Sie sind auf Seite 1von 2

GEORG ELBEN IR PATRICIJOS GILYTES POKALBIS

66

67

KELNAS, 2008.07.29.
Georg Elben // Pradkime ms pokalb klausimu,

lieianiu iuo metu pagrindin Tavo krybos tem ir Tavo


gyvenim dviejose alyse Lietuvoje bei Vokietijoje. Savo naujausiame projekte Lietuvis negali be miko / Ein Litauer kann nicht
ohne Wald naudoji Antano Baranausko poem ir apie tai raai:
Mikas yra viena daniausi lietuvi literatros tem bei svarbi
tautinio identiteto dalis. Ar laikai save lietuvi menininke, ir ar
svarbus Tau toks skirstymas kategorijomis?

Patricija GilytE // Nors ir studijavau men ia, Vokietijoje, apibdinu save kaip lietuvi meninink. Pagal vidin
priklausomyb priskiriau save iaurei, taigi tikriausiai esu
iaurs ryt europiet. Lyginimas man tapo svarbus, kai atvykau
Vokietij. Atsigrti Lietuv, tiriant sav lietuvikumo suvokim,
pervelgiant krybos aspektus bei temas, reikms gavusias tik
esant Vokietijoje. Kol gyvenau ir studijavau Lietuvoje, toks lyginimas man net neatrod btinas.
GE // Ar Tavo menas keiiasi Tau kuriant Vokietijoje, nes stebi

kitokius publikos lkesius? Kreipiesi vokiei publik, nordama


jai k nors paaikinti?

PG // Kadangi mano darbai rodomi tiek Lietuvoje, tiek kitose

alyse, ne vien Vokietijoje, parodos lankytojas man yra abstraktus. Nekuriu darb specialiai lietuvi ar vokiei irovui, taiau
stebiu publikos reakcijas. Projekto pavadinime Lietuvis negali be
miko od lietuvis taip tiesiogiai panaudojau todl, kad mane
domino skirtinga recepcija. Video jau savaime turi isaugojimo
ir perklimo taigi transportuojani funkcij. Btent taip
ir paaikiniau ypating video kaip medijos svarb man, ir
tinkamum iam perklimui tarp dviej net ne kaimynini ali.
Iorikai i kultr skirtyb gal ir neatrodo ryki, taiau kakur
slypi didiuliai skirtumai. I to ir kyla klausimas kas juos mato ir
jauia?

GE // Kaip irykini skirtum? A manau, kad miko tema


vaidina svarb vaidmen abiejose kultrose. Lietuvis negali be
miko panaiai galima bt pasakyti ir apie vokieius. Miko
mitas egzistuoja ir vokiei mene, vliausiai bent nuo romantizmo laikotarpio. Tu deimt met gyveni Bavarijoje, taigi pasti ir
Vokietijos mikus. Kuo, Tavo nuomone, skiriasi vokiei ir lietuvi
mikas, kaip tai atpastama Tavo darbuose?

PG // Skirtum paieka ir paskatino mane iam projektui, taiau


a nesiekiau i j pabrti irovui. Galiau atsakyti, kad
iorikai, vien vizualiai, vokiei mikai man atrodo auktesni
ir tamsesnio spalvinio kolorito. Taip pat galiau rasti skirtum
tarp gryb ar kitos miko augalijos, taiau i esms tai tas pats
mikas. Pagrindin skirtum nustato vidinis santykis su miku.
A.Baranausko poemoje Anyki ilelis yra eiluts apie per
Lietuvos em besitraukiant mik. Panaiai mikas traukiasi ir
i vienos alies kit, kaip kakas vientisa; kaip pasaulinis vandenynas apjungianti ir vienijanti visuma. is keliaujanio miko
vaizdis matomas ir video darbe U Dunojlio.

GE // Kalbant apibendrintai, Tu stengiesi ne plokiai, ne

PG // Viena plunksna nra panai kit, nes skiriasi j ilenkimas;


yra tik dvi beveik vienodos, simetrikos plunksnos, i kairiojo ir
deiniojo sparno. Man nebuvo svarbu surasti technikai gudr
metod, leidiant padidinti plunksnas arba mainti jau nulipdytas,
tiksliai ilaikant proporcijas. Paviens rastos plunksnos tikriausiai
ikrito skrendant, dl nusidvjimo; surasti daug, pvz., kairiojo
sparno plunksn vienoje vietoje reikia visai k kita, tai galbt
ties vieta. Man buvo svarbus pametimo, praradimo aspektas,
ir a norjau atsitolinti nuo reklamoje dominuojanio minktos,
lengvos plunksnos vaizdio.

