You are on page 1of 11

0 $ 6 7 ( 5    3 / $ 1    3 5 , 1 & , 3 / ( 6


2YHUYLHZRI3ODQQLQJ3ULQFLSOHV
)RU&UHDWLQJWKH:RUOGV0RVW3RZHUIXO/HDUQLQJ(QYLURQPHQW

7PKH[VJG%CORWU %TGCVG%CORWU+FGPVKV[

1TICPK\GVJG%CORWUD[%TGCVKPIC5VTQPI%GPVGT 5VTGPIVJGPVJG+FGPVKV[QH%CUGYKVJC
%NGCT5KIJVNKPGU%KTEWNCVKQP5RKPGUCPF#TEJKVGEVWTCN+EQPU %QPPGEVGF0GVYQTMQH$WKNFKPIUCPF5RCEGU


(QUVGT.KXKPI.GCTPKPI (QEWU1WVYCTF
CPF&KUEQXGT[
+PVGITCVG5QEKCNCPF#ECFGOKE4GUGCTEJ5RCEGUCPF 5VTGPIVJGP8KUWCNCPF2J[UKECN%QPPGEVKQPU$GVYGGPVJG
#EVKXKVKGUKP5WRRQTVQH%CUGU#ECFGOKE/KUUKQP %CORWU7PKXGTUKV[%KTENGCPF0GKIJDQTKPI%QOOWPKVKGU


8QLI\WKH&DPSXV
2UJDQL]HWKH&DPSXVE\&UHDWLQJD6WURQJ&HQWHU&OHDU6LJKWOLQHV&LUFXODWLRQ6SLQHVDQG$UFKLWHFWXUDO,FRQV
7KHDUFKLWHFWXUDOGLYHUVLW\RIWKHFDPSXVUHHFWVWKH
ULFKKLVWRU\RI&DVHDVDQLQVWLWXWLRQDQG8QLYHUVLW\
&LUFOHDVDWKULYLQJFXOWXUDOGLVWULFW$OWKRXJKWKLV
GLYHUVLW\LVSHUFHLYHGDVDVWUHQJWKE\WKRVHZKRNQRZ
&DVHVKLVWRU\WKHXQLQWHQWLRQDOLPDJHSUHVHQWHGE\
WKHFXUUHQWVLWXDWLRQFDQEHGLVRULHQWLQJWRQHZFRPHUV
GHWUDFWLQJIURPWKHRYHUDOOH[SHULHQFHIRUDQ\REVHUYHU
%XLOGLQJVRUVSDFHVZKLFKKHOSWRRULHQWYLVLWRUVZLWKLQ
WKHFRPSOH[8QLYHUVLW\&LUFOHHQYLURQPHQWDUHQRW
IUHTXHQWHQRXJK6LJQDJHVWUHHWIXUQLWXUHOLJKWLQJDQG
ODQGVFDSHODFNFRRUGLQDWLRQHOLPLQDWLQJDQLPSRUWDQW
PHDQVRIYLVXDOFRPPXQLFDWLRQ
7KH/DQGVFDSH0DVWHU3ODQLGHQWLHVSULPDU\
ODQGVFDSHSURMHFWVZKLFKZLOOFUHDWHDPRUHXQLHG
FDPSXVHQYLURQPHQWE\SURYLGLQJVWURQJHUYLVXDO
FRQWLQXLW\DQGFRQQHFWLYLW\LPSURYLQJWKHVHWWLQJLQ
ZKLFKPDQ\RI&DVHVDUFKLWHFWXUDOLFRQVZLOOEHFRPH
PRUHSURPLQHQW,QDGGLWLRQPRUHGHWDLOHGFRPSRQHQW
SODQVIRUFDPSXVVLJQDJHVWUHHWIXUQLWXUHDQGOLJKWLQJ
ZLOOEHGHYHORSHGDVSDUWRIWKH/DQGVFDSH0DVWHU3ODQ
:LWKLQWKHFRQWH[WRIWKHXUEDQHQYLURQPHQWYHKLFXODU
DQGSHGHVWULDQWUDIFSDWWHUQVRIWHQFRQLFWDGGLQJ
WRWKHFRQIXVHGQDWXUHRIWKHFDPSXVH[SHULHQFH$
WUDIFDQGSDUNLQJVWXG\FXUUHQWO\XQGHUZD\H[DPLQHV
WUDQVSRUWDWLRQV\VWHPVDVZHOODVSHGHVWULDQSDWKVWR
QGZD\VLQZKLFKWUDQVSRUWDWLRQFDQEHLPSURYHG
$VFLUFXODWLRQVSLQHVDUHLPSURYHGDQGFODULHGWKH
FDPSXVZLOOEHSHUFHLYHGDVDPRUHFRKHVLYHZKROH
ZLWKGLVWLQFWDQGPHPRUDEOHVSDFHVZRUNLQJWRJHWKHU
(VWDEOLVKLQJDVWURQJSK\VLFDODQGIXQFWLRQDOFHQWHU
ZLWKLQWKHFDPSXVWKDWDFWVDVDQRUJDQL]LQJHOHPHQW
ZLOOEHDPDMRUVWHSWRZDUGXQLI\LQJWKH&DVH
FDPSXV7KLVZLOOEHDFFRPSOLVKHGE\EXLOGLQJDPXFK
QHHGHG&DPSXV&HQWHU(QYLVLRQHGDVDQLQWHJUDWHG
FRPSRVLWLRQRIEXLOGLQJDQGODQGVFDSHDQGVWUDWHJLFDOO\
ORFDWHGDWWKHJHRJUDSKLFFHQWHURIWKHFDPSXVDQG
8QLYHUVLW\&LUFOHWKHSURSRVHG&HQWHUVKRXOGVHUYH
DVWKHKLQJHXQLWLQJWKHQRUWKDQGVRXWKFDPSXVHVWKH
8QLYHUVLW\$UWVDQG5HWDLO'LVWULFWDQGWKH:HVW4XDG
7KH&DPSXV&HQWHUVKRXOGVHUYHDVDPDJQHWIRU
VWXGHQWVZDONLQJIURPDOOSDUWVRIWKHFDPSXVDQG
VKRXOGSURMHFWWKHLPDJHRI&DVHEH\RQGLWVSK\VLFDO
ERXQGDULHV&RPSULVHGRISK\VLFDOHOHPHQWVWKDWFDQ
EHVHHQIURPDOOSDUWVRIWKHFDPSXVWKH&DPSXV
&HQWHUFDQDFWDVDSRLQWRIUHIHUHQFHIRUDOOZKR

