Sie sind auf Seite 1von 5

Baglamukhi Mantra Utkilan Vidhaan

cxyk&eU=k&mRdhyu&fo/ku
Sumit Girdharwal
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com
www.baglamukhi.info

eU=kksa dk nq#i;ksx jksdus ds fy, dfy;qx ds izkjEHk esa Hkxoku f'ko us lHkh eU=kksa dk
dhyu 'kkfir dj fn;k FkkA rc ek ikoZrh ds vuqxzg djus ij mUgksaus eU=kksa dks mRdhfyr
djus dk fo/kku Hkh izLrqr fd;k rkfd lRik=k ,oa vf/kdkjh lk/kd Hkh eU=k dh flf) izkIr
dj ldsaA ;gh eU=kksRdhyu&fo/kku eU=k&mikluk ds vax ds :i esa mRdhyd dgs tkrs gSaA
blfy, lk/kd dks dop vkfn dk ikB djus ls iwoZ mRdhyu djuk pkfg,A
cxyk&eU=k&mRdhyu&fo/ku
fofu;ksx ^ vL; Jhcxykeq[kh* mRdhyueU=kL; lnkf'ko f"k% rLeS ue%
f'kjfl_ txRl`f"Vlk/uhHkwrc`gn~xk;=khNUnls ueks eq[ks] JhczkL=kksRdhyuk;S Dyha
Cywa XykSa ha XykSa Cywa Dyha la la la lwP;xzs.kksRdhyulwpheq[;S nsork;S ueks n;s]
,sa Dyha ha ha ,sa va chtk; ueks xqs] ha va vka ba b ma mQa a a y`a `a ,a ,sa vksa
vkSa va v% (rhu ckj dgdj ewy eU=k dk mPpkj.k djsa) ,sa ha ha ha ,sa vksa Cyha la
la la #nzlwP;xzs.k czxzUFkheqRdhy; ^* va ^ha* vka ba ^c* b ^x* maQ ^yk* mQa ^eq*
a ^f[k* a ^l* y`a ^oZ* `a ^nq* , ^"Vk* ,sa ^uka* vksa ^ok* vkSa ^pa* va ^eq* va ^[ka* v%
^i* va ^na* vkSa ^Lr* vkas ^EHk* ,sa ^;* ,a ^ft* `a ^ka* ya` ^dh* a ^y* a ^;* mQa ^cq*
ma ^fa* b ^fo* ba ^uk* vka ^'k* va ^;* ha {ka LokgkA
^ ,sa Dyha Dyha ha Dyha ,sa vksa Cyha la la la #nzlwP;xzs.k czxzfUFka mRdhy;
mRdhy;] Cywa kSa a ha ka bfr dhydk; ueks ukHkkS gLra nRok mPpjsr~A
ha ha lkSa cxykeq[kh egkeU=ks mRdhyukFksZ tis fofu;ksxk; ue% lokxs] bfr
lokxs O;kida Rok f'kjfl iz.kesr~*A
vFk djkfnU;kl % ba ya gal% ka lksga ya b mRdhfyU;S ue% vaxq"BkH;ka
ue%] ba ya gal% ha lksga ya b egksRdhfyU;S ue% rtZuhH;ka ue%] ba ya
gal% aw lksga ya b #nzlwP;k mRdhfyU;S ue% e;ekH;ka ue%] ba ya gal% Sa
lksga ya b czxzfUFkmRdhfyU;S ue% vukfedkH;ka ue%] ba ya gal% kSa lksga
ya b ;ksfxU;S mRdhfyU;S ue% dfuf"BdkH;ka ue%] ba ya gal% % lksga ya b
loksZRdhfyU;S ue% djrydji`"BkH;ka ue%A
n;kfnU;kl % djkfnU;kl ds leku djsaA
;ku
^#nzlwpheq[kha ;k;s lokZHkj.kHkwf"krke~A
ojnkHk;lwP;xzu[kna"VkHk;kudke~ AA
prqHkqZtka f=ku;uka ojnkHk;oqQf.Mdke~A
'kwykxzku~ [kjrh{.kxzku~ oqQoZrha xzfFkrk{kjku~AA
o.kZekykfoHkw"kkaxh loZo.kkZfRedka f'koke~A
izks|'orka euwu~ lokZu~ ukuko.kZfot`fEHkrku~AA
