Sie sind auf Seite 1von 22
2 KREMTORE, LIBRA E MUAJVE 6 KREMTET E SHTATORIT 1. Nigja e Indiktit, domethene Motit te Ri; Simeoni Stiliti, AN yne Oshendr'; Shen Maria e Miaséneve; Aitha- dj, Deshmori i Shenjte; te Dyzét Grate ¢ Shenjia, dhe Aminuni, dirjaku dhe mesonjesi i tyre; Kalista, Evodi dhe Hermogieni, Deshmoret e Shenjte; Tesi i Naviut, + Drejtis kujtimi't Zjarvit te Math. PERLESHORJA E INDIKTIT, T. I. O Krijetar i gjithesise, qe ke ne dore kohet e- dhe stinat, bekoje kuroren e motit, pas miresise sate o Zot, dhe réaje pépullin dhe shtetin tone, me nermjetimet e Hylindeses, edhe shpetona. PERLESHORJA E SIMEONIT STILITIT, 7. IL. Uc-bere kollén’ e durimit, dhe imitove 0 Oshe- nér Sterdterit: Vojte si Jobi me durim, u-ngave si Jesefi ne Mistr, dhe rrojte tere jeten si nje €n- gjell, ne drit’ e ne pagesi, Simeén i Shenjte dhe Oshenér, lutju Zotit Krisht Perendi, te shpeto- hen shpirtet tona. 2. Mamanti, Deshmori i Shenjte; Joani Agieréniesi, Ati yne i Shenjte, Patrik i Kostandinopojes. PERLESHORJA E JOANIT AGJGRONJESIT, THI, KANONA PISTEOS ‘Kantin i beses, edhe Kor’ e butesise, mesonies i perkores, ndrite perpara besnikeve, me te ver- teten e piineve; perandaji fitove me perunjesine te lartat, me varferine te pasurat, Ate Kryeprift SHTATOR os Shen Joan, lutju Zotit Krisht Perendi, te shpeto- hen shpirtet tona. 8. Anthimi, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i Ni- komedise; Theoktisti, Ati yne Oshendr, shokw i Shen Ejthimit. 4. Moisiu, Profeti i Shenjte; Babilla, Hierodeshmori i Shenjte, Peskkopi i Antiokive, PERLESHORJA B MOISIUT, T. IL. Moisi Profét i Shenjte, qo te kremtojme me be- 86, nermjet6 perpara Zotit, te shpetohen shpir- tet tona. 5. Zaharia, Profeti i Shenjte, i ati i Shen Join Pa- gezorit. PERLESHORJA E ZAHARISG, T. IV. KATEPLLAJI JOSIP I stolisur prifterisht, Profét i Shenjte Zahari, pas kanunit Hebraik, therore shpinje beserisht, dhe hollokoste mi Alltér te Perendise; keshtt u- bere yll, dhe prift i shenjte mistik, dhe cfage bo- terisht, hir te hyjeshme, me fjale dhe me vepe- rim dhe vdige me shpate ne témpullin; Profét i Krishtit, me Shen Joanin, lutju Zotit per neve. .__Kujtimi i gudive, ge beri Shen Mehilli, kryegiene- rall nal hale te Honase, PERLESHORJA E SHEN MGHILLII © IPSOTHIS gienerdl i ushterive te qellit, né sherbetoret e pavyer degjona, dhe mprona giithenjé dhe ner- mjeté pa pushim, hap-i fletct mi te gjithe né, dhe mbulona me drite, né qe po te litemi, dhe therre- TA. 206 KREMTORE, sim me bese; 0 Shen Mchfll shpetona me nxitfm, prej edo reziku, si prijes i €ngjejve. sn ie Lindo se Shon Marie; Scodi, Det 8. Lindjae Shen Marise. PERLESHORJA E SHEN MARISE, T. IV. Lindja jote 0 Hyjlindese, gez6j e ndriti tere njerezine, se prej teje lindi Dielli i Drejtesise, Krishti Perendia yne, qe zgjidhi mallkkimin, dhe na dha bekimin, dhe aboliti vdekjen, dhe na fali Jeten e ameshuar. THIRRTORET, T. I, TON URANION Shen Joakimi dhe Anna sot kane panair, se lintne kryenisjen e ndricimit te botes, Hyjlindc- seni e vetcm Zonjen Mari, q¢ kremtojme me bes’ e mall, qe prej Jesseut ka mbire cuditerisht, per shpetimin e besnfkeve. Prej Annes lindi Maria Zonja Hyjlindese, dhe Nena Virgjereshe per shpetimin e botes, prej saj cuditerisht na lindi Jest, Shpetimtar’ i bes- nikeve, per te spastruar mekatin stergiyshers te Adamit te qeméteshme. Maria Nena e Shenjte e Zotit Jest Krisht, lav- dia profetike dhe e bij’ e Davidit, ka lindur sot per boten cuditerisht, edhe rritet prej prinderve, Shen Joakimit dhe Annes me bes’ e mall, per shpetimin e besnikeve. LAVDI DHE TANT, T. T. IT. Ejani o besnike, prisni me bese dhe mall, kuroren e virgjerise, bu- sHTATORT aw rimin ¢ jetes, ferren e zjarrit te pasosur, qe nd ti shpirtet tona. PASVARGJET, T. II, IKOS TU EFRATHA jani tok kett, dhe bijen e Davidit, qc lindi Je- sti Krishtin, Hyjlindesen e Shenjte, Marine lav- derdjeni, Zotin qe na cliréj, me anen e beronjes, dhe na dhuroj Marine, Hyjlindesen e vetem, me kenge perhymnéjeni. Sot ardhi gas kudé, ne tere njerezine, se lindi prej Shen Annes, Maria Virgjevesha, e vétemja Hyjlindese. LAVDI DHE TANI. Pjani beserisht, kendoni Shen Marine, qe lindi prej Shen Annes, edhe Shen Joakimit, per hirin e besnikeve. NDENJESORET, T. IV, KATEPLLAJT IOSIF Eja thirr David Profét, ¢’ bé te ka bere Zot’ i Math? Gjithaté qc me premtéi, ja tanf thote mi imbardj, se na dhuréj Virgjcreshen nga fara e brezit tim; dhe lindi prej aséj, Krishti Adami i 1i, nje Mbret dhe Perendi, dhe nje lava per fro- nin tim, dhe mbreterén perhere mi nj¢ fron te patundur. Beronja lindi, Marin’ e Shenjte, Krye- zonjen Hyjlindese. LAVDI DHE TANI, giithajs Prej Jesseut lule76j, dhe prej Davidit na buréj, Zonj e Virgjer Shen Mari, sot na ka lindur per shpetim, dhe porseritet bota dhe bekohet. prej Perendise. Brohoritni pra me gas, o ell dhe toke bashkerfsht, lavderdjeni kud, popuj dhe kombe 28 KREMTORE permi dhé, se Joakimi defrén edhe Shen Anna gezohet. Beronja lindi, Marin’ e Shenjte, Kryezo- njen Hyjlindese. LAVDI DHE TANI, giithaje, 1. T.IV. TO PROSTAKTHEN U-ngazelloft’ e defrefte tere dheu, se ja gell’ i Zotit Krisht mi dhene lindi, Kryezonja dhe Nena e Perendise. Beronja, foshnje ka Zonjen Shen Mari; gezohet, per lindjen plaku Shen Jo- akfm: Pema thote ka lindur sot, dhe prej asij lulezén, prej renjes se Davidit Jesij. O cudi e manigime. LAVDI DHE TANL gjitha, SHKALLESA KREMTORE, T. IV. Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne, po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im. Ju ge urreni Sionen, do te turperdheni prej Zo- tit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr. LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr jete edo shpirt, dhe lartesohet ne pagesi, dhe ndricohet prej njesise Trinisore mistikerfsht. TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin burimet e hirit, dhe vaditin tere keiesen per je- telindje. PAREVARGU. Dota kujténj emrin tent ne gii- the brezat e brézave. UNGJILLI I MENGJEZIT PAS LUKAJT MW’ até dite, Mariama u-ngrit, edhe vajti me nxitim ne malesi, ne nje qytét te Judese, dhe hy- rine shtepine e Zaharise, dhe e pershendoshi SHTATORE 20 sabeten. Dhe posa ¢ degjéj Elisabeta pershen- doshjen e Marisc, keceu foshnja ne barkun e saj. Dhe Elisabeta, e frymesuar prej Shpitit te Shenj- te, thirri me ze te math, edhe tha: “E bekuar je tine mes te grave, dhe e bekuar eshte pema e barkut tent. Dhe si me ngjau kjo lumeri, ge e- Joma e tim-Zoti te me vizitonje? Se ja, posa me tingelliu ne veshet pershendoshja jote, me keceu foshnja ne barkun me ngazellim. Dhe lum aj6, qc ka besuar, se do te permbushen fjalet, ac jane thene prej Zotit per até.” Dhe Mariama tha: “Madheshtoje Zotin, o shpirti im, edhe ti, o men Ja ime, ngazellohu mi Perendine, Shpetimtarin tim; se e hodhi syrin mi sherbetoren e perunjur; se ja qe-tani e tutje gjithe brezat do me lumeroj- ne; se