Sie sind auf Seite 1von 52
* ue Eeiotes ier) ; exC lu ANUL VI/ Nr. 68 BEDESOo ELECTRONICA PRACTICA PENTRU TOTI = =a GUNGARD Modul 1 digit LED cu interfata R823: Come med Cerri electronic _— ee BUNGARD Prot sz oats rp Po Taga peo Gabor and ct cls oxtnec), Fir utzoaza ser BMP co Fel ct ea nt Gogh seh prea pone genie ae Dimensines msi ful 400 920m Supraatamexina de cosonare: S80 007, Perot: 508.8190 ana \iezs de deseare: 1mm din ines frit prts 1016 ures emi: ode ase 7onm (oa) Sorware fotopltter: news poco: Sipe Gur ono atna pert te ste Erde codvnO, vauaeae nares pe 9 prea Poabaatosfeatzl magi negate seu ota Seva cnt un cpa Weds 83, pot SB BUNGARD CCD/2 BUNGARD CCD + CCD/2_ ‘Aimentar: 230, 50H prox. 250VA + epee ‘Gara: 1a Dimensiunreeaniee) CCD: atm unex na) ‘0x80 em Dimenstuni maxim le mesa 825848 3mm (Gretta 35 Dimenstunt(mecanie) COD (me x nginx nine) Maas pro 23k ‘ip e fiir zat: Goto (52740, R527, BMP: Portionare imagine: task sau ta, laments magn ‘Maina de gaurit in coordonate - CNC FILMSTAR Fotoplotter BUNGARD CCD Maginai de gaurit in coordonate~GNC. pun conti Ftbaae protects CAM sone reatzare azo, Imomtrstamers apace penta re Imatiran, omres chinbare manual abu abate ainda abet ‘Amini lin istoria raioutl (it) Target300 Comenzile prograimuiuiTargei300%1, pen eden schomelor electric, projedtarea asistata a crcitolor Imprimate si simularea functonala a acestora. Dezvoltarea unui echipament de monitorizare a temperaturii Realizarea, in mod profesional, a unei ise tebnice de produs. ‘Amplificator de banda larga ..... A ‘Monta electronic pentru ampliicarea semnaleiormici in banda VHF si UHF, receplionate de antens, fexecuat cu tranzistoare bpolare. Modul 1 digit cu LED, adresabil, cu interfata pentru PC .......... ‘it electronic produs de Velleman, peniru realizarea ;panounlor de atisare numerice (labele de scor, alsarea preturilon, comandat la distant pe o interfala sera Posiviltate de conexiune in cascada mai multor ‘module, Experimente cu... inalta Tensiune (I) Demonstrati cu tensiunt de valori mar, neperi pentru om (cureni mic) cu scop didactic sau de Givertisment E-On Line .. Ay Ampliicatoare avi de pure ci lancisioare.parea a ous, respect ampifcatoaele de O51’ si SOOM. Detector de vart E 25 Semnalizarea depasii unui prag valoic de cre somal aus. Generarea semnalelor sinusoidale (I) . Overture™ - Audio power Releu de avarie = @ Protecta unui echparnen elecr alimenttpi'in ‘montajntermedir, respec reed! electron penis semnalzarea unel evar. Comutator Master-Slave - @ Fealzat pent reteaua elect de 220s, ments condlioneaza comutarea on a unu consumator (slave) Ge acivarea cola (master) incarcator - descarcdtor automat eee i ecumeacoen ce ert eee nero Cee ef ee we en, (selectable harcvare). Teoria si modul de dezvoltare a unei aplicati pentru’ 40 {generarea sermnalelor sinusoidal in labortor prin Sito cigtalacrect Crete integrate ampiticatoars audio do putaro cu” a Cistorsivn foarte ruses! dnamea mare = L368, Lana766 9 Lits760. Service GSM. on @® Analza defect “agave in mod parmanl pe dspaly 4 mosajull de incrcare bat, fart Incdrcator conectar amplifier series . Pagina cu idei ..... Erecte luminoase ou cluster sf testarearezisioniel inteme a acumulatorior de mare capactate, editoriat Heinen Rudo Hons diverse fari au impus nome si metodolegii de expostare, int ‘ere gi in special, imparrea beneficior. Tn 1850 se stipuiase un acord inte Prusia, Austria, Bavaria si Saxonia care a si dat nagtere socielati Austro-German Tele~ ‘graph Union, la care au aderat si ate state germanice, iar in 1852 si Olanda. Aici a fost oficial adopt sisterul de transmisie Morse, lar costul unei telegrame era proportional ou distanja. Aceast& experienié a influent si alte state 9i in 4855 se cresazd West European Telegraph Union intre Franta, Belgia, Eivetia, Rgatul Sardinia si Sparia, dupa care alle 11 stat aderd ia aceasta uniune. ‘Azestoa ee intimplau cand Franta era ‘condus de Napoleon al IMea, Anglia de regina Victoria, arin America se incheiase Fazbolul de secesiune, Tot 1865 era anu ‘sind baronul Hausman Incepe Teurbanizarea Parisulul, prin crearea calebrelor bulevarde si a sistemulii de canalzare, Sub aceste auspici novatoare are loc jn una marie 1865 la Pars, o conforinta ‘ce urma si armonizeze actvitalea color ‘oud uniuni telegrafce. Merit si reamintim 8 au fot prezent delegati di: ‘Aust, Marele Ducat Baden, Bavaria, Belgia, Danemarca, Franta, Grecia, Hamburg, Hanovra,” Saxonia, Spania, Talia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Prusia, Rusia, Evetia, Suedia, Turcia $i Wuremburt. De a conternt.alipsit Angi, finde ici societitl de telegrafie erau private “Tot in aceasti porioada se fac remar- cate inventiie i David Hughes si Emile BBodot, Dr. Gint! sau Thomas Elson Imaginat-va od o stati telogratca era plind de cablur si sérme, de_surse de bnerge electric, de aparate ostentatve 51 zbamitoare, iat costurile de Intotinere ‘Se credea cf sa ajuns la un apogeu si 4 ramas in istorie colebra faza ‘Tot ce se putea inventa a fost inventat Contrar ‘cestel prezioer sfargitl secollul 19 si ‘ncoputul secolulul 