You are on page 1of 9

VIN KHOA HC

V CNG NGH VIT NAM


VIN CNG NGH MI TRNG

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

NI QUY V CNG TC AN TON LAO NG


V PHNG CHY CHA CHY
(Ban hnh km theo Quyt nh s
/Q-VCNMT, ngy /
ca Vin trng Vin Cng ngh mi trng)
---------------------

/2010

I. QUY NH CHUNG
1. CN B CNV LM VIC TI VIN CNG NGH MI TRNG :

- Phi hc tp v thc hin y Ni quy ATL, an ton PCCC.


- Phi c trang thit b v bo h lao ng ph hp vi cng vic.
- Phi gi gn trt t, v sinh lao ng v v sinh mi trng.
- Phi bit cch cp cu s b v s dng cc dng c, phng tin
phng chy cha chy thng thng.
2. KHCH N LM VIC TI VIN CNG NGH MI TRNG: phi c
php ca Lnh o Vin v s ng ca ngi ph trch n v.
II. NHNG QUY NH C TH
1. KHI TIP XC V LM VIC VI HO CHT: thc hin theo quy nh ti PH LC 1
2. S DNG IN V CC THIT B IN: thc hin theo quy nh v hng dn
ti PH LC 2
3. S DNG CC THIT B P LC: thc hin theo quy nh ti PH LC 3
III. TRCH NHIM CA N V V C NHN NGI LAO NG
1. TRCH NHIM CA VIN CNG NGH MI TRNG

- Tng cng c s vt cht v cc trang thit b phc v cho cng tc ATL, PCCC ...
- Ban hnh ni quy, quy nh v ATL, PCCC, bo h v v sinh lao ng.
- T chc v kim tra thc hin vic chp hnh ni quy, quy nh v ATL,
PCCC trong ton n v.
- Phi hp vi BCH cng on Vin Cng ngh mi trng tm bin php khc
phc v ci thin iu kin lao ng ca ngi lao ng
- Vin trng v Ban Lnh o Vin Cng ngh mi trng chu trch nhim
v mi vic lin quan n ATL v PCCC trong Vin.

- Thnh lp Ban ch huy ATL, PCCC v i ATL, PCCC ca Vin Cng


ngh mi trng thc hin cc cng vic lin quan n ATL v PCCC
trong Vin.
2. TRCH NHIM CA CC PHNG NGHIN CU V CC TRUNG TM

- Trng phng nghin cu v Gim c Trung tm chu trch nhim trc


Vin trng v mi vic lin quan n ATL, PCCC, bo h v v sinh lao
ng ca n v mnh.
- Chun b y mi trang b, phng tin bo h lao ng v t thuc s
cu cho ngi lao ng thuc n v mnh.
3. TRCH NHIM CA NGI LAO NG

- Phi nghim chnh thc hin cc quy nh v ATL, PCCC, bo h v v


sinh lao ng.
- Yu cu ngi ph trch trang b y thit b v phng tin bo h lao
ng cho n v mnh.
- Tch cc tham gia khc phc cc s c v chy n v ATL.
IV. T CHC THC HIN
1. BAN CH HUY ATL, PCCC CA VIN CNG NGH MI TRNG

Ban ch huy ATL, PCCC (c thnh lp theo Quyt nh ca Vin trng


Vin Cng ngh mi trng) c trch nhim:
- Kim tra nh k 2 thng/ln hoc kim tra t xut v cng tc ATL,
PCCC trong Vin.
- xut cc nhim v v bin php thc hin ATL, PCCC; xut vic
mua sm thit b, cc bin php nhm m bo an ton phng chng chy n.
- Xy dng cc phng n ATL, PCCC;
- T chc thc hin cc phng n PCCC v tp hun nghip v (1 nm/ln)
cho i PCCC v cn b cng nhn vin trong Vin Cng ngh mi trng.
- Phn cng ph trch i ATL, PCCC ca Vin Cng ngh mi trng
kp thi cu cha khi c s c chy, n xy ra.
- c quyn huy ng nhn lc, phng tin ca Vin tham gia cha chy,
v gii quyt s c mt an ton v ngi v ti sn ca Vin.
- ngh cp trn khen thng nhng n v v c nhn c thnh tch trong
thc hin ATL, PCCC v ngh x l thch ng nhng n v, c nhn
vi phm quy nh ATL, PCCC.
2. I ATL, PCCC, PCBL CA VIN CNG NGH MI TRNG