ZRUNLQOLYHLQRUYLVLW8QLYHUVLW\&LUFOH
IURP:HVW4XDG


1RUWK
5HVLGHQWLDO
9LOODJH 
&HQWUDO
&DPSXV 


&DVH 
IURP1RUWK5HVLGHQWLDO9LOODJH

4XDG 
IURP(XFOLG$YHQXH IURP)RUG


IURP%HOORZHU

IURP&DVH4XDG


7KH&DPSXV&HQWHUZLOOEHDPDJQHWIRUDOOVWXGHQWVIDFXOW\DQG
VWDIIDWUXHFHQWHUERWKSK\VLFDOO\DQGSKLORVRSKLFDOO\

&UHDWH&DPSXV,GHQWLW\
6WUHQJWKHQWKH,GHQWLW\RI&DVHZLWKD&RQQHFWHG1HWZRUNRI%XLOGLQJVDQG6SDFHV
$SULPDU\JRDORIWKH0DVWHU3ODQLVWRVWUHQJWKHQ
WKHLGHQWLW\RIWKHFDPSXVE\OLQNLQJH[LVWLQJDQG
QHZEXLOGLQJVDQGVSDFHVLQDQLQWHUFRQQHFWHG
FRPSRVLWLRQWREHH[SHULHQFHGDVDVHTXHQFHRI
XQLTXH\HWFRPSOHPHQWDU\SODFHV7KHFDPSXVFDQ
EHDQDO\]HGDVDVHWRIDUFKLWHFWXUDOIXQFWLRQDO
DQGODQGVFDSHW\SHVVXLWHGWRWKHLUV\PEROLFDQG
IXQFWLRQDOUHTXLUHPHQWVDQGWDLORUHGWRWKHLUORFDWLRQ
7KHLGHQWLW\RIWKHFDPSXVDULVHVIURPWKH
XQLTXHQHVVRIWKHEXLOGLQJVDQGODQGVFDSHZKLFK
VKDSHWKHVHVSDFHVDQGE\WKHZD\FRQQHFWLRQV
EHWZHHQWKHVHHYHQWVDUHIRUPHG6RPHRIWKH
EXLOGLQJVDQGODQGVFDSHHOHPHQWVZKLFKSURYLGH
LGHQWLW\WR&DVHDUHQRW8QLYHUVLW\RZQHGVXFK
DV5RFNHIHOOHU3DUN6HYHUDQFH+DOO7KH&OHYHODQG
0XVHXPRI$UWWKH)LQH$UWV*DUGHQDQGWKH:DGH
/DJRRQ6WUHQJWKHQLQJYLVXDODQGSK\VLFDOOLQNDJHV
EHWZHHQWKHVHLPSRUWDQWODQGPDUNVDQGWKHHQWLUH
FDPSXVLVNH\WRFUHDWLQJDVWURQJFDPSXVLGHQWLW\
$VDIUDPHZRUNIRUFUHDWLQJDFRQQHFWHGFDPSXV
ZLWKDVWURQJLGHQWLW\ZHORRNHGWRRWKHUFDPSXV
SUHFHGHQWVWKDWFRXOGLQVSLUHDVWURQJHUDSSURDFKWR
WKH&DVHFDPSXV)LYHEDVLFVSDWLDOW\SHVLQIRUPHG
RXUXQGHUVWDQGLQJRIWKH&DVHFDPSXVDQGVKDSHG
RXUYLVLRQIRULWVIXWXUH7KHVHDUH&DPSXV
7KUHVKROGV&HQWUDO2UJDQL]LQJ6SDFHV*DUGHQ
6SDFHV&RQQHFWLQJ6SLQHVDQG2UQDPHQWDO6SDFHV
7KH0DVWHU3ODQGHQHVWKHVHW\SHVDQGVXJJHVWV
ZD\VWRVWUHQJWKHQWKHFDPSXVDVDZKROHWKURXJK
LPSURYHPHQWVWRLQGLYLGXDOVSDFHVZKLFKFXUUHQWO\
ODFNFODULW\DVDQ\RQHW\SH
&DPSXVZLGHVWUDWHJLHVDUHFXUUHQWO\EHLQJH[SORUHG
ZKLFKZLOOVWUHQJWKHQFDPSXVLGHQWLW\E\SURYLGLQJD
ZHOOSODFHGV\VWHPRIVLJQDJHOLJKWLQJDQGODQGVFDSH
WKUHVKROGVFRPSDWLEOHZLWKFDPSXVEXLOGLQJV