20 a fost deosebit de A Patta linilr telegraice tn i Inte HEE wvrsconex ctiro 52005 Amintiri din istoria radioului (Ill) lie Mingesou prolific In domeniul descoperitior si Invention. ‘Aste, pe 28 docombrie 1895, la Grand Cafe del Boulevard des Capucines tral Lumiere proiecteaza primal fm La Wurzburg, in Germania profesorul WC. Roentgen publica In 1895 oelebrl arco! ‘Despre 0 noua stn a razelor” = razale X Tn 1908 Pie si Mario Cute primesc ‘premi Nobel pentru Fizicd pentru stu in ‘someniulradoactvititi ar in Carolina de Nord la 17 decembrie 1903, orele 10:20 in Tocaltatea Kity Hawk, Orvile Wright, cual su Flyer, obtin un. record pentru pPermanentd In 2bor pe distanta de 40m si © durata de 12 secunde Sate! Int-un sptal abandonat din ‘st-Johns-Newioundland - Canada la rele 42:30 din 12 decembrie 1901 a fost receptionaté itera S a alflabotului Morse ‘ransmisa din localitatea Poidhiu in ‘Comovagia- Anglia do odtre Marconi ¢ de asistentul sau George S. Kemp. Cove traversase Atlanticul, ar acel ceva se numea “telegratia far fr” sau se éscuse acel ceva care se va_numi RADIO, Dupa 11 ani ziarl Times publica lun articol extraordinar despre noua Inveniie Radio, care a ajtat imens la salvarea oamenior in naufragiul Tianculu, Dar ridcinleracioull cep din 1942 ‘find ficial Joseph Henry (1797-1878) {ace cunoscus lege autoinduciel. Un pas tag a fost fScut Gato lui Jamos Clerk Maxwell (1831-1879) marele geniu al ‘materatici care in ratatul su Eletrictate 1 Magnetism (1864) exprima in ecuat ‘matematioe, fenomele electromagnetico ceare in acea epock nu erau inca ‘experimentates| demonstrate matematc. ‘Aceste ecuati tableau c& orce varatio Intimp sau in spatiu a unui cémp magnetic ‘corespunde, int-un dielectric sau in vid, Une varia a cmpului electric asociat si invers. Se stableste totodaté viteza de propagare a undelor electromagnetic int ty" dielectric, ce are _permeabiliatea rmagnetcd 4 $1 constanta delecticd ola valoarea: ve Unde ¢ este viteza lamin Fizclanul german Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) demonstreazi in 1887 ‘existenta.undelor electromagnetice, a ‘ator existen|a 0 exprimase teoretic Maxwell in 1864, Hertz a reusit si produc prin intermediul unui osolator sia unui fir radiant (antena) radia electromagnetice sinusoidale cu lungmea de und de ‘aproximativ €0em si sa le puna Tn evident {ou un detector cu sednte,numit“rezonator Herz’ ‘A demonstrat ci aceste osclati au naturé electromagnetic, se propaga, pot fi reflectate, relractate ¢ polarzate, Cercetile li Hertz au fost preuate si continuate de Joseph Olvier Ladge si fcute pubice in 1894 cu ocazia unei Conferinttnute ta Royal institute Londra, ‘Aceasté prezentare a inspirat si pe ‘Alexander S. Popov (1859-1906) docent in fale al Academie Miltare dn Kronstadt s al Insttutulul de. Electrotehnica din Petersburg care a Imaginat un dispoztiv pantry inregitrarea dasesrearloratmoste- fice si nu un receptor ca cel constut si folost de Guglielmo Marcon ‘La 12 marti 1896 face o demonstrat. si transite recepfoneaza In condi foarte bune, in Morse, cuvintele "Heinrich Herz’ Brevetu ai Marconi a fost prezentat la 2 unie 1896, completa la 2 marie 1897 si ‘accoptat la 2 luli 1887 $1 In acest an s-a niseut diatiba - cine are prioritatea Invent! radioulul In felulacesta marea descoperire nu se atribuie unei singure pereoare 91 se poate afma cu siguranté 4 mull cercetton stimuli de confernia lui Lodge au avut accleasl inti. Dect Radio are muti tat’ gi mutt "national. ‘Cert este cd aparatele lui Marconi erau ‘mai pertecfonate tehric si pe aceasté considerate | se atrbuie premiul Nobel ppontru Fiza mn 1908. ‘Se sie of Marconi era pasionat de luoranile lui Hertz, Branly, Lodge si Righ ined de tanér. Dotat cu o inteligenté dooseblté si cu un puternic spit de cercetator, ska Inceput experientele in 1895 la Vila Grtone-Bologna, Priming. spriin financiar, Marconi so muta in Anglia, unde deschide prima ‘campanie do telografe fara firin 1897. ® Target 3001 ! Circuite imprimate dono versie grat apne esrecncom Sey Ernie Dialoguri individuale pentru fiecare tip de element. PPartea stanga a ferestrel de dialog: $2 face clic pe butonul din stanga sus, Fecare © is no ee Lew | Tope ernie tip de element folosit in proiect poate fi cditat. Alogeti unul si apasati tasta [Return] sau face! clo cu [M1] pe [OK]. Uiizand acest dialog putet eda in proiect ‘humai un singur tip de element sau part din el. De exemplu, dont st mari toate ‘utle cu diametrul de 0,8 mm la 0,9 mm, ‘So agata intregul prolect cu [MIH], Se ‘pasa tasta [e] de la edit. Apare dalogul din figura 1. Se actioneazi butonul "Individual dlalogs for each element kind” Acele element pe care le folosit In provect vor putea f cdutate, colealtenu (casetele Jor vor apare gr ‘Acum cAutali ‘Pads' si apasafitasta [Return sau facet clic cu [Mt] pe [0K] Se deschide dialogul pentru pastile Verificay ‘il hoto’, setat valoarea dori S10 niroducet cu [OK]. Acum facet ce cu 411] pe o past din proisct i veriicati in dlalogul care pare dacé modicarea este cut corect. Dac’ dort si mmajorati doar © parte din giurle de 