You are on page 1of 4

2016.12.13.

Alkotm€nyjogi panasz az •n€ll‚ z€logjog bevezetƒse ellen!

Nek„nk nem kell az •n€ll‚ z€logjog!
Ezt az alkotm€nyjogi panaszt 2017. m€rcius 30-ig lehet beny•jtani az Alkotm€nyb‚rƒs€ghoz.
Az Orsz€ggyűl…s, a devizahiteles t†rv…nyek ut€n, ism…telten €talak‚totta a m€r …rv…nyben l…vő k†lcs†nszerződ…sek
tartalm€t. Az Orsz€ggyűl…s bevezette az •n. „ÄnÅllÇ zÅlogjog” int…zm…ny…t, ami lehetőv… teszi a bankoknak, hogy
†nk…nyesen adj€k-vegy…k a z€logjogokat. A z€logjogok ad€sv…tele azzal a vesz…llyel j€r, hogy egy adƒs egy
szerződ…s alapj€n k…t p…nzint…zettel kerŠlhet szembe.
A hatalmi elit †nk…nyes l…p…seivel szemben jelenleg csak az Emberi Jogok Eurƒpai B‚rƒs€ga tud v…delmet
ny•jtani. Az eurƒpai jog€llami hagyom€nyok szerint ugyanis a parlament nem avatkozhat bele mag€njogi
szerződ…sekbe.
Annak …rdek…ben, hogy az Emberi Jogok Eurƒpai B‚rƒs€ga foglalkozzon az †n hitel…vel, †nnek első l…p…sben a
magyar Alkotm€nyb‚rƒs€ghoz kell fordulnia jogorvoslat…rt. A magyar Alkotm€nyb‚rƒs€g az †n beadv€ny€t minden
bizonnyal el fogja utas‚tani. Azonban az elutas‚tƒ hat€rozatot majd mell…kelni kell az Emberi Jogok Eurƒpai
B‚rƒs€g€nak c‚mzett beadv€nyhoz.
Emiatt, ha v…dekezni akar az ellen, hogy az Orsz€ggyűl…s †nk…nyesen €talak‚tsa az ‹n hitelszerződ…s…t is, akkor
ny•jtson be alkotm€nyjogi panaszt az Alkotm€nyb‚rƒs€ghoz, amiben tiltakozik az †n€llƒ z€logjog bevezet…se ellen.
Ebben a dokumentumban egy alkotm€nyjogi panasz mint€j€t tal€lja. Ezt a mint€t b€rki felhaszn€lhatja, aki 2016.
okt‚ber 1. napja előtt k•t•tt deviza vagy forint hitelszerződƒst. Ezt a mint€t azok is beny•jthatj€k, akik m€r
adtak be kor€bban alkotm€nyjogi panaszt az alkotm€nyb‚rƒs€ghoz.
Az alkotm€nyjogi panasz beny•jt€sa előtt (1) nyomtassa ki a beadv€ny mint€j€t; (2) ‚rja r€ nev…t …s lakc‚m…t az
első oldalra, majd (3) ‚rja al€ a beadv€nyt a negyedik oldal alj€n (ezeknek a helye s€rg€val ki van emelve). A
beadv€nyhoz csatolja a k†lcs†nszerződ…se m€solat€t. A beadv€nyt …s annak mell…klet…t aj€nlott lev…lben kŠldje el
az Alkotm€nyb‚rƒs€ghoz, …s őrizze meg a feladƒvev…nyt! Az alkotm€nyjogi panasz illet…kmentes.
K†vesse figyelemmel, az alkotm€nyjogi panasszal kapcsolatos esem…nyeket a www.pitee.org weboldalon!
PITEE
www.pitee.org

AlkotmÄnyjogi Panasz az ÅnÄllÇ zÄlogjog ellen!
Egy jog€llamban a parlament nem m•dos‚that mag€njogi szerződ„seket!

