You are on page 1of 23

Europisches Magazin SOWA 07.

Februar 2017

PDO FO o
Stefa Kosie ski
Studia Sla i a et
Khazari a ZECh

. .

Napsal sowa () era : kategorii Jaroslav Hutka, pete o:


23
radio:
https://gloria.tv/audio/deb3a6UoFBRB1F1SEgAbyfYyU Helena
Mlynkova nie ie tego, o iedz poud io i ssiedzi Polski, e
pra dzi e tru Europ a przez ieki Praga ze za kie
Cesarza I periu Rz skiego Narodu Nie ie kiego, a ktr ho a o dzie i krl past
europejski h i gdzie zasiadali te Jagiello o ie, http://www.poczet.com/foto/praga.htm

https://de.pinterest.com/pin/452752568775780942/

PDF: Stefan Kosiewski do Ambasadora Marka Prawdy o rzekomo polskich obozach koncentracyjnych

A iA asador RP RFN, a i MSZ, a i ad a z partii polit z ych


w Polsce ie zai tereso a si od lat dokumentem, ktry
i ie przesa z Not Protesta j do Mi istra Spra
Zagra i z h RFN ios r. Stefan Kosiewski

Foto: Ambasador Marek Prawda, Stefan Kosiewski, Dieter Bingen

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

PDF: Frankfurt 9 marca 2011 r. Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V.

Stefan Kosiewski udostp i zdj ie u tko ika Fundacja Tradycji Miast i Wsi.
3 luty o 22:13

Stefan Kosiewski do
Ambasadora Marka
Prawdy o rzekomo polskich
obozach koncentracyjnych
verba volant, scripta
manent: Frankfurt, 9 marca
2011 r. Stefan Kosiewski,
Polnisches Kulturzentrum
e.V.: Wielce Szanowny
Panie Ambasadorze,
da a akadzie
000 egzemplarzy przez
Bundeszentralle fr
politische Bildung
Federal Ce tral
Szkolenia Politycznego)
broszura "Informationen zur politischen Bildung" Nr 307/ 2010 pod t tue "Jdis hes Le e i Deuts hla d"
do skie ie Nie ze h za iera a str. o rali e dla ie jako Polaka Nie ze h przeka a ie o
istnieniu rzekomych "polskich obozw koncentracyjnych" w czasie okupacji naszej Ojczyzny przez
narodowosocjalistyczne Niemcy w latach 1939- . To ka st o dotaro egze plarz do szl
Nie ze h jako ateria d dakt z i depra uje ie t lko ie ie k odzie, i ter eto da iu
broszury wymierzonej w polsko-niemieckie pojednanie w 20-lecie o o iz a ia Traktatu o do r
ssiedzt ie i prz ja ielskiej sppra zaje ej ...
PDF: http://issuu. o //stefa -kosiewski-20110309-do-ambasadora-

Fundacja Tradycji Miast i Wsi

2 luty o 14:36 Auto z bannerem juz pod


siedzi ZDF! W pe o e ie podesza
polizei, ale grzecznie spisali i tyle :)
#GermanDeathCamps
Zo a z wi ej reak ji

2 Mariusz Szybki i Lech Klekot

Komentarze Lech Klekot nie znam


sekciarza ktory lodow nie lubi 4 luty o 19:49
https://www.facebook.com/groups/Magdalenka/permalink/1430347056999476/

Mlynkova: Czesi u iel iaj Polsk, ielu u aa Warsza za e tru Europ dlatego adal oe si
"prz glda i s ua jo a s j te at" po u iu jej przez dzie ik.pl do zaka a ej i pr it ej
propaga d doskiej, ktra h iaa ieuda ie pored i z idz d o a so iaski i aroda i
iado i s ej historii http://krasowiak.pl/p/1523/4495/grosz-praski-wladyslaw-ii-jagiellonczyk-praga-960-
1506-polska-do-1945.html https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/GM7QfbPerJV

Prolego e a do Od dza ia po M li Prof. dra Hu erta Gi derta


L.Dz. Fa a ja O de o Stefa Kosie ski Studia Sla i a et
Khazari a Zar s Estet ki Chazar Po iado o ktr Da te
Piekle okreli utrat daru od innych cenniejszego rozumu

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

Wezwanie

Chrystus jest Panem - my jego uczniami


https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

No opogast o i upadek arto i rozprzestrze iaj si szeroko asz spoe zest ie. Ko i
ludo ale do przeszo i. Idzie o przetr a ie Chrze ijast a asz kraju. Jed o ze ie
prz iera rozszerza ie Isla u asz spoe zest ie. Nastpst e jest sil a polar za ja. Coraz
trudniej jest nie ulega p o i edi . Zapotrze o a ie jest a po ierz ho ego
hrze ija i a, ktr ie jest u a . Sz zegl ie o h edia h ierz ko fro to a jest z
rog at osfer. Pra da ie jest ju da o sz urkie z a zaj kieru ek udo i z
spoe z o i mediw. Pa uje d ktat relat ego. Z ole i Piata propaguj spoe z o
ezgra i z ej ol o i i prz je o i. Szerz si to i Ko iele. Roz z o aest a? Mi idea.
C otli o przed lu e ? Do re zoraj. Prz stpo a ie do Ko u ii . ez spowiedzi? Wszyscy
prze ie tak ro i. W z a i gosi O e o Boga? T lko ez przesad . Pole a za ierza ie si
Bogarodzi ? T lko a krgu. So o pasterskie prze i ko o do i ge der? Ma zas. Biskupi
trz uj, jak dugo p z prde .

W obliczu z ieraj ego g ego urtu i osa ot ie ia Chrze ija poja ia si p ta ie: W jaki
kieru ku pdzo jest Ko i Nie ze h? Kto da u opar ie? Przyrzeczenie dane Piotrowi przez
Chr stusa: ra piekiel e go ie prze og Mt 16, 18 adal o o izuje dla aego Ko ioa, ale ie
kad kraju.

Udu ho io e rodzi i spoe z o i s spa i ur ie. Jeli uduj ost ku so ie, oe po sta
a prze i po odzio . Jed a grupa, z spl ota ie z uduje takiego au. Te potrze uje ielu
stabilnych.

To jest apel do sz stki h zatrosz zo h, ez a ie do spl ego za ra ia si za udo a ie au.


Chrystus jest Panem. Kada spl ota kieruje si s oi har z ate . Ale sz stkie, ktre prz
Ko iele i Wierze Ko ioa o sta a prag , i spl ie da a iade t o iar i spot ka si
raz i drugi ze so . Takie spotka ie i o prz goto a e spl ie. Bdzie dzi z i
sz stki , ktrz po iado i as o s oi zai tereso a iu udziae takim spotkaniu.

Ma do oru: al o ro i s oje adal kad s ojej isz , al o z iera si, ie ia i


daje iatu iade t o, e Ko i je a o a e a geliza ja oli a jest take Nie ze h.

