You are on page 1of 5

BIBLlOTEKA "KULTURNO NASUEElE

"
DZEMAL CELIC

MEHMED MUJEZINOVIC

STARI MOSTOVI
U BOSNI I HERCEGOVINI

Urednik
SALKO ZAHlRAGIC

Naslovllo strOllO
JURAl NAJDHART

raniji srednjovjekovni palozaj.Sllr.bila jc i najprirodnija i najlogicnija trasa za kretanje f ivotinja i Ijudi. bila d a se radi 0 svakodnevnim C06ISS . 238.ka. Mujezinovic .rajeva u dome nu Mujezinovit. ~niC1l u $Iaron\ Sarajevu.. Bosn. bib!iografske i druge biljdke njemu . Ciliran u pjHfIl \l je S3s l~vio sarajevski pjesnik Rriid ·dendij~ povodom kll tastrole SaraJeva 1697. M.Tek ~ t ~tllmplln dijelom dvo~tub:l~ no. sIT. jer u D1. ali ih Tra vnik nadmasuje. i7. koji SU se dugo pamtili i prepritavali.0 12. Nitkovik>od o rijentaka nije znao d jeniti prirodni feno men vode. ubrzo po uklapanju ovih k. i u Pavlovcu u Fo.. Sarajevo. U urbanom razvoju bosa nsko­ Starl mostovi 'u 8 0sni i Heuegovini I Dkmat Celit. . dobU a i viSa.c _ I# ~ F ".Old bridgc. sir. I94. ! J. pi smo i Ja\. i II starom Sarajevu. 1 H. prijevod Zdcnka Prcgelj : Sir. potrebama.338 tursko-orij entalne kuJlure. U kulturama izraslim nastarom Bliskom islo ku vada je.ljevo : S arnjevo..priroda n trasa potoka iii rijeke . bilo pak kod velikih prethistorijskih i historijslOh migracija.d. podrut ja jednog velikog sliva u drugi uvijek su proosla vljali poduhva te od znat.. Gl asnik IVZ Xl.. tud o da je i kod nas . 5. Od R~ id~ . u Sa ra jevu je hHjada. .~Jjcdc ) nama. . str.st r. za porno.ara. ' .~ ta amp. gdje je jo~ u petnaestom stoJjeeu Mostanica vjeStat ki p romijeniJa tok3 d a bi bolje zad ovo ljiJa ISBN 9958·2 1-059·2 potrebe Ijudi na naseljenom podrut ju. 0 ko)t m ne· mamo n\noso podatil. prelazi iz. a preteriraju se . . 1998. 2 uZ lekst Svakako temo potvrdu Cvijicevoj ko nstatadji nac. za gagenje poi.( Bibliotcka ku ltumo n a. izmedu ostalog. 1958. . Ijudskoj j' 11878" animainoj snazj u prvi m pokuh jima mehanizacijc rada i p roizvodnje. kaZe : »Sve su ovakve var~i _ Predgovor: sir. na bregovimn i uzvisi­ sir. Krekvljllkovit.ll-pd: . vo isklesana kicenim slovima arapskog pisma moze se i danas proci tati nn starim K kamenim resmama. Celie Hnd M.2(497. H ereegovini. i u di jelovima starog 1. za odrhvanje nekakve higijene. 24 em..~h ins. 320-325. Predgovor _ · · __ _ . Pri tomu.u kontaktu s orijentainim shvatanjem i kulturom CELIe:. S~1\\jevo I. GovoreCi 0 tip~)V im a naselja u Dio t e k. 31 7. O%cm:lt . godine.kulle ! S .nici. S~l"i!Ijevo u turskoj pjesmi. . postala predmeto m kulta..Bibliografija: str.jedna velika istina pretvorena u akademsku frazu i F IJ OIO hk i h.2. BISS o.2 1.Pu bli .. Balka nsko poluoslrvo.6) A izvora vode livota. za gradenje za kl o ni ~ ta iii kuce. .3. i kton ogranla.)ja i napora. Cvij it. za pripremu hrane. SlIru v~ 1o se vi!e pjesafllil.. vada teee skoro kroz svako d voriste i na sve strane cuje Sf nje ll zubor_.kult vode u minu lim sloljeci ma bio zaista velik..d jecne doline bogate vodom. postala sadrhjem rajskih CtP . superponirana z natenja. 31 ~31 9 . . . . : il u. t-I~ndiit.~ in Bosnill i and Hcrzcgovinu l by Bosne bogate teku tom i izvorskom VOd Offi.Sve fivo iz 'lod e_ . 45. Mehmcd hereegovatkih gradova napustaju se. kaie izmedu ostalog: Sarajevo U raju su sarno teliri vrela 624. Mehmed I H. pored praktitne vri jednosti. Pored toga.. 5-8 . . Jovan Cvijit. N ije n. Ljud i su od svojih prapocetaka sv jesno iii instinktivno bili upu ceni da se kao manje grupice iii dru~tvo organiziraju liZ vod u: VOdll je bita neophodna covjeku i sta d za pice. Kad pjesnik iz sedamnaestog stoljeta t stihovima pu ni m zanosa slika Nac iomll na i univerzitetski! bibliotekil Bosne i Hcrc cgovine. MUjcti novie. .Killillogizaeija u publiktltiji vctova . vadoderina . J.

