You are on page 1of 19

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

Da iusz Piet ek ZECh o


Stefa Kosie ski FO SSetKh P oku atu a K ajo a
Biu o P ez dial e do iado os i Ko sula USA w Bre ie
Napisa sowa () Wczoraj o 21:09 w kategorii Trybunal Konstytucyjny, czytaj: 12
Radio: https://gloria.tv/audio/2aVmUbHh1dnf3n2mjANYEdi3B
Dymisja Macierewicza w drodze PDO438 po wypadku 140 kmh w terenie zabudowanym
Pidgi _A t po sa otau a t a e kaski ze zasadzka i a Dol
Slsku Fas a ja
O de o Stefa Kosie ski poet & Le h Klekot pai ti g Studia Sla i a et Khaza i a
Rzecznik I te esu Spoe z ego do
Prokuratura Krajowa Biuro
P ez dial e P ok. Sa o i
Szeleszczyk PK I Ko2 91.2016
Pismo z 23.01.2017 dot. m.in.:
wizyty Angeli Merkel, Antoniego
Ma ie e i za, Pa a Ku t ki, i e.
Szanowny Panie Prokuratorze,
za sa ota i iep z goto a ie
naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej
Polskiej do uczestnictwa w
partnerskiej Operation Atlantic
Resol e
odpo iedzial i s:
p e ie Beata Sz do i i iste
Antoni Macierewicz.
24 stycznia "Wall Street Journal"
poi fo o a .i . o t , e:
"kilka a e kaski h pojazd
pa e
h zostao uszkodzo h;
ost okaza si isze, i
pie ot ie zakada o
po iedzieli a e kas
o ie ze", tuje si za o ete .
Nie a d ia, e
edia k ajo e
ie do ios o kolej h pojazda h
a e kaski h, kt e uleg
uszkodzeniu; o zniszczonych w
https://pl.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

Pols e osta h ie poz ala p z t pis ad ego so a totalita a apa e zu tz .


pop a o i polit z ej, dlatego pa i p e ie Sz do ie ie jesz ze i o t , e zd RP
dzie usia zapa i sa o zdo
a Dol
Slsku za ko ie z e e o t z isz zo h
drg i mostw.
Nie oe pa i p e ie Sz do po iedzie od sie ie, z h zgld , ministrowi
Ma ie e i zo i, e te ie za st dza Polski oto z ie patologi z
eskapiz e ; tak
z iejs a padku d ogo ego ostat io jak i u ie zk pospiesz , po zjedze iu ap d e
o iadu, p zed sied iu lisko lat , a iejs u katast of po iet z ej pod S oleskie .
Al o ie ade iez a sp a a ie za ie za doko a z isz ze ia ie ia past o ego,
jaki jest opa e zo a li uz a i ie doko a za a hu a sa o hd i ist a Ma ie e i za,
a i a opa e zo sa o hd p ez de ta Dud spiesz ego a a t , a i a sa olot
p ez de ta Ka z skiego, a pla fil o do Kat ia, a t lko ho o li o ja sza o ania
ez l ego, Fas a ja O de , za h i ie si h stka posiada h ilo o adz
jest kad
spo ia
padku p a dzi p z z iesz z ia z iza ego z
o e o i ie a i ego zo ieka a ekspo o a
sta o isku past o
; za
eskapizm, u ie zk
ie ealist z iat o ae o at o i i p osto ie ldo a ia e
mgle, przy braku warunkw atmosferyczn h do ldo a ia, p z szo zapa i ie i
ludzio , le , ekshu o a
dodatku ik ze ie po lata h, ez ad ej
a ej
potrzeb , p zez dz h zo z , kt z ie u ieli podj a zas jed ej susz ej
de zji o pog ze a iu sz stki h sz ztk ludzki h z ta tej katast of
jed ej, spl ej
ogile. Jak po ho a o t si e ofi e i ge e a polski h Kat iu. Tego p ostego
oz iza ia ie u ia zdz
Polsk do adzi ade do ad a, natomiast potrzeba
plit z a akazaa guptako i
iesie ie s oi h, lepszego so tu a Wa el, za d ugi h
p ze osi pe a e t ie, po t o kisto sku, z g o u do g o u. Nieludzko.
Episkopat Polski ut a i p a o do doko
a ia o e
o al h z h il pj ia
ao i a
spp a ze doko u ist z Su Bezpie zest a, z h il o ie a ia, a ie
ko a ia ad ej lust a ji Ku ia h i po pa afia h. Hie a hia Ko ioa Rz skokatoli kiego
w Pols e stoi p zed pot ze p osto a ia s ojego as ego k z a o al ego.
Nato iast pot ze h ili Pols e, dla zdu RP, jest po oa ie Szta u K z so ego,
spp a a ze zo a, ko k et a z a e kaski i sojusz ika i, dlatego zapoz aj z
niniejszym pisme Ko sula USA B e ie, kto usi o ie po te u Czo ieko i
po adze iu so ie z p o le e
sa ia do Polski pozosta h Nie ze h oz
pa e
h i z pla o a eloka j ojsk, o kt ju a i A to i Ma ie e i z, a i p e ie
Beata Sz do po st pe diu zdu USA ie d h a a a so ie po p i go , jak
a iao si
ojej odo i a doskiej Wg odzie Czeladzi, al o ie A gela Me kel,
z Kazi ie zak
Pols e, spo ia a .i . p zez Pa a P oku ato a pi ie z st z ia
ogosia ju za ia spotka ia si lutego . Pols e ze szefe jed ej t lko, zdz ej
pa tii, Ja osa e Ka z ski , kt jako k ptop e ie zastpi a t spotka iu
przedwyborczym Frau Merkel, szefw wszystkich innych partii demokratycznych w Polsce. W
tym i dra Mateusza Pisko skiego, p zet z
a ego a esz ie szefa pa tii Z ia a, i ia
polit z ego pa tii PiS. Bo p ze ie z a z ag es
o i stosu ku do eu opos z Polski
szef Pa la e tu Eu opejskiego usi at o g a sta ie
o ze z iesz zs F au
Me kel z Kaz ie zak , kt a zdaje si ie a it e zada ie pog ze a ia pa tii CDU, jak
Ja osa Ka z ski uda ie pog ze a ju to i o o (PC, AWS, Telegraf itd.) z po o S ola a,
ko a dosa s jo ist z ego z a a
., zo ieka z pie idz i doskiego spekula ta
https://pl.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

Sorosza, kt

u ia zaszkodzi i te eso

27 stycznia 2017

Wielkiej B ta ii.

