Sie sind auf Seite 1von 9

Hasenknobelei

Ein Knobelspiel fr 2 Langohren von 5 bis 99 Jahren


Spielidee: Markus Nikisch
Illustration: Martina Leykamm

Spielinhalt:
2 Hasen
3 Karotten

Spielvorbereitung:
Auf zur groen Karottenknabberei!
Jedes Langohr bekommt einen Hasen. Das Karottenfeld
(= Blechdeckel) kommt in die Tischmitte. Die Hasen werden
ca. 30 cm entfernt in Startposition aufgestellt.

Spielablauf:
Der Spieler mit den kleinsten Ohren beginnt und bekommt
die drei Karotten. Diese verteilt er hinter dem Rcken in
seinen beiden Hnden.
Dabei ist egal, ob er eine, zwei oder sogar alle drei Karotten
in einer Hand hlt. Danach streckt er beide Hnde geschlossen nach vorne und der Mitspieler tippt auf eine Hand.
4

Die Karotten, die sich in dieser Hand befinden, bekommt der


Mitspieler. Die in der anderen Hand darf er behalten.
Dabei kann es auch vorkommen, dass ein Spieler keine
Karotte erhlt.
Jetzt legt jeder Spieler seine Karotten direkt hintereinander
vor den eigenen Hasen, der Lnge nach in Richtung des
Karottenfeldes.
Sind alle Karotten gelegt, darf jeder seinen Hasen vor die
letzte Karotte stellen. So nhern sich die Hasen nach und
nach dem Karottenfeld.
5

Jetzt beginnt eine neue Runde und das andere Langohr


darf die Karotten nehmen und verdeckt in seinen Hnden
verteilen.

Rabbit Guessing
A guessing game for 2 long ears ages 5 to 99.

Spielende:
Der Spieler, der zuerst das Karottenfeld mit seinem Hasen
erreicht, gewinnt diesen hasenstarken Wettkampf.

Author:
Markus Nikisch
Illustrations: Martina Leykamm

Contents:
2 rabbits
3 carrots

Preparation:
Off we go to the big rabbit nibbling party!
Each long ear gets a rabbit. The carrot square (lid of the tin)
is placed in the center of the table. The rabbits are put in the
starting position about 12 inches from it.

in this hand. The carrots in the other hand stay with the first
player.It can happen that a player doesnt even get a single
carrot!

How to play:

The player lines up these carrots lenghthwise, one behind the


other, in front of their rabbit, in the direction of the carrot
patch.

The player with the smallest ears starts and gets three
carrots which they distribute between their hands behind
their back. It doesnt matter if they hold one, two or even
all three carrots in only one hand.

Once the player has lined up the carrots their rabbit can be
placed just in front of the last carrot. Now the rabbits can
nibble their way towards the carrot patch.

Then they extend both hands firmly closed towards the


other player who points to one hand and receives the carrots
8

Now a new round starts and the other long ears can take
three carrots and distribute them secretly in their two hands.

La course de lapins

End of the game:

Un jeu de d pour 2 joueurs aux longues oreilles


de 5 99 ans

The player who is the first to reach the carrot patch wins this
wild rabbit race.

Ide :
Markus Nikisch
Illustration : Martina Leykamm

Contenu :
2 lapins
3 carottes

10

11

Prparatifs :
En route pour la course de carottes !
Chaque joueur prend un lapin.
Poser le champ de carotte (= couvercle mtallique) au
milieu de la table. Mettre les lapins en position de dpart
env. 30 cm.

Droulement de la partie :
Le joueur qui a les plus petites oreilles commence. Il prend
trois carottes.
Il les rpartit dans ses mains quil cache derrire le dos. Cela
na pas dimportance sil met dans une main une, deux ou
trois carottes.
12

Ensuite, il tend les mains, poings ferms, vers lautre joueur


qui lui tape sur une main.
Ce joueur prend les carottes qui se trouvent dans cette main.
Le joueur a le droit de garder celles qui sont dans son autre
main.
Il peut arriver quun joueur ne rcupre aucune carotte.
Maintenant, chaque joueur pose ses carottes les unes
derrire les autres devant son lapin, dans le sens de la
longueur, en direction du champ de carottes.
Une fois que toutes les carottes sont poses, chacun
pose son lapin devant la dernire carotte. Les lapins se
rapprochent ainsi petit petit du champ de carottes.
13

Un nouveau tour commence et lautre joueur prend les


carottes. Il les cache dans ses mains en les rpartissant.

Hazenwedloop

Fin du jeu :

Een wedloopspel voor 2 langoren van 5 tot 99 jaar.

Le joueur, dont le lapin arrivera en premier au champ de


carottes, gagnera cette dure course.

Spelidee: Markus Nikisch


Illustraties: Martina Leykamm

Spelinhoud:
2 hazen
3 wortels

14

15

Spelvoorbereiding:
Op naar het grote wortelknabbelfestijjn!
Iedere langoor krijgt een haas.
Het wortelveld (deksel van het blik) wordt midden op
tafel gezet. De hazen worden op ca. 30 cm afstand in hun
startpositie gezet.

Spelverloop:
De speler met de kleinste oren begint en krijgt de drie
wortels.
Deze verdeelt hij achter zn rug over zijn beide handen.
Daarbij maakt het niet uit of hij n, twee of zelfs alle drie
de wortels in n hand houdt.
16

Daarna strekt hij zn handen gesloten naar voren en


de medespeler tikt op n hand.
De wortels die zich in deze hand bevinden, krijgt de
medespeler.
Degene die hij in zn andere hand heeft, mag hij zelf houden.
Hierbij kan het ook gebeuren, dat een speler geen enkele
wortel krijgt.
Nu legt elke speler zijn wortels zodanig achter elkaar voor
zn eigen haas, dat deze in de lengte naar het wortelveld
wijzen.
Als alle wortels zijn neergelegd, dan mag iedereen zijn haas
voor de laatste wortel neerzetten. Zo komen de hazen steeds
dichter in de buurt van het wortelveld.
17

Nu begint er een nieuwe ronde en de andere langoor mag de


wortels nemen en ongezien over zijn handen verdelen.

Einde van het spel:


De speler die als eerste met zijn haas het wortelveld bereikt,
heeft deze hazensterke race gewonnen.

18