In Zvomik 13. . . . . 155 VuCijakovita tuprija 249 VeleZ pI. 201.p<.215. klesar 186 Predgovor .159. 79 Virina 290 Zepa 24. . . . 3]4 Visoka poria 29. 224. 212. .36. 102 Obnove Careve t uprije tokom XVIll stoijeca ..202. 67. ..2)8.. 113 LATINSKA CUPRI)A . &5. 172. . . 48.. . 80 Vitorog pI.Imija 83.314 b) Most Cekre k~ij e had1i-Mustafe . 69 Most kao gradevina ad kamena . 15. . Zubci 300 Mostovi u narodnim umotvorinama 63 90.. 106 Arhitektura mosta .. E. 302. .27.48. 259 MOSTOVI U REL)EVU I KAKN)U .. Visokog . . . 54 Vi~grad 9. 65 Vuk Vrtevx 307 Materijal i vrsta . . 83 MOSTOVI U ZENICI ..74. . . na Miljacki . .26.176. . . . 82 e) }(ara-~udiaov m ost na rijeci Fojnici kod. 109.193. 80 Vitko Radosalil59 204. . .. . 73.a tuprija. 223. 47 Zgo~.. . SO. . 194.. . 185 VuCijakovit Nesllh-aga 249 Vek. POSEBNI DIO 305 ViJegradsk.. 75 Vilcz 147 139. 315 II. 24. 341 . . . .26. OrCI DIO Veleeevo 4. 139. 74. . .. .. .15. Most Mehmed-paiko Mostovi na Bosni i njenim pritokama . . . 48. .. Vl:ltko Vladenovii 212 153. 148 Vranduk49. 173 Vrn tnik 98. . 169. MOSTOVI U VISOKOM . . 26. 1:1. 163. 294 (ili Poleeka rijeka) Venccija 208.. 142 Zrinu ~it M. 5 Veber ing.301 a) Ajas-begov most . 74.. 49. 30 Vilkinson Gardner 234 Zenia 13. 67. 67 Visoko 12.grad na Miljacki . 118 340 . .. 219. . .. 202.. 58 Most kao gradevina od drveta .. . . MOST U PLANDISTU KOD BLAZUjA .166. 91. 11 3 Vllajakovita dh. . 140. . 25. .. . Zujcvina 15. . 83 Mostov. 14. . 304.237. . 231. 69..ii Har~ova M. 236 Mostograd nja u srednjem vijeku . 303. 23 Vido~ki grad 268. 169. . ZOO. . 49. 87 Sarajevo . . .. 18 Za l~ni 142 Vezirov n"l()st u Podgorici 26.8. . 69 1. . . 178 Zavidoviti 74. 27. . . .Una 15. 64.. .74 Ustikolina 21. . • . zidar 303 Unac 15.164. 83. 178.215 Vlakuil:ii Jakov. 169. 14. . . . .. 26.. . 97 CAREVA CUPRI)A . 315 Vrbas 9.. . 73 Sokolovita u Vi!egradu Zlbar na BriSnici 49 Vilaljina 14.138. . 15.137.wpanjac 70. .205. 133. Uz. . . '127. Renner Velikanovi~ Mostavi u 60snj i Hercegovini u doba Rimljana 12 Veliki Ugaf 49 Zalomka 9. 84. . . 14. 134 Uvac 169. 169. 275.210 Vrhbosna 23. 147. . 81 VlahOla Maroje-vii 59 . 272. 149 Graditelji mostova . . 91. .. 142 Mosiovi u d oba Turaka .. . . . 69.142.. 313. 316 Vrlec r. 70. . J02 UUuplija hildii Mehmed 67 Vrbanja 129. 175. . . . 47. . 178. 151 Vrandutko Nemilska klisura 73 Usora 73. 49. 237. . 31 t d) Most vezira Davud-pa~e . . . 16 Zelj~znica 14. 73.211. 56.83. 125. 109 SEHER-CE HA)INA CUPRI)A 109 Arhitektura m osta .a riCi 288 Uzun Mustafa 60 162.. . 75. . 184..207. 81 Vlah ri.mija 249 I. 24. . ... . 1S9. 74. . 98. 85 KOZ)A CUPRIjA . 14. 73. 94. 165. v. 99 Vardar 175 Vrioil:tica 290 Vare~ 74. 278 Zec pI. . 220.. . .208. . . . . v. 9 VeU kanov i~ Renner. 152.183. 160. . . 209. . 203. 90. . . 13. 142. . . 219 Zilo mislio 286 c) Most Mehmed-paSe Kukavice . 151. . . 67. 23. . 70. . ..69. . .2118 Saddaj Vrelo Bosne 73 U!ke 193.. . . 51 . .