K z s zdo
Pols e
oa ko p o ita j idz a odo
ik z
iedosta ze ie asz sojusz iko
ilita
a zas dokad h, aktual h ap
te e o
h te to iu RP, po iesza p opaga do
h p ze ie ia h ie uj
po sta ie st z io e z po sta ie
a sza ski , podpo iedzia p z pisa ie D o skie u
Pisudskiego po
., zeko e i spi o a ie si o u g o a h ku ktato st e
Skrzyneckiego, czy innych, czerwonych przywdcw skazanej z g
a klsk e eli
.
p ze i ko do asoskiej potdze a skiej Rosji.
Szanowny Panie Prokuratorze,
za. p zes a u iego o z
agaz SOWA, z st z ia
, o kt
p z po ia i
algo t
a fejs uku, za tak si zo o, e t pliku, opat zo
az : SZCZURY App
PDO256 FO von Stefan Kosiewski 70 WOYN F
Faszywa Matka Solidar osci
Magazyn Europejski SOWA o a jest .i . o Ja osa ie i Le hu Ka z ski h i i
h
ko o a h: Mi h iku i Bo use i zu, kt z z aj a dzo do ze Ha Wale t o i z;
iedz , e posiadaa o a a Uk ai ie odzo siost dosk i ata Rosji, so ie kiej
KGB, do o ili tej doko u ist e lege d fasz ej Matki Solida o i z PZPR. A ie po to
t lko p ze ie, e ta pa i p e ie Sz do
sie p iu
. posza ja ie z k iatka i
pod po ik spo ia ej oszustki ie io so ie do se a aej p a d o ko ie ie, kt
gosi i gosi od a ie i iest udze ie p ez de t Le h Wasa.
W za. pliku o a o taje
h z izka h z h sit / ukad Pols e, kt e
P oku atu a usi esz ie kied ja i od s. . , dlatego up zej ie ioskuj i iejsz ,
e Pa P oku ato ie po ta za si ju aga ie z pot ie dza ie
iep a d , e
korespondencja ta ma rzekomo "oglnikowy charakter". Albowiem wszystko o czym tu
o a, to s z
k
i al e i ie oe tak, e jeli ktokol iek osig ie t lko
ukadzie jaki taje
puap, to auto at z ie staje si taki oso ik iedot kal dla
P oku ato a RP. Pu liko a ie p zez Poli j fotog afii o
ateli ko z staj h z
ko st tu j h zapis jest adu ie
adz i ade Mi iste Sp a iedli o i ie a
p a a k tego odzaju adu , dlatego Z ig ie Zio o po i ie si po zu za st dzo
za s oje oszuka ze t ad tak sa o, jak Mi iste Sp a We t z h Basz zak po i ie
zasta o i si, z ie ale np. opu liko a
edia h fotog afii zte e h fu k jo a iusz
z W o a ia, kt z za ili a ko isa ia ie Igo a Sta ho iaka, a kt h uk t p e ie
Ka z ski k je, jak jego lata h osie dziesit h u . ieku k lokalu ko takto
ud ku WAT po u z ik Piot Polasz z k ofi e Wojsko
h Su I fo a j h,
odpo iedzial za o h o o iekto WAT p z ul.Kaliskiego Wa sza ie i ko z stuj
ten obiekt w taki sam sposb nikczemny, jak p ez de t Cli to z Mo i a Le i sk Bia Do
z t , e po u z ik Polasz z k z p ezese Ka z ski - ho oseksual ie, ale te do uzi, o
p ze ie sa a t h st Be goglio ie ie, z az a g ze he sodo ii, oaj
o
po st do Nie a, z jak Nad u ist z Be li a za ie za Kalksztaj po iedzie
otwarcie: "JESTEM SZWUL I TAK JEST DOBRZE"
Tak, tz . a o al ie i ez st d ie a sta o isku aj sz
past ie polski , d i peda
ku zgo sze iu alu zki h, a kt ego sz s
aj haka, a t lko ikt ie h e uja i, o
p ze ie at iej sza tao a, i kalekie u po . A p ze ie, gd
z te /ta/to
Niesz z ie/ O oj a t o, z Ciota o p z zd o
h z sa h, kied p zez p oku ie
poszo po katast ofie S olesku z as ej oli do P oku atu Wojsko ej, e zap ta:
https://pl.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

Kto i za i ata? Tak ali po tki t h z, tak ie dz o a si figu a t, e dadz u


po ie t ie posu ha ata li iaka z ta
ag etofo o ej, ostat iej oz o
telefo i z ej a i, kt a iaa iezap ze zal ie iejs e. A sko o mamy obecnie Prezydenta,
o si pat z ! Na iego i p z ie za si a a ie Duda do fotki i kieli ha tak sa o, jak p z
Puti ie a si do fotki z O a i tu a zk a gielskiego za ple a i, e si ie dao,
jaki to jz kie o
posuguje si A eryce prezydent doktor RP, bo w takich
Nie ze h p., to kad ko sul a e kaski i po hisku i japosku, f a usku,
Italienisch, Spanisch und Deutsch, jak Mr. James Herman, Generalkonsul we Frankfurcie nad
Menem, ktrego nie zapytam po polsku, czy Herma a Wg odzie, do pit o z
ze o ej eg , is a is do u d upit o ego T ojaka o atego z Sal i, to odzi a, z t lko
p z padko a z ie o a e kaski h az isk. Kopae sta pik do T ojaka, a
kt
ze iej k ed a so ae so ie a k bez bramkarza, a T ojak i: ie kop,
bo tynk obijasz. - Co to jest t k? P tae , o ie ozu iae z a ze ia so a. - To szare, co
od ia pata i odpada, ja ia udze u dzie ku ie pli ie. A kad kolej pat
od itego t ku uja ia p a d o kamieniach wapiennych, nierwnych kalksztajnach
zoo h jede a d ugi p zez Budo i zego, po zo h taje o piasku i ego,
u tego a zap a . Nagi u do u T ojaka p ze a ia p a d k z
h ka ie i,
po ze; szo stki dotk i iu, pik , jak apa iata ie poz a ego do ko a, za i go
z o u pok j sza
t kie
o ego zdu.
"P zep asza , e do Pa a pisz, o t lko Paski ad es z a , a se e zuj tak isz, o
se e zosta ie ta ..."
iaste zku Ho el, spo ie iu Wg od
Czeladzi, Pogoni w
Sos o u, Z ko i , St ze iesz , Kazi ie za, Kata z , Peki u, A is ii, osiedli i dziel i
taki h, jak Ksa e a Bdzi ie i Mao dz, gdzie d ugi p z ja iel, ie He a o at z siost
Czeka Boga za, da i p zed lat
p eze ie p tk z piosenkami dla swoich, wybitnych
polit k opoz j h pa tii, kt
ie a Czeladzi kto do adza a i Lista i do
Rzymian, rzymskokatolickich Polakw i Katolikw.
Z Panem Bogiem
Z F a kfu tu ad Me e
i Stefa Kosie ski
Radio: https://gloria.tv/audio/2aVmUbHh1dnf3n2mjANYEdi3B
od z tuj jesz ze tekst auto a z Cho zo a, kt ego so ie
upodo a a fejs uku plato i z ie dzi, odszego ode
ie,
d a a ie apostolski h lat. http://safari.blox.pl/2017/01/RISExilarchy-do-przedstawienia-Prokuraturze.html
Von: Biuro Podawcze [mailto:biuro.podawcze@pk.gov.pl]
Gesendet: Dienstag, 24. Januar 2017 14:31
An: skosiewski@gmail.com
Betreff: PK I Ko2 91.2016