me madhesht6j i Fugishmi, dhe emri i esht i shenjte.” Dhe mbeti Mariama bashke me até nja tre muaj, dhe pastaj u-kthye ne shtepi- nee vete. Pastéj thuhet Psalmi 51 pa ze dhe menjehere: LAVDI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, 0 me- shireplot, shiiaji paudhestt’ e mia, TANI. Me nermjetimet, e Hyjlindeses, 0 me- shirepl6t, shiiaji paudhesit’ e mia, Meshiroms, 0 Perendi, meshireplét, edhe shiiaji paw ahesit’ emia. T. T. IL. Kjo eshte dita e Zotit, ngazelléhuni o popuj, se lindi drita dhe libra e Fiales, dhe tém- pulli i Kryeprittit, edhe Shpetimtarit tone Jest Krisht, per shpetimin e shpfrteve tona, a0 KREMTORE, SHKURTORJA, T. IV. Kjo Shkurtore kendohet ne Meshe pas Hyries se Vogel ge me 14 te Gushtit gjer me 12 te Shtatorit, Pas kesd} da- te kendohet Shicurtorja e Krygit. Joakimi dhe Anna qe nuke kishin femije, dhe Adami dhe Eva qe ishin shtypur prej vdekies, fituan gas dhe liri me ty, kur linde o Hyjlindese. Até po kremtojme né besniket, se tanf u-cliruam nga mekati dhe thomi: Beronja lindi Hyjlinde- sen edhe Nenen e Zotit Krisht, SHTGPIA Latiet edhe psheretimet e Shen Joakimit edhe te Shen Annes w-mirepritne prej Zotit ne qell, edhe mbiu ne bote pema jetepritrese, edhe bero- nja lindi Hyjlindesen dhe Nenen e Zotit Krisht. SINAKSARI Me tete te ketf miiaji, kujtojme Lindjen e Kry- ezonjes sonc so Pormishenjtc, Hyjlindeses dhe gijithenjé Virgjereshes Mari, Gjithe sot, te dy vollézerit e shenjte, Ru Rufini, mbaruan jeten te vrare me shpate, Gjithe sot, Shen Severi mbaréj jeten i vrare me shpate. Giithe sot, Shen Artemidori mbaréj jeten i Ajegur ne zjart ‘Me nermjetimet e tyre, o Perendi, meshiro- na, Amin, Pastdj thnhen Zbritesoret e Krygit: ZBRITGSORET E KRYQIT, 7. T. IV, STAVRON HARAKSAS I, Nie Kryq vijosi me shkop, Moisi Profeti, ihe sHTATORI an dhe Det’ i Kug u-ca me dysh, dhe Israeli shkoj pertéj; pastaj prape e bashkéj, me nic tiater shkop dhe Kryq, persiper valave, dhe foreat edhe qeret, Faraonit ia mbyti; pra Krishtin kendojme si Perendi dhe Zot, me brohor‘ dhe gas, II. Shkopi njchere, si nje simbél i misterit na u-cfag; se filizat na treguan prifterine, edhe per Kishen beronje, ja ku mbiu edhe lulez6j, Krygi tani, per foree dhe per shigurim. IV. Kam degjuar 0 Zoti Krisht, si e regullove keté mistér te math, kupetova veperimin tent, dhe te lavderova Perendia im, O Drur’ i lumur tri here, permi te eilin u- ndé, Mbret' i larte Zoti Krisht, se praj teje u-re- zua djalli gjarper, i genjyer tmerrerisht, prej Zo- tit te mberthyer permi Kryq, q’ u fal shpirteve, perdellim dhe page giithenié VI. Ne barkun e bishes se detit, Profeti Shen Joné, dtiarte i zgjerdj ne forme Kryai, dhe pesi- min e Krishtit paretregonte kiarfsht, pra i tri- dicim jasht’ u-hoth, dhe lajmen e perminatyresh- me e parclajmeréj, te Jesiijt te mberthyer permi Kryg per né, qe na e ndviti krijesen, me ngritjen prej varreve. VIL. Urdher te emendur dha, tirani beselik, e tundi pépullin, boten e tmerréj, me blasfem{ dhe paudhesf, po te Tre Djemat nuk i tronditi dot, ter- Dimi i eger, as furra me ajarr; dhe kur u fryri era veseprivese, kendonin brenda mun ne zjarr: T 22 REMTORE pethymnuar je, Perendi dhe Zot i Math, per je- tei bekuar. VIII. E bekoni djema, si Trinia nga némeri, Atin qellér te vétemin Zot, hymnoni Fjalen ge mi dhene zbriti, dhe e beri vese zjarrin e firrave; dhe e lartesoni, dhe Shpirtin e Tereshenite, ge 0 dhuréj ge te gjitheve jeten, Ne Madheshtimet kendohen te dy Irmonjte pasonjes ne Til ‘Ty q¢ ke lindur per boten, Perendine tone Zo- tin Krisht, Shpetimtarin tone Jetedhénesin, te misheruar cuditerisht, me nje mistér te Shpirtit Shenjt, o bekuar Shen Mari, o Virgjereshe dhe Hyjlindese. E huaj per nenat eshte virgjeria, edhe per vir- gjereshat femijelindja, po me ty ge te dyja, 0 Shen Marf u-kombinuan. Pra gjithe kombet per- mi dhé kudé, te madheshtojne pa pushim. Pasta; thuhet Kenga IX e Zbitesores ne T, T.1V: IX. O Hyjlindese Parajsc mistike je, se pa Ic- vim lulezove Zotin Krishi, qe mbolli permi dhé, ietepraresin Kryq, ae po lusim me bese, se ky po lartesohet, dhe me anen e tij, ty te madheshtoj- me sot. DERGIMESORET, T. I, TIS MATHITES Ne tere boten permi dhé, te giithe ngazellohen, © Zonjc dhe Hyjlindese, Nene dhe Virgicreshe, por lindjen tende te shenjte, nus’ e panuseruar, dhe i gezove prinderit, te helmuar prej vjetesh SHTATORE 213 ge mbanin zi, nga mjerimi i pafemijesise, dhe i shpetov: njérezit, nga mallkimi i Eves. Stergiysher ngazelléhuni, 0 Eve madheshtohu, Profete vallezoni tok, me Apostiijt’ e Shenjte, he me giithe Deshmoret, sot po gezohet gijind 2 Engjeive dhe njéresve, lart ne gell dhe mi ahene ka brohori, se prej Joakimit edhe Shen Annes, na lindi Zonja Shen Marf, per shpetimin e botes. LAVDERIMET, T. T. IV, 0 TU PARADOKSU. ’ eshte Ixjo cudi dhe kjo habi! Ti o burim jet s6r, prej beronjes na linde sot, dhe nis qc-tani dhe sjell, perdellim edhe hir per né. Pra ngazi Hohu, ti o Shon Joakim, se ti u-bere, At i Hyjlin- deses: S’ ka tjater prind si ty, qe ke mbajtur Shen Marine ne pegi, Nenen e Jestijt me nam, qe na shpetén giithenié, C’ eshte kjo eudi dhe kjo habi! Prej nje beronje na lint, se ashtit Perendia tha, Krijetari lart ne gell, Zot i Math i te gjitheve. Dhe u-gezua, Anna. e Shenjte sot; nena keceni, dhe pergezéjeni. Ti je m' e limura, nga te gjitha grat’ e botes permi dhé, Zoti eshte tok me ty, se ti shpetimin na sjell. Shtyile shpirterore me lavdi, dhe en’ e qéllshi- me je, g¢ po ndrit dhe shkelgén me hir, 0 Shen Ann’ ¢ ndércime, se na linde Hyjlindesen, dhe Kryezonjen, lulen e hyjeshme, dhe Virgjereshen, e lumerdarshme, shembell te vajzave, qe i kane isc saj ili, dhe u fal besnikeve, ndjese dhe perdellim. aus KRENTORE, LAVDI DHE TANI, T. T. II. Kjo eshte dita e Zotit, ngazelléhuni o popu, se lindi drita dhe lib- rae Fjales, dhe témpulli i Kryepriftit, edhe Shpe- timtari tone Jesti Krisht, per shpetimin e shpir- teve tona. HYRTORJA Shpetona o i Bir’ i Perendise, i cudi¢im ner Shenjtoret, né ae te kendojme Alilluia, SHKURTORJA, T. IV, IOAKIM KE ANNA Joakimi dhe Anna qc nuke kishin femije, dhe Adami dhe Eva qe ishin shtypur prej vdekj fituan gas dhe liri me ty, kur linde o Hyjlindese. Até po kremtojme né besniket, se tanf u-cliruam nga mekati dhe thomi: Reronja lindi Hy;linde- sen edhe Nenen e Zotit. APOSTULLI ‘Madheshtoje Zotin, o shpirti im. Se e hodhi sy- rin mi sherbetoren e perunjun Prej Letres se Palit per Filipianet. Vallezer, kini até fryme, ac ka patur Jest Kri shti, i eili kishte formen e Perendise, dhe ishte barabar me Perendine, po e zbriti veten e tii aac sa mori formen e sherbetorit edhe shembellsine e njeriut, edhe u-cfaq si njerf nga fytyra, dhe e perunji veten e tij, edhe u-tregua i bindur gjer ne vdekje, dhe né vdekje mi Krygin. Perandaj edhe Perendia e larteséj, edhe i dha njc emer permi edo emer tjater, ac perpara ati te pergju- njen