Sie sind auf Seite 1von 30

KRIS JOKI

Zavrni rad

TEHNIKI OPIS

1. UVOD
Za obiteljsku kuu tlocrtnih dimenzija 9,74 x 21,26 potrebno je napraviti projekt instalacija
vodovoda i kanalizacije.
Stambeni objekt se prikljuuje na gradsku vodovodnu mreu kunim prikljukom, a otpadna
se voda isputa u gradsku kanalizaciju.
Arhitektonski projekt nije predmet zavrnog rada
Projekt je izraen prema svim vaeim novim pravilima i uvjetima nadlenih institucija.

2. TEHNIKI OPIS

2.1. OPI PODACI O GRAEVINI


PODACI O LOKACIJI
Graevinska estica je locirana u Osijeku, na Uskim njivama, estica k.br. 323/1. Povrina
estice iznosi 640,00m2. Parcela se nalazi unutar graevinskog podruja grada Osijeka, a
projekt je izraen u skladu s Detaljnim planom ureenja za naselje Uske njive.
URBANISTIKO TEHNIKI UVJETI IZGRADNJE
Obiteljska kua e biti izvedena kao prizemnica s dva kata na nain da je:
Graevinski je pravac udaljen od regulacijskog 6,00m .Krov e biti kosi, dvostrean..
Kolni prilaz je sa istone strane parcele i irok je 4,50m.
Graevina je locirana na graevinskoj parceli kako je prikazano na situaciji u grafikom
prilogu projekta.
KONSTRUKCIJA
Zgrada se izvodi u sustavu masivnih nosivih zidova od saaste blok opeke debljine 29 i 25
cm. Strop se izvodi kao polumontani fert strop 16+5 cm. Stubite i istaci su
armiranobetonska ploa.
Krov se izvodi kao kosi dvostrean krov, nagiba 35.

KRIS JOKI

Zavrni rad

2.2. INSTALACIJA VODOVODA


KUNI PRIKLJUAK I VANJSKI DIO VODOVODA
UVJETI PRIKLJUKA
Objekt se spojnim ili prikljunim vodom spaja na javni vodoopskrbni cjevovod. Minimalni tlak
u javnom cjevovodu iznosi 3,5 bara. Kuni prikljuak treba biti izveden u skladu s propisima,
a izvode ga djelatnici komunalnog vodovoda. Prikljuni vod do regulacijske linije spada se u
gradsku mreu i odrava ga komunalni vodovod o svom troku, a od regulacijske linije do
kunog ventila odrava komunalni vodovod o troku vlasnika.

VRSTA I PROFIL CJEVOVODA


Za prikljuni vod treba upotrijebiti PEHD cijevi, nazivnog promjera DN 25 mm. Prikljunu cijev
treba postaviti na posteljicu od pijeska, pod pravim kutem na ulinu cijev i s padom prema
ulinoj cijevi, na dubini ispod zone smrzavanja. Prikljuni vod je potrebno prije ugradnje
staviti u zatitnu cijev od istoimenog materijala nazivnog promjera DN za jedan broj vei od
prikljunog voda.
SPAJANJE PRIKLJUKA
Spajanje prikljune cijevi na Javni voopskrbi sustav izvodi se naknadno. PEHD cijevi i drugi
sastavni dijelovi cjevovoda moraju biti prije montae pregledani i sa unutranje strane
oieni.
ISKOP ROVA
Iskop rova predvia se u duini mogueg dnevnog polaganja cijevovoda, a iskopani se
materijal utovara u kamion i odvozi na gradsku deponiju. Iskop rova u pogledu dubina treba
prilagoditi kotama budueg gotovog oplonika i ostalih prometnih povrina na parceli i na
javnim povrinama.

KRIS JOKI

Zavrni rad

Za polaganje vodoopskrbnog cjevovoda mora se iskopati rov dublji od zone smrzavanja.