08mm se marcheazé individual cu [Shitq+IM1] si se. proce- ‘deaza la fe ca mal sus. Proprietiti individuale ale clementelor selectate: Partea dreapti a forestrel de dialog: ic) se pot seleca proprett care apartin unor tus fete de elements ‘Atentie! Daca facet) 0 mosiicare in partea drept toate puri de elamente din partea stinga vor f verioate Exemplu: doris mutati complet o ‘schema din pagina 1 tn pagina 7 ‘Selectati complet pagina 1. Facet clic pe Change in menial Eat. Facet cic pe Individual properties of the selected. CAutati Layer si introduceti 7 ca ‘Schematic page, Facet cic pe OK. Faceli cc pe Go to Page in meniul ‘View si selectatl pagina 7 Sear COrdinea de plasare (figura 2) Detint cordinea componentelor pentru plasare automat. “Fat" este echivalet cu “aro ‘Pen pt nr ent eel ell aed Lc. 3] ‘Spatiul suplimentar dintre compo- nente: dacé alegeti zer0, componentcle sunt agezate cat mal apropiat posibil unele de allele. Aceasta permite spafii ici pentru rutare, TARGET va permite s& plasati ‘automat capsulele componentlor. Programul de autoplasare calculeaza imediat cele mai scurte trasee dintre capsule. Exist doud Ai pentru fctivarea programulul de plasare automat + Se face cle pe instrumentul 8 dupa ‘deeenarea scheme elecrce si dupa end are Yebuo sa ab 8 Stuctrd de baza regs in erat {recventa de tranziecét mai mare / mute aptcali. S-a experimentat mon- si factor de zgomot cét mai redus. Pentru {ale dup aceasta schema cu tranzistoare ‘Aplicaile moderne de transmitere @ acoperirea benzli propuse s-a recurs _8FR 90, BFA92, BFRGS, BFY90 si BFS17 ‘mejortar la componente SMD. Plecdnd de (variant SMD a tranzistonaui BFY90) Informatilr, exempluedfieator tind ig schema destul de comund apicaior DN acestea, cele mai bune rezutate Ge acon geno realzat un ampitemtge SU obinut cu tranzstoarele BFR, iar televicunea prin cablu dar gi cutel tae, a car schema este redatain C216 mal slabe cu BFY90. S-au folost figura 1 teitoare minituré «) condersatcare “ohio fonts dacuplaroa misuritoiespectale,impun uiizarea_Analizind succint schema, observam — “ 224448 =), comada do valiiare, Strobe, se executa upd 0 comand "B', "A" sau °P", pentru ‘oinialzare, Pentru schimbarea adrese! unui modul se utiizeaz’ comanda "C seteazi adresa dort din SK7 si se asteapti raspunsul la comanda de schimbare adresai primi de KB063; dacd comanda oa exodutat corect se scoste sK7. ‘Comanda "F forteaz8 doate modulele la adresa 1. Pentru a transmite codu ASCII spre modu sa atiga (pe alt cale) citele dela Ola 9 (0 = 48 in ASCII > 9 = ‘57 ASCII, €2 ASCII stinge cspaly-u). Pentru controlul punctului zecimal al afigorului se utilzeazé comanda "P* (ectivare prin comanda 255, dezactivare prin 0). Contolul intensitai:luminoase a Segmentelor LED ce formeazd dsplay-ul se face prin comanda "I" (0 luminozitate ‘maxim, 255 minima). Exemplu afiseaza 0 pe toate madulcle 8063 care sunt sotale ou adresa 1 fexecutd o comands tip "A" si alimenteaza fadresa 1, apol executa 0 comand’ de validere tip “S" (Strobe). Datele care Irebuietransmise de la PC eaitre module B06 conectate in cascadé pe ‘coneniunea serial sunt hn8(19) - inakzare $i 0 informare ca ur- ‘meaza a se pri date; ohn$(1) - adkesa 1 (datele vor merge cétre Toate module cu adresa 1); ‘hn$(65) - A", comand ASCII (comands tip “A, urmata de un parame penta ‘ deltaifi automata agar...) ‘chr$(48) ~ valoarea 0 in ASCII (48, ‘parametrul pentru comand precedent “AY pontnaafgarea cite 0) ‘ehr$(129) ~ suma de contro! pentru verifcarea datelor complemontul lui 2 pent cal 4 octet precedent) ‘ehnS(13) ~ comandlé de reinitaizare (vin alte date): ‘hi $(@) - nu are importania (neasignat) ‘ehrS(89) comand tip "B* (walkers afisaro cia 0, Strobe) ‘hn $(151) - suma de controt pentru vei. ‘careaultmelor date (complement ui 2 «a celor 4 octe precedent). De pe site-ul producdtoruul, wonw.velle- man.be, pot fi descarcate 0 serie de ‘exemple cu programe scrise in Visual Basic 6, care pot consttul un bun ghid Pentru realzarea programelor props Codurile sursi ale acestora_ sunt spon, Not 1. Chr) roprezints.caracterul ASCH Introdus de la tastatura PC-uli 2. La achizitonare kitul contine dou madule identice cu afigor 1 digit LED de 57mm gicasetele corespunzatoare. Tad -UATEOO(UMTEGD) 08 ee 1Ns007 er ova scsareecrie) oe 7798. Zvi 90 7700 zava0.sW 9313 Pict6c6s-04/SP radio vmw.conex cub. 5200s EI divertisment propane nran mine na, Ss: Sere de arial ce aca scop omer elector uminoase cu ens Ina, nepercoese, insole do era pracioe senatonse. int ca lace Inoeput, trebuie 88 se Tack citeva prec “ensinea ate sau conti 0 Valoare oreit de mare my este nou electroluminiscent In functionare penculoasa pent om atat tmp cat prin Ccorpul acestuia nu trace un curent mai mare de Toma; Printre factor principal ce contrbule ta accentuarea pericolului se numard Umiditatea, rezistenta de contact, pulbe- EI recone cit 2005 Experimente cu... Dory Sandu jcomraex@ yahoo.com Un domeniu deosebit de atractiv in "{nalta Tensiune" () suficient de explorat este ‘acela al eectelor luminoase cu tensiun! inate. rile electroconductoare in suspensie, natura