te gjithe até, a¢ jane ne qell edhe mi dhé e- dhe nene dhene, edhe edo gjuhe te refenje se Jest SHTATORE 2s Krishti eshte Zot per lavdine e Perendise dhe Atit, UNGJLLI PAS LUKAJT ‘M’ até kohe, Jesij hyri ne nje katiint, edhe njc grua, e qtiajtur Martha, e priti ne shtepine e vet Dhe aj6 kishte nje moter, te qiajtur Maria, ndenji ne kembet e Jesiijt, edhe degjonte fjalet e tij, Po Martha sillej rotull, dhe sherbente ren- de, pastaj qendrdj, edhe tha: “O Zot, valle nuke tc ha malli ge ime-moter me ka lene te sherbénj e vetem? Thuaj-i, te lutem, te me ndihmonje.” Dhe Jeséj u-pergiéq, edhe i tha: “Martha, Mai tha, po kujdesesh edhe trumbullohesh per shume gjera, po vetem per nje gje eshte nevojc; dhe Ma- ria ka zgjedhur pjesen e mire, e cila nuke do te rembehet prej saj.” Edhe kur po i thoshte keté fjale, nje grua prej pépullit e ngriti zerin, edhe i tha: “Lum’ barku, ge te ka mbajtur, edhe sisct, ge ke thethitur.” Po ay tha: “Jo, po lum’ ata, ace degiojne fjalen e Perendise, dhe e ritajne.” MADHESHTIMI I MESHES, T. I. Evhuaj per nenat eshte virgjeria, edhe per vi giereshat fomijelindja, po me ty ge te dyja, 0 Shen Mari u-kombinuan, Pra gjithe kombet per- mi dhé kud6, te madheshtojne pa pushim. KUNGATORJA Do ta marr kupen e shpetimit, edhe do ta per- therrés emrin ¢ Zotit. 9. Joakim dhe Anna, Hyjprinderit e Shenjte dhe te Drejte; Severiani, Deshmori t Shenjt 216 RREMTORE, PERLESHORJA E HYJPRINDERVE, 0 Hyjprinder te Shenjte, qe ju kremtojme me bese, nermjetoni prane Zotit, te shpetohen shpir- tet tona. 10._ Menodora, Metrodova, dhe Nimfodora, Deshmo- ret e Shenjta, 11, Shen Theodora ¢ Aleksandrise, Nena jone Oshe- PERLESHORJA E SHEN THEODORES, ‘. T.IV, EN SI MITER AKRIVOS ‘Ti o Nene pikerisht, u-tregove shembell e Zo- tit, se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht, dhe vepra cfage per mesim, ge te chujdé- semi per trup, se shkon me nxitim, dhe te kujdé- semi per shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpirti yt po gezohet tok me Engjejte, 0 Theodér’ e Shenjte lavdi me ty. 12, Ajtonomi, Hierodeshmori i Shenjte. 13, Dedikata ¢ Kishes se Ngjalljes se Zotit tone Jesit Krrisht; Vengjilla e Lartesimit te Krygit; Korneli Krye- gindesi, Hierodeshmori i Shenjte. PERLESHORJA E DEDIKATES, 7. IV. Me até shkelqim ge ndrite gellin lart, me até lavdi dhe drite ket zbukuroje sot, Kishen tende te Shenjte o Kryez6t. Forcoje per here ne jetct ¢ Jjetes, dhe lutjet tona prit, qe te drejtojme me be- sc, me nermjetimet e Hyjlindeses, ti o jeta dhe ngjallja e te gjitheve. SHTATORE ar PERLESHORJA E SHEN KORNELIT, T. IV, EPEFANIS SIMERON Prej pagdneve Deshmér, i pari dolle, edhe Ki- shen me shkelqim, e zbukurove beserisht, me ve- perime plot me virtit, 0 kryeqindes hyjprures 0 Shen Kornél. 1. Lartesimii Krugit. PERLESHORJA E KRYQIT, T. I, SOSON KIRIE Ti shpetoje Zot, edhe ti bekoje pépullin, edhe trashegimin tent. Mundjen edhe triumfin, dhu- rona kunder barbéreve, edhe riajna shtetin, me poteren e Kryqit tent. THIRRTORET, T. T. 11, OLIN APOTHEMENI Kryqi lartesohet sot, prej Krishtit te krygesu- ar, dhe pesimin shpetimtér, e hymnojne njérezit beserisht kudé; me até e permbys, Djallin edhe vrdsesin, dhe nga vdekj’ e zeze po na ngjall, na zbukurén me hir, dhe na vleresén te gatitemi, per Mbreterin’ e qfellit, si i zamerdhempshur me- shireplét; pra te ngazelluar, e lartesojme emerin € tij, dhe madheshtojme me brohori, zbritjen njeridashese. Moisiu te shen6j, me duar ngritur perpjetc, € derméj e shtypi kreit, Amalik tiranin oi eemuar Kryq; ¢do besnik ti e mburr, edo Deshmér ti e mpron, Apostujte ti i lavderén, shayt i te dréite- ve, dhe shpetim i gjith’ Oshendreve; pra ty te lartesuar sot, te shikén kriesa me ngazellim; dhe 28 KREMTORE me panaire, Jesune Shpetimtér e lavderén, ae miresine na e treg6j, dhe te ndarat i bashkéj. 0 i lartesuar Krya, a¢ t’ adhurojne me frike, ushterit’ e Engieive, sot ac lartesohesh prej Zo- tit me shkclaim, lart e ngre edo njeri, mekatér me mallkim, dhe te giithe né te dbtiarit, dhe te denéarit, nga mekét’ i par’ i stergjysherve; me mall te pershendoshim pra, dhe bekim kerkojme dhe shenjterim, me thirrje dhe klithma: Bekéje- ni Jesune Perend, me lavdcrime megjtinjazi, £4- Juni perpara ti LAVDI DHE TANI, T. II. Ti giithenjé na mpron, nga edo rezik i jetes, nga grackat e armi- kkut, Satanit te pabesc, 0 Kryq i Shenjt’ i Zotit Krisht. PASVARGJET, T. 'T, I, KHERIS ASKITIKON Lum’ tio jetepriresi Kryq, o i pamundur, fla- mur i besemireve, 0 porte e Parajscs, qc ngaze- Nlén edo besnik, ti qe Kishen tende reth me mur e mpron; prej teje u-baderdis, u-dermua per gii- thenjé, forea e vdekjes, u-perpi edhe krejt u- gduk, dhe u-ngritme né, qe prej dheut ne aiellin. Arm’ e pakundershttiarshme, armik i deméneve, lavdi e edo Oshenari, dhe zbukurim i Deshmére- ve; limén i shpetimit, qe i fale tere botes, meshi- re dhe shpetim. Lum’ ti o Kryq i Zotit Jest, ac ke larguar, edo mailkim njerez6r prej nesh, 0 shenj’ e vertét’ e gazit, qe po tmerrén cdo armik, kur po larteso- SHTATORE 29 hesh me nderime sot; o ndihm’ e te giitheve, shi- gurimi i mbréterve, fore’ e prifterinjve, bukur?’ e te dréjteve, i shentari, dhe nga tmerr’ i shpeta- ari; 0 shkop i gjithe féreave, prej teje po mpré- hemi, o arm’ e pages per friken, q¢ adhurohesh prej Gngiejve; lavdia e Krishtit, qe fale tere bo- tes, meshire dhe shpetim. Lum’ ti ge ndrit per cdo verberi, dhe te semu- ret, i sherén dhe te vdékurit, te gjithe i ngre nga varret, qena ke ngritur dhe né, te reziarit poshte igcmuar Kryq; prej teje u-cakerdis, fore’ e vdek- es dhe lulez6j, pavdekesia, dhe njeriu u-ngjit ne qell, dhe Satan’ i keg, u-dermua me gjitheséj, Sot qe po lartesohesh ti, prej gjithe Peshképeve, e lartesojme me bese, te lartestiarin permi ty; dhe ty t’ adhurojme, qe i fale tere botes, meshire dhe shpetim. LAVDI DHE TANI, T. II Ejani me gezim, te gjithe te Krishteret, dhe Krygin e cemuar, ku u-mberthye Krishti, me bese pershendésheni, NDGNJESORET, T. I, TU LITHU Sot Kryqin adhurojme o Zot i zemerdhemp- shur, se permi até u-mbertheve, ti o jeta e botes, Parajsen pra ia cel Shpetimtér, Kusarit te pen- duar bescrisht, dhe per gas e vleresove posa te tha: Kujtome o Zot i larte. Pritna dhe né si até; se po te therresim si af; ndjena mekatat me dhempsheri, i vetem njeridashes. LAVDI DHE TANI, giithajé. 20 KREMTORE, T.T.I, Kur wngrit perpjete Kryai yt o Krisht, u-tronditne themelit’ e vdekjes; se Ferri e leshéj itmerruar, até qc gelltiti si i pangopur; na trego- ve udhen e shpetimit, pra te lartesojmé dyke thi- rrur: 0 i Bir’ i Perendise meshirona, LAVDI DHE TANI, gjithajé. 1. T. IV, TO PROSTAKTHEN MISTIKOS Shenjen e Kryait féqeza parctregonte, Jest Naviu kur leftonte me armiate, kur i ngriti per- Pjete diarte per kryai; dhe djellin, e qondr6j gjer oren q¢ i shoj; armiate, ae leftonin Zotin ¢ Math, dhe tani gjithay u-err, mi Krygin kur te shik6j, kur Ferrin e dermove krejt, dhe i ngja- Ne te vdékurit. LAVDI DHE TANI, giithaje, SHKALLESA KREMTORE, T. IV. Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne, po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im. Ju qe urreni Sionen, do te turperéheni prej Zo- tit, dhe do te fishkeni si bari ne zjarr. LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, merr jete edo shpirt, dhe lartesohet ne pagesi, dhe ndrigohet prej njesise Trinisore mistikerisht. TANI Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per je- telindie. PAREVARGU. Te gjitha anet e dheut e kane pare shpctimin e Perendise sone. SHTATORI 221 UNGJILLI I MENGJEZIT PAS JOANIT Zoti tha: “Ate, lavdcroje emrin tent.” Edhe nje ze w-degjua prej qiellit: “E kam lavderuar, dhe do ta lavderénj perseri.” Edhe gjindja, ae e de- 216i, thoshte se u-be bumbullime. Disa te tjere thoshnin se i foli nje Engjell. Edhe Jesij u tha: “Ky ze nuke ardhi per mua, po per ju. Tanf po be- het giyai i kesdj bote. Tanf prinei i kes4j bote do te hidhet jashte. Dhe une, posa te ngrihem nga, dheu, do t’iheq te gjithe pas vetes sime.” Dhe ke- tée thoshte per te treguar me ¢’ fare vdekje kish por te vdekur. Edhe gjindia i tha: “Né kemi de- gjuar nga ligja se Krishti mbetet per jete. Qysh pra tina thua qe duhet te ngrihet lart i Biri i nje- riut?” Edhe Jestj u-pergjéq: “Edhe pak kohe eshte drita bashke me ju. Barisni sa kini driten, ‘ge te mos ju zere erresira, se ay, qc barét ne erre- sire, nuke di se ku vete. Tanf qe kini driten, besd- Jeni driten, qe te béheni bij te drites.” Pas Ungjillit Kendohet pa ze: Passi pame Ngjalljen e Krishtit, le t’ i félemi Zotit te Shenjte Jest, te vétemit te pamekatme. Adhurojme Krygin tent, 0 Krisht, edhe hymnoj- me dhe lavderojme Ngjalljen tende te Shenjte, se ti je Perendia yne, vee teje nuke njohim tjater Perendi, dhe emrin tent po e emerojme. Bjani te gjithe, 0 besnike, ta adhurojme Ngjalljen e Shenjte te Krishtit. Se ja, me anen e Kryait ka m2 KREMTORE, ardhur gezim ne tere boten, se dyke duruar Kry- ain, e dermove vdekjen me vdekje. Poalmi 51 pa ze. Pastéj kendohen TProparet pasinjese ne T. IT: LAVDI DHE TANI. Ti gjithenjé na mpron, nga edo rezik i jetes, nga grackat e armikut, Sa- tanit te pabese, o Kryq i Shenjt’ i Zotit Krisht. Meshirome, o Perendi meskireplst, edhe shiiaji paudhe- sit’ ¢ mia. T. TIL. 0 Kryai Krishtit, o shpres’ e te Krish- téreve, udhehegcs i te arratisurve, limén i dime- r6njesve, triumfi i lifteve, shiguri’ e botes, mje- ku i te semtireve, ngjallja e te vdékurve, kij me- shire per né, SHKURTORJA, T. IV, 0 IPSOTHIS Kjo Shieurtore kendohet ne Moshe pas Hyrjes se Vogel qe me 13.21 te Shtatorit, ‘Tige w-ngrite permi Kryqin dyke dashur, shte- tit teri te themeluar prej teje, dhuroji kurdohere hiro Krisht Perend{, ep-i foree dhe gezim, pépu- Uit dhe shtetit tone, fal-i mundje dhe tritmf, ne ¢do lufte mi armigte; te pacim gjithenjé bashke- Tuftdr, arme per page, tropé te pamundur. SHTEPIA Shen Pali, g¢ u-ngrit ne afellin e trete dhe ne Parajse, u shkruan Gallatiéneve: “Po une nuke dua te mburrem veese me Kryqin e Zotit tone Je- SHTATORT 2: si Krisht.” Pra, e pacim gjithenjé bashkeluftér, arme per page, tropé te pamundur, SINAKSARI Me katermbedhjete te keti miiaji, kujtojme Lartesimin e Kryqit te comuar dhe jeteberes. Gjithe sot, kujtojme fjetjen e Shen Joanit Goj- arte, Kryepeshkopit te Kostandinopojes. Gjithe sot, kujtojme fjetjen e Mbretcreshes Plakilla, se shoges sc Theodosit te Math. Gjithe sot, kujtojme Aterit e Shenjte, ae u- mblothne ne Sinodin Ekumenik te Gjashte, ne ko- hen e Mbretit Kostandin Pogonatit. Gjithe sot, kujtojme Papen, Deshmorin e Shenjte. Gjithe sot, Theokliu, Deshmori i Shenjte, mba- v6j joten i vrare me shpate. Gjithe sot, Shen Valeriani i vogel, mbar6j jeten i vrare me shpate, Me nermjetimet e tyre, O Perendi, meshi- rona. Amin ZBRITESORET, T. T. IV, STAVRON HARAKSAS Kets Zbritessre kendohen ge me 1 gier me 19 te Gush- tit, edhe pasta) prape ge me 22 te Gushtit gjer me 21 te Shiatorit. L Nic Kryq vijosi me shkop, Moisi Profeti, dhe Det’ i kuq u-ca me dysh, dhe Israeli shkoj pertéj; past4j prape e bashk6j, me njc tjater shkop dhe Kryq, persiper valave, dhe foreat edhe 2 KREMTORE qeret, Faraonit ia mbyti; pra Krishtin kendojme si Perendi dhe Zot, me brohori dhe gas, IIT. Shkopi nje here si nje simbél i misterit na u-cfaq; se filizat na treguan prifterine, edhe per Kishen beronje, ja ku mbiu edhe lulez6j, Kryai tani, per force dhe per shigurim. IV. Kam degjuar 0 Zoti Krisht, si e regullove keté mistér te math, kcupetova veperimin tent, dhe te lavderova Perendia im. V. 0 Drur’ i lumur tri here, permi te cilin u- ndé, Mbret’ i larte Zoti Krisht, se prej teje u- zua djalli gjarper, i geniyer tmerrerisht, prej Zo- tit te mberthyer permi Kryq, q’ u-fal shpirteve, perdellim dhe page gjithenjé. ‘VI. Ne barkun e bishes se detit, Profeti Shen Joné, dtiarte i zgjer6j ne forme Kryai, dhe pesi- min e Krishtit paretrgonte kjarisht. pra i tri- dicim jasht’ u-hoth, dhe lajmen e perminatyresh- me e parelajmeréj, te Jesijt te mberthyer permi Kryqin per né, q¢ na e ndriti kriesen, me ngrit- Jen prej varreve. VII. Urdher te emendur dha, tirani beselik, e tundi pépullin, boten e tmerréj, me blasfem{ dhe paudhesi, po te Tre Djemat nuk i tronditi dot, ter- bimi i eger, as furra me gjarr; dhe kur u fryri era vescprirese, kendonin brenda mun ne zjarr: 1 perhymnuar je, Perendi dhe Zot i Math, per je- tei bekuar. ‘VIII. B bekoni djema, si Trinia nga nimeri, Atin gellér te vétemin Zot, hymnoni Fjalen ge mi SHTATORI 225 dhene zbriti, dhe e beri vese zjarrin e fiirrave; dhe e lartesoni, dhe Shpirtin e Tereshenjte, go u dhuréj qe te giitheve jeten. Ne Madheshtimet kendohen Troparet pasénjese IX. O Hyjlindese Parajse mistike je, se pa le- rim lulezove Zotin Krisht, qe mbolli permi dhé, Jetepréresin Kryq, ge po lusim me bese, se ky po lartesohet, dhe me ancn e tij, ty te madheshtoj- me sot. Mallkim’ i vieter i stergiyshit, qc rodhi nga farmaai i gidrperit, u-abolit me Kryqin e Zotit Krisht; bekimi ardhi prape per njerine me Mari Hyjlindesen, qe na lindi Jestine elirénjesin; te 1a pra fugite, e lavderojne ne qiellin. DGRGIMESORET, T. I. O Kryg 0 gardian i botes se tere, 0 Kryq 0 bu- kurf e Kisheve tona, 0 Kryq shigurimi i mbréter- ve, o Kryq 0 mprojtj’ e besnikeve, o Kryq lavdi e Engicjve, dhe tmerri i deménev Ja Kryqi lartesohet sot, se Krishti jetedhénesi, mbreti i fronesuar, me Atin edhe me Shpirtin, mi até u-mberthye, dhe ndriti gjithe njérezit, per te njohur te drejton kud6 mi dhé, dhe u fali jeten e ameshuar, dhe Mbreterin’ e giellit, dhe driten Parajses. LAVDERIMET, T. T. IV, O TU PARADHOKSU, © eshte kjo cudi dhe kjo habi! Ja jetepraresi dru, Kryaq’ i Shenjte i Zotit Krisht, po ngrihet me 2 KREMTORE Javderim, dhe kremtohet me lartes‘m; ¢ lavde- rojne anct e dneve, dhe po tmerrohet tuf” 2 de- méneve; o ¢’ fare dhureti, eshte kjo per njérezit me té 0 Krisht, shpirtet tona i shpetd, o i mesh reshme, G eshte kjo cudi dhe kjo habi! Si rush te ku Jeteplét, e ka mbajtur te Lartin Zot, me gozhda mi diarte, Kryq’ i Shenjte qe ngrihet sot; keshté na hoai, Zoti ne gii te tij, dhe u-dermua, vdekja me gjitheséj; 0 Kryq i Zotit Krisht, ac na shpie ne Parajsen lart ne qell, dhe pavdekesi na jep, lavdi me ty 0 Zot. eshte kjo cudi dhe kjo habi! Krygi zgjerén edhe zgjat, dhe arrin ger ne giellin, se me hir te hyjeshme, tere boten e shenjterén, me té dermo- hen, kombet e égera, me té forcohen, fronet e mbréterve. 