You are on page 1of 288

Godina XX

etvrtak, 18. augusta/kolovoza 2016. godine

Broj/

61

XX
, 18. 2016. e
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 srpski jezik

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA


BOSNE I HERCEGOVINE
946

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu


sa lanom 4.23 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH" br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04,
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), objavljuje

Hercegovine ovjerilo neovisne kandidate i kandidacijske liste


politikih stranaka, koalicija i liste neovisnih kandidata za
sudjelovanje na Lokalnim izborima koji se odravaju 02.
listopada 2016. godine. Imena neovisnih kandidata i
kandidacijske liste bit e tiskani na glasakim listiima.
Broj 05-1-02-2-890-2/16
18. kolovoza 2016. godine
Sarajevo

Predsjednik
Dr. Ahmet anti, v. r.

OVJERENE KANDIDATSKE LISTE

ZA UEE NA LOKALNIM IZBORIMA 2016. GODINE


Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u skladu
sa lanom 4.10 i 4.21 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
ovjerila nezavisne kandidate i kandidatske liste politikih
stranaka, koalicija i liste nezavisnih kandidata za uee na
Lokalnim izborima koji se odravaju 02. oktobra 2016. godine.
Imena nezavisnih kandidata i kandidatske liste bit e odtampani
na glasakim listiima.
Broj 05-1-02-2-890-2/16
18. augusta 2016. godine
Predsjednik
Sarajevo
Dr. Ahmet anti, s. r.
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
sukladno lanku 4.23 stavak (1) Izbornoga zakona Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), objavljuje

OVJERENE KANDIDACIJSKE LISTE

ZA SUDJELOVANJE NA LOKALNIM IZBORIMA


2016. GODINE
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je
sukladno lanku 4.10 i 4.21 Izbornoga zakona Bosne i

eaa oa oja oe eeoe


a a ao 4.23 a (1) oo aoa oe
eeoe ("e a " . 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 31/16),
ojaje

OJEEE AATE TE

A A OAM OMA
2016. OE
eaa oa oja oe eeoe je
a a ao 4.10 4.21 oo aoa oe
eeoe ojea eae aae aae
e o , oaja e ea
aaa a a oa oa oj e
oaaj 02. ooa 2016. oe. ea ea
aaa aae e e oaa a
aa a.
oj 05-1-02-2-890-2/16
18. 2016. oe
aajeo

eje
Ae a, . .

Broj 61 - Strana 2

SLUBENI GLASNIK BiH

001 - VELIKA KLADUA/


001 NAELNIK VELIKA KLADUA /

02188 SDA/SBB
1 ASMIR UFUROVI
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA
BIH - DNZ
1 ADMIL MULALI
01898 ADEM PAJAZETOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
01701 LABURISTIKA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE LABURISTI BIH
1 FIKRET ABDI
001 OPINSKO VIJEE VELIKA KLADUA /

01015 KLADUKA STRANKA PRIVREDNOG
PROSPERITETA
1 IBRAHIM (HASAN) KAJTAZOVI
2 AMELA HASANOVI
3 NASER SARAJLIJA
4 NERMIN BAI
5 MELITA BAJREKTAREVI
6 SENAD OGREEVI
7 FERIDA BAJREKTAREVI
8 JUSUF DIZDAREVI
9 NASIHA MUSTEDANAGI
10 ENVER BAJREKTAREVI
11 NEJRA SARAJLIJA
12 AMIL EHI
13 FATMIRA BAI
14 HARIS OGI
15 HASAN GALIJAEVI
16 AJA DANI
17 RIFET AKANOVI
18 TEHVIDA KOTI
19 ELVIS KEKI
20 BEGO REKI
02168 POKRENIMO KLADUU
1 AMIR UFUROVI
2 JASMINKA MUJKI
3 IRHAD JAAREVI
4 HASAN ERIMOVI
5 OMER MEKANOVI
6 SABINA MILJKOVI
7 ERMIN BAJRAMOVI
8 EDIN BAJREKTAREVI
9 SEMIR PILIPOVI
10 DIJANA KASUMOVI
11 MIRNES KOTI
12 EMRAH GRAANIN
13 EFIK PEHLI
14 ASMIRA HUIDI
15 ERIF TRALJEI
16 NERMIN DUDUKOVI
17 ZUMRET MELKI
18 DEVADA RIZVI
19 EMIR MUJANOVI
20 SINAN HUSKI
21 ALMA ALI SULJANOVI
22 DAMIR JUI

etvrtak, 18. 8. 2016.

23 HUSEIN AKANOVI
24 AGAN KEKI
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA
BIH - DNZ
1 BRACO KORDI
2 RIFETA DELI
3 DINKO LJUBIJANKI
4 NERMIN PURI
5 ADNANA BABAHMETOVI
6 HAMDIJA ABDI
7 FATIMA VELI
8 MIRSAD SEFI
9 DEMILA PILIPOVI
10 ZAIM TRALJEI
11 SUMEA HOJDANI
12 REFIK PONJEVI
13 ENA ALI
14 SAMIR KESEROVI
15 MIRSAD ALIBEGI
16 SAIME OMERAGI
17 NEZIR AKANOVI
18 MINELA MUHELJI
19 ELMIR ERIMOVI
20 FIKRET IBRADI
21 MIRFETA ZAHIROVI
22 HARIS KUDI
23 AZRA SMLATI
24 RIFET PONJEVI
25 ZEMIR PURI
26 IZETA ABDI
27 SEAD UFUROVI
28 HADIRA MILJKOVI
29 SEAD HUSI
30 ENIS KANTAREVI
31 SENADA MUSTAFI
32 MEHO MUHELJI
33 SELENA RAMI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 ENVER PEHLI
2 REFIKA PURI
3 IBRAHIM (MUJO)
KAJTAZOVI
4 ESMIRA ERDI
5 IBRAHIM KAMENJAEVI
6 SUNITA SKENDEROVI
7 HAJRUDIN KAJTAZOVI
8 ARIF HAI
9 RUBIJA MURTI
10 ERMIN SAMARDI
11 JASMINKA HUSI
12 DENIS KARAJI
13 SEDINA MUHELJI
14 RAGIB CINAC
15 SUAD AHMETAEVI
16 ARMINA SELAVA
17 IZET TRII
18 ZINAJDA KEKI
19 ADIS ABI
20 SENAD DIZDAREVI
21 VESNA HAI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

22 IRNAD HUIDI
23 AJKA KANTAREVI
24 IBRO MUJAGI
25 MIRSAD AHMETAEVI
26 ZUMRETA TREJI
27 RENATO OGI
28 ZERINA BABI
29 EKREM KARAJI
30 HAIM KARAJI
31 EMINA OGI
32 ZORAN BATAKOVI
33 SENIJA TRII
01701 LABURISTIKA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE LABURISTI BIH
1 ELVIRA ABDI JELENOVI
2 FIKRET BAI
3 HASAN OMANOVI
4 ASMIRA ERIMOVI
5 EMIR DELI
6 EMINA EHI
7 MUHAREM KUDI
8 ISMET BEHRI
9 AHA OKANOVI
10 SABAHUDIN OMERAGI
11 ZUMRETA DIZDAREVI
12 ABDULAH MEHUROVI
13 SENHIDA MURTI
14 ENVER MUNJAKOVI
15 SENAD DIDOVI
16 SENAIDA OVI
17 FIKRET ABDI
18 SENATA GALIJAEVI
19 JASMIN FERKI
20 ISMET DURMI
21 MIRSADA VELJAI
22 ANEL GRAANIN
23 ALIJA ATI
24 ADIJAN RUNI
25 SENAD DIZDAREVI
26 RAMIZA MUSTEDANAGI
27 ISMET ABDI
28 MATILDA ELEBI
29 MUJO HUIDI
30 ESAD DIZDAREVI
31 ALISA ALIBEGI
32 ALMIR OSMANKI
33 EMINA GRAHOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ADEL ESKI
2 ERVINA OGI
3 IRMAN KENDI
4 ALE MUSTEDANAGI
5 AMRA HODI
6 SANEL MURI
7 ELVIR OGI
8 MINKA HALIKOTI
9 EMSA NUHANOVI
10 SIDIK TABAKOVI
11 SANDA PURI MUSTEDANAGI

Broj 61 - Strana 3

12 SANEL MURATOVI
13 ELVISA KUDUZOVI
14 IBRAHIM KASUMOVI
15 EMIL PAJAZETOVI
16 JASMINA MUSTEDANAGI
17 JASMIN PURI
18 ESMERALDA ABI
19 NIHAD UGARAK
20 ADNAN KANTAREVI
21 JASMINKA PAJAZETOVI
22 ASMIR ERKEZ
23 ELVISA ABI
24 SENAD GRAANIN
25 AGAN MILJKOVI
26 SEVDA ABI
27 NAZIF ABI
28 ELVEDINA OKANOVI
29 SULEJMAN OSMANAGI
30 ALADIN KURTI
31 MEDIHA HASI-MUJANOVI
32 ZLATAN KESEROVI
01889 ESAD ZUBOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 FUAD SULEJMANAGI
2 EMINA MILJKOVI
3 RIFET ABI
4 NISVETA HODI
5 IZET HODI
6 LEJLA DANI
7 FATMIR MURATOVI
8 RIFET BABI
9 FADILA DOLI
10 HASAN KAJDI
11 MAJDA HOZANOVI
12 SANDIN BAJRI
13 EMINA JUI
14 SAMIR TOPAGI
15 AMIR HUIDI
16 NERMINA KARAJI
17 SAMIR CINAC
18 ZEMIRA TOPAGI
19 ELVIR MURGI
20 IBRAHIM HOZANOVI
21 DIJANA OKANOVI
22 ALADIN AJDINOVI
23 BELMA SULEJMANAGI
24 SUAD RIZVI
25 NEDAD KEKI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 ISMET KENDI
2 ZINETA OKI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 EJUB KESEROVI
2 BISENIJA MUEDINOVI
3 MUAMER HADI
4 JASMINA DELI
5 AMIL UTURI
6 INDIRA PAJAZETOVI

Broj 61 - Strana 4

SLUBENI GLASNIK BiH

7 ADIS DAFEROVI
8 ELVIR NEZIREVI
9 MIRVETA MURATOVI
10 ALE HUIDI
11 SEMRA PAJAZETOVI
12 SENAD OKANOVI
13 SAMRA PAJAZETOVI
14 ADNAN SEFI
15 HUSEIN DAFEROVI
16 SAMIRA HODI
17 NISVET KEKI
18 AZRA HUIDI
19 ELMIR KENDI
20 ASIM VELADI
21 INDIRA MEHI
22 EMIL ATI
23 FAHRETA BABI-UFUROVI
24 HARIS DUKI
25 MIRZA ATI
26 LEJLA MAINOVI
27 RASIM KESEROVI
28 FATA MELKI
29 FERID SARAJLIJA
02014 ZAHID KEKI - NEZAVISNI KANDIDAT
002 - CAZIN/
002 NAELNIK CAZIN /
02188 SDA/SBB
1 ALMIN HANDANAGI
01701 LABURISTIKA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE LABURISTI BIH
1 HAKIJA BEGANOVI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 NERMIN OGREEVI
002 OPINSKO VIJEE CAZIN /

00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA
BIH - DNZ
1 MUHAMED KRGI
2 EMINA DIZDAREVI
3 ZLATKO SABLJAKOVI
4 ISMET OGI
5 SEDIJA BEGI
6 SEAD PANDI
7 HARIS FERHATOVI
8 SUADA ARI
9 RASIMA DURI
10 JUSUF DIZDAREVI
11 JUSMIRA BEIREVI
12 MEHMED KAJTAZOVI
13 EHERZADA ROI
14 SMAIL BEIREVI
15 SMAIL KUDI
16 AZRA ALIAJI
17 SENAD OVI
18 SUVADA BEGANOVI
19 HUSNIJA MEI
20 ALDIN TOPAGI
21 ZEJNA KRGI

etvrtak, 18. 8. 2016.

22 ASMIR ORALI
23 EMINA NUHANOVI
24 ALMIR DIZDAREVI
25 SALKO MIZI
26 HARISA MUJAKI
27 ERNAD BAJRAMOVI
28 JENISA ARAPOVI
29 ENVER KERANOVI
30 ALIJA BEIREVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 ALMIR ZULI
2 BELMA MUMINOVI
3 SAMED KOVAEVI
4 SAMIR HOROZOVI
5 SEMIRA KAZLAGI
6 HARIS MURI
7 AZIM DURI
8 AIDA TOROMANOVI
9 BELKISA PROI
10 ZAHID BAJRI
11 MARICA BAJANSKI
12 MEHMED BAJRI
13 NEJRA KLII
14 SAMIR IKANOVI
15 ASIM PUKAR
16 ALDINA MACANOVI
17 IBRAHIM MAHMUTOVI
18 FAIDA MERDANOVI
19 HUSNIJA ABDI
20 MIRSAD JAI
21 SADETA SEMANI
22 SIFET BADI
23 EMINA ZEIREVI
24 IBRAHIM HADI
25 ANEL JAARAGI
26 JASMINA BEIREVI
27 MIRZET HARBA
28 ARISA SKAKI
29 DENAN MUJADI
30 ZUHDIJA MUHAREMOVI
31 ERMINA ZULI
32 SENAD KRAKOVI
33 MALJA RAMI
34 BESIM HOZDI
01701 LABURISTIKA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE LABURISTI BIH
1 MIRVET BEGANOVI
2 TEHVIDA KAJTAZOVI
3 OSMAN TOPI
4 JASMINA LEPUZANOVI
5 HASAN MUHAMEDAGI
6 DILAJLA SALKI
7 REFIK ARI
8 MERSUDIN ABI
9 AZRA SAMARDI
10 EMSAD UNI
11 NERMINA DELANOVI
12 SAMIR TEPI
13 MINELA MUMINOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

14 RIFAT REKI
15 SULEJMAN OGI
16 EMINA BEGANOVI
17 FADIL JOLDI
18 EDITA TOPI
19 IBRAHIM ATI
20 ALE HADI
21 ERVINA NUHANOVI
22 RAMIZ MISKI
23 DENISA BAJREKTAREVI
24 ASMIR TIRI
25 SAID PORI
26 HANKUA KRGI
27 NISVET ARAPOVI
28 SANELA BEGANOVI
29 SAFET MUJAKI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 RAZIM HALKI
2 HATO SULJI
3 REFIK LELI
4 NERMIN SEFI
5 SABINA KURI
6 SUAD DERVIEVI
7 NERMINA EMALOVI
8 AIDA ALIAJI
9 FATIMA KLII
10 SULJO TOROMANOVI
11 ALMA HASANAGI
12 FERID PORI
13 HAMIDA HRNI
14 AMIR MURI
15 ZLATKO TOPI
16 MELITA MEHI
17 HASAN TAHIROVI
18 ULA BURZI
19 ALEN LELI
20 SABAHUDIN REKI
21 SAMRA ABDAGI
22 KENAN NUHI
23 ORHANA MUJANOVI
24 SANDI ABDAGI
25 JASMIN IKANOVI
26 ELMA TAHIROVI
27 ELVIR HAMULI
28 FATA HADI
29 ALEN HARBA
30 ISAK REDI
31 AMINA MURI
32 MUHAREM ABANAGI
33 NISVETA MURI
34 NEDAD NADAREVI
01699 PRVA STRANKA
1 SENAD BAJRI
2 EMINA KERANOVI
3 IBRAHIM PROI
4 MIRSADA OVI
5 SAMIR NUHANOVI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI

1 MUSTAFA RUNI
2 NERMA LULI
3 RIFET HOZANOVI
4 IRFAN DURI
5 ASIMA SADIKOVI
6 SUAD PUKAR
7 SALIH MUJADI
8 NEJRA MESI
9 EJLA II
10 HAMDIJA TOROMANOVI
11 JASMINKA DURI
12 SADMIR KRGI
13 AJIE AUEVI
14 DENIS BAJRAMOVI
15 ZUHAD PORI
16 ALMA PORI
17 ASIM PJANI
18 IRNESA ATAKOVI
19 MALIK DOLI
20 SANEL ZULI
21 EMIRA DURATOVI
22 ESED BAI
23 ARMINA KLII
24 HARIS ORALI
25 EJUB PUKAR
26 ALMINA MUJI
27 ENES BAJRAMOVI
28 SABINA VELI
29 SEDIN MALI
30 ISMET LJUBIJANKI
31 DENANA MIZI
32 HARIS SEFERAGI
33 MERIMA KAPI
34 MUJO BEGI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 MUHAMED BADI
2 ZRINKA ROI
3 MALIK SEFERAGI
4 ADNAN PALI
5 ALMA MUSTEDANAGI
6 MEHIDA ALAGI
7 AMELA KAPI
8 ALMIRA KARAJKOVI
9 EDIN BEHRI
10 NEDRETA IKOTI
11 EKREM TOPI
12 ENVERA NOI
13 ALMIR BURZI
14 IRMA HEBILOVI
15 INDIRA BEKONJI
16 EDIS HAMULI
17 EHERZADA BEKONJI
18 ZAHID MEHAGI
19 MUJESIRA TATAREVI
20 ZIBELDA MULALI
21 SAMIR ADILAGI
22 MERIMA BALI-HARBA
23 EMIL ORLI
24 ADIS ADILAGI

Broj 61 - Strana 5

Broj 61 - Strana 6

SLUBENI GLASNIK BiH

25 SENKA HODI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 FUAD ABI
2 ISMETA BAJRI
3 MIDHAT SMAJLOVI
4 HALID KAPI
5 ALMA JUI
6 MIRSAD ALIAJI
7 IBRAHIM REDI
8 DANIJELA ATAKOVI
9 FIRDESA MACANOVI
10 ELVEDIN DERVIEVI
11 EMIRA BAJRI
12 HUSEIN VILI
13 DANIJELA BEIREVI
14 HASAN JAARAGI
15 SAMIR HAIRLAHOVI
16 NERMINA MALI
17 MUHO SEDI
18 HASNIJA KLII
19 ERMIN MAHMUTOVI
20 EHRUDIN BEGI
21 MIRELA BEGANOVI
22 HUSNIJA MISKI
23 MIRSADA CIVI
24 ALMIR KOLAKOVI
25 REDO STRANJAC
26 MELISA DELALAGI
27 MEHMED OSMIEVI
28 MAGDA TATAREVI
29 MUHAMED LEPUZANOVI
30 RAZIM MACANOVI
31 SELMA DAKULI
32 ALAGA MISKI
33 SAFIJA AGI
34 DEVAD JAAREVI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MUJO BEGANOVI
2 NIHADA HOROZOVI
3 HABIB AJI
4 IBRO DURAKOVI
5 INDIRA NUHI
6 ADISA MEANOVI
7 IRFAN KARABEGOVI
8 OMER LJUBIJANKI
9 ERMINA AJI
10 ABID BAJRI
11 KENANA MALI
12 ALIJA BEGANOVI
13 HAMIDA TOPI
14 ALE KERANOVI
15 MEMAGA NUHANOVI
16 SELMINA BEGANOVI
17 JASMIN BEGI
18 MURISA KURTOVI
19 SEAD ORALI
20 HAIM MUI
21 MIRHADA BEGI
22 MEHMED MAJETI

etvrtak, 18. 8. 2016.

23 MEDIHA MUI
24 ADNAN SILI
25 DENIS LELI
02008
1
002 OPINSKO VIJEE - NACIONALNE MANJINE
CAZIN / -

01276 KOMUNISTIKA PARTIJA
1 ERIF MAHMUTAGI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 ENVER LJUMANOVI
00049 -

1
01783 ERNES KRIJELJ - NEZAVISNI KANDIDAT
1 ERNES KRIJELJ
01971 SAVEZ ZA STARI GRAD
1 ADIS MISALJEVI
003 - BIHA/
003 GRADONAELNIK BIHA /

02188 SDA/SBB
1 HADIS JUSI
02085 NEZAVISNI DEMOKRATSKI ISKORAK
1 NIJAZ AUEVI
02136 EJUB DIZDAREVI - NEZAVISNI KANDIDAT
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 ZLATAN MIZI
02072 GRAANSKI SAVEZ (GS)
1 UHRET FAZLI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 HAJRUDIN HAVI
00877 NAA STRANKA
1 EDIN MAI
003 GRADSKO VIJEE BIHA /

02085 NEZAVISNI DEMOKRATSKI ISKORAK


1 ENVER MUSTAFI
2 NEIRA RAKOVI-ELEBI
3 ILDA BAJRI
4 ZIJAD VIKI
5 AMRA UNJAR
6 DEVAD JUSI
7 BESIMA BOTONJI
8 AZRA BRKI
9 SAKIB BABI
10 NERMINA BEHI
11 DRAGO MATARUGA
12 SEDIJA EKI
13 ZARIF ZULI
14 RASEMA HANDUKI
02232 HDZ BIH, HDZ 1990 - ZA BIHA
1 MLADEN ANTI
2 DANICA BAI
3 FRANJO JURI
4 TOMISLAV ANTI
5 MARIJA BUBULJ
6 MILAN KLEPI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

7 ELJKA VUJI
8 VEDRAN MIHI
9 IRENA BARNJAK-SEJDI
10 SAA SOKA
11 ANA IMI
12 SAFET PAI
13 AKLINA BAKOVI
14 SAA TURI
15 MATE IMI
16 MARIJA ANUI
17 MATE VUKOVI
18 MAJA MAJSTOROVI
19 PERO DUJMOVI
20 JOZO URI
21 VLATKA BAKOVI
22 ILIJA RUKAVINA
23 MARTINA URI
24 PETAR JURI
25 IMUN DUJMOVI
26 ANDREA MIHI
27 TOMO JURI
28 IVANA MIHI
29 IVAN IVANKI
30 ELJKO KRIPI
31 SANJA SOKA
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 SAFET SALIHAGI
2 MERIMA ARGANOVI
3 MIRSAD SELMANOVI
4 MINA PAI
5 ADNAN MEANOVI
6 MEVLIDA GOLI
7 MUHAMED PIRALI
8 SEAD DIZDARI
9 SADETA SARAEVI
10 FIKRET ABAKI
11 MIRELA BEIRSPAHI
12 JOSIP ANTI
13 NEJRA BABI
14 MIRSAD AVKI
15 ADNAN MALKO
16 NERMINA SEFERAGI
17 MERSUD MALKI
18 EMINA ABDI
19 HAZIM DAUTOVI
20 AMAR PORI
21 EHERZADA UNJAR
22 HARIS (MIRSAD)
KARABEGOVI
23 IZABELA AUEVI
24 JASMIN REKI
25 EDVIN ZULI
26 EMINA AHINOVI
27 ALMIR OKUGI
28 AMELA SULEJMANOVI
29 ABDULAH KAPO
30 FAHRUDIN KURI
31 JASMINA HODI
32 ARNEX FILEKOVI

33 SABINA HADI
34 NASUF VOJNIKOVI
35 SULEJMAN SALIHAGI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 DAVOR UPA
2 SENITA HANDUKI
3 EMIL MUHAREMAGI
4 DAMIR PEENKOVI
5 SLOBODANKA AKI
6 KADIR IRI
7 ALMA KLII
8 DIJAN UMAR
9 AIDA MIDI
10 HASAN FATKI
11 JADRANKA VUKELI
12 DEMIR DULI
13 ZERINA LELI
14 HAZIM KIMI
15 ISAK POPRENOVI
16 KLARA VOJI
17 MEHMED DURAKOVI
18 AIRA OMANOVI
19 SENAD KOVAEVI
20 HASAN RAMI
21 MIRELA MUI
22 MIRZA DEDI
23 EDINA PEENKOVI
24 MURAT ZULI
25 IBRAHIM REDEPAGI
26 ISMETA ELEBI
27 IZET OKANOVI
28 DIJANA KARABEGOVI
29 MELIS ZULI
30 ALE KOSOVI
31 ZEHRA ULKI
32 ALDIN HUSAK
33 EMIRA AUEVI
34 AMIR MALKO
02072 GRAANSKI SAVEZ (GS)
1 ARMIN AMIDI
2 ILDA ALIBEGOVI
3 EDIN MORANJKI
4 ZULFIKAR HANDUKI
5 MIRJANA MUJAKI
6 SEJ RAMI
7 FIKRET MIDI
8 INES DELI
9 NURZEKIJA MARJANOVI
10 ALMIR BUDIMLI
11 EDINA LIAN
12 SANEL HAVI
13 AZRA TAHRI
14 ELVEDIN SEDI
15 DINKO HADOVI
16 MARA UG
17 FRANE ANUI
18 NEJRA MIDI
19 JASMIN DURAKOVI
20 EMIR PIRALI

Broj 61 - Strana 7

Broj 61 - Strana 8

SLUBENI GLASNIK BiH

21 DENANA ERI
22 ADNAN BALI
23 SELMA DELI
24 ERVIN SEDI
25 SEAD DANI
26 DEJLA MEANOVI
27 EMIR HAFIZOVI
28 TIJANA EHI
29 NERMIN MALKO
30 HASAN KUDI
31 JASMINA KARABEGOVI
32 ENES ERI
33 HANA MUI
34 EMILIO JANDA
35 ISMET FAZLI
02001 ROMAN JURI - NEOVISNI KANDIDAT
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 FATKA KULENOVI
2 NEDAD MEI
3 ZORA TOMLJENOVI
4 NERMIN BAANOVI
5 ALJOA BOBI
6 ADIS UNJAR
7 RUSMIRA KONJEVI
8 ADMIR AVKI
9 AJLA RAMI
10 ADNAN HABIBIJA
11 MILKA MALKI
12 LUKA MAAR
13 EMINA TRKLJEVI
14 DINKO REDI
15 SEJAD HAMBAI
16 AZRA HASI-EHI
17 SAMIR ALII
18 ASIMA MUJAGI
19 ASIM FELI
20 HILMO KOZLICA
21 ALMA NURUDINOVI
22 JASMIN MUSLI
23 NEJRA HADI
24 ADEM DEMIROVI
25 AMIR BAKRA
26 JASMINA DEDI
27 SEAD DEMAILI
28 AIDA SABLJAKOVI
29 AMEL ALAGI
30 IBRO BOSNI
31 SENADA BRATI
32 AMIR MIDI
33 DEMILA MUHAMEDAGI
34 DENIS KOLAKOVI
35 NIHAD SENDI
01699 PRVA STRANKA
1 EHERZADA DELI
2 ELVIN OKUGI
3 JASMINA MIDI
4 MIDHAT KAPI
5 SABINA HUSEINOVI
6 ZVONKO MARTINOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE


AKTIVNOSTI
1 ISMET KURI
2 HANKA HADIABDI
3 SENAD DIZDARI
4 ELVIRA AUEVI
5 FRANJO GRGI
6 IRMA DEDI
7 AHMED FATKI
8 ALIJANA REKANOVI
9 HANA DEMIROVI-MUANOVI
10 JUSUF SEDI
11 ANELA KAJTAZOVI
12 HASAN KEKI
13 NEJRA EHAJI
14 MERSUD DEDI
15 MEHO KLII
16 JASMINA SALIHOVI
17 SELAM BUNI
18 ARMANA IRI
19 IBRAHIM OMERADI
20 ENITA TREJI
21 RAZIJA SOLAKOVI
22 HUSEIN OMERAGI
23 MINA HAJDAREVI
24 HAMDIJA ZULI
25 MIRSAD AVDI
26 UNA HALILAGI
27 ADNAN DIZDARI
28 ARNELA HAI
29 BAHRUDIN SAFI
30 SABINA ZULI
31 SELMA EMRULOVI
32 JASMIN AVKI
33 ARIFA LIPOVAA
34 HARIS ALIBABI
35 ZEHRUDIN DULI
02019 ABID VELADI - NEZAVISNI KANDIDAT
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 MUHAMED AVKUNOVI
2 EMIRA KOMI
3 SANDI BEGI
4 HARUN SADIKOVI
5 AIDA DAFEROVI
6 DERVI IRI
7 SANELA ENANOVI
8 DINKO BEIRSPAHI
9 NERMINA ISLAMOVI
10 ENES MUI
11 ULSA BAJADI
12 AMIR SUI
13 ARIJANA MUJAGI
14 AMIR DURI
15 ZINAD UNJAR
16 SABINA MUSI
17 ELVIS HALAVA
18 EMINA HANDUKI
19 MILAN MEDI
20 AMIR CERI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

21 SAJRA ABDIHODI
22 MIRZA MIDI
23 ELMA ANDREJA
24 MUHAMED RAMI
25 HALID ZJAKI
26 MAJA DANI
27 HAJRUDIN SELIMOVI
28 MAJDA REKI
29 ARMIN HALILAGI
30 ALMIR MALKO
31 VASVA VIDIMLI
32 SABAHUDIN DURANOVI
33 JASMINA AHMEDOVI
34 EMIR VOJI
35 SEDIN DUPANOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ASMIR BUDIMLI
2 AMRA EHAJI
3 HAMDIJA ABDI
4 REFIK IMIREVI
5 ALMIRA SEFERAGI
6 MUSTAFA ZULI
7 EDIN FELI
8 ROMANA DERVIEVI
9 NERMA DURAKOVI
10 NIJAZ MALKO
11 ZERINA KURI
12 ELMIN AUEVI
13 ANELA KOZLICA
14 IRMAN ALIJAGI
15 ALMA SMAJI
16 ASMIR FELI
17 AMRA HAFIZOVI
18 ALAN MEHDIN
19 SANDRA IRI
20 ERMIN LIPOVI
21 EMINA BEI
22 ARNEL KOZLICA
23 SEDINA OMI
24 ADNAN EI
25 AZRA EMALOVI
26 EKREM OKI
27 AZRA DEMIROVI
28 SAFET ELEBI
29 AMRA KURTOVI
30 AMIR FAZLI
31 DENNIS MUSA
32 MUHAMED BEGOVI
33 NEDIN DEDI
34 SUAD FILEKOVI
35 ARMIN FELI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ADNAN LIPOVAA
2 SUADA OVI
3 MUHAMED BABI
4 EDINA ERI
5 ZLATAN SMLATI
6 VAHIDA SULEJMANOVI
7 DAMIR REKANOVI

Broj 61 - Strana 9

8 AMEL ALUK
9 ERNA ALIBABI
10 ZLATAN TUTI
11 ORANA BALI
12 MEHMEDALIJA DEDI
13 BEHIJA HADIHAJDAREVI
14 ADRIJANA JURI
15 EDIN PAI
16 ENA HERGI
17 ISMET ALIJAGI
18 SLADJANA ABANAGI
19 ESAD CIVI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 SULEJMAN MIDI
2 NAJA KULENOVI
3 SEAD DELI-IBUKI
4 JASMINA HALKI
5 STIPO ELAN
6 MENSUR MULALI
7 TEFANA REKI
8 ISMET KORII
9 EKREMA BEHREM
10 OSMAN MIDI
11 KERIMA TRGO
12 SENAD SMAJI
13 MEVLIDA BEGANOVI
14 BEO ZIRI
15 ISMET MUJANOVI
16 AIDA IBRAHIMBEGOVI
17 OMER IZMI
18 NADA MIKI
19 STJEPAN GRGI
20 ISMET BOLI
21 ISMETA MIDI
22 ALE GROZDANI
23 NURA KARABEGOVI
24 IVAN VELI
25 JASMIN TOPI
00877 NAA STRANKA
1 NURUDIN OSMANOVI
2 SONJA TERZI
3 AMIR HADI
4 ESMA DELI
5 DAMIR JUKI
6 SENAD ZANAI
7 BERBIR MISIMOVI
8 MEJRA HADI
9 ALMA MIDI
10 SAUD SEDI
11 ALMA MEUSELJAC DIZDAREVI
12 SANEL KABILJAGI
13 MUJESIRA TUTI
14 HUSNIJA FAJKOVI
15 INES HADIHAJDAREVI
16 DANIRA ARI
17 BOO KRMPOTI
18 EMINA SALIHAGI
19 AMEL MUSLI

Broj 61 - Strana 10

SLUBENI GLASNIK BiH

20 SENAD KARA
21 SEMRA ALAGI
22 MUHAMED SELMANOVI
23 VERA REKANOVI
24 ALADIN HRUSTANOVI
25 SAKIB BUTKOVI
26 IRMA MEMAGI
27 RAMO KOVAEVI
28 ISMETA LIPOVAA
29 JASMIN SALIHAGI
30 VUKO KOSTI
31 EMINA BULI
32 ISMAR MUJADI
33 HATIDA BEKTAEVI
34 ISMAR MUSLI
35 ALDIN AHINOVI
02008
1
02030 SILVANA BEHI - NEZAVISNI KANDIDAT
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 BESIM ARI
2 EMIRA RAKANOVI
3 ALVIR HENDA
4 JASMINKA BAKOVI
5 VILDAN FELI
6 VALENTINA HRNJI
7 ADIS BEIRSPAHI
8 MUHAREM HADI
9 IRMA ILJDEDI
10 MUHAMED KRKI
11 ARNELA BRKI
12 HARIS (SEAD) KARABEGOVI
13 HIDAJETA BEGANOVI
14 MIRSAD DELALI
15 AMANDA MALKO
16 RAID NUHANOVI
17 TATLE JUKI
18 HAMZA FAJI
19 ABDULAH MURGI
00440 -
1
004 - BOSANSKA KRUPA/
004 NAELNIK BOSANSKA KRUPA /

02188 SDA/SBB
1 SAMIR SEDI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 SANIL HASI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ARMIN HALITOVI
01956 TARIK PATKOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
004 OPINSKO VIJEE BOSANSKA KRUPA /

01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 FEHIMA MUJI
2 ARIF BADNJEVI
3 NEJRA KADI
4 ASMIR ORAANIN
5 TOFIK IANOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

6 ADEM AHINOVI
7 AMRA NUHANOVI
8 ZAHARIJE MESI
9 MERSIHA HAREVI
10 SEMIN ORAANIN
11 KORNELIJA HALKI
12 ESMIR REKI
13 HATKA BEI
14 JASENKO ERTOVI
15 JOVO ADAMOVI
16 SANELA BEGI
17 MIRNES HASANAGI
18 RAZIJA SIJAMHODI
19 ZLATAN BRATI
20 MIRALDO KARAIBRAHIMOVI
21 NEJRA EHAJI
22 SEJAD TATAREVI
23 HANA OKI
24 NIJAZ GROI
25 ISMET VRANI
26 MIRANDA PATKOVI
27 EKREM GORINJAC
28 ARNELA TOPAGI
29 SAMRA MUSTAFI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ADIS DAFI
2 JULIJANA ARNAUTOVI
3 SEAD MUJAGI
4 ALEN LIPOVAA
5 VUKOSAVA MANDI
6 MUHIDIN ERTOVI
7 MIRSADA MACANOVI
8 ISMET ERDI
9 MIRSADA ODOBAI
10 NERMIN MUSI
11 MINA BUIMKI
12 ASIM DELALI
13 AMRA BALKI
14 ALMIR MAINOVI
15 MILAN BERONJA
16 AMIRA KAZI
17 ELVIR BEI
18 EHERZADA ATAJI
19 SEAD DIZDAREVI
20 DENIS BURZI
21 TEHVIDA IANOVI
22 AMIL FAJI
23 AIDA REDI
24 FERID GERZI
25 DRAGOLJUB SRDI
26 SUADA AKMADI
27 ARMAN BIEVI
28 SANDA PALI
29 AMIR MEI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 TAHIR NUHI
2 ELMASA ALDI
3 MEHMED HASKI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

4 MIDHAD ARNAUTOVI
5 MEMNUNA MAHI
6 AZIM KASI
7 HASAN KOMI
8 ELVIRA MEHI
9 DAIRA ZJAKI
10 AMIR HAFIZOVI
11 KATKA HASI
12 SADMIR REKI
13 AMRA SAMARDI
14 ENVER MAHMI
15 NURIJA KURTOVI
16 RAZIJA MUJAGI
17 HAIM GROI
18 EDINA HADIPAI
19 SAMIR SULJKANOVI
20 DEVAD HADI
21 AZEMINA MESI
22 HUSNIJA ARI
23 SELMA NOVKINI
24 ZIJAD KAJTEZOVI
25 SENAD TOROMANOVI
26 MIRSADA HASANAGI
27 ALMIR DURAKOVI
28 ERNESA GROI
29 NURFET HAREVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 NURFET BADNJEVI
2 IFETA KADI
3 REFIK SELIMAGI
4 EMSUD DAJI
5 BERINA SULJI
6 ELDAR KABILJAGI
7 HASAN OSMANAGI
8 SINELA AHINOVI
9 EJLA REDI
10 SAMIR JAARAGI
11 SABIDA BOSNI
12 IDRIZ EZI
13 ELVIRA OLI
14 SELMIR KURTOVI
15 HAJRUDIN AVDILJI
16 DEJLANA ELJAZOVI
17 JOVAN MANDI
18 AMINA VELI
19 JASMIN DEMIROVI
20 DARKO BAJI
21 MEDINA HASANOVI
22 ELVIR ELKAZ
23 JASMINA KRNETI
24 BOO LUKI
25 DEMAL ABAZOVI
26 AZRA BUIMKI
27 SELMIR MUELJI
28 INDIRA DURAKOVI
29 ALEN NOVKINI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MIRSAD JUSI
2 AMELA BUIMKI

Broj 61 - Strana 11

3 ADIS HAMZI
4 SEDIJA FETI
5 OMER MAHMI
6 SENAD NOVKINI
7 ENANA MESI
8 MUJO KEKI
9 NAJDA SELIMAGI
10 SALIH ABI
11 MERIMA ORAANIN
12 IZET BALKI
13 MENSURA SEDI
14 EMIR BEGI
15 HUSEIN HADIPAI
16 SAMRA STAMBOLIJA
17 ADMIR HAREVI
18 AJLA PEANIN
19 ZLATAN TERZI
20 NERMIN ABAZOVI
21 RUSMIRA PODI
22 EMIR BEI
23 AJA ABI
24 ADIS VELI
25 EDIN NUHI
26 MIRHADA HAFIZOVI
27 HAKIJA HADI
28 SANITA SEDI
29 HASAN MUJKI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 MUHAMED PAALI
2 DENIZA BEIREVI
3 SMAIL OKI
4 BAHRUDIN ABI
5 JASMINA PAALI
6 SENAD EHI
7 MATIJA II
8 ENVER PAALI
9 SAKIBA KRIVDI
10 HASAGA BRKI
11 SENIJA UTI
12 ALIJAGA AVDAGI
13 BADEMA ALAGI
14 HODO MUSTEDANAGI
15 SAMIR MESI
16 FERIDA DIGUMOVI
17 ESMIR BEIREVI
18 DALILA ABI
19 HUSEIN SULJI
20 SIMO AGBABA
21 ZEHIDA IRI-MUELJI
22 HAMDIJA TATAREVI
23 ARNELA PAALI
24 ARIF SIVI
25 SAFET MUELJI
00877 NAA STRANKA
1 IZET ARNAUTOVI
2 IZETA ARNAUTOVI
3 IZET SULEJMANOVI
4 EDINA AVDAGI

Broj 61 - Strana 12

SLUBENI GLASNIK BiH

5 DUAN KOVAEVI
6 ARIJANA LJUBIJANKI-IANOVI
7 SEJAD REKI
8 KENAN HADIPAI
9 MIDHETA ABI
10 HASIKA HAFIZOVI
11 HAVA RAMI
12 HUSE DEDI
13 INDIRA IANOVI
14 EDO PALI
15 ILIJA ERI
16 INDIRA BUIMKI
17 SANEL SMLATI
18 NERMINA AVDAGI
19 MILAN ZEC
20 ADMIR REDI
02008
1
004 OPINSKO VIJEE - NACIONALNE MANJINE
BOSANSKA KRUPA /
-

01806 HASNIJA DEMIROVI - NEZAVISNI KANDIDAT


1 HASNIJA DEMIROVI
01770 SULEJMAN BEI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 SULEJMAN BEI
02154 EMSO HADIPAI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 EMSO HADIPAI
00049 -

1
01784 ALIJA PATKOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 ALIJA PATKOVI
01971 SAVEZ ZA STARI GRAD
1 ISMET ABI
02153 HARIS RAMI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 HARIS RAMI
005 - BUIM/
005 NAELNIK BUIM /
02188 SDA/SBB
1 AGAN BUNI
01808 ZIKRIJA DURAKOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 HILMIJA NANI
005 OPINSKO VIJEE BUIM /

02281 NEZAVISNA LISTA ZA BOLJI BUIM 3
1 SAFET LJUBIJANKI
2 SAMIR HAJRUDINOVI
3 ERMIN ODOBAI
02286 NEZAVISNA LISTA ZA BOLJI BUIM JEDAN
1 ABID DURAKOVI
2 ZINETA DURDI
3 ARIF CINAC
02284 NEZAVISNA LISTA ZA BOLJI BUIM 4
1 BAJRO HANDANOVI
2 IBRAHIM DIZDAREVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 SENAD KAUKOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

2 EDITA GROI
3 RIFET EKI
4 ABDEGA GROI
5 RAZIJA MULALI
6 MERSUD ATAJI
7 SENADA DIZDAREVI
8 SAMIR AUEVI
9 SUADA HALILOVI
10 ASIM HASKI
11 AZRA NANI
12 ZUHRAB ALEEVI
13 FAHIRA MURATOVI
14 ZIJAD MULALI
15 FERID DEDI
16 SELIMA MUSTAFI
17 ZUHDIJA KAZAFEROVI
18 INDIRA SULJADI
19 SULEJMAN AHINOVI
20 ALMEDIN BAJRI
21 AZRA HALILOVI
22 ISMET LJUBIJANKI
02287 NEZAVISNA LISTA ZA BOLJI BUIM 2
1 AMIR (BAJRO) SIJAMHODI
2 ADMIR BEGOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ARMIN VELI
2 ANITA MUSTAFI
3 NEDAD GROI
4 ESAD VELI
5 ZINETA CINAC
6 SEJAD DIZDAREVI
7 SABAHUDIN ORDI
8 EMINA BALTI
9 SUMEA GROI
10 ASIM CAZINKI
11 ALMA CINAC
12 ALDIN DURAKOVI
13 ESMA AHINOVI
14 MIRZET ZORI
02171 NEZAVISNA LISTA JEDAN
1 AMIR PORI
2 EMIR CINAC
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 SAMIR DURANOVI
2 ALMA AHINOVI
3 NIJAZ ALDI
4 ERMIN VELADI
5 MELIHA NANI
6 EHERZAD JUSI
7 VEHBIJA DIZDAREVI
8 AMRA VELADI
9 AZRA ATI
10 AMEL ALDI
11 NAIDA ABAZOVI
12 HASAN ZORI
13 ZEMINA LELI
14 RIFET ERDI
15 HARIS ABDI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

16 SELMA VELADI
17 IDRIZ DURAKOVI
18 SENITA PORI
19 AHMED BAJREKTAREVI
20 ELVIR AHINOVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 INDIRA BOSNI
2 HASAN IANOVI
3 LEJLA SPAHI
4 HUSEIN GROI
5 JUSUF BALINOVI
6 MIRVETA MULALI
7 MEHMED ODOBAI
8 ZAIM NANI
9 HANA PORI
10 HASAN OSI
11 AMELA SIJAMHODI
12 ALMIR AUEVI
13 AJNA EMINI
14 ILFAD BAJRI
15 HAZIM MEHI
16 SEBINA SIJAMHODI
17 ADMIR EKI
18 ALMA KALJI
19 EFIK SKENDEROVI
20 JASMIN VELADI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 RIFET AHINOVI
2 NEJRA ISAKOVI
3 HASAN HILI
4 INDIRA KOVAEVI
5 SUVAD VELADI
6 AZRA DURI
7 HUSNIJA CINAC
8 SAMIR JUSI
9 SEDIJA CINAC
10 HAIM LIVAKOVI
11 SELMA BEGI
12 AGAN ELKASOVI
13 ZEHRA ALEEVI
14 SUVAD ATI
15 EDHAM DIZDAREVI
16 NAJLA MURATOVI
17 MIDHO SALKI
18 AMELA BALTI
19 NEZIR TAHI
20 AMIR (HASAN) SIJAMHODI
21 MUHAREMA MULALI
22 EMIR DURANOVI
02282 NEZAVISNA LISTA ZA BOLJI BUIM 5
1 RAMIZ KIMETOVI
2 REMZIJA PAJALI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 EFIK VELADI
2 MAIDA SKENDEROVI
3 HAMDIJA EMRI
4 EMSAD ULI
5 EDITA KRUPI
6 REMZIJA BAJRI

Broj 61 - Strana 13

7 ELMEDIN LJUBIJANKI
8 LEJLA DIZDAREVI
9 ALDIJANA DURI
10 OSMAN SKENDEROVI
11 MEDIHA MELKI
12 ALMEDIN PORI
13 AMELA MURATOVI
14 HUSEIN DURANOVI
15 RASIM KAUKOVI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 NERMIN PORI
2 HAJRA DEKI
3 HASAN VELADI
4 DEJLANA DURI
5 IBRO EKI
6 NURA LELI
7 SUVAD BAJREKTAREVI
8 REDO BURZI
9 JASMINA ABAZOVI
10 NIJAZ MUSTAFI
11 MIRSADA CINAC
12 JASMIN HAJRUDINOVI
13 AJIA BAJREKTAREVI
14 ASIM VELI
15 MEHMED MULALI
16 EMINA MAMI
17 SENAD DEKI
18 REFIJA CINAC
19 HUSEIN ARI
20 HASAN BAJREKTAREVI
21 SEIDA CINAC
22 NIJAZ SIJAMHODI
02053 RIFET AHINOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
006 - /KRUPA NA UNI
006 / NAELNIK
KRUPA NA UNI
00018 -
1
00461 -
1
00440 -
1
006 /
SKUPTINA OPINE KRUPA NA UNI
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Broj 61 - Strana 14

SLUBENI GLASNIK BiH

13
14
15
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
00440 -
1
2
3
4 -
5
6
7
8
9
10
11

etvrtak, 18. 8. 2016.

12
007 - /NOVI GRAD
007 / NAELNIK NOVI
GRAD
00515
-
1
02251 -
1
007 /
SKUPTINA OPINE NOVI GRAD
00515
-
1
2 ()
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
02042 MILAN MARINI - NEOVISNI KANDIDAT
00074
1
2
3
4
5
6
7
8 ()

9
10
11 -
12
13

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 ALEKSANDAR KUKAVICA
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 DAJANA MAKIVI
2 IVICA RUKAVINA
02055 -

00879
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 ()
29
30
00018 -
1
2

Broj 61 - Strana 15

3
4 ()
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 FIKRET HALILOVI
2 AJDINA ARNAUTOVI
3 ISMET EKI
4 ERNA HUZEJROVI
5 IRMA DAUTOVI
6 EMSUD MEHINOVI
7 EHMID HALILOVI
8 AMIR EHI
9 ISMETA OSMANAGI
10 HALID GRUDI
11 AZRA IMIROVI
12 SULEJMAN TRNOVAC
13 NASIHA HADIPAI
14 HASAN ARNAUTOVI
15 NUREDIN VAKUFAC
16 ZUMRA EKI
17 ENES KALTAK
18 FATIMA IBRAHIMAGI
19 ZUMRET SMLATI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 AZIZ CRNKI
2 JASMINKA SELIMAGI
3 ELVIR VAKUFAC
4 DEVIDA PLAVULJ
5 FUAD DEDI
6 ERMINA UMI
7 SULEJMAN TOROMANOVI
8 SUVAD MUSTI
9 MELIHA VAKUFAC
10 HASAN RASAVAC
11 ELVIRA IMIROVI
12 OSMAN IBRAHIMAGI

Broj 61 - Strana 16

SLUBENI GLASNIK BiH

13 DENANA BLAEVI
14 VAHID HAMZAGI
15 ISMET DURANOVI
16 AZRA BAJREKTAREVI
17 NOVAD VAKUFAC
18 FATIMA TANKUI
19 SENAD PLAVULJ
20 HUSEIN ISAKOVI
21 MIRELA ARSLANOVI
22 NERMIN ALIJAGI
23 RAMIZA HADI
24 NIHAD TOPALOVI
25 SEMIR SMAJLAGI
26 MIRELA BAJRI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 FIKRET MUJAKI
2 SELVEDINA MRAKI
3 VEHID AVDI
4 VAHID AI
5 RIJANA LJUBIJANAC
6 EMIR DURANOVI
7 EDHEM DOZI
8 AIDA KARABEGOVI
00016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SELIM EKI
2 ELMA IBRAKOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

3 EDIN UPUKOVI
4 ANITA MUSTI
5 MEHMED ALI
6 DIJANA TANKUI
7 ZLATKO HADIMULI
8 OMER ADILOVI
9 LARISA BRKI
10 EMIR SLAVI
11 EHIZA DAFI
12 ISMET BAJRI
13 EMINA OSMANAGI
14 SULEJMAN SELIMAGI
15 FUAD MIRI
16 EDVINA ARAPOVI
17 FIKRET MEHINOVI
18 AZRA ALIBAI
19 MIRSAD KUUMOVI
20 ADIS BADI
21 BEKIRA KULENOVI
22 ISMET HRUSTI
23 SENADA TORI
24 ANDIN EHOVI
25 FERID CINAC
26 JASMINKA ALUNOVI
27 ERVIN ENANOVI
28 NEDRETA RAKANOVI
29 NIJAZ TOPALOVI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
02008
1
01718
1
2 ()
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Broj 61 - Strana 17

25
26 -
27
28
29
30
31
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 ()
23
24
25
26
27
28
29
30
31
007 -
/ SKUPTINA
OPINE - NACIONALNE MANJINE NOVI GRAD
02152 MIROSLAV BRABENEC - NEZAVISNI
KANDIDAT
1 MIROSLAV BRABENEC
02149 -
1
008 - /KOZARSKA DUBICA
008 / NAELNIK
KOZARSKA DUBICA
00515
-
1
00026
1
008
/ SKUPTINA OPINE KOZARSKA
DUBICA
00515

Broj 61 - Strana 18

-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 ()

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 ()
32
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 ()

25

SLUBENI GLASNIK BiH

etvrtak, 18. 8. 2016.

26
27
28
29
30
31
32
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 SVJETLANA GAI
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 NIKOLA PETROVI
00879
1
02105 -

00026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MENSUR VOJNIKOVI
2 MERIMA OGORINAC
3 NIKOLA LAKOBRIJA
4 SEAD KRIVDI
5 SANELA PETROVAC
6 ANDREJ MIRAN PETKOVI
7 DURSUMA BABAA
8 ADNAN TABAKOVI
9 ZUMRETA HODI
10 AMIR OGORINAC
11 MARINA VIDOVI
12 JASMIN (SAKIB) SPAHI
13 EMINA HABIBOVI
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 IVKO KONDI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE


1 OMER VELADI
2 ERIFA RAHMANOVI
3 JASMIN (SULJO) SPAHI
4 SADIJA DOLI
5 IBRAHIM ZAHIROVI
6 MERIMA HALKI
7 MUSTAFA ZAHIROVI
8 HALIM TATAREVI
9 AMIRA ZAHIROVI
10 HADIL TATAREVI
11 ZEKIJA HAI
12 MUHAMED IDRIZOVI
13 EFIKA KOVAEVI
14 ALMIR RAHMANOVI
15 ALISA RAHMANOVI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02255 (-
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Broj 61 - Strana 19

31
32
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 ()
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Broj 61 - Strana 20

SLUBENI GLASNIK BiH

24
25
26
27
28
29
30
31
32
00440 -
1
2
3
4
5
6
7 ()
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ()

30
31
32
009 - /PRIJEDOR
009 /
GRADONAELNIK PRIJEDOR
02237 -
1
00461 -
1
009 / SKUPTINA
GRADA PRIJEDOR
00515
-
1
2
3
4
5
6

etvrtak, 18. 8. 2016.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
02063 -

00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA


1 GOJKO GLIGI
2 VUKA RESAN
3 MILAN UDUROVI
4 GORDANA BOSANI
5 MILAN KUKOLJ
6 MIRJANA MAKSIMOVI
7 STOLE RATKOVI
8 MARIJANA JEFTI
9 VERICA CVIJI
10 MITAR RAJLI
11 LJEPOSAVA TOMI
12 MILAN ORI
13 MILICA BRDAR
14 MILAN BALA
15 GORDANA RATKOVI
16 DRAGICA NII
00074
1
2 -
3
4
5
6
7
8
9
10

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
02139 SANJA KOKANOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
02083 -
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 NIKOLA TANKOSI
2 SLAANA LUKI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 NIJAZ BRKI
2 MIDHETA DELKI
3 MESUD BLAEVI
4 MIRSAD DURATOVI
5 ADISA ERI AVDAGI
6 ADMIR BLAEVI
7 FAIZ KAHTERAN
8 ENESA MAJDANAC
9 SNJEANA MIRI
10 NEDAD UMI
11 EMIRA KARAHAFIZOVI
12 SANEL KARARI
13 FATIMA CERI
14 KASIM BAJRI
15 NURKO EHAJI
16 JASMINA BRKI
17 HARIS BAI
00879
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Broj 61 - Strana 21

10
02239 -
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SEAD JAKUPOVI
2 EMINA DEMIROVI
3 AZRA PAALI
4 UKRIJA MUSI
5 KRISTIJAN VUJI
6 ALMA SEMANI
7 MLADEN ABI
8 FERID MUJADI
9 SNEANA JOVI
10 NIHAD MEHADI
11 MERSIHA KARAGI
12 ALMEDIN DAMASTAGI
13 SANELA KURTOVI
14 MIRZET JAKUPOVI
15 MESUD ALAJBEGOVI
16 MERIMA MUJKANOVI
17 JUSO MEI
18 ZERINA VELI
19 JUSO UMI
02082 -

Broj 61 - Strana 22

SLUBENI GLASNIK BiH

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I


HERCEGOVINE
1 ILINKA UBIPARIPOVI
2 MLAEN STANI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 MIRKO PANDA
2 ANA MARIJA PAVLOVI
3 DRAEN BRIEVAC
4 VEDRANA JERKI
5 DRAGAN RENDI
6 ANTO AVLOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MESUD TRNJANIN
2 IVANA LOVRI
3 AJDIN MEI
4 ISMET HAMULI
5 LEJLA BUZA
6 ALMASA MUI
7 SABAHUDIN GARIBOVI
8 MITHET MUSI
9 EMINA HODI
10 MIRSAD KEVAC
11 ULA KUKOVI
12 ELVIR SOFTI
13 DRAGANA LOVRI
14 OSMAN DAMASTAGI
15 HUSEIN USKI
16 FATIMA KERI
17 SEJAD BALI
18 FERIDA MUJADI
19 SULEJMAN SULJANOVI
20 AGO RAMI
21 SARA USKI
22 MIRZET BALI
23 ERMA RAMI
24 VAHID BRDAR
25 MIRZA TRNJANIN
26 AMIRA HODI
27 RUSMIR BAJRI
28 SADETA HAMULI
29 ADMIR AVDI
30 ALMAZ HASANBEGOVI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

etvrtak, 18. 8. 2016.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ZLATKO KERI
2 NUSRETA SIVAC
3 ABAN BEHLI
4 AZRA MURATOVI
5 SABAHUDIN MUSI
6 JUSUF BEJTOVI
7 ADILA ALIKOVI
8 EROL HODI
9 MAJDA HAMZI
10 MUHAREM AVDAGI
11 MESUDIJA SELMAN
12 JASMIN HOPOVAC
13 DINA HOPOVAC
14 HAMDIJA JOLDI
15 AMEL PAJI
16 RENATA DELKI
17 FADIL HAMULI
18 VELIDA DELKI
19 NAZIF BRAKI
20 ERNAD HADIOSMANAGI
21 SAMIRA HAMZI
22 ELVIR BEKTAEVI
23 JASMINA MUJAGI
24 SANEL BRKI
25 MIRNES BRDAR
00461 -
1
2 -
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 -
32
33
34
00440 -
1
2
3
4
5

Broj 61 - Strana 23

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
009 -
/ SKUPTINA
GRADA - NACIONALNE MANJINE PRIJEDOR
00515
-
1
01276 KOMUNISTIKA PARTIJA
1 ORE JE
00049 -

1
00461 -
1
01971 SAVEZ ZA STARI GRAD
1 STOJAN DOEN
010 - /GRADIKA
010 / NAELNIK
GRADIKA
00515
-
1
02258
1
01772 -

010 /
SKUPTINA OPINE GRADIKA
00515
-

Broj 61 - Strana 24

SLUBENI GLASNIK BiH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 BOGOLJUB VIDOVI
2 ZDRAVKA MIRJANI
3 BLAGOJA TOMI
4 KOVILJKA OKEVI
5 NIKOLA STEGI
6 JELENA BABI
7 MILORAD OBOTA
8 MIRKO ROKVI
9 BRANKA BABI
10 MILORAD ILI
11 BORKA JANKOVI
12 STOJAN JERKOVI
13 VERA DANILOV
14 GORAN KALABA
15 MIRKO DOBRIJEVI
16 VESNA LAKOBRIJA
17 LJUBOMIR ZRNI
18 ARKA PILIPOVI
19 MILORAD TURJAANIN
20 MILOVAN MIROLJEVI
21 VIOLETA STOJI
22 MILENKO GAGI
23 MILENA GAGI

etvrtak, 18. 8. 2016.

24 PETAR LAZI
25 RADOVAN PETROVI
26 MARA SAVKOVI
27 MILORAD RACA
28 MARA IRI
29 MILOVAN VUKOBRAT
30 ILIJA CVIJI
31 ALMA MARII
32 DRAGAN STAJI
33 MIRA JOVANOVI
34 DUAN RADUKI
35 NEBOJA IVATANIN
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 NENAD BOGOJEVI
00018 -
1
2
3
4
5
6
7

etvrtak, 18. 8. 2016.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 ()
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
02166
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ()
11
12
13 -
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 61 - Strana 25

31
32
33
34
35
02278 -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 GORAN UKI
2 ENISA LJUBLJANAC
3 FADIL SUHONJI
4 ERMIN EMRULI
5 PEJKA ODO
6 ALMIR AHMETAGI
7 MURIS BEI
8 NERMINA PAO
01250

1
2
3
4
5
6

Broj 61 - Strana 26

SLUBENI GLASNIK BiH

7
8
9
10
11
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 ALEKSANDAR RADI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 ANGELA ORKOVI
2 JOSIP ORKOVI
3 LUKA EGRLJ
00016

1
2
3
4
5
6
7
8

etvrtak, 18. 8. 2016.

9
10
11
12
13
14
15
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ENVER ALAGI
2 TEHVIDA SPAHI-DINDI
3 ESED SEJKI
4 INDIRA HASI
5 MURIS HEVEEVI
6 ELMA RAKOVI
7 ISMET RAKOVI
8 IBRAHIM DELI
9 FATIMA SEJKI
10 VAHID DINDI
11 AMELA SADIKOVI
12 MEHMED ATAK
13 MIRHADA CRLJENKOVI
14 ERNAD BEGOVI
15 HALIM SMAJLOVI
16 AJA PIVA
17 DAMIR OLPA
18 SANELA SEJDI
19 SEMIR LIZALO
20 ALMEDINA ALII
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 SALKO BRNJAK
2 BESIMA IRKI
3 SAMIR CIMIROTI
4 SEJAD HUREMOVI
5 ZEKIJA EMAN
6 MUHAREM DEDI
7 KADIR BILI
8 SENADA MEI
9 SABRINA CIMIROTI
10 EMIR DEMO
11 SENADA HUSKI
12 MESUD DUDAKOVI
13 SAKIBA JAAREVI
14 HARIS ABI
15 MIRZAN EHAJI
16 SAMKA MURI
17 EDIN RAKOVI
18 AMRA MUSTAFOVSKI
19 HAJRUDIN TRENJI
20 MIRSAD RAKOVI
21 SANDA TABAKOVI
22 DENIS SEJKI
23 MIRELA HADIABI
24 NERMIN NEKI
25 ILIJAZ KOVAEVI
26 HATIA HUREMOVI
27 MUJO CIMIROTI
28 ZILHADA FORI
29 ISMET ARI
30 IBRAHIM MUJAGI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

31 JASMINA AVDI
32 IZET RIZVANOVI
33 ISMETA ATAJI
34 ELDIN EHAJI
35 MIRSAD TAJI
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9 -
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 -
32
33
34
35
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 LJUBO SUBOTI
2 RADISLAVA VRANKOVI
3 JASMINKO KLJUEVI
4 SLOBODANKA LUKI
5 DRAGOLJUB BJELOVUK
6 LJILJANA GAI
7 STANISLAV ULIBRK
8 IVKO SUBOTI
9 RABIJA KAMBEROVI
10 RANKO OBRADOVI
11 ALMA TRENJI
12 SAA STRUNI
13 RAJNA KAI
14 NIKOLA TOMI
15 MILENKO VUJASIN
16 DRAGANA DRAGIEVI
17 MILAN KUKOLJ

Broj 61 - Strana 27

18 NEVENA GAJI
19 ROMAN KAJI
20 ALEKSANDAR MILOJEVI
21 BOANA JANJANIN
22 MILO PETKOVI
23 BRANKA PETROVI
24 SAA RISTI
25 BORIA LAZI
26 SLAANA JOVI
27 GORAN SUBOTI
28 BOGDANA MITRAN
29 DUAN MANOJLOVI
30 DRAGAN ULIBRK
31 ANKA GOJKOVI
32 SVETOZAR DRAGOJEVI
33 RADMILA VUKOVI
34 SINIA DESPOTOVI
35 DEJAN TEKOVI
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
00440 -
1
2
3
4 -

Broj 61 - Strana 28

SLUBENI GLASNIK BiH

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
010 -
/ SKUPTINA
OPINE - NACIONALNE MANJINE GRADIKA
01276 KOMUNISTIKA PARTIJA
1 DRAGAN UKI
01774 SAA MAI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 SAA MAI
01781 MIODRAG MANOJLOVI - NEZAVISNI
KANDIDAT
1 MIODRAG MANOJLOVI
00879
1
00049 -

1
01886 MEHMED KAHRI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 MEHMED KAHRI
01971 SAVEZ ZA STARI GRAD
1 VESELIN VUJANOVI
01868 -
1
011 - /LAKTAI
011 / NAELNIK LAKTAI
00515
-
1
00018 -
1

etvrtak, 18. 8. 2016.

011 /
SKUPTINA OPINE LAKTAI
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 ()
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 DUAN SIMI
2 NADA UKI
3 SAVO EJI
4 RANKA UREVI
5 IVKO MALKI
6 NEO LUKAJI
7 RADMILA AKOVI
8 RADE GALI
9 DUANKA KNEEVI
10 MITAR DAVIDOVI
11 RUA MRA
12 RADOJKO URI
13 IVANKA ALEKSI
14 RATKO SAVI
15 SLAVKO LJIVI
16 MILKA PEANAC
17 SALIH ABAZOVI
18 VESNA GLII
19 LJUBOMIR STANI
20 NEO VOLA

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
02032 -
00879
1 ()

2
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Broj 61 - Strana 29

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
00026
1
2
3
4
5
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 SLAVICA MILJANOVI
2 ANTO ANDRIJEVI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 GORAN DESPENI
00016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ()
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
00461 -
1

Broj 61 - Strana 30

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 -
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
01986
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SLUBENI GLASNIK BiH

etvrtak, 18. 8. 2016.

26 -
27
28
29
30
31
32
33
34
02008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 ()

23
24
25
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

24
25
26
27
28
29
30
31
32
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
012 - /SRBAC
012 / NAELNIK SRBAC
00515
-
1
02210 -
1
012 /
SKUPTINA OPINE SRBAC
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Broj 61 - Strana 31

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00074
1
2
3 ()

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00879
1
2
00018 -
1
2
3
4 ()
5
6
7

Broj 61 - Strana 32

SLUBENI GLASNIK BiH

8
9
10
11
12
13 -
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 -
24
25
01722
1
00016

1
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MUJO MUJII
2 AMELA AUEVI
3 MUSTAFA MUJII
4 ZUHRA MUMINOVI
01730 -
1
2
3
4
5
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 -
22
23
24

etvrtak, 18. 8. 2016.

25
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 -
17
18
19
20
21
22
23
24
25
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
013 - /PRNJAVOR

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

013 / NAELNIK
PRNJAVOR
00515
-
1
00018 -
1
00440 -
1
013 /
SKUPTINA OPINE PRNJAVOR
00515
-
1
2
3
4
5 -
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 RISTO PRERADOVI
2 LJILJANA EPOVI
3 LJUBO GAJI
4 NADA KAINOVI
5 MIROSLAV MORAVSKI
6 RADA KOJI
7 NIKOLA NJEI
8 BRANKO SAMARDI
9 NAIJA KITI
10 ZORAN SUBOTI
11 MIRA TIMKOV
12 ZORAN JADI

Broj 61 - Strana 33

13 NADA MIHAJLOVI
14 BORISLAV KOSTREEVI
15 DRAGOMIR DEBELJAK
16 BRANKA POPADI
17 EFIK SOFTI
18 LJUBINKA VINI
19 BOKO POPOVI
20 PETAR MARI
21 DANICA PEJAKOVI
00732
"
1
2
3
4
5 -
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

"9.

Broj 61 - Strana 34

SLUBENI GLASNIK BiH

15
16 -
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 NADA EREKOVI
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01972
1
2
3
4
5
6

etvrtak, 18. 8. 2016.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
02270 - --

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 ()
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

31
32
33
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 DRAGAN IKOJEVI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 ADMIRA AJI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SELMA IRIKI
2 EMSAD PUKAR
3 MIRELA MEI
4 MUSTAFA KLOKI
5 VESNA AJI
6 ISMET BIO
7 ZEMIRA ZUKANI
8 SAMIR KVAKI
9 MEJRA KLOKI
10 SAMIR ZEC
11 ENISA KOVAEVI
12 SUAD KEBI
13 NIHAD URAN
14 ERNADA OGRI
15 SABRUDIN KVAKI
16 BELMIN AJI
17 ENIDA KVAKI
18 NEDIM BILANOVI
19 SUAD GUI
00461 -
1

Broj 61 - Strana 35

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
02008
1
2
3
4
5
6
7
8
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Broj 61 - Strana 36

SLUBENI GLASNIK BiH

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 ()
013 -
/ SKUPTINA
OPINE - NACIONALNE MANJINE PRNJAVOR
00515
-
1
01276 KOMUNISTIKA PARTIJA
1 EDVARD BOCIJ
02137 GREGORIJE OVAD - NEZAVISNI KANDIDAT
1 GREGORIJE OVAD
02157 -
1
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 PETAR SOTELE

etvrtak, 18. 8. 2016.

02071 FRANJO ROVER - NEZAVISNI KANDIDAT


1 FRANJO ROVER
02146 BRANKO DEKET - NEZAVISNI KANDIDAT
1 BRANKO DEKET
014 - /DERVENTA
014 / NAELNIK
DERVENTA
00515
-
1
02267 -
1
014 /
SKUPTINA OPINE DERVENTA
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
01694
1
2
3
4
5
6
7
8

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 BORO STANI
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 PERO BRICO
2 TIDA KRECI
3 HUSEIN OVINA
4 SANJA VLAJI
00879
1
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Broj 61 - Strana 37

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
01972
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 ()
33
34
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 FADIL PELESI
2 ANETA BOKOVI

Broj 61 - Strana 38

SLUBENI GLASNIK BiH

3 MIRKO DEBA
4 FATIMA LUPI
5 ALEN BEIROVI
6 DANIJELA BANDI
7 IVAN BRICO
8 MAJA PIJETLOVI
9 MURIS MUI
10 MILICA PELESI
11 ZAIM MUJKANOVI
12 ZIJADA ZELENIKA
13 MUHAREM PRCI
14 NAIDA LONAR-AHMI
15 ELVIR MLIVI
16 ZAHID AHINOVI
17 FEVZIJA HASIEVI
18 HILMO EMINOVI
19 BRANKICA DINI
20 RAMIZA JUSANOVI
21 DUKO BATES
22 SENIJA LATIFOVI
23 MIRSAD HAURDI
24 AMIRA KEA
25 RENATA RUOJI
26 SLAVEN MALI
27 ZILHA HROMALI
28 FATIMA OVINA
29 VIOLETA KAPETANOVI
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 ()
21
22
23
24
25
26
27
28
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 SIMO JOSIPOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA


ZAJEDNICA BIH
1 MARIJAN KLJAJI
2 ANKICA OLUJI
3 IVICA ZIRDUM
4 PERICA KINERSKI
5 ANICA JELE
6 IVICA TOLI
7 ANITA BREZICKI
8 ILIJA SLIKO
9 KATA BEKI
10 ELJKO ARAMBAI
11 MARICA VUKOJE
12 JOSIP (JURO)
ZIRDUM
13 KAJA PERI
14 STIPO KARLOVI
15 IVICA VULETI
16 MATILDA SIROVINA
17 ZVONKO RAI
18 SNJEANA TOLI
19 KARLO PERI
20 PAVO TOPI
21 ANICA VRDOLJAK
22 MATO JERKOVI
23 ANITA ABRAJA
24 MARIO BREZICKI
25 ANTO KLJAJI
26 MILIJA JANJI
27 IVAN ORLUKA
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ()
22
23
24
25
26
27
28
29

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

30
31
32
33
34
01992 ZLATKO TOLI - NEOVISNI KANDIDAT
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 -
22
23 -
24
25
26
27
28
29
30
00440 -
1 ()
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Broj 61 - Strana 39

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
00366 HRVATSKI NARODNI SAVEZ BIH
1 JOZO BARII
2 KATA ZUBAK
3 MARINKO NIKOLA
4 ANA BEKI
5 ILIJA RAVLI
6 LUCIJA PANI
7 PEJO GUBERAC
8 JOSIP (MIJO)ZIRDUM
9 ZRINKA BURI
10 FRANJO OPAAK
11 MONIKA NIKOLA
12 SLAVKO BUBALO
13 RUA LUCI
14 ANTO MATIJEVI
15 ANTO IVANKOVI
16 IVANKA MATI
17 ZORAN KORI
18 IVANA MARIJI
19 STIPO MARAS
20 DRAGO KISI
21 SLAVICA MARINI
22 TOMISLAV TOMLJANOVI
23 KATA MILO
24 MIRJANA IVANKOVI
25 STIPO IAK
016 - /BROD
016 / NAELNIK BROD
00515
-
1
00018 -
1
00461 -
1
016 / SKUPTINA
OPINE BROD
00515
-
1
2
3
4
5
6
7

Broj 61 - Strana 40

SLUBENI GLASNIK BiH

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 ()
27
28
29
30
01694
1
2 ()
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 DUAN KOSTADINOVI
2 MILICA TRIFUNOVI
3 JOVO DIMI
00074
1
2

etvrtak, 18. 8. 2016.

3
4
5
6
7
8
9
10
11 -
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01188 POSAVSKA STRANKA
1 ANTO MARINI
2 RUICA KLJAJI
3 DRAAN KURDIJA
4 JANJA MAJSTORI
5 MATO KLJAJI
6 ERMINA JUSUFBEGOVI
7 IVO GAVRI
8 RUA MARTI
9 PEJO MARINI
10 TOMA SEDLO
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 DEJAN TEI
00879
1
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01972
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SENAD EPAN
2 MIRZETA MAI
3 HALID PIPI
4 SENAD MAI
5 SENIJA MUJIN
6 SENADA EPAN
7 FADIL PIPI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 IVO MIJI
2 MLADENKA KERMENC
3 IVO OGA
4 NIKOLA GAVRI
5 NATALIJA BEGI
6 FRANJO DUJMI
7 MATO ONDRI
8 JASNA MARI
9 MARINA RUBIL
10 MARIO SOLDAN
11 FINKA UMA
12 SMAIL EPAN
13 SVJETLANA KATINI
14 JOSIP BLAEVI
15 ILIJA TOMI
16 SLAVICA PILIPOVI

Broj 61 - Strana 41

17 JOZO MIJI
18 MARIJA OLI
19 LUKA GARI
20 JOSIP KLJAI
21 DOMINIKA IZMI
22 DAMIR BILI
00016

1
2
3
4
5
6
7
8 ()

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Broj 61 - Strana 42

SLUBENI GLASNIK BiH

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 ZLATKO RADOVANOVI
2 VELA HAVI
3 DRAGAN JEFTI
4 MAJA RADOVANOVI
5 NEMANJA VASILI
6 BOGDANA SEKULI
7 VLADIMIR RADOVANOVI
8 DRAGOMIR POPADI
9 GORDANA JAKOVLJEVI
10 OGNJEN KRI
11 GORDANA GOJKOVI
12 DARIO ERI
13 DIJANA BROILO
14 MARKO (NEDO) LAZI
15 ALEKSANDAR PIVA
16 DEJANA ARI
17 NEVEN SUBAI
18 TANJA UKI
19 ZAIM DUGALI
20 DRAEN OPAI
21 SEIDA ESAN
22 IGOR BROILO
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

etvrtak, 18. 8. 2016.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00366 HRVATSKI NARODNI SAVEZ BIH
1 IVANKA GAVRI
2 ANTO MARTI
3 LJUBICA PELCL
02119 -

017 - ODAK/
017 NAELNIK ODAK /
02188 SDA/SBB
1 HAJRUDIN HADIDEDI
01904 LUCA ANELI-GRGI - NEOVISNI KANDIDAT
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 MARKO AKTA
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 MARA UKI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 JAKOV IVANKOVI
017 OPINSKO VIJEE ODAK /

01241 HRVATSKA STRANKA PRAVA HERCEG-BOSNE
1 SLAVKO SUHALJ
2 KATICA STANKOVI
3 BONISLAV GAGULI
4 MARTIN STUDENOVI
5 PAVICA IKI
6 ILIJA BLAEVI
7 IVANA STANI GRGI
8 IVAN JELKI
9 SNJEANA LUKA
10 IVAN ANII
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 DRAGO ZEEVI
2 MARIJA JAZVI
3 JURO UDOVII
4 IVO BLAEVI
5 DANIJELA BAGARI
6 ANTO KOPAEVI
7 MARKO ANAR
8 MARIJA LUCI
9 KATARINA BARUKI
10 MARIO GRGI
11 ANDREJA KOPAEVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

12 MARTIN ANDAI
13 JELENA LUKA
14 PERICA ULAP
15 MATO FILIPOVI
16 MATEA ANDAI
17 MIRO ANELI
18 ANA KOVAEVI
19 MARKO POPI
20 MARIO IVANKOVI
01188 POSAVSKA STRANKA
1 TOMO JURKI
2 JELENA LEKO
3 ESAD HEIMOVI
4 ANTONIJA TANKA
5 ELJKO STANI
6 JELA JURKI
7 ANTO KOVAEVI
01760 MUJO PUZI - NEZAVISNI KANDIDAT
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 BOJAN KOVAEVI
2 FERIDA ALDI
3 SUAD BRKI
4 REDO OMERBAI
5 AZRA BADAK
6 AZIZ GORAN
7 AJIA URI
8 FIKRET BAJREKTAREVI
9 HANIFA BJELOEVI
10 ZAHID BAJRI
11 AIRA AHMETOVI
12 JASMIN BADAK
13 AIDA HOZANOVI
14 PETAR JAKI
15 MUHAREM MUJKI
16 HIDAJETA BJELOEVI
17 SAVO KOVAEVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 DAMIR HAMIDOVI
2 FIKRETA BABI
3 DAMIR SUBAI
4 SILVIJA JELUI
5 MAJA RAKI
6 SEAD OMERBAI
7 ILIJA MIKULI
8 ADNAN SMAJI
9 NERMINA AVALI
10 BAHRIJA SUBAI
11 SENADA DELI
12 NEDELJKO LJUKI
13 MIRSADA MEHI
14 ARMIN AVALI
15 JASMIN AHMETOVI
16 ZENAIDA RAKI
17 ERWIN KAMENANIN
18 MIRA TADI
19 ANTO TOLI
20 ABAN GANI
00734 HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I
HERCEGOVINE

Broj 61 - Strana 43

1 ANTO SAMARDI
2 MARA MRVELJ
3 MATO JURI
4 MARIJA GRGI
5 ANTO JURI
6 VESNA JURI
7 MARIJAN KATI
8 MARIJANA AGATI
9 MARKO SEBEI
10 LUKA VUCI
11 MARINA LOVRI
12 MARKO MATI
13 JELENA SVRZLI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 ANTO JURII
2 DRAGICA STUDENOVI
3 DRAGAN GUBERAC
4 MARKO BARUKI
5 DANICA ILI
6 ANDRIJA BARII
7 IVAN TOLI
8 MILENA JAGI
9 KATA ERCEG-DUJAK
10 IMO VRANJI
11 IVANA LUJI
12 ANTO BARUKI
13 RUA MAJI
14 DRAGAN MARTINOVI
15 STJEPAN UKI
16 IVA KESEDI
17 IVAN BOI
18 DRAGANA KAURINOVI
19 LUKA GAI
20 DAMIR MANASOV
21 SLAVICA LEOVAC
22 PEJO JAZVI
23 KATICA MAI
24 STIPO ILIEVI
25 MARKO GRGI
26 ANA ANDRIJANI
27 MATHIAS KOPAEVI
28 MARIJA MIKULI
29 JOZO PUDI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 ERVINA PODGORI
2 OMER OMIEVI
3 ENISA PODGORI
4 ASMIR OMIEVI
5 MARINKO ANELI
6 STIJEPO PUDI
7 ZIJAD SALIHOVI
8 NESIBA APANIN
9 ZERINA SALIHOVI
10 SEMIR OMIEVI
11 SEMINA MUJKI
12 ISMIR SELIMOVI
13 BINASA SALKANOVI
14 SALIH KAMARI

Broj 61 - Strana 44

SLUBENI GLASNIK BiH

15 MUHAMED HEDI
16 SAMIRA DEMIROVI
17 HAZIM HALILOVI
18 ALISA MOCO
19 BOIDAR KRI
20 UZEIR PUZI
21 NERMINA MEHMEDOVI
22 ALMIR KAHVEDI
23 SENADA HALILOVI
24 ASMIR MEKI
25 MIREL BAJRI
26 EMINA MEDIKOVI
27 NEDIM ARDAKOVI
28 FAHIRA BARLOV
29 HAMDIJA KULOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ENES SALKANOVI
2 INDIRA TOPOLOVI
3 KENAN DELI
4 NASIHA TORI
5 KEMAL PLAVI
6 MAIDA OMEROVI
7 NASER DELI
8 ISMET MEHI
9 ULIJETA SOFTI
10 ADMIR HADIKADUNI
11 EDITA PUZI
12 MIRZET HADIEFENDI
13 EMINA SMAJI
14 ADNAN AHMETOVI
15 SAFET BIKI
16 SAMIRA ATI
17 ADNAN ALDI
18 ARNELA RIZVANOVI
19 ESAD MALI
20 MIRZA HADIOMEROVI
21 FATIMA DELI
22 MERSED II
23 MIRZANA DEDI
24 DEDO HALILOVI
25 ALMIR SEJDI
26 SENAHIDA BEIROVI
27 NERMIN SALKI
28 AZRA SUBAI
29 MERSED BRKI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 EFIK RAMEVI
2 SUVADA AMDI
017 OPINSKO VIJEE - NACIONALNE MANJINE
ODAK / -

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 VALTON OAJ
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 ITVAN URANJI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ISMET ISENI
018 - /VUKOSAVLJE

etvrtak, 18. 8. 2016.