Minimalna dubina do tjemena mora biti 1,10 m. Dno rova mora biti ravno da bi cijevi
nalijegale cijelom duinom na podlogu posteljice od pijeska debljine 10 cm .
irina rova mora biti dovoljna za spajanje cjevovoda u iskopu te njegovo funkcioniranje.
Cijevovod treba cijelom duinom zasuti sitnim rasutim materijalom do visine 30 cm bez
primjesa kamena te ga nabiti tako da se ispune sve praznine oko cjevovoda. Mjesta gdje se
nalaze spojevi ostaju otkrivena. Zatrpavaju se tek nakon uspjeno obavljenog ispitivanja na
pritisak.

VODOMJERO OKNO
Odabrani vodomjer prema hidraulikom proraunu potrebno je ugraditi u vodomjerno okno
koje se je smjeteno 0,80 m od regulacijske linije. Odabrani primarni vodomjeri imaju protok
5 m/h. Vodomjer treba postaviti tako da bude vidljiv, lako dostupan, da se moe lagano
oitati stanja brojila te da bude siguran od smrzavanja i oteenja. Vodomjerno okno je
tlocrtnih dimenzija 120 x 80 cm. Vodomjerno okno mora biti vodonepropusno, lako uoljivo te
izvedeno prema uvjetima komunalnog poduzea.
Kroz vodomjerno okno se ni u kom sluaju ne smiju voditi druge instalacije.

SPAJANJE CIJEVI
Odvojive spojeve izvesti fazonskim komadima za spajanje PEHD cijevi a armature i fazonske
komade spojiti zavrtanjem s vodovodnim alatima koristei brtveni materijal.

KRIS JOKI

Zavrni rad

UNUTARNJE INSTALACIJE VODOVODA


UVOD U ZGRADU I RAZVOD
Nakon vodomjernog okna do objekta je doveden sanitarni vod.Temeljni razvod je potrebno
izvesti ispod podne ploe okkna za instalacije gdje je smjetena vertikala vode i kanalizacije.
POSTAVLJANJE VODOVA hladna voda
Instalacija vode u zgradi izvedena je zatvoreno u ljebovima i kanalima. Grane su voene u
ljebovima, pobukno na visini 20 cm od gotovog poda. Ogranci su takoer voeni u
jebovima, podbukno a postavljani su na mjestima gdje je potreban prikljuak izljevnog
mjesta. Svako izljevno mjesto mora imati zasebni ventil s kojim se moe zatvoriti voda, zbog
otklanjanja eventualnih nedostataka ili kvarova na instalaciji vodovoda. Vodovodne vertikale
voene su takoer u ljebovima, za svaku stambenu jedinicu zasebno.
Sve vodovodne razvode treba zatiti toplinskom izolacijom.
POSTAVLJANJE VODOVA topla voda
Vodovi tople vode u zgradi postavljeni su zatvoreno u ljebovima. Grane su voene u
ljebovima, podbukno na visini 40 cm od gotovog poda. Ogranci su takoer voeni u
ljebovima, podbukno, a postavljeni su kod svakog izljevnog mjesta. Topla voda na
izljevnim mjestima dobiva se iz elektrinih bojlera za zagrijavanje sanitarne vode. Svaki
sanitrani vor ima vlastiti el.bojler za zagrijavanje vode.

PRODOR CIJEVI KROZ ZIDOVE


Prodor cijevi kroz zidove treba posebno obraditi da ne bi dolo do razaranja cijevi zbog
mehanike povrede usljed korozivnih utjecaja, prodora vode i zbog toplinske i zvune zatite.
Na mjestu prolaza cijevi se ne smiju sastavljati. Prolazak cijevi kroz zid mora biti uvijek pod
90 u odnosu na zid. Cijev koja prolazi kroz zid treba zatiti zatitnom cijevi unutarnjeg
promjera za 4 cm veeg od vanjskog promjera vodovodne cijevi, a cijela se upljina izmeu
dvije cijevi treba ispuniti materijalom koji e stalno ostati elastian i tako zaptivati na elastian
nain prodor cijevi.
MATERIJAL
Unutarnji vodovod izraen je kompletno od plastinih cijevi (PP-R) . Cijevi se dobavljaju u
duljini od 4,0m a za potrebu montae se skrauju na potrebnu duljinu. Nain spajanja PP-R
cijevi je strujnim zavarivanjem. Specijalnim alatima koji se zagrijavaju na 230C cijev i
fazonski komad se zagrije i potom rukom upresa i za nekoliko trenutaka spoj je hladan i ima

KRIS JOKI

Zavrni rad

potrebnu vrstou i nepropusnost.