PG // Dokumentikos bei fiktyvumo principas yra plaiai naudo-

GE // Ar labai svarbi Tau konkreti paskata pradedant nauj


skulptr? Plunksnos negalima atlieti tiesiogiai, Tu j tarsi iverti,
perkeli kit matmen, surasdama nauj prasmin lygmen.

tiesmukai velgti tem, net toki sudting kaip migracija.


U Dunojlio / Hinter der Donau buvo rodomas kaip darbas
migracijos tema, bet yra kitas Tavo krinys, geriau atitinkantis
i tematik. Didels, ant grind gulinios betonins balandi
plunksnos yra beveik dviej metr ilgio. Jos siejasi su migracijos
tema santriai, kaip netiesiogin asociacija. Ar to prieastis yra
atsargumas, Tau vengiant eksploatuoti tem? Juk galtum, kaip
daugelis kit meninink, argumentuoti idj dokumentikais ar
fiktyviais faktais?

panaudotomis kaldinmis eglutmis, ir su neparduotomis tokiomis, kurias kakas nukirto, bet niekas nenupirko. Mano pradin
intensija buvo miko skulptros sukrimas. Kai pirmin idja
perauga konkret projekt, priimu tolesnius sprendimus, pvz., dl
medi pasirinkimo. A pertikrinu daugyb veiksni: tinkamiausi
dienos laik; daugiau ar maiau eli; ar geriau ploni, liauni
medeliai, pro kuriuos prasiviest mogaus figra ir pan. Toliau: ar
tai turi bti i Lietuvos atveti mediai, ar netgi mediai i mano
tvams priklausanios ems; galiausiai klausimas, ar labiau tinka
vieios, ar panaudotos egluts. Taip pat itin svarbus met laiko
keitimasis, nes viesa pastebimai kinta beveik kasdien ir sunku
identikai pakartoti filmavim. Sumuojantis iems veiksniams,
miko skulptros idja dirbant rutuliojasi iki galutins darbo
formos.

jamas, taiau a noriu eiti kitu keliu. Mane traukia dalykai, kurie
slenka umart, nes atsiranda nauj, juos pakeiiani metod.
A einu senuoju keliu, todl mint plunksn atveju pasirinkau
klasikin lipdym. Taip dirbant kartais atsiranda net daugiau
klaidinimo negu naudojant fikcij, nes atrodo tarsi nugyventa ir
nemodernu. A nesirenku tem strategikai: antras temos planas,
temos unugaris man paaikja per subjektyvius impulsus ir
spdius. A pradedu darb ne formuluodama, o vizualizuodama
tem. Mano ieities takas visuomet yra forma. Priklausomai nuo
to, ar tai video skulptra, ar trimat plastika, priimu tolesnius
sprendimus ir konstruoju form iki galutins iraikos. Paviens,
ant ems gulinios balandi plunksnos man ilg laik krito
akis, ypa ant betono ar grindinio. Jas paklusi, turdavau rankoje
baigtin model, ir tuo paiu tik dalel sudtinio darinio, o tai
yra paukio plunksn sistema. Toliau kilo klausimas, k duot
vienos plunksnos padidinimas iki mogaus dydio, ir i kokios
mediagos tai galt bti padaryta. Taigi nebuvo taip, kad norjau
sukurti darb migracijos tema. A tiesiog pasekiau balandio
plunksnos fenomenu ir papildomai sukriau kontekst.

GE // Video darbe Raudonkepurait / Rotkppchen nra

GE // Tad ieities takas Tau visuomet yra konkretus? Vadinasi,

GE // iame video darbe moni auktyn keliamos eglaits, u

kuri jie tarsi nori pasislpti, atrodo panaios prastas vokiei


Kald eglutes.

PG // Mediag iam video darbui filmavau daugel kart ir su

panaiai pakylto vaizdavimo ir tiek slypini reikmi, ar ne?

PG // Obelis kaip medis man neturi pakyltos reikms, bet ir


egl neturi. Lietuvoje egl gal daugiau reikia lides. Man medis
svarbus ir kaip objektas, kaip apvalioji plastika, video darbe virstanti ploktuma.

kalba eina ne apie plunksnos vaizd, o apie tikr, ities rast


plunksn, kuri Tu padidinai. Nepalengvini sau darbo sakydama gerai, visos plunksnos yra panaios, todl vien nulipdyt
plunksn galiu padauginti, dubiuoti. Ne, tai kiekvienkart naujas
skulptrinis veiksmas, kurio rezultatas daug individuali,
skirting plunksn.