0 shkall’ e hyjeshme, me te cilen ngjf temi ne qellin lart, dhe kendojme beserisht. Lav- dime ty 0 Krisht, LAVDI DHE TANI, T. 'T. IL. Sot na vjen per- para Kryqi i Zotit, edhe besniket e presin me mall, edhe marrin sherime per shpirtin edhe per trupin edhe per te gjitha lengatat. Le ta pershen- doshim me gas edhe me frike: Me frike, se jemi te pavyer nga mekatat; me gas, se Zoti Krisht i Kryqcsuar i fali botes meshiren dhe shpetimin, HYRTORJA Larteséjeni Zotin Perendine tone, dhe adhuré- deni megjanjazi se esht i shenjte. Shpctona o i sHraTorr 2 Bir’ i Perendise, qc u-kryqesove truperisht, né qe te kendojme Alilluia, SHKURTORJA, T. IV, 0 IPSOTHIS Tige u-ngrite permi Kryqin dyke dashur, shte- tit te ri te themeluar prej teje, dhuroji kurdohere hir o Krisht Perendi, ep-i foree dhe gezim, pépu- lit dhe shtetit tone, fal-i mundje dhe tritimf, ne cdo lufte mi armigte; te pacim giithenjé bashke- luftér, arme per page, tropé te pamundur. Ne vent te Trishenjtit kendohet: Kryait tent po i félemi o Kryezét, dhe Ngjall- Jen tende te Shenjte lavderojme. APOSTULLI Larteséjeni Zotin Perendine tone. Zoti mbre- terdj, le te zemerohen pépuite. Prej Letres I se Palit per Korinthianet. Vellezer, fjala e Kryqit eshte marresi per te htimburit. po eshte fuai e Perendise per te shpe- tdarit. Se eshte shkruar: “Do ta humbés urtesine € te lirteve, dhe do ta ckaterrénj mendjen e te méneurve.” Ku esht i urti? Ku eshte shkrénjesi? Ku eshte bisedénjcsi i kesj jete? Valle Perendia nuk e marrosi urtesine kesij bote? Se posa bo- ta nuk e njohu Perendine me urtesine, Perendia i shpet6j besniket me marresine e lecitjes. Se Ju- denjte kerkojne shenja, dhe Blinet kerkojne ur- tesf, po né lecitim Krishtin e kryqesuar, i cili esh- te nje shkandull per Judenjte dhe nje marrest 228 KREMTORE, per Elinet, po per né te ftiarit, Judénj edhe Eli- ne, eshte fuaia dhe urtesia e Perendise. UNGJILLI PAS JOANIT M’ até kohe, Kryeprifterinjte dhe pleqte bene Keshille qe ta humbisnin Jesune. Dhe i vajtin Pi latit, edhe i thane: “Krygesoje, kryqesoje.” E- dhe Pillati u-pergiéa: “Mérreni ju vete dhe kry qeséjeni, se une nuk i gjenj nonjé faj.” Edhe Ju- denjte i thane: “Né kemi ligjen, dhe pas ligjes sone duhet te vdesc, se e beri veten Bir te Peren- disc,” Pillati, kur e degi6j keté fjale, u-tremp mé teper, dhe hyri perserf ne pretoren, dhe i tha Je- siijt: “Nga je ti?” Po Jesij nuk i dha asnjé per- giigiie. Pillati, pra, i tha: “Mua nuke me filet? Nuke di qc kam fuaf te te kryqesénj, edhe kam fug{ te te clirénj?” Edhe Jesitj iu-pergiéq: “Nuke do te kishe patur asnjé fugi kunder meje, po te mos te ishte dhene se larti.” Pillati, pra, kur i de- ‘i6j ket6 fale, e pruri jashte Jestine, dhe ndenji mi tribunen ne nje vent, te qiajtur Gur-shtruar, edhe Hebraisht Gabbathé. Edhe ishte e Premtja e Pashkes, edhe ora nja gjashte. Edhe u tha Ju- denjve: “Ja mbreti juaj.” Po ata bertitne: “Me- rre, merre, kryqesoje.” Pillati u-pergjéq: “Mbre- tin tuaj ta kryqcsénj?” Edhe Kryeprifterinjte i thane: “Nuke kemi tjater mbret pervéc Qesarit.” Atehere ua dorez6j qe ta kryqesonin. Dhe e m arne Jesine, dhe e shpune tutje. Dhe dyke mbaj- tur Krygin e vete, arriu ne nje vent, te qiajtur SHTATORE 2» Kallvar, Hebraisht Golgothé. Atjé e kryaesuan me dy te tjere tok, andéj dhe ketéj edhe ne mest Jesine. Dhe Pillati shkrojti nje titull, dhe ia vu- ri mi Krygin me keté fjale: “Jest Nazaréasi Mbreti i Judenjve.” Edhe shume prej Judenj- ve e kenduan keté titull, se vendi, ku u-krygesua Jestij, ishte afer qytetit. Edhe titulliishte shkcru- ar hebraisht, elinisht, edhe latinfsht. Edhe prane Krygit te Jesiijt po qendronin e-jema dhe e mot- ra es’emes, Maria e Kleopes, edhe Maria Magda- lena, Jesii, pra, kur e pé t’ emen dhe dishépullin e dashur atjé prane, i tha s’ emes: “Moj grua, ja yt bir.” Pastaj i tha dishépullit: “Ja jot’ emo.” Dhe g¢ até ore dishépulli e mori ne shtepine e ve- te. Pastaj, Jest, dyke ditur se qe te giitha ishin mbaruar, epi kryet, edhe dha shpirt. Edhe Ju- denjte, qc te mos mbéteshin kufomat mi Kryqin te Shtunen, se aj6 e shtune ish e madhe, iu-lutne Pillatit qe tua thyenin kercinjte, dhe t’ i zbrisnin nga Kryget. Arthne, pra, ushtaret, edhe ua thy- en kereinjte atyre, q¢ ishin kryqesuar bashke me Jesine. Po kur i vajtin Jesijt, edhe pane ge ay Kishte vdekur, nuke ia thyen’kereinjte, po nje prej ushtdreve ia cpoj brinjen, dhe menjchere i rodhi giak edhe uje. Dhe a¥, qc e ka pare, desh- méj, dhe deshmimi i tij esht i vertete. MADHESHTIMI I MESHES, 7. T. IV O Hyjlindese Parajse mistike je, se pa lerim lulezove Zotin Krisht, qe mbolli permi dhé, jete- 230 KREMTORE préresin Kryq, a¢ po lusimr me bese, se ky po tesohet, dhe me anen e tij, ty te madheshtoj- me sot. KUNGATORE Drita e fages sate u-shenua mi né, 0 Zot. ADHURIMII KRYQIT Pas Doksollagiise, ose pas Meshes, dyke kenduar Hym- nin Triahen;t6" ngadate Behet Hyrja¢ Kryait te Cem ‘ar keshtite Brifti meshonjes qendiron perpana Altar fe lene de esos Rragn Comr pice pills verre igse pate perpara Sujterel eth Pode. {eri ee Dhiaerit eshte ae! Krygin ne mes te Kit shes, ku eshte nje tiyece e stolisur, dhe passi e rotuldn in here, qendrén mgd lindja, dhe thote me sete arte PRIFTI: Urtesi. Pata Prifti e vendis Krygin mi tryezen, dhe ¢ temja- nig roth’ rotull dyke ‘Kenduar.Pereshoren e Rrygt ner : Ti shpetoje Zot, edhe ti bekoje pépullin, edhe trashegimin tent. Mundjen edhe triumfin, dhu- rona kunder barbéreve, edhe réiajna shtetin, me poteren e Kryqit tent. Passi ¢ kendén Prifti nje here, Kori e perserit edhe dy here te Ujera, Pas] Priftt bon th metandtra, © mere ry ain'ne age esta, gendrn perparatryece, ee tole tne zt artes PRIFTI: Meshirona, o Perendi, pas meshires sate se madhe, te hitemi, degié dhe meshiré. KORI: Meshiré, 0 Zot (nje gine here). Ne keté mes Prifti shendn me Kryqin, pastaj unjet nga daly far oh chd, tno npr gpeRooee Penta Lenka ‘ne te djathte nga voria, dhe thote me we fe lartet SHITATORI 231 PRIFTI: Te Iétemi edhe per Kryepeshkopin tone (aks), edhe per tere vellazerine tone me Krishtin, KORE: Meshir6, 0 Zot (nje gint here). Pastéj Prifti pasei unjet edhe ngrihet me Krugmn per heron ‘gt ether ng prone dhe Wok eee PRIFTI: Te litemi edhe per Presidentin © Shtéteve to Bashkiiara te Ainerikes, per ushteri- ne dhe aniesine amerikane, edhe per te giithe te Krishteret bescmire dhe Orthodokse. KORI: Meshird, 0 Zot (nje gint here). Post Prift, passi unjet edhe ngrihet me Krygin per heron e ete tthe nga ase ah se ee Pe PRIFTI; Te litemi edhe per shpirtet e te Krishtéreve besemire, qe prehen ketit dhe kudé. KORI: Meshir6, 0 Zot (nje gint here). Pastdj Prifti, passi unjt edhe ngrihet me Krygin per horone biter Echt nea tad genera ee se telarte: PRIFTI: Te Kitemi edhe per até, a¢ kane sher byer dhe po sherbajne ne keté Kishe te Shenjto, he per shendetin, per shpetimin, dhe per ndje- son e mektave te tyre. KORI: Meshir6, 0 Zot (nje gint here). Pastéj Prifti, possi ngrihet ede unjet me Krygin per heron ete escuela eatdetne Kevin, per doge bestok, dhe kendin Shisurtoven e Kryait ne Pe TVs Ti ge wngrite permi Krygin dyke dashur, shtetit te ri te themeluar prej teje, dhuroji kur- 22 KREMTORE, dohere hiro Krisht Perendi, ep-i foree dhe ge- zim, pépullit dhe shtetit tone, fal-i mundje dhe ‘rimf, ne edo lufte mi armiqte; te pacim giithe- njé bashkeluftér, arme per page, tropé te pa- mundur. Pastéj Prifti e vendés Krygin mi dhighun, ben tri mee tanira,¢ pershendsh, edhe kendin ne P. IT: Kryait tent po i félemi o Kryezét, dhe Nejall- jen tende te Shenjte lavderojme. « perserit edhe dy here te tjera. Pastéj Prifti w audan teat helo beotteee, fe Clee perohendinhin Krypin. Ne keté mes Kori Troparet pasénjese ne 7.1, pas IKOS TU EFRATHA: Kryqi po ngrihet sot, si druri jeteprures, ku Krishti u-mberthye, dhe nga mallkfm’ i vjeter, shpetéj te gjithe njérezit. Sot adhuréjeni, me mall dhe bese Kryqin, dhe madheshtoni Krishtin, g¢ zbriti permi dhene, per hirin e besnfkeve. O Kryq i Zotit Krisht, mburonje dhe perkrah- Je, dhe inur i patronditur, dhe mprojtes i patun- dur, shpetim i gjithe njéresve. LAVDIDHETANI. Ejani me gezim, te gjithe te Krishterct, dhe Kryqin e cemuar, ku u-mber- thye Krishti, me bese pershendésheni. 45, Nikita, Deshmori i Shenjte. PERLESHORJA E SHEN NIKITES, T. IV, TAKHI PROKATALLAVE Deshmori yt 0 Zot, me vojtje lot e mundim, ku- rore te ndricime prej teje mori sot, si roge dhe si SHTATORI 233 gperblim; se me fugine tende, ka rezuar tiranct, dhe ka dermuar djajte, e kuximt’ e te dobet; ay per né po te lutet o Krisht Perendf, te shpetohen shpirtet tona. 16, Shen Efimia, Deshmorja e Madhe. PERLESHORJA E SHEN EFIMISE, T. IV, KATEPLLAJI IOSIF Shgerra jote o Jest, me ze te math po te the- rrét: Dhenter ty te desherénj, dhe nat’ e dite te kerkénj, dhe krygesohem dhe varrosem tok me Pagezimin; edhe vuanj tok me ty, ac te gezohem tok me ty, edhe vdes per emrin tent, qe tok me ty te rronj ne qell; po si nje fli te shenjte prit-me mua ge per ty sakrifikohem. Degjona lutjet, e- dhe shpetoji, shpirtet tona prej vdekjes. 17. Sofia, Deshmorjae Shenjte, dhe te bijat € saj, Bist, Shprioh dhe Beskorias cau PERLESHORJA E SHEN SOFISG, T. I, ‘TON TAFON SU SOTIR Deshmore Shen Sofi, me tri bijat e tua, o Bes’ e Dashuri, dhe ti Shprese shkelayet, rrezuat me ment pordhé, urtesin’ e Elineve, u-munduat keq, «the fagebardhe u-¢faate, nuse me stolf, dhe me kuroren e Krishtit, fituat lavdi dhe nder. cudbbenExmens Ati une Oshendr, peahkopi i Gortine, 19, Trofimi, Sabati, dhe Dorimedonti, Deshmoret ¢ Shenite. __ 20. _ Shen Stathi, Deshmori i Math; Theopista ¢ shoq- jae tij; dhe te dy bijt'e tyre, Agapt dhe Theopisti ca KREMTORE PGRLESHORJA E SHEN STATHIT, 7. IV, ‘TAKHI PROKATALLAVE Deshmoret ¢ tu 0 Zot, me vojtje lot e mundim, kurore te ndricime prej teje métarne, si roge dhe si eperblim; se me fuqine tende, i rrezuan tira- net; edhe i shtypne djajte, e kuximt’ e te dobet; até por né po te luten o Krisht Perendf, te shpc- tohen shpirtet tona. |. Kodrati, Apostullii Shenjte prej Magnesiae; Jo- nah rope Shanie | Nene Pe Maw PERLESHORJA E KODRATIT, 7. TIL Kodrat Apostiill i Shenjte, lutju Zotit tone Je- si Krisht, tu fale shpirteve tona, ndjesen e me- katave. PERLESHORIA E JONAST, T. II 0 Joné Profét i Shenjte, qe te kremtojme me bese, nermjeté perpara Zotit, te shpetohen shpir- tet tona. 22. Fokéj, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i Si- opts. 28. Zénia.e Shen Joanit, Profetit, Pareréndesit dhe Pagezorit te lavderuar. PERLESHORJA BJOANIT PAGEZORIT, T. IV, TAKHI PROKATALLAVE Beronje ac s’ kishe bir, defré gezohu tani, se azure ne giirin tent, Profetin tone Joan, kandilin ediellit; ky ka per te ndrieuar, boten tone te ver- ber; valle loj Zaharia, dyke thirrar me buje: Pro- SHTATORI 2s fét’ i Krishtit afrohet, priteni me gezim. 24, Shen Thekla, Deshmorja e Madhe Isapostulle. PGERLESHORJA E SHEN THEKLES, T. T. IV, KATEPLLAJI IOSIF Shqerra jote 0 Jest, me ze te math po te the- rrét: Dhenter ty te desherénj, dhe nat’ e dite te kerkénj, dhe krygesohem dhe varrosem tok me Pagezimin; edhe vuanj tok me ty, a¢ te zezohem tok me ty, edhe vies per emrin tent, qe tok me ty te rronj ne qell, po si nje fli te shenjte prit-me mua ge per ty sakrifikohem. Degjona lutjet edhe shpetoji, shpirtet tona prej vdekies. 25. Efrosina, Nena jone Oshenare. PGRLESHORJA E SHEN EFROSINGS, T. 7. IV, EN SI MITER AKRIVOS Ti o Nene pikerisht, u-tregove shembell e Zo- tit, se e more Kryqin tent, dhe pasove Zotin Krisht, dhe vepra efage per mesim, ae te ¢ku, désemi per trup, se shkon me nxitim, dhe te kuj- désemi per shpirt, se eshte i pavdekur; pra shpir- ti yt po gezohet tok me Engjejte, 0 Efrosin’ e Shenjte lavdi me ty. 26. Shen Joani Theollogu. PERLESHORJA E SHEN JOAN THEOLLOGUT, 1. 1. © Apostill i dashur i Krishtit, eja dhe shpetoje pépullin e deshperuar; lutjet e tua i pret a¥, ac i 26 KREMTORE ke rene mi kraherorin; o Theoll6g ati kerkoji, i perndanje ret’ e barbareve, dhe te na fale pagen, dhe perdellimin e math. ‘THIRRJET, T. II, OTE EK TU KSILLU Eni o besnike sot ket, ge ta lavderojme me kenge, Shen Apostullin Joan, kulmin e te trteve, edhe te thélleve, Ungiillorin e katerte, ae ishte m’ i dashur, se na thirri dhe na tha: Ne krye Fja- lana qé. Pra si nje bucites u-cfage, se ne tere bo- ten perhape, Krishterimin neper giithe njérezit. Dolle mik i dashur shigurisht, nxenes i besuar i zemres, i Shpetimtarit Jesi, mblodhe qe nga g0j'¢ tij, si mblet’ e lileve, urtesin’ e doktrinave, dhe na pasurove, boten edhe njérezit, si prediko- njes me hir. Kisha pra qe mori dhuratat, ta eper- bleu me buje te miren, me kremtim dhe kenge mirenjohese. Lum’ ti Theolldg o Shen Joan, se u-bere biri i Nenes, se Zotit tone Jesi, se gendrove nene Kryq, kur Krishti jepte shpirt, dhe te dha keté porrost, me gojen e shenjte: “Nena jote eshte ko, edhe ky eshte yt bir.” Pra te lumerojme te gjithe, dhe te lavderojme me kenge, Apostill i Krishtit Ungiillér i Math. LAVDI DHE TANI, T. II. O Ungiillér Joan, Dishépulli i dashur, shpetona nga reziket, nga helmet dhe lengatat, dhe grackat e deméneve. PASVARGJET, T. T. I, KHERIS