Sie sind auf Seite 1von 52
ANUL V / Nr. 57 nears cea ie ‘AD7376 - ae oe a ree Us 4 i. / ESTA ees at a DW Diggit! ees) Raid c a Frecventmetru - numarator digital 1,3GHz Caracterstcl tehnice 6 8 eg pt gg et ec ttl ae + tures priate Sor anal A dra Ts 100 tf ra coelte don cons Me denan IBLE aN Pers 1 te Tos aes Downs tor 20M 100M Som: aru te ope soe MC Canal serie 30m peda 50 eine maine dea: 3: Generator de functii Caracterstictohnice $1 anon 0.1. 2M (in 7 Wet 5 Biko cats ase pri son hua t scot ae irae eta 50 (ADC emt Multimetru digital pentru laborator arectris tence 1 ga 334 ig, saa 42 srt, thot ‘Smee ne aon 120: a Ta Aes Bs + Arpermery ADE Amd. ADE An AARC BMS, {Ohms cu selve manuals atmo aP00 ci eee pee sc ramet OOH E00 + Denes S58 505 Sim KeionexCluo Target 3001! =. Avantajele utitzi programului TARGET 3001! pent protectarea cicultelorImprimate, Introducere in potentiometre digitale (I) ou ‘Asa cum o sugereazd siti, artcolul este 0 inroducore in modul de realzare si functonare a potontomotroler oleotranice digitale. ‘AD7376 - Catalog a Extrase din fole de catalog ale potentiometruui digital AD7376, produs de Analog Devices. Lacuri de protectie pentru placi implantate 1: © prezentare a acoperinior “conform” pentru electronica. Spray-uri tehnice pentru acopenci ‘Automat pentru iluminat oO © simplé barerd in intrarogu poate serv la realizarea unui automat de iluminat pentru inciperi de epozitare, scoput find reducerea consumulul de energie electrics Service GSM (XIX) a TIndrumar pentra schimbarea LED-unior la telefoanele Nokia 33x, ‘Amplificator CATV oO “Montajul sarveste la ampificarea si cistributia sermalelor de felevziune transmise pin reteaua de ccabld = CATV. Modulator TV Hl CConectarea unel minicamere video de supraveghere la un televizor fara intrare de A-V, dlrect la ‘muta de antend. Programatorul serial IC-Prog a ‘Programator pe portul serial realizat cu MAX232, pentru citirea si scrierea microcontrolerelor PIC ey 8, 18, 28 5140 de pini si a memorior l2C 24Cxx. Microcontrolere PIC (Vil) Bi Teoria $i practica comunicatel serie (insotté de exemple) pentru microcontroere PIC. Microcontrolere AVR (Vil) Hi Proceduri de comands ale unui LED, utllzdnd Intreruperile externe ale microcontrolerelor ‘A900. Interfata unut push-button cu pC. Up-grade la cartela cu trei relee (ll) 1:7) Exemple de programe executable cu functl diverse (astabll, monostabl, etc), pentru comanda prin ntermediul PC-ulu a tel relee prin portul seal Convertor UUS oO ‘Minikit reaizat de Conex Electronic ce permite audlia programelor raciofonice din banda £88. ]08MHz = CCIR cu ajutoru unul radioreceptor dotat cu banda OIRT (65-73MH2) ‘Sintetizor de trecvente pentru banda VHF (Il) a Pezetarea medi de nconare ralzre a pri de comand cu uC Tino 9 cl de ‘Comutator electronic aa Aplicatia permite actionarea unul echipament electronic sau electrocasnic prin comand vocal Catalog a Tranzistoare de putere seria TIP_ $1 BD.. Grecun wa aioe | Lucian Beretan olan. bereian @conexelectronie.ro ‘TARGET 3001! reprezinté o noud generatio fe programe CADICAE pentru proiectarea clrcultlorImprimate, ‘TARGET 3001! incorporeazé desenarea ‘scheme! electrice,simularea electra, prolectul PCB, plasarea automati,rutarea ‘automaté s! analiza electromagneticé a circultululimprimat Intro singur Intertata de operaro Windows. in plus, Intograreatuturordatolor de prolectare Intro baz de date comund, accelereazit ‘executla prolectulul Toate datele corute la fabricatiacrcultuul Imprimat sunt generate usor. Rezultatul este o scidere substantialé a timpulu de realizare a produsul, cult imprimat 4 | maret0e Capex ‘TORGET 3001 include: + Schema electric; + Mod miet do simulare; + Piasare automata; + Rutare automat; + Proiectu crcultullimprimat, + Analiza electromagneticd (EMC). Jn functie de numarul de pin! (oaste} acceptal, numairu de statu si numa de semnale simulate sunt disponibile ‘urmatoarele versus TORGET 3001! V11 “ight” - 400 pir pastie, 2 statu, simulare pnd la 25 de sermnal ‘TARGET 3001! V41 “smart - 700 pin pastie, 2 statu, simulare pnd la 50 de sermnale; TARGET 3001!"economy" - 1000 piri pastie, 4 statu, simulare pnd la 75 de semnale; ‘TARGET 5001! “professional” numér elimitat de pinipastie, 100 stra- tur, simulare pan la 100 de sem ale, ‘TARGET 3001! "design station” - ru: mar nefimiat de pinipastie, 100 stratun, numae-neimitat de sem ale simulate Existé oferte speciale pentru scoll $i ‘students, Iniregul proces de proisctare se executs Inte-un singur program. + Comenz intutive care se utlizeaza user + Un singur fiser de date pent intregul proiect - nu sunt probleme de conversie dat + Interfaté Windows comundi pentru toate functile programului + Actuaizare activi inainteinapo! inte schema electrics si desenul circutuul imprimat; + Simulare in schema electrics cu un singur clo — nu exist simulare separatl; + Programut are arrente Instrumente ‘automate cum sunt plasarea automata a componentelor si rutarea automat a traseelor, + Analiza electromagnetic’ (EMC) alu la © projectare reusité a unui circuit immprimat; + Generare a tuturor datelor necesare fabricatitcrcutululimprimat; + Posi! excelente de imporvexport a datalor + Reprezentare pe monitor la scart relat inch pe ecran egal cu 1 inch pe lenprimantas ‘+ Generare automaté a planelor de mast cu posibitatea efectudri schimbéor In timpul lucruul (plane de masa In timp reall; = Utlizarétexbilé(loate componentele pot {i mogifcate in orice moment); + Se pot uiliza toate tipurie de caractere ‘Windows (cu exceptia generat sierelor de tip Gerber) ' Schimbarea modulelor Intro ciferite prolete; ‘Export usor al desenlor (ve exemplu exportil In MS-Word se face ard plerderea rezolue), Programa fost dezvoltat gi utiizat in Gormania, Austia si Elvtia Tne din anui 1085. 1 Project jeramizat - utlzeaz’ echome texistente ca module pentru atte scheme; “Mai multe scheme deschise in acclasi timp ~ permite trecerea usoara inte scheme cu decupatralipin ‘= Simbolutile scheme! deja utiizate in proiect s2 pot mociica si acest lucru nu are nici un efect asupra bibiotecio, * Poatta si pint is pot schimba lool * Biblioteca extensilé la peste 9000 de simbolut, ‘+ Motor de céutare a bibioteci pentru o cexploatare usoara; + Sistem de management al componen- telor cu acces direct a internet; ‘+ Pana Ia 100 de pagini int-un singur proiet,flcare de dimensiunea 1,2m x tam. + Mod mist de simulre pentru schema cu un sigue ru este nove se inte separat in simulare; + Simboluieinroduse in schon vor ave ‘aulomal modal asociat lor - reduce evola proiectantului dea lucra cu limbajul de simuare SPICE; + Rezutatle simu se vad pe oscios copa virtua; + Simulerleanalogice 91 gta s0 real. 20028 siutan + Sula cigiale se execu int-un mod latal rapes + Sunt isponiil paramett pentru mode- Iolo standard: componente paive, wan- toa bpolare, dode, JFET, MOS FET, comuatore, suse regi, por ‘ogi, bstabl si mute ate; + Nile componente TARGET includ deja model de smulre; + Tonto modell paramott do im taro sunt ugor de modscat pin intermedi une intertte grate; + Usizare dec a modelo SPICE ofer- te do fabicanti de componente; + Importé orice modele compatible Bethioy-SPICE gl PSPICE + Accept componente standard si SMD; ‘+ Rezolufie pn la 1/1,000.000 mm (nm); + Coordanate Word 1 inch pe ecran esto egal cut inch tn PCB; + 100 de strat; + Accopta giuri de trecere “oarbe" sau “ingropate' + Accept FPGA; + Accept BGA + Rolatia componentlor cu orice unghi: “+ Forma pastisi de line - circular, octo- gonald, alungt, etc: = se poate defini independent de celelate paste; + Caracteriscle traseutul- once line de traseu, traseu circular, curbe. bezier, spirale, form de lacrima, et; + Componentele deja utiizate In poioct se ‘pot modifica si acest lucry nu are ici un eect asupra bibotecior + Plasare automata a componentelor + Fare automata hibid. Strategia de rut re se stablegte de cite utizator care poate itrrupe procesul automat penta ‘rasa céteva conealuni manual sin cot ruare poate revenilarutare automat; + Vericare elect’ (ERC) - desenul se vorificd automat pentru diferte ror logice cum arf scurtircuite, intreruper, conexlun de almentare, corespondnta pastie/pini, semnale neconectate, etc: + Verticarea desenuiui (ORC) - se verticd desenul pent a se asigura confor: mitatea cu cerinele inale. Se prec 282A laimile minime de rasee, distant latte trasee, ete + Generarea auiomaté sau de oatre uiiizator a planelor de masa - modificare automat pe ecran In timp real + Reguile EMC stabilte de utiizator sunt verlcate pe proiectul curent; + Traseele speciiate sunt veriicate in ‘cova ce pveste adit st iterferenta; “EMC verified pentru oricare dine trasee ~ cuplaul galvanic, inductv, capactiv g de racate + Celculeaza factorul de cupla,rezstenta silungimea maxima a traseului ‘+ Contin numeroase rucuri de desenare pentru a obtine un desen EMC de succes, + intrare siesie Gerber, intrare gi iesire XGerber, + Fisiere de gure Exceln si Sieb & Meyer * lesire Postscript + intrare sage DXF; + lesire HPGL. + Degajare a Conturutlor pentru masinile de frazat in format HPGL si format isel Nop; “+ Export al desentilul TARGET n format ASCII pentru eventuale modfcar ale clentul + Impor al desenelor din Eagle sau export al desenelor in Eagle, incuzand sche- me, desene ale circuitelor si bibiotec; + Import al Istelor de semnale (nett) din Mentor si Orcad si export al lstlor de ‘componente (component ist) s al sto lorde semnale (neti) in format Protel gi Orca + BOM (lista de componente pentru aprovizionare) cu cdmpuri care S° pot defini de eve utitzator. = PO 4000x (se rozemands AMD IC sau Pentimil += wingsv9enMENT4/20007%°; “+ 22MB RAM (se recomanda 64MB+) += Mouse; * CD ative pentru instalarea programul Pachetul TARGET 3001! contine a- ‘ual in format HTML, 1 discheta de 3,5° si.un CD-ROM. Aceste suportuti de date ‘contin urmatoarele figire: ‘+ Programul TARGET 3001! (f'3001.