Sie sind auf Seite 1von 547

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST

FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

A1001

ASHOK BABU S

A1003

A1004

JAYASHREE P M
NARASIMHARAJU

A1006

A1007

A1008

A1009

A1010

A1011

10

A1012

11

A1013

12

A1014

13

A1015

14

A1016

15

A1017

16

A1018

17

A1019

18

A1020

19

A1021

20

A1022

21

A1023

22

A1024

23

A1026

24

A1027

25

A1028

26

A1029

27

A1031

28

A1032

29

A1033

30

A1034

31

A1035

32

A1036

33

A1037

34

A1038

35

A1039

36

A1040

37

A1041

38

A1042

39

A1043

40

A1045

41

A1046

42

A1047

43

A1048

44

A1049

45

A1050

46

A1051

47

A1052

48

A1053

49

A1054

SWAMY K P
SUNDARRAJU H C

50

A1055

SURESH G

CHARAN KUMAR P N
VIDYA SHREE R
CHETHAN KUMAR V
KIRAN T
NAYANA S B
JASHWANTH S
CHETHAN N
JEEVAN D M
SANTOSHAKUMAR L
DEEPAK
VINAYAKABABU C M
RAKESH N
SAROJA M
SHOUKAT ALI
B S GANGADHARAN
R AKSHAY
BARIGIDAD MASANGOUDA
NAGAPPA
ARUN KUMAR R
PRAJWAL S
POORNIMA R
SANJAY V
MEGHANA V H
VINAY V
MANJUNATHA M C
DORESWAMY B A
RAMYA S
LOKESHA M
SANGEETHA C
NAGARAJA K C
MANOJ KUMAR P
SANGEETHA S
VIJAYKUMAR J P
THARUN
KARTHIK B N
MADHURI S
PRAVEENKUMAR B
ARUNAKUMARA K
SOHAM MENON
DINESH M
SACHIN D
KEERTHI RAJ B K
GANESH P
MADHUSUDAN S
MANJUNATHA K R

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

A1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

ST
1
3A
1
3A
SC
SC
2A
3A
3A
3B
SC
2A
2A
3A
2A
GM
GM
SC
GM

69.97
63.21
74.42
79.38
71.1
75.21
65.01
70.08
78.65
76.34
66.03
66.87
70.7
68.96
55.72
64.39
80.1
69.08
73.52
77.13

28.889
32.222
43.889
47.222
35.556
26.111
51.667
34.444
47.778
46.667
30
31.667
58.333
31.111
32.222
43.333
27.222
46.667
41.667
35

49.431
47.717
59.156
63.301
53.328
50.661
58.341
52.265
63.213
61.503
48.014
49.27
64.519
50.035
43.97
53.864
53.661
57.875
57.594
56.064

20354
22357
7834
4460
14876
18668
8685
16384
4514
5782
22043
20548
3701
19537
25157
14165
14431
9196
9485
11282

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

C1
D1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

SC
2A
ST
3B
3A
3A
3A
3A
3A
3B
ST
3A
3A
SC
2A
3A
3A
2A
2A
2A
GM
GM
3A
2A
SC
3A
ST
3A
3A
1

66.93
81.41
64.62
66.59
71.77
68.34
67.61
75.83
58.82
66.31
57.75
65.58
69.69
73.92
60.62
61.13
80.73
75.1
78.48
65.13
71.27
60.11
91.44
66.31
82.93
72.56
71.04
64.62
71.15
54.82

30
69.444
30.556
30.556
40
30
27.222
33.333
33.889
33.333
28.333
38.333
41.667
43.333
35.556
34.444
35
52.222
33.889
24.444
46.111
28.333
51.667
33.889
43.889
45
35.556
36.667
38.889
27.222

48.465
75.426
47.588
48.574
55.888
49.169
47.414
54.582
46.353
49.822
43.04
51.955
55.679
58.624
48.088
47.786
57.866
63.661
56.184
44.786
58.69
44.223
71.552
50.1
63.41
58.782
53.299
50.644
55.022
41.02

21549
579
22509
21411
11481
20668
22669
13145
23637
19819
25510
16815
11728
8379
21963
22288
9207
4208
11114
24743
8306
25026
1227
19449
4367
8209
14914
18691
12563
25974

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


Version Category
Code

SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

Course

51

A1056

MOHAN PRASAD M

52

A1057

53

A1058

JAGADEESH V
PRASAD R U

54

A1059

55

A1060

56

A1061

57

A1062

58

A1063

59

A1064

60

A1065

61

A1066

62

A1068

63

A1069

64

A1070

65

A1072

66

A1073

67

A1074

68

A1075

69

A1076

70

A1077

71

A1078

72

A1079

73

A1080

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

SC
2A
1
2A
SC
2A
3A
GM
ST
2B
3A
1
SC
3A
ST
3A
3A
3A
SC
ST
3A
1
2A

74

A1081

75

A1082

76

A1083

77

A1084

78

A1085

79

A1086

80

A1087

81

A1088

82

A1089

83

A1090

84

A1092

85

A1093

86

A1094

87

A1095

88

A1096

89

A1097

90

A1098

91

A1100

92

A1101

93

A1102

94

A1103

95

A1105

96

A1106

97

A1107

98

A1108

99

A1109

YOGESH R G
PRASHANTHA R G

100

A1110

CHETHAN KUMAR P B

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

3A
3B
1
3A
SC
3A
2A
2A
3B
2A
2B
2A
3B
2B
SC
3A
2A
2B
SC
3A
2A
SC
3A
SC
SC
ST
3A

TEJKIRAN S
PRASHANTH A
HEMANTHA G
CHETHAN M
NAVEEN B
PRATEEP N
SYED TAMEEM HASHMI
VENKATESH G
HARSHA C
SRILEKHA G
HANUMANTHARAJU C R
YASHAWANTH G N
NANDA KISHORE D S
SACHIN K S
SUPRIYA S R
KOUSALYA I
HEMANTH KUMAR
KIRAN R

AMAN KUMAR YADAV


MUTTANNA GANGAPPA
HANUMASAGAR
KEERTHI B
SHIVARAJ B
GUNASHREE J
VIDYASHANKAR G R
BHAVANI L G
MAHESHCHAND M R
SANTHOSH M R
BHARATH V
ARUN R
PALLAVI B C
ASMA TABASUM A
KASTURI H A
NIRANJAN N
ABDULMATHEEN

CHANDRIKA A
JEEVAN L
ABHISHEK K
AAMIR KHAN
VINAY KUMAR S
LAVANYA S
RAHUL VARMA
MANJUNATH M
RAJESH R
DARSHAN B R

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

61.3
86.82
52.11
72.39
77.63
55.32
73.35
62.59
67.21
58.08
75.77
60.73
65.86
74.54
61.75
78.59
77.07
61.01
76.17
54.42
77.01
72.68
70.76

32.222
57.222
41.111
41.111
44.444
36.111
51.667
35.556
33.889
46.111
32.222
30.556
34.444
37.222
24.444
43.889
40.556
28.333
44.444
30
33.889
38.333
27.222

46.759
72.02
46.612
56.753
61.039
45.718
62.51
49.074
50.55
52.098
53.999
45.644
50.152
55.879
43.095
61.241
58.813
44.674
60.307
42.212
55.452
55.505
48.992

23284
1138
23410
10433
6112
24103
5000
20787
18824
16606
13964
24148
19375
11494
25484
5957
8182
24811
6746
25739
12005
11946
20889

66.93
70.82
52
78.48
64.73
65.92
62.82
71.61
85.75
77.86
65.41
68.85
75.21
71.83
71.38
57.8
64.73
70.2
51.38
56.79
82.93
47.44
66.93
74.42
67.55
88.39
62.42

29.444
32.222
34.444
42.222
30
33.889
38.889
45.556
49.444
51.667
37.222
26.111
55.556
39.444
28.889
35.556
33.333
39.444
29.444
35.556
42.778
26.111
28.889
36.667
29.444
60.556
41.667

48.187
51.52
43.222
60.351
47.366
49.902
50.853
58.581
67.595
64.763
51.315
47.478
65.384
55.638
50.135
46.68
49.033
54.821
40.412
46.173
62.854
36.774
47.91
55.545
48.497
74.475
52.045

21867
17435
25453
6693
22714
19713
18380
8427
2331
3582
17738
22619
3246
11794
19400
23349
20840
12807
26052
23776
4765
26250
22155
11902
21520
709
16682

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

101

A1111

KIRAN C R

102

A1112

103

A1113

KARTHIK N
KAVYA M

104

A1114

105

A1115

106

A1116

107

A1118

108

A1119

109

A1120

110

A1121

111

A1122

112

A1123

113

A1124

114

A1125

115

A1127

116

A1128

117

A1129

118

A1130

119

A1132

120

A1133

121

A1134

122

A1135

123

A1136

124

A1137

125

A1139

126

A1140

127

A1141

128

A1143

129

A1144

130

A1145

131

A1146

132

A1147

133

A1149

134

A1150

135

A1151

136

A1152

137

A1153

138

A1154

139

A1155

140

A1156

141

A1157

142

A1158

143

A1159

144

A1160

145

A1161

146

A1162

147

A1163

148

A1164

149

A1165

GURUMURTHY S L
KARTHIK G

150

A1166

GOWTHAM S B

HARISH BABU KM
AKSHAY KUMAR G
TILAVALLI
MAYUR T M
S VENKATESHMURTHY
RAGHAVENDRA V
MONISH B
HARSHA K
HANUMANTHESHA M J
SHRUTHI S
ARCHANA VM
SHOBHANA N K
SARAVANA VEL R
VISHALAKSHI Y R
VISHNU G
ROOPA H S
VINODKUMAR B S
RAKESHGOWDA BP
HITESH P
ASHOKA K C
BHARATH S M
GOWDA C K
SRINIVASA V
RANJITH G
BHAVANI V
RAKSHA R
THEJAS KUMAR V N
GURUPRASAD YADAV B
PAVAN T N
HARSHITHA KADAM M
RAJU G B PATIL
ASHWIN SUSHANTH N
RAJESH S
SATHISH KUMAR G N
MANOJ KUMAR K
MANJUNATHA V
LOHITH KUMAR U
VIGNESH SINGH
GEORGEBUSH P
MADHU SHREE G
SINDHU P M
ARVIND SRINIVAS V
LIKITH R
RAKSHITH S
MEGHANA AH

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE
CE
CE
CE
CE

C1
D1
A1
B1
C1

2A
GM
3A
SC
GM

72.06
79.21
79.38
80.68
60.62

29.444
52.778
47.778
55
36.667

50.75
65.995
63.579
67.838
48.644

18537
2965
4252
2233
21315

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

2A
2A
3A
2A
3A
SC
2A
SC
3A
2A
3A
1
3A
2A
3A
GM
SC
3A
3A
2A
1
SC
3A
3A
1
3A
3B
3A
GM
3A
3A
1
3A
3B
2A
3A
SC
3A
GM
3A
2A
3B
SC
3A
3B

63.27
74.59
63.21
56.17
74.87
67.15
75.77
79.15
79.72
59.89
81.92
69.97
79.04
79.04
59.72
67.89
53.07
73.35
70.76
64.62
76
73.8
82.31
65.92
60.9
80.06
86.37
58.37
78.37
61.52
73.01
75.94
78.48
75.83
74.82
58.31
58.48
63.21
69.86
66.87
85.18
81.58
57.3
76.11
68.79

32.778
45.556
32.222
31.667
50
25
51.667
42.778
41.667
41.111
58.333
41.667
37.778
40.556
34.444
55
30.556
31.667
38.889
38.889
51.111
39.444
51.667
29.444
27.222
45
48.333
38.889
44.444
23.333
35.556
51.667
46.111
41.111
47.778
22.222
37.778
28.889
46.111
32.778
47.778
41.111
32.778
35.556
37.778

48.023
60.074
47.717
43.918
62.437
46.078
63.721
60.967
60.693
50.499
70.124
55.82
58.41
59.799
47.081
61.444
41.813
52.51
54.825
51.755
63.556
56.624
66.989
47.68
44.062
62.528
67.35
48.628
61.405
42.427
54.285
63.806
62.295
58.471
61.298
40.266
48.129
46.05
57.985
49.826
66.481
61.344
45.037
55.835
53.284

22033
6971
22358
25173
5056
23849
4167
6168
6394
18887
1531
11572
8615
7198
22999
5822
25831
16006
12803
17109
4266
10569
2555
22414
25108
4984
2420
21335
5844
25682
13534
4118
5133
8539
5928
26074
21928
23868
9075
19813
2754
5898
24574
11549
14934

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

151

A1167

M CHANDRU

152

A1168

153

A1170

ABHISHEK MK
PARMESHWAR

154

A1171

155

A1172

156

A1173

157

A1174

158

A1175

159

A1176

160

A1177

161

A1178

162

A1179

163

A1180

164

A1182

165

A1183

166

A1184

167

A1185

168

A1186

169

A1187

170

A1188

171

A1189

172

A1190

173

A1191

174

A1192

175

A1193

176

A1196

177

A1197

178

A1198

179

A1199

180

A1200

181

A1201

182

A1202

183

A1203

184

A1204

185

A1205

186

A1206

187

A1207

188

A1209

189

A1210

190

A1211

191

A1212

192

A1213

193

A1214

194

A1215

195

A1217

196

A1218

197

A1219

198

A1220

199

A1221

SHIVAKUMAR C M
ABHISHEK R NAIK

200

A1222

NITHIN G

MANJUNATHA S
KARTHIK R
SANJEEV HOSAMANI
YESHWANTH R
BHARATH D S
RAMYA S
RESHMA K P
LIKHITHKUMAR M
AKSHAYA KUMAR R
NETHRAVATHI K
SHIVAPRASAD J K
NAVEEN H S
RAMYA V
KARTHIK G
YOGESH N
SINDHU M S
THEJESH GOWDA T S
HARSHITH YM
MANU A B
ARUN S
KIRAN KUMAR S
SUSHMA B C
SAHANA N
PRAJWAL ANAND KUMAR
MOHAMMED HUMAID
ANUSHA R
MUNIRAJU M A
MANJUNATHA A
ASHOK T
AQEEB AHMED SHAIKH
JAYASURYA K
ABHILASH A
PANDURANGA E
RAKSHITHA H V
SAGAR Y PATIL
ASHWIN GOWDA B
SUNILKUMAR M
NAGARAJU D J
SHASHIDHARA T T
SOUMYA NARAYANA NAIK
VANITHA CN
KUSHAL S
SHREEDEVI N JOSHI
SUCHITHRA N

Course

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

Version Category
Code

C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

GM
GM
3B
ST
3A
SC
3A
SC
SC
SC
SC
SC
2A
1
2A
2A
3A
2A
SC
3A
SC
3A
SC
1
3A
2A
ST
GM
1
SC
SC
SC
2B
1
2A
2A
3A
GM
3A
SC
2A
3A
2A
1
2A
GM
ST
3A
SC
3A

III Yr
(%)

67.72
73.24
66.14
67.04
64.73
75.83
57.52
62.59
66.7
60.39
73.35
61.58
62.2
65.46
73.41
71.72
72.73
73.07
59.1
74.93
60.85
80.23
49.52
71.32
86.48
64.9
72.73
73.8
69.8
53.35
75.61
65.46
50.14
70.82
43.21
67.83
78.31
68.34
49.41
63.1
61.97
70.03
81.24
82.37
69.07
62.03
64.79
77.8
61.13
65.63

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

25
42.778
32.778
36.667
28.889
32.778
29.444
23.889
35
32.778
36.111
30
31.667
27.778
43.333
40
26.667
39.444
33.333
55.556
28.889
40
26.111
36.111
45
38.889
33.889
38.889
31.111
25
41.667
21.111
26.111
43.333
30.556
31.667
42.778
53.333
33.333
41.667
28.333
31.111
46.667
45.556
26.667
36.111
38.889
35
32.778
36.111

46.359
58.009
49.46
51.855
46.811
54.305
43.483
43.241
50.852
46.586
54.732
45.789
46.932
46.622
58.371
55.859
49.7
56.257
46.216
65.243
44.867
60.113
37.816
53.718
65.74
51.895
53.311
56.346
50.457
39.176
58.637
43.288
38.126
57.075
36.884
49.749
60.544
60.836
41.371
52.383
45.153
50.57
63.953
63.961
47.869
49.07
51.839
56.402
46.953
50.873

23633
9047
20323
16959
23242
13514
25353
25445
18381
23441
12932
24053
23131
23407
8659
11513
19981
11032
23733
3332
24683
6923
26215
14353
3073
16898
14898
10910
18952
26163
8364
25428
26208
10062
26249
19916
6520
6275
25922
16224
24496
18801
4029
4027
22186
20793
16981
10849
23118
18357

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

201

A1224

KRUTHIK K S

202

A1225

203

A1226

R NITESH RAJ
NANDISH N

204

A1227

205

A1228

206

A1229

207

A1230

208

A1231

209

A1232

210

A1233

211

A1235

212

A1236

213

A1237

214

A1238

215

A1240

216

A1241

217

A1242

218

A1243

219

A1244

220

A1245

221

A1246

222

A1247

223

A1248

224

A1249

225

A1250

226

A1251

227

A1252

228

A1253

229

A1254

230

A1255

231

A1257

232

A1258

233

A1259

234

A1260

235

A1261

236

A1262

237

A1263

238

A1264

239

A1265

240

A1266

241

A1267

242

A1268

243

A1269

244

A1270

245

A1272

246

A1273

247

A1274

248

A1275

249

A1276

DESH KARTHIK S
KIRAN S

250

A1277

SANDEEP T R

MANJUNATH S
NAVEEN KUMAR K
SACHIN B P
MADHUSUDHAN T L
VINAY H N
ANIL SURYA C R P
RAVISHANKAR S V
AASHIK
DAYANAND
BHARATH P
MURALI C
YOGESH R
DARSHAN S N
RAHUL YADAV J
MOHAMMEDALI
LALANAVAR
GAYITHRI K M
DARSHAN J
KUSHAL R
PRAVEEN KUMAR P
PRASHANTH C N
SAHANA H S
MADHUKUMARA T C
SUNITHA S
KAVYA MS
SWATHI R
CHETHAN T M
ARUN SHETTY P
NAVEENKUMAR S
CHETAN D S
HITESH RANJAN
JAGADISH L
SHIVARAJU M
VARUN R
KAUSHIKK
BINDUSHREE H S
SURESH S
BHARATHKUMAR S
ANAND P R
PAVITHRA R
JEEVITHA D
SHIVAKUMAR B R
SIDDHARTH KUNNOTH
SURESH D
DARSHAN M N

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1

3A
1
SC
2A
3A
3A
3A
3A
SC
SC
SC
ST
3A
SC
3A
2A
GM
2B

51.89
70.99
62.59
67.04
75.61
74.59
85.01
64.79
46.65
62.87
61.97
82.7
74.25
71.32
76.28
56.73
70.42
74.31

22.222
37.222
37.222
49.444
33.889
46.667
51.667
36.667
32.778
28.333
41.111
40.556
44.444
42.778
51.667
42.778
47.222
43.889

37.055
54.104
49.907
58.243
54.748
60.63
68.341
50.728
39.713
45.603
51.542
61.63
59.349
57.051
63.975
49.755
58.823
59.1

26243
13809
19702
8768
12913
6437
2058
18575
26126
24182
17404
5680
7641
10090
4015
19909
8174
7876

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

SC
3A
3A
3B
3A
GM
SC
3A
2B
3A
GM
GM
ST
2A
GM
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
2A
2A
1
SC
GM
2A
3A
SC
3A
3A

69.92
68.28
85.13
69.01
77.46
72.79
67.94
88.85
70.14
75.27
75.83
63.1
72.06
59.55
52.91
72.51
68.28
72.11
73.01
56.45
56.96
65.58
73.13
60.11
63.66
69.92
60.51
68.39
55.44
63.27
57.13
62.03

28.889
36.667
57.778
36.667
53.889
25.556
40
55
31.667
38.889
40.556
30
30.556
32.778
40
43.333
37.222
30.556
36.667
29.444
26.111
33.889
32.778
31.667
33.889
32.778
32.778
55
36.667
27.222
25.556
30.556

49.402
52.475
71.453
52.841
65.677
49.173
53.972
71.923
50.904
57.079
58.194
46.55
51.306
46.164
46.457
57.92
52.752
51.335
54.841
42.948
41.535
49.733
52.953
45.89
48.776
51.347
46.643
61.697
46.052
45.245
41.342
46.292

20398
16078
1240
15566
3099
20658
14002
1158
18320
10057
8830
23472
17759
23785
23550
9147
15678
17709
12784
25537
25892
19934
15405
23986
21149
17686
23386
5629
23866
24431
25928
23677

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

251

A1278

SURESHA R A

252

A1279

253

A1280

AMMANAVARU MANJUNATH
RAVI
GAGANA R

254

A1281

255

A1282

256

A1283

257

A1284

258

A1285

259

A1286

260

A1287

261

A1288

262

A1289

263

A1290

264

A1291

265

A1292

266

A1293

267

A1294

268

A1295

269

A1296

270

A1297

271

A1298

272

A1299

273

A1300

274

A1301

275

A1303

276

A1304

277

A1305

278

A1307

279

A1308

280

A1309

281

A1310

282

A1311

283

A1312

284

A1313

285

A1314

286

A1315

287

A1316

288

A1318

289

A1319

290

A1320

291

A1321

292

A1322

293

A1323

294

A1325

295

A1326

296

A1329

297

A1330

298

A1331

299

A1332

NAVIN L
MADHU N
PARIJATHA N V
DEVARAJ J
MUNIRAJU K M
MANOJ B R
MOHANAKUMARA K S
KIRAN N
NAGESH BABU N
MANIKANTA NAIK V
NARENDRA BABU Y V
SUJIT D PATIL
VIDYA SHREE L
SACHIN P
AKARSH M C
BASAVAKUMARA S G
MANJUNATHA B T
YOUNUS PASHA
GIRISH K
MOHAMMAD
SUJAYATHULLA
RAJATH M P
NANDEESH R V
AKSHATHA PRASAD
S PRAKASH
VINOD R
ARBEENA SULTANA
SYED SHABBIR
BASAVARAJU K M
MOHANARAJ S
TEJAS B L
SOMASHEKAR M
POORNIMA K N
SUDHA S N
SRINIVASA N
ARVIND V
AKHILESH R
CHAITHRA S S
NAGESH U
MANJUNATH T
SHIRISHA S
AFRID PASHA
PRUTHVI M J
HARISH B
PREETHAM S
MOHAMMED FAQRUDDIN
SYED FAYAZ

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE
CE

B1
C1

SC
3B

79.32
81.58

45
42.222

62.162
61.9

5224
5451

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

2A
2A
1
1
SC
3A
SC
3B
3B
3A
SC
2A
GM
3A
3B
3A
3B
3A
2A
3A
2B

88.06
68.85
49.52
60.85
70.03
60.85
66.42
68.39
63.04
65.75
64.45
58.31
70.99
69.3
65.13
63.32
76.9
70.08
63.1
66.7
79.04

58.333
35.556
28.889
31.111
34.444
35
29.444
34.444
32.778
28.889
28.889
31.667
38.333
46.111
40
27.778
45.556
33.889
26.111
41.667
45

73.195
52.201
39.205
45.978
52.236
47.923
47.934
51.419
47.91
47.318
46.67
44.989
54.66
57.704
52.564
45.551
61.229
51.987
44.605
54.186
62.021

904
16472
26161
23924
16429
22140
22131
17582
22153
22774
23364
24608
13031
9383
15932
24218
5968
16763
24845
13687
5360

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

A1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
A1
B1
C1
D1

SC
2A
GM
SC
3A
2B
2B
3A
1
3A
2A
3A
3A
2A
1
3A
3B
3A
3A
2A
2B
3B
SC
1
GM
2B

56.34
75.94
66.25
60.79
70.48
88
81.01
67.27
68
58.2
78.7
89.18
54.31
74.93
71.15
70.2
58.93
68.34
69.13
72.68
83.89
60.06
68.68
67.94
74.82
76.68

27.778
47.778
36.667
25
34.444
60
36.111
28.333
28.889
36.111
32.778
63.333
31.667
33.889
40
36.111
31.111
31.667
33.889
35.556
57.778
36.667
43.333
40
35.556
30.556

42.058
61.861
51.461
42.895
52.462
74
58.563
47.801
48.445
47.154
55.741
76.258
42.989
54.41
55.578
53.154
45.021
50.003
51.508
54.116
70.833
48.362
56.005
53.972
55.187
53.616

25772
5482
17513
25546
16101
774
8444
22267
21572
22926
11652
478
25527
13363
11867
15130
24582
19576
17455
13789
1373
21678
11351
14001
12362
14496

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

300

A1333

DARSHAN C S

301

A1334

302

A1335

SRIDHAR K
ANILKUMAR M

303

A1336

304

A1337

305

A1338

306

A1339

307

A1340

308

A1341

309

A1342

310

A1343

311

A1344

312

A1345

313

A1346

314

A1347

315

A1348

316

A1349

317

A1350

318

A1351

319

A1352

320

A1353

321

A1354

322

A1355

323

A1356

324

A1357

325

A1358

326

A1359

327

A1360

328

A1361

329

A1362

330

A1366

331

A1367

332

A1368

333

A1369

334

A1371

335

A1372

336

A1373

337

A1374

338

A1375

339

A1376

340

A1377

341

A1379

342

A1380

343

A1381

344

A1382

345

A1383

346

A1384

347

A1385

348

A1387

YASHASWINI K S
KARTHIK S

349

A1388

VIJAYKUMAR N

MANOJ K V
SURESHA V
SHARATH N S
RAJESH KS
VINOD KUMAR
KIRANKUMAR C
NIRNAY K
VINAY S G
HARSHITHA K
R KIRAN
VINEETH GOWDA S D
RASHMI J
NAGAVENU H J
MOHAMMED WASEEM
ZAFAR TURNUR
SHEIK JEELANI
AMBRESHWER
PRADEEP S
SANDEEPA M
CHANDAN KISHORE K
GEETHA P
ARUNGOWDA SK
ANUSHREE R S
POOJA S
PRIYANKA C
RAKESH
HARSHITHA M S
SWATHI BHARADWAJ B G
RAGHAVENDRA K
VARUN RAJ R
RAKESH L KAMMAR
BHAVANI PRASAD G
POOJA Y N
SHARATH KUMAR M S
VINAY G V
BHARATH M
ABHISHEK S R
ASHWINI N
SRINIVASALU M
PRAJWAL REDDY K
ROOPENDRA GOWDA M
SANJAY G
VISHAL JAIN A B
MANOJ M
DILIPKUMAR DK

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

3A
3A
3A
3A
2A
GM
1
1
SC
1
3A
2A
SC
3A
3A
3A
2B

72.51
53.46
63.1
74.14
67.1
67.72
49.01
62.59
65.24
74.2
81.07
64.96
69.13
70.54
63.44
70.54
63.66

48.889
33.889
37.778
42.778
32.222
37.778
35.556
37.222
27.778
43.889
36.667
29.444
38.889
34.444
37.778
41.667
40

60.698
43.677
50.439
58.46
49.661
52.748
42.285
49.907
46.509
59.043
58.869
47.201
54.008
52.49
50.608
56.101
51.831

6388
25276
18977
8552
20046
15682
25720
19701
23502
7933
8115
22883
13948
16043
18741
11225
16993

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1

2B
3B
3B
2A
SC
2A
3A
3A
2A
SC
2A
3B
GM
3A
GM
2A
2A
3A
3B
3B
SC
3A
1
2A
3A
3A
3A
3B
3A
GM
3A
3B
SC

54.87
77.63
78.7
76.73
72.06
59.32
70.03
71.27
74.03
56.39
68.39
63.1
53.24
58.2
63.89
77.92
67.94
77.24
59.61
71.61
57.41
80.68
77.8
86.59
74.7
75.44
65.63
56.39
82.7
67.27
88.34
67.72
71.32

41.667
51.667
50.556
41.111
29.444
30
36.111
35.556
42.778
32.222
27.778
31.111
28.333
36.111
42.778
37.778
33.333
42.778
33.889
35.556
31.111
59.444
43.333
47.778
37.222
36.111
39.444
40.556
36.111
46.667
53.889
45.556
28.889

48.27
64.651
64.63
58.922
50.75
44.662
53.07
53.412
58.403
44.308
48.086
47.105
40.786
47.154
53.333
57.847
50.639
60.009
46.748
53.581
44.26
70.06
60.568
67.185
55.963
55.774
52.539
48.475
59.408
56.968
71.114
56.637
50.107

21773
3645
3657
8055
18536
24819
15247
14765
8621
24988
21966
22979
26004
22927
14870
9229
18696
7013
23291
14550
25013
1542
6499
2476
11404
11618
15970
21537
7572
10184
1313
10556
19437

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

350

A1389

JOHN PETER A

351

A1390

352

A1391

NANDINI K JAYASHREE
VINAY K

353

A1392

354

A1393

355

A1395

356

A1396

357

A1397

358

A1398

359

A1400

360

A1401

361

A1403

362

A1404

363

A1405

364

A1406

365

A1407

366

A1408

367

A1409

368

A1410

369

A1411

370

A1412

371

A1413

372

A1414

373

A1416

374

A1417

375

A1418

376

A1419

377

A1421

378

A1422

379

A1423

380

A1424

381

A1425

382

A1426

383

A1427

384

A1428

385

A1429

386

A1430

387

A1431

388

A1432

389

A1433

390

A1434

391

A1435

392

A1436

393

A1437

394

A1438

395

A1439

396

A1440

397

A1441

398

A1442

NEERAJA H
SHIVARAJU

399

A1443

NANDINI CS

SANDESH H
NAVEEN K S
MANJUNATHA S H
RITHESH H S
SYED TANZEEL
ASHRAFFI
SYED JUNAID AHMED
RAGINI K S
VARUNKUMAR S
SANTHOSH J
VYSHAK GOWDA P
CHETHAN M
VIDYA C
PRADEEP R
HARSHA E
MADHU C
VISHWAMBER R PATEL
PRAGADESHWARI R
KRUTHIK S GOWDA
RAJESH L
HEMANTH KUMAR S
PAVAN KUMAR D K
RANJITH D M
RAVI KIRAN S
CHANDRASHEKAR C V
HARSHITH GOWDA P
ABHISHEK V B
GANGARAJU V
SHASHIKALA A G
KISHORE G
JAYANTH KUMAR D
YOGESH N
VARUN K
SWATHI P C
VANI N
MAHESH P
SUDARSHANA B
HARISH GOWDA H B
NANDHU KUMAR R
PRADEEP KUMAR B N
RAVICHANDRA B G
BHADRACHALA
ARCHANA K S
SACHIN S
POOJA M A

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1

3B
2A
3A
SC
3A
ST
SC
2B

76.96
70.42
71.21
63.21
65.01
65.18
67.04
64.28

37.222
25
52.778
31.111
30
32.222
30
34.444

57.09
47.712
61.995
47.161
47.507
48.703
48.521
49.363

10042
22366
5382
22917
22585
21236
21476
20444

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

2B
3A
3A
3A
3A
3A
3B
3A
2A
3B
GM
2A
3A
2A
2A
3A
2A
1
SC
3A
3B
SC
3A
SC
1
SC
2A
3A
3A
1
SC
3A
2A
3A
GM
2A
3A
2A
3A
SC
3A
3A

80.45
65.46
57.63
69.86
74.76
60.51
61.35
62.14
55.77
59.44
70.48
79.44
62.31
70.76
74.7
58.7
66.08
64.68
66.87
59.15
72.28
62.76
72.85
78.93
71.32
67.38
82.99
60.68
77.24
80.06
67.1
68.68
57.52
43.44
81.46
83.55
76.85
53.52
85.97
60.17
57.13
61.97

52.222
39.444
30.556
35.556
48.333
36.111
37.778
37.778
28.333
28.889
31.667
49.444
27.222
52.222
46.111
30
29.444
37.222
36.111
34.444
34.444
33.333
51.111
50
42.778
32.222
48.333
33.889
35.556
32.222
28.889
32.778
30.556
31.667
45.556
45
52.222
18.889
63.889
31.667
31.111
31.667

66.337
52.455
44.095
52.708
61.547
48.309
49.565
49.96
42.054
44.163
51.073
64.441
44.766
61.492
60.408
44.352
47.765
50.949
51.492
46.8
53.363
48.047
61.978
64.465
57.051
49.801
65.66
47.283
56.398
56.139
47.994
50.727
44.039
37.552
63.511
64.275
64.534
36.205
74.931
45.918
44.119
46.82

2811
16108
25086
15733
5746
21737
20168
19644
25775
25045
18065
3748
24753
5790
6649
24974
22308
18245
17476
23247
14830
22008
5396
3733
10089
19843
3115
22806
10855
11171
22055
18578
25121
26227
4297
3835
3697
26261
642
23965
25071
23231

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

400

A1445

SHIRISH GOWDA K V

401

A1447

402

A2001

PAVAN KUMAR K
SRINIVAS G

403

A2002

404

A2003

405

A2004

406

A2005

407

A2006

408

A2007

409

A2008

410

A2009

411

A2010

412

A2011

413

A2012

414

A2013

415

A2015

416

A2016

417

A2017

418

A2018

419

A2019

420

A2020

421

A2021

422

A2022

423

A2023

424

A2024

425

A2026

426

A2028

427

A2029

428

A2030

429

A2031

430

A2032

431

A2034

432

A2035

433

A2036

434

A2037

435

A2038

436

A2039

437

A2040

438

A2041

439

A2042

440

A2044

441

A2046

442

A2048

443

A2049

444

A2050

445

A2051

446

A2052

447

A2053

448

A2054

RAJESH A L
JESTIN S

449

A2055

CHENNAPPA

DHANUSH T N
LAVANYA R
PRAVEEN R
PRAVEEN V N
PRIYANKA K V
MOUNIKA A
ARUN KUMAR R
SHRINIVAS M R
VEERENDRAPATIL R
SHIVAKUMAR A
SHREYAS T
LATHASHREE N
MOHAMED AMEEN
NAVEEN KIRAN K N
CHANNESH KUMAR M
NAVEEN KUMAR N
MADHU KEERTHI B K
NEHA M
NAGARAJ
ANIL
MANJUNATH
NIVEDITA V
HARISH P
YOGESH K
SWATHI L V
SANDEEPA S
MOHANKUMARA
INDUMATHI N
DIVYA P
SHASHANK K S
NITIN S SWAMY
KUSUMA P
MANJUNATH K V
GAGANA M
SHASHI KUMAR V
PRAVEEN S
SANDEEP K
VINOD GOWDA T N
BHARANI M BHARADWAJ
SHIVARAJ M
NAYANA B
KISHORE R S
HARISHA G L
MEENAKSHI

Course

CE
CS
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

Version Category
Code

D1
D1
A1
C1
A1
C1
A1
C1
A1
C1
B1
D1
B1
D1
B1
B1
D1
A1
C1
A1
C1
A1
C1
A1
C1
D1
D1
B1
D1
B1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
D1
C1
A1
C1
A1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

GM
1
3A
3A
SC
3A
3A
3A
SC
SC
3A
GM
3A
3B
2A
2B
1
SC
SC
3A
2A
3B
3B
3B
2A
2A
3A
SC
2A
1
3A
2A
2A
SC
3A
3B
GM
2A
3B
3A
3A
GM
2A
ST
3A
3A
3A
3A
3B
2A

III Yr
(%)

78.31
78.36
70.76
80.68
82.99
46.82
67.72
78.59
78.08
70.54
69.3
56.85
89.52
64.68
82.65
51.72
76.34
64.06
61.92
62.03
55.89
79.61
60.39
62.7
72.23
62.31
60.73
75.38
60.23
82.99
75.1
68.06
82.37
51.55
70.03
73.63
60.96
80.96
74.37
61.07
62.59
73.52
79.44
77.3
73.01
78.7
66.25
73.3
45.24
64.06

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

34.444
36.111
39.444
50.556
50
24.444
26.111
43.333
41.111
34.444
41.111
39.444
56.667
35
33.333
35
40
40.556
35
35.556
29.444
48.333
33.889
40
40.556
35
30
36.667
26.111
37.778
51.667
38.889
46.667
35
32.222
40
29.444
52.778
36.111
30.556
37.222
44.444
40
33.889
39.444
55.556
30
36.111
32.222
32.222

56.377
57.236
55.103
65.616
66.493
35.631
46.915
60.963
59.598
52.49
55.204
48.145
73.094
49.838
57.991
43.359
58.169
52.306
48.458
48.792
42.666
63.97
47.142
51.352
56.391
48.655
45.366
56.024
43.168
60.382
63.383
53.473
64.517
43.275
51.125
56.817
45.201
66.868
55.239
45.813
49.907
58.983
59.719
55.593
56.229
67.13
48.127
54.704
38.731
48.139

10877
9868
12475
3135
2750
26270
23147
6171
7399
16041
12333
21906
931
19795
9069
25403
8852
16336
21556
21125
25607
4017
22942
17680
10863
21299
24343
11327
25469
6672
4396
14694
3703
25434
18004
10353
24454
2610
12287
24031
19703
7990
7278
11854
11062
2493
21931
12961
26184
21912

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


Version Category
Code

SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

Course

450

A2056

SONAPRIYA K H

451

A2057

452

A2058

RAVI KIRAN S V
YAMINI J

453

A2059

454

A2060

455

A2061

456

A2062

457

A2063

458

A2064

459

A2066

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
D1
C1
B1
A1
D1
C1
B1
A1
B1

SC
SC
1
SC
SC
SC
SC
3A
2B
GM

460

A2067

461

A2068

462

A2069

463

A2070

464

A2071

465

A2072

466

A2073

467

A2074

468

A2075

469

A2076

470

A2077

471

A2078

472

A2079

473

A2080

474

A2081

475

A2082

476

A2083

477

A2084

478

A2085

479

A2086

480

A2087

481

A2088

482

A2089

483

A2091

484

A2092

485

A2093

486

A2094

487

A2095

488

A2096

489

A2097

490

A2098

491

A2099

492

A2100

493

A2101

494

A2103

495

A2104

496

A2105

497

A2106

498

A2107

LOKESHA M C
NISARGA B R

499

A2108

CHETHAN S B

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

C1
D1
A1
B1
C1
D1
C1
B1
A1
D1
C1
B1
A1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
D1
C1
B1
A1

2B
2B
SC
SC
3A
3A
3B
1
3A
ST
3A
3A
2A
3A
3A
2A
ST
2A
SC
SC
3B
3A
ST
2A
2B
GM
3A
2B
2B
GM
2A
SC
2A
2B
3A
2B
SC
3A
SC
3A

TARUN M SWAMY
THENMOZHI N
PRASHANTH K
NAVDEEP P
MANIGANDAN A
ASEEN
P SHIVA KUMAR
KATHAYATH
SHAISTHASALMA
SYED MATEEN
ABHISHEK SK
PRASHANTH MD
JANARDHAN V
ANAND S
VENKAT RAO MANE B G
ASHOKA VARMA B U
NIRANJANA M P
MANOJ R
CHETHAN R
HARSHITH GOWDA R
PUSHPA S
SHIVAKUMARA J
KISHOR N
SHAMANTH M
SHASHIKUMAR M B
CHANDAN K
SARITHA K
SHIVARAJU B K
SACHIN H D
VIJAY K
SHWETHA H
NAVYA M R
UMMESALMA
SAPNA PANDEY
BHARATH B
MOHAMMED SAHIL
FAHAD BAIG
HEMANTHKUMAR B S
KIRAN B
KEERTHI RAJ L
NITHISH D T
ARFATH KHAN
YASHASWINI H R
ABID BASHA
MUNIRAJU N

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

58.87
71.55
66.42
67.27
71.66
60.85
62.54
66.42
63.21
65.35

33.889
32.222
41.111
46.111
30
31.667
34.444
27.222
32.222
43.889

46.381
51.886
53.767
56.69
50.831
46.256
48.49
46.823
47.717
54.621

23605
16912
14289
10507
18433
23699
21527
23228
22356
13085

70.87
83.49
55.32
72.34
60.73
82.31
61.52
52.56
68.79
69.46
68.96
74.31
73.41
78.03
70.08
66.65
58.87
76.45
66.37
67.38
75.61
67.72
62.82
75.32
66.65
65.24
82.93
76.45
84.23
55.32
86.08
65.63
65.69
72.28
82.93
62.03
64.79
83.38
56.28
59.38

32.778
64.444
40.556
45.556
34.444
46.667
32.778
37.222
37.778
37.778
30
51.111
45
34.444
27.778
27.778
28.333
40.556
38.333
33.889
56.667
42.778
31.111
41.667
31.667
42.222
47.778
45.556
60.556
26.111
52.778
37.778
36.667
45
45
30
26.667
43.889
28.333
38.333

51.826
73.969
47.94
58.947
47.588
64.489
47.15
44.893
53.284
53.622
49.479
62.711
59.204
56.236
48.932
47.213
43.603
58.504
52.35
50.635
66.137
55.248
46.964
58.496
49.158
53.731
65.354
61.004
72.391
40.718
69.432
51.706
51.179
58.641
63.965
46.014
45.728
63.635
42.308
48.857

17003
784
22120
8025
22506
3724
22930
24671
14935
14486
20291
4859
7784
11056
20964
22869
25310
8508
16275
18705
2908
12276
23107
8517
20685
14336
3266
6146
1066
26014
1701
17183
17935
8362
4024
23897
24093
4226
25711
21041

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

Course

500

A2109

HARIKRISHNA K

501

A2110

502

A2112

ARUN KUMAR G H
CHARAN GOWDA S

503

A2113

504

A2114

505

A2115

506

A2116

507

A2117

508

A2119

509

A2120

510

A2121

511

A2122

512

A2123

513

A2124

514

A2125

515

A2126

516

A2127

517

A2129

518

A2130

519

A2131

520

A2132

521

A2133

522

A2134

523

A2135

524

A2136

525

A2138

526

A2139

527

A2140

528

A2141

529

A2143

530

A2144

531

A2145

532

A2146

533

A2147

534

A2148

535

A2149

536

A2150

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
C1
A1
A1
B1
C1
D1
D1
B1
A1
A1
B1
C1
D1
D1
C1
B1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
C1
B1
A1
D1
B1
A1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

3A
3A
3A
GM
3A
3A
3B
SC
3A
GM
3A
3B
2A
3A
2A
3A
ST
2A
2A
3A
GM
2A
2A
SC
3A
3A
2A
3A
SC
SC
2A
2A
3B
3A
1
2A
2A

537

A2151

538

A2152

539

A2154

540

A2155

541

A2156

542

A2157

543

A2158

544

A2159

545

A2160

546

A2162

547

A2163

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

C1
D1
C1
B1
A1
D1
C1
B1
A1
B1
C1

548

A2164

CE

D1

SURESH KUMAR N
APSARA H R
BHARATHKUMARA
SAGAR A PATIL
NANDINI K
SIDDARTHA D L
AKASH B Y
SHWETHA M
ARPITHA K C
PAVAN KV
NAGAVENI T
PRIYANKA M
CHANDAN KUMAR H V
PUNITH J
SATHYAPRAKASH K
DRUVAKUMAR L
SHIVARAJU S
TABISH RAZA GAIMA
MANU L
THRIVENI K
RAJATH P
NAVEEN KR
PAVANKUMAR D
PRABHAKARA
PAVITHRA B N
ANILKUMAR V
PALLAVI D H
PUNEETH N
AJAY KUMAR M
DHRUVAKUMAR U
RAVI KUMAR A
RAJASHEKHARA C
REVANTH VARMA J
KONDURU
PAVANKUMARRAJU
POOJA V
NAVEEN KUMAR G N
CHIDAMBARA V
BHARATH G M
SHANKAR K
SHREYASKUMAR MC
SUJAN K
ASHOKA K N
VIVEKANANDA S N
PRASANTH R
POTADAR SHREEDHAR
MALLIKARJUN
NAGESHKUMAR D R

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

63.77
65.92
57.13
57.18
76.06
59.04
62.54
69.86
68.56
51.77
71.1
83.04
72.62
79.66
70.2
59.77
80.73
68.51
56.62
52.11
82.48
67.66
69.52
52.96
60.73
69.92
75.94
67.89
79.94
48.9
61.24
78.82
65.35
90.48
72.06
67.72
73.41

36.111
37.778
31.111
33.889
38.333
22.222
41.111
40
25.556
33.333
40
57.778
32.778
43.889
48.333
28.333
52.778
31.667
37.222
27.222
40
37.222
28.333
26.667
33.889
29.444
42.222
28.333
44.444
27.222
31.111
43.333
31.667
55
42.222
28.333
45.556

49.943
51.847
44.119
45.536
57.195
40.632
51.823
54.93
47.06
42.554
55.55
70.41
52.699
61.776
59.265
44.054
66.755
50.087
46.921
39.668
61.24
52.442
48.927
39.813
47.311
49.68
59.083
48.11
62.194
38.062
46.175
61.075
48.51
72.74
57.139
48.026
59.482

19669
16966
25070
24227
9907
26025
17006
12680
23022
25634
11895
1465
15746
5550
7725
25112
2645
19465
23140
26130
5960
16128
20975
26116
22779
20019
7894
21948
5200
26210
23773
6085
21492
990
9980
22031
7502

2A
ST
2A
3B
SC
3A
3A
3A
3A
SC
GM

68.62
69.52
79.38
62.31
77.24
78.31
76.85
71.15
57.86
66.03
63.33

43.333
35.556
43.333
35
45.556
35.556
41.667
26.667
32.222
33.333
37.778

55.977
52.539
61.357
48.655
61.398
56.933
59.256
48.911
45.041
49.681
50.556

11389
15971
5885
21300
5852
10221
7732
20991
24570
20016
18816

3A

78.48

53.333

65.906

3006

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

549

A2165

SHIVANI THAIVALLAPIL

550

A2166

551

A2167

ARUN C
ANIRAA SHARMIN

552

A2168

553

A2169

554

A2170

555

A2171

556

A2172

557

A2173

558

A2174

559

A2175

560

A2176

561

A2177

562

A2179

563

A2180

564

A2181

565

A2184

566

A2185

567

A2186

568

A2188

569

A2189

570

A2190

571

A2191

572

A2192

573

A2193

574

A2194

575

A2195

576

A2196

577

A2197

578

A2198

579

A2199

580

A2201

581

A2202

582

A2203

583

A2204

584

A2205

585

A2206

586

A2207

587

A2208

588

A2209

589

A2210

590

A2212

591

A2213

592

A2214

593

A2215

594

A2217

595

A2218

596

A2219

597

A2220

CHIDANANDA K B
DIWAKARA G S

598

A2221

YASHVANTH M

PALANISAMY M
ARUNGANDHI P
MANOJ
SATISH
KARTHIK R
ARJUNKUMAR YADAV J
VEERAMANI M V
TEJAS J GOWDA
PAVANA G S
VAJRAKUMAR A
SRINIDHI C S
NANDINI S
RANJITHA R
MOHAN KUMAR K M
NAGESH K
AKSHAY KUMAR C
POOJA C
ROHITH S J
SRIDEVI M V
DEEPIKA V
MANU J
SRIKANTHA K Y
VIJAY KUMAR N
K MARY MONICA
PAVANKUMAR T R
KIRAN G DODAMANI
MASOOD HASNAIN BEIG
VEDAMURTHI R
BEERESH L E
NAVEEN M
MAHAMMAD ASIF B
CHANDRASHEKAR C R
PRAJWAL D
DIVYASHREE SE
RAJKUMAR K S
VIJAYGOVARDHANREDDY
S
CHETHAN C
YOGESH M
DHANANJAYA A
ABHISHEK C N
RAKSHITH KUMAR K P
SURAJ S K
ANUSH N
BHUSHAN RAJU N

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
C1
B1
A1
A1
B1
C1
D1
D1
C1
B1
A1
A1
C1
D1
A1
D1
D1
C1
A1
D1
C1
B1
A1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

GM
2A
GM
GM
SC
SC
SC
3A
1
SC
3A
GM
3B
SC
SC
3A
3A
3A
ST
2A
3A
3A
2A
3A
SC
2A
GM
3B
SC
2B
3B
2A
1
2B
SC
2A
3B
SC
3A

87.15
71.21
57.75
67.21
56.73
42.2
74.37
63.1
80.51
76.51
65.24
69.13
57.69
81.69
68.45
74.2
65.07
61.24
70.76
66.14
57.69
72.06
62.03
74.14
70.54
70.08
71.49
58.48
74.31
84.56
63.49
71.04
71.44
73.58
78.14
58.76
59.1
76.96
58.97

35
38.889
31.667
29.444
33.333
24.444
42.222
31.667
61.111
53.333
43.333
45
32.778
56.111
33.889
50
31.667
28.333
39.444
42.222
30
52.222
38.333
33.333
27.222
36.111
39.444
35.556
41.667
65.556
26.111
37.222
44.444
34.444
33.333
27.222
33.333
39.444
36.111

61.078
55.05
44.707
48.328
45.033
33.321
58.294
47.383
70.809
64.92
54.286
57.064
45.234
68.901
51.17
62.099
48.369
44.786
55.103
54.182
43.845
62.139
50.181
53.737
48.879
53.098
55.469
47.018
57.989
75.06
44.802
54.132
57.941
54.011
55.737
42.992
46.216
58.201
47.541

6083
12530
24792
21721
24576
26285
8728
22700
1379
3497
13533
10076
24435
1861
17945
5295
21671
24741
12474
13691
25205
5248
19344
14327
21022
15206
11986
23062
9070
622
24725
13763
9127
13944
11656
25524
23732
8823
22557

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
C1
B1
A1
D1

2A
3A
3A
3A
3A
GM
2A
1
3A
3A
2A

58.76
60.23
61.63
73.01
63.44
71.55
56.9
77.92
74.31
66.65
61.58

37.222
33.889
28.333
38.333
38.889
45.556
36.111
45
37.222
32.222
38.333

47.992
47.057
44.984
55.674
51.163
58.553
46.506
61.458
55.766
49.435
49.955

22056
23024
24613
11734
17959
8460
23504
5809
11629
20348
19651

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

599

A2222

SUJATHA G

600

A2223

601

A2224

BHANUPRAKASH M S
BHARATH

602

A2225

603

A2226

604

A2227

605

A2228

606

A2229

607

A2230

608

A2231

609

A2232

610

A2233

611

A2234

612

A2235

613

A2236

614

A2237

615

A2238

616

A2239

617

A2240

618

A2241

619

A2243

620

A2244

621

A2245

622

A2246

623

A2247

624

A2248

625

A2249

626

A2250

627

A2251

628

A2252

629

A2253

630

A2254

631

A2255

632

A2256

633

A2257

634

A2259

635

A2260

636

A2261

637

A2262

638

A2263

639

A2264

640

A2265

641

A2266

642

A2267

643

A2268

644

A2269

645

A2270

646

A2271

647

A2274

KAVYA P
NARESH M N

648

A2275

SHANKAR PRASAD K V

MANIKANTA S
CHAKITHA KJ
ASHWIN M
MANOJA K
HEMANTH L
DILIP K M
VENKATESH REDDY J
SUHAS D
SHIVARAJ K C
SUKRUTHA M V
HARSHITHA N
GANGADHAR
VINODA K N
MURALI G
SINDHUSHREE R
DEEPA H D
DIVYA H
AVINASHA P
AKSHAY KUMAR A S
MANIKANTA K
MAHESH KUMAR M
GOKUL V
CHETHAN B
SUJAN E
HARISH Y M
CHANDAN M
RAJESH GOWDA B R
PURUSHOTHAM S
HEMANTH GOWDA P
DARSHAN R
NAGARJUN AP
LAKSHMI S
RACHANA M
VIDYASHREE H
KARTHIK M G
SHIVARAJU K
MOHAMMED ANEES A
SUPREETHA
SHREYAS V S
SHIVARJUN H R
SUDARSHAN K R
NAVEEN G
ARSHIYA FIRDOSE H M
SANTHOSHKUMAR BB

Course

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

Version Category
Code

C1
B1
A1
A1
C1
A1
C1
A1
C1
A1
C1
B1
D1
B1
D1
B1
D1
B1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
D1
C1
B1
A1
D1
C1
B1
A1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
D1
C1
B1
A1
D1
C1
B1
B1
C1

3B
3A
2A
2A
GM
2A
3A
3A
2A
3A
SC
3A
SC
2A
2A
3A
2A
2A
2A
2A
SC
3A
3A
1
3A
3B
2A
2A
3A
3A
3A
3A
2A
ST
2A
2A
3A
3A
3A
2B
3A
SC
3A
3A
2A
2B
SC
ST
2A
ST

III Yr
(%)

61.07
59.83
64.73
76.68
60.73
46.25
68.51
87.89
60.73
58.76
73.41
69.18
57.01
72.39
81.18
67.72
82.99
77.41
60.34
60.62
68.62
73.97
52.39
69.63
88.9
68.51
65.35
64.85
71.61
58.87
61.8
70.25
60.9
64.73
63.77
78.37
68
78.2
79.55
59.55
78.65
65.92
65.35
74.99
74.42
72.56
69.41
64.28
73.13
58.54

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

35.556
33.333
34.444
37.778
27.778
30
45.556
42.778
32.222
35.556
32.778
47.222
35.556
27.778
39.444
35
42.778
46.111
26.667
48.889
33.889
47.222
26.111
33.333
57.778
35.556
32.222
31.111
35.556
33.889
25.556
37.222
36.111
26.667
32.222
51.667
46.667
31.111
58.333
40
43.333
32.778
27.222
29.444
40
35
39.444
32.778
38.889
30.556

48.313
46.582
49.588
57.227
44.255
38.127
57.032
65.333
46.477
47.159
53.093
58.203
46.285
50.086
60.314
51.359
62.882
61.76
43.503
54.755
51.255
60.597
39.253
51.484
73.34
52.032
48.787
47.978
53.581
46.381
43.68
53.738
48.506
45.7
47.997
65.017
57.334
54.654
68.941
49.775
60.991
49.347
46.287
52.215
57.212
53.782
54.426
48.53
56.008
44.546

21733
23448
20137
9876
25015
26207
10111
3279
23535
22920
15212
8816
23683
19469
6737
17668
4739
5564
25344
12902
17830
6464
26158
17490
877
16704
21131
22073
14551
23606
25275
14325
21504
24126
22054
3437
9768
13044
1844
19884
6152
20458
23682
16454
9886
14267
13341
21468
11347
24874

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


Candidate Name

SL
NO.

DCET
No.

649

A2276

KAVITHA H R

650

A2277

651

A2278

LOKESH J
KIRAN K

652

A2280

653

A2281

654

A2282

655

A2283

656

A2284

657

A2285

658

A2286

659

A2287

660

A2288

661

A2289

662

A2290

663

A2291

664

A2292

665

A2293

666

A2294

667

A2295

668

A2296

669

A2297

670

A2298

671

A2299

672

A2300

673

A2301

674

A2302

675

A2303

676

A2304

677

A2305

678

A2306

679

A2307

680

A2308

681

A2309

682

A2310

683

A2312

684

A2313

685

A2315

686

A2316

687

A2318

688

A2319

689

A2320

690

A2321

691

A2322

692

A2323

693

A2324

694

A2325

695

A2326

696

A2327

697

A2328

NAVEEN HS
RAVI KUMAR N G
SURESH K
NAVEEN IGNATIOUS
DANDAVATI
MUNIRAJU G B
SHIVAMMA
SUPREETH YADAV E
MURALIDHAR G N
KEERTHIKUMAR N
LOHITH KUMAR M A
KIRAN S
VIDYA SHENKREPPA
BIDARAKATTI
GOVARDHAN K
VARUN V
KESHAVA S
SUBASH ANAND N
KHOMALA H R
AKASH G
SUNIL G H
SHWETHA T T
MOHAMMED MUHTASHIM
AKSHAY
MANOJ K L
HARSHA S
VINAY K
MANOJ B R
A J MANASA
SYED ZABEE
HARISH
IMDAD ULLA BAIG
AMRUTHA R
BHARATH GOWDA N
ARUNKUMAR A
SACHIN V D
ANANDA K
VINAY H P
ABHISHEK B G
RAMYA K M
PAVANAKUMARA P R
RAKSHITH C
VINAYAKRAO
M DEEPAK
MOHAMMED MUSTAFEEZ
PASHA
SYED TOUQEED NIZAM
BASAVARAJ B N
KRUTHIN HN

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
A1
B1
D1
D1
C1
B1

2A
3A
3A
3A
3A
SC
3B

66.7
74.99
64.79
65.3
79.38
49.52
67.49

36.667
58.333
34.444
40.556
65.556
28.333
30

51.686
66.66
49.617
52.926
72.468
38.927
48.747

17208
2678
20097
15434
1052
26175
21187

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

A1
D1
C1
B1
A1
A1
B1
C1

3A
3B
1
3A
2A
2A
3B
SC

64.06
66.37
70.31
71.94
72.28
73.24
71.15
60.11

34.444
58.889
34.444
33.889
40.556
40
47.778
35

49.25
62.628
52.377
52.917
56.419
56.62
59.467
47.557

20569
4914
16237
15447
10826
10576
7519
22541

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
A1
B1
C1
D1
D1
C1
B1
A1
D1
C1
B1
A1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

3A
3A
2A
SC
3A
SC
1
2A
2B
GM
3A
1
SC
2A
2A
2B
2A
2B
3A
3A
SC
GM
3A
3A
3A
3A
SC
2A
GM
GM
2B

79.04
55.04
69.01
65.18
56.45
73.24
78.42
62.37
58.54
70.37
68
80.34
61.92
90.2
84
71.15
70.93
59.77
76.51
63.61
59.77
68.39
74.99
64.51
71.55
55.44
67.15
57.13
74.37
82.87
65.97

68.889
27.222
31.111
31.111
28.333
34.444
40
41.667
42.222
50
27.222
44.444
32.222
69.444
57.778
45
46.667
37.778
36.667
31.667
31.667
39.444
38.889
28.889
33.333
31.111
53.889
24.444
28.889
45
42.778

73.966
41.132
50.063
48.147
42.392
53.842
59.212
52.017
50.379
60.183
47.611
62.391
47.069
79.821
70.889
58.078
58.799
48.777
56.587
47.637
45.721
53.919
56.938
46.698
52.441
43.274
60.522
40.786
51.628
63.937
54.375

786
25954
19499
21904
25691
14189
7773
16724
19065
6854
22489
5077
23015
211
1359
8966
8195
21147
10617
22455
24102
14083
10215
23334
16130
25435
6540
26005
17271
4039
13417

CE
CE
CE

B1
C1
D1

2B
3B
3A

66.82
71.32
71.55

37.222
49.444
35

52.02
60.384
53.275

16718
6668
14949

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

698

A2329

MAHESH KUMAR

699

A2330

700

A2331

HARISHKUMARA A M
SYED ASIM SHAFI

701

A2332

702

A2333

703

A2335

704

A2337

705

A2339

706

A2340

707

A2341

708

A2342

709

A2343

710

A2344

711

A2345

712

A2346

713

A2347

714

A2348

715

A2349

716

A2350

717

A2351

718

A2353

719

A2355

720

A2356

721

A2357

722

A2358

723

A2359

724

A2360

725

A2363

726

A2364

727

A2365

728

A2366

729

A2367

730

A2368

731

A2369

732

A2370

733

A2371

734

A2372

735

A2373

736

A2374

737

A2375

738

A2376

739

A2378

740

A2379

741

A2380

742

A2382

743

A2383

744

A2384

745

A2385

746

A2386

RAHUL B S
DILEEP KUMAR B

747

A2387

BRINDA S

ZAHIDULLA SHARIEFF
SUMANBHARADWAJ
RAMYASHREE V
RAKSHA DP
DEEPAK R
SRIKANTH R J
MANIKANDAN J
PAVAN B K
SACHIDANANDA K
AKSHAYA KUMARA U
KEERTHI N S
ASHWINI H C
KUMAR S
MANORANJAN G P
MANOJ S
MEGHANA S PRABHU
NISHAL ANTHONY S
MALINGARAYA S
MAMATHA V
CHANDU M S
RAJESH R
VISHWAS S
HARSHA GOWDA N A
YASHWANTH P B
CHIRANJEEVI K S
DEEPIKA
SHILPA K G
KUMAR G
K L SOWMYA
AKSHATHA K
SHARATH KUMAR P V
K S ARAVIND
AMAL A
PANDURANGA R
SHARATH KUMAR KG
APOORVA N H
ARUNA K
SINDHU G
DURGESH T
SANDEEP V
PRATHIBA N
VINODKUMAR P M
PRASHANTH M J
SUSHMA K

Course

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

Version Category
Code

A1
D1
C1
B1
C1
A1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
C1
B1
A1
C1
B1
A1
A1
B1
C1

3B
3B
2B
2B
GM
2A
3A
SC
2A
GM
3A
3A
GM
3A
3A
3B
3A
2A
3A
3B
2A
SC
3A
3A
3A
3A
3A
2A
3A
3A
SC
3A
3B
SC
3A
GM
2A
3B
GM
3A
2A
SC
3B
SC
3B
3A
3A
2A
SC
1

III Yr
(%)

57.75
76.56
78.99
85.35
64.56
63.49
75.1
69.52
76.39
65.3
56.11
75.55
69.3
66.76
61.07
59.89
63.55
74.37
78.87
68.56
70.82
68.34
66.87
74.93
60.73
76.39
64.11
57.3
67.32
62.03
60.11
63.32
65.3
69.46
62.42
82.54
66.08
60.23
65.92
74.42
73.18
80.62
59.04
70.65
64.96
84.17
68.68
83.94
66.25
66.59

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

33.889
38.333
53.333
55.556
35
33.333
40.556
36.667
28.889
27.778
36.667
48.889
30
41.667
33.333
39.444
24.444
55
49.444
47.778
32.222
33.889
43.889
33.889
33.889
49.444
30
29.444
28.889
39.444
34.444
34.444
31.111
47.222
31.667
53.333
28.889
36.667
42.778
30.556
33.333
47.222
34.444
42.222
38.889
46.667
37.778
51.111
25.556
31.667

45.818
57.448
66.16
70.454
49.782
48.413
57.828
53.094
52.642
46.537
46.39
62.219
49.648
54.214
47.202
49.666
43.997
64.683
64.159
58.171
51.52
51.114
55.381
54.41
47.311
62.919
47.057
43.37
48.107
50.736
47.279
48.884
48.204
58.344
47.045
67.934
47.487
48.446
54.347
52.49
53.258
63.921
46.743
56.435
51.924
65.418
53.227
67.528
45.905
49.13

24030
9646
2899
1459
19872
21607
9244
15210
15827
23482
23599
5183
20065
13651
22879
20036
25143
3627
3890
8851
17436
18022
12113
13364
22780
4702
23027
25400
21950
18561
22813
21018
21846
8678
23038
2197
22609
21569
13459
16046
14979
4050
23298
10805
16859
3229
15018
2348
23977
20720

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

748

A2388

GNANENDRA PRASAD CM

749

A2389

750

A2390

SHINDE HARISHA
MAHADEV
PARKASH

751

A2391

752

A2392

753

A2393

754

A2394

755

A2395

756

A2396

757

A2397

758

A2398

759

A2399

760

A2400

761

A2401

762

A2402

763

A2404

764

A2406

765

A2407

766

A2409

767

A2411

768

A2412

769

A2413

770

A2414

771

A2415

772

A2416

773

A2417

774

A2418

775

A2419

776

A2420

777

A2421

778

A2422

779

A2423

780

A2424

781

A2425

782

A2426

783

A2427

784

A2428

785

A2429

786

A2430

787

A2431

788

A2432

789

A2433

790

A2434

791

A2435

792

A2436

793

A2437

794

A2438

795

A2439

796

A2440

SANDEEP KUMAR B K
ABHISHEK R
VANDHANA B RAO
KOUSHIK K
IRANNA S KOPPAD
AKASH K
BASAWARAJ
AYYANAGOUDA L
UMESH M
SYED ISMAIL ZEESHAN
KHADRI
B R YATHEESH
KEERTHANA S
NISHANTH C
CHANDANA K
DICHUBE ZANME
YOGESHA C S
ASHOKKUMAR K P
SANDHYA Y S
CHANDRA SHEKAR K
MOHAMMED SIDDIQ
BHARATH KUMAR R
ROHAN C
RAKSHITH KUMAR KM
SHARATH YADAV S
VANDANA R
CHAITHRA S
SANTHOSH S
BEERENDRA H S
VINAY N
LIKITH G
SURESH KUMAR S
MOHITH G N
GAUTHAM YADAV A N
MOHAN KUMAR S
SATHISH K P
AKSHAYKUMAR M
DARSHAN S
MOHAN G
AKASH HIREGOWDA
DEEKSHITHA S N
GREESHMA S
ADARSHA SHETTY S
MAHESH TG
CHAITHRA H K
RANGANATHA K
AMRUTHA C K

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE
CE

D1
A1

SC
GM

59.94
75.53

28.333
36.111

44.139
55.82

25060
11573

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

B1
C1
D1
C1
B1
A1
D1
D1
B1
A1
C1

SC
3A
GM
GM
2A
2A
SC
3B
2A
1
GM

72.56
55.04
61.41
60.62
76.56
69.86
56.9
61.77
55.61
76.23
61.35

36.667
27.222
40
32.778
32.222
40.556
23.889
25.556
35
37.778
32.222

54.615
41.132
50.704
46.699
54.393
55.208
40.395
43.664
45.303
57.002
46.787

13095
25953
18598
23333
13393
12326
26054
25286
24393
10139
23260

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

A1
B1
D1
B1
C1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
D1
C1
B1
A1
D1
C1
B1
A1
A1
B1
C1
D1
D1
C1
B1
A1

3A
2A
3A
3A
ST
3A
3A
3A
3A
2B
2A
3A
SC
1
SC
SC
2A
2A
2A
1
ST
1
1
GM
2A
GM
2A
2A
3B
3A
3A
3B
3B
3B
2A
3B

73.18
77.97
55.49
68.68
73.69
71.38
79.72
72.56
65.18
58.42
66.7
72.68
74.93
73.07
52.96
86.65
68.11
77.92
69.97
86.99
52.28
71.04
77.92
77.13
80.23
54.42
80
70.76
65.35
78.37
81.63
69.8
63.15
74.37
79.1
57.13

34.444
43.889
37.778
46.667
35.556
45
34.444
37.778
33.889
26.667
32.778
49.444
45
37.778
30.556
65.556
25.556
45.556
57.222
55.556
21.111
41.111
33.889
48.889
53.889
26.111
61.111
39.444
26.111
36.111
45
46.667
48.889
28.333
35.556
38.333

53.814
60.931
46.636
57.672
54.623
58.19
57.081
55.171
49.536
42.545
49.741
61.06
59.965
55.424
41.757
76.102
46.835
61.736
63.597
71.271
36.697
56.077
55.902
63.008
67.057
40.267
70.556
55.103
45.732
57.239
63.317
58.235
56.022
51.35
57.328
47.73

14222
6200
23394
9404
13084
8833
10054
12381
20210
25640
19929
6098
7064
12047
25852
496
23222
5581
4244
1275
26252
11259
11461
4638
2521
26073
1439
12472
24091
9864
4452
8780
11330
17683
9773
22342

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

797

A2441

PUNEETH N K

798

A2442

799

A2443

ABHISHEK N
CHETHAN S R

800

A2444

801

A2445

802

A2446

803

A2448

804

A3001

805

A3003

806

A3004

807

A3005

808

A3006

809

A3008

810

A3009

811

A3010

812

A3012

813

A3013

814

A3014

815

A3015

816

A3016

817

A3017

818

A3018

819

A3019

820

A3020

821

A3021

822

A3022

823

A3023

824

A3024

825

A3025

826

A3026

827

A3027

828

A3028

829

A3029

830

A3030

831

A3031

832

A3032

833

A3033

834

A3034

835

A3035

836

A3036

837

A3037

838

A3038

839

A3039

840

A3041

841

A3042

842

A3044

843

A3046

844

A3047

845

A3048

SHASHIKUMARGN
SUSHMA HG

846

A3049

PRAJWAL M

SANTHOSHA S
CHARANARAJ
MOHAMED NABEEL
SYED MOHAMMED ZAID
SNEHA MALAR A
SRIDHAR R
MOHAMMED BILAL
MANU K
SATISH KUMARA M
RAJKIRAN R
DAYANADA TV
SHUBHASH RAJU B R
SANDEEPA G C
KARTHIK N
AKSHAY A SHENOY
CHETHAN KUMAR H J
PAVANKUMAR S
PRASHANTH A C
ABHISHEK BHARDWAJ
HEMANTH KUMAR BS
ASHIK G
CHARAN A
SYED AAKHIB
SHAIK YARAB PASHA A
PRAJWAL B S
OMKAR
VIJAYAKUMARREDDY B
RANJITH KUMAR G
SANGEETHA S
PAVAN GOWDA S
SAI PRAJWAL
NIRANJAN G
RAMESH A
SRINIVAS T N
SUNILKUMAR KS
DILIP S V
GURUMURTHYS
MANOJ KUMAR J
ANAND T R
TARUN S
ABHILASH K N
DILLI BABU C K
VIGNASAGAR W
NISHCHITH TN

Course

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

Version Category
Code

A1
B1
C1
D1
D1
C1
A1
A1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
D1
B1
C1
D1
A1

2A
2A
3A
2A
3A
2B
2B
GM
2A
GM
3A
SC
SC
3A
3A
SC
GM
GM
3A
3B
3A
GM
2A
3A
3A
GM
2B
2A
3B
3A
3B
SC
3A
2A
2A
SC
3A
2A
3A
3A
3A
2A
2A
3A
3A
3B
SC
3A
3A
3A

III Yr
(%)

85.46
70.42
67.61
78.99
65.97
54.7
63.04
78.75
68.96
78.08
81.8
80
67.04
61.47
71.83
75.32
68.85
86.54
77.13
74.2
75.15
68
81.9
67.55
64.28
58.06
68.61
74.7
80.68
69.69
87.15
80.85
66.31
64.96
81.3
81.52
69.52
65.24
62.42
66.08
79.38
75.66
65.92
56.62
81.75
75.83
72.96
72.85
62.95
66.99

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

58.889
36.111
40.556
47.222
41.111
41.667
31.111
38.333
39.444
33.889
53.889
33.333
23.889
27.778
35.556
54.444
45.556
53.889
35
47.222
38.889
45.556
55.556
39.444
44.444
42.778
37.222
38.333
57.222
52.222
47.222
52.222
42.222
36.111
51.667
31.667
27.222
37.778
21.111
38.889
50
27.222
42.222
42.222
46.111
35
35
39.444
42.222
51.111

72.177
53.267
54.081
63.104
53.542
48.186
47.077
58.544
54.201
55.987
67.846
56.667
45.466
44.623
53.694
64.884
57.201
70.212
56.064
60.71
57.022
56.778
68.729
53.497
54.363
50.42
52.914
56.519
68.949
60.956
67.189
66.534
54.266
50.535
66.482
56.594
48.372
51.509
41.767
52.487
64.69
51.442
54.069
49.421
63.929
55.416
53.979
56.145
52.586
59.049

1106
14964
13833
4576
14594
21869
23005
8473
13668
11378
2231
10533
24290
24835
14380
3514
9894
1514
11281
6378
10122
10401
1922
14659
13436
19002
15451
10705
1840
6178
2474
2731
13563
18837
2753
10607
21664
17453
25847
16051
3623
17547
13848
20368
4044
12058
13989
11162
15904
7928

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

847

A3050

SIDDAPPA S

848

A3051

849

A3052

LAKSHMIPATHI A D
MANIKANTA S

850

A3054

851

A3055

852

A3056

853

A3057

854

A3058

855

A3059

856

A3060

857

A3061

858

A3063

859

A3064

860

A3065

861

A3066

862

A3067

863

A3068

864

A3070

865

A3071

866

A3072

867

A3073

868

A3074

869

A3075

870

A3076

871

A3077

872

A3078

873

A3079

874

A3080

875

A3081

876

A3083

877

A3084

878

A3086

879

A3087

880

A3088

881

A3089

882

A3090

883

A3091

884

A3092

885

A3093

886

A3094

887

A3095

888

A3097

889

A3099

890

A3100

891

A3103

892

A3104

893

A3105

894

A3106

895

A3107

BHARATH KS
BINDUSHREE R M

896

A3108

BHARATH KUMAR A

SANTOSH P V
PRAKASH M S
AJAY KUMAR B
MANOHAR K B
R PRADEEP KUMAR
DARSHAN B R
DEEPAK RAJ R
CHETHAN V
MANJUNATHA K V
GAJENDRA N
BALAJI A
AHAMED PASHA
SUNIL R
SHWETA BHAT
GADILINGAPPA K
ARUN KUMAR H S
BHARATH RM
RAVICHANDRAN V S
ANIRUDH ACHARYA A
AKSHAY R
ARUNKUMAR C K
ABHISHEK G V
HEMANTH P
RAHUL H
MANJUNATH B G
GIRISH G
SUNIL S N
PRASAD G M
MOHAN KUMAR B A
MANOHAR K
KAVYASHREE D M
SALEEM
DINESH N
SUHAS P
S MUJHAHID
UMESHA G R
ROHITHKUMAR S
RASHMITHA URS H V
MADANKUMAR A K
D NIKHIL KUMAR RAJU
LAKSHMAN J
VEDAPRAKASH
PRASHANTH S
TEJUS R

Course

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

Version Category
Code

B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
C1
D1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
3A
3A
3A
3A
SC
2A
1
3A
3A
2A
3A
2A
GM
GM
GM
GM
2A
3A
2A
3A
GM
2A
ST
GM
3B
GM
3A
GM
2A
2A
3A
2A
SC
2B
3A
3A
2B
3A
3A
2A
2A
1
GM
SC
2A
3A
2A
SC
ST

III Yr
(%)

70.87
57.92
75.77
80.39
74.31
70.82
74.82
66.08
77.69
61.24
77.83
64.9
70.65
56.68
67.55
61.69
71.74
62.54
69.63
59.89
82.25
83.61
77.09
60.85
62.65
57.75
69.41
80.79
75.55
73.24
70.14
69.92
56.79
60.56
70.54
69.58
63.1
84.39
75.76
73.58
71.32
77.07
66.76
69.25
66.03
66.91
67.32
66.61
67.27
74.59

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

28.889
38.889
53.889
47.778
38.333
48.333
61.111
33.889
73.333
34.444
50
43.889
51.111
40.556
38.889
45.556
33.889
36.667
41.667
32.778
50
48.889
32.222
34.444
31.667
45.556
47.778
51.667
45
47.778
38.333
48.889
31.667
26.667
29.444
32.222
40.556
44.444
30
32.778
37.778
35
54.444
32.222
35.556
45
37.222
47.778
34.444
47.222

49.881
48.402
64.832
64.086
56.322
59.575
67.964
49.987
75.512
47.842
63.913
54.395
60.88
48.616
53.219
53.623
52.814
49.601
55.651
46.333
66.127
66.248
54.657
47.646
47.158
51.651
58.593
66.228
60.275
60.509
54.237
59.402
44.228
43.615
49.99
50.9
51.828
64.419
52.879
53.177
54.551
56.033
60.603
50.734
50.792
55.955
52.273
57.192
50.856
60.907

19734
21623
3543
3944
10941
7420
2183
19602
567
22219
4056
13385
6240
21351
15028
14481
15597
20115
11776
23654
2910
2859
13039
22447
22922
17246
8414
2869
6775
6548
13606
7580
25022
25308
19599
18325
16998
3762
15504
15095
13170
11316
6460
18564
18482
11410
16375
9911
18377
6220

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

897

A3109

MANJUNATHA R

898

A3110

899

A3111

KEERTHI KUMAR C N
MUTHURAJ A C

900

A3112

901

A3113

902

A3114

903

A3115

904

A3116

905

A3117

906

A3119

907

A3121

908

A3122

909

A3123

910

A3124

911

A3125

912

A3126

913

A3127

914

A3128

915

A3129

916

A3130

917

A3131

918

A3132

919

A3133

920

A3134

921

A3135

922

A3137

923

A3138

924

A3139

925

A3140

926

A3141

927

A3142

928

A3143

929

A3144

930

A3145

931

A3147

932

A3148

933

A3150

934

A3151

935

A3152

936

A3153

937

A3154

938

A3155

939

A3156

940

A3157

941

A3158

942

A3159

943

A3160

944

A3161

945

A3162

Course

NAGABHUSHAN S G
MANOJ A R
SRINATH M
SANTOSH G
VINOD REDDY C
HARISH D N
VINAY KUMAR
SANDESH J

T H

NIKHIL T H
VINAYKUMAR H S
BALAJI YASHWANTH RAJ
N
INDRESH KUMAR B S
CHETHAN V
DINESH KUMAR L
CHETHAN R
YATISHA V K
VIGNESH R
APPANNA I TALAWAR
YASHWANTH D RAJ
MANOJ S
SADIQ BASHA M
AKSHAY R
ASHIK N
NAGESH H
DHANANJAYA H M
VIJAY KUMAR R
HARISH KUMAR KM
CHETHAN B S
SHIVAPPA L
NAVEEN N
HARISH N
SAGARA A P
GIRISHA D
OBELESU P
SANDEEP M
GANGADHARA M
VINAYAKA TUKARAMA
PUTTA
NANDINI G
VENU K
SACHIN SHAHAPUR
PRAVEEN N
ARUN T S
HARSHA B M
ANIL KUMAR A
HARISHA K
MANJUNATH S