PG // Taip, teisingai.
GE // Kodl tai svarbu?

PG // Motyvas tam tikra forma brsta beveik metus, kol atsi-

randa galutinis pavidalas. takos turi visos susijungianios mano


stebjim gijos. Tai stipriai susij tiek su stebjimu, tiek su matymu apskritai.

GE // Taigi naujas darbas ilgai bna latentikas mini


konstruktas?
PG // Nauj darb grupi atveju, taip. Kartais ities utrunka

ilgiau, kol surandu atsakym ar pavadinim. Jau pradjus darb


grup, viskas greiiau artja prie tikslo, tada man stinga nebent
l ar vietos dirbtuvse. Be to, jau egzistuojantys darbai nulemia
tolesnius: jei viename darbe atsisakau kurio nors aspekto, jis gauna
erdvs kitame darbe. Viena forma veda link kitos, arba isivysto i
buvusios greiiau kaip prieyb, o ne variacija.

GE // Kartu su betono skulptromis ant grind buvo ir monitorius, ekrane kaip DOS komandos slinko tekstai. Ar i prezentacijos forma turjo optikai papildyti tekst ir vis instaliacij, nes
Tu nebepasitikjai klasikine skulptra? Ar to reikjo tematikai
iplsti?

PG // Tematikai iplsti. Darbe Kietasis diskas C:/ Laufwerk

C:/ monitoriaus paskirtis buvo vesti papildom lygmen. A


norjau dialogo videoteksto forma, atsirandanio kairiajai teksto
daliai slenkant emyn, o deiniajai kylant vir, ir taip akimirkai
susitinkant bei persipinant eilutms.

GE // Kaip Tu apibdintum skulptros ir video sveik? Tavo


video darbai yra pabrtinai skulptriki.

68

PG // A siekiu abiej medij persipynimo. Daugelis mano video


darb turi skulptrin veiksm, i skulptros srities ateinani sek,
ir jie veikia kaip skulptros. Klasikinje skulptroje daniausiai
egzistuoja viena galutin forma, kuri ir yra eksponuojama. Mano
video kriniuose, ypatingai dl DVD kartojimo (loopo), pradins,
pirmins formos yra lygiaverts galutinei formai, pvz., darbe Prie
akis u nugaros / Vor Augen im Rcken. Kitas persipynimo aspektas siejasi su visamatikumu. Apvalij skulptr irovas gali
apeiti, o videoskulptra juda pati, apsisukdama 360 prie irovo
akis. Jei skulptros eksponuojamos vienoje patalpoje su video projekcijomis, numatau ryius tarp j, parenku tai patalpai panaius
bruous, panai vidin struktr turinius darbus, siekdama
naratyvaus papildymo, o ne instaliacijos. Kai kuriais atvejais video
darbai tampa apvietimo altiniu skulptroms.
GE // Tavo darbai i porolono, sukurti po 2001 met, isipltojo
i video performanso Susikurti ir apleisti namus / Ein Zuhause schaffen und verlassen. Tai dar studij Miuncheno men
akademijoje metu sukurtas darbas, man keliantis atsargaus
prisilietimo, apiupinjimo spd. Jame matoma, kaip pamau,
grdama ankstesn padt, porolonui vis islystant, mgini
sivynioti kokon. ie apleisti poroloniniai kiautai po to tampa
savarankikomis skulptromis. Kaip tarpusavyje siejasi ios darb
grups? Ar pirmiau buvo video, ir tik po to Tu ivystei skulptras
kaip aldyt bsen, sustabdyt kadr?
PG // Turjau formos idj, kuriai nebetiko nei gipsas, nei molis,

todl panaudojau porolon. Lankstydama ir klijuodama i jo


formas, atradau to proceso filmavim. is video darbas gali bti
suprantamas ne tik kaip skulptros atsiradimo proceso dokumentacija, bet ir kaip formos atsiradimo, form rezervuaro metafora.
Turinio atvilgiu man labai svarbus buvo ciklikumas. Susikurti ir
apleisti namus yra pirmasis parodose rodytas video darbas i ios
performatyvios serijos, besibaigianios kriniu Dmesys 360 /
Rcksicht.

GE // Kas nulemia form pati mediaga ar judesys, Tavo


atliekamas su ja?

Abiej i faktori sveika.