Strona Komisji Bezstronnej do .:Sprawy Ustalenia


Przyczyny Zamachw
@komisjabezstronna
Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachw 2 godz.
https://pl.s i d. o //NA-POdupaDAJacego-NA-ZDROWIU-POSLA-
http://sowa.quicksnake. z//NA-POdupaDAJacego-NA-ZDROWIU-PO
https://pl.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

http://sej . lo .pl//Moje-pismo-do-marszalka-Ku h i skiego


http://sowamagazyn.blogspot.de//jed os -ruchow-pro-life-whttps://gloria.tv/audio/HQinkZQgSswH1QXbZxb6tocJ4

Cia ka a e kaski h
o ie z utk a pod
wiaduktem w
aga iu Cia ka
a e kaskiej a ii utk a pod
iadukte
aga iu To kolej
padek z udziae o ie z
USA w tym tygodniu Dwa dni
te u iado os i.gazeta.pl

https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1116045501837348

Aktualno i: Prawdziwi Narodowcy


Stefan Kosiewski udostp i film u tko
140 kmh w terenie zabudowanym - kie o
niekompetentny
radio:

ika se.pl. 32 min Macierewicz - na czerwonym


u agi ie z i, ie adaje si a i ist a,

https://gloria.tv/audio/wenBcVvfFXeo4KREE21LkkyhF

jeeli hodzi o u a ie sa o hod zdo


h, sa o hod oz a zo h, po usza ie si
kolu ie, tutaj o o izuj sz stki h te sa e zasad i te p zepis , kt e s do taki h
pojazd dostoso a e i kt e o o izuj as sz stki h - po iedziaa Sz do.
http:// iado os i.o et.pl// eata-szydlo-o-wypadku-/ k ez -4:47248 581
ietle se.pl 7 godz. Mamy film z miejsca wypadku Antoniego Macierewicza.
https://pl.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

Wst zsaj e zez a ia iadk : je hali a ze o


kazali a
p*** ... Ma ie e i z s ho a go ...

... z o ili ozp*** ... poli ja i

Jzef Kozo ski i Mo ika Ko alsk Komentarze


Leszek Mikrut Ba dzo ieka e, z u ezpie z iel sa o hod W u zgld i
odszkodo a ie, io pod u ag p dko, z jak po usza si pojazd ... Cieka e te, z
u ezpie z iel pa i ju z oe od i odszkodo a ie za uszkodzo li uz
PAD, kied pka opo a
iej i ej ok te u... 1 8 min
https://www.facebook.com/groups/Prawdziwi.Narodowcy/permalink/1509928712381160/

Danka Nasr Lukasz, po dzisiejszym 'posiedzeniu' komisji zdrowia you are feeling
amused? Ja nie! Co jest z waszym Ministerstwem Zdrowia? 14 min
Stefan Kosiewski
http://sowa.typepad.com/.../dymisja-macierewicza-w-drodze...
D isja Ma ie e i za d odze PDO
sowa.typepad.com 14 min

jezdzi?...nigdy Pa
:) 8 min

po

padku

k h

Liliana Magda Stefan Kosiewski a Pan tylko rowerem


ie za a p zepis ?- to do O.F a iszka o eat fika je p osze sie zgosi

Stefan Kosiewski @Liliana Magda - Pa a Lilia a od Lilith, he . ie ale do


znajomych Exilarchy a fejs ., zate
osze so ie poz ala a i p et e j po iesza ia
kompetencji Ministra Obrony Zagranicznej z komp. klucznika Bergoglio, to jest ostatnie
ost zee ie Pa o Nie ozt op a, kt a ie dziesz ola a spe p zez Ja osa a K. TW
"Balbina" https://gloria.tv/audio/wenBcVvfFXeo4KREE21LkkyhF ie za zepia si Polaka i
Katolika po dosku, tfe!
NA POdupaDAJa ego NA ZDROWIU POSLA f aszka z OF o Stefa gloria.tv P zed h il
Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachw 1 godz.
Radio:

http://gloria.tv/media/mnDEtt9ckud

...Le h Ka z ski ia kap s ak i so ie Kat iu ad g o a i po o do a


do skie KGB Polak ekla o fil dla pot ze s ojej, p
at ej ka pa ii
https://pl.scribd.com/skosiewski