2017.03.30-ig

Alkotm€nyb•r‚s€g
1015 Budapest
Don€ti u. 35-45.

Tisztelt Alkotm€nyb•r‚s€g!
Alul•rott
Nƒv:

__________________________________________

C•m:

__________________________________________

az Alkotm€nyb•r‚s€gr‚l sz‚l‚ 2011. ƒvi CLI. t„rvƒny 26. … (2) bekezdƒse alapj€n az al€bbi
alkotm€nyjogi panasz ind•tv€nyt
terjesztem elő:
Kƒrem a tisztelt Alkotm€nyb•r‚s€got, hogy €llap•tsa meg a „Polg€ri T•rv‚nyk•nyvről sz„l„ 2013. ‚vi V. t•rv‚ny m„dos…t€s€r„l” sz‚l‚ 2016. ƒvi
LXXVII. t„rvƒny 28-29. …-ainak alapt„rvƒny-ellenessƒgƒt, ƒs semmis•tse meg azokat, mivel sƒrtik az Alapt„rvƒny XXVIII) cikk (1) bekezdƒsƒt.
Kƒrelmem indokol€sakƒnt az al€bbiakat adom elő:
1.

A megsemmis•teni kƒrt jogszab€lyi rendelkezƒsek megnevezƒse:
A „Polg€ri T•rv‚nyk•nyvről sz„l„ 2013. ‚vi V. t•rv‚ny m„dos…t€s€r„l” sz‚l‚ 2016. ƒvi LXXVII. t„rvƒny (a tov€bbiakban „„nkƒnyesZ€logjog-T…rvƒny”) al€bbi rendelkezƒsei: 28-29. †
A hat€ridő-sz€m•t€shoz sz‰ksƒges adatok k„zlƒse: Az Šnkƒnyes-Z€logjog-T„rvƒny 25. … (2) bek. szerint a 28-29. …-ai 2016. okt‚ber
1-jƒn lƒptek hat€lyba. Az alkotm€nyjogi panaszt az alapt„rvƒny-ellenes jogszab€ly hat€lybalƒpƒsƒtől sz€m•tott sz€znyolcvan napon
bel‰l lehet •r€sban beny‹jtani (Abtv. 1 30. … (1) bek.). Az alkotm€nyjogi panasz beny‹jt€s€ra nyitva €ll‚ hat€ridő mƒg nem telt le. Ez a
hat€ridő majd 2017. m€rcius 30. napj€n fog lej€rni.

2.

Az Alapt…rvƒnyben biztos•tott jogok megnevezƒse:

3.

Alapt„rvƒny XXVIII) cikk (1) bek.

A k…zvetlen ƒrintettsƒg kifejtƒse (az elj€r€s megind•t€s€nak indokai, az Alapt…rvƒnyben biztos•tott jog sƒrelmƒnek
lƒnyege):
Abtv. 26. … (2) bek. szerint az Alkotm€nyb•r‚s€g elj€r€sa akkor kezdemƒnyezhető az Alapt„rvƒny 24. cikk (2) bekezdƒs c) pontja
alapj€n, ha a) az alapt„rvƒny-ellenes jogszab€ly rendelkezƒsƒnek hat€lyosul€sa folyt€n k„zvetlen‰l, b•r‚i d„ntƒs nƒlk‰l k„vetkezett be
a jogsƒrelem, ƒs b) nincs a jogsƒrelem orvosl€s€ra szolg€l‚ jogorvoslati elj€r€s.
Az Šnkƒnyes-Z€logjog-T„rvƒny 29. …-€nak a hat€lya kiterjed a panaszos €ltal megk„t„tt k„lcs„nszerződƒsre; mert a panaszos
k„lcs„nszerződƒsƒt 2016. okt‚ber 1. napj€t megelőzően k„t„tte (l. 1. sz mellƒklet) (Šnkƒnyes-Z€logjog-T„rvƒny 28. … (2) bek.).
Az Šnkƒnyes-Z€logjog-T„rvƒny t€madott rendelkezƒsei hat€lyosul€suk folyt€n - k„zvetlen‰l, b•r‚i d„ntƒs nƒlk‰l – okoznak jogsƒrelmet
a panaszosnak, mert k„zvetlen‰l beavatkoznak a panaszos polg€ri jogi jogviszony€ba, ƒs megv€ltoztatj€k annak tartalm€t. A
panaszosnak nincs lehetősƒge az Šnkƒnyes-Z€logjog-T„rvƒny hat€lyosul€sa folyt€n bek„vetkezett jogsƒrelem orvosl€s€ra jogorvoslati
elj€r€st kezdemƒnyezni. Ugyanis nincs olyan jogorvoslati elj€r€s, amivel a panaszos egy t„rvƒny ellen tudna fellƒpni. Az Abtv. 26. …
(2) bek. kƒt feltƒtele egy‰tt teljes‰lt.

