You are on page 1of 39

bi tp chng VIII

Bi 8.1

Bi ton kim nh tham s

khi bit phng

sai

2 = 64.

Cp gi thuyt cn kim

nh l

H0 : = 52
H1 : 6= 52
Khi cng thc kim nh l

W =
Vi mu c th ta c

n = 25;

(X 52) n
; |U | > u/2
U=

x = 55, 4

(55, 4 52) 25
Uqs =
= 2, 125
8
= 0, 05
Vy

u/2 = u0,025 = 1, 96

W = (; 1, 96) (1, 96; +)

Uqs W , ngha l bc b H0, tha nhn H1.

Bi 8.2

kim nh

khi cha bit 2


H0 : = 2, 5;

Cng thc
(X 2, 5) n
(n1)
W = T =
; T < t
S

n = 100; x = 2, 455; s = 0, 3
= 0, 05
Vy

Tqs
/ W

H1 : < 2, 5

(2, 455 2, 5) 100


Tqs =
= 1, 5
0, 3

t(n1)
u = u0,05 = 1, 645

nn khng bc b

H0 ,

W = (; 1, 645)

ngha l khng th ni rng chi tiu trung bnh

hng thng ca cc gia nh t hn 2,5 triu.


Bi 8.3

a, kim nh khi bit

2 = 452.
H0 : = 400;

H1 : 6= 400

cng thc kim nh l
(X 400) n
; |U | > u/2
W = U =


(395 400) 25
= 0, 556
n = 25; x = 395 Uqs =
45
= 0, 05 u/2 = u0,025 = 1, 96 W = (; 1, 96) (1, 96; +)
Vy

Uqs
/ W , khng c c s bc b H0 .

xc sut mc sai lm loi 2 l

|0 1 | n
|400 390|.5
= P U < u/2
= P U < 1, 96

45

b, kim nh hai pha

= P [U < 0, 85] = 0(0, 85) + 0, 5 = 0, 3023 + 0, 5 = 0, 8033

Bi 8.4

kim nh

khi bit 2 = 202


H0 : = 20; H1 : 6= 20

Cng thc

W =

(X 20) n
U=
; |U | > u/2

19.10 + 20.60 + 21.20 + 22.5 + 23.5


= 20, 35
100
(20, 35 20).10
Uqs =
= 1, 75
2
= 0, 05 u/2 = u0,025 = 1, 96 W = (; 1, 96) (1, 96; +)

n = 100;

Vy

x=

Uqs
/ W , cha c c s cho rng my mc hot ng khng bnh thng.

Bi 8.5

kim nh

khi bit 2 = 362


H0 : = 453; H1 : < 453

Cng thc

W =
n = 81; x = 448
= 0, 05
Vy

Uqs
/ W

(X 453) n
; U < u
U=

(448 453).9
= 1, 25
36
= 1, 645 W = (; 1, 645)

Uqs =

u = u0,05

nn cha c c s kt lun m chnh b ng thiu.

Bi 8.6

kim nh

khi cha bit 2


H0 : = 14;

H1 : < 14
2

Cng thc

(X 14) n
W = T =
; T < t(n1)

(12, 5 14) 25
= 3
n = 25; x = 12, 5; s = 2, 5 Tqs =
2, 5


= 0, 05
Vy

(24)

t(n1)
= t0,051, 711

W = (; 1, 711)

Tqs W , bc b H0 , ngha l lng sa b c xu hng b ng thiu.

Bi 8.7

kim nh

khi cha bit 2


H0 : = 44;

H1 : < 44

Cng thc

(X 44) n
W = T =
; T < t(n1)

(41, 6 44) 25
= 3, 75
n = 25; x = 41, 6; s = 3, 2 Tqs =
3, 2


= 0, 01
Vy

(24)

t(n1)
= t0,012, 492

W = (; 2, 492)

Tqs W , bc b H0 , ngha l cht lng cung cp nguyn liu b gim st.

Bi 8.8

kim nh

khi cha bit 2


H0 : = 47;

H1 : < 47

Cng thc

(X 47) n
W = T =
; T < t(n1)

(45, 5 47) 25
= 1, 875
n = 25; x = 45, 5; s = 4 Tqs =
4
(24)
= 0, 05 t(n1)
= t0,05 = 1, 711 W = (; 1, 711)

Vy

Tqs W , bc b H0 , ngha l ging lu b thoi ha.

Bi 8.9

a, kim nh

khi cha bit 2


H0 : = 50;

Cng thc

W =

H1 : < 50

(X 50) n
; T < t(n1)
T =

S
3


(49, 533 50) 30
= 4, 629
n = 30; x = 49, 533; s = 0, 552 Tqs =
0.552
(29)
= 0, 05 t(n1)
= t0,05 = 1, 699 W = (; 1, 699)

Vy

Tqs W , bc b H0 , ngha l mc hao ph xng trung bnh gim xung.

b, kim nh mt pha nn

t(n1)

=P T <
|50 48|. 30
|0 1 | n
= P T < 1, 699

s
0, 552

= P [T < 18, 14] = P [T > 18, 14] = 0, 001


Baif 8.10

kim nh

khi cha bit 2


H0 : = 14;

H1 : 6= 14

Cng thc

(X 14) n
(n1)
; |T | > t/2
W = T =
S

(15 14) 25
n = 25; x = 15; s = 5 = 2, 236 Tqs =
= 2, 236
2, 236


= 0, 05
Vy

(n1)

t/2

(24)

= t0,025 = 2, 064

W = (; 2, 064) (2, 064; +)

Tqs W , bc b H0 , ngha l cn phi thay i nh mc.

Bi 8.11

kim nh khi bit

2 = 1, 22.
H0 : = 16;

H1 : 6= 16

cng thc kim nh l

W =

n = 25; x = 16, 5
= 0, 05

(X 16) n
; |U | > u/2
U=

(16, 5 16) 25
Uqs =
= 2, 083
1, 2

u/2 = u0,025 = 1, 96

W = (; 1, 96) (1, 96; +)

Uqs W , bc b H0, ngha l phi dng my.


b, kim nh hai pha nn vi 1 = 15, 5
Vy


|16 15, 5|.5 
= P U < 1, 96
= P [U < 0, 123] = P [U > 0, 123] = 0, 4522
1, 2
4

1 = 16, 6

(16, 6 16).5 
= P U < 1, 96
= P [U < 0, 54] = P [U > 0, 54] = 0, 2946
1, 2

c,

= 0, 05;

= 0, 02,

=1

2 (u/2 + u )2
1, 22(1, 96 + 2, 05)2
n>
=
= 23, 16
2
12
vy n=24.
Bi 8.12

a, kim nh

khi cha bit 2


H0 : = 32000;

Cng thc

H1 : 6= 32000
(X 32000) n
(n1)
; |T | < t/2
W = T =
S

(34625 32000) 16
n = 16; x = 34625; s = 3200 Tqs =
= 3, 28125
3200
(n1)
(15)
= 0, 05 t/2 = t0,025 = 2, 131 W = (; 2, 131) (2, 131; +)
Tqs W , bc b H0 , ngha l bn trung bnh ca lp xe khc trc.
b, Pvalue = 2P [T > |Tqs |] = 2P [T > 3, 28125] = 2.0, 005 = 0, 01 < 0, 05 =
Vy bc b H0 .
Vy

Bi 8.13

kim nh

khi cha bit 2


H0 : = 20, 2;

Cng thc

W =

(X 20, 2) n
(n1)
T =
; T > t
S

n = 12; x = 20, 625; s = 0, 191


= 0, 05
Vy

(n1)

t/2

H1 : > 20, 2

(20, 625 20, 2) 12


Tqs =
= 7, 708
0, 191

(11)

= t0,05 = 1, 796

Tqs W ,bc b H0 , ngha l c hiu qu.

Bi 8.14

W = (1, 796; +)

1 X
1
0 = 210; x = 218; s2 =
2400 = 100 s = 10
(xi x)2 =
n

1
24

(218 210). 25
=4
Tqs =
10
Pvalue = P [T > Tqs ] = P [T > 4] < 0, 001
Vy bc b

H0

Bi 8.15

a, kim nh

khi cha bit 2


H0 : = 1000;

Cng thc

W =

H1 : 6= 1000

(X 1000) n
(n1)
T =
; T > t
S

(990 1000) 64
n = 64; x = 0; s = 100 Tqs =
= 0, 8
100
(63)
(n1)
= 0, 05 t/2 = t0,025 u0,025 = 1, 96 W = (; 1, 96) (1, 96; +)
Tqs
/ W ,bc b H0 , ngha l s tin gi trung bnh khng thay i.
Pvalue = 2P [T > |Tqs |] = 2.P [T > 0, 8] 2P [U > 0, 8] = 2.0, 2119 = 0, 4238 >

Vy
b,

H0
|10501000|.8 
c, = P T < 1, 96
= P [T < 2, 04] P [U > 2, 04] = 0, 0207
100

|9801000|.8 
= 1 P [T < 0, 36] = 1 0, 3594 = 0, 6406
d, 1 = 1 P T < 1, 96
100
cha c c s bc b

e,

= = 0, 05, = 30

(n1)

n>

(n1) 2

s2 (t/2 + t
2

1002(1, 96 + 1, 645)2
=
= 144, 4
302

vy n=145
Bi 8.16

X1, X2

ln lt l chiu di thanh kim loi do my 1 v my 2 sn xut.

