Sie sind auf Seite 1von 36

xuflr siil rU r go+ rap cni Ra HAruc rHAruc- ryAM rlnU 52

oi\rvH cHo rRUNG Hoc pu6 rxOruc vA rnuruc roc co s6


2015 Tru s6: 187B Gi6ng V6, Ha NOi.
DT Bi6n tAp: (04) 35121607; DT - Fax Ph6t hdnh, Tri su: (04) 35121606
s6 455 Email: toanhoctuoitrevietnam@gmail.com Website: http://www.nxbgd.vn/toanhoctuoitre

==
r:-

*!rt: il ii ':
ffiw*1 *f*:tr{1;
" r ;: 'I 1i,lf$ ffiffitr
s}*
&? g*i *iJ= $a**
;.i'ii i;6{f}
*r!*:'$
&tliT:r ai- t*1
+it)--*
ff* *:=; ffi# , ? {*r 3 i '",4 f' 5"} 'j 'i'4

HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !


ir.;il*
f, tt..":'l::l.|
r . :iri,t ,:.a

NI-IAXU A BAN GIAO EIU'Cll


r:-iri..,

rr
%r$$ trssnf ffi$
+.^? ,
U :

"
B0 tr^r oten Boch khoo Brit
']rfha xuAt ban Giao duc Viet Nam vua cho ra
5l m6t phien brin tieng Viet cOa cu6n Tu dien
Bach khoa Britannica c0a M!.
Ttr dien Bach khoa Britannica gOln$OO0 rnuc
tLr, 2.500 hinh minh hga vi
beni:&.|51 lTnh vuc
khoa hoc vEr dcvi s6ng, gan 300$gc tu v6 Viet
Nam do cdc tic gid Viet Narn biCIn soqn theo
thda thuQn voi phia M!, C0ng ty tsacti.khoa.thu
Britannica lVly xet duyQt.
Vigc chuy,nn dich sang tieng Vi0tdugc,lhEe triQn
r6t cOng phu, do 54 dlch gid, 52 chuyBngia{tr,AS$
do co iac chuyen gia t* oienl nigu,di!,!h$
d!nh, bien tap ducri sqr chi dAo ceq,H1$j.d&,891
soan - bi6n d!ch, do ong Ng0,TradAirlite,h$
HQi dong thanh vi6n - fon$,si6iii.a :*d6$x

B0 sach gom hai tQp, t6ng qg.,!rg..$.$$ t ng.


Hinh thuc trinh bdry cOng phu, tt&g.t$ngi:iin b6n
mdu toin b$, dong bia cung ch0'.d ,chim, 6p
nh0 vdng, co bia 5o cho tung cudn, d{t trong hQp
cung, ducvc phat hanh tu ngay 2011112014.
Gi6o sr.r,, ViSn sI Phqm Minh Hqc, Nguy6n Bo
tru&ng B0 Gi;io dUc - Dao tao, danh gia bQ
sach dqt ba ti6u chi: Khach quan, Chinh x6c,
"Quyiin uy" va vigc ph6rt hdnh Tu dien B6ch khoa
Britannica taiViet Nam co the duqc coi la mQt sr=r
kin lon trong doi song vdn ho5 - giao duc nuoc
nha. TheerG.,:iAb.su, m6i trusng nen co mOt cu6n
c6c em hqc sinh tham khdo.
Theo 1Nhu Loi nha xu*t
bdn .kho khin, c6c dich
l,9JQ,l tap vren da lam vrec
rthe cr:ng 'kho tr6rnh

HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !


'rftl'\G r c{, s$
[/ rong cac bdi todn vi tfnh sd ilo gdc cfing K6 ttuong phdn giSc BD' ciru goc ABC, cF.t CE
?, nhu trong cdc bdi todn chung minh hinh
tqi I. Ta c6
hqc, c6 nhfrng trrdng hqp ta gqp khd khdn khi
chmg minh tryc tip bdi todn, khi d6 cd th ABC+ACB=180o -BAC =180o-60" =120o
dilng phmtns phdp chthng minh gidn fidp.
ncn fr *U,:*P=60, suy ra
l. Phrmtg phrip cht:rng minh hai iliAm tring
nhau BIC =120" vd Ir=lr=9Q".
Thi du l. Cho tam gidc ABC, BAC=60', Ggi 1r(ld duong phdn gi6c cila L,BIC thi
dudng phdn gidc CE. TrAn canh AC liiy dim D I,=Io=60o, LBIE=LBIK (g.c,g) > IE:IK,
sao cho CED =30'. T[nh s6 do g6c BDE. LCID' = LCIK (g.c.g)= ID' :,LtK suy ra
A
IE: ID'. Tam gi6c IED' cdntai I c6 frD'=12ff
nn IED'=ID'E=3U. Do D'e K vd CED=3U
nnD'trungD. vi1v 6iE =66i,=30'.0
Thf du 2. Cho tam gidc ABC, 6tra = 115o,
ABC =40". TrAn nira mfit phdng bd AB khing
chtha C, ke tia Ax vu6ng g6c voi AB. Liiy di1m
Hinh I E tAn fia Ax sao cho AE : BC. Tinh si| do g6c
Tim hrdng gidi.(h.l) AEB.
Bing c6ch do tr.uc ti6p, ta thiy 6DE = 30o, tric
ld NDE cdn (1ld giao tli6m cria BD vd CQ,
khi d6 DIC = 60' ndn B, + C, = 60". Ta lai c6
ABC + ACB =120", nn B, * C, = 69o.
oo 4 =Q nn A=A.Do d6 ta vE BD' lit
tludng phdn gi6c cria g6c AAC ri;i di chimg
minh di6mD'tn)ng voi di6mD.
Ldi gidl (h.2)
Hinh 3

Tim habng gidi. (h.3)


Bing c6ch do tryc ti6p, ta thiy fEE =25o, tftc
liL ABE = 65o. Do tI6 ta 6y di6m E, trn tia Ax
sao cho fri'=65" r(ii chimg minh di6mE'
trung
,. -.},
vor dremz.

T?8I#EE
sdnrr6-*ro 1
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
Ldi gidl TrCn tia Ax lly di6m E' sao cho
GE'=65". Liiy di6m l tr6n dopn BE' sao cho
E'N =40" thi BA'I :90" -40" = 50o. Suy ra
fii=180"-(65"+50")=65o, do d6 LNB
cdn, AI: AB,vd NEl=180o -65o=115'=BAC.
nAnAE': BC.Ta Iiinh 5
Tac6 LNE'= ABAC (g.c.g)
Ldi gidi. Ta c6 NBC cdntqi I nn IB : IC (l)
l4i c6 BC : AE nn AE : AE' , suy ra E' tting E. -nee
=180" -(70" +50"):60o,
Do 116 frE = 65" , frE = 9oo - 65o =25o .a
6;={Ea -i,=70'-3oo = 4oo,
1'hf ctg 3. Cho tam giac ABC cd ABC =70",
J , 1' ^
Cz : ACB - Ct :50o -30o = 20o.
ACB =50o, dimI ndm trong tam giac do sao
C6 the chimg minh bing phin chimg theo hai
choiili=ieE=30". T{nh s6 do cdc g6c IAB
c6ch:
vd g6c IAC.
Tim hrdng giai. (h.4) o Cdch 1. GiA sir A, >40" thi 4<20'. Xet
A NAB, do Ar>40" =8, ndn IB > IA. Xet
NAC, do Ar<20o =Cz ndnIC <11. Suyra
IB> IA> IC,triLi voi (1).
Gi6 sri At<40o thi 4120'. Chimg minh
tuong t.u ta dugc IB < IC, tr6i voi (1).
YqY Ar=40', suyra 4=20'.
Ilinh 4
c Cdch 2. Giest IB: IC < IA.Xdt NAB, do
Bing cSch do tr.uc ti6p, ta thdy iiE= 40" tuc ld
IB < IA n6n A, 1Bz = 40". ){':et NAC, do
IA : IB : IC, do tl6 ta vE 1' ld tAm tluong ftdn
ngopi titlp tam gi6c ABC rdi chimg minh di6m 1 IC < IA n,n tr<ir=2O". Suy ,u tr+Tr.60',
tning voi di6m1'. ^
trdivot BAC :60". Gia sir 18 : IC > IA. Chung
Ldi gi,fiL Ggi 1'1d t6m cira cludng tron ngo4i
ti6p MBC. Ta c6 fu=180-(7(),+50)=66n. minh tuong t.u ta dugc ir*$> 60o, trhi vu
Theo m6i li6n hg giira g6c nQi titip vd g6c 6 BAC = 60". Vay IB = IC: IA, suy ra
tdm,ta c6 BI'C =2BAC = 120o n6n 4--A=4oo' i:20"'J
fEE =fdn =30". v{y 1' trirng L Tam giiic Cdc b4n thr? dtrng phuong ph6p chli'ng minh gi6n
ti6p iI6 giii c6c bii tip sau:
IAB citn c6 IBA = 70o - 30o = 40o ndn
iiE =40". Suy ,u itri = 600 -40o =20o.A Bni 1. Cho tam gi6c ABC, Gi =75",
frE:60", iti6m l nim trong tam gi6c d6 sao
2. Phuurng phtip phiin cltil'ng
Tr0 lai thi du 3 n6i tr6n. Ngodi c6ch gi6i bing
cho tni=tCn=45'. Tinh sti tlo c6c g6c IAB
vd goc IAC.
c6ch vE tdm I'
ctra tludng trdn ngo4i titip tam
gi6c ABC tOi chtmg minh 1' trung lnhu tr6n, Bdi 2. Cho tu giirc ABCD c6 ABD:35',
cdn c6 th6 chimg minh bing phuong ph6p phan ADB =30',
^ ^
ACB = 60o, ACD =70'. Gqi O ld
chung (h.5). giao <li6m crta AC vd BD. Tinh s6 do g6c AOB.

A TONN
.efurriUffi
HOC
A
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
Hrlilng df;n gifii uE THI {UYEr* s:rqrt unu lffr tu nnmru ronnl
THFT cHuYEr*r ruAc hrrt*xruAn't Ht){"3t114 -:t}}5
Ciu I. 1) Ta c6: CAu 3. 1) Tn PT thri nh6t ta c6 x=3m-W,
r =(Ji-r)(t+J, *r+@Grf thay vdo PT tht hai ta c6 ! =2ax =,?r. Suy ra
* - zx * ! : m2 - 2m -2 : (m* 1)2 - 3 > o
, >l+J3
= (.tr- r)(r + J*)' :=r= J, -r. o lm-tl, "" el*
.t- Ji - l*.t_Js.
(t+Jx)
)_ 2) Ta chimg minh tlugc 1*1t -!-,v*,y
'xyx+y >0,
2) Ta c6 ld udc cria 2 g6m:
i.reG-l iting thirc x6y ra khi vd chi khi x = J . Tt gi6
+1,L2. Tt d6 tim rtugc x . {O;+;e}. thidt a + b - c > 0,b + c - a > 0,c + a - b > O.Ta c6
Ciu 2. 1) DK: ryzabc * 0. Ta c6:
a b c = U^..ayz+bxz+cD_n s=(b.=.*")*(#r.#-)
xyzryz
-+-+- +t(_t r \-z t*0
e ayz+bxz+cry=0' y6+a-g- q+6-g)'7--b a

xvz +- l3 Mit 2c+b = abc o?u*l= a ncn


abc -
-+' (:.#',1'='
S>za+9>4J1. Eing thirc xiy ra khi vd chi
x2 y2 a
e 1+Br+ c*'
22
(#.#.#)=, khi a= b=c:J5. VayminS:4J1.
C6.u,l.
o xz
o,
\2 zz cry+bxz+ayz _,
*fr*F*' abc

o xzrr* w*7=''
\2 22

2) Ta c6A,: 4a2 +164-151. OC pf c6 nghiQm


nguyOn thi A: n2 v\in e N. Khi d6
4az +l6a-l5l=n2
e (4a2 +16a+16)- n2 =16'l
e (2a + 4 + n)(2a + 4 n) = 167. 1) Theo tinh ch6t ctra ti6p tuy6n ta c6
- NB = NC; OB =OC; ON h trung tr.uc cria
Do 167 li s6 nguydn td vd 2a+4+n>2a+4-n
BC. Gqi.Kld giao diiSm cira ONvitBcthi Kld
n6n ta c6 c6c trudng hqp:
trung tlim ctra BC. Ta c6
o
l2o+4+n=167
{-'''"'=4a+8=168)a=40. 111111
l2n+4-n=l 16 OB2 ' NC2 OB2 ', NBz BKz
-1-I

=BKz:16= BK=4=BC=8.
-a-=-

o {*' "'" ^
l2r+4+n=-l
=) 4a+8=-168= a--44.
2) Ta c6 LNBP c, LNMB fe.g
l2a+4-n=-I67
Yu a = 40 thi PT c6 hai nghiQm nguy6n ld
=#:ffi,
x=0,x=83.
^NCp@ ^NMC
(e.g)
= #=ffi
Voi a - -44 thi PT c6 hai nghiQm nguydn ld Mn NC = NB n6n suy ra (1)
x =-l,x = -84. #=#

T?s#?E,
"ru,u--ro 3
"e
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
i
Thdi gian ldm bdi: 150 phrtt
C6u 1 (2 diem). Gi6i c6c phucrng trinh sau: voi BC, (dr)ldduong thing qua E vd vudng g6c
{ ,
$xaa-JTx.+t =1.
.)
voi CA, (&)ld duong thing qua Fvd vu6ng g6c
vot AB. Chimg minh r[ng (dr), (dr) vd (d3) ddng
b) (x+ Jx + l)- =2x2 -3Ox +2. quy khi vd chi khi c6 d[ng thirc sau:
Ciu2 (2 dia@ (on, - ocr) + (nc, - a,+r) + (rt, - FBz) = s.
a) C6 hay khdng sd nguyOn t0p th6a m6n
CAu 5 (2 die@. Cho tu gi6c ABCD nQi tiiip
8p - | vd 8p + I ctng ld c5c s6 nguyCn t0? Giei
trong dudng trdn tdm O. GSi 4 ld rli6m tr6n
thich. cung nh6 AB. Goi H, K, P, Q li,n fuo.t ld hinh
b) Tim tdtcitchc sd nguy6n duongr,y sao cho chiu vu6ng g6c cua B ln.AC, CD, AE, DE.
3* Y:1. Ggi M, Nl6n lugt li trung dimciaAD, HK.
Cflu 3 (2 diery) a) Chtrng minh rdng AD, PQ,IIK d6ng quy.
a) Cho hai s6. thyc a, b th6a mdn a + b : 2. b) Chung minh r6ng,44/vudng g6c vcri NB.
Chtmg minh ring: a2 +b2 l aa +ba.
CAu 6 Q die@. Cho mQt da gi6c d6u 50 dinh.
b) Cho c5c sd ducrng x, !, z th6a mdn cli6u kin
Nguoi ta ghi 16n mdi tlinh cua da gi6c sd I hoic
x.v + yz +zx: 1. Chtmg minh ring: sd 2. Bit ring c6 20 dinh ghi sg 1, 30 clinh ghi
,{ y z -3 sd 2 vh c6c sd tr6n 3 dinh lin ti6p bet k, ki.r6rg
JFF Jt+F'Jt+t-2' cl6ng thoi bing nhau. Hiy tinh t,Ong ctra t6t ci
c6c tich ba sd trOn 3 dinh lin tip cira da gi6c
CAu 4 0 diAd. Cho tam gi6c ABC. Trdn c6c
cqrilt BC, CA, AB l6n lugt lAry circ dim D, E, F. trn.
Gsi (d1) ld ducrng thing qua D vd vudng g6c NGUYEN DUC TAN gP. HA Chi Minh)
(}- uat khdc, do AM llBC ndn AMCB ld hinh duong thdng BC tai K. Kd AH vudng g6c voi
thang cdn
= MC = AB,MB = AC (2) BC tai H.Ta co AH < AK < AO < l.
Tir ( l). 0\
BP AH.BCa 2,1 (mauthuanvcn
; ,.
'-,_= -CP AC ,AB.
.
Suyra 5ou=
2 r=l
3) Gqi Qld grao di6m cira AP vit BC.Ta chimg gia thirit). Suy ra dpcm.
minh BQ=QC. 2) Nu a,b chinthl a2 +b2 li hqp s6. Do d6
i^
ndu tdp con X cia A c6 hai phdn tu ph6n biQt
Y\ LBeP c..,
^Aec
(e e) #
= ffi= (4)
a,b md a2 +b2 ld m6t s6 nguy6n tO thi X
= ffi=#
@ (e.e) (s) khdng th6 chi chta c6c s6 chin. Suy ra k > 9.
^cQP ^AQB
Ta chimg t6 ft = 9 ld gi6 tri nh6 nh6t cAn tim
Tir (3), (4), (5) suy ra ry=ry=BQ=gg *
' AQAQ (nghia ld trong 9 phin Uit tcy ci,a A 1u6n tiin
>Q=/(. Vay BC,ON,AP cl6ngquytaiK. tai hai phdn tu phdn biQt a,b md a2 +b2 ld mQt
Cflu 5. s5 nguyOn tO). That vdy, ta chia A thdnh 8 cap
pfran tu ph6n biQt (a, b) th6a mdn a2 + &2 ld mQt

:/N--)
" n\ L
so nguyen t6 nhu sau: (t;+),(z;3),(s;s),(0;tt),
(z;to),(o;t0),(tz;t:), (t+;ts). rheo nguy;n ty
Dirichlet thi kong 9 phAn ff b6t ky cria X 1u6n
. ,;.
c6 hai phdn hr cirng thuQc mQt cdp ndu trdn vd
1) Gie str O nlm ngodi mi6n tam giirc ABC. ta c6 dPcm'
Kh6ng m6t tinh t6ng qu6t, gi6 su A vd O nim NGUYEN vAu xA
vC hai phia cta cludng thing BC, doqn AO cit (Gl/ THPT Yn Phong SA Z, Sdc Ninh) Swu im

,+ TOnN
-ctudiff@
HOC

HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !


cHUfu Bt
CHO M THI
Eno DUNE TiN+t eflfir e[l
TRUilG H0C K+rdr rfl ol$x yu6xo
pud rn0ro Yilg sil rgnN TiN.fI I[+IgiNE EflE+I
ou6c on NGUTEN NGQC XUAN
(GY THPT chuyAn Hodng Ydn Th4 , Hda Einh)
bdi vi6t ndy, chring tdi xin gioi thidu
.6/rong
v (ee' :(enc)) = ( ee' : tc1 = lQ! = 66" ;
cdch ti6p cdn bdi torin tinh khoing c6ch
trong hinh hoc kh6ng gian nhd 6p dqng c6ng A'G=AGtan6o" -Zalj
1 . Dod6 v,..-
.uvw vA|AH---
----'AAtfl:
:ot
3 3'
thric tinh chidu cao cria kht5i ffi diQn w6ng A'
nhem gifp c6c ban hgc sinh chu6n bi cho ky thi
TIIPT Qutic gia sip toi.
Bii tofn mO tIAu. @di t7 trang 103, SGK Hinh
hoc Ndng cao lop tt). Cho hinh ta din OABC
c6 ba canh OA, OB, OC ddi m6t vu6ng gdc.
a) Chilmg minh tam gidc ABC c6 ba g6c nhon.
B
b) Chimg minh riing hinh chiu H ct)a dim O
Hinh 1
ffAn mdt phdng @Bq ffimg v6i truc tdm ct)a
.Dltd(G,(A',BC))=h.
tam gidc ABC.
Ke GH ll AB, GK /l AC suy ra
c'l Chmg minh ring #= oorl*#.# GH rGK. Ta c6 GH:|*:i A B
D0 dai OH : h d bdi to6n tr6n chinh ld khoing
c6ch tu <1i6m O rI{in mflt phing (ABC), sri dqng
vir GK:Io, =+ Hinh2
k6t qui tr6n ta c6 th6 tinh khoing c6ch ru m6t Do GA' L(CUX) n6n G.A'HK li tu dign
tli6m di5n m[t phlng vd kho6ng c6ch gifia hai vu6ng, suy ra
dudng thing ch6o nhau m6t c6ch tu nhi6n vd 111139351
'
nhanh ch6ng.
h2 A,G GHz GK2 4a2 ' a2 ' a2- 4a2.