h p zez

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

p ez de kiej i
a u dla pija u at Ja osa Ka z ski stat st do tego fil u spo d
h, dzi
h os poo sadza h a sta o iska h past o
hip
at h, jak
p. d ka A a Wale t o i z . Ok z za a p zez a i Ka z ski h Matka
Solidarnosci http://so a. log. ui ks ake.pl//SZCZURY-App-PDO256-FO-von-
Zapo iadali uja ie ie uk
a ego p zed Polaka i p a dzi ego po hodze ia
et i z ego tej zasuo ej akt istki Polskiej Zjed oczonej Partii Robotniczej, odznaczonej za
s oj dziaal o pa t j ielok ot ie edala i past o
i PRL-u, obdarzanej
zaufa ie p zeoo h
iejs u p a i zat ud io ej ostat io a a dzo do ze
opa a
sta o isku su i o ej Sto z i Gdaskiej im. Lenina (z dodatkiem do pensji za
tz . soko io e, itd. a t po a ej p zez Su Bezpie zest a do p o oka j ego
z ol ie ia jej p zez D ek j z p a , a i ie ez poda ia aj iejszego po odu,
taje i z h okoli z o ia h o t ze a iedzie, e takie, adz
zaj e z ol ie ia z p a
os pa t j h ie od
a si ez iedz i zgod SB! Kada kad o a kad zakadzie
pracy w PRL-u iedziaa, o to jest o e klatu a i zego o a a si t z a , ato iast
ok z za ej za to p iej p zez a i Ka z ski h "Matk Solida o i", ho ia Ha
Wale t o i z p a dzi e i i do skie jej o: Ha a, ato iast u aa katoli kiej
e sji A a, z do u Lu z k ie o d iu ogosze ia st ajku d p otestuj h
o ot ik , jako si zeko, za p iej ie pe ia igd ad ej fu k ji i ie odeg aa ta
oso a ad ej oli NSZZ "Solida o", z kt ego zostaa z eszt
zu o a za i t gi
pe so al e i sk a ie odo iska,
z
a zap a io a a ielogodzi
h ze a ia h
partyjnych i wyszkolona na kursach marksistowsko-le i o ski h, o p z dao jej si p iej
p z oplu a iu Was dla pot ze Ka z ski h, gd tz . Wol e Z izki W zea zaoo e
przez KOR-o a Bo use i za oz i si dla pi u a d ie f ak je udaj p zed Polaka i
ie tel ie sk o h ze so , o zo e haza ski oz ijao t lko ta u tata ski h
ojo a d ie g up , e oto z osa za e ofia z d h st o ; Wale t o i z,
W szko ski, Ka z s i G iazd ha o a
te spos p ze i ko Wasie, kt
o i
si ieudol ie p zed oska e ia i o p a dla SB jako TW "Bolek" odg
a fakt z ie ol
NAGANICZA Polakw do sieci partyjnej PiS;
Copyright: All Rights Reserved
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
SZCZURY App PDO256 FO von Stefan Kosiewski 70 WOLYN F0172 Falszywa Matka
Solidarnosci 20160126 Magazyn Europejski SOWA scribd.com PDF
https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1116097985165433
Dariusz Pietrek "Ucho prezesa"
Wsz s p taj
dlaczego.

ie, dla zego ie iesz

ie se ial "U ho p ezesa"? Po ie

Wa ,

PiS p akt z ie zlik ido a T u a Ko st tu j , jed z aj a iejsz h i st tu ji


past a de ok at z ego, o i as, p zed sa o ol usta oda z adz , a
ieje si z posa Suskiego i jego Kata z
Wielkiej.
PIS z ie i Tele izj pu li z , aj aj iksz zasig a te o
k aju, o d a
tu p opaga do , ukadaj so ie te spos , iksz ze spoe zest a po s ojej
li, a
pokazuje so ie e z Pa o i z, jak e saatk pa la e ie.
https://pl.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

PiS p zej sz stkie spki Ska u Past a, o sadzaj je odda


i suga i ez
kompetencji, a m ieje si z odzi pod od ej Ma ie e i za.
PiS t o z pa t j a
Eskobar.

i, zoo z

odo ia

PiS odda ki olo i a d to , aj itsze s


ie a
oszki pa i p e ie .

h fasz st , a

a ija

si z Sa

ole polskiego pat iot z u, a

PiS d do z ia
p a ie
o z , g a a tuj e
sz ze la h, a
ieje si z d a i ki p ezesa.

u o j ie adz

a sz stki h jej

PiS sp o adza polski Sej do oli asz ki do goso a ia, ez p a a do d skusji i


zada a ia p ta p zez pos opoz ji, g o p z okazji ieposusz
ka a i i
i te e j su
u du o
h, a
leje z kota Alika.
PiS po iada usta a t p ze o o , zlik ido a ju ie iesk li i i h e adal
p o adzi, zupe zakaz a o ji o az zakaz sp zeda odk a t ko ep j ych, a my
ieje si z o de u Misie i za.
PiS z ie za do z a gi alizo a ia lu ako itego usu i ia
je p. zdo
i oszu a i t pu "W sie i" z "F o da", a

edi p
at h, zastpuj
kpi z gupot Te le kiego.

PiS zadu Past o stop iu dotd ie


du i Basz zaka.

p zes a

o aal

,a

so ie zdj ia z

PiS p zej p oku atu i h e ie eal


p
a
, a ko sek e ji a p a e
sdzi , a
pos a so ie li k do kolej ego od i ka "U ha p ezesa".
I za kad
aze , iej si do ozpuku, zadaje so ie p ta ie, jak o i - zdz ,
si zu, ogldaj to sz stko i z taj a t a s j te at?

usz

Ot zuj si dosko ale, ko sek e t ie i etod z ie ealizuj s j a sz ku adz


a solut ej, totalita ej. Maj dupie asze i telige t e a t i jtko iego
o sudze Photoshopa, u oli iaj a do o ie ie B udz skie u apiej g .
Wie kied pokazuje i kto kolej ego e a, a kt
Ka z ski ki a si a d a i e,
albo prezydent Duda stoi w kasku Mali iaka,
ie p z po i a si Gogol i jego Re izo : "Z
zego si ieje ie? Z sa
h sie ie
Aktual oci

Stefan Kosiewski
37 min PENIS PREZESA PD0438 Dariusz Pietrek ZECh von Stefan Kosiewski FO SSetKh
P oku atu a K ajo a Biu o
PDF: D isja Ma ie e i za d odze PDO
so a. log. ui ks ake.pl//PENIS-PREZESAhttps://pl.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

P po padku
k h te e ie za udo a
Pidgi _A t po sa otau
a t a e kaski ze zasadzka i a Dol
Slsku Fas a ja O de o Stefa
Kosiewski poetry & Lech Klekot painting Studia Slavica et Khazarica Rzecznik Interesu
Spoe z ego safa i. lo .pl//RIS-Exilarchy-dl do P oku atu a K ajo a Biu o P ez dial e
P ok. Sa o i Szelesz z k PK I Ko
.
Pis o z . .
dot. .i .: iz t A geli
Me kel, A to iego Ma ie e i za, Pa a Ku t ki, i e.
PENIS PREZESA PD0438 Dariusz Pietrek ZECh von Stefan Kosiewski FO SSetKh Prokuratura
Krajowa Biuro Prezydialne do wiadomosci Konsula USA w Bremie 20170127 ME SOWA
Zapisz
gloria.tv
Komentarze
Dariusz Pietrek Ba dzo p zep asza

ale o to

16 min

Stefan Kosiewski @Dariusz Pietrek - plik do

su ha ia 16 min

Dariusz Pietrek Ba dzo dzikuje ale p osz

i ie p z s l 12 min

Stefan Kosiewski @Dariusz Pietrek - a kto p z s a? ko u? z ja o ie za ps hote apeut,


czy Dariusz Pietrek? 9 min
Dariusz Pietrek Nie z so ie i zego od pa a ot z

a. eg a

Stefan Kosiewski @Dariusz Pietrek - z Pa jest t ze , z pie sz


ie dzie si g ze z ie za ho
a, to potpi pu li z ie 7 min
Dariusz Pietrek eg a

8 min
az a fejs uku? Jeeli

5 min

https://www.facebook.com/me.sowa/posts/204282420039096
http://safari.blox.pl/2017/01/RIS-Exilarchy-do-przedstawienia-Prokuraturze.html