X1 N (1 , 12); X1 N (2 , 22)
Bi ton kim nh hai tham s

khi cha bit cc 2 v khng th cho rng chng bng

nhau. Cn kim nh cp gi thuyt

H0 : 1 = 2 ; H1 : 1 > 2
6

Do mu c kch thc

T mu c th ta c

n1 = n2 = 36 > 30 nn cng thc kim nh l
(X 1 X 2)
W = U = q 2
; U > u
S22
S1
n1 + n2

x1 = 12, 5; x2 = 12, 2; s1 = 1, 2; s2 = 1, 4;
(12, 5 12, 2)
Uqs = q
= 0, 976;
1,22
1,42
+ 36
36

= 0, 01 u = u0,01 = 2, 33 W = (2, 33; +)


Vy

Uqs
/ W , khng bc b H0 , ngha l ...

Bi 8.17

a,

X1 , X2

ln lt l im ca sinh vin lp A v lp B.

X1 N (1 , 12); X1 N (2 , 22)
Bi ton kim nh hai tham s

khi cha bit cc 2 v khng th cho rng chng bng

nhau. Cn kim nh cp gi thuyt

H0 : 1 = 2 ; H1 : 1 < 2
Do mu c kch thc

T mu c th ta c

n1 = 64 > 30; n2 = 68 > 30 nn cng thc kim nh l
(X 1 X 2 )
W = U = q 2
; U < u
S22
S1
n1 + n2

x1 = 373, 2; x2 = 76, 6; s1 = 10, 9s2 = 11, 2;


(73, 2 76, 6)
Uqs = q
= 1, 767;
11,22
10,92
64 + 68

= 0, 05 u = u0,05 = 1, 645 W = (; 1, 645)

Uqs W , bc b H0, ngha l ...


b, |1 2 | = 2, khi xc sut mc sai lm loi 2 l
Vy


= P U < 1, 645 q

10,92
64

11,22
68

= P [U < 0, 61]

= 1 P [U > 0, 61] = 1 0, 2709 = 0, 7291


7

Bi 8.18

X1, X2

ln lt l trng lng ca tr s sinh nng thn v thnh ph.

X1 N (1 , 12); X1 N (2 , 22)
Bi ton kim nh hai tham s

khi cha bit cc 2 v khng th cho rng chng bng

nhau. Cn kim nh cp gi thuyt

H0 : 1 = 2 ; H1 : 1 < 2
Do mu c kch thc

T mu c th ta c

n1 = 8000 > 30; n2 = 2000 > 30 nn cng thc kim nh l
(X 1 X 2 )
; U < u
W = U = q 2
S22
S1
n1 + n2

x1 = 3, 0; x2 = 3, 2; s1 = 0, 9; s2 = 0, 4;
(3, 0 3, 2)
Uqs = q
= 14, 856;
0,92
0,42
8000 + 2000

= 0, 05 u = u0,05 = 1, 645 W = (; 1, 645)

Vy

Uqs W , bc b H0, ngha l ...

Bi 8.19

X1, X2

ln lt l mc tng trng theo phng n 1 v phng n 2.

X1 N (1 , 12); X1 N (2 , 22)
Bi ton kim nh hai tham s

khi cha bit cc 2 v khng th cho rng chng bng

nhau. Cn kim nh cp gi thuyt

H0 : 1 = 2 ; H1 : 1 < 2
Do mu c kch thc

T mu c th ta c

n1 = 100 > 30; n2 = 150 > 30 nn cng thc kim nh l
(X 1 X 2 )
W = U = q 2
; U < u
S22
S1
n1 + n2

x1 = 1, 1; x2 = 1, 2; s1 = 0, 2; s2 = 0, 3;
(1, 1 1, 2)
Uqs = q
= 3, 162;
0,22
0,32
100 + 150

= 0, 05 u = u0,05 = 1, 645 W = (; 1, 645)


8

Vy

Uqs W , bc b H0, ngha l ...

Bi 8.20

X1, X2

ln lt l s ht la ca mi bng tha th nht v tha th hai.

X1 N (1 , 12); X1 N (2 , 22)
Bi ton kim nh hai tham s

khi cha bit cc 2 v khng th cho rng chng bng

nhau. Cn kim nh cp gi thuyt

H0 : 1 = 2 ; H1 : 1 6= 2
Do mu c kch thc

T mu c th ta c

n1 = 1000 > 30; n2 = 500 > 30 nn cng thc kim nh l
(X 1 X 2 )
W = U = q 2
; |U | > u/2
S1
S22
+ n2
n1

x1 = 70; x2 = 72; s1 = 10; s2 = 20;


(70 72)
Uqs = q
= 2, 108
102
202
1000 + 500

= 0, 05 u/2 = u0,025 = 1, 96 W = (; 1, 96) (1, 96; +)

Vy

Uqs W , bc b H0, ngha l s khc nhau gia x1

x2

l bn cht.

Bi 8.21

X1, X2

ln lt l nng sut nu p dng bin php k thut th nht v th hai.

X1 N (1 , 12); X1 N (2 , 22)
Bi ton kim nh hai tham s

khi cha bit cc 2 v khng th cho rng chng bng

nhau. Cn kim nh cp gi thuyt

H0 : 1 = 2 ; H1 : 1 > 2
Do mu c kch thc

T mu c th ta c

n1 = 100 > 30; n2 = 50 > 30 nn cng thc kim nh l
(X 1 X 2)
W = U = q 2
; U > u
S1
S22
+ n2
n1

x1 = 100; x2 = 95; s1 = 10; s2 = 9;


(100 95)
= 3, 089
Uqs = q
92
102
100 + 50

= 0, 05 u = u0,05 = 1, 645 W = (1, 645; +)


9

Vy

Uqs W , bc b H0, ngha l p dng bin php 1 hiu qu hn bin php 2.

Bi 8.22

X1, X2

ln lt l ch s thng minh ca tr em vng th nht v vng th hai.

X1 N (1 , 12); X1 N (2 , 22)
Bi ton kim nh hai tham s

khi cha bit cc 2 v khng th cho rng chng bng

nhau. Cn kim nh cp gi thuyt

H0 : 1 = 2 ; H1 : 1 6= 2
Do mu c kch thc

T mu c th ta c

n1 = 38 > 30; n2 = 40 > 30 nn cng thc kim nh l
(X 1 X 2 )
; |U | > u/2
W = U = q 2
S22
S1
n1 + n2

x1 = 89, 7; x2 = 94, 5; s1 = 12, 2; s2 = 13, 05;


(89, 7 94, 5)
Uqs = q
= 1, 679
12,22
13,052
38 + 40

= 0, 05 u/2 = u0,025 = 1, 96 W = (; 1, 96) (1, 96; +)

Vy

Uqs
/ W ,khng bc b H0 , ngha l khng c s khc bit ng k v s pht trin

tr tu ca tr em hai vng.
Bi 8.23

a,

X1 , X2

ln lt l thi gian lp rp chi tit theo phng php c v mi.

X1 N (1 , 12); X1 N (2 , 22)
Bi ton kim nh hai tham s

khi cha bit cc 2 v khng th cho rng chng bng

nhau. Cn kim nh cp gi thuyt

H0 : 1 = 2 ; H1 : 1 > 2
Do hai mu c kch thc nh nn cng thc kim nh l

W =

(X 1 X 2 )
; T > t(k)
T = q 2
2
S1
S2
n1 + n2

10

T mu c th ta c

x1 = 5, 16; x2 = 4, 61; s1 = 0, 267; s2 = 0, 179;


(5, 16 4, 61)
Tqs = q
= 5, 402
0,2672
0,1792
10 + 10
0,072
10
0,032
0,072
10 + 10

C=

= 0, 69;

k=

(10 1)(10 1)
= 15, 73
9.0, 692 + 9.0, 312

(16)

k = 16; = 0, 01 t(k) = t0,01 = 2, 583 W = (2, 583; +)


Vy

Uqs W , bc b H0, ngha l ...

b, Nu

12 = 22

th

W =

Sp =

(X 1 X 2 )
T = q
; T > t(n1+n22)
Sp n11 + n12

(n1 1)S12 + (n2 1)S22


=
n1 + n2 2
Tqs =
(18)

9.0, 072 + 9.0, 032


= 0, 228
18

(5, 16 4, 61)
q
= 5, 393
1
1
0, 228. 10 + 10

1 +n2 2)
t(n
= t0,01 = 2, 552 W = (2, 552; +)

Vy

Tqs W

nn bc b

H0, ...