DANG 1. KHOANG CACH rrl urgr DrEM "


Suv ra h =Z-
Jsl
J
DEN Mgr nAar psANG' Bdri to6n 2. Cho hinh chdp S.ABCD co ddy
Bii toin l. Cho hinh ldng trq ABC.A' B'C' v6i ABCD ld hinh vu6ng cqnh a . Ilinh chiu vu1ng
AB=a,K=?tt,fu={t. Hinh chiiu vuong g6c gdc cila S lAn (ABCD) tritng vdi trgng tdm G
tam gidc ABD, csnh SD tqo vdi ddy (ABCD)
cira A'len @BQ tritng vdi trpng tdm G cila m6t g6c 60. .T{nh th tich kh6i ch6p S.ABCD
tam gidc ABC, g6c gira AA' vd mfit ddy bdng vd khodng cdch t* A tdi 6Bq theo a.
60".Tinh Vo,o* vd khodng cach ti G ddn mqt Ldi gidi. (h.3, h.4)
phdng (e'nc). . Stnco=az. Gqi G li trgng t6m LABD,
Ldi giQi. (h.1, h.2) Ap dpng dinh li c6sin cho sG
= (so,(ancD))=.fr = 60..
L(ABCD)
MBC co:
AC2 =AB2 +BCz -2AB.BCcos60" Ggilldtrungdi6ml Btac6 aC=lU =of
33
-2.a.2a.| =3a2 = AC = ali. a'll5
= az +4a2 vd sG = DGtan6o, -': -r-i - 3
,vltne
Suy ra ACz + ABz = Bt, dfin d6n LABC
1 -_ - a3JB
vu6ng taiA.Do A'G L(LSC) n6ntath6y Vr.*ro:iSG.S-", =t.
nru,u-rorr,
t?El#ff
ta, 5
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
vr.*o=]sa.s*r, =l32
ofi .2Jia, =a,J5.
s

tlinh 3
Hinh 5
. (A.(
# 1= =
)a d sBC)) = 1c,1snc)) = |n.
ovi cD ll (sAB), dSndcn
Ke GJ song song v6i BD
(t e aC)+ GJ LGC mit a (c o; sn) = a (c o;(set 1) = a (c; (sar))
+a(n.;(sen)) = +t(a > o).
=
tam diQn r,u6ng dinh G. Gqi E ld trung di6m cria AB, tac6
Do A GJC vudtg cdn tqi G 1-
nn GJ: GC. HE=ltB
,2 Isuyra AH LHE vit
llll .-....................._!-L-
I
..........._

h2 \G2 GC2 GJL


Hinh an=1rc:+, ddn d6n H-SAE ld kh6i t'i
diQn vudng dinh 11. Ta c6
_g-1
-15a2'lo l: l- l- I
-\2
/c -\2 h2 sH2 ' HAz
9 9
lt"n )
9
l;'r2 ) I *l*-1
: l5a2
HEz

' a2 3d =-28-,-IJTL
sor=tt- A '
_ _ 57 _lr=2oS
- l5a2 _' gaz ,' gaz 20a2 JSI
.

444
Suy ra a(a;(sac)) =f,r. a vfly c6 a(co;sn):'f o.o
Ldi binh. DC giai bdi to6n tr6n ta dd st dlmg
DANG 2. KHOANG CACH Gr(rA HAr
tinh chSt quen thuQc: N6;u d*d, ld hai ttudng
DIIONG TIIANG CHfO NHAU
thing ch6o ntrau, (r)U m[t phing chira d, vd
Blri to6n 3. Cho hinh chop S.ABCD c'6 dtil'
ABCD tir hinh thoi ;i)m I, AB =Zu;llD = rEAC , song song vor d, khi d6 moi di,5m M e d, ta
mqt bln SAB tit tcrrtt gitic' t',itr finh A. Hinh c6 :d(d,;d,)=d(M;(P)) . Nhu v6Y bdi to6n
chiht vudng got: t't)q dinh S lAn ntqt phcing. tlcil'
n?ry sau khi xdy dpg m{t phing (r) ta l4i quy
trirng v6'i tnrng diint H t:t)ct AI. Tinh fiA ilc'h
khAi c'hop S.ABCD vd khodng c:at:h gii'a hai vCUaito6ndqng 1.
dudng thcing SB va CD. Bii to6n 4. Cho hinh chop S.ABCD clt dav"
Ld gidi. $.s) ABCD ld hinh binh hdnh t'6'i AR =2tr,
oTam gi6c SAB c6n tai A suy ra SA = AB =2a' BC =uJ1, BD = aJ6. Hinh chi1u vu6ng git'
Ta c6 BD = {3AC
= BI = J1,q = Jixnnv6i c'r)a dinh S l0n ncit phong t'4BCDl ltr tt'cttrg ttim
G ct.)q tunt gidt: BCD, bi1t SiG :Ztt.
x= N(x > o) . Ma N2 +BI2 = AB2 'linh tk1
x2 +3xz = 4a2 ,hay x = a. rich V kh6i ch6p S.ABCD vd khoong ciich girt'cr
htti dru)'ng rhiing AC t'ti SB theo cr.
=2Jia2.
Tu d6 so-ac, =
)ac.no =l.zo.zJ-lo Ldi gidi. (h.6, h.7)
nuy st=$. cY\ CD2 +BCz :4a2 +2a2 =6a2 = AC2 nrr
SHz =SA2 -A1p =4a2 -+--E*
Z- 4 ""t "' 2'

-b';q"3it@
roHN !-loc

HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !


NLSC=ASOC-LNC)
ABCD ldhinhchtnhat. Vr.*ro=o{ o,.
^S #=#-sc=aJ6=so =aJ|.

VitheVr.*ro=o'f .

oKO IM llSB (u enC)> SB ll(NM), suy ra


I -::l--"- a (sa; el = a (sn;(u t r)) = a (n;(u r,r)).
D Ke rHllso (tt eoc) A
ftinh 6
o K6 cluirng thing qua B = IH L(eaco) ve
song song va AC clt oC vi,
HC IC 1-laco
DA tai I vd J.
(f SC 3
-=-=-. s
a(a,(uu))=u(c;(utt))
Qua G ke GH ttto(ru ent),
AD(K e B,I) suy ra
I AD
GK ll =2.!a@:(NM))=!n.re Hinh 9
GH LGK din d6n G.SKH tlinlt 7
HE llAD,HF llDC (2,,r . AM)
ld tu diQn ru6ng.
Do AC ll(SIJ)vdsB e (Sr,r), nen = HE LHF md IH L(HEF)

: nn H.IEF li tu diQn vudng tpi 1L


a(ec:sn) a(ec;(xt)) = a (c;(snx)) h.
taco. I 1 I r
=
..
vot
GH = AB =2a,GK = BC = aJT. nr aO *= 1112+ 11pz+ *z
1i111111 ,u -l on oJS
ttt-lru- .
h2=-a-I-GS2 ' GH2 ' GK2--I-l-4a2 ' 4a2 ' 2a2=- 02'
- 3 ,

Vfy c6 h= a, hay a(eC:SA)= a.A gp =1ruc


Eiri torin 5. {.'ir,t lrritit r.'hdp 5..18(-'D cd di)' lt\ 6'3""=5'8
"-" =1.! nc
6r8
,

hinh t'lti' rthtit t'iti t\B == a. BC : uJ3. Hui mcit un =luN =1tr* =So. Suy ra
i,hriii{ (ilf ') r,r} (S1J1)) tiutg t,uin51 got' t,ti'i dti.r,.
:;ii:lt ! liittr)t' ,Jttr.ur ,l(' ,rrro tho ,\(.':31C. T'inh 1ll12975a r J--_
h2- IH2' HE2' HF2- 25d-"-
---l-l- 3$3'
gr",,, r'r:/l ilt;'itrr.q thirtg ,1i ri ,5tt hiOt t'ting ,41
d(es;sa)=+ a
''ilt',n!: r10i i'ii'l .t{.i.
vpy c6
#=ffi.
Loi sirtL G.8, h.9) BAI TAP
,s

,rI).. 1. Cho hinh hQp ABCD.A'B'C'D' c6 d6y


t,, ABCD ld hinh thoi canh a , tdm O vd
/,./r" i\;\\ ..
\. ABC= 120". G6c gita c4nh b6n AA' vd mflt
/
t ''
,1,."- | ,\
' i 7"t'
-.)o day (,tSCo) Uing 60" . Dinh A' c5ch tl6u c6c
.o\ :.; dinh A,B,D . M liL trung <Iim ct,. CD . Tinh
-,:. -
B ft.,. -----.,:'-fl-].:V
---*- -E--:.V^
ML th6 tich mroi tr6p ABCD.A'B'c'D' vd khoang
cSch tu di6m M cltin mflt ph5ng (e'nO) .
llinlt 8
o Gsi O ld tdm hinh chfi nhet ABCD suy ra
2. Cho tctrOi Ung trU drmg ABC.A'B'C c6 ddy
So L(ABCD). ra c6 ABC ld tam gi6c vuong tai B v6i
AR-q'M':2a;A'C=3a. Gqi M ld trung
AC = JAB\ BC =2a ) OC = a vit
di6m c4nh CA', I li giao di6m cria hai duong

q"*'-,u*,', tsEI#E! 7
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
thing AM vir A,C. Tinh theo a th,s tich kh6i . DUng fr = HE > AH ll BI > AH tl(SBI).
ch6p I.ABC vd khoing c6ch tu A d6nm[t phing Ta c6
(rBC).
a (en ; sn) = a (t n ;(sm)) = a(a; (sa)) : fr.
3. Cho hinh ch6p S.ABCD c6 ddY la hinh
O6 ttr6y AHBIliLtlinh binh hdnh
) wdng g6c
vudng v6i c4nh 2a , mf;t b6n (Saf
ndn H ld trung tliOm BC suy ra
v6i m[t phing (A&CO) vd SA = a,SB = oJj HI ll AC.Ke HJ lt AB Q e rc)
Hdy tinh th6 tich cta khoi ch6p S.ABCD vir mdACLAB=HILHJ vit I
khoAng c6ch gita hai ducrng thtng AC vd SB
SH L(HIJ) d6n dtin H.SIJ tiL
theo a.
4. Cho hinh ch6p S.ABC c6 ABC ld tam gi6c tu diQn vu6ng. Ta c6
rudng tqi A;
ZAC=BC=2a. M4t Ph[ng HI=AC=a vd

(sac) tpo v6i (eac) m6t g6c 60'. Hinh HJ = AB = ali n)n
chit{u cira s lcn (ABC) ta trung diiim 11 cira I I - | * |
-
h2 HS2 HI2 HJ2 -h
doqn BC. Tinh th6 tich kh6i ch6p S.ABC vd
kho6ng c6ch gifra hai cluong thdng AH vd SB. 5.
5. Cho hinh ch6p S.ABCD c6 ilSy ABCD ld hinh o Ggi 11 ld trung tli6m
thang ru6ng t?i A vd B vbi AB=fi,Q=s' AB, this[ t(esco).
AD=Za , tam gi6c SAB c|,n tai dinh S nim
trong m{t phing ru6ng g6c vdi m[t phing d6y, HK LCD, SKH:60".
mflt phing (SCO) t4o v6i mat phing il6y g6c Xdt hinh thang ABCD,
gi6 str CD cht AB tai E B
60". Tinh theo a thc tich ttroi ctrop S.ABCD vit l...........
khoing cilch gliraABvdSD. ,.' thl BC=1,4D.
'z
Tam
HI,ONG NAX CTAT gi6c ADE vudng cdntai A
+AC LED+HKllAC
r.v *ro r, =
+ aQw:(t' no)l =* =l.ir"A =Uf
o, r, ;

zJ-sa = HK =1o,
2.V,or, = o' ;a (e;Qnc)) =
t sH = HKtanUr. =tJ--fo . vr.*ro ='{ or.
3.vr*ro='f o,; a(ec;sa)=
*Lo. oTrong (rcco) aung DF = E sry ra
4.
AB l (sDF)= a(ea;so)= a(a;(soF))= h.
Ke IN llAC,HrJ llcD (u,v eor)
>HU=ED=2a$=W. Ta c6 HU LHV
vd Sll t(ttW) n}n H.SUV lir U

tu diQn vu6ng suy ra


I_ I _ I _ I
I-4"' h2- HS2' HU2' W2 A
H
_16,l,l_59
- ' ' B
L6y K ld trung di6m AC suy raACr(Sar) 54a2 8a2 8a2 108a2'

> AC r sr( ncn ((sac);(arc))= ffi = oo". -- t t


Yav h =ol-] o. J
SH = HKtan 60. =* ,r*, =
+ 59

.I
U tcruagw
TONN HOC

HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !


iruoNro oAlr orfu.ot s6 z
C6u 1. a) Bpn tlqc t.u gi6i. -l-
b) Gqi M(r*yo)e (a)ta ticp di6m khi Do tl6 V*r.o,r,r,
d6 -
Ggi S ld giao di6m.l/P vd BB', qua S vE tluong
y'(rr):-r-1 -. Tt gia thi6t, suy ra:
thing song song v6i BK cht AB tqi T , AM t4i R
lro-2)-
-3 --3e.roe {t;a}. vit cit A'B' tai U; gqil li giao di6m AM vd A'B'.

Hai tam gi6c ABM vd BB' Kbingnhau n6n


'(*'-?)'
C6 hai ti6p tuyn cdn tim v6i PT l6n luot ld:
-3x +13.
J = -3x +1, Y : =dFE'-AM LBK = AM r (ac'r)
6trfu
:
Cdu2. DK: x e m.f {O;1}. Phucrng trinh ttd cho = AM a (NsR) = a(eu,tttr) a(n,lrs).
tuong tlucrng voi log, lxl+ log, lx - tl : 1sg, 2 Tac6 il : SB - !- gr =K[/ =1 BA
tl: logs 2 olxz - B'U SB' 3 4
<+ log, l"' -
THl. - x =2<]x {-t:z}.
x2
"l=2.
= PT =i.r'* =+,
THZ. x2 - x = -2 (PT ndy vd nghiQm). M TA TA 3 SR TR 8
RU_U-B'I+UB' -5,7-5'
CAu 3. D{t r=lnx+ 6y -!, 16 =p,

=t=2:,x=93 1y=J.
x
rs =)nr =+ rH NS, ta c6
Ke l
1 ='1J:4 6t = --1i-q-f i-qr
TP IIC'T
=TP T(INE'N')>TP LST
lt-t' !1-r 111
,y= a(r,slu) =TH =+
2 211+r
= +
: -]rn;r -,ll] -i*lr *,1|] = -]nz*]r,: = rH, uz
C0u 4. chsn 6 qui ciu b6t ki trong hQp
Si5 c6ch = a(n,rus)=
$a1r,ns )=+
ld Cfr. Chqn 3 qui c6u mdu tring trong 6 qud CAu 7. Gqi d ld tluong thing qua M, song song
miu ning c6 Cl c6ch. Chgn 2 qui cdu mdu d6 vot AB; N : d I BD,I1ld trung di()m MN, I lit
trong 4 qui mdu tld c6 C| cich. Chon I qui t6m hinh cht nhdt ABCD vd P : IH I AB.Toa
ciu miu den trong 2 qui mdu den c6 Cl c6ch. d0 di6m B thda min hC
Vfy sd c6ch chsn th6a m6n h C?.C?.C|. [x-v-1:0 lx=4
cz'c?'ct'z 1; -;,
*s lo' t; =, =
B(ar3)' ra co
X6c su6t cin tim I' Cur, -20 PT MN : x-3y+
= lf (9;8), suy ra toa dQ
. 15 = O
77'
CAu 5. Ta cb iE =(z;-z;-z);Ai :(+;o;o); H tit H(0:s) =rr Ht:3x+y-5=o=l[],1).
r J_v_,lz.z).
M = (-rt -s;\, lai,Ml= (rz;-z+;t) Do -B, D d6i ximg nhau qua l n6n O(_t;_Z).
=[/B,AC] A5:t4o*0. Ta c6 P(t;2),vi P ld trung di6m cta AB nn
YQay A,B,C,D ld b6n dinh mdt kh6i tu din vd e(-z;t) suy ra c(s;o).
vMLD -llTan
6IL
*)
^rl= f ra*r. Cflu 8.DK -r+y>0, )>0.
THl. y = 0: kh6ng th6a m6n hC di cho.
Cflu 6. Gqi K ld trung dim A'B', vi tam gi6c TH2 y > 0: bi6n dOi phuong trinh diu thdnh
CA'B' c0n tai C n6n CK vu6ng g6c voi mlt x2 + xy -2yz +,{i + y -,!4 : 0
phing (ABB'A') vit eGx: 600. Ta c6 e (x-y)(x +2y)+,[x.+y -J4 =o
(,\
BK=.[B'Ie+l*'z =ff* =f =cx=+. ' -'[ x+Zt'
o(r-r)l l=o+-*=-r.
I , ^, I aJB a2JB Jr+y +,lZy )
Vay S.,r,u, :-C'K.A'B'=
Zl\' .o =?. Thay vdo phuong trinh thir hai ta duo. c G
T?8I#EE
ts"uu,r-*ru, 9
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
THusucrpuocxlrru
aEsds
(Thdi gian ldm bdi: 180 philt)
bing 60". Tinh th6 tich kh6i 15ng try ABC.A'B'C vit
Ciu 1 (2 dia@. Chohdm siiy = 4 khoAng circh gl1ahai'<ludng th ng AB vir CC.
x+/-
a) Kh6o s6t s1r bi6n thi6n vd vC dO thi (Q cira hdm sd
CAu 7 Q diA@. Trong mflt phing vdi hQ tn4c Oyy,
dd cho.
cho hinh tu6ng ABCD c6 M(-3;1) ld trung <li6m
b) Viet phuopg trinh ti,5p tuy6n cria eO tni 1q, Ui6t
rang ti6p tuyn d6 w6ng g6c voi tlucrng thang ci.r. AB, di6m. E. thuQc do4n thing BC sao cho
d:x+7Y=Q' EC = 5EB. Bi6t ring DE:23x + 9y - 10 = 0 vi dinh
C6u 2 (l dim). a) Gi6i phuong hinh D c6 hodnh dQ duong. Tim tga d0 dinh D.
/_ \ CAu 8 (l did@. Trong kh6ng gian v6i h0 tqa d0
sinx+J3sinl !-*l=2. Oxyz, cho mflt phdng (P): 2x + 2y + z - 5 = 0 vir
\2 I r-1
b) Cho s6 phirc z:3 - 2i. tinh -6 dro cua so phric - --',
dudns ------o L:
---"o th6ns -- a_=a=, _' =""-'\_" . Tim toa d0
*= 22 I I 2
didm A thuQc.dudng th.ang A sao cho khoing crich tu
ur' ,4 den mit phang (P) bdng6.
Ciu 3 (0,5d1A@. Gibiphuong trhh 2"-t +2'-' =1. CAu 9 (0,5 dim). Cho tQp hSp E = {1,2,3, 4. 5\.
2'
Ciu 4 (1 die@. Gieib6t phuong trinh Gqi Mlit tap hqp.t6t ci c5c s6 tu nhi6n c6 it nh6t 3
2(l - x1'[x) +/r - 1 < x2 -2x - l. chfi s6, cdc cht i6 d6i m6t khilc nhau thuQc E. Clor,r
4. ngiu nhi6n mQt s6 thu$c I/. finh x6c sudt d6 s6
dugc chgn c6 t6ng c6c cht s6 blng 10.
Ciu 5 (1
' t=
dim). Titthtich phAn l--!L--:
x2+x,l x Cffu 10 (l di.Afi. X6t c6c s6 thUc khdng 6m a, br 9
i
Ciu 6 Q die@. Cho hinh lang hr,r ABC.A'B'C co th6a mdn di6u kiQn a+b+c =3. Tim gi5 nh6 fi
dily lir tam gi6c ttu c4nh a, hinh chii5u w6ng g6c l==!b4 +16
:+,b,=*
nhStcriabi6uthric ' ca +16 +16'
c'iaA'lnm4t phlng (ABQrrnngv6i tdm O c'batam
PHAN VAN"THAI
-aa
gi6c ABC, g6c gita m[t b6n (ABB'A') vd m[t d5y
(GV THPT chuyn Phan B6i Chdu, Nghe An)

