Sie sind auf Seite 1von 116

Sveta Irina

Krst iz polukalote apside


Ikonoborstvo 726-787/815-843

Hludovski psaltir, oko 843.g.,


pouteli pergament, crvena
poetna slova
Dogaaji iz ikonoborstva, na
marginama su svete linosti
*partijarh Niifor sa ikonom,
ispod Jovan Gramatik

*Raspee i Longin koji ubacuje


ikonu u kiselinu

*Niifor gazi Jovana Gramatika

Hludovski psaltir

Hludovski psaltir

Hludovski psaltir

Hludovski psaltir

Sen Deni, danas predgrae


Pariza
Dagobert I
osnovan u prvoj polovini
7.veka
grobna crkva merovinkih
kraljeva
preoblikovan u ranoj gotici

Liksej, dananja Burgundija


Osnovao sveti Kolumban, irski
monah
Kraj 6.veka

Baptisterijum sv Jovana, Poatje


Podignut u 4.veku, doraivan u
6.i 7.

Opatija Sen ermen, Pariz


Osnovao Hildebert I(511-558)
6.vek

Opatija Sen ermen

Santa Maria Antiqua, Rim,


ispred Foruma, crkva
podignuta u 5.veku, dekoracija
iz razliitih perioda
*Santa Maria Regina
Polovina 6.veka
Bogorodica kao carica, Hrist u
krilu

*sv Varvara
Sredina 7.veka

*sv Andrej
Rani 8.vek

*arhanel Gavrilo
Helenistiki uticaji

*trijumfalni luk i apsida danas

*trijumfalni luk, rekonstrukcija


Kraj 7/poetak 8.veka
Papa Jovan VII
Gornja zona RaspeeBogorodica, heruvimi, sv
Jovan, aneli
Donja zona-u nii Hrist,
heruvimi, Bogorodica privodi
jednu osobu, verovatno papu
ili ktitiora, okolo su svetitelji,
donator nose etvrtasti nimb

*etiri muenika

*Hrist na prestolu

*crkveni oci

*pria o Josifu

Gelazijanski sakramentar
7.vek
Spoj irske minijature i
ranohrianske umetnosti
(bela pozadina)
*krst ispod arkade sa
stubovima

*inicijal oblika krsta

Psaltir iz Korbija
Rani 9.vek
Figuralni inicijal
Granica sa Karolinzima
Bela pozadina
Irski prepleti

tutgartski psaltir
Prva polovina 9.veka
Borba Davida i Golijata

Rukopis nastao u Likseju


8.vek
Ribice
Inicijal

Knjiga Darou
Kraj 7.veka
*Matej kao aneo bez krila

Knjiga Darou
*Marko

Knjiga Darou
*Luka

Knjiga Darou
*Jovan
PRVI SAUVANI IRSKI RUKOPIS

Knjiga Darou
*zastavica

Knjiga Darou
*zastavica

Rukopis iz Lindisfarna
Oko 700.g.
Dobio naziv po manastiru
*hi-ro, 4 reda teksta posle
inicijala

Rukopis iz Lindisfarna
*zastavica, oblik krsta

Knjiga iz Kelsa
Oko 800.g.
Razvijaju se scene
uva se u Triniti koledu u
Dablinu
*Simbol Luke

Kels
*Jevanelista Jovan

Kels
*hi-ro monogram, celostranini

Kels
*tepih strana

Kels
*Bogorodica sa Hristom, lii na
emalj

Kels
*aneo iz Blagovesti, detalj iz
Bogorodice sa Hristom

Kels
*roenje Hristovo
Obrati panju na nogice

Kels
*iskuenje Hristovo u
Jerusalimu (drugo), po Mateju
je drugo, a po Luki znamo da
se deava u Jerusalimu

