Sie sind auf Seite 1von 199

1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

Bhagavadgita
with the commentary ascribed to Samkara (Adhyayas 1-17)

Input by ... (Gaudiya Grantha Mandira)

THIS TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!


COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).


(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description: multibyte sequence:


long a
long A
long i
long I
long u
long U
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n
palatal N
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 1/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

palatal s
palatal S
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e
long o
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar
Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:


www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/fiindolo/gretil/gretdiac.pdf
and
www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/fiindolo/gretil/gretdias.pdf

BhG 1

atha arjuna-vida-yogo nma


prathamo 'dhyya |

==============================

bhagavat-akarcrya-kta-bhyam

upodgha

o
nryaa paro 'vyaktd aam avyakta-sambhavam |
aasyntas tv ime lok sapta-dvp ca medin ||

sa bhagavn sveda jagat | tasya ca sthiti cikru marydn agre sv prajpatn


pravtti-lakaa dharma grhaymsa vedoktam | tato 'nyn ca sanaka-sanandandn
http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 2/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

utpdya nivtti-lakaa dharma jna-vairgya-lakaa grhaymsa | dvividho hi


vedokto dharma pravtti-lakao nivtti-lakaa ca | jagata sthiti-kraam | prin
skd abhyudaya-nireyasa-hetur ya sa dharmo brhmadyair varibhir ramibhi ca
reyo 'rthibhir anuhyamna | drghea klena anuht kmodbhavd dhyamna-
viveka-jna-hetukena adharmea abhibhyamne dharme, pravardhamne ca adharme,
jagata sthiti paripiplayiu sa di-kart nryakhyo viur bhaumasya brahmao
brhmaatvasya cbhirakartha devaky vasudevd aena ka kila sambabhva
| brhmaatvasya hi rakaena rakita syd vaidiko dharma tad-adhnatvd varrama-
bhednm |

sa ca bhagavn jnaivarya-akti-bala-vrya-tejobhi sad sampannas trigutmik


vaiav sv my mla-prakti vaktya, ajo 'vyayo bhtnm varo nitya-uddha-
buddha-mukta-svabhvo 'pi san, sva-myay dehavn iva jta iva ca loknugraha kurvan
lakyate | sva-prayojanbhve 'pi bhtnujighkay vaidika hi dharma-dvayam arjunya
oka-moha-mahodadhau nimagnya upadidea gudhikair hi ghto 'nuhyamna ca
dharma pracaya gamiyatti | ta dharma bhagavat yathopadia veda-vysa
sarvajo bhagavn gtkhyai saptabhi loka-atair upanibabandha |

tad ida gt-stra samasta-vedrtha-sra-sagraha-bhta durvijayrtha tad-


arthvikaraya anekair vivta-pada-padrtha-vkya-vkyrtha-nyyam api atyanta-
viruddhnekrthatvena laukikair ghyamam upalabhyha vivekato 'rtha-nirdhrartha
sakepato vivaraa kariymi |

tasya asya gt-strasya sakepata prayojana para nireyasa sa-hetukasya


sasrasya atyantoparama-lakaam | tac ca sarva-karma-sannysa-prvakd tma-jna-
nih-rpd dharmd bhavati | tath imam eva gtrtha-dharmam uddiya
bhagavataivoktam | sa hi dharma suparypto brahmaa pada-vedane [Mbh 14.16.12] ity
anugtsu | tatraiva cokta - naiva dharm na cdharm na caiva hi ubhubh [Mbh
14.19.7], ya syd ekyane lnas t kicid acintayan [Mbh 14.19.1], jna sanysa-
lakaam [Mbh 14.43.26] iti ca | ihpi cnte uktam arjunya - sarva-dharmn parityajya mm
eka araa vraja [Gt 18.66] iti |

abhyudayrtho 'pi ya pravtti-lakao dharmo varn ram coddiya vihita sa


devdi-sthna-prpti-hetur api san, varrpaa-buddhynuhyamna sattva-uddhaye
bhavati phalbhisandhi-varjita | uddha-sattvasya ca jna-nihyogyat-prpti-dvrea
jnotpatti-hetutvena ca nireyasa-hetutvam api pratipadyate | tath cemam evrtham
abhisandhya vakyati brahmay dhya karmi [Gt 5.10], yogina karma kurvanti
saga tyaktvtma-uddhaye [Gt 5.11] iti |

ima dviprakra dharma nireyasa-prayojanam | paramrtha-tattva ca


vsudevkhya para-brahmbhidheya-bhta vieata abhivyajayad viia-prayojana-
sambandhbhidheyavad gt-stram | yatas tad-artha-vijnena samasta-pururtha-
siddhi | ata tad-vivarae yatna kriyate may ||

BhG 1

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 3/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

dharma-ketre kuru-ketre samavet yuyutsava |


mmak pav caiva kim akurvata sajaya ||BhG_1.1||

sajaya uvca
dv tu pavnka vyha duryodhanas tad |
cryam upasagamya rj vacanam abravt ||BhG_1.2||
payait pu-putrm crya mahat camm |
vyh drupada-putrea tava iyea dhmat ||BhG_1.3||
atra r mahevs bhmrjuna-sam yudhi |
yuyudhno vira ca drupada ca mahratha ||BhG_1.4||
dhaketu cekitna kirja ca vryavn |
purujit kuntibhoja ca aibya ca nara-pugava ||BhG_1.5||
yudhmanyu ca vikrnta uttamauj ca vryavn |
saubhadro draupadey ca sarva eva mah-rath ||BhG_1.6||
asmka tu vii ye tn nibodha dvijottama |
nyak mama sainyasya sajrtha tn bravmi te ||BhG_1.7||
bhavn bhma ca kara ca kpa ca samitijaya |
avatthm vikara ca saumadattir jayadratha ||BhG_1.8||
anye ca bahava r mad-arthe tyakta-jvit |
nn-astra-prahara sarve yuddha-virad ||BhG_1.9||
aparypta tad asmka bala bhmbhirakitam |
parypta tv idam ete bala bhmbhirakitam ||BhG_1.10||
ayaneu ca sarveu yath-bhgam avasthit |
bhmam evbhirakantu bhavanta sarva eva hi ||BhG_1.11||
tasya sajanayan hara kuru-vddha pitmaha |
siha-nda vinadyoccai akha dadhmau pratpavn ||BhG_1.12||
tata akh ca bherya ca paavnaka-gomukh |
sahasaivbhyahanyanta sa abdas tumulo 'bhavat ||BhG_1.13||
tata vetair hayair yukte mahati syandane sthitau |
mdhava pava caiva divyau akhau pradadhmatu ||BhG_1.14||
pcajanya hkeo devadatta dhanajaya |
paura dadhmau mah-akha bhma-karm vkodara ||BhG_1.15||
ananta-vijaya rj kunt-putro yudhihira |
nakula sahadeva ca sughoa-maipupakau ||BhG_1.16||
kya ca paramevsa ikha ca mah-ratha |
dhadyumno vira ca styaki cparjita ||BhG_1.17||
drupado draupadey ca sarvaa pthiv-pate |
saubhadra ca mahbhu akhn dadhmu pthak pthak ||BhG_1.18||
sa ghoo dhrtarr hdayni vyadrayat |
nabha ca pthiv caiva tumulo vyanundayan ||BhG_1.19||
atha vyavasthitn dv dhrtarrn kapi-dhvaja |
pravtte astra-sapte dhanur udyamya pava ||BhG_1.20||
hkea tad vkyam idam ha mah-pate |
senayor ubhayor madhye ratha sthpaya me 'cyuta ||BhG_1.21||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 4/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

yvad etn nirke 'ha yoddhu-kmn avasthitn |


kair may saha yoddhavyam asmin raa-samudyame ||BhG_1.22||
yotsyamnn aveke 'ha ya ete 'tra samgat |
dhrtarrasya durbuddher yuddhe priya-cikrava ||BhG_1.23||
evam ukto hkeo gukeena bhrata |
senayor ubhayor madhye sthpayitv rathottamam ||BhG_1.24||
bhma-droa-pramukhata sarve ca mahkitm |
uvca prtha payaitn samavetn kurn iti ||BhG_1.25||
tatrpayat sthitn prtha pitn atha pitmahn |
cryn mtuln bhrtn putrn pautrn sakhs tath ||BhG_1.26||
vaurn suhda caiva senayor ubhayor api |
tn samkya sa kaunteya sarvn bandhn avasthitn ||BhG_1.27||
kpay parayvio vidann idam abravt |
dvema svajana ka yuyutsu samupasthitam ||BhG_1.28||
sdanti mama gtri mukha ca pariuyati |
vepathu ca arre me romahara ca jyate ||BhG_1.29||
gva srasate hastt tvak caiva paridahyate |
na ca aknomy avasthtu bhramatva ca me mana ||BhG_1.30||
nimittni ca paymi vipartni keava |
na ca reyo 'nupaymi hatv svajanam have ||BhG_1.31||
na kke vijaya ka na ca rjya sukhni ca |
ki no rjyena govinda ki bhogair jvitena v ||BhG_1.32||
yem arthe kkita no rjya bhog sukhni ca |
ta ime 'vasthit yuddhe prs tyaktv dhanni ca ||BhG_1.33||
cry pitara putrs tathaiva ca pitmah |
mtul vaur pautr yl sabandhinas tath ||BhG_1.34||
etn na hantum icchmi ghnato 'pi madhusdana |
api trailokya-rjyasya heto ki nu mah-kte ||BhG_1.35||
nihatya dhrtarrn na k prti syj janrdana |
ppam evrayed asmn hatvaitn tatyina ||BhG_1.36||
tasmn nrh vaya hantu dhrtarrn sva-bndhavn |
svajana hi katha hatv sukhina syma mdhava ||BhG_1.37||
yady apy ete na payanti lobhopahata-cetasa |
kula-kaya-kta doa mitra-drohe ca ptakam ||BhG_1.38||
katha na jeyam asmbhi ppd asmn nivartitum |
kula-kaya-kta doa prapayadbhir janrdana ||BhG_1.39||
kula-kaye praayanti kula-dharm santan |
dharme nae kula ktsnam adharmo 'bhibhavaty uta ||BhG_1.40||
adharmbhibhavt ka praduyanti kula-striya |
stru dusu vreya jyate vara-sakara ||BhG_1.41||
sakaro narakyaiva kula-ghnn kulasya ca |
patanti pitaro hy e lupta-piodaka-kriy ||BhG_1.42||
doair etai kula-ghnn vara-sakara-krakai |
utsdyante jti-dharm kula-dharm ca vat ||BhG_1.43||
utsanna-kula-dharm manuy janrdana |
narake niyata vso bhavatty anuuruma ||BhG_1.44||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 5/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

aho bata mahat ppa kartu vyavasit vayam |


yad rjya-sukha-lobhena hantu svajanam udyat ||BhG_1.45||
yadi mm apratkram aastra astra-paya |
dhrtarr rae hanyus tan me kematara bhavet ||BhG_1.46||
evam uktvrjuna sakhye rathopastha upviat |
visjya saara cpa oka-savigna-mnasa ||BhG_1.47||

iti akarcrya-kte gt-bhye prathamo 'dhyya


||1||

__________________________________________________________

BhG 2

dvityo 'dhyya

sajaya uvca
ta tath kpayviam aruprkulekaam |
vidantam ida vkyam uvca madhusdana ||BhG_2.1||
kutas tv kamalam ida viame samupasthitam |
anrya-juam asvargyam akrti-karam arjuna ||BhG_2.2||
klaibya m sma gama prtha naitat tvayy upapadyate |
kudra hdaya-daurbalya tyaktvottiha paratapa ||BhG_2.3||
katha bhmam aha sakhye droa ca madhusdana |
iubhi pratiyotsymi pjrhv arisdana ||BhG_2.4||

gurn ahatv hi mahnubhv


reyo bhoktu bhaikyam apha loke |
hatvrtha-kms tu gurn ihaiva
bhujya bhogn rudhira-pradigdhn ||BhG_2.5||

na caitad vidma kataran no garyo


yad v jayema yadi v no jayeyu |
yn eva hatv na jijvimas
te 'vasthit pramukhe dhrtarr ||BhG_2.6||

krpaya-doopahata-svabhva
pcchmi tv dharma-samha-cet |
yac chreya syn nicita brhi tan me
iyas te 'ha dhi m tv prapannam ||BhG_2.7||

na hi prapaymi mampanudyd
yac chokam ucchoaam indriym |
avpya bhmv asapatnam ddha
rjya surm api cdhipatyam ||BhG_2.8||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 6/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

sajaya uvca
evam uktv hkea gukea parantapa |
na yotsya iti govindam uktv t babhva ha ||BhG_2.9||
tam uvca hkea prahasann iva bhrata |
senayor ubhayor madhye vidantam ida vaca ||BhG_2.10||

atra ca dv tu pavnkam ity rabhya yvat na yotsya iti govindam uktv t


babhva ha ity etad-anta prin oka-mohdi-sasra-bja-bhta-doodbhava-kraa-
pradaranrthatvena vykhyeyo grantha | tath hi -- arjunena rjya-guru-putra-mitra-suht-
svajana-sabandhi-bndhaveu aham etem mamaite ity eva bhrnti-pratyaya-nimitta-
sneha-viccheddi-nimittau tmana oka-mohau pradaritau | katha bhmam aha
sakhye ity din | oka-mohbhy hy abhibhta-viveka-vijna svata eva katra-
dharme yuddhe pravtto 'pi tasmd yuddhd upararma | para-dharma ca bhik-
jvandika kartu pravavte | tath ca sarva-prin oka-mohdi-dovia-cetas
svabhvata eva svadharma-parityga pratiiddha-sev ca syt | sva-dharme pravttnm
api te v-mana-kydn pravtti phalbhisadhi-prvikaiva shakr ca bhavati
| tatraiva sati dharmdharmopacayd inia-janma-sukha-dukhdi-prpti-lakaa
sasro 'nuparato bhavati | ity ata sasra-bja-bhtau oka-mohau | tayo ca sarva-
karma-sanysa-prvakd tma-jnt nnyato nivttir iti tad-upadidiku sarva-
loknugrahrtham arjuna nimittktya ha bhagavn vsudeva--- aocyn itydi |

atra kecid hu-sarva-karma-sanysa-prvakd tma-jna-nih-mtrd eva kevalt


kaivalya na prpyata eva | ki tarhi ? agnihotrdi-rauta-smrta-karma-sahitt jnt
kaivalya-prptir iti sarvsu gtsu nicito 'rtha iti | jpaka chur asyrthasya --
atha cet tvam ima dharmya sagrma na kariyasi [Gt 2.33] karmay evdhikras te
[Gt 2.47], kuru karmaiva tasmt tvam [Gt 4.15] ity di | hisdi-yuktatvt vaidika karma
adharmya ityam apy ak na kry | katham ? ktra karma yuddha-lakaa guru-
bhrt-putrdi-his-lakaam atyanta krram api sva-dharma iti ktv ndharmya | tad-
akarae ca tata sva-dharma krti ca hitv ppam avpsyasi [Gt 2.33] iti bruvat yvaj
jvdi-ruti-coditn pav-di-his-lakan ca karma prg eva ndharmatvam iti
sunicitam ukta bhavati -- iti |

tad asat | jna-karma-nihayor vibhga-vacand buddhi-dvayrayayo | aocyn ity


din bhagavat yvat svadharmam api cvekya ity etad-antena granthena yat-
paramrthtma-tattva-nirpaa ktam, tat skhyam | tad-viay buddhir tmano janmdi-
a-vikriybhvd akart tmeti prakarartha-nirpad y jyate, s skhya-buddhi |
s ye jninm ucit bhavati, te skhy | etasy buddher janmana prk tmano
dehdivyatiriktatvakarttvabhokttvabhokttvdyapeko dharmdharma-viveka-prvako
moka-sdhannuhna-lakao yoga | tad-viay buddhi yoga-buddhi | s ye
karmim ucit bhavati te yogina | tath ca bhagavat vibhakte dve buddh nirdie e te
'bhihit skhye buddhir yoge tv im u iti | tayo ca skhya-buddhy-ray jna-
yogena nih skhyn vibhakt vakyati pur vedtman may prokt iti | tath ca
yoga-buddhy-ray karma-yogena nih vibhakt vakyati - karma-yogena yoginm
iti | eva skhya-buddhi yoga-buddhi ca ritya dve nihe vibhakte bhagavataiva ukte
jna-karmao karttvkarttvaikatvnekatva-buddhy-rayayo yugapad-eka-
pururayatvsabhava payat | yath etad-vibhga-vacanam tathaiva darita

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 7/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tapathye brhmae - etam eva pravrjino lokam icchanto brhma pravrajanti [BAU
4.4.22] iti sarva-karma-sanysa vidhya tac-cheea ki prajay kariymo ye no
'yam tmya loka [BAU 4.4.22] iti | tatraiva ca prg dra-parigraht purua tmo prkto
dharma-jijsottara-kla loka-traya-sdhanam | putra, dvi-prakra ca vitta mnua
dvi-prakra ca | tatra mnua karma-rpa pit-loka-prpti-sdhana vidy ca daiva
vitta deva-loka-prpti-sdhanam | so 'kmayata [BAU 1.4.17] iti avidy-kmavata eva
sarvi karmi rautdni daritni | tebhyo vyutthya, pravrajanti [BAU 4.4.22] iti
vyutthnam tmnam eva lokam icchato 'kmasya vihitam | tad etad vibhga-vacanam
anupapanna syd yadi rauta-karma-jnayo samuccayo 'bhipreta syd bhagavata |

na crjunasya prana upapanno bhavati jyyas cet karmaas te [Gt 3.1] ity di | eka-
purunuheyatvsabhava buddhi-karmao bhagavat prvam anukta katham
arjuno 'ruta buddh ca karmao jyyastva bhagavaty adhyropayen maiva jyyas cet
karmaas te mat buddhi iti |

ki ca -- yadi buddhi-karmao sarve samuccaya ukta syt arjunasypi sa ukta eveti,


yac chrya etayor eka tan me brhi sunicitam iti katham ubhayor upadee sati anyatara-
viaya eva prana syt ? na hi pitta-praamanrthina vaidyena madhura tala ca
bhoktavyam ity upadie tayor anyatarat-pitta-praamana-kraa brhi iti prana
sabhavati |

athrjunasya bhagavad-ukta-vacanrtha-viveknavadhraa-nimitta prana kalpyeta,


tathpi bhagavat prannurpa prativacana deyam -- may buddhi-karmao
samuccaya ukta kim artham ittha tva bhrnto 'si -- iti | na tu puna prativacanam
ananurpa pd anyad eva dve nih may pur prokt iti vaktu yuktam |

npi smrtenaiva karma buddhe samuccaye abhiprete vibhga-vacandi sarvam


upapananam | ki ca -- katriyasya yuddha smrta karma sva-dharma iti jnata tat ki
karmai ghoro m niyojayasi ity uplambho 'nupapanna |

tasmd gt-stre an-mtrepi rautena smrtena v karma tma-jnasya


samuccayo na kenacid darayitu akya | yasya tv ajnt rgdi-doato v karmai
pravttasya yajena dnena tapas v viuddha-sattvasya jnam utpanna paramrtha-
tattva-viayam ekam eveda sarva brahma akart ca iti, tasya karmai karma-prayojane
ca nivtte 'pi loka-sagrahrtha yatna-prva yath pravtti, tathaiva pravttasya yat
pravtti-rpa dyate na tat karma yena buddhe samuccaya syt | yath bhagavato
vsudevasya katra-dharma-ceita na jnena samuccyate pururtha-siddhaye, tadvat
tat-phalbhisadhy-ahakrbhvasya tulyatvd vidua | tattvavin nha karomti
manyate, na ca tat-phalam abhisandhatte | yath ca svargdi-kmrthino 'gnihotrdi-karma-
lakaa-dharmnuhnya hitgne kmye eva agnihotrdau pravttasya smi kte
vina 'pi kme tad eva agnihotrdy-anutihato 'pi na tat-kmyam agnihotrdi bhavati |
tath ca darayati bhagavn - kurvann api na lipyate na karoti na lipyate iti tatra tatra ||

yac ca prvai prvatara ktam karmaaiva hi sasiddhim sthit janakdaya iti, tat tu
pravibhajya vijeyam | tat katham ? yadi tvat prve janakdaya tattva-vido 'pi pravtta-
karma syu, te loka-sagrahrtham gu gueu vartante iti jnenaiva sasiddhim

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 8/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

sthit, karma-sanyse prpte 'pi karma sahaiva sasiddhim sthit, na karma-


sanysa ktavanta ity artha |

atha na te tattva-vida | vara-samarpitena karma sdhana-bhtena sasiddhi sattva-


uddhim, jnotpatti-laka v sasiddhim, sthit janakdaya iti vykhyeyam | etam
evrtha vakyati bhagavn sattva-uddhaye karma kurvanti iti | sva-karma tam
abhyarcya siddhi vindati mnava ity uktv siddhi prptasya punar-jna-nih
vakyati -- siddhi prpto yath brahma ity din ||

tasmd gt-stre kevald eva tattva-jnn moka-prpti na karma-samuccitt iti nicito


'rtha | yath cyam artha, tath prakaraao vibhajya tatra tatra darayiyma ||

tatraiva dharma-samha-cetaso mithy-jnavato mahati oka-sgare nimagnasya


arjunasya anyatrtma-jnd uddharaam apayan bhagavn vsudeva tata kpay
arjunam uddidhrayiu tma-jnyvatrayann ha -

r-bhagavn uvca
aocyn anvaocas tva praj-vd ca bhase |
gatsn agats ca nnuocanti pait ||BhG_2.11||

na ocy aocy bhma-drodaya | sad-vttatvt paramrtha-svarpea ca nityatvt,


tn aocyn anvaoco 'nuocitavn asi te mriyante man-nimittam, aha tair vinbhta ki
kariymi rjya-sukhdin iti | tva praj-vdn prajvat buddhimat vd ca
vacanni ca bhase | tad etat mauhya pitya ca viruddham tmani darayasi
unmatta iva ity abhiprya | yasmt gatsn gata-prn mtn, agatsn agata-prn
jvata ca
nnuocanti pait tmaj | pa tma-viay buddhir ye te hi pait,
pitya nirvidya [BAU 3.5.1] iti rute | paramrthatas tu tn nityn aocyn anuocasi,
ato mho 'si ity abhiprya ||BhGS_2.11||

==============================

kutas te aocy ? yato nity | katham ?

na tv evha jtu nsa na tva neme jandhip |


na caiva na bhaviyma sarve vayam ata param ||BhG_2.12||

na tv eva jtu kadcid aha nsam kintv sam eva | atteu dehotpatti-vineu ghadiu
viyad iva nitya eva aham sam ity abhiprya | tath na tva ns, kintv sr eva | tath
neme jandhip san kintv sann eva | tath na caiva na bhaviyma, kintu bhaviyma
eva, sarve vayam ato 'smd deha-vint param uttara-kle 'pi | triv api kleu nity tma-
svarpea ity artha | dehbhednuvtty bahu-vacanam, ntma-bhedbhipryea
||BhGS_2.12||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 9/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tatra katham iva nitya tmeti dntam ha -

dehino 'smin yath dehe kaumra yauvana jar |


tath dehntara-prptir dhras tatra na muhyati ||BhG_2.13||

deho 'sya astti deh, tasya dehino dehavata tmano 'smin vartamne deh yath yena
prakrea kaumra kumra-bhvo blyvasth, yauvana yno bhvo madhyamvasth,
jar vayo-hni jrvasth, ity et tisro 'vasth anyonya-vilaka | ts
prathamvasth-ne na na, dvityvasthopajane na upajana tmana | ki tarhi ?
avikriyasyaiva dvitya-ttyvasth-prpti tmano d | tath tadvad eva dehd anyo deho
dehntaram, tasya prpti dehntara-prpti avikriyasyaiva tmana ity artha | dhro dhmn
tatraiva sati na muhyati na moham padyate ||BhGS_2.13||

==============================
yadyapy tma-vina-nimitto moho na sabhavati nitya tm iti vijnata, tathpi toa-
sukha-dukha-prpti-nimitto moho laukiko dyate, sukha-viyoga-nimitto moho dukha-
sayoga-nimitta ca oka | ity etad arjunasya vacanam akaya bhagavn ha -

mtr-spars tu kaunteya toa-sukha-dukhad |


gampyino 'nitys ts titikasva bhrata ||BhG_2.14||

mtr bhi myante abddaya iti rotrdni indriyi | mtr spar abddibhi
sayog | te toasukha-dukha-d tam ua sukha dukha ca prayacchantti |
athav spyanta iti spar viay abddaya | mtr ca spar ca toa-sukha-
dukha-d | ta kadcit sukha kadcit dukham | tath uam api aniyata-svarpam |
sukha-dukhe puna niyata-rpe yato na vyabhicarata | atas tbhy pthak toayo
grahaam | yasmt te mtr-spardaya gampyina gampyal tasmt anity |
ata tn todn titikasva prasahasva | teu hara vida v m kr ity artha
||BhGS_2.14||

==============================
todn sahata ki syd iti u ---

ya hi na vyathayanty ete purua puruarabha |


sama-dukha-sukha dhra so 'mtatvya kalpate ||BhG_2.15||

ya hi purua same dukha-sukhe yasya ta sama-dukha-sukha sukha-dukha-


prptau hara-vida-rahita dhra dhmanta na vyathayanti na clayanti nitytma-
darant ete yathokt todaya, sa nitytma-svarpa-dara-niho dvandva-sahiu
amtatvya amta-bhvya mokyety artha kalpate samartho bhavati ||BhGS_2.15||

==============================

ita ca oka-mohau aktv todi-sahana yuktam, yasmt ---

nsato vidyate bhvo nbhvo vidyate sata |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 10/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ubhayor api do 'ntas tv anayos tattva-daribhi ||BhG_2.16||

na asato 'vidyamnasya tode sa-kraasya na vidyate nsti bhvo bhavanam astit ||


na hi todi sa-kraa pramair nirpyama vastu sambhavati | vikro hi sa,
vikra ca vyabhicarati | yath ghadi-sasthna caku nirpyama md-
vyatirekenupalabdher asat | tath sarvo vikra kraa-vyatirekenupalabdher asat |
janma-pradhvasbhy prg rdhva cnupalabdhe | kryasya ghade md-di-
kraasya ca tat-kraa-vyatirekenupalabdher asattvam ||

tad-asattve sarvbhva-prasaga iti cet, na | sarvatra buddhi-dvayopalabdhe, sad-buddhir


asad-buddhir iti | yad-viay buddhir na vyabhicarati, tat sat | yad-viay vyabhicarati, tad
asat | iti sad-asad-vibhge buddhi-tantre sthite | sarvatra dve buddh sarvair upalabhyete
samndhikarae na nlotpalavat, san ghaa san paa, san hast iti | eva sarvatra | tayor
buddhyo ghadi-buddhir vyabhicarati | tath ca daritam | na tu sad-buddhi | tasmt
ghadi-buddhi-viayo 'san, vyabhicrt | na tu sad-buddhi-viaya, avyabhicrt ||
ghae vinae ghaa-buddhau vyabhicaranty sad-buddhir api vyabhicaratti cet na | pad
evapi sad-buddhi-darant | vieaa-viayaiva s sad-buddhi |

sad-buddhivat ghaa-buddhir api ghantar dyata iti cet, na | padau adarant ||

sad-buddhir api nae ghae na dyata iti cet, na | vieybhvt | sad-buddhir vieaa-
viay sat vieybhve vieanupapattau ki-viay syt ? na tu puna sad-buddhe
viaybhvt ||

ekdhikaraatva ghadi-vieybhve na yuktam iti cet, na | idam udakam iti marcy-dau


anyatarbhve 'pi smndhikaraya-darant ||

tasmd dehder dvandvasya ca sa-kraasya asato na vidyate bhva iti | tath sata ca
tmano 'bhvo 'vidyamnat na vidyate, sarvatrvyabhicrt ity avocma ||

evam tmntmano sad-asato ubhayor api da upalabdho 'nto niraya sat sad eva,
asat asad eveti, tv anayo yathoktayo tattva-daribhi | tad iti sarva-nma sarva ca
brahma, tasya nma tad iti, tad-bhvas tattvam, brahmao ythtmyam | tad drau la
ye te tattva-darina, tais tattva-daribhi | tvam api tattva-darin dim ritya
oka moha ca hitv todni niyatniyata-rpi dvandvni vikro 'yam asann eva
marci-jalavan mithyvabhsate iti manasi nicitya titikasva ity abhiprya ||BhGS_2.16||

==============================

ki punas tat yat sad eva sarvadaiva astti | ucyate ---

avini tu tad viddhi yena sarvam ida tatam |


vinam avyayasysya na kacit kartum arhati ||BhG_2.17||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 11/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

avini na vinau la yasyeti | tu-abdo 'sato vieartha | tat viddhi vijnhi | kim ?
yena sarvam ida jagat tata vypta sad-khyena brahma skam, kenaiva
ghadaya | vinam adaranam abhvam | avyayasya na vyeti upacaypacayau na yti iti
avyaya tasya avyayasya | naitat sadkhya brahma svena rpea vyeti vyabhicarati,
niravayavatvt, dehdivat | npy tmyena, tmybhvt | yath devadatto dhana-hny
vyeti, na tu eva brahma vyeti | ato 'vyayasya asya brahmaa vina na kacit kartum
arhati, na kacit atmna vinayitu aknoti varo 'pi | tm hi brahma, svtmani ca
kriyvirodht ||BhGS_2.17||

==============================

ki punas tad asat yat svtma-satt vyabhicaratti, ucyate -

antavanta ime deh nityasyokt arria |


anino 'prameyasya tasmd yudhyasva bhrata ||BhG_2.18||

anta vina vidyate ye te antavanta | yath mgatikdau sad-buddhi anuvtt


pramanirpante vicchidyate, sa tasya anta | tath ime deh svapnamydehdivaca
antavanta nityasya arria arravato 'nino 'prameyarya tmano 'ntavanta iti ukt
vivekibhirity artha | nityasya anina iti na punaruktam | nityatvasya dvividhatvt lok,
nasya ca | yath deho bhasmbhto 'darana gato naa ucyate | vidyamno 'pi yath
anyath pariato vydhydi-yukto jto naa ucyate | tatra nityasya h anina iti
dvividhenpi nena asabandho 'syety artha | anyath pthivydivad api nityatva syt
tmana | tat m bhditi nityasya anina ityha | aprameyamya na prameyasya
pratyakdi-pramai aparicchdyasyety artha ||

nanu gamena tm paricchidyate, pratyakdin ca prvam | na | tmana


svatasiddhatvt | sir hi tmani pramtari pramitso pramnvea bhavati | na hi
prvam itthamaham iti tmnamapramya pa ct prameyaparicchdya pravartate | na hi
tm nma kasyacit aprasiddho bhavati | stra tu antya pramam atad-
dharmdhyropaa-mtra-nivartakatvena pramatvam tmana pratipadyate, na hy
ajtrthajpakatvena | tath ca ruti --- yat skd aparokd brahma ya tm
sarvntara [BAU 3.4.1] iti | yasmd eva nityo 'vikriya ctm tasmd yudhyasva, yuddhd
uparama m kr ity artha |

na hy atra yuddha-kartavyat vidhyate, yuddhe pravtta eva hi asau oka-moha-


pratibaddha tm ste | ata tasya pratibandhpanayana-mtra bhagavat kriyate |
tasmd yudhyasva iti anuvda-mtram, na vidhi ||BhGS_2.18||

==============================

oka-mohdi-sasra-kraa-nivtty-artha gt-stram, na pravartakam ity etasyrthasya


ski-bhte cau ninya bhagavn | yat tu manyase yuddh bhmdayo may hanyante
aham eva te hant iti, e buddhir maiva te | katham ?

ya ena vetti hantra ya caina manyate hatam |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 12/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ubhau tau na vijnto nya hanti na hanyate ||BhG_2.19||

ya ena prakta dehina vetti vijnti hantra hanana-kriyy kartra ya ca enam


anyo manyate hata deha-hananena hato 'ham iti hanana-kriyy karma-bhtam | tau
ubhau na vijnta na jtavantau avivekena tmnam | hant aha, hato 'smy aham iti
deha-hananena tmnam aha pratyaya-viaya yau vijnta tau tma-svarpnabhijau
ity artha | yasmt na ayam atm hanti na hanana-kriyy kart bhavati, na ca hanyate na
ca karma bhavatty artha, avikriyatvt ||BhGS_2.19||

==============================

katham avikriya tmeti dvityo mantra --

na jyate mriyate v kadcin


nya bhtv bhavit v na bhya |
ajo nitya vato 'ya puro
na hanyate hanyamne arre ||BhG_2.20||

na jyate notpadyate, jani-laka vastu-vikriy na tmano vidyate ity artha | tath na


mriyate v | v-abda crthe | na mriyate ca iti anty vina-laka vikriy pratiidhyate |
kadcic chabda sarva-vikriy-pratiedhai sabadhyate -- na kadcit jyate, na kadcit
mriyate, ity evam | yasmt ayam tm bhtv bhavana-kriym anubhya pact abhavit
abhva gant na bhya puna, tasmt na mriyate | yo hi bhtv na bhavit sa mriyata ity
ucyate lok | v-abdt na-abdc ca ayam tm abhtv v bhavit dehavat na bhya |
tasmt na jyate | yo hi abhtv bhavit sa jyata ity ucyate | naivam tm | ato na jyate |
yasmd eva tasmt aja, yasmt na mriyate tasmt nitya ca |

yadyapi dy-antayor vikriyayo pratiedhe sarv vikriy pratiiddh bhavanti, tathpi


madhya-bhvinn vikriy sva-abdair eva pratiedha kartavyo 'nuktnm api
yauvandi-samasta-vikriy pratiedho yath syt ity ha-- vata ity din | vata iti
apakaya-laka vikriy pratiidhyate | avad-bhava vata | na apakyate
svarpea, niravayavatvt | npi gua-kayea apakaya, nirguatvt | apakaya-vipartpi
vddhi-laka vikriy pratiidhyate --- pura iti | yo hi avayavgamena upacyate sa
vardhate abhinava iti ca ucyate | aya tu tm niravayavatvt purpi nava eveti pura na
vardhate ity artha | tath na hanyate | hanti atra viparimrthe draavyo 'punaruktatyai
| na vipariamyate ity artha |

hanyamne vipariamyamne 'pi arr | asmin mantre a-bhva-vikr laukika-vastu-


vikriy tmani pratiidhyante | sarva-prakra-vikriy-rahita tm iti vkyrtha | yasmd
eva tasmt ubhau tau na vijnta iti prvea mantrea asya sabandha ||BhGS_2.20||

==============================

ya ena vetti hantram ityanena mantrea hanana-kriyy kart karma ca na bhavati iti
pratijya, na jyate ity anena avikriyatva hetum uktv pratijtrtham upasaharati--

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 13/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

vedvinina nitya ya enam ajam avyayam |


katha sa purua prtha ka ghtayati hanti kam ||BhG_2.21||

veda vijnti avininam antya-bhva-vikra-rahita nitya viparima-rahita yo veda iti


sabandha | ena prvea matreokta-lakaam aja janma-rahitam avyayam
apakaya-rahita katha kena prakrea sa vidvn puruo 'dhikta hanti hanana-kriy
karoti, katha v ghtayati hantra prayojayati | na kathacit kacit hanti, na kathacit
kacit ghtayati iti ubhayatra kepa evrtha pranrthsabhavt | hetv-arthasya ca
avikriyatvasya tulyatvt vidua sarva-karma-pratiedha eva prakarartho 'bhipreto
bhagavat | hantes tu kepa udhararthatvena kathita | vidua ka karmsabhave
hetu-viea payan karmy kipati bhagavn katha sa purua iti |

nanu ukta evtmano 'vikriyatva sarva-karmsabhava-kraa-viea | satyam ukta | na


tu sa kraa-viea, anyatvt viduo 'vikriyd tmana | na hi avikriya sthu
viditavata karma na sabhavati iti cet, na | vidua tmatvt | na dehdi-saghtasya
vidvatt | ata prieyt asahata tm vidvn avikriya iti tasya vidua karmsabhavt
kepo yukta katha sa purua iti | yath buddhydy htasya abddy-arthasya avikriya
eva san buddhi-vtty-aviveka-vijnena avidyay upalabdh tm kalpyate, evam eva
tmntma-viveka-jnena buddhi-vtty vidy asatya-rpayaiva paramrthato 'vikriya eva
tm vidvn ucyate | vidua karmsabhava-vacant yni karmi strea vidhyante
tni aviduo vihitni iti bhagavato nicayo 'vagamyate ||

nanu vidypi avidua eva vidhyate, vidita-vidyasya pia-peaavat vidy-vidhnnarthakyt


| tatra avidua karmi vidhyante na vidua iti vieo nopapadyate iti cet, na |
anuheyasya bhvbhva-vieopapatte | agnihotrdi-vidhy-artha-jnottara-klam
agnihotrdi-karma aneka-sdhanopasahra-prvakam anuheya kart aham, mama
kartavyam ity eva prakra-vijnavato 'vidua yath anuheya bhavati, na tu tath na
jyate ity dy tma-svarupa-vidhy-artha-jnottara-kla-bhvi kicid anuheya bhavati |
kintu nha kart, nha bhokt ity dy tmaikatvkarttvdi-viaya-jnt nnyad
utpadyate iti ea viea upapadyate | ya puna kart aham iti vetti tmnam, tasya mama
ida kartavyam iti avayabhvin buddhi syt | tad-apekay so 'dhikriyate iti ta prati
karmi sabhavanti | sa ca avidvn ubhau tau na vijnta iti vacant vieitasya ca
vidua karmkepa-vacant katha sa purua iti |

tasmt vieitasya avikriytma-darina vidua mumuko ca sarva-karma-sanyse eva


adhikra | ata eva bhagavn nryaa skhyn viduo 'vidua ca karmia pravibhajya
dve nihe grhayati-jna-yogena skhyn karma-yogena yoginm iti | tath ca
putrya ha bhagavn vysa - dvv imv atha panthnau [Mah 241.6] ity di | tath ca
kriy-patha caiva purastt pact sanysa ca iti | etam eva vibhga puna punar
darayiyati bhagavn --- atattvavit ahakra-vimhtm kartham iti manyate, tattvavit tu,
nha karomi iti | tath ca sarva-karmi manas sanyasyste itydi ||

tatra kecit paita-many vadanti --- janmdi-a-bhva-vikriy-rahito 'vikriyo 'kart eko


'ham tm iti na kasyacit jnam utpadyate, yasmin sati sarva-karma-sanysa
upadiyate iti | tan na | na jyate itydi stropadenarthakya-prasagt | yath ca
stropadea-smarthyt dharmdharmstitva-vijna kartu ca dehntara-sabandha-

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 14/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

vijnam utpadyate, tath strt tasyaiva tmano 'vikriyatvkarttvaikatvdi-vijna


kasmt notpadyate iti praavy te | karagocaratvt iti cet, na | manasaivnudraavyam
[BAU 4.4.19] iti rute | strcryopadea-ama-damdi-saskta mana tma-darane
karaam | tath ca tad adhigamya anumne game ca sati jna notpadyata iti shasa-
mtram etat | jna ca utpadyamna tad-vipartam ajnam avaya bdhate ity
abhyupagantavyam | tac ca ajna daritam hant aham, hato 'smi iti ubhau tau na vijnta
iti | atra ca tmana hanana-kriyy karttva karmatva hetu-karttva ca ajna-kta
daritam | tac ca sarva-kriysv api samna karttvde avidy-ktatvam avikriyatvt
tmana | vikriyvn hi kart tmana karma-bhtam anya prayojayati kuru iti |

tad etat avieea vidua sarva-kriysu karttva hetu-karttva ca pratiedhati bhagavn


vsudevo vidua karmdhikrbhva-pradaranrtha vedvinina, katha sa purua
ity din | kva puna viduo 'dhikra iti etad ukta prvam eva jna-yogena skhynm
iti | tath ca sarva-karma-sanysa vakyati sarva-karmi manas ity din ||

nanu manas iti vacant na vcikn kyikn ca sanysa iti cet, na | sarva-karmi iti
vieitatvt | mnasnm eva sarva-karmam iti cet, na | mano-vypra-prvakatvd vk-
kya-vypr mano-vyprbhve tad-anupapatte | stry vk-kya-karma
krani mnasni karmi varjayitv anyni sarva-karmi manas sanyasyed iti cet, na
| naiva kurvan na krayan iti vieat | sarva-karma-sanyso 'ya bhagavat ukta
mariyato na jvata iti cet, na | nava-dvre pure deh ste iti vienupapatte | na hi sarva-
karma-sanysena mtasya tad-dehe sana sabhavati |

akurvato 'krayata ca dehe sanyasya iti sabandho na dehe ste iti cet, na | sarvatra
tmano 'vikriyatvvadhrat | sana-kriyy cdhikarapekatvt | tad-anapekatvc ca
sanysasya | saprvas tu nysa-abdo 'tra tygrtha, na nikeprtha | tasmt gt-
stre tma-jnavata sanysa eva adhikro na karmati tatra tatra uparit tma-
jna-prakarae darayiyma ||BhGS_2.21||

==============================

prakta tu vakyma | tatra tmano 'vinitva pratijtam | tat kim iveti, ucyate -

vssi jrni yath vihya


navni ghti naro 'pari |
tath arri vihya jrni
anyni sayti navni deh ||BhG_2.22||

vssi vastri jrni durbalat gatni yath loke vihya parityajya navni abhinavni
ghti updatte nara puruo 'pari anyni, tath tadvad eva arri vihya jrni anyni
sayti sagacchati navni deh tm puruavat avikriya evety artha ||BhGS_2.22||

==============================

kasmt avikriya eveti, ha ---

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 15/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

naina chindanti astri naina dahati pvaka |


na caina kledayanty po na oayati mruta ||BhG_2.23||

ena prakta dehina na chindanti astri, niravayavatvt nvayava-vibhga kurvanti |


astri asy-dni | tath naina dahati pvaka, agnir api na bhasmkaroti | tath na
caina kledayanti pa | ap hi svayavasya vastuna drbhva-karaena avayava-
vilepdane smarthyam | tan na niravayave tmani sabhavati | tath snehavat dravya
sneha-oaena nayati vyu | ena tv tmna na oayati mruto 'pi ||BhGS_2.23||

==============================

yata eva tasmt --

acchedyo 'yam adhyo 'yam akledyo 'oya eva ca |


nitya sarva-gata sthur acalo 'ya santana ||BhG_2.24||

yasmt anyonya-na-hetu-bhtni enam tmna nayitu notsahante asydni tasmt


nitya | nityatvt sarvagata | sarva-gatatvt sthur iva, sthira ity etat | sthiratvt acalo 'yam
tm | ata santana cirantana, na krat kutacin nipanna, abhinava ity artha |

naite lokn paunaruktya codanyam, yata ekenaiva lokn tmana nityatvam


avikriyatva coktam na jyate mriyate v ity din | tatra yad eva tma-viaya kicid
ucyate, tad etasmt lokrthn ntiricyate | kicic chabdata punaruktam, kicid arthata iti |
durbodhatvt tma-vastuna puna puna prasagam pdya abdntarea tad eva vastu
nirpayati bhagavn vsudeva katha nu nma sasrim asasritva-buddhi-
gocaratm panna sat avyakta tattva sasra-nivttaye syt iti ||BhGS_2.24||

==============================
ki ca--

avyakto 'yam acintyo 'yam avikryo 'yam ucyate |


tasmd eva viditvaina nnuocitum arhasi ||BhG_2.25||

avyakta sarva-karaviayatvt na vyajyata iti avyakto 'yam tm | ataeva acintyo 'yam |


yad dhi indriya-gocaras tac cint-viayatvam padyate | aya tv tm anindriya-gocaratvt
acintya | ataeva avikrya, yath kra dadhytacandin vikri na tath ayam tm |
niravayavatvc cvikriya | na hi niravayava kicit vikriytmaka dm | avikriyatvt
avikryo 'yam tm ucyate | tasmt eva yathokta-prakrea enam tmna viditv tva
na anuocitum arhasi hantham em, mayaite hanyanta iti ||BhGS_2.25||

==============================

tmano 'nityatvam abhyupagamya idam ucyate ---

atha caina nityajta nitya v manyase mtam |


tathpi tva mahbho naiva ocitum arhasi ||BhG_2.26||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 16/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

atha ca iti abhyupagamrtha | ena praktam tmna nitya-jta loka-prasiddhay praty


aneka-arrotpatti jto jta iti manyase | tath prati-tat-tad-vina nitya v manyase
mta mto mta iti | tathpi tathbhve 'py tmani tva mahbho, na eva ocitum
arhasi, janmavato no navato janma cety etv avayabhvinv iti ||BhGS_2.26||

==============================

tath ca sati--

jtasya hi dhruvo mtyur dhruva janma mtasya ca |


tasmd aparihrye 'rthe na tva ocitum arhasi ||BhG_2.27||

jtasya hi labdha-janmana dhruvo 'vyabhicr mtyur maraa dhruva janma mtasya ca |


tasmd aparihryo 'ya janma-maraa-lakao 'rtha | tasminn aparihrye 'rthe na tva
ocitum arhasi ||BhGS_2.27||

==============================

krya-karaa-saghttma-knyapi bhtny uddiya oko na yukta kartum, yata-

avyaktdni bhtni vyakta-madhyni bhrata |


avyakta-nidhanny eva tatra k paridevan ||BhG_2.28||

avyaktdny avyaktam adaranam anupalabdhi dir ye bhtn putra-mitrdi-krya-


karaa-saghttmakn tni avyaktadni bhtni prg-utpatte, utpannni ca pr-
marat vyakta-madhyni | avyakta-nidhanny eva punar avyaktam adarana nidhana
maraa ye tni avyakta-nidhanni | marad rdhvam apy avyaktatm eva
pratipadyante ity artha | tath coktam ---

adarand patita puna cdarana gata |


nsau tava na tasya tva vth k paridevan || [Mah. Str. 2.13] iti |

tatra k paridevan ko v pralpo 'da-da-pranaa-bhrnti-bhteu bhtev ity artha


||BhGS_2.28||

==============================

durvijeyo 'tha prakta tm | ki tvmevaikamuplabhe sdhrae bhrntinimitte |


katha durvijeyo 'yamtm ityata ha ---

caryavat payati kacid enam


caryavad vadati tathaiva cnya |
caryavac cainam anya oti
rutvpy ena veda na caiva kacit ||BhG_2.29||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 17/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

caryavat caryam ada-prvam adbhutam akasmd dyamna tena tulya


caryavat caryam iva enam tmna payati kacit | caryavad ena vadati tathaiva
cnya | caryavac ca enam anya soti | rutv dv uktvpi enam tmna veda na
caiva kacit | athav yo 'yam tmna payati sa carya-tulya, yo vadati ya ca soti so
'neka-sahasreu kacid eva bhavati | ato durbodha tm ity abhiprya ||BhGS_2.29||

==============================

athedn prakarartham upasaharan brte -

deh nityam avadhyo 'ya dehe sarvasya bhrata |


tasmt sarvi bhtni na tva ocitum arhasi ||BhG_2.30||

deh arr nitya sarvad sarvvasthsu avadhya niravayavatvn nityatvc ca | tatra


avadhyo 'ya dehe arre sarvasya sarva-gatatvt sthvardiu sthito 'pi sarvasya pri-
jtasya dehe vadhyamne 'py aya deh na vadhyo yasmt, tasmd bhmdni sarvi
bhtni uddiya na tva ocitum arhasi ||BhGS_2.30||

==============================

iha paramrtha-tattvpeky oko moho v na sabhavatty uktam | na kevala


paramrtha-tattvpekym eva, ki tu ---

sva-dharmam api cvekya na vikampitum arhasi |


dharmyd dhi yuddhc chreyo 'nyat katriyasya na vidyate ||BhG_2.31||

svadharmam api svo dharma katriyasya yuddha tam api avekya tva na vikampitu
pracalitum nrhasi katriyasya svbhvikd dharmd tma-svbhvyd ity abhiprya | tac
ca yuddha pthiv-jaya-dvrea dharmrtha praj-rakartha ceti dharmd anapeta
para dharmyam | tasmd dharmyd yuddhc chreyo 'nyat katriyasya na vidyate hi yasmt
||BhGS_2.31||

==============================

kuta ca tat yuddha kartavyam iti, ucyate ---

yadcchay copapanna svarga-dvram apvtam |


sukhina katriy prtha labhante yuddham dam ||BhG_2.32||

yadcchay ca aprrthitatay upapannam gata svarga-dvram apvtam udghita ya


etad da yuddha labhante katriy he prtha, ki na sukhinas te ? ||BhGS_2.32||

==============================
eta kartavyat-prptam api -

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 18/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

atha cet tvam ima dharmya sagrma na kariyasi |


tata sva-dharma krti ca hitv ppam avpsyasi ||BhG_2.33||

atha cet tvam ima dharmya dharmd anapeta vihita sagrma yuddha na
kariyasi cet, tata tad-akarat svadharma krti ca mah-devdi-samgama-nimitt
hitv kevala ppam avpsyasi ||BhGS_2.33||

==============================

na kevala svadharma-krti-parityga -

akrti cpi bhtni kathayiyanti te 'vyaym |


sabhvitasya ckrtir marad atiricyate ||BhG_2.34||
akrti cpi yuddh bhtni kathayiyanti te tava avyay drgha-klm | dharmtm ra
ity evam dibhi guai sabhvitasya ca akrti marat atiricyate, sabhvitasya ca
akrte vara maraam ity artha ||BhGS_2.34||

==============================

ki ca--

bhayd rad uparata masyante tv mahrath |


ye ca tva bahumato bhtv ysyasi lghavam ||BhG_2.35||

bhayt kardibhya rat yuddht uparata nivtta masyante cintayiyanti na kpayeti


tv mahrath duryodhana-prabhtaya | ye ca tva duryodhandn bahu-mato
bahubhir guair yukta ity eva mata bahumato bhtv punar ysyasi lghava laghu-
bhvam ||BhGS_2.35||

==============================
ki ca --

avcya-vd ca bahn vadiyanti tavhit |


nindantas tava smarthya tato dukhatara nu kim ||BhG_2.36||

avcya-vdn avaktavya-vd ca bahn aneka-prakrn vadiyanti tavhit atrava


nindanta kutsayanta tava tvadya smarthya nivta-kavacdi-yuddha-nimittam | tatas
tasmt nind-prpter dukht dukhatara nu kim ? tata kaatara dukha nstty
artha ||BhGS_2.36||

==============================

yur puna kriyame kardibhi-

hato v prpsyasi svarga jitv v bhokyase mahm |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 19/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tasmd uttiha kaunteya yuddhya kta-nicaya ||BhG_2.37||

hato v prpsyasi svargam, hata san svarga prpsyasi | jitv v kardn rn


bhokyase mahm | ubhayathpi tava lbha evety abhiprya | yata eva tasmt uttiha
kaunteya yuddhya ktni ca ya jeymi atrn, mariymi v iti nicaya ktvety artha
||BhGS_2.37||

==============================

tatra yuddha svadharma ity eva yudhyamnasyopadeam ima su -

sukha-dukhe same ktv lbhlbhau jayjayau |


tato yuddhya yujyasva naiva ppam avpsyasi ||BhG_2.38||

sukha-dukhe same tulye ktv, rga-dvev apy aktvety etat | tath lbhlbhau jayjayau
ca samau ktv tato yuddhya yujyasva ghasva | na eva yuddha kurvan ppam
avpsyasi | ity ea upadea prsagika ||BhGS_2.38||

==============================

oka-mohpanayanya laukiko nyya svadharmam api cvekya ity dyai lokair ukta, na
tu ttparyea | paramrtha-daranam iha praktam | tac coktam upasahriyate -- e te
'bhihit iti stra-viaya-vibhga-pradaranya | iha hi pradarite puna stra-viaya-
vibhge uparit jna-yogena skhyn karma-yogena yoginm iti nih-dvaya-
viaya stra sukha pravartiyate, rotra ca viaya-vibhgena sukha grahyanti ity
ata ha ---

e te 'bhihit skhye buddhir yoge tv im u |


buddhy yukto yay prtha karmabandha prahsyasi ||BhG_2.39||

e te tubhyam abhihit ukt skhye paramrtha-vastu-viveka-viaye buddhir jna


skt oka-mohdi-sasra-hetu-doa-nivtti-kraam | yoge tu tat-prpty-upye
nisagatay dvandva-praha-prvakam varrdhanrthe karma-yoge karmnuhne
samdhi-yoge cemm anantaram evocyamn buddhi u | t ca buddhi stauti
prarocanrtham -- buddhy yay yoga-viayay yukta | he prtha, karma-bandha
karmaiva dharmdharmkhyo bandha karma-bandhas ta prahsyasi vara-prasda-
nimitta-jna-prpter ity abhiprya ||BhGS_2.39||

==============================

ki cnyat --

nehbhikrama-no 'sti pratyavyo na vidyate |


svalpam apy asya dharmasya tryate mahato bhayt ||BhG_2.40||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 20/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

neha moka-mrge karma-yoge abhikrama-no 'bhikramaam abhikrama prrambhas


tasya no nsti yath kyde | yoga-viaye prrambhasya na anaikntika-phalatvam ity
artha | ki ca npi cikitsvat pratyavyo vidyate bhavati | ki tu svalpam api asya
dharmasya yoga-dharmasya anuhita tryate rakati mahata bhayt sasra-bhayt
janma-maradi-lakat ||BhGS_2.40||

==============================

yeya skhye buddhir ukt yoge ca, vakyama-laka s -

vyavasytmik buddhir ekeha kuru-nandana |


bahu-kh hy anant ca buddhayo 'vyavasyinm ||BhG_2.41||

vyavasytmik nicaya-svabhv ek eva buddhir itara-viparta-buddhi-kh-bhedasya


vdhik, samyak-prama-janitatvt, iha reyo-mrge | he kurunandana ! y punar itar
viparta-buddhaya, ys kh-bheda-pracra-vat ananto 'pro 'nuparata
sasro nitya-pratato vistro bhavati, prama-janita-viveka-buddhi-nimitta-vac ca
uparatsv ananta-bheda-buddhiu sasro 'py uparamate t buddhayo bahu-kh
bahvvaya kh ys t bahu-kh, bahu-bhed ity etat | pratikh-bhedena hy
anant ca buddhaya | kem ? avyavasyin prama-janita-viveka-buddhi-rahitnm ity
artha ||BhGS_2.41||

==============================

ye vyavasytmik buddhir nsti te--

ym im pupit vca pravadanty avipacita |


veda-vda-rat prtha nnyad astti vdina ||BhG_2.42||

ym im vakyam pupit pupita iva vka obhamn ryama-ramay


vca vkya-laka pravadanti | ke ? avipacito 'medhaso 'vivekina ity artha | veda-
vda-rat bahvy-artha-vda-phala-sdhana-prakakeu veda-vkyeu rat he prtha, na
anyat svarga-prpty-di-phala-sdhanebhya karmabhyo 'sti ity eva vdina vadana-l
||BhGS_2.42||

==============================

te ca --

kmtmna svarga-par janma-karma-phala-pradm |


kriy-viea-bahul bhogaivarya-gati prati ||BhG_2.43||

kmtmna kmasvabhv, kmapar ity artha | svarga-par svarga para


pururtha ye te svarga-par svarga-pradhn | janma-karma-phala-prad
karmaa phala karma-phala janmaiva karma-phala janma-karma-phala tat
pradadtti janma-karma-phala-prad, t vcam | pravadanti ity anuajyate | kriy-viea-

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 21/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

bahul kriy vie kriy-vie te bahul yasy vci t svarga-pau-putrdy-


arth yay vc bhulyena prakyante | bhogaivarya-gati prati bhoga ca aivarya ca
bhogaivarye, tayor gati prpti bhogaivarya-gati, t prati sdhana-bht ye kriy-
vie tad-bahul t vca pravadanta mh sasre parivartante ity abhiprya
||BhGS_2.43||

==============================

te ca -

bhogaivarya-prasaktn taypahta-cetasm |
vyavasytmik buddhi samdhau na vidhyate ||BhG_2.44||

bhogaivarya-prasaktn bhoga kartavya caivarya ca iti bhogaivaryayor eva


praayavat tad-tma-bhtnm | tay kriy-viea-bahulay vc apahta-cetasm
cchdita-viveka-prajn vyavasytmik skhye yoge v buddhi samdhau
samdhyate asmin puruopabhogya sarvam iti samdhi antakaraa buddhi tasmin
samdhau, na vidhyate na bhavati ity artha ||BhGS_2.44||

==============================

ya eva viveka-buddhi-rahit te kmtman yat phala tad ha -

traiguya-viay ved nistraiguyo bhavrjuna |


nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-kema tmavn ||BhG_2.45||

traiguya-viay traiguya sasro viaya prakayitavya ye te ved traiguya-


viay | tva tu nistraiguyo bhava arjuna, nikmo bhava ity artha | nirdvandva sukha-
dukha-het sa-pratipakau padrthau dvandva-abda-vcyau | tata nirgata nirdvandvo
bhava | nitya-sattva-stha sad sattva-gurito bhava | tath niryoga-kemo 'nupttasya
updna yoga, upttasya rakaa kema, yoga-kema-pradhnasya reyasi pravttir
dukar ity ata niryoga-kemo bhava | tmavn apramatta ca bhava | ea tava upadea
sva-dharmam anutihata ||BhGS_2.45||

==============================

sarveu vedokteu karmasu yny uktny anantni phalni tni npekyante cet, kim artha
tni varyety anuhyante ity ucyate | su -

yvn artha udapne sarvata saplutodake |


tvn sarveu vedeu brhmaasya vijnata ||BhG_2.46||

yath loke kpa-tagdy-anekasmin udapne paricchinnodake yvn yvat-parima


snna-pndir artha phala prayojana sa sarvo 'rtha sarvata saplutodake 'pi yo
'rtha tvn eva sapadyate, tatra antarbhavatty artha | eva tvn tvat-parima eva
sapadyate sarveu vedeu vedokteu karmasu yo 'rtha yat karma-phala so 'rtha

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 22/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

brhmaasya sanysina paramrtha-tattva vijnata yo 'rtha yat vijna-phala


sarvata saplutodaka-sthnya tasmin tvn eva sapadyate tatraivntarbhavatty
artha | yath ktya vijitydharey sayanty evam ena sarva tad abhisameti yat
kicit praj sdhu kurvanti yas tad veda yat sa veda [ChU 4.1.2] iti rute | sarva
karmkhilam iti ca vakyati | tasmt prk jna-nihdhikra-prpte karmay adhiktena
kpa-tagdy-artha-sthnyam api karma kartavyam ||BhGS_2.46||

==============================

tava ca -

karmay evdhikras te m phaleu kadcana |


m karma-phala-hetur bhr m te sago 'stv akarmai ||BhG_2.47||

karmay evdhikro na jna-nihy te tava | tatra ca karma kurvata m phaleu


adhikro 'stu, karma-phala-t m bht kadcana kasycid apy avasthym ity artha |
yad karma-phale t te syt tad karma-phala-prpter hetu sy, eva m karma-
phala-hetu bh | yad hi karma-phala-t-prayukta karmai pravartate tad karma-
phalasyaiva janmano hetur bhavet | yadi karma-phala neyate, ki karma dukha-
rpea ? iti m te tava sago 'stv akarmai akarae prtir m bht ||BhGS_2.47||

==============================

yadi karma-phala-prayuktena na kartavya karma, katha tarhi kartavyam iti | ucyate -

yogastha kuru karmi saga tyaktv dhanajaya |


siddhy-asiddhyo samo bhtv samatva yoga ucyate ||BhG_2.48||

yoga-stha san kuru karmi kevalam varrtham | tatrpvaro me tuyatu iti saga
tyaktv dhanajaya | phala-t-nyena kriyame karmai sattva-uddhij jna-prpti-
laka siddhi, tad-viparyayaj asiddhi, tayo siddhy-asiddhyor api sama tulyo bhtv
kuru karmi | ko 'sau yogo yatra-stha kuru ity uktam ? idam eva tat --- siddhy-asiddhyo
samatva yoga ucyate ||BhGS_2.48||

==============================

yat puna samatva-buddhi-yuktam varrdhanrtha karmoktam, etasmt karmaa --

drea hy avara karma buddhi-yogd dhanajaya |


buddhau araam anviccha kpa phala-hetava ||BhG_2.49||

drea ativiprakarea atyantam eva hy avaram adhama nika karma phalrthin


kriyama buddhi-yogt samatva-buddhi-yuktt karmaa, janma-maradi-hetutvt | he
dhanajaya, yata eva tata yoga-viayy buddhau tat-paripka-jy v skhya-

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 23/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

buddhau araam rayam abhaya-prpti-kraam anviccha prrthayasva, paramrtha-


jna-arao bhavety artha | yato 'vara karma kurv kpa dn phala-hetava
phala-t-prayukt santa, yo v etad akara grgy aviditvsml lokt praiti sa kpaa
[BAU 3.8.10] iti rute ||BhGS_2.49||

==============================

samatva-buddhi-yukta san svadharmam anutihan yat phala prpnoti tac chu --

buddhi-yukto jahtha ubhe sukta-dukte |


tasmd yogya yujyasva yoga karmasu kaualam ||BhG_2.50||

buddhi-yukta karma-samatva-viayay buddhy yukto buddhi-yukta sa jahti parityajati


iha asmin loke ubhe sukta-dukte puya-ppe sattva-uddhi-jna-prpti-dvrea yata,
tasmt samatva-buddhi-yogya yujyasva ghasva | yogo hi karmasu kaualam sva-
dharmkhyeu karmasu vartamnasya y siddhy-asiddhyo samatva-buddhir varrpita-
cetastay tat kauala kuala-bhva | tad dhi kauala yad bandhana-svabhvny api
karmi samatva-buddhy svabhvn nivartante | tasmt samatva-buddhi-yukto bhava tvam
||BhGS_2.50||

==============================

yasmt -
karmaja buddhi-yukt hi phala tyaktv mania |
janma-bandha-vinirmukt pada gacchanty anmayam ||BhG_2.51||

karmaja phala tyaktv iti vyavahitena sambandha | inia-deha-prpti karmaja


phala karmabhyo jta buddhi-yukt samatva-buddhi-yukt santa hi yasmt phala
tyaktv parityajya mania jnino bhtv, janma-bandha-vinirmukt janmaiva bandha
janma-bandha tena vinirmukt jvanta eva janma-bandht vinirmukt santa, pada
parama vio mokkhya gacchanti anmaya sarvopadrava-rahitam ity artha |
athav buddhi-yogd dhanajaya ity rabhya paramrtha-darana-lakaaiva sarvata
saplutodaka-sthny karma-yogaja-sattva-uddha-janit buddhir darit, skt-sukta-
dukta-prahdi-hetutva-ravat ||BhGS_2.51||

==============================

yognuhna-janita-sattva-uddhaj buddhi kad prpsyate ity ucyate ---

yad te moha-kalila buddhir vyatitariyati |


tad gantsi nirveda rotavyasya rutasya ca ||BhG_2.52||

yad yasmin kle te tava moha-kalila mohtmakam aviveka-rpa kluya yena


tmntma-viveka-bodha kaluktya viaya pratyanta-karaa pravartate, tat tava
buddhi vyatitariyati vyatikramiyati, atiuddha-bhvam ptryate ity artha | tad tasmin

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 24/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

kle gantsi prpsyasi nirveda vairgya rotavyasya rutasya ca, tad rotavya ruta
ca te niphala pratibhtty abhiprya ||BhGS_2.52||

