You are on page 1of 3

I/ Cu hi chung

1. Gii tnh ca bn l g?
A. Nam
B. N
C. Khc
2. Bn thuc tui no?
A. < 12
B. 12 22
C. 22 40
D. > 40

STT
7
8

S nh
gi ca khch
hng
Ch tiu nh gi
Mc hi
v cht lng ca sn lng
phm
Uy tn sn phm
Hng Lam
Hng
Lam1 2 3 4 5
trn th trng
An ton v sinh thc phm

1 2 3 4 5

ca sn
Hng
Lam
Chng
ti phm
l sinh
vin
khoa ISB, chng trnh
9
Hng v ca Hng Lam
1 2 3 4 5
Sunderland, Hc vin Ngn Hng. Chng ti lm
10 Cht lng ca sn phm
1 2 3 4 5
n ny da trn s nh gi ca khch hng v cht
lun c ci thin
11lng
Gica
casn
snphm
phmHng
Hng Lam.
Lam Chng
1 2 ti
3 nh
4 5 gi
12 S phn phi rng ri ca
1 2 3 4 5
cao nhng kin ca bn, v nhng kin ca bn l
sn phm
Lamthnh
trongbi nh gi ca chng
rt quan
trngHng
hon
cc chi nhnh, siu th,...
ti. Xin bn hon thnh bng cu hi trc
ngy .................................. S hp tc ca bn l

3. Bn lm ngh g?
A. Hc sinh
B. Hc sinh trung hc
C. Sinh vin
D. Nhn vin cng s
E. Ni tr
F. Khc: ..................................
II/ Cht lng sn phm
4. Bn c hay mua sn phm ca Hng Lam khng?
A. t hn 2 ln/thng
B. T 2-4 ln/thng
C. T 4-7 ln/thng
D. Nhiu hn 7 ln/thng
5. Bn hay mua loi sn phm no ca Hng Lam?
A. mai
B. Tr
C. Ko
G. Khc: .................................

6.

nh gi ca bn v thit k bao b sn
Hng Lam?
A. Rt xu (0-2)
B. Xu (2-4)
C. Bnh thng (4-6)
D. p (6-8)
E. Sang trng (8-10)

Bng di y l cc ch tiu nh gi ca s
Hng Lam, xin vui lng cho bit mc hi
bn cho tng mc tiu bng cch nh (
bng.
(1) Rt khng hi lng (2) Khng hi lng
phn hi lng c phn khng (4) Hi l
Rt hi lng

13

Cc

sn

21. Bn nh gi mc cht lng sn phm ca


Hng Lam nh th no? (Theo thang im t 1-5)

ph
m

................................................................................

Hn
g
Lam

Xc nhn bi

trong
ca
hng

L Thu Hnh

c
sp
xp
rt
hp
14
15

l
Qung co ca Hng Lam
Thi ca nhn vin Hng

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

16

Lam
Dch v giao hng ca Hng

1 2 3 4 5

17
18

Lam
Vic thanh ton ti ca hng
1 2 3 4 5
Cc chng trnh khuyn mi 1 2 3 4 5
ca Hng Lam
19. Chng trnh khuyn mi no bn mun c
nhn khi mua sn phm ti Hng Lam
A. Gim gi