organelor parcurse de curent si ru in ulimul rand, afeciunile cardio Electrouminiscent Panel "5 condensatoare polatizate cu valoarea de 2200uF/35V si un rezistor de 2,20. TTensiunea continua astfel obtinuts, avand Schema electric a ‘experiment vvasculare de care poate suer subiectu! = Experimentele se vor destsura tntot- oun flosind ecient de proteot ‘adecvat si numai cu partcparea perso- naluui de supraveghere specialzat si ‘corespunzator dotat, In vederea une! eventual interventi ‘Avind in vedere toate acestea, putem Incerea s punem in evident efectul de electroluminiscenta produs de inalté tensiune, cu frecventé ridcaté, prezentat sugestv in imaginilealéturato. Acestlucru este posi prin realizarea unul dispazitv care are la baza schema electronica prezentaté etait in figura 1. Princpiul de funcfonare este simplu. Tensiunea de 28V pus la disposi de transformatoru flectic de 12VA este redresaté, apo! netezité cu un fitru format din’ dou NEISA'SESSSISESSSC m2 Wings Reger ‘Semnificatia. pinilor a compo nentaloutiizate fo Es Foto (0) valoarea de aproximativ 30V, este aplcat direct nul tansformator’riaicator, © bbobina de inductie clasicd, iar print-un stablizator integrat de 12V, circutulu astabil cu NESSS. Acesta generoaza curentul de comand ou forma de und asimetricd. si dreptunghiviaré. necesar tranzistorll de putere MOS cu canal Nde tipul 7NO sau echivalent. Valoarea frecventei este stabil de poziia (semipotentiometului de 5k, iar Godele 11N4148 asigura factor de umplere cet Circuit imprimat de 50%, simulénd “patina” unui automobi Semnifcatia pinlor pentru: componentele principale se prezins sugestv in figura 2. Panoulu astel realzat | se ixeaza supor: ‘uri de sustinere in acelasi material figidizate cu adeziv transparent. in cont uate se reaizeazA circuit imprimat pe lun suport din stotextokt,simplu placa, cu dimensiunile de 110x 70mm, print-unul Fotografie de ansamblu 2 ‘xporimentul din procedeele cunoscute si avand ca model desenul din figuel. Plantarea nu este 0 problema deosebité daca se folosesc componente cu gabarit ccorespunzitor,respectindu-se amplasa- rea, Alimentarea de la reteaua electric ‘rebuie fScutd numai dupa © minutioasd verlicare a tuturorlegéturlo. Aceasta nu Poztionarea componentelor divertisment este aici Intrucét Wucrarea are 0 complextate reds, adresndu-se tuturor categorilorintresate.infasurarea secun: dri, de inaté tensiune, @ bobine! de inductie se conecteazé’ la un panou realizat dupa cum umeaza. Pe 0 bucaté Paralelipipedica de poliotlon’. expandataé ‘eu dimensiunile de. 140 x 90 x 15mm se fixeazd cu adezivul la exterior, dou stratui de banda scotch dublu lat. Pe aceast suprafata se bobineaza un numa de 10 spire din cablu pentru boxele aucio avand sectiunea de tr Capetele superoare ale infu se distanteazA la circa 20mm si se Tneastreazé in panou, cele inferioare cconstituind conexiunile cu infagurarea bobine! de Tnalté. tensiune Succesiunea operatilor este prezentaié in imagine a sib la ‘modul cel mai sugestiv post Mai mult, panoul poate dota laboratorul de fizicd al mut seal, unde pe intunerc total, 2 pune Th evidenta fascinantul fect de electroluminiscent Concomitent se pune in evident si prezenja ozonulul produs de panou $i elberat in atmostera, fapt o€-| poate conferi si ate aplicaji. Prioada de acomodare f@ ochilor fa vederea pe timp de oapte este obiigatore si face parte din experiment Spriinul necesar, precum si sugestl pertinente puteti objine prin e-mail de la specialist Tedactie’ precum si direct de la autor la adresa: comraex@ ‘yahoo.com. . wennconerctbo 52005 EN tehnologi m= . Poalcinis eiee Hoplay- uel coalgencn "ONT PINCM! «im ‘succesiv semnificatia tastelor in acest ‘ievitului operational aw ae ea a eee eae oe meee sc EEE sean co contre a terindi roceduri de descicare a datelor Mesaj de contirmare a selectrl modulul de achizitio 80 Ss {temperatura 4 memorarea la 8 msurti de temperatura; 5 - memorarea la 16 masuri de ‘Apasarea unel alte taste sau a taste ™* rocotoazt numarul de macurér la care ©o face 0 memorare, la valoarea implicit 1 ‘Apsara unei taste de la 1 la 7, reaizeazd modiicarea acestui paramety Conform semnificatiior afgate si confi. mare modifica facute prin intrmediul unui mesa tabelu 35). Meniui de descarcare 2 temperaturior memorate la PC pe portul serial RS232 6 acceseaza prin apasarea tastel "2" In ‘meni de configquare. Prin apasarea tastei "#" so demareaza procedura de descircare a datelor la PC. Evoluia proceduri de descarcare poate fi lurmaita prin ntermediu unui ‘progress bar" afgat pe a doualnie a afisajuli sistem ‘Terminarea procedurl de descércare a datelor este confirmata. print-un mesa} (tabetut 38), ‘Apisaroa tastei "3" in meniul de conf- ‘gurare, seteazA modul de achizi, In care temperature mésurate sunt timise pe portul serial S232 dar nu sunt memorate Tnmemoria EEPROM. Alegerea moduli de fachiziio este confimaté. print-un mesa} (tabetut 39). Prin apasarea tastei "2" In_meniul principal al apicatot se acceseazé modu de masurare (tabeul 40). Dac anterior acceséri modului_ de sméigurare, a selectat functionarea in