Kels
*kanonske tablice
5 stubova, gore kvadrat dole
krug

Kels
*Hapenje Hrista
Ima noge u X i ruke kao
maete

Kels
*detalj kanonske tablice

Kels
*poetak jevanelja po Mateju
Figuralni inicijal

Kels
*figuralni inicijal

Kels
*inicijali lie na Miroslavljevo
jevanelje
Crtei umetnuti u tekst

Centula, osnova
Kraj 8.veka

Rekonstrukcija Centule

Rekonstrukcija Centule

Palatinska kapela, Ahen


Kraj 8.veka
Arhitekta Odo iz Meca
16.ugaona osnova
S obe strane ulaza stepenice

Plan palate u Ahenu sa


kapelom

Palatinska kapela, Ahen


spolja

Unutranjost, kapela u Ahenu

Palatinska kapela u Ahenu


Kupola
*ouvani mozaici Hristos na
tronu i 24 starca apokalipse,
ispod Karlov pohod na paniju
(Ep o Rolanu)

Kapela u Ahenu
Ophodni brod

Ahen, galerija

Ahen, carski presto

erminji de Pre, srednja


Francuska
*oratorijum Teodulfa
Plan
Poetak 9.veka

erminji de Pre
akvarel

erminji de Pre, enterijer

erminji de Pre
Stupci od jednakih delova
kamena, luk od opeke

erminji de Pre

Sen ermen u Okseru


Polovina 9.veka
Ktitor grof Konrad
U kripti moti sv Stefana
Prvomuenika

Sen ermen u Okseru


Korintski stub, kripte

Sen ermen u Okseru, kripte

Korvej, dananja Nemaka


Prva polovina 9.veka
Kua s leve strane

Opatija u Korveju

Korvej, enterijer
Beton****primeti razliku u
odnosu na Sen ermen i
erminji de Pre

Korvej, enterijer
Betonski lukovi

Korvej, enterijer

Kapija manastira u Loru


druga polovina 8.veka
na spratu kapela sv Mihajla

Kapija manastira u Loru

Katedrala u Kelnu
9.vek
Na severu krai krak transept
Apside na istoku i zapadu
Na zapadu stepenite

Opatija u Fuldi
Osnovana polovinom 8.veka
Ratgar dozidao na zapadu
Sahranjen sv Bonifacije

Plan Sen Galen

Sen Deni, 9-11.veka


Tri broda

San Satiro, Milano


Druga polovina 9.veka
Graevina centralnog tipa

Sen ermen u Okseru,


slikarstvo na svodu kripte
Polovina 9.veka

Okser
Dekoracija luka
Polovina 9.veka

Okser
*Hapenje sv. Stefana
Polovina 9.veka

Okser
*kamenovanje sv. Stefana
Polovina 9.veka

erminji de Pre, Oratorijum


Teodulfa
Poetak 9.veka
*Koveg zaveta
Apsida
Mozaik
Aneli u fazonu nije nae nali
smo

erminji de Pre
Oratorijum Teodulfa
*aneo, detalj

Sveti Benedikt u Malsu (Italija,


vajcarska, Austrija)
Druga polovina 8.veka
*Celina-Hrist izmeu dva
anela, pored sveti Stefan i
Grgur Veliki, izmeu apsida
portreti ktitora

Sv Benedikt u Malsu
*ktitor

Sv Benedikt u Malsu
*donator

Sv Benedikt u Malsu
*itije

Sv Benedikt u Malsu
*muenici

Sv Jovan Jevanelista, Mister


Kraj 8.veka
Odjek drugog pompejanskog
stila
Crvena i bela boja preovlauju
*celina

Sv Jovan Jevanelista, Mister


*Celina-apsida, vidi se Hrist u
polukaloti apside

Sv Jovan Jevanelista, Mister


*bekstvo u Egipat

Sv Jovan Jevanelista, Mister


*isceljenje gluvonemog

Sv Jovan Jevanelista, Mister


*Hrist u hramu

Sv Jovan Jevanelista, Mister


*scene iz Hristovog ivota

Sv Jovan Jevanelista, Mister


*silazak u Ad

Sv Jovan Jevanelista, Mister


*strani sud, zapadni zid

Palatinska kapela u Ahenu,


slikarstvo kupole
*Hristos na tronu i 24 starca
apokalipse
Kraj 8.veka

Godeskalkovo jevanelje
Dvorska kola
80te godine 8.veka
*Jevanelist Luka
Celostranina
Sedi na neemu to lii na
ajnu kobasicu
BIK

Godeskalkovo jevanelje
*Jevanelist Marko
Stopala kao mozaik
LAV

Godeskalkovo jevanelje
*Hrist na prestolu
Signiran, dri knjigu sa 5 belih
krugova, nema bradu, iza
njega grad

