You are on page 1of 6

TALAAN NG NILALAMAN

Pahina
PAMAGAT i
DAHON NG PAGTANGGAP ii
DAHON NG PAGPAPATIBAY iii
DAHON NG PAGPAPATUNAY iv
PAGPAPATUNAY v
PASASALAMAT vi
ABSTRAK vii
TALAAN NG NILALAMAN xii
TALAAN NG TALAHANAYAN xi
TALAAN NG LARAWAN xii
KABANATA I ANG SULIRANIN AT SANDIGAN NG PAG-AARAL
Panimula 1
Paglalahad ng Suliranin 5
Mga Palagay (Assumptions) 4
Kahalagahan ng Pag-aaral 6
Saklaw at Delimitasyon 7
Sanggunian 8
KABANATA II KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL
Lokal na Literatura 9
Dayuhang Literatura 17
Lokal na Pag-aaral 23
Dayuhang Pag-aaral 27
Balangkas Teoritikal 31
Batayang Teoritikal 32
Balangkas Konseptwal 34
Batayang Konseptwal 35
Mga Termino sa Pag-aaral 36
Sanggunian 38
KABANATA III DISENYO NG PANANALISIK AT METODOLOHIYA
Disenyo ng Pananaliksik 39
Mga Respondente 39
Pamamaraan 40
Statistical Tools 40
Sanggunian 41

KABANATA IV PANITIKANG LOKAL BILANG LUNSARAN SA


PAGTUTURO NG ASIGNATURANG FILIPINO
PARTIDO COLLEGE
School of Graduates Studies and Research

Suliranin 1: Sang ayon ka ba na mahalaga ang pag-unlad ng


literaturang Bikol? 45
Suliranin 2: Anu-ano ang mga Panitikang Lokal na kadalasang
ginagamit sa pagtuturo ng asignaturang Filipino? 53
Suliranin 3: Anu-ano ang mga ranggo ng Panitikang Lokal na
kadalasang ginagamit bilang lunsaran sa pagtuturo
ng asignaturang Filipino? 95
Suliranin 4: Anu-ano ang mga pananaw ng mga guro tungkol sa
paggamit ng panitikang lokal bilang lunsaran
pagtuturo ng asignaturang Filipino sa sekondarya? 102

KABANATA V BUOD, RESULTA, KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON


Buod 106
Suliranin # 1 106
Natuklasan 106
Konklusyon 107
Rekomendasyon 107
Suliranin # 2 108
Natuklasan 108
Konklusyon 108
Rekomendasyon 109
Suliranin # 3 109
Natuklasan 109
Konklusyon 109
Rekomendasyon 110
Suliranin # 4 110
Natuklasan 110

Konklusyon 112
Rekomendasyon 113
Sanggunian 114
Apendiks
A. Liham sa Pahintulot para sa SDS at Punong Guro 116
B. Sarbey Kwestyuner 118
C. Panitikang Bikol 125

2
PARTIDO COLLEGE
School of Graduates Studies and Research

Datos Pantalambuhay 142

Talaan ng Talahanayan
Talahanayan Pahina
1 Mga Respondente 39
2 Mga Factor na Nakakaapekto sa Pag-unlad ng
Literaturang Bikol
45
3 Mga Aspeto kung Saan naging Epektibo ang Pag-unlad ng
Literaturang Bikol
46
4 Mga Dahilan kung Bakit kailangan Umunlad ang Panitikang
Lokal ng Bikol tugon mula sa mga Estudyante
50

5 Mga Dahilan kung Bakit kailangan Umunlad ang


Panitikang Lokal ng Bikol tugon mula sa mga Guro 51
6 Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Panitikang Lokal na may `
Malaking Kinalaman sa Literaturang Bikol
52
7 Mga Panitikang Lokal na Kadalasang Ginagamit 54
8 Ranggo ng panitikang lokal na kadalasang ginagamit
bilang lunsaran sa pagtuturo ng asignaturang
Filipino sa sekondarya 95
9 Pananaw ng mga Guro Tungkol sa Paggamit ng
Panitikang Lokal Bilang Lunsaran Pagtuturo 102

3
PARTIDO COLLEGE
School of Graduates Studies and Research

Talaan ng mga Larawan


Figyur
1 Balangkas Teoritikal 31
2 Balangkas Konseptwal 34
3 Mapa ng Rehiyong Bikol 43
4 Bahagdan ng Personal na Komunikasyon 47
5 Bahagdan ng Aspetong Edukasyon 48
6 Bahagdan ng Palitan ng Impormasyon 48
7 Bahagdan ng Pakikilahok sa Pamayanan 49
8 Bahagdan ng Pagpa-plano at Pagbuo ng Desisyon 49
9 Bahagdan ng mga Dahilang kung Bakit kailangan
Umunlad ang Panitikang Lokal ng Bikol tugon mula
sa mga Estudyante 50
10 Bahagdan ng mga Dahilang kung Bakit kailangan
Umunlad ang Panitikang Lokal ng Bikol tugon mula
sa mga Guro 51
11 Bahagdan ng Pagtuturo sa Panitikang Lokal na Tigsik 55
12 Bahagdan ng Pagtuturo sa Panitikang Lokal na Rawitdawit 56
13 Bahagdan ng Pagtuturo sa Panitikang Lokal na
Patuod/Paukod 57
14 Bahagdan ng Pagtuturo sa Panitikang Lokal na Salawikain 58
15 Bahagdan ng Pagtuturo sa Panitikang Lokal na
Kantahing Bayan 59
16 Bahagdan ng Pagtuturo sa Panitikang Lokal na Hulit 60
17 Bahagdan ng Pagtuturo sa Panitikang Lokal na Osipon 61
18 Pagbabahagdan sa 1st Rank ang Sanaysay at Tula ayon
sa mga Respondente 96

4
PARTIDO COLLEGE
School of Graduates Studies and Research

19 Pagbabahagdan sa 2nd Rank ang Salawikain


ayon sa mga Respondente 97
20 Pagbabahagdan sa 3rd Rank ang Alamat ayon sa mga
Respondente
97
21 Pagbabahagdan sa 4th Rank ang Osipon ayon sa mga
Respondente
97
22 Pagbabahagdan sa 5th Rank ang Tigsik ayon sa mga
Respondente
98
23 Pagbabahagdan sa 6th Rank ang Patuod ayon sa mga
Respondente
98
24 Pagbabahagdan sa 7th Rank ang Dula ayon sa mga
Respondente 99
25 Pagbabahagdan sa 8th Rank ang Rawitdawit ayon sa mga
Respondente
99
26 Pagbabahagdan sa 9th Rank ang Kantahing Bayan ayon
sa mga Respondente 100

27 Pagbabahagdan sa 10th Rank ang Epiko ayon sa mga


Respondente
100
28 Pagbabahagdan sa 11th Rank ang Hulit ayon sa mga
Respondente
101

5
PARTIDO COLLEGE
School of Graduates Studies and Research