———— vie auc > ‘Schema electric a interofelutlizator pentru tuminare do funds, buzzr vibrator la Nokia 3310 polertatea LED-o. Dinners, rutotul este spl, dowd LED urs afl monate pe cab chiar sub rama (marginea) ecranuiui metalic de protects (vez! fura 4. Pentru a avea acces la elo, eranul se tale atont, cu un cleste da densi mick ¢ibine ascutt dupa care se dezipeste cu tora cocanuli de iit sau a une stati SMT cu ae cal Mae atone ins la schimbarea aces- tor doud LED-ut. Se recomanda si 50 wzeze cocanul do lpi la elminarea ‘acestei ame, Uizarea necorespunzitoa- re. unel sta de pt SMT cu aer cald poate duce la depasarea de pe pac a ‘cmponenteor matin cn apropir, tle fonul detectindu-se iremediabil Cellalte LED. ru pun probleme deceebite ia operat de inlouire ‘Dac contrast luninéfi de fundl nu Posta $1 polartatoa LeDurilor (etodul smarcat) la Nokia 3310 saistace uizatou, problema se poate remeda mocnd valerie rezistarelor de con a ines luminoase, de ta pin 9 9 14 al crea NAOO (igure 5). Rezitoarele sunt montata spre masa sau valoarea do 10k0. Regal se face separa, fle pentru dspay, fie pentru fasts sau ambelo (04 - cepa, fa - ‘astra, “ibografe 7, Documenta Web foo: woe gsm zone.co.uk, wan gm softare com: 2, Scheme elecronice: Manual Service Nokia 3310. ‘ous din LED-urie pentru luminarestastaturl se aflé montate pe cab] sub rama ‘cranulul metalic, Pentru # aven aces Ia ele, aceata oe limind (vex scree In tox) Circutut Naga rams see eee Reem ears amt eat Gerecs0 wal aooe | 17 ‘Semnalul multicanal TV elaborat in stata (studiou) CATV ajunge la abonatl prin ‘efeaua de distributi, Refeaua de distribute CATV este formaté di be si conectoarecomzsle,ampliictoare, cuplore, stribuitoare, unit! de alimentare elementele mecanice de ‘sustnere a reel. In prima parte a tucrarll vom face 0 Prezentare a principaelor caractorstci ‘ale ampiificatoarelor CATV. In partea a doua prezentim o realizare Practicd a unul amplificator CATV do casa. 18 | mat 2004 Keenexcin mmpliicatoarele CATV se pot lasifia in tre categor specie: 1. Amplificatoare CATV de trunchi (magistal 2. Ampiiicatoare CATV de line; 3. Ampiticatoare CATV de casi, Prezentim succint,prncipalele compo- ene ale acestora. Amplifcatoarele CATV de trunchi sunt prevazute cu: 8) recall in tepte gl continual ampl- ficdri, tm scopul compensa atenuai ceablulul din sectiunea de trunchi: Spectr unul eanal TV ) reglajul pantoi caracteristcl de ampiicare, (TILT - cable shape) pentru compensarea diferentei de stenuare a cabiulul de la frecventole Joase gi de la frecyenfle inate; ©) circulte corectoare de ampitudine = frecventa si faz, necesare corecti \eniveailorcaracteristca de ampliicare si Amplificator CATV Imre Szatmary 8 timpull de intrzire de grup; ) circuite de reglare automata cu sjutorul unor semnale pilot valodor Presetate, datoriti modificanlor caractris- Wiolor electrice ale cablulul functie de temperaturd; ©) fitru trece sus, tece jos si ‘amplticator cu cAstig reglabl pentru canal revers (6...40MH2); f) cuploare si conectoare coaxiale pont isi de tine; 9) de regula ampifictoarele de trunchi sunt telsalimentate in c.a., astel sunt Previzute cu ciculte de: alustare a tensiuni ca, redresoare gi fitare; h) constructie mecanica soda, etanga 1 funajonare in condi: climate dure (umiditate 100%, temperatur inte: -25°,.60°C}; 1 ciruite de protect (eclatoare) pentry ‘supratensiun, ‘Asemenea ampliicatoare se pot raliza ‘numal tn condi tehnologice deosebite, in fatricle speciazat, De a isirie ampiiicatoarelor de trunch (sau foarte rar dint-un cuplor de pe cablut | ‘runchiului) semnalele CATV sunt trans- mise pe cable coaxial cu dimensiun! mai ici (010..20mm) care formeaza rateaua num de ne, Pentru transmiterea semnalului CATV ‘a parametri necesar in reteaua de nie se folosesc amplificatoare de linie. Perfor ‘anfele electice impuse pentru aoeste Schema electricé 8 ampiiieatorutul cay 11-125 opt, amet Se, Cum Ore ampliictoare sunt putin diferte faté de cele ale amplifcatoarelor de trunch CComponenta lor nu este muitdierté, de regula nu au cuitele prevazute la punctul “A? si pot falimentate ¢ drectionate de la rea. ‘Cu prvi la realzarea ampliieatoarelor de line sunt valabile cole enumerate la ‘ampiiicatcarele de tunchi legirea din amplfiatorut de nie, prin ‘cuploare sau distibuitoare almenteaz’ Fejeaua de abonali (sau de cast) ‘Atenuarile din rejeaua de abonatl si corectile de panté (TILT) se fac cu ampificatoarele de casa Amplificatoarele de casi contin: corectorul caractersticl de freevents (TILT, circutul de reglare a ampiticri, (eventual canalul revers), sursa de alimertare de la retea. Princpalele caracteristici electice ale _ampliictoruul CATV de cas sunt: 1. Banda de treevente. ‘Spectrul semnalului CATV este format din n canale TV, cu frecventele purttoare de imagine gi sunet normalizate si compatible cu televzoarele abonatr. Banda de trecvente este proportional cu numarul de programe (canale TV) transmise tn roleaua CATV. ‘Sind ca la sstemul PAL normele OK gi [BG adoptate In tara noastra ecru Inte Ccanalele TV (de faptintre purtitoarele de Imagine) este de 8 sau 7MHz, rezuitd banda de frecvente de sule de MHz (inoepdnd cu canaiul1..49,75MH2). 2. Nivelul maxim de legire (pentn o purttoare de imagine) NNaliniartatea caractristiclor tranzis toareior din ampliicator (fie discret, fe ‘SMD realizat) In anumte conditi produc componente nedorte in spectrul ‘semnalului CATV. Aceste componente nedorte rezuitate a intermodulatel cine ‘somnalcle originale altereaza sermifcativ caltatea imagini in dette canale CAT. Distorsunle de intermodulaie sunt cu att mai mari, cu cat nivelul semnalelor ampliicate este mai mare. Prin urmare, fexistd © limitd a niveluui de iesire cin amplicator pana la care distorsiunile de intermodulata sunt acceptable, ac ru atecteazi calittes imaginl, Desi tranzistoarele utlizate sunt realizate spe- cial pentru diminuarea intermodulatel, chiar la ampiticatoare de casa de caltate, rivelul de iesire nu depagesto 90...110€8,V (90..300mV,.). (81-8217 opt, fata amet 2, Cum 0S 3. Amplificarea sau cdstigul (@) Valoarea ampliiciri trebule compenseze lenuarea cablulul dintre refeaua de linie si amplifcator pe de 0 parte si tenuarea rele abonatlor pe de alta parte. Diagrama atenur-ampiticar ‘nebula 84 Indeplineascd condiia ca la priza TV a abonatulu,nivelul semnaluiul CATV si fle de cel putin 60dBV(1m\). Valorie practice ale castiguli dispontl sunt cuprine inte (26..20)d8 reglable cu cca. -15dB, i corecie de TILT ~10...1208. Cunoscdnd ampiticarea replat (de ‘exemplu 2048) si nvelul maxim de igire (@5aBuV, GOV) rezuité o limitare a rivelului de intrare in ampliicator de (@5..20}d8pV = 75dBuV(-6m\). Pesto ‘acest nivel de intrare apar distorsiuni de Intermodultie neacceptabile, 4, Impedantele de intrare gi lesiro, sunt normale lt 78QVesimetic. Adap- tarea dine impedanta caracterisicd tre- bule fie cat mai bund. Tindnd seama de banda de trecvente (foarte larga) se pot jobtine adapt cu cooficient de relewe 18.2408. 