Ni iejsz tekst po sta po d h roz o a h z Kard aa i: Mais ere i Cordes.

Prof. Dr. Hubert Gindert

http://oswiata.weebly.com/blog/kongres-freude-am-glauben-vom-7-bis-9-juli-2017-in-fulda-herzliche-
einladung-zur-teilnahme-von-herrn-prof-dr-hubert-gindert-forum-deutscher-katholiken-ev

Prze od i z Foru Katolik Nie ie ki h Apelu a


17 Kongres "Freude a Glau e " Rado e Wierze, a
Wierze udo a a : "Nie j si, aa trzdko!" gd
spodo ao si Oj u asze u da a krlest o k ,
! Ktr od dzie si d ia h od do lip a r.

Kongress "Freude am Glauben" vom 22. bis 24. April 2016

Dzikuj Prze od i z e u Foru , raz jesz ze t


miejscu, za odwag zaprosze ia a u iegoro z Ko gres
do Aschaffenburga Sekretarza Papieskiego ds. Nowej
Ewangelizacji, ks. bpa Franz-Peter Tebarz-van Elst, ktry
zaraz po o j iu urzdu Biskupa Li urga kaza si
od ag odsu i ia od ko a ia szelki h z o i
kapaski h ja ego propagatora grze hu z o ze ia

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

ho oseksual ego suta ie. Zapa i za t od ag asz od iskup o dli i po ie ia i


o rzeko e adu ia fi a so e prz udo ie die ezjal ego e tru , ae oga ezkar ie i
perfidnie w tym samym czasie, pod zaso d sztu z ej g , rzeko ego ska dalu iskupa,
pdzi e ielo iliardo e zadue ie ae spoe zest o Nie ie , pod pozore rzeko ej
ko ie z o i rato a ia a k , a akt istka ojuj h ez o ik , rka " zer o ego
pastora" i propaga dzistka doko u ist z ego z izku odzie FDJ, st pe d stka szkole
Mosk ie, spot kaj a si dzisiaj s oli z dla ol o ularz hotelu Bristol z Jarosa e
Ka z ski , ktrego rat Le h Ka z ski przeszed do historii do aso erii Pols e z takim samym
znakiem uczynionym z obu
do i, jak A gela Merkel
skada s oje do ie ie do
odlit , ale kszta ie
symbolicznego cyrkla i
winkla, kiedy robi nie swoje,
ale nakazane z Gry, nie
znanej dla nie
wtajemniczonych w arkana
sztuki Pidgin_Art.

Jarosa Ka z ski, szara


eminencja Magdalenki i
do asoskiej Grup
Windsor w Polsce,
delegatury kolonialnego
Imperium Brytyjskiego
ol o ularz z kas, ia
nakazane z ezoterycznej
Gry wspieranie
banderowcw na Majdanie
w Kijowie oraz
obwieszczenie swoim po
prz jedzie do Polski:
"Trze a ig to
Sz e j".

Prz po ij : W ig
ofiar adare po ad stu
os zastrzelo h ze zi
kr i przez aje h
s ajper a t lko po to, e Ukrai ie, Kr o i, ugasko i i Do aso i No ej Rosji i to ie dao
w sensie namacalnym, ani od Unii Europejskiej ani od Stanw Zjednoczonych z przybudwkami
Ba ku S iato ego i Midz arodo ego Fu duszu Waluto ego, ktre u aj ad Wis
a er kaskiej st pe d stki Sz do i odego Mora ie kiego do za iga ia i ie iu spoe zest a
polskiego dalsz h ielo iliardo h kred t , ktre da e zosta , pier szej li ii, a
a er kaski h el ik , spe jalist od doradza ia, jak skute z iej ig podatko hara z od
Polakw i Katolikw w Polsce.

Dzisiaj ten po iado sa ot ik, ktr Sos o u z a a ie tak da o jesz ze, ie o dli e
sko o i pedofila do zaspokaja ia ho oseksual h u ie h z odzia ka i ze Sodo i Go or ,
ale io do postko u ist z h pogro o doko u Gierka i dou o Gruby, dzisiaj
zdradza si roz o ie z dzie ikarza i li eral ej gazety "Frankfurter Allgemeine Zeitung"
kazuj sata ist z od h k od or : "Po ita z zado ole ie po sta ie Europ jako

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

atomowego supermocarstwa".

Po iado o jest
patologicznym stanem
u su odkr t dla
auki iato ej przez
iej podpisa ego,
przedwczoraj, od stanu
wojennego Polaka i
Katolika w Niemczech,
na azylu politycznym,
sdo ie
zarejestrowanego jako
prze od i z
Polnisches
Kulturzentrum e.V.,
reprezentacji Polakw i
Katolikw niemieckich
zgaszaj h si do
i tegruj ej si
wszystkich Katolikw
udo au
przeciwpowodziowego,
przeciwko zalewie
szataskiej gupot ,
ktra grozi
spoe zest o
europejski , jeeli
socjaldemokratyczny
kandydat na Kanclerza
ie zastpi po
ora h jao ej i
ez l ej Frau
Merkel, a w Polsce
po iado ego
Jarosa a, jao a.

Al o ie gd iaa ho ia tro h prz so io ego oleju go ie, to z ie u ia si p.


na salonach Instytutu Goethego na wsplne (z przywdcami wszystkich demokratycznych partii, nie
potpiaj Petru, za Bal ero i za! su ha ie ho ia okru ha okal o-instrumentalnego
takiego dajmy na to Mendelssohn Bartholdy? Christe, du Lamm Gottes (1827) kantata chorao a
a hr i orkiestr Te Deum D dur (1826) a gos solo, hr i . .
Tu es Petrus op. 111 (1827) a hr i orkiestr
Jesu, ei e Freude patrz: ikipedia, o te ie st orz !? , a poszo zapo ie ie...

Dlatego odpo iadaj a dre ez a ie po M li Prof. Gi derta, do ze ia si katolik t h


kraj Europ , ktr h Ko i jest jesz ze ie akie roz alo przez do iskupie Ko fere je
Episkopatw Mamona, powiedzmy szczerze: komu pilno na Majdan i do Bomby Atomowej za
Stalinem, temu trockista z KOR-u Macierewicz poz al ia ge era przed u he oj . A kto
h ia go urato a, te u drog ie do Bristolu, do ps hiatr ! Nie do ie ia ia si
taje i z i z aka i do i z Merkel, o to i tak o u, stro o - powiedzmy otwarcie - nic nie da,
poza obciachem.

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

Gupi ied iedziu, gd ate z iku siedzia, igd si o To ie Polak i Katolik ie do iedzia,
e PiS ie h e i do rego dla Polski, o te po iado esoek puri o h e je o do rej
bomby atomowej dla "Europy jako atomowego supermocarstwa".

