vv]v
|# vZ z- Z]Z ^c|dv] c
Z]Z.Z.bbk
^z] -bbzZ-z bz~
 ]Zdz] zb^z] zbz`kzd
\Zk vZ]Z zZ b
bHkH|vvs
bbZ] bZbzvs bz~
szZo .cv Zo z vd] vZ] Z
z^ Z] | v bZbz`kzdb

Zvsvsbzvozd

Zc fp^

bZ dZ bz^Z vv]^`kz.b
] zz vZ]z]z]cvZ]vsvs
gZoz v]xszv
\Z]]
 Hvs ~Zvv]
]
 ~ o~ o~ b
~ z~ ~ ] vp~p
zvp~ vpz~ z
nbovzblooz~

 
 


  
     

 M
 
 

 
    
  M
   
 
  
  
  
M
     

 
   
  
 
 

 
      

 
   

 Z^ZZ Pc zZ] nZp]~

nzgZ~ Zc vo zo ^ 

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

vZ \c z] Zzzo~~
z]Z] Zo z] z-z ^c d
] vsZZozcbcZo>Zpc
v#Z] Zcvs v Zd-cv^zz]Z]

zb^Zvd- zc|.b. zzo
$vvb^z]] Zvv] Z
] Zvvvzfvob^] Zv b^
] Zvvb^Ztfvov
v`b^Hvs ]Zvvdb^
Zdb^\Z]]
 ] Zvv
vv
Z ZZZ] Zc vZ]r]cZvZd^v]Z
vvsv Zs zb-Z] z ] s
vvsbz ZZ# ZvZZ#
n-|]v]WZ]]bzcZ]vv$
Bdkzd^pr oz`Zv]Z
v-Z
Zz Zv]

zo b# o

\kv zo

\kZ^gv Z

^p d-cv-

z Zc v]Zd

Zc fp^

H|sb]Z]vsZzZZZkz^sZZ

c Z v$ z

Hc d z #

bvF vZ o

bv ] Z`k

v.# Zc v

Zd^o ^ #

.# zsv.#

\k v

Z]Z] vk ]

Z]Zcvs Z

] ] Z

]Zo z] vs z-

bZc| z " ^

bcz dv

Z bWv vo

o z k Zk

v^c zc vvZ

pc v o #

WZ d ds x]

Wbs Zk v c

 .d-z ]

v

oz. v

v

 Zc bzs

k z-# z] z]

zcn-z~ lvprz]Zz^sZ
bZ]nc
cvv tbZ] v dZk~
\cz] zHgR] zgvdZoZbv
Z]v]d-Z bvoHlcvZzgzHgR
Z bvo vvZ]o v]
z Zk z H|c ZgZZ\cz] b\

 o vHo k]WZZ`bdZ]z
Zc ]ZdHt]n- ~

bZcj. nZ ~zz nZ ~`dtz

Z

b

 v Z 

z zbZ j-

zc ] z 

zc ] z-^Ho v

vdZ ] Z` voZZz-

  WZ vzZ o zZk

v z] Z]vZzczv vcZ z.dZkvdvov^Z^gvvzbz o `^cz] zvd


Zz ZvZvd] bzh P
vZ\kkz]vdZkbvZ
zbk\kZ^gz]Z#
d
\kvv zo

\kZ^gv Z
vZzZc

vZ] vZ] k\k b-vd ~


] # vZo bZo bo] obzZP
Z^g]bzz
vdzcvocvZZ^gzd]kv#z
Z z ZPbZk bo] vZ`]oz
bZvo]
`pHnzcz] Z]t v-ndsZ vs ] Z~
vZ]vksv]

Zc fp^

vsZ]vsvbdozd^prZ]

 vvzHHbZzo
Zdo ] o   z 
do]|z.

 Zz s
| bovZc s zc
Z bbv z

Z] - Z] x.] z

] Z ] vcdgZ] Z |# |# bz#


vZzZd]Z
d
bvF vZo

bv]Z`k

z k]bgZZbo

 o \^ bgZZc`]Zc b k"z]v


zkd-ZZ`Z ^kk ]z bZ bvokZv]Zk
vZzddt
z
ds]Zbs

dst c

nvt`Zb~  pz Z^nh~


oZ ]] n-~ v-# b d n~ Zd
vc\z

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

z-
 o \^ bz bo] #
  ~
 vvvZ^\ z-# bzn
vZ^bz-bv vZ^zz-b#

 o k`Z cbv~ ZJx B vZ


b
vvb#zZ]

WZ Z d- Zk

boZv`ZZtd|l

k vzz] vZ

d]dvd

]dZZl

Zlv]d`ks

Z `Z

kH|`Zo 

z hvF bZz ^ v vd-


o # vzdZhv v vd-]
~ZtkZ ]bZz
zZ dz-ZzhZzZlbzoZ
bd

 M  

M 

Zc pzZ^nh~


bz vzZ-~ zZv zZ z.^~

b] Z ]z^ `WZc b] n] zHlczZdZo

Zc fp^

n- zd^Z]z]lvprz

Zk v]Zc c Zsz
#Z]Zv z Z z
d] zh .$] ] vdo |kod
bz|-Zdb
z-kZk#vb#]
] d-Z]Zcz z ZdZ
vZzZc
b v Zs\k v v v #~
z
d
.# Zc v
Zdvo^#
b# z # bgZ]Zo 
bkzb
kz] bZ \$o z] \
 vvz v]vkrzo


 
 z

z z# s

z# ] dkZo b

bv]
O 
 
 
` z] Z  z ` l^


bv^n
Z~ `Z]tz z
Z]z# Z vv]v # b-b#Z kz] ~
nv

bZcj. nZ ~ zz nZ ~`dtz

Z

vdbkZo # vd] Z] 

 

z

z z `z ] zb

zcvZo # z-

# z- .k

z # z-WZz

M  NM 


z
Zobc c Zlo
Wv ~] Zk # Z
vZzZc
vZzZv^kszo~


M 

M M

bz` bzd]ZZ] \k#


vZzzd
 
   z]  `
nbZZvsbvvsZvd-Z~
z] z.bWZsz] bvZ ~~
nz.b]Zlok
] z-vdsZ zc Zc z s Z] c Z-z Z]~
nvzcZzbZ

Zc fp^

HHZl o Fk B4HN s cx ~BZp^


 B

.# zs.#

\k v

]|# dv bk\k


ZzldbZpvZ]v~|# `
ZZZZZb]
z.,] z z z-kZcZzv
vz cc $zZ ]#vz]
# bk z vz-s ~|# b
k ] vcp]Z vZ]vzkvZ]
Z] vZ]v Z vo ZlZ
dvo]od-oZ]]

 M   M  
z
Z vZ] Z

Z v] o v] # z
bc#Zk Zk #
 o
bZZs $
\k~ v Zgb\k# z
] |# ] |# d# bsZ dbo] ]
] vc^ Z] |# bzvZ]zdZ]]|#
 t ] vtZc bz\k

  z- ] z lbvdZ]
nvsz.vsvZvsz.vsv]~

bZcj. nZ ~ zz nZ~`dtz

Z

 


  

 
 
N  

 

bdz.bZbv]Zo Z-vz]~
nbdv
v]Z Zv bZ v- ztZ\] k ~
v - ZZvbZ vv]Zdz] zd $ b
nvZ]
bz zt z^WZ] r n~
v-
  

M  ~

 

  

v-ztZ
    

   

s c
H s

v-Zs
c z

Z c vdz] z #

c .d- z ~ b

bzc Z z] |

v-Zs|
bz z] s

b\^]bs

Z] ds s

Zc fp^

vocbZ|lZ-|] ]Z

bv z]^nZs zZ]>Z


o z- z

oZc Zs ozk

kv]z.v Z-v] z

oz z v] dkz]

znW|s~ v-vkoz nZp~ 


Zd..#z Z|-vvs z v]vk b

   b-vvzZ] vvs


n
  M  
v-kHovzo nZp~
v vZdZ~vc] Hov]d
Zzp^cZ] vZ^Z]z lc|
v s ZoZ Zdv v-vocbo|l
Zz Z] kZ] ~] vZ]Z ] Zdpd
bzcZ
bd-Z]
Z v]

vZlv] Zc
bd-]Z

vZ]dZz~] z-

vZ]dtZ Zs kz ~

d

vd-|# ] ~ z

nvZ]d-Z]

bd-zZo
vZZ.]s"] v

vZz z

vZZ|k d.] z

z v Z
bd->ZZ]

bZ bv

bZd Z]Z]#z-

bZ Z ] zs

bZd] vs | v

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

bo vok ] kZk #


vZz
d
bd-Z]$
Zc v c z]

bbcZ] ~~
ZB

v " v

z z # bz
Z

vsz] Zc v

\ vZZk
 Z>B 

 

bd->ZZs
b-~$ Zk ^c

b zz

bcZZ # s

b.| "Zs |k


bd-|

vvZpZk

vvpZ

vv sZvd-

z]vz^Zc\
bd-|

c Zz] v ds

c Z Zk bz] # c

c Zs v v^Z

z-- bs z] Z.

z zt| Z] nN]l ~ Zd


b
 n Zp ~ 
 z]^nZHlZ ~  

Zc fp^

Z]Z]vk]

Z]Z]vk ]

Z]ZcvsZ

Z]Zcvs Z

k\kZdZvs czk#
z zZzvdZ]Zv ] b
P bs] Zk z z z-kZczz
vv vzZ zo ] Zkb
bZvZ]] \kk vs t Bh
] vZ^Zo ]Zlo" WZk Z]Z]Z]ZcZd
~^dbo] | tvZ\
vZ]Zd
z
bz- Z

bz Z

l Z Z.dZ

~Z #jvZzZc
~

z] v c Zd

zc] ~ z

zsv zc c |k Z

zsvZ# c ] v

Z
 o ] z

Z blo ] Z

z-\^ k\kkbgc#
vZzbd-
d
oz.v

 v

Hd^vZ]zZo \Z ]z \ bz


\Zbv]b^\k

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z z -z]

Z

c Z] z v-
 o

 o kz Zk bvv


z d-dt\^ Z] kb^vc
vv
Zs ] b^Zbsz] Z]WZ
vd-WZ kb\kkbH] dZk
\pb  ZdvZ Z
bo\pbbovZ ZPZo Z]
 o v- z-
bZkzobZoZh
Z `]Hcz Z] z
vZ o Z
\kkbz cdt\x\kbo]
bz ] |k ovocb
$Z# Z] bo b^$ZZ] b^
vcZ| vco
z
z
vk zcZ]

v- zcz]

c s bbbsZzc ~

b"] c ~

HZvvcv#z vs W] vs z


\kv vszco bzvszcZz]
]vszoZ

Zc fp^

bz]|kovoc


l vz zc Z

.]- Zdtzc

v] z zc v c

v^ozbo#

\k]zZov]c

\lovbvzc

dsvc | v

dsZz] Zzc Z

zclbj- #

zczcv z

c Z] vZ Z

c b z

ZZ Z]

 # zd-

zb|kZovo#
d

k z-#z] z]

 Zc bzs

 cZkzcvz]vztz r
] ZlZ Z^Z]^ZvZ]v]Z
Zdv]]sZtd Z]cvbZ
 M 

Bc 

v Zk ,bt

Zk bZ Z

Zk W- b bv Z

W-bbZk

v-d n~ Zd nvt`Zb~ 


d bv z v] vl ] Zc ndZ]Bdt
bZbtzZBdt v-#b
pzZ ^ nh ~
z`zl ` . ^-z nZlncZ ~
Zc `vZ]zo^ Zc

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

 vv Z z

bz- Zd, #

Z bz- Z Z

vz d Z] \ 

v Z] Zk bv Z

b\ # vz-

v c Zk #

Z Zo Zz

 z \ #

 Zlo Z

ZlZc Z Zk

zc Z] v

v b# ] ^] Zc

 ] Zd- Zk

b# z b
z^ZZkZk
ZZ # bs]

Zk \ c ]

Zk# c Zk ]

z Z c fvo ]

Z-Z zc Z

c
F Zk ] v

Zk v^v

z.ZkZd

Z- |

v c Zvd]

Z bsZd

z vZ

Z s ds

bBsz c

Z] voc z 

zc b. z-zc 

ZZ ^] Zc

z.] Zk `Wv

b# zb
z^ZZk Zk
bs#ZZ

bs#zH Z

bs # zo sZ]

b# ~ ^ Z]

bs#zH t

vs z^
s

zz]rv]kzcv]

Zc fp^

bs#^]^z] ]

vd Z] 

bs# Z- Z

z.]Zk #] ZZk z

bs # $Z Z]

zZo \WZd-s 

bs # |o Z

vl-Zk v

bs#dZkZ

Zdz] vZ Zc

bs#z] z

] zZk

b# z b

z^ZZk Zk

zo
 vz] p]] Jo
 ]Zv]Z
vvsz ZzWZoZ] z Z ] ]
v-vt]cZo
 
  
  
 
 
 
 

M  
  

 
  
   

 M   

Zc WZZdnzZH~

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z


  
  
 
 M  

 

 
  
 
 

   

 
 

  
 
 
   
 
M 
 
 


  
  
 
   

 

 
 N
  M
  
N   


 


Zc fp^

ZZcZZozZ]`WZcZ]

  
 O   


 
  
   

  
  
  
 

 
  M

 

 
  

ss boZ] z Z] z ] 


 ] z\Z vZ] bbZHtc Z
Z] Z bZ$s o`^vobo
boz zh bz Zo|
vZ]zh ] vo | vo] zh 
vkcZcZZbvZZo

Zc l^znZ ] ~
^b] WZcZ]Zc b]Zc b]b] z^ `WZc
 b]Zc b] z] Z ^bz
b^b] Z]Zc

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

v] ~^dz vobZ# 
Z]Z s ZzzZoZo Z]
] Htcv]ps Zl]z zk
bo| zZb^Z # Z$v
zZbv]zh ZoZss
Z
Z Zz] bZ Zpd z] z]Z]


] ] Z] d-B] rZbx- 
z Zvv ^zxvz-zdb]Zg z vczZ
z] Zz z Zovo^|#sbkZZ]
Zzvz]v ~ pv] Zk
zh Zc ] s boZ] $vZ]
bd]ZkZZzoZX
z] s \Zk  ] v >Zpc
]-Zz]Zdtpc
kZ] ZkZ # bb^pb ]
|# vpboc |k ZtZk
zZkzcZ] Zvz z]Z]vZ]
 O   
  z  `
 
     

 
Z ZZd]bsZ Zs c Z-z ZZ]Z ~
- Z vd-dZ Z-z Z bz-- Zsz]Z
n]ZZZ>ZH ovW-bZZ]

Zc fp^

ZZZzvsbbZ]Z]`kzc

d
Z] Zd] bZ^ vp Zlz
ZkH xZ ] HoW|k
`Z^`zzcpcz]Z]]bo
     

M 

`c dZkzcvpboZ]]
Z ] HoW|kvZ]BZ
Hvpz v vZ] oHZ
v]Zz c|kzWZ ] ] 
vZ]
s z] ] ~s ] Z#o`Zd~
bZb-s zHdbz-bv]# ~
vz.z^Zz
^cxZ]Z Z o
~z] v Z kZ ~] WzZ]z
cb]# Zvz v] |k zcZ
Zl] bZk$]vZkZz|k
  bz. zlc zc bZtz]Z
~kZ ] vpc] z~ Hd  `
bvz] Z Zlpcz] bbt ] Zcs
nbZ]zR]zoZ

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

b-HpM 
 zo ZpHczb v Z 
Zk v]|c \zczZ Z
] bh]] f].dt.z]o x]
s \Zk ] Zdzs ] s ]
bZHobz] ZZ`] bbkZ
b-

Hvs ] vZ]Zb]
Z Z.] z^~ O  
vZ bzbZZn] Z^cbZbZ Z] Z#~   bvs
nZb.Z]p^ b.ZHcvZ
o z`]o\czZc 
vZbHZz]bs~b]Z
o] s b s ~ WZl 
Zdb]bHkb] Zlvzsz ]
]Z]] vZ Z] z vZl~
v]ZdvWZ
Zs z v dkzZt]z ~x
Z~ vZ]Hzb
Z^Z] nvZ~Zdn^v c bv]
 bz Zk