5, Tensiunea de alimentare si con- ‘sumul de curent "Nu prezentéi aici problema complex ‘a distorsunlor de naliniatate si probleme legate de canaiulrevers, Uneor, in practcd, pot exista uma twoarele stati ) nivel a priza TV insuficient,stuatio ‘nant a capetele de cotoand (In blocur) sau cable de abonat prea lungi case; nivel la priza TV este de oa. 1m BaneCib waizoos | 19 (corect, dar abonatl dorese 8 intaleze televizoare suplimentare, si prin inocu cerca lstrbuitoarelor (1 sau 2) soade nivelul sermnaluui afecténd caltatea ‘magi nivel a priza TV este de cca, 1mV (corect, dar s-aexins spat clas, deci Sau lung unele cable TVs nivelul semnalli scade prea mut ) amelarea sermaleor TV distr- bait in lou dela eoeptia terest Vom prezenta vealzerea unui ampiicator CATV, care poste rezoWva una ‘Schema electrics a modulatorulut TV pentru banda VHF ti oxen vio preset ask Mi eeerenesreiecs Siem de svraveghere eo domeste, nepretnion, cu 0 angus ceullicen alia aiet sk eo Czech comune oc Se peat isp nar un ana FAN ponte son in cred og n Gispune do. iareepecld pert can as ‘Amplasarea componentolr, scar ‘sernnalul video (semnalul furnizat de camera video). Montajul realizeaz Conversia aoestul sermnalInt-unul sinlar cu cel provenit de la antend, aparatul TV utizandu-se {ard modifica. lesion ‘montaili se conecteazA la conactorl da fantend al TV-uiui, Intrarea montajui se conecteaza la lesirea video a camere! vila, Foatte simplu, montajul este in esent tun oscilator cu un tranzistor, circuitul cscilant aflandu-se in colector (grup RC). ‘Avesta osciloazé pe 0 frecvent nal, In domeniul VHF, banda | - Il Acast semnal este modulat de semnalul provanit do la ‘camera video, ce este Injectat in emtorul ‘ranzistorulu prin grypul C2- R3. lesirea de semnal modulat, pentru TV, se face prin cupla|inductiv, pe L2, deci pe Impedantd foarte sé. ‘Alimentarea montajulul so face cu tensiune continu sifoarte bine trata, tiple 42, consumul find mic. Cole dou bobine se realzeazd din dima CuEm de 0,7-0,8mm, bobinate pe Uundom de 3mm, Lt are 4 spre, 22 spre. Bobinele se monteaza pe cable) in plane paralee, FRegajul pe unui din canalele TV din banda VHF se face prin apropierea sau epartarea spirelor lui L1, probele ‘acandu-se direct pe TV si avand camera video montata ‘Moniajl se va inoaseta obligatory sau 80 a ecrana es! abl. Sugastive sunt fotografile prezentate(pe cablal nu sunt ‘montate bobinele) Realizat ingriit, veti dispune de un ‘accesoriu deosetit de ul pentru suprave- herea propritai (curte, gel, etc). © Gereci waams | 21 cod 4979-2004 oa 808 _}90-000 tel ot 4372 180.000 lei eon 170,000 lei | 300.000 lei ex 5700 (0d 4975 2001 cod 4978 - 200m | 190.000 lei 180.000 lel 230.000 lei oa 4878 40rd | coa4are.- 400m 1 310.000 lei 280.000 lei 20 oe totais cossa1s-200m1 | sl 450.000 lei 230.000 lei 180.000 lei i= (cod 287.4001 od5218- 400m | 8 3 410.000 lei 280.000 lei | oN | Programatorul serial IC-Prog pentru pC PIC si memorii 24Cxx (Cro V. Constantin croif@elkconnect.70 Programatorul prezenta este rezultatul nor lung teste efectuste pe diverse sisteme de calcul, variante ‘constructive gl softwar in gonoral, programatoarele serial sunt mal protentoase. Ca software, so utlizsaz programul gratuit, ® poate scrct de a adrese de Internet wor i-prog.com. ‘Se recomanda versiunea 105c. onto emarat ashore de Cc programs srl pet yo PIC Gin tue et lacs uc cut specie, MAX2S2, pei ie Fo (RSE) -micoomntder Asa dh Ua, pen cet care cure, uceaz8 cu sermale TTL. MAX222 contine bier 8 comveroare de tense AS29277 Jot cu rt de bute ormtoae do senna, cu scop prec dealing _omote ce pot also daca oro Iambel sen C= 19 vers), ut Uszate port HAND (SN) conta capa crt ita CO4003, Ader a re aces vari con sat dip oo a oboe varies clic (e even omaoar de eermal cu ode glu arcu) rare de cre ine dol aces "0000, uC find tt resi scris. Se intimpld pe sisteme de calcul cu semnale de port zgomotoase (act sistem ‘no name’), cu surss de alimentare nefltaté sisau neconectat la priza de pamant \Varianta constructvé. este cunoscuts ‘sub denumirea de JOM. Tot pentru cei care nu cunose, se spec faptul c& yC PIC poate fi pus" In sr Sere - se alimenteaza la pnil Vdd i Vs cu 5 (pint 14 15 la PICTFB4); $e aplicd o tensiune mare (nuit "de programere’), de 13..13,5V, la pinul IMCLR (pin 4, PICI6F84); Dupii aceea datele pot fi inscrise pe pinul R87 (pin 13 la PICIGFR4) sinronizat ‘cuun semnal de ceas la pinul RBG (pin 12 la PICI6Fa4) Decl, un pC PIC poate fi programat uilizdnd 5 pin al si (© atentie mare se va acorda_tonsiunit de programare notaté Vpp in schema, Ea rece un ame | 23 %} se obtine din reguatorul U1 tip 78L12. Acesta are conectat la pinul 2 un semireglabil, R2, de la care se alusteaza valoarea Vpp la 13,00V (exact 13V!). solute altemativé (din motive de pret), testaté, dar uneori nefunctionalé, este Inlocuirea tui R2 cu dou diode conectate In serie, tp 1N4148, caz i care Vpp poate 8 fe in gama 13,2..13,5V. Voc este de 8V. Fluxul de date este integrat de grupul ROC11. Observatie: FO gi Ci se tatoneazi (valori de baz 4709 i, respect 1nF). Rezuttatele cele mal bune ‘au fost objnute far C11 gi cu RO gtrap-at. JImpreund cu 0 valoare corecté a lui Vpp, ‘aceste dou componente sunt respon- sable direct de eroarea de screre la ‘adresa0000h, mesajfurizat_ de software-ul IC-Prog, IC-Prog este un program executabil 24 | wai2006 KapnexCuo care se va configura la prima ansare, aga cum se observa n figura 2 (genta Wind se selec arta, Direct 10, pent Wink se seteazt Windows APY). Este WEEE laccrte | onus one Tagiaaeen eet er asta G see, valoeres scoot,’ 15 cau 2) ANTES Ta nefind foarte importanta. in sistemee ouse foate pide. Rout ui este co ATT ‘astepta‘asezareat sermnalelor tran in rooeptor. Bul do partate are old de detector de eoare de 1 bit spune dacd ‘ctetulrecepiona este sau nu corect. De remarcat ci eroarea de alunecare pentru sisteme simlare (acelas tp de osciator la transmise sila recepte) este aproximativ ‘identi indiferent de viteza de comuni- ‘ato, singuul moty pentru care la viteze mai mari comunicata este eronaté mai des (comparatv cu vitezele mic) este durata de timp necesard pentru executa electvé a rtinelor de recepte. De aceea metodele hardware care consuma mut mai putin timp de procesor sunt cele care 80 pre- {e224 cel mal bine comunicatior de viteza, situate de recente erat find destl de rare. Nu acelasilucru putem spune despre > GETETED metodele software in care generarea rans- miso dar s recep sunt stct dopendento Electronistl entuziast care se avant in realzarea aplicaie, va trece cu mare vitezd peste leoluraroa acestui paragrat In 90% din cazun, ol se va intoarce cu ‘mult interes atunci cénd constata c& nuvi functioneaza comunicatia gi nu Tnelege de ce. Reveder inc’ odata registrit cu functil speciale (SFR) pe care am utlizat ‘pe parcursul acestui serial, impreuné cu registi necesari in comunicatia asinerond prin. modulul Universal Synchronous ‘Asynchronous Recelver Transmitter (gue ra 92). Dep! pare la pra veuere enon de ‘complicaté, functionarea__modululul USART este probabil cea mai logicd dintre toate modulele hardware destinate comu ricatiei din microcontrolerele PIC mid- range (inclusiv PIC16F628). Modulul poa- te asigura transmisia fie in modul full duplex asincron, fie in modu hal-duplex sincron cu microcontrolerul avand functia de master sau slave. Modul sincron este uliizat doar peru inlefalarea convertoa relor AD sau DA seriale, al memorilor EEPROM seriale, etc. Modul master {stapain) este cel care coordoneazéi comu- nicatia in timp c8 modul slave (sclav) rgpunde interogiri efectuate de stépan, Regist cu terminatia STA (TXSTA-bane 1 adresa 9h, RCSTA-banc 0, adresa 18h) sunt registi cu functia de STATUS, cea de configurare a parametilor trans- Imisisl (TX) respectiv ai recepfiei (RO). Registrul SPBAG (banc 1, adresa 99h) este un generator de Vitez’ de comunt catie (baud rate) de 8 bit. TXREG (banc 0, ‘adresa 19h ) si ROREG (banc 0, adresa ‘1An) sunt registr (REGISTERS) de 6 biti unde se plaseaza ootetul ce urmeaza s& Serco Seamneh te bngnoa ramuti subnanel dedcato ‘Hata SFR (Special Function Registers) a PICISE528 implica in experimentleprozon- ‘operatic! corespunzatoare (si aceasta tate in sorlal(reglgtl haguratl maro apartin modululul USART) Grech wal ane | 27 fie transmis (1%), respect unde se gaseste octetul ce a fost reception (RC). In fara acestor cinci regstl, moduiul LUSART opereaza cu bit ce se gisesc in regist destnatInreruperior PIRY (banc 0, adresa 0Ch) gi PIE (bane 1, adresa 8Ch) despre a caror existent vom face abstractio in acest moment deoarece ‘comunicata pin USART este perfect func- ional sir a beneticia de intreruper ‘Generator we viezit G8 comunteaye (cegisrul SPBRG) se incarcd cu o valoare ert pentru modul de hucru cu vitezs redus& (bitul BRGH = low) sau ridicats (bitul BAGH = high SPERG = (atlfhz¥(boudratefbpsI°64)-1 penta BRGH =low (coustia 5) SPBRG = (rtalfha\(baudratefbps]"16)-1 penta BRGH = nigh (ccuatia 6) Valoarea registulul SPERG poate 1 ‘doar