ff=
x3 _5x2 +l4x_4=6{V, _x+l = dusc khi
4+)=3'dat
e (x+ +3(x+ r) =(ax' -8x+8)
1)3
c I l-d =1+qb=c=T'q=
b-a J, lr, r;
+:vsx, -sr+8 (x) t=
1-rqt=3'c= 2n 2'D=iJ'
oit f (t)=f +3t,telR., tac6
Ngodi cach gidi trAn hoc sinh c6 thi gidi cdu 6 theo cdch
f '(r)=3t2 +3>0,vrelR. sir dqtng phucrng phdp tpa de nhu sau

f ({&t':3x.3)
Pr (*) c6 dqlg.f (x + t) = YE tia Kt ru6ng g6c vu A'B', voi chi6u cua tia cr)ng chidu

+x+l=VBF:8x+8=,r=1. vot AG. Chon h truc toa dO (K;KC',KA',rr) tfri


(x;y) t).
HQ itd cho c6 nghiQm

yi b=#*,"c"
= (t;
a, (o; - g;o), a (* t' 4 r($,a,), r'(* nn,,
ciu e.
fi1-fi
r (r-o.)' ]-zclc(r-a'\+2"f o(,,i,,) =
ru (aj;g), * (S,at)', (*-i")
-,[
-'laz+t- (a,+t)(cz+t).] (a,+tXc,+l) .,y,u -E *,-+,"), *=[0,-",-;),
=l
fi$*+o, =Loatr=*J=tJ
.2,
=-(a,+l)F- - . ** =(+;,ol
.,/ vay
/c:+l /c:+l t2 c2
lr-
_21*--3!- l au.c,a
=.,=# (ocrct). ruri d6 P< (11 AM.NP\=L-- ).ur,tl o$i
-r -l

1_P-'
=-2t+3t (r-tz)=-Ztz+t =f (t). NGUYEN VAN THONG
Kh6o s6t nam sO/(r), suy ramaxP = max/(r) (GY THPT chuyn LA Qui'D6n, Dd NSng)

I 0'?8I-HELsF .uq(q-?,,)-
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
ffisffiml s]affil nAroiuarnut'nffi
{." ,
lLy'-<
-1'
"
. -- .- , 'i. n-,'
,_ i:,
vA uOr vAr Ap,,DUNfi
tr.
- ! i
,,., | . :r:r.r.:, i,,. ,,,,,..
...' -, .. i".-; -."
.- l..i \'.. .is
-6q$-'-"*-'- -'
;

I ,, ." , ' TRil!{'rr0u NAM G'ii Nd,)

6rtroJt7 bai viit noy cfuing ta sd dua ya ry1t d) NCu ar1ar1...1(1, vd ft 1d t5 te tni
?! s6 ap dqtng cua BET hodn vi, m6t bdt ddng.
a1,a2,...,a,vd af , at,...,a!, ld hai ddy sip ctng
thilrc don gidn nhmtg.dgp, du.ng n6 ta co th
ch*ng minh tfuqc nhidu bdt ddng th*c khdc. thri qr.

Xdt hai day (bO) cric s6 thgc a*a2,...,an yd 2.BAT DANG THU'C HOAN VI
b1,b2,...,b^. N6u ta l6y tdt cit c6c ho6n vi Cho a,,ct.,...,u,, t,it b,.b.,....b,, lit hui tlti.t, r'ac

(x,x2,...,xn) ctra (bt,bz,...,b,) thi c6 t6t ca so thqrr: vd (.r, .,\..,...,-r,, ) lir ntdt hoon vi lir.t, 1-

nt = 1.2...n tOng c6 dang: cia (b, ,b.,...,b,,) .

S = c,,t, + azxz+ ..,+ anxn. (*) '': trlLl-,....d,,


c Neu va b.b.,....h, sitp cirng tht?
lir Trong cdc t6ng c6 dgng
Cdu h6i ttugc d{t ra
t4r thi
(),, dng ndo ld ktn nhiit, t6ng ndo ld nhd
nhdt ?
u,b,+a.l\ +...+u,,b,,)a,l, +...+{r,).\',t (l)
+zz.-r.

Tru6c khi fie lcri ciu h6i ndy chring ta sE cAn . lVett ut ,u1,...,(ttt vtr b,.b......b,,sip ngtro'r: thti'
mOt vei khrii niqm. tu thi
l. KHAI NIENt. Cho a, ,a2,...,a, vd bPbr,...,b, +...+a,,-y,, ill)
u,b, +u.h, +...+ {1,b,,(rl,,r, +rr..i.

ld hai d6y cric s6 thr,rc. Hai d6y tluoc ggi ld sdp Dittr ":" :t'ons (l) rd (ll) xcil, ro O q,:q.=...-s,
cilng thtr tq ndL;- ci hai ddy ctmg ting (tuc ld hoat' b' =ly =...: 11, hoac (t5x2,...x,,)=(b,,14,...h,,').
arlaz....<an vd 4 < br3...<b ) ho[c cing Chilmg minh.Xet hai ddy b'b2,
a1 ,a2,...,a,1 vd,
gi6m (tuc lit q>q>...>-an vd 4 > br2...2b,). ...,b,, cing tdng vd (x,x.,...,x,) ld m6t hoSn vi
Hai diy ttugc goi tiip nguq" tha tqr n6u mOt d6y
tdng vd mQt ddy giim.
tuy f cta(b, ,b2,...,bn). Gi6 str x, ) xr.
Thi du. a) -2;3;5 vd l;2;4 ld hai dey sep DAt S : atxt + a2x2 + a1x3 + ...+ anx, vd
cirng thir tg, trong khi -2;3;5 vi 4;2;l lit S' = a{z + azxr + a3x3 +...+ anxn
hai d6y sip nguoc thri t.u. (S'nhdn ttugc tu S bing c5ch rt6i vi tri cira
b) Nu 0<or<a23...<a, thi a1 ,a2,...,an yd x, vd xr). Ta c6:

+,+,...,1 ,u hai ddy sip nguo. c thri tu, trong S'-S = atxz - atxt + aaxr - a2x2
At AZ An
= ar(x, - xr) + ar(x, - rr)
'*" "l '-'2""'-'n '*
en_1*An' ' Az*h, Ar+a, =(xz- xr)@r-ar)> 0.
li hai.ddy sip cr)ng thf t.u. Do cl6 S'> S . Nhu vdy khi d6i vi tri cira x, vd
c) NCu 0(o,. ar<...<sn vd m lit sO thgc
r, thi gi6 fi chi c6 thii tlng l6n. Do d6
cria ,S
duong thl a,ar,...,a, vd af , af ,...,ay lithai
n6u chring ta cl6i ch6 tbt ch cic c{p (x,;,rr) v6i
ddy sip ctng thri tg, trong khi a, ,a2,.-.,an yd.
x,) x,,i <7. thi,'. t6ng
,:,
chi c6 th6 tdng l6n. T6ng
a( af' .+
+,+, 'atr ld hai ddy s6p ngusc thu r.u. ifat gi6 tri lon nfr6t mt (x'xr,...,x,,)=(4,b2,...,b,)

T?31#EE
=,; "rr,r-rrru, 11
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
tuc ld khi S = arb, + arb, +...+ a,bn. ,l , cos,rI vd sin3 .x, cos3 x siP ngugc thu tu
slnJ
Khi q=,=sn hoqc h=...=bn thi ddu ding thirc nOn theo (II) ta c6:
cfing x6y ra. LQp lufln tuong tU khi Q,a2,"',a, sinjx, _-__=___
__-:_T cossx-coslx, sin3x
vd br,b2,...,bn cirng gi6m, vflV (I) duoc chimg sln-r cosx slnr cos.x
<>1=sin2r+coszxlA. -
minh. (II) clugc chimg minh tuong t.u (I).
Tt BET hoSn vi ta c6 hai hQ qui sau: Voi x=14 thi A:l.VflyminA=l.D
HQ qud t, Nu a1,a2,...,a,, ld cdc sd thryc vd Thi dU 2. Cho ba sd duong a,b,c. Chang minh
(x, ,xr,...,x,) ld hoan vi cila (a,ar,...,a,) thi . a8+b8+c8- I 1 I
rdng
al + al + ...+ al, ) atx, + a2xz + "'+ anxn' ffi.;* a*i.
ld cac s6 thac Ldi gidl BDT cdn chimg minh tuong duong
HQ qud 2. Nu a1,a2,...,an
voi
daong va (x.xr,...,xn) ld hoan vi c{'ra ot *bt *., ,f*l*1.
b3c3 a3c3'a3bt-a b c
\a,,a.,....a,)
' I thi 9L *lz*...*L> r. BDT d6i xtmg ddi vbi a, b, c n6n c6 th6 giA sir
xr x2 xn
a> b2c > 0. Khi d6 hai ddY as,bs,cs vd
NhQn xit
l) CAu hoi o phAn ddu: Khi ndo t6ng dqng
(*) lon nhdt, nho nhdt d5 dugc tr6lcri qua BDT ho6n vi' 11t.t siP ctng thri tu n6n theo (I) ta
YOi n:3 thi he qui I tro thdnh BDT quen thuQc: ;F,;A,;*
a2 + b2 + c2 > ab + bc + ca, Va,b,c e IR . . a5 bs cs -a5 z
bs cs
co: bry
HQ qu6 2 ld mQt bdi to6n hong cuQc thi KuschSk cita o*+ otrr* ot1 t)c3+ aJb3-
Hnngary nlm 1935 vd ld bdi 6.2.9 -10.4 trong cuQc os b5 cs _a2.b2,c2
*#.;F++;>+*Y,* (l)
thi Moscow Olympiad ctra Li6n X6 ndm 1940'
2) Trong chimg minh BDT vd ktri sri dpng BDT
u
ho6n vi ta hay dirng mQt ky thu4t saul Hai ddy a2,b2,c2 t, *.#.* sip ngusc thri
Ntiu /(a, ,or,...,o)) ld bi6u thirc il6i xrmg d6i voi
tU nOn theo (II) ta c6:
ay,a2,...,an(tuc ld f (a*ar,...,a,)= f (x.xr,...,x,)
vcri mgi ho5n vi (x.xr,...,x,) cin (a,ar,...,a,)) th\
a2 *b2 *c2 .o, *L*L
a3'b3 cl-c3 a3 b3

di5 chtmg minh /(4, ,a2,...,a,)> 0 ta lu6n c6 th6 gi6 I I 1 ,a2 b2 c2


o!+ O+:<Yr*Y.* U Q)
ring et I az. ...< anhoic a, 2 ar) ...> a^ .Li
thitit
do c6 th6 ldm dugc <li6u ney ld vi Tir (1) vit(2) suy ra BDT c6n chimg minh. I
f(a,ar,...,a-)kh6ng aOi voi mgi ho6n vi cria Thi dU 3. Choa,b,cld d0 ddi ba cgnh ctia mQt
(a,ar,...,an) . tam giac. Chung minh riing
Sau <l0y chirng ta sE n6u mOt s6 thi dl,l minh hoa a2 (b + c - a) + b2 (c + a - b) + c2 (a + b - c) < 3abc'
6p dpng BDT ho6n vi. Ldi gidl BDT cAn chimg minh tuong duong voi
3. MQr So rHi DU a3 +b3 +c3 +3abc) a2b+ab2 +b2c+bc2
+ cza+ caz
Thi dg 1. Tim gia tr! nh6 nhdt ctia bidu thac
r.\.L e a(a2 +bc)+b(bz +ca)+c(c2 +ab)
A=sin:'*-ry
COSX SlnX
voi o< > a(b2 +ca)+b(az +bc)+c(ac+bc) (l)
Do BDT le d6i ximg n6n c6 th6 gi6 sir
Ldrt gidi. Voi 0 . sinx > 0, cosr > 0 .
".lthi
2 a>b>c. Khi d6a2 +bc>-bz +ca. Ap dpng (I)
BET ddi xtmg d6i v6i sinx vd cosx n6n ta c6 cho hai ddy s6P cirng thil tU a, b vit
th6 gi6 sir 0<sinx<cos-x. Khi d6 hai ddy a2 +bc, b2 +ca tac6:

rz'?Eil,HB! **
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
a(az +bc)+b(bz +ca)>a(bz +ca)+b(a2 +bc) (2) Thi dU 6. Cho A,B,C ld ba goc cila m6t tam
Lqi 6p ftrng (I) cho hai dAy sip cung thri \r b, c giac (do bdng radian) vdi cac canh ttong img
vd, a, c ta c6: ba+ cz ) bc + ac a,b,c;p ld ruha chu vi. Chilmg minh riing

= ,(r, + ab)> c(ac + bc) (3). CQng tung vil


<c-rr
4.4,+_e>l_r"
p-a p-D p-c p (r)
(2) vd (3) suy ra (1) <hing. per, xhy ra
Ldi gidi Kh6ng m6t tinh tdng qu6t, gi6 sri:
a=b=c. A
NhQn xit. 1) X6t c6ch gi6i kh6c cho thi du 3. Ta c6:
I <-+<
A<B<C=a:b1c= p-a 1

a2 (b + c a) + (c + a - b) + c2 (a + b - c) < 3abc
p-D p-c
- b2
LAn luqt 6p dpng BDT Chebyshev (thi du 10) vd
e a(b +c2 -az)+b(c BDT Cauchy,tac6'.
[{.;{)r,)<3abc (4)
Theo dinh l1f c6sin trong tam gi6c ABC ta c6: I *l,*
vr(l)>A+B-+C.(p-o t )
(4) o
2abc cos A + 2abc cos B + 2abc cos C < 3abc t \ p-D p-c )
<>cosA+costr+cosc<]
2
(5) =
fi ( n - o* p- a+ p -, \(h. h. #)
O6 ttr6y (5) lu6n dtng, suy_ra di6u ph6i chimg minh.
2) K6t qun trong thi du 2 vdn thing khi a, b, c duong. >fi'z'{n-db-db4'21 (p-a)(p-b)(p-c)
Tuy nhi6n Wi a, b, c duong thi ta kh6ng th6 v6n
dgng cilch dnng h9 thirc luqng trong tam gi6c nhu 6 -3n
--. p
-r
u
nhdn xdt 1 dugc. Lric ndy phuong phSp dirng BDT
hoan vi cho th6y 16 hiQu qui cria n6.
Thi dg 7 (IMO 1995). Cho a,b,c td cac sii
Thi dU 4 (IMO 1975). Xdt hai ddy cac sd thuc dwongvd abc =7 . Chtng minh rdng

21;22;...,2, ld mAt hodn vi cita !1,!2,...,/r. ,,r1 ,*,r,1


a3(b+c) ,*--l ^-12
b37c+aS c31a+b)-
(l)
.J-n
Chmg minh rang f {ri - y)2 {\{*, - r,)' Ldi gidl Ddt x = bc = = ro =
|., = ob =1.
.

i:l i=1 ).,


Ldi gidl BDT cAn chimg minh tucmg rlucrng vcri
Khi d6 x,!, z ) 0; ryr=J_=l vd (1) trothdnh:
abc
tt -ri,,,y,*it =it -zi*,,,.i+
i=l i=t ,=1 i=l j=t j=l
!-*):-+
y+z z+x x+y
!->tr2
e)
nnnn
oZ*,y,2\x,2,
j=t
(*) @o Zt =|41. BDT (2) dOi xrmg COi vOi x, !, Z n6n c6 th gi6
sir: -r) y> z> 0. Suy ra x2)y2> z2 vd
i-_t i=l i=l
Nhmg theo (I) ta c6 ngay BDT (*). O
Theo(r)tac6:
Thi du 5 (IMO l97B). Cho a1,a2,...,an ld n sii -f-l>-1
y+z z+x x+y
ngry\n duong phdn bieL Chffng minh rdng *2 ,,2
VT(2)> o - ! + '
-2
a.all x+y y+z z+x
a,+ . +...+-f >l+;+...+-.
'4n'2n n-2 t,,2 + '-2
Ldi gidl Gqi bt,b2,...,bnld m6t hodn vi cria ' x+z+y+x
VT(2)> .
z+y
a1ta2t...ta, sao cho br<br<...<bn. Theo gi6
CQng lung vti hai BDT tr6n vd su dpng BDT
thi}t a,ar,...,a, nglyn duong ph6n biQt n6n
m2 + nz ,@y, ta dugc:
h>i O),Yi=1,2,...,n. Do l>1>...>4
4n2 ndntheo
(II) ta c6: YT(2)>!( *' + Y' *Y2 + z2 + x2)
o!t'
r-l -, I r\ x+y y+z *22z+x )
o,+9+...+&->_h+b*
' 4 y72 -b, ' trr-t""-r-'
[t"'-A
T?EilrHS
o, nuu,u-roru, 13
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
(x+y)2 (y+z)2 (z+x)2'\
I/ Vcri cdc sd duong a, )az,...,(tn, ta lu6n c6:
\.._l
- 2[2(x+y\ 2(y+z) 2(z+x) ) ai' a| ...ai" > o? oi' ... a|-rai' .