- C nhim v kp thi cu cha khi c s c chy, n xy ra


3. CC PHNG NGHIN CU, CC TRUNG TM

- Mi Phng nghin cu, mi Trung tm phi c t 1 2 cn b an ton vin


c tp hun tt v nghip v ATL v PCCC v phi c mt khi c s
c .
V. KHEN THNG, K LUT
1. KHEN THNG

- Cc n v cc c nhn thc hin tt cng tc ATL, PCCC s c xt tng


danh hiu thi ua .
- Cc c nhn c hnh ng dng cm, c tinh thn trch nhim trong vic cu
ngi b nn v bo v ti sn ca n v s c ngh biu dng khen
thng.
2. K LUT

- Cc n v v c nhn do thiu trch nhim hoc c xy ra s c chy


n v mt ATL s tu theo mc s b k lut t khin trch n truy cu
trch nhim hnh s v bi thng thit hi.
VI. IU KHON THI HNH
- Trng Phng Qun l tng hp, cc Trng Phng nghin cu, cc Gim
c Trung tm trc thuc v ton th cn b CNV Vin Cng ngh mi
trng c trch nhim thi hnh Quyt nh ny.
- Nhng ni dung khng quy nh ti Ni quy ny s thc hin theo quy nh
hin hnh ca Nh nc. Trong qu trnh thc hin, nu c pht sinh nhng
im cha hp l, Phng Qun l Tng hp c trch nhim tng hp cc
kin ng gp trnh Vin trng xem xt v c quyt nh sa i, b
sung cho ph hp vi thc t ca n v./.

VIN TRNG

Nguyn Hoi Chu

PH LC I
KHI TIP XC V LM VIC VI HO CHT
1. I VI HO CHT D CHY N :

- Trong khu vc c ho cht d chy n, phi c bin bo cm la, cm ht


thuc. Tt c cc dng c in, thit b in u phi l loi phng chng
chy n.
- Khng dng thit b, thng cha, chai l khng chu nhit cho ho cht d
chy n. Khi dng chai l thu tinh, snh s, phi c v m chng v do va
p. Thng cha, chai l ng ho cht d chy n phi c nhn v k hiu r
rng.
- Khng ho cht d chy n cng ch vi cc cht duy tr s chy (nh oxy
hoc cc cht thi xy); khng gn ngun pht nhit.
- Trong mi Phng th nghim khng c qa 20 lt tng s cc loi dung
mi d gy chy n.
- Nht thit phi tin hnh trong t ht khi chng ct dung mi d chy n, k
c rt dung mi. H thng chng ct phi kn, k c lp bnh hng thu
dung mi.
- Khng c un nng cht lng d chy bng ngn la trc tip. Ni pha ch
dung mi phi cch xa bp la, l nu t l0m tr ln. Ch c pha dung mi
vo khi cht lng khi nhit ca khi cht lng thp hn nhit si ca
dung mi .
- Phi eo knh bo him khi chng ct chn khng.
- Khi un nng cht lng d chy, ch c m np ni sau khi nu xong v
khi hn hp bn trong ngui.
- Trong khu vc c ho cht d chy n u phi thng thong bng thng gi
t nhin hoc cng bc, khng gc cht.
2. I VI HO CHT N MN :

- Cc phng th nghim sn xut v s dng cc ho cht n mn phi c bin


php hn ch s n mn. Phi c h thng cng rnh thot cht n mn v h
thng thu hi x l.
- Khi di chuyn, nng h hoc ng rt cc ho cht n mn khng c b
trc tip m phi c thit b chuyn dng.
- Ti ni c ho cht n mn phi c vi nc, dung dch bicarbonat
(NaHCO3) nng 0,3%. Dung dch a xit axetic, nng 0,3% hoc cc
cht khc c tc dng cp cu kp thi ti ch khi xy ra tai nn.
- Tt c cc cht thi u phi c x l khng cn tc dng n mn trc khi
a ra ngoi.
4

