You are on page 1of 5

BIBLlOTEKA "KULTURNO NASUEElE

"
DZEMAL CELIC

MEHMED MUJEZINOVIC

STARI MOSTOVI
U BOSNI I HERCEGOVINI

Urednik
SALKO ZAHlRAGIC

Naslovllo strOllO
JURAl NAJDHART

vada teee skoro kroz svako d voriste i na sve strane cuje Sf nje ll zubor_. postala sadrhjem rajskih CtP .0 12. potrebama. na bregovimn i uzvisi­ sir. bila d a se radi 0 svakodnevnim C06ISS .jedna velika istina pretvorena u akademsku frazu i F IJ OIO hk i h. za gagenje poi.kulle ! S . 2 uZ lekst Svakako temo potvrdu Cvijicevoj ko nstatadji nac. vadoderina . : il u. 1 H. dobU a i viSa. .6) A izvora vode livota. sir.. N ije n. i u di jelovima starog 1. superponirana z natenja. za gradenje za kl o ni ~ ta iii kuce. tud o da je i kod nas . za odrhvanje nekakve higijene.Pu bli . godine. . U urbanom razvoju bosa nsko­ Starl mostovi 'u 8 0sni i Heuegovini I Dkmat Celit. i II starom Sarajevu.d jecne doline bogate vodom. Mehmed I H.kult vode u minu lim sloljeci ma bio zaista velik. bilo pak kod velikih prethistorijskih i historijslOh migracija. Predgovor _ · · __ _ . Jovan Cvijit. i7. Ciliran u pjHfIl \l je S3s l~vio sarajevski pjesnik Rriid ·dendij~ povodom kll tastrole SaraJeva 1697. a preteriraju se . bib!iografske i druge biljdke njemu . 5-8 .u kontaktu s orijentainim shvatanjem i kulturom CELIe:. Balka nsko poluoslrvo. 5. jer u D1. ! J. 1998.~h ins. Bosn.st r.ljevo : S arnjevo. Mehmcd hereegovatkih gradova napustaju se. t-I~ndiit.3... Pri tomu. Celie Hnd M.( Bibliotcka ku ltumo n a. za porno.c _ I# ~ F ". postala predmeto m kulta. i kton ogranla. prijevod Zdcnka Prcgelj : Sir. Krekvljllkovit. MUjcti novie.2.Sve fivo iz 'lod e_ ..~ in Bosnill i and Hcrzcgovinu l by Bosne bogate teku tom i izvorskom VOd Offi.. Nitkovik>od o rijentaka nije znao d jeniti prirodni feno men vode. .Old bridgc. O%cm:lt . . I94.. ' . M. kaZe : »Sve su ovakve var~i _ Predgovor: sir. pored praktitne vri jednosti. raniji srednjovjekovni palozaj.Bibliografija: str. 31 ~31 9 .. U kulturama izraslim nastarom Bliskom islo ku vada je. H ereegovini. izmedu ostalog.ka.2(497.. S~1\\jevo I.Killillogizaeija u publiktltiji vctova . prelazi iz.~ ta amp. S~l"i!Ijevo u turskoj pjesmi.ara. . ali ih Tra vnik nadmasuje. Od R~ id~ . koji SU se dugo pamtili i prepritavali. za pripremu hrane. Sarajevo. Ijudskoj j' 11878" animainoj snazj u prvi m pokuh jima mehanizacijc rada i p roizvodnje. 238. podrut ja jednog velikog sliva u drugi uvijek su proosla vljali poduhva te od znat. . 31 7. . 45. SlIru v~ 1o se vi!e pjesafllil. 0 ko)t m ne· mamo n\noso podatil. BISS o.Tek ~ t ~tllmplln dijelom dvo~tub:l~ no. ubrzo po uklapanju ovih k. Cvij it. .338 tursko-orij entalne kuJlure.Sllr.. . sIT. kaie izmedu ostalog: Sarajevo U raju su sarno teliri vrela 624. 24 em. Ljud i su od svojih prapocetaka sv jesno iii instinktivno bili upu ceni da se kao manje grupice iii dru~tvo organiziraju liZ vod u: VOdll je bita neophodna covjeku i sta d za pice.. i u Pavlovcu u Fo. Pored toga.nici.)ja i napora. gdje je jo~ u petnaestom stoJjeeu Mostanica vjeStat ki p romijeniJa tok3 d a bi bolje zad ovo ljiJa ISBN 9958·2 1-059·2 potrebe Ijudi na naseljenom podrut ju.d.bila jc i najprirodnija i najlogicnija trasa za kretanje f ivotinja i Ijudi. u Sa ra jevu je hHjada.2 1. Mujezinovic .. . GovoreCi 0 tip~)V im a naselja u Dio t e k. J. Kad pjesnik iz sedamnaestog stoljeta t stihovima pu ni m zanosa slika Nac iomll na i univerzitetski! bibliotekil Bosne i Hcrc cgovine. str. .~Jjcdc ) nama. pi smo i Ja\. 1958. . 320-325.priroda n trasa potoka iii rijeke . Gl asnik IVZ Xl. vo isklesana kicenim slovima arapskog pisma moze se i danas proci tati nn starim K kamenim resmama.rajeva u dome nu Mujezinovit.ll-pd: . ~niC1l u $Iaron\ Sarajevu.