ASKITIKON Hirin e more o Shen Joan, nga gjuh’ e zjarrte, sHTATORI av permi koke prej Shpirtit Shenjt, dhe gjuhe te zjarrte pate, dhe drite hape kud6, kur lecite Fj Jen per te vgerit; me shkrim edheme mesim, e per- hape Ungiillin tent, me shkrepetime, i ndricove te érretit, edhe jet’ u dhé, pa mbarim jetedashes- ve; bere sikunder te tregéj, Mesénjesi Zoti Krisht, u prure vdekjen dhe humbjen, posi ¢p blim vdekjepritresve. Falna pagen neve, dhe me- shiren edhe driten, dhe jeten lart ne qell. ‘Miarme vesh nga shkrimet me ment, sikunder fole, se te drejten na thé o Shenjt, Joan Ungjillér iurte, edhe per né hollesfsht, ndenje edhe shkro- ve sipas fakteve; ac dinje prej ngjarjeve, qe i pé me Dishépujte, me syt’ e vete, perandaj pra i pa- ri Je, si nje lajmetér i Ungj Pra udhetove pa pushim, lecite si Ungjillér, edhe me zell te zjarrte, perhape fjalet e Zotit Krisht. ‘Me zellin ge pate, edhe né qe te nderojme, na mbush dhe na ndri¢é. LAVDI DHE TANI, T. Il. Ejani sot keté, Joa- nin ta kremtojme, se predik6j Ungiillin, perhapi Krishterimin, si Apostall dhe Ungyillér. NDENJESORET, T. I, TON TAFON SU I Shenjti Apostall, qe na shkrove Ungjillin, dhe boten e ndrigén, me mesimet e tua, Joan i Madhi Apostill, dhe i dashur i Zotit Krisht, te nderojme pra, me hymne dhe mellodira, dhe te latemi, ge te na falen mekatat, te gjithe bes- nfkeve. 238 KREMTORE, LAVDI DHE TANI Si Nene te Jestiit, ae te giithe te njohin, o Zonje Shen Mari, Virgjereshe pas lindjes, perikim pra me ty me mall, si e mire Qc je per né, ty te kemi pra, né mekataret si mprojtje, prej rezikeve, dhe shpetimtare ne ngasjet, o Nene Hyjlindese. T.T.IV, TIN SOFIAN Neverite anien tej ne ligén, edhe Krishtin pa- sove vullnetarisht, Joan Apostall me nam, tere boten poe ndricén, dhe prej nje peshkatari u-bere nje Ungjillor, dhe i degjuar lecites i fjales sc Zo- tit Krisht. Sot pra jemi mbledhur, dhe me mall te nderojme, me buj’ e me brohori, dhe therresim me ze te math: Joan Theollég i Math, lutu-i Krishtit te na fale ndjescn e mekatave, neve qe po kremtojme, besorisht kujtimin tent. LAVDI DHE TANI. Ti o porte gellore o Shen Mari, ti o mali i shenjte plot me shkelqim, 0 re udhehéqese, ti o shkalle e géllshime, ti o Pardjs’ e méndeshme per Even shpeténjese, tio thesar i hotes i shtrenjte i emtashim; ti o Nen e Shenite, ti shpetimin na solle, nga fajet e prinderve, dhe mallkimet e givsherve, Perandaj te therresim: Nermjeté prane Birit tent, tu dhuronje ndjesen emekitave, te gjith’ atyre qe lusin, lindjen tende te hyjeshme, T. T. I, TON SINANARKHON Apostullin Joan le ta lavdcrojme sot, Ungjillo- SHTATORE 20 rin e Fjales edhe lecitesin, predikénjesin e kém- beve dhe pépujve, se na mes6j dhe na treg6j, si ta njohim Zotin Krisht te vétemin Bir te Zotit, dhe nermjetén prane tij pa prere, per shpetimin © besnikeve, LAVDI DHE TANI. Virgjereshe dhe Nene Mari Hyjlindese, ge hidherimin e Eves e ktheve ne gezim, te hymnojme né besniket dhe te félemi, sena clirove ploterfsht, nga mallkimi prinderdr, 0 Zonj’e permibekuar, pra lutu per né pa prere, qe te shpetojme prej rezikeve. SHKALLESA KREMTORE, '. IV Qe prej djalerise, shume pasione me leftojne, po ti perkrah-me dhe shpetome, o Shpetimtari im. Ju ge urreni Sionen, do te turperdheni prej Zo- tit, dhe do te fishkeni si bari ne gjarr. LAVDI. Me anen e Shpirtit te Shenjtc, merr ete edo shpirt, dhe lartesohet ne paqesi, dhe ndricohet prej njesise Trinisore mistikerisht, TANI. Me anen e Shpirtit te Shenjte, rjedhin burimet e hirit, dhe vaditin tere kriesen per je- telindje. PARGVARGU. Fama e tij u-perhdp ne te- re boten. UNGJILLI I MENGJEZIT PAS JOANIT M até kohe, Jesiij, passi u-ngjall se vdékuresh, u-¢faq ne Dishépujte, dhe e pyeti Simén Pjetrin: “Simén i Jondjt, a me dé mé teper se ket?” Pjet- 240 KREMTORE ri iu-pergjéq: “Po, o Zot, ti e di se te dua.” Dhe Jestij i tha: “Kullét-i shgerrat e mia.” Pastaj e pyeti per sc dyti: “Simén i Jonajt, ame d6?” Piet- ri iu-pergiéa: “Po, o Zot, ti e di se te dua.” Dhe Jesiiji tha: “Ruiaj-i dhent’ e mia.” Pastaj e pyeti per se treti: “Simén i Jonajt, a me d6?” Dhe Piet- ri u-helmua qe e pyeti per se treti, dhe iu-por- ajéq: “O Zot, tii dite gjitha, tie di se te dua.” Dhe Jestij i tha: “Kullét-i dhent’ e mia, Me te verte- te po te them, kur ishe méi ri, engjeshnje brezin, edhe shkonje ku te deshnje, po kur te mplakesh, dot’ indesh diarte, dhe njc tjater do te ngjeshe, dhe do te vee atjé ku nuke d6.” Dhe ketée tha per te treguar me ¢’ fare vdekje do ta lavderonte Pe- rendine. Dhe pastaj i tha: “Eja pas meje.” Dhe Pjetri u-kthye, dhe vuri re a¢ po vinte pas edhe Dishépulli, ae deshte Jesij, i cili ira ne krahe- rorin, naten e darkes, dhe e pyeti: “Zot, cili esht a¥ qe te tradhetén?” Hdhe Pjetri, kur e pa, e py- oti Jesune: “O Zot, po ky ¢’ dé?” Edhe Jesij iu- pergiéq: “Kur une dua ge ky te qendronje gier sa te kthehem prape, ti ¢’ ke? Ti eja pas meje.” Pra, dolli fjala ne vellézerit, q¢ ay Dishepull nuke vdes. Dhe Jesiij nuk i tha qe nuke do te vdiste, po vetem: “Kur une dua ac ky te qendronje gjer sa te kthehem prape, ti ¢’ ke?” Ky eshte Dishépulli, ‘ci ka pare me sy dhe i ka shkruar keté, edhe né e dime se deshmimi i tij esht i vertete. Ka edhe shume te tjera, ac beri Jesij, te cilat po te shkru- hen nga nje e nga nje, kujténj se as bota e tere SHTATORI an nuke do t’i nxerelibrat, qe do te shkruhen, Amin. Pali 51 paz, LAVDI. Me nermjetimet e Apostullit, 0 me- shireplst, shiiaji paudhesit” e mia, TANI. Me nermjetimet e Hyjlindeses, 0 me- shirepl6t, shiiaji paudhesit’ e mia. Meshirome, o Perendt meshireplt, edhe shiajt atest e mia as ae T.Il. O Ungiillér Joan, Dishépulli { dashur, shpetona nga reziket, nga helmet dhe lengatat, dhe grackat e deméneve. SHKURTORJA, T. II. Lavdit’ e tua s’ nemerohen, o Shen Jodn me nam, pus i cudirave, dhe burim i sherimeve, ner- mjetar i palodhur i njéresve, 0 Theollég edhe mik i Jest. SHTEPIA Madheshtit’ e tua munt te tregohen, age sa munt te maten lartesite e gellit edhe thellesite e detit, a sa munt te nemerohen yjte dhe rerat e zalleve; se Zoti te kurorez6j me shume dafina, 0 ‘Theollog edhe mik i Jestjt. SINAKSARI Me njezét e gjashte te keti mtiaji kujtoime fjetjen e Shen Joanit, Apostullit te lavdcruar, Ungjillorit edhe Theollogut, edhe Dishépullit te dashur te Jesti Krishtit. me KREMTORE, ‘Me nermjetimet e tij, 0 Perendi, meshiro- na. Amin, ZBRITESORET, T. IV, ANIKSO. Kendohet ge me 22 te Sktatorit gjer me 20 te Nentorit ‘the ge te Dielen e Giithe Shenjtéreve gjer me 27 te Ko- rrikut, I. Ja gojen e cel tani, i frymesuar prej Shpir- tit Shenjt, dhe kenge do t’ i kendénj, Nenes se Madhe mi fron, dhe do ta kremténj, me valle bu- zeqeshur, me ze do t'i cpall kudé, giithe gudit’ esaj III. 0 Zonje dhe Nen’ e Perendise, burim i pa- sosur jetes6r, ti shiguroji gjith’ at4, qc te ken- dojne plot me zell, dhe lart ne gell ku