inreagi, In domeniul 0 - 255, acesta find un registry de 8 bit. Xtal este frecventa osclatoruui cu cuart masurat in Hz, lar baudrate este viteza de comuni- calle standardizaté, mésuraté in baud sau bit pe secunda. Existd si o variants erivatd a ecuatilor 5 si 6, care teoretic asigura o rotunjire mai bund a rezultatuli, Ins aplicatile realizate de autor cu micro- ‘conolers PIC midrange pe parcursula rel ani, evidentiazd c& aceasta nu este ecesara daca so calouleazd inttdeauna $1 eroarea posibilé de comunicate: Eroarea = (baud rate calcul ~ baud rato standard) * 100 baud rate standard {ecustia 7) 26 | waiaoo one OEE eee unde: Baud rate_celcu = stale)(64SPBRG + 1) peru BAGH =Iow (ccustia 8) respect: Baud rate calcul = stalfaV(15{SPBRG + 1)) ent BAGH = high (ccustia 9) lar baud rate standard este viteza de comunicate standardizala solicitata de comunicatie. in ecuatia 7, baue_rate_calcl repre- Zinta valoarea real obtinuté din relaile 8 respect 9 Tn care valoarea SPBRG (‘olunjté ta valoarea trtreaga) a rezutat din counfile eau 6. Determinarea corecté 2 valori bitului BRGH se face pentu situatia care duce la cbtinerea ero mini- me. Aceasta insearnné cé pentru valor medi ale vitezel de comunicaye este necesardi efectuarea caleulelor valori SSPBRG pent ambele stuati (ezoWvarea ‘ecuatilor 5, 6) deoarace comunicatia este valid’ (0:SPBRG<255) atét pentru BRGH= low, cat si penttu BAGH = igh. Mal mult, nu se recomands utltzarea tabelelor(reprezentind valoarea SPBAG respect BRGH, In functle de diverse frecvente ale osclatorlu) existente in versiunile A gi B ale documentatii producatonulul, decarece contin erori importante. Pentru cateva valori comune ale cuartlui utlizat ca osciltor extern, valoarea registulul SPBAG, a bitului BRGH, respectv a erori de comunicati, sunt preset sintti in tabeul 15, Erotle viSiei de comunicatio marcate ‘cu rogu in tabell 15 inde varantele care ru potfapicate practic deoarooe sunt mai mari de 5%, Se observ ca erotle foarte apropiate de zero se objin doar pentru cuarturi special taiate pentru frecvente de rezonan{i muliplu de “2n’viteza de comunicatie’. Acest tip de cuartur ‘echipeazii cam toate plicle de baza ale PO-urlor sau interfjele de comunicatie Etherink, mai vechiul Tokenring, ete. Rogistrul destinat transmisiei este ‘TXREG. Mecanismul de seriaizare a da- telor spre pinul RB2 este evidenfiat in figura 33 La transmisie bitul SPEN al registuiul CSTA trece In stare logic high iar port FRB2 devine lesre TX. Data existent in registrl TXREG este transferata hardware In registul TSR (Transmit Shit Register de unde este seriaizaté (primul bit transmis este LSB) spre pinul de iepre BD, Blul TXEN (registul TXSTA) setat high demareazé transmisia. in acest ‘moment bit TXIF (gist PIR) devine high, si are loc intreruperea intreruperea pate fi utizaté (sau nu) pentru a opr cin ‘execute programul principal sia executa 0 rutin pectic. Atentio, spre deosebire de bitu similar al TRO (TMROIF), TXIF ru poate fi resetat software! Aceasta Tntrerupere generat de TXIF semnalizeaz’ c& a fost golt continut registull TXREG n registul TSA $i poate ‘avea loc 0 noul insciere a acestuia, ‘Transmisia poate fi fluent&. numai daca dotectia acestelinreruper este fScut In mod continu. Bitul TRMT (registrul CUTE ET ‘area bitului SYNC al registrlul TXSTA 1 selarea blu SPEN al registulul OSTA. * Optional. Daca sunt necesare ttreru- peri, setarea bitulul TXIE al registului PIE, + Optional Daca este necesara transmisie pe 9 bit, sotarea bituui TX9 al regis trull TXSTA. + Activarea ransmisei prin sotarea bitului TXEN al registruui TXSTA, bitl TXIF din regstul PIRT devine high, semna- lizind posbiltatea scrierii Im registul TXREG. Optional. Daca a fost selectata trans- risia pe 9 bit, btu 9 trebuie incarcat in ‘ea | Vitexa [MODUL VITEZA REDUSA [MODUL VITRIA RIDICATA (lois) | standera [Gpnng/anai | SROAREAN | SYSRG/ANGE | EROAREAY 0 |— 19200 Bo] ae a oat Tr uisioo_| 30 | _9's7 10 fon 2137 Terese [| —1isa00—[ 1 0 0 Ta 7 Tod | s7600_[ > 0} 9.7 wo 3 7378 | 11s20—| 00 0 3 er T 400_| 19200 [> | 350 isa Tie ‘TXSTA) devine high de tlecare dats cand sa golt TSA Veriioarea periodioa cesta prin inerogare confirm. goirea TSR. O pariculaitata a registulul TSA este acoea cA nu poate fi scris sau citi direct. Viteza de golre a registului TSR este clctaté de bitul BAG. Pantatea nu esto suportata prin hardware dar poate fi (generat in mod software gt mamorata ca ‘al noualea bit In acest caz, btu de partate este transmis prin setarea biulu TX8D on In ragistrul TXSTA, iar apol setind bitu ‘TX9 din acelasl egistu. Btu TXOD treoule selat Inainte de a transmite data in registrl KREG. Acest mod de transmisie sateazs Imadiat oe data a fost ncroaté In registrul TXREG. Dacd bitul TXO0 nu a fost seta n prealab, are loc 0 transmisie normal f8r& bit de pertate, Dacd bit ‘TXEN este resetat In tmpul efectuai comunicatiel, aceasta inceteaza i pinul RB? trece in stare de Impedanta ical Pasil necesari ta realizarea unei transmisii sunt: « Intaizarea regstulul SPBRG pentru rata de transmisie dots, setareabitulu BAGH pentru vitezd scazuté sau mari ‘Activarea portulul asincron prin rese- Txe0. ‘+ Transmisia are loc in momentulincle- cll datel de transmis In registul TXRES. Pre! PIRI Tg THEN TRYT TyD :MSD-—- TsTa RBI al PICTEFE28 in pin de intrare, Data care a fost receptionaté la portul RBY ajunge in registnl RSA (Recovery Shit ‘piste prin regstul de recuperare date. ‘re loco egantionare a datel de intrare pe front cézator, repetati de trl ori, dupa care data este memoraté in regisrul ASR cu vitoza spectcaté in rogisrul SPBRG, reepeatv gi de bitul BRGH a registruli TXSTA, Cand se detecteaza un bit de stop, continutul registrului RSA este transferat in RCREG. Cand data este ‘memoraté in registul RCREG, bitul RCIF al PIRT devine high Pentu a valida aceasta ca intrerupere, tebuie inal setat bitul RCIE al repistrului de intreruper PIE RCREG este aldtuit cin 2 FIFO (memorio first in fst out $i poate memora 2 octet (euplimentar in afara ROREG), ca 0 protectie pentru intarzied. software in procesul de cire. Bitul RCIF nu poate f deca itt find sters la ctr registrul RCREG. Daci rogistrul RCREG nu a fost itt pind la terminarea recepie in ASR, bbtul OERR al registrulul RCSTA devine high se semnalizeaz eroare, Data care «a fost memorat in acest timp In RSR este pierduté. Operatia de receptie nu se {ermind, bitul CREN i OERA al registulu RCSTA sunt resetafi. Bitul FERR al regjstrului RCSTA este solat cind se \dotectoazé eroare de recepfe n ASR. Bi RXOD si FERR sunt rescrisi de tecare ‘at cand se receptioneaza un octet Btu FEAR tebuie verlicat de flecare data inainte dea fi iit conjnutul registruli =-L9b-, butters corral pn FRogistrul dostinat receptieldatelor este FCREG impreund cu memoria First In First Out aferenté de doi octet. Mecanismul receptiel este detaliat in figura 94 La receptie, bitul SPEN al registrului FCSTA devine high gi transforma pinul FESTA ‘une transmisil prin USART, PIC16F628 RCREG. Cénd se receptioneazé 0 secventé corecta dupa una eronal Informata stocat in bul FERR cspare, Seoventa necesard la receptie este urmitoarea: ‘ Inaizarea SPBRG sisau a BRGH pentru rata de comunicatie corespunz- Greco wacom | 29 tore apicatc + Sotarea portull serial prin resetarea bit- Ui SYNC al TXSTA si setarea bit ‘SPEN al RCSTA 4 Opjional. Daca sunt necesare intreru- er, sotarea bitului ACIE al PIE. + Opfonal. Daca este necesard raceplia pe 9 bit, setarea li RX9n OSTA. do nivel inversoare, singurele variante plicable fra artic sunt cole din igure 26, 27, 28 si 29. Vom alege conexiunea a mai ‘comoda" prin utlizarea crcultiul convertor ST232CN prezentat in schema in fgura 36. © paticulartate © constiuie utiizarea microcontrolerului in modul_ oscilator RelF Fegistil implica! In efectuarea une recepit prin USART, Ia PICTGFE2E + Actvarea receptiel prin setarea bitua CREN in registrul ROSTA. ¢ Bitul RCIF al registuli PIRt devine high \dacé receptia este complet iar Itreru- perea este gonerati prin setarea prea abla @ brut CIE an PIE Citra registrului RCSTA pentru ‘objinerea bitului 9 si determinarea patil orcarul tp de eroare in timpul recente ‘+ Crea datel receptonate in registul ROREG. + ‘Stergerea orcarel erori aparute la recept So face prin resetarea bitul (CREN cin registal OSTA, Ea XIE Giitorul conseovent are toate infrmatile (hardware sofware) pentru a realza 0 comunicae vad Inte un uC PICTGFE28 gi PC. Revenind la schemele convertoarlor de nivel prezentate in ruumarul wocut se poate observa cu uur o “eroare" in text oer a fou 12.26. infigura respectiva ait ransmisia (prin doud tanaistoare in configura