3. I VI HO CHT C :

- Ni c hi kh c, bi phi c h thng ht m bo nng cht c trong


mi trng lm vic khng vt qu nng gii hn cho php.
- C s s dng ho cht c phi c trch nhim bo v mi trng xung
quanh khu vc lm vic, c bit l bo v ngun nc. Tt c cc cht thi
phi c s l t tiu chun v sinh cho php trc khi thi vo mi
trng.
- Phi c ch kim tra nh k nng cht c trong mi trng.
- Phi eo khu trang c tm cht phng c thch hp khi tip xc vi ho
cht c.
- Cc bnh l cha ho cht c phi kn, c dn nhn k hiu c theo quy nh.
- Nghim cm dng cc dng c, bnh cha cc ho cht c cha ng cc
cht khc.
- Cm ht dung dch ho cht c bng ming. khng c cm nm ho cht
c trc tip bng tay. Cc dng c cn, ong ho cht c sau khi dng
phi lau ra sch s.
4. BO QUN V VN CHUYN HO CHT:

- Ho cht nguy him nht thit phi trong kho. Nghim cm ngoi tri.
- Kho cha ho cht nguy him phi chia khu vc sp xp theo tnh cht ca
ho cht.
- Khng c xp trong cng mt kho nhng ho cht c tnh cht i nhau
hoc c phng php cha chy hon ton khc nhau.
- Bao b thit b cha ho cht c phi chc chn, kn, khng r r, thot hi,
khng c ho cht vng vi trong phng lm vic. Phi c nhn hiu
y r rng.
- Vic chuyn rt ho cht c khng c lm trong phng lm vic; phi lm
trong t ht hoc phng ring m bo v sinh an ton, c h thng ht hi
c tt. Khi cn ong ho cht c khng c lm ri vi hoc tung bi.
- Phi c quy ch cp pht ho cht c nghim ngt; ghi chp xut, nhp y
.

PH LC II
S DNG IN V CC THIT B IN
1. V NG DY DN IN:

- Dy dn in phi c tnh ton ph hp vi cng sut ca ton mng tiu


th trnh b nng ln trong thi gian s dng in.
- ng dy n in trong cc phng th nghim phi l dy c v bc. Cc
im ni cng phi c bc kn.
- Mi phng th nghim phi c Automat thch hp vi cng sut tiu th in
trong phng.
2. CC THIT B S DNG IN:

- Cc thit b s dng in phi c phch cm vo in, ph hp vi cng sut


tiu th in. Tuyt i khng cm trc tip u dy dn in vo in
khng qua phch cm.
- Cc thit b s dng in phi c dy ni t hoc ni khng.
- Khi vn hnh v s dng cc thit b in nh mt in, bp in, l nung, t
sy phi c ngi thng xuyn theo di.
- Phi tt in khi ra khi phng.
3. PHNG CHNG CHY N :

- Cc thit b s dng in phi c cu ch hoc thit b t ng ngt mch khi


b chp mch gia cc pha v gia pha vi t. Dy ch phi c kch thc ph
hp vi cng dng ti a ca thit b. Khng c thay dy ch bng cc
loi dy khc.
- Cc thit b s dng in phi c bo dng nh k v gi gn sch s, kh
ro, trnh m t gy ra chp mch.
- Mi trng t cc thit b in phi hp l. Nu ni c hi m hoc hi n
mn, thit b phi dc bc kn, c cch in m bo.
- Khng c s dng bp in trn trong cc phng th nghim.
4. DP TT M CHY DO IN GY RA :

- Khi xy ra chy do din gy ra th cng vic trc tin phi ct mi ngun


in ti ni ang b chy v cc khu vc ln cn.
- Sau tin hnh vic dp la. Ngi cu ho phi mang trang b an ton m
bo tnh cch in. Phi dng bnh bt, hi thn kh hoc ct kh dp la.
- Trong trng hp tht cn thit, khi m chy lan rng v ch sau khi
bit chc chn mi ngun in dn n m chy c cch ly, c th dng
vi nc hoc gu vy nc dp tt la.
5. T CHC CP CU KHI B IN GIT:

