Sie sind auf Seite 1von 10

Mladen Mustaek: Konzerviranje i restauriranje eljeznih arheolokih nalaza171

Konzerviranje i restauriranje
eljeznih arheolokih nalaza s nalazita
Mladen Mustaek utvrde anjevo
Odjel za restauriranje Saetak: Restauriranjem i konzerviranjem arheolokih predmeta ostvaruje se naj-
podvodnih arheolokih nalaza vaniji cilj u zatiti predmeta arheoloke batine, a to je sprjeavanje njihova daljnjeg
Zadar, Boidara Petranovia 1 propadanja. Strunom izvedbom sloenih konzervatorsko-restauratorskih zahvata
mmustacek@h-r-z.hr
predmetima vraamo vizualni identitet, strukturalnu stabilnost i fiziki integritet, a
Struni rad obraeni predmeti dugotrajno su ouvani i zatieni. U ovom radu prikazan je tijek
Predan 15. 10. 2012. restauratorskih radova izvedenih na eljeznim predmetima s nalazita utvrde anjevo.
UDK 904034.1(497.5 anjevo) Restauratorski radovi provedeni su u vie restauratorskih faza, od kojih je provedba svake
653]:7.025.3/.4 faze podrazumijevala primjenu razliitih restauratorskih tehnika, metoda i postupaka.
Tijekom restauratorskih radova svaka je faza detaljno evidentirana i dokumentirana.

Kljune rijei: utvrda anjevo, kasni srednji vijek, eljezni arheoloki nalazi, konzer-
viranje, restauriranje

Pokretni arheoloki nalazi s utvrde anjevo se pronalaze predmeti izraeni od eljeza, a ne izostaju
ni oni izraeni od bronce, olova ili srebra. Na utvrdi a-
Utvrda anjevo srednjovjekovna je utvrda smjetena njevo najbrojniji eljezni predmeti su razni avli i klinovi,
iznad sela anjevo u opini Visoko na junim padinama a prisutni su i dijelovi oruja i oruje (vrhovi strelica za
Kalnikog gorja (sl. 1). Arheoloka istraivanja utvrde samostrel, dijelovi maeva i puaka), vojna oprema (oklopi,
anjevo poela su 2003. godine kada su provedeni prvi potkove za obuu, ostruga sa zvjezdicom, razvodnik za
istrani radovi i raiavanje prostora (BEKI, 2008: 13). remenje, pojasne kope), higijenski predmeti (britve),
Do danas je na utvrdi anjevo provedeno devet arheolo- pribor za pripremanje i konzumiranje jela (noevi, vilice,
kih kampanja tijekom kojih je uz arheoloka istraivanja lice, cjediljka), obrtniki alati (klijeta za kugle, strugalice,
izvedena i graevinska obnova. Tijekom dosadanjih srpovi) te dijelovi kunog inventara i namjetaja (kljuevi,
istraivanja na utvrdi je pronaeno i prikupljeno mnotvo lokoti, razni okovi, nosai vrata) (IMIN, 2008: 197).
pokretnih arheolokih nalaza. Meu nalazima najbrojniji
je keramiki materijal, dok su metalni nalazi prisutni u Preliminarna istraivanja i pripremni radovi
neto manjem broju. Metalni arheoloki predmeti esto se Nakon to su eljezni arheoloki predmeti izvaeni iz ze-
pronalaze na kasnosrednjovjekovnim utvrdama. Najee mlje, uz pripadajuu signaturu spremali su se i pakirali u
172|portal Godinjak Hrvatskog restauratorskog zavoda 3/2012