302. 220.. . 81 Vlah ri. . . ..27. 91. . 18 Za l~ni 142 Vezirov n"l()st u Podgorici 26. . 178. . 169. 125. 102 Obnove Careve t uprije tokom XVIll stoijeca .. 155 VuCijakovita tuprija 249 VeleZ pI. Zujcvina 15. . 304. 84. 49.. 69. 67. 11 3 Vllajakovita dh. E. 5 Veber ing. 212. POSEBNI DIO 305 ViJegradsk. . 15. . 56.205.. . 142 Mosiovi u d oba Turaka . Visokog . 85 KOZ)A CUPRIjA .207.grad na Miljacki . 16 Zelj~znica 14. . . 73 Sokolovita u Vi!egradu Zlbar na BriSnici 49 Vilaljina 14. . OrCI DIO Veleeevo 4.. . 341 . 152. 184. .. 169. . . In Zvomik 13.. 172. .208. 23 Vido~ki grad 268. 67. 14. 219 Zilo mislio 286 c) Most Mehmed-paSe Kukavice . 51 . . 14. 79 Virina 290 Zepa 24. . 236 Mostograd nja u srednjem vijeku . . 163. MOSTOVI U VISOKOM . 1:1. . 24. .... .. . 175. .142. 202. . Renner Velikanovi~ Mostavi u 60snj i Hercegovini u doba Rimljana 12 Veliki Ugaf 49 Zalomka 9. 75. . 148 Vranduk49. 74. . 223. 165.. . . Vl:ltko Vladenovii 212 153. 151 Vrandutko Nemilska klisura 73 Usora 73. 224. .. klesar 186 Predgovor .210 Vrhbosna 23. 73.193.202. 90. 303. Uz. . 3]4 Visoka poria 29. J02 UUuplija hildii Mehmed 67 Vrbanja 129. 118 340 . 67 Visoko 12. 237. • .. 83 Mostov. . .314 b) Most Cekre k~ij e had1i-Mustafe . 24. . . . .183. Most Mehmed-paiko Mostovi na Bosni i njenim pritokama .mija 249 I. 316 Vrlec r. 26..83. 31 t d) Most vezira Davud-pa~e .. . 80 Vitko Radosalil59 204. 48. . 83. 47.. . 70. . . .. . 14. 30 Vilkinson Gardner 234 Zenia 13..2)8. .. . . . 147. 275. . 67. 26. 169. Zubci 300 Mostovi u narodnim umotvorinama 63 90. . . . 209. .. 47 Zgo~. . 74. 149 Graditelji mostova . 142.69. 142 Zrinu ~it M. . .137. 54 Vi~grad 9. .159..2118 Saddaj Vrelo Bosne 73 U!ke 193. 49. 313. 15. 48. .301 a) Ajas-begov most .36.. 294 (ili Poleeka rijeka) Venccija 208. .26. . . . 315 II. . 194.ii Har~ova M. '127. 27. . . 58 Most kao gradevina od drveta . . 69 1. 65 Vuk Vrtevx 307 Materijal i vrsta . . . v. . SO. &5. 139. . . .Una 15. .. 97 CAREVA CUPRI)A .. .215.. . . 201. 82 e) }(ara-~udiaov m ost na rijeci Fojnici kod. . .15.176. 178 Zavidoviti 74.. 140. 259 MOSTOVI U REL)EVU I KAKN)U .166. .a tuprija. 74. . 185 VuCijakovit Nesllh-aga 249 Vek. 75 Vilcz 147 139. 160.211.. 113 LATINSKA CUPRI)A . . 23. . . 169.p<. 106 Arhitektura mosta . 83 MOSTOVI U ZENICI . 94. 178.74. . . ..a riCi 288 Uzun Mustafa 60 162. 69 Most kao gradevina ad kamena . . 73...48. 134 Uvac 169. . . 80 Vitorog pI. . 99 Vardar 175 Vrioil:tica 290 Vare~ 74.215 Vlakuil:ii Jakov. 151.138. . 69. . . . 87 Sarajevo . 231. . . . . 91. . 219.164. 1S9. 25. 109.Imija 83... 133. . . 70..74 Ustikolina 21. . . MOST U PLANDISTU KOD BLAZUjA . 49. .. 278 Zec pI. 73.wpanjac 70. v. . 272. . . 98. 315 Vrbas 9. na Miljacki . 173 Vrn tnik 98. 109 SEHER-CE HA)INA CUPRI)A 109 Arhitektura m osta . 14. zidar 303 Unac 15.. 13.8.26. . . 81 VlahOla Maroje-vii 59 . . . 9 VeU kanov i~ Renner. . .237. . . ZOO. 64. . . 203.. .

