Sie sind auf Seite 1von 52
Gosek nex lu ANUL IV / Nr. 45 CEES] Barats aes Oot ne mon " a | Fagg f a a SURSA 13,8V/1A CU BACK-UP. prone rf Hie | o. : pews Peay Pa rs ‘SET MICROMOT 40/E asin! DE GAURIT ‘st SLEFUIT os 28500 1.300.000 lei cos 28515 3.490.000 tei oon ite tits MIcROMOT IBvE A) I“ 2.990.000 lei MASINA DE GAURIT ‘SI SLEFUIT FBS 2306 eS it SUPORT BFB 2000 sewn 2000 /- cxazoes 7,590,000 lel 8.590.000 lei ” 1,300,000 let KT 150 | 7.990.000 tet PROXXON (4onexClulo ifru electronic 4 Aplicatie in kit ce oferd limitarea accesulul unor persoane intr-o ‘Sevice GSM (VIN) 6 Prezentarea defectelor de “start” la modelul Erricsson T28 Proxxon - carte de vizits 10 Informasii utile despre una dintre cele mai cunoscute firme producatoare de scule electrice pentru hobby ‘Surse de alimentare in comutatie (It) 2 Scheme electrice comentate de surse In comutatie, intalnite in diverse aparate electronice SursS 13,8-1A cu back-up ory Sursa liniara cu LM317 ce asiguré alimentarea neintrerupta cu tensiune a unui aparat electric TDA15609 - Foaie de catalog 20 Prezentarea circuitului integrat TDA1S60Q destinat domeniului auto Amplificator audio 40Wem: 23 Aplicatie a circuitului TDA1560Q Frecventmetru pentru PC 25 Interfax de masur’ pentru frecvensa cu ajutorul PC-ulul Controler radio VHF (1) : 26 Pentru radioamatori, un controler pentru sistem radio VHF cu microcontroler din seria PIC ‘TDA7293 - Aplicatii 3” Aplicatii practice cu circuit integrat TDA7293 Interfata grafica 35 Soft gratuit pentru proiectarea asistata de calculator a aplicatilor tipice cu £555 Sicteme de securitate (Vit) 38 Ultimul episod din seria prezentiriisistemelor CCTV Electronica on-line - Tester pentru cablu de refea - UTP 43 Conex Club continua s& prezinte site-uri Web utile, de unde electronistit pot extrage informati si aplicatl interesante. Automat de scar aa Montaj electronic (cu E555) in kit pentru aplicatii domestice, realizat de Conex Electronic Convertor tensiune efectivi - tensiune continua 46 Masurarea cu precizie a valorii efective a tensiunil alternative utilizand circuitul integrat specializat AD736 Miniemitator FM 50 Idee de realizare a unui miniemititor FM pentru sistemul audio “home” recip 1 20023 Cifru electronic Code Lock Fearne K6400 Montajulprezentat este deosebit de util atunci cand se urmareste limitareaaccesull into zon’ ‘cesta este permis numai pe baza unui cod format din patru cif. 4 ai 2003 Cmax ramon 123 Ca) 78 este feaizat de fima Velleman, In capsulasa 4 corutatoare, nota n figura cu vatiantd neasamblata, construct £S1..£54. Comanda acestora se face cu nivel peermitand montarea dspoaitvului dect in logic “1” primit de la butosnele tastatur perete.impreund cu acestkit se oferasimasca (SW), de fat care rezolva multe din problemele de Cele patru comutatoare lagice sunt lesional carcasei, probleme pe carele Intam- conectate in cascada, iesrea_unvia pind la montajelectronisi Seletiacodului de comandnd intrarea cella, astel incdt C2 CD4D66 - comutator lagic. Acesta confine in acess face hardware priortaré este aplicareacorect, in odie, a riveluui logic 1, pe nd, de la intraea Iu ccc in figura 1 este prezentata schema elect Linile de cod sunt rumerotate cy CODE (2 montajuli, remarcindu-se simpltatea i. A..CODE D, ele mergénd la intaile de co Inia acestia 0 constitu cicuitlintegrat manda ale comutatoarelor E51... ES oon EB 1 | | os Sa hal 1 5. HAW] 17 Fc a t o Fig. 1 Schema elecricd de prncpiu a cifrlu electronic E4005 Fe Sect este odo fg, POROUS Bens som] menele baste SSSR) pena end bei | codul 1234 os Fig. 2b Codi se formeaza prin seletia dria pe matricea formata din lnile CODE A...CODE D i coloanele corespunzatoare butoanelor tastaturi In figura 2 este exempiifcat, pe cabajl imprimat (placa 64005), configurarea coduli "1234" Linia "NOT USED" reprezint tna care co recteazé toate cellate pushrbutoane (es pect 5, 6, 7, 8, 9). Se remarca absenta cre “0° In final, iesrea comutatorului $4 actio eazs, daca succesiunea de cod (de nivel logic pe intrrile de comands) este corect releul RY prin intermediul lui T1. LED-ul Fig. 3 Desen amplasare a plcilor 400s si P4008 DI sermnalizeaza starea rleului 11 selecteaztipul esi: comutata sayin impuls (prin ccuitul format de T1 51 C1), ‘Almentarea se face cu 9... 