Pikieta antyaborcyjna 2w1 Bestwina Czechowice


st ze o :
Best i a ul.K ako ska e t u
KACZORY
Blog >
Komentarze
do wpisu
Deresz
suge uje, e
https://pl.scribd.com/skosiewski

,Cze ho i e ul.Niepodlego i okoli e d o a

Magazyn Europejski SOWA

27 stycznia 2017

d po i
sta a si o ...
RIS Exilarchy do przedstawienia Prokuraturze Krajowej sprzeciwu Barbara Lenski - Dariusz
Pietrek w .:Sprawie Ucho Prezesa
PENIS PREZESA PD0438 Dariusz Pietrek ZECh von Stefan Kosiewski FO Studia Slavica et
Khazarica
Prokuratura Krajowa Biuro
P ez dial e P ok. Sa o i
Szeleszczyk PK I Ko2
91.2016 do wiadomosci
Konsula USA
Napisa sowa () dzisiaj w
21:09 w kategorii Trybunal
Konstytucyjny, czytaj: 12
Prokuratura Krajowa
PK I Ko2 91.2016
Barbara Lenski
Dariusz Pietrek
Kompletna niewiedza
Radze poczytac o
zadluzeniach poprzdniej
ekipy i wyprzedazy
wszystkiego, co tej mafii
tylko przynosilo zyski. Kto sie buntuje? Ci, ktorych rodzice pobierali esbeckie emerytury za
znecania sie nad prawdziwymi Polakami itp. Maci pan, manipuluje i mysli, ze zdobedzie
aprobate. Moze wsrod takich jak pan. Nigdy juz dawna mafia nie dojdzie do wladzy. A ze
krzyczycie , ze wszydtkim chce iS zawladnac to i dobrze, ze chce i zawladnie. Bo tylko ten
rzad jest prawdziwy i chce dla Polakow dobrze. Wszyscy przeciwnicy walcza nie o ludzi , tylko
o przywileje swoje, co traca, o swoje stolki. Dorabiali sie nieuczciwie i po trupach. Ludzie na
to nie pozwola i nie pomoze KOD, ktory dawal tlumowi pieniadze, karnety, talony...nie
pomoga pseudostudenci i te "czarne parasolki" z ta Joanna Wielgus na czele, co wszedzie
lata i rozrabia. Jest chora. I komu sie chce Pan przypodobac? Zalosne. 1 godz.
Stefan Kosiewski @Barbara Lenski - p z k o i, e Ko isja Bezst o a ds. Ustale ia
Prz z
Za a h zo o iza a jest z u zdu RIS E ila h do p zedsta ie ia
Prokuraturze Krajowej sprzeciwu Sz. Pani w stosunku do wypowiedzi Pana Dariusz Pietrek z
Cho zo a, kt u z ia Pa i przed iote s ej u agi; do o u po iedzi oe Pa i
elu p zesa ia
i, tu kliknij: http://sowa.blog.quicksnake.pl/Trybunal-Konstytucyjny/
Pa i Magaz u Eu opejskiego SOWA z tekste z a t
aszej ko espo de ji zgasza
niniejszym zapotrzebowanie na adres internetowy do rozdzielnika dokumentacji, tu:
https://pl.scribd.com/seuropejski Archiwum Krajowe i Zagraniczne ME SOWA adres
redakcji: sowa-frankfurt@freenet.de Z szacunkiem /z up./ Donat Lusk
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Trybunal-Konstytucyjny/PENIS-PREZESA-PD0438-DariuszPietrek-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-FO-SSetKh-Prokuratura-Krajowa-Biuro-Prezydialne-dowiadomosci-Konsula-USA-w-Bremie
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Januar 2016

SZCZURY App PDO256 FO von Stefan Kosiewski 70 F0172

Okrzy za a przez ra i
Ka zyski h Matk Solidarno i
ZECh
Napisa Sowa.blog.quicksnake.pl () dzisiaj w kategorii Lech Walesa, czytaj: 8
Radio: gloria.tv/media/mnDEtt9ckud
...Le h Ka zyski ia kaprys akr i so ie Katy iu ad gro a i po ordo a y h przez ydo skie
KGB Polak rekla o y fil dla potrze s ojej, pry at ej ka pa ii prezyde kiej i y ra mu dla
pijaru rat Jarosa Ka zyski statyst do tego fil u spord r y h, dzi y h os
(poobsadzanych na stanowiskach past o y h i pry at y h, jak p. yd ka A a Wale ty o i z .
Stefan Kosiewski
293 obserwatorw|641 076
y ietle Krgi rozszerzone Wczoraj o 23:38
Walesa: Pani powinna si a a
prokuratorzy wyjani od zaraz:
Hanna Walenty o i z, pie idze
Sowa.blog.quicksnake.pl () | dzisiaj |
czytaj: 4 |
Polski Komitet Narodowy Bg,
Nard, Ojczyzna. Ojcowizna otwarta
a iat - oglnonarodowe
zjednoczenie ugrupowa pod
history z az - Listy na adres:
Postfach 800626
65906
Frankfurt am Main
so ota,

rze ia

Pa i po i a si a a prokuratorzy
pu kt po pu k ie yja i i to
propo uj od zaraz:
Anna Walentynowicz czytaj dalej
Pa ieskie i i Ha a yd ki
Lu zyk, po lu ie A a
Wale ty o i z, faszy a Polka z
rodzo siostr, faszy Ukrai k
FO65 ZR3 Written by sowa () 18. 8.
2012 in category Tradycja, read:
1823

http://sowa.quicksnake.org/Tradycja/Panieskie-imi-Hanna-ydowki-Lubczyk-po-lubie-Anna-Walentynowiczfaszywa-Polka-z-rodzon-siostr-faszyw-Ukraink-FO65-ZR3

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Januar 2016

Zapo iadali y
ujawnienie ukrywanego
przed Polakami
prawdziwego
pochodzenia etnicznego
tej zasuo ej akty istki
Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej,
odz a zo ej za s oj
dziaal o partyj
wielokrotnie medalami
past o y i PRL-u,
obdarzanej zaufaniem
przeoo y h
iejs u
pracy i zatrudnionej
ostatnio na bardzo
do rze opacanym
stanowisku suwnicowej
Sto z i Gdaskiej i .
Lenina (z dodatkiem do
pensji za tzw.
ysoko io e, itd. a
wytypowanej przez
Su Bezpie zest a
do prowokacyjnego
zwolnienia jej przez
Dyrek j z pra y,
a i ie ez poda ia
najmniejszego powodu,
w tajemniczych
okoli z o ia h o
trze a iedzie, e takie,
nadzwyczajne zwolnienia
z pra y os partyj y h ie od y ay si ez iedzy i zgody SB!