St dpng BDT ho6n vi ta c6 th6 chimg mfuh


=aa1],BDrcauchY
-L-L-t
irW=).a nhi6u BDT cO dien kh6c.
Thi dU 8 (BD,r Nesbit). Chu'ng minh ring nAtt Thi dU l0 (BDT Chebyshev). Cho hai ddy cac s6
a,b,t' ld ha sd duong thi thltc ar,(12,...,a, vd b,b2,...,b,,. Chilng minh
o _ h _ .=1. riing: a) l,lJu hai ddy sdp cilng thtlr tu'thi
b+t'' t lti u+b- 2' a,b, + arb, + ...+ a,,b,,
Ldi gidi. BDT d6i ximg theo a, b, c nOn c6 th6
l1 b, + b, + ...+ b,,
gid su O<a<h<c. Khid6 a,b,cvit 6*r,r+r, nn
I
-: . ta hai ddy sdp cirng thri tu nOn theo (I) ta D lleu hai ddy tdp ,gu'P', thtt ta thi
a+D arb, + a.b. + ...+ u,,h,,
.abc-abc
: -_ :-L-\-f-l- t1
""' h+c c+a' a+b- a+b b+c c+a
ahc-abc
b+c' c+a a+b- a+c b+a' c+b' Ldi gi,fii a) Theo (I) ta c6:
CQng timg vi5 Z ePt trdn ta duoc
arb, + arb, + ...+ anb, = arb, + arb, + ...+ anbn
a b c l(a+b b+c c+a) t=-
3
)
arb, + arb, + ... + a,b, atbz + azbt + ... + anb,
b+c- c+a- a+b- 2\a+b' b+c' c+a ) 2'
-!-!
DAu ":" xhy ra o a=b- c. D -!-!-
arb, + arb, + ... + a,b, 2 arb, + arbo + ... + a nb,

Thi d1.t 9 (nOr hoan vi dqng lfiv thira).


arb, + arb, + ... + anbn ) arbn + arb, + ...+ anbn-,
Cho u> l,b> 1,r') I . Chirng minh rdng
51t l'rb ;c ) 61b lrc ru (IID CQng tung v6 c6c BDT tr6n ta dugc:

ph6p n(arb, + arb, + "'+ a,b,)2


Ldi gi,rti. Cach 1. BDT khdng ttdi qua
ho6n vi vdng quanh n6n c6 th gia ifrici' (a, + a, + ...+ a^)(b, + b, + "'+ b),
a = max{a,b,c}. N6ua > b> c2 1, ta c6: ta c6 BDT cin chimg minh.
(III) e sa-bfub-c ) ga-b 6b-c (1) BDT 0 cdu b) duoc chimg minh tuong til. D
) NhQn xit. DAu ":" hong BDT Chebyshev xhy ra
BDT (1) ludn ching do ao b ) 6a-b,$b-c 6b-c .

BAy gio xdt a> c2b> 1. Ta c6: - O, = Az =...= A, hOdC b, = b, =...= bn'
(III) e sa-csc-b ) 6a-cfic-b (2) Thi dq ll (BET Cauchy, cdn goi ld BET trung bin,h

BDT (2) 1u6n clirng do a'-') sa-c,sc-b Sc-u . ) cAng fttmg binh nhdn). Chlrng minh rdng n1u
,:
a | .a ,.....a,t la cac so khong am thi
V4y trong mgi truong hqp ta dOu c6 (III).
Cach 2. BDT (IID tuong duong v6i
aln a + blnb + clnc > blna + clnb + aLnc (*)
N6u a > b> c> 1 thi (a,b,c) vd (1na,lnb,1nc) Ldi gi,rtL a) NOu it nhat mQt trong c5c s6

li hai d6y s6p ctng thri t.u;N6u a > c> b > 1 thi a1,a2,...,an bing 0 thi BDT hi6n nhi6n dung.
(a,c,b) vd (lna,lnc,lnb) lh hai d6y sip ctng N6u c6c s6 a, Q =1,...,n) tldu duong, tlflt
tht tu. Trong c6 hai truong hqp theo (I) ta c6 a(to atoz"'*"
(*).n M=q8,0"-.a.,
r' - *,=!1,
M
X'=
M,""'ln= A4, '

NhQn xdt. BDT (IID v6n dung khi a, b, c ducrng vir Khi d6 theo he qub2tac6:
thi du 9 c6 th6 dugc md rQng nhu sau:

M'?EI#BLe 455 (5-2015)

HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !


xn Thi dtl 14 (BDr - TB diiu .hia). Chultg
{+{r+...+
xn J1 xn_t
>n e 9l!4:l!u>
M
n
TB nhdn
mlnh rAng neu U t.Q ).....11 ld c'cic s6 du'ang thi
tl

A,*A,*...*A-
' t - n
' >tt1lA112...An,
'fiP"-(',,>- lll
'+ +...+
DAu"-" xey ra <> Jr =,..= xn e at = ...= ar.A 0t 4.2 d,

Thi du 12 (BDT Bunyukovslg). Chtimg minh ring Ldi gidi.D6t N = a[apr-.a,:x, =


nu a., ,ar,...,a,, va ht ,b),...,b, ltt 2n s6 thryc thi
fi ,x, = #,
a.a^...4
| i- ' . Theo h qud 2 ta c6:
(arb, + u.h. + ...+ ct,,b,,)2 'nN4=
....r'-
(ai a! +...+ al)(bl + b] + ...+ bl).
< +
, < L+L+...+ x, = N +{*...*{
Dtiu "-" xdy ra ) :1 lR : a- : tb, hodc b, = ta,. X2 X3 X1 A1 A2 An

Ldi gidi. N6u a, = a2 = ...= an = 0 hoic e"@,q-A=.;1}=


0 thi BDT hi6n nhi6n dfng.
b, = b, = ...= bn = ,ArA2An
N6u t6n tqi a, * O vd b, + 0,ta ddt D6u ":" xiry rakhi vd chi khi
Xt = X2 =...=X, At = A2 = .,.= An. A
M = @+E+*+a?, N=@+b|+.*fi ; NhQn xit. Ki hi6u Ar,4,4,Ao lAn luot ld trung
a,b,.
x, =ft . x,, =fr $ =1,....n). binh didu hda, trung binh nh6n, trung binh cQng vd
i
trung binh binh phucmg cta cdc sti duong
Khi d6 theo hC qui 1 ta c6: a, ,a2,...,a,thi tu c6c thi fir I 1, 13, 14 ta c6:
n _ a? +oj+...+a], + bi +...+ bi Ar34S4<A|
-- w - b? N2
Qua c6c thi du trOn, ta dd thdy tinh hiQu qua cta
= x? +x! +...x] + xl-, +...+ xi, BDT ho6n vi trong chimg minh BDT, nhiAu
) XtXr*l*...* XrX2n* Xna1X1*...* X2rXn BDT kh6 nh.mg cl6 clugc chimg minh kh6 don
gi6n nho BDT ho6n vi. De luyn tdp, cdc b4n
_2(arbr+ ...+ a,b") hay gi6i c5c bdi tflp sau.
MN
Suy ra BDT cAn chimg minh. D6u ":" xdy ra BAI TAP
r; = Xn*i a,N = b,M (i=|,...,n) . A 1. Chrmg minh ring n6t a> 0, b > 0 thi
a) Z(as +bt)> (a3 +b3)(a2 +b').
Thi du 13. (BDT tntng binh c\ng - trung binh
binh phwong) Chu'ng minh rdng nAu o,az,...,un b) ae +be > a2bz(as +bt).
c) a' + b" <2n-1(an +b,), z e N*.
la cac s6 thtrc thi
dt + a1 +...+ atl
2. Chimg minh ring n}u a,b,cld c6c s5 ducrng
_
n
th\ a) ab + bc + ca> albc + bJca + cJab .
Ldi gi,rtL Theo hC qui 1 ta c6:
al + a| +...+ af, = a? + aZ +...+ al
a)t?, a'+b"+c,
'---'
^J
4. (IMo tgs:) Biet ring a, b, c ld dO dei ba cpnh
+...+ ) ara, + ara3 + ...+ anal
a? +
-\4 a2, ctra m6t tam gi6c. Chrmg minh rlng
al + al + ...+ al ) ara, + aza4+ ...+ ana2 az b(a
- b) + -b2 c(b - a) > 0 .
c) + c2 a(c
5. (USA MO lgl4) Chrmg minh ring n6u a > 0,
al + aj +... + a] ) ara, + a2at + ...+ anln_l. b>O,c>0, neZ* th\ aafu,b6c >(abdt? .

CQng tung v6 cdc BDT tr6n ta duoc: Tii liQu tham khflo
1. Dragos Hrimiuc. The Rearrangement Inequality -
n(al + al + ...+ a|) > (a, + a, + ...+ a,)z .
n in the sky. PISM, issrie 2, page 2312000. 21
Suy ra BDT cAn chimg minh. D6u ":" xhy ra 2.Phan Huy Khdi vd Tr6n Hiru Nam. Bdt ddng th*c
vd drng @rng. NXBGD Viet Nam, 2009.
al=Az=...=ar,J

HO(.
5-
TOAN
Sti ass 6-2015) 1 cruaga .d"

HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !


BdiT71454. Cho tam giirc ABC. GSlm*ntb,rll,
ld d0 ddi cdc dudng c6c trung tuy0n 16n lugt
img v6i c5c cpnh BC : a, CA : b, AB : c.
Chrmg minh rSng:

(a2 + bz .,,)(:. ;.:) =


211 (m. + mo + m,).

.:' Eing thric xiry rakhi ndo?


DTIONGVAN SOI.{
(GI/ THPT Hd Huy Tqp, TP. Vinh, Ngh An)

Bii T8/455. X6t tam gi6c nhqn ABC c6 c6c g6c


cAc r6p rHCS lit A, B, C. Tim gi6 tq lon nh6t ctra bi6u thirc
Bni T1/455 (Lcrp.6). Tim s6 tu nhi6n c6 nhidu tan2 A+tafi B tNP B+tan2 C +tatf A
tar2 C
'" - wo A+tan| B ' larf B+tan4 C
hcrn 3 cht sO, UlCt ring ni5u ta b6 di 3 cht s6
i.. ; -,
4o C +tarf A'
cuoi cung cua so do thi ta dugc mQt sd m6i md KIEU DINH MINH
lpp phucrng cira n6 bing chinh s6 cAn tim. (GV THPT chuyn Hitng Vuctng, Phu Tho)
v0 HONG LTIqNG TI6N T6I OLYMPIC TOAN
(GV THPT Yn Dactng, Tam Ddo, Wnh Philc)
Bni T9l455. Tim he sO cta r' trong khai trii5n
Bni T2l455 (Lop.7). Cho hai si5 thuc du<rng a
(1 +r)(1 +2x)(1+4x)...(1 + 2'ot.'*)
vd 6 th6a *in,iici kin a20r5 - a 1 : 0 vd
b4o3o - b - 3a: 0. HEy so s6nh a vd^b?
NGIIYEN TUANNGOC
LE XUAN DAI (GV THPT chuyn Tiin Giang)
(GV THPT chuyn Wnh Phtic) Bii T10/455. Cho c6c sd ducrng a1, a2, ..., an
Bni T3/455. Gi6i phuong trinh: th6a man at+a2+...+an:1*l*...+1.
" at ^az a,
,, '6
x+Y+x/l-Y2 +Yll-xz =+.
z Tim giri tq nho nh6t cria ,q,=o,+7+ .+
NGUYEN DUY THAI Lt vIET N gn*o Thien': Hue)
(GV THPT Nam Hing, Hing LTnh, Hd Tinh)
Bni T11/455. Tim sd thuc klonnhdtth6a mdn
Bni T4l455. Tr0n ducrng trdn tdm l cho tru6c, diu kiQn: Vdi 3 .O tt U. a, b, c sao cho
6y hai di6m B, C cO Oinl vi di6m A chuyn
ddng tr0n ducrng trdn sao cho tam gi6c ABC
lrl*lal+l'l<r thi hc b6t phuorg trinh sau vd
nhon. Trdn canh AC 6y di6m M sao cho W :
nghi6m:

3MC, H ld hinh chi6u vudng.g6c ctra M trn l*to + or'+ bxo + cx + 15 ( 0


'
cqnh AB. Chtmg minh r[ng di6m FI1u6n thuQc 1l*'o- rn+11+ l*o - r +tl<z
m6t ducrng trdn cd <linh.
l.llll
TRAN TUAN ANH
NGUYEN QUANG NAM
(GV Khoa Todn Tin, DHKI{TN, TP. HA Chi Minh)
(GV THPT 8u) Hqp 2, Ngh An)
BitiTl2l454. Cho tam giSc ABC rthqn,n6i tip
Bni T5/455. Tim c6c nguy6n t6 x,y th6a m6n ducrng trdn (O) v6i tludng cao AD. Ti6p tuy6n
:2ya + tt y2 +
1x2 + zy2 if *P
TRAN VAN HANH
tai B, C cna (O) cdt nhau t4i 7. Tr0n dopn th[ng

(GV DH Pham Vdn Eing, Qudng i{gai) AD l6y di6m K sao cho 6Ei =90". G ld trgng
t6m tam gi6c ABC, KG cit OT taiZ. C6c di6m
CAC LOP THPT
P, Q thuQc BC sao cho LP ll OB, LQ ll
"doqn
BiliT61454. Giai h9 phucrng trinh OC. Cdc clii5m E, F l6n luqt thuQc do4n CA, AB
["+Y'=4Y2-5Y+3x+4 sao cho QE, PF cirng vu6ng g6c v6i BC. Gqi
I

Jr.'r r -t - 422 -52+6y +6. (O ld dudng trdn t6m 7 di qua B, C. Chimg


1'r minh ring ttuong trdn ngo4i ti6p tam gi6c AEF
l3zr +x3 =4y2 -5x+92+8 ti6P xirc v6i (f'
- CAO MINH QUANG
(GV THPT chuyAn Nguyn Btnh Khim, Wnh Long) TRAN euANG Hr)NG
(GV THPT chuyAn KHTN, DHQG Hd NA,

. .TOAN HOC
t O ' 6l'udiua s6 455 (5-2015)

HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !


t3*i t,!i455" Cho do4n m4ch RZC nhu hinh vdn k0 img v6i trudng hgp L: L2.
du6i; zas : 100\6 cos(100tt) (V). b) niet R:20 f), cho Z biiin thin. Tim gi6 tri
Bi5t vdn kti c6 diQn tro vd cirng l6n, tu diOn c6
:
L Lt d s6 chi cua v6n t<6 Oat cuc rlai. Vi6t
bi6u thuc u{t) ct-n cliQn 6p giira hai diu vdn k6
dung khiing lon g6p 3 l6n rli6n tro R.
khi d6.
L
/ CRB :
c) Vdn giir R 20 Q. Tim gi6 tri cua L de UL
/ h,r
\iv dqt csc dai. Vi6t bi6u thric at(t) khi d6.
vrsT cuoT.{G (Ha N1i)
Bni L2l455. MQt m6y bay bay theo phucrng
a) Khi 116 tu cAm c6 gi6 tri L : Zl thi v6n ki5 chi ^ toc
ngang voi v{n
',1
ve : 320km/h, bAt ngo cl6i
gi6 tr! Ur vd dong cliQn trong mach sdrn pha gr hucrng vd b6t dAu chuyn dong len tren theo
.:
cung tron ndm tren m4t phdng thang ilimg. Vdn
so v6i z6s. Khi L: Lr:zLtthi v6n k6 chi
t- tdc cira m6y bay liic ndy thay cl6i theo clQ cao
U=- iU, vd dong diQn trong mqch tr6 pha gz theo qui lu6t v2 : vfi- 2g,,vit tai dim cao nh6t
SO V01 zlas. bing v1 :
160km,h. Gia t6c cua m6y bay bing
+Timgrvdez. bao nhi6u tai dim cao nhdt vd tai rlim vQn t6c
cria n6 hu6ng thing dung ln tr6n?
+ ViCt bi6u thfc uflt) oiatlidn 6p giira hai dAu
TRAN KHANH ttll,rln*a Thian - Hu')

p*ou,rilsfitmf Isl,[
FOR SF,CONDARY SCHOOL Protrlem T5/455. Find all prime numbsrs x and
y such that
Problem Tli155 (For 6th Grade). Find a
(r' + 2)z : 4f + tt f + xzyz + 9.
natural number with more than 3 digits
knowing that if we delete its the last 3 digits, FOR HIGHSCHOOL
we will get a new number whose cube is Prohlem T61454. Solve the following system
exactly equal to that wanted number.
ofequations
Prolrlem T21455 (For 7th Grade). Given two
(,
Ir'+Y'=4Y2-5Y+3x+4
positive real numbers a and b satislring the _
l-r +zr =422 52+6y+6.
12u,
following conditions a20r5 -a - 1 : 0 and l3zt
t"' + 13 =4y2 -5x+92+8
b4o3o - b - 3a: 0. Compa re a and b.
Protrlem T71454. Given a triangle ABC.
Problem T3/455. Solve the equation Suppose that the length of the sides are given
by BC : a, CA : b, AB: c and r/t,, rltb,and m"
x+y+xrliJ*yJi*
-t =$.. are the length of the corresponding medians.
Prove that
Problem T11455. On a circle centered at the
(r r r\
point d fix two points B and C. ApointA varies (az +
'
b2+c' )l' +|*1
'\a b c)I> zJl(*,+mo+
\ m"l.
tt
on the circle such that the triangle ABC is
always acute. On the side lC, choose M so that When does the equality happen?
MA 3MC. Let H be the perpendicular
projection of M on the side AB.Prove that H (Xent ti6p trang 27)
always lies on a fixed circle.

.
se ass_rs-rorsr
TOnN H9C a ,
'TciiiiEE 17
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
AH, VA HE vu6ng g6c v6'i CD tai E. Chttng
minh ring f,lg =90o.
Ldi gidi.

