Sie sind auf Seite 1von 7

Pravilo Reda Manje Bra e

Prvo poglavlje

U ime Gospodnje! Po inje ivot Manje bra e

Pravilo i ivot Manje bra e jest ovo: obdr avati sveto Evan elje Gospodina na ega Isusa Krista

ive i u poslu nosti, bez vlasni tva i u isto i. Brat Franjo obe ava poslu nost i po tovanje gospodinu papi Honoriju i njegovim zakonitim nasljednicima i Rimskoj Crkvi. A ostala bra a du na su slu ati brata Franju i njegove nasljednike.

Drugo poglavlje

O onima koji ele prihvatiti ovaj ivot i kako ih treba primiti

Ako koji htjednu prihvatiti taj ivot pa do u k na oj bra i, neka ih bra a po alju svojim provincijalnim ministrima; samo njima, a ne drugima neka bude dopu teno primati bra u. A

ministri neka ih pa ljivo ispitaju o katoli koj vjeri i o crkvenim sakramentima. I ako sve to vjeruju

i htjednu to vjerno ispovijedati i do smrti stalno obdr avati - a nisu o enjeni, ili ako su o enjeni, ali su im ene ve stupile u samostan i polo ile ve zavjet isto e, pa su im s ovla tenjem dijecezanskoga biskupa dale dozvolu, a ene su takve dobi da se vi e u njih ne mo e sumnjati - neka im provincijalni ministri uprave rije i svetoga Evan elja da idu i sve svoje rasprodaju te nastoje podijeliti siromasima (usp. Mt 19,21). Ako toga ne bi mogli u initi, dosta je da imaju dobru volju.

I neka se bra a i njihovi ministri uvaju da se ne brinu za njihova vremenita dobra, kako bi sa

Pravilo Reda Manje Bra e

svojim stvarima slobodno u inili togod ih Gospodin nadahne. Ako pak zatra e savjet, dopu ta se ministrima da ih po alju kojim bogobojaznim ljudima da po njihovu savjetu svoja dobra razdijele siromasima.

Neka im zatim dadu odje u ku nje, to jest dva habita bez kapuce i pojas i donje odijelo i kaparon do pojasa, osim ako ministri koji put po Bogu prosude druk ije. Kad zavr e godinu ku nje, neka budu primljeni u poslu nost: neka obe aju da e ovaj ivot i Pravilo uvijek obdr avati. I po nalogu gospodina pape ne e im nipo to biti dopu teno iza i iz ovoga Reda, jer po svetom Evan elju Nitko tko stavi ruku svoju na plug, pa se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Bo je. (Lk 9,62) A oni koji su ve obe ali poslu nost neka imaju jedan habit s kapucom i drugi bez kapuce, koji bi ga htjeli imati. I koje nu da prisili, mogu nositi obu u. I sva bra a neka se odijevaju jednostavnim odijelom i mogu ga s Bo jim blagoslovom krpati vre ama i drugim krpama. Opominjem ih i poti em da ne preziru i ne osu uju ljude koje vide da su odjeveni u mekane i arene haljine i da u ivaju birana jela i pi a. Neka radije svatko osu uje i prezire samoga sebe.

Tre e poglavlje

O bo anskom asoslovu i postu i kako bra a moraju i i svijetom

Klerici neka mole bo anski asoslov po uredbi svete Rimske Crkve, osim psaltira, i zato mogu imati brevijare. A neklerici neka mole dvadeset i etiri O ena a za jutarnju, za hvale pet, za svaki pojedini as - prvi, tre i, esti i deveti - po sedam, za ve ernju dvanaest, za pove erje sedam; i neka mole za pokojne.

Neka poste od blagdana Svih Svetih do Bo i a. Oni koji dragovoljno poste svetu etrdesetnicu, koja po inje od Bogojavljenja i traje punih etrdeset dana i koju je Gospodin posvetio svojim svetim postom, (usp. Mt 4,2) bili blagoslovljeni od Gospodina; a koji ne e, neka ih se ne prisiljava. Ali drugu etrdesetnicu do Uskrsnu a Gospodnjega du ni su postiti. U ostalo vrijeme nisu du ni postiti, osim petkom. U slu aju o ite nu de bra a nisu obvezna na tjelesni post.