202 MOSTOVI NA LA5VI NIZVODNO OD TRAVNIKA . . . . . . 261 342 343 . . 175 Mastavi na pritakama Miljacke izvao Sarajeva . . . . . •••.. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . • .. .. 173 Moslovi na pritakama Miljacke ... . .. . . . . • . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 147 MOSTOVI NA UMU I jANjlNI . . . . . 219 Moslayi oa Sani . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • .. . . .. . .. 176 Mostovi oa ostalim pritokama Bosne . 142 MOSTOVI NA RIjECI PRACI . . . . .. . ... . . 187 MOST RUSTEM-PA5E HRVATA NA ZELjEZNICI KOD IUDZE .•. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 159 a) Kriva.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . . .. 212 MOSTOVI U BIHACU . . 151 MOSTOVI U RUDOM .. . .. . ... ... . . . . .. . . . . 131 Most na Orini u Fo~i .. . . . . . . . 156 MOSTOVI NA RADOBOLjlU MOSTARU . ..•. . • ...•••. . . . . . . _ . .. . . . . 161 MOSTOVI NA BUNI . . . . . . . . • . .. . . ... . . . .. .. . . . . . 159 MOST U POTOCIMA U BljELOM POLjU . 165 DRVENA CUPRljA PREMA DUG OM SOKAJ(U . . . .. . . . . . . . . . . .. . 162 Karadoz-begova cuprija u BJagaju . . . _ . . _ . . _ . . . . . . . . . •... . ... . .. . 132 MOSTOVI U USTIKOUNII GORAlDU . . . 163 Drveni mostovi u Sarajevu . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.. .. . .. . . . . . . . . . .• •. ... . . 153 Mostovi na Neretvi i njenim pritokama . . ... . .. 129 Hadti·Mu s ta fa-pa~in (Mustaj-pa~in) most u Novoseliji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 MOST NA SANI KOD KLjUCA . . . . . . ... . . .. .• . ..•. .. . . _ . . .. • . 153 Donja tuprija . . .. . . . . _ .. .... . . . .• . 155 MOSTOVI UGLAVATICEVU I KONjICU . .. . . . .. 147 MOSTOVI NA RljECI jADRU .. . .. . . . . . . 163 AU-PA5IN MOST . 159 MostoYi u Sanjoj Luci 163 Kosorska cuprija . . . .. . . . . . '. .. . . . . . . . .. . . . • . . . . . 125 Mo stFerhad · pa ~ Sokolovica . . . . . _ .... . . . . .. . . . . . . . ... . _ . 213 MOST U BOSANSKOM NOVOM 153 Mostovi na Ukrini i drugim manjim pritokama Saye . . .. .. . .. . . 170 CUMURljA CUPRljA .. . . . . 143 Most na izvoru L:epe . . • .. .. .. . . . . _ .. . 228 MOSTOVI U PRljEDORU . .. . . . .. .. •. . . . 142 MOSTOVI NA ZEPI . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . • ... . . . . .. . . .. . . . . . . . 247 KAMENI MOST U LjUBl)I . . . .. . . • .. . '. . . .. . . . . . . . . • .. . 159 b) Catia. . . . ... . . 209 MOSTOVI U KULEN-VAKUFU .. . . 247 MOSTOVI NA PRITOKAMA SANE 156 b) Srednjovjekoy ni most kod Poeitelja .. . . . . .. . . . . . ... . . . . . .•.. . .. . . . . . . . . 209 MOSTIC NA KRNDljl. . . . . . . 135 136 Most Mehmed-pa~e SokoloyitC'l u Vgegradu .. _ . . .... . . .. .. . _ .. . . . . . .. . . . 152 Kanarska tuprija . . 