Ta c6 BH :
HC. TrCn tia dOi ctra tia DC ldy
di6m F sao cho :
DF DC. Gqi K lir giao di6m
Bii T1l45l. C'ho a, b, c td cdc s6 nguyAn clera AB vd HF. Ta c6 LDAF = LDHC (c.g.c)
rll
cltro'nc tltou rtttin I + . + - < l. Tint giir tri lo'n ll
do d6 AF BH,
tth." =AF=HC,ffi;=5r(:-=90o,
AF - BH e Hq, suy ra LKAF = A'KBH (g.c.g)
nhar cit thi t'trcr t - ;'ll'i., : AK = BK,KF = KH; LBAH -- MHA (c'g.c)
=
Ldi gidi. Do vai tro cta a, O, c nhu nhau n6n gi6 =AB=HF.
sir a > b > c > 1. Tu di6u kiQn cira gi6 thi6t Xet NIEF wdng tqi E (HE LCD), c6 EK lit
1* 1*l< I ohai c6 azb> c> 2. Tu d6 s ducrng trung tuy6n, n0n Er( =+ = fX=ff .

ahc'
l nen l ,-1.-1-.ru,
Xet LEAB EKld clucrng trung tuy6n
:1+1+1= l*l*l<
abcablat):
co

(AK: BIQ vit EK =+,do cl6 LEAB vudng


ra a> b >3. Do <16 s--s !+l*1< I ncn 1<
a 3 2 a t1iE.YA"y AEB=90'. O
NhQn xit. Bdi todn tuong d6i d6,t6t ce c6c b4n tham
.u, ra a)7. ru d6 s < +*+*j nav ss
*, gia ddu c6 loi gidi dirng. C6c bqn sau day 96 loi gi6i
ti5t hon c6: Phri Thg LA Na, 7 A, Thi tran II, YCn
*, ,r, ra gi6 tri lon nh6t cira S bdng #.,uu LQp; Trigu Quang- Mqnh, 7A3., THCS L6m Thao;
42
Xgnq An: t'/guydn Dinh Tudn, Dinh Thi Qu)nh
gi6 tr!niy tlpt tlugc khi (a; l; c) bdng (7; 3; 2) Chdu, Hodng Thi Bdo Ngoc, Thai Bd Bdo, 7C,
f,o6c c6c'ho6n vi cira b0 ba s6 AO. D THCS Ly Nhit Quang, D6 Lucmg; Quing Ngfli:
Nh$n xit, MQt s6 bpn cho k6t qui thing nhmg lqp Nguydn LA Hodng Dyy1n, D6 Thi Ui _!?,' .7-f,
luQn kh6ng chflt ch6. C6c ban sau c6 ldi gi6i t6t: THCS Phpm Vdn D6ng; Nguyn Thi Kiu Mdu,
PhrriThg: Nguydn Ch{ C6ng, 6A3, THCS LAm THCS Nguy6n Kim Yang, Mai fhi lhu Thdo,'7C,
Thao; Vinh Phtflc: Id Minh Vit Anh,-6A, THCS THCS Thi tr6n S6ng V0. Tu Nghia.. Cin Tho:
Wnh Ydn; Nguydn Thi Thily Linh,Nguydn Vdn Nam, Nguydn Hoang Nhi,7 A6, THCS ThOt NOt.
Nguydn Duy Toan, LA Anh.Qudn, Nguyn Khdc Tu, NGUYfN XUAN BiNH
OLi, fuCS Y6n Lac; Trin Minh Huy, Ddo Ngpc
Hai Ddng,6A, THCS Ly Tu Tts1g, Binh_Xuy6n; Bii 13/451 Giai hA phu'ong trinh
Hi finh: Trtin Thi Kim Oanh, Nguyn !{di Ly, rr-l +--.r
,1r-l -)
inh NguyQt, Phqm Hiu Ngdn, ,l)
/
Phqm YAn Nhi, Phqm
Phan LA Vdn Nhi, Trin Nhw Qu)nh, 6A, THCS v.\ 1)
Hodng Xudn Hdn, Dric Thg; Kon Tum: LA ViAt Lmt .\'2-vl+11 (2)
.I -q
Duy, 6A4, THCS Li
TY Trqng, TP. Kon Tum;
Quing Ngfli: Zd Tuiin Kit,6A, THCS Pham V[n
D6ng' Nghia Hdnh' Ldi gi,fii.DK: xy * 0. Ta c6:
HAI (3)
'IFT PT(2)e xt -xy'-9x+12=0
Bni T2l451. Cho tam giac ABC cdn tai A' 4H
!d dtrt)ng r:uo. Goi D lit tt'ung di1m doqn thdng
PT(l)e x'+Yt -x-Y-3ry=0

- ^ TOFIN HOC
t cryudigd
IU s6 ass(s-zors)
-
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
e -(x +y) -34r(x +y + 1) : Q
(x + y)3 Suy ra NA LO'A, do d6 N,4, NB ld cic ti6p
e (r+y)[(x +y)'z -1]-3 ryG + y+ 1) = 0 tuy6n cria <ludng trdn (O').
M
<> (-r+y +l)(xz + yz - ry-r-y) : 0.
oV6i x+y+l=0 thi y=-x-1, thayvdo(3)
ta dugc x2 +5x-6:0. Tri cl6 tim dugc nghiQm
(x;y) ctra HPT ld (1; -2) vd (-6; 5).
. Vcri x2 +y2 -ry-x-y =0, k6t hqp v6i (3) ta
dugc
(x' - xy' -9x +72) -2(xz * y2 - ry-r-y) =0
<> (x+y -3)(x' - xy + x-ZY -4) = 0.

-3 = 0 thi kOttrq,p vOl


+Ni5u x + y
x2 +y'=ry+x+y ta tim tluqc nghiQm (x, y)
K
cria HPT la (1; 2) vd (2; 1).
Gqi K ld giao <ti6m ctra PQ v6i tiiip tuytin tai B
+ N6u x2 - xy + x-2y -4=O thi 2x - yz + y + 4,
cria rludng trdn (o). Ta c6 f,fu = fiB = frdE ;
th6 viro 4(x2+y2-4y-x-Y)=0 suy ra
QKB =QPB-PBK = BAC'KQB
yo +9y' -6y+8:0<) yo +(3y-1)2 +7=0,
:6Da -dEN :dfii ,
PT v6 nghiQm.
suy ra LKQB ca ANCB, n6n
Vay HPT c6 4 nghim (x;y) li (l;2), (2; l),
BQ-BK >BK=BQ.BN (1)
(r,-2) (-6; 5). D
vd BC BN BC
F Nh$n x6t. Bdi niy cin c6 ki ndng Ui6n dOi aai sO Do A,KQB cr> LNCB, n}n LDBC <n LPBQ. D6
vd phAn tich da thric thdnh nhdn tu. Chi c6 ba bpn c6
loi gini dring. Thanh H6a: Dfing Quang Anh, 8A, !, LPBQ vd LDBC lAn luqt nQi ti6p duong
tron (O; R) vd ( O' ; R'), suy ra
THCS Nguy6n Chich, DOng Son; Hir Tinh: Hodng
Khdnh Trung, 9A, THCS Hoa Li6n, Nghi Xudn;
Phri Thg: NguyAn Nhdt Ddng, 9C, THCS Phong
ry=L
BC R,
e)
Chiu, TX Phf Thq.
NGUYf,,N ANH QUAN Tt (1) vd (2) ta co BK= *.r,
R'
(kh6ng doil, do

BAi T4l451. Cho hai dud'ng trdn (O; R) vd (O''. R''1 d6 di6mf cO ainn.
c'dt nhau tai A va B. TrOn tiu ddi cila tia AB la.v VQ.y rlu<rng thingPQ ludn di qua di6mKcd
diAm M bdr ki. Tti M ke tbi dtrdng trdn (O': R') dinh khi M thaytlOi trn tia cl6i cira tia AB. J
hui rip yyln MC vit MD (C, D td cac ridp cti1nt NhQn xdt Bdi torin ndy c6 th giei blng c6ch sir dpng
t'd D ndm trong (O; R). Citc: dui'ng thang ,-1D ph6p vi t.u quay. Chi c6 hai ban tham gia giii bdi torin
t,d AC tdn laqt cdt (O'. R') tai P vd Q Q, Q khuc' niy ld ban D(ng Quang Anh, 8A, THCS Nguy6n
A). Chu'ng minh ring dw)'ng thdng PQ ltron di Chich, D6ng Son, Thanh Hor[ vd b4n Hodng Vdn
c1u.a mdt dim cd dinh khi M tha1, d6i tr)n tia
Hieu, gE, THCS Vinh YOn, Vinh?hric.
doi c'itcr tia 4ts. NGUYEN THANH HONG

Ldi gidi. Bni T5/451. Tim gid rri nhd nhdt cua
Ggi E, f, lAn luqt ld trung dim cira CD vit AB; 2 + l--
A: 3ry t3 tctng d6 x, y ld cdc s6 thu't:
N1d giao cli6m cira O' F vd CD.
!.v+l
OC ttr6y LO'EN <n LO'FM, suy ra
dtrctng thol mdn x *,y < 3.
O'E.O'M: O'F.O'N.
Ldi gidi. V6i hai s6 a, b kh6ng 6m ludn c6
M[tkh5c, O'E.O'M: O'Dz: O'A2.
a + b -zJab = (JA - JE)' > o, suy ra

j$#EErg
su*,u-*t
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
a+b>LJab (1) Ldi gidi. Gi6 st phucrng trlnh ax2 + bx + c = 0
:
tling thric xiry rqk}ri a .b. I
co nat ngntem l? - v3 _
I ,. n ,.
vol la so
(
Ap dung li6n ti6p bAt tl6ng thirc (1) v6i hai s6 n2 (r+ 1)'
ducrng x, y ta c6
nguyn duong. Theo clinh li Vidte, ta c6:

l4*-l " =-l ,,


(r)
2 ln, fu+t), a
t'
2 6 -t (2
- =g
_L_!_
rry)f 6.a+y)t__Lry+4+y
tlt _L____L
l---l e\
-3ry' a+y-(3xy'o]'[++y'
-_r_
6) 6 a "
ln'z(n+l)'
-.., f2 ry , t-f-6 4*y y(x+l)+4
--L -V:ry'
t.......'....,._.-TL
O "-\!4+
y' 6 6 ' * (r)
Tt '* [r-r)'
suy ra +' n(n+t)
,2 , =-bo
"7 "-'r ( 4 n+l )
-2 y(x+1)+4
-1-.-
,
" 6 .
_-T----
r2b
Theo gi6 thi6t 0 < x * !<3 n6n 1< x * y + l< 4,
- n'(n*l)' n(n+l) a

ra y(x+ r)<f
**I*l )' .[1)' f6t hqp voi (2),ta dugc
suy ' \, 2 ) \2) =4. Do d6
,
2 =__
b+c
(3)
LL n(n+l) a
a>2 *)-4+4 =1.A=ikhivdchikhi
"-3'- 6 M[t kh6c tu gi6 thiet
y+1=3 t45a+t44b+t44c=o=T=-ffi (4)
2=ry 1- 145 / -\ 288
3xy 6 Tt (3), (4) suy ra =ffi=n(n+t)=
6 4+v--J.y=Z'
[x=l
J
-it)
n\n*t) rt'+ i145.
A)
4+y- 6 Di6u ndy kh6ng th6 x6y ra vl n(n+l) e N cdn
)=x+1 288
x+Y=3 t45'
eN. t
Vfy nghich ddo cria hai sd chinh phuong kh6c 0
l
Vfly minA=] t<tri, : 1. y : 2. A li6n ti6p khdng th6 ctrng ld nghiQm cira phucrng
J trinh b{c ltai ax2 + bx + c = 0 . Bdi to6n dugc
NhQn xdt. chimg minh.
1) D6y ld bdi torin cgc tri hai bi6n c6 chira cdn thirc NhQn xit, C6 th6 suy ludn nhu sau :
mh vai trd cta r, y kh6ng nhu nhau n6n c6 it bpn Tt (1), (2),(4) c6
tham gia gi6i bdi.
2) Tuy6n duorg c_5c bpn sau c6 ldi giai t6t: (r t( t ) b+c l
Pht[ Thg: Nguyin Thao Chi, Nguydn Hdi Duong,
Trdn Thi Thu Huyn, 8A3, Nguyn Tin Long,
[a-'][a;r-')=-*t=- w+

9AI,THCS Ldm Thao,' Vinh Phric; NguyAn Minh Di6u ndy kh6ng xiy ra vi v6i n nguyCn ducmg thi
Hiiiu, gD, Philng ,Vdn Nam,9E, THCS Vinh Y6n; ')r
Kon Tum: Le ViA Lmt Thanh,9A, THPT chuy6n I r r ll
Nguy6n r6t rnann. \,, i[(,+r)' )
144

PHAM THI BACH NGQC Bqn Hd Xudn Hitng, 11T1, THPT Dd Lucrng I, Di
Scrn, D6 Luong, NghQ An dua ra bdi toan t6ng qu6t :
Bii T61451. Cho cdc sd thrc a. b, c voi a+O
Cho cdc s6 thtrc a, b, c voi a*0 th6a mdn
thda mdn 145a+144b+144c=0. Chang minh
:. , , ,.
rdng nghich dao cia hai sd chfnh phanng khdc
ka+b+c=0 (t >t). cntug minh riing phuong
0 hAn tiiip kh6ng thi cirng la nghim ctia trinh bQc hai ax2 +bx+c=O kh6ng the c6 hai
phaong trinh bdc hai ax2 +bx+c =0. nghiQm citng lqn hon I hoqc cimg nhd hon l.
Crlc ban thir ki6m ha bdi torln nh6!

HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !


C6c ban sau ddy c6 bdi gi6i tiit: Ap dpng c6ng thric cluong trung tuy6n cho
Hn NQi: NguyAn Vdn Tin, 11A1, THPT D6ng DB2 +DCz BCz
Quan, Phir Xuy6n; YOn Bii: Vfr Hing Qudn, 1l
LBCDtac6DM2 ,- -
To6n, THPT chuy6n Nguy6n f6t fnann; Thanh
, 4.
MAt kh6c, do BECD ld ru gi6c nQi ti6p
H6a: Nguyn Nggc Vinh B,llT, THPT chuy6n Lam
Scrn; Hi finh:
Trdn Bdo Trung, LA Phan NhQt Duy, MD.ME = MB.MC =
89' . Suv ra
Nguydn Vdn Th, Nguydn Duy Tuiin, 11T1, THPT 4"
chuy6n Hd finh;NghQ An: Cao Hiru Dg| Phan D*c 2(DB2+DC2 BC2)
,T-BCz
Adt .AtA2=ol .,
Tin, Nguydn S! Mqnh,l0Al,THPT chuydn Phan BQi /\ - 4) 6
Chdu, TP Yinh, H6 Xudn Hilng, llTl,
THPT D6
Luong I, Dd Son, D6 I-uong; IJung YOnz TriQu _ DBz +DCz +BCz (1)
Ninh Ngdn, Duong H6ng Son, Chu V{l NguyAn 9
Hqnh,70A9, THPT Du<rng Quing Hirm, Vdn Giang, Tri gi6 thi}t At ld trgng tdm LBCD, theo c6ng
Chu Minh Huy, l0 To6n l, THPT chuydn Hrmg thuc Leibnitz ta thiy
YCn; D6ng Nai: Cao Dinh Huy, I I Torin, THPT AB2 +AC2 +AD2 BC2 +CD2 +DB2
chuydn Luong The Vinh, TP Bi6n Hda; Vinh Phtic: -------------;-\2)

D6 Vdn Quyt,1041, THPT chuyen Vinh Phric.


Mt_
:9
NGUYEN ANH DUNG Tt (l) vd (2) ta thu dugc
AB2+AC2+AD2
Bdli T7l451. Xet ta din ABCD nQi nAp m7tt cdu AAt2 - - AAt.AtA2 suy ra
(S) cho trtroc. Ggi A1, Bt, Ct, Dt ldn luqt ld
AB2+AC2+AD2
trgng tam cac tam giac BCD, ACD, ABD,,ABC. M,(AAr+ A,4)=
Cac drdng thdng AA. BBt, CCt, DD1 cdt (S) AB2+AC2+AD2
ldn lffqt tai cac dim A, 82, C., D. . Tim gia tri = AAr.AAr: (3)

nhd nhdt ctia biu th[rc Tucmg tu ta cf,ng c6


Lal + BB| +CCi + DD"') BA2+BC2+BD2
P_ BBr.BB, = (4)
AB.CD+AC.BD+AD.BC J
CA2 +CB2 +CD2
Ldi gidi. ccr.ccr= -._--;- (s)
J
DA2 +DB2 +DCz
DD,.DDr= (6)

Tri (3), (4), (5), (6) suy ra


AAt. AA2 + 84. BBz + CC r.CC, + DD r D D2

2(ABz +ACz +Aoz +BC, +cDz + BDz)


(7)
J
VAn tu c6ng thac Leibnitz tath|y
AArz +BBr2 +CCrz +DDr2
A-
=](ou, + AC2 + ADz + BCz +cD2 +BDr) (8)
St dpng biit dang thuc Bunyakovslq ta c6
(AAr. ll, + BBt. BB2 + c c t.cc 2 + DD t. DD2)2
A2
<(M, +BBr2 +cCr2 +DDrr)
Gqi E ld giao di6m cira DAl voi m6t cAu (S), M
+B\2 +ccrz +DDz2) (9)
ld.trung cli6m cira BC. Yl ADA2E li tu gi6c nQi "(14,
ti6p, nn Tt (7), (8) ve (9) suy ra
) AAr2 +BBr2 +CCrz +DD22
M,.A,4 = A,D.A,E =;DM (4M + ME)
> AB2 +ACz +AD2 +BC2 +CDz +BDz
> 2(AB.cD + AC. BD + AD. BC).
=!r*(!oru + un)=
?r*, *lotr.rue.