Pravilo Reda Manje Bra e

Savjetujem, opominjem i poti em svoju bra u u Gospodinu Isusu Kristu: kad idu svijetom neka se ne sva aju i ne prepiru niti druge osu uju; ve neka budu blagi, miroljubivi i edni, skromni i ponizni, govore i uljudno sa svakim kako se dolikuje. I ne smiju jahati osim ako ih na to prisili

o ita potreba ili bolest. U koju god ku u u u neka najprije ka u: Mir ku i ovoj (usp. Lk 10,8). I po svetom Evan elju slobodno jedu od svakoga jela koje im ponude.

etvrto poglavlje

Bra a ne smiju primati novaca

Strogo nala em svoj bra i da nipo to ne primaju denara ili novaca, ni sami ni po posredniku. Za potrebe bolesnika i za odijevanje ostale bra e neka se sami ministri i kustodi pomnjivo brinu preko duhovnih prijatelja - prema prilikama mjesta i vremena i prema hladno i kraja, kako vide da potreba zahtijeva. Ali uvijek tako kako je re eno: da ne primaju denara ili novaca.

Peto poglavlje

O radu

Bra a, kojoj je Gospodin dao milost da rade, neka rade vjerno i predano, tako da - odstraniv i nerad koji je neprijatelj du e - ne ugase duh svete molitve i pobo nosti kojemu sve ostalo vremenito treba da slu i. Kao pla u za rad neka primaju ono to treba njima i njihovoj bra i za tjelesne potrebe, osim denara i novca, i to ponizno, kako dolikuje Bo jim slugama i sljedbenicima svetoga siroma tva.

Pravilo Reda Manje Bra e

esto poglavlje

Da bra a ne smiju ni ta prisvojiti, o sakupljanju milostinje i o bolesnoj bra i

Neka bra a sebi ni ta ne prisvoje, ni ku e ni mjesta ni bilo koje stvari. Kao putnici i prido lice na ovome svijetu (usp. 1 Pt 2,11), slu e i Gospodinu u siroma tvu i poniznosti, neka s pouzdanjem prose milostinju i ne treba da se stide, jer je Gospodin radi nas bio siroma an na ovome svijetu (usp. 2 Kor 8,9).

To je ona izvrsnost uzvi enog siroma tva koje je vas, moju predragu bra u, postavilo ba tinicima i kraljevima nebeskoga kraljevstva, osiroma ilo vas je u stvarima, a uzvisilo u krepostima. To neka bude va dio koji vodi u zemlju ivih. Vi ga, ljubljena bra o, potpuno prigrlite te u ime Gospodina na ega Isusa Krista ne elite nikada ni ta drugo pod nebom posjedovati. I gdje god se bra a na u ili sretnu, neka se poka u doma i me u sobom. I neka s punim povjerenjem jedan drugomu otkrije svoje potrebe: jer ako majka hrani i ljubi svoga tjelesnog sina, koliko bri ljivije mora svatko ljubiti svoga duhovnog brata. I ako koji od njih oboli, ostala ga bra a moraju poslu ivati kako bi eljela da se njih poslu uje.

Sedmo poglavlje

O pokori koja se ima nalo iti bra i koja grije e

Ako bi koji od bra e zaveden od neprijatelja smrtno sagrije io, kad se radi o grijesima za koje je me u bra om odre eno da se moraju obratiti samo provincijalnim ministrima, du na su spomenuta bra a to prije njima se ute i, bez oklijevanja. A ministri, ako su sve enici, neka im milosrdno nalo e pokoru; ako pak nisu sve enici, neka im je nalo e po drugim sve enicima

Pravilo Reda Manje Bra e

Reda, kako po Bogu najbolje prosude da je korisno. I moraju se uvati da se zbog ne ijega grijeha ne bi srdili ili uzrujavali, jer srd ba i uzrujanost onemogu uju ljubav u njima i u drugima.

Osmo poglavlje

O izboru generalnog ministra ovoga bratstva i o duhovskom kapitulu

Sva bra a moraju uvijek imati jednoga od bra e ovoga Reda za generalnog ministra i slugu cijeloga bratstva i njemu se imaju strogo pokoravati. Kad on umre, neka mu provincijalni ministri i kustodi na duhovskom kapitulu izaberu nasljednika. Na taj se kapitul provincijalni ministri moraju uvijek sabrati gdje god to generalni ministar odredi; i to jednom u tri godine ili u drugom du em ili kra em roku, kako to spomenuti ministar odredi.