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
A1
B1
C1
D1

2A
3A
3A
2A
3B
SC
SC
3A
2A
3A
GM
3A
ST
3A

63.44
85.46
44.45
65.86
82.08
86.61
60.96
82.54
80.59
62.95
61.58
57.86
62.55
71.7

38.889
54.444
25
48.889
52.222
43.333
15
48.333
38.889
37.222
41.667
33.333
31.111
48.333

51.163
69.955
34.726
57.374
67.154
64.97
37.979
65.434
59.74
50.088
51.622
45.596
46.828
60.015

17958
1573
26278
9720
2484
3462
26212
3224
7259
19461
17281
24186
23224
7010

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
B1
C1
D1
A1

1
3A
2A
3A
2A
SC
ST
3A
3A
2B
1
3A
3B
3A
3A
3A
2A
2A
SC
2A
1
2A
2A
1
SC
2A

69.35
70.03
85.01
83.32
64.96
67.94
73.41
70.7
63.61
78.93
77.63
65.85
74.99
70.14
87.08
69.97
83.38
88.62
78.59
61.28
69.75
83.41
66.14
67.44
60.85
87.55

43.889
42.222
53.889
50
48.889
45.556
36.667
56.111
36.667
31.667
46.667
37.778
42.778
35
26.667
26.111
58.889
82.778
35
42.222
31.667
42.222
40
29.444
30.556
72.222

56.621
56.125
69.452
66.662
56.924
56.75
55.038
63.408
50.137
55.299
62.151
51.812
58.882
52.571
56.875
48.042
71.135
85.699
56.796
51.749
50.707
62.816
53.071
48.441
45.701
79.886

10573
11192
1695
2676
10233
10439
12543
4371
19394
12215
5233
17018
8097
15925
10278
22017
1309
34
10388
17120
18596
4787
15244
21579
24125
206

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

ST
SC
2A
3A
3A
2A
SC
1
3B

64.97
81.07
79.1
63.72
86.03
85.8
60.28
69.7
63.04

35.556
47.222
47.222
37.222
75.556
24.444
30
40.556
31.111

50.263
64.146
63.161
50.47
80.792
55.124
45.141
55.127
47.077

19223
3896
4545
18927
159
12442
24506
12440
23004

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

946

A3163

PRAJWAL K

947

A3164

948

A3165

DINESH KUMAR R
YOGESH B

949

A3166

950

A3167

951

A3168

952

A3169

953

A3170

954

A3171

955

A3172

956

A3173

957

A3174

958

A3175

959

A3177

960

A3178

961

A3179

962

A3180

963

A3181

964

A3182

965

A3183

966

A3184

967

A3185

968

A3186

969

A3187

970

A3188

971

A3190

972

A3191

973

A3192

974

A3193

975

A3195

976

A3196

977

A3197

978

A3199

979

A3200

980

A3201

981

A3202

982

A3203

983

A3204

984

A3205

985

A3206

986

A3207

987

A3208

988

A3209

989

A3210

990

A3211

991

A3212

992

A3213

993

A3214

994

A3216

SHASHIDHAR Y
KIRAN C R

995

A3218

BYRESH M

RAMASHEKHARA G N
KIRAN N L
MADANKUMAR P
PARAMESWARA R
MAHESH HALLI
HEMANTH DAYALU D
SANTHOSH KUMAR B
MANOJ KUMAR K R
SOWMYA B
RAMESH NAGOD
BHARATHI H M
A S HARIKRISHNAN
VASANTH KUMAR S
KAVYA B K
SHRUTHI G
MADHURA S J
MOUIN PASHA
TEJAS N
VARUN R
MANU B
JEEVAN D C
HANUMANTHEGOWDA C
PRAVEEN P KADUR
SHASHI KUMAR A
DARSHAN B S
HARISH M
CHETAN KUMAR V
INDRESH K M
MADHUSHREE M P
NAVEEN KUMAR M
KEERTHANASHREE J M
VASANTH KUMAR N
GOWTHAM L
KISHORE Y
M PRASHANTH
KARUNESHA H
NAVEENKUMAR D R
IVAN MENEGES
SUHAS B
CHERITH M
GOWDA PANDURAJ
KRISHNA D K
MANISH KADAM
RAJESH S
ISSAM SYED M

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

SC
SC
3A
1
3A
3A
ST
SC
GM
2A
GM
2A
2A
ST
GM
GM
3A
3B
GM
2B
3A
GM
3A
3A
3A
3B
3A
3A
2A
3A
3A
3A
3A
ST
GM
2A
2A
2A
2A
3A
3B
GM
3B
3A

64.79
61.24
56
65.76
64.69
76.68
61.58
60
77.92
72.85
68.17
71.38
64
82.42
74.82
60.34
76.34
78.62
74.54
67.94
66.76
78.7
74.73
74.48
76.96
68.79
78.31
76.51
75.1
80.62
78.99
77.3
65.18
82.16
71.32
65.77
71.27
71.49
70.37
68.06
81.18
73.88
76.79
65.75

51.667
36.667
43.889
30.556
28.889
36.667
36.667
32.222
49.444
50.556
42.778
48.889
31.667
54.444
46.111
28.889
56.667
49.444
44.444
41.111
40.556
45.556
34.444
37.222
64.444
33.889
42.222
37.778
50.556
60
53.889
52.222
42.222
34.444
42.222
37.222
50
39.444
36.111
38.889
41.667
41.667
52.222
47.778

58.227
48.953
49.945
48.157
46.789
56.672
49.122
46.111
63.68
61.702
55.474
60.135
47.834
68.434
60.464
44.614
66.503
64.034
59.49
54.528
53.659
62.13
54.586
55.854
70.701
51.339
60.266
57.143
62.828
70.31
66.438
64.759
53.703
58.304
56.773
51.496
60.634
55.469
53.239
53.473
61.425
57.773
64.506
56.762

8790
20940
19668
21895
23257
10523
20724
23823
4195
5622
11979
6906
22230
2029
6590
24838
2746
3980
7494
13207
14433
5256
13137
11520
1400
17699
6783
9977
4779
1483
2777
3585
14369
8719
10408
17471
6435
11987
15002
14696
5832
9299
3707
10423

ME
ME
ME
ME
ME
ME

C1
D1
A1
B1
D1
B1

3B
GM
1
SC
2A
ST

69.3
75.94
62.54
52.06
70.59
75.77

45
45.556
45
41.667
41.111
42.778

57.148
60.748
53.768
46.862
55.852
59.277

9973
6342
14282
23203
11531
7715

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

996

A3219

MURALI M

997

A3220

998

A3221

MADUHUSUDAN H N
PAVAN J K

999

A3222

1000 A3223
1001 A3224
1002 A3225
1003 A3226
1004 A3227
1005 A3228
1006 A3229
1007 A3230
1008 A3231
1009 A3232
1010 A3233
1011 A3234
1012 A3235
1013 A3236
1014 A3237
1015 A3238
1016 A3241
1017 A3242
1018 A3243
1019 A3244
1020 A3245
1021 A3246
1022 A3248
1023 A3249
1024 A3250
1025 A3251
1026 A3253
1027 A3255
1028 A3256
1029 A3257
1030 A3258
1031 A3259
1032 A3260
1033 A3261
1034 A3262
1035 A3263
1036 A3264
1037 A3266
1038 A3267
1039 A3269
1040 A3270
1041 A3272
1042 A3273

Candidate Name

MANOJ N
SANDEEP KUMAR M
SHREESHAT
NARENDRA M
NAGENDRA J
HARISH J S
VINOD KUMAR G
VINAY N
MANJUNATH V
KIRAN KUMAR S S
SUNIL M N
SUNILKUMARA S B
MANJUNATHA K N
KEVIN K PINTO
MANU M
MAHESHA T N
SOMASHEKAR B
GOWTHAM M
PRABHU PRANEETH
NISARGA M
SANJAY KC
HARISH J
CHANDAN KUMAR V
NIRANJAN DEV R
LIKITH S
NAGAHEMANTH B V
PRADEEP J P
SAM JOSHUA J
GIRISH KUMAR C G
NAGARAJA S D
VISHWANATHA S B
KARTHIK M
MALLIKARJUN T
HANCHINAL
VIJAY M R
SARAVANAN R
NITHIN C R
TULASIRAM S R
MANISH S P
NIKHIL B BHAT
SHRIDHAR A S
MITHUN GOWDA V
JAYANTH KUMAR P V
HARSHITH J
HARISH GOWDA C

1044 A3275

JAYANTH R
RAHUL G MOHITE

1045 A3277

LOKESHA G

1043 A3274

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
A1
C1
D1
A1
B1
C1

2A
ST
1
GM
SC
GM
2A
3A
3A
3A
ST
3B
3B
ST
3B
2A
3B
SC
3A
2A
SC
3A
SC
2A
SC
2A
GM
3A
3A
ST
1
2A
ST
2A
2A
2A

66.48
82.65
83.1
77.41
65.58
83.38
65.97
73.09
82.42
77.5
58.48
85.8
52.9
72
70.7
71.1
66.14
66.08
68.34
77.75
71.1
78.25
70.87
73.01
66.59
65.9
69.25
60.62
75.1
69.01
64.11
65.07
74.37
64.56
79.55
64.17

44.444
46.111
66.667
69.444
33.333
33.889
33.889
31.667
48.889
39.444
40
56.111
32.778
37.222
30.556
28.889
36.667
38.889
48.889
54.444
31.667
41.111
48.889
35
31.111
38.889
56.111
36.667
44.444
38.889
47.222
28.333
53.889
28.889
51.111
65.556

55.462
64.38
74.883
73.426
49.455
58.635
49.931
52.379
65.656
58.472
49.24
70.957
42.84
54.611
50.63
49.994
51.404
52.487
58.614
66.095
51.383
59.683
59.881
54.007
48.852
52.396
62.679
48.644
59.772
53.952
55.668
46.702
64.128
46.726
65.33
64.863

11993
3782
654
864
20327
8368
19681
16231
3118
8538
20581
1347
25565
13100
18713
19593
17602
16052
8394
2920
17642
7316
7133
13950
21049
16201
4880
21317
7227
14031
11740
23331
3909
23307
3281
3527

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
A1

2A
2A
GM
3A
3A
GM
3A
3A
2A
3B
3A
GM
3B
3A

77.3
64.11
83.44
71.76
61.92
90.65
72.39
71.14
54.08
67.83
90.48
68.45
74.25
70.48

52.778
31.111
61.111
28.889
32.778
84.444
56.667
36.111
31.111
33.333
70
38.889
45.556
40

65.037
47.612
72.274
50.324
47.347
87.546
64.531
53.627
42.598
50.582
80.24
53.67
59.905
55.24

3427
22487
1084
19138
22732
19
3698
14477
25625
18786
187
14416
7109
12285

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1046 A3278

SRINIVASA MURTHY V

1047 A3279

THARUN C M
MC PRASHANTH

1048 A3280
1049 A3282
1050 A3283
1051 A3285
1052 A3286
1053 A3287
1054 A3288
1055 A3289
1056 A3291
1057 A3292
1058 A3293
1059 A3294
1060 A3295
1061 A3296
1062 A3297
1063 A3298
1064 A3299
1065 A3300
1066 A3302
1067 A3304
1068 A3305
1069 A3306
1070 A3308
1071 A3309
1072 A3310
1073 A3311
1074 A3312
1075 A3313
1076 A3314
1077 A3315
1078 A3316
1079 A3317
1080 A3318
1081 A3319
1082 A3320
1083 A3321
1084 A3322
1085 A3323
1086 A3324
1087 A3325
1088 A3326
1089 A3327
1090 A3328
1091 A3329
1092 A3332
1093 A3333
1094 A3334

MOHAN KUMAR H S
POOJA K R
SHIVAPRASAD SHRIDHAR
GAONKAR
NAVEEN S B
SAI VINAY M R
FAIZAL MUSTAFA
AVINASH L
KIRAN KUMAR C
RAKSHITH K L
SHRINIDHI S KULKARNI
SHANKAR REDDY H
JAYKUMAR P
MANIKANTA M M
SRIDHAR K
NAVEEN KUMAR V
VIGNESH M
ANAND KUMAR D
INDRAJITH G B
ANIL KUMAR M
MOHAN B V
VENKATESH T
GIRISHA D
MUNIRAJU C R
HARSHAVARDAN S
GIRISH R S
NANDAKUMAR
RAKESH K P
BASAVARAJ
HARSHITH D T
PURUSHOTHAMA REEDY S
PREETHAM K
JAYAPRAKASH K R
GIREESH MARUTI
MANGLE
SUNILA PRAKASHA
HEGDE
SAMEER ALI S
OMKAR CHOULGE
HEMANTH R
CHANDRA SHEKHAR D S
CHANDRAKANTHA J D
KISHAN KUMAR H M
PARVEZ M ALAM
B N ESHWARYESHAS
HARISH KUMAR K R
MANI N
ANEES AHMED
ROGER JOB ROBERTS

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
B1
C1
A1

3A
3A
3A
3A
SC
GM

67.61
69.76
71.72
67.89
71.1
77.75

46.111
42.222
35
53.333
45.556
43.889

56.859
55.99
53.359
60.61
58.328
60.818

10297
11372
14837
6453
8697
6296

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

3A
2A
2B
3A
SC
3A
GM
3A
GM
GM
SC
2A
1
2A
SC
SC
3A
2A
3A
SC
3B
3A
ST
2A
3A
3A
3A
SC
2A
2A

80.45
85.97
56.23
69.35
46.99
77.58
62.59
66.14
70.65
54.65
69.21
73.3
67.55
66.48
75.04
71.77
73.63
65.69
75.27
79.32
65.24
85.18
72.06
85.77
76.79
60.34
80.96
88.06
69.41
71.15

52.778
58.333
38.333
36.667
28.333
51.111
49.444
40
41.111
20
41.111
47.778
43.889
36.667
49.444
30
39.444
51.667
42.778
56.667
45.556
47.222
33.889
71.111
47.222
33.889
62.778
68.889
38.889
39.444

66.615
72.153
47.281
53.01
37.66
64.344
56.018
53.071
55.88
37.324
55.162
60.537
55.719
51.573
62.243
50.888
56.539
58.679
59.023
67.996
55.398
66.203
52.973
78.441
62.006
47.114
71.868
78.473
54.149
55.3

2698
1114
22810
15325
26223
3804
11334
15241
11491
26232
12394
6525
11672
17363
5165
18336
10679
8321
7953
2171
12089
2885
15372
292
5373
22969
1166
288
13740
12213

ME

D1

GM

68.39

58.889

63.642

4222

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
D1
A1
B1

2B
GM
2A
3B
3A
2A
2B
GM
3A
SC
2B
3B

72.85
67.66
81.8
77.41
59.89
79.39
74.7
75.72
59.55
64.51
62.89
77.75

32.222
48.333
53.889
40.556
37.778
65.556
33.889
35
27.222
42.222
41.667
61.111

52.534
57.998
67.846
58.982
48.835
72.472
54.297
55.359
43.386
53.365
52.276
69.429

15978
9060
2230
7992
21070
1050
13523
12154
25397
14826
16372
1703

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


DCET
No.

Candidate Name

Course

1095 A3335

SHASHIKUMAR C

1096 A3336

CHANDAN S
J R BHAVAN GOWDA

KUMAR YADAV

ME
ME
ME
ME
ME
ME

C1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
2A
3A
2A
3A
1

PRABHAKAR

ME

A1

S
L N

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

SL
NO.

1097 A3337
1098 A3338
1099 A3339
1100 A3340
1101 A3341
1102 A3342
1103 A3343
1104 A3344
1105 A3345
1106 A3346
1107 A3347
1108 A3348
1109 A3349
1110 A3350
1111 A3351
1112 A3352
1113 A3354
1114 A3355
1115 A3356
1116 A3357
1117 A3358
1118 A3359
1119 A3360
1120 A3361
1121 A3363
1122 A3364
1123 A3366
1124 A3367
1125 A3368
1126 A3369
1127 A3370
1128 A3371
1129 A3372
1130 A3373
1131 A3375
1132 A3376
1133 A3377
1134 A3378
1135 A3380
1136 A3381
1137 A3382
1138 A3383
1139 A3384
1140 A3385
1141 A3386
1142 A3387

PRASANNAKUMAR M
CHETHAN K R
PRAVEEN
S
PRAKYAT
SHETTY
CHANDAN
RAKESH

NANDISHA R
VISHWANATHA M
MEGHARAJ K
LOHITHGOWDA KS
REVANTH K S
KARTHIKKUMAR H N
VISHWA H D
VIKRAM S
JAYENDRA REDDY B K
VIRUPAKSHA
SOMASHEKHARA KARALE
HARIKRISHNA B P
VINAY CS
VENKATESH M
MOHAMMED SUHAIL
SUJITH KUMAR M
VINAY M
AYYAPPAN P
SALMAN KHAN A
HARISHA K S
GANESH
G SURAKSHITH
BHANU PRAKASH C K
POOJA K
RAGHUPRASAD T P
RAVI CHANDRA REDDY
RANJITH KUMAR H L
RAKESH P
VINAY BV GOWDA
DEEPAK T
PRAVEEN KUMAR P
PRAMOD SHRISHAILAPPA
JAVALI
NAVEENKUMAR S
BHARATH B H
SUBRAMANI K N
HARIPRASAD M
PRASHANTH N
KALLESH V
MURULIDHARA R
KARIBASAVASWAMY B M
G

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

67.89
69.97
64.73
70.14
68.28
58.2

58.889
43.889
42.778
31.667
35.556
37.222

63.388
56.931
53.755
50.904
51.919
47.71

4390
10222
14301
18319
16867
22368

GM

73.05

37.222

55.136

12433

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1

3A
2A
3A
2A
2A
3A
1
3A
3A
GM
3A
3B

74.25
67.94
69.3
72.11
72.85
60.34
64.06
65.11
75.55
66.67
71.49
91.44

50
34.444
33.333
39.444
48.333
30
48.333
32.222
45
44.444
26.667
80.556

62.127
51.194
51.315
55.779
60.589
45.169
56.197
48.666
60.275
55.556
49.08
85.997

5259
17911
17739
11612
6475
24482
11100
21294
6776
11892
20778
31

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1

3A
1
GM
2B
3B
3A
2A
2B
2A
2A
2A
3A
SC
3A
3A
3A
3B
3A
SC
SC
2A

68.34
62.25
76.34
74.2
68
70.76
69.46
76.62
69.18
65.92
58.48
73.86
85.75
80.17
64.06
79.61
64.06
70.42
66.93
73.13
81.15

41.667
28.333
48.333
31.111
31.667
57.778
39.444
32.778
35
37.778
37.222
34.444
53.333
30
35
51.111
31.667
28.889
33.333
37.778
53.333

55.003
45.294
62.336
52.654
49.834
64.27
54.455
54.699
52.092
51.847
47.851
54.152
69.54
55.085
49.528
65.359
47.862
49.656
50.132
55.453
67.243

12589
24399
5115
15813
19803
3838
13306
12968
16616
16967
22209
13739
1668
12499
20224
3262
22195
20051
19403
12003
2451

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

3A
3A
SC
SC
2A
2A
2A
3B

79.34
62.65
75.27
69.8
59.29
70.48
68.59
73.41

40.556
41.667
47.222
41.667
40.556
45.556
27.778
32.222

59.947
52.158
61.245
55.735
49.925
58.018
48.184
52.815

7084
16532
5955
11658
19686
9037
21870
15594

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1143 A3388

SHREYAS B

1144 A3389

SYED MUJTABA HUSSAIN


R
SHIJIN M

1145 A3390
1146 A3391
1147 A3392
1148 A3393
1149 A3394
1150 A3395
1151 A3396
1152 A3397
1153 A3398
1154 A3399
1155 A3400
1156 A3401
1157 A3402
1158 A3403
1159 A3404
1160 A3406
1161 A3407
1162 A3408
1163 A3409
1164 A3410
1165 A3412
1166 A3414
1167 A3415
1168 A3416
1169 A3417
1170 A3418
1171 A3419
1172 A3420
1173 A3421
1174 A3423
1175 A3424
1176 A3425
1177 A3426
1178 A3427
1179 A3428
1180 A3429
1181 A3430
1182 A3431
1183 A3432
1184 A3433
1185 A3434
1186 A3435
1187 A3436
1188 A3437
1189 A3438
1190 A3439
1191 A3441

DIVYATHEJAS B S
HARISH G
RAMACHANDRA H C
CHETHAN S
GOUTHAM R U
PRUTHVI A N
PUNEETH N
SIDDARTHA B S
AJAY KUMAR G V
RAKESH S P
CHARAN V
SUHAS S
SHRINATH L
SAATHVIK S A
SHREYAS R KUMAR
MUNESH M M
AKARSHA N
JEEVAN KUMAR G
DARSHAN J
RAHUL NAGENDRA
SRIKANTH M
GURUPRASAD ASHOK
NAIK
NARAYANA SWAMY S
BHANUPRATHAP J R
PRAVEEN KUMAR K S
NANDINI S Y
SHIVAKUMAR G V
RAKESH K
NAVADEEP V
NANDINI M M
KARTHIK P
BABU S
VARUN KUMAR K V
HARISH BABU G
RAKSHITH V V
PREETHI T
MANISH GOWDA
BALAJI GOWDA Y M
SUMANTH K
GIRISH J
PRAVEEN M
MANJESHKUMAR R
MANOJ K R
BYREDDY S M
SAGAR K C
RAJENDRA PRASAD S R
S

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME

D1
A1

3B
2B

74.24
65.97

44.444
38.333

59.343
52.153

7648
16539

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
B1
C1

GM
3B
1
2A
3A
3B
3A
3A
3A
3A
3A
2A
GM
2A
2A
2A
3A
3A
3B
SC
GM
3A
2A

64.06
75.94
78.65
78.54
57.51
62.93
60.39
69.52
66.95
71.89
69.13
86.42
56.17
84.73
61.07
62.59
59.44
67.89
67.55
64.96
70.1
74.18
66.36

48.333
48.333
43.889
71.111
29.444
26.667
30
38.889
32.778
33.333
40.556
58.333
28.889
57.778
33.889
39.444
47.222
31.111
46.111
35.556
45
45
31.667

56.195
62.139
61.269
74.823
43.476
44.799
45.197
54.202
49.865
52.61
54.842
72.378
42.529
71.253
47.48
51.018
53.33
49.499
56.83
50.257
57.549
59.591
49.016

11102
5249
5941
662
25355
24730
24459
13666
19764
15873
12783
1068
25650
1279
22615
18133
14872
20261
10329
19234
9533
7404
20865

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1

3A
3A
3A
SC
SC
3A
3A
2A
2A
2A
3A
3A
3B
SC
3A
3A
SC
2A
3A
2A
3A
3A
3A
2A

74.54
58.82
57.41
84.45
65.41
63.89
67.94
67.49
57.01
78.82
76.9
68.17
62.93
80.79
67.94
66.93
75.67
65.01
66.25
72.96
89.13
85.3
70.87
63.15

46.111
48.889
31.111
43.889
38.889
38.889
30
42.222
39.444
50
33.333
37.222
33.889
36.111
43.333
43.889
32.778
28.333
42.778
57.222
72.778
69.444
31.111
35

60.323
53.853
44.26
64.17
52.149
51.388
48.972
54.858
48.229
64.409
55.117
52.696
48.41
58.45
55.639
55.41
54.225
46.674
54.516
65.09
80.953
77.37
50.992
49.078

6723
14178
25012
3885
16547
17629
20911
12765
21817
3769
12459
15750
21611
8566
11793
12072
13635
23357
13225
3401
150
371
18176
20781

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1192 A3442

DEEPAK S

1193 A3444

KIRAN M
SAGAR M S

1194 A3445
1195 A3446
1196 A3447
1197 A3448
1198 A3450
1199 A3451
1200 A3452
1201 A3453
1202 A3454
1203 A3455
1204 A3456
1205 A3457
1206 A3458
1207 A3459
1208 A3460
1209 A3462
1210 A3463
1211 A3464
1212 A3465
1213 A3466
1214 A3469
1215 A3470
1216 A3471
1217 A3472
1218 A3473
1219 A3474
1220 A3475
1221 A3476
1222 A3477
1223 A3478
1224 A3479
1225 A3480
1226 A3481
1227 A3482
1228 A3483
1229 A3484
1230 A3485
1231 A3486
1232 A3487
1233 A3488
1234 A3489
1235 A3490
1236 A3491
1237 A3492
1238 A3493

AKSHAY N
SHIVAPRASAD N
MANASA T R
MANJUNATH G
MOHAN S R
PAVANKUMAR R M
H N MANOJ
MOHAMED NABEEL ALI
THILAKESH G
PRAVEEN V
SHAFI AHMED
KIRAN S
MADHU
VINAY C GOWDA
ASHOKA R
DINESH M
GAGANDEEP J
RAHUL H S
MANOJ B
S KARTHIK RAJAN
SOURABH SURYAKANT
NAIK
DARSHAN V V
JAI KRISHNA J
BHARATH K
MOHAN BABU M
ARUN KUMAR V
SHIVAKUMAR REDDY V
SHANKAR C
GIRISH KUMAR C N
ASHWIN C P
VINAY J
VISHWAS K R
VINAY K
SHARATH GOWDA M P
SAGAR A KULKARNI
KAVITHA B N
SANTHOSH B R
RAVIKUMAR K
VARUN V
ARUN V S
MOHAN S
SHREYAS G M
SACHIN GOWDA P
VINAYKUMAR B N

1240 A3495

AVINASH M
ADITYA PATWARI

1241 A3497

AKSHAY KUMAR

1239 A3494

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
A1
B1

3A
2A
3B
3A
3A
3A
3A
2A
3B
3A
2B
2A
1
2B
3A
3A
3A
2A
1
3A
3B
2A
SC
3B

76.51
56.73
77.21
68.68
53.01
61.24
60.17
74.55
80.62
59.89
57.01
65.41
66.82
81.52
82.93
61.92
69.97
78.65
84.62
62.08
73.51
74.73
58.42
66.93

51.111
28.333
35.556
52.222
26.667
30
39.444
38.889
38.333
35
37.222
32.222
27.778
52.222
63.333
33.889
38.333
52.778
60
37.222
43.333
27.222
33.333
49.444

63.809
42.533
56.384
60.449
39.841
45.62
49.807
56.717
59.477
47.444
47.118
48.815
47.298
66.869
73.132
47.902
54.153
65.713
72.31
49.654
58.421
50.975
45.878
58.187

4116
25645
10873
6609
26111
24170
19840
10481
7508
22649
22966
21098
22792
2609
922
22161
13735
3089
1075
20053
8601
18199
23993
8835

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1

3A
SC
3A
3A
2A
3A
SC
SC
GM
3A
GM
3A
3A
GM
SC
3A
SC
GM
2A
GM
3B
3A
3A
3A
1
SC

76
71.89
68.28
80.33
73.18
75.55
72.9
61.35
62.93
79.32
66.25
61.01
79.66
75.64
66.12
70.93
75.44
72
89.07
63.61
77.76
85.58
57.8
79.21
75.77
69.01

51.111
51.111
43.333
33.889
35.556
55
45.556
40.556
38.333
53.333
36.111
37.778
41.111
61.667
32.778
33.333
40.556
44.444
78.889
29.444
42.222
68.889
57.222
58.889
47.778
38.889

63.556
61.499
55.808
57.109
54.37
65.275
59.229
50.954
50.632
66.329
51.183
49.396
60.387
68.652
49.45
52.132
57.997
58.222
83.98
46.525
59.989
77.233
57.513
69.05
61.774
53.952

4268
5783
11583
10020
13428
3313
7752
18234
18709
2813
17926
20402
6667
1951
20332
16566
9062
8792
69
23491
7036
388
9573
1807
5551
14030

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

RAJKUMAR SHRIKHANDE
1242 A3500
1243 A3501
1244 A3502
1245 A3503
1246 A3505
1247 A3506
1248 A3507
1249 A3508
1250 A3509
1251 A3510
1252 A3511
1253 A3512
1254 A4001
1255 A4002
1256 A4004
1257 A4005
1258 A4006
1259 A4007
1260 A4008
1261 A4009
1262 A4010
1263 A4011
1264 A4012
1265 A4013
1266 A4014
1267 A4015
1268 A4017
1269 A4018
1270 A4019
1271 A4020
1272 A4021
1273 A4022
1274 A4024
1275 A4025
1276 A4026
1277 A4027
1278 A4028
1279 A4029
1280 A4030
1281 A4031
1282 A4032
1283 A4033
1284 A4034
1285 A4035
1286 A4036
1287 A4037
1288 A4038
1289 A4039

PRASANNAKUMARA M
HEGDE
NAVEEN KUMAR B Y
KRISHNA NAIK S D
PRADEEP
ABHISHEK H
NAYAN KUMAR M
PRAVEEN KUMAR G
VARSHINI M
SOHERA BANU R
NIRIKSHIT S
YASHAS S GENIKEHAL
JAIKUMAR P
VARADANJANEYA M
MURALIDHARAN J
LOKESH J
MADHAN KUMAR S
NETHRAVATHI T V
MOHAMMED RAZIKHAN
CHAITHRA P G
KHALIM ULLA KHAN R
DIVYA V
SANKET VIGHNESHWAR
HEGDE
SRINATH K
MONISHA S
MALLIKARJUNA T N
SANGEETHA BM
SAGAR H
NARASIMHA MURTHY B
DARSHAN H M
APEKSHA
RAJESHA JR
SHIMRON IMMANUEL S
PRASHANTH KUMAR K
SURESH GOWDA
MALINI T
VASUDEVA J
NAVYA A
VEENA DR
S M KUMUDA
SACHIN S
ABHILASHA H S
CHIRAG V
HANUMANTHA N
PUNITH DS
RAVI KUMAR S
BINDU M M
MEGHASHREE M S
VIVEK M

ME

C1

GM

66.99

46.667

56.827

10337

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
CR
CR
CR
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
A1
A1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

2A
SC
2A
3A
3A
3A
SC
2B
SC
GM
SC
2A
SC
2A
2A
SC
2B
2A
2B
SC
GM

64.28
67.04
48.34
65.35
75.67
80.11
66.82
70.49
65.75
59.72
59.69
86.14
90.03
88
75.03
80.61
71.52
77.39
63.21
90.91
77.15

41.667
39.444
33.333
26.667
37.778
44.444
36.111
30
39.444
36.111
35.556
51.111
47.222
58.333
40.556
28.889
45.556
43.333
38.889
40.556
58.889

52.975
53.243
40.836
46.01
56.725
62.279
51.464
50.247
52.595
47.915
47.625
68.626
68.625
73.167
57.793
54.748
58.536
60.364
51.051
65.733
68.021

15367
15001
26000
23902
10473
5142
17511
19249
15891
22148
22471
1960
1961
909
9277
12914
8478
6686
18085
3076
2164

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

2A
3A
SC
3B
3A
ST
1
2A
3A
3B
GM
3A
3A
2A
3A
3A
SC
3A
2A
3A
3A
2A
SC
3A
3A
3A

60.85
73.21
73.88
83.88
68.79
72.97
64.06
67.94
71.03
71.27
76.48
72.73
88.67
70.73
70
80.91
73.82
76
63.7
62.12
79.21
55.39
62.91
66.48
83.52
66.61

21.667
35
23.333
43.889
26.667
30
27.222
37.222
26.111
26.667
55
38.889
61.111
36.667
32.778
46.111
28.333
33.889
33.333
37.222
33.889
31.111
37.778
35
63.333
35.556

41.258
54.106
48.606
63.884
47.728
51.485
45.642
52.581
48.571
48.97
65.743
55.808
74.889
53.697
51.389
63.51
51.076
54.945
48.515
49.672
56.551
43.253
50.344
50.743
73.424
51.081

25939
13807
21372
4076
22347
17488
24150
15911
21415
20914
3071
11585
653
14377
17627
4299
18063
12669
21488
20026
10666
25440
19116
18551
865
18052

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1290 A4040

CHIRANJEEVI MAYUR D

1291 A4041

KOUSHALYA B
RAGHAVENDRA R

1292 A4043
1293 A4044
1294 A4045
1295 A4046
1296 A4047
1297 A4048
1298 A4049
1299 A4050
1300 A4051
1301 A4052
1302 A4053
1303 A4054
1304 A4055
1305 A4056
1306 A4057
1307 A4060
1308 A4061
1309 A4062
1310 A4063
1311 A4064
1312 A4065
1313 A4066
1314 A4067
1315 A4068
1316 A4069
1317 A4070
1318 A4071
1319 A4072
1320 A4073
1321 A4074
1322 A4075
1323 A4076
1324 A4077
1325 A4078
1326 A4079
1327 A4080
1328 A4081
1329 A4082
1330 A4083
1331 A4084
1332 A4085
1333 A4086
1334 A4087
1335 A4088
1336 A4089

HEMANTHKUMAR M K
YASHWANTH KUMAR M
MEGHASHREE G
SHASHIKALA M R
NAGESHA P
SHARATH K V
ROHIT R
HEMALATHA S
DINESH KUMAR R
NEELAM BYRATHNA
GOWDA
BRUNDA M
ARUNKUMAR D DALAVE
RAGHURAM
RAJESH S
DEEPAK K
LAVANYA B
GOPALAKRUSHNA
VELAYUDHAN
ASFEEYA BEGUM
B C TEJAS
HEMA R
PRASAD S
SHRIKANTH H D
DAYANA C
PRABHAKAR JHA
NAYANA L
GANESH B
ARCHANA Y
MANU P
SANDEEP THONSE R G
VIKAS R
PRIYANKA R
PADMA V
SUPRIYA Y S
ANAND D
MANU K
SUMA H P
NAVEEN M
RASHMI S
ABHILASHA S
SHASHANK T V
MUBARAK N
MANOJ
BABU H

1338 A4091

DHANUSH M
BHAVYA M Y

1339 A4092

MANJESH REDDY

1337 A4090

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

GM
GM
3A
3A
2A
3B
3A
3A
3A
3A
3A
1
3A

86.18
75.39
91.58
69.33
59.45
70.91
87.33
68.85
61.64
70.36
80.91
79.88
71.09

65.556
27.778
76.111
37.222
38.889
46.667
60
31.111
29.444
32.222
39.444
38.889
31.667

75.869
51.586
83.844
53.278
49.172
58.788
73.667
49.98
45.54
51.293
60.177
59.384
51.379

523
17341
73
14944
20660
8203
832
19617
24225
17773
6863
7597
17646

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

B1
C1
D1
A1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

2A
GM
SC
SC
2A
2A
1
GM
2B
3A
SC
SC
3A
3A
GM
3A
2A
3A
3A
GM
1
GM
SC
1
1
3A
3A
3B
3B
3A
ST
2B
SC
3A
2A
3A
3A

80.48
76.97
76.39
67.58
82.48
90.67
72.97
76.24
81.7
55.76
80.42
80.79
75.52
79.67
80.48
73.7
67.88
74.61
83.39
67.76
66.91
81.52
72.91
68.79
85.45
75.52
85.15
91.82
71.21
60.36
84.06
70.91
50.06
74.55
60.79
75.45
79.82

52.778
25
36.667
30
41.667
80.556
45
47.222
49.444
36.667
36.111
31.667
29.444
40
53.333
34.444
44.444
44.444
37.222
30
31.667
55.556
32.222
42.222
49.444
34.444
57.222
41.667
32.778
42.222
48.889
33.333
22.222
30
25.556
33.889
48.889

66.632
50.985
56.53
48.788
62.076
85.612
58.985
61.732
65.571
46.213
58.268
56.228
52.48
59.836
66.909
54.071
56.162
59.525
60.308
48.879
49.288
68.536
52.566
55.505
67.45
54.98
71.187
66.743
51.995
51.293
66.475
52.121
36.142
52.273
43.172
54.672
64.354

2688
18190
10694
21128
5314
37
7988
5587
3156
23736
8754
11064
16071
7168
2584
13845
11139
7460
6745
21021
20527
1987
15930
11945
2380
12625
1297
2651
16753
17772
2757
16583
26264
16377
25468
13012
3795

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1340 A4093

NOORI MUJASSIM A

1341 A4094

VANITHA
KMNIDHI UPADHYAY

1342 A4095
1343 A4096
1344 A4097
1345 A4098
1346 A4099
1347 A4100
1348 A4101
1349 A4102
1350 A4103
1351 A4104
1352 A4105
1353 A4106
1354 A4107
1355 A4108
1356 A4109
1357 A4110
1358 A4111
1359 A4112
1360 A4113
1361 A4114
1362 A4115
1363 A4117
1364 A4118
1365 A4119
1366 A4120
1367 A4121
1368 A4122
1369 A4123
1370 A4124
1371 A4125
1372 A4126
1373 A4127
1374 A4128
1375 A4129
1376 A4130
1377 A4131
1378 A4132
1379 A4133
1380 A4134
1381 A4135
1382 A4136
1383 A4137
1384 A4138
1385 A4139
1386 A4140

VANISHREE H R
SUSHMA K L
LALUPRASAD G R
PAVAN RAJ R
KAVYASHREE G
ASHWINI A
MANOJ B M
ABHISHEK R G
PRAVALIKA T B
DHEERAJ C
ASHOK NAYAKA
UMASHANKAR T N
DIVYA B
PUNEETH B R
LIKITH V
SWETHA M S
PRASIJA J
VASANTH KUMAR B N
PRABHU ABHILASH L
KISHORE KUMAR S
RAKSHITH NARUN
GURUPRASAD A V
LAVANYA L S
NAVEEN K
SUJITH G
VEDA H S
PRADEEP KUMAR MR
SANTHOSH KUMAR N S
VITTAL MADAR
SUSHMA P
GOUTHAM M C
MOHAMMED AFRIDI
NAVEEN KUMAR R
AKASH S
CHARAN V
ROHITH V
ANITHA V
MUKESH A R
CHETHANA C K
SHIVAPRASAD M S
SHANKARA K N
KARTHIK B R
KIRANKUMARA B R
SHASHIKANTH S

1388 A4142

NANDINI
MEENA H

1389 A4143

KUSUMA S

1387 A4141

Course

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

Version Category
Code

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

2B
2A
GM
3A
3B
SC
3A
3A
GM
2A
3A
2A
3A
SC
3A
SC
3B
3A
SC
2A
3A
3B
3A
GM
GM
3A
3A
2A
2A
3A
SC
SC
3A
2A
2B
2A
2A
2A
SC
3A
SC
3B
2A
2A
ST
1
SC
SC
3A
2A

III Yr
(%)

69.58
88.73
75.21
88.42
70.3
89.09
73.39
82.55
71.82
73.82
63.82
86
62.97
75.93
65.7
61.33
74.34
69.52
74.61
70.36
64.24
75.21
80.91
79.45
67.7
70.18
81.45
59.15
69.03
60.55
76
70
88.79
77.44
83.45
74.55
69.39
79.52
79.94
82.48
67.52
79.94
85.64
66.67
66.61
80
85.33
65.52
74.3
81.88

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

33.889
55
49.444
51.667
36.111
74.444
45.556
52.222
37.778
24.444
36.111
24.444
32.222
28.333
31.667
40.556
32.778
32.778
41.111
43.889
35
29.444
52.222
72.778
31.111
37.222
51.111
27.222
37.222
38.333
41.111
21.667
51.667
32.222
56.667
36.111
30
37.778
45
43.889
36.111
48.889
41.111
35
39.444
57.778
64.444
31.111
36.111
45.556

51.733
71.864
62.328
70.046
53.207
81.768
59.475
67.384
54.798
49.131
49.965
55.222
47.596
52.134
48.682
50.945
53.558
51.147
57.859
57.127
49.621
52.329
66.566
76.117
49.404
53.702
66.283
43.187
53.126
49.439
58.556
45.834
70.228
54.833
70.061
55.328
49.697
58.647
62.47
63.187
51.813
64.414
63.374
50.834
53.025
68.889
74.889
48.313
55.207
63.718

17142
1167
5118
1549
15050
122
7510
2402
12841
20719
19635
12309
22498
16562
21268
18252
14576
17984
9214
9995
20092
16301
2715
495
20394
14372
2841
25461
15168
20345
8456
24018
1507
12794
1541
12178
19988
8356
5029
4532
17013
3766
4400
18422
15305
1868
652
21736
12328
4171

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

Candidate Name

Course

1390 A4144

MALLESH NAIK B

1391 A4145

CHELUVESHA B
SAGAR GV

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

DCET
No.

1392 A4146
1393 A4148
1394 A4149
1395 A4150
1396 A4151
1397 A4152
1398 A4153
1399 A4155
1400 A4156
1401 A4157
1402 A4158
1403 A4159
1404 A4160
1405 A4161
1406 A4162
1407 A4163
1408 A4164
1409 A4165
1410 A4168
1411 A4169
1412 A4170
1413 A4171
1414 A4172
1415 A4174
1416 A4175
1417 A4176
1418 A4177
1419 A4179
1420 A4180
1421 A4181
1422 A4182
1423 A4183
1424 A4184
1425 A4185
1426 A4186
1427 A4187
1428 A4188
1429 A4189
1430 A4190
1431 A4191
1432 A4192
1433 A4193
1434 A4194
1435 A4195
1436 A4196

YESHWANTH KUMAR K
SHASHI O
DIVYASHREE M R
SANTHOSH T S
NITHIN YADAV A N
AMARANATHA G
DEEPAK KUMAR
MURALIDHAR M
SHARATH S
DASARI JAYASHREE
SRINIVAS C V
SHARAT GAJANAN BHAT
TONAPI KIRAN KALLAPA
MADHU C
KOTHANDAN L
SWATHI M
RAKSHITH D
SANDEEP S
RUKMANI N
KESHAVA N
CHAITHRA K B
MANASA M
CHIRANJEEVI A J
SHILPA RAMPUR
VIGNESH S
NAVIN KUMAR P
SHASHIKALA JULAJULI
YOGESH R
RACHANA G GOWDA
SHASHANKAGOWDA S
NAVEEN KUMAR MK
SUNIL KUMAR R S
ADITHYA BM
MANOJ P
NAGESH KUMAR B S
ABHISHEK M
HARSHITH H N
JEEVITHA V
RAJASHEKARAIAH
LAVANYA C S
SANDEEP S
SANDESH BABU D J
BHAVANA R
R PRAJWAL YADAV

1438 A4198

CHANDANA K R
HEMANTH R

1439 A4199

PRADEESH M

1437 A4197

Version Category
Code

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

SC
3A
2A
3A
3A
3A
3A
1
2A
GM
2A
3A
SC
2A
GM
GM
3A
1
1
3B
2A
GM
2A
3B
1
3B
3B
GM
SC
2A
3B
3A
3A
3A
3A
GM
2A
3A
SC
2A
3A
3B
3B
SC
3B
ST
1
3A
2A
1

III Yr
(%)

67.09
76.97
81.52
60.48
77.33
80.85
70.36
71.27
70.91
80.42
63.27
60.97
79.64
77.76
80.42
70.85
65.76
75.45
66.73
61.58
72.18
75.45
69.52
82.24
79.39
66.79
84.31
64.3
78.24
82.61
72.79
60.24
68.67
73.88
80.61
82.67
64.24
66.24
66.97
79.03
77.64
75.52
75.33
69.21
73.7
67.15
60.3
68.61
69.03
73.21

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

26.111
58.333
44.444
30
33.889
41.111
24.444
31.111
33.889
40
29.444
32.222
37.222
36.667
62.778
22.778
36.111
32.778
42.222
36.111
38.333
45.556
24.444
34.444
43.889
28.889
35.556
30
55
57.222
27.778
36.111
38.333
27.778
50.556
47.222
35
39.444
51.111
66.111
55
33.333
49.444
28.889
58.333
32.222
30
34.444
29.444
36.111

46.601
67.652
62.98
45.243
55.611
60.98
47.404
51.192
52.399
60.212
46.359
46.596
58.429
57.213
71.601
46.813
50.935
54.117
54.475
48.844
55.258
60.506
46.98
58.343
61.642
47.839
59.932
47.152
66.621
69.914
50.283
48.177
53.5
50.829
65.581
64.945
49.621
52.843
59.041
72.571
66.318
54.424
62.389
49.051
66.015
49.687
45.152
51.525
49.237
54.662

23428
2303
4661
24432
11825
6162
22681
17916
16196
6828
23631
23432
8588
9885
1215
23238
18274
13786
13282
21058
12264
6552
23097
8682
5672
22224
7091
22929
2692
1581
19198
21876
14654
18435
3151
3479
20091
15561
7934
1028
2818
13346
5079
20814
2956
20009
24497
17426
20585
13029

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1440 A4201

CHETHANRAO K

1441 A4202

STEEVAN MENEGES
HEMA E

1442 A4204
1443 A4205
1444 A4207
1445 A4208
1446 A4209
1447 A4211
1448 A4212
1449 A4213
1450 A4214
1451 A4215
1452 A4216
1453 A4217
1454 A4218
1455 A4219
1456 A4220
1457 A4221
1458 A4222
1459 A4223
1460 A4224
1461 A4225
1462 A4226
1463 A4227
1464 A4228
1465 A4229
1466 A4230
1467 A4231
1468 A4232
1469 A4233
1470 A4234
1471 A4235
1472 A4236
1473 A4237
1474 A4238
1475 A4239
1476 A4240
1477 A4242
1478 A4243
1479 A4244
1480 A4245
1481 A4246
1482 A4247
1483 A4248
1484 A4249
1485 A4250
1486 A4251

SUSHMA T N
LAVANYA S
RAJAN
GAYATHRI S
SHRAVANTHI S
CHRISTOPHER M
LAVANYA K
PRASHANTH A N
NITHIN KUMAR K R
HARSHITH REDDY T
HARISH KUMAR S
VIJAYALAKSHMI H S
MEGHANA K
GAGAN N
POORNIMANAYAKA K
SRIDHAR S
SHASHISHEKAR T
ARUNKUMAR K S
SUNIL NAIK R M
SANJAY N
NIRMITHA DEVI H
MALASHREE B R
SUNIL K
SLV RAJU
NAYAN D ALMEDA
RAVI A C
BRUNDA S
HARSHITHA D L
SAGAR M N
ABHISHEK D
VINOD M RAYANNAVAR
DARSHAN Y L
SHIVA SHANKAR K
LAKSHMI SAGAR B
NARESH P
PRAHALLADA M R
RAMYA V
RAKESH K R
CHAITRA C
PRASHANTH B G
RAGHAVENDRA KUMAR K
V
JYOTHI M
KARTHIK BR
CHARAN M

1488 A4254

KAVYA K N
SHIVA PRASAD L

1489 A4255

MANJUNATH PUJAR

1487 A4253

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

A1
B1
D1
A1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

3B
3B
3A
3A
2A
GM
2A
2A
SC
3A
3A
2B
3A
2A
3A
3A
3A
ST
SC
3A
3A
SC
2A
3A
GM
3A
1
3B
3A
SC
3B
3A
3A
3B
2A
SC
3A
2A
SC
2A
3A
SC
GM
SC

81.39
81.03
79.39
77.33
81.45
71.27
84.85
88.3
80.66
67.39
73.39
65.94
72.06
61.94
66.85
66.48
65.15
81.7
71.76
76.97
65.21
81.03
65.21
65.33
69.39
71.03
55.15
71.52
86.97
64.12
63.09
65.94
67.76
75.64
71.82
80.61
65.82
67.21
80.72
64.85
68.91
61.16
60.91
67.58

38.889
36.111
37.778
32.222
37.222
43.333
40
63.889
40
40.556
38.889
41.667
43.333
43.889
26.111
35
38.889
46.667
58.889
36.111
35
45.556
26.667
37.222
45
40.556
27.222
40
77.222
27.778
27.778
29.444
23.333
31.111
31.667
33.333
35.556
26.667
33.333
34.444
43.889
40
45.556
29.444

60.142
58.571
58.586
54.778
59.339
57.303
62.424
76.096
60.328
53.975
56.142
53.803
57.697
52.914
46.48
50.743
52.021
64.182
65.324
56.541
50.106
63.293
45.94
51.278
57.197
55.793
41.187
55.758
82.096
45.95
45.435
47.692
45.546
53.374
51.743
56.97
50.687
46.94
57.027
49.646
56.399
50.578
53.233
48.51

6897
8434
8422
12870
7656
9795
5064
498
6719
13992
11167
14234
9388
15448
23533
18550
16716
3883
3288
10676
19438
4469
23953
17788
9902
11594
25947
11637
107
23945
24311
22392
24222
14815
17127
10181
18623
23127
10117
20068
10854
18788
15007
21494

EC
EC
EC
EC
EC
EC

D1
A1
B1
C1
D1
A1

SC
SC
SC
3B
2A
2A

67.15
56.67
58.79
74.61
65.52
75.52

33.333
27.778
29.444
37.222
31.111
40

50.243
42.223
44.116
55.914
48.313
57.758

19256
25737
25074
11452
21735
9316

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1490 A4256

ANUPAMA H N

1491 A4257

SHASHANK M
SRIPRAKASH L

1492 A4259
1493 A4260
1494 A4261
1495 A4262
1496 A4263
1497 A4264
1498 A4265
1499 A4266
1500 A4267
1501 A4268
1502 A4269
1503 A4270
1504 A4271
1505 A4272
1506 A4273
1507 A4275
1508 A4276
1509 A4277
1510 A4278
1511 A4279
1512 A4281
1513 A4282
1514 A4283
1515 A4284
1516 A4285
1517 A4286
1518 A4288
1519 A4289
1520 A4290
1521 A4291
1522 A4292
1523 A4293
1524 A4294
1525 A4295
1526 A4296
1527 A4297
1528 A4298
1529 A4299
1530 A4300
1531 A4302
1532 A4303
1533 A4304
1534 A4305
1535 A4306
1536 A4307
1537 A4308
1538 A4309

DHANEESH KARTHIK P
VANISHREE
AMITH
PAVAN KUMAR R
KIRAN R
SHRAVYA U HEGDE
ABHISHEK M
VARUN G N
ROHINI S
POOJASHREE S
ANUSHA S
RAJEEV KUMAR SINGH
YASHASWINI B R
BHARATH S
REDDYHARIKA K R
DEEPAK G B
SATHYANARAYANAGOWDA
T S
VIVEKANANDA M
PRIYA K
CHANDAN R
SHAIK SAJID
SHIVARATHNAMMA H V
HEMA R A
POOJA
PRAPULLA
S
ASHWINI MAHESHWARI K
P
AKASH GOSWAMI
VIJAY A
CHANDANA B R
PRABHUDAS D M
SRINIVAS D K
PRIYA B
BHARATH G C
SHILPA V N
SOMASHEKAR D K
MALA J
SUMAN C
RANJITHA T R
SANJANA M
SAI KUMAR M
SAGAR N
MANJUNATHA B
VINAY R
SURAIYA SULTANA
NASEEBUNNISA A
AKSHAY C

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

B1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
C1
D1
A1

2A
2A
2A
GM
3A
3B
3A
3A
GM
3B
2A
3A
3A
1
GM
3A
2A
2A
SC
3A

69.7
79.27
67.45
61.52
75.03
64.97
74.88
67.94
66.18
67.58
69.21
69.21
67.7
78.79
64.06
83.39
86.42
67.21
69.15
68.36

36.667
42.778
35.556
35.556
37.778
26.667
23.889
38.333
34.444
30
26.667
35.556
26.667
43.889
29.444
55.556
67.222
35.556
32.222
36.111

53.182
61.026
51.506
48.536
56.404
45.819
49.382
53.136
50.313
48.788
47.94
52.384
47.182
61.339
46.753
69.475
76.823
51.384
50.687
52.238

15086
6122
17457
21456
10845
24026
20427
15154
19158
21129
22123
16221
22900
5905
23290
1687
424
17635
18628
16425

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1

SC
3B
2A
GM
2A
SC
GM
2A
2A

76.48
82.12
79.33
63.52
72.36
74.18
84.36
63.88
72.06

38.889
46.111
51.111
30
41.111
32.222
37.778
33.889
45.556

57.687
64.116
65.222
46.758
56.738
53.202
61.071
48.884
58.809

9394
3918
3341
23285
10454
15058
6090
21019
8186

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
D1
C1
A1
B1
C1
D1
A1

GM
SC
ST
SC
1
3A
3A
SC
3A
3A
3A
3A
2A
2A
2B
2A
ST
2B
2B
3A

74.79
76.73
80.36
67.33
67.88
73.76
84.12
65.19
72.48
79.64
71.76
85.09
85.09
72.97
67.82
77.45
74.85
88.06
89.88
62.3

35
52.778
36.667
48.333
27.778
43.333
72.222
28.333
44.444
51.111
36.111
55
69.444
33.889
40.556
51.111
38.333
49.444
46.111
37.222

54.894
64.753
58.516
57.833
47.829
58.546
78.172
46.764
58.465
65.374
53.935
70.046
77.268
53.43
54.187
64.283
56.591
68.753
67.995
49.763

12724
3594
8498
9237
22232
8470
307
23279
8544
3252
14055
1548
385
14746
13682
3831
10613
1915
2172
19900

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1539 A4310

SHARUK KHAN

1540 A4311

BINDUSHREE K
ARJUN A

1541 A4312
1542 A4313
1543 A4314
1544 A4315
1545 A4316
1546 A4317
1547 A4318
1548 A4319
1549 A4320
1550 A4321
1551 A4322
1552 A4323
1553 A4324
1554 A4325
1555 A4326
1556 A4327
1557 A4328
1558 A4330
1559 A4331
1560 A4332
1561 A4333
1562 A4334
1563 A4335
1564 A4336
1565 A4337
1566 A4338
1567 A4339
1568 A4340
1569 A4341
1570 A4342
1571 A4343
1572 A4344
1573 A4345
1574 A4346
1575 A4347
1576 A4348
1577 A4349
1578 A4350
1579 A4351
1580 A4353
1581 A4354
1582 A4357
1583 A4358
1584 A4359
1585 A4360

R LAKSHMI
K LAVANYA
SYED AMEEN
YATEESH E V
PAVITHRA M
GIRIJA N
KANCHANA K
PRIYA KUMARI
RAJESHWARI R
ARATI KARKI
PRAVEEN KUMAR G K
NANDISH S
P DINESH KUMAR
JAYENDRAN B
NAOMI NANJAPPA
CHANDRA SHEKER K
RADHE SHYAM T A
BHARGAV A
NAVANEETH K
SHWETHA S
ASHWINI K H
NARESH BABU
AMBIKA G
MAHESH S
ANTHONY B
NISHANTH G S
SHAIK SAIFULLA
PRATHIBHA N
TEJASWINI G B
MANASA S
CHAITHRA KC
SIDDARAJU N K
NAVEEN KUMAR K C
RAKESH M P
NAVEEN KUMAR C S
KISHOR REDDY C
KIRAN A M
KAVITHA PRIYA
LOKESHA
DIVYASHREE V
PAVAN S
VAISHAK R
PADMAJA B R
VIGNESH V

1587 A4362

DIVYA M S
VENKATESH K

1588 A4363

VIVEK K

1586 A4361

Course

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

Version Category
Code

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
D1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
C1
D1
A1
A1
B1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

2B
3A
ST
2A
2A
2B
GM
2A
2A
SC
GM
3A
GM
2A
3A
SC
SC
3A
3A
2A
3A
GM
3A
3A
SC
SC
SC
3B
SC
2B
2A
2A
SC
SC
3A
3B
3A
3A
3A
3A
GM
3A
3A
GM
2A
2A
2A
3A
2A
1

III Yr
(%)

79.82
72.73
74.12
87.94
71.58
70.55
78.24
86.42
74.97
80.85
85.52
83.03
84.12
78.06
65.33
83.94
62.79
68.79
73.72
84
71.09
68.36
70.48
84.36
62.48
76.91
71.88
78.18
56.85
66.24
74.55
88.24
75.7
66.55
73.88
77.39
75.39
64.06
57.39
71.33
71.15
66.3
88.72
78.17
75.34
72
71.09
78.69
68.73
61.09

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

28.889
35
26.667
66.111
40
44.444
41.111
45
34.444
36.111
43.333
46.111
55
31.111
30.556
51.667
26.667
31.111
31.667
58.889
38.889
49.444
38.333
61.111
33.889
38.333
31.111
48.889
30
23.333
47.778
38.889
34.444
36.667
30.556
24.444
48.889
28.889
32.222
36.667
39.444
52.778
45
31.667
43.333
29.444
35.556
25.556
37.778
38.333

54.354
53.864
50.394
77.025
55.788
57.495
59.677
65.712
54.707
58.48
64.424
64.571
69.561
54.586
47.945
67.803
44.728
49.95
52.695
71.445
54.99
58.904
54.409
72.738
48.187
57.621
51.495
63.536
43.424
44.788
61.162
63.566
55.071
51.606
52.218
50.919
62.142
46.476
44.808
54
55.298
59.541
66.861
54.917
59.339
50.722
53.324
52.123
53.253
49.712

13449
14166
19042
403
11600
9588
7322
3091
12957
8531
3757
3683
1665
13139
22115
2247
24779
19659
15754
1244
12609
8070
13367
992
21865
9465
17473
4276
25377
24737
6012
4263
12510
17302
16450
18301
5244
23538
24719
13959
12216
7443
2616
12702
7653
18580
14878
16580
14986
19966

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1589 A4364

SHRIDHARA

1590 A4365

AMULYA H T
SHIVAPRASADA B K

1591 A4366
1592 A4367
1593 A4368
1594 A4370
1595 A4371
1596 A4372
1597 A4373
1598 A4374
1599 A4375
1600 A4376
1601 A4377
1602 A4378
1603 A4379
1604 A4380
1605 A4381
1606 A4382
1607 A4383
1608 A4384
1609 A4385
1610 A4386
1611 A4387
1612 A4388
1613 A4389
1614 A4390
1615 A4392
1616 A4393
1617 A4394
1618 A4395
1619 A4396
1620 A4397
1621 A4398
1622 A4399
1623 A4400
1624 A4401
1625 A4402
1626 A4403
1627 A4404
1628 A4405
1629 A4406
1630 A4408
1631 A4409
1632 A4410
1633 A4411
1634 A4412
1635 A4413

MADHURA R C
MANJUNATH SHIVAPPA
KAMATAGI
RAKESH S GOWDA
SAHANA T S
JASWANTH V
GURUPAD
PRAKASH HEGDE
RAGHU S
SAMPATH KUMAR K
MANASA K S
PRIYANKA P S
KARTHIK S
MADHANKUMAR S
DEEPIKA R
RASHMI H T
RASNA YADAV
SUNILKUMAR S Y
DHANUSH A
RAJESH R PUJARI
SANJEETH J
THABITHA P V
SURAJ BERAGU
SUMANTHAKUMAR C
SUPREETH B V
PAVAN V
SACHIN M D
NAVYASHREE T
NAVANEETH M
RASHMI V
RANJITH KUMAR S
TEJASH KUMAR M
MANASA K M
SHALINI H M
PUNITH KUMAR G S
VIVEK S R
NITHISH B E
PRAVEEN M JACOB
HEMANTHKUMAR V
SARVAMANGALA H P
PRADEEP GOUDAR P
ABHISHEK GOWDA H P
MAHESHWARI R
SYED MOINUDDIN
NANDINI N

1637 A4416

NITHIN M
MOHAN J

1638 A4417

SANDEEP K

1636 A4414

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC

D1
A1
B1
C1
D1

2A
3A
3A
3A
3B

64.48
72.48
65.27
80.79
75.56

35.556
39.444
29.444
40
41.667

50.021
55.965
47.359
60.394
58.612

19548
11402
22724
6661
8396

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

A1
D1
C1
B1
A1
D1
C1
B1
A1
D1
C1
B1
A1
D1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1

3A
3A
2A
3B
GM
2A
SC
3A
3A
2A
ST
2A
3A
GM
SC
2A
2A
GM
GM
GM
2A
2A
3A
SC
3B
GM
2A
GM
SC
3A
3A
3A
3A
GM
3B
SC
3A
SC
3A
3B
2B
3B
3B
3A
3A

87.27
91.52
63.76
80.18
59.76
73.21
75.58
66.67
79.09
64.85
77.64
79.15
78.73
84.67
69.64
84
80.46
63.58
64.61
75.15
78.3
78.91
65.21
87.03
80
65.64
72.3
69.45
71.94
69.27
75.21
77.39
76.85
77.09
80.12
63.76
75.27
60.06
60.18
76.36
51.82
80.55
66.91
82.06
65.27

48.333
66.667
26.111
56.667
44.444
33.889
46.111
36.667
42.222
38.333
45
54.444
32.222
42.778
27.778
58.333
34.444
28.889
36.111
52.778
40.556
37.222
35.556
40.556
51.667
37.778
42.222
40.556
32.778
31.667
39.444
40
31.667
52.778
40.556
25.556
61.667
30.556
33.889
35.556
38.333
46.111
27.778
52.222
30

67.803
79.091
44.935
68.425
52.101
53.551
60.844
51.667
60.657
51.591
61.318
66.798
55.475
63.723
48.707
71.167
57.452
46.233
50.359
63.965
59.43
58.066
50.384
63.793
65.834
51.707
57.263
55.006
52.359
50.47
57.328
58.697
54.26
64.935
60.339
44.657
68.47
45.309
47.036
55.96
45.076
63.328
47.344
67.142
47.637

2248
246
24645
2033
16603
14584
6267
17226
6423
17334
5919
2635
11978
4166
21232
1300
9641
23712
19092
4023
7544
8977
19062
4125
3042
17182
9841
12585
16265
18931
9771
8298
13578
3487
6704
24823
2009
24388
23045
11407
24547
4442
22736
2489
22456

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1639 A4419

RAKSHITHA N

1640 A4420

AVINASH R
SHWETHA S

1641 A4421
1642 A4422
1643 A4423
1644 A4424
1645 A4425
1646 A4426
1647 A4429
1648 A4431
1649 A4432
1650 A4433
1651 A4434
1652 A4435
1653 A4436
1654 A4438
1655 A4439
1656 A4440
1657 A4441
1658 A4443
1659 A4444
1660 A4445
1661 A4446
1662 A4447
1663 A4448
1664 A4449
1665 A4450
1666 A4452
1667 A4453
1668 A4454
1669 A4455
1670 A4456
1671 A4458
1672 A5001
1673 A5002
1674 A5003
1675 A5004
1676 A5005
1677 A5006
1678 A5007
1679 A5008
1680 A5009
1681 A5010
1682 A5011
1683 A5012
1684 A5013
1685 A5014
1686 A5015
1687 A5016

GIRISH G T
ADITHYA S GOWDA
CHAITRA H B
VARUN N
NAVEEN KUMAR K A
RACHANA R
PAVITHRA K
BHARATH A R
MURAHARI L S
SANJAY P
VEERESH RANJAN R
NAGAMANI K N
SHIVAKUMAR N
ANILKUMAR S R
SANJAY L P
GONCHIKAR ROHITH
KUMAR
GOKUL V
RAKESH K M
KARTHIK B S
DEEPIKA S
MANJUNATHAGOWDA C V
PREMA YALLAPPA
BIRADAR
JEROME LOUIS L
SYED SUHAIL
KAVYA N
SHRUTHI G
HEMALATHA V J
MAHENDRA B V
ABDUL REHMAN
KANAKA D
ANJAL AUGASTIN
PAVITHRA L
TEJAS GOWDA
YOGESHWARAN P
SANTHOSH M
NEEL SAGAR G
SUMAN PADMASHALI B S
VENKATESH A
ZAKIR HUSSAIN
SHIVA KUMAR J
MOHAN K
VINOD P
RENUKPRASAD HIREMATH
S SUKUMAR
SWAPNIL HALGEKAR
SOUNDAR RAO G

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1

3B
GM
3A
2A
3A
3B
GM
SC
3A
3A
SC
2A
3A
3B
2A
SC
SC
3A
2A

87.21
70.67
75.15
57.76
60.48
67.7
69.76
64.67
59.03
55.94
58.3
71.58
76.48
95.21
75.94
76.36
74.67
62.55
70.42

38.333
28.889
32.222
24.444
33.889
33.889
36.667
27.222
34.444
28.889
31.111
37.222
37.222
75.556
38.333
29.444
47.222
40.556
37.778

62.773
49.778
53.687
41.101
47.187
50.793
53.213
45.945
46.737
42.414
44.707
54.399
56.854
85.384
57.136
52.904
60.945
51.551
54.101

4823
19880
14390
25959
22893
18479
15042
23950
23302
25685
24793
13374
10303
41
9986
15475
6188
17393
13813

EC
EC
EC
EC
EC
EC

C1
D1
A1
B1
C1
D1

2A
2A
2A
2A
3A
3B

72.67
61.45
56.55
77.15
77.7
78.61

36.111
38.333
42.778
45.556
42.222
36.111

54.389
49.894
49.662
61.354
59.96
57.359

13399
19716
20040
5887
7072
9741

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EN
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

GM
GM
3A
3A
2A
1
2B
SC
3B
GM
3A
GM
SC
SC
2A
3A
2B
SC
SC
1
GM
SC
GM
3B

78.36
66
77.88
70
65.82
79.33
81.45
63.49
70.89
72.52
63.15
75.41
64.13
73.38
60
66.43
67.41
70.16
65.97
68.85
57.7
62.89
67.08
66.3

41.111
40
52.778
42.222
30.556
45
65.556
34.444
37.778
41.667
47.222
48.889
45.556
47.222
37.222
29.444
40
46.111
36.111
44.444
31.667
41.667
22.778
31.111

59.738
53
65.329
56.111
48.187
62.167
73.506
48.969
54.332
57.096
55.185
62.15
54.844
60.3
48.611
47.935
53.705
58.138
51.039
56.648
44.686
52.276
44.93
48.703

7261
15344
3282
11211
21866
5220
854
20917
13477
10033
12364
5234
12779
6750
21357
22128
14368
8892
18109
10544
24805
16371
24648
21237

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1688 A5017

AISHWARYA D I P

1689 A5018

MAAZ ABDULLA KHAN


HARSHVARDHAN ARUN
HONAKAMBLE
NIKHIL BA
MANJUNATH C

1690 A5019
1691 A5020
1692 A5021
1693 A5022
1694 A5023
1695 A5024
1696 A5025
1697 A5026
1698 A5027
1699 A5028
1700 A5029
1701 A5031
1702 A5032
1703 A5033
1704 A5034
1705 A5035
1706 A5036
1707 A5038
1708 A5039
1709 A5040
1710 A5041
1711 A5042
1712 A5043
1713 A5045
1714 A5046
1715 A5047
1716 A5049
1717 A5050
1718 A5051
1719 A5052
1720 A5053
1721 A5054
1722 A5055
1723 A5056
1724 A5057
1725 A5058
1726 A5059
1727 A5060
1728 A5062
1729 A5063
1730 A5064
1731 A5065
1732 A5066

RAYMOND SYLVESTER
RAKESH A M
ANTONY ROSHAN
SYLVESTER
SACHIN SHARMA N
K SHUBHAM
KARTHIK S
HEAMANTH KUMAR TV
SANDEEP D S
PRANEETHKUMAR HP
TILAK R
ARUN KUMAR G
ADITH SAGAR SUBHASH
DARSHAN R
SRISAI P
SPANDANA V C
DEEPAK R
RANJITHKUMAR B
KIRAN M
N TEJESWAR REDDY
PRAKRUTHI SAJJAN M K
MOHAMMED SAQLAIN
ABBAS
CHANDRA SHEKAR L
KN SURAJ VARMA
HEMANTHAKUMAR N
KEERTHI KUMAR K
JAGIR HUSSAIN
SOWMYASHREE Y J
SHIVA SHANKAR PRASAD
M V
SOHAIL PATEL
VIGNESH L
JEROME CELESTINE
S V RAGAVI
VELU M
MAHESH K
DEEPAK M
PARVATHI K K
REKHA R
KARTHIK DESAI
MONISH LOKESH
DILIP HV
PRAVIN KUMAR C

1734 A5068

SHAIK SHAHID
SHAIIK RABBANI

1735 A5071

KOUSHIK PRAKASH

1733 A5067

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

AE
AE
AE

A1
A1
A1

GM
2B
SC

69.25
62.75
63.21

34.444
28.889
37.778

51.845
45.822
50.496

16970
24024
18890

AE
AE
AE

A1
A1
A1

2A
SC
GM

64.98
65.11
51.48

38.889
40.556
32.222

51.937
52.836
41.849

16843
15571
25822

AE

A1

GM

54.23

38.333

46.282

23684

AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

GM
2A
2A
2A
3A
GM
SC
ST
3B
3A
3A
3A
SC
2A
2A
GM
3B
2B

66.1
55.08
69.05
60.59
65.11
66.69
68.92
49.97
65.31
70.75
54.3
71.87
66.23
59.02
70.36
59.8
74.62
64.79

35
51.667
34.444
41.111
36.667
37.778
43.333
40.556
42.222
39.444
33.889
39.444
33.889
35
48.333
39.444
38.889
40

50.549
53.375
51.747
50.851
50.891
52.234
56.126
45.262
53.767
55.099
44.092
55.657
50.06
47.008
59.347
49.624
56.756
52.394

18825
14813
17124
18384
18333
16432
11190
24416
14287
12479
25088
11762
19504
23071
7642
20089
10431
16204

AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

ST
GM
3A
2A
2B
2A
2A

72.66
66.49
61.18
56.46
73.97
81.44
47.34

53.333
39.444
51.111
32.222
46.667
50
36.111

62.995
52.968
56.146
44.341
60.317
65.722
41.728

4650
15377
11160
24977
6733
3082
25856

AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

GM
2A
3B
GM
3A
SC
2A
GM
GM
GM
3A
GM
2A
3A
3A
3A

64.98
78.62
72.46
63.61
67.41
60.52
65.57
62.1
79.28
56.85
79.67
69.25
65.11
59.21
62.69
76.66

36.111
43.889
43.333
30.556
35
24.444
39.444
46.111
39.444
46.667
47.778
45.556
42.222
38.333
39.444
49.444

50.548
61.256
57.896
47.082
51.205
42.485
52.509
54.105
59.362
51.76
63.725
57.401
53.669
48.773
51.067
63.05

18827
5949
9172
22997
17893
25662
16007
13808
7623
17103
4164
9696
14417
21152
18070
4611

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1736 A5072

BHARATH SHETTY B

1737 A5074

SANJANA M
PREETHAM HS

1738 A5075
1739 A5076
1740 A5077
1741 A5078
1742 A5079
1743 A5080
1744 A5081
1745 A5082
1746 A5084
1747 A5085
1748 A5087
1749 A5088
1750 A5089
1751 A5090
1752 A5091
1753 A5092
1754 A5093
1755 A5094
1756 A5095
1757 A5096
1758 A5097
1759 A5098
1760 A5100
1761 A5101
1762 A5102
1763 A5103
1764 A5104
1765 A5105
1766 A5106
1767 A5107
1768 A5108
1769 A5109
1770 A5110
1771 A5111
1772 A5112
1773 A5113
1774 A5114
1775 A5115
1776 A5116
1777 A5117
1778 A5118
1779 A5120
1780 A5121
1781 A5122
1782 A5123
1783 A5124
1784 A5125

RAHUL KIRAN
ASHWINI S T
PRASHANTH G
VARSHINI B V
MOHAMMED SIDDIQ
IMRAN F
NITHISH R
PRAJWAL JAIN P
JAYAPRAKASH BP
MANJUNATH S
KUSHALRAJ L
GUNASHEKAR
INDRA KUMAR R
SHEETHAL N
AMALE MADHURA
RAVINDRA
SHIVAKUMAR M
POOJA G P
VARSHITHA R
MAITHEELI A M
DESAI
SUVARCHALA DB
TILAK L N
KIRAN KUMAR M
AJAY J
HARSHITH S V
BHARATH M R
PRANAY P
SWATHI R
SRISHAKTHI A
PRATHIBHA N
SALMAN KHAN
NAVEENA N
NAGA CHINMAI AV
SHARATH KUMAR B
DIVYA A
ARPITHA M S
BHANU PRAKASH HR
MANJUNATH K
CHAITHRASHREE B V
CHANDAN R
SHUBHA H D
POORNIMA A K
ARPITHA GM
KEERTHANA BN
HARSHITHA M
ARSHITHA M
SONIYA S
VANDANA R

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

3B
GM
GM
3A
2A
2A
3A
2B

78.69
69.44
61.51
58.56
72.85
78.23
67.15
70.3

61.667
38.333
33.889
36.111
33.889
55
44.444
47.222

70.178
53.888
47.699
47.334
53.371
66.615
55.796
58.759

1521
14131
22381
22749
14820
2697
11592
8230

AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
CS
CS

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
B1
C1

GM
3B
3A
2A
2A
ST
2A
2A
1

58.23
70.23
72.33
59.28
74.75
61.64
58.82
86.36
79.21

42.222
50
45
45
46.667
32.222
36.667
51.111
55

50.226
60.115
58.664
52.14
60.711
46.931
47.744
68.736
67.107

19281
6921
8334
16554
6374
23132
22328
1920
2500

CS
CS
CS
CS

D1
A1
B1
C1

2B
3A
ST
GM

82.82
72.66
79.8
68.46

47.778
36.667
44.444
40

65.299
54.662
62.124
54.23

3302
13027
5261
13623

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

GM
2A
3A
SC
GM
2A
1
GM
ST
SC
2B
SC
GM
2A
GM
2A
3B
GM
SC
2A
3A
3A
3A
2A
2A
3A
SC
SC

86.23
69.97
81.18
60
85.77
65.05
63.8
68.72
69.97
76.46
63.8
79.15
66.49
83.21
72.52
73.9
69.7
74.3
68.13
66.75
80.79
78.49
86.75
70.69
65.84
56.33
70.23
73.38

39.444
28.889
75
40
63.333
47.778
45.556
34.444
32.778
31.667
38.889
42.778
33.889
73.889
32.222
48.889
41.667
51.667
43.889
38.889
44.444
38.889
56.667
42.778
42.778
32.222
51.111
37.222

62.837
49.428
78.09
50
74.552
56.414
54.68
51.583
51.373
54.063
51.346
60.963
50.191
78.551
52.374
61.396
55.686
62.981
56.01
52.822
62.616
58.691
71.711
56.734
54.307
44.275
60.671
55.3

4772
20361
312
19580
696
10829
12996
17344
17652
13864
17688
6172
19334
283
16242
5853
11720
4660
11343
15584
4920
8304
1199
10458
13510
25006
6412
12214

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1785 A5126

SUNIL KUMAR

1786 A5127

MANASA S
BASAVARAJ GURIKAR

1787 A5128
1788 A5129
1789 A5130
1790 A5131
1791 A5132
1792 A5133
1793 A5134
1794 A5135
1795 A5136
1796 A5137
1797 A5138
1798 A5139
1799 A5140
1800 A5141
1801 A5142
1802 A5143
1803 A5145
1804 A5146
1805 A5147
1806 A5148
1807 A5149
1808 A5150
1809 A5151
1810 A5152
1811 A5153
1812 A5155
1813 A5156
1814 A5158
1815 A5159
1816 A5162
1817 A5164
1818 A5165
1819 A5166
1820 A5167
1821 A5168
1822 A5169
1823 A5170
1824 A5171
1825 A5173
1826 A5174
1827 A5175
1828 A5177
1829 A5181
1830 A5182
1831 A5183
1832 A5184
1833 A5185

