Sie sind auf Seite 1von 1
�              
�              
�              
� 



 
  
  
 
 
 
   

   
  

    
 
 

  
   
 
 
 
        
    
   
ÑK.
Kìa
troâng baàu
trôøi
cao
cao
coù
aùnh
sao
soi
raïng
ngôøi.
Naøo
ta
ñi,
naøo
ta





 
 
 
 

  

 
 
 
   
  
 
 

   

 
 
  
     
 
     
ñi,
tìm
Haøi
Nhi
ñaõ
sinh
cho
ta,
tìm
Haøi
Nhi
ñaõ
sinh
cho
ñôøi.

ta, tìm Haøi Nhi ñaõ sinh cho ñôøi.        

 

  

 

sinh cho ñôøi.             

   



 

 

        

 

 

     

 



 

1. Ba

Kìa

Vua

töø

phöông

ñoâng

2. Kìa

muoân

daân

töø

muoân

nôi

3. Ngöôøi

mang

vöông

quyeàn

treân

vai

Naøy

4. con

ñi

cuøng

Ba

Vua

 

 

 

quyø

    

ñeán

ñaõ

nhìn

ñeán

traàn

ñeán

quyø

 

 

 

 

ñaây

nôi

hang

ñaù

xem

vinh

quang

Chuùa

ai

mang

ôn

thaùi

ñaây

nôi

hang

ñaù

mang ôn thaùi ñaây nôi hang ñaù         
     
              



 
 

 
 
 
   
 
 

1,
naøy.
Daâng
Ngöôøi
bao
vaät
quyù
vaø
höông
ngaùt
thôm.
2.
Trôøi.
Treân
ñôøi
nay
ñaõ
thaáy
ngaøn
hoa
thaém
töôi.
3.
hoøa.
Muoân
nhaø
luoân
naêm
thaùng
trieàn
mieân
tieáng
ca.
4.
naøy.
Daâng
Ngöôøi
höông
say
meán
töø
trong
traùi
tim.
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
1. Kìa
Ba
Vua
tìm
Beâ
-
lem,
ñeán
maø
xem
nôi
hang
ñaù
2. Naøy
muoân
daân
ngaøn
naêm
sau,
seõ
coøn
luoân
yeâu
thöông
thaém
3. Kìa
traêng
sao
coøn
leân
ngoâi
maõi
ñeïp
töôi
ñöùc
coâng
chính
4. Naøy
con
daâng
ñôøi
con
ñaây
vôùi
ngaøy
mai
khi
vui
luùc
      �        
 
 
 




 
 
 
   
1. heøn.
Chuùa
Trôøi
nay
sinh
xuoáng
giöõa
caûnh
laàm
than.
2. maøu.
Muoân
ñôøi
luoân
ghi
nhôù
moái
tình
thaúm
saâu.
3. Ngöôøi.
Chuùa
Trôøi
treân
ngai
baùu
vöõng
beàn
ngaøn
thu.
4. Xin
buoàn.
Ngöôøi
nhö
sao
saùng
daét
dìu
ñôøi
con.