lnversoare) ct s!recepia de dato sunt in logica negativa. Deoarece moduli USART soli existenta convertoarelor 30 | a’ 2004 Carex extern independent EC. Osclatoralcontine tat cuartl de 7,3728MHz cét si circutul ‘conex acestuia (realizat cu cull intograt ‘7ALS04 pe o plécut de crcaitimprimat cu ‘substrat din alumind, un material ceramic cu piercer dielectnce scazute, Incapsuiat Into oarcasé metalic’ sau din plastic) gi lng capsula convertoruul de nivel 103. Cuplarea cu calculator PC se face cu un cab sia 1:1 standard (ir incruigarea ssemnalelor TX-AX) sau cu un eablu inver- sor (conexiunilepinor 2 8 ai conectoru- lui X3 6e inverseaza). Singurul dezavantaj al utliziti moduilul USART este impos biltatea reconfiguai comunicatol pe a pini decdt RBI si RBZ. Acest Iucru esto ‘dezavantajos in stupa In care este nece- sar un port complet de & bi, singurul care ‘satistace aceasta cerere find portul B, Blocarea celor doi pini pentru comunicatia ‘seriald implica manovre Importante. de relocare a functeiacestora pe portu Aast {el inca efectulobtinut fe existonfa unui ort compact de 6 bit (cu funcie de iesire ‘sau de intrare simultana pe toi cei 8 bt), ‘Dups realizarea crcutuu dn figura 96 ut- leatorul are acces la 11 pi 1O ai mioro- Controlerului. Recontigurarea MCLR intern ‘mai poate eliverea un pin 1O pentru apt cafe utitzatorull Nu se recomandé utiizarea modu USART cu osclaorl inter, desi functo- area sa este posibil la temperatur ambiante pozlive situate in zona 0°C...20°C gi vteze de comunicat min- Ime (unde eroarea de esantionare "pride" Un bit cu nivel stabil si nu frontul de ‘comutare Inte doua star logce, figura 31). de aceea necesité $i tensiune de alimen- tare. Numerotarea pinilor acestel capsule este identicd cu a cicultelor integrate Impachetate DIL14, find sport ins ‘umal pini 1, 7, 8, 14. Condensatonul C5 ‘se montsaza cat mal aproape de capsula ‘soliton gi preint&mpin ‘poluaree” ali- enti sisteruiui cu oscil parazite cu ‘recvenfa de bazi a osclatonul si armoni- cle impare ale acestuia. Un condensator similar C10 este bine 84 fie prezent si tliat pentru conexlunea seria PIC-PC eete 1:1 Un cod surs relat complex gtotodats ‘complet al comuricatel prin USART, uti lzand Jal si assembler, este dezvalut in lstingul ce va fi prezentat in episodul lurmator. Pan atunci astept cu placere solutile dvs, pentru comunicata USART, la adresa de email vasie@s3.tim-c)ro. ‘Articolulprezinta plicatile din numérul trecut al revstel Conex Club, abordénd un alt concept de programare i anume cela de utlizare a itreruperir exter. Ca avantale pot fi mentionao crestorea tloxblital in ceee ce priveste realizarea hardware gi elaborerea nor programe compact, clare gi upor de urmart. Pentru Incoput este detaliat o metod do ctr a stir unul contact mecanic (push-buton) conecta a una din ine do ntrarfetro ale microcontroerulu TABELUL 10, Microcontrolere AVR (VII) Descriere si utilizare Leonard Lazir ‘azarteo@yanoo.com ven fai Rn Lees inchisideschis) | Deoarece inchiderea unui contact mecanic oarecare nu este ‘deald, In Bractod epirind 0 sere de Inchidert Geschider! suocesive imeciat dup manevia de actionare mecanic& a contact (gua 36), la rivlulprogra- ‘mull rat do mcroconrler se Impune in fiqura 35 lar modalte de aprin- dere @ unui LED prin intermediul unui push-buton sunt reluaa in tabell 10. Nu ntimplator push-butonul de ‘comand K1 a fost pasat pe linia PD2 a Ss: lected uilzalé este dat — a ® reseed eel ™ electrics vai ‘ins 01 1 nd . ie a ‘ATB052513, Imictocontrolerului, care realizeazi_ si funcfiaaltematva de declangare a inter peri exteme 0 (INTO), detecta sigurd a nivelului de tensiune a Pinulul conectat la. un ast de contact (spre exemplu in figura 35, nia PD2 a rmicrocontroiou), ‘© LED-ul se aprinde ia prima apasare a push-butonulul Kt §1 82 singe a cea de-a dova apasare; anexCiio wal aooe | 3t El Nive de tnsione inchidere contact aptsare psh-buton KI) ‘nul PD2 ler i “Vee Detalieres efectulul ‘ e vibrato av: Loma as 8 contactelor SS ‘Sms EEL Se NESE HON: ws pub In electronica casica, bazaté pe crcuite rale, eliminarea efectului de vbratle @ Integrate logice si ampiiicatoare operatio: contactelor s-a realizat prin itroducerea i. tReCr ‘Schema unul monostabi clase reslizat cu crcultul ESS5 Bit Tiina unui eta) meonostail(Hgura 37), cu 0 temporizare corespunzitoare Aste, apdsarea contactuk K duce la ‘ectangarea monostabiiui sl apariia un semnal de ieie la pinul "OUT" un tp elerminat de lementele At si Ct (t=1,1RICt), neinfluentat de stirile ulte- fare ale contactili K pe aceasta peroad Pornind deta soeast ie, i nivel ricroontoleruli, pen tree str unui contact mecanic (pusi-buton) trebuie implementaté sofware func monosta: Diu. Temporizarea in acest caz este realzaté pin program, si nu pin uiizarea uno lente icici extern. Din pune de vedere practic $4 constatat cdo temporzare de 5..10me este sufcient ‘Spre exempl, etre str push-butonul Ki din figura 95 poate fi facut prin procedua “1” Onservav, Ubizarea acestel metode de oie a stir unui contact permite liinarea somnalaorparazto do natu electromagnetics, semnale care pot conduce la deteminarea erent a sta contact | sitcdalitatile de declansare | Rc Morocontroleral ATOOS2913 cispune de dou introruperextere, INTO s INT Acestea pot facvate pin setarea Dor INTO gi NT din regis GIMSK (General Interrupt Mask Register), prezentat in continuare (figura 38). Bit 7 - INTI - inrerupere extemal 1 actu clnd acest it este seal bl (otul general de actvare a inzeryperin) din registul de stare al programuui (SREG) este de asemenea setat, Intreruperea extend + devine activa eclangarea ura inrervpen (care const ‘in opiea execute programuii obignt si trecerea la execua subrutnel asociate Intreruperi respective), poate fut pin intermedi bilor ISC11 gi ISCIO dn 5 4 3 2 1 ° sages) Cn] iS BR |i] a | 7 7 7 t 7 Resawrte AW FW Ina value Cc ° ° ° ° de mascare a Intreruperilorexterne 32 | warzo04 GonexChs> ° o or Powe, .oimieene S.-i io ee A A OL Pease vain Po" 0 8 Fogistrul de control MCUCR. [eT en o ‘0 INTO deciansabild pe nivalul de tansiune de OV detectat la pinul PD2. Bit 6 - INTO - interupere externa 0 activa. n mod analog, cand acest bitestesetat impreund cu bil" din registrul SREG, intreruperea extoma (© devine activa. Modalitatile de declangare a une! Intreruperi (pe front negatv, poz sau pe ivelu de OV) sunt selectate cu autor bilor 18001 si1SC00 cin registul de contro! MCUCR; Bi 5 - 0 - sunt bi rezervai. Este Interisd setarea acestor bi de care tlzatort Bit 7 ~ 6 - sunt bij rezervati. Este Interzist setarea acestor biti de cre ublzatoe! Bit 5 - SE - Sieop Enable. Setarea 7) ‘acestul bit permite intrarea microconto- a leruul in modul de luc cu putere reds Le = (SLEEP); Fig. 40a Bit 4 - SM - Sleep Mode. Acest bit ‘selecteaza nul dn cele dou modu de Detaliorea modurllor de declansare pe front negatv gl pozitiv registrl de control MCUCR, biti care selecteazé declangarea intreruperit in functie de nivelul de tensiune detectat la pinul asociat Intreruperi (PDS). Este pposiblé. declansarea.unel inreruperi la ‘sesizarea unui front negati de tensiune, la sesizarea unui front pozity sau pe nivel de tensiune de OV. functionare cu putere redusd ale microcontrolerului AT90S2313: cng SMO, este selectat modul "Sleep" (Idle Mode); cAnd SM=1 este selectat modul “Power Down’; Bit 3, 2- ISC11, ISC10 - selecteaza Nivel de De I seni ae aoc Howie | we ‘La fri! excel proce ‘soci erp exere nivel eternal pull de declare (D2 au PDI) ese | login aces far no se ma delaneu © nou Inerupere extemal si serene In rogram prineipal Tari exccte proce ‘cite Teepe exter vel tense alpina de declare (PD? su PDS) ete O loge: nace far te decanesed 0 nou Inrerapere exert Detalleres modulul de declangare pe nivel de tonsiune de ov Gereccie waiznt | 99 ll rmadul de declangare aintrorupetiiexteme BI 1, 0 ISCD1, 1SC0O - selecteazé 0 (tabell 12). roa Gti steads (roesiea coed Melee panies ee SAGA) Leet errr) |e eae] coe fies clk re cy Bae agecvtiain oka i CLipiainh were gen acne aon Pe | eer eats oo end ppl 0 Do rae oO tora ay eee re at a Sa ue ee ea ate Fontes Sart ee “Bro 95; aepre de Titer, Compu, etl, logie (low - OV) pe nivelul 1 logic (high - Ge a ga ae een ee ae a Bie toon te eS onicaaae Ee oe pacue Braue ware ateaaata “Dh pte UART ep de i eli pentru INTO si PD3 pentru INT1) este cel de OV (igura 41), Rogistrul cu flag-urile intreruperior fextome: GIFR (General Interrupt Flag “Se enn UART ymca ein {06 34 lnsupe compre amg aia Seog lated Rot os Regia) ‘Stree cp id samc st pe La spaiia condor de dectangare a ee ahaa parce peat Lunel intreruperi exterme, este setat prin coved ER