Sie sind auf Seite 1von 92

"

LffiNOIDAU

,

,

Nhfun giup h,rcluc;mgky thu~t cua TAng Cong ty M~g lucri Viertel nfun duQ'c cac thu~t ngfr, khai ni~m ca ban trong ky thu~t viSn thOng, TAng Cong ty M~g lucri Viertel ban hanh tai li~u "sA tay kY thu~t vi~n thong- Quy~n 1 - Cae thu~t ngfr kY thu~t vi~n thong" danh cho can be) va nhan vien ky thu~t dang lam vi~c trong T6ng Cong ty.

Tai li~u dS c~p dSn cac thu~t ngfr, khai ni~m lien quan dSn cac lInh VV C Viertel dang khai thac, duQ'cbien so~ theo tieu chi chinh xac, dS hiSu, ng1fugQn va co anh x~ vao m~ng lucri cua Viettel. Ne)i dung tai li~u bao g6m 8 phfrn:

Phfin 1: TAng quan m~ng vi~n thong. Phfin 2: M~ng di o{)ng. Phfin 3: M~ng e8 oinh. Phan 4: M~ng truyen dan. Phfin 5: M~ng truy~n tai IP. Phan 6: H~ tang. Phfin 7: CO"oi~n. Phfin 8: Phfin m~m quanly kY thu~t.

~

"

~

~

N

Cac d6ng chi can be) va nhan vien ky thu~t cua ULili~u nay theo cac ngu6n:

TAng Cong ty co thS tim dQc

1. Phfrn mSm quan ly tai li~u: hrtp://tailieu.viettel.vn.

2. Lien M trgc tiSp vcri PhOng Ky thu~t Cong ngh~ - T6ng Cong ty M~ng

lucri Viertel. Vcri xu thS cong ngM phat triSn khong ngimg, PhOng Ky thu~t Cong ngh~ kinh mong nh~n duQ'cy kiSn dong gop til de)i ngii ky thu~t Viertel dS tiSp tvc b6 sung, hoan thi~n tai li~u cho phu hgp han trong qua trinh phat triSn mlimglucri. MQi y kiSn dong gop xin gui vS PhOng Ky thu~t Cong ngM - T6ng Cong ty Ml;\ng lucri Viertel theo email: kt_vtnet@viertel.com.vn ho~c s6 di~n thol;\i:

04.62660291.

TONG CONG TY ~G

LUm VIETTEL

Ouvin 1: Cac thufit ngit kV thufit viin thOng

MUCLUC

MUCLUC

••

•.•

.:: th A

ong •

.•.•

•.•

if

DANH MVC T VIET TAT .•••.•• ••

.

'

ac ",a, nlfm Cd an cua m{lng Vlen

"'A

k l

b ••

Viettel.

.• .•

.

•.•.•

•.••

•.•

•••

••

••

•.•

3

•.•.•

pHAN 1. TONG QUAN M;NG VIEN THONG

L C

IL M {lng vien tllong

IlL Mvt sa d{mg iluifng iii clia cuvc g{Ji thoq,i (Call flow) • PHAN 2. MANG DI BONG - ••••

••.• ••

•.•

••••••••••

5

5

••••••••

•••••••••••

.••• •

•.•••••

•••••••••••••

 

.••.•••

.•

•.

7

•••.•

••

10

•.•

•• ••

 

•.•

11

.

.

 

.

•• •••

 

•••

••

••.•

••

11

•.••

••

•••.••

 

•.•.•

11

•••

••

•••••

•11

 

•••.••

••

••

12

 

13

•••••.•••••

14

•••••••••••.•.•••••

,

A. M {lng vo tuyen •

•••

••

••

L Khtii ni?m ch ung ••••

••

••

 

,

1.

Nh6m

kl,tii ni?m ve vung phil

 

2. Nhom kllal nlf!m ve tal nguyen

3. Nhom

4

",

~"

'"

,

,

.

••

khai nifm vi hanh vi tieu dung '"

kh'

. N"om

"I'

al nlf!m ve tin If!U •.•.••

~,

h.'"

•.•.•

•••••.•••.•

••••••.•

•••••.••••.•.

IL

1.

2.

3.

4.

,

M {In g vo t uyen 2 G

••

••.•.•

Thanl, phlin m{lng vo tuyen 2G

,

,

•.•

•.• ••

••

Khai nifm vi tai nguyen, dung IU(lng mq,ng 2G

•• •••

•••

••.•

•.•.•

•.

15

15

15

.ll.j al nl{!m ve

Vh"'A

~ vu'

h •

ng p U •••••••

"

•••••••.•

••••

•••••••••••• •••

•••••••••••

17

• ••••.•

M~t so khdi ni?m ve chat lu(11tg d;ch v(l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••19

,

IlL

,

M (lng vI) tuyen 3 G .•.• •.•.•

•••.• •

 

••.••.•••

•••.••

•.•.•20

,

1. Thanh phlin m{lng 3 G .•

•.••

•.•

••.••.••

~O

2. Khai ni?m vi tai nguyen, dung lu(11tg 36

 

20

",

~"

h •

:J. Khal nlf!m ve vung p u ~~.•

,

,

,

,

••

~•

••

• •.•

21

4. M~t so khai ni?m ve chat lU{lng dich v{l

 

••

••••

•••

••.•.••.•

 

23

5.

M~t sli hanh i/~ng tlii leu.•

••

•.••

••

••

•••

25

B. M {Ing loi di il~ng •.•••

••••••••

•.••••••.••.•.•

•••••.•.••.••••••

••

••••••••

 

••••••.•.•• •••••27

L

1. Mq,ng

,

Th iinh p han •.•

••••

• ••.•.•

•••

CS (Circuit Switching - M{mg chuyin mq,ch kenh)

•••.•

 

2

7

27

2. Mq,ng PS (Packet Switching - M{mg chuyin mq,ch goi)

 

27

3. Mq,ng VAS, IN (Value Added Services, Intelligent Network)

 

28

IL Khdi ni?m ch ung

 

29

1.

Khdi nifm ve tal nguyen

'"

~".

'"

 

• •

••

 

•• •

 

•.•

•.••

 

•.•

29

~"h"A

2. Khal nlf!m ve han

,

'"

 

VI tleu

d' ung

 

•.••

 

•.••••

•.•

••

29

IlL Cac chi tieu ilanh gia chat IU(lng mq,ng /Oi

 

30

1. M {lng CS •

 

••• •.••.•

•.••

••

•.•.•

••

•• ••

• 30

2. M {lng P S

 

30

3. M {In g VAS, IN

•••

•.•.•

•.•

•.••

 

••

•••••

 

•••.••31

pHAN 3.

MANG CO DINH

••.••

• •

••

32

 

.

 

.

 

~

~

-

.

PHAN

4. M;NG TRUYEN DAN .•

 

• •

 

•.••

 

•.••• •

 

•••

••36

L Cap quang, ph(l ki?n cap quang

 

••.•.•.•

•••

 

•.•.•.••

•• •

•.•

 

36

 

-

IL

Cong ngh? tTuyen dan s{li quang .•

,

•• :

•.•

•.•

•.•

•.••

43

 

-

IlL

M f!ng IT uyen dlin Viettel

,

••

•.•.••

 

•.•

•.•

 

•50 •

,

IV. Thiet bi va ph!, ki?n trong phong mdy

 

••.•

••.•.•

•• •

 

••

52

Ouvin 1: Cae thutit ngu kf thutit viin thOng

MUCLUC

Ji: M{lng truyen dan vo tuyen (Vi ba, VSAT) •

,-

,

,

PHAN 5. ~G

,

.

TRUYEN TAl IP

L

II.

III.

,

M pi so khdi n i?m ch ung .••.•

•.•

••

Cae dich vu tren mang IP Viettel .•.•

.

•.•

,

,

PHAN 6. H~ TANG

-

PHAN 7. CO DIlJN

>

1.

••

•• ••

•.•

2.

M tiy ph tit ili?n

 

•.•.•.•

,

,.

3.

He . thong tIC dong dieu khien

4.