15V. Fe cennice combina posible de cod: 3000; indica stare cu LED; ip igre: ONOFF sau impuls(tempavizat cod format din 4 cite lita de timp pentru introducere cod almentar:9,.15Vec sau 8..12V3G consum: stand-by -0.3uA, operare-40mA; ise pe rele: 54220 3600086, Fig. 4a Desenul de amplasare a componen- telor, placa P5400 pees lea < TOS Gre ol a ticle alo om lps dill Serra SE looacoaa! |, oh Fee Orr att 1b BO ESSA > Satan Se 2ae (3) Fig, 4a Desenul de amplasare a componen- tel placa P08 PLACA FRONTALA AL Montajul este furizat n kt, neasamblat Este constitu din doud plac de cab, una de zi, iar cealalt pe care sunt montate push- butoanele spe care se configureaza codul cu ajutorul unor“strapsun” Cele dous pli se conecteaz inte ele, su prapus, conform figui 3 Desenul de amplasare pe cabla este pre zentat in figura 4 ups montae se selecteaza codul dost, aa cum sa prezentat, Se introduce montajul Intro caseta adecvat se apli fafa frontal dn alumina simasca dn pachetul kil Se aimenteazé montajul de la 0 susi de 9..15Vec sau 8-12Vca la punctele marcate au \V5i GND. Se inoduce codul corect (cel sett In functie de modilselectat (OMOFF sau te mer = impul), releul va fi acionat. Dacé timpul tn mod impuls (cca. 5s) nu este convenabil, se actioneaza asupra valor hi a Kit este comercializat de Conex Electronic, la pretul de 1.060.000 li, sub codul 12865, @ radio delta fii 93.5fm Asculta Ce aT Gerexcu ‘wou 2003 5 Service GSM (\'Il) Prezentare hardware si defecte tipice Cro V. Constantin - wrmare din numsrultrocut - {in continuateaserialului vor fi prezentate defectele de “start” ale modelulu Ericsson 728, ‘precum si principalele componente ‘are pot provoca defectul amintt mai sus. Cum unul dinte cei mai mari . s EEPROM Fig. 22 Greco a 20027 Se 5 | A + a een e Pe, -—4, ' a= ! 7 aCe Fig, 21 Desenul de amplasare a componentelor de pe fata 1 Brea 2003 CGonexCub 0300 Schema electrics de alimentare a blocului RE vi vst amplasarea s3 nu corespunda ls orice model In princpi, schema de baza functionala este La majritatea telefoanelor defectarea Creuitlu osclator RF determina probleme de "start". La Ericsson 28 este format din iistalulosclator pe 13MIHz si procesorul de semnal RF. Sunt cazuri cand cuartul se defecteaza fie electric fe de la socuri mecani ce. Procesorulintegat de RF poate s4 prezinte luptun rea fa terminate, specal ia panul $2 (figua 26). inico primi fara se incearcs refacerea ipiturlor rec de a procesorul RF sau cristal osclator cu ostatie SMT cu aer cal, Pana acum s-au prezentat numai defecte hardware, Defectele de naturd soft provaca refunctionarea telefonului. Cele dus tipur se defecte sunt int-o stansa legatura prin refunectionarea corespunzatoare @ cicutuui rmicroprocesor. Memoria program (flash) a rmicoprocesorulu (CPU) 2e pire sau cont ‘utul nu mai este cel corespunzator.Bineinte les c@ evista doua metode de a rescrie ‘memoria lash (direct cu un programater sau indiect prin bus-ul TR a tlefanulu, dar rhumai una este usor aces. Este nevoie de Lun ser bin bun (extras dela un telefon bun). Reprogramarea se face utlizind un cablu de dates un soft specaliat Se cautape internet Telefon Un program denumit de regulé “flasher”, © adres utlé este "wawuchavalgsm.com” sau eowwiduhamobi.cz". Aici exist variante ree” de program care permit resrierea me- ‘mori! flash 5 pot fi gist eee bin Defectul poate avea ca sursd primara tot lipiturie reci provocate de socutle meca- rice. Acelasi luc este valabil si pentru CPU, cu specifica ca acesta are capsula tip BGA, flind rigiizat si cu sind. Refacerea lpiturior reci la CPU nu este tocmai 0 problema soar Tieuie <3 nu se faci © confuzie ine ‘memoria program (ast) a telefonului si cea EEPROM (figura 24) In aceasta din uma sunt memenate informati curente despre telefon: serte telefon, fabrcant, tip processor, operator + daca este blocat pe 0 anumita retea -, variant software, etc Memoria EEPROM I2C, de regula 24C64, se poate sterge accidental si poate fo cauza de defect "om/atl". Cel mai des defect gene >» bl “Sperm Tore rat de aceasta este nevecunoasterea a nici Uunei cartele SIM; pe display apare: mesajl Please inset corect SIM card. Basta dous rmetade accesible de rescrere a memorie: dlreet8, cu ajutorul unui pragramator si indirect, prin intermedi interfejei de date si cu ajutorul unui soft specalizat, preluat tot de pe internet, Problemele de start mai pot fi generate si de prezenta umiditti exces in telefon. Se va curdta PCB. cu ajstorul unui spray tehnic Kontact PCC sau alcool tei, dupa care se usuca bine cu aer cald. Partea radio se recomanda a fi cutijta cu Tuner 600 ‘Se mai veriicd pad-l tastel "Yes" (On) respect cel de pe fli tasturi cu vid Incepsind din num vitor se va prezenta © ata categorie de defect la cateva modele de telefon Ericson. ELK CONHECT INT*L 42 64 66; 0722 46 28 17 Solutii pentru automatizari si telecomunicatii Proiectare si executie -Circuite electronice -Aplicatii cu microcontrolere -Cablaje imprimate Elkconnect.ro; office@elkconnect.ro BonexCu Ma 2008 9 Carte de vizita CContinusim seria prezentii site-urilor Web de femé ale eiror produse se regisesc In oferta Conex Electronic. www.proxxon.com cals Gomis «Neb Dr et mativ 100kHz. Grupul CC, si R, compen- seaza in frecventa ampiticatoru 03 este dda recuperatoare, de peferntS Shothy. L este inductanta de acumulare, iar atria de condensatoare