Bi 8.24

X1, X2

ln lt l doanh s trc v sau qung co.

X1 N (1 , 12); X1 N (2 , 22)
Bi ton kim nh hai tham s

khi

hai mu ph thuc theo cp. t

Cn kim nh cp gi thuyt

D = X1 X2.

H0 : 1 2 = 0; H1 : 1 2 < 0
cng thc kim nh l

W =

D n
(n1)
T =
; T < t
SD

T mu c th ta c

20. 6
= 2, 738
d = 20; sD = 17, 89 Tqs =
17, 89
(5)

= 0, 01 t(n1)
= t0,01 = 3, 365 W = (; 3, 365)

11

Vy

Uqs
/ W ,khng bc b H0, ngha l khng c ...

Bi 8.25

Gi

X1 , X2

l lng tin gi tit kim v ngn hng thnh ph A v thnh ph B.

X1 N (1 , 12 = 0, 5172); X 2 N (2 , 22 = 0, 4852)
Bi ton kim nh hai tham s

khi bit cc phng sai . Cp gi thuyt cn kim

nh l

H0 : 1 = 2 ;

H1 : 1 6= 2

Cng thc kim nh l

T mu c th ta cX1 + X2
; |U | > u/2
W = U = q 2
22
1
+ n2
n1

1, 317 1, 512
= 1, 751;
x1 = 1, 317; x2 = 1, 512; Uqs = q
0,4852
0,5172
230 + 302

= 0, 01 u/2 = u0,005 = 2, 57 W = (; 2, 57) (2, 57; +)

Uqs
/ W ,....
Nu |1 2 | = 0, 3 th xc sut mc sai lm loi 2 l
Vy


= P U < 2, 57 q

0, 3

0,5172
230

0,4852
302

= P [U < 0, 12] = P [U > 0, 12] = 0, 4522

Bi 8.26

X1, X2

ln lt l mc lm pht ca hai nhm d on.

X1 N (1 , 12); X1 N (2 , 22)
Bi ton kim nh hai tham s

khi cha bit cc 2 v khng th cho rng chng bng

nhau. Cn kim nh cp gi thuyt

H0 : 1 = 2 ; H1 : 1 6= 2
Do hai mu c kch thc nh nn cng thc kim nh l(X 1 X 2 )
(k)
; |T | > t/2
W = T = q 2
S22
S1
n1 + n2

12

T mu c th ta c

x1 = 4, 7667; x2 = 5, 2125; s21 = 0, 4547; s22 = 0, 2984;


(4, 7667 5, 2125)
Tqs = q
= 1, 3256
0,4547
0,2984
+ 8
6
C=

0,4547
6
0,4547
+ 0,2984
6
8

= 0, 67;

k=

(6 1)(8 1)
10
6.0, 672 + 7.0, 332

(10)

(k)

k = 10; = 0, 05 t/2 = t0,025 = 2, 228 W = (; 2.228) (2, 228; +)


Vy

Tqs
/ W , khng bc b H0, ngha l ... khng thc s khc nhau.

Bi 8.27

X1, X2

ln lt l kt qu o c bi dng c 1 v dng c 2.

X1 N (1 , 12); X1 N (2 , 22)
Bi ton kim nh hai tham s

khi cha bit cc 2 v khng th cho rng chng bng

nhau. Cn kim nh cp gi thuyt

H0 : 1 = 2 ; H1 : 1 6= 2
Do hai mu c kch thc nh nn cng thc kim nh l

T mu c th ta c(X 1 X 2 )
(k)
W = T = q 2
; |T | > t/2
S1
S22
+ n2
n1

x1 = 6, 6; x2 = 7, 2; s21 = 1, 3; s22 = 0, 7;
(6, 6 7, 2)
= 0, 95
Tqs = q
1,3
0,7
5 + 5

C=

1,3
5

01,3
5

0,7
5

= 0, 65;

(k)

k=

(5 1)(5 1)
= 7, 34
4.0, 652 + 4.0, 352

(10)

k = 8; = 0, 05 t/2 = t0,025 = 2, 306 W = (; 2.306) (2, 306; +)


Vy

Tqs
/ W , khng bc b H0, ngha l ... khng thc s khc nhau.

Bi 8.28

X1, X2 ln lt l trng lng giy cn li sau 6 thng nu dng nguyn liu A v B.


X1 N (1 , 12); X1 N (2 , 22)
Bi ton kim nh hai tham s

khi cha bit cc 2 v khng th cho rng chng bng

nhau. Cn kim nh cp gi thuyt

H0 : 1 = 2 ; H1 : 1 > 2
13

Do hai mu c kch thc nh nn cng thc kim nh l

W =
T mu c th ta c

(X 1 X 2 )
; T > t(k)
T = q 2
S22
S1
n1 + n2

x1 = 185, 1; x2 = 177; s21 = 286, 7667; s22 = 53, 1111;


(185, 1 177)
Tqs = q
= 1, 389
286,7667
53,1111
+ 5
5
C=

286,7667
5
286,7667
+ 53,1111
5
5

= 0, 844;

k=

(10 1)(10 1)
= 12, 22
9.0, 8442 + 9.0, 1562

(13)

k = 13; = 0, 1 t(k) = t0,1 = 1, 35 W = (1, 35; +)


Vy

Tqs W , bc b H0 , ngha l...

Bi 8.29

Gi p l t l ph phm ca l hng.
y l bi ton kim nh gi thuyt v tham s p ca bin ngu nhin phn phi A(p).
Cp gi thuyt cn kim nh l

H0 : p = 0, 03;

H1 : p > 0, 03

Cng thc kim nh l

T mu c th n=400
(f 0, 03) n
; U > U
W = U = p
0, 03(1 0, 03)
f = 14/400 = 0, 035

(0, 035 0, 03) 400


Uqs = p
= 0, 568
0, 03(1 0, 03)

= 0, 05 U = U0,05 = 1, 65 W = (1, 65; +)


Vy

Uqs
/ W , khng bc b H0 , ngha l c th cho php xut khu l hng .

Bi 8.30

Gi p l t l t lnh b hng.
y l bi ton kim nh gi thuyt v tham s p ca bin ngu nhin phn phi A(p).
Cp gi thuyt cn kim nh l

H0 : p = 0, 03;

H1 : p > 0, 03

Cng thc kim nh l
(f 0, 03) n
; U > U
W = U = p
0, 03(1 0, 03)
14

T mu c th n=170

f = 12/170 = 0, 0706

(0, 0706 0, 03) 170


= 3, 103
Uqs = p
0, 03(1 0, 03)

= 0, 01 U = U0,01 = 2, 33 W = (2, 33; +)


Vy

Uqs W , bc b H0, ngha l tuyn b ca nh sn xut l khng ng
|0, 05 0, 03| 170
|p1 p0 | n

= p U < 2, 33
= P U < U p
0, 03.0, 97
p0 (1 p0)


= P [U < 0, 8] = 1 P [U > 0, 8] = 1 0, 2119 = 0, 7881

Bi 8.31

Gi p l t l mn hnh hng ca l hng. Cn kim nh

H0 : p = 0, 05; H1 : p > 0, 05

(f p0) n
(0, 04 0, 05) 100

= 0, 46
Uqs = p
=
0, 05.0, 95
p0(1 p0 )

Pvalue = P (U > Uqs ) = P (U > 0, 46) = 1 P (U > 0, 46) = 1 0, 3228 = 0, 6772


Nu tht s t l mn hnh khuyt tt l

n6

p1 = 7%, = 0, 05, = 0, 02 th

f (1 f )
0, 04.0, 96
2
[(u
+
u
]
=
(1, 65 + 2, 05)2 = 1314, 24

2
2
|p1 p0 |
|0, 07 0, 05|

Vy phi kim tra 1315 mn hnh.


Bi 8.32

Gi p l t l ph phm do my sn xut. Cn kim nh cp

H0 : p = 0, 05;
Khi min bc b l

W =
Vi n=300

f =

H1 : p > 0, 05

(f 0, 05) n
U=
; U > u
0, 05.0, 95

24
= 0, 08
300

(0, 08 0, 05) 300

Uqs =
= 2, 384
0, 05.0, 95

= 0, 05 U = u0,05 = 1, 65 W = (1, 65; +) Uqs W .


Vy bc b H0 .
15

Bi 8.33

p: t l ph phm nu p dng phng php th hai. Cn kim nh

H0 : p = 0, 06;
Khi min bc b l

Vi n=100

f =

H1 : p < 0, 06
(f 0, 06) n
; U < u
W = U =
0, 06.0, 94

5
= 0, 05
100

(0, 05 0, 06) 100

Uqs =
= 0, 422
0, 06.0, 94

= 0, 05 U = u0,05 = 1, 65 W = (; 1, 65) Uqs


/ W .
Vy cha c c s bc b H0 .
Bi 8.34

p: t l bnh nhn khi bnh T khi dng thuc B. Cn kim nh

H0 : p = 0, 85;
Khi min bc b l

Vi n=900

f =

H1 : p > 0, 85
(f 0, 85) n
; U < u
W = U =
0, 85.0, 15

810
= 0, 9
900

(0, 9 0, 85) 900

Uqs =
= 4, 2
0, 85.0, 15

= 0, 05 U = u0,05 = 1, 65 W = (1, 65; +) Uqs W .