ae an soca hare tr Rar. sec cDoRD fis scr fd mg DOD, registu INTFO sau INTF1, care va ‘AERlGt sues ela Po ae pen in te est in de line semnaliza sistemului de intreruperi a croak rena Imcrocontolrulu cf trebule desorvta Secapmentaatese hres Inveruperea respect, Uneor, uilzatoul ‘eect poe sinisc sane enacn atone cms anh atieneancatdesnie —@F® realizeaz4 programul de aplicate ats poate interven direct asupra acestor bi ste RG 1st Pentru a inhiba declansarea_unei ‘Stuns tna ros intreruperi. Resetarea bitlor INTFO si ors eer INTE! se face prin scrotal ogi Sena dane in aceg bi (NU 0 loge. ‘Neherenentlleme epee ale pr Revenind la schema din figura 35 se ‘Renta ctasn hey atesee ater 30s observ a inireruperea externa O true meray OL a dlecangaté pe frontal nega de tensiune et ieee SOF detectat la pinul PD2 (INTO) (la apasarea push-butonului K1). oc surst comun aplcatior dn {Ere 6 ONTO lest IMS tabelul 10 este prezentat in listing fers spay Precizare: in procedure prezentate s-8 inte mcock fe Ignocat fenomenul da vibeata a cantacteloe MME Cee eee ppush-butonului Ki, cu scopul simpficri “wl dee ii 1900 18CO in ieee a INTO in OAS eecorea pina “onrccannn srpr e agt TFYeepe OU mar cn mT Pac ma coer A Bea ‘rome mau ato mem ne ves i er race epee se mai mult pe injelegerea principitor on utlizate, © REI teen (PTT) (6 he ied aa op Eerie ks 34 | Mal 2004 [onexc {Selo ts eer bl 60) a me ee nla POG vag a va ioe SLE tnt gue rr SEP eerie "hp ROCEDURA SLEEP vax da Dapa escutreainotuar rset aocte neaperi espectve se cotion csi indir matt insti SLEEP (ncaa de at “no IRLENT Ora Lables atu Rng pies ph on "acta pc repre Pama pps oe sagem ean pe Bron nat ‘ee ee ie pth ‘imprest aUYOncHLinoRAT sheaf clon ct ing Lb ‘era logan de testa event pnb-hutml KI const n modifica dina ¢ radu de delingresieriper extme 0, clara procedua sso cet Este wat un ‘ag (pe exemple i Oa rei RIT), ae va inca la nivelul prooedaapsuea sau eliteeapus-tutcull, Eider, Tneeput Duo ete elberat sil O al registra RIT ese ‘est (sloae 0 Tisuctunes “cbr RIT, 1 ; rescue it O registry RIT" va tebui plas inna etches "PROCEDURA. SLEEP” din rogram rina Pacer cia iserpnt eee Ova coming [em aera ese RI he ae Opin Lad a ree ig Lad ‘mpsTINGE LED Inf Mei ax Ise SC, ocr tems. dln pe Fl pont enone Seca On en tometer oho FRENTE EX. ot in dine cei, anette acon

vérfuri pentru ipitdezipt componente SMD. ‘Cordon de alinerar ooa 20, he “Anson supor pant ional ett rola ae fdr ison penta pi BVO ‘Super par reonal ae Ss Gaon pnt dain BAVROW ‘Super peri seen e ap Ste mae prrucwait | Solmanbrae Ge chi eH > * Five de schin rustensie pein crit _ Up-grade la cartela cu 3 relee pentru PC (Il) Leonard Lazar lazarleo@ yahoo.com Aricolulprezintao intertya graticd realiaté cu sutorl programulul Visual Basic 6, prin intermedi cela pot f ‘comandste direct prin portu sera al UY Sia ah Tip Revenie imp Pose | = Interfata grafic este prezentata in figwea 15 ‘Modul de functlonare este aseminator de functionare pentru functia de Astabll cu timp! specitict! funcfl de Astabilcu comands de Start, cu SS eae sa Afieetn27 oe coca ep 12ftee renee moc Oe Interata grafic functiot de timp “Astabil cu ‘comands de Star Intortata grafied pentru functia de “Astabil cu num de cilur impus si timp de pornirespecitieat” Fore) & on) a rl meacroere| [mE = wwe |r [wom sane] star | 2 [oa aso Brenan eee Qleeman rem ames rey isfiesierrom moa ere afermarom mama Per Whe wer row oom oer Bleeknarom aman a ree fim marrow cea Cer Ppareronncaraipre) wieearnsanara err fae wero mwas APP aafimcse om oma FPP for sim Cer Hifeimarrom mace eer ReaToor oan Per lie mom mo CE freien moan rrr a maaan Refiecisaro mame ree a Intertate grated pentru functionarea i np reel (tempore find in acest caz dferenta & tn acest caz este impus un innate) penta elementel de numér maxim de curl care vor fi comutaie asoiat © comands de efetuate. Lmitele maxima si minima sunt Stan data dupa 0 comand dein acest oaz 32767 especv 1 ‘Stop In aceasté suse va cond- colareuerea cctii co comers TT (ONOFF) imedat,incepind cu _Interfala grafic este prezertaté in starea complemetard a eimen- figia 16 = contna un céimp de 28 de {ude coma. Sin acest car contoala DTPickar cit format comanda de Siar va fi Timp+Daté, prin care la tmpul st data Rem SCONE cu consul speciale devine actva setrea tut sistomulullarivel de ts, pentru elementele de comutatie prin Controalele de tip CheckBox etchetate 1,2 93. Moritorzarea si comanda manual (In fara programéti) a elementelor de Ccomutate poate fi facut prin controaele ‘CheckBox etichetate "MONITOR La focaizarea acestel intrfolo este Interfata graficd este preluatd data curenta si timpul din eel ee ee prezentaté in figura 14, omental respectv. Modul de functionare este asoménitor funcjel _Fislrul exooutabl al acestel aplicpi Intra grafic pentru funcfin de “Astabl cu numirde 8 Astabil cu timpi poate fl obfut prin emali redacto® Cleturlimpus gl comer de Start ¢ Stop" ‘pecical, cu derenia c& conexclub.o. @ Grecia amo | 39 Convertor UUS CCIR-OIRT George Pintlio De ce convertor wus? Exist ind in tunetionare mutt radlorecptoareproduse n Roméni, cu ult alin urd, ns de foarte bund caltate, dra care domeniul petra gama lo UUS, est rezervat recvensior 65,.73MHz. Al, maorateaemisiunlor de pe UUS se rans in gama 68-06, neceser find un simplu convertor. tutimul timp sa extins mult reteaua I do postu do. radodiuzune cu ‘modulatie de trecvents (FM) care funcfoneazi In banda de frecvente 88- 108MHz (CIR) In detrimentul celor care folosese banda 65-73MHz (OIRT). DDeoarece mai exsté nc multe receptoare ‘vechi dotate numa cu banda de freovente 65..79MHz, firma Conex Electronic of lun convertor de frecvente ce permite recepfionarea posturior de rao din banda CCAR, folosind un receptor prevzut cu cea 10 a dova band (OIRT). Convertor (vezi figura 1) confine un ‘scllator cu treoventa variabilé in fimitele 156..176MHz. Varijia frecvenjei se realizeaza cu ajutoru diode varicap D1, ip BBI21A si a potentiometruui P1 care ‘modfcd valoarea tensiuniiapicate dlodel D1 in imitele 0.9. Din emitorul tranzistonll osciator T1, ‘se culoge semnalul cu frecvent variabla Inlimitele 186..176MHz, care se api pe bbaza tranzistoruul mixer 72, in serie cu rezistorl RS. ‘Semnalul cules de antend (un conduc tor izoat cu ungimea de circa 750m), dupa Co stribate fitul ‘rece banda” format din 13, L4, C8, C10, 012, se aplicd pe emitoru ‘wanzistorull - mixer T2. {in clcuitul de colector al acestui tranuistor este conectat itl L2, CVI, C3, acordat pe frecventa de 68MHz. De la divizorul capactiv CV1-C9 semnalul este aplicat la bora de lesre OUT. Modiicénd valoarea _ frecventel Csciatorulu local In imitele 156..176MH2 cu ajutorul poteniometruui Pt, la borna ‘OUT va apirea un somnal cu frecventa fixd de 6BMHz, indiferent de frecventa Postlu de rac receptionat din banda de 86,..108MHz deoarece: 156 - 88 = 68, lar 176 108 = 68, Receptorul folosit, dotat cu banda OIRT, se va acorda pe frecventa de {BMH (flosind incicaia scale). Borna Schema elected convertrull CIR. or 40 | azo Keech ‘OUT 20 va conacta la bora de antend a Desenul cablajutl receptorull sau daca acesta este dotat cu Iimprimat antend telescopicd, se va conecta la aceasta. Cu alutorul potentiometruui Pt ‘50 va recepiona un post de radio FM (din banda 88...108MHz). Folosind 0 surubet at ea pono enema i tmor = CV eat ea ata post Apsara pain seen CaaS rauerl es calaioeen ce sured tnchnen do OV Oe fal Staci, So posle fos o tt cu tevanea do 9, Oued corauat oa te masini Gv. Converted oa protect penta putea fmt ncasta te plastic cod G-1068, care poat fi a ee) cinta dn magaznut Conex Electronic ur ®oaCuEm 2 1 alinga Bobi se exec conor cater dn & { Gecuem 4 ITE ous. * Be tecuen ‘ err Qo ESE sd ~tensiune: 1200; = curent: 354, coasasty ‘Modul de puter Pratt) esc) Gnecho waa | 41 ‘Sunt prezentate principale elementele constructive legate de partea de programare side aigare pentru sinttizorul de frecvente descris in cele doul articole anterioare, Se incepe cu decrierearolululcelor tol rogigt!R, Nn functionarea circultuul PLL MC145170 gi ‘@ modului de programare serialé a ‘acestora. Urmesza expunerea si cexplicarea succinté a schemel bloculul de ‘rogramare realizt in jurul rmlerocontrolerulul ATMEGAS, find prozentat go variant de organigrama a programululfolosit pentru controll function sintezel de freovent dupa care se continua cu schema bloculul de afigre a trecvenjel generate, 42 | war 2004 onexcs Sintetizor de frecvente cu pC - VHF (III) Proiectarea sintetizorului pentru banda VHF Adrian Sorin Mirea, Facultatea de Transport, ‘catedra Electronica Sintetizorul de frecventé a cérul