CC, formeaza itrajul de iepe. Prin diizorul R, i Ry, se stabileste tensiunea de sie. In schema prezentats aceasta poate fivarata Ite §,1...15V. Pastrnd rezistenta Ry = 4,740 si modif- cand corespunzator tensunea in secundarul transformatocului de rejea, se pot objine la ies tensiunile din tabelul 1, rin montarea nor rezistente Ry, dupa cum urmeaza Pentru functionarea corecta. a creuitlui ‘ablajul trebuie proiectat astfel incat 2 respecte conectarea traseelor de masa conform figuti 6 - VALOAREA TENSIUN Estenfa bobinel de acumulare, parcutsa de curent variabil, permite obtinerea unei tensiuri de polartate.inversd, pentru almentiri cfereniale, Atel, figura 7,50 rezint osu copabil 8 furiaeze-+12V la 2A 3 -12V la 100mA. Insure Ls Lau clas mar de ie dat est boinat ca conductor mai subi. Un circuit asemindtor cu 14960 este 4970, produs tot de SGS - Thomson, care pate furniza in iepr cureni de pnd la 108. Gama stabilzatoarelor integrate in comutai este deoseit de args nu poate fi cuprins trun material relay scur.Intrun artcol vitor vor fi tatate integrate stabiizatoare in comutajiedesnatesuslor alimentate direct de a rejeaua de 220V/S0H2, capabie s3comande un wanaistorcomutator sau dud comutatoar in sem-punte, Bibliogratie = wwrsteom: = wwrnatinalcom; = DANCAL - Service Manual. Bomex nau 2003 15 ata COR ERCL ny SS Oe uc Cena eared Sue Gero ee ku een] (max. 600V) cu precizie 1,5 eae eee ene cee Se ec ery Snag nce een coer WC UC oe nee Cod 314 PAT ea CT oe” | CIRCUITE INTEGRATE LOGICE | eamae RMSE et | “ie oaetone quosmercae tan Sy ew panacea cde SO He oon asieniotersmacagemnmsam — Produse oferite de ny coeN MOMDREeOM 50 sows eMC! — Preturile sunt valabile ee — dalcapailes AA revistei si includ TVA. SESE |p limita stoculul —aacheoesn — disponibil Sar ose moprmuracese Nan ‘ha cee naenecemon hem oe a Jot eumzone soto maciunea ae er —— re iar Ger sarresnecaccrorW iso. a a ————— Bnexc mw 2003 17 Ly 13,8V/1A cu acumulator pentru back-up Coit V. Constantin Mircea Zharnia, Sursele de aimentare de curent medi (1.28) eu acumulator de back-up sunt des wtiizate in domenial “security” la alimentarea sstemelor mai complexe, ale cirorsurse de aimentare din unitate lor centrale, nu poe furniza cureni mai mari de 500..1000mA. Bneingels,acesta nu este sngurul domeniul de aplicabiltate conta prezentat isi gasest Mi eee ial cee oases oe De #03. inn pee ios cum at fi alimentarea neintre rll acce Fig. 1 Schema electricd a sursellniare cu acumulator pentru acu, 8 2003 GonexChe acumulstorului ca sarcina, e2 pesmitand Ceuta curentului, doar inteun singur sens, de la sursa de cutentalternat, rin crcutl regulator, cate sarcina In prezenta tensiunil alternative de la re Jeaua de 220Vca, o parte din curentl furizat ocul terminal J2) Incarcd. si ‘acurulatorl de back-up cu un curentfunctie descarcare al acestia de gradul Ts psa tes ye, curentul saci este furizat de acumulatr, care trebuie 58 fe lun made! de curent mare 12/2... 7A, Dioda 12 nu permite tersiunit de pe acurrulator 38 ajungs la isrearegulatorului LM317T,c care diferenta intareiesre ar fi negatia, dstuctva pent regulator. Bd Dioda D3 asqura protects consumatoruli si la conectarea inversi, accidental, a ‘acumulatorulu. In acest caz,siguranta FI se Iinrerupe, asgurand protecte totals Semireglabilul R4, de valoare 2500, permite reglajul nlite 13...14,5¥, a tensuni pe sarcna, respectiv acumulator. Dioda LED D4 semnalzeaza prezenta tensiunii_ alternative denageste 16 Dacd aceasta nu 18V, condensatonul C1 poate Fig, 2 Desenul cablajtu impeimat Fig. 3 Desenul de amplasare a ‘componentelor avea tensunea de luc de 25V, In caz contrar se va monta unul de 35 Puntea redresoare este una de tipul cu pin in line", capsula tip "SIP". 5-2 utiizat un ‘madel de 4/600, Se poate monta, cu modificarea ‘ablajlui si un model de dimensiuni mai mii, de 2A, Semireglabill RA este un model cu mont vertical* de tip "mare" ACP ise gaseste la one Electronic Pentru iguranfa fuzibia F1 sa prevzut soclu. Terminale bloc sunt cu dous ci, iar pentru acumulator sa previzut un cably biflar cu sectinea de 1.5mm cu “papuci auto” la unul din capete pentru conectarea Usoard a acumulatorui la manta CCireuitul LM317T se montezzs pe un radiator de aluminiu cu “ariioare*, asa cum este desenat pe cablaj Acesta se prinde cu nituri de cablaj, la gaurile de 4mm prevazute Montajul este interesant si prin moda tatea de prezentare realizare a cablajulu). £1 poate fi uilizat si ca o sursd de laborator, reglabil, daca se jongleaza cu valotile lui 2, R3 si Rd, cazin care acesta din urma va fi un semireglabil cu montaj orizontal si prevzut cu buton de reglaj. Acumulatorul fu se va rai monta, Pot lps (desi nu este indicat) dioda D2 Gnlocuité cu un strap) s diods 03, Desert cabljlimprimat este prezentat in figura 2, iar cel de amplasare a