Po iado o ogar ia figura ta, kied z iado do r s i ple ie to, o Gra u a


jz k prz iesie. Nie h e do ra past a polskiego, a t past o terror sta part j , sek iarz z
Krako skiego Przed ie ia. Ws pa si, e h ia superpast a, superunijnego dla
superpo aza a. Pier sz seperprez de te takiego superpast a oe a et Wasa,
patro lot iska Gdasku, e t lko Superka elari Superprez de k przekaza o
super li iako Kurski , to ted oe i j a Mazura h ze spod i taki Superarmagedon,
jakiego ud sta a FKK NRD ie idzia, a d i peda a Mazura h a fotografii ie u ie z i, o
gd Sto oga ia t z a ie dla Polski i pokoju Europ fotk, to o u zale ? Co si od ia
a ale , a d po i so ie po aga. Modli si, Siostr i .:Bra ia o odsu i ie
po iado h od adz ! W soka Gro! Stra iku Lo ! Zr o, tak Ci aga lud.

Z Panem Bogiem https://gloria.tv/audio/deb3a6UoFBRB1F1SEgAbyfYyU


Z poz ji E ilar h z ta z Fra kfurtu ad Me e Stefa Kosie ski

za h aj do klika ia li ki, prze hodze ia do


tego, o o ja ia si dopiero pod zas
peregrynacji w sie i spoe z o io ej, gdzie
deklaruje si ostat io Jerz Zie a a outu e
. . , za ieszo po gro a h karal h,
przez siebie samego, w stosunku do jego osoby
o iad za pu li z ie, e h e , ho ia ao
zarabia, a jest bardzo mocno obserwowany na
fejs uku, ie le zo ps hiatr z ie, i

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

po ko sulta ja h ze s oj Ka elari Pra i for uje Jerz Zi a, autor ielu ksiek, Prokuratur
Rzeszo ie, e dzie rekla o a drug z ukr t h terapii i e Kato i ki Spodku dzie
i preza Wios a ia i strzel u e , ho ia a o hro , o go ie a idz, a o ju i h poko a,
inne... powiedzmy w skrcie: foto: wikipedia

Ka z ski ie sta ia spra jas o, ie p ta: o Nard Polski li a te at


pro adza ia Polski do U ii V a pote dalej: z Ukrai , Moda i i
Kali i gradzk z i Federa ji Ros jskiej? Co le i teresie Grup
Wi dsor, zarzdzaj ej polsk z i kolo ial ego I periu Br t jskiego
do aso erii Lo d u.

Ale a iejs e spotka ia Ka z skiego z Merkel ra o ie prz padko o


ud ek z asoski i kolu ie ka i ad ej ie do o u.

SOROS i TRUMP Helga Zepp-LaRouche o Terrorystach KOLONIALNE Imperium


Brytyjskie w Polsce mialo juz 3 Ministrow Jaroslaw Kaczynski SLUP Terrorystycznej
Organizacji GRUPA WINDSOR 20170203 ME SOWA
scribd.com

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/02/kaczynski-chce-we-wtorek-7022017.html

Merkel i Ka z ski to zgra e kart Starego Parad g atu. Ka z ski poza t jest ju
h a hor a zrok, jak Go uka grud iu r., a t lko jesz ze u i . Sz zerski ie
przekaza u sz zerze, o Tru p rozu ie pod poj ie Z ia a Paradygmatu. Obecne 70 tys.
urzd ik u ij h sa ej t lko Brukseli ie prz iesie po podziale U ii Europejskiej a EU-A i
UE-B u o o , z postu o o kilkudziesi iu t si o h iejs pra a So a ji, o t lko
zi zo ka Wojsko ej Rad O ale ia Narodo ego prz Jaruzelski zo ka grup z roj ej, R szard
Czar e ki ur. ied ej, doskiej dziel i Lo d u, dzie ia liej do do u z i , jak kad
i eurodeputo a i s hod ioeuropejski urzd ik dzie ia liej od iurka do do u, a Polacy
d ieli liej do zi st tu jo alizo a ej tru superato o ego o arst a z o a i od
Puti a, ktr z Or a e ju o gada spra dosta e ergii po szlaku jed a ia , e z arsz zki
ie posz ioto po po zosze.

Jarosa Ka z ski po a ieniu brata do


podpisa ia Traktatu Liz oskiego, z ierza
o e ie do podziau Europ a U i
Europejsk-A i UE-B, a owija to pragnienie
a e s :

"zinstytucjonalizowanie V4,
Grupy Wyszehradzkiej".
Ka z ski ie sta ia spra jas o..., ie p ta:
co Nard Polski li a te at pro adza ia
Polski do U ii z V a pote dalej: z Ukrai , Moda i i Kali i gradzk z i Federa ji Ros jskiej, o
le i teresie Grup Wi dsor, zarzdzaj ej polsk z i kolo ial ego I periu Br t jskiego
do aso erii Lo d u, ale a iejs e spotka ia Ka z skiego z Merkel ra o ie prz padko o
ud ek z asoski i kolu ie ka i ad ej ie do o u. Merkel i Ka z ski to zgra e kart
Starego Parad g atu. Ka zski poza t jest ju h a hor a zrok, jak Go uka grudniu 1970,
a t lko jesz ze Sz zerski ie przekaza u sz zerze, o Tru p rozu ie pod poj ie Z ia a
Paradygmatu. https://gloria.tv/audio/7NXGwYw1VdBp2nn4EJx8eYetD

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

Kaczynski chce we wtorek, 7.02.2017 zaklepa Bristolu z Merkel przeniesienie Brukseli do Bratyslawy

A i A asador RP RFN, a i MSZ, a i ad a z partii politycznych w Polsce ie zai tereso a


si od lat doku e te , ktr i ie przesa z Not Protesta j do Mi istra Spra
Zagra i z h RFN ios r.

PDF: https://issuu.com/stefankosiewski/docs/stefan-kosiewski-20110309-do-ambasadora-
marka-praw

Europa d h prdko i EU - zwei Geschwindigkeiten Europisches Magazin SOWA


Herausgeber: Stefan KOSIEWSKI, Frankfurt am Main Jerz Zie a O groz a h karal h Video von
Jerz Zi a auf Youtube nie zapomnimy w modlitwie o t , e sit a doska Pols e o dli ie rekla uje
pisa e przez sie ie ksiki oraz i prez aso e dziaaj a po iado o z tel i z tz . Pols e
lik ido a ie aego loga, ktr poi for o a Prokuratur Rzeszo ie

szalenie skuteczni Komentarze: 4 Wizyty z ostatniego tygodnia:


http://gurka.blox.pl/html/1310721,37.html?lech.walesa1 Blog zosta za loko a przez administratora.