Cijevi je potrebno toplinski izolirati, a izolaciju treba izvesti izolacijom u kolutima koja se
postavlja neposredno prije zaavrivanja cijevi.
ISPITIVANJE VODOVODA
Kada se zavri postavljanje cjelokupne instalacije vodovoda u zgradi potrebno je izvriti
ispitivanje na nepropusnost same instalacije. Isitivanje je potrebno izvesti runom tlanom
pumpom za ispitivanje vodovodne instalacije. Prije ispitivanja, mrea se mora napuniti
vodom, pri emu treba istisnuti zrak koji se nalazi u mrei. Visina tlaka i duljina trajanja pri
ispitivanju propisana pravilnicima komunalnih vodovoda. Pri ispitivanju koristiti minimalno
50 % vei tlak od radnog tlaka ali ne manji od 10 bara. Vrijeme trajanja ispitivanja traje
minimalno 10 minuta.
Nakon to je utvreno jeli mrea nepropusna, smije se vriti zatvaranje vodova instalacije
vodovoda.
PRANJE I DEZINFEKCIJA VODOVODA
Pranje i dezinfekciju instalacije potrebno je izvesti prije no to se sama instalacija pone
koristiti. Nain pranja i dezinfekcije je sljedei: u vodomjernom oknu na ventilu se unese
propisana koliina klora te se instalacija pusti pod radni tlak. Instalacija se ne koristi 24 sata
jer je potrebno da klor bude u unutar instalacije. Nakon 24 sata vri se isputanje klorirane
vode koja se nalazila u instalacija na nain da se na nekoliko mjesta na izljevu ostavi
otvorena armatura te se vodovodna instalacija sama ispere. Prije putanja u rad
vodoopskrbnog cjevovoda investitor je duan ishoditi atest o sanitarnoj ispravnosti poloenog
cjevovoda kod nadlene zdravstvene ustanove.

2.3. INSTALACIJA KANALIZACIJE


PRIKLJUAK NA JAVNI KANALIZACIJSKI SUSTAV
Prikljuak kune mjeovite kanalizacije potrebno je spojiti na javni sustav odvodnje.
Prikljuak je potrebno izvesti prema uputama komunalnog poduzea grada Osijeka koje se
brine o sustavu odvodnje.

MATERIJALI
Kanalizacija graevine e se kompletno izvesti od PVC cijevi.
Za vanjsku kanalizaciju e se korititi PVC cijevi s posebnim tehnikim svojstvima zbog
opasnosti od mehanikih oteenja prilikom slijeganja ili opasnosti od smrzavanja. Unutranji
vodovi izvesti e se obinim PVC cijevima.
DVORINA OKNA
Dvorina ili kontrolna okna potrebno je postaviti na svakoj promjeni smjera temeljne dvorine
kanalizacije. Okna treba izvesti na licu mjesta, betonom, a sve to prema detalju kontrolnog
okna koji se nalazi u grafikom prilogu projekta. Dubina okna od dna cijevi do gornje
povrine za najvie kontrolno okno iznosi 1,20 m , a za ono najnie kontrolno okno ( pored
regulacijske linije ) iznosi 1,60 m. Okna su vanjskih dimenzija 80x80 cm , s cijevima i
istilicom u sredini. Na vrh kontrolnog okna potrebno je ugraditi elini polopac dimenzija min
60x60 cm s natpisom KANALIZACIJA.