RAJESHA C R
GAGAN S R
GAJENDRA S
GIRI GOWDA T V
SUBRAMANIYAM R
AKSHAY KUMAR A
DARSHAN
CHAITRA M
NEETHUSHREE S
PARAMESHWARA M
JAYASHREE D
MONIKA R
SIMRAN TAJ
BENYAMIN M
JONES MARIO R
VARSHITHA T R
DEEPIKA K S
PALLAVI S
GREESHMA G DESHPANDE
UDAYA KUMARA
DEVIKA M S
SACHIN RALPATI
ARPITHA S
AKSHAYKUMAR GOPINATH
SAWANTH
RANJITHA R
KIRAN KUMAR G
DIVYASHREE S
KOUSALYA
DEEPIKA R
CHARULATHA M
AKSHATHA R
CHANDAN M
VARSHITHA N R
KAVYASHREE
PRAVEEN P
SHAZIYA BANU
NEELUFAR
AJIT GOPALKRISHNA
HEGDE
SHAMALA K
SURYAPRAKASH N S
CHETHAN KUMAR S
BHAVANA P
TANUJA R
PREM CHAND P
HARSHITHA S
SANDEEP J P

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

GM
3B
2A
3A
3A
SC
3A
GM
SC
3A
3A
2A
2A
GM
2A
2B
3B
3B
2A
3A
2A
GM
3A
3A
2A
1
3B

65.7
64.66
64.59
63.41
67.02
68.59
60.92
62.69
69.77
67.15
88.26
52.52
78.36
88.66
77.97
79.61
54.43
76.52
70.89
68.66
76.26
65.31
74.03
67.67
80.85
69.05
67.41

43.333
41.111
44.444
38.333
36.111
32.222
30.556
35
37.778
30
65
30
37.222
71.667
42.222
37.222
33.333
50
37.222
29.444
50.556
35.556
37.778
22.778
48.333
40.556
37.778

54.519
52.884
54.517
50.872
51.564
50.406
45.737
48.845
53.774
48.574
76.631
41.263
57.792
80.162
60.095
58.415
43.88
63.263
54.054
49.05
63.409
50.434
55.906
45.225
64.593
54.803
52.594

13222
15491
13224
18359
17377
19021
24089
21056
14277
21412
441
25936
9279
193
6950
8609
25190
4487
13883
20816
4368
18983
11460
24440
3672
12833
15894

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

C1
D1
B1
C1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1

1
SC
3A
GM
3A
2A
3A
2A
3A
3B
2A
2B
2B
GM

74.43
68.59
74.03
71.02
82.49
74.69
66.89
66.95
75.08
71.54
74.62
75.93
78.75
82.89

40
30.556
34.444
29.444
36.111
50
48.333
46.667
41.667
43.333
47.778
36.667
56.667
62.778

57.213
49.573
54.239
50.23
59.302
62.345
57.609
56.809
58.375
57.437
61.201
56.301
67.711
72.832

9884
20159
13605
19278
7688
5111
9472
10361
8652
9653
5987
10970
2285
970

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

B1
C1
A1
A1
B1
C1
D1
A1

3B
GM
2A
SC
2A
2A
3B
2A

88.72
88.33
65.11
81.64
68
62.69
64.72
85.31

61.111
70.556
40.556
39.444
31.111
40.556
31.667
65

74.916
79.442
52.836
60.542
49.556
51.623
48.194
75.156

645
226
15572
6522
20184
17277
21857
608

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1834 A5186

EDWIN B

1835 A5187

AKSHAY E A
THEJAS REDDY DN

1836 A5188
1837 A5189
1838 A5192
1839 A5193
1840 A5194
1841 A5195
1842 A5196
1843 A5197
1844 A5198
1845 A5199
1846 A5200
1847 A5201
1848 A5202
1849 A5203
1850 A5206
1851 A5207
1852 A5208
1853 A5209
1854 A5210
1855 A5211
1856 A5212
1857 A5213
1858 A5214
1859 A5215
1860 A5216
1861 A5217
1862 A5218
1863 A5220
1864 A5221
1865 A5222
1866 A5223
1867 A5224
1868 A5225
1869 A5226
1870 A5227
1871 A5228
1872 A5229
1873 A5230
1874 A5231
1875 A5232
1876 A5233
1877 A5234
1878 A5235
1879 A5236
1880 A5237

MANJULA
RAMYA S

HARISH R S
RAKSHITHA J
RANJITHA Y C
SUSHMA R
VIJAYALAKSHMI B
POORNIMA G
PRIYANKA P
VIJAY S
NAVEEN KUMAR A
NANDITHA B N
NELSON N
ASHWITHA S
SHILPA B
SUSHMITHA J
NIVEDITHA
MAHESH J R
SOWBHAGYA C B
PAVITHRA
MANJUNATHA N
BHAVYA R
SUDHARSHAN P
PREETHI R
NAVYASHREE G
MANJUNATH B R PATIL
MANJUNATHA M
MONISHA A
DIVYA B V
PRAVEEN KUMAR S
USHA P A
SUDHA S
NAYANAKUMAR B
SOWMYA N
MANUSHREE S
AKSHITHA V
RANJITHA N
CHAITHANYA K C
KALA C
RAKSHITHA E
SHARATH N
RAJATHA P
BAJARANG
MADHANKUMAR R

1882 A5239

NIVEDITHA H M
VINAY KUMAR P

1883 A5240

M MANIKANTAN

1881 A5238

Course

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

Version Category
Code

B1
C1
D1
A1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

3B
GM
3A
3A
2A
3B
SC
1
3A
2A
2A
3A
SC
3A
GM
SC
GM
SC
2A
SC
3A
3A
3A
2A
3A
1
3A
2A
3B
ST
2A
GM
2A
2A
3A
3A
3A
3A
3A
GM
3A
3A
3B
2A
3B
SC
SC
3A
ST
SC

III Yr
(%)

69.84
68.79
69.38
94.29
74.62
68.92
69.51
63.87
73.9
78.56
68.39
78.16
71.74
71.67
69.18
65.64
90.82
85.9
68.07
83.61
77.9
69.05
74.75
82.03
79.34
84.26
84.2
75.15
83.67
68.2
67.34
79.28
73.18
79.93
64.59
64.85
82.89
75.54
75.21
71.02
90.95
69.64
80.92
71.28
58.62
75.74
61.84
83.61
69.51
63.02

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

39.444
46.667
52.222
38.333
33.889
55
41.667
32.778
43.333
52.778
30.556
56.667
41.111
28.889
47.222
31.111
79.444
50.556
48.333
70
44.444
33.333
46.667
45
44.444
45
48.889
58.889
51.667
36.111
36.667
46.111
28.889
40
28.333
45
44.444
36.111
38.333
32.222
63.889
32.778
61.111
42.222
40.556
46.111
38.333
28.889
51.667
45.556

54.64
57.727
60.8
66.31
54.256
61.959
55.588
48.324
58.618
65.668
49.475
67.416
56.425
50.281
58.201
48.375
85.132
68.229
58.2
76.804
61.173
51.191
60.711
63.517
61.894
64.631
66.543
67.019
67.67
52.154
52.006
62.695
51.035
59.967
46.462
54.926
63.665
55.826
56.773
51.619
77.42
51.209
71.015
56.751
49.59
60.925
50.085
56.248
60.588
54.286

13060
9352
6309
2823
13582
5404
11856
21725
8385
3105
20297
2394
10818
19199
8821
21655
49
2095
8824
426
6004
17919
6376
4292
5454
3656
2726
2536
2299
16537
16741
4868
18112
7061
23547
12683
4204
11565
10410
17283
367
17888
1338
10437
20135
6205
19470
11042
6476
13532

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1884 A5241

YASHASWINI M

1885 A5242

HASEAN
ABHISHEK K

1886 A5243
1887 A5244
1888 A5245
1889 A5246
1890 A5248
1891 A5249
1892 A5250
1893 A5251
1894 A5252
1895 A5254
1896 A5255
1897 A5256
1898 A5257
1899 A5258
1900 A5259
1901 A5260
1902 A5261
1903 A5262
1904 A5263
1905 A5264
1906 A5265
1907 A5266
1908 A5267
1909 A5268
1910 A5269
1911 A5270
1912 A5271
1913 A5272
1914 A5273
1915 A5274
1916 A5275
1917 A5276
1918 A5277
1919 A5278
1920 A5279
1921 A5280
1922 A5281
1923 A5282
1924 A5283
1925 A5284
1926 A5285
1927 A5286
1928 A5287
1929 A5288
1930 A5289

FATHIMA SHAFAQ A
NARASIMHA KUMAR N B
PRAVEEN KUMAR P
KAVYA K L
CHETHANA D N
PAVAN KUMAR K R
ABHISHEK G S
RAKSHITHA C R
SATISHKUMAR BETASUR
CHANDRA BABU R
BHARATHI V M
AMRUTHA B
SONA N Y
PRATHIKSHA H
SHYAM BABU RAO
SAWANT
LALI B P
SUCHITHRA G
VINAY S
MANISHA R
JAYASHREE C Y
SUSHMA M S
PRIYANKA G
RAMYA C T
AMITH M A
POOJA J
PAVITHRA E
NITHIN V
MONICA S M
ZUBEDA BI
ABRAR FAIZ
GAJENDRA S
LAKSHMI M
KOUSTAV SARKAR
YASHWANTH A N
PANCHAMI B R
RAJESH M
KALAVATHI H
DEVA G
MANU V
CHAITRA B K
SAVITRI N
CHETAN S N
AISHAA
UDAY KUMAR V

1932 A5292

TILAK M B
GOUTHAM Y

1933 A5293

NAGENDRA P

1931 A5291

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

2A
2B
3A
2B
GM
SC
3A
3B
3A
SC
3A
ST
SC
3A
3A
SC
SC
3B

81.18
73.9
67.02
67.54
65.97
74.75
64.26
74.3
70.49
65.31
75.54
67.61
80.66
76.72
64.85
89.77
68.98
76.13

61.111
45
35
30
37.778
38.333
44.444
52.222
43.333
34.444
45
36.667
48.333
44.444
29.444
50
36.111
55

71.146
59.451
51.008
48.771
51.873
56.544
54.353
63.259
56.913
49.878
60.271
52.137
64.495
60.583
47.148
69.885
52.548
65.566

1307
7532
18146
21156
16932
10669
13450
4492
10245
19739
6778
16558
3718
6481
22933
1584
15958
3160

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1

3B
SC
GM
SC
1
2A
3A
SC
2A
3A
3B
GM
1
2B
2B
SC
SC
GM
3A
GM
2A
SC
2A
2A
SC
2A
ST
GM
SC
3A
SC
SC

72.46
66.36
63.48
77.97
69.9
69.51
83.28
76.46
74.56
76.46
82.23
56.46
66.23
68.92
70.49
69.38
80.52
68
63.48
75.8
75.61
67.34
86.1
71.21
75.87
88.46
62.23
58.62
63.15
88.92
73.18
65.38

45.556
35.556
35
43.333
42.778
33.333
41.667
37.778
35
37.778
60
46.111
33.333
31.111
36.111
43.889
28.889
47.778
41.667
59.444
53.889
33.889
56.111
37.222
46.111
70
39.444
31.667
44.444
82.222
37.222
32.778

59.008
50.959
49.238
60.65
56.34
51.421
62.473
57.119
54.779
57.119
71.115
51.285
49.782
50.015
53.302
56.633
54.707
57.889
52.571
67.624
64.748
50.617
71.105
54.218
60.99
79.23
50.837
45.145
53.796
85.57
55.201
49.078

7968
18226
20583
6429
10914
17577
5027
10002
12864
10003
1312
17780
19874
19562
14911
10559
12958
9179
15922
2319
3597
18728
1316
13647
6153
239
18416
24502
14245
38
12339
20782

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1934 A5294

SYLVESTER FERNANDES

1935 A5295

AMBIKA TARAPUR
SRIKANTH V

1936 A5296
1937 A5297
1938 A5298
1939 A5299
1940 A5300
1941 A5301
1942 A5304
1943 A5305
1944 A5307
1945 A5308
1946 A5311
1947 A5312
1948 A5313
1949 A5314
1950 A5315
1951 A5316
1952 A5317
1953 A5318
1954 A5321
1955 A5322
1956 A5323
1957 A5325
1958 A5326
1959 A5327
1960 A5328
1961 A5330
1962 A5331
1963 A5332
1964 A5333
1965 A5334
1966 A5335
1967 A5336
1968 A5337
1969 A5338
1970 A5339
1971 A5340
1972 A5341
1973 A5342
1974 A5343
1975 A5344
1976 A5345
1977 A5346
1978 A5347
1979 A5348
1980 A5349

KIRAN S
SANTHOSH KUMAR H M
RAJAT CHOUDHARY
SAHANA MN
ZAIBA BAKHTIYAR
DIVYA R
SUKANYA N
YASHASWINI S
PRIYA DEVU AMBIG
MANJUNATH MC
RANJITH KUMAR R
LALITHA H
MOHSIN KHAN
NAVEENA M
DINESH G P
NAGAPRIYA S B
MOUNASHREE K
KRUTHIKA S
PRAJWAL GOWDA R
POOJA KUMARI
HEMANTH KUMAR G
PRIYA K S
SAHANA URSU H G
NAVNEET KUMAR
BRUNDA G R
VINUTHARAJU
NANDAN L
SNEHA SAMSON MULLUR
G P AISHWARYA
VANITHA RAJU
BHUVANASHREE V
SAHANA D
R AKIL TEJAA
VANITHA D M
CHARAN R
ABHISHEK R
HEMANTH GOWDA A M
RISHIKA K KOWSHIK
MANASA
NITIN S
BIJON BORA
MAMATHA G
EBINAZER B
KIRAN PRABHAKARAN M

1982 A5351

KARTHIKM
HARIKRISHNA J V

1983 A5352

KAVYA SHREE P

1981 A5350

Course

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

Version Category
Code

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
D1
A1
C1
D1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

GM
3B
2A
3B
3B
GM
3A
2B
GM
3A
2A
1
2A
SC
2A
2B
3A
SC
GM
3A
GM
3A
GM
GM
3B
2A
GM
3B
1
3A
GM
3A
1
3A
3A
GM
3A
SC
2A
3A
GM
3B
3B
GM
SC
3B
SC
SC
1
3A

III Yr
(%)

78.95
88.85
81.77
70.82
73.44
73.18
82.82
68.46
70.3
62.3
86.43
63.08
69.18
80.26
79.74
63.61
72.07
68.13
73.7
68.92
65.31
91.34
74.75
74.36
74.49
81.11
70.75
90.3
82.89
68.98
73.84
69.38
81.44
72.79
75.02
71.41
72.79
68.79
67.93
80.26
78.49
68.92
62.3
70.3
72.79
70.03
68.07
74.36
66.43
65.38

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

42.222
59.444
46.111
28.889
47.778
45
56.111
30
50
31.111
60
38.889
47.222
33.333
41.667
43.333
34.444
35.556
35.556
36.111
42.222
70
52.778
52.222
61.667
42.222
51.111
58.333
54.444
40
51.111
50.556
55.556
33.333
25.556
49.444
30
41.111
31.111
50
59.444
52.778
46.111
45
35
35
34.444
40.556
33.333
38.333

60.587
74.148
63.941
49.855
60.611
59.09
69.466
49.23
60.148
46.703
73.213
50.986
58.201
56.798
60.703
53.47
53.255
51.844
54.631
52.515
53.767
80.672
63.766
63.292
68.08
61.669
60.933
74.314
68.665
54.492
62.474
59.967
68.5
53.06
50.286
60.427
51.394
54.949
49.523
65.131
68.968
60.848
54.203
57.648
53.894
52.517
51.255
57.459
49.88
51.855

6478
755
4037
19776
6452
7885
1690
20593
6888
23329
901
18186
8822
10386
6385
14702
14983
16972
13071
15994
14285
166
4140
4471
2145
5658
6198
731
1947
13262
5025
7060
2001
15261
19192
6634
17624
12664
20233
3386
1828
6263
13665
9428
14123
15992
17828
9633
19736
16958

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

1984 A5353

BINDU S

1985 A5354

NITHIN GOWDA M
MAMATHA M

1986 A5355
1987 A5357
1988 A5358
1989 A5359
1990 A5360
1991 A5361
1992 A5362
1993 A5363
1994 A5364
1995 A5365
1996 A5366
1997 A5367
1998 A5369
1999 A5371
2000 A5374
2001 A5375
2002 A5376
2003 A5377
2004 A5378
2005 A5379
2006 A5380
2007 A5381
2008 A5382
2009 A5383
2010 A5384
2011 A5385
2012 A5386
2013 A5387
2014 A5388
2015 A5389
2016 A5390
2017 A5391
2018 A5392
2019 A5393
2020 A5394
2021 A5395
2022 A5396
2023 A5397
2024 A5398
2025 A5399
2026 A5400
2027 A5401
2028 A5402
2029 A5404
2030 A5405

MADU KUMAR B V
THANUJA H S
GEETHA H
SHARATH KUMAR A N
DIVYA U
KESHAVA N
JIDAGE SHARANAMMA
PANCHANNA
KASHIF PASHA
SURJEET KUMAR V
NUSRATH FATHIMA
SOORYAH P
SHIVASHANKARAMMA
SANJANA V
SOUNDARYA S
KAVYA G
HEMA L
MEGHANA P
RAMYA R
KRUTHIKA M
ROSHAN REDDY N
VINAY KUMAR S M
SURYA G
SRINIVAS B H
AISHWARYA NP
DIVYASHREE D G
MANOJ KUMAR B
RAKSHITH R
RAKESH N E
YOGESH J
POOJA S N
SAGAR C S
DHANUSH RAO K
NIVEDITHA T
DEVARAJ GS
VIGNESH S
VISHWANATH GOWDA Y S
MADHUSUDHANA S
SHIVA LINGA R
PARAMESH J
SUJAY GOKUL S
MANOJ M
AMARESH Y
LINGAPPA
AVINASH NESAN M

2032 A5407

MURALIKRISHNAN S
RAKSHITH GOWDA CK

2033 A5410

SATHYAN K

2031 A5406

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

GM
3A
GM
3A
3A
2A
3A
3A
2A
GM

86.43
72
70.1
75.15
61.7
86.69
79.61
76.85
74.3
57.74

51.111
43.889
40.556
36.111
30.556
51.667
44.444
45
38.889
30.556

68.769
57.945
55.327
55.63
46.131
69.178
62.026
60.926
56.592
44.149

1908
9122
12181
11807
23807
1775
5354
6204
10611
25057

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN

D1
A1
B1
C1
A1
C1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

2B
SC
2B
GM
3A
3A
3A
SC
3A
3A
3A
3B
3A
3B
GM
1
SC
GM
GM
3A
2A
2A
SC
3A
3B
SC
3A
SC
3A
2A
2A
3A
SC
GM
ST
SC
1
SC
3A
1

66.16
75.48
79.34
62.56
70.69
87.28
73.38
68.26
70.89
66.62
66.36
69.05
88.39
55.54
75.67
64.98
75.87
67.34
75.15
67.8
75.08
60.39
67.93
92.13
72.46
67.48
81.11
65.31
67.28
64.79
76.92
77.97
71.48
65.11
79.41
80.66
67.15
52.75
76.52
75.67

30
45.556
36.667
43.889
53.889
52.778
33.333
31.667
38.333
45.556
32.222
28.889
67.222
43.333
52.778
36.111
32.222
60.556
40.556
42.778
28.889
30
38.333
92.222
41.667
36.111
41.111
40
28.889
43.889
40.556
41.667
46.111
36.667
42.222
33.889
36.667
33.333
41.667
36.667

48.082
60.516
58.006
53.223
62.289
70.029
53.355
49.965
54.609
56.09
49.292
48.969
77.808
49.437
64.225
50.548
54.046
63.95
57.852
55.291
51.986
45.197
53.134
92.177
57.063
51.793
61.113
52.656
48.084
54.338
58.737
59.817
58.793
50.891
60.816
57.273
51.908
43.042
59.096
56.17

21971
6543
9051
15021
5135
1551
14841
19636
13104
11242
20517
20918
329
20346
3863
18826
13897
4030
9224
12224
16769
24458
15157
3
10077
17044
6055
15809
21967
13470
8255
7186
8200
18332
6297
9837
16882
25508
7878
11130

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

2034 A5411

RAKESH B

2035 A5412

SYED NIZAMUDDIN G M
SANDEEPA
SHEKHARAGOUWDA
PATILA
RAJA J
PAVAN KUMAR G

2036 A5414
2037 A5415
2038 A6001
2039 A6002
2040 A6003
2041 A6005
2042 A6006
2043 A6007
2044 A6008
2045 A6009
2046 A6010
2047 A6012
2048 A6013
2049 A6014
2050 A6017
2051 A6018
2052 A6019
2053 A6020
2054 A6021
2055 A6022
2056 A6023
2057 A6024
2058 A6025
2059 A6026
2060 A6027
2061 A6028
2062 A6029
2063 A6030
2064 A6032
2065 A6033
2066 A6034
2067 A6035
2068 A6037
2069 A6038
2070 A6041
2071 A6042
2072 A6043
2073 A6044
2074 A6045
2075 A6046
2076 A6047
2077 A6048
2078 A6049
2079 A6050
2080 A6051
2081 A6053

AKHIL S
VISHNU M
ARUN KUMAR C V
SHASHIKALA C
AMIT MOORTHY R
JAI PRAKASH K
UDAY P MIRASHI
PUNEETH GOWDA P
SHASHIDHARA BR
LAVANYA K R
RAKSHITH B S
AJAY YADAV P
NELSON ANTONY
ASHWIN K S
AKSHAY G
SOMASHEKARA S N
VAIBHAV PRABHU S K
MOHMEDSHBBER
SHARANKUMARA SHETTY
B
MAHESH
SRINIVASREDDY D V
KARTHIK C P
SRIKANTH URS B
CHAITHANYA M N
KARTHIK VARMA P
RAVISHANKAR S
SHARATHKUMAR H S
CHETHAN KUMAR G
ARUN R
NAYANKUMAR K R
VINODKUMAR K
SHANTHAKUMAR B
CHANDRASHEKAR K M
MANI KANTA REDDY N S
NAGARAJ VENKATRAMAN
BHAT
RANJITH KUMAR R
NIRANJAN C
SAMARTHA R
SANTHOSH ATHREYA B
KARTHIK K S
MAHADEVA
VARADARAJU C
PRAMOD G K

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

MN
MN
MN

A1
A1
A1

SC
2B
3A

78.62
72.85
67.08

41.667
45.556
31.667

60.145
59.204
49.375

6891
7783
20433

MN
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

SC
3A
GM
SC
SC
3B
2A
GM
3B
3A
3A
3A
GM
1
GM
3A
1
SC
GM
2B
2A

63.41
69.8
60.68
66.48
72.28
73.13
64.73
77.21
59.21
72.11
70.65
66.08
85.38
71.77
57.76
66.25
66.25
76.06
63.89
55
68.45

42.222
41.111
31.667
31.111
34.444
46.667
44.444
37.778
51.667
43.889
26.111
43.333
48.333
41.667
41.667
37.778
51.111
37.778
45
35.556
41.111

52.816
55.457
46.172
48.795
53.363
59.897
54.588
57.495
55.439
58.001
48.38
54.709
66.855
56.721
49.713
52.016
58.683
56.92
54.444
45.278
54.781

15590
12001
23778
21120
14831
7117
13134
9590
12024
9057
21654
12953
2620
10476
19962
16729
8316
10240
13321
24408
12861

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
A1
B1
C1
D1

1
3A
1
2A
3A
2A
SC
3A
SC
SC
3A
2A
2A
3A
3A
GM

82.08
77.82
69.86
60.11
72.11
78.87
84.85
67.77
79.76
64.79
70.54
72.97
61.8
71.3
69.3
72.62

47.222
61.111
37.222
28.889
58.333
60.556
47.222
38.889
38.333
30
36.111
37.778
32.222
34.444
53.889
61.111

64.654
69.465
53.541
44.501
65.223
69.715
66.035
53.332
59.046
47.395
53.323
55.374
47.013
52.874
61.593
66.866

3641
1691
14598
24904
3339
1627
2950
14871
7931
22690
14879
12127
23068
15511
5702
2611

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1

2A
3A
2A
GM
3A
2A
3A
3A

78.25
60.34
75.15
79.15
75.21
86.7
72.39
66.65

43.333
31.111
38.333
50.556
31.667
69.444
57.222
22.778

60.794
45.725
56.744
64.854
53.439
78.074
64.807
44.713

6314
24095
10447
3534
14738
314
3558
24788

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

2082 A6054

ANIL KUMAR R

2083 A6055

SANJAY B S
SHREYAS K RAO

2084 A6056
2085 A6057
2086 A6058
2087 A6059
2088 A6060
2089 A6061
2090 A6062
2091 A6063
2092 A6064
2093 A6065
2094 A6066
2095 A6067
2096 A6068
2097 A6069
2098 A6070
2099 A6072
2100 A6075
2101 A6076
2102 A6077
2103 A6078
2104 A6079
2105 A6080
2106 A6081
2107 A6082
2108 A6083
2109 A6085
2110 A6086
2111 A6087
2112 A6089
2113 A6090
2114 A6091
2115 A6092
2116 A6093
2117 A6094
2118 A6095
2119 A6096
2120 A6097
2121 A6098
2122 A6099
2123 A6100
2124 A6101
2125 A6102
2126 A6103
2127 A6104
2128 A6105
2129 A6106
2130 A6107

NAVEEN KUMAR H R
GOUTHAM R
KARTHIK GOVIND M
YATHISH KUMAR R L
POOJA R
MOHAN KUMAR G
SHIVARAJ T N
U PAWAN RAJ SINGH
KHAZI MAQSOOD AHMED
AUGUSTINE AVINASH S
PRASHANTH G
LIKHITH GOWDA R G
ANIL KUMAR N
VASUDEVA
GURURAJ K KARADI
THIMOTHY A
DARSHAN V D
RAGHU J
NAVEEN KUMAR R
KARTHIK KV
KIRAN S
SHIVAPRASAD M
RAHUL
SHIVA KUMAR B R
SHWETHA H C
ADARSHA N
ABINANDAN K
SAGAR S
MOHAMMED TABREZ
PASHA
DEEKSHITH V
AROOP KUMAR S
MOHANTA
SUJITH KUMAR U
SUNDARAMURTHY S
DIVYA R
R KEERTHI KUMAR
NAGESH V
BHANU PRAKASH M
S DHANUSH
GIRISH N
RAMAN J
RAMESHKUMAR R
KARTHIKEYAN K
YADAV K S
MANJUNATH K M
ANUSH KUMAR R
DEEPAK B

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
A1
B1

SC
3A
GM
3A
3A
SC
SC
3B
3A
3A
2A
2B
SC
1
3A
SC
1
GM
GM
GM
GM
SC
1
2A
2A
2A
1
1
3A
3A
GM
2B

73.63
79.89
77.35
66.31
78.76
74.31
82.59
76.56
69.35
76.79
77.46
56
70.55
57.69
83.48
65.71
54.59
65.24
77.58
74.08
69.63
66.06
51.66
63.38
74.31
62.28
72.34
72.51
79.72
75.45
68.9
70.18

43.333
54.444
68.889
37.778
50
56.667
40.556
48.333
38.889
36.111
66.111
30.556
31.667
34.444
52.778
30.556
32.778
32.222
35
33.889
53.889
37.778
43.333
43.333
61.111
41.667
57.222
47.222
50
42.778
33.889
34.444

58.484
67.166
73.121
52.044
64.381
65.489
61.574
62.448
54.121
56.449
71.788
43.278
51.106
46.067
68.127
48.132
43.685
48.731
56.288
53.987
61.762
51.92
47.498
53.357
67.711
51.975
64.78
59.865
64.859
59.117
51.395
52.313

8527
2479
925
16684
3780
3194
5719
5044
13779
10788
1188
25433
18031
23856
2126
21925
25269
21207
10992
13976
5562
16862
22601
14839
2284
16788
3570
7145
3531
7862
17621
16326

ME
ME

C1
D1

3A
GM

78.59
68.79

67.778
43.889

73.185
56.339

906
10915

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

SC
GM
3A
SC
3A
3A
3A
2A
GM
1
1
ST
2A
1
2A

54.82
84.56
68.68
70.61
87.38
69.18
78.87
62.08
71.54
68.06
66.43
62.97
60.06
63.94
68.06

32.778
65
49.444
38.889
50.556
30.556
52.778
35
44.444
37.778
36.111
53.333
45
36.111
33.333

43.798
74.782
59.06
54.748
68.968
49.87
65.826
48.543
57.993
52.917
51.269
58.152
52.528
50.028
50.695

25228
668
7916
12912
1829
19753
3045
21449
9068
15445
17803
8867
15983
19542
18609

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

Version Category
Code

DCET
No.

Candidate Name

Course

2131 A6108

KIRAN KUMAR H

2132 A6109

SRIKANTH G
GIREESH M V

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

3A
3A
3A
3A
2A
SC
2A
1
2A
GM
2A
3B
3B
1
3A
GM
2A
GM
2A
2A
SC
2B
2B
2A
3A
2B
3A
2A
2A
2A
3A
3A
SC

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
D1
B1
D1
A1
B1
C1
D1

2A
3A
SC
2A
3A
3A
3A
2A
3A
1
ST
3A
GM
2A
3A
2A
3A

2133 A6110
2134 A6111
2135 A6112
2136 A6113
2137 A6114
2138 A6117
2139 A6118
2140 A6119
2141 A6120
2142 A6121
2143 A6122
2144 A6123
2145 A6124
2146 A6125
2147 A6126
2148 A6127
2149 A6128
2150 A6129
2151 A6130
2152 A6131
2153 A6132
2154 A6133
2155 A6134
2156 A6135
2157 A6136
2158 A6137
2159 A6138
2160 A6139
2161 A6140
2162 A6141
2163 A6142
2164 A6143
2165 A6144
2166 A6145
2167 A6146
2168 A6147
2169 A6149
2170 A6150
2171 A6151
2172 A6152
2173 A6153
2174 A6156
2175 A6158
2176 A6160
2177 A6161

SHESHADRI C
VARUN KUMAR R
NIVETHA G
BHARGAV S
ARUN KUMAR V
SRJ SANTHOSH
SRIDHAR RAO K
SOMASHEKAR S P
CHETHAN C
CHETAN GAJENDRA KHOT
KETANSAGAR M
SHASHIKUMARA S
DILIP DESHMUKH
JAYARAMA SHETTY H V
BASAVARAJU H K
MOHAN KUMAR K
VINAY H K
JEEVAN SAGAR Y C
MOHAMMAD SHABBIR
MASOOD ANJUM HUSSAIN
KARAN RAJ SINGH
SURYA PRAKASH
MOHAMED OWIAZ AHMED
KIRAN E
PRAVEENKUMARA R
PREM KUMAR V
R SUMANTH
SURAJ S
VENKATESHA R
YATHI RAJENDRA BABU
B K
SUBRAMANI M
MUTHURAJ N
MANOHAR N S
JAI PRAKASH NARAYAN
CHAITHRA L R
PUNITH KUMAR HC
BHARATH J H
ANIL KUMAR PV
DEEPAK S
MANOHAR A
JAGADISH K S
PUNITH N
ARUN KUMAR S
JEEVAN N R

2179 A6163

MAHESH R
NAVEEN KUMAR H S

2180 A6164

RANJITH K

2178 A6162

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

75.27
65.11
74.82
89.82
56.17
89.13
71.1
64.45
79.27
67.66
58.59
77.7
67.83
82.48
74.93
66.65
73.58
62.93
63.15
66.08
70.37
56.85
65.8
60.79
59.15
70.48
67.02
72.85
73.41
79.94
73.3
69.35
71.83

36.667
31.111
32.778
55.556
26.667
53.333
55
40.556
75
72.222
38.333
43.889
40
62.778
52.222
50
43.889
45.556
36.667
33.333
30.556
36.667
40
38.333
40
36.667
32.778
35
47.222
44.444
50.556
32.778
28.889

55.968
48.113
53.799
72.687
41.418
71.23
63.05
52.504
77.134
69.942
48.463
60.797
53.916
72.629
63.576
58.324
58.733
54.243
49.911
49.709
50.461
46.756
52.902
49.561
49.578
53.573
49.897
53.923
60.315
62.194
61.926
51.065
50.36

11398
21945
14241
1005
25916
1289
4610
16015
394
1574
21551
6312
14089
1018
4254
8702
8260
13601
19698
19968
18943
23288
15476
20171
20151
14558
19715
14076
6735
5201
5433
18074
19090

63.55
66.48
64
70.98
65.41
59.83
86.82
68.39
64.62
82.7
59.77
72.18
71.21
60.34
76.28
71.17
62.31

33.333
33.333
30.556
61.111
28.333
33.333
60.556
37.222
36.111
50.556
30.556
51.667
46.667
35
49.444
37.778
38.333

48.441
49.906
47.278
66.045
46.871
46.582
73.687
52.808
50.366
66.63
45.166
61.923
58.939
47.669
62.86
54.476
50.322

21575
19704
22816
2946
23193
23447
829
15603
19085
2690
24485
5439
8034
22426
4760
13281
19141

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

Candidate Name

Course

2181 A6165

KALYAN KUMAR C

2182 A6166

BALAJI C
YASHAS H M

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

DCET
No.

2183 A6169
2184 A6170
2185 A6171
2186 A6173
2187 A6174
2188 A6175
2189 A6176
2190 A6177
2191 A6178
2192 A6179
2193 A6181
2194 A6182
2195 A6183
2196 A6184
2197 A6186
2198 A6187
2199 A6188
2200 A6189
2201 A6190
2202 A6191
2203 A6193
2204 A6194
2205 A6195
2206 A6196
2207 A6198
2208 A6199
2209 A6200
2210 A6201
2211 A6203
2212 A6204
2213 A6205
2214 A6206
2215 A6207
2216 A6208
2217 A6209
2218 A6210
2219 A6212
2220 A6213
2221 A6214
2222 A6215
2223 A6216
2224 A6217
2225 A6218
2226 A6219
2227 A6220

RANJITHKUMAR H R
THEJAMURTHY R K
RANJITH KUMAR D
SUJEETH KUMAR M

SHIVARAJU H P
VINUTH B BASANAGOUDR
RAKSHITH S BHAT
NAGABHUSHAN V
PAVANKUMAR K R
MADAN K R
NAVEEN A N
JAYANTH J D
MUSTAFA P K
RUKMANI S
SHIVARAJKUMARA
SHASHIKUMAR DR
SACHIN S J
ABHISHEK B L
SUJITH R
SOUNDHARYA V
KISHOR K
LAKSHMI C
PRAVEEN URS H S
GAGANKUMAR T E
SUSHMITHA KUMARI K
GANGADHARA N
KARTHIK R
PAVANKUMAR S
CHARAN KUMAR B V
MAHESH V
LIKITHA BK
PAVAN KUMAR N
NARESH C E
SAMUEL S
SHIVA KUMAR H R
DEVARAJ M
HARSHA P
NAVEEN N
MOHAMMED FAZIL
VENU C D
VISHWANATH S NAYAK
CHETHAN M
SHIVA KUMAR K
NAGESH A

2229 A6222

NARAYANASWAMY
SHASHIKUMAR N

2230 A6223

VIJAY KUMAR N

2228 A6221

Version Category
Code

A1
B1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

2A
SC
3A
1
3B
3A
SC
3A
3B
GM
2A
2A
3A
2A
3A
2B
SC
3B
1
3A
3B
3A
3A
2A
1
2A
3A
3A
2A
3A
3B
3A
3A
3A
2A
3A
3B
1
3A
3A
1
2B
GM
ST
3A
SC
2A
3A
1
3A

III Yr
(%)

64.9
66.54
77.41
70.37
75.08
71.49
68.79
77.75
78.03
62.82
61.52
90.65
62.08
84.9
70.87
83.1
76.96
68.85
80.87
85.3
73.24
86.87
76.39
76.36
74.65
86.08
75.1
70.38
66.87
89.86
77.8
89.86
71.44
85.18
78.2
81.75
85.18
78.65
70.2
60.97
67.49
73.07
57.3
53.63
55.83
66.14
70.42
62.31
64.39
84.23

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

41.111
38.333
47.222
28.889
44.444
33.333
41.667
42.222
54.444
43.333
40.556
68.889
43.889
38.889
38.333
47.222
42.222
50.556
39.444
52.778
49.444
59.444
44.444
37.778
43.889
55
40
35
39.444
72.222
34.444
70.556
53.889
46.111
57.222
46.667
62.778
26.111
45.556
25.556
30
44.444
38.333
28.889
36.111
29.444
31.667
48.889
45.556
74.444

53.006
52.434
62.315
49.628
59.763
52.413
55.228
59.984
66.236
53.075
51.039
79.769
52.987
61.895
54.603
65.161
59.59
59.701
60.157
69.037
61.342
73.159
60.419
57.071
59.269
70.543
57.55
52.693
53.159
81.041
56.124
80.208
62.663
65.647
67.71
64.207
73.981
52.38
57.877
43.263
48.747
58.757
47.815
41.262
45.971
47.793
51.045
55.6
54.975
79.335

15331
16141
5127
20081
7237
16177
12300
7039
2865
15237
18107
213
15357
5453
13112
3370
7405
7301
6883
1810
5902
914
6641
10070
7720
1442
9532
15757
15117
147
11194
190
4894
3121
2286
3874
778
16229
9195
25437
21186
8233
22248
25938
23928
22281
18097
11843
12632
232

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

2231 A6224

ANILKUMAR R

2232 A6226

MAHESH
MAHESH R C

2233 A6228
2234 A6229
2235 A6231
2236 A6232
2237 A6233
2238 A6234
2239 A6235
2240 A6236
2241 A6237
2242 A6238
2243 A6239
2244 A6241
2245 A6243
2246 A6244
2247 A6245
2248 A6246
2249 A6247
2250 A6248
2251 A6249
2252 A6250
2253 A6251
2254 A6252
2255 A6253
2256 A6254
2257 A6255
2258 A6256
2259 A6258
2260 A6259
2261 A6260
2262 A6261
2263 A6262
2264 A6263
2265 A6264
2266 A6265
2267 A6266
2268 A6267
2269 A6268
2270 A6269
2271 A6270
2272 A6271
2273 A6273
2274 A6274
2275 A6275
2276 A6276
2277 A6278
2278 A6279
2279 A6280

RAJESH KUMAR B
MANOJ B J
MADHU CHANDRA J
MANJUNATHA T V
MURALI B R
SUNIL N
MAHENDRAN SURAJ
PAVAN ANAND JOSHI
SOMASHEKAR P V
MANJUNATHA S K
MOHAMMED MUHIBUDDIN
H
ROOPESHA A
SARAVANA N
HARSHITH S G
LIKITH REDDY S D
SANDEEP B
ABHISHEK S
DHANUSHREE K
VIGNESH B
ADARSH DR
NAVEEN B S
RAHUL K
MALLESHA M
LEKHAN B M
MANJUNATHA M S
SANTHOSH BENJAMIN N
SHARATH S N
MADHUSUDHAN S R
SOMASHEKHARAYYA
PATTEDA
SHASHIKUMAR J
PANDIAN M
RAKSHITH R PEJAWAR
SRIHARI S
MANOJ K
ARUN M
GOWTHAMA K M
ABHISHEK M
SHIVAKUMAR R M
SOWMYA R
HEMANTH KUMAR R
MANJUSHREE M
SRIYASSH N
PRAMOD R
SHWETHA N
PRASANNA G S
MOHAN M

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
B1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1

3A
3B
3A
ST
3A
2A
3A
2A
2A
GM
GM
SC
2A
2B

62.03
64.86
65.3
67.55
76.79
85.92
72.39
72.73
72.9
90.08
72.06
76.48
75.38
75.04

37.222
20.556
48.333
36.111
57.778
64.444
42.222
44.444
51.667
87.222
37.778
40.556
34.444
43.333

49.625
42.707
56.815
51.83
67.284
75.18
57.308
58.588
62.284
88.654
54.917
58.521
54.912
59.188

20088
25600
10357
16995
2440
604
9789
8420
5138
10
12699
8493
12705
7805

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1

3A
SC
GM
3A
3B
GM
1
GM
3A
3A
GM
2A
GM
3B
2A
3A
SC
3B

70.03
65.13
63.21
80
74.7
70.65
74.95
85.18
66.76
65.64
64.9
85.3
57.52
78.31
79.15
82.37
72.9
70.37

40.556
28.889
30
47.222
35
36.667
29.444
62.778
42.222
32.778
50.556
58.889
38.333
41.111
41.667
68.333
42.778
27.222

55.292
47.008
46.606
63.611
54.852
53.658
52.195
73.979
54.492
49.207
57.729
72.093
47.927
59.711
60.411
75.35
57.84
48.794

12223
23072
23424
4241
12771
14434
16487
781
13260
20617
9350
1125
22134
7290
6645
587
9232
21123

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1

SC
SC
GM
3A
2A
3A
3A
3A
SC
SC
2A
2A
2A
3A
3A
3A
3A

77.45
68.28
69.09
62.99
70.42
68.2
66.7
64.56
81.3
59.27
69.41
84.69
58.31
77.13
80.45
79.44
71.89

41.111
32.222
35
48.333
30.556
31.111
33.889
43.889
72.778
32.222
36.667
32.778
49.444
49.444
56.667
46.667
48.333

59.283
50.252
52.046
55.66
50.49
49.654
50.297
54.226
77.037
45.745
53.038
58.735
53.877
63.286
68.559
63.052
60.11

7708
19243
16679
11757
18906
20054
19172
13632
400
24085
15288
8258
14144
4475
1982
4609
6926

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

2280 A6281

AJITH R

2281 A6282

R SUDARSHAN
BHUVANESHWARI
PRIYANKA K
SHIVA KUMAR NAYAK C
BALAJI RAO B V

2282 A6283
2283 A6284
2284 A6285
2285 A6286
2286 A6287
2287 A6288
2288 A6289
2289 A6290
2290 A6291
2291 A6292
2292 A6293
2293 A6295
2294 A6296
2295 A6298
2296 A6299
2297 A6300
2298 A6301
2299 A6302
2300 A6303
2301 A6304
2302 A6305
2303 A6306
2304 A6308
2305 A6309
2306 A6310
2307 A6311
2308 A6312
2309 A6313
2310 A6314
2311 A6317
2312 A6318
2313 A6319
2314 A6320
2315 A6321
2316 A6322
2317 A6323
2318 A6324
2319 A6325
2320 A6326
2321 A6327
2322 A6328
2323 A6329
2324 A6330
2325 A6331
2326 A6332
2327 A6333
2328 A6334

NAVEEN P
SUBHASH KUMBHAR
AMBARISH K
RAM MOHAN NAYAKT
PREMNATH R
SRIKANTH M S
NAVEENKUMAR M
RAVIKIRAN T
MANJUNATH GANAPATI
NAIK
SHIVASWAMY S
AKSHAY KUMAR N
SANDHYA R
SUDARSHAN M
KRISHNA J S
SHREERAM A
SHRIDHAR C N
NAVEENKUMAR P M
SUNIL M R
SANTOSHKUMAR S
NAGESHKUMAR V G
UMESH R
MANU H M
SACHIN M K
N NIKHIL
MANJITH M
GURUKIRAN M G
HEMANTH N
SHASHIKUMAR C R
ARAVIND G
ANANDA M
TEJASWINI A
THEERTHA BS
CHANDAN J BHERIN
SHASHIDHAR
NIRANJAN LIKITH
GAGAN J
CHARAN N
SANJEEV KUMAR H D
LIKHITH SRIDHAR
ARVIND M
B S PRAJWAL
S SHARANTEJA
AHAMADUL KABEER
PRAVEEN KUMAR M

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME

A1
B1
C1

SC
GM
GM

61.75
71.66
78.01

40.556
46.667
45

51.151
59.165
61.507

17980
7823
5777

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1

ST
2A
2A
2A
2A
GM
2A
2A
1
2A
2A

64.79
73.75
72.56
68.62
72.45
54.03
67.39
72.73
79.38
66.93
74.03

31.667
44.444
42.222
46.111
31.111
40
41.667
44.444
68.333
41.111
52.222

48.228
59.095
57.393
57.366
51.781
47.014
54.531
58.588
73.857
54.021
63.125

21820
7879
9701
9731
17062
23066
13201
8421
805
13931
4564

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

3A
3A
SC
3A
2A
2A
1
3B
3A
2A
ST
3A
3A
3A
1
3A
2A
3A
SC
SC
1
3A
3A
2A
3B
3A
3B
2A
3A
2A
1
3B
ST
2B
1

72.45
84.45
78.54
67.89
59.49
82.42
86.76
69.58
69.18
78.48
78.12
73.63
77.24
79.66
73.58
71.21
64.51
73
63.04
82.37
74.99
70.2
81.75
69.92
68.79
62.14
61.69
71.15
81.07
70.82
76.51
78.54
59.83
55.77
68.17

41.667
56.667
36.111
40.556
36.667
58.889
62.778
40.556
39.444
40.556
36.111
38.333
30
51.111
51.667
47.222
30.556
25.556
44.444
51.111
56.667
33.333
47.778
47.778
34.444
41.667
49.444
40.556
40.556
33.889
71.667
56.111
27.222
31.111
46.111

57.059
70.559
57.323
54.222
48.08
70.656
74.77
55.067
54.314
59.518
57.116
55.984
53.62
65.387
62.622
59.217
47.532
49.278
53.743
66.739
65.827
51.765
64.762
58.847
51.616
51.904
55.567
55.856
60.813
52.353
74.087
67.323
43.527
43.443
57.14

10081
1438
9777
13641
21974
1413
669
12514
13499
7466
10010
11383
14489
3243
4918
7767
22565
20537
14314
2652
3044
17090
3583
8140
17289
16885
11878
11517
6300
16273
764
2428
25333
25370
9979

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

2329 A6335

ZUBER J

2330 A6336

JAGADISH P
SONUKUMAR J

2331 A6337
2332 A6338
2333 A6339
2334 A6340
2335 A6341
2336 A6342
2337 A6343
2338 A6344
2339 A6345
2340 A6346
2341 A6347
2342 A6348
2343 A6349
2344 A6350
2345 A6351
2346 A6352
2347 A6354
2348 A6355
2349 A6356
2350 A6357
2351 A6358
2352 A6359
2353 A6360
2354 A6361
2355 A6363
2356 A6364
2357 A6365
2358 A6366
2359 A6367
2360 A6369
2361 A6370
2362 A6371
2363 A6372
2364 A6373
2365 A6374
2366 A6375
2367 A6376
2368 A6377
2369 A6378
2370 A6379
2371 A6380
2372 A6381
2373 A6382
2374 A6383
2375 A6384

AKASH A
RAKSHITH GOWDA
PUNITH KUMAR K C
PUNITH KUMAR A
NANDAN G ACHAR
KARTHIK KUMA G
K R NAVEEN
BALAJI E
BHAVANA C
MAHENDRA R
TILAK KUMAR B
GOWTHAM B V
MANIVASAGA ATHITHAN
K
YASHASWINI C
MANOJ C N
ABHISHEK S
VIDYASHREE
DILEEP KUMAR K
SAVITA MALAKAPPA
MANJUNATHA N C
ANAND A
KALIM REHMAN H
MUJAMMIL AHMED
M S MOHAMMED ZAHEER
ESHWAR GOWDA N
PRAKHYATH P
NIDA TABBASSUM A
MAHESH KUMAR K S
ANIL KUMAR H M
SANTHOSH KUMAR B
VIJAYKUMAR R
VARALAKSHMI A J
DILIPKUMAR G S
DINESH B K
PUNEETH KUMAR B M
ARUN KUMAR KV
PRAVEEN R
KIRAN S
SARATH S
MANJITH SINGH S
GOWRI SHANKAR V
SHARANABASAPPA
VIJAY KUMAR P
LINGAMURTHY H

2377 A6386

SHYAMALA A
R ARUN BALLAL

2378 A6387

SRIDHARA B S

2376 A6385

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

2B
SC
GM
1
3A
2A
SC
2A
2A
3A
1
3A
1
2A
1
SC

74.56
67.94
83.33
81.07
76.67
70.03
63.44
76.48
68.9
64.85
65.58
72.85
76.9
63.88
63.89
67.27

49.444
31.111
55.556
32.778
45
30
43.333
53.333
45.556
35
37.222
34.444
48.889
38.889
43.333
31.111

62.001
49.528
69.445
56.924
60.834
50.014
53.385
64.909
57.229
49.923
51.4
53.645
62.895
51.384
53.61
49.19

5376
20226
1696
10236
6278
19565
14801
3502
9874
19687
17611
14451
4725
17634
14507
20630

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

3A
3A
3A
3A
3A
3B
1
SC
2B
2B
2B
3B
2A
2B
3A
3B
3B
2A
3A
3A
3A
3A
3A
ST
SC
SC
2A
GM
3B
2A
2A
2A
3B
3A

68.23
72.85
61.13
73.7
79.61
84
65.97
66.2
63.94
70.42
76.85
73.92
81.92
80.34
67.83
70.48
66.03
60.34
75.21
68.9
74.42
76.39
72.28
57.35
72.68
78.76
68.23
73.88
67.83
78.54
70.48
65.97
77.35
78.67

49.444
30.556
42.222
41.667
51.111
45.556
29.444
37.778
43.889
34.444
42.778
28.333
53.889
46.111
36.667
38.889
38.333
26.667
48.889
43.333
64.444
31.667
33.889
31.667
55.556
46.111
37.778
45.556
41.667
38.889
29.444
33.333
47.778
34.444

58.835
51.701
51.675
57.682
65.359
64.778
47.708
51.988
53.917
52.434
59.813
51.124
67.902
63.225
52.249
54.684
52.181
43.503
62.05
56.117
69.434
54.031
53.086
44.51
64.116
62.436
53.002
59.718
54.749
58.712
49.962
49.653
62.565
56.559

8158
17189
17220
9397
3263
3573
22371
16761
14087
16143
7190
18006
2210
4507
16409
12986
16501
25345
5334
11201
1700
13921
15222
24894
3916
5059
15337
7279
12911
8281
19643
20056
4956
10656

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

2379 A6388

PRADEEP GOWDA B V

2380 A6389

PUNITH A N
MAMANI NIKHIL
GURUBASAPPA
VINOD KUMAR R
RAHUL A

2381 A6390
2382 A6391
2383 A6392
2384 A6393
2385 A6394
2386 A6396
2387 A6397
2388 A6398
2389 A6399
2390 A6400
2391 A6401
2392 A6402
2393 A6403
2394 A6404
2395 A6405
2396 A6406
2397 A6407
2398 A6408
2399 A6409
2400 A6410
2401 A6411
2402 A6412
2403 A6414
2404 A6415
2405 A6416
2406 A6417
2407 A6419
2408 A6420
2409 A6421
2410 A6422
2411 A6423
2412 A6424
2413 A6425
2414 A6426
2415 A6427
2416 A6429
2417 A6430
2418 A6431
2419 A6432
2420 A6433
2421 A6434
2422 A6435
2423 A6436
2424 A6437
2425 A6438

RAKESH S R
SHIVASWAMY K
MANIKANTA T K
HEMANTH KUMAR T
SHIVA KUMAR M B
PRADEEP P D
MEGHASHREE B J
DARSHAN GOWDA R
VARSHITHA H N
SUNIL GOWDA S O
CHARAN B
GUNAPAL P
BOMGOND
KUMARASWAMY M S
DAKSHITH K R
MALLIKARJUNAIAH V B
CHANDRAKANTH S
TEJESH P V
VINAY C
SURYA TEJA KARNAM
GOKUL S
YASHWANTH K
NAVEEN KUMAR E
SHARATH K
SURAJ A
PRITHVI REDDY N P
HEMANTH N
HARISH KUMAR N
DHEEN KUMAR R
SAGAR M
PRASHANTHA K P
HARISH H
RAKSHITH N
ARUNKUMAR K
SUDEEP C
SANTOSHA T H
ANURAG M BHARADWAJ
SHARATH NAYAK V
ABHISHEK R
SANJAY H T
NARESH G
ARUN P

2427 A6441

RAJU S
KISHORE M A

2428 A6443

POORVIK S

2426 A6440

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME

D1
A1
B1

3A
3A
3B

68.51
80.34
91.28

35
48.889
37.222

51.754
64.614
64.251

17111
3665
3855

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
C1

3B
SC
1
2A
SC
3A
3A
2A
2A
3A
3A
3B
2A
3A
ST
3B
3B
3B
SC
3B
2A
GM
GM
2A
3A
3A
2A
3A
3A
SC
SC
3A
3A
SC
SC
3A
3A
3A
GM
GM
3A
3A
3A
SC
2A
3A
2A

64.67
59.66
61.58
73.58
73.01
80.28
74.08
63.15
75.04
66.31
72
71.55
66.08
68.62
64.68
78.14
72.62
70.93
60.9
77.63
55.49
57.97
69.63
70.59
77.18
58.59
69.18
59.72
68.24
70.85
70.25
49.52
86.76
79.49
76.9
74.14
75.32
65.63
86.79
70.08
57.69
71.32
80.79
74.25
70.36
66.42
76.68

46.111
45
32.778
32.778
39.444
48.333
32.778
31.667
38.889
39.444
36.111
50
41.667
52.222
27.778
47.778
42.222
40
35.556
63.333
37.778
45
43.889
52.778
48.889
36.667
46.667
50.556
33.889
38.889
35.556
29.444
61.111
47.222
41.111
30.556
41.111
25.556
58.889
46.667
38.333
36.111
39.444
33.889
41.667
35
48.889

55.389
52.331
47.178
53.178
56.229
64.308
53.432
47.411
56.966
52.877
54.056
60.775
53.876
60.421
46.227
62.96
57.421
55.465
48.229
70.484
46.636
51.486
56.762
61.685
63.035
47.63
57.925
55.137
51.066
54.869
52.905
39.483
73.936
63.358
59.006
52.349
58.218
45.595
72.839
58.376
48.012
53.718
60.117
54.072
56.014
50.712
62.783

12106
16298
22901
15092
11061
3818
14745
22672
10187
15505
13875
6325
14147
6640
23720
4675
9675
11990
21819
1452
23393
17486
10426
5646
4626
22461
9140
12430
18072
12752
15468
26146
792
4410
7970
16278
8795
24189
968
8647
22044
14352
6920
13843
11341
18592
4815

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

2429 A6444

SANTOSHKUMAR H P

2430 A6445

PRINCE KUMAR SINGH


REDDY VENKATESH P

2431 A6446
2432 A6447
2433 A6448
2434 A6449
2435 A6451
2436 A6452
2437 A6453
2438 A6455
2439 A6456
2440 A6457
2441 A6458
2442 A6460
2443 A6462
2444 A6463
2445 A6464
2446 A6465
2447 A6466
2448 A6467
2449 A6468
2450 A6469
2451 A6470
2452 A6471
2453 A6472
2454 A6475
2455 A6478
2456 A6479
2457 A6480
2458 A6481
2459 A6482
2460 A6483
2461 A6484
2462 A6485
2463 A6487
2464 A6488
2465 A6489
2466 A6490
2467 A6491
2468 A6493
2469 A6495
2470 A6497
2471 A6498
2472 A6501
2473 A6502
2474 A6503
2475 A6504

YOGESH M
RAMYA M
LOKESH R
NAGESHA N
SUNILKUMAR
JAGADISH N
SHIVARAJ M K
SYED ZABINOOR
SHIVAKUMAR V
TOUHED PASHA B
MANOJKUMAR M
LIKITH H
VINISHA V
KIRAN P P
KARTHIK B R
MALLESH H
SHANTHRAJ GUTHAL B
RAKSHITH L
GIRISH R
ANUSHA K S
NISHANTH B R
SWAROOP R
VIJAYENDRA KUMAR S
MOHITH P
MURTHY S
GOWTHAM J
JAGADISH C
CHETHAN U
PRADEEP V
ARPITH SINGH N
VIJAYKUMAR D
NARAYANA P
MANJUNATHA V
LAKSHMI PATHY K A
LOKESH M S
SRIKANTHA N O
BHARATHRAJ S E
P PAVAN KUMAR
PAVAN KUMAR V
AKASH SINGH BV
PRAKASH
UPENDRA V
SANJAY N
DINESH S

2477 A6507

MAHANTHESH YADAV
SANTHOSH TN

2478 A6508

MAHESH B

2476 A6506

Course

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

Version Category
Code

D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
C1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
C1
A1
B1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1

3A
2A
GM
3B
SC
SC
2A
3B
3A
2A
2B
3B
2B
ST
2A
SC
3B
3A
2A
2A
3A
3A
2A
GM
3B
GM
GM
2A
SC
3A
3A
3A
2A
3A
2A
1
SC
3A
SC
3B
ST
3A
2A
GM
3A
3A
SC
1
3B
2A

III Yr
(%)

66.61
78.65
64.23
75.61
66.99
72.51
66.08
84.18
73.58
71.38
75.49
65.8
73.24
86.25
77.52
81.07
64
67.44
76.23
84.62
60.51
69.24
75.66
83.1
70.16
74.37
71.15
91.04
80.34
84.39
67.61
68.51
70.25
64.67
78.18
60.92
72.61
78.7
56.34
71.61
59.61
65.46
66.31
77.58
78.14
63.94
62.59
70.03
56.79
53.41

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

32.778
37.222
41.667
37.778
35
60
34.444
45.556
28.889
33.333
37.222
31.667
51.667
68.333
59.444
38.333
40
29.444
55.556
50.556
46.667
49.444
52.222
47.222
37.778
39.444
31.667
85
47.778
56.111
53.889
38.333
42.222
44.444
42.222
33.333
38.333
52.778
23.889
43.889
41.111
43.889
44.444
45
39.444
40
43.333
30.556
26.111
34.444

49.692
57.935
52.946
56.692
50.993
66.254
50.265
64.869
51.233
52.357
56.358
48.735
62.453
77.294
68.483
59.702
52
48.441
65.891
67.588
53.587
59.342
63.942
65.161
53.971
56.905
51.411
88.021
64.058
70.253
60.748
53.42
56.238
54.556
60.202
47.129
55.47
65.741
40.114
57.748
50.359
54.677
55.377
61.288
58.793
51.972
52.963
50.292
41.45
43.926

19998
9134
15416
10505
18175
2853
19219
3524
17861
16268
10898
21202
5039
380
2004
7300
16746
21577
3017
2335
14538
7650
4036
3369
14004
10254
17591
14
3964
1503
6340
14756
11052
13166
6837
22956
11983
3072
26086
9327
19091
13002
12120
5933
8201
16794
15389
19177
25908
25168

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

2479 A6509

BHASKAR REDDY B

2480 A6510

SACHIN K J
MONISH KUMAR K

2481 A6511
2482 A6512
2483 A7001
2484 A7002
2485 A7004
2486 A7005
2487 A7006
2488 A7007
2489 A7008
2490 A7010
2491 A7011
2492 A7012
2493 A7013
2494 A7014
2495 A7015
2496 A7016
2497 A7017
2498 A7018
2499 A7019
2500 A7020
2501 A7021
2502 A7022
2503 A7023
2504 A7024
2505 A7025
2506 A7026
2507 A7027
2508 A7028
2509 A7029
2510 A7030
2511 A7031
2512 A7032
2513 A7033
2514 A7034
2515 A7035
2516 A7036
2517 A7037
2518 A7038
2519 A7039
2520 A7040
2521 A7041
2522 A7042
2523 A7043
2524 A7044
2525 A7046
2526 A7047

BHARATH CHANDRA M
BALAJI S
VEERESH KUMAR P
SRINIVASA N
VEEREGOWDA P R
PREM D
ANANDNITHI D
DINESH KANTH S
SARVAMITRA A
MADHUSUDHAN
KHAMITKAR
PAVAN SAI B
ANTHONY ARPUDHAM A
CHANDAN B
YASHAVANTH A S
MAHESH REDDY S
NAVEEN N
MARIAN JENNITH V
SHANMUKA GOWDA
GIRIYAPPA GOWDA
PATIL
ANKUR U PHATAK
RAGHAVENDRA C
MAHESHA G
LIKITHKUMAR A
KUSUMA NAIK H
NAVEEN KUMAR
HANUMANTA BADIGER
BABU REDDY M N
KIRAN N
KIRAN T S
PRAKASH A S
BHARATH M P
PREETHAM G
JAYARAMA R
HARISH T V
RAVI KUMAR S
GANESH S
PUNITH N
LOKESHA A N
SRINATH R
KEERTHI V N
SATHYA S L
PAVANA KUMARA B S
ROHITH V
SANJAY D
PUNEETH S
PRAVEEN N S
RAJAT S

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1

3A
3A
2A
2A
3A
3B
3A
3A
3A
SC
SC
SC
2A

78.48
82.42
55.94
60.27
76.06
66.31
73.92
60.85
59.94
74.03
65.18
75.83
71.45

55.556
60.556
41.111
40
41.667
57.778
57.222
40.556
30.556
33.889
39.444
52.222
36.111

67.018
71.49
48.528
50.136
58.862
62.044
65.569
50.701
45.25
53.959
52.314
64.027
53.783

2538
1237
21471
19397
8126
5341
3157
18602
24426
14022
16321
3988
14266

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

1
GM
GM
3B
3A
3A
GM
2A

77.69
66.03
59.44
76.68
69.18
79.49
66.76
73.69

46.667
56.667
32.778
55.556
43.333
60.556
42.222
53.889

62.179
61.348
46.108
66.116
56.258
70.025
54.492
63.79

5211
5896
23826
2912
11029
1552
13261
4126

ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
B1
C1
D1
A1

GM
SC
2A
2A
SC
2A

70.36
77.18
80.34
66.54
85.86
73.41

45.556
28.889
40
31.667
32.778
28.333

57.96
53.036
60.169
49.101
59.319
50.871

9105
15294
6872
20743
7674
18365

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1

3A
3A
3A
3A
2A
3A
SC
3A
3B
2A
1
ST
GM
SC
3A
2A
2A
SC
2A
GM
GM

71.61
65.75
71.21
67.66
67.04
77.01
60.74
80.51
74.06
72.34
68.17
50.99
56.11
81.35
65.13
84.45
68.45
66.82
63.67
80.23
72.73

37.222
35.556
40
46.667
55
33.889
28.333
48.333
67.222
52.222
35
26.111
31.667
53.889
33.333
65.556
37.778
45.556
35
51.111
41.667

54.414
50.651
55.606
57.165
61.021
55.452
44.536
64.42
70.642
62.28
51.585
38.549
43.89
67.621
49.23
75.004
53.115
56.187
49.336
65.668
57.197

13361
18683
11832
9953
6129
12006
24879
3761
1416
5141
17342
26190
25185
2321
20591
633
15185
11110
20465
3106
9903

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

2527 A7048

PRAJWAL D

2528 A7049

JWALESHKUMAR S
DEEPAK KUMAR C

2529 A7050
2530 A7051
2531 A7052
2532 A7053
2533 A7054
2534 A7055
2535 A7056
2536 A7057
2537 A7058
2538 A7060
2539 A7061
2540 A7062
2541 A7063
2542 A7064
2543 A7067
2544 A7068
2545 A7069
2546 A7070
2547 A7071
2548 A7072
2549 A7073
2550 A7074
2551 A7075
2552 A7076
2553 A7077
2554 A7078
2555 A7080
2556 A7081
2557 A7082
2558 A7083
2559 A7084
2560 A7085
2561 A7086
2562 A7087
2563 A7088
2564 A7089
2565 A7090
2566 A7091
2567 A7092
2568 A7093
2569 A7094
2570 A7095
2571 A7096

RANJITH GOWDA N S
ABHISHEK M
KARTHIKA R
KAVITHA N
N SRINIVASLU REDDY
HARSHA N
SANJU C S
SEBIN MATHEW
MALLIKARJUN SU
HARISH KUMAR N
SURESH S
KUMAR M
ANAND KUMAR
G MANOHAR REDDY
MANJUNATHA D
MADHU R
HEMANTH KUMAR C
KESHAVA MURTHY S
HITESH NAYAKA B R
PRIYANKA UR
DODDABASAVA
INDUDHAR GOWDA K P
ARVINDH KUMAR S
PRASAD K
PAVAN KUMAR R
SUMANTH G
BABU PRASAD P
CHETHAN B
MOHAN KUMAR K S
MOHAN S
JAGADISH K
RANJITH KUMAR K
SUMANKUMAR M
GOWTHAM G
TEJAS KUMAR S
SHIVARAJA S
HARISH D R
R ARAVIND
MANISH A
BHUMIKA B M
SRIKANTH G
VINAY KUMAR HR

2575 A7104

VIGNESH P V
SYED KHWAJA KHASIM
SHA G
LOKESH M
RAJASHEKAR C

2576 A7105

THEJAS J

2572 A7097
2573 A7100
2574 A7103

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
B1
C1
D1
A1
D1
C1
A1
D1

3A
2A
2A
3A
2A
ST
3A
GM
1
2A
3B
3B
2A
3B
3A
SC
2A
2A
1
3A
3A
ST
1
3B
3A
SC
2A
2A
2A
3A
2A
2A
3B
3A
3A
2A
2A
2A
3A
GM
3A
3A
3B
3B
3B
1
2B

86.87
80.9
63.83
68.28
83.67
69.35
66.99
60
61.88
83.38
78.3
67.61
59.77
60.62
93.64
61.69
57.92
73.01
69.46
67.44
71.38
72.34
77.07
70.99
70.2
67.55
58.59
70.51
57.24
60.17
63.82
62.37
63.55
81.97
79.61
58.65
88.34
69.44
76.09
60.85
69.18
73.01
74.42
61.24
72.62
77.52
75.54

56.111
46.667
36.111
35
46.111
45.556
42.778
31.667
34.444
44.444
41.667
32.222
41.667
41.667
23.889
35
35
54.444
35.556
30.556
43.333
39.444
46.667
35
57.222
37.222
37.222
40
32.778
47.778
31.111
36.111
52.778
67.778
46.667
32.778
73.333
38.889
43.333
40
41.111
46.667
35.556
41.667
38.889
35.556
40.556

71.492
63.784
49.971
51.641
64.892
57.454
54.882
45.834
48.162
63.912
59.981
49.914
50.721
51.144
58.766
48.345
46.458
63.729
52.511
48.997
57.357
55.891
61.869
52.993
63.71
52.386
47.907
55.257
45.009
53.974
47.465
49.239
58.164
74.875
63.137
45.713
80.836
54.166
59.71
50.423
55.147
59.841
54.99
51.453
55.755
56.539
58.049

1236
4128
19628
17261
3510
9640
12737
24017
21885
4057
7044
19695
18582
17989
8221
21701
23549
4160
16000
20887
9743
11473
5475
15352
4181
16218
22158
12265
24596
13996
22630
20582
8858
656
4555
24107
155
13712
7291
18998
12406
7163
12610
17531
11641
10680
9005

ME
ME
ME

C1
D1
A1

3A
2A
2A

74.48
74.08
76.39

34.444
60.556
46.111

54.462
67.321
61.252

13297
2429
5952

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

2577 A7106

MADHUMITA M

2578 A7108

VINODH L
YUVARAJU G

2579 A7109
2580 A7110
2581 A7111
2582 A7112
2583 A7114
2584 A7115
2585 A7116
2586 A7117
2587 A7118
2588 A7119
2589 A7120
2590 A7121
2591 A7123
2592 A7124
2593 A7125
2594 A7126
2595 A7127
2596 A7128
2597 A7129
2598 A7130
2599 A7132
2600 A7133
2601 A7135
2602 A7136
2603 A7137
2604 A7138
2605 A7139
2606 A7140
2607 A7141
2608 A7142
2609 A7143
2610 A7145
2611 A7146
2612 A7147
2613 A7148
2614 A7149
2615 A7150
2616 A7151
2617 A7152
2618 A7153
2619 A7154
2620 A7155
2621 A7156
2622 A7157
2623 A7158
2624 A7159
2625 A7160

NIVEDITHASHREE N
BHARATH B R
SACHIN V S
SOURABH N
SHRAVAN SHRIKANT
PRABHU
SOLOMON MOSES GOWDAR
K HAREESH
AKSHAY P
VARUN TEJA N
VINAY P
SANTOSH
KIRANA A R
PRAKASH CHAND D
JAGADEESHA
KADABAGERI MANJUNATH
ASHWIN H V
AJITH B
VINAY H
LOHITH L
SURESHA H G
AKSHOBYA J
RAJATH R
MANJUNATH SWAROOP T
KUMBHAR SHUBHAM
LAXMAN
CHETAN GOWDA H S
MANOJ R
KIRAN KUMAR P M
SHANTHAKUMAR V
JAYANTH B R
RAJESH B K
VISHWAS T
GOPI V
RENUKARAJ
RUDRESH D H
ABHISHEK V R
BINDU M
PAVANKUMAR V
YASHAS S
CHALAPATHY M
SRIKANTH S
NARENDRA BABU B
VIJAY B TOTIGER
RANNA P N
PRASHANT GANGADHAR
BHAT
DEEPAK KUMAR S
GIRISH A

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1

SC
3A
ST
ST
3A
GM
3A
GM

81.07
70.37
72.11
68.17
71.1
64.9
70.03
68.3

38.333
35
48.333
60
32.778
28.889
47.778
30.556

59.702
52.683
60.223
64.085
51.939
46.895
58.903
49.43

7299
15777
6820
3945
16838
23166
8073
20357

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
C1
D1
A1

3B
GM
GM
3B
2A
3B
2A
1
ST
2A
GM
3A
3A
2A
2A
GM
GM
3A
GM

64.56
71.21
66.59
76
77.58
81.41
66.76
75.55
74
64.39
58.23
68
70.27
63.27
77.35
82.82
73.92
76.23
82.89

35
42.778
38.333
37.222
35
32.778
35.556
42.778
33.889
36.667
35.556
38.333
32.222
38.333
41.111
67.778
42.222
43.889
74.444

49.782
56.995
52.463
56.611
56.289
57.093
51.159
59.164
53.945
50.531
46.893
53.167
51.247
50.801
59.232
75.298
58.069
60.057
78.667

19873
10146
16099
10590
10988
10038
17969
7824
14044
18844
23172
15102
17842
18469
7750
592
8975
6981
282

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

3A
3A
3A
SC
3A
SC
ST
2A
2A
SC
GM
2A
2A
3A
1
ST
SC
GM
3A
GM

79.49
57.75
62.14
73.39
73.07
75.61
68.56
71.61
68.34
64.45
66.48
80.85
81.35
61.58
79.58
65.01
77.18
71.44
73.53
69.51

56.667
29.444
30
36.111
47.778
51.667
40.556
55.556
48.889
40.556
42.778
45.556
48.889
42.778
40
33.333
24.444
37.222
46.667
26.667

68.08
43.595
46.071
54.753
60.424
63.637
54.56
63.581
58.614
52.504
54.629
63.201
65.121
52.177
59.788
49.174
50.812
54.33
60.1
48.089

2147
25314
23855
12905
6637
4225
13160
4251
8392
16016
13073
4519
3391
16507
7212
20655
18458
13479
6945
21962

ME
ME

C1
D1

GM
3A

77.84
67.66

33.889
33.889

55.863
50.776

11510
18505

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Version Category
Code

Candidate Name

Course

2626 A7161

SHASHI KUMAR N

2627 A7162

PUNEETH S
VENKATESH S

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1

3A
GM
3A
1
2A
2A
3A
2A
3B
SC
2A
3A
3A
3B

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
3A
SC
SC
3A
GM
2A
SC
3A
2A
3A
SC
3A
3B
ST
2A
3A
2A
2A
2A
3A
GM
3A
SC
2A
3A
1
3B
SC
3A
GM
2A
2A
2A
GM
3A

2628 A7163
2629 A7164
2630 A7166
2631 A7167
2632 A7168
2633 A7169
2634 A7170
2635 A7171
2636 A7172
2637 A7174
2638 A7175
2639 A7176
2640 A7177
2641 A7178
2642 A7179
2643 A7180
2644 A7181
2645 A7182
2646 A7183
2647 A7184
2648 A7185
2649 A7186
2650 A7187
2651 A7188
2652 A7189
2653 A7190
2654 A7191
2655 A7192
2656 A7193
2657 A7194
2658 A7195
2659 A7196
2660 A7197
2661 A7198
2662 A7199
2663 A7200
2664 A7201
2665 A7202
2666 A7203
2667 A7204
2668 A7205
2669 A7206
2670 A7207
2671 A7208
2672 A7209

HARSHITHA V
VINEED
SUBRAMANYA M R
CHANDANA R
VISHNU M
SEBASTIAN MONTEIRO
NIKHIL M
CHETHAN B
MAHESHA K S
ANGADI SANTOSH RAVI
SUNIL BHIMARAYA
YATNAL
VINOD KUMAR M
PRAJWAL T K
PAVAN GAYAN H
MANJUNATHA S
MANDHARA G
ROHITH N
MOUNESH
VINAY KUMAR
KIRANKUMARA L
VINOD G
VINAY D S
MANJUNATHA N
UMESHA T
PRAVEENA K
DHANUSH G H
HEMANTH KUMAR S
SHIVA KUMAR V
ROHITH N
MANOJ M
REKHA V H
RAKESH R
MANU KIRAN H K
SHIVA SHANKAR K
HEMANTH N G
MANOJ G
DILIP R
AJITH S
DARSHAN H S
LAKSHMAN M
KENCHEGOWDA RM
MICHEAL ABHILASH
PRITHVI BHUSHAN S
AJITH A

2674 A7211

VISHWAS MANJU DURGAN


RAKSHITH M R

2675 A7212

RAGHU B N

2673 A7210

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

78.82
63.94
71.21
65.83
62.08
62.54
66.99
79.04
66.12
66.14
70
71.1
69.46
75.04

53.333
31.111
45
38.333
46.667
33.333
27.778
35.556
36.111
57.222
42.778
36.667
42.778
65

66.075
47.528
58.106
52.083
54.376
47.934
47.382
57.299
51.116
61.682
56.389
53.883
56.122
70.021

2933
22570
8935
16628
13415
22129
22701
9802
18021
5647
10867
14137
11196
1554

68.34
80.79
69.63
66.31
78.55
59.15
74.14
56.9
73.75
68.9
65.3
72.62
69.18
75.1
65.39
65.13
79.94
70.08
77.8
85.07
75.32
85.94
62.03
68.85
80.34
69.92
79.21
70.93
68.85
70.03
64.23
58.65
68.79
80.56
79.67
68.12

43.889
45
35.556
35
33.333
31.667
52.222
29.444
43.889
38.889
27.778
36.667
33.333
48.333
37.778
40
44.444
37.778
37.778
43.889
48.889
71.667
28.889
35.556
56.667
42.778
64.444
47.778
41.667
28.333
40
50
33.889
56.667
43.889
42.778

56.114
62.895
52.595
50.655
55.939
45.411
63.182
43.173
58.818
53.895
46.537
54.644
51.258
61.716
51.586
52.564
62.194
53.932
57.791
64.48
62.107
78.803
45.459
52.201
68.503
56.347
71.828
59.354
55.256
49.181
52.113
54.324
51.338
68.615
61.781
55.45

11205
4727
15892
18675
11430
24323
4534
25466
8176
14119
23483
13057
17820
5611
17340
15931
5202
14061
9280
3728
5285
269
24295
16475
1999
10909
1173
7635
12266
20640
16590
13486
17705
1966
5540
12008

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

2676 A7214

KIRAN M D

2677 A7215

FARAZ PASHA
SANTOSH KUMAR M

2678 A7216
2679 A7217
2680 A7218
2681 A7219
2682 A7220
2683 A7221
2684 A7222
2685 A7223
2686 A7224
2687 A7225
2688 A7226
2689 A7227
2690 A7228
2691 A7229
2692 A7230
2693 A7231
2694 A7232
2695 A7233
2696 A7234
2697 A7235
2698 A7236
2699 A7239
2700 A7240
2701 A7241
2702 A7242
2703 A7243
2704 A7244
2705 A7245
2706 A7246
2707 A7247
2708 A7248
2709 A7249
2710 A7251
2711 A7252
2712 A7253
2713 A7254
2714 A7256
2715 A7257
2716 A7258
2717 A7259
2718 A7260
2719 A7261
2720 A7263
2721 A7264
2722 A7265
2723 A7266
2724 A7269

Course

MUNESH KN
ARUN KUMAR N
DIVAKARA V R
AZHARUDDIN
MANJUNATHA V
ANILKUMAR S
KARTHIK K
DHARMARAJA E J
SURESHA S M
KUMARA N
SAGAR SH
ARUNKUMAR D G
BHAVYA C
HARSHA R
NAVEEN KUMAR AS
DARSHAN H R
NARESH V
DIVAGGAR P
MEHAROTHAM YADAV
R
NARASIMHA M