Godeskalkovo jevanelje
*izvor ivota
Pofrirni stubovi, piscina, krst na
vrhu i silne neke ptice okolo,
desno od piscine jelen

Ada jevanelje
Dvorska kola
Oko 800.g., uva se u Trieru
*Matej
Stoji ispod plavog luka sa
zelenim stubovima, iznad
njega aneo dri rairen svitak

Ada jevanelje
Dvorska kola
*jevanelist Luka
Ispod ruiastog luka, iznad
njega bik dri svitak, Luka kao
da e nekoga da gaa olovkom

Rukopis sv Medara iz Soasona


Dvorska kola
Poetak 9.veka
*Nebeski Jerusalim
Bela zgrada, 4 stuba, iznad
njih simboli jevanelista, gore
jagnje i dve grupe svetaca

Rukopis sv Medara iz Soasona


Dvorska kola
*Kanonske tablice
Tordiran 1, 3, 5 stub, u luneti
simboli jevanelista oko
ogromne knjige

Rukopis sv Medara iz Soasona


Dvorska kola
*izvor ivota
Sav bledolik, okvir izgleda kao
da je od dragog kamenja

Rukopis sv Medara iz Soasona


Dvorska kola
*Marko
Lav iznad njega, faca
razvuena kao palainak, u
temenu luka ima medaljon kao
crta Herkul

Rukopis sv Medara iz Soasona


Dvorska kola
*poetak po Luki
Inicijal ispod arkade sa zlatnim
iljcima, Deizis u slovu Q
Poinje sa QUONIAM QUIDEM
Figuralni inicijal

Rukopis sv Medara iz Soasona


Dvorska kola
*Jovan
Crno bela, blagoretardirana
faca, noge prekrtene

Krunidbeno jevanelje
Palatinska kola
Druga polovina 8.veka
*Matej
Iz profila, ima nos kao Deks,
oreol ogroman

Krunidbeno jevanelje
Palatinska kola
*Marko
Anfas, vrat iri od glave, brii
kao u pedofila, s obe strane
neto to lii na gomilu govana

Krunidbeno jevanelje
Palatinska kola
*Jovan
Starac, kao da hoe da se
probode olovkom

Ahensko jevanelje
Palatinska kola
Poetak 9.veka
*Jevanelisti
Okrenuti leima jedan drugom,
prikazani sa simbolima, predeo
pozadi kao gospodar prstenova

Ahensko jevanelje
*Luka, detalj sa celostranine
minijature

Rukopis Aratea
kola u Turu
Prva polovina 9.veka
*sazvea, zodijaki znaci

Ebonovo jevanelje
kola u Remsu
Prva polovina 9.veka
*kanonske tablice
Korintski stubovi, figure na
zabatu, tekst zlatan pozadina
bela

Ebonovo jevanelje
kola u Remsu
*Matej
Plave loknice, haljina
naborana, dri none na
neemu to lii na knjigu, u
levoj ruci dri neki rog

Ebonovo jevanelje
kola u Remsu
*Marko
Gleda ka nebu, sedi na lavu,
haljina naborana

Ebonovo jevanelje
kola u Remsu
*Luka
Sedi na nekoj ivotinji, knjiga
na stalku, gleda u nebo, crno
bela

Ebonovo jevanelje
kola u Remsu
*Jovan
Starac Foo od stotinu ljeta,
sed bradonja, pie svitak,
gornji levi ugao orao

Utrehtski psaltir
kola u Remsu
Prva polovina 9.veka
Tekst u tri stupca, izmeu se
umee crte, car se
poistoveuje sa Davidom
Crte a la Bo, svi mali i
neprimetni

Utrehtski psaltir
kola u Remsu
*Sabor
Ljudi sede zbijeni u krugu, u
sreditu dve kule, tekst tri
kolone

Fiziolog
kola u Remsu
Prva polovina 9.veka
Crno belo, mnogo linija, ljudi i
ivotinje, izgleda kao da ima
oreol, lav na brdu, ispod koze,
levo neki lik kao da blagosilja