018 / NAELNIK
VUKOSAVLJE
02188 SDA/SBB
1 ELVIR HADIOMEROVI
00074
1
02260 -
1
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ZEKERIJAH BAHI
018 /
SKUPTINA OPINE VUKOSAVLJE
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
02188 SDA/SBB
1 FADIL SEJDI
2 ALMEDINA OMEROVI
3 HAJRUDIN IMIROVI
4 ERMINA GRI
5 HARIS HADIDEDI
6 ADNAN MUJANOVI
7 MELISA SUBAI
8 MESUT PITI
9 EHERZADA KARI
10 NAZIM IMIROVI
11 DEJLA ZOLOTI
12 ZEMIR ZELINEVI
13 HAJRIJA KARI
14 ATIF ZAHIROVI
15 ASIM KUMBARI
16 SANELA HASANOVI
17 MIRSAD MEHMEDOVI
18 RAMIZA ZULFI
19 SUVAD RIBI
00074
1
2
3
4
5
6

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

7
8
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 DIJANA RADI
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 DAMAD KARI
2 ERNA ZILI
3 ZEHID OMIEVI
4 ELJKO GRAHOVI
5 ALENA BEIROVI
6 ELVIS SMAJLOVI
7 MIRZA HADIDEDI
8 DRAGANA TODOROVI
9 AMELA BJELOEVI
10 REUF ZILI
11 SUVADA BAJRI
12 ZEHID HASANI
13 ERDINA BAHI
14 IBRAHIM ZULFI
15 MEHO BAHI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 JOSIP SUVALJ
2 KATA OI
3 ILIJA MATIJEVI
4 STANIMIR ANDRIJANI
5 DANIJELA SUVALJ
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Broj 61 - Strana 45

15
16
17
18
19
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
018 -
/ SKUPTINA
OPINE - NACIONALNE MANJINE VUKOSAVLJE
00515
-
1
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MUSTAFA OSMANOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 AIDA TAHIROVI
020 - DOMALJEVAC - AMAC/ -

020 NAELNIK DOMALJEVAC - AMAC /


-
02167 ZA BANJE-ZA OPSTOJNOST DOMALJEVCA,
GREBNICA, BAZIKA I BRVNIKA
1 MARIO JURKI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 STJEPAN PILJI
020 OPINSKO VIJEE DOMALJEVAC - AMAC /
-
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 ALEN OKOVI
2 MARIJANA IVEI
3 LUKA LUCI
4 FRANJO BLAANOVI
5 ANKICA LEOVAC
6 IVO MADAREVI
7 IVO JURKI
8 KATARINA PIONJAK
9 LUCIJA LEOVAC
10 URO PERII
11 RUICA KOTURI
12 SUZAN LETICA
13 ANELA OKOVI

Broj 61 - Strana 46

SLUBENI GLASNIK BiH

14 MARIJAN MADAREVI
15 MARIO OKOVI
16 ZRINKA TUZLAK
01188 POSAVSKA STRANKA
1 PETAR DUJMENOVI
2 ANTONIJA MIKOLI
3 MATIJA MATI
4 JOSO PERII
5 URO KESI
00734 HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 ANTO ILJAZOVI
2 JANJA STIPI
3 MATO PETRIEVI
4 ANITA IMI
5 IVAN LUCI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 MATO HRSKANOVI
2 LUCIJA MATI
3 MILJENKO LUI
4 MARIJANA PRGOMET
5 JOSIP GRGI
6 TEEA LUKA
7 MIROSLAV PILJI
8 DAMIR KARI
9 RUICA LEOVAC
10 PAVO II
11 TANJA FRANJI
12 DANIEL VORGI
13 BLAENKA LUCI
14 ELJKO LUCI
15 GORAN LUKI
16 KATARINA LUKA
02144 MLADEN VLAHOVI - NEOVISNI KANDIDAT
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 IMO MARI
2 ANTONIJA MADAREVI
00366 HRVATSKI NARODNI SAVEZ BIH
1 MATO ROI
2 KATA UKI
3 MATEJ ROI
021 - /AMAC
021 / NAELNIK AMAC
00515
-
1
02220 -
1
021 /
SKUPTINA OPINE AMAC
00515
-
1
2
3
4
5
6 -

etvrtak, 18. 8. 2016.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00074
1
2
3
4 -
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01003 .

1
2
3
4
5
6
7

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 -
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00734 HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 LUKA STIPI
2 LJUBICA ILIKOVI
3 MIROSLAV BARTOLOVI
4 ANTO KARALI
5 DANIJELA VUIEVI
6 JOSIP PETRIEVI

Broj 61 - Strana 47

7 LUCA STANI
01200
1
2
3
4
5
6
7
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 NAJID OMIEVI
2 ADILA LENARD
3 AZMIR HODI
4 MEVLIDA TUZLAK
5 IVANA OTRA-SOFTI
6 AMEL SKENDEROVI
7 DAJANA VITOMIR
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SULEJMAN CERIBAI
2 JASMINA JAAREVI
3 ANVAR TIHI
4 SABINA FOAKOVI
5 DAMIR BIAKI
6 SAMIR MEI
7 ALMASA JASENICA
8 ZUMRETA TABAKOVI
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
02219 HRVATSKA KOALICIJA - HDZ BIH - HDZ 1990
1 URO IVANOVI

Broj 61 - Strana 48

SLUBENI GLASNIK BiH

2 RUICA PANDUREVI
3 ANITA BJELOBRK
4 IVO BLAANOVI
5 SNJEANA BAKARI
6 IVANKA AMMANN-GALI
7 MARIJAN TUNJI
8 MARIJAN JOVI
9 VERA TUZLAK
10 HRVOJE IMOVI
11 JASNA MARINKOVI
12 MARKO DUBRAVAC
13 BOJA PANDUREVI
14 IVICA CVITKUI
15 JOZO UAK
16 LJILJANA ANDRI
17 RUICA NIKOLI-AGATI
18 ANA LUO
19 PERICA JOSIPOVI
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9

etvrtak, 18. 8. 2016.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
022 - ORAJE/
022 NAELNIK ORAJE /
02200 ZAJEDNO - HDZ 1990 / POSAVSKA STRANKA
1 JOSO OROLI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 STANKO VINCETI
022 OPINSKO VIJEE ORAJE /

02200 ZAJEDNO - HDZ 1990 / POSAVSKA STRANKA
1 NINOSLAV SUILOVI
2 DIJANA OROLI
3 ZDRAVKO DOJI
4 MARIJA IVKOVI
5 SMILJAN OKI
6 VESNA FILIPOVI
7 JOSO IVKOVI
8 DAVID DOMINKOVI
9 RUICA TOPI
10 LUKA OI
11 EVA IRI
12 JOSO DABI
13 VERONIKA PERI
14 JOSO KLAI
15 ANTO KOBA
16 NATALIJA DOJI
17 CHRISTIAN OROLI
18 IVANA MASKALJEVI
19 TOMISLAV DAMJANOVI
20 MARIJAN UDOVII
21 KATARINA IVKOVI
22 MARIJAN EVI
23 GORDANA IVKOVI
24 ELJKO NEDI
25 MATIJA KLAI
26 MAGDALENA MARTINOVI
27 ANTO BAOTI
28 BOANA MIKOVI
29 TUNJO OROLI
30 STANIMIR IVKOVI
02097 HSS BIH
1 JOSO OROLI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 BESIM DERVIBEGOVI
2 NADA JURI
3 ILIJA IVKOVI
4 ARMINA TUKULJ

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

5 ADMIR BULI
6 FATIMA BEGOVI
7 SLAVKO JURI
8 SENAHID DUDI
00734 HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 PREDRAG MIKOVI
2 JANJA OROLI
3 IVO UDOVII
4 ANKA BENKOVI
5 STAKO JOVI
6 MARIJANA ARLOVI
7 TUNJO MAROEVI
8 ELJKO KOPI
9 GROZDANA UDOVII
10 DARKO GRGI
11 MARIJA VINKOVI
12 PEJO MIJI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 MARIO OROLI
2 MONIKA DOI
3 JOSIP MIKI
4 KATA KLAI
5 DANIJEL OI
6 MIRIJAM FILIPOVI
7 SLAAN BLAANOVI
8 IGOR ORKI
9 MARIJANA BAOTI
10 ZVONKO MIKI
11 KATICA KLARI
12 PAVO KOSI
13 KATA MIKOVI
14 MARINKO DOI
15 JOSIP PEJI
16 IVANA MIJI
17 MARIJAN ARLOVI
18 LUCA KOPI
19 MIRKO VUKI
20 MIROSLAV BAOTI
21 NATAA OROLI
22 MARIJAN MARTINOVI
23 ANA KOPI
24 JOSIP IVKOVI
25 ZDRAVKO VINKOVI
26 DANIJELA PERANOVI
27 ZORISLAV MIKI
28 KATARINA MAROEVI
29 MARIO BIJELI
30 DRAEN TOPI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 ENES ULOVI
2 REIDA BEIREVI
3 ELDINA KUKULJEVI
4 ASMIR KABAKLI
5 MAID MUJKI
6 HAJRIJA MUSI
7 ESMIR ZLATKI
8 ALEN SULJI

Broj 61 - Strana 49

9 SADETA KOI
10 DENIS RISTANI
11 VESNA KAMBEROVI
12 GORAN STANKOVI
13 DIJANA PANDI
14 ARMIN BRKI
15 FARUK NILI
16 LEJLA USTOVI
17 MEHMED DAFI
18 DENANA KUKULJEVI
19 DINO ARPADI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 TAHIR REDEPOVI
2 AMELA JAHI
3 MEHMED MEMIEVI
4 PAAGA HEIMOVI
5 VEDRANA NILI
6 NUSRET SALTOVI
7 FEHIM VAJZOVI
8 JASMINA (SENAD) ISI
9 JASMINA TUPAJA
10 MIDHAT ARPADI
11 RIALDA VAJZOVI
12 DINO BEIREVI
13 SAMRA AKANOVI
14 MUHIDIN OMEROVI
15 EMIR MEHI
16 SAMIRA TRTAK
17 ELVIR KOI
18 AZRA BAINOVI
19 NAMIK TVICA
20 MIRALEM PURAN
21 MAJA TRTAK
22 MUHAMED ZAHIROVI
23 JASMINA (MUSTAFA)
ISI
24 MIRALEM AGOVI
023 - /DONJI ABAR
023 / NAELNIK DONJI
ABAR
02195 --
1
00018 -
1
023 /
SKUPTINA OPINE DONJI ABAR
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Broj 61 - Strana 50

SLUBENI GLASNIK BiH

13
14
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01722
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
01200
1
2
3
4
5
01730 -

etvrtak, 18. 8. 2016.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

10
024 - /MODRIA
024 / NAELNIK MODRIA
00515
-
1
02245 -
1
024 /
SKUPTINA OPINE MODRIA
00515
-
1
2
3
4
5
6 ()
7
8
9 -
10
11
12
13
14
15
16 -
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
00073
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Broj 61 - Strana 51

15
16
17
18
19 -
20
21
22
23
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 URO LAZI
2 ZAGORKA UKOVI
3 SAVO KUZMANOVI
4 RUICA ILI
5 EDO RADULOVI
6 ZORICA DESPOTOVI
7 RAJKO BOI
8 MARKO STOJANOVI
9 SLAVICA JEFTI
10 SLAVKO KOJI
11 ROSA KRAINIK
12 PETAR ALAKOVI
13 MARA OSI
14 DRAGOMIR TOMI
15 SLOBODAN DANILOVI
16 DRAGICA RISTI
17 ANTO MILARDOVI
18 MIRJANA VUKOVI
19 MOMIR MII
20 JOVAN STOJANOVI
21 BORKA PETROVI
22 MILAN VUKOVI
23 BRANKA URI
24 RADOVAN NEDI
25 SLAVKO ILI
26 NEVENKA STANKOVI
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Broj 61 - Strana 52

SLUBENI GLASNIK BiH

23
24
25
26
27
28
29
30
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 STOJAN STOJANOVI
2 JELENA GRABOVAC
00879
1
2
00018 -
1 ()
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MUSTAFA MUSTAJBEGOVI
2 AZRA EFENDI
3 JASMIN PELE
4 MARKO DUBRAVAC
5 AMELA SARAJLI
6 EDO CVIJI
7 AHMED HADIDEDI
8 NEZAFETA BEIRBAI
9 VESNA MEI
10 DEVAD SARAJLI

etvrtak, 18. 8. 2016.

11 IZETA HODI
12 ZIJAD DEVEDI
13 EDINA AJKUNI
14 JAKUB BEGI
15 FEHIM OKI
16 ATIFA HADIHASANOVI
17 JUSUF HADIHASANOVI
18 VERA URI
19 JOZO PARADIK
20 MATIJAS ZELI
21 EMINA HADIHASANOVI
01722
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 FRANCISKO BRDARI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 PETAR GAGULI
2 NADA BAJI
3 ZVONKO ALI
4 ILIJA BIVI
5 DIJANA KOVA
6 GORAN JURI
7 GORDANA KOVA
8 VID STAI
9 MARA VIDOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MIRZA DJEDOVI
2 NAIDA SARVAN
3 SABINA SULEJMANOVI
4 AZEM TURSI
5 SUAD EFENDI
6 MAIDA DINDO
7 MIRZO SARVAN
8 NERMINA BEIRBAI
00461 -
1
2
3
4
5
6
7

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 -
27
28
29
30
31
32
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
00440 -
1
2
3

Broj 61 - Strana 53

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
025 - GRADAAC/
025 NAELNIK GRADAAC /

02188 SDA/SBB
1 MUHAMED BILAJAC
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 MAIDA AVDI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 EDIS DERVIAGI
025 OPINSKO VIJEE GRADAAC /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 MIDHAT ALI
2 ALISA MEHI
3 MIDHAT MEANOVI
4 NASIHA PEZEROVI
5 ELVIS BRKI
6 MIRELA HUSARI
7 MERSED OSMII
8 DRAGOSLAV BAKOVI
9 SANELA HALILOVI
10 SAFET EMI
11 NERMINA PIRAGI
12 MIRALEM BIJELI
13 AMELA MAI
14 IRHAD SMAJLOVI
15 ADIS PANDI-ITRI
16 MERIMA SALKI
17 MUHAREM JAAREVI
18 EMINA MEANOVI

Broj 61 - Strana 54

SLUBENI GLASNIK BiH

19 ADNAN EHOVI
20 MIRZA DURAKOVI
21 EMIRA ZUKI
22 MUNEVER GIBI
23 VANESA BIJELI
24 ESED KONDI
25 MERSED SENDI
26 ZUMRETA SALIHEHAJI
27 MIRSAD MUJDI-DUDI
28 LEJLA OKANOVI
29 HASAN KARI
30 AMEL MULAHALILOVI
31 BEHIJA BIBERKI
32 JASMIN AGI
33 MIRSA MEANOVI
34 OSMAN AHMEDBAI
00515
-
1
01252 SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BOSNI I
HERCEGOVINI
1 SADIK MEI
2 SEDINA DELI
3 HALID HANI
4 ADIS JUKAN
5 AIDA SAHAI
6 AVDO JAHI
7 VESNA RAMI
8 EDIN ALI
9 ANELA HANI
10 HIKMET HUSEINBAI
11 ADISA ONLI
12 MIRSAD TOKI
13 LAMA TALETOVI
14 ABDULAH MUJANOVI
15 EMIR DJEDOVI
16 RAMIZA OSMANLI
17 VAHID ZRNI
18 HAJRIJA AHMETAEVI
19 ZAIM ERIFOVI
20 EMIR ZUKI
21 FAZILA MEHINOVI
22 MINAD VEHABOVI
23 MEDIHA MULAOMEROVI
24 EDIN BERBI
25 ISMET OMEROVI
26 NERMA MEJREMI
27 DANAN MUJI
28 HALIMA OSI
29 SAMIR HALILOVI
30 ALEN KUJRAKOVI
31 AMRA BILAJAC
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 AMIR JAKEKI
2 MUNIRA OKANOVI
3 RAZIM OMERAGI
4 HASAN ZULEJHI
5 AJSELA MULALI
6 ELDAR AJI

etvrtak, 18. 8. 2016.

7 TODOR ANASTASOV
8 IRMA IRBEGOVI
9 EDINA NEZI
10 SELVER KAMBEROVI
11 MUNEVERA BEIROVI
12 FEHRAT MUHAREMOVI
13 HAJRIJA MULAOMEROVI
14 EMIR ABDI
15 ELVIR MUJDI-JOJI
16 ALMA SINANOVI
17 SUAD TERZI
18 VERICA PAMUKOVI
19 SEAD IBRAKOVI
20 SAMIR MULAMURATOVI
21 NADINA OSI
22 EO MULAOMEROVI
23 SENIJA DAKOVI
24 ALMIR KARI
25 EDIN HASI
26 DENANA DAFEROVI
27 MEHMED DURAKOVI
28 JASNA LALI
29 MAHIR DIDI
30 SEJAD BOLOBAN
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ENIR AKI
2 EMINA OMERANOVI
3 MERSED ALDI
4 ARON MULAHALILOVI
5 LEILA DRAGANOVI
6 DENIS BEGOVI
7 INDIR DELIOMEROVI
8 RASEMA NOVALI
9 ZUMRETA TURBI
10 NIHAD OKANOVI
11 ALMIRA OSMI
12 SAMIR FAZLI
13 AMIRA SELIMOVI
14 ISMET HASI
15 SELMIR KARI
16 SANELA HUSEINBAI
17 TARIK SINANOVI
18 AIDA OKANOVI
19 EDIN HEIMOVI
20 ADMIR HUSKI
21 ALMA BAJRAMOVI
22 NEDAD KORI
23 EMINA OSMANOVI
24 ADEL JUKAN
25 MUHIDIN MAI
26 ASMIRA ULAH
27 HAMZA BEI
28 ANISA OSMI
29 NEDAD ISI
30 ZAMIR KURBAI
31 ADISA PAALI
32 ADMIR HASANBAI
33 NIHADA MAHMUTOVI
34 ALMIR GIBI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA


ZAJEDNICA BIH
1 MATO OKEVI
2 DANIJELA UKI
3 MARIJAN IMI
4 JOSIP JOSIPOVI
5 GABRIJELA DUJAKOVI
6 JOZO BUBALOVI
7 ANTO DUJAKOVI
8 RUA IMI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 HUSEIN KUJRAKOVI
2 ILMA MUJANOVI
3 AMIR (AHMO) PAALI
4 AZRA OSI
5 ELVIR PETALI
6 MIRSADA IBRAHIMOVI
7 TEUFIK ZAHIROVI
8 EMIR TALETOVI
9 SELMA BIJELI
10 JASMIN DELIOMEROVI
11 NUDEJMA IBRIIMOVI
12 MEHMED SIVI
13 SEDINA HEIMOVI
14 MIRZA JAHI
15 JASMIN KARAHMETOVI
16 MERIMA PANDI
17 ENIS IBRAHIMOVI
18 DEVLETA GIBI
19 ELMEDIN AHMETAEVI
20 DENIS GOLA
21 MELIHA AHMETAEVI
22 VEDAD HALILOVI
23 HATA DURAKOVI
24 EDIS MORANJAK
25 MIRZA DAFI
26 FATIMA HASANOVI
27 EMRAH OMI
28 LEJLA KUJRAKOVI
29 HASAN SUBAI
30 NERMIN IBRIEVI
31 SEADA VALJEVAC
32 MIDHAT HODI
33 FATIMA KONDI
34 ASMIR ALIBEGOVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 ELVIR OMEROVI
2 NAHIDA VUKOVI
3 FATMIR HRTI
4 AMELA BEGOVI
5 ZAKIR ORI
6 ERNA TOKI
7 SAMIR KARAHMETOVI
8 AHMED MURATOVI
9 MERISA KIKI
10 HASO KAMBEROVI
11 MIRELA OLI
12 ARMIN OMERAGI

Broj 61 - Strana 55

13 ERNA DJEDOVI
14 SUAD HALILKANOVI
15 MUJO UDVINI
16 EDITA JAHI
17 ADEM IBRAHIMOVI
18 AZRA ERIMOVI
19 HASAN KARAHMETOVI
20 EDIN GIBI
21 MELIHA (AKIF) MAI
22 OMER MOI
23 SANELA HEIMOVI
24 NAZIR GLUHI
25 MUSTAFA MULAOMEROVI
26 MINELA SELIMOVI
27 MIRSAD KADI
28 ANISA NUHI
29 HUSEIN DURAKOVI
30 FUAD ZUKI
31 MIDHETA TOPAGI
32 AKIR OMERAGI
33 ELMA HALILOVI
34 VAHID POBRI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ELVEDIN HRNI
2 ELDISA HALILOVI
3 ABID OMEROVI
4 ADEM KAMBEROVI
5 ENISA OMERI
6 ELVIR HERINOVI
7 SELMA MEHI BAJREKTAREVI
8 AMIR (SINAN) PAALI
9 BELMA MEHI
10 MEHO PEZEROVI
11 EMINA TURBI
12 NIHAD SUI
13 MERIMA DELI
14 NEDAD BRISTRI
15 REDO IMIROVI
16 BEHIRA HUSEINBAI
17 KEMAL HASII
18 ALMA HASANBAI
19 MUHAMED BRISTRI
20 MUSTAFA OSMANOVI
21 ADISA MAHMUTOVI
22 BAHRUDIN AHMETAGI
23 AMIRA ALJI
24 SENAD HUSI
25 SAMIR DJEDOVI
26 JASMINA BIBERKI
27 NADIR M HALILOVI
28 EMINA BEIROVI
29 DAMIR ISAKOVI
30 AVDO HEIMOVI
31 SANELA OMERAGI
32 IBRAHIM MEANOVI
33 SENADA OKANOVI
34 ARMIN TOKI
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES
AJANOVI

Broj 61 - Strana 56

SLUBENI GLASNIK BiH

1 NERMIN OSI
2 MINADA BIBERKI
3 FAHRO ISKRI
4 SUVAD MEHI
5 ZEKIJA JAHI
6 SADMIR ISKRI
7 AIDA MEI
8 TARIK HALILOVI
9 JASMINA GIBI
10 ENIS ZIMI
11 EMINA GANI
12 BENJAMIN MEHMEDEHAJI
13 MELISA ERIMOVI
14 NEVRES MULAIBRAHIMOVI
15 MERFIN AHMETOVI
16 MURISA GOLA
17 AMIR ALDI
18 ALDIJANA MILKI
19 ALEN ALDI
20 JASIM GANI
21 MERISA MURATSPAHI
22 ALEN EI
23 SANELA GOLA
24 NAMIK SALIHOVI
25 DENIS OLI
26 EMINA ZRNI
27 AZRUDIN KRAJNOVI
28 SELMA SUBAI
29 DENAN TUKI
30 RAGIB EHI
31 SELMIRA BIJELI
32 AJNUR AHMETOVI
33 ASIJA GRABOVICA
34 SEDIN TALETOVI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 SUAD HUSEINBAI
2 DENANA BIJELI
3 JUSUF PRLJAA
4 JASMINA TALETOVI
5 OSMAN HASANOVI
6 AMRA ESKINOVI
7 MIRSAD PEKARI
8 ENES SAHAI
9 ESADA DJEDOVI
10 MIRSAD HUSEINBAI
11 ASIJA BRKI
12 JASMIN KUKURUZ
13 SELMA PEKARI KADI
14 KEMAL TURBI
15 LATIF DIVLJANOVI
16 ZERINA PRLJAA
17 EDIN DELI
18 AMELA LOJI
19 MIRZA OLI
20 SADIK ALDI
21 REFIJA HUSEINAGI
22 SUAD FAZLI
23 AMRA AUEVI
24 OMER DURAKOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

25 MEVLUDIN SULJKANOVI
26 DENANA ZUKI
27 MIRALEM TALETOVI
28 LEJLA DURAKOVI
29 ENES PANDI
30 NADIR MUSTAFI
31 VERNADA PETALI
32 SULEJMAN DURMIEVI
33 EDINA FAZLI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 SAFET OMEROVI
2 DEVLETA IDRIZOVI
3 MIRSAD DELIBAI
4 MUHAMED LALI
5 SABAHETA DOMBI
6 HIDAJET IMAMOVI
7 MIRSADA MEANOVI-TASLIDI
8 ORE DRAGIEVI
9 NELMA BIBERKI
10 ENES H MUHAMEDOVI
11 SEDIJA MEI
12 HUSEJIN KADI
13 ALIJA HEI
14 DEVAD LALI
15 EVAL MEANOVI
16 BEGAETA OMI
17 MIHAJLO URI
18 ZURIJETA HASANBAI
19 AHBAZ IBRAHIMOVI
20 KEMIJA DAHI
01707 REGIONALNI DEMOKRATSKI SAVEZ TUZLA
1 HAJRUDIN MEHANOVI
2 MIRNELA MEI SULJKANOVI
3 RAMO BEIROVI
4 KADA DJEDOVI
5 RAZIM IMIROVI
6 MUNEVERA BRKI
7 AHMET HASI
8 EDIN EMINOVI
9 ELVIRA RABI
10 HAJRUDIN ALDI
11 ISMETA MEANOVI
12 AHMET DURAKOVI
13 JASMINKA HADIMEHMEDOVI
14 IBRAHIM SULJKANOVI
15 JASMIN BEIROVI
16 ARMINA MULI
17 SAMIR SPAHI
18 AZRA DAFI
19 ALIJA KAVAZOVI
20 HASAN MUJI
21 SELMA AHMETAEVI
22 RUSMIR HASI
23 ELMINA SELIMOVI
24 ADNAN HODI
25 MUSTAFA AVDI
26 AMIRA PAALI
27 JASMIN MUJI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

28 AIDA MAHMUTOVI
29 MUAMER KARI
30 OMER MULAOMEROVI
31 SANITA IBRANOVI
32 ZUHDIJA OMEROVI
33 MELIHA DOBORAC
34 ISMIR TALETOVI
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 IBRAHIM AGI
2 SABAHETA SAHAI
3 IZUDIN TOPAGI
4 ALMINA AGI
5 FAHRUDIN HASANOVI
6 SAMIRA MUJI
7 NADIR OSI
8 MUHAREM HASANOVI
9 AMRA ALJO
10 KEMAL OLI
11 ALMA HUSEINBAI
12 SULEJMAN BEIROVI
13 UMA HASUKI
14 ALEM MRKONJI
15 OSMAN HUSEJNOVI
16 MELIHA (IZUDIN) MAI
17 ADNAN OSI
18 AMRA OSI
19 SABAHUDIN TURSI
20 MUNIB MEHMEDOVI
21 HADIRA DELI
22 ADNAN BRISTRI
23 JASMINKA TOPAGI
24 ARIF ALJO
25 MEHMED AVDI
26 KADA HALILOVI
27 NIHAD KADI
00440 -
1
025 OPINSKO VIJEE - NACIONALNE MANJINE
GRADAAC /
-
02151 BESIM GLUHI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 BESIM GLUHI
00455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 MUKELEFA KRAJNOVI
01980 ALBANO JUSUFOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 ALBANO JUSUFOVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 KURTI SULEJMANI
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 VIOREL LINKA
026 - /PELAGIEVO
026 / NAELNIK
PELAGIEVO
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 SLAVKO ZOVKI
00074
1
02243 -
1

Broj 61 - Strana 57

026 /
SKUPTINA OPINE PELAGIEVO
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 IVO BONJAK
2 STEFANI MIKULI
3 JURO BOKOVI
4 MANDA MAMUZI
5 ILIJA BIJELI
6 KSENIJA DIZDAR
7 JURO IVI
8 NIKO MIKULI
9 HELENA BOKOVI
10 MATO LUI
11 ZORKA LEPAN
12 ILIJA DUBRAVAC
13 LJUBA PUKARI
14 ANTO PETROVI
15 IVAN OKEVI
16 MARIJA ZOVKI
17 PERO ELEBI
18 ANA MARTI
19 PERO GAGULI
20 NIKO TUTTER
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Broj 61 - Strana 58

SLUBENI GLASNIK BiH

19
20
00879
1
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
01200
1
2
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 PERO JOSIPOVI
2 IVANA NADAREVI
3 NIKOLA BONJAK
4 RUICA DUVNJAK
5 IVO TOMI
6 MARIJA KNEEVI
7 MATO MARJANOVI
8 MARIJAN ARI
9 DRAGICA MATI
10 VJEKOSLAV SUAC
11 ANUKA JOSIPOVI
12 ANTO GAGULI
13 AIDA EPALOVI
14 MILAN LATI
15 MATO BOANOVI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
00461 -
1
2

etvrtak, 18. 8. 2016.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
00366 HRVATSKI NARODNI SAVEZ BIH
1 ANTO MATI
2 MARA MATI
029 - /BIJELJINA
029 /
GRADONAELNIK BIJELJINA
01072 DAMJAN PAJI - NEZAVISNI KANDIDAT
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 PERO PRERADOVI
02233 -
1
02227 -

1
029 /
SKUPTINA GRADA BIJELJINA
02036 -

01902 -

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

00515
-
1
2
3
4
5
6
7 -
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 -
32
33
34
35
36
01944 -

01907 -

01958 -

00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA


1 RADOSLAV LJIVI
2 STOJANKA DRAGUTINOVI
3 SAVO MILII
4 SPASOJA PRTVAR
5 LJUBINKA POPOVI
6 ARKO PEJI
7 CVIJETIN MAKSIMOVI
8 MANDA RAKI
9 MILICA MILUTINOVI
10 DOBROSAV MAKSIMOVI
11 DRAGICA (CVIJETIN)
BOKOVI
12 RATKO MILOVANOVI
13 JEFA TOJI
14 RATOMIR PUKAREVI

Broj 61 - Strana 59

15 SLOBODAN ELI
16 DRAGICA (DRAGOMIR) BOKOVI
17 ORIJA OKI
18 JEFA JEFTI
19 LJUBOMIR KEROVI
20 ANGELINA KEROVI
21 ZORA TEI
02037 -

02111 -
00732 "9.
"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 ()
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
01905 -
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Broj 61 - Strana 60

SLUBENI GLASNIK BiH

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
02031 -
01872
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

etvrtak, 18. 8. 2016.

31
32
33
34
35
36
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 SANJA MILI
01179
1
2
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 ALEKSANDAR VUJI
2 ANA PANTI
02034 -

00879
1
2
02103 FADIL BAEVAC - NEZAVISNI KANDIDAT
00018 -
1
2
3
4
5
6
7 -
8
9
10
11 -
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
01972

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01909 SLAAN SIMI - NEZAVISNI KANDIDAT
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 NAIL SOBO
2 JASMINA ALIHODI
3 NINA CIGANOVI
4 ASMIR DAFI
5 AMRA ALIHODI
6 LAZO RAKOVI
02069 "SNAGA NOVE GENERACIJE" BIJELJINA
1 DARKO TOMI
2 VANJA MAKSIMOVI
3 ALEKSANDAR MITROVI
4 VASILIJE KNEEVI
5 SANJA STOJANOVI
6 ALEKSANDAR STANKI
7 LJILJANA POPOVI-BOBI
8 MLADEN LAZI
9 VANJA GOJKOVI
10 RADE BIRAKOVI
11 DRAGANA DESPOTOVI
12 RADE VUKOVI
13 SLAANA STANII
14 STEVAN VUKOVI
15 RATKO STOJANOVI
16 DEJANA TRIFKOVI
17 PREDRAG SIMI
18 TATJANA LAZAREVI
19 ZORAN MILINKOVI
20 ORE TOMI

Broj 61 - Strana 61

21 NATAA MIHAJLOVI
22 URO JOVI
23 IVANA MIKO
24 SLAVIA SIMEUNOVI
25 MEKSUD HRUSTI
26 MIROSLAVA ILI
27 MIRKO PRATALO
28 NATAA IVANOVI
29 DARKO JOKI
30 NINOSLAV JANKOVI
31 IVANA TOMI
32 SLAVIA LAZI
33 NIKOLINA PAJKI
34 DAO SIMEUNOVI
01722
1
2
3
4
5
01699 PRVA STRANKA
1 ALEKSANDAR AVRAMOVI
2 SLAANA BABI
01291
1
01200
1
2 -
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Broj 61 - Strana 62

SLUBENI GLASNIK BiH

34
35
36
01995 -
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 JUSUF TRBI
2 MIRSADA EZI
3 AZEM ALETOVI
4 MUSTAFA GRADAEVI
5 DENANA OSMANBAI
6 EMIR MUSLI
7 AMIR MUSI
8 AZRA SADIKOVI
9 AZRA OSI
10 SAMER EL CHEKH
11 AIDA HRUSTANOVI
12 MIRSAD ABI
13 SELMA SELIMOVI
14 SUVAD SALKI
15 MIRZA JUNUZOVI
16 AMRA BERBI
17 MERSED KARIJAEVI
18 FATIMA MUSTAFI
19 HUSO ZEKANOVI
20 ISMAIL GUTI
21 ALMIRA DELI
22 ALIJA ALIHODI
23 AMELA DURAKOVI
24 MUJO BOGALJEVI
25 RAMIZ HASANOVI
26 EMINA POTOKOVI
27 SAFET SPREAK
28 SANELA TELALOVI-ADANALI
29 MIRZET TALOVI
30 EDIN CAMI
31 MIRSADA PROSIANOVI
32 NEDIM HADI
33 VILDANA PIRI
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES
AJANOVI
1 SLAANA PERI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

etvrtak, 18. 8. 2016.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
02102 -

01706
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
00461 -
1

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

2
3
4
5
6
7 -
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
02035 ALEKSANDAR LANCUKI - NEZAVISNI
KANDIDAT
02033 -
02008
1
02283 ! -
1
2
3
4
5
6 ()
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 -
17
18

Broj 61 - Strana 63

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01903 DRAGAN MII - NEZAVISNI KANDIDAT
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
00440 -
1
2
3

Broj 61 - Strana 64

SLUBENI GLASNIK BiH

4
5 -
6
7
8
9
10
11 -
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
030
BOSANSKI
PETROVAC/

030 NAELNIK BOSANSKI PETROVAC /02188 SDA/SBB
1 ADMIR SPAHI
00074
1
01522 ZLATKO HUJI - NEZAVISNI KANDIDAT
030 OPINSKO VIJEE BOSANSKI PETROVAC
/ -
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

etvrtak, 18. 8. 2016.

14
15
16
17
18
19
20
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA
BIH - DNZ
1 MARINKO MRA
2 MIRJANA AKOVI
3 BRANKO KAPELAN
4 MILKICA MRA
5 MIRA MARJANOVI
6 URA EPA
7 MILENA VIDLJINOVI
8 DUANKA OBOT
9 DUAN JELII
10 BILJANA KOVAEVI
11 RAJKO KERKEZ
12 MILENA OBRADOVI
13 NEBOJA KAPELAN
14 NADA STUPAR
15 SLAVICA JANKOVI
16 NEMANJA MARJANOVI
17 ZILHETA FAZLI
18 MIODRAG ULIBRK
19 DRAGICA NIKI
20 MIHRIMA OMI
21 MILORAD BJELI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 RUSMIR MUJADI
2 LEJLA ARNAUTOVI
3 ESAD DRUI
4 SABRUDIN RUUKI
5 HASNIJA NADAREVI
6 RIFET HIDI
7 FADIL BAI
8 SABINA LINI
9 VAHIDA HADI
10 ASIM MEI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

11 SENADA JAGANJAC
12 SENAD TERZI
13 JASMINA HRKI
14 HARIS HODI
15 JUSUF MAI
16 ELVEDINA ARNAUTOVI
17 MIRSAD GROZDANI
18 ADISA DELIMEHI
19 SADIK OKANOVI
20 AMIR IBRAIMOVI
21 BESIMA HEPI
22 HARIS LIHOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ADNAN DRUI
2 OLGA ATLAGI
3 EDIN REDI
4 ALMA GUTLI
5 ZEMIR SMAJI
6 EMIRA DRUI
7 HUSE HADI
8 ISMET BAI
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 EDIN DIDOVI
2 DENITA VELI
3 IZET GUDEVI
4 IRMA BAI
5 ZLATAN HUJI
6 ARMIN REDI
7 IZETA FERIZOVI
8 ANADI JAGANJAC
9 SEMKA HAJDER
10 SANEL MAI
11 ILDA BABAI
12 KENAN MUSTAFI
13 DENITA HRKI
14 SABAHUDIN MEHI
15 SABAHUDIN RAMI
16 FATIMA HUJI
17 MUHAMED SIPI
18 ELVIRA JAGANJAC
19 ABAZ HADI
20 ALMIR HUKI
21 FATIMA BURI
22 EMIL AGI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 SMAIL HADI
2 AZRA BALI
3 FADIL BALI
4 REFIK KAFEDI

Broj 61 - Strana 65

5 LEJLA KARTAL
6 MIRNES HADALI
7 SELMA DIDOVI
8 AHMET HIDI
9 SALDINA GUTLI
10 EMIR HADIABI
11 EMSA GUTLI
12 MIRSAD MEVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MITHAD HIDI
2 BERNADA JUKI-KLII
3 HARIS MEI
4 ELMA TERZI
5 SANEL GREDELJ
6 AMNA DIGUM
7 SAFET KAMARI
8 ADNAN SPAHI
9 SENADA MAHMUTSPAHI
10 JASMIN HAMZI
11 ALMA JAGANJAC
12 NERNAD ALAGI
13 MARIZELA IBRAIMOVI
14 ZIJAD RAMI
15 ALMIR BALI
16 ZEMIRA MAI
17 MIDHO DRUI
18 VALENTINA HAMZI
19 MUHAREM TERZI
20 SUVAD ABI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MUHAMED DRAI
2 ELDINA SPAHI
3 ZEKERIJAH MUJAGI
4 LEJLA HASI
5 NISVET HUSETI
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
00877 NAA STRANKA
1 ZDRAVKO RADOEVI
2 ALISA RAMI

Broj 61 - Strana 66

SLUBENI GLASNIK BiH

3 MUHAMED KARTAL
4 NIKOLINA KUBURI
5 NEVSAD RAMI
6 JASMIN KAVAZ
7 SEAD KADI
8 JELENA SRNA
9 SAJMA FAZLI
10 IGOR KULENOVI
11 DAJANA SMILJANI
12 MARINKO NOVAKOVI
13 MIRJANA BRAJDI
14 HUSEIN PORI
15 ELVIS BOLI
16 EMINA DRUI
17 DADO HIDI
18 BRANISLAVKA VEKI
19 DAMIR TROKI
20 MIRKO MILANOVI
21 SANJA SANTRA
22 ADIS NADAREVI
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 MLADEN SANTRA
2 DENANA IMAN
3 DUAN ZORI
4 MEDINA HRKI
5 ZDRAVKO STOJAKOVI
6 ALDIJANA VELI
031 - /PETROVAC
031 / NAELNIK
PETROVAC
00620 -

00018 -
1
01200
1
00461 -
1
031 /
SKUPTINA OPINE PETROVAC
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
00074

etvrtak, 18. 8. 2016.

1
2
3
4
5
6
7
8
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
032 - SANSKI MOST/
032 NAELNIK SANSKI MOST /

02188 SDA/SBB
1 FARIS HASANBEGOVI
02175 KOALICIJA SDP-DF
1 ENES EMINI
032 OPINSKO VIJEE SANSKI MOST

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

/ -
00515
-
1
2
3
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 MUHAMED HUZEJROVI
2 ANESA ALAGI
3 FERID HODI
4 SUAD BAJREKTAREVI
5 EDINA KENJAR
6 ZILHAM HADI
7 ADMIR HUZEJROVI
8 SELMA SULJI
9 FATIMA KANTAREVI
10 FAIK REI
11 MURISA SMAJLOVI
12 ADNAN MUSI
13 MEDINA DINDI
14 AHMET MULALI
15 MUNIB DANI
16 ERMINA BOKOVI
17 MIRHAD KUKAVICA
18 BEHIJA SINANOVI
19 IVICA IVEZI
20 EDIN SMAILOVI
21 ELVISA VELI
22 AHMO MUJADI
23 EDINA MUI
24 SAFET MAHI
25 HARIS KUMALI
26 SAFETA KOVA
27 SANI KASUMOVI
28 LATIFA GRGI
29 MIRZA EMINI
30 AJIA OSMANOVI
31 ADISA GRGI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ALMIN HOPOVAC
2 IVANA AVLOVI
3 HAJRUDIN JAKUPOVI
4 AIMAN SAWANDA
5 IVANA ISLAMEVI
6 SANDA EKI
7 NERMIN TROI
8 NIJAZ HALILOVI
9 JASMINA BURI
10 FAJKO MALOVI
11 LJILJANA HRNJI
12 FUAD KOLUH
13 SAFETA TROI
14 RIFET KAMENI
15 SAFET SALI
16 ADNA HASANBEGOVI
17 SANEL HALILOVI
18 JASMINA PIRI
19 ELVEDIN MUMINOVI
20 MIRNES TOPI

Broj 61 - Strana 67

21 MERJEM MUHADI
22 ADMIR GRGI
23 MEDINA RAMADANI
24 BEGO VOJI
25 VELID TATAREVI
26 ALDIJANA AVDI
27 ARMIN KAMERI
28 ALMA PURDI
29 HIKMET KURBEGOVI
30 NEDAD MUJAGI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 EMSUDIN HABIBOVI
2 SAFETA FAZLI-DANANOVI
3 REMZIJA SADI
4 NESIB OKI
5 EMINA TALI
6 ADIS AREVI
7 FADIL ZAHI
8 AMRA TERZI
9 NARCISA VUKALI
10 AMIR TALI
11 AIDA TURAN
12 SAMIR CEPI
13 MERIMA BEI
14 ZAJIM KIIN
15 MUHAREM HODI
16 SANELA BAJRI
17 ELVIN USTI
18 FATIMA VUKALI
19 NAZIF JAGURDIJA
20 ATIF REKI
21 DINA LASI
22 EIN BAJRI
23 EMSA IBRADI
24 AJNUR TALI
25 JASMIN HUSKI
26 ERMINA JAGURDIJA
27 NIHAD MULALI
28 AMIRA HUSKI
29 KEMO REKI
30 KEMAL MULALI
31 ELISA TALI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 REDO KURBEGOVI
2 AZEMA SMAILOVI
3 SELVIR KORLAT
4 EDITA BEIREVI
5 ADNAN EKI
6 FIKRETA HALIMOVI
7 BEO BEIREVI
8 JASMIN BURNI
9 SELMA KALTAK
10 HARIS TALUNDI
11 DIJANA PRANI
12 EMIR LASI
13 ALDINA ZULI
14 DINO HADI
15 ESMIR MUANOVI

Broj 61 - Strana 68

SLUBENI GLASNIK BiH

16 JASMINA GLAVA
17 ARMIN VOJNIKOVI
18 AMIRA JAAREVI
19 MUHAMED AGANOVI
20 ADNAN KALTAK
21 NERMINA ALUKI
22 ADNAN KRUPI
23 AMINA GRGI
24 NERMIN GREBO
25 DENIS PONJEVI
26 VAHIDA BUDIMLI
27 ALMEDIN AREVI
28 EMINA JASKI
29 ELVEDIN SADI
30 DAMIR UI
31 EMIRA ZEJNILOVI
32 ALBIN SULJANOVI
33 RAZA RAMI
34 JASMIN HOPOVAC
35 IRFAN AHMETAGI
36 JASMINA KURBEGOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ZINAJDA HADI
2 NEDIM JAKUPOVI
3 JASNA BOKOVI
4 MENSUR SEFEROVI
5 ELVIRA SERDAREVI
6 ILFAD IANOVI
7 ALMIN ALAGI
8 EMINA MUSI
9 SEJAD SEFEROVI
10 MEHO TALI
11 MERSIHA BURNI
12 ADMIR VELI
13 AMELA TALI
14 HILMIJA AVDI
15 NARCISA DABI
16 FEHIM HADIAHMETOVI
17 RAJIF KARAJKOVI
18 SAMIRA AIROVI
19 AMIR KURBEGOVI
20 SANEL SARHATLI
21 SAMIRA PAJI
22 KEMO KORLAT
23 INDIRA GRBI
24 EVAD SALEEVI
25 SENAD OSMANEVI
26 SANELA TODOROVAC
27 MIRZA DAMASTAGI
28 ARIJANA TOPALOVI
29 VEHBIJA OKI
30 MUHAMED MIDAN
31 ANELA MALOVI
32 ZIKRIJA BAHTI
33 MEDIHA HROMALI
34 MUHAREM UPUK
35 ELMIN HASI
36 ERMINA MENZIL
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

etvrtak, 18. 8. 2016.

1 SULEJMAN KAZI
2 SEMIRA ARAPOVI
3 SMAJIL KUMALI
4 INDIRA SINANOVI
5 SAMIR BAHTI
6 MELIHA SADI
7 RASIM KRUPI
8 AJDIN ASOTI
9 NISVETA MULALI
10 EFIK MUHADI
11 MINELA TALI
12 ENES KARABEG
13 SAFIJA KARI
14 ADEM SEFEROVI
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
00877 NAA STRANKA
1 ERMIN OSMANAGI
2 NAA NUKI
3 ARMIN HASANBEGOVI
4 MEDINA ULOVI
5 SAMIR ALAGI
6 SENADA KULJ
7 SEAD ULOVI
8 ZLATAN MURANOVI
9 BILJANA OSMANEVI
10 ADIS MEDI
11 AIDA ZUKI
12 FADIL KAMENJAEVI
13 ADANA ABANOVI
14 ADIS HUJI
033 - /OTRA LUKA
033 / NAELNIK
OTRA LUKA
00461 -
1
00440 -
1
033 /
SKUPTINA OPINE OTRA LUKA
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ()

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
02004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
00018 -
1
2
3
4

Broj 61 - Strana 69

5
6
7
8
9
10
11
12
01972
1
2
3
4
5
6
7
00016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
00440 -
1
2
3
4
5

Broj 61 - Strana 70

SLUBENI GLASNIK BiH

6
7
8
9
10
11
12 ()
13
14
15
034 - /BANJA LUKA
034 /
GRADONAELNIK BANJA LUKA
00515
-
1
00026
1
02230 -
1
01699 PRVA STRANKA
1 DUKO TADI
034 /
SKUPTINA GRADA BANJA LUKA
00515
-
1
2 -
3
4
5
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 ()
29
30
31
32
33

etvrtak, 18. 8. 2016.

34
35
02274 -
1
2 -
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 BOANA JOKI
2 MIO BJELAJAC
3 BORIS VALJEVAC
4 RADMILA TRBOJEVI
5 STEVO TOPI
6 MIRO GLIGOREVI
7 VINKA ALEKSI
8 BORISLAV BOJI
9 ANA URLAN
10 VLADIMIR BOGOJEVI
11 DRAENKA TODOROVI
12 EMIR BAI
13 VESNA AVI
14 NENAD RATKOVI
15 RANKO KOZOMARA
16 BORKA VUJANOVI
17 SLAVIA SABLJI
18 OLGA MAVIJA
19 NEDO LUKI
20 BOGDAN PETROVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

21 DIJANA JERKOVI
22 BRANKO SAVI
23 BOSA SPREMO
24 JELA MAKIVI
25 RADOMIR BURSA
26 BILJANA BULATOVI
27 DRAGO UROVI
28 GOSPOVA TRBAC
29 BOSILJKO ZAGORAC
30 ROZALIJA PAVLOVI
31 RUA ANTONIJEVI
32 DALIBOR PAJI
33 VINKA NENADI
34 ZDRAVKO PETROVI
02198 HRVATSKA KOALICIJA BANJALUKA
HDZBIH-HDZ1990
1 MARIJA RAPO
2 STIPO OJDANI
3 MARKO LUKENDA
4 MARICA DEBELJAK
5 MIHAJLO METROVI
6 ADAM SMILJI
7 ANKA VRANI BRADARI
8 TIHOMIR ALI
9 DOBRILA MAMUZA
10 MARKO MATI
11 ZORA MARJANICA
12 IVO MARJANICA
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 ()
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Broj 61 - Strana 71

31
32
33 -
34
35
02201
-
1
2
3
4
5
6 -
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 DANIJEL MARKOVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 NEELJKO IVI
2 MERISA GRAHI
3 ZLATKO MEDI
4 VAHDETA GUNI
5 GORAN MAKI
6 RUHKA MEDI
7 AHMET ERANI
8 MARICA MAJKI
00879
1
2
02092
1
00018 -
1

Broj 61 - Strana 72

SLUBENI GLASNIK BiH

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01972
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

etvrtak, 18. 8. 2016.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
00026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
02185 SDA/SBB/SBIH
1 ADMIR AVKA
2 MIRSADA HODI
3 RUSMIR OSMANEVI
4 ADIS ZDENAC
5 AZRA ODOBAI
6 TATJANA HERGI
7 IRFAN ELI
8 KEMAL SAMARDI
9 SELMA KARAT
10 SABINA MEMI
11 ELVIRA KLJUO
12 MEHMED PUKAR
13 AMELA PRLJA
14 ALIJA BEGANOVI
15 ADEM DEDI
16 ERMIN HRUSTANOVI
17 MIRSADA DELNEZIREVI
18 DAMIR ALIHODI
19 BAKIR OSMANEVI
20 RAMZIJA SPAHI
00049 -

1
2 -

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01699 PRVA STRANKA
1 VEDRANKO PIRI
2 TANJA GATARI
3 SLOBODAN VORKAPI
4 BERISLAV BUKOVI
5 DANIJELA VASI
6 DANIJEL EKI
7 TATJANA KLINDI
8 ENES HROMALI
9 SUZANA SPASOJEVI
10 SINIA KOTARA
11 EDINA UREVI
12 SENAD SARA
13 SNEANA IKI
14 SIMA STOJAK
15 ZORAN GRAHOVAC
16 TATJANA PIRI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 AIDA SPAHI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7

Broj 61 - Strana 73

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
01984 SNJEANA STANKOVI - NEZAVISNI
KANDIDAT
01856 -

00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Broj 61 - Strana 74

SLUBENI GLASNIK BiH

35
02008
1
2
3
4
5
6
7
8
00440 -
1
2 -
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 -
34
35
034 -
/ SKUPTINA
GRADA - NACIONALNE MANJINE BANJA LUKA
01767 ZORAN VRUINI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 ZORAN VRUINI
01854 -
1
01276 KOMUNISTIKA PARTIJA
1 DEAN KNEEVI
01765 -
1
01773 DARKO KOV - NEZAVISNI KANDIDAT
1 DARKO KOV

etvrtak, 18. 8. 2016.

01978 -
1
01867 MARKO EKI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 MARKO EKI
02004
1
01768 -
1
00018 -
1
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ZORAN FEDEIN
01250

1 -
02140 -
1
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 VLADO ILINI
02155 SEAD HALILOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 SEAD HALILOVI
02073 ELJKO VAKO - NEZAVISNI KANDIDAT
1 ELJKO VAKO
00461 -
1
01971 SAVEZ ZA STARI GRAD
1 ALMA KNEEVI
01771 SLOBODAN LUKI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 SLOBODAN LUKI
01718
1
01805 -

1
035 - /ELINAC
035 / NAELNIK ELINAC
00515
-
1
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 ILIJA VUJII
00018 -
1
00461 -
1
035 /
SKUPTINA OPINE ELINAC
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

11 -
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 SLAVKO VUI
2 GORDANA JUNGI
3 NEDELJKO GARI
4 GORDANA JANKOVI
5 MIODRAG KAURIN
6 TOMISLAV PEJAKOVI
7 JOKA NIKOLI
8 MILUTIN JEKI
9 VINKA VUI
10 GOJKO SAVI
11 RADMILA KOPUZ
12 RADOVAN STANI
13 MILENA BOSANI
14 GOJKO VOKAR
15 PREDRAG JOLDI
16 GORDANA GARI
17 SLOBODAN DERAJI
18 STANKA TRIVI
19 MILORAD BERONJA
20 SLAVKO RADOSAVAC
21 LJILJANA ORI
22 SLOBODAN KUZMANOVI
23 SLOBODANKA PEJAKOVI
24 RASIM JUSI
25 GAVRO RADI
26 JELKA BOJI
27 ORO TRIVI
28 BOGDANKA TRIVI
29 VITOMIR BRANKOVI
00074
1
2
3
4
5
6
7
8

Broj 61 - Strana 75

9
10
11
12
13 -
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00879
1
2
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 -
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01972
1
2

Broj 61 - Strana 76

SLUBENI GLASNIK BiH

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 -
14
15
16
17
18
19
20
21 -
22
23
24
25
26
00016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 AMELA TALI
2 SENAD GRBI
3 NAZIF MEMI
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

etvrtak, 18. 8. 2016.

17
18
19
20
21 -
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
036 - DOBOJ ISTOK/
036 NAELNIK DOBOJ ISTOK /

02188 SDA/SBB
1 KEMAL BRATI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 AMIR MUJI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 IBRAHIM JAHI
036 OPINSKO VIJEE DOBOJ ISTOK /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 ABDULAH MEI
2 ELMA HALILOVI
3 HUSEIN BABI
4 HASENA OMEROVI
5 HAJRUDIN OSMI
6 SAMIRA SEJDINOVI
7 SULJO HALILOVI
8 KEMAL SKOPLJAK
9 HANIFA AVDAKOVI
10 ESMIR KREBO
11 ALISA ANI
12 SENAHID DEBI
13 ZULEJHA ANI
00020 GRAANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 IZET HODI
2 JASMINKA II
3 FADIL MUJKI
4 ANELA SKOPLJAK
5 MUSTAFA HADI
6 ZEHRA BEI
7 FADIL BAJRAKTAREVI
8 HUSEIN BANJI
9 ALENA JUNUZOVI
10 HARIS DANI
11 FATIMA DIZDAREVI
12 SUVAD HODI
13 SELMA MRKANOVI
14 KASIM MRKANOVI
15 ZIJAD MUJKI
16 BILSENA BANJI

Broj 61 - Strana 77

17 EMIR BABI
18 EDVINA KONJI
19 ALBIN MUSTAFI
20 EDVIN SOFI
21 DENITA DEDI
22 EDIS KIKI
00455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 FERID DEDI
2 AMILA ALIHODI
3 HASAN BEKRI
4 TAHIRA HODI
5 MIREL IMAMOVI
6 SELMA BEKRI
7 ARNEL OSMI
8 ESMIR VEHABOVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 DEVDETA MUJOVI-MUJKI
2 IBRO DEBI
3 SALIM OMERHODI
4 SADETA HUSAKOVI
5 SENAD MUJKI
6 ALEN OMERHODI
7 RABIJA BANJI
8 FIKRET MUJKI
9 ELVEDINA HADI
10 SELMA SULJKANOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 EMIRA KARI
2 FAJIK MURATOVI
3 HARIS SINANOVI
4 ALEN HADI
5 ALMA VEHABOVI
6 SALIM HRNJII
7 ELVIR AVDAKOVI
8 EMIRA MRKOVI
9 SABINA BANJI
10 ELDIN SKOPLJAK
11 BELMINA OKANOVI
12 NEDAD ALIBAI
13 ZELDA HODI
14 DINO SEJDINOVI
15 HARIS ONLAGI
16 IRMA HADI
17 NUSRET VEHABOVI
18 HANIFA DEDI
19 OSMAN SPAHI
20 RUKIB MUJKI
21 ELVIRA SALIHOVI
22 ALBIN HRNJII
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 FIKRET HADI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 SENADA DANI
2 FUAD BAINOVI
3 MUHAMED MALEKI
4 FATIMA BANJI
5 ALMIR HUSAKOVI
6 SAMIRA OGI

Broj 61 - Strana 78

SLUBENI GLASNIK BiH

7 MUHAMED DAUTOVI
8 DEMAL BABI
9 AIDA KREBO
10 OMER AVDAKOVI
11 SABAHUDINA MUJKI
12 ARMIN BABI
13 MELISA HUMI
14 HASAN KLOKI
15 SADMIR MEI
16 MIRELA DAUTOVI
17 IBRAHIM MEI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 FERID KONJI
2 ADMIRA II
3 MIRZET MUJKI
4 FATIMA HADI
5 SELMIN KARI
6 ELZINA AVDI
7 SEMIR HALILOVI
8 SEAD SULJKANOVI
9 AZRA BATALEVI
10 HASAN HASANEVI
11 NAIDA HADI
12 MIRSAD KARI
13 SANIDA KREBO
14 NERMIN BULJI
15 ADNAN ALIHODI
16 AIDA MUJKI
17 ELMIR BABI
18 ADMIRA SOFI
19 AMIR MAI
20 ERMIN MUJKANOVI
21 ENIDA HUMI
22 ARMIN MUJKI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 SAFET SMAJILBAI
2 HANKA UVALI
3 MEHMED MEHINOVI
4 SAJIB MEI
5 HAVA MEI
6 OMER SOFI
7 DAMIR MRKANOVI
8 ERMINA OGRI
9 ELDINA OMERI
10 MUSTAFA MUJKI
11 ELMA MUSTAFI
12 SAMIR BULJI
13 NISVETA MEI
14 ZAJIM KARI
15 RIFET MUJI
16 SENADA KREBO
17 FIKRET OKANOVI
18 JASMINA HALILOVI
19 NERMIN MUJKI
20 HASAN OSMI
21 EDVINA OMERAEVI
22 ENVER DIZDAREVI
00877 NAA STRANKA
1 ESAD HASANAMIDI

etvrtak, 18. 8. 2016.

2 AZRA KONJI
3 JUSUF VEHABOVI
4 EMINA BEIROVI NASI
5 SMAJIL HODI
6 ALMA MUJI
7 FUAD MUJKI
8 BENJAMIN SULJI
9 EMINA SMAJI
10 ADNAN AVDI
037 - DOBOJ JUG/
037 NAELNIK DOBOJ JUG /

02188 SDA/SBB
1 MIRNES TUKI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 JASMINKA BEGI
037 OPINSKO VIJEE DOBOJ JUG /

01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 MIRUDIN IBRIIMOVI
2 SUVADA HASANI
3 SVETOZAR LISUL
4 DANITA MURATOVI
5 SALIH SKULA
6 ADELA OSTRVICA-BEGI
7 SAKIB SKULA
8 ADEM HASANI
9 NERMINKA MEINOVI
10 AVDO HOPI
11 SELMA MURATOVI
12 EMIR KILJO
13 ARMELINA MURATOVI
14 NAIM SKULI
15 AMER FETI
16 MIRSADA SKULI
17 HAJRUDIN MUJAKOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ADIN BEGI
2 EMIRA ARNAUT
3 MAID KILJO
4 SAMIRA MEMAGI
5 ENES SPREO
6 ALMA NUMI
7 SAFET ALII
8 HAJRUDIN EI
9 HANKA SPREO
10 BELMAR JUPI
11 SELMA BEGI
12 FRIC MUELLER
13 SELMINA MUMINOVI
14 ERVIN ZAJIMOVI
15 HARIS MURATOVI
16 RUSMIRA BJELOBRKOVI
17 ESAD KILJO
18 MEDINA HOPI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 SABAHUDIN SINANOVI
2 MERIMA DIDI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

3 ENES SKULI
4 RAMIZ HASANI
5 EMIRA SINANOVI
01456 ALEN ALII - NEZAVISNI KANDIDAT
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 MAID BULJUBAI
2 AHZA MURATOVI
3 SAKIB DAFEROVI
4 IRMELA AVDI
5 MURIS KRLIEVI
6 SELMA SKULI
7 SULEJMAN HADI
8 DAMIR MUJI
9 AZRA MEHINOVI
10 VAHDET DELI
11 AMRA KRLIEVI
12 EDIN AHMETOVI
13 MIRZETA SUBAI
14 FAJRUDIN SPREO
15 MUIR SKULA
16 DENANA DELI
17 ENES HODI
18 KADA HASANI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 HASAN KILJO
2 DENANA KRLIEVI
3 ELDIN HOZI
4 MUHAREM DELI
5 SANELA ALII
6 ESMIR SKULI
7 ADMIR AVDI
8 BELMISA KRLIEVI
9 DENITA EI
10 DEVAD HOPI
11 EDINA TUKI
12 SELIM KILJO
13 DENITA HOPI
14 NESIB MURATOVI
15 ADEM TUKI
16 SAMIRA DELI
17 ATIF HODI
18 AMINA ZAJMOVI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 SEAD KRLIEVI
2 AMRA BEGI
3 HALID BEGI
4 SAMIR MUJAGI
5 SABINA BUKVI
6 NEDIN TUKI
7 AMIR ALII
8 SAFETA MUMINOVI
9 ADVIJA SKULI
10 IZUDIN ALII
11 MERSIHA TUKI
12 SADMIR KILJO
13 SEDIJA HODI
14 OSMAN HOPI
15 MUJO AVDI
02013 ELVIS MEHMEDOVI - NEZAVISNI KANDIDAT

Broj 61 - Strana 79

038 - /DOBOJ
038 / GRADONAELNIK
DOBOJ
00515
-
1
00018 -
1
01200
1
038 / SKUPTINA
GRADA DOBOJ
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 -
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
02056 -

02041 -

01787 -
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 MILAN BRESTOVAC
2 TODA RADONJI
3 NIKOLA SMILJANI

Broj 61 - Strana 80

SLUBENI GLASNIK BiH

4 NEVENKA BOIKOVI
5 MILORAD RELJI
6 ORO LAZI
7 MIRA JOVI
8 IVKO MIKI
9 SLAVOJKA CVIJANOVI
10 MILORAD BARDAK
11 DRAGICA KRAJINIK
12 PETAR BURGER
13 NADA LAZI
14 MIROSLAV BLAGOJEVI
15 SAVO DIGUMOVI
01998 -

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990


1 IVAN GRGI
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
02062 ,
1
2
3
4
5

etvrtak, 18. 8. 2016.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
00996
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 SLAVKO DRAGIEVI
2 TANJA PANI-JANKOVI
3 VEDRAN MOI
4 DENIS TADI
5 DIJANA MOI
6 MEHMED HUSKI
01785 -
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 KORSA BOKOVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 HUSEIN TRNJANIN
2 NAA HADIKADUNI
3 SEJAD MEHMEDAGI
4 NEHRUDIN BEGOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

5 SENADA KREMI
6 HAJRUDIN KREMI
00879
1
2
3
02092
1
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
01955 -

01972
1
2
3
4
5
6
7 -
8
9
10
11

Broj 61 - Strana 81

12
13
14
15
16
17
18
19
20
01840 -
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ALMIR DANI
2 BORKA JOVI
3 ESMIN MAHMUTOVI
4 IZAIM HADIKADUNI
5 NERMINA ISI
6 SAFET BULJUBAI
7 MARINA TURKI
8 DARIO POPOVI
9 ELVIRA KAPETANOVI
10 EMIR DAFI
11 NERMINA ZILKI
12 SAMIL MUJI
13 DARIA STANOJEVI
14 SADMIR OMERI
15 SUBIRMAN HADIKADUNI
16 MAHIRA MAKAREVI
17 MLADEN LUKI
18 JASMINA MUJKI
19 SUVAD MUJI
20 LUKA MILO
21 NEJRA HURTI
22 EDNAN KAVAZOVI
23 MUFIDA HOZI
24 NERMIN JUPI
25 EJUB MURATOVI
26 MIRELA HOZI
27 EDIN MUJAKOVI
28 ELVEDINA FEHRI
02185 SDA/SBB/SBIH
1 SEVLID HURTI
2 AMRA KAVAZOVI
3 MURVET BAJRAKTAREVI
4 MENSUR HALILOVI
5 BRINIJA ZUBEVI
6 FEHRAT OSMANBEGOVI
7 REFIK MEINOVI
8 SELMIRA LUKAVICA
9 SENADA HANKUI
10 MIRALEM KIKI
11 HANA ABRI
12 AMIR HURTI
13 AIDA ALDOBAI
14 ARNES HANDI
15 KENAN ELIKOVI
16 SAJIDA BAJRI
17 ENES BEGI
18 SUMEA ABRI
19 HASAN BEGI

Broj 61 - Strana 82

SLUBENI GLASNIK BiH

20 SAA URI
21 MAIDA IBRAHIMOVI
22 ISMET BEI
23 SAMIRA HADIKADUNI
24 SEAD KRUKI
25 DAMIR JAKUBOVI
26 JASMINKA HADIKADUNI
27 ADNAN NURKANOVI
28 DENANA AHMETOVI
29 ELMEDIN HOZI
30 SENAD IMERI
31 MEDINA EHI
32 BEGO AJI
33 MELITA BULJUBAI
34 JOZO TIPURI
35 VAHIDIN MUJKANOVI
01699 PRVA STRANKA
1 DRAGAN MARI
01942 -
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 NADA LUKI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 TANJA ZOVKO
2 LUKA ALI
3 JOZO EEGOVI
4 RANKA IVI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 JELENA KRI
01865 -
01730 -
1
2
3

etvrtak, 18. 8. 2016.

4
5
6
7
8
9
10
11
12 ()

13
14
15
16
17
18
19
20
01933 -
01948 -
02000 -

02077 -
01706
1
2
01999 -

01934 -
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 ()

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

31
32
33
34
35
36
02008
1
01866 -
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
00440 -
1
2
3
4
5 -
6
7
8
9
10
11
12

Broj 61 - Strana 83

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
01786 -

01949 -

039 - TEANJ/
039 NAELNIK TEANJ /
02188 SDA/SBB
1 SUAD HUSKI
00590 HALID HUNDUR - NEZAVISNI KANDIDAT
01931 AMIR GALIJAEVI - NEZAVISNI KANDIDAT
039 OPINSKO VIJEE TEANJ /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 SEJID BRKA
2 SENAIDA KARAGI
3 SMAJL HASANI
4 JASNA KEPI
5 SENAD HASANBAI
6 RUA VLAJKOVI
7 HARIS JAI
8 JASMIN MANDUKI
9 REFIJA KANTI
10 JUSUF RAMI
11 ALMINA KOTORI
12 NERMIN KOTORI
13 EMINA BRKA
14 ALMIR KALABI
15 MUHAREM BEDAK
16 ADMIRA KOTORI
17 ADIL (ALIJA)
OMI
18 LJUBICA ALDOBAI
19 MUHAMED HALILOVI
20 MEHMED EHAJI
21 SAMIRA HAJRI
22 NEDAD ARTUKOVI
23 EDITA ELEZ
24 AIDIN HADISMAILOVI
25 MUHAMED BALI
26 ALDINA AUEVI

Broj 61 - Strana 84

SLUBENI GLASNIK BiH

00455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH


1 RIFET BEGOVI
2 ERIFA MEI
3 HARIS MULARIFOVI
4 AMRA SALKIEVI
5 SALIH TALETOVI
6 VAHID TURKE
7 EMSA KRUKO
8 NEDIM JUSII
9 ZEHRIJA KALABI
10 ARMIN HASANBAI
11 JASMINKA HANKUI
12 ASIM OSTOVI
13 NAFA MUMINOVI
14 EMIR MAHMUTOVI
15 ABAZ SADIKOVI
16 AZRA DELI
17 HARIS MUJKANOVI
18 MERSIJA ARTUKOVI
19 RAMIZ OGRI
20 HASAN ELEZ
21 MIRSADA HUSELJA
22 AMIR RAMI
23 BERINA BEGOVI
24 HUSEIN ADI
25 ERNAD BAI
26 RENATA SINANOVI
27 AIDA MAI
28 HANIFA DELJKI
29 ELVEDIN AVDIEVI
30 AZRA HUSKI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 MIRANO JUPI
2 ELMA AMDI
3 ADMIR KANTI
4 ENES OGRI
5 ERMINA RAMADANI
6 ADEM HALILOVI
7 JASMIN KOTORI
8 ENISA KARAPANDI
9 NAIDA PEZER
10 MIRNAD DAFI
11 ALMINA ALIBALI
12 ZIJAD RAMI
13 ULFETA SPAHI
14 ADNAN HOTI
15 NADIR SILAJDI
16 AZRA KARAHODI
17 HILMO IBRIIMOVI
18 LEJLA BEAR
19 MURIS MAI
20 MIRHET CEROVAC
21 SARITA PILAV
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 VEDRAN KASER
2 SANIDA IBRAHIMKADI
3 NERMIN DELJKI
4 DENAIDA SUBAI
5 BOBAN KRI

etvrtak, 18. 8. 2016.

6 ENIDA KADUI
7 ELVIR PILAV
8 DANIJEL PAI
9 IRMA OSTOVI
10 HASAN GALIJAEVI
11 DAJANA BAI
12 IDHAM KRUKO
13 GABRIJELA GLAVA
14 EMIR UNKI
15 ZAIM HADAN
16 AJLA EMAN
17 SEJDO KADUI
18 SABIHA HRNJI
19 EMIN AGI
20 ENES HODI
21 AMINA SMAILBEGOVI
22 NIJAZ BAJRI
23 AJNA MUJANOVI
24 NENAD EKI
25 ERNAD HRVI
26 GORDANA PRANJI
27 MUHAMED HUNDUR
28 AMELA BEKRI
29 DAMIR NUHBEGOVI
30 KASIM BAI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 ANTO PEI
2 ANELKA SUI
3 NIKOLA DADI
4 DALIBORKA GLAVA
5 TONISLAV BODULICA
6 JELENA BARI
7 IGOR DADI
8 DANIJEL LABUDOVI
9 IVANA DADI
10 IVAN BONJAK
11 KATA ARI
12 DANIJEL PEI
13 GABRIJELA BARI
14 JOZO ARI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 FAHIR SOLO
2 FAHIRA HODI
3 AMER ARO
4 EDIN MAHMUTOVI
5 ENESA PILAV
6 HAZIM ARTUKOVI
7 AIDA SALKANOVI
8 ADEL DANI
9 LEJLA BEGOVI
10 JASMIN KURDI
11 JASMINA RAMI
12 VAHID ALI
13 DALILA SKOPLJAK
14 ADIS SUBAI
15 HAJRUDIN MUJI
16 SENETA HAUI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

17 AMEL RAHMANOVI
18 FAHIRA KAIBOVI
19 EMIR HODI
20 BERZAD MUDROV
21 SAMILA KRUKO
22 ADNAN DEDI
23 SEMIRA KADI
24 ADEL RAMI
25 NIHAD ILI
26 ADMIRA OMEROVI
27 MIRNES MAHALBAI
28 SENAIDA SINANOVI
29 ADEM SKULA
30 ANADIN MUJAKOVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 MURIS HRNJI
2 EHERZADA KARAHMET
3 AMIR PIRO
4 MUHAMED HADALI
5 ESMA KURDI
6 FADIL HALILOVI
7 NEDIM DELJKI
8 RAZIJA HODI
9 NERMINA TUKI
10 ADNAN ELJMO
11 DENANA DELJKI
12 EMSUDIN MANDUKI
13 AMELA PAI
14 FAHRUDIN SMAJI
15 MIRSAD GANJGO
16 ELVIRA KADUI
17 SAMIR PRNJAVORAC
18 MINA BAI
19 ALMIR MUJKANOVI
20 MUSTAFA JOLDI
21 HASIBA MAHMUTOVI
22 ARMEL ISI
23 NEZIRA OGI
24 SALIH HALVADI
25 SEAD MUFTI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SENAD SUBAI
2 BELMA KERI
3 ADNAN LIHI
4 AMIR KURTI
5 SEDINA HODI
6 KASIM HUSKI
7 IRMA HADIMEHI
8 MIRSAD OMI
9 HARISA HASANBAI
10 EMSUDIN KLEPI
11 ALMA HADAN
12 VAHDET HRVI
13 NADINA HOTI
14 VELID JOLDI
15 ADEM KURDI
16 MERSIDA KARAHMET
17 FAHRUDIN PEZER
18 TAIBA OMAHI IREIZ

Broj 61 - Strana 85

19 KENAN TURKE
20 ENVER MUDROV
21 FATIMA ROA
22 ADMIR MEHII
23 UMIHANA KRLIEVI OMEROVI
24 ESMIR KOTORI
25 KEMAL HADI
26 ALMASA OSTOVI
27 BEIR HALILOVI
28 NEJIRA BEKRI
29 OMER RAMI
30 SENAID HIMZI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HAJRUDIN ALI
2 MUNEVERA ALI
3 NURDIN SADIKOVI
4 FERIDA BEGOVI
5 SENAD HUREMOVI
6 HANKA KARAHODI
7 KASIM MUJINOVI
8 EDIN ROI
9 SABRIJA HANDI
10 VEHID STAREVI
11 BELMA HIRKI
12 MUHAMED BAI
13 SEJADA VEJSI
14 JUSUF LJEVAKOVI
15 NERMIN KALABI
16 MINA SOFTI
17 SEDIN HATIBOVI
18 RUKIJA HANDI
19 ALEM SAMARDI
20 MUJO TURKE
21 SABINA BEI
22 ERNAD HODI
23 ISMETA BITTERWOLF
24 MIRALEM HASANBAI
25 EDHEM ALI
26 MELISA HRNJI
27 JASMIN RAMI
28 SALIHA SELMAN
29 EMIR ALIBALI
30 SELVEDIN MUMINOVI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 MILAN JAZBEC
2 HAJRIJA SARAEVI
3 HUSEJIN MEHULJI
4 AZRA II
5 IBRAHIM KORAJLI
6 ADIL (SALIH) OMI
7 MIRSADA AGI
8 RASIM LJEVAKOVI
9 SABIHA BUKVI
10 BEIR MUMINOVI
11 ULKA AMDI
12 EFIK KURDI
13 NEFA GALIJAEVI
14 HUSEJIN ERI

Broj 61 - Strana 86

SLUBENI GLASNIK BiH

15 MUJO KOTORI
16 MAJDA ELEZOVI
17 MUHAMED KADUI
18 FATIMA DELJKI
19 HASAN MUJINOVI
20 RAMO MEHI
21 FATIMA HADALI
22 SEJFO RUTI
23 JASMINKA SALKIEVI
24 ISO DELJKI
25 HAKIJA KATARDI
040 - /STANARI
040 / NAELNIK STANARI
00515
-
1
00018 -
1
040 /
SKUPTINA OPINE STANARI
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01962 -

00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ()
13
14

etvrtak, 18. 8. 2016.

15
16
17
18
19
20
21
22
00996
1
2
3
4
5
6
7
8
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 ELJKO BJELANEVI
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 DANIJEL KOVAEVI
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 ALEKSANDRA MARI
00879
1
01923 MIROSLAV SUBOTI - NEZAVISNI KANDIDAT
00018 -
1 -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 ()

15
16
17
18
19
20
21
22
01200
1
2
3
4
5
6
7

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

8
9
10
01730 -
1 -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01847 -

01964 -
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
01970 -
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
00440 -
1
2
3
4
5
6

Broj 61 - Strana 87

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
042 - MAGLAJ/
042 NAELNIK MAGLAJ /
02188 SDA/SBB
1 MUHAMED OSMI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MIRSAD MAHMUTAGI
042 OPINSKO VIJEE MAGLAJ /

01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 HAJRUDIN FERMI
2 AIDA HADI
3 AMIR ALIBAJRAKTAREVI
4 SABAHUDIN SALKANOVI
5 BRANKICA HODI
6 JASENKO RAI
7 MIRALEM MUSTABAI
8 SELMA BRADARI
9 ORJANA ARIFAGI-RUVI
10 FIKRET DELI
11 MAIDA BANJI
12 SUAD MREHI
13 DUANKA URI
14 JASMIN SOFTI
15 IVICA DOMISLI
16 BAHRA HADI
17 RAMIZ MAKOVI
18 ARNELA TUMBI
19 EDIN ATI
20 ANELKO MARI
21 SADINA SMAJI-DEDI
22 SALIM RUVI
23 SUVADA HODI
24 KENAN MEHINAGI
25 MEHMED SELIMOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 NEDAD LOKMI
2 SVJETLANA ZAMBONI
3 MIRZA BRADARI
4 MIRZA SPAHI
5 LJILJANA DAMBO
6 IRENA HERCEG
7 JASMIN INSANI
8 RAMIZ SMAJUKOVI

Broj 61 - Strana 88

SLUBENI GLASNIK BiH

9 MUBERA HAVI
10 ADMIR FERMI
11 VESNA JOVII
12 ZIJAD HRNJII
13 FATIMA SULJAKOVI
14 HAMDIJA KENDI
15 ADI KOLONI
16 EDINA BRADARI
17 FIRUZ GALIJAEVI
18 MEDINA TABAKOVI
19 HUSEJIN UHERA
20 FUAD TERZIMEHI
21 SABINKA MORAVAC
22 ANEL MUJANOVI
23 ANIDA AHMAN
24 ARMIN HRNJI
25 ALADIN DELI
26 EMINA BERBI
27 ADEL KARAHMETOVI
28 AMIRA MUJANOVI
29 ADIN AHINOVI
30 ENVER BEGI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 JOSIP JURII
2 IVANA IRI
3 MARKO ZELI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 ENES IMAMOVI
2 SALIMA HASANI
3 SEMIN RIZVI
4 NUSEJBA IMAMOVI
5 HASAN HASANI
6 SAID HRNJI
7 AZRA KAHRIMANOVI
8 KENAN HASANI
9 FIKRETA HRNJI
10 FAHRUDIN HASANI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 MUHAMED HRNJI
2 IRMA OLAKOVI
3 AMEL BRADARI
4 MUSTAFA TOPI
5 NERMINA KRZI
6 ALBIN BRADARI
7 MUSTAFA BEI
8 IRMA NALI
9 NERMINKA AMI
10 ADMIR NALI
11 AMRA KOVAEVI
12 SENAD KUJRI
13 FATA MAKOVI
14 SEMIR MUTAPI
15 OMER HASANI
16 MIRELA MUJANOVI
17 NEDIM ARIFAGI
18 MIRELA HADI
19 ANEL DELI

etvrtak, 18. 8. 2016.

20 DENIS HASANI
21 MELDINA HADI
22 NADIR SALATOVI
23 ALISA GRAI
24 MIRZA MUJKI
25 SABAHUDIN HATII
26 JASMINA SALKI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MIRSAD NALI
2 SELMA AVDI
3 SAFET JAI
4 NINA BUNJEVAC SALKI
5 BENJAMIN IKUI
6 ADIS ABDURAHMANOVI
7 EDIB DELI
8 ERMINA MUMINOVI
9 DENITA SMAJLOVI
10 NEDAD ALISPAHI
11 FAHIRA AJI
12 SENAD HADIEHI
13 KANITA BAI
14 ESAD MUSI
15 HARIS BAJRI
16 EFKA HASANI
17 HALIL OSMANAGI
18 NERMA BRADARI
19 SAFET MURTEZANOVI
20 ILDA MEMIEVI
21 NERMIN DEDUKI
22 ELVIR AMI
23 ALENA HASI
24 MIRSAD BEJZI
25 AZIZ HASANI
26 EDINA SMAJUKOVI
27 MAID SULJAKOVI
28 MERIMA SPAHI
29 ADNAN SIROVICA
30 DEJLAN AKRAMA
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ELVIR VEHABOVI
2 MILICA ALI
3 FARUK HIDI
4 MIRNESA RAKMAN
5 NAIB NJEMEVI
6 TATJANA BAJRAKTAREVI
7 SALIH MUJANOVI
8 SEDIN SPAHI
9 ENISA SALKI
10 ELVIR KUJRI
11 EDINA VEHABOVI
12 FERID MEHINAGI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 MUSTAFA BULJUBAI
2 FATIMA MAHMUTAGI
3 IZET HASI
4 ADIL OMI
5 REMZIJA PRAI
6 ARKO PETKOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

7 RAZIJA MUINOVI
8 EDHEM BAI
9 MEVLA KOLONI
10 KASIM TOPI
11 AMIRA FERIZOVI
12 ESAD SULJAKOVI
13 SPOMENKA SOVI
14 MUHIDIN SPAHI
15 EMIN HUSUKI
16 ZORKA PETKOVI
17 IZUDIN KAHRIMANOVI
18 MIRSADA ALISPAHI
19 SAKIB BOROVEVI
20 FADIL HALILOVI
21 ZEHRA SPAHI
22 HASAN MUJAKOVI
23 HASNA HAMZI
24 FADIL HUSARKI
044 - GRAANICA/
044 NAELNIK GRAANICA /

00001 BPS-SEFER HALILOVI


1 ELVIS BEKTI
02188 SDA/SBB
1 ESAD TURSUNOVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 SENAD KADI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 NUSRET HELI
00877 NAA STRANKA
1 AMIR HASIEVI
044 OPINSKO VIJEE GRAANICA /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 ADEM ALJI
2 RAIDA GIROTI
3 HAZIM FAZLI
4 AMILA SALIHBAI
5 ZIJAD KAPETANOVI
6 ELVEDINA JUNUZOVI
7 SADMIR HATUNI
8 ARNES AVDI
9 RABIJA AVDAGI
10 REFIK ALI
11 ERNA AHMETAEVI
12 JUSUF OMERIEVI
13 EFIKA HAMZI
14 SANEL AJI
15 MERSUDIN KOVAEVI
16 LARISA PAALI
17 ABDURAHMAN TUHOLJAK
18 DENISA TERZI
19 EKIB OMEROVI
20 NASER DUBINOVI
21 EMINA GRAHI
22 DENAN ULI
23 AMRA ALI
24 AMIR DELI
25 SABAHUDIN NAKI

Broj 61 - Strana 89

26 ZLATA OMIEVI
27 MUNEVER HUSKANOVI
28 MIRNESA DUBINOVI
29 NEDIM NURIKI
30 AMAR JAHI
31 MIHANA HALILOVI
32 EFIK MEMI
33 RAHIMA SELIMOVI
34 RUSMIR HALILOVI
35 MUJO HADI
00455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 ABDULAH BRII
2 ENISA HAMIDOVI
3 DEVAD HADIAVDI
4 MAIDA SPAHI
5 MIRSAD SALIHBAI
6 MUNEVERA MEHANOVI
7 ISMET SOKOLUI
8 ASIM NEZIROVI
9 NIZAMA ADEMOVI
10 BILAL BEGOVI
11 DIJANA KAPETANI
12 ISMET DELI
13 MIRA PAVLOVI
14 HAZIM HANKUI
15 EMIR MEHANOVI
16 FADILA MUJI
17 SALKO SULJAGI
18 BELMA SALIHBAI
19 MUJO GOPO
20 DEVAD AKOVI
21 JASMINA MAHMUTOVI
22 NERMIN BABAJI
23 AIDA HUSII
24 ALMIR MUSTAFI
25 EDIN (IBRAHIM) IBRIEVI
26 AMIRA KRTII
27 HUSEIN ALIBEGOVI
28 AIDA HASI
29 BAJRO ALI
30 ALMIR BEIROVI
31 NERMINKA MUJKI
32 ESAD DEDI
33 AMIRA UA
34 HAJRUDIN HEVEEVI
35 MUHAREM MUSI
00074
1
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 EDIN (HASAN) IBRIEVI
2 MAA MOSTARLI
3 MEHMED SULEJMANOVI
4 ALEN IBRIEVI
5 LEJLA BAJRAKTAREVI HALILOVI
6 ZIKRIJA AHMEDBEGOVI
7 DENAN DERVIEFENDI
8 SUADA GAZIBEGOVI
9 HAJRUNISA NURI

Broj 61 - Strana 90

10 MIRSAD HALILEVI
11 RAMZA DELI
12 DINO BAJI
13 ANELA JUKI
14 MENSUR BRKIEVI
15 ESMIR HAMZI
16 EMINA DEBO
17 ADNAN OSMANOVI
18 EMRA IBRAHIMOVI
19 ENES BRKIEVI
20 DEMIREL SULJKANOVI
21 ALDINA DEVEDI
22 ADMIR MEANOVI
23 FEHIMA KAHVEDI
24 DEVAD SELIMOVI
25 ELDAR KAPETANOVI
26 ANIDA JUKAN
27 NERMIN MUJKI
28 AIDA HUSIKI
29 ERMIN DAFI
30 FADIL ALI
31 HARISA BRGULJAK
32 HABIB NASI
33 NERMINKA SALIHBAI
34 EDIN DURAKOVI
35 TAJIB TERZI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 ALEN MUJI
2 ANELA KURTOVI
3 JASMIN ULI
4 MIRSAD OSMANBEGOVI
5 EDISA ALJI
6 MEHMED KRUKI
7 IBRAHIM DAUTOVI
8 ISMETA IBRAHIMOVI
9 HASIJA KADI
10 KEMAL MULAIBRAHIMOVI
11 EMINA MUJI
12 SENAD JAHI
13 HATIDA AJI
14 ELVIS IMAMOVI
15 NIHAD JUKAN
16 HADIRA IMIROVI
17 VAHIDIN HALILOVI
18 ALMEDINA MAHMUTOVI
19 EDIN OMEROVI
20 SUAD HUSEINBEGOVI
21 SABINA HRVI
22 IBRAHIM KOPAI
23 MEDINA MRKONJI
24 ASMIR GRBI
25 SEMIR KOVAEVI
26 AIDA BEI
27 HASAN MEHANOVI
28 EMINA MRKONJI
29 DEVAD HASINOVI
30 VERNES BRKI
31 NASIHA SALIHOVI
32 MUHAMED HODI

SLUBENI GLASNIK BiH

etvrtak, 18. 8. 2016.