JOSEPH ISRAEL BRITTO


VENUGOPAL P A
PARASHURAM N M
AKASH K
VIJAY SURYA V
YOGESH KUMAR A
ADESH CHETAN
ARVINDH M P
JAGADISH G
PUNEETHKUMAR M
MADHU N
DARSHAN K
VASU R
SACHIN KUMAR R
SHAILENDRA KUMAR K
LAKSHMI NARAYANA N
PAVAN RAJ V
ABHISHEK V
JEELAN K
GOUTHAM RS
YASHWANTH V
DEEPA G
HARSHITH C A
PRAJWAL L
SRISHIVESHKUMARLAHAJ
AL J
AKSHAYKUMAR

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

3B
2B
GM
2A
3A
SC
2B
2A
2A
SC
3A
3A
3A
GM
2A
3A
1
2A
SC
2A
SC
1

72.62
77.13
61.92
75.38
69.13
70.03
68.68
77.3
88.9
64.11
78.08
68.96
88.56
68.98
75.15
83.55
75.52
80.68
64.62
76.23
60.56
61.97

68.889
41.667
28.889
30.556
48.889
46.111
37.222
35.556
67.778
34.444
28.889
51.667
60.556
33.333
45.556
61.111
45
47.222
42.778
30
35
45

70.755
59.397
45.402
52.968
59.008
58.07
52.949
56.426
78.34
49.279
53.487
60.313
74.56
51.159
60.356
72.33
60.258
63.949
53.699
53.113
47.782
53.486

1391
7586
24326
15380
7966
8971
15413
10817
297
20532
14672
6738
694
17970
6688
1073
6790
4033
14373
15189
22294
14673

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1

SC
GM
2A
3A
ST
SC
2A
GM
2A
SC
SC
3A
2A
2A
SC
3B
3A
3A
3A
2B
3A
GM
GM
3A
2A
3A

80.26
64.45
73.3
57.24
83.94
67.89
66.65
55.82
70.82
87.18
63.04
80.9
51.49
70.37
72.34
81.09
63.82
62.48
75.88
75.44
76.18
66.67
83.61
79.66
73.35
77.25

56.111
36.667
25
35.556
63.333
38.333
53.889
32.778
27.778
27.778
27.222
48.889
35
53.333
38.333
68.889
36.111
35.556
41.111
47.778
36.111
30.556
36.111
42.222
57.778
40

68.187
50.559
49.148
46.398
73.636
53.11
60.269
44.298
49.298
57.479
45.132
64.895
43.247
61.85
55.336
74.99
49.965
49.018
58.495
61.608
56.147
48.612
59.859
60.942
65.565
58.623

2109
18813
20700
23593
838
15192
6780
24993
20510
9604
24513
3508
25443
5494
12177
637
19634
20862
8519
5693
11159
21355
7150
6192
3161
8382

ME

A1

3B

76.39

60

68.197

2106

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

2725 A7270

VINAY GUJJAR L V

2726 A7271

PRAMOD M B
AKSHAY M

2727 A7272
2728 A7273
2729 A7274
2730 A7275
2731 A7276
2732 A7277
2733 A7278
2734 A7279
2735 A7282
2736 A7283
2737 A7284
2738 A7286
2739 A7287
2740 A7288
2741 A7289
2742 A7290
2743 A7291
2744 A7292
2745 A7294
2746 A7295
2747 A7296
2748 A7298
2749 A7299
2750 A7300
2751 A7301
2752 A7302
2753 A7303
2754 A7305
2755 A7307
2756 A7308
2757 A7309
2758 A7310
2759 A7311
2760 A7312
2761 A7314
2762 A7315
2763 A7317
2764 A7318
2765 A7319
2766 A7321
2767 A7322
2768 A7323
2769 A7324
2770 A7325
2771 A7326

SRINATH H M
SRINIVASA A
CHARAN K S
MANU R
NAGARAJU S
MANOJ KUMAR M P
JHENKAR A
VAIDHYANATH
HARSHAKUMAR BR
NANDISH G
SURAJ AR
CHANDAN D S
SURESH S
AMARNATH KUMAR L S
SHESHADRICHARI
ADARSH GOWDA N D
JAYANTH M
SHIVAPRASAD T
STFPHENSON
MADHUSUDHAN R
SHASHANK S P
V NAGESHA
KISHORE D V
YOGESH CHIRU J
MANOSH N
USHARANI S R
SWATHI B K
JAGADEESH B K
ARJUNA K V
PUNEETH KUMAR H R
SWATHI A T
NAGENDRA G C
RANGANATHA K S
GOUTHAM M
MADHUSUDHANA V
BHARATH RAJ URS
BHARATH R
SHARATH BABU S L
SANDHIL
SADDAM Z
SYED AZAM
HARISH S
NITESH V
GLYTONE WILLSMITH Y
DEEPAK M V

2773 A7328

PUNITH KUMAR K
SRI HARSHA Y

2774 A7329

ROHIT V RAO

2772 A7327

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

2A
GM
3A
ST
2A
3B
3A
2A
SC
3A

71.72
76.55
74.54
58.73
88.85
70.93
86.97
75.38
73.72
64.42

53.889
31.111
51.111
38.333
60.556
39.444
62.222
40.556
54.444
25.556

62.804
53.828
62.823
48.53
74.701
55.187
74.596
57.968
64.081
44.99

4799
14210
4783
21467
678
12361
691
9100
3948
24606

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

2A
SC
GM
3A
1
GM
2A
3A
3A
SC
1
3A
3B
SC
2A
2A
1
3B
2A
SC
SC
3A
3A
2A
3A
2A
2A
2A
3A
2A
3A
2B
2B
3A
GM
3B
2A
SC
3A
GM

72.17
75.38
60.06
65.07
74.18
61.52
85.63
89.07
62.76
68.51
61.8
64.79
74.85
85.13
76
70.36
56
75.32
64.48
68.11
67.04
70.03
80.17
79.89
78.7
68.23
66.31
74.7
80.48
76.34
73.07
88.79
67.72
75.15
62.99
71.88
69.64
59.45
71.32
68.48

42.778
43.889
33.333
42.778
37.778
36.667
42.222
68.889
33.333
29.444
28.889
34.444
41.111
47.222
50
30.556
35.556
29.444
30.556
42.222
42.222
30
35.556
47.778
35.556
50
38.333
51.667
33.889
36.111
33.333
77.222
32.222
32.222
37.222
43.889
40.556
46.667
40
53.889

57.474
59.635
46.695
53.924
55.98
49.094
63.928
78.98
48.047
48.976
45.346
49.617
57.98
66.175
63
50.459
45.778
52.384
47.521
55.168
54.632
50.014
57.863
63.833
57.13
59.113
52.322
63.186
57.187
56.225
53.202
83.006
49.97
53.687
50.104
57.884
55.096
53.061
55.662
61.187

9611
7362
23335
14073
11387
20753
4045
252
22005
20908
24361
20099
9087
2894
4646
18951
24064
16223
22575
12385
13064
19564
9210
4100
9992
7865
16313
4533
9919
11067
15056
83
19631
14391
19440
9184
12484
15257
11750
5997

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

2775 A7330

S SACHIN

2776 A7331

SANTHOSH C
RANGASWAMY P

2777 A7333
2778 A7334
2779 A7335
2780 A7336
2781 A7338
2782 A7339
2783 A7340
2784 A7341
2785 A7342
2786 A7343
2787 A7344
2788 A7345
2789 A7346
2790 A7347
2791 A7348
2792 A7349
2793 A7350
2794 A7351
2795 A7352
2796 A7353
2797 A7354
2798 A7355
2799 A7356
2800 A7357
2801 A7358
2802 A7359
2803 A7360
2804 A7361
2805 A7362
2806 A7364
2807 A7365
2808 A7366
2809 A7368
2810 A7369
2811 A7370
2812 A7371
2813 A7372
2814 A7373
2815 A7374
2816 A7375
2817 A7376
2818 A7377
2819 A7378
2820 A7379
2821 A7380
2822 A7381
2823 A7382

NOUPHIL KAIF ALI


BHUSHAN AMAR SHAH
SATHISHKUMAR K N
RAVICHANDRA S R
SUNIL KUMAR
PRAVEEN R
RAJESH U
ASHITH JEEVAN RAJ
KEERTHANA V
VIKRAMRAJ YANKAPPA
KANNOLLI
JAGANNATH G P
AKSHAY S MASHAL
SAMPATHKUMAR K S
DHANANJAYA B
DILEEP KUMAR T E
SHREYAS KJ
SANKETH G K
KARTHIK S
MOHITH N
MARUTHI N
MADHU P
NAVEEN KUMAR T M
CHETHAN KUMAR R
AKBAR PASHA
LOKESH KUMAR E
ATEEB AHMED N
DESHPANDE VISHWANATH
VADIRAJ
AKSHAY S
MALLIKARAJUN
PUNDALIK BHAPAKAR
ANVESH GOWDA P
SUNIL R
JOTHYSWAROOPAN S
RAHUL PATTAR
ASHOKA B M
KIRAN KUMAR N
DINESH S
DINESH L
VINAY KUMAR R
CHAITHRA M
CHETHAN J
PRASHANTH C M
BASAVARAJU V
SRINIVAS R
MANOJ KUMAR N
VISHAL N S
CHETHAS T

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

1
3A
ST
2B
GM
1
3A
GM
3A
3A
2A
2A
1

63.04
64.62
73.13
77.13
64.9
71.15
63.66
75.56
64.34
71.89
55.94
79.72
62.82

42.778
33.889
48.333
64.444
52.222
30
45.556
29.444
62.222
48.333
25
55
38.889

52.91
49.255
60.73
70.786
58.562
50.578
54.609
52.5
63.28
60.11
40.472
67.359
50.853

15460
20562
6356
1386
8445
18789
13103
16025
4479
6924
26042
2418
18379

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

3B
3B
3A
SC
2A
GM
3B
2A
2A
3A
3A
3A
ST
2B
2A
2B
GM

65.27
67.38
67.94
61.97
60.06
60.39
46.48
77.35
63.28
85.45
67.15
79.66
63.83
75.49
67.04
79.04
59.33

32.222
59.444
52.778
31.667
37.222
29.444
42.778
68.889
37.222
67.778
28.889
27.778
35.556
41.667
41.667
43.889
46.667

48.748
63.412
60.361
46.82
48.639
44.919
44.629
73.121
50.251
76.617
48.022
53.72
49.694
58.58
54.355
61.466
53

21184
4365
6687
23230
21320
24655
24833
924
19244
442
22035
14350
19993
8429
13444
5803
15342

ME
ME

B1
D1

3A
3B

57.86
67.1

32.778
38.333

45.319
52.716

24379
15724

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

3A
3A
2A
SC
2A
2A
2A
3A
3A
3A
2A
GM
2A
2A
3A
2A
3A

77.3
60.42
80.79
77.76
68.67
65.7
64.11
76.28
79.77
82.31
73.97
71.77
72.34
73.07
76.93
80.85
82.73

48.333
51.111
41.667
38.333
35
39.444
42.778
36.111
31.111
67.778
42.222
47.778
48.889
40
27.222
53.889
34.444

62.815
55.768
61.228
58.046
51.834
52.571
53.446
56.197
55.443
75.044
58.097
59.777
60.614
56.535
52.076
67.367
58.586

4789
11625
5971
9008
16990
15923
14731
11101
12020
626
8947
7223
6450
10684
16638
2414
8423

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

2824 A7383

NAGARAJU T

2825 A7384

HARSHITH K N
BHARATH KUMAR R

2826 A7385
2827 A7386
2828 A7387
2829 A7388
2830 A7389
2831 A7390
2832 A7392
2833 A7393
2834 A7394
2835 A7395
2836 A7396
2837 A7398
2838 A7399
2839 A7400
2840 A7402
2841 A7403
2842 A7404
2843 A7405
2844 A7406
2845 A7407
2846 A7408
2847 A7409
2848 A7410
2849 A7411
2850 A7412
2851 A7413
2852 A7414
2853 A7415
2854 A7416
2855 A7417
2856 A7418
2857 A7419
2858 A7420
2859 A7421
2860 A7422
2861 A7423
2862 A7424
2863 A7425
2864 A7426
2865 A7427
2866 A7428
2867 A7429
2868 A7430
2869 A7432
2870 A7433

ABHILASH C
CHIRANTH R
TEJAS GOWDA B
LOHITH P
KARTHIK S
GAGAN J
GODWIN WILLIAM
MAHESHARADYA B
SANTHOSHAGOWDA G P
PAVAN S R
HEMALATHA B M
SHIVASIDDEGOWDA C S
SHASHANK S P
MANOJ KUMAR S
SHARATH KUMAR J
SHARATHS
DIVYAPRASAD RAI
PRANAV A S
KIRANKUMAR
HARSHA C
LIKHITH V
BHARATH KUMAR TK
RAMACHANDRARAO M
RANJITH B GOWDA
CHANDANASHREE G J
ROHITH J
SUMANTH RAVI SHANKAR
AJITH A
MEENA G
RAMMOHAN Y B
BINDUSHREE
NAGARAJA V

G R

CHANDRAKANTH R
SRINATH REDDY G N
VENU B R
AJITH D
NAVEEN KUMAR U
YASHWANTH KUMAR S
PRAVEEN R
MANISH RAO S
SANTHOSH KUMAR R
AMRUTH N
KISHOR K S
BHARATH V

2872 A7435

AKSHAY ARAMANIMATH
HEMANTHKUMAR R G

2873 A7436

SACHIN H S

2871 A7434

Course

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

Version Category
Code

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
C1
A1
C1
B1
D1
B1
A1
D1
C1
A1
C1
B1
D1
B1
A1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
2A
GM
3B
GM
3A
3B
3A
3A
GM
3B
3B
3B
3A
3A
3B
2A
ST
2A
3B
GM
2A
3A
3A
3B
3B
3A
3A
GM
GM
ST
3A
SC
3B
1
2A
3A
3A
2A
3A
SC
3A
3B
3A
3A
3A
2A
3B
2A
3A

III Yr
(%)

70.93
68.56
60.85
64.79
62.01
67.5
75.76
71.32
70.25
73.3
72.45
83.37
53.63
69.89
81.46
84.45
76.45
76.61
63.27
58.79
70.12
81.46
77.3
69.97
63.61
76.34
62.42
76.85
79.61
63.55
64
78.31
65.24
68.45
72.59
57.92
73.24
76.73
72.9
81.75
65.63
62.82
68.34
77.75
56
82.25
57.75
80.97
77.97
78.54

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

32.222
48.889
28.889
45.556
43.333
30
44.444
53.889
51.667
36.111
47.222
41.111
40
31.667
44.444
68.333
56.667
47.778
35
42.222
45
52.222
71.667
32.778
27.222
59.444
48.889
33.889
53.889
47.222
38.333
37.222
38.889
35.556
36.667
38.333
49.444
49.444
52.222
33.889
33.333
32.222
60.556
34.444
50
49.444
38.333
46.111
47.222
43.889

51.576
58.726
44.867
55.173
52.672
48.75
60.101
62.607
60.961
54.704
59.837
62.241
46.817
50.779
62.955
76.392
66.559
62.192
49.134
50.505
57.561
66.844
74.482
51.375
45.414
67.891
55.656
55.367
66.748
55.386
51.167
57.766
52.064
52.004
54.629
48.124
61.342
63.088
62.562
57.818
49.484
47.52
64.447
56.095
53
65.849
48.04
63.541
62.597
61.212

17358
8268
24682
12376
15786
21180
6944
4926
6174
12964
7166
5168
23236
18500
4678
460
2717
5206
20714
18878
9515
2624
707
17648
24320
2215
11767
12139
2648
12110
17949
9306
16656
16744
13075
21934
5901
4585
4958
9251
20285
22578
3745
11238
15341
3039
22019
4272
4935
5979

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

2874 A7437

KIRAN KUMAR C K

2875 A7438

MANJUNATHA P C
ABHISHEK M G

2876 A7439
2877 A7440
2878 A7441
2879 A7442
2880 A7443
2881 A7444
2882 A7445
2883 A7446
2884 A7447
2885 A7448
2886 A7449
2887 A7450
2888 A7451
2889 A7453
2890 A7454
2891 A7455
2892 A7456
2893 A7457
2894 A7458
2895 A7459
2896 A7460
2897 A7461
2898 A7463
2899 A7464
2900 A7465
2901 A7466
2902 A7467
2903 A7468
2904 A7469
2905 A7471
2906 A7472
2907 A7473
2908 A7474
2909 A7475
2910 A7476
2911 A7477
2912 A7478
2913 A7479
2914 A7480
2915 A7481
2916 A7482
2917 A7483
2918 A7484
2919 A7485
2920 A7486

HARSHVARDHAN P S
SHIVARAJU K N
PRABHAKAR M V
RAJKUMAR
CHETHANKUMAR A
RAJESH N
SWAROOP S R
KRISHNA KUMARA K R
SHARATH KUMAR RS
SANDEEP M
HARIHARA S
MANOJKUMAR V R
KARTIK
SUHAS R
VINAY KUMAR P
MOHAMMED KASHIF
AHMED
T SHARATH KUMAR
MD RAYAN SHARIF
SAMIT G S
REVANTH KUMAR K
NANDINI A
DARSHAN N
PAUL AJEETH M L
SUSHMA S
PAVAN K G
ATHRESH R K
CHETHAN MN
MOHAMMED ANAS
AJAY SINGH RAJAWAT
ABHISHEK YADAV
DEEKSHITH M
PRATHIK KUMAR B
PRATHAPA V S
VIGNESH S
VINOD KUMAR N
SUBHASH M
JAGADISH R
SANJAY KUMAR
KOUSHIK M V
DHAKSHNA PRASHANTH S
PUNEETH KUMAR S
DHANUSH R
RAKSHITHA K S
MANIKUMAR B E

2922 A7488

TRISHUL C N
SUBRAMANYA L

2923 A7489

PRAVEEN K S

2921 A7487

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1

SC
3A
2A
2A
3A
2A
3B
2A
3B
3B
GM
2A
SC
2A
SC
3B
3A
2A
GM

64.62
70.37
66.47
55.33
70.25
72.68
78.82
81.58
83.66
67.61
72.79
53.52
89.8
78.65
72.06
69.63
63.48
72.62
55.87

43.889
32.222
33.889
41.111
60.556
55.556
35.556
48.889
71.667
34.444
40.556
40
66.667
49.444
36.667
41.111
56.111
39.444
27.222

54.255
51.294
50.178
48.222
65.405
64.116
57.187
65.233
77.665
51.026
56.673
46.761
78.235
64.046
54.362
55.373
59.795
56.032
41.546

13584
17770
19349
21827
3234
3915
9918
3333
343
18126
10521
23282
302
3971
13439
12130
7206
11318
25888

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
C1
A1
C1
A1
A1
C1
D1
B1
D1
B1
D1
B1
D1
B1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

GM
2B
3B
3A
3A
3A
1
SC
2A
GM
3B
2B
2A
GM
3B
1
3B
GM
2A
2A
3A
SC
2A
GM
2A
2A
SC
2A
3B
2A
SC

74.7
56.11
64
74.65
64.39
75.72
73.3
69.86
85.69
66.08
66.7
81.3
57.46
84.62
59.15
68.85
81.35
63.58
78.2
78
78.76
65.75
66.7
59.94
59.61
66.2
78.87
72.79
85.63
79.04
65.13

39.444
33.889
45
45.556
33.889
54.444
35.556
27.222
41.111
45.556
37.222
47.222
36.111
38.333
46.111
40
34.444
56.111
48.889
60
35
34.444
41.111
40.556
29.444
40
39.444
38.333
73.889
42.778
33.333

57.074
45.001
54.5
60.102
49.142
65.081
54.426
48.541
63.401
55.821
51.963
64.259
46.788
61.477
52.633
54.424
57.898
59.844
63.543
69
56.881
50.095
53.908
50.25
44.525
53.099
59.159
55.561
79.762
60.91
49.23

10063
24601
13244
6941
20707
3406
13342
21451
4379
11570
16802
3847
23258
5797
15838
13345
9170
7160
4271
1822
10276
19452
14098
19245
24883
15203
7829
11887
216
6215
20592

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Version Category
Code

Candidate Name

Course

2924 A7490

NAVEEN RAJ K R

2925 A7491

PRASHANTH K N
PREMCHANDRA REDDY M

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

1
2A
GM
2A
SC
3B
SC
3A
ST
3B
SC
2A
SC
GM
2A
3A
2A
2A
3A
3A
3A
GM
2B
1
SC
3A
3A
3A
3B
SC
3B
3A
3B
3A
2A
3B
2A
3A
2A
3A
3A
SC
GM
2A

CE
CE
CE
CE
CE
CE

A1
B1
C1
D1
B1
C1

3A
1
2A
SC
3A
2A

2926 A7492
2927 A7493
2928 A7494
2929 A7495
2930 A7496
2931 A7497
2932 A7498
2933 A7499
2934 A7500
2935 A7501
2936 A7502
2937 A7503
2938 A7504
2939 A7505
2940 A7506
2941 A7507
2942 A7508
2943 A7509
2944 A7510
2945 A7511
2946 A7512
2947 A8001
2948 A8002
2949 A8004
2950 A8005
2951 A8006
2952 A8007
2953 A8008
2954 A8009
2955 A8010
2956 A8011
2957 A8012
2958 A8013
2959 A8014
2960 A8015
2961 A8016
2962 A8018
2963 A8019
2964 A8020
2965 A8021
2966 A8022
2967 A8023
2968 A8025
2969 A8026
2970 A8027

HARSHA B N
EZHIL NILAVAN R
MANOJ B
DILEEP KUMAR T R
BASAVARAJU A L
PRAVEENKUMAR R
MOHITH S
GAJENDRA S
BINDU M S
DHANUSHR
DEEPAKPANDITH CN
VINAY KUMAR C
SRINIVAS T
BHEEMRAO
PRAJVAL M
VIJETH GOWDA C
BHARATH M B
MANOJ H R
KOUSHIK H M
SYED ARBAAZ
MANSURBASHA K
VIJAY S
MAMATHA K B
AMRUTH A
ARPITHA V A
AMRUTA CHORAGE
HARISH S
VINAYAK M JADHAV
VEERENDRA H S
SAGAR L
NAVEEN K
RANJITH S
BHAVYA N
HARISH S
SUKESH H G
HEMA P
AKASH PRABHU K
GOWTHAM H A
AJAY O
SALMAN KHAN
RAGHAVENDRA SHRIDHAR
NAIK
SACHIN G M
ABHISHEK J
PRASHANTH S

2972 A8030

KOUSHIK B K
SUSHMA V R

2973 A8031

SHWETHA C M

2971 A8028

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

61.07
73.52
67.32
64.9
64.96
71.83
61.97
56.96
51.89
85.01
69.24
68.78
67.27
71.72
75.61
80.9
58.54
85.07
70.31
76.68
76.9
61.03
54.14
65.86
52.17
74.14
48.17
67.38
56.28
77.3
70.7
72.51
67.72
76.62
68.96
65.46
60.51
69.86
63.44
51.44
53.52
60
67.1
57.69

36.111
43.889
35
30
43.889
35.556
27.778
26.667
32.778
67.778
50
42.778
41.111
35
47.778
73.889
24.444
63.889
60
50.556
48.889
32.778
32.222
35
30.556
32.222
33.889
33.889
27.222
43.889
51.667
32.222
31.667
41.111
42.778
37.222
47.778
34.444
31.111
26.667
33.889
33.889
34.444
34.444

48.591
58.705
51.162
47.451
54.424
53.694
44.875
41.813
42.333
76.396
59.62
55.78
54.19
53.359
61.692
77.395
41.49
74.48
65.155
63.616
62.895
46.904
43.182
50.43
41.363
53.182
41.029
50.635
41.752
60.593
61.186
52.365
49.693
58.866
55.868
51.344
54.143
52.152
47.274
39.052
43.705
46.945
50.772
46.067

21388
8289
17963
22642
13344
14379
24677
25832
25705
459
7379
11607
13679
14836
5640
368
25902
708
3373
4236
4726
23155
25462
18989
25926
15088
25971
18706
25854
6472
5998
16254
19995
8118
11503
17689
13749
16542
22820
26169
25259
23123
18512
23858

67.38
58.82
73.3
58.14
67.72
69.63

33.889
24.444
45.556
36.667
36.111
34.444

50.635
41.631
59.426
47.404
51.915
52.039

18704
25874
7548
22678
16870
16691

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

2974 A8032

PRASHANTH N

2975 A8033

MAMATHASHREE R V
SAGARA M S

2976 A8034
2977 A8035
2978 A8036
2979 A8037
2980 A8038
2981 A8039
2982 A8040
2983 A8041
2984 A8042
2985 A8043
2986 A8044
2987 A8045
2988 A8046
2989 A8048
2990 A8049
2991 A8050
2992 A8051
2993 A8052
2994 A8053
2995 A8056
2996 A8057
2997 A8058
2998 A8059
2999 A8060
3000 A8061
3001 A8062
3002 A8063
3003 A8065
3004 A8066
3005 A8067
3006 A8068
3007 A8069
3008 A8070
3009 A8071
3010 A8072
3011 A8073
3012 A8074
3013 A8075
3014 A8076
3015 A8077
3016 A8078
3017 A8079
3018 A8080

KUMUDA S B
MUNIRAJU G
SRIKANTHREDDY BV
PANKAJ KIRAN
BHAVYA G
SUCHITRA H
KADARAMANDALEGE
YASHWANTH B
ANKITAKUMAR
ANDREW AUGUSTINE A
VAIKUNTESHWARA A
MAHENDRA P
LIKITH YADAV S
RENUKAPRASAD K S
BHARATH V
PRASHANTH KUMAR L
LOKESH H R
LAKSHMISH GOWDA B N
VENKATESH R
SHYLAJA M
PRADEEP KUMAR SM
MEGHANA H N
SATISH NAIK SS
CHANDRASHEKAR REDDY
K
HEMANTHGOWDA H V
GANGADHARAIAH S N
MANJUNATHA LAMBANI
SUFIYAKOUSER B
KAVYASHREE B N
AMRUTHA D H
HEMALATHA S
ABHISHEK G
ANITHA BR
RAVI TEJA M N
CHANDANA K
VINUTHASHREE DEVI M
T
RAGHU A
SHUSHMITHA R
RAGHAVENDRA N
SHIVANI GOWDA V S
KIRANA SIDDAPPA
KALAPPANAVARA
NESARA L
NITHIN C M

3020 A8082

SHILPA J
VEENA D V

3021 A8083

AMRUTHA A G

3019 A8081

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

2A
3A
3A
2A
ST
3A
GM
3A
3B

62.25
85.3
68.11
71.38
75.61
56
89.3
78.93
80.56

31.111
51.667
37.222
42.778
30
27.778
69.444
32.222
28.889

46.683
68.482
52.668
57.079
52.803
41.889
79.37
55.576
54.726

23347
2005
15792
10056
15608
25809
228
11873
12935

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
SC
GM
2A
3A
1
3B
SC
3A
3A
3A
SC
SC
3B
3A
SC
3A

60.73
51.77
68.68
61.3
68.06
58.37
56.39
78.59
74.31
80.06
78.65
79.66
74.59
64.45
63.72
76.28
56.62

31.111
28.889
39.444
36.667
38.889
23.333
31.667
48.889
36.667
44.444
43.889
32.778
42.778
48.889
30.556
51.111
26.111

45.922
40.332
54.06
48.982
53.473
40.85
44.031
63.741
55.489
62.25
61.269
56.22
58.685
56.67
47.137
63.697
41.366

23962
26064
13871
20898
14695
25998
25125
4154
11963
5158
5940
11077
8313
10526
22949
4189
25924

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

3A
3A
SC
2B
SC
3A
3A
3A
3A
2A
2A
3A

76.23
76.45
54.7
73.18
70.82
71.27
64.11
78.76
59.49
64.45
69.92
75.27

39.444
71.667
33.333
32.778
40.556
29.444
28.889
34.444
27.778
31.111
36.111
40

57.835
74.059
44.019
52.981
55.687
50.356
46.501
56.603
43.632
47.781
53.013
57.634

9235
768
25129
15363
11717
19097
23507
10601
25301
22295
15320
9446

CE
CE
CE
CE
CE

B1
C1
D1
A1
B1

2A
ST
2A
GM
3B

73.41
77.86
64.39
58.03
60.56

38.889
35.556
35.556
35.556
26.667

56.149
56.708
49.975
46.792
43.615

11155
10494
19623
23254
25307

CE
CE
CE
CE
CE

C1
D1
A1
B1
C1

SC
2A
2A
2A
2A

84.39
57.86
75.94
85.35
73.41

51.111
30.556
31.111
35.556
48.889

67.753
44.208
53.528
60.454
61.149

2270
25034
14619
6605
6025

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

3022 A8084

RAKESH BK

3023 A8085

PRASHANTHA S
KIRAN KUMAR N

3024 A8086
3025 A8087
3026 A8088
3027 A8089
3028 A8090
3029 A8091
3030 A8092
3031 A8093
3032 A8094
3033 A8095
3034 A8096
3035 A8097
3036 A8099
3037 A8101
3038 A8102
3039 A8103
3040 A8104
3041 A8105
3042 A8107
3043 A8108
3044 A8109
3045 A8110
3046 A8111
3047 A8112
3048 A8113
3049 A8114
3050 A8115
3051 A8116
3052 A8117
3053 A8118
3054 A8119
3055 A8120
3056 A8121
3057 A8122
3058 A8123
3059 A8124
3060 A8125
3061 A8126
3062 A8128
3063 A8130
3064 A8131
3065 A8132
3066 A8134
3067 A8135
3068 A8136
3069 A8137
3070 A8138

PUNEETH GOWDA K S
NAMIT KUMAR A
DHANRAJ SINGH K
MEEZAN KHAN G
NAVEEN B E
MOHAMMED AFNAN
SIDDIQUE
BHARATH S N
JAYANTH D MALODE
MAHESH BABU M N
SUNIL N D
MEGHANA T N
KASHINATH
SACHIN G NAIK
YOGESH S
PRAJWAL KUMAR H K
VIVEK M
DILIPKUMAR M
PRATHIBA R
MAHESH G
SHIVA KUMAR S
ABHISHEKA C G
SHASHIKIRAN S
CHITHRA M
RAGHUVEER H N
PURUSOTHAMA G
CHETHAN M
SUSHMA V
RESHMA R
MADHU SUDHAN B
MANASA B
MANOJ B M
CHETHAN G K
PALLAVI S D
GAGAN RAO M
PRAMOD B R
SANTOSHA SURESHA
RATHODA
RITHESH B R
RAMYA T S
KHUSHBOO A
RAKESH GOWDA R
LALITHA R
PRAMOD Y E
RAKESH H
YUVARAJA N
MAHESH M
ROOPA L

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
SC
2A
3A
SC
2A
2B
3A
2B

67.49
67.89
61.52
73.13
82.48
72.62
68.96
71.38
64.85

27.778
53.889
30.556
28.333
58.333
37.222
32.778
31.111
31.111

47.636
60.888
46.039
50.73
70.406
54.921
50.868
51.246
47.978

22457
6236
23878
18571
1466
12691
18368
17843
22075

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

A1
B1
C1
D1
A1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

1
2A
2A
2A
3A
3B
2A
3A
3A
2A
1
3A
2A
SC
2A
GM
3A
2A
2A
3A
3A
3B
SC
3A
3A
3A
SC
3B
3A
SC

62.25
65.41
62.7
77.41
64.62
61.46
63.55
63.27
60.9
77.92
54.93
83.72
87.66
84.56
60.56
65.01
75.66
67.44
75.83
69.63
69.8
60
55.49
75.66
59.04
74.93
76.96
45.3
67.89
55.04

26.111
42.778
32.778
37.222
36.111
36.667
36.111
28.889
36.111
45
34.444
39.444
46.111
51.667
32.778
30.556
38.889
36.667
32.222
38.333
33.889
26.667
34.444
31.667
33.333
34.444
37.222
28.889
39.444
29.444

44.183
54.093
47.741
57.315
50.366
49.066
49.83
46.079
48.506
61.458
44.687
61.581
66.887
68.115
46.671
47.785
57.276
52.052
54.027
53.984
51.846
43.334
44.969
53.665
46.188
54.687
57.09
37.093
53.666
42.243

25041
13819
22330
9786
19084
20799
19808
23847
21503
5810
24804
5712
2600
2131
23361
22290
9834
16671
13925
13979
16968
25415
24619
14425
23763
12983
10043
26241
14422
25731

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

B1
D1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1

3A
3A
2B
3A
2A
3A
3A
SC
2A
3A

70.25
61.52
74.54
88.06
76.62
63.04
63.38
66.59
72.23
72.62

39.444
36.111
33.333
51.111
30
38.333
35.556
31.111
39.444
34.444

54.849
48.816
53.934
69.584
53.31
50.688
49.468
48.852
55.835
53.532

12774
21096
14057
1657
14899
18619
20311
21048
11548
14611

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

3071 A8139

ROOPA N

3072 A8140

MAHESH KUMAR M
SHASHANK D N

3073 A8141
3074 A8142
3075 A8143
3076 A8144
3077 A8145
3078 A8146
3079 A8147
3080 A8148
3081 A8149
3082 A8150
3083 A8151
3084 A8152
3085 A8153
3086 A8156
3087 A8157
3088 A8158
3089 A8159
3090 A8160
3091 A8161
3092 A8162
3093 A8163
3094 A8164
3095 A8165
3096 A8166
3097 A8167
3098 A8168
3099 A8169
3100 A8170
3101 A8171
3102 A8172
3103 A8173
3104 A8174
3105 A8176
3106 A8178
3107 A8179
3108 A8180
3109 A8181
3110 A8182
3111 A8183
3112 A8184
3113 A8185
3114 A8186
3115 A8187
3116 A8189
3117 A8190

ARPITHA H
DHANUSH N
SAGAR B P
GAGAN SAGAR S
JANARDHAN R
RAMYA RANI J
DEEPAK KUMAR R
KARTHIK S
MAHESHA C V
KARTHIK T N
HARSHITHA A L
VARUN KUMAR V
PRADEEP T
PRAMOD K E
LIKITH L
VINAY KUMAR G
SUDEEP K V
LAKSHMEESHA P
ARCHANA Y V
K JEEVAN
HEMANTH R
NAVEEN R
SHIVASHAKTHI K
ABHISHEK A N
BAKKAPPA
VIJAY S
PUNEETH BC
TEJAS K V
VARUN MJ
BHARATH KUMAR M
MOHANKUMARI H
VINODH K G
RAMESHA A
JAYANTHKUMAR H
NIKHIL N
NAGAMANI T N
VINOD KUMAR H
NITHIN P M
HARSHA R
PADMANAB K
PRATHAP PANDIT S
HARSHITHA S
VIVEKANAND RV
SUDEEP KRISHNA K

3119 A8193

PRUTHVIRAJU
GANGADHARA H R

3120 A8194

MANJUNATH A N

3118 A8192

Course

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

Version Category
Code

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
D1
A1
B1

2A
SC
SC
3A
3A
SC
3A
3A
3A
GM
SC
SC
ST
3A
2A
3A
3A
2A
SC
3A
2A
2A
SC
3A
2A
3A
SC
ST
SC
2A
2A
2A
3A
SC
3A
SC
ST
3A
3A
1
2A
3A
3A
GM
GM
2A
GM
3A
3A
3A

III Yr
(%)

84.85
69.75
61.13
67.49
69.75
63.15
77.97
67.15
65.35
72.62
59.32
77.75
63.21
69.97
77.13
68.51
60.39
63.1
68.45
79.38
76.51
63.66
56.39
64.73
74.93
74.93
67.61
67.83
68.23
65.97
69.69
64.73
71.32
66.87
68.06
57.18
64.9
64.34
70.65
72.39
78.08
68.28
71.38
55.27
70.14
85.3
55.27
64.56
65.07
73.63

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

42.222
32.222
26.667
31.111
41.667
32.222
54.444
30.556
36.111
44.444
44.444
42.222
29.444
29.444
45
28.889
37.778
38.333
34.444
56.667
50
33.889
25.556
33.889
40.556
44.444
30
44.444
30
41.111
33.889
37.778
32.222
25
37.222
27.778
44.444
26.111
42.222
37.222
50.556
36.667
40.556
32.222
32.778
48.333
26.667
28.889
52.778
43.889

63.534
50.984
43.897
49.302
55.707
47.689
66.208
48.856
50.732
58.532
51.884
59.984
46.328
49.708
61.064
48.698
49.086
50.716
51.448
68.024
63.254
48.776
40.975
49.311
57.743
59.687
48.803
56.138
49.113
53.542
51.79
51.255
51.773
45.937
52.639
42.481
54.673
45.225
56.435
54.808
64.321
52.475
55.968
43.745
51.46
66.815
40.968
46.726
58.924
58.762

4280
18191
25182
20505
11690
22395
2875
21043
18567
8482
16913
7040
23657
19969
6096
21244
20765
18588
17539
2163
4495
21150
25980
20496
9334
7312
21111
11172
20733
14596
17049
17824
17078
23954
15832
25663
13009
24439
10804
12824
3813
16079
11396
25249
17518
2631
25982
23308
8051
8227

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

3121 A8195

JAGADISHA V

3122 A8196

ANIRUD GOWDA P R
ARUN KUMAR K J

3123 A8197
3124 A8198
3125 A8199
3126 A8200
3127 A8201
3128 A8202
3129 A8203
3130 A8204
3131 A8205
3132 A8206
3133 A8207
3134 A8208
3135 A8209
3136 A8210
3137 A8211
3138 A8212
3139 A8213
3140 A8214
3141 A8215
3142 A8217
3143 A8218
3144 A8219
3145 A8220
3146 A8221
3147 A8222
3148 A8223
3149 A8225
3150 A8226
3151 A8227
3152 A8228
3153 A8229
3154 A8230
3155 A8231
3156 A8232
3157 A8233
3158 A8234
3159 A8235
3160 A8237
3161 A8238
3162 A8239
3163 A8240
3164 A8241
3165 A8242
3166 A8244
3167 A8245

SUJAN R
SANJAY KUMAR J
PERUMAL S
MOHIT R
MANOHARA S B
VISHWAS G KASHYAP
MAHADEV
VIVEK L J
LATHAMANI A B
VARUNKUMAR G N
DIMPLE H
CHARAN GOWDA M C
ABHILASH GOWDA K R
JITHENDRA PRASAD T R
K SHANKARNAG JUTUR
NAGARAJU B S
PRASHANTH N
SUHAS DESAI
MADHU SUDHAN T
VINAY M
ABDULLAH KHAN
UDAYA KUMAR B M
DODDEGOWDA
GIVARNA S D
NOOR SARVATHUL AIN
GOWDA B S
RAGHU H N
SHRUTHI H L
NIVEDITHA BL
PRASHANTH M
DAYANANDA R
SRIKANTH V
RAKESH N
HARIKISHORE REDDY S
CHANDRASHEKAR M
EMMAN R
RUKMINI N
VARUN L KANTH
HARSHITHA R
KAVYA M
SANGMESH
ASHARAM RATHORE
SRIDHAR R
SHIVAKUMAR K S

3169 A8247

VIKAS H
PAVAN KUMAR H S

3170 A8248

PRADEEPA C B

3168 A8246

Course

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

Version Category
Code

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
3A
3B
3A
SC
2A
2A
3A
GM
3B
3B
2A
3A
3A
3A
3A
2A
GM
2A
2A
GM
3A
SC
2B
3A
3A
2A
2B
3A
SC
3A
3A
2A
1
2A
2A
3A
2A
SC
3A
2A
3B
3A
2A
GM
2A
2A
3A
3A
SC

III Yr
(%)

81.18
60
61.35
69.07
60.85
51.38
68
65.8
57.86
50.59
71.49
54.03
61.63
63.27
77.18
75.44
78.65
66.59
68.11
66.03
76.79
75.04
66.42
58.7
54.7
69.63
68.9
72.9
64.34
72.06
82.99
75.89
56.62
76.34
57.35
72.11
81.86
64.85
64
77.69
61.07
75.83
73.8
71.61
70.48
61.58
60.73
70.03
67.27
78.82

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

40.556
32.222
33.889
28.333
32.778
34.444
42.778
32.778
33.889
21.111
27.778
27.778
40.556
35
57.778
36.111
36.667
38.889
35.556
34.444
34.444
40
29.444
35
26.111
33.333
32.778
44.444
42.778
47.222
53.889
45
35
31.667
24.444
31.667
56.667
32.222
34.444
34.444
27.778
45.556
40.556
35
46.111
33.889
28.333
33.333
29.444
44.444

60.87
46.111
47.621
48.702
46.812
42.912
55.389
49.291
45.874
35.852
49.636
40.903
51.095
49.134
67.481
55.774
57.658
52.741
51.835
50.236
55.617
57.521
47.934
46.852
40.408
51.484
50.84
58.673
53.558
59.639
68.438
60.444
45.81
54.003
40.898
51.89
69.263
48.534
49.222
56.067
44.424
60.694
57.18
53.303
58.295
47.733
44.533
51.681
48.356
61.631

6250
23822
22476
21239
23239
25543
12107
20522
23994
26267
20077
25991
18037
20713
2364
11620
9417
15692
16985
19267
11817
9569
22132
23211
26053
17489
18409
8326
14575
7361
2023
6615
24036
13958
25994
16910
1756
21460
20602
11274
24934
6392
9934
14910
8726
22338
24881
17213
21687
5679

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

3171 A8249

YASHWANTH KUMAR U

3172 A8250

NIKHIL GOWDA T
MANJUNATH NAYAK S

3173 A8251
3174 A8252
3175 A8253
3176 A8255
3177 A8256
3178 A8257
3179 A8258
3180 A8259
3181 A8260
3182 A8261
3183 A8262
3184 A8263
3185 A8264
3186 A8266
3187 A8267
3188 A8268
3189 A8269
3190 A8271
3191 A8272
3192 A8274
3193 A8275
3194 A8276
3195 A8277
3196 A8278
3197 A8279
3198 A8280
3199 A8281
3200 A8282
3201 A8283
3202 A8284
3203 A8285
3204 A8286
3205 A8287
3206 A8288
3207 A8289
3208 A8290
3209 A8291
3210 A8292
3211 A8293
3212 A8294
3213 A8295
3214 A8296
3215 A8298
3216 A8299
3217 A8300

DAVID D
MUNIRAJU J
TEJASVI V S
YOGANANDA M
SHWETHA S B
POORNIMA S
CHANDRASHEKAR S R
SANDEEP SR
GIRISHA T
MANOGNA S
AMITH M
KIRAN K K
BHARATH GOWDA NK
SUJAY N
POOJITHA P
PUNEETH N
SOWMYA D
AMRUTHA G V
DARSHINI D
MANJUNATH N
DEEPAK KUMAR PV
AKSHAY B N
SHIVKUMAR CV
HARIPRASAD N
MYTHRI H S
BASAVARAJU M
SRIKANTH S
PUNITH KUMAR K
SUNIL KUMAR H
MADHUSUDHAN BP
MALA B
YASHWANTH
MANU K S
BABU B
ALTHAF R
ARUN R
KAVYASHREE C S
BHARATHACHARI K
SHASHI T S
SUMANTHA P
SAIVIKAS K V
FARUQ
NAVEEN M
JASWANTH V

3219 A8303

HARSHAVARDHANA M G
S VENKATESH REDDY

3220 A8304

V YESHWANTH

3218 A8301

Course

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

Version Category
Code

A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
C1
D1

2A
3A
ST
3B
3A
SC
3B
3A
2A
3A
2A
3B
3A
GM
3A
3A
3A
3A
SC
2A
SC
2A
SC
2A
3A
3B
SC
SC
3A
2A
3A
2A
3A
3A
2A
3A
3A
2B
SC
3A
2A
3A
2A
GM
2B
3B
3A
2A
3A
GM

III Yr
(%)

59.55
73.69
64
61.3
74.87
55.83
61.41
85.52
71.83
59.1
65.01
61.24
74.99
58.37
67.32
86.14
64.28
58.99
59.44
83.21
75.66
74.48
59.44
75.04
54.65
49.07
83.61
62.87
73.75
71.1
68.96
80.45
83.61
77.58
57.75
61.63
77.41
66.82
73.07
76.62
70.37
67.77
72.28
72.34
63.53
51.94
60.79
84.9
69.86
60.79

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

24.444
50.556
40.556
25
42.222
25
33.333
60
37.222
26.111
48.333
33.889
46.111
37.778
40.556
39.444
42.778
24.444
26.111
45.556
38.333
37.778
40
49.444
27.778
22.778
48.333
30.556
35
35
38.889
33.333
59.444
50.556
33.889
28.889
48.333
42.222
36.111
33.889
32.778
35
35
42.778
26.111
19.444
32.778
37.778
44.444
32.778

41.997
62.123
52.278
43.148
58.548
40.415
47.371
72.761
54.527
42.605
56.674
47.564
60.549
48.072
53.94
62.793
53.53
41.715
42.774
64.384
56.998
56.129
49.719
62.243
41.213
35.924
65.97
46.715
54.373
53.05
53.924
56.892
71.525
64.067
45.818
45.262
62.871
54.52
54.591
55.255
51.572
51.388
53.641
57.558
44.82
35.694
46.784
61.34
57.152
46.784

25785
5262
16369
25471
8469
26051
22711
985
13210
25623
10519
22534
6512
21986
14048
4810
14615
25858
25584
3779
10143
11187
19954
5166
25944
26266
2978
23322
13423
15275
14075
10267
1230
3960
24029
24418
4750
13218
13127
12270
17364
17630
14461
9518
24715
26269
23264
5903
9969
23263

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

3221 A8305

KALLESH G K

3222 A8306

SHUAIB AHMED
ABDULLA JASIM KHAN

3223 A8307
3224 A8308
3225 A8309
3226 A8310
3227 A8311
3228 A8312
3229 A8313
3230 A8314
3231 A8315
3232 A8316
3233 A8318
3234 A8319
3235 A8320
3236 A8321
3237 A8322
3238 A8323
3239 A8324
3240 A8325
3241 A8326
3242 A8328
3243 A8329
3244 A8330
3245 A8331
3246 A8332
3247 A8333
3248 A8334
3249 A8335
3250 A8337
3251 A8338
3252 A8340
3253 A8341
3254 A8342
3255 A8343
3256 A8344
3257 A8346
3258 A8347
3259 A8348
3260 A8350
3261 A8351
3262 A8352
3263 A8353
3264 A8354
3265 A8355
3266 A8356
3267 A8357

CHIRAG G
PREETHI D
NAGESHA G N
HEMA H
RAKESH K
KAVYA S N
ABHISHEK S M
SHASHI KIRAN M
SHIVAKUMAR P
BHARATH M
RANJITH V
CHAITRA H C
GUNASHEKAR S
NAYAZ AHMED
MD ISMAIL
NAVEEN BADAMI
NETHRAVATHI S R
CHARAN H D
DEEPAK GOWDA T R
MOHAMMED SHAHABUDDIN
MOHAMMED ANSAR PASHA
GAGANA SINDHU G
NITHIN N
ABHISHEK B S
SHALINI K
ABHISHEK C
SHARATH KUMAR R
RAMESH K
PRAJWAL K R
NAVEEN KUMAR K
DURGADEVI D
SHAISTHA O
RAHUL N
MANU JAGAN JK
MADAN KUMAR V S
MD AZIMUL ALIM
REVAYYA BASAYYA
HIREMATH
PAVANKUMAR K V
RAMYASHREE N R
YAMUNA B M
ABHISHEK R
GAGAN KUMAR T M
ABHISHEK L
KUSHAL SINGH M

3269 A8359

SANTHOSH N R
DIVYASHREE S

3270 A8361

SRINIVASA K

3268 A8358

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
B1

3B
2B
2B
SC
2A
SC
2A
SC
2A
SC
2A
3A
GM
3A
3A
GM
2B
2B
2A
3A
3A
3A
GM
2B
SC
3A
3B
SC
3A
3A
1
3B
1
3A
2B
2A
SC
2A
GM
3B

68.9
70.7
60.51
68.28
65.58
83.89
69.75
73.18
78.37
58.7
68
64.45
80.45
68.68
90.14
59.32
65.63
64.06
71.21
66.37
70.59
57.92
69.35
74.2
72.06
59.66
70.87
82.25
78.54
66.82
56.62
63.32
65.8
63.21
89.58
69.41
64.79
73.41
79.21
64.23

26.667
43.889
43.889
41.667
26.667
43.333
39.444
33.333
37.222
41.667
51.667
30.556
54.444
33.889
54.444
32.222
30
32.778
37.222
38.333
30.556
25
34.444
40.556
53.333
37.222
39.444
63.889
47.778
38.333
31.667
39.444
39.444
42.778
65.556
27.778
25.556
42.778
42.778
40.556

47.784
57.297
52.198
54.975
46.122
63.61
54.595
53.258
57.794
50.186
59.834
47.504
67.448
51.283
72.293
45.773
47.817
48.417
54.217
52.35
50.574
41.458
51.898
57.377
62.695
48.442
55.159
73.072
63.157
52.575
44.144
51.384
52.624
52.995
77.567
48.593
45.173
58.093
60.995
52.391

22291
9806
16480
12633
23815
4242
13117
14978
9273
19337
7171
22592
2381
17783
1080
24068
22245
21600
13648
16274
18795
25906
16896
9717
4867
21574
12399
936
4547
15919
25058
17633
15852
15350
353
21386
24480
8952
6151
16211

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1

SC
SC
3B
3A
3B
3A
2A
1
2A
3A

61.58
68.45
71.04
73.46
76.85
88.73
75.15
66.99
63.21
74.08

38.333
27.778
45.556
40
47.778
65
48.333
52.222
33.333
35

49.955
48.115
58.299
56.733
62.312
76.866
61.744
59.604
48.272
54.543

19650
21944
8724
10459
5128
418
5575
7394
21770
13180

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

Course

3271 A8362

RANGUKIRAN BR

3272 A8363

HARSHA KUMAR V S
ABHISHEKGOWDA C K

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

3A
SC
3A
3B
SC
3B
3A
GM
3B
3A
SC
3A
2A
2A
ST
3A
2B
2A
SC
SC
2A
GM
2A
3A
2A
GM
3A
3A
3A
3A
2A
2B
GM
3A
3A
2B
GM
3B
2A
3A
ST

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

3B
3A
SC
3A
3B
3A
3A
3A
2A

3273 A8364
3274 A8365
3275 A8366
3276 A8367
3277 A8369
3278 A8370
3279 A8371
3280 A8372
3281 A8373
3282 A8374
3283 A8375
3284 A8377
3285 A8378
3286 A8379
3287 A8380
3288 A8381
3289 A8382
3290 A8383
3291 A8384
3292 A8385
3293 A8386
3294 A8387
3295 A8388
3296 A8389
3297 A8390
3298 A8391
3299 A8393
3300 A8394
3301 A8395
3302 A8397
3303 A8398
3304 A8399
3305 A8400
3306 A8401
3307 A8402
3308 A8403
3309 A8404
3310 A8405
3311 A8406
3312 A8407
3313 A8408
3314 A8409
3315 A8410
3316 A8411
3317 A8412

CHETHAN S
KARTHIK Y
PRAMODH J
NITESH Y R
AKSHAY S R
RAGHU P PATIL
HARSHITH KUMAR R
GANGOTHRI N
SOWMYA A R
YATHISH M N
SHIVA PRASAD DM
LAVANYA V
LOKESH M R
MOHAMMED SAAD A
SUHAS K
SUGAN C
NAGENDRA M
HEETHAISHREE R
MANGALA J BANDI
SRIKANTH N
ADARSH P
SUMANTH NEKAR
SUHAS N
LOKESH B
PRAVEEN S
AKARSH KUMAR K
LIKHITH M
ABHILASH S
ALISHA TANZIYA
GANESH NADIGA D
GAURAV V GOWDA
MANOJ R
SAMEER AHMED
PRAKASH H
HARSHITHA H R
VASANTH KUMAR B
VINUTHA S B
TEJABHINANDAN NAYAKA
G E
KALA R
YASHWANTHKUMAR H M
CHANDRAKANTH B
H P NUTHAN GOWDA
SHARAN S P
ADARSHA CN

3319 A8414

MANOJ B R
ABHISHEK D N

3320 A8415

MANOJ KUMAR M

3318 A8413

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

77.07
59.04
64.51
61.92
68.34
70.59
65.01
60.96
83.77
77.46
59.15
71.32
56.79
74.37
69.86
66.48
67.15
52.9
63.55
57.97
67.77
66.99
68.62
55.61
75.32
51.1
62.93
75.1
61.58
75.21
58.99
55.44
76.68
69.41
66.87
54.93
80.85
64.73
72.85
55.89
64.45

36.111
32.222
35
22.778
44.444
33.333
32.222
30
40.556
53.333
33.889
37.222
33.889
33.889
30
23.889
36.667
27.222
30.556
28.889
44.444
35
36.111
31.111
37.222
28.333
30.556
33.889
30.556
37.222
32.778
38.333
40.556
38.333
37.222
33.889
42.222
40.556
36.667
28.333
37.222

56.591
45.632
49.754
42.347
56.391
51.963
48.618
45.479
62.166
65.399
46.522
54.273
45.339
54.128
49.93
45.184
51.911
40.062
47.053
43.431
56.11
50.993
52.366
43.359
56.273
39.716
46.743
54.494
46.067
56.217
45.882
46.885
58.616
53.871
52.048
44.41
61.534
52.644
54.756
42.11
50.837

10614
24158
19911
25699
10862
16803
21349
24279
5222
3236
23493
13552
24366
13768
19683
24466
16876
26092
23033
25372
11215
18173
16252
25404
11010
26125
23300
13257
23860
11080
23989
23179
8390
14155
16676
24943
5759
15823
12901
25756
18417

55.94
78.87
78.25
62.54
65.75
74.82
63.44
73.69
69.69

25
36.667
46.667
34.444
27.778
44.444
41.667
48.333
28.889

40.472
57.77
62.461
48.49
46.762
59.631
52.552
61.012
49.29

26041
9305
5036
21526
23281
7364
15949
6137
20525

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

3321 A8417

HARSHITH M

3322 A8418

SHREYAS R
KRUPA T

3323 A8419
3324 A8420
3325 A8421
3326 A8422
3327 A8423
3328 A8424
3329 A8425
3330 A8426
3331 A8428
3332 A8429
3333 A8430
3334 A8431
3335 A8432
3336 A8433
3337 A8434
3338 A8435
3339 A8436
3340 A8437
3341 A8438
3342 A8440
3343 A8441
3344 A8442
3345 A8443
3346 A8444
3347 A8445
3348 A8446
3349 A8448
3350 A8449
3351 A8450
3352 A8451
3353 A8452
3354 A8453
3355 A8454
3356 A8455
3357 A8456
3358 A8458
3359 A8459
3360 A8460
3361 A8461
3362 A8462
3363 A8463
3364 A8464
3365 A8465
3366 A8466
3367 A8467

ANUSHREE H S
SRINIVASA K S
HARIKRISHNA DV
SRINATHA B C
PRAJWAL RAJ
DIVYASHREE G
NANDISH K
RAGHUNANDAN V
VINOD A KADROLLI
RAJESH S
RAJATH KUMAR C M
THIPPESWAMY D K
KISHOR C A
NAVEEN KUMAR J
CHETHAN K
MADHURA H S
NEELAKANTA K
ARCHANA C
DHANUSH P
RAKESH KUMAR
MEGHA J
BAGU B
SANDEEP BS
ANIL CHAVAN
BYRESH GOWDA S H
SYED ZUBEER MAFFAZ
MANASA B
POORNIMA B R
RAVI MALIYAPPA NAYAK
JYOTHI C M
SHREYAS S L
ARVIND S
EKANTHA G R
LOKESHA N C
RAKSHITHA G
SHAILESH S
PALGUNA K V
MANASA S
MEGHANA S
PRAVEENKUMAR K
SHASHIKUMAR V
GAGAN RAO G
ARUNA M A
GIRISH NAIDU P

3369 A8469

APOORVA R
OBUPRIYA D N

3370 A9002

VIDYA K

3368 A8468

Course

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
TX
CS

Version Category
Code

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
B1

3A
3B
3A
3A
3A
SC
2A
SC
1
1
3A
2A
SC
3A
3B
3A
2A
SC
2A
1
2A
3A
2A
3A
SC
SC
SC
3A
2B
2A
GM
2A
SC
2A
2A
3B
3A
SC
SC
GM
2A
2A
1
2A
3B
2A
3A
3B
2A
GM

III Yr
(%)

60.85
78.48
66.76
63.89
61.69
62.65
63.49
73.75
75.15
70.87
62.25
61.01
71.94
67.77
54.93
70.08
63.89
84.51
77.8
69.24
81.97
69.18
77.24
76.45
81.46
61.8
73.46
72.51
72.96
82.14
74.7
67.55
67.54
63.87
80
76.66
61.25
67.87
64.66
69.25
85.05
84.66
70.62
66.1
67.21
71.87
77.64
61.31
66.82
74.16

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

31.111
37.222
35
33.333
24.444
28.889
28.889
42.222
43.889
27.222
30.556
32.778
28.889
33.889
36.111
27.222
38.889
51.111
25
38.889
45
35.556
41.667
36.111
40.556
40
41.111
43.889
43.889
44.444
38.889
43.889
37.222
50
45.556
33.333
38.333
43.333
49.444
35.556
49.444
51.667
32.778
41.667
37.778
45.556
38.333
31.111
38.889
33.889

45.978
57.851
50.881
48.61
43.067
45.769
46.191
57.984
59.522
49.048
46.405
46.896
50.417
50.832
45.521
48.654
51.388
67.809
51.402
54.064
63.486
52.37
59.453
56.281
61.011
50.902
57.288
58.198
58.424
63.293
56.797
55.719
52.382
56.935
62.778
54.995
49.79
55.601
57.05
52.401
67.247
68.162
51.701
53.883
52.496
58.713
57.986
46.211
52.855
54.027

23921
9225
18344
21364
25497
24073
23760
9078
7461
20819
23588
23165
19008
18432
24243
21303
17628
2243
17608
13861
4317
16245
7531
11000
6139
18323
9817
8828
8597
4470
10387
11671
16225
10217
4818
12602
19859
11841
10094
16193
2450
2115
17188
14136
16028
8279
9073
23738
15539
13924

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

3371 A9004

SHABANA BANU B S

3372 A9005

DIWAKARA G K
SHASHIDHARA M

3373 A9006
3374 A9007
3375 A9008
3376 A9009
3377 A9010
3378 A9011
3379 A9012
3380 A9013
3381 A9014
3382 A9015
3383 A9016
3384 A9017
3385 A9019
3386 A9020
3387 A9022
3388 A9023
3389 A9024
3390 A9025
3391 A9026
3392 A9027
3393 A9028
3394 A9030
3395 A9031
3396 A9032
3397 A9033
3398 A9034
3399 A9035
3400 A9036
3401 A9037
3402 A9038
3403 A9040
3404 A9043
3405 A9044
3406 A9045
3407 A9046
3408 A9047
3409 A9048
3410 A9049
3411 A9050
3412 A9051
3413 A9052
3414 A9053
3415 A9054
3416 A9055
3417 A9056
3418 A9057
3419 A9058

NAVYASHREE R
NAGESH S
MG SHIVANANJAIAH
LAVANYA L D
DEEPTI KIRAN T
RANJITHA R
SHRUTHI SHIVAREDDY
MANIGANDAN
LOHAR MRUNALINI
SHANKAR
RAKHESH VARSHAN G
SANJAY T
SANIYA ELAHI M
ABDUL RAZAK
SMITHA S
CHAITHRODAYA BS
MANU D
CHANDANA DM
RAJASHEKARA J S
POOJITHA B K
HEMANTH K S
THEERTHA
ABHISHEK H P
NAVEEN KUMAR G
DHANALAKSHMI R
SUNIL VASANT
MANAGOLI
TEJASHRI G R
DINESH R
DEEPAK R
SANGEETHA M K
SUSHMA C
KARTHIK H S
SINDHU N
AKSHAY B A
TINCY VARGHEESE
MANNAN ALLAMANO M
ASHISH GURUNG
NANDINI B KONGI
CHANDANA
KAVYA V
CHANDRAKUMAR
SUMA B
S SWAROOP SADANAND
NARASIMHAMURTHY G
PRATHIBHA
PAVITHRA K
SANDHYA S

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

2B
2A
3B
GM
1
3A
3A
3B
1
3A
SC
GM

73.9
88.66
80.39
74.75
71.08
75.8
78.95
64.33
74.75
76.72
65.97
63.21

36.111
74.444
52.778
46.667
50.556
51.667
42.778
42.778
50
51.111
35
36.111

55.007
81.55
66.586
60.711
60.819
63.735
60.865
53.553
62.377
63.916
50.484
49.662

12583
128
2705
6375
6293
4156
6253
14579
5085
4055
18913
20041

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

D1
A1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1

1
2A
2B
2B
1
3A
GM
3A
3A
2A
3A
3A
2A
3A
2A
SC

65.05
76.85
68.26
76.39
65.31
77.64
73.25
66.3
76.85
83.54
64.66
77.11
89.84
69.64
76.85
63.08

30.556
35.556
34.444
42.222
42.778
50
40
33.889
45.556
42.222
38.333
48.333
77.222
35.556
46.667
41.667

47.803
56.204
51.353
59.308
54.045
63.82
56.623
50.092
61.204
62.882
51.495
62.724
83.529
52.598
61.76
52.375

22264
11094
17679
7687
13898
4109
10571
19457
5985
4740
17472
4845
78
15886
5563
16239

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

C1
D1
A1
B1
D1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

3A
SC
2A
3A
3A
SC
3B
2A
3B
1
GM
2A
2A
SC
3A
SC
3B
3A
3A
3A
1

82.23
69.51
78.1
74.36
80.39
54.82
75.67
60.85
68.92
73.25
62.49
74.16
60.07
70.1
80.39
69.9
70.23
65.05
72.33
83.41
83.15

48.333
48.889
44.444
39.444
45
32.778
61.667
37.778
41.667
37.778
48.333
38.333
35
40
57.778
47.778
37.222
30
41.111
61.667
62.778

65.282
59.199
61.271
56.903
62.697
43.799
68.67
49.315
55.293
55.512
55.413
56.249
47.533
55.049
69.086
58.84
53.726
47.525
56.72
72.539
72.963

3310
7789
5939
10257
4865
25226
1946
20490
12221
11940
12067
11039
22564
12533
1801
8152
14341
22573
10477
1040
947

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

3420 A9059

NAVYA Y R

3421 A9061

SOWMYA K
PRADEEP KUMAR S M

3422 A9062
3423 A9063
3424 A9064
3425 A9065
3426 A9066
3427 A9067
3428 A9068
3429 A9069
3430 A9070
3431 A9074
3432 A9075
3433 A9076
3434 A9077
3435 A9078
3436 A9079
3437 A9080
3438 A9081
3439 A9082
3440 A9084
3441 A9085
3442 A9086
3443 A9087
3444 A9088
3445 A9089
3446 A9090
3447 A9091
3448 A9092
3449 A9093
3450 A9094
3451 A9095
3452 A9097
3453 A9099
3454 A9100
3455 A9101
3456 A9102
3457 A9103
3458 A9104
3459 A9105
3460 A9106
3461 A9107
3462 A9108
3463 A9109
3464 A9110

HARI PRABHANJAN L
BINDUSHREE S
JEEVITHA G
GOWTHAM GOWDA R
BHARATH G N
CHARAN KUMAR B N
MADHU S GOWDA
RENUKA K
RIYAZ AHMED
USHA S
POOJA G S
NISARGA K R
NYAMATH ULLA S R
SACHINDRA N
VARSHA M C
SUSHMA R
KALENDARULLA KHAN
MANJUNATHA H
MANOJ KUMAR L
SANJU C G
NIVEDITHA K B
PREETHAM KS
SOUJANYA M B
CHETHAN B B
LAVANYA H S
MANU KUMAR R
MOHANA C
DHANUSHREE S
ASHWINI A
RANJEETHA J
ABHISHEK G
MANOJ D
NIVEDITHA R
KAVERI M
ARUN KUMAR M
LOHITH C
SURESHA
ASHA PATIL
KUSUMA S
PUSHPA M
SAVITHA H
KAVYASHREE D

3468 A9115

RAVICHANDRA N
LAXMAN NARSAPPA
VHANKATTI
SHWETHA T
ASHWINI P

3469 A9116

NITIN PAUL

3465 A9111
3466 A9112
3467 A9114

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
1
2A
GM
3A
SC
3A
ST
2A
3A
SC
2B
3A
GM
2A
2B
3A
3A
SC
2B
1
SC
3A
3A
3A
GM
3A
3A
2A
3A
2A
GM
2A
3A
GM
2A
3A
2A
2A
SC
3B
3A
ST
3A
2A
2A
SC

66.3
85.64
71.02
75.67
86.36
73.31
81.64
75.8
56.92
64.79
74.43
79.67
85.44
91.8
60.59
77.44
67.61
85.25
81.51
66.82
69.64
76
82.62
78.95
57.7
66.75
73.11
65.05
70.69
67.15
63.61
81.7
74.1
56.92
68.52
62.89
76
82.75
77.25
64.13
69.05
85.57
78.62
72.33
58.23
65.77
63.68

37.778
73.333
37.222
50.556
57.222
35.556
61.667
41.111
45
42.778
45.556
43.889
63.889
56.667
27.778
35
51.111
41.111
34.444
32.222
50
48.889
45.556
51.111
33.889
41.111
39.444
35
56.667
51.667
32.778
60.556
53.333
31.111
45.556
41.111
41.667
43.333
50.556
38.889
38.889
60
32.222
48.889
41.667
30
27.778

52.037
79.486
54.119
63.114
71.792
54.434
71.653
58.457
50.959
53.783
59.991
61.781
74.666
74.235
44.184
56.222
59.359
63.179
57.976
49.521
59.82
62.445
64.09
65.031
45.797
53.933
56.28
50.025
63.678
59.408
48.193
71.131
63.716
44.015
57.041
51.998
58.834
63.044
63.901
51.51
53.969
72.787
55.423
60.609
49.949
47.885
45.728

16693
225
13781
4570
1186
13334
1209
8555
18224
14263
7032
5541
683
740
25040
11075
7628
4536
9092
20237
7183
5049
3941
3433
24048
14058
11001
19544
4196
7571
21858
1310
4174
25131
10104
16747
8162
4618
4065
17446
14009
978
12048
6455
19664
22172
24092

CS
CS
CS

A1
B1
C1

SC
3A
GM

68.13
64.39
84.72

48.889
47.222
65.556

58.51
55.808
75.139

8501
11582
611

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

3470 A9117

SUHAS K

3471 A9118

KAVYA V
SOWMYA B M

3472 A9119
3473 A9121
3474 A9124
3475 A9125
3476 A9126
3477 A9127
3478 A9128
3479 A9129
3480 A9130
3481 A9131
3482 A9132
3483 A9133
3484 A9134
3485 A9135
3486 A9136
3487 A9137
3488 A9138
3489 A9139
3490 A9140
3491 A9141
3492 A9142
3493 A9143
3494 A9144
3495 A9145
3496 A9147
3497 A9148
3498 A9149
3499 A9150
3500 A9151
3501 A9152
3502 A9153
3503 A9155
3504 A9156
3505 A9157
3506 A9158
3507 A9160
3508 A9161
3509 A9162
3510 A9163
3511 A9164
3512 A9165
3513 A9166
3514 A9167
3515 A9168
3516 A9169

ANANDA N
SNEHALATHA R
SWATHI S
MANASA V L
MEGHANANAYA
KAVYA A

K N

MANJUNATH REDDY K S
CHANDRASHEKAR N
REVANTHKUMAR H A
PEETHAMBRI
USHA A
AKSHAY D
POOJA M
SHARANKUMAR J V
PAVANKUMAR B N
YASHASWINI D
KARTHIK N
SHARON KARADIGUDD
SWATHI M
SRIDHAR K N
SANDEEP MN
DEEPTHI C S
ASHWIN D
VANITHADEVI
RAJINI G S
LAVANYA S
ANUSHREE D R
KAVYA C S
M HIMANI
NAVEEN KUMAR S
RAVI SHANKAR G
MANOJ G
PRATIBHA ALAKANUR
RAHUL C
AISHWARYA P
KEERTHANA K
ABHIRAM R
BHAGYAVATHI V
SARANYA K
PREMSAGAR K
ASHOK C
AMAR R
YASHAVANTHA H R
SHRAVANISHWARI

3518 A9172

POORNIMA G
UMA P

3519 A9173

TEJASHWINI N

3517 A9171

Course

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

Version Category
Code

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
3A
3A
3A
2A
2A
2A
ST
GM
3A
2A
SC
3B
2A
GM
3A
SC
2A
SC
2A
3B
2A
3A
3A
3A
2A
3A
3A
SC
3A
3A
3A
GM
SC
2A
3B
GM
3B
SC
GM
SC
SC
3A
2A
2A
SC
2A
ST
1
2A

III Yr
(%)

65.11
71.28
75.67
61.44
85.84
78.49
89.38
72.33
56.72
71.41
70.95
67.48
65.9
57.84
69.18
76.13
68.33
70.56
62.49
64
76.92
66.43
73.38
75.67
72.59
66.16
75.8
78.82
74.3
86.03
86.49
59.41
64.2
79.54
64.33
67.09
67.41
76.92
75.08
67.48
78.23
75.21
50.62
55.74
77.11
64.85
79.28
78.23
81.64
67.8

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

30.556
41.667
33.333
30.556
39.444
43.333
46.111
31.111
27.222
39.444
37.778
50.556
32.778
36.111
39.444
38.889
36.111
26.667
35
33.889
38.889
50
37.778
44.444
42.222
29.444
41.667
47.778
35.556
53.889
40
31.111
39.444
50.556
37.778
43.333
32.778
60
27.778
37.778
38.889
50.556
28.889
36.667
56.111
48.333
40
38.889
45
35.556

47.836
56.473
54.503
46
62.64
60.913
67.744
51.72
41.972
55.427
54.365
59.016
49.34
46.974
54.312
57.51
52.22
48.612
48.746
48.945
57.904
58.213
55.578
60.058
57.406
47.804
58.735
63.299
54.926
69.961
63.246
45.261
51.821
65.049
51.053
55.21
50.094
68.459
51.43
52.627
58.56
62.885
39.756
46.203
66.613
56.593
59.64
58.56
63.32
51.68

22227
10765
13241
23909
4909
6214
2272
17163
25788
12040
13432
7957
20462
23099
13503
9575
16449
21356
21188
20949
9163
8799
11868
6980
9692
22262
8257
4462
12685
1569
4501
24419
17007
3421
18084
12324
19454
2012
17565
15847
8450
4736
26122
23748
2699
10608
7360
8449
4449
17214

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

3520 A9174

SNEHA R

3521 A9175

JAMUNA L
MANOHARA R

3522 A9176
3523 A9177
3524 A9178
3525 A9179
3526 A9182
3527 A9183
3528 A9184
3529 A9185
3530 A9187
3531 A9188
3532 A9189
3533 A9190
3534 A9191
3535 A9192
3536 A9193
3537 A9194
3538 A9195
3539 A9196
3540 A9197
3541 A9198
3542 A9199
3543 A9200
3544 A9201
3545 A9202
3546 A9203
3547 A9204
3548 A9205
3549 A9206
3550 A9207
3551 A9208
3552 A9209
3553 A9210
3554 A9211
3555 A9213
3556 A9214
3557 A9215
3558 A9216
3559 A9218
3560 A9219
3561 A9220
3562 A9221
3563 A9222
3564 A9224
3565 A9225
3566 A9226

PAVITHRA M
DEEPAK N
VANITHA K
CHAITHRA C N
ROHINI M B
NITHYANANDGOWDA V
SARMA KHATOON
MUSKAAN JAHAN

P S

PRUTHVI GOWDA R
ARUNKUMAR D
SHAFIQ HUSSAIN
TANUSHREE P
VAMSHIPRIYA R
NAVEEN RAJU G
DINESH KUMAR E
BINDU S
HARSHITHA C N
CHANDAN N
RAJAT C
MAHAMMED ABRAR
DEEPAK TR
NAGENDRA BABU N C
ANOOP M KARADI
NARASIMHA MURTHY
GAYITHRI B A
TASMIYA
MOHAMMED SULTAN
GOPINATH G
ROOPA A
KALLANAGOUDA PATIL
SANDHYA S U
SANDHYA M
MOHAMMED HASHIM F
REETHU BD
JAYASHREE T
KARTHIK KASHYAP
VIJAY KUMAR N
RACHANA M
RAVISHA S V
VIKASH NARA
BHAVYA MR
ARPITHA HIREMATH G
NOOR ASMA BANU Z
SHAZE FIRDOSE

3568 A9228

RUDRASWAMY
DINESH G

3569 A9229

DHARSHAN RAJ

3567 A9227

Course

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

Version Category
Code

A1
B1
C1
A1
B1
C1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

SC
SC
2A
2A
2A
SC
SC
3A
3A
2B
2B
3A
3A
ST
3A
2A
1
SC
2A
3A
SC
GM
GM
SC
ST
GM
ST
ST
2B
2B
3A
3A
3B
3A
SC
2B
2A
SC
GM
ST
1
3B
GM
3A
3B
2B
2A
3B
SC
SC

III Yr
(%)

66.23
72.66
76.26
73.31
72.2
59.87
73.38
73.7
80.46
77.77
85.11
81.38
61.31
73.64
77.31
84.66
78.69
64.85
65.31
68.66
59.54
62.69
64.79
62.49
65.7
58.36
65.84
67.54
72
82.3
78.1
81.25
73.51
86.82
78.23
78.56
69.31
61.77
81.9
67.74
75.21
77.84
72.46
68
71.61
58.69
76.98
64.98
55.61
62.95

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

40
27.778
51.111
43.889
36.111
31.667
45.556
37.222
53.333
37.222
52.778
45.556
33.333
30.556
35.556
60.556
70
37.778
43.333
37.222
37.222
43.889
42.778
35.556
40.556
33.889
37.778
35
33.333
41.667
42.222
57.778
46.667
50.556
37.778
43.333
42.222
33.333
73.889
32.778
64.444
40.556
38.333
32.222
53.333
35.556
48.889
33.333
33.333
33.889

53.115
50.217
63.687
58.6
54.154
45.768
59.467
55.464
66.896
57.496
68.947
63.467
47.322
52.098
56.434
72.606
74.345
51.315
54.322
52.939
48.382
53.289
53.783
49.024
53.131
46.125
51.807
51.271
52.667
61.981
60.16
69.512
60.088
68.688
58.004
60.945
55.767
47.552
77.896
50.258
69.829
59.196
55.396
50.111
62.47
47.123
62.937
49.159
44.47
48.42

15184
19298
4192
8406
13734
24074
7521
11992
2590
9585
1841
4327
22768
16607
10806
1022
725
17737
13489
15425
21649
14924
14264
20856
15161
23811
17027
17800
15795
5393
6880
1676
6957
1932
9055
6189
11628
22543
321
19230
1599
7795
12092
19429
5028
22958
4688
20684
24913
21597

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

3570 A9230

MONISHA S

3571 A9231

SHARATH KUMAR B K
REKHA BHAJANTRI

3572 A9232
3573 A9233
3574 A9234
3575 A9235
3576 A9236
3577 A9237
3578 A9240
3579 A9241
3580 A9242
3581 A9247
3582 A9248
3583 A9250
3584 A9251
3585 A9252
3586 A9253
3587 A9254
3588 A9255
3589 A9256
3590 A9257
3591 A9258
3592 A9259
3593 A9260
3594 A9261
3595 A9262
3596 A9263
3597 A9264
3598 A9265
3599 A9267
3600 A9269
3601 A9270
3602 A9271
3603 A9272
3604 A9273
3605 A9274
3606 A9275
3607 A9276
3608 A9277
3609 A9278
3610 A9279
3611 A9280
3612 A9281
3613 A9282
3614 A9283
3615 A9284
3616 A9285

REKHA K M
ABHIJIT TIWARI
SHARMILA S P
SOWMYA B
RAMYA R
MONIKA S
SHESHADRI M S
SUMA A
VARSHEETH T V
ROHITH G
NISARGA M C
R MANO
AMBIKA N J
HEMALATHA R
POOJA S
VIDHYA G B
TAJ SULTHANA
RAIKAR ANKIT ARUN
SOWMYA C N
TEJASWINI D
REKHAMANI B
THARUN KUMAR M
GIRISH K R
PAVITHRA A
SUBASH N
RAMYA SHREE D
RAMPRASAD N
DILEEP KUMAR N
VINU S
MANJU V A
ABHILASH D
RANJITHA R K
SINDHU K
REVATHI B
KAVYA KL
BIBI SAIRA
ROOP KUMAR TK
SALMABANU
VINUTHA B R
SHEETAL BH
PRADEEP J
SANDEEP KUMAR A
SUHAS R
NITHIN KUMAR N

3618 A9287

RAJ KUMAR C
SHARMILA SHREE B A

3619 A9288

DIVYA M

3617 A9286

Course

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

Version Category
Code

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
3A
SC
3A
GM
3A
SC
3A
2B
GM
2A
2A
1
3A
SC
3A
2A
2A
3A
2B
GM
3A
3A
2A
3A
2A
3B
2A
2A
SC
3A
2A
1
2A
3A
3A
3B
2A
2B
2A
2B
GM
3B
3A
GM
ST
SC
2A
2A
3A

III Yr
(%)

69.77
76.66
64.66
71.74
57.44
72.07
67.67
70.89
64.92
79.74
78.69
77.38
72.13
71.8
72.72
69.84
72.52
88.46
71.08
74.43
69.56
73.51
88.92
64.59
71.87
72.07
73.77
67.54
60.26
71.74
66.03
82.49
82.16
72.59
78.23
89.38
79.34
78.23
53.31
64.59
57.97
87.87
79.41
76.72
78.75
71.61
75.08
71.15
88.07
78.43

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

38.333
48.333
42.222
42.778
26.111
31.667
42.222
33.333
42.778
29.444
66.667
56.667
30.556
35
35
36.111
45.556
67.222
35
45.556
37.778
47.222
46.667
33.333
51.111
29.444
53.889
44.444
41.111
38.333
27.778
50
40.556
31.667
36.111
61.667
38.333
40
45.556
38.333
45.556
67.778
50.556
46.111
33.333
33.333
41.111
25
74.444
53.333

54.052
62.495
53.439
57.258
41.777
51.867
54.947
52.109
53.848
54.591
72.678
67.022
51.344
53.402
53.861
52.974
59.041
77.841
53.041
59.991
53.671
60.365
67.793
48.962
61.49
50.755
63.83
55.993
50.687
55.036
46.906
66.246
61.36
52.129
57.171
75.522
58.839
59.115
49.434
51.462
51.762
77.824
64.983
61.416
56.044
52.47
58.097
48.074
81.255
65.88

13887
5013
14737
9848
25841
16940
12665
16595
14184
13130
1007
2533
17691
14779
14170
15371
7935
326
15284
7033
14414
6683
2250
20927
5792
18530
4101
11366
18621
12545
23154
2860
5881
16571
9944
566
8154
7864
20351
17512
17098
328
3455
5840
11303
16091
8948
21985
137
3023

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

Course

3620 A9290

M SYED YASEEN

3621 A9291

SUFI SADIQ ALI


RAJU D

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

2B
2B
3A
GM
1
SC
3A
2A
GM
2A
3A
2A
2A
GM
ST
3A
3A
3B

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

3622 A9292
3623 A9293
3624 A9294
3625 A9295
3626 A9296
3627 A9297
3628 A9298
3629 A9299
3630 A9300
3631 A9301
3632 A9304
3633 A9305
3634 A9306
3635 A9307
3636 A9308
3637 A9309
3638 A9311
3639 A9312
3640 A9313
3641 A9314
3642 A9315
3643 A9316
3644 A9317
3645 A9318
3646 A9319
3647 A9320
3648 A9321
3649 A9322
3650 A9323
3651 A9325
3652 A9326
3653 A9327
3654 A9328
3655 A9329
3656 A9330
3657 A9331
3658 A9332
3659 A9333
3660 A9334
3661 A9335
3662 A9336
3663 A9337
3664 A9338
3665 A9341
3666 A9342
3667 A9343
3668 A9344

DEEPIKA S
SRI GAYATHRI S
G LEELA
SHYAMALA AS
RAGHAVENDRA H N
VIGNESH SRIRAM
AJAY KUMAR J
ROHITH P
PRAVEEN KUMAR B
NIVEDITHA N
NAMITHA G L
SANJAY R
SHWETHA R
MANOJ B
VEERABHADRAPPA S
TIPPANNANAVAR
SURESH A
NAVEEN KUMAR P S
HARSHITHA J B
SAGAR N
V MAMATHA
GAGAN S
VINOD M D
AKSHATHA SV
PAVAN KUMAR K
POOJA H P
SHASHIDHARA BM
ROOPASHREE G
SANGEETHA S
NAVEEN KUMAR S
SHAHANA AMREEN
KHADAR BASHA TM
ABHISHEK SHRIDHAR
HEGDE
RAGHU D
NIDHI RAMAKANT NAYAK
ARSHIYA BANU
BHAVYA V
SUJITH S RAMESH
MOHAMMED ASIF M A
BASAVALINGAYYA
HIREMATH
HARSHITHA M
SWATHI H S
SURESH K
ARPITH K
PUSHPALATHA R
SUDHAM M
MANJESH KUMAR M

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

70.03
73.31
66.75
73.84
80.13
68.33
84.33
76.85
75.15
64.52
70.19
81.25
82.43
71.15
71.21
72.79
90.16
71.48

56.667
33.333
39.444
36.111
39.444
37.222
39.444
36.667
52.778
35
37.778
47.222
54.444
40
44.444
33.333
67.222
31.667

63.35
53.322
53.099
54.974
59.788
52.775
61.886
56.76
63.963
49.763
53.986
64.234
68.435
55.574
57.829
53.06
78.693
51.571

4416
14884
15204
12636
7213
15648
5459
10428
4026
19902
13977
3858
2025
11874
9241
15262
278
17369

2A
3A
3A
3A
GM
2A
2A
2A
3A
3A
2A
3A
2A
1
2B
2B
GM

71.02
71.87
73.7
59.87
79.28
72.85
65.97
69.57
71.34
80.79
49.11
70.3
74.89
75.21
78.69
66.95
79.48

29.444
59.444
37.778
40
40
48.333
42.778
36.111
40
50.556
32.778
40
35
29.444
41.667
43.333
53.333

50.23
65.657
55.742
49.935
59.64
60.593
54.373
52.843
55.672
65.672
40.947
55.148
54.943
52.329
60.178
55.142
66.404

19277
3116
11650
19672
7359
6470
13420
15562
11737
3104
25985
12405
12671
16302
6862
12414
2786

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

3A
GM
2B
3A
GM
2B
3B

67.08
62.62
75.21
78.75
69.51
70.89
71.87

36.667
38.333
41.111
35.556
47.778
38.889
30.556

51.875
50.478
58.162
57.155
58.643
54.887
51.213

16927
18919
8862
9966
8359
12731
17885

D1
A1
B1
A1
B1
C1
D1

1
3A
GM
3A
3A
SC
SC

73.51
79.02
71.15
57.38
83.67
69.44
80.33

37.222
44.444
46.111
32.778
56.111
30.556
41.111

55.365
61.73
58.63
45.078
69.892
50
60.72

12144
5591
8374
24544
1583
19582
6366

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

Version Category
Code

Candidate Name

Course

3669 A9345

BINDUSHREE B S

3670 A9346

SHALINI V
RAGHUVEER B

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

2A
ST
2A
3A
3B
3A
3A
2A
2B
3A
2A
3A
3B
3A
2A
2B

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

A1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
D1
B1
A1
D1
C1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1

CS

D1

DCET
No.