Zc fp^

Z ZZzvsbbZ]Z

Hd vbvozo ] vZ] s


] Hd b]ZvZ]Zk vHt] s]
] Zcvzcz]b]x v.Zk vZ]s
] zvo] zh zlc] \zc
b-HpdZZ
 M bZ^o] vZ]Zb] `l
Rvvs~  M   
] b]Zz]]ZvvzsZZZZZZk
nvZ]
~nvs vZ~   z z]
Z] z^Zk  Zd] Zl]vZlo
Z] z Z^k Hpczz Z 
Z z ] Z
 o Zd] ZkZZP
zZ z
lz] 
 
 M     vzvZoZ    
vZ]Hd `zk
c bz] vvso ] bv ~ bz
nzl
Z Z] Z]~ vvsZ] bzcvZ b#~
] ^ ZdZk]Zgv zvzsZ]
n]ZZbvvZd

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

 ] ZsZZz] ] x
  sbx-  vzcz]
 Z]bvss `sbk 
 
HvpboZ]z.
vpboZ]zzcbZkzcZvz
b`s\WZ bs H
vdboZsZ^`k
HlcZ] z.b"z]Z]
O  o]
dz ] Zl 
z Z z WZoWZ] ZlbzZ
bovdZdzZvZ]P v] dz
vvbv z ] bz]Zc
vsZbZ]
b]bdkZ] c d-Z ~ z^  `v
v|-|

    


M   `
Zvv ZZ ZZ~ 
 M 

vt]Z-z z.bZz] ZZ Z vZk b]
nZ]ZzbWZsb]
Zkvz ~ z^  `d
nZ]
bH `d

Zc fp^

ZZZzvsbbZ]zZ]

Z d-t Z^]Z z Zbo


bO M
nkz]Zh]Z^]ZzHdo~
 W|kc# b]Hpx
 ] bdZZk Z] kz
z WZWZo] Wdz
zbz bHb ] ~ bv vd
c.#b]Zo
z.v k]ooZ" 
bz]ZZz]bv s zZ boz
vzvZ]]zz
`k kZ zo Hp
Z `bcb]zcZ bWv^obZg
Zk z] bZd ] kvZ]\Hczdz]Zlo]
 s `]Zh] z ZZ]b]zc
pzp] pZdz z]Zt]b
vZ]z$bv]z
vz]Zc cZk zZ .~
ZZkzkzZW|kZH|k k]
kbvoZ Z] .] vZ]kd\Z Z
zZ Wbz zZdz] bvob
ZzR P z b b ]|

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

z zZ  z |kW|kz Z|Z]
vz-HpdsbH]ZcvZ]Z]bdzvo`Zoc`Zobzzczsb]
ob]cb]
zZ] bk Zc] vZ]zbk Z]
k\Zk ] kZ ZkZdkZcvZ]
vkdbZdsbZo Z] Zvbv
vz]z]ZbHZo
Zb  `Zob]

M 
z] v-Z# ZZ z-~ 
z-nvzvvs
ZzdZ bp`^czzZp`^czbH]
WZ Z `^cz] Zc bHzczgZ kz
Z `^cz\oZ bZ] |k Z `^c] Z z.d
z vZ]#bZob^cz ~ zz]Z]z
Zp#z b` vZ]bpcz ] WZ z
vZ]ZsZscZk kZ]b

   Z^`Zb

nZoZz]Zzbvvs ~ z^ `


ZZ `Z l fvo

 Z v ss] ~   `v
n vvvsz]z]

Zc fp^

ZZZzvsbbZ]zZ]

zgz Z] bk Zs z zxZ]
$^-z JdB $d]Jc \^vZ]
zZ v d]vZ|#-z Z] ]
bvbH
 M
M  `Z^`o] z


Z Zk z b^Z Z k 
v-z bo bsv] ] dlvZ
vvZZ ]Z vvs~
] z z vk zZzZs cZs
z~^s]td^
zk Z ] Hpz]Z]
Zs z zzgZ] v].d]c`^czgZd
^ZlbdpcbbvWZWZ]v]
] |dz dl^kZ]|c]d
 ^Z^oZZWvk|cZc ] boZd
z] vZ]WZZ vpc cZ
vo]]
zkb dFoFzgbpc Zk |cc~
sZz] ZsZs zZ]vobpc
szzsH|kzs
ZZ vvzZvvvZ~ N^ `v
nzvkZcZv]v^#]zzvd]

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

Zk |kW|k"b^ "


bvoZbkZbz bHvZ] z
Zbo]b\kkZzzk
ZboZ] b^] bZ^` sk
zZ] kz#bv]" ^ dk"
bZbk vp
 `vZ,zv]z
 bkZx vZ].Z.]zcWvkd
vZkZ
b|Z Z zv k v 
Z] b^] # x z Z] vpZbZ | vo Z#
vov hZ# v bkboZzo
 kbvoZbkovobz o] b
zlozkxZz] zZd
Zo vZ] bvv`^c
Zo Z$v Bd v
vl-
c ] b^bz ZZnBd ~ z
 v]^vb^ ] ZvZb^c
vvk~
 ^ZZ z z] bhZd"
ZzZ vZoz Z] $]zs]zh
vzZz
ZoZcvZ]Z z] ^cz o zk z-

Zc fp^

ZZZzvsbbZ]nczgjWZd

kz- Zd\kvZbZtZ bZ]Zl


vc#ZlZdbc oZvZ]zd]
vv
zZ Z v k z] vZv "
]cZcdsZZbsZcZtZ]
  
sZl
kvczk]Z] kZ
vZ]d


 
   

 
 

z s c z] $v v bkZ


b-Z] ] `ZWvd]Htbsv]k
dz-zzzsdbZz
Z] z] zZczz v v 
 vz-zZ ~
 o ZhzZ v] vs
z vZ]] vczZ z zb ozZ
M  vz- Hp ] kz Wvd]

 

M   ` 

 

  

 
vvszc vzZ]Z`^b ~ 

Z ZZbsZ z-Z] b#~ ]cZco
zobZ# `^czz] z-Z] b#| ~ ]
nz-Z]c]bvc

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z


d-   vz-
o] Z.dzz vZs 
vzvl ] s H z
vdss]b^
] ] Zvl ] dZ]~
v]Z-vvl
Dvl s bW|kZ ]bk 
vZ]zZ zZ Zpz s bkbH
kc
 Zo`WvZ>ZZ
z]z]. zz H Z `WbZo
 zZZc bk v] `^c Z
z-vZZ Z] bzZpvZ]zd]

vZ]

nZ]zZzsb~ vvp `v
  z  `Z^d
Zvz- Zs z] s Zo vt]vs~ 
nvb-Z]]Zzvd]ZlkZ
nvzvl~]vvl ~ z^ `
z vZ]^tdzdtZ ]Z]z kzc
bvc`d]ZzB vv`Zs]Z]z
z`zl ` z bnvd ~ZdZ ]]zz

 Zc Z]bv ^ zvp npcZ]

Zc fp^

Z]Z]Zz]ZZbo

 bzdt`-Z]lZ]
bv`d] zzpcs `Zs]Zo
zZ]] Z] vs Z ZZZZsz]
dlb] b-cZ`s]v
bv
 
  


 

v Z Z vt z c ~~
nbvzc]ZvZZ]
Z zZZk v r b] Z]
bd\kz\k
 >  @   

    


 
B B

 
 
  
    
   


    


 

bZdz ZZc Zbpc


z`zl ` vZ]nvZ ~ Z ] Zz
Zc Z]z bv ^ZzlZd
bvZz
 dk bvnz~ 
 b]

bZcj. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

 


Z Z#zZs Zc dZ bZ#H| Z~


s dv.Z] b ] ZZZ dx- Z#
ZzZs ] v |Z#Z dZ]
z^z]ZvZZv
z Zc Z]Z.z] bZo b 
ZdZv kbcvc z] Z^Zd
P z^k vZv WZk Zc dvodzds-|]
vbd
ZvZZbd^bWZz^-|] 
vc|c bd] ]vd-z-z zpdZ
 Zlov |kZ dsvz z.]|c ZzZ-v
vvz]
cz bd^z]z]ZZdkZZk
] bdz]z]dsdZz-vz s
] bcz^k k bs Zvvscz
nvZdzc
  

 
  
  
.^nvldZ^~

Zc fp^

vocZZ]`vZ

 M 
  
   
O


 
M
  
 M  
  
N   
  
  
z sZ 


 


 


 

Z] c z# cZ z] v- ]


kZ]|dZ
v] b v] bv] bZ 
kv]bc
Zl v bz- ZWZZcz].d- 

^ ^vnZ ] ~


bZc j. nZ ~zz nZ~`dtz

Z

]k
`]vdZ] dobk `]ZlZ
zZzzsZZlo
Z] ] v ] `d]d-z Z# 
z-k ^kZ Zovd-k|d\zc
vo
z^] d^.bs] z d~
 ddv] ] .bs] v
]
`]ZbZZbZ]Zc boZzbZ
vvz
v-vZZZc
v-v ~z] v k-v
z vvZk zd bz^s]
b^d|o\oZ
Z z vz-sz]>ZdovZ]z]Z]
bdvz]\sz]

d] fp^

z
vzovDskZgk-z
`Z^`zc
    M 

  M 

 

 M  M   

  B 
 M 
M  
zBJ ]FZd  pJZ
    
 M 
 # zs`Z^ Z# Zd`
z z
Z.bb^b^Z~b ~
no
k-z kzgk-z zz
voZ] bB kb vZWZpZd]
ZcZ] zo vkZgk k
vZzo||P
dz-z dz |# bP ^]
s  ] bkZZkb
bsZ k^vZ ]
vZs ] z vd]s bzZk

vzovskZgk-zz

Z

b]|ZkzZd-Z]Zlz
# v dkds Wz v ] zZ
kZl] zZ# Z# 
z-vZ]] vcdbd
`Z^`bz] s vvs|# bvHcF
z]H]bnv ~ 
vZ]Zd] vW  z Zz
k z F] Zvs
> h
b]Zg Hp$z] Z]]|z]z] Zvvs~ vZ]
vv Z z] ZvZ]Zz]H ]
kZs`ZdZ s
vHcp] kvvs z- ]  x
Zs zZ bzl] ]bvzZd
k ] vvsk] vvt] k
ZZZc ] Z] vs bd\cz
v kd-vzkZZWvk Z
HlczvZ]dvc
Zhk # ^` Z`kZs Z# Zbs
~zcBZ] k# Zz ] 3
vZ]HlczzZlo
bvobvovvs
Zcb .]~  
nbbvob] Hd 
c ]z Z.dz Ws Z 

 fp^

 B BN
 x3 `zfp]

zZ `H]ZkZcZ^HkZ
Z Zo Z`dtZ^ZHlcb ]
 v]vs vHlcZv^zo# b
vZsbz
zgkkZ zdtv ] Z>zz-z]Z]
vZ]] Zco zozgdvkWZ
`zd`d-vWkvvs vZ]
vv B
vZzvvsfp]`^`
 M   
vZ]dkvHdv vWovvsz] z-.]~
zZz cz bo] Z]~
nZdzZ
 O vZz~

O 
 
Z-vzZZZ-vzZ-zvH|bZ~
vZzbtcbZ d Z z Z-z
. zd-ZZv ] zbzzcz]
nvZdvzvHcb]vWZc
vZz~
  M     
] vz Z]Zc x-Zz^Zc ~ ~
zc ] ZvvZcvZ]z-zZ$Z]

vzovskZgk-zz

Z

nZjWZdx]vv
vZz~
   
  M
  
 
M 
  
M 
 
ZZvZ]z] bbz]z Z^~
ZbZ kZc ]Z $ZZz]b
vvsb-Z]]b|bZ
vsz ZvvbZbZ Zds
nvZZovv]oz]Zz.vdz
ZkZZ^Zo$Z#
vvsHdtzc`oZ# c`oZ# kZg
Z ] vkd Z `vHk

 ^d\xv- z Zz]
s vZ]pz vZ]bzz bZs^WZ
z Zpks g\xs fhc\x
bZ z ZZz Z^z bs
ZZdzzz zZ-v]
]vspvlz
 vWZcZv]vWZ `Z^ vlz
Zb]Zdlc ]Z Zv Z

fhcvocvWZZ

 fp^

Z ] vv^ ] WZ Zp\xZZ
vZzvZ]Z
M  M
M
 
M
    M
M 
  
  
 M 
 

 M  

 B
 
  
   
  

     
  


  N
 N
 
 N

  
 
M 
  M 
 

 
   

Zc vvsvd- Zvv zZ >Zpcz~


$Zz-vo^z v k^"vZ]
Hd^Zvvz Z] Z>pcvZb-Z]v-
vs~Zx
vZ]c]Zb-Z] vvs ] ZZ
bovvsZov^zz
vWN Zc Z

vzovskZgk-zz

Z

 Zdzz.zznb^
x z] d.dZ]Z vdx-
^ Zz] ZcZ#Z Z z.]^]vs
] v v] Zl] Z z.]^]~ Zz^
vd-vWz-oz
dzz x- vvsZ Z z^Z .]
vZz]vZ z vZ]vZds$v
 Z B]bbvvs
z ZcsZ lc ZdZ^oZ.]
vz vWZZvWZo
 vzz-| Z]dZkvv z-> ^zz j ZdZz] ] d z d
v
z] Zz] Wz]vv zZ Z
ZvcZlcbH] ZZbH] bvd-b
b]
ZlZbZ b] ZvZ
zgZz^Z vdz] bv]Zl
nb]vv]vZl]ZZZZ>Zpc
 Fz]v Bc WZ^Z^Z||ZdHzo

  M
M `zc d o FZk ^p]

vz 
] ZdbzZ] z] bZ]vZ ~

 fp^

fhcZ WZ^Z^`Bzc

] z] Zz ] vZvWZn


Zk ] ] Zo vZ] vvs] z bk
bz]nvvsvd-vZ
zkz] z] nZdb# z-Z`WZ
 nvd-Z] ]vdsb
]bdZZdbZo Zc vZ]
]]
b-np] Zcvvsvd-]
Zbonvvsvd-]
Zz] ] kZ Zd-c] \czZ]
bx-Zd|kzzc
M vdZd-z] Z^]Z .Z- 
nbzznZvvs ~ 
  
kv-\ t v]ZzbzZz]Z]
Zs vz nZ] vdZ
vv]WZZ
] vZ]ZZ bZs zz] nc
b] Zz Z] vZ]bb^ Zz\^
Zs b^#~ N  vv vzZs Z
nZ]Z]
   
 `zc
vzzsZc 
] Z ] z] Zz z] vZ]kZldovd~

vzovskZgk-zz

Z

nsZdb   bl]


 b] ZvZ]zv]z] vZ
  
z] vb  
 vZzo z] b]vvsz vvs] 
vZ]zobvs]zz]b]zZbz
 bZop] Zcvs 
M  
] bdZ 
ZdsZ] nvc~ `vb^n] $Z]
z]Z]nkzcdz] s v bk ] dZ] z] s
bv dz]ZZcd-z .Z
 Zv~ cbb] ] Zd-Z]
vZ]`HzzcZZd
vz vZ z] dt] vc`H ] x
 b
bZot Z]z `Z^` $
Z]voc] zvZ kkZ`zd]b

ncz.ds]ozZ^

M `zc
vz  M
c ~Dzl  nZp ~
c 3d l  nZp ~
c >Z3d l   nZp ~

 fp^

fhcZ WZ^Z^`Bzc

z z] ^Zd- ] Zc~
v- vZ]ZZd-` v vs 
vdvdZc Zb b ] b
 ZlbZzzvW- bZt^t
 Zo Z zz vkz
v]Hd kZs t vZ]zd]vozbo
bZ
z ozh z- vzbvd.Z
vsozh Zl| Hd ZpvZ]] Z^d
zh vZZlZpvZ]ovoHd z-
vZ]]ozZ^d
vvvovzh Zkz]Z]
bo\oz] Zb] zzb]bHd
vZZdHc^b
vz>ZpzZH^sz] bbk 
#Z ] \x vZ]WZ`kfhc`P
^dZvZ]Ho ]Z \o] bv
WZvz] Zc vZ]z \kbv z] bd.kd
s vZ] Zs vZ`^Zt]-]
nsZ
vzzsZc  M `zc
 M ZBz] Zdvvs\Zk vZ]~
] zh^ s Zd Zp^vs .] 