Vy bc b H0 .
Bi 8.35

p: t l du ca cy. Cn kim nh

H0 : p = 0, 5;
Khi min bc b l

W =
Vi n=100, f=0,7

H1 : p 6= 0, 5

(f 0, 5) n
; |U | > u/2
U=
0, 5.0, 5

(0, 7 0, 5) 100

Uqs =
=4
0, 5.0, 5
16

= 0, 01 U/2 = u0,005 = 2, 57 W = (; 2, 57) (2, 57; +)


Uqs W . Vy bc b H0.
Bi 8.36

pA , pB

l t l thi vic x nghip A v B. Cn kim nh

H0 : p A = p B ;

H1 : p A < p B

Khi min bc b l


W = U = s

fA fB

 ; U < u
1
1
f (1 f )
+
nA nB

fA =

65
30
30 + 65
= 0, 15; fB =
= 0, 186 f =
= 0, 173
200
350
200 + 350
Uqs = r

(0, 15 0, 186)
= 1, 074
1 
1
0, 173.0, 827
+
200 350

= 0, 05 u = u0,05 = 1, 65 W = (; 1, 65)
Vy Uqs
/ W , khng c c s bc b H0 .
Bi 8.37

p1 , p2

l t l chi tit b loi ca hai dy chuyn

H0 : p 1 = p 2 ;
f1 =

H1 : p1 6= p2

30
40
30 + 40
= 0, 3; f2 =
= 0, 267 f =
= 0, 28
100
150
100 + 150
Uqs = r

(0, 3 0, 267)
= 0, 569
1 
1
0, 28.0, 72
+
100 150

Pvalue = P (U > |Uqs|) = P (U > 0, 569) = 0, 2843


Bi 8.38

p1, p2: t l chi tit hng lc 9 gi v 12 gi.


H0 : p 1 = p 2 ;

H1 : p 1 < p 2

Khi min bc b l


W = U = s

f1 f2

 ; U < u
1
1
f (1 f )
+
n1 n2
17

f1 =

5
5+7
7
= 0, 1; f2 =
= 0, 175 f =
= 0, 133
50
40
50 + 40
Uqs = r

(0, 1 0, 175)
= 1, 041
1
1
+
0, 133.0, 867
50 40

= 0, 01 u = u0,01 = 2, 33 W = (; 2, 33)
Vy Uqs
/ W , khng c c s bc b H0 .
Bi 8.39

a)

pA , pB : t l hc snh b hc trng A v trng B.


H0 : p A = p B ;

H1 : p A < p B

Khi min bc b l


W = U = s

fA fB

 ; U < u
1
1
f (1 f )
+
nA nB

fA =

325
175
175 + 325
= 0, 092; fB =
= 0, 125 f =
= 0, 111
1900
2600
1900 + 2600
Uqs = r

(0, 092 0, 125)


= 3, 48
1 
1
0, 111.0, 889
+
1900 2600

= 0, 05 u = u0,05 = 1, 65 W = (; 1, 65)
Vy Uqs W , bc b H0 .

b) Nu

= 0, 02 th

=P U < u r

1
1 
+
nA nB


0, 02
=P U < 1, 65 r
1
1 
0, 111.0, 889
+
1900 2600
=P (U < 0, 47) = P (U > 0, 47) = 0, 3192
f (1 f )

Bi 8.40

p1, p2: t l ph phm ca x nghip I, II.


H0 : p 1 = p 2 ;

H1 : p1 6= p2
18

Khi min bc b l


W = U = s

f1 f2

 ; |U | > u/2
1
1
f (1 f )
+
n1 n2

f1 =

54 + 30
30
54
= 0, 03; f2 =
= 0, 025 f =
= 0, 028
1800
1200
1800 + 1200
Uqs = r

(0, 03 0, 025)
= 0, 813
1
1 
0, 028.0, 972
+
1800 1200

= 0, 05 u/2 = u0,025 = 1, 96 W = (; 1, 96) (1, 96; +)


Vy Uqs
/ W , khng c c s bc b H0 .
Bi 8.41

p1, p2: t l cng nhn b tai nn 2 x nghip.


H0 : p 1 = p 2 ;

H1 : p1 6= p2

Khi min bc b l


W = U = s

f1 f2
 ; |U | > u/2

1
1
+
f (1 f )
n1 n2

f1 =

20
20 + 120
120
= 0, 1; f2 =
= 0, 15 f =
= 0, 14
200
800
200 + 800
Uqs = r

(0, 1 0, 15)
= 1, 823
1 
1
+
0, 14.0, 86
200 800

= 0, 05 u/2 = u0,025 = 1, 96 W = (; 1, 96) (1, 96; +)


Vy Uqs
/ W , khng c c s bc b H0 .
Bi 8.42

p01p2: t l ph phm ca my 1, my 2.
H0 : p 1 = p 2 ;

H1 : p1 6= p2

Khi min bc b l


W = U = s

f1 f2
 ; |U | > u/2

1
1
+
f (1 f )
n1 n2
19

140
140 + 260
260
= 0, 14; f2 =
= 0, 13 f =
= 0, 133
1000
2000
1000 + 2000
(0, 14 0, 13)
= 0, 76
Uqs = r
1 
1
+
0, 133.0, 867
1000 2000
= 0, 05 u/2 = u0,025 = 1, 96 W = (; 1, 96) (1, 96; +)
Vy Uqs
/ W , khng c c s bc b H0 .
f1 =

Bi 8.43

n = 15, s2 = 144, = 0, 01
H0 : 2= 138; H1 : 2 > 138

2
(n

1)S
2(n1)
W = 2 =
; 2 >
138
2(n1)
2(14)

= 0,01 = 29, 14 W = (29, 14; +)


14.144
(n 1)s2
2
=
= 14, 61 2qs
/ W
qs =
138
138
Cha c c s bc b H0 .
Bi 8.44

X N (, 2)
2
Bi ton kim nh khi cha bit .

Gi X l tui th ca bng n

H0 : 2 = 10002; H1 : 2 > 10002
2
(n

1)S
2(n1)
W = 2 =
; 2 >
2
1000
n = 10; s = 1150; = 0, 05
2(n1)
2(9)
= 0,05 = 16, 92 W = (16, 92; +)

9.11502
(n 1)s2
2
=
= 11, 9 2qs
/ W
qs =
2
2
1000
1000

Vi mc ngha 0,05, t mu c th cho ta cha c c s bc b

H0 , ngha l c

th coi cht lng bng n do cng ty sn xut l ng u.


Bi 8.45

Gi X l trng lng thnh phn chnh trong mi vin thuc


Bi ton kim nh

khi cha bit

X N (, 2).

H0 : 2 = 0, 052; H1 : 2 > 0, 052
(n 1)S 2 2
2(n1)
2
W = =
; >
0, 052
2(n1)
2(15)

= 0,01 = 30, 58 W = (30, 58; +)


n = 16, s2 = 0, 0775, = 0, 01
15.0, 0775z 2
(n 1)s2
2
=
= 23, 25 2qs
/ W
qs =
2
2
0, 05
0, 05
20

Vi mc ngha 0,01, t mu c th cho ta cha c c s bc b

H0 , ngha l c

th chp nhn l hng.


Bi 8.46

X N (, 2).
2
con c o bng .

Gi X l trng lng g con lc mi n


Vy ng u ca trng lng g
gi thuyt v tham s

y l bi ton kim nh

ca bin ngu nhin phn phi chun. Cn kim nh cp gi

thuyt

H0 : 2 = 10;

H1 : 2 > 10

Khi cng thc kim nh l

W =
T mu c th c

(n 1)S 2 2
2
=
; > 2(n1)
2
0

n = 12; s2 = 11, 41 nn
2qs =

= 0, 05
Vy

2(n1)

11.11, 41
= 12, 55
10

2(11)

= 0,05 = 19, 68

2qs
/ W , khng c c s bc b H0

W = (19, 68; +)

Kt lun: Vi mc ngha 0,05, t mu c th cho cha th cho rng ng u v


trng lng ca g con gim st.
Bi 8.47

X N (, 2).
2
Bi ton kim nh khi cha bit .
Gi X l trng lng sn phm

H0 : 2 = 1 2 ; H1 : 2 > 1 2


2
(n

1)S
2(n1)
W = 2 =
; 2 >
2
1
n = 30; s = 1, 1; = 0, 01
2(n1)
2(29)

= 0,01 = 49, 59 W = (49, 59; +)


(n 1)s2
15.1, 12
2
qs =
=
= 35, 09 2qs
/ W
2
2
1
1

Vi mc ngha 0,05, t mu c th cho ta cha c c s bc b

H0 , ngha l c

th hot ng tt.
Bi 8.48

T mu cho tm c

xA = 137, 29; s2A = 3, 905


xB = 139;
sB = 5.