137 Arhitektura vgegradskog mesta .. 151 MOSTOVI U ROGATICI . . . . 165 DRVENI MOST NA BENDBASI . ... .. . ... . . 137 Impresije starih autora . . . . . . . . • . . 144 Most na u ~u Zepe .. . . . . ..•. . . . . . . 252 MOST NA VRBASU U DONjEM VAKUFU . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .••. . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . .. • . . . . ... . .. . . . . 255 Lehina cuprija u Blagaju .. .. ... .. _ .. . . .. . .. . . . . .. ..••. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 155 Mostovi na Neretvi nizvadno ad Mostara . . . ... . . . . . . . . . 171 SKENDERljA CUPRljA .. . . . . . . . . .. •. . . . . . .... . . . . . . . • .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .••. . . . . .. . . . . . _ . . . . . . 200 MOST U VRANCIMA KOD KRE5EVA . . _ . 122 Most Sofi Mehmed·pa~e . .. .. . . 212 MOST U BOSANSKOj KRUPI. . . .. .. . . . . . cuprija . .. . . . .. . . . . . . . • . . _ . . . . . . . . ..••.. . . . . _ .. . . • . .. . . . . . . 170 COBANljA CUPRljA 131 Mostovi na Lehotini... .. . . . . . . . . . . . .. . . ]66 HADZI-BESUjINA DRVENljA . . . . . . .. . . . .. . . . . 209 Mostov! na Uni . . . . . . . . . . • . . .. .. . . .. . 248 MOST NA VRBASU NEDALEKO GORNjEG VAKUFA . . . . . . . . . . .. . 155 SANSKI MOST.. . .. . . . .. 129 Most Ferhad-paSe SokoloviCa preko erkvine . . 130 MOSTOVI U FOCI .. .. .. . _ . . . . . .. . . . . _ . .. 208 MOST NA USORI . . 253 MOSTOVI U jAjCU . . . Historijat mosta . . . ... . . . .. . . . . 130 Mostovi na Drinii nlenim pritokama . . . . . 200 MOSTOVI NA LA5VI U TRAVNIKU . . . . . . . . . .. . . . . . . •. . . 14B Mastoyi Sinan-bega Boljanica . . . . . . . . .. 140 MOST NA DRIN I KOD SREBRENICE 195 MOST NA ZUjEVINI . . . . . . .. . . .. . . . .•. .. ....• . .. .. . . .. .. . . . • .. . . . .•. . . . . . . . .• . . . . . . . . .•.. . . ... . . . . 197 HADZI-BE5UjINA CUPRljA KOD K1SELjAKA . . . . 129 Semse-kadunina cuprija . .. . . . . 248 Most nn Vrbasu i njegovim pritokama . . . . 215 MOST U BOSANSKOj KOSTAjNICI . . . . . . . . 172 CIRI5HANA CUPRljA 133 GRCKI MOST U KOZETINI . . . . .. .. .. . .. . . 155 Stari most u Mostaru . . . PRITOCIUSORE . . .. .. .-cuprija i ostali mastici na Radobolji . ... . . . • . . . . . . . . 254 MOSTOVIU jEZERU KOD jAjCA .•.. . . . • .•• .. 189 STARIMOSTNASTAVNjlUVARESU .. • . . . . . . . . . . . . . . . . 247 MOST NA U5CU SANE 155 a) Rimski most na Neretvi kad Jasenice . . . . .... . . . . • .. .... . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 142 KAMENIMOSTPREKORljEKEBISTRICEUOCRKAVLjU' : ::: :: :: 196 MOST NA ORLj! KOD SELA KLINCICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 169 MOST HADZI-NUHANA BlCAKClCA . . . Arhitektura mosta . .. .. . . _ . .. . . . . .. . . . . .' .