vzovskZgk-zz

Z

# bvos Zcx vZkk


z] |# sZo ZzZ] z- Hd
b] cZdz-v|s
 vo
P Zcz]Z]vz-vtvczh \kz.
 ZBs Zs ] vZ] Hx4vo
bZ]Z
]Z c bdho] Z.$Zp^ vvsxZ]
b^ vZ]cz] vZ]z-|# |# ]|lc
zh .#z- vvzd]Z v ld|# ]
|# Z] b kZ] vZ]dv
Z # ZsZ # vv]] vsd^
ZsZ#z
] vZ]vos Zcvs Zz]
vvczh ] ZzWZ vZ vvo
b.#bZ Z zh ] Hd 
vPc v vo czh vvo Zo z
Z.#~ vdZlDZgZc z vZ
bZg|#]Hd
Z^gvPc ] M Zc
Zhdp] > Zd-zz-bZzvoc
sz] zdvPc Zz] n ~ `~ bdt
Z] vZ]] Z^ bvhd~ bv
vZ ] v zZ]z-vcZz

 fp^ 

fhcZ WZ^Z^`Bzc

Z] z vocbo $  b-z] |# kZ z]Z]
.]voz.v kz- p~k
vc vc vvc^B ZHcvo
zZsZ
v] ZZd-   vd-z-
vvZvvsvoZz M v
Z- ZZ] vZ]vovvs vvd]
ozhbvobvd

> cvoZ^g] z.b-vZZdo


t]zz bdov]Z Pc vdzh
Z^gv ZdM Zd-Z] t]
vZ]
v] voc boZd vZ]Z
~ tzfp]Z ZcZ bz-Z
nsoZfp]Z.fp]

M    M `zc
vz
`zZ z] Z]zsZx ] Zbz vvc ~
z
d M Zd- fhc] Zd Zl
vZHczvZ]z`ZZl-bzb

vzovskZgk-zz

Z

v] vdzxz^x`Hv] Z\


Z$vz]ZzHcv] vHc
]vZHcppz ] z b bz
vZ^Z Z hZpZzHc$vHcz
z vZ] zh vZ]vo v h
fp]v] bzxvzx z Z` Z
z]Z]vZ]zc^ ] v ] z] ZZd
ZvzzfhcZ^]vdfhc z-
vv.sz]v]b^vzs
dsvvs dpZz s ]
J] zgz] ds zvb^Zv]\x

 vZzZ$bvk]ZvcZlc


  
M vZzZc   

 

 M 

 M
 
 

H  `
     M  
   
   
 
    
M 
   
   MM 
M  M 


$] Z v] $sZz]zzc~
Z z]v] $Zdzoc ] Z

z] b. |] vv zc vZvs

 fp^

fhcZ WZ^Z^`Bzc

 zZd] d ozz]Z]
ZcZsz]ZbvvsZ\xcvocZ
ZkZ]
vvz ZbzvHtc] vvc vvs
v\xc|vsZ
 
  M 
M

 

ZvZvz\xcZ Zvv zZ Z ~
z nvsbZk ] cZd^p
Z
M BZc Bzcz bZkZ]Z Zd-bx->
H  ` Z 

M vs Zd^cZ^z vZ
v\xc Z. vZ]] 
v]ZscxZZZZZ]
vZ]fhc]WZ Zd]vZ] ZZ
] v|- z] bvvsvs ] ZZ $z
vs ] ~ z s ] vbvvt] ~ z s 
]] vZ ] v]z.vd.zdvk
Z>pcbz-c Z-z Zd-z-bkZZZlc
vv vs Zd Z~ Z>Zpc] vz Zz]Z
nvZzZ-Z-z]b^\
z^ `

vzovskZgk-zz

Z

vs v]z.b bZvnZ]


x v]#Zz^oprZc ^z] Z]Z$
b^ vvz]bvvd $Zz-
zZ z- ] vvscHd^ Zk] bZk]ZdZfhc]WZvcZ^Zzvs~Z
 
 M 
 `zc
  
vz M  
`Z] ZZd-Z M bZ ~
   M vbZo]Z `Zz.Zd 
bzkz] vZ]nZdZZd-vHp
vz Zvs vvszWZ Z] n]
] Z]v] v Zdzv] z]| Zv cZcb
Zp^vsv]Zds\oZvZ]
vcvs Z b] vzZ $
zz Z nZ b] z]| b
Z^ ZsZ] Zs vsZ b]
ZZdZbbkZo Zz] b^
vZ]Zb
vHck] kn>Zpc
Zc z Z v vW] t] v^]dZ

v] vdz]v ZZd^ z] vvdz vs Z


vZ]]
v] bzd vZ] Zpbl\d

 fp^ 

fhcZ WZ^Z^`Bzc

vs ] Z b] kzdszz] nzcb


v vHdz] nzcbvdz d
b] z] nzcz-ZZvZ
z] nzczWZ $z ] vvs
vsxb]ZcZzZ
lloHZbozZv]kZ b
b]vsZdzv]z]vZ]
z Z nbz] Z Z
 

Zcvs Zd-z] Z]vZ]

] WZ v]ZZl vz] b 
z vZ]] z Z vZ]] nvZ zb
Z Zd ] b^Z$vZ]z ZtHc|k

 vs z vdz- Z] ZZc Z ZZZ^Z^o


z] zz] b] HZs s `]b
vZ ] z]zzWZ z] s.vZtHczWZ
vzzs
bz Z nzvcz] Z 
Z zWZ zb] n] vZ
Z] ZZkbdvs ] Zb] v
b
 Zl   Zcvs
vWN `d

vzovskZgk-zz

Z

bZ^vdx-n bz s] c


z] Zoz b] z]z] vZ]vPc z
vZb]|WZk
  


 `zc
vz
\lcZbHz^] Zs ~
bZ^Zz] Z Z]bZ\lcZz^Z
nbZZv]zczZ z] Z]zczZ
kv Zc ~ ZZszHcHcZzb
vZd`Z]`ld] vZ] ZZsdZ
Z]ZsZbZ^v
vZ

   `zc
   
vz  
Z z]vZZzdvb]]zz] s
] ZcZz`Zz]z`ZZHsZ]bdZdz]
v]vzZd]Zdz b
Hp ZvZz]Z] vz-z] Zz Z
vldtZcZp]
ZvZ]3| vs bk ] vvsdzZ
bZlcZdZ]ZZ^$zs
v^Ztz Z] zzZp^ vvsx
s Z zvvs Z^ o Z z]Zs

 fp^ 

fhcZ WZ^Z^`Bzc

.v]ZZ-vZ^Zdzb] Z] Zz- Z
Z^] v^lZ$ vzHxcZv]bz^Zt
bv]z z zs ZZZcZ vZ]
z bZds\oZ Z # vdz x v]
zs vZz ] vZ^vZ]
bzcZ^bk]vZZ]
\oZ Z v]vdZcvs z ckk
Zzbs vZ]z s vZ]|# Zds
Zb|WZk .#z]Z]vvdvs p
z bZz ZZ ZZ-z Z] vZ^]tc
vzZ^] tcZcZc z \kx
v bvvs# vZvcz ] v
ZbzZ bbtb]Zk
bvZ-v]jWo bvZb]Zk
zBs]vZZs]Zv
 bv] vs dZ ] bZ z #
bzbZ]vsc]
Z]Z]
z bv Z blo b-zZ>
z # z-bvz-Z]Z ` vZ]blo
vZ]`zd`vz] vHcz-vZ] blo
vZkZZn]bZ^

vzovskZgk-zz

Z

v]Zdpz]Z n b]Z `blo


] Zo vZ]] # ~ z vdZp^ vvs
blobz-^ bnpvZ]bZo .
s | vZ]Zdpkn b
b] ZdvZ]Zo bzZ
vZ]dZdZ]z Z^
Z ] $bsP blo>ZZg
s z] ]]ZvZtHccZ^]Zz
vZ\k ] vz ZcvZtHc
z]Z]z b Zcbvsb b
Z^ b ~ Zo z Z^z
v]b
nZ~  
  vs Zd->ZhZg
n kZ] bvn~ bv Zd
b
gz] bdloZZ]bloz
bl
 obZcz- Zvv ZZ-vZ^
Zcblov dsvzn]
dz Zp^ vvsz]z] z^z ] kb
z-z
Z^ Zcvs z Zkz]
s | xvZ]] H # z-v
ZkZR zWZ $ vv k$]

 fp^

fhcZ WZ^Z^`Bzc

v-vvsb^Zv]
    
MM
  

      
  
   

 

vdZ-v]vsvvsz Z Z>Zpc~
rZZv^]Zc vt] ZvW- bz-z]Z]Z sZh
vZZddkZovZ
Zc vWZdZZ vz]v] Zc vWZZZZ
Z v^]v] Zc vZ-vZZ vvd v]
Zz Z Z z^Z .]v]v] Zc vWZ-Z
vWZ]Z Z]v zoz ~vt]zs
nvvbzv]
  Zcz] z dv$
Z z b|# Zzk^bx-Z]>Z]Z Z$
WZds ^\oz] Zzvszv]v
ZbZ] | Zbk| 
cvZZvZ] cZdkc v]v]ds
s > czs ] vZvZ.
ZoZv v b WZdv]Z
z  `

vzovskZgk-zz

Z

v
 v^dZz vZ]\^ ] 
dt z -z vZld ] vZ]Z-z
 ] bd- WZdvZ
v-ZcvsZvZ

      @   M 

> 

v]s ] Zo Z vz]v|-Z] Z. ~


Z zl]ZvsZdZo Z dZo Z b
dsZ zz]Z
> Z- Z#Wv|-
b]vtbv]v|vZlZZ-vzZldz]. z^Z
nb
v-ZcvsZ
    c vz- ZbZz] Z Z. ~


vsZ\oZ v~ ] z Z.v
nz
~ `
bH `

fhcZ WZ^Z^`Bzc

 fp^

s] Zzd]z v vbv]v d-$


Zpbbv]Zc v|.z] Z^] b^
  bdvz] z Zp^ vs b
vZ] Zh zWZ $ 

Z^`vZ
     

  
   


 

vZtHcZvsvs z Zsz] z ~
z] vZ]v vzZs Zo vz|# Z
-vz Zds\oZ vdz "Z Zs
nvZ]Z].dt.z]
vZ]dlozsZc `l>Z]
Z]zzzv]Zp^ Z^zo|z]
vZ]Htz-
H pblo] blo
z]Z]b\kz z z] Z^ZtHc
] v \oZ Z s ^ bdo
b|#Zds\oZZZ^b|WZkvZ]
bkZo D] b\lb Zp^ vvs
\k~ vZ]#vs z Z z] kv]
nZ]zzzv]Z^b

  
 
`zc
Zz `

vzovskZgk-zz

Z

vz
z zZ] Hzz^] vZ]z.Zs~
Zdvt]z Zv ] Zd ]
Zld] nZ ~vd b^v]d^Zs]
v o Zld] nZ ~ ]ZZzbvo
Zczcb
voc] zvZzczv Z \d vs 
 `ZvZvs z] Zz ZtHc vz
bzczc Zz# z-vZ]d^zv]Z
vZzZcvvs
     
 
M    
 

    


  M   M 

]nvd-Zz| b]zB|vd-Z ~
Z`]ZvZ]ZZZ`Z b
Zvs ]Z vvz Z vZb]Z
vzZl]oZvD]
\oZ Z]Z]ZsZZZcZZzZ
| z ]nvvs z ]vZtHcZsz]vc
Hd  `

fhcZ WZ^Z^`Bzc

 fp^ 

vdz]] z.vvzZ Zo vzz]vc\oZ


Z bk|k ^" vo^vZZ^
nvzz]ZZ.vvsH|b
Z | z# z-bvsznzB| ~ ]Zd
v] ZZ| z bz]vZz`v
v]vd
\cv] z| vZ]zc\\zZ
Z] WZz Zv] cZvsZ^v]
F]Z] Zv] vb] B] ZZk
nz3B DbJt]~ `HdZv]z kZz]c
Z Zvzzc\] vs z\Z
B Z] Z]Z] vZ ] zc\] v z
b v ]nZ] ~ nZ~ vsv

   

ndZ^^ovszZcZvd-ZzZ ~
   vs Zg`]

 
 

s z]vcZds\oZ s vZZ~
s z]vcZds\oZ | z] nvvsz ] vz
nvz
vWN `v
Hd `v

vzovskZgk-zz

Z

v nzz] Zdzvz] b
z] bz]Z]bvZZ] zz|b
 s
nZ] ~ ZZ^o .Z] vd- n] ~ z|
`z bk ] WZc] ]] z^Z z|Zdsvd-
bx->Z]Zv]ZZ]Z]b]Zo
ZvZz^Zsz]Zz lZ]
sZz]z]Zsb]]ZZZZc
pZvZ]|WZk Zp^ vvsz] |k h
ZHz^Z]]Zp^vvsv
bz
b|#
 o z |k Z] o z ]vc
z] vZ]|Z] Z vPc `]
vzZ.Z t # vZzv
ZztzZ
vzlcpcZ] Zp^ vs z] n ~ `
bv]b]zcZl ZkZ v H
bk # z-pczl] n] ~ $vZ]
bzbkvZ
ZcvdcZp^ vvsZz
bZ zvZz- d]vvs z] cZ
s] Z b $]`v
WZ]# vvZdz s Z^oZbZ

z D J vod3 
B B n|~

 fp^

nbv]]vZzz]

vocz z v WZ^Z^`Zdzo


vzZco ] zHZ]vo\Zk Z]hp]z
] Hdvdz]Bo
Z]\ZZo #
WZbZoZlzZ\Zcv#vZ]zZ
   
voc`P HZdvfp]Z
WZzdcbk v] zc bk
n zz] ozcv$ld] vHo bk 
zdv] Z Z`ZWZHc
vZzZbWZv] vdZZ
vZ]zcZZ|zcZ]
Z] ] vcZvZ]] # P
z zczgZzbk ] vvds
`]\^ zds`oZbvz-dzz] Z
~ ZZds] v R k
dbk vD|c bk HcczgPc
zpvbZdbk dbW]z
vdz.#ds
z v vzcv]bZ
bdzdszZ
Zc cZ^td nzzc|~

vzovskZgk-zz

Z

 M  
M 
M 

v Zv ZvdZZ.] ~


nvz-zHxdvsz]vZ]vZ^oZ
 M  M 
Zc

  
  

z bvz-Z Z ~ z^Zz~~
Z]`kzsbbdtZ-vzcb
n

    Zc

Zd-v |s d\^ # ] ~ ~


nv
bcZk vWZ  `Zc
 

 vZ]Z fp]
>
 
Zl] z.]~ ZZz]ZZ.#z.] ~
nvvWz-oz
Hcbz dsZdsZzczZ 
Z dsZZzZcovo
zH| `
lH `v `
NH `

zxtHdvocbon|~ fp]

 fp^

Zz] ZHckZ] vZ]kZcvs k`Pzzc


vZvov^]z^sZsZZ]Zz
Zd] bvWZk ] zZZoZZc
 - ZhHdo, # `ZxtHd
ZZo] Zzvs Zz vcv-Z]
z PbkZo vdz vs Zvdz
s vz bkZo R vs Zv
vsvsZv
zcz]vvsz]Zz.z,ZlZ
z zc vs z] s Z-] 
bsZ|vszlWoz]sZZc
kvvsz] Z$bZ bZ v d-$z] Z]
bZ] ds`z] b|# vZ bv vd
bdsZs bZ] hz.ZZ bdsZs
cvobvvsz] ] bk bdv
vov] ZZ z ] cvo`]Zh]Z]vv|-z]
Pc v nvvo ~ ] Z^vc
v-Zcvsvv
    

 
M   M
  `

z F\l vo Zk Z HZ]Zlbnz~ 

vzovskZgk-zz

Z

s v]vZ]Z ] vvb. ~
Zz Z]bz-Zk z vd-zZ z Z
vZ]|# bz vovs Z v dZvs
nb|.b.Z]
voc] z b] Z]zx
Hc]Zcvzh Z] vvoZd]
vz

 M   ZcvsvZ

nb|k^bvo^Z^ ~

  M B 
  Zcvs vZ

 

Zdvt]~ b|k ^ vZcb ~


nvZsz]
Zkvsz zh`] cZZz
vkcvovvsk]

   Zcvs
nbvoZ^Z^ ~

Z^zc dsvZ ] v cZz


ZlZl\l
 \ ldZ^ZvvcFltd]
Z^
z^ `v
zZ `v
^ `d

 fp^

vvobzHzoZ]