5.

Ac q uy •

•••

••

,

6. H? th 0 ng lam mat •.•

7. Pin m{it trm .••.•••

••

•• ••

•.•

••

••.•

 

 

.•.•

.•

• ••.•.••

• ••

•.••.•

•.•.••.•.••

••

••

.

•••

• •

•.••••.••

•••

•.•.•

• •.•

••.•

• •

••.•.•

••

54

59

•.59

••

••.•.••

•.•• •

•.

•.• •.•

•••

•••

.• .••.

••.• •

••.•••

••.• •

.••••••.

• ••.•

• ••••

•.•••••

•.••• •

79

82

84

8.

,

H? th Ollg can/, bao

0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,

,

,

,

9. H? t/Jong tiep ddt clJong set •.•• •

••.•.•

PHAN 8. PHAN MEM QuAN LY KY

•.•.••

•••••

•.•••••

85

•.•• 86

••88

Ouvin 1: Cae thuat ngu Jdi thuat viin thOng

Danh muc tir viit tiit

 

DANH MUC TUVIET TAT

 
   

.

 

Second Generation (the second

 

2G

mobile network generation) Third Generation (the third

M~g thOng tin di dQng th€ h~ thu 2

3G

M~g thOng tin di dQng th€ M thu 3

mobile network generation) Asymmetric Digital Subscriber

   

ADSL

Line

DuOng thue bao s6 bilt d6i xfrng

AUC

AuthenticationCenter

Trung tam nh~n th\lc

BGM

Background Music

Nhl).cn~n

BSC

Base Station Controller

BQ di~u khi€n trl).m g6c (ml).ng2G)

BTS

Base Transceiver Station

Trl).m thu pMt g6c (ml).ng 2G)

CRBT

Colour Ringback Tone Digital Subscriber Line Access

Nhl).Cchuong cM da am. BQ ghep kenh troy nh~p dUOng thue

DSLAM

Multiplexer Dense Wavelength Division

bao s6 Ghep kenh phiin chia theo buac s6ng

DWDM

 

Multiplexing

m~t dQ cao

GGSN

Gateway GPRS Support Node Gateway Mobile Switching

Nut h6 trQ'GPRS c6ng

   

GMSC

Center

Trong tamchuy€n ml).chdi dQng c6ng

GPRS

General Packet Radio Service Global System of Mobile

Dich V\l vo tuy€n g6i t6ng hQ'P

   

GSM

Communications

H~ th6ng thOng tin di dQng toan du

HLR

Home Location Register High Speed Downlink Packet

BQ dang kY vi tri thuOng trU Troy nh~p g6i dubng xu6ng t6c dQ

HSDPA

 

Access

cao

HSPA

High Speed Packet Access High Speed Uplink Packet

Troy nh~p g6i t6c dQ cao

   

HSUPA

Access

Troy nh~P g6i dubng len t6c dQ cao

IP

Internet Protocol

Giao thuc lien m~g (giao thuc IP)

MCA

Missed Call Alert

Bao cUQcgQi nh6'

ME

Mobile Equipment

Thi€t bi di dQng (m~g 2G)

MS

Mobile Station

Trl).m di dQng

MSC

Mobile Switching Center

T6ng did dich V\l di dQng

MSS

Mobile Soft Switch

T6ng did chuy€n ml).chm~m

NodeB

NodeB Public Switched Telephone

Trl).mthu pMt g6c (ml).ng 3G) M~g di~n thol).i chuy€n ml).chcong

 

PSlN

Network

cQng

RNC

Radio Network Controller

BQ di~u khi€n m~g vo tuy€n

~ffli~:i~t:I~t~ll~iJ~~r~'li~3j~tt~!:~g~!t[~gi~~;5i~~~;~{)~1~[~~~g!yi~tjfr@'g';g~llii~

 

Oupin 1: Cae tltutlt ngir Iff tltutlt viln thOng

 

Danlt mue tir viit tdt

",.;i"~;I:'i:.~\'"7--i' i';J":~':'~-,

,;,+<4';,-

"~\:Vietetiit'1\i,

' i

   

,tOi:!;'~;~"'-,_;',:",i"

;'~~?i

SIM

Subscriber Identity Module

TM nh~ d~g thue bao

SDH

Synchronous Digital Hierarchy

Phful Clip s6 d6ng bQ

SGSN

Serving GPRS Support Node

Nut h6 trg GPRS ph\lc V\l

SMSC

Short Message Service Center

Trungtam dich V\l tin nhfut ngfut Kh5i truyen tiii d6ngbQ Clip 1, t5c dQ

 

STM-l

Synchronous Transport Module 1

155,529 Mbps.

STP

Signaling Transfer Point

m€m chuy€n glao bao hi~u

   

Thiet bi dllu

~.

TD

Terminal Device

CUOl

DE

User Equipment

Thiet bi di dQng (m~g 3G)

VLR

Visitor Location Register

BQ dang kY vi tri t~m trU

VSAT

Very Small Aperture Terminal

Thiet bi dllu cu5i co khAu dQ dtnho.

WAP

Wireless Application Protocol

Giao thuc trng d\lng khong day

;~'2';;ii;i!@~gj1f9g~;#~Ii~:;~~«';i!,:<?t'<:'!;;S~~~~~S~lsrig~i~t'tti9Jj:~:a{f~~g

Quyin 1: Cae thuq.t ngir kjJ thupt viin thong

Phan 1. Tang quan mfJng viin thOng

PHAN 1. TONG QUAN ~G

VIEN THONG

I. Cae khai ni~m coo ban ella m\lng vi~n thong

TT

Thuat nl!fr

Khlii niem/Dac di~m

La t~p hqp thiet bi vi€n thong duqc lien ket voi nhau bang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MfJng viin thOng dUOng truy€n dan d6 cung cAp dich Vl,lvi€n thong, dich Vl,lUng d\ll1g vi€n thong.

Dich V{l viin thong

La dich Vl,lgiri; truyen, nh~ va xu lythong tin giua hai ho~c

mOt nhom nguai su dl,mg dich Vl,lvi€n thong, bao g6m dich Vl,l co ban va dich Vl,lgia tri gia tang. La dich Vl,l su dllng dUOng truyen diin vi€n thong ho~c m~g

VlfC cong

ngM thOng tin, pMt thanh, truy€n hinh, thuong m~i, tai chinh,

ngan

La dich Vl,lduqc truyen ruc thai thong tin qua m~ng vi€n thOng (bao g6m ca Internet) rna khong lam thay d6i lo~i hinh ho~c

nOi dung thOng tin. Day la lo~i dich Vl,lt6i thi6u (dan gian

nhAt) rna nha cung cAp dich V1,l

nang ll1'Cco ban Clla nha cung cAp dich Vl,l. La dich Vl,llam tang them gia tn thong tin clla nguai su dllng dich Vl,lb~ng cach hoan thi~n lo~i hinh, nOi dung thong tin ho~c cung cAp kha nang lUll trU, khoi phllC thong tin do tren co sa su d\ll1g m~g vi€n thOng. Nhiing dich Vl,lnay thu~ ti~n han cho nguai su d\ll1g, khong chi ket n6i thiet bi dliu cu6i, co kha nang cung cAp rOng khfrp va tinh cuoc linh ho~t.

La doanh nghi~p duqc thanh l~p theo pMp lu~t Vi~t Nam va

vi€n thong d6 cung cAp dich Vl,l Ung d\ll1g trong linh

Dicl,v{lung d{lng viin thOng

hang, van Ma, thong tin, y te, giao

dllC va linh vl1'CkMc.

Dich V{l cu btln

cAp cho khach hang, dl1'a tren

Dich V{Igia tri gia tang

Doanh nghi?p

viin thon/!

BfJi Ij dich V{I viin thong

NguiJi siC d{lng

dicl, vu viin thOn/!

.