KRIS JOKI

Zavrni rad

DVORINI KANALI
Dvorine kine i fekalne vodove treba postaviti u prethodno iskopanim rovovima, ispod zone
smrzavanja. irina dna iskopa treba biti 70 cm radi lake ugradnje i manipulativnog prostora.
Dubina postavljanja treba bit ispod zone smrzavanja, a to iznosi min 70 cm iznad tjemena
cijevi. Ova dubina je ujedno zadovoljavajua i za najvee normalno optereenje cijevi od
lakog prometa. Najmanji nagibi dvorinih vodova su 1:d (mm) to odgovara podacima za
najmanje i najvee padove.
Minimalni dozvoljeni promjer dvorinih vodova je po novom pravilniku 150 mm.
Cijevi se polau na ravno dno iskopa, na sloj nosivog tla. Prije toga dno se mora stabilizirati
nabijenim pijeskom. Ukoliko je tlo slabe nosivosti i podlono slijeganju, potrebno je izvesti
betonsku podlogu.
VODOVI U ZGRADI
Kanalizacijski vodovi u zgradi postavljeni su ispod cementne glazure, u prostoru betonske
podne ploe u prizemlju ili u prostoru fert stropa za sanitarne prostorije na prvom, te drugom
katu. Kanalizacijska vertikala smjetena je u okno za instalacije.
SABIRNI VODOVI
Sabirni vodovi koji imaju zadai prikupljenu fekalnu vodu is zgrade odvesti do temeljnog
dvorinog voda i na kraju u javnu kanalizaciju moraju imati propisane nagibe. Dubina
polaganja sabirnih vodova zbog njihove zatite mora biti minimalno 20 cm od tjemena cijevi.
Spoj cijevi u zgradi nikako ne smije biti pod kutem od 90 , a rjeenje je dva fazonska komada
od 45 . Ulijevanje jedne sabirnice u drugu vri se u pravilu pod kutem od 45 , primjenom luka
L 45 . Plastine sabirnice potrebno je ubetonirati u pod ili u strop i na taj nain silom sprijeiti
istezanje. Sabirne vodove dijelimo na horizontalne, vertikalne i temeljne. Horizontalni se
nalaze u podovima sanitarnih prostorija, vertikalni u oknu za instalacije a temeljni ispod
objekta te u dvorinom dijelu parcele.
Otvori ili istilice treba postaviti u blizini vjerovatnog zaepljenja cijevi, ali treba voditi rauna
da te istilice budu lako dostupne. Sabirni vodovi pri prodoru kroz temeljni zid i temeljne
stope ne smiju biti uzidane kako ne bi dolo do oteenja cijevi uslijed slijeganja zgrade. Na
mjestima prolaska sabirnog voda kroz temelj potrebno je izvesti protur s veim profilom cijevi
koji je od eline cijevi.
GRANE I OGRANCI
Grane i ogranke potrebno je smjestiti uz ljebove zidova koji su naknadno izvedeni prilikom
postavljanja kanalizacijskih cijevi.

KRIS JOKI

Zavrni rad

Promjene smjera se uvijek izvode pomou lukova L 45 .


Za prodore grana kroz zidove vrijedi ono to je predvieno za vertikale i sabirne vodove.
Profili grana i ogranaka projektirani su prema odnosu prikljunih veliina sanitarnih ureaja i
potrebnih vrijednosti profila, a nagibi sukladno profilima cijevi pazei pri tome na granine
vrijednosti nagiba.

KANALIZACIJSKE VERTIKALE
Kanalizacijsku vertikalu je potrebno postaviti u okno za voenje instalacija. Najmanji
dozvoljeni profil vertikale sa WC-om je 110 mm. Vertikalu treba izvesti okomito, sa to
manje pregiba i odstupanja od vertikalnosti.
Prijelaz vertikale na horizontalan nagib postie se pomou lukova L 87 i L 45 .
Vertikalu voenu u oknu za instalacije potrebno je privrstiti obujmicama. Obujmice je
potrebo postaviti ispod svakog naglavka, ali najmanja dva puta na svakoj etai. Dno
vertikale se oslanja na blok od opeke ili betona.
Otvori za ienje se postavljaju pri dnu svake vertikale. istilice izvesti od istog materijala
od kojeg su i cijevi. Otvor istilice treba biti na 40 cm od gotovog poda.
KINE VERTIKALE
Kine vertikale za odvod oborinske vode s kosog krova izvesti od pocinanog lima debljine
0,55mm. Profili kinih vertikala su 75mm.Prijelaz kine vertikale u sabirni vod izvesti pomou
dva luka L 45 kako ne bi dolo do smanjenja brzine protjecanja a samim time i do smanjenja
protoka.