ZtHcbZ]Zds^^bWZzz^z]
vzzz.^z]v
z3k ^vvos Z Zcz
vo|c] z.Zcvo.bk]vZ
z] Z^k zvc] vvpzz dvp]vo
vvz^
Z]z zZ z-vZ]o PZh
] ] vsWvkZzvoz Z zd
 v vobz.z ]z vo
bk ] bb]|cvZ]vk z.z
Z] dlv Z] bbz.z $
Z]ZpHc\bpvZ]
b z- voZZb^$
Z dZz] ^z-bz-Zz] $
v `oZbvoZz] Zz] vZ]
]Zv`oZbzh
z v voz] vZ]kbvpxZ]
Z] ~ vvos z bpczdZ
Zz- Pc v zh Zk ]vo
bdkZdkbz
b\Z bbzZ Zp^ vvs Zl
c ZHdo]v^z] vd]|#v]
v voZ]>v Z boZ ]z

v zovskZgk-zz

Z

vZ]dvzh

   ZcZ

] voZ] |# bZ vo vob ~


n x-Zk
     Z

   M

Z vZ]Zdsv zdZ]zZds\oZ Z ~
Z WZz.vdzvs z Z Zvovvs
n vx-ZZdv

  M Z

nbZvoz.vk^~kv] ~

      Z

   

Z>pcvZZtHcs z] $]bsvvsz- ~
bH| Z vvt] zvz $v|-z]
nbZvon~ b
czhZ]WZcvoZZcz. ZZ

vz `


 bzs``] `v `
  M M M M 
 
 `
zH| `

 fp^

vvobzHzoZ]

vZ]vvos vb^b]Z
vsZc z z.z ] z-vozvZ
vo .vZ]s v o bZ z bpcz zv
v z Z^ vo .b z.z
vZbsv]vvpcvvob
czh ] cvo-z Z kZ voZ
] Zbvo ZzvZ]s r
d^ZzZzz]z `Zozh
Zzz]z]vZvpz vo ] vZ]
z-
|# v|# Zcvvs bk z]Z]
"|# z z z] zZ bHd^ZcZc
 bkx vZ]vpvZ]] k z
bvz-Z ] bo v ^WZv
v ] k b|z
b Z vWZ z] |l bZ vZ
b vd]|# v] Zds\oZ \oZ
xvz]bHb||v]Zb 
zp z Zz vvsZz]
ZvZ]|s^WZvv]
zd]HcHcczboz-
z nZdz z~ nZdz~ zbv]
] Zd] vZ] pZdz ]Z#

vzovskZgk-zz

Z

v z z] ZZdz v v Zd


d]c zv -z ]vv|]vz]b
] Zdz] c^z Zdz ]z Zl
Zb] Zd cZZcb
Z v] ZdZZZc b] vks z]
bkZdz
bzZo v - ZZds z] Zdz
v]bpz]
vZZd-Zcvs$]z~
> 
    
 O  
 

 O  O   

Zk okZ] ZsZZ ] ~


v Z Zz] Zc sZZsk
vbZZ-z z] Zbo bZZ
bzZzZovZ|#zz]
z]vzc ZZ-z vZZ Z] Z-
vz]
nvZ]pZ|#Zcz]>ZpcZ]Z-
Zcvs Z cZ bdoZ
z] bzozZZvZ]zoZvc
bH  `

vzHZ]Zcovo>ZpzzH

 fp^

vZb

  M vsZd-h
 

] Zdso Zv kz ^ ~


n

   M vsZd-

nZoZ.bvZ] >ZHov ~

  vsZd-
 M 

nbk|k^"vkb ~

    vsZd-

nvcvZkb ~

 M M vsZd-

nvs]ZdsZpZk>Zpc ~

  vsZd-

] ZdsvZzbv]Zds~
n|.ZZdZk

 M  M vsZd-

nvs]ZdsH|Zk>Zpc~

 vsZd-
 M

z^ `d

 `

]ZHd `d 

H `

~ `d 

zZ `

z^ `v

z `

vzovskZgk-zz

Z

nPcZ-z`oZb]zb]o~k~

   vsZd-


Z.bvvsvs ] vZ`lvdZ ~
nZ]Zc
bZ cZFz
zcv zcv]Z] WZvZ]Z
kzZZZc z]Zz
k k$] k"vZ]Zp^ vvs
v] ] ZZcvs c] z.v Zl
c $Z s b vvsZZo
$ Z]WskZ Zz- |b
bvcz-|cz]Zs
z ZZcvs Z^z-Z|# z~
z- pz Zg Zc vZ]bHbZ # z-
 z- z] pz-z]Zp^ vs ] Z
  
  M   M  M
Z] z bZ|#ZcZ o Z.b ~
nbZ|#sz]b
    

  vZzZcvs

  

zZ `d


Zz `

 fp^

bz-skkzHZ]voH

dv z v k k$] ~


z ~ .dt.z]f]v Z-vv-zv
nvdZsz]Z
vvoZcvs b|# Z
Z>c vZ]kvZ]] v vovvsz-z v
vZ]npvZ]dks z ] `Zo|
# vz Zs vZ] vZ z]z
vZ]np| HpHd|WZk z Z vZ]HpHd|WZk Zs|#
z # z-vZ]zh ] Hd vo >
.vvs] Zo vZ]H pHddkZs
bvvo~ vZ]
kbk vZ]bvoZcvs ~
Zvo bZc vZ]vo ] vp bdho]
Zcb]z]ZgzvZ]d
 M    
   

 

vvWbvW|bz c vob.] ~
nbZdzz]vob
B s B ]z Zd3hzBB bvnz ~ 
ocD Z v ] zD kzBsHPZoD zB Bc
vdzZ
bvlz Zc 
`Z]

vzovskZgk-zz

Z

vcZz ZdWZk nvo~ #


v]nvZ |vo~ d-vz]z]
vvZ|zzh| z|zvZ^

> @ 
  vZzvvs
nv]Zvt]Zczvoz- ~

o`obZkzz Z Zd-
vZ]Zsv

   vZzvvs


nb-Z] zWZ z]HpZvoZ ~


z] zd]c Z t z
]vc
`k  vs B voZdxZ]
] vcZ Z] vcv] `kv] cZ^g
-z z vZ]dbho] Zcvs bvZ
vZ]] vo# Zz] vgZb
ZpZs Zo zZ] npz \o] z]Z]zhZ
vZ]
] c>vvss b\^ v]
bZs Zv k z c kbv
B
b  ]>ZhZg bvW| b  ]>ZZg
Hd `v 
NH `d

vZskkZcok

 fp^

z] b  M ] Z>] bvvW


 vkZdZ^]vo
bvp|d bWZ|#Z z
|
vZ] vs z Zcv bHz Zb
Zcvsz]vZ

   v-vs
M 
  

z.vcv] $vs bH| Z ~


n vZ]bZk]Zc vd-ZsvsZ-v]

   v-vs

nvZoZovsz]vcbk~
v] vs ZZ vZ]bk v] 
vvo Zp^ vboZ vpvdZWZ
`Hzz^ Zbbzcz]
bzs
 
 
  
Z]Zc Z ] c z] Zd ~
ndsz.Zds
v `>ZZHNH  `
H| Z-z c Z-z bH| Z~
  O b
n vZc$
 `

vzovskZgk-zz

Z

v] Zfhc b|# Zvo


] cvofhcvdvoZz
Zv ZZzh Z] z-`oZ vZ]vvovZ
vdZc Zo ] Zv-
vo|# bk ] Z vZhvZ]vo Zo
Z# vZ]Zc Zo bZ vZ# b
bZo
cvovozvzc
|Zczh -z z kZ] vZZ^gvvsz]
z- z Z] # z Z vb
vvo#vZ]zs
z] dz bZZcvs ~
   bz-b z

 

vvz Z] $vvsbZv] ~


nvc$bH|
b] vvs cZ]c vZ]Zpv]
~v cvob]vd]vZ c bZ

H `


 Z  `zZbZdZ^d
 `| R  `b
  
vZ]
  ZHNH 

 fp^

vzzHZ]voZ^]ZbzZ

"z] vZ].]vo z] vZbZc bZ]


] Z] gZkz] Zc x-Z] Zlvz
 zZ kZ z v# Zc vzZpz-WZ^gbZ]
 
   

vZzZcvs

   M
|- vk vk zdZds\oZ Z]Z]Z~
Z ckx.]vs Z vovvsZ vdZtd
n vZZz]ZZZdvZWZZz.vdvdz
-z z] zZ vo] vvsz cz]Z]
z z Zcvs z z] x-Z] zz
z.z
  M  vZzZcvs

    O  
zvZ vzZ]Z Zz vvsz] vz Z~
bvvs.]z- ^dZz] Z] ZzldZcvs
nZvovsbbZ|#Zcvz
  M   vZzZcvs
z] vZ] # z]zz] ZdsZZ~
 `v `
vz `
zZ `

vzovskZgk-zz

Z

nbZvovs
Zcvs bov vZ]\^ ] 
s z.x-Z] z-zZ vZ]
vzZp^vs Z

  M vZzZcvs

nvZ]Zvovvsz.vk^~k" ~
 
    vZzZcvs

    


$v|-z]vZtHcvzbvs z-~
vovvsbbH| Z bs $vz
nZ
bz] bZ b ]xZk

bvz-\Hczdvo

bo# zc# z v HZZdzo


z^ vzZ^Zco vkz v
vz
zvocfp]z z Zdvszo
]kx- Z nZZd~ ] Z`
^ZvZs]vz
 `
zH| `
Zc nzzc|~

 fp^

vocZ]ZdHzotZcfp]

v vonZd~ vZ]bH] vZ v]~


vvs `Hovoz] b ZvZ
\Z# v ZZ# v-zHZ]voz
vZzzpc`d]v
nZ.~ zz- nZZ.~ ] vzZs ]z]Z]
b|vZbz nvo ~ Z]bo
Z] zoR ZcZd# vz]ZZ
ZZ# o`Hovo# fp]H|
 x- Z nZ~ ] bzd] Z#
zh ZgvoZk bvozoZk n~
b
Z] \Zvt]zdvvsz] x
bZvsZcZdZZ.`o
ntZc fp] ~ bpchp]zc v Zdzo
v.v]
] Zd~ vZ]Z Z z] Zd ~
bZ zHdZzWWZzdvbvo
Z] Zdzb] Hdovz^v] Zcz
ZboZ # bvvs] zZvWZ
]Z| Z Z^gZ vocZz] d^zWZ

   M

zH| d

vzovskZgk-zz

Z

] Z \^ ] z.dzZd]Z ~ v-Zdzb]


nv|vs
N kzv zps zlZdv]# z-
dz]Zvs bz-z ] bZdZ] dzb]
v
z vovs ] # z-vsz voc] cz
Z] Z]$z]Z]vZ >ZcNz^vp
z ~Zbz.bx-||ZdZd
z gg] Hd]zv Zo] cZo
lvs z] v vooz-zvcZ^gz]
Zoxzo
fp]`Z$] bbk ]
zWZ vZ~ Zz vZvz
WZk ] Zc vZv vobgP vZ fp]
\k] v ] nzcnN ~ ZdZ ]~Wzr
Zc vv~ Zz zlz]bzZc
bdZZzk^zl|`vo
zz z] .ZkZldoZ^Z] hoZ] Z

H pbbZlc>Zvvoxb
Pfp]Z
vbdsZ zz vocz]Z]
|k bv dz]bobzc vZ]
| vdzZcz Z]Zc]Zpzc

zHZ]vobo v Hnzc

 fp^

vx-zfp]vvZ~Z
gP Z zc\dfvokZ bb
zZ]Z] bZ tZbozgv]vZ]
vdZ]
 $z.z-z] z z# |# dZZ
bv\Z]] Z
]Zlobz]z - ] z
Zz]zzcn^zd]Z]
Z` zl| ` v]~
ZdzoZvznzc|
WZz] ]Z Wfp]Z Zdz Zcb
P zb\Zk vs zD
zoz Zd- vdZz]Zldoz
bZ

H dfp]vPZ ] \^ ]
bv vz z]zs
^czo cZvvZ]3R
kvZ]bvZd-$z] Zbvz

nDdb3knHxvo ~ nkbz ~z]b^z]


 nzzc|~
vzcZdzo

dt.z]b. Zk dz]vdz]ZHt z] ~

vzovskZgk -zz

Z

hp]zvv
  N   
 N 
kkbZ|#.k\k ~
nvZb-Z]]Zhdv]`vZ]
\d bPv-Z.
vZ]Hvbo] vvs z] z.vZ]
 z] vZ]WZ Zz] vs | do
] vWZ] k $z. N 
vZ]
kkvobp] Zc k\k
bz fp]Zv WZWz ]
v.dsZ vZ] n^j ~ Z^svd- Zl
Z>]Z Z bz v Zvd-]b
d.d-ZZ]tz
vvvc] .dsZ .# dZ
ZZvdZzz] v F ]
Z] ~ HdoZdz vZ

 v]v Zo cZc Z] zzZ]z


]Zc ]Zpvov Z | zv] Hzd zz
v]vozZcvZbZz
Zo v zcv]Z] k] Z-vb^dZd-
vZ]|# `ZzWZo vZ-#Z vZ]
nb]Z]n`]zcz] Z`xd^Zz.

zHZ]vobo v Hnzc

 fp^

nbkHZbkH xvZ]

pcPz v WZ^Z^`Zdzo


`z^`HWZZxcZvzz^ v
pvoc`
zovv vovZ Zz]
kz o`Hovo] vP |H \k
`^ z z] vdsZ Hd vZ]zHZ]cvob
vzvB ]
] Hd z vZ]zHZ] vo
ZZcz] vZ]bzbpbZ]p] vo
z ]vZ]d ZoZz] dpZZ
s]^Zs z.]z vZ 
vo] Hd s ] b b-d]vZ]]
cZsh^zv
bZ~ Zbo>h
WZcbZ #z zbbz
vZ]|# Zs dkzbZs
zsZ] Z] \ld Z Z] zpd Z o
Z cc#z zv$zbo
z] vbZ]Zd p] vZ]Zc
b
 zo^n]Z ~

vzovskZgk-zz

Z

zcz]z]zbv vovvoZ
vZ^#vZ]kZs#zvZs
Z#z z# bbzk
vZ]zl# Z |] Z vZ]vvp]#Z
Z vZ]cdz Z vZ]dzlz Z
vdskz ^Z Z vZ]
Z] Zokdz-zkZF] k#
oZvoZ
nz~ ~RZd-b
 
M   M 
  
|# z v HpczdZ zdZc kz ~
 ] z# ~ z F|# z]z]Z^
nvZ]|#Z|#vsds
v] nkHtc~ ] WZ ZdzoZz]
Z] kvoWZP P
vZ]ozovoc
ZdZZ Zhp] ] ^Z
|lzsp|k
z] vdzZlv fp]`c $Z
dz vZ]Zz]Htb`zfp]Z^g
ZlbHpd`z- \ |# vZ]np
z] s h] Zl\Hz Z>dovZ]|#z\

 fp^

  TB Bz B B TBZZgdB


J z BZ3D J BcB x3kJz

]vs z \ s


\Hz \ |# dz vldz
p] cZc] ~] ~b
\Z|#vd
|# ~ N .]sz-
nvZ]Z|#kbp]
z] Zo o` z bvZ^Hd^
h Z o# bZZ o^ p]
oz] p bWZ vbZvZ
dZ\zcZc c b^ ]Zlbk z Z]
b
\Hzbk p]z] Z|# oz-
\Hz~ s `^ bk Hdoz] bZ vZ]
s z p]z Zo 
 b
vZ]Z`kZk vZ] kz z] px
.]sz-
BZkz] z Z bZkvk
z] vpoz z] ovZ]^b

n

c| Bdk |^Z Zo HPdo


 zo^n]Z ~

vzovskZgk-zz

Z

ZHrvZ~ v- kzZ^gz]ZlH


vZ]v]ZnzH~
s vsk

k 

bnZvc~ Z ZHpv


 N N  N N 
  

 
 
      
  N 

n M

Z] .bbk.k.b ~
bZZ] .Z k z Z] z
ZZ kZnHzc ZZ]Z
vZ]

 o b~ bb dz \^ 


nbbz]d"
v- ]zvp bZz] Z]
   M
n~ \ n H ~ z]k n]Z~
v-zZ^ bo`dZvZHp
N  
    
bZod $zsZc NN 


vszbz-zkz

 fp^

s Zo ] Z ~bH| Z~


n]Z
v-|vzz]r
v Zk zk

bx.Zk z cz

bZv]kzc v]Z]kb]
b\czcv]]|v]ZcvZ]v]Z>Zl
v v BBcvZ

v v c Zd

v v vv] bo

z c Zk z

v Z-bZ] # 

z b^ vd] bZ

v vvs

zpv# z] ^

v Zb- k # Z]

