Sie sind auf Seite 1von 4

Verze

leden
2016

Vzjemn porovnn matematickch vztah s podobnm fyziklnm vznamem


v elektromagnetickm poli
Elektrick pole

(1)

Magnetick pole

Elektromagnetick sly psobc mezi elementrnmi objekty (bodovmi nboji):


Magnetick sla psobc na dva pohybujc se bodov
Elektrick sla psobc na dva bodov nboje
nboje
1 Q 1Q 2
QQ
F 21
r12
F 21 0 1 2 2 v 2 v 1 r 12
2

4 0 r
4 r

Definice silovch veliin: intenzity elektrickho pole a magnetick indukce


Intenzita elektrickho pole E v danm mst
v elektrickm poli udv slu psobc na bodov
nboj Q vloen do tohoto msta.
(2)

Magnetick indukce B v danm mst v magnetickm


poli udv slu psobc na bodov nboj Q pohybujc se
rychlost v, kter byl vloen do tohoto msta.

F Q( v B)
F QE

Modifikace defininho vztahu pro magnetickou indukci


z hlediska sly psobc na tenk vodi protkan
elektrickm proudem.

F I d l B
l

(3)

Elektrick a magnetick pole vybuzen elementrnmi zdroji


Intenzita elektrickho pole buzenho jednm Magnetick indukce buzen jednm pohybujcm se
bodovm nbojem, kter je elementrnm bodovm nbojem, kter je elementrnm zdrojem
zdrojem elektrickho pole:
magnetickho pole (Biotv-Savartv zkon).
Q
B 0 2 v r0
4 r
Modifikace platn pro magnetickou indukci buzenou
1 Q
tenkm vodiem protkanm elektrickm proudem
E(r)
r
O
4 0 r 2
(Biotv-Savartv zkon).
I d l r0
B 0
4 l
r2

(4)

Integrln vty postihujc zkladn vlastnosti elektrostatickho a stacionrnho magnetickho pole


s ohledem na jeho zdroje:
Elektrick pole pomysln vytkajc z nboj jako Magnetick pole v podob vr kolem elektrickch
svch zdroj (Gaussova vta elektrostatiky). Vztah proud jako svch zdroj (Amprv zkon celkovho
plat pro jakkoliv nboje voln i vzan.
proudu). Vztah plat pro libovoln proudy - voln i
Pro nabit vodiv elektrody ve vakuu (vzduchu) by vzan.
zde figurovaly pouze voln nboje ve vodich, Pro elektrick vodie ve vakuu (vzduchu) by zde
vzan nboje v dielektriku by zde nebyly)
figurovaly pouze voln (kondukn) proudy ve vodich,
ekvivalentn vzan proudy v magnetiku by zde nebyly.
Q
B d l 0 I

E dS 0
l
S

(5)

Vztahy popisujc zkladn vlastnosti elektrickho a magnetickho pole v jednom bod prostoru
(diferenciln vztahy)
Gaussova vta v integrlnm tvaru s vyjdenou Amprv zkon celkovho proudu s vyjdenou pravou
pravou stranou:
stranou:


E dS

d V

B d l 0 J d S

Gaussova vta elektrostatiky upraven pomoc Zkon celkovho proudu upraven pomoc opertoru
opertoru
divergence
(uit
Gaussovy- rotace (uit Stokesovy vty)
Ostrogradskho vty)

div E
rot B 0 J
0
Elektromagnetick pole v konkrtnch materilech
Rozdlen nboj na voln ve vodich a vzan v
Rozdlen proud na voln (kondukn) ve vodich a
dielektriku
ekvivalentn vzan v magnetiku
Q cel Q 0 Q v
B d l 0I cel 0 I 0 I v

E dS 0 0
l
S
Rozepsn prav strany rovnice pomoc
objemovch hustot nboj

E dS
S

(6)

cel d V ( 0 v ) d V
V

Rozepsn prav strany rovnice pomoc proudovch hustot

B
d
l

J
d
S

J
d
S
0 cel
0 0

v
l
S
S

Zpis v diferencilnm tvaru, rozdlen objemov Zpis v diferencilnm tvaru, rozdlen proudov hustoty
hustoty nboje pro voln nboje ve vodich a pro voln (kondukn) proudy ve vodich a ekvivalentn
vzan proudy v magnetiku:
vzan nboje v dielektriku:
div E

cel
v
0
0
0

rot B 0 J cel 0 ( J 0 J v )

Vliv volnho (konduknho proudu) ve vodich jako


Vliv volnho nboje ve vodich jako primrnho
primrnho zdroje magnetickho pole popsan
zdroje elektrickho pole popsan elektrickou
intenzitou magnetickho pole jako primrn zdrojovou
indukc jako primrn zdrojovou veliinou:
veliinou:

D dS Q 0
S

div D 0

(7)

H d l I 0
rot H J 0

Polarizace a magnetizace materilu


Vliv vzanho nboje v dielektriku, jako Vliv ekvivalentnho vzanho proudu v magnetiku, jako
sekundrnho zdroje elektrickho pole, popsan sekundrnho zdroje magnetickho pole, popsan
vektorovou veliinou polarizac jako sekundrn vektorovou veliinou magnetizac jako sekundrn
zdrojovou veliinou (reakce dielektrickho zdrojovou veliinou (reakce magnetickho materilu na
materilu na vnj elektrick pole)
vnj magnetick pole)
Polarizace v dielektriku, elektrick diply
Magnetizace v magnetiku, magnetick diply
Elektrick diplov moment
Magnetick diplov moment
pQd
m I dS
Polarizace jako objemov hustota elektrickch
Magnetizace, jako objemov hustota magnetickch
diplovch moment
diplovch moment
p
m