ISPITIVANJE KANALIZACIJE
Potrebno je provesti ispitivanje cijevne mree kune kanalizacije na nepropusnost.
Ispitivanje treba obuhvatiti sve vodove . Ispitivanje i pregled kanalizacije vri se po zavretku
cijevne mree.
Vrste ispitivanja su ; ispitivanje vodom, ispitivanje zrakom i ispitivanje dimom.
Za zadani objekt potrebno je izvriti samo ispitivanje vodom. Potrebno je zaepiti sve otvore,
osim vrhova vertikala. Nakon toga se cjelokupna mrea ili samo dio koji se ispituje ispuni
vodom. Prema propisanom tlaku komunalnog poduzea , mrea se pod tlakom dri najmanje
15 min, nakon ega se poinje s vizualnim pregledom cijevne mree. Mjesta koja cure
potrebno je obiljeiti, te naknadno popraviti.
ispitivanje izvesti u III. faze:
I.faza: ispitivanje donje odvodne mree prije zatrpavanja rova.
Ovdje kontroliramo uzduni nagib kanala i hermetinost spojeva kanala. Ispitivanje se

KRIS JOKI

Zavrni rad

provodi tako da se cijeli sustav ispuni vodom,poto se zatvori na najniem kraju. Provjerimo
spojeve i ako je sve u redu moe se zatrpati rov.
II.faza: obavlja se nakon izvedbe vertikala i ogranaka.
Ispitivanje se vri opet pomou vode. Voda slui za djelomino ispitivanje vertikala. Cijela se
vertikalna mrea ispituje zrakom,dimom ili plinovima i to pomou kompresora s
manometrom. Pokusni pritisak je 0,5 bara a traje 15 min.
III.faza: provodi se nakon postavljanja svih sanitarnih i ureajnih predmeta
Tek kada se utvrdi da je cijela kanalizacijska mrea nepropusna, zatvaraju se lijebovi i
zatrpavaju dvorini iskopi ( rovovi).

Osijek, 15.9.2015

PROJEKTANT:
Kris Joki
...............................

SADRAJ
____________________________________________________________

1. NASLOVNICA
2. ZADATAK
3. TEHNIKI OPIS
4. HIDRAULIKI PRORAUN
5. DOKAZNICA MJERA
6. SITUACIJA M 1:200
7. TLOCRT PRIZEMLJA vodovod, M 1:100
8. TLOCRT I. KATA vodovod, M 1:100
9. TLOCRT II. KATA vodovod, M 1:100
10. TLOCRT PRIZEMLJA kanalizacija, M 1:100
11. TLOCRT I. KATA kanalizacija, M 1:100
12. TLOCRT II. KATA kanalizacija, M 1:100
13. ORTOGONALNI PRIKAZ M 1:100
14. AKSONOMETRIJA hladne vode, M 1:100
15. AKSONOMETRIJA hladne vode, M 1:50
16. AKSONOMETRIJA VOD 1, M 1:100
17. AKSONOMETRIJA VOD 2, M 1:100
18. AKSONOMETRIJA VOD 3, M 1:100
19. DETALJ KUPAONICE PRIZEMLJAvodovod, M 1:25
20. DETALJ KUPAONICE I. KATAvodovod, M 1:25

21. DETALJ KUPAONICE II. KATAvodovod, M 1:25


22. DETALJ KUPAONICE PRIZEMLJA kanalizacija, M 1:25
23. DETALJ KUPAONICE I. KATA kanalizacija, M 1:25
24. DETALJ KUPAONICE II. KATA kanalizacija, M 1:25
25. DETALJ PRIKLJUKA KANALIZACIJE

0,8

5,26

0,8

K.O. 1

K.O. 2

0,8

150mm, L= 5,30 m

13,34

13,76

150mm, L= 13,85 m

PEHD 20mm, L= 13,34 m

PEHD 20mm, L= 4,71 m

0,8

K.O. 3

2,00

10,73

150mm, L= 11,85 m

1,50

11,45

1,00
PEHD 25mm, L= 11,54 m

9,74

K.O. 4

REGULACIJSKA LINIJA

1,78

150mm, L= 6,22 m

0,8

0,8
0,78 1,2

3,00

JAVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

JAVNI SUSTAV ODVODNJE

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

VODOVOD

Izradeno: srpanj 2015.