.

duqc cAo giAy ohep La to chuc, ca nhan

dllng dich Vl,lvi€n thong thOng qua hqp d6ng d~i ly kY vm doanh nghi~p vi€n thong d6 huang hoa h6ng ho~c ban l~i dich Vl,lvi€n thong d6 huang chenh l~ch gia. La to chUc, ca nhan giao ket hqp dong su dllng dich Vl,lvi€n

thOng voi doanh nghi~p vi€n thOng ho~c d~i ly dich Vl,lvi€n thOng.

kinh doanh dich Vl,lvi€n thOng. cung cap dich Vl,lvi€n thOng cho nguai su

. La nguai su d\ll1g dich Vl,lvi€n thong co gan voi vi~c an dinh

tai nguyen vi€n thong ho~c dUOng truy€n diin vi€n thOng Cll

th6.

La thiet bi ky thu~t, bao gom philn cUng va phan mem, duqc dung d6 thl1'c hi~n vi€n thong. La thiet bi vi€n thOng co dinh ho~c di dOng duqc dau noi vao

Thue bao viin thong

Thiet bi viin thon/!

Thi2t bi itau

,{.

CUOl

di6m ket cu6i clla m~g vi€n thOng d6 giri, truy€n, nh~ va xU Iv thOng tin clla nguai su d\ll1g.

11

Th~2t bi itau cuoi thue bao

12

13 BuiJnfl truv~n

Thi2t bi m{lng

La thiet bi dliu cu6i clla thue bao vi€n thong.

La thiet bi vi€n thong duqc lap d~t tren m~g vi€n thong de bao dam vi~c cung cAp dich.Vl,l vi€n thong.

La t~p hqp thiet bi vi€n thOng dung de xac l~p mOt phan ho~c

Quyin 1: Cdc tltuf.t ngir kg tltuf.t viln t/tOng Pltlin 1. Tang quan m(Jng viln t/tOng

TT Thuat ne:fr

TT

TT Thuat ne:fr

Thuat ne:fr

TT Thuat ne:fr
TT Thuat ne:fr

Khlii niemlDac di~m tooo bi) dU?'ng yuyen thOng tin ~iua hai diem xac dinh. M~g truyen dan dong vai tro rat quan trQng trong cac M th6ng vi~n thop.g. Nola n6n tang, la cO"sa h~ tfrng cho vi~c th\Ic hi~n truyen tai thong tin, dich Y\l. D\Ia vao moi truOng truy6n dfut rna phan thanh hai 10~i:

 

dan

Truy6n dfut hfru tuy€n va truy6n dfut vo tuy€n.

Truy6n dfut ~fru tuy€n: ,ThuOng su d\lng hai 10~i truy6n dfut quan U:Qng_nhatla c~p dong va cap quan¥.

-

 

-

Truyen dan vo tuyen: Trong m~g truyen dfut Viettel su d\lUg

   

hai 10~i truy6n dfut vo tuy€n la: vi ba, VSAT. La cong triOOxay dvng, bao gom h~ tang ky thu~t vi~n thong

 

14

Cong trinlt viln

th\l di)ng (OOa,tr~m, ci)t, c6ng, b~) va thi€t bi m~g duQ'Cl~p

 

t/tOng

d~t vao do

   
 

15

CD SO' ItfJ tling viln t/tOn!!

La t~p hQ'P thiet bi vi~n thong, duang truyen dfut, m~ng yi~n thong va cong triOOvi~n thong. La tai nguye.n quoc ,gia, bao ~om kho so vi~n thOng, tai nguyen Internet, phO tan so vo tuyen di~n va quy d~o v~ tinh thui)c

 
   
 

16

Tili nguyen viln

.

t/tOng

Kltosa viln

qUY6nquan Iv cua Vi~t Nam . La t~p hQ'Prna, so thui)c quyen quan 1:9cua Vi~t Nam duQ'c

 

17

quy ho~ch th6ng OO~td~ thi€t l~p m~g vi~n thOng, cung c~p

 

t/tOng

va su d\lUg dich Y\l vi~n thong. La ~p hQ'Pten va so thui)c quyen quan 1:9cua Vi~t Nam duQ'c quy ho~ch th6ng OO~t~~ bao d~ cho ho~t dQng Intern~t. Tai nguyen Internet bao gom ten mien, dia chi Internet, so hi~u m~g va ten, s6 khac theo quy diOO cua cac t5 chUc vi~n thong

Tilinguyen

 

18

Internet

 
     

,

,

   

va Internet quoc teo La tooo bQ dai tan so vo tuyen di~n. Song vo tuy€n di~n la song di~n til co tfrn s6 th~p han 3000

 
 

19

Pita tlin sa va tuyen ili?n

,

GHz truy6n Ian tv do trong khong gian, khong co dfut song

   

OOant~o.

20

OUf ilao ve tinlt

La

dUOng chuyen dQng cua v~ tiOOtrong khOng gian.

Trungtam

La thaOOphan cua m~g vi~n thong ?o chUc nang thiet l~p mQt keOOphil hQ'Ptil mQt thue bao mlY den mi)t thue bao khac. Trong m~g di~n tho~i, phfut chuy~n m~ch duQ'c gQi la cac t5ng dai. Thue bao se n,h~ duQ'c keOOphil hQ'Pd\Ia vao ca~ thong tin bao hi~u u;uyen q~a dUOng day thue bao hay truyen tren cac m~ch ket noi cac tong dai v6i OOau. Hi~n nay, co 2 cong ngh~ chuy~n m~ch dang duQ'c ap d\lUg. Do la cong ngh~ chlly~n m~ch kenh (CS - Circuit Switching)

21

cltuyin mfJclt

   

va cong ngM chuy~n m~ch goi (PS - Packet Switching). Trong m~g vi~n thOng, h~ thong bao hi~u duQ'c coi la mi)t phuang ti~n d~ chuy~n thong tin va cac l~nh til di~m nay d€n

di~m khac, cac thong tin va cac l~OOnay co lien quan d€n thi€t

22

H? tltang btio Iti?u

l~p, gilim sat va giai phong cui)c gQi. Bao hi~u th\IC hi~n 3 chuc nang chiOO:

-

Chuc nang gilim sat (gilim slit dUOng day thue bao, trung

k€ ).

Quyin 1: Cae thuqi ngit kY thup-t viin thOng Phlin 1. rang quan m{lng viin thong

TT

Thuatngfr

Khlii niem!Dac di~m

- ChUc nang

- ChUc nang khai thac va v~ hanh m~g.

tim chQn (dieu khien va

chuyen thOng tin dia chi).

II. Mane: vien thone: Viettel TT Thuat ne:fr

Khlii niem!Dac diem

M~g di dQng Viettel duQ'c chia lam 4 lap:

- Lap nguai dimg: G6m thiet bi 'd~u cu6i nguai dung, thiet bi di dQng

1

2

3

4

 

-

Lap truy nh~p: G6m cac tn;un BTS, BSC (m~g 2G), NodeB,

Lap lai: G6m c6 kh6i chuy~n m~ch MSCNLR, HLRIAUC,

-

GMSC, STP, cac nut h6 trQ' GPRS (SGSN, GGSN)

COu true

mfJ-ngdi

RNC (m~g 3G).

tlVng Viettel

-

Lap tmg d\lng: Cac M th6ng m~ng thong minh (lN/OCS), cac M

th6ng quan ly tin nhilo (SMS/MMS), va cac h~ th6ng dich V\l gia

tri gia tang khac (CRBT, MCA, BGM

)

M~g truyen dful cua Viettel duQ'c chia lam 4 lap: .

Lap truy nh~p (Access Layer): La lap tf\!c tiep ket n6i vai cac node access cua cac m~g dich V\l (BTS/Node B, DSLAM, PSTN,

-

khach hang thue kenh

). Dung luqng: STM-l, STM-4.

 

-

Lap nQi tinh (Provincial Layer): La lap lOi cua tUng tinh,ket n6i

COu true

lap lien tinhva lap truy nh~p, chuy~n tai lUll luqng dich V\l tlr lap

mfJ-ng

truy nh~p len lap lien tinh (dung lUQ'ngSTM-16 tra len).