mod lagging, ‘naintea incoperii masurtior, uilizatorul este Intrebat_ daca doreste resolarea indewului de memorare. Acest index reprezinti adresa in memoria, EEPROM de la care se incepe scrierea ‘temperaturr. ‘Salectarea tarmociplurioe pe care $0 faca_masurarea temperaturlor so real- zeazi prin apasarea tastolor 1, 2,3, 4, 5.6, 7, 8 pont termocupluile 1, 2, 9, 4,5, 6,7 i respeativ 8. Deselectarea acestora se face prin apisarea Incd 0 dala a tasiet ‘corespunzatoere. ° pee er Amplificatoare audio de putere \mplificator BSW Ca elemente esentiale ale acestui ampificator sunt caltiile electice si ‘simpitatea construct Etajul inal este constr ou tranzistoare MOSFET, in tehnologie HEXFET. ‘Aceste tranzistoare sunt contolale ou tranzistoare bipolae, Find un circuit constult_ simetri, distorsunile armonice au valor recuse. Toate componentele sunt usor Procurabile din magazine. Tranzistoarele , si, se aleg cét mai “egal, ca si parametti electri, de tipul BCSS0C; | Electronica On-Line | cu tranzistoare (I!) ie Mingeseu Schema elected a amiiiestoui de 65W —acciaiprocadeu find apicat sa, iO, ‘Schema electrical a 0 alimentare recomandate (completa pentru un sistem) lunde tipul este BCSEDC, De simavia _acestor perechi depinde caltatea electric 4 slabitatea termica ale ampliicatorului, Circuitele Ry-C, si R,,-C, stablesc banda de trecere la 8, 8MH2. ‘Tranzistoarele Ry, Ry Ryo, Py, sigue co reactie negativa g stables friantatea In banda de frecvente, ‘Ampliicatoarele ciferenfiale au asigu: rata alimentarea in curent constant datorta tranzistoarelor Q, s1Q, ce au ca elemente {de referntéciodele D, si, de tip LED. Cu semireglabilul TR, se regleaza ‘curentul “bias” al etajulu final ¢ implica ‘montarea tranaistorui Q, pe radiator de rcire ale tranzistoarelor Q,, iQ. Cu TR,, Re, Ry se stablleste tensiunea “offset” a etal final, care trebuie SA fle vemeconor cine <0 ET Internet TR, pentru valoarea maxima a realstenfl. Se monteaza un vom la J4 $1 so regleaza TR, pana ce tensiunea ajunge aproape de zero. CConectém un ampermetru pe scala de 1A, In serie cu alimentarea si reglm TR, ca sa existe un consum de 330mA. Ampliicatorul regleaza ‘poi curentu la valoarea de 230mA, Cu aceste regiaje raspunsul Tn neliniartate de 0.008; sensibittate 1V, impedanta de inrare 4840, raport ‘semalzgomot ~200B, puterea po 0 sarcind de 89 este 63W. Bobina L, are 6 spe din cupru (01,5mm, zolat cu bumbac sau PVC si bobinate pe un suport cu diametrl de 16mm, ‘Avand la dspozitie desenul cabla- juli gi spunerea componentor pe cable), realzarea practical a acest ‘amplificator devine destl de fac cl mai aproape de zero, Utiizarea unor componente de caltate Alimentarea se asiguré cu 435V sl un dun plus de sigurant utlizarl acest Coutulimprimat penta ampliicatonl —_, imentaven s= ai eae ae Regiajele electrice ale regimului de luncionarea decurg aste: Se regleaza TA, la punctul median iar 4227 \RFS4O eee fava eovo10 oe i7e7 01-10 OB ai72 BOSATB (@CITIB) le 3173805578 (BRS) | oe Glectronic Circuitul imprints! amplasarea componentslor pentru amplifieatorul de 65W wm.conex club.o 5/2005 4 b CCabiajulimprimat gi amplasares ‘componentelor pentru amplifeatorul de 2000 Internet Tranzistoarele Qy..0, comand aoe 4.2 pastures 0, 1G, eth al ton Oooo BO1 eau BCH Amplificator 300W conser arctarloGy Gy Ore Or prac e3t 310, Basu! taneitoaor G,, $1 Oy Destin sonoriiir pubic, cum arf! eso Sabi pin dodo, 91D sli de spor, sadoane dar sla Simotia cai diver Q,, Q, esto Cre eaurasy Enpazioane patecenclectvedemare saa prntanasto , regia 7, eae capeota, acest apiteaor inpune 0 Limia ifeieard de recrer est fis toczon, mal mare sere nprocesl de consi dat dC, ar iia speroar Go Ge ca co ‘Ampiicatond aigura © putre do Cy Tarcaieeiner i cea al de SOU pi rome een eee oe 4 ‘sarcina de 80. ‘monteaza pe acelasi radiator de caldurd. een) spn incre ferun specu Constucoa va reatza bob L, care pee au cops inte 2ore Zitz co confine 10 pre n sama de cup okt Gao fom 25 neliaat de 0508, Sensbittea pets cu PVC, bottle po un suport an Bis a1V a30 Zones puterea maxima esto de. 7V, iar dametn de ts reteset Gstostinieaerice a 0.1%, osen ceil ‘ezstoarle ., de 68 se mortoaza Coe 100 100V pester Ineaceaz8 in fama mntjor Fi. numa pert sro (zara) do 42 an SRY Aare am ‘echiliorul se introduce prin Rt (sau R2) cu Pt, Diode Dt (eau Be) impreund ut % wea formeazi detectorul de var propru2s Moe “fash a ‘Depasirea valoril limita este semnalizat o1=aee de LED Da ° omen typi Elektor 25 | Cod 15388 imaneiuni: 988 x 175 x 325mm '390,000 lei vechi Cod 15371 ‘imensiuni: 455 x 380 x 160mm 1,390,000 lei vechi Cod 15367 imensiuni: 425 x 305 x 125m '890,000 lei vechi Cod 15972 imensiun: 485 x 330 x 182mm 890,000 lei vechi Cod 15968 sdimensluni: 55 x 330 x 152mm 1.290.000 lei vechi eee! Cod 15973 imensiuni: 5 x 390 x 152mm 1,190,000 lei veer Cod 15369 Cod 15374 imensiuni: 425 x 305 x 80mm dimensiuni: $20 x 290 x 186mm | 1,590,000 ll vechi £890,000 lei vechi Cod 15370 Cod 15375 dimensiun dlimeneiuni: 320 x 290 x 155mm dbo x 995 x 10mm = , 1.490.000 lei vechi . £890,000 let vec Panou solar 13W cu suport orientabil