4.

„nkƒnyes-Z€logjog-T…rvƒny 28-29. †-ai alapt…rvƒny-ellenesek

4.1.

A vitatott rendelkezƒsek tartalma:
A 28. … (2) bekezdƒse megengedi, hogy a panaszos k„lcs„nszerződƒse (jelz€logszerződƒse) €ltal alap•tott jelz€logjog tartalma
m‚dosuljon. A 29. … meghat€rozza azokat a szab€lyokat, amelyek alapj€n a panaszost terhelő jelz€logjogjog tartalma m‚dosul.

4.2.

A t…rvƒny €ltali szerződƒsm‚dos•t€s feltƒtelei
Az Šnkƒnyes-Z€logjog-T„rvƒny 29. …-a m‚dos•tja az Šnkƒnyes-Z€logjog-T„rvƒny 28. … (2) bekezdƒsƒnek hat€lya al€ eső
szerződƒsekből eredő jogviszonyok tartalm€t. Ezek a m‚dos•t€sok egyƒrtelmű beavatkoz€st jelentenek a panaszos szerződƒsi
szabads€g€ba. Az Šnkƒnyes-Z€logjog-T„rvƒny jogot alap•t a pƒnz‰gyi intƒzmƒnyeknek arra, hogy egyoldal‹ nyilatkozatukkal
megv€ltoztass€k a megk„t„tt szerződƒsek tartalm€t. Ez az elj€r€s sz„ges ellentƒtben €ll a szerződƒsi szabads€g elvƒvel. A megk„t„tt
szerződƒsekből sz€rmaz‚ jogok ƒs k„telezettsƒgek, jogalkot‚i aktussal t„rtƒnő m‚dos•t€sa egyƒrtelműen beavatkoz€st jelent a

1

2011. ƒvi CLI. t„rvƒny az Alkotm€nyb•r‚s€gr‚l;

1/2

AlkotmÄnyjogi Panasz az ÅnÄllÇ zÄlogjog ellen!
Egy jog€llamban a parlament nem m•dos‚that mag€njogi szerződ„seket!