 

truyin dan

-

L6'p lien tinh (Inter-Provincial Layer):np trung lUll luqng dich

Viettel

V\l a cac tinh/ thanh ph6, chuy~n

tai v~ cac trung tiim dich V\l t~i

cac thanh ph6 Ha NQi, Da N~ng, H6 Chi Minh (dung lUQng 400 Gbps, hi~n t~ chi dimg 50 Gbps).

-

Lap tf\lC qu6c gia (National Backbone Layer): Ket n6i lUll luqng

cac vimg mi~n, truy~n tai dich V\l B~c-Nam, ket n6i cac hu6'og di Qu6c te (dung luqng N x STM-64).

M~g truyen tai IP Viettel thlJC hi~n truyen tai toan bQ lUll luqng

dich V\l c6 diM (ADSL, FTTx, IPTV, Office WAN

),

dich V\1 di

dQng 2G/3G (tho~i, dft li~u, dich V\l gia tang). M~g truy~n tai IP duQ'c chia lam 04 phan lap:

COu true

mfJ-ng

truyin tiii

- M~g truy nh~p Metro Ethernet: ThlJc hi~n gom toan bQ lUll

luqng tlr cac di~m truy nh~p len M th6ng m~g IPBN va MPBN.

IP Viettel

- M~g IPBN: Truy~n tai lUll luqng dft li~u nQi m~g, trong nuac va qu6c teo

- MPBN: Truy~n tai lUll luqng tho~i 2GI 3G.

M~g

- DCN: Giam sat, auan Iv cac M th6ng vi€n thong.

M~g

- DSLAM: T~p trung duang day ADSL va Leasedline (dung luqng

CMre nang

nho) cua cac thue bao.

va eae

- Site Router:

thanh phlin

• Ket n6i den DSLAM, Node B, Leasedline (dung luqng 16'0),cac

trong mfJ-ng

khach hang su d\lOg dich V\l cap

quang va chuy~n dft li~u tlr cae

Internet

thanh phk d6 len m~g laL

Viettel

- Core xii, Core huy~n, Core tinh, Core khu VlJC:

• np trung lUll luqng tlr 16'pduai

va chuy~n len 16'ptren.

Quyin 1: Cac thul)t ngil kji thul)t viin thOng PhOn 1. Tang quan mgng viin thOng

TT

5

Thu~it n ii'

Clucc nang

va cac

thanh phOn

trongmfJng

PSTN

Viettel

Khai niem/J)ac di~m

• Dinh tuyen dfr li~u.

- Router P: Dung d~ chuy~n m~ch nhanh gifra cac viIng, cac khll V\fC;k€t n6i sang phful chuy~n m~ch goi cua lap Core di dQng

- BRAS: Dung d~ Ulln ly dia chi, dnh cuac, di~u khi~n bao

Cac thanh phan trong m~ng PSTN:

- DLU: La thi€t bi t~p trung va di~u khi~n cac dUOng day thue bao t~i mQt khu vvc nhfit dinh. ChUc nang DLU g6m: cung cftp pin,

bao v~ qua ap, cung cftp dong chuong, gilim sat dau cu3i thue bao,

rna bOa va giai rna, chuy~n d6i 2 day/4 day, ki~m tra

- Host: La thi€t bi t~p trung cac DLU ho~c/va cac dUOng day thue bao.

- Tandem: T6ng dai trung chuy~n luu IUQ1lgnQi tinh.

- TOLL: T6n dai trun chu ~n luu IUQ'n lien tinh, lien m~

III. cAc KHAI NIEM CHUNG

TT

Thuatn

Thuebao

1

attach

Thuebao

2

re istered

Thuebao

3

phat sinh

ClfdC

Thuebao

4

hOfJt ilpng 2

chi2u

TllUe bao

5

hOfJt il{ing 1 chiJu

TllUe bao

6

khaibtio

(HLR

Thuebao

7

active OCS

Khlii niemtDac di~m

thue bao dang b~t may rna M thOng tong dai dang quan ly t~i ai di~m th3ng ke.

a

.

00 di~m th3ng ke la thai di~m lfiy s3 li~u theo yeu cau C\l th~ nao

do (hao cao co quan quan ly,lfiy dfr li~u dlinh gia tang truang thue

ao h\lc V\l cong tac u ho~ch, chi€n luQ'c

)

a thue bao dang b~t may ho~c thue bao da tat may nhung chua

ua 24h tinh d€n thai di~m th3zi ke.

a thue bao co pMt sinh it nbat 01 dong doanh thu trong thang

bao g6m ca doanh thu khuy€n m~i ho~c doanh thu a bfit CII tai

oan nao -

3c/ khu €n m~i).

a

thue bao co th~ lien l~c chi~u gQi di, su d\lllg cac dich Y\l gia tri

ia

tang (GTGT - n€u con ti~n) va nh~ lien l~c chi~u gQi d€n.

a

thue bao bi ch~ chieu gQi di, khong su d\lng duQ'c cac dich Y\l

TGT (trir dich Y\l GTGT da thanh toan ti~n ti.r truac nhu Imuzik,

) do h€t thai h~ sir d\lllg (m~c du tai khoan con ti~n ) d6i

ai TB tra truac ho~c chua thanh toan cuac thang truac d3i vm ue bao tra sau. hue bao khai hao: S6 thue bao khai hao tren M thOng HLR,

CA,

illing, OCS.

Thue bao active: S6 thue bao kich ho~t goi cuac tren OCS

Quyen 1: Cae ay thuat ngw viin thOng

Phlin 1. Tang quan m(lng viin thOng

lflnh 1: T6~g quat mgng Viettel

Quyin 1: Cac thuV-t ngu kY thuq.t viin t/tOng

Phan 1. Tang quan mpng viin t/tOng

III. Mqt sa d~ng dU'O'ng di clla cuqc gqi tho~i (Call flow).

1. Di d9ng Viettel +-7 ca dinh Viettel

B +-7BSCIRNC +-7MSC +-7GMSC

+-7TOLL +-7Tandem +-7Host +-7c6 dinh.

- TruOng hqp khlic khu vvc: Di dQng +-7BTS/Node B +-7BSCIRNC +-7MSC +-7GMSC +-7TOLL(1) +-7TOLL(2) +-7Tandem +-7Host +-7c6 dinh.

- TruOng hqp cimg khu vvc: Di dQng +-7BTS/Node

2. Di d9ng Viettel +-7 Homephone Viettel (trU'Unghf/P dmg khu v{l'c)

- TruOng hqp dmg MSC: Di dQng +-7 BTS +-7 BSC +-7 MSC +-7 BSC +-7 BTS +-7

Homephone.

- TruOng hqp khlic MSC:

• T6ng dfli chuy~n m~ch m€m su dVng cong ngM IP: Di dQng H BTS +-7BSC +-7 MSS +-7MSS# +-7BSC +-7BTS +-7Homephone.

• T6ng dfli chuy~n m~ch m€m su dVng cong ngM TDM: Di dQng +-7BTS +-7BSC +-7 MSC +-7GMSC +-7MSC# +-7BSC +-7BTS +-7Homephone.

3. Di d9ng Viettel +-7 Di d9ng mfJ-ngkhac

Di dQng Viettel +-7BTS/Node B +-7BSCIRNC +-7MSC +-7 GMSC Viettel +-7GMSC

m~g khlic +-7MSC +-7BSCIRNC +-7BTS/ Node B +-7Di dQng m~g khlic.

4. Di d9ng Viettel +-7 ca dinh mfJ-ng khac

Di dQng Viettel +-7 BTS +-7BSC +-7MSC +-7GMSC Viettel +-7TOLL Viettel +-7

TOLL m~g khlic +-7Tandem +-7Host +-7c6 dinh m~g khlic.

5. ca dinh Viettel

+-7 ca dinh mfJ-ng khac

c6 dinh Viettel +-7 Host +-7 Tandem +-7 TOLL Viettel +-7 TOLL m~g khlic +-7 Tandem +-7Host +-7c6 dinh m~g khlic

6. Til"thue hao di d9ng 3G truy nh~p internet

Di dQng +-7Node B +-7RNC +-7SGSN +-7GGSN +-7Internet

Quvln 1: Cae thuDt ngii kg thuDt viin thOng pHAN 2. MANG DI DONG

.