3UHFHGHQWV

7KUHVKROG6SDFHV %RVWRQ8QLYHUVLW\

&HQWUDO2UJDQL]LQJ6SDFHV +DUYDUG8QLYHUVLW\

&RQQHFWLQJ6SLQHV 3HQQV\OYDQLD6WDWH8QLYHUVLW\ 2UQDPHQWDO6SDFHV 8QLYHUVLW\RI:DVKLQJWRQ *DUGHQ6SDFHV 6ZDUWKPRUH&ROOHJH


)RVWHU/LYLQJ/HDUQLQJDQG'LVFRYHU\
,QWHJUDWH6RFLDODQG$FDGHPLF5HVHDUFK6SDFHVDQG$FWLYLWLHVLQ6XSSRUWRI&DVHV$FDGHPLF0LVVLRQ
,QWHUFRQQHFWHGQHVVDPRQJOLYLQJVSDFHVOHDUQLQJ
HQYLURQPHQWVDQGVXUURXQGLQJUHWDLOVRFLDODQGFXOWXUDO
YHQXHVLVLPSRUWDQWWRWKHVXFFHVVRIWKHRYHUDOO&DVH
H[SHULHQFH$VDQXUEDQLQVWLWXWLRQORFDWHGLQWKHKHDUW
RIRQHRIWKHFRXQWU\VOHDGLQJFXOWXUDOFHQWHUVWKH
&DVH&DPSXVSURYLGHVDQRSSRUWXQLW\WRH[SHULHQFH
OLYLQJOHDUQLQJDQGGLVFRYHU\DVDQLQWHJUDWHGPL[
HDFKH[SHULHQFHHQULFKHGE\WKHYDULHW\RIHYHQWVDQG
SODFHVZLWKZKLFKLWFRH[LVWV
,QVXSSRUWRIWKH8QLYHUVLW\VDFDGHPLFPLVVLRQ
WKLV0DVWHU3ODQLGHQWLHVSRWHQWLDOQHZEXLOGLQJV
DQGLPSURYHPHQWVWRH[LVWLQJEXLOGLQJVLQVXSSRUW
RIDFDGHPLFLQLWLDWLYHVUHVHDUFKSURJUDPVDQG
VRFLDOGLPHQVLRQVRIFDPSXVOLIH7KHVHDGGLWLRQV
RIQHZVSDFHPXVWEHFDUHIXOO\SODQQHGZLWKLQ
WKHIUDPHZRUNSURYLGHGE\WKLVSODQWRFUHDWHDQ
LQWHJUDWHGH[SHULHQWLDOHQYLURQPHQW
$VDQRXWFRPHRIWKH$FDGHPLF6WUDWHJLF3ODQZKLFK
LGHQWLHVLQWHUGLVFLSOLQDU\UHVHDUFKDQGWHDFKLQJDV
RQHRIWKH8QLYHUVLW\VWRSSULRULWLHVGHYHORSPHQW
RIQHZNLQGVRIVSDFHWRHQJDJHDQGVXSSRUW
LQWHUGLVFLSOLQDU\ZRUNLVDSULPDU\JRDORIWKH0DVWHU
3ODQ,QWHUGLVFLSOLQDU\VSDFHPXVWEHGHVLJQHGWR
DOORZH[LELOLW\WRDFFRPPRGDWHPXOWLSOHFKDQJLQJ
XVHVDQGJURXSVL]HVDQGPXVWLQFRUSRUDWHLQFUHDVHG
OHYHOVRIWHFKQRORJ\