Sit a do ska Pols e Jerz Zie a 5.02.2017 Po gro a h karal h


stosu ku do jego oso o iad za pu li z ie, e h e , ho ia ao zara ia, a jest ardzo o o
o ser o a a fejs uku, ie le zo ps hiatr z ie, i po ko sulta ja h ze s oj Ka elari
Pra i for uje Prokuratur Rzeszo ie o t , e dzie rekla o a drug z ukr t h terapii i
e Kato i ki Spodku dzie i preza Wios a ia i strzel u e , ho ia a o hro , o go
ie a idz, a o ju i h poko a https://de.pinterest.com/pin/452752568775769843/

Sta owisko Foru Katolikw Nie ie ki h w stosu ku do iejas ego owiad ze ia


Ko fere ji Episkopatu t. dopusz za ia do Sakra e tw w. rozwod ikw yj y h w
grzesz y h zwizka h aestwu sakra e tal e u podo y h po lu a h ywil y h

Stellu g ah e des Foru s Deuts her Katholike zu Wort der Deuts he Bis hofsko fere z Die Freude
der Lie e, die i de Fa ilie gele t ird, ist au h die Freude der Kir he

Verffentlicht am 5. Februar 2017 von Hubert Gindert

Die Deuts he Bis hfe ha e a . Ja uar i ei e Wort zu A oris Laetitia die i di iduelle
Gewissensentscheidung als Zulassungskriterium fr den Kommunionempfang geschiedener
Wiederverheirateter dargestellt. Das eri ert a die K igstei er Erklru g zur
E pf g isregelu g a h de ppstli he S hrei e Hu a ae itae . Der klare Hi eis, dass si h
das Gewissen an der Lehre der Kirche ausrichten muss, wrde viele Unsicherheiten beseitigen.

Der Verzicht geschiedener Wiederverheirateter, die ehelich zusammenleben auf den Empfang der
Sakramente kann zweifellos schmerzlich sein. In der Situation der katholischen Kirche in Deutschland
ist es schwierig, einen solchen Verzicht zu vermitteln, weil das Kreuz u d der Satz Jesu: Wer ir
a hfolge ill, eh e tgli h sei Kreuz auf si h u d folge ir a h Mt. , aus der Kate hese
ausgeklammert wird. Wenn dieser Kernsatz der Botschaft Jesu in Predigt und Katechese nicht wieder
seinen gebhrenden Platz bekommt, ist nur mehr ein Wohlfhlchristentum zu vermitteln.

Von: Forum Deutscher Katholiken [mailto:rundmail@forum-deutscher-katholiken.de]


Gesendet: Montag, 6. Februar 2017 15:03
An: sowa-frankfurt@freenet.de
Betreff: Stellu g ah e des Foru s Deuts her Katholike zu Wort der Deuts he Bis hofsko fere z Die
Freude der Lie e, die i de Fa ilie gele t ird, ist au h die Freude der Kir he Kongres "Freude am
Glauben" vom 7. bis 9. Juli 2017 in Fulda Herzliche Einladung zur Teilnahme von Herrn Prof.
Dr. Hubert Gindert Forum Deutscher Katholiken e.V.
https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 07. Februar 2017

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachw

13 godz. Jarosa Ka z ski po a ie iu rata do podpisa ia Traktatu Liz oskiego, z ierza o e ie do


podziau Europ a U i Europejsk-A i UE-B, a o ija to prag ie ie a e s : "zinstytucjonalizowanie V4,
Grupy Wyszehradzkiej". Ka z ski ie sta ia spra jas o, ie p ta: o Nard Polski li a te at
pro adza ia Polski do U ii z V a pote dalej: z Ukrai , Moda i i
Kali i gradzk z i Federa ji Ros jskiej, o le interesie Grupy Windsor,
zarzdzaj ej polsk z i kolo ial ego I periu Br t jskiego
do aso erii Lo d u, ale a iejs e spotka ia Ka z skiego z Merkel
ra o ie prz padko o ud ek z asoski i kolu ie ka i ad
ej ie do o u. Merkel i Ka z ski to zgra e kart Starego Parad g atu.
Ka zski poza t jest ju h a hor a zrok, jak Go uka grud iu ,
a t lko jesz ze Sz zerski ie przekaza u sz zerze, o Tru p rozu ie pod
poj ie Z ia a Parad g atu.
https://gloria.tv/audio/7NXGwYw1VdBp2nn4EJx8eYetD

https://gloria.tv/audio/wenBcVvfFXeo4KREE21LkkyhF

KOLLEKTIVE PSYCHOSE Ballada Y Modlitwa PDO 336 FO Von Stefan


Kosiewski ZECh CANTO DCCXXVIII PSYCHOZA ZBIOROWA by Stefan
Kosiewski

Stefan Kosiewski drugi z prawej robi dzisiaj w Goldman Sachs, a ja


z ae Ada us drzejsz h, pra d i Przed h il Lustracja
i Jerzy Buzek

http://www.spreaker.com/user/sowa-frankfurt/szef-ipn-kaminski-
mataczy-zdrade-panstwa

Szef IPN Kaminski mataczy ZDRADE PANSTWA PDO281 FO von Stefan


Kosiewski ZECh CANTO DCLXXV Do Prokuratury Generalnej RP Napisa
sowa () 18. 2. 2016 w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 633

radio: https://gloria.tv/media/yHPmGSU2kfe
Zgosze ie ata ze ia przez szefa IPN, Ka iskiego spra ie Pakiet
Zdrad Past a
Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V. 800626 65906 Frankfurt
am Main Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego
PG VII Ko2 78.2016 Zgosze ie ata ze ia przez szefa IPN, Ka iskiego
w sprawie Pakietw Zdrad Past a
Pa i Prokurator El ieta Sza urska
ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa
Szanowna Pani Prokurator, dzikuj uprzej ie za przekaza ie do Prokuratur Okrgo ej e Warsza ie oraz
Na zel ej Prokuratur Wojsko ej ojej korespo de ji elektro i z ej z . . i . . , za ieraj ej
za iado ie ie o oli pope ie iu przestpst a a szkod Rze z pospolitej Polskiej przez szefa TVP
Jacka Kurskiego przy udziale Mi istra Kultur Rosji a take i h os oraz pod osz ej k estie ie a i h
postpo a prokuratur ojsko h, .i . spra ie katastrof po ietrz ej S olesku . . r.,
ktrej ie zosta jesz ze przesu ha jako podejrza Jarosa Ka z ski, ktrego de o i z p a rata
g odegra rol spra z(...).
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Szef-IPN-Kaminski-mataczy-ZDRADE-PANSTWA-
PDO281-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DCLXXV-Do-Prokuratury-Generalnej-RP

http://sowa.quicksnake.cz/Jaroslav-Hutka/POSWIADOMOSC-PDO445-FO-von-Stefan-Kosiewski-
Studia-Slavica-et-Khazarica-ZECh-Kaczynski-chce-07-02-2017-zaklepac-w-Bristolu-z-Merkel-
przeniesienie-Brukseli-do-Bratyslawy

https://pl.scribd.com/skosiewski
Stefan Kosiewski do Ambasadora RP
o rzekomo polskich obozach
koncentracyjnych
Geschrieben von sowa () heute um 18:45 in der Kategorie Polnischer Schulverein
OSWIATA,
Sdlet

Berlin, 8 marca 2011 r. Ambasador RP w Niemczech Dr.