componentelor ‘figura 3. Realizat igri, montajulfuntioneaza bine. Toate componentele pot fi gaste cu usurings In magazine de specaitate. Uta ae Mal 2003 99, Grecin TDA1560Q Marian Dobre TDA15609 este un orcult integrat mono- Itc amplficator audio de putere, care func: tioneaza in clasa H cu sarcina conectata in Punte, fumizind pe o impedanta de 8° 0 pputere de 40WW, cu dstorsiuni armonice totale de 10%. Circuitul integrat este destinat in principal aplicatilor auto. In figura 1 este prezentata schema bloc, iar in figura 2 si tabelul 1 confiquatia, respectiv sernifcatiapinilor. Circuitul este "oferit® In capsuld 8517P (figura 7) puter foarte mare la esr putere disipatéredusa ale; omutare automatd pe 0 purtere lnrata redusa la supraincéleea “cp semiconductor, aplicata tipicd necesita foarte putine componente exteme; cst fat intern distorsiun “cross-over” reduse; ipsa zaomatelor de pociesisau opie rn'so00 or map ee] ae iS a [ere aly ae |e | Bi See oat ome = Elena eb Fig. 1 Schema bloc a circuituluiintegrat TDA 15600 20 ya) 2003 KepnexCLio Fa.2 w contguana Hilson eal “t comutator deselect mod de functonare tensiune de offset reds la ei: roteat la scur-cicut pe ig roteat a cara electrostatic; roteat temic; acti de hagnosti terminal flexible Circuit integrat TDA15609 contine un amplificator audio de putere mono tn clasa 1 cu eprea In punt. La putere mics, pana la TOW, cicuitul functioneaza in punte Cand este necesard o excursie de tensiune ‘mai mare la iesie, tersiunea de alimentare interna este aproximativ dublat fata de cea extern aplicata, Aceasta crestere se abtine prin Incarcarea unor condensatoare extern. i oe i mo a a ale b a oy -—_f_ eresane sure Eee romwea |, Ee | fam er Sue sfameses mye r Done ‘one | je Fig. 4 Nivelul de tensiune pe pinul selectic a mod clash Blast H ee on = i = Salas a rotted as wrt oan a 20 va 0 7 Fig. 3 Schema de tests apliatia tips 8 s-8 Datorts acestei cresteri momentane a etajele finale de putere in clasa 8. In tensiui de almentare puterea debtatd pe consecinf, radiator tebuie dimensianat 5 satcnd poate ajunge la AOW cu distorsuni pentru regim "muzca” al aonice totale de 10% Th anumite cazuri temperatura In utilarea obinuta, penttu semnale dsportvului poate creste pnd la 120°C. a4 Mae imuzicale, © putere mare pe iesite este moment in care int th function protectia cesar Int-un procental de timp redus. terfnica care limiteaza puterea dsipata la 24 Presupunand distribute Gaussiand a SW, | Semalului muzical, puterea dsipata se Castigul in tensiune al_fiecarl eae reduce cu cea 50% tn comparaie cu ampiticator ete frat intern la 3008, 5 fis EU Fig 5S Selectatea modului de operare, functie de V16 (tensiunea la pil 16) Cu ajutoralintrari de selectare a moduli de functionare dispozitivul poate fi comutat in urmatoarele moduri de functionare: "standby" (cuentconsumateSOuA}; muting? ‘operare In clas8 8, cu limitarea uteri nec 2003 21 de iste; coperare Tn clasa H, cu putere mare la ese Disporitivul poate fi utlizat normal in ppunte clasa AB n cazulin care condensatori electric! C1 si C2 sunt eliminayi, Daca dispozitivul depaseste temperatura de 120°C se trece automat din clas H in clasa 8 de opera, Tesiunea mare de alimentare este anulat 5! puterea la ieire este limitata la tow. Fig. 6 Capsula (ote in mm) In figura 3 este prezentata schema de test side aplicatie tpica Prin masurareanivelului de tensiune pe pinul 17 temperatura read a crstalulul de sliciu poate fi detectata (a se vedea figura 4), in acest fl putandu-se lua masuri pentru reducerea puterii disipate si deci si a temperaturii excesive (micsorarea niveluui frecventelorjoase, fortarea in clas B, etc.) Functe de nivelul de tensiune aplcat pe pinul 16 circuitu poate fi fortat s8lucreze in ' % lini i ee TTT Soames BBW 2003 GanexCe ‘ele 4 moduri enumerate mai sus (figura 5). Facilitates de diagnostic este disponibils pe pinul 14. In conditii normale de functionare tensiunea pe pinul 14 este egal ‘cu cea de alimentare Vp. In cazurile in care apar disfunctionaltali(supratenperatura a Cicuitu, scutcicuit pe una din ies catre masa sau spre Vp) pinul 14 va avea un potential de aproximativ Vp/2. De asemenea, in cazul unui scurtcircuit pe sarcing,tensiunea pe pinul 14 va scddea la \Vpi2 timp de 20ms siva creste la Vp timp de 50s. © C4onexCluo __ ofera in pagi revistei spatiu Publicitar si articole de _ prezentare pentru ociatitile comercialedl Pentru informatii _ suplimentare aplcatie concreta a cicuitului ‘TOA1S60Q prezentarn un ampli cator audio destinat ulilizari in domeniul auto, deci cu aimentare de la 0 sursd de tensiune joasd cu capabiitate in curent mare Schema electrica este 0 apicaie directs 3 Ceuitului TDA 15600 conform datelor de catalog sa dagrameitipice de apicatie. ‘Amplficatorulfunctioneaza att in clasdH, cts normal puter