Fiziolog
kola u Remsu
Minijature umetnute u tekst

Fiziolog
kola u Remsu

Fiziolog
kola u Remsu
Obrati panju na pismo, slova
kao da su pisana krasnopisom

Vivijanova biblija
kola u Turu
Sredina 9.veka (846)
Raena za Karla elavog
*ivot sv Jeronima
U tri nivoa, more klupa tron,
izraene plava i oker

Vivijanova biblija
kola u Turu
*David
Celostranina, David okruen
vrlinama svira liru, plava
mandorla, kratka haljinica,
mandorlu drepo dve osobe na
nebu i u vodi

Vivijanova biblija
kola u Turu
*sv Pavle
Tri nivoa, gore vojnici, neka
kua, pa 4 stuba i obeeni ljudi

Vivijanova biblija
kola u Turu
*predaja rukopisa
Presto, kruna, ruka boija,
stubovi tordirani, luk ut i
oivien crvenom

Grandvalova biblija
kola u Turu
Prva polovina 9.veka
Prikazana knjiga Postanja
*postanje
4 zone, prvi greh, Adam i Eva

Grandvalova biblija
kola u Turu
*Mojsijeve tablice
Dve zone, gore vatra na brdu
Morija, ruka boija prua
Mojsiju tablice, izgleda kao
Vojvodi u ukastoj haljini

Grandvalova biblija
kola u Turu
*Maiestas Domini
Hrist u mandorli koju nosi
andeo, okolo njega simboli
jevanelista, pa romb, oko
romba 4 oveka

Grandvalova biblija
kola u Turu
*uenje jevanelista
Tamnoplava i crvena, dva
nivoa, gomila ivotinja, dole
orao sedi oveku na glavi, levo
i desno lav i bik, ispod ga
aneo mazi

Biblija San Paolo fuori le Mura


kola u Turu
Druga polovina 9.veka
*karlo elavi sa vrlinama
Ispod njega debela purpurna
traka, iznad dva anela i 4
figure izmeu stubova u belom

Biblija San Paolo fuori le Mura


kola u Turu
*sv Jeronim
Crno belo, tri trake, svaka u po
dve scene

Biblija San Paolo fuori le Mura


kola u Turu
*Karlo elavi i dvor
SOLOMONOV SUD, DELE SE
BEBE
Karlo kao da sedi na vrh
piramide, oko njega ropii

Biblija San Paolo fuori le Mura


kola u Turu
*vaznesenje
Hrist izgleda kao da duva
Ispod njega pie ASCENDTUS

Drogonov sakramentar
kola u Mecu
Prva polovina 9.veka
*Vere dignum

Drogonov sakramentar
kola u Mecu
*Narativni inicijali

Drogonov sakramentar
kola u Mecu
*narativni inicijal

Kodeks Aureus sv Emerama


kola u Korbiju
Druga polovina 9.veka
*Karlo elavi
Na prestolu ispod purpurnog
baldahina, nosi teget haljinu sa
zlatnim zvezdicama, ispod
tekst ispisan zlatnom na
purpuru

Kodeks Aureus sv Emerama


kola u Korbiju
*Poklonjenje agnecu
Agnec u krugu, ispod zvezda,
ispod mudraci

Kodeks Aureus sv Emerama


kola u Korbiju
*Maiestas Domini
Hrist u mandorli, sve areno
veselo, purpurna pozadina

Kodeks Aureus sv Emerama


kola u Korbiju
*Jovan
Sed bradonja u sivoj haljini, iza
oblaka orao, gleda ka njemu,
oko njega neko utvrenje

Dagulfov psaltir, korice


Kraj 8.veka
Slonovaa
Za enu Karla Velikog
*dve zone, okvir sa prepletima,
na sredini levog agnec, desnog
ruka Boija
Levo u obe zone David sa
lirom, desno sv Bonifacije
prima pismo paper Damasusa,
ispod sv Jeronim

Diptih iz Monce
9.vek
Slonovaa
*papa Grgur i David

Korice iz Lora, prednji deoLondon


Poetak 9.veka
Slonovaa
*u centru Hrist, okolo aneli,
ispod 3 mudraca prinose
darove

Korice iz Lora, zadnji deoVatikan


Bogorodica sa Hristom u krilu,
Zaharija i Jovan okolo, dole
roenje Hrista i blagovesti
pastirima