7KH0DVWHU3ODQDOVRVHHNVWRVWUHQJWKHQWKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQVRFLDODQGDFDGHPLFIXQFWLRQV
E\SURSRVLQJWKDW&DVHVSK\VLFDOFDPSXVVKRXOG
VHDPOHVVO\FRQQHFWUHVLGHQWLDOOLIHDQGDFDGHPLFVWR
IDFLOLWDWHOHDUQLQJDQGGLVFRYHU\5HVLGHQFHKDOOVVKRXOG
EHRUJDQL]HGLQYLOODJHVWKDWLQFOXGHVWXGHQWVXSSRUW
IDFLOLWLHVDQGFODVVURRPVLQDGGLWLRQWRVSDFHVIRUGLQLQJ
UHFUHDWLRQDQGVWXG\7KHVHUHVLGHQWLDOYLOODJHVVKRXOGEH
LQWHJUDWHGZLWKWKHDFDGHPLFFRUHRIWKHFDPSXVDQG
ZLWKVXUURXQGLQJQHLJKERUKRRGVFUHDWLQJVWUHHWVFDSHV
WKDWOLQNWRWKHFRPPXQLW\LQVWHDGRIDFWLQJDVEDUULHUV
EHWZHHQFRPPXQLWLHV$FDGHPLFDQGUHVLGHQWLDOEXLOGLQJV
VKRXOGEHFRQQHFWHGERWKYLVXDOO\DQGSK\VLFDOO\ZLWK
DWWHQWLRQJLYHQWRVLJKWOLQHVDQGFLUFXODWLRQVSLQHV
7KHGLYHUVHFRPPXQLWLHVZKLFKFRPSULVH&DVHDQG
8QLYHUVLW\&LUFOHSURYLGHDQRSSRUWXQLW\WRFUHDWHD
SRZHUIXOHQYLURQPHQWRIOLYLQJOHDUQLQJDQGGLVFRYHU\
ZKHQWKHSK\VLFDOFDPSXVLVFRQJXUHGWRHQDEOH
LQFUHDVHGLQWHUDFWLRQDPRQJVWWKHVHJURXSVDQGDFWLYLWLHV

3UHFHGHQW+DUYDUG<DUG
:LJJOHVZRUWK
/DPRQW/LEUDU\
%R\OVWRQ+DOO
$OXPQL
+RXJKWRQ/LEUDU\
2IFH /HKPDQ+DOO
*UD\V+DOO
/RHE+RXVH
:LGHQHU/LEUDU\

:HOG+DOO 0DWWKHZV+DOO 6WUDXV+DOO

(PHUVRQ+DOO

0DVVDFKXVHWWV+DOO
8QLYHUVLW\+DOO
6HYHU+DOO

+DUYDUG+DOO

+ROOLV+DOO
5RELQVRQ+DOO 7KD\HU+DOO
0HPRULDO&KXUFK

6WRXJKWRQ+DOO

+ROZRUWK\+DOO
3KLOOLSV
&DQDGD\+DOO
%URRNV
+RXVH

+DUYDUG<DUGLQ&DPEULGJH0DVVDFKXVHWWV DERYH GHPRQVWUDWHVWKHEHQHWRIFRPELQLQJWKHSK\VLFDOUHDOPVRIUHVLGHQWLDOOLIHDFDGHPLFVDQGVWXGHQWVXSSRUW)LUVW\HDUVWXGHQWVOLYHLQ