1. Utvrda anjevo
Fort anjevo

polietilenske patentne vreice i dopremali u restauratorsku Nakon to su predmeti dobro oieni i posueni, treba
radionicu na daljnju obradu. Po zaprimanju arheolokog ih dobro pregledati i prouiti kako bi se na metalu utvrdila
materijala, predmeti su najprije evidentirani i pomno eventualna prisutnost drugih metala i materijala. Njihovu
pregledani te potom fotografirani da bi se detaljno doku- je prisutnost vrlo vano uoiti zato to odabrani postupak
mentiralo zateeno stanje prije poetka konzervatorsko- odsoljavanja eljeznih predmeta kemijskom metodom
restauratorskih radova. Dok se predmet prouava, takav uz pomo natrijeva sulfita moe otetiti druge materijale,
nain konzervatorsko-restauratorskog dokumentiranja ime bi oni bili nepovratno izgubljeni (MILI, 2001: 6).
omoguava primjeren metodoloki pristup konzervator- Dijelove predmeta na kojima se nalazi druga vrsta metala
sko-restauratorskim radovima, omoguuje utvrivanje ili materijala, u naem sluaju drvo i kost, zatitili smo
njihove vrijednosti, ba kao i materije koja se uva da bi od tetnog utjecaja natrijeva sulfita nanoenjem zatitnog
se mogao definirati plan konzervatorsko-restauratorskih premaza.2 Naneseni premaz otporan je i sprjeava dodir
radova (VOKI, 2007: 258259).1 Prije poetka radova, natrijeva sulfita s drugim metalom i materijalima te ih na
uz detaljan plan, potrebno je odrediti metodu, tehniku i taj nain tijekom postupka odsoljavanja zatiuje. Prije
postupke koji e se primjenjivati, kao i odgovarajue ma- postupka odsoljavanja, predmete smo zasebno umotali
terijale koje e se upotrijebiti, za to je potrebno stei to u polipropilensku mreu3 s pripadajuom signaturom
bolji uvid u stanje predmeta. Kako bi se stekao dobar uvid
u stanje predmeta, eljezni predmeti najprije su oieni 2 Za zatitu dijelova predmeta izraenih od drugih materijala koristili
smo se konsolidantom Cyclododecanom koji se na viim temperatu-
od zemlje, pijeska i drugih neistoa (sl. 2). Predmeti su
rama rastapa pa se u tekuem stanju nanosi na eljeno mjesto. Kad
ieni mehanikim metodama: raznim etkicama, kisto-
se premaz ohladi, stvara se vrsti zatitni sloj koji prekriva materijal
vima, skalpelima i iglama uz ispiranje etilnim alkoholom. koji elimo sauvati te ga na taj nain titimo od dodira s kemika-
lijama. To sredstvo isprobano je u praksi u Odjelu za restauriranje
podvodnih arheolokih nalaza gdje smo na drveni predmet nanijeli
sloj Cyclododecana debljine 10 mm te ga izloili djelovanju natrijeva
1 Ostali ciljevi konzervatorsko-restauratorske dokumentacije su pru- sulfita tijekom godine dana na temperaturi od 50 C. Nakon provede-
anje informacija koje e pomoi kolegama u buduim tretmanima nog postupka, na zatitnom sloju nisu bili vidljivi znakovi djelovanja
na konkretnom predmetu, biljeenje informacija koje e pridonositi natrijeva-sulfita te je drveni predmet uspjeno zatien.
opem razvoju struke i pomo u valoriziranju i odravanju kulturne 3 Mrea je izraena od termoplastine mase Polipropilena i otporna
batine. (VOKI 2007, 258259) je na djelovanje natrijeva -sulfita.
Mladen Mustaek: Konzerviranje i restauriranje eljeznih arheolokih nalaza173

2. Preliminarno ienje eljeznih predmeta (fototeka HRZ-a, snimio M. Mustaek)


The preliminary cleaning of iron objects (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by M. Mustaek)