==============================

moha-kaliltyaya-dvrea labdhtma-vivekaja-praja kad karma-yogaja phala


paramrtha-yogam avpsymti cet, tat su --

ruti-vipratipann te yad sthsyati nical |


samdhv acal buddhis tad yogam avpsyasyi ||BhG_2.53||

ruti-vipratinn aneka-sdhya-sdhana-sabandha-prakana-rutibhi ravaai pravtti-


nivtti-lakaai vipratipann nn-pratinn vikipt sat te tava buddhir yad yasmin kle
sthsyati sthirbht bhaviyati nical vikepa-calana-varjit sat samdhau, samdhyate
cittam asminn iti samdhir tm, tasmin tmani ity etat | acal tatrpi vikalpa-varjit ity etat |
buddhir antakaraam | tad tasmin kle yogam avpsyasi viveka-praj samdhi
prpsyasi ||BhGS_2.53||

==============================

pranabja pratilabhya arjuna uvcalabdhasamdhiprajasya lakaabubhutsay ---


arjuna uvca-

arjuna uvca
sthita-prajasya k bh samdhi-sthasya keava |
sthita-dh ki prabheta kim sta vrajeta kim ||BhG_2.54||

sthit pratihit aham asmi para brahma iti praj yasya sa sthita-prajas tasya sthita-
prajasya k bh ki bhaa vacana katham asau parair bhyate samdhi-sthasya
samdhau sthitasya he keava | sthita-dh sthita-praja svaya v ki prabheta | kim
sta vrajeta kim sana vrajana v tasya katham ity artha | sthita-prajasya lakaam
anena lokena pcchayate ||BhGS_2.54||

==============================

yo hy dita eva sanyasya karmi jna-yoga-nihy pravtta, ya ca karma-yogena,


tayo prajahti ity rabhya adhyya-parisampte sthita-praja-lakaa sdhana
copadiyate | sarvatraiva hi adhytma-stre ktrtha-lakani yni tny eva sdhanni
upadiyante, yatna-sdhyatvt | yni yatna-sdhyni sdhanni lakani ca bhavanti tni
r-bhagavn uvca--
prajahti yad kmn sarvn prtha mano-gatn |
tmany evtman tua sthita-prajas tadocyate ||BhG_2.55||

prajahti prakarea jahti parityajati yad yasmin kle sarvn samastn kmn icch-
bhedn he prtha, mano-gatn manasi pravian hdi pravin | sarva-kma-parityge
tui-krabhvt arra-dhraa-nimitta-ee ca sati unmatta-pramattasyeva pravtti

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 25/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

prpt, ity ata ucyate --- tmany eva pratyag-tma-svarpe eva tman svenaiva bhya-
lbha-nirapekas tu paramrtha-daranmta-rasa-lbhena anyasmd ala-
pratyayavn sthita-praja sthit pratihit tmntma-vivekaj praj yasya sa sthita-
praja vidvn tad ucyate | tyakta-putra-vitta-lokaiaa sanys tmrma tma-kr
sthita-praja ity artha ||BhGS_2.55||

==============================

ki ca --

dukhev anudvigna-man sukheu vigata-spha |


vta-rga-bhaya-krodha sthita-dhr munir ucyate ||BhG_2.56||

dukhev dhytmikdiu prpteu na udvigna na prakubhita dukha-prptau mano


yasya so 'yam anudvigna-man | tath sukheu prpteu vigat sph t yasya, na
agnir iva indhandy-dhne sukhny anu vivardhate sa vigata-spha | vta-rga-bhaya-
krodha rga ca bhaya ca krodha ca vt vigat yasmt sa vta-rga-bhaya-krodha |
sthita-dh sthita-prajo muni sanys tad ucyate ||BhGS_2.56||

==============================

ki ca--

ya sarvatrnabhisnehas tat tat prpya ubhubham |


nbhinandati na dvei tasya praj pratihit ||BhG_2.57||

ya muni sarvatra deha-jvitdiv api anabhisneho 'bhisneha-varjitas tat tat prpya


ubhubha tat tat ubha aubha v labdhv nbhinandati na dvei ubha prpya
na tuyati na hyati, aubha ca prpya na dvei ity artha | tasya eva hara-vida-
varjitasya vivekaj praj pratihit bhavati ||BhGS_2.57||

==============================

ki ca --

yad saharate cya krmo 'gnva sarvaa |


indriyndriyrthebhyas tasya praj pratihit ||BhG_2.58||

yad saharate samyag upasaharate cya jna-nihy pravtto yati krmo 'gni
iva yath krmo bhayt svny agni upasaharati sarvaa sarvata, eva jna-niha
indriyi indriyrthebhya sarva-viayebhya upasaharate | tasya praj pratihit ity
uktrtha vkyam ||BhGS_2.58||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 26/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tatra viayn anharata turasypi indriyi krmgnva sahriyante na tu tad-viayo


rga sa katha sahriyate ity ucyate -

viay vinivartante nirhrasya dehina |


rasa-varja raso 'py asya para dv nivartate ||BhG_2.59||

yadyapi viay viayopalakitni viaya-abda-vcyni indriyi nirhrasya


anhriyama-viayasya kae tapasi sthitasya mrkhasypi vinivartante dehino dehavata
rasa-varja raso rgo viayeu yas ta varjayitv | rasa-abdo rge prasiddha, sva-rasena
pravtta rasika rasaja, ity di-darant | so 'pi raso rajana-rpa skmo 'sya yate
para paramrtha-tattva brahma dv upalabhya aham eva tat iti vartamnasya
nivartate nirbja viaya-vijna sapadyate ity artha | nsati samyag-darane rasasya
uccheda | tasmt samyag-darantmiky prajy sthairya kartavyam ity abhiprya
||BhGS_2.59||

==============================

samyag-darana-lakaa-praj-sthairya cikrat dau indriyi sva-vae


sthpayitavyni, yasmt tad-anavasthpane doam ha ---

yatato hy api kaunteya puruasya vipacita |


indriyi pramthni haranti prasabha mana ||BhG_2.60||

yatata prayatna kurvata hi yasmt kaunteya puruasya vipacita medhvino 'pi iti
vyavahitena sabandha | indriyi pramthni pramathana-lni viaybhimukha hi
purua vikobhayanti kulkurvanti, kulktya ca haranti prasabha prasahya prakam
eva payato viveka-vijna-yukta mana ||BhGS_2.60||

==============================

yatas tasmt--

tni sarvi sayamya yukta sta mat-para |


vae hi yasyendriyi tasya praj pratihit ||BhG_2.61||

tni sarvi sayamya sayamana vakaraa ktv yukta samhita san sta mat-
paro 'ha vsudeva sarva-pratyag-tm paro yasya sa mat-para, nnyo 'ha tasmt ity
sta ity artha | evam snasya yater vae hi yasyendriyi vartante abhysa-balt tasya
praj pratihit ||BhGS_2.61||

==============================

athedn parbhaviyata sarvnartha-mlam idam ucyate --

dhyyato viayn pusa sagas tepajyate |


sagt sajyate kma kmt krodho 'bhijyate ||BhG_2.62||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 27/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

krodhd bhavati samoha samoht smti-vibhrama |


smti-bhrad buddhi-no buddhi-nt praayati ||BhG_2.63||

dhyyata cintayato viayt abddn viaya-vien locayata pusa puruasya saga


sakti prtis teu viayeu upajyate utpadyate | sagt prte sajyate samutpadyate
kmas t | kmt kutacit pratihatt krodho 'bhijyate |

krodhd bhavati samoho 'viveka krykrya-viaya | kruddho hi samha san gurum


apy kroati | samoht smti-vibhrama strcryopadehita-saskra-janity smte
syt vibhramo bhraa smty-utpatti-nimitta-prptau anutpatti | tata smti-bhrat
buddhi-na buddhi-na | krykrya-viaya-vivekyogyat anta-karaasya buddher
na ucyate | buddher nt praayati | tvad eva hi purua yvad antakaraa tadya
krykrya-viaya-viveka-yogyam | tad-ayogyatve naa eva puruo bhavati | ata
tasynta-karaasya buddher nt praayati pururthyogyo bhavatty artha
||BhGS_2.62-63||

==============================

sarvnarthasya mlamukta viaybhidhynam | atha idn mokakraamidamucyate --

rga-dvea-viyuktais tu viayn indriyai caran |


tma-vayair vidheytm prasdam adhigacchati ||BhG_2.64||

rga-dvea-viyuktai rga ca dvea ca rga-dveau, tat-purasar hi indriy pravtti


svbhvik, tatra yo mumuku bhavati sa tbhy viyuktai rotrdibhir indriyair viayn
avarjanyn caran upalabhamna tma-vayair tmano vayni vabhtni indriyi tair
tma-vayair vidheytm icchta vidheya tm anta-karaa yasya so 'ya prasdam
adhigacchati | prasda prasannat svsthyam ||BhGS_2.64||

==============================

prasde sati ki syt ity ucyate -

prasde sarva-dukhn hnir asyopajyate |


prasanna-cetaso hy u buddhi paryavatihate ||BhG_2.65||

prasde sarva-dukhnm dhytmikdn hnir vino 'sya yater upajyate | ki ca -


prasanna-cetasa svasthnta-karaasya hi yasmt u ghra buddhi paryavatihate
kam iva pari samantt avatihate, tma-svarpeaiva nicalbhavatty artha |
eva prasanna-cetaso 'vasthita-buddhi kta-ktyat yata, tasmt rga-dvea-viyuktair
indriyai str-viruddheu avarjanyeu yukta samcaret iti vkyrtha ||BhGS_2.65||

==============================

seya prasannat styate --

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 28/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

nsti buddhirayuktasya na cyuktasya bhvan |


na cbhvayata ntir antasya kuta sukham ||BhG_2.66||

nsti na vidyate na bhavatty artha, buddhi tma-svarpa-viay ayuktasya


asamhitnta-karaasya | na ca asti ayuktasya bhvan tma-jnbhinivea | tath -- na
csty abhvayata tma-jnbhiniveam akurvata ntir upaama | antasya kuta
sukham ? indriy hi viaya-sev-tta nivttir y tat-sukham, na viaya-viay t |
dukham eva hi s | na ty saty sukhasya gandha-mtram apy upapadyate ity
artha ||BhGS_2.66||

==============================

ayuktasya kasmd buddhir nsti ity ucyate -

indriy hi carat yan mano 'nuvidhyate |


tad asya harati praj vyur nvam ivmbhasi ||BhG_2.67||

indriy hi yasmt carat sva-sva-viayeu pravartamnn yat mano 'nuvidhyate


anupravartate tat indriya-viaya-vikalpanena pravtta mano 'sya yate harati prajm
tmntma-vivekaj nayati | katham ? vyu nvam iva ambhasi udake jigamiat
mrgduddhtya unmrge yath vyu nva pravartayati, evam tma-viay praj
htv mano viaya-viay karoti ||BhGS_2.67||

==============================

yatato hi ity upanyastasyrthasya anekadh upapattim uktv ta crtham upapdya


upasaharati ---

tasmd yasya mahbho nightni sarvaa |


indriyndriyrthebhyas tasya praj pratihit ||BhG_2.68||

indriy pravttau doa upapdito yasmt tasmt yasya yate he mahbho, nightni
sarvaa sarva-prakrai mnasdi-bhedai indriyi indriyrthebhya abddibhyas tasya
praj pratihit ||BhGS_2.68||

==============================

yo 'ya laukiko vaidika ca vyavahra sa utpanna-viveka-jnasya sthita-prajasya


avidykryatvt avidy-nivttau nivartate, avidyy ca vidy-virodht nivtti, ity etam artha
sphukurvann ha ---

y ni sarva-bhtn tasy jgarti sayam |


yasy jgrati bhtni s ni payato mune ||BhG_2.69||

y ni rtri sarva-padrthnm aviveka-kar tama-svabhvatvt sarva-bhtn


sarve bhtnm | ki tat paramrtha-tattva sthita-prajasya viaya | yath nakta-

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 29/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

carm ahar eva sad anye ni bhavati, tadvat nakta-cara-sthnynm ajn


sarva-bhtn nieva ni paramrtha-tattvam, agocaratvd atad-buddhnm | tasy
paramrtha-tattva-lakaym ajna-nidry prabuddho jgarti sayam sayamavn,
jitendriyo yogty artha | yasy grhya-grhaka-bheda-lakaym avidy-niy
prasuptny eva bhtni jgrati iti ucyante, yasy niy prasupt iva svapna-da, s
ni avidy-rpatvt paramrtha-tattva payato mune |

ata karmi avidyvasthym eva codyante, na vidyvasthym | vidyy hi satym


udite savitari rvaram iva tama praam upagacchati avidy | prk vidyotpatte avidy
prama-buddhy ghyam kriy-kraka-phala-bheda-rp sat sarva-karma-hetutva
pratipadyate | na aprama-buddhy ghyamy karma-hetutvopapatti, prama-
bhtena vedena mama codita kartavya karma iti hi karmai kart pravartate, na avidy-
mtram ida sarva bheda-jtam iti jna tasya tmajasya sarva-karma-sanyse eva
adhikro na pravttau | tath ca darayiyati --- tad-buddhayas tad-tmna ity din jna-
nihym eva tasya adhikram |

tatrpi pravartaka-prambhve pravtty-anupapatti iti cet, na | svtma-viayatvd tma-


vijnasya | na hy tmana svtmani pravartaka-prampekat, tmatvd eva | tad-
antatvc ca sarva-pramn pramatvasya | na hy tma-svarpdhigame sati puna
prama-prameya-vyavahra sabhavati | pramttva hy tmana nivartayati antya
pramam | nivartayad eva cprambhavati, svapna-kla-pramam iva prabodhe | loke
ca vastv-adhigame pravtti-hetutvdarant pramasya | tasmn ntma-vida karmay
adhikra iti siddham ||BhGS_2.69||

==============================

viduas tyaktaiaasya sthita-prajasya yater eva moka-prpti, na tu asanysina


kma-kmina ity etam artha dntena pratipdayiyan ha -

pryamam acala-pratiha
samudram pa pravianti yadvat |
tadvat km ya pravianti sarve
sa ntim pnoti na kma-km ||BhG_2.70||

pryamam adbhir acala-pratiham acalatay pratih avasthiti yasya tam acala-


pratiha samudram pa sarvato gat pravianti svtmastham avikriyam eva santa
yadvat, tadvat km viaya-sanidhv api sarvata icch-vie ya puruam ---
samudram iva pa -- avikurvanta pravianti sarve tmany eva pralyante na svtma-
vaa kurvanti, sa ntir mokam pnoti, netara kma-km, kmyanta iti km viay
tn kmayitu la yasya sa kma-km, naiva prpnotty artha ||BhGS_2.70||

==============================

yasmd eva tasmt -

vihya kmn ya sarvn pum carati nispha |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 30/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

nirmamo nirahakra sa ntim adhigacchati ||BhG_2.71||

vihya parityajya kmn ya sanys pumn sarvn aeata krtsnyena carati, jvana-
mtra-ceea paryaatty artha | nispha arra-jvana-mtre 'pi nirgat sph yasya
sa nispha san nirmama arra-jvana-mtrkipta-parigrahe 'pi mamedam ity
abhinivea-varjita, nirahakra vidyvattvdi-nimitttma-sabhvan-rahita ity etat | sa
evabhta sthita-praja brahmavit nti sarva-sasra-dukhoparama-laka
nirvkhym adhigacchati prpnoti brahma-bhto bhavati ity artha ||BhGS_2.71||

==============================

sai jna-nih styate -

e brhm sthiti prtha nain prpya vimuhyati |


sthitvsym anta-kle 'pi brahma-nirvam cchati ||BhG_2.72||

e yathokt brhm brahmai bhav iya sthiti sarva karma sanyasya brahma-
rpeaiva avasthnam ity etat | he prtha, nain sthiti prpya labdhv na vimuhyati na
moha prpnoti | sthitvsy sthitau brhmy yathokty anta-kle 'pi antye vayasy api
brahma-nirva brahma-nirvti mokam cchati gacchati | kim u vaktavya
brahmacaryd eva sanyasya yvaj jva yo brahmay eva avatihate sa brahma-
nirvam cchati iti ||BhGS_2.72||

iti rmat-paramahasa-parivrjakcryasya r-govinda-bhagavat-pjya-pda-iyasya


rmac-chakara-bhagavata ktau rmad-bhagavad-gt-bhye dvityo 'dhyya ||

__________________________________________________________

BhG 3

ttyo 'dhyya akara-bhyam

strasya pravtti-nivtti-viaya-bhte dve buddh bhagavat nirdie, skhye buddhir yoge


buddhir iti ca | tatra prajahti yad kmn ity rabhya adhyya-parisampte skhya-
buddhy-ritn sanysa kartavyam uktv te tan-nihatayaiva ca ktrthat ukt
e brhm sthiti iti | arjunya ca karmay evdhikras te, m sago 'stv akarmai iti karma
eva kartavyam uktavn yoga-buddhim ritya, na tata eva reya-prptim uktavn | tad etad
lakya parykulbhta-buddhir arjuna uvca - katha bhaktya reyo 'rthine yat skt
reya-sdhana skhya-buddhi-nih rvayitv m karmai dneknartha-yukte
pramparyepi anaikntika-reya-prpti-phale niyujyd iti yukta parykulbhvo
'rjunasya | tad-anurpa-prana jyyas cet ity di | pranpkaraa-vkya ca bhagavat
ukta yathokta-vibhga-viaye stre |

kecit tu arjunasya pranrtham anyath kalpayitv tat-pratikla bhagavata prativacana


varayanti | yath ca tman sambandha-granthe gtrtho nirpitas tat-pratikla ceha

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 31/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

puna prana-prativacanayor artha nirpayanti | katha ? tatra sambandha-granthe tvat


sarvem rami jna-karmao samuccayo gt-stre nirpito 'rtha ity uktam | puna
vieita ca yvaj-jva-ruti-coditni karmi parityajya kevald eva jnn moka
prpyata ity etad ekntenaiva pratiiddham iti |

iha tv rama-vikalpa darayat yvaj-jva-ruti-coditnm eva karma parityga ukta


| tat katham da viruddham artham arjunya bryd bhagavn, rot v katha
viruddham artham avadhrayet | tatraitat syd ghasthnm eva rauta-karma-paritygena
kevald eva jnn moka pratiidhyate na tv ramntarm iti |

etad api prvottar-viruddham eva | katha, sarvrami jna-karmao samuccayo


gt-stre nicito 'rtha iti pratijya iha katha tad-viruddha kevald eva jnn moka
bryd ramntarm |

atha mata rauta-karmpekayaitad-vacana kevald eva jnt rauta-karma-rahitd


ghasthn moka pratiidhyate iti | tatra ghasthn vidyamnam api smrta
karmvidyamnavad upekya jnd eva kevaln na moka ity ucyata iti | etad api
viruddham | katham ? ghasthasyaiva smrta-karma samuccitd jnn moka
pratiidhyate na tu ramntarm iti katha vivekibhi akyam avadhrayitum |

ki ca, yadi moka-sdhanatvena smrtni karmi rdhva-retas samuccyante tath


ghasthasypi iyat smrtair eva samuccayo na rautai |

atha rautai smrtai ca ghasthasyaiva samuccayo mokya rdhva-retas tu smrta-


karma-mtra-samuccitj jnn moka iti | tatraiva sati ghasthasyysa-bhulya
rauta smrta ca bahu-dukha-rpa karma irasi aropita syt |

atha ghasthasyaivysa-bhulya-kran moka syn nramntar rauta-nitya-


karma-rahitatvd iti | tad apy asat | sarvopaniatsu itihsa-pura-yoga-stre ca
jngatvena mumuko sarva-karma-sanysa-vidhnd rama-vikalpa-samuccaya-
vidhnc ca ruti-smtyo |

siddhas tarhi sarvrami jna-karmao samuccaya ? na, mumuko sarva-karma-


sanysa-vidhnt | vyutthytha bhikcarya caranti [BAU 3.5.1], tasmt sanysam
e tapasm atiriktam hu [NU 2.79], nysa evtyarecayet [NU 2.78], iti | na karma
na prajay dhanena tygenaike 'mtatvam nau [NU 2.12] iti ca | brahmacaryd eva
pravrajet [JvU 4] ity dy rutaya |

tyaja dharmam adharma ca ubhe satynte tyaja |


ubhe satynte tyaktv yena tyajasi tat tyaja ||
sasram eva nisra dv sra-didkay |
pravrajanty aktodvh para vairgyam rit || iti bhaspatir api kaca prati |

karma badhyate jantur vidyay ca vimucyate |


tasmt karma na kurvanti yataya pra-darina || [Mbh 12.241.7] iti uknusanam |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 32/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ihpi sarva-karmi manas sanyasya ity di | mokasya ckryatvn mumuko


karmnarthakyam | nityni pratyavya-parihrrtham anuheyni iti cet, na | asanysi-
viayatvt pratyavya-prpte | na hi agnikrydy-akarat sanysina pratyavya
kalpayitu akyo yath brahmacrim asanysinm api karmim | na tavan nityn
karmam abhvd eva bhva-rpasya pratyavyasya utpatti kalpayitu aky katham
asata sajjyate [ChU 6.2.2] iti asata sajjanmsambhava-rute |

yadi vihitkarad asambhvyam api pratyavya bryd vedas tad anartha-karo veda
apramam ity ukta syt | vihitasya karakaraayo dukha-mtra-phalatvt | tath ca
kraka stra na jpakam iti anupapannrtha kalpita syt | na caitad iam | tasmn
na sanysin karmi ato jna-karmao samuccaynupapatti | jyyas cet karmaas
te mat buddhir iti | arjunasya prannupapatte ca |

yadi hi bhagavat dvitye adhyye jna karma ca samuccayena tvaynuheyam ity


ukta syt tato 'rjunasya prano 'nupapanno jyyas cet karmaas te mat buddhir
janrdana iti | arjunya ced buddhi-karma tvaynuheye iti ukte y karmao jyyas
buddhi s apy ukt eveti tat ki karmai ghore m niyojayasi keava iti prano na
kathacana upapadyate |

na crjunasyaiva jyyas buddhir nnuheyeti bhagavatokta prvam iti kalpayitu yuktam,


yena jyyas ced iti prana syt | yadi punar ekasya puruasya jna-karmaor virodhd
yugapad anuhna na sambhavatti bhinna-purunuheyatva bhagavat prvam
ukta syt tato 'ya prana upapanna jyyas ced ity di |

avivekata prana-kalpanym api bhinna-purunuheyatvena bhagavata prativacana


nopapadyate | na cjna-nimitta bhagavat-prativacana kalpyam | asmc ca bhinna-
purunuheyatvena jna-karma-nihayor bhagavata prativacana-darant, jna-
karmao samuccaynupapatti | tasmt kevald eva jnn moka ity eo 'rtho nicito
gtsu sarvopaniatsu ca | jna-karmaor eka vada nicitya iti ca eka-viayaiva
prrthannupapannobhayo samuccaya-sambhave |

kuru karmaiva tasmt tvam iti ca jna-nih-sambhavam arjunasyvadhraena


darayiyati |

arjuna uvca
jyyas cet karmaas te mat buddhir janrdana |
tat ki karmai ghore m niyojayasi keava ||BhG_3.1||

jyyas reyas cet yadi karmaa sakt te tava mat abhipret buddhir jnam | he
janrdana ! yadi buddhi-karma samuccite ie tadaika reya-sdhanam iti karmao
jyyas buddhir iti karmao 'tirikta-karaa buddher anupapannam arjunena kta syt | na
hi tad eva tasmt phalato 'tirikta syt | tath ca, karmaa reyaskar bhagavatokt
buddhi | areyaskara ca karma kurv iti m pratipdayati, tat ki nu kraam iti
bhagavata uplambham iva kurvan tat ki kasmt karmai ghore krre his-lakae m
niyojayasi keava iti ca yad ha, tac ca nopapadyate | atha smrtenaiva karma
samuccaya sarve bhagavatokto 'rjunena cvadhrita cet, tat ki karmai ghore m

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 33/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

niyojayasi ity di katha yukta vacanam ||BhGS_3.1||

==============================

ki ca -

vymireeva vkyena buddhi mohayasva me |


tad eka vada nicitya yena reyo 'ham pnuym ||BhG_3.2||

vymireeva, yadyapi vivaktbhidhy bhagavn, tathpi mama manda-buddher vymiram


iva bhagavad-vkya pratibhti | tena mama buddhi mohayasva, mama buddhi-
vymohpanayya hi pravttas tva tu katha mohayasi ? ata bravmi | buddhi mohayasi
iva me mama iti | tva tu bhinna-kartkayo jna-karmaor eka-
purunuhnsabhava yadi manyase, tatraiva sati tat tayor eka buddhi karma v
idam evrjunasya yogya buddhi-akty-avasthnurpam iti nicitya vada brhi, yena
jnena karma v anyatarea reyo 'ham pnuy prpnuym |

yadi hi karma-nihy gua-bhtam api jna bhagavatokta syt | tat katha tayor
eka vada ity eka-viayaivrjunasya ur syt | na hi bhagavat prvam uktam
anyatarad eva jna-karmao vakymi, naiva dvayam iti, yena ubhaya-prpty-
asabhavam tmano manyamna ekam eva prrthayet ||BhGS_3.2||

==============================

prannurpam eva prativacana -

r-bhagavn uvca
loke 'smin dvividh nih pur prokt maynagha |
jna-yogena skhyn karma-yogena yoginm ||BhG_3.3||

loke 'smin strrthnuhndhiktn traivarikn dvi-vidh dvi-prakr nih sthiti


anuheya-ttparya pur prva sargdau praj sv tsm abhyudaya-nireyasa-
prpti-sdhana vedrtha-sapradyam vikurvat prokt may sarvajena varea he
anaghppa | tatra k s dvividh nih ity ha - tatra jna-yogena jnam eva yogas tena
skhynm tmntma-viaya-viveka-vijnavat brahmacaryramd eva kta-
sanysn vednta-vijna-sunicitrthn paramahasa-parivrjakn brahmay
evvasthitn nih prokt | karma-yogena karma eva yoga karma-yogas tena karma-
yogena yogin karmi nih prokt ity artha |

yadi caikena puruea ekasmai pururthya jna karma ca samuccitynuheya


bhagavat iam ukta vakyama v gtsu vedeu coktam, katham ihrjunya
upasannya priyya viibhinna-purua-kartke eva jna-karma-nihe bryt ? yadi
punar arjuno jna karma ca dvaya rutv svayam evnuhsyati anye tu bhinna-
purunuheyat vakymi iti mata bhagavata kalpyeta, tad rga-dveavn
aprama-bhto bhagavn kalpita syt | tac cyuktam | tasmt kaypi yukty na
samuccayo jna-karmao ||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 34/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

yad arjunenokta karmao jyyastva buddhes tac ca sthitam anirkarat | tasy ca


jna-nihy sanysinm evnuheyatvam , bhinna-purunuheyatva-vacant |
bhagavata evam evnumatam iti gamyate ||BhGS_3.3||

==============================

m ca bandha-krae karmay eva niyojayasi iti viaa-manasam arjunam karma


nrabhe ity eva manvnam lakya ha bhagavn - na karmaman rambhd iti | athav
- jna-karma-nihayo paraspara-virodhd ekena puruea yugapad anuhtum
aakyatve sati itaretarnapekayor eva pururtha-hetutve prpte karma-nihy jna-
nih-prpti-hetutvena pururtha-hetutvam, na svtantryea | jna-nih tu karma-
nihopya-labdhtmik sat svtantryea pururtha-hetu anynapek, ity etam artha
pradarayiyan ha bhagavn -

na karmam anrambhn naikarmya puruo 'nute |


na ca sanyasand eva siddhi samadhigacchati ||BhG_3.4 ||

na karma kriy yajdnm iha janmani janmntare v anuhitnm uptta-durita-


kaya-hetutvena sattva-uddhi-kran tat-kraatvena ca jnotpatti-dvrea jna-
nih-hetnm,

jnam utpadyate pus kayt ppasya karmaa |


yathdaratala-prakhye payaty tmnam tmani || [Mbh 12 208.8] ity di smarat |

anrambhd ananuhnt naikarmya nikarma-bhva karma-nyat jna-yogena


nih nikriytma-svarpeaivvasthnam iti yvat | puruo nnute na prpnotty artha
|
karmam anrambhn naikarmya nnuta iti vacant tad-viparyayt tem rambhn
naikarmyam anuta iti gamyate | kasmt puna krat karmam anrambhn
naikarmya nnute iti ? ucyate, karmrambhasyaiva naikarmyopyatvt | na hy upyam
antarea upeya-prptir asti | karma-yogopyatva ca naikarmya-lakaasya jna-
yogasya, rutau iha ca pratipdant | rutau tvat praktasytma-lokasya vedyasya
vedanopyatvena tam eta vednuvacanena brhma vividianti yajena [BAU 4.4.22] ity
din karma-yogasya jna-yogopyatva pratipditam | ihpi ca - sanysas tu
mahbho dukham ptum ayogata [krat 5.6], yogina karma kurvanti saga
tyaktvtmauddhaye [krat 5.11], yajo dna tapa caiva pvanni manim [krat
18.5] ity di pratipdayiyati |

nanu cbhaya sarva-bhtebhyo dattv naikarmyam caret ity dau kartavya-karma-


sanysd api naikarmya-prpti darayati | loke ca karmam anrambhn
naikarmyam iti prasiddhataram | ata ca naikarmyrthina ki karmrambhea ? iti
prptam | ata ha- na ca sanyasand eveti | npi sanyasand eva kevalt karma-
parityga-mtrd eva jna-rahitt siddhi naikarmya-laka jna-yogena nih
samadhigacchati na prpnoti ||BhGS_3.4||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 35/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

==============================

kasmt puna krat karma-sanysa-mtrd eva kevalt jna-rahitt siddhi


naikarmya-laka puruo ndhigacchati iti hetv-kkym ha -

na hi kacit kaam api jtu tihaty akarmakt |


kryate hy avaa karma sarva praktijair guai ||BhG_3.5||

na hi yasmt kaam api kla jtu kadcit kacit tihaty akarma-kt san | kasmt ? kryate
pravartyate hi yasmd avaa evsvatantra eva karma sarva pr prakti-jai praktito jtai
sattva-rajas-tamobhi guai | aja iti vkya-ea, yato vakyati guair yo na viclyate iti |
skhyn pthak-karat ajnm eva hi karma-yoga, na jninm | jnin tu guair
aclyamnn svata calanbhvt karma-yogo nopapadyate | tath ca vykhytam
vedvininam [krat 2.21] ity atra ||BhGS_3.5||

==============================

yat tv antmaja codita karma nrabhate iti tad asad evety ha -

karmendriyi sayamya ya ste manas smaran |


indriyrthn vimhtm mithycra sa ucyate ||BhG_3.6||

karmendriyi hastdni sayamya sahtya ya ste tihati manas smaran cintayan


indriyrthn viayn vimhtm vimhnta-arao mithycro mcra ppcra sa
ucyate ||BhGS_3.6||

==============================

yas tv indriyi manas niyamyrabhate 'rjuna |


karmendriyai karma-yogam asakta sa viiyate ||BhG_3.7||

yas tu puna karmay adhikto 'ja buddhndriyi manas niyamya rabhate arjuna
karmendriyai vk-py-dibhi | kim rabhate ity ha-karma-yogam asakta san
phalbhisandhi-varjita sa viiyate itarasmt mithycrt ||BhGS_3.7||
==============================

yata evam ata-

niyata kuru karma tva karma jyyo hy akarmaa |


arraytrpi ca te na prasidhyed akarmaa ||BhG_3.8||

niyata nitya stropadiam | yo yasmin karmay adhikta phalya cruta tan


niyata karma, tat kuru tva he arjuna ! yata karma jyyo 'dhikatara phalata | hi
yasmd akarmao 'karat anrambht | katham ? arra-ytr arra-sthitir api ca te tava na
prasidhyet prasiddhi na gacchet akarmao 'karat | ato da karmkarmaor vieo
loke ||BhGS_3.8||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 36/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

==============================

yac ca manyase bandhrthatvt karma na kartavyam iti tad apy asat | katham ?

yajrtht karmao 'nyatra loko 'ya karma-bandhana |


tad artha karma kaunteya muktasaga samcara ||BhG_3.9||

yajo vai viu [TaittS 1.7.4] iti ruter yaja vara | tad-artha yat kriyate tat yajrtha
karma | tasmt karmao 'nyatrnyena karma loko 'yam adhikta karma-kt karma-
bandhana [Taitt.Bh. 3.1.6] karma bandhana yasya so 'ya karma-bandhano loka, na
tu yajrtht | atas tad-artha yajrtha karma kaunteya, mukta-saga karma-phala-
saga-varjita san samcra nirvartaya ||BhGS_3.9||

==============================

ita cdhiktena karma kartavyam -

saha-yaj praj sv purovca prajpati |


anena prasaviyadhvam ea vo 'stv ia-kma-dhuk ||BhG_3.10||

saha-yaj yaja-sahit prajs trayo vars t svotpdya pur prva sargdv


uvca uktavn prajpati prajn sr | anena yajena prasaviyadhva prasavo
vddhir utpattis t kurudhvam | ea yajo vo yumkam astu bhavatu ia-kma-dhuk |
in abhipretn kmn phala-vien dogdhti ia-kma-dhuk ||BhGS_3.10||

==============================
katham ?

devn bhvayatnena te dev bhvayantu va |


paraspara bhvayanta reya param avpsyatha ||BhG_3.11||

devn indrdn bhvayata vardhayatnena yajena | te dev bhvayantu pyyayantu vy-


din vo yumn | eva parasparam anyonya bhvayanta reya para moka-
lakaa vijna-prpti-kramevpsyatha | svarga v para reyo 'vpsyatha
||BhGS_3.11||

==============================

ki ca -

in bhogn hi vo dev dsyante yaja-bhvit |


tair dattn apradyaibhyo yo bhukte stena eva sa ||BhG_3.12||

in abhipretn bhogn hi vo yumabhya dev dsyante vitariyanti | str-pau-putrdn


yaja-bhvit yajair vardhits toit ity artha | tair devair dattn bhogn apradydattv,

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 37/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

nyam aktvety artha | ebhyo devebhya | yo bhukte sva-dehendriyy eva tarpayati


stena eva taskara eva sa devdi-svpahr ||BhGS_3.12||

==============================

ye puna-

yaja-iina santo mucyante sarva-kilbiai |


bhujate te tv agha pp ye pacanty tma-krat ||BhG_3.13||

deva-yajdn nirvartya tac-chiam aanam amtkhyam aitu la ye te yaja-


iina santo mucyante sarva-kilbiai sarva-ppai cully-di-paca-snktai pramda-
kta-hisdi-janitai cnyai | ye tv tmabharayo bhujate te tv agha ppa svayam api
pp ye pacanti pka nirvartayanti tma-krat tma-heto ||BhGS_3.13||

==============================

ita cdhiktena karma kartavyam | jagac-cakra-pravtti-hetur hi karma | katham ? ity ucyate


-

annd bhavanti bhtni parjanyd anna-sabhava |


yajd bhavati parjanyo yaja karma-samudbhava ||BhG_3.14||

annd bhuktl lohita-reta-pariatt pratyaka bhavanti jyante bhtni | parjanyd ver


annasya sabhavo 'nna-sabhava | yajd bhavati parjanya |

agnau prsthuti samyag dityam upatihate |


dityj jyate vir ver anna tata praj || [Manu 3.76] iti smte |

yajo 'prvam | sa ca yaja karma-samudbhava | tvig-yajamnayo ca vypra karma,


tad-samudbhavo yasya yajasyprvasya sa yaja karma-samudbhava ||BhGS_3.14||

==============================

tac caivavidha karma kuto jtam ity ha -

karma brahmodbhava viddhi brahmkara-samudbhavam |


tasmt sarva-gata brahma nitya yaje pratihitam ||BhG_3.15||

karma brahmodbhava | brahma veda | sa udbhava kraa prakako yasya tat karma
brahmodbhava viddhi vijnhi | brahma puna vedkhyam akara-samudbhavam akara
brahma paramtm samudbhavo yasya tat akara-samudbhavam | brahma veda ity artha |
yasmt skt paramtmkhyd akart purua-nivsavat samudbhta brahma tasmt
sarvrtha-prakakatvt sarva-gatam | sarva-gatam api sat nitya sad yaja-vidhi-
pradhnatvt yaje pratihitam ||BhGS_3.15||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 38/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

==============================

eva pravartita cakra nnuvartayatha ya |


aghyur indriyrmo mogha prtha sa jvati ||BhG_3.16||

evam ittham varea veda-yaja-prvaka jagac-cakra pravartita nnuvartayatha loke


ya karmay adhikta sann aghyur agha ppam yur jvana yasya so 'ghyu ppa-
jvana iti yvat | indriyrma indriyair rma ramaam kr viayeu yasya sa
indriyrmo mogha vth he prtha, sa jvati | tasmd ajendhiktena kartavyam eva
karmeti prakarartha | prg tma-jna-nih-yogyat-prptes tdarthyena karma-
yognuhnam adhiktenntmajena kartavyam evety etan na karmam anrambhd
[Gt 3.4] ity ata rabhya arra-ytrpi ca te na prasidhyed akarmaa [Gt 3.8] ity evam
antena pratipdya, yajrtht karmao 'nyatra [Gt 3.9] ity din mogha prtha sa jvati ity
evam antenpi granthena prsagikam adhiktasyntmavida karmnuhne bahu
kraam uktam | tad-akarae ca doa-sakrtana ktam ||BhGS_3.16||

==============================

eva sthite kim eva pravartita caktra sarvenuvartanyam ? ho svit prvokta-karma-


yognuhnopya-prpym antma-vid jna-yogenaiva nihm tma-vidbhi skhyair
anuheym aprptenaiva ? ity evam artham arjunasya pranam akaya svayam eva v
strrthasya viveka-pratipatty-artham eta vai tam tmna viditv nivtta-mithy-jn
santo brhma mithy-jnavadbhyo 'vaya kartavyebhya putraiadibhyo
vyutthytha bhik-carya arra-sthiti-mtra-prayukta caranti | na tem tma-jna-
nih-vyatirekenyat kryam asti [BAU 3.5.1] ity eva ruty-artham iha gt-stre
pratipipdayiitam vikurvann ha bhagavn -

yas tv tma-ratir eva syd tma-tpta ca mnava |


tmany eva ca satuas tasya krya na vidyate ||BhG_3.17||

yas tu skhya tma-jna-niha tma-rati tmany eva ratir na viayeu yasya sa tma-
ratir eva syd bhaved tma-tpta ctmanaiva tpto nnna-rasdin sa mnavo manuya
sanys tmany eva ca santua | santoo hi bhyrtha-lbhe sarvasya bhavati, tam
anapekya tmany eva ca santua sarvato vta-ta ity etat | ya da tma-vit tasya
krya karaya na vidyate nstty artha ||BhGS_3.17||

==============================

ki ca -

naiva tasya ktenrtho nkteneha kacana |


na csya sarva-bhteu kacid artha-vyapraya ||BhG_3.18||

naiva tasya paramtma-rate ktena karmartha prayojanam asti | astu tarhy


aktenkaraena pratyavykhyo 'nartha | nkteneha loke kacana kacid api pratyavya-
prpti-rpa tma-hni-lakao v naivsti | na csya sarva-bhteu brahmdi-

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 39/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

sthvarnteu bhteu kacid artha-vyapraya prayojana-nimitta-kriy-sdhyo


vyapraya | vyaprayaam lambana kacit bhta-vieam ritya na sdhya kacid
artho 'sti, yena tad-arth kriy anuhey syt | na tvam etasmin sarvata saplutodaka-
sthnye samyag-darane vartase ||BhGS_3.18||

==============================

yata evam -

tasmd asakta satata krya karma samcara |


asakto hy caran karma param pnoti prua ||BhG_3.19||

tasmt asakta sagavarjita satata sarvad krya kartavya nitya karma samcara
nirvartaya | asakto hi yasmt samcaran varrtha karma kurvan para mokam pnoti
prua sattvauddhidvrea ity artha ||BhGS_3.19||

==============================

yasmc ca -

karmaaiva hi sasiddhim sthit janakdaya |


loka-sagraham evpi sapayan kartum arhasi ||BhG_3.20||

karmaaiva hi yasmt prve katriy vidvsa sasiddhi moka gantum sthit


pravtt | ke ? janakdaya janak vapatiprabhtaya | yadi te prptasamyagdaran,
tata lokasagrahrtha prrabdhakarmatvt karma sahaivsanyasyaiva karma
sasiddhimsthit ity artha | athprptasamyagadaran janakdaya, tad karma
sattvauddhisdhanabhtena ktramea sasiddhimsthit iti vykhyeya loka | atha
manyase prverapi janakdibhi ajnadbhireva kartavya karma ktam | tvat
nvayamanyena kartavya samyagdaranavat kttheneti | tathpi
prrabdhakarmyatta tva lokasagraham evpi lokasya unmrgapravttinivraa
lokasagraha, tamevpi prayojana sapayan kartum arhasi ||BhGS_3.20||
==============================

loka-sagraha kim artha kartavya ity ucyate -

yad yad carati rehas tat tad evetaro jana |


sa yat prama kurute lokas tad anuvartate ||BhG_3.21||

yadyat karma carati karoti reha pradhna tattadeva karma carati itaro 'nya jana
tadanugata | ki ca sa reha yat prama kurute laukika vaidika v loka tat
anuvartate tadeva pramkaroti ity artha ||BhGS_3.21||

==============================

yady atra te loka-sagraha-kartavyaty vipratipattis tarhi m ki na payasi ?

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 40/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

na me prthsti kartavya triu lokeu kicana |


nnavptam avptavya vartaiva ca karmai ||BhG_3.22||

na me mama prtha nsti na vidyate kartavya triv api lokeu kicana kicid api | kasmt
? nnavptam aprptam avptavya prpayam | tathpi varta eva ca karmay aham
||BhGS_3.22||

==============================

yadi hy aha na varteya jtu karmay atandrita |


mama vartmnuvartante manuy prtha sarvaa ||BhG_3.23||

yadi hi punar aha na varteya jtu kadcit karmay atandrito 'nalasa san mama
rehasya sato vatrma mrgam anuvartante manuy | he prtha ! sarvaa sarva-
prakrai ||BhGS_3.23||

==============================

utsdeyur ime lok na kury karma ced aham |


sakarasya ca kart sym upahanym im praj ||BhG_3.24||

utsdeyur vinayeyur ime sarve lok loka-sthiti-nimittasya karmao 'bhvt na kury


karma ced aham | ki ca, sakarasya ca kart sym | tena kraena upahanym im
praj | prajnm anugrahya pravtta upahatim upahanana kurym ity artha | mama
varasynanurpam padyate ||BhGS_3.24||

==============================

yadi punar aham iva tva ktrtha-buddhi, tmavid anyo v, tasypi tmana
kartavybhve 'pi parnugraha eva kartavya ity ha -

sakt karmay avidvso yath kurvanti bhrata |


kuryd vidvs tathsakta cikrur loka-sagraham ||BhG_3.25||

sakt karmay asya karmaa phala mama bhaviyatti kecid avidvso yath kurvanti
bhrata, kuryd vidvn tmavit tathsakta san | tadvat kim artha karoti ? tat su -
cikru kartum icchu loka-sagraham ||BhGS_3.25||

==============================

eva loka-sagraha cikrer na mamtma-vida kartavyam asti anyasya v loka-


sagraha muktv | tatas tasya tma-vida idam upadiyate -

na buddhi-bheda janayed ajn karma-saginm |


joayet sarva-karmi vidvn yukta samcaran ||BhG_3.26||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 41/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

buddhi-bhedo buddhi-bhedo may ida kartavya bhoktavya csya karmaa phalam iti
nicaya-rpy buddher bhedana clana buddhi-bhedas ta na janayen notpdayed
ajnm avivekin karma-sagin karmay saktn sagavatm | ki nu kuryt ?
joayet krayet sarva-karmi vidvn svaya tad evvidu karma yukto 'bhiyukta
samcaran ||BhGS_3.26||

==============================

avidvn aja katha karmasu sajjate ? ity ha -

prakte kriyamni guai karmi sarvaa |


ahakra-vimhtm kartham iti manyate ||BhG_3.27||

prakte prakti pradhna sattva-rajas-tamas gun smyvasth | tasy prakte


guai vikrai krya-karaa-rpai kriyamni karmi laukikni stryi ca sarvaa
sarva-prakrair ahakra-vimhtm krya-karaa-saghttma-pratyayo 'hakras tena
vividha nnvidha mha tm anta-karaa yasya so 'ya krya-karaa-dharm
krya-karabhimn avidyay karmi tmani manyamna tat-tat-karmam aha karteti
manyate ||BhGS_3.27||

==============================

ya punar vidvn -

tattvavit tu mahbho gua-karma-vibhgayo |


gu gueu vartanta iti matv na sajjate ||BhG_3.28||

tattvavit tu mahbho | kasya tattvavit ? guakarmavibhgayo guavibhgasya


karmavibhgasya ca tattvavit ity artha | gu karatmak gueu viaytmakeu
vartante na tm iti matv na sajjate sakti na karoti ||BhGS_3.28||

==============================

ye puna -

prakter gua-samh sajjante gua-karmasu |


tn aktsna-vido mandn ktsnavin na viclayet ||BhG_3.29||

prakte guai samyak mh samohit santa sajjante gun karmasu gua-


karmasu vaya karma kurma phalya iti | tn karma-sagino 'ktsna-vida karma-phala-
mtra-darino mandn manda-prajn ktsna-vit tma-vit svaya na viclayet buddhi-
bheda-karaam eva clana tan na kuryt ity artha ||BhGS_3.29||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 42/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

katha puna karmay adhiktenjena mumuku karma kartavyam iti, ucyate --

mayi sarvi karmi sanyasydhytma-cetas |


nirr nirmamo bhtv yudhyasva vigata-jvara ||BhG_3.30||

mayi vsudeve paramevare sarvaje sarvtmani sarvi karmi sanyasya


nikipydhytma-cetas viveka-buddhy, aha kart varya bhtyavat karomi ity anay
buddhy | ki ca, nirs tyakt nirmamo mama-bhva ca nirgato yasya tava sa tva
nirmamo bhtv yudhyasva vigata-jvaro vigata-santpo vigata-oka sann ity artha
||BhGS_3.30||

==============================

yad etan mama mata karma kartavyam iti sa-pramam ukta tat tath -

ye me matam ida nityam anutihanti mnav |


raddhvanto 'nasyanto mucyante te 'pi karmabhi ||BhG_3.31||

ye me madyam ida mata nityam anutihanti anuvartante mnav manuy


raddhvanta raddadhn anasyanto 'sy ca mayi parama-gurau vsudeve 'kurvanto,
mucyante te 'py evabht karmabhir dharmdharmkhyai ||BhGS_3.31||

==============================

ye tv etad abhyasyanto nnutihanti me matam |


sarva-jna-vimhs tn viddhi nan acetasa ||BhG_3.32||

ye tu tad-vipart etan mama matam abhyasyanto nindanto nnutihanti nnuvartante me


matam | sarveu jneu vividha mhs te | sarva-jna-vimhs tn viddhi jnhi
nan na gatn acetaso 'vivekina ||BhGS_3.32||

==============================

kasmt puna krat tvadya mata nnutihanta para-dharmn anutihanti ? sva-


dharma ca nnuvartante ? tvat-pratikl katha na bibhyati tvac-chsantikrama-dot ?
tatrha -

sada ceate svasy prakter jnavn api |


prakti ynti bhtni nigraha ki kariyati ||BhG_3.33||

sadam anurpa ceate ce karoti | kasy ? svasy svakyy prakte | praktir


nma prva-kta-dharmdharmdi-saskr vartamna-janmdv abhivyakt | s prakti
| tasy sadam eva sarvo jantur jnavn api ceate, ki punar mrkha ? tasmt
prakti ynty anugacchanti bhtni prina | nigraho niedha-rpa ki kariyati mama
vnyasya v ? durnigrah praktir iti vkya-ea ||BhGS_3.33||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 43/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

==============================

yadi sarvo jantur tmana prakti-sadam eva ceate, na ca prakti-nya kacid asti,
tata puruakrasya viaynupapatte strnarthakya-prptv idam ucyate -

indriyasyendriyasyrthe rga-dveau vyavasthitau |


tayor na vaam gacchet tau hy asya paripanthinau ||BhG_3.34||

indriyasyendriyasyrthe sarvendriym arthe abddi-viaye ie rgo 'nie dvea ity eva


pratndriyrtha rgadvev avayabhvinau tatrya puruakrasya strrthasya ca
viaya ucyate | strrthe pravtta prvam eva rga-dveayor vaa ngacchet | y hi
puruasya prakti s rga-dvea-purasaraiva sva-krye purua pravartayati | tad
svadharma-parityga para-dharmnuhna ca bhavati | yad pun rga-dveau tat-
pratipakea niyamayati tad stra-dir eva puruo bhavati, na prakti-vaa | tasmt tayo
rga-dveayor vaa ngacchet | yatas tau hy asya puruasya paripanthinau reyo-
mrgasya vighna-kartrau taskarv iva pathty artha ||BhGS_3.34||

==============================

tatra rga-dvea-prayukto manyate srrtham apy anyath para-dharmo 'pi dharmatvd


anuheya eva iti, tad asat -

reyn sva-dharmo vigua para-dharmt svanuhitt |


sva-dharme nidhana reya para-dharmo bhayvaha ||BhG_3.35||

reyn praasyatara svo dharma svadharmo viguo 'pi vigata-guo 'pi anuhyamna
para-dharmt svanuhitt sdguyena sapditd api | sva-dharme sthitasya nidhana
maraam api reya para-dharme sthitasya jvitt | kasmt ? para-dharma bhayvaha
narakdi-lakaa bhayam vahatti yata ||BhGS_3.35||

==============================

yadyapi anartha-mlam dhyyato viayn pusa [Gt 2.62] iti rga-dveau hy asya
paripanthinau [Gt 3.34] iti coktam | vikiptam anavadhrita ca tad uktam | tat sakipta
nicita ca idam eveti jtum icchan arjuna uvca jte hi tasmin tad-ucchedya yatna
kurym iti arjuna uvca-

atha kena prayukto 'ya ppa carati prua |


anicchann api vreya bald iva niyojita ||BhG_3.36||

atha kena hetu-bhtena prayukta san rjeva bhtyo 'ya ppa karma carati carati
prua purua svayam anicchann api he vreya vi-kula-prasta ! bald iva niyojito
rjevety ukto dnta ||BhGS_3.36||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 44/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

u tva ta vairia sarvnartha-kara ya tva pcchasti bhagavn uvca -

kma ea krodha ea rajo-gua-samudbhava |


mahano mah-ppm viddhy enam iha vairiam ||BhG_3.37||

aivaryasya samagrasya dharmasya yaasa riya |


vairgyasytha mokasya a bhaga itgan || [ViP 6.5.74]

ity aivarydi-aka yasmin vsudeve nityam apratibaddhatvena smastyena ca vartate,

utpatti pralaya caiva bhtnm gati gatim |


vetti vidym avidy ca sa vcyo bhagavn iti || [ViP 6.5.78]
utpatty-di-viaya ca vijna yasya sa vsudevo vcyo bhagavn iti |

kma iti | kma ea sarva-loka-atrur yan-nimitt sarvnartha-prpti prinm | sa ea


kma pratihata kenacit krodhatvena pariamate | ata krodho 'py ea eva rajo-gua-
samudbhavo raja ca tad-gua ca rajo-gua sa samudbhavo yasya sa kmo rajo-gua-
samudbhava | rajo-guasya v samudbhava | kmo hy udbhto raja pravartayan
purua pravartayati | tay hy ahakrita iti dukhin raja-krye sevdau
pravttn pralpa ryate | mahano mahad aana asyeti mahana | ataeva mah-
ppm | kmena hi prerito jantu ppa karoti | ato viddhy ena kmam iha sasre
vairiam ||BhGS_3.37||

==============================

katha vair ? iti dntai pratyyayati -

dhmenvriyate vahnir yathdaro malena ca |


yatholbenvto garbhas tath tenedam vtam ||BhG_3.38||

dhmena sahajenvriyate vahni praktmako 'praktmakena, yath v daro malena


ca, yatholbena ca jaryu garbha-veanena cvta cchdito garbhas tath tenedam
vtam ||BhGS_3.38||

==============================

ki punas tad ida-abda-vcya yat kmenvtam ity ucyate -

vta jnam etena jnino nitya-vairi |


kma-rpea kaunteya duprenalena ca ||BhG_3.39||

vtam etena jna jnino nitya-vairi, jn hi jnty anenham anarthe prayukta


prvam eveti | dukh ca bhavati nityam eva | ato 'sau jnino nitya-vair, na tu mrkhasya |
sa hi kma t-kle mitram iva payan tat-krye dukhe prpte jnti tayha
dukhitvam pdita iti, na prvam eva | ato jnina eva nitya-vair | ki-rpea ? kma-
rpea kma icchaiva rpam asyeti kmarpas tena duprea dukhena praam asyeti

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 45/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

dupras tennalena nsyla paryptir vidyata ity analas tena ca ||BhGS_3.39||

==============================

kim adhihna puna kmo jnasyvaraatvena vair sarvasya lokasya ? ity apekym
ha, jte hi atror adhihne sukhena nibarhaa kartu akyata iti-

indriyi mano buddhir asydhihnam ucyate |


etair vimohayaty ea jnam vtya dehinam ||BhG_3.40||

indriyi mano buddhi csya kmasydhihnam raya ucyate | etair indriydibhir


rayair vimohayati vividha mohayaty ea kmo jnam vtya cchdya dehina
arriam ||BhGS_3.40||

==============================

yata evam -

tasmt tvam indriyy dau niyamya bharatarabha |


ppmna prajahi hy ena jna-vijna-nanam ||BhG_3.41||

tasmt tvam indriyy dau prvam eva niyamya vaktya bharatarabha ppmna
ppcra kma prajahihi parityaja ena prakta vairia jna-vijna-nana
jna strata cryata ctmdnm avabodha | vijna vieatas tad-anubhavas
tayor jna-vijnayo reya-prpti-hetvor nana na-kara prajahihi tmana
parityajety artha ||BhGS_3.41||

==============================

indriyy dau niyamya kma atru jahihi ity uktam | tatra kim raya kma jahyt ity
ucyate --

indriyi pary hur indriyebhya para mana |


manasas tu par buddhir yo buddhe paratas tu sa ||BhG_3.42||

indriyi rotrdni paca | deha sthla bhya paricchinna cpekya


saukmyntaratva-vypitvdy-apekay pari prakny hu pait | tath
indriyebhya para mana sakalpa-vikalptmakam | tath manasas tu par buddhir
nicaytmik | tath ya sarva-dyebhyo buddhy-antebhyo 'bhyantaro ya dehinam
indriydibhir rayair yukta kmo jnvaraa-dvrea mohayatty uktam | buddhe
paratas tu sa | sa buddher dra | para tm ||BhGS_3.42||

==============================

tata kim --

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 46/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

eva buddhe para buddhv sastabhytmnam tman |


jahi atru mahbho kma-rpa dursadam ||BhG_3.43||

eva buddhe param tmna buddhv jtv sastabhya samyak stambhana


ktvtmna svenaivtman sasktena manas samyak samdhyety artha | jahy ena
atru he mahbho ! kma-rpa dursada dukhensada sdana prptir yasya ta
dursada durvijeyneka-vieam iti ||BhGS_3.43||

iti rmat-paramahasa-parivrjakcryasya r-govinda-bhagavat-pjya-pda-


iyasya rmac-chakara-bhagavata ktau rmad-bhagavad-gt-bhye
ttyo 'dhyya
||3||

__________________________________________________________

BhG 4

atha caturtho 'dhyya


(akara-bhya)

yo 'ya yogo 'dhyya-dvayenokto jna-nih-lakaa sa sannysa karma-yogopya |


yasmin vedrtha parisampta pravtti-lakao nivtti-lakaa ca gtsu ca sarvsv ayam
eva yogo vivakito bhagavat | ataeva parisampta pravtti vedrtha manvnas ta
vaa-kathanena stauti r-bhagavn |

r-bhagavn uvca
ima vivasvate yoga proktavn aham avyayam |
vivasvn manave prha manur ikvkave 'bravt ||BhG_4.1||

imam adhyya-dvayenokta yoga vivasvate dityya sargdau proktavn aham | jagat-


pariplayit katriy baldhnya | tena yoga-balena yukt samarth bhavanti
brahma parirakitu, brahma-katre pariplite jagat pariplayitum alam | avyayam avyaya-
phalatvt | na hy asya samyag darana-nih-lakaasya mokkhya phala vyeti | sa ca
vivasvn manave prha | manur ikvkave sva-putrydirjybravt ||BhGS_4.1||

==============================

eva parampar-prptam ima rjarayo vidu |


sa kleneha mahat yogo naa parantapa ||BhG_4.2||

eva katriya-parampar-prptam ima rjarayo rjna ca te aya ca rjarayo vidur


ima yogam | sa yoga kleneha mahat drghea nao vicchinna-sampradya savtto
he parantapa ! tmano vipaka-bht para ucyante tn aurya-tejo-gabhastibhir bhnur iva
tpayatti parantapa atru-tpana ity artha ||BhGS_4.2||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 47/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

==============================

durlabhn ajitendriyn prpya naa yogam imam upalabhya loka cpururtha-


sambandhinam -

sa evya may te 'dya yoga prokta purtana |


bhakto 'si me sakh ceti rahasya hy etad uttamam ||BhG_4.3||

sa evyam may te tubhyam adya idn yoga prokta purtana | bhakto 'si me sakh
csti | rahasya hi yasmd etad uttama yogo jnam ity artha ||BhGS_4.3||

==============================

bhagavat vipratiiddham uktam iti m bht kasyacid buddhir iti parihrrtha codyam iva
kurvann arjuna uvca -

apara bhavato janma para janma vivasvata |


katham etad vijny tvam dau proktavn iti ||BhG_4.4||

aparam arvg vasudeva-ghe bhavato janma para prva sargdau janma utpatti
vivasvata dityasya | tat katham etad vijnym aviruddhrthatay yas tvam evdau
proktavn ima yogam | sa eva tvam idn mahya proktavn asti ||BhGS_4.4||

==============================

y vsudeve anvarsarvajak mrkh t pariharan r-bhagavn uvca


padartho hy arjunasya prana -

bahni me vyattni janmni tava crjuna |


tny aha veda sarvi na tva vettha parantapa ||BhG_4.5||

bahni me mama vyattni atikrntni janmni tava ca he arjuna tny aha veda jne
sarvi na tva vettha jne | dharmdharmdi-pratibaddha-jna-aktitvt | aha punar
nitya-uddha-buddha-mukta-svabhvatvd anvaraa-jna-aktir iti vedham | he
parantapa ||BhGS_4.5||

==============================

katha tarhi tava nityevarasya dharmdharmbhve 'pi janma ? ity ucyate -

ajo 'pi sann avyaytm bhtnm varo 'pi san |


prakti svm adhihya sabhavmy tma-myay ||BhG_4.6||

ajo 'pi janma-rahito 'pi san, tathvyaytmka-jna-akti-svabhvo 'pi san, tath


bhtn brahmdi-stamba-paryantnm vara ana-lo 'pi san | prakti sv mama
vaiav my trigutmik yasy vae sarvam ida jagad vartate | yay mohita

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 48/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

jagat sat svam tmna vsudeva na jnti | t prakti svm adhihya vaktya
sabhavmi dehavn iva bhavmi jta ivtma-myaytmano myay, na paramrthato
lokavat ||BhGS_4.6||

==============================

tac ca janma kad kim-artha ca ? ity ucyate -

yad yad hi dharmasya glnir bhavati bhrata |


abhyutthnam adharmasya tadtmna sjmy aham ||BhG_4.7||

yad yad hi dharmasya glnir hnir varramdi-lakaasya prinm abhyudaya-


nireyasa-sdhanasya bhavati | bhrata ! abhyutthnam udbhavo 'dharmasya tadtmna
sjmy aha myay ||BhGS_4.7||

==============================

kim-artham ?

paritrya sdhn vinya ca duktm |


dharma-sasthpanrthya sabhavmi yuge yuge ||BhG_4.8||

paritrya parirakaya sdhn san-mrga-sthnm | vinya ca dukt ppa-


krim | ki ca dharma-sasthpanrthya dharmasya samyak-sthpana tad-artha
sambhavmi | yuge yuge pratiyugam ||BhGS_4.8||

==============================

janma karma ca me divyam eva yo vetti tattvata |


tyaktv deha punar janma naiti mm eti so 'rjuna ||BhG_4.9||

taj-janma my-rpa, karma ca sdhu-paritrdi, me mama divyam aprktam aivaram


eva yathokta yo vetti tattvatas tattvena yathvat tyaktv deham ima punar janma punar
utpatti naiti na prpnoti, mm ety gacchati, sa mucyate he 'rjuna ||BhGS_4.9||

==============================

naia moka-mrga idn pravtta | ki tarhi ? prvam api -

vta-rga-bhaya-krodh man-may mm uprit |


bahavo jna-tapas pt mad-bhvam gat ||BhG_4.10||

vta-rga-bhaya-krodh - rga ca bhaya ca krodha ca rga-bhaya-krodh, vt vigat


rga-bhaya-krodh yebhyas te vta-rga-bhaya-krodh | man-may brahma-vida
varbheda-darina | mm eva paramevaram uprit | kevala-jna-nih ity artha |
bahavo 'neke jna-tapas jnam eva ca paramtma-viaya tapa | tena jna-tapas |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 49/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

pt par uddhi gat santa | mad-bhvam vara-bhva mokam gat


samanuprpt | itara-tapo-nirapek jna-nih ity asya liga jna-tapaseti vieaam
||BhGS_4.10||

==============================

tava tarhi rga-dveau sta | yena kebhyacit evtma-bhva prayacchasi, na sarvebhya |


ity ucyate -

ye yath m prapadyante ts tathaiva bhajmy aham |


mama vartmnuvartante manuy prtha sarvaa ||BhG_4.11||

ye yath yena prakrea yena prayojanena yat-phalrthitay m prapadyante ts


tathaiva tat-phala-dnena bhajmy anughmy aham ity etat | te moka
pratyanarthitvt | na hy ekasya mumukutva phalrthitva ca yugapat sambhavati | ato ye
yat-phalrthinas ts tat-phala-pradnena, ye yathokta-krias tv aphalrthino
mumukava ca tn jna-pradnena | ye jnina sannysino mumukava ca tn moka-
pradnena, tathrtnrti-haraena ity eva yath prapadyante ye ts tathaiva bhajmty
artha | na punr rga-dvea-nimitta moha-nimitta v kacid bhajmi | sarvathpi
sarvvasthasya mamevarasya vartma mrgam anuvartante manuy | yat-phalrthitay
yasmin karmay adhikt ye prayatante te manuy atra ucyante he prtha sarvaa sarva-
prakrai ||BhGS_4.11||

==============================

yadi tavevarasya rgdi-dobhvt sarva-priv anujighky tulyy sarva-phala-


pradna-samarthe ca tvayi sati vsudeva sarva [Gt 7.19] iti jnenaiva mumukava
santa kasmt tvm eva sarve na pratipadyante ? iti u tatra kraam -

kkanta karma siddhi yajanta iha devat |


kipra hi mnue loke siddhir bhavati karmaj ||BhG_4.12||

kkanto 'bhpsanta karma siddhi phala-nipatti prrthayanto yajanta ihsmin loke


devat indrdgny-dy | atha yo 'ny devatm upste 'nyo 'sv anyo 'ham asmti na sa
veda, yath pau | eva sa devnm [BAU 1.4.10] iti rute | te hi bhinna-
devatyjin phalkki kipra ghra hi yasmn mnue loke | manuya-loke hi
strdhikra | kipra hi mnue loke iti vieat | anyev api karma-phala-siddhi
darayati bhagavn | mnue loke varramdi-karmdhikra iti viea | te ca
varramdhikri karmi phala-siddhi kipra bhavati karmaj karmao jt
||BhGS_4.12||

==============================

mnua eva loke varramdi-karmdhikra | nnyeu lokev iti niyama ki-nimitta ?


iti | athav varramdi-pravibhgopet manuy mama vartmnuvartante sarvaa [Gt
4.11] ity ukta kasmt puna kran niyamena tavaiva vartmnuvartante, nnyasya kim ?