Coa 2255 5,990,000 lel vechi Celula solara 2V/200mA Cod 14983 £290,000 lei vechi Caractere! Spec eae eoanen 16 Busola electronica raiae (i indica punctele eardinale: N, NE. E, SE, S. SV. V. NV: Intreruptor pentru alarm (pomitvoprt), ‘ntrerupator pentru busolé (poenivopi) buton pentru iluminare display pe timp de noaple buton pentru reset buton pentru ora / lund, minute fi buton pentru algarea temperatui In °C sau °F ‘alimentare: 3 bater tip AA Swellemen ccomunicati CCablaulimprimat al amplitictorulu de bands larg pentru VAE-UHE ampliicatorul de bane larga pentru VHF-UHE este mare, pot apirea feno- mene rezonanto, cu con- ccursul capactatior parazte inerente ale montajuu, care pot afeca iniartatea carac- teristoll de treoventd, sau, ‘mai grav, pot afecta ‘stabi latea_amplifictoruli. In ‘uctanjele socuriortrebule 4 fie de 2..5mH. Se vor realiza pe miezuri magne- tice din materiale destinate Mrecventelor joase. In ‘aceasta situatie, pierderle ‘In materiatal magneto, care ‘sunt crescétoare eu frec- venta, vor amortiza bebina Cole mal indicate pentru reaizarea soourl- lor sunt miezurie cu 2 sau 6 och, care sunt special destinale pentru astfel de aplcati. in Bpsa acestora se pot folos CCaractriticile de trecvent Fitrutrece - sus (vet tabetu 1) © alentie deosebité trebuie acordata socurlor din ciruitle de colector, care desi sunt decuplate print-un condensator, daca factorul de caltate al acestor bobine NEG revccoercisio 2005 rie do fers, torui miniatura sau chiar fragmente de miezuri de reqla| pentru bo- bine, pe care se vor bobina 5-15 spire de conductor izolat 00.2..0,5mm, functie de calittea materiluii magnetic. Gabartul acestor piesa trebuie 8 fie ct mai mic, in figura 2 este reprezontat cablaul imprimat pentru ampliicatorul din figura 1 5 dispunerea componentelor. S-a folosit suport monoplacat, componentele SMD find ipite direct pe fala “bottom, iar rezistoarele si gocurle au fost montate pe ccealalt parte. Suportul dublu placat nu este indicat in aceasta aplicatc, deoarece Ccapacittile parazito ce se formeaza cu Ccomponentele rmontajului afecteaza neta vorabil performantele ampiioatora Dac se dspune si de rezistoare SMD, facestea se vor manta de asemenea pe Partea metalizaté, in care caz gaurile fespective nu mal sunt necesare, CCondensatoarele semiroglabi,folosite in crcutele de enitor, sunt format SMD cu Osmm, ingropate in placat, cu terminalele lipite pe partea metaizata si cu element de regla| pe partea opusd. Deci, pentru rmontarea acestora trebuie practicate pe plac’ cele 3 gauri marcate pe desen, Funciie de condensatoarele disponibile, Poteniiali utizator' vor alage solutia optima pentru conectarea acestora, Capaciatea necesara pentru decuparea, rezistoarelor cin emitoare este de ordinal a 30-40pF. De obicel, condensatoarele Ssemieglable minaturé au capaci mai ici. De aveea, daca este nevesar, se va manta in paral cu acesta si un conden- ssator fx, de cca. 10pF, aga cum sa Drocedat sin mont), Socure se vor ip la Dara de almentare, (boma +Ub), care intra ‘ncaseta ampliicatorulu, cbgatori pit ln condensalor de trecere cu capactatoa de minimum 1nF (C15). Acesta nu apare pe desen, nefind conectat direct la cabla Valorie componentelor pasive sunt date mal js. Pentru Ub < 9V: Rt=4,7k0; R2=1,5k0: RasR8-R10-2000%, Pentru 12 24D / frame: + vtezafigare /Inegistrae: 20ps, + detecte migcare pe tot ecranul sau o portune; + inserare text pe video, auto esetare; * control camera via RS232, 422, 485 (Pan/Tilt/Zoom/Focus); «int senzort 16 (alarma); * conexiune in retea: muliplox nn, Web, LAN, Modem + slatem operare: Windows 2000 sau XP. Caracteristici pe care INTOTECH le-a addugat recent: Go rnotiticare prin e-mail Corinte de sistem minime: ‘recomandat Windows 2000 sau XP; + CPU Intel Pentium 1,76: + RAM: 256; ‘placa retea: 10/100Mbps, Modem, “= pentru Windows 2000 minim DirectX 8.1 placa video ATUNvidia/intel 32Mb. Cod 15588 5,590,000 lel vechi 8 camere video Cro:: de electronica = practica pentru toti Colectie revista Conex Club 1999-2000 19 lei 190,000 lei vechi 2001 19 lei 190.000 lei vechi 2002 19 lei 190.000 lei vechi 1999-2002 49 lei “490.000 lei vechi 2003 29 lei 290.000 lei vechi 1999-2003 79 lei 790,000 lei vechi 2004 32 /lei 320.000 lei vechi 1999-2004 99 lei 990,000 lei vechi labor eee semnalelor sinusoidale Probab ca ciitorul entuziast s-a intrebat cel putin odaté In viata de co rmajritatea semnalelor electrice care Interactoneaza cu existonfa noasta fie sunt sinusoidal (de exemplu, tensiunea do retea), fle au col putin © component Sinusoidal in aleituea lr (purttoarea Unui semnal medulat, DTM, ete). Rs punsul este simpiu. Semnalul sinusoidal fe cel mal natural si mai apropiat ca aspect, de existenia biologca a indvizior care au imaginat si creat (variatia parametilor horoscopulut individual tn functie de zilele luni este cel mal bun ‘exemplu). Monoton pe o semiperioada, periodic, simotc, ct mai curat din punct do vedere spectral, semnalul sinusoidal la baza functiond tutu echipamen: telor de transmisie a informatiol dar gi a €echipamentelor industiale sl se regasaste aproape In orice