reduse. Distosunde armonice totale, la putere maxima, au 0 valoae de THD = 10%. Cast- aul in tensiune al amplficatorulul este frat intern la valoarea de 3048. CCurentul consumat in stand-by nu dops seste SORA, Montajul prezentat permite expoatarea la ‘maxim a cractristicle ui TDATS60Q si anu me: mod de operare selectabil - stand-by, mute, functonare in elasé B - sau H - pragul de comutare cas 8, clas H sau inves, func tie de temperatura crstallul semiconductor Amplificator audio 40W jn clasa H Se 2 aa = eel Fig, 1 Schema electrics 2 amplifiatorulul Mircea Zharnia Fig.2 cablajat limprimat Fig. 3 de amplasare 2 componentelor (vee diagramele asociate in prezentarea circuitulu) sau monitorizarea functionai (pinul 14 - DIAG), tn care sunt sernnalzate 0 conitie de supratemperaturd (150°C) acip- ului semiconductor, scurtciruit a ier la masa sau la "bara" de plus sau tensiune de alimentare mult mai mare (peste 20¥) Indicarea se face cu ajutorul LED-uli ERROR. Tanzistorul are rol de amplfcator de curent, Tensiunea la pinul 14, cand se selecteaza 0 conditie din cele enumerate mai sus, este de tip impuls, 20ms cu 50s, respectv inte nivelurle W/2Vec si Vec, cu ‘Vcc = tensiunes de alimentare Semnalul audio se aplica la borna IN, iar sarcina Inte OUT+ si OUF. La bornele ST si MODE se monteaza pushrbutoane prin care se aplica nivelurle de tensiune corespun- atoare functor prezentate Tn descritea lu TDA 15600. Grecia) 200328 Dee rt ee ao) ests) eat SUC aria) ieee teeta rest Cod 13464 Cod 13299 el Cee ty eee Pe Cod 13463 eat pz naar) Sree Caen Aplicatia prezentat este o interfat pentru PC cu ajutorul creia ‘se poate misurafrecventa ‘unui semnal aii AVR RISC, model AT90S2313. Pract, sunt utiizate doar ve lint de port, unl pentru citiea semnalului digital si dous pentru bus-ul de date - TWRx, pentru comunicare cu PC-ul. Microcontroerul este pilotat de un cuart pe 4MH2. Circuitul U2 de tip MAX232 (sau orice echivalent produs de alt firma 1C1232, ADM232) reprezinta interfata de date, convertor de la semnal clgital la sernnal pentru standardul RS232 si Semnalul de masurat se aplica la borna Fn, Comutatorul $1 iniiizeaza operatia de masurare, respectiv programul. Rezultatul rasurdtori este transmis PC-ului pe portul sera Interata se conecteazd la PC cu 0 rat de ‘9600s cu 8 bit de date, 1 bit de stop 5 fra pattate, Sermnall de a horn Fn este cat, I nterfata este realzaté cu microcontroler Frecventmetru pentru PC latin regs microcontrolerlu este transmis PC-ului ca pat cife hexazecimale (16 bit), urmat de un cod ASCII pentru receptie 5 turn in timp ce utiizatorul resetear sisterul procesul continu la alimentarea (cu 51), intefata transite ‘un mesaj pe bus-ul seria, invitand utizatorul selecteze perioada numaratorulu, de la tastaturd Se apass 0,1 sau 2 pentru a seecta O11; 1 sau 10 secunde diizoare, respect acd o alta tastd este apasata, implicit se selecteazS 10 secunde, Un emulator de program (VIREM tn 005) este utiizat pentru { comunica cu interfata. Se pot utiiza programe similare si in Windows ca HyperTerminal, Datele pat fi printate Ustngul programulu, srs in asamble, se poste prelua de a adres wyvelecdesign com cautare avansaté pe “Rsc Controller Backs Frequency Counter", =p=T | b PU pF = pF Pau mB np ci Pup no Pu A val pa prin slectie de catreutlzator, cu 0,1; 1 sau 10 secunde. La stasitulperioadei de achiztie (*rumarare") a sernnalli,rezutatulacumu- (Ohanajay V. Gadte, NST, New Deli) DDupa electronic Design, decemirie 2002, BerexCh yes) 2003.25 Controler pentru sistem radio VHF (I) Edouard Gora, YORHEV Lucrarea 2 fost prezentata la Simpozionu National de Create Tec, august 2002 dela Campulung, estasurat sub egida Fedratiel Romane de Radioamatorism, 226 na 2003 TBenexCin ‘Aproape orice echipament deradiocomu: nicatii modern, fe el un GSM, o statie rao, un GPS sau chiar un anal pager, dispune in interioru séu de unul sau mai multe contro: lere pentru gestionarea diverselor module, ‘comenzi sau activtatifunctionale. Prin con- role, ca termen, e infelege acea parte din schema bloc capabilé de a trata diversole evenimente interne sau externe aparute, in urma cirora (pe baza unui algoritm bine efint) se vor Tua desigur anumite deciz Des nu se propune a se explica aceasta nat: tune, de altel destul de generals, tn cole ce urmeaza se prezints un astfel de controler capabil de a organiza majortatea activita tilor si functunilor necesare unui transceiver In bands VHF pentru uz de amator Controlerul contine urmatoarele ‘etaje functionale: Sinetizau de fecvent complet, emis ceplien banda 144-14, ctajele bute RF; etajele de modulate FM, preacentuare audi; ‘modul de afsarefrecventa i alt func ‘ip LED -8 dig cere intr din transceiver (Carer Detect pentru scanare, txter P11); verse i cate transceiver (x, Tx, Bu) In mod practic, pentru realizarea