3671 A9347
3672 A9348
3673 A9349
3674 A9350
3675 A9351
3676 A9352
3677 A9353
3678 A9354
3679 A9355
3680 A9356
3681 A9357
3682 A9358
3683 A9359
3684 A9360
3685 A9361
3686 A9363
3687 A9364
3688 A9365
3689 A9366
3690 A9368
3691 A9370
3692 A9371
3693 A9373
3694 A9374
3695 A9375
3696 A9376
3697 A9378
3698 A9379
3699 A9381
3700 A9382
3701 A9383
3702 A9384
3703 A9385
3704 A9386
3705 A9387
3706 A9388
3707 A9389
3708 A9390
3709 A9391
3710 A9392
3711 A9393
3712 A9394
3713 A9395
3714 A9396
3715 A9397
3716 A9399
3717 A9400

SANTHOSH V M
ALFRED HENRY PAUL
UDAYSHANKARA D
DIVYA
SWATHI V
MOHAMMED ISMAIL
ANUSHA C
AMULYA M P
KAVITHA M
BADRINATH N
CHAITHRA TC
ARPITHA T A
MOHAMMED SUFIYAAN
BAIG
CHANDINI B S
SARITHA REDDY C
MEENAKSHI M
VISHVAS T P
TEJASWINI K
LAKSHMI K
PRAVEEN B
LAVANYA L
DIVYA V
HARISH P
SHRUTHI T N
ARCHANA M
THANUJA S
CHAITHARA R
NIKHIL P
RAHANA C T
SPOORTHI U S
RAJESH S
ANANDACHARI D R
ASHOKA K
YASHWANTH H S
YAKSHITH S
PUSHPAVATHI H P
NAVYA N
PAVAN KUMAR RAJU G
KUSUMA BS
KRUTHIKA S
SUSHMA K
SHIVAKUMAR M
SWATHI M
SURAKSHA K
MOHAMMED ZAIDUR
REHMAN
MEGHANA M

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

84.66
84.66
72
86.95
78.03
78.23
68.07
77.77
68
74.75
63.54
77.77
73.57
74.1
66.3
62.56

52.778
38.333
35
60.556
51.111
26.667
36.667
28.889
31.667
40
36.667
37.778
36.667
30.556
43.333
50

68.717
61.495
53.5
73.754
64.572
52.449
52.367
53.33
49.834
57.377
50.104
57.774
55.121
52.327
54.814
56.279

1923
5788
14655
820
3680
16122
16250
14873
19805
9719
19442
9296
12448
16307
12813
11003

2A
3A
3A
3A
1
ST
2A
GM
2A
2A
3A
3A
2A
3A
2A
2A
3B
2A
2A
3A
3A
GM
2A
3A
2A
3B
GM
3A
2A
3A
3A
2B

69.25
77.31
71.87
77.64
68.85
67.93
71.34
63.15
72.59
73.05
63.21
81.38
70.43
71.08
56.39
72
74.82
64.13
67.15
76.59
66.62
69.77
75.61
68.79
54.16
80.2
83.02
69.18
74.1
71.48
81.38
80.79

43.889
45
46.667
52.778
38.333
46.667
38.889
42.222
27.778
32.778
38.889
44.444
38.889
33.333
32.222
63.333
43.333
33.333
32.778
46.111
33.333
39.444
41.667
40.556
26.667
33.889
45
43.333
45.556
27.778
38.333
58.889

56.568
61.156
59.268
65.209
53.593
57.301
55.117
52.685
50.184
52.914
51.051
62.911
54.658
52.208
44.308
67.667
59.077
48.732
49.963
61.351
49.978
54.607
58.637
54.672
40.416
57.043
64.008
56.257
59.827
49.627
59.855
69.838

10641
6020
7722
3348
14530
9801
12458
15772
19341
15452
18086
4715
13036
16463
24990
2301
7903
21206
19642
5890
19620
13106
8365
13011
26050
10102
3997
11030
7176
20086
7151
1595

2A

85.64

37.222

61.431

5829

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

3718 A9401

SUSHMA A

3719 A9402

SUMAN B
SUNITHA T N

3720 A9403
3721 A9404
3722 A9405
3723 A9406
3724 A9407
3725 A9408
3726 A9409
3727 A9411
3728 A9412
3729 A9414
3730 A9415
3731 A9416
3732 A9418
3733 A9419
3734 A9420
3735 A9421
3736 A9422
3737 A9423
3738 A9424
3739 A9425
3740 A9426
3741 A9427
3742 A9428
3743 A9429
3744 A9430
3745 A9432
3746 A9433
3747 A9434
3748 A9435
3749 A9436
3750 A9437
3751 A9438
3752 A9439
3753 A9440
3754 A9441
3755 A9442
3756 A9443
3757 A9444
3758 A9445
3759 A9446
3760 A9447
3761 A9448
3762 A9449
3763 A9450
3764 A9451

NAVYASHREE N YADAV
MOHIT B M
KUSUMA BAI M
HEMAVATHI E M
THEJAS KUMAR B L
HEMAVATHY K
TEJESH R
PAVITHRA N S
RAKSHITHA C
KESHAV S
VISHWANATH
KAVYASHREE S
SUSHMA M NAIK
BHAVYA S N
DIVYAMANI LS
KAVYA M
SUMANTH M
NAGARAJU B
SAURABH KHOT
SHASHANK S
REKHA S
PRAJWAL R
VENKAT CHARAN ACHARI
K
VARALAKSHMI N
SHASHIKALA M
SHILPA B S
SURAJ KUMAR
TEJASWINI V
VINAYAK M CHIKKORDE
NITHYA B R
PRAJWAL D R
POOJASHREE G
ASHWINI S D
SYED ARBAAZ ALI
ALISHA AFREEN
POOJA KR
HARSHITHA P
PARVEEZ SHARIEFF
SAI KUMAR K G
ASHOKA B T
GURUPRASAD M R
RAKESH P
PRATHAP KUMAR C
KAVYA S

3766 A9454

GOKUL V
LAVANYA R A

3767 A9457

KAVYA BAI N

3765 A9452

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

2A
3A
3A
1
2A
3B
3A
SC
2A
GM
2A
3A
3A
GM
2A
2A
3B
3A
3A
3A
3A
GM
GM
3A
2A
2A

84.66
65.05
83.67
75.61
79.48
68.85
88.85
75.67
77.9
66.82
83.08
71.28
84.46
61.96
74.23
71.61
75.93
72.33
80.26
65.05
66.3
72.59
74.69
87.48
77.84
67.15

46.667
43.889
60.556
50
52.222
30
75
47.778
32.778
38.889
45
41.111
52.778
32.222
36.667
37.778
32.778
46.667
55.556
31.667
38.889
51.667
56.111
67.222
46.667
43.333

65.662
54.469
72.114
62.804
65.849
49.426
81.926
61.725
55.34
52.855
64.041
56.195
68.619
47.092
55.449
54.693
54.356
59.498
67.909
48.358
52.592
62.129
65.4
77.349
62.252
55.241

3113
13290
1121
4800
3038
20364
116
5595
12174
15540
3977
11103
1962
22992
12012
12975
13443
7490
2206
21685
15895
5258
3235
374
5157
12283

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
A1

SC
SC
3A
GM
3A
2A
3A
GM
3A
GM
2B
2B
3A
2B
2B
2A
SC
GM
3A
1
GM
1
3A
3B

82.49
82.03
82.89
48.26
80.07
71.28
59.34
74.43
72.59
68.52
70.75
72.98
65.57
65.25
78.56
65.64
70.3
76.79
71.02
71.08
73.31
69.97
72.59
78.16

61.667
46.111
42.778
31.667
43.333
58.889
44.444
35.556
43.333
41.667
37.778
32.222
35
31.667
45.556
38.889
30.556
37.778
56.111
45
47.778
45.556
38.889
35.556

72.08
64.072
62.832
39.965
61.7
65.084
51.894
54.991
57.962
55.096
54.266
52.603
50.287
48.457
62.057
52.264
50.426
57.283
63.564
58.041
60.545
57.762
55.74
56.86

1127
3956
4774
26101
5626
3402
16902
12606
9104
12482
13564
15880
19190
21559
5329
16386
18994
9828
4264
9015
6519
9310
11653
10293

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

3768 A9458

RAKESH S

3769 A9459

PRAVEEN B M
BHAGYASHREE RAJENDRA
DALAL
NANDA KUMAR C
CHARAN KUMAR G

3770 A9460
3771 A9461
3772 A9462
3773 A9463
3774 A9464
3775 A9465
3776 A9466
3777 A9468
3778 A9470
3779 A9471
3780 A9472
3781 A9473
3782 A9474
3783 A9476
3784 A9478
3785 A9479
3786 A9480
3787 A9482
3788 A9484
3789 A9485
3790 A9486
3791 A9487
3792 A9488
3793 A9489
3794 A9490
3795 A9491
3796 A9492
3797 A9493
3798 A9494
3799 A9495
3800 A9498
3801 A9499
3802 A9501
3803 A9503
3804 A9505
3805 A9506
3806 A9507
3807 A9508
3808 A9509
3809 A9510
3810 B1001
3811 B1002
3812 B1003
3813 B1004
3814 B1006

VIDYASHREE V
SANDEEP KUMAR S
RAGINI G A
HARIKRISHNA S R
RUSHIKESH B S
RASHMI K S
MANASA M
SRI VIDYA B M
ASHWINI PRIYA
GURUPRASAD P
JAYANTH HOLLA P
SWAROOP B J
SAGAR R
SHREENIDHI A R
CHANDRASHEKARA M V
GOURIPRIYA V
GOWRI G
AMBUJA GN
ANAND KUMAR M
VENKATARAJA V
HEMA S
SHASHI KUMAR M G
NAVEEN N L
CHETHAN G R
MYTHRI S
RAMYA S D
KIRAN M SAVALGI
RAMYA J
HARSHITHA M R
VENKATAPPA M
BHASKARA K E
M GANGADHARA
KAVYASHREE C
VISHAL SANU U
MOHAMMED GUFRAN KHAN
UZMA FARHEEN M
LINGAMMA C
PRAVEENKUMAR V
MANOJ KUMAR G
RAMYA RAVI S
AMARESH S
SUMAN N

3816 B1010

SUSHMA S
PAVAN KUMAR R

3817 B1011

ANIL KUMAR N

3815 B1008

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CS
CS
CS

B1
C1
D1

GM
GM
2A

70.69
81.38
73.38

37.778
56.111
34.444

54.234
68.744
53.911

13611
1917
14094

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
B1
C1
D1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
B1
C1
A1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
A1
B1
C1
D1
B1
D1
B1
C1

1
2B
2A
3B
3A
1
2A
3B
3A
SC
2A
GM
GM
3B
2A
GM
3A
2A
SC
SC
SC
SC
GM
3A
2A
3A
2A
GM
GM
3A
3A
SC
3A
3A
2A
2A
2B
2B
3B
2A
3A
GM
2A
3A
2A
3B
ST

79.08
68.07
69.57
77.77
77.84
76.46
56
72.92
73.77
62.95
72.66
63.93
67.02
71.41
68.98
76.13
89.44
83.67
62.56
73.97
66.16
76.52
89.97
70.82
67.67
66.62
85.31
61.64
73.7
68.39
81.9
79.28
72.52
74.95
74.82
63.87
74.3
81.51
71.02
73.63
86.55
80.51
69.24
91.27
82.95
74.82
73.52

59.444
44.444
41.111
47.778
33.333
43.889
37.778
31.111
43.333
31.667
32.222
46.111
35
40.556
41.111
59.444
58.889
52.778
31.667
42.778
35
42.778
61.111
44.444
31.111
44.444
65.556
47.778
55
32.222
28.889
51.667
41.667
48.333
58.333
47.778
46.111
35.556
33.333
48.333
42.778
40
36.667
83.333
41.111
46.111
40

69.263
56.255
55.343
62.774
55.585
60.174
46.889
52.015
58.552
47.309
52.439
55.023
51.008
55.983
55.048
67.788
74.166
68.225
47.112
58.373
50.582
59.652
75.539
57.632
49.392
55.534
75.434
54.709
64.353
50.308
55.396
65.473
57.096
61.642
66.577
55.824
60.203
58.532
52.175
60.984
64.662
60.254
52.953
87.301
62.031
60.464
56.758

1755
11034
12172
4821
11861
6868
23174
16733
8461
22783
16131
12561
18147
11384
12535
2254
749
2098
22972
8656
18783
7346
563
9447
20410
11915
578
12952
3796
19164
12095
3205
10034
5671
2711
11568
6835
8483
16510
6156
3638
6797
15404
22
5350
6591
10430

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

3818 B1012

SAINATH

3819 B1013

PAVAN KP
THIMME GOWDA B

3820 B1014
3821 B1015
3822 B1016
3823 B1017
3824 B1018
3825 B1019
3826 B1021
3827 B1023
3828 B1025
3829 B1026
3830 B1027
3831 B1028
3832 B1029
3833 B1030
3834 B1031
3835 B1032
3836 B1033
3837 B1034
3838 B1035
3839 B1036
3840 B1037
3841 B1038
3842 B1039
3843 B1040
3844 B1042
3845 B1043
3846 B1044
3847 B1046
3848 B1047
3849 B1048
3850 B1049
3851 B1050
3852 B1051
3853 B1052
3854 B1053
3855 B1054
3856 B1055
3857 B1056
3858 B1057
3859 B1058
3860 B1059
3861 B1060
3862 B1061
3863 B1062
3864 B1063

Course

AKSHAY H
LAVA M
MADAN B
KISHORE R
ABHILASH M
PRADEEP V
MADHUSUDHAN K G
MANJUATH A NILUGAL
NITIN C R
ASHOK K
NAGAVENI B R
ABHISHEK S
MANOJ V S
SHAILESH M R
RAGHAVENDRA N
JAGADEESHA B R
KIRAN HK
YOGESH TK
VENKATESHA S
CHETHAN C
SANTHOSH M S
BAHRATH E
BHARATH KUMAR
PAVAN GOWDA S

B C

VIGNESH S D
VINODKUMAR V
TRENITHA MARY DCRUZE
RANGASWAMY A
KARTHIK S
HARSHITH N
NANDEESHA S
JAGADEESH T
AJAY V HALGERI
VINAYAK S KORI
VINAY KUMAR
MAHESH GK
NAVEEN KUMAR V
SRIVATSA G B
DESAI SIVAPPA
CHANDRU S
NISHANTH P
RAHUL K JADHAV
SHIVASHANKARA
MOHAMMED SUBHANI S

3866 B1066

ABRAR HUSEN M HAKEEM


ROHITH CHARAN L B

3867 B1067

SUNILKUMAR R

3865 B1065

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

Version Category
Code

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1

2A
GM
3A
SC
3A
3A
1
GM
3A
GM
3B
2A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
SC
ST
3A
3B
3B
3A
3A
SC
3A
1
GM
GM
1
3A
3A
GM
2A
3A
3B
3A
GM
3B
1
1
3B
2A
2B
GM
1
SC

III Yr
(%)

68.34
78.3
56.68
68.62
58.14
79.94
75.49
62.08
72.39
82.2
79.27
77.11
68.23
69.94
77.18
69.3
87.49
82.31
78.93
73.97
65.39
69.3
80.85
64.34
53.86
84.17
65.41
56.34
83.27
85.92
83.27
66.54
65.41
81.24
66.76
63.38
75.94
77.13
73.13
86.2
63.27
70.25
62.59
69.86
62.37
74.93
64.17
47.72
73.86
60.68

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

40.556
48.889
30
48.889
33.889
56.667
40.556
36.111
30.556
61.111
53.889
50
39.444
29.444
47.222
57.222
53.889
47.778
33.889
48.333
40
31.111
38.333
34.444
31.667
57.778
30
35.556
55
46.111
56.111
46.111
36.111
47.222
43.333
41.111
51.667
38.333
61.667
47.778
38.333
31.667
28.333
48.889
35.556
32.222
36.111
27.778
37.222
28.333

54.447
63.596
43.338
58.755
46.015
68.306
58.025
49.098
51.475
71.654
66.579
63.558
53.835
49.691
62.203
63.259
70.691
65.044
56.41
61.153
52.697
50.204
59.589
49.391
42.763
70.974
47.704
45.947
69.134
66.013
69.692
56.323
50.76
64.231
55.047
52.246
63.806
57.73
67.397
66.987
50.801
50.961
45.463
59.374
48.961
53.576
50.14
37.748
55.541
44.505

13317
4245
25411
8235
23896
2071
9029
20746
17503
1208
2708
4265
14201
20002
5194
4491
1404
3424
10836
6021
15748
19318
7407
20413
25587
1343
22377
23947
1787
2958
1631
10935
18522
3860
12536
16416
4117
9349
2398
2556
18467
18221
24291
7608
20928
14556
19392
26218
11904
24898

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

Version Category
Code

Candidate Name

Course

3868 B1068

RANGANATHA K R

3869 B1069

RAVI T N
RAVICHANDRA B

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1

2A
3A
2A
ST
2A
2A
2A
2A
3B
3B
3B

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
B1
D1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

3A
2A
2B
3A
3A
2A
GM
3A
2B
GM
3B
SC
3A
GM
2A
3A
2B
SC
3A
1
3A
1
GM
SC
3A
3A
SC
3A
3A
2A
2A
GM
1
SC
3A
GM
2A
2A
2A

DCET
No.

3870 B1070
3871 B1071
3872 B1072
3873 B1073
3874 B1074
3875 B1075
3876 B1076
3877 B1078
3878 B1079
3879 B1080
3880 B1081
3881 B1082
3882 B1084
3883 B1086
3884 B1087
3885 B1089
3886 B1090
3887 B1091
3888 B1092
3889 B1093
3890 B1094
3891 B1095
3892 B1097
3893 B1098
3894 B1099
3895 B1100
3896 B1101
3897 B1102
3898 B1103
3899 B1104
3900 B1105
3901 B1106
3902 B1107
3903 B1108
3904 B1109
3905 B1110
3906 B1111
3907 B1112
3908 B1113
3909 B1114
3910 B1116
3911 B1117
3912 B1118
3913 B1119
3914 B1120

MAHESH KUMAR C P
VARUN S M
RANJITH KUMAR S G
SANDEEP G
NARESH RAO KV
NIKHIL C M
NIKHIL LOANDE A
KIRAN BASAVARAJ
SIMHASAN
VINAY KUMAR P
UMESHA H M
SYED FARHAAN AHMED
RAJESH S
TEJAS KUMAR J
YOGESH S
K S DHEERAJ
RAJESHA K H
SYED YOUSUF FAIZAN
MUDRANG RAVI MAGDUM
BHARGAV KRISHNA
GOKUL S
NITHIN S
SHIVA PRASAD S
NANDAN S R
PAVAN R
SHADAAB AHMED
UDAY KUMAR V
DHANANJAIAH P R
SHIVARAJA KUMAR S
BHARATH BG
SORNEESWAR S
BHASKAR S
SHIVARAJU M
LIKHITH GOWDA B K
ATOORU DINESH
CHANDAN M
DARSHAN L R
PRAVEEN KUMAR D S
RANJAN P REVANKAR
KIRAN M
SANJAY S K
SANJAY K
SHRAVANI S
CHETANGOWDA R
GOKUL KRISHNAN M

3916 B1122

PRASHANT
SANJAY SINGH S

3917 B1123

TEJAS KUMAR S

3915 B1121

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

85.35
75.83
69.01
75.66
58.37
76.45
72.34
68.34
74.76
63.1
80.64

68.333
47.222
35
39.444
25.556
52.222
32.778
38.889
49.444
38.333
47.222

76.843
61.527
52.007
57.553
41.961
64.337
52.558
53.614
62.103
50.716
63.932

420
5763
16740
9526
25790
3808
15944
14497
5290
18587
4041

61.79
79.94
77.35
65.46
63.66
76.55
62.87
76.17
61.13
64.73
86.31
63.32
65
60.9
69.07
78.65
68.73
72.06
72
83.21
64.17
78.25
64.9
58.48
73.97
81.58
68.39
58.87
80.62
63.21
75.8
70.99
72.55
66.87
78.97
77.84
73.27
84.23
74.75

29.444
55
48.889
31.111
27.222
46.667
29.444
55.556
48.889
42.222
75
33.889
38.889
52.222
48.333
52.778
36.111
36.667
34.444
40.556
30.556
54.444
42.778
34.444
22.778
63.333
56.111
32.778
31.667
41.111
48.889
37.778
51.111
38.333
44.444
37.222
52.222
74.444
37.222

45.619
67.472
63.121
48.288
45.442
61.606
46.159
65.863
55.008
53.477
80.655
48.607
51.945
56.562
58.702
65.713
52.422
54.362
53.222
61.884
47.363
66.349
53.84
46.462
48.373
72.455
62.253
45.826
56.144
52.162
62.346
54.382
61.831
52.603
61.707
57.529
62.748
79.335
55.988

24172
2369
4568
21750
24304
5695
23789
3032
12582
14687
168
21367
16826
10652
8291
3087
16161
13438
15023
5462
22716
2807
14192
23546
21662
1055
5155
24020
11165
16528
5110
13407
5505
15878
5620
9560
4832
233
11377

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

Course

3918 B1124

MADHU GOWDA M

3919 B1125

JAYAPRAKASH M S
KIRAN P

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
C1
D1
A1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1

3A
3A
3A
2A
2A
3B
3B
2A
2A
3A
GM
2A
SC
3A
SC
2A
SC
SC
3A
2A
2A
2A
3A
2B
3A
3A
3A
3B
3A
2A
2A
SC
3B
1
SC
2A
GM
2A
GM
GM
SC
3B
3B
GM
3A
2A
GM

ME
ME
ME

D1
A1
B1

2A
3B
GM

3920 B1127
3921 B1128
3922 B1129
3923 B1131
3924 B1133
3925 B1134
3926 B1135
3927 B1136
3928 B1137
3929 B1139
3930 B1140
3931 B1141
3932 B1142
3933 B1143
3934 B1145
3935 B1146
3936 B1147
3937 B1148
3938 B1149
3939 B1150
3940 B1151
3941 B1152
3942 B1153
3943 B1154
3944 B1155
3945 B1156
3946 B1157
3947 B1158
3948 B1159
3949 B1161
3950 B1162
3951 B1163
3952 B1165
3953 B1166
3954 B1167
3955 B1168
3956 B1170
3957 B1171
3958 B1172
3959 B1173
3960 B1174
3961 B1175
3962 B1176

GAUTHAM S
MANU S N
SUNIL M
KARTHIK M
SAJAN KUMAR S K
INDIRASHEKHAR V R
YATHISH B S
PRATHIK N P
GAJENDRA K
RAMESH C
HARISH K S
MADHU SHREE B V
MARUTHI B
SHIVAKUMAR
VISHNU S
SAGAR S E
AKSHAY KUMAR RAO D
SUNIL KUMAR T
RANJITH KUMAR
SANJAY N
PUNEETH SREEDHAR
CHOWDAREDDY J V
HEMANTH KUMAR U N
GIRISH T S
SANTOSH MATTIMANI
YASHWANTH PI
NARENDRA R V
PRAJWAL HS
SANJAY V
MANOJ D R
RAKESH R
SHIVASWAMY M MUDNAL
DILIP G KELUDI
DINESH R
ADITYA NAGESH NAIK
M SAI KARTHIK
VISHNU M
VENKATESH M
KAVIRAJ DODDAMANI
ABHISHEK S
SRINIVAS B
HARIPRASAD T S

3966 B1181

SHASHI KUMAR M
KURADE PARASHURAM
PHULAPPA
KAMESH Y HIREKURABAR
VISHWAS D

3967 B1182

MANU Y N

3963 B1178
3964 B1179
3965 B1180

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

66.31
83.72
81.46
67.94
65.52
63.88
87.32
66.7
75.21
67.61
66.76
61.3
78.14
69.63
66.2
77.35
60.17
70.99
73.86
77.46
71.55
82.48
57.52
66.87
66.08
66.54
66.37
64.96
75.89
62.03
63.55
79.66
84.11
65.07
73.63
75.83
78.48
63.94
61.63
81.35
82.93
74.87
69.18
89.82
74.08
65.7
65.69

36.111
67.222
48.333
34.444
48.333
32.778
61.667
42.222
43.333
33.889
45.556
27.222
31.111
43.889
31.111
63.889
37.222
33.889
28.889
32.778
31.111
52.778
38.333
31.667
29.444
35.556
33.889
31.111
32.222
36.111
43.889
23.333
71.111
40
56.111
33.889
54.444
48.889
41.667
57.778
53.333
30
36.667
67.778
36.111
33.889
40.556

51.211
75.47
64.899
51.194
56.924
48.329
74.496
54.463
59.273
50.748
56.159
44.259
54.626
56.762
48.654
70.621
48.696
52.438
51.374
55.122
51.33
67.629
47.927
49.27
47.765
51.046
50.128
48.035
54.055
49.072
53.719
51.498
77.612
52.535
64.873
54.86
66.465
56.417
51.651
69.565
68.132
52.436
52.925
78.798
55.098
49.797
53.123

17887
571
3505
17912
10234
21719
705
13295
7716
18543
11144
25014
13081
10425
21302
1425
21250
16135
17651
12445
17716
2316
22135
20546
22307
18093
19406
22028
13879
20789
14351
17470
349
15976
3520
12763
2765
10828
17247
1662
2125
16137
15437
271
12481
19849
15170

70.03
69.24
66.76

32.222
42.222
44.444

51.125
55.731
55.603

18005
11662
11840

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

Course

3968 B1183

PRATHAP K R

3969 B1184

AKSHAY KUMAR K V
MANJU BK

3970 B1185
3971 B1186
3972 B1187
3973 B1188
3974 B1189
3975 B1190
3976 B1191
3977 B1192
3978 B1193
3979 B1194
3980 B1195
3981 B1196
3982 B1197
3983 B1198
3984 B1199
3985 B1200
3986 B1201
3987 B1202
3988 B1203
3989 B1204
3990 B1205
3991 B1206
3992 B1207
3993 B1208
3994 B1210
3995 B1212
3996 B1213
3997 B1214
3998 B1215
3999 B1216
4000 B1217
4001 B1219
4002 B1220
4003 B1221
4004 B1222
4005 B1223
4006 B1224
4007 B1225
4008 B1226
4009 B1227
4010 B1228
4011 B1229
4012 B1230
4013 B1231
4014 B1232

SANDEEP V R
YOGISHA B M
NAVEEN KUMAR Y
RAKESH PM
ABHISHEK GOWDA S M
NATARAJA M
RAVI M R
SAGAR A S
RAKSHITH S
PUNEETH VC
RAGHU A
AMBARISH H P
HARISH M N
GOVARDHAN R
PAVANKUMAR C R
SHREYAS N
MANOJ C
SANTHOSH KUMAR S
MANUJITH B N
KIRAN S
SESHAN C S
JAMES STEPHEN
BHARATH KUMAR L
PRAJWAL L M
IMRAN
POORNESH R
HARISH K R
MOHAMMAD SAGEER
NIKHIL A L
VENKATESH H L
CHARANARAJ
RAHMAN M Z
NIKHIL M
VASUDEVAJOIS S
PRAJWAL SESHASDRI M
S
MADHU H
NANDEESHA C
ANIL KUMAR G
SANJAY KUMAR
CHETHAN K

SHASHANK M S
CHAITANYA KUMAR U S
KIRANKUMAR N M
ANIL K V

4016 B1235

ABDUL HAFEEZ A
HARSHA N

4017 B1236

MADHU L

4015 B1233

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1

3A
3A
3A
3A
2A
ST
SC
3A
ST
1
SC
3A
ST
GM
3A
2A
2A
3A
2A
3A
2A
3A
2A
GM
GM
GM
3A
2B
SC
3A
2B
2A
2A
1
2B
3A
GM
GM

64
63.89
70.24
77.58
76.11
80.9
69.48
64
65.92
80.91
81.07
63.38
71.89
68.28
65.13
70.61
58.76
73.63
75.66
64.34
90.48
73.01
66.31
76.85
62.59
79.41
66.14
80.91
70.03
82.93
61.2
73.86
71.32
74.73
69.46
63.44
77.46
72.06

35.556
21.111
46.667
51.111
51.111
42.222
38.889
41.667
27.222
37.778
51.111
40.556
30
35.556
48.333
47.778
33.333
41.667
42.222
33.333
73.889
40
51.111
52.778
43.333
51.667
32.778
41.111
36.667
55
38.889
42.778
30.556
41.111
36.111
41.111
47.778
38.333

49.778
42.499
58.455
64.344
63.612
61.562
54.183
52.834
46.569
59.344
66.091
51.968
50.944
51.919
56.73
59.192
46.047
57.651
58.942
48.836
82.184
56.507
58.711
64.815
52.963
65.539
49.46
61.01
53.348
68.965
50.043
58.319
50.94
57.919
52.788
52.274
62.622
55.195

19879
25659
8556
3805
4240
5733
13690
15575
23462
7645
2924
16796
18257
16866
10467
7802
23872
9425
8029
21069
105
10725
8282
3554
15388
3174
20324
6141
14849
1833
19524
8704
18265
9150
15626
16374
4919
12350

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1

3A
3A
2A
SC
2A
3A
GM
2A
SC
1
2A
3A

55.55
71.34
63.34
67.39
69.07
69.07
70.23
73.97
75.04
68.62
71.44
56.85

37.778
28.889
63.333
35
35.556
37.778
28.889
48.889
27.778
41.667
44.444
29.444

46.664
50.117
63.339
51.197
52.313
53.424
49.56
61.431
51.41
55.144
57.941
43.145

23367
19421
4425
17907
16325
14752
20177
5828
17592
12412
9126
25473

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4018 B1237

ARUN KUMAR N

4019 B1239

AKASH S K
AKHILESH B

4020 B1240
4021 B1241
4022 B1242
4023 B1243
4024 B1246
4025 B1247
4026 B1248
4027 B1249
4028 B1251
4029 B1252
4030 B1253
4031 B1254
4032 B1255
4033 B1256
4034 B1257
4035 B1259
4036 B1260
4037 B1261
4038 B1262
4039 B1263
4040 B1264
4041 B1265
4042 B1266
4043 B1267
4044 B1268
4045 B1269
4046 B1270
4047 B1271
4048 B1272
4049 B1274
4050 B1275
4051 B1277
4052 B1278
4053 B1279
4054 B1280
4055 B1282
4056 B1283
4057 B1284
4058 B1285
4059 B1287
4060 B1288
4061 B1289
4062 B1291
4063 B1292
4064 B1293
4065 B1294
4066 B1295

PRASHANTH KUMAR G V
PRAJWAL M S
MANOJ MALLAPPA
SONNAD
MAHESH KUMAR M V
PAVAN G V
ARUN KUMAR G
JYOTHI V
MONISH N
DEEKSHITH R
H M PRASHANTHA
BHARATH C S
JAYAKUMAR H
HITESH KUMAR S P
SUJAY SINGH S
MAHAMADDILEEP
VIKESH PURBEY
KANTHARAJU K N
KISHAN R
DARSHAN V
GOWTHAM S
PUNITH GOWDA A P
CHETAN P R
MANOJ A M
JEEVAN N
KIRAN SN
PUNITHRAJ K S
SUHAS NS
PUNEETH N
SHARATH P
MAHESHA K C
RAVINDRA B A
MANJUNATH K
KAUSHIK R
KIRAN RAJU R
NIVEDITHA M
MEGHANATHAN K S
SARANYA S
NARESHBABU

M V

MOHAMED ZIKRIYA
NABEEL
CHANDANSWAMY R
SUMAN A
AVINASH G
HIPPARAGI RAVI
BASAGOND
CHETHAN S N
HEMANTH KUMAR J
CHIDAMBARAM BHARATHI

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
C1
D1
A1
B1
C1

SC
SC
3B
3A
3A
2A

73.35
94.14
70.31
80.62
87.1
65.8

33.889
72.222
42.222
45.556
59.444
51.111

53.621
83.182
56.266
63.088
73.272
58.457

14487
80
11018
4586
889
8554

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
C1

2A
3A
3A
SC
ST
GM
3B
SC
SC
ST
2A
2B
GM
3A
3A
2A
SC
3A
SC
3A
2A
GM
2A
GM
3A
3A
2A
3A
1
2A
2A
1
1
2A
ST
2B

63.38
71.32
66.31
75.83
63.43
68.73
70.48
76.39
68.1
84.98
46.93
59.83
85.86
71.44
64.26
73.62
70.99
80.85
63.26
78.37
69.8
64.73
74.23
80.06
73.8
80.07
84.56
80.68
68.79
64.73
57.75
78.42
94.03
83.89
64.96
62.76

32.222
40
31.111
34.444
28.889
50
41.667
42.222
31.667
67.778
31.111
39.444
61.667
32.778
33.333
41.111
32.222
65
31.111
47.222
37.778
34.444
38.889
46.111
42.222
74.444
51.667
64.444
35.556
33.889
39.444
60.556
91.111
34.444
26.667
39.444

47.801
55.662
48.711
55.138
46.159
59.366
56.076
59.308
49.883
76.381
39.021
49.638
73.763
52.108
48.798
57.367
51.604
72.923
47.187
62.794
53.791
49.586
56.56
63.086
58.013
77.255
68.115
72.56
52.173
49.309
48.595
69.49
92.57
59.166
45.813
51.103

22265
11752
21229
12428
23790
7617
11260
7686
19731
464
26171
20073
819
16596
21117
9729
17309
956
22894
4807
14252
20141
10655
4589
9041
387
2132
1034
16515
20499
21381
1684
2
7822
24033
18033

ME
ME
ME
ME

D1
A1
C1
D1

GM
2A
2A
GM

64.06
54.03
61.46
81.58

44.444
36.667
39.444
34.444

54.25
45.348
50.455
58.011

13593
24360
18953
9043

ME
ME
ME

A1
B1
C1

3A
3A
2A

60.85
78.37
72.68

28.333
49.444
41.667

44.589
63.905
57.172

24858
4061
9942

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

J
4067 B1296
4068 B1297
4069 B1299
4070 B1300
4071 B1301
4072 B1302
4073 B1303
4074 B1304
4075 B1305
4076 B1306
4077 B1307
4078 B1308
4079 B1309
4080 B1310
4081 B1311
4082 B1312
4083 B1313
4084 B1314
4085 B1315
4086 B1316
4087 B1317
4088 B1318
4089 B1319
4090 B1320
4091 B1321
4092 B1322
4093 B1323
4094 B1324
4095 B1325
4096 B1326
4097 B1327
4098 B1329
4099 B1330
4100 B1331
4101 B1332
4102 B1333
4103 B1334
4104 B1336
4105 B1337
4106 B1338
4107 B1340
4108 B1341
4109 B1342
4110 B1343
4111 B1344
4112 B1345

ANUSHA G
RAVIMUNENDRA N
RAGHAVENDRA MV
NIKHIL U KALMAT
SUKISH G S
MANOJ KUMAR M
NAGESHA K
DILIP S
ABHISHEK YADAV K S
BABUSMAN S A
SRINATH T A
SURESH R
PAVAN KUMAR K
DHANUSH G
MADHUKAR B
HARISH K
RAJESHA M K
HEMANTH KUMAR M
DILIP S
PAVAN KUMAR M
KIRAN R
NAVEEN KUMAR L
SONA N B
SHAHID UR RAHAMAN
JEEVAN A
VISHWANATH H R
PRAJVAL ANTHONY PAUL
P
VENKATESH S R
TEJESH GOWDA N
NAVEEN V
BRIJESH B V
VINOD R
S RANJITHKUMAR
MOHAMMED YAMIN
SYED SAQUIB
SUKSHEETH NAIK B
THIMMEGOWDA T
T N MURALI VINAY
MADHAN K R
VIVEK K
NISHANTH R
SHARATH KUMAR K R
YESHWANTH R
SHIVUKUMAR
SATHEESHA B K
CHETAN S A

4114 B1347

R N VINAY
PRAVEEN KUMAR B V

4115 B1348

ABHISHEK J J

4113 B1346

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

SC
ST
3A
GM
3A
ST
1
3A
1
2A
3A
3A
3A
3A
3B
3A
SC
2A
3A
3A
3A
3A
3A
2B
3B
SC
GM

78.87
79.27
69.75
64.85
65.86
54.93
65.58
41.7
61.13
67.32
75.55
74.48
69.52
63.21
53.75
58.14
90.7
63.27
71.77
81.07
60.17
56.23
90.23
73.63
70.76
79.55
64.85

55
47.222
39.444
45.556
36.667
33.333
27.222
31.111
27.778
26.111
35.556
38.889
29.444
40
24.444
26.667
73.333
39.444
40
40.556
29.444
30.556
35.556
40
32.778
47.222
33.889

66.937
63.248
54.595
55.201
51.263
44.132
46.4
36.408
44.453
46.718
55.553
56.684
49.483
51.606
39.095
42.404
82.019
51.356
55.888
60.813
44.807
43.391
62.893
56.817
51.77
63.386
49.367

2578
4499
13119
12338
17814
25063
23591
26259
24922
23317
11893
10514
20286
17300
26168
25687
112
17675
11482
6299
24721
25394
4731
10355
17084
4392
20441

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

2A
3A
1
SC
3A
3A
2B
2B
3B
1
2A
2A
2A
3A
2A
GM
SC
2A
3A
3A
2A
3A

68.68
74.65
88.39
73.92
64.9
81.13
59.93
55.44
73.45
77.76
75.38
83.83
71.27
78.97
77.07
68.85
68.9
76.96
82.14
56.9
71.49
60.23

37.222
61.111
80
46.667
32.222
65.556
32.222
34.444
47.222
29.444
40.556
30
44.444
47.222
45.556
37.778
35.556
40
43.333
44.444
41.111
31.667

52.949
67.88
84.197
60.291
48.562
73.342
46.078
44.941
60.339
53.601
57.968
56.916
57.856
63.096
61.313
53.312
52.229
58.479
62.737
50.673
56.302
45.946

15414
2220
64
6760
21426
875
23848
24639
6703
14525
9099
10243
9218
4577
5920
14896
16439
8533
4839
18645
10965
23948

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4116 B1349

VISHALVENKATESH

4117 B1351

HARISH T
CHANDAN PN

4118 B1352
4119 B1353
4120 B1354
4121 B1355
4122 B1356
4123 B1357
4124 B1358
4125 B1361
4126 B1362
4127 B1363
4128 B1364
4129 B1365
4130 B1366
4131 B1367
4132 B1368
4133 B1369
4134 B1370
4135 B1371
4136 B1372
4137 B1373
4138 B1374
4139 B1375
4140 B1376
4141 B1377
4142 B1378
4143 B1379
4144 B1380
4145 B1381
4146 B1382
4147 B1383
4148 B1384
4149 B1385
4150 B1386
4151 B1388
4152 B1389
4153 B1390
4154 B1391
4155 B1392
4156 B1393
4157 B1395
4158 B1396
4159 B1397

ASHWINI H C
VIKAS B R
PRIYANKA S
SUNIL KUMAR S
SALEEM M
SUBRAMANYA
HARISHCHANDRA NAIK
MANJUNATHA K R
KARTHIK P
RAMALINGESHWARA H
SIDRAMAPPA
ANAND BASAVARAJ
SAJJAN
HARISH R
SUNIL S H
HARSHITHKUMAR M
MARUTHI KUMAR R
HARISHBABU V
AJAY KUMAR N
KIRAN G S
CHITTA SURESH
PAVAN KUMAR L
SANJEEVA B
JALAPPANAVARA
VENKATARAMANA NAYAK
K
KRISHNANANDA NAIK
YATISH D
NAVEEN KUMAR C M
HARISH B N
RAMYA K N
FAYAZ KHAN F
LAKSHMAN M
LAKSHMISAGAR S
NAVEEN KUMAR S
HALESHA B S
SHARATH T S
HARIZAHMED K
JAHANGIR
NAVEEN KUMAR R
PRADEEP KUMAR S
ASHWATH KV
HARIPRASAD S
RAKESH NARAYAN
TASHILDAR
KAVITHA
KRISHNAMURTHY RAIKAR
SANDEEP S

4161 B1399

KUSHAL D
MADHU SUDAN C

4162 B1400

KARTHIK GOWDA C

4160 B1398

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

2A
3A
3A
3A
3A
SC
3A
2B
2A

78.03
59.66
82.14
75.49
60.85
73.35
78.06
83.32
69.5

60
33.889
37.778
46.111
32.778
34.444
30.556
69.444
27.222

69.014
46.776
59.96
60.802
46.812
53.898
54.309
76.384
48.361

1817
23271
7073
6307
23240
14115
13509
463
21681

ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1
A1

2A
GM
3A
2A
2A

71.77
60.85
80.56
59.32
67.27

31.111
30.556
62.222
41.111
33.333

51.443
45.701
71.393
50.218
50.301

17546
24124
1253
19295
19169

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

2A
GM
2A
2A
SC
1
2A
1
3A
2A

63.94
65.75
57.46
67.94
65.3
80.39
74.36
82.18
64.9
75.49

37.222
33.333
32.778
28.333
29.444
56.667
28.333
47.222
33.333
45.556

50.583
49.54
45.122
48.139
47.37
68.531
51.347
64.702
49.117
60.525

18780
20203
24518
21913
22712
1989
17687
3620
20729
6536

ME

D1

GM

73.7

49.444

61.571

5721

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1

2A
3A
SC
2A
3A
2B
SC
2A
3A
3B
3B
2B

71.72
71.21
65.45
66.79
70.59
69.86
67.09
66.93
75.09
73.63
59.52
78.31

65
42.778
33.333
35
33.333
33.333
47.222
50.556
35.556
44.444
42.778
39.444

68.359
56.995
49.391
50.897
51.963
51.596
57.157
58.743
55.324
59.039
51.147
58.877

2053
10147
20415
18328
16805
17328
9962
8249
12184
7937
17983
8104

ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
A1
C1

GM
SC
3A
2A
GM

72.66
65.13
70.54
66.59
82.48

44.444
44.444
27.778
47.222
38.889

58.55
54.786
49.161
56.907
60.684

8466
12851
20680
10252
6402

ME

D1

2A

68.66

31.111

49.884

19729

ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1

2A
3A
SC
3A

53.07
66.93
87.55
75.15

39.444
33.333
61.667
63.333

46.257
50.132
74.608
69.244

23698
19404
689
1758

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4163 B1402

SHEKAR M V

4164 B1403

PRADEEP B S
PRASANNA G S

4165 B1404
4166 B1405
4167 B1407
4168 B1408
4169 B1409
4170 B1410
4171 B1411
4172 B1413
4173 B1414
4174 B1415
4175 B1416
4176 B1417
4177 B1418
4178 B1419
4179 B1420
4180 B1421
4181 B1422
4182 B1424
4183 B1426
4184 B1427
4185 B1428
4186 B1429
4187 B1430
4188 B1431
4189 B1432
4190 B1433
4191 B1434
4192 B1435
4193 B1437
4194 B1438
4195 B1439
4196 B1440
4197 B1442
4198 B1443
4199 B1444
4200 B1445
4201 B1446
4202 B1447
4203 B1448
4204 B1449
4205 B1450
4206 B1451
4207 B1452
4208 B1453
4209 B1454

ARJUN RAJ G
CHAITHRA B K
DIVYASHREE M
RAVI SHANKAR S
VAISHNAV K H
UMAPATHI K S
YASHWANTH G
RAMASANJEEVA R
SUMANTHA M G
ABHILASH P
SANTHOSH KUMAR S
UTTEJ KUMAR S
MALLIKA T A
ANANDA REDDY S R
ABHISHEK C R
MADAN KUMAR D
KISHORE R
DARSHAN K P
PRATHAPREDDY S K
NITHIN D V
CHANDAN B S
SRIDHAR S KATTIMANI
JAYANTH KUMAR S
ROOPA S
SHIVA KUMAR G
NAVEEN KUMAR K M
SRINIDHI LS
PUNITH KUMAR K N
MUTTHURAJU H K
GURU PRASAD PATRO P
RAHUL B TODAKAR
SHUBHAM
PRAVEEN KUMAR
MANOJ M
YASHWANTH K
VINAY KUMAR T
DARSHAN K V
VEERESH HIREMATH
MANU V
RAJESH H C
RAKESH P
SYED KHADER BASHA
MOHAMMED TAMEEM
AHMED
MOHAMED NAYEEM

4211 B1456

MUHAMMED SAAD SAFWAN


AMARNATH G R

4212 B1457

KIRAN G

4210 B1455

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

3A
GM
3A
1
3B
3B
1
2A
2A
3A
SC
GM
2A
SC
2A
3A
3A
2A
3A
3B
3A
3A
3A
3A
2A
2A
2A
3A
SC
3B
3A
3A
GM
GM
3B
GM
SC
GM
2A
3A
3B
3B
3B
ST
2B
2B

77.41
64.62
69.75
64.46
83.77
69.75
91.15
72.96
80.06
53.07
68.85
63.33
61.03
63.44
77.24
73.76
81.35
82.03
69.64
72.79
66.48
66.76
71.61
71.64
40.11
59.44
79.72
67.89
66.36
86.42
63.72
77.52
88.96
57.01
66.65
87.83
74.65
76.34
73.18
73.46
65.07
62.03
58.31
66.03
72.45
69.24

39.444
40
32.778
33.889
60.556
40.556
60.556
33.333
51.111
40
33.333
52.222
36.667
27.222
38.333
53.889
47.222
48.333
42.222
47.222
28.889
36.667
40
39.444
28.333
35
51.111
43.333
35.556
57.222
35
65
68.889
41.111
56.111
70
40.556
52.778
51.111
39.444
27.222
42.222
30.556
43.333
37.778
43.889

58.426
52.31
51.262
49.174
72.166
55.151
75.854
53.146
65.586
46.535
51.089
57.778
48.849
45.33
57.786
63.824
64.287
65.181
55.929
60.006
47.684
51.714
55.803
55.54
34.223
47.219
65.415
55.61
50.96
71.823
49.359
71.261
78.924
49.063
61.38
78.916
57.602
64.558
62.147
56.455
46.146
52.125
44.433
54.681
55.112
56.564

8592
16330
17815
20654
1109
12402
527
15142
3147
23484
18043
9291
21051
24372
9282
4103
3829
3358
11439
7016
22407
17169
11587
11906
26283
22866
3230
11826
18223
1176
20446
1276
257
20804
5870
258
9478
3688
5237
10784
23795
16575
24929
12993
12465
10650

ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
A1

2B
2B
GM
3A

80.23
71.21
83.27
76.62

51.667
38.333
68.889
48.333

65.946
54.773
76.079
62.477

2991
12874
501
5022

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4213 B1459

PRAKASHA

4214 B1460

SHARATH BABU M
MANOJ C N

4215 B1461
4216 B1462
4217 B1463
4218 B1464
4219 B1465
4220 B1466
4221 B1467
4222 B1468
4223 B1469
4224 B1470
4225 B1471
4226 B1472
4227 B1473
4228 B1474
4229 B1475
4230 B1476
4231 B1477
4232 B1478
4233 B1479
4234 B1480
4235 B1481
4236 B1482
4237 B1483
4238 B1485
4239 B1486
4240 B1487
4241 B1489
4242 B1490
4243 B1491
4244 B1492
4245 B1493
4246 B1494
4247 B1495
4248 B1496
4249 B1497
4250 B1498
4251 B1499
4252 B1500
4253 B1501
4254 B1502
4255 B1503
4256 B1504
4257 B1505
4258 B1506
4259 B1507
4260 B1508
4261 B2001

MAHESHA R
PRASHANTH S
GURUPRASAD B G
PRASHANTH KUMAR K N
VARUN SINGH THAKUR R
U
SHREYAS K R
HARISH N
SANDEEP C
VINAY KUMAR K V
DILEEP KUMAR V
GOPAL N
LOHITH RAJ Y R
ARUN KUMAR H M
HARISH V
SUNIL KUMAR T
DARSHAN K
REVANASIDDESHWAR
NAGAPPA SONNAD
C L RAKSHITH
BADARINATH
CHANDRASHEKAR S
MADHAN S
SANATH N
SRINATHA
MANOJ M
RAJATH HEGDE
ISHWARYA DEVI R
RANJITH REDDY M S
RAVI V
JAGRATH A R
VINAY A
VISHWANATH S PATIL
BHARATH B R
CHETHAN S
DAMODARA C
SANDEEP KUMAR H
RANJITH KUMAR V
SHIVAKUMAR K V
VIGHNESHWAR PATAGAR
YASHWANTH M Y
HEMANTH KUMAR H K
MADHUSUDHAN N
VIDYA N A
MANOJ D L
DARSHAN K V
MOHAMMED SIDDIQ
AMAR N

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

SC
2A
2A
ST
GM
3B
GM
2A

70.14
68
76.85
71.04
72.61
70.1
69.13
64.98

43.333
29.444
55.556
31.667
42.222
50
40.556
38.889

56.737
48.722
66.201
51.355
57.414
60.049
54.842
51.937

10457
21218
2887
17676
9682
6987
12782
16844

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

2A
2A
SC
3A
SC
2A
3A
2A
2A
3A
3A
2A

76.79
86.59
70.08
86.49
64.51
75.77
75.04
66.59
65.75
77.41
92.06
83.77

54.444
51.111
38.333
37.778
31.111
71.111
25
33.889
55.556
58.889
86.111
54.444

65.616
68.852
54.209
62.135
47.809
73.443
50.021
50.241
60.651
68.149
89.084
69.11

3134
1880
13660
5254
22256
863
19549
19260
6427
2119
8
1792

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
EE

C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
A1
D1
C1
A1
B1
C1
D1
A1

2A
GM
2A
2A
GM
SC
2A
GM
SC
3A
SC
3A
SC
3A
1
3B
3A
3A
2A
SC
1
3A
3A
2A
3A
2A
3B
2B
3A

64.85
68.39
70.82
73.27
93.41
72.73
86.37
86.42
89.46
70.08
61.52
68.34
88.68
71.49
78.65
71.1
80.28
71.33
80.17
55.77
60.9
63.32
75.77
71.04
71.89
79.48
85.69
70.03
68.71

30
55.556
32.222
45
67.778
31.667
61.111
68.333
48.333
47.222
38.889
40.556
53.333
48.889
32.778
44.444
51.667
45.556
43.333
32.222
29.444
27.778
47.778
44.444
39.444
64.444
51.667
37.222
35.556

47.423
61.975
51.521
59.137
80.593
52.2
73.739
77.378
68.899
58.654
50.205
54.447
71.005
60.191
55.713
57.772
65.975
58.445
61.751
43.999
45.173
45.551
61.777
57.743
55.666
71.96
68.679
53.628
52.133

22661
5397
17434
7846
172
16478
822
369
1862
8349
19313
13316
1339
6846
11683
9303
2976
8572
5572
25141
24479
24219
5548
9332
11744
1149
1942
14474
16563

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4262 B2002

SRIKANTH N

4263 B2003

MOHANBABU H V
RASHMI S

4264 B2004
4265 B2005
4266 B2006
4267 B2007
4268 B2008
4269 B2009
4270 B2010
4271 B2011
4272 B2012
4273 B2013
4274 B2014
4275 B2015
4276 B2016
4277 B2017
4278 B2019
4279 B2020
4280 B2022
4281 B2023
4282 B2024
4283 B2025
4284 B2026
4285 B2027
4286 B2028
4287 B2029
4288 B2030
4289 B2031
4290 B2032
4291 B2033
4292 B2034
4293 B2035
4294 B2036
4295 B2037
4296 B2038
4297 B2039
4298 B2040
4299 B2041
4300 B2043
4301 B2044
4302 B2045
4303 B2048
4304 B2049
4305 B2050
4306 B2052
4307 B2053
4308 B2054

NAVEEN SALLU VAZ


RAVI CHANDRAN G
ARUN KUMAR T N
SHASHANKA M
BHARATH M
NAVYA G
UADYA KRISHNA P J
BEERESH GOWDA B M
SYEDA NOOR TAIYABA
VIJAYKUMAR B N
DARSHAN NAIK C M
PREMKUMAR R
JEEVAN KISHORE J
DILEEP C S
MALLESH M
CHAITRA B
GURURAJ V
NITHIN M V
NITHYA E
SHIVAKUMAR L
BOODIPALLI
HARIPRASAD
GURUDARSHAN TC
PUNEETH S
JAYASIMHA PAVAN M
PUNITH D C
MEGHA SANDESH B P
GOPALAKRISHNA K M
AKASH HOSAMANI H A
PRATHAP R M
JYOTHI G
RAGHAVENDRA J
THEJAS T
ARIHANT SAPTASAGAR
VIVEK NAIK R
YATHISH S
NAGARAJ
SHAKEEB KHAN
SYEDBABAFAKRUDDIN
KEERTHI P
LAKSHMIKANTH T D
AKSHAY K
MOHAN T V
AKSHAY M
DIVYA R

4310 B2057

PALLAVI L
BHAVANI G

4311 B2058

ROJA T K

4309 B2056

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

3A
2A
2A
3B
GM
3B
2A
2A
3A
3A
2A
2B
3A
SC
3A
3B
3A
2A
SC
ST
3A
GM
2A
GM

67.87
71.35
73.35
62.19
69.23
60.06
71.48
69.35
83.81
71.29
81.87
79.29
60.52
90.19
79.23
61.94
82.06
69.94
70.9
74.52
70.77
74.06
71.16
76.63

40
35
37.778
27.778
33.889
31.111
33.333
28.333
35
33.889
45.556
42.778
34.444
45.556
57.778
28.889
56.111
60.556
46.111
30
30
31.667
37.778
28.333

53.936
53.178
55.567
44.986
51.558
45.588
52.409
48.844
59.403
52.59
63.714
61.034
47.48
67.875
68.502
45.412
69.088
65.246
58.507
52.258
50.387
52.866
54.47
52.483

14054
15091
11879
24610
17385
24193
16183
21059
7579
15900
4176
6115
22614
2222
2000
24322
1800
3326
8505
16397
19054
15526
13286
16062

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
D1
A1
B1

3B
3A
SC
3A
3B
1
3B
3A
3A
SC
2A
3B
SC
2A
3B
2B
2B
3A
2A
2A
GM
SC
2A
2A
3A
3A

72.84
76.13
73.48
69.03
62.71
73.29
62.65
72.26
76.19
81.42
68.13
69.48
69.74
85.35
78.9
65.81
66.06
83.35
76.58
77.87
70.84
68.19
84.52
82.32
68.71
82.9

30
32.222
38.333
28.889
30
31.111
31.667
34.444
27.778
37.222
26.111
33.889
47.222
35.556
55
31.111
35.556
41.667
48.889
42.222
31.667
32.222
60.556
54.444
27.778
53.333

51.42
54.176
55.909
48.961
46.355
52.201
47.156
53.351
51.986
59.321
47.12
51.687
58.482
60.456
66.952
48.459
50.811
62.511
62.735
60.047
51.253
50.208
72.536
68.384
48.244
68.118

17578
13698
11459
20931
23635
16477
22925
14845
16770
7672
22965
17206
8528
6601
2572
21555
18459
4998
4841
6988
17832
19311
1041
2047
21806
2130

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4312 B2059

MADHUMALA N

4313 B2060

ABHISHEK K N
MAHESH

4314 B2061
4315 B2062
4316 B2063
4317 B2065
4318 B2066
4319 B2067
4320 B2068
4321 B2069
4322 B2070
4323 B2071
4324 B2072
4325 B2073
4326 B2074
4327 B2075
4328 B2076
4329 B2077
4330 B2078
4331 B2079
4332 B2080
4333 B2081
4334 B2082
4335 B2083
4336 B2084
4337 B2085
4338 B2086
4339 B2087
4340 B2088
4341 B2089
4342 B2090
4343 B2091
4344 B2092
4345 B2093
4346 B2094
4347 B2095
4348 B2096
4349 B2097
4350 B2098
4351 B2099
4352 B2100
4353 B2101
4354 B2102
4355 B2103
4356 B2104
4357 B2105
4358 B2106

RAGHAVENDRA H K
SHIRESH KUMAR L
MANJULA G C
MANU H C
VINODHA H S
YESHWANTH S
ADRIN JOEL DAS
NOORUZMA
NAVEENKUMAR
NETHRA R S
YASHAVANTHA N Y
MAHESH KUMAR S
SANTHOSH J
ESHAPPA
NANDEESH J
SUGANDHA S
CHAITHRA G N
KIRAN KUMAR B NAIK
SURESH M
KAMALNATHAN R
VINODKUMARA R
NANDISHA T N
NIKHIL DR
R GOUTHAM
REVANSIDDAPPA
PRAMOD U SHETTY
SANTHOSHA G N
DHANALAKSHMI
KARTHIK Y S
MANJUNATHA R
RAJESHWARI ELAGI
NAVEEN KUMAR J
KALPANA C D
KIRAN P
VARSHITHA S C
DHANANJAY H
NITHIN C
BINDUSHREE S
SHRUTHI B J
RAVI S
ADARSHA G
UMESHA B A
SHILPA K
GURUPRASAD G

4360 B2109

RAVIKIRAN S
SURESH KUMAR C

4361 B2110

RAVANA K N

4359 B2108

Course

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

Version Category
Code

C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1

SC
3A
SC
3A
3A
2A
3A
3A
2A
GM
2B
1
SC
3A
2A
2A
3A
2A
SC
1
SC
SC
1
2A
3A
2A
2A
GM
3B
SC
2A
2A
2A
3B
SC
2A
SC
3A
3A
3A
SC
3A
3A
3A
SC
3A
2A
3B
2A
2A

III Yr
(%)

70.39
80.45
76.13
77.94
75.55
69.81
79.48
87.42
81.42
62.71
78.19
75.35
66.9
76.39
76.9
71.74
68.97
69.81
74.52
73.03
75.35
79.03
73.55
77.23
86.45
76.77
82.52
85.23
72.39
75.61
65.42
80.77
68.52
72.9
82
82.58
65.81
73.55
61.1
65.48
79.55
57.35
68.71
74.77
74
80.06
74.19
89.48
79.81
66.19

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

31.111
38.333
43.889
34.444
34.444
25.556
36.111
50.556
57.222
42.778
45.556
45
43.889
47.778
28.333
33.889
32.222
35
28.889
43.889
47.778
30
41.667
51.667
56.111
44.444
46.111
48.333
38.889
28.333
43.889
60
32.778
24.444
37.778
33.889
34.444
36.667
28.333
31.667
37.778
33.333
31.111
34.444
33.889
40.556
23.333
65.556
32.778
33.889

50.749
59.393
60.009
56.19
54.996
47.681
57.798
68.988
69.321
52.744
61.875
60.178
55.396
62.083
52.618
52.816
50.595
52.403
51.703
58.461
61.567
54.516
57.608
64.447
71.282
60.609
64.314
66.78
55.638
51.973
54.654
70.387
50.647
48.674
59.889
58.235
50.125
55.108
44.715
48.576
58.663
45.344
49.911
54.609
53.945
60.311
48.764
77.52
56.292
50.042

18539
7591
7012
11108
12598
22410
9270
1824
1743
15688
5470
6860
12091
5310
15856
15592
18760
16189
17185
8549
5727
13227
9475
3746
1271
6457
3814
2639
11796
16792
13043
1471
18689
21281
7124
8782
19412
12470
24786
21408
8336
24363
19699
13105
14045
6741
21165
358
10983
19527

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4362 B2111

AJAY KUMAR S

4363 B2112

MANJUNATH T
ANIL HC

4364 B2113
4365 B2116
4366 B2118
4367 B2119
4368 B2120
4369 B2122
4370 B2123
4371 B2124
4372 B2125
4373 B2126
4374 B2127
4375 B2128
4376 B2130
4377 B2131
4378 B2132
4379 B2133
4380 B2134
4381 B2136
4382 B2137
4383 B2138
4384 B2140
4385 B2141
4386 B2142
4387 B2143
4388 B2144
4389 B2145
4390 B2146
4391 B2147
4392 B2148
4393 B2150
4394 B2151
4395 B2152
4396 B2153
4397 B2154
4398 B2155
4399 B2156
4400 B2157
4401 B2158
4402 B2159
4403 B2160
4404 B2161
4405 B2162
4406 B2163
4407 B2164
4408 B2165

MANJUNATHA GOWDA V
MONISH S NAIDU
ANAND BISTAGOND
SUNILKUMAR K
M SARANABASAVA
LAKSHMI KANTH B N
HEENAKAUSAR G
ANIL KUMAR M
SIDDARAJU M
NARENDRA BABU B M
KRISHNA KALLER
SHASHANKGOWDA C G
SATHYARAJA C
MEGHA WALI
LAVAN L
SUSHMA R
MANJULA M S
SHOBHA N
NAVEEN KUMAR J
ANIL K
PRADEEP K
BHARATH C
PAVAN KUMAR C K
PRASHANTH K
RAKESH S
VARSHA R
VINOD SHIRAHATTI
KRANTHIKUMAR G S
SHANTHAKUMARI C
RAKESH D S
HARISH KUMAR M
SUNILUKKALI
HEMANTH KUMAR N
SUMANTH H S
AKHILESH B
VARSHITHA J
SRIKANTH V
VINUTHA V
THASMIYA R
TEJASWINI K Y
MANJUNATHA H
SHAHID AFRIDI
SUPRITH L
KANTHARAJU K M

4410 B2167

KAVYASHREE H M
NAVEEN M

4411 B2168

PRASHANTH G G

4409 B2166

Course

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

Version Category
Code

C1
D1
A1
D1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
GM
3A
3A
2A
2A
3A
3B
2A
2B
3A
3A
2A
SC
3A
SC
3B
1
ST
3B
3A
GM
3A
2A
2A
2A
3A
3A
2A
2A
1
SC
2A
3A
3B
2A
3A
2A
3B
ST
2A
2B
3B
3A
2B
SC
ST
3A
GM
2A

III Yr
(%)

75.1
67.87
67.55
65.03
70
76.45
80.13
68.13
71.48
73.55
79.55
80.26
80.9
80.97
73.23
88.84
78.9
73.42
72.52
73.42
87.94
65.81
67.94
72.84
70.71
73.81
72.58
75.68
59.29
82.32
79.55
69.23
71.74
73.48
63.68
77.35
56.45
72.26
68.45
59.35
65.87
71.1
87.81
64.13
86.52
74.9
73.16
82.52
78.71
74.32

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

40.556
35.556
31.667
43.889
22.778
31.667
41.667
21.667
43.333
40
52.778
35
30.556
37.778
40
56.667
32.778
41.667
28.333
34.444
68.333
31.667
36.111
30
37.222
29.444
43.889
43.333
26.667
49.444
28.889
27.778
27.222
30
31.667
46.667
33.889
33.889
42.778
39.444
28.333
31.111
61.667
33.889
44.444
41.111
30
50.556
45.556
32.222

57.827
51.714
49.608
54.461
46.389
54.06
60.898
44.898
57.409
56.774
66.163
57.629
55.73
59.373
56.613
72.753
55.841
57.543
50.425
53.932
78.134
48.737
52.023
51.42
53.966
51.625
58.235
59.505
42.979
65.884
54.219
48.502
49.482
51.742
47.672
62.011
45.171
53.074
55.615
49.4
47.102
51.104
74.737
49.009
65.48
58.007
51.581
66.536
62.133
53.273

9246
17170
20109
13298
23600
13874
6227
24665
9690
10406
2898
9455
11663
7610
10588
989
11540
9544
18996
14062
308
21200
16712
17579
14013
17275
8781
7479
25529
3020
13645
21513
20287
17128
22423
5372
24481
15238
11820
20399
22981
18032
675
20877
3198
9050
17349
2729
5255
14957

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4412 B2169

VAMSHI P

4413 B2170

VINUTHA K V
NANDEESH A N

4414 B2171
4415 B2172
4416 B2173
4417 B2175
4418 B2177
4419 B2179
4420 B2180
4421 B2181
4422 B2182
4423 B2183
4424 B2184
4425 B2185
4426 B2186
4427 B2187
4428 B2188
4429 B2190
4430 B2191
4431 B2192
4432 B2193
4433 B2194
4434 B2195
4435 B2196
4436 B2197
4437 B2198
4438 B2199
4439 B2200
4440 B2201
4441 B2202
4442 B2203
4443 B2206
4444 B2208
4445 B2209
4446 B2210
4447 B2211
4448 B2212
4449 B2213
4450 B2214
4451 B2215
4452 B2216
4453 B2217
4454 B2219
4455 B2220
4456 B2221
4457 B2222
4458 B2223
4459 B2224
4460 B2225

RAKESH B
HARISH KUMAR N
THIPPESWAMY S
PREETHAMREDDY E
ABHISHEK H S
CHAITHRA K
VISHAL KUMAR SHA
VARUN K M
SACHIN RATHOD
RAJESH DEY
UJWAL B
MAHADEVA SWAMY R
RAVI KUMARA NM
R KARTHICK RAJA
SANTHOSH N
SNEHA V
POOJA N D
KARTHIK R
MANOJ S
MANJUNATHGOWDA P
ANITHA P
R A PRIYANKA
NANDITA PAUL
SREE LAKSHMI B V
GEETHA S
SURESH K V
CHAITRA V
CHETHAN D S
KAVYA B S
GOVARDHAN G
BINDUSHREE T
MUDDASIR ALI S
POOJA T U
SRIKANTA M R
HARINI A
MOHAMED MARYAZ AHMED
K
KIRANKUMAR H M
JAGADISH S
ANDE VENKATA
DEEKSHASHREE
SHARADHA K C
VANI K A
CHETHAN R
MURULIDHARA G
NANDEESH K S
CHANDAN M R
PRAJWALA G S

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

A1
B1
C1
D1
A1
C1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

GM
SC
3A
2A
2A
3B
3A
3A
2A
2A
3A
SC
GM
2A
3B
2A
SC
3A
2A
2A
3A
2A
3A
SC
SC
GM
2A
3A
3A
SC
3B
ST
SC
1
2B
3B
SC
2A
2B

80.65
70.26
71.55
78.13
78.45
77.68
78.65
56.19
67.55
81.03
76.45
90.13
70.97
76.45
82.71
77.16
66.9
63.61
72.06
73.42
78.9
83.29
68.65
84.06
86.9
80.58
91.94
86.77
74.9
66.52
64.19
73.81
80.58
70.71
59.94
64.13
71.81
83.35
68.77

50.556
32.778
35
40
36.111
41.667
41.111
38.889
37.222
58.333
55.556
61.111
33.889
33.889
47.778
39.444
33.333
32.778
27.778
37.778
33.333
40
36.111
41.111
33.333
25.556
67.778
50
37.222
32.222
31.111
38.333
23.333
47.222
20.556
45
31.667
32.778
38.333

65.601
51.518
53.274
59.065
57.282
59.672
59.878
47.542
52.385
69.683
66.004
75.62
52.429
55.171
65.244
58.303
50.118
48.196
49.922
55.599
56.118
61.645
52.378
62.588
60.118
53.069
79.857
68.387
56.063
49.369
47.653
56.07
51.957
58.966
40.246
54.565
51.737
58.067
53.554

3141
17438
14951
7912
9829
7326
7138
22556
16220
1634
2961
548
16148
12382
3331
8721
19420
21854
19691
11845
11200
5668
16235
4940
6919
15250
209
2046
11285
20437
22440
11273
16812
8007
26077
13153
17136
8976
14578

EE
EE
EE

C1
D1
A1

SC
SC
2A

70.58
81.87
71.55

29.444
51.111
38.333

50.013
66.491
54.941

19566
2751
12673

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

ST
2A
2A
2A
3B
2A
2A

82.19
84.58
63.61
79.16
76.52
81.87
94.39

32.778
39.444
41.667
35.556
33.889
56.667
76.667

57.486
62.013
52.64
57.359
55.203
69.269
85.527

9597
5369
15829
9742
12335
1753
39

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4461 B2226

SANTHOSH KUMAR T

4462 B2227

SUNEEL CHAKRASALI
VINITA BONGALE

4463 B2228
4464 B2229
4465 B2230
4466 B2231
4467 B2232
4468 B2233
4469 B2234
4470 B2235
4471 B2236
4472 B2237
4473 B2238
4474 B2239
4475 B2240
4476 B2241
4477 B2242
4478 B2243
4479 B2244
4480 B2245
4481 B2246
4482 B2247
4483 B2248
4484 B2249
4485 B2250
4486 B2251
4487 B2252
4488 B2253
4489 B2254
4490 B2256
4491 B2257
4492 B2258
4493 B2259
4494 B2260
4495 B2261
4496 B2262
4497 B2263
4498 B2264
4499 B2265
4500 B2266
4501 B2268
4502 B2269
4503 B2270
4504 B2271
4505 B2272
4506 B2273
4507 B2274

RAKESH GV
HALAPPA H J
RAKESH M V
RUKSANA A R
NAZEEM PASHA R
DEVARAJU G C
RAJA SAB B
DIGAMBAR
ZAKIR SHARIFF S
SHASHIKANTH R
BAPUGOUD VENKANAGOUD
PATIL
NAVEEN VN
SUNIL R
NARASIMHAMURTHY T
MURALI M N
GAYATHRI A
JOHN RAHUL RAJ S
PRAKRUTHI N
LOHITH B V
RAKESHA NAIK P
SHASHIKUMAR R
SHASHANK K S
MADHUKAR G
SHARATH KUMAR N R
RASHMI T S
JAYARAM L
SREE LATHA T
SUSHMA P
PRAJWAL S
YATHISH GOWDA R
PUNITH M K
RAJESH G
VINUTHA R
PRADEEPKUMAR SAGAR
AMRUTH B N
MADHUSUDHAN M B
MANJUNATHA N
RAJESHKUMAR
PRADEEP V
SOUMYASHREE K
ABHISHEK G L
ABHISHEK D
RUPALI PAL
MADHUSUDAN GK