experiment creat de lectronistul amator sau profesionist, cu sau fii voia acestuia. Panag sistemele digitale cu microprocesoare sau microcon- trolere funcjionand la freevente ridcate beneficiaza de existena ui In generatorul de tact. Aici semnalul sinusoidal este dstorsonat, “amara’, gata s&_ devin somnal digital, dar’ componenta sa sinusoidala este In continuare prezents Cum teoria sermnalelor sinusoidale este probabil ounesouté de orice tehnician electronst, se vor puncta doar elementele Sct necesare electronistuui practcian rice semnal sinusoidal este complet dofinit de cel putin doi parameti si necesita existenta unui osciloscop (eventual a unui analizor de spectru) pentru al face vai + Amplitudinea semnalulul msurati ca veloare var la vari (VPP - volt peak to peak) sau ca valoare efectivé (VRS). Un aparat de mis (4 tn mutatis DVM - Digital Volt: Meter) furizeaza o informatie precis asupra componentei fective, dar nu ofer& absolut nici un indiciu despre calitatea_semnalului {adica gradul distorsiunlor, zgomotul ‘semnalulul sau prezenta componentelor HEE evwconer cunso 2005 Generarea semnalelor sinusoidale prin sinteza digitala directa (I) Vasile Surducan Emanoil Surducan, manu@130.tim-> pe dplay, rm pose tormulta foarte oar Se cunoaste tnsB, c& are loc 0 Inverpere in ercutl impimat mulstat (rufhayen, la una dn weve tn cabal ‘mprimat pe care o vom nea), pe waseul de. aimertare care reaizeazddetocha fcumlatoruui si masurarea. tensiuni costa, ete CHAPS, Modell Nokia 2310 a fst prezertat otalat in revista Conex Ck. fora 1 piv la opeatia de icteare au fost ‘ert in numa 912004 a pagina 24 Fecomandam lectira soekiarol Inaintea parcurgeni pezertl etm in arnt, in fgura 1, che ma simpiict etal de incdrcare 9 Almertare de la scumultor la modekt 3310. Incarearea se realzeazA pe la conectori dedicat, respectv ina CHRGRs, protectin elected resiztndu- Afisare inc&rcare permanenta la Nokia 3310 2 cu ajutorul unui varistor gi @ unel sigurante fuzbile, F200 (de 1,54), pe traseul faurat cu verde in figura 1. in Procesorul MAD sunt’ memorate doud ‘alo liité de tensiune pentru intretnerea corecté a acumulatorulu (mite pentru ‘ncarcare completa si descércare), transmise la CHAPS (N200) pe linia CHAR_LIM. Aceste mite sunt comparate cu tensiunea cufenté a acumulatoruli, care este masurati in punctul comun a divzoniuirezistv R200-R208 (comutat la masa de tranzistond V206-b, cu rol de conto). 0 simpla explicate pe scurt, se Impuneat ‘Ramanand la schema din figurat, 82 pvim taseele electce figurate colorat. (Cualbastu s-a desenat raseul care leag divzoru rezistv de mai sus amintt, peru ‘masurarea tensiunii acumulatoruul (la paul VBAT de la CHAPS), lar ou rosu fraseul de pls de la acumulator la CCONT 1 CHAPS, via L201 si respectiv F204 (de 0,220, un sunt pe care se masoara tensiunea proportionala cu ‘consumul telefonulu), ‘Se remarci punctul de intersectio rire cele dows trasee electice colorate Jn rogu gi albastru. Acestea exist practic si ize pe cablajul telefonuli, fala cu {astatura gi ceplay-ul (vezi fotografi, figura 2). Traseul osu este mai lt, cca. 2mm, iar ‘col albastu de apoximatiy 0,1..0,2mm. Desenul de amplasare avind componentele In cauz in figura vwnnconexctbro 92005 ETD 2A 1M patna erie) nas Reson depp Z qe soot ‘Mio _EVAR CTL fot en ree Ee gay Lion vee Punctul de despair al ‘raseulul VBATT (dela plusul acumulatorulu); Pe traseulalbastru se S18 trecerea in cabo] (vias) cae se intrerupe $i produce defectul de ‘Schema elcticd simplifcaté a bloculul de Incrcare Trocses in PCB Fotografia PCB-ulul, feta cu display-ul So remarci cole dous trasee figuraterogu gi albastru,corespunzétoare figuil t¢ punctul de separare Acestuitimtraseu, mal subie (9 iguat cu basi pe figura 1) trebuie s& ajungé la R200 print-o recere in circuit imprimat, ‘Aceasta trecere este “puncta In figura 3. Rozietorul R200 0 peato romarca pe \esenul de amplasare in figura 4 Este lesne de ineles acum cum apare etectul respeciv! Se intrerupe fo raseul “albastru* (cauzele pot fl numeroase corodarea traseulu, find foarte subtre, de la partcuele de apa rezultate de a tecerio ERE cconor otro 52005 Trecaas in PCB, ee eee Sea es SSS bruste rece - ald ale mediull tn care se bizeaza telefonul sau dela accdentele o2 au ca umare scéparea telefonuiul In apal Uneor, poate interven! de la apisarea fexageraté pe butoanele tastautl). Mai ‘concret, cel mai des intreuperea are loc chiar la vecerea a2 crcut imprimat in cauz4, vb in figure 2 si 3. ‘Cum traseul ‘albastru" este Intrrupt, 1N200 nu primeste informatia valor tensiunt elecrice @ acumulatorului, piu BAT ramane flotant sau este interpretat cu valoare sub limita inferoaré admis, ir Incrcarea este comutati on, chiar In ipsa unui ine&reator conectat! Astfel, apare permanent atigat pe display mesajul cf ‘acumulatorul se incarcl Rezultatele si testele practice confirma presupunerea. Defectul se razolva daca, de la trecerea de cablaj respectva, se realzeaza o “punte” (cin ‘conductor electric foarte subjie) cétre pinul de plus, VBATT, a acumulatorui, Ja conectorul X203 de exemplu. Mai ‘corect este sf