unui transceiver complet automatizat, mai sunt limitator si recesareo parte de recepie, un amplificator final precum si putind imaginatie construc tid (de conectca a semnalelor disponibile de comands, rele, et0, Desgu, aceste etaje adijonale pot fi indusval din ate trasceiere mai vec sU 58 pot reaiza Th regim prop, nIaboratoralpropriv, In functie de neces Majortatea funcunor sunt implemen: tate software cu ajutorul unui microcon twoler (uO), existing posibitatea intrun vitor apropat, de upgrade direct pin inter net, In acest fl, uizatrul poate adauga de exempls comena) nei dacd dorese daca sunt disponibile In role varante de software) fara mai fi nevoie de interven tn echema de bara eo [eee ate tehnice generale] (Goma frecvente: 144 - 1482 (pent teste 143.5 -148,5MH2) Pas: SKH2 3 125KHz autocomtabi splay EO, & agi, rezoluiesute He Mod de Iucru hardware: slectatil permanent infadina (10.7MHz ) sau cu erise directs; Mod de lucru. software: EPETOR - MEMO Scanare: ds, in toate mod Memorie: tip FLASH, oriunde in toats ama Viteze parcurgere: 2 vitzeautocom table de baeiere gama, repetoare sau me RIT SHIFT: +/- max, SKH2 penta SSt Modulate: NoFM 0 te iitator corporat vro Modulatie ae crf pt Fig. 1 Modulator i VCO placa 1125 Genexcuio at 2003 27 Fig. 2 Sintetizatorul, placa 1125, eva 2003 KeonexCuio lepre: 2 esi (ca 40 mWISOR si cca 5 W500}, ‘Alimentare: inter inch CConsum total max, 150 mA J ___Deseriere constructiva, | EM Echipamentl la care se poate conecta treble 94 funcionere. cs fecventa inter mediard pe 10,7MHz. si tensiunea de aimentare inte +11 $-+14 Vc. Monta se prez sub forma a rei plac, dupa cum urmeaza aca 1125: sintetiang pomp cure mediators itator FM, butlers, refers “uae; plac 1126: dpa 5 taste (conectat cu placa 1127 $0 grade), lacs 1127: controle, mipexr slay, ini automate Jumperul JMPt, existent pe placa 1127, permite dou’ moduri de lueru: £3 TK iad gad genta 132.8 17M AX info 1328 137 ME TX ene recs 435-148. SMe asl minim rea al sintetizonuui este de SKHE Prin depasaea nia a etrint, se poate luca decalt la receptie (RT) sau permanent SHIT cu pana f= Se a de purtatoaea generata in mod normal Sintetzorl se poate rega pentru “offset zero fata de puratoare (vezi sectiunea RITSHIET) in mod, dep frecvente eva fae la stanga sespectv la dreapta, dupa cum se regleazd corespun- zalor potenyometrul de panou De exemplu: 144.0000 144.0050 144.0100 144.0125 pas de 125 Kt, canal de 12.5 inecaat automat, 144.0150, et Partea digital (placile 112651127) con- fine contoleul ICI6F628-20, spay tastele, cutee de intrare~ ese 5 com ponenteleafeente, Sa optat pentu pir separate analog ~ digital In principal din 12...14Vec.(stabizatoare acest pasi de 5 KHz, Fig, 3 Capsuleletanzistoareorutlizate in ‘monta} pricina zgomotului deosebit de mare gene- rat de controler. Tasee mai lung spre afsor sau pe linia de “clock” sunt nocive pentru puritatea semnalului generat. Valoarea efectva a frecventei de tact @ controlerului ru este critic, in plaja 12..15MHz, Insa treble flost un procesor care sa opereze la viteza respect. Se poate folosi cu succes tun cuart de 14,318MHz si, deasemenea, se poate folosi un excita TOKO diract pe aceasta frecventa14,318MH2 sau 13,000MHz (GSM), Sursa LM7805 dispune de un mic radiator alcatuit din proiectare pe cablaj pentru disiparea caldurii si este ecuplatalanga terminale cu 0,1 Intrucat diferenta de potential (13.8V - 5V) se ‘consum& inutl pe sud s evident se concre- tizeazd tn caldura, a conectat un rezstor de A70/1W in sere cu aceasta, Se remarca folosirea alimentailor inde pendente, pentru o mai buna separare 2 -2gomotelor analog - digital. In rest, aceste plici nu pun probleme deosebite, construc. tive, -au constritn format SMD ins acest luctu nu este obligator Legatuile inte 1126 11127 sunt reaiza- te cu conductor de 2 cm din terminale de rezistoare sau cu barete de legatura la 2,Sdmm, Sub nici o forma nu se vor departa aceste doa parti una de ceaalta. Afsoru! find maltipleal, wasecte lung spre el vor cggnera din pin semnale nedorite. Nu este nevole se monta un soclu de uController intrucat acesta este fe gata programat, fie se poate programa direct pe cablaj prin procedeul ICSP inclus tm schema de fata Etajele buffer pentru diverse intra sunt alctuite din Q1, Q10, Q11 51Q12 precum 5 de componentele aferente. In tabelul 1 se prezinta configurarea schemei pentru re cu ‘nod comun sau catod eomun in azul in care constructorul doreste 2 monta alte mo: dule decat cele specificate In acest artical Partea analogicd (placa 1125) contine toate modulele necesare funcilor analo: ice, respectiv amplificatorul de microfon, detectorul de PTT, referinta sintetizorulu sintetzorul in sie, pompa de curent, etal VCO si bufferele de RF precum si 3 buffere pentru functile Tr, Rx si Busy Referinta sintetizorului