4509 B2276

SHASHANTH S
MANJULA S

4510 B2279

MAHESH S

4508 B2275

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

3A
3B
2A
GM
3B
3A
2B
2B
3A
2B
ST
2B
SC
3A

58.52
72
77.16
66.97
81.29
78.9
87.81
79.03
59.16
73.35
74.77
68.19
75.48
77.42

25
34.444
41.111
27.778
41.111
40.556
53.333
31.667
24.444
30
32.222
36.667
31.111
32.778

41.762
53.222
59.136
47.373
61.201
59.73
70.57
55.35
41.803
51.678
53.498
52.431
53.298
55.099

25849
15025
7847
22710
5988
7269
1437
12162
25834
17216
14658
16146
14916
12480

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
C1

2A
3A
3A
3A
SC
GM
SC
3B
SC
3A
3A
2A
3B
3B
2A
2A
3A
3A
3A
2A
3A
SC
2A
2A
1
3A
GM
2A
2A
3A
SC
GM
2A
GM
SC
3A

64.65
78
92.45
69.1
81.42
67.16
68.84
70.58
65.94
72.26
69.35
53.74
66
71.03
79.81
79.87
76.9
74.77
65.03
66
82.97
83.16
80.32
84.39
77.81
88.58
66.77
71.81
82.52
65.94
72.06
88.45
76.97
82.65
70.13
70.06

44.444
38.889
47.222
27.222
37.778
43.333
40
36.667
27.222
31.111
33.333
33.333
24.444
48.333
40.556
32.778
43.333
28.333
30.556
29.444
36.667
38.889
30
35.556
58.333
69.444
27.778
25
43.333
26.111
35
40.556
32.222
45
38.333
26.111

54.545
58.445
69.837
48.16
59.599
55.247
54.42
53.624
46.579
51.685
51.344
43.538
45.222
59.683
60.181
56.325
60.118
51.554
47.794
47.722
59.818
61.025
55.162
59.972
68.07
79.013
47.276
48.403
62.925
46.023
53.533
64.504
54.595
63.823
54.231
48.088

13178
8573
1597
21889
7398
12279
13350
14479
23454
17211
17690
25330
24442
7314
6857
10930
6918
17389
22279
22353
7184
6126
12396
7056
2151
250
22818
21621
4697
23891
14610
3710
13120
4107
13621
21964

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4511 B2280

SANJAY R

4512 B2281

PARINITHA S
VIJAYA DEVADIGA

4513 B2282
4514 B2283
4515 B2284
4516 B2285
4517 B2286
4518 B2287
4519 B2288
4520 B2289
4521 B2290
4522 B2291
4523 B2292
4524 B2293
4525 B2295
4526 B2296
4527 B2297
4528 B2298
4529 B2299
4530 B2300
4531 B2301
4532 B2302
4533 B2303
4534 B2304
4535 B2305
4536 B2306
4537 B2307
4538 B2308
4539 B2309
4540 B2310
4541 B2311
4542 B2312
4543 B2313
4544 B2314
4545 B2315
4546 B2316
4547 B2317
4548 B2318
4549 B2319
4550 B2320
4551 B2321
4552 B2322
4553 B2323
4554 B2324
4555 B2325
4556 B2326
4557 B2328

ANJAN S
TANUSHA J
SAGAR N
GIRISH R
MOHAMMED FAREED
MANOJ KUMAR R
HARSHA K S
CHANUKYA M
KRISHNA KUMAR G M
DEEPAK N
BHARATH KUMAR K
RIJJU
SHAMANTH JAYARAM
SUBHASH R
ARUN N M
SHASHI BHUSHAN B
KARTHIK R
SINDHUCHAITANYA B S
RAGHU KS
SHASHIKIRAN M S
SUNIL K K
VENKAT SAI C
VINAY N U
ARUNKUMARA G M
GANESH PRASAD
NAVEEN KUMAR S
JISHNU R
SANJEEV THOMAS
NAVEENKUMAR G
HARSHATH KUMAR V
POOJA K S
YATHISH M
CHANDAN K
KIRAN P
SUMANTH T M
BHARATH V
SWETHAN R
KEERTHI M V
VENUGOPAL B M
SRIKANTH S
MURALI B
SAGAR SUNIL PAWAR
SYED MOIN S
LAKSHMIKANTH

4559 B2330

RAKESHBABU K N
PRATIK R PATIL

4560 B2331

ANUPAMA C M

4558 B2329

Course

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

Version Category
Code

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1

2A
3A
2A
GM
3A
3A
2A
2B
3A
3A
SC
3A
3A
1
SC
GM
SC
2A
2A
3A
GM
3A
SC
3A
3A
2A
2A
3B
3A
3A
3B
GM
2B
3A
1
2A
2A
1
3A
3A
3A
3A
3A
2A
3B
2B
2A
2A
GM
GM

III Yr
(%)

88.26
69.81
86.65
74.32
71.68
74.52
65.81
67.23
64.52
68.39
80.77
76.52
76.45
62
72.9
74.13
64.06
72.77
69.61
77.48
64.06
69.68
62.26
77.61
76.84
77.35
86.19
68.52
82.77
63.29
76.71
78
80.32
86.26
75.81
71.03
78.45
70
68.26
67.81
74.19
80.77
82.97
76.19
76.97
74
84.45
77.16
65.87
65.55

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

66.667
35
48.333
35.556
38.889
36.111
32.778
57.778
30
27.222
37.222
27.222
26.667
41.667
31.667
40.556
28.333
35.556
37.222
35.556
38.333
33.889
27.778
41.111
41.667
36.111
40.556
37.222
56.667
36.667
41.111
26.667
35.556
53.333
49.444
31.667
41.111
37.222
39.444
32.222
33.889
36.667
51.667
35.556
48.333
36.111
48.333
48.889
35.556
32.222

77.463
52.403
67.489
54.94
55.283
55.314
49.292
62.502
47.258
47.805
58.998
51.869
51.56
51.834
52.285
57.343
46.199
54.165
53.418
56.52
51.199
51.783
45.018
59.362
59.253
56.733
63.375
52.869
69.721
49.979
58.911
52.334
57.94
69.796
62.625
51.35
59.782
53.611
53.851
50.014
54.042
58.721
67.318
55.875
62.651
55.056
66.393
63.025
50.714
48.885

362
16191
2361
12675
12238
12196
20516
5009
22839
22260
7978
16939
17383
16987
16363
9761
23751
13713
14760
10704
17903
17058
24586
7622
7735
10461
4398
15521
1625
19618
8068
16296
9129
1608
4916
17682
7220
14505
14179
19563
13904
8273
2430
11496
4899
12525
2792
4632
18590
21016

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4561 B2332

AKHILESH V

4562 B2333

AVINASH
VIVEK S

4563 B2334
4564 B2335
4565 B2336
4566 B2339
4567 B2340
4568 B2341
4569 B2342
4570 B2343
4571 B2344
4572 B2345
4573 B2346
4574 B2347
4575 B2348
4576 B2349
4577 B2350
4578 B2351
4579 B2352
4580 B2353
4581 B2354
4582 B2355
4583 B2356
4584 B2357
4585 B2358
4586 B2359
4587 B2360
4588 B2362
4589 B2363
4590 B2364
4591 B2365
4592 B2366
4593 B2367
4594 B2369
4595 B2371
4596 B2372
4597 B2373
4598 B2374
4599 B2375
4600 B2376
4601 B2377
4602 B2378
4603 B2379
4604 B2380
4605 B2381
4606 B2382
4607 B2383
4608 B2384
4609 B2385

DHANUSH R
SUSHMA S
R RANJITHA
HITHISH B C
NAGARAJ BV
SHIVASWAMY M S
SHRAVAN PRABHAKAR
SHETTY
N PRAGATHI
AJAY BHAVA S
ABHISHEK GOWDA D N
ANAND A
SPANDANA B H
SUNIL V N
LOKESH S
MOHAN D
NAVEENKUMAR K
CHANDAN K S
ABHISHEKGOWDA V R
ANIL KUMAR T
SANTHOSH KUMAR P C
NAGAMANI K L
UPENDRA
SHASHIKUMAR M V
VEENA G R
BHARAGAV A
SAMPREETHA T P
SHWETHA S
NIVEDITHA C S
JEEVAN N
HARISH K B
KAVYA K
GNANENDRA G
CHANDRA BABU T N
ARPITHA K R
ABHISHEK A
SHRUTHI S
KOTRASWAMY M
YOGASHREE G
RAMESH R E
PATEL AKBAR RUKUM
PRABHULINGU P
ANIL KUMAR G
SHREENIVAS
ERANNA J E
RAGAVENDRA DAYA
DIKSHITH
AJAY BE

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

D1
A1
B1
C1
D1
C1
D1
A1
B1
C1

2A
2A
3B
2A
SC
SC
3A
2A
3A
3B

69.94
64.45
77.35
74.26
71.61
79.35
78.19
86.58
69.55
69.48

42.222
25
29.444
35.556
34.444
59.444
53.889
45.556
33.889
28.333

56.079
44.726
53.4
54.907
53.029
69.4
66.042
66.069
51.719
48.909

11258
24781
14783
12710
15299
1716
2948
2935
17164
20995

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

1
1
3A
1
3A
SC
SC
2A
2A
2A
3A
3B
3A
2A
3B
2A
3A
ST
3A
3A
GM
3A
3A
GM
1
3A
1
2A
3A
GM
3A
3B
GM
2A
2A
1
1
GM

78.84
73.1
68.52
64.9
84.26
69.16
78.32
72.06
71.61
65.68
84.52
71.74
71.61
85.29
70.52
72.65
80.06
70.77
71.29
73.1
67.87
71.16
79.74
77.87
81.03
64.97
85.1
71.42
79.48
69.1
77.68
68
76.39
76
74.9
72.26
79.03
86.32

43.333
32.222
36.111
23.333
53.333
33.333
65.556
35
32.222
26.667
40.556
26.111
31.667
35
37.778
41.111
47.222
45.556
33.333
30.556
31.111
36.667
35.556
50.556
45.556
27.222
48.889
37.222
26.667
25
27.222
37.778
34.444
45.556
30.556
22.778
50.556
37.778

61.086
52.66
52.314
44.118
68.796
51.247
71.94
53.533
51.918
46.172
62.536
48.927
51.64
60.145
54.147
56.878
63.644
58.165
52.312
51.827
49.491
53.914
57.649
64.214
63.294
46.095
66.993
54.321
53.076
47.049
52.45
52.889
55.416
60.778
52.73
47.518
64.794
62.049

6075
15804
16322
25072
1899
17841
1153
14609
16868
23779
4977
20976
17262
6892
13744
10277
4220
8855
16329
17002
20270
14091
9427
3870
4467
23840
2549
13491
15236
23036
16121
15488
12060
6324
15708
22579
3563
5336

EE

A1

2A

77.55

42.222

59.885

7128

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4610 B2386

KIRANA HY

4611 B2387

MADHUSOODHAN
MOHD SHADAB

4612 B2388
4613 B2389
4614 B2390
4615 B2391
4616 B3002
4617 B3003
4618 B3005
4619 B3006
4620 B3007
4621 B3008
4622 B3010
4623 B3012
4624 B3013
4625 B3014
4626 B3015
4627 B3016
4628 B3017
4629 B3018
4630 B3019
4631 B3020
4632 B3021
4633 B3022
4634 B3023
4635 B3024
4636 B3025
4637 B3027
4638 B3028
4639 B3029
4640 B3030
4641 B3031
4642 B3032
4643 B3033
4644 B3034
4645 B3035
4646 B3036
4647 B3037
4648 B3038
4649 B3039
4650 B3040
4651 B3041
4652 B3042
4653 B3044
4654 B3045
4655 B3046
4656 B3047

MADHU M
SHAIK MOHAMMED ZAHID
PRADEEP K
NAYANA K Y
SPOORTHI B S
ANMOL GEORGE
PAVITHRA K
DARSHAN KUMAR R
SANTHOSH R M
SHREYAS M
NAVYA G P
PADMINI B
PRIYA S N
SHRIKANT SINGH
SWETHA U
MANDAR R
NITHIN S A
ARHAM ZAKI
FIRDOSE SULTANA
SOWMYA S
SANTHOSHA
VINODA N
MANJULA G
NARESHBABU R
ANITHA G
SHANTHARAJU P
SHIVAPRASAD K G
PUNEETHA N
SHRUTHI B V
POORNESH GOWDA M B
MEGHANA R
PRAVEENKUMAR K S
DIVYA S
NARENDRA SINGH K
VIVEK SINGH
BHARATH KUMAR G
NARENDRA BABU N
SHREESHA C P
CHAITHRA K
NANDEESH Y
JYOTHI PRIYA M
CHAITHRA P
RAMYA R SHEKAR
ASHA R

4658 B3050

CHAITHRANJALI Y J
BHUVANESWARI V

4659 B3051

VIKRAMRAJ R

4657 B3049

Course

EE
EE
EE
EE
EE
EE
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

Version Category
Code

B1
C1
D1
A1
B1
C1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1

3A
GM
GM
ST
2B
GM
GM
2A
3B
2A
GM
ST
2A
2A
2A
3B
GM
2A
2A
3A
2B
2B
3A
SC
2A
3A
ST
3A
SC
SC
3A
GM
3A
3A
3B
SC
2A
GM
2A
2A
GM
GM
3A
SC
3A
3B
GM
2A
GM
SC

III Yr
(%)

77.81
68.52
72
76.32
88.45
73.55
81.77
90.89
77.84
68.07
52.72
68.26
73.84
67.28
74.56
58.3
72.85
79.02
66.16
71.02
81.38
71.54
76.72
65.11
79.61
84.72
77.97
79.8
65.57
72.26
86.3
58.89
64.13
93.9
70.69
71.93
68.66
77.7
73.05
69.51
70.43
66.03
74.3
67.34
69.05
69.11
76.66
69.77
82.62
66.23

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

38.333
24.444
40.556
37.778
77.222
40
56.667
48.333
47.778
33.333
33.889
41.111
55
37.222
36.667
42.222
28.889
40.556
39.444
28.333
53.889
41.667
54.444
36.111
57.222
52.222
32.778
57.778
33.889
38.333
33.333
43.889
38.889
57.222
52.778
45
29.444
53.889
31.111
40.556
46.111
37.222
50
39.444
37.778
51.111
36.111
46.111
51.667
31.667

58.07
46.48
56.278
57.051
82.837
56.774
69.219
69.609
62.807
50.7
43.305
54.687
64.418
52.251
55.612
50.259
50.871
59.786
52.804
49.675
67.633
56.604
65.583
50.613
68.415
68.472
55.373
68.791
49.732
55.298
59.818
51.387
51.51
75.562
61.734
58.467
49.05
65.797
52.08
55.032
58.269
51.628
62.148
53.394
53.414
60.113
56.384
57.941
67.145
48.949

8973
23534
11005
10093
88
10407
1768
1651
4798
18603
25426
12980
3764
16407
11823
19228
18363
7218
15607
20024
2312
10600
3149
18734
2037
2007
12132
1902
19938
12217
7185
17632
17447
559
5585
8543
20817
3056
16631
12550
8751
17270
5236
14792
14764
6922
10872
9125
2487
20943

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Version Category
Code

Candidate Name

Course

4660 B3052

SURESH KUMAR S

4661 B3053

MOHAMMED UMAR FAROOQ


J
RAVI KIRAN S

CS
CS

D1
A1

SC
2B

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

B1
C1
D1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

2A
3B
3A
GM
GM
GM
3A
3A
SC
2A
SC
3A
SC
3A
2A
2B
2B
3A
3A
GM
2A
2A
3A
2A
2B
3A
SC
2A
SC
SC
3A
3A
SC
3A
GM
2A
2A
SC
3B
3B
1
GM
2A
SC
2A
2A
2A
3A

4662 B3054
4663 B3055
4664 B3056
4665 B3060
4666 B3061
4667 B3062
4668 B3063
4669 B3064
4670 B3065
4671 B3066
4672 B3067
4673 B3068
4674 B3069
4675 B3070
4676 B3071
4677 B3072
4678 B3073
4679 B3074
4680 B3075
4681 B3076
4682 B3077
4683 B3078
4684 B3079
4685 B3080
4686 B3081
4687 B3083
4688 B3084
4689 B3085
4690 B3086
4691 B3087
4692 B3088
4693 B3089
4694 B3090
4695 B3091
4696 B3092
4697 B3093
4698 B3094
4699 B3095
4700 B3096
4701 B3097
4702 B3098
4703 B3099
4704 B3100
4705 B3101
4706 B3102

THEJASWINI P M
AISHWARYA D K
ABHILASH H S
SANTOSH R
PAVITHRA V
SHREYAS B
MALA N
GOVINDARAJU R
BHARATH
SANJAY KUMAR S
DEEPIKA S S
HARISH A
DAMINI R
SONU V
SHAZIYA L
MOHAMMED NAUMON S
TEJUS KUMAR M N
RAGHUKUMARA B S
VYSHNAVI R
RAKESH M
MAMATHA P
KUMARA J
SHREYAS K K
SALEHA AFSARI
SURESHKUMAR S P
SHEKAR T V
PRAVEEN T
GIRISH KUMAR V
KAVYA S
MAYUR S
PURUSHOTHAM M D
YASHODHAMMA
VIDYALAKSHMI
DHANYASHREE K M
PURUSHOTHAMA RAJU J
DEEPUG
KIRAN KUMAR J R
JOSELIN JOJY
NAGARATHNA P
SNEHA R
VIDYASRI KS
ASHA K
RAMYA K
VEDAVATHI M

4708 B3104

SNEHA HR
RADHA V

4709 B3105

KATHYAINI R GOWDA

4707 B3103

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

76.72
83.61

58.889
40

67.805
61.804

2246
5524

77.44
89.44
70.69
67.41
74.75
72.52
76
67.48
78.62
77.05
70.3
72.92
70.36
81.64
67.41
79.41
81.84
59.21
82.23
67.61
71.15
65.31
68.79
96.39
78.43
72.85
48.59
65.64
65.9
80.26
79.8
42.75
63.08
78.56
69.97
79.34
69.38
81.9
83.74
73.97
78.82
67.54
84.98
70.03
73.64
73.84
59.61
71.02

57.222
62.222
43.333
27.222
29.444
44.444
49.444
36.667
41.111
36.667
42.778
30.556
38.333
48.333
38.889
38.889
37.222
45.556
48.889
38.889
38.333
51.667
30.556
94.444
43.889
41.111
48.889
33.333
41.667
48.889
41.667
31.111
27.778
45
41.667
53.889
31.111
41.667
46.667
45
44.444
52.778
35
45.556
40.556
42.222
37.778
33.889

67.333
75.833
57.011
47.316
52.099
58.485
62.722
52.071
59.867
56.858
56.537
51.737
54.347
64.986
53.15
59.15
59.529
52.385
65.56
53.248
54.741
58.489
49.672
95.419
61.158
56.982
48.74
49.486
53.785
64.576
60.735
36.933
45.43
61.779
55.817
66.617
50.244
61.785
65.203
59.484
61.632
60.16
59.992
57.795
57.098
58.029
48.693
52.453

2425
531
10129
22775
16605
8525
4851
16649
7144
10300
10681
17137
13461
3451
15135
7838
7458
16219
3166
14994
12922
8523
20031
1
6017
10167
21193
20276
14261
3679
6351
26247
24313
5542
11575
2695
19253
5536
3353
7500
5678
6879
7031
9271
10032
9026
21252
16113

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4710 B3106

MEGHA N

4711 B3107

SHIVAPRAKASH
ADARSHA P

4712 B3108
4713 B3109
4714 B3111
4715 B3112
4716 B3113
4717 B3114
4718 B3115
4719 B3116
4720 B3117
4721 B3118
4722 B3120
4723 B3121
4724 B3122
4725 B3124
4726 B3125
4727 B3126
4728 B3127
4729 B3128
4730 B3129
4731 B3130
4732 B3131
4733 B3132
4734 B3133
4735 B3134
4736 B3135
4737 B3136
4738 B3137
4739 B3138
4740 B3139
4741 B3140
4742 B3142
4743 B3143
4744 B3144
4745 B3145
4746 B3146
4747 B3147
4748 B3148
4749 B3149
4750 B3150
4751 B3151
4752 B3152
4753 B3153
4754 B3155
4755 B3156
4756 B3157
4757 B3158
4758 B3159

SANGEETHA R
VENKATESH G
RAKSHANA N
NARMADA SM
MANJUSHREE C
SHASHWATHI B
SHIVANAGOUDA MALLA
GOUDRA
PRIYADHARSHINI R
HARSHAVARDHANA G
DILEEP T S
JHANSIRANI A
RAGHU H N
HARISH KUMAR KR
THRIVENI L
SAVITHA N
SAGAR C V
SURYA S
MEGHASHREE K P
HEMA K
KAVYA M
KEERTHANA PS
BHAVANI G
GOWTHAMI B L
SRINIVAS R
MANGALAGOWRI M
CHAITHRA M R
MADHUSHREE S
RAMYA BN
ASHWINI VH
SRINIDHI N N
DARSHAN GOWDA J
KATTE GOWDAR
ASHWIN D
VENKATESH R
SACHIN KUMAR S
MANOJKUMAR K S
MANJUNATHA M
KARTHIK HL
PRATHEEKSHA R
HAREEESHA
ASHWINI MARY I
MEGHA S PATIL
PREMALATHA P
THIRUMAL K
NANDINI V
VENUGOPAL H M
BHARATH H B

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

3B
1
3A
SC
1
2A
1
3A
2A
3B

75.74
65.9
69.57
72.79
67.67
71.93
60.26
66.1
74.49
67.93

40.556
40.556
43.333
50
40
47.222
33.889
46.111
48.333
34.444

58.147
53.229
56.454
61.394
53.836
59.578
47.076
56.105
61.413
51.189

8878
15012
10785
5856
14200
7416
23006
11219
5842
17922

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

A1
B1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1

SC
SC
2A
3A
3A
SC
3A
GM
1
2A
3A
3A
3A
2A
3A
1
3A
SC
1
3A
2A
2A
GM
1

78.49
57.11
64.13
66.95
79.54
83.02
86.69
67.02
68.85
69.05
69.18
88.33
70.1
66.67
71.34
66.95
75.74
76.98
77.97
79.34
76.98
74.75
75.41
76.2

38.889
43.889
38.333
35
60
49.444
48.889
45
32.778
41.667
38.889
48.333
35
36.667
31.111
34.444
47.778
50
41.111
40
43.889
40.556
54.444
41.111

58.691
50.502
51.232
50.976
69.771
66.23
67.789
56.008
50.815
55.358
54.035
68.331
52.549
51.667
51.228
50.698
61.758
63.492
59.539
59.672
60.437
57.655
64.927
58.654

8305
18881
17862
18196
1616
2867
2252
11346
18454
12155
13914
2060
15956
17227
17870
18604
5565
4314
7445
7328
6625
9420
3491
8350

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1

SC
2A
3B
2A
SC
2A
3B
2A
3A
3B
2A
3A
3A
ST
2A

66.03
64.52
80.46
76.52
75.41
63.67
66.3
66.43
68.59
76.52
71.48
61.51
78.43
71.87
74.36

38.889
32.778
44.444
43.333
37.222
27.778
35
25
30
45.556
37.778
33.889
41.111
32.222
32.778

52.461
48.652
62.452
59.929
56.316
45.725
50.648
45.713
49.295
61.041
54.627
47.699
59.769
52.046
53.57

16103
21304
5041
7097
10949
24096
18687
24109
20511
6109
13078
22382
7229
16680
14562

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4759 B3160

KAVYA K N

4760 B3161

SHIVAKUMAR H
MANU C

4761 B3162
4762 B3163
4763 B3164
4764 B3165
4765 B3166
4766 B3167
4767 B3169
4768 B3170
4769 B3171
4770 B3172
4771 B3173
4772 B3175
4773 B3176
4774 B3177
4775 B3178
4776 B3179
4777 B3181
4778 B3182
4779 B3183
4780 B3184
4781 B3185
4782 B3186
4783 B3187
4784 B3188
4785 B3189
4786 B3190
4787 B3191
4788 B3192
4789 B3193
4790 B3194
4791 B3195
4792 B3196
4793 B3197
4794 B3198
4795 B3199
4796 B3200
4797 B3201
4798 B3202
4799 B3203
4800 B3204
4801 B3205
4802 B3206
4803 B3207
4804 B3208
4805 B3209

KUMAR K
ANJITHAKUMAR C
RAJAPPAJI
MADHU KUMAR V
DEEPAK M
AMULYA RAMESH
MADHU R
ANUSHA J
BHARATH J
MANU H M
MADHU A B
RAMYA S
MALATHI Y PATTED
VEENA V M
MANASA HARRY
SUSHMITHA S
KAVYASHREE N
NICKHATH ANJUM
ROSHNI TAJ
SARFARAZ ALI KHAN M
A
HARISHA C
AKSHATHA N
AVVAI SHANMUGHI S
VINAY KUMARA R S
HARSHITHA A
VARALAKSHMI H
ROSE KUMAR B
MANASA S
RANJITHA L
SHRUTHI D K
SANTOSH C
SHILPA C
NOOR E ILAHI
MONICA J
SUBRAMANI RAJU V
HARISH K
NARASIMHAMURTHY K N
AKSHAYKUMAR T
SHAHID PASHA B
VINAY KUMAR R
RAJESH R
PARASHURAM
LIKITH KUMAR MALLICK
RINOY JOSE

4807 B3212

POORNIMA S
MUBEEN TAJ J M

4808 B3213

SHWETHA K

4806 B3210

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1

3A
SC
3A
3A
2A
2A
SC
GM
GM
3A
3A
1
SC
3A
1
2A
3A
3B
3B
3A
2B
2B
2B

67.15
66.36
72.59
69.77
60.98
79.67
70.16
73.57
77.25
58.1
73.38
67.02
65.84
74.03
81.31
64.59
78.56
68.39
66.03
62.1
72.52
93.05
71.74

43.333
30
36.667
31.111
22.778
31.111
40.556
53.333
47.222
42.778
32.222
39.444
36.667
47.778
42.778
35.556
52.222
50.556
38.333
37.778
32.222
56.111
44.444

55.241
48.181
54.629
50.441
41.881
55.392
55.36
63.454
62.234
50.438
52.8
53.23
51.252
60.906
62.045
50.073
65.39
59.475
52.183
49.938
52.374
74.58
58.091

12284
21874
13074
18974
25812
12103
12152
4343
5175
18979
15610
15009
17833
6221
5340
19485
3240
7509
16496
19670
16243
693
8953

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1

SC
ST
SC
3B
3A
SC
SC
SC
3A
SC
GM
3A
2B
GM
1
2A
1
2A
2B
2B
SC
1
2A
3B
3A
2B
2A

76.13
72.33
69.31
70.89
73.9
66.36
79.67
77.31
76.2
74.49
67.41
66.16
73.38
89.11
88.66
55.8
73.7
62.36
83.21
64.72
78.43
71.34
91.8
78.3
73.9
72.98
85.77

47.222
36.667
38.333
47.222
30
34.444
62.222
42.222
55.556
35.556
37.222
25
42.222
55.556
86.667
32.778
35
31.111
47.778
42.222
55.556
45.556
45.556
45.556
59.444
46.111
42.222

61.677
54.498
53.822
59.054
51.951
50.403
70.947
59.767
65.877
55.024
52.316
45.582
57.8
72.336
87.662
44.291
54.353
46.736
65.496
53.472
66.991
58.45
68.68
61.926
66.673
59.548
63.996

5651
13250
14216
7923
16822
19029
1349
7232
3026
12560
16320
24201
9267
1072
17
24999
13452
23303
3189
14699
2552
8563
1941
5434
2674
7439
4005

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4809 B3214

YESHWANTH K

4810 B3215

RANJITHA T V
VASAVI K

4811 B3216
4812 B3217
4813 B3219
4814 B3220
4815 B3221
4816 B3222
4817 B3223
4818 B3224
4819 B3226
4820 B3227
4821 B3228
4822 B3229
4823 B3230
4824 B3231
4825 B3232
4826 B3233
4827 B3234
4828 B3235
4829 B3236
4830 B3237
4831 B3238
4832 B3240
4833 B3241
4834 B3242
4835 B3243
4836 B3244
4837 B3245
4838 B3246
4839 B3247
4840 B3248
4841 B3250
4842 B3251
4843 B3253
4844 B3255
4845 B3256
4846 B3257
4847 B3258
4848 B3259
4849 B3260
4850 B3261
4851 B3262
4852 B3263
4853 B3264
4854 B3265
4855 B3266

VIBHACHANDRALA
NAVYA B
SUNEEL K S
SIDDARAJU S
PAVITHRA
TEJASHWINI C
MOHAMMED SHUAIB
TEJASHWINI BN
PINKESH KUMAR I
ACHAL S
SANTHOSH N
CHANDAN B
SHUBHARANI C L
MALLESHA H S
NIKITHA R KARADE
VIDYASHREE B
ASHWINI L
SHIVAKUMAR M
GOVINDARAJU S
AKASHDAS GUPTA
DARSHAN A
DIVYASHREE G
PREM KUMAR C
SHALINI Y S
CHANDRA KUMAR SINGH
G
MANASA K
RANJITH P
CHAITRA V
ANITHA B C
VINAYKUMAR G K
AMBUJA T
HARSHA B
JYOTHSANA R
DEEPAK C R
PRATHIBA S
VIGNESH NM
SUMA H
JAGADISH
PRIYADARSHAN K G
POOJA SHREE V
ANITHA S P
BHASKAR V
VANDANA H T
SUMALATHA M L

4857 B3268

SUSHMA R
NANDINI N

4858 B3269

NANDANA B A

4856 B3267

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1

1
3A
1
GM
2A
SC
3A
2A
2A
2B
SC
SC
2A
3A
2A
3A
3A
3B
3A
2A
SC
3A
GM
1
2A
2A
3A
GM

87.28
64.72
62.43
87.34
69.31
80.39
64.46
80.85
82.82
82.62
77.11
72.92
84.72
73.05
64.59
79.41
66.89
71.67
76.79
76
67.34
71.93
74.3
68.07
80.92
67.41
65.64
70.75

48.333
34.444
37.222
50.556
65
43.333
38.333
53.333
45.556
52.778
52.222
53.889
54.444
42.778
41.111
42.778
31.667
43.333
31.111
49.444
40.556
36.667
46.667
35.556
43.889
43.889
40
43.333

67.806
49.583
49.824
68.95
67.156
61.863
51.396
67.093
64.188
67.701
64.669
63.404
69.583
57.914
52.851
61.094
49.276
57.503
53.949
62.722
53.95
54.301
60.481
51.811
62.404
55.65
52.82
57.044

2245
20144
19814
1839
2481
5481
17619
2506
3881
2288
3635
4376
1658
9156
15550
6068
20538
9579
14038
4850
14035
13519
6572
17021
5071
11777
15585
10098

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

A1
B1
C1
D1
B1
C1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

3A
3A
2A
GM
3A
3A
GM
2A
2A
GM
GM
2A
SC
3A
2A
3B
3B
SC
SC
2A
3A
ST

76.72
75.48
84.79
60.33
79.41
73.84
59.02
73.7
80.66
66.23
61.64
78.1
79.64
59.41
58.03
78.03
64.72
77.18
69.05
76
70.16
78.1

45
41.111
54.444
31.667
30.556
45
38.333
33.889
46.667
52.778
43.333
40
25
37.778
41.111
42.778
38.889
31.667
29.444
37.222
39.444
40.556

60.861
58.293
69.616
45.998
54.983
59.418
48.675
53.797
63.662
59.504
52.486
59.049
52.322
48.594
49.572
60.406
51.805
54.424
49.247
56.611
54.804
59.327

6255
8732
1650
23911
12618
7560
21275
14244
4205
7481
16054
7929
16315
21383
20161
6651
17028
13348
20573
10591
12830
7666

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4859 B3270

KISHOREKUMAR

4860 B3272

MALA B M
CHAITRA MS

4861 B3273
4862 B3274
4863 B3275
4864 B3276
4865 B3277
4866 B3278
4867 B3280
4868 B3281
4869 B3282
4870 B3283
4871 B3284
4872 B3285
4873 B3286
4874 B3287
4875 B3289
4876 B3290
4877 B3291
4878 B3292
4879 B3293
4880 B3295
4881 B3296
4882 B3297
4883 B3298
4884 B3300
4885 B3301
4886 B3302
4887 B3303
4888 B3304
4889 B3306
4890 B3307
4891 B3308
4892 B3309
4893 B3310
4894 B3311
4895 B3312
4896 B3313
4897 B3314
4898 B3315
4899 B3316
4900 B3317
4901 B3318
4902 B3319
4903 B3320
4904 B3322
4905 B3323
4906 B3325
4907 B3326

CHANDRASHEKAR
SIDDAPPA TOKKALAKI
SUMITHRA D N
MOHAMMED SADIQ
AFTABAHAMEDKHAN A
SHIRED
MANISHA SHARMA
GOWTHAM K
NIRUSHA CHOUDARY
CHAITHRA K S
ZUBAIR KHAN
ROHIT KUMAR SINGH
SHILPASHREE G M
AKSHAY Y S
GANAVI P
NEHA KUMARI
DIVYAJAYAPRAKASH
P LAVANYA
HEMANTH SURAJ KUMAR
NARAYAN MUDULI
PRIYANKA M
SUSHMITA D
KAVITHA B
MALLLIKARJUNA K S
NAVATEJREDDY Y
MEGHANA S
GEETHA M R
PANCHAMI N S
ANJAN KUMAR R
ANITHA K
PRATHIBA G B
GIRISHA V
POOJA H P
CHITHRASHREE D R
ARUNKUMAR H N
LATHA B R
NEHA BAI K
ANIRUDHA M
BHARATH P
ROOPASHREE R
AKASH NP
SANJAY S
VINOD V
VARSHINI M
ARUN KUMAR M
JOTHIKA S
SARAH TABASSUM RAZVI
ABINAYA A

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CS
CS
CS
CS

B1
D1
A1
B1

SC
3A
2A
2A

55.54
71.54
78.69
60.66

30.556
53.889
43.333
47.222

43.049
62.715
61.011
53.939

25505
4856
6138
14050

CS
CS
CS

C1
D1
A1

3A
2B
2B

71.21
58.69
77.9

38.889
39.444
47.222

55.051
49.067
62.562

12527
20798
4959

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
A1
B1

GM
SC
GM
SC
GM
GM
2A
3B
2A
1
ST
SC
GM
2A
SC
SC
1
3A
3A
3B
3A
1
3B
3A
3A
3A
3A
ST
3A
3B
2A
GM
3A
3A
3A
1
3A
2A
GM
SC
2B
SC

65.84
67.54
72.39
78.16
71.67
65.97
83.08
81.9
66.3
69.18
67.48
74.03
59.48
77.05
81.64
73.44
80.98
74.1
67.41
66.43
81.57
71.02
65.97
84.07
69.44
61.38
78.36
67.61
64.92
87.41
68.98
74.89
60.66
79.8
68.2
62.89
78.16
72.52
69.11
78.36
67.02
73.18

29.444
44.444
39.444
42.778
33.889
43.889
51.667
66.667
39.444
34.444
37.222
45
33.889
35
36.667
38.333
41.111
55.556
35
23.889
54.444
46.111
54.444
43.889
33.333
30.556
41.111
26.667
35.556
72.222
36.111
45.556
24.444
41.111
32.222
35
32.222
27.222
35
41.111
36.667
32.222

47.64
55.993
55.919
60.471
52.781
54.928
67.375
74.285
52.87
51.812
52.349
59.517
46.682
56.025
59.153
55.888
61.048
64.827
51.205
45.158
68.009
58.564
60.206
63.978
51.388
45.967
59.736
47.137
50.237
79.816
52.548
60.221
42.55
60.457
50.21
48.943
55.193
49.874
52.058
59.736
51.842
52.701

22453
11367
11449
6584
15634
12681
2410
735
15520
17019
16276
7467
23348
11326
7835
11483
6106
3549
17892
24491
2168
8442
6834
4012
17631
23934
7263
22950
19266
212
15959
6822
25636
6599
19307
20951
12354
19747
16665
7262
16976
15745

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4908 B3327

SAGARIKA M

4909 B3329

DARSHAN R
SAHANA S

4910 B3330
4911 B3331
4912 B3332
4913 B3333
4914 B3334
4915 B3335
4916 B3336
4917 B3337
4918 B3338
4919 B3339
4920 B3340
4921 B3341
4922 B3342
4923 B3344
4924 B3345
4925 B3346
4926 B3347
4927 B3349
4928 B3350
4929 B3351
4930 B3352
4931 B3353
4932 B3354
4933 B3355
4934 B3356
4935 B3357
4936 B3359
4937 B3360
4938 B3361
4939 B3362
4940 B3364
4941 B3365
4942 B3366
4943 B3367
4944 B3368
4945 B3369
4946 B3370
4947 B3371
4948 B3372
4949 B3374
4950 B3375
4951 B3376
4952 B3377
4953 B3378
4954 B3379
4955 B3380
4956 B3382

NALINI S K
HARSHITHA V
LIKITA JODGE S
KISHOR KUMAR N
SUDEEP KUMAR M H
VINOD G
NANJAMMA C G
BS MANIKANTA
SAIKUMAR MS
ANNAYYASWAMY
ANJALI V
PREMA R K
DEVAKANMANI K
SANTHOSH S
MANISHA SEQUEIRA
ASHA KIRAN BR
BHARATHKUMAR N
KEERTHANA RAMESH
TEJAS HOLLA U
MANIKYA K N
ABHISHEK R
GAGAN V
SHUBHA K P
VANITHA G C
PAVAN KUMAR D S
MOHAMMED HANEEF S
HARINI T S
KARTHIK M
MEGHA S
AISHWARYA K N
DILIP K
MOUNISH E
BASAVARAJ MARUTHI
MACHAKANURA
MOHAMMED HUSSAIN A R
DAWOOD
RESHMA K H
KIRAN PATRAVALI
HARISH N
JEEVAN M
THANUSHREE K
KIRAN KUMAR S
HARSHITHA S
AMRUTHA A
PRATIBHA K G
MAYURI A RAO
PREETHAM C A
JEEVIKA S

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1

3B
2A
2A
2A
SC
2A
3A
GM
3A
2A
2A
2A
3B
2A
3A
2A
3A
3B
2A
2A
2A
GM
3A
3A
3A
GM
GM
SC
2B
1
SC
SC
2A
3A
3A
1

67.34
78.95
80.07
70.23
72.66
67.21
84.98
54.89
72.85
75.48
72.26
76.59
71.21
65.57
77.25
66.75
68.52
72.2
78.3
82.23
67.87
86.36
80.59
65.38
77.11
54.3
76.39
78.69
72.39
89.77
74.03
84.66
73.77
61.31
81.51
67.34

32.222
35.556
67.222
41.111
43.333
42.222
60.556
32.222
53.889
40
33.333
37.778
37.778
32.778
43.889
31.111
41.667
39.444
45
51.111
31.667
40
40
40.556
58.333
36.667
30
56.667
41.667
70.556
43.889
50
34.444
38.889
42.778
37.222

49.783
57.254
73.644
55.671
57.995
54.718
72.77
43.554
63.371
57.738
52.798
57.184
54.496
49.176
60.568
48.933
55.096
55.821
61.648
66.671
49.768
63.181
60.295
52.967
67.724
45.481
53.197
67.678
57.03
80.163
58.961
67.328
54.107
50.1
62.143
52.283

19869
9854
835
11739
9065
12942
983
25325
4403
9342
15614
9924
13253
20650
6498
20963
12483
11571
5664
2675
19892
4535
6755
15382
2282
24277
15062
2297
10113
192
8011
2427
13799
19448
5243
16366

CS

D1

2B

60.52

33.333

46.929

23133

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1

3A
3B
2A
ST
3A
3B
2A
SC
3B
GM
3B
1

68.33
69.11
68.46
79.54
76.07
80.85
64.07
79.8
88.26
80.92
65.64
72.72

35
52.778
33.889
42.222
40
41.111
36.111
41.111
48.889
47.222
35.556
47.222

51.664
60.947
51.174
60.882
58.033
60.982
50.089
60.457
68.576
64.07
50.598
59.972

17234
6185
17941
6239
9023
6157
19460
6600
1978
3958
18756
7054

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

4957 B3383

SUSHMA S

4958 B3384

BHARATH U
JYOTHI V

4959 B3385
4960 B3386
4961 B3387
4962 B3388
4963 B3389
4964 B3390
4965 B3391
4966 B3392
4967 B3393
4968 B3394
4969 B3395
4970 B3396
4971 B3397
4972 B3398
4973 B3400
4974 B3401
4975 B3402
4976 B3403
4977 B3404
4978 B3405
4979 B3406
4980 B3407
4981 B3408
4982 B3409
4983 B3410
4984 B3411
4985 B3412
4986 B3413
4987 B3414
4988 B3415
4989 B3416
4990 B3417
4991 B3418
4992 B3419
4993 B3420
4994 B3421
4995 B3422
4996 B3423
4997 B3426
4998 B3428
4999 B3429
5000 B3430
5001 B3431
5002 B3432
5003 B3433
5004 B3434
5005 B3435

SUNILKUMAR D R
YESHASWINI M
NAVYA R
CHANDANBABU R
PRADEEP S
RAVIKESH YADAV
PALLAVI M R
SHARATH C
SAHANA L
SHARADHI D A
TEJDEEP D S
VEENA A
RAMYA N
TEJASHWINI K
LAKSHMI V
PRAJWAL P
NAVYA G
PARIKSHITH R
ANKITHA V
GOWTHAMI N
JEEVITHA G S
KARTHIK M M
PRIYANKA C T M
NAZIYA FIRDOUSE
PRAVEEN S
TALIGYALMATH
POOJA V
MANISH PM
KAVITHA S
ASHWINI C
DEEPAK GOWDA B
KAVYA URS R
KARTIKEYA
CHANDRAMOULI G
AMAN KUMAR SUMAN
THRIVENI C R
SANJAYKUMAR T
CHANDRAKALA M C
ABHIJITH R
SUMANTH K S
ROOPA BAI B
GOKUL R
HARISH M
ASHWINI B R
SHIVANNAGOWDA
KANCHAN KUMARI
VENKATATHEERTHA H V
DIVYA N

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

3B
GM
SC
2A
3B
SC
3A
SC
GM
3A
2A
3A
3A
GM
3A
3A
SC
2A
GM
2A
2A
SC
3B
3A
3B
3B
2B
3B

72.26
83.15
63.41
67.08
57.31
67.8
69.9
64
78.95
74.75
65.44
78.36
81.38
74.36
76.2
78.95
71.61
71.67
79.54
72.98
66.95
67.8
66.43
72.72
81.25
72.59
81.11
76.52

52.222
68.333
31.111
51.667
34.444
38.889
32.778
28.333
53.889
35
52.222
43.889
45.556
35
37.222
31.111
48.333
52.778
49.444
37.778
47.778
48.889
30.556
40
35
42.222
60.556
45.556

62.242
75.741
47.261
59.375
45.878
53.346
51.34
46.167
66.42
54.877
58.833
61.125
63.467
54.681
56.71
55.031
59.97
62.225
64.493
55.381
57.365
58.346
48.491
56.361
58.123
57.406
70.836
61.041

5167
538
22832
7607
23992
14852
17697
23781
2779
12745
8164
6046
4326
12995
10490
12555
7057
5180
3720
12115
9733
8677
21525
10894
8910
9693
1372
6108

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

3B
3A
3B
GM
3A
2A
GM

80.59
77.64
62.36
73.51
70.95
62.82
63.08

52.778
42.222
31.111
48.889
61.667
35
41.667

66.684
59.931
46.736
61.199
66.309
48.91
52.375

2669
7092
23304
5990
2824
20993
16238

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

C1
D1
A1
B1
C1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

2A
3A
2A
3A
SC
GM
2A
2A
2A
SC
3A
GM
SC
SC

73.97
79.02
82.03
61.97
70.82
62.43
82.62
75.02
68.72
74.03
73.44
77.38
77.64
60.33

46.111
40
45.556
36.667
46.667
43.889
34.444
41.111
38.333
28.889
40.556
37.778
39.444
45.556

60.039
59.508
63.795
49.317
58.744
53.158
58.534
58.064
53.527
51.461
57
57.578
58.542
52.942

6996
7474
4123
20489
8247
15120
8481
8980
14621
17515
10140
9498
8474
15422

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5006 B3436

SWETHA S MAMMANI

5007 B3438

GOWTHAMI C R
MOHAMMED INAMALHASAN
D FARAS
KAVYASHREE H D
LIKITH S

5008 B3439
5009 B3440
5010 B3441
5011 B3443
5012 B3444
5013 B3445
5014 B3446
5015 B3447
5016 B3448
5017 B3449
5018 B3450
5019 B3452
5020 B3453
5021 B3454
5022 B3455
5023 B3456
5024 B3457
5025 B3458
5026 B3459
5027 B3461
5028 B3462
5029 B3463
5030 B3464
5031 B3465
5032 B3467
5033 B3468
5034 B3469
5035 B3470
5036 B3471
5037 B3472
5038 B3473
5039 B3474
5040 B3475
5041 B3476
5042 B3477
5043 B3478
5044 B3479
5045 B3480
5046 B3481
5047 B3482
5048 B3483
5049 B3484
5050 B3485
5051 B3486
5052 B3487

MADHUSUDHAN R C
POOJA J
POOJASHREE P
U R SHREYA
SIDDHARTHA A
SADHVI C
MADESH PRASAD C
NETHRAVATHI S B
K SAIVIKAS
SHASHIDHAR J
PRIYANKA
SURAJ
PREETHI YADAV
V RAGHUL
VAISHNAVI V
SWETHA S
VANDITHA V
CHANDANA DEVI
SANDEEP KUMAR S
SUNIL KUMAR B S
DINESH N V
SUSHMA P
SHIVARANJINI N
KRISHNA KUMAR N B
ASHWINI RN
RAGHAVENDRA J
PRUTHVI K
SARASWATHI K S
VINAY U
CHANDRA SHEKAR S S
KRISHNA H M
MANORANJAN D
VEDAVATHI B S
ASHA N
VENUGOPALS
HEMA K
JYOTHISHREE S
VANITHA S
BHARATHI M
KISHOR V
SHREENIDHI M C
SWAROOP S

5054 B3489

DARSHAN V D
MANJESH R

5055 B3490

KAVYA V P

5053 B3488

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CS
CS
CS

D1
B1
C1

3B
3B
2B

65.31
82.36
68.07

32.778
56.667
45

49.045
69.514
56.533

20824
1675
10687

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

SC
3A
3A
SC
2A
GM
SC
3A
3B
3A
GM
2A
1
GM
GM
1
GM
2A
3A
2A
SC
2A
2A
3A
SC
2A
SC
2A
3A
3A
2A
2A
GM
2A
3A
SC
3A
3A
3A
2A
SC
3A
GM
3B
2A
2A
3A

73.31
71.67
73.9
76
66.69
80.48
71.15
69.25
75.67
83.48
72.98
53.38
59.34
59.93
67.48
64
73.7
76.72
72.26
67.61
59.93
69.11
70.56
76.07
65.25
71.61
73.7
71.54
82.23
73.05
80.07
71.67
82.89
76.66
77.31
72.92
77.31
66.43
57.9
88.13
87.15
83.87
71.48
70.1
63.15
73.18
73.64

37.222
53.333
43.889
35
31.667
39.444
43.333
39.444
41.667
41.667
40
33.889
42.778
48.333
39.444
47.778
47.778
50
36.111
60
30.556
37.778
33.889
46.111
30
41.667
38.889
33.889
42.778
30
50
45.556
72.222
43.333
41.667
45.556
43.333
35
32.222
52.222
42.222
56.667
42.778
50.556
31.667
33.889
46.667

55.267
62.503
58.896
55.5
49.178
59.965
57.241
54.345
58.67
62.571
56.492
43.633
51.061
54.134
53.46
55.889
60.742
63.361
54.187
63.804
45.245
53.447
52.223
61.089
47.623
56.637
56.297
52.715
62.504
51.525
65.033
58.614
77.554
59.995
59.489
59.237
60.322
50.713
45.062
70.177
64.685
70.268
57.127
60.327
47.408
53.535
60.153

12260
5007
8084
11955
20642
7067
9863
13463
8328
4952
10742
25300
18075
13761
14710
11474
6346
4408
13684
4119
24429
14730
16445
6071
22474
10558
10979
15726
5006
17427
3431
8395
355
7028
7496
7744
6724
18591
24559
1523
3626
1498
9996
6721
22676
14604
6885

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5056 B3491

TEJASWINI M

5057 B3492

SANDEEP N
AMARESHA V

5058 B3493
5059 B3494
5060 B3495
5061 B3496
5062 B3497
5063 B3498
5064 B3499
5065 B3500
5066 B3502
5067 B3503
5068 B3505
5069 B3507
5070 B4001
5071 B4002
5072 B4003
5073 B4004
5074 B4005
5075 B4006
5076 B4007
5077 B4008
5078 B4010
5079 B4011
5080 B4012
5081 B4013
5082 B4014
5083 B4015
5084 B4016
5085 B4017
5086 B4018
5087 B4019
5088 B4020
5089 B4021
5090 B4022
5091 B4023
5092 B4024
5093 B4025
5094 B4026
5095 B4027
5096 B4028
5097 B4029
5098 B4030
5099 B4031
5100 B4033
5101 B4034
5102 B4036
5103 B4037
5104 B4038

SWAROOP P A
ROOPA C L
NETHRAVATHI S
DARSHAN B M
WAHENGBAM NANDA
KUMAR SINGH
SUJATHA N
CHETHAN V
THEJASHREE M
CHETAN R
IQRA ANJUM
TABREZ
VADIRAJ RS
ROSHAN PASHA C
SRINIVASANAIK
PAVAN K R
GOURAB GOPE
RAJKUMAR S
RAJESH C S
ANUSHA V MURTHY
CHAYASHREE K
PUSHPALATA
VEERABHADRA HEGDDE
DIVYA G
SAHANA SHANKAR MOGER
NANDISH S R
ABHISHEK R
SOWJANYA M
MEGHANA S
DEVARAJA K V
MOHAMMED ASLAM A
B ASHOK KUMAR
PRADEEP R G
KUSUMA R
KIRAN P
HARSHITH D
SHIVAPRASAD R
PALLAVI M
PUNITH KUMAR N
AJAY S
REKHA T B
SANGAMESHA
ARUN KUMAR
NAGASHREE B K
PAVAN M
MADHU S
LOKESHWARI N
PALANI BHARATHI Y

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

SC
ST
1
3A
1
3A
GM
GM

76.33
70.69
81.9
72.66
76.07
82.23
46.82
75.61

40
37.778
52.222
36.111
36.111
62.222
40
54.444

58.164
54.234
67.062
54.384
56.089
72.226
43.41
65.026

8859
13610
2518
13405
11244
1095
25387
3434

CS
CS
CS
CS
CS
CS
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

C1
D1
B1
C1
A1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1

SC
SC
2A
3A
2B
2B
GM
2B
SC
2A
GM
2A
2A
GM
SC
GM

62.43
66.23
82.1
66.1
66.82
71.54
77.88
91.39
75.7
68.67
64.42
54.12
62.61
77.7
67.39
73.05

35
35.556
48.333
37.778
33.889
45.556
52.778
61.111
30
30.556
28.889
37.778
40
41.111
40.556
37.778

48.713
50.893
65.216
51.938
50.355
58.549
65.329
76.253
52.849
49.612
46.657
45.95
51.303
59.404
53.975
55.414

21224
18331
3345
16841
19100
8468
3283
480
15555
20107
23372
23943
17762
7577
13993
12066

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
D1
A1
B1

2A
1
SC
2A
2A
3A
2A
2B
SC
3A
3A
3A
1
SC
2A
3A
2B
3A
3A
1
3B
3A
2A
1
1

81.52
81.58
84.48
66.24
76
78.18
79.7
73.82
81.85
82.36
82.79
68.73
79.03
66.91
74.06
71.94
68.3
76.48
73.48
75.41
76.12
72.06
78.42
79.7
79

52.778
41.667
36.667
32.778
35.556
39.444
39.444
36.111
55
38.889
62.778
33.889
46.111
23.333
35
30
28.889
47.222
32.222
28.889
50.556
35
31.667
28.333
30.556

67.147
61.622
60.576
49.51
55.778
58.813
59.571
54.965
68.423
60.627
72.783
51.308
62.571
45.121
54.531
50.97
48.596
61.854
52.85
52.15
63.339
53.531
55.046
54.015
54.778

2486
5682
6490
20247
11616
8183
7424
12640
2036
6442
980
17756
4951
24521
13202
18206
21378
5489
15551
16546
4428
14613
12539
13939
12871

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5105 B4039

BALAJI V

5106 B4040

GIRISH D
LAVANYA L

5107 B4041
5108 B4044
5109 B4045
5110 B4046
5111 B4047
5112 B4048
5113 B4049
5114 B4050
5115 B4051
5116 B4052
5117 B4053
5118 B4054
5119 B4055
5120 B4056
5121 B4057
5122 B4058
5123 B4060
5124 B4061
5125 B4062
5126 B4063
5127 B4064
5128 B4065
5129 B4066
5130 B4067
5131 B4068
5132 B4070
5133 B4071
5134 B4072
5135 B4074
5136 B4075
5137 B4076
5138 B4077
5139 B4078
5140 B4079
5141 B4080
5142 B4081
5143 B4082
5144 B4084
5145 B4085
5146 B4086
5147 B4087
5148 B4088
5149 B4089
5150 B4090
5151 B4091

JEEVITHA G N
CHETHAN T C
SHRUTHI C
SUNIL S
VASUDEVAN M
JEEVITHA N B
VISHAKA J
SAGAR HALABAVI
ARUN S
SHASHANK H S
SRINIVAS B
DILEEP V
INBA SAGARAN S
J KARTHIK
VENKATESH B M
SYED SADDIQ AHMED
G BHARATH REDDY
PAVITHRA B C
YAMUNA G
SUSHMA K G
BHAIRAVA
MAHESH S
NAYANA D
LEYOVINTH
VISHNU KULKARNI
DIVYA S
MOHAN V
SANTHOSH K R
MANJULA NADUVINMANI
SHOBA N
HARSHA N B
HARISH N
ANUSHA B
SHARATHKUMAR S R
GOPI R
RAMYA S
SUJATHA G
CHAITRA V B
VENU K
NITHIN B M
HARSHITHA L C
SYEDA SHAZIA BANU
KOUSALYA B R
RAMESH D

5153 B4093

RAJAMANI V
YASHASWINI C S

5154 B4094

TEJASWINI H

5152 B4092

Course

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

Version Category
Code

C1
D1
A1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

2A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
SC
3A
3B
3B
SC
2A
SC
2A
SC
GM
ST
2A
2A
SC
3A
3A
2A
3A
1
3B
GM
2A
2A
3A
3B
1
3B
3A
3A
3A
GM
SC
SC
3B
2A
3B
3A
GM
3A
3A
SC
3B
2A

III Yr
(%)

67.33
60.73
69.76
90.61
76.36
84.91
63.7
64.06
85.52
72.36
70.06
83.76
83.7
74.3
65.45
62.91
76.55
70.91
53.21
86.03
62.24
75.94
68.79
88.12
82.55
85.7
84.26
67.41
78.55
63.64
79.7
60
60.12
79.15
69.45
85.7
68.42
67.45
68.85
73.03
73.03
68.61
70.12
74
70.67
81.64
59.58
65.33
68.73
79.82

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

29.444
32.778
32.778
47.222
45
45
28.889
35
55
47.222
41.111
44.444
41.667
37.778
31.667
40.556
49.444
32.778
36.667
53.333
37.222
35
27.222
65
46.111
52.778
31.111
36.667
48.889
30.556
38.333
45
30
62.778
50.556
57.222
30.556
31.667
30
27.778
44.444
45
37.222
35.556
32.778
30.556
27.222
34.444
38.333
43.889

48.389
46.753
51.268
68.914
60.682
64.955
46.293
49.531
70.258
59.793
55.586
64.101
62.682
56.041
48.561
51.733
62.995
51.844
44.94
69.683
49.732
55.47
48.005
76.561
64.328
69.238
57.687
52.039
63.717
47.096
59.015
52.5
45.061
70.965
60.006
71.46
49.49
49.561
49.424
50.404
58.737
56.803
53.672
54.778
51.723
56.096
43.399
49.889
53.53
61.854

21641
23289
17806
1855
6404
3474
23675
20221
1500
7207
11858
3934
4877
11309
21428
17141
4651
16974
24640
1635
19937
11985
22051
446
3812
1759
9396
16689
4173
22988
7960
16021
24560
1344
7015
1238
20272
20174
20366
19027
8254
10371
14412
12869
17159
11236
25391
19720
14616
5491

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

Course

5155 B4095

MD IBRAHIM RAZVI K S

5156 B4096

LOKESH
ADARSHA J K

5157 B4097
5158 B4098
5159 B4099
5160 B4100
5161 B4101
5162 B4102
5163 B4103
5164 B4104
5165 B4105
5166 B4106
5167 B4107
5168 B4108
5169 B4110
5170 B4111
5171 B4112
5172 B4113
5173 B4114
5174 B4115
5175 B4116
5176 B4117
5177 B4120
5178 B4121
5179 B4122
5180 B4123
5181 B4124
5182 B4125
5183 B4126
5184 B4128
5185 B4129
5186 B4130
5187 B4131
5188 B4133
5189 B4134
5190 B4136
5191 B4137
5192 B4138
5193 B4139
5194 B4140
5195 B4141
5196 B4142
5197 B4143
5198 B4144
5199 B4145
5200 B4147
5201 B4148

GANGALAKSHMI V
VARSHITHA R
SWATHI B N
MEGHANA R
SHREE LAKSHMI S J
CHAITHRA D V
LAKSHMI
SRINIVASA N
GAYATHRI L
CHAITHRANJALI

MANOJ KUMAR T
TEJASWINI S P
HARISH S
PAVAN KUMAR BM
PRAVEEN KUMAR K
MANJULA
BINDU M
RAGHUVEER K J
SHREE LAKSHMI C D
KARANAM HEMAVATHI
CHANDRAKALA J
RAKSHITH H P
LIKHITH M P
KSHAMA ALANDIKAR
SOWMYA P
VASANTH R
PRADEE KUMAR K
MANU G N
CHETHANKUMAR K R
PRATHEEPA S
BHARATH KUMAR V
MAMATHA SHREE
MANJUNATH
BHAVYA H

ASHOKKUMAR M J
HARSHITHA B
PAVITHRA G
HEMAVATHI J A
SACHIN V
BHARATH G
SHWETHA R
SHASHI KUMAR M
MADHU N
NARENDRA P N

5203 B4150

RAGHAVENDRA REDDY B
N
VARUN KUMAR Y R

5204 B4151

MOHAMMAD AZIZ

5202 B4149

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1

2B
3B
2A
3A
2A
SC
3A
3A
SC
2A
1
3A
SC
SC
3B
ST
1
SC
3A
2A
3A
3A
2A
3B
GM
2A
GM
2A
SC
3A
SC
2A
2A
SC
SC
SC
3A
ST
SC
3B
SC
SC
GM
3A
2A
2A
SC
3A

80.92
72.18
72.24
69.88
76.12
78.18
76.42
73.76
67.21
77.7
74.67
79.58
89.76
70.67
88.55
71.58
63.03
65.58
71.64
79.45
69.64
68.97
87.33
91.27
68.3
78.85
81.09
70.24
60.79
70.42
82.85
68.67
82.3
67.7
74.36
71.21
76.67
82.36
62.73
68.61
77.09
56.91
78.61
72.55
68.61
66.24
72.73
70.61

33.333
43.333
58.889
22.778
33.889
31.667
35.556
41.667
40
34.444
45
53.889
51.667
45.556
66.667
45
41.111
35
41.667
49.444
39.444
35
37.778
48.889
41.111
40
51.667
32.222
30.556
33.889
42.778
40.556
35.556
32.222
35
27.222
36.667
50.556
34.444
34.444
36.111
22.778
33.889
31.667
39.444
31.667
29.444
33.889

57.126
57.758
65.566
46.329
55.005
54.925
55.99
57.713
53.606
56.071
59.834
66.733
70.713
58.112
77.606
58.288
52.071
50.288
56.652
64.45
54.54
51.985
62.556
70.081
54.707
59.424
66.379
51.232
45.672
52.157
62.813
54.612
58.93
49.96
54.682
49.217
56.667
66.46
48.586
51.525
56.601
39.844
56.248
52.106
54.025
48.955
51.086
52.248

9998
9314
3159
23656
12587
12687
11373
9368
14510
11271
7172
2654
1398
8930
350
8737
16646
19184
10543
3743
13184
16775
4963
1538
12955
7551
2798
17863
24140
16533
4790
13097
8048
19646
12990
20608
10532
2768
21394
17425
10603
26110
11040
16598
13930
20936
18049
16412

EC
EC

B1
C1

2A
2B

74.61
63.45

30.556
33.333

52.581
48.394

15912
21630

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5205 B4152

DIVYA T

5206 B4153

NANDEESH B S
H P KAVYA SHREE

5207 B4154
5208 B4155
5209 B4156
5210 B4158
5211 B4159
5212 B4160
5213 B4161
5214 B4162
5215 B4163
5216 B4164
5217 B4165
5218 B4166
5219 B4167
5220 B4168
5221 B4169
5222 B4170
5223 B4171
5224 B4172
5225 B4174
5226 B4175
5227 B4176
5228 B4177
5229 B4178
5230 B4179
5231 B4180
5232 B4181
5233 B4182
5234 B4183
5235 B4184
5236 B4185
5237 B4186
5238 B4187
5239 B4188
5240 B4189
5241 B4190
5242 B4191
5243 B4192
5244 B4193
5245 B4194
5246 B4195
5247 B4196
5248 B4197
5249 B4198
5250 B4199
5251 B4201

MADHU M S
NAVYA R
JAYANTH D
PAVITHRA SP
SUMAN RAJ D N
AMBADAS
HARISH S
SWATHI K R
MANJUNATH G GAVADI
DIVYA S
Y SHARAN
AKARSH V
CHETHAN KUMAR C
RANJITHA L
RAHUL SINGH C
NARENDRA D
KARTHIK S
SRIKANTH N G
RAJAT SAINI
AKSHITHA K
PAVITHRA S
ASHWINI L
ARUN KUMAR
HRUSHIKESH G
CHIKKERUR
SANJAY KUMAR L
SUSHMA M P
MANOHARA K
RANJITHA N
DEEPTHI K N
P MANOJ SHARMA
MEENA K M
DINESH PRASAD R
SNEHA C
AMRUTHA K
DILIP KUMAR V
HARISH KUMAR K
YASHAS P
CHAITHRA Y K
CHANDANA R
MALLIKARJUNA D
UMA M
KAVERI TELI
NISCHITHA N
SADHIYA NASEER

5253 B4203

SYED SAMEER N
NAVEENKUMAR C

5254 B4204

GYANENDRA SINGH

5252 B4202

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

3B
3B
SC
3A
2A
3A
SC
GM
2A
SC
3A
1
2A
GM
3A
SC
3A
2A
2A
3A
2A
GM
3A
3B
SC
GM
GM

63.15
59.88
73.94
65.58
70
69.64
72.85
77.76
63.82
67.27
58.48
49.94
62.91
76.91
75.76
66.55
68.67
74.85
80.12
66.42
78.42
63.33
72.67
73.58
63.58
73.33
67.76

38.889
30.556
63.889
30.556
27.222
38.889
30
62.222
28.333
33.333
32.222
32.222
27.778
49.444
42.778
28.889
35
52.222
57.222
36.111
36.667
27.778
33.889
51.667
30
28.889
50.556

51.021
45.218
68.914
48.066
48.611
54.263
51.424
69.99
46.076
50.303
45.354
41.081
45.344
63.177
59.268
47.717
51.834
63.535
68.672
51.268
57.546
45.556
53.278
62.622
46.788
51.111
59.157

18129
24443
1854
21992
21362
13570
17575
1560
23850
19167
24352
25961
24365
4537
7723
22359
16989
4278
1945
17805
9541
24215
14945
4917
23259
18024
7830

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1

2A
SC
3A
2A
3A
GM
3A
2A
2A
2A
2A
SC
3A
2A
SC
SC
2A
2A
2A
2B
2B
3A
SC

61.64
72.55
75.76
87.7
77.58
72.79
78.36
91.82
85.31
72.55
69.03
65.33
76.55
63.76
59.52
69.21
72.85
73.76
73.9
74.48
74.12
82.36
63.64

27.778
29.444
30.556
73.889
45.556
37.778
48.333
81.111
37.222
39.444
27.222
34.444
40.556
30.556
27.222
24.444
31.111
52.222
42.222
31.667
40.556
33.333
26.667

44.707
50.995
53.157
80.793
61.566
55.283
63.349
86.465
61.267
55.995
48.126
49.889
58.551
47.157
43.369
46.828
51.98
62.99
58.062
53.076
57.339
57.849
45.152

24794
18169
15126
158
5729
12239
4419
26
5944
11362
21932
19721
8463
22923
25402
23226
16781
4653
8982
15235
9766
9227
24498

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

Candidate Name

Course

5255 B4205

MAHESH KUMAR A

5256 B4207

VINOD S
SHILPA H C

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

DCET
No.