GE // O mediag, priemoni ekonomijos atvilgiu? Pirmiau-

sia Tu krei skulptras dirbtuvse, filmavai performansus, vliau


baltas parodins erdvs kubas (white cube) tikriausiai pabodo ir
ijai lauko erdves, pasirinkdama savo poveikiu aikias, apibrtas
vietas. Corvidae/ Tree medis stovi lauke, bet galt stovti ir bet
kurioje kitoje vietoje.

PG // A vis labiau suvokiau gamt kaip dirbtuvi rib


prapltim. Tuomet susidomjau laisvos erdvs bei nuosavybs
klausimais: kok laisvos erdvs plot galima pretenduoti, kur
galima laisvai judti. Pvz., mano vaikystje, sovietinje Lietuvoje,
oras, eerai ir mikai ideologikai priklaus tautai, taiau praktikai
visiems lietuviams. Taigi mikas buvo mano mikas, o ne privati
aptverta teritorija. Mane domino laisvos teritorijos ir jos rib klausimas. Po laukuose filmuot video darb a tiesiog vl ieidavau,
o skulptros uima viet, erdv, ir tai kainuoja pinigus. i mint
pritaikydama mogui, kliau klausim, kur galima tiesiog bti
nieko u tai nemokant. Taip atsirado darb serija su paukiais,
kuriuos tarsi atkartoju, nes jie gali rinktis savo gyvavimo erdv.
Panai tema atsiskleidia ir darbe Tykojant / Lauern, su senu,
dien dienas savo gyvenimo erdvje leidianiu ir tarsi nieko
neveikianiu mogumi.
GE // Kiek svarbi priemoni ekonomija, kuriant tokio video dar-

bo koncepcij? Ar turi scenarij, choreografij mintyse, ar atlieki


daug bandym, nes galbt vieni judesiai pavyksta labiau negu kiti?

PG // Pirmiausia mintyse turiu vis judesi sek, vis vaizd,


o tada iekau vietos. Kartais koncepcija bna ikart susijusi su
konkreia vieta, o kartais ilgai utrunka, kol randu tinkam viet
tinkamu met laiku. Tada padarau bandomuosius filmavimus,
ibandydama apvietim, proporcijas bei fragment. Kartais
atsiranda pakitim, jei dl tam tikr prieasi kas nors nepavyksta. Pavyzdiui, darbo Corvidae/ Tree atveju plonomis akomis
nebegaljau toliau pasislinkti medio ior. Arba darbe Dmesys
360 i pradi planavau stipriau paveikti form i vidaus, bet dl
vjo stiprumo turjau keisti judesius ir daugiau veiksmo perleisti
vjui. Grtant prie priemoni ekonomijos: kartais integruoju
senesnes skulptras naujus darbus (pvz., Tandemas / Tandem),
arba upildau nauj darb vid porolono atliekomis. Galiu sakyti,
kad nelengvai k nors imetu, sunaikinu, kad tam tikra prasme esu
itikima tiek mediagoms, tiek temoms. Darb grupei ar temai
jauiuosi itikima, jei man atrodo, kad dar nepasiekiau tikslo.
GE // Bet Tavo darbuose vis atsiranda kakas nauja. iuo metu
tai dainavimas arba lyrika. Galbt tai Tave jau seniai domino?

PG // Dainavimas nebent tiek, kad jungiu garsus ir giesmi


fragmentus, ar savo paios bals. Dabar atrandu rimavim vis
pirma video darbuose. Skulptrose jau anksiau naudojausi metaforomis kaip menine priemone, arba tiesiog remdavausi odi
junginiu ar svoka. Video darbuose panaudoju panai struktr
kaip ir poezijoje. A pasirenku tam tikr ritm arba video darbo
struktr, tarsi pasirinkiau, pvz., hegzametr. Vis dlto palieku
toje struktroje erdvs, kurioje galt isiskleisti lyrikumas bei
intuicija.

69

GE // i i kalbos kilusi vaizd atveju, juokas ar ironija ne-

vaidina svarbaus vaidmens, ar ne? Klausiu todl, kad pavadinime


ampinjonai, balti, vidutinio dydio, klas 1 slypi lakonika
ironija.

PG // Mano darbai ironiki tuomet, kai kak suvokiu paradoksaliai. Pvz., yra tokios paradoksalios citatos kaip Be valios jgos tu
tik augalas (A. Schwarzeneggerio citata Sterne). Kriniuose
Corvidae ir Tandem Corvidae juoda apranga pasirinkta
ironikai. Kyla asociacijos su kauktais nusikaltliais, bet juoda
spalva yra danai randama gamtoje. Kai kuriuos paradoksalius
impulsus a perimu i mados, kritikai stebdama jos tendencijas.
GE // Kaip vystysis Tavo darbai, kokios temos Tave domina iuo
metu? Galbt planuoji tem kompleksus, su kuriais nortum
toliau dirbti?