Engr relikvijar
poetak 8.veka
kao zlatna torbica
prikazani simboliki Hrist i 12
apostola, zlato, emalj,
poludrago i drago kamenje

Engr relikvijar
Pozadina
Srebro, 6 figura pod lucima, u
sredini dole Bogorodica sa
Hristom

Tasilov putir
Kraj 8.veka
U bazi natpis sa imenom
vojvode Bavarske, poruioca
putira, bakarni putir posrebren
Na ai Hrist, na stopi apostoli

Talisman Karla Velikog


Poetak 9.veka
Zlato i drago kamenje, u
centru estica asnog krsta

Ajnhardov slavoluk, pozlaeno


srebro
Poetak 9.veka
Za crkvu sv Petra i Marcelina u
Rimu
Natpis sa naruiocem

San Ambroo u Milanu

San Ambroo u Milanu


Ciborijum sa zlatnim oltarom
Benediktinski manastir od
9.veka
Oltar iznad kripte sa motima
sv Ambrozija
Oltar sredina 9.veka (824-859)

San Ambroo, Milano


Zlatni oltar

San Ambroo Milano


Zlatni oltar
*prednja strana
Zlato, tri zone, krst i Hrist,
scene iz Hristovog ivota

San Ambroo Milano


Zlatni oltar
*zadnja strana
Srebro, ivot sv Ambrozija
Milanskog iz itija

Levi deo zlatnog oltara


Krst, dragulj braon

Desni deo zlatnog oltara


Krst, dragulj ut

Korice Kodeks Aureusa sv


Emerama
Kraj 9.veka
U centru Hrist, 4 scene okolo,
drago kamenje i zlato

Korice Lindau jevanelja


Kraj 8./poetak 9.veka
*Prednja strana
Na sredini krst, oko krsta kao
cvetovi od dragog kamenja

Korice Lindau jevanelja


*zadnja strana
Srebro, crux gemmata, u
centru kvadrat sa braon
kamenom

Katedrala u Magdeburgu
Polovina 10.veka
Oton I ktitor, sahranjen je u
njoj
Puna spolija
Malo pregorela

Magdeburg
bono

Magdeburg

Magdeburg
*grob Otona I

Sv Kirijak u Gernrodeu
Osnovao grof Geron
Druga polovina 10.veka

Gernrode
Lii na Diznijeve zamkove

Gernrode

Gernrode

Gernrode

Gernrode

Gernrode
enterijer

Sv Mihajlo u Hildeshajmu
Poetak 11.veka
Ktitor episkop Bernvard
Trobrodna, dva transept, na
zapadu neto jajasto, dva
stuba-stubac

Hildeshajm, osnova

Hildeshajm, enterijer
Dva stuba-stubac

Bernvardova vrata
Hildeshajm
1 komad bronze
Po 8 scena iz Starog i Novog
zaveta
Poetak 11.veka

Hildeshajm, Bernvardova vrata


*Izgon iz raja

Katedrala u Bambergu
Poetak 11.veka
Krovovi tornjeva imaju
trougaone zabate
Henrik II

Sv Panteleon, Keln
Kraj 10.veka
Ktitor nadbiskup Bruno
iroki luk na ulazu
Krovovi kula beli
Na ulazu beli auto, ostala kola
crna

Otmarshajm
Poetak 11.veka
Lii na Hagridovu kuu

Otmarshajm
7 oznaenih prostorija
Oktogon upisan u oktogon

Katedrala u Majncu
Druga polovina 10.veka
Uz obalu Rajne

Katedrala u Majncu
Druga polovina 10.veka
Crveni pear

Katedrala u Majncu
Druga polovina 10.veka

Katedrala u Majncu
Druga polovina 10.veka

Katedrala u pajeru
Prva polovina 11.veka
Patuljaste galerije na apsidi

Katedrala u pajeru
Prva polovina 11.veka

pajer
enterijer

pajer
Patuljaste galerije

Rajhenau, osnovan 724.g.