.

PhfJn 2. M(lng di dpng

A. M~ngvo tuy~n

I. Khai ni~m chung

1. Nhom khai ni~m v~ vimg phil

1. Goe n an

Khai ni~m:

- La goc xac diOO di) Cl,lP,ngfulg clla anten, co tac dl,lfig di€u chiOOviIng pM song clla cell.

Tilt, dun vi do: do

- Co 3 lo~i Tilt: Tilt va tilt t6ng, trong do:

co, tilt dien

. Tilt t6ng = Tilt co + Tilt

di~n. Ti!t cO': duqc thay d6i bfutg cach dieu chiOO C(J khi h~ th5ng ga clla antenna. Tilt co duoc tiOO b~g goc hqp bai m~it' phfutg nam ngang (song song vai m~t dAt) va dUOng thfutg vuong goc vai m~t Clla antenna (goc nay ciiJ}g bfutg goc OOQnt~o bai m~t phang antenna va dUOng th~g vo goc vai m~t dAt). Tilt di~n: dl!<Jc di€u chiOO bfutg cach thay doi pha clla tin hieu vao m6i chAn tlr Clla ante~a. Tilt di~n duqc tinh bfutg goc ~o bai tia vuong goc vai m~t antenna va trl,lc Clla blip song chinh. Tblfc ti~n: Antenna co tilt t6ng

kiOO

cang 16'n (C1,1ptilt) thi blin

phll cang bi thu h~p. Nguqc l~i,

ant~nna co tilt t6ng

cang 006

(ngang tilt) thi ban cang dU<JCrna ri)ng.

kiOO phll

I

Chieu cao cQt J

Chieu cao GSM

nitta

nllt~ng

\

\

Hinh 2: G6c Tilt cua Antenna

Giai tbich:

Hinh v~ tren the hi~n m~t dt dimg cua song vo tuyen duqc pMt di til antenna.

- Tia Upper va tia lower la t~p hqp cac diem co

cUOng di) b(suy hao 3dB

duqc clla diem tuang (rng nfim tren trl,lc Clla

blip song chinh thea m~t dt dimg.

so vai cUOng di) thu

- Goc hqp bai 2 tia nay la 7 di) va duqc gQi la goc suy hao 3dB.

Quyin 1: Cac thugt ngu kji thugt viin thOng

vi 'Azimuth, dun vi do: do :

2. Goc hf,fun

Khai ni~m: La goc duQ'c ~o Mi tia vuong goc v&i mi;it antenna va huang chinh B~c, quay theo chieu kim d6ng h6. Th,!c ti~n: Goc phuong vi xac dinh huang pM song clla cell va duQ'Cthi€t k€ theo mvc dfch pM song. Trong do, uu tien 1: pM song khu VlJCdan cu, uu tien 2:

180

pM song dUOng giao thOng.

PhOn 2. MfJ.ng di deng

270

e (degrees)

o °gain (dBi)

Hinh 3: Mijt edt ngang cua song va tuy€n au(!c , phat ai tit antenna

Hinh 4: Goc Azimuth cua Antenna

3. Do cao anten (dun vi do: m :

La dQ cao treo anten, tinh tU day anten den mi;it dilt va duQ'c thiet ke de dam bao '1Jj ':," M song Clla tr{lill.

4. Do cao cot aun vi do: m :

Khai ni~m: La dQ cao Clla CQttreo anten, Hnh tU dinh cQt den chan cQt.

Th,!c ti~n: f)Q cao

cQt. f)Q cao CQt h6 bi€n Clla Viette11a: 36m, 42m, 48m, 54m va 60m.

CQt duQ'c thi€t k€theo mvc dfch pM song va di;ic di~m Clla vi tri di;it

2. Nh6m khai Diem ve tai D u en

'

TT

Thuat n if

Khai niem!l>ac diem,

GoS

a thong so xac dinh tY 1~ nghen cho phep Clla m~ng. Vi dv:

1

(Grade of Service - oS = 2%, nghla la t~i mQt thai di~m co 100 cUQc g9i tren

eel dQ dich V\l,

~g thi 2 cUQcg9i khong th~ thvc hi~n duQ'c do khong con

Quvin 1: Cae thuQt ngu kg thuq-t viin thOng

Phlin 2. Mgng di tlpng

TT

Thuat n fr don vi do: %):

TU

(Traffic Utilisation

2

- Hi~u su&t su d\mg

titi nguyen, don vi

do:%):

Khai niemIDae di~m enh r6i con g9i la nghen m~g). a thong so duQ'c su d\ll1g de danh gili hi~u swit su d\ll1g tai guyen vo tuy~n cua m~g (cell, BTS/ Node B, tinh, khu . c, toan m~g). TU duQ'c tinh theo cong thuc:

Luu h.rgng gia cao di~m

TU (%) = -------

LUll lU'(;mg dap ll'ng

Trong do:

+ Ml}.ng2G:

• LUll luqng gia cao di~m (Ed): LUll luqng duQ'c lAy til s5 li~u th5ng ke lUll luqng vao gia cao di~m hang ngay

• LUll luqng dap Ung (Ed): LUll luqng rna h~ th5ng co

s5

khA nang h6 trQ' duQ'c tra til bang Edang B Ung vai kenh TCH toan t5c va e&p d(>dich Y\l (GoS) la 2%.

+ Ml}.ng3G:

gia cao di~m, duQ'c tinh bfulg tBng lUll luqng

LUll luqng

tho~i (Ed)

va data (MB), trong

d6 Ed duQ'c quy dBi ra

don vi MB theo cong thuc 1 Ed = 45 ME.

• LUll luqng dap dUng cua 1 ce1l3G la 1800 MB. Gilii thieh: cach quy dBi 1 Ed = 45 MB

3. Nh6m khai ni~m v~ himh vi tieu dung

TT

1

2

3

Thuat n fr

Erlang

(Vi~t t~t:Erl)

Mega Bytes

B

GUy Peak (GUy eao di~m)

Khai niem/ Dae di~m

a don vi

do cua lUll luqng (traffic) tren

M thOng, duQ'c tinh

eo cong th(rc:

nlltt

A(Erl)=- T

rong d6: A la lUll luqng do bfing Ed; n la s5 Cll(>Cg9i, t la d(>

ai trung binh cua m6i cu(>c g9i, do bfing giay (s), T la thai gian

o thuan

T= 3600s);

La don vi do cua lUll luqng data tren M th5ng.

Gia Peak tho~i (peak CS):

La gia rna

gian nhi€u thue bao g9i nh&t, gia peak tho~i muc m~g thuang tiI 19h d~n 20h hang ngay). Gia Peak data (peak PS):

La gia rna lUll Iuqng data cua m~g 160 nh&t (la khoang thai gian tfme bao download dfi' li~u nhi€u nh&t, gia peak data cua m~ng thuang til 20h d~n 23h hang ngay).

lUll luqng tho~i cua m~g 160 nh&t (la khoang thai

Quy€n 1: Cae thugt ngil' kg thugt viin thOng

Phlin 2. M{lng di itpng

BnCA(Busy

Hour Call

La t6ng s6 yeu du cue)c g9i tho~i vao t6ng dai

trong gia cao

4 Attem~t: sa IAn di~m (cue)c g9i do co th~ duqc t6ng dai k~t n6i thfmh cong

yeu cau cUQC gQi trong giir cao di~m

5 BHCAlSub

6 mErl/Sub

7 MB/sub

ho~c khong thfmh cong). Blnh thuang, BHCA trung blnh clla 1 thue bao la 1,2 BHCA/thue bao.

DiIng de

V\l dinh ca, han b6 h~ th6ng cho hiI h.

thai luqng cue)c g9i

d~ h\lc V\l dinh ca, han b6 M th6ng cho hiI DiIng de dcinh gia hfmh vi khach hang theo dung luqng data sir

DiIng de dcinh gia hfmh vi khach himg

dcinh gia hfmh vi khach hang theo

theo

so cue)c g9i de ph\lc

d\lDg trong thang/tuAn/ngay d~ ph\lc V\l dinh ca, phan b6 h~ th6ng cho hiI hgp.