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 50/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ucyate -

ctur-varya may sa gua-karma-vibhgaa |


tasya kartram api m viddhy akartram avyayam ||BhG_4.13||

cturvarya catvra eva var cturvarya mayevarea sam utpdita brhmao


'sya mukham st [k 8.4.19.2, Yaju 32.11] ity di rute | gua-karma-vibhgao gua-
vibhgaa karma-vibhgaa ca | gu sattva-rajas-tamsi | tatra sttvikasya sattva-
pradhnasya brhmaasya amo damas tapa [Gt 18.42] ity dni karmi | sattvopa-
sarjana-raja-pradhnasya katriyasya aurya-teja-prabhtni karmi | tama-upasarjana-
raja-pradhnasya vaiyasya ky-dni karmi | raja-upasarjana-tama-pradhnasya
drasya uraiva karma | ity eva gua-karma-vibhgaa cturguya may sam ity
artha | tac ceda cturvarya nnyeu lokeu | ato mnue loke iti vieaam | hanta
tarhi cturvarya-sargde karmaa karttvt tat-phalena yujyase 'to na tva nitya-mukto
nityevara ceti | ucyate - yadyapi my-savyavahrea tasya karmaa kartram api
santa m paramrthato viddhy akartra, ataevvyayam asasria ca m viddhi
||BhGS_4.13||

==============================

ye tu karma kartra m manyase paramrthatas tem akartaivham | yato -

na m karmi limpanti na me karma-phale sph |


iti m yo 'bhijnti karmabhir na sa badhyate ||BhG_4.14||

na m tni karmi limpanti dehdy-rambhakatvenhakrbhvt | na ca te


karma phale me mama sph t | ye tu sasrim aha kartety bhimna
karmasu sph tat-phaleu ca tn karmi limpantti yuktam | tad-abhvn na m karmi
limpantti | eva yo 'nye 'pi mm tmatvenbhijnti nha kart na me karma-phale spheti
na karmabhir na badhyate | tasypi na dehdy-rambhakni karmi bhavantty artha
||BhGS_4.14||

==============================

nha kart, na me karma-phale spheti -

eva jtv kta karma prvair api mumukubhi |


kuru karmaiva tasmt tva prvai prvatara ktam ||BhG_4.15||

eva jtv ktam karma prvair apy atikrntair mumukubhi | kuru tena karmaiva tvam |
na tum sana npi sanysa kartavya | tasmt tvat-prvair apy anuhitatvd yady
antmajas tva tad tma-uddhy-artham | tattvavic cet loka-sagrahrtham | prve
janakdibhi prvatara ktam | ndhuntana-kta nivartitam ||BhGS_4.15||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 51/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tatra karma cet kartavya tvad-vacand eva karomy aham | ki vieitena ? prvai
prvatara ktam [Gt 4.15] iti | ucyate -- yasmn mahad vaiamya karmai | katham ?

ki karma kim akarmeti kavayo 'py atra mohit |


tat te karma pravakymi yaj jtv mokyase 'ubht ||BhG_4.16||

ki karma kim ckarmeti kavayo medhvino 'py atrsmin karmdi-viaye mohit moha
gat | atas te tubhyam aha karmkarma ca pravakymi yaj jtv viditv karmdi
mokyase 'ubht sasrt ||BhGS_4.16||

==============================

na caitat tvay mantavya, karma nma dehdi-ce loka-prasiddha, akarma nma tad-
akriy tm sanam | ki tatra boddhavyam ? iti | kasmt ? ucyate -

karmao hy api boddhavya boddhavya ca vikarmaa |


akarmaa ca boddhavya gahan karmao gati ||BhG_4.17||

karmaa stra-vihitasya hi yasmd apy asti boddhavyam | boddhavyam csty eva


vikarmaa pratiiddhasya | tathkarmaa ca tmbhvasya boddhavyam astti triv apy
adhyhra kartavya | yasmd gahan viam durjn karmaa ity upalakartha
karmdn karmkarma-vikarma gatir ythtmya tattvam ity artha ||BhGS_4.17||

==============================

ki punas tattva karmder yad boddhavyam vakymti pratijtam ? ucyate --

karmay akarma ya payed akarmai ca karma ya |


sa buddhimn manuyeu sa yukta ktsna-karma-kt ||BhG_4.18||

karmai | karma kriyata iti karma vypra-mtra, tasmin karmay akarma karmbhva
ya payet | akarmai ca karmbhve kart-tantratvt pravtti-nivttyor vastv aprpyaiva hi
sarva eva kriykrakdi-vyavahro 'vidybhmv eva karma ya payet payati | sa
buddhimn manuyeu, sa yukto yog ca ktsna-karma-kt samasta-karma-kc ca sa iti
styate karmkarmaor itaretara-dar |

nanu kim ida viruddham ucyate karmay akarma ya payed iti | akarmai ca karma iti | na
hi karmkarma syd akarma v karma, tatra viruddha katha payed dra ? na |
akarmaiva paramrthata sat-karmavad avabhsate mha-der lokasya, tath
karmaivkarmavat | tatra yathbhta-daranrtham ha bhagavn karmay akarma ya
payed ity di | ato na viruddham buddhimattvdy-upapatte ca | boddhavyam iti ca
yathbhta-daranam ucyate | na ca viparta-jnd aubhn mokaa syt yaj jtv
mokyase 'ubht [Gt 4.16] iti coktam | tasmt karmkarma viparyayea ghte pribhis
tad-viparyaya-grahaa-nivtty-artha bhagavato vacana karmay akarma ya ity di |

na ctra karmdhikaraa-karmsti, kue badarva | npy akarmdhikaraa karmsti

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 52/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

karmbhvatvd akarmaa | ato viparta-ghte eva karmkarma laukikai, yath


mgatikym udaka uktiky v rajatam |

nanu karma karmaiva sarve na kvacid vyabhicarati | tan na nau-sthasya nvi


gacchanty taasthesv agatiu nageu pratikla-gati-darant | dreu
cakusannikeu gacchatsu gaty-abhva-darant | evam ihpy akarmay aha
karomti karma-darana karmai ckarma-darana viparta-darana yena, tan-
nirkarartham ucyate karmay akarma ya payet ity di |

tad etad ukta-prativacanam apy asakd atyanta-viparta-darana-bhvitatay momuhyamno


loka rutam apy asakt tattva vismtya vismtya mithy-prasagam avatryvatrya
codayatti puna punar uttaram ha bhagavn | durvijeyatva clakya vastuna | avyakto
'yam acintyo 'ya [Gt 2.25], na jyate mriyate [Gt 2.27] ity dintmani karmbhva
ruti-smti-nyya-prasiddha ukto vakyama ca | tasminn tmani karmbhve 'karmai
karma-viparta-daranam atyanta-nirham | yata ki karma kim akarmeti kavayo 'py atra
mohit [Gt 4.16] dehdy-raya karmtmany adhyropya | aha kart mamaitat karma,
maysya karmaa phala bhoktavyam iti ca | tath aha t bhavmi, yenha
niryso 'karm sukh sym iti krya-kararaya-vyproparama tat-kta casukhitvam
tmany adhyropya na karomi kicit t sukham sam ity abhimanyate loka | tatreda
lokasya viparta-daranpanayanyha bhagavn karmay akarma ya payed ity di |

atra ca karma karmaiva sat krya-kararaya karma-rahito 'vikriya tmani sarvair


adhyastam | yata paito 'py aha karomti manyate | atha tma-samavetatay sarva-loka-
prasiddhe karmai nad-kula-sthev iva gati pratilaumyena | ato 'karma karmbhva
yath-bhta gaty-abhvam iva vkeu ya payet | akarmai ca krya-karaa-
vyproparame karmavad tmany adhyropite tm akurvan sukham se ity
ahakrbhisandhi-hetutvt tasminn akarmai ca karma ya payet | ya eva karmkarma-
vibhgaja sa buddhimn paito manuyeu | sa yukto yog ktsna-karma-kc ca | so
'ubhn mokita kta-ktyo bhavatty artha |

aya loko 'nyath vykhyta kaicit | katham ? nityn kila karmam varrthe
'nuhyamnn tat-phalbhvd akarmi tny ucyante gauy vtty | te
ckaraam akarma | tac ca pratyavya-phalatvt karmocyate gauyaiva vtty | tatra nitye
karmay akarma ya payet phalbhvt | yath dhenur api gaur agaur ucyate krkhya
phala na prayacchatti tadvat | tath nitykarae tv akarmai karma yen narakdi-
pratyavya-phala prayacchatti | naitad yukta vykhynam | eva-jnd aubhn
moknupapatte | yaj jtv mokyase 'ubht [Gt 4.16] iti bhagavatokta vacana
bodhyeta | katham ? nitynm anuhnd aubht syn nma mokaam | na tu te
phalbhva-jnt | na hi nityn phalbhva-jnam aubha-mukti-phalatvena codita
nitya-karma-jna v | na ca bhagavativehoktam |

etenkarmai karma-darana pratyuktam | na hy akarmai karmeti darana


kartavyatayeha codyate, nityasya tu kartavyat-mtram | na ckaran nityasya pratyavyo
bhavatti vijnt kicit phala syt | npi nitykaraa jeyatvena coditam | npi
karmkarmeti mith-darand aubhn mokaam | buddhimattva, yuktat, ktsna-karma-
kttvdi ca phalam upapadyate stutir v | mithy-jnam eva hi skd aubha-rpa kuto

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 53/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

'nyasmd aubhn mokaam ? na hi tamas tamaso nivartaka bhavati |

nanu karmai yad akarma-daranam akarmai v karma-darana, na tan-mithy-jnam |


ki tarhi gaua phala-bhvbhva-nimittam ? na, karmkarma-vijnd api gaut
phalasyravat | npi ruta-hnya-ruta-parikalpanay kacid vieo labhyate | sva-
abdenpi akya vaktu nitya-karma phala nsty akarac ca te naraka-pta
syd iti | tatra vyjena para-vymoha-rpea karmay akarma ya payed ity din kim ?
tatraiva vycakena bhagavatokta vkya loka-vymohrtham iti vyakta kalpita syt
| na caitac chadma-rpea vkyena rakaya vastu, npi abdntarea puna punar
ucyamna subodha syd ity eva vaktu yuktam | karmay evdhikras te [Gt 2.47]
ity atra hi sphuatara ukto 'rtho na punar vaktavyo bhavati | sarvatra ca praasta
boddhavya ca kartavyam eva, na niprayojana boddhavyam ity ucyate |

na ca mithy-jna boddhavya bhavati tat-pratyupasthpita v vastv-bhsam | npi


nitynm akarad abhvt prayavya-bhvotpatti | nsato vidyate bhvo [Gt 2.16] iti
vacant | tat-katham asata saj jyate [ChU 6.2.2] iti ca daritam | asata saj-janma-
pratiedhd asata sad-utpatti bruvat 'sad eva sad bhavet | sac csad bhaved ity ukta
syt | tac cyukta, sarva-prama-virodht | na ca niphala vidadhyt karma stra
dukha-svarpatvt | dukhasya ca buddhi-prvakatay kryatvnupapatte | tad-akarae
ca naraka-ptbhyupagame 'narthyaiva | ubhayathpi karae 'karae ca stra
niphala kalpita syt | svbhyupagama-virodha ca nitya niphala karmety
abhyupagamya moka-phalyeti bruvata | tasmd yath-ruta evrtha karmay akarma
ya ity de | tath ca vykhyto 'smbhi loka ||BhGS_4.18||

==============================

tad etat karmay akarmdi-darana styate -

yasya sarve samrambh kma-sakalpa-varjit |


jngni-dagdha-karma tam hu paita budh ||BhG_4.19||

yasya yathokta-darina sarve yvanta samrambh karmi samrabhyanta iti


samrambh | kma-sakalpa-varjit kmaistat-kraai ca sakalpa-varjit mudhaiva
ce-mtr anuhyante | pravttena cel loka-sagrahrtha, nivttena cej jvana-
mtrrtha, ta jngni-dagdha-karma karmdv akarmdi-darana jna, tad
evgnis tena jngnin dagdhni ubhubha-lakani karmi yasya | tam hu
paramrthata paita budh brahma-vida ||BhGS_4.19||

==============================

yas tu karmdv akarmdi-dar so 'karmdi-darand eva nikarm sannys jvana-


mtrrtha-cea san karmai na pravartate, yadyapi prg-vivekata pravtta | yas tu
prrabdha-karm sann uttara-klam utpanntma-samyag-darana syt, sa sarva-karmai
prayojanam apayan sa-sdhana karma pariyajaty eva | sa kutacin nimittt karma-
paritygsambhave sati karmai tat-phale ca saga-rahitatay sva-prayojanbhvl loka-
sagrahrtha prvavat karmai pravtto 'pi naiva kicit karoti jngni-dagdha-karmatvt

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 54/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tadya karmkarmaiva sampadyata ity etam artha darayiyann ha -

tyaktv karma-phalsaga nitya-tpto nirraya |


karmay abhipravtto 'pi naiva kicit karoti sa ||BhG_4.20||

tyaktv karmasv abhimna phalsaga ca yathoktena jnena nitya-tpto nirkko


viayev ity artha | nirraya raya-rahita | rayo nma yad ritya pururtha
sisdhayiati | dda-phala-sdhanraya-rahita ity artha | vidu kriyama karma
paramrthato 'karmaiva | tasya nikriytma-darana-sampannatvt | tenaivambhtena sva-
prayojanbhvt sa-sdhana karma parityaktavyam eveti prpte, tato nirgamsambhavl
loka-sagraha-cikray ia-vigarhaparijihray v prvavat karmay-abhipravtto 'pi
nikrytma-darana-sampannatvn naiva kicit karoti sa ||BhGS_4.20||

==============================

ya puna prvokta-viparta prg eva karmmbhd brahmai sarvntare pratyag-tmani


nikriye sajttma-darana, sa ddea-viayr vivarjitatay ddrthe
karmai prayojanam apyayan sa-sdhana karma sanyasya arra-ytr-mtra-ceo
yatir jna-niho mucyata iti | etad artha darayitum ha-

nirr yata-citttm tyakta-sarva-parigraha |


rra kevala karma kurvan npnoti kilbiam ||BhG_4.21||

nirr nirgat io yasmt sa nir | yata-citttm cittam anta-karaam | tm bhya


krya-karaa-saghta | tv ubhv api yatau sayatau yasya sa yata-citttm | tyakta-
sarva-parigraha - tyakta sarva parigraho yena sa tyakta-sarva-parigraha | rra
arra-sthiti-mtra-prayojana kevala tatrpi abhimna-varjita karma kurvan | npnoti na
prpnoti kilbiam ania-rpa ppa dharma ca | dharmo 'pi mumukor ania-rpa
kilbiam eva | bandhpdakatvt | tasmt tbhy mukto bhavati, sasrn mukto
bhavatty artha |

ki ca rra kevala karmety atra ki arra-nirvartya rra karmbhipretam ? ho


svic charra-sthiti-mtra-prayojana rra karma ? iti | ki cto yadi arra-nirvartya
rra karma yadi v arra-sthiti-mtra-prayojana arram ? iti | ucyate -- yad arra-
nirvartya karma rram abhipreta syt tad dda-prayojana karma pratiiddham
api arrea kurvan npnoti kilbiam iti bruvato viruddhbhidhna prasajyeta | strya ca
karma dda-prayojana arrea kurvan npnoti kilbiam ity api bruvato 'prpta-
pratiedha-prasaga | rra karma kurvan iti vieat kevala-abda-prayogc ca v-
manasa-nirvartya karma vidhi-pratiedha-viaya dharmdharma-abda-vcya kurvan
prpnoti kilbiam ity ukta syt |

tatrpi v-manasbhy vihitnuhna-pake kilbia-prpti-vacana viruddham padyeta


| pratiiddha-sevi-pake 'pi bhtrthnuvda-mtram anarthaka syt | yad tu arra-sthiti-
mtra-prayojana rra karmbhipreta bhavet, tad dda-prayojana karma vidhi-
pratiedha-gamya arra-v-manasa-nirvartyam anyad akruvas tair eva arrdibhi
arra-sthiti-mtra-prayojana kevala-abda-prayogt aha karomi ity abhimna-varjita

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 55/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

arrdi-ce-mtra loka-dy kurvan npnoti kilbiam | evambhtasya ppa-abda-


vcya-kilbia-prpty-asambhavt kilbia sasra npnoti | jngni-dagdha-sarva-
karmatvd apratibandhena mucyate eveti prvokta-samyag-darana-phalnuvda evaia |
eva arra kevala karma ity asyrthasya parigrahe niravadya bhavati ||BhGS_4.21||

==============================

tyakta-sarva-parigrahasya yater annde arra-sthiti-hetor parigrahasybhvd


ycandin arra-sthitau kartavyaty prpty aycitam asak ptam upapanna
yadcchay [Mbh 14.46.19; Baudhayana-dharma-stra 21.8.12] ity din vacanennujta
yate arra-sthiti-hetor annde prpti-dvram vikurvann ha -

yadcch-lbha-santuo dvandvtto vimatsara |


sama siddhv asiddhau ca ktvpi na nibadhyate ||BhG_4.22||

yadcch-lbha-santua prrthitopanato lbho yadcch-lbha, tena santua


sajtla-pratyaya | dvandvtto dvandvai todibhir hanyamno 'py aviaa-citto
dvandvtta ucyate | vimatsaro vigata-matsaro nirvaira-buddhi | samas tulyo yadcch-
lbhasya siddhv asiddhau ca, ya evambhto yatir annde arra-sthiti-hetor
lbhlbhayo samo hara-vida-varjita, karmdv akarmdi-dar, yath-bhttma-
darana-niha san arra-sthiti-mtra-prayojane bhikandi-karmai arrdi-nirvartye
naiva kicit karomti [Gt 5.8] gu gueu vartanta [Gt 3.28] ity eva sad
samparicaka tmana karttvbhva payann eva kicid bhikandika karma
karoti | loka-vyavahra-smnya-daranena tu laukikair ropita-karttve bhikandau
karmai kart bhavati | svnubhavena tu stra-pramdi-janitenkartraiva | sa eva
pardhyropita-karttva arra-sthiti-mtra-prayojana bhikandika karma ktvpi na
nibadhyate, bandha-heto karmaa sahetukasya jngnin dagdhatvd ity uktnuvda
evaia ||BhGS_4.22||

==============================

tyaktv karma-phalsaga [Gt 4.20] ity anena lokena ya prrabdha-karm san yad
nikriya-brahmtma-darana-sampanna syt tad tasytmana kart-karma-
prayojanbhva-darina karma-parityge prpte kutacin nimittt tad-asambhave sati
prvavat tasmin karmay abhipravttasypi naiva kicit karoti sa [Gt 4.20] itikarmbhva
pradarita | yasyaiva karmbhvo daritas tasyaiva -

gata-sagasya muktasya jnvasthita-cetasa |


yajycarata karma samagra pravilyate ||BhG_4.23||

gata-sagasya sarvato nivttsakter muktasya nivtta-dharmdharmdi-bandhanasya,


jnvasthita-cetaso jna evvasthita ceto yasya so 'ya jnvasthita-cet | tasya
yajya yaja-nirvtty-artham carato nirvartayata karma samagra sahgrea phalena
vartata iti samagra karma tat-samagra pravilyate vinayatty artha ||BhGS_4.23||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 56/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

kasmt puna krat kriyama karma svakryrambham akurvat samagra pravilyata


ity ucyate ? yata -

brahmrpaa brahma havir brahmgnau brahma hutam |


brahmaiva tena gantavya brahma-karma-samdhin ||BhG_4.24||

brahmrpaa yena karaena brahmavid havir agnv arpayati | tad brahmaiveti payati
tasytma-vyatirekebhva payati | yath uktiky rajatbhva payati tad ucyate
brahmaivrpaam iti | yath yad rajata tac chuktikaiveti | brahma arpaam ity asamaste
pade yad-arpaa-buddhy ghyate loke tad asya brahma-vido brahmaivety artha |

brahma havis tath yad dhavir buddhy ghyama tad brahmaivsay | tath brahmgnau
iti samasta padam | agnir api brahmaiva | yatra hyate brahma kartr brahmaiva kartety
artha | yat tena huta havana-kriy tad brahmaiva | yat tena gantavya phala tad api
brahmaiva | brahma-karma-samdhin brahmaiva karma brahma-karma tasmin samdhir
yasya sa brahma-karma-samdhis tena brahma-karma-samdhin brahmaiva gantavyam |

eva loka-sagraha cikrupi kriyama karam, paramrthato 'karma brahma-buddhy-


upamditvt | eva sati nivtta-karmao 'pi sarva-karma-sannysina samyag-darana-
stuty-artha yajatva-sampdana jnasya sutarm upapadyate | yad-arpady-
adhiyaje prasiddha tad asydhytma brahmaiva paramrtha-darina iti | anyath
sarvasya brahmatve 'rpadnm eva vieato brahmatvbhidhnam anarthaka syt |
tasmd brahmaiveda sarvam ity abhijnato vidua sarva-karmbhva |

kraka-buddhy-abhvc ca | nahi kraka-buddhi-rahita yajkhya karma dam |


sarvam evgni-hotrdika karma abda-samarpita-devat-viea-sampradndi-kraka-
buddhimat-kartr-abhimna-phalbhisandhimac ca dam | nopamdita-kriykraka-phala-
bheda-buddhimat karttvbhimna-phalbhisandhi-rahita v | ida tu brahma-buddhy-
upamditrpadi-kraka-kriy-phala-bheda-buddhi karmto 'karmaiva tat |

tath ca darita karmay akarma ya payet [Gt 4.18], karmay abhipravtto 'pi naiva
kicit karoti sa [Gt 4.20], gu gueu vartante [Gt 3.28], naiva kicit karomti yukto
manyeta tattvavit [Gt 5.8] ity dibhi | tath ca darayas tatra tatra kriy-kraka-phala-
bheda-buddhy-upamarda karoti | d ca kmygnihotrdau kmopamardena
kmygnihotrdi-hni | tath mati-prvakm atiprvakdn karma krya-
vieasyrambhakatva dam | tathehpi brahma-buddhy-upamditrpadi-kraka-kriy-
phala-bheda-buddher bhya-ce-mtrea karmpi viduo 'karma sampadyate | ata ukta
samagra pravilyate [Gt 4.23] iti |

atra kecid hu - yad brahma tad arpadni | brahmaiva kilrpadin paca-vidhena


kraktman vyavasthita sat tad eva karma karoti | tatra nrpadi-buddhir nivartyate |
kintv arpadiu brahma-buddhir dhyate | yath pratimdau viv-di-buddhi, yath v
nmdau brahma-buddhir iti | satyam evam api syd yadi jna-yaja-stuty-artha
prakaraa na syt | atra tu samyag-darana jna-yaja-abditam anekn yaja-
abditn kriy-vien upanyasya reyn dravya-mayd yajj jna-yaja parantapa [Gt

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 57/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

4.33] iti jna stauti | atra ca samartham ida vacana brahmrpaam ity di jnasya
yajatva-sampdane, anyath sarvasya brahmatve 'rpadnm eva vieato
brahmatvbhidhnam anarthaka syt | ye tv arpadiu pratimy viu-divad
brahma-di kipyate | nmdiv iva ceti bruvate, na te brahma-vidyokteha vivakit
syt | arpadi-viayatvj jnasya | na ca di-sampdana-jnena moka-phala
prpyate | brahmaiva tena gantavyam iti cocyate |

viruddha ca samyag-daranam antarea moka-phala prpyata iti | prakti-virodha ca |


samyag-darana ca prakta karmay akarma ya payet [Gt 4.18] ity atrnte ca
samyag-darana tasyaivopasahrt | reyn dravya-mayd yajj jna-yaja
parantapa [Gt 4.33] jna labdhv par nti [Gt 4.39] ity din samyag-darana-
stutim eva kurvann upako 'dhyya | tatrkasmd arpadau brahma-dir aprakarae
pratimym iva viu-dir ucyata ity anupapannam | tasmd yath-vykhytrtha evya
loka ||BhGS_4.24||

==============================

tatrdhun samyag-daranasya yajatva sampdya tat-stuty-artham anye 'pi yaj


upakipyante -

daivam evpare yaja yogina paryupsate |


brahmgnv apare yaja yajenaivopajuhvati ||BhG_4.25||

daivam eva dev ijyante yena yajensau daivo yajas tam evpare yaja yogina
karmia paryupsate, kurvantty artha | brahmgnau satya jnam ananta brahma
[TaittU 2.1] vijnam nanda brahma [BAU 3.9.28], yat skd aparokd brahma ya tm
sarvntara [BAU 3.4.1], ity di vacanoktam aanypipsdi-sarva-sasra-dharma-
varjita neti neti [BAU 4.4.22] iti nirastea-viea brahma-abdenocyate | brahma ca
tad-agni ca sa homdhikaraatva-vivakay brahmgnis tasmin brahmgnv apare 'nye
brahma-vido yaja yaja-abda-vcya tm tma-nmasu yaja-abdasya pht [Nirukti
14.11] tam tmna yaja paramrthata param eva brahma santa buddhydy-updhi-
sayuktam adhyasta-sarvopdhi-dharmakam huti-rpa yajinaivtmanaivokta-
lakaopajuhvati prakipanti, sopdhikasytmano nirupdhikena para-brahma-svarpeaiva
yad darana, sa tasmin homas ta kurvanti, brahmtmaikatva-darana-nih
sannysina ity artha | so 'ya samyag-darana-lakao yajo daiva-yajdiu
yajepakipyante brahmrpaam ity d-lokai prastuta reyn dravya-mayd yajj
jna-yaja parantapa [Gt 4.33] ity din stuty-artham ||BhGS_4.25||

==============================

rotrdnndriyy anye sayamgniu juhvati |


abddn viayn anya indriygniu juhvati ||BhG_4.26||

rotrdnndriyy anye yogina sayamgniu pratndriya sayamo bhidyata iti bahu-


vacanam | sayam evgnayas teu juhvati | indriya-sayamam eva kurvantty artha |
abddn viayn anya indriygniu juhvati, indriyy evgnayas tev indriygniu juhvati

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 58/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

rotrdibhir aviruddha-viaya-grahaa homa manyante ||BhGS_4.26||

==============================

ki ca -
sarvndriya-karmi pra-karmi cpare |
tma-sayama-yoggnau juhvati jna-dpite ||BhG_4.27||

sarvndriya-karmi indriy karmndriya-karmi | tath pra-karmi pro vyur


dhytmikas tat-karmy kucana-prasradni tni cpara tma-sayama-yoggnau,
tmani sayama tma-sayama | sa eva yoggnis tasminn tma-sayama-yoggnau
juhvati prakipanti | jna-dpite sneheneva pradpite viveka-vijnenojjvala-bhvam pdite
pravilpayantty artha ||BhGS_4.27||

==============================

dravya-yajs tapo-yaj yoga-yajs tathpare |


svdhyya-jna-yaj ca yataya saita-vrat ||BhG_4.28||

dravya-yajs trtheu dravya-viniyoga yaja-buddhy kurvanti ye te dravya-yaj | tapo-


yajs tapo yajo ye tapasvin te tapo-yaj | yoga-yaj pryma-pratyhrdi-
lakao yogo yajo ye te yoga-yaj | tathpare svdhyya-jna-yaj ca
svdhyyo yath-vidhi g-dy-abhyso yajo ye te svdhyya-yaj | jna-yaj
jna strrtha-parijna yajo ye te jna-yaj | svdhyya-yaj jna-yaj
ca yatayo yatana-l | asita-vrat samyak itni tanktni tkktni vratni ye te
saita-vrat ||BhGS_4.28||

==============================

ki ca -
apne juhvati pra pre 'pna tathpare |
prpna-gat ruddhv pryma-parya ||BhG_4.29||

apne 'pna-vttau juhvati pratikipanti pra pra-vtti, prakkhya pryma


kurvantty artha | pre 'pna tathpare juhvati | recakkhya ca pryma kurvantty
etat | prpna-gat mukhya-nsikbhy vyor nirgamana prasya gatis tad-
viparyayedho-gamanam apnasya gatis, te prpna-gat | ete ruddhv nirudhya
pryma-parya pryma-tat-par kumbhakkhya pryma kurvantty
artha ||BhGS_4.29||

==============================

ki ca -

apare niyathr prn preu juhvati |


sarve 'py ete yaja-vido yaja-kapita-kalma ||BhG_4.30||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 59/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

apare niyathr niyata parimita hro ye te niyathr santa, prn vyu-bhedn


prev eva juhvati | yasya yasya vyor jaya kriyata itarn vyu-bhedn tasmin tasmin
juhvati, te tatra pravi iva bhavanti | sarve 'py ete yaja-vido yaja-kapitakalma yajair
yathoktai kapito nita kalmao ye te yaja-kapita-kalma ||BhGS_4.30||

==============================

eva yathoktn yajn nirvatrya ---

yaja-imta-bhujo ynti brahma santanam |


nya loko 'sty ayajasya kuto 'nya kurusattama ||BhG_4.31||

yaja-imta-bhujo yajn ia yaja-ia yaja-ia ca tad amta ca yaja-


imta tad bhujata iti yaja-imta-bhuja | yathoktn yajn ktv tac-chiena
klena yath-vidhi-coditam annam amtkhya bhujate iti yaja-imta-bhujo ynti
gacchanti brahma santana cirantana mumukava cet | kltikrampekayeti
smarthyd gamyate | nya loka sarva-pri-sdhrao 'py asti yathoktn yajnm
eko 'pi yajo yasya nsti so 'yajas tasya | kuto 'nyo viia-sdhana-sdhya kuru-sattama
||BhGS_4.31||

==============================

eva bahu-vidh yaj vitat brahmao mukhe |


karmajn viddhi tn sarvn eva jtv vimokyase ||BhG_4.32||

eva yathokt bahu-vidh bahu-prakr yaj vitat vistr brahmao vedasya mukhe
dvre veda-dvrea avagamyamn brahmao mukhe vitat ucyante | tad yath vci hi
pra juhuma ity daya | karmajn kyika-vcika-mnasa-karmodbhavn viddhi tn
sarvn antmajn, nirvypro hy tm | ata eva jtv vimokyase 'ubht | na mad-
vypr ime, nirvypro 'ham udsna ity eva jtvsmt samyag-darann mokyase
sasra-bandhand ity artha ||BhGS_4.32||

==============================

brahmrpaam [Gt 4.24] ity di lokena samyag-daranasya yajatva sapditam |


yaj cneka upadi | tai siddha-pururtha-prayojanair jna styate | katham ? ---

reyn dravya-mayd yajj jna-yaja parantapa |


sarva karmkhila prtha jne parisampyate ||BhG_4.33||

reyn dravya-mayt dravya-sdhana-sdhyd yajj jna-yajo he paratapa | dravya-


mayo hi yaja phalasyrambhaka, jna-yajo na phalrambhaka, ata reyn
praasyatara | katham ? yata sarva karma samastam akhilam apratibaddha prtha
jne moka-sdhane sarvata saplutodaka-sthnye parisampyate antarbhavatty artha
| yath ktya vijitydharey sayanty evam ena sarva tad abhisameti yat kicit

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 60/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

praj sdhu kurvanti yas tad veda yat sa veda [ChU 4.1.4] iti rute ||BhGS_4.33||

==============================

tad etad vii jna tarhi kena prpyata ity ucyate ---

tad viddhi praiptena paripranena sevay |


upadekyanti te jna jninas tattva-darina ||BhG_4.34||

tat viddhi vijnhi yena vidhin prpyate iti | cryn abhigamya, praiptena prakarea
ncai patana praipto drgha-namaskras tena | katha bandha ? katha moka ? k
vidy ? k cvidy ? iti paripranena, sevay guru-uray evam din | prarayevarjit
cry upadekyanti kathayiyanti te jna yathokta-vieaa jnina | jnavanto 'pi
kecid yathvat tattva-darana-l, apare na | ato viinai tattva-darina iti | ye samyag-
darinas tair upadia jna krya-kama bhavati | netarad iti bhagavato matam
||BhGS_4.34||

==============================

tath ca satdamapi samartha vacanam --

yaj jtv na punar moham eva ysyasi pava |


yena bhtny aeea drakyasy tmany atho mayi ||BhG_4.35||

yaj jtv yaj jna tair upadiam adhigamya prpya punar bhyo moham eva
yathedn moha gato 'si punar eva na ysyasi he pva | ki ca ---- yena jnena
bhtny aeea brahmdni stamba-paryantni drakyasi skd tmani pratyag tmani
mat-sasthnmni bhtnty atho api mayi vsudeve paramevare cemnti |
ketrajevaraikatva sarvopaniat-prasiddha drakyasty artha ||BhGS_4.35||

==============================

ki caitasya jnasya mhtmyam ---

api ced asi ppebhya sarvebhya ppa-kttama |


sarva jna-plavenaiva vjina santariyasi ||BhG_4.36||

api ced asi ppebhya ppa-kdbhya sarvebhyo 'tiayena ppa-kt ppa-kttama sarva
jna-plavenaiva jnam eva plava ktv vjina vjinrava ppa-samudra
satariyasi | dharmo 'pha mumuko ppam ucyate ||BhGS_4.36||

==============================

jna katha nayati ppam ? iti sa-dntam ucyate ---

yathaidhsi samiddho 'gnir bhasmast kurute 'rjuna |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 61/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

jngni sarva-karmi bhasmast kurute tath ||BhG_4.37||

yathaidhsi khni samiddha samyag iddho dpto 'gnir bhasmast bhasmbhva


kurute he arjuna, jnam eva agnir jngni sarva-karmi bhasmast kurute tath
nirbjkarotty artha | na hi skd eva jngni karmndhanavat bhasmkartu aknoti |
tasmt samyag darana sarva-karma nirbjatve kraam ity abhiprya | smarthyd
yena karma arram rabdha tat pravtta-phalatvd upabhogenaiva kyate | tasya tvad
eva cira yvan na vimokye 'tha sampatsye [ChU 6.14.1] ato yny apravtta-phalni
jnotpatte prk ktni jna-sahabhvni cttneka-janma-ktni ca tny eva sarvi
bhasmast kurute ||BhGS_4.37||

==============================

yata evam ata---

na hi jnena sada pavitram iha vidyate |


tat svaya yoga-sasiddha klentmani vindati ||BhG_4.38||

na hi jnena sada tulya pavitra pvana uddhi-karam iha vidyate | taj jna
svayam eva yoga-sasiddho yogena karma-yogena samdhi-yogena ca sasiddha
saskto yogyatm panna san mumuku klena mahat tmani vindati labhate ity
artha ||BhGS_4.38||

==============================
yenaikntena jna-prptir bhavati sa upya upadiyate ---

raddhvl labhate jna tat-para sayatendriya |


jna labdhv par ntim aciredhigacchati ||BhG_4.39||

raddhvn raddhlur labhate jnam | raddhlutve 'pi bhavati kacin manda-prasthna,


ata ha --- tat-para | gurpsadandv abhiyukto jna-labdhy-upye raddhvn | tat-
paro 'py ajitendriya syt ity ata ha --- sayatendriya | sayatni viayebhyo nivartitni
yasyendriyi sa sayatendriya | ya evabhta raddhvn tat-para sayatendriya ca
so 'vaya jna labhate | praiptdis tu bhyo 'naikntiko 'pi bhavati, myvitvdi-
sabhavt | na tu tat raddhvattvdau ity ekntato jna-labdhy-upya | ki punar jna-
lbht syd ity ucyate -- jna labdhv para mokkhy ntim uparatim acirea
kipram evdhigacchati | samyag-darant kipram eva moko bhavatti sarva-stra-nyya-
prasiddha sunicito 'rtha ||BhGS_4.39||

==============================

atra saayo na kartavya, ppiho hi saaya | katham ity ucyate ---

aja craddadhna ca saaytm vinayati |


nya loko 'sti na paro na sukha saaytmana ||BhG_4.40||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 62/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

aja cntmaja craddadhna ca guru-vkya-strev avivsav ca saaytm


ca saaya-citta ca vinayati | ajraddadhnau yadyapi vinayata, na tath yath
saaytm | saaytm tu ppiha sarvem | katham ? nya sdhrao 'pi loko 'sti
| tath na paro loka | na sukham, tatrpi saayotpatte saaytmana saaya-
cittasya | tasmt saayo na kartavya ||BhGS_4.40||

==============================

kasmt ? ----

yoga-sanyasta-karma jna-sachinna-saayam |
tmavanta na karmi nibadhnanti dhanajaya ||BhG_4.41||

yoga-sanyasta-karma paramrtha-darana-lakaena yogena sanyastni karmi


yena paramrtha-darin dharmdharmkhyni ta yoga-sanyasta-karmam | katha
yoga-sanyasta-karm ? ity ha - jna-sachinna-saaya jnentmevaraikatva-
darana-lakaena sachinna saayo yasya yo jna-sachinna-saaya | ya eva
yoga-sanyasta-karm tam tmavantam apramatta gua-ce-rpea dni karmi na
nibadhnanty anidi-rpa phala nrabhante | he dhanajaya ||BhGS_4.41||

==============================

yasmt karma-yognuhnd auddhi-kaya-hetuka-jna-sachinna-saayo na


nibadhyate karmabhir jngni-dagdha-karmatvd eva, yasmc ca jna-karmnuhna-
viaye saayavn vinayati ---

tasmd ajna-sabhta ht-stha jnsintmana |


chittvaina saaya yogam tihottiha bhrata ||BhG_4.42||

tasmt ppiham ajna-sabhtam ajnd avivekj jta ht-stha hdi buddhau


sthita jnsin oka-mohdi-doa-hara samyag darana jna tad evsi khagas
tena jnsin tmana svasya, tma-viayatvt saayasya | na hi parasya saaya
parea cchettavyat prpta, yena svasyeti vieyeta | ata tma-viayo 'pi svasyaiva
bhavati | chittv ena saaya sva-vina-hetu-bhtam, yoga samyag-daranopya
karmnuhnam tiha kurv ity artha | uttiha cedn yuddhya bhrata iti
||BhGS_4.42||

iti rmat-paramahasa-parivrjakcryasya r-govinda-bhagavat-pjya-pda-


iyasya rmac-chakara-bhagavata ktau rmad-bhagavad-gt-bhye
caturtho 'dhyya
||4||

__________________________________________________________

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 63/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

BhG 5

atha pacamo 'dhyya


(akara-bhya)

arjuna uvca -

sanysa karma ka punar yoga ca asasi |


yac chreya etayor eka tan me brhi sunicitam ||BhG_5.1||

sanysa parityga karma strym anuheya-viem asasi praasasi


kathayasty etat | punar yoga ca tem eva anuhnam avaya-kartavyam asasi | ato
me katarat reya iti saaya - ki karmnuhna reya, ki v tad-dhnam iti |
praasyatara cnuheyam | ata ca yat reya praasyataram etayo karma-sanysa-
karma-yogayor yad-anuhnt reyo 'vptir mama syd iti manyase, tad ekam anyatarat
saha eka-purunuheyatvsabhavt me brhi sunicitam abhipreta taveti ||BhGS_5.1||

- o)O(o -

svbhipryam cako nirayya r-bhagavn uvca -

sanysa karma-yoga ca nireyasa-karv ubhau |


tayos tu karma-sanyst karma-yogo viiyate ||BhG_5.2||

sanysa karma parityga karma-yoga ca tem anuhna tv ubhv api


nireyasa-karau moka kurvte jnotpatti-hetutvena | ubhau yadyapi nireyasa-karau,
tathpi tayos tu nireyasa-hetvo karma-sanyst kevalt karma-yogo viiyata iti karma-
yoga stauti ||BhGS_5.2||

- o)O(o -

kasmt iti ha -

jeya sa nitya-sanys yo na dvei na kkati |


nirdvandvo hi mah-bho sukha bandht pramucyate ||BhG_5.3||

jeyo jtavya sa karma-yog nitya-sanys iti yo na dvei kicit na kkati dukha-


sukhe tat-sdhane ca | evavidho ya, karmai vartamno 'pi sa nitya-sanys iti jtavya
ity artha | nirdvandvo dvandva-varjito hi yasmt mahbho sukha bandhd anysena
pramucyate ||BhGS_5.3||

- o)O(o -

sanysa-karma-yogayor bhinna-purunuheyayor viruddhayo phale 'pi virodho yukta |


na tbhayor nireyasa-karatvam eveti prpta idam ucyate -

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 64/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

skhya-yogau pthag bl pravadanti na pait |


ekam apy sthita samyag ubhayor vindate phalam ||BhG_5.4||

skhya-yogau pthag viruddha-bhinna-phalau bl pravadanti na pait | paits tu


jnina eka phalam aviruddham icchanti | katham ? ekam api skhya-yogayo samyag
sthita samyag anuhitavn ity artha, ubhayor vindate phalam | ubhayos tad eva hi
nireyasa phalam | ato na phale virodho 'sti |

nanu sanysa-karma-yoga-abdena prastutya skhya-yogayo phalaikatva katham


ihprakta bravti ? naia doa - yadyapy arjunena sanysa karma-yoga ca kevalam
abhipretya prana kta | bhagavs tu tad-aparitygenaiva svbhipreta ca viea
sayojya abdntara-vcyatay prativacana dadau skhya-yogv iti | tv eva
sanysa-karma-yogau jna-tad-upya-sama-buddhitvdi-sayuktau skhya-yoga-
abda-vcyv iti bhagavato matam | ato na aprakta-prakriyeti ||BhGS_5.4||

- o)O(o -

ekasypi samyag anuhnt katham ubhayo phala vindate ? ity ucyate -

yat skhyai prpyate sthna tad yogair api gamyate |


eka skhya ca yoga ca ya payati sa payati ||BhG_5.5||

yat skhyair jna-nihai sanysibhi prpyate sthna mokkhyam tad yogair api
jna-prpty-upyatvenevare samarpya karmy tmana phalam
anabhisadhynutihanti ye te yog yogina | tair api paramrtha-jna-sanysa-prpti-
dvrea gamyata ity abhiprya | ata eka skhya ca yoga ca ya payati phalaikatvt
sa payati samyak payatty artha ||BhGS_5.5||

- o)O(o -

eva tarhi yogt sanysa eva viiyate | katha tarhdam uktam tayos tu karma-
sanyst karma-yogo viiyate [Gt 5.2] iti ? su tatra kraam - tvay p kevala
karma-sanysa karma-yoga cbhipretya tayor anyatara ka reyn ? iti | tad-
anurpa prativacana mayokta karma-sanyst karma-yogo viiyate iti jnam
anapekya | jnpekas tu sanysa skhyam iti maybhipreta | paramrtha-yoga ca
sa eva | yas tu karma-yogo vaidika sa ca tdarthyt yoga sanysa iti copacaryate |
katha tdarthyam ? ity ucyate -

sanysas tu mahbho dukham ptum ayogata |


yoga-yukto munir brahma naciredhigacchati ||BhG_5.6||

sanysas tu pramrthiko dukham ptu prptum ayogato yogena vin | yoga-yukto


vaidikena karma-yogena vaidikena karma-yogenevara-samarpita-rpea phala-
nirapekea yukto muni | manand vara-svarpasya muni | brahma paramtma-jna-
nih-lakaatvt prakta sanyso brahmocyate | nysa iti brahm brahm hi para
[MahnrU 78] iti rute | brahma paramrtha-sanysa paramrtha-jna-nih-

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 65/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

lakaa na cirea kipram evdhigacchati prpnoti | ato mayoktam karma-yogo viiyata iti
||BhGS_5.6||

- o)O(o -

yad punar aya samyag-darana-prpty-upyatvena -

yoga-yukto viuddhtm vijittm jitendriya |


sarva-bhttma-bhttm kurvann api na lipyate ||BhG_5.7||

yogena yukto yoga-yukto viuddhtm viuddha-sattvo vijittm vijita-deho jitendriya ca


sarva-bhttma-bhttm sarve brahmdn stamba-paryantn bhtnm tma-
bhta tm pratyak-cetano yasya sa sarva-bhttma-bhttm samyag-darty artha | sa
tatraiva vartamno loka-sagrahya karma kurvann api na lipyate na karmabhir badhyate
ity artha ||BhGS_5.7||

- o)O(o -

na csau paramrthata karotty ata -

naiva ki cit karomti yukto manyeta tattva-vit |


paya van spa jighrann anan gacchan svapa vasan ||BhG_5.8||
pralapan visjan ghann unmian nimiann api |
indriyndriyrtheu vartanta iti dhrayan ||BhG_5.9||

yukta samhita san manyeta cintayet | tattvavid tmano ythtmya tattva vettti tattva-
vit paramrtha-darty artha | kad katha v tattvam avadhrayan manyeta ? ity ucyate |
manyeteti prvea sabandha | yasyaiva tattva-vida sarva-krya-karaa-cesu
karmasv akarmaiva payata samyag-darinas tasya sarva-karma-sanysa evdhikra
karmao 'bhva-darant | na hi mga-tikym udaka-buddhy pnya pravtta
udakbhva-jne 'pi tatraiva pna-prayojanya pravartate ||BhGS_5.8-9||

- o)O(o -

yas tu punar atattva-vit pravtta ca karma-yoge -

brahmay dhya karmi saga tyaktv karoti ya |


lipyate na sa ppena padma-patram ivmbhas ||BhG_5.10||

brahmavara dhya nikipya tad-artha karma karomti bhtya iva svmy-artha sarvi
karmi | moke 'pi phale saga tyaktv karoti ya sarva-karmi, lipyate na sa ppena na
sabadhyate padma-patram ivmbhasodakena ||BhGS_5.10||

- o)O(o -

kevala sattva-uddhi-mtram eva phala tasya karmaa syt, yasmt -

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 66/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

kyena manas buddhy kevalair indriyair api |


yogina karma kurvanti saga tyaktvtma-uddhaye ||BhG_5.11||

kyena dehena manas buddhy ca kevalair mamatva-varjitai varyaiva karma karomi,


na mama phalya iti mamatva-buddhi-nyair indriyair api - kevala-abda kydibhir api
pratyeka sabadhyate, sarva-vypreu mamat-varjanya | yogina karmia karma
kurvanti saga tyaktv phala-viayam tma-uddhaye sattva-uddhaya ity artha | tasmt
tatraiva tavdhikra iti kuru karmaiva ||BhGS_5.11||

- o)O(o -

yasmc ca -

yukta karma-phala tyaktv ntim pnoti naihikm |


ayukta kma-krea phale sakto nibadhyate ||BhG_5.12||

yukta varya karmai karomi na mama phalya ity eva samhita san karma-phala
tyaktv parityajya nti mokkhym pnoti naihik nihy bhav sattva-uddhi-
jna-prpti-sarva-karma-sanysa-jna-nih-krameeti vkya-ea | yas tu punar
ayukto 'samhita kma-krea | karaa kra kmasya kra kma-kra | tena kma-
krea kma-preritatayety artha | mama phalya ida karomi karma ity eva phale sakto
nibadhyate | atas tva yukto bhava ity artha ||BhGS_5.12||

- o)O(o -

yas tu paramrtha-dar sa -

sarva-karmi manas sanyasyste sukha va |


nava-dvre pure deh naiva kurvan na krayan ||BhG_5.13||

sarvi karmi sarva-karmi sanyasya parityajya nitya naimittika kmya


pratiiddha ca | tni sarvi karmi manas viveka-buddhy, karmdv akarma-
sandaranena satyajyety artha | ste tihati sukham | tyakta-v-mana-kya-ceo
nirysa prasanna-citta tmano 'nyatra nivtta-sarva-bhya-prayojana iti sukham ste ity
ucyate | va jitendriya ity artha | kva katham ste ? ity ha - nava-dvre pure | sapta
ryny tmana upalabdhi-dvri, arvk dve mtra-pura-visargrthe, tair dvrair nava-
dvra puram ucyate arram puram iva puram | tmaika-svmikam, tad-artha-prayojanai
ca indriya-mano-buddhi-viayair aneka-phala-vijnasyotpdakai paurair ivdhihitam |
tasmin nava-dvre pure deh sarva karma sanyasyste |

ki vieaena ? sarvo hi deh sanysy asanys v dehe evste | tatrnarthaka


vieaam iti | ucyate - yas tv ajo deh dehendriya-saghta-mtrtma-dar sa sarvo 'pi
gehe bhmv sane v ' 'sa iti manyate | na hi deha-mtrtma-darino geha iva dehe sa iti
pratyaya sabhavati | dehdi-saghta-vyatirikttma-darinas tu dehe se iti pratyaya
upapadyate | para-karma ca parasminn tmany avidyayaydhyropitn vidyay

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 67/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

viveka-jnena manas sanysa upapadyate | utpanna-viveka-jnasya sarva-karma-


sanysino 'pi geha iva deha eva nava-dvre pura sanam | prrabdha-phala-karma-
saskra-enuvtty deha eva viea-vijnotpatte | dehe evsta ity asty eva vieaa-
phalam vidvad-avidvat-pratyaya-bhedpekatvt |

yadyapi krya-karaa-karmy avidyaytmany adhyropitni sanyasyste ity uktam,


tathpi tmasamavyi tu karttva krayittva ca syt ity akyha - naiva kurvan
svayam na krya-karani krayan kriysu pravartayan | ki ? yat tat karttva krayittva
ca dehina svtma-samavyi sat sanysn na sabhavati ? yath gacchato gatir
gamana-vypra-parityge na syt tadvat ? ki v svata eva tmano nsti iti ? atrocyate -
nsty tmana svata karttva krayittva ca | ukta hi -- avikryo 'yam ucyate [Gt
2.55], arra-stho 'pi kaunteya na karoti na lipyate [Gt 3.26] iti | dhyyatva lelyatva [BAU
4.3.7] iti ca rute ||BhGS_5.13||
- o)O(o -

ki ca -

na karttva na karmi lokasya sjati prabhu |


na karma-phala-sayoga svabhvas tu pravartate ||BhG_5.14||

na karttva svata kurv iti npi karmi ratha-ghaa-prsddnpsitatamni lokasya sjaty


utpdayati prabhur tm | npi rathdi ktavatas tat-phalena sayoga na karma-phala-
sayogam | yadi kicid api svato na karoti na krayati ca deh, kas tarhi kurvan krayan ca
pravartata iti, ucyate - svabhvas tu svo bhva svabhvo 'vidy-laka praktir my
pravartate daiv hi [Gt 7.14] ity din vakyam ||BhGS_5.14||

- o)O(o -

paramrthatas tu -

ndatte kasya cit ppa na caiva sukta vibhu |


ajnenvta jna tena muhyanti jantava ||BhG_5.15||

ndatte na ca ghti bhaktasypi kasyacit ppam | na caivdatte sukta bhaktai


prayukta vibhu | kim-artha tarhi bhaktai pjdi-lakaa yga-dna-homdika ca
sukta prayujyate ity ha - ajnenvta jna viveka-vijnam, tena muhyanti karomi
kraymi bhokye bhojaymty eva moha gacchanty avivekina sasrio jantava
||BhGS_5.15||

- o)O(o -

jnena tu tad ajna ye nitam tmana |


tem dityavaj jna prakayati tatparam ||BhG_5.16||

jnena tu yena ajnena vt muhyanti jantavas tat ajna ye jantn viveka-


jnena tma-viayea nitam tmano bhavati, te jantnm dityavat yathditya

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 68/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

samasta rpa-jtam avabhsayati tadvat jna jeya vastu sarva prakayati tat
para paramrtha-tattvam ||BhGS_5.16||

- o)O(o -

yat para jna prakitam -

tad-buddhayas tad-tmnas tan-nihs tat-parya |


gacchanty apunar-vtti jna-nirdhta-kalma ||BhG_5.17||

tasmin brahmai gat buddhir ye te tad-buddhaya, tad-tmnas tad eva para brahma
tm ye te tad-tman, tan-nih nih abhiniveas ttparya sarvi karmi
sanyasya tasmin brahmay eva avasthna ye te tan-nih, tat-parya ca tad
eva param ayana par gatir ye bhavati te tat-parya kevaltma-rataya ity artha |
ye jnena nitam tmano 'jna te gacchanti eva-vidy apunar-vttim apunar-
deha-sabandha jna-nirdhta-kalma yathoktena jnena nirdhto nita kalmaa
ppdi-sasra-kraa-doo ye te jna-nirdhta-kalma yataya ity artha
||BhGS_5.17||

- o)O(o -

ye jnena nitam tmano 'jna te pait katha tattva payantty ucyate -

vidy-vinaya-sapanne brhmae gavi hastini |


uni caiva vapke ca pait sama-darina ||BhG_5.18||

vidy-vinaya-sapanne vidy ca vinaya ca vidy-vinayau, vinaya upma, tbhy vidy-


vinaybhy sapanno vidy-vinaya-sapanno vidvn vinta ca yo brhmaas tasmin
brhmae gavi hastini uni caiva vapke ca pait sama-darina | vidy-vinaya-
sapanne uttama-saskravati brhmae sttvike, madhyamy ca rjasy gavi,
saskra-hnym atyantam eva kevala-tmase hasty-dau ca, sattvdi-guais taj-jai ca
saskrais tath rjasais tath tmasai ca saskrair atyantam evsp samam ekam
avikriya tad brahma drau la ye te pait sama-darina ||BhGS_5.18||

- o)O(o -

nanv abhojynns te doavanta, samsambhy viama-same pjta [Gautama-


dharma-stra 2.8.20] iti smte | na te doavanta | katham ? -

ihaiva tair jita sargo ye smye sthita mana |


nirdoa hi sama brahma tasmd brahmai te sthit ||BhG_5.19||

ihaiva jvadbhireva tai samadaribhi paitair jito vakta sargo janma, ye smye
sarva-bhteu brahmai samabhve sthita ni calbhta mano 'ntakaraam | nirdoa
yadyapi doavatsu vapkdiu mhais taddoair doavat iva vibhvyate, tathpi taddoair
aspm iti nirdoa doavarjita hi yasmt | npi svaguabhedabhinnam, nirguatvt

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 69/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

caitanyasya | vakyati ca bhagavn icchdn ketradharmatvam, anditvnnirguatvt iti


ca | npy anty vie tmano bhedak santi, pratiarra te sattve
pramnupapatte | ata sama brahma eka ca | tasmt brahmai eva te sthit |
tasmt na doagandhamtramapi tn spati, dehdisaghttma-daranbhimnbhvt
tem | dehdisaghttma-daranbhimnavadviaya tu tat stram samsambhy
viamasame pjta iti, pjviayatvena vieat | dyate hi brahmavit agavit
caturvedavit iti pjdndau guavieasabandha kraam | brahma tu
sarvaguadoasabandhavarjitamityatar brahmai te sthit iti yuktam | karmaviaya ca
samsambhym ity di | ida tu sarva-karma-sanysaviaya prastutam, sarva-karmi
manas ityrabhya dhyyaparisampte ||BhGS_5.19||

- o)O(o -

yasmt nirdoa sama brahmtm, tasmt -

na prahyet priya prpya nodvijet prpya cpriyam |


sthira-buddhir asamho brahmavid brahmai sthita ||BhG_5.20||

na praheyet prahara na kuryt priyam i prpya labdhv | nodvijet prpya cpriyam


ani labdhv | deha-mtrtma-darin hi priypriya-prpt hara-vidau kurvte, na
kevaltma-darina, tasya priypriya-prpty-asabhavt | ki ca - sarva-bhtev eka
samo nirdoa tmeti sthir nirvicikits buddhir yasya sa sthira-buddhir asamha
samoha-varjita ca syt yathokta-brahmavid brahmai sthito 'karma-kt sarva-karma-
sanysty artha ||BhGS_5.20||

- o)O(o -

ki ca, brahmai sthita -

bhya-sparev asakttm vindaty tmani yat sukham |


sa brahma-yoga-yukttm sukham akayam anute ||BhG_5.21||

bhya-spareu bhy ca te spar ca bhya-spar | spyante iti spar abddayo


viays teu bhya-spareu | asakta tm anta-karaa yasya so 'yam asakttm
viayeu prti-varjita san vindati labhate | tmani yat sukha tad vindatty etat | sa brahma-
yoga-yukttm brahmai yoga samdhir brahma-yogas tena brahma-yogena yukta
samhitas tasmin vypta tm anta-karaa yasya sa brahma-yoga-yukttm | sukham
akayam anute vypnoti | tasmd bhya-viaya-prte kaiky indriyi nivartayed
tmany akaya-sukhrthty artha ||BhGS_5.21||

- o)O(o -
ita ca nivartayet -

ye hi sasparaj bhog dukha-yonaya eva te |


dy-anta-vanta kaunteya na teu ramate budha ||BhG_5.22||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 70/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ye hi yasmt sassparaj viayendriya-sasparebhyo jt bhog bhuktayo dukha-


yonaya eva te, avidy-ktatvt | dyante hy dhytmikdni dukhni tan-nimittny eva |
yath iha-loke tath para-loke 'pti gamyate eva-abdt | na sasre sukhasya gandha-
mtram apy astti buddhv viaya-mga-tiky indriyi nivartayet | na kevala dukha-
yonaya eva, dy-anta-vanta ca, dir viayendriya-sayogo bhognm anta ca tad-viyoga
eva | ata dy-anta-vanto 'nity, madhya-kaa-bhvitvt ity artha | kaunteya, na teu
bhogeu ramate budho viveky avagata-paramrtha-tattva | atyanta-mhnm eva hi
viayeu ratir dyate, yath pau-prabhtnm ||BhGS_5.22||

- o)O(o -

aya ca reyo-mrga-pratipak kaatamo doa sarvnartha-prpti-hetur durnivra ceti


tat-parihre yatndhikya kartavyam ity ha bhagavn -

aknothaiva ya sohu prk arra-vimokat |


kma-krodhodbhava vega sa yukta sa sukh nara ||BhG_5.23||

aknoty utsahata ihaiva jvann eva ya sohu prasahitu prk prvam arravimokat
marat ity artha | maraa-sm-karaa jvato 'vayabhvi hi kma-krodhodbhavo
vega, anantanimittavn hi sa iti yvat maraa tvat na visrmbhaya ity artha | kma
indriyagocaraprpte io viaye ryame smaryame v anubhte sukhahetau y
gadhas t sa kma | krodha ctmana pratikleu dukha-hetuu dyamneu
ryameu smaryameu v yo dvea sa krodha | tau kma-krodhv udbhavo yasya
vegasya sa kma-krodhodbhavo vega | romcana-praha-netra-vadandi-ligo 'nta-
karaa-prakobha-rpa kmodbhavo vega | gtra-prakampa-prasveda-sadaauha-
pua-rakta-netrdi-liga krodhodbhavo vega | ta kma-krodhodbhava vega ya
utsahate prasahate sohu prasahitum, so yukto yog sukh ceha loke nara ||
||BhGS_5.23||

- o)O(o -

katha-bhta ca brahmai sthito brahma prpnoti ? ity ha bhagavn -

yo 'nta-sukho 'ntarrmas tathntar-jyotir eva ya |


sa yog brahma-nirva brahma-bhto 'dhigacchati ||BhG_5.24||

yo 'nta-sukho 'ntar tmani sukha yasya so 'nta-sukha, tathntar evtmany rma


ramaam kr yasya so 'ntar-rma | tathaivntar eva tmany eva jyoti prako yasya
so 'ntar-jyotir eva, ya da so yog brahma-nirva brahmai nirvti mokam iha jvann
eva brahma-bhta sann adhigacchati prpnoti ||BhGS_5.24||

- o)O(o -

ki ca -

labhante brahma-nirvam aya ka-kalma |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 71/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

chinna-dvaidh yattmna sarva-bhta-hite rat ||BhG_5.25||

labhante brahma-nirva mokam aya samyag-darina sanysina ka-kalma


ka-pp nirdo chinna-dvaidh chinna-saay yattmna sayatendriy sarva-
bhta-hite rat sarve bhtn hite nuklye rat ahisak ity artha ||BhGS_5.25||

- o)O(o -

ki ca -

kma-krodha-viyuktn yatn yata-cetasm |


abhito brahma-nirva vartate vidittmanm ||BhG_5.26||

kma-krodha-viyuktn kma ca krodha ca kma-krodhau tbhy viyuktn yatn


sanysin yata-cetas sayatnta-karanm abhita ubhayato jvat mtn ca
brahma-nirva moko vartate vidittman vidito jta tm ye te vidittman
te vidittman samyag-darinm ity artha ||BhGS_5.26||

- o)O(o -
samyag darana-nihn sanysin sadyo-muktir ukt | karma-yoga ca varrpita-
sarva-bhvenevare brahmay dhya kriyama sattva-uddhi-jna-prpti-sarva-karma-
sanysa-kramea mokya iti bhagavn pade pade 'bravt, vakyati ca | athedn
dhyna-yoga samyag-daranasya antaraga vistarea vakymti tasya stra-sthnyn
lokn upadiati sma -

sparn ktv bahir bhy caku caivntare bhruvo |


prpnau samau ktv nsbhyantara-criau ||BhG_5.27||
yatendriya-mano-buddhir munir moka-paryaa |
vigatecch-bhaya-krodho ya sad mukta eva sa ||BhG_5.28||

sparn abddn ktv bahir bhyn rotrdi-dvrentar-buddhau praveit abddayo


viays tn acintayato abddayo bhy bahir eva kt bhavanti | tn eva bahi ktv
caku caivntare bhruvo ktvety anuajyate | tath prpnau nsbhyantara-criau
samau ktv | yatendriya-mano-buddhir yatni sayatnndriyi mano buddhi ca yasya sa
yatendriya-mano-buddhi | manant muni sanys | moka-paryaa eva deha-
sasthnn moka-paryao moka eva param ayana par gatir yasya so 'ya moka-
paryao munir bhavet | vigatecch-bhaya-krodha icch ca bhaya ca krodha cecch-
bhaya-krodhs te vigat yasmt sa vigatecch-bhaya-krodha | ya eva vartate sad
sanys, mukta eva sa | na tasya moko 'nya kartavyo 'sti ||

- o)O(o -

bhoktra yaja-tapas sarva-loka-mahevaram |


suhda sarva-bhtn jtv m ntim cchati ||BhG_5.29||
eva samhita-cittena ki vijeyam ity ucyate | bhoktra yaja-tapas yajn
tapas ca kart-rpea devat-rpea ca, sarva-loka-mahevara sarve lokn