Karlo Martel
Crkva sv ora (Obercel)
Slikarstvo kraj 10.veka
Ktitor opat Hato
Slikarstvo na zidovima glavnog
broda

Crkva sv ora, kraj 10.veka

Crkva sv ora, kraj 10.veka

Crkva sv ora, kraj 10.veka

Crkva sv. ora, kraj 10.veka

Crkva sv ora, kraj 10.veka


Predstavljena Hristova uda,
scene uokvirene, ispod tituli
Izmeu prozora su proroci
Izmeu lukova u medaljonima
opati

Crkva sv ora, kraj 10.veka

Crkva sv ora, kraj 10.veka

Crkva sv ora, kraj 10.veka

Crkva sv ora, kraj 10.veka

San Vienco in Galijano


Slikar iz Milana
Poetak 11.veka

San Vienco in Galijano


Poetak 11.veka
Apsida-Hristos sa anelima koji
mu se klanjaju, Jeremija i
Jezekij -apokaliptina vizija

Sn Vienco in galijano
Poetak 11.veka
*Bogorodica sa malim Hristom
Okruena ljudima

San Vienco in Galijano


Poetak 11.veka
*Bogorodica sa malim Hristom

San Vienco in Galijano


Poetak 11.veka
Bela pozadina, zvezdice

San Vienco in Galijano


Poetak 11.veka
*kao da bacaju oveka u rupu,
okolo neke crkve

San Vienco in Galijano


Poetak 11.v
Neki ovek sa kapicom, iza
njega dva lika, kao da ima tit
kod nogu

Baptisterijum u Novari
Poetak 11.veka
Trem sa korintskim stubovima,
table s desne strane ulaza
Isti slikar kao u San Viencu

Baptisterijum u Novari
Ograena piscina u centru

Baptisterijum u Novari
Kupola
Boe sauvaj ne vidi se nita

Baptisterijum u Novari
Poetak 11.veka
Tambur kupole
*otvaranje 7.peata

Kodeks Egberta iz Triera


Rajhenau grupa
Druga polovina 10.veka
*Monasi daju opatu dva
kodeksa
signirano

Kodeks Egberta iz Triera


Rajhenau grupa
Bele stranice, uokvirene
minijature purpurnom bojom, u
okviru teksta

Kodeks Egberta iz triera


Rajhenau grupa
Druga polovina 10.veka
*Egbert daruje knjigu
Crvena pozadina, pogrbljen,
zlatni okvir i listovi u njemu

Kodeks Egberta iz Triera


Rajhenau grupa
Druga polovina 10.veka
*Scene iz Hristovog ivota
Signirano, uokvireno
purprunim isprekidanim
ramom

Kodeks Egberta iz Triera


Rajhenau grupa
Druga polovina 10.veka
*Hristov ivot

Kodeks Egberta iz Triera


Rajhenau grupa
Druga polovina 10.veka

Registrum Gregorii
Druga polovina 10.veka
*komemorativni portret cara
Otona II na prestolu
4 enske prinose hleb

etvorojevanelje Otona III


Luitar grupa
Oko 1000.g.
*apoteoza Otona III
Ruka boija, zlatna pozadina,
purpurna trka okolo, oko njega
simboli jevanelista, neki
ikica ispod mu dri presto

etvorojevanelje Otona III


Luitar grupa
Oko 1000.g.
*Oton III na prestolu
Dve strane, u ruci dri krug sa
krstom, personifikacije
provincija donose darove

*detalj Otona III na prestolu,


provincije

-detalj Oton III na prestolu

Perihop Henrika II
Rajhenau grupa
Poetak 11.veka
Zlatna pozadina, purpur okolo,
trougaoni zabat, aneo sedi na
neemu

Bamberka apokalipsa
Rajhenau grupa
Poetak 11.veka
*Oton II, prinose darove
Beli list, crven okvir, unutra
popunjeno, oko njega dva lika
sa oreolima, ispod 4 gospoe,
dve nose rog izobilja, dve neke
ase

Bamberka apokalipsa
Rajhenau grupa
Poetak 11.veka
*aneo i ovek, aneo prua
knjigu koja je prazna

Bamberka apokalipsa
Rajhenau grupa
Poetak 11.v.
*roenje Hrista i blagovesti
pastirima