 

4. Nhom khai ni~m v~ tin hi~u

 

TT

Thuat ngft

Khai niem!Dac di~m La don vi do tY so cong suat, con g9i Ia don vi do cong suat

1

dB (decibel)

liong d6i. La don vi do cong suat tuy~t doi, bieu diSn cuang de) clla tin hi~u vo tuy~n. Vi d\l: 1W = 30 dBm La thOng so bieu diSn khii nang khuech d~i tin hi~u clla me)t anten dinh hu6ng. Duqc xac dinh bing tY s6 gina de) 160 Clla cong suit hUc x~ clla anten dang xet t~i me)t di~m ~heo hu6ng chinh ta:n clla bup song chinh so v6'i de) 160 cong suat hUc Xf;ltinh tf;li diem do clla anten

 

dBm

2

G (Gain: D{i ling feh elia

3

anten, itun vi ito:

dBi)

   

dl1ng hu6ngd~t ciIng vi tri voo anten dang xet. Ly thuy~t:

-

Chenh l~ch cuang de) tin hi~u gina trong nha va ngoai

nha Tbl}'c ti~n: M~ng 2G, 3G

- Khu V1JCtrung tam thfmh ph6 (Dense Urban): ~25 dB

4

- Khu V1JCngof;li0 thanh ph6, thi xa (Urban): ~20 dB

Suy hao cuirng dQ tin bi~u gifta trong nba va ngoai nba

- Khu V1JCd6ng b~ng dong dan cu (SubUrban): ""15 dB

- Khu V1JCnong thOn (Rural): -10dB

- Khu V1JCmi€n nui: ~ 10dB

Gia tri thlJc t~ clla timg khu V1JCdia hlnh sf: duqc do ki~m If;li

trong qua trinh t6i uu.

Quyin 1: Cae thu(it ngii kji thuW viin thOng

II. M~ng vo tuy~n 2G

Phan 2. Mgng di ilpng

 

1. Thanh

ph~n m~ng vo tuy~n 2G

 

TT

 

Thuatn2ii'

Khai niemlDac di~m

 
 

1;a kh&i ehuepang di€u khi€n, giam sat cae BTS,quan Iy tai nguyen vo tuyen tren h~ thong, co cae ehuc nang nhu:

-

 

• Quan Iy tr~ BTS: ThiSt l~p cAu hinh, tful s&, neighbour

;

• Quan ly m~g vo tuySn: Xu ly cac ban tin bao hi~u, di€u khi€n;

 

BSC(Base

quan ly kenh vo tuySn: Kh&i t~o, An dinh, giai ph6ng kenh vo tuyen;

 

Station

• ThiSt I~p va gilli ph6ng qua trinh chuy€n giao cho MS di chuy€n tir viIng pM cua tr~m BTS nay sang tr~m BTS khac trong cimg BSC;

 

I

Controller -

BQ di€u

• np trung lun IUQ11gcua cac thue

bao dang kSt n&i;

khin tr~

• Th1,1'chi~n chuc nang cua kh&i TRAU (

Transcoder and Rate

g&c)

 

Adaption Unit: Kh&i chuy€n d6i rna va thich Ung t&c dQ);

 

-

Quan ly m~ng truy€n dan dSn MSCI SGSN va BTS:

 

BSC kSt n&i vai MSC qua giao di~n A cho dich Vl,ltho~i, kSt n&i vai SGSN qua giao di~n G b cho dich Vl,ldfr 1i~u (data).

 

BSC kSt n&i vai

BTS qua giao di~n A bis '

Cac BSC cua Viettel do cac Trung tam Ky thu~t Khu V1JCqUlln ly trung t~i cac t6ng tr~.;

-

t~p' ~

 

,

-

BTS III phful ill kSt

n&i gifra cac thue bao di dQng (MS) va m~g"

(

thong qua BSC). BTS co cae chuc nang sau:

'\ .:

Quan Iy thul pMt bao hi~u va thong tin tren kenh v~t ly;

,

 

BTS(Base

• puai S1,1'di€u khi€n cua BSC, pMt quang ba cac thOng tin M ~hOng tren kenh BCCR, pMt cac thong tin tim gQi tren kenh PCH r

an dinh cac kenh danh rieng;:1

 

Transceiver

2

Station -

Tr~thu

• Ma hoa, gilli rna va ghep kenh. I- BTS kSt n&i vai MS qua giao di~n vo tuySn Urn, vai BSC qua giao

!

pMt g&c)

 

~i~nAbis. I- Cac BTS cua Viettel duqc giao cho cac Chi nhinh Viertel tinhl TP

 
   
 

~uan ly. . I- MS bao g6m ME (Mobile Equipment - ThiSt. bi di dQng) va SIM

 

3

MS(Mobile ~Subscriber Identifier Module - Kh&i nh~ d~g thue bao). Trang do:

Subscriber -

ME: La may di~n tho~i di dQng.

 
 

Thue

dQng)

bao di

SIM: La the nha thOng minh duqc gful tren ME, co lun trfr thong

tin v€ s& thue bao, rna s& m~g di dQng, cac rna s& ph\lc Vl,lcho vi~c nh~ th1,1'Cthue bao.

 

I-

MS kSt n&i vai m~g thOng qua BTS tren giao di~n vo tuySn Urn'

 

2. Khai ni~m

v~ tai nguyen, dung hrClng m~ng 2G

 

TT

Thu(it nJ!ii

Khai ni~m/Bi;ic diem

Lythuy~t

1

Bang tan

-

Bang tfulla dlli tful s& duqc giai h~ Mi 1 tful s& thAp nhAt va I

tful s&

26 ~aonhk

- Bang tful duqc su d\lng d€ truy€n tin hi~u vo tuySn gifra MS va BTS.

Quyin 1: Cac thuQ.tngit kj thugl viin t!tOng PhOn 2. M{lng di ilpng TT Thuat
Quyin 1: Cac thuQ.tngit kj thugl viin t!tOng
PhOn 2. M{lng di ilpng
TT
Thuat n it
KMi ni~mlD~c diem
Thvc ti~n
D6i vai bang tfut 2G, Viette1 duQ'c dp phep va su d\ll1g thi~t bi thu
Mt vo tuy~n di~n cong ngh~ GSM hOl;ltd9ng & bang tfut 900 MHz va
1800 MHz. Trong do:
• Bang tfut 900 MHz: Viette1 duQ'c dp 41 kenh, m6i kenh co d9 r9ng
200 KHz, thu tv kenh ill 43 d~n 83;
• Bang tfut 1800 MHz: Viette1 duQ'c dp 100 kenh, m6i kenh co d9
r9ng 200 KHz, thu tv kenh ill 712 d~n 811;
~
'~
$$M!iloct
~~
A,
A."- ••~
~,~''.'9':'Q~~h;:~~kH~,
,"3~H)"
,515-
,"S:
.960
J
".~
'
£)~ r~
~inh 2QOkM:::
,~
1710~~A
1l'$S
UIl)S
,
I
I.