koju smo Dimo aparatom prethodno utisnuli na samo- sloja otkriven je stabilan korozivni sloj u mineraliziranom
ljepivu plastinu traku. Nakon zamatanja i uvrivanja obliku koji je ujedno i izvorna povrina predmeta.
mree spajalicom, predmeti su pripremljeni za tretman
odsoljavanja. Odsoljavanje eljeza
Postupak odsoljavanja je proces od izuzetne vanosti za
Zateeno stanje predmeta konzervaciju, ouvanje i stabilizaciju eljeznih predmeta
Na konzervatorsko-restauratorsku obradu zaprimljeno je te sprjeavanje njihova daljnjeg propadanja. Procesom
sedamnaest eljeznih arheolokih predmeta. Predmeti su odsoljavanja iz eljeznih predmeta oslobaaju se tetni
bili prekriveni produktima korozije, zemljom, pijeskom, ioni klora (kloridi). Na eljeznim predmetima kloridi se
kameniima i ostacima vegetacije. Nakon ienja pred- nalaze u naslagama korozijskih produkata. Da bi se klo-
meta od lako uklonjivih neistoa, predmeti su pregledani ridi oslobodili, eljezov oksihidroksid najprije mora biti
pod mikroskopskim povealom da bi se uoili eventualni reduciran u eljezov oksid (kompaktni magnetit). Ako je
tragovi izrade, igova ili dekoracija te prisutnost drugog nakon vaenja na predmetu dolo do formiranja eljezova
metala ili materijala. Na tuljcu za nasad vrha strelice za oksihidroksida akaganeita, kloridi ostaju zarobljeni unutar
samostrel romboidnog presjeka (T. 1:1.1) uoeni su tragovi kristalne reetke. Da bi moglo doi do oslobaanja klori-
drva, dok se na dvokrakoj vilici (T. 2:3.1) nalazi dobro ou- da, akaganeit je potrebno reducirati u magnetit (CRONYN,
van kotani drak. Na vilici za kaljevu pe s nazubljenim 1990: 199). Za odsoljavanje eljeznih predmeta s nalazita
kotaiem na vrhu, etvrtastog presjeka (T. 2:7.1) vidljivo je utvrde anjevo odabran je postupak stabilizacije eljeza
nekoliko igova u obliku viekrake zvijezde. Nakon preli- alkalnom otopinom natrijeva sulfita. Ta je metoda razvi-
minarnog pregleda, na predmetima je proveden postupak jena 1975. godine. Uinkovita je i daje najbolje rezultate.
istranog ienja i sondiranja kojim smo utvrdili debljinu Za sam postupak koritena je specijalna kupelj izraena
korozivnog sloja, stanje izvorne povrine i ouvanost od inox nehrajueg elika zapremine ezdeset litara s
metalne jezgre. Rezultati istranog ienja na predme- ugraenim grijaima i crpkom za cirkulaciju otopine
tima pokazali su prisutnost nestabilnog korozivnog sloja (sl. 3). Prije ukljuivanja kupelji pripremljena je alkalna
prakaste strukture koji se osipava i ispod kojeg se nalazi otopina natrij-sulfita koja se sastojala od ezdeset litara
stabilniji i vri sloj aktivne korozije. Uklanjanjem toga destilirane vode pomijeane sa 6,3% natrij-sulfita i 2%
natrijeve luine. Nakon kraeg mijeanja, alkalnu otopinu
174|portal Godinjak Hrvatskog restauratorskog zavoda 3/2012

3. Kupelj za sulfitni postupak (fototeka HRZ-a, snimio M. Musta- 4. Pripremljeni predmeti za sulfitni postupak (fototeka HRZ-a,
ek) snimio M. Mustaek)
A bath for the sulfite treatment (Croatian Conservation Institute Photo Objects prepared for the sulfite treatment (Croatian Conservation
Archive, photo by M. Mustaek) Institute Photo Archive, photo by M. Mustaek)

na natrijevim sulfitom ulili u kupelj, ija je temperatura


zagrijavanja takoer bila
50 C. Tijekom procesa neutralizacije, destiliranu vodu u
kupelji mijenjali smo svakih sedam dana, sve dok otopina
nije postala neutralna, odnosno dok pH otopine nije bio
sedam. Tijekom procesa odsoljavanja eljeznih predmeta,
prilikom promjene svake kupke prikupljeni su uzorci
otopine radi praenja i utvrivanja koliine osloboenih
klorida. Koliina klorida u uzorku mjerila se instrumen-
talno, automatskim potenciometrijskim titratorom (sl. 5).
Rezultati analize pokazali su da je najvia koliina oslo-
5. Mjerenje koliine klorida potenciometrijskim titratorom (fotote- boenih klorida u uzorku bila 235,91 mg/l, dok je najma-
ka HRZ-a, snimio M. Mustaek) nja koliina klorida bila zabiljeena prilikom posljednje
Measuring the amount of chlorides with a potentiometric titrator
izmjene otopine, koja je iznosila 2,33 mg/l (sl. 6). Nakon
(Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by M. Musta-
viekratnog ispiranja i neutraliziranja otopine, predmeti
ek)
su izvaeni iz kupelji i posueni.