Marek Prawda, b. Prezydent Lech Wasa.

Stefan Kosiewski
Frankfurt 9 marca 2011 r.

Wielce Szanowny Panie Ambasadorze,

wydana w nakadzie 800 000 egzemplarzy przez Bundeszentralle fr politische


Bildung (Federaln Central Szkolenia Politycznego) broszura "Informationen zur
politischen Bildung" Nr 307/ 2010 pod tytuem "Jdisches Leben in Deutschland/
ydowskie ycie w Niemczech" zawiera na str. 59 obraliwe dla mnie jako Polaka w
Niemczech przekamanie o istnieniu rzekomych "polskich obozw koncentracyjnych"
w czasie okupacji naszej Ojczyzny przez narodowo-socjalistyczne Niemcy w latach
1939-45.

To kamstwo dotaro w 800 000 egzemplarzy do szk w Niemczech jako materia


dydaktyczny i deprawuje nie tylko niemieck modzie w internetowyn
wydaniu broszury wymierzonej w polsko-niemieckie pojednanie w 20-lecie
obowizywania Traktatu o dobrym ssiedztwie i przyjacielskiej wsppracy
wzajemnej.

Podkrelam: ber gute Nachbarschaft und Freundschaftliche Zusammenarbeit. O


przyjacielskiej, a nie o przyjaznej wsppracy, jak od 20 lat obowizywania tej
midzypastwowej umowy przekrcaj w Polsce jej nazw wszyscy ministrowie,
politycy i publicyci, zamiast zwyczajnie dooy stara, eby Traktat ten zacz
wreszcie kiedy obowizywa zgodnie z liter prawa take w zakresie praw dla
Polakw w Niemczech.

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Reprezentuj polskie stowarzyszenia, ktre dziaaj w Niemczech o wiele duej, ni
powoany przez byego ambasadora Byrta tzw. Konwent organizacji polskich w RFN,
ktry nie ma osobowoci prawnej, bo nie jest adn demokratyczn organizacj, lecz
zaakceptowanym bezprawnie przez oba rzdy uzurpatorskim ciaem utworzonym nie
przez Polakw, lecz przez osobnikw ydowskiego pochodzenia a celem jego jest tylko
i wycznie odbir pienidzy przeznaczonych przez rzd federalny na realizacj
wspomnianego Traktatu w zakresie pomocy dla organizacji polskiej grupy, o ktrej
mowa w Traktacie, w zamian za odgrywanie roli asysty przy zej grze obu rzdw.

Drug osob wyznaczon przez MSZ z Warszawy na asystenta dla Pana Ambasadora i
na przewodniczcego Zwizku Polakw w Niemczech jest czowiek, ktry do
komisarycznego objcia tej funkcji nie by czonkiem adnej polskiej, ani polonijnej
organizacji w Niemczech, bo zajmowa si zawodowo nieczystymi geszeftami w firmie
Artur Andersen, ktra uznana zostaa tymczasem za wspodpowiedzialn
gigantycznych oszustw w USA oraz wywoanie z innymi obecnego kryzysu i dlatego
te zostaa zlikwidowana. Czy Minister Radek Sikorski nie wiedzia, e podrzuca
Panu Ambasadorowi kukucze jajo, ktre poza pochodzeniem ydowskim nic sob nie
reprezentuje?

Midzy Bogiem a Prawd musz Panu powiedzie, e Polacy w Niemczech kochaj


ydw jak ydw, a z Niemcami chc si rozlicza jak bracia. W tym celu organizacje
nasze rozliczane s nie tylko przez swoich Czonkw ale i przez Urzd Finansowy z
prowadzonej przez nas dziaalnoci; w za. przesyam Freistellungsbescheid z 2 marca
2011 r. wystawiony przez Finanzamt Frankfurt uznajcy po raz kolejny od 1992
r. Polskie Stowarzyszenie Szkolne OSWIATA/ Polnischer Schulverein OSWIATA in
Frankfurt am Main e.V. za organizacj wyszej uytecznoci publicznej po
sprawdzeniu prowadzonej przez nas dziaalnoci, take finansowej.

Czy tzw. przedstawiciele Polonii w Niemczech zoyli na rce Pana Ambasadora takie
same urzdowe dokumenty uwierzytelniajce, czy te wystarczya moe tylko opinia
tajnych sub, eby odebra nam, Polakom w Niemczech Pana Przyja i Zaufanie
oraz przyrzeczon Traktatem pomoc finansow? Pragn zapyta wprost: dlaczego
nie otrzymuj od lat kierowane przez mnie organizacje adnej pomocy finansowej ani
od rzdu RP ani od rzdu RFN, chocia widujemy si z Przedstawicielami polskiego
pastwa i robimy sobie zdjcia na rnych koncertach i publicznych spotkaniach?

Mikoaj Rey z Nagowic od wiekw wyraa dum Polaka sowami: Niechaj to


narodowie wdy postronni znaj, e Polacy nie gsi i swj jzyk maj.

http://www.mypodcast.com/fsaudio/sowa_20110309_1225-722516.mp3

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Szanowny Panie Ambasadorze,

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Polnischer Schulverein OSWIATA jest powszechnie znanym od lat z wielu aktywnoci
stowarzyszeniem polskim w Niemczech. Polnisches Kulturzentrum e.V. jest
zarejestrowan sdownie reprezentacj Polakw i prowadzi dziaalno postrzegan
pozytywnie przez niemieckie rodowisko. Dbamy od wielu lat o nasz Jzyk Polski w
Niemczech i o promocj Kultury Polskiej, nie potrzebujemy i nie chcemy adnych
arendarzy, faszywych reprezentantw, porednikw w odbiorze obiecanej nam w
Traktacie z 17.6.1991 r. pomocy rzdowej. A obiecan i nalec si nam pomoc
przyjmiemy jako zapowied lepszych dla Polakw w Niemczech dni.

Z wyrazami najwyszego szacunku.

Stefan Kosiewski

Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V.