T?3I#t!2
r. nuu,u-ro,u, 1
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
Tt d6 P > 2. Ding thr?c xAy ra khi vd chi khi Tucrng t.u, ta dugc:
ABCD ld tu diQn gAn d6u. T6m lai minP:2. E D+rr2 I (l rz\ -. c2+na2
<-I (l r\
NhQn xit. Ddy ld mQt bdi torin tim cpc tri hinh hqc ffi o)'
=*$.;.J ,\*,, '
[:+rJ
(sl

c6 sri dpng d6n hQ thitc luqng trong ducrng tron, tinh CQng (6), (7), (8) ta c6 (l).
ch'5t trqng tdm tam giirc, c6ng .th*c Leibnia vd biit 2) R6t nhi6u ban tham gia giii bdi ndy vi tl6u c6 loi
ddng thvc Bunyakovslg,. RAt ti6c k:h6ng c6 b4n ndo giii dimg, circ cfich gidi ld kh5 phong phri- C6c ban
tham gia giri kri giii cho bdi torin ndy. sau c6 lcri gi6i ngdn gon: YGn B6i: Yfi H6ng Qudn,
HO QUANG VINH 11To6rn, THPT chuyCn Nguy6n T6t Thdnh. Bic
Giang: Nguyn Vdn Nghia, 10,{1, THPT Lang
BAi Tft/451. Oho cat: .sit thtrc o, b, c. Clttin,q
Giang sd 3. Nam Dinh: Trlnh Tudn Giang, 10T2,
: I' | -:----ll
1 ,i +nli ll +nc2-:-----
c') +nul THPT chuy6n LE H6ng Phong. ThSi Nguy6n:
ntirrh rirttg
' 7 Ll lt C (t ttl)' r (l)
lt +tlc' t" *tltt ll
1 Ngyn Thanh Titng, To6n K25, THPT chuy6n
trcng cfui ne N, n>2. Thrli Nguydn. Vinh Phlfrc Nguydn Cdm Dung, Dd
Vdn Qayt,lOAl, THPT chuy6n Vinh Phirc; Hodng
Ldi gidi. (Cila nhiiu bsn). Truoc ti0n ta chimg Vdn HiAu,9E, THCS Wnh YOn. Bic Ninh: LA Huy
t n a2+nb: Cudng,ll Toiin, THPT chuy6n,Bic Ninh. Hi NQi:
" ln+l)a' ln+l)b- a] + nb3 Trdn ThiQn Nam,llAl, THPT Ung Hda 2;.Nguydn
Vdn Cao,gB, THCS NguySn Thugng Hidn, Ung
laco: (Z)e
b+na a:+nb2 Hi:a; Vil Duc Vdn,l0 To6n 1, THPT chuy6n DHSP
@+l)ab> a\nb3 Hd Ngi. Hnng Y6n: Trigu Ninh Ngdn, Nguydn Phic
adb+nd +nba +fialiZndb+db+#aF +naF Hodng, Chu Vfi Nguyn Hqnh,10A9, THPT Duong
Quing Hdm, V[n Giang. Thanh IJLia: Nguydn Tin
e na4 - na3b + nba - nab3 > 0 Tdi, llT, Vfi Duy Manh, l0T, THPT chuy6n Lam
e n(a-b)2(a2 +ab+b2)>0 (3) Son. NghQ An: Truong NhAt Phi, Lop Al-Kl,
Trucnrg PTDTNT THPT 36 2 ; Cao Hiru Dst, Phan
BET (3) dirng v6i mgi a, b duong vd n)2, ndn D*c TiAn, Nguyn Si Mqnh, 10A1, THPT chuydn
(2) dtng. Tuong tu ta c6: Phan BQi Chdu. Hd Tinh: Mai fhi ry UyAn, Ng6
I n b2+nc2 Vit Hodng,,Phan NhQt Duy, Nguyn Anh Triu,
_r_ (4)
(n+l)b (n+l)c- b3+nc3 10T1, Nguyn Khdnh Htrng,10T2, Trdn Bao Trung,
11T1, THPT chuy6n Hd finh; Trdn Ngrydn D{rc
, 1.. *,
' ',' c3 +na3 (5) Thp, 10A1, THPT Nguy6n Thi Minh Khai, Dtic
(r+l)c ln+l)a-'c|+na| ThS. Quing Binh: 11o Anh Tien, 11 Toriin, THPT
CQng c6c BDT (2), (4), (5) ta cluqc BDT (l) chuy6n Vd Nguyn Girip. Phri YAn: Hi Minh
Hodng, Ng6 L Phuctng Trinh,l0Tl, THPT chuyCn
Ding thric xiy ra khi a= b=c . J Lucrng Vdn Chrinh. Binh Dinh: Trdn Van Thin,10
NhQn xdt.l) C6 th6 giai bdi ndy bing c6ch dtng To6n, THPT chuydn L6 Qulf D6n. Edng Nai: Cao Dinh
BET BunyakousAT vd BDT Schwarz nhu sau: Ap Huy,11 Toan, THPT chuydn Luong ThC Vinh. Binh
dpng BET Bunyakovslq ta c6: Phuric: Ngtry,n Vd Trung Hiu, Biti Vdn Binh, llA,
THPT chuy6n Quang Trung. Kh{nh Hita: Hd Xudn
(a2 +nE)2 =(,r; *,ii ,\r,i) <(d +il)(a+nb), Khang,l0 To6n, THPT chuyCn L6 Quli D6n. Tidn
Giang: NguyAn Minh Th6ng, 11 Torin, THPT
I t r \2 chuydn Ti6n Giang. Long An: Phgm Ddng Khoa,
(a+nbl2 =la. l+ n2h.n:
I <to, +nb2 l\l+n). 10T2, Phqm Qu6c Thdng, l0Tl, THPT chuydn
\i Long An. Vinh Long: Nguyn Minh Thtrc, l0Tl,
^Suv ra:a) +nb: S-<-
--J'-' -
a+nb nrl THPT chuydn Nguy6n Binh Khi6m. S6c Tring: Id
a1+nb\ a)+nb:- a+nb' Long Qudc, l0AlT, Vwtng Hadi Thanh, llA2T,
Ap du"g BDT Schwarz ta c6: THPT chuydn Nguy6n Thi Minh Khai. B3c Li6u:
1 1 r_ I > (r+l)2A_ n+l < _l I (l_!_ n\
_r_r
Tdn Kim DuyAn,l0T, THPT chuy6n Bac Li6u.
o ! "" b- a+nb- a+nh-a+lla'b)'
I

TRAN HUIJ NAM


.-l
Biri T9/451 . Tim c'cic' b6,si ngu.yAn du'o'rtg
;-r!:.If 1*1') (x, .v, z, p) rrong d(t p lit :;6 ngtryAn td ,sao c'ho
Do dir: ,0,
ut+nb:' n+lIa b) c'hung thiu mdn: p' i(7t - l;:' - (2p-l)' .

- TORN
-a z '
HO(
grrldiuL !" fslg-2o12
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
Ldi gidi. (Theo bqn Tri:n Quang Huy, llA, YAy 2'*'= 8 (mod16) y+ l=3= y =2.
THPT chuy6n DH Vinh, NghQ An vd bqn Vd =
Duy Khanh,11T1, THPT chuydn Hi finh). Khido 3b =9-b=z={'=l=2 1r- 2.
Trudng hqp l: zl,,tac6 lx
p. +(p _l)" =1 (modp), (zp -t)' : -1 (modp). Y$y ta clugc b0 nghidm thf ba ld, (2,2,2,3)
Thu lai cA ba bO nghiQm tr6n ili:u th6a mdn.
Vay 1 = -1 (modp)* p =2. Phuong trinh tr<v
Ddp s6: (l , k, 7 , 2); (3, k, 2, 2) vd (2, 2, 2, 3). A
thdnh 2'+l =3' e2' =z(z' '+...+3+l) NhQn xdt. Bdi ndy duoc kh6 d6ng c6c bpn tham gia
gi6i vd hdu h6t ciic loi gi6i ld tron vgn (tuc ld tim
e2x-1 =3'-t +...+3+1. dugc tdt ci ba b0 nghiQm n6n tr6n). C5c b4n sau ddy
N6u x > 1 thi
vC lr:ai ld sd chin, trong khi v6
c6 loi girii t5t:
phii h tdng cria z s6 rc do d6 h s5 le. Uau Hi llinh; Nguydn Vdn Thd, I 1T1, THPT chuy6n Hd
thu6n. Do <16 y-lsz=1.
Ydy moi nghiOm ld finh; Ding Nai: Cao Dinh Huy, I To6n, THPT I
(1,k. 1,2)voi keN.. chuy6n Lucmg Th6 Vinh. Hn NQi: Vfi Bd Sang, 1l
To6n, THfT chuyCn Nguy6n HuQ; Vinh Phric: Dd
Trudng hqp 2: z chln, z:2t, / e N* .
Vdn Quy1,10A1, THPT chuyn VTnh Phfc; Quing
Phuong trinh trO thenh
Binh: Htj Anh Tin, 11 To5n, THpT chuydn V6
o' =l?n -t)' -(, -,)' ]lQn -tI +(r - r)' rrl Nguydn Gi6p; Binh Dinh: Trdn Vdn Thin, 10
] To6n,_THPT chuy6n LO Quy D6n, Ti6n Giang:
Dop ld sd nguy6n t0 n6n (l) tucmg aucrng rOi Nguy1n Minh Thing,1l To6n, THPT chuy6n Ti6n
Giang'
llrr-t)' -(p-t)'
1.
= p. (2)
DaNG HUNG THANG
lQp-r)' *(p-r)' = pu (3)
Blri T10/451 . Tim hing ta K k n nhdt sao cho
, b>a)0,b+a=x. bat ddng tht?c ,satr lu6n clung
i) NCu a> l= b22
Tt fzQp-l)'= po + pu (4) F.41 .\E.Kl,.-,f *nl-*xl,-ul <2.
(2) vd (3) suy ra ' l v,6i ntoi a > 1 vd a, b, c' td cac, s6 thuc kh6ng
lz(o-1)'= pu -po (5) amthoqmdn a+b+t: =1.
Tfr (4) suy rap 12> p =2 Thay vdo (5) ta dugc
Ldi gi,rti. Diiu kin cin. Gih sir K ld s6 thuc
2=2b -2o =z'(zo-, - t). th6a mdn bdi to6n. I-iy a: l, b : c : 0, a =l
Suy ra a=1, b-a=l+ a=1, b =2= x = 3 vh
tac6 .J-1+JK+Jr< 2*zJK<1=0 <K(l
l: l. Tir d6 z:2.yAy ta c6 nghiCm thri hai =4'
(3, k,,2,2).
ii)NOu a=0,b>1. Tt (4)tac6 Diiu kin dir. Ta si! chimg minh X=j thtta
z(zp-t)' +1, suy ra z(-t)':1 (modp).
= pb mdn bdi to6n. ThAt v6y n6u a, b, c ld c6c sd thgc
Ni5u I chEn >2:-1 (modp), khdng xity ra. khdng dm, a t b + c : I vd a ld s6 thUc, a>1
ta c6 0<lb-cl,lr-ol,la-ul<r. Sry ra
Y $y t ld
=-2:l (nndp) =3 = O (""4p) ) p =3.
Khi d6 (a) vd (5) tro thdnh . 1,
o+4lc -
td
al .F.T-ur
lZn +t=2.5' (6)

Tt
13'-1=2"*'
(6) ta c6 3b:4(mod5). b:4k * DEft
(7)
r,
Fp.
Do vai trd cria a, b, c trong bdi to6n ld nhu
r e {0, l, 2, 31, ta c6 3' : 4(mod5) ) r =2. nhau, khdn g mat tinh t6ng quiit ta gii su
YAy b: 4k + 2.Thay vio (7) ta duoc a> b2. c. Chu y: Ybi x, y ld c6c sd thuc khdng
3on*' *l = 2,nt .
dm, ta c6 birt ding thfc Cauchy cho hai s6
Xdt ddng du theo modl6 ta c6 Z"fxy <.r+y. Tri t16
3ak+2 -1:81r .g-l:g (mod16).
a+illb-4+ b++1,-,1+ ,*jv-ul

Sif ass (s-2o1s) 5h\HEEzs


HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
a++@-c)+2. u*f,@-,)
Tt f' (*) = f' (-*),Vx e IR.
(3) vd (a) suy ra
Trudng hqrp /(-r):/(r) chi xiy ra khi
+2. ,*|t"-o) -x = x <) .r = 0 (do/ld song 6nh).
vav /(-r):-/(l) voimsi x*0.
Vi/ld song 6nh n6n ttin t4i duy nh6t st5 b sao
+. .+). .*)
' ;('. i. (u.? 1..# cho /(a)= o.
=a+b+c+
b3c !1+1 =2
r-;-T (2) Ntiu b+o thi f (*b)=-f (b) vd vi vf,y
Tt (1) vd (2) ta suy ra
f (b)= f (-b)= 0 n6n 6: 0, mdu thuin.
Do vfy /(o):0. vav /(-r):-f(r) voi
o*f,lu-.,1" .FY4*fip-aY-z mgi x e IR, tfrc liL f liL hdm 16. Khi d6 (2) c6
Ding thirc xiy ra khi vd chi khi trong ba sd a, b, dang
c c6 hai sO Uirrg 0, mQt s6 Uing I (dung vcri mQt f (f (r)) :4x, Yx R (*) vd (3) c6 dpng
sO a > 1 thi ctng dungvdi moi s6a > 1 ). E
NhQn xdt Ddy ld bdi todn Udt eing thtc hay. Cric
f (*')=|f'(r)= o, vr e IR, trrc/(x)> o khi
ban hqc sinh sau c6 loi gi6i ti5t: -x > 0. Thti vdo (1), ta thu dugc
Vinh Phtc: lhimg Vdn Nam,9E, THCS V-rnh YCn;
od fan Quyt,10A1, THPT chuy6n Wnh Phirc; Bic /(.r'z r(r(r)) * j f' F),vx,y e JR
+y(r;) =
Giang: NghiAm Vdn Nghia, 10,4.1, THPT L4ng
Giang 56 3; Hir NQi: Hodng Anh Qudn, Vil Duc
hay/(u+v):f (u)+f (v), Vu,veJR, u>0 (5)
Vdn, l0Tl, THPT chuy6n DHSP Hd NQi; Hung Trong (5), thay.z boi -a vcri z < 0, v boi -v vd
YOn: Nguydn Phic Hodng, 10A9, THPT Duong str dung tinh chnt/h hAm le, ta tlugc
Quang Hdm, VIn Giang; Th{i Binh: Trdn Quang f (-"-r)= f (-")+7 (-v), va<o,uelR
Minh, l0Al, THPT D6ng Thgy Anh, Thdi ThUy;
NghQ An: Nguydn S! Mqnh,10A1, THPT chuyCn o -/(u + v) = -/(a)-,f (r), v, < 0,y e lR
Phan BQi Chdu, TP Vinh; Hd Tinh: Phan Nhqt Duy, e/(a+v)=/(a)+7(v), Vu<0,velR. (6)
10A1, TIIPT chuyn Hd finh; Long An: NSuyA"
Lpc Philc, l0Al, DSng Thdnh Trung, 10T2, TIIPT Tn (5) vd (6) suy ra
chuy6n Long An; Pht Y0n: Hulnh Nguydn Nhu /(a+v):/(u)+11v), va,ve lR. (7)
Phuong, l0Tl, THPT chuy6n Luong Vdn Ch6nh.
Tiiip theo, st dpng tinh ch6t /(x)> O khi
NGTTTEN MINHDIIC
x ) 0, ta thu tlugc{-r) ld hdm <lon <ti0u tlng, do
/:R -+ R
Bni T11/451. Tim tdt ca cac ham s6 vfy n6 ld hdm <I6ng bitin (vi/ld song 6nh).
rhoa mdn f(x')+f(y)\=+y*!f'(xl voi moi ThQt vfy, ntiux >y thi

,r,y e R. (1)
I
/(") : /(r +('-y)) : f (r)*f (,-y) > /(y).
Tachirngminh flx) :2xvoimgi -xeIR.
Ldi gidi. (Theo <ta s5 c6c bp). Thit v{y, ni5u t6n t4i ro sao cho ,f ("ro)>Zxo
Thay.r : 0 vdo (1) ta thu ilugc
thi tu (*) suy ra
r(r(y)) =+y+)f'(o;=+r*j a', YyeR (2) axo: f (f (x,)), /(zro): /(,ro)+7(xo)> 4xo,
y6i. a
=/(O). Vi vtl phni H hem bflc nh6t theoy v6 $. Tuong tg, trudng hqp f(xo)<Z*o
ra/ld song rinh.
n6n suy khdng xey ra. Thi lai ta thiy him sO
Thayy: 0 vio (1) ta itu-o. c D
/(r) = 2.x th6a mf,n diu kiQn cua bdi torln.
/(x'+1(o))=*f(;), v; e R. (3) NhQn xit. Cric bAn sau ddy c6 loi gidi tiing:
Hn NQi: Hodng Le Nhil Tilng,llT2, THPT chuyn
Tiiip tUc thay x boi -x trong (3), ta duo. c
KHTN, yil D{rc Ydn,l0T, THPT chuy6n DHSP Hd
/(x'?+/(o))=*f(-;), vre lR. (4) Ngi, ,/, Bd Sang,l lTl, TIIPT chuyn Nguy6n HuQ;
YGn Bii: Vil H6ng Qudn, l1T, THPT chuy6n

^Z+ -c[udi[@
. TOnN HOC

HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !


Nguy6n f6t fnann; Bic Ninh: LA Huy Cudng,llT, Vi Sl titip xirc vdi (O) vd AK LSO n6n
TIIPT chuy6n Bic Ninh; Thanh HL6a;: Nguydn Tiiin
Tdi, Nguyn Ngoc Vinh, 11T, THPT chuy6n Lam SB.SC=.1A =SO.Sr(. Do <16 B, C, O, K ctng
Scrn; Hi frnh: Nguyn Duy Tudn, Nguydn Vdn Th, thuQc m$t duong trdn (2).
Vd Duy Khd1th,1lTl, THPT chuy6n Hd Tinh; Thira Tri (1) vd (2) suy ra K thuQc (/).
Thi6n - HuAz Nguyn H6 Minh Phudc,l lTl, THPT f6t hq,p vdi AK.-LSO, suy ra A, K, T thing
chuy6n QH {u6; NghQ An: NeuyAn Hing Qu(c
hang. Do d6 (KA,KB) = (KT, KB) : (OT,OB)
Khdnh, NCuyAry Si Mqnh, Hodng Thi Thdo Hiin,
Phan D*c Tin, l0Al, THPT chuy6n Phan BQi : *1-__
(oc,on) : (AC, AB) : (AE, AB) (mod r).
Chilt, Trdn Quang Huy, 11A1, THPT chuy6n DH /.
Vinh; Binh Phrni,c: Bili C6ng Minh, l1A, THPT Ei6u d6 c6 nghia ld EA tip xric v6i duong trdn
chuy6n Quang Trung; Binh Thu{n: Duong D*c
Tin, I}CT,_THPT chuyn Tr6n Hrmg Dpo; Edng (AKB).YAy @ -)
Et(A.01=EA -EK.EB=? Ettr) (3)
Nai: Nguydn Nam Binh, Cao Dinh Huy,llT, THPT
chuy6n Luong ThO Vinh; Quing Blnh: H6 Anh Tuong W 3 0ru'= fra.' =FK.FC= 3 ,1r,, (4)
Ti6n, llT, THPT chuy6n Vd Nguy6n Gi6p; Tidn Tri (3) ve (a) suy ra EF, ld truc ding phucrng ctra
Giang: NguyAn Minh Th6ng, 11T, THPT chuy6n (A,0) vd (4. Do ct6 N LEF. N6i c6ch kh6c
Ti6n Giang; Vinh Long: Phqn LO NhQt Duy,llTl,
THPT chuy6n Nguy6n Binh Khi6m.
ttulng thlng qua I w6ng g6c v6i EF lu6n di
NGUYEN VAN MAU qua mQt di6m cd dinh (di6m4. fl
B,diTl2l45l. Cho tam giac ABC nhon nQi tip NhQn xdt.
dadng rrdn (O) dirtr, 8,. C cij dinh vd A di l) Kh6ng cdn gi6 thi6t tam gi6c ABC nhgn.
chuyn ftn (O)"ATip tuyn tqi A cia dadng 2) C6 ttr6 t<i6m tra d6 ddng reng S, E, F thing hdng.
trdn (O) ciit BC tq! S K ld hinh chiu cia A 3) KhA nhi6u ban tham gia gi6i vd d6u cho loi gidi
tlring. Xin nu t6n tdt ch cdc ben: Hi NQiz Hodng LA
ln OS , BK, CK ldn laqt cdt CA, AB tqi E, F.
:-
Chmg minh rang dtrdng thdng qua A vu6ng
Nhqt Tilng,11T2, THPT chuy6n KHTN, DHQG He
Nqi; YGn Biiz Vii H6ng Qudn,llT, THPT chuydn
gdc voi EF lu6n di qua m6t dim ,ii dirl, t t i ,q NCuyen T6t Thdnh, TP Y6n F6i; .Thanh Ho6:
di chuyn. NguyAn Dinh Luong,l0T, Nguyn Ti6n Tdi, Nguyn
Ldi gi,fiL (Theo b1n Dd Vdn Quyt, 1041, Hodi Thu, I lT, THPT chuy6n Lam Scrn, TP Thanh
THPT chuydn Vinh Phirc, Vinh Phric). Ho6; NghQ Anz Nguydn Hing QuiSc Khdnh,l0Al,
Gqi I ld giao ditim cta c6c ti6p tuyn vdi (O) THPT chuy6n Phan B6i Chdu, TP Vinh; Diing Nai:
tpi B vd C; I ld trung di6m oiua OT; (1, 0) ld Cao Dinh Huy, l1T, THPT chuyOn Luong Th6
<luong trdn tdml, ban kinh bing khdng. Vinh, TP Bi6n Hod;Hd finh: Nguydn Quang Dilng,
lOT1, Nguydn Vin Thd, vd b;y xTarni nrt,
THPT chuy6n Hir finh, TP Ha Tinh; Quing Binh:
H6 Anh Tin, llT, THPT chuyOn V6 Nguy6n Gi6p,
TP. Ddng H6i; Dh Ning: Zl C6ng Phudc, 10T2,
THPT chuy6n L6 Quf D6n, TP. Dd Ning; Binh
Phudc: Truong Vdn Hodng, llA, THPT chuy6n
Quang Trung, TX D6ng Xodi.
NGUYEN MINH HA
BitiL]Asl. Ba qua cdu nhd diu c6 bdn kinh ld
r, kh6i laong nha nhau, dfit trong cdi bat hinh
bdn cdu ,ii dinh. Ba qud ciu drbng y\n tuong
bdt. Nu ddt th\m qud cdu thilr 4 gi6ng hQt .3
qud cdu kia ln trn chting thi de 4 qud cdu
dang yn thi bdn kinh cai bat phAi thod mdn
T diu kin gi? Bd qua mgi mct sat.
^
D6 thdy OW =OCT =90". Ldi gi,fii. Ggi qui cAu tr6n lit A,ba qui du6i ld
Do ,8, C, O, T ctng thuQc ducrng trdn cludng B, C, D thi tlucrng n6i tOm cira chtng tpo thdnh
kinh OT, ki hiu ld (4 (l) tu diQn clu, c4nh ld 2r

