You are on page 1of 3

Sveuilite u Rijeci

20ifra
FAKULTET ZA MENADMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
predmeta:
Predmet: METODE I TEHNIKE ISTRAIVANJA 15%
MOR102
Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Suzana Markovi, FMTU

ANALIZA ZNANSTVENOG LANKA (15%)

UPUTE ZA ANALIZU LANKA:


Izabrati ZNANSTVENI LANAK (2010-2017) iz sljedeih asopisa: Annals of Tourism
Research, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Journal of
Sustainable Tourism, Journal of Travel Research, Journal of Travel and Tourism
Marketing, Tourism Management, Journal of Travel Research, International Journal of
Hospitality Management, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly,
Tourism Review, Journal of Vacation Marketing, Information Technology & Tourism,
Tourism: An International Interdisciplinary Journal, Journal of Restaurant of Foodservice
Marketing, Acta Turistica, Trite, Tourism and Hospitality Management), te izvriti
analizu lanka.

POPUNJAVA STUDENT:

IME Vlastoruni potpis


studenta:
PREZIME

MATINI BROJ
STUDENTA

NAZIV
LANKA
(autor, naslov
lanka, asopis,
No/vol., godina,
str.)

POPUNJAVA NASTAVNIK:

Ostvareni broj bodova (%)

Potpis nastavnika:
Sveuilite u Rijeci
20ifra
FAKULTET ZA MENADMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
predmeta:
Predmet: METODE I TEHNIKE ISTRAIVANJA 15%
MOR102
Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Suzana Markovi, FMTU

ANALIZA ZNANSTVENOG LANKA

Odgovorite na postavljena pitanja!

UVOD (Introduction)

1. Navedite glavno istraivako pitanje.

2. Nabrojite najvanija prethodna istraivanja.

3. Koji je glavni cilj ovog istraivanja?

4. Nabrojite glavnu i pomone hipoteze istraivanja.

METODE (Methods)

5. Navedite kako je odabran uzorak, gdje je i kada izvreno ispitivanje, te tko su bili ispitanici?

6. Kojim su se instrumentom mjerenja sluili autori istraivanja? Kako je kreiran anketni upitnik?
Nabrojite od koliko se varijabli i dimenzija sastoji anketni upitnik? Kako je formirana ljestvica
mjerenja?

7. Koje su kvalitativne i kvantitativne metode koritene u istraivanju za dokazivanje postavljenih


hipoteza istraivanja? Koje su statistike metode koritene u istraivanju?

REZULTATI (Results)

8. Navedite glavne rezultate istraivanja.

9. Da li su rezultati istraivanja pouzdani (reliable) i valjani (valid)?

10. Koji su rezultati istraivanja statistiki znaajni (statistically significant), a koji nisu (statistically
non-significant)?

DISKUSIJA i ZAKLJUAK (Discussion and Conclusion)

11. Da li su rezultati istraivanja dali odgovor na istraivako pitanje i kako autori interpretiraju
rezultate istraivanja?

12. Da li su dobiveni rezultati istraivanja slini ili razliiti od prethodnih istraivanja?

13. Navedite glavne prednosti istraivanja.

14. Navedite ogranienja istraivanja (limitations), ukoliko postoje.

15. to autori predlau za daljnja istraivanja u navedenom podruju?

Navedite konkretne prijedloge za poboljanje znanstvenog lanka, kojeg ste prethodno


analizirali, u teorijskom (konceptualnom), metodolokom i aplikativnom smislu.
Sveuilite u Rijeci
20ifra
FAKULTET ZA MENADMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
predmeta:
Predmet: METODE I TEHNIKE ISTRAIVANJA 15%
MOR102
Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Suzana Markovi, FMTU