2017.03.30-ig

szerződƒsi szabads€gba. Ez az intervenci‚ egy demokratikus jog€llamban - ahol a hatalmi €gak szƒt vannak v€lasztva - minden
esetben alapt„rvƒny-ellenes.
Az Alkotm€nyb•r‚s€g elkƒpzelƒse a t…rvƒnyalkot‚i beavatkoz€sr‚l
A kivƒteles jogalkot‚i intervenci‚ alkotm€nyoss€gi feltƒteleit az Alkotm€nyb•r‚s€g „k„vetkezetes” gyakorlata fejlesztette ki a tart‚s
jogviszonyok jogszab€lyi €talak•that‚s€ga cƒlj€b‚l (8/2014, 33/2015). Az Alkotm€nyb•r€k €ltal kital€lt elkƒpzelƒs szerint a jogalkot‚
„akkor jogosult a fenn€ll„ ‚s tart„s szerződ‚si jogviszonyokat m„dos…tani, ha a szerződ‚sk•t‚st k•vetően be€llott valamely k•r†lm‚ny
folyt€n a szerződ‚s v€ltozatlan tartalommal t•rt‚nő fenntart€sa valamelyik f‚l l‚nyeges jogos ‚rdek‚t s‚rti, a k•r†lm‚nyv€ltoz€s nem
volt ‚sszerűen előrel€that„, tov€bb€, ha az tˆlmegy a norm€lis v€ltoz€s kock€zat€n.”
Az Šnkƒnyes-Z€logjog-T„rvƒny esetƒben ezek a feltƒtelek nem €llnak fent. Az Šnkƒnyes-Z€logjog-T„rvƒny esetƒben ugyanis nincs
olyan k„r‰lmƒny, amelyik a szerződƒs v€ltozatlan tartalommal t„rtƒnő fenntart€sa valamelyik fƒl lƒnyeges jogos ƒrdekƒt sƒrtenƒ. Az a
k„r‰lmƒny, hogy a parlament bevezette az „n€ll‚ jelz€logjog intƒzmƒnyƒt, nem okoz ƒrdeksƒrelmet sem a panaszos sem pedig az
ƒrintett pƒnz‰gyi intƒzmƒnyek sz€m€ra.
4.3.

Az Alkotm€nyb•r‚s€g 3048/2015. (III. 2.) sz€mˆ vƒgzƒse
Ez a beadv€ny megfelel az Alkotm€nyb•r‚s€g 3048/2015. (III. 2.) sz€m‹ vƒgzƒsƒben megfogalmazott tartalmi k„vetelmƒnyeknek.
- konkrƒtan mely t€madott norma: Šnkƒnyes-Z€logjog-T„rvƒny 28-29. …-ai
- mely alapt„rvƒnyi rendelkezƒssel ellentƒtes: Alapt„rvƒny XXVIII) cikk (1) bek.
- a vƒlt alapjogi sƒrelem miben €ll: Az Alapt„rvƒny XXVIII) cikk (1) bek. szerint polg€ri jogi jogokat ƒs k„telezettsƒgeket csak
b•r‚s€gok €llap•thatnak meg. Ennek megfelelően a parlament nem hozhat olyan t„rvƒnyeket, amelyek polg€ri jogi jogokat ƒs
k„telezettsƒgeket szab€lyoznak.

5.

Annak bemutat€sa, hogy az ind•tv€nyoz‚ a jogorvoslati lehetősƒgeit kimer•tette, vagy jogorvoslati lehetősƒg nincs
sz€m€ra biztos•tva:
A panaszosnak nincs lehetősƒge b•r‚s€gi jogorvoslattal ƒlni az Orsz€ggyűlƒs €ltal meghozott t„rvƒnyekkel szemben.

6.

Nyilatkozat arr‚l, hogy az ‰gyben van-e folyamatban fel‰lvizsg€lati elj€r€s a Kˆria előtt, illetve arr‚l, hogy
kezdemƒnyeztek-e perˆj•t€st (jogorvoslat a t…rvƒnyessƒg ƒrdekƒben) az ‰gyben:
nem.

7.

Az Alkotm€nyb•r‚s€gr‚l sz‚l‚ 2011. ƒvi CLI. t…rvƒny 52. † (5) bekezdƒsƒre ƒs 57. † (1a) bekezdƒsƒre, valamint az
Alkotm€nyb•r‚s€g ‰gyrendjƒről sz‚l‚ 1001/2013 (II. 27.) T‰. hat€rozat 36. † (2) bekezdƒsƒre tekintettel az al€bbi
jognyilatkozatot teszem:
A szemƒlyes adataim nyilv€noss€gra hozatal€hoz nem j€rulok hozz€.