este dat de cristalul X2 cu valoarea de 7,2MHe. Osc ig. 4 Capsule circuitulul LC7218 toru cu UI0 este clasc si nu pune probleme deosebit.Infunctie de tensiunea aplicata in pinul RITSHIF, inegul sintetizor si depla- seazé frecventa de josie cu citiva KHe In functie de reolaje. Aceastatensiune provine dintrun potentiometry aflat pe panoul transceiverului (SHIFT sau, se poate monta Lun mic semireglabil pentru ajustarea find a frecventei in cazul in care aparatul se foloseste doar pentru FM, Se va regla din cgrupul de condensatoare aferente crite lulu, frecvenfa nominal de iesre dorta cu ajutorul unui freeventmetru bine etalonat si, sdeasemenea, se va urmari in punctul TPt frecventa de 1.8MHz, Sintetizorul de frecventa C7218 este produs de firma Sanyo. El contine dvizoa- rele programabile pentru refernta si VCO, prescalerul, comparatorul de faz8 precum si ate circulte dedicate functiei PLL. Este garantat pentru operarea direct la T6OMH2, iar accesarea registrlor de date interni se face cu ajutorul uControleruui prin magistrala SPI sau Microwite (3 wit) De asemenea, el mai contine 8 butfere - iepiri de uz general de tip MOS, accesible tot prin SP, folosite aici pentru functile de este Tx. ies Russie Ruy In schema da fata, tranzistoarele Q21, Q22 si Q23 sunt Pentru © protecie supimentars 2 acestor "Pompa de curent" este alcatuita din Q19 si Q20 conform datelor de catalog recomandate de producstorul (C7218, dar este adaptats ca timpi de raspuns cerintelor actuale de transmisie VHF Componentele sunt crite si de cea ma buna calitate. Fir bce! PLL se poate optimiza si mai mut, m&surénd zgomotul in TP3 tindnd cont de CO Oe a Benen a) 200329 Femcvara Tx 1 0000 ~ 146 9060 Mie ‘Frecverta Wx 199.9000 ~ 436 2060 mre Fig. 6 Grafc explicativ funciona controleruul VHF faptul cA referinta interna PLL este 2,SkHz pentru canalele de SKH2 $1 3,125kHz, pentru canalele de 12,5kHz ‘In partea de modulator (ampificatorul de rmicrofor, utiiztorul nu are altceva de facut decatsconecteze microfonul in circuit. Acest ricrofon trebuie s8 aiba o impedanja mai rmicd de 1K0 pentru cee dnaric, iar pentru cele cu condensator (capsule mini se va avea aia la polrizarea corespunzstoare. Singurul realajce poate aparea este asupra polarizai ui Q14 does factor su de amplficare difers de 250 - 300. Se va tatona din rezstorul R29 pentru un semnal lar la cursorul potentio- ‘metrului de modulate Gh ipsa unui distorsio~ ‘metru), Pe colectorl li Q15 apare +5V or de ‘Bite ori se conecteaza microfonul tn circuit tn ‘acest fel find posbild funcia de AUTO PTT. Grupul D1 si D2 reaizeazd un mic eta) de lita $1 se obtin ezultate optime cu diode Schottky de tp BATES. n lips, se vor foos!in rine german (EF...) 5 slic (1N4148) pe ct posi sortate Etajul VCO este piesa cea mal sensibils din intregul monta. Tebuie ealizat ct mai curat si ngrit iar componentele tebuie sa fe de Caltate, Tranzistorul osclator cu rezuatele cele mai bune sa dovedt a fiun MOSFET dubla port de tip BF981, 961, et, ce cu _ambele gil legate n pate, Deasemenea, cu rezuitate bune se poate utlza 25K241 de produce Toshiba ‘Cle mai slabe rezuitaten ceea ce priveste banda de urmie PLL sau obsewat asupra ‘ranistoaelor di seria BF245 (ABC), probabil datoris capacitor parazite mari 3 necontolate de a model la model Inductanta de acord are 3Ys spe pe un rice de Fe de Smm tp RTP (miez close verde au Vole, Se poate flo induct gata constr de la Murata sou Toko. Tote secure sunt gata conse, cumpsate in magazine de specaltte. in pata fina, ‘cele mai bunerezultate sau objinutn orine ‘cu BFR193, BFRS2(A) neselectionate (abla eakzat in format SMT, dub plan de mass gia metaizate confer o foarte buna ecanare montajuli.ebui precizat cB tn transceiver asamblat, este recomandat 3 se nchide toat placa 1125, nto cutie de fer costorts pentru a evita eventualee suprie neplacute, Puterea de iegre este de 2proxmatv Admin functie de reglaje. ~ continuare in numarul vitor - Spray-uri tehnice 95 | ANTISTATIK 100, Spry-ul Antstatk 100 nu oferd ito sansé descircanilor de sarcnd electosatics cre ‘ouzeazd defect In aparatura electronica. 