You are on page 1of 1

#z

ffi 'fuGGYsta:

PERAKUAN TIDAK MELAKSANAKAN TUGASAN PROJEK


PRINSIP PERAKAUNAN 3 75613
SPM TAHUN

Angka Giliran .........membuat perakuan memilih untuk tidak

melaksanakan Tugasan Projek Prinsip Perakaunan 375613.

Saya memaharni akan kesan daripada kepufusan ini dan tidak akan membuat sebarang
tuntutan di masa hadapan.

Yang benar; Disaksikan oleh;

NamaCalon: Narna Ibubapa/penj aga :

Tarikh: No. KP :

Tarikh:

Disahkan oleh;

(
Pengetua