Az alkotm€nyjogi panasz beny‹jt€s€hoz jogi kƒpviselet nem sz‰ksƒges. Az Alkotm€nyb•r‚s€g előtti elj€r€s illetƒkmentes (Abtv. 54. …).
Amennyiben az Alkotm€nyb•r‚s€g ‹gy tartan€, hogy ez a beadv€ny nem tartalmaz „alkotm€nyjogi ƒrvekkel al€t€masztott kellő indokl€st”, akkor
kƒrem, vegyƒk figyelembe a Velencei Bizotts€g azon ƒszrevƒtelƒt, miszerint az Alkotm€nyb•r‚s€ghoz fordul€s jog€t korl€tozza az, ha egy
alkotm€nyjogi panasz beny‹jt€sa csak akkor lehetsƒges, ha a panaszos alkotm€nytani felkƒsz‰ltsƒggel rendelkezik.
Kelt: 2016. december 13.

____________________________
Al€•r€s
1. sz. mellƒklet: k„lcs„nszerződƒs

2/2

2016.12.13.

Kƒrj„k, t€mogassa az egyes„let„nk munk€j€t, ha †gy ƒrzi,
hogy a mellƒkelt dokumentummal hasznos seg‡tsƒget ny†jtunk ˆnnek!
A P…nzŠgyi Ismeretterjesztő …s Œrdek-k…pviseleti EgyesŠlet 2008-ban alakult. C…lunk,
hogy a devizahitelesek helyzete jog€llami elveknek megfelelően legyen megoldva. A
jog€llami megold€s elengedhetetlen felt…tele az, hogy az €rolyamkock€zatbƒl eredő
k†lts…geket a bankok viselj…k.
2013. j•lius 4. napj€n az €ltalunk k…pviselt Šgyben €llap‚totta meg a K•ria egy devizahitelszerződ…s semmiss…g…t (K…pmutat€s azt €ll‚tani, hogy a fogyasztƒk …rdeke a
deviza-alap• hitelszerződ…sek …rv…nybentart€sa, www.pitee.org);
2014. €pirlis 17. napj€n az €ltalunk ind‚tott k†z…rdekű keresetben €llap‚totta meg a
Főv€rosi T†rv…nysz…k az OTP Bank egyoldal• szerződ…smƒdos‚t€s€t lehetőv… tevő
szerződ…si felt…tel…nek a tisztess…gtelens…g…t (Az OTP szerződ…si felt…tele
tisztess…gtelen!, www.pitee.org);
2015. janu€r 5. napj€n a mi k…r…sŠnkre kezdte el vizsg€lni az Eurƒpai Bizotts€g a
devizahiteles t†rv…nyek jogszerűs…g…t (A devizahitelesek Šgye foglalkoztatja az
eurƒpai demokratikus int…zm…nyeket, www.pitee.org);
2015. €prilis 1. napj€n a mi k…r…sŠnkre kezdte el vizsg€lni az Emberi Jogok Eurƒpai
B‚rƒs€ga a devizahiteles t†rv…nyek jogszerűs…g…t (Ki viseli a devizakock€zatot?,
www.pitee.org).
Devizahiteles jogv…dő-tev…kenys…gŠnket kiz€rƒlag tagd‚jakbƒl …s adom€nyokbƒl
finansz‚rozzuk.
T€mogat€s javasolt †sszege:

10.000,- Ft.

Megjegyz…s rovat:
Banksz€mlasz€munk:

„Adom€ny”
1160 0006 - 0000 0000 - 4055 6309

Sz€mlatulajdonos:

P•nz‚gyi Ismeretterjesztő •s
„rdek-k•pviseleti Egyes‚let

Sz€mlavezető bank:

ERSTE Bank Hungary Zrt.

Minden adom€nyrƒl kŠldŠnk bizonylatot.
T€mogat€s€t előre is k•sz•nj„k!