Sie sind auf Seite 1von 1

Start akkervogelmonitoring nov.

2016
Al een aantal jaren worden verspreid in de regio maatregelen genomen die als doel hebben het voedselaanbod
voor akkervogels te verbeteren. Een opvolging van deze percelen bleef echter grotendeels achterwege.
Hierdoor hebben we niet meteen een zicht of deze maatregelen effectief akkervogels aantrekken, en zo ja,
welke soorten ervan profiteren, in welke aantallen ze dit doen, in welke periodes ze vooral aanwezig zijn, welke
percelen ze verkiezen, Kortom, nog heel veel onbeantwoorde vragen.
Deze winter willen we daar verandering in brengen, en wie dit leest heeft wellicht al een zekere interesse
getoond, of heeft zich al opgegeven om een (aantal) gebied(en) te tellen.
Omdat het nog maar het eerste jaar is, en er door omstandigheden pas laat kon worden opgeroepen tot tellen,
houden we het dit jaar beperkt. Na de winter kunnen we dan evalueren, en eventueel de methodiek wat
verder uitbreiden naar volgende winter toe. De kaarten zouden inmiddels verdeeld moeten zijn, indien dit niet
zo is, gelieve ons te contacteren (gegevens onderaan). We zouden ook willen vragen dat iedereen die een
gebied telt, dit nog eens bevestigd aan Simon Feys (emailadres onderaan), zodat we een goed overzicht
hebben op wie wat telt, en voor welke gebieden nog tellers moeten worden gezocht.
Concreet zouden we willen vragen dat iedereen indien mogelijk (en bij voorkeur) 2x/maand telt, en dit van
november t.e.m. maart. Als dit niet lukt volstaat 1X/maand ook. Aangezien november dit jaar al halverwege is,
is voor 2016 1x in november uiteraard voldoende. De soorten waarop de focus ligt zijn de echte akkervogels:
Veldleeuwerik, Geelgors, Kneu, Ringmus en Patrijs (en wie weet nog ergens Grauwe gors?). Deze zouden zeker
moeten geteld worden. Sommige percelen zullen wellicht ook bvb. Vink, Groenling, Holenduif, Houtduif,
Zwarte kraai, Roek, Kievit, aantrekken, dit zijn uiteraard ook heel interessante gegevens, deze soorten
worden dan ook liefst meegenomen in de telling. De tellingen worden bij voorkeur ingevoerd op
waarnemingen.be, invoeren kan dan heel precies gebeuren, en alle gegevens kunnen er gemakkelijk uitgehaald
worden in hetzelfde formaat, wat de verwerking achteraf eenvoudiger maakt. We gaan er voorlopig van uit dat
iedereen alle aanwezige vogelsoorten telt, en zouden willen vragen om aan Simon Feys (emailadres onderaan)
door te geven indien bepaalde soorten niet geteld worden/werden.
Naast de vogels willen we ook een zicht krijgen op de toestand van de percelen, wat er juist groeit, of er
voldoende voedsel aanwezig is, Hiervoor zouden we willen vragen om aan het einde van het telseizoen aan
Simon een overzicht te bezorgen met daarin heel kort een soort van samenvatting van de evolutie van het
perceel doorheen de winter. Bvb. welke gewassen aanwezig zijn, of er een goede zaadzetting is, eventuele
aanwezigheid van akkeronkruiden, landbouwactiviteiten op het perceel, verstoring, Aangezien het een soort
van testjaar is, wordt nog wat gezocht naar wat nodig zal zijn achteraf, beter dus wat te veel noteren dan te
weinig, bij twijfel kan Simon gecontacteerd worden.
Tenslotte zijn sinds kort ook her en der verspreid zogenaamde vergroeningspercelen aanwezig. Op dergelijke
percelen worden bijvoorbeeld zonnebloemen of bladrammenas geteeld, en deze percelen kunnen soms ook
grote groepen vogels aantrekken. De locatie van die percelen is variabel, wie een dergelijk perceel weet zijn
mag dit gerust ook tellen, en dit doorgeven aan Simon.
Rest ons nog iedereen een fijn telseizoen te wensen, met hopelijk heel veel (akker)vogels! Hopelijk hebben we
in maart een beter zicht op welke akkervogels waar overwinteren in onze regio. En bij vragen, aarzel niet om
iemand te contacteren. Ook als er om wat voor reden dan ook niet meer geteld kan worden, laat het gerust
weten, dan kan vervanging of versterking gezocht worden.

Simon Feys (simonfeys@yahoo.com) (VWG)
Norbert Desmet (desmetnorbert@hotmail.com) (NP)
Paul Haustraete (paul.haustraete@rlva.be) (RLVA)
Paul Vandenbulcke (paul@pvsed.com) (VWG)