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 72/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

mahntam vara suhda sarva-bhtn sarva-prin pratyupakra-nirapekatay


upakria sarva-bhtn hdayeaya sarva-karma-phaldhyaka sarva-pratyaya-
skia m nryaa jtv nti sarva-sasroparatim cchati prpnoti
||BhGS_5.29||

iti rmat-paramahasa-parivrjakcryasya r-govinda-bhagavat-pjya-pda-iyasya


rmac-chakara-bhagavata ktau rmad-bhagavad-gt-bhye pacamo 'dhyya ||
||5||

__________________________________________________________

BhG 6

atha aho 'dhyya

(akarcrya-bhya)

attnantardhyynte dhyna-yogasya samyag darana praty antaragasya stra-bht


lok sparn ktv bahi [Gt 5.27] ity daya upadia | te vtti-sthnyo 'ya aho
'dhyya rabhyate | tatra dhyna-yogasya bahiraga karmeti yvad dhyna-yogrohaa-
samarthas tvad ghasthendhiktena kartavya karma ity atas tat stauti |

nanu kim-artha dhyna-yogrohaa-sm-karaam, yvatnuheyam eva vihita karma


yvajjvam | na, rurukor muner yoga karma kraam ucyate [Gt 3.3] iti vieat |
rhasya ca amenaiva sabandha-karat | rurukor rhasya ca ama karma
cobhaya kartavyatvenbhipreta cet syt tadrurukor rhasya ceti ama-karma-
viaya-bhedena vieaa vibhga-karaa cnarthaka syt |

tatrrami kacid yogam rurukur bhavati | rha ca kacit | anye nrurukava | na


crh | tn apekyrurukor rhasya ceti vieaa vibhga-karaa copapadyata
eveti cet, na | tasyaiveti vacant | punar yoga-grahac ca yogrhasyeti | ya st prva
yogam rurukus tasyaivrhasya ama eva kartavya | kraa yoga-phala
pratyucyateti | ato na yvaj-jva kartavyatva-prpti kasyacid api karmaa | yoga-
vibhraa-vacanc ca |

ghasthasya cet karmio yogo vihita ahe 'dhyye, sa yoga-vibhrao 'pi karma-gati
karma-phala prpnotti tasya naknupapann syt | avaya hi kta karma
kmya nitya v mokasya nityatvd anrabhyatve sva phalam rabhata eva | nityasya
ca karmao veda-pramvabuddhatvt phalena bhavitavyam ity avocma | anyath
vedasynarthrthatva-prasagd iti |

na ca karmai saty ubhaya-vibhraa-vacanam arthavat | karmao vibhraa-


kranupapatte | karma ktam vare sanyasyety ata kartari karma phala nrabhateti
cen, na | vare sanysasydhikatara-phala-hetutvopapatte | mokyaiveti cet, sva-
karma ktnm vare nyso mokyaiva, na phalntarya yoga-sahita |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 73/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

yogc ca vibhraa ity atas ta prati na-ak yuktaiveti cet, na | ekk yata-citttm
nirr aparigraha [Gt 6.10] brahmacri-vrate sthita [Gt 6.14] iti karma-sanysa-
vidhnt | na ctra ghasthasya nirr aparigraha ity di-vacanam anuklam | ubhaya-
vibhraa-prannupapatte ca |

anrita ity anena karmia eva sanysitva yogitva coktam, pratiiddha ca niragne
akriyasya ca sanysitva yogitva ceti cet, na | dhyna-yoga prati bahiragasya sata
karmaa phalkk-sanysa-stuti-paratvt |

na kevala niragnir akriya eva sanys yog ca | ki tarhi ? karmy api, karma-
phalsaga sanyasya karma-yogam anutihan sattva-uddhy-artha, sa sanys ca
yog ca bhavatti styate | na caikena vkyena karma-phalsaga-sanysa-stuti
caturthrama-pratiedha copapadyate | na ca prasiddha niragner akriyasya paramrtha-
sanysina ruti-smti-puretihsa-yoga-streu vihita sanysitva yogitva ca
pratiedhati bhagavn | sva-vacana-virodhc ca - sarva-karmi manas sanyasya...
naiva kurvan na krayan ste [Gt 5.13] maun satuo yena kenacit... aniketa sthira-
mati [Gt 12.19] vihya kmn ya sarvn pum carati nispha [Gt 2.71]
sarvrambha-parityg [Gt 12.16] iti ca tatra tatra bhagavat sva-vacanni daritni | tair
virudhyeta caturthrama-pratiedha | tasmn muner yogam ruruko pratipanna-
grhasthyasygnihotrdi-karma phala-nirapekam anuhyamna dhyna-yogrohaa-
sdhanatva sattva-uddhi-dvrea pratipadyata iti sa sanys ca yog ceti styate -

anrita karma-phala krya karma karoti ya |


sa sanys ca yog ca na niragnir na ckriya ||BhG_6.1||

anrito -- nrito 'nrita | kim ? karma-phala karma phala karma-phala yat tad-
anrita, karma-phala-t-rahita ity artha | yo hi karma-phale tvn sa karma-phalam
rito bhavati | aya tu tad-viparta, ato 'nrita karma-phalam | evabhta san krya
kartavya nitya kmya-vipartam agnihotrdika karma karoti nirvartayati | ya kacid
da karm sa karmy antarebhyo viiyate | ity evam artham ha - sa sanys ca yog ceti
| sanysa parityga sa yasysti sa sanys ca yog ca | yoga citta-samdhna sa
yasysti sa yog ceti evagua-sapanno 'ya mantavya | na kevala niragnir akriya eva
sanys yog ceti mantavya | nirgat agnaya karmga-bht yasmt sa niragni |
akriya cnagni-sdhanpy avidyamn kriys tapo-dndik yasysv akriya
||BhGS_6.1||

==============================

nanu ca niragne akriyasyaiva ruti-smti-yoga-streu sanysitva yogitva ca


prasiddham | katham iha sgne sa-kriyasya ca sanysitva yogitva cprasiddham
ucyata iti | naia doa, kaycid gua-vtty ubhayasya sapipdayiitatvt | tat katham ?
karma-phala-sakalpa-sanyst sanysitvam, yoggatvena ca karmnuhnt karma-
phala-sakalpasya ca citta-vikepa-heto paritygd yogitva ceti gauam ubhayam | na
punar mukhya sanysitva yogitva cbhipretam ity etam artha darayitum ha -

ya sanysam iti prhur yoga ta viddhi pava |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 74/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

na hy asanyasta-sakalpo yog bhavati kacana ||BhG_6.2||

ya sarva-karma-tat-phala-parityga-lakaa paramrtha-sanysa sanysam iti


prhu ruti-smti-vida, yoga karmnuhna-lakaa ta paramrtha-sanysa
viddhi jnhi he pva | karma-yogasya pravtti-lakaasya tad-vipartena nivtti-lakaena
paramrtha-sanysena kda smnyam agktya tad-bhva ucyate ity apekym
idam ucyate - asti hi paramrtha-sanysena sdya kart-dvraka karma-yogasya | yo
hi paramrtha-sanys sa tyakta-sarva-karma-sdhanatay sarva-karma-tat-phala-viaya
sakalpa pravtti-hetu-kma-kraa sanyasyati | ayam api karma-yog karma kurva
eva phala-viaya sakalpa sanyasyatti | etam artha darayiyann ha - na hi
yasmd asanyasta-sakalpo 'sanyasto 'parityakta sakalpo 'bhisandhir yena so
'sanyasta-sakalpa kacana kacid api karm yog samdhnavn bhavati | na
sabhavatty artha | phala-sakalpasya citta-vikepa-hetutvt | tasmd ya kacana karm
sanyasta-phala-sakalpo bhavet sa yog samdhnavn avikipta-citto bhavet | citta-
vikepa-heto phala-sakalpasya sanyastatvd ity abhiprya | yoggatvena
karmnuhnt karma-phala-sakalpasya v citta-vikepa-heto paritygt yogitva ceti
sanysitva cety abhipretam ucyate |[*NOTE: This last sentence not found in all editions.]
||BhGS_6.2||

==============================

eva paramrtha-sanysa-karma-yogayo kart-dvraka sanysa-smnyam apekya


ya sanysam iti prhur yoga ta viddhi pva [Gt 6.2] iti karma-yogasya stuty-
artha sanysatvam uktam | dhyna-yogasya phala-nirapeka karma-yogo bahiraga
sdhanam iti ta sanysatvena stutvdhun karma-yogasya dhyna-yoga-sdhanatva
darayati -

rurukor muner yoga karma kraam ucyate |


yogrhasya tasyaiva ama kraam ucyate ||BhG_6.3||

rurukor rohum icchata, anrhasya, dhyna-yoge 'vasthtum aaktasyaivety artha |


kasya tasyruruko ? mune, karma-phala-sanysina ity artha | kim ruruko ? yogam
| karma kraa sdhanam ucyate | yogrhasya punas tasyaiva amar upaama sarva-
karmabhyo nivtti kraa yogrhasya sdhanam ucyate ity artha | yvad yvat
karmabhya uparamate, tvat tvat nirysasya jitendriyasya citta samdhyate | tath sati
sa jhaiti yogrho bhavati | tath cokta vysena -

naitda brhmaasysti vitta


yathaikat samat satyat ca |
la sthitir daa-nidhnam rjava
tatas tata coparama kriybhya || [Mbh 12.175.37] iti ||BhGS_6.3||

==============================

athedn kad yogrho bhavatty ucyate -

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 75/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

yad hi nendriyrtheu na karmasv anuajjate |


sarva-sakalpa-sanys yogrhas tadocyate ||BhG_6.4||

yad samdhyamna-citto yog hndriyrthev indriym arth abddayas tev


indriyrtheu karmasu ca nitya-naimittika-kmya-pratiiddheu prayojanbhva-buddhy
nnuajjate 'nuaga kartavyat-buddhi na karotty artha | sarva-sakalpa-sanys
sarvn sakalpn ihmutrrtha-kma-hetna sanyasitu lam asyeti sarva-sakalpa-
sanys | yogrha prpta-yoga ity etat, tad tasmin kla ucyate | sarva-sakalpa-
sanysti vacant sarv ca kmn sarvi ca karmi sanyasyed ity artha |
sakalpa-ml hi sarve km - sakalpa-mla kmo vai yaj sakalpa-sabhav
[Manu 2.3]

kma jnmi te mla sakalpt tva hi jyase |


na tv sakalpayiymi tena me na bhaviyasi || [Mabh 12.177.25] ity di-smte |

sarva-kma-parityge ca sarva-karma-sanysa siddho bhavati | sa yath-kmo bhavati


tat-kratur bhavati yat kratur bhavati tat karma kurute [BAU 4.4.5] ity di rutibhya | yad yad
dhi kurute jantus tat tat kmasya ceitam [Manu 2.4] ity di-smtibhya ca | nyyc ca - na
hi sarva-sakalpa-sanyse kacit spanditum api akta | tasmt sarva-sakalpa-
sanysti vacant sarvn kmn sarvi karmi ca tyjayati bhagavn ||BhGS_6.4||

==============================

yadaiva yogrha, tad tena tm udbhto bhavati sasrd anartha-jtt | ata -

uddhared tmantmna ntmnam avasdayet |


tmaiva hy tmano bandhur tmaiva ripur tmana ||BhG_6.5||

uddharet sasra-sgare nimagnam tmantmna tata ut rdhva hared uddharet,


yogrhatm pdayed ity artha | ntmnam avasdayet ndho nayeta, ndho gamayet |
tmaiva hi yasmd tmano bandhu | na hy anya kacit bandhu, ya sasra-muktaye
bhavati | bandhur api tvat moka prati pratikla eva, snehdi-bandhanyatanatvt |
tasmt yuktam avadhraam tmaiva hy tmano bandhur iti | tmaiva ripu atru | yo 'nyo
'pakr bhya atru so 'pi tma-prayukta eveti yuktam evvadhraam tmaiva ripur
tmana iti ||BhGS_6.5||

==============================

tmaiva bandhur tmaiva ripur tmana ity uktam | tatra ki-lakaa tm tmano bandhu,
ki-lakao v tmtmano ripur ity ucyate -

bandhur tmtmanas tasya yentmaivtman jita |


antmanas tu atrutve vartettmaiva atruvat ||BhG_6.6||

bandhur tmtmanas tasya, tasytmana sa tm bandhur yentmantmaiva jita | tm


krya-karaa-saghto yena vakta, jitendriya ity artha | antmanas tv ajittmanas tu

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 76/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

atrutve atru-bhve varteta tmaiva atruvat, yathntm atrur tmano 'pakr, tathtm
tmano 'pakre varteta ity artha ||BhGS_6.6||

==============================

jittmana prantasya paramtm samhita |


toa-sukha-dukheu tath mnpamnayo ||BhG_6.7||

jittmana krya-karaa-saghta tm jito yena sa jittm tasya jittmana, prantasya


prasannnta-karaasya sata sanysina paramtm samhita skd-tma-bhvena
vartate ity artha | ki ca toa-sukha-dukheu tath mne 'pamne ca mnpamnayo
pj-paribhavayo sama syt ||BhGS_6.7||

==============================

jna-vijna-tpttm kastho vijitendriya |


yukta ity ucyate yog sama-loma-kcana ||BhG_6.8||

jna-vijna-tpttm jna strokta-padrthn parijnam, vijna tu strato


jtn tathaiva svnubhava-karaam, tbhy jna-vijnbhy tpta sajtla-
pratyaya tmnta-karaa yasya sa jna-vijna-tpttm, kstho 'prakampya,
bhavatty artha | vijitendriya ca | ya da, yukta samhita iti sa ucyate kathyate | sa yog
sama-loma-kcana loma-kcanni samni yasya sa sama-loma-kcana
||BhGS_6.8||

==============================

ki ca -

suhn-mitrry-udsna-madhya-stha-dveya-bandhuu |
sdhuv api ca ppeu sama-buddhir viiyate ||BhG_6.9||

suhd ity di lokrdham eka padam | suht iti pratyupakram anapekya upakart, mitra
snehavn, ari atru, udsno na kasyacit paka bhajate, madhya-stho yo viruddhayor
ubhayo hitai, dveya tmano 'priya, bandhu sabandh ity eteu sdhuu
strnuvartiu api ca ppeu pratiiddha-kriu sarvev eteu sama-buddhi | ka ki-
karm ity avypta-buddhir ity artha | viiyate, vimucyate iti v phntaram |
yogrhn sarvem ayam uttama ity artha ||BhGS_6.9||

==============================

ata evam uttama-phala-prptaye -

yog yujta satatam tmna rahasi sthita |


ekk yata-citttm nirr aparigraha ||BhG_6.10||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 77/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

yog dhyy yujta samdadhyt satata sarvadtmnam anta-karaa rahasi eknte giri-
guhdau sthita san ekk asahya | rahasi sthita ekk ceti vieat sanysa ktv
ity artha | yata-citttm cittam anta-karaam tm deha ca sayatau yasya sa yata-
citttm, nirr vta-to 'parigraha parigraha-rahita cety artha | sanysitve 'pi tyakta-
sarva-parigraha san yujta ity artha ||BhGS_6.10||

==============================

athedn yoga yujata sanhra-vihrdn yoga-sdhanatvena niyamo vaktavya,


prpta-yogasya lakaa tat-phaldi ca, ity ata rabhyate | tatrsanam eva tvat
prathamam ucyate -

ucau dee pratihpya sthiram sanam tmana |


ntyucchrita ntinca cailjina-kuottaram ||BhG_6.11||

ucau uddhe vivikte svabhvata saskrato v, dee sthne pratihpya sthiram acalam
tmana sana ntyucchrita ntva ucchrita npy atincam, tac ca cailjina-kuottara
cailam ajina ku cottare yasminn sane tad sana cailjina-kuottaram | pha-kramd
viparto 'tra krama caildnm ||BhGS_6.11||

==============================

pratihpya, kim ?

tatraikgra mana ktv yata-cittendriya-kriya |


upaviysane yujyd yogam tma-viuddhaye ||BhG_6.12||

tatra tasminn sana upaviya yoga yujyt | katham ? sarva-viayebhya upasahtya


ekgra mana ktv yata-cittendriya-kriya citta cendriyi ca cittendriyi te kriy
sayat yasya sa yata-cittendriya-kriya | sa kim-artha yoga yujyd ity ha - tma-
viuddhaye 'nta-karaasya viuddhy-artham ity etat ||BhGS_6.12||

==============================

bhyam sanam uktam | adhun arra-dhraa katham ity ucyate -

sama kya-iro-grva dhrayann acala sthira |


saprekya nsikgra sva dia cnavalokayan ||BhG_6.13||

sama kya-iro-grva kya ca ira ca grv ca kya-iro-grva tat sama dhrayan


acala ca | sama dhrayata calana sabhavati | ato viinai - acalam iti | sthira sthiro
bhtv ity artha | sva nsikgra saprekya samyak prekaa darana ktvaiveti |
iva-abdo lupto draavya | na hi sva-nsikgra-saprekaam iha vidhitsitam | ki tarhi ?
cakuo di-sanipta | sa cnta-karaa-samdhnpeko vivakita | sva-nsikgra-
saprekaam eva ced vivakitam, manas tatraiva samdhyeta, ntmani | tmani hi
manasa samdhna vakyati tma-sastha mana ktveti | tasmd iva-abda-

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 78/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

lopenkor di-sanipta eva saprekya ity ucyate | dia cnavalokayan di


cvalokanam antar kurvan ity etat ||BhGS_6.13||

==============================

ki ca -

pranttm vigata-bhr brahmacri-vrate sthita |


mana sayamya mac-citto yukta sta mat-para ||BhG_6.14||

pranttm prakarea nta tmnta-karaa yasya so 'ya pranttm, vigata-bh


vigata-bhaya, brahmacri-vrate sthita | brahmacrio vrata brahmacarya guru-
ur-bhiknna-bhukty-di tasmin sthita | tad-anuht bhaved ity artha | ki ca,
mana sayamya manaso vttr upasahtya ity etat, mac-citto mayi paramevare citta
yasya so 'ya mac-citta, yukta samhita sann sta upaviet | mat-paro 'ha paro yasya
so 'ya mat-paro bhavati | kacit rg str-citta, na tu striyam eva paratvena ghti | ki
tarhi ? rjna mah-deva v | aya tu mac-citto mat-para ca ||BhGS_6.14||

==============================

athedn yoga-phalam ucyate -

yujann eva sadtmna yog niyata-mnasa |


nti nirva-param mat-sasthm adhigacchati ||BhG_6.15||

yujan samdhn kurvann eva yathoktena vidhnena sadtman sarvad yog niyata-
mnaso niyata sayata mnasa mano yasya so 'ya niyata-mnasa, ntim
uparati nirva-param nirva mokas tat param nih yasy nte s nirva-
param t nirva-paramm. mat-sasth mad-adhnm adhigacchati prpnoti
||BhGS_6.15||

==============================

idn yogina hrdi-niyama ucyate -

ntyanatas tu yogo 'sti na caikntam ananata |


na ctisvapna-lasya jgrato naiva crjuna ||BhG_6.16||

ntyanata tma-samitam anna-parimam attynato 'tyanato na yogo 'sti | na


caikntam ananato yogo 'sti | yad u ha v tma-samitam anna tad avati tan na hinasti
yad bhyo hinasti tad yat kanyo 'nna na tad avati [atapathaB 9.2.1.2] iti rute | tasmt
yog na tma-samitd annd adhika nyna vnyt | athav, yogino yoga-stre
paripahitd anna-parimd atimtram anato yogo nsti | ukta hi -

ardha sa-vyajannnasya ttyam udakasya ca |


vyo sacarartha tu caturtham avaeayet || ity di parimam |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 79/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tath - na ctisvapna-lasya yogo bhavati naiva ctimtra jgrato bhavati crjuna ||

==============================

katha punar yogo bhavatty ucyate -

yukthra-vihrasya yukta-ceasya karmasu |


yukta-svapnvabodhasya yogo bhavati dukhah ||BhG_6.17||

yukthra-vihrasya hriyata ity hro 'nnam, viharaa vihra pda-krama, tau yuktau
niyata-parimau yasya sa yukthra-vihras tasya, tath yukta-ceasya yukt niyat ce
yasya karmasu tasya | tath yukta-svapnvabodhasya yuktau svapna cvabodha ca tau
niyata-klau yasya tasya, yukthra-vihrasya yukta-ceasya karmasu yukta-
svapnvabodhasya yogino yogo bhavati dukhah dukhni sarvi hantti dukhah,
sarva-sasra-dukha-kaya-kd yogo bhavatty artha ||BhGS_6.17||

==============================

athdhun kad yukto bhavati ? ity ucyate -

yad viniyata cittam tmany evvatihate |


nispha sarva-kmebhyo yukta ity ucyate tad ||BhG_6.18||

yad viniyata vieea niyata sayatam ekgratm panna citta hitv bhyrtha-
cintm tmany eva kevale 'vatihate, svtmani sthiti labhate ity artha | nispha sarva-
kmebhyo nirgat dda-viayebhya sph t yasya yogina sa yukta samhita ity
ucyate tad tasmin kle ||BhGS_6.18||

==============================

tasya yogina samhita yat citta tasyopamocyate -

yath dpo nivta-stho negate sopam smt |


yogino yata-cittasya yujato yogam tmana ||BhG_6.19||

yath dpa pradpo nivta-stho nivte vta-varjite dee sthito negate na calati, sopam
upamyate 'nayety upam yogajai citta-pracra-daribhi smt cintit yogino yata-cittasya
sayatnta-karaasya yujato yogam anutihata tmana samdhim anutihata ity
artha ||BhGS_6.19||
==============================

eva yogbhysa-bald ekgrbhta nivta-pradpa-kalpa sat -

yatroparamate citta niruddha yoga-sevay |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 80/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

yatra caivtmantmna payann tmani tuyati ||BhG_6.20||

yatra yasmin kle uparamate cittam uparati gacchati niruddha sarvato nivrita-pracra
yoga-sevay yognuhnena, yatra caiva yasmi ca kla tman samdhi-
pariuddhennta-karaentmna para caitanya jyoti-svarpa payann
upalabhamna sva evtmani tuyati tui bhajate ||BhGS_6.20||

==============================

ki ca -

sukham tyantika yat tad buddhi-grhyam atndriyam |


vetti yatra na caivya sthita calati tattvata ||BhG_6.21||

sukham tyantikam atyantam eva bhavatty tyantikam anantam ity artha, yat tat buddhi-
grhya buddhyaiva indriya-nirapekay ghyate iti buddhi-grhyam atndriyam indriya-
gocarttam aviaya-janitam ity artha, vetti tad da sukham anubhavati yatra yasmin
kle, na caivya vidvn tma-svarpe sthitas tasmn naiva calati tattvatas tattva-svarpn
na pracyavata ity artha ||BhGS_6.21||

==============================

ki ca -

ya labdhv cpara lbha manyate ndhika tata |


yasmin sthito na dukhena gurupi viclyate ||BhG_6.22||

ya labdhv yam tma-lbha labdhv prpya cparam anyal lbha lbhntara tato
'dhikam astti na manyate na cintayati | ki ca, yasmin tma-tattve sthito dukhena astra-
niptdi-lakaena guru mahatpi na viclyate ||BhGS_6.22||

==============================

yatroparamate ity dyrabhya yvadbhir vieaair viia tmvasth-vieo yoga ukta -

ta vidyd dukha-sayoga-viyoga yoga-sajitam |


sa nicayena yoktavyo yogo 'nirvia-cetas ||BhG_6.23||

ta vidyd vijnyd dukha-sayoga-viyoga dukhai sayogo dukha-sayoga, tena


viyogo dukha-sayoga-viyoga, ta dukha-sayoga-viyoga yoga ity eva sajita
viparta-lakaena vidyd vijnyd ity artha | yoga-phalam upasahtya punar
anvrambhea yogasya kartavyatocyate nicaynirvedayor yoga-sdhanatva-vidhnrtham
| sa yathokta-phalo yogo nicayendhyavasyena yoktavyo 'nirvia-cetas na nirviam
anirviam | ki tat ? cetas tena nirveda-rahitena cetas cittenety artha ||BhGS_6.23||
==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 81/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ki ca -

sakalpa-prabhavn kms tyaktv sarvn aeata |


manasaivendriya-grma viniyamya samantata ||BhG_6.24||

sakalpa-prabhavn sakalpa prabhavo ye kmn te sakalpa-prabhav kms


tn tyaktv parityajya sarvn aeato nirlepena | ki ca, manasaiva viveka-yuktena indriya-
grmam indriya-samudya viniyamya niyamana ktv samantata samantt
||BhGS_6.24||

==============================

anai anair uparamed buddhy dhti-ghtay |


tmasastha mana ktv na kicid api cintayet ||BhG_6.25||

anai anair na sahasoparamed uparati kuryt | kay ? buddhy | ki-viiay ? dhti-


ghtay dhty dhairyea ghtay dhti-ghtay dhairyea yuktay ity artha | tma-
sastham tmani sasthitam tmaiva sarva na tato 'nyat kicid astty evam tma-
sastha mana ktv na kicid api cintayet | ea yogasya paramo vidhi ||BhGS_6.25||

==============================

tatra evam tma-sastha mana kartu pravtto yog -

yato yato nicarati mana cacalam asthiram |


tatas tato niyamyaitad tmany eva vaa nayet ||BhG_6.26||

yato yato yasmd yasmn nimittt abdder nicarati nirgacchati svabhva-don mana
cacalam atyartha calam, ata evsthiram, tatas tatas tasmt tasmt abdder nimittn
niyamya tat-tan-nimitta ythtmya-nirpaena abdde nimittn niyamya tat-tan-
namitta ythtmya-nirpaena bhsktya vairgya-bhvanay ca etat mana tmany eva
vaa nayet tma-vayatm pdayet | eva yogbhysa-balt yogina tmany eva
pramyati mana ||BhGS_6.26||
==============================

pranta-manasa hy ena yogina sukham uttamam |


upaiti nta-rajasa brahma-bhtam akalmaam ||BhG_6.27||

prantamanasa prakarea nta mano yasya sa prantamans ta


prantamanasa hi ena yogina sukham uttama nitiayam upaiti upagacchati nta-
rajasa praka-mohdi-klea-rajasam ity artha, brahma-bhta jvanmuktam brahmaiva
sarvam ity eva nicayavanta brahma-bhtam akalmaa dharmdharmdi-varjitam
||BhGS_6.27||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 82/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

yujann eva sadtmna yog vigata-kalmaa |


sukhena brahma-sasparam atyanta sukham anute ||BhG_6.28||

yujann eva yathoktena kramea yog yogntarya-varjita sad sarvadtmna vigata-


kalmao vigata-ppa, sukhennysena brahma-saspara brahma parea
sasparo yasya tat brahma-sasparra sukham atyantam antam attya vartata ity
atyantam utka niratiayam anute vypnoti ||BhGS_6.28||

==============================

idn yogasya yat phala brahmaikatva-darana sarva-sasra-viccheda-kraa tat


pradarayate -

sarva-bhta-stham tmna sarva-bhtni ctmani |


kate yoga-yukttm sarvatra sama-darana ||BhG_6.29||

sarva-bhta-stha sarveu bhteu sthita svam tmna sarva-bhtni ca tmani


brahmdni stamba-paryantni ca sarva-bhtni tmany ekat gatni kate payati yoga-
yukttm samhitnta-karaa sarvatra sama-darana sarveu brahmdi-sthvarnteu
viameu sarva-bhteu sama nirviea brahmtmaikatva-viaya darana jna
yasya sa sarvatra sama-darana ||BhGS_6.29||

==============================

etasytmaikatva-daranasya phalam ucyate -

yo m payati sarvatra sarva ca mayi payati |


tasyha na praaymi sa ca me na praayati ||BhG_6.30||

yo m payati vsudeva sarvasytmna sarvatra sarveu bhteu sarva ca


brahmdi-bhta-jta mayi sarvtmani payati, tasya eva tmaikatva-darino 'ham varo
na praaymi na parokat gamiymi | sa ca me na praayati sa ca vidvn me mama
vsudevasya na praayati na paroko bhavati, tasya ca mama caiktmakatvt | svtm hi
nmtmana priya eva bhavati | yasmc cham eva sarvtmaikatva-dar ||BhGS_6.30||

==============================

ity etat prva-lokrtha samyag daranam andya tat-phala moko 'bhidhyate -

sarva-bhta-sthita yo m bhajaty ekatvam sthita |


sarvath vartamno 'pi sa yog mayi vartate ||BhG_6.31||

sarvath sarva-prakrai vartamno 'pi samyag-dar yog mayi vaiave parame pade
vartate, nityam ukta eva sa, na moka prati kenacit pratibadhyate ity artha ||BhGS_6.31||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 83/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

==============================

ki cnyat -

tmaupamyena sarvatra sama payati yo 'rjuna |


sukha v yadi v dukha sa yog paramo mata ||BhG_6.32||

tmaupamyena tm svayam evopamyate 'nayety upam | tasy upamy bhva


aupamya tentmaupamyena, sarvatra sarva-bhteu sama tulya payati yo 'rjuna, sa
ca ki sama payatty ucyate - yath mama sukham ia tath sarva-prin sukham
anuklam | v-abda crthe | yadi v yac ca dukha mama pratiklam ania yath
tath sarva-prin dukham ania pratikla ity evam tmaupamyena sukha-dukhe
'nukla-pratikle tulyatay sarva-bhteu sama payati, na kasyacit pratiklam carati,
ahisaka ity artha | ya evam ahisaka samyag darana-niha, sa yog parama utko
mato 'bhipreta sarva-yogin madhye ||BhGS_6.32||

==============================

etasya yathoktasya samyag-darana-lakaasya yogasya dukha-sapdyatm lakya


uruur dhruva tat-prpty-upyam arjuna uvca -

yo 'ya yogas tvay prokta smyena madhusdana |


etasyha na paymi cacalatvt sthiti sthirm ||BhG_6.33||

yo 'ya yogas tvay prokta smyena samatvena he madhusdana etasya yogasyha na


paymi nopalabhe, cacalatvn manasa | kim ? sthirm acal sthitim ||BhGS_6.33||

==============================

asiddham tat -

cacala hi mana ka pramthi balavad dham |


tasyha nigraha manye vyor iva sudukaram ||BhG_6.34||

cacala hi mana | keti kater vilekhanrthasya rpam | bhakta-jana-ppdi-


dokart ka, tasya sabuddhi he ka | hi yasmt mana cacala na kevalam
atyartha cacalam, pramthi ca pramathana-lam, pramathnti arram indriyi ca
vikipat sat para-vakaroti | ki ca - balavat prabalam, na kenacit niyantu akyam,
durnivratvt | ki ca - dha tantu-nga-vad acchedyam | tasya evabhtasya manaso
'ha nigraha nirodha manye vyor iva yath vyor dukaro nigrahas tato 'pi dukara
manye ity abhiprya ||BhGS_6.34||

==============================

r-bhagavn uvca, evam etad yath bravi -

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 84/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

asaaya mahbho mano durigraha calam |


abhysena tu kaunteya vairgyea ca ghyate ||BhG_6.35||

asaaya nsti saayo mano durnigraha calam ity atra he mahbho | kitv
abhysena tv abhyso nma citta-bhmau kasycit samna-pratyayvtti cittasya |
vairgyea vairgya nma ddea-bhogeu doa-daranbhysd vaityam | tena
ca vairgyea ghyate vikepa-rpa pracra cittasya | eva tan mano ghyate nighyate
nirudhyata ity artha ||BhGS_6.35||

==============================

ya punar asayattm, tena -

asayattman yogo duprpeti me mati |


vaytman tu yatat akyo 'vptum upyata ||BhG_6.36||

asayattmanbhysa-vairgybhym asayata tmnta-karaa yasya so 'yam


asayattm tensayattman yogo duprpo dukhena prpyateti me mati | yas tu
punar vaytmbhysa-vairgybhy vayatvam pdita tm mano yasya so 'ya
vaytm tena vaytman tu yatat bhyo 'pi prayatna kurvat akyo 'vptu yogar
upyato yathoktd upyt ||BhGS_6.36||

==============================

tatra yogbhysgkaraena ihaloka-paraloka-prpti-nimittni karmi sanyastni, yoga-


siddhi-phala ca moka-sdhana samyag darana na prptam iti, yog yoga-mrgt
maraa-kle calita-citta iti tasya nam akayrjuna uvca -

ayati raddhayopeto yogc calita-mnasa |


aprpya yoga-sasiddhi k gati ka gacchati ||BhG_6.37||

ayatir aprayatnavn yoga-mrge raddhaystikya-buddhy copeto yogd anta-kle ca


calita mnasa mano yasya sa calita-mnaso bhraa-smti so 'prpya yoga-sasiddhi
yoga-phala samyag-darana k gati he ka gacchati ||BhGS_6.37||

==============================

kaccin nobhaya-vibhraa chinnbhram iva nayati |


apratiho mahbho vimho brahmaa pathi ||BhG_6.38||

kacit ki na ubhaya-vibhraa karma-mrgt yoga-mrgc ca vibhraa san


chinnbhram iva nayati, ki v na nayaty apratiho nirrayo he mahbho vimha
san brahmaa pathi brahma-prpti-mrge ||BhGS_6.38||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 85/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

etan me saaya ka chettum arhasy aeata |


tvad-anya saayasysya chett na hy upapadyate ||BhG_6.39||

etan me mama saaya ka chettum apanetum arhasy aeata | tvad-anyas tvatto


'nya ir devo v cchett nayit saayasysya na hi yasmd upapadyate na
sabhavati | atas tvam eva cchettum arhasty artha ||BhGS_6.39||

==============================

r-bhagavn uvca -

prtha naiveha nmutra vinas tasya vidyate |


na hi kalya-kt kacid durgati tta gacchati ||BhG_6.40||

he prtha naiva iha loke nmutra parasmin v loke vinas tasya vidyate nsti | no nma
prvasmt hnajanmaprpti sa yogabhraasya nsti | na hi yasmt kalyakt ubhakt
kacit durgati kutsit gati he tta, tanoti tmna putrarpeeti pit tta ucyate |
pitaiva putreti putro 'pi tta ucyate | iyo 'pi putra ucyate | yato na gacchati ||BhGS_6.40||

==============================

ki tv asya bhavati ? -

prpya puya-kt lokn uitv vat sam |


ucn rmat gehe yoga-bhrao 'bhijyate ||BhG_6.41||

yoga-mrge pravtta sanys smarthyt prpya gatv puya-ktm avamedhdi-


yjin lokn, tatra coitv vsam anubhya vatr nity sam savatsarn, tad-
bhoga-kaye ucn yathokta-kri rmat vibhti-mat gehe ghe yoga-bhraa
abhijyate ||BhGS_6.41||

==============================

atha v yoginm eva kule bhavati dhmatm |


etad dhi durlabhatara loke janma yad dam ||BhG_6.42||

athav rmat kult anyasmin yoginm eva daridr kule bhavati jyate dhmat
buddhimatm | etat hi janma, yat daridr yogin kule, durlabhatara dukha-
labhyatara prvam apekya loke janma yad da yathokta-vieae kule ||BhGS_6.42||

==============================

yasmt -

tatra ta buddhi-sayoga labhate paurvadehikam |


yatate ca tato bhya sasiddhau kurunandana ||BhG_6.43||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 86/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tatra yogin kule ta buddhi-sayoga buddhy sayoga buddhi-sayoga labhate


paurvadehika prvasmin dehe bhava paurvadehikam | yatate ca prayatna ca karoti
tatas tasmt prva-ktt saskrt bhyo bahutara sasiddhau sasiddhi-nimitta he
kuru-nandana ||BhGS_6.43||

==============================

katha prva-deha-buddhi-sayogeti tad ucyate -

prvbhysena tenaiva hriyate hy avao 'pi sa |


jijsur api yogasya abda-brahmtivartate ||BhG_6.44||
ya prva-janmani kto 'bhysa sa prvbhysa, tenaiva balavat hriyate sasiddhau hi
yasmd avao 'pi sa yoga-bhraa | na kta ced yogbhysajt saskrt balavattaram
adharmdi-lakaa karma, tad yogbhysa-janitena saskrea hriyate | adharma cet
balavattara kta, tena yogajo 'pi saskro 'bhibhyata eva, tat-kaye tu yogaja
saskra svayam eva kryam rabhate, na drgha-klasthasypi vinas tasystty artha
| ato jijsur api yogasya svarpa jtum icchann api yoga-mrge pravtta sanys
yoga-bhraa, smarthyt so 'pi abda-brahma vedokta-karmnuhna-phalam ativartate
'tikrmaty apkariyati | kim uta buddhv yo yoga tan-niho 'bhysa kuryt
||BhGS_6.44||

==============================

kuta ca yogitva reya iti -

prayatnd yatamnas tu yog sauddha-kilbia |


aneka-janma-sasiddhas tato yti par gatim ||BhG_6.45||

prayatnd yatamna, adhika yatamna ity artha | tatra yog vidvn sauddha-kilbio
viuddha-kilbia sauddha-ppo 'neka-janma-sasiddhir anekeu janmasu kicit kicit
saskra-jtam upacitya tena upacitenneka-janma-ktena sasiddho 'neka-janma-
sasiddhas tata labdha-samyag-darana san yti par praka gatim ||BhGS_6.45||

==============================

yasmd eva tasmt -

tapasvibhyo 'dhiko yog jnibhyo 'pi mato 'dhika |


karmibhya cdhiko yog tasmd yog bhavrjuna ||BhG_6.46||

tapasvibhyo 'dhiko yog, jnibhyo 'pi jnam atra strrtha-pityam, tadvadbhyo 'pi
mato jto 'dhika reha iti | karmibhya, agnihotrdi karma, tadvadbhyo 'dhiko yog viio
yasmt tasmd yog bhavrjuna ||BhGS_6.46||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 87/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

yoginm api sarve mad-gatenntartman |


raddhvn bhajate yo m sa me yuktatamo mata ||BhG_6.47||

yoginm api sarve rdrditydi-dhyna-par madhye mad-gatena mayi vsudeve


samhitenntartmannta-karaena raddhvn raddadhna san bhajate sevate yo
mm, sa me mama yuktatamo 'tiayena yukto mato 'bhipreta iti ||

iti rmat-paramahasa-parivrjakcryasya r-govinda-bhagavat-pjya-pda-


iyasya rmac-chakara-bhagavata kta rmad-bhagavad-gt-bhye
ao 'dhyya ||6||

__________________________________________________________

BhG 7

atha jna-vijna-yogkhya saptamo 'dhyya

(akara-bhya)

yoginm api sarve mad-gatenntartman |


raddhvnbhajate yo m sa me yuktatamo mata [Gt 6.47]

iti prana-bjam upanyasya, svayam eva da madya tattvam, eva mad-gatntar-tm


syd ity etat vivaku r-bhagavn uvca -

mayy saktaman prtha yoga yujan madraya |


asaaya samagra m yath jsyasi tac chu ||BhG_7.1||

mayi vakyama-vieae paramevare sakta mano yasya sa mayy sakta-man, he


prtha ! yoga yujan mana-samdhna kurvan, mad-rayo 'ham eva paramevara
rayo yasya sa mad-raya | yo hi kacit pururthena kenacit arth bhavati sa tat-
sdhana karmgnihotrdi tapo dna v kicid raya pratipadyate, aya tu yog mm
evraya pratipadyate, hitvnyat sdhanntara mayy eva sakta-man bhavati | yas
tva eva-bhta san asaaya samagra samasta vibhti-bala-akty-aivarydi-
gua-sapanna m yath yena prakrea jsyasi saayam antareaivam eva
bhagavn iti, tat su ucyamna may ||BhGS_7.1||

==============================

tac ca mad-viayam -

jna te 'ha sa-vijnam ida vakymy aeata |


yaj jtv neha bhyo 'nyaj jtavyam avaiyate ||BhG_7.2||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 88/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

jna te tubhyam aha sa-vijna vijna-sahita svnubhava-yuktam ida vakymi


kathayiymy aeata krtsnyena | taj jna vivakita stauti rotu abhimukhkaraya
- yaj jtv yaj jna jtv neha bhya punar anyat jtavya pururtha-sdhanam
avaiyate nvaia bhavati | iti mat-tattva-jo ya, sa sarvajo bhavatty artha | ato
viia-phalatvt durlabha jnam ||BhGS_7.2||

==============================

katham ity ucyate -

manuy sahasreu ka cid yatati siddhaye |


yatatm api siddhn ka cin m vetti tattvata ||BhG_7.3||

manuy madhye sahasreu anekeu kacit yatati prayatna karoti siddhaye siddhy-
artham | te yatatm api siddhnm, siddh eva hi te ye mokya yatante, te kacid
eva hi m vetti tattvato yathvat ||BhGS_7.3||
==============================

rotra prarocanenbhimukhktyha -

bhmir po 'nalo vyu kha mano buddhir eva ca |


ahakra itya me bhinn praktir aadh ||BhG_7.4||

bhmi pthiv-tanmtram ucyate, na sthl | bhinn praktir aadh iti vacant | tathb-
dayo 'pi tanmtry eva ucyante - po 'nalo vyu kham | mana iti manasa kraam
ahakro ghyate | buddhir ity ahakra-kraa mahat-tattvam | ahakra ity avidy-
sayuktam avyaktam | yath via-sayuktam anna viam ity ucyate, evam ahakra-
vsanvad avyakta mla-kraam ahakra ity ucyate, pravartakatvt ahakrasya |
ahakra eva hi sarvasya pravtti-bja da loke | itya yathokt praktir me
mamaivar my-aktir aadh bhinn bhedam gat ||BhGS_7.4||

==============================

apareyam itas tv any prakti viddhi me parm |


jva-bht mahbho yayeda dhryate jagat ||BhG_7.5||

apar na par nikuddhnartha-kar sasra-bandhantmikeyam | ito 'sy yathoktys


tv any viuddh prakti mamtma-bht viddhi me par praka jva-bht
ketraja-laka pra-dhraa-nimitta-bht he mahbho, yay praktyeda
dhryate jagad anta-praviay ||BhGS_7.5||

==============================

etad-yonni bhtni sarvty upadhraya |


aha ktsnasya jagata prabhava pralayas tath ||BhG_7.6||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 89/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

etad-yonni ete parpare ketra-ketraja-lakae prakt yonir ye bhtn tni etad-


yonni, bhtni sarvti evam upadhraya jnhi | yasmt mama prakti yoni kraa
sarva-bhtnm, ato 'ha ktsnasya samastasya jagata prabhava utpatti pralayo vinas
tath | prakti-dvaya-dvreha sarvaja varo jagata kraam ity artha ||BhGS_7.6||

==============================

yatas tasmt -

matta paratara nnyat kicid asti dhanajaya |


mayi sarvam ida prota stre maiga iva ||BhG_7.7||

matta paramevart parataram anyat krantara kicit nsti na vidyate, aham eva
jagat-kraam ity artha, he dhanajaya | yasmd eva tasmt mayi paramevare sarvi
bhtni sarvam ida jagat protam anusytam anugatam anuviddha grathitam ity artha |
drgha-tantuu paavat, stre ca mai-ga iva ||BhGS_7.7||

==============================

kena kena dharmea viio tvayi sarvam ida protam ity ucyate -

raso 'ham apsu kaunteya prabhsmi ai-sryayo |


praava sarva-vedeu abda khe paurua nu ||BhG_7.8||

raso 'ham, ap ya sra sa rasa, tasmin rasa-bhte mayi pa prot ity artha | eva
sarvatra | yathham apsu rasa, eva prabhsmi ai-sryayo | praava okra sarva-
vedeu, tasmin praava-bhte mayi sarve ved prot | tath khe ke abda sra-
bhta, tasmin mayi kha protam | tath paurua puruasya bhva paurua yata
pu-buddhir nu, tasmin mayi puru prot ||BhGS_7.8||

==============================

gandha pthivy ca teja csmi vibhvasau |


jvana sarva-bhteu tapa csmi tapasviu ||BhG_7.9||

puya surabhir gandha pthivy cham | tasmin mayi gandha-bhte pthiv prot |
puyatva gandhasya svabhvata eva pthivy daritam ab-diu rasde
puyatvopalakartham | apuyatva tu gandhdnm avidy-dharmdy-apeka
sasri bhta-viea-sasarga-nimitta bhavati | teja ca dpti csmi vibhvasau
agnau | tath jvana sarva-bhteu, yena jvanti sarvi bhtni tat jvanam | tapa csmi
tapasviu, tasmin tapasi mayi tapasvina prot ||BhGS_7.9||

==============================

bja m sarva-bhtn viddhi prtha santanam |


buddhir buddhimatm asmi tejas tejasvinm aham ||BhG_7.10||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 90/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

bja praroha-kraa m viddhi sarva-bhtn he prtha santana cirantanam | ki


ca, buddhir viveka-aktir anta-karaasya buddhimat viveka-aktimatm asmi | teja
prgalbhya tadvat tejasvinm aham ||BhGS_7.10||

==============================

bala balavat cha kma-rga-vivarjitam |


dharmviruddho bhteu kmo 'smi bharatarabha ||BhG_7.11||

bala smarthyam ojo balavatm aham | tac ca bala kma-rga-vivarjitam | kma ca


rga ca kma-rgau | kmas t-sanikeu viayeu, rgo rajan prpteu viayeu
- tbhy kma-rgbhy vivarjita dehdi-dhraa-mtrrtha bala sattvam aham
asmi | na tu yat sasri t-rga-kraam | ki ca - dharmviruddha | dharmea
strrthenviruddho ya priu bhteu kma, yath deha-dhraa-mtrdy-artho 'ana-
pndi-viaya, sa kmo 'smi | he bharatarabha ||BhGS_7.11||

==============================

ki ca -

ye caiva sttvik bhv rjass tmas ca ye |


matta eveti tn viddhi na tv aha teu te mayi ||BhG_7.12||

ye caiva sttvik sattva-nirvtt bhv padrth, rjas rajo-nirvtts tmass tamo-


nirvtt ca, ye kecit prin sva-karma-vat jyante bhv, tn matta eva jyamnn iti
eva viddhi sarvn samastn eva | eva yady api te matto jyante, tathpi na tv aha teu
tad-adhnas tad-vaa, yath sasria | te punar mayi mad-va mad-adhn
||BhGS_7.12||

==============================

eva-bhtam api paramevara nitya-uddha-buddha-mukta-svabhva sarva-


bhttmna nirgua sasra-doa-bja-pradha-kraa m nbhijnti jagad ity
anukroa darayati bhagavn | tac ca ki-nimitta jagato 'jnam ? ity ucyate -

tribhir gua-mayair bhvair ebhi sarvam ida jagat |


mohita nbhijnti mm ebhya param avyayam ||BhG_7.13||

tribhir gua-mayai gua-vikrai rga-dvea-mohdi-prakrair bhvai padrthair ebhir


yathoktai sarvam ida pri-jta jagan mohitam avivekitm pdita san nbhijnni
mm | ebhyo yathoktebhyo guebhya para vyatirikta vilakaa cvyaya vyaya-
rahita janmdi-sarva-bhva-vikra-varjitam ity artha ||BhGS_7.13||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 91/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

katha punar daivm et trigutmik vaiav mym atikrmatty ucyate -

daiv hy e gua-may mama my duratyay |


mm eva ye prapadyante mym et taranti te ||BhG_7.14||

daiv devasya mamevarasya vio svabhva-bht hi yasmd e yathokt gua-may


mama my duratyay dukhentyayo 'tikramaa yasy s duratyay | tatraiva sati
sarva-dharmn parityajya mm eva myvina svtma-bhta sarvtman ye prapadyante
te
mym et sarva-bhta-mohin taranty atikrmanti | te sasra-bandhann mucyanta ity
artha ||BhGS_7.14||

==============================

yadi tv prapann mym et taranti, kasmt tvm eva sarve na prapadyante ? ity
ucyate -

na m duktino mh prapadyante nardham |


myaypahta-jn sura bhvam rit ||BhG_7.15||

na m paramevara nryaa duktina ppa-kria mh prapadyante


nardham nar madhye 'dham nika | te ca myaypahta-jn samuita-
jn sura bhva hisntdi-lakaam rit ||BhGS_7.15||

==============================

ye punar narottam puya-karma -

catur-vidh bhajante m jan suktino 'rjuna |


rto jijsur arthrth jn ca bharatarabha ||BhG_7.16||

catur-vidh catu-prakr bhajante sevante m jan suktina puya-karmo he 'rjuna


| rta rti-parightas taskara-vyghra-rogdinbhibhta panna | jijsur bhagavat-tattva
jtum icchati ya | arthrth dhana-kma | jn vios tattva-vic ca he bharatarabha
||BhGS_7.16||

==============================

te jn nitya-yukta eka-bhaktir viiyate |


priyo hi jnino 'tyartham aha sa ca mama priya ||BhG_7.17||

te catur madhye jn tattva-vit tattva-vittvn nitya-yukto bhavati | eka-bhakti ca,


anyasya bhajanyasydarant | ata sa eka-bhaktir viiyate vieam dhikyam padyate,
atiricyata ity artha | priyo hi yasmd aham tm jnino 'tas tasyham atyartha priya |
prasiddha hi loke tm priyo bhavatti | tasmj jnina tmatvd vsudeva priyo bhavatty
artha | sa ca jn mama vsudevasya tmaiveti mamtyartha priya ||BhGS_7.17||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 92/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

==============================

na tarhy rtdayas trayo vsudevasya priy ? na | ki tarhi ? -

udr sarva evaite jn tv tmaiva me matam |


sthita sa hi yukttm mm evnuttam gatim ||BhG_7.18||

udr utk sarva evaite | trayo 'pi mama priy evety artha | na hi kacin mad-bhakto
vsudevasypriyo bhavati | jn tv atyartha priyo bhavatti viea | tat kasmt ? ity ata
ha - jn tv tmaiva, nnyo matta iti me mama mata nicaya | sthita rohu pravtta
sa jn hi yasmd aham eva bhagavn vsudevo nnyo 'smty eva yukttm samhita-
citta san mm eva para brahma gantavyam anuttam gati gantu pravtta ity artha
||BhGS_7.18||

==============================

jn punar api styate -

bahn janmanm ante jnavn m prapadyate |


vsudeva sarvam iti sa mahtm sudurlabha ||BhG_7.19||

bahn janman jnrtha-saskrraym ante samptau jnavn prpta-


paripka-jno m vsudeva pratyag-tmna pratyakata prapadyate | katham ?
vsudeva sarvam iti | ya eva sarvtmna m nryaa pratipadyate, sa mahtm |
na tat-samo 'nyo 'sti, adhiko v | ata sudurlabha, manuy sahasrev iti hy uktam
||BhGS_7.19||

==============================

tmaiva sarv vsudeva ity evam apratipattau kraam ucyate -

kmais tais tair hta-jn prapadyante 'nya-devat |


ta ta niyamam sthya prakty niyat svay ||BhG_7.20||

kmais tais tai putra-pau-svargdi-viayair hta-jn apahta-viveka-vijn


prapadyante 'nya-devat prpnuvanti vsudevd tmano 'ny devat | ta ta niyama
devatrdhane prasiddho yo yo niyamas ta tam sthya ritya prakty svabhvena
janmntarrjita-saskra-vieea niyat niyamit svaytmyay ||BhGS_7.20||

==============================

te ca kminm -

yo yo y y tanu bhakta raddhayrcitum icchati |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 93/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tasya tasycal raddh tm eva vidadhmy aham ||BhG_7.21||

yo ya km y y devat-tanu raddhay sayukto bhakta ca sann arcitu


pjayitum icchati, tasya tasya kmino 'cal sthir raddh tm eva vidadhmi
sthirkaromi ||BhGS_7.21||

==============================

yayaiva prva pravtta svabhvato yo y devat-tanu raddhayrcitum icchati -

sa tay raddhay yuktas tasy rdhanam hate |


labhate ca tata kmn mayaiva vihitn hi tn ||BhG_7.22||

sa tay mad-vihitay raddhay yukta san tasy devat-tanv rdhanam rdhanam hate
ceate | labhate ca tatas tasy rdhity devat-tanv kmn psitn mayaiva
paramevarea sarvajena karma-phala-vibhga-jatay vihitn nirmitn tn, hi yasmt te
bhagavat vihit kms tasmt tn avaya labhate ity artha | hitn iti pada-cchede
hitatva kmnm upacarita kalpyam | na hi km hit kasyacit ||BhGS_7.22||

==============================

yasmd antavat sdhana-vyprvivekina kmina ca te | ata -

antavat tu phala te tad bhavaty alpa-medhasm |


devn deva-yajo ynti mad-bhakt ynti mm api ||BhG_7.23||

antavad vini tu phala te tad bhavaty alpa-medhasm alpa-prajnm | devn deva-


yajo ynti devn yajantti deva-yaja, te devn ynti | mad-bhakt ynti mm api | eva
samne 'py yse mm eva na prapadyante 'nanta-phalya | aho khalu kaa vartata ity
anukroa darayati bhagavn ||BhGS_7.23||

==============================

ki-nimitta mm eva na prapadyanta ity ucyate -


avyakta vyaktim panna manyante mm abuddhaya |
para bhvam ajnanto mamvyayam anuttamam ||BhG_7.24||

avyaktam apraka vyaktim panna praka gatam idn manyante m nitya-


prasiddham varam api santam abuddhayo 'vivekina para bhva param tma-
svarpam ajnanto 'vivekina mamvyaya vyaya-rahitam anuttama niratiaya
madya bhvam ajnanto manyanta ity artha ||BhGS_7.24||

==============================

tad-ajna ki-nimittam ity ucyate -

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 94/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

nha praka sarvasya yoga-my-samvta |


mho 'ya nbhijnti loko mm ajam avyayam ||BhG_7.25||

nha praka sarvasya lokasya, kecid eva mad-bhaktn prako 'ham ity
abhiprya | yoga-my-samvto yogo gun yuktir ghaana saiva my yoga-my |
tay yogamyay samvta, sachanna ity artha | ata eva mho loko 'ya nbhijnti
mm ajam avyayam ||BhGS_7.25||

==============================

vedha samattni vartamnni crjuna |


bhaviyi ca bhtni m tu veda na kacana ||BhG_7.26||

yay yogamyay samvta m loko nbhijnti, nsau yogamy mady sat


mamevarasya myvino jna pratibadhnti | yathnyasypi myvino my jna
tadvat | yata evam, ata -- aha tu veda jne samattni samatikrntni bhtni,
vartamnni crjuna, bhaviyi ca bhtni vedham | m tu veda na kacana mad-
bhakta mac-charaam eka muktv | mat-tattva-vedanbhvd eva na m bhajate
||BhGS_7.26||

==============================

kena punar mat-tattva-vedana-pratibandhena pratibaddhni santi jyamnni sarva-bhtni


m na vidanti ? ity apekym idam ha -

icch-dvea-samutthena dvandva-mohena bhrata |


sarva-bhtni samoha sarge ynti parantapa ||BhG_7.27||

icch-dvea-samutthena icch ca dvea cecch-dveau | tbhy samuttihattcch-


dvea-samutthas tenecch-dvea-samutthena | keneti viepekym idam ha - dvandva-
mohena dvandva-nimitto moho dvandva-mohas tena | tv eva icch-dveau toavat
paraspara-viruddhau sukha-dukha-tad-dhetu-viayau yath-kla sarva-bhtai
sabadhyamnau dvandva-abdenbhidhyete | tatra yadecch-dveau sukha-dukha-tad-
dhetu-saprpty labdhtmakau bhavata, tad tau sarva-bhtn prajy sva-
vapdana-dvrea paramrthtma-tattva-viaya-jnotpatti-pratibandha-kraa moha
janayata | na hcch-dvea-doa-vakta-cittasya yath-bhtrtha-viaya-jnam
utpadyate bahir api | kim u vaktavya tbhym via-buddhe samhasya pratyag-
tmani bahu-pratibandhe jna notpadyateti | atas tena icch-dvea-samutthena dvandva-
mohena, bhrata bharatnvayaja, sarva-bhtni samohitni santi samoha
samhat sarge janmani, utpatti-kle ity etat, ynti gacchanti he paratapa | moha-
vany eva sarva-bhtni jyamnni jyanta ity abhiprya | yata evam atas tena dvandva-
mohena pratibaddha-prajnni sarva-bhtni samohitni mm tma-bhta na jnanti |
ata eva tma-bhvena m na bhajante ||BhGS_7.27||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 95/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ke punar anena dvandva-mohena nirmukt santas tv viditv yath-stram tma-bhve


bhajanta ity apekitam artha darayitum ucyate -

ye tv anta-gata ppa jann puya-karmam |


te dvandva-moha-nirmukt bhajante m dha-vrat ||BhG_7.28||

ye tu punar anta-gata sampta-prya ka ppa jann puya-karma


puya karma ye sattva-uddhi-kraa vidyate te puya-karmas te puya-
karmam, te dvandva-moha-nirmukt yathoktena dvandva-mohena nirmukt bhajante
m paramtman dha-vrat | evam eva paramrtha-tattva nnyathety eva sarva-
parityga-vratena nicita-vijn dha-vrat ucyante ||BhGS_7.28||

==============================

te kim-artha bhajante ? ity ucyate -

jar-maraa-mokya mm ritya yatanti ye |


te brahma tad vidu ktsnam adhytma karma ckhilam ||BhG_7.29||

jar-maraa-mokya jar-maraayor mokrtha m paramevaram ritya mat-


samhita-citt santo yatanti prayatante ye, te yad brahma para tad vidu ktsna
samastam adhytma pratyag-tma-viaya vastu tad vidu | karma ckhila samasta
vidu ||BhGS_7.29||

==============================

sdhibhtdhidaiva m sdhiyaja ca ye vidu |


praya-kle 'pi ca m te vidur yukta-cetasa ||BhG_7.30||

sdhibhtdhidaivam adhibhta cdhidaiva cdhibhtdhidaivam,


sahdhibhtdhidaivena vartata iti sdhibhtdhidaiva ca m ye vidu | sdhiyaja ca
sahdhiyajena sdhiyaja ye vidu, praya-kle maraa-kle 'pi ca m te vidu |
yukta-cetasa samhita-citt iti ||BhGS_7.30||

iti rmat-paramahasa-parivrjakcryasya r-govinda-bhagavat-pjya-pda-


iyasya rmac-chakara-bhagavata ktau rmad-bhagavad-gt-bhye
saptamo 'dhyya ||

__________________________________________________________

BhG 8

atha brahmkara-nirdeo nma


aamo 'dhyya

(rmac-chakarcrya-bhagavat-pda-viracita-bhya)

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 96/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

==============================

te brahma tad vidu ktsnam ity din bhagavatrjunasya prana-bjni upadiani | atas tat-
pranrtham arjuna uvca -

ki tad brahma kim adhytma ki karma puruottama |


adhibhta ca ki proktam adhidaiva kim ucyate ||BhG_8.1||
adhiyaja katha ko 'tra dehe 'smin madhusdana |
praya-kle ca katha jeyo 'si niyattmabhi ||BhG_8.2||

==============================

e prann yath-krama nirayya r-bhagavn uvca -

akara brahma parama svabhvo 'dhytmam ucyate |


bhtabhvodbhava-karo visarga karma-sajita ||BhG_8.3||

akara na karatty akara para tm, etasya vkarasya prasane grgi [BAU 3.8.9] iti
rute | okrasya ca om ity ekkara brahma [Gt 8.13] iti parea viead agrahaam
| paramam iti ca niratiaye brahmay akare upapannataram vieaam | tasyaiva parasya
brahmaa pratideha pratyag-tma-bhva svabhva | svo bhva svabhvo 'dhytmam
ucyate | tmna deham adhiktya pratyag-tmatay pravtta paramrtha-
brahmvasna vastu svabhvo 'dhytmam ucyate 'dhytma-abdenbhidhyate | bhta-
bhvodbhava-karo bhtn bhvo bhta-bhvas tasya udbhavo bhta-bhvodbhavas ta
karotti bhta-bhvodbhava-kara, bhta-vasttpatti-kara ity artha | visargo visarjana
devatoddeena caru-puroder dravyasya parityga | sa ea visarga-lakao yaja
karma-sajita karma-abdita ity etat | etasmt hi bja-bhtd vyadi-kramea
sthvara-jagamni bhtny udbhavanti ||BhGS_8.3||

==============================

adhibhta karo bhva purua cdhidaivatam |


adhiyajo 'ham evtra dehe deha-bht vara ||BhG_8.4||

adhibhta pri-jtam adhiktya bhavatti | ko 'sau ? kara karatti karo vin, bhvo
yat kicit janimat vastv ity artha | purua pram anena sarvam iti, puri ayant v,
purua dityntargato hirayagarbha, sarva-pri-karanm anugrhaka, so
'dhidaivatam | adhiyaja sarva-yajbhimnin viv-khy devat, yajo vai viu [TaittS
1.7.4] iti rute | sa hi viur aham eva | atrsmin dehe yo yajas tasyham adhiyaja |
yajo hi deha-nirvartyatvena deha-samavyti dehdhikarao bhavati, deha-bht vara !
||BhGS_8.4||

==============================

anta-kle ca mm eva smaran muktv kalevaram |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 97/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ya prayti sa mad-bhva yti nsty atra saaya ||BhG_8.5||

anta-kle maraa-kle ca mm eva paramevara viu smaran muktv parityajya


kalevara arra ya prayti gacchati | sa mad-bhva vaiava tattva yti | nsti na
vidyate 'trsminn arthe saaya - yti v na veti ||

==============================

na mad-viaya evya niyama | ki tarhi ? -

ya ya vpi smaran bhva tyajaty ante kalevaram |


ta tam evaiti kaunteya sad tad-bhva-bhvita ||BhG_8.6||

ya ya vpi ya ya bhva devat-viea smaran cintayan tyajati parityajaty ante


'nta-kle pra-viyoga-kle kalevara arra ta tam eva smta bhvam eva eti nnya
kaunteya, sad sarvad tad-bhva-bhvitas tasmin bhvas tad-bhva sa bhvita
smaryamataybhyasto yena sa tad-bhva-bhvita san ||BhGS_8.6||

==============================

yasmd evam anty bhvan dehntara-prptau kraam -

tasmt sarveu kleu mm anusmara yudhya ca |


mayy arpita-mano-buddhir mm evaiyasy asaaya ||BhG_8.7||

tasmt sarveu kleu mm anusmara yath-stram | yudhya ca yuddha sva-dharma


kuru | mayi vsudeve 'rpite mano-buddh yasya tava sa tva mayy arpita-mano-buddhi san
mm eva yath-smtam eyasy gamiyasi | asaayo na saayo 'tra vidyate
||BhGS_8.7||

==============================

ki ca -

abhysa-yoga-yuktena cetas nnya-gmin |


parama purua divya yti prthnucintayan ||BhG_8.8||

abhysa-yoga-yuktena mayi citta-samarpaa-viaya-bhta ekasmis tulya-pratyayvtti-


lakao vilakaa-pratyaynantarito 'bhysa sa cbhyso yogas tena yukta tatraiva
vypta yogina cetas tena | cetas nnya-gmin nnyatra viayntare gantu lam
asyeti nnya-gmi tena nnya-gmin, parama niratiaya purua divya divi srya-
male bhava yti gacchati he prthnucintayan strcryopadeam anudhyyan ity
etat ||BhGS_8.8||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 98/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ki-viia ca puraa yti ? ity ucyate -

kavi puram anusitram


aor aysam anusmared ya |
sarvasya dhtram acintya-rpam
ditya-vara tamasa parastt ||BhG_8.9||

kavi krnta-darina sarva-ja pura cirantanam anusitra sarvasya jagata


prasitram ao skmd apy aysa skmataram anusmared anucintayed ya
kacit, sarvasya karma-phala-jtasya dhtra vidhtra vicitratay pribhyo
vibhaktram, acintya-rpa nsya rpa niyata vidyamnam api kenacit cintayitu
akyata ity acintya-rpas tam, ditya-varam dityasyeva nitya-caitanya-prako varo
yasya tam ditya-varam, tamasa parastt, ajna-lakan mohndhakrt para tam
anucintayad ytti prvea sabandha ||BhGS_8.9||