P lim

V
Souvislost polarizace s objemovou hustotou
vzanho nboje v obecnm (nehomogennm)
dielektriku
div P v
Souvislost polarizace s objemovou hustotou
vzanho nboje v obecnm homogennm
dielektriku
div P 0
V0

M lim

V
Souvislost
magnetizace
s proudovou
hustotou
ekvivalentnho
vzanho
proudu
v obecnm
(nehomogennm) magnetiku
rot M J v
Souvislost magnetizace s proudovou hustotou
ekvivalentnho vzanho proudu v homogennm
magnetiku
rot M 0
V 0

(8)

(9)

Souvislost normlov sloky polarizace na


Souvislost ten sloky magnetizace na povrchu
povrchu dielektrika s plonou hustotou vzanho magnetika s liniovou proudovou hustotou vzanho
nboje na povrchu
proudu na povrchu
Pn v
Mt Kv
Vsledn elektrick (magnetick) pole
Vsledn elektrick pole jako superpozice pole
Vsledn magnetick pole jako superpozice volnch i
volnch i vzanch nboj
vzanch nboj
v div D div P
div E 0

rot B 0 (J 0 J v ) 0 (rot H rot M )


0
0
Vztah mezi vslednou silovou veliinou a Vztah mezi vslednou silovou veliinou a zdrojovmi
zdrojovmi veliinami
veliinami
DP
E
B 0 (H M)
0
Zvislost polarizace na intenzit elektrickho pole Zvislost magnetizace na intenzit magnetickho pole
v linernm dielektriku (elektrick susceptibilita)
v linernm magnetiku (magnetick susceptibilita)
P 0 e E
M m H
Zohlednn vlivu polarizace pomoc elektrick Zohlednn vlivu magnetizace pomoc magnetick
susceptibility (relativn permitivita)
susceptibility (relativn permeabilita)
D 0 E 0 E 0 (1 )E 0 r E
B 0 (H m H ) 0 (1 m ) H 0 r H
Toky vektorovch veliin
Elektrick indukn tok jako tok vektoru elektrick
Magnetick indukn tok jako tok vektoru magnetick
indukce. Jeho asov zmna se uplatuje pi
indukce. Jeho asov zmna se uplatuje pi popisu
popisu nestacionrnho elektromagnetickho
nestacionrnho elektromagnetickho pole.
pole.

D dS

B d S

(10)

Porovnn matematicky stejnch integrlnch (diferencilnch) vztah v elektrostatickm a stacionrnm


magnetickm poli
Celkov elektrick indukn tok prochzejc Celkov (soutov) magnetick tok prochzejc
uzavenou plochou, uvnit kter jsou voln uzavenou plochou je nulov (povaha magnetickho
nboje, jako primrn zdroje elektrickho pole pole, kter se vytv v podob vr kolem proudovch
(Gaussova vta elektrostatiky):
zdroj)

cel
D dS Q 0 0 d V
S

V diferencilnm tvaru
div D 0
Integrl intenzity elektrickho pole po uzaven
drze je nulov. Elektrostatick pole je
potencilov.
(11)

cel
B d S 0

E d l 0
l

V diferencilnm tvaru

V diferencilnm tvaru

div B 0

Integrl intenzity magnetickho pole po uzaven drze,


kter obklopuje vodie protkan konduknm proudem
jako jeho primrnm zdrojem (Amprv zkon celkovho
proudu)

H d l I 0
l

V diferencilnm tvaru

rot H J 0
Energie v elektrickm a magnetickm poli
Energie elektrickho pole v nabitm kapacitoru a
jeho souvislost s elektrickm induknm tokem
Energie magnetickho pole v induktoru a jeho
tekoucm mezi elektrodami:
souvislost s magnetickm induknm tokem
1
1
1
We Q U U
Wm I
2
2
2
D dS
B dS
rot E 0

(12)

U E dl

I H dl

Energie elektrickho pole pi uvaovn linern


zvislosti mezi nbojem na elektrodch a
naptm (linern kapacitor):
QCU
1
1
We Q U C U 2
2
2
Energie elektrickho pole zapsan pomoc
vektorovch veliin v elektrickm poli:
1
W e D E dV
2 V

(13)

Energie magnetickho pole pi uvaovn linern


zvislosti mezi magnetickm tokem a proudem (linern
induktor)
LI
1
1
Wm I L I 2
2
2
Energie magnetickho pole zapsan pomoc
vektorovch veliin v magnetickm poli:
1
W m B H dV
2 V

Nestacionrn elektromagnetick pole (vzjemn vztah mezi elektrickou a magnetickou slokou pole)
Vztahy (11) v nestacionrnm
Vztahy (11) v nestacionrnm elektromagnetickm poli
elektromagnetickm poli neplat. Elektrick pole
neplat. Magnetick sloka elektromagnetickho pole
nen potencilov. Elektrick sloka
odpovd asov
elektromagnetickho pole odpovd asov
elektrick sloky elektromagnetickho pole (Amprv
zmn magnetick sloky elektromagnetickho
zkon celkovho proudu doplnn o Maxwellv
pole (Faradayv indukn zkon)
posuvn proud)
d
d
E d l dt
H d l I 0 dt
l
l
V diferencilnm tvaru
B
rot E
t

V diferencilnm tvaru

rot H J 0

D
t