Postfach 800626 D-65906 Frankfurt Polnisches Kulturzentrum e.V.

sowa european magazine - magazyn europejski - europisches magazin

Wednesday, Mar 09, 2011

Stefan Kosiewski do Ambasadora RP o rzekomo polskich obozach


koncentracyjnych

Download this episode (9 min)

"In den polnischen Konzentrationslagern" der Bundeszentralle


fr politische Bildung. http://www.bpb.de/files/RQSN2K.pdf
Verdrngung und Vernichtung

Arno Herzig
Vernichtung der Juden
Todesmrsche
Mit der herannahenden Front folgte fr die berlebenden in den polnischen
Konzentrationslagern ein neues tragisches Kapitel, die so genannten
Todesmrsche. Diese "Verlegung" kostete viele das Leben.
http://www.bpb.de/publikationen/UVNOEL,3,0,19331945%3A_Verdr%E4ngung_u
nd_Vernichtung.html#art3

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://sowa.quicksnake.de/Polnischer-Schulverein-OSWIATA/Stefan-Kosiewski-do-
Ambasadora-RP-o-rzekomo-polskich-obozach-koncentracyjnych

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Europisches Magazin SOWA 19. Februar 2016

Szef IPN Ka iski ata zy ZDRADE PANSTWA PDO281


FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCLXXV
Do Prokuratury Generalnej RP
Napisa Sowa.blog.quicksnake.pl () Wczoraj o 22:21 w kategorii Stefan
Kosiewski, czytaj: 28

RADIO: https://gloria.tv/media/yHPmGSU2kfe

Zgosze ie ata ze ia przez szefa IPN, Ka iskiego w sprawie Pakietw Zdrady Pastwa

Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V. 800626 65906 Frankfurt am Main

Prokuratura
Generalna
Biuro Prokuratora
Generalnego

PG VII Ko2
78.2016 Zgosze ie
mataczenia przez
szefa IPN,
Ka iskiego w
sprawie Pakietw
Zdrady Pastwa

Pani Prokurator
El ieta Szawurska

ul. Rakowiecka
26/30
02-528 Warszawa

Szanowna Pani
Prokurator,

dzikuj uprzej ie
za przekazanie do
Prokuratury
Okrgowej we
Warszawie oraz
Naczelnej
Prokuratury
Wojskowej mojej
korespondencji
elektronicznej z
1.02.2016 i

https://de.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 19. Februar 2016

8.02.2016, zawieraj ej zawiado ie ie o oliwy pope ie iu


przestpstwa a szkod Rze zypospolitej Polskiej przez szefa TVP Ja ka
Kurskiego przy udziale Mi istra Kultury Rosji a take i y h os oraz
pod osz ej kwestie iewa iwy h postpowa prokuratur
wojskowy h, .i . w sprawie katastrofy powietrz ej w S olesku
. . r., w ktrej ie zosta jesz ze przesu ha y jako podejrza y
Jarosaw Ka zyski, ktrego de o i z y wpyw a rata g odegra
rol spraw z.

W uzupe ie iu ojej korespo de ji i for uj, i azajutrz po poi for owa iu ie przez
Sz. Pa i Prokurator pis a i z . . r. o ada iu toku Sprawie:

lutego r. prokurator IPN doko a zaj ia w do u wdowy po


gen. Kiszczaku, pani Marii Kiszczak 6 pakietw tajnych akt, ktrych
ujaw ie ie wi o w ie duo wiata do deta uiza ji
a typastwowy h dziaa przestp zy h, zorga izowa y h, z roj y h
grup, ktre przejy wadz w PRL zarzdzaj w r. sta woje y,
a nastp ie przy wykorzysta iu age tw Su y Bezpie zestwa,
dziaaj y h take w zwizka h religij y h .i .: prawosaw y p.
Sawa, ktry przyz a si i pokaja za grze hy oraz rzy skokatoli ki a p Skwor w Katowi a h,
ktry ie przyz a si do zerpa ia korzy i fi a sowy h z do osze ia a katolikw i Polakw
do SB pod pseudo i e TW "D rowski" , doko ay gra iey ajtku arodowego w
Pols e pod hase prywatyza ji przeprowadzo ej przez wszystkie, kolej e ekipy rzdowe RP,
po zawarciu antypolskiego spisku w Magdalence 1989 r., zamaskowanego medialnym
spektakle tzw. okrgego stou i propaga d ediw przejty h a prywat was o
.i . przez Mi h ika, s. Sze htera, ydoko u isty a Biaorusi po wrze ia r.

Zawiadamiam Prokuratora Generalnego RP o przestpstwie ata ze ia,


ktrego dopu i si I stytut Pa i i Narodowej podaj . . do
wiado o i pu li z ej: " Zabezpieczona przez prokuratora IPN
dokumentacja, w sumie 6 obszernych pakietw, zostaa przewiezio a do
siedzi y IPN. Dzi grupa wyznaczonych prokuratorw rozpoczyna
for al e ogldzi y za ezpie zo ej doku e ta ji z udziae spe jalistw
ar hiwistw z Biura Udostp ia ia i Ar hiwiza ji Doku e tw
IPN.". http://ipn.gov.pl/wydzial-prasowy/komunikaty/komunikat-w-sprawie-czynnosci-
prokuratora-ipn-dokonanych-w-mieszkaniu-wdowy-po-czeslawie-kiszczaku

Grupa prokuratorw IPN, ktra doko aa for al y h ogldzi


za ezpie zo y h pakietw doku e ta ji zo owiza a jest
bowiem ustawowo do iezwo z ego ujaw ie ia azwisk
wszystkich spiskowcw, na ktrych teczki z aktami, tzw. haki
przetrzy ywaa w i r. ezpraw ie wdowa po
Kisz zaku, ktra jesz ze ie zostaa w tej sprawie przesu ha a
jako podejrzana, co dowodzi mataczenia szefa IPN.

Mata ze ia tego dopu i si we wtorek, lutego r. prezes IPN, ukasz Ka iski


wiado ie prze il zaj przed ka era i TVP kierowa ej przez Ja ka Kurskiego, ktry h e
u hodzi za psa Ka zyskiego tre protokou ogldzi doko a y h tego sa ego d ia przez

https://de.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 19. Februar 2016

grup spe jalistw IPN, tz . zrzu aj odiu za udzia w


a typastwowy spisku w Magdale e a sa ego tylko Was,
prowadzo ego po o przez SB tylko do r., tak jak y pk. Hodysz
ie prowadzi rw olegle Burusewi za, jak y Gwiazdy kilka a ie lat
studiuj ego w Gdasku ikt ie prowadzi, a i Koodzieja, Lisa,
Walentynowi z z rate w KGB i siostr ydosk a Ukrai ie.

Jak gdyby "Don Stanislao", ks. Dziwisz nie podtrzy ywa pa


Wojtyy, oj ie Hej o Dziwisza, Dyrektor Muzew Watykaski h ie
ig za rzepk z rosyjskiego wierszyka dla dzie i, zaprzyja io ego rodzi ie z Wojty
kleryka, ktry kilka a ie lat ro i we Watyka ie za dzie ikarza. A go
wreszcie jp2 zapyta przy odzie y , trady yj ie prywat y , wspl y
iada iu: ale, to o pa tu jesz ze ro i gazdo, e aso eria Kissi gera od
spraw ezpie zestwa w Castel Ga dolfo za zy a zawra a ie
iepotrze ie uwag?