==============================

ki ca -

praya-kle manascalena
bhakty yukto yoga-balena caiva |
bhruvor madhye pram veya samyak
sa ta para puruam upaiti divyam ||BhG_8.10||

praya-kle maraa-kle manascalena calana-varjitena bhakty yukto bhajana bhaktis


tay yukto yoga-balena caiva yogasya bala yoga-bala samdhija-saskra-pracaya-
janita-citta-sthairya-lakaa yoga-bala tena ca yukta ity artha | prva hdaya-
purke vaktya citta tata rdhva-gminy ny bhmi-jaya-kramea bhruvor madhye
pram veya sthpayitv samyag-pramatta san, sa eva buddhimn yog kavi
puram ity di-lakaa ta para paratara puruam upaiti pratipadyate divya
dyotantmakam ||BhGS_8.10||

==============================

[yoga-mrgnugamanenaiva brahma-vidym antarepi brahma prpyata ity eva prptam


idam ucyate ] punar api vakyamenopyena pratipitsitasya brahmao veda-vidvad-andi-
vieaa-vieyasybhidhna karoti bhagavn -

yad akara veda-vido vadanti


vianti yad yatayo vta-rg |
yad icchanto brahmacarya caranti
tat te pada sagrahea pravakye ||BhG_8.11||

yad akara na karatty akaram avini vedavido vedrthaj vadanti | tad v etad
akara grgi brhma abhivadanti [BAU 3.8.8] iti rute | sarva-viea-
nivartakatvenbhivadanty asthlam av ity di | ki ca - vianti pravianti samyag-darana-

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 99/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

prptau saty yad yatayo yatana-l sanysino vta-rg vto vigata rgo yebhyas te
vta-rg | yac ckaram icchanto jtum iti vkya-ea brahmacarya gurau caranti
caranti, tat te pada tad akarkhya pada padanya te tava sagrahea, sagraha
sakepas tena, sakepea pravakye kathayiymi ||BhGS_8.11||

==============================

sa yo ha vai tad bhagavan manuyeu pryantam okram abhidhyyta | katama vva


sa tena loka jayatti | tasmai sa hovca - etad vai satya-kma para cpara ca brahma
yad okra [PranaU 5.1-2] ity upakramya, ya punar eta trimtrea om ity
etenaivkarea para puruam abhidhyyta sa smabhir unnyate brahma-lokam
[PranaU 5.5] ity din vacanena, anyatra dharmd anyatrdharmd [KahU 1.2.14] iti
copakramya

sarve ved yat padam mananti


tapsi sarvi ca yad vadanti |
yad icchanto brahmacarya caranti
tat te pada sagrahea bravmy om ity etad [KahU 1.2.15]

ity dibhi ca vacanai parasya brahmao vcaka-rpea, pratimvat pratka-rpea v,


para-brahma-pratipatti-sdhanatvena manda-madhyama-buddhn vivakitasya
okrasyopsana klntare mukti-phalam ukta yat, tad evehpi kavi puram
anusitram [Gt 8.9] yad akara veda-vido vadanti [Gt 8.11] iti copanyastasya
parasya brahmaa prvokta-rpea pratipatty-upya-bhtasya okrasya klntara-mukti-
phalam upsana yogadhra-sahita vaktavyam | prasaktnuprasakta ca yat kicid ity
evam artha uttare grantha rabhyate -

sarva-dvri sayamya mano hdi nirudhya ca |


mrdhny dhytmana pram sthito yoga-dhram ||BhG_8.12||

sarva-dvri sarvi ca tni dvri ca sarva-dvry upalabdhau, tni sarvi sayasya


sayamana ktv mano hdi hdaya-purke nirdhya nirodha ktv nipracram
pdya, tatra vaktena manas hdayd rdhva-gminy nyordhvam rhya mrdhny
dhya tmana pram sthita pvtto yoga-dhra dhrayitum ||BhGS_8.12||

==============================

tatraiva ca dhrayan -

om ity ekkara brahma vyharan mm anusmaran |


ya prayti tyajan deha sa yti param gatim ||BhG_8.13||

om iti ekkara brahma brahmao 'bhidhna-bhtam okra vyharan ucrayan, tad-


artha-bhta mm varam anusmaran anucintayan ya prayti mriyate, sa tyajan
parityajan deha arram - tyajan deham iti praya-vieartham deha-tygena prayam
tmana, na svarpa-nenety artha - sa eva yti gacchati param prak gatim

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 100/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

||BhGS_8.13||

==============================

ki ca -

ananya-cet satata yo m smarati nityaa |


tasyha sulabha prtha nitya-yuktasya yogina ||BhG_8.14||

ananya-cet nnya-viaye ceto yasya so 'yam ananya-cet | yog satata sarvad yo m


paramevara smarati | nityaa satatam iti nairantaryam ucyate, nityaa iti drgha-
klatvam ucyate | na a-msa savatsara v | ki tarhi ? yvaj-jva nairantaryea yo
m smaratty artha | tasya yogino 'ha sulabha sukhena labhyo he prtha, nitya-
yuktasya sad samhita-cittasya yogina | yata evam, ato 'nanya-cet san mayi sad
samhito bhavet ||BhGS_8.14||

==============================

tava saulabhyena ki syt ? ity ucyate | su tan mama saulabhyena yad bhavati -

mm upetya punar-janma dukhlayam avatam |


npnuvanti mahtmna sasiddhi param gat ||BhG_8.15||

mm upetya mm varam upetya mad-bhvam padya punar janma punar utpatti


npnuvanti na prpnuvanti | ki-viia punar-janma na prpnuvanti ? iti, tad-vieaam
ha - dukhlaya dukhnm dhytmikdnm laya rayam | lyante yasmin
dukhnti dukhlaya janma | na kevala dukhlayam, avatam anavasthita-
svarpa ca | npnuvanti da punar-janma mahtmno yataya sasiddhi
mokkhy param prak gat prpt | ye punar m na prpnuvanti te punar
vartante ||BhGS_8.15||

==============================

ki punas tvatto 'nyat prpt punar vartante ? ity ucyate -

brahma-bhuvanl lok punar-vartino 'rjuna |


mm upetya tu kaunteya punar-janma na vidyate ||BhG_8.16||

brahma-bhuvant bhavanty asmin bhtnti bhuvanam | brahmao bhuvana brahma-


bhuvanam, brahma-loka ity artha | brahma-bhuvant saha brahma-bhuvanena lok
sarve punar-vartina punar-vartana-svabhv | he 'rjuna | mm ekam upetya tu
kaunteya punar-janma punar-utpatti na vidyate ||BhGS_8.16||

==============================

brahma-loka-sahit lok kasmt punar-vartina ? kla-paricchinnatvt | katham ? -

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 101/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmao vidu |


rtri yuga-sahasrnt te 'ho-rtra-vido jan ||BhG_8.17||

sahasra-yuga-paryanta sahasri yugni paryanta paryavasna yasyhnas tat aha


sahasra-yuga-paryantam | brahmaa prajpater virjo vidu | rtrim api yuga-sahasrntm
aha-parimm eva | ke vidur ity ha - te 'ho-rtra-vida kla-sakhy-vido jan ity artha
| yata eva kla-paricchinns te, ata punar-vartino lok ||BhGS_8.17||

==============================

prajpater ahani yad bhavati rtrau ca, tad ucyate -

avyaktd vyaktaya sarv prabhavanty ahar-game |


rtry-game pralyante tatraivvyakta-sajake ||BhG_8.18||

avyaktd avyakta prajpate svpvasth | tasmd avyaktd vyaktayo vyajyanta iti


vyaktaya sthvara-jagama-laka sarv praj prabhavanty abhivyajyante, ahna
gamo 'har-gamas tasmin ahar-game kle brahmaa prabodha-kle | tath rtry-game
brahmaa svpa-kle pralyante sarv vyaktayas tatraiva prvokte 'vyakta-sajake
||BhGS_8.18||

==============================

aktbhygama-kta-vipraa-doa-parihrrtha bandha-moka-stra-pravtti-sphalya-
pradaranrtham avidydi-klea-mla-karmaya-vac cvao bhta-grmo bhtv bhtv
pralyata ity ata sasre vairgya-pradaranrtha cedam ha -

bhta-grma sa evya bhtv bhtv pralyate |


rtry-game 'vaa prtha prabhavaty ahar-game ||BhG_8.19||

bhta-grmo bhta-samudya sthvara-jagama-lakao ya prvasmin kalpa st sa


evya nnya | bhtv bhtvhar-game | pralyate puna puna rtry-game 'hna kaye
'vao 'svatantra eva | he prtha | prabhavati jyate 'vaa evhar-game ||BhGS_8.19||
==============================

yad upanyastam akaram, tasya prpty-upyo nirdia om ity ekkara brahma [Gt 8.13]
ity din | athednm akarasyaiva svarpa-nirdidikayedam ucyate, anena yoga-
mrgeeda gantavyam iti -

paras tasmt tu bhvo 'nyo 'vyakto 'vyaktt santana |


ya sa sarveu bhteu nayatsu na vinayati ||BhG_8.20||

paro vyatirikto bhinna | kuta ? tasmt prvoktt | tu-abdo 'karasya vivakitasyvyaktd


vailakaya-vieartha | bhvo 'karkhya para brahma | vyatiriktatve saty api
slakaya-prasago 'stti tad-vinivtty-artham ha - anya iti | anyo vilakaa | sa cvyakto

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 102/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

'nindriya-gocara | paras tasmd ity uktam | kasmt puna para ? prvoktd bhta-grma-
bja-bhtd avidy-lakad avyaktt | anyo vilakao bhva ity abhiprya | santana
cirantano ya sa bhva sarveu bhteu brahmdiu nayatsu na vinayati ||BhGS_8.20||

==============================

avyakto 'kara ity uktas tam hu param gatim |


ya prpya na nivartante tad dhma parama mama ||BhG_8.21||

yo 'sv avyakto 'kara ity uktas tam evkara-sajakam avyakta bhvam hu param
prak gatim | ya para bhva prpya gatv na nivartante sasrya, tad dhma
sthna parama praka mama, vio parama padam ity artha ||BhGS_8.21||

==============================

tal-labdher upya ucyate -

purua sa para prtha bhakty labhyas tv ananyay |


yasynta-sthni bhtni yena sarvam ida tatam ||BhG_8.22||

purua puri ayant pratvd v | sa para prtha, paro niratiaya, yasmt purun na
para kicit | sa bhakty labhyas tu jna-lakaaynanyay tma-viayay | yasya
puruasynta-sthni madhya-sthni bhtni krya-bhtni | krya hi kraasyntarvarti
bhavati | yena puruea sarva ida jagat tata vyptam keneva ghadi ||BhGS_8.22||

==============================

praktn yogin praavveita-brahma-buddhn klntara-mukti-bhj brahma-


pratipattaya uttaro mrgo vaktavya iti yatra kle ity di vivakitrtha-samarpartham
ucyate, vtti-mrgopanysa itara-mrga-stuty-artham ucyate -

yatra kle tv anvttim vtti caiva yogina |


prayt ynti ta kla vakymi bharatarabha ||BhG_8.23||

yatra kle prayt iti vyavahitena sabandha | yatra yasmin kle tv anvttim apunar-
janma vtti tad-vipart caiva | yogina iti yogina karmia cocyante | karmias tu
guata karma-yogena yoginm iti viead yogina | yatra kle prayt mt yogino
'nvtti ynti, yatra kle ca prayt vtti ynti, ta kla vakymi bharatarabha ||

==============================

ta klam ha -

agnir jyotir aha ukla a-ms uttaryaam |


tatra prayt gacchanti brahma brahma-vido jan ||BhG_8.24||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 103/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

agni klbhimnin devat | tath jyotir api devataiva klbhimnin | athav, agni-jyoti
yath rute eva devate | bhyas tu nirdeo yatra kle ta klam iti mra-vanavat | tathhar
devathar-abhimnin | ukla ukla-paka-devat | a-ms uttaryaam, tatrpi
devataiva mrga-bht [BAU 4.3.4] iti sthito 'nyatrya nyya | tatra tasmin mrge prayt
mt gacchanti brahma brahma-vido brahmopsak brahmopsana-par jan | krameeti
vkya-ea | na hi sadyo-mukti-bhj samyag darana-nihn gatir gatir v kvacid
asti | na tasya pr utkrmanti [BAU 4.4.6] iti rute | brahmasalnapraiva te
brahmamay brahma-bhtaiva te |

==============================

dhmo rtris tath ka a-ms dakiyanam |


tatra cndramasa jyotir yog prpya nivartate ||BhG_8.25||

dhmo rtrir dhmbhimnin rtry-abhimnin ca devat | tath ka ka-paka-devat |


a-ms dakiyanam iti ca prvavat devataiva | tatra candramasi bhava cndramasa
jyoti phalam idi-kr yog karm prpya bhuktv tat-kayd iha punar nivartate
||BhGS_8.25||

==============================

ukla-ke gat hy ete jagata vate mate |


ekay yty anvttim anyayvartate puna ||BhG_8.26||

ukla-ke ukl ca k ca ukla-ke, jna-prakakatvt ukl, tadabhvt k |


ete ukla-ke hi gat jagata ity adhiktn jna-karmao, na jagata sarvasyaiva ete
gat sabhavata | vate nitye, sasrasya nityatvt, mate 'bhiprete | tatraikay uklay
yty anvttim, anyay itaray vartate punar bhya ||BhGS_8.26||
==============================

naite st prtha jnan yog muhyati kacana |


tasmt sarveu kleu yoga-yukto bhavrjuna ||BhG_8.27||

na ete yathokte st mrgau prtha jnan sasrya ek, any mokyeti | yog na muhyati
kacana kacid api | tasmt sarveu kleu yoga-yukta samhito bhavrjuna ||BhGS_8.27||

==============================

u tasya yogasya mhtmyam -

vedeu yajeu tapasu caiva


dneu yat puya-phala pradiam |
atyeti tat sarvam ida viditv
yog para sthnam upaiti cdyam ||BhG_8.28||
vedeu samyag-adhteu yajeu ca sdguyennutihiteu tapasu ca sutapteu dneu
ca samyag-datteu yad eteu puya-phala puyasya phala puya-phala pradia

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 104/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

strea, atyety attya gacchati sat sarva phala-jtam | ida viditv sapta-prana-niraya-
dvreoktam artha samyag avadhrynuhya yog para prakam aivara sthnam
upaiti ca pratipadyate | dyam dau bhava kraa brahmety artha ||BhGS_8.28||

iti rmat-paramahasa-parivrjakcryasya r-govinda-bhagavat-pjya-pda-


iyasya rmac-chakara-bhagavata ktau rmad-bhagavad-gt-bhye
brahmkara-nirdeo nma aamo 'dhyya
||8||

__________________________________________________________

BhG 9

atha rja-vidy-rja-guhya-yogo nma


navamo 'dhyya

(kara-bhya)

aame ny-di-dvrea dhra-yoga sagua ukta | tasya ca phalam agny-arcir-di-


kramea klntare brahma-prpti-lakaam evnvtti-rpa nirdiam | tatrnenaiva
prakrea moka-prpti-phalam adhigamyate, nnyath iti tad ak-vyvivartayiay r-
bhagavn uvca -

ida tu te guhyatama pravakymy anasyave |


jna vijna-sahita yaj jtv mokyase 'ubht ||BhG_9.1||

ida brahma-jna vakyamam ukta ca prveu adhyyeu, tat buddhau


sanidhktya idam ity ha | tu-abdo viea-nirdhrartha | idam eva tu samyag-jna
skt moka-prpti-sdhanam vsudeva sarvam iti [Gt 7.12], tmaiveda sarvam
[ChU 7.25.2] ekam evdvityam [ChU 6.2.1] ity di-ruti-smtibhya | nnyat, atha te ye
'nyathto vidur anya-rjnas te kayya-lok bhavanti [ChU 7.25.2] ity di-rutibhya ca | te
tubhya guhyatama gopyatama pravakymi kathayiymy anasyave 'sy-rahitya |
ki tat ? jnam | ki-viiam ? vijna-sahitam anubhava-yuktam, yaj jtv prpya
mokyase 'ubht sasra-bandhant ||BhGS_9.1||

==============================

tac ca -

rja-vidy rja-guhya pavitram idam uttamam |


pratyakvagama dharmya susukha kartum avyayam ||BhG_9.2||

rja-vidy vidyn rj, dpty-atiayavattvt | dpyate hyam atiayena brahma-vidy sarva-


vidynm | tath rja-guhya guhyn rj | pavitra pvana idam uttama sarve

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 105/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

pvann uddhi-kraa brahma-jnam utkatamam | aneka-janma-sahasra-


sacitam api dharmdharmdi sa-mla karma kaa-mtrd eva bhasmkarotty ata ki
tasya pvanatva vaktavyam ? ki ca - pratyakvagama pratyakea sukhder
ivvagamo yasya tat pratyakvagamam | aneka-guavato 'pi dharma-viruddhatva dam,
na tathtma-jna dharma-virodhi, kitu dharmya dharmd anapetam | evam api, syd
dukha-sapdyam ity ata ha - susukha kartum, yath ratna-viveka-vijnam |
tatrlpysnm anye karma sukha-sapdynm alpa-phalatva dukar ca
mah-phalatva dam iti, ida tu sukha-sapdyatvt phala-kayt vyetti prpte, ha -
avyayam iti | nsya phalata karmavat vyayo 'stty avyayam | ata raddheyam tma-jnam
||BhGS_9.2||

==============================

ye puna -

araddadhn puru dharmasysya paratapa |


aprpya m nivartante mtyu-sasra-vartmani ||BhG_9.3||

araddadhn raddh-virahit tma-jnasya dharmasysya svarpe tat-phale ca


nstik ppa-kria, asurm upaniada deha-mtrtma-daranam eva pratipann |
asutpa pp puru araddadhn | paratapa ! aprpya m paramevaram, mat-
prptau naivaketi mat-prpti-mrga-bheda-bhakti-mtram apy aprpya ity artha |
nivartante nicayena vartante | kva ? - mtyu-sasra-vartmani mtyu-yukta sasro
mtyu-sasras, tasya vartma naraka-tiryag-di-prpti-mrga, tasminn eva vartanta ity
artha ||BhGS_9.3||

==============================

stutyrjunam abhimukhktyha -

may tatam ida sarva jagad avyakta-mrtin |


mat-sthni sarva-bhtni na cha tev avasthita ||BhG_9.4||

may mama ya paro bhvas tena tata vypta sarvam ida jagad avyakta-mrtin | na
vyakt mrti svarpa yasya mama so 'ham avyakta-mrtis tena mayvyakta-mrtin,
karagocara-svarpeety artha | tasmin mayy avyakta-mrtau sthitni mat-sthni, sarva-
bhtni brahmdni stamba-paryantni | na hi nirtmaka kicit bhta
vyavahryvakalpate | ato mat-sthni maytman tmavattvena sthitni | ato mayi
sthitnty ucyante | te bhtnm aham evtm ity atas teu sthita iti mha-buddhnm
avabhsate | ato bravmi - na cha teu bhtev avasthita | mrtavat salebhvena
kasypy antaratamo hy aham | na hy asasargi vastu kvacit dheya-bhvenvasthita
bhavati ||BhGS_9.4||

==============================

ata evsasargitvn mama -

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 106/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

na ca mat-sthni bhtni paya me yogam aivaram |


bhta-bhn na ca bhta-stho mamtm bhta-bhvana ||BhG_9.5||

na ca mat-sthni bhtni brahmdni | paya me yoga yukti ghana me mama


aivaram varasyemam aivaram, yogam tmano ythtmyam ity artha | tath ca rutir
asasargitvd asagat darayati - asago na hi sajjate [BAU 3.9.26] iti | ida ccaryam
anyat paya - bhta-bhd asago 'pi san bhtni bibharti | na ca bhta-stha | yathoktena
nyyena daritatvt bhta-sthatvnupapatte | katha punar ucyate 'sau mamtmeti ?
vibhajya dehdi-saghta tasminn ahakram adhyropya loka-buddhim anusaran
vyapadiati mamtmeti, na punar tmana tmnya iti lokavad ajnan | tath bhta-bhvano
bhtni bhvayaty utpdayati vardhayatti v bhta-bhvana ||BhGS_9.5||

==============================

yathoktena loka-dvayenoktam artha dantenopapdayann ha -

yathka-sthito nitya vyu sarvatra-go mahn |


tath sarvi bhtni mat-sthnty upadhraya ||BhG_9.6||

yath loke ka-sthita ke sthito nitya sad vyu sarvatra gacchatti sarvatra-go
mahn parimata, tath kavat sarva-gate mayy asaleeaiva sthitnty evam
upadhraya vijnhi ||BhGS_9.6||

==============================

eva vyur ke iva mayi sthitni sarva-bhtni sthiti-kle | tni -

sarva-bhtni kaunteya prakti ynti mmikm |


kalpa-kaye punas tni kalpdau visjmy aham ||BhG_9.7||

sarva-bhtni kaunteya prakti trigutmikm apar nika ynti mmik mady


kalpa-kaye pralaya-kle | punar bhyas tni bhtni utpatti-kle kalpdau visjmi
utpdaymy aha prvavat ||BhGS_9.7||

==============================

evam avidy-lakam -

prakti svm avaabhya visjmi puna puna |


bhta-grmam ima ktsnam avaa prakter vat ||BhG_9.8||

prakti sv svym avaabhya vaktya visjmi puna puna praktito jta bhta-
grma bhta-samudyam ima vartamna ktsnam avaam asvatantram | avidydi-
doai paravaktam | prakter vat svabhva-vat ||BhGS_9.8||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 107/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

==============================

tarhi tasya te paramevarasya bhta-grmam ima viama vidadhata, tan-nimittbhy


dharmdharmbhy sabandha syd itdam ha bhagavn -

na ca m tni karmi nibadhnanti dhanajaya |


udsnavad snam asakta teu karmasu ||BhG_9.9||

na ca mm vara tni bhta-grmasya viama-sarga-nimittni karmi nibadhnanti


dhanajaya | tatra karmam asabandhitve kraam ha - udsnavat sna yath
udsna upekaka kacit tadvad snam tmano 'vikriyatvt | asakta phalsaga-rahitam,
abhimna-varjitam, aha karomti teu karmasu | ato 'nyasypi karttvbhimnbhva
phalsagbhva csabandha-kraam, anyath karmabhir badhyate mha koa-
kravad ity abhiprya ||BhGS_9.9||

==============================

tatra bhta-grmam ima visjmy udsnavad snam iti ca viruddham ucyate, iti tat-
parihrrtham ha -

maydhyakea prakti syate sa-carcaram |


hetunnena kaunteya jagad viparivartate ||BhG_9.10||

maydhyakea sarvato di-mtra-svarupevikriytmandhyakea may, mama my


trigutmikvidy-laka prakti syate utpdayati sa-carcara jagat | tath ca mantra-
vara -

eko deva sarva-bhteu gha


sarva-vyp sarva-bhtntartm |
karmdhyaka sarva-bhtdhivsa
sk cet kevalo nirgua ca || [vetU 6.11] iti |

hetun nimittennendhyakatvena kaunteya jagat sa-carcara vyaktvyakttmaka


viparivartate sarvvasthsu | di-karmatvpatti-nimitt hi jagata sarv pravtti - aham
ida bhokye, paymdam, omdam, sukham anubhavmi, dukham anubhavmi, tad-
artham ida kariye, ida jsymi, ity dyvagati-nihvagaty-avasnaiva | yo
asydhyaka parame vyoman [k 8.7.17.7, TaittB 2.8.9] ity daya ca mantr etam artha
darayanti | tata caikasya devasya sarvdhyaka-bhta-caitanya-mtrasya paramrthata
sarva-bhognabhisabandhino 'nyasya cetanntarasybhve bhoktur anyasybhvt | ki-
nimitteya sir ity atra prana-prativacane 'nupapanne, ko addh veda ka iha pravocat |
kuta jt kuta iya visi [k 8.7.17.8] ity di-mantra-varebhya | darita ca bhagavat
- ajnenvta jna tena muhyanti jantava [Gt 5.15] iti ||BhGS_9.10||

==============================

eva m nitya-uddha-buddham ukta-svabhva sarvaja sarva-jantnm tmnam

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 108/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

api santam -

avajnanti m mh mnu tanum ritam |


para bhvam ajnanto mama bhta-mahevaram ||BhG_9.11||

avajnanty avaj paribhava kurvanti m mh avivekina | mnu


manuyasabandhin tanu deham ritam, manuyadehena vyavaharantamity etat,
para praka bhva param tma-tattvam ka-kalpam kd apy antaratamam
ajnanto mama bhta-mahevara sarva-bhtn mahntam vara svtmnam | tata
ca tasya mamvajna-bhvanena hats te vark ||BhGS_9.11||

==============================

katham ? -

mogh mogha-karmo mogha-jn vicetasa |


rkasm sur caiva prakti mohin rit ||BhG_9.12||

mogh vth io ye te mogh | tath mogha-karmo yni cgnihotrdni


tair anuhyamnni karmi tni ca, te bhagavat-paribhavt, svtma-bhtasyvajnt
moghny eva niphalni karmi bhavantti mogha-karma | tath mogha-jn mogha
niphala jna ye te mogha-jn, jnam api te niphalam eva syt | vicetaso
vigata-vivek ca te bhavantty abhiprya | ki ca - te bhavanti rkas rakas
prakti svabhvam surm asur ca prakti mohin moha-kar dehtma-vdin
rit rit, | chindhi, bhindhi, piba, khda, parasvam apahara, ity eva vadana-l
krra-karmo bhavantty artha | asury nma te lok [aU 3] iti rute ||BhGS_9.12||

==============================

ye puna raddadhn bhagavad-bhakti-lakae moka-mrge pravtt -

mahtmnas tu m prtha daiv praktim rit |


bhajanty ananya-manaso jtv bhtdim avyayam ||BhG_9.13||

mahtamnas tv akudra-citt mm vara prtha daiv devn prakti ama-dama-


day-raddhdi-lakam rit santo bhajanti sevante 'nanya-manaso 'nanya-citt jtv
bhtdi bhtn viyad-dn prin cdi kraam avyayam ||BhGS_9.13||

==============================

katham ? -

satata krtayanto m yatanta ca dha-vrat |


namasyanta ca m bhakty nitya-yukt upsate ||BhG_9.14||

satata sarvad bhagavanta brahma-svarpa m krtayanta, yatanta ca

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 109/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

indriyopasahra-ama-dama-dayhisdi-lakaair dharmai prayatanta ca, dha-vrat


dha sthiram aclya vrata ye te dha-vrat namasyanta ca m hdayeayam
tmna bhakty nitya-yukt santa upsate sevante ||BhGS_9.14||

==============================

te kena kena prakrea upsate ity ucyate -

jna-yajena cpy anye yajanto mm upsate |


ekatvena pthaktvena bahudh vivato-mukham ||BhG_9.15||

jna-yajena jnam eva bhagavad-viaya yajas tena jna-yajena, yajanta


pjayanta mm vara cpy anye 'nym upsan parityajyopsate | tac ca jnam -
ekatvenaikam eva para brahmeti paramrtha-daranena yajanta upsate | kecic ca
pthaktvena ditya-candrdi-bhedena sa eva bhagavn viur avasthita ity upsate | kecit
bahudhvasthita sa eva bhagavn sarvato-mukho viva-rpa iti ta viva-rpa sarvato-
mukha bahudh bahu-prakreopsate ||BhGS_9.15||

==============================

yadi bahubhi prakrair upsate, katha tvm eva upsata iti | ata ha -

aha kratur aha yaja svadhham aham auadham |


mantro 'ham aham evjyam aham agnir aha hutam ||BhG_9.16||

aha kratu rauta-karma-bhedo 'ham eva | aha yaja smrta | ki ca svadhnnam


aham, pitbhyo yad dyate | aham auadha sarva-pribhir yat adyate tat auadha-abda-
abdita vrhi-yavdi-sdhraam | athav svadheti sarva-pri-sdhraam annam,
auadham iti vydhy-upaamanrtha bheajam | mantro 'ham, yena pitbhyo devatbhya
ca havir dyate | aham eva jya havi ca | aham agni, yasmin hte havi so 'gnir aham |
aha huta havana-karma ca ||BhGS_9.16||

==============================
ki ca -

pitham asya jagato mt dht pitmaha |


vedya pavitram okra k sma yajur eva ca ||BhG_9.17||

pit janayitham asya jagata, mt janayitr, dht karma-phalasya pribhyo vidht,


pitmaha pitu pit, vedya veditavyam, pavitra pvanam okra, k sma yajue eva
ca ||BhGS_9.17||

==============================

ki ca -

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 110/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

gatir bhart prabhu sk nivsa araa suht |


prabhava pralaya sthna nidhna bjam avyayam ||BhG_9.18||

gati karma-phalam, bhart po, prabhu svm, sk prin ktktasya, nivso


yasmin prino nivasanti, araam rtnm, prapannnm rti-hara | suht
pratyupakrnapeka sann upakr, prabhava utpattir jagata, pralaya pralyate 'smin iti,
tath sthna tihaty asminn iti, nidhna nikepa klntaropabhogya prinm, bja
praroha-kraa praroha-dharmim, avyaya yvat-sasra-bhvitvt avyayam, na hy
abja kicit prarohati | nitya ca praroha-darand bja-satatir na vyetti gamyate
||BhGS_9.18||

==============================

ki ca -

tapmy aham aha vara nighmy utsjmi ca |


amta caiva mtyu ca sad asac cham arjuna ||BhG_9.19||

tapmy aham dityo bhtv kaicit ramibhir ulbaai | aha vara kaicid ramibhir
utsjmi | utsjya punar nighmi kaicid ramibhir aabhir msai punar utsjmi prvi |
amta caiva devnm, mtyu ca martynm | sad yasya yat sabandhitay vidyamna
tat, tad-vipartam asac caivham arjuna | na punar atyantam evsad bhagavn, svaya
krya-krae v sad-asat ||BhGS_9.19||

==============================

ye prvoktair nivtti-prakrair ekatva-pthaktvdi-vijnair yajair m pjayanta upsate


jna-vida, te yath-vijna mm eva prpnuvanti | ye punar aj kma-km -

traividy m somap pta-pp


yajair iv svar-gati prrthayante |
te puyam sdya surendra-lokam
ananti divyn divi deva-bhogn ||BhG_9.20||

traividy g-yaju-sma-vido m vasv-di-deva-rpia somap soma pibantti


somap, tenaiva soma-pnena pta-pp uddha-kilbi, yajair agniomdibhir iv
pjayitv svar-gati svarga-gamana svar eva gati svar-gatis tm, prrthayante | te ca
puya puya-phalam sdya saprpya surendra-loka atakrato sthnam ananti
bhujate divyn divi bhavn aprktn deva-bhogn devn bhogn ||BhGS_9.20||

==============================

te ta bhuktv svarga-loka vila


ke puye martya-loka vianti |
eva tray-dharmam anuprapann

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 111/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

gatgata kma-km labhante ||BhG_9.21||

te ta bhuktv svarga-loka vila vistra ke puye martya-loka vianti vianti |


eva yathoktena prakrea tray-dharma kevala vaidika karmnuprapann gatgata
gata cgata ca gatgata gamangamana kma-km kmn kmayanta iti kma-
km labhante gatgatam eva, na tu svtantrya kvacil labhanta ity artha ||BhGS_9.21||

==============================

ye punar nikm samyag-darina -

anany cintayanto m ye jan paryupsate |


te nitybhiyuktn yoga-kema vahmy aham ||BhG_9.22||

anany apthag-bht para deva nryaam tmatvena gat santa cintayanto m


ye jan sanysina paryupsate, te paramrtha-darin nitybhiyuktn
satatbhiyogin yoga-kema yogo 'prptasya prpaa kemas tad-rakaa tad-
ubhaya vahmi prpaymy aham | jn tv tmaiva me matam [Gt 7.18] sa ca mama
priya [Gt 7.17] yasmd tasmt te mamtma-bht priy ceti |

nanv anyem api bhaktn yoga-kema vahaty eva bhagavn | satya vahaty eva |
kitv aya viea - anye ye bhakts te tmrtha svayam api yoga-kemam hante |
ananya-darinas tu ntmrtha yoga-kemam hante | na hi te jvite marae vtmano
gddhi kurvanti | kevalam eva bhagavac-charas te | ato bhagavn eva te yoga-
kema vahatti ||BhGS_9.22||

==============================

nanv anypi devats tvam eva cet tad-bhakt ca tvm eva yajante | satyam evam -

ye 'py anya-devat-bhakt yajante raddhaynvit |


te 'pi mm eva kaunteya yajanty avidhi-prvakam ||BhG_9.23||

ye 'py anya-devat-bhakt anysu devatsu bhakt anya-devat-bhakt santo yajante


pjayanti raddhay stikya-buddhynvit anugat, te 'pi mm eva kaunteya yajanty
avidhi-prvakam avidhir ajna tat-prvaka yajanta ity artha ||BhGS_9.23||

==============================

kasmt te 'vidhi-prvaka yajanta ity ucyate | yasmt -

aha hi sarva-yajn bhokt ca prabhur eva ca |


na tu mm abhijnanti tattventa cyavanti te ||BhG_9.24||

aha hi sarva-yajn rautn smrtn ca sarve yajn devattmatvena


bhokt ca prabhur eva ca | mat-svmiko hi yaja, adhiyajo 'ham evtra [Gt 8.4] iti hy

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 112/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

uktam | tath na tu mm abhijnanti tattvena yathvat | ata cvidhi-prvakam iv yga-


phalc cyavanti pracyavante te ||BhGS_9.24||
==============================

ye 'py anya-devat-bhakti-mattvenvidhi-prvaka yajante, tem api yga-phalam


avayabhvi | katham ? -

ynti deva-vrat devn pitn ynti pit-vrat |


bhtni ynti bhtejy ynti mad-yjino 'pi mm ||BhG_9.25||

ynti gacchanti deva-vrat deveu vrata niyamo bhakti ca ye te deva-vrat devn


ynti | pitn agniv ttdn ynti pit-vrat rddhdi-kriy-par pit-bhakt | bhtni
vinyaka-mt-gaa-catur-bhaginydni ynti bhtejy bhtn pjak | ynti mad-yjino
mad-yajana-l vaiav mm eva ynti | samne 'py yse mm eva na bhajante 'jnt,
tena te 'lpa-phala-bhjo bhavantty artha ||BhGS_9.25||

==============================

na kevala mad-bhaktnm anvtti-lakaam ananta-phalam, sukhrdhana cham |


katham ? -

patra pupa phala toya yo me bhakty prayacchati |


tad aha bhakty-upahtam anmi prayattmana ||BhG_9.26||

patra pupa phala toyam udaka ya me mahya bhakty prayacchati, tat aha
patrdi bhakty upahta bhakti-prvaka prpita bhakty-upahtam anmi ghmi
prayattmana uddha-buddhe ||BhGS_9.26||

==============================

yata evam, ata -

yat karoi yad ansi yaj juhoi dadsi yat |


yat tapasyasi kaunteya tat kuruva mad-arpaam ||BhG_9.27||

yat karoi svata prptam, yad ansi, yac ca juhoi havana nirvartayasi rauta smrta
v, yad dadsi prayacchasi brhmadibhyo hiraynnjydi, yat tapasyasi tapa carasi
kaunteya, tat kuruva mad-arpaa mat-samarpaam ||BhGS_9.27||

==============================

eva kurvatas tava yat bhavati, tat su -

ubhubha-phalair eva mokyase karma-bandhanai |


sanysa-yoga-yukttm vimukto mm upaiyasi ||BhG_9.28||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 113/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ubhubha-phalai ubhubhe inie phale ye tni ubhubha-phalni karmi


tai ubhubha-phalai karma-bandhanai karmy eva bandhanni karma-bandhanni
tai karma-bandhanair eva mad-arpaa kurvan mokyase | so 'ya sanysa-yogo
nma, sanysa csau mat-samarpaatay karmatvd yoga csv iti, tena sanysa-
yogena yukta tmnta-karaa yasya tava sa tva sanysa-yoga-yukttm san
vimukta karma-bandhanair jvann eva patite csmin arre mm upaiyasi gamiyasi
||BhGS_9.28||

==============================

rga-dveavs tarhi bhagavn, yato bhaktn anughti, netarn iti tan na -

samo 'ha sarva-bhteu na me dveyo 'sti na priya |


ye bhajanti tu m bhakty mayi te teu cpy aham ||BhG_9.29||

samas tulyo 'ha sarva-bhteu | na me dveyo 'sti na priya | agnivad aham - dra-
sthn yathgni ta npanayati, sampam upasarpatm apanayati | tathha bhaktn
anughmi, netarn | ye bhajanti tu mm vara bhakty mayi te - svabhvata eva, na
mama rga-nimittam - vartante | teu cpy aha svabhvata eva varte, netareu | naitvat
teu dveo mam ||BhGS_9.29||

==============================

su mad-bhakter mhtmyam -

api cet sudurcro bhajate mm ananya-bhk |


sdhur eva sa mantavya samyag vyavasito hi sa ||BhG_9.30||

api cet yady api sudurcra suhu durcro 'tva kutsitcro 'pi bhajate mm ananya-bhk
ananya-bhakti san, sdhur eva samyag-vtta eva sa mantavyo jtavya | samyag
yathvad vyavasito hi sa, yasmt sdhu-nicaya sa ||BhGS_9.30||

==============================

utsjya ca bhy durcratm anta samyag-vyavasya-smarthyt -

kipra bhavati dharmtm avac-chnti nigacchati |


kaunteya pratijnhi na me bhakta praayati ||BhG_9.31||

kipra ghra bhavati dharmtm dharma-citta eva | avan nitya nti copaama
nigacchati prpnoti | su paramrtham, kaunteya pratijnhi nicit pratij kuru, na me
mama bhakto mayi samarpitntartm mad-bhakto na praayatti ||BhGS_9.31||

==============================

ki ca -

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 114/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

m hi prtha vyapritya ye 'pi syu ppa-yonaya |


striyo vaiys tath drs te 'pi ynti par gatim ||BhG_9.32||

m hi yasmt prtha vyapritya mm rayatvena ghtv ye 'pi syu ppa-yonaya pp


yonir ye te ppa-yonaya syur bhaveyu | ppa-yonaya pp yonir ye te ppa-
yonaya ppa-janmna | ke te ? ity ha -striyo vaiys tath drs te 'pi ynti gacchanti
par prak gatim ||BhGS_9.32||

==============================

ki punar brhma puy bhakt rjarayas tath |


anityam asukha lokam ima prpya bhajasva mm ||BhG_9.33||

ki punar brhma puy puya-yonayo bhakt rjarayas tath rjna ca te aya


ceti rjaraya | yata evam, ato 'nitya kaa-bhaguram asukha ca sukha-varjitam ima
loka manuya-loka prpya pururtha-sdhana durlabha manuyatva labdhv
bhajasva sevasva mm ||BhGS_9.33||

==============================

katham ? -

man-man bhava mad-bhakto mad-yj m namaskuru |


mm evaiyasi yuktvaivam tmna mat-paryaa ||BhG_9.34||

mayi vsudeve mano yasya tava sa tva man-man bhava | tath mad-bhakto bhava | mad-
yj mad-yajana-lo bhava | mm eva ca namaskuru | mm evevarasygamiyasi yuktv
samdhya cittam | evam tmna m aha hi sarve bhtnm tm par ca gati
param ayana ta mm evambhtam eyastty attena padena sambandha | mat-
paryaa sann ity artha ||BhGS_9.34||

iti rmat-paramahasa-parivrjakcryasya r-govinda-bhagavat-pjya-pda-


iyasya rmac-chakara-bhagavata ktau rmad-bhagavad-gt-bhye
rja-vidy-rja-guhya-yogo nma navamo 'dhyya
||9||

__________________________________________________________

BhG 10

atha vibhti-yogo nma daamo 'dhyya

(bhagavat-pda-rmac-chakarcrya-kta-bhyam)

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 115/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

saptame 'dhyye bhagavatas tattva vibhtaya ca prakit, navame ca | athedn


yeu yeu bhveu cintyo bhagavs te te bhv vaktavy | tattva ca bhagavato
vaktavyam uktam api, durvijeyatvt, ity ata r-bhagavn uvca -

bhya eva mah-bho u me parama vaca |


yat te 'ha pryamya vakymi hita-kmyay ||BhG_10.1||

bhya eva bhya punar he mahbho su me madya parama praka niratiaya-


vastuna prakaka vaco vkya yat parama te tubhya pryamya - mad-vacant
pryase tvam atvmtam iva piban, tata - vakymi hita-kmyay hitecchay ||BhGS_10.1||

==============================

kim-artham aha vakymty ata ha -

na me vidu suraga prabhava na maharaya |


aham dir hi devn mahar ca sarvaa ||BhG_10.2||

na me vidur na jnanti sura-ga brahmdaya | ki te na vidu ? mama prabhava


prabhva prabhu-akty-atiayam, athav prabhava prabhavanam utpattim | npi
maharayo bhgv-dayo vidu | kasmt te na vidur ity ucyate - aham di kraa hi
yasmd devn mahar ca sarvaa sarva-prakrai ||BhGS_10.2||

==============================

ki ca -

yo mm ajam andi ca vetti loka-mahevaram |


asamha sa martyeu sarva-ppai pramucyate ||BhG_10.3||

ya mm ajam andi ca, yasmt aham dir devn mahar ca, na mamnya di
vidyate | ato 'ham ajo 'ndi ca | anditvam ajatve hetu, ta mm ajam andi ca yo vetti
vijnti lokamahevara lokn mahntam vara turyam ajnatatkryavarjitam
asamha samohavarjita sa matryeu manuyeu, sarvappai sarve ppair mati-
prvmatiprva-ktai pramucyate pramokyate ||BhGS_10.3||

==============================

ita cha mahevaro loknm -

buddhir jnam asamoha kam satya dama ama |


sukha dukha bhavo 'bhvo bhaya cbhayam eva ca ||BhG_10.4||

buddhir anta-karaasya skmdy-arthvabodhana-smarthyam, tadvanta buddhimn iti


hi vadanti | jnam tmdi-padrthnm avabodha | asamoha pratyutpanneu
boddhavyeu viveka-prvik pravtti | kam kruasya titasya vvikta-cittat | satya

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 116/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

yath-dasya yath-rutasya ctmnubhavasya para-buddhi-sakrntaye


tathaivoucryam vk satyam ucyate | damo bhyendriyopaama | amo 'nta-
karaasyopaama | sukham hlda | dukha santpa | bhava udbhava | abhvas tad-
viparyaya | bhaya ca trsa, abhayam eva ca tad-vipartam ||BhGS_10.4||

==============================

ahis samat tuis tapo dna yao 'yaa |


bhavanti bhv bhtn matta eva pthag-vidh ||BhG_10.5||

ahisp prinm | samat sama-cittat | tui satoa parypta-buddhir lbheu |


tapa indriya-sayama-prvaka arra-pnam | dna yath-akti savibhga | yao
dharma-nimitt krti | ayaas tv adharma-nimitt krti | bhavanti bhv yathokt buddhy-
dayo bhtn prin matta evevart pthag-vidh nn-vidh sva-karmnurpea
||BhGS_10.5||

==============================

ki ca -

maharaya sapta prve catvro manavas tath |


mad-bhv mnas jt ye loka im praj ||BhG_10.6||

maharaya sapta bhgv-daya prve 'tta-kla-sabandhina, catvro manavas tath


svar iti prasiddh | te ca mad-bhv mad-gata-bhvan vaiavena smarthyena
upet | mnas manasaivotpdit may jt utpann | ye mann mahar ca
sir loka im sthvara-jagama-laka praj ||BhGS_10.6||

==============================

et vibhti yoga ca mama yo vetti tattvata |


so 'vikampena yogena yujyate ntra saaya ||BhG_10.7||

et yathokt vibhti vistra yoga ca yukti ctmano ghaanam, athav


yogaivarya-smarthya sarva-jatva yoga-ja yoga ucyate, mama madya yoga yo
vetti tattvatas tattvena yathvad ity etat, so 'vikampenpracalitena yogena samyag darana-
sthairya-lakaena yujyate sabadhyate | ntra saayo nsminn arthe saayo 'sti
||BhGS_10.7||

==============================

kdenvikampena yogena yujyate ? ity ucyate -

aha sarvasya prabhavo matta sarva pravartate |


iti matv bhajante m budh bhva-samanvit ||BhG_10.8||
aha para brahma vsudevkhya sarvasya jagata prabhava utpatti | matta eva sthiti-

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 117/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

na-kriy-phalopabhoga-lakaa vikriy-rpa sarva jagat pravartate | ity eva matv


bhajante sevante m budh avagata-paramrtha-tattv | bhva-samanvit bhvo
bhvan paramrtha-tattvbhiniveas tena samanvit sayukt ity artha ||BhGS_10.8||

==============================

ki ca -

mac-citt mad-gata-pr bodhayanta parasparam |


kathayanta ca m nitya tuyanti ca ramanti ca ||BhG_10.9||

mac-citt, mayi citta ye te mac-citt | mad-gata-pr m gat prpt cakur-


daya pr ye te mad-gata-pr | mayy upasahta-kara ity artha | athav,
mad-gata-pr mad-gata-jvan ity etat | bodhayanto 'vagamayanta parasparam
anyonyam, kathayanta ca jna-bala-vrydi-dharmair viia mm | tuyanti ca paritoam
upaynti ca ramanti ca rati ca prpnuvanti priya-sagatyeva ||BhGS_10.9||

==============================

ye yathoktai prakrair bhajante m bhakt santa -

te satata-yuktn bhajat prti-prvakam |


dadmi buddhi-yoga ta yena mm upaynti te ||BhG_10.10||

te satata-yuktn nitybhiyuktn nivtta-sarva-bhyaian bhajat


sevamnnm | kim arthitvdin kraena ? nety ha - -prti-prvaka prti snehas tat-
prvaka m bhajatm ity artha | dadmi prayacchmi buddhi-yoga buddhi samyag
darana mat-tattva-viaya tena yogo buddhi-yogas ta buddhi-yogam, yena buddhi-
yogena samyag darana-lakaena m paramevaram tma-bhtam tmatvena upaynti
pratipadyante | ke ? te ye mac-cittatvdi-prakrair m bhajante ||BhGS_10.10||

==============================

kim-artham kasya v tvat-prpti-pratibandha-hetor naka buddhi-yoga te tvad-


bhaktn dadsi ? ity apekym ha -

tem evnukamprtham aham ajna-ja tama |


naymy tma-bhva-stho jna-dpena bhsvat ||BhG_10.11||

tem eva katha nu nma reya syt ity anukamprtha day-hetor aham ajna-jam
avivekato jta mithy-pratyaya-lakaa mohndhakra tamo naymi, tma-bhva-
stha tmano bhvo 'nta-karaayas tasminn eva sthita san jna-dpena viveka-
pratyaya-rpea bhakti-prasda-snehbhiiktena mad-bhvanbhinivea-vteritena
brahmacarydi-sdhana-saskra-vat-prajvartin viraktnta-karadhrea viaya-
vyvtta-citta-rga-dvekaluita-nivtpavaraka-sthena nitya-pravttaikgrya-dhyna-janita-
samyag-darana-bhsvat jna-dpenety artha ||BhGS_10.11||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 118/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

==============================

yathokt bhagavato vibhti yoga ca rutvrjuna uvca -

para brahma para dhma pavitra parama bhavn |


purua vata divyam di-devam aja vibhum ||BhG_10.12||

para brahma paramtm para dhma para teja pavitra pvana parama
praka bhavn | purua vata nitya divya divi bhavam di-deva sarva-
devnm dau bhavam di-devam aja vibhu vibhavana-lam ||BhGS_10.12||

==============================

dam -

hus tvm aya sarve devarir nradas tath |


asito devalo vysa svaya caiva bravi me ||BhG_10.13||

hu kathayanti tvm ayo vasihdaya sarve devarir nradas tath | asito devalo 'pi
evam evha, vysa ca, svaya caiva tva ca bravi me ||BhGS_10.13||

==============================

sarvam etad ta manye yan m vadasi keava |


na hi te bhagavan vyakti vidur dev na dnav ||BhG_10.14||

sarvam etad yathoktam ibhis tvay caitad ta satyam eva manye, yan m prati vadasi
bhase he keava | na hi te tava bhagavan vyakti prabhava vidur na dev na dnav
||BhGS_10.14||

==============================

yatas tva devdnm di, ata -

svayam evtmantmna vettha tva puruottama |


bhta-bhvana bhtea deva-deva jagatpate ||BhG_10.15||

svayam eva tmantmna vettha jnsi tva niratiaya-jnaivarya-baldi-aktimantam


vara | puruottama ! bhtni bhvayatti bhta-bhvana | he bhtabhvana ! bhtea !
bhtnm ita ! he deva-deva ! jagat-pate ! ||BhGS_10.15||

==============================

vaktum arhasy aeea divy hy tma-vibhtaya |


ybhir vibhtibhir lokn ims tva vypya tihasi ||BhG_10.16||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 119/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

vaktu kathayitum arhasy aeea | divy hy tma-vibhtaya | tmano vibhtayo ys t


vaktum arhasi | ybhir vibhtibhir tmano mhtmya-vistarair imn lokn tva vypya
tihasi ||BhGS_10.16||

==============================

katha vidym aha yogis tv sad paricintayan |


keu keu ca bhveu cintyo 'si bhagavan may ||BhG_10.17||

katha vidy vijnym aha he yogin tv sad paricintayan | keu keu ca bhveu
vastuu cintyo 'si dhyeyo 'si bhagavan may ||BhGS_10.17||
==============================

vistaretmano yoga vibhti ca janrdana |


bhya kathaya tptir hi vato nsti me 'mtam ||BhG_10.18||

vistaretmano yoga yogaivarya-akti-viea vibhti ca vistara dhyeya-


padrthn he janrdana, ardater gati-karmao rpam, asur deva-pratipaka-
bhtn jann narakdi-gamayittvt janrdano 'bhyudaya-nireyasa-pururtha-
prayojana sarvair janair ycyate iti v | bhya prvam uktam api kathaya | tpti paritoo
hi yasmn nsti me mama vatas tvan-mukha-nista-vkymtam ||BhGS_10.18||

==============================

r-bhagavn uvca -

hanta te kathayiymi divy hy tma-vibhtaya |


prdhnyata kuru-reha nsty anto vistarasya me ||BhG_10.19||

hanta idn te tava divy divi bhav tma-vibhtayo 'tmano mama vibhtayo ys t
kathayiymty etat | prdhnyato yatra yatra pradhn y y vibhtis t t pradhn
prdhnyata kathayiymy aha kuru-reha ! aeatas tu vara-atenpi na aky
vaktum, yato nsty anto vistarasya me mama vibhtnm ity artha ||BhGS_10.19||

==============================

tatra prathamam eva tvat su -

aham tm gukea sarva-bhtaya-sthita |


aham di ca madhya ca bhtnm anta eva ca ||BhG_10.20||

aham tm pratyag-tm gukea, guk nidr tasy o gukea, jita-nidra ity artha
| ghana-keeti v | sarva-bhtaya-sthita sarve bhtnm aye 'ntar-hdi sthito 'ham
tm pratyag-tm nitya dhyeya | tad-aaktena cottareu bhveu cintyo 'ham | yasmd
aham eva dir bhtn kraa tath madhya ca sthitir anta pralaya ca

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 120/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

||BhGS_10.20||

==============================

eva ca dhyeyo 'ham -

ditynm aha viur jyoti ravir aumn |


marcir marutm asmi nakatrm aha a ||BhG_10.21||

dityn dvdan viur nma dityo 'ham | jyoti ravi prakayitm aumn
ramimn | marcir nma marut marud-devat-bhednm asmi | nakatrm aha a
candram ||BhGS_10.21||

==============================

vedn sma-vedo 'smi devnm asmi vsava |


indriy mana csmi bhtnm asmi cetan ||BhG_10.22||

vedn madhye sma-vedo 'smi | devn rdrditydn vsava indro 'smi |


indriym ekdan cakur-dn mana csmi sakalpa-vikalptmaka mana
csmi | bhtnm asmi cetan krya-karaa-saghte nitybhivyakt buddhi-vtti cetan
||BhGS_10.22||

==============================

rudr akara csmi vitteo yaka-rakasm |


vasn pvakacsmi meru ikharim aham ||BhG_10.23||

rudrm ekdan akara csmi | vittea kuvero yaka-rakas yak


rakas ca | vasnm aan pvaka csmy agni | meru ikhari ikharavatm
aham ||BhGS_10.23||

==============================

purodhas ca mukhya m viddhi prtha bhaspatim |


sennnm aha skanda sarasm asmi sgara ||BhG_10.24||

purodhas ca rja-purohitn ca mukhya pradhna m viddhi he prtha


bhaspatim | sa hndrasyeti mukhya syt purodh | sennn senpatnm aha skando
deva-senpati | saras yni deva-khtni sarsi te saras sgaro 'smi bhavmi
||BhGS_10.24||

==============================

mahar bhgur aha girm asmy ekam akaram |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 121/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

yajn japa-yajo 'smi sthvar himlaya ||BhG_10.25||

mahar bhgur aham | gir vc pada-lakanm ekam akaram okro 'smi |


yajn japa-yajo 'smi, sthvar sthiti-mat himlaya ||BhGS_10.25||

==============================

avattha sarva-vk devar ca nrada |


gandharv citraratha siddhn kapilo muni ||BhG_10.26||

avattha sarva-vkm, devar ca nrado dev eva santa itva prpt


mantra-daritvt te devaraya | te nrado 'smi | gandharv citraratho nma
gandharvo 'smi | siddhn janmanaiva dharma-jna-vairgyaivarytiaya prptn
kapilo muni ||BhGS_10.26||

==============================

uccairavasam avn viddhi mm amtodbhavam |


airvata gajendr nar ca nardhipam ||BhG_10.27||

ucairavasam a vn ucairav nm varjas ta m viddhi vijnhy amtodbhavam


amta-nimitta-mathanodbhavam | airvatam irvaty apatya gajendr hastvarm,
tam m viddhty anuvartate | nar ca manuy nardhipa rjna m viddhi
jnhi ||BhGS_10.27||

==============================

yudhnm aha vajra dhennm asmi kma-dhuk |


prajana csmi kandarpa sarpm asmi vsuki ||BhG_10.28||

yudhnm aha vajra dadhcy-asthi-sabhavam | dhenn dogdhrm asmi kma-


dhuk vasihasya sarva-kmn dogdhr, smny v kma-dhuk | prajana
prajanayitsmi kandarpa kma | sarp sarpa-bhednm asmi vsuki sarpa-rja
||BhGS_10.28||

==============================

ananta csmi ngn varuo ydasm aham |


pitm aryam csmi yama sayamatm aham ||BhG_10.29||

ananta csmi ngn nga-vie ngarja csmi | varuo ydasm aham ab-
devatn rjham | pitm aryam nma pit-rja csmi | yama sayamat
sayamana kurvatm aham ||BhGS_10.29||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 122/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

prahlda csmi daityn kla kalayatm aham |


mg ca mgendro 'ha vainateya ca pakim ||BhG_10.30||

prahldo nma csmi daityn diti-vaynm | kla kalayat kalana gaana


kurvatm aham | mg ca mgendra siho vyghro vham | vainateya ca garutmn
vinat-suta paki patatrim ||BhGS_10.30||

==============================

pavana pavatm asmi rma astra-bhtm aham |


jha makara csmi srotasm asmi jhnav ||BhG_10.31||

pavano vyu pavat pvayitam asmi | rma astra-bhtm aha astr


dhrayit darathi rmo 'ham | jha matsydn makaro nma jti-vieo 'ham
| srotas sravantnm asmi jhnav gag ||BhGS_10.31||

==============================

sargm dir anta ca madhya caivham arjuna |


adhytma-vidy vidyn vda pravadatm aham ||BhG_10.32||

sarg snm dir anta ca madhya caivham utpatti-sthiti-lay aham arjuna |


bhtn jvdhihitnm eva dir anta cety dy uktam upakrame, iha tu sarvasyaiva
sarga-mtrasyeti viea | adhytma-vidy vidyn mokrthatvt pradhnam asmi | vdo
'rtha-niraya-hetutvt pravadat pradhnam, ata so 'ham asmi | pravakt-dvrea
vadana-bhednm eva vda-jalpa-vitanm iha grahaa pravadatm iti ||BhGS_10.32||

==============================

akarm akro 'smi dvandva smsikasya ca |


aham evkaya klo dhtha vivato-mukha ||BhG_10.33||

akar varnm akro varo 'smi | dvandva samso 'smi smsikasya ca samsa-
samhasya | ki cham evkaya kla prasiddha kady-khya, athav
paramevara klasypi klo 'smi | dhtha karma-phalasya vidht sarva-jagato vivato-
mukha sarvato-mukha ||BhGS_10.33||

==============================

mtyu sarva-hara cham udbhava ca bhaviyatm |


krti rr vk ca nr smtir medh dhti kam ||BhG_10.34||

mtyur dvividho dhandi-hara pra-hara ca | tatra ya pra-hara, sa sarva-hara ucyate


| so 'ham ity artha | athav, para vara pralaye sarva-harat sarva-hara, so 'ham |
udbhava utkara abhyudayas tat-prpti-hetu cham | kem ? bhaviyat bhvi-
kalynm, utkara-prpti-yogynm ity artha | krti r vk ca nr smtir medh

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 123/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

dhti kam ity et uttam strm aham asmi, ysm bhsa-mtra-sabandhenpi


loka ktrtham tmna manyate ||BhGS_10.34||

==============================

bhat-sma tath smn gyatr chandasm aham |


msn mrgaro 'ham tn kusumkara ||BhG_10.35||

bhat-sma tath smn pradhnam asmi | gyatr cchandasm aha gyatry-di-


cchando-viinm c gyatr g aham asmty artha | msn mrgaro 'ham,
tn kusumkaro vasanta ||BhGS_10.35||

==============================

dyta chalayatm asmi tejas tejasvinm aham |


jayo 'smi vyavasyo 'smi sattva sattvavatm aham ||BhG_10.36||

dytam aka-devandi-lakaa chalayat chalasya kartm asmi | tejasvin tejo 'ham


| jayo 'smi jetm | vyavasyo 'smi vyavasyinm | sattva sattvavat sttviknm aham
||BhGS_10.36||

==============================

vn vsudevo 'smi pavn dhanajaya |


munnm apy aha vysa kavnm uan kavi ||BhG_10.37||

vn ydavn vsudevo 'smy ayam evha tvatsakha | pvn dhanajayas


tvam eva | munn mananaln sarvapadrthajninm apy aha vysa, kavn
ktrntadarinm uan kavir asmi ||BhGS_10.37||

==============================

dao damayatm asmi ntir asmi jigatm |


mauna caivsmi guhyn jna jnavatm aham ||BhG_10.38||

dao damayat damayitm asmy adntn damana-kra | ntir asmi jigat jetum
icchatm | mauna caivsmi guhyn gopynm | jna jnavatm aham
||BhGS_10.38||

==============================

yac cpi sarva-bhtn bja tad aham arjuna |


na tad asti vin yat syn may bhta carcaram ||BhG_10.39||

yac cpi sarva-bhtn bja praroha-kraam, tad aham arjuna | prakaraopa-


sahrrtha vibhti-sakepam ha - na tad asti bhta carcara caram acara v,

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 124/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

may vin yat syt bhavet | maypaka parityakta nirtmaka nya hi tat syt | ato
mad-tmaka sarvam ity artha ||BhGS_10.39||

==============================

nnto 'sti mama divyn vibhtn parantapa |


ea tddeata prokto vibhter vistaro may ||BhG_10.40||

nnto 'sti mama divyn vibhtn vistar parantapa | na hvarasya sarvtmano


divyn vibhtnm iyatt aky vaktu jtu v kenacit | ea tddeata eka-deena
prokto vibhter vistara may ||BhGS_10.40||

==============================

yad yad vibhtimat sattva rmad rjitam eva v |


tat tad evvagaccha tva mama tejo 'a-sabhavam ||BhG_10.41||

yad yal loke vibhtimad vibhti-yukta sattva vastu rmad rjitam eva v rr lakms tay
sahitam utshopeta v | tat tad evvagaccha tva jnhi mamevarasya tejo 'a-
sabhava tejaso 'a eka-dea sabhavo yasya tat tejo 'a-sabhavam ity
avagaccha tvam ||BhGS_10.41||

==============================

atha v bahunaitena ki jtena tavrjuna |


viabhyham ida ktsnam ekena sthito jagat ||BhG_10.42||

athav bahunaitena evam din ki jtena tavrjuna syt svaeea | aeatas tvam
ucyamnam artha su - viabhya vieata stambhana dha ktveda ktsna
jagad ekenaikvayavenaika-pdena, sarva-bhta-svarpeety etat | tath ca mantra-
vara - pdo 'sya viv bhtni [k 8.4.17.3] iti | sthito 'ham iti ||BhGS_10.42||

iti rmat-paramahasa-parivrjakcryasya rgovandibhagavatpjyapda-


iyasya rmac-chakara-bhagavata ktau rmad-bhagavad-gt-bhye
daamo 'dhyya ||

__________________________________________________________

BhG 11

athaikdao 'dhyya
viva-rpa-darana-yoga

(r-akarcrya-bhagavat-pda-kta-bhyam)

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 125/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

bhagavato vibhtaya ukt | tatra ca viabhyham ida ktsnam ekena sthito jagat
[Gt 10.42] iti bhagavatbhihita rutv yat jagad-tma-rpam, dyam aivara tat skt-
kartum icchann arjuna uvca -

mad-anugrahya parama guhyam adhytma-sajitam |


yat tvayokta vacas tena moho 'ya vigato mama ||BhG_11.1||

mad-anugrahya mamnugrahrtha parama niratiaya guhya gopyam adhytma-


sajitam tmntma-viveka-viaya yat tvayokta vaco vkya tena te vacas moho
'ya vigato mama | aviveka-buddhir apagatety artha ||BhGS_11.1||

==============================

ki ca -

bhavpyayau hi bhtn rutau vistarao may |


tvatta kamala-patrka mhtmyam api cvyayam ||BhG_11.2||

bhava utpattir apyaya pralayas tau bhavpyayau hi bhtn rutau vistaraa may, na
sakepata | tvattas tvat-sakt | kamala-patrka kamalasya patra kamala-patra
tadvad aki yasya tava sa tva kamala-patrko, he kamalapatrka ! mahtmano bhvo
mhtmyam api cvyayam akayam | rutam ity anuvartate ||BhGS_11.2||

==============================

evam etad yathttha tvam tmna paramevara |


draum icchmi te rpam aivara puruottama ||BhG_11.3||

evam etan nnyath yath yena prakrea ttha kathayasi tvam tmna paramevara |
tathpi draum icchmi te tava jnaivarya-akti-bala-vrya-tejobhi sapannam aivara
vaiava rpa puruottama ||BhGS_11.3||

==============================

manyase yadi tac chakya may draum iti prabho |


yogevara tato me tva daraytmnam avyayam ||BhG_11.4||

manyase cintayasi yadi mayrjunena tac chakya draum iti prabho ! svmin ! yogevara
yogino yogs tem varo yogevara, he yogevara ! yasmd aham atvrth draum,
tatas tasmn me mad-artha tvam tmnam avyayam ||BhGS_11.4||