. . . . . . . 147 MOSTOVI NA UMU I jANjlNI . . . _ . . • . ....' . . .. . . .. .. . . . . . . . . . .. ... . . 215 MOST U BOSANSKOj KOSTAjNICI . . . . .. . . ... . . . . . . . . . 175 Mastavi na pritakama Miljacke izvao Sarajeva . . . . .. • . . ... . . . . . 143 Most na izvoru L:epe .. . 189 STARIMOSTNASTAVNjlUVARESU . .. . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . _ . 212 MOSTOVI U BIHACU . • .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . 129 Hadti·Mu s ta fa-pa~in (Mustaj-pa~in) most u Novoseliji . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. 212 MOST U BOSANSKOj KRUPI. . . _ . . . . . . . . . .•• . . . 219 Moslayi oa Sani . . . . . . . .. . . . . . . . . . 172 CIRI5HANA CUPRljA 133 GRCKI MOST U KOZETINI . . . .. . .. . . . . . . . . . 209 MOSTOVI U KULEN-VAKUFU . . . • . • . .. . . .• . . 169 MOST HADZI-NUHANA BlCAKClCA . . .. . . . . .. . . .. . . . . . 165 DRVENI MOST NA BENDBASI . . .. . . '. . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. Historijat mosta . . . 187 MOST RUSTEM-PA5E HRVATA NA ZELjEZNICI KOD IUDZE . . . . . .••. . . .. 142 MOSTOVI NA RIjECI PRACI .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . .. . .. . . .. ... . . . . . . . . . .. 142 MOSTOVI NA ZEPI . . . .. . .. . . . 144 Most na u ~u Zepe . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . ... .. . . . . . . . . . . 209 MOSTIC NA KRNDljl. . .. •. ... .. . • .. _ . . . . . 248 Most nn Vrbasu i njegovim pritokama . .. . . . . . . . . . 155 SANSKI MOST. . . _ . . .. . . .. . . . .•. . . . . .. . .. 197 HADZI-BE5UjINA CUPRljA KOD K1SELjAKA . . . . . . . • .. . .. . . .. . . . . . .• . . . .. 209 Mostov! na Uni . . . . . . . . . • . . . 142 KAMENIMOSTPREKORljEKEBISTRICEUOCRKAVLjU' : ::: :: :: 196 MOST NA ORLj! KOD SELA KLINCICI . . • . . . .. . . . ... . . . . . . . . . .. .. . 152 Kanarska tuprija . . . . . . . .. ... . _ .. . . . . . .. . . 247 MOSTOVI NA PRITOKAMA SANE 156 b) Srednjovjekoy ni most kod Poeitelja . . . . . .. . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 132 MOSTOVI U USTIKOUNII GORAlDU . 247 KAMENI MOST U LjUBl)I . . . .. . . . . . 253 MOSTOVI U jAjCU . . . ... . . . . . .. .. . . • .••. 252 MOST NA VRBASU U DONjEM VAKUFU . . . . . . . . . . . . . . . 176 Mostovi oa ostalim pritokama Bosne . . . . 130 MOSTOVI U FOCI .••. PRITOCIUSORE . . . . ... . ... . .. 213 MOST U BOSANSKOM NOVOM 153 Mostovi na Ukrini i drugim manjim pritokama Saye .. .. . . .. . . 255 Lehina cuprija u Blagaju . .• . . .. . ... . . .