5257 B4208
5258 B4209
5259 B4210
5260 B4211
5261 B4212
5262 B4213
5263 B4214
5264 B4215
5265 B4216
5266 B4217
5267 B4218
5268 B4219
5269 B4220
5270 B4221
5271 B4222
5272 B4223
5273 B4224
5274 B4225
5275 B4226
5276 B4227
5277 B4228
5278 B4229
5279 B4230
5280 B4231
5281 B4232
5282 B4233
5283 B4234
5284 B4235
5285 B4236
5286 B4237
5287 B4238
5288 B4239
5289 B4240
5290 B4241
5291 B4242
5292 B4243
5293 B4244
5294 B4245
5295 B4246
5296 B4247
5297 B4248
5298 B4249
5299 B4250
5300 B4251
5301 B4252

SUPRITHA H C
PRASANNA S
DEVEERAMMA C K
PREMA H A
AKASH M KASHYAP
ABHISHEK S N
SWATHI B
GIRISHA S
SOWMYA H
AKSHATHA O H
RAMYA B N
REKHA KL
SIRI AS
CHANDRA SHEKAR G A
BHAVYASHREE D V
SAHERA BANU M
SURESH
JAYASHREE CHAVAN
ROHINI S
LAKSHMIDEVI P
ABHI KUMAR IS
SAGAR
SUPRIYA B GHADAGE
LIKHITHA H M
RAKESH MD
MOINUDDIN
PALYAM NAGENDRA
MAHALAKSHMI M
PREMA N
SHRUTHI B
PRATHIMA D R
ANIL KUMAR N
NAVEENAMMA N
NAVEEN KUMAR S
KAVANA K A
BHAVYARANI N P
VINODH REDDY R
ARUN KUMAR M
NIVEDITHA H M
VINOD R
MOHAN S
RAGHU NANDAN JP
ARINDAM ISLAM
PRAVEEN KUMAR J

5303 B4255

KUMARA B N
BHARATH S P

5304 B4256

MURALIDHARAN E

5302 B4254

Version Category
Code

A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1

GM
GM
2A
3A
3A
3A
3A
GM
3B
2A
2A
SC
3B
SC
2A
GM
SC
3A
2B
3B
SC
2A
ST
3A
3B
GM
3B
2A
2B
GM
2A
SC
3A
2A
2A
2A
SC
3A
2A
3A
SC
3A
3B
3B
2A
GM
3B
3A
3A
2A

III Yr
(%)

62.3
75.67
71.33
74.97
66.55
81.33
69.58
81.64
68
64.24
69.58
66.24
77.88
79.45
65.39
59.82
62.24
74.67
66.97
65.39
64.61
74.91
75.7
81.82
80.36
53.45
69.45
65.88
62
68.18
74.61
71.27
77.21
69.27
87.39
68.24
63.39
77.76
82.12
81.03
65.39
84.85
78.36
65.27
72.48
73.94
82.55
69.76
75.21
69.21

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

32.778
31.111
32.778
37.778
30.556
40
27.778
55.556
35
28.333
41.667
32.778
27.222
32.778
28.333
27.778
28.333
39.444
40
29.444
39.444
38.333
41.111
59.444
69.444
30
30
39.444
30.556
29.444
50.556
33.333
44.444
31.667
50.556
27.778
32.222
43.333
32.222
48.889
26.667
45
61.111
29.444
37.222
39.444
61.667
33.889
41.667
28.889

47.541
53.392
52.056
56.374
48.551
60.667
48.677
68.596
51.5
46.288
55.622
49.51
52.551
56.117
46.864
43.798
45.288
57.056
53.485
47.419
52.025
56.621
58.404
70.631
74.904
41.728
49.728
52.662
46.278
48.813
62.581
52.303
60.828
50.47
68.975
48.01
47.808
60.546
57.172
64.96
46.031
64.924
69.738
47.359
54.854
56.692
72.106
51.824
58.44
49.051

22558
14795
16670
10881
21443
6417
21274
1972
17464
23681
11811
20248
15955
11203
23201
25229
24403
10083
14675
22665
16711
10575
8620
1420
647
25857
19941
15798
23689
21103
4944
16342
6282
18930
1827
22048
22258
6518
9943
3467
23887
3495
1622
22723
12768
10504
1123
17004
8579
20813

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5305 B4258

KIRAN K

5306 B4259

DARSHAN MK
RAMYA T K

5307 B4260
5308 B4261
5309 B4262
5310 B4263
5311 B4264
5312 B4265
5313 B4266
5314 B4267
5315 B4268
5316 B4269
5317 B4270
5318 B4271
5319 B4272
5320 B4274
5321 B4276
5322 B4278
5323 B4279
5324 B4280
5325 B4281
5326 B4282
5327 B4283
5328 B4284
5329 B4285
5330 B4286
5331 B4287
5332 B4288
5333 B4289
5334 B4290
5335 B4291
5336 B4292
5337 B4294
5338 B4295
5339 B4296
5340 B4297
5341 B4298
5342 B4300
5343 B4301
5344 B4302
5345 B4303
5346 B4304
5347 B4305
5348 B4306
5349 B4307
5350 B4308
5351 B4309

TEJASWINI M
SANJAY M
DHANUSH Y D
ABHILASHA J
YASHASWINI U
YATHISH S J
SOWJANYA K
SUPRIYA G S
SUSHMA H
M P IMPANA
AISHWARYA S
SAVEEN N S
SHAIK UMAR
MANUKIRAN V R
JAGADISH S
ANANTHA MURTHY S
BYREDDY H V
SHRIDHARA G R
SACHIN KB
ASHRITHA N
VINU KUMAR R
MANASA R
YOGESH D
NARENDRA S
PUSHPA T M
NARASIMHA RAJU
VANITHA S H
KAVYASHREE D S
MANOJ N
ASHOK METI
MANASA R S
ROHITHRAJU M
BHARATH REDDY S
PAVITHRA N
SHAKTI NATH JHA
LAKSHMI SAGAR S
USHARANI K N
RADHIKA S
B V NITEESH
KARTHIK I
S KEERTHANA
SHABARI GANESH K
KUMARASWAMY D A
ZAHEN FATHIMA

5353 B4311

NAZIYA PARVEEN
KIRAN G K

5354 B4312

ARPIT KUMAR

5352 B4310

Course

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

Version Category
Code

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
3A
2A
2A
2A
GM
SC
2A
3B
3A
2A
GM
3A
GM
3A
GM
SC
3A
GM
3A
1
3B
SC
2A
2A
3A
3A
SC
ST
3A
3A
SC
2A
3A
1
3A
1
GM
3A
2A
1
SC
SC
3A
GM
3A
GM
2B
2A
GM

III Yr
(%)

76.18
67.64
71.94
70.55
71.76
66.06
64.61
86.3
66.48
68.42
76.79
67.52
69.7
50.91
68.79
74.85
65.7
75.33
60.12
66.67
50.06
75.58
75.94
61.82
71.64
76.79
58.79
66
65.94
73.15
79.88
72.85
76.42
69.52
62.24
68.12
82.42
79.94
72.42
79.64
60.06
66.67
70.73
66
80.07
60.12
75.03
67.7
70.24
72.97

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

33.889
36.111
47.222
27.778
33.333
47.778
31.667
69.444
28.889
21.667
31.667
30
33.889
30
57.222
37.222
35.556
34.444
37.222
32.222
30.556
43.333
47.222
38.889
50
53.889
32.778
28.889
24.444
36.111
50.556
31.667
29.444
27.778
31.111
37.778
46.111
36.667
35.556
55.556
34.444
32.778
29.444
43.889
35
25.556
35
31.667
40
26.667

55.036
51.874
59.581
49.162
52.546
56.92
48.137
77.874
47.687
45.046
54.228
48.758
51.793
40.455
63.005
56.035
50.627
54.889
48.672
49.445
40.309
59.455
61.581
50.354
60.818
65.339
45.783
47.445
45.192
54.632
65.218
52.258
52.934
48.647
46.677
52.95
64.268
58.303
53.99
67.596
47.253
49.723
50.086
54.945
57.536
42.839
55.015
49.682
55.121
49.819

12547
16930
7415
20676
15963
10239
21916
323
22403
24568
13630
21171
17045
26044
4641
11313
18716
12730
21282
20338
26066
7529
5710
19102
6295
3274
24060
22647
24462
13067
3343
16396
15429
21309
23352
15409
3841
8722
13974
2329
22842
19945
19468
12667
9552
25567
12573
20013
12447
19823

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5355 B4313

SWETHA M

5356 B4315

SARITHA R
GOWDAPAVITHRA
MGOWDASARASWATHI
ANILKUMAR S M
CHAITRA M

5357 B4316
5358 B4317
5359 B4318
5360 B4319
5361 B4320
5362 B4321
5363 B4322
5364 B4323
5365 B4324
5366 B4325
5367 B4326
5368 B4327
5369 B4328
5370 B4331
5371 B4332
5372 B4333
5373 B4334
5374 B4335
5375 B4336
5376 B4337
5377 B4338
5378 B4339
5379 B4340
5380 B4341
5381 B4342
5382 B4343
5383 B4344
5384 B4345
5385 B4347
5386 B4348
5387 B4349
5388 B4350
5389 B4351
5390 B4352
5391 B4353
5392 B4354
5393 B4355
5394 B4356
5395 B4357
5396 B4358
5397 B4359
5398 B4361
5399 B4363
5400 B4364
5401 B4365
5402 B4366
5403 B4368

PRIYANKA G P
MANU S
THIPPESHA A B
GAJENDRA N
SUBHASH HUGAR
SUSHMA C
NANDINI M SAMANTH
KODANDARAMAPPA K
KAVYA B
KISHORE M V
MANIGANDAN M
ARVIND V
M D JAMEEDALFAR
ARTI RAI
NAVEEN KUMAR B S
SRINIVAS S WASAN
NAVASANTHANALAKSHMI
A
VEDAVYASA S
SURENDRA REDDY S
MANJUNATH T
LEELAVATHI SL
VARALAKSHMI A
SHILPA G S
KARTHIK M
ASHWINI B V
DIVYA G
BASAVALINGAPPA
SHIVALINGA PATIL
JAGADISHA
SUSHMITHA R
HARSHITHA N
KAVYA S N
SURESH N
SHENTHAN VARDHI
KAVYASHREE M
VIJAYKUMAR N
BHAVYA R
MADHUCHANDAN R
S PRAVEEN
NAGARAJA S C
AKILESH N R
HEMANTH R
SWATHI P
NAVEEN M C

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC

A1
C1
D1

3A
3A
GM

71.09
83.82
72.48

27.222
44.444
30

49.157
64.131
51.243

20687
3907
17848

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

2A
3A
2A
2A
2A
3B
2A
3B
2A
1
3A
1
2A
SC
2B
GM
2A
3A
SC

65.94
86.67
67.76
75.58
72.3
50.18
66
88.3
77.27
72.73
75.03
82.73
69.09
72.91
66.55
68.97
69.33
60
87.27

28.889
47.222
28.333
53.333
40
33.333
28.333
76.111
41.111
31.667
52.222
60
36.667
46.667
37.222
30
40
38.333
50.556

47.414
66.945
48.046
64.455
56.152
41.758
47.167
82.207
59.192
52.197
63.626
71.364
52.879
59.788
51.884
49.485
54.667
49.167
68.915

22668
2575
22010
3742
11149
25851
22912
102
7804
16483
4230
1256
15500
7211
16914
20281
13017
20669
1853

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
C1
D1
A1
B1
D1

3A
GM
3A
SC
3A
2A
GM
SC
2B
3B
3B
3B
3A
2A
2A
2A
2A
SC
1
3B
3A
2A
3B
3A
2A
2A
3A

85.45
68.85
87.76
67.15
80.72
66.79
73.39
66.67
57.76
63.52
68.06
71.58
84
72.06
69.7
68.61
78.3
76
69.09
77.15
64.67
58.67
78.61
59.58
69.7
63.27
62.24

39.444
54.444
64.444
31.667
45.556
38.333
27.778
40
25.556
43.889
40
44.444
56.667
28.889
45.556
31.667
36.667
41.111
31.667
41.111
37.222
37.222
36.111
43.333
35.556
36.111
29.444

62.45
61.646
76.101
49.41
63.139
52.561
50.586
53.334
41.657
53.702
54.031
58.01
70.334
50.475
57.627
50.137
57.485
58.556
50.379
59.132
50.945
47.945
57.359
51.455
52.627
49.692
45.843

5043
5666
497
20383
4554
15937
18774
14868
25867
14371
13920
9045
1475
18923
9456
19396
9600
8454
19067
7853
18255
22113
9740
17524
15848
19996
24009

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5404 B4369

NAVYA R

5405 B4370

ABHISHEK B N
PRADEEP JANA N

5406 B4371
5407 B4372
5408 B4373
5409 B4374
5410 B4375
5411 B4376
5412 B4377
5413 B4378
5414 B4379
5415 B4380
5416 B4381
5417 B4382
5418 B4383
5419 B4384
5420 B4385
5421 B4386
5422 B4387
5423 B4388
5424 B4389
5425 B4390
5426 B4391
5427 B4392
5428 B4393
5429 B4394
5430 B4395
5431 B4397
5432 B4398
5433 B4399
5434 B4400
5435 B4402
5436 B4403
5437 B4404
5438 B4405
5439 B4406
5440 B4407
5441 B4408
5442 B4409
5443 B4410
5444 B4411
5445 B4412
5446 B4413
5447 B4414
5448 B4417
5449 B4419
5450 B4420

HARISH R
ANAGHA LAKSHMI H
RASHMI S
ADITHYA GS
MADHUSHREE M N
SHRIDHAR NARAYAN
BHAT
NANDANKUMAR C
RAHUL M
PRITHVIRAJ R
ABHISHEK S
GENGIREDDY N
REKHA N
NANDAKISHOR M
NANDEESH M U
MAHESH B
MEGHANA S
SANJAY N
SUMALATHA B
KALPANA R
MANOJ S
BHARATH KRISHNA N R
HARSHITHA V
YATHISH V
YASHWANTH K A
KIRANA
DEEPA N
DEEPA K
ASHWINI
DARSHAN H P
ARSHAD PARVEEZ R
KAVYA T
NAYANA V
PRIYANKA V
ASHWINI S
ARPITHA H K
SWARNALAKSHMI M
ASHA R
PAVANKUMAR H B
AKSHYAKUMAR
SUBHITH M S
KOUSHIK N K
UDAYA N
AMULYA G C
RAKESH M

5452 B4424

ADARSH G N
BALAJI C

5453 B4425

DEEPTI S R

5451 B4422

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

2A
3B
GM
2A
GM
1
GM
SC
GM

81.88
70.79
55.21
71.09
82.48
68.97
81.45
72.06
48.42

43.333
45.556
32.778
37.222
59.444
40
55
31.667
33.889

62.606
58.172
43.995
54.157
70.965
54.485
68.228
51.864
41.157

4930
8849
25145
13730
1345
13271
2096
16944
25951

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
A1
C1
D1
B1
D1
A1

3A
GM
2A
ST
3A
3A
2A
3B
2A
2A
2A
SC
1
2A
3A
3A
3A
2A
2A
2A
2A
SC
3A
2B
2A
3B
1
SC
3A
2A
GM
3B
2A
3A
2A
2A
GM
SC
3A
GM
SC

78.55
70.97
67.03
66.24
77.58
76.73
78.12
79.58
63.88
79.15
65.58
66.06
67.58
81.84
65.03
67.09
84
71.76
78.91
82.55
67.52
82.42
74.79
64.48
66
86
70.18
72.42
81.88
81.7
76.55
56.91
60
76.12
68.3
59.64
82.67
78.67
56.24
68.61
56.12

38.333
34.444
35
37.222
34.444
51.111
49.444
36.111
34.444
52.222
27.778
32.778
37.222
32.778
31.667
30
55
45.556
56.667
60
43.333
35.556
36.111
30
48.333
45
42.778
37.778
38.333
41.111
43.333
29.444
25
37.222
36.667
35.556
51.111
35.556
35.556
36.667
32.778

58.439
52.707
51.015
51.732
56.01
63.919
63.783
57.844
49.162
65.687
46.677
49.42
52.399
57.307
48.349
48.546
69.5
58.657
67.788
71.273
55.424
58.99
55.45
47.243
57.167
65.5
56.48
55.101
60.106
61.404
59.939
43.177
42.5
56.672
52.485
47.596
66.889
57.112
45.899
52.637
44.451

8582
15735
18135
17148
11345
4051
4130
9230
20675
3097
23356
20370
16194
9791
21697
21445
1683
8345
2255
1274
12044
7985
12011
22847
9945
3187
10753
12476
6936
5845
7088
25465
25658
10522
16058
22496
2598
10015
23980
15836
24923

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

5454 B4426
5455 B4427
5456 B4429
5457 B4430
5458 B4431
5459 B4432
5460 B4433
5461 B4434
5462 B4435
5463 B4436
5464 B4437
5465 B4438
5466 B4439
5467 B4440
5468 B4441
5469 B4442
5470 B4443
5471 B4444
5472 B4446
5473 B4447
5474 B4448
5475 B5002
5476 B5003
5477 B5004
5478 B5005
5479 B5006
5480 B5008
5481 B5009
5482 B5010
5483 B5011
5484 B5012
5485 B5014
5486 B5015
5487 B5016
5488 B5017
5489 B5018
5490 B5019
5491 B5020
5492 B5021
5493 B5022
5494 B5023
5495 B5024
5496 B5025
5497 B5026
5498 B5027
5499 B5028
5500 B5029

Course

CHETAN KADAYYA
HIREMATH
PRIYA N
CHAITRA B

EC

B1

3B

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

ST
SC
SC
3A
2A
GM
GM
GM
3A
3A
3B
2A
3A
GM
SC
3A
SC
2A
SC
2B
ST
3B
SC
3A
1
3A
GM
3A
3A
2B
3A
GM
GM
1
ST
2B
2A
3B
2A
2A
ST
3A
2A
1
1
3A
ST
2A
3A

MAHALAKSHMI S N
SHASHIDARAN N
VINAY A S
VINAY KRISHNA H V
SUMALATHA B
RAVIKUMAR R
RAMYA N
PRIYA G
AKSHAY KUMAR JAGATAP
SUPRIYA S
AJEY KUMAR KH
MADHAVA H M
SOWMYA G C
JAYANTH V
AISHWARYA K V
SOWMYAR
VIJAY K
ABDUL MUYEEZ A
OMPRAKASH G
ROBINSON L
HARSHITHA K
ANUSHA A
AJAYPRASAD M
AKSHAY V
VAIBHAVI G GUMASTE
SHANTHAMMA K R
ARCHITHA
SYED SAAD HUSSAIN
NAGESH BABU S
PRAJWAL S RAJ
AISHWARYA JOSHI
HARIPRASAD B
VYSHNAVI G M
SYED SHADAB AHMED
JEEVITH B
VEERAYYA
KEERTHANA B R
RAJATH S
KAVYA M G
DIVYASHRI C V
RANGANATHA K R
YASHAVANTH MR
VINOD KUMAR R
DHANARAJ D

5502 B5031

KOUSHIK M
SARAVANA V

5503 B5032

PAVITHRA V S

5501 B5030

Version Category
Code

Candidate Name

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

64.81

28.333

46.573

23460

78.12
69.88
68.61
69.88
71.94
71.03
62.48
67.03
63.09
73.88
57.21
81.76
62.61
71.52
71.82
71.45
65.15
78.36
79.7
77.45
72.3
84.97
66.97
62.67
60.24
79.94
74.06
66.36
82.42
63.03
76.85
82.73
62.85
77.45
70
74.06
75.15
77.58
90.73
70.48
80.48
70.55
65.33
59.21
74.3
66.79
66.36
83.03
74.3

50
26.667
29.444
33.333
38.889
40
36.111
38.889
28.333
46.111
30.556
53.889
38.333
44.444
27.778
44.444
39.444
34.444
56.111
50.556
30.556
41.111
36.111
31.111
29.444
47.778
45
23.333
58.889
35
38.889
52.778
41.111
31.667
30.556
39.444
33.889
40.556
55.556
36.667
54.444
29.444
32.778
26.667
39.444
36.111
37.778
69.444
46.111

64.061
48.273
49.025
51.606
55.414
55.515
49.298
52.96
45.712
59.995
43.884
67.824
50.47
57.98
49.798
57.95
52.298
56.404
67.904
64.006
51.43
63.041
51.541
46.889
44.843
63.859
59.531
44.849
70.657
49.015
57.869
67.753
51.98
54.561
50.278
56.753
54.521
59.066
73.142
53.576
67.465
49.995
49.056
42.94
56.874
51.45
52.071
76.237
60.207

3961
21769
20854
17304
12065
11937
20508
15393
24113
7027
25186
2238
18926
9083
19848
9113
16350
10846
2208
3998
17564
4620
17407
23175
24697
4085
7451
24694
1412
20868
9204
2269
16779
13159
19201
10435
13217
7910
918
14555
2372
19588
20809
25539
10279
17533
16647
486
6832

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5504 B5033

VARSHA G K

5505 B5034

HARSHAVARDHAN S N
VISHWANATH M V

5506 B5035
5507 B5036
5508 B5037
5509 B5038
5510 B5039
5511 B5040
5512 B5041
5513 B5042
5514 B5043
5515 B5046
5516 B5047
5517 B5048
5518 B5049
5519 B5050
5520 B5051
5521 B5052
5522 B5053
5523 B5054
5524 B5055
5525 B5056
5526 B5057
5527 B5058
5528 B5060
5529 B5061
5530 B5062
5531 B5063
5532 B5064
5533 B5065
5534 B5066
5535 B5068
5536 B5069
5537 B5070
5538 B5071
5539 B5072
5540 B5073
5541 B5074
5542 B5075
5543 B5076
5544 B5077
5545 B5078
5546 B5079
5547 B5081
5548 B5082
5549 B5083
5550 B5084
5551 B5085
5552 B5086

SOUNDARYA A A
GAAYATHRI J
KIRANKUMAR N
SRISHESH KM
PRATHIKA D
GEETHA U
KEERTHIRAJESH A P
ANUSHA C
SHIVAKUMAR M C
SHIVARAJU N L
SAVITHA C
ALBANRAJ GAGAN P
SOWMYA S
AKSHATA RAJASHEKAR
PURANIK
AMITH RAJ N
SUNIL K
DARSHAN D
ABHILASH A
BHARATHI V
ANTONY LAWRENCE
ASHOKA M
NEMATHULLA S
N PAVITRA
VIJAYAKUMAR M
THRIVENI Y V
LAKSHMI BAI A
GHANA SHYAM K
MANOJ G
RANGANATH H D
RANJITHA S
YASHASWINI C V
SHREENIVAS
INDU N R
GOUTHAMI
GURUGUNTIKAR
RAJESH N
HARSHITHA D
HEMANTHA M
GOWTHAMI R
MAHESH MURTHY B
RADHA S U
SHILPASHREE S K
SHIVA S
YERRISWAMY K H
UZMA ANJUM
SARAYU MADHAVAN
SMITHA JNANESHWAR
PISE

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

2A
GM
3A
3A
GM
3A
GM
2A
2B
3A
2A
1
2A
SC
3B
2A
3B

66.36
80.55
62.42
81.39
53.39
78.48
58.18
71.88
68.91
74.91
76.12
60.12
71.88
84.12
60.36
88.73
63.7

40
46.111
33.889
40.556
30
37.222
37.778
39.444
42.778
41.667
28.889
34.444
47.222
43.333
38.889
49.444
37.222

53.182
63.328
48.157
60.975
41.697
57.854
47.98
55.662
55.844
58.288
52.505
47.283
59.551
63.727
49.627
69.086
50.46

15085
4441
21892
6165
25862
9221
22069
11753
11537
8739
16012
22804
7437
4162
20082
1802
18945

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

2A
2A
2A
GM
SC
3B
3A
2B
GM
SC
2A
3B
2A
3A
3A
3A
3A
1
3A
SC

79.7
75.45
71.7
57.21
74.18
67.21
72.12
71.94
91.27
67.64
73.45
76.91
79.09
72.12
82.85
86.79
54.42
69.58
84.85
73.7

33.333
39.444
36.667
24.444
37.222
34.444
36.667
43.889
58.333
29.444
45.556
40
57.778
36.667
41.111
41.111
29.444
35.556
42.222
35

56.515
57.45
54.182
40.828
55.702
50.829
54.394
57.914
74.803
48.54
59.506
58.455
68.435
54.394
61.98
63.95
41.934
52.566
63.535
54.349

10712
9644
13692
26001
11700
18434
13389
9155
665
21452
7477
8559
2024
13390
5394
4032
25799
15929
4279
13457

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

SC
2A
1
SC
3B
2A
2A
3A
2A
2B
GM
2A

68.3
76.85
70.91
72.06
76.36
73.52
65.09
82.12
57.39
73.52
77.03
63.45

31.111
35
28.333
29.444
36.667
39.444
20
52.778
29.444
41.667
47.222
32.778

49.707
55.924
49.621
50.753
56.516
56.48
42.546
67.45
43.419
57.591
62.126
48.117

19973
11444
20095
18532
10708
10755
25638
2379
25380
9488
5260
21940

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5553 B5087

VEDHASHREE R

5554 B5088

MEENA N
THANVER BAIG

5555 B5089
5556 B5090
5557 B5091
5558 B5092
5559 B5093
5560 B5094
5561 B5095
5562 B5096
5563 B5098
5564 B5099
5565 B5100
5566 B5101
5567 B5103
5568 B5105
5569 B5107
5570 B5108
5571 B5109
5572 B5110
5573 B5111
5574 B5112
5575 B5113
5576 B5114
5577 B5115
5578 B5116
5579 B5117
5580 B5118
5581 B5119
5582 B5120
5583 B5121
5584 B5122
5585 B5123
5586 B5125
5587 B5126
5588 B5127
5589 B5128
5590 B5129
5591 B5130
5592 B5131
5593 B5132
5594 B5133
5595 B5134
5596 B5135
5597 B5136
5598 B5137
5599 B5138

ASHWINI D T
VENUGOPAL B S
SHREYAS S
JAYASUDHA S
PRAKRUTHI D R
JANCY G
ARTI
SUNIL S
YOGESH G
BHARATH G
YASHAS M GOWDA
RAJESHA K
PRADOSH
SUMANTH S
REVATHI N
MONICA GLADISE K
SUSHMA D
AJAY B
ARAVIND K
THEJASS M
SATISH G
KIRAN KUMAR G
HARSHITHA V
HARSHA N
LAKSHMI B
MUDALAGIRIYAPPA K
JAIKUMAR B
RAKSHITHA V
MANDEEP
NEHA N
BALACHANDRA J
CHAITHRA A S
NANDEESHA H
MURULI V
HARISH RAJU J
GURURAJ T R
VIGNESH TIWARI
SUBRAMANI
SRIKANTH K
PUSHPALATHA V
AMULYA A
NAVYASHREE N
LOKESHWARA A
SWAROOP R

5601 B5141

AMITH N
SRIDHAR S

5602 B5143

RAMESHA S

5600 B5140

Course

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

Version Category
Code

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
C1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
C1

2A
3A
2B
2A
3A
1
3A
3A
3B
SC
3A
3A
3A
3A
3A
GM
1
2A
GM
SC
2A
2A
GM
GM
2A
SC
3A
2A
SC
2A
GM
GM
3A
SC
GM
3B
1
2A
GM
GM
SC
SC
2A
SC
SC
SC
3A
2A
3B
2A

III Yr
(%)

72.24
79.76
64.48
83.88
70.91
79.27
68.55
76.3
74.85
72.24
86.85
76.24
68.79
81.45
68.73
55.76
78.67
79.64
68.85
78
71.7
79.33
62.91
74.55
86.61
81.58
68.12
81.64
67.7
63.39
68
79.82
66.67
90.64
75.09
82.73
77.09
70.3
72.38
62.91
71.45
67.82
65.45
70.18
78.36
74.06
68.97
84.18
69.52
64.3

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

38.333
37.222
32.778
45
32.222
37.778
33.333
36.667
34.444
35.556
55
80.556
44.444
61.111
33.333
33.889
38.333
45
32.222
52.778
46.667
38.333
30
44.444
51.667
53.889
37.778
40.556
51.111
31.667
36.111
35.556
27.222
30.556
62.222
31.667
37.222
24.444
26.111
24.444
38.333
40.556
37.778
38.333
42.222
29.444
31.667
46.111
33.333
33.889

55.288
58.49
48.632
64.44
51.566
58.526
50.939
56.485
54.646
53.899
70.924
78.399
56.616
71.283
51.03
44.824
58.5
62.318
50.535
65.389
59.182
58.833
46.455
59.495
69.137
67.733
52.95
61.096
59.404
47.531
52.056
57.687
46.945
60.6
68.657
57.197
57.157
47.374
49.243
43.677
54.894
54.187
51.617
54.258
60.293
51.753
50.319
65.147
51.424
49.096

12228
8522
21331
3750
17375
8487
18269
10751
13052
14110
1355
294
10583
1270
18120
24711
8512
5126
18838
3242
7811
8165
23554
7492
1785
2276
15408
6065
7575
22568
16667
9395
23125
6463
1950
9904
9964
22709
20576
25277
12723
13681
17285
13580
6758
17115
19145
3377
17572
20748

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5603 B5144

SANKETH ESHWAR S

5604 B5145

KARTHICK K
GOWRISHKUMAR D

5605 B5146
5606 B5147
5607 B5148
5608 B5149
5609 B5150
5610 B5151
5611 B5152
5612 B5153
5613 B5154
5614 B5155
5615 B5156
5616 B5157
5617 B5159
5618 B5160
5619 B5162
5620 B5163
5621 B5164
5622 B5165
5623 B5166
5624 B5167
5625 B5168
5626 B5169
5627 B5171
5628 B5172
5629 B5173
5630 B5174
5631 B5175
5632 B5176
5633 B5177
5634 B5178
5635 B5179
5636 B5180
5637 B5181
5638 B5182
5639 B5183
5640 B5184
5641 B5185
5642 B5187
5643 B5188
5644 B5189
5645 B5190
5646 B5191
5647 B5192
5648 B5193
5649 B5194
5650 B5195
5651 B5196

SANGEETHA V
DILIP KUMAR R
SHILPA N M
GANESH KUMAR J R
HARSHITHA G N
RAKSHA NARAYAN NAIK
NIRUPAMA A
YOGESHA P V
GAUTHAM RAJAN G
RANJITH C
BHAVYASHREE BR
THANUJA V U
AKSHAY V
PAVANKUMAR K
PRADEEP KUMAR M
GIRISHA B V
NARESH BABU G N
AVINASH PRAVEEN
KUMAR A
GAGAN R REDDY
RANJITHA M
MADHU HM
SHEELA SURESH
MANOJ KUMAR S
SRINIVAS GM
RAJESH R
NAMITHA D
NIMBALKAR POOJA
SUBHASH
ABHISHEK A
SANTHOSHA H M
YESHASWINI M M
RAKESH N
PRUTHVIRAJ M R
KIRAN KUMAR R
CHANDRA PRASAD V
NAVEEN KUMAR K V
MANJESH D
NANDAN N
ARCHANA B K
RAJIV H U
RAMESHKUMAR K
PUNITH C
PREETHI N
MANOHAR R
GANESH BABU J
RANJITHA G
MIRESH REDDY S

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1

2A
3A
SC
3A
3A
2A
2A
2A
2A
2A
SC
GM
3A
3A
3B
2A
3A
GM
3A
2A
GM

70.91
69.58
78.12
74.18
70.48
74.48
76
74.61
82.73
84.66
68.91
53.58
78.55
69.88
73.33
73.52
62.24
63.03
87.45
69.15
65.64

36.111
38.889
45.556
39.444
38.889
34.444
51.111
41.111
51.667
41.111
29.444
30.556
38.333
36.667
36.667
33.333
40.556
31.111
55.556
37.222
30.556

53.51
54.233
61.839
56.813
54.687
54.465
63.556
57.859
67.197
62.884
49.177
42.066
58.439
53.273
55
53.424
51.399
47.071
71.506
53.187
48.096

14643
13615
5500
10359
12981
13294
4267
9213
2469
4738
20648
25769
8581
14956
12592
14753
17612
23011
1233
15077
21956

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
2A
SC
3A
SC
SC
1
3A
GM

63.21
76.79
73.09
82.61
69.88
61.7
80.97
83.82
67.7

35.556
41.667
25.556
65.556
31.111
49.444
39.444
61.111
39.444

49.384
59.228
49.324
74.081
50.495
55.571
60.207
72.465
53.571

20425
7757
20484
766
18895
11875
6833
1054
14560

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1

2A
3B
SC
1
3A
3A
2A
2A
2A
3A
1
3B
SC
2A
3B
2A
ST
3A
3A

72.73
83.33
66.91
80.85
61.27
69.33
66
73.76
82.24
84.36
68.12
66.97
61.27
75.39
86.36
75.82
83.33
66.67
82.42

35.556
45.556
30
56.667
36.667
32.222
36.111
33.333
40.556
30
43.333
37.778
36.111
56.667
53.333
39.444
46.667
32.778
41.667

54.142
64.445
48.455
68.758
48.97
50.778
51.056
53.546
61.399
57.182
55.728
52.374
48.692
66.031
69.849
57.631
65
49.723
62.046

13751
3747
21563
1911
20912
18502
18081
14590
5850
9930
11665
16241
21253
2951
1591
9452
3444
19946
5339

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5652 B5197

DIVYA S

5653 B5198

DEEPTHI M R
SUNIL KUMAR CH

5654 B5199
5655 B5200
5656 B5201
5657 B5202
5658 B5203
5659 B5205
5660 B5206
5661 B5207
5662 B5209
5663 B5210
5664 B5211
5665 B5212
5666 B5213
5667 B5214
5668 B5215
5669 B5216
5670 B5217
5671 B5218
5672 B5220
5673 B5222
5674 B5223
5675 B5224
5676 B5225
5677 B5226
5678 B5227
5679 B5228
5680 B5229
5681 B5230
5682 B5231
5683 B5232
5684 B5233
5685 B5234
5686 B5235
5687 B5236
5688 B5237
5689 B5238
5690 B5239
5691 B5240
5692 B5241
5693 B5243
5694 B5244
5695 B5245
5696 B5247
5697 B5248
5698 B5249

Course

JAYPRAKASH SHARMA G
NITISH J
SAMEENA TAJ
AMARNATH N K
SATISH KUMAR S
RAJESHRAHUL N
TEJASWINI R
DARSHAN R
BASAVARAJA
ANUPAMA U C
JYOTHI L M
NAVEEN V
PAVAN S
MUKUNDA T
SUHAS KARANTH C S
HARINATHA K R
KEERTHANA H R
MANOHAR R K
GOVARDHANA G S
VENKATESHMURTHY S
KARTHIK KUMAR K
ZABIULLAKHAN Z
ARCHANA H K
MAHESH BABU G
SINDHU P
SHANTANU S KAKADE
VARUNKUMAR H
MOHAN D
LIKITHRANI P
SRINIVAS K A
VENKTA SAI KISHORE
PONNURU
JANARDHANA T
MEGHANA K P
POOJA G
NAVEEN S
SUSHMA V
MADHU G V
LAKSHMANA

PRASHANTH J
NIVEDITA K
DIVYARANI N P
ABHISHEK K N
VIJAYALAKSHMI
SUNIL N

5700 B5252

LOKATHILAK GOWDA T G
SYED SALMAN J

5701 B5253

KARTHIK S

5699 B5250

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

SC
3A
SC
GM
GM
2B
3A
GM
SC
3A
3A
2A
3A
2A
2A
3A
3A
GM
2A
SC
3A
2A
2A
3A
2B
3A
2A
3A
GM
2A
3A
3A
2A
GM

86.55
82.36
64.07
63.03
67.88
74.79
81.64
70.55
87.45
60.55
67.58
68.06
77.58
72.3
71.33
62
81.33
88.3
74.91
73.15
59.03
60.61
64.3
76.85
66.97
79.82
71.21
86.18
59.21
67.39
80.85
72.18
74.1
72.24

53.333
51.111
25.556
31.667
33.333
31.111
60.556
40
48.333
35
36.111
32.222
44.444
44.444
51.111
48.333
62.778
57.778
25.556
39.444
27.222
25
29.444
51.111
40
49.444
40
44.444
31.111
30
43.889
44.444
33.333
48.333

69.939
66.738
44.811
47.349
50.606
52.95
71.096
55.273
67.894
47.773
51.844
50.142
61.01
58.374
61.222
55.167
72.056
73.041
50.233
56.298
43.126
42.803
46.874
63.98
53.485
64.631
55.606
65.313
45.162
48.697
62.369
58.313
53.716
60.288

1576
2653
24718
22731
18747
15412
1319
12250
2214
22302
16971
19388
6140
8653
5972
12387
1133
939
19274
10974
25478
25578
23191
4010
14676
3655
11830
3297
24488
21247
5095
8712
14354
6763

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
D1
A1

3A
3A
2A
2A
3A
2A
3A
1
ST
2A
SC
3A
ST
3A
2B
3A

46.3
70.06
88.73
63.03
64.91
62.12
69.21
75.39
75.21
82.3
70.73
66.91
77.15
93.52
77.09
71.27

29.444
32.222
45.556
31.667
26.667
37.222
33.333
42.778
71.111
30.556
37.222
31.667
35
73.889
33.333
36.667

37.874
51.142
67.142
47.349
45.788
49.672
51.273
59.086
73.162
56.43
53.975
49.288
56.076
83.702
55.212
53.97

26214
17991
2490
22730
24055
20027
17799
7887
911
10810
13994
20526
11265
76
12320
14006

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5702 B5254

SRIKANTH K

5703 B5255

NAVEEN L
LAKSHMI G P

5704 B5256
5705 B5257
5706 B5258
5707 B5259
5708 B5260
5709 B5261
5710 B5262
5711 B5263
5712 B5264
5713 B5265
5714 B5266
5715 B5267
5716 B5268
5717 B5269
5718 B5270
5719 B5271
5720 B5272
5721 B5273
5722 B5274
5723 B5275
5724 B5276
5725 B5277
5726 B5278
5727 B5279
5728 B5280
5729 B5281
5730 B5282
5731 B5283
5732 B5284
5733 B5285
5734 B5286
5735 B5287
5736 B5288
5737 B5289
5738 B5290
5739 B5292
5740 B5293
5741 B5294
5742 B5295
5743 B5296
5744 B5297
5745 B5298
5746 B5299
5747 B5300
5748 B5301
5749 B5302
5750 B5303

ANIL KUMAR S
CHETHANKUMAR A
SHARATH B
PARAMESHI N
SNEHA V A
KARTHIK M
BHARATH D
MOHAN KUMAR G
YOGESH S N
PRIYANKA H N
AJAY V
KOTRESHA B T M
CHANDANA H B
KIRAN KUMAR N D
PRIYANKA N
SHAILAJA B
SATHYA PRAMODH M
SONY C
CHETAN P
VARUN P
NANDINI PATIL
NAGAYASHAS T N
KAVYA G P
KARTIK PRALHAD
KULKARNI
ANAND K
MANJUNATH K
ARUL KUMARI A
PRAVEEN S R
CHANDRABABU O
DIVYA P
KUSUMA R
APOORVA R
MADHU C
VEENA S
KAVYA H
SHILPASHRI S
ROSHAN ZAMEER S
SHEKHAREPPA
MATINAVAR
NITHIN H
GOWDA RAKESH SHIVA
SUJATHA S BADIGER
LAKSHMI SAGAR K
SUMERA KOUNAIN M R
AMITH
VARUN P G
SAGAR V RATHOD

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
3B
3A
GM
ST
3A
3A
SC
2A
1
2A
2A
3A
2A
3B
3A
SC
3A
2A
GM
2A
2A
SC
3B
GM
2A
GM

67.21
83.15
74.24
64.79
75.09
89.82
62.97
65.52
59.33
53.58
80.3
63.82
72.79
70.48
72.06
76.06
65.58
69.03
63.88
79.82
81.76
60.67
56.42
72.67
84.18
85.03
64.61

33.333
66.111
38.333
30.556
37.222
76.111
31.667
28.333
33.333
30
42.778
33.889
33.889
27.778
31.667
43.889
31.667
36.667
36.667
43.889
48.333
33.889
34.444
38.889
53.333
56.667
46.667

50.273
74.632
56.288
47.672
56.157
82.965
47.319
46.924
46.333
41.788
61.541
48.854
53.339
49.132
51.864
59.975
48.622
52.849
50.273
61.854
65.046
47.278
45.434
55.778
68.758
70.849
55.637

19204
686
10991
22424
11146
85
22770
23137
23653
25836
5755
21046
14865
20718
16943
7049
21345
15554
19202
5492
3422
22815
24312
11615
1912
1367
11798

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1

2A
2A
3A
2A
2A
3A
3A
3A
3A
SC
3A
2A
2B
SC

78.67
70.48
86.79
64.06
74.24
79.09
77.21
73.15
64.67
67.94
69.33
63.64
61.82
58.36

50
30.556
38.333
27.222
32.778
40.556
40.556
35
34.444
33.333
32.222
33.889
31.667
26.111

64.334
50.521
62.561
45.642
53.51
59.824
58.884
54.076
49.556
50.636
50.778
48.763
46.743
42.238

3809
18855
4961
24151
14645
7180
8095
13840
20183
18702
18501
21166
23299
25733

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

1
3A
2A
3A
2B
GM
3B
SC

70.18
72
85.7
72.55
74
58.3
86.79
65.64

45.556
40
51.667
26.111
36.111
33.889
52.778
31.111

57.869
56
68.682
49.328
55.056
46.096
69.783
48.374

9202
11355
1938
20481
12524
23836
1612
21657

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5751 B5304

SRIRAKSHA CHANDRA R

5752 B5305

RAVIRAJAN S
S KUMARESH

5753 B5306
5754 B5307
5755 B5308
5756 B5309
5757 B5310
5758 B5311
5759 B5312
5760 B5313
5761 B5316
5762 B5317
5763 B5318
5764 B5319
5765 B5320
5766 B5321
5767 B5322
5768 B5323
5769 B5324
5770 B5325
5771 B5326
5772 B5327
5773 B5328
5774 B5329
5775 B5330
5776 B5331
5777 B5332
5778 B5333
5779 B5334
5780 B5335
5781 B5336
5782 B5337
5783 B5338
5784 B5339
5785 B5340
5786 B5342
5787 B5343
5788 B5344
5789 B5345
5790 B5347
5791 B5348
5792 B5349
5793 B5350
5794 B5351
5795 B5352

P SANDEEP KUMAR
MAHESH N
JAGADEESH K S
PRATHIKSHA P SAIL
VENKATESHABABU
SHREYAS B M
KALPANA J
BHOOMIKA S
SUMAN N
DIVYA K
DIVYA A
SANTHOSH V R
THRIVENI H N
PUNEETH H S
AKASH
DIVYA M
VIDYA SAGAR R
VENU GOPAL K M
LAKSHMI M
SUDHARANI S HANGARKI
JAY RAM SINGH
NATARAJ S
ROSHANSANKAR K K
PRABHAKAR M
SEEMABHANU K I
AYISHA BEGUM S
SAGAR N
GOPINATH M S
SUNEELAKUMARA
DIVYA A
R VINAYAKA
RAJESH HM
SHIVA SHANKAR N
MANJUNATH M
YOGARAJ J
POOJA M
SANJANA B R
ASMIYA SULTANA
SUDHA B
POOJA K
USHA C A
SUDHEENDRA R S

5799 B5358

ABHISHEK P
SHRAVANAKUMAR
SAVADATTI
NAVYASHREE T S
SHIVARAJ

5800 B5359

JEEVITHA P

5796 B5354
5797 B5355
5798 B5356

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
D1
C1
B1
A1
D1
C1
B1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1

2A
GM
SC
SC
2A
3A
GM
SC
2A
3B
GM
SC
SC
3A
3A
3A
3A
3B
3A
3A
1
3A
3B
GM
SC
2A
1
2B
2B
3A
SC
SC
SC
ST
3B
2A
2A
2A
3B
3A
2B
2A
3A
3B
GM
3B
3B

75.76
88.79
64.79
67.88
68.36
69.76
80.12
67.15
69.52
89.97
84.18
71.58
73.88
73.03
64.3
77.88
81.88
66.79
69.58
88.67
67.45
66.79
67.45
64.91
68.24
70.36
61.21
82.3
69.39
62.67
71.52
75.76
74.79
75.76
69.58
85.39
66.24
74.36
81.58
73.94
81.7
82.91
80.24
70.67
69.03
81.9
87.5

37.222
59.444
36.111
33.889
46.111
22.222
47.222
33.333
42.222
48.889
43.333
50
55
36.667
30.556
33.333
52.778
40.556
33.889
42.778
39.444
37.778
48.333
34.444
38.333
36.111
36.667
50
32.778
27.222
33.889
36.111
28.333
37.222
28.889
40
33.333
38.889
33.333
41.111
47.778
36.667
41.667
47.778
38.889
30.556
50.556

56.49
74.116
50.45
50.884
57.238
45.99
63.672
50.243
55.869
69.428
63.758
60.788
64.44
54.849
47.43
55.606
67.329
53.672
51.733
65.723
53.45
52.283
57.894
49.677
53.288
53.238
48.94
66.152
51.086
44.945
52.702
55.935
51.561
56.49
49.233
62.697
49.788
56.627
57.455
57.525
64.738
59.788
60.955
59.223
53.96
56.229
69.028

10744
759
18959
18341
9865
23914
4199
19255
11502
1704
4144
6317
3749
12775
22657
11833
2426
14410
17145
3081
14720
16365
9175
20021
14928
15003
20952
2904
18048
24637
15741
11432
17380
10743
20588
4866
19864
10565
9639
9562
3602
7214
6181
7763
14020
11063
1814

EC
EC
EC

D1
B1
C1

SC
3B
3B

62.61
84.67
73.21

34.444
32.222
35

48.525
58.445
54.106

21473
8575
13805

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5801 B5360

ARUN KUMAR R

5802 B5361

PRAVEEN G S
VIKRAM KV

5803 B5363
5804 B5364
5805 B5366
5806 B5367
5807 B5368
5808 B5369
5809 B5370
5810 B5371
5811 B5372
5812 B5374
5813 B5375
5814 B5377
5815 B5379
5816 B5380
5817 B5381
5818 B5382
5819 B5383
5820 B5384
5821 B5385
5822 B5386
5823 B5387
5824 B5388
5825 B5389
5826 B5390
5827 B5391
5828 B5393
5829 B5394
5830 B5395
5831 B5396
5832 B5397
5833 B5399
5834 B5400
5835 B5402
5836 B5403
5837 B5404
5838 B5405
5839 B5406
5840 B5407
5841 B5408
5842 B5409
5843 B5410
5844 B5411
5845 B5412
5846 B5413
5847 B5415

MOHAN A RAO
GOPI B
HARSHITHA B R
BHANUPRIYA M
RAMITHA B
SABHYA U NAIK
SUNIL M K
ASHIKA PA
MADHU M
SRIKANTH KUMAR G S
AISHWARYA L M
KISHAN VS
SAKSHI SARATHY R
RAJESH G
SUMANTH KUMAR C
ADITYA B
RAJANIKANT
VEERENDRA KUMAR
ATHIRA A
CHAITHRA H P
VEENA B
ADARSH BALAJI P
RAKSHITHA N
ANUPAMA A V
MURALIKRISHNA N
ROOPA B
RAKSHITHA B S
SHIVA KRISHNA S
P TEJASWINI
RANJITHA M S
RAKESH L
SRIKANTH M S
C Y SHABARISH
SUSHMA K M
POOJASHREE G
RASHMI HS
ASHA K N
RAHUL RAO
PRAMODKUMAR K R
PRAMOD P KASHYAP
NAGENDRA R
BHUPENDER KUMAR
SINGH
VARSHINI S
MAMATHA G

5849 B5417

MEGHASHREE R
RAKSHITHA M S

5850 B5418

RACHANA M

5848 B5416

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

D1
A1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
3A
SC
GM
2A
3B
SC
3A
2A
3A
GM
2A
2A
3A
SC
SC
ST
3A
GM
GM
3B
GM
2A
2A
GM
3A
2A
GM
2A
3A
SC
GM
2A
3B
2A
2A
3A
3A
SC
SC
1
2A
GM
2A
GM

68.67
72.3
59.58
92.42
67.82
66.61
71.76
77.7
70.79
71.54
62.24
61.33
70.36
85.21
69.21
74.18
77.94
89.09
69.88
86.24
61.94
83.64
76.85
69.76
57.27
78.42
82.18
72.85
74.36
82.91
58.73
68.91
64.79
67.88
87.03
70.06
72.67
92.36
79.09
68.18
72.97
67.21
70.36
69.88
78.97

31.111
41.111
30.556
81.667
28.333
43.889
41.667
38.889
31.667
32.222
26.667
32.222
29.444
64.444
29.444
31.667
23.889
47.778
38.333
56.667
39.444
49.444
39.444
37.778
33.333
39.444
57.778
32.778
40
67.222
28.889
38.889
21.667
34.444
43.889
26.667
27.778
80.556
42.222
38.333
38.889
36.667
36.667
27.778
37.778

49.889
56.707
45.066
87.046
48.076
55.248
56.713
58.293
51.228
51.882
44.455
46.778
49.904
74.828
49.328
52.925
50.914
68.435
54.106
71.455
50.692
66.54
58.146
53.768
45.303
58.934
69.98
52.813
57.181
75.066
43.808
53.899
43.228
51.162
65.46
48.364
50.223
86.46
60.657
53.258
55.93
51.94
53.516
48.829
58.374

19722
10495
24554
24
21979
12275
10486
8733
17869
16917
24921
23270
19710
661
20478
15440
18306
2026
13802
1239
18613
2728
8881
14284
24394
8044
1562
15600
9932
621
25222
14108
25450
17964
3209
21677
19288
27
6422
14976
11437
16836
14637
21083
8655

EC
EC
EC
EC
EC

A1
C1
D1
A1
B1

2A
2A
SC
GM
3A

74.61
74.91
65.21
76.73
65.45

27.778
38.333
36.667
38.333
28.889

51.192
56.621
50.94
57.53
47.172

17917
10574
18263
9559
22910

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5851 B5419

MAMATHA G

5852 B5420

PUNEETH KUMAR S M
MANOJ M P

5853 B5421
5854 B5422
5855 B5423
5856 B5424
5857 B5425
5858 B5426
5859 B5427
5860 B5428
5861 B5429
5862 B5430
5863 B5431
5864 B5432
5865 B5433
5866 B5434
5867 B5435
5868 B5436
5869 B5439
5870 B5440
5871 B5442
5872 B5443
5873 B5444
5874 B5445
5875 B5446
5876 B5447
5877 B5448
5878 B6002
5879 B6003
5880 B6004
5881 B6005
5882 B6006
5883 B6007
5884 B6008
5885 B6009
5886 B6010
5887 B6011
5888 B6012
5889 B6013
5890 B6014
5891 B6015
5892 B6016
5893 B6017
5894 B6018
5895 B6019
5896 B6020
5897 B6021

SANTHOSH KUMAR V
GANESH S
JHANSIRANI R
SHILPA M P
MEGHA SHRIDHARA BHAT
SHUBHA E
KOUSHALYA C K
MAHESH KUMAR N
GIRISH D
LOKESHARAO V
SRIDHAR
KAUSTHUBHA P
RAKESH N
HARSHA VARDHAN R
SHIVANANDA L
SHASHIKALA N
J S ARPITHA
VENUGOPAL K
NAGARAJA V
SANDHYA S
DEEPAKSINGH G
MALLAVAGALA
THIPPESWAMY
SAMRIN TAJ G S
KHAJA PEER M N
ARCHANA R
VIGNESHKUMAR R
NOOR AYESHA B S
SATHISH H
PALLAVI K
HUDSON TAYLOR I K
RAVI KUMAR A
SANJAY K
ARUN KUMAR P
MANASA B C
DEEPASHREE H N
ARVIND K
PADMINI M E
DIBYENDU DEY
GIRIDHAR REDDY V
NISARGA D
MOHAMMED FAIZULLA DK
B TARICA
PRAVEERA
ARCHANA VISHNU NAIK

5899 B6023

ROOPASHREE B C
VIDYA K P

5900 B6024

HEMAVATHI Y

5898 B6022

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
A1
D1
C1
D1
C1
A1
D1
C1
B1
A1

2A
SC
3B
SC
SC
3A
3B
GM
3A
3A
SC
3A
3B
3A
2A
1
2A
1
SC
SC
ST
SC
2A
2A
3B

86.85
61.64
69.03
67.09
65.39
75.33
77.58
74.12
70.48
81.45
86.97
58.55
71.58
84.48
84.24
59.52
70.12
78.06
65.45
71.94
76.24
75.33
92.42
81.52
72.73

74.444
27.778
51.667
43.333
25
32.222
35.556
43.889
30.556
49.444
52.778
37.222
30.556
37.222
72.778
39.444
26.667
41.111
22.778
30
47.222
33.333
65
68.333
30

80.646
44.707
60.349
55.212
45.197
53.778
56.566
59.005
50.521
65.45
69.874
47.884
51.066
60.854
78.51
49.48
48.394
59.586
44.117
50.97
61.732
54.333
78.712
74.924
51.364

169
24795
6696
12316
24461
14273
10644
7972
18854
3216
1585
22174
18073
6260
286
20289
21632
7410
25073
18205
5586
13476
276
644
17658

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

D1
C1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

2B
2B
2A
2A
2B
SC
3A
3B
2A
3A
3A
3A
2A
SC
3A
GM
3A
3A
2B
3A
1
2A
3A
3B
2A

65.64
64.97
65.39
72.85
87.88
54.24
85.51
72.91
66.55
65.09
68
78.36
65.39
74.18
81.52
67.03
74.12
72
74.3
78.61
60.55
73.45
82
76.06
65.15

38.333
36.667
31.667
31.667
48.333
31.111
46.111
38.889
36.667
54.444
33.333
42.778
36.111
41.667
33.333
38.333
36.111
28.889
37.778
50
43.889
37.778
44.444
27.778
26.667

51.985
50.819
48.531
52.258
68.106
42.677
65.81
55.899
51.606
59.768
50.667
60.571
50.753
57.925
57.424
52.682
55.116
50.445
56.041
64.303
52.217
55.617
63.222
51.92
45.91

16772
18450
21466
16395
2135
25605
3052
11464
17303
7230
18653
6496
18531
9141
9672
15779
12461
18968
11308
3821
16451
11816
4509
16864
23974

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5901 B6025

ANUSHA H

5902 B6027

PRITHVI RAJ G S
SRIDHAR G

5903 B6028
5904 B6029
5905 B6030
5906 B6032
5907 B6033
5908 B6034
5909 B6035
5910 B6036
5911 B6037
5912 B6038
5913 B6039
5914 B6040
5915 B6041
5916 B6042
5917 B6043
5918 B6044
5919 B6045
5920 B6046
5921 B6047
5922 B6048
5923 B6049
5924 B6050
5925 B6051
5926 B6052
5927 B6053
5928 B6054
5929 B6055
5930 B6056
5931 B6057
5932 B6058
5933 B6059
5934 B6061
5935 B6063
5936 B6065
5937 B6066
5938 B6067
5939 B6068
5940 B6069
5941 B6070
5942 B6071
5943 B6072
5944 B6073
5945 B6075
5946 B6076
5947 B6077

KIRAN KUMAR SP
MEGHANA C S
HEMANTH KUMAR B S
MANOJ GOWDA S B
SHARATH R
PRAMOD B
NIVEDHA A
N GIRISHKUMAR
BHARATH KUMAR S
KAVYA G
PREMSAGAR B V
DEEPAK C R
CHANADANA M
CHETHAN KUMAR G R
POOJA B R
CHANDRU GIREPPANAVAR
PUSHPALATHA N
CHANNAPPA V DESAI
SUGUMARAN R
A NAVEEN
NIRMALA S
DEGALA VIJAY RAJ
GANGADHARA S
VINAY R
RAHUL S
ARPITHA Y S
IRAPPA P KUMBAR
PRAVEEN S
NAVEEN KUMAR
MOHAMMED YASEEN
POOJA M
ASHOK KUMAR S
NITHUSHREE HM
SHEETAL SINGH B
PRAVEENA KP
RUKMESH S
MANIKANTA S
CHANDRASHEKAR N
VIJAYAKUMAR HT
CHAITHRA G A
MANJUNATH SURESH
HADPAD
KISHORE KUMAR S
CHETHAN M
RASHMITHA R K

5949 B6079

ABHILASHA A
GAYATHRI S

5950 B6080

SAGAR M V

5948 B6078

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

A1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

SC
3A
1
3B
3A
3A
GM
1
1
3B
2A
SC
3B
3A
2A
3A
3A
3A
GM
3A
3B
2A
GM
2A
3A
1
3B
2A
SC
3B
3B
SC
2B
3B
SC
3A
2A
3B
3A
2A
3A
3A
2A
GM

66.42
76.73
82.48
68.06
74.42
74.36
77.27
63.76
66.85
74.67
57.58
63.88
60.18
79.52
68.3
67.21
54.73
86.73
73.75
61.94
85.56
58.67
81.44
86.61
55.7
68.79
73.21
80
77.21
73.33
56.42
66.18
83.94
87.33
65.88
66.97
64.12
75.82
86.89
75.15
56.36
87.64
83.94
70

28.333
39.444
42.222
33.889
26.667
37.778
31.111
31.667
40
32.778
37.222
33.333
42.778
63.333
31.667
28.889
33.333
32.222
33.333
27.778
38.333
33.889
45
41.667
36.111
32.778
40
37.778
37.778
34.444
44.444
30.556
42.222
62.778
36.667
32.222
30.556
32.222
42.778
57.778
33.333
47.222
56.667
36.111

47.379
58.086
62.354
50.975
50.546
56.071
54.192
47.713
53.424
53.723
47.399
48.606
51.48
71.424
49.985
48.051
44.03
59.475
53.542
44.859
61.945
46.278
63.22
64.137
45.904
50.783
56.606
58.889
57.495
53.889
50.434
48.369
63.081
75.056
51.273
49.596
47.339
54.02
64.832
66.465
44.849
67.429
70.303
53.056

22705
8956
5105
18197
18829
11270
13676
22364
14751
14344
22684
21370
17492
1245
19609
22001
25126
7511
14597
24686
5421
23688
4511
3903
23979
18496
10598
8091
9591
14129
18981
21672
4594
624
17798
20128
22743
13935
3544
2763
24693
2390
1485
15272

EC
EC
EC
EC
EC
EC

C1
D1
A1
B1
A1
D1

SC
SC
SC
3A
2A
3A

59.64
76.55
73.58
69.82
91.27
87.64

32.778
42.222
34.444
33.333
32.778
66.111

46.207
59.384
54.01
51.576
62.026
76.874

23744
7596
13947
17356
5355
417

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

5951 B6081

R PRASHANTH

5952 B6082

BHARGAV T C
DEEPA K

5953 B6083
5954 B6084
5955 B6085
5956 B6086
5957 B6087
5958 B6088
5959 B6089
5960 B6090
5961 B6091
5962 B6092
5963 B6093
5964 B6094
5965 B6095
5966 B6096
5967 B6097
5968 B6098
5969 B6100
5970 B6101
5971 B6102
5972 B6103
5973 B6104
5974 B6105
5975 B6106
5976 B6107
5977 B6108
5978 B6109
5979 B6110
5980 B6111
5981 B6112
5982 B6113
5983 B6114
5984 B6115
5985 B6116
5986 B6117
5987 B6118
5988 B6119
5989 B6120
5990 B6121
5991 B6122
5992 B6123
5993 B6124
5994 B6125
5995 B6126
5996 B6128
5997 B6129

SATISH M
SUMAN VS
SRINIVASA B
GAYATHRI M
MEGHA B
BASHEER AHMED
VAMSHIKRISHNA P V
ESHWARAIAH M
KAVANA K M
SAMANTH M
MALLIKARJUN WALI
PRADEEP PHULARI
LIKHITHA G
SHASHI KIRAN H S
SRIKANTH C D
HEMAVATHI S
PAWAN KUMAR V
KIRAN S
RAJESH L
CHANDRIKA K B
ADARSH T R
ASHIKA J
CHANDAN D V
SHUBHAM CHANDRA
MOSHAN
TEJASWINI D
ABHISHEK S
ROHITH S
SUJAN G
HARISH KUMAR S
KUSHAL S
GOKUL E V
PAVAN KUMAR K
PAVAN KUMAR H S
PRATHIMA M K
RAJENDRAN J
KEERTHANA V
SARASWATHY V
DIVAKAR REDDY B
HEMANTH KUMAR NN
ASHWINI P
NITHISHKUMAR G
NITHIN NAYAKA A N
CHETHAN K C
HARISHNAIK C

5999 B6132

HARISH V
SUPRIYA K

6000 B6133

DINESH S

5998 B6131

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

2A
GM
2A
2A
2A
3B
3B
2A
2B
2A
3B
3A
2A
3B
2A
3B
GM
3A
SC
3B
2A
3A
SC
SC
2A
3A
SC

70.18
74.42
86.43
73.94
77.88
68.91
89.58
87.64
73.52
56.67
81.21
66.91
62.97
78.06
77.39
74.97
78.56
70.48
75.64
61.7
67.45
64.12
70.67
61.94
70.24
71.82
66.97

43.889
47.222
46.111
40
45.556
40.556
59.444
48.333
36.111
37.222
33.889
34.444
30
37.778
39.444
47.222
48.333
37.222
37.222
27.778
39.444
35
30
48.333
32.778
37.222
31.667

57.036
60.823
66.269
56.97
61.718
54.733
74.51
67.985
54.813
46.945
57.551
50.677
46.485
57.92
58.419
61.096
63.445
53.854
56.429
44.738
53.45
49.561
50.334
55.136
51.51
54.52
49.319

10107
6289
2848
10178
5603
12928
702
2177
12816
23122
9531
18642
23527
9149
8606
6064
4347
14175
10813
24773
14721
20172
19128
12432
17449
13219
20487

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
C1
D1
A1

3A
2A
GM
3B
2A
3A
GM
2A
2A
3A
3B
1
2A
3A
2A
3A
1
ST
3B
SC
2A
SC
3A

88.79
68.3
82.56
65.64
83.52
63.09
70.06
64.18
78.79
68.61
63.32
86.24
78.24
68.24
63.82
81.39
72.36
76.24
64.3
54.55
83.45
68.85
63.58

67.222
44.444
35
43.333
62.222
25.556
53.333
33.333
40.556
37.222
29.444
52.778
51.667
36.667
35.556
42.778
31.111
41.667
31.667
29.444
30
41.667
33.333

78.005
56.374
58.779
54.485
72.869
44.324
61.697
48.758
59.672
52.914
46.384
69.51
64.955
52.455
49.687
62.086
51.738
58.955
47.985
41.995
56.728
55.258
48.455

316
10879
8210
13270
963
24983
5630
21170
7327
15450
23603
1677
3473
16109
20008
5308
17132
8016
22064
25786
10469
12262
21562

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

6001 B6134

SOWMYA S

6002 B6135

VARUN KUMAR S
ANUSHA A

6003 B6136
6004 B6137
6005 B6138
6006 B6139
6007 B6140
6008 B6141
6009 B6142
6010 B6143
6011 B6144
6012 B6145
6013 B6146
6014 B6147
6015 B6148
6016 B6149
6017 B6150
6018 B6151
6019 B6152
6020 B6153
6021 B6154
6022 B6155
6023 B6156
6024 B6157
6025 B6158
6026 B6159
6027 B6161
6028 B6162
6029 B6163
6030 B6164
6031 B6165
6032 B6167
6033 B6168
6034 B6169
6035 B6170
6036 B6171
6037 B6172
6038 B6173
6039 B6174
6040 B6175
6041 B6176
6042 B6177
6043 B6178
6044 B6179
6045 B6180
6046 B6181
6047 B6182
6048 B6183
6049 B6184

INDRAJA
DINESH KUMAR N
LANKESH H J
KIRAN N
RAM KUMAR SARAN
VANI C M
RAJINI H C
SHASHIKUMAR C H
ANUSHA R
SOUMYA R
SHIVARAJU L
RAKSHITH R
HARSHITHA
PRIYADARSHINI HG
SOUJANYA R
SOUJANYA KRISHNA
NAIK
SHASHIKALA J C
CHAITHRA K
SUNILKUMAR K N
SUVARNA B
MEGHANA S
VIGHNESH A
ARVIN U
MADHU D N
NISHANTH N M
DEEPAK S
CHAITHRA N
SWATI CHAVAN
TEJASHREE P
ASHWINI P R
ANEEL A AGASAR
VINAY KUMAR L
PRAKASH JAGATAP
LAVANYA S R
PRAJWAL K P
CHETHAN B R
VINUTHA K R
NITHIN G
ANITHA N
KAVYASHREE P
SATHISHAKUMAR V M
RAHUL SINGH RATHOR
SRINIVAS M
SUDHA K N
NAVYATHA K S
NITHINKUMAR N
KISHOR G

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

1
2A
3A
SC
3A
3A
2A
GM
3A
3A
3A
2A
ST
3A
3A
2A

77.39
81.33
71.21
76.3
68.85
86.3
65.76
72.61
73.76
77.52
59.39
76
67.76
77.15
68.73
67.39

41.667
35.556
26.667
41.111
31.667
72.222
35
41.111
31.667
47.778
33.333
47.222
25
36.111
35
42.778

59.531
58.445
48.94
58.707
50.258
79.263
50.379
56.859
52.713
62.647
46.364
61.611
46.379
56.632
51.864
55.086

7456
8574
20954
8286
19232
238
19066
10298
15727
4902
23625
5690
23610
10562
16942
12494

EC
EC

B1
C1

1
2A

77.76
78.36

46.667
43.889

62.213
61.127

5188
6043

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
3B
ST
SC
3A
1
SC
3A
GM
3A
2A
3B
2A
SC
GM
SC
3B
2A
3B
3A
GM
3A
GM
1
3A
2A
SC
2A
2A
2A
2A

72.55
69.7
68.91
74.18
65.88
71.03
72.46
62.06
59.76
68.73
78
67.88
86
65.27
61.43
71.64
57.15
78.06
67.52
66.85
85.39
55.11
83.38
82.67
81.21
66.91
64.06
66.85
69.52
68.18
62.18

29.444
43.333
28.889
47.778
27.778
41.111
30
26.111
36.111
39.444
35
26.111
54.444
32.778
35
46.111
35.556
38.889
35.556
36.111
70
30.556
41.111
46.667
36.111
40.556
45.556
31.667
39.444
30
31.111

50.995
56.515
48.899
60.98
46.829
56.071
51.23
44.086
47.935
54.086
56.5
46.995
70.222
49.026
48.215
58.874
46.354
58.475
51.536
51.48
77.697
42.834
62.248
64.667
58.662
53.733
54.809
49.258
54.48
49.091
46.647

18170
10710
21003
6160
23223
11269
17866
25092
22126
13828
10734
23084
1511
20851
21836
8107
23636
8535
17410
17493
338
25568
5161
3636
8337
14331
12819
20558
13279
20758
23382

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

6050 B6185

NISHCHITHA C

6051 B6186

YASHASWINI S
SURESH KUMAR A

6052 B6187
6053 B6189
6054 B6190
6055 B6191
6056 B6192
6057 B6193
6058 B6194
6059 B6195
6060 B6196
6061 B6197
6062 B6199
6063 B6200
6064 B6201
6065 B6202
6066 B6203
6067 B6204
6068 B6205
6069 B6207
6070 B6208
6071 B6209
6072 B6210
6073 B6211
6074 B6212
6075 B6213
6076 B6214
6077 B6215
6078 B6216
6079 B6217
6080 B6218
6081 B6220
6082 B6221
6083 B6222
6084 B6223
6085 B6224
6086 B6225
6087 B6226
6088 B6227
6089 B6228
6090 B6230
6091 B6231
6092 B6232
6093 B6233
6094 B6234
6095 B6235
6096 B6237

RANJITH KUMAR C S
POOJA M
SOUMYA R
KAVYA JADAV M
MUKESH Y N
SAMVRUTA G
PAVITHRA V
CHRISTY JOSEPH D
MELLO
SHREYAS BU
SUJITHRA S
PAVITHRA K J
MD SHAKEEB
UMASHANKAR D
SUBRAMANYA JN
SOWMYA S
PS SHYAM MAHADEVAN
NARESH R
DINESH G
RAVIKUMAR D V
NITHYA G
CHETHAN M P
THEJA S
INDUDHAR K
MAMATHA S
ASHARANI P
PALLAVI Y PATIL
MEGHANA D N
SHARATH L
CHINNMAI N
VIDYA RM
ASHOK KUMAR S K
ABDULSAMAD BAIG
NITIN KUMAR
CHANDANGOWDA L R
GAYATRI HALGEKAR
ULLAS K S
DEEPA J C
GANESH R
PAVANA N
TEJESH C
SHARATH P
M MRINAL
VENKATESH H K
SUPRIYA A M

6098 B6239

MEGHANATH REDDY K
RAMESH YADAV

6099 B6240

JAYASHREE SB

6097 B6238

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

2A
3B
2A
3A
3B
2A
3B
3A
2A
2A
3B

71.64
70.36
79.45
69.52
50.79
69.52
93.58
60.86
84.48
76.55
79.27

46.111
32.778
34.444
37.778
28.333
33.889
67.778
29.444
42.222
43.333
49.444

58.874
51.571
56.95
53.647
39.561
51.702
80.677
45.153
63.354
59.939
64.359

8106
17368
10204
14447
26142
17186
165
24495
4414
7087
3789

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1

2A
3A
3A
2B
1
SC
SC
GM
2A
2A
2A
2A
3B
3A
2A
3B
3A
GM
1
1
3A
SC
2A
2B
GM
3A
3B
3B
SC
2A
3A
SC
2A
SC
2A
3A
3A
1
3A

71.76
77.39
71.03
70.97
83.58
66.24
78.49
54.36
76
85.09
67.76
92.48
70.48
68.3
67.52
76.73
65.82
74.73
72.91
63.76
71.21
67.27
57.82
71.7
59.09
66.06
79.21
63.76
64.91
66.55
71.33
68
82.06
61.39
66.18
70.91
84.55
81.45
61.94

37.222
40.556
48.889
40.556
48.333
27.778
30.556
27.778
50.556
60
33.889
82.778
37.222
35.556
43.333
37.222
48.333
45.556
52.222
39.444
31.111
32.222
31.667
38.889
46.111
33.889
40.556
36.111
43.889
27.778
42.222
36.667
36.111
43.333
28.333
33.889
61.111
42.222
39.444

54.49
58.975
59.96
55.763
65.955
47.01
54.524
41.071
63.278
72.546
50.824
87.632
53.854
51.93
55.424
56.975
57.076
60.142
62.566
51.601
51.162
49.748
44.743
55.293
52.601
49.975
59.884
49.935
54.399
47.162
56.778
52.334
59.086
52.364
47.258
52.399
72.828
61.839
50.692

13265
8000
7070
11633
2984
23070
13215
25963
4480
1037
18443
18
14176
16849
12045
10176
10061
6893
4953
17318
17965
19918
24766
12222
15881
19625
7132
19675
13373
22916
10403
16295
7890
16256
22840
16195
971
5501
18612

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

6100 B6241

GOKUL R

6101 B6243

PRIYA R
KUSHAL KUMAR K

6102 B6244
6103 B6245
6104 B6246
6105 B6247
6106 B6248
6107 B6249
6108 B6250
6109 B6251
6110 B6252
6111 B6253
6112 B6254
6113 B6255
6114 B6256
6115 B6258
6116 B6259
6117 B6261
6118 B6262
6119 B6263
6120 B6264
6121 B6265
6122 B6266
6123 B6267
6124 B6268
6125 B6269
6126 B6270
6127 B6271
6128 B6272
6129 B6273
6130 B6274
6131 B6275
6132 B6276
6133 B6277
6134 B6280
6135 B6281
6136 B6283
6137 B6284
6138 B6285
6139 B6286
6140 B6287
6141 B6288
6142 B6289
6143 B6290
6144 B6291
6145 B6292
6146 B6294

KALAVATHI S E
KANTHARAJU HC
SUSHMA P
RAMYAPRIYA V V
MEGASHREE C
TUKARAM
RAHAMATUNNISA
AKSHITHA C K
LAVANYA E
SUNIL KUMAR T
KAVYASHREE N
LEKHANA R
NISARGA G S
MEGHANA R
BHARATH K C
RITU SOM
ANIKA SREE GOWDA
HARISH T R
BHASKAR N S
SHRUTHI S
PAVAN R
HARSHITHA K
JEEVITHA R
S R SIMRAN
NEHA SINGH K S
SPOORTHY R SURESH
ROHAN NAIDU
TAMMINENI
NEHITH N
PRAMOD Y R
SUMANTH KRISHNA
VARUN KUMAR S
HARI BABU M B
LAVANYA C Y
ARUN M
ASHWINI P
CHETHAN M P
MADHU J
NISHANTH S R
MUTHU RAJA V
PRAKASHBABU V
SAVITHA M
SRINATHA R
MANOJ S
POOJA B

6148 B6297

SRIKANTH
SUJAY M

6149 B6298

GAYATHRI C

6147 B6296

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

1
2A
3A
3B
3A
2A
2A
3A
ST
2B
3A
1
3A
3A
3A
3A
3A
3A
GM
3A
3A
3A
3B
SC
2A
3A
1
1
SC
3A

69.03
68.91
77.09
79.15
77.58
70.79
72.06
58.06
78
74.24
80.85
82.61
82.79
79.21
62.18
80.06
80.61
76.55
63.15
62.67
55.33
61.15
83.45
66.67
76.73
77.52
64.06
87.27
75.82
68.24

26.667
41.111
46.667
43.889
41.667
37.222
36.111
23.889
39.444
28.333
27.222
39.444
55
43.889
32.222
44.444
44.444
61.111
29.444
28.333
24.444
35
48.333
38.333
52.778
40.556
39.444
58.889
39.444
41.111

47.849
55.01
61.879
61.521
59.622
54.005
54.086
40.975
58.722
51.288
54.035
61.025
68.894
61.551
47.202
62.253
62.525
68.828
46.298
45.5
39.889
48.076
65.894
52.5
64.753
59.036
51.753
73.081
57.631
54.677

22211
12578
5468
5768
7376
13953
13829
25981
8272
17778
13917
6125
1867
5743
22881
5156
4985
1890
23673
24253
26107
21978
3015
16022
3595
7939
17112
933
9453
13003

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

B1
C1
D1
A1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
D1
A1
B1

3B
3B
GM
2A
3A
2A
SC
3B
3B
3B
SC
2A
SC
3A
3A
3A
ST
3B
3A
3A

71.21
65.03
72.24
74.24
71.88
67.03
57.09
80.92
67.58
67.15
67.45
57.27
67.39
84.36
82.36
90.55
69.45
76.12
81.94
87.76

36.667
32.778
63.889
37.778
46.111
28.333
36.111
28.333
40
43.889
44.444
28.333
27.778
24.444
43.889
51.111
30.556
37.778
40.556
60

53.94
48.904
68.066
56.01
58.995
47.682
46.601
54.626
53.788
55.521
55.95
42.803
47.586
54.404
63.127
70.828
50.006
56.95
61.248
73.879

14049
20997
2153
11344
7980
22409
23426
13082
14255
11928
11418
25577
22510
13371
4563
1375
19573
10202
5954
800

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

6150 B6299

USHA N

6151 B6300

BANUPRAKASH D H
ARPITHA B N

6152 B6301
6153 B6302
6154 B6303
6155 B6304
6156 B6305
6157 B6306
6158 B6307
6159 B6308
6160 B6309
6161 B6310
6162 B6311
6163 B6312
6164 B6313
6165 B6315
6166 B6316
6167 B6318
6168 B6319
6169 B6322
6170 B6323
6171 B6324
6172 B6325
6173 B6326
6174 B6327
6175 B6328
6176 B6329
6177 B6330
6178 B6331
6179 B6332
6180 B6333
6181 B6334
6182 B6335
6183 B6337
6184 B6338
6185 B6339
6186 B6340
6187 B6341
6188 B6342
6189 B6343
6190 B6344
6191 B6345
6192 B6346
6193 B6347
6194 B6348
6195 B6349

SUMANTH S
PRAVEEN K
DEEPTHI S
RAHUL SINGH S
S VARUN
SAGAR P
SULTANA BANU
VASANTHA R D
SANGEETHA K
DIVYASHREE G
ANAND
LAKSHMIDEVI Y G
VARALAKSHMI V
VIPIN R
AVINASH T
MANASA T
LAKSHITHA D
AISHWARYA
ABHISHEK P
POOJASHREE M S
MANJUNATHA A
VIDHYASHREE T R
ABHISHEK G
SOWMYA S
MAHESHA P
HARISH R
YASEER ARAFATH S
MOHAMMED SIRAJUDDIN
DAMDHERE SATEESH
SHIVANAND
ASHWIN V RAI
CHAITRA
CHANNAMALLAPPA
ADDANAGI
NAMITHA REDDY V
SAI SATISH M S
NAVEEN KUMAR R
GANESHA S
SUSHMITHA G C
RAVIVARMA K
BHARATH KUMAR S
SURESHA P V
HARSHA VARDHAN V K
RAJESH J
RAKSHITH H R
CHAITRA G

6197 B6351

KARTHIKA S
AKASH BN

6198 B6352

AISHWARYA S

6196 B6350

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
B1
C1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

3A
3A
3B
GM
3A
2A
2A
2A
2A
2B
2A
ST
SC
2A
SC
SC
SC
SC
SC
3A
3B
2A
3A
2A
1
SC
2A
3A
1
2B
2B
GM

81.94
61.88
81.64
65.91
78.55
72.36
73.33
66.24
66.24
65.21
67.58
73.82
78.24
64.24
67.21
82.48
55.7
66.06
64.42
76.36
85.52
85.39
76.73
88.52
76.55
76.42
66.61
81.52
70.91
70.55
60.85
72.78

50.556
37.778
58.889
36.111
40.556
36.667
40
37.778
41.667
42.778
40.556
32.222
36.111
32.778
32.222
36.667
31.667
38.333
31.667
41.111
41.667
55.556
48.889
51.667
66.667
47.778
42.222
53.333
38.333
35
30.556
32.778

66.248
49.829
70.263
51.01
59.551
54.516
56.667
52.01
53.955
53.995
54.066
53.02
57.177
48.51
49.717
59.576
43.682
52.197
48.046
58.738
63.591
70.475
62.808
70.096
71.606
62.101
54.414
67.424
54.621
52.773
45.702
52.778

2858
19809
1499
18142
7438
13226
10530
16738
14026
13968
13854
15315
9939
21491
19958
7417
25272
16482
22009
8252
4247
1455
4795
1537
1212
5292
13358
2393
13088
15651
24121
15643

EC
EC

C1
A1

3B
GM

77.76
77.29

35
41.111

56.379
59.202

10876
7787

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

3A
2A
2A
3A
3A
2A
3A
3A
3A
2A
SC
3A
2A
3A
2A

77.52
68.85
55.88
65.27
74.91
78.48
48.42
59.15
72.24
69.82
59.45
60.61
93.58
63.27
77.82

37.778
45
24.444
41.111
34.444
48.333
42.222
41.111
32.778
39.444
30.556
34.444
64.444
37.222
53.889

57.647
56.924
40.162
53.192
54.677
63.409
45.323
50.132
52.51
54.631
45.006
47.525
79.01
50.248
65.854

9429
10235
26079
15071
13005
4369
24377
19401
16005
13070
24597
22571
251
19246
3036

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

6199 B6353

NISHANTHGOWDA G N

6200 B6355

MAHESH
LAKSHMI MACHE

6201 B6356
6202 B6357
6203 B6358
6204 B6359
6205 B6360
6206 B6361
6207 B6362
6208 B6363
6209 B6364
6210 B6365
6211 B6367
6212 B6368
6213 B6369
6214 B6370
6215 B6371
6216 B6372
6217 B6373
6218 B6374
6219 B6375
6220 B6376
6221 B6377
6222 B6378
6223 B6379
6224 B6380
6225 B6381
6226 B6382
6227 B6383
6228 B6384
6229 B6385
6230 B6386
6231 B6387
6232 B6388
6233 B6389
6234 B6390
6235 B6391
6236 B6392
6237 B6393
6238 B6394
6239 B6396
6240 B6397
6241 B6398
6242 B6399
6243 B6400
6244 B6402
6245 B6403

YOGESHA M
SUBRAMANI Y N
SUSHMITHA B S
VINAYAK NAYAK
POOJA A S
ASHWINI
HARISH AG
AKASH V HUGAR
SUNIL KUMAR J
AFREEN KHANUM
KAVYA G R
GAGAN DEEP K
SAGAR K KADLIMATTI
PUNITH N
HARSHINI H B
LIKHITHA N
HARISH REDDY K S
MEGHA B
RAMKUMAR S
SHASHIKIRAN C M
MANASA V
GANESH G
HEMANTH A
KOUSALYA D S
HEKANTH KUMAR D S
SURYA KIRAN H C
SHESHADRI A N
KUSUMA K
RAMYASHREE V
SACHIN JOSEPH A
SUJAYIENTHRRA S R
MEGHA JAIN S
KANCHANA A S
BHARATH KUMAR K N
GURUPRASAD S
ABHISHEK M
SATHISH H A
SUSHMITHA R
UMA R
PAVITHRA L N
ANANDAKUMAR K
CHARAN BABU S K
AJAY VASTRAD
NAGMA

6247 B6405

KIRANKUMAR M
ANJALI

6248 B6406

BINDUPRASAD

6246 B6404

Course

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

Version Category
Code

A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1

3A
3B
3B
3B
ST
3A
GM
3A
2A
3A
2A
2A
2B
ST
2A
2A
3A
3A
SC
3A
SC
3A
3A
3A
2A
3A
ST
3A
SC
2A
2A
3A
3B
GM
GM
SC
3B
2A
3A
2A
3B
3A
1
2A
3A
3B
2B
ST
3A
SC

III Yr
(%)

62.18
61.94
77.76
60.42
71.52
73.88
63.94
75.64
89.33
52.08
82.12
68.48
79.33
74.85
72.85
64.61
62.12
81.88
88.12
78.85
61.15
61.39
79.82
71.88
85.09
70.12
68.18
71.15
73.45
66.3
70.36
71.45
62.61
59.39
88.18
64.48
73.64
65.88
79.88
78.3
70.48
72.91
80.12
72.73
69.39
78.85
76.3
83.58
83.09
68.73

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

41.667
40
41.667
27.778
46.667
28.889
33.889
36.667
52.222
29.444
48.333
31.667
38.333
41.111
30
30.556
36.667
45.556
55.556
39.444
35.556
27.222
39.444
31.667
48.889
30.556
29.444
40.556
44.444
35.556
28.889
37.778
32.778
35
56.111
28.333
40.556
30
51.111
51.111
30.556
46.111
42.222
38.333
46.111
51.111
37.778
48.889
41.111
52.778

51.925
50.97
59.713
44.101
59.091
51.384
48.914
56.152
70.778
40.764
65.227
50.076
58.833
57.98
51.424
47.581
49.394
63.718
71.839
59.146
48.354
44.308
59.631
51.773
66.99
50.339
48.813
55.854
58.95
50.93
49.627
54.617
47.692
47.197
72.147
46.409
57.096
47.94
65.495
64.707
50.521
59.51
61.172
55.53
57.753
64.98
57.041
66.233
62.101
60.753

16857
18203
7286
25083
7883
17640
20989
11151
1387
26008
3336
19479
8166
9086
17574
22516
20406
4170
1171
7841
21689
24991
7365
17079
2554
19122
21104
11519
8024
18282
20085
13092
22390
22885
1115
23584
10035
22122
3190
3615
18853
7470
6005
11922
9322
3457
10105
2866
5294
6338

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

6249 B6407

NAGENDRA K N

6250 B6408

KISHORE KUMAR N
POOJA J

6251 B6409
6252 B6410
6253 B6411
6254 B6412
6255 B6413
6256 B6414
6257 B6415
6258 B6416
6259 B6417
6260 B6418
6261 B6419
6262 B6420
6263 B6422
6264 B6423
6265 B6425
6266 B6426
6267 B6427
6268 B6428
6269 B6429
6270 B6430
6271 B6431
6272 B6432
6273 B6433
6274 B6434
6275 B6435
6276 B6436
6277 B6437
6278 B6439
6279 B6442
6280 B6443
6281 B6444
6282 B6445
6283 B6446
6284 B6447
6285 B6448
6286 B7001
6287 B7002
6288 B7003
6289 B7004
6290 B7005
6291 B7007
6292 B7008
6293 B7009
6294 B7012
6295 B7013
6296 B7014
6297 B7015

ROOPA R
VENKATESH V
NAMRATHA TR
SHUBHAM KUMAR M
LAKSHMI S
SUNDARI G
SANTOSH JANARDHAN
SUTAR SUDHARANI
BABURAO
RAJ DILIP KUMAR U
PUNEETHKUMAR B
ANUSHA A
KAVYA V
SUNITHKUMAR V
SRIKANTHA B S
HEMANTH P R
SHREYAS N
BHAGYAMMA N P
KAVYA B
MADHU S V
GANESH V
RACHANA R
SHWETHA S M
DEEPIKA G V
SAMRUDHI M S
BALAJI M
RAMYA N
LAVANYA H R
SHABARISH S
ASHWINI L PADASALAGI
IMPANAKRISHNA G K
MADHU KUMAR M R
BHASKARA KN
SYED FAIZAAN
PARVEEZ PASHA S
MOIN ALI KHAN
ANIL R
RAKESH M
PRIYASHREE M B
GURUNATH
PRAJWAL M P
RAGHU M T
SAGAR HARISH PAI
SANIYASULTANA
SABA ANJUM M N
ABHISHEK KUMAR
RANJAN
SUHAS S R

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

2A
1
3A
3A
GM
3A
2A
2A
3A
GM
GM

84.91
75.15
72.12
74.06
84.61
70.06
83.03
77.15
87.21
59.09
75

48.889
37.222
47.222
38.889
49.444
33.333
54.444
33.333
53.889
58.889
28.333

66.899
56.187
59.672
56.475
67.025
51.697
68.737
55.243
70.551
58.99
51.667

2587
11111
7324
10762
2531
17199
1919
12282
1440
7982
17230

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

B1
C1
D1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
D1
A1
B1

SC
3A
1
2A
SC
3A
GM
3A
SC
SC
2A
SC
GM
2A
3A
GM
GM
3A
3A
2A
1
SC
SC
3A
2B
2B
2B
SC
3A
2A
2A
2A
3A
GM
2B
2B
GM

72.85
78.55
68.06
74.85
71.76
73.33
76.06
85.52
67.82
68.18
76.18
65.7
83.88
79.27
73.39
65.45
64.3
59.7
75.64
81.39
59.58
79.64
63.94
63.27
69.03
62.18
81.94
69.29
82.52
77.68
68
77.61
83.29
72.47
88.13
83.48
77.87

42.778
54.444
29.444
30
37.222
35.556
43.333
52.778
28.889
33.333
41.667
30.556
55
49.444
31.667
28.333
46.667
20.556
40
47.778
42.778
50
28.889
33.889
30
25.556
46.667
37.222
47.222
41.667
35.556
40.556
53.333
38.333
46.667
47.222
63.333

57.813
66.495
48.753
52.424
54.49
54.445
59.697
69.147
48.354
50.758
58.925
48.127
69.44
64.359
52.531
46.894
55.485
40.127
57.818
64.586
51.177
64.818
46.414
48.581
49.515
43.869
64.301
53.256
64.869
59.672
51.778
59.085
68.312
55.402
67.398
65.353
70.602