33 HANKA KRUKI
34 ALMIR ELI
35 IBRAHIM GOPO
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 NIHAD KRAJINOVI
2 JASMINA AHMETAEVI
3 DEMIR MILKI
4 DANICA MARTI
5 ZVONIMIR NOBL
6 VAHIDIN SMAJLOVI
7 IBRAHIM HASI
8 MELINA KURTOVI
9 MIRSADA OSMI
10 ADMIR HUSII
11 ALBINA SOFTI
12 EDVIN TAHIROVI
13 LEJLA OLO
14 OSMAN SULEJMANOVI
15 SEAD GAZIBEGOVI
16 MIRELA HALILOVI
17 MIRZET TOPAGI
18 MIRSADA MEKI
19 ELBIN GAZIBEGOVI
20 MIRSAD HADI
21 JASNA SINANOVI
22 VAHID BAJRI
23 AIDA MEI
24 SEJFUDIN KOPAI
25 AHMET AKUI
26 ALMEDINA OSMI
27 MUSTAFA HRVI
28 ELVIRA BAI
29 ERVIN MEHANOVI
30 ELVIS MRKONJI
31 ADISA SPAHI
32 ZIJAD ISI
33 SENIDA KULI
34 FULAD JUKI
35 ANEL ZELINKI
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 AHMO SEJDINOVI
2 SANELA OTRAKOVI
3 EDIN HATUNI
4 MIRZA OKI
5 MAJA NAZIFAGI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 OMER HUSI
2 FATIMA ZAHIROVI
3 IZET NASI
4 AMILA NASI
5 LATIF BULJUBAI
6 KENANA HODI
7 IBRAHIM HUSII
8 NEDAD MORALI
9 ALINA MUSI
10 HARIS VEHABOVI
11 AMINA OMEROVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

12 RAMO JAHI
13 KEMIJA VEHABOVI
14 ALMIR LETI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 ZLATKO EHAJI
2 ELVIRA JUKAN
3 RUBINA MUHAREMOVI
4 ALIJA NURI
5 MIRSAD KAHRIMANOVI
6 EDINA DAFI
7 EMIR HAJRI
8 ADEM AMDI
9 JASMINA HADI
10 ENES MUHAREMOVI
11 ALDIJANA BEI
12 ZEMIR HALILOVI
13 RAZIJA OKI
14 ERVIN (MUNIB) ALI
15 IBRAHIM MUHAREMOVI
16 FIKRETA TUKI
17 HARIS DELI
18 ANITA DEVEDI
19 NEDIM TOPI
20 SAID KAPETANI
21 SAMRA SALIHBAI
22 EMIR HADI
23 HALIDA UNI
24 MERSUDIN DELI
25 JASMIN KAHVEDI
26 ADISA JAHI
27 MEHMED SALIHBAI
28 SENIJA SOFTI
29 ADIN SALIHBAI
30 HALID ALIHODI
31 ZERINA TARANI
32 DRAGO ILI
33 EMINA SPAHI
34 AHBAZ AMDI
35 ZAIM IMAMOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 RAHIM GADI
2 ARMINA KAMARI
3 EMIR TERZI
4 NEJRA HADI
5 ALMEDIN DEVEDI
6 NERMINA ALIHODI
7 MIRSAD MUJKI
8 HASAN PUKAR
9 HABZIJA KOVAEVI
10 AMEL NUHANOVI
11 AIA HEVEEVI
12 KEMAL DIZDAREVI
13 ASIJA SALKI
14 SENAD (MUSTAFA) SELIMOVI
15 NERMIN DOBRNJI
16 FATIMA JUKAN
17 EDIN SARAJLI
18 NIHADA OKANOVI
19 AMIR BAJRI

Broj 61 - Strana 91

20 SENAHID DEBO
21 SELIHANA URI
22 MUHAMED SOVTI
23 FATIMA MEHINBAI
24 SEAD HAMIDOVI
25 ASMIR DANANOVI
26 RUKIJA BEGOVI
27 EMIR SULEJMANOVI
28 AZRA MORALI
29 BEDRUDIN MERDANOVI
30 ADNAN MUSLIMOVI
31 LEJLA TUBI
32 HALID AHMETOVI
33 ALMINA DEDI
34 ARIF IMAMOVI
35 SAFET PJANI
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES
AJANOVI
1 FADIL MEI
2 HATIDA KALESI
3 AMIL BRKIEVI
4 MUFID URI
5 MELISA SARAJLI
6 ALMIN DURAKOVI
7 ANIDA SOFTI
8 ELMIR HASINOVI
9 ALISA OTRAKOVI
10 AMEL HAMZI
11 NADIRA OSMANBEGOVI
12 FADIL FAZLI
13 EJLA OSMANOVI
14 SENAD AHMETAGI
15 ESAD BAJRI
16 FADILA RUJNI
17 AMIR SELIMOVI
18 ARNELA SULJI
19 BELMIN IMAMOVI
20 ISLAM IMIROVI
21 AHSENA AVDI
22 ZEHRUDIN BABI
23 MIRZELA MUJI
24 ADNAN ALI
25 NERMIN ALIBEGOVI
26 ARMINA ORBI
27 MEVLUDIN SPAHI
28 SANELA POTURALI
29 MUAMER HALILOVI
30 ADMIR TAIRI
31 EMINA NURIKI
32 HARIS AHMETAGI
33 IRNA FOI
34 BELMIN MEI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 DEMAL JUKAN
2 NERMINKA ALI
3 HIMZO AVDI
4 NIRMELA DANANOVI
5 DINO DEDI
6 NERMINA SERHATLI

Broj 61 - Strana 92

7 EDIN EHI
8 ESED MUJAI
9 JESENKA PITI
10 NERMIN SALIHBAI
11 EMINA IBRI
12 ERVIN (ALIJA) ALI
13 MIRNESA BAJRI
14 HAMDIJA JUKAN
15 MEJFUDIN HASANEVI
16 NADIJA ALIBAI
17 SEAD BEGI
18 AZRA OMEROVI
19 REUF AHMETAEVI
20 SAMIR SALKI
21 ELDINA MUJI
22 OSMAN MEHANOVI
23 JASNA GOPO
24 SENAD (OSMO) SELIMOVI
25 EDIS ALJI
26 ALMA HADIAGANOVI
27 EDAH BRKI
28 EDISA OKI
29 DEVAD ERBEI
30 MEVLUDIN SELIMOVI
31 LEJLA DINDI
32 EDIN OKI
33 AMELA DOBRNJI
34 BELMIN MUMINOVI
35 DINO NUKI
00877 NAA STRANKA
1 MIRSAD AMDI
2 MERSIHA JOGUNI
3 MIRALEM DAFEROVI
4 BAKIR SULEJMANOVI
5 MEVLIJA HELI
6 ISMET NII
7 HAJRUDIN HELI
8 MIRELA TREPANI
9 ALBINA IZEROSKI
10 MIRHAD DANANOVI
11 AMELA SEJDINOVI
12 MUAMER HADIHASANOVI
13 EJLA KAPETANOVI
14 SAA OPERHAL
15 ADMIR KAMARI
16 REFIJA JUKAN
17 MUHAMED OMEROVI
18 JASMINKA ELI
19 ALMIR NALI
20 DENAN MORALI
21 ADISA MUSTAJBAI
22 NEDIM SELIMOVI
23 ENISA KRAJINOVI
24 DARVIN DOBRNJI
25 ENES KARI
26 ESADA HUKI
27 ZIJO PUKAR
28 RENATA OMERDI
29 SAMIR HUSI

SLUBENI GLASNIK BiH

etvrtak, 18. 8. 2016.

30 DAMIR DELI
31 MARINA SINANOVI
32 EDIN UBRILOVI
33 SEADA DELI
34 EKREM BEADINI
35 MIRZA DANANOVI
045 - /PETROVO
045 / NAELNIK PETROVO
00018 -
1
01200
1
00461 -
1
045 /
SKUPTINA OPINE PETROVO
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 SAVO JOVANOVI
2 BOGDANKA LAZI
3 MILAN URUMOVI
4 JELENA BAJI
5 DUAN MILIEVI
6 LJUBICA RADI
7 DANILO STJEPANOVI
8 DUAN KATANI
9 RADOJKA BOKOVI
10 SAVO NEKOVI
11 BORKA MIHAJLOVI
12 MIRKO STJEPANOVI
13 STOJKA MIROSAVLJEVI
14 JOVO STJEPANOVI
15 MIROSLAV LAZAREVI
16 DRAGICA PRODANOVI
17 MILAN KOVAEVI
00074

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

1
2
3
4
5
6
7
00996
1
2
3
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 ()
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
00016

1
2
3
4
5

Broj 61 - Strana 93

6
7
8
9
10
11
12
13
14
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01718
1
2
3
4
5

Broj 61 - Strana 94

SLUBENI GLASNIK BiH

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
00440 -
1
2 ()
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
047 - LUKAVAC/
047 NAELNIK LUKAVAC /
02188 SDA/SBB
1 AMIR SEJDINOVI
02175 KOALICIJA SDP-DF
1 EDIN DELI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 REFIK HANKI
047 OPINSKO VIJEE LUKAVAC /

02163 DOSTA JE BILO
1 SULEJMAN BRKI
2 SELMA SULJI
3 MENSUDIN IMAMOVI
4 MIDHAT EPERKOVI
5 NIZAMA MURSELOVI
00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 MAIDA HAJDAREVI
2 ELVIR PILAVDI
3 ARMIN AGI
4 IRENA MAHOVKI
5 AHBAZ KADRI
6 NURDIN RIBI
7 HAZEMA ENANOVI
8 MURIS IBRI
9 SAMRA BANDI
10 ERMIN BAJRI
11 MELIHA HODI

etvrtak, 18. 8. 2016.

12 ELIS MUJAKI
13 DINKA OSI
02207 UJEDINJENI ZA LUKAVAC SDU BIH LDS BIH
DSI BIH
1 KENAN OMERDI
2 ADMIRA VEHABOVI
3 ZIJAD MAI
4 AMRA UZI
5 SELMIR BAJRI
6 ZLATA BEGI
7 SEAD AJI
8 DAMIR KADRI
9 VESNA URAN
10 DEVAD OMERDI
11 AZRA HASANOVI
12 ZIJAD HUSKI
13 FERZETA HANI
14 REFIK OSMI
15 NENAD PANTI
16 TIJANA BOI
17 OSMAN SOFTI
18 SUADA MERDANOVI
19 DANAN FEJZI
20 ENES HATI
21 ZUMRA DIBRI
22 IZUDIN DURAKOVI
23 SAMIRA HUSEJNOVI
24 EDIN HALILOVI
25 MEHMED II
26 HASIJA KARAHMETOVI
27 SULJO OSMI
28 FADILA TOKI
29 ESAD OMAKOVI
30 SLAVICA DEMIROVI
31 SANDRA PEJI
32 ALBIN IBRIEVI
33 ZERINA KARI
34 ZIJAD KARAHMETOVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 EMIR IMAMOVI
2 DAJANA OLI
3 NEDAD NUHI
4 SANDRA IMIROVI
5 NEDIM OSI
6 DENIS ALJUKI
7 SUADA CAVRI
8 FARUK MURGI
9 AMRA KADIRI
10 ZORAN ILI
11 AZRA DUGONJI-MUJKANOVI
12 SAA DELI
13 ALMA UFER
14 SEMIR IMAMOVI
15 ALEN NUHI
16 ELVIRA SRABOVI
17 EKREM IMAMOVI
18 MERIMA EJUBOVI
19 ALMIR PLAVI
20 AHMET MUJAGI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

21 ELDINA AVDI
22 ELVIS DELI
23 AMRA KII
24 MIRZET ARI
25 ERDIN MUJKI
26 JASMINA MORANKI
27 SALIH RAMADANOVI
28 IRINA ZEJNILOVI
29 SAFET HUSI
30 ANER VEHABOVI
31 NAJDA SAKI
32 RAMIZ TOKI
33 FATIMA JUSUFBAI
34 FIKRET PRELI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ADEM MAHOVKI
2 MINA FRLJANOVI
3 HAJRUDIN HODI
4 DRAGAN TODOROVI
5 SAMELA HODI
6 SPOMENKO KULI
7 VAHIDA GARAGI
8 NEDIM BURGI
9 DANA HODI
10 JAKUB MAHOVKI
11 MILICA VUJADINOVI
12 HASAN TOKI
13 MARA RELJI
14 IZET BEGANOVI
15 BELMIR HRVATOVI
16 NERMINA JUSUFOVI
17 HASAN IBRAKI
18 SADINA KUDUZOVI
19 REFIK TUFEKI
20 HARIS MEI
21 MIRELA MEMI
22 VANJA OSMANOVI
23 DIJANA KUDUZOVI
24 MIRSAD IMAMOVI
25 SENAD SEJFI
26 MINELA OSI
27 NAHIL OSI
28 NAIDA HODI
29 FEHIM BLEKOVI
30 EMIN MAHOVKI
31 ALMERISA TABAKOVI
32 NEDAD HANI
33 AMELDINA KARI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 ZORAN BANOVI
2 TANJA MII
3 RANKO AKOVI
4 KATA JOKI
5 TOMISLAV TOMI
6 MARIJANA BANOVI
7 GORAN NIKI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 JASMINKA MEMI

Broj 61 - Strana 95

2 DAMIR SUBAI
3 ZEHRUDIN MAHOVKI
4 MIRELA ZEO
5 MIRSAD ULI
6 AMELA KRNJI
7 MEHMED BANDI
8 ADMIR REHI
9 ELIDA MAHMUTOVI
10 EDIN MURSELOVI
11 ZUHRA BAI
12 MEHO IGI
13 SABINA NUHI
14 PAAN MURSELOVI
15 ALEN TUFEKI
16 SELMA OSMANOVI
17 DENIS MAI
18 JASMINA DAMBI
19 ELVIN MUJAKI
20 DEVAD DAMADI
21 EMINA DIBRI
22 AMIR BEGANOVI
23 MIRELA UUROVI
24 ZIJAD FATUI
25 ADIL TOKI
26 FADILA GARAGI
27 MEHO SEJMENOVI
28 AZRA KARI
29 NEDIM BJELI
30 SAFET SALKI
31 MEJREMA JAAR
32 ANES MEI
33 ELDINA AHMETOVI
34 FAHRUDIN MEMIEVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ERMIN JUSUFOVI
2 SAMIRA BEGI
3 IRFAN HALILAGI
4 ADMIR MOSOROVI
5 ARNELA DELMANOVI
6 TEUFIK ARAPI
7 ZIKRIJA NURKOVI
8 NEIRA BURGI
9 SELMA SEJDINOVI
10 NEDIM KURTI
11 NIHADA AVDI
12 ABDEL OZI
13 NEZIRA BRIGI
14 MIRNES BRKI
15 ADMIR TURKI
16 ERDINA HODI
17 SEAD KASUMOVI
18 ALDINA MAHMUTOVI
19 ELMIR KUDUZOVI
20 MIRSAD LUKAVAKI
21 IRMA SALKI
22 SENAID ALI
23 REFIJA BANI
24 MUNIR MEMI
25 ABAN BEI

Broj 61 - Strana 96

SLUBENI GLASNIK BiH

26 EDINA SPAHI
27 JASENKO OSMI
28 SABINA BEIROVI
29 DEVAD DIBRI
30 EMIR MUJKI
31 ALMEDINA SALKI
32 MURIS TUFEKI
33 ENIDA AKELJI
34 NERMIN BEGI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 DEVDET OSMANBEGOVI
2 MERLINA IMAMOVI
3 MIHAD SAKI
4 ADELA HODI
5 SAMIR BAJRI
6 SUADA OSMANOVI
7 ALMIR SAKI
8 MEHMED KARI
9 VENERINA KURAHOVI
10 NERMIN DAMBI
11 ALISA FRKI
12 FAIK SEJFI
13 MELIHA HUSKI
14 NUSMIR EJUBOVI
15 EJUB BEGANOVI
16 EDINA FAJI
17 SUAD BAJRI
18 DINELA DELI
19 ESED ADEMOVI
20 MURIS SALKI
21 DENITA MEHINOVI
22 AVDO JUSUFOVI
23 ELMA OSMANOVI
24 SALEM SULJI
25 SEID SAKI
26 JASNA BIKOVI
27 ERNES OSMANOVI
28 BELMA MALAGI
29 JASENKO IBRII
30 MIRZA HAMZI
31 AMRA BURGI
32 FAHRUDIN IMAMOVI
33 JASMINA HAMUSTAFI
34 ALAGA VEHABOVI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 HASAN HUSKI
2 ADVIJA OSMANOVI
3 SEAD MEHINOVI
4 AZIM KARI
5 ISMA MEHINOVI
6 SMAJO HUSKI
7 MIRSADA OSIKI
8 NEDAD DAUTOVI
9 DILKA DAMBI
10 FUAD BURGI
11 ENESA EI
12 BEIR ATI
13 UHRETA ARAPI

etvrtak, 18. 8. 2016.

14 KASIM DUGONJI
15 MUSTAFA MOSOROVI
16 EDINA SALIHOVI
17 NEDAD BEGI
18 RUICA NIKI
19 VEHBIJA MUMINOVI
20 REDEP IMAMOVI
21 SUADA ISAKOVI
22 RAMIZ MORENJAKI
23 SAFIJA GERBIC
24 MUNIR OSMANOVI
25 NURAGA DAMBI
26 BELKISA FATUI
27 HAZIM HODI
28 AMELA NURKOVI
29 SAFET OKANOVI
30 ILJAZ MEMI
31 AMIRA IKOVI
01855 MEHMED DAMADI - NEZAVISNI KANDIDAT
00877 NAA STRANKA
1 NUSRET UROVI
2 MIRSADA VENTURINI-MEHMEDINOVI
3 MIRZA SALIHOVI
4 NATAA IBRAHIMAGI
5 DINO OSMANOVI
6 ADELA TUBI
7 MIRALEM SEJDINOVI
8 NIJAZ BURGI
9 AIDA FAJI
10 ARMIN HUSI
11 ALMA URANOVI
12 MUHAMED SPAHI
13 LEJLA SRABOVI
14 SEMIR SULJI
15 PREDRAG VUKOSAVLJEVI
16 SLAVICA PAVLOVI
17 SAMIR POLJI
18 JASMINKA IMIROVI
19 DALIBOR IBRAHIMAGI
20 NEDIM BEKTI
047 OPINSKO VIJEE - NACIONALNE MANJINE
LUKAVAC /
-
01276 KOMUNISTIKA PARTIJA
1 ARMANDO OSMANOVI
02162 MEHMED SULJI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 MEHMED SULJI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 OSMAN BAJRI
2 ERVIN OSMANOVI
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 IZUDIN MEHI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 RAMIZ FRLJANOVI
049 - SREBRENIK/
049 NAELNIK SREBRENIK /

02188 SDA/SBB

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

1 NIHAD OMEROVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 IZUDIN KEETOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MIRZA KEETOVI
01699 PRVA STRANKA
1 ZAIM BEI
049 OPINSKO VIJEE SREBRENIK /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 MIRZAD BEIROVI
2 EMIRA IBRIEVI
3 ALMEDIN SALIHOVI
4 MERIMA MUTAPI
5 BONO NIANDI
6 AZRA ISI
7 ISMET MUJKANOVI
8 ANEL SELIMOVI
9 MERSIHA HODI
10 OSMAN DRLJI
11 MERIMA BRKI
12 RAMIZ SULJI
13 ILDA IBRI
14 READ SULJI
15 RIFET FAZLI
16 SANELA UZEJNOVI
17 BAJRO IBRI
18 AZRA SELIMOVI
19 MIRSAD ZUKI
20 ADIS SELIMOVI
21 ALMEDINA MURATOVI
22 ZLATAN JAREVI
23 DENITA MULAVDI
24 EMSUDIN IBRELJI
25 SUAD MAI
26 PAJA MILADINOVI
27 AIR HUREMOVI
28 NEVZETA BEGANOVI
29 SAID AVDI
30 IBRAHIM DEDI
31 MEHLIJA LIPJANKI
32 MEHMED DINI
33 SELMA HUREMOVI
02170 LISTA NEZAVISNIH KANDIDATA SREBRENIK
2016
1 VEHIDA FAZLI
2 FADIL SMAJI
3 MARIJAN MARKOVI
4 ROMANA JELI
5 MURADIF KAVAZOVI
6 SALKO OMEROVI
7 DIJANA IMIROVI
8 HALID MUTAPI
9 ADRIANA POLJAKOVI
10 ANTO MARKOVI
11 ZEHRUDIN KARI
00455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 NEDAD (RAGIB) ZAHIROVI
2 SELMA OMEROVI

Broj 61 - Strana 97

3 RIFAT MORANKI
4 DINA MUSI
5 SENAID BULJUBAI
6 NERMINA MEI
7 MIRNES MEALJI
8 SENAD IBRAHIMOVI
9 ERVINA MEANOVI
10 ZLATAN HUSARI
11 IRENA JUSUFOVI
12 ARMIN HODI
13 BERSIJA ZUKI
14 NUSRET MORANKI
15 SEAD ZAHIROVI
16 ALMEDINA SMAJLOVI
17 HALIL ADANALI
18 PAA DELI
19 JASMIN ERIFOVI
20 FUAD AVDI
21 ENISA EHERKI
22 HILMO TOKAA
23 AMRA EI
24 SADMIR FEJZI
25 ALDIN SALKI
26 SELMA AHMETBEGOVI
27 IZUDIN DOMBI
28 AMRA MUMINOVI
29 ADNAN KURTI
30 AMIR HUSARI
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 IVICA GUDELJEVI
2 IVANA ILI
3 DARKO BABI
4 LIDIJA JOSI
5 ANTO CRLJI
6 SNJEANA SEJDI
7 DIMITRIJA LAZAREVI
8 VIKICA GARI IBONJI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 EDIN HASI
2 INDIRA SMAJLOVI
3 SALIM SMAJI
4 DAMIR DANI
5 FIKRETA JAI
6 MIRHAN KALTI
7 MEHO NUKI
8 SELMA BAJREKTAREVI
9 MIRJANA MULAHMETOVI
10 MELISA ALI
11 EDIN DELI
12 EKREM BEI
13 HAVA DEDI
14 ELVEDIN BAJRI
15 ALIJA SINANOVI
16 ARMIN BEKRI
17 BEGAJETA GAI
18 ADMIR ALETI
19 MIRHADETA HUSKANOVI
20 RIZALIJA BEI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

Broj 61 - Strana 98

SLUBENI GLASNIK BiH

1 ZIHER SULJI
2 MELISA MUJEZINOVI
3 MUSTAFA MURATOVI
4 NIJAZA VEJZOVI
5 SAMED MEHMEDOVI
6 SAFIJA PEDLJI
7 JUNUZ MULAHMETOVI
8 MEHMED OMI
9 SUZANA TODOROVI
10 EMSUDIN OSI
11 RAHIMA SOFI
12 NISVET SEJDINOVI
13 NERMINA OKI
14 HAMZALIJA MEHMEDOVI
15 ZIJAD HADI
16 NERMINA MUTAPI
17 EMIN SOFTI
18 TIFA HODI
19 REFIK (OMER) DELI
20 EDIS KEETOVI
21 SAFETA NUHANOVI
22 SLAVKO MIJI
23 MERIMA DELI
24 VAHID DANANOVI
25 VLADIMIR ILI
26 MERIMA MUSTAFI
27 SAMED KAVGI
28 MIRELA HUSI SOLJANKI
29 FAHRUDIN KUDUZOVI
30 EDIN BEIROVI
31 SANELA SOFI
32 NEVZET MAHMUTOVI
33 ERMINA SULJI
01699 PRVA STRANKA
1 ELVIRA OMERI
2 HUSNIJA OKI
3 DEVAD MUJKI
4 SELMA MORANJKI
5 EDIN BEI
6 SELMIR VEHABOVI
7 ALMA SMOLKA
8 ESMER HODI
9 ELVIRA BEI
10 AMIR AHMI
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 IBRAHIM VELI
2 MIRALEMA MAI
3 MUSTAFA HALILOVI
4 IZET GLOTI
5 ADISA MUJI
6 PAAGA KARI
7 EHERZADA KEETOVI
8 EFIK KEETOVI
9 AMRA ILJI
10 ABAN ZAHIROVI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 MATO MATIJEVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

2 VESNA MIJI
3 SNJEANA MARIJANEVI
4 MATEJ DEI
5 MIRANDA DOGANI
6 MARKO PAVLOVI
7 MARIJAN MAROJEVI
8 MARKO VUJICA
9 FILKA VESELI
10 RATKO MARKOVI
11 NIKOLINA GRBI
12 STJEPAN IVANOVI
13 JOSIPA TADI
14 JOSIP JURI
15 IVAN JURI
16 LJUBICA VESELI
17 ELJKO NOVAKOVI
18 IVANA MAROJEVI
19 JAKOV TOPALOVI
20 ANTO PAVLOVI
21 DESA URI
02023 OMER IBRIIMOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 JAKUB IBRAHIMOVI
2 MONETA MUJINOVI
3 TIFAGA TALETOVI
4 ADISA BULJUBAI
5 EDIS KAVGI
6 NEDIM IZMI
7 IRMA POLJAKOVI
8 EDIN MORANJKI
9 AZRA BRANJI
10 JASMIN MURATOVI
11 JASMINA PEDLJI
12 MENSUR KOVAEVI
13 JASMINA TURSUNOVI HODI
14 NEZIR IBRI
15 DEVAD MUJKANOVI
16 MAIDA HUSI
17 SAMED MUSLIMOVI
18 AMINA MUJKANOVI
19 FIKRET MUJKI
20 ZLATAN SITAREVI
21 ADISA FAZLI
22 SAUDIN TURSUNOVI
23 NERMINA JOLDI
24 ARNEL AHMETOVI
25 RAMIZ ATI
26 ERIFA BEIROVI
27 MIRALEM DELI
28 VESNA MUJKANOVI
29 ENVER HODI
30 EMSO JUNUZOVI
31 LEJLA BAJRAKTAREVI
32 MIRZA ISI
33 VAHDETA MEHMEDOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 IBRAHIM ZUKI
2 ALBINA AUEVI
3 JASMIN BRANJI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

4 HASO IKARI
5 VELIDA GLUMEVI
6 TEUFIK SMAJLOVI
7 DEVADA ZAHIROVI
8 NERMIN OKI
9 ALISA TURSUNOVI
10 MIRSAD BAI
11 MERIMA MUJI
12 NIRMEL MURATOVI
13 MERIMA DJEDOVI
14 FAHIR ZUKI
15 NURAGA JUNUZOVI
16 AMELA ERIFOVI
17 MIDHAT MUJINOVI
18 JASMINA HUSARI
19 HARIS MEHMEDOVI
20 OSMAN JUSUFOVI
21 FAHRETA BRANJI
22 ADNAN DRAPI
23 MIRNESA JOLDI
24 SAFET OMEROVI
25 RAIF DEDI
26 EDISA JOLDI
27 IZUDIN AHMETOVI
28 MELIHA MEHI
29 AMMAR MUHAREMOVI
30 MURSEL DELI
31 LEJLA SELIMOVI
32 AZIM SADIKOVI
33 EMINA DAFEROVI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 EDIN MUTAPI
2 ARNELA SALIHBAI
3 JUSUF HASI
4 SANELA HUSEJNOVI
5 HALIM HODI
6 VESNA BJELI
7 ASMIR ZUKI
8 MEVLID KADRI
9 ERMINA MEHMEDOVI
10 SEJFUDIN GAVRANOVI
11 ALMA HODI
12 SAMIR ABULJI
13 ENISA SULJI
14 ZIJAD MAI
15 ADNAN MUJINOVI
16 NAIDA SULJI
17 EMIR SELIMOVI
18 ALMA BJELI
19 ELMIR BULJUBAI
20 SINIA LAKI
21 MELIHA DJEDOVI
22 MIRHAD SINANOVI
23 MIRELA NURKI
24 EMIR ZUKI
25 SEDVIN MEHINOVI
26 ELMA OMERI
27 ARMIN ZUKI
28 ERNADA HASI

Broj 61 - Strana 99

29 ADMIR HODI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 MEHMED MUHAREMOVI
2 JANJA BEIROVI
3 HAIM BEGOVI
4 DENANA KARI
5 NEDAD (HASIB)
ZAHIROVI
6 SENADA ALETI
7 RAMO DOMBI
8 NEED BAJREKTAREVI
9 MERSIDA BEI
10 REID MULAHASANOVI
11 ADMIRA BULJUBAI
12 REFIK (MUSTAFA) DELI
13 SENADA HAMIDOVI
14 SULEJMAN OSMANOVI
15 MEMI MUSI
16 DILVEZIJA GARAGI
17 BEJAZET BEI
18 BOIDARKA HUSEJNOVI
19 SAFET OSMANOVI
20 MUHAMED JOLDI
21 NEDIJA MEANOVI
22 KASIM BEIROVI
23 NISVETA MEI
24 SEAD MUJI
25 SAMED BAJREKTAREVI
26 IZETA KARI
27 MEHMED ILJI
28 ERIMA SULJI
29 DEMAL ZUKI
30 SAMED MULAHMETOVI
049 OPINSKO VIJEE - NACIONALNE MANJINE
SREBRENIK /
-
00455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 IZUDIN OKI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ALEN BAFARI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ELMIR KALTI
050 - TUZLA/
050 GRADONAELNIK TUZLA /

01327 ZLATKO BERBI - NEZAVISNI KANDIDAT


02188 SDA/SBB
1 BAHRUDIN HADIEFENDI
01882 TUZLANSKA ALTERNATIVA
1 AMIRA MALKOEVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 ALEN GADO
02087 ELMIR MUJKANOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 JASMIN IMAMOVI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 NOVALIJA GAVRANOVI
00877 NAA STRANKA
1 ADNAN BURINA

Broj 61 - Strana 100

SLUBENI GLASNIK BiH

050 GRADSKO VIJEE TUZLA /

01875 NOVA BOSANSKOHERCEGOVAKA


PATRIOTSKA STRANKA
1 JASENKO AGANOVI
2 BELMA IKANOVI
3 REDEP MURATOVI
4 AZEMINA ODOBAI
5 EEF OTRAKOVI
6 ELSADA HOROZI
7 NUSRET GUBER
8 MIRSAD DERVIAGI
9 SAMRA NUHI
10 MALIK KUKURUZOVI
11 AZRA BEGANOVI
12 RAMO EMKI
13 AMRA EHOVI
14 MIRSAD KLINO
15 MIDHAT BEDETOVI
16 AIDA ODOBAI
17 RANKO MALOKAS
18 VESNA AVDI
19 DAVOR SELIMOVI
20 EMIR NUHI
21 ANELA PONJEVI
22 FIKRET FAZLI
00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 ERSIJA AERI-MUJEDINOVI
2 VAHDET MUJKANOVI
3 AZRA SOFTI
4 MURADIF AVDAGI
5 EJLA ALI
6 LJUBIA VUINI
7 LEJLA SULJKANOVI
8 ISMET ISLAMAGI
9 ZEHRA KONJI
10 AGO KOVAEVI
11 RUSMIRA MUJAI
12 MIRZA OTRAKOVI
13 SELMA DURAKOVI
14 ARMIN KII
15 ESED HASANOVI
16 VILDANA GALI
17 ISMET HASANOVI
18 EMINA BEKI
19 ESAD OTRAKOVI
20 MUHAMED FEJZULAHOVI
21 SABINA MALKI ARI
22 ADI HADIMUSTAFI
23 FATIMA BAHI
24 ADNAN DELJI
25 SAMIR SULJKANOVI
26 ARIF SELMANOVI
00515
-
1
2
3
4

etvrtak, 18. 8. 2016.

01882 TUZLANSKA ALTERNATIVA


1 MENSUR ALI
2 BILJANA PETROVI
3 NEDAD MALIKI
4 ZLATA SMAJI
5 SUAD ILI
6 MARICA ILIKOVI
7 MIREL MIKOVI
8 FADIL MUSLI
9 SIBILA OSMANOVI
10 ADMIR HASANBAI
11 VESNA CVIJETINOVI
12 HAZIM HADIABDI
13 MAIDA MEHMEDOVI
14 IZUDIN FERIZOVI
15 ASIM KALESI
16 IRMA SMAJLOVI
17 MUAMER HODI
18 ALDIJANA MOSKOVI
19 SENAD KARIIK
20 DENIS MEMI
21 JASMINA MUSTAEVI
22 NAZIM IBRAHIMOVI
23 AMILA HUSI
24 BOO ANDRI
25 AMIR TEPARI
26 ZENITA FAZLI JAGANJAC
27 MIRALEM JAHI
28 TINA KARAMEHMEDOVI
29 EDIN HURI
30 MEVLUDIN SELIMOVI
31 MARIJANA TADI
32 MIRSAD FEJZI
33 SELMA KAMBEROVI
34 ADMIR MAHMUTOVI
35 EDIN HADI
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 MENSUD SMAJI
2 ALMA DIZDAREVI
3 DAMIR DAFI
4 SELMA POROBI
5 TARIK BARAKOVI
6 MERLINA KURTALI
7 SENAD PEHLIVANOVI
8 LEONARDO KOZINA
9 ELDINA GALI
10 IVO BOI
11 SELMA HUSI
12 ALMIR SALIBAI
13 BEGZADA ZAIMOVI
14 DENIS HASANOVI
15 MAHIR II
16 SAMIRA KOVI
17 SELVER RAMADANOVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 NEDIM SALIBEGOVI
2 AMELA EHAJI
3 ZDRAVKO NIKOLI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

4 AZRA JUSI
5 KENAN HUREMOVI
6 VANJA BAJRAMI
7 VENSAN PUONJI
8 JASMIN MUJANOVI
9 LEJLA MEHANOVI
10 ZLATKO SARAEVI
11 AZRA PIRI
12 SENAD AHMETAGI
13 JASNA BEDAK
14 ZLATAN LUKI
15 DAMNJAN NIANDI
16 ZEHRA GAZIBEGOVI
17 DRAGAN TUNJI
18 MINELA IBELJI
19 ANADIN DINI
20 NEDAD SMAJLOVI
21 AMIRA AJDASLI-OKANOVI
22 SABAHUDIN JAHI
23 SENADA ALTUMBABI
24 DEJAN ULUM
25 DEVAD AVALI
26 IVONA GRGI
27 ZLATAN STRAEVI
28 MIRELA HUSI
29 NEDIM ABI
30 REMZIJA MURATOVI
31 ERVINA HAJDAREVI
32 ZLATKO BARTULOVI
33 ADELA MUJI
34 NIJAZ SULJI
35 ELDAR TANOVI
02254 GLASAM ZA TUZLU
1 SANDA KREITMAYER PETI
2 AHMET KASUMOVI
3 BORIS BALTA
4 NEAD ZONI
5 BILJANA SKOKOVI-TOMI
6 SRAN JANJI
7 MUHDIN MUJAI
8 EDINA SELESKOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ALEKSANDAR VUJADINOVI
2 SUNICA DELIBEGOVI
3 EMIR HODI
4 ELVIR BIJEDI
5 ERNA MEI
6 ELVIR MAHMUZI
7 REJHANA DERVIEVI
8 ALEN KAPIDI
9 NATAA PERI
10 ENES HUSEINAGI
11 AZRA GAZIBEGOVI
12 SRAN KEROEVI
13 DAJANA BAKI
14 MIRZA ATIBUI
15 ADIS KOVI
16 RUICA ZAGORI
17 HAZIM JUSUFOVI

Broj 61 - Strana 101

18 MIRJANA MARKOVI
19 MILENKO PERKI
20 DINO KIKANOVI
21 MERIMA SOFTI
22 DEMAL DINDO
23 OLGICA BEI
24 JOZO NIANDI
25 HAZRUDIN KII
26 ELIDA SALETOVI
27 DAMIR MURATOVI
28 LJUBA FRANJI
29 FAHRUDIN SINANOVI
30 RADISLAV OKI
31 LJILJANA HADIAVDI
32 ADEMIR KOVAEVI
33 ENISA FERHATBEGOVI
34 JASMIN JAHI
35 BLAAN KOJI
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 NEDADA ORHODI
2 SAMIR VEJZOVI
3 ZIJAD KADIRI
4 MIRNA BAUK
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 IVICA KOVAEVI
2 JASMINKA MIJATOVI
3 DALIBOR VIDOVI
4 SVJETLANA NIKOLI
5 NIKICA VIDOVI
6 DRAAN DIVKOVI
7 MAJA POANIN
8 DEJAN KOVAEVI
9 NATAA PAVI
10 MARKO TOMI
11 MARINA STJEPANOVI
12 DRAAN VILUI
13 GORDANA VAREKI
14 ANTO JURI
15 ILIJA STOJAK
16 DRAGANA BANOVI
17 GORAN STOJAK
18 SUZANA PETROVI
19 NIKO PEJI
20 STJEPAN IVAKOVI
21 MARINA KREI
22 MIODRAG JOKI
23 SANDRA IVANOVI
24 MARKO IVANI
25 MARKO DIVKOVI
26 LJUBICA IMI
27 STJEPAN BOI
28 MAGDALENA VIDAKOVI
29 DARKO MARINOVI
30 BOO JOSI
31 LUCIJA MAZI
32 MIJO TOMI
33 JANJA VASILI

Broj 61 - Strana 102

SLUBENI GLASNIK BiH

34 ZLATKO POLJAREVI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 IDRIZ OSI
2 ALDINA HALILEVI
3 SEMIR SAKI
4 DANIRA MEALJI
5 AMIR HURI
6 INDIRA KRAVI
7 ADEMIR MEHMEDOVI
8 MELDIN H MEHMEDOVI
9 AMIRA ALI
10 ALMIR AJDASLI
11 ENISA EHI
12 DINO MEALJI
13 ZUMRA BEI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 LEJLA OSMANEVI
2 ELVIR KASUMOVI
3 OMER DELALI
4 SABIHA MUJKANOVI
5 JASMIN HABUL
6 VAHIDA ATLI
7 ANEL SMAJI
8 ENIS II
9 JASNA JAHI
10 NERMIN KARASULJI
11 EDINA KREMI
12 MUHAMED SRABOVI
13 ALENA SOLJANKI
14 HUSO FEJZI
15 NEDIM PALAVRI
16 SABINA BEIROVI
17 DRAGAN BOI
18 EMINA RAMI
19 EDIN BUEVAC
20 DEMAL HUREMOVI
21 ALDINA HARAI
22 SALIH STRAEVI
23 ANJA BONJAKOVI
24 ALIJA HASI
25 EMIR PIRI
26 SELMA AZABAGI
27 MERSUDIN IGI
28 SELMA DINI
29 ENES KALESI
30 AMER SALETOVI
31 MERIMA SELIMOVI
32 ESAD FERHATBEGOVI
33 AMRA ZLATANOVI
34 DAMIR ALIBEGOVI
35 ADI SELMAN
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SABAHUDIN IMAMOVI
2 HIDAJETA JAREVI
3 KENAN OSMANEVI
4 ADISA FAKI
5 BERIZ SAKI
6 EDIN HARAI

etvrtak, 18. 8. 2016.

7 MIRZA TUPAJI
8 EDINA IKINI
9 INDIRA DURMI
10 NEVRES HURI
11 LJILJANA FESTI
12 MIRHA AGI
13 VEHID SERHATLI
14 ZUMRA BEGI
15 MIRSAD AVDIBAI
16 SENAD SEJDI
17 MIRALEM SOFTI
18 SENADA IKUI-AHOVI
19 SUAD JAHI
20 ASIM HADISELIMOVI
21 IRENA SOLDAT
22 MAIDA ALJI
23 AZIM MUANOVI
24 BENJAMIN HUREMOVI
25 SENADA SELMANOVI
26 ASMIR KONJI
27 EFIK HUSI
28 JASMINA BAJRAMOVI
29 ALDIN DEDI
30 EMIR DAMBEGOVI
31 SANJA MUJKANOVI
32 ALMA FEJZI
33 ADI KURBEGOVI
34 MIRZA DURAKOVI
35 MIRSAD MALKOEVI
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES
AJANOVI
1 MIRNES AJANOVI
2 MIRSADA BARAKOVI
3 EDIM KADI
4 MUAMER DEDI
5 MUBERA ISABEGOVI
6 NEDIM ZONI
7 EMSA ALAJBEGOVI
8 DENAD KORMAN
9 SUHBIJA MUJEZINOVI
10 HASIB HIRKI
11 TAHIRA SALIHOVI
12 DANIJEL SENKI
13 AMRA EHOVI
14 ALEM H IBRIEVI
15 MIRZA HRNI
16 ELISA HODI
17 EFIK IVI
18 ZINKA GAI
19 NESIB BURI
20 ENES MEHANOVI
21 MIRELA DELI
22 ASMIR BARUI
23 MAJA HODI
24 FERZUDIN H BEGANOVI
25 SENAD MUJKANOVI
26 SAMRA MUJKANOVI
27 MAID HADIMUJI
28 AMRA BABAJI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

29 MURIS TANJI
30 MILJENKO GRGURI
31 ALMA FIEKOVI
32 EDIN IKUI
33 FATIMA ULOVI
34 SAMIR KII
35 EMIR HUJDUROVI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HASIB GAZIBEGOVI
2 DRAGANA ARI
3 FARUK DURMI
4 SELMA BIJELI
5 MIRZA SULJI
6 AMELA ISI
7 ZULFO MUJINOVI
8 JASENKO KONJI
9 LARISA SOFTI-GASAL
10 MIRELA NURKANOVI
11 FARIS IMAMOVI
12 LEJLA HUREMOVI-DURI
13 EDIN KII
14 ENES HASANBAI
15 MAKSIDA MUJI
16 SAMIR KARABEGOVI
17 EDINA ORI
18 SENAD AVALI
19 SENAD ERIMI
20 ZLATA PAVLOVI
21 MIRSAD MUJKI
22 ADISA GAVRANOVI
23 MIDHAT SALIHOVI
24 ADNAN SALKI
25 ADISA BEI
26 AMAR GAZIBEGOVI
27 MINA HALILOVI
28 ZIBER PEJAZITOVI
29 MERIMA DAFI
30 AJDIN SALKI
01940 GRAANSKA SNAGA
1 DEJAN PAVI
2 JASMINA OMERDI
3 EMIR MAI
4 AMELA JUSUFOVI
5 ANEL KOVAEVI
6 SANJA TODOROVI
7 EMIR POLJO
8 SAMIR SALINOVI
9 JASMINA MIGALOVI
10 ALMIR BAI
11 AZRA HODI
12 DAMIR JAAREVI
13 MIRNA PAI
14 DAVOR MILI
15 SEMIR MUSI
16 EMINA BELAGI
17 ARKO SABRANOVI
18 SABINA ALISPAHI
19 DARKO MARJANOVI
20 EMIR MORANJAKI

Broj 61 - Strana 103

21 DIANA BELAGI
02029 MIRZA KARA - NEZAVISNI KANDIDAT
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 VEHID JAHI
2 ADISA MUJEZINOVI
3 AMIR SEJDINOVI
4 ZINETA ALTUMBABI
5 MEHMED KORLATOVI
6 AHMO MAHMUZI
7 SUADA MEMIEVI
8 NEVSAD EMINOVI
9 MERIMA TOPI
10 NURAGA SEJDINOVI
11 LJUBICA KOVAEVI
12 HASIB HARAI
13 GORDANA FERENC
14 BOKO MILI
15 OSMAN KRIJETORAC
16 HASIJA RAKOVAC
17 TEUFIK KOVAEVI
18 MIRA PAVLOVI
19 AHMET MUSTAFI
20 HAIM ALI
21 NADA KEETOVI JANJI
22 RIZAH OSMANOVI
00877 NAA STRANKA
1 ZVJEZDAN KARADIN
2 OLIVERA SADIKOVI
3 SEMIR AHMETBEGOVI
4 JASMIN ALI
5 BILJANA GOLI
6 JASMINA BAANOVI
7 NEDIM HADIEFENDI
8 DERVI IKO
9 EDISA MEKOVI
10 SANEL PANDUR
11 SANDRA MARKOVI
12 HAJRUDIN AVDI
13 EDINA ATIBUI
14 AID KARAMURATOVI
15 AMIR BAJRAMOVI
16 AZRA KUNOSI
17 DAGMAR SENKAS
18 MARIJA GEC-EMKI
19 SEJDO MANDO
20 ISMAR SADIKOVI
21 ELA KOVAEVI
22 MARIO VOVNA
23 JASMINA ISABEGOVI
24 ZVJEZDAN TOMI
25 VAHID KARAHODI
26 JASMINA MEHMEDOVI
27 SNEANA MII
28 SELMA EBI BABAJI
29 JASMINA EMSUDINOVI
30 ENVER GROI
31 ALMA EBI
32 MIRJANA FARES

Broj 61 - Strana 104

SLUBENI GLASNIK BiH

33 NERMA BUREK
34 EDIS ATIBUI
35 MARIO VRANJE
050 GRADSKO VIJEE - NACIONALNE MANJINE
TUZLA / -

01276 KOMUNISTIKA PARTIJA
1 MAIDA MANDUKI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 INDIRA BAJRAMOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MEHMED MUJI
01763 NEDAD JUSI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 NEDAD JUSI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MAIR ISMAILI
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 ZANA SOKOLI
02007 HAVA BIBEROVI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 HAVA BIBEROVI
052 - ELI/
052 NAELNIK ELI /
02188 SDA/SBB
1 SEAD MUMINOVI
01863 MUHAMED ADI - NEZAVISNI KANDIDAT
052 OPINSKO VIJEE ELI /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 ALIJA HALILOVI
2 HATA SELMANOVI
3 MEVLUDIN ZEJIROVI
4 ALMIRA KARI
5 MIRNES TANKI
6 ARMELA EHI
7 ARMIN OSI
8 OSMO EHI
9 RUSMIRA HASI
10 MIRZET MUJI
02095 MEHAN SMAJI - NEZAVISNI KANDIDAT
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MUSTAFA MEKOVI
2 AMIRA MUJDI
3 SAUD GANI
4 SALIH KRASNI
5 MAIDA KAHRIMANOVI
6 MIRZA UTI
7 NEDAD MUJINOVI
8 AJKA MURSELOVI
9 HAJRIJA KLADNJAKOVI
10 MUJO TUFEKI
11 RAMIZA MUJKI
12 HARIZ MUJKI
13 AZRA EFENDI
14 MUHAMED ALAGI
15 MUSTAFA LJALJI
16 AMELA ALJI
17 NEDIM KUCALOVI
18 EHERZADA GAEVI
19 VEDAD MUSLI

etvrtak, 18. 8. 2016.

20 NERMIN ADEMOVI
21 SEVLETA ARNAUTOVI
22 SENAHID FEJZI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 VINKO PAVLOVI
2 NIKOLINA TOMI
3 ANELKO KNEEVI
4 MARJANA TOMI
5 MARIO BRINA
6 ANICA GRGI
7 ADAM MAROJEVI
8 MILIJAN GRGI
9 SVJETLANA BRINA
10 VESELKO KIKI
11 MARINA BRINA
12 ILIJA FILIPOVI
13 MARA BRINA
14 BILJANA KNEEVI
15 MIKA TOMI
16 SANELA BRINA
17 DRAGAN STJEPI
18 SARA FILIPOVI
19 MARIJO PAVLOVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 SEAD ADI
2 SAHBA MEMI
3 MIRSAD HASANDIKOVI
4 SABINA KONJI
5 DEMAL RIBI
6 NERMINA SAJDOVI
7 ELVIR SAJDOVI
8 DEVID BISLIMI
9 JASMINA RIBI
10 MEHMEDALIJA MUJINOVI
11 SABINA FERIZOVI
12 FAHRUDIN EHAJI
13 SELMA RIZVANOVI
14 SAMIR FERIZOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MIRZA ADI
2 AMIRA MUJKI
3 MUJO JUSI
4 SUADA JUNUZOVI
5 RUSMIR ERIFOVI
6 MERSAD TANJI
7 MALISA BAI
8 SAMIR KARASULJI
9 ALMA LIVADI
10 HASAN BEI
11 AMRA IBRIIMOVI
12 SULEJMAN MUJANOVI
13 ANELA EKANOVI
14 ERMIN FAZLI
15 ALMIR OMEREVI
16 ENVERA EMKI
17 EDIN (HALID) ERIFOVI
18 SAMILA ZEJIROVI
19 ENES LIVADI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

20 KEMAL MEKOVI
21 NEVZETA ERIFOVI
22 HALIL BEI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ADMIR HRUSTANOVI
2 AMELA ITAKOVI
3 MEHMED DIHANOVI
4 UZADA IBRIIMOVI
5 ARIF PAOI
6 VAHID AHMETOVI
7 AMILA SULJI
8 MIRZET IMIROVI
9 VELIDA KUCALOVI
10 MUHAMED MEMI
11 EDINA MEI
12 MENSUR IBRIIMOVI
13 AMELA MEHMEDOVI
14 SULEJMAN IBRIIMOVI
15 MUHAMED JUNUZOVI
16 MIRSADA BEI
17 ARMIN BEI
18 MERISA KUCALOVI
19 HASO TIRI
20 EMIR KAHRIMANOVI
21 EDINA BEIROVI
22 ENVER HALILOVI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 ZELKIDA SALIHOVI
2 EMSUDIN GLIBANOVI
3 SALIH MUJKI
4 MILICA PAVI
5 SADIK SELIMOVI
6 ZAHID MUSTAFI
7 ISMETA KONJI
8 HAJRUDIN GAEVI
9 BEGZADA IBRIIMOVI
10 MUHAMED ARNAUTOVI
11 SANIJA MEHANOVI
12 MARJAN PETROVI
13 SABINA BAJRI
14 SADIK HAMIDOVI
15 MUHAREM HADI
16 MUNIRA MURATOVI
17 FIKRET KARI
18 FAKETA SEMIZOVI
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 NERMIN VEJZOVI
2 LJUBICA STJEPI
3 VINKO STJEPI
4 SEDIFA EMKI
5 ELIMIR BRINA
6 MIRELA HASANOVI
7 SUVAD KOZAREVI
8 SAMIR ZUKANOVI
9 DENITA AGI
10 DAMIR OKANOVI
11 SLAANA BRINA
12 EDIN (MEHDIN) ERIFOVI

Broj 61 - Strana 105

13 RUA STJEPI
14 HAIM MURATOVI
15 NERMIN MUANOVI
054 - /LOPARE
054 / NAELNIK LOPARE
00515
-
1
02268 -
1
054 /
SKUPTINA OPINE LOPARE
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 ()
17
18 -
19 ()
20 ()
21
22
23
24
25
26
27
28
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Broj 61 - Strana 106

SLUBENI GLASNIK BiH

17
18
19
20
21
22
23
24 ()
25
26
27
28
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 NIHAD KARASULJI
00879
1
2
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 VEDAD ALAGI
2 SILVANA ALAGI
3 EDIN AGI
4 RAID KONJI
5 IVKA ANTI
6 EDINA AGI
01200
1
2
3
4 ()
5

etvrtak, 18. 8. 2016.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 ZIFIJA HODI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 IBRAHIM MUJI
2 MERIMA TALETOVI
3 HALID MUANOVI
4 MUNEVERA HUSEJNAGI
5 FERIZ KONJI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
01706
1
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8 -
9
10

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
02008
1
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
00440 -
1
2
3
4 -
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 ()

15
16
17
18
19
20
21
22

Broj 61 - Strana 107

23
24
25
26
27
28
055 - TEOAK/
055 NAELNIK TEOAK /
02188 SDA/SBB
1 TAJIB MUMINOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MEMO ELIKOVI
055 OPINSKO VIJEE TEOAK /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 MUNEVER DUZDANOVI
2 SELMANA ALI
3 UAJB ELIKOVI
4 MIRSAD MUJI
5 JASMINKA OSMANOVI
6 ESMIR MEI
7 ZARIFA BRKI
8 AMEL SOFTI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 HALID ABDULAHOVI
2 JASMINA BILALI
3 ZEDIN NAKIEVI
4 ELVIR MEHI
5 ADMIRA BILALI
6 AMIR IKANOVI
7 HAJRUDIN SALKANOVI
8 SELMA OSI
9 EVALA KADRI
10 JASMIN AVDIEVI
11 VAHIDA DUZDANOVI
12 AVDO ALI
13 SANELA BILALI
14 EHZAD NAKIEVI
15 HADAGA MEHI
16 NIHADA HUSI
17 MUZAFIR HARAI
18 AZRA ILAEVI
19 ABDULGAFAR MURATOVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 ANELA JAARAGI
2 MUSTAFA JATI
3 ADEMIRA NUKI
4 ESAD ALI
5 MUSTAFA BILALI
6 ESMERALDA BILALI
7 IBRAHIM DURMI
8 BEMIR BILALI
9 BAHRA HARAI
10 ZEHRUDIN MUJAKOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SUVADA DUZDANOVI
2 IBRAHIM HARAI
3 EVKET MUJINOVI
4 SELMA IKANOVI

Broj 61 - Strana 108

SLUBENI GLASNIK BiH

5 MUSAJIR NAKIEVI
6 MAKSIDA MEHI
7 SEMIR MULAOSMANOVI
8 NUSRET DUZDANOVI
9 AZRA HARAI
10 REID AVDI
11 HALIDA BEI
12 ZEKERIJAH HASANOVI
13 ADMIRA NUKI
14 MIRSAD ELIKOVI
15 RIZVO JUNUZOVI
16 MAIDA BILALI
17 DEVAD AVDIEVI
18 EDINA DURMI
19 ASMIR ZEHI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 NURIF MUJAKOVI
2 ALMEDINA VEJZOVI
3 SULEJMAN HODI
4 EDINA MEHI
5 MEHMED MUJAGI
6 MERIMA JAHI
7 ZAJIM MULAOSMANOVI
8 MEHMED HODI
9 AIDA HARAI
10 ELMEDIN ABDULAHOVI
11 ALMIRA HALILOVI
12 ELMEDIN MUJAKOVI
13 LEJLA VEJZOVI
14 SEMIR MUJKI
15 SENADA SALKANOVI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 IBRO VELAGI
2 LEJLA MEHI
3 DEMRET ABDULAHOVI
4 RAZIJA SALKANOVI
5 BESIM MEHI
6 MENSUR MUJINOVI
7 MEJRA JORGI
8 HARIZ RAMI
9 AMILA ZUKI
10 HAJRUDIN MUJI
11 EMINA BRKI
12 MUHIDIN JUSI
13 AZA VELAGI
14 ISMET HALILOVI
15 OMER SPAHI
16 EMINA SALKANOVI
17 REFKO HODI
18 NAFA SALKANOVI
19 ABDULAH HASANOVI
01707 REGIONALNI DEMOKRATSKI SAVEZ TUZLA
1 ELVIR ABDULAHOVI
2 SENIDA ABDULAHOVI
3 BAHRUDIN HODI
4 MIRELA ABDULAHOVI
5 EVAL KADRI
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

etvrtak, 18. 8. 2016.

1 NASIR ISLAMOVI
2 DANUMA ISLAMOVI
3 FIKRET NAKIEVI
055 OPINSKO VIJEE - NACIONALNE MANJINE
TEOAK /
-
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 JASMINA BEGANOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 IBRAHIM BEI
056 - /UGLJEVIK
056 / NAELNIK
UGLJEVIK
02265 -
1
00461 -
1
056 /
SKUPTINA OPINE UGLJEVIK
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01908 -
01694
1
2
3
4
5
6
7
8

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
01916 -

01935 -

00732 "9.
"
1
2
3
4
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 -
22
23
24
25
01872
1
2
3

Broj 61 - Strana 109

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 ANICA PETROVI
2 RADENKO BRATI
01913 -
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ()
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01975 -

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH


1 ABDULAH OLI
2 VIOLETA HODI
3 SELIM SALIHBEGOVI
4 ZEJNEBA OLI
01200
1
2
00016

1
2
3

Broj 61 - Strana 110

SLUBENI GLASNIK BiH

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01911 -
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 NIHAD REDI
2 MERSIHA RAMI
3 VAHID HADI
4 MUNEVERA PANDI
5 NERMIN OMEROVI
6 HARIZ TUPKOVI
7 AMINA NEDIBOVI
8 SELMA SALIHOVI
9 FIKRET MEHMEDBEGOVI
10 MIRSADA VALJEVAC
11 EMSA POTOKOVI
01730 -
1 ()
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

etvrtak, 18. 8. 2016.

21
22
23
24
25
01817 SLOBODAN RADOVANOVI - NEZAVISNI
KANDIDAT
01706
1
2
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

20
21
22
23
24
25
26
27
28
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
057 - DRVAR/
057 NAELNIK DRVAR / -
00515
-
1
01200
1
00440 -
1
057 OPINSKO VIJEE DRVAR / -

00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8

Broj 61 - Strana 111

9
10 ()
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 -
22
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 BERISLAV BONJAK
2 ZORA KARLOVI
3 ANDREJ MUTI
4 TOMISLAVA VUKANI
5 SREKO DIVKOVI
6 ANELKA JORGI
7 KREIMIR RAJKOVI
8 DRAGAN MARJANOVI
9 MARA MARJANOVI
10 SLAVEN DOSTANI
11 MATEA RAJKOVI
12 DAMIR BARII
13 BOJANA ADAMOVI
14 ANTO VREBAC
15 TONI JARMANOVI
16 BILJANA BRADARA
17 IVO BRADARI
18 VEDRANA MIOEVI
19 DALIBORKA GRGI
20 DANKA EVO
21 EMILIJA BABI
22 MARIJA HABEK
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
00049 -

Broj 61 - Strana 112

SLUBENI GLASNIK BiH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 STIJEPO VUKANI
2 JASNA KALFI
3 BRANKO KATANA
4 ILIJA VUKANI
5 SANDA MILETOVI
6 OGNJEN KRIVOI
7 BRANKA DUSPER
8 BRANISLAV ADAJI
9 ANA MILOEVI
10 GORAN PEJINOVI
11 MIRA ARI
12 BLAENKO BARTOLOVI
13 SANJA MALBAI
14 MIJO MIOEVI
15 MARIJO MILOEVI
16 MARIJANA VIDOVI
17 SREKO MARKOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

18 VESNA MIOEVI
19 KRISTIJAN MIOEVI
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8 ()
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
058 - /ISTONI DRVAR
058 / NAELNIK
ISTONI DRVAR
00074
1
00049 -

1
058 /
SKUPTINA OPINE ISTONI DRVAR
00515
-
1
2
3

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

4
5
6
7
8
9
10
11
12
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 MILUTIN KRBI
2 DARINKA MARETA
3 MARINKO BOSNI
00074
1
2
3
00018 -
1
2
3
4
00049 -

1
2
3
4
5
6
7 -
8
9 -
10
11
12
13
14
01200
1
00461 -
1
2
3
01718
1
2
3
4
5
059 - KLJU/
059 NAELNIK KLJU /
02188 SDA/SBB
1 JASMIN MUSI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 NEDAD ZUKANOVI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 NEVRES MEI

Broj 61 - Strana 113

059 OPINSKO VIJEE KLJU /00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 ESAD HAJDAROVI
2 SABAHETA MUI
3 FIKRET LJIVAR
4 SENADA ADEMOVI
5 AZIM HADI
6 ALMA MUHEDINOVI
7 ANES VELI
8 NEDAD CRNOLI
9 MINA MURATOVI
10 NIHAD ZEEVI
11 AMRA BLAEVI
12 ASMIR MEDI
13 ZILHA CRNOLI
14 KEMAL DEDI
15 HILMO DAFI
16 SENADA BURZI
17 ELMEDIN HUSI
18 FIKRETA IBRAHIMOVI-PAALI
19 SAID JUKI
20 EDHEM MALKO
21 SABINA AVDI
22 RUFAD BALAGI
23 ADIJA RAMADANOVI
24 HARIS MURATAGI
25 DURSUM BURZI
26 ELVIRA KRIVI
27 MEHMEDALIJA DUANOVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 BEHZAD HADI
2 MELITA SMAJI
3 MEHO DUANOVI
4 ANEL ARKI
5 AIDA HASANBEGOVI
6 DAMIR HAMEDOVI
7 AMIR MEDI
8 AMIRA NUKI
9 FAZILA KOLJI
10 FUAD ALIBEGOVI
11 SANA MUANOVI
12 ALE HALILOVI
13 MELITA IBRAHIMOVI
14 HUZEIR PALISLAMOVI
15 EDIS KAZAFEROVI
16 ZLATKA MUANOVI
17 DEMAL BEIREVI
18 SILVANA MUANOVI
19 SMAJO KAZI
20 KEMAL DERVIEVI
21 ENISA MUJKI
22 RASIM MULAHMETOVI
23 ZEMIRA KUJUNDI
24 FIKRET KOLJI
25 HALID AJI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 EMIL KOLJI
2 AZRA KUJUNDI

Broj 61 - Strana 114

SLUBENI GLASNIK BiH

3 SULEJMAN KULENOVI
4 ALEN EHI
5 JASNA ZEEVI
6 OSMAN KANJEI
7 AMIR KRANTI
8 FADILA SALIHOVI
9 EMIRA (AVDO) DRAGANOVI
10 NEDAD POBRI
11 AIDA DIZDAREVI
12 SENAD KULOSMAN
13 ISMETA KESEDI
14 RASIM KRIVI
15 LATIF SALIHOVI
16 MAIDA HALILOVI
17 FUAD MUHEDINOVI
18 AZEMA ISTEK
19 SENAD HADI
20 MERSAD DRAGANOVI
21 SABINA DERVIEVI
22 ADNAN BAJRAMOVI
23 ZARIFA PEHLIVANOVI
24 AMIR GARIBOVI
25 NEDAD BAJRI
26 AIDINA ISTEK
27 ESAD HALILOVI
28 EHERZADA KESTI
29 NIJAZ ERENI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 HARIS SMAJI
2 DIJANA EMAL
3 FERID KULOSMAN
4 SELMA SPAHI
5 EMIR BEI
6 ALMIR RAMI
7 SABINA KADRI-HADI
8 EDIN BOTONJI
9 AMELA KRANTI
10 HABIR KARDAEVI
11 AMELA VUKI
12 AHBAZ BILAJAC
13 ENDIRA TIEVI
14 JASMIN HALILOVI
15 ABAN KOLJI
16 SANIJA MUANOVI
17 FUAD KONJEVI
18 ERNA PEHADI
19 ZLATAN ZUKI
20 ADEM KALABI
21 ZLATA PAJI
22 MUHAMED HARAMBAI
23 DENISA BURZI
24 ALMIR SALIHOVI
25 NEDAD PUKAR
26 MEDINA OSMANOVI
27 OMER JUSI
28 AZRA HABI
29 ADMIN BAJREKTAREVI
30 DEMAL KESTI

etvrtak, 18. 8. 2016.

01182 SBB - FAHRUDIN RADONI


1 ADEM CRNALI
2 HASNIJA MEANOVI
3 MUHAMED RAMI
4 SALKO KRANTI
5 SANELA HRNI
6 EDIN MEANOVI
7 NEDAD KAPETANOVI
8 ALENA DEDI
9 HANA DELI
10 MUHAMED MUJEZINOVI
11 HAMIDA JAAREVI
12 DENIS EHI
13 MIRELA STRABI HERGI
14 ALEN ISLAMAGI
15 ISLAM KUBURA
16 SANELA KLEPI
17 ALMIN BOSNI
18 EMINA LUBENOVI
19 DURSUM BAJRI
20 MERSAD HADI
21 MELIHA BUKVI
22 FIKRET DUANOVI
23 SAMKA SELIMOVI
24 MIDHAD ADI
25 ARMIN DRAGANOVI
26 EMRA KONJEVI
27 FERID KESEDI
28 MERISA HRNI
29 MIRZA LUBENOVI
30 ARNES HOTI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ADNAN HAMEDOVI
2 SUBHA DAFI
3 ANES JUKI
4 MIRELA ISLAMAGI
5 ASMIR EMAL
6 ARMINA MUJEZINOVI
7 ADNAN LEPIRICA
8 AMEL OMEROVI
9 EMIRA (SMAJIL) DRAGANOVI
10 ALMIR PERVI
11 JASMINA BANJALUKI
12 BRANDON HOTI
13 BELKISA ARKI
14 ERMIN LJIVAR
15 ELVEDIN DOMAZET
16 SENDA MEDANOVI
17 FADIL JAKUPOVI
18 ALMEDINA KOLJI
19 SAMIR DOMAZET
20 ADMIR TEMIMOVI
21 ADISA HRNI
22 NEDIM OMANOVI
23 INDIRA SMAJI
24 SUAD KARAT
25 ADMIR KRANTI
26 BELMINA HRNJI
27 SMAJO DAFI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

28 MEDINA KOZARAC
29 ESAD SMAJI
30 TEUFIK BAJRI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 JUNUZ DEDI
2 SENADA GARIBOVI
3 VAHID OMANOVI
4 RAMIZ PAJI
5 ENANA MEDI
6 ARMIN DEDI
7 SENAD SKOI
8 SELMA FILIPOVI
9 ALMEDINA MEDANOVI
10 JASMINKO TAHIROVI
11 JASNA OSMANOVI
12 SAMIR ABI
13 FATIMA MERDANOVI
14 IRFAN MEDI
15 ALMIR EHI
16 EMIRA MUHERINA
17 ELVIS DEDI
18 ARNESA BURZI
19 EFKIJA MEDI
20 ELMEDIN DERVIEVI
21 MEVLINA EMAL
22 SENID OSMANOVI
23 ARZIJA AHURI
24 ALDIN SUBAI
25 NIHADA TOPALOVI
02008
1
061 - /RIBNIK
061 / NAELNIK RIBNIK
00074
1
00461 -
1
061 /
SKUPTINA OPINE RIBNIK
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 ()
16
17
18

Broj 61 - Strana 115

19
20
21
22
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 GORANA KRNDIJA
2 STEVAN TOMI
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
02250 -
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 ()

15
16
17
18
19
20
21
22
02273 -
1
2
3 ()
4

Broj 61 - Strana 116

SLUBENI GLASNIK BiH

5
6
7
8
9
10 ()
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ()
22
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 ()
19
20
21
22
064 - /MRKONJI GRAD
064 / NAELNIK
MRKONJI GRAD
00515
-
1
02216 -
1
064 /
SKUPTINA OPINE MRKONJI GRAD
00515
-
1
2
3
4
5
6

etvrtak, 18. 8. 2016.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 GORDANA BOKAN
00879
1

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 IVICA VULI
2 ANA DELJAK
3 FRANJO DELJAK
00016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Broj 61 - Strana 117

22
23
24
25
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ZINETA EHOVI
2 MIRSAD MEI
3 ZAHID AUEVI
4 ABAN MEI
5 SELMINA HABIBOVI
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Broj 61 - Strana 118

SLUBENI GLASNIK BiH

18
19
20
21
22
23
24
25
26
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
065 - JAJCE/
065 NAELNIK JAJCE /
02188 SDA/SBB
1 EDIN HOZAN
02203 ZAJEDNO ZA BOLJE SUTRA JAJCU - HDZ BIH,
HDZ 1990
1 STIPAN JEZERI
065 OPINSKO VIJEE JAJCE /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 SENAD DUREK
2 SENKA EREMET
3 DENIS PRELJI
4 AJLA EREMET
5 SEAD HUSI
6 EDINA RAMI
7 SEAD EREMET
8 SAMIRA DUREK
9 MIRSAD DEDA
10 MIRELA KOVAEVI
11 KASIM KRAK
12 MIRZA DUREK
13 BISERA KRAK
14 SENADA JULARDIJA

etvrtak, 18. 8. 2016.

02098 -
02205 KOALICIJA ZA JAJCE (HNS BIH I HSP BIH)
1 MIRKO LJUBEZ
2 ANELKA PETROVI
3 PILE BALTI
4 JELENA IVEVI
5 VINKO VUKELJA
6 BRANKA BRTAN
7 JOZO RADOVAC
8 LUKA VIDOVI
9 KLARA AVKA
10 JOSIP (IVO) RAJI
11 SLAVICA SMILJANI
12 IVKO JAKEEVI
02212 ZAJEDNO ZA BOLJE SUTRA JAJCU - HDZ BIH,
HDZ 1990, HKDU BIH
1 IVAN JAKEEVI
2 SMILJKA BRTAN
3 IVO IMUNOVI
4 MARINA STIPI
5 MARKO SARAF
6 IVANKA BARI
7 JOSIP BOKOVI
8 JOSIP TOPI
9 JULIJA JAKEEVI
10 DARKO RAJI
11 DRAGICA LUKI
12 IVICA LADAN
13 ANICA RADI
14 JOSIP (ELJKO) RAJI
15 MLADEN LADAN
16 KLARA BARII
17 BRANKO BUNGI
18 KATARINA MARTINOVI
19 ELJKO MIZAN
20 FRANJO LEOVAC
21 SUZANA BARI
22 SLAVKO MATEKALO
23 VESNA PASTUHOVI MARTINOVI
24 ZORAN MARJANOVI
25 IGOR LACI
26 ZORICA VUKOVI
27 JOSIP KALINI
28 MILKA LEOVAC
29 DRAGAN IMUNOVI
30 MARIJO JAKEEVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 MIRSAD DURANOVI
2 MURADIFA MALKO
3 SEJAD BUREK
4 LJILJANA MAI
5 ZORAN LJUBEZ
6 MIRZA EJVAN
7 BAJRO VREBAC
8 ARJANA OMERINOVI
9 AZRA DIZDAR
10 GORAN PRELJI
11 EDINA OMERINOVI
12 HAMDIJA HALILOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

13 ALDIJANA OMERINOVI
14 MARIJAN MAI
15 JEZDIMIR MILJENOVI
16 EMSA KUKOVI
17 FARUK KAHRI
18 NERMINA HEGANOVI
19 SULEJMAN KUKOVI
20 MIRALEM EJVAN
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 EDINA KURT
2 EMSUDIN UNA
3 IRENA LUKI-LJUBII
4 TARIK CERI
5 HUSEIN MAAK
6 MUSTAFA IMAMOVI
7 MARINA HADIAVDI
8 LJUPKO POPRATIN
9 VINJA TRKALJ
10 SAMIR ZULI
11 SENIJA EHI
12 ENES KAJMI
13 NERMANA KASUM
14 SALIH KELJALI
15 HALEM JULARDIJA
16 SNEANA BIBER
17 ADIL ZOBI
18 ARNELA MRAKOVI
19 FEHIM SEFER
20 EMIR ZJAJO
21 FIKRETA NESLANOVI
22 MUAMER VREBAC
23 ASJA AFER
24 MIRNES TAHIROVI
25 EFIK SARAEVI
26 DRAGICA KARAHODI
27 BAJRO DREK
28 SABINA ALIEHI
29 SELVER KURI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 EMINA MUHI
2 NIKOLA BILANDIJA
3 MUJO NEUST
4 MEVLIDA VUNI
5 EMIR DURANOVI
6 ESMA GANIBEGOVI
7 MIRSAD JOLDI
8 NAHID KAHRI
9 AIDA ZOBI
10 MENSUD MAKI
11 AIDA KAHRI
12 ALMIR HADI
13 SALMA BORILO
14 ALEM JOLDI
15 NERMIN TAHIROVI
16 EMINA DURANOVI
17 ARMIN KURI
18 ERNA VUNI
19 ALEN MELI
20 ISMET METROVAC

Broj 61 - Strana 119

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE


1 MERSUDIN HADI
2 SENADA IMAMOVI
3 DENIS ZJAJO
4 FIKRET ANAR
5 SUVADA METROVAC-VEREGET
6 ISMET HUSKI
7 FADIL MECAVICA
8 ASIMA AGI-UNA
9 ALMIRA HADI
10 SENAD TURANOVI
11 SELMA KILJAN
12 IRFAN METROVAC
13 ESMIRA REDI
14 AMEL ZEKAN
15 ZIJAD ZEKAN
16 MUBINA KAHRI
17 HIDAJET KARADA
18 AMARELA DURAKOVI
19 MIGDET HRNJI
20 ZLATAN OHKOVI
21 ELVIRA OVI
22 HUSEJIN EMUI
23 ANITA AGI
24 ZAJIM DURANOVI
25 SABAHUDIN HAJDER
26 ALMINA KARADA
27 SABAHUDIN METROVAC
28 AMRA OSMANOVI
29 NERMIN GLAMOI
30 MIRNES DRECO
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MENSUR KRPO
2 EMIRA SMAJLOVI
3 HAZIM PIVOLI
4 HUSO HADI
5 SILHANA SPAHI
6 REZIJA POTUROVI
7 NIJAZ MAAK
8 ELVIR VREBAC
9 AZRA EREMET
10 FAHRUDIN BURI
11 SILVA PEJKOVI
12 SUDKO HAJDER
13 FATIMA KRPO
14 MEHMED OMERSPAHI
15 REIF CRNAC
16 EMINA TURUDI
17 ERHAZ VUNI
18 ILHANA DREK
19 MIRZA KAPETANOVI
20 EMAL IMAMOVI
21 ADMIRA VUKOVI
22 ZIJAD KLIKO
23 EMINA UO
24 RAMO PIVALI
25 MIDHED AJKUNI
26 ALISA AJKUNI
27 ZAHID TATAREVI

Broj 61 - Strana 120

SLUBENI GLASNIK BiH

28 ZEJNA AHMAN
29 SAMED UI
30 ADIL KILJAN
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
02124 ZORAN BILANDIJA - NEOVISNI KANDIDAT
066 - /JEZERO
066 / NAELNIK JEZERO
00515
-
1
01694
1
066 /
SKUPTINA OPINE JEZERO
00515
-
1
2
3
4
5 ()
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
01694
1
2
3
4 ()
5
6
7
8
9
10
11
12

etvrtak, 18. 8. 2016.

13
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 MUBERA UI
2 SEAD RIBI
3 ARZIJA RIDI
4 ARNEL OMI
5 VAHIDA UKI
6 NEAD OMI
7 ISMIRA ZJAJO
8 MELIHA UKLA
9 ELVEDIN BAJRAMOVI
10 SEDIJA BAJRAMOVI
11 KENAN OMI
12 NERMINA OMI
13 MUSTAFA OMI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MIRSAD OMERINOVI
2 SAJMA OSI
3 RUFAD RIBI
4 HARIS OMI
5 ANELA TEKEI
6 BESIM UKLA
7 ZAKIR MALKO
8 HAMIDA UKLA
9 EMIRA KELJALI
10 EVAL RIBI
00461 -
1
2

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
067 - DOBRETII/
067 NAELNIK DOBRETII /

01270 HSS STJEPANA RADIA


1 IVO AKARI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 TADIJA UGI
067 OPINSKO VIJEE DOBRETII /

02206 KOALICIJA ZA POUGARJE (HSS STJEPANA
RADIA-HSP BIH)
1 FABIJAN BARII
2 JELENA PILI
3 MARKO IDANOVI
4 IVANKA JAKEEVI
5 ELJKO AI
6 ZVJEZDANA POPLAEN
7 ILIJA DRAETI
8 STIPAN IDANOVI
9 VALENTINA JURI
10 ZORAN DRAETI
11 GORDANA PEJAZI
12 MIGUEL FILIPOVI
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 JURO JURII
2 NELA VARDI DRAETI
3 ANTO PRLJA
4 PETAR JURII
5 FINA MARKOVI
6 PEJO JAKEEVI
7 MIROSLAV JURII
8 DANICA DRAETI

Broj 61 - Strana 121

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA


ZAJEDNICA BIH
1 IVO MIJATOVI
2 NEVENKA BUBNJI
3 MARKO UKI
4 TOMO DRAETI
5 ANTONELA CICA
6 PEJO MIJI
7 TOMO DAVIDOVI
8 MANDA SIVONJI
9 BRANKICA FILIPOVI
10 STIPAN IVANEVI
11 MARA PILI
12 STIPO SIVONJI
13 STJEPANA IDANOVI
14 ILIJA JAKOVLJEVI
15 IMUN AI
16 ANELKA MARIJANOVI
068 - /KNEEVO
068 / NAELNIK KNEEVO
02261 -
1
00074
1
02070 -
068 /
SKUPTINA OPINE KNEEVO
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
02188 SDA/SBB
1 AIDA MUANOVI
2 SAFET BEGI
3 AMRA BARJAKTAREVI
4 ISMET DERONJI
5 AJKA MUANOVI

Broj 61 - Strana 122

SLUBENI GLASNIK BiH

6 EDVIN NESLANOVI
01694
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 ELJKA URANOVI
2 SREDO KOSTI
3 RAJKO BOROJEVI
4 MAJA PAVLOVI
5 SLOBODAN UDOVII
6 EDO DUKI
7 RENATA VUKOVI
8 LUKA MILANOVI
9 MIRJANA BOROJEVI
10 NEELJKO ELI
11 PERKA BUDI
12 IVKO POPOVI
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 ()
01972
1 -
2
3
4

etvrtak, 18. 8. 2016.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
00026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
01250

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

16
17
18
19
20
02247 -
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 ()
24
01200
1
2
3
4
5
6
7 ()
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01730 -
1
2

Broj 61 - Strana 123

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
00461 -
1
2
3
4
5 ()

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Broj 61 - Strana 124

SLUBENI GLASNIK BiH

20
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
070 - /KOTOR VARO
070 / NAELNIK
KOTOR VARO
00515
-
1
02188 SDA/SBB
1 AHMET IRKI
02080 EDO TEPI - NEZAVISNI KANDIDAT
00074
1
02259 -
1
00461 -
1
070 /
SKUPTINA OPINE KOTOR VARO
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

etvrtak, 18. 8. 2016.

