You are on page 1of 2

Osnovna kola - lanak 4 / prilagoeni program - 8.

razred osnovne kole


HRVATSKI JEZIK - ZA UENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
291
7

HRVATSKA KRIJESNICA : radna


biljenica za dopunski i
individualizirani rad iz
hrvatskog jezika za 8. razred

Vesna Dunatov, Anita Petri

radna
biljenica

67,0
0

LJEVAK

MATEMATIKA - ZA UENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

308
1

MATEMATIKA 8 : radna
biljenica iz matematike za
pomo uenicima pri uenju
matematike u osmom razredu
osnovne kole

Ljiljana Peretin, Denis


Vujanovi

radna
biljenica

80,0
0

PROFIL

Vlasta Dvoak, Margita


Jelii poljar, Eva
Kirchmayer Bili

udbenik s
3 CD-a

71,0
0

Josip Peri i autorski tim

udbenik

47,0
0

KS

Anita ojat

udbenik s
viemedijs
kim
nastavnim
materijalim
a

75,0
0

Igor Tima

udbenik s
viemedijs
kim
nastavnim
materijalim
a

61,0
0

Igor Tima

radna
biljenica

45,0
0

Vesna uri

radna
biljenica

40,0
0

PROFIL

Vesna uri

udbenik

64,0
0

PROFIL

Draen Jerabek, Gordana


Jerabek, Blanka PetrinecFulir, Natalija Stipeti-us

udbenik

35,0
0

ALFA

Gordan Bartoli, Marino


ike, Vladimir Deli,
Andrija Greguri, Ivica
Kolari, Dragan Stanojevi

udbenik s
viemedijs
kim
nastavnim
materijalim
a

54,0
0

GLAZBENA KULTURA

561
6

ALLEGRO 8 : udbenik
glazbene kulture s
viemedijskim nastavnim
materijalima na tri CD-a u
osmom razredu osnovne kole

VJERONAUK - IZBORNI PREDMET


486
8

S KRISTOM U IVOT : udbenik


za katoliki vjeronauk osmoga
razreda osnovne kole

HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOST

565
3

SNAGA RIJEI 8 : hrvatska


itanka s viemedijskim
nastavnim materijalima u
osmom razredu osnovne kole

GEOGRAFIJA

560
7
560
8

GEA 4 : udbenik geografije s


viemedijskim nastavnim
materijalima u osmom razredu
osnovne kole
GEA 4 : radna biljenica za
geografiju u osmom razredu
osnovne kole

POVIJEST
528
3
528
2

VREMEPLOV 8 : radna
biljenica iz povijesti za osmi
razred osnovne kole
VREMEPLOV 8 : udbenik
povijesti za osmi razred
osnovne kole

LIKOVNA KULTURA
459
0

LIKOVNI SAT 8 : udbenik


likovne kulture za osmi razred
osnovne kole

TEHNIKA KULTURA

576
7

UDESNI SVIJET TEHNIKE 8 :


udbenik tehnike kulture s
viemedijskim nastavnim
materijalima u osmom razredu
osnovne kole

576
8

UDESNI SVIJET TEHNIKE 8 :


radni materijali za izvoenje
vjebi i praktinog rada iz
tehnike kulture u osmom
razredu osnovne kole

Gordan Bartoli, Marino


ike, Vladimir Deli,
Andrija Greguri, Ivica
Kolari, Dragan Stanojevi

radni
materijal

89,0
0

radna
biljenica
udbenik s
viemedijs
kim
nastavnim
materijalim
a

49,0
0

66,0
0

radna
biljenica
udbenik s
viemedijs
kim
nastavnim
materijalim
a

48,0
0

52,0
0

udbenik s
radnom
biljenicom

125,
00

ALKA

ura Kocijan, Maja


Petkovi, Roko Vladui

udbenik

55,0
0

PROFIL

ura Kocijan, Maja


Petkovi

radna
biljenica

45,0
0

PROFIL

Kristina ajo Anel, Ankica


Knezovi

radna
biljenica

58,0
0

PROFIL

Kristina ajo Anel, Ankica


Knezovi

udbenik

55,0
0

PROFIL

udbenik s
viemedijs
kim
nastavnim
materijalim
a

64,0
0

INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET


567
3

MOJ PORTAL 3.0, 8 : radna


biljenica za informatiku u
osmom razredu osnovne kole

Magdalena Babi, Zoran


Dimovski, Fredi Glavan,
Stanko Leko, Mario Stani,
Branko Vejnovi

567
2

MOJ PORTAL 3.0, 8 : udbenik


informatike s viemedijskim
nastavnim materijalima u
osmom razredu osnovne kole

Magdalena Babi, Zoran


Dimovski, Fredi Glavan,
Stanko Leko, Mario Stani,
Branko Vejnovi

BIOLOGIJA
556
2

BIOLOGIJA 8 : radna biljenica


za biologiju u osmom razredu
osnovne kole

Damir Bendelja, urica


Culjak, aklin Luka, Edina
Operta, Emica Orekovi,
Renata Roak

556
1

BIOLOGIJA 8 : udbenik
biologije s viemedijskim
nastavnim materijalima u
osmom razredu osnovne kole

Damir Bendelja, urica


Culjak, aklin Luka, Edina
Operta, Emica Orekovi,
Renata Roak

FIZIKA - ZA UENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA


285
8

FIZIKA 8 : udbenik s radnom


biljenicom za 8. razred
osnovne kole

Nevenka Jaku, Ivana Mati

KEMIJA
523
1
523
2

U SVIJETU KEMIJE 8 : udbenik


kemije za osmi razred osnovne
kole
U SVIJETU KEMIJE 8 : radna
biljenica iz kemije za osmi
razred osnovne kole

ENGLESKI JEZIK - VIII. GODINA UENJA, I. STRANI JEZIK


514
9

514
8

NEW BUILDING BRIDGES 8 :


radna biljenica iz engleskoga
jezika za osmi razred osnovne
kole, VIII. godina uenja
NEW BUILDING BRIDGES 8 :
udbenik engleskoga jezika sa
zvunim cd-om za osmi razred
osnovne kole, VIII. godina
uenja

NJEMAKI JEZIK - V. GODINA UENJA, II. STRANI JEZIK

571
4

FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 5 :


udbenik njemakog jezika sa
viemedijskim nastavnim
materijalima u osmom razredu
osnovne kole, 5. godina
uenja

Jadranka Salopek, Plamenka


Bernardi-Britvec, Andrea
Tuka