XA , XB l kch thc chi tit do my A v B sn xut XA N (A , A2 ); XB


N (B , B2 ). chnh xc ca 2 my c o bi phng sai A2 ; B2 . Cn kim nh cp
Gi

21

gi thuyt

H0 : A2 = B2 ;
W =

H1 : A2 6= B2

SB2
(nB 1,nA 1)
(n 1,nA 1)
F = 2 ; F < f1/2
hoc F > f/2B
SA

s2B
5
= 1, 28
=
s2A
3, 905
1
1
(nB 1,nA 1)
(6,6)
= 0, 172
f1/2
= f0,975 = (6,6) =
5, 82
f0,025

Fqs =

(n 1,nA 1)

f/2B

(6,6)

= f0,025 = 5, 82

W = (0; 0, 172) (5, 82; +) Fqs


/ W

Vi mc ngha 0,05 c th cho rng chnh xc ca hai my l nh nhau.


Bi 8.49

XA , XB l sai s o lng ca thit b A v B XA N (A , A2 ); XB


N (B , B2 ). chnh xc ca 2 my c o bi phng sai A2 ; B2 . Cn kim nh cp

Gi

gi thuyt

H0 : A2 = B2 ;
W =

SB2
(n 1,nA 1)
(nB 1,nA 1)
F = 2 ; F < f1/2
hoc F > f/2B
SA

s2B
17, 2
Fqs = 2 =
= 1, 186
sA
14, 5
(n 1,nA 1)

B
f1/2

(n 1,n 1)

H1 : A2 6= B2

(19,24)

= f0,975 =

(24,19)

f0,025

1
= 0, 41
2, 45

(19,24)

A
= f0,025 = 2, 44
f/2B
W = (0; 0, 41) (2, 44; +) Fqs
/ W

Vi mc ngha 0,05 c th cho rng chnh xc ca hai thit b o lng l nh nhau.


Bi 8.50P
1
1
12
2
2
s2A =
=
x

n
.x
(49 12.1, 52) = 2
a
i1
A
i=1
nA 1 
 11
P
1
1
2
2
= (158 15.22) = 7
s2B =
i=1 15xi2 nB .xB
nB 1
14
2
2
Gi XA , XB l trng lng ng gi ca hai my XA N (A , A ); XB N (B , B ).
2
2
phn tn ca 2 my c o bi phng sai A ; B . Cn kim nh cp gi thuyt
H0 : A2 = B2 ;

H1 : A2 6= B2

s2B
7
Fqs = 2 = = 3, 5
sA
2

Pvalue = P (F > |Fqs |) = P (F > 3, 5) > 0, 025


22

Nghing v hng bc b

H0

nhiu hn.

Bi 8.51

n1 = 4, n2 = 7; s21 = 85, 576; s22 = 13, 78


Gi X1 , X2 ln lt l th phn ca cng ty

cnh tranh v cng ty c quyn

X1

N (1, 12); X2 N (2 , 22). phn tn v th phn ca hai cng ty ln lt l 12, 22.

Cn kim nh cp gi thuyt

H0 : 12 = 22; H1 : 12 > 22


S12
W = F = 2 ; F > f(n1 1;n21)
S2

85, 576
s21
= 6, 21
Fqs = 2 =
s2
13, 78
(n 1;n2 1)
(3,6)
= 0, 05 f 1
= f0,05 = 4, 76 W = (4, 76; +)
Fqs W , bc b H0

Bi 8.52

Gi XA , XB ln lt l t l thu hi vn ca ngnh A v ngnh B XA

N (B , B2 ). Khi ta cn kim nh cp gi thuyt

N (A , A2 );

XB

H0 : A2 = B2 ; H1 : B2 .A2 (dos2B > s2A )
SB2
W = F = 2 ; F > f(nB 1,na1)
SA
(n 1,n 1)

(14,9)

A
nA = 10; nB = 15; = 0, 05 f B
= f0,05 = 3, 01 W = (3, 01; +)
s2B
16
Fqs = s2 = 1,44 = 11, 11 Fqs W
A

Vi mc ngha 0,05, t mu c th cho ta bc b

H0 , ngha l ri ro khi u t vo

ngnh B cao hn ngnh A.


Bi 8.55

y l bi ton kim nh phi tham s v tnh c lp ca hai du hiu nh tnh. cp gi


thuyt cn kim nh l

H0: Quy m ca cng ty v hiu qu qung co c lp vi nhau.


H1: Quy m ca cng ty v hiu qu qung co ph thuc nhau.
Cng thc kim nh l

W =

2 = n

X
h X
k
i=1 j=1n2ij
1 ; 2 > 2(h1)(k1)
ni nj

23

h = 3, k = 3, n = 356

202
532
672
522
472
2
+
+
+
+
+
qs =356
140.104 140.128 140.124 131.104 131.128

322
322
282
252
+
+
+
+
1
131.124 85.104 85.128 85.124

T mu c th ta c

=356[1, 0833 1] = 29, 6479


2(h1)(k1)

= 0, 1
2qs W ,

bc b

2(31)(31)

= 0,1

H0 ,

2(4)

= 0,1 = 7, 779 W = (7, 779; +)

ngha l quy m cng ty v hiu qu qung co ph thuc

nhau.

Bi 8.56

y l bi ton kim nh phi tham s v tnh c lp ca hai du hiu nh tnh. cp gi


thuyt cn kim nh l

H0: Thnh phn thc n ca b m v gii tnh ca con c lp vi nhau.


H1: Thnh phn thc n ca b m v gii tnh ca con ph thuc nhau.
Cng thc kim nh l

W =

2 = n

X
h X
k
i=1 j=1n2ij
1 ; 2 > 2(h1)(k1)
ni nj

h = 2, k = 2, n = 571


1232
1532
1452
1502
2
qs =571
+
+
+
1
276.268 276.303 295.268 295.303

T mu c th ta c

=571[1, 00211 1] = 1, 205

2(h1)(k1)

2(21)(21)

2(1)

= 0, 01
= 0,01
= 0,01 = 6, 635 W = (6, 635; +)
2qs
/ W , khng bc b H0, ngha l thnh phn thc n ca b m v gi tnh ca
con c lp vi nhau.
Bi 8.57

H0: Tnh trng hn nhn ca v v ca chng c lp nhau.


H1: Tnh trng hn nhn ca v v ca chng ph thuc nhau.
Cng thc kim nh l

W =

2 = n

X
h X
k
i=1 j=1n2ij
1 ; 2 > 2(h1)(k1)
ni nj

24

h = 3, k = 3, n = 542

582
432
342
762
1802
2
+
+
+
+
+
qs =542
281.250 281.188 281.104 144.250 144.188

342
362
542
272
+
+
+
+
1
144.104 117.250 117.188 144.104

T mu c th ta c

=542[1, 1455 1] = 78, 8679


2(h1)(k1)

= 0, 05

2(31)(31)

= 0,05

2(4)

= 0,05 = 9, 488 W = (9, 488; +)

2qs W , bc b H0 , ngha l tnh trng hn nhn ca v v chng ph thuc nhau.

Bi 8.58

H0: Hon cnh gia nh v tnh trng phm ti ca tr em c lp nhau.


H1: Hon cnh gia nh v tnh trng phm ti ca tr em ph thuc nhau.
Cng thc kim nh l

W =
T mu c th ta c

2qs

2 = n

X
h X
k
i=1 j=1n2ij
1 ; 2 > 2(h1)(k1)
ni nj

h = 3, k = 2, n = 148

252
132
292
432
182
202
+
+
+
+
+
1
=148
49.58 58.58 31.58 49.90 68.90 31.90


=148[1, 0022 1] = 0, 3203


2(h1)(k1)

= 0, 05

2(31)(21)

= 0,05

2(2)

= 0,05 = 5, 991 W = (5, 991; +)

2qs
/ W , khng bc b H0 , ngha l hon cnh gia nh v tnh trng phm ti ca
tr em c lp nhau.

Bi 8.59

H0: Thu nhp ca cng nhn v thnh ph m h sng c lp nhau.


H1: Thu nhp ca cng nhn v thnh ph m h sng ph thuc nhau.
Cng thc kim nh l

W =
T mu c th ta c

2qs

2 = n

X
h X
k
i=1 j=1n2ij
1 ; 2 > 2(h1)(k1)
ni nj

h = 4, k = 2, n = 400

422
302
242
442
782
282
+
+
+
+
+
=400
72.124 120.124 108.124 100.124 72.276 120.276

762
782
+
1
+
108.276 100.276


=400[1, 0145 1] = 5, 81

25

2(h1)(k1)

= 0, 05

2(41)(21)

= 0,05

2(3)

= 0,05 = 7, 815 W = (7, 815; +)

2qs
/ W , khng bc b H0, ngha l ... c lp nhau.