B{fng J<!1l'C-;SA(900,\(F#\JlJbii!l'f{

tt~l /l:$MJ8{jOM/1z

Hinh 5: Bang tan GSM 900MHz va bang tan GSM 1800MHz

cliu hinh

2

cua tr{lm

BTS

3

FRvaHR

Luu lU(fng

4

tho{li

ErVTRX

Khll nang

5

ph(lc V(l

cua cell

Hinh 6:

a so card thu pMt (TRX) duQ'c diu hinh va Hip d~t tl;li trl;lffi.De diun bao

, g pM, cac trl;lm BTS thuCmg co 3 cell, m6i cell thuCmg co c&u hinh 2

?~~4 _TRX. s6 1uqng -rp: nhi€u hay it ph\! thu9C vao m~t d9 thue bao tl;l~ ~;.~

! tn dl;lttrl;lm cao ha tha .

a thOng so cho bi~t tOC,d9 rna hoa thol;li duQ'c dung cho kenh thol;li la FK;~~E~

ull Rate - Tow toc: Toc d9 tuong (eng tren giao di~n Urn 1a 13 kbps) hav;:~,N,

~rii;1i'v-, '

, {hr}n{"

,

,

(Half Rate - Ban toc: Toc d9 tuong

(eng tren giao di~n Urn 1a 6,5 kbp~1!. ~l;~"

i 1uu 1uqng ml;lllg tang cao, 01 khe thai gian duQ'c danh rieng cho tm .:1'" ue bao dang hOl;ltd9ng & ch~ d9 FR ( 01 kenh FR) duQ'c di€u khi€n tach" hanh 02 kenh HR d€ ph\!c Vl) cho 02 thue bao. Nhu v~y, dung 1uqng l;lllgco th€ duQ'c tang g& dol. y thuyet: La 1uu 1uqng thol;li co the dap (eng duQ'c toi da tren 1 b9 thu pMt TRX).

1JCti€n:

Luu 1uqng thol;li su d\!ng t6i da tren 1 b9 thu pMt (TRX) d€ dam bao s6

ell co tY 1~nghen kenh TCH < 2% chi~m <1 % t6ng s6 cell cua tow ml;lllg usau:

 

Cell

du

hinh

2TRX: 6.5 ErVTRX; tuong

(eng vai

13 Ed/Cell

Cell du

hinh

4TRX: 8.6 ErVTRX; tuong

(eng vm 34.4 Ed/Cell

~

nh~t 1fut 1:

.

a ,nang ph\lc V\l dang thi'ri:

"

a so thue bao thol;li (su d\ll1g kenh toan tOc) toida co the ph\!c Vl) duQ'c 6ng thai cua m9t cell. DuQ'c xac dinh nhu sau:

s6 thue bao thol;li d6ng thai = 8* s6 TRX - 1 TS BCCH - s6 TS khai bao ho SDCCH - s6 TS khai bao dwh rieng cho EDGE.

i d\!: cell co 2TRX, khai bao 2 kenh SDCCH va 1 TS danh rieng cho

DGE 7 t6ng s6 thue bao thol;li co th€ chl;l d6n thai 1a: 8*2 - 1 - 2 - 1

Quyin 1: Cae thuvt ngu kj thuvt viln tltOng

PhOn 2. M{lng di tlpng

TT

KMi ni~m/D~c diem

 
 

12.

 

hi nang ph1}c V1}:

 

ng vai muc dQ su d\!ng cua thue bao la 30 mErVSub/gia, 1 cell

cfiu hinh

 

TRX co dung hrQ'llgh6 trQ't6i da la 13 Ed se dap (mg duQ'c 433 thue bao

 

ron

1 gia.

Tuan tv cell cAu hinh 4TRX da Un duQ'c 1147 thue bao.

 
 

3. Khai ni~m v~ VilDg phu

   

TT

Thuat ngfi'

 

Khai niem/Dac diSm

.

Ly thuySt ~a tBng cong suAt pMt t~i dAu ra cua cac kh6i thu pMt (TRX) duQ'c cfiu' h}nh cho cell BTS. Cong suAt pMt ph\! thuQc vao cAu hinh cua cell, bang tan ho~t dQng va lo~i tU cua vendor l}ao. Th1}'c te:

I.

Cong suat phat eiia eellBTS (dan vi do:

dBmho~c

 

-

Tr(lffl 900: Cong suAt pMt cua tr~m d~t gia tri Ian nhAt ~4 7 dBm/TRX (50W) d6i vai cell cfiu hinh 2 TRX, ~44 dBm/TRX d6i

1

 

W)

vai Cell cfiu hinh 4 TRX. Tr(lffl 1800~ Cong suAt, pMt cua tr~ d~t gia tri 100, nhAt ~45 dBm/TRX doi vai Cell diu hinh 2 TRX, ~42 dBm/TRX doi vai Cell

   

-

     

cfiu hinh 4 TRX

La thong so bi~u di~n cong suat tin hi~u vo tuyen 2G thu duQ'c t~i MS ,

ho~c BTS (duang len), cho bi~t song m~nh hay y€u.

 

\

 

:'

 

Cuimg

tlV

rAt y€u) tai -47 dBm

Gia tri cua RxLev trong khoang tir -110 dBm (song 'song rAt khoe). Thrrc tien:

,

-

 

'

tin hi?u thu

 

2G

 

,

2

 

Khu vuc TplTx dang bing >= -75dBm (dAysong va 5n dinh) -75 den -90 dBm

 

Khu vuc mi~n nui

 

,

(Rxlevel, don vi do:

 

l

         

I<

Mti'c tat

>=-8 dBm

 

r.:

 

, .

~

dBm

ho~c

   

;.

Mti'cchip

.

 

W)

 

-80 dSn- 5dBm.

 

'[?'

nMn duO'c

(dAysong va kh6ng 5n dinh)

,

       

<=-90dBm

 
     

Mti'c tBi

(kh6ng dAysong)

<=-95dBm.

La thong s6 bi@udi~n chAt IUQ'llgtin hi~u vo tuy€n m~g 2G thu duQ'c t~i MS, duQ'c do bfulg tY s6 cong suA! tin hi~u thu duQ'Cva nhi~u t~i may thu. ell dng 100 thi chAt IUQ'llgcua tin hi~u cang t6t, it co nhi~u va nguQ'c I~i.

Chat lU(1ng tin hi?u 2G (CIl, don vi do: dB)

3

Thrrc ti~n:

 
 

• t6t: > 15 dB

Muc

 

• chAp nh~n duQ'c: 12-15 dB

Muc

Muc t6i: < 12 dB

Qurin 1: Cac thulit ngir kg thupt viin thOng

Phlin 2. M{lng di ilpng

TT

Thuat n if

Ban kfnh phlisong

4

clia m{jt cell

(don vi do:

rn, km)

Di?n tfch phlisong

5

clia m{jt cell

(don vi do:

km 2 )

Khlii niem!Dac di~m

~'''''"~.~

i"'.'-

.

"j'"

r-

+"

i ":-.

I

INTERt=ERENCESiG-NAL

.

-

~--

~~l'l~l~_~~.~

Hinh 7: Tin hi?u nhilu va tin hi?u song mang

Lythuy~t

La

khoang each til chan tr~m d€n diem xa nh~t theo huang bUp song

hinh rna dich V\l con dam bao ch~t IUQ'Ilg. BKPS ph\! thuQc vao dQ cao treo anten, goc ngAng (Tilt), tfuI s6 sir \lOg va cong su~t pMt clla anten. Ngoai ra, BKPS con ph\! thuQc vao dia inh, moi truOng truy€n song.

Th •••.c tiin:

BKPS tmg v6'i cUOng dQ tin 'hi~u Wi thieu trong nha (RxLevel)

.~~

~'b

-:r.c;;;'

,

90dBm:

Bfa hinh

900

Ban kinh

MHz

Khu Y\lC trung tam Urban), vai dQ cao

thanh pM (Dense anten trimg binh -25m:

250m- 350m

Khu Y\lC ngoliri 0 thanh pho, thj xli (Urban), vm dQ cao anten trung binh -30m:

550m- 800m

Khu

(SubUrban), vai dQ cao

binh-36m:

Khu Y\lC nang than (Rural), vai

anten trung binh -42m Khu Y\lC mien nui, vai dQ cao anten trung

binh-57m:

Y\lC

dong bang

dong

anten

dan

cu

trung 1.3km- 2.5km

dQ cao

3 km- 4 km

>4km

Uei Vlti!f

,:~m

.;

10111j

hU son

1800 MHz~N',6i.

150m-250nl7i~!

370m-540m

870m-l.7km

2 km- 3.7km

Kh6ng sit dl,mg

Ly thuy~t:

La di~n tich clla hinh I\!c giac co dUOng kinh rnQt cell.

ThU'c tiin:

Di~~ tich pM song tmg v6'i cuOng dQ tin hi~u t6i thi€u trong nha.