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Januar 2016

Kada kadro a kady zakadzie pra y PRL-u iedziaa, o to jest o e klatura i zego o a a si
trzy a , ato iast okrzy za ej za to p iej przez ra i Ka zyski h "Matk Solidar o i", ho ia Ha y
Wale ty o i z pra dzi e i i ydo skie jej yo: Ha a, ato iast uy aa katoli kiej ersji A a, z do u
Lu zyk ie yo d iu ogosze ia strajku rd protestuj y h ro ot ik , jako si rzeko, za p iej ie
pe ia igdy ad ej fu k ji i ie odegraa ta oso a ad ej roli NSZZ "Solidar o", z ktrego zostaa zreszt
yrzu o a za i trygi perso al e i sk a ie rodo iska,
zy
ya zapra io a a ielogodzi y h
zebraniach partyjnych i wyszkolona na kursach marksistowsko-leninowski h, o przydao jej si p iej przy
oplu a iu Wasy dla potrze Ka zyski h, gdy tz . Wol e Z izki Wy rzea zaoo e przez KOR-owca
Boruse i za roz iy si dla pi u a d ie frak je udaj przed Polaka i iertel ie sk o y h ze so , o
wzorem chazarski roz ijao tylko ta u tatarski h ojo a d ie grupy, e y oto zy osa za e ofiary z
d h stro ; Wale ty o i z, Wyszko ski, Ka zys y i G iazdy har o ay te spos prze i ko Wasie,
ktry ro i si ieudol ie przed oskare ia i o pra dla SB jako TW "Bolek" odgry a fakty z ie rol
NAGANICZA Polakw do sieci partyjnej PiS;
zaje y oskare io
ik ze ik ie yo ko a a et sda h: zar a ygry a - czerwona
przegry a, a tej zasadzie przelaty a przerzu a y pod plastiko y i trzema kubkami cukierek na
odpu ie, tak sa o szy ko i oszuka zo dla o zu jak kostka, zy ka yk a parki gu auto usu z
Polaka i do pra y Nie ze h: jed a ielka sit a za a iaa si pluraliz , uda aa spory
Sej ie, G i ie, Radzie Miejskiej, a to y dy tylko, zady a, ae y zaso i udo pira idki i
przepy y ajtku Narodu Polskiego : SKOK, ZUS-ie i w Amber Gold, w ubezpieczalni Filar i we
ielu, ielu i y h, podo y h, a jed o, dia elskie kopyto, a tra i i tra i, przegry a i ty
bandyckim pro ederze o dziera y ezlito ie do goej skry Nard Polski ... .
Jarosa i Le h Ka zys y a take .i . Mi h ik oraz Boruse i z z KOR-u yli spt r a i
faszy ej lege dy Ha y Wale ty o i z z Gdaska jako tz . Matki Polki, Matki Solidar o i. Lech Ka zyski
za ra ko u t iesz zs ko iet ze so do gro u zaj j do grupy statystw zabranych do Katynia
a pla realiza ji fil u propaga do ego, ktry ia ot orzy jego pry at ka pa i
prezyde k. Wypa o e odszkodo a ia za ier duej grupy ako i ie pry at y h os , ktre Lech
Ka zyski pod py e doradzaj ej u oso y zaprosi ieodpo iedzial ie i y z ie
a s oje pry at e ko to a pokad tupole a, yo ezpra de yzj pre iera Tuska,
ktrej ie tu a zy i i ego, jak tylko taje e z izki z e sit / ukad w Polsce,
ktre Prokuratura i a resz ie kiedy yja i.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Januar 2016

Ty zase Prokuratura zaj uje si ie ia ie i ata ze ie w sprawie Hanny


Wale ty o i z, z do u Lu zyk uy aj ej faszy ie hrze ijaskiego i ie ia A a
- przez ko iet ydo skiego po hodze ia ukry aj przed Polaka i s oj rodzo
siostr yj a Ukrai ie, e y ie spo ie o ra ie, ktry g. i for a ji
dostp y h i ter e ie ro i za ofi era KGB Z izku So ie ki .
Rze z ik praso y arsza skiej prokuratury okrgo ej prok. Dariusz lepokura
przyz a ostat io, e "...jest pro adzo e do hodze ie spra ie
rozpowszechniania ez zez ole ia iado o i z postpo a ia przygoto a zego
na jednej ze stron internetowych...". Wo e tego h ia y jako dzie ikarz, yy
sppra o ik Rozgo i Polskiej Radia Wol a Europa Mo a hiu zapyta, zy Wojskowa Prokuratura
Okrgo a Warsza ie, ktra pro adzi ledzt o spra ie ustale ia spra y katastrofy sa oloto ej pod
S oleskie i ier i os jest oe posiada iu i for a ji Radia S o oda a te at ydo skiego
pochodzenia etnicznego Hanny Walentynowicz?
Odrodzenie Ko ioa a Woy iu

Uploaded by Vitold-Yosif Kovaliv Views 21


Download
Po iej przesya t i for a j
ersji opu liko a ej przez po hodz ego z Poro i a k. Zakopa ego ks.
Jzefa Kowalo a uy a e az isko: Josif Ko ali po zrze ze iu si o y atelst a RP a rze z ukraiskiego
yda a y przeze pi ie religij o-spoe z y Rzy skokatoli kiej Die ezji u kiej "Woa ie z
Woy ia"/ Woa ja z Woi i zaz a zaj , e ze ie za arty h artykule prawdziwych informacji na
te at Ha y Lu zyk z a Wale ty o i z przez Prokuratur do tz . iado o i z postpo a ia
przygoto a zego, ie y za i h z po sze h ego o iegu i for a ji, za pr y pro adza ia ta u a
rze zy po sze h ie z a e s do ode
ar arzyst a sit y, ktra ie li z si z pra e
idzy arodo y
ie skazaa jesz ze Pols e ikogo a i za ezpra agresj a Irak, a i za a dy k
z o
Magdalence,
a i za ae
ara ho,
bezprawie
faszy ie
nazywane
de okra j
w Polsce.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Januar 2016

Na ekshu a j do zes y h sz ztk Ha y Wale ty o icz wyznaczono nie przypadkiem, lecz


zapra d ka alisty z y z iegie okoli z o i dzie
rze ia
r., ro z i zdradzie kiej apa i a
Polsk przez Z izek So ie ki ut orzo y
zasie I oj y iato ej a zle e ie i za pie idze rzdu Prus
przez ydoko u isty z a d kry i alist ydo ski h Le i a i Tro kiego uy aj az y
Wsze hz izko a Ko u isty z a Partia Bolsze ik .