Bamberka apokalipsa
Rajhenau grupa
Poetak 11.v.
*dva svedoka
Neka zverka sa rogovima

etvorojevanelje opatice
Hitde
Prva polovina 11.veka
Ljudi u nekom ogromnom
brodu
ukast papir

etvorojevanelje opatice
Hitde
Prva polovina 11.v.
ena eni ljubi ruku, iza neki
grad

etvorojevanelje opatice
Hitde
Prva polovina 11.veka
*isceljenje Petrove tate

Sakramentar Henrika II
Poetak 11.veka
*Krunisanje Henrika II
Car, u mandorli Hrist koji ga
krunie

Jevanelje Henrika II
Poetak 11.veka
*car, oko njega ispisane
njegove vrline, kao cvet sa 4
latice

Jevanelistar opatice Ute


Poetak 11.veka
Regenzburg grupa
etvrtasto polje, etvrtasti
ispusti
U centru ovek koji ima kapu
kao arapin, iznad agnus dei

Kaba/aba, Meka
Crni kamen
Veruje se da je graditelj Avram
Tkanina-KIZVA
Okolo se nalazi Sveta damija

Kaba
Crni kamen

Kaba
plan

Kaba

Kupola na steni
Presek
brdo Morija, Jerusalim
Zidana 688-692
oktogon

Kupola na steni

Kupola na steni
Zid plaa

Kupola na steni

Ispod kupole je stena sa koje


se Muhamed vazneo tokom
nonog putovanja
Isak trebalo da bude rtvovan

Al Aksa (Najudaljenija
damija), Jerusalim, Brdo
Morija
Poetak 8.veka
Kalifa Omar
Dinastija Omajada
Prelomljeni luci, blediast
kamen
Zeleni kiosk ispred

Al Aksa

Al Aksa
Unutranjost
Ogromni beli stubovi, ravna
tavanica sa zlatno plavom
dekoracijom, crveni tepih

Ibn-Tulunova damija, Kairo


Druga polovina 9.veka
Abasidski guverner

Ibn-Tulunova damija

Ibn-Tulunova damija
Minaret lii na onaj u Samari

Velika damija u Samari,


centralni Irak
Dinastija Abasida
Sredina 9.veka

Velika damija u Samari


17 brodova

Velika damija u Samari


minaret

Kuseir-Amra, dananji Jordan


Prva polovina 8.veka
Omajadi
Pustinjski dvorac
Dekoracija izmeu 711.i 715.g.
*apoditerijum
Ograda crvene boje

Kuseir-Amra
Spolja
Ima bunje ispred

Kuseir-Amra

Kuseir-Amra
*freska nage ene
Vrlo preistorijski

Kuseir-Amra
*freska zodijaka
Izgleda kao geografska karta

Velika damija u Damasku


Prva polovina 8.veka
Omajadi
*Grobnica Jovana Krstitelja

Velika damija u Damasku


*mihrab-nia za molitvu
Zid u kome se nalazi mihrab je
KIBLA

Velika damija u Damasku


Grobnica Jovana Krstitelja

Velika damija u Damasku


Dvorite
Stubac dva stuba stubac

Velika damija u Damasku


dvorite

Velika damija u Damasku

Damask

Damask

Damask
*trezor

Damask
*trezor

Damask
*enterijer
Svetlei luster

Isusov minaret, Damask


Izgleda kao televizijski toranj

Damask
unutranjost

Isusov minaret, Damask

Damija u Kordobi
Omajadi
Druga polovina 8.veka
Unutra katedrala
*mihrab
Zlatan, potkoviasti luk

Kordoba
*unutranjost

Kordoba
*kupola
Lii na cveti

Kordoba
*spolja
ukasta, lii na Barselonu

Kordoba

Sv Sofija
Unutranjost
Konstantin-Teodosije-JustinijanMakedonci

Manastir Konstantina Lipsa


Poetak 10.veka

Manastir Konstantina Lipsa

Manastir Konstantina Lipsa

Mirelejon
Ktitor Roman Lakapin
Danas Bodrum damija
Prva polovina 10.veka
Upisani krst sa kupolom