ulili smo u kupelj u koju smo zatim poloili prethodno Restauriranje i rekonstruiranje
pripremljene eljezne predmete. Za vrijeme tretmana Da bi se na predmetima uoila eventualna oteenja nasta-
natrij-sulfitom, eljezni predmeti bili su umotani u poli- la tijekom odsoljavanja, predmeti su nakon vaenja iz ku-
propilensku mreu kako bi se tijekom postupka sprijeio pelji paljivo pregledani. Pojedine dijelove predmeta koji
eventualni gubitak naknadno ulomljenih fragmenata. su se tijekom postupka odlomili, spojili smo lijepljenjem,
Nakon polaganja predmeta u otopinu (sl. 4), kupelj smo upotrebom tekueg akrilnog ljepila. Vidljive napukline na
hermetiki zatvorili,4 nakon ega smo ukljuili cirkulacij- korama i ljuskama korozivnih slojeva uvrstili smo i stabi-
sku crpku te namjestili grijanje otopine na temperaturu lizirali podlijepljivanjem, apliciranjem dvokomponentne
od 50 C. Prva kupka promijenjena je nakon petnaest epoksidne smole Araldit 2020. U sljedeoj fazi skidane su
dana. Sljedee promjene otopine obavljale su se svakih korozivne naslage s predmeta. Bilo je potrebno ukloniti
trideset dana. Tijekom postupka odsoljavanja ukupno je sve naslage do sloja izvorne povrine. U postupku ienja
promijenjeno sedam kupki otopine natrij-sulfita. Nakon eljeznog predmeta ta je faza najosjetljivija jer je svrha
izmjene posljednje kupke natrij-sulfita, eljezne predmete tog postupka to preciznije odrediti debljinu korozijskog
potrebno je neutralizirati, s obzirom na to da je nakon sloja koji je potrebno ukloniti bez zadiranja u izvornu po-
tretmana njihov pH oko 1314. Za neutralizaciju predmeta vrinu. Izvorna povrina predmeta je jedan od korozijskih
upotrijebljena je destilirana voda koju smo nakon tretma- slojeva koji ocrtava prvotni oblik arheolokog predmeta, i
u pravilu je ouvan u mineraliziranom obliku (MALETI,
4 Metoda odsoljavanja natrij-sulfitom zahtijeva anaerobne uvjete bez 2008: 12). Uklanjanje korozijskih produkata sa eljeznih
kisika, kako ne bi dolo do oksidacije sulfita u sulfat koji bi razorno predmeta obavljalo se iskljuivo mehanikim metodama.
djelovao na materijal. Za uklanjanje grubih korozivnih naslaga upotrebljavali
Mladen Mustaek: Konzerviranje i restauriranje eljeznih arheolokih nalaza175

6. Grafikon oslobaanja klorida tijekom procesa odsoljavanja (fototeka HRZ-a, snimio M. Mustaek)
Graph showing the release of chlorides during the desalinization process (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by M. Mustaek)

7. Uklanjanje korozivnih slojeva ultrazvunom iglom (fototeka 8. Mikropjeskarenje eljeznog predmeta (fototeka HRZ-a, snimio
HRZ-a, snimio M. Mustaek) M. Mustaek)
Removing the corrosion layers with an ultrasound needle (Croatian Microsandblasting an iron object (Croatian Conservation Institute
Conservation Institute Photo Archive, photo by M. Mustaek) Photo Archive, photo by M. Mustaek)

9. Bruenje korozivnog sloja mikromotorom (fototeka HRZ-a, 10. Nanoenje konsolidanta na predmet premazivanjem (fototeka
snimio M. Mustaek) HRZ-a, snimio M. Mustaek)
Grinding the corrosion layer with a micromotor (Croatian Conservation Coating the object with a consolidant (Croatian Conservation Institute
Institute Photo Archive, photo by M. Mustaek) Photo Archive, photo by M. Mustaek)
176|portal Godinjak Hrvatskog restauratorskog zavoda 3/2012