proiectare si realzare pracicd au facut ‘obiectularticolelor prezentate In ultimele dou numere ale revistel este realizat cu Ccroutul integrat_speciaizat MC145170, Produs de MOTOROLA. Versatitatea facestui circuit se datoreaza tn cea mai ‘mare masura faptului c& este un clreult PLL programabil serial, informatia, despre regimul si chiar despre modul de funcfonare (apicabil unui nur de pin) find pri coral gi memorat intr unul in cei trei regist specializafi, denumit generic registul N, regisiul F respectiv registrul C. “Teoretc, pentru a realiza orice schim- bare a treoventel generate cu un pas ‘multiply al frecventel de comparare (in UE octet Py ct 8 nt) tt, azul nostu 12,542), este necesar doar reprogramarea sora a rogistuul N. in practi ns de coe mai mute of, est la {olde usordar-mal ales ~ ma sigur 8 reprogrameze integ setul de regigh ai croutulul MC145170 la ecare schimbare e tacvonta In acest fel ne asguri ct fw au apirut alteré ale continu reqisttlor a carorreprogramare nu er situaja dat, stict necesard. Aceasté stratogie prezinid si un dezavant, i fanume, acela & mareste tmpul de rogramare (a mai pun de 143). In cazu ‘plcatlor in care acest aspect constiuie un dezavarin| major 20 pot alege ato strlegi care sd garanteze programarea corectd gl mentinerea nealteratd a informatie n eit in contnuare vor f\ descise suosint {unetunie fecal registra si modu in care se tit semnalele necesare in vederea YazBrecrera vat fet, slat. aciveaztdrecoru A actveark detectors B ect, Poa. 2). {eset arin pay In up ana cwe ait xa aun peer J Poe U programa lr. valoarea maxima find 32.767, lar ita privre Ja acest factor de diizare este Programarea oplor tre regis! se face minima 5. Registrul R se poate programa —memorata in regis N (de 16 bit), find prin apicarea unei secvente corespunzd- fe Intro seoventd de 24 de pulsuri de tact, acceptate valori cuprinse intre 40 si 165,535, Acest regis se programeaz TTABELUL 2 -Rolu color bi de cont “ea scorer do 1a rage aches ps! we intrarea CLK, aga cum reiese din partoa a doua a iguri t. Rogistul C este un registu de 8 bit care memoreaza informal de control a {unctional ccuituiui PLL, Rolul cele 8 bit de contol (nota! CO la C7) este prezentat in tabelele 1 gi2 toare de stiri logioe pe tel Inti ale fie Intr-o seoventa de 15 impuisuri. _Programarea registruluiC se efectuea- celutulu, si anume: ENB, CLK sD, Deoarece in general se caulé reduceres 28 int-un ciclu de & impulsuri de tact, ‘Prima intrare are rol de selectare a timpllor de programare, a optat pentru secventa find prezentatéin uma parte a regimului de programare serialé. Pentru varianta cu 15 impulsur. Diagrama care figuti1 functionare normald (ca PLL) a eircutulul prezint& suocesiunea de schimbari de stari _Progfarnarea ini (efectuaté automat aceasté inrare va fi mertinutélanvallogie legice pe cele tel intr folosite pentru la fiecare conectare a alimentari) 51 “High iar pe durata ct acesta inrare va fl programare este prezentatd In igura 1. reprogramatile succesive ulteroare (in menfinutd *Low" circuitul se va afla in regim de programare, al PROGRAMAREA REOISTRULU r Intrarea CLK are un dublu rol. Pe de-0 parte asiguré 0 corecté cre @ datelor de intrare prin sineronizarea intr transmitétor (dispoztivul care timite ole valor ale registior care se programeaza) si circuit MC145170 si pe de alté parte, selecteaza Automat céru registu | se adreseaza da- tale receptionate (prin numararea ImpuF ‘surlor de tact primi). ,, este Inarea care primeste ofectiv datele do programare a registlr, ‘schimbarea de bit trebuind 8 alba loc pe trangia din "High in "Low a semnalul CLK, lar ota (interpretarea inter) are jmarea rogigrtor fee sineron cu trontulcrescator al aceluia! semnal Freoventa general cu ajutorul unei vederea schimbarl frecvente!curente) se RegistulR (de 1S) contine nforma-bucle PLL este Intotdeauna produsul fac cu alutorul unui microcontroler care va, tla refertoare la factorul de dvizare a inte frecverta de comparate gi factorul comand si un eta de atigare a frecventet frecvente de reerinta in vederea abtineri' de dvizare al divizorului cin bucla de generate la iesirea sintezei de treevents frecventei de comparatia, Factonil de reactie, in general nolat N. in cazul Schema etaiului de comands, echipat cu vizare poate fi setatintre linite larg, cirultuui PLL MC145170 informatia cu microcontrolerul ATMEGA8, produs de ATMEL este prazentat in figura 2 Seetre hecverel dott 9 las Te defends ia cata poe a eee List TT Pie Schemade Goin Bt la 85 et] , comand eu i" Bonus BY pemnite erin regi do i 4 EE] egua cfet govern atone © eer da x <>, Hee cows re feoverisegoerato (am ete cee tare emisie rope) pay ‘comendt ever revenel cueri x $373— qin prsognl cu ond do curl Sheet +9V Stab. acest caz 12,5kHz); 4 naz) | _ 68pm cern teva crete me “| Ss” ox at pas eget oxo BOK, Ca e T B4 permite avansul rapid in banda, ‘generdnd un salt al fecvenfelcurente cu Games malas | 49 | Se TSISETRRT ‘seri in po TRITTALIZAR snus ine Programare NR, Corson are occa tas ROO ‘Organigrama programulul | star +e Frogramare NC] lun pas de 1MHz la lecare apasare, sau in ‘med repetat, In cazul In care este tnut paisa un interval mai mare de timp; ‘85 realzeaza reset-ul microcontroleru- lui g!aducesinteza de fereventé in starea Inia care corespunde general frecven- 1 minime (132mH2), Cu alutorul condensatorulii semivaria- i027 s2 etectueaza regal recventel de sciatic a osaatoruui plotat cu cristal de ‘uart, la frecventa de 4,000,000H2. Este foarte important ca acest regia) s& fe foarte precis dooarece sinteza de frecverta cu PLL foloseste acest sermnal Pentru obtinerea referintl de 12,5kH2 (prin divizare cu registrul R) si decl, orice ‘abatere de freoventé a semnalulul de 44 | waiz006 Kaprexciu 4H afectoazé direct referinja si prin aceasta frecventa generat. Semnalul cules de pe pinul 10 al rmirocontrolerului este aplicat pe pinul (SC,, al cecuituiui PLL, in acest fl find ullizat un singur cristal de cua, Pini de la 22 la 28 genereazi semna- lole de mutplexare necesare pentru a pu- tea solecta circuit de afigarecéruia i sunt adresate datele (0 -0,D-1,D-251D-3, In cod BCD) pe care mirocontrolerl le (genereaza pe pil 14 la 17 seta ca igi Ciriutl integra 1C4 de tip 7805, impreund ‘cu C32 siL6 realzeazi un stabiizator local e tensiune cu ajutorulcaruia se cbtine tensiunea stabilzaté de +5V. Aceasté tensiune va fl folosii i de blocul de atgar a recente’ generate beacrganigrama programului | SS cscontrol Swcurl, programul contine dou zone dstncte, gi anume: partea de configu inilalzas gi setae, care so Inhele cu programarea sintezei ae frecverta pe freoventa de. 132MHz (incusiv aigarea acest! frecvere) 91 corpul de tp bucll tard. slat al rogramuiui care se eintotce dupa fecare afgare fa cea asta Partea de ire 20 face in succesuinen Up, Down, Offset, pentru primele dous find verfcat si dacd este apasaté CO suplimentar gi tasta Fast Succesiunea de de afigare decarece prima cit reprezinté din nou In “1" inhiband functia de blocuri logice de decize se incheie prin sutele de MHz si este in permanenté 1 memorare a circultuul 4511 anterior verifcarea apartanentel freoventel la (banda propusd a fl acoperté este 192 la selectt. In acest fl datole memorate vor domeniul de dente, iar dacé aceasti 137MHz). Aceastéciré poate fi afgaté cu psrate pnd la urmdtoarea selectare @ Conde nu este Indepinta ea este forfati ajutorul unui digit simplificat, a unuia circultulul. Aceasta este secventa de prin atrbuire direct a valori minime sau normal ori poate fi pur si simply transter paralel a codului BCD de la axime acceptate, dupa cum depasirea subinfeleasd. rmicrocontole la 0 coll de aisare de un {de domeniu a aut loc prin apasarea tastei -‘Starea normalé a intrilor 1E4 la 1E-1 digit. Secvenfa se repel succestv pentru Down, respect Up (eventualimpreuna cu este In 1" lagi, In acest fol se pstreaz tof cei 6 digit (programare miltplexata rasta ras, ainutal teteruitin alls 4011 oevil), and ta afigarem ulinet fre Daca secventa de testare a existentel (decodoririver BCD-7 segmente cu (corespunzitoare sutelor de Hert), cu ‘reunei taste apasate “curge’ pe calea NU latch). Dupé pozitionarea codului BCD actvarea succesiva a celorate intra de (ou este apasaté nici una dinte tastele corespunzator primei cire a numérului ce select, dupa care programul iese din Down, Up sau Offset seria cial declre urmeazé a f afsat gi un scurt interval de subrutina de afgare,urmand a reveni dupa @ taslatur. Subrutina de afigare funcjio- intirzlere ment a asigura propagarea 0 nou’ scanare a tastelor de comand, eazé si ca o subruind de intérziere sermnalelor si stabil