mbreterén, Kcurorezoji me edo lavdi. IV. Te pagiyrmestiarin pllan perendér, ge po mishcrohet i larti Zot prej Virgjcreshes, Abaku- mi si Profét, e p4 dhe tha me ze te math: Zot i fugishim lavdf me ty. V. Te giith’ i habite ti, me nje eudi dhe nije lavdf: Ti o Virgjerésh’ e pamartuar, Zotin e jetes ge mbreterén lart ne gell, si nje bir e mbajte ne peqf dhe shpetim ge lartazi, u dhurove besnikeve. VI._ Keté te kremte e lusim sot, per Zonjen e- dhe Nenen Hyjlindese, gjithe hyjméndesit, eni trokisni pra ditarte, dhe lavdcroni Zotin q¢ lindi prej asi, VIL Nuk u faleshin, krijésave hyjméndesit, po Krijetarit lart, dhe kereenimin me zjarr, e shkelne me trimeri, psallnin me brohori: Zot sHraToRr 28 lavdi me ty, o Perendf i Aterve, ti je vetem ibekuar. VHIL. Djemat e denuar per te djegur, prej zjarvit i ka shpetuar lind’ e Zotit Krisht, si sim- él ne vjeterf, dhe si veperim tanf, dhe tere boten po e mbleth per keng’ e lavderim: Hymnejeni ju veprat © Zotit, dhe e lartesoni permi te gii- tha jetet. IX. Gjithe njérezit, keceni me ngazellim tek drit’ e Shpirtit Shenjt, eni lavderdjeni, Engicit’ e aellit eni kremtéjeni, keté te shenjte panair te Kryezonjes Mari, dhe therrisni: Ti je mé e li- mura, Virgjerésh’ e kulluar Hyjlindese, DERGIMESORET, T. II, TIS MATHITES Si biri i_gieménjesit, ner njérezit bucite, 0 Apostiill o Shen Joan: “Ne krye ishte Fiala.” Se dyke gene Dishepull, i Jeséijt mé i dashur, i mblo- dhe ac nga goj' e tij, gjithe dogmat me bese edhe me mall, sinjemblét’e lileve te Parajses, dhe bo- tes me Ungiillin tent, ia perhape me vala. Nea Kryqi Shpetimtari Krisht, kur te pa Vi gjoreshe, tok me Dishépullin besnik, ta tree6j dhe te thirri: Ky eshte biri yt tant; ashtit edhe shépullit: Nena jote kjo eshte per gjithenjé, p andaj po e kremtojme me bese, até edhe Hyjlin- desen, Nenen dhe Ungjillorin. LAVDERIMET, T. T. IV, 0 TU PARADOKSU G eshte kjo cudi dhe kjo habi! A¥ ae ish pesh- 2 KREMTORE katar, na u-efaq Apostill i Math, Ungiill6r i Ki- sheve, shpetimtari i njéresve, me predikime, kombet i kthen ne fe, me tonje Kryqi, boten per- pjét’ engre. Oh ¢" fare gjah te math, na i solli Zo- tit Krisht ky Shenjt me nam! Pra até e lusim sot, me brohori dhe me mall. © eshte kjo eudi dhe kjo habi! Na e dergéj Zot’ i Math, Shen Joanin prej qfellit, dele midis tijger- ve, po ay nuk u-tremp aspak, bishat i beri, shqe- va me bes’ e fe, boten e tere, me predikh ndroj. Sa vepra pa tregim, na ke ber’ o Ungjillér i Zotit Krisht. Pra até e lusim sot, me brohori dhe mall, C’ eshte kjo cudi dhe kjo habi! Si pus per né po burén, uj e vala me urtesi, per te gjithe njérezi Ungiillori i Zotit Krisht. Prej tij doktrinat, ri dhin posi luménj, hir dhe sherime, kunder len- gatave. Sa vepra me lavdi, dhe eudi ke bere ti 0 Shen Joan! Pra até e Iusim sot, me brohori dhe mall. LAVDI, T. T. IV. © Ungiillor Shen Joan, vir- gierér dhe engjellér, Theollég i Perendise, i le- ite botes kryqesimin, zjakun dhe ujen qe rothne nga brinja e Krishtit, prej te cilit fituam jeten e pasosur per shpirtet tona. TANI. Prit-i Hyjlindese, lutjet e sherbetére- ve, perkrahna dhe shpetona, prej rezikeve dhe hélmeve, SHITATORE 24 SHKURTORJA, T. IV, PROSTASIA O mburénj’ e patronditur e te Krishtéreve, nermjetare e palodhur e besnikeve, ver-u veshin mokatareve me dhempshert, se po te therresim bescrisht, 0 Nen’ e Zotit Jest Krisht, 0 Mari Vir- giereshe: Ndihna me nermjetimet, dhe lutjet meshireplote, dh2 mpro perhere giith’ até, qe te lusin o Hyjlindese. Ko Shkurtore kendohet ne Meshen ge me 22 te Shta- torit gier me 8 te Nentorit, APOSTULLI Fama e tij u-perhap ne tere boten. Qelli tregén lavdine e Perendise. Prej Letres I sc Pergjithme te Joanit. Asnjé nuk e ka pare nonjé here Perendine; po ne dagim njerjatrin, Perendia banén ne zemrat tona, dhe dashuria e tij esht e mbaruar ner né. Nga kjo e dime, q¢ banojme ne Perendine, dhe Perendia banén ner né, se na ka dhene Shpirtin e Shenjte. Edhe née kemi pare, dhe po deshmoj- me qe Ati na e ka derguar te Birin, Shpetimtarin e botes. Pra, cilidé ge refén se Jesij esht i Biri i Perendise, Perendia banén ne até, edhe ay ne Pe- rendine. Dhe né e kemi njohur, dhe e kemi be- suar dashurine, ge ka Perendia per né. Perendia eshte dashuri; dhe ay, ge ka dashuri, banén ne Perendine, dhe Perendia ne até. Keshti: dashu- ria jone behet e mbaruar, dhe keshtt do te dalim faqebardhe ne diten e giyait, se ashtd, sikunder 26 KREMTORE esht ay, jemi edhe né ne keté bote. Ne dashurine nuke ka frike, se dashuria e mbaruar e dbon fri- ken, se frika ka denimin, dhe ay, qe ka frike, nuk e ka dashurine te mbaruar. Edhe né e duam, se ayina ka dashur i pari, UNGJILLI PAS JOANIT W até kohe, po gendronin prane Kryait te Je- siijt e-jema dhe e motra e s'emes, Maria e Kleo- pes, edhe Maria Magdalena, Jestij, pra, kur e pi t’ emen dhe dishépullin e dashur atjé prane, i tha 8’ cmes: “Moj grua, ja yt bir.” Pastaj i tha dishé- pullit: “Ja jot’ eme.” Dhe ge até ore dishépulli e mori ne shtepine e vete. Ky eshte dishépulli, qc i ka pare me sy dhe i ka shkruar ket6, edhe né dime se deshmimi i tij esht i vertete, Ka edhe shume te tjera, ac beri Jesitj, te cilat po te shkru- hen nga nje e nga nje, kujténj se as bota e tere nuke dot’ inxere librat, qe do te shkruhen. Amin, KUNGATORJA Fama e tij u-perhap ne tere boten. 27. Kalistrati, Deshmori i Shenjte, dhe te dyzét e nente shkoket e ti} Deshmore. 28. | Haritojn, Ati yne Oshendir dhe konfestr; Baruku, Profeti i Shenjte. PERLGSHORJA E SHEN HARITOS, T. T. IV, ‘TES TON DHAKRION SU ‘Me lote derdhur si reké, shkretetiren e that’ e vadite per lerim, dhe me vajtim dhe psheretim, TETORI 2 gjer nje gint here peme mbledhe per edo mun- dim; u-cfage pra si yll, dhe e ndrigove boten me cudi, Harito At i Shenjte dhe Oshendr, lutju Zo- tit Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona. 29. Kirjaku, Ati yne Oshenér dhe anakorét. PERLESHORJA E SHEN KIRJAKUT, T. I, TU LITHU SFRAJISTHENTOS Qytetar i shkretetires edhe Engjell nga trupi, edhe cudiberes u-cfage, Kirjak o At i Shenjte; me lutje vengjill’ e agjcrim, fitove dhureti te qélishime, se semundjet dhe lengatat na i sherén, dhe ndjen mekatat e shpirtit; lavaf ati qe te fali fugj; lavdi atf qe te dha kurore; lavdi atf ge vepe- én, me anen tende sherim 80. Grigori, Hierodeshmori i Shenjte, peshkopi i Ar- ‘menise se Made. PERLESHORJA B GRIGORIT TE ARMENISG, ‘T. IV, QE TROPON METOKHOS Shok i menyrave, nekembes i froneve, u-efage kor’ e Dishépujve, zbatove me veperim kud6, edo theori edhe predikim; perandaj te verteten e le- cite prer’ e drejt, dhe per besen leftove gier ne giak, si nje Deshmér o Shen Grig6r; lutju Zotit Krisht Perendi, te shpetohen shpirtet tona. 'Té KREMTET E TETORIT i Apostulli i Shenjte, nje prej te Shtate- anjitoeet Romant Mello, Oshovar = PH) © SMate 2. Kipriani, Hieredeshmori i Shenjte; Justina Vir- aieresha, Deahmorja e Shenjt.