15
16
17
18 -
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
02188 SDA/SBB
1 ABID KOVAI
2 ALMA DUZAN
3 INES AVDI-AUEVI
4 NEDAD SMAJLOVI
5 MIRUDIN DUGONJI
6 AMELA TUZLI
7 IBRAHIM PALI
8 FIKRET TUZLI
9 HAJRIJA RAHMANOVI
10 RAISA IBRII
11 RAMIZ VILI
12 HAZIM PRLJA
13 SELVEDINA BILANOVI
14 ALEN FIFI
15 NEVRES RAHMANOVI
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 MILAN CRNI
2 MIRJANA MILI
3 SAVO MILAINOVI
4 BOANA KLJAJI
5 OBRAD CVIJI
6 MILJKA BIJELI
7 DUKO RACA
8 VID IMUNOVI
9 NEDELJKA TEI
10 OBRAD BOJI
11 NADA KATANA
12 MILADIN TEI
13 NEDELJKA KATANA
14 JOVAN SAVI
15 MIROSLAV BAJII
16 NEELJKA MILOJI
17 BOGDAN OSI
18 DARINKA DOMBI
19 ILIJA JANKOVI
20 DRAGOLJUB JAVORI
21 MIRJANA BABAN
22 LUKA BOGDANI
23 LJILJANA TELI
24 MILIVOJE RADI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

25 NEDELJKO TUBI
26 RUA LAMEI
27 ZORICA PETRI
28 VESELKA RADONJI
29 MILAN NOVAKOVI
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ()

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
02241 HRVATSKA KOALICIJA KOTOR-VARO HDZ
BIH-HNSBIH
1 IVICA MARINKOVI
2 KATA DAVIDOVI
3 NEDELJKO PERI
4 JAKO KLJAJI
5 PERKA KOVAI
6 SVETOMIR ANUI
7 LUCA (LUKA) MARKOVI
8 MATO MARI
9 LUCA TOPALOVI
10 ILIJA MARKOVI
11 LUCA (IVO) MARKOVI
12 STIPO KOVAI
13 MIRA MARKOVI
14 MARINKO KESI
15 TOMISLAV OLI
16 MIRA KLJAJI
17 VELJKO VIDAKOVI
18 MIRA PETRIEVI
19 MARIJAN BUDIMIR

Broj 61 - Strana 125

20 ANTO STIPANOVI
02279 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SENAD ZAHIROVI
2 RAZA PLANINI
3 SAMIR LUBENOVI
4 DARKO RALJI
5 SENIJA NUINOVI
6 SEDIDA MENZIL
7 ALIJA VAROI
8 HUSO SULJI
9 SEDIDA SPAHI
10 FIKRET OMEROVI
11 RAZIJA AUEVI
12 ZAHID BOTI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Broj 61 - Strana 126

SLUBENI GLASNIK BiH

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
02246 -
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ()
10
11
12 ()
13
14
15
16
17
18
19 ()
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
00461 -
1 -
2
3

etvrtak, 18. 8. 2016.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
074 - /TESLI
074 / NAELNIK TESLI
01858 KONSTANTIN SAVI - NEZAVISNI KANDIDAT
00515
-
1
00018 -
1
074 /
SKUPTINA OPINE TESLI
00515
-
1
2 ()
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
02272
/ -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01990 RADISLAV EKANOVI - NEZAVISNI
KANDIDAT
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 ORO STANKOVI
2 TATIJANA POPOVI
3 MARINKO KVRI
4 NEDELJKA STOJANOVI
5 IVKO PETROVI
6 MENZARETA BILJANOVI
7 ANTO DUJMOVI
8 NEDAD HRVAI
9 MORAVKA EKANOVI
10 SELIM SIVI
11 DANICA BARI
12 TOMISLAV BOI
02187 SDA-SBIH

Broj 61 - Strana 127

1 ESAD ALAGI
2 EDINA MAHMUTOVI
3 HIDAJET HAUI
4 RAMO TOPOVI
5 MIRELA IRIKI-KOPI
6 ASIM HUKI
7 BEIR HASI
8 HARISA SADIKOVI
9 EDITA NUMANOVI
10 HASO KOPI
11 ELVISA GOLUB
12 MIRSAD BEGOVI
13 DIRAJETA JAAREVI
14 ADMIR KOPI
15 REDO SELIMANOVI
16 ZEJNUDINA HASI
17 SALIH HANI
18 ADVIJA MUSTAFI
19 SENAD IRIKI
20 NUSMIR IRIKI
21 NESIBA ALIKOVI
22 MUSA KARABEGOVI
23 ADELA BEI
24 IZUDIN DURMIEVI
25 MUNIR JUGO
26 ADISA SMAJLOVI
27 ASMIR KOPI
28 ERNESA OMEROVI
29 RASIM MEKI
30 EDIN BAJRI
31 SELMA RAI
32 MEHO OSMI
00732
"
1
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

"9.

Broj 61 - Strana 128

SLUBENI GLASNIK BiH

24
25
26 -
27
28
29
30
31
32
33
34
00996
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 ()

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 RADOVAN TOPREK
02222 HRVATSKA KOALICIJA ZA TESLI
HDZBIH-HDZ1990
1 LUKA BABI
2 MATILDA ANAR
3 MARIJAN UTURA
4 MARA GRGI
5 PETAR GRGI
6 MIRJANA MARI
7 PEJO KRALI
8 ANA BUI
00018 -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
01972
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

etvrtak, 18. 8. 2016.

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

25
26
27
28
29
30
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MEHMED DUBRAVAC
2 SILVANA BAJI
3 SALIH DELI
4 SANIDA GIBI
5 GORAN LAZI
6 ALMIR DURMIEVI
7 MIRNESA SERHATLI
8 SEJDO ZUKANOVI
9 EMINA KOPI
10 RASIM OMEROVI
11 DRAGANA BEAREVI
12 ESMIR TENI
13 SAMIRA GIBI
14 ALDIN STENAKLI
15 AMIR ISI
16 MIRELA HATI
17 ATIF VITLI
18 AHMEDINA RAMI
19 IZET MANDUKI
20 MEHMED KOPI
21 LJILJANA ANELI
22 NUSMIR MAHMUTOVI
23 ALISA BOTI
24 DAMIR GARI
25 EDIS SILAJDI
26 DENETINA DELI
27 SMAIL HAMZI
28 BOANA AUEVI
29 MIRALEM MEJREMI
30 AMIR MUJI
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Broj 61 - Strana 129

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 SIMO SPASOJEVI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
01706
1
2
3
4
5
00461 -
1
2
3

Broj 61 - Strana 130

SLUBENI GLASNIK BiH

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

etvrtak, 18. 8. 2016.

28
29
30
31
32
33
34
01993 VELINKA SAVI - NEZAVISNI KANDIDAT
075 - EPE/
075 NAELNIK EPE /
02188 SDA/SBB
1 KENAN KAHRIMAN
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 VINKO MARI
01906 NIKICA RADI - NEOVISNI KANDIDAT
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SUVAD KESI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 MATO ZOVKO
075 OPINSKO VIJEE EPE /

01241 HRVATSKA STRANKA PRAVA HERCEG-BOSNE
1 TEFO MASATOVI
2 RUICA RADO
3 JOSIP ANAR
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 FRANJO MOSTARAC
2 LJILJANA KATI
3 IVICA RADI
4 IVO VIDOVI
5 MARA BUDIMIR
6 NIKOLA VIDOVI
7 BOJANA LUI
8 VIKTOR BANDI
9 MARTINA MARI
10 NEVENKO BLEK
11 VESNA LUPI
12 IVICA ANTUNOVI
13 VERONIKA BULAJI
14 PERICA MANDURA
15 DRAGAN BABI
16 MIRJANA ILI
17 FRANJO ZELENIKA
18 ANA-MARIJA KATI
19 ILIJA SINANOVI
20 VINKO KRAJINA
21 JELICA FILIPOVI
22 MARKO KAJI
23 MARIJANA VRANJKOVI
24 PERO JUGOVI
25 VINKO LUI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 ENAZ TOKALI
2 ARNA GRABUS
3 IRFAN GORALIJA
4 SEJID HAJDAREVI
5 DRAGANA KAMERI
6 DENAD MEMI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

7 SONJA MARINOVI
8 CVJETKO UDOVII
9 INDIRA HASANBAI
10 ADNEL KAPETANOVI
11 ERIFA FAZLI
12 DINO OMERI
13 AMIRA SPAHI
14 DENAN BAI
15 ZIRAFET REDI
16 SAMRA SARAJLI
17 FUAD TUTNJI
18 DIJANA ALAJBEGOVI
19 NERMIN EFENDI
20 ISMET DELI
21 SUMEJA TUTNJI
22 MIRNES JUSUFOVI
23 ADMIRA KREHMI
24 ALMIN MEHI
25 EKREM KADI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 KEMAL MEHINAGI
2 ARMINA BEI
3 SENAD MEHI
4 MIRKO TRIFUNOVI
5 ELMEDINA HRUSTI
6 ELVIS BOTI
7 FADIL JAHI
8 VAHDETA PAI
9 BESIMA AUEVI
10 BESIM SINANOVI
11 EVALA MUSLI
12 BOGDAN TODOROVI
13 SABINA HADI
14 ADMIR MALIBEGOVI
15 NEDIM BEI
16 VILDANA STANII
17 SEAD TUTNJI
18 EDIMA KARAHODI
19 MAHIR PRASKO
20 JOSIP LUI
21 BISERA MEHI
22 RAMIZ DERLI
23 MINELA OKANOVI
24 MUJAGA DERLI
25 BEAMIN TUTNJI
26 ERNA KAHRIMAN
27 NEDAD ODI
28 ERNESA MEMI
29 ERMIN EFENDI
30 ERNAD HIBOVI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 IVICA PENI
2 GORDANA URI
3 MIRKO DAMBO
4 PETAR JUKI
5 SLAVICA ANDRI
6 VALENTINA TROGRLI
7 JOSIP TADI

Broj 61 - Strana 131

8 MARKO URO
9 ANKICA MARKOVI
10 DRAGAN JANKO
11 TANJA RADO KOSI
12 JOZO JUKI
13 ANDREA JUKI
14 GORAN JURI
15 GORAN TADI
16 IRENA JUKI
17 IVICA JURII
18 MARIJA SLIKOVI
19 MATO RADI
20 ZORAN LUI
21 MARICA TOMI
22 MARKO BUDIM
23 MARIJA LUKES
24 SAA GROZDI
25 PERICA PERI
26 ANA ZLOVEERA JUKI
27 BOJAN ANTOLOVI
28 CVITA ZRNO
29 VEDRAN LOVRI
30 ROBERT BONJAK
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 NIJAZ DERLI
2 ENIDA SMAJLOVI
3 AIR MEHI
4 EDINA MEHI
5 IBRO SMAJLOVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 NEDAD HODI
2 EMINA HUSEINAGI
3 MUJO HAJDAREVI
4 FAHRUDIN MEELJEVI
5 AZRA MEHI
6 JASMIN PRIJI
7 ILMA ALI
8 NERMIN FEJZI
9 EVADA HADIBEKRI
10 AHIN FEJZI
11 FATIMA KARADI
12 SEMIR UNA
13 SELVETA HUSEINAGI
14 ENES MEHI
15 MUHIDIN HODI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MUHAMED JUSUFOVI
2 BERINA GRAHI
3 ASIMA NALI
4 HASO MANDUKA
5 ASIM SINANOVI
6 ALIJA KAHRIMAN
7 SABINA ZVEKI
8 SELVER JUSUFOVI
9 AMINA JAI
10 AJLA HUSII
11 IBRAHIM BADNJAR
12 ARDIJANA PRASKO

Broj 61 - Strana 132

SLUBENI GLASNIK BiH

13 MEHMED KREHMI
14 SAMIRA AHMETOVI
15 NEDIM MEHI
16 REID HADI
17 HALIL MUJI
18 LEJLA BEIROVI
19 HIDAJET PURAK
20 JASMIN OLI
21 SELMA HASANBAI
22 AMEL AHMI
23 ERMINA KRNJI
24 ADMIR OLI
25 ESMA DELI
26 NEVRES MEMI
27 SANELA MIRVI
28 AIDA MEHI
29 HELMEDIN KULAIN
30 AZIM HUSKI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 RUSMIR AGI
2 EMINA IBRI
3 MUJAGA GAZI
4 MEDIHA FEJZI
5 HAZIM BEIROVI
6 EDINA TUTNJI
7 DERVI EHO
8 NIJAZ BIJEDI
9 SAMRA BEIROVI
10 RAMIZ IBRI
11 NERMINA KOVAEVI
12 AJDIN PRASKO
13 FATIMA MUJI
14 MEHO HADI
15 SAFET DERVIEVI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 ARIF HIBOVI
2 ULFETA MULAHASI
3 DRAGO LONAR
4 JELA IVANDI
5 RIFET ALISPAHI
6 DEVAD II
7 HATEMA POTUROVI
8 HUSEJN AGANOVI
9 SADBERA MALIBEGOVI
10 ILIJA KIKI
11 LJUBICA SAVI
12 HAJRUDIN KOVAEVI
13 TONA IMII
14 MUHAMED OMERI
15 AIR BEIROVI
16 ERIFA MUJI
17 MILO LATINOVI
18 MILICA BLAGOJEVI
19 ISMET MEHINOVI
20 AMIL II
21 HATIDA KADRI
22 HAJRUDIN KARSO
23 FAHRIJA BABINJAC

etvrtak, 18. 8. 2016.

24 FIKRET TUTNJI
25 PANTO UDOVII
26 LJUBA KREZI
27 PERO LISAC
077 - ZAVIDOVII/
077 NAELNIK ZAVIDOVII /

02188 SDA/SBB
1 SUAD OMERAEVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 RIFAT DELI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HAIM MUJANOVI
077 OPINSKO VIJEE ZAVIDOVII /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 EMSUDIN GRADINOVI
2 MELITA BAJRI
3 GALIB ATI
4 MIRSAD HALILEVI
5 JASMINA TALETOVI
6 ZLATKA DEBI
7 AJDIN MUHI
8 ALMEDIN POLI
9 DEVLA MUJKI
10 MURID RAMI
11 JASMINA UNI
12 VAHIDIN ABDURAHMANOVI
13 DENITA MAHOVAC
14 HASAN KOVAEVI
15 ERNAD MAHOVAC
16 VEHIDA SINANOVI
00020 GRAANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 ADNAN JUPI
2 IRENA BARTOLOVI
3 AZEM ATI
4 SEDINA MRANOVI
5 SIFET BEKTI
6 HARISA KOVAEVI
7 ADNAN MEHANOVI
8 ELMEDIN MUJKI
9 AMINA BURI
10 ZAHID AVDIEVI
11 MERISA SINANOVI
12 ELVIR KALABI
13 EDNA BEIRAGI
14 IZUDIN SOJKI
15 AIF HASANI
16 ZEMIRA IBRI
17 NIHAD BAJRI
18 ZERINA (SAFET) KRAJNI
19 ZIKRET KALABI
20 ALDIN IBRI
21 SABRINA HODI
22 AMER AVDIEVI
23 AZRA HERI
24 SALIM MAGLAJKI
25 SEMEDIN HRKI
26 MAHIRA KARAHASANOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

27 MUHIBIJA ALII
28 RUSMIRA KARAHASANOVI
29 AMMAR IBRI
30 IRFAN KARAJBI
31 SANELA EI
32 ESAD DUBRAVAC
33 SVETLANA TALETOVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 JOSIP PORER
2 ALENA MRANOVI
3 ABEL ALII
4 AZEM SALKANOVI
5 MUKADESA KESEROVI
6 ALMIR SALETOVI
7 ALMEDIN MAHOVAC
8 SANJA GREBENAR
9 ELVEDINA AJANOVI
10 FUAD MUHI
11 AMERISA UNA
12 KAZAFER ALII
13 MAJA URETI-AI
14 MIRSAD BONJAKOVI
15 ELMIN DELI
16 ENESA MUKI
17 MUJO AVDI
18 AIDA OMI
19 SADMIR SELIMANOVI
20 DRAGO PENDI
21 MIRJAM MURATOVI
22 SAMID KRAJINI
23 MARIJA BOBAN
24 ALEN SULJI
25 AHBAZ MUJI
26 SANELA MRKALJEVI
27 IVICA PAVLOVI
28 MUAMERA BEI
29 ISMET ALIHODI
30 ZIJAD NOVALI
31 DRAGANA MAHMI
32 DEMAL BJELI
33 MEDIHA DINI
34 EDIN LATIFOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 DAMIR MEMI
2 GORDANA BURKI
3 RADOSAV PETROVI
4 JASMIN HASI
5 EMIRA ERZI
6 JUSUF DURAKOVI
7 SENADA AMDI
8 IGOR IMI
9 AIDA MAHOVAC
10 DENAN STAREVI
11 GALINA FRANCEVNA GULJEVI
12 EDHEM HALILOVI
13 AIDA HRKI
14 HASAN HASI
15 JASMIN MARUI
16 SAMRA OSI

Broj 61 - Strana 133

17 HASIB IMIROVI
18 HASIJA IMAMOVI
19 ADMIR RIDAL
20 HAMDO DINI
21 AMERISA IBRI JAREVI
22 SUAD ALIKOVI
23 TATJANA MULI
24 VEHBIJA ALII
25 HARIS AVDI
26 SAMRA FRKATOVI
27 NUSRET BULJUBAI
28 HAJRIJA DEBI
29 OSMAN AVDI
30 ALBIN OMI
31 AZRA OGOLJ
32 KENAN HAJDER
33 MELIHA MUSAEFENDI
34 HAKIJA MUJANOVI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 NEVENKO GRLI
2 BILJANA ILI
3 IVO VRBI
4 ELJKO PETROV
5 KRISTINA IVANDI
6 MLADEN TODOROVI
7 BOO PENDI
8 GORDANA IMI
9 KRISTINA SINANOVI
10 TOMISLAV KNEEVI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 SAMIR IBONJI
2 SABINA ZAMBAKOVI
3 EMSAD IBRI
4 FARUK MUHI
5 AMINA HUSKI
6 REDO SEFEROVI
7 SELMA STAREVI
8 SAFET POLI
9 ELMA BRATANOVI
10 MUSTAFA MUJANOVI
11 INDIRA SINANOVI
12 ADEM DEMIROVI
13 ARNELA RIDAL
14 HARIS VUKOVI
15 NEDAD RAHMANOVI
16 AMRA MEHI
17 SUAD BAJRI
18 NERINA HUSANOVI
19 SAMIR SINANOVI
20 NURADIN OSI
21 ZERINA (OMER) KRAJNI
22 ALMIN BAI
23 MIRZA HODI
24 NIJAZ GRADINOVI
25 SENAHID MUJI
26 MUBERA MEMIEVI
27 MIRSAD MARUI

Broj 61 - Strana 134

SLUBENI GLASNIK BiH

28 ALMA MAHOVAC
29 ELMIN MAHMUTOVI
30 VAHID MUMINOVI
31 DEJLANA DEBI
32 BESIM HASI
33 HAJRA OMERI
34 ELVIR STAREVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 SUAD SIVI
2 NEVENA HADIAVDI
3 FUAD HALILOVI
4 MAJDA MUJANOVI
5 RAMIZ LATIFOVI
6 AZEM HOROZOVI
7 NIJAZ ISI
8 EEFA KUNOVAC
9 AZRA SOJKI
10 JASMIN STAREVI
11 BERINA HALILOVI
12 IBRAHIM BONJAKOVI
13 EDITA LATIFOVI
14 BESIM MUHI
15 HAMDO HASI
16 ELVEDINA MAHMUTOVI
17 DEVDET BUKVI
18 ISMETA MEHANOVI
19 MUNEVER PARI
20 EMSO OMEROVI
21 MERSIHA HODI
22 BEGO AVDUINOVI
23 ELVIRA MUSTI
24 AHMED MUHI
25 AJDIN KARAJBI
26 BELMA ISI
27 DEVAD BAJRAMOVI
28 JASMINA TURSI
29 MUJO DENDI
30 DEMAIL BUKVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 AMIRA HADI
2 ISMET BONJAKOVI
3 HAKIJA OSMI
4 AMIR MEHI
5 ANELA MUHI KLINEVI
6 NERMIN HALILEVI
7 EDIN MUJKI
8 EDINA HAMZI
9 VANJA OMEREVI
10 DERVO BEIROVI
11 DINKA MURATOVI
12 SEVAD MUSTAFI
13 MIRSADA FALJI
14 MUSAD HALILOVI
15 NUSRET ATI
16 JASMINA EBI
17 ELVEDIN HUSKI
18 ISMETA ABI
19 MIRSAD STAREVI
20 SEMIR MUHI

etvrtak, 18. 8. 2016.

21 LEJLA HALILOVI
22 SENAD BULJUBAI
23 SELMA SOJKI
24 SAMIR RUI
25 SEAD MAHOVAC
26 BERINA DOHRANOVI
27 SANJIN SANII
28 ELMA ALI
29 ASMIR PAI
30 MUAMER KALABI
31 MEVLUDINA SEJKANOVI
32 MIRSAD MUJI
33 ALMIRA KESEROVI
34 NERMIN OSMI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 NEDAD MAHMUTOVI
2 AZRA ABANOVI
3 ARNES SINANOVI
4 ELDINA MUMINOVI
5 FEHIM TUZLI
6 AMELA MAAK
7 HAJRUDIN KATARDI
8 JUSO OMERAEVI
9 SAMIRA KADRI AVDI
10 SAMIR KARAHASANOVI
11 ALMINA KARALI
12 ELVIR SELIMOVI
13 ALMA DIZDAREVI
14 ASIM IBRI
15 HUSO DOHRANOVI
16 ELMA LISII
17 ESAD AVDUINOVI
18 ELVIRA MEHMEDI
19 NUSRET PARI
20 ADMIR MUJI
21 BESIMA BAI
22 ENVER MUSTAFI
23 AIDA KARAHASANOVI
24 RAMO MERDANOVI
25 MEHMED MARUI
26 HATIDA HUSKANOVI
27 SENAD ABI
28 MIRSADA KURTALIJA
29 UZEIR IMAMOVI
30 ABAN HODI
31 MAJDA MAHMUTOVI
32 ZIJAD IMAMOVI
33 AMIRA MULAHALILOVI
34 HARIS MUJANOVI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 NEDIB IBRAHIMPAI
2 ANA MARI
3 MEHMED MOSTARLI
4 FERID DAFEROVI
5 MUNEVERA KESEROVI
6 FAHRO KULJANOVI
7 HAKO MUJI
8 HATA DINI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

9 EMSA MEHINAGI
10 SALIH HRKI
11 DUDA TURKOVI
12 RAMIZ BEI
13 MAJDA JAKI
14 BEIR SINANOVI
15 MUHAMED MAHOVAC
16 TENZA BJELI
17 ASIM MURATOVI
18 GOSPA BURAZEROVI
19 HAMDO BULJUBAI
20 IBRAHIM VUKOVI
21 DIBA HOFMANN
22 JUNUZ FAZLI
23 RAZIJA SULJI
24 EDHEM FRKATOVI
25 MEHO BJELI
26 FATIMA HUSKI
27 MUNIB AVDI
28 DRAGICA AVAR
29 ZDRAVKO BUANOVI
30 SALIH HODI
31 ZAHIDA IMIROVI
32 EDHEM BAJRAMOVI
33 SEVLA SELIMOVI
34 SALIH ISI
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 EMIR DINI
2 RABIJA KESEROVI
3 SENAD IKANOVI
4 ALDINA ALII HASII
5 AZEM BULJUBAI
6 ERNA IKANOVI
7 AMIR HADI
8 NUSRET IMAMOVI
9 ELSA BUKVI
10 SABIT JUSI
11 IZUDINA JUSUPOVI
12 ERMIN FEJZI
13 EMIRA IKANOVI
14 SABIT DOI
15 NEDAD ABANOVI
078 - BANOVII/
078 NAELNIK BANOVII /

02188 SDA/SBB
1 MIDHAT HUSI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 DINA BEGANOVI-EHI
078 OPINSKO VIJEE BANOVII /

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MIRNES MUJKI
2 IVKA KURTI
3 SLAVIA BLAGOJEVI
4 JASMIN MUJI
5 FEHIMA FAJI
6 EDIN UNI
7 FIKRET BERBI

Broj 61 - Strana 135

8 HANA HUSI
9 RAZA BAKALOVI
10 SEAD RIBI
11 SENIDA JANJI
12 PETAR BRKI
13 SENADA JEDRAI
14 SAMIR ILJI
15 IBRAHIM DEMIROVI
16 MIRELA SALIHOVI
17 ENIZ GABELJI
18 MIRSADA BEI
19 AJID FAJI
20 SENAD BRKI
21 MIRNESA SALETOVI
22 HAIM MOSTARLI
23 IRMA ERGI
24 MEHMED LAI
25 ISMET VAREEVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 NIJAZ SOFTI
2 ZULBIJA HUSANOVI
3 ROBERT LAPEVI
4 TIDA LAPANDI
5 HASAN PIRI
6 MUNEVERA MAZALOVI
7 MERIS RAHMANOVI
8 EMRAH BEIROVI
9 ELVIRA JUSI
10 EMIR BERBI
11 MERIMA JAZVIN
12 DINO KONAKOVI
13 MIRELA SALETOVI
14 VELID HUSI
15 MERSAD HASANOVI
16 MARIJA DIZDAREVI
17 MUSTAFA MALJIEVI
18 NAIDA KOVAEVI
19 EVAL BEGI
20 OSMAN MUJI
21 IRINA EHI
22 EFIK ARI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 NERMIN DELAGI
2 BEGAJETA GUTI
3 SIFET IKANOVI
4 DAVORIN ZARI
5 BELMA BRIGI
6 MUNEVER RIZVI
7 SANDRA JAMAKOVI
8 ISMET ARI
9 ALISA LAPANDI
10 JASMIN BEHRI
11 AMRA SARI
12 MIRZA DEMIROVI
13 MIRNESA EKMI
14 ANIS HASI
15 ASMIR AVDI
16 SELMA DOSTOVI
17 EMSUDIN DURAKOVI

Broj 61 - Strana 136

SLUBENI GLASNIK BiH

18 ERNA LISII
19 SELMIN BERBI
20 NEVRES NURKOVI
21 LEJLA LUGAVI
22 ALMIR DELI
23 EDINA HALILEVI
24 MIRNES SOFTI
25 SAMIR MOSTARLI
26 ANELA MUJI
27 NEDIM ERZI
28 ELVIRA MUJI
29 ESMIR KUKI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MUHAREM SARI
2 MEVLIJA IKANOVI
3 REDO SALKI
4 AMIRA DEDI
5 SULEJMAN EHI
6 ZINETA AMDI
7 MIRSAD CILOVI
8 UKRIJA FAJI
9 NASIHA PLEI
10 SULEJMAN BABI
078 OPINSKO VIJEE - NACIONALNE MANJINE
BANOVII /
-
01826 JASMIN MEHI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 JASMIN MEHI
01775 SEAD MEHI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 SEAD MEHI
02138 MEHMED MEHI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 MEHMED MEHI
079 - IVINICE/
079 NAELNIK IVINICE /

02188 SDA/SBB
1 ASIM ALJI
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 MERIMA ALJI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SAMIR KAMENJAKOVI
079 OPINSKO VIJEE IVINICE /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 IBRAHIM MUJANOVI
2 AZRA HODI
3 ADIS DUZDANOVI
4 SAMIRA MUMINOVI
5 EDIN BRANINOVI
6 EMRAH ASUROVI
7 ERNA BRANINOVI
8 EDIN SELIMOVI
9 AMRA TAFRI
10 SAMIR AHMI
11 EMINA (MEHMED) SALIHOVI
12 SAUDIN II
13 NAIDA JAAREVI
14 ALSAD SAKI

etvrtak, 18. 8. 2016.

15 FARUK SELIMOVI
16 MELIHA BEIROVI
17 ADNAN KLOPI
18 NAIDA HASANOVI
19 SAFET HODI
20 HASAN FEHRI
21 ERNA HUSI
22 ARNES MUSI
23 MUNIBA DIHANOVI
24 EMIR HADIAVDI
25 NEDIM IMAMOVI
26 SLAANA CRNJAC
27 NUSRET JAGODI
28 ASIMA HAJDUKALI
29 NADIR KAMBEROVI
30 MERSUDIN JAHI
31 BEHARA DINI
32 HAJRUDIN ALJI
33 MIRZETA IBRIIMOVI
34 AMEL MITI
35 NIHAD IGI
36 AMIRA HOT
00866 STRANKA UDRUENIH NEZAVISNIH
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
1 HAJRUDIN KOZAREVI
2 SANELA HAJDARBEGOVI
3 NEDIM MAHMUTOVI
4 ELDIN HODI
5 BELMA HALILOVI
6 EDIN DELI
7 OSMO FORAKOVI
8 SANELA MUMI
9 MERSIDA MUMINOVI
10 ISMET SELIMOVI
11 NAZA HRNJI
12 ELVIS BRANINOVI
13 AMELISA PRTLJAGOVI
14 MUHAMED ULOVI
15 SENAID BII
16 MAJA HALILEVI
17 IBRO KRBULJI
18 EMINA MUI
19 EVAL HALILOVI
20 NEDAD BAJRI
21 MEVLIDA SULJI
22 NUSRET ZAHIROVI
23 MERISA IMI
24 JASMIN AMDI
25 DAMIR MUANOVI
26 ASIMA GOLETI
27 MIRHAD BONJAKOVI
28 BEHIJA MURATOVI
29 MAID HASANOVI
30 RAMIZ BONJAKOVI
31 MAJA KAMARI
32 ISMET NUMANOVI
33 AMELA RAMI
34 MURADIF KRBULJI
35 HAMDIJA NUMANOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

36 INDIRA NUKI
02121 DENIS ASUROVI - NEZAVISNI KANDIDAT
00455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 ZAHID MUI
2 ALMA KONJEVI
3 MERSUDIN UMIHANI
4 EMINA (MUHAMED) SALIHOVI
5 ZIJAD MUMINOVI
6 ADELA HABIBOVI
7 IBRAHIM MURATOVI
8 MUMIN KORAJAC
9 ADMIRA RAKOVAC
10 IZET AUEVI
11 HALIDA HUSEJNOVI
12 NERMIN ZOLETI
13 AMIRA HALILOVI
14 MUHAMED RAKOVAC
15 DENIS DELI
16 AMELA AVDI
17 MUZAFER SELI
18 ESADA NUKI
19 EDIN KARI
20 RIJAD NUKI
21 SANITA MUI
22 NIHAD SALKANOVI
23 FATIMA BOROGOVAC
24 IBRAHIM KOZAREVI
25 OSMO SALKANOVI
26 SELMA NOAJEVI
27 NEDAD EHI
28 AIDA ZAHIROVI
29 NERMIN BULI
30 ERMIN HODI
31 ALMA SULJKANOVI
32 BEGO DURAKOVI
33 SADINA MEANOVI
34 EMIN DELALI
35 KENAN SULJKANOVI
36 SANITA NUKI
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 ZIJAD JAGODI
2 FAHRETA NUHANOVI
3 ELDAR GOLETI
4 SAFETA PAI
5 FIKRET RAMI
6 ALENA OMAZI
7 HALIL MURATOVI
8 JASMIN BRANINOVI
9 NUSRETA IBRAHIMBEGOVI
10 ELDAR KALAJEVAC
11 BAHIRA MAHMUTBEGOVI
12 ZIJAD II
13 SUBHIJA HALILOVI
14 DENIS SALIHOVI
15 IZUDIN ABANOVI
16 ADISA PAPRIKI
17 RIJAD HABIBOVI
18 MERISA BEGANOVI

Broj 61 - Strana 137

19 ADMIR TRUMI
20 MENSUD OKI
21 EDITA DINI
22 AVDO IMAMOVI
23 MIRSADA BREKO
24 MERIS PEPI
25 HALIL DROPI
26 ALMA MUI
27 ISMET PARIPOVI
28 LJUBICA MARJANOVI
29 ELDIN MUSTAFI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 NIRMAL KUKI
2 ZENAIDA BRANINOVI
3 SENAD GLAVINI
4 JULIJANA URI
5 ALDIN PAPRIKI
6 NAMIK HADI
7 EDIS KRBULJI
8 EMINA MUSI
9 MIRHA HUKI
10 ANTO BABI
11 ALMA HODI
12 EDIN FEHRI
13 AMRA BRKI
14 JASMIN OMI
15 DENIS ORI
16 NEDINA HALILOVI
17 SAMIR HADI
18 IRMA JUSUFOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 NUSRET MAMI
2 SUADA ALIMANOVI
3 SEMIR BUTKOVI
4 MONIKA NOVAKOVI
5 NATAA KOSTI
6 OSMAN MEI
7 MUJO BEIROVI
8 NUSRET NOAJEVI
9 DINELA ULOVI
10 HASAN HALILEVI
11 JASMINA SARI
12 MAJA MUI
13 MIRELA SALKI
14 MUHAMED VRTAGI
15 ARMIS HALILOVI
16 ELVIRA HASANAGI
17 ELDIS BAJRI
18 ARNELA SULJI
19 MIRNES ZOLETI
20 MUJO MURATOVI
21 FATIMA TURSUNOVI
22 SELMIR LJIVI
23 ADISA HADI
24 MUHAREM ERKEZOVI
25 ADMIR MUJABAI
26 ENIDA STRAEVI
27 ALIJA HODI
28 MIRNESA KALAJAC

Broj 61 - Strana 138

SLUBENI GLASNIK BiH

29 AMIR TURSUNOVI
30 HASAN TUHOLJAKOVI
31 DENITA GOLETI
32 ENES METRI
33 SIFETA JAAREVI
34 EDIN SALKANOVI
35 SEAD MEI
36 MIRJANA KANJI
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 MIRNES BRKI
2 AMIRA SALINOVI
3 OSMAN UIANIN
4 MEJRA KARI
5 NEDIM NOAJEVI
6 TAHIRA KAMBEROVI
7 HIMZO IGI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 BOO ANTUNOVI
2 ZDENKA JURI
3 MLADEN MII
4 MARIJA EPI
5 DRAGO JAKI
6 ILIJA LUI
7 MARICA GALUI
8 IVICA MII
9 MARTINA PAVI
10 ELJKO TOMI
11 IVONA BANOVI
12 IVICA JURI
13 BRANKICA PAVI
14 FRANCO TADI
15 MARKO BABI
16 KRISTINA ANDRI
17 ZLATKO TADI
18 JELENA ANDRI
19 ILIJA MARIEVI
20 IVAN MII
21 VEDRANA BRAKI
22 ZDRAVKO PAVI
23 SNJEANA ANTUNOVI
24 BORIS ANDRI
25 ZVONKO AKOVI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 SALKO JAGODI
2 ANELA KLJAJI NII
3 MIDHAT MUSI
4 ENIDA KUDUZOVI
5 AZMIR OMEROVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 MEHMED ALISPAHI
2 ZEHRINA VRTAGI
3 FARUZ TULUMOVI
4 ZUMRETA PLANI
5 NUSRET ABANOVI
6 AMELA MEHMEDOVI
7 DAMIR IDRIZOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

8 SALIH DURI
9 SELDINA BEIROVI
10 HALID BRANINOVI
11 ELVIRA MUHI
12 AMIR ZOLETI
13 SNEANA MARKOVI
14 AVDO DAHI
15 MERSUDIN KORAJAC
16 ELIZABETA DAUTOVI KADRI
17 VAHDET SIOI
18 DINKA BOSANKI
19 SUAD ALI
20 ZIAD HADIKI
21 LEJLA BAJRI
22 MIRSAD LJIVI
23 VESNA MARKOVINOVI
24 ALMIR JAGODI
25 IBRAHIM DIHANOVI
26 RAZIJA FEJZI
27 JASMIN DEDI
28 SAMIRA DERVIEVI
29 HIDAJET RAHIMI
30 DENIJAL MUKINOVI
31 MIRZETA HASANOVI
32 SUADIN STRAEVI
33 SANITA MAZI
34 ASMIR KAHRIMANOVI
35 NEDRET ULOVI
36 MERSIHA HAJDARBEGOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 DENIJAL TULUMOVI
2 EMSIJA ALJI
3 ESAD KITI
4 NAIL JUSI
5 MEDISA MUHI
6 FAHRUDIN VEJZOVI
7 ESED OMERKI
8 SAMRA DELALI
9 NASIHA ALJI
10 JASMIN HALILOVI
11 MUNIBA MEI
12 FEHIM TALETOVI
13 NERMA HRVAI
14 AZIM MULI
15 ABDULAH DELI
16 DENISA KLOPI
17 REDO BUTKOVI
18 ENISA DEDI
19 MEVLUDIN FERHATOVI
20 EDIN ULOVI
21 ALMA II
22 DEVAD BEIROVI
23 SABINA PUZI
24 EMSAD HODI
25 OMER FEHRI
26 NERMINA HADI
27 ADEM FERIZOVI
28 SADILA MEI
29 ASIM ASUROVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

30 AZIM TULUMOVI
31 ADMIRA MUJINOVI
32 MEVLUDIN SALKOVI
33 RAHIMA SELIMOVI
34 ADNAN KALAJAC
35 SEAD BRANINOVI
36 SABINA ANDELI
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES
AJANOVI
1 ABDULKERIM DURI
2 SABINA HODI
3 RAMIZ MUSTAFI
4 RAHMAN DEKI
5 SAMANTHA BIBEROVI
6 SEAD NUKI
7 MIRNES GOLETI
8 MIRSADA BRANINOVI
9 AIDA TRUMI
10 SANEL DURI
11 ADELA II
12 RAMIZ KARI
13 MIHRETA KLOPI
14 ADNAN RIZVI
15 MEAN MUI
16 EDINA SARAJLI
17 MEHMEDALIJA SULJI
18 SADINA UMIHANI
19 FIKRET HABIBOVI
20 ELVIS JUSI
21 SABINA ALIBAI
22 SAKIB ULOVI
23 HAA LEME
24 MENSUR TRUMI
25 EDIS ZAHIROVI
26 MAIDA BUTKOVI
27 IBRO ABANOVI
28 EMSA SARAJLI
29 EMIR MUMI
30 ARMIN EMRULI
31 MENSADA MUSTAFI
32 ANEL ULOVI
33 SELMA OSMANOVI
34 MEHO NURKI
35 TEUFIK DEDI
36 ZEKIRA MUSTAFI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ESED ZENUNOVI
2 ELVIRA NUHANOVI
3 FEHIM LJIVI
4 SEDINA BEHLULOVI
5 SEAD ALIBAI
6 JASMINA MEMAGI
7 HUSEIN TRUMI
8 IZET JAGODI
9 ZEHRA RAMI
10 NEDIM KLAPI
11 ELVIRA BREKO
12 MEHO MUJANOVI
13 MAIDA BANOVI

Broj 61 - Strana 139

14 SAMIR TALETOVI
15 ALEN ALJI
16 AMILA BEI
17 ZIJAD ORBI
18 AMINA MUJEZINOVI
19 NERMIN AUEVI
20 KADIR GAVRANOVI
21 AZRA TULUMOVI
22 IZUDIN SOFTI
23 FATMA BULI
24 FAHIR BRANINOVI
25 SEAD MUMI
26 VERNESA BAJRI
27 IZUDIN SUBAI
28 MAIDA ZENUNOVI
29 ADNAN BAJRI
30 ADIS MUJINOVI
31 LEJLA MEMAGI
32 RAMO BOJI
33 NERMINA KADRI
34 EDIN OMAZI
35 ADISA SMAJLOVI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 HASAN POLJI
2 BEJTA BRANINOVI
3 MUSTAFA JAAREVI
4 RASEMA SABUROVI
5 BEIR LAPENDI
6 FAIK HADI
7 JASMINA ULOVI
8 RAMO MURATOVI
9 SENIDA POLJI
10 MEHMED KUDUZOVI
11 NEVENKA BEGANOVI
12 IBRAHIM SALIHOVI
13 IVANKA STEVI
14 RASIM BULI
15 EKREM BEGANOVI
16 JELICA ARIFAGI
17 ASIM NUKI
18 MERSIJA KARI
19 HASAN DELALI
02086 ADIS BEGANOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 JASMIN OSMANOVI
080 - KALESIJA/
080 NAELNIK KALESIJA /

02188 SDA/SBB
1 ISMET MEI
02017 RASIM OMEROVI - NEZAVISNI KANDIDAT
01793 SEAD DAFI - NEZAVISNI KANDIDAT
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MUHAMED OSMANOVI
080 OPINSKO VIJEE KALESIJA /

02262 NEZAVISNA LISTA - SEAD DAFI
1 FADIL ALI

Broj 61 - Strana 140

SLUBENI GLASNIK BiH

2 FIKRET SULJKANOVI
3 HASAN MUSTAFI
4 SENAD HRUSTI
5 EDIS MEI
6 IZET BUKVAREVI
7 MENSUR HUKI
8 MURADIF SMAJI
9 NEJRA TURI
10 AVDULAH HADI
11 ADNAN KARI
12 HASAN SELIMOVI
13 SAID JOLDI
14 HUSEJIN MUJKI
15 HUSO ATLAGI
16 KADIRA SULJKANOVI
17 MUJO KADI
18 ENES IDRIZOVI
19 SEAD ALI
20 MUHAMED UUPLI
21 ENES HASANOVI
22 HASMIRA MALI
23 IZET HADI
24 MERIMA TOSUNBEGOVI
25 HAMZALIJA HAMIDOVI
00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 JUSO HAMZI
2 AMELA AVDIBAI
3 FEJZULAH MUJANOVI
4 DENISA SOKOLOVI
5 JASMIN OSMANEVI
6 NEVZET GOJI
7 SABIT MUJKANOVI
8 SABINA AMDI-SMAJI
9 JASNA GOJI
10 NEDAD SMAJI
11 AMRA BUKVAR
12 SEMIR MUJKANOVI
13 NERMINA RAMI
14 NEVRES KADI
15 FETIJA UIANIN
16 ILVANA RABOTI
17 DEMAIL MEHMEDOVI
18 SELMA SAEVI
19 RAID VILDI
20 ALIJA SERDAREVI
21 AMRA SELIMOVI
22 FADIL PALO
23 AZRA SELIMOVI
24 SMAJO IBRAEVI
25 MENSUR MEI
26 AIDA MUJKI
27 EFIK ANI
28 AJA VILDI
29 IBRAHIM HABIBOVI
30 ALMIR BEI
00515
-
1
01794 FAHRUDIN MEANOVI - NEZAVISNI

etvrtak, 18. 8. 2016.

KANDIDAT
00020 GRAANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 MIRALEM MEANOVI
2 SENA MUSI
3 ASIM MUSI
4 MUJO MUJKI
5 AZRA GUTI-HODI
6 MUJO MEANOVI
7 ALMEDINA ZAHIROVI
8 NIHAD HAMZI
9 ERNA HODI-ZULI
10 ZIJAD POEGI
11 SELMA KRIEVAC
12 NUSRET BEIROVI
13 AMIRA HUSEJNOVI
14 EFIK IMAMOVI
15 DAMIR HUSI
16 ESMIRA HAMZI
17 ASIM PILAVDI
18 NEFISA OSMANEVI
19 REFIK HASANOVI
20 SELMIR IMAMOVI
21 AMRA KRIEVAC
22 MUJIN IMI
23 ADMIRA ZEJNILOVI
24 HUSO TUBI
25 JAKUB POLJAKOVI
26 SAIMA AHINOVI
27 AVDO BEI
28 AZRA ALI
29 NURIJA SMAJLOVI
30 MUMIN TURI
31 ZEHRA ORSULJI
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 JASMIN SULJKANOVI
2 IZETA DAFI
3 SENAD GUTI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 EDIN JUSUFAGI
2 HAFIZA SEVDAREVI
3 FIKRET MUSI
4 ELVIR ZAHIROVI
5 MEDINA BEGI
6 SAMIR ALI
7 MEHO MURATOVI
8 AMRA AVDI
9 ALMA MUMI
10 MUSTAFA MULAOMEROVI
11 SELVIRA MURATOVI
12 MIRZA JUSUFAGI
13 ISMETA AVDI
14 MIRNES POEGI
15 SEAD SMAJI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SENAD (ABAN) MIGALOVI
2 MEJRA MUSTAFI
3 AMIR BARI
4 SABINA BAJRI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

5 ARMIN KARI
6 EDINA ABANOVI
7 RAHMAN MAKALI
8 DAMIR DAFI
9 SAMRA VALJEVAC
10 MERSAD HASANOVI
11 EMINA SULJKANOVI
12 GALIB SOFTI
13 ANELA ADILOVI
14 MEVLUDIN MUMINOVI
15 HASAN ORSULJI
16 HATIJA MEHMEDOVI
17 MIRZET JAHI
18 SAMRA BAJRI
19 ABAN HODI
20 DENIS ARIFOVI
21 ELVEDINA KAMERI
22 HAJRUDIN KURALI
23 ADISA MUJANOVI
24 SEMIR MUJANOVI
25 SADIK OSMANOVI
26 ISMIRA KURTI
27 IZUDIN GAZIBEGOVI
28 LEJLA MUJKANOVI
29 HASAN SAKI
30 HATKA IBRI
31 ADMIR PJANI
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 HUSO MUJANOVI
2 AMIRA BUREK
3 MEHMED IMAMOVI
4 MUSTAFA KUNI
5 ASMIRA HUJDUR
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 SANEL DAFI
2 INDIRA KULANI
3 SUAD MUSI
4 NASIHA AVDIBAI
5 MIRSAD MEHMEDOVI
6 IZETA MUJKI
7 MOAMER HABIBOVI
8 ADEL SELIMOVI
9 MERSUDINA NII
10 ALDIN ALI
11 AIDA SAKI
12 SENAD JAHI
13 EDINA RAMI
14 FERID HALILEVI
15 ALIJA GUTI
16 MELIHA HAMZI
17 ADEM DUKI
18 AMERLINA HOROZI
19 MENSUR HUKELJI
20 SELVEDIN MUSI
21 LEJLA DELI
22 ADNAN MUSTAFI
23 HAJRA IMAMOVI

Broj 61 - Strana 141

24 JASMIN DAMBI
25 IBRAHIM MUHAREMOVI
26 VELIDA MEI
27 HASAN ALI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 ELVIR RONJAKOVI
2 EMIRA BONJAKOVI
3 ARMIN HODI
4 BEGO HADI
5 MIRELA MUJKI
6 MEHMED KUDUZOVI
7 AZRA AVDI
8 SAFET SAKI
9 NERMINA KUNI
10 ALMEDIN HASANOVI
11 ASMIRA ZULI
12 MIRALEM MULAHAMZI
13 AIDA KARI
14 ASMIR RONJAKOVI
15 MEHMED MUSTAFI
16 JASMINA MEHMEDI
17 MAID OMEROVI
18 DENITA AVDI
19 ALDIN PAALI
20 MERSAD HUSEJINOVI
21 SAJDA JUKANOVI
22 MUHAREM HODI
23 ALMA ALJI
24 ELMEDIN ALI
25 AVDIJA BEIROVI
26 SAMRA HODI
27 HALIL SUBAI
28 DEMILA AJTINOVI
29 SALKO KULANI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SENAD (ESAD) MIGALOVI
2 HASIBA KURTI
3 ADNAN KAMERI
4 SEJFO TRGOVEVI
5 DINA MIGALOVI
6 NERMIN MEI
7 VAHDETA AVDI
8 ASIM BRANOVI
9 MELIHA BULJKI
10 IBRAHIM MUSI
11 AMELA PAANINOVI
12 HASAN RAMI
13 MIRZETA EHI
14 MUNEVER KARAHODI
15 EMSUDIN ATI
16 SABINA ZULI
17 EKREM HUSEINOVI
18 DENIZA IMAMOVI
19 SAMIR HALILOVI
20 SUHDIN EDOVI
21 SAMIRA HASANOVI
22 MIRZET ALI
23 ADMIRA RAMI-SMAJI
24 SUAD AVDI

Broj 61 - Strana 142

SLUBENI GLASNIK BiH

25 HIDAJET SAKI
26 EDINA PAANOVI
27 MUHAMED HODI
28 SAMIRA SULJKANOVI
29 FAHRUDIN HAMZI
30 IBRAHIM IMAMOVI
31 ELVIRA OMEROVI
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES
AJANOVI
1 ALEN MAJDANI
2 ENESA POLJAKOVI
3 DAMIR ALI
4 NEDIM HUSEJINOVI
5 EMKA RABOLD-POEGI
6 EDHEM SMAJI
7 MIRSADA HABIBOVI
8 MIRZET BEGI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ESAD ANI
2 EMINA OMERBEGOVI
3 SEAD SELIMOVI
4 AMRA IMAMOVI
5 ASIM MEHMEDOVI
6 HURIJA BUKVAREVI
7 DENIS OMERBEGOVI
8 RAMIZ BARUI
9 NAZA RIZVI-MUJI
10 ZIJAD SULJKANOVI
11 NEJRA MUJANOVI
12 ELVIR BRKI
13 JASMINA SMAJI
14 EDIS MUJANOVI
15 IBRAHIM BEI
16 ADNANA MIGALOVI
17 ELVEDIN SULJKANOVI
18 EDINA VILDI
19 ZIJAD SMAJI
20 SENAD BEI
21 ADELA KAHRI
22 ARNEL SULJI
23 ESADA BUKVAR
24 MUHAREM HADI
25 IBRAHIM MAKALI
26 MIRELA IMI
27 OSMAN ZULI
28 SEMINA JUSUFOVI
29 HASAN TUPAJI
30 SADIK MEHANOVI
31 FIKRETA SEJFULAHOVI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 EKREM HUSI
2 NASIHA MEI
3 EVAL IDRIZOVI
4 REUF BONJAKOVI
5 MELISA MUJI
6 ZAIM ZULI
7 AHMET BUKVAREVI
8 SENIJA ZULI

etvrtak, 18. 8. 2016.

9 ZEJNEBA RAMI
10 HUSEJIN MUJKANOVI
11 MEVLIJA JUKI
12 ISMAJIL BEGANOVI
13 HAJRIJA NII
14 AHMET ZULI
15 ABDULAH KURALI
16 HIZRETA ZULI
17 BILAL HAMZI
18 REFIJA AGI
19 RAMIZ HODI
20 HAMDIJA SUBAI
21 SUVEJLA MEI
22 SULEJMAN SAKI
23 FAZILA SMAJI
24 MUHAMED IMAMOVI
25 MUJO BELI
26 DERVIA RIZVI
27 SALIH HIBI
28 HABIBA PIRI
29 IBRO SALKI
30 MUHAREM MUSTAFI
31 HALIDA SULJI
080 OPINSKO VIJEE - NACIONALNE MANJINE
KALESIJA /
-
01276 KOMUNISTIKA PARTIJA
1 SEAD EHI
02141 MEHMED SULJKANOVI - NEZAVISNI
KANDIDAT
1 MEHMED SULJKANOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MIRSAD OMEROVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ASIM PARS
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 OSMAN BIBEROVI
081 - /OSMACI
081 / NAELNIK OSMACI
00515
-
1
00018 -
1
081 /
SKUPTINA OPINE OSMACI
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

12
13
14
15
16
17
18
19
20
01694
1
2
3
4
5
6
7
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 ALIJA KARI
2 ANELA LOKMI
3 SEVAD MUSI
4 REFIJA ALI
5 SEVLEDIN SELIMOVI
6 ZAHIDA RAMI
7 HASAN (HUSEJIN) ALI
8 SUAD KARI
9 FATA IBRALI
10 MIREL KARI
11 LEJLA MUSI
12 HASAN (NEDIB)
ALI
13 ALIJJA JUSI
14 DEMILA KARI
15 OHRAN HRUSTI
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Broj 61 - Strana 143

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01722
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
00016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 JASMIN BUREKOVI
2 VILDANA KARI
3 ELDIR HRUSTI
4 ENES MEHANOVI
5 HASIBA CAKOR
6 BESIM BEGANOVI
7 AVDO KARI
8 AIDA CAKOR
9 EMINA BAJRI
10 RIZAH TOSUNBEGOVI
11 SELVIRA KUDUZOVI
12 RIJAD RAMI

Broj 61 - Strana 144

SLUBENI GLASNIK BiH

13 ALMA KOPI
14 MEHMEDALIJA IMIROVI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9

etvrtak, 18. 8. 2016.

10
11
12
13
14
15
082 - SAPNA/
082 NAELNIK SAPNA /
02188 SDA/SBB
1 ZUDIN MAHMUTOVI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MIRNES GUI
082 OPINSKO VIJEE SAPNA /

01981 EMSUDIN BEI - NEZAVISNI KANDIDAT
01961 JUSUF ALI - NEZAVISNI KANDIDAT
01252 SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BOSNI I
HERCEGOVINI
1 RAMO AHMETOVI
2 AMELA ALI
01982 ASIM HASANOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ELVIR MEMI
2 ADELA DELILOVI
3 FADIL JUKI
4 AVDULAH SELIMOVI
5 JASMINKA JUKI
6 MUHAREM HASANOVI
7 MIRNES HASANOVI
8 TAHIRA MEMI
9 ZEMIRA MUSI
10 OMER MUHAREMOVI
11 MELISA MEMI
12 MIRSAD SINANOVI
13 SELVIRA MEMI
14 MEHMED IBRAHIMOVI
15 AVDO SEFEROVI
16 MIRSADA KRAJINOVI
17 SAMIR GARIBOVI
18 ALMEDINA HRUSTI
19 MIRSAD SALIHOVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 MUNIB AVDI
2 AMINA GARIBOVI
3 MIRSAD DEDI
4 ZUHRA OMEROVI
5 ISMAJIL OMEROVI
6 FAHIRA ARIFOVI
7 HASE HAMIDOVI
8 SENAD BRAK
9 JASMINA ZEHI
10 NIJAZIM BEI
11 MERISA AVDI
12 AMEL AVDI
13 SENADA AHBEGOVI
14 ELMIR OMEROVI
15 MIRALEM NUHANOVI
16 HANA NUHANOVI
17 SEJFUDIN KAHRIMANOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE


1 FEDAHIJA AHMETOVI
2 ADISA MEMI
3 SENAJID DELI
4 MERSIHA SPAHI
5 ZAIM IBRAHIMOVI
6 RAZIJA KAHRIMANOVI
7 DEVAD MUJINOVI
8 HASUDIN ALI
9 AIDA GUI
10 BAHRIJA ARIFOVI
11 MERSIHA JUNUZOVI
12 MERSUDIN SMAJLOVI
13 MEDINA HASANOVI
14 FAHRUDIN SMAJLOVI
15 RAMO SULJI
16 MEHDIJA RAHMANOVI
17 MUHAMED NEZIROVI
18 SANELA NEZIROVI
19 HAJRUDIN SALIHOVI
20 ELVIR GARIBOVI
21 MINETA AHMETOVI
22 SEMIR IBRAEVI
23 ZILKA MEMI
24 SAUDIN MUHAMEDBEGOVI
25 RESMIN POLJAKOVI
26 AMRA SMAJLOVI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 JUSUF MEMI
2 SADISA OSMANOVI
3 ALIJA MUHAREMOVI
4 SELMA GUI
5 BEIR NOI
6 AMELA MUHAREMOVI
7 SMAJIL BEIROVI
8 ZIJAD SULJI
9 NAFA OMEROVI
10 ADMIR HASANOVI
11 MIRSADA TABAKOVI
12 ISMET HALILOVI
13 ELMEDINA MEMI
14 DEMSAD AHMETOVI
15 SMAIL MUJINOVI
16 SUADA IBRAHIMOVI
17 SEAD DELI
18 ADISA HASANOVI
19 ZEMKO KAHRIMANOVI
20 FEDAHIJA HRNJI
21 ENISA HASANOVI
22 SADIK SULJI
23 SENADA AHMETOVI
24 NURAGA HAMIDOVI
25 MIDHAT JUSI
083 - /ZVORNIK
083 /
GRADONAELNIK ZVORNIK
00515
-
1

Broj 61 - Strana 145

02269 -
1
01200
1
01901 -
083 / SKUPTINA
GRADA ZVORNIK
00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 DEMAIL ISI
2 SATKA SULJI
3 HASAN GREBI
4 SAFET MEHMEDOVI
5 AMIRA DINI
6 SAMIR PALI
7 AZIM MUSI
8 ADILA SULJI
9 ALMEDINA MULAOSMANOVI
10 HUSO HUSI
11 ADELA AVDI
12 IZET DELIBAJRI
13 EDINA HIDI
14 MIRNES SULJI
15 MURIZ EKTAVICA
16 MERSIJA AVDI
17 SUVAD VEHAPI
18 MEKSIDA HADI
19 MEVLUDIN MUJANOVI
20 NASIR MAJLOVI
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Broj 61 - Strana 146

SLUBENI GLASNIK BiH

30
31
32
33
34
35
36
02188 SDA/SBB
1 NEDIM IVI
2 INDIRA SULJI
3 MERSAD MEHMEDOVI
4 ANEL KARI
5 NIHADA ISI
6 ELMEDIN BONJAK
7 ZURIJET PANDUR
8 MIRZETA HADI
9 SEDINA IVI
10 ZIJAD IKARI
11 ADILA SMAJLOVI
12 NADIL AVDI
13 MEDINA SULJI
14 ELVEDIN AHMETOVI
15 DENIS MURI
16 ADISA HASANOVI
17 NEDIM PANDUR
18 SELDA KARI
19 HUSO MUJI
20 SULEJMAN HASANOVI
21 ERNA OMEROVI
22 RAMIZ KOSTJEREVAC
23 AIDA TUHI
24 MEHO HAJDAREVI
25 HAZIM HALILOVI
26 AMIRA DARDAGAN
27 TARIK HALILOVI
28 AIDA REDI
29 MEVLUDIN HAMZABEGOVI
30 ELVIS SOFTI
31 RAZIJA SELIMOVI
32 DERVI SULJI
33 AJA MUJI
01507 MILO TOMI - NEZAVISNI KANDIDAT
02128 -

01929 MILENKO JOVANOVI - NEZAVISNI


KANDIDAT
02028 VLADAN LUKI - NEZAVISNI KANDIDAT
02026 SINIA RADI - NEZAVISNI KANDIDAT
01920 JOVO MATI - NEZAVISNI KANDIDAT
01694
1 ()
2
3
4
5
6
7
8
9

etvrtak, 18. 8. 2016.

10
11
12
13
14
15
16
17
02079 -
01969 -
02126 -

02127 SANJA LAZAREVI - NEZAVISNI KANDIDAT


00732 "9.
"
1
2
3
4
5
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 NAFIJA DAFI
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 -
30
02123 LJUBOMIR TIJANI - NEZAVISNI KANDIDAT
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 RADIVOJE RADULOVI
2 SNEANA PERI
3 BOJAN IRKOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA


BOSNE I HERCEGOVINE
1 NEVZAD KARI
2 BAHRIJA KARI
02084 -

01698 DEMOKRATSKA FRONTA


1 ESAD HASANOVI
2 MERISA KARI
3 ADMIR HASANOVI
4 ABAN HRUSTANOVI
5 VAHDETA AVDI
6 ABAN FEJZI
7 MUSTAFA NUHANOVI
8 ADISA MUJKI
9 SENADA ULBEGOVI
10 NUSRET SARAJLI
11 ALMA UZUNALI
12 HAJRUDIN KAHRIMANOVI
13 MEJREMA KULJANIN
14 MEHMEDALIJA MUMI
15 SAJID IBRAHIMOVI
16 ENISA HASANOVI
01985 -

01927 BRANISLAV MILOVANOVI - NEZAVISNI


KANDIDAT
01966 -
01928 DRAAN JOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 VEHID KADRI
2 AMELA RAHMANOVI
3 MENSUR GALJI
4 SALIH HRUSTANOVI
5 ALEKSANDRA BAJI
6 HAJRO JAAREVI
7 ADIL OMEROVI
8 SLAVICA CRNOGAA
9 ISMETA AVDI
10 ADNAN HADI
11 EDISA HRUSTANOVI
12 MUHAMED TUI
13 ENISA TURNADI
14 AMIR IBRAHIMOVI
15 FAHRUDIN FEJZI
16 ZORKA ANTONI
17 DEVAD ALI
01722
1
2
3
01699 PRVA STRANKA
1 ZEHRUDIN ALI
2 SEIDA AHMETOVI
01200
1
2 -
3
4

Broj 61 - Strana 147

5
6
7
8
9
10
11 -
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 NADICA RADOVI
01979 -

01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 ()

01264
1
02059 -

02252 -

Broj 61 - Strana 148

SLUBENI GLASNIK BiH

-
1
2
3
4
5
6 ()
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01706
1
2 ()
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
00461 -
1
2
3
4
5
6

etvrtak, 18. 8. 2016.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
00440 -
1
2
3
4
5
6
7

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
084
BOSANSKO
GRAHOVO/

084 NAELNIK BOSANSKO GRAHOVO


/ -
00018 -
1
02184
1
01200
1
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 ZORAN BARI
084 OPINSKO VIJEE BOSANSKO GRAHOVO /

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 TOMA KOKALOVI
00074
1
2
3
4
5
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 ()

02184

Broj 61 - Strana 149

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SLAVKO VIEKRUNA
2 SANJA AAMOVI
3 MIROSLAV ALI
4 MILICA (TODOR)
IVETI
5 DUAN RADIVOJA
6 BOSILJKA VIEKRUNA
7 NEBOJA STANII
8 ANELKO TRTI
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 DARKO SARI
2 ANA RAJI
3 MIJODRAG GALIOT
4 RUICA GRGI-BREI
5 IVICA IVANOVI
6 DRAEN MATOEVI
7 SANDRA LOVRINOVI
8 BOO GRIZELJ
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Broj 61 - Strana 150

SLUBENI GLASNIK BiH

11
12
13
14
15
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 VINJICA BAI
2 ELJO JOJI
3 MARIJA ORI
4 SLOBODAN GALI
5 ANA BAI
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
085 - GLAMO/
085 NAELNIK GLAMO / -
02182 -
1
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 ILE KREZO
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ARIF KOVAEVI
085 OPINSKO VIJEE GLAMO / -

00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

etvrtak, 18. 8. 2016.

00005 HKDU BIH


1 ANTO MILOEVI
2 ANELKA DELJAK
3 IVICA KOVAEVI
4 JELENA VULI
5 MARIN IVI
6 ANITA JOZI
7 IVAN JURI
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 ANTUN ZOLOTA
2 ANETA MILOEVI
3 ANELKO DELJAK
4 IVO JOZI
5 ANELINA BRAJKOVI
6 STIPO DELJAK
7 VESNA ULJ
8 IVICA POPOVI
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 EMIRA KARAA
2 DEVAD DUGANHODI
3 HARIS BAI
4 ALMEDIN SMAJI
5 ELVIRA HODI
6 MUHAMED JAKIRLI
7 SAMIR ZELJKOVI
8 MARFINA HAMZA
9 ELVISA KARAHODI
10 FAJIK BILI
11 DIANA JAKIRLI
12 ELVIS FII
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ENVER SMAJI
2 SALIHA SMAJI
3 ADMIR SMAJI
4 ADMIRA UGUMOVI
5 SANEL VELAGI
6 ALMIR SMAJI
7 LEONA RADOVAC
8 JASMIN RADOVAC
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 MARKO DAMJANOVI
2 VERA IKI
3 IVICA JURI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

4 SANDRO HAMMER
5 IVANA LOVRI
6 JAKO JOZI
7 MARIJANA KOTROMANOVI
8 MIJO PERI
9 IVANA JOZI
10 DARIO KOVALIJA
11 IVANA SOLDAT
12 IVAN SOLDO
13 TANJA LUI
14 IVAN DELJAK
15 BRANKO GRUBEI
16 IRENA KOVALIJA
17 MARIO ANTI
18 KATRIN POPOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 RAIDA KARAHODI
2 AMEL SALTAGA
3 SEMIR ZELJKOVI
4 MENSURA IZMI
5 SMAJIL CACAN
6 EDIN HORMAN
7 ESAD ZELJKOVI
8 HAJRIJA RADASLI
9 ELMAZA DRAGOLOVANIN
10 IBRAHIM HADI
11 AMELA SALTAGA
12 ARMIN HODI
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
088 - /IPOVO
088 / NAELNIK IPOVO
00515
-
1
02253 -
1
088 /
SKUPTINA OPINE IPOVO
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Broj 61 - Strana 151

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01694
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01972

Broj 61 - Strana 152

SLUBENI GLASNIK BiH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 -
12
13
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 RESUL BRKI
2 LAMIJA KESTEN
3 ALMEDIN MEI
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01718
1
2
3
4
5
6
7 ()

8
9
10
11
12
13
14
15
16

etvrtak, 18. 8. 2016.

17
18
19
20
21
22
23
24
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ()
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
089 - DONJI VAKUF/
089 NAELNIK DONJI VAKUF /

02188 SDA/SBB
1 HUSO SUI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 SENAD BALIHODI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SENAD SELIMOVI
089 OPINSKO VIJEE DONJI VAKUF /

00455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 SENADA GEGI
2 FADIL SOLE
3 ENITA BEGOVI
4 AMIR BAI
5 AJDIN SULTANOVI
6 ELDINA DRAGINOVI
7 ALMIN SELMAN
8 ENA MUJKI
9 VEHIDIN KAPETAN
10 REDEP BALIHODI
11 DEVADA TERZI
12 NAHID ULOVI
13 ALDINA RAHMANOVI
14 MUNIBA ULOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

15 ULAGA TUTKUR
16 MEDINA OLAK
17 SABAHUDIN ZAHIROVI
18 ADMIRA DERVII
19 RAJIF BALIHODI
20 ALEN ALIBAI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 AMIR ORLOVI
2 SELMA AJDO
3 RASIM ULJKO
4 BELMA HUSEINAGI
5 SMAIL VUI
6 MIRSAD ERI
7 ADMIRA PLIVI
8 DENIS PAUNOVI
9 AMIRA VAJZOVI
10 MUSTAFA MELI
11 ALMA SIJAMIJA
12 FERID DEDI
13 SAMIRA AJANOVI
14 ASEF KULAIN
15 ISMAIL TUPARA
16 LEJLA ULOVI
17 ADIS DURATBEGOVI
18 AMILA BULAJA
19 ISMET SAI
20 EJUB KATKI
21 DEJLANA RAHMANOVI
22 ILFAN KOVA
23 EMINA KOSOVAC
24 SEMIN DERVII
25 ENES HADIABDI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ADMIR POTUROVI
2 ZIJADA HADISELIMOVI
3 VEDAD REJHAN
4 JASMINA HADIAVDI
5 ELDIN HADI
6 EMINA OABI
7 AMER EMER
8 KEMAL ALUK
9 ZINAJDA POTUROVI
10 FIKRET BEGOVI
11 EHERZADA SMAJI
12 AMER DERVI
13 MEHINA OMERAGI
14 OSMAN ALKI
15 HALIL HATARI
16 EMINA ULOVI
17 MIDHET MALKI
18 MEHRIJA KOVA
19 NAHID ARI
20 MAHIR HELEZ
21 AJLA JUSI
22 MUSTAFA VEREM
23 AZRA OPARDIJA
24 REFIK CERO
25 AMER OLAK
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI

Broj 61 - Strana 153

1 NASER RUJANAC
2 EVALA VUI
3 SADO VRCO
4 LEJLA EPALO
5 SEDIN SMAJI
6 LEJLA VELI
7 FARUK HAJI
8 DEVAD KAPETAN
9 ARNESA BALIHODI
10 AMEL KATKI
11 MERIMA OPARDIJA
12 MIRZA MEMI
13 LEJLA HADIAVDI-ZJAJO
14 ARMIN TENI
15 DENIS VAGO
16 AIDA DUGONJA
17 HAMID MAGRDIJA
18 AMRA ORI
19 RUSMIR MLINAREVI
20 MEHO EGO
21 ADELA TOKALI
22 SELMIR AJANOVI
23 AJLA GALEI
24 EDHEM HAMZAKADI
25 FAHRUDIN BULI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 AZRUDIN ULOVI
2 RUSMIRA BAI
3 JASMINKO RATKUI
4 AMILA VAJZOVI
5 ENES KANDRO
6 HAJRIJA KOSOVAC
7 NAMIR EHO
8 ADIS DRALOVI
9 NEJRA KURI
10 MEHEMED VINEVI
11 ELVEDINA ULOVI ZAHIROVI
12 RASIM PALALI
13 ZINAJDA OPARDIJA
14 ZAKIR UGARAK
15 ZIJAD JUGO
16 SEDINA OPARDIJA
17 EJUB OMERAGI
18 AMINA UGARAK
19 VEHIDIN BURZI
20 MIRZET EPALO
21 TAHIRA KULA
22 HARIS RUJANAC
23 SIJANA POTUROVI
24 RASIM DRAGINOVI
25 MIRZA KIIJA
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 JAMIL EL-MALLAHY
2 MIHRIJA OMERAGI
3 ENANA VINEVI
4 HUSMIR SMAJI
5 ASAF SMAJI
6 MEDINA BEGAN
7 SALIM HABIB

Broj 61 - Strana 154

SLUBENI GLASNIK BiH

8 SAMIR HATARI
9 ARMINA SALIHOVI
10 MUNIB JUNUZOVI
11 SEIDA KULAIN
12 MUHAMED RAMI
13 BELMA VINEVI
14 REDIF KOVAEVI
15 SAMIR NEZI
16 SUMEJNA DRAGINOVI
17 ARMIN RAHMANOVI
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 MAHMUT BUNGURA
089 OPINSKO VIJEE - NACIONALNE MANJINE
DONJI VAKUF /
-

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH


1 AMIR DIHAN
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 ZAHID KORUGI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ADNAN KORUGI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ROBERT TOSKI
01971 SAVEZ ZA STARI GRAD
1 DINO KURI
091 - TRAVNIK/
091 NAELNIK TRAVNIK /
02188 SDA/SBB
1 ADMIR HADIEMRI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SLAVKO SIKIRI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 BOJAN DOMI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MUHAMED OSI
091 OPINSKO VIJEE TRAVNIK /

00005 HKDU BIH
1 VEDRAN MARKOVI
2 BLAENKA KUSTURA
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 MERVANA MUJI
2 MUSTAFA KOVAEVI
3 MEDINA UI
4 IZUDIN KARAHODA
5 ESIM SEJDI
6 SABINA PIPI
7 NAIM PECO
8 MIDHET HADI
9 AMNA HUSANOVI
10 MIRNES BEGOVAC
11 ESMERALDA KAHRI
12 SUAD SMAJI
13 ZIJADA MUJKI
14 SENAD HALILOVI
15 DEVAD ADILOVI
16 MEDIHA DELI

etvrtak, 18. 8. 2016.

17 ERZAD SKROBO
18 VILDANA SALKICA
19 HAIM BEGANOVI
20 ERIF MUJAGI
21 MEJRIMA KARI
22 SULEJMAN HUSI
23 MERHUNISA BELEGI
24 ELJAN KOSTRE-VELEMIR
25 BORIS MEDI
26 ENANA KOPI
27 ALIJA SMAJLOVI
28 EMINA SMAJI
29 SELIM LUGONJA
30 MIRSAD HASANBAI
31 ZEKIJA KARAJI-VUKOVI
32 ENES KRAJINIK
33 AMILA LJUI
34 NEDAD HODI
35 SELVIR ARNAUTOVI
36 IRHANA AKI
02217 HRVATSKA KOALICIJA ZA TRAVNIK
1 VELIMIR VALJAN
2 MARIJA-SILVA VIDOVI
3 NIKO GRGANOVI
4 MARINKO JURII
5 VLATKA LUKI
6 MARIO GUANIN-GAZIBARI
7 MIJO BALTI
8 ILIJANA BUDIMIR TRUPINA
9 DANIJELA LOVRI
10 TOMISLAV RAJI
11 ANA RIMAC
12 GORAN GUANIN
13 ANELA KRIANAC
14 ZDRAVKO BATINI
15 VEDRAN DIDO
16 NIKOLINA BIKI
17 DRAGAN KOPALIJA
18 MIRJANA MAAR-ZEC
19 VALENTIN MATOEVI
20 MIROSLAV GUANIN-GAZIBARI
21 IVANA DUGONJI
22 ANTUKA TRUPINA
23 ANITA AUGUSTINOVI
24 IVO MARKOVI
25 DANIJEL BLAEVI
26 DRAGANA BALTA
27 IVAN GRGANOVI
28 ELJKA GARI
29 VLADIMIR PERI
30 JOSIP MALI
31 FINKA FILIPOVI
32 IVICA ABRO
33 NELA RAJI
34 DRAGO MARJANOVI
35 ANTONIO BILI
36 DANIJELA LEVARDA
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SALIM ABI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

2 AMRA MEHMEDBEGOVI-IVANOVI
3 ZORAN GAZIBARI
4 AMELA LOLI
5 SINIA DUKI
6 ALEMA RATKUI
7 ADMIR ARNAUTOVI
8 SALIH MRKONJA
9 LJUBINKA ATANASIJEVI
10 KADRO SAI
11 GLORIJA BABI
12 ELVIS IMOANIN
13 AIDA DESTANOVI
14 JASMIN SEFER
15 AMEL NESIMI
16 DELILA ODOBAI
17 HUSEJN MEHI
18 BELMA MUJII
19 JOVO VUJINOVI
20 JASMIN LJIMA
21 SELMA HADIBEGOVI
22 ANES BELIJA
23 MERSIHA MALI
24 NERMIN AJO
25 EMIR DERVIEVI
26 ALENA GIGOVI
27 AVDO ABLAKOVI
28 BRANKA BEKAVAC
29 ORHAN GANIBEGOVI
30 MUSTAFA HUBJAR
31 MIRSADA ZAHIROVI
32 IVAN NIKOLI
33 DIJANA MUJEZIN
34 MARKO RAJI
35 AHMET SELAVA
36 AJLA FILIPOVI
02173 KOALICIJA STRANKA ZA BIH, BOSS, LDS
1 MUHAMED URI
2 ALMA KAVAZOVI
3 HUSEIN OTUZBIR
4 JASMINA JAREB
5 MIRALEM MULALI
6 SULEJMAN OSI
7 RAMO DAVRAN
8 SABINA KURI
9 ELMA ALISPAHI
10 FUAD KULA
11 ALMA SPAHI
12 MESUD KADI
13 AMRA BELI
14 SADBER ZLATI
15 ELVEDIN ZUKI
16 DENITA PINJO
17 HARIS KANIA
18 SABA BEGANOVI
19 HARUN LOZO
20 SINAN AGANOVI
21 NAA IBRIIMBEGOVI
22 HARIS GAVRANOVI
23 MERSIHA HRUSTANOVI

Broj 61 - Strana 155

24 ALMIN PRANJGI
25 ESAD VEREM
26 AIA HALIMOVI
27 ELMIR FUKO
28 MERIMA MUSLIMOVI
29 IBRAHIM ETI
30 JASMIN BUKVI
31 SEDINA DEDI
32 NEVZUDIN PECO
33 BELMA ZOLOTA
34 HALID PERENDA
35 RAMIZ HUSKI
36 ADELA SALKICA
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 HADIB SALKI
2 SABAHETA KOPI
3 DENAN AIRBEGOVI
4 IRHAD RAMI
5 DIJANA AKI
6 EVAD INO
7 SELMA GAZI
8 ALEM CACO
9 ELMEDINA AU
10 SELVEDIN KARGI
11 NERMINA DESTANOVI
12 JASMIN AGANOVI
13 VILDANA DAUTOVI
14 HASAN PUZI
15 ENEZ MEI
16 HANA LISICA
17 SAMIR ETI
18 ELMA DAUTOVI
19 ALDIN PANDA
20 MUAMER SAMOKOVLI
21 MINELA LISICA
22 MERSUDIN AGALJ
23 ALISA MUJKI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 MUSTAFA FAZLI
2 LEJLA PORA
3 ZIKRET TARAKIJA
4 UNZILA SIJAH
5 SAMIR PINJO
6 SANELA UGARAK
7 SALIH AKI
8 AVDULAH GAI
9 ZLATKA KEKO
10 AHMED OMERDI
11 BERINA MUJI
12 NERMIN HODI
13 AMELA SALKICA
14 SAMIR SEFER
15 NIHAD POPARI
16 NISVETA ONLI
17 SAFET HODI
18 DENITA PALI
19 ERIF ELMAZOVSKI
20 JASMIN KASUMOVI

Broj 61 - Strana 156

SLUBENI GLASNIK BiH

21 TANJA ANI
22 SAFET MAMELEDIJA
23 AMRA MUHI
24 SULEJMAN SALKICA
25 ZULFO PURI
26 EDITA BAJRI-KULAIN
27 TARIK EI
28 ALMASA BRKI
29 IBRAHIM HODI
30 ELVIS GRABUS
31 EMINA VRBANJAC
32 MESUD SEJDI
33 SUTLA HADI
34 EVAD HODI
35 IBRAHIM DERVI
36 SENADA MUI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 KADIR SELMAN
2 NERMINA DOGAN
3 ADMIR SMAJI
4 SEMIDIN RAMI
5 ALMA ZOLOTA
6 FADIL DAUTOVI
7 ADNAN MEHI
8 VAHIDA SOFTI
9 IRMA ORBI
10 JASMIN SEJDI
11 ALISA ISLAMOVI HRNJI
12 JAKUB OMERDI
13 ALBINA BRAJI
14 SIFET MELI
15 MUHAMED MUSI
16 MEDINA GORAN
17 ADNAN AJNI
18 ELDINA MEHI
19 HUSEIN KASUMOVI
20 DEMAIL BRKI
21 ENISA KLOKI
22 HUSEIN AKI
23 ZEMINA JAAREVI
24 NERMIN GRABUS
25 EMIR ADILOVI
26 AMILA ADILOVI
27 EKREM MRAKI
28 HATIDA MUSLIMOVI
29 ALAGA HODI
30 HUSO TAHIROVI
31 LEJLA PURI
32 MURADIF OSMANOVI
33 BELMA HRUSTANOVI
34 SENAD ZAHIROVI
35 DENAN KOS
36 AMILA DURAKOVI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 BAHRUDIN KADRI
2 RAZIJA TAVIKI
3 ENVER REDANOVI
4 ANELKA BONJAK

etvrtak, 18. 8. 2016.

5 MILAN FILIPOVI
6 HAJRIJA FORNARI
7 HAMDIJA HUBJAR
8 MESUD IBRIIMBEGOVI
9 RUA DROBNJAK
10 MUSTAFA DAUTOVI
11 KATICA ANI
12 ZDENKO FRLJI
13 NAMIRA MULAIMOVI
14 STIPO NAKI
15 SLOBODAN LIANIN
16 VESELA FILIPOVI
17 NUSRET ARSLANAGI
093 - ZENICA/
093 GRADONAELNIK ZENICA /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 FAIK UZUNOVI
02188 SDA/SBB
1 NAIDIN AHMETSPAHI
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 JOSIP AIN
01259 MIRAD HADIAHMETOVI - NEZAVISNI
KANDIDAT
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 HASAN HELVIDA
01987 "SNAGA CENTRA"
1 ELDIN VRAE
02003 FUAD KASUMOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MIRSAD IVI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 RAMO ISAK
00877 NAA STRANKA
1 VILDANA DEDI
093 GRADSKO VIJEE ZENICA /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 VAHID SPAHI
2 SANELA AMDI
3 RASIM AHMI
4 ALBIN ATI
5 EDISA ORMANOVI
6 ADEM ISAKOVI
7 MIRZA SPAHI
8 AZRA SERATLI
9 ERMINA KUREVIJA
10 IZET ARI
11 JASMINKA BIOGRADLIJA
12 EDIN KUNDALI
13 SIDRETA KARALI
14 NURUDIN SIVAC
15 NERMIN VALENTI
16 MAJA BAJRAMBAI
17 SAMIR BEGI
18 SENADA EHAJA-SPAJI
19 OSMAN PODI
20 AMER VEHABOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

21 HANKA ANAR
22 IBRO KOZLI
23 BELMA BORILO
24 MERSIDA BARUIJA
25 MEHMEDALIJA TALI
26 NAZA ELENKA
27 ELMEDIN AHMI
28 MEVLIDA BRAKAN
29 ZEKERIJAH ARI
30 MUSTAFA ANDI
31 INDIRA PAJI
32 MEHMED HADIAVDI
33 ALISA BAJRAMBAI
34 ENVER HAMZI
35 FAHIR ABANOVI
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 ZDENKO KOLAK
2 ANAMARIJA HRGI
3 DANIJEL (STJEPAN) POPOVI
4 DANIJELA URI
5 STIPO MANDI
6 SUZANA OPAAK
7 DANIJEL ZEC
8 IVAN PETROVI
9 SANDRA POPOVI
10 JAKOV AKRAPOVI
11 SANELA HUKI
12 JOSIP POPOVI
13 LEA MILI
14 PETAR JOZI
15 MARKO OLI
16 JELENA KREMER
17 ZORAN KUSTURA
18 ERVINA BLAEVI
19 NIKO LUJANOVI
20 PERO MAJSTOROVI
21 VALENTINA JOZI
22 PERICA TIKVI
23 MAJA KOLAK
24 DANIJEL (JURE) POPOVI
25 VINKO GREJI
26 ANA-MARIJA ANTUNOVI
27 SLAVEN ALI
28 SLAANA MARKOVI
29 IVAN RAI
30 IVAN IVANOVI
31 MENSUDINA PEZER
32 LEO KRITO
33 ANETA PAAJLI
34 TOMISLAV NIKOLI
35 DARKO JOZI
02081 ZIJAD SULJI - NEZAVISNI KANDIDAT
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 GORAN BULAJI
2 ALMA GRAHI
3 IBRAHIM ELIK
4 AMER KOBI
5 MAJA RADOVANOVI-ABI
6 ADNAN ZUBAN

Broj 61 - Strana 157

7 ADNAN ZAIMOVI
8 ERMINA ALIKOVI
9 DANIJELA SAMARDIJA-DEDI
10 OMER PATKOVI
11 MIRJANA JURI
12 AMEL SELIMOVI
13 DENANA BERBEROVI-PEHLIVANOVI
14 NEDAD HODI
15 NEDAD MULI
16 DANIJELA RIZVI
17 KERIM SAAK
18 LEJLA TAHMIIJA
19 EMIR ORU
20 DARMIN TERZI
21 ALMA DURMI
22 ALAN HAJDUK
23 MARINA MATI DOGLOD
24 EDIB ALI
25 HARUN DRLJEVI
26 FATIMA BAJRAMOVI
27 SENAID VALENTI
28 MIRSADA SULJI
29 KALMIR BAJRAMOVI
30 SENAD TETA
31 ENISA MUJIN
32 MIRSAD VALJEVAC
33 MELIHA ANJTA
34 HASAN MENZILOVI
35 MUHAMED TATAREVI
01987 "SNAGA CENTRA"
1 ADNAN ABANI
2 JASNA ALIBAI
3 ENAN DEDI
4 SABINA DELI
5 SANJIN ALDOBAI
6 AIDA REDI
7 KENAN (AHMED)
II
8 ANES ZUKI
9 DANIRA DODIK
10 VLADIMIR ZELJKO
11 MIRNA MLAO HRKI
12 ROBERT HALAPA
13 ALMA SOFI
14 NERMIN MUJEZINOVI
15 ERMIN BEGOVI
16 AIDA SALINOVI
17 ARMEL MUJAKOVI
18 LEJLA OLAK
19 DENIS TRIVAKOVI
20 ENTAZ BAJRI
21 ARNELA JUREI
22 MAHIR BEGANOVI
23 DIJANA GRGI
24 MIRZA MULI
25 AMIR PORA
26 MAJA TURKI-KLIKO
27 SANI KOBILICA
28 MAITA MILUTINOVI
29 ADNAN-DEMIL ARANOVI

Broj 61 - Strana 158

SLUBENI GLASNIK BiH

30 MAJA PELO
31 ALDINA DRINI
32 ALMIR ALI
33 IVANA MILOEVI
34 HADIS HECO
35 KENAN FETAHAGI
02072 GRAANSKI SAVEZ (GS)
1 SENA DRAI
2 AMIR IBRAHIMAGI
3 SELMA AJNADI
4 AJDIN TURSANOVI
5 SAMIR RADANI
6 BILJANA JANJUI
7 AMAR JAKI
8 IVAN IAK
9 NERDIS APLJA
10 DANIS LUIJA
11 MEHIDA BEI
12 HARIZ SPAHI
13 HASNA REI
14 ISMIR FETI
15 SAMIR IBRAHIMAGI
16 AMIRA ARNAUTOVI
17 ADNAN SKENDER
18 VILDANA KADRI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MLADEN SIMI
2 MAIDA TANOVI
3 ALMIR BABAJI
4 SLAVICA HRNKA
5 NEAD BRKI
6 NERMIN MEHI
7 ELVIS ALIJAGI
8 DIJANA ERIM
9 DAJANA BOROJEVI
10 DINO ATOVI
11 HANELA MAHMUTOVI
12 FILIP JONJI
13 NERMINA ALIKOVI
14 ADNAN BEGOVI
15 ERNAD BELAGI
16 NADIRA EHI
17 AMEL II
18 NADEDA FILIPOVI
19 BOKO JEFI
20 SUAD SKOPLJAK
21 ADISA SALI
22 VLATKO BODUL
23 MERIMA DURMI
24 ELDIN IVI
25 VEHID TELALOVI
26 VILDANA BAJRAMOVI
27 OMER KAVAZ
28 SNJEANA LAKI
29 ISLAM IMAMOVI
30 ASMIR REBI
31 MIRSADA IZMI
32 FAHRUDIN ZLOTRG
33 FATIMA TASLAMAN

etvrtak, 18. 8. 2016.