Bukoleon
Teodosije II
5.vek
Na Mramornom moru

Bukoleon

Mangana
Konstantin IX Monomah
Poetak 11.veka

Mirelejon

Mirelejon

Mirelejon

Mirelejon

Nea Eklesija
Vasilije I
Druga polovina 9.veka

Crkva sv Sofije
Carska vrata

Crkva sv.Sofije
Carska vrata
*mozaik
Hrist na tronu, Lav VI Mudri u
proskinezi, u medaljonima
Bogorodica i arhanel Mihajlo
Druga polovina 9.veka

Carska vrata

Carska vrata

Sv sofija
apsida

Apsida
*Bogorodica sa Hristom u krilu
Druga polovina 9.veka-867

Apsida, jug
*aneo na potrbuju luka

Apsida
*arhaneo

Luneta junog vestibila


*Bogorodica, Hrist, Justinijan,
Konstantin Veliki
Druga polovina 10.veka

Kupola
*4 serafima na pandantifima

Iznad severne galerije, izmeu


prozora
*sv Ignjatije Bogonosac
Sed, velika brada

Sv Ignjatije Bogonosac

Iznad severne galerije, izmeu


prozora
*sv Ignjatije Novi
Mlad, erpa frizura, bez brade

Iznad severne galerije, izmeu


prozora
*sv Jovan Zlatousti
Braonkasta kosa i bradica

Sv Jovan Zlatousti

Severni brod, na spratu


Car Aleksandar
4 plava medaljona oko glave,
dri mundus u ruci

Juna galerija
portreti

Istoni zid june galerije


Konstantin IX Monomah i Zoja
Prva polovina 11.veka

Homilije Grigorija Nazijanskog


(Parisinus Graecus 510)
Druga polovina 9.veka
Verovatno naruilac Fotije
*Avram, Jakov, David
Tri zone, oteeno, crno belo,
gore Avram, desno sredina se
vide lestvice

Homilije Grigorija Nazijanskog


*vizija proroka Jezekije
Okvir zlatan, plavo u uglovima

Homilije Grigorija Nazijanskog


*bogorodica i Jona
Dve zone, gore Blagovesti,
dole Jonin ciklus, crno belo

Homilije Grigorija Nazijanskog


*vaskrsenje Lazarevo i Cveti

Svitak Isusa Navina


Druga polovina 10.veka
U vreme Jovana Cimiskija
*aneo pred Jerihonom
Svitak, tekst izmeu anela i
nekog oveka koji dri koplje,
anelu neki klei pred nogama

Svitak Isusa Navina


*Aharevo kamenovanje
izgleda kao da ga dre za
glavu

Svitak Isusa Navina


*Aharevo kamenovanje

Svitak Isusa Navina


*rtva na Gevalu
Malo izgleda obeeno

Parisinus Grekus 139


Druga polovina 10.veka
*David svira
Vrlo antiki, okvir izgleda kao
ilim sa arama, cik cak are

Parisinus Graecus 139


*Molitva proroka Isaije
Ruka boija, levo neka osoba
sa kiobranom

*molitva proroka Isaije

Menolog Vasilija II
Kraj 10./poetak 11.veka
*poklonjenje mudraca
Bogorodica sa Hristom desno,
peina iza njih

Menolog Vasilija II
*Bogorodica i Roman
Slatkopojac
On izgleda kao da je u mahuni

Menolog Vasilija II
*udo u Honi
Levo aneo, desno ovek izlazi
iz neke kule

Menolog Vasilija II
*sv Zinaida i Filonila
Dve ene, leva sedi ispred
peine, desna sa rukom
boijom

Psaltir Vasilija II
Poetak 11.veka
*Davidov ivot6 scena, crno
bele, tri zone, u sredini je u
nekom pejzau, bori se sa
nekom ivotinjom

Komemorativna ploa
Konstantina VII Porfirogenita
Druga polovina 10.veka
Slonovaa
Konstantin pred Hristom u
molitvenom stavu, stavlja mu
krunu na glavu

Krunisanje Romana i Evdokije


Polovina 11.veka
Slonovaa
Hrist dri ruke na njihovim
glavama, oni manji od njega

Harbavilski triptih
Polovina 10.veka
Naruilac Konstantin VII
Porfirogenit
*otvoren-Deizis, ispod apostoli

Harbavilski triptih
Polovina 10.veka
*zatvoren-krst na zvezdanom
nebu kome se klanjaju
empresi uvijeni u vinovu lozu