+DUYDUG<DUGGRUPLWRULHVMXVWVWHSVIURPWKHLUFODVVURRPVWKHLUDGYLVRUVRIFHVDQGWKHPDLQFDPSXVOLEUDULHV7KHVHIUHVKPHQEHQHWIURPOLYLQJWRJHWKHULQDVSDFHWKDWHQFRXUDJHVKRXU
OHDUQLQJDQGVRFLDOL]DWLRQWKH8QLYHUVLW\EHQHWVIURPWKHYLWDOLW\WKHVHVWXGHQWVJLYHWRWKH<DUGZKLFKLVDOLYHGD\DQGQLJKWZLWKVWXG\JURXSVSLFNXS)ULVEHHJDPHVSHGHVWULDQVDQGELNHUV


)RFXV2XWZDUG
6WUHQJWKHQ9LVXDODQG3K\VLFDO&RQQHFWLRQV%HWZHHQWKH&DPSXV8QLYHUVLW\&LUFOHDQG1HLJKERULQJ&RPPXQLWLHV
7KH&DVHFDPSXVVKRXOGWDNHJUHDWHUDGYDQWDJH
RILWVSUR[LPLW\WRQHLJKERULQJFRPPXQLWLHVSDUNV
DQGFXOWXUDOLQVWLWXWLRQVWKURXJKVWURQJHUYLVXDODQG
SK\VLFDOFRQQHFWLRQV&UHDWLQJWKHVHFRQQHFWLRQV
LVFULWLFDOWRVXSSRUWLQJ&DVHVHGXFDWLRQUHVHDUFK
DQGVHUYLFHPLVVLRQVDQGLWVQHZYLVLRQZKLFK
HPSKDVL]HVDQRXWZDUGIRFXVERWKLQIRUPDQG
IXQFWLRQ
&DVHKDVLQLWLDWHGVHYHUDOSURJUDPVUHHFWLQJLWV
FRPPLWPHQWWRIRVWHUPHDQLQJIXOSDUWQHUVKLSV
ZLWKRXUQHLJKERULQJFRPPXQLWLHVLQFOXGLQJWKH
&DVH&RPPXQLW\&DUG&DVH+RPH2ZQHUVKLS
3URJUDPDQG6XSSOLHU'LYHUVLW\,QLWLDWLYH$ORQJ
WHUPFRPPLWPHQWWRVSDFHLQWKH&LW\VGRZQWRZQ
EXVLQHVVGLVWULFWIXUWKHUUHHFWVWKH8QLYHUVLW\V
EURDGYLVLRQRILWVFDPSXVDQGLWVLQWHJUDO
UHODWLRQVKLSWRWKH&LW\RI&OHYHODQG
9LVXDOVLJKWOLQHVDQGFLUFXODWLRQV\VWHPVVKRXOG
LQIRUPDOOGHFLVLRQVWKDWKDYHDQLPSDFWRQWKH
SK\VLFDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKH&DVHFDPSXVDQG
WKHODUJHU8QLYHUVLW\&LUFOHODQGVFDSH7KH0DVWHU
3ODQWKHUHIRUHSOD\VDSLYRWDOUROHE\HVWDEOLVKLQJ
IXWXUHEXLOGLQJSODFHPHQWDQGUHPRYDODVZHOODV
FRQVWUXFWLRQRIQHZURDGVDQGZDONZD\VWKDWDIIHFW
WKHVHXUEDQVFDOHFRQQHFWLRQV
$VWKHSK\VLFDOUHSUHVHQWDWLRQRI&DVHVPLVVLRQ
DQGYLVLRQWKHFDPSXVHQYLURQPHQWPXVWSURYLGH
FRQQHFWLYLW\EHWZHHQSHRSOHDQGHQKDQFHWKH
VHQVHRIFRPPXQLW\ZLKWLQ8QLYHUVLW\&LUFOH%\
HQJDJLQJWKLVUHJLRQVGLYHUVHSRSXODWLRQDQGE\
HQDEOLQJLQWHUDFWLRQDWDOOOHYHOVWKH8QLYHUVLW\DFWV
DVDFDWDO\VWIRUH[SORUDWLRQDQGGLVFRYHU\,QWKLV
ZD\&DVHVWXGHQWVIDFXOW\DQGVWDIIFRQWULEXWHWR
DQGEHQHWIURPWUXHLQWHUDFWLRQDQGGLYHUVLW\


3DUDGHWKH&LUFOH&HOHEUDWLRQ:DGH2YDO

5RFNHIHOOHU3DUN

:DGH/DJRRQ&OHYHODQG0XVHXPRI$UW

&OHYHODQG%RWDQLFDO*DUGHQ 6HYHUDQFH+DOO7KH&OHYHODQG2UFKHVWUD