ZZt] v z]

v Zk zk

bx.Zk z cz

v Z ] 

Z ] vdb^

v v]# z Z ]

WZ Z d- Zk

v Zz z]

z^s ^ z ] Zc

b# zb

z^ZZk Zk

WZZdnzZH~

Z#b]Zcb]fp^


H 
B kHtc
`Z^`zc
  
   
 M Q 
M
M   
M 
  M 
  

 
  M 

 

 M  M   

  
 MM  
zBJ F]Zd pJZ
  
    
    M

    M M M M 


 

z z  #`
v] H Z^ zo
b-s
\oZ Z-vvsZv Z ~
vZ] ZdsZtd vZ] zdvk vk Zs Zd
ZvovvsZvZ]]
bZ v] WZz.vdzvvs|k Z
z] vvsvx.Z cZZdvZ] Z b
Zz Zz] vdbv v] Z

 H kHtc

Z

z.vWZdzZ bz zvvsz.obb


z bzhZZ] dWbv
nv
v#zcl z]ZZdzo
  
  Zc~
  
 vd- Zbb\oz] zBs
  M 
  
 
Zlbk |# Zdsz Ztd~
nbvzckk]dz-bkZ
bz.z] b]bk bZczsz]Z]
vZ] ] bz-zvZ] vZ]dx
vZ]]  Zv] bd 
zxsv]vZ]
Z bk vzs ] Hdcbk BZzs vZ
] xsbk zzs Z] b^oZbk BZzs 
Z^bk zs 
zJs zs vzz bZl
\oz] vZ]^bbob] c

vvZZ ZcZZ

b] zs zBs

v\dZ]$

Zcfp^

db^ bZdt\td]nzs~

b^bzs bZ Z^d`k c


c
Z^Z Zvzz] ZZdzo
 `z zczd zd]vZZl
vZ]bHzZZ z vzZ]>Zoz Zc n|~
vz  
O 
  ZczcZl
\td Zzs |# Z bZtdzs ~
s z.|# Z] ZzZ \^ ] v Zdsvv|-z]
ZdszZ vZ]zs Ztd~ WZZtdZc
~ bZz $bdbk ] z.WZ
vZ]zsZz
z Zdsz-z z] | zz-
vZ]bkvzszbzsboZ]
] vZ zs bZbozs x Z]
WZZ\tdbbZ z- Zz Z] # bH
Z]dvzcZZ Ztd|-z]ZZ
|# Z] Z. bk ] vZ zs d Zz]Z]
z-|#]^HZ]bvZds\tdz-Zz.
` bv d-kz ] b^ Zlz]Z]
^]bc` Zo b] z s bc
HcvZ ] bv z ] Hdbs cZ^
d- 
d-z ] c
w   
vv

Zzk z] Zo] ]Hdzsz-

 H kHtc

Z

d-
d-]z-Zk ZBD BD Z
Z rB d- ZzBs Zs  zBs 
]vs^bz]Z] ZtB
 WZZkbZdvvPc z WZ|#
     ZcvZ vbk Hd
bZtd|- vZ]vvs| $.] ~ ``k
n
ZlvnpZc b zs oZl
bz v zs ] vdkxdZlZh
bZv]z.]
bdz-z z]z]$vZtdZzs xZ]
k \Z bcZszs z] vZ]d ~

bk ] ]vZ]zs Zp^ vvs vbv]bx-$
v^|# z kv] |# z v]ZZZv] |# z
bZzBs Z ] ZzWZ vZzz vZv
ZcvZ vZ]cp] NbHkvvs] zBs `
ZcvZ nzcZ] bzs vvs ~ `  
Z-vvsZ ~ `    

] vZ] ZdsZtd vZ]zdvk vk Zs Zd\oZ
nZvovvsZvZ]
 ZcvZ bvZ] `c`-] z] zs 

 
   Zc  ``k   

Zc fp^

db^`b\td]nzs~

  `Z 
   `z
z    `z 
 
  
  `
  `z  

  `N^  


  ` z
R 
 
  `R  
 `
zs Z vZ]] kk\^ vZ
bk ] bvZcvs z] ]x bvz-Z^dZtd
Z] Zp] z ] vboZ bZo
b^Zp] x.Z ZvZsZs z]z]kZc
bxpvZdcZ$
vvszs z zoz] b  Zck
x vZ]z^s z dv`]zs ` `]Zd
Z Z]c bc ] ZzsZcz
ndzsvZv
ZldZ]v ZoZdzo $ZlZc v Zc
z WZ. z zzz]]vdhp]p

n^Z~ Zdztpr Zk b]zZd
Dcz s
 z s Z ~ b#zs Z
b
D ^B ZtB ztdDczt
B dBDcz tBc 3zds Js
B
v]] ZZdsZFzzs
 
 
zBZ Fz tBdBbBbX Z z tBcFz BtBd b
B Z

 H kHtc

Z

  
 Zc bx-$
vvscz] bbloZ]z] Z zsZc   
zWZ ZvvsZzzc z ZlZ^z] Zc
Z]z] vvvsZ^z] vs z Z]Z]
vvsZ Z]Z]z ko bZcvvs
vz- dv] b-Z] vd]Z^bZc
zZZ]Z]z
xsz] bc\bk vZzs |#z
]z
   ZdvvsZd-Zz]
Z~ 
c`]nZ]Z]zWZ Z bZtd
Z^vZ]Z^]xs]xsbkz
WZzZ Z zdZ]Z`Zp^vvs
zs Zk vZcZ Zp^ vs ZZ|
ZZvvdz v]vdZdZv]Z Z
R z] Z.vdsvzc>Zz> Z
~ nv ~ n~ s z] ZvZ^Z`HZs
z n\Bs~ n\o~ no ~ n~ nZ
 

 

N 

M tz tz zB Fz tzBt 


zBszZsZsZHZs zBs@k Z>zJsZ
Boz 5t
B zZtBczZt
5 Bt zZBs z tdz]
D BDczZs
nzsDbcDz t

Zcfp^

Z B Jv oJ zBs Dz B dB


Z] ` v zc

 $vdZ z Z^ k v]v|-z]


vvdzzn^D zZ
z z]Z^kZvZ z
`oZZZ`oZZZ`oZZvzZ^
v \Z]] ZZd]] kcz]Zz]xtHdgZc
v].d^ Z^c]v]zd]
3| zZ] zdZ]Zbsv]Zcvvs
   b-#zcZvo ]
zdZ] $s \oz] ]Zcz]Z]
vzczZ]ZckzbH]vZvZ
z] `vv] vZ]^Z] n~ ~
v v Zv kb ] ]
b
vpvo z] v ZvZ]] # k
vvo Z vpz z# z- z vv
vs z]Z]bZ] vv
 ~ | vpkb
ZlZdz b^kkvpz bcZd
Z] bZ^ cZs bz] bvZ]
z \| Z Z zvZ]s
b
vcZc] z- R zZ\^ ]
b vZ]zvZ^kbz vZ]vp
v]Zs

 H kHtc

Z

cZ]b]zZz b$
k ] vZz . zv Zoh
bZ Zs bvo z s$ svo
svovvsvzHhdzZdZx
| ZZ $z]Z]gs b^Z
vzdv]bZ
| vvvcv]
 v] WZ|#k
 vZ]vHcv] z-vZZp^ n~ Z^g Z
vZ]b]Zg s x] vo bkZp^vvs
 ZZk bz bv]k
z] vWcZ] vdz] vWvdvZ]
z.Z]
bZovZ]vvsz]Z]
vZ]ZHHx4voZcvs xZ]
] z.bZ^|# "bvokcx]
ZlcZbvokHd bk
M bz.vZ]kobvc
   M 
z] Zp^ vvs bdk Zc\Zv]Z
z ZlvZcZvo ] Zp^ b
v vo vZ]voZcvs   
Z bvo]v]Zc z- Z]z-|##
cb bz. z z]z]dv

Zc fp^

Z B Jv oJ zBs Dz B dB Z] ` v zc

z-Z] ] bkz.z- z Z^


z bbp] vZ]bk ] z]Zcb- Z]
zxZddZdZ]vo]bvp
R z Zcsz] blovvs -z]Z]
zZ vo ] s z czcb] Z]Z]
Z] v zcbZ bvo`Zd
~ ZZ z zcz Z
 vz.]Z]vZ]Z
cvdz] bvdzZvdz]
vdz vdzcvdz]z-bvdz
Zz]cb
voZzdZ]ZZ^vzcZ# Zo
Z^ vvsZ^dz- zWzvcZcZ
zcz zdZ]z bzxZ z# Z
Z^
z- Zv] vZ] bvZZ]|# Zl
Zp^ vvsvZdv] g`Z vZ]|#
Z vZZov] Z ZbHkds
 ] cZ^ v ZZ z] z]Z]v]Z v]ZZ
z] sb^Z] vZ]Zl-Z z] kd
Wkzcv]
] ] Z^Z] bvZ]Z bz`o$
ZZcv zc vzHgR Z Zz]vczZt

 H kHtc

Z

zoZlv Z | v|vvs] Z
 b
    M
nvz]Z
b M M M M zZ^]
~ dszs vZs] > Zl ~
z Zc ZozvbZ.] Zs
zdZd]Z-vdz
z bbbZZz.Z^
z- z Zz] Z^Zc v kWZoZ Z
 hbv ]Zdz
zWN 
WZovZ]WZZZZd-vvs
  bvPc vdv Zz] ZZ
Z z voZZbzo#
~ vkZZdvZ ]bx.
   bzz-vPcZ]
Zvz] Zz]Hcbk ] Zz]bZ^Z
z Zz]c`]Z ZvvsZ
 vcZ ZZ^Z vZbZc bZ
Zz]z]Z Z^z- b]Zg Zz] b^b
vZ]v^np
z] dlo vvs z-z]Z^]nZ]~ zb

Zc fp^

Z Hwv^ cB H z 3 HpJ` v zc

Zv]zgPc dvZ]Zz]bZ Z^g] ZcZ^


Zz vZ] vZ] kcnpZvdzZc vv]
 v]vs ] ZdszzZcokzb
 M M v]Zd-Z
 bWZZZHd^ M M Zd-
# #z- zo\^ ] bdsv
Z Zc] z.Z z] vZ]b]
Z-v]b]zcZ z]vczcZ # vZ]zc
obox vZ]] vcZp^ vs |k bo
vZ]kz]|k
vv]Z ^Z z] | M M Zd-
vZ]Z]\Zkcz]bo
zs  ^ vWZ Z
bk ] M M v] vWZ Zv
 ^ ZvZ]oZ^g\Zk d
bo\\Zkd 
v d-# Z-~ bxZ \Zk z Zcvso
Z^zvs o~ d-  
]vs#Z-v]
Z] \^ ] M M bv d-Zl
bZ]k
vdzvvsz Z #
z. ZvdcZZWZz.

 H kHtc

Z

vdz]dloZz]s | Zp^ vs v] ZdvZ


vZ vs | bbZ ZZz] vb
vbZ z] Zc bZv]zgPc d
ZzsZZzsZ ZdZv]Zdz
    Z
Z  
v-] bzz z voc]v]
v] v-] Z Zlz]vcbz]WZ
#z]Z]bZdZ z] Zc||c
 dlz] bZ.voc
||d z pv Z | z ] zv
bvz- ]v] boB v] v vZ]
ZsZZp~o ] ZbH] z zh
dvd-zpbZd\b ZZ
zsvZZob-vzZ ]v
vz
bZ] b]Zv vZ]vocZ
Z]dZz]zo $Z]bZ~
b d]
Zdlz] bvcvZ.Z
s Zoz-cZozZ vZ]bk ] ~
z z z] v Z]]Zo z] s ZZo
z] zsZ] Z^z] z Z. z-vcZ>ZHvZ
vZZ]b|cd]Zg

Zc fp^

Z Hv^ cB H z 3 HpJ` v zc

z v bx-$kxZ]
  ZZc
Zz] M MZc
Z^voc|z]vZ]vo
bbk ] z-^Z^ bHp
Z vokZp^ ~ vZ]] ckk
v z.zHgRzgPc kZ] v z z] b
z-bzxZvcz] ~ vZ]vz
vd| Z Zz vvsz ` bz]Z^
]bZZp^ vs `oZZdZ^gz] ~
oz^ZZ] zvvszbs z]
z.zdzkzbz
s zcZ] $Zz- zZ v Z]$
d Z]v]bznZH~ z]
 
 bbt`$vdvocz]
b`$]Zsb   
bZz]zsZc  M 
Zc
|vZ]vc Zs-bd-Z]
z] vocZpkbZ]Zz] ]Zszz] > blo
Z Z$z] bz Zz]`Z~ ZtHc
Z Z^ZpdzvvbZpdvdzv
~ vZ]dz zZ] Z bHxZ]
Zd|k d
 o $z]bc

 H kHtc

Z

dbdz]vbZz]v
zs bvZvdz v] $vZ
bz]ZsZdbv`vZ]
z] Z]   v bvZ Z 
$bZz]dvz-dpZ zzc
vZ] lvbz z`Z]
`Zc
kz] Zvdz-vocz] Zz]vZ]#
z.
 zdZ^cv] vovvs bHt
ZgWcZ] ZvZs bZ Z] vZcZ
voZZc v Z#]Z] ]Zdzd
voZ ] vv\lzZdz
zdZ]Z]bZtd|- vZ]Z^c
-Z-ZZv Z] Zczcbk ] ZoZ
ZZZvoZ] vnHzcZdz]vc
b-vszlvoz]vc
vdzd]WZvdz vs |k dx-
 vz] vZ]Zs `cZ] ZcZkz]

o`oZ z^vocz] z.vbz
dz-Z^vovs]z.vz
 ``z.]zzc

nZ]~ nZH~ zcn|~

Zc fp^ 

 vc`vz M 
vvsZk`oZbZcx]vs z b
ZdZ
vZ]Zvdz]
z vvcbk v] n Z BJ ~ vvsZd- >
Z] z- Z^zgPc k ZZp^ #b
ZgdcZk] b^s bzZ
cZg z kz] z]Z] vZds
Z] zgPc d k v z]Z]
# k# Hd z Z]zZvo
]vtzvZ]Hdz
cZgs Z bv z z]z] 
ds ZgZ dz
bZpzzv]
bk v] `sz] b cvd>ZZg
vs ] ] vd Zz
M   vs ]o]
 bvZz]zsZc M
Zcvs o] b bZp
bzZ]bcbbbZb
v] vs |k Zz-~ N^  `v
nvd-vZZcz

 H kHtc

Z

n>ZkzZ]bHxZ]

`pz `dWZkvoc`PzZ]
hp]zzzz bv^vZ`H
z z z v Zdzobvszob
Zco zokvos fp]z Z\Z Zbzx-Zvoc`P
Zz] Zzzz k]b\Z ~ vz
`bz vockpZZ]z vZ]
nvZ]Zz]R
Zc bZ]bocHd^
zoZvZd$Zzbozc
Z] vvtz ] vZ]dvz]dv v Zo
dsZ]z ZZ] v s~Zvtc
bZ cvo Z vovvsZ] Z^c]v]szzz
d-Hx4vo z Z s Zcdvo
s `Z~\`z Z-b
Z]ZZs]^bZkz^

 o vvob]zvp` \Z
zbddZ `v bv]P Zc
Zh] vpbZ^s Zo Z] # v
z ]c ] zvs Z zsZ]Hd ZpHco
Zc nzzc|~

Zc fp^

vZz]]vpZ]kvoc`^

b
v Zo z^Z vo`ZZnzl ~ ZdZ
zdtv d]zcZz] ZZvo Z

zzdrZvp] v zd
z-fp]zczd-vvZ]Zk

]z]Z]v ]zZ \l zdpZk


v-
v Z] bkvWZ kvo`P ~
z vZ] .`^ Z ]z] Z] d
Z]dbz-z ]z]vp]
sz] ZlZc z z`zZc ZoHdo v
Zd|]Z HlcZ] Zt
ZpHcozZ^v]Zt vvZ |kZ v v
vdszzc]vd-
Zcb^vcZ] bZ `v k
]Z z zc>Z^d>ZZ]ZdZ]]z]]Z
^`t >Z 
pcZ] n ~ ZdB zlo]
b`kzc Z bpc |k pZk v vp
bd-
 