==============================

eva codito 'rjunena bhagavn uvca -

paya me prtha rpi atao 'tha sahasraa |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 126/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

nn-vidhni divyni nn-varktni ca ||BhG_11.5||

paya me prtha ! rpi atao 'tha sahasraa | anekaa ity artha | tni ca nn-vidhny
aneka-prakri divi bhavni divyny aprktni nn-varktni ca nn vilaka nla-
ptdi-prakr vars tathktaya cvayava-sasthna-vieo ye rp tni nn-
varktn ca ||BhGS_11.5||

==============================

paydityn vasn rudrn avinau marutas tath |


bahny ada-prvi paycaryi bhrata ||BhG_11.6||

paydityn dvdaa | vasn aau | rudrn ekdaa | avinau dvau | maruta sapta-sapta-
ga ye tn | tath ca bahny anyny apy ada-prvi manuya-loke tvay tvatto 'nyena
v kenacit | paycaryy adbhutni bhrata ||BhGS_11.6||

==============================

na kevalam etvad eva -

ihaikastha jagat ktsna paydya sa-carcaram |


mama dehe gukea yac cnyad draum icchasi ||BhG_11.7||

ihaika-stham ekasminn eva sthita jagat ktsna samasta paydya idn sa-carcara
saha carecarea ca vartate mama dehe gukea | yac cnyat jaya-parjaydi | yat
akase, yad v jayema yadi v no jayeyur [Gt 2.6] iti yat avoca, tad api drau
yadcchasi ||BhGS_11.7||

==============================

ki tu -
na tu m akyase draum anenaiva sva-caku |
divya dadmi te caku paya me yogam aivaram ||BhG_11.8||

na tu m viva-rpa-dhara akyase draum anenaiva prktena sva-caku svakyena


caku | yena tu akyase drau divyena, tad divya dadmi te tubhya caku | tena
paya me yogam aivaram varasya mama aivara yoga yoga-akty-atiayam ity artha
||BhGS_11.8||

==============================

sajaya uvca -

evam uktv tato rjan mah-yogevaro hari |


daraym sa prthya parama rpam aivaram ||BhG_11.9||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 127/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

eva yathokta-prakreoktv tato 'nantara rjan dhtarra ! mah-yogevaro mah


csau yogevara mah-yogevaro harir nryao daraymsa daritavn prthya pth-
sutya parama rpa viva-rpam aivaram ||BhGS_11.9||

==============================

aneka-vaktra-nayanam anekdbhuta-daranam |
aneka-divybharaa divynekodyatyudham ||BhG_11.10||

aneka-vaktra-nayanam anekni vaktri nayanni ca yasmin rpe tad aneka-vaktra-


nayanam, anekdbhuta-daranam anekny adbhutni vismpakni daranni yasmin rpe
tad anekdbhuta-darana rpam | tathneka-divybharaam anekni divyny bharani
yasmin tad aneka-divybharaam | tath divynekodyatyudha divyny anekny asydni
udyatny yudhni yasmin tad divynekodyatyudham | daraymseti prvea
sabandha ||BhGS_11.10||

==============================

ki ca -

divya-mlymbara-dhara divya-gandhnulepanam |
sarvcarya-maya devam ananta vivato-mukham ||BhG_11.11||

divya-mlymbara-dhara divyni mlyni pupy ambari vasri ca dhriyante


yenevarea ta divya-mlymbara-dharam, divya-gandhnulepana divya
gandhnulepana yasya ta divya-gandhnulepanam, sarvcarya-maya sarvcarya-
prya devam ananta nsynto 'stty anantas tam, vivato-mukha sarvato-mukha
sarva-bhttma-bhtatvt, ta daraymsa | arjuno dadareti vdhyhriyate
||BhGS_11.11||

==============================

y punar bhagavato viva-rpasya bh, tasy upamocyate -

divi srya-sahasrasya bhaved yugapad utthit |


yadi bh sad s syd bhsas tasya mahtmana ||BhG_11.12||

antarike v divi sry sahasra srya-sahasra tasya yugapad utthitasya srya-


sahasrasya y yugapad utthit bh, s yadi, sad syt tasya mahtmano viva-
rpasyaiva bhsa | yadi v na syt, tato viva-rpasyaiva bh atiricyate ity abhiprya
||BhGS_11.12||

==============================

ki ca -
tatraikastha jagat ktsna pravibhaktam anekadh |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 128/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

apayad deva-devasya arre pavas tad ||BhG_11.13||

tatra tasmin viva-rpa ekasmin sthitam eka-stha jagat ktsna pravibhaktam anekadh
deva-pit-manuydi-bhedair apayad davn deva-devasya hare arre pvo 'rjunas
tad ||BhGS_11.13||

==============================

tata sa vismayvio ha-rom dhanajaya |


praamya iras deva ktjalir abhata ||BhG_11.14||

tatas ta dv sa vismayenvio vismayvio hni romi yasya so 'ya ha-rom


cbhavad dhanajaya | praamya prakarea namana ktv prahv-bhta san iras
deva viva-rpa-dhara ktjali namaskrrtha sapukta-hasta sann abhata
uktavn ||BhGS_11.14||

==============================

katham ? yat tvay darita viva-rpam, tad aha paymti svnubhavam vikurvann
arjuna uvca -

paymi devs tava deva dehe


sarvs tath bhta-viea-saghn |
brahmam a kamalsana-stham
ca sarvn urag ca divyn ||BhG_11.15||

paymy upalabhe he deva, tava dehe devn sarvn, tath bhta-viea-saghn bhta-
vie sthvara-jagamn nn-sasthna-vie sagh bhta-viea-
saghs tn, ki ca - brahma catur-mukham am itra prajn kamalsana-
stha pthiv-padma-madhye meru-kariksana-stham ity artha | ca vasihdn
sarvn, urag ca vsuki-prabhtn divyn divi bhavn ||BhGS_11.15||

==============================

aneka-bhdara-vaktra-netra
paymi tv sarvato 'nanta-rpam |
nnta na madhya na punas tavdi
paymi vivevara viva-rpa ||BhG_11.16||

aneka-bhdara-vaktra-netram aneke bhavar udari vaktri netri ca yasya tava sa


tvam aneka-bhdara-vaktra-netras tam aneka-bhdara-vaktra-netram | paymi tv tv
sarvata sarvatrnanta-rpam anantni rpy asya ity ananta-rpas tam ananta-rpam |
nntam, anto 'vasnam, na madhyam, madhya nma dvayo koyor antaram | na punas
tavdim - na devasynta paymi, na madhya paymi, na punar di paymi | he
vivevara viva-rpa ||BhGS_11.16||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 129/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

==============================

ki ca -
kirina gadina cakria ca
tejo-ri sarvato dptimantam |
paymi tv durnirkya samantd
dptnalrka-dyutim aprameyam ||BhG_11.17||

kirina kir nma irobhaavieas tat yasysti sa kir ta kirinam, tath


gadina gadsya vidyate iti gad ta gadinam, tath cakria caktram asystti cakr ta
cakria ca, tejo-ri tejapuja sarvatodptimanta sarvatodptir asystti
sarvatodptimn, ta sarvatodptimanta paymi tv durnirkya samantt samantata
sarvatra dptnalrkadyutim anala crka cnalrkau dptau analrkau dptnalrkau tayo
dptnalrkayo dyutiriva dyutis tejo yasya tava sa tva dptnalrkadyutis ta tv
dptnalrkadyatim aprameya na prameyam aakyaparicchedam ity etat ||BhGS_11.17||

==============================

ita eva te yoga-akti-darant anuminomi -

tvam akara parama veditavya


tvam asya vivasya para nidhnam |
tvam avyaya vata-dharma-gopt
santanas tva puruo mato me ||BhG_11.18||

tvam akara na karatti, parama brahma veditavya jtavya mumukubhi | tvam


asya vivasya samastasya jagata para praka nidhna nidhyate 'sminn iti nidhna
para raya ity artha | ki ca, tvam avyayo na tava vyayo vidyata ity avyaya | vata-
dharma-gopt avad-bhava vato nityo dharmas tasya gopt vata-dharma-gopt |
santana cirantanas tva purua parama mato 'bhipreta me mama ||BhGS_11.18||

==============================

ki ca -
andi-madhyntam ananta-vryam
ananta-bhu ai-srya-netram |
paymi tv dpta-huta-vaktra
sva-tejas vivam ida tapantam ||BhG_11.19||

andi-madhyntam di ca madhya cnta ca na vidyate yasya so 'yam andi-madhyntas,


ta tvm andi-madhyntam | ananta-vrya na tava vryasynto 'stty ananta-vryas, ta
tvm ananta-vryam | tathnanta-bhum anant bhavo yasya tava sa tvam, ananta-bhus
ta tvm ananta-bhum | ai-srya-netra ai-sryau netre yasya tava sa tva ai-
srya-netras, ta tv ai-srya-netra candrditya-nayanam | paymi tv dpta-
huta-vaktra dpta csau huta ca vaktra yasya tava sa tva dpta-huta-vaktras,

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 130/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ta tv dpta-huta-vaktram | sva-tejas vivam ida samasta tapantam ||

==============================

dyv-pthivyor idam antara hi


vypta tvayaikena dia ca sarv |
dvdbhuta rpam ida tavogra
loka-traya pravyathita mahtman ||BhG_11.20||

dyv-pthivyor idam antara hy antarika vypta tvayaikena viva-rpa-dharea dia


ca sarv vypt | dv upalabhydbhuta vismpaka rpam ida tavogra krra
lokn traya loka-traya pravyathita bhta pracalita v | he mahtman ! akudra-
svabhva ||BhGS_11.20||

==============================

athdhun pur yad v jayema yadi v no jayeyu [Gt 2.6] ity arjunasya ya saaya st,
tan-nirayya pava-jayam aikntika daraymti pravtto bhagavn | ta payann ha |
ki ca -
am hi tv sura-sagh vianti
kecid bht prjalayo ganti |
svastty uktv mahari-siddha-sagh
stuvanti tv stutibhi pukalbhi ||BhG_11.21||

am hi yudhyamn yoddhras tv tv sura-sagh ye 'tra bh-bhrvatryvatr


vasv-di-deva-sagh manuya-sasthns tv vianti pravianto dyante | tatra kecit
bht prjalaya santo ganti stuvanti tvm anye palyane 'py aakt santa | yuddhe
pratyupasthita utptdi-nimittni upalakya svasty astu jagata iti uktv mahari-siddha-
sagh mahar siddhn ca sagh stuvanti tv stutibhi pukalbhi
saprbhi ||BhGS_11.21||

==============================

ki cnyat -
rudrdity vasavo ye ca sdhy
vive 'vinau maruta comap ca |
gandharva-yaksura-siddha-sagh
vkante tv vismit caiva sarve ||BhG_11.22||

rudrdity vasavo ye ca sdhy rudrdayo ga vive-dev avinau ca devau maruta


ca map ca pitara, gandharvayaksurasiddhasagh gandhara
hhhhprabhtayo yak kuberaprabhtayo 'sur virocanaprabhtaya siddh
kapildayas te sagh gandharvayaksurasiddhasagh, te vkante payanti
tv vismit vismayampann santas te eva sarve ||BhGS_11.22||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 131/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

yasmt -
rpa mahat te bahu-vaktra-netra
mah-bho bahu-bhru-pdam |
bahdara bahu-dar-karla
dv lok pravyathits tathham ||BhG_11.23||

rpa mahad atiprama te tava bahu-vaktra-netra bahni vaktri mukhni caki


ca yasmin tad rpa bahu-vaktra-netram | he mah-bho ! bahu-bhru-pda bahavo
bhava rava pd ca yasmin rpe tad bahu-bhru-pdam | ki ca, bahdara bahni
udari yasminn iti bahdaram | bahu-dar-karla bahvbhir darbhi karla
vikta tad bahu-dar-karlam | dv rpam da lok laukik prina
pravyathit pracalit bhayena | tathham api ||BhGS_11.23||

==============================

tatreda kraam -
nabha-spa dptam aneka-vara
vyttnana dpta-vila-netram |
dv hi tv pravyathitntartm
dhti na vindmi ama ca vio ||BhG_11.24||

nabha-spa dyu-sparam ity artha | dpta prajvalitam | aneka-varam aneke var


bhayakar nn-sasthn yasmin tvayi ta tvm aneka-varam | vyttnana vyttni
vivtni nanni mukhni yasmin tvayi ta tv vyttnanam | dpta-vila-netra dptni
prajvalitni vilni vistrni netri yasmin tvayi ta tv dpta-vila-netra dv hi
tv pravyathitntartm pravyathita prabhto 'ntartm mano yasya mama so 'ha
pravyathitntartm san dhti dhairya na vindmi na labhe ama copaamana
manas-tuim | he vio ||BhGS_11.24||

==============================

kasmt ?
dar-karlni ca te mukhni
dvaiva klnala-sanibhni |
dio na jne na labhe ca arma
prasda devea jagan-nivsa ||BhG_11.25||

dar-karlni darbhi karlni viktni te tava mukhni dvaivopalabhya klnala-


sanibhni pralaya-kle lokn dhako 'gni klnalas tat-sadni klnala-sanibhni
mukhni dvety etat | dia prvpara-vivekena na jne di-mho jto 'smi | ato na labhe
ca nopalabhe ca arma sukham | ata prasda prasanno bhava he devea, jagan-nivsa
||BhGS_11.25||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 132/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

yebhyo mama parjayak yst s cpagat | yata -

am ca tv dhtarrasya putr
sarve sahaivvanipla-saghai |
bhmo droa sta-putras tathsau
sahsmadyair api yodha-mukhyai ||BhG_11.26||

am ca tv dhtarrasya putr duryodhana-prabhtaya - tvaram viantti


vyavahitena sabandha - sarve sahaiva sahit avani-pla-saghair avani pthv
playantty avani-pls te saghai, ki ca bhmo droa sta-putra karas tathsau
sahsmadyair api dhadyumna-prabhtibhir yodha-mukhyair yodhn mukhyai
pradhnai saha ||BhGS_11.26||

==============================

ki ca -
vaktri te tvaram vianti
dar-karlni bhaynakni |
kecid vilagn daanntareu
sandyante critair uttamgai ||BhG_11.27||

vaktri mukhni te tava tvarams tvar-yukt santo vianti | ki-viiani mukhni ?


dar-karlni bhaynakni bhayakari | ki ca, kecit mukhni pravin madhye
vilagn daanntareu msam iva bhakita sadyanta upalabhyante critai
crktair uttamgai irobhi ||BhGS_11.27||

==============================

katha pravianti mukhni ? ity ha -

yath nadn bahavo 'mbu-veg


samudram evbhimukh dravanti |
tath tavm nara-loka-vr
vianti vaktry abhivijvalanti ||BhG_11.28||

yath nadn sravantn bahavo 'neke 'mbn veg ambu-vegs tvar-vie


samudram evbhimukh pratimukh dravanti pravianti | tath tadvat tavm bhmdayo
nara-loka-vr manuya-loke r vianti vaktry abhivijvalanti prakamnni
||BhGS_11.28||

==============================

te kim-artha pravianti katha ca ? ity ha -

yath pradpta jvalana patag


vianti nya samddha-veg |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 133/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tathaiva nya vianti loks


tavpi vaktri samddha-veg ||BhG_11.29||

yath pradpta jvalanam agni patag pakio vianti nya vinya samddha-
veg samddha udbhto vego gatir ye te samddha-veg | tathaiva nya vianti
lok prinas tavpi vaktri samddha-veg ||BhGS_11.29||

==============================

tva puna -

lelihyase grasamna samantl


lokn samagrn vadanair jvaladbhi |
tejobhir prya jagat samagra
bhsas tavogr pratapanti vio ||BhG_11.30||

lelihyase svdayasi grasamno 'nta praveayan samantt samantata lokn samagrn


samastn vadanair vaktrair jvaladbhir dpyamnais tejobhir prya savypya jagat
samagra sahgrea samastam ity etat | ki ca, bhso dptayas tavogr krr pratapanti
pratpa kurvanti he vio vypana-la ||BhGS_11.30||

==============================

yata evam ugra-svabhva, ata -

khyhi me ko bhavn ugra-rpo


namo 'stu te deva-vara prasda |
vijtum icchmi bhavantam dya
na hi prajnmi tava pravttim ||BhG_11.31||

khyhi kathaya me mahya ko bhavn ugra-rpa krrkra | namo 'stu te tubhya he


deva-vara devn pradhna, prasda prasda kuru | vijtu vieea jtum icchmi
bhavantam dyam dau bhavam dyam, na hi yasmt prajnmi tava tvady pravtti
ceam ||BhGS_11.31||

==============================

r-bhagavn uvca -
klo 'smi loka-kaya-kt pravddho
lokn samhartum iha pravtta |
te 'pi tv na bhaviyanti sarve
ye 'vasthit pratyankeu yodh ||BhG_11.32||

klo 'smi loka-kaya-kt lokn kaya karotti loka-kaya-kt pravddho vddhi gata |
yad-artha pravddhas tac chu - lokn samhartu sahartum ihsmin kle pravtta |
te 'pi vinpi tv tv na bhaviyanti bhma-droa-kara-prabhtaya sarve, yebhyas tava

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 134/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ak, ye 'vasthit pratyankeu ankam anka prati pratyankeu pratipaka-bhteu


ankeu yodh yoddhra ||BhGS_11.32||

==============================

yasmd evam -
tasmt tvam uttiha yao labhasva
jitv atrn bhukva rjya samddham |
mayaivaite nihat prvam eva
nimitta-mtra bhava savyascin ||BhG_11.33||

tasmt tvam uttiha bhma-prabhtayo 'tirath ajey devair apy arjunena jit iti yaa
labhasva | kevala puyair hi tat prpyate | jitv atrn duryodhana-prabhtn bhukva
rjya samddham asapatnam akaakam | mayaivaite nihat nicayena hat prair
viyojit prvam eva | nimitta-mtra bhava tvam | he savyascin ! savyena vmenpi
hastena ar kept savyascty ucyate 'rjuna ||BhGS_11.33||

==============================

droa ca bhma ca jayadratha ca


kara tathnyn api yodha-vrn |
may hats tva jahi m vyathih
yudhyasva jetsi rae sapatnn ||BhG_11.34||

droa ca, yeu yeu yodhev arjunasyak ts tn vyapadiati bhagavn may hatn
iti | tatra droa-bhmayos tvat prasiddham ak-kraam | droas tu dhanur-vedcryo
divystra-sapanna | tmana ca vieato gurur gariha | bhma ca svacchanda-
mtyur divystra-sapanna ca paraurmea dvandva-yuddham agamat, na ca parjita |
tath jayadratha | yasya pit tapa carati mama putrasya iro bhmau niptayiyati ya,
tasypi ira patiyatti | karo 'pi vsava-dattay akty tv amoghay sapanna srya-
putra knno yata, atas tan-nmnaiva nirdea | may hatn tva jahi nimitta-mtrea |
m vyathihs tebhyo bhaya m kr | yudhyasva jetsi duryodhana-prabhtn rae
yuddhe sapatnn atrn ||BhGS_11.34||

==============================

sajaya uvca -

etac chrutv vacana keavasya


ktjalir vepamna kir |
namasktv bhya evha ka
sa-gadgada bhta-bhta praamya ||BhG_11.35||

etat rutv vacana keavasya prvokta ktjali san vepamna kampamna kir
namasktv | bhya punar evhoktavn ka sa-gadgada bhayviasya
dukhbhightt snehviasya ca harodbhavt, aru-pra-netratve sati lema

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 135/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

kahvarodha | tata ca vco 'pava manda-abdatva yat sa-gadgadas tena saha


vartateti sa-gadgada vacanam heti vacana-kriy-vieaam etat | bhta-bhta puna
punar bhayvia-cet san praamya prahvo bhtv | heti vyavahitena sabandha
||BhGS_11.35||

==============================

arjuna uvca -
sthne hkea tava prakrty
jagat prahyaty anurajyate ca |
raksi bhtni dio dravanti
sarve namasyanti ca siddha-sagh ||BhG_11.36||

sthne yuktam | ki tat ? tava praktry tvan-mhtmya-krtanena rutena | he hkea ! yat


jagat prahyati praharam upaiti, tat sthne yuktam ity artha | athav viaya-vieaa
sthna iti | yukto hardi-viayo bhagavn, yata vara sarvtm sarva-bhta-suhc ceti |
tathnurajyate 'nurga copaiti | tac ca viaya iti vykhyeyam | ki ca, raksi bhtni
bhayviani dio dravanti gacchanti | tac ca sthne viaye | sarve namasyanti
namaskurvanti ca siddha-sagh siddhn samudy kapildnm, tac ca sthne
||BhGS_11.36||

==============================

bhagavato hardi-viayatve hetu darayati -

kasmc ca te na nameran mahtman


garyase brahmao 'py di-kartre |
ananta devea jagan-nivsa
tvam akara sad asat tat-para yat ||BhG_11.37||

kasmc ca hetos te tubhya na nameran namaskuryur he mahtman ! garyase gurutarya |


yato brahmao hirayagarbhasypi di-kart kraam atas tasmd di-kartre | katham ete
na namaskuryu ? ato hardn namaskrasya ca sthna tvam arho viaya ity artha |
he 'nanta devea he jagan-nivsa tvam akara tat param, yad vednteu ryate | ki tat
? sad asad iti | sad vidyamnam, asac ca yatra nstti buddhi | ta upadhna-bhte sad-asat
yasykarasya, yad-dvrea sad asad ity upacaryate | paramrthatas tu sad-asato para
tat akara yad akara veda-vido vadanti [Gt 8.11] | tat tvam eva, nnyad ity abhiprya
||BhGS_11.37||

==============================

punar api stauti -


tvam di-deva purua puras
tvam asya vivasya para nidhnam |
vettsi vedya ca para ca dhma
tvay tata vivam ananta-rpa ||BhG_11.38||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 136/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tvam di-devo jagata sratvt | purua, puri ayant pura cirantanas tvam evsya
vivasya para praka nidhna nidhyate 'smin jagat sarva mah-pralaydv iti | ki
ca, vettsi, veditsi sarvasyaiva vedya-jtasya | yac ca vedya vedanrha tac csi para
ca dhma parama pada vaiavam | tvay tata vypta viva samastam | he 'nanta-
rpa ! anto na vidyate tava rpm ||BhGS_11.38||

==============================

ki ca -
vyur yamo 'gnir varua aka
prajpatis tva prapitmaha ca |
namo namas te 'stu sahasra-ktva
puna ca bhyo 'pi namo namas te ||BhG_11.39||

vyus tva yama cgni varuo 'p pati aka candram prajpatis tva
kayapdi prapitmaha ca pitmahasypi pit prapitmaha, brahmao 'pi pit ity artha |
namo namas te tubhyam astu sahasra-ktva | puna ca bhyo 'pi namo namas te | bahuo
namaskra-kriybhysvtti-gaana ktva-sucocyate | puna ca bhyo 'pti raddh-
bhakta-yati-ayd aparitoam tmano darayati ||BhGS_11.39||

==============================

tath -
nama purastd atha phatas te
namo 'stu te sarvata eva sarva |
ananta-vrymita-vikramas tva
sarva sampnoi tato 'si sarva ||BhG_11.40||

nama purastt prvasy dii tubhyam, atha phatas te phato 'pi ca te namo 'stu te
sarvata eva sarvsu diku sarvatra sthitya | he sarva ! ananta-vrymita-vikramo 'nanta
vryam asya, amito vikramo 'sya | vrya smarthya vikrama parkrama | vryavn api
kacit atru-vadhdi-viaye na parkramate, manda-parkramo v | tva tv ananta-vryo
'mita-vikrama cety ananta-vrymita-vikrama | sarva samasta jagat sampnoi samyag
ekentman vypnoi yata, tatas tasmd asi bhavasi sarvas tvam | tvay vinbhta na
kicid astty abhiprya ||BhGS_11.40||

==============================

yato 'ha tvan-mhtmyparijnd aparddha | ata -

sakheti matv prasabha yad ukta


he ka he ydava he sakheti |
ajnat mahimna taveda
may pramdt praayena vpi ||BhG_11.41||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 137/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

sakh samna-vay iti matv jtv viparta-buddhy prasabham abhibhya prasahya yad
ukta he ka he ydava he sakheti cjnatjnin mhena | kim ajnat ? ity ha -
mahimna mhtmya tavedam varasya viva-rpam | taveda mahimnam ajnateti
vaiyadhikarayena sabandha | tavemam iti pho yady asti, tad smndhikarayam
eva | may pramdt vikipta-cittatay, praayena vpi | praayo nma sneha-nimitto
visrambha | tenpi kraena yad uktavn asmi ||BhGS_11.41||

==============================

yac cvahsrtham asatkto 'si


vihra-ayysana-bhojaneu |
eko 'tha vpy acyuta tat-samaka
tat kmaye tvm aham aprameyam ||BhG_11.42||

yac cvahsrtha parihsa-prayojanysatkta paribhto 'si bhavasi | kva ? vihra-


ayysana-bhojaneu | viharaa vihra pda-vyyma, ayana ayy, sanam
sthyik, bhojanam adanam, ity eteu vihra-ayysana-bhojaneu, eka paroka sann
asatkto 'si paribhto 'si | athavpi he 'cyuta ! tat samakam, tac-chabda kriy-
vieartha, pratyaka vsatkto 'si tat sarvam apardha-jta kmaye kam
kraye tvm aham aprameya pramttam ||BhGS_11.42||

==============================

yatas tvam -

pitsi lokasya carcarasya


tvam asya pjya ca gurur garyn |
na tvat-samo 'sty abhyadhika kuto 'nyo
loka-traye 'py apratima-prabhva ||BhG_11.43||

pitsi janayitsi lokasya pri-jtasya carcarasya sthvara-jagamasya | na kevala tvam


asya jagata pit | pjya ca pjrha, yato gurur garyn gurutara | kasmd gurutaras
tvam ity ha - na tvat-samas tvat-tulyo 'sti | na hvara-dvaya sabhavati, aneke varatve
vyavahrnupapatte | tvat-sama eva tvad anyo na sabhavati | kuta evnyo 'bhyadhika
syt loka-traye 'pi sarvasmin ? apratima-prabhva ! pratimyate yay s pratim, na vidyate
pratim yasya tava prabhvasya sa tvam apratima-prabhvo he 'pratima-prabhva
niratiaya-prabhva ity artha ||BhGS_11.43||

==============================

yata evam -

tasmt praamya praidhya kya


prasdaye tvm aham am yam |
piteva putrasya sakheva sakhyu
priya priyyrhasi deva sohum ||BhG_11.44||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 138/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tasmt praamya namasktya, praidhya prakarea ncair dhtv kya arram,


prasdaye prasda kraye tvm aham am itram, ya stutyam | tva puna
putrasypardha pit yath kamate, sarva sakheva sakhyur apardham, yath v
priya priyy apardha kamate | evam arhasi he deva ! sohu prasahitum kantum ity
artha ||BhGS_11.44||

==============================

ada-prva hito 'smi dv


bhayena ca pravyathita mano me |
tad eva me daraya deva rpa
prasda devea jagan-nivsa ||BhG_11.45||

ada-prva na kadcid api da-prvam ida viva-rpa tava maynyairv, tat aha
dv hito 'smi | bhayena ca pravyathita mana me | atas tad eva me mama daraya he
deva rpa yat matsakham | prasda devea, jagan-nivsa jagato nivso jagan-nivsa, he
jagan-nivsa ||BhGS_11.45||

==============================

kirina gadina cakra-hastam


icchmi tv draum aha tathaiva |
tenaiva rpea catur-bhujena
sahasra-bho bhava viva-mrte ||BhG_11.46||

kirina kiravanta tath gadina gadvanta cakra-hastam icchmi tv prrthaye


tv draum aham, tathaiva prvavad ity artha | yata evam, tasmt tenaiva rpea
vasudeva-putra-rpea catur-bhujena, sahasra-bho ! vrtamnikena viva-rpea, bhava
viva-mrte | upasahtya viva-rpam, tenaiva rpea bhavety artha ||BhGS_11.46||

==============================

arjuna bhtam upalabhya, upasahtya viva-rpam, priya-vacanena vsayan r-


bhagavn uvca -

may prasannena tavrjuneda


rpa para daritam tma-yogt |
tejo-maya vivam anantam
dya yan me tvad-anyena na da-prvam ||BhG_11.47||

may prasannena, prasdo nma tvayy anugraha-buddhi, tadvat prasannena may tava |
he 'rjuna ! ida para rpa viva-rpa daritam tma-yogd tmana aivaryasya
smarthyt | tejo-maya teja-prya viva samastam anantam anta-rahita dau
bhavam dya, yad rpa me mama tvad-anyena tvatto 'nyena kenacin na da-prvam
||BhGS_11.47||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 139/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

==============================

tmano mama rpa-daranena ktrtha eva tva savtta iti tat stauti -

na veda yajdhyayanair na dnair


na ca kriybhir na tapobhir ugrai |
eva-rpa akya aha n-loke
drau tvad-anyena kuru-pravra ||BhG_11.48||

na veda-yajdhyayanai caturm api vednm adhyayanair yathvat yajdhyayanai ca


- veddhyayanair eva yajdhyayanasya siddhatvt pthak yajdhyayana-grahaa yaja-
vijnopalakartham - tath na dnais tul-purudibhi, na ca kriybhir agnihotrdibhi
rautdibhi, npi tapobhir ugrai cndryadibhir ugrair ghorai, eva-rpo yath-
darita viva-rpa yasya so 'ham eva-rpo na akyo 'ha n-loke manuya-loke
drau tvad-anyena tvatto 'nyena kura-pravra ||BhGS_11.48||

==============================

m te vyath m ca vimha-bhvo
dv rpa ghoram d mamedam |
vyapeta-bh prta-man punas tva
tad eva me rpam ida prapaya ||BhG_11.49||

m te vyath m bht te bhayam, m ca vimha-bhvo vimha-cittat, dvopalabhya


rpa ghoram dk yath-darita mamedam | vyapeta-bhr vigata-bhaya, prta-man ca
san punar bhyas tva tad eva catur-bhuja rpa akha-cakra-gaddhara tavea
rpam ida prapaya ||BhGS_11.49||

==============================

sajaya uvca -
ity arjuna vsudevas tathoktv
svaka rpa daraym sa bhya |
vsaym sa ca bhtam ena
bhtv puna saumya-vapur mahtm ||BhG_11.50||

ity evam arjuna vsudevas tath-bhta vacanam uktv, svaka vasudevasya ghe jta
rpa daraymsa daritavn bhya puna | vsaymsa ca vsitavn bhtam
enam, bhtv puna saumya-vapu prasanna-deho mahtm ||BhGS_11.50||

==============================

arjuna uvca -
dveda mnua rpa tava saumya janrdana |
idnm asmi savtta sa-cet prakti gata ||BhG_11.51||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 140/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

dveda mnua rpa mat-sakha prasanna tava saumya janrdana, idnm,


adhunsmi savtta sajta | kim ? sa-cet prasanna-citta prakti svabhva gata
csmi ||BhGS_11.51||

==============================

r-bhagavn uvca -

sudurdaram ida rpa davn asi yan mama |


dev apy asya rpasya nitya darana-kkia ||BhG_11.52||

sudurdara suhu dukhena daranam asyeti sudurdaram | ida rpa davn asi
yan mama, dev apy asya mama rpasya nitya sarvad darana-kkia |
daranepsavo 'pi na tvam iva davanta, na drakyanti cety abhiprya ||BhGS_11.52||

==============================

kasmt ? -

nha vedair na tapas na dnena na cejyay |


akya eva-vidho drau davn asi m yath ||BhG_11.53||

nha vedai g-yaju-smtharva-vedai caturbhir api, na tapas ugrea cndryadin,


na dnena go-bh-hiraydin, na cejyay yajena pjay v akya eva-vidho yath-
darita-prakro drau davn asi m yath tvam ||BhGS_11.53||

==============================

katha puna akya ity ucyate -

bhakty tv ananyay akya aham eva-vidho 'rjuna |


jtu drau ca tattvena praveu ca parantapa ||BhG_11.54||

bhakty tu ki-viiay ity ha - ananyaypthag-bhtay, bhagavato 'nyatra ptha na


kadcid api y bhavati s tv anany bhakti | sarvair api karaai vsudevd anyan na
upalabhyate yay, snany bhakti, tay bhakty akyo 'ham eva-vidho viva-rpa-
prakro he 'rjuna, jtu strata | na kevala jtu strata, drau ca skt-
kartu tattvena tattvata, praveu ca moka ca gantu parantapa ||BhGS_11.54||

==============================

adhun sarvasya gt-strasya sra-bhto 'rtho nireyasrtho 'nuheyatvena


samuccityocyate -

mat-karma-kn mat-paramo mad-bhakta saga-varjita |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 141/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

nirvaira sarva-bhteu ya sa mm eti pava ||BhG_11.55||

mat-karma-kn mad-artha karma mat-karma, tat karotti mat-karma-kt | mat-parama -


karoti bhtya svmi-karma, na tv tmana param pretya gantavy gatir iti svmina
pratipadyate | aya tu mat-karma-kn mm eva param gati pratipadyate iti mat-
parama, aha parama par gatir yasya so 'ya mat-parama | tath mad-bhakto mm
eva sarva-prakrai sarva-prakrai sarvtman sarvotshena bhajate iti mad-bhakta |
saga-varjito dhana-putra-mitra-kalatra-bandhu-vargeu saga-varjita saga prti snehas
tad-varjita | nirvairo nirgata-vaira sarva-bhteu atru-bhva-rahita tmano ' tyantpakra-
pravttev api | ya do mad-bhakta sa mm eti | aham eva tasya par gati, nny gati
kcit bhavati | aya tavopadea io may upadia | he pva ! iti ||BhGS_11.55||

iti rmat-paramahasa-parivrjakcryasya r-govinda-bhagavat-pjya-pda-


iyasya rmac-chakara-bhagavata ktau rmad-bhagavad-gt-bhye
ekdao 'dhyya ||11||

__________________________________________________________
BhG 12

atha bhakti-yogo nma dvdao 'dhyya

(r-akarcrya-bhagavat-pda-kta-bhyam)

dvitydhyya-prabhtiu vibhty-anteu adhyyeu paramtmano brahmao 'karasya


vidhvasta-sarvopdhi-vieasyopsanam uktam | sarva-yogaivarya-sarva-jna-aktimat-
sattvopdher varasya tatra copsana tatra tatroktam | viva-rpdhyye tv aivaram
dya samasta-jagad-tma-rpa viva-rpa tvadya daritam upsanrtham eva tvay
| tac ca darayitv uktavn asi mat-karma-kd [Gt 11.55] ity di | ato 'ham anayor ubhayo
pakayor viiatara-bubhutsay tv pcchmty arjuna uvca -

eva satata-yukt ye bhakts tv paryupsate |


ye cpy akaram avyakta te ke yoga-vittam ||BhG_12.1||

evam ity attnantara-lokena uktam artha parmati mat-karma-kd ity din | eva
satata-yukt, nairantaryea bhagavat-karmdau yathokte 'rthe samhit santa pravtt
ity artha | ye bhakt ananya-ara santas tv yath-darita viva-rpa paryupsate
dhyyanti | ye cnye 'pi tyakta-sarvea sanyasta-sarva-karmo yath-vieita
brahmkara nirasta-sarvopdhitvd avyaktam akaraa-gocaram | yad dhi karaa-
gocara tad vyaktam ucyate, ajer dhtos tat-karmakatvt | ida tv akara tad-vipartam,
iau ca ucyamnair vieaair viiam, tad ye cpi paryupsate, tem ubhaye
madhye ke yogi-vittam ? ke 'tiayena yoga-vida ity artha ||BhGS_12.1||

==============================

r-bhagavn uvca - ye tv akaropsak samyag-darino nivttaias te tvat tihantu |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 142/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tn prati yad vaktavyam, tad uparid vakyma | ye tv itare -

mayy veya mano ye m nitya-yukt upsate |


raddhay parayopets te me yuktatam mat ||BhG_12.2||

mayi viva-rpe paramevara veya samdhya mano ye bhakt santa, m sarva-


yoge varm adhvara sarvaja vimukta-rgdi-klea-timira-dim, nitya-yukt
attnantardhyyntokta-lokrtha-nyyena satata-yukt santa upsate raddhay paray
prakayopet, te me mama mat abhipret yuktatam iti | nairantaryea hi te mac-
cittatayho-rtram ativhayanti | ato yukta tn prati yuktatam iti vaktum ||BhGS_12.2||

==============================

kim itare yuktatam na bhavanti ? na | kitu tn prati yad vaktavyam, tac chu -

ye tv akaram anirdeyam avyakta paryupsate |


sarvatra-gam acintya ca kastham acala dhruvam ||BhG_12.3||

ye tv akaram anirdeyam, avyaktatvd aabda-gocareti na nirdeu akyate, ato


'nirdeyam | avyakta na kenpi pramena vyajyata ity avyakta paryupsate pari
samantd upsate | upsana nma yath-stram upsyasyrthasya viay-karaena
smpyam upagamya taila-dhrvat samna-pratyaya-pravhea drgha-kla yad sanam,
tad upsanam cakate | akarasya vieaam ha - sarvatra-ga vyomavad vypy
acintya cvyaktatvd acintyam | yad dhi karaa-gocaram, tan manaspi cintyam, tad-
vipartatvd acintyam akaram, ka-stha dyamna-guam antar-doa vastu kam |
ka-rpam ka-skyam ity dau ka-abda prasiddho loke | tath cvidydy-aneka-
sasra-bjam antar-doavan my-vyktdi-abda-vcyatay my tu prakti vidyn
myina tu mahevaram [vetU 4.10], mama my duratyay [Gt 7.14] ity dau
prasiddha yat tat kam, tasmin ke sthita ka-stha tad-adhyakatay | athav, rir
iva sthita ka-stham ata evcalam | yasmd acalam, tasmd dhruvam, nityam ity artha
||BhGS_12.3||

==============================

saniyamyendriya-grma sarvatra sama-buddhaya |


te prpnuvanti mm eva sarva-bhta-hite rat ||BhG_12.4||

saniyamya samyak niyamya upasahtya indriya-grmam indriya-samudya sarvatra


sarvasmin kle sama-buddhaya sam tuly buddhir yem inia-prptau te sama-
buddhaya | te ye eva-vidhs te prpnuvanti mm eva sarva-bhta-hite rat | na tu te
vaktavya kicit m te prpnuvantti | jn tv tmaiva me matam iti hy uktam | na hi
bhagavat-svarp sat yuktatamatvam ayuktatamatva v vcyam ||BhGS_12.4||

==============================

ki tu -

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 143/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

kleo 'dhikataras tem avyaktsakta-cetasm |


avyakt hi gatir dukha dehavadbhir avpyate ||BhG_12.5||

kleo 'dhikatara | yadyapi mat-karmdi-par kleo 'dhika eva | kleo 'dhikataras tv


akartman paramrtha-darin dehbhimna-parityga-nimitta | avyaktsakta-
cetasm avyakta sakta ceto ye te 'vyaktsakta-cetasas tem avyaktsakta-cetasm
| avyakt hi yasmd y gatir akartmik dukha s dehavadbhir dehbhimnavadbhir
avpyate | ata kleo 'dhikatara | akaropsakn yad vartanam, tad uparid
vakyma ||BhGS_12.5||

==============================

ye tu sarvi karmi mayi sanyasya mat-par |


ananyenaiva yogena m dhyyanta upsate ||BhG_12.6||

ye tu sarvi karmi mayvare sanyasya mat-par aha paro ye te mat-par santo


'nanyenaivvidyamnam anyat lambana viva-rpa devam tmna muktv yasya so
'nanyas tennanyenaiva | kena ? yogena samdhin m dhyyanta cintayanta upsate
||BhGS_12.6||

==============================

te kim ? -

tem aha samuddhart mtyu-sasra-sgart |


bhavmi nacirt prtha mayy veita-cetasm ||BhG_12.7||

te mad-upsanaika-parm aham vara samuddhart | kuta ? ity ha - mtyu-


sasra-sgarn mtyu-yukta sasro mtyu-sasra, sa eva sgara iva sgara,
dustaratvt, tasmt mtyu-sasra-sgart aha te samuddhart bhavmi na cirt | ki
tarhi ? kipram eva he prtha, mayi veita-cetas mayi viva-rpa veita samhita
ceto ye te mayy veita-cetasas tem ||BhGS_12.7||

==============================

yata evam, tasmt -

mayy eva mana dhatsva mayi buddhi niveaya |


nivasiyasi mayy eva ata rdhva na saaya ||BhG_12.8||

mayy eva viva-rpa vare mana sakalpa-vikalptmaka dhatsva sthpaya | mayy


evdhyavasya kurvat buddhim dhatsva niveaya | tatas te ki syd iti su -
nivasiyasi nivatsyasi nicayena mad-tman mayi nivsa kariyasi | evta arra-ptd
rdhvam | na saaya, saayo 'tra na kartavya ||BhGS_12.8||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 144/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

atha citta samdhtu na aknoi mayi sthiram |


abhysa-yogena tato mm icchptu dhanajaya ||BhG_12.9||

atha eva yathvoca tath mayi citta samdhtu sthpayitu sthiram acala na
aknoi cet, tata pacd abhysa-yogena | cittasyaikasmin lambane sarvata samhtya
puna puna sthpanam abhysa | tat-prvako yoga samdhna-lakaas tenbhysa-
yogena m viva-rpam iccha prrthayasva ptu prptum | he dhanajaya ||BhGS_12.9||

==============================

abhyse 'py asamartho 'si mat-karma-paramo bhava |


mad-artham api karmi kurvan siddhim avpsyasi ||BhG_12.10||

abhyse 'py asamartho 'sy aakto 'si, tarhi mat-karma-paramo bhava mad-artha karma
mat-karma tat-parama mat-karma-parama, mat-karma-pradhna ity artha | abhysena
vin mad-artham api karmi kevala kurvan siddhi sattva-uddhi-yoga-jna-prpti-
dvrevpsyasi ||BhGS_12.10||

==============================

athaitad apy aakto 'si kartu mad-yogam rita |


sarva-karma-phala-tyga tata kuru yattmavn ||BhG_12.11||

atha punar etad api yad ukta mat-karma-paramatvam, tat kartum aakto 'si, mad-yogam,
rito mayi kriyamni karmi sanyasya yat karaa tem anuhna sa mad-
yoga, tam rita san, sarva-karma-phala-tyga sarve karma phala-sanysa
sarva-karma-phala-tyga tato 'nantara kuru yattmavn sayata-citta san ity artha
||BhGS_12.11||

==============================

idn sarva-karma-phala-tyga stauti -

reyo hi jnam abhysj jnd dhyna viiyate |


dhynt karma-phala-tygas tygc chntir anantaram ||BhG_12.12||

reyo hi praasyatara jnam | kasmt ? viveka-prvakd abhyst | tasmd api jnj


jna-prvaka dhyna viiyate | jnavato dhynd api karma-phala-tygo viiyata ity
anuajyate | eva karma-phala-tygt prva-vieaavata ntir upaama sa-hetukasya
sasrasynantaram eva syt, na tu klntaram apekate |

ajasya karmai pravttasya prvopadiopynuhnaktau sarva-karma phala-


tyga reya-sdhanam upadiam, na prathamam eva | ata ca reyo hi jnam abhysd
ity uttarottara-viiatvopadeena sarva-karma-phala-tyga styate, sapanna-
sdhannuhnaktau anuheyatvena rutatvt | kena sdharmyea stutitvam ? yad

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 145/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

sarve pramucyanta iti sarva-kma-prahd amtatvam uktam | tat prasiddham | km ca


sarve rauta-smrta-karma phalni | tat-tyge ca viduo dhyna-nihasynantaraiva
ntir iti sarva-kma-tyga-smnyam aja-karma-phala-tygasystti tat-smnyt sarva-
karma-phala-tyga-stutir iya prarocanrth | yathgastyena brhmaena samudra pta
itdntan api brhma brhmaatva-smnyt styante, eva karma-phala-tygt
karma-yogasya reya sdhanatvam abhihitam ||BhGS_12.12||

==============================

atra ctmevara-bhedam ritya viva-rpa vare ceta-samdhna-lakao yoga ukta,


varrtha karmnuhndi ca | athaitad apy aakto 'si [Gt 12.11] ity ajna-krya-
scann nbheda-darino 'karopsakasya karma-yoga upapadyata iti darayati | tath
karma-yogino 'karopsannupapattim | te prpnuvanti mm eva [Gt 12.4] ity
akaropsakn kaivalya-prptau svtantryam uktv, itare pratantryd
vardhnat daritavn tem aha samuddhart [Gt 12.7] iti | yadi hvarasytma-
bhts te mat abheda-daritvt, akara-svarp eva ta iti samuddharaa-karma-vacana
tn praty apeala syt | yasmc crjunasytyantam eva hitai bhagavn tasya samyag-
darannanvita karma-yoga bheda-dimantam eva upadiati | na ctmnam vara
pramato buddhv kasyacid gua-bhva jigamiati kacid, virodht | tasmd
akaropsakn samyag darana-nihn sanysin tyakta-sarveanm adve
sarva-bhtnm ity di-dharma-pga skd amtatva-kraa vakymti pravartate -

adve sarva-bhtn maitra karua eva ca |


nirmamo nirahakra sama-dukha-sukha kam ||BhG_12.13||

adve sarva-bhtn na dve, tmano dukha-hetum api na kicid dvei, sarvi


bhtny tmatvena hi payati | maitro mitra-bhvo maitr mitratay vartata iti maitra |
karua eva ca, karu kp dukhiteu day, tadvn karua, sarva-bhtbhaya-prada,
sanysty artha | nirmamo mama-pratyaya-varjita | nirahakro nirgatha-pratyaya |
sama-dukha-sukha same dukha-sukhe dvea-rgayor apravartake yasya sa sama-
dukha-sukha | kam kamvn, kruo 'bhihato vvikriya evste ||BhGS_12.13||

==============================

satua satata yog yattm dha-nicaya |


mayy arpita-mano-buddhir yo mad-bhakta sa me priya ||BhG_12.14||

satua satata nitya deha-sthiti-kraasya lbhe 'lbhe ca utpannla-pratyaya |


tath guaval-lbhe viparyaye ca satua | satata yog samhita-citta | yattm
sayata-svabhva | dha-nicayo dha sthiro nicayo 'dhyavasyo yasytma-tattva-
viaye sa dha-nicaya | mayy arpita-mano-buddhi sakalpa-vikalptmaka mana,
adhyavasya-laka buddhi, te mayy evrpite sthpite yasya sanysina sa mayy
arpita-mano-buddhi | ya do mad-bhakta sa me priya | priyo hi jnino 'ty artham aha
sa ca mama priya iti saptame 'dhyye scitam, tad iha prapacyate ||BhGS_12.14||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 146/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

yasmn nodvijate loko lokn nodvijate ca ya |


harmara-bhayodvegair mukto ya sa ca me priya ||BhG_12.15||

yasmt sanysino nodvijate nodvega gacchati na santapyate na sakubhyati loka,


tath lokn nodvijate ca ya, harmara-bhayodvegair hara cmara ca bhaya
codvega ca tair harmara-bhayodvegair mukta | hara priya-lbhe 'nta-
karaasyotkaro romcanruptdi-liga | amaro 'sahiut | bhaya trsa | udvega
udvignat | tair mukto ya sa ca me priya ||BhGS_12.15||

==============================

anapeka ucir daka udsno gata-vyatha |


sarvrambha-parityg yo mad-bhakta sa me priya ||BhG_12.16||

dehendriya-viaya-sabandhdiu apek-viayeu anapeko nispha | ucir bhyena


bhyantarea ca aucena sapanna | daka pratyutpanneu kryeu sadyo yathvat
pratipattu samartha | udsno na kasyacit mitrde paka bhajate ya, sa udsno yati
| gata-vyatho gata-bhaya | sarvrambha-parityg rabhyanteti | rambh ihmutra-phala-
bhogrthni kma-hetni karmi sarvrambh, tn parityaktu lam asyeti sarvrambha-
parityg ya mad-bhakta sa me priya ||BhGS_12.16||

==============================

ki ca -
yo na hyati na dvei na ocati na kkati |
ubhubha-parityg bhaktimn ya sa me priya ||BhG_12.17||

yo na hyata-prptau, na dvey ania-prptau, na ocati priya-viyoge, na cprpta


kkati, ubhubhe karma parityaktu lam asyeti ubhubha-parityg bhaktimn
ya sa me priya ||BhGS_12.17||

==============================

sama atrau ca mitre ca tath mnpamnayo |


toa-sukha-dukheu sama saga-vivarjita ||BhG_12.18||

sama atrau ca mitre ca, tath mnpamnayo pj-paribhavayo, toa-sukha-


dukheu sama | sarvatra ca saga-vivarjita ||BhGS_12.18||

==============================

ki ca -
tulya-nind-stutir maun satuo yena kenacit |
aniketa sthira-matir bhaktimn me priyo nara ||BhG_12.19||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 147/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tulya-nind-stuti | nind ca stuti ca nind-stut | te tulye yasya sa tulya-nind-stuti | maun


maunavn sayata-vk | satua yena kenacit arra-sthiti-hetu-mtrea | tath coktam -

yena kenacid cchanno yena kenacid ita |


yatra kvacana y syt ta dev brhmaa vidu || [Mbh 12.245.12] iti |
ki ca, aniketo niketa rayo nivso niyato na vidyate yasya so 'niketa, ngre ity di-
smty-antart | sthira-mati sthir paramrtha-viay yasya mati sa sthira-mati |
bhaktimn me priyo nara ||BhGS_12.19||

==============================

adve sarva-bhtnm [Gt 12.13] ity dinkaropsakn nivtta-sarvean


sanysin paramrtha-jna-nihn dharma-jta prakrntam upasahriyate -

ye tu dharmymtam ida yathokta paryupsate |


raddadhn mat-param bhakts te 'tva me priy ||BhG_12.20||

ye tu sanysino dharmymta dharmd anapeta dharmya ca tad amta ca tat,


amtatva-hetutvt, ida yathoktam, adve sarva-bhtnm ity din paryupsate
'nutihanti raddadhn santa mat-param yathokto 'ham akartm paramo niratiay
gatir ye te mat-param, mad-bhakt cottam paramrtha-jna-laka bhaktim
rit, te 'tva me priy | priyo hi jnino 'ty artham [Gt 7.18] iti yat scita tat
vykhyyehopasahtam bhakts te 'tva me priy iti | yasmd dharmymtam ida
yathoktam anutihan bhagavato vio paramevarasytva priyo bhavati, tasmd ida
dharmymta mumuku yatnato 'nuheya vio priya para dhma jigamiueti
vkyrtha ||BhGS_12.20||

iti rmat-paramahasa-parivrjakcryasya r-govinda-bhagavat-pjya-pda-


iyasya rmac-chakara-bhagavata ktau rmad-bhagavad-gt-bhye
dvdao 'dhyya ||

__________________________________________________________

BhG 13

[*NOTE: Numbering of this adhyaya out of tune with standard editions


and probably defective; "13.33" missing!]

atha ketra-ketraja-yogo nma


trayodao 'dhyya

(r-akarcrya-bhagavat-pda-kta-bhyam)

saptame 'dhyye scite dve prakt varasya trigutmikadh bhinnpar sasra-

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 148/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

hetutvt, par cny jva-bht ketraja-lakaevartmik | ybhy praktibhym varo


jagad-utpatti-sthiti-laya-hetutva pratipadyate | tatra ketra-ketraja-lakaa-prakti-dvaya-
nirpaa-dvrea tadvata varasya tattva-nirdhrartha ketrdhyya rabhyate |
attnantardhyye ca adve sarva-bhtn [Gt 12.13] ity din yvad-adhyya-
parisamptis tvat tattva-jnin sannysin nih yath te vartanta ity etad uktam |
kena punas te tattva-jnena yukt yathokta-dharmcarad bhagavata priy bhavanty
evam artha cyam adhyya rabhyate | prakti ca trigutmik sarva-krya-karaa-
viaykrea pariat puruasya bhogpavargrtha-kartavyatay dehendriydykrea
sahanyate | so 'ya saghta ida arram | tad etad bhagavn uvca --

ida arra kaunteya ketram ity abhidhyate |


etad yo vetti ta prhu ketraja iti tad-vida ||BhG_13.1||

idam iti sarva-nmnokta viinai ariram iti | he kaunteya ! kata-trt kayt karat,
ketravad vsmin karma-phala-nipatte ketram iti | iti-abda eva-abdedrthaka |
ketram ity evam abhidhyate kathyate | etac charra ketra yo vetti vijnti, pda-tala-
mastaka jnena viaykaroti, svbhvikenaupadeikena v vedanena viaykaroti
vibhgaa, ta veditra prhu kathayanti ketraja iti | iti-abda eva-abda-
padrthaka eva prvavat | ketraja ity evam hu | ke ? tad-vidas tau ketra-ketrajau ye
vidanti te tad-vida ||BhGS_13.1||

==============================

eva ketra-ketrajau uktau | kim etvan-mtrea jnena jtavyau? iti nety ucyate -

ketraja cpi m viddhi sarva-ketreu bhrata |


ketra-ketrajayor jna yat taj jna mata mama ||BhG_13.2||

ketraja yathokta-lakaa cpi m paramevaram asasria viddhi jnhi | sarva-


ketreu ya ketrajo brahmdi-stamba-paryantneka-ketropdhi-pravibhakta | ta
nirasta-sarvopdhi-bheda sad-asad-di-abda-pratyaygocara viddhty abhiprya | he
bhrata ! yasmt ketra-ketrajevara-ythtmya-vyatirekea na jna-gocaram anyad
avaiam asti, tasmt ketra-ketrajayor jeya-bhtayor yaj jna ketra-ketrajau
yena jnena viaykriyete, taj jna samyag-jnam iti matam abhiprya mamevarasya
vio ||

nanu sarva-ketrev eka evevara | nnyas tad-vyatirikto bhokt vidyate cet, tata varasya
sasritva prptam | vara-vyatirekea v sasrio 'nyasybhvt sasrbhva-
prasaga | tac cobhayam aniam, bandha-moka-tad-dhetu-strnarthakya-prasagt,
pratyakdi-prama-virodhc ca | pratyakea tvat sukha-dukha-tad-dhetu-lakaa
sasra upalabhyate | jagad-vaicitryopalabdhe ca dharmdharma-nimitta sasro
'numyate | sarvam etad anupapannam tmevaraikatve | na | jnjnayor
anyatvenopapatte | dram ete viparte vic avidy y ca vidyeti jt [KahU 1.2.4] tath
tayor vidyvidy-viayayo phala-bhedo 'pi viruddho nirdia - reya ca preya ca [KahU
1.2.2] iti | vidy-viaya reya, preyas tv avidy-kryam iti | tath ca vysa - dvv imv
atha panthnau [Mbh 12.241.6] ity di, imau dvv eva panthnv ity di ca | iha ca dve

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 149/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

nihe ukte | avidy ca saha kryea vidyay htavyeti ruti-smti-nyyebhyo 'vagamyate |

rutayas tvat - iha ced avedd atha satyam asti na ced ihvedn mahat vinai [KenaU
2.5],
tam eva vidvn amta iha bhavati [Taitt 3.12], nnya panth vidyate 'yanya [vetU 3.8]
vidvn na bibheti kutacana [TaittU 2.9] |

aviduas tu - atha tasya bhaya bhavati [TaittU 2.7], avidyym antare vartamn [KahU
1.2.5], brahma veda brahmaiva bhavati [MuU 3.2.9], anyo 'sv anyo 'ham asmti na sa
veda yath paur eva sa devnm [BAU 1.4.10] | tmavid ya sa ida sarva bhavati
[BAU 1.4.10], yad carmavat [vetU 6.20] ity dy sahasraa |

smtaya ca - ajnenvta jna tena muhyanti jantava [Gt 5.25], ihaiva tair jita
sargo ye smye sthita mana [Gt 5.19], sama payan hi sarvatra [Gt 13.29] ity
dy |

nyyata ca -
sarpn kugri tathodapna
jtv manuy parivarjayanti |
ajnatas tatra patanti kecij jne
phala paya yath-viiam || [Mbh 12.201.17] iti |

tath ca - dehdiu tma-buddhir avidvn rga-dvedi-prayukto dharmdharmnuhna-


kj jyate mriyate cety avagamyate | dehdi-vyatirikttma-darino rga-dvedi-
prahpeka-dharmdharma-pravtty-upaamn mucyanta iti na kenacit pratykhytu
akya nyyata | tatraiva sati, ketrajasyevarasyaiva sato 'vidy-ktopdhi-bhedata
sasritvam iva bhavati, yath dehdy-tmatvam tmana | sarva-jantn hi prasiddho
dehdiv antmasu tma-bhvo nicito 'vidy-kta, yath sthau purua-nicaya | na
caitvat purua-dharma sthor bhavati, sthu-dharmo v puruasya | tath na caitanya-
dharmo dehasya, deha-dharmo v cetanasya sukha-dukha-mohtmakatvdir tmano na
yukta | avidy-ktatvviet, jar-mtyuvat |

na, atulyatvt | iti cet - sthu-puruau jeyv eva santau jtrnyonyasminn adhyastv
avidyay | dehtmanos tu jeya-jtror eva itaretardhysa, iti na samo dnta |

ato deha-dharmo jeyo 'pi jtur tmano bhavatti cet, na | acaitanydi-prasagt | yadi hi
jeyasya dehde ketrasya dharm sukha-dukha-mohecchdayo jtur bhavanti, tarhi,
jeyasya ketrasya dharm kecit tmano bhavanty avidydhyropit, jar-maradayas
tu na bhavantti viea-hetur vaktavya | na bhavantty asty anumnam -
avidydhyropitatvj jar-maradivad iti, heyatvt, updeyatvc cety di |

tatraiva sati, karttva-bhokttva-lakaa sasro jeya-stho jtary avidyaydhyropita


iti, na tena jtu kicid duyati | yath blair adhyropitenkasya tala-malinatvdin |

eva ca sati, sarva-ketrev api sato bhagavata ketrajasyevarasya sasritva-gandha-


mtram api nakayam | na hi kvacid api loke 'vidydhyastena dharmea kasyacid upakro

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 150/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

'pakro v da |

yat tktam - na samo dnta iti, tad asat | katham ? avidydhysa-mtra hi dnta-
drntikayo sdharmya vivakitam | tan na vyabhicarati | yat tu jtari vyabhicaratti
manyase, tasypy anaikntikatva darita jardibhi ||

avidyvattvt ketrajasya sasritvam iti cet, na | avidyys tmasatvt | tmaso hi


pratyaya, varatmakatvd avidy viparta-grhaka, saayopasthpako v,
agrahatmako v | viveka-praka-bhve tad-abhvt tmase cvaratmake timirdi-
doe saty agrahader avidy-trayasya upalabdhe ||

atrha - eva tarhi jt-dharmo 'vidy | na | karae cakui taimirikatvdi-doopalabdhe |


yat tu manyase - jt-dharmo 'vidy, tad eva cvidy-dharmavattva ketrajasya
sasritvam | tatra yad uktam vara eva ketraja, na sasrty etad ayuktam iti, tan na |
yath karae cakui viparta-grhakdi-doasya darant | na vipartdi-grahaa tan-
nimitta v taimirikatvdi-doo grahtu, cakua saskrea timire 'pante grahtur
adarann na grahtur dharmo yath | tath sarvatraivgrahaa-viparta-saaya-pratyays
tan-nimitt karaasyaiva kasyacit bhavitum arhanti, na jtu ketrajasya | savedyatvc
ca te pradpa-prakavan na jt-dharmatvam | savedyatvd eva svtma-vyatirikta-
savedyatvam | sarva-karaa-viyoge ca kaivalye sarva-vdibhir avidydi-doavat-
tvnabhyupagamt | tmano yadi ketrajasygny-uavat svo dharma, tato na kadcid
api tena viyoga syt | avikriyasya ca vyomavat sarva-gatasymrtasya tmana kenacit
sayoga-viyognupapatte, siddha ketrajasya nityam evevaratvam | anditvn
nirguatvd [Gt 13.32] ity dvara-vacanc ca ||

nanv eva sati sasra-sasritvbhve strnarthakydi-doa syd iti cet, na | sarvair


abhyupagatatvt | sarvair hy tma-vdibhir abhyupagato doo naikena parihartavyo bhavati |
katham abhyupagata iti ? mukttman hi sasra-sasritva-vyavahrbhva sarvair
eva tma-vdibhir iyate | na ca te strnarthakydi-doa-prptir abhyupagat | tath
na ketrajnm varaikatve sati, strnarthakya bhavatu | avidy-viaye
crthavattvam - yath dvaitin sarve bandhvasthym eva strdy-arthavattvam, na
muktvasthym, evam ||

nanv tmano bandha-muktvasthe paramrthata eva vastu-bhte dvaitin sarvem | ato


heyopdeya-tat-sdhana-sad-bhve strdy-arthavattva syt | advaitin puna,
dvaitasyparamrthatvt, avidy-ktatvd bandhvasthy ctmano 'paramrthatve
nirviayatvt, strdynarthakyam iti cet, na | tmano 'vasth-bhednupapatte | yadi tvat
tmano bandha-muktvasthe, yugapat sytm, kramea v | yugapat tvat virodhn na
sabhavata sthiti-gat ivaikasmin | krama-bhvitve ca, nirnimittatva sa-nimittatva v ?
nirnimittatve 'nirmoka-prasaga | sa-nimittatve ca svato 'bhvt aparamrthatva-
prasaga | tath ca saty abhyupagama-hni |

ki ca, bandha-muktvasthayo paurvparya-nirpay bandhvasth prva


prakalpy, andimaty antavat ca | tac ca prama-viruddham | tath mokvasthdimaty
anant ca prama-viruddhaivbhyupagamyate | na cvasthvato 'vasthntara gacchato
nityatvam upapdayitu akyam | athnityatva-doa-parihrya bandha-muktvasth-bhedo