Khi c ngi b in git phi tin hnh cc bc sau y:


6

- Gii phng nn nhn khi ngun in: nhanh chng ct ngun din. Dng
nhng dng c kh ro, cch in, gng cch in gii phng nn nhn m
vn cch in c vi nn nhn. Phi m bo cch in gia ngui cu vi
t, bng cch i ng, ng trn g kh... Khi nn nhn trn cao phi c bin
php hng nn nhn khi ct dng in.
- H hp nhn to : dng cc bin php h hp nhn to khc nhau lin tc cho
n khi nn nhn hi tnh (c khi phi ko di nhiu gi). C th dng phng
php thi ngt.
- Bo gi y t: song song vi h hp nhn to phi bo gi y t h tr cp
cu.

PH LC III
S DNG CC THIT B P LC
1. BNH CHU P LC:

- Cc bnh chu p lc ca cc mi cht khng n mn khng c hoc khng


chy n c tch P.V ln hn l0.000 (P tnh bng at; V tnh bng lt) v cc
bnh chu p lc ca cc mi cht n mn, c hi chy n c tch P.V ln
hn 500 khng c lp t trong hoc gn k nhng nh c ngi .
Nhng bnh ni trn phi t ngoi tri, ni khng t tp ng ngi hoc
trong nhng cng trnh ring bit.
- Cc bnh chu p lc phi c kim tra nh k :
+ 3 nm khm xt ton b mt ln
+ 6 nm khm xt ton b c nghim thu thu lc mt ln.
+ Cm vn hnh cc bnh qu thi hn khm nghim ghi trong l lch.
- Vic vn hnh bnh ch c giao cho nhng ngi c hun luyn v st
hch v kin thc chuyn mn, v quy phm, quy trnh k thut an ton. Cm
s dng nhng ngi cha c hun luyn thnh tho vn hnh bnh chu
p lc.
- Khng c sa cha bnh v cc b phn chu p lc ca n trong khi bnh
ang ch lm vic.
- Cm chn hm, treo thm nhng vt nng hoc dng bt c bin php g
tng thm ti trng ca van an ton trong khi bnh ang hot ng.
- Khng cho c dng bnh vt qu cc thng s do thanh tra k thut an
ton ni hi quy nh.
- n v s dng bnh sinh kh axptilen phi tin hnh khm nghim b sung
theo nh k sau y :
+ C 3 thng mt ln phi tho bnh sinh kh v cc b phn ca bnh ra lau
chi, co ra sch cn bn; nhng b phn no h hng phi thay th ngay.
+ C 12 thng mt ln phi kim tra ton b bn trong bnh.
- Khng c lp t cc bnh sinh kh axetilen di hm su khng c s
lu thng khng kh, nhng ni c ngi sng v lm vic; nhng ni c
bp un v nhng ni c sinh la.
- Cc chai cha kh c p sut nh hn l00 at khi trong bung phi cch l
si in v cc thit b si m khc khng nh hn l,5m v cch ngun
nhit c ngn la trn khng nh hn 5,0m.
- Tt c cc chai cha kh c dung tch n 55 lt u phi giao cho nh my
np kh qun l.

- Cc chai c np y kh nn v tr thng ng. gi cho chai


khi , chai phi t trong khung gi c bit.
2. NI HI :

- Thit b ni hi phi c ng kim v c giy php ca c quan qun l.


- Ni hi phi lp cc b phn o kim, cc c cu an lon. Ni hi v cc
b phn chnh ca n nh : b qu nhit, b hm nc, cc ng gp nc v
hi .v.v... u phi c van x; ng x phi t v tr an ton trnh gy tai
nn.
- Cc ni hi t bng nhin liu lng hoc kh phi c thit b t ng ho
vic cp nc v t ng iu chnh nhin liu.
- Tt c nhng thit b in phc v cho ni hi v h thng tip t ca cc
thit b phi theo ng nhng yu cu v an ton in.
- Ngi vn hnh thit b ni hi phi c o to v c chng ch ca c
quan qun l.