34 KENAN (HASRET) II
35 MEHMED ORU
01699 PRVA STRANKA
1 ADI BEGAGI
2 BEHISA MURAEVI
3 SAUDIN KULALI
4 SANELA DELI
5 IMRAN KASUMOVI
6 AMIR JUSI
7 EJLA MUJI-BEGAGI
8 VEDAD MUJI
9 SELMINA MEHI
10 ESAD DIZDAREVI
11 SUMEJA AHDAN
12 SEDIN DOGLOD
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 JOSIP POJAVNIK
2 ANITA PAURI
3 JOSIP (IVICA) DUJMOVI
4 NIKOLINA LOINA SMAJLOVI
5 SAA VUJIEVI
6 MLADEN BOTI
7 ANJA BRNI
8 MIROSLAV OKO
9 ANELA BOTI
10 KRISTIJAN EPAKI
11 TANJA TOMI
12 MIRKO MARKOVI
13 ORJANA NIKOLI
14 IVAN SLIKOVI
15 MARKO KOKI
16 SUZANA JONJI
17 EMIL BRNI
18 DANIJELA MARKOVI
19 MARKO JELOVI
20 IVICA GRBAVAC
21 NATAA POPOVI
22 MLADEN IKI
23 MARIJA JOZI
24 DARIO BLAEVI
25 ANTO UTURI
26 ELJKA ARNAUTOVI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 MENSUD KELETURA
2 MELISA AHMI
3 ZAIM IMAMOVI
4 TAIB SPAHI
5 ZEMIRA ISMI
6 SAFET TURKOVI
7 ULFAN MALKO
8 MEMSIJA MEHI
9 MAIDA SEMI
10 SAMIR ZUKI
11 ALMA OMERAGI
12 DEVAD SMAILAGI
13 ELVISA GRAAREVI
14 HUSNIJA JAHI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

15 HASAN HALILOVI
16 SAMIRA BII
17 JASMIN MUJANOVI
18 ARNELA DELI
19 EMAL FAZLI
20 RUSMIR HALILI
21 MELIHA KADRI
22 SAMIR DRAO
23 FADILA MUJI
24 NEDAD AGI
25 SAFET MUJI
26 AMILA HRUSTI
27 MUNIB AVDI
28 AMELA AERI
29 NEDIM KADRI
30 EMSO MUJI
31 ANELA PAANBEGOVI
32 ENVER HAFIZOVI
33 ADMIRA PJANI
34 SULEJMAN SPAHI
35 RUSMIR ISAK
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 EKREM TUKA
2 DIANA BEI
3 JASMIN HODI
4 SEIDA BEGANOVI-ISAKOVI
5 FEHIM MURATOVI
6 MERIMA MAHIR
7 DEMAL ROI
8 BESIM BEGANOVI
9 HANUMICA IMAMOVI
10 HARUN ESTI
11 NASIRA ARI
12 SEID JUSI
13 AIDA JAHI
14 JASMIN DOGLOD
15 OMER POJSKI
16 NERMINA KULENOVI
17 DAJAN VINOVI
18 RUKIJA PLANI
19 SEDIN FEJZI
20 TUFIK ABOVI
21 AMELA GRANI
22 ZLATAN HADI
23 EJMA EHI
24 EDIN HILI
25 SUMEDIN ARNAUT
26 ADVIJA PJANI
27 ADNAN BUREKOVI
28 MIRSADA UKI-HEDI
29 IBRAHIM BILEVI
30 JASMIN KARI
31 AMILA SPAHI-DEDI
32 DEVAD HAMZI
33 AZRA HAJDAREVI
34 SUAD HARAI
35 SEMIN SALINOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SPAHIJA KOZLI

Broj 61 - Strana 159

2 AMRA MUSLI HALILOVI


3 MIRSAD IZMO
4 EMINA TUFEKI
5 HAMZA ALI
6 EMINA MIJATOVI
7 SINANUDIN SMRIKO
8 MENSUR MILAK
9 EDINA KOS-BURI
10 ELVIR PURI
11 LEJLA SARAJLI-FEJZI
12 HUSNIJA HUSEINSPAHI
13 AIDA MAHMUTOVI
14 EKREM OSI
15 ABDULAH MANGI
16 FATIMA KARALI
17 MUGDIM ELEZOVI
18 EMA NESLANOVI
19 FAHIR IMAMOVI
20 ESAD JAAREVI
21 SUMEJA IMAN
22 AMIR SMAJLOVI
23 SABINA MEKI
24 SELIM KARAHASANOVI
25 AMEL NEZI
26 BELMA DEDI
27 FUAD LUI
28 AMILA BEGAGI
29 SENAID OLAKOVI
30 NIJAZ MUJEZINOVI
31 MIRANDA ZUKI
32 HAMID KOVAEVI
33 NAIDA BABI
34 SENAD BAI
35 ALMIR DRAO
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES
AJANOVI
1 EKREM TUTNJI
2 DIJANA BERBI
3 AVDO ISMI
4 AMIR HODI
5 LINDA GUVICA
6 BEIR ANAR
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 IBRAHIM CERO
2 VESNA DAULDI
3 EFIK TUTMI
4 ALISA TRTAK
5 ELJKO ANTI
6 MEDIHA DERVENI
7 SAFET BRDAREVI
8 SEMIR HAMZI
9 FIKRETA HASIEVI
10 SEMIN NEZI
11 LARISA ALISPAHI
12 SENAD ALISPAHI
13 INELA STUPAR
14 MIRZA PINJI
15 EVAD KESI
16 EJLA BAJRAMBAI

Broj 61 - Strana 160

SLUBENI GLASNIK BiH

17 SINAN HUSEJNOVI
18 AZRA TUFEKI
19 SIMBAD TRTAK
20 EDIN VARUPA
21 ARZIJA HANUMI
22 SAMIR HADI
23 ZEKIJA HAKANOVI
24 FAIK HAKANOVI
25 SAMIR SUI
26 LEJLA SUI
27 EJAP HUDUTI
28 EMINA IBRAHIMAGI
29 SAVAN KURIDA
30 BELMIN IMAMOVI
31 AZEMINA MUHAREMOVI
32 NEDAD MUHAREMOVI
33 SENADA PATKOVI
34 DALILA KADRI
35 SULJO OLAKOVI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 SIFET ZUKI
2 EDINA PEHLIVANOVI
3 MUSTAFA TRAKI
4 MEHMED FEJZI
5 ZUFICA KRITO
6 NURAGA LINJI
7 SUADA BRDAREVI
8 NEZIR MUI
9 SUADA AGI
10 KADIR KARI
11 STOJNA MLADENOVA
12 ADMIR PAI
13 VESNA BAJRAMOVI
14 ISMET AGI
15 SALIH BEGI
16 SENADA BEGOVI
17 MUHAMED FETI
18 DUBRAVKA AKVI
19 ZUHDIJA SARAJLI
20 VINCENC UNJI
21 GOSPAVA KOVAEVI
22 AHMED II
23 NEVRESA HAMZI
24 EDBER JERKOVI
25 SENAD KASAP
26 FATIMA KASUMOVI
27 IZUDIN ANAR
28 VASVIJA IMAMOVI
29 AHMET PATKOVI
30 ZUHDIJA BAI
31 SENIJA BAI
32 BESIM KOBILICA
33 VASVA FEJZI
34 MUJO HUSEJNOVI
35 LIDIJA HORI
00877 NAA STRANKA
1 SANJA RENI
2 ADIS MEHANOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

3 MELIHA SALINOVI
4 ADNAN MEINOVI
5 ALMIR OSIKI
6 SANDRA PLANINI
7 NEAD AHMI
8 SEAD MEHMEDAGI
9 NAIDA OMERDI
10 NERMIN BEGOVI
11 NORA BEKTA
12 ADI PAI
13 SAFETA KAVAZ
14 EMIR BARUIJA
15 AKIF SMAJLOVI
16 BILJANA TADI
17 AMIR HALILOVI
18 ARNELA ABANOVI
19 AMEL SITNI
20 SEMIR MUJEZINOVI
21 EEFA KARI
22 SAFET ULI
23 JASNA SINANOVI
24 AJDIN HUSKI
25 HISAM JUSUFOVI
26 AZRA EMI
27 MIRAD PINJI
28 MAJA TROGRLI
29 MIRSAD RAHMANOVI
30 LAMIJA ABI
31 AMINA GLUHI
32 JOSIP (ANTUN) DUJMOVI
33 SELMA TIHAK
34 BEGAN KLII
35 ELJKO PERI
01190 STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE
1 FARUK ISLAMOVI
2 NINOSLAVA KOLAR
3 EROL JERMOL
4 EJLA HUSEINSPAHI
5 MIRSAD OLAKOVI
6 HARIS SELIMOVI
7 ALMA HUSEINSPAHI
8 ISMET KURTOVI
9 LEBIBE SALIU
10 VESELKO JOJI
11 EMA TUFEKI
12 JASMIN MUJAKOVI
13 MAJA JOJI
14 NIKO KOVAEVI
15 NESIR SARAJLI
16 DAVORKA JERMOL
17 JASMIN MAHMI
18 SELMA RIZVI
19 MARIO OLAK
20 ALEKSANDAR KOLAR
21 SLAVICA OLAKOVI
22 MARIO DOBRA
23 SELMA EHI
24 KEMAL AMDI
25 NIKOLA KOLAR

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

26 ZUMRA HUSEINSPAHI
27 SAHIB HUSEINSPAHI
093 GRADSKO VIJEE - NACIONALNE MANJINE
ZENICA / -

01276 KOMUNISTIKA PARTIJA
1 AMIR HUSIKA
02160 MUNIRA BEI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 MUNIRA BEI
02006 SALKO MUSI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 SALKO MUSI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 ALOJZIJ DERLING
01699 PRVA STRANKA
1 TAJIB SEFEROVI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ZAHID UVALI
01764 ASIM MUSI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 ASIM MUSI
094 - KAKANJ/
094 NAELNIK KAKANJ /
02188 SDA/SBB
1 NERMIN MANDRA
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ADNAN OBO
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 IVO MAJSTOROVI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 TAIB BJELOPOLJAK
094 OPINSKO VIJEE KAKANJ /

01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 NUSRET MUSLI
2 FERIDA KULOVI
3 DINO TICA
4 MARINA OBRALIJA
5 SEDMEDIN AMII
6 SAVO TERZI
7 ARMINA FEJZOVI
8 AMER VEISPAHI
9 DELILA BUKVI
10 EVELIN BITI
11 JASMINA BEGOVAC
12 ADI KUBAT
13 ERNA MUINOVI
14 MUSTAFA SUBAI
15 AHMET TRAKO
16 SELMA GORALIJA
17 IGOR MAJDANI
18 DAJANA MAHMUTOVI
19 HASAN HRUSTO
20 MITHAT GORALIJA
21 EMINA IMAMOVI
22 DENAN BERBI
23 MAJA VEHAB
24 SENAID BEGI
25 ENVER LJIVO
26 RENATA KULOVI

Broj 61 - Strana 161

27 ERMIN HASAGI
28 ILDA OKI
29 MIDHAT SMAKA
30 JASMINA JURI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ELDIN MIJO
2 ADMIRA SMAKA
3 JOSIP MIOEVI
4 MIROSLAV SPASOJEVI
5 AMILA MUSI
6 NUSRET IMAMOVI
7 NURFET ALI
8 ENESA BRKI
9 MAKSUMA TOPALOVI
10 AHMED BEGI
11 ZORA ABANOVI
12 SANEL ABANOVI
13 ILDA SMAKA
14 EMIR MEHINOVI
15 DINO MIMI
16 ELMA BAJRI
17 JASMIN VIO
18 AMRA MERDI
19 SAMIR KARI
20 HASAN SELIMOVI
21 LEJLA MERDI
22 MUGDIM VEISPAHI
23 SAIDA DELIBAI
24 ENES PILJUG
25 SAKIB KOZLO
26 AMNA JAARSPAHI
27 ADNAN OBRALIJA
28 RAHIMA KUBURA
29 NAIL BEGI
30 DINO EHAGI
31 EMRA DURAKOVI-KOBILICA
32 ADI VELI
33 ALDINA AHINOVI
34 VINKO DUVNJAK
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 SLAVEN KATII
2 IVONA LUKI
3 IVICA PETROVI
4 MATEO GUJI
5 SANDA BLOUDEK
6 ZORAN JOZINOVI
7 SANDRA KOMO
8 ERNEST ZAKUEK
9 JOSIPA JAKOVI
10 IVAN BONJAK
11 NATAA ARI
12 JASENKO BEUS
13 MILIJANA TERZI
14 ELJKO KOLAKOVI
15 BORIS KOCEV
16 IRENA NIKAEVI
17 MARIN MIJA
18 SANDRA NIKOLI

Broj 61 - Strana 162

SLUBENI GLASNIK BiH

19 TOMISLAV ONDRA
20 JAGODA ANDRI
21 IVO KALFI
22 BOJANA URI
23 VJEKOSLAV GRUBEI
24 IVANA VIDI
25 IVO KOVAEVI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 EMIR DEMIR
2 MUBERA KUBAT
3 ELVEDIN TUKULI
4 AMINA HADI
5 ELVEDIN DELI
6 IRFAN AHINBEGOVI
7 SEJDA BEIRHODI
8 AMEL MERDI
9 EVELINA HUSIKA
10 ELMEDIN KOVA
11 BERINA VEHAB
12 EDIN HADI
13 ILHANA HIDO
14 EDIN DURAKOVI
15 SEDIN KOKI
16 ALMINA ALISPAHI
17 AMAR AHMAN
18 ELMA ZAIMOVI
19 ANEL DELO
20 AJLA BERBI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 JASMIN MUANOVI
2 MENSURA BEIRHODI
3 MIRNES MERDI
4 ENVER HADI
5 ARNELA KARAHODI
6 RIZAH HARAI
7 SEMIR MUIJA
8 SADETA HADI
9 AJLA KUREEPI
10 EMIR MUIJA
11 IRMA MUIJA
12 ARNEL TRAKO
13 ELDINA ALAJBEGOVI
14 SAJID KOVA
15 AID TERZI
16 EMINA GOGA
17 HALIM EMI
18 LEJLA KUBAT
19 IRFAN MEI
20 ALEM ZAHIROVI
21 NAIDA KALDIJA
22 MUGDIN GORAK
23 SABIRA MERDI
24 FAHRUDIN EHAGI
25 VAHIDIN VELISPAHI
26 JASNA HODI
27 SANEL KULJ
28 SENAILA SELIMOVI
29 ELMIN SOFTI

etvrtak, 18. 8. 2016.

30 SEMIR BERBI
31 SABINA BRKA
32 OSMAN GADUN
33 MELISA ARNAUTOVI
34 AZERIN SALIHBEGOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 DEMAL BEIRHODI
2 MIRSADA ALUK
3 HARIS VEISPAHI
4 MEJREMA PURIEVI
5 ALDIN LJIVO
6 NADINA KOVA
7 ADNAN IBRAHIMSPAHI
8 RAMIZ HASI
9 DALILA LIHOVI
10 EDIN ALIEFENDI
11 ELVIRA KUBAT
12 NISVET TRAKO
13 INDIRA OMERHODI
14 AMAR SELIMOVI
15 NIJAZ OKI
16 MEDIHA MAMELA
17 SENAD ALAJBEGOVI
18 LEJLA DELI
19 SAFET AHMAN
20 MUHDIN BEGI
21 SENIDA LOPO
22 MUHAMED KUBAT
23 ENESA OMEROVI
24 MEHO AMIDI
25 KEMAL HADI
26 ILMA TOPALOVI
27 NAMIR TALI
28 AZRA ZAIMOVI
29 MAHIR NEIMARLIJA
30 IZUDIN HRUSTO
31 MIRSADA TULI
32 ELMEDIN DELIBAI
33 MELISA TRAKO
34 ADMIR MERDI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 READ MERDI
2 AMELA DOMBA
3 MIRSAD TURSUM
4 FAHRUDIN BUZA
5 AMNA GORALIJA-IMAMOVI
6 NIHAD HODI
7 ALMEDINA DEMIR
8 FAKIR AJDINOVI
9 ALDINA DURAKOVI
10 HAJRUDIN ZEKI
11 ELZANA KARAHODI
12 ADEM DELI
13 VILDANA KULOVI
14 ELMIN KADRI
15 FIKRET KOBILICA
16 ADISA EHAJI
17 IRFAN HASAGI
18 AMRA MAI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

19 EMIR BERBI
20 SELVEDIN HELJA
21 ZERINA KOVA
22 ELMIN TIRI
23 NISVETA IZMI
24 KASIM GANI
25 ZAJKO KASAPOVI
26 EMINA BEGI
27 EMIR DELIBAI
28 EMINA VEISPAHI
29 ELMIR KULJ
30 ADNAN HUSIKA
31 SELMA MANDUKA
32 ADMIR IVI
33 MIRELA ELIKOVI
34 ELMIN KULJ
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 MUNIR KARAHOI
2 ADILA ZAHIROVI
3 MIRKO LUKI
4 MEDINA FEJZOVI
5 MIDHET BEAK
6 RAJKA IVANI
7 VAHID MUIJA
8 MIDHAT SAFUNIJA
9 ADILA HADI
10 SUAD BEGI
11 NERMINA KARAHODI
12 MUJO KAHRIMAN
13 ALISA HADI
14 STJEPAN LOZANI
15 FARUK EHAJI
16 DENANA HADI
17 HASAN HUSETOVI
18 ANA HRGOTA
19 ZIJAD KULJ
20 HALIM ALAJBEGOVI
21 MURISA TERZI
22 MIRSAD KULOVI
23 BLAENKA BAGARI
24 SAKIB ALI
25 AVDO BERBI
26 EMIRA ALUK
27 FERID ZAHIROVI
28 SABAHETA KULOVI
29 EFIK BUZA
30 ZAHID BERBI
31 BAHRIJA SIKIRA
32 REFIK MUSI
33 AMILA MUIJA
34 NIJAZ ALISPAHI
094 OPINSKO VIJEE - NACIONALNE MANJINE
KAKANJ /
-
01761 MUJO FAFULI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 MUJO FAFULI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 EMSUDIN OMEROVI

Broj 61 - Strana 163

02150 VAHID AHMETOVI - NEZAVISNI KANDIDAT


1 VAHID AHMETOVI
02145 NEDAD MUSI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 NEDAD MUSI
02147 ALIJA RAMI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 ALIJA RAMI
095 - VARE/
095 NAELNIK VARE /
02188 SDA/SBB
1 AVDIJA KOVAEVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 AHMED BOTI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 ZDRAVKO MAROEVI
095 OPINSKO VIJEE VARE /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 MAHIR GANI
2 INES HRVAT
3 SAMIR HASAGI
4 EMO KEVRI
5 MEDINA BEJTULAI
6 IBRAHIM SIROTANOVI
7 HAJRIJA ROAJAC
8 AMER BRKI
9 KERIMA DUBINOVI
10 EFKIJA LIKI
11 BAHRA AERIJA
12 MUHIDIN KOPRDA
13 HALIDA KEVRI
14 SELMEDIN ZUKI
15 ISMET KOZLI
16 ANESA BERBI
17 AHBAZ HRUMOVI
18 VESNA HADI
19 ISMET ABDULAHOVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 KRUNO RII
2 EHERZADA HADI
3 ESAD KEVRI
4 MLADEN ULJI-SULJUZOVI
5 MIRELA NOVALI
6 ADNAN FATI
7 RAMIZ SMAJI
8 IRMA MUFTI
9 AMELA MEI
10 DENAN DAFO
11 SENADA FATI
12 DENIS REDEPAGI
13 MINHETA KOPRDA
14 JOSIP KLARI
15 ELDIN SPAHI
16 RANKA SALKETI
17 ZDRAVKO VINJI
18 SUZANA MATI
19 KEMAL HODOVI
20 SENAD LJEVAKOVI
21 HIKMETA REDO

Broj 61 - Strana 164

SLUBENI GLASNIK BiH

22 AMIR MRKONJI
23 MUFIDA IKMI
24 AMIR MUSA
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 BRANKO ROMI
2 EMIRA BEGANOVI
3 MIRNES AJANOVI
4 MILAN KNEEVI
5 DIJANA RAHI
6 TARIK KOVA
7 ARIJETA FETIEVI
8 ZDENKO FRANJI
9 AMANDA FAZLI
10 HAMDO FATI
11 IVANKA TALI
12 OSMAN FATI
13 ADISA ROAJAC
14 VINKO GAJI
15 ELJKO FRANJI
16 VIKTORIJA VIJAKI
17 SAMIR IBRIIMOVI
18 VELIDA ISLAMOVI
19 ELJKO MATI
20 IZUDIN KOPRDA
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 DARIJA KUHAR
2 MARIO MIRI
3 IGOR IMI
4 DARJANA GRGI
5 MARIO MAROEVI
6 DUBRAVKO BABI
7 LIDIJA MILETOVI
8 IVAN ANTI
9 ILIJANA GAVRAN-RADOJEVI
10 IVAN MILETOVI
11 VEDRANA DUGONJI
12 DAMIR TERZI
13 VEDRANA MIRI
14 IVAN GRGI
15 IVAN MAROEVI
16 TOMISLAVA PEJINOVI
17 BOIDAR BOI
18 NIKOLINA TOMI JOSIPOVI
19 NIKOLA MANDI
20 NIKOLA IMI
21 ANA MIRI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 AZRA HASI
2 ALEN MLIVI
3 ADIN MEMI
4 EMINA MLIVI
5 ERIF KAMENJA
6 SEMIR UTI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 MAHIRA BRKI
2 ANEL MUFTI
3 SAFETA MUFTI

etvrtak, 18. 8. 2016.

4 NURDIN BEGOVI
5 DUANKA FRANJKI
6 RASIM REDO
7 MIRNESA BALTA
8 ILHAN II
9 EJLA MUSA
10 VEJSIL LIKI
11 AMELA BRKI
12 SEAD UTI
13 EREFA MUSA
14 EREF FATI
15 SAUDIN KARAMUSTAFI
16 MIRELA ERLBEK-SUBAI
17 MUSTAFA KAPETANOVI
18 AIA HERCEGOVAC
19 MILIJAN PAALI
20 EVAD NUMANOVI
21 LEJLA KAMENJA
22 MURIS IMAMAGI
23 TIFA REDI
24 DEJAN IDAKOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 KENAN KAMENJA
2 DEMILA KOVAEVI
3 EMIR ISLAMOVI
4 ADIS IZMO
5 ALMA KAMENJA
6 ILHANA FATI
7 ARMIN UTI
8 DENIS KOVAEVI
9 BERINA FATI
10 ARMIN NUMANOVI
11 JASMINKA IBRIIMOVI
12 AUDIN LIKI
13 MINELA ROAJAC
14 NEDAD MUANOVI
15 NAZIF HAJRI
16 MIRELA BJELI
17 ENES BALTA
18 NEJRA ZUKAN
19 NERMIN HRVAT
20 EDIN IBRIIMOVI
21 EMINA MUFTI
22 ARNEL MEMI
23 SAIDA MUSA
24 DEMIL ZUBAA
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 FADILA TURKI
2 NENAD GVOZDENOVI
3 KATA MIRI
4 ADMIR BALI
5 KATARINA DRIJENI
6 PERO JOZI
7 ELIZABETA IDAKOVI
8 ELVEDIN JANJO
9 DRAGICA BUBI
10 ELIMIR VUKANI
11 NEDELJKA STOJI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

12 MLADEN PETROVI
13 DRAGICA FRANJKOVI
14 ALIJA HAJRI
15 ULFETA IZMO
16 SLAVKO LEKI
17 JELENA TURI
18 HASAN PAJT
19 MARTA BOGELJI
20 KASIM ZUKI
21 TEREZIJA FILIPOVI
22 TOMISLAV SLUGI
00877 NAA STRANKA
1 ELVIR ROAJAC
2 MELIHA HASI
096 - OLOVO/
096 NAELNIK OLOVO /
02188 SDA/SBB
1 EMAL MEMAGI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 HAJRUDIN ILI
096 OPINSKO VIJEE OLOVO /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 ENEZ KOPI
2 AMELA ULOVI
3 MUJO AHMETSPAHI
4 MAIDA AMDI
5 DENAN DINI
6 NAIDA ABANOVI
7 SENIB CERI
8 SABIT DAKMI
9 REJSUDINA HOTA
10 ENES AVDIBAI
11 AMIRA (IZET) KOPI
12 SEAD BJELI
13 ANA OLAKOVI
14 SIMAID BOLI
15 ADIL UNI
16 FAHIRA MUJKI
17 ERDIN SIRO
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 JASMIN KARAGI
2 VELMA AVDI
3 MUHAMED LJUCA
4 FERID ILI
5 MIRSADA MEI
6 RUSMIR DAKMI
7 ALMEDINA KEHI
8 MUGDIN MUJEZINOVI
9 ALMIRA TANASI
10 NAIM KADRI
11 MERSIHA AUEVI
12 FADIL MUSI
13 NIHADA VIA
14 MUNIB GONDI
15 IBRIIM ZUKI
16 EJLA HOTA
17 RIFET LJUCA
18 HASNIJA MEI

Broj 61 - Strana 165

19 NEDIM KAKNJAEVI
20 ADEM OMEROVI
21 ELMA RIZVANOVI
22 EDIN KLJAJI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MIRAD HODI
2 BELMA ROTI
3 SAFET TRAKI
4 HASNA VATRE
5 AMIR HALILOVI
6 MAHIR HASANSPAHI
7 KEMALA HODI
8 ASMIR KOPI
9 ADILA DEGIRMENDI
10 NIHAD MEMAGI
11 SUADA HUSUKI
12 ISHAK BJELI
13 AMIRA (IBRAHIM) KOPI
14 ERNAD HADIABDI
15 SANEL LAGUMDI
16 ZAHIDA KARI
17 IBRAHIM BELIJA
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 MUGDIM HEMI
2 NEDADA KAIKIJA
3 MIRALEM MEHANOVI
4 ALMA MEHANOVI
5 ADEMIR VRABAC
6 HAMID KLIS
7 LEJLA JAMAKOVI
8 FARIS HEMI
9 AMRA KAMENJAEVI
10 ALMEDIN ROTI
11 AJLA MULAVDI
12 EMRAH HADIABDI
13 EMINA BRKI
14 AMEL DEMIROVI
15 AHMED LAI
16 INDIRA BELIJA
17 MUFID TURBI
18 MAIDA HADROVI
19 AVDO RIZVANOVI
20 FAHRUDIN EHOVI
21 SELMA SOKOLAR
22 ANIL KREKI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 NERMIN SADIKOVI
2 AZEMINA MEI
3 EMIR ARI
4 ZIJADA DRAMALIJA
5 EDIN OLAKOVI
6 NEDIM SOKOLAR
7 MUAMER DURAKOVI
8 BELMIRA KOLASEVI
9 NIHADA AVDIBAI
10 EDHEM KAKNJAEVI
11 ALMEDINA KOPI
12 SENAHID PAALI

Broj 61 - Strana 166

SLUBENI GLASNIK BiH

13 ADISA LUBARDA
14 RIFET MUHI
15 EVAD BERIDAN
16 MEDINA MANSO
17 ELMIR VIA
18 MIRSADA HODI
19 MUHAMED ULOVI
20 REFIK HASANSPAHI
21 SINDI DOLJANI
22 ELVEDIN HADIABDI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ASMIR NUMANOVI
2 ZEJNA JUSUBAI
3 RAMIZ IBRAHIMOVI
4 SAMIR ZUKI
5 SANELA KAIKIJA
6 AMIR MAI
7 MERSIDA MANSO
8 SELVEDIN KARI
9 ENIDA BRKI
10 MIRSAD ARI
11 ELVEDINA AVDIBAI
12 AMIR MUMINOVI
13 MUNIRA KAKNJAEVI
14 TAJIB TRAKI
15 AZIM HADIEFENDI
16 JASNA SIRO
17 NIHAD SOFTI
18 SENADA BUSNOV
19 NIJAZ KOPI
20 EDIN SIRO
21 AMIRA MILUNI
22 ADNAN KLEMPI
01217 STRANKA ZA OPINU OLOVO-SZOOL
1 KASIM KLJAJI
2 SAMRA SALAMOVI
3 EMIR MERDAN
4 EEF JUSUBAI
5 SAMRA KAMENJAEVI
6 AHMET RIZVANOVI
7 AMIR EHI
8 MAIDA DURAKOVI-ALISPAHI
9 ELDINA IMIROVI
10 FUAD HASANSPAHI
11 ENIDA MEHANOVI
12 MEHMED BELIJA
13 ARIJANA DINI
14 EMIR SELIMOVI
15 ASMIR MAKARETOVI
16 EMRA BEHLULOVI
17 ALDIN HADIABDI
18 ANDINA KII
19 AMER OGI
20 FAHRUDIN BEHLULOVI
21 LEJLA LAGUMDI
22 ANEL SOKOLAR
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ENVER ABANOVI
2 ZORKA PENDI

etvrtak, 18. 8. 2016.

3 NUSRET SIRO
4 ADEM KARAMOVI
5 SABINA SIRO
6 REID VIA
7 NIJAZ MUMINOVI
8 SELMA ARI
9 ENESA ILI
10 DERVI UNI
11 SELMA GLEDO
12 VAHIDIN ALISPAHI
13 NERMINA HODI
14 ADNAN CERI
15 SABIN KARAMURATOVI
16 LEJLA SMAJI
17 ZIJAD BEHLULOVI
18 MIRELA KARAMOVI
19 MIRHA GANI
20 SAMIR JAMAKOVI
098 - KLADANJ/
098 NAELNIK KLADANJ /
02188 SDA/SBB
1 JUSUF AVKUNOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 DEVAD MEANOVI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 FUAD IMAMOVI
098 OPINSKO VIJEE KLADANJ /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 MUHAMED MAZALOVI
2 AZRA HAMZI
3 ZIJAD HODI
4 HAMIDA AMDI-BAJI
5 RAMIZ KANJI
6 SEIDA HALILAGI
7 ALIJA ALIKADI
8 EMIR BERKOVAC
9 MUNIRA II
10 EMSO GANI
11 KRISTINA BERKOVI
12 MUNIB BRKI
13 EMIRA RUSTEMOVI
14 NIHAD AHMETSPAHI
15 HUSEIN BEGI
16 JASMINKA MAZALOVI
17 HAMZALIJA RUSTEMOVI
01782 IZUDIN AHMETOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
01860 SEAD HOTOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 FAHRUDIN AMDI
2 HANA GAZIBARA
3 EJUB AMDI
4 JASMINA MUJAGI AVDIBEGOVI
5 HARUN AMDI
6 EJLA AHMETOVI
7 NEDELJKO MARTINOVI
8 JASMIN OZI
9 MELIHA ALIKADI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

10 OSMAN GRBI
11 EDINA VEJZOVI
12 SAMIR MUSI
13 FAHRETA BERKOVI
14 MERIS TURALI
15 MERIM SMAJLOVI
16 LEJLA SELIMBAI
17 RASIM ZELENTUROVI
18 EDINA NUKI
19 SENAD GOGI
20 SAMIR AMDI
21 MIRZANA HOTOVI
22 ENVER HABIBOVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 FUAD SELIMBAI
2 EDITA AHMETSPAHI
3 MERIS HAJDAREVI
4 EMINA AHMETOVI
5 DAFER MEANOVI
6 SENAHID MUI
7 SELMA KARDAEVI
8 SIFET HAJDAREVI
9 NEVZETA HABIBOVI
10 KADIR ORBI
11 DIJANA BRKI
12 SAKIB AHMETOVI
13 AMELA KAVAZOVI
14 SAMED GAVRANOVI
15 ENES HALILOVI
16 MIRZETA HAJDAREVI
17 FADIL MUSI
18 IZMIRA MAZALOVI
19 FARUK RAHMANOVI
20 NEZIR SOFTI
21 MINA HAJDAREVI
22 MUHAMED KLADANJI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 REFIK AVDI
2 MINELA HADIKI
3 SUAD RUSTEMOVI
4 NEDAD HODI
5 SONJA PRVULOVI
6 AMAR DEGIRMENDI
7 SANEL MEANOVI
8 FAZILA MUSI
9 DALIDA KARABDI
10 ASIM DEDI
11 ZEHRA AHMETSPAHI
12 EMIR HODI
13 JAGODA HABIBOVI
14 SENAD MAZALOVI
15 ADEL HERI
16 EMINA HADIKI
17 ADEL SALIHOVI
18 ASIFA HALILOVI
19 ANIS AUEVI
20 SENAHID ARI
21 SENIJA DEMI
22 SEDIN VEJZOVI

Broj 61 - Strana 167

01182 SBB - FAHRUDIN RADONI


1 ARMIN KADRI
2 ULDINA KURTOVI
3 FERID KADRI
4 ERNADA AVDIBEGOVI
5 ADNAN BUEVAC
6 MINELA MUI
7 NIJAZ RUSTEMOVI
8 UZEJIR TURALI
9 FIKRETA HADIKI
10 ELVEDIN ALISPAHI
11 MERSIDA COCALI
12 MERIS HERI
13 VELIDA HODI
14 SAMIR TULUMOVI
15 MEDINA ARI
16 INDA RUSTEMOVI
17 EMIR DRAPI
18 NERMINA ZEKI
19 ESAD TOKALI
20 MEVLUDIN HALILOVI
21 EJNA SULJI KUTLOVAC
22 NERMIN MUSI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 RAMIZ HAJDAREVI
2 ALMA LIVADI
3 ALIJA KADRI
4 MERIMA MEANOVI
5 DEVAD HALILOVI
6 JASMINKA HUSKI
7 NEVRES BEGI
8 DIHAD KOVAEVI
9 ASMIRA IMAMOVI
10 MUJO BUEVAC
11 DENETA AVDIBEGOVI
12 MIREL HAMZI
13 MIRELA HABIBOVI
14 SENAD AUEVI
15 ALMIR HUSKI
16 ENIDA BRKI
17 SEAD KADRI
18 MINA OI
19 ELMIN HALILOVI
20 EMIN RUSTEMOVI
21 ELMINA MUSI
22 AJDIN BERKOVI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 NEDAD KUPUSOVI
2 SANELA ZLATAREVI
3 ANEL SELIMOVI
4 MERSIHA ARI
5 IZUDIN SELIMBAI
6 HADIRA VEJZOVI
7 EDIN MEKOVI
8 AHMET HODI
9 NISVETA HALILOVI
10 ESAD AVDI
11 MUNIBA TARANOVI
12 NIHAD GRBI

Broj 61 - Strana 168

SLUBENI GLASNIK BiH

13 FERIDA HODI
14 MUJO ARAC
15 ZIJAD MUJI
16 ALMIRA HODI
17 DEMAL SELIMBAI
18 ALMA IHTIJAREVI
19 ULFET HERI
20 EDIS MEANOVI
21 EMSA RUSTEMOVI
22 FAHIR IMAMOVI
01707 REGIONALNI DEMOKRATSKI SAVEZ TUZLA
1 IZET AMDI
2 SENADA RAHMANOVI
3 NIJAZ KADI
4 ARNELA HODI
5 DENIS IMAMOVI
6 SANELA (IZET) HABIBOVI
7 DAMIR TORLAK
8 HALIL HUSI
9 SANELA (FUAD) HABIBOVI
10 ISMET DELI
11 DEMILA ARI
12 MERIS TALOVI
13 JASNA DIZDAR
14 DEMO MANDI
01779 EMIR SALIHOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 ENAN SULJI
2 SANELA SELIMOVI
3 SAMIR SELIMOVI
4 SENIDA HODI
5 HAJRUDIN MEKOVI
6 NEVZETA GOGI
7 DEVAD MAI
8 MUHAMED BUEVAC
9 MELISA MANJI
10 DENAN RUSTEMOVI
11 MULA ORKUI
12 DAMIR PATKOVI
101 - /EKOVII
101 / NAELNIK
EKOVII
00074
1
01200
1
00440 -
1
101 /
SKUPTINA OPINE EKOVII
00515
-
1
2
3
4
5
6
7

etvrtak, 18. 8. 2016.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
01694
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ()
10
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

16
17
18
19
20
21
22
01972
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SLAVIA EVKUI
01200
1
2
3
4 ()
5
6
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
01706
1

Broj 61 - Strana 169

2
3
4
5
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
103 - /VLASENICA
103 / NAELNIK
VLASENICA
00515
-
1
00018 -
1
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Broj 61 - Strana 170

SLUBENI GLASNIK BiH

1 JUSUF SARAEVI
103 /
SKUPTINA OPINE VLASENICA
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01694
1
2
3
4
5
6
7
8
00732 "9.
"
1
2
3
4 -
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

etvrtak, 18. 8. 2016.

15
16
17
18
19
20
21
22
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 ALEKSANDAR JEVTI
2 BOICA KOVAEVI
00879
1
2
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01972
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

19
20
21
22
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MUJO HADIOMEROVI
2 AZEMA EFENDI
3 HASAN TOPALOVI
4 EVKO GOBELJI
5 ADISA (SALKO) ZEKI
6 MIRZET REDI
7 ALEN MALJIEVI
8 ALMA DURI
9 ALENA ESMI
10 MUAN ELEBI
11 HANKA ZEKI
12 AMIR MALJIEVI
13 ADISA (ADEM) ZEKI
14 HAJRUDIN KURTI
15 ADMIR MUTAPI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01706
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Broj 61 - Strana 171

18
19
20
21
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
104 - /BRATUNAC
104 / NAELNIK
BRATUNAC
02188 SDA/SBB
1 SALIH DUBII

Broj 61 - Strana 172

SLUBENI GLASNIK BiH

02218 -
1
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MUHAMED SULJI
01200
1
00461 -
1
104 /
SKUPTINA OPINE BRATUNAC
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8 ()
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
02188 SDA/SBB
1 FADILA MUMINOVI
2 SEJAD MEHMEDOVI
3 HIBA RAMI
4 AIDA HUSI
5 SAFET GOLI
6 BEKIR SALKI
7 ZAIB ZAHIROVI
8 NASIR OMEROVI
9 NEDIBA GOLI
10 AZIM JUSUPOVI
11 AMELA SALKI
12 VAHIDIN DEDI
13 ELVIRA DUBII
14 FEHIM SMAILOVI
15 SEMIR GRAANLI
16 SILVANA ALI

etvrtak, 18. 8. 2016.

17 MIRSAD MUHI
18 JASMINA AVDI
19 OSMAN HODI
20 DAMIR BEGI
21 HILDA JAHI
22 SUAD OSI
23 SELMA MURATOVI
24 ADIS MEHI
25 MITHAD MEHI
26 MERIMA BULJUBAI
27 JASMIN JUSI
28 EZRINA MEHI
29 MIRSAD HODI
30 KASIM HAUNI
01694
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 LUKA JOVANOVI
2 IVANA MILI
3 DRAGO DRAGIEVI
4 LJILJANA NOVAKOVI
5 MILORAD STANOJEVI
6 SNJEANA MALINOVI
7 VLADAN PRODANOVI
8 JUGOSLAV NIKOLI
9 ZORA SIMI
10 SLAVIA NIKOLI
11 MILENA CVETINOVI
12 ILIJA PETKOVI
13 ZAGORKA TAMBUR
14 RADOJE MII
15 PRODAN JANKOVI
16 MILANKA STEVANOVI
17 ORO VUJEVI
18 MILENA KATANI
19 LUKA MILANOVI
20 PERO SIMI
21 MILICA DRAGIEVI
22 VESELIN MITROVI
23 MILADA NIKOLI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

24 RADOJKO MATI
25 MILORAD RISTANOVI
26 ZDRAVKA OBRADOVI
27 NINKO TEI
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 ()
14
15
16
17
01179
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 ()
29
30 ()
00879
1 ()
2
02172 LISTA NEZAVISNIH KANDIDATA POKRET ZA
PREOKRET
1 SAVO VULI

Broj 61 - Strana 173

2 DARKO ALEKSI
3 VIDAN PRODANOVI
4 JOVICA KORI
5 LJUBIA MALOVI
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01972
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Broj 61 - Strana 174

SLUBENI GLASNIK BiH

24
25
26
27
28
29
30
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ADIL OSMANOVI
2 VESNA VASILJEVI
3 REDO SINANOVI
4 AHIN OHADAREVI
5 NIHADA RAMI
6 IZET MUJANOVI
7 BEHIRA HASANOVI
8 ZORAN BOGIEVI
9 SANELA MEI
10 SMAJO SUI
11 AMELA SULJANOVI
12 ENEZ HASANOVI
13 ZEHRA MEHI
14 SADIK HAJDAREVI
15 DAMIR HASANOVI
16 TAIBA OMEROVI
17 ENIZ MERDI
18 SENIDA DURAKOVI
19 HAMID IBRAHIMOVI
20 BEKIM MUJI
21 EJLA OHADAREVI
22 MEHO IBRAHIMOVI
23 MIRFETA HASANOVI
24 ALMIN MALAGI
25 AZIM OSMANOVI
01200
1
2
3
4 ()
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

etvrtak, 18. 8. 2016.

26 ()

27
28
29
30
00016

1
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01706
1
2 -
3
4
5
6
7
8
9
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ()
10
11
12
13
14

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 ()
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Broj 61 - Strana 175

12
13
14
15
16
17
18
19
20 ()

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
105 - /SREBRENICA
105 / NAELNIK
SREBRENICA
02186
1
01239 AMIL DURAKOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
02104 DESNICA RADIVOJEVI - NEZAVISNI
KANDIDAT
105 /
SKUPTINA OPINE SREBRENICA
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 ()
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
02277
1

Broj 61 - Strana 176

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
00074
1
2
3
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 GORANA MAKSIMOVI
02280
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 AMIR KULAGLI
2 FATIMA HUSEJNOVI
3 HAMDIJA GUI
4 FADILA HASANOVI
5 SAFEDIN BITINOVI
6 ZIJADA HALILOVI
7 IBRAHIM AVDI
8 HARIZ ALI
9 FATIMA OZI
10 HAJRUDIN MAI
11 AHA MUHAREMOVI
12 MUJO SALIHOVI

SLUBENI GLASNIK BiH

etvrtak, 18. 8. 2016.

13 SELMA BEIROVI
14 ESAD SMAJLOVI
15 ELVIS RESIMOVI
16 EHLIMANA BEGOVI
17 RAMO SALKI
18 JASMINKA KULAGLI
00879
1
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ()
22
23
24
25
26
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 HAKIJA MEHOLJI
2 SEADA ADEMOVI
3 ZULFO SALIHOVI
4 ABAZ TABAKOVI
5 SLAANA PETKOVI
6 BEKIR HALILOVI
7 MUNIR HABIBOVI
8 MEVLIDA MEHANOVI
9 MUNIBA JUSUPOVI
10 DAUT TIHI
11 NERMINA LAKOTA
12 KRSTO STJEPANOVI
13 NADA BAJAGI
14 HAMDIJA HUSEJNOVI
15 EFKET IVI
16 JULIJANA OKANOVI
17 MILAN (RADOVAN) MILINKOVI
18 AMRA OMEROVI
19 SALIM MEHMEDOVI
20 DRAGAN NIKOLI
21 DUICA SALIHOVI
22 SABAHUDIN GABELJI
23 REMZIJA DELI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

24 HAMED MUJI
25 MUHAREM HAKI
02185 SDA/SBB/SBIH
1 HAMDIJA FEJZI
2 BEGIJA SMAJI
3 SEMIR SMAJI
4 ALIJA TABAKOVI
5 TIFA EFENDI
6 SULJO AKANOVI
7 AMELA HADI
8 SENAHID HASANOVI
9 ARIFANA PAALI
10 MEVLID JUGOVI
11 SAMRINA SINANOVI
12 SALKO NUKI
13 AMRA BEGI
14 SALKO TURSUNOVI
15 ARMIN HASANOVI
16 ELMA AVDI
17 ALMIR DUDI
18 MARIZELA OZI
19 ALMIR MUMINOVI
20 HAJRUDIN BAJRAKTAREVI
21 HAA JAAREVI
22 ENVER BEGI
23 HALIDA SANDI
24 MUSTAFA BEGANOVI
25 NEDIB SMAJI
26 AMILA EFENDI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 ()
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
01706
1
00461 -

Broj 61 - Strana 177

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
106 - LIVNO/
106 NAELNIK LIVNO /
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 BOO PERI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 LUKA ELAN
106 OPINSKO VIJEE LIVNO / -

00515
-
1

Broj 61 - Strana 178

SLUBENI GLASNIK BiH

01241 HRVATSKA STRANKA PRAVA HERCEG-BOSNE


1 VELIMIR EURA
2 TOMISLAVA MAMI
02208 HSPBIH-HSPBIH- ZA LIVNO
1 BRANKO LIJOVI
2 MARIJANA PERVAN
3 STIPO API
4 MARTIN BRDAR
5 DAVORKA VRGO
6 TADIJA JUKI
7 VJEKOSLAV VIDOVI
8 MARIJA EKO
9 SANELA TEKLI
10 DAMIR BARUN
02097 HSS BIH
1 ZORAN VRDOLJAK
2 ANELKA PAVI
3 ZORAN IKI
4 RUICA SUA
5 JOSIP PERKOVI
6 ILINKA PERKOVI
7 STIPE ARI
8 MATE KROLO
9 KATARINA VRDOLJAK
10 BRANKO KONTA
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 NEDILJKO RIMAC
2 IVA KRITO
3 ANTO KULI
4 BORKA VUKADIN
5 IVAN PENI
6 SLAVKA JUKI
7 BERNARD BARII
8 MLADENKA DAJA
9 PERE MILORAD
10 MLADENKA PERKOVI
11 BRANKO MIHALJEVI
12 IVANA ELAR MII
13 BRANKO KULI
14 MILKA BRNI
15 LOVRO KARAULA
16 DRAANA PERIA
17 ANTE JUKI
18 KRISTINA MARIJAN
19 MIJO URAK
20 IVANA BARBARI
21 PETAR-KREIMIR GELO
22 NIKOLINA VUKADIN
23 BOKO BRI
24 BILJANA MANDI
25 MATEO JANKOVI
26 ANELA GRGI
27 IVAN KRIVI
28 MARIJA DOLI
29 IVAN ULJAK
30 KRUNOSLAV ESTO
31 ANTONIJA GRANI
32 JOSIP VIDOVI
33 IVANA (JAKO) VRDOLJAK

34 TONI PERVAN
35 JOZEFINA VUKADIN
36 BRANKO TEKLI
02018 HRVATSKA LISTA ZA LIVNO
1 JAKOV PERKOVI
2 DRAENA BRALO
3 ANTE DRINJAK
4 SLAVICA STANI
5 PETAR BABI
6 KATICA URAN
7 MIRKO MII
8 ANTO VUKADIN
9 EMA MILOLOA
10 ZORAN JURKI
11 IVANA PAPI
12 DENIS BREI
13 NIKOLINA BRALO
14 JOZO KULI
15 IVAN VUKADIN
16 RENATA MARINI
17 JANDRE BULI
18 MIRKA BREI
19 MARTIN DOLI
20 TONI MILOLOA
21 DANICA KOVA
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 AGO PIVI
2 IVANA ROBOVI
3 KOSTA PAJIN
4 GORAN ONDRI
5 HANA MILAK
6 NIKO BAKOVI
7 NADA DELALI
8 LUKA BRDAR
9 EDA VIDIMLI
10 MLADEN MATIJANI
11 SANELA VELI
12 ANTO POPOVI
13 ANA KONTA
14 RODOLJUB IAK
15 ENA KARAA
16 ANTO JOZI
17 IRENA MIHALJEVI
18 GORAN VELI
19 RADMILA OMAZI
20 STIPE GREBENAR
21 LEJLA TERZI UPO
22 HRVOJE BAKOVI
23 KATICA IKI
24 DINO EHI
25 DIJANA JOZI
26 DERVI PEKI
27 AMKA KUDRI
28 ANTO PRAVDI
29 RASEMA KARALI
30 BOO BANDOV
31 SABINA KALENDER
32 HIKMET BAJRI
33 MIROSLAV TOKI

etvrtak, 18. 8. 2016.

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

34 GORAN PERI
35 IZET BUO
36 STIPO PENI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 NIJAZ GOLUB
2 MIRJANA KASALO
3 IVAN BUDI
4 AMIR VELI
5 JASMINKA PEKI
6 JOSIP DOLUI
7 STEVO BORKOVI
8 EFIKA BALI
9 ANA DOLUI
10 AMER PIVI
11 ELVIRA JANDRI
12 GORAN MUI
13 BLAENKA BUDI
14 ASIM UANOVI
01200
1
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 KREIMIR JOLI
2 IVANA PERVAN
3 BOIDAR KASALO
4 ANTONIJA MIHALJEVI
5 ZORAN PAVI
6 SAA GRABOVAC
7 IVICA VUKADIN
8 IVANA MII
9 GLORIJA LIJOVI
10 MARINKO BARUN
11 MARIJANA REPI
12 VLADO MAGLICA
13 DRAGA KREO
14 IVAN PERIA
15 IVAN KREZO
16 MAJA VUKADIN
17 IVAN VUJEVA
18 ANAMARIA MIHALJEVI
19 IVAN MILOLOA
20 ILIJA MIHALJEVI
21 ANA SUI
22 MIRKO KRIVI
23 IVANA (MARIJO)
VRDOLJAK
24 GORAN EKO
25 MARIO IVKOVI
26 MARIJANA BREI
27 DAMIR PETRO
28 NIKOLINA KNEZ
29 DENIS TEKLI
30 KAZIMIR FRANJIEVI
31 IVANA DUVNJAK
32 IVAN PAVLOVI
33 MARIJANA VRDOLJAK
34 JOZO MIHALJEVI
35 DUBRAVKA BRNI
36 NIKOLA IVKOVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI

Broj 61 - Strana 179

1 AIDA KARAOSMANOVI
2 NEDAD EHI
3 JAZRIN KLJUO
4 RAHIMA ORTA
5 TOMISLAV KNEZ
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SEAD HADIJAHI
2 AJIA JAREBICA
3 MIRSAD KARAOSMANOVI
4 ADMIRA PEKI
5 SABAHUDIN UPO
6 AMILA HODI
7 IBRAHIM VELI
8 ESAD BAJREKTAREVI
9 HANA MRA
10 IRFAN DEBO
11 FATIMA ORMAN
12 NIJAZ ONLAGI
13 ENEA HODI
14 AMIR UNI
15 ERMINA SITNI
16 AMEL MILAK
17 AIDA VELAGI
18 SAMIR AKAR
02094 AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA
BIH A-HSP BIH
1 ZVONKO DOMAZET
00461 -
1
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 IVANA ARI
2 ZDENKO POLJARI
3 JOSIP ALETA
4 NADA RIMAC
5 IVICA BODULUI
6 MLADENKA BANDOV
7 DRAGO MATKOVI
8 ALEN TURANOVI
9 NADA ZRNO
10 JOSIP UBELA
11 LJUBICA OJVAN
12 IVICA MATKOVI
107 - KUPRES (FBIH)/ ()
107 NAELNIK KUPRES /
()
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 MILAN RATEGORAC
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 MARIO LOVRI
107 OPINSKO VIJEE KUPRES / -
()
00515
-
1
2
3
4
5

Broj 61 - Strana 180

SLUBENI GLASNIK BiH

6
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 FILIP ZRNO
2 MIRJANA FRANJKI
3 MARKO LOVRI
4 EMILIJA DUMANI
5 BOKO MIHALJEVI
6 MARKO KUTRO
7 ANTE BAGARI
8 ANAMARIJA RAI
9 IVANA JELI
10 JOSIP KLEPI
11 GABRIJELA KUTRO
12 ILE LOZANI
13 MATEA IAK
14 MIRKO LOVRI
15 IVICA GRGI
16 BOANA PAVLOVI
17 IVAN BULUT
18 KATARINA KUTRO
19 JANDRE ANII
20 GORAN JELI
21 ANITA BARII
22 JOSIP RATEGORAC
01247 NEOVISNA LISTA ZA KUPRES
1 STIPO URKOVI
2 SUZANA LOZANI
3 MARIJAN REBRINA
4 ZVONIMIR BAKOVI
5 ANELKA JANKOVI
6 ILIJA VILA
7 ANTONIJA MALE
8 RENATA VILA
9 MIRON KRIANAC
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 RAMO UGARAK
2 SAMIRA UGARAK
3 RUDIJA RAMI
4 VOJKO BUKVI
5 JASMINKA ALUK
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 PERICA ROMI
2 KRISTINA IAK
3 DOMAGOJ TURALIJA
4 MARINA JANJI
5 GORAN VRGO
6 MARINA LOZANI
7 IVICA RADO
8 SMILJA RAVANI
9 ZORAN LOVRI
10 MARINA MIJO
11 ILIJA BARII
12 VALENTINA LOZANI
13 STIPO GALI
14 MARIJA RAVANI
15 SLAVKO VILA
16 MARIJA BATINI
17 MIRO PAPI

etvrtak, 18. 8. 2016.

18 ANTONIJA RAI
19 IVAN OSI
20 IVANA ARI
21 ILE DUMANI
22 ANDREA JEZIDI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 FIKRET UGARAK
2 ARNELA HAJDAREVI
3 TALE UGARAK
4 HALIDA UGARAK
5 FARID MALANOVI
6 HAJRIJA PILI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 SAFET PILI
2 SIFETA POPARI
3 MIRSAD UGARAK
4 SMAJIL ERIMAGI
5 KADA DANANOVI
6 HASAN PROKOAK
7 SELVEDINA MEAN
8 TAHIR UGARAK
9 ALDINA KMETA
10 MUSTAFA BEGI
11 ENESA BEGI
12 SALIH POPARI
13 SELMA MEAN
14 JUSUF KMETA
108 - ()/KUPRES (RS)
108 () / NAELNIK
KUPRES (RS)
00515
-
1
108 () /
SKUPTINA OPINE KUPRES (RS)
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
00018 -
1
2
3
4
5
6

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

7
8
9
10
00461 -
1
2
3
4
5
6 ()
7
01718
1
2
3
4
5
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ()
10
11
12
109 - BUGOJNO/
109 NAELNIK BUGOJNO /
02188 SDA/SBB
1 HARIS MUJI
01910 HASAN AJKUNI - NEZAVISNI KANDIDAT
01917 ASMIR KARADA - NEZAVISNI KANDIDAT
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 ZDENKO ANTUNOVI
109 OPINSKO VIJEE BUGOJNO /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 JUSUF HALILOVI
2 ALDIJANA OPA
3 ALDIN SELMAN
4 SELMIN BEI
5 ELVIRA ULIMAN
6 MIRZET DRALOVI
01932 IVAN JUREVI - NEOVISNI KANDIDAT
02235 HDZ BIH I HDZ 1990, KOALICIJA HRVATSKIH
STRANAKA
1 IGOR VRLJI
2 GRETA KUNA
3 MIROSLAV ZELI
4 MARIN TABAKOVI
5 SVJETLANA KELAVA
6 ANA DUMANI
7 ZDRAVKO ANTUNOVI

8 NEVENKA FARKA
9 NIKOLINA ROGALO
10 JELENA DUJMOVI
11 ANTONIO MARKULJ
12 ANTO VISKOVI
13 STIPICA UTA
14 IVAN RIBII
15 MATEJ LUBAR
16 VESNA VRLJI
17 NADA JUREVI
18 MARTIN DANKI
19 LUCIJA PAVLOVI
20 MARIN KAJI
21 TOMISLAV TOMAS
22 JELENA BILUI
23 FILIP FILIPOVI
24 BRANKICA VRLJI
01272 LISTA ZA BUGOJNO
1 ALMIN KIIJA
02044 NEZAVISNA LISTA
1 SAMIR EI
2 MERIMA JAAREVI
3 ENVER HADIAHMETOVI
4 JASMINKA GAVRANOVI
5 ALAN KARO
6 EHLIMANA ADEM
7 MUHAREM JUSI
8 MUSTAFA UGARAK
9 AMELA KULA
10 ALMIR BEIROVI
11 LEONIDA PANDO
12 EFIK ABAZOVI
13 DENANA ALI
14 MIRALEM VERUNICA
15 SAA IVANOV
16 ZINETA HARAI
17 AMIR KARADA
18 MAJIDA BEIROVI
19 FARUK DAGOJA
20 FEHRET MURATSPAHI
21 ARIJANA TERZI
22 ELVEDIN TAJAR
23 ADMIRA UTKOVI
24 NARCIS HODI
25 MIDHAT IVKOVI
26 ENISA HAJDAREVI
27 ADEL KARADA
28 ELIJANA IVANOV
29 AZEM KAPETAN
30 ABDURAHMAN DURAKOVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 EMIR MUFTI
2 EDINA LJUBUKI
3 MITHAT ABAZOVI
4 VIKTOR DUNDOVI
5 FERIDA SEFEROVI
6 ADNAN SALKI
7 AJDIN BAI
8 MERIMA KIIJA

Broj 61 - Strana 181

Broj 61 - Strana 182

SLUBENI GLASNIK BiH

9 MELIHA SARAJLI
10 EDHEM ULIMAN
11 ILHANA USTO
12 ENES SARAJLI
13 JASMINA CINCO
14 DERVO HERO
15 AJDIN KERO
16 RAHMANA JUSUFSPAHI
17 ENIZ JAAREVI
18 DENANA OMANOVI
19 SUVAD NEBI
20 BAKIR IPO
21 AMINA UGARAK
22 ERNAD BEIROVI
23 JASMINKA FEJZI
24 ALDIN AUEVI
25 KERIM TOPI
26 ADELA MAJI
27 JAGO JOVANOVI
28 AZRA BEGANOVI
29 NIHAD URI
30 BESIM CETIN
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ADMIR KANDRO
2 EJLA DANAN
3 ZDRAVKO GAVRANOVI
4 ALIJA HELEZ
5 ZORANA KUNOVAC
6 ABID AJKUNI
7 SALIH TERZI
8 MERIMA RUSTEMPAI
9 VEDRANA KISI
10 MIRZA AHMETOVI
11 IRHANA AJDIN
12 DAMIR VUKOVI
13 MUBERA HOZI
14 ALMIR KARADA
15 MIDHAT PALI
16 FATIMA TESKEREDI
17 KASIM VUGDALI
18 SEMKA MURATOVI
19 MERNES JUSUFBAI
20 MUHAMED RUSTEMPAI
21 SABINA BEIROVI
22 ALIJA BAI
23 MUBERA BEVRNJA
24 DINO BUATLIJA
25 FUAD TEKEI
26 RAZIJA DURAKOVI
27 MIRZA DEVAHIRI
28 KADIRA SEFEROVI
29 EDIN GEKO
30 SUAD KRIVDI
00734 HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 LJUBAN IVKO
2 LIDIJA ULJAK
3 STAKO FILIP FILIPOVI
4 STIPICA DRAGUN

etvrtak, 18. 8. 2016.

5 BOINKA MIJATOVI
6 JOSIP DUNDOVI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 JAHIJA SEFEROVI
2 SELMA JUSUFSPAHI PANDO
3 FADIL TUPO
4 AIDA HAJDAREVI
5 MUHAMED KARADA
6 HANIFA SUBAI
7 MEVLUDIN EHAJA
8 ENES GLAMOAK
9 MIRNESA MEAN
10 SAFET VELAGI
11 NAHIDA OMANOVI
12 ADIS SALKANOVI
13 LEJLA MURATSPAHI
14 SAUDIN DUVNJAK
15 AHMET IZMO
16 MIRSADA MILANOVI
17 MEHMED KUKI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 EMAL BILANOVI
2 MAJDA DAUTBEGOVI
3 ADNAN HOZI
4 MUNEVERA RAMI
5 SAFET SUPUR
6 ELVEDINA RUSTEMPAI
7 MURIS MANDARA
8 EFIK PARI
9 ELBISA BAI
10 MEHRUDIN IVKOVI
11 MEHRIDANA JAAREVI
12 NASER ZEKOTI
13 ELMA DURAKOVI
14 AHMO LJUBUNI
15 HARIS JAAREVI
16 MEDIHA ALISPAHI
17 ABID DRALOVI
18 ZENAIDA LJUBUNI
19 HARIS IBRAHIMOVI
20 HUSNIJA VILAJET
21 NERMINA KARADA
22 ARMIN IVKOVI
23 EMINA DUVNJAK
24 RUSMIR RAZI
25 VLADISLAV VUKOVI
26 IRNELA KRASNII
27 EDIN HODI
28 IFETA SMAJI-EI
29 ADMIR HADIABDI
30 ARMIN KURBEGOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SALIH GURBETA
2 BERKA BEGOVI
3 NEDAD JUSI
4 AZRA FAZLIBEGOVI-MAHMUTOVI
5 NAIM BASARA
6 HALIL DEDI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

7 EDINA UPI
8 FUAD HAJI
9 ELMA IDRIZOVI
10 MAHMUD AL-ZAWAHREH
11 AMIRA BAI
12 EDIB MEHI
13 ADISA RAMI
14 EMIR SARAJLI
15 ADIS MAI
16 MERSIHA ALAGI
17 ADMIR DRALOVI
18 LEJLA MUJI-HODI
19 RAGIB HALILOVI
20 ENES BASARA
21 MELISA USTO
22 AJDIN EI
23 NIHADA HADI
24 ADEM HASKI
25 VEDAD HAJI
26 SENADA MAHMUTBEGOVI
27 MUHAREM MUSI
28 ALMA KIIJA
29 NEDIM BALIHODI
30 JASMIN PANDO
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES
AJANOVI
1 NAMIR HARAI
2 ADELISA REDI
3 SAFET IDRIZBEGOVI
4 EDIN ALUK
5 MIHRETA GANIBEGOVI
6 NAHID CRNICA
7 ELVIRA IMAMOVI
8 GORAN BIJELI
9 SENADA DURAKOVI
10 NASER MUSI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 IBRO BOKAILO
2 RASEMA OHRAN
3 FADIL MANJGAFI
4 ALMA TATARAGA
5 ENIZ OMERAGI
6 SELMA MUI
7 ELDIN HAIMI
8 SELVIR OPA
9 FIKRETA BOKAILO
10 SAMIR MUI
01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU
1 PREDRAG RISTANOVI
110 - GORNJI VAKUF - USKOPLJE/
-
110 NAELNIK GORNJI VAKUF - USKOPLJE /
-
02188 SDA/SBB
1 SEAD AUEVI
02238 HRVATSKA KOALICIJA (HDZBIH,HDZ1990,HSS
STJEPANA RADIA)
1 DRAEN MATII
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

Broj 61 - Strana 183

1 EDIN GEKI
110 OPINSKO VIJEE GORNJI
VAKUF - USKOPLJE /
-
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 SAMIR ALKI
2 EHERZADA DEDI
3 IBRAHIM TRKI
4 AZRA RIBI
5 ENAN GEKI
6 ASIM ZEC
7 ALISA DEMIROVI
8 MUHAMED MUHAREMOVI
9 AZRA IDRIZOVI
10 SEMIN ZUKI
11 FATIMA DURATBEGOVI
12 SMAIL IDRIZOVI
13 EMINA FRLJ
14 TARIK ALKI
15 MIRZA HINDI
16 EVADA SEFEROVI
17 SAMIR BEKTI
18 SANELA HINDI
19 AMEL ZAHRO
20 BESIM KORUGI
21 NERKEZA DEMIROVI
22 ENVER BEKTA
23 ELVIRA KADI
24 MUAMER TOPI
25 SALIH CRNEVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 NASER KARAMUSTAFI
2 JASMINKA AGI
3 MEHEMED CRNICA
4 AZRA MAHMUTOVI
5 IVICA ARI
6 AZRA HADIAHMETOVI
7 ENVER GURI
8 EMIR TURINOVI
9 NIHADA AGI
10 KADIR KIIN
11 SEMRA HADIABULI
12 HAMDIJA MUMINOVI
13 AMNA PANDUR
14 MUSTAFA GAZI
15 SEID EHO
16 AZRA MAI
17 MESUD UPI
18 ADMIRA ORBADI
19 BAJAZID EHI
20 MERNES GARAA
21 EMIRA HADIJUSUFOVI
22 AMIR HUNTI
23 NISVETA DRINO
24 AMIR BEGOVI
25 NERMIN MUJI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 SABAHUDIN PULJARGA
2 DIJANA HADIJUSUFOVI

Broj 61 - Strana 184

SLUBENI GLASNIK BiH

3 BAJRO LJUBUNI
4 EMIR PIDRO
5 SEFIRA MURATSPAHI
6 RASIM DEMIROVI
7 NEDAD DURATBEGOVI
8 HATIDA AVDIBAI
9 MERIMA REANOVI
10 EDIN DELIHODI
11 ASMIRA DAMBO
12 AMER KULENOVI
13 RAMIZA BEI
14 AHMED KURBEGOVI
15 SANEL HAJRI
16 EMINA BUATLI
17 SAUD ABAZOVI
18 SENADA TRKI
19 ADIS MUMINOVI
20 ADIL AJDIN
21 NEDIBA ALIJAGI
22 SEDIN DRPI
23 AMILA SULEJMANAGI
24 EMIR POLI
25 MIRSAD PULJARGA
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 DEVAD IDRIZOVI
2 MERHILA AUEVI
3 ADNAN RAMI
4 EMINA BEGOVI
5 DIJAMIN HADIAHMETOVI
6 EDINA MILANOVI
7 FUAD ZEC
8 RAMIZ MANJGO
9 FATIMA HADIABDI
10 DEVAD ISAKOVI
11 AMRA POKVI
12 NERMIN MILANOVI
13 SAMIRA DELIHODI
14 HARIS PETROVI
15 NESIB UPI
16 ALENA SPAHI-DEMIROVI
17 AMEL DURATBEGOVI
18 EMSELA FILAN
19 MAID GAFI
20 SAUDIN OHRAN
21 ESMA ZEKOTI
22 SEMHUDIN BEI
23 AMILA MUJI
24 DERVI MUSA
25 NIJAZ BRZIKA
26 MELIHA BAKI
27 MURIS PIDRO
28 EMINA EHI
02177 HRVATSKA LISTA (HDZ BIH, HDZ 1990,
HSPBIH, HSS STJEPANA RADIA)
1 JOSIP HERCEG
2 SNJEANA TIRI
3 MARINKO KRAJINA
4 ELJKO DELA
5 TIJANA BARNJAK

etvrtak, 18. 8. 2016.

6 DANIJELA JURINA
7 BERISLAV ELEZ
8 ANTO KRITO
9 ANA NOVAKOVI
10 GORAN BATINI
11 GORDANA KOVAEVI
12 IVICA ULJEVI
13 DAVORKA JURII
14 ALOJZ BANDI
15 IVO POSAVAC
16 ANA MARIJA JOZI
17 IVAN ZEKO
18 ANDREA BARNJAK
19 FRANO TURI
20 DRAGAN URI
21 IVANKA LUKETINA
22 MARKO ULJEVI
23 SLAVICA DRAGUN
24 MARIN NOVAKOVI
25 HRVOJE VUKOVI
26 MONIKA CVRTAK
27 DAVOR KORO
28 MARINA MARTINOVI
111 - NOVI TRAVNIK/
111 NAELNIK NOVI TRAVNIK /

02188 SDA/SBB
1 REFIK LENDO
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 BESIM BELEGI
02179 HRVATSKA LISTA ZA NOVI TRAVNIK
1 STJEPAN DUJO
111 OPINSKO VIJEE NOVI TRAVNIK /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 FIKRET SKOPLJAK
2 JASMINA HASKI
3 ABAN DELI
4 NEVRESA MEHANOVI
5 ZENUR SKOPLJAK
6 SEFIR KALBI
7 DANIJELA ZJAJO
8 ABAN MANDUKA
9 AZRA HODI
10 ASIM LENDO
11 AIDA SALKANOVI
12 NEVZUDIN AKI
13 EMIRA DUZAN
14 IBRO ULI
15 AMIR HASKI
16 SEVLEDINA MALKO
17 MERNISA KUNI
02180 HDZBIH, HSS STJEPANA RADIA, HDZ 1990
1 NIKOLA MILANOVI
2 LIDIJA KASALO
3 BOO ZEKI
4 MIJO STANI
5 SONJA NIKOLI-JURII
6 DINKO ADAIP

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

7 FABO STANI
8 SLAANA LOZANI
9 VERA ORI
10 ELJO MATUKA
11 KRISTINA BOGDAN
12 IVAN JUKI
13 MARINKA KAEL-FII
14 MATO LOZANI
15 FRANO DUJO
16 JOSIPA MARIN
17 ANTO MLAKI
18 MARIJANA AFRADIN
19 DALIBOR KVASINA
20 DARKO DUJMUI
21 MONIKA MLAKI
22 ZVONIMIR KAJI
23 MAJA BANJAC
24 MARIJAN MARJANOVI
25 ROBERT FII
26 JOSIPA BARNJAK
27 DARIJO ONDA
28 EMANUELA MARIN
29 ZDRAVKO LJUBAS
30 NENAD KRITO
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ATIF ROSI
2 FATIMA LENDO FAJKI
3 IVAN SABELJA
4 DAJANA RIZVI
5 ALIJA AHINOVI
6 HASAN EPER
7 SAMIR PERENDA
8 VERICA STOJAK
9 MAJA KRNJI
10 SULJO MEHANOVI
11 VANJA BABI
12 SENADIN DUZAN
13 MIRELA TOLJA
14 MIRSAD JORDAMOVI
15 ASMIR BRLJAK
16 HAZEMINA BELEGI
17 MARIO MARIN
18 SVETLANA AKI
19 NASER KUKI
20 EDHEM SILAJDIJA
21 EREFA SALKANOVI
22 SEMIN SKOPLJAK
23 LIDIJA BRADI
24 MARIO LJUBAS
25 DRAGO DAVIDOVI
26 ALMASA KUJUNDI
27 FERID FETINCI
28 AMELA OSMANEVI
00734 HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 ZDENKO DOMINOVI
2 SUZANA MATUKA
3 ZRINO BELJAN
4 BRENDA RUI

Broj 61 - Strana 185

5 IVAN TEFNER
6 JOSIPA ROZI
7 TIHOMIR SUI
8 ANTO TOMI
9 SLAVICA MAMUA
10 BOO MEDI
11 SILVANA BUDIMIR
12 ELJKO SLIKOVI
13 DEANA DOMINOVI
14 GORAN KOLAR
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 SENAD ZAHIROVI
2 ENISA BRLJAK
3 EVAD SMAJI
4 EMIR TODOROVAC
5 DIJANA KURPIS
6 ESMERIN TOLJA
7 ERGINA DUROVI
8 EDIN SARAJLI
9 ERDINA AI
10 DINO BEO
11 HIDAJETA KUNDI
12 RIFAT BIDEVI
13 AMRA HALILAGI-KAPETAN
14 ELMIR SMAJI
15 EHZAD HASKI
16 ALMA PALI-PERENDA
17 MAHIR DUZAN
18 AJLA LENDO
19 JASMIN BAJRAMOVI
20 FERHAT MEHANOVI
21 MIRSADA DURATBEGOVI
22 ENES HASANOVI
23 NEIRA PALALI
24 ANVAR PETAK
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SELVER ZUKI
2 ALTANA HASANOVI
3 SANEL SILAJDIJA
4 MUHAMED KOPI
5 EDINA HODI
6 MURIS BRLJAK
7 MENHURISA HODI
8 ABID GAZDI
9 ALMA MAHALBAI
10 ESAD MEHINA
11 ASMIRA AKI
12 ELVEDIN SUBAI
13 ERMINA TOLJA
14 SAFET PALALI
15 HARUN HERCEG
16 ALDIJANA DUZAN
17 ABDULAH MEHANOVI
18 NERMINA AKI
19 ZIKRET OMERAGI
20 EMIR (IZET) BRLJAK
21 ESMERALDA RODI
22 AMIR LENDO
23 SABINA ALISPAHI

Broj 61 - Strana 186

SLUBENI GLASNIK BiH

24 AMEL HODI
25 SENAD TABAKOVI
26 ALISA MAMELEDIJA
27 ALDIN PALALI
28 AIDA OTUZBIR
29 ARID TATAR
30 AID HASKI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ARNES SKOPLJAK
2 SEMRA IMAMOVI
3 SENAD DAJA
4 ELVIS SINANOVI
5 SABINA RAMULJ
6 ZAHID BULJUBAI
7 HARIS ZUKI
8 HATIA POKVI
9 ADMIRA KRNJI
10 MIRUDIN OSMANEVI
11 ALEMA ZUKI
12 DERVI TURI
13 LARISA PEJI
14 MUHAREM RAI
15 IRHAN SALKANOVI
16 DENANA KALBI
17 ALMIR MALKO
18 BELMA HODI
19 SENID HASKI
20 ALDIN PETAK
21 EDITA HASKI
22 SAFET HABIBOVI
23 MELISA TOLJA
24 FERID PALALI
25 EMIR (SELIM) BRLJAK
26 AZRA MEHMEDOVI
27 NEHRUDIN AKI
28 AJLA OTUZBIR
29 KEMAL SILAJDIJA
30 NIHAD KRNJI
01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU
1 ZDRAVKO URI
00366 HRVATSKI NARODNI SAVEZ BIH
1 DRAGO DAMBAS
2 MIHAELA BLA
3 KRUNOSLAV JANKOVI
4 MONIKA VREBAC
5 ILIJA FURUNDIJA
6 ANTO TOPI
7 IVANA DAVIDOVI
8 MIRKO FII
9 TATJANA MATOVINOVI
10 DRAGO MARIJANOVI
112 - VITEZ/
112 NAELNIK VITEZ /
02188 SDA/SBB
1 ADVAN AKELJI
02199 KOALICIJA HDZ BIH, HDZ 1990, HSS STJEPANA
RADIA
1 TOMISLAV BONJAK-MATI
112 OPINSKO VIJEE VITEZ /

etvrtak, 18. 8. 2016.


02209 KOALICIJA HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIA,
HSP BIH, HKDU BIH
1 RANKO KRIANOVI
2 ADRIJANA PEA
3 STIPO LUJI
4 MIRKO OTLO
5 NEVENKA MAROS
6 ANTO MATI
7 BORISLAV RAMLJAK
8 MARINA ALILOVI
9 JASNA BABI
10 OLIVER GREBENAR
11 OLGA KREZI
12 GVOZDEN MARKOVI
13 VANJA PAPI
14 SLAVEN KRALJEVI
15 ANTO FRLJI
16 ANITA GRABOVAC
17 IVAN AFRADIN
18 KATARINA RAJI
19 IVAN ARI
20 DANIJEL VREBAC
21 LJILJANA PRANJKOVI-KOVA
22 STJEPAN PETROVI
23 DARIJA RADI
24 IVICA DRMI
25 IVAN FRLJI
26 JELENA OMAZI
27 MARIJO MARIJOLOVI
28 IVANA SKOPLJAK
29 ELJKO PAPI
30 NIKOLA ARI
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 DRAENKO PETROVI
2 BILJANA BLA
3 ELJKO TOPALOVI
4 JOSIP BAKARAD
5 MARINA LEKI
6 FRANJO LIVANI
7 BOJAN VIDOVI
8 PAULA LOVRINOVI
9 MARIJANA VIDOVI
10 IVICA SEMREN
11 RENATA BRNJI
12 ANTO STRUKAR
13 IVONA KRITO
14 IVO MIKOVI
15 MIRO TOTI
16 IVA IVII
17 FRANJO TIBOLD
18 IVANELA PETROVI
19 FRANKO AFRADIN
20 ROBERT TOLJUI
21 JELENA BARBI
22 STJEPAN ULJEVI
23 VESNA GRGI
24 IVO MATKOVI
25 ILIJA AFRADIN

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

01698 DEMOKRATSKA FRONTA


1 EMIR PESKI
2 AMELA ARI
3 KENAN EHI
4 EMINA DURMI
5 ENVER DEDI
6 ELVEDIN IDI
7 EMINA DAJI
8 MAHIR MAHMUTOVI
9 MELISA ZUKAN
10 AHMEDIN TRAKO
11 NISVETA HASKI
12 FUAD MUSLIJA
13 MERSIHA HUREM
14 ZENUDIN SIVRO
15 MAHIR ALI
16 HAJRIJA SARAJI
17 ALIJA MUSLIJA
18 EMINA HRUSTI
19 SEDIN HUREM
20 TARIK MUSLIMOVI
21 ENANA SIVRO
22 EDIM SARAJI
23 EKREMA HRUSTI
24 SANJIN AKELJI
25 NASIR HRUSTI
26 ZINETA DURMO
27 ALEM PATKOVI
28 REFIJA ZOLOTA
29 MUHAMEDIN DURMI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 TAMARA VUJINOVI
2 DRAGAN LEKI
3 MIRELA PETAK
4 SEAD BEI
5 OMER MUSLIMOVI
6 JASNA DELI
7 BEIR VARUPA
8 ADIL FAFULOVI
9 MARICA BILJU
10 NIJAZ SARAJLI
11 ALDIJANA BALIHODI
12 SUVAD AHMI
13 MELIHA ZUKAN
14 KENAN AKELJI
15 SAMIR HRUSTI
16 OLIVERA HELJI
17 MESUD MUJKI
18 AJLA SPAHI
19 ESAD VARUPA
20 EMIR HUREM
21 REMZA SADIBAI
22 ENIJAD BRKI
23 JASMINKA AKELJI
24 MIRNES SARAJLI
25 ESAD KALO
26 AZRA DIZDAR
27 ASMIR HUREM
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI

Broj 61 - Strana 187

1 EDINA HRUSTI
2 ALAGA AHMI
3 AIDA LUKOVI
4 FERID TARAHIJA
5 SUVADA ELILOVI
6 SENAD KARI
7 SENADA ZLOTRG
8 SANIN FAZLI
9 SAFIJA TRAKO
10 EDIN BEKTA
11 ADISA HRUSTI
12 MUHAMED HRUSTANOVI
13 RAHIMA VARUPA
14 REO HASKI
15 EMINA IVI
16 EMSUDIN AUEVI
17 NERMINA TAHIROVI
18 ALMIR BEKTA
19 ENISA MUJEZINOVI
20 ERNAD VARUPA
21 MAIDA TRAKO
22 NUSMIR SMAJI
23 EDINA SARAJLI
24 JUSUF AHMI
25 MIRNESA IGONJA
26 NERMIN ALI
27 ANELA RAMULJ
28 IBRAHIM MUINOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 HIDAJET SIVRO
2 ILHANA ZOLOTA
3 KENAN MUJKI
4 ADNAN TAHUNI
5 NEDADA SPAHI
6 MIRNES LIVNJAK
7 AJDIN II
8 ALIDA SMAILKADI
9 EMINA PATKOVI
10 NERMAN RAMI
11 IRMA SIVRO
12 ALMIN JAAREVI
13 SUMEA LIVNJAK
14 ADNAN TIRI
15 ALMIN MUINOVI
16 SENIDA RIBO
17 DAMIR SMAJI
18 SELMA MEMI
19 SELVEDIN HRUSTI
20 MUJO TRAKO
21 AMIRA JAAREVI
22 HUSEJIN SARAJLI
23 MIRSADA ANANOVI
24 MUHAMED HASKI
25 ELVEDIN KERMO
26 MIRELA HUREM
27 ADIS TRAKO
28 EJLA SMAJI
29 SABAHUDIN TAHIROVI
30 MUAMER IDI

Broj 61 - Strana 188

SLUBENI GLASNIK BiH

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK


1 ALMIR TRAKO
2 HASNA MUJKI
3 MUHAMED TOPI
00366 HRVATSKI NARODNI SAVEZ BIH
1 VLADO TARABA
2 ANA KULI
3 PERO BONJAK
4 VALENTINA STOJAK
5 IVICA PAVLOVI
6 SILVANA BLAEVI
7 FABIJAN TOMI
113 - BUSOVAA/
113 NAELNIK BUSOVAA /

02188 SDA/SBB
1 ASIM MEKI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 REFIK LUIJA
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 MIRJANA PLAVI
113 OPINSKO VIJEE BUSOVAA /

00005 HKDU BIH
1 NIKOLA PRUSAC
2 ANDREA KRITO
3 MIODRAG VUJOVI
4 DARIJA ANTI
5 VLADO PERKOVI
6 SUZANA KRITO
7 MIRKO LOVRI
8 MIRJANA JEZILDI
9 TANJA PRUSAC
10 KRISTIJAN SMOLJO
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 ZORAN MARI
2 VALENTINA IMI
3 GORAN UNJA
4 IVICA ARAPOVI
5 TATJANA KATAVA
6 MLADEN PLAVI
7 IVICA PETROVI
8 SUZANA BLAEVI
9 ALEKSANDRA BLAEVI
10 VJEKOSLAV MARI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 NEDAD MUMINOVI
2 NUSRETA SREBRENICA
3 ARMIN ABANOVI
4 EMIR KOLUH
5 VILDANA KULI
6 NAZIF PROSJANOVI
7 NERMIN PUGONJA
8 AMELA BELI
9 NERMINA (REFIK) HAJDAREVI
10 RAMO SELIMOVI
11 SENIDA LUIJA
12 NIKOLA KOMI

etvrtak, 18. 8. 2016.