Karol Wojtya i kard. Gle p ieli oso isty, zasad i zy i


ezpored i udzia we wysa iu do Magdale ki trze h
ksiy w elu zawar ia a typastwowego spisku z
Kisz zakie , ktry we wojsku prowadzi Jaruzelskiego, prowadzo ego w
Polsce przez KGB rezydenta pod pseudonimem "Wolski",
wspu zest ika a ty arodowego spisku, za ktry Ko i ia zosta
wy agrodzo y .i . z iowy zwrote ajtku zajtego w ze iej
przez komunistw, natomiast personalnie wszyscy trzej
suta owi u zest i y szataskiej z owy z dia em wcielonym w Kiszczaka
agrodze i zostali przez Wojty pod iesie ie do god o i iskupa.

Prawda o y iu seksual y papiea Wojtyy, yda z Wadowi ukrytego przed


arodowy i so jalista i w se i ariu du how y przez pa Sapieh;
prawda o kochankach, czy to z Teatru Rapsodycznego Brauna, stryja Brauna
kreowa ego przez yego a asadora Izraela w Pols e a faszywego arodow a polskiego i
a oste ta yj ie proizraelskiego ka dydata a prezyde ta RP, zy o ielu y h dzie ia h
(casus: Adam Kinaszewski), odkrywana jest w tych dniach przez BBC. Ujaw ia e d kolej e
fakty i azwiska: ko er y edial e ie ez kozery rozgaszaj se sa yj e do iesie ia,
al owie zai teresowa e s skute z y prze iwdziaa ie upadkowi z a ze ia w XXI w.
ediw a ipuluj y h lud i i ay i spoe z o ia i, w epo e i ter etu zastpuj ego
gazety sprzedawa e w papierowej for ie, zy w for ie plikw do po ra ia za zapat,
abonamentem do wykupienia w sieci.

ukasz Ka iski, ktry ro i za szefa IPN, Ko isji S iga ia


Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu a o owizek
iezwo z ego ujaw ie ia azwisk zo zy w a typolski h,
gdy ikt, ad ustaw ie da u prawa do o ro y z Urzdu
a dy kiej sitwy z rod iarzy, ktrzy dopu ili si z rod i zdrady
pastwa i Narodu Polskiego, ie fakte do osze ia za opat do SB a kolegw ze
seminarium duchownego, zy z ro ot i zej rygady w Sto z i Gdaskiej, ale wiado y
udziae w z rod i przej ia wadzy w pastwie drog spisku w Magdale e i faszywej
rewolty, przekrtu pastwowego i SKOK-w a ajtek o ywateli tego pastwa.
https://de.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 19. Februar 2016

Uzasad iaj dodatkowo stwierdze iem: Nikt ie a prawa kar i Narodu Polskiego
faszywy i se sa ja i o kwita h a Was, do ktry h iesz z ik sa przyz a si w
ksi e apisa ej za Was przez Drzy i skiego.

Nie a prawa ade utytuowa y Dudek z IPN-u po awia o


frustra je Polakw, ktrzy w pastwowy h akta h, po prostu
ukradzio y h przez Kiszaka, a przejty h przez IPN . . ,
og dopatrywa si kwitw ie tylko a ra i: Le ha i
Jarosawa Ka zyski h, TW "Alka" Kwa iewskiego. Na Wojty i
Dziwisza, kwitw a Mi h ika, ktrego Kisz zak wpu i do iura MSW ie ez przy zy y i
ie po to, e y wypi rudzia atra e te , ale e y Mi h ik z utytuowa y Holzere
wy zy ili so ie ar hiwa SB, wy ieli ezpraw ie wszystko to, a o Kisz zak a h ju
rk, a o ogo jesz ze y haka i w rka h Mi h ika & CO. Na Ma ierewi za, ktry a
gada e i ro i o e ie z woli Ka zyskiego za wyso e po ylo ego Mi istra O ro y RP NATO,
ktry h e Wojsko Polskie wysa do Syrii po zaagodze iu stosu kw z Rosj przez ao
dyplomatycznego Ministra Kultury Rosji w telewizji Kurskiego, ktry to minister nie ma chyba
aj iejszego poj ia, jak sa k je U ij e szkodz ardzo gospodar e pastwowej Federa ji
Rosyjskiej.
Al owie z i zego ro i pro le : og iskuje ae swoje
dziaa ie, jako i ister, a rzeko y ez zesz ze iu
w Polsce sowieckich pomnikw. Natomiast ja,
dwukrot ie zgosie do Prokuratury w Pols e spraw
dewasta ji a ew a e tarza h ydowski h w
Czeladzi w Tomaszowie Maz., a gdyby Minister Ziobro
ie zai teresowa si w swoi zasie jed y z ty h
zgosze oso i ie, po roz owie ze a a te ie Radia Maryja, to Prokuratura
Rejo owa w To aszowie u orzya y spraw przed zapoz a ie si ze
zgosze ie przestpstwa. Za tak, to iejs owe ydostwo u orzyo skarg Polaka po
interwencji Ministra. A czy Minister Kultury Izraela przyjecha oe wtedy do Polski z
kwiatka i, e y zapali wie zk zwy zaje katoli ki ad prowoka yj ie po ielo y i
gro a i? Czy z wi kadisz ad gro a i ydw z Bdzi a, przepisa y i de yzj
ad i istra yj pod zas ro ie ia gierkwki do Czeladzi, jak te ydoski Minister Kultury na
akier z Moskw Puti a pole i po zy i oso i ie A asadorowi Rosji w Pols e ad
iejs e po po iku u itego gie ieraa?

ukasz Ka iski a ustpi ze zaj owa ego sta owiska szefa


IPN-u, ktre zamierza - zgodnie z tym, o zapowiedzia a
ko fere ji prasowej w telewizji Ka zyskiego - ujaw ia
SUKCESYWNIE, tz . wtedy i tylko to ujaw ia, o u pozwoli
ujaw i iewidzial a, ukryta Gra, a ist ie ie ktrej wskazywa
o za i stoj y a awie oskaro y h, wyz a zo y rozkaze MSW Kiszczaka do odegrania
roli procesowej zabjcy ks. Popieuszki.
Gra, ktra kazaa ye u ksidzu zatrud i po odsiad e
Piotrowskiego w antyklerykalnej gazecie, w ktrej przetrzepano
w ty h d ia h, ostat io iurko tego ksidza tak sa o pokazyj ie,
jak mieszkanie Kiszczaka. I to w tym samym czasie, kiedy
Wojskowe Su y Medy z e przejy Jarosawa Ka zyskiego,
profilakty z ie a o serwa j. Jako krew ego yego Prezesa

https://de.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 19. Februar 2016

Wojskowego Sdu Stali ow w w PRL. Za t usu zy o adopieku zego pastwa


wypada w ty iejs u podzikowa Grze, al owie z ajduj y si ju pod opiek
edykw iesz z ik ie powi ie za iera ze so do gro u prawdy o s ut ej
rze zywisto i, ktra po Magdale e wypdzia z Polski ilio y u hod w eko o i z y h i
w stanie wojennym nielicznych emigrantw politycznych, jak iej podpisa y.