nuu,u-ror,
T?ll#ff25
"e
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
Goi a ld g6c gita tluong n6i tdm 2 qruh cirt A
I- 2 (A). O tha)'i rlii:nr t* -f g) c'tring d0
vd,B vdi phuong thing <limg, ggi t0m biltlil O, 4(X)
g6c gifia {r*g n6i tdm qui c6u B vd O vai cling cti(n ttlrc' thi'i quu ruat:h dign AB bing 0 r,d
phuong thlng ilimg ld B ,lgc m[t b6t t5c dqng dang giam.
ln ba qui g6u du6i du c6 dQ lon ld F. Tri didu ^: liqr lhu P, c'r)o clctr,lt
1. Tinlt t'drtg srttit trtut'h .Y.
kiQn c6n bdng ctra hC theo phuong thdng climg
2. Tinh r, L vd diAn ap hiAu dung L, cL)u doan
ta co: 3F.cos F = 4ng (1)
mar:h X.
Xdt qud ciu B: Qui cAu B chiu t6c dpng cira LN gidi,l) Px= Pta * Pn,md Pn : Rl :200 (W).
trgng lgc mg,lBc F cira m{t b6t vd 6p lgc S . O thdi di6m r c6 u:400 (V), suy ra /: 0.
cria quA c0u l. Dua vdo diu kiQn c6n bing h;c
9=mg+(cosa
. O thoi cli6m r *
1

(s), i:.Icos(rot + g) : g,
tu -,
-_ to'ffFcos +OO
Frin o = F, sina
suyra (rot+g;=l +e: 1 -(roor.fr TC

I
Kht & tatimduoc: tand=;++
cos p
Q) lt
t1 -mg
4
Jry4
rt d6 Pas: ulcos* = f 1P) ,.( g)
Tu (l), (2) khir Fta clugc: tanB (3)

Vi t6m Cud cAu hqp thdnh clinh tu diOn dAu


{
c6 cpnh bdng 2r n6n ta d ddng tim dugc: :400 (w).
\J1 )'lz )
2J, Do tl6 Px= P,qr - Pn:200 (W).
tafia, = = 0.5
2)Yi Py: rf ndnr: ry:50 (O).

1 7_7
Thay vdo (3) tim dugc: tan 0 , =-:4J2- . Ngoiri ra tanq mdZc: 100 (O) va

Vi miQng c5i b6t c6 b6n kinh ld rR n6n: ,)

R=BO*y=
L:1lt (H\
smp
=
-!9-*,
Bo'$T;;FV *r x'1,633r.
Ta c6: Ux: I \trr+Q=J : 2J9iW
Nhu v{y b6n kinh c6i b5t phii tho6 m6n
: 1ooJ5 ry). tr
R S 7,633r. J NhQn xdr MQt sO b4n c6 lcri gi6i thing vi ch{t chE :

NhQn-xit,C6c ban c6 1di gi6i tlung: Biic Ninh: Vinh Phrflc: Nguydn Manh Ddn, Nguydn Thi Bich
Nguyn Ddc Nam, l l Li, THPT chuy6n BEc Ninh; Ngpc, DSng Quang Khdi, Ng6 Thi Nhung,7lA3,
Vinh Phtc: Phitng Vdn Ltrqng, Nguydn Msnh Ddn, THPT chuy6n \tnh Phric; Bic Ninh: Nguydn Ddc
11A3, THPT chuyn Vinh Phirc: Nam Dinh: Pftpz Nam, 11 Li, THPT chuy6n Bic Ninh; Nam Dinh:
Ngpc Nam,l1 Li, THPT chuydn LE Hdng Phong. Nguydn Nam Khdnh, Phqm Nggc Nam,ll Li, THPT
chuyn L6 H6ng Phong; Th6i Binh: Ng6 Vdn Khoa,
NGUYtN XUAN QUANG
l lA2, Trudng THPT Bic D6ng Quan, D6ng Htmg;
Bni L21,151. D(:it di)n tlp u :400cro,il00nt (V)
Quing Ninh: Zfi Hodng Ydn, 11A7, Trudng THPT
v,clo htti diu rnctch cti1n AB gont diln tro'thtin
U6ng Bi; NghQ An: Truong Nhqtt Phi, Al-Kl,
R - 50 (fi) mtic nii ri1p vti'i dct(rn rnuch \. Tru<rng THPT DTNT SO Z; Ua Thanh Tirng, 12 Cl,
f,)oon tttut'h X gim di1n lrd thuin r, ur|n t:ant Truong THPT Kim Li6n, Nam Ddn; Binh Phufc:
lt) I Phqm Quang Tuydn, AKll, THPT chuy6n Quang
thuin L vir rtt di?n C \F) tncit rtoi ti\p"
1T Trung.
Cuing di tling cliin hiAu clung quu much dien AB lu DINH THI THAI QtTiNH

* / TORN Hg(
Zfu - ctrr16ig6_Eq_4ss(s-zols)
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
jiiiliiiltll|{rrliiulilt
oiltl,\\irN{illitirljDilitii(t lir@A\\N liiiililrlA\\ N(Dl]il1 Nlilll(D
EI e(El\\ ffi N\N A\\N\llll 7l0)1ilr 4ll

Ngny 23i0312014, tai ba dia di6m Hd NOi, Dek Tham gia cuQc thi . mQt s6n choi tri tue do H$i
Lik, Diing Th6p tld di6n ra lcy thi Olympic ToSn hsc Hd NOi dA xu6t ld dip de hoc sinh c6c
To6n Hd NQi m0 rQng 16n thri 11 ndm 2014. tlfa phuong dua tdi cirng b4n bd trong cd nu6c,
T6ng s6 thi sinh dg thi d ci 3 hQi cl6ng li\ 779 tlding thoi ctng ld thtr suc trong cuQc hQi nhpp
thi sinh ci,r- 42 tinh thanh trong todn qu6c, g0m qu5c t6 vC tintr v.uc To6n hqc phd thdng . CuQc
473 thi sinh lira tui5i Junior (THCS, sinh sau thi d5 nhanh ch6ng thu hrit c6c tinh, thdnh trong
ngiy 01/01/2000) vd 306 thi sinh h?a tu6i todn qu6c tham dg, tu noi dia dAu cira T6 qu6c
Senior (THPT, sinh sau ngdy 01/01/1998). Hd Giang cho d6n mfii Ci Mau ddiu c6 hqc sinh
Ci hai tl$i Junior vd Senior il6u thi ctng vio tham du lcy thi ndy. Ki thi HOMC 2ol4 ddkct
mQt thoi gian, tu 8h d6n 11h30 ngity 231312014. thric ti5t de.p. (DC thi vd il6p 6n xin xem trn
Thi sinh lim To6n bing ti6ng Anh trong 180 trang Web cria HQi To6n hgc He NQi
phirt voi 15 cdu h6i, ci tric nghiQm vd t.u lufln. hms'org'vn)
Thi sinh 6 ci ba hQi d6ng dd ldm bdi nghiOm THAM NGec KHU0
tuc, t.u tin vd t{n &}ng h6t th<ri gian. (Hli Todn hqc Hd NAi)

ji;. f rJ:'.! | i.; o .i:, ih,,tt li'ttn! l7 j

Prrl.rli'i;r '!3 -l:i5. Consider an acute triangle number ft satisffing the condition: for any 3 real
ABC with the angles A, B, and C. Find the numbers a, b, c such that l"l+lal+lcl<t, ttre

maximum value of the expression following system of inequalities has no solution


tm2 A+tan2 B tanz B+txtz C!- tarq C +lan2 A
l*tu+o*n+bxo+cx+15< 0
"'- tarf A+tan4 B ' tan4 B+tan4 C ' tan4 C+tan4 A' ).
1
I
lr'u- x'+llll+ l*o - *+tl l
< z'
'l'(}WA k llS Vt,\TFI ErM ;.\'fitrel{ L
Problem T121454. Suppose that ,4BC is an
()l,vh,tl)trAD
acute triangle inscribed in the circle {O) and AD
Prc.;lr*r 'fq/455. Find the coefficient of x2 in is an altitude. The tangent lines at' B, C of (O)
the expansion of the following expression
intersect at 7. On the line segment lD, choose

(l +x)(1 +2x)(l+4x)...(l + 2'0"*). K such that 6da=90o. Let G be the centroid


of ABC. Suppose that KG intersects OT at L'
Prrrblcnl 't'[{}i455. Let ar, dz, ..., anbe positive
Choose the point P, Q onthe side.BC so that
numbers such that LP ll OB, LQ ll OC. Choose the points E and F
at + az +...+ an =
111 respectively on the sides Cl and AB such that
A* rr*,..+-. 88, PF are both perpendicular to BC. Let (I;
be the circle centered at T and containing B and
Find the minimum value of the expression
C. Prove that the circle circumscribing the
,q=r,+*+.+ triangle AEF is tangent to (0.

.f Translated by NGUYEN PHU HOANG LAN


Prohlem n! 1,$$5, Find the biggest real
(College of Science-Vietnam National University, Hanoi)

TOnN H#( "* "o


Sd ass (E-2o15) Ai
-'-cT'tidiffi*
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
(ccDl-l-A-1-2.
/fam 1930 nhir ToSn hoc Dirc Lothar citc nhd toiln hqc
'J J Coilatz cld rld ra mOt bdi to6n d<rn gi6n: Phucrng TAy t6n hao
Xuiit phdt ti sd tw nhiAn n khac khdng. Ap1,,,rg tAm lgc, md kh6ng gi6i
phdp todn sau: quy6t dugc"!
Jq/.frey Lagarias vit
+ Neu n la so chin, rhi chia n cho 2, co !.I Kannan Soundararajan
+ Nu n ld sd rc, thi nhdn n vdi 3, cQng l, r6i d Dai hoc Michigan lai
Y! Qlan .tAm d6n su phAn
chia cho 2, tac co b6 thdng kd cira nhirng
2
R6i lai bit clAu 6p dr,rng phdp torln d6 v6i sd m6i chfr s6 d6u cira danh
Vi du, Uat AAu ti 28, ta c6 ddy:
thu dugc. s6ch nhirng s6 tao thdnh
28 14 7-tl -17-26 t3-20-10-5 bdng quy tdc Collatz.Yi Lothar Collatz
8-4-2-t. dp nhu trong ddy sinh (1e10 - 19e0)
Khi d6n t rOi tfri sE c6 mOt ddy sd chi g6m c6 1
ra b0i 28 trn kia thi
vd2:1-2-1-2-1 ... - | - 7 - 1 - 1 -- 2 -
ddy circcht s6 dAu ld: 2 1

Gi6 thuy6t ci:r- Coll?tz (cdn goi ld bdi torln -2 1 5-8-4-2-1.


Collatz),cluoc phbtbi6u nhu sau: C6c nhd to6n hgc dd chimg minh ring n6u di tu
;i.
"Dil xtrdt phat tir s6 n e N- nao l:at kj,, ror cu6c mot so rdt lon vd nhin vdo c6c chfi sd d6u cira
l. - .. .i
roi cfing di den con .so 1". ph6n ildu cua danh s6ch md thdi, thi nguoi ta sE
th6y ring tAn s6 thdng.kO cria sr,r xuSt hi6n cria
ThQt khdng c6 bdi to6n ndo md clAu cl6 dcrn giin
nhu vf,y, hgc sinh lop 3 cflng hitiu dugc.
m6i cht sd ld kh6ng gi6ng nhau:
Vd cfing that ld mdt di6u kj, la, cl6n nay chua ai SO t xu6t hi6n thucrng xuy6n hcrn s5 2, s6 2
chimg minh dugc mnh dO 5y c6 dirng v6i moi xu6t hiQn nhi0u hon sti 3,...N6i mdt c6ch chinh
n e N* kh6ng, hay c6 s5 n e N- ndo md mQnh xrlc hg dd chimg t6 ring lu4t thdng kC m6 tA t6t
AC AO nrOng clirng hay kh6ng? nh6t s1r kiQn d6 chinh ld "LuQt Benford' $5
. ," ). i :
cdng nho tdn so xuat hiQn cdng nhi6u). Ludt
Nhi6u nhd to6n hoc cho ring m6nh aO AO Atrng
Benford d5 clugc x6c nh4n tr6n thqc tC khi quan
v6i mgi n e N* nhrmg rl6ng ti6c thay, cho d6n
sflt gi6 b6n hdng h6a in trong catalogue (cata16).
nay vic chring minh m6nh AC dO v6n ti6n bQ
rdt chAm. Ei6u d6ng n6i 0 cl6y ld 1u0t Benford cflng dugc
ki6m nghiQm cho c6c chfi s6 d6u cia ddy s6
Chua ht5t! M6t v5n dC moi lqi ndy ra: Xu6t ph6t
Collatz. Vfy phii chSng ddy chir sd cl6 cflng ld
tu 28 thi qua 13 budc d6n sO 1, nh.mg n6.r r.,6t
m6t ddy "c6 mang tinh ng6u nhi6n"? tuy clugc
ph6t tu 27 th\ ph6i qua 7l bulc m6i di5n sd l. ,l
sinh ra bang mQt quy tic chinh x6c, kh6ng ngAu
Vfy s6 bu6c 1i0n h0 v6i s6 xu6t ph5t theo quy nhi6n chirt nin (Quy tdc Collatz).
luit ndo?
D6 phni ch.ang ld m6t bu6c clAu trong qu6 trinh
Theo nhd to6n hoc Paul Erdris, thi to6n hgc
tim hiOu cdu truc toSn hgc cria mQt "bdi todn
hiQn nay chua dri cdng cu dO giai quyt5t bdi to6n
con" ciJa "bdi toan mg Collatz" chua gi6i quy6t
ndy.
dugc?
C6 mdt giai thoai r6t "kj. qu6i":"Bdito6nndydo PHAN THANH QUANG
KGB (Co quan tinh b6o Li0n X6) dflt ra d61dm (Theo Benirt Ritlaud, trong La Recherche)

t?El#85',
2S .",'-,,,',-
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
ID[G:I\T DIILFII
r0r
-2r--'sdPm0ilc PmP Tiilr Grfl Tu

BIEU TIIIC IU(IilG GIIC


D,ING THANH nar - pHAU.THI PH[IONG THUY
(GV Hec vin PK- KQ, Son Tay, Hd NAi)

rons nhfcng ndm gdn ddy, bdi todn tinh gid Jsin
30' = 4 sin I 0' sin 50" sin 70'
$f [sin 60" = 4sin20'sin 40' sin 80"
'
?, tri cia mQt biu th*c luqng gidc md kh6ng
dilng bdng ,i,*,i9, t{nh xu'dtTien ma nhiiu. rr d6 r =f =ft. A
['i":o..sin6o.]'z
Bdi vit xin trinh bay mQt sii phuong phdp co
bdn d gidi cdc bdi todn noy. Phrong phdp 2: Dirng cic ph6p ti6n A6i
tucrng tlucrng a6 tintr gi6 tri cfia c6c bi6u thrfrc
Phrang phrip 1: Dtng cdc cdng thrri.c bi6n tl6i
lugmg gi6c, tlua bi6u thric cAn tinh ve narm s6
luqng gi{c
luqmg gi6c cta cfc g6c il{c biQt Bii tofn 3. (DH Cdnh sdt ?CCC ndm 200t, kh6i
A). Khdng dilng bdng s6 mdy tinh, hdy t{nh gid
Bii to6n l. (DHQG Hd N\i ndm 2007, kh6i A).
Khdng dilng bdng sii, may tinh hdy tinh gia tri
tr! cila biu thuc:
cila biu th*c: P = 4sin 18" sin54'.
P = cosl2' +cos18' -4cosl5' cos21' cos24.. Ldi gi,rti. Ta c6:
Ldi gini. Ta c6: P.cos 18" : 4sin 18' cos18' sin54'
: 2cos15" cos3' -4cos15' cos21" cos24' :2sin36'sin54'
P
: 2cos15" [cos3" -2cos2l" cos24"f = 2sin36"cos36'
:sin72.: cos18" P =1. B
: 2cos15' [cos3' - cos45" -cos3"] =
Bii toin 4. (DH An ninh ndm 2001, khi;i A).
: *2cos15'cos45' Kh6ng dilng bdng s6, may tinh hdy tinh gia tri
: -(cos6o"+cos3o') =-1*f .O cila biu thilrc:
P = sin2 50' + sin2 70" - cos50" cos70".
Bii to6n 2. Kh6ng dilng bdng s6, mdy tinh hdy
Ldi gi,rti. Ta c6:
tlnh gid tri cila biu thac:
P = sin 10'.sin20"...sin80". p = 1:!9!190" . 1-SEq - cos5o" cos7o"