njima uzrokovati tetne promjene. Da bi se predmet


zatitio i izolirao od atmosferskih utjecaja, povrina pred-
meta premazana je posebnim zatitnim sredstvima koja
na povrini predmeta stvaraju tanki zatitni sloj (sl.10).
Za povrinsku zatitu eljeznih arheolokih predmeta
upotrijebljen je reverzibilni zatitni lak Paraloid B72.5
To je sredstvo u obliku granula pa ga prije upotrebe treba
razrijediti otapalom (toluen) u odreenom omjeru. U pri-
premljenu 2%-tnu otopinu Paraloida u toluenu dodali smo
5% mikrokristalnog voska6 Cosmoloid H80. Dodavanje
mikrokristalnog voska u otopinu Paraloida u toluenu na
lakiranim predmetima postie efekt matirane povrine,
Slika 11. Restaurirani predmeti izloeni u knjinici O.. Visoko ime se izbjegava neprirodan sjaj. Pripremljenu otopinu
(fototeka HRZ-a, snimio M. Mustaek) konsolidanta nanijeli smo na povrinu predmeta kistom,
Conserved objects exhibited in the library of the Visoko Elementary nakon ega smo predmete ostavili da se osue na zraku.
School (Croatian Conservation Institute Photo Archive, photo by M.
Mustaek) Zakljuak
eljezo kao materijal od kojeg su navedeni arheoloki
smo mikromotor s dijamantnim nastavcima (sl. 9) i mikro- predmeti izraeni, izuzetno je osjetljivo i sklono propada-
pjeskarnik s korund abrazivnim sredstvom od 90m (sl. 8), nju pa su u namjeri ouvanja tih predmeta restauratorski
dok smo tanje naslage paljivo uklonili ultrazvunom zahvati bili nuni. Provedeni restauratorski radovi osim
iglom (sl. 7) te mikropjeskarenjem staklenim perlicama to sprjeavaju daljnje propadanje predmeta, olakavaju
od 70 do110m. Primjenom tih mehanikih metoda, ko- percipiranje i razumijevanje kulturne batine, istodobno
rozivne naslage uklanjane su iskljuivo pod uveanjem potujui estetske i povijesne osobine (sl. 11). Konzerva-
mikroskopa i poveala od 5X i 10X. Na eljeznoj cjediljki, torsko-restauratorski zahvati na eljeznim predmetima s
predmetu signaturne oznake PN 94, nedostajao je dio utvrde anjevo provedeni su u skladu s visokim kriterijima
metalne povrine, to je taj predmet inilo izrazito krhkim konzervatorsko-restauratorske struke. Osobita pozornost
i strukturalno nestabilnim (T. 2: 5.1). Kako bi se sprijeilo posveena je potivanju naela u izboru materijala i po-
daljnje lomljenje predmeta te ga se uinilo strukturalno stupaka, pritom uvaavajui naelo minimalnosti nunog
stabilnim i vizualno cjelovitijim, rekonstruiran je i nado- zahvata, naelo vizualne i strukturalne kompatibilnosti
mjeten nedostajui dio. Za izradu nedostajueg dijela primijenjenih materijala i postupaka s originalnim ma-
predmeta upotrijebljena je dvokomponentna epoksidna terijalima i originalnom tehnologijom izrade konkret-
smola u koju je radi postizanja slinog tona prethodno nog predmeta te naelo reverzibilnosti primijenjenih
dodana mala koliina pudera uz dodatak smeeg i crnog materijala i postupaka. Nakon provedenih konzervator-
pigmenta. Takvu smjesu nanijeli smo tehnikom prijenosa sko-restauratorskih zahvata, eljezni predmeti s utvrde
otiska na mjesto koje treba nadomjestiti i ostavili da se anjevo stabilizirani su i restaurirani, ime je uklonjen
stvrdne. Nakon stvrdnjavanja epoksidne smole, poeli glavni uzrok njihova propadanja te im je vraen vizualni
smo s mehanikom obradom nadomjetenog materijala identitet i fiziki integritet. Za svaki obraeni predmet
da bismo ga oblikovali to preciznije i slinije originalu. izraena je pisana dokumentacija o tijeku radova koja
Prilikom oblikovanja nadomjetenog dijela primijenjen sadri podatke o zateenom stanju predmeta, provedenim
je mikromotor s vie brusnih nastavaka razliitih vrsta i konzervatorsko-restauratorskim zahvatima, primijenjenim
gradacija. materijalima te preporukama za odravanje predmeta i
rukovanje njima.
Povrinska zatita
Povrinska zatita je posljednja faza konzervatorsko-
restauratorske obrade arheolokih predmeta od eljeza. 5 Paraloid B72 je termoplastina, akrilna, dugotrajna smola koja ne
mijenja boju te je otporna na alkalije, kiseline i mineralna ulja.
Nanoenje zatitne prevlake predmetima prua dugotrajnu
6 Mikrokristalinski voskovi sastoje se od visoko razgranatih ugljiko-
zatitu i iznimno je vano za njihovo ouvanje. Atmos- vodika. Vrlo su otporni i elastini, jake snage lijepljenja pa se koriste
ferski utjecaji visoke relativne vlanosti i temperaturni kao konsolidanti (uvruju krhke materijale). Neto su pokrivniji od
ekstremi bitno mogu utjecati na stanje predmeta i na parafinskih voskova i manje su sjajni.
Mladen Mustaek: Konzerviranje i restauriranje eljeznih arheolokih nalaza177