6 reve acumulrle de sain electrostatics pe matte din last, textile et, formand un fim ranspacent. Nu afecteazd material pe care se pli, 5-2 observat efectul benefice asupra instumentelor de masurd (a precited misucae), “SURFACE 95 Solja este un agent efient de curiae pentru ecipamentle eecronice de biou si ‘elecomunicati. Nu contine api si prevne scuncicuitele 51 corziuile. Are propriety antstatie. Este compatbil 50%, cuit stabil cu factorl de umplere n < 50%, osclatorinversat si circuit rmonostabil, Modul de functonare al circuitu- lu integrat E555 este presupus cunoscut. Interfatagrafca principal este prezentata In figura I acest articol sunt prezentate metodele Elementele de meniu sunt CALCUL, ABOUT, EXIT si HELP, ae cro funcfiuni sunt intuitive sn necesita afi comentate. Desch- derea elementului de meni "CALCUL" va ‘activa seria de submeniuri "TRAFO_RETEA” (pentru interfata graficd de proiectare a transoematoarelor de reea), "555" (pentru Intertetele grace de provectarea a crcutelor astabile si monostable cu £555), “GRUPARI R-C* (pentru calculul grupatilor serie si para- le), *STABIIZATOARE TENSIUNE™ (pentru protctaea stablizatoarlor de tensiune serie cu diode Zener) si “ASCIBHEX" (pentru _afigarea unui tabel de convesie ASC, Interfata grafica pentru proiectarea asistata de PC a aplicatiilor cu E555 (1) Leonard Laie Submeniul "585" se continua cu elemen- tele din tigura 1, care prin actnare vor prezenta o iterata grafic corespunzatoare, ‘are confine tat schema electric a circuitus ‘Bt 51 formele de unda ale tensunit de la ieprea circuitului integrat si formulele de ‘ale, Numerotarea terminaelor cuit integrat corespunde capsulelor DIP cu 8 terminal (ES55N), Interfata graficd pentru proiectares unui Circuit stabi cu factorul de umplere mai mare Fo.t Intrfta grafic principals program de ‘aeul de S03 este prezentata in figua 2 si permite atat_caleulul valorlor componentelor in functe de duratele de timp dori la ieie ct sicalcullinvers, al duratelor de timp in func tie de valle componentelos. In contolul "Frame" etichetat “CALCUL” se gésesc dou controale de tip “OptionBut- ton” ("RadioButton"), cu care se seecteaza ‘alutul dort (peru timp sau pentru vaonle ‘omponentelor. Implicit, este actvatcalculul pentru duratele de timp obtinute la iesirea Creuitului integrat. lotial este focalizat controll “ext etichetat RA, unde utiizatorul ‘rebuie 58 introducd valoarea_acestei [GorexChnMal 2003 35 rezistente, in conformitate cu schema electrics Prezentaté n partea dreapts a interete inamica prograrnului a fost orientata tn jurul astel ENTER a tastaturi ste inet dupa introducerea unei valor si apasri acesteltas- t's te focazat automat controlul urmator in «are utiizatoru trebuie 8 introduc valoarea ‘eruta. Deci dup. introducerea valor rezstenfei RA, se apass tasta ENTER si va fi focalizat automat controlul de tip “Text” tchetat RB, n care utlizatorul webuie <3 introduca valoarea acestel rezistente. Dupa introducerea valor condensatoruui sa valor tensiuni de alimentare se apas tata ENTER s va fi focalzat controlul de tip "Command Button* “CALCULEAZA*. Prin apssareo inc (© data a tastel ENTER (sau prin efectuarea unui click cu mouse-ul pe suprafata controulu, vor fi calculate vaotile de timp ale {ensiuni obtinute la iesrea circuit integra, care sunt afte in cantoalee etichetate TT (durata activd a semnalulu), 12 (durata inactiva a semalulu, T (perioada), f (rec- venta), n (factorl de umplere) Orce vari s- ar introduce pentru rezistoare si condensator, factorl de umplere va ramane Intotdeauna ‘mai mare de SO%. In partea dreapta jos ainereje se giseste Lun control de tip "Frame", intitulat "WORST CCASE* (azul cel mai defavorabi, prin care se ot calcula valor iit (minima si maxima) ale durtei active si inactive, perioadl, free venfel si factoului de umplere in functie de toleranfele componentelor utiizate. Pentru aces calul se focalieaza cu mause-ulcontro: lul “Text™ cu eticheta "Toleranta Rezistente lor” 51 se introduce valoarea corespunzatoae. Se apasd tasta ENTER si se introduce valoarea ‘olerantel condensatorului. Prin apasarea de ous ofa tastei ENTER sau prin actvare cu mouse-ul a controluui “CALCULEAZA” se ‘bin varie cakculates ero reative fata de «azul uilizari unor componente ideale. 36 ma 2003, onexChn ig. 2 Inerfaga grafic pentru proiectarea unui circuit astabil cu factorul de umplere ‘mal mare de 50% Dacé tn controlul "Frame" etichetat “CALCUL este selectat calulul component telor In functe de duratele de timp dort la Tesi, este fcalzat inal controlu “Text* T1, {in care webuie introduss valoarea. dural active a semnaului de la iesrea cicutului integrat. rin apésarea taste ENTER va fi focalzat contolul “Text” T2 in care webuie intvodusa valoarea inactiva a semnalul ‘Apisareatastel ENTER va conduce la clculul ‘elatate valor de timp: perioad,frecenta, factor de umplere. In functie de elerentole cunoscute de la lepe, se pot introduce urmatoarele perechi Fig.3 ‘Mesaj de atensionare In cazulintroducerit une durate active mai mic dest ‘Mesaj de atentionare In cal introducer un factor de tumplere mal mic de 50% Fis Fereastra de dialog in azul omiteri introducer unei ‘aor’ impuse pentru ‘componente de ualori cunoscute, celelalte rezuitind din cate —duata activ TH i duratainactvaT2; ~thata actin sau inactvsT1 (72) 5 peioada semarlli T (su freeventa 9 lata activa sau inctvaT1 (72) factor ‘deumplere h; ~ prioada semnall T Gau frecventa ) 51 ‘aciowl de umpire 9; troducerea uunor valor ‘secorespunzatoare, cum ar fi T1