Ldi gini. Str dqng cdng thric g6c nhdn bataco;


= 1 - cosl20" cos20' - j[cosrzo. + cos20" ]
sin3x = 3sinx-4sin, x = 4snx(1-.irr r)
[4) =t+*cos2o -+(-+.coszo.) -- j. n
: +-i"r[i(cos2 .r + sin2 r) - sm,,]
Bii to6n 5. Kh6ng dilng bdng s6, mdy tinh hdy
: o*tr[]"rr, , -]sin, tinh gia tr! cila biu thttc:
,) ')- 1-
S = tan '" + 4sint't
tl ll -

: orr r[* "o., -]rir,


r)[f *',. ]r* r)
Ldi gi,rti.Df;t a =L .Ta c6
:4sinx.sin(00" -x).sin(oo. +x) (l) / . ^ r2
s, =[
t*1' ++s,,:a)
Ap dgng cdng thirc (l) voi x :T;x :ff ta c6: (cos3a )
T?EI#E!
"e.rr,u--ru, 29
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
3 52 =--l- lsin2 3a +16cos23asin2 2a
cosz 3a,'
*l';' ;),- + t - f;(do o <' <1)'
1 =o
+8sin3acos:asin2a] (1)
t'u-'. o
Trong tl6:
viy sin18'=
sin2 3a + 16cos23asinz 2a Biri to6n 7. Kh6ng clilng ht)ng 'sri, nttiv tinh hci.t

+8sin3acos3asin2a tinh giti tt'i r:t)u bi&t thtlrc':


= 1-cos23a + 16cos23a(l-cosz2a) S:tanr l0 +tanr-50 +tana70.
+4sin6asin2a Ldi gi&i. Ta c6 nhfln x6t sau
= 11cos2 3a+l+4cos2 3a-16cos2 3acosz2a :+.
+2(cos4a -cos8a)
12n2 30' = tan2 150' =t r'210"

+ c9s6a Tt d6 suy ra x:10";x:50";x=70" ld cic


: 11cos2 3a +t+2(l + cos6a)- 16[t nghi-6m cria phuong trinh:
LZ
t + cos4a tar'3r:* (1)
I 2(cos4a-cos8a)
+ 4\!vJTu
2 )T
't'a c6 ( t) .. (3tanx-tan3.r)':1
:i
<)
= 11 cos2 3a -l +2cos6a -4(cos 6a + cos4a [ I _"jranr,r )
+ cos6a cos4a) + 2(cos4a - cos8a)
<+ 3(tan6 x-6tana x+9tan2 x)
= 11 cos2 3a -l -2(cos2a + cos4a :1+9tan4 x-6tarP x
+cos6a+cos8a+cos10a) <> 3tan6 x -27 tan4 x+ 33tan2 r -l : 0.
Ddt r : tan2 x +33t -l =0(2)
= I I cos2 la -t-]-[(cosZa + cos4a =(1)<+3t3 -Tltz
slnd L' Tt d6 suy ra 4 :tan2l0; tz=tarf *; h=txPlU
+ cos6a + cos8a + cos lOa)sin a] ld c6c nghiQm cria phuong trinh (2). Ap duog
1
sin3a - sin a + sin5a-sin3a dinh li Vidte cho phuong trinh (2) ta c6:
= 1 I cos2 3a - | - -'.-(
sln,r'
+ sinTa-sin5a+sin9a -sin 7 a +stnlla -sin9a)
Jt,+tr+t3:9
lr,t, +r,t, *IrI, = | l'
= 11 cos2 3a J-.(-sina
-t - slna +sinl la) Khi d6 ta nhin tluo. c:

S = t 12 + t r2 + rr2 : ( t, + t, + 4)' - 2(t rt, + trt, + tr4)


:11cos2r,,-sillla
srn6r : -2.11:gl-22:59. o
92
: I 1 cos2 3a (do sinllcr :sin11fr :sin6:6;.
Mdri cic bp tuyQn t$p c{c biri toin sau:

Tt (l) suy ra tt =
*J*.1 1cos2 3a =ll. l. Kh6ng clung bing s6, miry tinh hay tinh giri
tri cua bieu tlifc:
vay s =JtT (do s> o). fl -lli
.) - ----^ - .
-
Phrang phdp 3: Tim phuerng trinh tlli sii
--
,Ir cos'-{JI .")It
c()s-
cos-
dlng da tht,ic nh$n bi6u thtfrc hngng girflc tim -t
7 7 7
2. Kh6ng dirng bang s6, rnay tinh hdy tinh giir
nghiQm
tri cirzr bi6u thitc:
Blri toin 6. Kh6ng rlirng bdng s6, muv tinh S : tan l' (2 sin 2' + 4sin 4' +... + l78sin 178' ).
hci::

tinh gid tri ct)a sin ltl


3. Kh6ng dirng bang s6. r.ndy tinh hiy tinh gii
.

gi,rti.Dlt, : sin18" = 0 < r < 1 .


Ldti tri cira bi0Lr thiLc:
Tac6 sin54':cos36' =3t-4t3 =l-Zt2 (tan-J0 +tan40'+tan50" +tan60 ).
+l: o e (r-t)(+r' +zr-t) : o --=-l^
S
e 4t3 -2t2 -lt cos l0 '

^^ .ct,.di[o
TORN
tHO(
3U sii rss ts-zorst

HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !


t10[ GltAi[
MrAlNrG DarM CHifllI K)t tfll[[JArrp-r
6j/ rongti* 6n nAp tq 12 thtAy gido yilu cdu
?, hoc sinh cua lop th* silrc voi bdi todn sau:
Trong kh6ng gian hQ toa d0 Oxyz, cho dim

odroAa
BHr rEHn Err HHr nsurEm ninxp
A(2; 5; 3) vd duong thdng d,
+ =+ =
+.
ViAt phuong trinh mp(a) ch*a d sao cho
1Oi adng ffin TH&TT sd 445, thting 7 ndm 2014)
uut r*"evdi illng thirc 4AB2: AC thi vdn khodng cach t* A den mp(a) lon nhiit.
Q
*" cb th6 x6y ra khi nlng ba di6m A, B, C Trong ltc ci lop clang loay hoay gini thi bqn
thing hdng. Bqn Hitng do kh6ng thri lai n6n dd
Long n6i " Thaa thiy em gidi ra r,il!" vd thAy
t16 thria ra mQt nghiOm hinh, d6le
^;.cdu Long ln bing trinh bdy. Sau
.(z n (; 2);c(o; -s).
1)
A[;,-iJ'
gi6o ild y6u
ddy ld loi gini cliaa Long.

Rd rdng AOi vOi nghiQm niry tathdy A,B, C r16u Bdi gidi cfia Long:
thuQc cluong thlng c6 A Ta c6 vecto chi phuong cua d ld i=(Z;t;Z).
PT:7x-y-5:0
Vay nghigm nhy Ldy MQ;0;2) e dvdgqii=(a;b;c)
kh6ng tlioa mdn da
bdi. Sau d6y ld mdt lcyi (a2 + b2 + c2 > 0) ld vecto ph5p tuy6n cria (a) .

gibi thing cria b?n B


Vuong Hodi Thanh, Do mp (a) chria ctucrng thhng d, nn ta co M
l0A2T, THPT chuydn
(1; 0; 2) . (") va iti. oo 116 phuong trinh
Nguydn Thi Minh
Khai, S6c Trlng: mflt phing
Theo c6ch gini bqn
Hilng, ta c6 C(0; -5) (1). Gqi F ld di6m d6i (a):ax+by+cz-a-2c:0 (l)
xr?ng cria B qua AK thl F thuQc AC.I<hi d6 PT vd2a+b+2c:0.
BF: x - 2y + 3 : 0. Tqa d0 H liL nghiQm cta h0 Tir2a + b + 2c: 0 + b : 2(a + b + c),khi d6
phucrng trinh:
l*-2y+3=0 ,,( l7) , ..\ la+5r+.'l _lrk+b+c)l
a\il@))=ft=ffi=f#frF.
\z**"y-r=o =H[-5:S.J'
Do ll ld trung ititim BF, nn ,( -2, +\
Ta c6 la+ b+ cl< JTJFTF *, , Y a,b,c.
e)
\ 5 )) ra a(e;(a))<sJT.
Tt (1) vd (2) suy ra PT AC: 29x + 7y + 35 0. : Suy
Khi d6 tqa d0l ld nghiQm cira h6 phuong trinh: Do t16 d(A, (a)) lon nh6t khi a : b : c, md
lzgx+7v+35 = O .( t4 33)
a2 +b2 +c2 >0 nOn a= b :c*0. Khi d6 chia
\ ,*+y-t=otA[-s;;] hai v6 PT (1) cho c ta c6 phucrng trinh m4t
vavA(-+'+)'c(o; -s) n phing(a)ldx+y+z-3:0.
NhQn xit:
Ngodi ban Thalth, cdc bqn sau cfing c6 Cdc bqn cd nhQn xdt gi ,i nt gidi mang dQm
dbp an ding: Nguydn Triiu Minh,ll To6n, THpT chiit lfi thuqt cila Long? Cdch gidi c*a bqn nhtr
9luyenJhrtr Nguy6n, Thdi Nguy6n; Kim Vdn Hing,
1241, THPT M! Dric B, Hi| NQi; Nguydn Hiru thi! ndo?
Hgdng HAi,l1A1, THPT chuydn LO Quy D6n, Dir NGUYEN ANH VO
Ning. tr (GV THPT Nguydn Binh Khim, Hodi An, Binh Dlnh)
NGQC HrEN (HaNd'

T?31#EE3
"e
nur,r-roru, I
HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !
xutr nAx rtJ Dot
Tqp*i lffi]l H9(vnIUdl mi sd 455 (5.20151
Ti,a soan : 1 878, pnd Giar0 Uo, Hi tloi
0T Bien lap: 04.35121607
0T - Fax Ph6t hanh, Tri su: 04.35121606
ffluthematic und Youth illugurine Email: l0anh0clu0ilreuielnam@gmail,c0m

BAN CO VAN KHOA HOC CHIU TRACH NHIEM XUAT BAN


GS. T SKH. NGLIYEN CANH TOAN Chri tich Hdi ddng Thinh vin
NXB Gi6o duc Vi6t Nam
GS. T SKH. TRAN VAN NHL]NG
MACvANTI@.{
7S. NGLAGNVANVO}iG Tdng Gi6m ddc kim Tdng bien t4p
cs.ooaNQuixn NXB Gi6o duc Vit Nam
PGS S. TRANVANHAO GS S.VUVANHLING

ruOr o6Nc efiN rAe


Tdng bian fip : TS. rnAn nflu Nnnr ThuHTda soan : ThS.ffd quanC VfNft
rs. rnAN oiNu cn&u, ras. ucuyEN eNH orruc, rs. rnAN Nav o(nqc, rs. Ncuv6N rrarNH otE, rs. NcuveN urNH
HA, rs. NcuyEN vrir HAr, pcs. zs. r-E eudc uAN, ras. IHAM vAN HLTNG, PGs. rs. vCr ruaNs rsI6r,
pHAr,
GS.'TSKH.NcuyEN vlN rraAu, 6"9 NGrryEN rHAc unqr, rs. PHAM THI B4.cH NGoc, PGs. zs. NclrvEN oANc
PGS. rS. TA DTIY PHII]f.IG, TIS. NCUYEN TTd TTTACH, GS. TSKII. DANG HTING THNNC, PGS. 7S. PTLA.N OOAN THOAI,
ras. vU rru ruuv, pcs. rs. vO Dt oNG THUY, Gs. rsKH. NcO vrcr TRUNG.

TRONG SO NAY
Problems in This Issue
@ Oarrrr cho Trung hgc Co sd
For Lou;er Secondary School Tll 455, ..., T L21 455, Lll 455, Lzl 455.

Vil Httu Binh - Phrrong ph6p gi6n tidp @ ciai bei ki trtidc
tinh sddo g6c. Solutions to Preuious Problems

@ HuOrrg d6n giii


thi tuydn sinh vio l6p 10
Dd @ Tin tr?c toin hgc
Tnrbng THPT chuy6n B5c Ninh, n6m hoc Thdm Ngoc I{huA - Thi Olympic ToAn Hd
2014 - 201_5. NOi m6 r6ng ndm 2014.

@ ,a thi tuydn sinh vdo l6p 10 Ttrrdng DHSP @ *un c6 bidt


TP. H6 Chi Minh, ndm hoc 2014-2015.
Nhtng sdng6u nhi6n cira bii to6n Collatz.
@ Cfr,rdn bi cho ki thi THPT Qudc gia 6l Pi['r, din d4y hgc toAn
Nguydn Ngoc Xudn - U.rg dung tinh ch{t Ddng Thanh Hdi ud. Pham Thi Phtong
cria khdi tit di6n vu6ng vi.o bdi to6n tinh Thily - M6t sd phrrong ph6p tinh gi6 tri
khoing c6ch. bidu thrlc irrong gi6c.

@ uuang d6n giAi - Dd s6'7. @ s"i tdrn d aau

@ n t sirc trd6c ki thi - Ed sdl. Giii d6p: Bdi toin c6 hai nghiQm hinh?
Lbi giii mang dlm chdt kr thuat?
@ Oii5r, dDrn phridng phdp giii to6n
Anh Bia lz Ong Cht Xud.n D&ng, Ph6 Gidm
Trd.n Htu Nam - Bdt ding thrlc ho6n vi
d6b SA GD - DT Hd Nili, phdt bidu trong 16
vi m6t vdi 6p dung. hhai mqc hj, thi hoc sinh gi6i todn hgc Hd.
@ ,a ra ki niry N6i md rQng nd.m 2015.

HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !


TIN TUC I IIOAT DONG
2 thdng 4 nam 2015, Nha Xudt ban
,1{gay
.Jn Giao dUc ViQt Nam, Tap chiTodn hgc vd
Iu0i tre cung mOt s6 Cong ty thdnh vi6n cua
NXBGD Vi6t Nam da d6n tham dq, chuc mung
Hoi nghi tdng k6t cOng t6c Phat hdnh SAch gi6o
duc - Thidt bi - Thu vi6n truong hoc ndm 2014vd
tridn khai cong tdc Phat hrinh Sdch giao dqc ndm
hoc 2015 - 2016 cia C0ng ty Cd phAn Phiit hanh
sAch vd Thi6t bi truong hoc Hung YOn. Dai di6n
cho NXBGD Vi0t Nam co ong Hodng L Bdch,
Pho TGD NXBGDVN kiem GD NXBGD tai TP.
Ha NQi; bdD6 Th1 Phuong, Pho GD; ong Nguy1n
Qudc H6ng, Pho GD. V6 phia Tqp chi TH&TT co
6ng Trdn Huu Nam, Tdng bi6n tap Tap chi; ong
Ong,Vgrrydrz ltan PhA - PGD So'GD-DT HLrng Y0n ph6t bi6r-r chi
Nguyen Anh Qudn, Tru6ng ban Bi6n t4p; ong
d4o H6i nghi.
Nguyen Khoa Di6m, phu tr6ch phat hanh. Cung
dodn con c6bit Nguy1n Thi MI,TGD Cong ty CP
SAch vd Thi6t bi gi6o duc Midn Bdc; bit Trdn Thi
Nhu Hd, Pho TGD COng ty CP Ddu tu vd Phdt
tridn gido duc Hd Noi; ... Tqi budi le, NXBGD Viet
Nam, Tqp chi TH&TT vd cdc C0ng ty Thdnh vi6n
ddu co nh0ng phat bidu chric mung, nh0ng f ki6n
dong gop chAn thdnh cho hOi nghi.

D6n du vA chi dao Oudi l0 co ong Nguy1n Van


Ph6,Pho GD SO Gido dUc vd Ddo tqo tinh Hung
Yen vd Trudng, Pho cdc Phong, Ban chuyen mon;
l6nh dao clra c6c truong THPT vd cdc Phong GD-
DT trong todn Tinh. Tai budi 16,6ng Nguy)n Vdn
Ludn, Chl tich HDQT ki6m GD cOng ty da tdng
kdt cOng tac phat hanh trong ndm 2014, ndu ra 6ng Hodng LA Btich Ph6 TGD NXBGD Vi6t Narr-r kiem GD
nh0ng thuAn loi, kho khdn chung c0a ngdnh c0ng
NXBGD tqi Hir N6i t{ng hoa ch[rc milng c6c tip tlre. ca nhan co
thdnh tich xu6t sic.
nhu tinh hinh cU thd c0a don vi, dd ra phuong
huong, chi tieu, nhi0m vu c0a ndm 2015. Cdc
don vi phdt hdnh trong tinh c0ng co nhi6u f ki6n
xAy dung, nh0ng kinh nghiem c0a cdc don vi didn
hinh. Cu6i chuong trinh ld 16 tuyen duong, khen
thudng cdc don vi phat hdnh co thdnh tich xudt
sdc nhdt, Sd GD-DT da t4ng Gldy khen cho B
tap thd vd 4 c6, nhAn thuOc c6c Phong GD-DT,
cdc truong THPT trong todn tinh ldm tdt cOng tdc
Phdt hanh S6ch gi6o dUc - Thidt bi - Thu vien
truong hoc ndn2014.

Le tdng k6t da thanh cong t6t dep trong kh0ng


khi dm cung cOa mOt dai gia dinh. Mot ldn n0a,
NXBGD Vi6t Nam chuc mung thdnh cOng c0a
C0ng ty trong ndm 2014, chlc COng ty ti6p tqc Org Triin Hiru ]',lam - T6ng bin tAp Tqp chi Todn hoc va Tuoi 1r'e
co nh0ng buoc ph6t tridn v0ng chic trong nam ting hoa chirc mung ong Ngtndn Van Luiln - Chu tich HDQT ki6m
2015 vd nhung ndm toi. Gi6m d6c CTCP Ph6t hdnh s6ch vA Thi6t bi truong hgc Hung Y6n.

HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !


&\ IAPGHITo>ANHQcvAmfrfoffi
lll; ria* srsr rnitu crlNe
rRrrNtri BAN DEtr

BO D0NC TAP
TA P CHi TOAN HOC VA TUOI TRE HANE NAM

Krr6 tg x26,5 xn6 t9 x 26,5


Gi6 bia: OO.OOO O6ng Gi6 bia: 'tZO.OOO O6ng

1116 t9 x 26,5 rh6 tg x 26,5 1116 tg x26,5


Gi6 bia: tsz.ooo o6ng d6ng
Gi5 bia: '175.000 Gidr bia: tes.ooo o6ng

E6n dge c6 tlr d'ft rmua e6o eu{5n Oong tqp nay tgi cSrc cry s& BtfU DIEN tr6n toin
qurSe ho$c dfrt mr.la tpi T&a sCI?n.
Moi chitit xin lien hQ: TAP cHi TOAN HQC VA TUol TRE
1B7B GIANG VO, DONG DA,.:HA NQI
o Dien thoai - Fax Ph6rt hdnh, Tri su: (04) 35121606
o Email : toanhoctuoitrevietnam@gmail.com

HY T MUA TC TH&TT TI C S BU IN GN NHT !

Verwandte Interessen