• •. .. . .•. . . . . . .. . . . . .•••.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. • . . . . . .. _ . . . . . . . . . . 159 MostoYi u Sanjoj Luci 163 Kosorska cuprija . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 MOST U POTOCIMA U BljELOM POLjU . 151 MOSTOVI U ROGATICI . . . . . . .. . .. . . .. 151 MOSTOVI U RUDOM . 202 MOSTOVI NA LA5VI NIZVODNO OD TRAVNIKA . .... . . 173 Moslovi na pritakama Miljacke . • .. •. . . . . .. . . . . 200 MOSTOVI NA LA5VI U TRAVNIKU . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . 140 MOST NA DRIN I KOD SREBRENICE 195 MOST NA ZUjEVINI . . . . . ... .. •. ... . . . 131 Most na Orini u Fo~i .. . . . •. . . . . . . . . . .. . .• . . . .. . . . .. .. . . . 125 Mo stFerhad · pa ~ Sokolovica . . .••. . . . . . .. . .. . . . . . .-cuprija i ostali mastici na Radobolji . . . • . .. . . . 155 Stari most u Mostaru . . .. .. . . . . • . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . 247 MOST NA U5CU SANE 155 a) Rimski most na Neretvi kad Jasenice . . .. . . . . .. . . . 208 MOST NA USORI . . . . _ . . . 254 MOSTOVIU jEZERU KOD jAjCA . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. .•.. . . 161 MOSTOVI NA BUNI . . .. . 165 DRVENA CUPRljA PREMA DUG OM SOKAJ(U .. 171 SKENDERljA CUPRljA . _ .•. . . . .. . . .. . . . . .. . •••. .. . . 248 MOST NA VRBASU NEDALEKO GORNjEG VAKUFA . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .•.. . . . .. . .. .. . . . .. .. . . 129 Semse-kadunina cuprija . . _ . . .. . . . . . . . . . .•. . . . •. .. . .. . . . .. 170 COBANljA CUPRljA 131 Mostovi na Lehotini. . . . . 155 Mostovi na Neretvi nizvadno ad Mostara .. . . . .. . 228 MOSTOVI U PRljEDORU . . . . 261 342 343 .. . . . _ . .... . . . .. . .. . . . . .. . . . .•. . . . 163 AU-PA5IN MOST . . . ... . .. . . . .. . . . . . .. '.. . . . . ... .. . 137 Arhitektura vgegradskog mesta .. . 135 136 Most Mehmed-pa~e SokoloyitC'l u Vgegradu . . . . . 153 Donja tuprija . . . . . . . . ..... . . . . _ . . 156 MOSTOVI NA RADOBOLjlU MOSTARU . 220 MOST NA SANI KOD KLjUCA . . .. 159 b) Catia. . . . .. . _ . . . . . . . . . _ . . . _ . . . . . .. .. . Arhitektura mosta . 163 Drveni mostovi u Sarajevu . . ..... . . .. . . . . 170 CUMURljA CUPRljA . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . .. cuprija . . . 14B Mastoyi Sinan-bega Boljanica . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 122 Most Sofi Mehmed·pa~e . . . . . . . . . • .. . . . . . . 153 Mostovi na Neretvi i njenim pritokama . .. _ ... .. . . _ . .. . .. . . . . . .. 