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 151/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

na kalpyate | ato dvaitinm api strnarthakydi-doo 'parihrya eva | iti samnatvn


ndvaita-vdin parihartavyo doa ||

na ca strnarthakyam, yath-prasiddhvidvat-purua-viayatvc chstrasya | avidu hi


phala-hetvor antmanor tma-daranam, na vidum | vidu hi phala-hetubhym tmano
'nyatva-darane sati, tayor aham ity tma-darannupapatte | na hy atyanta-mha
unmattdir api jalgnyo chy-prakayor vaiktmya payati | kim uta vivek | tasmn na
vidhi-pratiedha-stra tvat phala-hetubhym tmano 'nyatva-darino bhavati |
na hi "devadatta, tvam ida kuru" iti kasmicit karmai niyukte, "viumitro 'ha niyukta"
iti tatra-stho niyoga svann api pratipadyate | viyoga-viaya-vivekgrahat tpapadyate
pratipatti | tath phala-hetvor api ||

nanu prkta-sabandhpekay yuktaiva pratipatti strrtha-viay - phala-hetubhym


anytma-viaya-darane 'pi sati - ia-phala-hetau pravartito 'smi, ania-phala-heto ca
nivartito 'smti | yath pit-putrdnm itaretartmnyatva-darane saty apy anyonya-niyoga-
pratiedhrtha-pratipatti | na | vyatirikttma-darana-pratipatte prg eva phala-hetvor
tmbhimnasya siddhatvt | pratipanna-niyoga-pratiedhrtho hi phala-hetubhym tmano
'nyatva pratipadyate, na prvam | tasmd vidhi-pratiedha-stram avidvad-viayam iti
siddham ||

nanu svarga-kmo yajeta [Ap.r.S. 10.2.1] na kalaja bhakayed ity dv tma-vyatireka-


darinm apravttau, kevala-dehdy-tma-dn ca | ata kartur abhvc
chstrnarthakyam iti cet, na | yath-prasiddhita eva pravtti-nivtty-upapatte | vara-
ketrajaikatva-dar brahma-vit tvan na pravartate | tath nairtmyavdy api nsti para-
loka iti na pravartate | yath-prasiddhitas tu vidhi-pratiedha-stra-
ravanyathnupapattynumittmstitva tma-vienabhija karma-phala-sajta-
ta raddadhnatay ca pravartate | iti sarve na pratyakam | ato na
strnarthakyam ||

vivekinm apravtti-darant tad-anugminm apravttau strnarthakyam iti cet, na |


kasyacid eva vivekopapatte | anekeu hi priu kacid eva vivek syt, yathednm | na ca
vivekinam anuvartante mh, rgdi-doa-tantratvt pravtte, abhicaradau ca pravtti-
darant, svbhvyc ca pravtte | svabhvas tu pravartate [Gt 5.14] iti hi uktam ||

tasmt avidy-mtra sasro yath-da-viaya eva | na ketrajasya kevalasyvidy tat-


krya ca | na ca mithy-jna paramrtha-vastu dayitu samartham | na hy ara-
dea snehena pak-kartu aknoti marcy-udakam | tathvidy ketrajasya na kicit
kartu aknoti | ata cedam uktam - ketraja cpi m viddhi | ajnenvta jnam
[Gt 5.15] iti ca ||

atha kim ida sasrim ivham evam mamaivedam iti paitnm api ? su | ida tat
pityam, yat ketra evtma-daranam | yadi puna ketrajam avikriya payeyus tato na
bhoga karma vkkeyur mama syd iti | vikriyaiva bhoga-karma | athaiva sati,
phalrthitvd avidvn pravartate | vidua punar avikriytma-darina phalrthitvbhvt
pravtty-anupapattau krya-karaa-saghta-vyproparame nivttir upacaryate ||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 152/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ida cnyat pitya kasyacid astu - ketraja vara eva | ketra cnyat
ketrajasyaiva viaya | aha tu sasr sukh dukh ca | sasroparama ca mama
kartavya ketra-ketraja-vijnena, dhynena cevara ketraja skt ktv tat-
svarpvasthneneti | ya caiva budhyate, ya ca bodhayati, nsau ketraja iti | eva
manvno ya sa paitpaabda | sasra-mokayo strasya crthavattva karomti |
tmah svaya mho 'ny ca vymohayati strrtha-sapradya-rahitatvt, ruta-
hnim aruta-kalpan ca kurvan | tasmt asapradya-vit sarva-stra-vid api mrkhavad
eva upekaya ||

yat tktam varasya ketrajaikatve sasritva prpnoti | ketrajn cevaraikatve


sasrio 'bhvt sasrbhva-prasaga iti | etau doau pratyuktau vidyvidyayor
vailakaybhyupagamd iti | katham ? avidy-parikalpita-doea tad-viaya vastu
pramrthika na duyatti | tath ca danto darita - marcy-ambhas ara-deo na
pakkriyata iti | sasrio 'bhvt sasrbhva-prasaga-doo 'pi sasra-sasrior
avidy-kalpitatvopapatty pratyukta ||

nanu avidyvattvam eva ketrajasya sasritva-doa | tat-kta ca sukhitva-dukhitvdi


pratyakam upalabhyate iti cet, na | jeyasya ketra-dharmatvt, jtu ketrajasya tat-
kta-donupapatte | yvat kicit ketrajasya doa-jtam avidyamnam sajayasi, tasya
jeyatvopapatte ketra-dharmatvam eva, na ketraja-dharmatvam | na ca tena ketrajo
duyati, jeyena jtu sasargnupapatte | yadi hi sasarga syt, jeyatvam eva
nopapadyeta | yady tmano dharmo 'vidyvattva dukhitvdi ca katha bho pratyakam
upalabhyate | katha v ketraja-dharma | jeya ca sarva ketra jtaiva ketraja
ity avadhrite, avidy-dukhitvde ketraja-vieaatva ketraja-dharmatva tasya ca
pratyakopalabhyatvam iti viruddham ucyate 'vidy-mtrvaambht kevalam ||

atrha - svidy kasya ? iti | yasya dyate tasyaiva | kasya dyate ? iti | atrocyate - avidy
kasya dyate iti prano nirarthaka | katham ? dyate ced avidy, tadvantam api payasi |
na ca tadvaty upalabhyamne s kasya ? iti prano yukta | na hi gomati upalabhyamne
gva kasya ? iti prano 'rthavn bhavati |

nanu viamo dnta | gav tadvata ca pratyakatvt tat-sabandho 'pi pratyaka iti
prano nirarthaka | na tathvidy tadv ca pratyakau, yata prano nirarthaka syt |
apratyakevidyvatvidy-sabandhe jte, ki tava syt ? avidyy anartha-hetutvt
parihartavy syt | yasyvidy, sa t parihariyati |

nanu mamaivvidy | jnsi tarhy avidy tadvanta ca tmnam | jnmi, na tu


pratyakea | anumnena cej jnsi, katha sabandhagrahaam ? na hi tava jtu
jeya-bhtayvidyay tat-kle sabandho grahtu akyate, avidyy viayatvenaiva jtur
upayuktatvt | na ca jtur avidyy ca sabandhasya yo graht, jna cnyat tad-
viaya sabhavati | anavasth-prpte | yadi jtrpi jeya-sabandho jyate, anyo
jt kalpya syt, tasypy anya, tasypy anya ity anavasthparihry | yadi punar avidy
jey, anyad v jeya jeyam eva | tath jtpi jtaiva, na jeya bhavati | yad
caivam, avidy-dukhitvdyair na jtu ketrajasya kicit duyati ||

nanu ayam eva doa, yat doavat-ketra-vijttvam | na ca vijna-

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 153/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

svarpasyaivvikriyasya vijttvopacrt | yathoat-mtregnes tapti-kriyopacra,


tadvat | yathtra bhagavat kriykraka-phaltmatvbhva tmani svata eva darita -
avidydhyropita eva kriy-krakdir tmany upacaryate | tath tatra tatra ya ena vetti
hantram [Gt 2.19], prakte kriyamni guai karmi sarvaa [Gt 3.27], ndatte
kasyacit ppam [Gt 5.15] ity di-prakaraeu darita | tathaiva ca vykhytam asmbhi |
uttareu ca prakaraeu darayiyma ||

hanta ! tarhy tmani kriy-kraka-phaltmaty svato 'bhve, avidyay cdhyropitatve,


karmy avidvat-kartavyny eva, na vidum iti prptam | satyam eva prptam, etad eva
ca na hi deha-bht akyam ity atra darayiyma | sarva-strrthopasahra-prakarae
ca samsenaiva kaunteya nih jnasya y par ity atra vieato darayiyma | alam
iha bahu-prapacanena, iti upasahriyate ||BhGS_13.2||

==============================

ida arram [Gt 13.2] ity-di-lokopadiasya ketrdhyyrthasya sagraha-loko 'yam


upanyasyate tat ketra yac cety di, vycikhysitasya hy arthasya sagrahopanyso
nyyya iti -

tat ketra yac ca ydk ca yad-vikri yata ca yat |


sa ca yo yat-prabhva ca tat samsena me u ||BhG_13.3||

yan nirdiam ida arram iti tat tac-chabdena parmati | yac ca ida nirdia ketra
tat ydk yda svakyair dharmai | ca-abda samuccayrtha | yad-vikri yo vikro
yasya tat yad-vikri, yato yasmc ca yat, kryam utpadyate iti vkya-ea | sa ca ya
ketrajo nirdia sa yat-prabhvo ye prabhv updhi-kt aktayo yasya sa yat-
prabhva ca | tat ketra-ketrajayor ythtmya yath-vieita samsena sakepea
me mama vkyata u | rutvvadhraya ity artha ||BhGS_13.3||

==============================

tat ketra-ketraja-ythtmya vivakita stauti rot-buddhi-prarocanrtham -

ibhir bahudh gta chandobhir vividhai pthak |


brahma-stra-padai caiva hetumadbhir vinicitai ||BhG_13.4||

ibhir vasihdibhir bahudh bahu-prakra gta kathitam | chandobhi chandsi g-


dni tai chandobhir vividhair nn-bhvair nn-prakrai pthag vivekato gtam | ki ca,
brahma-stra-padai caiva brahmaa scakni vkyni brahma-stri tai padyate
gamyate jyata iti tni padny ucyante tair eva ca ketra-ketraja-ythtmyam gtam ity
anuvartate | tmety evopsta ity evam dibhir brahma-stra-padair tm jyate |
hetumadbhir yukti-yuktair vinicitair nisaaya-rpair nicita-pratyayotpdakair ity artha
||BhGS_13.4||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 154/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

stutybhimukhbhtyrjunyha bhagavn -

mah-bhtny ahakro buddhir avyaktam eva ca |


indriyi daaika ca paca cendriya-gocar ||BhG_13.5||

mah-bhtni mahnti ca tni sarva-vikra-vypakatvd bhtni ca skmi | sthlni tv


indriya-gocara-abdenbhidhyiyante | ahakro mah-bhta-kraam aha-pratyaya-
lakaa | ahakra-kraa buddhir adhyavasya-laka | tat-kraam avyaktam eva
ca, na vyaktam avyaktam avyktam vara-aktir mama my duratyay ity uktam | eva-
abda prakty-avadhrartha etvaty evadh bhinn prakti | ca-abdo bheda-
samuccayrtha | indriyi daa, rotrdni paca buddhy-utpdakatvd buddhndriyi |
vk-py-dni paca karma-nirvartakatvt karmendriyi | tni daa | eka ca | ki tat ?
mana ekdaa sakalpdytmakam | paca cendriya-gocar abddayo viay | tny
etni skhy catur-viati-tattvny cakate ||BhGS_13.5||

==============================

athedn tma-gu iti yn cakate vaieiks te 'pi ketra-dharm eva, na tu


ketrajasyety ha bhagavn -

icch dvea sukha dukha saghta cetan dhti |


etat ketra samsena sa-vikram udhtam ||BhG_13.6||

icch yaj-jtya sukha-hetum artham upalabdhavn prvam, punas taj-jtyam


upalabhamnas tam dtum icchati sukha-hetur iti | seya icchnta-karaa-dharmo
jeyatvt ketram | tath dvea, yaj-jtyam artha dukha-hetutvennubhtavn, punas
taj-jtyam artham upalabhamnas ta dvei | so 'ya dveo jeyatvt ketram eva | tath
sukham anukla prasanna-sattvtmaka jeyatvt ketram eva | dukha
pratikltmakam | jeyatvt tad api ketram | saghto dehendriy sahati | tasym
abhivyaktntakaraa-vtti, tapta iva loha-pie 'gni | tma-caitanybhsa-rasa-viddh
cetan | s ca ketra jeyatvt | dhtir yayvasda-prptni dehendriyi dhriyante | s ca
jeyatvt ketram | sarvnta-karaa-dharmopalakartham icchdi-grahaam | yata
uktam upasaharati - etad iti | etat ketra samsena sa-vikra saha vikrea mahad-
din udhtam uktam ||BhGS_13.6||

==============================

yasya ketra-bheda-jtasya sahati ida arra ketram [Gt 13.2] ity uktam | tat
ketra vykhyta mah-bhtdi-bheda-bhinna dhty-antam | ketrajo vakyama-
vieaa - yasya sa-prabhvasya ketrajasya parijnd amtatva bhavati, tam jeya
yat tat pravakymty din sa-vieaa svayam eva vakyati bhagavn | adhun tu taj-
jna-sdhana-gaam amnitvdi-lakaam, yasmin sati taj-jeya-vijne yogyo 'dhikto
bhavati, yat-para sanys jna-niha ucyate, tam amnitvdi-gaa jna-sdhanatvj
jna-abda-vcya vidadhti bhagavn -

amnitvam adambhitvam ahis kntir rjavam |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 155/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

cryopsana auca sthairyam tma-vinigraha ||BhG_13.7||

amnitva mnino bhva mnitvam tmano lghanam, tad-abhvo 'mnitvam |


adambhitva sva-dharma-prakakaraa dambhitvam, tad-abhvo 'dambhitvam | ahis
hisana prinm apnam | knti parpardha-prptv avikriy | rjavam ju-bhvo
'vakratvam | cryopsana moka-sdhanopadeur cryasya urdi-prayogea
sevanam | auca kya-maln mj-jalbhy praklanam | anta ca manasa
pratipaka-bhvanay rgdi-malnm apanayana aucam | sthairya sthira-bhva,
moka-mrga eva ktdhyavasyatvam | tma-vinigraha tmano 'pakrakasya tma-abda-
vcyasya krya-karaa-saghtasya vinigraha svabhvena sarvata pravttasya san-
mrga eva nirodha tma-vinigraha ||BhGS_13.7||

==============================

ki ca -
indriyrtheu vairgyam anahakra eva ca |
janma-mtyu-jar-vydhi-dukha-donudaranam ||BhG_13.8||

indriyrtheu abddiu ddeu bhogeu virga-bhvo vairgyam | anahakro


'hakrbhva eva ca | janma-mtyu-jar-vydhi-dukha-donudarana janma ca mtyu
ca jar ca vydhaya ca dukhni ca teu janmdi-dukhnteu pratyeka
donudaranam | janmani garbha-vsa-yoni-dvra-nisaraa doa, tasynudaranam
locanam | tath mtyau donudaranam | tath jary praj-akti-tejo-nirodha-
donudarana paribhtat ceti | tath vydhiu iro-rogdiu donudaranam | tath
dukheu adhytmdhibhtdhidaiva-nimitteu | athav dukhny eva doo dukha-doas
tasya janmdiu prvavad anudaranam | dukha janma, dukha mtyu, dukha jar,
dukha vydhaya | dukha-nimittatvj janmdayo dukham, na puna svarpeaiva
dukham iti | eva janmdiu dukha-donudarand dehendriydi-viaya-bhogeu
vairgyam upajyate | tata pratyag-tmani pravtti karanm tma-daranya | eva
jna-hetutvj jnam ucyate janmdi-dukha-donudaranam ||BhGS_13.8||

==============================

ki ca -
asaktir anabhivaga putra-dra-ghdiu |
nitya ca sama-cittatvam iniopapattiu ||BhG_13.9||

asakti sakti saga-nimitteu viayeu prti-mtram, tad-abhvo 'sakti | anabhivago


'bhivagbhva | abhivago nma sakti-viea evnanytma-bhvan-lakaa |
yathnyasmin sukhini dukhini vham eva sukh, dukh ca, jvati mte vham eva jvmi
mariymi ceti | kva ? ity ha - putra-dra-ghdiu | putreu dreu ghev di-grahad
anyev apy atyanteeu dsa-vargdiu | tac cobhaya jnrthatvj jnam ucyate |
nitya ca sama-cittatva tulya-cittat | kva ? iniopapattiv inm anin
copapattaya saprptayas tsv iniopapattiu nityam eva tulya-cittat | iopapattiu na
hyati, na kupyati cniopapattiu | tac caitan nitya sama-cittatva jnam ||BhGS_13.9||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 156/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

==============================

ki ca -
mayi cnanya-yogena bhaktir avyabhicri |
vivikta-dea-sevitvam aratir jana-sasadi ||BhG_13.10||

mayi cevare 'nanya-yogena apthak-samdhin nnyo bhagavato vsudevt paro 'sti, ata
sa eva no gatir ity eva nicitvyabhicri buddhir ananya-yoga, tena bhajana bhaktir na
vyabhicaraa-l avyabhicri | s ca jnam | vivikta-dea-sevitvam | vivikta
svabhvata saskrea vucy-dibhi sarpa-vyghrdibhi ca rahito 'raya-nad-pulina-
deva-ghdibhir vivikto dea, ta sevitu lam asyeti vivikta-dea-sev, tad-bhvo vivikta-
dea-sevitvam | vivikteu hi deeu citta prasdati yatas tata tmdi-bhvan vivikta
upajyate | ato vivakta-dea-sevitva jnam ucyate | aratir aramaa jana-sasadi |
jann prktn saskra-nynm avintn sasat samavyo jana-sasat | na
saskravat vintn sasat | tasy jnopakrakatvt | ata prkta-jana-sasady
aratir jnrthatvj jnam ||BhGS_13.10||

==============================

ki ca -
adhytma-jna-nityatva tattva-jnrtha-daranam |
etaj jnam iti proktam ajna yad ato 'nyath ||BhG_13.11||

adhytma-jna-nityatvam tmdi-viaya jnam adhytma-jnam, tasmin nitya-bhvo


nityatvam | amnitvdn jna-sdhann bhvan-paripka-nimitta tattva-jnam,
tasyrtho moka sasroparama | tasylocana tattva-jnrtha-daranam | tattva-
jna-phallocane hi tat-sdhannuhne pravtti syd iti | etad amnitvdi-tattva-
jnrtha-daranntam ukta jnam iti prokta jnrthatvt | ajna yad ato 'smd
yathoktd anyath viparyayea | mnitva dambhitva his kntir anrjavam ity dy
ajna vijeya pariharaya, sasra-pravtti-kraatvd iti ||BhGS_13.11||

==============================

yathoktena jnena jtavya kim ? ity kkym ha -

jeya yat tat pravakymi yaj jtvmtam anute |


andimat para brahma na sat tan nsad ucyate ||BhG_13.12||

nanu yam niyam cmnitvdaya | na tair jeya jyate | na hy amnitvdi kasyacit


vastuna paricchedaka dam | sarvatraiva ca yad-viaya jna tad eva tasya
jeyasya paricchedaka dyate | na hy anya-viayea jnennyad upalabhyate, yath
ghaa-viayea jnengni | naia doa | jna-nimittatvj jnam ucyata iti hy avocma |
jna-sahakri-kraatvc ca | jeya jtavya yat tat pravakymi prakarea yathvat
vakymi | ki-phala tat ? iti prarocanena rotur abhimukhkarayha - yaj jeya
jtvmtam amtatvam anute, na punar mriyata ity artha | andimat dir asystti dimat,
ndimad andimat | ki tat ? para niratiaya brahma, jeyam iti praktam |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 157/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

atra kecit andi mat-param iti pada chindanti, bahu-vrhiokte 'rthe matupa narthakyam
ania syd iti | artha-viea ca darayanti - aha vsudevkhy par aktir yasya tan
mat-param iti | satyam evam apunar-ukta syt | artha cet sabhavati | na tv artha
sabhavati, brahmaa sarva-viea-pratiedhenaiva vijijpayiitvn na sat tan nsad
ucyate iti | viia-aktimattva-pradarana viea-pratiedha ceti vipratiiddham | tasmt
matupo bahu-vrhi samnrthatve 'pi prayogo loka-prartha | amtatva-phala
jeya mayocyata iti prarocanenbhimukhktyha - na sat taj jeyam ucyate iti npy asat
tad ucyate ||

nanu mahat parikara-bandhena kaha-raveodghuya jeya pravakymti, ananurpam


ukta na sat tan nsad ucyata iti | na, anurpam evoktam | katham ? sarvsu hy upaniatsu
jeya brahma neti neti [BAU 2.3.6] asthlam anau [BAU 3.8.8] ity di-viea-
pratiedhenaiva nirdiyate, neda tad iti vco 'gocatvt ||

nanu na tad asti, yad vastv asti-abdena nocyate | athsti-abdena nocyate, nsti taj jeyam
| vipratiiddha ca - jeya tad asti-abdena nocyate iti ca | na tvan nsti, nsti-buddhy-
aviayatvt ||

nanu sarv buddhayo 'sti-nsti-buddhy-anugat eva | tatraiva sati jeyam apy asti-buddhy-
anugata-pratyaya-viaya v syt, nsti-buddhy-anugata-pratyaya-viaya v syt | na,
atndriyatvenobhaya-buddhy-anugata-pratyayviayatvt | yad dhndriya-gamya vastu
ghadikam, tad asti-buddhy-anugata-pratyaya-viaya v syt, nsti-buddhy-anugata-
pratyaya-viaya v syt | ida tu jeyam atndriyatvena abdaika-prama-gamyatvn na
ghadivad ubhaya-buddhy-anugata-pratyaya-viayam ity ato na sat tan nsad ity ucyate ||

yat tktam - viruddham ucyate, jeya tan na sat tan nsad ucyata iti | na viruddham, anyad
eva tad-viditd atho aviditd adhi [KenaU 1.3] iti rute | rutir api viruddhrth iti cet - yath
yajya lm rabhya yajam ko hi tad veda yady amumin loke 'sti v na veti [TaittS
6.1.1] ity evam iti cet, na | viditviditbhym anyatva-ruter avaya-vijeyrtha-pratipdana-
paratvt yady amumin ity di tu vidhi-eo 'rtha-vda | upapatte ca sad-asad-di-abdair
brahma nocyata iti |

sarvo hi abdo 'rtha-prakanya prayukta ryama ca rotbhir jti-kriy-gua-


sabandha-dvrea saketa-grahaa-sa-vyapekrtha pratyyayati | nnyath,
adatvt | tad yath - gaur ava iti v jtita, pacati pahatti v kriyta, ukla ka iti v
guata, dhan gomn iti v sabandhata | na tu brahma jtimat, ato na sad-di-abda-
vcyam | npi guavat, yena gua-abdenocyeta, nirguatvt | npi kriy-abda-vcya
nikriyatvn nikala nikriya ntam [vetU 6.19] iti rute | na ca sabandh, ekatvt |
advayatvd aviayatvd tmatvc ca na kenacit, abdenocyata iti yuktam | yato vco
nivartante [TaittU 2.9] ity di-rutibhi ca ||BhGS_13.12||

==============================

sac-chabda-pratyayviayatvd asattvaky jeyasya sarva-pri-karaopdhi-


dvrea tad-astitva pratipdayan tad-ak-nivtty-artham ha -

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 158/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

sarvata pi-pda tat sarvato 'ki-iro-mukham |


sarvata rutimal loke sarvam vtya tihati ||BhG_13.13||

sarvata pi-pda sarvata paya pd csyeti sarvata pi-pda taj jeyam |


sarva-pri-karaopdhibhi ketrajasystitva vibhvyate | ketraja ca ketropdhita
ucyate | ketra ca pi-pddibhir anekadh bhinnam | ketropdhi-bheda-kta viea-
jta mithyaiva ketrajasya, iti tad-apanayanena jeyatvam uktam na sat tan nsad ucyate
iti | updhi-kta mithy-rpam apy astitvdhigamya jeya-dharmavat parikalpya ucyate
sarvata pi-pdam ity di | tath hi sapradya-vid vacanam -
adhyroppavdbhy niprapaca prapacyate iti | sarvatra sarva-dehvayavatvena
gamyamn pi-pddayo jeya-akti-sad-bhva-nimitta-svakry iti jeya-sad-bhve
ligni jeyasyeti upacrata ucyante | tath vykhyeyam anyat | sarvata pi-pda taj
jeyam | sarvato 'ki-iro-mukha sarvato 'ki irsi mukhni ca yasya tat sarvato 'ki-
iro-mukham | sarvata rutimat | ruti ravaendriyam, tat yasya tat rutimat | loke pri-
nikye | sarvam vtya savypya tihati sthiti labhate ||BhGS_13.13||

==============================

updhibhta-pi-pddndriydhyropaj jeyasya tadvattak m bhd ity evam


artha lokrambha -

sarvendriya-gubhsa sarvendriya-vivarjitam |
asakta sarva-bhc caiva nirgua gua-bhokt ca ||BhG_13.14||

sarvendriya-gubhsa sarvi ca tnndriyi rotrdni buddhndriya-karmendriykhyni,


anta-karae ca buddhi-manas, jeyopdhitvasya tulyatvt, sarvendriya-grahaena
ghyante | api ca, anta-karaopdhi-dvreaiva rotrdnm api updhitvam ity ato 'nta-
karaa-bahikaraopdhi-bhtai sarvendriya-guair adhyavasya-sakalpa-ravaa-
vacandibhir avabhsate iti sarvendriya-gubhsa sarvendriya-vyprair vyptam iva taj
jeyam ity artha | dhyyatva lelyatva [BAU 4.3.7] iti rute |

kasmt puna kran na vyptam eveti ghyata ity ata ha - sarvendriya-vivarjitam,


sarva-karaa-rahitam ity artha | ato na karaa-vyprai vypta taj jeyam | yas tv aya
mantra - api-pdo javano graht payaty acaku sa soty akara [vetU 3.19] ity
di | sa sarvendriyopdhi-gunuguya-bhajana-aktimat taj jeyam ity eva
pradaranrtha, na tu skd eva javandi-kriyvattva-pradaranrtha | andho maim
avindad [Taitt 1.11] ity di-mantrrthavat tasya mantrasyrtha | yasmt sarva-karaa-
varjita jeyam, tasmd asakta sarva-saleavarjitam | yadyapy evam, tathpi sarva-
bhc caiva | sad-spada hi sarva sarvatra sad-buddhy-anugamt | na hi mgatikdayo
'pi nirspad bhavanti | ata sarva-bht sarva bibhartti | syd ida cnyaj jeyasya
sattvdhigama-dvram - nirgua sattva-rajas-tamsi gus tair varjita taj jeyam,
tathpi gua-bhokt ca gun sattva-rajas-tamas abddi-dvrea sukha-dukha-
mohkra-pariatn bhokt copalabdh ca taj jeyam ity artha ||BhGS_13.14||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 159/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ki ca -
bahir anta ca bhtnm acara caram eva ca |
skmatvt tad avijeya dra-stha cntike ca tat ||BhG_13.15||

bahis tvak-paryanta deham tmatvenvidy-kalpitam apekya tam evvavadhi ktv


bahir ucyate | tath pratyag-tmnam apekya deham evvadhi ktv antar ucyate | bahir
anta cety ukte madhye 'bhve prpte, idam ucyate - acara caram eva ca, yac carcara
dehbhsam api tad eva jeya, yath rajju-sarpbhsa |

yady acara caram eva ca syt vyavahra-viaya sarva jeyam, kim-artham idam iti
sarvair na vijeyam ? ity ucyate - satya sarvbhsa tat | tathpi vyomavat skmam |
ata skmatvt svena rpea taj jeyam apy avijeyam avidum | vidu tu,
tmaiveda sarvam [BAU 7.25.2] brahmaiveda sarvam [BAU 2.5.1] ity di-pramato
nitya vijtam | avijtatay dra-stha vara-sahasra-koypy avidum aprpyatvt |
antike ca tat, tmatvd vidum ||BhGS_13.15||

==============================

ki ca -
avibhakta ca bhteu vibhaktam iva ca sthitam |
bhta-bhart ca taj jeya grasiu prabhaviu ca ||BhG_13.16||

avibhakta ca pratideha vyomavat tad ekam | bhteu sarva-priu vibhaktam iva ca


sthita dehev eva vibhvyamnatvt | bhta-bhart ca bhtni bibharti taj jeya bhta-
bhart ca sthiti-kle | pralaya-kle grasiu grasana-lam | utpatti-kle prabhaviu ca
prabhavana-la yath rajjvdi sarpder mithy-kalpitasya ||BhGS_13.16||

==============================

ki ca, sarvatra vidyamnam api san nopalabhyate cet, jeya tamas tarhi ? na | ki tarhi ?
-

jyotim api taj jyotis tamasa param ucyate |


jna jeya jna-gamya hdi sarvasya vihitam ||BhG_13.17||

jyotim dity-dnm api taj jeya jyoti | tma-caitanya-jyotieddhni hy dity-dni


jyoti dpyante, yena sryas tapati tejaseddha [TaittBr 3.12.9], tasya bhs sarvam ida
vibhti [vetU 6.14] ty di-rutibhya | smte ca ihaiva - yad ditya-gata teja [Gt 15.12]
ity de | tamaso 'jnt param aspam ucyate | jnder dusapdana-buddhy
prptvasdasyottambhanrtham ha - jnam amnitvdi | jeyam jeya yat tat
pravakymty [Gt 13.13] dinoktam | jna-gamyam jeyam eva jta saj jna-phalam
iti jna-gamyam ucyate | jyamna tu jeyam | tad etat trayam api hdi buddhau
sarvasya pri-jtasya vihita vieea sthitam | tatraiva hi traya vibhvyate
||BhGS_13.17||
==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 160/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

yathoktrthopasahrrtho 'ya loka rabhyate -

iti ketra tath jna jeya cokta samsata |


mad-bhakta etad vijya mad-bhvyopapadyate ||BhG_13.18||

ity eva ketra mah-bhtdi-dhty-anta, tath jnam amnitvdi tattva-jnrtha-


darana-paryanta, jeya ca jeya yat tat ity di tamasa param ucyate ity evam antam
ukta samsata sakepata | etvn sarvo hi vedrtho gtrtha copasahtyokta |
asmin samyag-darane ko 'dhikriyate ? ity ucyate - mad-bhakto mayvare sarvaje parama-
gurau vsudeve samarpita-sarvtma-bhvo yat payati oti spati v sarvam eva
bhagavn vsudeva ity eva-grahvia-buddhir mad-bhakta sa etad yathokta samyag
darana vijya, mad-bhvya mama bhvo mad-bhva paramtma-bhvas tasmai mad-
bhvya upapadyate, moka gacchati ||BhGS_13.18||

==============================

tatra saptame varasya dve prakt upanyaste parpare ketra-ketraja-lakae | etad-


yonni bhtni [Gt 7.7] iti coktam | ketra-ketraja-prakti-dvaya-yonitva katha
bhtnm ity ayam artho 'dhunocyate -

prakti purua caiva viddhy and ubhv api |


vikr ca gu caiva viddhi prakti-sabhavn ||BhG_13.19||

prakti purua caiva varasya prakt | tau prakti-puruau ubhv apy andi viddhi, na
vidyate dir yayos tau and | nityevaratvd varasya tat-praktyor api yukta nityatvena
bhavitum | prakti-dvayavattvam eva hvarasyevaratvam | ybhy praktibhym varo
jagad-utpatti-sthiti-pralaya-hetus te dve 'nd satyau sasrasya kraam ||

nd and iti tat-purua-samsa kecit varayanti | tena hi kilevarasya kraatva sidhyati


| yadi puna prakti-puruv eva nityau syt tat-ktam eva jagat, nevarasya jagata
karttvam | tad asat | prk prakti-puruayor utpatter itavybhvd varasynvaratva-
prasagt, sasrasya nirnimittatve 'nirmoka-prasagt strnarthakya-prasagd
bandha-mokbhva-prasagc ca | nityatve punar varasya praktyo sarvam etad
upapanna bhavet | katham ? vikr ca gu caiva | vakyamn vikrn buddhy-
di-dehendriyntn gu ca sukha-dukha-moha-pratyaykra-pariatn viddhi jnhi
prakti-sabhavn | praktir varasya vikra-kraa-aktis trigutmik my | s
sabhavo ye vikr gun ca tn vikrn gu ca viddhi prakti-sabhavn
prakti-parimn ||BhGS_13.19||

==============================

ke punas te vikr gu ca prakti-sabhav ? ity ha --

krya-karaa-karttve hetu praktir ucyate |


purua sukha-dukhn bhokttve hetur ucyate ||BhG_13.20||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 161/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

krya-karaa-karttve - krya arra karani tat-sthni trayodaa | dehasyrambhaki


bhtni paca viay ca prakti-sabhav vikr prvokt iha krya-grahaena ghyante
| gu ca prakti-sabhav sukha-dukha-mohtmak kararayatvt karaa-
grahaena ghyante | te krya-karan karttvam utpdakatva yat tat krya-karaa-
karttva tasmin krya-karaa-karttve hetu kraam rambhakatvena praktir ucyate |
eva krya-karaa-karttvena sasrasya kraa prakti |

krya-kraa-karttve ity asminn api phe, krya yat yasya parimas tat tasya krya
vikro vikri kraa tayor vikra-vikrio krya-kraayo karttve iti | athav, oa
vikr krya sapta prakti-viktaya kraam tny eva krya-krany ucyante te
karttve hetu praktir ucyate, rambhakatvenaiva |

purua ca sasrasya kraa yath syt tad ucyate - puruo jva ketrajo bhokt iti
paryya, sukha-dukhn bhogyn bhokttve upalabdhtve hetur ucyate | katha
punar anena krya-karaa-karttvena sukha-dukha-bhokttvena ca prakti-puruayo
sasra-kraatvam ucyate ? ity atrocyate - krya-karaa-sukha-dukha-rpea hetu-
phaltman prakte parimbhve, puruasya ca cetanasysati tad-upalabdhtve, kuta
sasra syt ? yad puna krya-karaa-sukha-dukha-svarpea hetu-phaltman
pariatay prakty bhogyay puruasya tad-vipartasya bhokttvenvidy-rpa sayoga
syt, tad sasra syd iti | ato yat prakti-puruayo krya-karaa-karttvena sukha-
dukha-bhokttvena ca sasra-kraatvam uktam, tad yuktam | ka punar aya sasro
nma ? sukha-dukha-sabhoga sasra | puruasya ca sukha-dukhn
sabhokttva sasritvam iti ||BhGS_13.20||

==============================

yat puruasya sukha-dukhn bhokttva sasritvam ity ukta tasya tat ki-nimittam
ity ucyate -

purua prakti-stho hi bhukte praktijn gun |


kraa gua-sago 'sya sad-asad-yoni-janmasu ||BhG_13.21||

puruo bhokt prakti-stha | praktv avidy-lakay krya-karaa-rpea pariaty


sthita prakti-stha | praktim tmatvena gata ity etat | hi yasmt | tasmd bhukte
upalabhata ity artha | praktijn praktito jtn sukha-dukha-mohkrbhivyaktn gun
sukh, dukh, mha, paito 'ham ity evam | satym apy avidyy sukha-dukha-
moheu gueu bhujyamneu ya saga tma-bhva sasrasya sa pradhna
kraa yasya puruasya janmana | sa yath-kmo bhavati tat kratur bhavati [BAU 4.4.5]
ity di rute | tad etad ha - kraa hetur gua-sago gueu sago 'sya puruasya
bhoktu sad-asad-yoni-janmasu | satya csatya ca yonaya sad-asad-yonayas tsu sad-
asad-yonuu janmni sad-asad-yoni-janmni, teu sad-asad-yoni-janmau viaya-bhteu
kraa gua-saga | athav, sad-asad-yoni-janmasu asya sasrasya kraa gua-
saga iti sasra-pada-madhyhryam | sad-yonayo devdi-yonaya | asad-yonaya
pavdi-yonaya | smarthyt sad-asad-yonaya manuya-yonayo 'py aviruddh
dravy ||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 162/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

etad ukta bhavati - prakti-sthatvkhyvidy gueu ca saga kma sasrasya


kraam iti | tac ca parivarjanya ucyate | asya ca nivtti-kraa jna-vairgye sa-
sanyse gt-stre prasiddham | tac ca jna purastd upanyasta ketra-ketraja-
viayam yaj jtvmtam anute [Gt 12.13] iti | ukta cnypohentad-dharmdhyropea
ca ||BhGS_13.21||

==============================

tasyaiva puna skn nirdea kriyate -

upadranumant ca bhart bhokt mahevara |


paramtmeti cpy ukto dehe 'smin purua para ||BhG_13.22||

upadra sampa-stha san dra svayam avypta | yath tvig-yajamneu yaja-


karma-vypteu taastho 'nyo 'vypto yaja-vidy-kuala tvig-yajamna-vypra-gua-
dom kit, tadvac ca krya-karaa-vypreu sa-vypr smpyena dra
upadra | athav, deha-cakur-mano-buddhy-tmno drara | te bhyo dra
deha | tata rabhyntaratama ca pratyak sampe tm dra, yata paro 'ntaratamo nsti
dra | so 'tiaya-smpyena dratvd upadra syt | yajopadraavad v sarva-viay-
karad upadra | anumant ca | anumodanam anumanana kurvatsu tat-kriysu
paritoas tat-kartnumant ca | athav, anumant krya-karaa-pravttiu svayam apravtto
'pi pravtta iva tad-anuklo vibhvyate, tennumant | athav, pravttn sva-vypreu tat-
ski-bhta kadcid api na nivrayatty anumant |

bhart| bharaa nma dehendriya-mano-buddhn sahatn caitanytma-


prrthyena nimitta-bhtena caitanybhsn yat svarpa-dhraam, tac caitanytma-
ktam eveti bhart tmety ucyate | bhokt | agny-uavan nitya-caitanya-svarpea buddhe
sukha-dukha-mohtmak pratyay sarva-viaya-viay caitanytma-grast iva
jyamn vibhakt vibhvyante iti bhokt tmocyate | mahevara | sarvtmatvt
svatantratvc ca mahn vara ceti mahevara | paramtm | dehdn buddhy-
antn pratyag-tmatvena kalpitnm avidyay parama upadratvdi-lakaa tmeti
paramtm | so 'nta paramtm ity anena abdena cpy ukta kathita rutau | kvsau ?
asmin dehe purua paro 'vyaktt | uttama puruas tv anya paramtmety udhta [Gt
13.3] iti yo vakyama ketraja cpi m viddhi [Gt 13.2] iti upanyasto
vykhyyopasahta ca ||BhGS_13.22||

==============================

tam eta yathokta-lakaam tmnam -

ya eva vetti purua prakti ca guai saha |


sarvath vartamno 'pi na sa bhyo 'bhijyate ||BhG_13.23||

ya eva yathokta-prakrea vetti purua skd tma-bhvena "ayam aham asmi" iti
prakti ca yathoktm avidy-laka guai sva-vikrai saha nivartitm abhvam

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 163/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

pdit vidyay, sarvath sarva-prakrea vartamno 'pi sa bhya puna patite 'smin
vidvac-charre dehntarya nbhijyate notpadyate, dehntara na ghtty artha | api-
abdt kim u vaktavya ? sva-vtta-stho na jyate ity abhiprya ||

nanu, yady api jnotpatty-anantara punar-janmbhva ukta, tathpi prg jnotpatte


ktn karmam uttara-kla-bhvin ca yni ctikrntneka-janma-ktni te ca
phalam adattv no na yukta iti | syus tri janmni kta-viprao hi na yukta iti, yath
phale pravttnm rabdha-janman karmam | na ca karma vieo 'vagamyate |
tasmt tri-prakry api karmi tri janmny rabheran | sahatni v sarvy eka
janmrabheran | anyath kta-vine sati sarvatrnvsa-prasaga, strnarthakya ca
syt | ity ata idam ayuktam uktam na sa bhyo 'bhijyate iti | na | kyante csya karmi
[MuU 2.2.8], brahma veda brahmaiva bhavati [MuU 3.2.9], tasya tvad eva ciram
[ChU 6.14.2], ik-tlavat sarvi karmi pradyante [ChU 5.24.3] ity di-ruti-atebhya
ukto vidua sarva-karma-dha |

ihpi cokto yathaidhsi [Gt 4.37] ity din sarva-karma-dha | vakyati copapatte ca |
avidy-kma-klea-bja-nimittni hi karmi janmntarkuram rabhante | ihpi ca
shakrbhisadhni karmi phalrambhaki, netarti tatra tatra bhagavatoktam |

bjny agny-upadagdhni na rohanti yath puna |


jna-dagdhais tath kleair ntm sapadyate puna [Mbh 3.200.10] iti ca |
astu tvaj jnotpatty-uttara-kla-ktn karma jnena dha, jna-saha-bhvitvt |
na tv iha janmani jnotpatte prk ktn karmam atta-janma-ktn ca dho yukta
| na | sarva-karmti vieat | jnottara-kla-bhvinm eva sarva-karmam iti cet, na |
sakoce kranupapatte | yat tktam yath vartamna-janmrambhaki karmi na
kyante phala-dnya pravttny eva saty api jne, tathnrabdha-phalnm api
karma kayo na yukta iti, tad asat | katham ? te mukteuvat pravtta-phalatvt |
yath prva lakya-vedhya mukta iu dhanuo lakya-vedhottara-klam api rabdha-
vega-kayt patanenaiva nivartate, eva arrrambhaka karma arra-sthiti-prayojane
nivtte 'pi, saskra-vega-kayt prvavat vartata eva | yath sa eva iu pravtti-
nimittnrabdha-vegas tv amukto dhanui prayukto 'pi upasahriyate, tathnrabdha-
phalni karmi svraya-sthny eva jnena nirbj-kriyanta iti | patite 'smin vidvac-charre
na sa bhyo 'bhijyate iti yuktam evoktam iti siddham ||BhGS_13.23||

==============================

atrtma-darane upya-vikalp ime dhyndaya ucyante -

dhynentmani payanti kecid tmnam tman |


anye skhyena yogena karma-yogena cpare ||BhG_13.24||

dhynena | dhyna nma abddibhyo viayebhya rotrdni karani manasy


upasahtya, mana ca pratyak-cetanayitari, ekgratay yac cintana tad dhynam | tath,
dhyyatva baka, dhyyatva pthiv, dhyyantva parvat [ChU 7.6.1] iti upamopdnt |
taila-dhrvat satato 'vicchinna-pratyayo dhynam | tena dhynena tmani buddhau
payanty tmna pratyak-cetanam tman svenaiva pratyak-cetanena dhyna-

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 164/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

sasktennta-karaena kecid yogina | anye skhyena yogena | skhya nma ime


sattva-rajas-tamsi gu may dy aha tebhyo 'nyas tad-vypra-ski-bhto nityo
gua-vilakaa tmeti cintanam ea skhyo yoga | tena payanti tmnam tmanety
anuvartate | karma-yogena | karmaiva yoga | varrpaa-buddhynuhyamna
ghaana-rpa yogrthatvd yoga ucyate guata | tena sattva-uddhi-jnotpatti-dvrea
cpare ||BhGS_13.24||

==============================

anye tv evam ajnanta rutvnyebhya upsate |


te 'pi ctitaranty eva mtyu ruti-parya ||BhG_13.25||

anye tv eu vikalpeu anyatamenpy eva yathoktam tmnam ajnanto 'nyebhya


cryebhya rutv "idam eva cintayata" ity ukt upsate raddadhn santa cintayanti |
te 'pi ctitaranty eva atikrmanty eva mtyum mtyu-yukta sasram ity etat | ruti-
parya ruti ravaa param ayana gamana moka-mrga-pravttau para
sdhana ye te ruti-parya | kevala-paropadea-pram svaya viveka-rahit
ity abhiprya | kim u vaktavyam prama prati svatantr vivekino mtyum atitarantty
abhiprya ||BhGS_13.25||

==============================

ketraja cpi m viddhi [Gt 13.3] iti ketrajevarakatva-viaya jna moka-


sdhana, yaj jtvmtam anute [Gt 13.13] ity uktam | tat kasmt heto ? iti tad-dhetu-
pradaranrtha loka rabhyate -

yvat sajyate kicit sattva sthvara-jagamam |


ketra-ketraja-sayogt tad viddhi bharatarabha ||BhG_13.26||

yvat yat kicit sajyate samutpadyate sattva vastu | kim avieea ? nety ha -
sthvara-jagama sthvara jagama ca ketra-ketraja-sayogt taj jyate ity eva
viddhi jnhi bharatarabha |

ka punar aya ketra-ketrajayo sayogo 'bhipreta ? na tvat rajjveva


ghaasyvayava-salea-dvraka sabandha-viea sayoga ketrea ketrajasya
sabhavati, kavat niravayavatvt | npi samavya-lakaas tantu-paayor iva ketra-
ketrajayor itaretara-krya-kraa-bhvnabhyupagamt | ity ucyate - ketra-ketrajayor
viaya-viayior bhinna-svabhvayor itaretara-tad-dharmdhysa-lakaa sayoga
ketra-ketraja-svarpa-vivek-bhva-nibandhana, rajju-uktikdn tad-viveka-
jnbhvd adhyropita-sarpa-rajatdi-sayogavat | so 'yam adhysa-svarpa ketra-
ketraja-sayogo mithy-jna-lakaa | yath-stra ketra-ketraja-lakaa-bheda-
parijna-prvaka prk darita-rpt ketrn mujd ivek yathokta-lakaa
ketraja pravibhajya na sat tan nsad ucyate [Gt 13.13] ity anena nirasta-sarvopdhi-
viea jeya brahma-svarpea ya payati, ketra ca my-nirmita-hasti-svapna-
da-vastuvad gandharva-nagardivad asad eva sad ivvabhsate | ity eva nicita-vijno
ya, tasya yathokta-samyag-darana-virodhd apagacchati mithy-jnam | tasya janma-

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 165/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

hetor apagamd ya eva vetti purua prakti ca guai saha [Gt 13.25] ity anena
vidvn bhyo nbhijyate iti yad uktam, tad upapannam uktam ||BhGS_13.26||

==============================

na sa bhyo 'bhijyate [Gt 13.24] iti samyag darana-phalam avidydi-sasra-bja-nivtti-


dvrea janmbhva ukta | janma-kraa cvidy-nimittaka ketra-ketraja-sayoga
ukta | atas tasy avidyy nivartaka samyag-daranam uktam api puna
abdntareocyate -

sama sarveu bhteu tihanta paramevaram |


vinayatsv avinayanta ya payati sa payati ||BhG_13.27||

sama nirviea tihanta sthiti kurvantam | kva ? sarveu samasteu bhteu


brahmdi-sthvarnteu priu | kam ? paramevara dehendriya-mano-buddhy-
avyakttmano 'pekya paramevara, ta sarveu bhteu sama tihantam | tni
viinai vinayatsv iti | ta ca paramevaram avinayantam iti, bhtn paramevarasya
ctyanta-vailakaya-pradaranrtham | katham ? sarve hi bhva-vikr jani-
lakao bhva-vikro mlam | janmottara-kla-bhvino 'nye sarve bhva-vikr vinnt |
vint paro na kacid asti bhva-vikra, bhvbhvt | sati hi dharmii dharm bhavanti |
ato 'ntya-bhva-vikrbhvnuvdena prva-bhvina sarve bhva-vikr pratiiddh
bhavanti saha kryai | tasmt sarva-bhtai vailakayam atyantam eva paramevarasya
siddham, nirvieatvam ekatva ca | ya eva yathokta paramevara payati, sa payati
|

nanu sarvo 'pi loka payati, ki vieaeneti | satya payati | ki tu viparta payati |
ato viinai - sa eva payatti | yath timira-dir aneka candra payati, tam apekya
eka-candra-dar viiyate - sa eva payatti | tathaivehpy ekam avibhakta yathokta
tmna ya payati, sa vibhaktn ektma-viparta-daribhyo viiyate - sa eva payatti |
itare payanto 'pi na payanti | viparta-daritvt aneka-candra-darivad ity artha
||BhGS_13.27||

==============================

yathoktasya samyag-daranasya phala-vacanena stuti kartavy iti loka rabhyate -

sama payan hi sarvatra samavasthitam varam |


na hinasty tmantmna tato yti par gatim ||BhG_13.28||

sama payann upalabhamno hi yasmt sarvatra sarva-bhteu samavasthita


tulyatayvasthitam varam attnantara-lokokta-lakaam ity artha | sama payan kim ?
na hinasti his na karoti tman svenaiva svam tmnam | tat-tad-ahisand yti par
prak gati mokkhym ||

nanu naiva kacit pr svaya svam tmna hinasti | katham ucyate 'prptam na hinastti
? yath na pthivym nntarike na divy agni cetavya [TaittS 5.2.7.1] ity di | naia doa,

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 166/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ajnm tma-tiraskaraopapatte | sarvo hy ajo 'tyanta-prasiddha skd aparokd


tmna tirasktyntmnam tmatvena parighya, tam api dharmdharmau ktvopttam
tmna hatvnyam tmnam updatte nava, ta caiva hatvnyam | eva tam api
hatvnyam ity evam upttam upttam tmna hantty tmah sarvo 'ja | yas tu
paramrthtmsv api sarvadvidyay hata iva vidyamna-phalbhvd iti sarve tma-hana
evvidvsa | yas tv itaro yathokttma-dar, sa ubhayathpi tmantmna na hinasti na
hanti | tato yti par gatim yathokta phala tasya bhavatty artha ||BhGS_13.28||

==============================

sarva-bhta-stham vara sama payan na hinasty tmantmnam [Gt 13.28] ity uktam
| tad anupapanna sva-gua-karma-vailakaya-bheda-bhinnev tmasu, ity etad
akyha -

praktyaiva ca karmi kriyamni sarvaa |


ya payati tathtmnam akartra sa payati ||BhG_13.29||

prakty praktir bhagavato my trigutmik | my tu prakti vidyd [vetU 4.10] iti


mantra-vart | tay praktyaiva ca nnyena mahad-di-krya-krakra-pariatay
karmi v-mana-kyrabhyi kriyamni nirvartyamnni sarvaa sarva-prakrair
ya payaty upalabhate, tathtmna ketrajam akartra sarvopdhi-vivarjita sa
payati, sa paramrtha-darty abhiprya | nirguasykartur nirvieasykasyeva bhede
pramnupapattir ity artha ||BhGS_13.29||

==============================

punar api tad eva samyag darana abdntarea prapacayati -

yad bhta-pthag-bhvam ekastham anupayati |


tata eva ca vistra brahma sapadyate tad ||BhG_13.30||

yad yasmin kle bhta-pthag-bhva bhtn pthag-bhva pthaktvam ekasminn


tmani sthita eka-stham anupayati strcryopadeam anu tmna pratyakatvena
payaty tmaiveda sarvam [ChU 7.25.2] iti | tata eva ca tasmd eva ca vistra utpatti
viksam tmata pra tmata tmata smara tmata ka tmatas teja tmata pa
tmata virbhva-tirobhvv tmato 'nnam [ChU 7.26.1] ity evam di-prakrair vistra
yad payati brahma sapadyate bhavati tad tasmin kla ity artha ||BhGS_13.30||

==============================

ekasytmna sarva-dehtmatve tad-doa-sabandhe prpte, idam ucyate -

anditvn nirguatvt paramtmyam avyaya |


arra-stho 'pi kaunteya na karoti na lipyate ||BhG_13.31||

anditvt | ander bhvo 'nditvam, di kraam, tad yasya nsti tad andi | yad dhy

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 167/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

dimat tat sventman vyeti | aya tv anditvn niravayava iti ktv na vyeti | tath
nirguatvt | saguo hi gua-vyayt vyeti | aya tu nirguatvc ca na vyeti | iti
paramtmyam avyaya | nsya vyayo vidyata ity avyaya | yata evam ata arra-stho 'pi,
arreu tmana upalabdhir bhavatti arra-stha ucyate | tathpi na karoti | tad-akarad eva
tat-phalena na lipyate | yo hi kart, sa karma-phalena lipyate | aya tv akart, ato na
phalena lipyate ity artha |

ka punar deheu karoti lipyate ca ? yadi tvat anya paramtmano deh karoti lipyate ca,
tata idam anupapannam ukta ketrajevaraikatvam ketraja cpi m viddhi [Gt
13.2] ity di | atha nsti vard anyo deh | ka karoti lipyate ca ? iti vcyam | paro v nstti
sarvath durvijeya durvcya ceti bhagavat-proktam aupaniada darana
parityakta vaieikai skhyrhata-bauddhai ca | tatrya parihro bhagavat svenaiva
ukta svabhvas tu pravartate [Gt 5.14] iti | avidy-mtra-svabhvo hi karoti lipyate iti
vyavahro bhavati, na tu paramrthata ekasmin paramtmani tad asti | ata evaitasmin
paramrtha-skhya-darane sthitn jna-nihn paramahasa-parivrjakn
tirasktvidy-vyavahr karmdhikro nstti tatra tatra darita bhagavat
||BhGS_13.31||

==============================

kim iva na karoti na lipyate ity atra dntam ha -

yath sarva-gata saukmyd ka nopalipyate |


sarvatrvasthito dehe tathtm nopalipyate ||BhG_13.32||

yath sarva-gata vypy api sat saukmyt skma-bhvd ka kha nopalipyate na


sabadhyate, sarvatrvasthito dehe tathtm nopalipyate ||BhGS_13.32||

==============================

ki ca -

yath prakayaty eka ktsna lokam ima ravi |


ketra ketr tath ktsna prakayati bhrata ||BhG_13.34||

yath prakayaty avabhsayati eka ktsna lokam ima ravi savit ditya, tath tadvat
mah-bhtdi-dhty-anta ketram eka san prakayati | ka ? ketr paramtm ity artha
| ravi-danto 'tra tmana ubhayrtho 'pi bhavati | ravivat sarva-ketrev eka evtm,
alepaka ceti ||BhGS_13.34||

==============================

samastdhyyrthopasahrrtho 'ya loka -

ketra-ketrajayor evam antara jna-caku |


bhta-prakti-moka ca ye vidur ynti te param ||BhG_13.35||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 168/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ketra-ketrajayor yath-vykhytayor eva yath-pradarita-prakrentaram itaretara-


vailakaya-viea jna-caku strcrya-prasdopadea-janitam tma-pratyayika
jna caku, tena jna-caku, bhta-prakti-moka ca, bhtn praktir avidy-
lakavyaktkhy, tasy bhta-prakter mokaam abhva-gamana ca ye vidur vijnanti,
ynti gacchanti te para paramtma-tattva brahma, na punar deha dadate ity artha
||BhGS_13.35||

==============================

iti rmat-paramahasa-parivrjakcryasya r-govinda-bhagavat-pjya-pda-


iyasya rmac-chakara-bhagavata ktau rmad-bhagavad-gt-bhye
ketra-ketraja-yogo nma trayodao 'dhyya ||

__________________________________________________________

BhG 14

atha gua-traya-vibhga-yogo nma


caturdao 'dhyya
(rmac-chakara-bhagavat-pda-viracitam rmad-bhagavad-gt-bhyam)
sarvam utpadyamna ketra-ketraja-sayogd utpadyata ity uktam | tat kathamiti, tat-
pradaranrtham para bhya ity dir adhyya rabhyate | athav, vara-paratantrayo
ketra-ketrajayo jagat-kraatva na tu skhynm iva svatantrayor ity evam artham |
prakti-sthatva gueu ca saga sasra-kraam ity uktam | kasmin gue katha
saga ? ke v gu ? katha v te badhnantti ? guebhya ca mokaa katha syt ?
muktasya ca lakaa vaktavyam, ity evam artha ca bhagavn uvca -

para bhya pravakymi jnn jnam uttamam |


yaj jtv munaya sarve par siddhim ito gat ||BhG_14.1||

para jnam iti vyavahitena sabandha | bhya puna prveu sarvev adhyyeu
asakd uktam api pravakymi | tac ca para para-vastu-viayatvt | ki tat ? jna
sarve jnnm uttamam, uttama-phalatvt | jnnm iti nmnitvdnm | ki tarhi ?
yajdi-jeya-vastu-viaym iti | tni na mokya, ida tu mokyeti parottama-
abdbhy stauti rot-buddhi-rucy-utpdanrtham | yaj jtv yaj jna jtv prpya
munaya sanysino manana-l sarve par siddhi mokkhym ito 'smt deha-
bandhant rdhva gat prpt ||BhGS_14.1||

==============================

asy ca siddhair aikntikatva darayati -

ida jnam upritya mama sdharmyam gat |


sarge 'pi nopajyante pralaye na vyathanti ca ||BhG_14.2||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 169/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

ida jna yathoktam upritya, jna-sdhanam anuhya ity etat, mama


paramevarasya sdharmya mat-svarpatm gat prpt ity artha | na tu samna-
dharmat sdharmyam, ketrajevarayor bhednabhyupagamd gt-stre | phala-vda
cya stuty-artham ucyate | sarge 'pi si-kle 'pi nopajyante | notpadyante | pralaye
brahmao 'pi vina-kle na vyathanti ca vyath npadyante, na cyavantty artha
||BhGS_14.2||

==============================

ketra-ketraja-sayoga do bhta-kraam ity ha -

mama yonir mahad brahma tasmin garbha dadhmy aham |


sabhava sarva-bhtn tato bhavati bhrata ||BhG_14.3||

mama sva-bht mady my trigutmik praktir yoni sarva-bhtn kraam | sarva-


kryebhyo mahattvt kraatvd bhac ca [bharac ca] sva-vikr mahad brahma
iti yonir eva viiyate | tasmin mahati brahmai yonau garbha hirayagarbhasya janmano
bja sarva-bhta-janma-kraa bja dadhmi nikipmi ketra-ketraja-prakti-dvaya-
aktimn varo 'ham, avidy-kma-karmopdhi-svarpnuvidhyina ketraja ketrea
sayojaymty artha | sabhava utpatti sarva-bhtn hirayagarbhotpatti-dvrea
tatas tasmd gabrhdhnd bhavati | he bhrata ||BhGS_14.3||

==============================

sarva-yoniu kaunteya mrtaya sabhavanti y |


ts brahma mahad yonir aha bja-prada pit ||BhG_14.4||

deva-pit-manuya-pau-mgdi-sarva-yoniu kaunteya, mrtayo deha-sasthna-laka


mrcchitgvayav mrtaya sabhavanti y, ts mrtn brahma mahat
sarvvastha yoni kraam aham varo bja-prado garbhdhnasya kart pit
||BhGS_14.4||

==============================

ke gu ? katha badhnanti ? ity ucyate -

sattva rajas tama iti gu prakti-sabhav |


nibadhnanti mah-bho dehe dehinam avyayam ||BhG_14.5||

sattva rajas tama ity eva-nmno gu iti pribhika abda | na rpdivad


dravyrit gu | na ca gua-guinor anyatvam atra vivakitam | tasmd gu iva nitya-
para-tantr ketraja praty avidytmakatvt ketraja nibadhnantva tam
spadktytmna pratilabhanta iti nibadhnantty ucyate | te ca prakti-sabhav
bhagavan-my-sabhav nibadhnantva | he mahbho | mahntau samarthatarv jnu-
pralambau bh yasya sa mahbhu he mahbho | dehe arre dehina dehavantam

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 170/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

avyayam, avyayatva coktam anditvd [Gt 13.32] ity di lokena | nanu deh na lipyate
[Gt 13.32] ity uktam | tat katham iha nibadhnantty anyathocyate ? parihtam asmbhir iva-
abdena nibadhnantveti ||BhGS_14.5||

==============================

tatra sattvdn sattvasyaiva tval lakaam ucyate -

tatra sattva nirmalatvt prakakam anmayam |


sukha-sagena badhnti jna-sagena cnagha ||BhG_14.6||

nirmalatvt sphaika-mair iva prakakam anmaya nirupadrava sattva tan nibadhnti


| katham ? sukha-sagena sukhy aham iti viaya-bhtasya sukhasya viayiy tmani
salepdana maiva sukhe sajanam iti | saividy | na hi viaya-dharmo viayio
bhavati | icchdi ca dhty-anta ketrasyaiva viayasya dharma ity ukta bhagavat | ato
'vidyayaiva svakya-dharma-bhtay viaya-viayy-aviveka-lakaaysvtma-bhte sukhe
sajayatva, saktam iva karoti, asaga saktam iva karoti, asukhina sukhinam iva | tath
jna-sagena ca, jnam iti sukha-shacaryt ketrasyaiva viayasynta-karaasya
dharma, ntmana | tma-dharmatve sagnupapatte, bandhnupapatte ca | sukha iva
jndau sago mantavya | he anagha avyasana ||BhGS_14.6||

==============================

rajo rgtmaka viddhi tsaga-samudbhavam |


tan nibadhnti kaunteya karma-sagena dehinam ||BhG_14.7||

raja rgtmaka rajand rgo gairikd iva drg tmaka viddhi jnhi | tsaga-
samudbhava t aprptbhila | saga prpte viaye manasa prti-lakaa
salea | tsagayo samudbhava tsaga-samudbhavam | tan nibadhnti tad
rajo nibadhnti kaunteya karma-sagena, ddrtheu karmasu sajana tat-parat
karma-sagas tena nibadhnti rajo dehinam ||BhGS_14.7||

==============================

tamas tv ajna-ja viddhi mohana sarva-dehinm |


pramdlasya-nidrbhis tan nibadhnti bhrata ||BhG_14.8||

tamas ttyo guo 'jna-jam ajnj jtam ajna-ja viddhi | mohana moha-karam
aviveka-kara sarva-dehin sarve dehavatm | pramdlasya-nidrbhi pramda
clasya ca nidr ca pramdlasya-nidrs tbhi pramdlasya-nidrbhis tat tamo
nibadhnti bhrata ||BhGS_14.8||

==============================

punar gun vypra sakepata ucyate -

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 171/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

sattva sukhe sajayati raja karmai bhrata |


jnam vtya tu tama pramde sajayaty uta ||BhG_14.9||

sattva sukhe sajayati saleayati, raja karmai he bhrata sajayatty anuvartate |


jna sattva-kta vivekam vtya cchdya tu tama svena varatman pramde
sajayaty uta | pramdo nma prpta-kartavykaraam ||BhGS_14.9||

==============================

ukta krya kad kurvanti gu ? ity ucyate -

rajas tama cbhibhya sattva bhavati bhrata |


raja sattva tama caiva tama sattva rajas tath ||BhG_14.10||

rajas tama ca ubhv apy abhibhya sattva bhavati udbhavati vardhate yad, tad
labdhtmaka sattva sva-krya jna-sukhdy rabhate | he bhrata ! tath rajo-gua
sattva tama caiva ubhv apy abhibhya vardhate yad, tad karma tdi sva-kryam
rabhate | tama-khyo gua sattva raja ca ubhv apy abhibhya tathaiva vardhate
yad, tad jnvaradi sva-kryam rabhate ||BhGS_14.10||

==============================

yad yo gua udbhto bhavati, tad tasya ki ligam ? ity ucyate -

sarva-dvreu dehe 'smin praka upajyate |


jna yad tad vidyd vivddha sattvam ity uta ||BhG_14.11||

sarva-dvreu, tmana upalabdhi-dvri rotrdni sarvi karani, teu sarva-dvreu


anta-karaasya buddher vtti prako dehe 'smin upajyate | tad eva jnam | yadaiva
prako jnkhya upajyate, tad jna-prakena ligena vidyd vivddham udbhta
sattvam ity utpi ||BhGS_14.11||

==============================

rajasa udbhtasyeda cihnam -

lobha pravttir rambha karmam aama sph |


rajasy etni jyante vivddhe bharatarabha ||BhG_14.12||

lobha para-dravydits | pravtti pravartanam | smnya-ce rambha | kasya ?


karmam | aamo 'nupaama hara-rgdi-pravtti | sph sarva-smnya-vastu-viay
t | rajasi gue vivddha etni ligni jyante | he bharatarabha ||BhGS_14.12||

==============================

aprako 'pravtti ca pramdo moha eva ca |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 172/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tamasy etni jyante vivddhe kuru-nandana ||BhG_14.13||

aprako 'viveka | atyantam apravtti ca pravtty-abhvas tat-krya pramdo moha eva


ca | aviveko mhat ity artha | tamasi gue vivddha etni ligni jyante he kuru-
nandana ! ||BhGS_14.13||

==============================

maraa-dvrepi yat phala prpyate, tad api saga-rga-hetuka sarva gauam eveti
darayan ha -

yad sattve pravddhe tu pralaya yti deha-bht |


tadottama-vid lokn amaln pratipadyate ||BhG_14.14||

yad sattve pravddha udbhte tu pralaya maraa yti pratipadyate deha-bhd tm,
tadottama-vid mahad-di-tattva-vidm ity etat | lokn amaln mala-rahitn pratipadyate
prpnotty etat ||BhGS_14.14||

==============================

rajasi pralaya gatv karma-sagiu jyate |


tath pralnas tamasi mha-yoniu jyate ||BhG_14.15||
rajasi gue vivddhe pralaya maraa gatv prpya karma-sagiu karmsakti-yukteu
manuyeu jyate | tath tadvad eva pralno mtas tamasi vivddhe mha-yoniu pav-di-
yoniu jyate ||BhGS_14.15||