13 SAMIRA OSMANEVI
14 REFIK BRADI
15 RIFET KOVAEVI
16 ENSARA HODI
17 MIRSAD SMAKA
18 ENISA KOLUH
19 REMZIJA KUTI
20 ELDIN HODI
21 DANA VILUI
22 ARNES HODI
23 BEDRIJA HODI
24 SEJAD SREBRENICA
25 PERO JEZILDI
26 SUBHIJA HELVIDA
27 REFIK KOLUH
28 DENITA LUIJA
29 ERDIN BARUIJA
30 HAMZA HELEG
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 FARUK EI
2 ELJKA BONJAK
3 ALMEDINA ATI
4 EDIN DURI
5 NENAD MARI
6 HUSO HODI
7 IVANA MILINOVI
8 NIJAZIJA JUHI
9 ELVISA ISAKOVI
10 ALEN KURTODA
11 MIRELA KOLUH
12 AMEL MEHANOVI
13 AMILA RAMI
14 IVICA JANKO
15 ALDIN MERDAN
16 AZERINA ATI
17 DEMAL AGANOVI
18 NEFISA BRKI
19 RATKO PETROVI
20 ADIS LUIJA
21 FADILA HODI
22 MURIS NESLANOVI
23 BADEMA KOZICA
24 EREF IMAMOVI
25 AVDO NESLANOVI
26 MAHIRA HODI
27 NIJAZ ARNAUT
28 NIZAMA HODI
29 HUSO ELALI
30 VIDOJE TANASI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 JOSIP MRAVAK
2 ANKICA KOMI
3 EMIL VELTE
4 IVANA SMOLJO
5 STIPO KRITO
6 NIKOLINA TEKO
7 IVAN KRIANOVI
8 GORAN MILI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

9 IRENA AVARA
10 SLAVEN KATAVA
11 DIJANA KRITO
12 DRAGAN LOVRI
13 MARIJANA ZNAHOR
14 MARKO ANTI
15 PERO MARKOVI
16 ANELKA LATRO
17 BOJAN PETROVI
18 MAGDALENA MARI
19 GORAN BRNJI
20 MLADEN PETROVI
21 ANTONIJA VUJICA
22 DAVORKA DUJMUI
23 LUCIJA PETROVI
24 KORNELIJE JEZILDI
25 OZRENKA RAI
26 IVANA LATRO
27 MARKO LJUBOS
28 LUCIJA OSI
29 VALENTINA MARI
30 IVAN ZELENIKA
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 ZIJAD PROSJANOVI
2 BELMA ALETI
3 OSMAN IMAMOVI
4 SUVADA KURTODA
5 ARIF LUIJA
6 NERMINA (BESIM) HAJDAREVI
7 NAZIF BRKI
8 NEZIR IAK
9 NASIRA KARAULA
10 ADNAN EKMEI
11 NERMINA FERHATOVI
12 JASMIN BRKI
13 AMRA PROSJANOVI
14 TARIK HUSANOVI
15 EDINA MERDAN
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 HILMIJA EI
2 DENANA IMAMOVI
3 NEDAD ORMAN
4 ADNAN SREBRENICA
5 EDINA BRKI
6 NASIH KERMO
7 EMSUDIN MEKI
8 LEJLA BARUIJA
9 ILMA DURAK
10 ERVIN PROSJANOVI
11 HARISA LUIJA
12 SEDIN MUHI
13 ALMINA BULJINA
14 MAID NESLANOVI
15 HAMDO BIOGRADLIJA
16 RABIJA BRKI
17 EDIN KURTODA
18 EDINA ALETI
19 SEMIR HODI
20 MIRNES SILAJDIJA

Broj 61 - Strana 189

21 MUAMERA KARAULA
22 ASMIR DURAK
23 MEVLIDA MEINOVI
24 ENIJAD OSMANEVI
25 RIFET BRKI
26 ALEMA ULI
27 LATIF ABANOVI
28 ALDIJANA SULJI
29 OSMAN BEI
30 SENAD IBRELJI
114 - FOJNICA/
114 NAELNIK FOJNICA /
02188 SDA/SBB
1 SABAHUDIN KLISURA
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ISMAR BRATI
02229 HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIA - NAELNIK
ZA BOLJU FOJNICU
1 SUZANA LOVRI
114 OPINSKO VIJEE FOJNICA /

02234 HDZ BIH, HDZ 90, HSS S. RADIA-HRVATSKA
KOALICIJA FOJNICE
1 IGOR BONJAK
2 VANJA OROZ JUKI
3 BRANKO STANI
4 ZDENKO MILIEVI
5 MAGDALENA GUJI VIDOVI
6 MLADEN TUKA
7 TIHOMIR STANI
8 MARIJA TUKA
9 JELENA MILETI
10 BRANKO GOLUB
11 VIKTORIJA KAURINOVI NENADI
12 RADOSLAV KAPETANOVI
13 ILIJANA PETROVI
14 JOSIP PULJI
15 SLOBODAN BILI
16 RADMILA TOLO
17 BRANIMIR MILIEVI
18 SNJEANA DANDI
19 ANTO LOVRI
20 DARIO STOJANOVI
21 DRAGANA MARKOVI
22 VLADO KULI
23 KATARINA BONJAK
24 DARIO GRGI
25 PERICA KAPETANOVI
26 ANTONIJA MILIEVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 BEHAIJA RAMI
2 EMINA MAKI
3 ENVER PARI
4 ZORICA MILETI
5 NERMIN BUKVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 EMIR MEMIJA
2 ANITA MARKANOVI
3 ISMET ZULUM

Broj 61 - Strana 190

SLUBENI GLASNIK BiH

4 ADELA BIEVI
5 ANDRIJA LEKI
6 DENISA SALINOVI
7 SENAD RIZVI
8 KENAN HODI
9 NASIHA BUHARALIJA
10 MIRZA SALINOVI
11 AMINA HUSEINBAI
12 SAKIB MERDANI
13 MIRSADA SALIHAGI-KARI
14 IGOR ILII
15 OMER AVDI
16 MAIDA TERZI BRATI
17 AMEL KARAHMET
18 ELDINA HODI
19 ASIM AJANOVI
20 BOJAN IVI
21 AMILA RAMI
22 HAIM BUKVI
23 MERLINA CURI
24 MUSTAFA PUBOVI
25 AMAR TIRO
00734 HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 BOGOMIR BARBI
2 MARICA KATAVI
3 ZORAN LIJAK
4 KATA BARBI
5 DRAGAN GLAVOEVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 EMIR SULEJMANOVI
2 MUBINA OMERBEGOVI
3 MUJO ZULUM
4 HARIS BALI
5 AMRA OMEREVI
6 MAHIR TURKO
7 INDIRA RAMI
8 SELMAN SALINOVI
9 IRMA KLISURA
10 ADIS OHADI
11 ADNA KURTA
12 SEAD GAO
13 REFIJA MEMIJA
14 ADEL ZUKA
15 BELMIN SOFTI
16 SEMAIDA PEHLIVAN
17 ASIM TOPALOVI
18 ALISA HASANBEGOVI
19 NEDAD ALETI
20 LEJLA IMAMOVI
21 SUREJJA SIKIRI
22 EMIR MEA
23 BELMA PAMI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 NASIR SELIMOVI
2 MEDINA MEA
3 ALMIR ZULUM
4 DEMAL POLUTAN
5 ENITA SALINOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

6 MAHIR HASANAGI
7 NADIRA HUREM
8 AMIL EHOVI
9 AMELA MERDANI
10 SAUDIN FEJZI
11 MERIMA HODI
12 TARIK ZAHIROVI
13 HAA KUUK
14 SENAD ALETI
15 ENVER BAI
16 EMINA ZAHIROVI
17 NIHAD MEHTI
18 ESMA SALINOVI
19 NEVRES HUSEINBAI
20 SALIH SOFTI
21 ENISA BUREKOVI
22 EDIN SARVAN
23 IRMA VARELIJA
24 ATIF MUJI
25 HUSEIN HODI
26 BELMA RAMI
115 - KISELJAK/
115 NAELNIK KISELJAK /
02181 SDA SBIH JEDINSTVOM DO USPJEHA
1 ADIS ZRNO
02224 KOALICIJA HDZBIH-HSS STJEPANA RADIA
1 MLADEN MIURI-RAMLJAK
115 OPINSKO VIJEE KISELJAK /

02240 HRVATSKA KOALICIJA HDZ1990-HSP BIH
1 VINKO FRANKOVI
2 JELENA VIDOVI
3 MARINKO ILIJAEVI
4 VALENTINA UNJI
5 VIKTOR BULJAN
6 MIRO KATAVA
7 ZDRAVKO HRGOTA
8 SILVIJA GROMI
9 SUZANA IVANI
10 NENAD RAJI
11 BOICA BATARILO
12 ZLATKO KORO
13 RUA MILO
14 MARIJAN BATARILO
15 DRAGAN UNJI
16 ANA VUJICA
17 MARINKO IVANKOVI
18 ANELKA HRGOTA
19 ZORAN VUJICA
20 ZORAN KOMI
21 MILENA PAVLOVI
22 PEPICA MARJANOVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 HIKMET KARASALIHOVI
2 ARMINA HUZBAI
3 ENAN IMAMOVI
4 PETAR SAMARDI
5 DIJANA FRANKOVI
6 MARKO MARJANOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

7 FUAD HODI
8 EMA MUSTAJBEGOVI
9 ALMA JUSUPOVI
10 AMIR BUNJO
11 EDINA ZRNO
12 ADIS VRBI
13 IVANA ORI
14 ELMIN PALALIJA
15 FUAD PURIEVI
02181 SDA SBIH JEDINSTVOM DO USPJEHA
1 ASMER JAPAUR
2 ADISA MUJI
3 ALIJA KARO
4 NIJAZ DRINI
5 NERIMANA EHO
6 EREF HUREM
7 SENAD BEJTI
8 ZILHA IMAMOVI
9 FATA GANIJA
10 IZUDIN DAHIJA
11 ALDINA HODI
12 SAMIR JAHI
13 AMIRA MUTAP
14 NEAD TOPALOVI
15 FERID BABALUK
16 MUMBERA PALALIJA
17 ALMIN HODI
18 ALMINA TOPALOVI
19 JUNUZ JUNUZOVI
20 ARNES DRINJAK
21 MIRELA KARI
22 ASMIR BRKANOVI
23 EMIRA JAHI-MURTI
24 ALMIRA BEJTI
25 BEGAN FAFULOVI
26 AMINA AJANOVI
27 SEMIR MUJI
28 ARNELA BRKI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ZAIM BERIA
2 JASMINA ELIL
3 NIHAD JUNUZOVI
4 RADISLAV STANII
5 MELIHA DELI
6 VLADO BABAN
7 NEDAD DAFI
8 AMIRA LATIFOVI
9 INDIRA MELEZOVI
10 DENAN KARALI
11 MEDINA JAPAUR
12 DANKO VUJICA
13 ZERINA ZRNO
14 HAMDO LITRI
15 HARIS RAHMANOVI
16 AZRA HASANAGI
17 IVAN VRLJIAK
18 FATIMA JUNUZOVI
19 EDIN BUNI
20 NEVRES NUHI

Broj 61 - Strana 191

21 BELMA BILI
22 SEAD IBRIEVI
23 MEDINA KARASALIHOVI
24 NEDIM JUSUPOVI
25 ARMIN ORU
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 HARIS ADROVI
2 MUBERA DURAKOVI
3 MIDHAT MERDAN
4 HARIS EMO
5 ALMIRA SMAJI
6 GORAN LATINOVI
7 BELMA PAJI
8 IRFAN DURI
9 ALDIJANA BABALUK
10 KENAN KARI
11 SADA SOFTI
12 ARMIN OMERKOVI
13 AJA TOPALOVI
14 ARNEL PALALIJA
15 HAJRUDIN CURI
16 ADELINA DRINJAK
17 ABAN AGI
18 MERIMA LITRI
19 VEDAD BRKI
20 MIRSAD PAI
21 SUVADA KARAULA
22 ADNES HASANAGI
23 MIRNESA DELI
24 EDHEM KARI
00366 HRVATSKI NARODNI SAVEZ BIH
1 MIRO STANI
2 MARICA ONDRI
3 IVICA BILI
4 FRANJO KRISTI
5 LEA BAREI
6 MIROSLAV KAJI
7 IVAN ULJEVI
8 ANA VIDOVI
9 ANKICA GLAVA
10 MILO BILI
02224 KOALICIJA HDZBIH-HSS STJEPANA RADIA
1 MIRJANA MEDI
2 MATO PULJI
3 ZVONKO UDOVII
4 IVICA KUBAT
5 IVONA KOMI
6 MIRO SLIKOVI
7 VALENTINA VIDOVI
8 DRAEN GLIBI
9 DANKA VRCI
10 VINKO VUJICA
11 IRENA VUJICA
12 MLADEN BARII
13 ENELA VUKOVI
14 GORAN VUJICA
15 MLADEN MRNJAVAC
16 TANJA BABI
17 NINO BABAN

Broj 61 - Strana 192

SLUBENI GLASNIK BiH

18 MIRNA PAVLOVI
19 BORIS MRNJAVAC
20 ANTUN KVESI
21 TEFICA VUI
22 STIPO BILETI
23 JELICA BILETI
24 IVAN KAPETANOVI
25 MIROSLAV NIKAEVI
26 DARIJA KARIVAN
27 DAJAN BENCUN
28 DARIJA BILAN
116 - VISOKO/
116 NAELNIK VISOKO /
02188 SDA/SBB
1 HALIM ZUKI
01822 AMRA BABI - NEZAVISNI KANDIDAT
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ERMIN DLAKI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 REFIK KURGA
116 OPINSKO VIJEE VISOKO /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 MIRNES FATI
2 SAFETA ALIBEGI
3 ADNAN MEVI
4 NERMIN EO
5 EMINA ALIHODI
6 ARMIN TRNI
7 ALMEDIN IMAMOVI
8 ALDINA BEGI-TOKMO
9 ARNELA MRKALI
10 HUSNIJA MERDI
11 VELIDA BABI
12 ALMEDIN (HUSEIN) MUINBEGOVI
13 SAMRA TABAK
14 MUHAMED JUSUFOVI
15 MEMSUD BREI
16 AMRA HAJRO
17 MUHAMED IGA
18 AJLA BERHAMOVI
19 FARUK KARALIJA
20 HARIS ABANOVI
21 VILDANA KAHVEDI
22 HARIS GANI
23 IRMA MULAHASANOVI
24 EMIR MEHMEDAGI
25 AMAR AGETOVI
26 BERINA SULJI
27 ALMIN ALIJAGI
28 SAMIRA KRIJETARAC
02165 NEZAVISNA LISTA ZA OPINU VISOKO
1 IZET SMAJEVI
2 AIDA ZERDO
3 BAJRO FEJZI
4 KEMAL KARDA
5 ELVIR PIODI
6 ADNAN HODI

etvrtak, 18. 8. 2016.

7 EDIN DAFI
8 ADNAN FRLJAK
9 SALIH PURIEVI
10 AKIF OHRAN
11 EMIR OSMANBAI
12 ADI PAALI
13 MIRSAD ALIBEGOVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 JASMINA SEMI
2 NEDAD MEHMEDAGI
3 DENANA IIJA
4 SABURDIN DEVOVI
5 MEHMED BEGI
6 AJLA FRLJAK
7 EDIN IIJA
8 SEID ZIMI
9 EMA SARA
10 NEDIM DEDI
11 ARNELA KURTOVI
12 NIJAZ BEI
13 REJHANA NUMANOVI
14 SENAD PROVALI
15 SADIK URT
16 FAHRETA HANDI
17 MELVIN DAFI
18 ZUHRA ABARAVDI
19 ADIS HADI
20 EJLA SEJDI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 DEJAN EPANOVI
2 NEDLA GREDA
3 ADNAN TAJI
4 MAJA MALI-ZEEVI
5 DALIBOR TOMII
6 MUHAMED HUSI
7 ALIJA AHINOVI
8 DRAGANA KOPRIVICA
9 SAMRA LIMO
10 MIRSAD SUA
11 ENISA MOSTI
12 MIRSAD UUK
13 ALISA MUIJA-VIA
14 ADMIR DEDI
15 AMAR PINJI
16 ELMA MERDI
17 AVDIJA VIA
18 AMILA HODI
19 ENIZ BABI
20 SENADA FRTUNA
21 MAHIR ENGI
22 NERMIN SULJI
23 ELZA SARA
24 TARIK GOGI
25 SALKO ALIANOVI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 ELVEDIN ABANOVI
2 JASMINA KECAN
3 DARIO PEKI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

4 MIRZA BUKI
5 ILDA KRIJETARAC
6 MAHIR VALJEVAC
7 MIRHA BURKO
8 ELMIR PUUL
9 SELMA SULJI
10 ELDIN OHRAN
11 MEMBRURA SIRO
12 ADIS HASEI
13 MULIJA HADIHALILOVI
14 HALIM DERVIEVI
15 EDIN BURI
16 JELENA BAJI
17 SEJID OUZ
18 EMINA IHTIJAREVI
19 EMIR GAAN
20 MERSAD AHMI
21 DALILA GENJAC
22 ELDAR SMAJLOVI
23 AMRA ELEBI
24 ADNAN OMANOVI
25 HARIS NURUDINOVI
26 ENISA BURI
27 MATO KOZINA
28 ALMA BABI
29 HARIS DAFI
30 FUAD UKRIJA
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 JASMIN OMANOVI
2 NEVZETA BEGI
3 VAHID RAMI
4 KENAN HANDI
5 ENA AHINOVI
6 ADNAN KUBAT
7 ELMIR OMERBEGOVI
8 MELINA HALILOVI
9 MERSIHA SARA
10 DEVAD BEGI
11 AZRA DAFI
12 HARIS HODI
13 MINELA PELTO-DEDI
14 SAMIR RIZVANOVI
15 FARUK SMAJLOVI
16 ADISA PURIEVI
17 EDIN OMANOVI
18 JASMINA KADRI
19 SADID ALIHODI
20 DEVAD DURAKOVI
21 DENANA BRKI
22 MEHMED ALIBEGOVI
23 MELKA ZUBEVI
24 EMIR GORALIJA
25 SABINA PAJT
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 KEMAL MUINBEGOVI
2 ZIJADA SMAILAGI
3 MIRZA OMANOVI
4 EMINA JUSI
5 ZLATKO HANDI

Broj 61 - Strana 193

6 LAMIJA EHAJI
7 DEMIL HALILOVI
8 EMIR DAFI
9 MIRELA MATEA BUKVA
10 AMIL NEIMARLIJA
11 DELILA NOVOKMET-HALILOVI
12 ASIM MUSLIJA
13 EFEDINA EHAJI
14 EDIN LOPO
15 SULEJMEN ZUKAN
16 MIRNESA EHOVI
17 NEDAD MULAGI
18 DALILA SMAJLOVI
19 EDIN ABANOVI
20 AMIR BALTA
21 ABEDINA DAFI
22 AMER HINDIJA
23 DENETA MIHALJEVI
24 ESMIR DAFI
25 FIKRET UKRIJA
26 ELMA OMERBEGOVI
27 AMAR BABI
28 AMINA OHRAN
29 SENAHID BULUT
30 EDIN SUDUKA
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ISMET DEDI
2 MIRELA KONJO
3 SENAD AHINOVI
4 MINELA BURKO
5 MAHIR NOVOKMET
6 SABAHUDIN BEGOVI
7 JASMINA VRAO
8 DEVAD GAZIBARA
9 ALISA KADRAGI
10 ALMEDIN (NEZIR) MUINBEGOVI
11 MINELA RAMI
12 SENAD AHINBEGOVI
13 MAHIRA TIRI
14 KENAN AHINOVI
15 MEHDI DANKO
16 MUAMERA KARAVELI
17 BAHTIJAR AJI
18 AMELA JAVORA
19 SEJAD MLIVI
20 HASAN TOPALOVI
21 SELMA BUZA
22 EDIB SELMANOVI
23 ANIDA VRAO
24 JASMIN DELAHMETOVI
25 OMER HUSI
26 AZEMINA SMAJI
27 ZAKIR SEJDI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 AVDO NJEGOVI
2 JASMINA ISMI
3 SEID KADI
4 FADIL AHMI

Broj 61 - Strana 194

SLUBENI GLASNIK BiH

5 SAIDA EHOVI
6 MUHAREM NJEGOVI
7 DEMILA HAMZI
8 TARIK ABDUKI
9 EFIKA MUI
10 MUHAMED HADIMEHMEDAGI
11 MIRHA BRKOVI
12 IBRAHIM SMAJI
13 HAJRUDINA ISLAMOVI
14 HASIB DERVIEVI
15 HALID SIKIRA
16 NEDADA BUKUREVI
17 MUSTAFA LEME
00877 NAA STRANKA
1 SUAD SLIPEVI
2 NERMINA VEHABOVI-RUDE
3 UZEJFA MIMI
4 EMIR DIZDAR
5 ADNAN AHOVI
6 SUADA MLAO
7 MINELA BULJINA
8 EFIK HALILOVI
9 ZINAIDA ZEEVI
10 TARIK BAI
11 UNA ZELENTROVI
12 SUAD PAI
13 AJLA IHTIJAREVI
14 MIRZA MAMELEDIJA
15 OLEG SIMI
16 LEJLA HADIMEHMEDAGI
17 ADNAN KOLJENOVI
18 MERISA HAJDAREVI
19 AMAR KULOVI
20 HARIS HRNJI
21 BELMA SELMANOVI
22 ZVONIMIR JURII
23 ANIDA NOVOKMET
24 NERMIN LOMIGORA
25 MIRSAD ORU
26 EMINA KONJO
117 - BREZA/
117 NAELNIK BREZA /
02188 SDA/SBB
1 MUNIB ZAIMOVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 MIDHAT ALDI
01688 HALIL TUZLI - NEZAVISNI KANDIDAT
117 OPINSKO VIJEE BREZA /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 ARIF SIROTANOVI
2 ILMA DINAR
3 OMER BULJETOVI
4 SANELA BEI
5 JASMIN BULJETOVI
6 NUEJMA VELI
7 HAMDIJA SOLAK
8 MERIMA SMAILBEGOVI
9 SAMIR HASANSPAHI

etvrtak, 18. 8. 2016.

10 DENEFA TELALOVI
11 ALMIR NAHI
12 ADELISA II
13 HARIS MEMEDOSKI
14 DENANA BOTI
15 BELMIN BAJRI
16 ADHA SOKI
17 SAUDIN RIZVANOVI
18 AMELA BEGOVAC
19 NIHADA BEIROVI
20 HIBA HODI
21 FARIS SIROTANOVI
00020 GRAANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 MEMSUD KADRI
2 HALIDA BUKVA-OMERHODI
3 MIRELA KADRI
4 IBRAHIM HASANSPAHI
5 SAFET BEIROVI
6 AMINA SMAILBEGOVI
7 DINO NEFI
8 DEVDO BEIREVI
9 SAMRA TAAKOVI
10 AMEL SMAILBEGOVI
11 LEJLA BULJETOVI
12 EDIN EHI
13 DANIRA ARNAUTOVI
14 MUHAMED HALILOVI
15 ADIN OMERHODI
16 AIDA VELI
17 NEHRUM HRVAT
18 MEVLIDA KRA
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 FADIL KADRI
2 SNJEANA PANDA
3 MALIK ORBO
4 AMIL BULJETOVI
5 VLASTA KALAS
6 MUAMER OMERHODI
7 ALMEDIN KADRI
8 ANA ALI
9 ARNELA IMAMOVI
10 SALKO KOVA
11 ADINA FRLJAK
12 ALIJA RAHIMI
13 MAJISA SUBAI
14 FIKRET VELI
15 ALMEDIN AUEVI
16 MERSIHA KULAGLI
17 KENAN BEGI
18 EMINA BAJRAMOVI
19 IDRIZ SOFTI
20 SALKO TREBO
21 VESNA KADRI
22 ALMIR AMO
23 BENITA BULJETOVI
24 ALMIR DEDOVI
25 ADIS BULJETOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 AMINA JEKALOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

2 DENAN ABADIJA
3 DINO GAVRANOVI
4 BRANKA TROGRLI
5 AMIR KONAKOVI
6 FAHRUDIN KULI
7 SEVDIJA KEVRO
8 MIRO VRLJIAK
9 MAHIRA SELIMOVI
10 ALMEDIN SARA
11 ALMA BEGI
12 ANES SALINOVI
13 AMILA MURATOVI
14 AKIF OLAN
15 IFET HUJI
16 VENESA OSI
17 AMIR NESIMOVI
18 ALMA FRLJAK
19 EKREM FAKO
20 ALEM SPAHO
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 NERMIN AVDUKI
2 AZRA TELALOVI
3 REFIK OMERHODI
4 HAMZA TRAKO
5 MERSIHA MAMELA-HERCO
6 DEMKO TABUIJA
7 RAMIZA FRLJAK
8 ANEL RIHI
9 DENITA BEGI
10 ANES BABOVI
11 FATA HADO
12 NUSRET JUSI
13 ILDA DINAR
14 MALIK SMAILBEGOVI
15 ENVER BUREKOVI
16 AMIRA AVDUKI
17 ARMIN HODI
18 EMSA BEGANOVI
19 SEMIR TERZI
20 MIRNES SMAJI
21 SENIDA VELADI
22 ADMIR TABAKOVI
23 ARMA TRAKO
24 OSMAN ABI
25 HARIS BEGI
26 ZIJADA MURATOVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 EDIN AVDI
2 NEJIRA BULBULUI
3 NAMIK MURATOVI
4 SMAIL JUSI
5 SELMA BEIREVI
6 ALEKSANDAR MATI
7 FAIDA HERCO
8 FIKRET SALINOVI
9 EMIRA MURATOVI
10 MIRSAD HAJDUKOVI
11 ALMA TABAKOVI

Broj 61 - Strana 195

12 JASMIN LEPI
13 SANELA REDI
14 ANIS DERVIEVI
15 AMER RIZVANOVI
16 AMELA HRUSTANOVI
17 ELDIN MUSTAFI
18 SEGMEDINA BOTI
19 ELIZABET MUI
20 ANES ZAIMOVI
21 AMRA MUI
22 NAID HALILI
23 ALMA MURTO
24 FERID HODI
25 AMER SILAJDI
26 ERMA OMANOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 FETAH BAJRI
2 AMILA AVDUKI
3 MIRNES BAI
4 READ OMERHODI
5 ZURIJETA SILAJDI
6 FERID KOVAEVI
7 MIRZA AHMEDSPAHI
8 EVELINA JEKALOVI
9 NEDLA KOVAEVI
10 KENAN MURATOVI
11 ADINA SALINOVI
12 HASAN BLAEVI
13 SELMA MLIVI
14 HARIS BEIREVI
15 MURADIF OSI
16 INDIRA KARI
17 MIRALEM DEDI
18 AMINA II
19 ASIM MURATOVI
20 AMAR SMAILBEGOVI
21 ANELA KADRI
22 ALDIN MONJARI
23 AIDA FRLJAK
24 VEDAD JUSI
25 HIDAJET AVDUKI
26 AMINA BULJETOVI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MIRZET SULJAGI
2 BELMA KRGI
3 MIDHAT BEIREVI
4 MIRSAD NUMI
5 RASEMA VIDOVI
6 NEDAD KRGI
7 AMILA HERCO
8 MEVLUDIN MEMIEVI
9 ZDENKA PAVLI
10 SIDIK IVA
11 ALDIJANA MURATOVI
12 OMER OMERHODI
13 HANKA BUZA
14 ADMIR ALI
15 AIR KEKI
16 SABINA BITI-NEBI

Broj 61 - Strana 196

SLUBENI GLASNIK BiH

17 MEVLUDIN II
18 NERMINA KAPLAN
19 SEJAD PAI
20 EMIR IMAMOVI
21 AMINA OPERTA
22 NEDIM BAI
23 DENANA VELI
24 MURIS REPUH
25 MIDHAT ZAIMOVI
26 EMINA HASANSPAHI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 AMRA HUSKI
2 DEVAHID SOKI
3 MIRALEM HADO
4 HAMDIJA KULI
5 SUADA HODI
6 MUNIB HADO
7 MILKA LJIVO
8 BAHRUDIN ELJAN
9 NAIDA EHI
10 ASIM KULI
11 NADA GRGI
12 SEAD HODI
13 SALEMA EHI
14 ABID HASI
15 ISMET OMERHODI
16 MEDINA HERCO
17 ARIF IVA
18 HATIDA RIZVANOVI
19 JASMIN GORALIJA
20 ZAKIR NUMI
21 HAFIJA JUSI
22 RIZAH SENDI
23 MAIDA HASANSPAHI
24 UZEJR ABI
25 HAJRUDIN AVDI
26 FATA FRLJAK
118 - ILIJA/
118 NAELNIK ILIJA /
02188 SDA/SBB
1 AKIF FAZLI
02011 ENES DURAK - NEZAVISNI KANDIDAT
118 OPINSKO VIJEE ILIJA /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 MUHAMED HANDI
2 AJLA AKAL
3 ALMIR PIODI
4 MERIMA NEVALJALOVI
5 ALEN MATORUGA
6 ELDINA GABELJI
7 RUSMIR ALIKADI
8 SENADA SULJI
9 SENAD HASEI
10 MELIHA ALIKADI
11 EDIB RIZVO
12 NIHAD EHI
13 EMINA PIRI

etvrtak, 18. 8. 2016.

14 DEJAN ZELINEVI
15 MIRZET LIINA
16 MINELA IBRI
17 ENVER HELA
18 SABINA DUMONJI
19 ADNAN MUSI
20 VEZIRA ZULANOVI
21 ADMIR MUJKI
22 RASIM ALI
23 JASMINA RAMI
24 ADIS ALI
25 MIRNES OZI
26 AHA NUMANOVI
27 MEHMED KOZI
00020 GRAANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 AHBAZ SUI
2 ALDINA JAHI
3 NUKO NUKI
4 IMELA ABANOVI
5 ELDIN DERVIEVI
6 HANKA MAI
7 JUSUF SMAJI
8 SEDIN JUNUZOVI
9 SEDINA MEHANOVIC
10 DEVAD IBRAHIMOVI
11 MIRZELA ORI
12 ALEM NUHANOVI
13 MERSIJA JUSI
14 SEMIR HASANOVI
15 BELMIN AVRK
00455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 MEHO DINDO
2 SELMA SULJAGI
3 MUAMER GURDA
4 MERIMA RASTODER
5 ELVEDIN KAHRIMAN
6 ARNELA TREBINJAC
7 PETAR ILI
8 SAID DEDI
9 HASIBA MEMIEVI
10 ADNAN ABADIJA
11 NERMANA SALKI
12 ALIJA BUKVA
13 MEDIHA DERVIEVI
14 NEDELJKO UKI
15 HUSEIN ANDELI
16 LEJLA BARIMAC
17 MUNIB BEI
18 EMSA HODI
19 SEJDALIJA ALI
20 MIRSAD IVAZOVI
21 SENADA MEHMEDOVI
22 RAHIM BERIA
23 DANIJELA HADI
24 MUSTAFA MAHMUTOVI
25 ADNAN HELJA
26 EMINA BELIJA
27 SUAD KADRI
28 MEDINA JAAREVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

29 TAIB ALISPAHI
30 AKIF NERETLJAK
00003 STRANKA ZA SREDNJE
1 BESIM GLJIVA
2 IRMA RAMI
3 AIDA MALIEVI
4 MERIMA BALTA
5 NERMIN HERI
6 SELVEDINA HODI
7 ZDRAVKO KOJI
8 VANJA NEDI
9 MUJO MALIEVI
10 MELISA KORJENI
11 SABAHUDIN HANDI
12 ADISA BEGOVI
13 SABAHUDIN RAMI
14 AIDA PROZORAC-KULO
15 MUBIN ZUKI
16 HARIS ELIK
17 ARNELA DEVI
18 ADNAN SMAJLOVI
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 ALMIR EHI
2 BEISA BIBEROVI
3 MENSUR BAI
4 RAMIZA DURI
5 ANES HASETA
6 SENADA DEDI
7 MIRSAD TEROVI
8 SLAAN MIJATOVI
9 ARNESA PJEVO
10 MIROSLAV IVI
11 ADMIRA PJEVO
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 SEMIR DIZDAREVI
2 SUVADA BUA
3 ALEN HASKOVI
4 MINELA DIVOVI
5 MIDHAT PIJADER
6 FERID UGA
7 GORDANA IVANI
8 ENES DIZDAREVI
9 HAJRETA VEJZOVI
10 MERSID BAJRAMOVI
11 ELMA SUANJ
12 MUHAMED OSI
13 NISVETA DURI
14 RADIB TABAKOVI
15 SEMIR SPAHI
16 AIA FAZLI
17 MUAMER HERI
18 SAMNA EHI
19 ERNES IBIEVI
20 ALMIR NUKI
21 EMINA BRKI
22 NERMIN BEGANOVI
23 ALDINA KAHRIMAN
24 MIRALEM STOMORNJAK

Broj 61 - Strana 197

25 EDIN PODI
26 ADISA OSI
27 MUHAREM HUSKI
01965 NIHAD MUFTI - NEZAVISNI KANDIDAT
02072 GRAANSKI SAVEZ (GS)
1 ADEM EFENDI
2 JASMINKA JAKUBOVI
3 EDHEM HASANOVI
4 ASIM MUJI
5 ENISA EHI
6 DENAN VELI
7 AMILA GAZIBARA
8 MUJO BRKI
9 EMINA UTURA
10 MIRSAD KADRI
11 ALDINA HALILOVI
12 DENIS PIODI
13 SADIDA PUINA
14 NASER MALI
15 NEHAD MUMINOVI
16 SABERA JUGOVI
17 MIRNES LOJI
18 FATIMA SELIMOVI
19 ELDIN KOSOVAC
20 RAIZ TIHI
21 ELMA PODI
22 SANDIN AVDI
23 ESADA DANI
24 ELDIN HARBA
25 SAMIR DELIJA
26 ARNESA LUKOA
27 SALIN HODI
28 FERIDA SMAJLOVI
29 ADMIRA MUANOVI
30 ERMINA OSMANOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ALAN ERAK
2 MARIONETA ILI-JURETA
3 DAMIR FILIPOVI
4 SELVER HERI
5 DANIRA HRNI-RAMI
6 SAFET STOMORNJAK
7 MIRSAD HAMZI
8 ANELA OPRAI
9 IMELA OMANOVI
10 MIRSAD OSMANOVI
11 DUBRAVKA PETRIEVI
12 MEHMEDALIJA ALIKADI
13 SELMA BARI
14 DENIS ULI
15 KENAN HASANOVI
16 AMINA HALILOVI
17 ELDAR EHI
18 AMINA HASEI
19 SEDIN SOLAK
20 ELMIR MAI
21 MIRZETA BALTA
22 OMER OMERHODI
23 NEJRA BAI

Broj 61 - Strana 198

SLUBENI GLASNIK BiH

24 MUHIDIN DERVIEVI
25 VERNES ERO
26 LATIFA IVA
27 MIDHAT DAFO
28 VANJA DERVIEVI
29 MIREL AHMANOVI
30 ADNAN SINANOVI
01007 POLITIKA ORGANIZACIJA GRAANA
SNAGA BOSNE
1 EMSO JUSI
2 AMELA BELIJA
3 HAJRUDIN AVDI
4 ALMA BEGANOVI
5 MUJO NUKI
6 VAHIDA ALI
7 JUSUF AHMETOVI
8 AZIZ VILI
9 ENISA SULJI
10 SABAHUDIN BEGI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 DRAGAN PRANJI
2 GRANICA RAMOVI
3 BRANKO MILIEVI
4 ANA MIRI
5 RAFAEL VIDOVI
6 DRAGANA PRANJI
7 VLADISLAV DRAGI
8 ZDENKO KRASNIK
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 AKIF BELIJA
2 AMRA MATORUGA
3 SEAD EHI
4 RAMIZ BIBI
5 AMINA MUFTI
6 DAMIR KARAMUJI
7 AMIRA ELJANI
8 EMO BEGANOVI
9 ENELA LELO
10 EDIS OSMANOVI
11 SABINA STOMORNJAK
12 IMIR HAJDAREVI
13 EDINA FAZLI
14 RIZO TABAKOVI
15 NIJAZ MAI
16 BESIMA SALIHOVI
17 FERID SINAN
18 MIRZETA KAI-LELO
19 NAMIR SOLAK
20 ALMIR BELIJA
21 VESNA STANII
22 AHMED SALEH
23 MELISA SOLAK
24 ALDIN RAMI
25 BAJRO SPAHI
26 ARNELA KUBAT
27 MUHAMED GLJIVA
28 ADISA OMEROVI
29 ADMIR LOJI

etvrtak, 18. 8. 2016.

30 FIKRET UTURA
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MAHIR DEVI
2 ALMA OMEROVI
3 SEMIR DEDI
4 MUAMER DERVIEVI
5 SELMA PUINA
6 MEHMED SINANOVI
7 RASIM EHI
8 MUAMERA MASNOPITA
9 MEDIHA HERI
10 HALID DIZDAREVI
11 EHERZADA OSI
12 ADEM ALI
13 MELISA MATORUGA
14 SAUDIN DURMI
15 FAHIR HASANOVI
16 ENISA MEETOVI
17 ARMIN MATORUGA
18 BELMA BALTA
19 ADMIR EHAJI
20 MIRZA BEKTI
21 MEDINA HASANOVI
22 MUAMER BEZDROB
23 EJLA NAHI
24 MAHIR GLJIVA
25 ANEL BUMBULOVI
26 ELMA BEI
27 SAMED MEANOVI
28 ADELA BELIJA
29 KENAN BUZA
30 VEHID HALILOVI
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES
AJANOVI
1 ALEMA JUSI
01957 NUSRET MAI - NEZAVISNI KANDIDAT
121 - /SOKOLAC
121 / NAELNIK SOKOLAC
00515
-
1
00018 -
1
121 /
SKUPTINA OPINE SOKOLAC
00515
-
1
2
3
4
5
6
7 -
8
9
10
11
12

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 GOJKO ANII
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8 -
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01200
1

Broj 61 - Strana 199

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 ARKO ANAR
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 EMSO BEAR
2 MEDIHA KORMAN
3 MEHMED DINDO
4 NAZIFA HASANOVI
5 NERMIN VRAALICA
6 FATIMA BUKVA
7 EDIN KONAKOVI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
01706
1
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Broj 61 - Strana 200

SLUBENI GLASNIK BiH

16
17
18
19
20
01718
1
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 -
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
121 -
/ SKUPTINA
OPINE - NACIONALNE MANJINE SOKOLAC
01276 KOMUNISTIKA PARTIJA
1 VLADO BOLJANI
00879
1
00018 -
1
01971 SAVEZ ZA STARI GRAD
1 MILOVAN ERI
123 - /HAN PIJESAK
123 / NAELNIK HAN
PIJESAK
00515
-
1
00018 -
1
01972
1
123 /
SKUPTINA OPINE HAN PIJESAK
00515
-
1

etvrtak, 18. 8. 2016.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01694
1
2
3
4
5
6
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01008
1
2
3
4
5
6
7
8
00018 -
1
2
3 ()
4
5
6
7
8
9
10

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

11
12 ()
13
14
15
16
17
18
19
20
01972
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 RAMO ARDAKOVI
2 HAZIMA HASANOVI
3 RAMIZ JUSUPOVI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
00461 -
1
2
3
4
5

Broj 61 - Strana 201

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
01408 -
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
124 - TOMISLAVGRAD/
124 NAELNIK TOMISLAVGRAD /

01703 HRVATSKA NEZAVISNA LISTA


1 IVAN KRSTANOVI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 IVAN VUKADIN
124 OPINSKO VIJEE TOMISLAVGRAD /

00005 HKDU BIH
1 JOSIP SKOIBUI
2 MIRKO PENJGUI
3 TANJA LUI
4 ZORICA BAGARI
02064 BOO DRMI - NEOVISNI KANDIDAT
02215 ZAJEDNO ZA TOMISLAVGRAD-HNL, HSP BIH,
HS HKDU-HRAST
1 JOSIP PERI
2 MATIJA IVANI
3 HRVOJE ORLOVI
4 IVA RADO
5 ILIJA KRSTANOVI
6 RUICA MADUNI
7 ANTO PAALI
8 STANKO URI
9 MARIJA ORLOVI
10 DRAGAN PETROVI
11 JASNA PRANJI
12 IKEA OLINA
13 KATA BRZOVI
14 STJEPAN SUILOVI
15 ILIJA TATAROVI
16 ANDREA MATI
17 PETAR ARI
18 PETRA MADUNI
19 MARIJAN SABLJI

Broj 61 - Strana 202

SLUBENI GLASNIK BiH

20 ZDRAVKO PRKA
21 DANIJELA SUI
22 MARINKO JURI
23 VESNA KRITO
24 ILIJA MADUNI
25 GRGO RADO
26 MARINA BAGARI
27 ANTE PERKOVI
01912 DRAGAN IMUNOVI - NEOVISNI KANDIDAT
01257 HRVATSKA ISTA STRANKA PRAVA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 TADIJA LJUBII
2 IVICA PAALI-LHOTAK
3 MIRO UMANOVI
4 MARKO BAGARI
5 LJUBICA KOVAEVI
6 STIPE IRKO
7 ADRIJANA URKOVI
8 ANTE ARI
9 BRANKICA AVAR
10 BRANKO LJUBII
11 ELJKA SABLJI
12 ILIJA URI
13 JOSIPA BAGARI
14 GORAN KELAVA
15 SLAVKA JUREVI
02196 KOALICIJA HDZ 1990 - HSS STJEPANA RADIA
1 DRAGO STANI
2 IVANA JURI
3 RUICA BOKANOVI
4 VLADO MIHOJEVI
5 ANTONIO PRLJEVI
6 RUICA JUREVI
7 IVICA KLIANIN
8 JURE CRNAC
9 MATEA BULJAN
10 JERKO KELAVA
11 KATARINA ZELI
12 ANTE LJUBII
13 LUCA BAGARI
14 IVAN BAAK
15 STIPAN KRAJINA
16 MARIJANA MAI
17 PERICA PETROVI
18 RUICA BARII
19 MIRO RADO
20 IGOR PROTUER
21 IVANA LIJOVI
22 DRAEN IMI
23 ANA-MARIJA APINA
24 IVAN KRSTANOVI
25 ILIJA PAPI
26 ANELA LANDEKA
27 JOSIP BUDIMIR
28 JELENA (DRAGO) PERKOVI
29 ANTE PERI
30 IVAN MILI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 AVDIJA UGUM

etvrtak, 18. 8. 2016.

2 ANA KRIANAC
3 MILAN URKOVI
4 MUJO KORI
5 MERIMA RAMI
6 JOSIP TOMI
7 MINELA FEJZI
8 ZVONKO MARIJANOVI
9 IVANKA TOMI
10 SEMIR KOZARI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 LUKA KRSTANOVI
2 ANITA GRGI
3 JERKO MIO
4 MLADEN ARI
5 MILICA SKOIBUI
6 ANTE TADI
7 ANTE KUTLEA
8 ANAMARIJA GALIR
9 JELENA (TOMISLAV)
PERKOVI
10 ANTE IKI
11 MARIJA JURI
12 DARIO BAGARI
13 JOSIPA IMI
14 IVAN (BARIA) STANI
15 IVAN JUREVI
16 KATARINA URKOVI
17 PERO IVI
18 JELENA URI
19 ILIJA BAGARI
20 IVAN URI
21 IVANA DODIG
22 ANTE BOKANOVI
23 DANIJELA GAI
24 FILIP PERKOVI
25 ANTE VUKADIN
26 TEA KARO
27 ZVONIMIR KRITO
28 ANELA MIKI
29 IVAN TOMI
30 JOSIP BAGARI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ZIJAD HADI
2 ERIFA UGUM
3 IBRAHIM KAPETANOVI
4 FIKRET TIRO
5 ZIZA BUKVI
6 RASIM SALIHAGI
7 MERIMA DANKOVI
8 ADNAN BUKVI
9 HASEMA TIRO
10 AMEL KAPETANOVI
11 AMINA ISAK
12 ARNES BELAGA
13 EMINA DILAVER
14 ELMEDIN TIRO
15 ZLATA KARALI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HALIL HADI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

2 ULA KOZARI
3 MELKA NOVALI
4 ADIS DILAVER
5 BELMA MUHI
01776 HRVATSKA STRANKA PRAVA-PRAVAI
1 IVICA KELAVA
2 KRISTINA BATARILO
3 MATE ANTOSOVI
4 ANTONELA ANDRI
5 JOZO URKOVI
6 ANELA KRITO
7 IVAN (TOMA) STANI
8 TOMISLAV BANOVI
9 IVANA PAPI
01705 HRS-HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA
1 VLADIMIR BARTULI
2 BOANA BAGARI
3 ILIJA SLIKO
4 KATA MALI
5 MARKO PAPI
6 VERONIKA BEBEK
7 NIKO RADOVAC
8 IVAN BEBEK
9 MARA PAPI
10 NEDILJKO LJUBAS
11 KAROLINA MAI
12 MATE GADA
125 - PROZOR - RAMA/ -
125 NAELNIK PROZOR - RAMA /
-
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 JOZO IVANEVI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 ANTE PAVLIEVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SMAJO HELJI
125 OPINSKO VIJEE PROZOR - RAMA /
-
00521 HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
1 DRAGANA JEZERI
02174 LISTA ZA PROZOR
1 OMER MANOV
2 AMELA HADI
3 MESUD HERO
4 SULJO KMETA
5 SELMA OGI
6 MAHIR BOBAR
7 MUMIN BOBAR
8 IDA ZAJMOVI
9 AMRA MANOV
10 SAMIR HUJDUR
11 AMINA OMANOVI
12 MUSTAFA PILAV
13 MIRNESA PURGI
14 NERDAD SEFER
15 ADMIR DAUTBEGOVI
16 SABIHA PERVIZ
17 SENAD OGI

Broj 61 - Strana 203

18 MELISA RAVNJAK
19 AMIR DUVNJAK
20 SULEJMAN AJANI
21 AMELA BEVAB
22 KENAN ZAJMOVI
23 AMBERA SABITOVI
24 NEAD MANOV
25 KASIM BEVAB
01241 HRVATSKA STRANKA PRAVA HERCEG-BOSNE
1 VLADIMIR DRENJAK
01178 HRVATSKA STRANKA PRAVA DR ANTE
STAREVI BOSNE I HERCEGOVINE
1 IVAN RADI
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 LUKA FALETAR
2 MARA ANELI
3 BORIS FALETAR
4 MARIJA BEKER
5 DANIJEL BUREI
6 ANA MLAKI
7 GABRIJEL MALEKINUI
8 IVICA JOZI
9 DANIJELA MIURA
10 PERO KOVAEVI
11 ELJKA ALI
12 JURE TADI
13 ANITA DOLI
14 JOZO ULJAK
15 TOMISLAV DALTO
16 MARIJA KOVAEVI
17 NIKICA BELJO
18 RUA ULJAK
19 PERO MENDE
20 LUKA KARAA
21 IVANA AVAR
22 STANKO URI
23 MARIJA TOMI
24 MARINKO CVITANOVI
25 BRANKO IVANEVI
26 MIRJANA BEKER
02038 MARKO BAREI - NEOVISNI KANDIDAT
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 MIRZA OGI
2 MEVRISA HERO
3 ANEL OMANOVI
4 PAVLE PETROVI
5 SUADA OGI
6 MINELA MANOV
7 SEMIR BOBAR
8 JUSUF MUNIKOZA
9 AIDA TABAK
10 OSMAN ABI
11 SELMA BALI
12 MUHAREM MUNIKOZA
13 SANELA RAMI
14 RAMIZ UK
15 AMAR SELIMOVI
01699 PRVA STRANKA
1 PETAR MARKEI

Broj 61 - Strana 204

SLUBENI GLASNIK BiH

01270 HSS STJEPANA RADIA


1 TOMO MILIEVI
2 MATEA NIKOLI
3 ZORAN STOJANOVI
4 MARINA PIPLICA
5 ELJKO NIKOLI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 MEHMED HERO
2 SABIHA HUBJAR
3 ALEM LJIVO
4 SALIH HADI
5 MEDIHA HERO
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ESAD DELILOVI
2 INDIRA KAZI
3 ELVEDIN GRCI
4 IZA PILAV
5 MUAMER KUKI
6 TAHIRA VUGDALI
7 MUSTAFA HERO
8 ADIS PALJANIN
9 NEJRA LETI
10 HAIM GRCI
11 ZEDINA ERO
12 SEMIR HATI
13 EDINA ORBADI
14 AMEL DAUTBEGOVI
15 ARIF COKOJA
16 SEMRA OLAK
17 SALEM HERO
18 INDIRA MANOV
19 DERVO KMETA
20 MUHAREM BEIROVI
21 EMINA BENCA
22 IBRO PLECI
23 AMINA LETICA
24 AJDIN PILAV
25 AMIR BEIROVI
26 INDIRA KULAGLI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ZAJKO ORBADI
2 LEJLA NURKI
3 ASMIR PALJANIN
4 NERMINA VILA
5 FAHRUDIN KURI
6 FARIS SEFER
7 ISMET MALANOVI
8 ZLATA HERO
02178 HDZ BIH, HSP BIH, RDS-KOALICIJA
HRVATSKIH STRANAKA
1 MARIO BUDIMIR
2 IVKA BABI
3 IVAN FOFI
4 MARIO BELJO
5 ADRIJANA PRSKALO
6 SLAVKO BILI
7 STIPO ALI
8 MARIJA DEDI
9 ANTONIJA BELJO

etvrtak, 18. 8. 2016.

10 VJEKOSLAV BEKER
11 BILJANA GLIBO
12 DRAGAN BAKETARI
13 BOANA NIKOLI
14 HRVOJE IMUNOVI
15 IVAN BILI
16 MARINA PAPAK
17 MILE BELJO
18 ANAMARIJA FILIPOVI
19 TOMISLAV PAPONJA
20 IVAN DALTO
21 ANTONELA PAPONJA
22 TOMISLAV ZADRI
23 MAGDALENA JELII
24 ZDRAVKO JOZI
25 DRAGAN RADI
26 SLAANA BRAJKO
01714 HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST
1 FRANO KRIANAC
126 - JABLANICA/
126 NAELNIK JABLANICA /

02188 SDA/SBB
1 SALEM DEDI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 TENAID ZUKI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 DAMIR ABANOVI
126 OPINSKO VIJEE JABLANICA /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 OZREN ISLAMOVI
2 AIDA KEVRI
3 EDIN DRENJAK
4 EDINA TATAR
5 SALEM HUSREP
00163 SAFET KUKOLJ - NEZAVISNI KANDIDAT
02221 HDZ-KOALICIJA ZA JABLANICU-HDZ BIH-HDZ
1990
1 MATE MIJI
2 MONIKA GRBEI
3 MARINA GROZNICA
4 JOSIP ZELENIKA
5 IVAN ZELENIKA
6 MARIJA MIJI
7 MARKO GROZNICA
8 IVAN DRINOVAC
9 DANIJELA SOLDO
10 STIPO IVANKO
11 ANICA SOLDO
12 LUKA MARIJANOVI
00455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 IBRAHIM-DUNE ILI
2 SEMRA NEZIRI
3 SANJIN NEZIRI
4 EVADA IKO
5 SANJIN TUFEK
6 JASMINKA KOVAI
7 NEZIR NEZIRI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

8 DEVAD KUKI
9 VELMA SMAJILOVI
10 SEAD SIHIRLI
11 IRNESA ILI
12 ERMIN IDRIZOVI
13 ALMASA KARAUZ
14 HARIS ILI
15 ANEL HABIBIJA
16 ARMINA LULI
17 ADIS AI
18 ERMANA ILI
19 ALEM LULI
20 HALIL ILI
21 AMELA NEZIRI
22 MAJDIN ILI
23 DENISA KUKI
24 JASMINKA ILI
02012 DANA MOTIKA - NEZAVISNI KANDIDAT
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 AZRA NEZIRI
2 DENIS AI
3 MIRSAD KLEPO
4 EMINA LETI
5 ADMIRA KEVRI
6 JASMIN MEI
7 NAJDA KLEPO
8 ANESA OSI
9 SANEL PIRALI
10 EDINA NEZIRI
11 NAIL IMAMOVI
12 ZEHRA NEZIRI
13 ALMIR MEHI
14 ENIDA KEVRI
15 MAJDA GUSI
16 ALDIN ZUKI
17 AMIRA MURSEL-ILI
01477 IDRIZ ILI - NEZAVISNI KANDIDAT
01545 EFIK GUSI - NEZAVISNI KANDIDAT
02072 GRAANSKI SAVEZ (GS)
1 ALIJA UKO
2 NERISA IMAMOVI
3 AMELA KESKIN
4 SANEL ULIMAN
5 SEIDA IMAMOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ISMET LULI
2 MAIDA GALEI
3 BERNARD KALINI
4 SEMIZ ILI
5 MAJA BALAVAC
6 EMIR UKMAN
7 MEHMED DELI
8 LEJLA HADIOMEROVI
9 AZRA ZAHIROVI
10 MIRAN SIHIRLI
11 NAA BUDIM
12 SAID IVKOVI
13 SEDINA HALEBI
14 OMER NUHI

Broj 61 - Strana 205

15 SENAD DINO
16 MELISA ELMO
17 OMER DRENJAK
18 JASMINA LETUKA
19 DENAN JAMAKOVI
20 EDIN MORI
21 VAHIDA PIPI
22 MIRZA VELI
23 NADA RAMI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 EMRUDIN BEI
2 MINELA MEI
3 ESAD KOVAEVI
4 EJLA MALOVI
5 AMIR NEZIRI
6 EDIN SIHIRLI
7 AMIRA KOVA
8 NAID KESKIN
9 TANJA IDRIZOVI
10 ENIS SARAJLI
11 SEADA BISEROVI
12 DEMAL MEHI
13 SAMIRA GORANI
14 AZRA MACANOVI
15 ADIL COKOJA
16 AMRA RAMI
17 EMIR ARFADAN
18 SENADA REDO
19 ALDIN MEMIDAN
20 ADMIR ZEREM
21 AMRA IVKOVI
22 DINO DEVLAN
23 AZRA MURVAT
24 RASIM IDRIZOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MUSTAFA NEZIRI
2 ALMA GABELA
3 EDIN IDRIZOVI
4 JASMIN ZAHIROVI
5 ALMA BUDIM-HONDO
6 EMIR MURATOVI
7 SABINA PALI
8 MIRZA VULE
9 JASMINA BEHREM
10 SANJIN KAPI
11 AZRA MASLO
12 KEMAL MURATOVI
13 EDITA DINO
14 HARIS BEGOVI
15 HASAN KOVAI
16 AZRA BABI
17 RAMIZ ZAHIROVI
18 ALISA ALIBAI
19 ZIJAD KLEPO
20 ADEMIR ALIBAI
21 MIRELA LETI
22 ENES IMAMOVI
23 MAJRA DAUTBEGOVI
24 HUSEIN RIZVI

Broj 61 - Strana 206

SLUBENI GLASNIK BiH

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU


1 OMER MACI
2 AIDA ELMO
3 AMIR HADIOMEROVI
4 MERSIHA MACI-ILI
5 AMAR BEI
6 SANDA KAVAZOVI
7 ANER MUJKI
8 EDIN BII
9 ZENAIDA MALOVI
10 DEMAL MACI
11 NERMINA ZUKI
12 NERFID ZAHIROVI
13 IRMA NEZIRI
14 ADIS ELMO
15 OMER ZEBI
16 MIRZETA DINO
17 ISMET BEI
18 MAJDA PIRALI
19 ALDIN GOSTEVI
20 SENAID DLAKI
01834 NIHAD IRI - NEZAVISNI KANDIDAT
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 MUSTAFA REDI
2 BRANKA IMI
3 SEMIN LEPARA
4 AZRA HAMZA
5 HAMDIJA ZAHIROVI
6 ALIJA BURI
7 VESNA IPI
8 HASAN DEDI
9 NADIJA HEJUB
10 RAMADAN ABANOVI
11 ZUHRA JELAI
12 ABDULAH BILI
127 - KONJIC/
127 NAELNIK KONJIC /
00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 NAZIF NIKI
02188 SDA/SBB
1 EMIR BUBALO
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MUSTAFA ALIKADI
127 OPINSKO VIJEE KONJIC /

02214 KOALICIJA ZA
KONJIC-HDZBIH-HDZ1990-HDUBIH
1 MARIN KOZARI
2 JANJA PETROVI
3 PERO BLAEVI
00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 BENJAMIN ZEREM
2 HAJRA PRIPO
3 ADNAN DUMHUR
4 SABIHA VELAGI
5 IBRAHIM TURAK
6 ABAN HODI
7 ELMA SALIHOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

8 MEHMED PIRKI
9 NAHIDA HUSI
10 HAJRUDIN SARAJLI
11 ELMA MUJAK
12 KEMAL HODI
13 ALDIJANA AHINOVI
14 JASMIN ARNAUT
15 ISMET BOLOBAN
16 SELMA TUFEKIJA
17 ARMIN IBO
18 NAIMA HAKALOVI
19 ZLATKO USTALI
20 SEJO ARNAUT
21 SANELA TINJAK
22 SAMIR ALEBI
23 NAA LIPOVAC
24 DINO LEPARA
25 FERID PODRUM
26 AMRA UNJE
27 ADNAN KOVAEVI
28 ADNA HABIBIJA
29 OMER HEBIBOVI
30 NERMA KADI
02027 ALDIN RAMI - NEZAVISNI KANDIDAT
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 ALMIR ALIKADI
2 SUNITA IO
3 AZIZ AJI
4 DIJANA SULTANI
5 MUHIDIN TULI
6 ISMET MAKAN
7 EMINA SULJI
8 FAHIRA JUSUFOVI
9 MIRKO IVKOVI
10 AIDA IBO
11 BEHIR BALI
12 NERMINA USTOVI
13 HUSEIN ALAGI
14 LUKA IVANIEVI
15 ADISA PROHO
16 FADIL ORI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 SANELA TUCAKOVI
2 DEMIR RADMANI
3 AMRA RAMI
4 EDIN LIPOVAC
5 JASMIN LANDO
6 ELMA TABAKOVI
7 TEA KOVAEVI
8 SEVAD BOLOBAN
01004 SPR-BIH
1 FEHIM ALI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SUAD GOLUBI
2 ARMINA LAZAREVI
3 EKREM ALI
4 JOANA OVI
5 NIKOLA MILOEVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

6 DENAN KOVAI
7 AMRA LEPARA
8 SEJAD HAKALOVI
9 AMIRA TEMIN
10 HARIS LJEVO
11 SANELA MUHIBI
12 ESAD BANDA
13 JASMINKA DUMHUR
14 IBRO HERO
15 SAA JUSUFOVI
16 ELMA BALI
17 ALMEDIN ALIBAI
18 EDINA GAGULA
19 NEVEN PEJKOVI
20 ARMIN TIKVEA
21 ARNELA MACI
22 IRFAN TABAKOVI
23 AMELA KUDOVI
24 DAMIR RAI
25 NEDIM PIRIJA
26 SANDA AIN
27 STOJAN MILOEVI
28 ADISA BADAK
29 ZORAN KREZI
30 SAMIR GIJO
31 VALERIJA DELALI
32 ZEJNIL TRENJO
02025 KENAN BAJI - NEZAVISNI KANDIDAT
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 BELMA KAI
2 KENAN SULTANI
3 DENITA DAUT
4 HARIS KAI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 NERMIN VRTI
2 AMELA PINTOL
3 AJDIN TINJAK
4 IBRO HALILOVI
5 AIDA OLJI
6 EMIN TUCAKOVI
7 EFIK BOLOBAN
8 SANELA FII
9 MIRJANA KAPETANOVI
10 EDIN MAKSUMI
11 ADELA BUTUROVI
12 ERIF KORI
13 AMRA KAMI
14 NIHAD SULTANI
15 ASIM HRNJICA
16 ADMIRA HAKALOVI
17 ADNAN II
18 HANA BUKVI
19 IBRAHIM BULJINA
20 SALIH MUSTAFI
21 SEMIRA LEPARA
22 ENIS II
23 ANESA SAKI
24 EDIN TABAK

Broj 61 - Strana 207

25 AMIRA JUSUFBEGOVI
26 HEMNALINA TUCAKOVI
27 MERFID LAVI
28 SENKA BARAKOVI
29 MENSIDA MASLEA
30 ARMIN SARAJLI
31 ELVISA TELETOVI
32 SENID BALI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ALMIR MUINOVI
2 NADIRA APO
3 ALDIN IBO
4 ADIS PADALOVI
5 AIDA MRNI
6 AMAR TUCAKOVI
7 NIJAZ KURTOVI
8 IRMA MEMIDAN
9 AIDA RIBI
10 JASMIN SULTANI
11 AMINA GRAHO
12 MUHAMED MRAVOVI
13 EMIRA MEUKI
14 IRFAN JAZVIN
15 AMER CERO
16 AJLA GREDA
17 DENAN LEPARA
18 AIDA FII
19 MUAMER UKLE
20 NEDAD MAKSUMI
21 ENITA MACI
22 AMIR ALI
23 SADA KORI
24 ALEN MILJEVI
25 OMER KOZI
26 NEDADA ABANOVI
27 IBRO MAKAN
28 BELMA AJANOVI
29 ALMIR MAHMUTOVI
30 ADNEL ZELI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MIRSAD DAJI
2 ALDIJANA HODI
3 DENADIN PODRUM
4 MUHAMED LAPO
5 MEDINA MEMIDAN
6 HIKMET TRNKA
7 ADIS BUBALO
8 ALISA NOVALI
9 MERIMA HANI
10 SENAID OMEROVI
11 SALIHA BEGI
12 AMER FALADI
13 ADISA MAKAN
14 VAHID MUJKI
15 NIHAD BALI
16 AMELA GAGULA
17 ZORAN KRTOLICA
18 ENELA MRNI
19 KEMAL HABIBIJA

Broj 61 - Strana 208

SLUBENI GLASNIK BiH

20 ZUHDIJA AHMETOVI
21 FADILA TUCAKOVI
22 ZAHID DEMIROVI
23 ENIDA BILANOVI
24 NAID MASLEA
25 ANEL KURTI
26 MIRZETA MUHIBI
27 ANER MAKSUMI
28 ELMA AI
29 ISMET HALILOVI
30 OSMAN LIPOVAC
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 NERMIN MACANOVI
129 - KREEVO/
129 NAELNIK KREEVO /
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 RENATO PEJAK
129 OPINSKO VIJEE KREEVO /

02202 HRVATSKA KOALICIJA ZA KREEVO HDZ 1990
HNS BIH
1 MATO BARII
2 JELKA BILETI
3 LJILJO PEJAK
4 MARINA MOILJANIN
5 VLADO SABLJI
6 SANJA BARII
7 MATO TOMI
8 ANDRIJA MILIEVI
9 JELENA TAVRA
10 NIKO IVIEVI
11 IVANA BAN
12 TOMISLAV ALAGA
13 NIKOLINA JUKI
14 DRAGAN BARII
15 IVO KVESI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 ENVER FEJZAGI
2 ADMINA NERADIN
3 IFET BEJTI
4 NEAD RAMI
5 ADILA FAZLIBAI
6 ADMIR FAZLIBAI
7 MURIS RAMI
8 ANESA HUSEINAGI
9 SANIDA FAZLIBAI
10 MUJO KOVA
11 HAA BEJTI
12 ELDIN NERADIN
13 AIA KOVA
14 NERMIN AHBABOVI
15 MEMSO FAZLIBAI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MIRJANA BAN
2 ADEM HANDI
3 SELMA HADUGLIJA
4 NIJAZ HANDI
5 ESAD NERADIN

etvrtak, 18. 8. 2016.

6 MLADEN MALENICA
7 JELENA ALAGA TOLO
8 ALMIR HANDI
9 DALILA KOVA
10 ENVER BEJTI
11 DOBRILA IVIEVI
12 MARIJAN ALAGA
13 NEJRA HANDI
14 EMSO HASI
15 SEMIR BEJTI
16 DRAGICA BILELA
17 ASIM HANDI
00734 HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 JOZO DRLJO
2 MARIJANA IMI
3 ZORAN MATI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 RADOJE VIDOVI
2 TANJA LALI
3 FRANJO MARIJANOVI
4 LJERKA MARI
5 DAVOR KOUL
6 BILJANA MILETI
7 IVICA KESI
8 JOSIP BELI
9 ANKICA TROGRLI
10 JOSIP KVESI
11 SNJEANA MIANOVI
12 JOSIP IVIEVI
13 KRISTINA EREK
14 ZORAN TADI
15 IVICA TOLO
16 DAJANA PAVLOVI
17 RANKO IA
18 IVANA BABAN
19 ANTONIO TOMI
20 DRAGAN ELAN
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 ELMIR SKOPLJAK
2 EDINA MURAJA
3 SEID SKOPLJAK
4 ALDIJANA SKOPLJAK
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MIRSAD BEGANOVI
2 AMRA BATAK
3 EDIN RAMI
4 AMIR NERADIN
5 ENVERA BEGANOVI
6 ADEL BEJTI
7 MAHIR LUIJA
8 AIDA HASI
9 ARNELA ALIBEGOVI
10 SENAD HANDI
11 ADELISA NERADIN
12 EDIN BEJTI
13 IRMA FAZLIBAI
14 BENJAMIN AGI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

15 ENIS RAMI
16 MAHIRA KARDA
17 VEHID RAMI
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 DARIO MARI
130 - HADII/
130 NAELNIK HADII /
00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 MUHAREM FIO
02188 SDA/SBB
1 HAMDO EJUBOVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 VESNA DOMUZ
130 OPINSKO VIJEE HADII /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 SALKO GOSTO
2 EMINA HODI
3 ADIL SELIMOVI
4 JASMINA MASLO
5 EJUB HUJI
6 ELFIJA KARIIK
7 AHMED HUJI
8 IBRO IGA
9 SELMA OVI
10 RUSMIR SUI
11 ARNELA BUO
12 SEJAD BEI
13 IRMA KAZI
14 ALMIN BAI
15 ELVIR HUSANOVI
16 AMRA FIO
17 EMIN SUBAI
18 ZUMRETA AMBAS
19 NAIL PINJI
20 OMER MUJAN
21 ANELA PEHLIVAN
22 MIRSAD OPUTA
23 BELMA MEHMEDI
24 ADMIR MADAK
25 RUSMIR TUBOK
26 ILHANA OMEROVI
27 RIFAT REDI
28 AMINA KORJENI
29 ALDIN EJUBOVI
30 OMAR OMOR
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 FAHIR DUPOVAC
2 AJLA JUSUPOVI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 MEVLIDA BANDI
2 SANEL KORO
3 SMERALDINA SELIMOVI
4 EDIN HEBIBOVI
5 ALDIJANA BIRDO
6 OSMAN MUJAN
7 SLOBODAN TOMANI
8 MIRHAN BOROVINA

Broj 61 - Strana 209

9 AISA SADIKOVI
10 SALKO EHOVI
11 SABINA AJI
12 NIHAD KATKI
13 IRMA HABUL
14 HUSEIN BEGANOVI
15 SAMIR MEHMEDI
16 AJLA OMEROVI
17 MUHAMED OMOR
18 IRNESA ERBO
19 ADI HALEBI
20 KEMAL PEHLIVAN
21 MIRSADA EHI
22 SEMIR HUJI
23 ADVIJA ALTOKA
24 ARNEL KALEM
25 ISMET KALDO
26 SELMA HALVADIJA
27 ENIS PROHA
28 HAJRIJA KORO
29 NERMIN BAJRI
30 JASMIN MEMIEVI
31 ALMA EHO
32 MUHAMED KORO
02072 GRAANSKI SAVEZ (GS)
1 AIDA MUSI
2 MEHMED KURSPAHI
3 DANA RAHIMI-BUO
4 IBRAHIM DUPOVAC
5 ERMIN HUSANOVI
6 MIRSAD ISMI
7 SELMEDINA ZEBA
8 ADNAN KADI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MIRSAD DUPOVAC
2 EMINA VATRI
3 RIJAD BOLOBAN
4 SANDA DUPOVAC
5 SEAD KORO
6 BELMA NUKICA
7 MUJESIRA TURINOVI
8 IZET RAMI
9 VESNA EHOVI
10 RAMIZ DUPOVAC
11 ALMA BUBREGOVI
12 SENAD KORI
13 DINA RIZVO
14 ASIM AVRK
15 FADIL EHI
16 ZERINA ATI
17 DARKO RUI
18 IFETA ZULOVI
19 HAMED OMOR
20 NEAD BUO
21 LEJLA RAMI
22 MERIMA HASI
23 SUADA HORMAN
24 ARMIN HORMAN
25 FAHRUDIN BRKI

Broj 61 - Strana 210

SLUBENI GLASNIK BiH

26 LEJLA ALAUZ
27 NERMIN SADIKOVI
28 LEJLA GREBOVI
29 SULJO FAZLIBAI
30 BERINA ARI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 ZLATAN EHI
2 AJLA REIZ
3 ELDIN ISI
4 MUBERA BAJRAKTAREVI
5 ANES KALETA
6 ALMA FATI
7 EDIB DUPOVAC
8 MAHIR ZAHIROVI
9 AJLA BEGOVI
10 EDIN TIRO
11 AZEMINA KADI
12 MURIS MALJI
13 SABIRA SADIKOVI
14 ISMET DERVIEVI
15 FIKRET RAMI
16 IRMA AUEVI
17 HEMED OGLEEVAC
18 ZUMRETA HURI
19 ALIJA SELIMOVI
20 DINO PROHA
21 ALMA EHI
22 NIJAZ BOJA
23 ALMA IBO
24 SUNO BEAREVI
25 DELILA BAI
26 HAIM TOPALOVI
27 MALIK BEIROVI
28 BERINA MALANOVI
29 ALEN RAMI
30 HALID BAJRI
31 MERIMA BORAI
32 ARBEN ISUFI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ADNAN PROHA
2 ALMA EJUBOVI
3 MIRSAD TUFO
4 BELMA HORMAN ISMI
5 RAMO EHI
6 ZEHRO MARI
7 SENAD KOVAEVI
8 NERMINA MUHIBI
9 LEJLA OMOR
10 ALDIN RAMI
11 AIDA MIRVI
12 MIRZA MUANOVI
13 IRMA MUSI
14 SALKO JAPALAK
15 NEDAD KARI
16 MERISA KABULOVI
17 ADNAN ORBO
18 AZRA NIZI
19 MUNIB BEIROVI
20 ARMIN NIZI

etvrtak, 18. 8. 2016.

21 IRMA KESER
22 MUHAREM FIO
23 ERVINA MURATOVI-DAHIJA
24 MIDHAT SAKI
25 ADI KALEM
26 AJLA HUJI
27 NAMIK SEJDOVI
28 MERIMA ELKO
29 SEDIN DAJDI
30 ALDAN MUHIBI
31 DEJLANA MRKONJA
32 EDIN OMOR
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MELIHA DULI
2 ZIFET DELKO
3 AZRA JASIKA
4 DURAN BANDI
5 ARNELA LOKVANI
6 DENAN RIZVO
7 MUAMER KUSTURA
8 RIFET ARDAKOVI
9 EMINA KORJENI
10 VEDAD MUJI
11 ELMEDINA EKRLIJA
12 HIKMET MURTI
13 ENITA LIHOVAC
14 MUHAMED UNJ
15 ERMIN BUO
16 DENANA BAALI
17 NIHAD REDI
18 ARMINA OMEROVI
19 KEMAL TUFO
20 MIRSAD IKO
21 EDINA UTAHIJA
22 MIRNES VELJKOVI
23 AJLA RIZVANOVI
24 NESIB BOJA
25 HASAN MUHIBI
26 SABINA KONAKOVI
27 BENAID HUSANOVI
28 IRMA EHI
29 ALMIN DAFEROVI
30 MUJO IBRICA
31 MINELA ALAUZ
32 NIHAD EHI
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 VEDAD GAANOVI
2 AJLA DANKI
3 BEJAMIL ARI
4 MINELA DELALI
5 ALMIR OVI
6 ADELA HUJI
7 ARMIN ALTOKA
8 ENIS MEMI
9 DENANA HASI
10 ADIN DELILOVI
11 ARIJALDA BULJUGIJA
131 - ILIDA/
131 NAELNIK ILIDA /

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

00001 BPS-SEFER HALILOVI


1 AHZIJA MRKONJA
02188 SDA/SBB
1 SENAID MEMI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 EDIN TURSUNOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ELVIS HADI
01699 PRVA STRANKA
1 IRFAN ALTUR
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MUHAMED KUBAT
00877 NAA STRANKA
1 ANES MAI
131 OPINSKO VIJEE ILIDA /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 MIRO GRBAVAC
2 SANELA EEVI
3 FAHRUDIN NIKI
4 ARIALDA DIZDAR
5 FAID AVDIBEGOVI
6 MERSIHA KRAJINA
7 ALIJA KICARA
8 MUJO TAHIROVI
9 ANISA MEDAR
10 RAIZ SALI
11 ELMA KRAJIN
12 FERID KOLAINAC
13 ELVIRA SEFO
14 AMEL KAJEVI
15 NISVET MUHAREMOVI
16 EHLIMANA UZUNOVI
17 MERSUDIN EHO
18 RAMIZA VELI
19 ELVIS DEHOVI
20 NEIB IZMO
21 NADA-SUZANA JAMAKOVI
22 RAMIZ UZUNOVI
23 MIRELA MUHAREMOVI
24 AJDIN SMAJKAN
25 MIRZA DEMIDI
26 AMINA BIBI
27 DAVIT MURATI
28 ILHANA DEDI
29 HARIS VELJOVI
00515
-
1
2
02242 DEMOKRATSKI BLOK SDU-LDS
1 MUJO HOI
2 ZINETA MULAOSMANOVI
3 EJUB FOO
4 AZRA DRAMALIJA
5 NIKOLA BABI
6 ANKICA JOZI
7 SABAHUDIN BEIROVI
8 ZIJAD TRLE

Broj 61 - Strana 211

9 FADILA KAPIDI
10 MUSTAFA JUGO
11 SEADA JUSUFOVI
12 JASMIN OZO
13 MIRA KUZMANOVI
14 AMEL FOO
01256 NAPREDNA DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 AMIR DINO
2 AMIRA BAJRAMOVI
3 GORAN KAPOR
4 ZAIM MRAKOVI
5 NIZAMA IPA
6 ASIM RAMOVI
7 VAHID IBRAHIMOVI
8 NERMINA HADI-ORBO
9 MULIJA BRANKOVI
10 AMER DEMIROVI
11 SANJA TOLO
12 MIRSAD DEMIR
13 JASMINKA VITEKI
14 NEBOJA TOI
15 ALMIR BERILO
16 AZRA DINO
17 EDIB TURJAANIN
18 SUADA ENDEROVI
19 ESAD GAZDI
20 PERO IMUNOVI
21 SELMA AHMETAGI
22 FIKRET BAJRI
23 AMELA OMERAGI
24 ALEN RONDI
25 BORISLAV PETROVI
26 MEDINA BEGOVI
27 NEDAD POPAJA
28 MIRELA KURTOVI
29 EMIR MEMI
30 IZUDIN KADRI
31 AKA VEFI-EHI
32 ADEM TIRO
33 VINJA TRKULJA
34 SALKO MUJKOVI
35 HAJRUDIN KARTAL
36 ALDIJANA PECIKOZA
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 AMAR KEO
2 SEMINA AHMETOVI
3 ZEMIR ALJOVI
4 NEDAD TINJAK
5 ELENA GRBA
6 ELVIS LJESKOVICA
7 ALMIR PAMUK
8 ADNELA HALILOV
9 EMNA MILII
10 READ PINDO
11 ALMA LEKA
12 SAA PLANINI
13 VILDANA GUO
14 ADIS RESI
15 ADNAN MAI

Broj 61 - Strana 212

SLUBENI GLASNIK BiH

16 EDITA AL-MOMANI
17 ADIS ATOR
18 AJLA POPOVAC
19 DAMIR RAHI
20 SULEJMAN APO
21 TAIDA BIHORAC
22 JASMIN VUK
23 BELMA BAJI
24 NUSRET AHI
25 SABRIJA GUHDIJA
26 REMLA BOTA
27 ALEM CURI
28 NEJRA MRAKOVI
29 ADNAN ZAHIROVI
30 RIJAD LEMEZAN
31 EMINA OLAK
32 KARMEL SOKANOVI
33 SANELA HOPOVAC
34 ERMIN PODRUG
35 NERMIN KARIIK
36 ANABELA PAALI
02072 GRAANSKI SAVEZ (GS)
1 DENIS ARKADI
2 SAMRA FERI-BUZOKU
3 ADEMIR UNI
4 MAJA KARTAL
5 SEMIR MUI
6 NEDAD LEKA
7 EMA KOZI
8 BERINA REKO
9 DUKO LATRO
10 NEJLA BAI
11 SAMIR MACI
12 EMIRA KRLAK
13 MARSEL ULJEVI
14 ARIFA ISAKOVI
15 EFETA TURKOVI
16 EMIR HUSEINOVI
17 ZIBA ERKEZ
18 MARKO TOMINAC
19 ALMIR TURI
20 INESKA OEVI
21 ALMIR PELJTO
22 MIRHA RAONI
23 ZIJAD ABDULOVSKI
24 NAFIJA ZUKO
25 SIBILA HASANAGI
26 ZIJO KOVAEVI
27 AZRA GALOEVI
28 EDIN BIO
29 MIRSADA SALIHAGI
30 AMNA DEMIROVI
31 HARIS KOLI
32 MEVZADA DURO
33 IBRAHIM BRKI
34 BINASA BERBEROVI
35 DIJANA DORI-HAKALOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SAMIR AVDI

2 SMILJANA VITEKI
3 DENIS BARUKI
4 MIRZA ALIJAGI
5 MILICA PERII
6 BENJAMIN REDI
7 SENAHID GODINJAK
8 AMILA GADO
9 ALMEDINA DELALI
10 VESELIN REBI
11 SANDRA OLO
12 AMMAR UZUNOVI
13 SARA MAKSIMOVI
14 JUNUZ SINANOVI
15 SENAD MUJAGI
16 EDITA BAJRAKTAREVI
17 HAMID MUHOVI
18 EMINA IBRAHIMOVI
19 SABIT LINDOV
20 SELVER ZEIROVI
21 SELMA BUBLIN
22 EDIN SINANOVI
23 VERA HASIBOVI
24 SEAD HODI
25 JASMIN KOJI
26 LEA KOSOVAC
27 NEDIM AJDINOVI
28 SEMRA ABETA
29 SAMIR LILI
30 MAHIR KOLAR
31 MARIJANA IBIEVI
32 HASAN KEKI
33 NERMINA TITORI
34 ALEN LEPIR
35 MIJO GOLUB
36 NADIJA KOSOVAC-POPLATA
01699 PRVA STRANKA
1 SAMIR II
2 EDINA HOLJAN
3 ADEM ROAJAC
4 MILORAD CVJETKOVI
5 SELMA SALIN
6 MURIS IPA
7 IRMA ENANOVI
8 MESUD PAI
9 ANELA IBRAHIMOVI
10 ADMIR LOKVANI
11 MELISA BUBI
12 EREF NEZIREVI
13 LEJLA BOLOBAN
14 JASMIN PLJAKI
15 ABID JAAR
16 EMINA KAHVI
17 AHMO BEKAN
18 AMINA AVI
19 ISMAR LETI
20 HARIS LOKVANI
21 NERMINA JUSI
22 DINO HADI
23 AMINA MUJANOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

24 ELVIR HUKI
25 NERMIN HASI
26 SENADA ALJOVI
27 ALDIN HRNJI
28 EMINA HATIBOVI
29 ELVIR BARUIJA
30 ISMIR OSI
31 MIRNESA DEMIR
32 IBRAHIM MUJEZINOVI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 ZORAN OLO
2 ANA RAO
3 DRAGAN MIJI
4 BILJANA BABAN
5 IVAN TOMI
6 KRISTINA PUI
7 MIRO MARKOVI
8 GORAN OLO
9 ANA OLO
10 GORAN RAJI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 MERISA HRNJI
2 ADIS RAMOVI
3 ESAD VEJSILOVI
4 SAMRA VINJI-LOKVANI
5 KASIM MEMI
6 ARNELA HADOVI
7 VEJSIL GRANULO
8 ADMIR SADOVI
9 EDINA BEGANOVI
10 ARMIN HERI
11 ENANA KELI-DELI
12 ALENKO AVDAGI
13 SELMA RAMI
14 MENSUR OZO
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 DEVAD POTURAK
2 JASMINA PLJAKI-BAHTIJAREVI
3 DINO JAJAGI
4 KEMAL HABIBIJA
5 HAJRETA IKANOVI
6 EDIN MUHI
7 AMRA KARDOVI
8 ARMIN KARAMUSTAFI
9 ALEKSANDRA DODER
10 ALEM JUKI
11 DENANA MEHMEDI
12 EMINA TURKOVI
13 AJSELA LAKOTA-IGA
14 SEMIR JUSI
15 SELMA BANDA
16 ZEKIJA DRPLJANIN
17 ELVEDIN KRIJELJ
18 FATIMA POBRKLI
19 SENAD TALOVI
20 DINO KANLI
21 ZINETA MAHMUTOVI-MIRVI

Broj 61 - Strana 213

22 SALDIN BUAN
23 ADNA MALETOVI
24 ELE HALILOVI
25 DEVAD BURAZEROVI
26 NAIDA MUJKI
27 DERVO FATI
28 LEJLA LAPO
29 AMRA KLOBODANOVI
30 NIHAT RAMI
31 NADINA BEIRBAI
32 FAIK HADROVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MUHAMED OMEROVI
2 ALMA MURATOVI
3 NERMIN MUZUR
4 EDIN HOI
5 DANA AI
6 OSMAN UDERIJA
7 TARIK STAMBOLI
8 HAMIDA MEMIEVI
9 ALMA VATRI
10 IZET KRUPALIJA
11 ALMA AVDI
12 MEVLUDIN TURKUI
13 DANELA MALKI
14 EDIN LAKAA
15 RAMIZ ALAJBEGOVI
16 EMINA MUSTAFI
17 SALKO KRIEVAC
18 ADISA TUFO
19 MAHIR LOKVANI
20 MUSTAFA BALA
21 EDINA MUHAREMAGI
22 MIDHAT KARI
23 AIDA KEO
24 MIRALEM BATLAK
25 BAJRO OLO
26 EMILA PRAOVI
27 DAMIR LALII
28 AMINA DURMO
29 MENSUR AGOVI
30 FADIL LOKVANI
31 SENITA UZUNOVI
32 AHMED KRUPALIJA
33 NADIRA MUJANOVI
34 AMEL PINTOL
35 FARUK MUHAREMOVI
36 MUNEVERA BEGI
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES
AJANOVI
1 ZLATKO VITEKI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MIRSAD MADEKO
2 MERIMA BRII
3 ESNAR EHOVI
4 SABAHETA RADONI
5 MUAMER GILI
6 MIROSLAV MOEVI
7 SAED EL-HALABI

Broj 61 - Strana 214

SLUBENI GLASNIK BiH

8 AIDA DABIJA
9 AMINA BIO
10 EMIR NIKI
11 KADINA DRNDO
12 FERID BIHORAC
13 ZLATIJA DIZDAREVI
14 ATIF BIO
15 NIJAZ URKOVI
16 EMIRA BEGOVI
17 MENSUD DRKI
18 ELMA ABDULOVSKI
19 HAMDIJA HODI
20 EDIN DAMBASOVI
21 ALMA HODI
22 ADIS SERDAREVI
23 RANKA REOVI
24 AMAR SITAR
25 AHMED LOKVANI
26 ALMA HUSEJNOVI
27 VAHIDIN ARI
28 AMINA BAJRI
29 PAAGA VEJZOVI
30 HARIZ VEJO
31 AIDA PLOO
32 ADIS JAVOROVAC
33 VAHIDA KONAKOVI
34 ANEL BIHORAC
35 SUAD HADIHASANOVI
36 ANA BANDA
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 EO PAMUK
2 HAJRA KADRI
3 ZIJAD DURMIEVI
4 MEHMEDALIJA RAPA
5 FATIJA VELI
6 FADIL UPINA
7 ALMA ALIHODI
8 SULEJMAN MUSI
9 DENANA RAMI
10 AZIZ HASKOVI
11 MARIJANA MILETI
12 SALEM PODGORICA
13 MIHANA HAMIDOVI
14 BEGO VATRI
15 KASIM EFENDI
16 LEJLA BRANKOVI-HIRO
17 HAKIJA HODI
18 SONJA MILOVI
19 EVKO LIGATA
20 OMER SMAJLOVI
21 ANISA HADIHALILOVI
22 HALIL HASI
23 MELISA MEDNOLUANIN
24 ABDULAH MURATOVI
25 SEAD MAHOVI
26 SAMIRA PAJO
27 NERMIN EBIRI
28 MIRELA GORO

etvrtak, 18. 8. 2016.