Bi 8.60

y l bi ton kim nh tnh c lp ca hai du hiu nh tnh vi cp gi thuyt

H0: Ni c tr ca sinh vin v cht lng hc tp c lp vi nhau


H1: Ni c tr ca sinh vin v cht lng hc tp ph thuc nhau.
Khi tiu chun kim nh l

2 = n

X
2 X
3
i=1 j=1


n2ij
1 2 [(h 1)(k 1)]
ni mj

Cng thc kim nh vi mc ngha
X
h X
k
n2ij
2
2((h1)(k1))
2
1 ; >
W = = n
n
m
i
j
i=1 j=1
Theo bi ta c

n = 200, h = 2, k = 3, do s sinh vin ni tr c hc lc kh l


n11 = (200.0, 6).0, 3 = 36

Tng t ta tm c cc trng hp cn li.


T cc kt qu ta lp c bng tip lin sau:
Ni tr

Ngoi tr

Kh

n11 = 36

n12 = 16

m1 = 52

Trung bnh

n21 = 48

n22 = 40

m2 = 88

Km

n31 = 36

n32 = 24

m3 = 60

n1 = 120

n2 = 80

n = 200

Tng

ni

Tng s

ni

Khi ta c


2
2
2
2
2
2
48
36
16
40
24
36
+
+
+
+
+
1 = 2, 937
2qs = 200
120.52 120.88 120.60 80.52 80.88 80.60


= 0, 05
Vy

W = (5, 991; +)

2((21)(31))

2((h1)(k1)) = 0,05

Nh vy khng c c s bc b

qs
/ W .

2(2)

= 0,05 = 5, 991

H0 nn c th xem ni c tr v hc lc ca sinh vin

l c lp vi nhau.

Bi 8.65

sch

26

Bi 8.66

Gi X l s con ca mt ph n ....
Cp gi thuyt cn kim nh l

H0; X tun theo quy lut Poisson (X P ())


H1: X khng tun theo quy lut Poisson.

Khi cng thc kim nh vi mc nghak=5
0 2
X
(n

n
)
i
i
; 2 > 2(kr1)
W = 2 =
0
ni
i=1
vi r=1.
T mu c th ta tm c c lng hp l ti a ca

x=
v tm c

Vy


1
0.1090 + 1.650 + 2.220 + 3.30 + 4.10 = 0, 61
2000
n0i = n.pi

(ni n0i )2
n0i

0,5434

1086,8

0,0094

650

0,3314

662,8

0,2472

220

0,1011

202,2

1,5670

30

0,0206

41,2

3,0447

10

0,0035

xi

ni

1090

pi =

e0,61 .0,61xi
xi !

Do

1,2857

2qs = 6, 154.

= 0, 05

2(511)

2(kr1) = 0,05

2(3)

= 0,05 = 7, 815

= 6, 154

W = (7, 815; = )

2qs
/ W , bc b H0, ngha l c th xem nh X tun theo quy lut Poisson.

Bi 8.67

Gi X l kch thc ca mt chi tit.


Cp gi thuyt cn kim nh l

H0; X tun theo quy lut chun (X N (, 2))


H1: X khng tun theo quy lut chun.

Khi cng thc kim nh vi mc nghak=5
0 2
X
(n

n
)
i
i
W = 2 =
; 2 > 2(kr1)
0
ni
i=1
27

vi r=1.
T mu c th ta tm c c lng hp l ti a ca

x=

v 2


1
21.98 + 47.98, 5 + 87.99 + ... + 41.102 + 25.102, 5 = 100, 254
1000
s2 = 0, 9835 s = 0, 9917

v tm c

pi = P (xi1 < X < xi) = 0 ( xisx ) 0( xi1s x )

xi1 xi

ni

pi

n0i = n.pi

(ni n0i )2
n0i

97,75-98,25

21

15,8

1,7114

98,25-98,75

47

0(2, 02) 0(2, 52) = 0, 0158

42,6

0,4545

98,75-99,25

87

0(1, 52) 0(2, 02) = 0, 0426

91,9

0,2613

99,25-99,75

158

0(1, 01) 0(1, 52) = 0, 0919

148,8

0,5688

99,75-100,25

181

0(0, 51) 0(1, 01) = 0, 1488

195

1,0051

100,25-100,75

201

191,5

0,4713

100,75-101.25

142

0(0, 5) 0(0) = 0, 1915

149,8

0,4061

101,25-101,75

97

0(1) 0(0, 5) = 0, 1498

93,2

0,1549

101,75-102,25

41

0(1, 51) 0(1) = 0, 0932

43,3

0,1222

102,25-102,75

25

0(2, 01) 0(1, 51) = 0, 0433


0(2, 51) 0(2, 01) = 0, 0163

16,3

Vy

0 (0) 0(0, 51) = 0, 195

4,6436

2qs = 9, 7991.

= 0, 05
Do

2(511)

2(kr1) = 0,05

2(3)

= 0,05 = 7, 815

= 9, 7991

W = (7, 815; = )

2qs W , bc b H0, ngha l c th xem nh X tun theo quy lut chun.

Bi 8.97

Gi X l s tin bao him chnh lch gia s tin do tng cng ty bo him tnh ton v
s tin thc phi tr cho ngi mua bo him
S tin chnh lch trung bnh l

X N (, 2).

y l bi ton kim nh tham s

2. Cn kim nh cp gi thuyt
H0 : = 2;

H1 : > 2

Cng thc kim nh l
(X 2) n
; T > t(n1)
W = T =

S
28

khi cha bit

T mu

n = 100; x = 2, 7; s = 0, 947 ta c

(2, 7 2) 100
= 7, 3918
Tqs =
0, 947
(n1)

(99)

= 0, 01 t
= t0,01 u0,01 = 2, 33 W = (2, 33; +)
Vy Tqs W nn bc b H0 , ngha l t mu c th cho c

th kt lun li than

phin l ng.
Bi 8.98

Gi p l t l sn phm phi bo hnh. Cn kim nh cp gi thuyt

H0 : p = 0, 12;

H1 : p > 0, 12

Cng thc kim nh l

(f 0, 12) n
; U > u
W = U =
0, 12.0, 88

0, 17 0, 12) 100

= 1, 5386
Uqs =
0, 12.0, 88
= 0, 05 u = u0,05 = 1, 65 W = (1, 65; +)
Vy Uqs
/ W , khng bc b H0 , ngha l t l saqnr phm phi bo hanhg ca cng ty


khng cao hn so vi tuyn b.


Bi 8.99

Gi X l mc gi tng ln

X N (, 2).

c gi tng ln trung bnh l

y l bi ton kim nh tham s

Cp gi thuyt cn kim nh l

H0 : = 0, 49;

H1 : < 0, 49

Cng thc kim nh l
(X 0, 49) n
(n1)
W = T =
; T < t
S
T mu

n = 18; x = 0, 38; s = 0, 14 ta c

(0, 38 0, 49) 18
= 3, 334
Tqs =
0, 14
(n1)

(17)

= 0, 05 t
= t0,05 = 1, 74 W = (; 1, 74)
Vy Tqs W nn bc b H0 , ngha l...
Bi 8.100

Gi X l thi gian ch i ca khch hng

X N (, 2).
29

khi cha bit

2.

Phng sai ca thi gian ch i l


bit

2.

y l bi ton kim nh tham s

khi cha

. Cp gi thuyt cn kim nh l
H0 : 2 = 1, 5;

n=60

H1 : 2 > 1, 5

(60 1)1, 78
(n 1)s2
=
= 70, 013
=
1, 5
1, 5
Pvalue = P (2 > 2qs ) = P (2 > 70, 013) > 0, 1
2qs

Tha nhn

H0 .

Bi 8.101

X1, X2

l lng ung bn c trc v sau khi thay i bao b

Cn kim nh

H0 : 1 = 2 ;

H1 : 1 < 2

Cng thc kim nh l

W =

T mu

(X 1 X 2 )
T =s
; T < t(k)
S12 S22
+
n1 n2

n1 = n2 = 15 tm c

x1 = 40, 9333; x2 = 44, 1333; s21 = 887, 2095; s22 = 791, 981
40, 9333 44, 1333
Tqs = r
= 0, 3024
887, 2095 791, 981
+
15
15
2
s1
887, 2095
n
15
C= 2 1 2 =
= 0, 53
887, 2095 791, 981
s1
s2
+
+
15
15
n1 n2
14.14
(n1 1)(n2 1)
=
= 27, 9 k = 28
k=
2
2
(n2 1)C + (n1 1)(1 C)
14.0, 532 + 14.0, 472
(28)

= 0, 05; k = 28 t(k) = t0,05 = 1, 701 W = ( : 1, 701)


Vy

Tqs
/ W , khng bc b H0, ngha l ...