PG // Kai kurios darb grups yra baigtos, bet manau, kad


btent nuoseklumas ir veda tolyn. Pastaruoju metu tematizuoju
toki pasyvi bsen kaip iemos miegas. Galbt kada nors bus
juntamos ios darb grups paralels su pirmosiomis formomis
i balto porolono, su poilsiu jose. Dabar i tema mane domina
kaip metafora. Tai tikriausiai pauzi, tempo sultinimo poreikis.
Apibendrindama manau, kad toliau tsiu savo darbo princip, kur
galima bt apibdinti kaip sujungim ir j lydint iskyrim.
//////////
PG // Prie baigiant noriau paklausti Tavs apie video medijos

ir video erdvi recepcij. Kaip Tu, kaip Bonos Videonals kuratorius, nuspji video ateit, ios medijos tolesn raid u Videonals
rib?

GE // A nuolat keliu klausim, kaip Videonal turt atrodyti

ateityje, kas turt keistis. 2009 m. pavasar vyksianti Videonal


ypatinga proga pavelgti atgal, kaip vystsi video menas.
Videonal buvo kurta kaip studentika iniciatyva 1984 m., taigi
prie 25 metus. Pats video menas beveik dar 20 met senesnis, ir
mes ymime tik nedidel bendros raidos tarpsn. Pagal Videonals
tradicij ia rodomi tik vieno kanalo (single channel) video darbai
arba projekcij forma, arba monitoriuose. i kas dveji metai
vykstanti paroda smoningai turi maai ryi su kitomis medijomis, nes koncentruojams ties aikiu profiliu.
Menininkai nedirba pagal tam tikr parodos format. Atvirkiai,
atskiri kriniai, kai jie baigti, telpa tam tikrus formatus. iandien
labai maa gryn video meninink, nes apsiribojimas tik viena
medija jau atgyveno. Menininkai vis daniau mgina atvaizduoti kompleksikum, arba naujai j sukurti. Tavo darbai geras

pavyzdys iai tezei, kaip sujungiant skulptr, video, fotografij


ir tapyb, surasti iuolaikik diskusijos su realybe form. Ta forma
gali bti erdvin instaliacija arba klasikiniu skulptriniu bdu
suformuot element kombinacija su video vaizdu. Menininkai gali sekti ir kita kryptimi, teigdami, kad visuotinio tempo
sultinimas (Entschleunigung) yra svarbiausia. Video yra tinkama
medija bet kuriai i i uduoi formuluoti.

PG // Daugiau tikslumo, aikumo sudtinse temose ir tuo pat


metu daugiau redukcijos, taip itai suvoki?
GE // Abu atvejai yra galimi, su video galima dirbti abiem kryptimis. Neseniai apsilankiau pas meninink, kuris i turimos daugiau
nei 100 valand filmuotos mediagos naujai komponuoja vaizd
bei gars, kad igaut neilgesn nei 20 minui rezultat. Jis siekia
ir uatrinti teigin, ir redukuoti kompleksikum. Panaiai ir kai
kuriuose Tavo kriniuose: stebint Tavo vaidinamas varnas medyje
(Corvidae/ Tree), pasak primenantis vaizdas nieko nesako apie
filmavimo ir montavimo sunkumus. I esms tai labai paprastas
vaizdas, btent dl to turintis stipr poveik vaizduotei.

PG // Taip, kakuria prasme tai baigtinis vaizdas. Laimei, video


turi laiko isaugojimo galimyb. Video kadrai dokumentuoja
laik, ir mes neinome, kaip jie kada nors t laik atspinds. ia
a prisimenu Jon Mek. Filmuoti kadrai, taip sakant, turi laiko,
jie gali brsti, laukti, kad kada nors bt terpti nauj kontekst.
Nieko nekeiiant paiuose kadruose, dl laiko skirtumo pasikeiia
vilgsnis juos.
GE // Tai menins krybos bdas, turintis paraleli su senosiomis
technikomis, kai tarpiniai ingsniai buvo kitaip isaugomi pvz.,
pieiniuose arba lipdybos eskizuose. Video kadrai tik retais atvejais
savaime yra esminiai: lemiamos reikms turi pasirinkimas,
kombinacija, sluoksniavimas. Mene visuomet kalbame apie tolesn
subjektyvi spdi perdirbim mini lygmenyje.

Das könnte Ihnen auch gefallen