29 IZET JAMAKOVI
30 ALIJA SVRAKA
31 MIRELA BIBI
32 DAVORIN KAI
33 AMELA POZDER
34 AMIL CVIJETI
35 DANE BAJI
36 BELMA AGI
00877 NAA STRANKA
1 ELVIS VRETO
2 AZRA JAHI
3 REDO LEMEZAN
4 SAUD KARI
5 ENISA MEI
6 IBRAHIM PROHI
7 SEMIR MULAOSMANOVI
8 SANELA ISLAMOVI
9 EDINA PINTOL
10 DANIELA VIN-ALJOVI
11 ANESA ZELJKOVI
12 MUNIB OZI
13 ZDENKA HODALJ
14 AMIR AHINOVI
15 ISMAR NALI
16 MAIDA ZAGORAC
17 ADNAN SMAILBEGOVI
18 ALMIRA MEMI
19 AMAR BUNGUR
20 HARIS BRADARAC
21 AIDA KRAI
22 DAMIR VRBANUS
23 AIDA RAI
24 SEAD BALI
25 ADNAN BUJAK
26 MELAHETA BAI
27 ENES AVDI
28 ALMINA MAI
29 AJLIN VRETO
30 ARMIN HALILOVI
31 MARINA GLAVA
32 ARMIN BAKIJA
33 AMELA MULAOMEROVI
34 KENAN ANKUI
35 DAMIR SINANOVI
36 ALDINA FERATOVI
00440 -
1
132 - /ISTONA ILIDA
132 / NAELNIK
ISTONA ILIDA
00018 -
1
00461 -
1
132 /
SKUPTINA OPINE ISTONA ILIDA
00515
-
1

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 -
27
28
00074
1
2
3
4
5 -
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 RADOSAVA GOVEDARICA
00879
1
2
3
00018 -
1

Broj 61 - Strana 215

2
3
4
5
6
7
8
9 -
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01972
1
2 -
3
4
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 GORAN MARI
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 ALEKSANDAR DOLO
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Broj 61 - Strana 216

SLUBENI GLASNIK BiH

22
23
24
25
26
27
28
01706
1
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01190 STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE
1 MILOJICA OLAKOVI
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

etvrtak, 18. 8. 2016.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
133 - NOVI GRAD SARAJEVO/

133 NAELNIK NOVI GRAD SARAJEVO /00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 IZET BIJEDI
02188 SDA/SBB
1 SEMIR EFENDI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 GORAN KOVAEVI
01723 SDF BIH
1 VEDRAN ZUBI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 EDITA SULEJMANOVI
01699 PRVA STRANKA
1 SEAD MURATOVI
00877 NAA STRANKA
1 LEJLA BRI
133 OPINSKO VIJEE NOVI GRAD SARAJEVO /

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

00001 BPS-SEFER HALILOVI


1 JASMIN ALJI
2 ANELA MAOVI
3 ARIF DAFEROVI
4 IFETA KURTOVI
5 ELVEDIN PUKA
6 SADETA DERVIEVI
7 ENVER POBRI
8 SUVAD URT
9 INES BALIEVAC
10 AHMEDIN SARAEVI
11 MERSIDA BORANI
12 ADMIR IBRELJI
13 ELVIRA POPARA
14 NEDAD MOCO
15 FIKRET DULJEVI
16 MIRSADA OSMANOVI
17 BAJRO BEGANOVI
18 EFETA KALI
19 ADMIR BEGANOVI
20 KENAN BARUIJA
21 ZVJEZDANA PATAK
22 FADIL KALAA
23 MEDINA CIBRA
24 BAKIR ALISPAHI
25 SABAHUDIN IVA
26 AIDA GARAPLIJA
27 EDIN GOLUBI
28 HASENA HRASTOVINA
00020 GRAANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 HALID KUBUROVI
2 NERMINA VAREANOVI
3 IDRIZ ELIK
4 RAMO OMERAGI
5 KANITA DIZDAREVI
6 AMRA KOZI
7 AIDA KAPO
8 KEMAL SELIMOVI
9 AMILA OVINA
10 MAHIR DELJKI
11 DENIS VOLFER
12 NASVA KADI
13 MOAMER KAPO
14 UKRIJA GAVRANOVI
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 SALKO NIKI
2 MIRA JURI
3 JAKUF ESKO
4 ADRIJANA NIKI
5 ALEN ALJI
6 SELIM RIZVAN
7 EMINA HUSEINBEGOVI
8 NERMIN JAKUPOVI
9 ELMA BOJII
10 ZVONIMIR OEGOVI
11 MAJA OSTOJI
12 EMIR SINANOVI
13 SELVEDINA DANKO
14 BENIS KADRI

Broj 61 - Strana 217

15 AMEL TABAKOVI
16 ADNELA ARIF
17 BAHRUDIN OMERBEGOVI
18 AZRA GADO
19 MUHAMED HASANOVI
20 EMIR KADRI
21 ALMA HADI
22 ARMIN BII
23 MIRELA BABI
24 AMIR MAHINI
25 ZDRAVKO AIMOVI
26 EMINA KARI
27 ZLATKO KRSMANOVI
28 MIRELA ELIK
29 AMIR FERHATOVI
30 ADIS BUJAK
31 MARIJANA MARTI
32 ANEL RADMILOVI
33 SENADA NINI
34 NEJLA HURI
35 DRAGO JURI
36 ADELA MERDAN
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 ZAHIDA TERZO
2 DEVAD MUJEZINOVI
3 MUHAREM KOLAR
4 AZRA KORA
5 MIRZA PEHILJ
6 LEJLA FERIZAJ
7 SENAD BULBUL
8 RATKO OROZOVI
9 LEJLA HANDAN
10 DUKO MII
11 MUBERA BEGI
12 ESAD BIBI
13 MARIJANA RADI
14 SELIM KOPI
15 ALMIR EFENDI
16 ELVIRA OLAKOVI
17 EDIN HAJDAREVI
18 MERHUNISA MUMINOVI
19 MUHAMED OLAKOVI
20 EMSUDIN MEMI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 ADNAN PODO
2 LANA VELI
3 MIRZA TRHULJ
4 MIRZA MEMIEVI
5 VEDRANA VUJOVI
6 ADNAN ALIHODI
7 ADNAN LUKA
8 NADA NOVII
9 DANIRA RII
10 GORAN VUKADIN
11 BELMA ALIHODI
12 JUSUF KULOVI
13 ALISA MERDANOVI
14 ELMIR ARI

Broj 61 - Strana 218

15 NIHAD KLINEVI
16 RAMIZA TABAKOVI
17 ADNAN DANANOVI
18 ENANA MUTAP
19 MUHAMED MUJEZINOVI
20 EDIN NUKI
21 MELIHA METAJ
22 VERNES PILAV
23 MAJA MULABDI GRABOVICA
24 SENAD MERKEZ
25 ESAD IBIEVI
26 JELICA II
27 HARIS VUKAS
28 ALDINA KOPI
29 DEMIR SELMANOVI
30 HARIS MUJEZINOVI
31 BELMA JAMAKOVI
32 SEJAD MILAK
33 ANISA MURATOVI-OVINA
34 DEVAD SMAJILAGI
35 SADIDIN HALILOVI
36 ZEINEBA EKI
01004 SPR-BIH
1 ESAD KARI
2 KEMALA DOLJANI
01723 SDF BIH
1 SELMA SRNA
2 ADEM DAUTOVI
02072 GRAANSKI SAVEZ (GS)
1 HUSEIN BORII
2 TAHIRA HUSI-KREHO
3 NERMIN FERIZAJ
4 ZDENKO DECOVSKI
5 ARIJANA MUTILOVI
6 MUNEVERA BOROVINA
7 ALEN NOGO
8 DAMIR MILUI
9 MAJA BUNJEVAC
10 ARMIN KRBO
11 ADELA MERDANI
12 FARUK HAVERI
13 ENA AVDI
14 EMIR ROGONJI
15 RASIM ROVANIN
16 VESNA HADI
17 AMER CVIKO
18 AMELA CICO
19 EDIM DEMI
20 ESAD HODI
21 ADNA JUSUFBEGOVI
22 MARIO MIHAEVI
23 AMRA ODILO
24 MIRALEM ORBO
25 RASIM JAKUBOVI
26 ALDIJANA DOFEK
27 DARIO NOVAKOVI
28 FATIMA APO-KOS
29 AIM VUINI
30 AMIR HADI

SLUBENI GLASNIK BiH

etvrtak, 18. 8. 2016.

31 EMINA ALJEVI
32 NERMA KORISTOVI
33 EDINA DAFO
34 SRAN PUHARI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SANJIN SARAEVI
2 NINELA MANDI
3 EDIN HABUL
4 EDISA DELEPI
5 DRAEN GELO
6 ELVISA UNJE
7 RAID ZOLOTA
8 REMZI BEKAJ
9 SNJEANA EVRIZ-HUSAKOVI
10 ELVIS HODI
11 IVANA OGO
12 FIKRET SMAJLOVI
13 NEJRA BAJRI
14 NERMIN UTI
15 DEJAN BARTULA
16 MUAMERA MEHI
17 MILAN SOKOLOVI
18 AJLA BIBI
19 ELMEDIN BICAJ
20 MUJO BAJRAKTAREVI
21 MIRELA UMAN
22 SAMIR HADI
23 ADMIRA KULOVAC
24 DRAGAN MALEEVI
25 HARIS KARI
26 NIRHADA PANDI
27 ELDIN BULUTOVI
28 SEGMEDINA BJELOEVI
29 ENAN PUUL
30 MIRSAD ALADUZ
31 AMINA LIHI
32 AMAR TASO
33 SANDRA FEJZIBEGOVI-HRELJI
34 FAJIK PRAOVI
35 OMAR HIMZANIJA
36 NALDA NOVAK
01699 PRVA STRANKA
1 ABDULAH LEME-MEHMEDOVI
2 JELENA BAKARADA
3 HUSEIN LONAR
4 AMELA MEKI
5 EMINA BULBUL
6 JADRANKO DEJANOVI
7 MIRSAD HAMZI
8 AMIR SMJEANIN
9 AMINA IZMIRLI
10 ZAIM GAGULA
11 ENA SERDAREVI
12 ALEN HADIAVDI
13 SADIKA MEMIEVI
14 MILAN VASI
15 JASMIN HUSI
16 INES SERDAREVI
17 AHMED KAPETANOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

18 EMINA HAMZI
19 ISMET SALIHAGI
20 ADMIR BARDAK
21 SANELA LISICA
22 FADIL KURTOVI
23 DEJNA IDRIZOVI
24 MLADEN BODUL
25 NIHAD SEJFOVI
26 DANA DUPOVAC
27 ELVIR IZMOVI
28 ELMA HUSI
29 BESIM DINOVI
30 IBRO ALISPAHI
31 ARNELA DURMI
32 HARIS MURTI
33 AJLA ZUKAN
34 ERMIN SALIHOVI
35 ORHAN VATRI
36 SANDRA SERDAREVI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 MLADEN RUDE
2 ZDRAVKA TOJS
3 DRAGAN BONJAK
4 LUCA KOROMAN
5 SREKO ZEKI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 ADMIR LISICA
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 IFET MAHMUTOVI
2 JADRANKA BEZDROB
3 ENES HUSEJNOVI
4 AZEM CVIKO
5 SANELA FIJULJANIN
6 SAMIR AJI
7 EDINA SKENDEROVI
8 RADE LAZI
9 LEJLA UNDRI
10 DENIS MUMINOVI
11 MIRELA ARKOVI
12 IDRIZ HODI
13 JASMINA HRAPOVI
14 MIDHAT EI
15 RIJAD MUTAPI
16 HANA IMIROVI
17 SAFET JUSUFBEGOVI
18 BERINA HADI
19 SAHUDIN KAAR
20 NAIM SPAHI
21 AIDA ISANOVI
22 SAFET BOGUANIN
23 VELIDA VELEDAR
24 DAMIR SKOPAK
25 DENISA KATANA
26 AMRA KARI
27 AMEL ATOVI
28 NAIDA AUEVI
29 IBRAHIM CAMOVI

Broj 61 - Strana 219

30 SAMIR BEIROVI
31 HIDAJETA TERZO
32 DENI TERZI
33 ELDINA SARAEVI
34 RIFET MOCO
35 DAVID BEGOVI
36 SELMA ALJIEVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 RUSMIR BALJI
2 EDINA GABELA
3 FIKRET KERE
4 RASIJA IBRAHIMOVI
5 SAMID AGOVI
6 EJLA JELI
7 SEAD JUNUZ
8 BORIS RIDERLE
9 NEJRA DANKO
10 EMIR EHOVI
11 LJILJANA SAKI
12 TONI VUKADIN
13 ELIDA PEHILJ
14 ADNAN GUO
15 NAZIF OSMANOVI
16 ELZA GAKOVI
17 ENES PETEK
18 MERSIHA BUO
19 MIRZA SELIMBEGOVI
20 ESAD BALTI
21 AMELA KALKAN
22 MUHAMED EHOVI
23 ENISA MEI
24 BENJAMIN POTURAK
25 ALEN CURI
26 EDITA ANDAL
27 SAMIR BAJRAMOVI
28 JASMINA ZAGORICA
29 DENIS OGI
30 VELID TVRTKOVI
31 NERMINA PETO
32 SAFET ALIBAI
33 IRMA DAJDI
34 HARIS ALIHODI
35 ISMIR SMAJI
36 AMRA ISENI
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES
AJANOVI
1 BAJRO BIBER
2 EDINA HUSEJNOVI
3 HASAN HODI
4 EDIN PRUTINA
5 SANELA LJIVO
6 FAHRUDIN TINJAK
7 FUAD HUSI
8 MIRELA BAHTANOVI
9 SENADA HODI
10 NEDIM DIZDAREVI
11 JASNA KOVA
12 SAMIR VRANOVI
13 AIDA SADAGI

Broj 61 - Strana 220

SLUBENI GLASNIK BiH

14 NIHAD MAHMUTOVI
15 OMER HADIOMEROVI
16 MIRZETA PAI
17 MUNIR ORLIJA
18 ZEMINA TAJI
19 M. BASSAM KOUDEIMATI
20 HASAN SALKANOVI
21 MELIHA KULAI
22 NARIMA MUSI
23 ELMA HODI
24 ZORAN MARO
25 MEHMED FAZLAGI
26 ANELA MUSLI
27 MIRSAD OSI
28 NEJRA BIBER
29 ADMIR PIRTOVI
30 FARUK SADIKOVI
31 LEJLA ZEJNILAGI
32 ISMAR HARBINJA
33 ALMIRA UTAHIJA
34 MEHMED KURTI
35 SAMIR AJANOVI
36 ELVEDINA MEDOEVI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HAMZA ZORNI
2 ELVEDINA KUNOVAC
3 ELVIR NOKTO
4 ADIS KADRI
5 BELMA DACI
6 MENSUR SMAJI
7 ANEL ZUKAN
8 AIDA BEKOVI
9 AIDA ABANOVI
10 MEVZET MEUSELJAC
11 DALILA KARKELJA
12 ASMIR ZORNI
13 EDINA KOVAEVI
14 ARNEL DEDAJI
15 ESAD GODINJAK
16 ARMA ORALI
17 SENAD UNI
18 AJLA PEDIA
19 MUJO KLAAR
20 MUJO HALILOVI
21 BEDRANA OGLEEVAC
22 ALEN KADRI
23 ELDINA PRENTI
24 ADMIR SVRAKA
25 ADMIR SEJFI
26 MERIMA KARI
27 FUAD ATI
28 AMINA PIRI
29 MIRSAD EHI
30 AMEL AIRI
31 MINELA GUSI
32 BELMA ZUBAN
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 RASIM SADIKOVI

2 LJUBICA BONJAK
3 KASIM AVI
4 MIRSADA KOVAEVI
5 DERVI SARI
6 KASIM VILA
7 NAFA DIZDAREVI
8 SABIT MESIHOVI
9 NUSRETA BAI
10 HAJRO MUSI
11 RADA ANII
12 KEMAL SADIKOVI
13 SNJEANA BATINAC
14 HRVOJE BRAJKOVI
15 ZLATAN TERZI
16 FATIMA AUEVI
17 DEVAD HERDI
18 KATICA ORDA
19 AVDIJA SUBAI
20 SEAD RAMOVI
21 FATIMA PAI
22 ASIM KOVAEVI
23 SEADA SARI
24 ZLATKO URAINOVI
25 KEMAL PILAVDIJA
26 HIDAJETA TANKOVI
27 STOJAN PETROVI
28 TAIBA ORBO
29 MILAN KOVAEVI
30 SEAD DERVIEVI
31 MIRSADA DEMIROVI
32 KEMAL AGOVI
33 DANIELA MILIEVI
34 EDHEM ZELIHI
35 NARCIS KALAJDI
36 DIKA DURMI
00877 NAA STRANKA
1 AMELA TOPUZ
2 VERNES OSI
3 ENISA SPAHI
4 IBRAHIM OBHOA
5 ARIJANA TURKOVI
6 ADI KALJI
7 ALISA DAVIDOVI
8 IVAN RAI
9 EDIBA UTUNA
10 NEVIO BRUCK
11 SANDRA ZAIMOVI
12 DAMIR DINAREVI
13 MERSIHA RAMOVI
14 MUSTAFA ULI
15 BRANKO NINKOVI
16 JASMINA KOLUH
17 HARIS KARABEGOVI
18 LEJLA AMO
19 DAVOR BILO
20 DENIS OMERAGI
21 IVANA RADONJI
22 ZIJAD JUSUFOVI
23 ALMA VAJRAA-OKANOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

24 SAMIR MEHANOVI
25 AHIN SALKI
26 NEIRA PEKUI
27 ENAN ALIDIKOVI
28 ANELA SULJOVI
29 EMINA AKALOVI
30 HARIS ZEEVI
31 NERMANA ABI
32 ESAD AJANOVI
33 JASMINA CERO-AHMEDAGI
34 ADIS GRABOVICA
35 KENAN DELALI
00440 -
1
135 - VOGOA/
135 NAELNIK VOGOA /

02188 SDA/SBB
1 EDIN SMAJI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 SANELA SALIMOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ELDIN BAJRAMOVI
135 OPINSKO VIJEE VOGOA /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 ALDINA ROVANIN
2 SUVAD BAJROVI
3 JASMIN HASANOVI
4 SABAHUDIN RAMUSOVI
5 SABAHETA MALINOVI
6 ENES AHMETSPAHI
7 ELVIS KLAAR
8 BERINA DINDO
9 NERMINA II
10 MUHAMED ALIJAGI
11 ELVIRA KONDO
12 ZAHID IVAZOVI
13 MEDISA OSMANOVI
14 HARIS DIZDAREVI
15 SEFER DACI
16 MIRELA ABAZ
17 EKREM SUBAI
18 IZUDINA IKARI
19 ALMEDIN IVOJEVI
20 VEDAD OMEROVI
21 MIRNESA SVRAKA
22 HAJRUDIN TORLAK
23 HALIMA ROVANIN
24 SENADA DURAN
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 ESAD PIKNJA
2 AZRA BAOVI
3 ALIJA GLUHOVI
4 ANDREJ PETROVI
5 MELIKA HASANOVI
6 DINO BISI
7 DALIDA DEDI

8 ESET MURAEVI
9 HALIMA GLJIVA
10 SUVAD KORO
11 NIZAMA ALIUSTI
12 BEDRUDIN HAMZA
13 RAZIJA AJRUEV
14 NEDAD MARI
15 SALIH SIVAC
16 EMIRA HODI
17 HIDAJET AERIJA
18 HANIFA LOJO
19 ZAHID ARADINAJ
20 AMEL AVDI
21 ANKICA EFENDI
22 TOMISLAV MITROVI
23 IMA ZEO
24 SAMIR HRNJI
25 MIDHAT ALI
26 AIDA OSMANOVI
27 DEMAL HAZNADAR
28 RUA JERILOVI
29 HAMIT BEGET
30 AMIR AVDI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 SENAD HASANOVI
2 EMIRA LOVI
3 ILIJAZ PILAV
4 VEDRANA OREVI
5 FARIS SVRAKA
6 DALIA ABI
7 ALEN IBRAHIMOVI
8 NIJAZ TITKOVAC
9 DANIRA PRUTINA
10 ENO GLJIVA
11 ALMEDINA BEIROVI
12 MELIS ISEN
13 DENANA DRAMALIJA
14 MEMSUD TANJO
15 MLADEN KAJI
16 EMINA GUHDIJA
17 ADNAN LUKA
18 AMILA MAGLAJLIJA
19 ERMIN KORMAN
20 SAMIR EKI
21 SABINA LENJINAC
22 ELVEDIN MUSI
23 AIDA BRKANI
24 ENA AVDIBEGOVI
25 IBRAHIM ZUKI
26 ANESA LOJO
27 EMSO LUKIN
28 ADA BAJRAMOVI
29 HADIS KULOVAC
30 AVDO GLJIVA
02072 GRAANSKI SAVEZ (GS)
1 SENADA MUJAK KADRI
2 UKRIJA EFENDI
3 IRMA GOJAK SAI
4 FUAD IBIEVI

Broj 61 - Strana 221

Broj 61 - Strana 222

SLUBENI GLASNIK BiH

5 DARJANA HRKI
6 ZIJAD UVALIJA
7 NURIJA OMERBAI
8 NEDAD HRKI
9 NERMA MRANOVI
10 NEDAD SAI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 BESIMA BORI
2 FUAD ABASPAHI
3 ADI KASUMOVI
4 NEMANJA TRIKI
5 DIJANA BRIGA
6 IGOR TOMAS
7 BAKIR CRVENJAK
8 SAMIJA DUPANOVI
9 JASMINA DURMIEVI
10 MUNIB SIVAC
11 ISMENA ZORNI
12 VEHBIJA HASANOVI
13 KATA MARKOVI
14 DINO DIZDAREVI
15 REFIK SOFTI
16 JASMINKA MANDO
17 HARIS PORAANIN
18 ANELA EBO
19 REID MUSI
20 EKREM KORJENI
21 FUADA ZUKO
22 DENIS OMEROVI
23 ADNA KERLA
24 VEDAD RAUNI
25 ALEN PIKNJA
26 ALMA HAMZI
27 KEMAL KURTOVI
28 MELIHA MASLO
29 FARUK TUTUN
30 MIRZET KAHRIMAN
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 TARIK CURI
2 ADILA MUSI
3 ASMIR MUJI
4 DENAN REDO
5 FAHRETA HELJA
6 BEKIR EDOVI
7 MEDINA SADIKOVI
8 DANIEL ENER MUSTAFOVI
9 EMIRA DEMIROVI
10 MUJKO PUPO
11 EDITA BELIJA
12 ELVEDIN ULOVI
13 LAMIJA RADONI
14 DENAN BELIJA
15 KENAN BELIJA
16 SAMRA KORADI-ZUBAN
17 ARNES KORA
18 RADENKA IBIEVI
19 HASAN DURGUT
20 SELMAN ELOVI
21 AMRA IMAMOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

22 ELVEDINA BJELAK
23 MELIHA ELIK
24 SABAHUDIN SADIKOVI
25 RASIM ABAZ
26 HATEMA MUSTAFI
27 BELMA BUREKOVI
28 LEJLA KARADA
29 ALISA HODI
30 IGOR VEJSILOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MIGDAD HASANOVI
2 AMRA HASAGI
3 ZAIM EJTO
4 JASMIN FAZLI
5 SEVDA BEIROVI
6 NIHAD HADI
7 SEAD KERLA
8 ELMA KULO
9 ALISA REDI
10 ANEL TREBINJAC
11 INDIRA SULJI
12 AMER VELJAN
13 FIKRETA NAZIFOVI
14 NESIB OI
15 MIRZA VRABAC
16 FATIMA IERI
17 JASMIN HANDI
18 SENIDA DURAKOVI
19 REDO BRIGA
20 ALMEDIN MEHI
21 MERIMA MERDAN
22 HARIS FAZLI
23 BERINA KADRI
24 ELVIR KITUA
25 BEGO SELIMOVI
26 SABIHA SALIN
27 ELDIN HASANSPAHI
28 AIDA MULAHMETOVI
29 MEVLUDIN ALI
30 MUHAMED SOFTI
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES
AJANOVI
1 ALMA PRUTINA
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ISMAIL BEJTOVI
2 DENANA MAKA
3 HAJRO SUBAI
4 HURIJA DURAKOVI
00877 NAA STRANKA
1 NIJAZ EHOVI
2 AMINA ZILI
3 VEDRAN POROPAT
4 LEJLA AHBEGOVI
5 ERMIN SMAJLOVI
6 ZADA SIJAMHODI
7 SLAVIA CRNOGORAC
8 JASNA HADI
136 - CENTAR SARAJEVO/
136 NAELNIK CENTAR SARAJEVO /

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 SAFET BALTI
02188 SDA/SBB
1 NEDAD AJNADI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 SAMER REIDAT
02072 GRAANSKI SAVEZ (GS)
1 REUF BAJROVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 IGOR KAMOAJI
01699 PRVA STRANKA
1 AMER BEKAN
01954 VLASTIMIR MIJOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
01936 DAMIR NIKI - NEZAVISNI KANDIDAT
00877 NAA STRANKA
1 ADMIR BUKVA
136 OPINSKO VIJEE CENTAR SARAJEVO /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 ZAIM BACKOVI
2 MIRELA HALILOVI
3 HUSEIN HAJDARPAI
4 DENALDA POLJAK
5 DINO SIRO
6 LORA MONTENO
7 RAHIM DIGAL
8 MIRELA DAFEROVI
9 IBRAHIM KURTOVI
10 ISMETA GUTI
11 ADIN HEBIB
12 LAJLA ORUEVI
13 RUID DELALI
14 AIDA HAJDAR
15 SEMIR DELI
16 EDINA MERI
17 RIKARDO FILK
18 ADNA FEJZI
19 SEMIR JAAREVI
20 HASIBA DIGAL
21 BAHRUDIN BILALI
22 DELILA HEBIB
00515
-
1
2
3
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 STJEPAN KLJUI
2 SUADA LJUBOVI
3 EMIR (AMIR)
ZIMI
4 EMIRA DUSINOVI
5 NEDIM HUSI
6 AVDO BAKOVI
7 SAJRA MEETOVI
8 MIROSLAV PETROVI
9 MARA IVANOVI
10 SAMIR KASUMOVI
11 EDINA APO

Broj 61 - Strana 223

12 SEAD SEFO
13 MELA MILOEVI
14 KENAN JOLDA
15 READ HADIMEI
16 JASMINA BEGANOVI
17 SREKO KAHVEDI
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 MUJO (BAJRO) ILI
2 DIJANA PIRI
3 ENES BAVI
4 FATIMA GRABOVICA
5 MARTIN IVAN TAIS
6 SEDIDA KAFEDI
7 NEDIM LUKA
8 NERMIN LAGUMDIJA
9 AJLA DEMIROVI
10 MURIS MAI
11 NEDINA IP
12 NEDAD AHATOVI
13 AMELA VEJZOVI
14 MIRSAD KURTAGI
15 BORIS SIMATOVI
16 TEA KATUI
17 EZHER HELJA
18 VEDRANA MLIKOTA
19 DINO TURULJA
20 SAFET PALALIJA
21 AZRA AHATOVI
22 DAFER SABLJICA
23 DINA ILI
24 AMER ATARA
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 EDIN ABDURAHMANOVI
2 KAROLINA KARAI
3 AMIR VRCA
4 JASMINKA ARNAUTLIJA-KAPO
5 SEAD SRNA
6 DRAGANA GLUMAC
7 DENIS CHALLENGER
8 MUNIB PANDI
9 TATJANA KLJAJI
10 IVICA UTALO
11 AIDA HRNJI
12 ADNAN USTOVI
13 DELALUDINA OMERIKA
14 AHMED BIJELONJA
15 DEVAD TOPI
16 ANDREA HERCEGOVAC
17 MIRZA ALISPAHI
18 MIRSADA KEANOVI
19 ALMIR USTAMUJI
20 NEDIM HODI
21 DENITA KULOVAC
22 OMAR KULOVI
23 VARJA NIKOLI
24 VJEKOSLAV SAJE
25 MUHAMED ENGI
26 RENATA KURTALI

Broj 61 - Strana 224

SLUBENI GLASNIK BiH

27 MIRZA DIZDAREVI
28 IZETA BAJRAMOVI
29 ADNAN ENGI
30 ZORAN VIDAKOVI
31 SAMIRA KADI
32 ADMIR LIGATA
33 NADA KATICA
34 DAMIR FILIPOVI
35 ADISA OIJAN
36 JANA TORBICA
01701 LABURISTIKA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE LABURISTI BIH
1 ADI PEZO
02072 GRAANSKI SAVEZ (GS)
1 NIZAR ZAIRAGI
2 MIRSADETA LISAC
3 NUKO GREBOVI
4 TARIK SIDRAN
5 ELMA KARIIK
6 ASIM KRUPALIJA
7 MERSIHA ESTI
8 ESHER SADAGI
9 TIANA KULENOVI
10 DRAGAN OLI
11 JASMINA PALJEVAC
12 SLAVKO MALE
13 IRVANA BEIREVI
14 MIRZA MAGLAJLI
15 ZEMIR KUUKALI
16 ZANJA MEHI
17 DAMIR ENGI
18 NAIDA KREHI
19 MUHAMED HRENOVICA
20 ADMIR BELKI
21 AMRA HODI
22 ENSAR MEEDOVI
23 AMRA KISIN
24 GORAN DOSTI
25 HARIS IMAMOVI
26 MAHIRA KUSTURICA
27 FUAD HURI
28 AMRA IKUI
29 EDIN ZUKI
30 AMAR MUHI
31 ANA VUJANOVI
32 MAHIR HADIOMEROVI
33 MINKA KARI
34 SABAHETA TANOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 IGOR STOJANOVI
2 ARIJANA HUSEINOVI
3 ZVONKO IVII
4 SLAVEN KOVAEVI
5 MELIHA LEKI
6 JASMIN GAZIJA
7 MIRO LAZOVI
8 SVJETLANA OI
9 IVANA GRGI
10 BENJAMIN ISOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

11 MELISA LEKI
12 DEVAD VRABAC
13 NOVKA AGI
14 ALEN TUCAKOVI
15 FIKRET GRABOVICA
16 AIDA SIRBUBALO
17 ALEN KRUPALIJA
18 SANDRA GLUHI
19 DRAGAN STEVANOVI
20 RADIVOJ JADRI
21 ENA EREMET
22 HIMZO ORU
23 ARIJANA KUTLOVAC
24 NERMIN ZUHRI
25 ADNAN BURAZEROVI
26 INDIRA ZUKO
27 NEDIM II
28 LJEPOJKA MARJANOVI
29 NEDIM DERVOZ
30 FEA ISOVI
31 NEVENKA KAVO
32 ALMIR KURT
33 NADA LAEVI
34 NERMIN COCALI
35 MIRZA KRAJINA
36 VEDRANA VIKI MUSI
01699 PRVA STRANKA
1 MIRSADA KARI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 HRVOJE MILOEVI
2 VESNA ALAGI
3 VEDRAN TOLO
4 ANDREA BILANDI
5 DRAGAN DRAGI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 AMER KAPO
2 TEA DREKOVI
3 HARIS MUJANOVI
4 NERMINA BELI
5 SULEJMAN HALJEVAC
6 BEIR SIROVINA
7 VERA ERBEZ
8 MUSTAFA RUSTEMAGI
9 FADILA BONJAK
10 SANJIN DIZDAREVI
11 SANELA DUMANJI
12 FAHIR BEI
13 SABINA TUZOVI
14 BENJAMIN ENGI
15 SEAD TURNADI
16 HASNIJA BEGANOVI
17 HALID KRIJELJ
18 ALMA CERI
19 TEUFIK ORAHOVAC
20 AMER VOLODER
21 AMILA EHOVI
22 SEMIR SEFI
23 SANELA LENDO

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

24 ELVIR TURULJA
25 ZLATAN KRDOVI
26 NADIJA BUKVI
27 HUSEIN ORDI
28 DENITA KURTOVI
29 AMAR HAMZI
30 MEHO POZDER
31 ZDENKA URI
32 HUSEIN ELEBI
33 NEJRA PRELO
34 SEMIR DURAKOVI
35 SENAD FAZLIJA
36 AMRA DEDI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ABID JUSI
2 LEJLA KHATTAB
3 BEKIR UKO
4 EMIR MUMINOVI
5 SENADA BOSNO
6 MUSTAFA MULI
7 VELIJA KATICA
8 SABINA PENDEK
9 AMRA ALAJBEGOVI
10 ESO TUCAKOVI
11 INDA HANDI-BAI
12 AMER HERENDA
13 SANDRA ZAINOVI
14 SEJAD OZO
15 ELJKO PANI
16 ARIJANA JAHA
17 MEHMED MUHAREMOVI
18 ISMETA OVRK
19 SALKO PAOVI
20 ISMIR ARSLANOVI
21 LEJLA DRNDA
22 SEID FAZLAGI
23 ALMA KALJAA
24 EDIN AKOVI
25 ADNAN REDOVI
26 NAIDA SALKI
27 SEHID BABI
28 ASMIRA HASANOVI
29 EDIN IKALO
30 HAMDIJA HASANOVI
31 NUDEJMA ALIBEGOVI
32 EDIN MIROJEVI
33 EZREMA BOKAILO
34 EMIR (IBRAHIM)
ZIMI
35 SEAD UPINA
36 MELINA TALOVI
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES
AJANOVI
1 DEVAD HALILOVI
2 RUSMIRA LUKA
3 AZIZ KURTOVI
4 BAKIR BEIREVI
5 TEA TESKEREDI
6 SALIH VELJAN
7 MIRSAD ALILOVI

Broj 61 - Strana 225

8 MUBERA AHINAGI
9 AIDA PILAV
10 ENISA KURTOVI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 SUVAD KERLA
2 MERZIJA DELALI
3 HAJRUDIN IBRAHIMOVI
4 DUANKA IVANKOVI
5 DEMAL SMAJI
6 LEJLA ZUKI
7 DUAN GOLUBOVI
8 ESAD DEDOVI
9 ENETA PALAVRA
10 AZRA KUKO
11 ANERA ZORLAK
12 MURAT KAMO
13 DELILA SMAJI
14 DENIN IMAMOVI
15 ZORAN IBRAHIMOVI
16 AMILA HADI
17 EMIR EHI
18 SNEANA KORO
19 SEAD KALJANAC
20 IZET MUJANOVI
21 MERJEM OGLEEVAC
22 VAHID ESTO
23 SENIJA HAJDAREVI
24 IFET ZORLAK
25 BENJAMIN ABANOVI
26 EMINA GLUHI
27 MILENKO DOTLI
28 ZEKIJA BREKALOVI
29 MUJO (AHMET) ILI
30 SANIN RAUNI
31 SENIDA SARI
32 SALIH MEKI
33 VUKICA SOFI
34 DIJANA KAROVI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 SONJA AKAMIJA
2 MUJO SLATO
3 EVALA DIZDAREVI
4 EMINA HAJVAZOVI
5 AHMED GERIN
6 ISMETA RAMI
7 RASIM ABETA
8 LIDIJA STOJANOVI
9 MENSUD ENGI
10 DUBRAVKA GALI
11 MUSTAFA HODI
12 VLATKA IMI
13 IBRAHIM ARI
14 VESNA VIDOVI
15 ENISA UILOVI
16 MUGDIM GALIJAEVI
17 SUADA BARLOV
18 NEDAD HADI
19 JEDINA FRLJ

Broj 61 - Strana 226

SLUBENI GLASNIK BiH

20 GORDANA MATKOVI
21 GORAN HAIMBEGOVI
22 LJERKA TODOROVI
23 EDHEM KII
24 MUNIRA DEMIROVI
25 SENIJA IKO
26 PREDRAG PAPO
27 NASIHA DELALI
28 HADO HASETA
29 FUADA DAUTBAI
30 FADILA GLOO
31 IBRAHIM KAPETANOVI
32 SUADA BABI
33 MIHAJLO VRAI
34 MIRSADA MEHMEDAGI
35 MIRO FRANJI
36 IZUDIN RADOVOVI
00877 NAA STRANKA
1 AMELA KUSKUNOVI
2 NIHAD UK
3 AMRA ZULFIKARPAI
4 SAMIR FAZLI
5 LAMIJA TIRO
6 ANTON RAJI
7 ENA MAGLI
8 PAVLE KRSTI
9 AIDA KOLUDER-AGI
10 SUAD ROAJAC
11 IRA ADILAGI
12 MUHIDIN ILJAK
13 MAJA ANZULOVI
14 SLOBODAN MEHMEDBAI
15 NURKO POROVI
16 SENKA IBRIIMBEGOVI
17 SUAD PITA
18 ALMA HASANBEGOVI
19 VELID JERLAGI
20 BOJAN MIRKOV
21 JOSIPA ANELI
22 HARIS SKROBANOVI
23 AMINA OSMANBEGOVI
24 PETAR MATI
25 DAN HELA
26 ELMA VELEDAR ARIFAGI
27 MURAT BEIRAGI
28 ARIANA DONLAGI
29 DANIEL SCHOBER
30 IZUDIN KARI
31 ANESA ABADAN
32 EMIR MUMINAGI
33 DENANA BIJEDI
34 ELDAR RIDAL
35 IGOR BARO
36 EDINA KARAMAN
137 - STARI GRAD SARAJEVO/

137 NAELNIK STARI GRAD SARAJEVO /02188 SDA/SBB

etvrtak, 18. 8. 2016.

1 SUAD HANDANAGI
02072 GRAANSKI SAVEZ (GS)
1 HALID SOLAKOVI
01859 IBRAHIM HADIBAJRI - NEZAVISNI
KANDIDAT
00877 NAA STRANKA
1 TARIK JAI
137 OPINSKO VIJEE STARI GRAD SARAJEVO /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 ISMETA TUNOVI
2 SABAHETA RONDI
3 HARIS ROVANIN
4 ARMIN ATOVI
5 ISMETA TURKOVI
6 EDIN IBRULJ
7 AJLA TURKOVI
8 MAHIR POZDER
9 ELDIN PUINA
10 SENAD ALI
11 DIJANA MUHAREMOVI
12 NIHAD BOROVAC
13 ALMEDINA TURKOVI
14 NERMIN BONJAK
15 EMIR HABE
16 ENIDA PUINA
17 IZET GAGULA
18 AMINA HODI
19 MIRSAD AVDAGI
20 MUNIR MUHAREMOVI
21 JASMINA ELI
22 SAMIR HADIHASANOVI
23 IRMA BONJAK
24 SEDAT KARI
25 JASMIN IBRAHIMOVI
26 AMINA PILAV
27 NEDIB MEMOVI
28 SABINA GAGULA
29 ISMET PITA
30 ADEMIR MULABDI
31 EDINA HOBO
32 DARKO KOFRC
00020 GRAANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 ALEM ESIR
2 INGA LOKMI-PEKI
3 MUAN ABETA
4 SAID KATICA
5 HEDIJA NIKI
6 ARMIN HOTI
7 NIZAMA UKUROVI
8 SENAD PISKI
9 ENISA BEAREVI-MURGA
10 ZDRAVKO MARGETA
11 ELMA BAJROVI
12 DEVAD UTUNA
13 AMILA NIKI
14 VELID MEHMEDOVI
15 JASMIN SKORUPAN
16 SABIHA HODI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

17 FAHRUDIN HRAPOVI
18 ALMA AZIRI
19 SALEM HODI
20 SAMIR MURATOVI
21 MERIMA (MUNIR) HODI
22 FIKRET IMAMOVI
23 ELVIRA HODI
00455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 ADIS JUNUZOVI
2 SNJEANA FERHATOVI
3 NERMIN MILI
4 MARZELA PODGORICA-TURULJA
5 ADIS BEHLULOVI
6 MERSIJA POPLATA
7 ADNAN DOLI
8 EDIS MILI
9 INDIRA HONDO
10 HARIS MUSI
11 NAIDA HODI
12 ELDAR HADI
13 RAMIZA JAAREVI
14 EMIR NOVALI
15 ALTIJANA MEDI
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 EMIR HRENOVICA
2 ARMINA MILI
3 NURUDIN IMAMOVI
4 ARIJANA EFENDI
5 OMER HUJDUR
6 ENISA BAJRAKTAREVI
7 FEA MAUNAGI
8 HARIS SELIMOVI
9 AIDA BOSTANDIJA
10 ZAHIR SERDAREVI
11 ILVANA EFENDI
12 AMAR ZEMANI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 HAMED HODI
2 ADNA ELJANI
3 DADO STOJNI
4 GORDANA TOPI
5 NAMIR OMAGA
6 DENIS STOJNI
7 SANEL DRAGOLOVANIN
8 NAIDA EFENDI
9 DALILA JAJETOVI
10 NIHAD KESTENDI
11 SELMA DIZDAREVI
12 IRFAN VATRI
13 VANESA SOKOLOVI
14 EDIN ONO
15 TARIK ENGI
16 SELMA SELIMOVI
17 SEJAD DEMIR
18 MURADIJA DEKO
19 VEDAD SOKOLOVI
20 ELVIR VILI
21 SAMRA ELIK

Broj 61 - Strana 227

22 NERMIN MUMINBAI
23 SARRAH KURUMOVI
24 ADNAN HODI
25 ALDIN VARIZ
26 BERINA DELI
27 TARIK MULAOMEROVI
28 NEJLA OSMANAGI
29 HARIS HADIAVDAGI
30 ENIS MEHI
31 ADISA ALIJA
32 OSMAN SUI
02072 GRAANSKI SAVEZ (GS)
1 NIHAD OLPA
2 SELMA MUTEVELI
3 LJUBICA TODOROVI
4 MUSTAFA GLADAN
5 EKREM KALJANAC
6 SAMEL DELI
7 ARIJANA HADIOMEROVI
8 SENAD KAROVI
9 DEJANA IGI
10 ISLAM UGUM
11 NEJLA KURTAGI
12 NERMIN SOFI
13 HANA BLAGOJEVI
14 BOJAN KISIN
15 MUHAMED AJO
16 AIDA KUUKALI
17 SAMIR ELIK
18 SAMIRA HAJDAREVI
19 ISMET SADOVI
20 DALILA GAANIN
21 MAHIRA IMAMOVI
22 BORIS JELIANIN
23 SANELA ULI
24 ALDIN MUJEZIN
25 SLAVIA MAEI
26 LEJLA HASANBEGOVI
27 ADNAN MUANOVI
28 NEIRA JABUAR
29 SANIN DAUTBEGOVI
30 KEMAL PUHALOVI
31 ANELA ISOVI
32 ENES RAMOVI
33 ELMA HODI
34 DARIO TUCAKOVI
35 SUAD AUEVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 IRFAN ENGI
2 MAJA BJELAN-KARII
3 MALIK GARIBIJA
4 ADNA BEI
5 ELJKO LER
6 AMELA AVDI
7 HUSEIN ENGI
8 ALMEDIN MILADIN
9 ANISA BAOVI
10 HARIS TANOVI
11 MIRJANA DEAK

Broj 61 - Strana 228

12 SLAVKO KOJOVI
13 IFETA BEHMEN
14 ADNAN JUSI
15 AVDO HODI
16 LEILA HAMZAGI KOVAEVI
17 MUAMER MEKI
18 ALMA MAGODA
19 ADIS SALAN
20 SANIN UTAHIJA
21 EVDETA SMJEANIN
22 HARIS HRVO
23 BORJANA STAJI
24 AMEL DRAPI
25 SUAD MUZUROVI
26 AMINA BELI
27 HASAN HADIALI
28 RAHIMA ZILDI
29 NIHAD KATICA
30 MUSTAFA TUKAN
31 LORA MOEVI
32 ADNAN HANDAR
33 KRISTINA PLISKA
34 HARIS DERVIAGI
35 SENAD BEIREVI
36 HIDAJETA KALEM
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 SEID KALJI
2 MINELA ALI
3 ADIS DABIJA
4 FARIS RAIDAGI
5 SANELA DINOVI
6 SENAD PETO
7 JASMINKA BERI
8 INAS VEDRAN RAZDRI
9 ARIJANA VRAO
10 SAMIR CIKOTI
11 AJLA ENGI
12 ADI FAGIN
13 VESNA SARAEVI
14 SENAD PAI
15 MURAT KURTOVI
16 FEDHIJA OLPA
17 ISMET HOBO
18 SAMIRA AHMETOVI
19 EDIN RAI
20 SEAD SELIMBEGOVI
21 AMINA MUSAKADI
22 RAMIZ MUSTAJBEGOVI
23 NAILA DURANOVI
24 DEVAD RAHI
25 NEDAD HADIMUSI
26 MAIDA IDRIZOVI
27 SUAD PECAR
28 ARMINA BELIJA
29 NIJAZ ABANOVI
30 FADIL RIBI
31 SABAHETA LUGUI
32 DENAN DURMO
33 BELKISA HASANAGI

SLUBENI GLASNIK BiH

etvrtak, 18. 8. 2016.

34 BERIN AHBEGOVI
35 KENAN SARAEVI
36 MENSADA KARI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ABDULAH SKAKA
2 AMILA OLOVI
3 SRAN SIMONOVI
4 VEDAD DELJKOVI
5 AZRA SOFTI
6 ESAD TANOVI
7 HALIMA LIVNJAK
8 NERMIN IKOVI
9 ALMA EGI
10 FARUK REDI
11 DAJANA MEHAKOVI
12 JASMIN PARLA
13 AMELA KATICA-MULALI
14 TARIK DAUTOVI
15 SAMIR ISAKOVI
16 ZEMINA ZIMI
17 ALEN DIVOVI
18 EMINA MEKI
19 HILMIJA ARNAUTOVI
20 SALIH IERI
21 ALIJA DRNDA
22 EDIN OPOVI
23 FATIMA OROVI
24 ALMIR BEHLULOVI
25 ADI ZAHIRAGI
26 NERMANA HASANOVI
27 BERIN DELALI
28 EMINA TORI
29 EDIB SALIHAGI
30 AMRUDIN DANOVI
31 ALMEDINA ZAHIROVI
32 IBRAHIM MAI
33 EMINA MUJAN
34 VEDAD AHOVI
35 HABIB MEMIEVI
36 ENISA OSMANOVI
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES
AJANOVI
1 TARIK BJELAK
2 INDA KRO
3 KEMAL DRKI
4 MAJDA NALI
5 HAMDIJA SMAJI
6 BERINA JAAREVI
7 AMIR KARAI
8 NIJAZ KRUPALIJA
9 ELMA GUZONJI-BEI
10 AMAR TRBOVI
11 AMIRA MURTI
12 BLJERIM ADANEL
13 SABIHA KARKELJA
14 MUSTAFA MAGODA
15 ALDIJANA DAFEROVI
16 NEDIM TATLI
17 ALMA TII

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

18 FAHRUDIN SULJAGI
19 EJLA MILI
20 ALJBERT SALI
21 KENAN KESTENDI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 GRADIMIR GOJER
2 ELMA GOJAK
3 ADEM JE
4 SEMKA TORLAK
5 DARKO ORI
6 AMRA BIBER
7 SRAN PLAKALOVI
8 ANEL KUNI
9 AMINA SIJERI
10 HASAN TURKOVI
11 ERMINA TARAHIJA
12 NEDAD MUSI
13 JASNA ATARA-RUJANAC
14 SULEJMEN IKANOVI
15 MENSUD VELAGI
16 EMINA AJKUNI
17 MINEL MUJANOVI
18 IZA ALIHODI
19 HAMZA TREBO
20 ELDINA BIO
02256 PRVA NEZAVISNA LISTA STARI GRAD
1 JUSUF PUINA
2 AMRA JUNUZOVI-KALJI
3 ALIJA HODI
4 SEJFO EHOVI
5 ISMET OVINA
6 MUHAMED POTOGIJA
7 SAMIR MUHI
8 KENAN DAFEROVI
9 DEJNA DRUKI
10 IBRAHIM POTUROVI
11 AIDA KAMENI
12 LULZIM NUREDINI
13 ADNAN TALI
14 VAHID KASALO
15 EMIR SALIHOVI
16 ELMA KARADA
17 KENAN TORLAK
18 EMINA RESULOVI-UKI
19 MENSUD PEKMEZ
20 MIRSAD HABIBOVI
21 VIRDINA UBI
22 FIKRET HADIHALILOVI
23 AMER OSMANAGI
24 FAHRUDIN KUUK
25 ARAS KURBEGOVI
26 HILMO KOVA
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 SUADA KARI
2 MUHAMED NUHI
3 ASIJA HAJDAREVI
4 FARUK EMIRHAFIZOVI
5 MARIJA ABLAKOVI

6 ALMEDINA AIRAGI
7 KENAN HADIBEGI
8 DALILA UROVAC
9 EMIR AHINPAI
10 EMINA MEDI
11 BATON ADANEL
12 AZEMINA KULO
13 MAHMUT ALAGI
14 INDIRA ADILOVI
15 ZUMRETA UNI
16 OMER EMINI
17 EMINA POLJO
18 AVDO ABDIEVI
19 ISMETA PAOVI
20 AMRA MALIKI
21 NERMIN NUHI
22 ERMANA ZAHIROVI
23 HAMID EFENDI
24 LEJLA BRKI
25 AZRA JUSOVI
26 OMER BJELONJA
27 ZINETA MULAOSMANOVI
28 ELVEDIN KADRI
29 ADVIJA DIZDAR
30 BEDRIJA SADAK
31 ENES HALIMI
32 MENA MILADIN
33 FUAD STAROGORAC
34 ADVIJA MUJANOVI
35 EMSA GRCI
36 ELVIR SARAEVI
00877 NAA STRANKA
1 VIBOR HANDI
2 ADLA KUPUSOVI
3 VEDRAN GREBO
4 JASMINA MRO
5 ELMEDIN BRANKOVI
6 ZLATAN LJUHAR
7 MERIMA MUJANOVI
8 HARIS KARAHMET
9 SELMA OMERBEGOVI
10 NIHAD HRUSTEMOVI
11 BELMA BEIREVI
12 ADI OMERBEGOVI
13 AMELA TABUI
14 TARIK HAVERI
15 ALIJA HAFIZOVI
16 LAMIJA MRO
17 EMIR VOLJEVICA
18 AIDA ZULI
19 DENIS KARAICA
20 EDINA OMOR
21 VANESA HASANBEGOVI
22 ZERIN REDEPOVI
23 NEJLA TUZLAK
24 EMIR IMAMOVI
25 MAHMUD HANDI
26 NINA DRAGOVI
27 MAHIR ALIHODI

Broj 61 - Strana 229

Broj 61 - Strana 230

SLUBENI GLASNIK BiH

28 HANA PUSTAHIJA
29 VILDANA KLAPUH
30 VEDRAN HRUSTANOVI
31 MAJA ALAJBEGOVI
32 NAJDAN MAI
33 NERMANA MRO
34 BORIS MARINKOVI
01971 SAVEZ ZA STARI GRAD
1 VEDRAN DODIK
2 ALMA JAAREVI
3 AHMET MAI
4 BRANISLAVA RAKONJAC
5 ASIM MEDI
6 ZLATAN CERI
7 MUAMERA INJAREVI
8 ADMIR STAMBOL
9 AMINA OLOVI
10 AJRIZ MUSTAFI
11 AMINA KANTARIJA
12 ADNAN ZIMI
13 MERIMA (AMIR) HODI
14 ZIJAD SOFTI
15 HARIS TAFOLI
16 FERIDA NALI
17 EDIN SIJERI
18 NEIRA KARAMAN
19 ADNAN FERHATOVI
20 IRFAN EHOVI
21 SABINA II
22 ARMIN MEINOVI
23 MIRELA ISLAMI
24 MIRNESA UDERIJA
25 HASAN BUSNOV
26 EMIRA STOANIN
27 ADNAN ALIJA
28 ALMA ESKO
29 ELVIS PRUTINA
30 SAIMA OZO
31 NERMINA POPARA
32 ABEDIN KONAKOVI
33 BELMA HASANBEGOVI
34 EDIN MUJEZINOVI
35 FARIS KOBILJAK
36 AIA MEHIEVI-DODIK
00440 -
1
138 - /ISTONI STARI
GRAD
138 /
NAELNIK ISTONI STARI GRAD
00515
-
1
00018 -
1
138
/ SKUPTINA OPINE ISTONI STARI GRAD
00515
-

etvrtak, 18. 8. 2016.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
00732 "9.
"
1
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01730 -
1
2
3
4
00461 -
1
2
3
01718
1
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
139 - NOVO SARAJEVO/
139 NAELNIK NOVO SARAJEVO /

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH


02188 SDA/SBB
1 NEDAD KOLDO
01276 KOMUNISTIKA PARTIJA
1 ENES KOMARICA
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 HASAN TANOVI
02072 GRAANSKI SAVEZ (GS)
1 SAMIR ARNAUTOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MIRSAD ATI
00877 NAA STRANKA
1 SAMIR IMAMOVI
139 OPINSKO VIJEE NOVO SARAJEVO /

00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 SEMIR HALILOVI
2 RAZIJA SEDI
3 SUVAD SPAHOVI
4 AMINA HADIMUSI
5 ZORAN MAIBRADA
6 DALIDA FAZLAGI
7 ADNAN KOZI
8 SALKO TUCAK
9 RABIJA PLOI
10 ZUHMED DAKA
11 ENIDA ATO
12 ISMET SMAILOVI
13 EMINA BRKI
14 JASMIN ATI
15 FAJKO DANKOVI
16 MAJA HRUSTI
17 MUJO KARAI
18 MERIMA CEPI
19 AHMED ATI
20 NERMIN BAJRICA
21 TIMA HADIMUSI
22 RIZO TUPANI
23 EMINA ADEMOVI
24 MIRSAD PRAOVI
25 DENIS MURTI
26 SABINA KRAJIN
01276 KOMUNISTIKA PARTIJA
1 FADIL BRKAN
2 AZRA BULUT-MUJKANOVI
3 ANEL BELAGI
4 ASIM BULBUL
5 BELMA MRKULI
6 JAN URI
7 JASMIN DODIK
8 BESIMA GLIGORI
9 MIRJANA ABAZOVI
10 AMIR ARNAUTOVI
11 VESNA ZIROJEVI
12 SANDI HRBENI
13 SENIDA MILAVICA
14 SENAD ULEZOVI
15 ZEHRID IVAZOVI
16 FATA DOLI

Broj 61 - Strana 231

17 DAMIR EHI
18 MILANKA KARAI
19 ARMIN BRANKOVI
20 SENAD HADIHUSEINOVI
21 ALEMA MUHAREMAGI
22 ASIM HOO
23 OLGA SMAJKI
24 SAKIB POLI
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 DAMIR PEANAC
2 MUZAFERA TANOVI
3 VEDRAN HATIBOVI
4 ADA MUMINOVI
5 SALIH EKO
6 SNEANA PAPI
7 SULJO KAMO
8 MIRSAD ABDAGI
9 ARIANA HADI
10 IGOR MILO
11 FATIMA MUJAGI
12 KEMAL MAHI
13 DENANA HADIMAHMUTOVI
14 ELDAR BUTUROVI
15 MARKO ARSI
16 MEDIHA DUKAJ
17 MUHAREM ABAZOVI
18 AMILA BRKI
19 ELVID DEDOVI
20 MUHAMED SUKI
21 JASMINKA MALUHI
22 SAKIB ZAHIROVI
23 AMELA KE
24 DUKO VUKSAN
25 ALBISA AHBEGOVI
26 MILICA ORKOVI
27 RAMIZ PAALI
28 ANDREA SVOBODA
29 BENJAMIN ALJOVI
30 TAIB KORO
31 EJNA TEFTEDARIJA
32 SELVER OGLEEVAC
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 AMIR SADAK
2 SNEANA OMUKI
3 ADEM OLOVI
4 FIKRETA NEVESINJAC
5 EDHEM IMAMOVI
6 SRAN SRDI
7 DIJANA DORFER-GALIJAEVI
8 ELVEDIN KORORA
9 DENANA MEMIEVI
10 IGOR MIKOVI
11 SANJA EJVAN
12 AMAR HADIMAHMUTOVI
13 SUZANA HADIALAGI
14 SEAD RADOVOVI
15 RINKO GOLUBOVI
16 ALENA PAJI

Broj 61 - Strana 232

SLUBENI GLASNIK BiH

17 EMIR KRAJINA
18 JASMINA ABDAGI
19 DINO EHOVI
20 ANAND ARNAUTOVI
21 SANELA HALA
22 EDIN ALAUZ
23 ELMA MEI
24 NEDIM MUHEDINOVI
25 AHMED HODI
26 SANELA DAFERAGI
27 ALEKSANDAR ELI
28 INDIRA SMAJI
29 AHMET FAZLI
30 VEDRAN JUSUFBEGOVI
31 MINELA HOTA
32 ERVIN DRNDA
33 AMRA IHTIJAREVI-EFENDIRA
34 AMAR DIZDAR
35 IBRAHIM DUDO
36 MELIHA ARAC
02072 GRAANSKI SAVEZ (GS)
1 OZREN BLAGOVANIN
2 SANELA AMPARA
3 HIDAJET EHI
4 IMER PEZO
5 AIDA ABDIEVI
6 DARIO KRAJINA
7 MERSIDA SADIKOVI-OSMANBAI
8 AMAR EO
9 ENA KARA
10 SULEJMAN IDI
11 MELIHA DRAGIEVI
12 FARUK CILJEVI
13 TEA KALMAR
14 MIRSAD TOKI
15 MEMO KARIIK
16 TATJANA IKULJAK
17 HARIS MUHI
18 MARJANA ZAHIROVI
19 TOMISLAV PINTERI
20 KERIM DURI
21 AJLA AHMETOVI
22 IMER HALIMANOVI
23 RADMILA JOVI
24 BEIR BABI
25 REID DANANOVI
26 MEDINA MEMI
27 URO NIKI
28 MUKADESA BADAREVI-SULJOVI
29 IBRAHIM DAUTAJ
30 HADIS MURI
31 AZRA TEPARI
32 ADNAN MEHINOVI
33 AMRA RESI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SAMIR SULJEVI
2 ARIJANA TALOVI
3 MIROSLAV IVANOVI
4 ADNAN SOBO

etvrtak, 18. 8. 2016.

5 LJILJANA OPERHAL
6 IGOR VRETA
7 MAIDA BEIREVI
8 ISMET HAJRADINOVI
9 ALMA UGA
10 ZORAN CVETKOVI
11 SABIHA MISKIN
12 ARMIN HANDAR
13 NAIDA FERIZOVI
14 ENVER TUNOVI
15 DANIJEL KILIBARDA
16 AMINA UNDO
17 SAMIR TURUDIJA
18 VESNA BUKVI
19 MEHO DARDAGAN
20 MIRSAD OMAGA
21 VESNA ESTAK-URI
22 IRFAN GODINJAK
23 DEJANA RADAN
24 DENIS VRHOVI
25 ZORAN MIJI
26 EMINA SELMANOVI
27 VEDRAN TII
28 JADRANKA ARI
29 JOVO JANKOVI
30 VEDAD HAJDAREVI
31 BELMA BEGOVAC
32 SAA BOGDANOVI
33 LEJLA MUJEZINOVI
34 EDIN SIDRO
35 SNEANA KORDI
01699 PRVA STRANKA
1 ARMIN HANDI
2 ANIDA KUNI
3 ALMIR AGANOVI
4 EMIR DEDI
5 JASMINKA MUJKI
6 SLAAN LUKI
7 SADIN ZIBERI
8 ALDISA GRBO
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 DRAEN TRLIN
2 ADRIJANA ZARINKOVI
3 VLATKO PEIKAN
4 CEDRELA JIROTA-DEDOVI
5 JOSIP SCHREILECHNER
6 ELJKA ERGELAEV
7 ZLATKO BODULUI
8 IGOR RADOVANOVI
9 ZORKA PUDAR
10 IVAN GRABAR
11 IVANA SALAPI
12 DAVOR BARBIR
13 ELVEDINA LIANIK
14 RAFO GOTOVAC
15 ANTONIO BOKOVI
16 NADA SPASOJEVI
17 ANTONIO ILI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

18 SPOMENKA BAGARI
19 ZLATKO DUNO
20 ANTO JUKI
21 KATA MARKOVI-ARNAUTOVI
22 STJEPAN POCRNJA
23 ANDREA MARJANOVI
24 ELJKO KAPELETI
25 AMIR SKRO
26 ANDREA MIMICA
27 SAA ANDONOVSKI
28 MARIJANA ELPEZ
29 DAVOR TOMI
30 MIROSLAV BENDER
31 DAJANA KREZI
32 MATO BUZUK
33 MIRJANA SULJEVI
34 ZORAN HERCEG
35 RAID HADI
36 VANJA VUKMIROVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 IGOR GAVRI
2 MERIMA BALKI
3 HAMID SALIHAGI
4 MILJANA CVIJAN
5 ADNAN ZEKOVI
6 ADNAN KALJANAC
7 ZUMRETA BIHORAC-KUUK
8 NEDO TURKOVI
9 ZEHRA HAMZI
10 JASMIN PANJETA
11 AZRA AVDI
12 EDIN ROVANIN
13 ZAMIRA PITA
14 MERSUDIN KADRI
15 ADEM SADIKOVI
16 LEJLA MEMI
17 ARSLAN DUI
18 HANA DEDOVI
19 KENAN EHO
20 EMIR DELJANIN
21 AJLA HURKO
22 HARIS BEGOVI
23 AMRA ALII
24 HUSO AMO
25 VAHEDIN BULJA
26 SALIHA TANOVI
27 ELMEDIN SPAHOVI
28 AMINA SADAK
29 ADMIR IGA
30 HARUN HASANAGI
31 ALIJA ULJAREVI
32 EFIK EMRI
33 SENADA DRAGOVI
34 MUHAMED BEKTEEVI
35 ESAD PALDUM
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 HAZIM BAHTANOVI
2 EMSA ZUKANOVI
3 DEMO TUCAK

Broj 61 - Strana 233

4 MEHEMED CERO
5 ELMA URKOVI
6 HAMID BAHTO
7 REUF HAFIZOVI
8 VANJA VUKOVI
9 SABIHA KAJMOVI
10 BULEND BIEVI
11 SANJA HADIDAMJANOVI
12 HALID GANIJA
13 ALMA AIROVI
14 ELVIR GUO
15 DEJAN RADOVI
16 BERMINKA HRELJA
17 ADNAN URKOVI
18 AZRA OSMANOVI
19 ENES KULOVI
20 NAFIJA IKALO
21 NAIDA KRUKO
22 NEDIM SINANOVI
23 MUBERA KAKRIN-KOLAINAC
24 GORDAN AHMETAEVI
25 MIRZA MUSTAJBAI
26 ENANA VUKAS
27 GALIB KULOVAC
28 SENADA SPAHOVI
29 ALDIN RADONJA
30 ESAD PELKO
31 SUZANA KARI
32 EMIN DAFEROVI
33 NERMINA KRAJINA
34 SANIN OMANOVI
35 ALMIRA SPAHI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HAKIJA PIDRO
2 MUVEDETA KAROVI
3 HAJRUDIN GURDA
4 SABINA IVGIN
5 HIMZO DRAKOVAC
6 ALMA ISAKOVI
7 SEAD MRO
8 IBRAHIM SARI
9 AZRA KOZARANIN
10 ABDULAH KUJOVI
11 AIDA HABUL
12 HAMED SULJEVI
13 GORDANA APONJI
14 ESAD OMEROVI
15 FERID DIZDAREVI
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 MEHMED BRKI
2 VLASTA SLATINEK-TEPAVEVI
3 BAHRUDIN FAZLI
4 ANA BALTI
5 RASIM BOJI
6 HASIJA PLEHO
7 SLOBODAN BUGARIN
8 CVIJETA MIJI
9 MUNIB KARAI

Broj 61 - Strana 234

10 AZIJADA LAGUMDIJA
11 BRANIMIR DAMONJA
12 SENADA KALJI
13 FRANJO MILOS
14 MERIMA MURTI
15 REUF GEGI
16 DIKA KARUP
17 ERDIN HASTOR
18 DEMILA II
19 EDIN BIJEDI
20 RIBANA KADRIBAI
21 JUSUF SRNA
22 STANA EGO
23 MENSUD KADRIBAI
24 NADA CVITEI
25 ZIJAD MEHMEDOVI
26 PAA KORO
27 SAMIR PIODI
28 SUVADA TORLI-BEKER
29 FIKRET CURI
30 MUKELEFA STOJANOVI
31 HIMZO KEKI
32 JASNA STANII
33 FARUK MEHMEDOVI
34 FADILA SARI
35 OMER KADRI
36 SUAD NIKI
00877 NAA STRANKA
1 VILDANA BELIJA
2 ROBERT PLEE
3 BARBARA PELE STROIL
4 VILDAN GURDA
5 VEDRAN JOVANI
6 ALMA UMAN
7 RUSMIR HASETA
8 JASENKO JOVANI
9 SUZANA FAZLI
10 ELIMIR BUKARI
11 MIOMIRKA MELANK
12 STEFAN TOMI
13 LEJLA PAALI
14 AMAR AHINOVI
15 AMEL BEGOVI
16 AIDA HUNEK-PITA
17 ARMIN KEPE
18 NEJRA DURAKOVI
19 JESENKO MAJUEVI
20 GORAN SAMARDI
21 ANDREA AVAR
22 AHMED KOSOVAC
23 MERIMA SULJI
24 ENES KONJEVI
25 NENAD PIJETLOVI
26 GORDANA LASTRI
27 FARIS EHOVI
28 DUANKA HODI
29 SEDAD KULOGLIJA
30 AHMED HASANAGI
31 SUADA NINI

SLUBENI GLASNIK BiH

etvrtak, 18. 8. 2016.

32 MIRZA ABAZOVI
33 EMINA LIGATA
34 NEDAD ALIHODI
00440 -
1
140 - /ISTONO NOVO
SARAJEVO
140 /
NAELNIK ISTONO NOVO SARAJEVO
00515
-
1
00018 -
1
01200
1
140
/ SKUPTINA OPINE ISTONO NOVO
SARAJEVO
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01804
-
1
2 -
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 JADRANKA MATKOVI
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 NEVENKA PETRONI
00879
1
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9 -
10
11
12
13
14
15
16

Broj 61 - Strana 235

17
18
19
20
21
22
23
24
01972
1
2
3
4
5
6
7 -
8
01722
1
01200
1
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 SLAVICA KOVAEVI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01706
1
01849 MIROSLAV LALOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
00461 -
1
2
3
4
5
6

Broj 61 - Strana 236

SLUBENI GLASNIK BiH

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
00440 -
1
2 -
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

etvrtak, 18. 8. 2016.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
141 - TRNOVO (FBIH)/ ()
141 NAELNIK TRNOVO (FBIH) /
()
02188 SDA/SBB
1 IBRO BERILO
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 HAMDO KARI
141 OPINSKO VIJEE TRNOVO (FBIH) /
()
01953 ISMET MULAOSMANOVI - NEZAVISNI
KANDIDAT
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 EMIN BANDI
2 ENA DEDI
3 ALEN IMAMOVI
4 MERSIHA BIBER
5 SAKIB PRASKO
6 SADINA BELKO
7 ENES MUJIN
8 SULJO PINDO
9 ADELA MILII
10 SAKIB MULAOSMANOVI
11 MERIMA DURMO
12 SAMIR MIZDRAK
13 MIRELA KONAK
14 SELIM MEHMEDAGI
15 KENAN SMJEANIN
16 KENANA IMAMOVI
17 AZIZ DIHAN
18 SENIJA PAMUK
19 ADEM MULAOSMANOVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MUNIB TORLAK
2 MIRSADA KRUPALIJA
3 EFIK KARI
4 MUJO GOLO
5 MILOJKA MACANOVI
6 ELVIRA SARAJKI
7 NIJAZ POZDER
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 ZIJO KRUPALIJA
2 BELMA DEDI
3 AZIM GADO
4 SANELA SOMO
5 VEJSIL DEDOVI
6 RAMZA KRUPALIJA
7 SAFET DEMIR
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ARNES DURMO
2 EMINA MEHMEDAGI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

3 DENAN PLOO
4 HARIS OSI
5 MERISA MIZDRAK
6 OMER KRUPALIJA
7 ELVEDIN TATAREVI
8 ARNELA KATANA
9 ADMIRA DOKARA
10 MEHMEDALIJA PINDO
11 NADIRA MULAOSMANOVI
12 DEVAD OZDI
13 ALMEDINA OMERBEGOVI
14 ENES ALJOVI
15 SELMINA VATRI
16 MEHMED KOSO
17 ALDIJANA TERZO
18 MIRZA VATRI
19 READ GADO
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 SEID KATANA
2 ISMETA BUNAR
3 FENDO ZUKO
4 HARIS KULOVI
5 LEJLA ERKEZ
6 DINO KOLAR
7 ADMIN MIZDRAK
8 AIDA IMAMOVI
9 RAHIMA SARAJKI
10 SABAHUDIN HODI
11 AMIRA IMAMOVI
12 EDITA HODI
13 RASIM IMAMOVI
01921 EMINA DRKI - NEZAVISNI KANDIDAT
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 MUJO BOTA
2 EMIRA BOTA
3 SALEM BAJRAMOVI
4 ZIZA MIZDRAK
5 ALJO SPAHIJA
6 ESAD HROMO
7 MEJRA ORUEVI
8 MEHMED KRUPALIJA
9 ZEHRA KADI
10 RADIVOJE DOLO
11 LJEPOSAVA MOJEVI
12 DAFER KADI
13 AMINA BOTA
141 OPINSKO VIJEE - NACIONALNE MANJINE
TRNOVO (FBIH) /
-
()
01276 KOMUNISTIKA PARTIJA
1 MIO KENJI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 BRANKA KENJI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ALEKSANDRA STANKOVI
142 - ()/TRNOVO (RS)
142 () / NAELNIK

Broj 61 - Strana 237

TRNOVO
00515
-
1
00018 -
1
142 () /
SKUPTINA OPINE TRNOVO
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
00732 "9.
"
1
00074
1
2
3
4
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 BEHIJA MULAOSMANOVI
2 RAID MULAOSMANOVI
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01778 -

Broj 61 - Strana 238

SLUBENI GLASNIK BiH

01730 -
1
2
3
4
5
6
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MIRSAD OSI
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
143 - PALE (FBIH)/ ()
143 NAELNIK PALE (FBIH) /
()
02188 SDA/SBB
1 ASIM ZEC
01769 SALKO OBHOA - NEZAVISNI KANDIDAT
143 OPINSKO VIJEE PALE (FBIH) /
()
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MIRNES UTUK
2 KETRIN KEKETOVI
3 NERMIN IMIROVI
4 AMINA SPREO
5 SANEL BEIROVI
6 FATA MARI
7 MUAMER HALILOVI
8 VAHID KARO
9 MINA KADI
10 MUNIB BAJRAMOVI
11 INDIRA IMIROVI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 RAMIZ SIPOVI
2 AMELA SALISPAHI
3 SAMIR OLO
4 ALMEDINA IGO

etvrtak, 18. 8. 2016.

5 HARIS RADAA
6 SENADA KALAA
7 ALMIR IGO
8 RASIM BUJAK
9 BELMA SIPOVI
10 ZUFER EDO
11 IKONIJA LUI
12 DEVAD MUANOVI
13 ALISA LOJO
14 SABAHUDIN HRUSTEMOVI
15 NISAD BAJRAMOVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 VAHID SIPOVI
2 MELISA LOJO
3 SABAHUDIN SIPOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ALMIN UTUK
2 MIRELA KULJ
3 IBRAHIM KOMARICA
4 EMINA OMEROVI
5 AMER IGO
6 MIRSADA RADAA
7 NEDAD DRUGOVAC
8 EKREM SIPOVI
9 ELIZANA SIPOVI
10 HARIS HALILOVI
11 NEIRA KULJ
12 FUAD CRNALO
13 MEDINA IGO
14 NIHAD OLO
15 AMER UTUK
143 OPINSKO VIJEE - NACIONALNE MANJINE
PALE (FBIH) /
- ()
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ALJO SPREO
144 - ()/PALE (RS)
144 () / NAELNIK PALE
02266
1
02193
1
144 () /
SKUPTINA OPINE PALE
00515
-
1
2 -
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

14
15
16
17
18
19
20
21 ()
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 NENAD KUSMUK
2 JADRANKA MILOSAVLJEVI
3 PETAR MARINKOVI
4 DUANKA VRETA
5 DRAGO BOROVANIN
6 DANIJELA PELEMI
7 NOVICA BUHA
8 ELJKO BRKALO
9 SRETENKA PETRUI
10 ZVONIMIR JUKI
11 SLAVOJKA LUKI
12 GAVRO REGOJE
13 DRAGANA ANTONI
14 MILANKO JANKOVI
15 BORISLAV MILOEVI
16 IVKA RAJI
17 SLOBODAN KRAJINIK
18 MIRJANA ANDRI
19 MILOMIR LIZDEK
20 MILORAD NOVOSEL
21 JAKA HERIN
22 NEVENKO MARKOVI
23 ZDRAVA VUIEVI
24 NOVICA DIDA
25 EDO IVKOVI
26 SMILJA PETROVI
27 NEDELJKO KOVAEVI
00732 "9.
"
1
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Broj 61 - Strana 239

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 HARIS BULJUBAI
02004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
01179
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
00879
1
2
3
4
5
6
7
8

Broj 61 - Strana 240

SLUBENI GLASNIK BiH

9
01008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
00018 -
1
2
3
4 ()
5
6
7
8
9
10 ()

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01972
1
2
3
4
5
6
7
8

etvrtak, 18. 8. 2016.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 ()
20
21
22
23
24
25
26
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 GAVRILO VESELINOVI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8

Broj 61 - Strana 241

9
10
11
12
13
14
15
16 -
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
146 - /ROGATICA
146 / NAELNIK
ROGATICA
00515
-
1
00018 -
1
146 /
SKUPTINA OPINE ROGATICA
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
02188 SDA/SBB

Broj 61 - Strana 242

SLUBENI GLASNIK BiH

1 UZEIR KURTI
2 PEMBA KULOVAC
3 BELMA DURI
4 MUHAMED DUGALIJA
5 RIFET MEDOEVI
6 SAJMA BEHLULOVI
7 AZEM OMERAGI
8 AMIR KARGA
9 FERIDA PAVICA
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 VINKA PUONJA
2 MILORAD GLUHOVI
3 SLOBODAN SIMSIJA
4 MAKIVIJA VITOMIR
5 ARKO LIMI
6 DRAGOMIR KONJOKRAD
7 RUICA OBRADOVI
8 MILAN FURTULA
9 STANISLAVA OSOVI
10 RADENKO BABI
11 MOMIRKA STANII
12 RADOVAN STANII
13 NEVENA RADOVI
14 LJUBOMIR KOSORI
15 STJEPAN PERII
16 SPASA KOSTADINOVSKI
17 GORAN GUTOVI
18 KOVILJKA RAJAK
19 SLAVKO PRELI
20 KOSTA VUETI
21 SLAVKA SAMARDIJA
22 MIODRAG MIHAJLOVI
23 VELA TEEVI
24 MILKAN NERI
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 ()
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 AZIM VATRE
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 SINIA SORAK
2 DAJANA MITROVI
3 DIJANA SAVI-PEROVI
4 SLAVEN BREZO
5 LJILJANA PAUNI
6 BRANO TERZI

etvrtak, 18. 8. 2016.