==============================

atta-lokrthasyaiva sakepa ucyate -

karmaa suktasyhu sttvika nirmala phalam |


rajasas tu phala dukham ajna tamasa phalam ||BhG_14.16||

karmaa suktasya sttvikasya ity artha, hu ia sttvikam eva nirmala phalam iti |
rajasas tu phala dukha rjasasya karmaa ity artha, karmdhikrt phalam api
dukham eva, kranurpyt, rjasam eva | tath ajna tamasas tmasasya karmao
'dharmasya prvavat ||BhGS_14.16||

==============================

ki ca, guebhyo bhavati -

sattvt sajyate jna rajaso lobha eva ca |


pramda-mohau tamaso bhavato 'jnam eva ca ||BhG_14.17||

sattvl labdhtmakt sajyate samutpadyate jnam, rajaso lobha eva ca, pramda-

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 173/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

mohau ca ubhau tamaso bhavata, ajnam eva ca bhavati ||BhGS_14.17||

==============================

ki ca -

rdhva gacchanti sattva-sth madhye tihanti rjas |


jaghanya-gua-vtta-sth adho gacchanti tmas ||BhG_14.18||

rdhva gacchanti devalokditpadyante sattva-sth sattva-gua-vtta-sth | madhye


tihanti manuyetpadyante rjas | jaghanya-gua-vtta-sth jaghanya csau gua ca
jaghanya-guas tama, tasya vtta nidrlasydi, tasmin sthit jaghanya-gua-vtta-sth
mh adho gacchanti pav-ditpadyante tmas ||BhGS_14.18||

==============================

puruasya prakti-sthatva-rpea mithy-jnena yuktasya bhogyeu gueu sukha-


dukha-mohtmakeu sukh dukh mho 'ham asmty eva-rpo ya sagas tat-kraa
puruasya sad-asad-yoni-janma-prpti-lakaasya sasrasyeti samsena prvdhyye
yad uktam, tad iha sattva rajas tama iti gu prakti-sabhav ity rabhya gua-
svarpam, gua-vttam, sva-vttena ca gun bandhakatvam, gua-vtta-nibaddhasya ca
purasya y gati, ity etat sarva mithy-jna-mla bandha-kraa vistareoktv,
adhun samyag-darann moko vaktavya ity ata ha bhagavn -

nnya guebhya kartra yad dranupayati |


guebhya ca para vetti mad-bhva so 'dhigacchati ||BhG_14.19||

nnya krya-karaa-viaykra-pariatebhyo guebhya kartram anya yad dra


vidvn san nnupayati, gu eva sarvvasth sarva-karma kartra ity eva payati,
guebhya ca para gua-vypra-ski-bhta vetti, mad-bhva mama bhva sa
dradhigacchati ||BhGS_14.19||

==============================

katham adhigacchati ? ity ucyate -

gun etn attya trn deh deha-samudbhavn |


janma-mtyu-jar-dukhair vimukto 'mtam anute ||BhG_14.20||

gun etn yathoktn attya jvann evtikramya myopdhi-bhtn trn deh deha-
samudbhavn dehotpatti-bja-bhtn janma-mtyu-jar-dukhair janma ca mtyu ca jar ca
dukhni ca janma-mtyu-jar-dukhni tair jvann eva vimukta san vidvn amtam anute |
eva mad-bhvam adhigacchatty artha ||BhGS_14.20||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 174/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

jvann eva gun attymtam anute iti prana-bja pratilabhyrjuna uvca -

kair ligais trn gun etn atto bhavati prabho |


kim-cra katha caits trn gun ativartate ||BhG_14.21||

kair ligai cihnais trn etn vykhytn gun atto 'tikrnto bhavati prabho, kim-cra ? ko
'sya cra iti kim-cra | katha kena ca prakrea etn trn gun ativartate 'ttya vartate
||BhGS_14.21||

==============================

guttasya lakaa guttatvopya crjunena po 'smin loke prana-dvayrtha


prativacana bhagavn uvca | yat tvat kair ligair yukto gutto bhavatti tat u -

praka ca pravtti ca moham eva ca pava |


na dvei sapravttni na nivttni kkati ||BhG_14.22||

praka ca sattvakrya pravtti ca rajakrya moham eva ca tamakryam ity etni


na dvei sapravttni samyagviayabhvena udbhtni - mama tmasa pratyayo jta,
tenha mha | tath rjas pravttir mama utpann dukhtmik, tenha rajas
pravartita pracalita svarpt | kaa mama vartate yo 'ya matsvarpvasthnt
bhraa | tath sttviko gua praktm m vivekitvam pdayan sukhe ca sajayan
badhntti tni dvey asamyag-daritvena | tat eva gutto na dvei sapravttni | yath
ca sttvikdipurua sattvdikryi tmna prati prakya nivttni kkati, na tath
gutto nivttni kkatty artha | etat na parapratyaka ligam | ki tarhi ?
svtmapratyakatvt tmrtham eva etat lakaam | na hi svtmaviaya
dveamkk v para payati ||BhGS_14.22||

==============================

atha idnm gutta kim-cra ? iti pranasya prativacanam ha -

udsnavad sno guair yo na viclyate |


gu vartanta ity eva yo 'vatihati negate ||BhG_14.23||

udsnavad yath udsno na kasyacit paka bhajate, tathya guttatvopya-mrge


'vasthita sna tmavid guair ya sanys na viclyate viveka-daranvasthta | tad etat
sphukaroti - gu krya-karaa-viaykra-pariat anyonyasmin vartante iti yo 'vatihati
| chando-bhaga-bhayt parasmaipada-prayoga | yo 'nutihatti v phntaram | negate
na calati, svarpvastha eva bhavatty artha ||BhGS_14.23||

==============================

ki ca -

sama-dukha-sukha svastha sama-loma-kcana |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 175/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tulya-priypriyo dhras tulya-nindtma-sastuti ||BhG_14.24||

sama-dukha-sukha same dukha-sukhe yasya sa sama-dukha-sukha, svastha sve


tmani sthita prasanna sama-loma-kcana loa cm ca kcana ca
lomakcanni samni yasya sa samalomakcana, tulyapriypriya priya
cpriya ca priypriye tulye same yasya so 'ya tulyapriypriya, dhro dhmn,
tulyanindtmasastuti nind ca tmasastuti ca nindtmasastut, tulye nindtmasastut
yasya yate sa tulyanindtmasastuti ||BhGS_14.24||

==============================

ki ca -

mnpamnayos tulyas tulyo mitrri-pakayo |


sarvrambha-parityg gutta sa ucyate ||BhG_14.25||

mnpamnayos tulya samo nirvikra | tulyo mitrri-pakayo | yadyapy udsn bhavanti


kecit svbhipryea, tathpi parbhipryea mitrri-pakayor iva bhavantti tulyo mitrri-
pakayor ity ha | sarvrambha-parityg | ddrthni karmy rabhyanta ity
rambh | sarvn rambhn parityaktu lam asyeti sarvrambha-parityg | deha-
dhraa-mtra-nimitta-vyatirekea sarva-karma-paritygty artha | gutta sa ucyate
||BhGS_14.25||

==============================

udsnavad ity di gutta sa ucyate ity etad-antam ukta yvat yatna-sdhya tvat
sanysino 'nuheya guttatva-sdhana mumuko | sthir-bhta tu sva-
savedya sad guttasya yater lakaa bhavatti | adhun katha ca trngun
ativartate ? ity asya pranasya prativacanam ha -

m ca yo 'vyabhicrea bhakti-yogena sevate |


sa gun samattyaitn brahma-bhyya kalpate ||BhG_14.26||

m ca vara nryaa sarva-bhta-hdayrita yo yati karm v avyabhicrea na


kadcid yo vyabhicarati bhakti-yogena bhajana bhakti saiva yogas tena bhakti-yogena
sevate, sa gun samattya etn yathoktn | brahma-bhyya | bhavana bhya, brahma-
bhyya brahma-bhavanya mokya kalpate samartho bhavatty artha ||BhGS_14.26||

==============================

kuta etad ? ity ucyate -

brahmao hi pratihham amtasyvyayasya ca |


vatasya ca dharmasya sukhasyaikntikasya ca ||BhG_14.27||
brahmaa paramtmano hi yasmt pratihha pratitihaty asmin iti pratihha
pratyag-tm | kdasya brahmaa ? amtasya avinina | avyayasya avikria |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 176/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

vatasya ca nityasya dharmasya dharma-jnasya jna-yoga-dharma-prpyasya


sukhasya nanda-rpasya aikntikasya avyabhicrio 'mtdi-svabhvasya paramnanda-
rpasya paramtmana pratyag-tm pratih |

samyag-jnena paramtmatay nicyate | tad etad brahma-bhyya kalpata ity uktam |


yay cevara-akty bhaktnugrahdi-prayojanya brahma pratihate pravartate, s aktir
brahmaivham | akti-aktimator ananyatvd ity abhiprya | athav, brahma-abda-
vcyatvt sa-vikalpaka brahma | tasya brahmao nirvikalpako 'ham eva nnya
pratihraya | ki-viiasya ? amtasymaraa-dharmakasyvyayasya vyaya-rahitasya |
ki ca, vatasya ca nityasya dharmasya jna-nih-lakaasya sukhasya taj-janitasya
aikntikasya eknta-niyatasya ca, pratihham iti vartate ||BhGS_14.27||

==============================

iti rmat-paramahasa-parivrjakcryasya r-govinda-bhagavat-pjya-pda-


iyasya rmac-chakara-bhagavata ktau rmad-bhagavad-gt-bhye
caturdao 'dhyya
||14||

__________________________________________________________

BhG 15

atha puruottama-yogo nma


pacadao 'dhyya

(rmac-chakara-bhagavat-pda-viracitam rmad-bhagavad-gt-bhyam)

yasmn mad-adhna karmi karma-phala jnin ca jna-phalam, ato bhakti-


yogena m ye sevante te mama prasdj jna-prpti-kramea gutt moka
gacchanti | kim u vaktavyam tmanas tattvam eva samyak vijnanta ity ato bhagavn
arjunenpo 'py tmanas tattva vivakur uvca rdhva-mlam ity din | tatra tvad
vka-rpaka-kalpanay vairgya-heto sasra-svarpa varayati - viraktasya hi
sasrt bhagavat-tattva-jne 'dhikra, nnyasyeti | r-bhagavn uvca -

r-bhagavn uvca
rdhva-mlam adha-kham avattha prhur avyayam |
chandsi yasya parni yas ta veda sa veda-vit ||BhG_15.1||

rdhva-mla klata skmatvt kraatvn nityatvt mahattvc cordhvam | ucyate


brahmvyakta my aktimat, tan mlam asyeti so 'ya sasra-vka rdhva-mla |
rute ca - rdhva-mlo 'vk-kha eo 'vattha santana [KahU 2.3.1] iti | pure ca -

avyakta-mla-prabhavas tasyaivnugrahotthita |
buddhi-skandha-maya caiva indriyntara-koara ||
mah-bhta-vikha ca viayai patravs tath |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 177/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

dharmdharma-supupa ca sukha-dukha-phalodaya ||
jvya sarva-bhtn brahma-vka santana |
etad brahma-vana csya brahmcarati skivat ||
etac chittv ca bhittv ca jnena paramsin |
tata ctma-gati prpya tasmn nvartate puna || [Mbh 14.35.20-22] ity di |

tam rdhva-mla sasra my-maya vkam hu | adha-kha mahad-


ahakra-tanmtrdaya kh ivsydho bhavantti so 'yam adha-kha, tam adha-
kham | na vo 'pi sthtety avatthas ta kaa-pradhvasinam avattha prhu
kathayanty avyaya sasra-myy andi-kla-pravttatvt so 'ya sasra-vko
'vyaya, andy-anta-dehdi-satnrayo hi suprasiddha, tam avyayam | tasyaiva
sasra-vkasya idam anyat vieaam - chandsi yasya parni, chandsi
cchdand g-yaju-sma-lakani yasya sasra-vkasya parnva parni | yath
vkasya parirakarthni parni, tath ved sasra-vka-parirakarth
dharmdharma-tad-dhetu-phala-prakanrthatvt | yath-vykhyta sasra-vka sa-
mla yas ta veda sa veda-vit, vedrtha-vid ity artha | na hi sa-mlt sasra-vkd
asmj jeyo 'nyo 'u-mtro 'py avaio 'stty ata sarvaja sarva-vedrtha-vid iti sa-mla-
sasra-vka-jna stauti ||BhGS_15.1||

==============================

tasyaitasya sasra-vkasyparvayava-kalpanocyate -

adha cordhva prasts tasya kh


gua-pravddh viaya-pravl |
adha ca mlny anusatatni
karmnubandhni manuya-loke ||BhG_15.2||

adho manuydibhyo yvat sthvaram, ata rdhva ca yvad brahmao viva-sjo dhma
ity etad-anta yath-karma yath-ruta jna-karma-phalni, tasya vkasya kh iva
kh prast pragat | gua-pravddh guai sattva-rajas-tamobhi pravddh
sthlkt updna-bhtai | viaya-pravl viay abddaya pravl iva dehdi-karma-
phalebhya khbhyo 'kur-bhavantva, tena viaya-pravl kh | sasra-vkasya
parama-mla updna-kraa prvam uktam | athedn karma-phala-janita-rga-
dvedi-vsan mlnva dharmdharma-pravtti-krany avntara-bhvni tny adha ca
devdy-apekay mlny anusantatny anupraviani karmnubandhni karma
dharmdharma-lakaam anubandha pacd-bhvi, yem udbhtim anu udbhavati, tni
karmnubandhni manuya-loke vieata | atra hi manuy karmdhikra prasiddha
||BhGS_15.2||

==============================

yas tv aya varita sasra-vka -

na rpam asyeha tathopalabhyate


nnto na cdir na ca sapratih |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 178/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

avattham ena su-virha-mlam


asaga-astrea dhena chittv ||BhG_15.3||

na rpam asyeha yathopavarita tath naiva upalabhyate, svapna-marcy-udaka-my-


gandharva-nagara-samatvt | da-naa-svarpo hi sa ity ata eva nnto na paryanto nih
parisamptir v vidyate | tath na cdi | "ita rabhyya pravtta" iti na kenacid gamyate |
na ca sapratih sthitir madhyam asya na kenacid upalabhyate | avattham ena
yathokta suvirha-mla suhu virhni viroha gatni sudhni mlni yasya tam
ena suvirha-mlam | asaga-astrea asaga putra-vitta-lokaiabhyo vyutthna
tensaga-astrea dhena paramtmbhimukhya-nicaya-dhktena puna punar
vivekbhysma-niitena cchitv sasra-vka sa-bjam uddhtya ||BhGS_15.3||

==============================

tata pada tat parimrgitavya


yasmin gat na nivartanti bhya |
tam eva cdya purua prapadye
yata pravtti prast pur ||BhG_15.4||

tata pact yat pada vaiava tat parimrgitavyam, parimrgaam anveaa


jtavyam ity artha | yasmin pade gat pravi na nivartanti nvartante bhya puna
sasrya | katha parimrgitavyam ity ha - tam eva ca ya pada-abdenokta dyam
dau bhavam dya purua prapadye ity eva parimrgitavya tac-charaatay ity
artha | ko 'sau purua ? ity ucyate - yato yasmt purut sasra-my-vka-pravtti
prast nist aindrajlikd iva my | pur ciratan ||BhGS_15.4||

==============================

katha-bhts tat pada gacchantty ucyate -

nirmna-moh jita-saga-do
adhytma-nity vinivtta-km |
dvandvair vimukt sukha-dukha-sajair
gacchanty amh padam avyaya tat ||BhG_15.5||

nirmna-moh mna ca moha ca mna-mohau, tau nirgatau yebhyas te nirmna-moh


mna-moha-varjit | jita-saga-do saga eva doa saga-doa, jita saga-doo yais
te jita-saga-do | adhytma-nity paramtma-svarplocana-nitys tat-par | vinivtta-
km vieato nirlepena nivtt km ye te vinivtta-km | yataya sanysino
dvandvai priypriydibhir vimukt sukha-dukha-sajai parityakt gacchanty amh
moha-varjit padam avyaya tad yathoktam ||BhGS_15.5||

==============================

tad eva pada punar vieyate -

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 179/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

na tad bhsayate sryo na ako na pvaka |


yad gatv na nivartante tad dhma parama mama ||BhG_15.6||

tat dhmeti vyavahitena dhmn sabadhyate | tad dhma tejo-rpa pada na bhsayate
srya ditya sarvvabhsana-aktimattve 'pi sati | tath na aka candra, na pvako
ngnir api | yad dhma vaiava pada gatv prpya na nivartante, yac ca srydir na
bhsayate, tad dhma pada parama vior mama padam ||BhGS_15.6||

==============================

nanu sarv hi gatir gaty-ant | sayog viprayognt [Mbh 11.2.3] iti hi prasiddham |
katham ucyate tat dhma gatn nsti nivtti ? iti | su tatra kraam -

mamaivo jva-loke jva-bhta santana |


mana-ahnndriyi prakti-sthni karati ||BhG_15.7||

mamaiva param tmano nryaasya, ao bhgo 'vayava eka-dea ity anarthntara jva-
loke jvn loke sasre jva-bhta kart bhokteti prasiddha santana cirantana |
yath jala-sryaka sryo jala-nimittpye sryam eva gatv na nivartate ca
tenaivtman gacchati, evam eva | yath ghady-updhi-paricchinno ghady-ka
ka san ghadi-nimittpye ka prpya na nivartate | ata upapannam uktam
yad gatv na nivartante iti |

nanu niravayavasya paramtmana kuto 'vayava eka-deo 'a iti ? svayavatve ca


vina-prasago 'vayava-vibhgt | naia doa, avidy-ktopdhi-paricchinna eka-deo
'a iva kalpito yata | darita cyam artha ketrdhyye vistaraa | sa ca jvo mad-
aatvena kalpita katha sasaraty utkrmati ca ? ity ucyate - mana-ahnndriyi
rotrdni prakti-sthni sva-sthne kara-akuly-dau praktau sthitni karati karati
||BhGS_15.7||

==============================

kasmin kle ? -

arra yad avpnoti yac cpy utkrmatvara |


ghtvaitni sayti vyur gandhn ivayt ||BhG_15.8||

yac cpi yad cpi utkrmatvaro dehdi-saghta-svm jva, tad karati [15.8] iti
lokasya dvitya-pdo 'rtha-vat prthamyena sabadhyate | yad ca prvasmt arrt
arrntaram avpnoti tad ghtvaitni mana-ahnndriyi sayti samyak yti
gacchati | kim iva ? ity ha - vyu pavano gandhn iva ayt pupde ||BhGS_15.8||

==============================

kni punas tni -

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 180/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

rotra caku sparana ca rasana ghram eva ca |


adhihya mana cya viayn upasevate ||BhG_15.9||

rotra caku sparana ca tvag-indriya rasana ghram eva ca mana ca aha


pratyekam indriyea saha, adhihya deha-stho viayn abddn upasevate ||BhGS_15.9||

==============================

eva deha-gata deht -

utkrmanta sthita vpi bhujna v gunvitam |


vimh nnupayanti payanti jna-cakua ||BhG_15.10||

utkrmanta deha prvoptta parityajanta sthita vpi dehe tihanta bhujn v


abdd copalabhamna gunvita sukha-dukha-mohdyair guair anvitam
anugata sayuktam ity artha | eva-bhtam apy enam atyanta-darana-gocara-prpta
vimh dda-viaya-bhoga-balka-cetas taynekadh mh nnupayanti | aho
kaa vartate ity anukroati ca bhagavn | ye tu puna prama-janita-jna-cakuas ta
ena payanti jna-cakuo vivikta-daya ity artha ||BhGS_15.10||

==============================

yatanto yogina caina payanty tmany avasthitam |


yatanto 'py akttmno naina payanty acetasa ||BhG_15.11||

yatanta prayatna kurvanto yogina ca samhita-citt ena praktam tmna payanty


ayam aham asmty upalabhanta tmani svasy buddhv avasthitam | yatanto 'pi strdi-
pramair akttmno 'saskttmnas tapas indriya-jayena ca, ducaritd anuparat,
anta-darp prayatna kurvanto 'pi naina payanty acetaso 'vivekina ||BhGS_15.11||

==============================

yat pada sarvasyvabhsakamapy agnydity dika jyoti nvabhsayate, yat prpt ca


mumukava puna sasrbhimukh na nivartante, yasya ca padasya updhi-bhedam
anuvidhyamn jv - ghakdaya iva kasya - a, tasya padasya
sarvtmatva sarvavyavahrspadatva ca vivaku caturbhi lokai
vibhtisakepamha bhagavn -

yad ditya-gata tejo jagad bhsayate 'khilam |


yac candramasi yac cgnau tat tejo viddhi mmakam ||BhG_15.12||

yat ditya-gatam dityrayam | ki tat ? tejo dpti prako jagad bhsayate prakayaty
akhila samastam | yac candramasi aabhti tejo 'vabhsaka vartate, yac cgnau
hutavahe, tat tejo viddhi vijnhi mmaka madya mama vios taj jyoti | athav, ditya-
gata teja caitanytmaka jyotir yac candramasi, yac cgnau vartate tat tejo viddhi

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 181/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

mmaka madya mama vios taj jyoti |

nanu sthvareu jagameu ca tat samna caitanytmaka jyoti | tatra katham ida
vieaam - yad ditya-gatam ity di | naia doa, sattvdhikyd vistaratvopapatte | dity-
diu hi sattvam atyanta-prakam atyanta-bhsvaram | atas tatraivvistara jyotir iti tad
viiyate, na tu tatraiva tad adhikam iti | yath hi loke tulye 'pi mukha-sasthne na kha-
kuydau mukham virbhavati, dardau tu svacche svacchatare ca
tratamyenvirbhavati, tadvat ||BhGS_15.12||

==============================

ki ca -
gm viya ca bhtni dhraymy aham ojas |
pumi cauadh sarv somo bhtv rastmaka ||BhG_15.13||

g pthivm viya praviya dhraymi bhtni jagad aham ojas balena | yad bala
kma-rga-vivarjitam aivara rpa jagad-vidhraya pthivym pravia yena pthiv
gurv ndha patati na vidryate ca | tath ca mantra-vara - yena dyaur ugr pthiv ca
dh [TaittS 4.1.8] iti, sa ddhra pthivm [k 8.7.3.1] ity di ca | ato gm viya ca
bhtni carcari dhraymti yuktam uktam | ki ca, pthivy jt oadh sarv vrhi-
yavdy pumi pui-mat rasa-svdumat ca karomi somo bhtv rastmaka soma
san rastmaka rasa-svabhva | sarva-rasnm kara soma | sa hi sarva-rastmaka
sarv oadh svtma-rasn anupraveayan puti ||BhGS_15.13||

==============================

ki ca -

aha vaivnaro bhtv prin deham rita |


prpna-samyukta pacmy anna catur-vidham ||BhG_15.14||

aham eva vai vaivnara udara-stho 'gnir bhtv - ayam agnir vaivnaro yo 'yam anta
purue yenedam anna pacyate yad idam adyate [BAU 5.9.1] ity di-rute | vaivnara
san prin pravat deham rita pravia prpna-samyukta
prpnbhy samyukta sayukta pacmi pakti karomy annam aana
caturvidha catuprakra bhojya bhakya coya lehya ca | bhokt vai vnaro 'gni
| agner bhojyam anna soma | tad etad ubhayam agnomau sarvam iti payato 'nna-
doa-lepo na bhavati ||BhGS_15.14||

==============================

ki ca -

sarvasya cha hdi sanivio


matta smtir jnam apohana ca |
vedai ca sarvair aham eva vedyo

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 182/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

vednta-kd veda-vid eva cham ||BhG_15.15||

sarvasya ca pri-jtasyham tm san hdi buddhau sanivia | ato matta tmana


sarva-prin smtir jna tad-apohana cpagamana ca | ye yath puya-
karma puya-karmnurodhena jna-smt bhavata, tath ppa-karma ppa-
karmnurpea smti-jnayor apohana cpyanam apagamana ca | vedai ca sarvair
aham eva paramtm vedyo veditavya | vednta-kd vedntrtha-sapradya-kd ity
artha, veda-vid vedrtha-vid eva cham ||BhGS_15.15||

==============================

bhagavata varasya nryakhyasya vibhti-sakepa ukto viiopdhi-kto yad ditya-


gata teja [Gt 15.12] ity din | athdhun tasyaiva karkaropdhi-pravibhaktatay
nirupdhikasya kevalasya tattva-svarpa-nirdidhrayiayottara-lok rabhyante | tatra
sarvam evttn gatn antardhyyrtha-jta tridh rktya ha -

dvv imau puruau loke kara ckara eva ca |


kara sarvi bhtni kastho 'kara ucyate ||BhG_15.16||

dvv imau pthag-r-ktau puruv ity ucyete loke sasre - kara ca karatti karo
vin ity eko ri | apara puruo 'karas tad-viparta, bhagavato my-akti,
karkhyasya puruasya utpatti-bjam aneka-sasri-jantu-kma-karmdi-saskrraya
akara purua ucyate | kau tau puruau ? ity ha svayam eva bhagavn - kara sarvi
bhtni, samasta vikra-jtam ity artha | kstha k r rir iva sthita | athav,
k my vacan jihmat kuilat iti paryy | aneka-my-vacandi-prakrea sthita
kstha | sasra-bjnantyt, na karatty akara ucyate ||BhGS_15.16||

==============================

bhy karkarbhym anyo vilakaa karkaropdhi-dvaya-doespa nitya-


uddha-buddham ukta-svabhva -

uttama puruas tv anya paramtmety udhta |


yo loka-trayam viya bibharty avyaya vara ||BhG_15.17||

uttama utkatama puruas tv anyo 'tyanta-vilakaa bhy paramtmeti parama csau


dehdy-avidy-kttmabhya, tma ca sarva-bhtn pratyak-cetana, ity ata
paramtmety udhta ukto vednteu | sa eva viiyate yo loka-traya bhr-bhuva-svar-
khya svakyay caitanya-bala-akty viya praviya bibharti svarpa-sad-bhva-
mtrea bibharti dhrayati | avyayo nsya vyayo vidyata ity avyaya | ka ? vara sarvajo
nryakhya ana-la ||BhGS_15.17||

==============================

yath-vykhytasyevarasya puruottama ity etat nma prasiddham | tasya nma-


nirvacana-prasiddhayrthavattva nmno darayan niratiayo 'ham vara ity tmna

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 183/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

darayati bhagavn -

yasmt karam atto 'ham akard api cottama |


ato 'smi loke vede ca prathita puruottama ||BhG_15.18||

yasmt karam atto 'ha sasra-my-vkam avatthkhyam atikrnto 'ham akard api
sasra-my-rpa-vka-bja-bhtd api cottama utkatama rdhvatamo v | atas
tbhy karkarbhym uttamatvd asmi loke vede ca prathita prakhyta |
puruottama ity eva m bhakta-jan vidu | kavaya kvydiu ceda nma nibadhnanti
| puruottama ity anenbhidhnenbhiganti ||BhGS_15.18||

==============================

athedn yath-niruktam tmna yo veda, tasyeda phalam ucyate -

yo mm evam asamho jnti puruottamam |


sa sarva-vid bhajati m sarva-bhvena bhrata ||BhG_15.19||

yo mm vara yathokta-vieaam eva yathoktena prakrea asamha samoha-


varjita san jnty ayam aham asmti puruottama, sa sarva-vit sarvtman sarva vettti
sarvaja sarva-bhta-stha bhajati m sarva-bhvena sarvtmatay he bhrata
||BhGS_15.19||

==============================

asmin adhyye bhagavat-tattva-jna moka-phalam uktv, atha idn tat stauti -

iti guhyatama stram idam ukta maynagha |


etad buddhv buddhimn syt kta-ktya ca bhrata ||BhG_15.20||

iti etad guhyatama gopyatamam, atyanta-rahasya ity etat | ki tat ? stram | yady api
gtkhya samastam stram ucyate, tathpy ayam evdhyya iha stram ity ucyate stuty-
artha prakarat | sarvo hi gt-strrtho 'smin adhyye samsena ukta | na kevala
gt-strrtha eva, kitu sarva ca vedrtha iha parisampta | yas ta veda sa veda-vit
[Gt 15.1] vedai ca sarvair aham eva vedya [Gt 15.15] iti coktam | idam ukta kathita
may he 'nagha appa ! etac chstra yath-daritrtha buddhv buddhimn syt bhavet
nnyath | kta-ktya ca bhrata kta ktya kartavya yena sa kta-ktya | viia-
janma-prastena brhmaena yat kartavya tat sarva bhagavat-tattve vidite kta bhaved
ity artha | na cnyath kartavya parisampyate kasyacid ity abhiprya | sarva
karmkhila prtha jne parisampyate [Gt 4.33] iti coktam |

etad dhi janma-smagrya brhmaasya vieata |


prpyaitat kta-ktyo hi dvijo bhavati nnyath || [Manu 12.93]

iti ca mnava vacanam | yata etat paramrthatattva matta rutavn asi, ata ktrthas
tva bhrateti ||BhGS_15.20||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 184/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

iti rmat-paramahasa-parivrjakcryasya r-govinda-bhagavat-pjya-pda-


iyasya rmac-chakara-bhagavata ktau rmad-bhagavad-gt-bhye
pacadao 'dhyya ||

__________________________________________________________

BhG 16

atha daivsura-sampad-vibhga-yogo nma


oao 'dhyya

(r-akarcrya-bhagavat-pda-kta-bhyam)

daiv sur rkas ceti pri praktayo navame 'dhyye scit | ts vistarea
pradaranya abhaya sattva-sauddhir ity dir adhyya rabhyate | tatra sasra-
mokya daiv prakti, nibandhysur rkas ceti daivy dnya pradarana kriyate |
itarayo parivarjanya ca r-bhagavn uvca -

abhaya sattva-sauddhir jna-yoga-vyavasthiti |


dna dama ca yaja ca svdhyyas tapa rjavam ||BhG_16.1||

abhayam abhrut | sattva-sauddhi sattvasynta-karaasya sauddhi |


savyavahreu para-vacan-myntdi-parivarjana uddha-sattva-bhvena vyavahra
ity artha | jna-yoga-vyavasthitir jna strata cryata ca tmdi-padrthnm
avagama | avagatnm indriydy-upasahreaikgratay svtma-savedyatpdana
yoga | tayor jna-yogayor vyvasthiti vyavasthna tan-nihat | e pradhn daiv
sttvik socyate | dna yath-akti savibhgo 'nndnm | dama ca bhya-karanm
upaama | anta-karaasyopaama nti vakyati | yaja ca rauto 'gnihotrdi |
smrta ca deva-yajdi | svdhyya g-veddyadhyayanam adrtham | tapo
vakyama rrdi | rjavam jutva sarvad ||BhGS_16.1||

==============================

ki ca -

ahis satyam akrodhas tyga ntir apaiunam |


day bhtev aloluptva mrdava hrr acpalam ||BhG_16.2||

ahishisana prin p-varjanam | satyam apriynta-varjita yath-bhtrtha-


vacanam | akrodha parair kruasybhihatasya v prptasya krodhasya upaamanam |
tyga sanysa, prva dnasyoktatvt | ntir antakaraasyopaama | apaiunam
apiunat | parasmai para-randhra-praka-karaa paiunam, tad-abhvo 'paiunam | day
kp bhteu dukhiteu | aloluptvam indriy viaya-sanidhv avikriy | mrdava

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 185/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

mdutkrauryam | hrr lajj | acpalam asati prayojane vk-pi-pddnm avyprayittvam


||BhGS_16.2||

==============================

ki ca -

teja kam dhti aucam adroho ntimnit |


bhavanti sapada daivm abhijtasya bhrata ||BhG_16.3||

teja prgalbhya na tvag-gat dpti | kam kruasya titasya vntar-vikriynutpatti |


utpanny vikriyym praaamanam akrodha ity avocma | ittha kamy akrodhasya
ca viea | dhtir dehendriyev avasda prpteu tasya pratiedhako 'nta-karaa-vtti-
viea | yenottambhitni karani deha ca nvasdanti | auca dvi-vidha mj-jala-kta
bhyam bhyantara ca mano-buddhayor nairmalya my-rgdi-kluybhva | eva
dvi-vidha aucam | adroha para-jighsbhvo 'hisanam | ntimnit atyartha mno
'timna, sa yasya vidyate so 'timn | tad-bhvo 'timnit | tad-abhvo ntimnit tmana
pjyattiaya-bhvanbhva ity artha | bhavanty abhaydni etad-antni sapadam
abhijtasya | ki-viia sapadam ? daiv devn y sapat tm abhilakya jtasya
deva-vibhty-arhasya bhvi-kalyasyety artha | he bhrata ! ||BhGS_16.3||

==============================

athedn sur sapad ucyate -

dambho darpo 'timna ca krodha pruyam eva ca |


ajna cbhijtasya prtha sapadam surm ||BhG_16.4||

dambho dharma-dhvajitvam | darpo vidy-dhana-svajandi-nimitta utseka | atimna


prvokta | krodha ca | pruyam eva ca parua-vacanam | yath kam cakumn,
virpa rpavn, hnbhijanam uttambhijana ity di | ajna cviveka-jna
kartavykartavydi-viaya-mithy-pratyaya | abhijtasya prtha | kim-abhijtasyety ha -
sapadam surm asur sapat sur tm abhijtasya ity artha ||BhGS_16.4||

==============================

anayo sapado kryam ucyate -

daiv sapad vimokya nibandhysur mat |


m uca sapada daivm abhijto 'si pava ||BhG_16.5||

daiv sapat y s vimokya sasra-bandhant | nibandhya niyato bandho nibandhas


tad-artham sur sapat mat abhipret | tath rkas ca | tatraivam ukte saty ar
junasyntar-gata bhvam kim aham sura-sapad-yukta ? ki v daiva-sapad-yukta
? ity evam locan-rpam lakya ha bhagavn - m uca oka m kr | sapada
daivm abhijto 'sy abhilakya jto 'si | bhvi-kalyas tvam asty artha | he pva

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 186/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

||BhGS_16.5||

==============================

dvau bhta-sargau loke 'smin daiva sura eva ca |


daivo vistaraa prokta sura prtha me u ||BhG_16.6||

dvau dvi-sakhykau bhta-sargau bhtn manuy sargau s bhta-sargau


sjyeteti sargau bhtny eva sjyamnni daivsura-sapad-dvaya-yuktnti dvau bhta-
sargv ity ucyate | dvay ha vai prjpaty dev csur ca [BAU 1.3.1] iti rute | loke
'smin, sasra ity artha | sarve dvaividhyopapatte | kau tau bhta-sargau ? ity ucyate
- praktv eva daiva sura eva ca | uktayor eva punar anuvde prayojanam ha - daivo
bhta-sargo 'bhaya sattva-sauddhir ity din vistarao vistara-prakrai prokta
kathita, na tu suro vistaraa | atas tat-parivarjanrtham sura prtha me mama
vacand ucyamna vistaraa su avadhraya ||BhGS_16.6||

==============================

adhyya-parisampter sur sapat pri-vieaatvena pradaryate, pratyak-karaena


ca akyate tasy parivarjana kartum iti -

pravtti ca nivtti ca jan na vidur sur |


na auca npi ccro na satya teu vidyate ||BhG_16.7||

pravtti ca pravartana yasmin pururtha-sdhane kartavye pravttis tm, nivtti ca


etad-vipart yasmt anartha-heto nivartitavya s nivttis t ca, jan sur na vidur na
jnanti | na kevala pravtti-nivtt eva te na vidu, na auca npi ccro na satya teu
vidyate | aauc ancr myvino 'nta-vdino hy sur ||BhGS_16.7||

==============================

ki ca -
asatyam apratiha te jagad hur anvaram |
aparaspara-sabhta kim anyat kma-haitukam ||BhG_16.8||

asatya yath vayam anta-prys tatheda jagat sarvam asatyam | apratiha ca nsya
dharmdharmau pratihto 'pratiha ceti | te sur jan jagad hur anvaram na ca
dharmdharma-sa-vyapekako 'sya sitevaro vidyata ity ato 'nvara jagad hu | ki
ca, aparaspara-sabhta kma-prayuktayo str-puruayor anyonya-sayogj jagat
sarva sabhtam | kim anyat kma-haitukam | kma-hetukam eva kma-haitukam | kim
anyaj jagata kraam ? na kicit ada dharmdharmdi krantara vidyate | jagata
kma eva prin kraam iti lokyatika-dir iyam ||BhGS_16.8||

==============================

et dim avaabhya natmno 'lpa-buddhaya |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 187/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

prabhavanty ugra-karma kayya jagato 'hit ||BhG_16.9||

et dim avaabhya ritya naatmno naa-svabhv vibhraa-para-loka-sdhan


alpa-buddhayo viaya-viaylpaiva buddhir ye te 'lpa-buddhaya prabhavanti
udbhavanti ugra-karma krra-karmo histmak | kayya jagata prabhavantti
sabandha || jagato 'hit atrava ity artha ||BhGS_16.9||

==============================

te ca -

kmam ritya dupra dambha-mna-madnvit |


mohd ghtvsad-grhn pravartante 'ucivrat ||BhG_16.10||

kmam icch-vieam ritya avaabhya dupram aakya-praa dambha-mna-


madnvit dambha ca mna ca mada ca dambha-mna-mads tair anvit dambha-
mna-madnvit mohd avivekato ghtv updya asad-grhn aubha-nicayn
pravartante loke auci-vrat aucni vratni ye te 'uci-vrat ||BhGS_16.10||

==============================

ki ca -
cintm aparimey ca pralayntm uprit |
kmopabhoga-param etvad iti nicit ||BhG_16.11||

cintm aparimey ca, na parimtu akyate yasy cinty iyatt sparimey, tm


aparimeym, pralaynt marantm uprit, sad cint-par ity artha |
kmopabhoga-param, kmyante iti km viay abddayas tad-upabhoga-param
ayam eva parama pururtho ya kmopabhoga ity eva nicittmna | etvat iti nicit
||BhGS_16.11||

==============================

-pa-atair baddh kma-krodha-parya |


hante kma-bhogrtham anyyenrtha-sacayn ||BhG_16.12||

-pa-atair aiva ps tac-chatair baddh niyantrit santa sarvata kyam,


kma-krodha-parya kma-krodhau param ayanam rayo ye te kma-krodha-
parya | hante ceante kma-bhogrtha kma-bhoga-prayojanya na dharmrtham |
anyyena para-svpaharadinety artha | kim ? artha-sacayn artha-pracayn
||BhGS_16.12||

==============================

da ca tem abhiprya -

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 188/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

idam adya may labdham ida prpsye manoratham |


idam astdam api me bhaviyati punar dhanam ||BhG_16.13||

ida dravyam adya idn may labdham | ida cnyat prpsye manoratha manas-tui-
karam | ida cstdam api me bhaviyati gmini savatsare punar dhana tenha dhan
vikhyto bhaviymti ||BhGS_16.13||

==============================

asau may hata atrur haniye cparn api |


varo 'ham aha bhog siddho 'ha balavn sukh ||BhG_16.14||

asau devadattanm may hato durjaya atru | haniye cparn anyn varkn api | kim
ete kariyanti tapasvina | sarvathpi nsti mattulya | katham ? varo 'ham, aha bhog |
sarva-prakrea ca siddho 'ha sapanna putrai naptbhi, na kevala mnua,
balavn sukh cham eva | anye tu bhmibhryvitr ||BhGS_16.14||

==============================

hyo 'bhijanavn asmi ko 'nyo 'sti sado may |


yakye dsymi modiya ity ajna-vimohit ||BhG_16.15||

ha dhanena, abhijanavn saptapurua rotriyatvdisapanna - tenpi na mama


tulyo 'sti kacit | ko 'nyo 'sti sadas tulya may ? ki ca, yakye ygenpy anyn
abhibhaviymi, dsymi nadibhya, modiye hara ctiaya prpsymi, iti evam
ajnavimohit ajnena vimohit vividham avivekabhvam pann ||BhGS_16.15||

==============================

aneka-citta-vibhrnt moha-jla-samvt |
prasakt kma-bhogeu patanti narake 'ucau ||BhG_16.16||

aneka-citta-vibhrnt ukta-prakrair anekai cittai vividha bhrnt aneka-citta-


vibhrnt, mohajlasamvt moho 'viveko 'jna tad eva jlamiva varatmakatvt,
tena samvt | prasakt kmabhogeu tatraiva nia santas tena upacita-kalma
patanti narake 'ucau vaitaraydau ||BhGS_16.16||

==============================

tma-sabhvit stabdh dhana-mna-madnvit |


yajante nma-yajais te dambhenvidhi-prvakam ||BhG_16.17||

tmasabhvitt sarvaguaviiatay tmanaiva sabhvit tmasabhvit, na


sdhubhi | stabdh apraattmna | dhanamnamadnvit dhananimitta mna
mada ca, tbhy dhanamnamadbhym anvit | yajante nmayajai nmamtrair
yajais te dambhena dharmadhvajitayvidhiprvaka vidhivihitgetikartavyatrahitam

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 189/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

||BhGS_16.17||

==============================
ahakra bala darpa kma krodha ca sarit |
mm tma-para-deheu pradvianto 'bhyasyak ||BhG_16.18||

ahakram ahakaraam ahakra | vidyamnair avidyamnai ca guair tmany


adhyropitair viiam tmnam aham iti manyate, so 'hakro 'vidykhya kaatama
sarva-do mla sarvnartha-pravttn ca, tam | tath bala parbhibhava-
nimitta kma-rgnvitam | darpa darpo nma yasya udbhave dharmam atikrmati so
'yam antakararayo doa-viea | kma stry-di-viayam | krodham ania-viayam |
etn any ca mahato don sarit | ki ca te mm varam tma-para-deheu sva-
dehe para-deheu ca tad-buddhi-karma-ski-bhta m pradvianta, mac-
chsantivartitva pradvea, ta kurvanto 'bhyasyak san-mrga-sthn gueu
asahamn ||BhGS_16.18||

==============================

tn aha dviata krrn sasreu nardhamn |


kipmy ajasram aubhn surv eva yoniu ||BhG_16.19||

tn aha sanmrgapratipakabhtn sdhudveio dviata ca m krrn sasreu


evnekanarakasasaraamrgeu nardhamn adharmadoavattvt kipmi prakipmy
ajasra satatam aubhn aubhakarmakria surveva krra-karma-prysu
vyghrasahdiyoniu kipmtyanena sabandha ||BhGS_16.19||

==============================

sur yonim pann mh janmani janmani |


mm aprpyaiva kaunteya tato ynty adham gatim ||BhG_16.20||

sur yonim pann pratipann mh avivekino janmani janmani pratijanma


tamobahulsveva yoniu jyamn adho gacchanto mh mm varam
aprpynsdya eva he kaunteya, tatas tasmdapi ynty adham gati nikatam
gatim | mm aprpyaiveti na mat-prptau kcid api aksti, ata macchiasdhumrgam
aprpya ity artha ||BhGS_16.20||

==============================

sarvasy sury sapada sakepo 'yam ucyate, yasmin trividhe sarva


sursapadbhedo 'nanto 'py antarbhavati | yatparihrea parihta ca bhavati, yat mla
sarvasynarthasya, tat etad ucyate -

tri-vidha narakasyeda dvra nanam tmana |


kma krodhas tath lobhas tasmd etat traya tyajet ||BhG_16.21||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 190/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

trividha triprakra narakasya prptv ida dvra nanam tmana, yat dvra
pravianneva nayati tm | kasmaicit pururthya yogyo na bhavattyetat, atar ucyate
dvra nanam tmana iti | ki tat ? kma krodhas tath lobha | tasmt etat traya
tyajet | yata etat dvra nanam tmanas tasmt kmditrayametat tyajet ||BhGS_16.21||

==============================

tyga-stutir iyam -

etair vimukta kaunteya tamo-dvrais tribhir nara |


caraty tmana reyas tato yti par gatim ||BhG_16.22||

etai vimukta kaunteya tamo-dvrais tamaso narakasya dukha-mohtmakasya dvri


kmdayas tai, etais tribhi vimukto nara caraty anutihati | kim ? tmana reya | yat-
pratibaddha prva ncacra, tad-apagamd carati | tatas tad-carat yti par gati
mokam apti ||BhGS_16.22||

==============================

sarvasya etasya sur-sapat-parivarjanasya reya-caraasya ca stra kraam |


stra-pramd ubhaya akya kartum, nnyath | ata -

ya stra-vidhim utsjya vartate kma-krata |


na sa siddhim avpnoti na sukha na par gatim ||BhG_16.23||

ya stra-vidhi stra vedas tasya vidhi kartavykartavya-jna-kraa vidhi-


pratiedhkhyam utsjya tyaktv vartate kma-krata kma-prayukta san, na sa siddhi
pururtha-yogyatm avpnoti, npy asmin loke sukha npi par prak gati
svarga moka v ||BhGS_16.23||

==============================

tasmc chstra prama te krykrya-vyavasthitau |


jtv stra-vidhnokta karma kartum ihrhasi ||BhG_16.24||

tasmt stra prama jna-sdhana te tava krykrya-vyavasthitau


kartavykartavya-vyavasthym | ato jtv buddhv stra-vidhnokta -- vidhir vidhna
stram eva vidhna stra-vidhna kuryn na kuryd ity eva-lakaam, tena ukta
sva-karma yat tat kartum ihrhasi | iheti karmdhikra-bhmi-pradaranrtham iti
||BhGS_16.24||

iti rmat-paramahasa-parivrjakcryasya r-govinda-bhagavat-pjya-pda-


iyasya rmac-chakara-bhagavata ktau rmad-bhagavad-gt-bhye
oo 'dhyya ||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 191/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

__________________________________________________________

BhG 17

atha raddh-traya-vibhga-yoga
saptadao 'dhyya

tasmc chstra prama ta [Gt 16.24] iti bhagavad-vkyl labdha-prana-bjo 'rjuna


uvca -

ye stra-vidhim utsjya yajante raddhaynvit |


te nih tu k ka sattvam ho rajas tama ||BhG_17.1||

ye kecid avieit stra-vidhi stra-vidhna ruti-smti-stra-codanm utsjya


parityajya yajante devdn pjayanti raddhaynvit raddhaystikya-buddhynvit
sayukt santa | ruti-lakaa smti-lakaa v kacit stra-vidhim apayanto
vddha-vyavahra-darand eva raddadhnatay ye devdn pjayanti | te iha ye stra-
vidhim utsjya yajante raddhaynvit ity eva ghyante | ye puna kacit stra-vidhi
upalabhamnaiva tam utsjyyath-vidhi devdn pjayanti | ta iha ye stra-vidhim utsjya
yajanta iti na parighyante | kasmt ? raddhaynvitatva-vieat | devdi-pj-vidhi-para
kicit stra payanta eva tad utsjyraddadhnatay tad-vihity devdi-pjy
raddhaynvit pravartanta iti na akya kalpayitu yasmt, tasmt prvoktaiva ye stra-
vidhim utsjya yajante raddhaynvit ity atra ghyante | tem eva-bhtn nih tu k
ka sattvam ho rajas tama, ki sattva nihvasthnam, ho svit raja, athav tama iti
| etad ukta bhavati - y te devdi-viay pj, s ki sttvik, ho svit rjas, uta
tmasti ||BhGS_17.1||

==============================

smnya-viayo 'ya prano npravibhajrya prativacanam arhatti rbhagavnuvca -

tri-vidh bhavati raddh dehin s svabhva-j |


sttvik rjas caiva tmas ceti t u ||BhG_17.2||

tri-vidh tri-prakr bhavati raddh | yasy nihy tva pcchasi | dehin arri
s svabhva-j | janmntara-kto dharmdi-saskro maraa-kle 'bhivyakta svabhva
ucyate, tato jt svabhva-j | sttvik sattva-nirvtt deva-pjdi-viay | rjas rajo-nirvtt
yaka-raka-pjdi-viay | tmas tamo-nirvtt preta-picdi-pj-viay | eva tri-
vidh tm ucyamn raddh v avadhraya ||BhGS_17.2||

==============================

s iya trividh bhavati -

sattvnurp sarvasya raddh bhavati bhrata |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 192/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

raddh-mayo 'ya puruo yo yac-chraddha sa eva sa ||BhG_17.3||

sattvnurp viia-saskropetnta-karanurp sarvasya pri-jtasya raddh


bhavati bhrata | yady eva tata ki syt ? ity ucyate - raddh-mayo 'ya raddh-
prya purua sasr jva | katham ? yo yac-chraddho y raddh yasya jvasya sa yac-
chraddha sa eva tac-chraddhnurpa eva sa jva ||BhGS_17.3||

==============================

tata ca kryea ligena devdipjay sattvdinihnumey ity ha -

yajante sttvik devn yaka-raksi rjas |


pretn bhta-ga cnye yajante tmas jan ||BhG_17.4||

yajante pjayanti sttvik sattva-nih devn, yaka-raksi rjas, pretn bhta-


ga ca sapta-mtkd cnye yajante tmas jan ||BhGS_17.4||

==============================

eva kryato nirt sattvdi-nih stra-vidhy-utsarge | tatra kacid eva sahasreu


deva-pjdi-para sattva-niho bhavati, bhulyena tu rajo-nihs tamo-nih caiva
prino bhavanti | katham ? -

astra-vihita ghora tapyante ye tapo jan |


dambhhakra-sayukt kma-rga-balnvit ||BhG_17.5||

astra-vihita na stra-vihitam astra-vihita ghora p-kara prinm tmana ca


tapas tapyante nirvartayanti ye jans te ca dambhhakra-sayukt | dambha
chakra ca dambhhakrau, tbhy sayukt dambhhakra-sayukt, kma-
rga-balnvit kma ca rga ca kma-rgau tat-kta bala kma-rga-bala
tennvit kma-rga-balnvit ||BhGS_17.5||

==============================

karayanta arra-stha bhta-grmam acetasa |


m caivnta-arra-stha tn viddhy sura-nicayn ||BhG_17.6||

karayanta k-kurvanta arra-stha bhta-grma karaa-samudyam acetaso


'vivekina m caiva tat-karma-buddhi-ski-bhtam anta-arra-stha nryaa
karayanta, mad-anusankaraam eva mat-karanam | tn viddhy sura-nicayn suro
nicayo ye te sura-nicays tn pariharartha viddhti upadea ||BhGS_17.6||

==============================

hr ca rasya-snigdhdi-varga-traya-rpea bhinnn yath-krama sttvika-rjasa-


tmasa-purua-priyatva-daranam iha kriyate rasya-snigdhdiu hra-vieev tmana

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 193/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

prty-atirekea ligena sttvikatva rjasatva tmasatva ca buddhv rajas-tamo-


lignm hr parivarjanrtha sattva-lign copdnrtham | tath yajdnm
api sattvdi-gua-bhedena tri-vidhatva-pratipdanam iha rjasa-tmasn buddhv katha
nu nma parityajet, sttvikn evnutihed ity evam artham ha -

hras tv api sarvasya trividho bhavati priya |


yajas tapas tath dna te bhedam ima u ||BhG_17.7||

hras tv api sarvasya bhoktu prinas tri-vidho bhavati priya ia | tath yajas tath
tapas tath dnam | tem hrdn bhedam ima vakyama su ||BhGS_17.7||

==============================

yu-sattva-balrogya-sukha-prti-vivardhan |
rasy snigdh sthir hdy hr sttvika-priy ||BhG_17.8||

yu ca sattva ca bala ca rogya ca sukha ca prti ca yu-sattva-balrogya-sukha-


prtayas ts vivardhan yu-sattva-balrogya-sukha-prti-vivardhan | te ca rasy
rasopet, snigdh snehavanta, sthir cira-kla-sthyino dehe, hdy hdaya-priy,
hr sttvika-priy sttvikasye ||BhGS_17.8||

==============================

kav-amla-lavatyua-tka-rka-vidhina |
hr rjasasye dukha-okmaya-prad ||BhG_17.9||

kav-amla-lavatyua-tka-rka-vidhina ity atrti-abda kavdiu sarvatra yojya |


atikau atitka ity evam | kau cmla ca lavaa ctyua ca tka ca rka ca
vidh ca te hr rjasasye dukha-okmaya-prad dukha ca oka cmaya ca
prayacchantti dukha-okmaya-prad ||BhGS_17.9||

==============================

yta-yma gata-rasa pti paryuita ca yat |


ucchiam api cmedhya bhojana tmasa-priyam ||BhG_17.10||

yta-yma manda-pakvam, nirvryasya gata-rasa-abdenoktatvt | gata-rasa rasa-


viyuktam, pti durgandhi, paryuita ca pakva sad rtry-antarita ca yat, ucchiam api
bhukta-iam ucchiam, amedhyam ayajrha bhojanam da tmasa-priyam
||BhGS_17.10||

==============================

athedn yajas trividha ucyate -

aphalkkibhir yajo vidhi-do ya ijyate |

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 194/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

yaavyam eveti mana samdhya sa sttvika ||BhG_17.11||

aphalkkibhir aphalrthibhir yajo vidhi-da stra-codandau yo yaja ijyate


nirvartyate, yaavyam eveti yaja-svarpa-nirvartanam eva kryam iti mana samdhya,
nnena pururtho mama kartavya ity eva nicitya, sa sttviko yaja ucyate
||BhGS_17.11||

==============================

abhisadhya tu phala dambhrtham api caiva yat |


ijyate bharata-reha ta yaja viddhi rjasam ||BhG_17.12||

abhisandhya tu uddiya phala dambhrtham api caiva yad ijyate bharata-reha ta


yaja viddhi rjasam ||BhGS_17.12||

==============================

vidhi-hnam asnna mantra-hnam adakiam |


raddh-virahita yaja tmasa paricakate ||BhG_17.13||

vidhi-hna yath-codita-vipartam, asnna brhmaebhyo na sa na dattam, anna


yasmin yaje so 'snnas tam asnnam | mantra-hna mantrata svarato varato v
viyukta mantra-hnam, adakiam ukta-daki-rahitam, raddh-virahita yaja
tmasa paricakate tamo-nirvtta kathayanti ||BhGS_17.13||

==============================

atha idn tapas tri-vidham ucyate -

deva-dvija-guru-prja-pjana aucam rjavam |


brahmacaryam ahis ca rra tapa ucyate ||BhG_17.14||

dev ca dvij ca gurava ca prj ca deva-dvija-guru-prjs te pjana deva-dvija-


guru-prja-pjanam | aucam | rjavam jutvam | brahmacaryam ahis ca arra-
nirvartya rra arra-pradhnai sarvair eva krya-karaai kartrdibhi sdhya
rra tapa ucyate | pacaite tasya hetava [Gt 18.15] iti hi vakyati ||BhGS_17.14||

==============================

anudvega-kara vkya satya priya-hita ca yat |


svdhyybhyasana caiva v-maya tapa ucyate ||BhG_17.15||

anudvega-kara prinm adukha-kara vkya satya priya-hita ca yat priya-hite


ddrthe | anudvega-karatvdibhir dharmair vkya vieyate | vieaa-dharma-
samucayrtha ca-abda | para-pratyayrtha prayuktasya vkyasya satya-priya-
hitnudvega-karatvnm anyatamena dvbhy tribhir v hnat syd yadi, na tad v-

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 195/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

maya tapa | tath satya-vkyasya itarem anyatamena dvbhy tribhir v vihnaty


na v-maya-tapastvam | tath priya-vkyasyptarem anyatamena dvbhy tribhir v
vihnasya na v-maya-tapastvam | tath hita-vkyasyptarem anyatamena dvbhy
tribhir v vihnasya na v-maya-tapastvam | ki punas tat tapa ? yat satya vkyam
anudvega-kara priya hita ca, tat tapo v-mayam | yath nto bhava vatsa,
svdhyya yoga cnutiha, tath te reyo bhaviyatti | svdhyybhyasana caiva
yath-vidhi v-maya tapa ucyate ||BhGS_17.15||

==============================

mana-prasda saumyatva maunam tma-vinigraha |


bhva-sauddhir ity etat tapo mnasam ucyate ||BhG_17.16||

mana-prasda manasa pranti svacchatpdana prasda | saumyatva yat


saumanasyam hu | mukhdi-prasddi-kryonneynta-karaasya vtti | mauna v-
niyamo 'pi mana-sayama-prvako bhavatti kryea kraam ucyate mana-sayamo
maunam iti | tma-vinigraho mano-nirodha sarvata smnya-rpa tma-vinigraha | vg-
viayasyaiva manasa sayama maunam iti viea | bhva-sauddhi parai
vyavahra-kle 'myvitva bhva-sauddhi | ity etat tapo mnasam ucyate
||BhGS_17.16||

==============================

yathokta kyika vcika mnasa ca tapas tapta narai sattvdi-gua-bhedena


katha tri-vidha bhavatti, ucyate -

raddhay paray tapta tapas tat trividha narai |


aphalkkibhir yuktai sttvika paricakate ||BhG_17.17||

raddhay stikya-buddhy paray prakay taptam anuhita tapas tat prakta tri-
vidha tri-prakra try-adhihna narair anuhtbhir aphalkkibhi phalkk-
rahitair yuktai samhitair yad da tapa, tat sttvika sattva-nirvtta paricakate
kathayanti i ||BhGS_17.17||

==============================

satkra-mna-pjrtha tapo dambhena caiva yat |


kriyate tad iha prokta rjasa calam adhruvam ||BhG_17.18||

satkra sdhu-kra sdhu aya tapasv brhmaa ity evam artham | mno mnana
pratyutthnbhivdandis tad-artham | pj pda-praklanrcanayittvdis tad-artha ca
tapa satkra-mna-pjrtham | dambhena caiva yat kriyate tapas tad iha prokta kathita
rjasa cala kdcitka-phalatvena adhruvam ||BhGS_17.18||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 196/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

mha-grhetmano yat pay kriyate tapa |


parasyotsdanrtha v tat tmasam udhtam ||BhG_17.19||

mha-grhea aviveka-nicayena tmana pay yat kriyate tapa parasya


utsdanrtha vinrtha v, tat tmasa tapa udhtam ||BhGS_17.19||

==============================

idn dna-traividhyam ucyate -

dtavyam iti yad dna dyate 'nupakrie |


dee kle ca ptre ca tad dna sttvika smtam ||BhG_17.20||

dtavyam iti eva mana ktv yad dna dyate 'nupakrie pratyupakrsamarthya,
samarthypi nirapeka dyate | dee puye kuruketrdau | kle sakrnty-dau | ptre
ca a-aga-vid veda-praga ity dau | tad dna sttvika smtam ||BhGS_17.20||

==============================

yat tu pratyupakrrtha phalam uddiya v puna |


dyate ca pariklia tad dna rjasa smtam ||BhG_17.21||

yat tu dna pratyupakrrtha kle tv aya m pratyupakariyatty evam artham,


phala vsya dnasya me bhaviyaty adam iti | tad uddiya punar dyate ca pariklia
kheda-sayuktam, tad dna rjasa smtam ||BhGS_17.21||

==============================

adea-kle yad dnam aptrebhya ca dyate |


asatktam avajta tat tmasam udhtam ||BhG_17.22||

adea-kle 'dee 'puye dee mlecchucy-di-sakre | akle puya-hetutvenprakhyte


sakrnty-di-viea-rahite 'ptrebhya ca mrkha-taskardibhya | dedi-sapattau v
asatkta priya-vacana-pda-praklana-pjdi-rahitam avajta ptra-paribhava-yukta
ca yad dnam, tat tmasam udhtam ||BhGS_17.22||

==============================

yaja-dna-tapa-prabhtn sdguya-karayyam upadea ucyate -

o tat sad iti nirdeo brahmaas trividha smta |


brhmas tena ved ca yaj ca vihit pur ||BhG_17.23||

o tat sad iti eva nirdea, nirdiyate 'neneti nirdea | trividho nma nirdeo brahmaa
smta cintito vednteu brahma-vidbhi | brhmas tena nirdeena trividhena ved ca
yaj ca vihit nirmit pur prvam iti nirdea-stuty-artham ucyate ||BhGS_17.23||

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 197/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

==============================

tasmd om ity udhtya yaja-dna-tapa-kriy |


pravartante vidhnokt satata brahma-vdinm ||BhG_17.24||

tasmt om ity udhtya uccrya yaja-dna-tapa-kriy yajdi-svarp kriy pravartante


vidhnokt stra-codit satata sarvad brahma-vdin brahma-vadana-lnm
||BhGS_17.24||

==============================

tad ity anabhisadhya phala yaja-tapa-kriy |


dna-kriy ca vividh kriyante moka-kkibhi ||BhG_17.25||

tad ity anabhisadhya | tad iti brahmbhidhnam uccrynabhisadhya ca yajdi-


karmaa phala yaja-tapa-kriy yaja-kriy ca tapa-kriy ca yaja-tapa-kriy dna-
kriy ca vividh ketra-hiraya-pradndi-laka kriyante nirvartyante moka-kkibhir
mokrthibhir mumukubhi ||BhGS_17.25||

==============================

o-tac-chabdayor viniyoga ukta | athedn sac-chabdasya viniyoga kathyate -

sad-bhve sdhu-bhve ca sad ity etat prayujyate |


praaste karmai tath sac-chabda prtha yujyate ||BhG_17.26||

sad-bhve | asata sad-bhve yath-vidyamnasya putrasya janmani | tath sdhu-bhve


csad-vttasysdho sad-vttat sdhu-bhvas tasmin sdhu-bhve ca | sad ity etad
abhidhna brahmaa prayujyate 'bhidhyate | praaste karmai vivhdau ca tath sac-
chabda prtha yujyate prayujyata ity etat ||BhGS_17.26||

==============================

yaje tapasi dne ca sthiti sad iti cocyate |


karma caiva tad-arthya sad ity evbhidhyate ||BhG_17.27||

yaje yaja-karmai y sthiti, tapasi ca y sthiti, dne ca y sthiti, s sad iti cocyate
vidvadbhi | karma caiva tad-arthya yaja-dna-tapo 'rthyam | athav, yasybhidhna-
traya prakta tad-arthya yaja-dna-tapo 'rthyam varrthyam ity etat | sad ity
evbhidhyate | tad etad yaja-dna-tapa-di-karmsttvika viguam api raddh-
prvaka brahmao 'bhidhna-traya-prayogea sa-gua sttvika sapdita bhavati
||BhGS_17.27||

==============================

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 198/199
1/30/2015 BhagavadgitawithSamkara'scommentary

tatra ca sarvatra raddh-pradhnatay sarva sapdyate yasmt, tasmt -

araddhay huta datta tapas tapta kta ca yat |


asad ity ucyate prtha na ca tat pretya no iha ||BhG_17.28||

araddhay huta havana ktam | araddhay datta brhmaebhya | araddhay


tapas taptam anuhitam | tathraddhayaiva kta yat stuti-namaskrdi, tat sarvam asad
ity ucyate mat-prpti-sdhana-mrga-bhyatvt prtha | na ca tad bahulysam api pretya
phalya no aphrtham, sdhubhir ninditatvd iti ||BhGS_17.28||

iti rmat-paramahasa-parivrjakcryasya r-govinda-bhagavat-pjya-pda-


iyasya rmac-chakara-bhagavata ktau rmad-bhagavad-gt-bhye
saptadao 'dhyya |

__________________________________________________________

[*NOTE: BhG 18 not included!]

http://gretil.sub.unigoettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/vedanta/bhgsbh_u.htm 199/199