. .• . . . . . . . . 267 MEHMED MUJEZlNOVIC Kvanjska ~uprija . . . 272 fl. 290 Rec:enz. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . <A. . . . ' . • . . . .. ... . . . . 297 Mev/ida ColaldJodiic MOST NA TREBfSNj fCl KOD DRAZINDOLA . • • . . . . .. . . • . .. ..• •• . . . . .. . . . . . • • . . . • .. . . . . . . Manji s to la~k. 263 MOSTOVI NA PRITOKAMA BUNE . .danje Cuprija u Begovini . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 DZEMALtEUt Kameni most na Bunict . . . . . . . •• . . . . . .. ' '" . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. .. .. . . . . . •.... . . . 275 1998. . .••.. .. . 289 MOSTOVI NA TREBIZATU . . . . . . . . 313 0"0 Literatura .. . . . . . . . . . . Kameni most preko Bune u selu Buni . .enti Mostov i na ponomicama . . . . . . .t~" •• MOST NA KRUPI . . 318 Za ~t a m parij u Index . .. . . . . ... . . . .. . • . . . . . 311 Zakljufne napomene . .. . . •. . . . . 267 STARI MOSTQVI MOSTOVI NA BREGAVIU STOCU . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. 294 Korektor Arslanagica most na T rebi~njict . . • . . . ' . 280 ". . . . . 308 Priprema i ~ tampa MOST NA SUlCI .. . . . ... 286 MOSTOVI NA U~Tf CI . 270 Podgradska ~up ri j a . i2. . . • . . . ... 268 U BOSNII HERCEGOVINI a)CuprijauStocu . . . . .• . • . . . . 329 Rasim Rapa Tira!: 2000 primjeraka Ovo iZdanje je ~ tampano uz pomoe Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo ISBN 9958·21·059·2 . . . . . . . . . . . ... . . . 284 MOST NA GRABOVICI . . . . .. 276 Izdavat MOST U KLEPCIMA . .. . . . 307 MOST NA DUMANU U U VNU . . • •. . ... . . . . . 284 Sarajevo MOSTOVI NA DUNAjCU KOD ZITOMISUCA . . . .. .. . ..i mostovi . . . 291 Hamid Hadtibegic OV~ljl BROD NA RfjECf ZALOMKI KOD NEVESINjA . . . . . . . . . . . •. . . . . . 291 HivzJja Hasandedic Praiskonske kamene forme .. . . . .. . 288 Za izdavata Salko Zahiragie MOST NA BA~EVICIMA . • . . . .& ~ ~('QO . . . .. . . . . . . .•. . . .. . . . ..