W sprawie ekshumacji zoo y y wniosek rodziny, jak ujawnia Prokuratura, aley wi o zekiwa, e
DNA za itej w katastrofie powietrz ej pod S oleskie Ha y Wale ty owi z zosta ie porw a e z
DNA jej starszej, yj ej siostry Olhi Lu zyk i wykaza e zosta ie przy okazji przez auk, zy DNA o u
ko iet wykazuje zwizki z e hami Chazarw turecko-tatarski h, zy te z cechami ludw semickich
(arabski, aramejski i i e) osiady h od tysi le i a Bliski Ws hodzie?
Wojsko a prokuratura doko aa doty h zas ekshu a ji trze h ofiar tragedii; spe jali i edy y y
sdo ej zbadali sz ztki Z ig ie a Wasser a a, Prze ysa a Gosie skiego i Ja usza Kurtyki. a u hy DNA
ty h iesz zs y h ofiar zostay i za ezpie zo e i og posuy au e do potwierdzenia, lub
obalenia teorii o hazarski po hodze iu yd
s hod ioeuropejski h, o zy pisaa gazeta
Rzeczpospolita listopada
r. artykule: "Nard ydo ski zosta y ylo y".
Deta uiza ja to O ie e ie, o ktry
i od XVIII ieku aso eria. Pis o . za podaje
dro Bliskiego Ws hodu: Nie zapala si te iata i ie sta ia pod kor e , ale a
ie z iku, a y ie io szystki , ktrzy s do u. Mt , .
Dlatego spo i a si a ko ie , e Mi ister Spra iedli o i Jarosa Go i ro z ik
,
pa pers PO o ro i pra doktorsk, ktrej posta i tez, i "...duy py Ko ioa a
polskie y ie pu li z e jest przeja e szerszego zja iska: odrodze ia si religii jako siy
spoe z ej".
Tez, i tz . filozofo a ie z sufitu dla potrze spra o a ia adzy jest auk, o a o zy i ie
o ro i si, jeli h e si p. udo od i duy py Ko ioa a okol iek e sp zes y ie ie
aso erii, glo alisty z ie zlai yzo a y przez So r Watykaski II przed 50 laty, a nie przez Urbana i
Kiszczaka, ktry tylko zaprosi trze h ksiy katoli ki h do asysty przy spisy a iu yrografu
Magdalence, natomiast p iejsze trzy nominacje biskupie Watykanu dla uczestnikw tej antypolskiej
z o y yy zapat jp , srebrnikami za wykonanie przyznanej w 1983 r. do odegrania roli przez
iskup : Gle pa i D ro skiego, jako tz . autor ko pro iso ej ugody z Jaruzelski .

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Januar 2016

A take za to, e ie io si za duo ta ty zasie o odrzu e iu przez papiea z dalekiego


kraju do ry h rad iskup : Ma harskiego i Gul i o i za, sta iaj y h a ier o Bogu
Narodzie Polski i a Solidar o.
Z Panem Bogiem
Z Fra kfurtu ad Me e
i Stefa Kosie ski
http://www.spreaker.com/user/mysowa/szczury-fo49-20120709
5 lat(a) temu "kumenismus, Assisi
oder die eine wahre Religion" Vortrag
des Philosophen, Prof. Walter
Hoeres, auf Einladung der "Initiative
katholischer Christen /Wien" am 5.
Juni in Wien.
http://gloria.tv/media/zPUe9QNyGjj

http://sowa.quicksnake.org/Polnisches-Kulturzentrum/Stefan-Kosiewski-do-pka-mgra-Ryszarda-FilipowiczaZastpcy-Wojskowego-Prokuratora-Okrgowego-w-Warszawie
Czy to z powodu de aty o "Bolku"? Coraz iksze er y Wasy. Byy prezyde t atakuje... A
Wale ty o i z: "Ta grupa ez przer y rya, przeszkadzaa, i ej zego zro ili i SB"

wpolityce.pl
"Ja j ie dotykae , sto z io

y idz

o ypra ia, ez

ojej iedzy i zgody yrzu ili j z Solidar o i".

Stefan Kosiewski
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/dt2sLbi7UE8
SZCZURY Stefan Kosiewski do Prokuratury Generalnej DOTYCZY MEILA Z DNIA 2 LIPCA 2012R PG VII
Ko2 880 12 FO49 ZR7
(...) o ie Spra y dojrzay ju do tego, e y Ka elaria Prezyde ta RP przyjrzaa si dziaal o i
zorga izo a y h grup przestp zy h zoo y h z oso ik ydo skiego po hodze ia et i z ego,
za eli o a y h struktura h MSWiA oraz MS , ktre desta ilizuj past o polskie urzdza ie
so ie zao z y h polo a a o y ateli polski h prze y aj y h ty zasie od lat a azylu
politycznym w Niemczech.
Pa Ro a Ku iar pe i zasz zyt fu k j Dorad y Prezyde ta RP ds.
Bezpie zest a jak iegdy Z ig ie Brzeziski hy a jidisz oddaje t az
so o: Birke aier? przy a erykaski przy d y, a przy ouj i iejszy t posta do
Sprawy, albowiem Pan Ro a Ku iar jest z a y
auko e i koleg dra Marka
Gogo zo skiego, pisarza o ie o lepszego od Szy orskiej, zdol ego pa fle isty,
kreuj ego si a ez o ika i a tyyda, ktre u po i ie przed zoraj iersz zo y
do Aktu I Herod a izuj do okoli z o i poz a ia przeze
ie tego tater ika y ie itego tak sa o
jak Pa Ro a Ku iar, ysoko io a zapra io ego trud y h spi a zka h, ie tra ego go y
aj ardziej ie ezpie z y h sytua ja h, kiedy t hrze po puj s rd ga ie i trzs portka i, gdy aa ta
zafajda a a da kryptosyjo isty z y h de ili, kolea ek i ydo ski h koleg o listki ze Z izku Polski h
Pisarz po iera i Pols e ardzo ysokie uposae ia jak u o y i e erytury poza jedy y hy a tylko