Sz.P. Prokurator,

w ioskuj o ujaw ie ie azwisk zwiza y h przez Kisz zaka z


Polsk Udawa , zaoo a podstawie bandyckiej zmowy
szu raw w, po agaj tak oto i iejszy was e u,
nowoczesnemu Narodowi Polskiemu w zachowaniu Godnego,
ktry jest a ifesta j Pik ego w Prawdziwy , ie kieruj si
y aj iej e o ja i, ie jeste kapa e Rudry, aryjskiego stwa zniszczenia. Ani
Worem w Zakonie Ordo ab Hao, a i kryptosyjo isty z y a tyse it. Nie a take
igotek do Kukiza, ktry a swoje iesz z ie za awia za posa w Sej ie, o h ia y o
jesz ze zro i z Olej ik, rk ydou ow w, jak prezyde t Duda po zy i iedaw o z
Owsiakie a pokaz, take sy e ydou ow a.

Maj wiado o, i Rozeznanie Sprawcy dokonanego czynu (czy to w Magdalence, czy w


tupolewie pod wpywe podega ia przez telefo satelitar y jest w prawie rzy ski
zasad Odpowiedzial o i kar ej za przestpstwo, w osz jak we w ze iejszej
koresponden ji o uz a ie ie za Stro po doko a iu przeze ie w r. zgosze ia
przestpstwa zwiza ego z katastrof powietrz w okoli a h S oleska . . r.

A poza ty uwaa , e wi a y doko a a Kasa ja wyroku Sdu


Rejonowego w Tomaszowie Maz. z dn. 1 sierpnia 2008 r. ktrym
iejs owa, ydoska a da, ukryta w strukturach Policji, Prokuratury i
Sdu skazaa ie zao z ie przy ywaj ego w Nie ze h a polity z ej
e igra ji, au zy ielA, poet, po ad -letniego faceta) w
postpowa iu akazowy , z ra y arusze ie prawa za rzeko
kradzie dzie io starej, z isz zo ej piki do gry w pik o , ktrej ie
iae za iaru kra, ato iast Le h Wasa zapyta ie wtedy a
skype arte , jako stary kolega zwizkowy i oskara y przeze ie od lat w agazy ie sowa
o zdrad: to o, ie ia pa o leszego kra?

Wyja ia : y oe g y dzie i okrada, po przea a iu


oporw oral y h, ktry h ie aj rokro z ie arszakowie Sej u i
Se atu RP, ktrzy przyz aj so ie, jak Borsuk i Kopa z - za i prze ie,
ezpraw e pre ie. Jak Tusk a ktrego po o jest jede pakiet
za ezpie zo ej przez IPN Ka iskiego doku e ta ji, z teczkami na
Merkel, Waldziaka i Ja a Krzysztofa Biele kiego, ktry przez lata ro i
za prowadz ego I stytut Le ha Wasy w dzia e uz awa ia ydoski h
szurkw z aego wiata za Laureatw Nagrody Wasy, agradza y h
su dolarw ie prywat ie przez Was, ale przez tego wa ie Biele kiego z kasy
pastwowego a ku PKO, ostat io r e po Worze w Rosji, ktry ofi jal ie ro i za
prze iw ika polity z ego Puti a. Bezpraw ie wszak wypa i Tusk wielo ilio owe zwokowe
Jarosawowi Ka zyskie u oraz i y zo ko rodzi za ity h przypadkie a rosyjskiej

https://de.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 19. Februar 2016

zie i, ie u ezpie zo y h przez ikogo os prywat y h, jak wspo ia a powyej tow.


Wale ty owi z, z d. daw y h ortodoksw ukraiski h Lu zyk.

Ale po o ia y dzie io okolwiek kra, z ktry i pra owa z io i Plato a god


au zyo ie Czar e Podwrko Wgrody w Czeladzi, har erstwo za
Majcherczyka i ZHP poza granicami Kraju? W ktrym nawet
ia owa o ie ofi jal ie do stop ia i struktorskiego Dziaa za
Harcerskiego ZHPpGK.

Czy tylko po to ia y kra o przedstawiaj ego i i al


warto pow. z., ae y jak to ydy w Nie ze h wi:
nachtregli/ po fak ie w ie uzasad ie ie dla godz ej we ie i w
prawo, nieuzasadnionej, dwukrotnej interwencji Policji (zmwionej ze
ssiade w loku poli yj y , zi ia ogatego ydoko u isty , ktra
dwukrot d jed ego d ia, a awet po godz. i po skorzysta iu przeze ie z po o y
lekarskiej w iejs owy szpitalu, doprowadzia do pogorsze ia sta u ojego zdrowia, a
oga take spowodowa nie daj Rudra!) gorsze rzeczy. Uzasadnienie potrzebne do
sz z ia zo zy o wspiera y przez stro i zy h prokuratorw i hor z ie awi i do
Narodu Polskiego sdzi w To aszowie Maz., kryt przez ydosk sitw w struktura h MS i
MSwiA.

Z sza u kie z katoli kie y ze ie Sz z Boe Do rej Pra y Ar hitektw Naszej


Wol o i
Z Panem Bogiem

Z Fra kfurtu ad Me e wi Stefa Kosiewski

http://www.spreaker.com/user/sowa-frankfurt/szef-ipn-
kaminski-mataczy-zdrade-panstwa

"Kolej e pakiety zawieraj e dokumenty zabezpieczone przez prokuratora IPN 16 lutego br.
d poddawa e a alogi z y zy o io a astp ie suk esyw ie udostp ia e".

IPN: w akta h Kisz zaka jest zo owiza ie do wsppra y z SB podpisa e Le h Wasa

Wrd doku e tw
przejty h przez IPN w do u
ge eraa Czesawa Kisz zaka
s akta TW Bolka ...

https://de.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 19. Februar 2016

http://sowa.quicksnake.org/Radio-Plus/Na-MB-Gromnicznej-PDO273-FO-von-
Stefan-Kosiewski-ZECh-Moralia-CANTO-DCLXIX
PDF:

Testament Kiszczaka PDO280 FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCLXXIV


Rap do Zagadki Ballady Mordercy 20160...

by Stefan Kosiewski

https://de.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 19. Februar 2016

http://sowa2.quicksnake.net/intelligence/BINGEN-PDO276-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-
Moralia-CANTO-DCLXXII-KOD-Bingena-w-3sat-20160207-Magazyn-Europejski-SOWA

http://przecieki.blox.pl/2016/02/Kaminski-z-IPN-kryje-ZDRADE-PANSTWA-PDO281-
PDO281.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Szef-IPN-Kaminski-mataczy-ZDRADE-
PANSTWA-PDO281-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DCLXXV-Do-Prokuratury-
Generalnej-RP

https://de.scribd.com/skosiewski