fofoP; ojns eU=kku~ ekyk;ka oqQlqekfuoA
izos'k; euqa nsfg izdVhoqQ# loZnkAA
vHk;a Vadojna ik'ka iqLrdeaoqQ'ke~A
'kwya lwP;xzeknk; nsfg es] iz.kekfe Roke~AA
bfr ;kRok txk=kha txnkuUn:fi.khe~A
xzfUFk=k;fo'ks"kKa f'ko ;kRok tisUeuqe~AA
Jhcxyk dhyd&Lrks=k
ha ha hadkj&ck.ks! fjiqny&nyus ?kksjxEHkhjukns
ha ha hadkj:is! eqfux.kufers flfns 'kqHkznsgsA
Hkzksa Hkzksa Hkzksadkjukns! fuf[kyfjiq?kVk=kksVus yXufpks
ekrekZruZeLrs ldyHk;gjs! ukSfe ihrkEcjs! Roke~AAAA
kSa kSa kSaeh'k:is! vfjoqQyguus nsgdhys dikys!
gL=kzkSa gL=kzkSaLo:is lejlfujrs fnO;:is Lo:is!
tzkSa tzkSa tzkSa tkr:is tfg tfg nqfjra tEHk:is izHkkos!
dkfy dadky:is vfjtunyus nsfg flfa ijka esAAAA
gL=kzka gL=kzha p gL=kSa f=kHkqoufofnrs p.M&ekrZ.M&p.Ms!
,sa Dyha lkSa dkSyfo|s lrr'keijs ukSfe ihrLo:is!
nzkSa nzkSa nzkSa nq"Vfpkknyuifj.kr ckgq;qXeRonh;s!
czkL=ks cz:is fjiqnyguus [;krfnO;izHkkos!AAAA
Ba Ba Badkjos'ks Toyuizfrfr TokyekykLo:is!
/ka /ka /ka /kj;Urha fjiqoqQyjluka eqn~xja otzik'ke~A
Mka Mka Mka MkfdU;k|SfMZedfMefMea Me:da okn;Urhe~
ekrekZruZeLrs izcy[kytua ihM;Urha HktkfeAAAA
ok.khflfdjs lHkk&fo'kne;s osn'kkL=kkFkZns!
ekr% Jhcxys ijkRijrjs! okns&fookns t;e~A
nsfg Roa 'kj.kkxrksfLe foeys nsfo izp.Mksn~/`rs!
ekaxY;a olq/klq nsfg lrra loZLo:is f'kos!AAAA
fuf[kyeqfufu"ksO;a LrEHkua loZ'k=kks%
'keijfeg fuR;a Kkfuuka gknZ:ie~A
vgjgfuZ'kk;ka ;% iBsn~ nsfo! dhya
l Hkofr ijesf'k! okfnukexzx.;%AAAA

Sumit Girdharwal & Sri Yogeshwaranand Ji


sumitgirdharwal@yahoo.com, www.baglamukhi.info
9410030994, 9540674788
OUR BOOKS

Baglamukhi Sadhana Aur Siddhi Rs 350/=

Mantra Sadhana Rs 280/=

Shodashi Mahavidya (Tripurasundari Sadhana Sri Yantra Pooja) -


Rs 370/=

Sumit Girdharwal Ji & Sri Yogeshwaranand Ji


+91-9540674788, +91-9917325788 Email : shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org
Shatkarma Vidhaan Rs 380/=

Agama Rahasya Rs 500/=

If you want to purchase any of our book then please deposit


respective amount in below a/c
Sumit Girdharwal
Axis Bank
912020029471298 (Current A/C)
IFSC Code UTIB0001094
And send the receipt to our email sumitgirdharwal@yahoo.com or whatsapp +91-
9540674788

Sumit Girdharwal Ji & Sri Yogeshwaranand Ji


+91-9540674788, +91-9917325788 Email : shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org

Bewerten