Ako bi kada svi provincijalni ministri i kustodi zajedno uvidjeli da spomenuti ministar nije sposoban za slu bu i za op u korist bra e, du na su spomenuta bra a koja imaju pravo izbora u ime Gospodnje drugoga izabrati za kustoda. A poslije duhovskoga kapitula pojedini ministri i kustodi, budu li htjeli i bude li im se inilo korisnim, mogu iste godine u svojim kustodijama sazvati svoju bra u na kapitul.

Deveto poglavlje

O propovjednicima

Neka bra a ne propovijedaju u biskupiji kojega biskupa ako bi im on to zabranio. I neka se

Pravilo Reda Manje Bra e

nijedan brat ne usudi propovijedati narodu ako ga generalni ministar ovoga bratstva nije ispitao i potvrdio te mu povjerio propovjedni ku slu bu. Opominjem tako er i poti em tu istu bra u da im u propovijedima to ih dr e rije i budu proku ane i iste, na korist i izgradnju naroda. Neka im govore o manama i krepostima, o kazni i slavi, i to kratkim govorom jer je Gospodin na zemlji kratko govorio.

Deseto poglavlje

O opominjanju i popravljanju bra e

Bra a ministri i sluge ostale bra e neka svoju bra u poha aju i opominju i neka ih ponizno i ljubazno ispravljaju, ne nare uju i im ni ta to bi bilo protiv njihove du e i na ega Pravila. A bra a podlo nici neka se sjete da su se radi Boga odrekli vlastite volje. Zato im strogo nare ujem da svoje ministre slu aju u svemu to su Gospodinu obe ali obdr avati, a ne protivi se du i i na emu Pravilu.

I gdje god se na e bra e koja bi uvidjela i spoznala da ne mogu Pravilo duhovno obdr avati, mogu se i moraju obratiti svojim ministrima. A ministri neka ih ljubazno i dobrostivo prime i neka se prema njima poka u tako prijazni da bra a mogu s njima govoriti i postupati kao gospodari sa svojim slugama; jer tako mora biti: ministri neka budu sluge sve bra e.

Opominjem i zaklinjem u Gospodinu Isusu Kristu da se bra a uvaju svake oholosti, ta te slave, zavisti, krtosti, brige i skrbi za ovaj svijet, ogovaranja i mrmljanja; i oni koji nisu upu eni u znanosti neka ne te e da se upute. Neka radije imaju na umu da iznad svega moraju eljeti: da posjeduju Duha Gospodnjega i njegovo sveto djelovanje, da mu se mole uvijek ista srca, da budu ponizni i strpljivi u progonstvu i bolesti te da ljube one koji nas progone, grde i karaju, jer Gospodin veli: Ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone i kleve u. (usp. Mt 5,44.) Blago progonjenima zbog pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko. (Mt 5, 10.) Ali tko ustraje do kraja, taj e se spasiti. (Mt 10,22.)

Pravilo Reda Manje Bra e

Jedanaesto poglavlje

Bra a neka ne ulaze u samostane redovnica

Strogo nare ujem svoj bra i da se uvaju sumnjivih dru enja sa enama i savjetovanja i da ne ulaze u samostane redovnica osim onih kojima je Apostolska Stolica dala posebno dopu tenje. Neka ne budu kumovi ni mu karcima ni enama da tom zgodom ne bi nastala me u bra om ili o bra i kakva sablazan.

Dvanaesto poglavlje

O onima koji idu me u Saracene i ostale nevjernike

Koji od bra e po Bo jem nadahnu u htjednu po i me u Saracene i ostale nevjernike, neka za to zatra e dopu tenje od svojih provincijalnih ministara. A ministri ne smiju nikomu dopustiti da ide, osim onima koje budu smatrali sposobnima za poslanje.

Osim toga, pod poslu nost nare ujem ministrima da tra e od gospodina pape jednoga kardinala svete Rimske Crkve koji e biti upravitelj, pokrovitelj i popravlja ovoga bratstva: da uvijek podlo ni i pokorni toj svetoj Crkvi, postojani u katoli koj vjeri obdr avamo siroma tvo i poniznost i sveto Evan elje Gospodina na ega Isusa Krista to smo vrsto obe ali.