  O N 

      


 
    

 H kHtc

Z

zczd-n vo~ ]z]kvoz


zzc
n\o~ `P] Wzgz] ]z]bd-d
] Z^|Zvo`Pb
 ] vz o z Zc vzd]
# Zo vl]Z`dpcvoz.]
dZZ z `Z] v
\xz cc zc]ZpZ bdc
vZ]Zz.z
zZ
\Zk zZdzgz] zzsZc 
] Zc v\kv bZo v] ] kdo
]z]kvoZt z|-Z vz]z]Zt 
bZ] b^Z] vZ] oZpHc]
s ~Zlbsznz~ Z# Z] vZ
Zobv]]z]Ztz]vz
v kvo]Z vo>
bvocvzv
vZ]vckvo^ZZz
Zo oZpHcvoZbz >ZZg
v]kvoz] o ]z ]Ztzd]v
] n^xcZo]z]~ n Hd~ 
c v]

Zc fp^ 

kvoZ`v]Zz v^d

bzoZpHcz]onz~
k] v] v bd-Zk Z#>ZhZg
bvk z]k Z^d] bZ^d
z] k bZ k z]k
Z^d] z k] ]z]$bk
z oZ kz] ]z]Zt vZob

nbdszZ]

]v lcoz ~ z Z Zk


bz z]z]Z]Z.Z-z.]z
z v^vZ Z cZ^cZzZZo~ v-
z] Z]vcZ] v bd v Z
z]z]Zg`Zz ] HdodsZc]z]
bzz]zo
dvZ `v k Zz v^`Z#
z] v vnz~ z] bvnz~ ZdZ]
nz]ZZ]vz]dZ]nz~ v
k Zcz v^dZcZkZl
WZ\Zk# bz z] v
z rZbvvZdoZz
z ZddcZ]\Zv vz
zdWZzZlrZdkvZ]
c  nWNpWz ~ n~DZp ~ |

 H kHtc

Z

P |H bvozoZzvocZ]ZZvcpc
vzDdZc
  
zZ ] bvozopcvoccvPc v
Z]v zHZZo r ZZ] z
vFp ZlZdlZz zH
M v HzcZkZ] d
Z]Zd
Z |-z vZsZzvcv]
z Zn~ Zd# vZ]z^ Zc c] dvs
dZsvd]ZZlfp]v#
`zv r bvs b- Z^zv]
vvvoc]zvp
v]z] v v z rZb--Z
~]|# vZ^bzz] dZn~ $
Z]
vZlvddvsvZdcvZ lt zl] v
Z] d^p|-z z bZ \zvZzc]Xtc
$ vbzzcz^szl] ZdZ
Zd nZk~ nzo~ Z] zldv nbvs~ `
bv

Zc fp^

kvoz]ZZHdo Zz v^vd

 l~z bpc >@d


 OWZ| ]
 ^bH ZdZ z] #zbv
z] Z]vzb]ZdzZ# v Z^d
bb

 
   
O     
O  
 

 O 

v\Hcz^czz
ZpvoZ^cZWZ~`^cz
t z vZZo # vozZlo
zZcvsZv-vp
 

N   
  
zcvvz`zcz] ~   `


nkz.
Z] ZsZZ ] ~ bH  `
Zz] Zc sZZsZk ok
bZZ-z z] Zbo bZZ v Z
ZZ>Zpc Z] Z-vZ]zZ zZo vZ |# z z] v
Z|# Zcz] >Zpc Z] Z-vz]z]vzc ZZ-z v
nvZ]p
z-z vWZZ-z

Z.]~ bH  `

 H kHtc

Z

v]ZsZ.dZZz-
vZ]z Hzc^czZ b\`^cz
zHc] vvdo Z] vv]d-ZZ
Zbz] ~ZzZvZzcZ Z
ZZZZvZ ZgZ#voZ
3#] o bov ~
Z] Zk ZZ~o z] v^]
    vzdboz]v]Z

] ZpZvdvZ]Zz]WZ
bZzHhcHp bvozo] ZHcv ]#
Z] ZZZHlc] z- z] HZ#Z
v`WZ$z- po ZZZ
`WZ 5| \ ] Z~zv^]WZ
~ ] Hpdz^vZ]s] 5td
bvZ] xs \czvZ]ZpZ sv]
  
] dx-ZHlc`^czZ] `^cz
| sdZbvok vZ]vvZ`^cz
dZczh ZZZHlc\lodx  O  
 ZZobvozo
vZ]zcz-~ v vzv] Z ~ vZ]] vvsz
nz]z]dtzZbZt ~

Zc fp^ 

kvoz]ZZHdo Zz v^vd

zcZ] s`o Z v]o `sWZ


zZ]lpbvobd
 O   

 \^ ] v#z ZZZHlcZZ-vZ


  

N vN]ZvdZs

O  ^c] Zdp vzZ   

 M 
N ] bo ]  

 M  zo vdZzzs`WZ|k


 
Zko kZdH bZ
vZF3 p  N  H|cZc
b s 

bz] vs z-

H| ZckZco z- Zo
Zc v bvo bvos] cb
vZ]Zg
bd-ZcoWZZ#
Z vdz] ZZc~ oz  `
nvZZ]bZkkb kcZ-zkvZ]
z.vdv Z|#Zc ~  `d
nvvsk
zZ bz sbb ~ vvp  `v
nZ]b
vz.]s \Zk z ] ~ ~ z^  `v
nkvskZl

 H kHtc

Z

Z]
xt Z bv

| Z bvo

vZ~o v

v vo

z ] d|-z vZd ~o #


pd
 

    

  

   

    

 K 

zlZc\czZco vZ]^cz z ~
H vbZo] ] vZz]vvzZcRzzgZtvZ]k\lo
bv

 


 

vZ]ZkHlcbZ oZz-#

 Zldo~z- k Zkvc

vZvvpcvccZ] Z bzd-|] vvs 


zsb~
~ bZlz-k bz] Zg vo b
vZ]dzxzhc
kkbZ] bzZ bzsbb
vo|svo vZzgZcZo
k ZZ]v dz]Z bZ^bo~
nvZ^bov]Z]ZZo

Zc fp^

J B zgZ
ZBFzB lJZp^ 

  M 

znz~ hp]zbZ
 vbk bZz]zdj z]
vvv
Zr bz d-z zs
Zzczs zvzH z Zs vZ
vzZkzczsZoZ$]b
] v Z Zz Zfp]kW#
Zdc.pc" fp]Zhp]
bz] z ] z] $fp]
vZZ]ZzcvZ
zd] vz]WZk ] Zpdv z pccv
v vZldozbov#v^
# bzcz] bz b-vZz
] ^cvdZs zkD ] ^cZov#z
vZd
ZdZdsvZlbZZ]db^p dZc
vZ ~ b^p] Zt v z.do c
b^pvoZcv n|BvHv^
vr n~ nD~ bZ voc
vv
nWZc]sz.vZ~H|bZ~

 H kHtc

Z

Z# vnv~ Z ~ b^p] v]


bbzzhz]vv
btZ]
bvd`dtc z] z
bZ b~ 
k vz] # Z
bZbovsk
v#v]z b- zZ]voc
Z] ^~ "z bv]
^np]vZr~ ZcZvoc
z Z# vZln~ Zc ] zo 
] Z-|] bkzzzdZZ]
vdZzvv
nJ] Z]r~ nz]vZ~ b^p] $
\~ nvzZ r~ nvZ~ nD|J ]vz r~
vz.Z-|] knp]vZ~ nv
z.vZt~"v]Hd
s # Zc z c^s ~ ]
r Zv]Zc bz-z ] vzZ]
z- z z] vz|vHv^vZtZ
bZ
cbs^Z] WzpZ b
v X bz- z z] .]ZczbZ]Z

Zc fp^

v]ZZcovoz]z v^Hvd

 Hvp
 z N b-Zcvs v#z


 


vr~ -|] r b^p] v]# v]


 z Zv z v nzozv^
zcz]Z] bvt]ZZPc Zz^cZcoz
vz
zc bdj zz] Zhp]zl]
zcv]
kzsbz v nZv^r~ t|
r ~ t Z] vZz voc] ZZ
bznzcv#n z vZ
ZcZ zk HpZt z Z#
   bv
Z] z 
v n  ~ bZ zl#s
nv|cZcs~~ lH `d
z Zc ] Z-z b~ ~ pH  `
n-Z]zz]b
nvv-zZczzcd~
vHl fp^ZZoz Z Z^fvov Z]
zZ] Zc n Z~
~     H  `
n o||vvsd>Zpc

 H kHtc

Z

 vlz dZ .# ] dz-


 M
]Z.#  
M  H Hz^fvo


  bZ z Z] vb 

z
H ] z vZ] zzs]  
M bz n ~
 M
M   > @vocbZz n ~

 

gg]ZZ] ] d] ggfZg z-#


M    o] sZHok]b
Z ]~Zs gg]gfZgvoZg 
b^Z ~ b ~ zsH|  `v
n o||Z.b b^
vz vvsz] Z>pcz Z# ZZ z-~
nb
ZzBvv ] l `pfvoZ

ndzd|]cZovZ ~  `
vvsv- ZvzZ >Zpc~ vWN  `v 
nvZ]Zc
Zo z ZW-"~ Zl  `d
nbZZ#vvsz.
zd] zcWZ v ~ Zl  `d
nvZ] ]ZkzbZZ]vsz.

Zc fp^ 

v ]ZZcovoz]z v^Hvd

z bZ] Z] vZoHpbs


bzk zRz Z#b|]

  
O   O 

bZH| Zk `ksZ] b^p v 


] \^ v] bo v]v#zb
   vd
bZ
z-| -Zz.z]o ZZtt ] bz]HZd
dZ]Zdd|] v# dZZ]
z Z#z] d.Z]zzZ]
bZdZ]zn~
vzzcZ Z] vZ] Zp HpvZc

    
z zdoc
 ZbzsZk bvZ.Zco


 O   

z vZ]dZZ] Z ZbZ|#ZcZ]vvs~


nb]Wvk]ZbZ|#`
z-vv] b| ~ H  `d
nvZ] ~v]c#
H\ z] b vvcl \~
nvvc
z-z] Z dbvz] Z Z Z Z ~ P^  `
nZ

 H kHtc

Z

vZz v^ dk
ZHc] Z-vZ-|]  
lv D\ v]Z sz]o bzvd# Z zcDZZbz # vZ]ZgZ

oZcv zozv^v r $ZP
|-z dZd^pz Z v bzb
Zc z]z]ZH`Zd]bzZ]z]
nvv]Z~ novD Z~ bv # vo
Zl\ ] v- ^]bk ]n~ ZcZo
zH vv]vZdZ]Zbtb
F3d vl]vz \oZ vz] $z.
 bZ^Z]z] bzopHdF]F^ z
|]ZZd
3pnZod~ ZdZz] s s b||
  bd- vn^cv]z

 

 M d

    

Zc Zx.]~ vs .] ~ Z  `d


n vZ]Zs
n bZs]ZbH|Z~

~
   b|o  `

Zzv^H]vvcrZ

Zc fp^


  
 

 
 
   
 
 
M  
   
M  
 

   


nvZooZ]vvs
]z-r vZo|# o Z]vvs~
z] ]tpZZ] br kr `v-
vb^vs]ZxZ b|WZk#~Zs
Z^Zz Z `Zc o`]c ]cvs ]
 z] ]Z]Zlc vzZdZZ ZZ
nvzbv
o~lnR~Zl ~ zdZ
b# ]zvp
kr ` v-z- d-zsvr$Z~
bdZbZ ] hcvtpZzvs\br
b# Z] o bz-vocZ] zZ`]
v Zvk]k
bbZ ZZ] bkb# Zz] bZ
] kz bkb^ Z] t bs ]
vvc
` zgvHokZg bZkt Z>
r z- x vZ]bv zchcZc 
pZds\bc`nz~ Zd d-v
z|lclc

 H kHtc

Z

# bdj z] Zz]nz~ ] d$Z


Z^s - Z] bZz]] s vZ]]Zt
Zlz] Z vZ]]Z Zo PZ~#
bZZzvdzd
  M  M 

     

  
  

   
  
   
 
 
 


   
 
 
   
 
 N 
 M  
 


  

v-# z.bZP ] ZzZZhZ]


bZv#
b]Z Z bvvs Z \czk~
cZ v\xcZvc~]bz Z>>
d|dvookkz]bZoZvZ
Z obzZ kk] ZZ 
Z b|] ZZ obzdvo] Z
$bb^] z# bZ] oZ ZZZdsk
bvZW
bk s
H pz |# x- bZ^

Z]Z- ~ bd- Zlz b ZpZdvvsvZ]

Zc fp^

b|kbZ]]vrZ

Z]z] zz Zd b]# ztZ] @


jd^v] v Z$ vzZs ] Zd
v# bdZHboz]dbx.]ZZvs ZdZ
ZZbZ ] bx-ZZbv]#
v vZ\v ~H zv
bsvZl
zbHZZ] Z Z ||~
] Z z] ZZbv] vZ]vzs]
BxBs # v#Z] v\d] Zc v^z]v#|k
]Zdvv#dbk z Z]ZzhvZ Z] vZ]
vPc

r   bbpbZ#

vd 
    vPc Zcs
HbsZc scbkvvvZ
bzvv]H
bb v-vdz] ]z ZZZ#
Z] vz | r bZ]Z]b
> `@nbZdz]vsb
nvcv]Zk$vvsbZdZ
nZvZdz].]~  `v
Zcz ZzZczzc c ~ Z  `d
nzZczvvsz

 H kHtc

Z

bbbvZkvdz
M  
bz
bv Z
 M
] cz zZZh
 K 
  M  b
z dvz
     b
 
N   

  N   
  
  
 M    


N  M  M 

 
 

 M 
 M 
 

 ZhZZ# t z z] vZ]


WZ o ] vZo vvsZ]
 Z ~ bZZ Z>pc~ zZ  `v
nvz.]
nZ]zZzsb~ vvp `
v# Zc z- dv] kZ Zdo` b~
zZ bvb-Z] v] k] v]zsbz.|#]
cZ] bc`d]ZgZZ Z\^ ] zZ Zg
sz.vZcv]ZZ#
bzz kz bz^Zppb
vs Zdvvzz^ZbzvZ vvs
nvsvv

Zc fp^

bvobov

ZtzbHd oZ d^hkb] vz


bv ] vz ]c]]
zpzWZHPc vz zZ ]bZdzW
bZ v # Zc vvvvlc] zZ] kb]
bv]ZZ vo Z] Z ZZ
vz]ozgv|
] b^b]ZZk Zd zl ||
Z] ZZbv]] bz
Z^ o boZZbZ ] o Z
  
  Zcbzl
] 
v-#z vZlv] z HcZZZk\
vZ]]Zkk
bvoczWNZZZ`zs $
n ~ ZZzsbZdZZd]bZ$
  
    

 
N  

   vvzvk


ZhZs HZsvocZbv] ||
] dZc Z^Z-z~ zlp  `
nvZ]b
dt Zo ] v]b-Z] bcZ^bb^ZZzs~
bZdo Z] zb-Z] v] Zo nd] bbk
nZHlczZHd

 H kHtc

Z

b vZ]Zcv Z]z]Z]ZZ]


Wcbz-
Wc bz z] 
Zk vZ ] cb 
WcbcZk z 
]d-vocZpHczoZ


 

   

 

  

  N

 

 