9256
2748
21175
16159
13266
13320
7305
1782
21690
18525
8050
21930
1698
3790
15980
23170
11964
26084
9250
3677
17937
3553
23582
21404
20242
25196
3822
14981
3523
7325
17066
7892
2068
12080
2397
3267
1428

EE

C1

2A

70.52

31.111

50.814

18455

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

6298 B7016

PREETHAM S P

6299 B7017

VIDHYA M
HARSHATH KUMAR JR

6300 B7018
6301 B7019
6302 B7020
6303 B7021
6304 B7022
6305 B7023
6306 B7024
6307 B7025
6308 B7026
6309 B7027
6310 B7028
6311 B7029
6312 B7030
6313 B7031
6314 B7032
6315 B7033
6316 B7034
6317 B7036
6318 B7038
6319 B7039
6320 B7040
6321 B7041
6322 B7042
6323 B7045
6324 B7046
6325 B7047
6326 B7049
6327 B7050
6328 B7051
6329 B7052
6330 B7053
6331 B7054
6332 B7055
6333 B7056
6334 B7057
6335 B7058
6336 B7059
6337 B7060
6338 B7061
6339 B7062
6340 B7063
6341 B7064
6342 B7065
6343 B7066
6344 B7067

GURU H
LAKSHMI H L
NANDANA R
MANJU BN
NITHIN G
CHANDAN R
ALAGAR KRISHNA B
MANJUNATH R
VENKATESHA T K
PRADEEP C PATIL
RANJITHA S
SHWETHA M
DARSHAN S U
ROOPESH NAIK R
KAVYA C C
SANJAY KUMAR S
CHAITANYAA A
PRADEEP S
MAHESHA C N
VEDANTH B S
LAVANYA K N
SHIJO MARTIN VJ
VIVIAN ANTHONY DAS
JAYANTH M V
PUNITH H
BASAVARAJ
MARIBASAPPANAVAR
AKASH A M
SUHAS J C
PRASHANTH S
ASHARANI C
SANDEEP S
PUTTARAJU V
MANJU
ANILKUMAR R
RAMYA C
SANDEEP M
AYISHA J A
LIKHITHA M S
KAUSHITH GOWDA M
RAKESH K S
GANESH DOMBER
CHANDAN L D
BHANU PRIYA H B
VINUTHA V R

6346 B7069

AJAY
FIRDOUSE SULTANA

6347 B7070

JASHWANTH G

6345 B7068

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
A1
B1
C1
A1

3B
3A
SC
3A
3A
SC
3A
3B
2A
GM
2A
SC
2A
2A
2A
3B
SC
3A
SC
2A
2A
3A
3A
3A
GM
GM
3A
3A
3B

71.81
78.06
70.52
76.13
60.45
62.39
69.35
79.48
73.03
78.32
71.35
75.23
61.42
83.55
82.84
66.77
76.84
87.55
72.97
62.52
60.71
84.06
78.32
81.81
77.23
74.39
75.61
70.26
71.48

37.778
38.333
23.889
30.556
28.333
28.889
28.333
50
51.111
52.222
39.444
30
25
40
37.222
41.667
32.222
50
32.778
43.333
30
60
63.889
76.111
22.778
45.556
36.667
27.778
27.222

54.792
58.199
47.203
53.343
44.393
45.638
48.844
64.742
62.072
65.273
55.4
52.613
43.21
61.774
60.031
54.221
54.531
68.774
52.873
52.925
45.355
72.033
71.106
78.959
50.002
59.972
56.14
49.018
49.353

12844
8826
22878
14860
24951
24153
21060
3600
5319
3315
12081
15867
25456
5552
7002
13643
13203
1907
15514
15436
24351
1134
1314
255
19579
7055
11170
20864
20453

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

3B
3A
GM
3A
3A
3A
3B
3A
3A
2A
2B
3A
3A
GM
3B
SC
3A
3A
GM
2B
3B

69.48
83.16
76.52
84.77
75.55
78.19
71.35
80.32
75.81
70.9
91.35
68.97
74.45
70.19
67.16
78.52
74.13
83.16
76.65
92.65
78.84

25
50.556
46.667
57.778
50.556
44.444
48.333
51.667
39.444
39.444
48.889
36.111
38.889
39.444
38.333
37.222
40.556
51.111
27.222
45
48.333

47.242
66.859
61.592
71.276
63.052
61.319
59.844
65.995
57.625
55.174
70.122
52.54
56.671
54.819
52.747
57.869
57.343
67.136
51.934
68.823
63.586

22848
2618
5703
1273
4607
5918
7161
2968
9459
12373
1532
15969
10525
12809
15684
9205
9760
2492
16846
1893
4249

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

6348 B7071

SALMANAHAMMAD P

6349 B7072

VARUN
SHILPA T G

6350 B7073
6351 B7074
6352 B7075
6353 B7076
6354 B7078
6355 B7079
6356 B7080
6357 B7081
6358 B7082
6359 B7083
6360 B7084
6361 B7085
6362 B7086
6363 B7087
6364 B7088
6365 B7089
6366 B7090
6367 B7091
6368 B7092
6369 B7093
6370 B7094
6371 B7095
6372 B7096
6373 B7097
6374 B7098
6375 B7099
6376 B7100
6377 B7101
6378 B7102
6379 B7103
6380 B7104
6381 B7105
6382 B7106
6383 B7107
6384 B7109
6385 B7110
6386 B7111
6387 B7112
6388 B7114
6389 B7115
6390 B7116
6391 B7117
6392 B7118
6393 B7119
6394 B7120
6395 B7121
6396 B7122

RAVI KUMAR M P
LOKESH N
YOGEESH CB
RAVIKUMARA K G
SHIVAPRASAD D M
MANJUNATH S
CHANDU SHARATH S
PRADEEP K S
VAIBHAV MANOJ J
HEMANTH KUMAR
ABHISHEK A
MANU A S
ULLAS RAJA SIMHA
POOJA S
M D THAHER
PURUSHOTHAM NAIKA
BHARATH R
PRATHAP V
PRAKASH PURVACHAR
BADIGER
HEMASHREE N
DILIP KUMAR N
KHANAPURE SHWETA
NITIN
HITESH C
LOKESH KUMAR B
CHANDRAKIRAN N
AKARSH H R
NAVEEN MURTHY AV
PRASHANTHKUMAR K H
NAVEEN KUMAR V
NAVEEN KUMAR
MANJUSHREE GOWDA L
AKSHAY KUMAR C S
VYBHAV NAG M G
LEELAVATHI V
MUKUND RAJ B C
GOVARDHANA G V
SURAJ M G
GOWRAVA S L
VARSHITHA Y
NEELAVATHI
SANDEEP S
SHREYES M R
BHARATH S D
VINOD P
PRANAV CHAITHANYA S
MANIKANTA V

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

2B
SC
3A
3A
2A
3A
3A
SC
SC
3A
3A
GM
3A
3B
3B
GM
2A
2B
SC
3B
2A
2A

81.16
71.03
70.52
73.68
66.45
61.35
74.71
72.58
65.29
72.19
82.77
69.29
66.45
64.32
63.87
81.68
69.68
84.13
65.35
66.32
68.26
73.48

43.333
38.333
31.667
37.222
41.667
43.333
38.333
32.222
23.889
27.778
49.444
35
32.778
27.778
28.333
32.778
45
47.778
25
37.222
32.222
37.222

62.247
54.683
51.092
55.45
54.06
52.344
56.522
52.402
44.591
49.986
66.109
52.145
49.615
46.051
46.102
57.228
57.339
65.954
45.178
51.773
50.24
55.353

5163
12988
18041
12009
13869
16279
10699
16192
24855
19606
2917
16550
20104
23867
23829
9875
9765
2985
24473
17076
19262
12159

EE
EE
EE

B1
C1
D1

2A
2A
GM

82.84
75.42
58.92

47.778
40
35

65.309
57.71
46.959

3300
9373
23110

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

2A
2A
2A
3B
3A
3A
3A
3A
3A
GM
GM
SC
3A
2A
SC
3B
SC
2A
3A
GM
2A
SC
2A
GM

75.68
76.97
72.9
76.71
70.9
78.97
70.52
61.35
91.68
79.81
83.16
80.19
74.45
67.29
78.39
71.61
85.23
67.87
77.94
67.29
76.13
78.26
71.1
69.29

36.111
39.444
38.333
22.778
26.667
42.778
31.667
26.111
76.667
49.444
52.778
43.333
30
23.889
60.556
41.667
55.556
30
47.778
30
36.111
43.889
42.778
22.222

55.894
58.206
55.618
49.744
48.785
60.873
51.092
43.733
84.172
64.625
67.97
61.764
52.226
45.59
69.472
56.64
70.391
48.936
62.857
48.645
56.12
61.074
56.938
45.756

11468
8812
11814
19925
21134
6246
18040
25251
65
3659
2181
5561
16442
24191
1688
10554
1469
20957
4762
21313
11199
6086
10214
24081

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

6397 B7123

VIDYASHREE

6398 B7124

VARUN R
GIRIJA DEVOOR

6399 B7125
6400 B7126
6401 B7127
6402 B7128
6403 B7129
6404 B7130
6405 B7131
6406 B7132
6407 B7133
6408 B7134
6409 B7135
6410 B7136
6411 B7137
6412 B7138
6413 B7139
6414 B7140
6415 B7142
6416 B7143
6417 B7144
6418 B7145
6419 B7146
6420 B7147
6421 B7148
6422 B7149
6423 B7150
6424 B7151
6425 B7152
6426 B7153
6427 B7154
6428 B7155
6429 B7156
6430 B7157
6431 B7158
6432 B7159
6433 B7161
6434 B7162
6435 B7163
6436 B7165
6437 B7166
6438 B7168
6439 B7169
6440 B7170
6441 B7171
6442 B7172
6443 B7173
6444 B7174
6445 B7175

NILESH N GUNJIKAR
DIWAKAR M R
RAKESH S
YATHEESH BR
CHETHAN B K
SOMASHEKAR B U
YASHWANTH R
KIRANKUMAR M C
SHASHIKUMARA NR
DAYANANDA M
KISHORE I M
LAHARI J R
LAKSHMIPATHI S
AMRUTHA B C
RAKESH K B
BARUN DIXIT
RAHUL G
RANJITHA Y B
HARISH KUMAR V
NEEL GAGAN B R
AKSHAY KUMAR
LAKSHMIKANTH G
GOWTHAM V
CHANDAN S
K SRIKANTH
PARAMESH B L
MANJUNATH S
MANJUNATH R
KARTHIK M
RANGANATH P
KALAVATHI B
NAVEENA ISHWARA
HARIKANTA
ADITYA KUMAR PATHAK
RESHMA A
AVINASH RAJENDRAPPA
BELLUDI
SAGAR G
ABHISHEK
GAGAN M
P V PAVANAKUMARA
CHANDRIKA M
SINDHU A
MUKESH REDDY KN
SHARATH P
SUSHMITHA C
NARAYANASWAMY G
PALLAVI C V

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

3A
2A
SC
3B
2A
3A
3B
SC
3B
SC
3A
3A
SC
3A
ST
2A
3A
3A
GM
ST
3B
3B
2A
GM
3A
SC
1
GM
SC
3B
GM
3A
2A
3A
1

78.19
62.97
74.13
76.06
68.26
58.71
78.65
73.48
62.9
78.39
60.65
74.58
72.52
78.92
72.19
81.48
74.77
91.74
82.26
84.26
79.68
67.68
77.03
69.61
74.32
70.26
73.68
69.68
83.48
70.65
68.77
68.71
75.94
73.55
76.26

41.111
18.333
26.667
31.111
32.778
29.444
44.444
49.444
28.889
37.778
27.222
25.556
32.222
21.111
30.556
37.222
43.333
50
41.667
44.444
45
37.778
42.778
26.111
25
35.556
31.667
34.444
47.778
36.111
35.556
30
37.222
32.778
31.111

59.653
40.651
50.398
53.588
50.518
44.077
61.545
61.464
45.896
58.083
43.934
50.069
52.369
50.017
51.375
59.353
59.054
70.871
61.963
64.351
62.339
52.728
59.905
47.862
49.662
52.907
52.672
52.061
65.631
53.378
52.165
49.355
56.579
53.163
53.685

7343
26021
19038
14536
18861
25101
5749
5805
23982
8957
25166
19490
16248
19558
17650
7637
7924
1364
5403
3799
5114
15710
7110
22198
20043
15464
15790
16660
3130
14812
16527
20450
10628
15110
14393

EE
EE
EE

C1
A1
B1

GM
2B
3B

81.68
83.87
78.65

49.444
38.333
33.333

65.561
61.102
55.989

3164
6062
11375

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

C1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

SC
ST
SC
ST
ST
SC
3A
2A
SC
SC
SC

67.94
75.94
79.94
72.06
76.45
71.48
75.1
81.87
61.55
64.65
73.29

34.444
52.778
46.667
28.333
38.333
35.556
36.111
53.333
27.778
33.333
36.111

51.19
64.357
63.301
50.199
57.393
53.52
55.604
67.602
44.663
48.989
54.701

17920
3791
4461
19322
9702
14629
11838
2326
24818
20892
12966

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

6446 B7176

MANJUNATH RAO L

6447 B7177

PUSHPALATHA N A
VIGNESH R

6448 B7178
6449 B7179
6450 B7180
6451 B7181
6452 B7182
6453 B7183
6454 B7184
6455 B7185
6456 B7186
6457 B7187
6458 B7188
6459 B7189
6460 B7190
6461 B7192
6462 B7193
6463 B7194
6464 B7195
6465 B7196
6466 B7197
6467 B7198
6468 B7199
6469 B7200
6470 B7201
6471 B7202
6472 B7203
6473 B7204
6474 B7205
6475 B7206
6476 B7207
6477 B7208
6478 B7209
6479 B7210
6480 B7211
6481 B7212
6482 B7213
6483 B7214
6484 B7215
6485 B7216
6486 B7217
6487 B7218
6488 B7219
6489 B7220
6490 B7221
6491 B7222
6492 B7223

HARISH K A
LIKHITH S
SHIVARAJAPPA P
ASHWINI H S
BHANUPRIYA H P
KOUSHIKYADAV C
GIRISH M
MANOJKUMAR R
VIDYARANI
BHARATH M
SANDYA D A
GIRISH GOWDA S
KISHOR KUMAR K
SAGAR R
MOHANAKUMARA D M
RANGASWAMY T
SHREENIDHI M
NARESHA S N
SHYAMU KUMAR SINGH
KARTHIK B
SANTHOSHA K T
HEMANTH KUMAR M R
YOGESH GOWDA G R
KUSUMA S
VIJAY KUMAR R
VIKAS RAM V
KIRAN A M
ASHWIN GOWDA C N
RAGHAVENDRA B R
SHOUKATH ALI KHAN
NAYANASHREE B
NAVEEN B S
C CALVIN JUDE
GOPAL KUMAR
ZAKEER PASHA
PAWAN KUMAR KR
PRAVEEN M
GAGAN SINGH
S VEENA
SUDHAKARA P S
CHARAN S
AMRUTHA G V
ANU B
KIRSHAN KUMAR

6494 B7225

ASHWINI R
ANIL B S

6495 B7226

TEJASHWINI M

6493 B7224

Course

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

Version Category
Code

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

3B
1
2A
3A
2A
GM
3B
3B
1
3A
ST
3A
2A
3A
3A
2A
3A
SC
2A
GM
ST
GM
SC
3B
3A
3A
3B
3A
GM
3B
3A
2A
2B
3A
2A
GM
GM
2B
2A
2A
GM
2A
SC
3A
2A
3A
GM
2A
3A
3B

III Yr
(%)

67.87
91.42
85.42
72.26
71.48
80.77
69.42
67.61
78.13
72.58
77.68
57.74
68.97
69.55
80.58
75.81
70.39
83.03
65.61
76
70.77
86
69.03
66.39
78.77
76.45
82.58
71.16
72.58
68.77
74.84
68
68
76.77
70.32
77.35
91.23
72.65
82.06
86.06
71.87
77.05
65.87
69.87
72.9
68.97
86.9
71.1
80.58
62.71

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

36.667
70.556
66.111
34.444
45
32.778
31.111
27.778
46.667
31.111
26.111
27.778
37.222
34.444
43.333
22.778
32.778
28.333
35.556
32.222
28.889
28.333
31.667
25
40.556
48.889
30
38.333
35
31.667
52.222
51.111
35
43.889
35
33.333
79.444
23.889
41.111
50
33.889
29.444
27.222
33.333
41.111
31.111
52.222
33.889
48.889
31.667

52.269
80.988
75.765
53.351
58.242
56.776
50.265
47.696
62.398
51.846
51.894
42.76
53.095
51.996
61.957
49.292
51.583
55.683
50.585
54.111
49.832
57.167
50.35
45.694
59.665
62.671
56.291
54.747
53.791
50.221
63.531
59.556
51.5
60.332
52.662
55.344
85.335
48.267
61.588
68.033
52.88
53.245
46.547
51.602
57.007
50.04
69.563
52.493
64.735
47.189

16381
149
536
14844
8770
10405
19220
22386
5074
16969
16904
25588
15208
16749
5407
20519
17345
11723
18775
13794
19807
9950
19105
24131
7333
4889
10984
12915
14253
19292
4281
7432
17465
6713
15799
12171
42
21779
5706
2161
15496
14999
23474
17316
10133
19531
1664
16035
3603
22892

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

6496 B7227

POOJA A S

6497 B7228

SATISH R
RAMAMURTHY D C

6498 B7229
6499 B7230
6500 B7231
6501 B7232
6502 B7233
6503 B7234
6504 B7236
6505 B7237
6506 B7238
6507 B7239
6508 B7240
6509 B7241
6510 B7242
6511 B7243
6512 B7244
6513 B7245
6514 B7246
6515 B7247
6516 B7248
6517 B7249
6518 B7250
6519 B7251
6520 B7252
6521 B7253
6522 B7254
6523 B7255
6524 B7256
6525 B7257
6526 B7258
6527 B7259
6528 B7260
6529 B7261
6530 B7262
6531 B7263
6532 B7264
6533 B7265
6534 B7267
6535 B7268
6536 B7270
6537 B7271
6538 B7272
6539 B7273
6540 B7274
6541 B7276
6542 B7278

SHARATH KUMAR B
TASMIYA TABASSAM
IMTEYAZ ANSARI
PRADEEP KUMAR G
JUNEDPASHA A
SHA SAQUIB NIZAMI
VINOD M
SUSHMA C V
KARTHIK
NELSON JOHN ANTONY D
ISHWAR Y BHAJANTRI
N VINAY KUMAR
JAYANTH KUMAR K
GIRISH KUMAR N S
SATHISH C
RANJITH R
SHIVA N
THIPPESWAMY R A
MOHAN KUMAR S
ABHISHEK M
GANGARAJA M S
SRINIVAS J
KIRAN V
PRAJWAN KUMAR D
DIVYA SHREE B H
SHANTHAKUMARA G
AMISH GURURAJ
DESHPANDE
DARSHAN H R
SUNDEEP L
GAJA RAKSHITH J
SUDHAKARA A
MOHAMMED ISMAIL A
THANUSH A V
SYED FAISAL M
D YALLAPPA
PRIYA
RAKESH H
NAGESH Y
TEJAS N
HONNEGOWDA H L
AMRUTHAVARSHINI J
KARTHIKKUMAR N
TEJASKUMAR N
MOHAN KUMAR MS

6544 B7280

PRAKASH K
SHARATH M S

6545 B7281

ADARSH J

6543 B7279

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

2A
2A
3A
3A
2B
GM
SC
2B
2B
3A
3A
2A
GM
SC
3B
3A
ST
2A
SC
2A
3B
SC
3A
SC
3A
3A
2A
GM
2A
GM

75.55
67.61
73.29
73.03
84.84
78.71
71.48
68.13
76.9
71.23
71.87
82
83.16
61.07
66.2
67.88
70.2
84.68
70.82
76.62
65.35
66.93
69.97
67.49
78.37
64.73
64.11
79.61
76
73.13

42.222
30.556
37.778
28.333
47.778
42.222
35.556
25
40.556
38.333
38.889
48.889
41.667
33.333
48.333
48.333
31.111
60.556
36.667
33.333
37.222
41.111
38.333
39.444
56.111
52.778
44.444
60
28.889
48.889

58.885
49.085
55.534
50.683
66.309
60.466
53.52
46.565
58.73
54.78
55.38
65.445
62.414
47.202
57.265
58.106
50.654
72.616
53.742
54.977
51.287
54.021
54.153
53.469
67.239
58.755
54.279
69.803
52.445
61.008

8093
20770
11916
18634
2827
6588
14631
23463
8262
12862
12116
3218
5067
22880
9840
8933
18677
1020
14319
12629
17779
13932
13736
14703
2452
8234
13543
1605
16127
6144

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
B1
C1
D1
A1

2A
3A
3A
2A
2B
2A
2B
2A
SC
3A
2A
2A
3A
3B
SC
3A
2A
SC
3A
3A

51.49
78.99
60.06
63.66
71.69
60.11
69.8
83.21
80.73
75.58
66.87
81.8
75.2
71.61
72.62
62.7
78.7
69.01
81.86
56.45

32.222
51.111
50
27.222
25
38.889
58.889
60.556
51.111
62.778
48.333
45
39.444
32.222
48.333
37.778
66.111
43.333
39.444
46.667

41.858
65.049
55.028
45.442
48.344
49.501
64.346
71.884
65.922
69.177
57.603
63.402
57.322
51.914
60.477
50.241
72.408
56.174
60.652
51.559

25820
3420
12557
24303
21707
20257
3803
1164
3002
1776
9477
4378
9779
16874
6577
19258
1065
11124
6426
17384

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

6546 B7282

KISHOR G

6547 B7283

THEJAS D
PRASHANTH CJ

6548 B7284
6549 B7285
6550 B7286
6551 B7287
6552 B7288
6553 B7289
6554 B7290
6555 B7291
6556 B7292
6557 B7293
6558 B7294
6559 B7295
6560 B7296
6561 B7297
6562 B7298
6563 B7299
6564 B7301
6565 B7302
6566 B7303
6567 B7304
6568 B7305
6569 B7306
6570 B7307
6571 B7308
6572 B7309
6573 B7310
6574 B7311
6575 B7312
6576 B7313
6577 B7314
6578 B7315
6579 B7317
6580 B7318
6581 B7319
6582 B7320
6583 B7321
6584 B7322
6585 B7323
6586 B7324
6587 B7325
6588 B7326
6589 B7327
6590 B7328
6591 B7329
6592 B7330
6593 B7331
6594 B7332

RAGHAVENDRA V A
DHANUSH R
CHETHAN HR
SANDEEP S
KALYAN KUMAR
VIJAYKUMAR K T
MAHANTESH DODAMANI
PRAJWAL SWAMY J M
GANGADRI P
ANDANAIAH N
KAUSHIK WAGLE K
VISHWAS L
VARUN KUMAR S
ADITYAKUMAR ANANT
HEGDE
MANJUNATHCHANDRASHEK
HAR ANGADI
JAYANTH C
YATHISH K J
MANJUNATH K B
MANOJ KUMAR M
JUNAID AHMED
VISHAL T YADAV
SHREENIDHI M S
DHARMANNA S
GOPI
VINAY KUMAR B H
RAKSHITH M
GUDDURU BHARGAV
MALLIKARJUN G Y
MANOJGOWDA S
KOUSHIK B R
NAGADAT L SADAR
DHRUVA KRISHNADAS
GIREESHA M R
SHARATH S
RAGHAVENDRA M R
VIJAYAKUMARA B
HEMANTHKUMAR A
RAJENDRA K
PRADEEPA B
AKSHAY KUMAR N
ABISHEK N
MANJUNATH GANESH
NAIK
MOHAMMED MOHSIN
HEMALATHA G
UMEZ AHMED
MOHAN S

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

3A
3B
3A
2A
3A
2A
3A
SC
3A
SC
3B
ST
2A
2A
3A
2A
GM

62.65
60.51
62.87
70.89
80.98
71.21
74.08
76.73
73.01
68.56
91.64
77.46
56.62
60.06
68.34
69.21
66.7

51.667
35
29.444
35.556
27.778
52.222
61.111
46.111
45
33.333
77.778
55.556
41.667
31.111
33.333
30.556
47.222

57.158
47.754
46.159
53.221
54.381
61.717
67.598
61.419
59.007
50.948
84.707
66.511
49.144
45.584
50.836
49.884
56.963

9960
22315
23787
15026
13410
5607
2327
5838
7969
18247
56
2743
20704
24200
18418
19730
10190

ME

C1

2A

77.63

46.667

62.151

5232

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

2A
3B
2A
3A
2B
1
ST
SC
SC
2A
2A
GM
3B
3A
3A
2A
2A
SC
3B
SC
3B
2A
2A
3A
3B
2A
2A

60.85
77.63
80.73
68.39
57.46
50.03
79.04
78.59
71.49
69.69
69.41
66.54
82.76
68.79
62.14
64.85
72.11
73.01
73.7
68.91
88.17
60.51
70.42
85.86
70.36
61.69
65.97

73.333
40.556
66.667
42.222
32.222
32.222
58.889
36.667
31.111
29.444
45.556
32.778
62.778
31.111
50.556
42.222
45.556
44.444
48.889
29.444
42.778
36.667
37.222
63.889
38.333
37.222
27.778

67.089
59.095
73.7
55.308
44.844
41.125
68.966
57.63
51.302
49.567
57.482
49.657
72.77
49.95
56.349
53.537
58.835
58.729
61.297
49.177
65.474
48.587
53.823
74.874
54.349
49.456
46.875

2510
7881
828
12202
24696
25956
1831
9454
17765
20165
9601
20049
982
19662
10906
14601
8159
8263
5929
20647
3203
21393
14215
657
13455
20326
23189

ME
ME
ME
ME

A1
D1
C1
B1

2B
3A
2B
2A

67.61
75.44
69.97
63.27

35.556
49.444
40
28.333

51.582
62.441
54.986
45.801

17346
5053
12612
24044

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

6595 B7333

TEJAS B S

6596 B7334

NIKHIL P
ROOPITH HB

6597 B7335
6598 B7336
6599 B7337
6600 B7339
6601 B7340
6602 B7341
6603 B7342
6604 B7343
6605 B7344
6606 B7346
6607 B7347
6608 B7348
6609 B7350
6610 B7351
6611 B7352
6612 B7353
6613 B7354
6614 B7355
6615 B7356
6616 B7357
6617 B7358
6618 B7359
6619 B7360
6620 B7362
6621 B7363
6622 B7364
6623 B7365
6624 B7366
6625 B7367
6626 B7368
6627 B7369
6628 B7371
6629 B7372
6630 B7373
6631 B7375
6632 B7376
6633 B7377
6634 B7378
6635 B7379
6636 B7380
6637 B7381
6638 B7382
6639 B7383
6640 B7384
6641 B7386
6642 B7387
6643 B7388

RAHUL L
DARSHAN V
DANAPPA CHINCHANALLI
SUNIL KUMAR
KESHAV K
ABHISHEK S
MAHESH K S
HARISH KUMAR S
VINOD KUMAR R
VINAY M
KISHORE KUMAR G
RAJESH N
SURYA R
MANJUNATHA P N
SOUJANYA Y K
SUBHAJIT MONDAL
PRAVEEN T P
JAGADISH NAIDU K
K PHALACHANDRAN
VIJAY Y R
KISHOR B V
RANJITH K S
SAMYUKTHA P R
PRASANNAKUMAR V
JAGADEESH GOVIND
MATTUR
SHARATH K K
JEEVAN RAJ
KEERTAN S
VINAY S
ARUN KUMAR L
VANITHA G K
SYED SULTAN PASHA K
S
VIJAY R
VIJAY KUMAR R
SACHIN N
SHINE PHILIP
YOGESH N
VIJAYKUMAR S
BASAVARAJU B P
SATHISH REDDY R
RANGADHAMA H
DEEPAK A
SURYA PRAKASH G
DEEPAK R
CHANDRA SHEKAR CA
MANJESH S

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
D1
C1
B1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1

2A
3A
GM
SC
3A
2A
3B
1
3A
3A
2A
SC
2A
3A
3A
SC
3A
2A
3A
3A
3A
GM
GM
1
3A
1
2A
SC

79.04
68.17
62.37
69.18
71.1
57.07
63.77
58.7
68.55
81.69
77.8
55.1
71.21
75.83
75.38
61.69
75.94
68.39
70.76
65.97
62.14
64
71.1
71.38
66.25
77.18
68.17
52.28

65
54.444
26.667
45
33.889
28.333
27.222
42.222
35
58.889
39.444
44.444
47.222
31.667
43.333
38.889
32.222
41.667
25.556
33.333
39.444
44.444
35.556
34.444
39.444
45.556
32.222
32.778

72.021
61.307
44.517
57.092
52.494
42.702
45.499
50.463
51.773
70.29
58.624
49.772
59.217
53.749
59.357
50.29
54.083
55.03
48.159
49.653
50.793
54.222
53.328
52.912
52.849
61.368
50.196
42.53

1137
5922
24889
10040
16032
25602
24257
18938
17077
1489
8381
19889
7768
14308
7631
19178
13830
12556
21891
20055
18478
13640
14877
15456
15552
5877
19327
25647

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1

3A
2A
3A
2A
SC
SC
2B

76.96
74.65
67.72
78.59
77.3
80.85
65.58

38.889
34.444
28.889
57.778
44.444
43.333
36.111

57.924
54.546
48.304
68.185
60.87
62.089
50.844

9143
13177
21743
2111
6249
5303
18397

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1

2A
SC
SC
GM
GM
2A
3B
3A
3A
3A
3A
3A
SC
3A

58.14
81.69
86.76
67.94
74.54
72.81
83.83
80.34
65.46
71.94
65.18
66.3
70.08
75.72

40.556
38.889
57.222
35.556
48.889
32.778
65.556
52.778
35.556
36.667
45.556
40
39.444
33.333

49.349
60.29
71.992
51.75
61.712
52.792
74.694
66.558
50.511
54.306
55.37
53.152
54.765
54.526

20456
6761
1144
17118
5613
15622
679
2718
18867
13513
12135
15131
12884
13213

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

Course

6644 B7389

RAKESHKUMAR N

6645 B7391

MANOJ PRABHAKAR J
ARUN A

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

6646 B7392
6647 B7393
6648 B7394
6649 B7395
6650 B7396
6651 B7397
6652 B7399
6653 B7400
6654 B7401
6655 B7402
6656 B7403
6657 B7405
6658 B7406
6659 B7407
6660 B7408
6661 B7409
6662 B7410
6663 B7411
6664 B7412
6665 B7413
6666 B7414
6667 B7416
6668 B7417
6669 B7418
6670 B7420
6671 B7421
6672 B7422
6673 B7424
6674 B7425
6675 B7426
6676 B7428
6677 B7429
6678 B7430
6679 B7431
6680 B7432
6681 B7433
6682 B7434
6683 B7435
6684 B7436
6685 B7437
6686 B7438
6687 B7439
6688 B7440
6689 B7441
6690 B7442

VISHNUKUMAR R
RAGHAVENDRA P
CHINNAMMA HOSAMATH
SOUNDARYA K
GIRISH P
NAVEEN K
SHIVAPRASAD C V
CHARAN C R
CHETAN S
K ROHIT
MOUNESH PATTAR
SHARATH KUMAR C
DINAKARA P
LAKSHMISHA G
MADHU P
VINAY KUMAR H N
S LANKESH SWAROOP
PAWAN KUMAR
SRINIVAS V
ASHWINI J
M SUNIL
AKASH T
SURESH KUMAR M
NAVEENA T P
RANJITH D C
AKSHAY M
ABHISHEK K
VASU N
KIRAN T S
SHIVABALAN A
VENKATESH NAIK M
PRATHIK U PATHANGE
DILEEPKUMAR A
GIREESHA S
GAJENDRA KM
VENKATESH J
KALLESHA J
RAKESH KUMAR
RAKESH M V
BHANU PRAKASH M N
JESHWI K D
HARSHA CHUDNATH K
YASHASWINI Y
PAVAN B

6692 B7444

PREETHAM N
TEJAVARDHAN B G

6693 B7445

BHARATH KUMAR S

6691 B7443

Version Category
Code

A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

ST
2A
2A
3A
SC
3B
3A
3A
GM
SC
3A
3A
2B
2A
SC
3A
3A
3A
2A
2A
1
SC
SC
SC
SC
1
3B
3A
ST
3A
3A
3A
2A
SC
2A
1
2A
SC
3A
SC
2A
3B
3A
3A
2A
3B
3B
3A
2A
3A

III Yr
(%)

81.18
80.28
62.31
75.55
70.82
65.07
58.14
70.7
69.07
75.94
72.9
69.07
61.18
64.45
76.52
71.27
70.18
72.23
57.92
61.75
67.21
61.41
71.72
69.58
59.49
76.82
81.18
65.69
93.92
76.23
58.37
70.67
70.93
74.99
63.61
61.07
74.89
61.92
72.85
69.69
77.01
82.73
72.61
63.49
67.88
82.31
72.39
60.34
80.85
62.99

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

41.667
57.778
40
46.111
41.111
52.778
41.667
33.889
28.889
56.111
33.333
51.111
36.111
30.556
37.222
59.444
33.333
32.222
27.222
38.333
28.333
54.444
34.444
37.778
30.556
32.778
60.556
25
47.778
42.222
35
32.222
47.778
39.444
36.667
40.556
31.111
32.222
57.778
25
52.778
55
45
30.556
33.889
48.889
51.111
35
62.222
31.667

61.425
69.03
51.155
60.83
55.964
58.924
49.904
52.297
48.98
66.028
53.117
60.091
48.647
47.504
56.874
65.356
51.758
52.224
42.569
50.04
47.773
57.926
53.081
53.677
45.025
54.801
70.87
45.345
70.847
59.224
46.683
51.445
59.354
57.215
50.137
50.813
53.001
47.069
65.312
47.345
64.896
68.864
58.803
47.025
50.884
65.6
61.753
47.669
71.534
47.327

5833
1813
17972
6281
11403
8052
19707
16352
20902
2952
15180
6951
21308
22591
10280
3264
17104
16443
25629
19529
22305
9138
15227
14404
24581
12837
1365
24362
1368
7761
23345
17544
7634
9882
19395
18456
15340
23014
3298
22733
3506
1875
8192
23052
18340
3142
5571
22427
1229
22758

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

6694 B7446

AJAY BABU R

6695 B7447

HASSAN UMAR
MILAN P KESARIA

6696 B7448
6697 B7450
6698 B7451
6699 B7452
6700 B7453
6701 B7455
6702 B7456
6703 B7457
6704 B7458
6705 B7459
6706 B7460
6707 B7462
6708 B7463
6709 B7464
6710 B7465
6711 B7466
6712 B7467
6713 B7468
6714 B7469
6715 B7470
6716 B7471
6717 B7472
6718 B7473
6719 B7474
6720 B7475
6721 B7476
6722 B7477
6723 B7478
6724 B7479
6725 B7480
6726 B7481
6727 B7482
6728 B7483
6729 B7485
6730 B7486
6731 B7487
6732 B7488
6733 B7489
6734 B7490
6735 B7491
6736 B7492
6737 B7493
6738 B7494
6739 B7495
6740 B7496
6741 B7497
6742 B7499

SACHIN K B
HARISH G
SHAIK WASEEM SHARIFF
VIJAY P
JABEER PASHA
PAVAN P S
HARISH L
KARTHIK M
NAVEEN R
ARAVIND KUMAR R
NIKHIL P C
RAGHU KUMAR P
UMESH L
VIDHYAKUMAR S
PREMSAGAR S
VINAYKUMAR T
VIVEK V N
KUMAR SWAMY H S
KIRAN M
MADHUSUDAN G
MEGHANA K
NAVEENA K T
KARTHIK M
MANOHARA B M
SRINIVASA K
RAGHU G
SRIKANTHA
IBRAHIM BATHEESH B
VENKATESH
MANOHAR M
SANJITH KALASKAR
AKSHAY R
RAMANJINAPPA A
MOHAN H M
GANESH R
MANU V
DEVARAJA K
LAKSHMIPRASANNA DS
VISHAL KALYANASHETTI
RAHUL CHIDAMBAR
AURSANG
VINAY KUMAR N C
DINESH S
RAKESH C V
SUBRAMANI
VARUN REDDY L
MUSIBAHMED
SHAFIAHMED JAHANGIR

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

SC
2B
GM
3A
2A
2B
1
2B
SC
1
ST
2A
GM
1
2A
1
3A
3A
3A
SC
SC
3B
2A
SC
3B
1
SC
2A
3A
1
2B
3A
3A
2A
GM
1
3A
2A
SC
2A
2A
2A
GM

71.89
64.07
70.82
77.52
74.65
67.68
64.96
54.42
61.35
73.75
63.72
71.04
61.58
73.8
80.11
70.3
71.89
75.32
62.03
82.14
68.79
64.23
74.54
68.45
86.2
77.97
57.58
64.9
62.2
83.21
72.62
77.18
61.41
63.83
64.34
68.91
74.48
62.31
77.01
84.34
69.94
71.89
72.45

46.111
39.444
57.222
38.333
49.444
58.889
42.778
38.889
45
30
27.778
33.333
31.111
37.778
38.889
55
29.444
57.222
25
43.889
38.889
28.889
35
39.444
73.333
51.111
31.667
37.778
32.778
50.556
58.333
42.222
42.778
42.778
46.667
46.111
61.111
41.111
43.333
45.556
54.444
53.333
32.778

58.999
51.755
64.02
57.927
62.046
63.285
53.868
46.656
53.176
51.873
45.748
52.188
46.344
55.791
59.501
62.648
50.666
66.273
43.514
63.015
53.839
46.557
54.768
53.948
79.765
64.542
44.622
51.34
47.488
66.884
65.477
59.703
52.093
53.305
55.503
57.51
67.795
51.711
60.174
64.947
62.19
62.61
52.615

7976
17108
3992
9136
5337
4476
14158
23373
15097
16935
24083
16494
23640
11597
7485
4901
18657
2845
25339
4635
14195
23467
12879
14040
215
3693
24836
17695
22607
2602
3199
7297
16611
14906
11948
9574
2249
17177
6869
3478
5207
4924
15864

ME
ME
ME
ME
ME
ME

A1
B1
C1
D1
A1
C1

3A
2A
3A
SC
3A
2B

69.69
68.9
65.86
63.94
77.86
83.27

33.889
28.889
49.444
35
54.444
47.778

51.79
48.895
57.652
49.472
66.152
65.523

17051
21008
9421
20303
2902
3182

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

6743 B7501

SHIVANAG M B

6744 B7502

GURUPRASAD S R
DEVARAJ R

6745 B7503
6746 B7504
6747 B7505
6748 B7506
6749 B7507
6750 B7508
6751 B7509
6752 B7510
6753 B7511
6754 B7512
6755 F1002
6756 F1003
6757 F1004
6758 F1005
6759 F1006
6760 F1007
6761 F1008
6762 F1009
6763 F1010
6764 F1011
6765 F1012
6766 F1013
6767 F1014
6768 F1015
6769 F1016
6770 F1017
6771 F1018
6772 F1019
6773 F1020
6774 F1021
6775 F1022
6776 F1023
6777 F1024
6778 F1025
6779 F1026
6780 F1027
6781 F1028
6782 F1029
6783 F1030
6784 F1031
6785 F1032
6786 F1034
6787 F1035
6788 F1037

CHETHAN B V
CHETHAN R M
DEVARAJU S
SAGAR GOWDA B
MARUTHI RAU B
BALARAJ S B
BUVANESH
DILEEP KUMAR K
HARINI S
NEHAL SOUDAGAR
WASIM IMTIYAZ MULLA
JAYESH ANKUSH
NANDYALKAR
SHUBHAM RAJU PATIL
MANAL PATEL
VAIBHAV PATIL
SANIYA HANNAN
OMKAR PATIL
KIRANKUMAR GUGGARI
NAKSHATA ANIL
MURKUTE
AMIT ANIL ANAGOLKAR
VINAYAK MURARI
RAHUL KORE
AMIT SANKAPAL
CHETAN N KAGGODI
SUHAS GURALING
BHASINGI
PRASANNAKUMAR
CHUBACHI P
NAVEEN MAHESH MENASE
VISHALSINGH RAJPUT
PATIL AJIT SIDRAM
SAMEER PATIL
SHAKUNTALA BHIMASHI
JADHAV
ROHIT IRAYYA
GADDIKERIMATH
RAGHAVENDRA GOPAL
KULKARNI
NUZHATBANU SANADI
VAIBHAV
SRIDATTATREYA
MEHARWADE
PRASHANT JATTI
NISHANT MUCHANDI
ABHISHEK KHOBANNAVAR
ROHAN ANIL PATIL
KISHON ISRAIL GONDAL
SUFIYAN ATTAR
YASEEN ABDUL
KARISABU
ANNAPOORNA RADDI

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
CE
CE
CE

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1
D1

GM
3A
GM
3A
2A
3A
3A
SC
3A
2A
2A
2A
GM
2B
2A

74.2
69.82
83.43
73.41
85.13
65.58
69.41
82.14
65.22
69.46
78.65
72.9
57.01
59.15
84.9

42.222
32.778
33.333
32.778
58.333
32.778
39.444
55.556
28.333
45
36.667
32.778
38.889
36.111
75.556

58.21
51.298
58.381
53.093
71.73
49.177
54.426
68.849
46.775
57.233
57.658
52.84
47.952
47.633
80.229

8805
17768
8643
15214
1197
20646
13340
1882
23273
9871
9416
15567
22105
22458
188

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

GM
GM
3B
2B
3B
3A
GM

76.23
79.77
63.49
64.51
73.01
43.21
79.61

47.778
46.667
39.444
33.889
45.556
26.111
42.222

62.002
63.221
51.469
49.198
59.285
34.661
60.914

5375
4510
17508
20624
7701
26279
6213

CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
A1
B1
C1
D1
A1

3B
3B
3B
3B
3B
2A

71.89
78.03
65.07
85.69
78.99
62.37

38.333
50.556
37.778
57.778
46.667
29.444

55.11
64.292
51.424
71.734
62.827
45.905

12468
3826
17570
1194
4780
23976

CE

B1

SC

49.75

38.333

44.04

25120

CE
CE
CE
CE
CE

C1
D1
A1
B1
C1

3B
GM
3B
3B
SC

71.04
69.13
61.35
66.65
60.56

30
31.111
31.667
41.667
28.889

50.521
50.119
46.51
54.158
44.726

18858
19418
23501
13724
24780

CE

D1

3B

71.21

40.556

55.884

11486

CE

A1

GM

76.85

48.333

62.589

4939

CE
CE

B1
C1

2B
2A

76.79
78.03

56.667
38.333

66.728
58.181

2656
8842

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
A1
B1
C1
D1
B1
C1

3B
3B
3B
3B
3B
2B
2B

64.23
65.75
71.44
61.46
72.96
52
82.42

35.556
30.556
48.333
25.556
32.778
22.778
33.333

49.891
48.151
59.885
43.511
52.868
37.389
57.878

19719
21898
7127
25340
15524
26231
9194

CE

A1

3B

69.52

22.778

46.15

23794

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

6789 F1038
6790 F1039
6791 F1040
6792 F1041
6793 F1042
6794 F1043
6795 F1044
6796 F1045
6797 F1046
6798 F1047
6799 F1049
6800 F1050
6801 F1051
6802 F1053
6803 F1054
6804 F1055
6805 F1056
6806 F1057
6807 F1058
6808 F1059
6809 F1060
6810 F1061
6811 F1062
6812 F1063
6813 F1064
6814 F1065
6815 F1066
6816 F1067
6817 F1068
6818 F1069
6819 F1070
6820 F1071
6821 F1072
6822 F1074
6823 F1075
6824 F1076
6825 F1077
6826 F1078
6827 F1079
6828 F1080
6829 F1082
6830 F1083

Candidate Name

SURAJ MALLAPPA
TALLUR
SAVITA TOPANNAVAR
VIJAYALAXMI
CHANDRASHEKHAR
TOTAGI
SABIR KHALILAHMAD
PENDARI
RAMJAN NADAF
MANJUNATH GADIVADDAR
HANAMANT GURUBALAPPA
TELI
JYOTI BATTAL
ADITYA KULKARNI A
PRASANNA MASALI B
VRISHABENDRA
HIREMATH
SAGAR YALLAPPA
HONNALLI
VIJAYA PATIL
UBEDULLA VADGAONKAR
ZAKEERAHMED BEPARI
YASEEN HANEEF MULLA
AISHWARYA J BONGALE
SAGAR APPASAB
JAMBAGI
GANAPATI YARAGUDRI
VISHNU LAXMAN GURAV
TEJAS GAWAS
GURUNATH SHIVAJI
KUTRE
PRAMOD ITAGI
SUNIL SHRISHAIL
BILAGI
RAJENDRAKUMAR
SHRISHAIL KATTI
KIRAN PATIL
MAYUR B PATIL
MANJUNATH VINAYAK
KAREKAR
DHOTRE SURESH
LAXIMAN
SOHAIL NALBAND
MAHADEVAPPA
ATTALATTI
BARKAT INAMDAR
AKSHAY R TORGALMATH
VARSHA KURANGI
SALMAN MOHAMMED
YUNUS SOUDAGAR
VAISHNAVI PATIL
PARUSHARAMA VADDARA
AKASH PARASHURAM
MADAR
AMAR KAGATIKAR
POOJA VITTAL
BABALESHWAR
RASHMI R SHETTI
AKSHAY RAJARAM
KANERKAR

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE

B1

GM

61.41

36.667

49.038

20834

CE
CE

C1
D1

3B
GM

58.54
59.77

47.222
37.778

52.879
48.777

15498
21148

CE

A1

2A

73.75

37.222

55.484

11967

CE
CE
CE

B1
C1
D1

1
SC
2A

60.73
69.3
77.41

34.444
32.222
54.444

47.588
50.759
65.926

22505
18523
3000

CE
CE
CE
CE

A1
B1
C1
A1

3A
GM
GM
GM

82.48
77.35
56.79
57.63

41.667
52.222
39.444
25.556

62.073
64.787
48.117
41.595

5317
3568
21939
25882

CE

B1

3B

57.41

27.222

42.315

25709

CE
CE
CE
CE
CE
CE

C1
A1
B1
C1
D1
A1

3B
2B
2B
2B
2A
3B

65.92
71.61
61.13
61.13
62.48
68.9

32.222
47.778
36.667
30.556
38.889
32.222

49.069
59.692
48.897
45.842
50.684
50.562

20796
7307
21006
24012
18632
18809

CE
CE
CE
CE

B1
C1
D1
A1

SC
GM
3B
3B

74.93
59.66
63.49
58.2

38.333
27.222
31.111
35.556

56.632
43.442
47.302
46.877

10561
25371
22787
23187

CE
CE

B1
C1

3A
3B

58.48
68.9

45.556
20.556

52.018
44.729

16723
24777

CE

D1

2A

52.28

30.556

41.419

25915

CE
CE
CE

A1
B1
C1

3B
3B
2A

80.17
62.99
53.07

45
30
36.111

62.585
46.493
44.591

4942
23517
24853

CE

D1

SC

68.73

31.667

50.2

19321

CE
CE

A1
B1

2B
3B

64.81
56.62

32.222
26.111

48.517
41.366

21483
25923

CE
CE
CE
CE

C1
D1
B1
C1

2B
3B
SC
2B

69.24
79.49
71.44
63.27

43.889
45
49.444
38.333

56.564
62.247
60.441
50.801

10649
5162
6620
18468

CE
CE
CE

D1
A1
B1

3B
SC
SC

72.23
59.44
64.34

29.444
26.667
41.667

50.835
43.052
53.003

18420
25502
15335

CE
CE

C1
D1

3B
SC

60.29
71.1

26.111
37.222

43.199
54.161

25459
13719

CE
CE

B1
C1

GM
3B

58.7
71.55

37.222
48.333

47.963
59.941

22091
7086

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

6831 F1084
6832 F1085
6833 F1086
6834 F1087
6835 F1088
6836 F1089
6837 F1090
6838 F1091
6839 F1092
6840 F1093
6841 F1094
6842 F1095
6843 F1096
6844 F1097
6845 F1098
6846 F1099
6847 F1100
6848 F1101
6849 F1102
6850 F1104
6851 F1105
6852 F1107
6853 F1108
6854 F1109
6855 F1110
6856 F1111
6857 F1113
6858 F1114
6859 F1115
6860 F1116
6861 F1117
6862 F1119
6863 F1120
6864 F1121
6865 F1122
6866 F1123
6867 F1124
6868 F1125
6869 F1126
6870 F1127
6871 F1128
6872 F1129
6873 F1130
6874 F1131

Candidate Name

ANIRUDH RAJENDRA
PATIL
SHILPA RAJU
JAKKANNAVAR
PRIYANKA BADIGER
SUNIL CHOUGULE
SIDDHARTH CHOUGULE
AKSHAY PACHAPURI
SANTOSH RACHANAIKAR
MAHESH SULIBHAVI
MAHESH MALLAPPA
BELAVI
AKSHATA POOJARI
ARPITA TORAGALMATH
SUNILA ASHOKA
LOKANNAVARA
PRASHANT HONAGOUD
BASAVARAJ LAXMAN
MADAPPAGOL
SANMEET BHATIA
AHMEDMUKARRAM
KOTHIWALE
MOHAMMAD SADIQ
BIJAPURI
BIYA MUDALGI
ATIF ZARE
SOURABH SIDDAPPA
RAVALUCHE
SATYENDRA
SHYAMSUNDAR TRIPATHI
FAIZAN JAMADAR
RAJU BIJAGARNIKAR
MAHAMMADAYAZ A
SUNADOLLI
RUDRAYYA
GODACHANNAVAR
SAIPOOJA KADAM
SWATI HALLOLLI
AISHWARYA BALESH
MARATHE
HALAPPA SHIDDAPPA
JIGAN
DEEPIKA KAKATI
SURAJ JOTIBA PATIL
DEEPA BHAVI
VASEEM PATHAN
MOHAN
SARVESH PASTAY
YASH AJAY PATIL
YASH AGARWAL
AKSHAY KATKAR
RAHUL BELAGOANKAR
SHIPLA KRISHNA
RATHOD
DNYANESHWAR GANAPATI
KAKATKAR
PRAGATI KAMBLE
DEVARAJ THORALI
MAHESH KEDARI

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE

D1

3B

74.82

66.111

70.464

1457

CE

A1

2A

68.96

38.889

53.924

14074

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1

2A
3B
3B
2A
3B
2A
3B

67.83
79.1
68.34
72.45
69.69
63.66
58.82

50
42.778
40.556
45
45.556
40
32.778

58.916
60.939
54.447
58.726
57.623
51.831
45.798

8060
6195
13318
8269
9461
16992
24046

CE
CE
CE

A1
B1
C1

2A
3B
3B

79.38
76.85
76.62

57.778
50
49.444

68.579
63.423
63.032

1976
4360
4628

CE
CE

D1
A1

3B
1

75.27
71.27

57.222
32.778

66.245
52.023

2861
16713

CE
CE

B1
C1

GM
2B

58.82
56.79

34.444
38.333

46.631
47.561

23400
22536

CE

D1

2B

71.77

45

58.388

8634

CE
CE
CE

A1
B1
D1

2B
2B
3B

81.13
71.04
55.94

52.778
48.889
31.667

66.953
59.966
43.806

2571
7063
25224

CE

A1

GM

63.77

39.444

51.61

17296

CE
CE
CE

C1
D1
A1

2B
3B
2B

71.77
81.52
80.06

30.556
47.778
47.222

51.166
64.65
63.639

17955
3646
4223

CE

B1

3B

72.96

36.111

54.535

13193

CE
CE
CE

C1
A1
B1

3B
GM
3B

77.01
76
68.56

41.111
33.333
38.333

59.063
54.667
53.448

7913
13020
14725

CE

C1

68.85

33.333

51.089

18044

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
A1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1

2A
3B
3B
2B
3B
2A
GM
GM
3B
ST
SC

70.17
77.97
64.56
62.48
62.14
88.39
82.48
76.85
63.55
66.31
65.18

37.222
40
37.222
31.111
27.778
56.667
49.444
43.333
29.444
36.667
35

53.697
58.986
50.893
46.795
44.96
72.531
65.962
60.089
46.497
51.489
50.092

14376
7986
18330
23253
24628
1042
2981
6955
23511
17483
19455

CE

D1

3B

76.62

42.778

59.699

7303

CE
CE
CE

A1
B1
C1

SC
GM
3B

49.63
74.7
74.59

26.667
45.556
44.444

38.151
60.13
59.518

26206
6908
7464

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

HIREKUDI
6875 F1132
6876 F1133
6877 F1134
6878 F1135
6879 F1136
6880 F1137
6881 F1138
6882 F1139
6883 F1141
6884 F1142
6885 F1143
6886 F1144
6887 F1145
6888 F1146
6889 F1147
6890 F1148
6891 F1149
6892 F1150
6893 F1151
6894 F1153
6895 F1154
6896 F1156
6897 F1157
6898 F1158
6899 F1159
6900 F1161
6901 F1162
6902 F1163
6903 F1164
6904 F1165
6905 F1166
6906 F1168
6907 F1169
6908 F1170
6909 F1171
6910 F1172
6911 F1173
6912 F1174
6913 F1175
6914 F1176
6915 F1177
6916 F1178

CHETAN KARAGI
PRIYA SURESH DHOTRE
KUMAR CHAVHAN
NETRAVATI HONGAL
PRAGATI ARUN
LATAWADE
BASAVARAJ KANASHETTI
VEERESH V MADIWAL
PRAVEEN B
SHANKARAGOUDA
PREETI SURESH KUDARE
KARTIK SHANKAR
SHAHAPURKAR
HARISH KUSHRAJ
NARVEKAR
SANDEEP PATIL
MUSTAFA BANDENAWAJ
YADAWAD
SURAJ GANPAT KONERI
PRAKASH GOUNDI
VINAY S PUJARI
VIVEKANAND KALLAPPA
KARAGAR
NIKITA KADEMANI
SUDHAKAR KANDAGAVE
SWAROOP CHAVAN
PRIYANKA BASWANI
CHETAN KAMBLE
SAINATH NAIK
PARASHURAM KAGALKAR
MANOJ MANDOLKAR
NAGARAJ SHIDDAPPA
KEDARAJI
POOJA RAMA
GOUNDWADKAR
SHUBHAM NARAYAN
PATIL
BASAVARAJ S
WANTAMUTTE
VIKRANT BIRJE
ROHIT PANSARE
JYOTI BIRADAR
RAJSHEKHAR
PATTANSHETTI
RAVI N BALLODI
DHARAGOUDA BALAPPA
KALLOLI
VIHAR MALAKARI
SANTHOSHAKUMAR
SULLAD
SANGAPPA PATIL
MANJUNATH JAGADEESH
HOGARTI
VINAYAK ISHWAR
MALAGI
MAHANTESH M KUMBAR
SIDRAM ASHOK
HIREMANI

CE
CE
CE
CE
CE

D1
A1
B1
C1
D1

GM
SC
1
GM
3B

69.13
63.04
69.58
69.58
68.96

35
34.444
41.111
44.444
37.778

52.064
48.743
55.344
57.011
53.368

16657
21190
12168
10128
14823

CE
CE
CE

A1
B1
C1

2A
2A
3B

74.2
51.04
73.46

40.556
31.111
39.444

57.377
41.077
56.455

9718
25962
10782

CE
CE

A1
B1

3B
ST

77.24
77.35

37.778
45

57.509
61.176

9576
6003

CE

C1

SC

69.07

41.667

55.369

12137

CE
CE

D1
A1

3B
2B

83.44
85.01

46.111
47.778

64.774
66.396

3577
2790

CE
CE
CE
CE

B1
C1
D1
A1

3B
SC
2A
2A

75.49
78.54
62.48
72.68

50
38.333
36.667
40.556

62.747
58.434
49.573
56.616

4834
8585
20158
10585

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

B1
C1
A1
B1
D1
A1
B1
C1
A1

3B
2A
3B
3B
SC
ST
SC
3B
3B

80.45
67.15
71.32
84.06
58.03
59.27
54.87
79.94
63.94

55
32.778
40
59.444
31.667
45.556
33.889
40.556
32.778

67.726
49.967
55.662
71.75
44.848
52.412
44.381
60.25
48.361

2281
19633
11751
1192
24695
16178
24960
6801
21679

CE

B1

3B

82.14

45.556

63.849

4093

CE

C1

3B

64.68

35

49.838

19796

CE

D1

GM

60.39

28.333

44.364

24969

CE
CE
CE
CE

A1
B1
D1
A1

3B
GM
2A
GM

79.15
73.41
68.45
80.39

43.333
46.111
43.333
56.111

61.244
59.76
55.892
68.253

5956
7243
11471
2085

CE
CE

B1
C1

ST
3B

68.85
69.46

32.222
34.444

50.534
51.955

18840
16817

CE
CE

D1
A1

SC
3B

60.51
61.92

38.889
45

49.698
53.458

19983
14714

CE
CE

B1
C1

3B
3B

61.58
60.51

41.667
41.667

51.622
51.087

17280
18045

CE

D1

3B

66.37

35.556

50.961

18220

CE
CE

A1
B1

2A
SC

69.75
57.69

45.556
31.667

57.651
44.679

9424
24808

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

6917 F1179
6918 F1180
6919 F1181
6920 F1183
6921 F1184
6922 F1185
6923 F1186
6924 F1187
6925 F1188
6926 F1189
6927 F1190
6928 F1191
6929 F1192
6930 F1193
6931 F1194
6932 F1195
6933 F1196
6934 F1198
6935 F1199
6936 F1201
6937 F1202
6938 F1203
6939 F1204
6940 F1205
6941 F1207
6942 F1208
6943 F1209
6944 F1210
6945 F1211
6946 F1212
6947 F1213
6948 F1214
6949 F1215
6950 F1216
6951 F1217
6952 F1218
6953 F1220
6954 F1221
6955 F1222
6956 F1223
6957 F1224
6958 F1225
6959 F1226

Candidate Name

YALLALING SIDDHAPPA
MOODASI
SANGAMESH GHIVARI
RAMACHANDRA SUKHADEV
PUJARI
MANJUNATH BANNE
RAVIRAJ SHETTY R
PRAVEEN GABASAVALAGI
NEELAVVA RUDRAPPA
CHAVALAGI
RAMESH LAGAMAPPA
NAIK
POOJA CHANDRAKANT
YALAYAGOL
DAMODAR HIRAPPA
PREETI SURESH
BADIGER
RAKESH PATIL
SUSHANT PRAKASH
GURAV
MANALI KADOLKAR P
SONALI MAHESH PATIL
SHIVAPRASAD M
GANIGER
ROHAN B KARHADKAR
ABHISHEK KHATAVKAR
AZIM RAFEEQAHMED
KUMBARI
YALLAPPA PARASHARAM
KHANDEKAR
AMOL KAMBLE
ANNAPPA PUJARI
SHINDE BHUSHAN
MARUTI
MANISH RAJU POTE
VIJAYKUMAR HUKKERI
SUNIL M KULKARNI
TANZIL GUDUCHAND
RAJGOLI
SAGAR S PATIL
AHTESHAM MD SALIM
MATWALE
ABHISHEK M NAIK
LAGAMANNA NAYIK
SOHAIL HUKKERI
VITTAL K GOUDAPPAGOL
PAVANI SHANKAR BURA
BASANAGOUDA PATIL
TOUSIF MAKTUM
JAMADAR
PATIL NIKHIL PRAKASH
SHUBHAM NAIK
AJEET A GASTI
ARFAAZ MUJAWAR
SAQLAIN SAYEEDAHMED
MOMIN
PRATIK YASHWANT
PAWAR
ABUJAR AHMEDHASAN
RAJPUT

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE

C1

3B

69.3

28.333

48.815

21101

CE
CE

D1
A1

3B
2A

54.82
63.61

36.667
40

45.742
51.803

24087
17029

CE
CE
CE
CE

C1
D1
A1
B1

2A
3B
3A
3B

57.8
77.13
84.68
68.28

37.778
64.444
51.111
31.111

47.791
70.786
67.894
49.697

22284
1385
2213
19986

CE

C1

ST

73.69

27.778

50.734

18565

CE

D1

SC

64.45

34.444

49.448

20334

CE
CE

A1
B1

GM
2A

72.79
62.82

25.556
36.667

49.173
49.742

20659
19927

CE
CE

C1
D1

3B
GM

82.7
61.3

51.667
30

67.186
45.648

2475
24147

CE
CE
CE

A1
B1
C1

GM
3B
2A

64.73
60.62
59.72

29.444
27.222
33.333

47.088
43.921
46.526

22994
25172
23489

CE
CE
CE

D1
B1
C1

2A
2A
2B

57.58
69.01
70.59

42.778
52.778
38.889

50.178
60.896
54.741

19348
6229
12920

CE

A1

3B

73.18

37.778

55.481

11969

CE
CE
CE

B1
C1
D1

SC
2A
2A

41.75
60.28
66.93

30.556
47.222
43.889

36.151
53.752
55.41

26263
14306
12071

CE
CE
CE
CE

A1
C1
D1
A1

3B
SC
3B
2B

75.89
65.18
65.41
64.34

49.444
35.556
32.222
37.222

62.666
50.37
48.815
50.78

4892
19077
21099
18498

CE
CE

B1
C1

3B
2B

62.82
55.15

34.444
36.667

48.631
45.911

21333
23968

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1

3B
SC
2B
2A
2A
3B
2B

60.79
72.96
64.45
70.54
60.11
58.87
68.79

41.111
42.222
43.889
39.444
37.222
39.444
36.111

50.95
57.59
54.17
54.99
48.668
49.159
52.45

18241
9489
13704
12608
21289
20681
16120

CE
CE
CE
CE
CE

D1
A1
B1
C1
D1

3B
3B
ST
2B
2B

63.04
88.28
60.23
54.31
94.54

30.556
59.444
38.889
37.222
75

46.799
73.863
49.557
45.766
84.768

23249
803
20180
24075
54

CE

A1

3B

58.59

31.667

45.13

24515

CE

B1

2B

71.04

33.333

52.188

16493

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

6960 F1227
6961 F1228
6962 F1229
6963 F1230
6964 F1231
6965 F1232
6966 F1233
6967 F1235
6968 F1236
6969 F1237
6970 F1238
6971 F1239
6972 F1240
6973 F1241
6974 F1242
6975 F1243
6976 F1245
6977 F1246
6978 F1247
6979 F1248
6980 F1249
6981 F1251
6982 F1252
6983 F1253
6984 F1254
6985 F1255
6986 F1256
6987 F1257
6988 F1258
6989 F1259
6990 F1260
6991 F1261
6992 F1262
6993 F1263
6994 F1264
6995 F1265
6996 F1266
6997 F1267
6998 F1269
6999 F1270
7000 F1272
7001 F1273

Candidate Name

MOHAMMEDSHAHABAZ
SIKANDAR MAKANDAR
MEHBOOB KHALIL
HALKARNI
SAWANT DAIVEEK
NARAYAN
ROHIT PATIL
SATEESH MAHADEV
GONDHALI
KAPIL GOMANACHE
RAJU YADAV
MAHANTESH GUDODAGI
SADASHIV IRAPPA
MASAGUPPI
ROHAN SHANTINATH
KHIDRAPURE
PRATIK GOPAL KHADE
SIDDAPPA AMBALAJHERI
GANGOOR KIRTI
SHIVANAND
CHANDRASHEKAR
KAVIRAJ BALANAIK
MOHAMMEDMAZHAR
SAYYED
MAYUR JOGANI
DINESH JOTIBA MASKAR
PRAJWALA JOSHI P
SAGARA VIJAYA
PIRANNAVARA
PRIYANKA PASAGONDA
PATIL
AJAY VITTAL
WALADAVAR
AMEERSAB MOHAMMED
RAFIQ TAMBADI
SUSHMA MANJUNATH
RAIKAR
PARESH RAWAL
DIGAMBAR SUTAR
ABHISHEK V
NIPPANIKAR
SOUMYA BASAVARAJ
MALAGALI
VIJAY BHARAT DHULAI
TAMEEJ DAFEDAR
TUSHAR SADASHIV
KITTUR
RAJKUMAR BHALCHANDRA
CHOUGULE
VASANT KARANDE
SWETA DESAI
IMTIYAZAHEMAD NADAF
MD AATIF SAYYED
NAVANATH H PUJARI
MARUTI MONAPPA
BELGAONKAR
MANORAMA BALKRISHNA
KACHUGOL
SHUBHAM RAJU HALSODE
PRATIK PUSHKARAJ
TARALE
ROJA KAMBALE

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE

C1

56.23

41.111

48.668

21287

CE

D1

2B

68.23

45

56.613

10587

CE

A1

GM

51.44

36.111

43.774

25239

CE
CE

B1
C1

2A
3B

56.79
68.34

35
30

45.895
49.169

23983
20665

CE
CE
CE
CE

D1
A1
C1
D1

3B
3B
3B
2A

67.55
57.8
67.55
72.11

40
34.444
34.444
40

53.775
46.124
50.997
56.057

14276
23812
18163
11288

CE

A1

3B

78.03

43.333

60.681

6405

CE
CE
CE

B1
C1
D1

3B
2A
2A

69.69
56.68
72.79

44.444
33.889
46.111

57.067
45.283
59.45

10074
24405
7533

CE
CE
CE

A1
B1
C1

SC
SC
2B

68.62
62.76
76.23

62.222
36.111
40

65.421
49.436
58.113

3228
20347
8926

CE
CE
CE
CE

A1
B1
C1
D1

3B
3B
GM
3B

71.27
68.68
77.07
60.68

40.556
34.444
59.444
18.333

55.912
51.56
68.257
39.505

11455
17382
2084
26145

CE

A1

3B

66.37

32.778

49.572

20162

CE

C1

ST

81.24

26.111

53.675

14407

CE

D1

2B

67.49

31.111

49.302

20506

CE

A1

2A

84

56.111

70.056

1543

CE
CE
CE

B1
C1
D1

1
2A
SC

69.8
66.25
58.82

30.556
37.778
32.222

50.18
52.016
45.52

19347
16727
24246

CE

A1

3B

72.34

37.222

54.78

12863

CE
CE
CE

B1
C1
D1

3B
2B
2A

55.94
62.82
60.62

27.778
37.222
31.111

41.861
50.02
45.866

25819
19550
23997

CE

A1

3B

64.23

37.778

51.002

18154

CE
CE
CE
CE
CE
CE

B1
C1
D1
A1
B1
C1

2A
3B
1
2B
1
3B

72
81.75
59.38
68.51
72.45
67.1

35
45
23.889
38.889
35.556
37.222

53.5
63.373
41.635
53.698
54.004
52.161

14656
4402
25872
14374
13955
16530

CE

A1

SC

71.49

30.556

51.025

18128

CE
CE

B1
D1

3B
GM

68.79
76.68

41.111
61.111

54.95
68.894

12658
1864

CE

A1

SC

56.45

27.222

41.837

25824

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

7002 F1274

ARUN GUDAGAPPANAVAR

7003 F1275

VISHALAKSHI
SHELLIKERI
SAGAR KOLI

7004 F1276
7005 F1277
7006 F1278
7007 F1279
7008 F1280
7009 F1281
7010 F1282
7011 F1283
7012 F1284
7013 F1285
7014 F1286
7015 F1287
7016 F1288
7017 F1289
7018 F1291
7019 F1293
7020 F1294
7021 F1296
7022 F1297
7023 F1298
7024 F1300
7025 F1301
7026 F1302
7027 F1303
7028 F1304
7029 F1305
7030 F1306
7031 F1308
7032 F1310
7033 F1311
7034 F1312
7035 F1313
7036 F1314
7037 F1315
7038 F1316
7039 F1318
7040 F1319
7041 F1320
7042 F1321
7043 F1322
7044 F1323
7045 F1324

RANJEETA SHETTY
SUSHANTH TALWAR
NAMDEV CHOPADE
BALARAM LAXMAN KADAM
SURAJ RATHOLAKAR
AMANULLA J JAMADAR
ABHISHEK PATIL
BANDGISAB MANDALE
ATAULLAH
MUSTAQAHAMED
SIDDIQUE
MANJU GUDDAKAYU
MARUTI SOMAPPA
RATHOD
MANJUNATHA KARIYAPPA
JADAR
NOORMOHAMMAD
PACHAPURE
JAFAR PATEL
MD SAKIB ZAKIR SARAF
VARSHA V MORE
ASHWINI B MEHATRI
NANDAN TULSIDAS
TAMSE
KARUNA GAWADE Y
DIGVIJAY DILIP MORE
ADITYA KUMAR BENNOLI
SHUBHAM PUNDLIK MANE
PAVAN PAWAR
SARIKA VITTHAL MANE
SHIVRAJ PATIL
VAIBHAV PATIL
SHAINAJ IMAM JAKATI
VITTHAL CHAVAN
RAHUL TIKARE
VIKRAM PUJARI
KARUNA GANGAPPA
NADUVINAHALLI
AKASH SUPPANNAVAR
SATYAM SAADASHIV
TANJI
KAVITA
YAMANAPPANAVAR
PAVAN GOPAL SHETTY
AKHIL SHIROL
RAJVARDHAN VINOD
CHORAGE
KEERTI SANJAY
APPANNAVAR
SIDDHARTH SADANAND
SUREKAR
ARPITA WADAKAR
SHIVARAJ BHIMAPPA
BHAJANTRI

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE
CE

B1
C1

2A
2A

67.15
73.8

31.667
43.333

49.411
58.568

20379
8437

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
C1
D1
A1

1
2A
ST
GM
3B
3B
2B
GM
2B
2B

67.55
45.69
60.79
76.9
82.7
80.51
73.3
78.93
64.23
61.18

24.444
34.444
23.889
37.778
66.667
65
30
46.667
38.889
27.778

45.997
40.067
42.339
57.34
74.686
72.754
51.648
62.799
51.557
44.481

23912
26089
25704
9763
680
988
17252
4803
17386
24908

CE
CE

B1
C1

ST
SC

81.07
60

54.444
31.667

67.757
45.834

2267
24016

CE

D1

2A

85.07

65

75.035

627

CE

A1

2B

56.51

28.889

42.698

25603

CE
CE
CE
CE
CE

C1
A1
B1
D1
A1

2B
2B
SC
SC
2A

62.25
89.92
67.32
72.62
57.41

30
57.778
35
46.111
36.111

46.127
73.847
51.162
59.366
46.76

23810
808
17962
7618
23283

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

B1
D1
A1
B1
C1
D1
A1
B1
D1
B1
C1
D1
A1

1
GM
3B
3B
GM
3B
GM
3B
2B
3B
2A
2A
GM

66.14
56.45
75.94
72.28
68.39
80.06
62.48
59.32
80.39
67.49
66.03
58.48
69.69

32.778
37.222
49.444
42.222
45.556
47.222
33.333
33.889
44.444
47.778
26.667
34.444
47.778

49.46
46.837
62.694
57.252
56.975
63.639
47.906
46.607
62.419
57.636
46.348
46.462
58.734

20322
23221
4871
9856
10174
4224
22159
23420
5066
9443
23639
23545
8259

CE
CE

B1
C1

3B
3B

58.7
67.72

36.667
32.778

47.686
50.248

22406
19247

CE

D1

3B

63.49

33.333

48.413

21608

CE
CE
CE

B1
C1
D1

2A
GM
3B

60.28
77.58
70.93

33.333
42.222
40

46.808
59.9
55.465

23244
7114
11989

CE

A1

3B

78.59

48.333

63.463

4331

CE

B1

2A

62.37

41.667

52.017

16725

CE
CE

C1
D1

SC
SC

76.11
71.15

40.556
50

58.335
60.578

8693
6484

(*) Mere assigning a rank, will not qualify a candidate for Seat Selection.
(*) The declared Ranks are subjected to comfirmation after Document Verification.

RANK LIST OF DIPLOMA HOLDERS WHO HAVE APPEARED FOR THE ENTRANCE TEST
FOR ADMISSION TO ENGINEERING COLLEGES UNDER LATERAL ENTRY SCHEME FOR THE YEAR 2016-17.

RANK LIST - DAY COLLEGE


SL
NO.

DCET
No.

Candidate Name

7046 F1325

MOHD AFZAL MUDALGI

7047 F1327

SHIVANI SHIRALE
FAIZAN MAKANDAR

7048 F1329
7049 F1330
7050 F1331
7051 F1332
7052 F1333
7053 F1334
7054 F1335
7055 F1336
7056 F1337
7057 F1339
7058 F1340
7059 F1341
7060 F1343
7061 F1344
7062 F1345
7063 F1346
7064 F1348
7065 F1349
7066 F1351
7067 F1352
7068 F1353
7069 F1355
7070 F1356
7071 F1357
7072 F1358
7073 F1359
7074 F1360
7075 F1361
7076 F1363
7077 F1364
7078 F1366
7079 F1367
7080 F1368
7081 F1369
7082 F1370
7083 F1371
7084 F1373
7085 F1374
7086 F1376
7087 F1377

SAYYED BAKHTIYAR
INAMDAR
AFRID M BUDDEBHAI
GURUPUTRA BADIGER
ABHISHEK B WALI
MISIN RASHID
DADIWALE
ABDLSAMAD DONGARKHE
KIRAN PATIL
SARIKA PUNDALIK
GUDAGI
OMKAR VITHAL PATIL
KRISHNA PAMMAR
NAGARAJ SHIVALING
KUMBAR
NAGARAJ KAROSHI S
PRASHANT R
KADESHANAVAR
PARVEZAALAM MAKANDAR
SHUBHAM PATIL
ABHISHEK AMATHE
AISHWARYA RANOJI
SWAPNALI SAJANE
VIJAYAKUMAR UNNI
SOUMYA NAGAYYA
KUDACHIMATH
SOMNATH SADASHIV
KUMBAR
JAGADISH CHIGADINKOP
SATISH B GAVANNAVAR
VIVEK CHANDRAKODI
MANJUNATH SANADI
MANISH MILIND
CHALWADI
VAIBHAV R GARDE
POOJA JAGANNATH
HOSUR
SACHIN POTDAR
SHIVPRASAD S
PEDNEKAR
VISHAL PATIL
RAVINDRA KALLAYYA
MANGI
ANIL HANAMANTH
LAMANI
VAIBHAV KOTIMKAR V
NILESH NAIK
VIJAY GUNAJI PATIL
SHRIVATS SANJEEV
JOSHI
RUTUJA TAVARE
JOTIBA PATIL

7089 F1379

SOHELAHMAD JAKATI
SAVITRI DHARMATTI

7090 F1380

RAKESH BUDRI

7088 F1378

Course

Version Category
Code

III Yr
(%)

Centre Code :
CET (%)

Total
(%)

General
Rank(*)

CE
CE
CE
CE

A1
C1
A1
B1

2B
3B
2B
2B

76.96
81.69
64.11
92

46.667
42.222
33.889
78.333

61.813
61.956
49.001
85.167

5518
5408
20884
47

CE
CE
CE
CE

C1
D1
A1
B1

2B
2A
GM
2B

64.51
59.55
66.87
53.8

25
30.556
35.556
28.889

44.754
45.053
51.215
41.346

24761
24564
17883
25927

CE
CE
CE

C1
D1
A1

2B
2A
3B

78.7
59.94
74.14

47.778
45.556
48.333

63.241
52.75
61.237

4502
15680
5962

CE
CE
CE

C1
D1
A1

3B
SC
2A

63.61
69.41
83.44

39.444
32.778
70

51.525
51.093
76.719

17423
18039
432

CE
CE

C1
D1

3B
3B

55.15
58.08

30
25

42.578
41.543

25627
25889

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

A1
B1
D1
A1
C1
D1
A1

1
3B
2A
3B
3B
3B
3B

56.34
62.31
81.63
80.56
61.35
69.01
64.56

30.556
37.222
63.333
54.444
34.444
38.333
32.222

43.447
49.766
72.484
67.504
47.898
53.674
48.393

25368
19895
1047
2357
22162
14409
21633

CE

C1

3B

48.28

29.444

38.863

26176

CE
CE
CE
CE
CE

D1
A1
B1
C1
D1

GM
2A
1
1
SC

58.48
56.62
73.8
62.08
72.56

40.556
26.111
36.111
31.111
51.667

49.518
41.366
54.957
46.598
62.115

20240
25925
12653
23429
5276

CE
CE

A1
C1

3B
2A

77.46
78.76

50
43.889

63.733
61.325

4158
5915

CE
CE

D1
B1<