147 MOSTOVI NA RljECI jADRU . . . . . .. . 130 Mostovi na Drinii nlenim pritokama . .... . .. . . . . .. 155 MOSTOVI UGLAVATICEVU I KONjICU . . . . .. . . 159 a) Kriva. . .... 129 Most Ferhad-paSe SokoloviCa preko erkvine .. . . . .. . • . . . . . . . . . .... . . ..•. . . . . .. . • . . . . . . .... 162 Karadoz-begova cuprija u BJagaju . ... . . .. . . . . . 137 Impresije starih autora . . .. . . . . ]66 HADZI-BESUjINA DRVENljA .. . 200 MOST U VRANCIMA KOD KRE5EVA . . . . . . . . . . .. . . . .. . . • ... . . . . ... . . . . _ ... • . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 266 DZEMALtEUt Kameni most na Bunict . . . .. . . • • . . . . . .. . . 294 Korektor Arslanagica most na T rebi~njict .. . . . . . . . . . .. . • .. . . .. . . 272 fl. . . . . 275 1998. ... . . . . . ..• . . . . .. . .. . • •. . . .& ~ ~('QO . . . . . 288 Za izdavata Salko Zahiragie MOST NA BA~EVICIMA . . . . . . ' . . .. . . • .. . .. . . ' '" . . . 286 MOSTOVI NA U~Tf CI . . . . . . .. . . . . . 291 HivzJja Hasandedic Praiskonske kamene forme .. . .. . . . . . . . •.. . 270 Podgradska ~up ri j a . 313 0"0 Literatura . . . . ... . . . . . i2. • .. . . 318 Za ~t a m parij u Index . . . . . . . . . . 267 STARI MOSTQVI MOSTOVI NA BREGAVIU STOCU . . . Kameni most preko Bune u selu Buni . . . . . 280 ".. . ' . . . 308 Priprema i ~ tampa MOST NA SUlCI . . .danje Cuprija u Begovini . . . . . . . • . . .. . . . . . . . .. . . • . . . . .... . . .. . . . 268 U BOSNII HERCEGOVINI a)CuprijauStocu . ... . . . . . . . .••.• . . . . 284 Sarajevo MOSTOVI NA DUNAjCU KOD ZITOMISUCA . .enti Mostov i na ponomicama . .. . .. . . . 263 MOSTOVI NA PRITOKAMA BUNE . . •. . . . .. . . . ... . . . .. • • . . . 329 Rasim Rapa Tira!: 2000 primjeraka Ovo iZdanje je ~ tampano uz pomoe Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo ISBN 9958·21·059·2 . . . .. .. 297 Mev/ida ColaldJodiic MOST NA TREBfSNj fCl KOD DRAZINDOLA . .•. . . . .i mostovi . . . . . .. •• . •. . . 290 Rec:enz. . . . . . . . . . <A. . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . .. . 311 Zakljufne napomene . . . . 291 Hamid Hadtibegic OV~ljl BROD NA RfjECf ZALOMKI KOD NEVESINjA . . ... . . . . . 307 MOST NA DUMANU U U VNU . . . . . . . . . . • . . .. . . • . ... . . . . . . . . . . . 276 Izdavat MOST U KLEPCIMA . . Manji s to la~k. . .. . . . .t~" •• MOST NA KRUPI . . . . 267 MEHMED MUJEZlNOVIC Kvanjska ~uprija . 284 MOST NA GRABOVICI .. 289 MOSTOVI NA TREBIZATU . . . .. .• •• . . . . .. . . .. .