se identfice L513 (in Imediata vecinatate a conectorului 203, in stanga, figura §). ‘Un plan general de amplasare a ‘componentelor pe PCB a fost prezentat in Gonex Club nr. 9.2004. Bibliogratie 1. Manual servos pentru Noa 310. Desen de amplasare a ‘componentolor pe PCB-ul modelulul 3810. Langa ‘conectorul batero, 205 86 remarcé Inductanta L513, 3 1) Abonament pe 12 luni 2) Abonament pe 6 luni 3) Angajament: plata lunar evita ConexClio St Malca Domnuli 48, 30 lei ‘300.000 lel vechi 18 lei 180.00 Il vec ramburs (protutreviste plus taxe de expediere) sector 2, Bucuret, (Cod postal 029725 Doresc al mi abonerlarevieta ConexClub ncopanecur. fa nan pl. prow de: O tam = 6 tuni ‘Am scitat mandatil ott rns Na D300 000 te so ro 1 r90000 89 Dorese si mi se expedieze lunar, cu plata ramburs, revista ConexClub. Ma angajez 8 ‘achit contravaloarea revistel plus taxele de ‘expediere. Doresc ca expedierea sa se facd Tne@pANd CU MF. arrestee Fone Clulo Nume St. Locaitatea Cod postal... Data Nume .. Str. Localitatea ... Cod postal Data... ve TALON DE Ce Prenume ms (ton Bn 80 Ot os Jude} / Sector Tel. ‘Semnatura TALON DE SU Prenume .. eaahe 1s wn ese 0. ns sn BB ‘Judet / Sector. TO ‘Semnatura | Sunet si lumini Efecte luminoase cu cluster Say ere UMRzaN 05 telco reer, cu posible Pe cal concn CONE, a cae so sepa mule tian esto unindoreterd Gute are rfte conor 920 BOBKEB CITA) a de ambiantd, etc.) este realizata nile pe culori (R - rosu, G - Verde, B ae cofima AVTcwsaupedisor dent baer) el Goal ea fr fd corn, 2467 YMA in Exopa Conall a fot procera In anoctr on eee page ret Eokonka Paterna, Tero ppc oo pat tan eee Spee reo st rote de use, is Conex econ 6619 Gate aemm saa Aveted scar lactic aliuad, comercial ose, Shia tomar, ‘se remarca c& elementul care genereaza Traductorul de sunet este un microfon. 5520. ‘Cluster S2mm 4 lumina, in nuante diferite, este un element —Sunetul este fittrat cu rejele RC - montate 2OSR30G 410000 i ects Go agro cu LEDs, dort ltr, in bucele co eae se compar SAU Chl mm a Nos ten sera BL1O¢ are LED-it tp LMG&4. Aimortarea, moni! so osha odio con reapeciy 4 roplrealzearh cu T2~16V le cone aa Ingerate) 9 albastre (3 grupuri monate in CON ° paralel de céte 3 LED-ur insorate) gi @ verz (dud grupur paralele de cte 4 LED- Ur inseriate) si este produs de Kingbright (al caruifumizor este Conex Electronic via Velleman), TRE ne conox coro 52005 design Testarea rezistentei interne W Wee avr opus’ de Victor Erdstein, in Silocon Chip Online, schema electric’ permite verticarea star ‘acumulatorlor cu acid sau gel, a ciror ‘capacitate electric este mal mare de 20Ah. Oferé capabiltatea de a comuta ‘sarcini cu un consum de 18A cu o ‘reovent de S0H2. Aste, cu ajutorul unui rmultimetru digital conectat la bomele acumulatoruli, 8€ poate determina usor rezistonta intomd. Sarcina comutaté (co- ere Director: Constantin Rae ene ce ee 1a eee ce renee ees Cee ua Ernest yaaa a acumulatoarelor electrice rectal la bornele acumuiatoruiu) este format in trelrezistoare de putere, SOW, Inserate, cu 0,220 fecare. Comutarea se face cu ajutorul unui tranzstor MOS-FET ‘do putere (oxo madel care poate comuta ‘curenti peste 20A). Frecventa de comutate pe SOHz, atv eo duraté de 10s cat dureaza test, este fealizatd cu timere 855, primul In configuratie. monostabil (pentru. 10s), al doiiea astabil (oscilator) pe SOHz. La apiisarea butonului S1 testul incepe si Cee dureaza 10s, timp in care la bornele acumulatorului sunt conectate un rmultimetru si sarcina (prin montajul propus). LED! semnalizeaza tensiunea de ‘alimentare, LED2 durata test TTensiunea mésuraté de muftimetru, pe ‘gama de mV curent atemativ, AC, se imparte la 10, rezutand valoarea rezis- {entel interne @ acunuiatorul testa! De retinut o& rezistenta item @ unui ‘acumulator are miele normale Tne 3 si 15ma. ° a acumulator sel codreanu@yahco.com) Seen reece Core erase 3). Gheorghe Revere ea urducen (vasile@ Peco ee ao) Neat acy M303 ° VERTICAL =a ~ numér de canale/banda de freoventé: 20-35MH2: moduli de operare: CH1. CH2. -CH2, DUAL, ADD, SUBSTRACT; + sensibiltat intrare: Smv...20VidWv. “tensiune mani rare: 400 (c.c. + 8.4); E ORIZONTAL: 7 Cod 5209 “nivel minim ae ~ sursa de declangare: CH. CH2, ALT. LINE, EXT; mast: 54g [22.890 000 lei vechi + dimensiun: 285 x 125 x 380mm * accesari incuse: cordon de alimentare, manual de utiizare 1 doud sonde 1:1/0:. HMS504, memorare gemma.) = intertaé S292: inclusa: Cod 5210 “menu 286 x 125 x 990ren: ee + accesoril incluse: cordon de almentare, manual de utlizare ‘si doud sonde 1:1/10:1.software contol la distant, ee = memorare sermale: 6 + Interfatd S222 + software: incluse: interfald Centronics: optional (modul comunicatie HO70-6) IEES88 2. optionalé (modul comunicatie HO79-6): AOHIZITIE DIGITALAMEMORARE: = rata de esartionare: 100MSIs; de relerinfl x 2000 puncte (2kB) TT ingle, XY, valoare medie, anvelopa; « baza de timp digital: 0,2us..100s/cv.: DECLANSARE: “banda de dectangare:0...100MHz; “nivel minim de sincrorizare: 0 Sd. ae Dyess cod 9884 CoC Cee aoe Ctr od 5344 eT 1.899 lei : IC BE-Rel-[OR 0008 IR eal Tete T eee ¢ electronic