Bi 8.102

p1 , p2

l t l khch hng chung du A v du B. Cn kim nh

H0 : p1 = p2; H1 : p1 6= p2


(f1 f2 )
W = U = r
; |U | > u/2
1
1
+
f (1 f )
n1 n2
30

0, 13.2060 + 0, 19.5000
f 1 n1 + f 2 n2
=
= 0, 1725
n1 + n2
2060 + 5000
(0, 13 0, 19)
Uqs = r
= 6, 0659
1
1 
0, 1725.0, 8275
+
2060 5000
= 0, 05 u/2 = u0,025 = 1, 96 W = (; 1, 96) (1, 96; +)
f=

Vy

Uqs W , bc b H0, ngha l ...

Bi 8.103

X1, X2

l gi c phiu ca cng ty A v cng ty B.

Mc ri ro o bi cc phng sai

X1, X2

u phn phi chun.

12, 22. Cn kim nh cp gi thuyt

H0 : 12 = 22; H1 : 12 > 22


S12
W = F = 2 ; F > f(n1 1,n21)
S2
T mu c th n1 = 25; n2 = 22 c
Fqs =
(n1 1,n2 1)

= 0, 01 f

Vy

(24,21)

= f0,01

s21
6, 52
=
= 1, 879
s22
3, 47
= 2, 8 W = (2, 8; +)

Fqs
/ W , khng bc b H0, ngha l ...

Bi 8.105

X l s ngy khch du lch khch sn


y l bi ton kim nh tham s

X N (, 2).

khi cha bit 2 . Cn kim nh cp gi thuyt

H0 : = 3, 4;

H1 : 6= 3, 4

Cng thc kim nh l

W =
T mu

(X 3, 4) n
(n1)
; |T | > t/2
T =
S

n = 28 tm c x = 3, 5; s2 = 4, 5556

(3, 5 3, 4) 28

Tqs =
= 0, 2479
4, 5556
(n1)

(27)

= 0, 05 t/2 = t0,025 = 2, 052 W = (; 2, 052) (2, 052; +)


Vy Tqs
/ W nn khng bc b H0 , ngha l ...
Bi 8.106

p: t l ph n lm ch doanh nghip nh.

H0 : p = 0, 3;

H1 : p 6= 0, 3
31

(f 0, 3) n (0, 426 0, 3) 2000

=
= 12, 2963
Uqs =
0, 3.0, 7
0, 3.0, 7
Pvalue = P (U > Uqs ) = P (U > 12, 2963) < 0, 001
Bc b H0 .
Bi 8.107

X1, X2

l s tu xp d cng A v cng B trong mt thng.

X1 , X2

phn phi chun.

Cn kim nh

H0 : 1 = 2 ; H1 : 1 6= 2


(X 1 X 2 )
(k)
; |T | > t/2
W = T = s
2
2
S1 S2
+
n2 n2
T mu c th

n1 = 17; n2 = 19 ta c

x1 = 6, 8235; x2 = 8, 2222; s21 = 2, 1544; s22 = 5, 4444


(6, 8235 8, 2222)
= 2, 176
Tqs = r
2, 1544 5, 4444
+
17
19
2
s1
2, 1544
n
17
c= 2 1 2 =
= 0, 31
2,
1544
5, 4444
s1
s2
+
+
17
19
n1 n2
16.18
(n1 1)(n2 1)
=
= 30, 8 k = 31
k=
(n2 1)c2 + (n1 1)(1 c)2
18.0, 312 + 16.0, 692
(31)

(k)

= 0, 05 t/2 = t0,025 u0,025 = 1, 96 W = (; 1, 96) (1, 96; +)


Vy

Tqs W , bc b H0 , ngha l ..

Bi 8.108

H0 : 12 = 22;
Do

s22 > s21

H1 : 12 6= 22

nn cng thc kim nh l

W =

S22
(n 1;n1 1)
(n2 1;n1 1)
F = 2 ; F > f/22
hoc F < f1/2
S1
5, 4444
s22
Fqs = 2 =
= 2, 5271
s1
2, 1544
(n 1;n1 1)

f/22
(n 1;n1 1)

2
f1/2

(8,16)

= f0,025 = 3, 12

8,16
= f0,975
=

1
(16,8)

f0,025

32

1
= 0, 244
4, 1

W = (0; 0, 244) (3, 12; +)


Vy

Fqs
/ W , khng bc b H0, ngha l ...

Bi 8.112

X: t l thu hi vn u t
a) Cn kim nh

X N ( = 11, 2 = 22)

H0 : = 11; H1 : 6= 11(X 11) n
; |U | > u/2
W = U =
2
T mu n = 29 tm c x = 11, 2655 ta c

(11, 2655 11) 29


= 0, 7149
Tqs =
2
= 0, 05 u/2 = u0,025 = 1, 96 W = (; 1, 96) (1, 96; +)

Vy
b)

Uqs
/ W

H0 , ...
H0 : 2 = 262;

nn khng bc b

H1 : 2 6= 22

Cng thc kim nh

W =

(n 1)S 2 2
2(n1)
2(n1)
=
; < 1/2 hoc 2 > /2
2
2
2

2qs
2(28)

2(n1)

28.7, 4973
(n 1)s2
=
=
= 52, 4814
4
4
2(n1)

2(28)

/2 = 0,025 = 44, 46; 1/2 = 0,975 = 15, 31


W = (0; 15, 31) (44, 46; +) 2qs W
Bi 8.114

X1, X2

l thi gian dng my ca 2 dy chuyn.

H0 : 1 = 2 ;

a)
Do

H1 : 1 6= 2

n1 = n2 = 31 > 30 nn cng thc kim nh l
X1 X2
; |U | > u/2
W = U = s
2
2
S1 S2
+
n1 n2

T mu cho c

x1 = 60, 4; x2 = 65, 3; s21 = 31; s22 = 44


60, 4 65, 3
Uqs = r
= 3, 1503
31 44
+
31 31

= 0, 05 u/2 = u0,025 = 1, 96 W = (; 1, 96) (1, 96; +)


Vy Uqs W , bc b H0 ,...
33

H0 : 22 = 12 ; H1 : 22 > 12 (do s22 > s21 )
S22
(n2 1,n1 1)
W = F = 2 ; F > f
S1

b)

Fqs =
(n2 1;n1 1)

= 0, 05 f

Vy

(30,30)

= f0,05

Fqs
/ W , khng bc b H0...

s22
44
=
= 1, 4194
2
s1
31

= 1, 84 W = (1, 84; +)

Bi 8.115

X1, X2

l nng sut ca 2 ging la

H0 : 1 = 2 ;

a)
Do

H1 : 1 6= 2

n1 = n2 = 31 > 30 nn cng thc kim nh l
X1 X2
; |U | > u/2
W = U = s
2
2
S1 S2
+
n1 n2

T mu cho c

x1 = 45; x2 = 46, 5; s21 = 2, 52; s22 = 42


45 46, 5
= 1, 7705
Uqs = r
2, 52 42
+
31
31

= 0, 05 u/2 = u0,025 = 1, 06 W = (; 1, 96) (1, 96; +)


Vy Uqs
/ W nn khng bc b H0 , nghi l c th xem nh nng sut trung
bng nhau

b) Ging la no c phng sai ca nng sut nh hn th chn

H0 : 22 = 12; H1 : 22 > 12


S22
W = F = 2 ; F > f(n2 1,n11)
S1
42
s22
= 2, 56
Fqs = 2 =
s1
2, 52

(n 1;n 1)

(30,30)

1
= 0, 05 f 2
= f0,05 = 1, 84 W = (1, 84; +)
Vy Fqs W , bc b H0 , ngha l phng sai ... ging la A thp hn, chn A.
Bi 8.116

a)

p1 , p2

l t l sinh vin i lm sau khi tt nghip ca trng A v B.

H0 : p 1 = p 2 ;

H1 : p 1 > p 2
34

bnh...