 M

zs
] pZ vocZbZ v # v]
 
vsz]   
ZdZc vs z]z#-]vd|c||
d Z Z dZ 
bkZ|l]|#W
Zk Zc Z | ] Z.z Zs| v->Zpc
bvsv]Z]
~ z bk] bz Zbz
x-zvt]Z
 Z Z>pczZs |v 
vZ]s]vv
nZ]`bzd]o]d-Z]~

vZ]vovZ^dfhcZz-

Zc fp^

 
nz-ZhpH] M 

v] v `ZZcz v^H `ZZcZ Z]


z- z z]Z]z]z]Zc bZoZlbZzo
^ZZp`Z]RZzdp`Z vv]
`ZZPc Z] b] Zz`v
~
 o `WZZ] `Zz- -Zzp]
^Zp] c z.ds]sZ^dzsZc
v z-z] Zz]v] ]Zs
Z bZ`ZZ| Z.vocZz] s
] z. Zz] Z bWdzZ-`^WZ dv
vszsZjzb]Zd
#z- dbk] kZ Z z-
vs vZ] sz]vZ]#zsbZ
zvsz]z]vZ]zdvp
v^ Z bfhcZZ]dsZcZ
ZZvWZ ]vZ 
v vdZ vbsZ Z]`v
v Zo ZZZc vZ]zd]zl

nv|Zhvvsz]Z~~ pH `v


Z]Z]vo] vp] vocnlBtz~
Z \lZzdpZk`vZdZ v ] z
Zc z

 H kHtc

Z

z`WZc dz-vzlZcvdZ
ZZc z- ZHZZZ^
Z vZ]zHgRZ Zk Z
dZ dH.Zkvdvovov
bzZl
ZvZ Z WZ dZz^Wz] Z z-
vvobo Zz-Z$]sz
`WZ] vsvo| Zbz HlcZ^d]
ZZzZvZZZv z] v]Pc 
vz vvWZ cZzczsZdzo
v]#^oZZZl$ZW]
vZ zv]kzc\oZ cZ vov Zdbd-Zlbdz]z
v] v] vz]c ]

v. bc

vs z c Z

Zk v Z ] p

vz v vt

 v v

v ] Zd #

bZ 

v v c 

Z s vZ v

v] c ] d-

Zzc z^] Z

v vk z z

b- Zc ] 

v# Zc z] fhc ,

Zc dZ vo]

v vD]

vZ# Z.
 oZ

vbtvs z 

b- Z] - z \

vocboHoZ]

Zc fp^

v Z ] zZ bc

Z-voz z-

vZ]Zc cz

vZ W

vz zzo s Zz

z] z. 

v] zc Z v

 .d- Z

|kb"b
HB v o
zo] ovZ] bZz zbH
bvZ] z-vZvZv x vz.Z]
vZ]]vz.]
Ho ] o ZvdnZ v#
bZ]bo
   
  

 
 
O K


  
  
 

 
   

  

  

jbn -z ~ z]`v`cZ]

 H kHtc

Z

dc c Zdc doc 


 b b b^Zcz]Z]
Z^g^boZc
pdz v vZ]c bHb
Zcc bZZ^gkboZcbv
Z^dkx bvz] pv db
bZl`kc kbo`kbv Zo
dZv
Zl.#s kc z. Zlz ~ 
Zl bd-vn Zo v]Hpdc
bkz]zHpZ>b
ds z- Zz] vZ]ckZ
oZ-vz]#Zz]#bv
bvZc Z Z bdbH

z]ZzdbHsZ]ZcZZc~

Zd|z^c Z.Zd]zh pv zdZzdpZk


|z^ZzWZZ^pcnZz`~ s z
Z~ bpchp] Zc Z^czdZd
vZZvzznZ]Z]
ZdZ] zoZhoZ^Z^oZz Z>^zc Zc #
Zk Z Z zP]Z]Z Zo`HZvvZ
Zo|z^c WZ^Z^ovpv Zo Zb

d Z^nc v|z]v]Zdsv vzzd

Zc fp^

nZ]Zcz ~ Zbb]ZgZ]vZZ]

 c p]Z.]fp]| Zlv v zo`z


Z]H o
Z] |#Z fp]bvnZ]Zcz~ Zdt] Z^oZ
ZcZ^cZc Z`ozb] b]Zg Z]Hzo
Z]v
Zv z] zob]Zg Z]z] zz zo
 fp]`cZsvz Zc zdpHR
Zcz ^Zpvdz zo`z
ZZv Z^gz] kZ]^ZZ
vz-Z].v]Zk^bo
bv]cHo Z] kZk Z] ~
z bH Z]zdzc] Z]dxv-
|# Z]Z]bz.Z]ZWZ|] Z~
ZZvt|# ZZvsZZ]vt
bb|# >b]Zg@|# z z]vs
z] vnZ]~ Z |# vZ]k|# #
z] vsnZ~ |# z- v|# # bZo |#
 v-z- z # bzZ Zc
n zHdz ~ xbvz.ZbZz]
# bov bZZgp] \kZ
Zdpp
nbz]Z ] Z

bzvsZlz#

vZ]ZbZ`ZZgp~ v|~

 H kHtc

Z

nbz]k
] Z ] vs] z]ZZZZgp
bzo bokz vZ Zz] vZvZ Zz]Z
v dz]ZcZ bZc vHcz.Z^] bpc
z]v dsZ s ZZ d- ZZkz.Z
s^Z bv]z.Zgs Zdx-Z
sZ]Htc Z ^z.z^cZZ#Z]b
Zk Zt cZvoc bcvoc| fp]
H p
vZ]Zsfp^vb-Z]cZvoc]
v vZ]Zc ZH| Hk > hvZ cZ
ZbvZ]vZZ] "vZ]z ^`
z bZdvz v]bp]kkHk Zc
bz^c`^WZ-zH|b
ZpvZZ] vb]Zg W.]z- 
|Zcz vbHkz ZcZc ZZZ v
bZc ZzbDs Z Zk]vv
Zlk ]z vcd]Zg bZ] v
vo \zcbvpd|dvZ]
bZpz-
vcvHZ]v vv bZ] xZ]

 o .#bvZd] Z bZ bZzsZ^b]Zg z-


vZ]Zlk]Zo
bo ZZ ZzZ] cZZ] vZ] Zz]Z]

WZzZ]b]ZgW|]v]vZ]Zvd

Zc fp^

nZ]Zcz ~ Zbb]ZgZ]vZ]Z]


Z vZ]\zccbvp|dZ b]Zg ] |d
Zbt^] ZcZc d`^z ZZ
vcW-ZZ
] Z] Z] |d zHZ]voo`Hokvoz] Z]
vpvkvcZd]bp] bkHtc
] vo zsZ] \zcZc`^vdHtc voz-
bZz]sz-s
Zz] bZ]zlcbk ]] z-Z
z-ZoZzsbvbbvsvdz.bZ]
\HzZobvvzbvvpcz]
z-b]Zg cv~ vZ]Z^d] z
] kzv Z v~] bZlcZvd-vdz]c
bZdb]bbp]cv] kbcdsv
bb
b-Z # bbvZczbvcv] v
Zc ZZ bx-zZ] c\cz`scbs
bvvsbvbdbvbz.b
vv vs Z vvs dvdvZ
bvvsvb
vZ]bdkHhczv]b]ZgZ]cZz]
bz]Z ] Z

bzvs Zlz#

bovZ]vs z z# zbZ h
z ZkZzP]Z`dkHpd]Z ] Z Z

vZ]vvs|vs]zlbp]k

 H kHtc

Z

|] kzZ vvsbZ|
v Z Z Zzbo
HvHp d]zcZz] ZZz W]zvo
vp r Zo Z Z- ^] oZZZ
bvk kHtckvok Zz]Z]
cz^ckkbzgHd ~]
s vZ]l #z- ~ vZ]cHdz Zld
z kbz Hlcvv]vp bvs vv
vZ]z-|#zZZlWz
      

z vz]Zvdx-Zz] Z vZ]WZZc
b|#vs
vZ]zd]vZHhdzrzz]z-ZZhZ]
dsvZ]Zc z ,] ~
 dsvZ

dZc .]| ]Zd

ds

dtZ.bk

WZZ.dZk dtZvz WZhcbt]z-


dtZz#\ Zdz-vs Zc v\ d
z.vz] z zvsz-ZlvZ] z]
z] ~ `zWZ vZZz# vvkzgZZ.d
ZdvoZ Zz.vvs ks s 
z ]Z ]vZ]]Z ] ZzZz#ZdZ
vd
c vvk^nzHv~ 
lH `v
znZ~ `

Zc fp^

kvoz]ZovprW]zvovBdB |

dZsz]^ZclZZo
b
o bvoHtckv- v
v]Z bkz]cbZdZv]
b]]ZdZlZ^dzZkk
kbvoHtckv- r
bvpcvvpZkb\czc
k`zsZ] v Zco dZ] ZcZ
vo Zco s ] ZHvo Z] zZvdZ
z.Zz- z kk ]bcz^
z-Zo vo vocZlvHck
]vZd-vZc] ZZ
vdovZ]
Z] bvvoz] v cr ]Pc bH ~
ZpZkZ `z] k`Zoz k
ks > >Zc.Zv
bb^k ]z^cvozbdoZ^
nWZ^vZZ\Zz] o k`Zo|dz.
]zvZ|]z^croz
sb]|# dtc |k dZ
WZozbnp| |dZ dvZ] t
nWZ^ \Z vo ZvZk`k
ZZZZ vdv pHdvkz vZ

 H kHtc

Z

v]ZvvcZlZvdvZ]
Hczv]vzdkvo] Zz]Z]
v
HsZ] z ZZ^ vocZ] kvo
bzl Z] vvob b`o
v|vdZ]vvoc
b|]boZ  
bvs, bvs|# kvov- Z
bvoZl  bvsbvszZ
vvvoZRvZvvsZdv
ZcvpZ`\kvZz Z
vzZ , ZlvvZcZZZvp]Z
v
vs z kZ v- voc Z]
o`HovozgZoz Z#kb|#
v vz z]z]Z^k" s`z
 zlcHdo
Z HpvZ`Zp^
 o zok
kvcZlvdZbX ` cvo Zlb
vZ]dHpc

 o ZZ^ vkv- Z
bbZ czWz^k
 o vdZ v
bZZzs,Zl

Zc fp^ kvoz]ZovprW]zvovBdB |

Zvvkz]z]kZcv- Z

 o ] `d]kkvZ]vo bZ c


v z^cbP b bv bv ] b
b
z^c`z ZbHbz-
Z]z] Z] v#b\ks ZZz bc`
Z]vdZdpz]
ZpHco s | vovZZ
Zdv] vzcZ.bbWzh P vz-
Z^ Zs Zo vZ.]\ b Z
Z]Z^vzcZZ
Zn vWZ bZzvx-
WZot]vzp]Zd
z v WZ^Z^`H vz-zZZdzo
bzcv]zZ kvoz Zz

nZ^kvoZZ]pZ]

vzWZ^Z^zZZdzo~
Zkvokc` cZhoZ^Z^cZ
vpr Zo Zz W]zvov Zo Z-|]Z
oz zsZ]bz- ZZZo
zos cZzBo
\cZnvoc~
Zc

 H kHtc

Z

v]vvvov Zo Z`voc`Zz\Z] Z r Zo
v Z~ Z ] Z ozz-Z vov Zozbo
zkz]vpr Zo ZZ-vnzo
fp]Z]] Z ozxcov Z
vdZz] fp]vz Z] r Zo ozZ] Z
^] |r Zo z \cvov Zo ozZz]

n

c] vZozv Z dvZ


boZdbZZkvo] Zzv]k
vZzbZpHc]knp~ Z]s
 

  

   

 

  

  

  

  

  


 
 

  

  

 nvoc~
vpr bZ `vZ] lH ^np ~
 zHZ
zvz-z] ZZHvHpzzpZ Z Hv
ZHv | WZ^Z^||v Zo Zzozoo
v]>ZZzoz Zr Zo oz`pc Zcv\zo

zzztzxdvddZ

Zc fp^ 

zxvovZobov]rZo

bZpzv vodt$Z#
bbZpz]vZ
zlZZ] vZHcZ
bZHc] | \Z]vZ]Zp
bZb
| | vvsvv^ZZ$
vz]Zp Z^oZ
Z |# v bZ^Zp\^ ] 
ZZ~dbHvdz]
vovZ bZpv z] Z - | 
z $k|\zc b`ozb.Z.
xvd-|dtvdZc Z] Z 
nZZ~ nZ~ vHlzoZld>#
z- vHlv#Z bZ v z bnZZ~
HdPc ] vbvZZZ^ >Z]ZZc
\kvZ r oz`doZ\Zn
z-
czdoH|ZoHpz- H ]
kc\Zk bv ] r `bb]x z-
vdv ] Z]b| vZ]ZZ.
z] |^ HPdo` ZZ ] Z^5Z Z]vZ
oz ZcbZ Z] npc~ Zc v|.z]ds o ] vvsZc v
  vZ]d\Z

 H kHtc

Z

z \zcZk Zz] voZ vo


v-^.v]
Zhz-vZ] |# v#Z |# ZHc $
v] zz voZ xb]bWkZ] ZZHc #
d v^z-|# ] |# Zpd $
Z Zt]v- Zt] $
vd|#Zt]Zoz.|#b
bWZ v# ZZ o`ZZZ] 
co o ZvZ]|#WZv
 Zz] Z oo$z-vz]bZo
xbbo`ld vokZ]
z-bv obp\^ Z oZ] Zzh
ZZ h osz]Zc] |# bv
ZpHcdk zh kZ] b o ox
vZ]dkc\Zz]~bvo
$vov ZZvz] b.Z]
b b]z] vZ]Z# b]bzdpzZZ
Zz\bv ZZz]
v-|# z W]zvov Zo ozb

ZZ

Zo

ZZ]Z^cZ ~r Zo oz vZZ`^Zp

Zc fp^

kvo]kcvrZoZ

Ho ] oZ]z z.Z]ZZ]
zbWzb
] vs bkbz z Z b]Zldvov
^]Z^bzZ]np~ o`cZ]Zzz
bcZvZ]]^Zp
 vHczonvoc~ Zd`v Z
l^\ ZcZ ` zpZovpr Zo
zd ZcZ Zzv z]Z]b] ` 
vvs
vdzZZZs Zbo`
`cZs^ Z Z z]Z]bvZc] ` ]
b]ZcZo
vs Z Z WZzZzZcv # 
v
vcZsZzvZ
z kzW]zvov Zo bo
b] `
b]Z vzobobrzoz
Z vpH vsozZdZZ^cZ
b] `vsbobdzxZzs
z-Z]Z vr ZZZZcvsboZ
~ Z Z Z>Zc vbv] \cz
b]vsZpc~Z vovZoZpc
Z bzv r oz ZvZ]s] 
bdZ]Zzv]z-zcz]

 H kHtc

Z

 


  

 
O 

  


 
  

   
zsZc

vD
|z^c
 Zk z Zo ZZv
bzZ]vZczdt`kv#Z] \ z
dzd Z. kvoZ^gz] dZ#
v-b
   M 
  ~
  
   

 
N N
 
 
  M   

n 

 M

v`Z ~ vov Z] nN`Z~


bdZvlcvHl nzZk~ Z] Zc s nH
b

 N 
  v-
n    
    v-Zc
  
 
n

    v-Zc

Zc fp^

nvZz]~ ]kvoz]|z^cvd

bk ] Zc z] Pc zdZcZ] kvo ~


z z-z- Z v kboz]bd
b- Hd bZ$] Z s ] Z
|# z bZzZZv]]ZHc
zo ]bb]Zg]vvZ]dZdv
vb]Zg]vkbo~
vdokZ d- v Zz]Z]
Z]dz]vcPc
z] nvZz] ~ bZ^Z]Z $z
nZdvvskZ^g
Zdbozz]vzt r ZZv#
bzsnZ ~
Z` ~
k"]o]ZpHcZv]
b]
o vv Hlc

Z~v-

` # v^ ZpHco
n   MM 
bb]Zz]|^okZoZ
 

 

vZ]\kkz-~ bds z] vs dZ^g


n]vs\kk|d>ZdovZ]z-bZ
nz ~

 H kHtc

Z

]vd|kk
z

  


   


zc v# v]Zozh \oZ


bzHgPczc]ZbZ#vzgZo
vZZ#Z^.]]
z ]Zcz~#z-#vz-
b]
dZc .]| ]Zd
dsvZ ]Zc z ,]~
dtZ.b k

ndsvZds
b]ZZ^ ]\oZd]Z]\v#

 

 M

 

 

z] bz bdtZoZb~


nz-
] vvZ # v k. ~
nvZkz-Z-Z.
WZZdnzZH~
ZdvvZ

s z z]Z]v] Zz\dZ]

z t
B J b3 Zk4|3Z^]\oZZ]

Zc fp^ 

| z bz z `
vzz]Z]vd-^dZ]Zcxb
bZZbz ZcW-c ]
b]zvZ]ZZW-c
n   ~ ZkHtcfp]Z t
nZ~ bvkfp^dsZ] vvcZs
zxZZZ
HPdoZ]sz]Zlb\Z
b^ZkZ^ ]\oZ]
bzzz\oZ nZ~
nZp~ \oZ b\oZ | nZp~ 
bzo`kzc 