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Januar 2016

Sa o ire Mrokie , ktry u iek a staro do Ni ei a ie iado o a i ie, z zego o si ta utrzy uje,
jeli Mrokie
a ie ie ikt si ju ie fas y uje, jak kraju ikt Kisiela ie zyta, o i po o ko u stara
akulatura postko u isty z a i yl przez u hy przeuta?
Zum Pater-Werenfried-Jahresgedchtnis in Kln - Kirche im Not

http://oswiata.weebly.com/blog/zum-pater-werenfried-jahresgedachtnis-in-koln-kirche-im-not

Wierz Pa a Boga, ierz Jezusa Chrystusa, Pa a i Odkupiela, ierz Du ha


., ktry od zas ydo skiego proroka Eze hiela ape ia as otu h i dro i
przykaza ia: "Sy u zo ie zy prorokuj o pasterza h Izraela, prorokuj i po iedz i ,
pasterzo : Tak i Jah e Pa : Biada pasterzo Izraela, ktrzy sa i sie ie pas!
Czy pasterze ie po i i pa o ie ? Nakar ili ie si lekie , odziali ie si
e , za ili ie tuste z ierzta, jed ake o ie ie pali ie. Sa ej ie
z o ili ie, o zdro ie horej ie d ali ie, skale zo ej ie opatry ali ie,
za ka ej ie spro adzili ie z po rote , zagu io ej ie odszukali ie, a z
przemoc i okru iest e o hodzili ie si z i i " Ez , -4).

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Januar 2016


Kongress "Freude am Glauben" vom 22. bis 24. April 2016

Forum Deutscher Katholiken e.V. Postfach 1116 86912 Kaufering Vorsitzender Prof. Dr. Hubert Gindert do
Stefa Kosie ski, Prezes Pol is hes Kulturze tru e.V.: Wiel e Sza o y Pa ie Kosie ski, h ieli y y
przedsta i Pa u progra
Ko gresu i zaprosi ardzo serde z ie do zi ia
i udziau od do
kwietnia 201
As haffe urg. Jeste y iado i, e zaprosze ie Biskupa Te artz a -Elst y oa y
sprze i . To ie po i o as zastraszy. Jako Delegat Papieski ds. No ej E a geliza ji jest Biskup Te artz a Elst a i y zo iekie dla prze idzia ego te atu. Ma y adziej, e Przyja iele Biskupa Te artz a -Elst
Die ezji Li urg dadz do d s ej solidar o i udziae
Ko gresie. Jeeli u zest i t o
ao i
Ko gresu ie yo y oli e, to preze ja ta
iedziel, k iet ia
, kiedy Biskup dzie prze a ia,
dzie sz zegl ego z a ze ia. PDF 10.11.2015 : http://de.scribd.com/doc/289274815/Helmut-Schmidt20151110-Magazyn-Europejski-SOWA-26-April-2016-Bischof-Tebartz-van-Elst-in-Aschaffenburg
europisches magazin () 8. 11. http://sowa.quicksnake.de/Forum-Deutscher-Katholiken/Kongress-Freude-amGlauben-vom-22-bis-24-April-2016
POLITYKA PALIATYWNA Prolego e a do Odydza ia po Myli prof. Feliksa Ko e z ego Hy
U ego Poety
Polski Na Rad Narodw Europy HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Akt III CANTO DCXXV Zarys
Estetyki Chazarw FO20 + FO100 http://sowa-magazyn.blogspot.de/2015/11/pilityka-paliatywna-pdo225hymn-uwego.html http://oswiata.weebly.com/blog/kongress-freude-am-glauben-vom-22-bis-24-april-2016

Niesz zs a grafo a ka krako ska akazaa spali s oje z oki


kre atoriu , jak gdy y iaa ty sa y zdj ta u z hitlero ski h o oz
pra y przy uso ej za ie io y h po
r. przez opie a jej iersza h
ydoko u a iejs a pra y przy uso ej dla Polak , aszy h Oj a

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Januar 2016

take dla ludzi z i y h Narod . Ofi jal ie do


r. ist iay PRL-u Centralne Obozy Pracy: Warszawa,
Ja orz o, Nako ad Note i, ktry podlegay dziesitki i y h o oz pra y przy uso ej, .i .
Tomaszowie Mazowieckim, w Katowicach na Giszowcu i w Czeladzi. Jesz ze za Go uki, lata h
szedziesity h dre ia y h araka h za kopal i Satur
ieszkali ludzie zjedzaj y pod zie i do pra y z
la pka i kar ido y i, iay i grudka i kar idu rodku, a ktry sikao si dla y oa ia reak ji
chemicznej i u ol ie ia z kar idu gaz po ego ty po ie ie , y o ero y
a i ie, zer o ozoty , a z usza y i do tego tak sa o ezpra y i yroka i sd ydoko u isty z y h, jak ezpra y
jest a dy ki yrok, z ktry
lat po Magdale e po zo o To aszo ie nazwisko syna Polaka skazanego
bezprawnie w 1945 r. (...) http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/SZCZURY-Stefan-Kosiewski-doProkuratury-Generalnej-DOTYCZY-MEILA-Z-DNIA-2-LIPCA-2012R-PG-VII-Ko2-880-12-FO49-ZR7
talking about a revolution am 26. januar 2016 in berlin, bundesstiftung aufarbeitung
http://oswiata.weebly.com/blog/talking-about-a-revolution-am-26-januar-2016-in-berlin-bundesstiftungaufarbeitung

Rotmistrz Pilecki bp Milewski Nie Lekajcie Sie Zoll O uznanie z...


Czy ia o a y sty z ia
r. iskupe przez papiea Bergoglio ks. Mirosa
Mile ski, ur.
Cie ha o ie, to rodzi a z ge erae SB Mirosa e
Mile ski od afery elazo, zastp Jaruzelskiego, TW "Wolski" z... Pages: 8
Reads: 32 Published about 17 hours ago
https://de.scribd.com/doc/296559815/Rotmistrz-Pilecki-bp-Milewski-Nie-LekajcieSie-Zoll-O-uznanie-za-strone-Talking-about-a-revolution-in-Berlin-BundesstiftungAufarbeitung-20160124-Maga

http://exclusiv.blox.pl/2016/01/Panienskie-imie-Hanna-zydowki-Lubczyk-po-slubie.html
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/SZCZURY-App-PDO256-FO-von-Stefan-Kosiewski-70-F0172Okrzyczana-przez-braci-Kaczynskich-Matka-Solidarnosci-ZECh

https://de.scribd.com/skosiewski

Related Interests