7 IVANA ZORANOVI
8 MINJA MIHAJLOVI
9 BOJAN BANOVI
10 MARTA GLUHOVI
11 GORAN GAVRILOVI
12 SVETLANA SORAK
13 SINIA BREZO
14 MILICA JANKOVI
15 MIRJANA BOROVNICA
16 DALIBOR PERKOVI
17 MARINA VORO
18 SLOBODAN PAUNI
19 JOVANA NERI
00879
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 ()
14
15
16
17
18
19
20
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 ()
17
18
19
20
21
22
23
24

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

01972
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 KEMAL LIHI
2 EDINA GOLI
3 MESUD COCALI
4 DENISA TUNCEL
5 NAZIF SALIHOVI
6 SULEJMAN VRAALICA
7 SANELA ZILJKI
8 NIHAD ARUKOVI
01722
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ()
10
11
12
13
14
15
16
17
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 MUHAMED MEI
01730 -
1
2

Broj 61 - Strana 243

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01706
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 SLOBODAN PERKOVI
2 STANOJKA KOVA
3 RADISAV ZEKOVI
4 SVJETLANA PEROVI

Broj 61 - Strana 244

SLUBENI GLASNIK BiH

5 GORAN HELETA
6 BRANKICA LULEIJA
7 VELIBOR PERKOVI
8 IGOR TADI
9 NEVENA JEFTI
10 JOVAN BJELAKOVI
11 JELENA KUI
12 ORE PAJI
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
147 - /VIEGRAD
147 / NAELNIK
VIEGRAD
00515
-
1
00018 -
1
147 /
SKUPTINA OPINE VIEGRAD
00515

etvrtak, 18. 8. 2016.

-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
02188 SDA/SBB
1 BILAL MEMIEVI
2 NASIHA GAZIBARA
3 NEDAD MUHI
4 REDO MUTAPI
5 ZINA HEO
6 EDIN KARAMAN
7 REDEP JELAI
8 ADVIJA KUSTURA
9 HALIDA KUSTURA
10 ARMIN ESKO
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
00018 -
1
2

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 ZORAN JARAC
01730 -
1
2
3
4

Broj 61 - Strana 245

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Broj 61 - Strana 246

SLUBENI GLASNIK BiH

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
00440 -
1
2 -
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
148 - POSUJE/
148 NAELNIK POSUJE /
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 VJEKOSLAV BAKULA
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 BRANKO BAGO
148 OPINSKO VIJEE POSUJE /

00521 HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
1 FRANO GRBEA
2 MARIJA BEGI
3 LJILJANA PIRI
4 ROBERT BELI
5 ELJKA EGO
6 LJUBO MILIEVI
7 BARBARA ZLOPAA

etvrtak, 18. 8. 2016.

8 STANKO MILO
9 MARTINA BEGI
10 ZVONIMIR JUKI
11 MARTINA PENAVA
12 HRVOJE GRUBII
13 RUICA DILBER
14 MILAN PANDA
15 JERKO GALI
16 MARIANA ANTONELA PETRIC
17 BLAGO VUKOJA
18 MAJA TOKI
19 ELJKO BAI
20 MIRO BUDIMIR
21 BLAENKA VICAN
22 VLADO LULI
23 ZDRAVKA BORAS
24 ANTE-DARIO STIPI
01241 HRVATSKA STRANKA PRAVA HERCEG-BOSNE
1 IVAN TOKI
2 MARIJANA ZLOMISLI
3 TIHOMIR KOVA
4 ANA JURII
5 IVICA MILIEVI
6 DANIJELA GALI
7 IMUN MARKOTA
8 LUCIJA MILIEVI
9 MARKO ZLOMISLI
10 KATARINA JAKOVLJEVI
00005 HKDU BIH
1 MATEJ IRI
2 KATARINA BAKULA
3 MATEJ BIKO
4 MARIJANA PENAVA
5 MARIJA BAKULA
6 VINKA GRUBII
7 MIRKO IRI
8 IVANA JUKI
02097 HSS BIH
1 ANTE (BRANKO)
JUKI
2 IVANA ZLOMISLI
3 ANTE PAVKOVI
4 IVANA DRAGOJA
5 IVAN BAKULA
6 IVANA UTURA
7 JOZO BELI
8 DALIBOR TOPI
9 MARIJA BAGO
10 ZVONKO BEGI
11 IVANA GRUBII
12 MARKO POLI
13 MARIJA ORE
14 IVAN (STJEPAN) BELI
15 IGOR MARTI
16 VESNA SENJAK
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 PERO PENAVA
2 MORANA JUKI
3 TOMISLAV VRANJKOVI
4 MARINKO ARI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

5 DANIJELA KUKI
6 BOSILJKO ORE
7 BRANKO BUI
8 IVANA VRANJKOVI
9 JASNA ORLUKA
10 PAKO JUKI
11 JOSIPA JURII
12 JOSIP NENADI
13 MONIKA BONJAK
14 ZORAN BAKULA
15 MARIO UK
16 BLAENKA BEGI
17 MARKO BAKULA
01703 HRVATSKA NEZAVISNA LISTA
1 MARIJANA MIKULI
2 FILIP AMBER
3 KATARINA BUDIMIR
4 IVAN UAK
5 ANDREA ROMI MARKOTA
6 VELIMIR PETRIUI
7 KLAUDIJA KARAMATI
8 VINKO PERKO
9 LEA KAJI
10 BLAGO PETRIC
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 IVAN LONAR
2 LJUBICA MARI
3 ANTE BEGI
4 ZVONIMIR IRI
5 RUA MAGDALENA MARKOTA
6 IVAN (JURE)
BELI
7 VINKO BEGI
8 KRISTINA MILAS
9 BOENKA UNJAR
10 STIPE BELI
11 ANTONIJA UTURA
12 PETAR BOBAN
13 ANITA GALI
14 MATE KOVA
15 ANTE (SLOBODAN) JUKI
16 MARIJANA DUMANI
17 STIPE REZO
18 JELENA HRKA
19 JOSIP PETROVI
20 TOMISLAV BELI
21 MARINA SOLDO
22 TOMISLAV KOVA
23 SANDRA ZOVKO
24 IVAN (MARINKO) BELI
25 MILKA UK
26 FRANO LEBO
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 MARTINA UTURA
2 IVAN PAVKOVI
3 NATAA HUMI
149 - GRUDE/
149 NAELNIK GRUDE /
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990

Broj 61 - Strana 247

1 IVAN MARI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 LJUBO GRIZELJ
149 OPINSKO VIJEE GRUDE /

00521 HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
1 PETAR VLAI
2 ANITA VLAI
3 MATEO RADI
4 ANDRIJA VLAI
5 KATICA VLAI
00005 HKDU BIH
1 IVANA ARTUKOVI
2 NINO IVKOVI
02097 HSS BIH
1 IVAN LUKENDA
2 MATEA PEJI
3 BORIS PEORDA
4 JOSIPA CRNOGORAC
5 JOSIP ORLUKA
6 STIPE ZUCI
7 MAJA BUI
8 JOSIP MIJATOVI
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 ANTE GRUBII
2 MARTINA GRIZELJ
3 IVAN BONJAK
4 ZVONIMIR SPAJI
5 BORKA SPAJI
6 DRAGUTIN ORLUKA
7 DALIBOR LEVENTI
8 MARTINA TOLI
9 ELJKA BUI
10 JOKO LEKO
11 TEFICA LOGARA
12 ANTE LEKO
13 MARTINA LEVENTI
14 MARKO ZORI
15 BORIS GRIZELJ
16 PATRICIA EPO
17 VLADO AKMADI
18 ANA BIKO
19 JOSIP BOBAN
20 ZLATKO TOMAS
21 MARIJANA RAVLI
22 BLA KORDI
23 VESNA LOGARA
24 IVICA SOLDO
25 PETAR MARI
26 DUANKA ARAMBAI
27 JERKO TOMAS
28 NEVENKA LEVENTI
29 JERKO AKMADI
30 IVAN MLINAREVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 DRAGAN ILII
2 SANJA TOMI
3 ZDENKO ORLUKA

Broj 61 - Strana 248

SLUBENI GLASNIK BiH

4 KRISTINA BONJAK
5 IVAN BOBAN
00734 HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 ANTE ZORI
2 ADRIANA LEKO
3 IVAN ANI
4 SLAANA ULJ
5 MIRO IMI
6 DIJANA PRIMORAC
7 BRANKO ORLUKA
8 TONEK PEZER
9 MIRJANA PEZER
10 JURICA TOMAS
11 DANIJELA PEZER
12 IVAN TOMI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 DRAENKO VRANJE
2 NIVES TOMAS
3 MIRO PALAC
4 JELENA PRIMORAC
5 MARKO BOBAN
6 MARIJA VRANJE
7 TOMISLAV PARADIK
8 TONIJE PALAC
9 FRANKA ZORI
10 FRANO PANDI
11 TIHANA LOGARA
12 IVICA MIJATOVI
13 IVANA PRLI
14 DRAEN VUKOJA
15 BORIS BILO
16 ANELKA ZUCI
17 ZORAN POLUNI
18 MARELA MAJI
19 NENAD BANDI
20 ANTE MILIEVI
21 ANITA KOLAK
22 DINKO PEORDA
23 MARIJA ILII
24 MATE VRDOLJAK
25 PERICA KORDI
26 ANA MIKULI
27 HELENA SPAJI
28 MATEA GRIZELJ
29 MLADEN BRZICA
30 MARIO SPAJI
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 VLADO RAI
2 LIDIJA BONJAK
3 MIRO PEJI
4 DRAGICA ROSO
150 - IROKI BRIJEG/
150 GRADONAELNIK IROKI BRIJEG /

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 MIRO KRALJEVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

01714 HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST


1 DENI ORI
150 GRADSKO VIJEE IROKI BRIJEG /

00521 HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
1 JOSIP PINJUH
2 MATEA MANDI
3 JERKO UK
4 BLAGO MUSA
5 DANIJELA PINJUH
6 MIROSLAV PINJUH
7 IVAN SOLDO
8 IVANA UK
9 SANDRA MUSA
10 IVO PINJUH
11 MARIJA BARBARI
12 MARIN BARA
13 KATICA PETRUI
14 DRAGAN BARBARI
00005 HKDU BIH
1 SLAVKO MANDI
2 MILA OLAK
3 JADRANKO ERKEZ
4 IVICA KRALJEVI
5 ANA MII
6 FRANJO MILIEVI
7 MARTINA MIKULI
8 KRISTIJAN MANDI
9 KSENIJA BARBARI
10 IVICA LASI
11 ANDRIJANA MIKULI
12 MARTIN MIKULI
13 GABRIELA KOVAI
14 FILIP CRNJAC
15 MARKO SOLDO
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 DRAGAN REZI
2 MARIJA IVANKOVI
3 MILE GALI
4 MARTINA LJUBI
5 IVAN IVANKOVI
6 TONI CRNJAC
7 GOJKO KUTLE
8 MARIJANA BEVANDA
9 MARIJA ZLOMISLI
10 KREO SOLDO
11 MARTINA BANOI
12 IVO ZELJKO
13 INES PEKO
14 JOSIP BUBALO
15 VINKO NALETILI
16 NIKOLINA BAZINA
17 MARIO ZELJKO
18 ANA LOVRI
19 BOO KOUL
20 JOSIP BAZINA
21 ANELA IVANKOVI
00734 HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I
HERCEGOVINE

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

1 MARKO MARTINOVI
2 MARINA BOKI
3 KREIMIR IMI
4 DAJANA SORAK
5 DRAAN BUHA
6 IVANA IVANKOVI
7 GOJKO KOUL
8 JOSIP GRBEI
9 IVANA MIKULI-GADI
10 IVAN SLIKOVI
11 NIKOLINA OVI
12 NEDJELJKO BOKI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 VINKO TOPI
2 SANIJELA MATKOVI
3 JOSIP KOUL
4 MARINKO JELI
5 MARIJA BREKALO
6 VLADO ORI
7 MARKO SLIKOVI
8 DIJANA SESAR
9 MARIJA OVI
10 MARIO BUBALO
11 ANA MARIJA ALILOVI
12 STJEPAN MARI
13 MARIJA KVESI
14 IVAN ZELJKO
15 TONI GALI
16 ANA ZELJKO
17 FRANJO MARUI
18 EVA SUTON
19 EDUARD KRALJEVI
20 GORAN LASI
21 NIKICA KARAI
22 JOSIP VIDOVI
23 MARIJA BUHA-NAKI
24 BORO HRKA
25 MARIO PRSKALO
26 MAJA CRNJAC
27 IVAN LASI
28 KRISTINA SOLDO
29 ZVONIMIR MUSTAPI
30 MATE SOLDO
02204 HRS-HSSBIH ZAJEDNO ZA IROKI
1 DALIBOR RAVI
2 MILICA ORI
3 IVAN PUI
4 ANTONIJA BANOI
5 ZDRAVKO DAMJANOVI
6 IVONA MARINI
7 MILAN PRSKALO
8 ZLATAN MARUI
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 ARKO KARAI
2 MATEA ALPEZA
3 DRAGOMIR GRLE
4 BLAGICA SLIKOVI
5 MARIO ALPEZA

Broj 61 - Strana 249

02236 SAVEZ ZA IROKI BRIJEG HSP DR. ANTE


STAREVI, HKDU-HRAST, HSP
1 MARIJA LOVRI
2 DANIEL MANDI
3 KRISTIJAN CRNJAC
4 MARTINA TOLE
5 NIKOLA MIKULI
6 MILJENKO KVESI
7 DAJANA SOLDO
8 ANTE UI
9 NADA LASI
10 MARKO AVAR
11 MARIJA EKI
12 ZORAN JURILJ
13 LIDIJA SUAC
14 IGOR GILJA
15 VALENTIN SALAVARDA
16 MONIKA BONJAK
17 IVAN OLAK
18 MARIJANA TOPI
19 MIRKO GALI
20 ANTONIO ZELJKO
21 JELENA ORI
22 MARKO SESAR
158 - /ISTONI MOSTAR
158 / NAELNIK
ISTONI MOSTAR
00515
-
1
00018 -
1
158
/ SKUPTINA OPINE ISTONI MOSTAR
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 RAMIZ EMI
2 FATA EMI
3 ADEM DEMI
01718
1

Broj 61 - Strana 250

SLUBENI GLASNIK BiH

2
3
161 - /NEVESINJE
161 / NAELNIK
NEVESINJE
00515
-
1
02264
1
161 /
SKUPTINA OPINE NEVESINJE
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

etvrtak, 18. 8. 2016.

19
20
21
22
23
24
25
26
02169
1
2
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
01972
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

21
22
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 ANIKA MUIBABI
00016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ISMIR LJELJAK
2 EFIKA ORI
3 ADMIR DEMI
4 ULSA ARANI
5 MUSTAFA EHI
01730 -
1
2
3
4
5
6

Broj 61 - Strana 251

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
01706
1
2
3
4
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ()

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
01718
1
2
3
4
5
6

Broj 61 - Strana 252

SLUBENI GLASNIK BiH

7 ()
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
163 - /KALINOVIK
163 / NAELNIK
KALINOVIK
00515
-
1
00018 -
1
163 /
SKUPTINA OPINE KALINOVIK
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

etvrtak, 18. 8. 2016.

11
12
13
14
15
16
17
18
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
00879
1
2
3
4
5
6
7
8
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01730 -
1
2
3
4
5
6
00461 -
1

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
164 - /GACKO
164 / NAELNIK GACKO
00074
1
02226
1
164 /
SKUPTINA OPINE GACKO
00069

1
2
3
00515
-
1
2
3
4
5
6
7 ()
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 -
18
19
20
21
22
23

Broj 61 - Strana 253

24
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
00016

1
2
3
4
5
6

Broj 61 - Strana 254

SLUBENI GLASNIK BiH

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 HALID USTOVI
2 EMILA KRVAVAC
3 ENIS TANOVI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 ()
15
16
17
18
19
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

etvrtak, 18. 8. 2016.

17
18
19
20
21
22
23
24
00440 -
1
2
3
4
5 -
6
7
8
9
10
11 -
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
165 - FOA (FBIH)/ ()
165 NAELNIK FOA (FBIH) /
()
02188 SDA/SBB
1 ZIJAD KUNOVAC
01709 STRANKA ZA BOLJE GORADE
1 ESED RADELJA
165 OPINSKO VIJEE FOA (FBIH)
/ - ()
00515
-
1
2
3
4
5
6
01709 STRANKA ZA BOLJE GORADE
1 SENADA AGANSPAHI
2 OMER GRADII
3 HASO RAMOVI
4 MENSURA KARAHODA
5 NEDAD GAGULA
6 ALISA AVRK
7 IBRO BRAJLOVI
8 NEDELJKO MOJOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

9 EDISA MUJAGI
10 ELMIN KUDO
11 JASMINA OMERBAI
12 KENAN GABELA
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 HADAN CRNETA
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 IZET BAI
2 AIDA IMPO
3 SAKIB ISANOVI
4 MINELA KORO
5 MOMIR MARI
6 MUZAFER TATARAGI
7 SENAD BAI
8 VILDANA ISANOVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 HASO KUNDO
2 JASMINKA KULJUH
3 MUHIDIN RAI
4 SONJA POPOVI
5 SUVAD DEDOVI
6 HARIS MULABDI
7 MEVLUDIN BRAJLOVI
8 AMRA EBO
9 ASIMA BAJRAKTAREVI
10 NIHAD DEMIDI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ARNELA ENGI
2 EDIN BOROVI
3 AMELA ENGI
4 EDIN ENGI
5 ENVER BRAJLOVI
6 IRMA SOFRADIJA
7 SALEM KUNOVAC
8 MUAMERA AHMETSPAHI
9 SABINA HASKOVI
10 MURAT GAGULA
11 MURAT MULAHMETOVI
12 EMIRA TRAKI
13 ALMIN KE
14 EMIR DRECA
15 AMERA AHOVI
16 SAMIRA AVRK
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 SENAD SALMAN
2 SENADA JAHI
3 ESAD KAROVI
4 IZETA KARTAL
5 NUSRET UNDO
01190 STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE
1 MURADIF IMPO
2 ZUMRA PEZO
3 IDRIZ RAMOVI
4 SELMA DEMIDI
5 SMAJO DURAN
166 - ()/FOA (RS)
166 () / NAELNIK FOA
00515

Broj 61 - Strana 255

-
1
00018 -
1
00016

1
166 () /
SKUPTINA OPINE FOA
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 RADMILO MARI
2 STOJA VUJII
3 RADISLAV STANOJEVI
4 SLOBODANKA SOKOLOVI
5 ARKO PAVLOVI
02275 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Broj 61 - Strana 256

SLUBENI GLASNIK BiH

12
13
14
15
16
17
18 -
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00074
1
2
3 ()

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 ()
26
27
28
29
30
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8

etvrtak, 18. 8. 2016.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 IZET SPAHI
2 FEHMA DANKOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

3 FERID BEGANOVI
4 NEDIB OLO
5 AMELA HODI
6 ERIF HALILOVI
7 SALEM BORAK
8 DENANA ARIFOVI
9 NAIRA LJIVO
10 KEMO AUEVI
11 HABIBA PIJADER
12 SALEM BAJROVI
13 AMELA FRATO
14 SAUD TAHIRBEGOVI
15 MUJO GRADII
16 ALIJA BAJROVI
17 MUSTAFA DANO
18 SENADA KRO
19 SAFET ORBO
20 ASIM KEO
21 NEDIBA BARUIJA
22 AGAN DANKO
23 MUNIBA HADI
24 FUAD KRO
25 ENVER MEKI
26 BEHIJA EHO
27 NERMIN ELO
01730 -
1
2
3
4
5
02285
1
2
01706
1
2
3
4
5
6
7
00461 -
1
2
3
4 -
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Broj 61 - Strana 257

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9 -
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
167 - GORADE/
167 NAELNIK GORADE /
02188 SDA/SBB
1 MURADIF KANLI
02067 NERMANA SOFOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 DEMIR IMAMOVI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 SENAD ELJO
00877 NAA STRANKA
1 NENO ZUKO
01937 MUHAMED RAMOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
167 OPINSKO VIJEE GORADE /

Broj 61 - Strana 258

00001 BPS-SEFER HALILOVI


1 ZIJAD BARDAK
2 LEJLA ALIHODI
3 HAMED BEZDROB
4 HEDIJA KAZAGI
5 AMEL KANLI
6 ZIJAD PERLA
7 ZERINA MUJEZINOVI
8 SEMIR HODI
9 AZRA KORJENI
10 MIDHAT HODI
11 EMA UGA
12 MUNEVER HERAK
13 ARNELA BOGDANI
14 DENIS TATARIN
15 ELVEDIN HRELJA
16 AMIRA BULJUBAI
17 RAMIZ DRLJO
18 ANELA HAFIZOVI
19 AMIR DEDOVI
20 AMER OMERHODI
21 EMINA BARUT
22 OMER MARI
23 MIRELA MRO
24 HASAN SALIHI
25 ELDIN RADMILOVI
26 MEDINA SALISPAHI
27 RAZA DRAGOLJ
01709 STRANKA ZA BOLJE GORADE
1 RASIM LIGATA
2 LEJLA AGANSPAHI
3 NERMIN DELI
4 ENIZ HALILOVI
5 NERMINA BULJUBAI
6 HARIS ALIKADI
7 ELVIS MUJAGI
8 EMINA HETO
9 ENISA HODO
10 DEMAIL UGA
11 ANA SEKULI
12 IBRO TURALO
13 ADELA DELI
14 MIRSAD ALIHODI
15 ADNAN EFENDI
16 DANIRA MRGUDA
17 HUSEIN ISANOVI
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 NEDIM TIRO
2 JELENA MIRKOVI
3 MURIS DELI
4 SABIRA BELIJA
5 MAHIR IMAMOVI
6 ELDINA ZIRAK
7 MIRSAD RAMOVI
8 DEJNA OMERBEGOVI
9 SAUD MAREVAC
10 EMINA PLEH-KADRI
11 EMIR BEGOVI

SLUBENI GLASNIK BiH

etvrtak, 18. 8. 2016.

12 DENITA PRELO
13 BOJAN KRUNI
14 HASNA OMEROVI
15 AHMED IMAMOVI
16 BRANKICA RISTOVI
17 RADENKO ANDRI
18 ERNA AVI
19 MUHAREM KRDALIJA
20 SEDINA BELIJA
21 SAMIR PUILO
22 MINELA IMIREVI
23 SAFET DANKI
24 AMIRA ULOV
25 DAMIR MAI
26 OLIVERA TOMI
27 SAMIRA NII
28 ELVEDIN KLAAR
29 EMA RADMILOVI
30 MIRSAD DIZDAR
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 ENES DEMIDI
2 AIDA SIRBUBALO
3 EDIN HADIAHMETOVI
4 MIRSAD KLAPUH
5 GORDANA APANIN
6 ALMIR KUDUZ
7 DEMAL OMANOVI
8 LEJLA UANOVI
9 AMELA AKRAK
10 ALDIN OVI
11 DEJLANA FEJZI
12 HARIS HASOVI
13 ILHANA ZUPI
14 NUDEIN GECA
15 SANEL DRAKOVAC
16 BOIDARKA KNEEVI
17 KADRIJA AMO
18 ZERINA MALOKOS
19 ZLATKO KULJUH
20 MIRSAD TATARIN
21 NAIDA BUKVA
22 SMAIL JAMAKOVI
23 EMILA UROVAC
24 SALKO KUDIN
25 ADIL OMEROVI
26 ALMA HODI
27 JUSUF REDOVI
28 ZAHIDA BEO
29 NIHAD BUKVA
30 MESUD KUMRO
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 JASMIN BELIJA
2 AMELA DAFOVI KEAN
3 HILMO POPOVI
4 NAGORKA BODIROGA
5 ANJA KLISURA
6 ZAJKO OVI
7 ALEN SELIMOVI
8 MIRSAD RAIDOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

9 BELKISA VEHABOVI
10 MUAMER PEZO
11 TOMICA MATOVI
12 NERMIN HADIMEI
13 ALDIJANA ZORLAK
14 EDIN MUJKOVI
15 SENAD DELI
16 AZRA HERENDA
17 SINAN BEIROVI
18 JASMINA PIRIJA
19 ESAD AGANOVI
20 ZIJAD MUJAKI
21 ARIJANA CUPLOV
22 ISMET HAJDAREVI
23 MIRZA ILJAK
24 ELVEDIN ATO
25 NEDAD BIO
01699 PRVA STRANKA
1 EMINA VRAALICA
2 MUAZ OO
3 VEDAD PILAV
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 AVDO MIRVI
2 EDINA GUO
3 ELDIN ZORLAK
4 AZRA ADILOVI
5 ZAFIR KAJEVI
6 HERMINA GLUEVI
7 NEDIM KAMENICA
8 ELVIR TANJO
9 JASMINKA LALII
10 MUHAMED HEO
11 AMIRA JAHI
12 NIDAL ZLATI
13 MINELA BUJAK
14 SEDIN ALAKA
15 ELDIS KAJEVI
16 NAMIRA ZUKO
17 ANEL POLOVINA
18 BELMA PELJTO
19 ALMIN OMEROVI
20 HARUN LIGATA
21 SENADA ALAKA
22 SEMIR BAJROVI
23 EDITA TANJO
24 AMIR SELIMBEGOVI
25 SANELA HASOVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 NIHAD ULOV
2 MELIKA RAIDOVI
3 DEVAD BEKRIJA
4 AHMED POPOVI
5 ARMINA MARI
6 MUAMER STOVRAG
7 FAHRUDIN BALIJAGI
8 JOVANA KOVAEVI
9 ERNA UGLJEA
10 OMER MUOVI

Broj 61 - Strana 259

11 MELIHA MUHOVI
12 KEMAL KORJENI
13 EDINA OMANOVI
14 ALMIR HASANEFENDI
15 HAMDO SIJERI
16 ARMINA PUHALO-DUHO
17 EMSO MURATSPAHI
18 RAZIJA RAHMAN
19 NUSRET HUBJER
20 FADIL SMAJOVI
21 ALDINA UROVAC
22 SENAD ODAKOVI
23 LEJLA GUO
24 ADIS MUJAGI
25 MERSUDIN SELIMOVI
26 VILDANA BARDAK
27 MUAZ HERENDA
28 ARNELA VRANA
29 SELIM KARKELJA
30 MESUD EHI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 NEDIM KUNOVAC
2 HALIMA SIJERI-HADI
3 ALMIR SIJERI
4 VERNESA HUBANI
5 EMSO FERHATOVI
6 EDINA MUDELET
7 BAJRO OBUA
8 MEHO DELJO
9 EDITA GUO
10 MENSUR HODO
11 ADISA PETEK
12 MUSTAFA GECA
13 HADISA MEI-KAMENICA
14 SAFET KUDIN
15 NERMIN OBUA
16 DANIRA PAPRAANIN
17 EDIN KULENOVI
18 LEJLA TIHI
19 AMER DRLJEVI
20 NEDIM PJANO
21 EDIBA BEIREVI
22 MUSTAFA POLUTAK
23 ALMINA ZEC
24 MUHAMED MUMINOVI
25 DANAN OBUA
26 ALDIJANA DRAKOVAC
27 ELDIN PARGANLIJA
28 SELMA ZUPI
29 EMIR GUO
30 EFIK BUKALO
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ESAD SUDI
2 ADISA HERENDA
3 RAMIZ DRAKOVAC
4 ANERA ZAGRLJAA
5 MIRZA BUKALO
6 NERMINA HURI
7 KEMAL PETEK

Broj 61 - Strana 260

SLUBENI GLASNIK BiH

8 EMIR PRE
9 ZINAIDA SIJERI
10 ALEN HODO
11 AZRA POTURAK
12 ALDIN UGA
13 SAMIRA AI
14 SEAD TAFRO
15 IRIS PRUTINA
16 LEJLA BIEVI
17 REDEP TEROVI
18 AMILA ISAKOVI
19 KASIM LIGATA
20 EDIN BIO
21 ENISA OSOVI
22 AMEL BEGOVI
23 ARMELA DRAGOLJ
24 ENVER RATKOVI
25 ARMIN HALILOVI
26 INDIRA BAVI
27 ENES OVI
28 NIRZAMA DEMIDI
29 MUHIDIN IVOJEVI
30 SUVAD KOVA
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 NAIL SMAJOVI
2 ERMINA DEMIDI
3 NUSRET UGLJEA
4 ABAN TABAKOVI
5 SANELA MEHANOVI
6 MUMIN MIRVI
7 HASNIJA HUBI
8 SAFET UGA
9 EVALA TANJO
10 SEJNO AGANSPAHI
11 SEMKA BEZDROB
12 DEVAD PILAV
13 AZRA LJUCA
14 ABID RAIDOVI
15 ESAD IMAMOVI
00877 NAA STRANKA
1 EMIR BAELIJA
2 LEJLA RATKOVI
3 ERVIN DERVIEVI
4 ALDIJANA SMAILHODI
5 MOAMER EFENDI
6 FAHRIJA BAJRAMI
7 ADNAN KLEMPI
8 HARIS SALKOVI
9 EDITA HUBANI
10 DAMIR SIRBUBALO
11 ALDIJANA HEO
12 EMIR ZUKO
13 ELMA KORJENI
14 ALEM PAVICA
15 ELVIR UROVAC
16 MERIMA ALIMANOVI
17 AMIR DRAGOLJ
18 NARIMAN CHEIKH-IBRAHIM

etvrtak, 18. 8. 2016.

19 ANEL OLO
20 EDVIN BUKVA
21 ENISA KUNOVAC
22 ALMIR NUHANOVI
23 SABINA BEZDROB
24 DUAN VUKAINOVI
25 ELDIN IMAMOVI
01190 STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE
1 SEJAD TATARIN
2 ENISA KAROVI
3 DAMIR SUBAI
4 AMRA MILATOVI
5 MEVLUDIN ZORLAK
6 EDINA JAMAKOVI
7 NEDIB ALAKA
8 MENSUR RILJANIN
9 MUKELEFA PJANO
10 MELVIN DELJO
11 MELIHA TATARIN
12 ALMIR FORTO
13 HIDAJETA SOFOVI
14 EDIN MURTI
15 ANEL AUEVI
16 ABIDA TURULJA
17 ELDIN KORJENI
18 BISERA BOROVAC
19 ERMIN FEJZI
20 MUAMER DELI
21 IRMA KRAKONJA
22 HARIS BELIJA
23 SELMA MAI
24 SENAD ALETA
25 DENAD MUSLI
26 ELMA ULOV
27 EDIS KOVA
28 ERMINA INDRA
29 ARMIN JELAKOVI
30 ELVIS BEIRSPAHI
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 ADMIR KLAPUH
168 - /NOVO GORADE
168 / NAELNIK
NOVO GORADE
00515
-
1
00018 -
1
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ENVER DRLJEVI
168 /
SKUPTINA OPINE NOVO GORADE
00515
-
1
2
3
4
5

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
00455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 EMIR MAI
2 VELEDINA PIRI
3 MUHAMED PIRI
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MEDIN DAFOVI
2 KADIRA OGOLJ
3 VEDAD DAFOVI
4 DEVAD OSOVI
5 HAJRIJA PIRI
6 HAMID ZIRAK
7 FIKRETA LALII
8 ABID MASLAN
9 AIA EFENDI
10 AMIL UANOVI
11 IZETA DAFOVI
12 EVKIJA HRAPO
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 ELIMIR STOJANOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 IBRAHIM DRLJEVI
2 NERMINA KADRI
3 FUAD MAI
4 FADIL DUI
5 KASEMA MAI
6 ZAIM KULOVI
7 RAMIZ KORJENI

Broj 61 - Strana 261

8 BAHRA MEHOVI
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
01718
1
2
3
4
5
6 -
7
8
9
10
11
12
169 - /AJNIE
169 / NAELNIK AJNIE
00515
-
1
00074
1
00018 -
1
169 /
SKUPTINA OPINE AJNIE
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
00074
1
2
3
4
5
6
7

Broj 61 - Strana 262

SLUBENI GLASNIK BiH

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
00879
1
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
00016

1
2
3
4
5

etvrtak, 18. 8. 2016.

6
7
8
9
10
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 IZET ALIHODI
2 FERIDA KLOVO
3 MIDHAT VESNI
4 HANIFA BAI
5 FADIL DIZDAREVI
6 ZAHIR BAI
7 MIRSADA MEEVI
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
00440 -
1
2
3
4
5
6
7

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

8
9
10
11
12
13
14
15
170 - /RUDO
170 / NAELNIK RUDO
02223
1
00461 -
1
170 / SKUPTINA
OPINE RUDO
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 ILIJA SPASOJEVI
2 VIDA IROVI
3 RANKO MILUI
4 NADA NOVAKOVI
5 RADOMIR MILIEVI
6 DOBRINKA AGA
7 RANKO KUZMANOVI
8 JANKO RAKI
9 MILENA PEJOVI
10 DRAGOLJUB ARSI
11 MILEVA VILOTI
12 DRAGAN BOGDANOVI
13 STANA LASICA
14 MILENKO PAJOVI
00074
1
2
3
4
5

Broj 61 - Strana 263

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
01762 ENVER ERO - NEZAVISNI KANDIDAT
00059
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ()
10
11
12
13
14
15
16
17
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
01972

Broj 61 - Strana 264

SLUBENI GLASNIK BiH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
01200
1
2
3
4
5
6
7
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 NEDIM HURI
00016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 FERID KADRISPAHI
2 SELMA ALIHODI
3 NIJAZ HADI
01730 -
1
2
3
4

etvrtak, 18. 8. 2016.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 -
14
15
16
17
18
19
20
21
22
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

18
19
20
21
22
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 ()
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
171 - LJUBUKI/
171 NAELNIK LJUBUKI /

02099 ANTE PAPONJA - NEOVISNI KANDIDAT


00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 NEVENKO BARBARI
171 OPINSKO VIJEE LJUBUKI /

00521 HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
1 SLOBODAN TOLI
2 STANA OE
3 IVO NUI
4 BRANKA MIETI
5 ZVONKO OE
6 ILIJANA GRBAVAC
7 BRANKO GRBAVAC
00005 HKDU BIH
1 ZDRAVKO VUI
02097 HSS BIH
1 INES MUCI
2 VITOMIR BORAS
01703 HRVATSKA NEZAVISNA LISTA
1 PETAR MAJI
2 DRAANA PAVLOVI
3 IVAN MAJI
4 KRISTINA MARKOTI
5 STOJAN MEDI
6 ILONKA ILI
7 DRAGO VUI
8 DARIO NUI

Broj 61 - Strana 265

9 MARIJA NOSI
10 RUDOLF HERCEG
11 KATICA MLINAREVI
12 NIKICA SUAC
13 KRISTINA GRBAVAC
14 MARIN BEBEK
15 IVICA ZLOPAA
16 MARIJA NUI
17 ANTE MARKOVI
18 MARIJETA MAJI
19 DANIJEL BORAS
20 BLAGO RAI
21 DRAGANA BORAS
22 JURE NII
23 KSENIJA HRSTI
24 MILICA BRAJKOVI
25 MARTINA ULJAK
26 IVAN PAVLOVI
27 RUICA MAJSTOROVI
28 VESELKO ERE
29 ANGELA BARBARI
30 STANKO RAKI
02194 HDZ 1990-HRVATSKI SAVEZ HKDU-HRAST
1 ANTE PAVLOVI
2 DRAGICA GRIZELJ
3 NEDJELJKO ERE
4 ELJKO DRAGIEVI
5 MARINA NUI
6 DOBROSLAV BUKMIR
7 RADOSLAV RADII
8 MARIJOLA OLAK
9 ANA BUBALO
10 ZDRAVKO HERCEG
11 ROMILDA UTUK
12 DRAGO IMI
13 JULIJANA BEBEK
14 TOMO GRBAVAC
15 MILE IVKUI
16 IVANA IMOVI
17 JOKO BEBEK
18 SLAVICA MIHALJEVI
19 MARIO BONJAK
20 STJEPAN DODIG
21 MILENA MEUGORAC
22 LOVRE DRAGIEVI
23 MIRJANA BILI
24 LEO LAUC
25 ZVONIMIR NII
26 MATEJA PEHAR
27 RADOVAN BEBEK
28 JELENA MODRUI
29 KRISTIJAN TOMI
30 MIHOVIL BORAS
02211 HRVATSKA STRANKA PRAVA I HRVATSKI
PRAVAKI BLOK (HSP BIH HPB BIH)
1 IVICA MILIEVI
2 ELJKA KOROMAN PAVI
3 LEOPOLD UVALO
4 DRAGAN LOZO

Broj 61 - Strana 266

SLUBENI GLASNIK BiH

5 MLADENKA KEI
6 MISLAV RAMLJAK
7 ZVONIMIR MIETI
8 LJERKA MUCI
9 ANELA PRIMORAC
10 STANKO OLAK
11 IRENA UVALO
12 PERO HERCEG
13 DIJANA UVALO
14 MARIJO RAI
15 RUDO PRIMORAC
16 MAGDALENA BORAS
17 EVELDIN NUHI
18 ANDREA ALILOVI
19 JOZO DAJI
20 MIJO HERCEG
21 DRAGA HERCEG
22 ANTE MATIJAEVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MILADA ORMAN
2 ELVIS MILIEVI
3 MEMNUNA MAHI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 TIHOMIR KVESI
2 MIRJANA DAJI
3 ELJKO KEA
4 RANKO OLAK
5 DENI MILIEVI
6 IGOR VUKOJEVI
7 IVAN JELI
8 DRAGICA PRIMORAC
9 MATEA GRBAVAC
10 ELJKO ZELI
11 VERONIKA VASILJ
12 FRANO RUPI
13 JELENA MARKI
14 MIRO UTUK
15 MIRO GRGI
16 IVA TOLJ
17 GOJKO HERCEG
18 NIKOLINA TOMI
19 MILE PILATI
20 ANELKO OLAK
21 ANITA PARADIK
22 TOMISLAV PAVLOVI
23 ANA KRALJEVI
24 ALEN BORAS
25 MARKO BONJAK
26 IVONA MAJI
27 MARKAN MEDI
28 KRISTINA MATUKO-BONJAK
29 EDVARD BEBI
30 IVAN KRALJEVI
02122 MARIJA HERCEG - NEOVISNI KANDIDAT
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 BOJANA BUKMIR
2 JOZO VUI
172 - ITLUK/

etvrtak, 18. 8. 2016.

172 NAELNIK ITLUK /


00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 MARIN RADII
02197 HRVATSKI SAVEZ HKDU-HRAST-HDZ 1990
1 PERO BARBARI
172 OPINSKO VIJEE ITLUK /

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 JOZO ZOVKO
2 KRISTINA MILIEVI
3 FRENK OSTOJI
4 DRAGO VASILJ
5 DANIJELA ILI
6 MARIJO STOJI
7 DRAGAN KOZINA
8 DRAGANA MILO
9 CLAUDIA PRUSINA
10 MARIN PERVAN
11 ANAMARIA OSTOJI
12 JOSIP VASILJ
13 MONIKA PETRINA
14 GORAN LOVRI
15 DRAGAN RAGU
16 CVIJA ZUBAC
17 FRANJO TOKI
18 PETRA DODIG
19 MATEA BILO
20 IVAN ODAK
01851 JURE DIDA - NEOVISNI KANDIDAT
00734 HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 IVAN BUKOVAC
2 IVANA PRUSINA
3 TONI DODIG
4 RUICA FERENC
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 PREDRAG SMOLJAN
2 MARINA ZUBAC
3 TIHOMIR PRUSINA
4 VLATKA MARTINOVI
5 IVO KRASI
6 GORDANA JURI
7 TOMISLAV FILIPOVI
8 JOSIP GRBAVAC
9 ANDRIJANA IVANKOVI
10 JAKOV STOJI
11 DIANA BUNTI
12 TOMISLAV EGO
13 VALENTINA BEVANDA
14 MARIO MILIEVI
15 BOKO PEHAR
16 JOSIPA MARTINI
17 GORAN BOI
18 MARIJA PRIMORAC
19 TOMISLAV GLAMUZINA
20 IVAN BEVANDA
21 MARIJA VASILJ

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

22 DANIJEL AVAR
23 SUZANA BONJAK
24 MARIO PEHAR
25 MIRO PEHAR
26 SUZANA PERVAN
27 MARKO ARAVANJA
28 ZDENKA VASILJ
29 JADRANKO VLAI
30 ILIJA EGO
01714 HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST
1 SAA GRGI
2 LUCA BAJKUA
3 PERO SELAK
4 JELENA BARBARI
5 TIHOMIR ARAC
6 ANA PRSKALO
7 DARKO PRIMORAC
8 JOSIP SIVRI
9 IVANKA TOMI
10 ELJKO VUI
11 LEONARDA KORDI
12 DRAGAN MAJ
13 SILVANA BRADVICA ARAVANJA
14 PERO PRUSINA
15 JOZO STOJI
16 IVANA ARAC
17 MARIO KORA
18 KRISTINA MRI
19 MARIO PRSKALO
20 ANTE PLANINI
21 SANDRA KVESI
22 SLAVEN DIDA
23 RUICA MANDO
24 MARINKO AVAR
25 DINKO ELEZ
26 SILVANA ILI
27 NIKOLA GAGRO
28 ANDRIJANA SOE
29 TOMISLAV SOLDO
30 DINKO PLANINI
173 - APLJINA/
173 NAELNIK APLJINA /

02192 ZA APLJINU ZAJEDNO! HDZ 1990 I


APLJINSKA NEOVISNA STRANKA
1 MILENKO SOE
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 SMILJAN VIDI
173 OPINSKO VIJEE APLJINA /

02188 SDA/SBB
1 AMIR ATOR
2 AZEMINA DEDI
3 INEL EJTANI
4 LEJLA BITANGA
5 DEVAD BOKAILO
6 ZIJAD HAJROVI
7 ALAUDINA BOKAILO

Broj 61 - Strana 267

8 MUHAMED EVRA
9 IRMA PENAVA
10 AZER BASARI
11 ALIDA HALILAGI
12 ADMIR MACE
13 MEJRIMA HASI
14 IBRAHIM STIGLI
15 VELDAN BRATI
16 ZERINA TORLO
17 ARMIN ERI
18 ALMIRA BASARI
19 ALMIR TURAJLI
20 SAMIR VELEDAR
21 ALEMA TOJAGA
22 NEDAD ABANOVI
23 ERNADA RAZI
24 ADIS UTA
25 MERIS UTA
26 ELMA HASI
27 ZIJAD ZUHRI
28 EDINA TURAJLI
29 ALEN SABLJI
30 HARIS TOPI
01241 HRVATSKA STRANKA PRAVA HERCEG-BOSNE
1 DAVOR BOBAN
2 NEDA MII
3 JOZO MARI
4 NIKOLA RAJI
5 TONKA ILJEG
00005 HKDU BIH
1 ZORAN JURI
2 ANAMARIJA BUCONJI
3 MLADEN OBRAK
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 DAVOR MARKOTA
2 MARA BOKOVI
3 MIROSLAV RAKO
4 ALEN HRSTI
5 TIHANA KEGRO
6 NIKICA KARAMATI
7 IVAN KOVAEVI
8 ZORICA (ZDRAVKO) UTALO
9 MAJA DODIG
10 PERO PRUSAC
11 MARIJA BUNTI
12 BORIS IMOVI
13 IVANA PAVLOVI
14 MARKO MERDAN
15 STJEPAN BUNTI
16 LIDIJA BAKALAR
17 IVICA PRCE
18 ANELA VUJIEVI
19 MIRKO JOZINOVI
20 VINKO UTALO
21 MANUELA MANDI
22 ZDENKO VEGO
23 ANA AGOLJ
24 MILE DADI
25 PERO OBRADOVI

Broj 61 - Strana 268

SLUBENI GLASNIK BiH

02231 ZA APLJINU HSP DR ANTE STAREVI, HSP


BIH
1 DIJANA VEGO
2 MARIO ULJAK
3 JASMINKA ANDRUN
4 MIJO JOZI
5 LEON LUKI
6 ANA TOKMAGIJA
7 MIRO DALMATIN
8 VITOMIR RODIN
9 ANA JAKIA
10 MARIN SULI
11 RUICA BILO
12 MARIJO TOMI
13 KRISTINA BABI
14 NENAD TOKMAGIJA
15 ANDREA LUKI
16 NIKOLINA STJEPI
17 MARIO JOZI
18 IVANA TOPALOVI
19 MARIO JURICA
20 NEDJELJKO TOKMAGIJA
21 DAJANA LUKI
22 DARIJA SPAJI
23 KATA TOKMAGIJA
24 MIROSLAV LUKI
25 NIKO DRAGIEVI
02072 GRAANSKI SAVEZ (GS)
1 OSMAN OE
2 SILVA REPEA
3 MERISA KRPO
4 OSMAN REPEA
5 AZIZ OE
6 DENITA HASI
7 TARIK TUCAKOVI
8 VILDAN MACE
02078 APLJINSKA NEOVISNA STRANKA-APLJINA
U SRCU
1 MIRKO VASILJ
2 DRAGICA BRAJKOVI
3 EMIL BUNTI
4 MIJO VUKANI
5 ANDREA TOI
6 JURICA TADI
7 PAULA ZUBONJA
8 DAVOR VEGAR
9 MARIJA TURUDI
10 MIRO SIVRI
11 GOJANA PAPONJA
12 FILIP UTALO
13 IVONA BOKOVI
14 MIJO RAJI
15 PERO PREVII
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 VILDANA SJEKIRICA
2 IGOR RAJI
3 NEDAD MERDAN
4 JADRANKA DIZDAR
5 MILAN KIPINA

etvrtak, 18. 8. 2016.

6 ANTE KREI
7 AZRA DELI
8 DEVAD IBRULJ
9 NERMA TUCAKOVI
10 MILE ZUROVAC
11 STANA RAJI
12 ANTO BABI
13 DESANKA URULIJA
14 MIRSAD OE
15 DEMAL TURAJLI
16 MIRELA BUNTI
17 ANTE ROZI
18 FATIMA BABOVI
19 JASMIN ONKO
20 MATO VEKI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 PERO KNEEVI
2 JELENA BOROVAC
3 DRAGAN RAGU
4 MAGDALENA URAKOVI
5 ZVONKO MANDARI
6 KRISTINA BOKOVI
7 ANTE PRSKALO
8 MIRO JOVANOVI
9 LJILJA DODIG
10 DAVOR JELI
11 ZORICA (DRAGO) UTALO
12 PETAR JUREI
13 IVNA IMUNOVI
14 DANIELA RAGU
15 DRAGAN PEHAR
16 ANELA UTALO
17 IVICA KOZARI
18 ANA IMOVI
19 LOVRO RAI
20 DANIJEL ILI
21 IVANA NOGOLICA
22 IVAN KREI
23 MARTINA NIKE
24 DRAGO JOVANOVI
25 ILIJA VEGAR
26 MARTINA KEVI
27 NIKOLA MATI
28 ANTONETA KREO
29 MATO RAJI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HIVZO ARI
2 ADISA ZAKLAN
3 HIVZO ATOR
4 MURTEFEKA ZUKANOVI
5 ALIJA REPEA
6 ENESA KRPO
7 HALIL TUCAKOVI
8 EDIN KLEPO
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 NADA STOJI
2 VLADISLAV PRSKALO

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

3 MARIJA-VANDA DRAKO
4 MLADEN BUKMIR
5 JASNA PRNJI
6 ZDENKO PANDA
7 KERIMA KATICA
01705 HRS-HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA
1 STANISLAVA BOROVAC
174 - NEUM/
174 NAELNIK NEUM /
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 ZORAN KREI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 IVKO MATUKO
174 OPINSKO VIJEE NEUM /

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 TATJANA BAI
2 IVICA KARAI
3 MATO BAI
4 IVICA GLAVINI
5 INES GLAVINI
6 JOZO KATI
7 JOZO OBRADOVI
8 LJUBA KREI
9 MARTINA KREI
10 IVO BAI
11 MARIJANA IMUNOVI
12 IVAN GLAVINI
13 JELENA PAPI
14 IVAN BEGUI
15 DADO PREVII
16 INES BOGOJE
17 MILENKO MASLA
18 KATARINA KREI
19 NIKA MIKOVI
20 PAKO LEENI
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 IVAN STANKOVI
2 IVANKA RAI
3 ANDREJ BUNTI
4 STIPE APETA
5 LJILJA STANKOVI
6 IVAN (ILIJA)KREI
7 MARINKO BENDER
8 ZDRAVKA GUSTIN
9 ANELIJA KATI
10 VICKO BOGOJE
11 ANDREJA MATUKO
12 ALEN KOZLI
13 MARIJANA NJAVRO
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SVETKO KONJEVOD
00734 HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 STANKO RAI
2 IVA UTALO
3 IVAN MATUKO
4 MARIO GLAVINI

Broj 61 - Strana 269

5 MIRA RAI
6 NIKOLA UTALO
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 MIRKO PAVLOVI
2 RUICA KREI
3 BOO MUSTAPI
4 VINKO SENTI
5 VERA KONJEVOD
6 NIKA AMO
7 JOSIP KONJEVOD
8 ZORICA SENTI
9 TONKA PERI
10 TIHOMIR PUTICA
11 RUICA LEENI
12 ANELKO MASLA
13 HELENA MATI
14 IVAN KUZMAN
15 NIKOLA KREI
16 ANKA MASLA
17 SLAAN KNEEVI
18 MARIJANA MATI
19 MATO AMO
20 BRANIMIR BUTIGAN
21 ANA SENTI
22 IVAN (VIDE)
KREI
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 ANTONIO BAI
176 - STOLAC/
176 NAELNIK STOLAC /
02183 ZA BOLJI STOLAC
1 SALMIR KAPLAN
01723 SDF BIH
1 MATO KOMI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 STJEPAN BOKOVI
176 OPINSKO VIJEE STOLAC /

00005 HKDU BIH
1 TIHOMIR GOLUA
02097 HSS BIH
1 ZORAN RAI
02190 HRVATSKA KOALICIJA ZA STOLAC HSP BIH
HDZ 1990
1 NIKOLA RAGU
2 MARIJANA KUZMAN
3 BOO PAVLOVI
4 IGOR GOLUA
5 ILIJANA RAGU
6 VINKO KUKRIKA
7 ANTO RAGU
8 MARIJA PAVLOVI
9 MARTINA RAGU
10 DRAGUTIN JURKOVI
11 MARIJA OBRADOVI
12 STANKO MARI
13 ANDREA RAGU
14 IVICA DAKULA

Broj 61 - Strana 270

SLUBENI GLASNIK BiH

15 BOO RAGU
01968 AJLA REPEA - NEZAVISNI KANDIDAT
02176 INICIJATIVA ZA STOLAC
1 DEMIR MAHMUTEHAJI
2 NERMINA FRENJO
3 EDIN ETKA
4 TIMUR HARAI
5 ENISA BUZALJKO
6 HARIS BALJI
7 IRMA RAZI
8 AHMET LJUBOVI
9 TAMARA ISAKOVI
10 ASIM ETKA
11 AZRA ISAKOVI
12 MILOVAN RUPAR
13 VESNA RIZVANBEGOVI
14 SEMIR KAPLAN
15 DEVAD OBRADOVI
16 AIDA BEEVI
17 MUSTAFA BALAVAC
18 MELISA KRGO
19 JASMIN HAJDAROVI
20 VEDAD IDRIZ
21 AMELA BOKAILO
01915 VIDOJE MASLA - NEOVISNI KANDIDAT
01987 "SNAGA CENTRA"
1 LEJLA TIKVEA
01951 SLAVEN MILANOVI - NEOVISNI KANDIDAT
01004 SPR-BIH
1 AZER RAHI
00018 -
1
2
3
01723 SDF BIH
1 MILAN PERII
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 KAZIMIR RAGU
2 NIKOLINA BOKOVI
3 ELJKO BABI
4 MARIJA BOKOVI
5 ANDRIJA STANKOVI
6 ELJKA KRNJI
7 MIRO MORO
8 VLADIMIR PROLETA
9 MAJA MARKOVI
10 LJUBOMIR UNJA
11 CVIJA DAKULA
12 ANTE KREI
13 MAGDALENA MII
14 MARIO TIRONJA
15 ZDRAVKO TERKE
16 GORDANA KUZMAN
17 MIHO PALAMETA
18 JELENA UTALO
19 VIDE RAGU
20 VIDOJE RAGU
21 DANIELA STANKOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

22 NIKOLA VUJNOVI
01967 BERINA AMIDI - NEZAVISNI KANDIDAT
01918 DRAGAN IMUNOVI - NEOVISNI KANDIDAT
177 - /BERKOVII
177 / NAELNIK
BERKOVII
00515
-
1
00018 -
1
177 /
SKUPTINA OPINE BERKOVII
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
00879
1
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

15
16
17
18
01972
1
2
3
4
5
00016

1
2
3
01730 -
1
2
3
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
179 - /LJUBINJE
179 / NAELNIK LJUBINJE
00018 -
1
00461 -
1
179 /
SKUPTINA OPINE LJUBINJE
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Broj 61 - Strana 271

12
13
14
15
16
17
18
19
20
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
00879
1
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
00461 -
1
2
3
4
5
6

Broj 61 - Strana 272

SLUBENI GLASNIK BiH

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
180 - /BILEA
180 / NAELNIK BILEA
00515
-
1
02271
1
180 /
SKUPTINA OPINE BILEA
00515
-
1
2
3
4
5
6
7

etvrtak, 18. 8. 2016.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 OKO KUKI
2 RADOJKA KOMNENI
3 MILO SVORCAN
4 BILJANA KOMNENI
5 RADOMIR ALBIJANI
6 JELENA UTONJA
7 KRSTO KAPOR
8 BORIA IVKOVI
9 JOVANA VUJOVI
10 SLAVKO SAMARDI
11 VESNA ARENAC
12 NEO GLUAC
13 ZORKA SAMARDI
14 NOVO DELETOVI
15 MILENKO STAJI
16 DANICA VUKOVI
17 VELJKO BRATI
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

24
00879
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01972
1
2
3
4
5
6
7

Broj 61 - Strana 273

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
00016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Broj 61 - Strana 274

SLUBENI GLASNIK BiH

01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9

etvrtak, 18. 8. 2016.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
181 - RAVNO/
181 NAELNIK RAVNO /
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 MARKO RADI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 ANDRIJA IMUNOVI
181 OPINSKO VIJEE RAVNO / -

00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 SREKO OBERAN
2 KATARINA RAGU
3 MATO BUKVI
4 SLAVEN PAVLOVI
5 ELJKA BURI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

6 IVAN PRKAIN
7 TOMISLAV VUKI
8 ILINKA BATINA
9 ANGELA STANKOVI
10 ZORAN KRISTI
11 BLAENKA BURI
12 IVO VULETI
13 ANA JOVI
14 SREKO ZVONO
15 VIDE BLAEVI
16 ELVINA ANTUNOVI
00734 HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 MAGDALENA BATINA
2 TOMISLAV BATINA
3 MARIO KREAK
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 RUICA SKARAMUCA
2 JOZO IJAKOVI
3 IVICA BULJAN
4 NEDJELJKA OBERAN
5 BOKO KRKI
6 DRAGAN BRAJKOVI
7 ANA-MARIJA KRISTE
8 MARTIN VULETI
9 ANICA MATIJI
10 JOZO DJAKOVI
11 ANGELA MII
12 JERKO BENDER
13 IVANA ZELJKO
14 IVAN PRKUT
15 MARINKO PRKAIN
16 IVA UTAC
17 VLAHO PJEVI
182 - /TREBINJE
182 /
GRADONAELNIK TREBINJE
00515
-
1
02228 -
1
182 / SKUPTINA
GRADA TREBINJE
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Broj 61 - Strana 275

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 OKO TARANA
2 LJUBICA KOLAK
3 MARKO ABRILO
4 DUAN DRAGOVI
5 VELJKA BOI
6 MIROSLAV JANKOVI
7 MILENKO NIKOLI
8 LJILJANA GAVRILOVI
9 JADRANKA DERETI
10 EDO ROSANDI
11 KOVILJKA KOMNENI
12 RADMILO JEGDI
13 KOVILJKA KISJELICA
14 TRIVKO PEJANOVI
15 BLAO JOKANOVI
16 MILANKA RAJAK
17 MILOVAN ROSI
18 OLGA MORI
19 MIROSLAV KUKURI
20 PETAR TOMAEVI
21 RISTA MALAVRAZI
22 BLAO TOMAEVI
23 SLOBODANKA TANOVI
24 ZORAN MAGAZIN
25 ARKO BIJELOVI
26 NADA BORANIN
27 MILAN DOMAZET
28 ZORA JOVANOVI
29 SLAVKO BARBARI
30 MOMIR BABI
31 MARIJA KISO
32 KOSTO BODIROGA
33 STOJANKA PETROV
02276 - -
1
2
3

Broj 61 - Strana 276

SLUBENI GLASNIK BiH

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ()
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

etvrtak, 18. 8. 2016.

30
31
32
33
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 BLAO STEVOVI
00018 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
01972
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 HASAN NIKONTOVI
01722
1
2
01699 PRVA STRANKA
1 JELENA DODIK
2 MIRALEM HADIMAHOVI
3 FUAD SERDAREVI
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE
AKTIVNOSTI
1 NOVKA MRKAI
00724
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
00461 -
1

Broj 61 - Strana 277

2
3
4
5
6
7
8
9 ()
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Broj 61 - Strana 278

SLUBENI GLASNIK BiH

27
28
29 -
30
31
32
33
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
182 -
/ SKUPTINA
GRADA - NACIONALNE MANJINE TREBINJE
01276 KOMUNISTIKA PARTIJA
1 SLOBODAN MARKOVI
00879
1
01827 MILKA BUTULIJA - NEZAVISNI KANDIDAT
1 MILKA BUTULIJA
00049 -

1
02066 DUAN MINOV - NEZAVISNI KANDIDAT
1 DUAN MINOV
02002 IVANA OT - NEZAVISNI KANDIDAT
1 IVANA OT
01881 -

etvrtak, 18. 8. 2016.

1
01971 SAVEZ ZA STARI GRAD
1 RISTO DUGONJEVAC
02065 DRAGAN LUI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 DRAGAN LUI
183 - USORA/
183 NAELNIK USORA /
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 ILIJA NIKI
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 ZVONIMIR ANELI
183 OPINSKO VIJEE USORA /

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 IVAN KRAJINA
2 MARIJANA BLAEVI
3 GORAN IVI
4 MONIKA BEJI
5 MARJAN GAI
6 IVANA PERI
7 ILIJA ADAGA
8 PERO PAUKOVI
9 MARTINA LONAREVI
10 ANTO RAJKOVAA
11 SLAANA JULARI
12 IVAN MATOEVI
13 MARGITA BEJI
14 LUKA JELI
15 BORISLAV PETROVI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SAFET FETINCI
00734 HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 GORAN TOKI
2 ANDREA BONJAK
3 NIKOLA RISONJI
4 SANDRA JURII
5 IVO PETROVI
6 ANTO BRATI
7 BILJANA GRBEI
8 MATO KOVAEVI
9 MARIJANA TOKI
10 MATEO DUVNJAK
11 TATJANA LABUDOVI
12 ANTO JELE
13 SANJA KATI
14 ARKO ANAR
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 IVO SUVALA
2 IVANA MARTINOVI
3 IGOR IMI
4 MARINA PENAVA
5 ZLATKO JELI
6 JANJA GRGI
7 PEJO PERI
8 ILIJA JELI
9 DRAGANA PERI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

10 MARIJAN DIDO
11 DAJANA OPAAK
12 ANTO MATI
13 SUZANA MIKOVI
14 JOZO GRGI
15 VLADIMIR LONAREVI
16 MARINA JELI
17 JOSIP BRATI
18 ANDREA VARENICA
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 EDIN SARAJLI
2 ALMA SARAJLI
3 ANTON JURI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ALIJA TOKMI
2 AMINA SPAHI
3 RAMIZ TOKMI
4 AFAN MEI
5 AMNA HUJDUR
00366 HRVATSKI NARODNI SAVEZ BIH
1 JOSIP KRAJINA
2 ALDIJANA VIDI
3 JOZO RAJKOVAA
4 VJEKOSLAV PRANJI
5 ANA BRKOVI
6 MIRKO JELI
184 - /KOSTAJNICA
184 / NAELNIK
KOSTAJNICA
00074
1
01848 ALEKSANDAR STANI - NEZAVISNI
KANDIDAT
00018 -
1
01972
1
00440 -
1
184 /
SKUPTINA OPINE KOSTAJNICA
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Broj 61 - Strana 279

17
18
19
20
21
22
02248 -
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 ()

12
13
14
15
16
17
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 SANELA GOLI HARBA
2 MEHO KORAJAC
01972
1
2
3
4
5
6
7

Broj 61 - Strana 280

SLUBENI GLASNIK BiH

8 ()
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MILE OPI
2 EEFA BOSNI
3 VAHIDIN BUDIMLI
4 MILKA TRUBARAC
5 ADMIR SARAEVI
6 GORDANA PAVI
7 MUJO HARBA
8 SLOBODAN VASI
9 SENIDA GOLI
10 NERMIN SUBAI
11 VARJA ULJEVI
12 BAKIR TATI
13 SNEANA RUNJAI
14 ZEKERIJAH SULJI
15 MUSTAFA BEKIROVSKI
16 FATA NOVAK
17 SLAVENKO MARINKOVI
18 HAFIZA OMEROVI
19 DEN RUNJAI
20 HIMZIJA UDI
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01914 -

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE


1 ISMET BOSNI
2 DENANA BEKIROVSKI
3 EFRAIM PODINOVI
4 FATIMA HALILOVI
5 MESUD HRUSTI
6 ZAHIDA KARAJI
7 HAMDIJA KOVAEVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

8 HALID IKANOVI
9 NERMINA LELI
10 MIRSAD IKANOVI
11 SIFETA IKANOVI
12 ENVER IGI
13 LELA IKANOVI
14 RAMO MUJI
15 IZET BOSNI
16 HASEDA KOVAEVI
17 ALIJA SULJI
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
01718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

20
21
22
185 - /MILII
185 / NAELNIK MILII
00515
-
1
02263 -
1
185 /
SKUPTINA OPINE MILII
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
02188 SDA/SBB
1 ZAJIM MAHMUTOVI
2 SAMRA MUSTAFI
3 BEGO UVALI
4 EMSUDIN MEKANI
5 INDIRA AVDI
6 MURAT AVDI
7 ALIJA HASANOVI
8 ALEMA TALOVI
9 MUBINA HADI
10 ABO MUSTAFI
11 MEDIHA SELIMOVI
12 HALIL JAI
13 MUBINA SEJMENOVI
14 MEVLUDIN SEJMENOVI
15 NERMIN MUSTAFI
01694
1
2
3
4

Broj 61 - Strana 281

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
00732 "9. "
1
2
3
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 SPASOJE OBRADOVI
2 LJILJANA SIMI
01728 LIBERALNA STRANKA BOSNE I
HERCEGOVINE-LS BIH
1 MARKO DOI
2 PELKA PRODANOVI
00879
1
2
00018 -
1
2
3
4
5
6

Broj 61 - Strana 282

SLUBENI GLASNIK BiH

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 ()
17
18
19
20
21
22
01972
1
2 ()
3
4
5
6
7
02106 IBRO ALI - NEZAVISNI KANDIDAT
01200
1
2
01730 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
02249 - - 2016
1
2
3
01706
1

etvrtak, 18. 8. 2016.

2
3
00461 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
00440 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
200 - /BRKO DISTRIKT
BIH
200
/
SKUPTINA BRKO DISTRIKTA BIH
00001 BPS-SEFER HALILOVI
1 DENIZA BAHOR
2 HUSEIN BAHOR
3 ARIF NUMANOVI
4 ALMA AUEVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

5 AZUR ADAJLI
6 EMINA FAZLOVI
7 JASMIN PLANI
8 MUHAREM KADRI
9 JASMINA IKANOVI
10 MEDID KANALI
00515
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ()
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
02164 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SLUBENI GLASNIK BiH

Broj 61 - Strana 283

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
00455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 HAJRUDIN JUSUFOVI
2 RUSMIRA ABDURAHMANOVI
3 DAMIR AMPARA
4 AZRA MUHAREMOVI
5 DINO DERONJI
6 ASMIRA ZMAJEVAC
7 NEDAD ZOHOROVI
8 SEAD MEHI
9 SNEANA TOMI
10 ARMAN JAAREVI
11 DENITA IBRAHIMOVI
12 ZORAN MILI
13 ADISA TROKI GUO
14 DEVAD LEVI
15 SEAD AHMETBAI
16 FATIMA KURTALI
17 SMAIL MUJI
18 MAIDA ANDI
19 ABAN HADOVI
20 NERMIN IBRAHIMBAI
21 MIRELA AVDI
22 SANEL AUEVI
23 LEPA SAVI
24 NEAD REJZOVI
25 OSMO TUFEKI
26 BILJANA STEVI
27 ADNAN DELI
28 EMINA TOSKI
29 MUSTAFA KALI
30 SMAJL LII
31 NUSRETA JUKAN
32 SUAD OMERHODI
33 NAHIDA GUO
34 TEFAN JAKOBOVI
02244 -
1
2
3 ()
4
5
6

Broj 61 - Strana 284

SLUBENI GLASNIK BiH

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 STOJAN KATEROVI
2 MILICA CRNI
3 VID GRUJI
4 DRAGO RADOVANOVI
5 RADINKA JEFIMI
6 JOVO KLANJA
7 NADA MARII
8 PETKO STJEPANOVI
9 BOSILJKA OKI
10 ZORAN VRANKI
11 JADRANKA TRIFKOVI
12 PERO BOI
13 LJILJANA GAVRI
14 VOJO MILOEVI
15 RISTO PERI
00074
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

etvrtak, 18. 8. 2016.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
01989 USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH
1 DRAGAN URI
00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 AHMET DERVIEVI
2 SENADA MUJI
3 EDIN DERVIEVI
4 ANELKA ARNAUTALI
5 ARDIN MURGUZ
6 RAJFA JUNUZOVI
7 SALKO AKI
8 HAJRULAH MUJKI
9 GORDANA MARKOVI-PAZAREVI
10 NIHAD BAI
11 RAZIJA STEFANOVI
12 ELDAR BEGI
13 JASMINA MUSTAFAGI
14 ESAD HADIMUHAMEDOVI
15 NUSRET SUI
16 AZRA DERVIEVI
17 ZLATAN IBRAHIMOVI
18 EDINA BEGANOVI
19 ALEN URI
20 VEDRAN KRAKO
21 HAZIRETA MUSTAFI
22 ERNEST JUNUZOVI
23 SENADA BEI
24 KASIM RAMOVI
25 HUSEIN DEMIROVI
26 AZRA GRABUS
27 ZIJAD BEI
28 AMNA MOEVI
29 ALMIR JAAREVI
30 AMRA KOLAR
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 ADNAN DRAPI
2 AMIRA HUSI
3 SLAVKO MATANOVI
4 ERMIN DINDI

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

5 UHRETA MUSI
6 BOKO MIHAJLOVI
7 SUZANA ADI
8 SEAD SULJAGI
9 SANJA NURKI
10 VEDRAN KOPRIVICA
11 ADNANA RAHMAN
12 KENAN IBRIIMOVI
13 ALMA LOVI
14 FAHRUDIN ROVANIN
15 ZIJAD RAANICA
16 ARNELA KRAJNOVI
17 BOKO VIDOVI
18 SABINA GORANI
19 ABAN INAETOVI
20 SUVAD ALAGI
21 DENITA DEMIROVI
22 SEAD SLOMI
23 AMRA EKMEKI NAKI
24 HALID ILI
25 IRFAN IMAMOVI
26 ISELA HUSEJNAGI
27 ISMAIL SELMANOVI
28 EMINA SALIHOVI
29 SEAD OMEROVI
30 MIRZA ADI
31 FARZILA TROBRADOVI
32 JUSUF ERIMAGI
33 JASMINA AGI
34 JASMIN HEMZE
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SUAD BURI
2 BRANKA URI
3 IBRAHIM KAMENJAEVI
4 MARIJA ARSLI
5 AMER SMAJLOVI
6 JASMIN KRAKO
7 AMNA TATAREVI AHIN
8 INDIR BEIROVI
9 REFIJA ZUKI
10 DAMIR BRODLI
11 SLAANA TEANOVI
12 KRISTIAN BILI
13 ANELA KURTALI
14 MIRZA KARAHMETOVI
15 GORAN SAPARDI
16 SADMIRA AJI
17 ELDIN JUNUZOVI
18 FATA AVDI
19 ESAD ATI
20 HAJRUDIN KARAHASANOVI
21 MERSIHA DEDAKOVI
22 FADIL TABAKOVI
23 NIZAMA DENI
24 IZET BANDA
25 AMER HASANOVI
26 MELISA PEKOVI
27 ELDIN FAZLOVI
28 HASIBA AHMETBAI

Broj 61 - Strana 285

29 ELVEDIN ALJI
30 BELMA KURBAI
31 HAJRUDIN CIFRI
32 HAFIZA FAZLI
33 SELMAN EDI KALOPER
01200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I
HERCEGOVINE
1 MILORAD KARA
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BIH
1 ANTO DOMI
2 JELENA NIKI
3 IVO FILIPOVI
4 MARINKO VILJUI
5 ANKICA FRANJI
6 TOMISLAV STJEPANOVI
7 PERO GUDELJEVI
8 SVJETLANA PAVI
9 RUICA JOKI
10 ILIJA MARI
11 SANJA UNABOVI
12 ANTO BASI
13 LUCIJA DRAVAC
14 JOSIP LELI
15 TOMA MATANOVI
16 JELENA JOZI
17 ANDRIJA ANAREVI
18 SELENA GORIKI
19 FILIP JARI
20 NIKO UGLJAREVI
21 DRAGICA SLUGANOVI
22 BORISLAV ULABI
23 ADRIJANA PAVI
24 DRAGAN JOSI
25 MARKO LACI
26 TEA RUI
27 TUNJO AGELJI
28 MARA IMI
29 AVGUSTIN KLARI
30 VJEKOSLAV MARKI

Broj 61 - Strana 286

SLUBENI GLASNIK BiH

31 NINA LETI
32 MATO KLARI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 ISMET DEDEI
2 DIANA RADELJA
3 ENES PAALI
4 HALIL LJUCA
5 ISMETA MULAHALILOVI-LUBOVAC
6 EMSO SAKOVI
7 ABDULAH ONLI
8 ALMA IBRAHIMOVI
9 EDINA SALKANOVI
10 MIRSAD AVDI
11 LEJLA BUATLI
12 SEJFUDIN ZAHIROVI
13 MEVLIDA IBRAHIMOVI
14 MUJO KARAMUJI
15 AHMET SINANAGI
16 BAHRIJA ONLI
17 IRFAN RAI
18 AMILA PEKI
19 NEDAD AKAMI
20 JASMIN JUSUFOVI
21 EDITA LIKI
22 JASMIN FAZLOVI
23 ZEKIJA ALI
24 EDIN AMDI
25 DAMIR AUEVI
26 MAIDA ELJO
27 NEFAIR POBRI
28 MERISA KEVRI
29 BEDRUDIN HADI
30 FUAD BEGI
31 EMINA UANOVI
32 MIRZA DRPLJANIN
33 MIRELA PEKI
34 ADMIR MUSTEDANOVI
01950 BRANSKI DEMOKRATSKI POKRET (BDP)
1 ADMIR NUKOVI
2 DIJANA VASI
3 NIKO BABI
4 ARMIN DRAPI
5 SLAANA STAKI
6 MEHMEDALIJA KARAMUJI
7 BRANISLAV MARKOVI
8 AJLA SINANOVI
9 ROBERTINA TIMA ALI
10 SRAN LJIVI
11 MAIDA ARIFOVI
12 ZEHRUDIN PEKARI
13 BOJANA LUGONJA
14 KAMEL ANDI
15 NIHAD KARALI
16 MIRELA KU
17 SLAVIA VASILJEVI
18 MANDALENA GAJI
19 MATO STJEPANOVI
20 EMIR FAZLI
21 EJLA BIKI IMAMOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

22 MAID HALILOVI
23 SABRINA HADI
24 PERO OEGOVI
25 ZLATAN SELMANOVI
26 RADMILA ILI
27 ILIJA GRGI
28 SABINA KUDUZOVI-HODI
29 ALEKSANDAR MARKOVI
30 ADMIR DIDI
31 RUA URI-MILINKOVI
32 ILIJA PAVLOVI
33 DIJANA VIDAKOVI
34 PANTO MILOEVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ESED KADRI
2 DEVLA BARAKOVI
3 ADMIR MUJKANOVI
4 SEAD SOFTI
5 LEJLA BIJELI
6 DAMIR BULEVI
7 ADEM RIBI
8 MAGBULA FAZLOVI
9 MIRSADA OMEROVI
10 EDIN ZAIMOVI
11 AMRA REDI
12 AZUR HADI
13 ADISA II
14 SEAD ADI
15 SAHBUDIN HUKI
16 AMRA BRODLI
17 VEDAD ZEJIROVI
18 AJA KUKI
19 AVDIJA BANDA
20 ELVEDIN DURAN
21 AMINA HASI
22 OSMAN KOVAEVI
23 ARMELA ISI
24 ADMIR PRELJEVI
25 HARUN ABANOVI
26 ALMEDINA KEVRI
27 MEHMED MEHMEDOVI
28 ALMIRA SINANOVI
29 MIRZA KARAHASANOVI
30 FERID FAZLOVI
31 HAZEMINA SMAJLOVI
01730 -
1
2 ()
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

etvrtak, 18. 8. 2016.

SLUBENI GLASNIK BiH

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
02010 HRVATSKA SELJAKA STRANKA - BRAA
RADI BRKO DISTRIKT BIH
1 IVAN KRNDELJ
2 LJUBICA ILI
3 PEJO MENDE
4 IVO ANELOVI
5 KATICA IVANOVI
6 PETAR VRHOVAC
7 PETAR BLEKI
8 AMANDA LOVRI
9 IVANA MAGLICA
10 DRAGAN FRANJI
11 MONIKA LUI
12 PETAR TOPI
13 LJILJANA ANELOVI
14 ZDRAVKO BABI
15 IVAN KLARI
16 KRISTINA VRHOVAC
17 IVO II
18 ANA FRANJI
19 ANTO AREVI
20 JOZO BRKI
21 NATAA VUKOTA
22 NEDELJKO ZEEVI
23 MIRNESA ROVANIN
24 VIKTOR JAKI
25 ELJKO FRANJI
26 KATICA JELI
27 JOSIP MIKI
28 SLAVICA BRKI
29 SLAVKO BLAEVI
30 JURO BLAEVI
31 IVANA MIKI
32 OLIVER PERIKI
33 DEVIDA LACI-MARGIN
34 MIROSLAV OSI
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ZIJAD NII

Broj 61 - Strana 287

2 ANELA MURATOVI
3 RIFET MUJANOVI
4 SAMIDA MEHI
5 BAHRIJA RIBI
6 ILDA IMIROVI
7 AMIR LII
8 EMIR OSMANOVI
9 AMELA MALKANOVI
10 SENAD IKANOVI
11 EDINA FATI
12 ZIJAD ELEZOVI
13 MELIHA MUTAPI
14 SAMIR GUBELI
15 SAMIR AVDIEVI
16 MINA HODI
17 JAKUB SMAJLOVI
18 NEGRA CRNOGOREVI
19 SAMID KALOPER
20 JASMIN AUEVI
21 DENISA ISANOVI
22 MIRZA AHMETBAI
23 EMINA OSMI-HAJDAREVI
24 ALEN GUO
25 ERIM KOPALI
26 ALMIRA BAHOR
27 JASMIN AVDI
28 AMRA BEKRI
29 OMAR AKHDEIR
30 MIDHAT ARIFOVI
31 ADMIRA BISEROVI
32 RIJAD BEGANOVI
33 MAIDA DANKO
34 DEVAD ANDI
01706
1 ()
00461 -
1
2
3
01919 POKRET ZA BOLJE BRKO-APO MIRSAD
1 MIRSAD APO
2 MIRSADA MULAOMEROVI
3 KEMAL TURSUNOVI
4 MUHAMED SPAHALI
5 DRAGANA KALAJDI
6 MIRZA BERBI
7 SENIJA ULKI
8 SIMO UDOVI
9 VASVA BEI
10 NIJAZ JUKI
11 LEJLA KOI
12 MEVLUDIN HARAI
13 SANJA LUGONJI
14 MIRNES AVDI
15 FADIL MARTINOVI
16 MIRELA JASENI
17 JASMIN DANI
18 MELIHA BALI
19 AMMAR SELMAN

Broj 61 - Strana 288

SLUBENI GLASNIK BiH

20 SLOBODAN BALUKOVI
21 EDINA ALI
22 MIRSAD ANDI
23 MELISA OSMANOVI
24 ADIS JUNUZOVI
25 MUAMER KARI
26 FERIDA MUSTAFI
27 EMIR MURANJKOVI
28 SAJMA LISICA
29 HUSEJN SELIMOVI
30 VEDAD NURKANOVI
31 IRMA KOLI
32 ZIJAD USTO
33 DAMIRA ISANOVI
200 / SKUPTINA BRKO
DISTRIKTA BIH-NACIONALNE MANJINE
01963 -

1
02158 AZIM DAAJ - NEZAVISNI KANDIDAT
1 AZIM DAAJ
01276 KOMUNISTIKA PARTIJA
1 DEJAN MII
01930 SRAN VUKADINOVI - NEOVISNI KANDIDAT
1 SRAN VUKADINOVI

etvrtak, 18. 8. 2016.

02142 GJEVAT SHATRI - NEZAVISNI KANDIDAT


1 GJEVAT SHATRI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ALIJA DENJAGI
2 EMRAH ZEJNILOVI
01182 SBB - FAHRUDIN RADONI
1 AZIM SALIHOVI
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ANES ARDAKLIJA
2 NEAT RAMADANI
02143 -

1
02159 AMIR JUGO - NEZAVISNI KANDIDAT
1 AMIR JUGO
01780 -
1
00461 -
1
01971 SAVEZ ZA STARI GRAD
1 MUAMER OSMANOVI
01777 RATKO NOVAKOVI - NEZAVISNI KANDIDAT
1 RATKO NOVAKOVI
01829 DRAGISLAV DMII - NEZAVISNI KANDIDAT
1 DRAGISLAV DMII

SADRAJ

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA


BOSNE I HERCEGOVINE
946 Ovjerene kandidatske liste za uee na Lokalnim
izborima 2016. godine (bosanski jezik)
Ovjerene kandidacijske liste za sudjelovanje na
Lokalnim izborima 2016. godine (hrvatski jezik)

Ojeee aae e a a
oa oa 2016. oe (
)

1
1

Izdava: Ovlatena sluba Doma naroda Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdavaa: sekretar Doma naroda Parlamentarne
skuptine Bosne i Hercegovine Bojan Ninkovi - Priprema i distribucija: JP NIO Slubeni list BiH Sarajevo, Demala Bijedia 39/III - Direktor: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 -Sluba za pravne i ope poslove:
722-051 - Raunovodstvo: 722-044 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvruje polugodinje, a uplata se vri UNAPRIJED u korist rauna: UNICREDIT
BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brko 552-00000000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tampariju: Mevludin Hamzi - Reklamacije za
neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slubeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za II polugodite 2016. za "Slubeni glasnik BiH" i "Meunarodne ugovore" 120,00 KM, "Slubene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godinja pretplata 200,00 KM