Tabla 1
178|portal Godinjak Hrvatskog restauratorskog zavoda 3/2012

Tabla 2
Mladen Mustaek: Konzerviranje i restauriranje eljeznih arheolokih nalaza179

Katalog

Tabla 1 7.1 Ukrasni okov od tanke ploe s dvije rupe za privr-


ivanje. eljezo. PN 106. anjevo 07. Zateeno stanje.
eljezni nalazi s utvrde anjevo prije i nakon provedenih
konzervatorsko-restauratorskih zahvata 7.2 Ukrasni okov od tanke ploe s dvije rupe za privriva-
nje. eljezo. PN 106. anjevo 07. Stanje nakon provedenih
1.1 Vrh strelice za samostrel romboidnog presjeka s tuljcem konzervatorsko-restauratorskih radova.
za nasad. eljezo. PN 37. anjevo 06. Zateeno stanje.
8.1 eljezni pokrov za kljuanicu s tri rupe za privriva-
1.2 Vrh strelice za samostrel romboidnog presjeka s tulj- nje triangularnog oblika. eljezo. anjevo 10. Zateeno
cem za nasad. eljezo. PN 37. anjevo. Stanje nakon stanje.
provedenih konzervatorsko-restauratorskih radova.
8.2 eljezni pokrov za kljuanicu s tri rupe za privri-
2.1 Drombulja. eljezo. PN 80. anjevo 07. Zateeno vanje triangularnog oblika. eljezo. anjevo 10. Stanje
stanje. nakon provedenih konzervatorsko-restauratorskih radova.

2.2 Drombulja. eljezo. PN 80. anjevo 07. Stanje nakon 9.1 Potkova za obuu. eljezo. anjevo 10. Zateeno stanje.
provedenih konzervatorsko-restauratorskih radova.
9.2 Potkova za obuu. eljezo. anjevo 10. Stanje nakon
3.1 Klju s okruglom glavom etvrtastog presjeka s ui- provedenih konzervatorsko-restauratorskih radova.
ljenjem prema unutra i viekutnim prstenom pod njom.
Brada s tri duboka ureza. eljezo. PN 108. anjevo 07. 10.1 Klijeta za lijevanje puanih kugli. eljezo. PN 126.
Zateeno stanje. anjevo 07. Zateeno stanje.

3.2 Klju s okruglom glavom etvrtastog presjeka s ui- 10.2 Klijeta za lijevanje puanih kugli. eljezo. PN 126.
ljenjem prema unutra i viekutnim prstenom pod njom. anjevo 07. Stanje nakon provedenih konzervatorsko-
Brada s tri duboka ureza. eljezo. PN 108. anjevo 07. restauratorskih radova.
Stanje nakon provedenih konzervatorsko-restauratorskih
radova. Tabla 2

4.1 Kresivo listolikog oblika s rupicom za ovjes. eljezo. eljezni nalazi s utvrde anjevo prije i nakon provedenih
PN 107. anjevo 07. Zateeno stanje. konzervatorsko-restauratorskih zahvata

4.2 Kresivo listolikog oblika s rupicom za ovjes. eljezo. 1.1 eljezni no s dvije rupice za privrivanje. eljezo.
PN 107. anjevo 07. Stanje nakon provedenih konzerva- PN 151. anjevo 09. Zateeno stanje.
torsko-restauratorskih radova.
1.2 eljezni no s dvije rupice za privrivanje. eljezo.
5.1 Dio ostruge sa zvjezdicom, est sauvanih krakova. PN 151. anjevo 09. Stanje nakon provedenih konzerva-
eljezo. PN 29. anjevo 05. Zateeno stanje. torsko-restauratorskih radova.

