You are on page 1of 10

MUKYU MOKUROKU

I. Reihou
1.
Ritsu Rei
2. Seiza Rei

II. Ukemigata Taihenjutsu


1. Tai Otoshi
a. Zenpou Otoshi
b.
Yoko Otoshi
c. Kouhou Otoshi

2. Nagare
a.
b.
c.
d.
e.

Zenpou Nagare
Yoko Nagare
Kouhou Nagare
Jun Nagare
Tachi Nagare

3. Kaiten
a.
b.
c.
d.
e.

Zenpou Kaiten
Gyaku Zenpou Kaiten
Yoko Kaiten
Kouhou Kaiten
Gyaku Kouhou Kaiten

4. Shihou Tenchi Tobi


a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mae
Ushiro
Migi
Hidari
Ten
Chi

5. Sayu Tsuki Kata


6. Sayu Keri Kata


KYUKYU MOKUROKU

I. Kihon Kamae Kata


1.
2.
3.
4.
5.

Shizen
Ichimonji
Jumonji
Hicho
Kosei

6. Hira Ichimonji
7. Doko
8. Hoko
9. Uma Nori
10. Yoko Osae

II. Uke Nagashi Kata


1. Jodan Uke Nagashi
2. Gedan Uke Nageshi

11.
12.
13.
14.

Kesa Osae
Seitai
Shiho
Katagatame


HACHIKYU MOKUROKU

I. Shoshin No Kata
a.
b.
c.
d.
e.

Chi No Kata
Sui No Kata
Ka No Kata
Fu No Kata
Ku No Kata

II. Gogyo No Kata


a.

b.
c.
d.
e.

Chi No Kata
Sui No Kata
Ka No Kata
Fu No Kata
Ku No Kata

III. Goshin No Kata


a.
b.
c.
d.
e.

Chi No Kata
Sui No Kata
Ka No Kata
Fu No Kata
Ku No Kata


NANAKYU MOKUROKU

I. Kihon Happo Kata


1. Koshi Kihon Sanpo
a. Ichimonji No Kata
b. Hicho No Kata
c. Jumonji No Kata

2. Torite Kihon Kata Goho


a. Omote Gyaku
b. Omote Gyaku Tsuki Waza
c. Ura Gyaku
d. Musha Dori
e. Ganseki Nage


ROKKYU MOKUROKU

I. Kihon Tehodoki Kata


a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Katate Uchi Mawashi


Ryote Uchi Mawashi
Katate Soto Mawashi
Ryote Soto Mawashi
Ryote Kata Ude Dori
Gyaku Katate Dori Hon Gyaku
Gyaku Katate Dori Ude Ori
Shuko Uchi

II. Ken Kudaki


a. Omote Ura
b. Jodan Gedan

III. Keri Kudaki


a. Omote Ura
b. Jodan Gedan


GOKYU MOKUROKU

I. Kihon Jyutaijutsu Kata


a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Oni Kudaki - Omote Ura


Muso Dori - Omote Ura
Take Ori - Omote Ura
O Gyaku
Oya Goroshi Ko Goroshi
Ude Garami - Omote Ura
Ude Juji Ori
Ude Ori Wakigatame


YONKYU MOKUROKU

I. Houken Juroppo
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Kikaku Ken
Fudo Ken
Kiten Ken
Shuki Ken
Koppo Ken
Shishin Ken
Shikan Ken
Shako Ken
Shito Ken
Happa Ken
Shitan Ken
Sokki Ken
Soku Gyaku Ken
Sokushi Ken
Sokuyaku Ken
ShinkenKiken


SANKYU MOKUROKU

I. / Taihen Happo Sabaki Ukemi/


Kusushi Kata
1. Happo Jyu Kata
a.
b.
c.
d.
e.

Zenpou Sayu
Nanamemae Sayu
Yoko Sayu
Koho Sayu
Naname Koho Sayu

II. Tai Hodoki


a.
b.
c.
d.

Otoshi Kata
Koshi Mawashi
Ten Gaeshi
Goku Raku

III.

Happo Geri Kurai Dori


NIKYU MOKUROKU

I.

Nage Kata No Ri

1. Kumi Kata
a.
b.
c.
d.

Eri Sode
Ryote Mune Dori

Kata Sode

Sode Kubi

2. Nage Waza
a.
Koshi Nage
b.
Harai Koshi
c. Gyaku Harai Koshi
d. Osoto Gake
e. Osoto Kari
f.
Uchi Mata
g.
Tomoe Nage
h. Yoko Sutemi
i. Katate Nage Omote Ura


IKKYU MOKUROKU

I. Shime Waza
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Hon Jime
Gyaku Jime
Juji Jime
Gyaku Juji Jime
Kata Juji Jime
Hadaka Jime
Do Jime
Okuri Eri Jime
Ashi Sankaku Jime
Ude Sankaku Jime
Itai Jime
Ude Jime