SITUACIJA
1:200

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

Primljeno: rujan 2015.


1.

Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

PEHD DN 25
6,19m

90
205

80 +40
0
12

140
80

s=28
17x17

PEHD DN 25
13,14m

s=28
16x18

170
210+60

EL

90
210+40

PEHD DN 25
11,55m

0.00

90
210+40

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
4x30
5x18

170
210+60

Prilog:

VODOVOD

Izradeno: srpanj 2015.

AKSONOMETRIJA
Mj:

1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

Primljeno: rujan 2015.


2.

Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

80 +40
0
12

140
80

s=28
17x17

140
80

140
80
170
210+60

90
210+40

90
210+40

+2.88

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

VODOVOD

Izradeno: srpanj 2015.

AKSONOMETRIJA
Mj:

1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

Primljeno: rujan 2015.


3.

Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

80 +40
0
12

140
80

s=28
17x17

140
80

140
80
170
210+60

90
210+40

90
210+40

+5.76

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

VODOVOD

Izradeno: srpanj 2015.

AKSONOMETRIJA
Mj:

1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

Primljeno: rujan 2015.


4.

Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

K.O. 1

K.O. 2
o150mm, L= 5,30 m

80 0+40
12

K.V. 1
110mm
50mm

90
205

75mm

50mm

50

110mm

110mm 75mm

140
80
50

o150mm, L= 12,45 m

m
50mm

s=28
17x17

s=28
16x18

170
210+60

170
210+60

K.O. 3

EL

o110mm,
L= 2,65 m

O.V. 2
90
210+40

90
210+40

O.V. 1

o150mm,
L= 2,00 m

4x30
5x18

o150mm, L= 7,56 m

o150mm, L= 11,85 m

+-0.00

UPOJNI
ZDENAC

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

KANALIZACIJA

Izradeno: srpanj 2015.

AKSONOMETRIJA
Mj:

1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

Primljeno: rujan 2015.


5.

Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

80 +40
0
12
o110mm

K.V. 1
110mm

o5

0m

o50mm

140
80

s=28
17x17

140
80

140
80
170
210+60

90
210+40

90
210+40

+2.88

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

KANALIZACIJA

Izradeno: srpanj 2015.

AKSONOMETRIJA
Mj:

1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

Primljeno: rujan 2015.


6.

Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

80 +40
0
12
o110mm

K.V. 1
110mm

o5

0m
m

o50mm

140
80

s=28
17x17

140
80

140
80
170
210+60

90
210+40

90
210+40

+5.76

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

KANALIZACIJA

Izradeno: srpanj 2015.

AKSONOMETRIJA
Mj:

1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

Primljeno: rujan 2015.


7.

Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

0,82

U U
0,48

duljina voda

10

oznaka cvora

sanitarni uredaj

vodomjer

2,60

1,10

1,79

0,35

0,40

1,84

0,35

+ 2,80

0,10

0,90

0,90

1,00

LEGENDA:
stropna konstrukcjja

ventil

19

0,48

20

24 0

,80

18

1,50

29

16

0,68

1,60

0,35

0,83

0,35

0,55 21 17

1,01
28

1,14

4,02

Bi
U

0,48

23

1,65

27

22

26

1,65

25

DOV

13,1

OD V

ODE

PEH

D 25

mm

1,95

1,10

0,90

0,57
0,20

0,40

0,35

Z
B

1,60
+- 0,00

0,90

0,48

numericka oznaka voda

T
0,90

10

14

0,35

0,82

U U

0,90

11

2,60

0,40

1,84

0,35

+ 2,80

0,35

mjesto izljeva

0,10

15

12

0,35

0,90

13

1,79

1,10

0,90

31

30

32

0,90

11,55

DOV
O

D VO

DE P
E

HD 2
5

mm

33

KUC
N

I PR

34

IKLJ
UCA
K 25
3,00

mm

VOD

JEVO
NI C
B
R
SK

35

P
DOO

I VO
JAVN

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

VODOVOD

Izradeno: srpanj 2015.