5.2 Dio ostruge sa zvjezdicom, est sauvanih krakova. 2.1 eljezna alatka. eljezo. PN 142. anjevo 09. Zate-
eljezo. PN 29. anjevo 05. Stanje nakon provedenih eno stanje.
konzervatorsko-restauratorskih radova.
2.2 eljezna alatka. eljezo. PN 142. anjevo 09. Stanje
6.1 Ukrasni okov sanduka od tankog lima s rupom za pri- nakon provedenih konzervatorsko-restauratorskih radova.
vrivanje. eljezo. PN 76. anjevo 05. Zateeno stanje.
3.1 Dvokraka vilica s ukrasnim kotanim drkom. eljezo.
6.2 Ukrasni okov sanduka od tankog lima s rupom za PN 153. anjevo 09. Zateeno stanje.
privrivanje. eljezo. PN 76. anjevo 05. Stanje nakon
provedenih konzervatorsko-restauratorskih radova. 3.2 Dvokraka vilica s ukrasnim kotanim drkom. eljezo.
PN 153. anjevo 09. Stanje nakon provedenih konzerva-
torsko-restauratorskih radova.
180|portal Godinjak Hrvatskog restauratorskog zavoda 3/2012

4.1 eljezni nosa za prozor (?). eljezo. PN 169. anjevo 6.1 Struga s ravnim drkom etvrtastog presjeka od
10. Zateeno stanje. tanke ploe i alkicom za ovjes. eljezo. PN 54. anjevo
06. Zateeno stanje.
4.2 eljezni nosa za prozor (?). eljezo. PN 169. anjevo
10. Stanje nakon provedenih konzervatorsko-restaurator- 6.2 Struga s ravnim drkom etvrtastog presjeka od
skih radova. tanke ploe i alkicom za ovjes. eljezo. PN 54. anjevo
06. Stanje nakon provedenih konzervatorsko-restaura-
5.1 Ovalna cjediljka s dugim drkom etvrtastog presjeka. torskih radova.
eljezo. PN 94. anjevo 07. Zateeno stanje.
7.1 Vilica za kaljevu pe s nazubljenim kotaiem na
5.2 Ovalna cjediljka s dugim drkom etvrtastog presjeka. vrhu, etvrtastog presjeka. eljezo. PN 13. anjevo 05.
eljezo. PN 94. anjevo 07. Stanje nakon provedenih Zateeno stanje.
konzervatorsko-restauratorskih radova.
7.2 Vilica za kaljevu pe s nazubljenim kotaiem na vrhu,
etvrtastog presjeka. eljezo. PN 13. anjevo 05. Stanje
nakon provedenih konzervatorsko-restauratorskih radova.

Popis literature

BEKI, L. (2008.): Povijest istraivanja utvrde anjevo, u: Jokine i Duevia Glavice u Krnezi, struni rad, Hrvatski
Utvrda anjevo, Istraivanja 20032007, Visoko, 2008., restauratorski zavod, 2008.
1323.
MILI, Z. (2001.): Konserviranje in restavriranje eleza
CRONYN, J.M. (1990.): The Elements of Archaeological 3.1.1, u: Muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost:
Conservation, London-New York 1990. prironik, Ljubljana, 2001.

IMIN, R. (2008.): Metalni nalazi s utvrde anjevo, u: RODGEST, B. A. (2004.): The Archaeologist`s Manual for
Utvrda anjevo, Istraivanja 20032007, Visoko, 2008., Conservation: A guide to Non-Toxic, Minimal Intervention
197233. Artifact Stabilization, New York 2004.

KLARI, M. (1998.): Uvod u konzervaciju kovina, Split, 1998. VOKI, D. (2007.): Smjernice konzervatorsko-restaurator-
skog rada, Dubrovnik-Zagreb, 2007.
MALETI, A. (2008.): Konzervatorsko-restauratorski ra-
dovi na arheolokim metalnim predmetima s lokaliteta

Summary

Mladen Mustaek
Conservation and Restoration of Iron Archaeological Finds from the Site of Fort anjevo

Restoring and conserving archaeological objects is a way of performed on iron objects from the site of Fort anjevo.
achieving the primary goal in the protection of archaeologi- The restoration was carried out in several phases, each
cal heritage, which is to prevent their further degradation. one comprising the use of various restoration techniques,
By professionally executing conservation and restoration methods and procedures. Throughout the restoration
treatments we give the objects back their visual identity, works, each phase was recorded and documented in detail.
structural stability and physical integrity, while keeping
them preserved and protected in the long-term. This Keywords: Fort anjevo, Late Middle Age, iron archaeologi-
paper demonstrates a course of restoration treatments cal finds, conservation, restoration