rivelelor de ten- daci este necesardi modiicarea frecventel pentru partea de scanare tastaturd, tune! slune, microcontrolerul va activa iesrea de affsate. Dacé nici una dine tastele Up sau ‘Schema etaulul do atigare a frcventel + ° i +t Te ase rr OH cx] su asi cing esto apasatd 0 wast, In tmp 08 selects cormspuncitowre poi einai Down sau Offset nu esto. aplsat secrena de testaretastaturajoact cela ce in cauz (prin coborarea riveuki program! nu mode programarea rol penta func dase Gin 1" in*0), Acet sernalva determina exstnté a PLL sini nu Schima Prograul principal a fost cs informa incircaea cociti BCD corespunedtor si _contiutu ath-rlor decodbaelr 4511 unui sir de apes le unorsubrutne, in memorere sa in lett ecu 4541 contudndscanarea in bud a tastelr de acectielputnd fcontlatimaiusor buna care fost seecat. Ca uave, £0 vor comand. sa fincjonare. acva (pin saturarea tranitorui NPN in ruméru urmétor vor fi prezeta de tes) ies corespunzatoare ale aspectele construct ale, puneri MR cccccrisiprinirtermecsrezstcerlor _functune si rela sirtezei de reever RENT 1 ere 70 vance ‘oil pn oda LED ala mation de Ce intoresat) pot contacta autor Pentru upurnia uz sitezei de agar cu 7 sogmente (ep MDE 2111 programului cu care au fost efecuate ‘reovnti sa previzt un etaldeafgare cu sa ecivaler, cu catod comun) care teste defuncionare, la adresa de ema 6 aire a frecventei generate, schema foreaza cia al coi cod BCD a fost florinel b@yahoo.com. Perth clverse ‘tecticl a acest ota find prezentaté in memorat. Duplo seu tomporzare, ineblri despre acest proiet sau aspecte figura 4 necosaripropagiri si stabi nelir delegate de crcutul MC145170, autor in four sunt prezerate doar 6 colle tensions, sennal de select sovariica poate ficontactatla smirea@homeo. Beno@p watz004 | 48 HC-81 masoar’: 1 tensiune continud: 400m/440/400/7500+ 1,296 pedanta Pee de intrare 100M, 1 curent continu: den4Crev 4002000910829; 1 curentalternaty: ém/40m/400M4000mA:1,59% 5) 1052%: i rezistenta: 400+1%/4ki4OWAOO/AN40, 7% si 40622 %: {8 terperaturé -20:-1370°C au rezolutie de 1°C sau °F .2000°F cu rezolutie IF, sora tip K: ‘apactate:An/40n/400n/44:25%, ‘= fecventa 100/1000/100K11220, 1% si 000kHz,impedanta de intrare 100M. 12 tort janctun’ si continuitato (stengionare acusticd subs 406; ‘= functi MINIMAX, HOLD, REL, RED 31 AUTO POWER-OFF, ' butoane power ona range (operare manuala) si DC/AC; 1 display LCD cu 3 3/4 digit bargrat 42 de seqmente, 1 indecator polaritate si depaste gama, ntare bateie N, usd de protec ‘Aparatul se ivreazé cu cordoane detest rmocupla ti K 5 Tita] or ee PTT The PROTEK 506 OFERTA . SPECIALA i iat Digital Himpedahtainuare: 10M0; fensiunce! 0, imyoi000V preczie: 196 Tensiunica: 0, tmersu preci: 1. 1,5% cutentica:0,tmA-208 reciie: 15.3% fm rezétenle:0,10-40M0 aeciie: 15.1% '§ capacity: 1OnF- 100m precizie, 3% ‘ inductante:0,01H-100H prectzie! 3.10% i freciente: 1H2-1OMHz precize: 001% f temperatur:-20°C...11200°C _precizle: 3.5% ' Geclbel -25d8m-60d8m fezolutie: 0,01¢8m ‘ronomet 1sec-10ore precizie: 0,1% Alte facilititi: testare diode; test continuitate; functie HOLD, A Tunctie mini i functie READIMENO, 1 oprire automats masurare valoare efeciva Mlaereratorsemnal:2 si 8kH2 dreptunghiular B ilurinace afi ‘indicator BAR GRAPH 42 segmente alimentare: 9; imeniun: 88 x 37 x 199mm; greutate: 4109, 3 1) Abonament pe 12 luni 300 000 tei 2) Abonament pe 6 luni 180 000 lei 8) Angajament: plata lunar, ramburs (pretul revistei plus taxe de expediere) [tol Mcol relar a cl Ghita pews [onexClio Males Dau 48, Ser ti Romana. in cazul in care nu pr i Ce UEC una Tuy ee ey sector 2, Bucur, Ged postal 023725 TALON DE CT Doreen aboner evista ConexClub incon cu. Prenume =a nn P20 pte és: So nes acu Opa OE OD. O raw =O 6 tun Judet / Sector Ay Seat manda opt anne at Tol. aw tuma de: 300.000 tet sition hes D100 000 tet .. Semnatura Ce U SU Dorese si mi so expedieze lunar, cu plata Nume Prenume ae ramburs, revista ConexClub. Ma angajez si St. 1 Eas BG Bt ve ‘chit contravaloarea revistel plus taxole de Localtatoa 1+ Judet / Sector expediere. (Cod postal sm Tel Doresc ca expedierea s& se facd Incepand cu nr. / sete "DARA soraesenenenenenene SOMME de consultant, servicii red birou on-line $i produse electronice Magnum C C Comutator Consultanta si servicii ‘© proiectare profesionala si fabricatie de circuite imprima- electron c a tefebmenetat datustats masta a 7 « Gezyoltare de prototpun si produse electonice “low activat de voce == costs temnologesM ‘+ management de seminari stintifice/tehnice si cursuri de instruire in electronica, Produse ** produse si materiale pentru circuite imprimate, foli pentru fabricate ultrarapids (TTS); veut premio an ‘+ termometre-higrometre-barometre electronice, stati comutator electronic cu releu, activt de un semnal au apicat lui, ceasuri cu prolectie laser, ctonometre si minicompu- pe inrare, mai mare de Sm. Actvarea releului se realizeaza numei_ pentru ‘somnale situate in banda de frecventa S0Hz..SkHe, corespunzitor voc umane, Din RVI se regieazé ofteet-ulampilicato ‘uli operational C4 sigur o temporizare la actonarea rete Pentru apisahi mai pretenjoase se recomandéutlizarea unui fit pentry ‘tz, cum se prziné alaturtin schema. Apleatile din domeriul automatzarlor ‘sau al sistemelor de securtate cae se pot imagina sunt numeroase (aprinderea uni lumini de veghe, prin voce, automat sau ‘actvarea unui echipament de la 2gomotul ‘capat de microfonul une camere video de ‘supraveghere ori ca senzorint-un sistem 6 alarm, sunt doar tei apap ca exempt) Sursa:Infomet. ® meteo de apartament, monitoare pentru calitatea aeru- tere pentru sportiv, pedometre, module GPS, organiza- toarettip Palm, PDA, inregistratoare digitale de voce; * indicatoare de temperatur8 reversibile s ireversibile, etichetetermice, termometre Tiger extraplate cu cristae ichide. Tr "RANSFER Sysrem Iloomagnunesro Tel oraz 2038 fav 071351388 ‘Schema electrics a comutatorulah ‘electronic pentru voce Benecu0 12006 | 49 Tranzistoare de putere eae os seriile TIP si BD rc \ Pe rene ea Cee erecta PA Dar tOOve a ey war INPN-Dan100V/BA7OW TOZ2O 12a AT a REN Da ONTERH ToETe SOD 1a65 TP ste PN Da VND 2 ee va aE 320) renee ee er ee meters om See 2508 HPSEC SEP ICOVESATESWTEMe e000 Peary eo = 5 eer a iF ) a 3 % B peice h eet ey Wi & S 7 = 7 ey Consultant stingific een ard eens Peer Eras ieee biesene ret NPN 45V1-S6/90/8:100-250 O12 eee PEE . PNP AsV. SAW/B:100250 TOTZE eer Stefan Laurent 9608 8D 18.16 PNP SOV SAEWE: 100250 T0126 6000 Si apah erie 3182 BD 13016 NPN 60 SAW: 100-250 TOT2S 3.000 Pert ares Perens ete) eet] mene ore ‘Adresa redactiel : nee an aE CSE ea aE FT EE a aiid 3100) [NPN Darl 0DV/4A/40W TO126. 12036 NPN TO0V/728750 T0220 a RT ET] ree nn ERENT en Bn arene es pore td cD I TaN Tose Se sc ereCeue RCRD) "5 EDGE SUN NFL HOVSIAOW > MME 20.000 50 | Marzo r Tomenaioo Date terice : 4 Echpal cu senzorl de temporaturaintoorat LM135 (L335), 2 Tomperation gins: AEE Hisleezs regabit05..10°C: 4 lege de rele (Contacte NI ND) 10872504. 4 lepe de alimentare: (51/200) pentru panelmetu $ Almonte: 220; ‘& Dmoncin 145» 58x 37mm. Aplicatt ‘Mortal se poate utiza la temostataresunor incite. cade exemp Camere de loc, incubate, acu, Bs de corodare et. | Date tennice ' Display cU LED, culoare ose, Saal + un dg care formeaz8 earacterele °C (smbolul “grad” este punctulzecimal +e Tatatra eu 4 butoane 4 Metoda de masurare: convertor analogc-igtal cu aproximati suocesive po 10 bi + Doren de méurare:O- 1000 °C Raa do achizfjo. tel et pe secur 2 Senzor admis termoctipude tp K logit rlou (admite un curt do cel mult 108 sie tensiune maxima ‘de 250 +8 Dimeneiun 127 x67 47mm (tra caren) 2 Caressa: 28 racamangh 9 cazea tp G1038 ‘ Almentare 220V/50H2 3 i Volimeta Sait mesa (C5200) 2 Aligs| 3d 2 Convarsia A/D eu abla pants 2 Rata de converse 4H: | ‘Gama de masura: 0, 996mvi-G9mV % Alimentare+5V0mA, { Dimenckn: 60 50 10mm. em rae er pee pre ene ey pies eratere een ee) Pei Ce ee eet pa pee NT Reet ee ee eer rit pe en ene errr eared! ee ee ute to Rea ea cet ae pero Pedr re pect ero et ees re ar: Pee paceman pies eet pet pect ee ee pints Goa V11 “light” - 400 pini/ paste, : 2 stratur, simulare pana la 25 de semnale; V11 “smart” - 700 pin pastile, 2 straturi, simulare pana la 50 de semn “economy” - 1000 pini/pastile 4 straturi, simulare pana la 75 de semnale; "professional" - numar nelimitat de pinipastile, 100 stratur simulare pana la 100 de semnalo; "design station" - numar nelimitat de pini/pastile, 100 straturi, numar nelimitat de semnale simulate. Oiete speciale pentru scoli si studenti! prin electronic (25728 se. aes Domnall 48, ete 2 Buca