AKSONOMETRIJA
Mj:

1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

Primljeno: rujan 2015.


9.

Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

1,00

LEGENDA:
stropna konstrukcjja
duljina voda

10

oznaka cvora

sanitarni uredaj
vodomjer
ventil

mjesto izljeva

0,82

0,48

2,60

U U
0,35

0,40

0,35

+ 2,80

1,84

1,79

numericka oznaka voda

0,10

1,10

0,90

0,90

B
1,10

0,90
19

0,48

0,68

29
24 0

18

1,50

1,01
28

1,14

,80

1,60

U
0,83

20

0,35

+- 0,00

,57

0
0,20
0,55 21 17

16

0,35

4,02

1,65

27

Bi

26

1,65

0,48

23

0,40

0,35

1,60

0,90

0,48

14

0,90

10

22

0,35

0,82

0,90

11

2,60

0,40

1,84

12

U U
0,35

+ 2,80

0,35

0,10

15

0,35

0,90

13

1,79

1,10

0,90

25

DOV

OD V

ODE

30

AKSONOMETRIJA
10.

13,1

PEH

D 25

mm

0,82

U U
0,48

1,10

1,84

duljina voda

10

oznaka cvora

sanitarni uredaj

vodomjer

2,60

0,40

1,79

0,35

+ 2,80

0,10

0,35

0,90

0,90

1,00

LEGENDA:
stropna konstrukcjja

ventil
mjesto izljeva

DOV
1,50

30

13,1

OD V

ODE

PEH

numericka oznaka voda

D 25

mm
31

11,55

DOV
O

D VO

DE P
E

HD 2
5

mm

33

KUC
N

I PR

34

IKLJ
UCA
K 25
3,00

mm

VOD

JEVO
NI C
B
R
SK

35

P
DOO

I VO
JAVN

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

VODOVOD

Izradeno: srpanj 2015.

AKSONOMETRIJA
Mj:

1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

Primljeno: rujan 2015.


11.

Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

1,00

LEGENDA:
stropna konstrukcjja
duljina voda

10

oznaka cvora

sanitarni uredaj
vodomjer

ventil

11

1,84

1,10

0,90

0,82

U U

10

0,48

numericka oznaka voda

14
9

2,60

0,40

mjesto izljeva

0,10

15

12

1,60

+ 2,80

0,35

13

1,79

0,35

0,90

1,50

30

4,02

DOV

13,1

OD V

ODE

PEH

D 25

mm
31

11,55

DOV
O

D VO

DE P
E

HD 2
5

mm

33

KUC
N

I PR

34

IKLJ
UCA
K 25
3,00

mm

VOD

JEVO
NI C
B
R
SK

35

P
DOO

I VO
JAVN

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

VODOVOD

Izradeno: srpanj 2015.

AKSONOMETRIJA
Mj:

1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

Primljeno: rujan 2015.


12.

Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

1,00

LEGENDA:
stropna konstrukcjja
duljina voda

10

oznaka cvora

sanitarni uredaj
vodomjer
ventil
mjesto izljeva

numericka oznaka voda

0,48

24 0

,80

4,02

0,48

23

0,90

Bi

22

26

1,65

0,35

1,65

27

25

0,35

16

0,68

18

1,50

29

1,01
28

1,14

P
0,40

DOV

13,1

OD V

ODE

PEH

D 25

mm

1,95

19

20

1,60

0,83

0,35

0,35

1,60
+- 0,00

0,90

1,10

0,90

0,57
0,20

0,35

2,60

Z
B

T
0,55 21 17

0,90

31

30

32

0,90

11,55

DOV
O

D VO

DE P
E

HD 2
5

mm

33

KUC
N

I PR

34

IKLJ
UCA
K 25
3,00

mm

VOD

JEVO
NI C
B
R
SK

35

P
DOO

I VO
JAVN

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

VODOVOD

Izradeno: srpanj 2015.

AKSONOMETRIJA
Mj:

1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

Primljeno: rujan 2015.


13.

Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

PEHD DN 25
1,50m

PEHD DN 25
6,19m

VERTIKALA

PP-R DN 20
0,40m

PP-R DN 15
1,65m

PP-R DN 15
0,48m

PP-R DN 20
2,60m

PP-R DN 20
1,01m

PP-R DN 15
0,55m

PP-R DN 15
3,15m

PP-R DN 20
1,14m

PP-R DN 20
1,00m

PP-R DN 20
1,65m

PP-R DN 15
0,57m

PP-RDN 15
0,80m

PP-R DN 20
0,78m

PP-R DN 15
0,55m

PP-R DN 20
0,68m

PP-R DN 20
1,80m

PP-R DN 15
0,86m

PP-R DN 15
1,60m

PP-R DN 20
0,66m

PP-R DN 15
0,48m

PP-R DN 15
0,83m
PP-R DN 15
0,48m

PP-R DN 15
0,48m

PP-R DN 15
1,00m

PP-R DN 15
1,44m

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

VODOVOD

Izradeno: srpanj 2015.

DETALJ PRIZEMLJA
Mj:

1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

14.

Primljeno: rujan 2015.


Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

PP-R DN 15
1,84m

PP-R DN 20
1,74m

PP-R DN 15
1,79m

PP-R DN 15
0,82m

PP-R DN 15
0,40m

PP-R DN 20
0,35m

VERTIKALA
PP-R DN 20
2,60m

PP-R DN 15
0,48m

PP-R DN 15
0,82m

PP-R DN 20
0,56m

PP-R DN 20
2,05m

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

VODOVOD

Izradeno: srpanj 2015.

DETALJ I. KATA
Mj:

1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

Primljeno: rujan 2015.


15.

Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

PP-R DN 15
1,84m

PP-R DN 20
1,74m

PP-R DN 15
1,79m

PP-R DN 15
0,82m

PP-R DN 15
0,40m

PP-R DN 20
0,35m

VERTIKALA
PP-R DN 20
2,60m

PP-R DN 15
0,48m

PP-R DN 15
0,82m

PP-R DN 20
0,56m

PP-R DN 20
2,05m

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

VODOVOD

Izradeno: srpanj 2015.

DETALJ II. KATA


Mj:

1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

Primljeno: rujan 2015.


16.

Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

PVC 150

l=115 cm; 1,5%

PVC 110

l=50 cm; 2,0%

PVC 50

PVC 50
l=60 cm; 2,5%

l=55 cm; 2,5%

PVC 75
l=17 cm; 2,0%

50 5%
C ; 2,
PV cm
85
l=

PVC 50
l=130 cm; 2,5%

PVC 110
l=58 cm; 2,0%

PVC 50
l=24 cm; 2,5%

PVC 75
l=37 cm; 2,0%

50 5%
C ; 2,
PV cm
95
l=
PVC 50
l=72 cm; 2,5%

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

KANALIZACIJA

Izradeno: srpanj 2015.

DETALJ PRIZEMLJA
1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

17.

Primljeno: rujan 2015.


Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

PVC 50
l=14 cm; 2,5%

PVC 110
KV PVC 110

l=90 cm; 2,0%

l=

P
11 VC
5
cm 50
;2
,5
%

l=290 cm;

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

Mj:

KANALIZACIJA

Izradeno: srpanj 2015.

DETALJ I. KATA

Primljeno: rujan 2015.

1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

18.

Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

PVC 50
l=14 cm; 2,5%

PVC 110
KV PVC 110

l=90 cm; 2,0%

l=

P
11 VC
5
cm 50
;2
,5
%

l=290 cm;

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

Mj:

KANALIZACIJA

Izradeno: srpanj 2015.

DETALJ II. KATA

Primljeno: rujan 2015.

1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

19.

Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic

150 do tjemena

160

PEHD
DN 500 mm

50

1/3

PEHD DN 150 mm

2%

GRADEVINSKI FAKULTET OSIJEK


ZAVRSNI RAD
Prilog:

KANALIZACIJA

Izradeno: srpanj 2015.

PRIKLJUCAK
Mj:

1:100

Pristupnik:

Br. priloga:
KRIS JOKIC

Primljeno: rujan 2015.


20.

Mentor:
V.pred.mr.sc.
T. Mijuskovic-Svetinovic