 

  

 M

M v-] | Z^] \oZ bd-Z.


b]zsZc
Z k\ Z^]Z  nZp ~ ]
vHcv z ]] Z ` zz kz
b] Z `
v]Z Z Z`kzc  nZp~ #
z Z^d\oZ z Zbz]Z]bd
b] `vHc vZ]
z.vv$Z vZ]z Z^d\oZ z bdp|
ZvZ]Z^d

 H kHtc

Z

| Z bnp~ ]ZdZZ Z Z
t]ZZZ`Zb]Zd zZl
zznZd~ n~ ]z ZZ]
vokvocbov z] b\Zk Z] b
Zl]| zh vobPc kkZ] Zdo
vZ]Z  


 

 
N

  

  
N 

 

 


  


 

 

 

   N 

  

 
 

 

 


  M 

 

 

  

 

  

 

 
N 

   

  

  


 

  

Zc fp^

vpboZonp~ Z]

 

  

  

  O


 ZlHo vp ZlJZ Z v Jb cB
zzl ]
Zbz z\ bo|] ZZZ
vsZdvs
^ZZv `kkz Zl 
kv] Zdvvs] Zv bk fo
v- 
bZ^oZvzs| ZtZc
vp Zd Z^bk
x vv] ZZkzZ k# 
vdvsZ
Zd vv kzZ `] b^sZ 
s z bk ckbvvsp
vdvvsZdbkzZkvZ]
zBk
 Z^d] z] ^ v] 
z-Zdt
Zz zz Z^d] Zv- z v]kZ^d]
vZ
ZdoZkzcZ] kk
bv
zcWZ `] Z cz kZ

 H kHtc

Z

vZ]b
| z] | z] kzW>Zpc
bk
cZsz-z^Z`]>ZpcZzW
bv
vpbovZ]Z^\cz^cz
dz-z $bdz-z s $
z.vZ]ZzzvZ]Z^b
] WZ|#k]vZ]^z^\z 
bZzbv
Zzz kZ] bZdsbk ] 
v ] ZkvZz bv d]
b
 
cZszcZsz^ZZ]Zd->ZH
] v|-z] bWskZ vvs~ 
vz-tsbo
z vdZg zd z] vpz] bz]
zZ
z] bnp~ ] bo`v Zc
]Z ZlovpbZkz b
z`zl `
 

Zc fp^

vpboZonp~ Z]

nZ~ bvHlv Zcv-| zzo


ovpv~ bZkz bz] Z
Z^Zz ^lZd`nz
 o
   z`zl|Z vZ# | `
      

    

 zoovpv
zH vZ vv

Zp`Z

n~ Zd
\kZc]k

ozoz]
ZdzsZp
 ZZ^dHdb|k
  

 
vZ]ZZ>Zdv 
zdvpzZZZd-|k
 `pvZ]
zs] v v`cl
z-pZd 

 
  

 

 M  M


   

  
   
zdDc cvpr Zo Zgvp Zk
Z `Fc Zc nvZ^s~ ZdZ
] ~ Z\`sZlZ vz\k
z
 bWZzd`k bZZ
bvno
 Z^~

 
 
 
   

 

 
 
  
 
  

  
M
  
  

    
 

 

\kZc]k nvZ^s ~ Zd

Z

   
 O 
 
M     
   
     
   B 
O B M 
  
 O >@ O
r  
Zz] b kvd-~
b|#v#b.dsZ

 
`k
# Zvs b

O 
 
M `k
] b d3
 ] z-z- z] #
]bZcbk z-z]
  ] z->Zbk
dbk z-z]
>Zbk]b
 M  

`k
#
ZZcvvss Z] vdvs Z W vZk
hvdZbtbZs z Zcvs
Zcv ZZ|k bZZh~ W.]
bpzbvZbZ
z| vdvs ZZ bzZZB Z
ZZ]Z.dz b-HcZ] bb
#vz-]

Zp`Z\kZcz]nvZ^s~ Zd\oZZ

z b-bzxHcZJ Z]Z
Z b-  Z]b]z] ZZ o
voZ]]
z z-vbn ~ Z b-| Z]
 ~ b-| 3 Z]  `z `zz]
z]Z]vbcZk ]dbn 
vdzz]Z.dz#Z
 z ] zBc ZBHZ^v Z ZHcZ] z-
bZz
O `kZ#
vkvvs b# 
 # bzbb $
O ]z-b
b^Z]
O `kl
Z] nZ^~ 
zZb] z]bZ #bnbv
vZ] kz.# ] z 
dP] v v- \ v-v^]
vZlZl] Zlz dZl] N v
vdZHZ]vZlZ.dzz

 `k
|# z] # 
 b- z-bvZ
np  > @ 
]

  
`kd
v]ZZbzczo Z ] \kZ z 

\kZc]k nvZ^s ~ Zd

Z

v]ZZbzo \kZ Z] bz c


Zv]ZZbzo vZ] ZZ^
Z] bzo bzpv

  b-vZ] bzo # bnp
  

   M 
ZlZ]] bvz^s dx-Z`
Z rZv# v Z]Z|# bdzbZbz Zdk x vz
Z Zh] vpvbZ] v^]z^s
bZk
M  

`kz.^Zz-lZ]
] .dsZ z] ] Z z  
v bkv z z.zZ]Z
>ZHtdb|
ZzZd\oZ zZZ
n]s] Z]ZlZ $^b
Zzdsv b|k n>Z]Z Zc ZZ>~ 
Zbz.|# ZZz.#ZZ
vZlcZ^z]
`v z v ] kZ
Hnpv Z] Znpv
Zdznpv ] ZZ] ]Z]z-b
r nZ^~ ZdvZZ]Zz

Zp`Z

b]ZbWzoz]ZZ]Zz

] v^cnZp]~ | ZdnZ^~ Zdnv]~


 Zo v vsz^cv ] ] # Zd
o]Z Z Zb\xz s
z] Zz vvs| s vd p
b]
r nvldZ^~ r Z
Z ]v nv^~ s nZ^~
Z nZp]~ l`H nZ^~
Z^lozZ] vz^]Hc.b
vZHdo bZoZ]Z^Z] `]Z
Zc ZZlZ]"v] x
dZ]]Z z Z^nvZ^s ~ Zd\oZ Z
b
] Z Z Zz Zl
Z zbp] v bpZ
^bz cZHgZZoZp] fZo
WzZ] #z- vdv ] Z WZZz]b
Z~ bbpv] vZ]kZs
z- z ZZp $Z#vZ
vZzZ ovvb^g^s \d
vZ^l\kbcz
vZ]vnp z^s z zb]Zg Z
 M b ]Z vZ] zZp

\kZc]k nvZ^s ~ Zd

Z

z xsvZ] vZ]Zp] z^szZ>B


vz]ZkZp
zh] nZ~ ZZ]]Z bZl
vsvkznz~ Zd] z-bv
Z\Z fZoZZ]Z.l`H bZ
]bZz^d\dnZ~ Zd Zo Z
bZ\dzcz^d
\dzWZ ZdfZo~ bbH
s Z#n\xc~ nZ^d~ nzp~ # ]
z ^fvo zp^cbZbZgZp
bv]Z\ksvz`k]
ZZ]ZZ^s bbk 
Z v\knp]\dZk
ZkZ]ZdfZo~W-
Z] fvo`k]Zdv]
 v] vnp
npzv ]kZs`zzdt Z] z]
vZ^Hc
Zcbvdz t Zl| #z- Z]
t ]b t Z
H^zZ vZnpb vZ]v kZsWz`]]
bbz- z ^ ZtZ
v^ ]z^s Zv^]zs |vZ]]^Z]

Zp`Z

b]ZbWzoz]ZZ]Zz

ZkZzZbbZh] vpfvo
] Z `gt ]vZ]vZkZ vZ]^fvo

b]xs]Zbkb


vz Z`^ ZZZ


# 
vdvvs # kZcd-k
Z zb|# vdvs t ZZc ~
nc~ bZ] p] v^] vp] voZ]
ZlzHtZb`kzc nZ
bz ` ] z] b bdWZ]Zd
zZlHZ z  B Z] Zk r
D Hv
zhZ>X Db v Z>vZ BrHx b
D Z zz s
3 ZDd^HlBc Z>X B
B ZBsD b
BnZ~ z
 ]zdpZ oHto zH\
Z g n|k~ v v] z c ^DdD vz
v
Bc ZZ Zzov] DbbzZZoz~
Z H p hvo v vZBd Z v ^dD
v RZlHozc^x 
@ Bs
B zz sZ dsZ] v
dsdsZ] vFkzpvop]vd Zp
zB^Dp
 Z ozdv]ZlH Z^x
cZz]xs ZdszZH] z T zz s
Z>Zdo z ZlH\Hlc vd dZdZo ZdH
dzcZZZ^HckzBc\k

\kZc]k nvZ^s ~ Zd

Z

# z] z ~ZZZvzH
vdZov vs \kk`k
zz $Z#vdvs Z.kvz^s
 tj   
  bv

 
  

   O  M bv|

    

Z]bv ] z^cck Zz


#b

 
   

 
 
   

 M

  
 
   
  


  

M
 
M


 
 
 
 
M   

   

z `d

Z `v

~ `

 `

z] `v

H ` d

z] `

z `d

ZHNH  `

NH `dZp`Z

vdZo\kkZc

z] Z] Z cZZc]z.ZZ]


v vdkZs`c`kz bv
vz-Zdoz]\kvz^s
bHlc Zk | ]
bZc
 o Zd Z
bzo#zk zz
bZ$ \cz
Zs # Z z
s#z.pcZ 
vD ddt
v] Z] $ 
bvD~
bZ v Z^ #
oz v b
s zZ#
bZZzk ~
bZh^ 
zZ zk Z] z
zZ]vd d z
 zk ] z ~
v Zz d
Z~ Z b- zs]
z ds zsvZ z]

\kZc]k nvZ^s ~ Zd

Z

vdo kZcz]Z]~
tZd-.kv

 
 
  

v- t do ] bvsZ-ZdcZ


vZHc

M  
 M

] Z v- Z] ZZZzlv] Zb


Zd-]|# z Wvsbt 
b
| Z~bZZdZ-zb
ZbvvB ] vdvo ] db|
Z bZZ bZdz vZ
Z^] vv] v Zco bk
kZzdZ k] vtz.
zvcZ^] bX dNX# vdo Z.dz
Z-Ztv z]Z]vvv
vZZZ]
Zd-vsZ z]vc`Z` Z.dz
] v dkZ] bdk Zvdvs b
zzZvvBv]vk
R `
bH `d

bkZdbZd

Zp`Z

 

 
z]Z]
Zvsbn 
vzcc v Z.dzo ] zc 
t ] z Z-zZ c bvZcb
bvvvv]sZzhZz]Z]v
O 
 
M Z Z
# ] 
bdzzz-z]
zbk] bk ]vzcd-k
 ] Zk v ] Z z
np
  ] Z bd~ b
s] Z z-z]
vZ] z]  bvk 
b#| ]vs bo
Z.dzZ-z c Hpz]Z]
ZHp" s ZZz s ZZZ
Hpz Zz ]zvbzxc
czZ k\^ ] vZ]c vt]~ z
vZ
bZdv vZ b~ Z]
vvZlbk]bk
zbvsZ] WZc Z Z
# ZZ^ # vz Zvdp
ZZH `

\kZc]k nvZ^s ~ Zd

Z

  M  

b
kz ]Z.dzZc d-k
vvds $z ] vz]Zc k
ZZZZ.zg b 
 z v ] #z- s vdvZlWzo
 bo ]vvzgvvkd
s kbzZ ` v ] z bvHldZ
vvo]zZzz]z]

 
 

zh Z kzsZc bBBs Z o 


s v ] $vZ]^Z ^
oHlcbovv]d
WZc]bZc
bboZlHldl\oZ
ZH `WZ vZ Z]Zcvs] Z z-
ZdZk ~ ]z"W.]bv Z]Zcvs
bZcZbz`
Zd o b\ bbczbd
bz ZZc Z] ck]
bdz-zZ^d.#
 N

O 
 

vz `v

b zk]dz

Zp`Z

bo] kvkz zz Z


] vs nZ ~ z ZkZ]`b
WkcZ`]vs ] v- WZ
Z] czZ `WZ^`vZZb^
b^
bZ Z#z- dZz] v ] Z 
bWkcZ] $ WZ vZ]
vocbznp
vocfoZ^dz Z]z] PZ]
ck#Z] sz]zgx bvbo
z| Z] l Zz] vz- bvoc`p bo
# vZ]foZ^#z- s n
vpzWZovzc]bZ
vsvvs\xZZZZ
v r r # zc|dzdz
] Hcs \dz v vsl`HZ ]
vz^
 bZ bos P zZz-
doZ-|] ZZ]# Z x-]z
bzd]ZkzZ`Wt]
Z vs ZzZ Z
vdz|zvzvsZv
  `z ] bs >

\kZc]k nvZ^s ~ Zd

Z

 vdZvb]bvs ] M
kz boz-vzvc\kb^zh Z
vZ]ZZZZHsZ] v|-
`Zz] HZs bP P Z.dzz b
tbozvccZ^vdzh Z z] vs \Zk
z.ZvZ]kbovZ]ZZ ]
WvdvZ]WZbPZZ
vcZcozZz]z

   
  

# vb^R] vs z z Z>ZZg


`z`

 

  

`#v]z>hZ

  M
  

zz#bZ]]Z
vkc kcZ]kcZ]ZZ
O Zdo ] Z# Z Z

 Zchbvkv \WZ ]vZ bv
 
Zk Z vd- z] ]z|| Z#  
N^ ` `
vp `
vvp `vz^ `v

Zp`Z

b^oZvb^bdv]v

bZ-ZovZ]Z]z-Z
v bv ] z bvd-rZ
dHpc] bkZ vk]Zd
z- ZZ] k] b
 Z bk] z]  
vz.vzvoZ#
ZZ]  z b]Z zv

 z ]Z z| z ]Zb |#
bz]z]Zb|#
z v|zlggZ] 
]  ] bvd
]\ p] b3\ bo
\Hz\p]3F3\
|#   hz bz
 hzb
 
\WZ z.|# >Z^vb|# #
Z- bd b^x]vs
 `Z^`h Zd 
bvZZz-ZZkZ
bbob\d]kzZ]
  v- Z nz~
  
  

 
 

\kZc]k nvZ^s ~ Zd

Z

  v- Z Z] 
 
  
 

 v-nzZ^~ 
   
     
 v-nzp^l~ 

 
    
    v-nzZ~ 
   
O  s z]Z]
b

O ]Z\ p] bdz vbvvs


 
b^ vdv#nvZ^s~ ZdzdpHR
xv vs |# b^# bvZ ]Z
vbZ^dv Zo b-cvZ vs
b^oZvb^bdv
vZ]z ZZk z- Z] bZl
] z ] Z ZlZ ] bx->Z]Z Z
.#Z.b]
Z]d- |Z z b
#] Z Z#vvvZ bd
vzs]
 O vdv# lZZ
 \] v] k |k v^Z

Zz]zsZk

Zp`Z

vZ]Z.dzZv WZk Z] b|c


vbZZvZlZ]
t v] bZ b k d-rZ
zBzok zDzo# Z]] s
b
 Z bZ Z] Z #
xbvZZd-bzoZ ^Z s]b
z] b ] ] vvsZdPZlz] v P
bzz^cZ

 `k ZZ
ZcZ 
~Zd-vZ vd-#vd
vvs d-Z v Z] vcv] tz

ZvZ]dZb]Z X z d-rZ
Zz # vZ^vZZ] #z- bZl]z] 
Ztdc X^sz vZ~ Zz]
Zzz] Zz ] zzdv z
bZ vv~] ZWZzZpbs


 `kvz dZZ
\k zbnp   
bzoZv]ZbzoZ
Z \kz bzo ]nzcv bH d-rZ

\kZc]k nvZ^s ~ Zd

Z

\kZ vZz b\kz bsZZ]


 v]ZZZ bz]bz]Z z] v]Z^\kz
Zbv]Zlbv] z bvzdbzo
v zo ZZ bAz B ob
vd\kZv]vZ]zp
Z^HRZkzvzoz] $


`k# vZ]z tZ bZ#
v]Z z . Z]  M  
Zvznzcz] ZZZsZb
vp]bZWZk|] z z.#z]
bbzbvockv^