W =

f1 f2
U=r
; U > u
1
1
f (1 f )
+
n1 n2

55
60
= 0, 6; f2 =
= 0, 55
100
100
60 + 55
n1 f 1 + n2 f 2
=
= 0, 575
f=
n1 + n2
100 + 100
0, 6 0, 55
= 0, 7152
Uqs = r
1 
1
+
0, 575.0, 425.
100 100
= 0, 05 u = u0,05 = 1, 65 W = (1, 65; +)
Vy Uqs
/ W , khng bc b H0 , ...

f1 =

b) Gi p l t l sinh vin cha c vic lm ca trng A. Cn c lng khong tin cy


i xng ca p. Cng thc l

f=

28
100

p
p

f (1 f )
f (1 f )

f
u/2; f +
u/2
n
n

= 0, 28; n = 100; u/2 = u0,025 = 1, 96, thay vo cng thc trn, kt qu l

p nm trong khong (0,192;0,368)


Trng c 4000 sinh vin ra trng 1 nm nn s sinh vin cha c vic lm l M

0, 192.4000 < M < 0, 368.4000 768 < M < 1472


Bi 8.117

a) c lng bng khoangt tin cy i xng gi tr ca


cy mc

1 l

khi cha bit

A2 . Khong tin


SA (nA 1)
SA (nA 1)
X A t/2 ; X A + t/2
nA
nA
T mu c th tm c nA = 100; xA = 3, 82; sA = 1, 7372;
(99)
(n 1)
= t0,025 u0,025 = 1, 96
t/2A


1, 7372
1, 7372
KQ 3, 82
1, 96; 3, 82
1, 96 (3, 4795; 4, 1605)
100
100
b)pA , pB : t l b thiu nc sch ca vng A, B.

c lng gi tr ti thiu ca p. Cng thc l

p

f (1 f ) (n1)

P p>f
=1
t
n


vng A:Thay

(n 1)

14
100

(99)

= 0, 14; nA = 100; t A = t0,05 u0,05 = 1, 64

0, 14.0, 86

pA > 0, 14
1, 64 = 0, 0831
100

s vifA

35

vng B:Thay

16
100

(n 1)

= 0, 16; t B

1, 64

0, 16.0, 84

1, 64 = 0, 0999
pB > 0, 16
100

nB = 100; fB =

p0A , p0B : t l lng ph nc vng A, B.

Kim nh cp gi thuyt

H0 : p0A = p0B ; H1 : p0A > p0B
fA0 fB0
W = U = r
; U > u

1
1
f 0(1 f 0)
+
nA nB
= 0, 05 u = u0,05 = 1, 64 W = (1, 64; +)

fA0 = 0, 16; fB0 = 0, 14 f 0 =

nA fA0 +nB fB0


nA +nB

16+14
100+100

= 0, 15

0, 16 0, 14
Uqs = r
= 0, 396
1
1 
0, 15.0, 85.
+
100 100
Vy Uqs
/ W , khng bc b H0 , ngha l khng th cho rng ...

Bi 8.118

XA , XB

chiu cao ca nam thanh nin nc A, B.

A B . Cng thc c lng gi tr ti a ca lS (n1)
P < X + t
= 1
n

a) Cn c lng gi tr ti a ca

(n 1)

= 0, 05; nA = nB = 100 t A

(n 1)

= t B

(99)

= t0,05 u0,05 = 1, 64

xA = 176, 24; sA = 5, 1387


5, 1387
1, 64 = 177, 083
A < 176, 24 +
100
xB = 176, 08; sB = 5, 7096
5, 7096
B < 176, 08
1, 64 = 177, 0164
100
T mu c th tm c

b) ng u v chiu cao o bi cc phng sai . Cn kim nh

H0 : A2 = B2 ;

H1 : A2 6= B2


SB2
(nB 1,nA 1)
(nB 1,nA 1)
hoc F < f1/2
do s2B > s2A
W = F = 2 ; F > f/2
SA
2
sB
5, 70962
Fqs = 2 =
= 1, 012
sA
5, 13872
1
1
(99,99)
(99,99)
(n 1,nA 1)
(nB 1,nA 1)
= f0,025 = 1, 48; f1/2
= f0,975 = (99,99) =
f/2B
= 0, 676
1, 48
f0,025


W = (0; 0, 676) (1, 48; +)


36

Fqs
/ W , khng bc b H0, ngha l ng u ... khng khc nhau.
c) pa , pB : t l nam cao hn 175 cm 2 vng. Cn kim nh
Vy

H0 : p a p b ;
....

fa = 0, 64; fB = 0, 62 f =

H1 : p A < p B

nA f A + nB f B
64 + 62
=
= 0, 63
na + nB
100 + 100

0, 64 0, 62
fA fB
=r
Uqs = r
= 0, 2929
1
1
1
1 
+
f (1 f )
0, 63.0, 37.
+
nA nB
100 100

= 0, 05 u=u[0,05 = 1, 64 W = (; 1, 64)
Vy Uqs
/ W , khng bc b H0 , ...
Bi 8.119

Kim nh tnh c lp ca 2 du hiu


A: quy m cng ty
B: s cng nhn thu thm hoc sa thi

H0 : A v B c lp
H1 : A v B ph thuc

X


h X
k
n2ij
2
2
2(h1)(k1)
W = = n
1 ; >
n
n
i
j
i=1 j=1
T mu h=2, k=3 c

2qs


802
2102
+ ... +
1 = 12, 1927
= 1032
242.825
405.207

2(h1)(k1)

= 0, 05

Vy

2(2)

= 0,05 = 5, 991 W = (5, 991; +)

2qs W , bc b H0, ...

Bi 8.120

a)

pA , pB : t l tht nghip. Cn kim nh


H0 : p A = p B ;

H1 : pa 6= pB

75
75 + 72
72
= 0, 075; fB =
= 0, 072 f =
= 0, 0735
1000
1000
1000 + 1000
0, 075 0, 072
fA fB
= 0, 2571
=r
Uqs = r
1 
1
1 
1
+
f (1 f )
+
0, 0735.0, 9265
nA nB
1000 1000

fA =

= 0, 05 u/2 = u0,025 = 1, 96 W = (; 1, 96) (1, 96; +)


Vy Uqs
/ W , khng bc b H0 ,...
37

b) Cn kim nh

H0 : A2 = B2 ; H1 : A2 > B2
s2B
24000
Fqs = 2 =
= 1, 2
sA
20000
(nB 1,nA 1)

= 0, 05 f

(999,999)

= f0,05

Fqs W , bc b H0 ,...

= 1 W = (1; +)

Bi 8.121

a)

p5 , p9

l xc sut sinh con trai trong thng 5 v thng 9.

780
= 0, 52;
1500

f5 =

f2 =

780 + 980
980
= 0, 5444 f =
= 0, 5322
1800
1500 + 1800

Cn kim nh

H0 : p 5 = p 9 ;

H1 : p 5 < p 9
f5 f9
0, 52 0, 5444
= 1, 4013
Uqs = r
=r
1
1
1 
1
+
f (1 f )
+
0, 5322.0, 4678
n5 n9
1500 1800
= 0, 05 u = u0,05 = 1, 64 W = (; 1, 64) Uqs
/ W

Vy khng bc b
b)

p9

p09

H0, ngha l ...

l xc sut sinh con trai v cong gi trong thng 9. Cn kim nh

H0 : p9 = p09;

H1 : p9 > p09

f9.n9 + f90 n9
f9 + f90
f9 =
= 0, 4556 f =
=
= 0, 5
2.n9
2
0, 5444 0, 4556
= 14, 882
Uqs = r
1 
1
+
0, 5.0, 5
1800 1800
= 0, 01 u = u0,01 = 2, 33 W = (2, 33; +) Uqs W
0, 5444; f90

C th kt lun trong thng9 t l sinh con trai cao hn con gi.

H0 : p9 = 0, 5;

H1 : p9 > 0, 5
f9 0, 5
0, 5444 0, 5
Uqs = p
=
= 0, 0888
0, 5.0, 5
0, 5.(1 0, 5)

= 0, 01 u = u0,01 = 2, 33 W = (2, 33; +) Uqs


/ W
Cha th kt lun trong thng 9 t l sinh con trai cao hn con gi.

Bi 8.122

A: c tnh vng; B: vic cho vay vn ca cn b. Cn kim nh tnh c lp ca A v


B.

2qs

=n

X
h X
k
i=1 j=1


 2

n2ij
10
82
602
222
1 = 100
+
+
+
1 = 2, 1809
ni nj
70.18 30.18 70.82 30.82
38

2(h1)(k1)

= 0, 05

2(1)

= 0,05 = 3, 841 W = (3, 841; +) 2qs


/ W

Vy c tnh vng v vic cho vay ca cn b c lp vi nhau.


Bi 8.123

XA , XB

l doanh s ca ca hng A v B.

H0 : A = B ;

H1 : A > B

nA = nB = 3; xA = 50; xB = 30; s2A = 900; s2B = 700


50 30
xA xB
=r
Tqs = s
= 0, 8666
2
2
900
700
s
sA
+
+ B
3
3
nA nB
s2A
nA

900
3
C= 2
= 0, 5625
2 = 900
700
sA
sB
+
+
3
3
nA nB
2.2
(nA 1)(nB 1)
=
= 3, 94 k = 4
k=
(nB 1)C 2 + (nA 1)(1 C)2
2.0, 56252 + 2.0, 43752
(4)

= 0, 05 t(k) = t0,05 = 2, 132 W = (2, 132; +) Tqs


/ W

Khng bc b

H0, ngha l khng chp nhn li ngh ca ca hng A.

Bi 8.124

X nghip tng mc hoa hng cho ca hng A ngha l bc b


8.123 khng c c s bc b

H0

(trong khi theo bi

H0 ). Nh vy x nghip mc sai lm loi 1, ngha l

s tn ng ca thnh vin hi ng c th ng vi xc sut bng xc sut mc sai


lm loi 1 v bng 0,05.

39