Ia ban kinh phll song clla

(RxLevei ~ -90dBm (di?n t[ch tuem Un

Bfa hinh

Khu Y\lC trung tam thanh ph6 (Dense

Urban), vai dQ cao

~25m:

Khu Y\lC ngo~i a thanh phD, thj xli

anten trung binh

rban,

vai dQ cao anten trun

binh

Dien ti h

900

MHz

Tit 0.041 din

0.08km 2 .

Tit 0.196 din

Quvln 1: Cae thu{it ngii kji thu{it viin thOng

Phlin 2. M{lng di ilpng

,

TT

Thuat ngfr

'((hai niem/Diic

di@m

   

~30m:

0.416km L

km L

Khu

V\l'C dong bang

dong

dan

cu

Tit

1.098

Tit 0.92 din

 

(SubUrban), v6i dQ cao anten trung binh

den 4.059km 2

1.87km 2

~6m:

   
   

Khu V\l'Cnong thon (Rural), v6i dQ cao

Tit 5.85 din

Tit 2.594

 
 

anten trung binh ~42m:

 

10.4 km 2

din 4.735

       

km 2

Khu V\l'C miSn nill, v6i dQ cao anten

> 10.4 km 2

Kh6ngszl

 

trung binh ~57m:

 

dl,mg

 

- Vimg 16m lit viIng/khu vvc/dol;lIl du<mg khong co song ho~c song rAt \l~U, duQ'c xac dinh qua thong s6 RxLev do duQ'c ho~c s6 v~ch song tren

 

6

Vimglom

~~~ili~.~~:

 

~

 

,,,

'I

.\\'~

 

2G

 

• VVCthitnh pM dong bang, RxLev < -90 dEm.

V &i khu

 

>rONG

 

• VVCmi€n nlii, RxLev < - 95 dBm

V&i khu

 

i

'~~tlt

C;11~

 

f- Ho~c s6 v~ch song tren di~n tho~i con < 2/3 t6ng s6 v~ch song.

 

'1';",>

\ V;A'""i

 

MQt sa khai ni~m V~ ch~t hrQ'Dg dich VI}

 

~~\.~

 

4.

 

~,~

"':,:1. iJ Gt

 

.,~

 

Khlii niem/dac diem

 

\.

TT

Thu~tngfr

 

Vi~t tiit

 

each tInh

 

Target'~~

mucml}.n~l;\

1

1 2 Ti l~ nghen kSnh bao hi~u SI?CCH vilO gia cao diSm (Peak) Ti l~
1 2 Ti l~ nghen kSnh bao hi~u SI?CCH vilO gia cao diSm (Peak) Ti l~

2

1 2 Ti l~ nghen kSnh bao hi~u SI?CCH vilO gia cao diSm (Peak) Ti l~

Ti l~ nghen kSnh bao hi~u

SI?CCH vilO gia cao

diSm (Peak)

l~ nghen kSnh bao hi~u SI?CCH vilO gia cao diSm (Peak) Ti l~ nghen kSnh tho;;U

Ti l~ nghen kSnh tho;;U vao gia cao di~m (Peak)

(Peak) Ti l~ nghen kSnh tho;;U vao gia cao di~m (Peak) S C R p (T6ng
(Peak) Ti l~ nghen kSnh tho;;U vao gia cao di~m (Peak) S C R p (T6ng

SCRp

(T6ng s6 lfuI dp phat kSnh bao hi~u khong duQ'c do hSt kSnh/ t6ng s6 lfuI ySu

(%)

0.15/

khong duQ'c do hSt kSnh/ t6ng s6 lfuI ySu (%) 0.15/ du dp pMt kSnh bao

du dp pMt kSnh bao hi~u)* 100%.

TCRp

(T6ng s6 lfuI dp pMt kSnh TCH khong duQ'c do het kSnh / t6ng s6 lfuI ySu du d.p

0.6

 

pMt kSnh TCH)* 100%.

~:}

~'}t

3

 

SDRp

(T6ng s6 rat kSnh bao hi~u danh riSng / T6ng s6 kSnh bao hi~u ranh riSng dii thiet 0.33

 

TY l~ rat kSnh bao hi~u (peak)

   

l~p thanh cong)* 100%.

Ti l~ thiSt l~p cUQCgQi

(Tong so cUQcgQi duQ'c thiSt l~p thanh cong /t6ng s6 lfuI thiet l~p cUQc

 

4

thanh cong gia cao di~m CSSRp

99.44

 

(Peak)

gQi)*100%

[Tong so cUQcgQi bi rat /(tong so cUQcgQi

5

Ti l~ rat cUQcgQi gia cao di~m (Peak)

CDRp

dii duQ'c thiet l~p + t6ng s6 CUQCHO thanh cong - t6ng s6 cUQcHO ra thanh

vao

0.59

 

Ti l~ chuySn giao cUQc

cong)]* 100% (Tong so cUQcHandover ra kh6i cell thanh cong / T6ng s6 cUQcHandover ra kh6i

 

6

gQi thanh cong gia cao HOSRp

98.96

 

di~m (peak)

cell)* 100%.

 

19

Quyin 1: Cae tltul)t ngii kY tltul)t viin thOng

III. Mlolng vo tuy~n 3G

Pltan 2. Mgng di ilpng

1.Thimh phin mlolng 3G

TT

Thuat n2ft

Khai nUim/f)ac di~m

i- La khf,i cht'rc nang di~u khi~n, giam sat cac Node B, qwin ly tai nguyen vo tuy~n tren M thf,ng, c6 cac chi'rc nang nhu:

Qwin ly tr~ Node B: Thi~t

;

neighbour

l~p cAu hinh, tAn sf"

Qu~ ly m~g vo tuy~n: Xir ly cac ban tin bao hi~u, di~u khien;

Qulm If kenh vo tuy~n: KMi t~o, fu1 dinh, gild ph6ng kenh vo tuyen;

RNC(Radio

 

Network

Thi~t l~p va gilli ph6ng qua trinh chuy~n giao cho MS di

1

Controller -

chuy~n tir vimg phil clla tr~ Node B nay sang tr~m Node B khac trong cung RNC;

Bp iliJu

 

?

 

kltien m{lng

 

np trung lUll luQ'ng clla cac thue bao dang k~t nf,i;

vo tuyin)

Blio m~t va toan vt(n du li~u. Sau thll 1\Jc nh~n thgc va th6a thu~ kh6a, cac kh6a bao m~t va toan vt(n du li~u duQ'c d~t vaoRNC;

Quan ly m~g truy~n dful d~n MSC/SGSN va Node B: RNC k~t nf,i v6'i MSC/SGSN qua giao di~n I u - cs / I u - ps . RNC k~t noi v6'i Node B qua giao di~n I ub '

-

Cac RNC clla Viertel do cac Trung tam Ky thu~t Khu VlJC qwin

   

Y t~p trung t~i cac t6ng tr~m.

-

Node B la phAn tir k~t nf,i giua cac thi~t bi di dQng (UE) va

NodeB

m~g. Node B c6 cac cht'rc nang co ban nhu di~u phf,i da truy nh~p :::ho nhi~u thi~t bi nguai dung, cAp phat tai nguyen vo tuy~n, t~p rung lUll luQ'llg nguai dUng vao kenh truy~n dful.

2

- Node B Viertel ho~t dQng tren dlii tAn 2110 - 2170 MHz.

- Node B k~t nf,i v6'i RNC qua giao di~n I ub '

- Cac Node B clla Viertel duQ'c pharr cho cac Chi nhanh Viertel

   

inh/ TP qulin ly. UE bao gom dau cuoi nguCYidUng (UE) va khoi nh~n d~ng thue )ao (USIM):

 

3

UE

UE: Bao g6m di~n tho~i di dQng ho~c cac thi~t bi dAu cuf,i truy :lh~p Internet nhu modem (Dcom 3G, Homegateway), k~t nf,i v6'i 'J"odeB qua giao di~n vo tuy~n U u .

-

 

-

USIM: La the

nh6' thOng minh, duQ'c gAn tren UE, lUll trU nhung